...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0542 - Zittingsperiode : 54


Auteur Wouter Raskin, N-VA
Departement Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Sub-departement Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
Titel Adviesraden, comités en andere organen.
Datum indiening03/10/2018
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum06/11/2018

 
Vraag

De federale overheid is bevoegd voor verschillende beleidsdomeinen. Binnen elk beleidsdomein zijn er doorheen de jaren heel wat raden, comités, commissies en andere organen opgericht. Dit heeft gezorgd voor een erg complexe structuur, waarbij het niet steeds duidelijk is welke organen er precies zijn, wat hun functie is en of zij ook vandaag nog een meerwaarde hebben. 1. Kan u een overzicht bezorgen van de adviesraden, commissies, comités, hoge raden en andere organen die onder uw bevoegdheid vallen? 2. Kan u voor elk van deze organen de volgende gegevens meedelen: - de samenstelling van deze organen; - het aantal vergaderingen per jaar over de periode 2014-2018; - de eventuele bezoldiging die de leden per vergadering ontvangen; - de datum van oprichting? 3. a) Welke adviesraden, commissies, comités, hoge raden en andere organen die onder uw bevoegdheid ressorteren, werden tijdens de afgelopen legislatuur afgeschaft? b) Welke zijn er sindsdien bijgekomen? 4. Hoeveel bedroeg de jaarlijkse kost van deze organen in de periode 2014-2018? 5. a) Hoeveel van deze organen zijn verplicht een jaarverslag op te stellen en te publiceren? b) Hoeveel van hen hebben dit in de periode 2014-2018 effectief gedaan? Hoeveel van hen deden dit niet of laattijdig?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B173
Publicatiedatum 25/10/2018, 20182019
Antwoord

