...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1655 - Zittingsperiode : 54


Auteur Karolien Grosemans, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Defensie
Titel Reservisten bij Defensie.
Datum indiening31/01/2019
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum08/03/2019

 
Vraag

Graag kreeg ik meer informatie over de personen die als reservist een bijdrage leveren bij Defensie. 1. Kan u een geactualiseerde stand van zaken geven van het aantal reservisten bij Defensie met vermelding van: a) oorsprong (ex-beroepsmilitair, ex-milicien of gerekruteerde reservist); b) leeftijdscategorie; c) professionele competentie; d) geslacht; e) taal; f) provincie; g) personeelscategorie; h) buitenlandse inzet? 2. a) Hoeveel van hen behoren tot de getrainde reserve en hoeveel van hen tot de niet-getrainde reserve? b) Een minimale inzet van vijf of zeven dagen (naargelang de personeelscategorie waartoe de reservist behoort) is noodzakelijk. Hoeveel reservisten per personeelscategorie beantwoordden in 2017 en 2018 niet aan deze vereiste? c) Werden er initiatieven genomen om deze niet-getrainde reservisten opnieuw te reactiveren? 3. Heeft Defensie het systeem om werknemers als reservist ter beschikking van Defensie te stellen nog bij werkgevers gepromoot? Zo ja, hoe? Zo niet, bestaan er eventueel plannen om een dergelijke promotie uit te voeren?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord B182 - Page : Pdf nog niet klaar
Publicatiedatum 13/03/2019, 20182019
Antwoord

1. De gevraagde gegevens zijn terug te vinden in de tabellen 1 tot 7 in bijlage bij dit antwoord. Deze gegevens gelden op 1 februari 2019. Aangaande de inzet van reservisten in het buitenland, handelt het over personen die tot de gespecialiseerde reserve behoren (artsen, advocaten, enz.) en waarvoor geen precieze cijfers geregistreerd zijn. Daarnaast heeft een aantal reservemilitairen ook deelgenomen aan Operatie Vigilant Guardian op nationaal grondgebied. 2. a) De reserve telt momenteel in totaal 4.984 leden, waarvan 1.516 deel uitmaken van de getrainde reserve en 3.468 van de niet-getrainde reserve. b) De gevraagde gegevens zijn terug te vinden in tabel 8 in bijlage bij dit antwoord. Het minimum aantal terugroepingsdagen in de getrainde reserve is vijf voor vrijwilligers en zeven voor onderofficieren en officieren. c) Er ligt een nieuw statuut ter studie om de reserve aantrekkelijker te maken. Momenteel worden voorstellen voorbereid om het statuut zowel financieel als sociaal te verbeteren (bescherming tegen ontslag, bescherming bij ziekte of ongeval, schadevergoedings-systemen, extralegale voordelen, enz.) Dit ontwerp van het nieuwe statuut werd door de leden van de niet-getrainde reserve als zeer positief ervaren. Velen onder hen hebben hun motivatie en wens geuit om deel te nemen aan het pilootproject voor de oprichting van de companies reservisten binnen de bataljons. 3. In het kader van dit ontwerp voor een nieuw statuut voor reservisten, is het de bedoeling om de werkgevers van reservisten beter te ondersteunen door hen financiële compensatie en/of andere voordelen te bieden. In dit kader hebben er al ontmoetingen met werkgeversorganisaties plaatsgevonden. Er werd de reservisten ook gevraagd om de reserve onder de aandacht van de werkgevers te brengen en de voordelen voor hen om reservisten onder hun werknemers te hebben, te benadrukken. De bijlagen bij het antwoord op deze vraag zijn het geachte Kamerlid rechtstreeks toegestuurd. Gezien het louter documentaire karakter ervan worden zij niet in het Bulletin van Vragen en Antwoorden opgenomen maar liggen zij ter inzage bij de griffie van de Kamer van volksvertegenwoordigers (dienst Parlementaire Vragen).

 
Eurovoc-hoofddescriptorDEFENSIEBELEID
Eurovoc-descriptorenDEFENSIEBELEID | KRIJGSMACHT | LEGER VAN RESERVISTEN