...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1594 - Zittingsperiode : 54


Auteur Wouter Raskin, N-VA
Departement Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken
Sub-departement Landsverdediging en Ambtenarenzaken
Titel Adviesraden, comités en andere organen.
Datum indiening03/10/2018
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum06/11/2018

 
Vraag

De federale overheid is bevoegd voor verschillende beleidsdomeinen. Binnen elk beleidsdomein zijn er doorheen de jaren heel wat raden, comités, commissies en andere organen opgericht. Dit heeft gezorgd voor een erg complexe structuur, waarbij het niet steeds duidelijk is welke organen er precies zijn, wat hun functie is en of zij ook vandaag nog een meerwaarde hebben. 1. Kan u een overzicht bezorgen van de adviesraden, commissies, comités, hoge raden en andere organen die onder uw bevoegdheid vallen? 2. Kan u voor elk van deze organen de volgende gegevens meedelen: - de samenstelling van deze organen; - het aantal vergaderingen per jaar over de periode 2014-2018; - de eventuele bezoldiging die de leden per vergadering ontvangen; - de datum van oprichting? 3. a) Welke adviesraden, commissies, comités, hoge raden en andere organen die onder uw bevoegdheid ressorteren, werden tijdens de afgelopen legislatuur afgeschaft? b) Welke zijn er sindsdien bijgekomen? 4. Hoeveel bedroeg de jaarlijkse kost van deze organen in de periode 2014-2018? 5. a) Hoeveel van deze organen zijn verplicht een jaarverslag op te stellen en te publiceren? b) Hoeveel van hen hebben dit in de periode 2014-2018 effectief gedaan? Hoeveel van hen deden dit niet of laattijdig?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B174
Publicatiedatum 09/11/2018, 20182019
Antwoord

