...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0342 - Zittingsperiode : 54


Auteur Wouter Raskin, N-VA
Departement Eerste minister
Sub-departement Eerste minister
Titel Adviesraden, comités en andere organen.
Datum indiening03/10/2018
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum06/11/2018

 
Vraag

De federale overheid is bevoegd voor verschillende beleidsdomeinen. Binnen elk beleidsdomein zijn er doorheen de jaren heel wat raden, comités, commissies en andere organen opgericht. Dit heeft gezorgd voor een erg complexe structuur, waarbij het niet steeds duidelijk is welke organen er precies zijn, wat hun functie is en of zij ook vandaag nog een meerwaarde hebben. 1. Kan u een overzicht bezorgen van de adviesraden, commissies, comités, hoge raden en andere organen die onder uw bevoegdheid vallen? 2. Kan u voor elk van deze organen de volgende gegevens meedelen: - de samenstelling van deze organen; - het aantal vergaderingen per jaar over de periode 2014-2018; - de eventuele bezoldiging die de leden per vergadering ontvangen; - de datum van oprichting? 3. a) Welke adviesraden, commissies, comités, hoge raden en andere organen die onder uw bevoegdheid ressorteren, werden tijdens de afgelopen legislatuur afgeschaft? b) Welke zijn er sindsdien bijgekomen? 4. Hoeveel bedroeg de jaarlijkse kost van deze organen in de periode 2014-2018? 5. a) Hoeveel van deze organen zijn verplicht een jaarverslag op te stellen en te publiceren? b) Hoeveel van hen hebben dit in de periode 2014-2018 effectief gedaan? Hoeveel van hen deden dit niet of laattijdig?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B174
Publicatiedatum 09/11/2018, 20182019
Antwoord

Tijdens deze legislatuur werd er geen comité of commissie afgeschaft. Veel van deze organen vervullen immers een belangrijke rol, onder meer in het kader van het regeringsbeleid, de samenwerking tussen de verschillende regeringen in ons land en het syndicaal overleg. Het gaat niet om comités of commissies die specifiek voor een bepaald beleidsdomein werden opgericht waarvan de relevantie eventueel voorbijgestreefd zou zijn. Buiten deze organen blijft er, wat mijn bevoegdheden betreft, slechts één adviescommissie te vermelden, met name de Commissie Overheidsopdrachten. Deze commissie werd opgericht door een koninklijk besluit van 14 december 1960 tot instelling van de Commissie voor de overheidsopdrachten. De samenstelling van deze commissie en het bedrag van de vergoeding die bepaalde leden ontvangen voor de zittingen die ze bijwonen worden vermeld in de artikelen 4 en 6 van het koninklijk besluit van 10 maart 1998 tot inrichting van de Commissie voor de overheidsopdrachten. Onderstaande tabel vermeldt het aantal vergaderingen en de kost van de uitbetaalde vergoeding aan bepaalde leden van deze commissie.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenCENTRALE OVERHEID | OVERHEIDSAPPARAAT | OVERHEID | ADVIES