...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0190 - Zittingsperiode : 54


Auteur Wouter Raskin, N-VA
Departement Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel
Sub-departement Buitenlandse Handel
Titel Adviesraden, comités en andere organen.
Datum indiening03/10/2018
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum06/11/2018

 
Vraag

De federale overheid is bevoegd voor verschillende beleidsdomeinen. Binnen elk beleidsdomein zijn er doorheen de jaren heel wat raden, comités, commissies en andere organen opgericht. Dit heeft gezorgd voor een erg complexe structuur, waarbij het niet steeds duidelijk is welke organen er precies zijn, wat hun functie is en of zij ook vandaag nog een meerwaarde hebben. 1. Kan u een overzicht bezorgen van de adviesraden, commissies, comités, hoge raden en andere organen die onder uw bevoegdheid vallen? 2. Kan u voor elk van deze organen de volgende gegevens meedelen: - de samenstelling van deze organen; - het aantal vergaderingen per jaar over de periode 2014-2018; - de eventuele bezoldiging die de leden per vergadering ontvangen; - de datum van oprichting? 3. a) Welke adviesraden, commissies, comités, hoge raden en andere organen die onder uw bevoegdheid ressorteren, werden tijdens de afgelopen legislatuur afgeschaft? b) Welke zijn er sindsdien bijgekomen? 4. Hoeveel bedroeg de jaarlijkse kost van deze organen in de periode 2014-2018? 5. a) Hoeveel van deze organen zijn verplicht een jaarverslag op te stellen en te publiceren? b) Hoeveel van hen hebben dit in de periode 2014-2018 effectief gedaan? Hoeveel van hen deden dit niet of laattijdig?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B173
Publicatiedatum 25/10/2018, 20182019
Antwoord

1. Het interministerieel raadgevend comité ter ondersteuning van de exportfinanciering: Finexpo. 2. Het koninklijk besluit van 15 juli 1997 bepaalt de samenstelling van het Comité voor financiële steun aan de export: - twee vertegenwoordigers van de federale minister van Buitenlandse Zaken onder wie de directeur-generaal van de Buitenlandse Bilaterale en Economische Betrekkingen van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking of zijn gemachtigde; - twee vertegenwoordigers van de federale minister van Financiën, onder wie de administrateur-generaal van de Administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst van Financiën of zijn gemachtigde; - één vertegenwoordiger van het federale regeringslid onder wiens bevoegdheid de Buitenlandse Handel valt; - één vertegenwoordiger van de federale minister van Economie; - één vertegenwoordiger van het federale regeringslid onder wiens bevoegdheid de Ontwikkelingssamenwerking valt; - één vertegenwoordiger van de federale minister van Begroting; - één vertegenwoordiger van het federale regeringslid onder wiens bevoegdheid de Kleine en Middelgrote Ondernemingen vallen; - één vertegenwoordiger van de Nationale Delcrederedienst; - vier vertegenwoordigers van de Vlaamse Gewestregering; - vier vertegenwoordigers van de Waalse Gewestregering; - vier vertegenwoordigers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, waarvan twee Nederlandstaligen en twee Franstaligen. 2014: 6 vergaderingen; 2015: 9 vergaderingen; 2016: 10 vergaderingen; 2017: 10 vergaderingen; 2018: 8 vergaderingen (tot 18 oktober). Geen vergoeding. Finexpo werd opgericht door het koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export. 3. Niet van toepassing. 4. Niet van toepassing. 5. Er is geen verplichting voor Finexpo om een jaarlijks rapport op te stellen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenCENTRALE OVERHEID | OVERHEIDSAPPARAAT | OVERHEID | ADVIES