...

Bulletin nr : B166 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 3409 - Zittingsperiode : 54


Auteur Karolien Grosemans, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel Provincie Limburg. - Snelheidscontroles.
Datum indiening06/07/2018
Taal N
Publicatie vraag     B166
Publicatiedatum 20/08/2018, 20172018
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum10/08/2018

 
Vraag

Deze vraag herneemt het onderwerp van mijn schriftelijke vraag nr. 2372 van 6 juli 2017 (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2016-2017, nr. 128, blz. 272), over het aantal snelheidscontroles in de provincie Limburg. Bij één op de drie dodelijke verkeersongevallen is hoge snelheid een bepalende factor. Hierdoor blijven snelheidscontroles noodzakelijk en nuttig. Graag kreeg ik van u een geactualiseerde stand van zaken betreffende het aantal snelheidsovertredingen in de provincie Limburg. 1. Kan u voor de periode 2017-2018 een overzicht geven van het aantal geregistreerde inbreuken bij snelheidscontroles in de provincie Limburg? Graag een opdeling per jaar en per politiezone van de provincie Limburg. 2. Hoeveel daarvan waren er binnen de zone 30? Hoeveel erbuiten? Graag een opdeling per jaar en per politiezone van de provincie Limburg. 3. Hoeveel daarvan waren er de voorbije vijf jaar binnen de zone 50? Hoeveel waren erbuiten? Graag een opdeling per jaar en per politiezone van de provincie Limburg. 4. Hoe verhouden deze Limburgse cijfers zich tot andere provincies? Graag een overzicht van het totaal aantal geregistreerde snelheidsinbreuken per provincie met vermelding of de inbreuk binnen of buiten de zone 30 plaatsvond. 5. Hoeveel snelheidsovertredingen werden de afgelopen vijf jaar per type voertuig vastgesteld? Graag een opsplitsing per politiezone van de provincie Limburg alsook per snelheidszone. 6. In hoeveel gevallen ging het de voorbije vijf jaar om een buitenlands voertuig? Graag een opdeling per politiezone van de provincie Limburg en per snelheidszone. 7. Kan u voor de afgelopen vijf jaar een overzicht geven van de leeftijd en het geslacht van de personen bij wie een snelheidsovertreding werd vastgesteld? Graag een opdeling per politiezone van de provincie Limburg. 8. Hoeveel kilometer wordt gemiddeld te snel gereden in de verschillende snelheidszones? Graag met vermelding van jaar en Limburgse politiezone. 9. Tijdens een SLIM-controle worden de drie eerste oorzaken van dodelijke verkeersongevallen gelijktijdig aangepakt, namelijk snelheid, alcohol en drugs. Kan u per politiezone een overzicht geven van het aantal SLIM-controles die de voorbije vijf jaar in de provincie Limburg werden uitgevoerd? 10. Hoeveel inbreuken werden er tijdens dergelijke controles vastgesteld? Graag een opdeling per jaar, per Limburgse politiezone en per type oorzaak (snelheid, alcohol, drugs).


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B170
Publicatiedatum 28/09/2018, 20172018
Antwoord

Vooreerst dient opgemerkt te worden dat de cijfers voor dit jaar (2018) nog niet beschikbaar zijn. 1. Tabel 1 geeft een overzicht van het aantal geregistreerde snelheidsovertredingen tijdens 2017 in de provincie Limburg, opgesplitst per politiezone. 2. Tabel 2 geeft een overzicht van het aantal geregistreerde snelheidsovertredingen tijdens 2017 in de provincie Limburg, binnen en buiten de zone 30, opgesplitst per politiezone. Aangezien deze informatie bij sommige vaststellingen niet werd geregistreerd, kan de som verschillen met de totalen in tabel 1. 3. Tabel 3 vermeldt het aantal geregistreerde snelheidsovertredingen in de provincie Limburg, gedurende de laatste vijf jaren, binnen en buiten de zone 50, met inbegrip van de snelheidsinbreuken vastgesteld binnen de bebouwde kom waar een snelheidsbeperking van 50 km/u van toepassing is, opgesplitst per politiezone. Aangezien deze informatie bij sommige vaststellingen niet werd geregistreerd, kan de som verschillen met de totalen in tabel 1. 4. Tabel 4 vermeldt het aantal geregistreerde snelheidsovertredingen gedurende de laatste vijf jaren, binnen en buiten de zone 30, opgesplitst per provincie. 5. Tabel 5 geeft een overzicht van het aantal snelheidsovertredingen, geregistreerd gedurende de laatste vijf jaren in de provincie Limburg, per type voertuig, opgesplitst per snelheidszone en per politiezone. 6. Tabel 6 vermeldt het aantal snelheidsovertredingen, geregistreerd in de provincie Limburg gedurende de laatste vijf jaren, begaan met een in het buitenland ingeschreven voertuig, opgesplitst per nationaliteit, snelheidszone en per politiezone. 7. Het is niet mogelijk om hierop een antwoord te verstrekken aangezien de bestuurder lang niet altijd ter plaatse wordt geïdentificeerd. Het proces-verbaal (onmiddellijke inning) wordt dan steeds opgesteld ten laste van de eigenaar van het voertuig, en dit kan ook een rechtspersoon zijn. De eigenaar is bijgevolg niet noodzakelijk de bestuurder op het ogenblik van de inbreuk. 8. Tabel 7 vermeldt de gemiddelde snelheidsoverschrijding per politie- en snelheidszone en voor de laatste vijf jaren. 9 en 10. Tabel 8 herneemt het aantal en de resultaten van de SLIM controles, uitgevoerd sedert 2013, opgesplitst per politiezone. De bijlagen bij het antwoord op deze vraag zijn het geachte kamerlid rechtstreeks toegestuurd. Gezien het louter documentaire karakter ervan worden zij niet in het Bulletin van Vragen en Antwoorden opgenomen maar liggen zij ter inzage bij de griffie van de Kamer van volksvertegenwoordigers (dienst Parlementaire Vragen).

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERKEERSVEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenPROVINCIE LIMBURG | VERKEERSCONTROLE | SNELHEIDSVOORSCHRIFTEN | VERKEERSVEILIGHEID | OVERTREDING VAN HET VERKEERSREGLEMENT