...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1654 - Zittingsperiode : 54


Auteur Karolien Grosemans, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Defensie
Titel De externe mobiliteit.
Datum indiening31/01/2019
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum08/03/2019

 
Vraag

Defensie heeft sinds 2004 een wettelijk en reglementair kader gecreëerd dat toelaat dat bepaalde militairen Defensie op vrijwillige basis vroegtijdig kunnen verlaten door de overstap te maken naar een andere federale overheidsdienst of naar een lokaal bestuur of lokale dienst (provincies, gemeenten, politiezones, hulpverleningszones, enz.). Daarnaast kunnen militairen ook gebruik maken van outplacement, waarvoor in principe beroep gedaan moet worden op een externe partner. 1. Kunt u de beschikbare cijfers voor 2018 geven van het aantal militairen dat vrijwillig overstapte naar een federale overheidsdienst, lokaal bestuur, lokale dienst, enz.? Graag met vermelding van: - de overheidsdienst of het type lokaal bestuur/lokale dienst waar ze naartoe gingen; - het aantal van hen dat daar nog steeds werkt; - de projecten die nog steeds lopen. 2. Wat zijn de meest voorkomende redenen waarom militairen de overstap maken? 3. Welke omkadering biedt Defensie aan militairen om hun overstap te begeleiden? 4. Hoeveel militairen maakten in 2018 gebruik van een outplacementcontract? Hoeveel gingen er naar de private sector? Hoeveel militairen met contract-BDL kozen voor outplacement? Welke outplacementprojecten lopen nog of worden verwacht? Met welke externe partners werkt Defensie hiervoor samen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B181
Publicatiedatum 28/02/2019, 20182019
Antwoord

1. De gevraagde gegevens bevinden zich in de tabel hieronder. 2. Er zijn geen structurele bevragingen naar de beweegredenen als een militair externe mobiliteit vraagt. De hoofdmotivaties vermeld in de aanvragen zijn: - de onzekerheid over de toekomst van/bij Defensie; - de mogelijkheid om dichter bij thuis te werken; - de verloning (dit is het geval voor DAB, Directie Beveiliging van de Federale Politie); - de promotiekansen (DAB); - geen lange opdrachten in het buitenland en een betere balans tussen het werk en het familiale (privé-)leven. 3. Betreffende de omkadering, voor de militairen BDL (beperkte duur) die na meer dan 60 maanden werkelijke dienst willen vertrekken, heeft Defensie een protocolakkoord met de VDAB, Forem en Actiris. Voor de militairen BDL die na meer dan 84 maanden werkelijke dienst willen vertrekken en voor de beroepsmilitairen met meer dan 20 jaar dienstanciënniteit, werkt Defensie met een outplacementbureau, RiseSmart. 4. In 2018 heeft geen enkele beroepsmilitair beroep gedaan op het outplacementbureau. De militairen BDL zijn nog niet in de voorwaarden, omdat nog geen enkele van hen de benodigde 84 maanden werkelijke dienst heeft. De eerste militairen BDL komen pas in 2021 daarvoor in aanmerking. Er zijn momenteel geen nieuwe projecten in voorbereiding. Tabel: Aantal militairen dat gebruikte maakte van de externe mobiliteit in 2018 DAB: Directie Beveiliging van de Federale Politie CaLog: Logistiek en Administratief Kader bij de Politie Interfederale mobiliteit: één militair ging over naar de FOD Justitie en één militair naar de FOD Binnenlandse Zaken. De projecten DAB, CaLog en interfederale mobiliteit zijn nog steeds lopende.

 
Eurovoc-hoofddescriptorDEFENSIEBELEID
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSADMINISTRATIE | MOBILITEIT VAN ARBEIDSKRACHTEN | DEFENSIEBELEID | KRIJGSMACHT | MILITAIR PERSONEEL