Wat betreft het beleidsdomein privacy beschik ik niet over een Federale overheidsdienst die exclusief onder mijn bevoegdheid valt. Ik verwijs daarom naar het antwoord dat wordt gegeven door de bevoegde minister ter zake aan wie u dezelfde vraag hebt gesteld. Wat betreft het beleidsdomein sociale fraude: Ik heb de structuren bij de SIOD, de koepel van de sociale inspectiediensten, vereenvoudigd. Er is één strategisch comité SIOD in het leven geroepen waar sociale inspectiediensten, justitie en regering elkaar ontmoeten om de strategische keuzes op het vlak van sociale fraudebestrijding af te stemmen. Dit is een onbezoldigd orgaan. De Algemene Raad van Partners van de SIOD werd afgeschaft en het overleg met de sociale partners werd verschoven naar het reeds bestaande informatieplatform voor sociale en fiscale fraudebestrijding in de Nationale Arbeidsraad. Op het vlak van het operationeel overleg van de sociale inspectiediensten werd door de diensten zelf beslist om de structurele overlegcomités voor sociale fraudebestrijding in respectievelijk het werknemersstelsel en het zelfstandigenstelsel voortaan steeds samen te laten vergaderen. Dit zijn eveneens onbezoldigde organen. Wat betreft het beleidsdomein Noordzee: Marien Milieu 1. Er is binnen onze bevoegdheid één raadgevende commissie actief, opgericht via het koninklijk besluit van 13 november 2012 betreffende de instelling van een raadgevende commissie en de procedure tot aanneming van een marien ruimtelijk plan in de Belgische zeegebieden. 2. De raadgevende commissie is samengesteld uit volgende leden: - een afgevaardigde en een plaatsvervanger van de algemene directie Kwaliteit en Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie; - een afgevaardigde en een plaatsvervanger van de algemene directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie; - een afgevaardigde en een plaatsvervanger van de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee of van de Programmatorische Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (1); - een afgevaardigde en een plaatsvervanger van het Directoraat-generaal Leefmilieu, dienst Marien Milieu, van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (2); - een afgevaardigde en een plaatsvervanger van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking; - een afgevaardigde en een plaatsvervanger van de dienst Scheepvaartpolitie van de Federale Politie; - een afgevaardigde en een plaatsvervanger van het Directoraat-generaal Maritiem Vervoer, van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer; - een afgevaardigde en een plaatsvervanger van de Marine component van het ministerie van Landsverdediging; - een afgevaardigde en een plaatsvervanger van het algemene directie Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken; - een afgevaardigde en een plaatsvervanger van de algemene directie Civiele Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken; - een afgevaardigde en een plaatsvervanger van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling. - het Vlaams Gewest kan één of meerdere vertegenwoordigers afvaardigen voor deel te nemen aan de raadgevende commissie. Deze hebben dezelfde stem als de federale leden. Het voorzitterschap en secretariaat worden waargenomen door het directoraat-generaal Leefmilieu door personen die niet dezelfde zijn als de afgevaardigde genoemd onder (1) en (2). Van 2014 tot 2018 is de vergadering negen keer samengekomen: - de commissie komt jaarlijks bijeen, ter opvolging van de uitvoering van het marien ruimtelijk plan; - de commissie heeft een adviesrol bij de zesjaarlijkse herziening van het marien ruimtelijk plan. In 2017 is de raadgevende commissie drie maal formeel samengekomen tussen 15 november en 15 december, naar aanleiding van de herziening voor de periode 2020-2026. Dit op 23 november, 4 december en 11 december. Een informeel vooroverleg vond plaats op 8 november 2017. De leden worden niet bezoldigd. De raadgevende commissie is een eerste keer formeel samengekomen op 6 februari 2013. 3. Geen 4. De jaarlijkse kost voor deze periode is nihil. Deze commissie heeft geen apart budget. 5. a) Deze commissie moet geen formeel jaarverslag opstellen, anders dan de adviezen vermeld in antwoord 2. b) Niet van toepassing. Directoraat-generaal Scheepvaart: 1. Overzicht: - Federaal Overlegplatform voor de Pleziervaart (FOP): dit platform brengt op vraag van de staatssecretaris of op eigen initiatief advies uit over alle aangelegenheden betreffende de pleziervaart die tot de federale bevoegdheid behoren; - Commissie voor de Pleziervaart: deze commissie is belast met het erkennen van buitenlandse brevetten en diploma's in de pleziervaart om te voorkomen dat buitenlanders een nieuw examen moeten afleggen in België; - Examencommissie Pleziervaart: deze commissie is belast met het opstellen van examenvragen voor het bekomen van een vaarbevoegdheidsbewijs voor de pleziervaart; - Commissie voor de herziening van het Maritiem Recht (COMAR): deze commissie is belast formuleren van concrete voorstellen betreffende de herziening van het privaatrechtelijk en publiekrechtelijk maritiem recht. 2. - Het FOP werd opgericht bij koninklijk besluit van 28 juni 2009 en is samengesteld als volgt: ° 3 afgevaardigden van de FOD Mobiliteit en Vervoer; ° 2 afgevaardigden van de beroepssector inzake de pleziervaart; ° 2 afgevaardigden van de gebruikersverenigingen inzake de pleziervaart; ° 3 onafhankelijke leden die blijk geven van hun bijzondere kennis van de pleziervaart; ° vertegenwoordigers van de gewestregeringen. De leden van het FOP, met uitzondering van de vertegenwoordigers van de FOD en de gewestregeringen, krijgen hun verplaatsingskosten vergoed overeenkomstig de geldende bepalingen voor het rijkspersoneel. Er zijn geen aparte presentiekosten. Het FOP heeft 14 keer vergaderd sinds 2014. - De Commissie voor de Pleziervaart is opgericht door de wet van 5 juli 2018 betreffende de pleziervaart. Het koninklijk besluit van 7 oktober 2018 bepaalt de samenstelling, namelijk: ° 2 afgevaardigden van het Directoraat-generaal Scheepvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer; ° 3 vertegenwoordigers van de sportfederaties: 1 van de Vlaamse Gemeenschap, 1 van de Franstalige Gemeenschap en 1 van de Duitstalige Gemeenschap; ° 1 vertegenwoordiger van de jeugdverenigingen die activiteiten op het water organiseren; ° 1 lid gekozen omwille van zijn deskundigheid inzake STCW; ° 2 vertegenwoordigers van de door de minister erkende organisaties bedoeld in artikel 18 van het koninklijk besluit van 2 juni 1993 betreffende het stuurbrevet vereist Voor het bevaren van de scheepvaartwegen van het Rijk met betrekking tot zekere categorieën van pleziervaartuigen; ° 3 leden gekozen omwille van hun deskundigheid in verband met de pleziervaart. De leden van de Commissie, met uitzondering van de vertegenwoordigers van de FOD, hebben per vergadering met een maximum duur van vier uur, recht op een presentiegeld van 50 euro. Voor vergaderingen van meer dan vier uur wordt het bedrag van het presentiegeld verdubbeld. Zij hebben tevens recht op de terugbetaling van hun reis- en verblijfskosten, overeenkomstig de bepalingen die van toepassing zijn op het personeel van de federale overheidsdiensten. - De examencommissie voor de pleziervaart werd opgericht door het koninklijk besluit van 21 mei 1958 betreffende de toekenning van de brevetten, diploma's, certificaten en vergunningen in de koopvaardij, de zeevisserij en de pleziervaart. De Commissie is samengesteld uit een voorzitter uit het DG Scheepvaart en leden die kennis hebben van de pleziervaart. Enkel de onkosten van deze leden worden terugbetaald. Deze examencommissie heeft vergaderd op regelmatige basis, in werkgroepen per thema, om de vragenlijst up-to-date te houden. - De COMAR werd opgericht bij koninklijk besluit van 27 april 2007 en is samengesteld uit: ° de voorzitter van de Belgische Vereniging voor Zeerecht; ° 8 juristen met specifieke kennis van het zeerecht en minstens in de rang van docent of een gelijkwaardige rang bekleden met een academische onderwijsopdracht; ° 1 vertegenwoordiger van de Koninklijke Belgische Redersvereniging; ° 1 vertegenwoordiger van de minister van Justitie; ° 1 vertegenwoordiger van de staatssecretaris voor Noordzee. 3. De Commissie voor de Pleziervaart is de enige nieuwe adviesraad die tijdens deze legislatuur werd opgericht. De commissie vervangt de oude evaluatiecommissie die beperkt was in zijn bevoegdheden en die aldus werd afgeschaft. De oude evaluatiecommissie heeft ook slechts 1 maal vergaderd in de laatste vijf jaar. De Centrale Examencommissie voor de Binnenvaart werd afgeschaft op 1 januari 2016 ten gevolge van de zesde staatshervorming waarbij deze bevoegdheden aan de gewesten werden overgedragen. 4. Jaarlijkse kost van deze organen in de periode 2014-2018 Voor COMAR zijn er geen uitgaven ingediend door de leden in de laatste vijf jaar. 5. Enkel de Commissie voor de herziening van het maritiem recht moet een halfjaarlijks verslag neerleggen bij de bevoegde ministers. Dit is echter nooit gebeurd.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenCENTRALE OVERHEID | OVERHEIDSAPPARAAT | OVERHEID | ADVIES