Wat Defensie betreft: 1 en 2. De gevraagde gegevens zijn hernomen in bijlage 1. 3. Tijdens deze legislatuur werden er geen organen opgeheven of opgericht. 4. De meeste leden vervullen hun taken in deze organen naast hun basistaken en worden niet bezoldigd, tenzij anders vermeld in bijlage 1. 5. De vermelde organen zijn niet verplicht een jaarverslag op te stellen en dat te publiceren. Voor wat het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) betreft: 1 en 2. Het NGI beschikt over: a) een Comité van Beheer dat werd opgericht bij de wet van 8 juni 1976. Aantal vergaderingen: De leden van het Comité van Beheer die geen ambtenaar zijn, ontvangen per bijgewoonde zitting een (te indexeren) presentiepenning van 24,79 euro. De leden ontvangen eveneens de terugbetaling van hun eventuele verplaatsingskosten, overeenkomstig de reglementering die voor het Rijkspersoneel geldt, en genieten van de personeelskorting bij aankoop van NGI-producten. b) een Basisoverlegcomité dat werd opgericht bij ministerieel besluit van 23 oktober 1986 houdende de oprichting van een Basisoverlegcomité bij het NGI. De samenstelling wordt bepaald door het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden. Aantal vergaderingen: De leden van het Basisoverlegcomité genieten eveneens van de personeelskorting bij aankoop van NGI-producten. c) een Comité van de Sociale Dienst werd opgericht bij intern besluit van 19 juni 1980. De samenstelling wordt bepaald in voornoemd intern reglement. Aantal vergaderingen: De leden van het Comité van de Sociale Dienst van het NGI genieten eveneens van de personeelskorting bij aankoop van NGI-producten. 3. Tijdens deze legislatuur werden er geen organen opgeheven of opgericht. 4. Enkel voor het Comité van Beheer bestaat er een specifieke jaarlijkse kost. 5. De vermelde organen zijn niet verplicht een jaarverslag op te stellen en dat te publiceren. Voor wat het War Heritage Institute (WHI) betreft: 1, 2 en 4. Het WHI beschikt over: a) een Raad van Bestuur die werd opgericht bij de wet van 28 april 2017 tot oprichting van het WHI. Aantal vergaderingen: De zitpenning en de verplaatsingsvergoeding dienen nog door de Koning bepaald te worden. b) een Wetenschappelijke Raad die werd opgericht bij de wet van 28 april 2017 tot oprichting van het WHI. De Raad heeft nog niet gezeteld. De zitpenning en de verplaatsingsvergoeding dienen nog door de Koning bepaald te worden. c) een Erfgoedraad die werd opgericht bij de wet van 28 april 2017 tot oprichting van het WHI. Sinds zijn oprichting vergaderde de Raad één keer in 2018. De leden worden niet vergoed. d) een Directiecomité die werd opgericht bij de wet van 28 april 2017 tot oprichting van het WHI. Sinds zijn oprichting vergaderde het Directiecomité in principe wekelijks. De leden worden niet vergoed. e) een Wetenschappelijke Jury die werd opgericht bij de wet van 28 april 2017 tot oprichting van het WHI. De Wetenschappelijke Jury heeft nog niet gezeteld. De leden worden niet vergoed. f) een Basisoverlegcomité opgericht conform het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden. Sinds zijn oprichting vergaderde het Basisoverlegcomité één keer in 2017 en drie keer in 2018. De leden worden niet vergoed. 3. Alle organen van de instellingen die opgegaan zijn in het WHI, namelijk het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers, het Nationaal Gedenkteken Fort van Breendonk, het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis, werden tijdens deze legislatuur opgeheven en vervangen door de hierboven hernomen organen. 5. De vermelde organen zijn niet verplicht een jaarverslag op te stellen en dat te publiceren. Voor wat de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van Defensie (CSDCA) betreft: 1 en 2. CDSCA beschikt over: a) een Beheerscomité dat werd opgericht bij de wet van 10 april 1973 houdende oprichting CDSCA. Aantal vergaderingen: Enkel de voorzitter en de regeringscommissarissen ontvangen een jaarlijkse vergoeding. b) een Basisoverlegcomité opgericht conform het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. Aantal vergaderingen: De leden van het Basisoverlegcomité worden niet vergoed. 3. Tijdens deze legislatuur zijn er geen organen opgeheven of opgericht. 4. Enkel voor het Beheerscomité bestaat er een specifieke jaarlijkse kost. 5. De vermelde organen zijn niet verplicht een jaarverslag op te stellen en dat te publiceren. Voor wat Ambtenarenzaken betreft: 1. Binnen de FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) is er een: - Adviescommissie voor selectie; - Stuurgroep Diversiteitsmanagement; - Begeleidingscommissie voor de aanwerving van Personen met een Handicap; - Commissie Gelijkwaardigheid van de Buitenlandse Taalcertificaten; - Beheerscomité van Selor; - Wegingscomité; - Raadgevende commissie voor de weging; - Interdepartementale Beroepscommissie inzake evaluatie; - Raad van Beroep inzake tuchtzaken voor ambtenaren; - Basisoverlegcomité; - Klantenstuurgroep; - Strategisch Federaal Aankoopoverleg. 2. Zie tabel in bijlage 2. 3. Niet van toepassing. 4. Adviescommissie voor selectie: - 2014: 12.910 euro - 2015: 8.025 euro - 2016: 8.103 euro - 2017: 6.609 euro - 2018: 2.542 euro (lopend) Commissie Gelijkwaardigheid van de Buitenlandse Taalcertificaten: - 2017: 251,01 euro - 2018: 251,01 euro Raad van Beroep inzake tuchtzaken voor ambtenaren: - 2014: 90,76 euro - 2015: 251,07 euro - 2016: 229,86 euro - 2017: 992,33 euro - 2018: 71,38 euro 5. a) De Begeleidingscommissie voor de aanwerving van Personen met een handicap is verplicht een jaarverslag op te stellen. De verslagen zijn enkel beschikbaar in elektronische versie. https://fedweb.belgium.be/nl/over_de_organisatie/over_de_federale_overheid/missie_visie_waarden/gelijke_kansen_en_diversiteit/personen_met_handicap/bcaph Het Strategisch Federaal Aankoopoverleg dient jaarlijks aan de Ministerraad te rapporteren, maar moet geen jaarverslag opstellen. b) De Begeleidingscommissie voor de aanwerving van Personen met een handicap heeft in de periode 2014-2017 een jaarverslag opgesteld. De bijlagen bij het antwoord op deze vraag zijn het geachte Kamerlid rechtstreeks toegestuurd. Gezien het louter documentaire karakter ervan worden zij niet in het Bulletin van Vragen en Antwoorden opgenomen maar liggen zij ter inzage bij de griffie van de Kamer van volksvertegenwoordigers (dienst Parlementaire Vragen).

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenCENTRALE OVERHEID | OVERHEIDSAPPARAAT | OVERHEID | ADVIES