...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0291 - Zittingsperiode : 54


Auteur Wouter Raskin, N-VA
Departement Minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij
Sub-departement Begroting
Titel Adviesraden, comités en andere organen.
Datum indiening03/10/2018
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum06/11/2018

 
Vraag

De federale overheid is bevoegd voor verschillende beleidsdomeinen. Binnen elk beleidsdomein zijn er doorheen de jaren heel wat raden, comités, commissies en andere organen opgericht. Dit heeft gezorgd voor een erg complexe structuur, waarbij het niet steeds duidelijk is welke organen er precies zijn, wat hun functie is en of zij ook vandaag nog een meerwaarde hebben. 1. Kan u een overzicht bezorgen van de adviesraden, commissies, comités, hoge raden en andere organen die onder uw bevoegdheid vallen? 2. Kan u voor elk van deze organen de volgende gegevens meedelen: - de samenstelling van deze organen; - het aantal vergaderingen per jaar over de periode 2014-2018; - de eventuele bezoldiging die de leden per vergadering ontvangen; - de datum van oprichting? 3. a) Welke adviesraden, commissies, comités, hoge raden en andere organen die onder uw bevoegdheid ressorteren, werden tijdens de afgelopen legislatuur afgeschaft? b) Welke zijn er sindsdien bijgekomen? 4. Hoeveel bedroeg de jaarlijkse kost van deze organen in de periode 2014-2018? 5. a) Hoeveel van deze organen zijn verplicht een jaarverslag op te stellen en te publiceren? b) Hoeveel van hen hebben dit in de periode 2014-2018 effectief gedaan? Hoeveel van hen deden dit niet of laattijdig?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B173
Publicatiedatum 25/10/2018, 20182019
Antwoord

1. Wat betreft de hele FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA): - Adviescommissie voor selectie; - Stuurgroep Diversiteitsmanagement; - Begeleidingscommissie voor Personen met een Handicap; - Commissie Gelijkwaardigheid van de Buitenlandse Taalcertificaten; - Beheerscomité van Selor; - Raadgevende commissie bij de gecertificeerde opleidingen; - Wegingscomité; - Raadgevende commissie voor de weging; - Interdepartementale Beroepscommissie inzake evaluatie; - Raad van Beroep inzake tuchtzaken voor ambtenaren; - Basisoverlegcomité; - Klantenstuurgroep; - Strategisch Federaal Aankoopoverleg; - Commissie voor de Openbare Comptabiliteit; - De kamer "federale overheid" van het informatieveiligheidscomité; - Het ICT Monitoring Comité (IMC); - Het Intercommunautair overleg e-Government (ICEG); - Het Overlegcomité van dienstenintegratoren; - Het coördinatiecomité van de federale dienstenintegrator; - Bureau voor Ambtelijke Ethiek en Deontologie (adviesgroep); - Algemene Gegevensbank; - Monitoringcomité. 2. Zie tabel in bijlage. De bijlagen bij het antwoord op deze vraag zijn het geachte Kamerlid rechtstreeks toegestuurd. Gezien het louter documentaire karakter ervan worden zij niet in het Bulletin van Vragen en Antwoorden opgenomen maar liggen zij ter inzage bij de griffie van de Kamer van volksvertegenwoordigers (dienst Parlementaire Vragen). 3. a) Aangezien er sinds eind 2016 geen gecertificeerde opleidingen meer worden georganiseerd, is de Raadgevende commissie bij de gecertificeerde opleidingen niet meer samengekomen. b) De kamer "federale overheid" van het informatieveiligheidscomité. 4. Zie tabel hieronder. Strategisch Federaal Aankoopoverleg: de kost beperkt zich tot de loonkost van de deelnemers. De kamer "federale overheid" van het informatieveiligheidscomité: 2.500 euro vergoedingen. 5. a) Begeleidingscommissie voor Personen met een handicap De kamer "federale overheid" van het informatieveiligheidscomité is verplicht een jaarverslag op te stellen. Dat zal een eerste keer gebeuren in 2019. Het SFA dient jaarlijks aan de Ministerraad te rapporteren. b) Begeleidingscommissie voor Personen met een handicap.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenCENTRALE OVERHEID | OVERHEIDSAPPARAAT | OVERHEID | ADVIES