...

Bulletin nr : B151 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 2503 - Zittingsperiode : 54


Auteur Sophie De Wit, N-VA
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel Gsm-gebruik in de gevangenissen.
Datum indiening26/02/2018
Taal N
Publicatie vraag     B151
Publicatiedatum 04/04/2018, 20172018
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum30/03/2018

 
Vraag

Gedetineerden mogen geen gsm's hebben in de gevangenissen, om te vermijden dat ze contact zouden hebben met de buitenwereld. Toch worden er regelmatig gsm's in de gevangenissen gesmokkeld. Regelmatig worden er daarom gsm-sweepings gehouden om deze te kunnen traceren en in beslag te nemen. 1. Hoeveel gsm-sweepings vonden er in 2017 plaats? Hoeveel gsm's werden er per sweeping gevonden? Graag een opdeling per gevangenis en een vergelijking met de jaren voordien. 2. Worden deze sweepings door eigen personeel uitgevoerd of door een externe firma? Welke kostprijs is hieraan verbonden voor zowel apparatuur als personeelskosten? 3. Gelet op het antwoord bij vraag 2, is het niet efficiënter om in de gevangenissen blokkeringsapparatuur te installeren die het gebruik van gsm's volstrekt onmogelijk maakt? 4. Wordt er momenteel al gebruik gemaakt van blokkeringsapparatuur in Belgische gevangenissen, bijvoorbeeld in vleugels waar gedetineerden zitten die gelinkt zijn aan terrorisme of misdrijven met bendevorming? Zo ja, in welke gevangenissen is dit reeds het geval? 5. Hoeveel gsm's werden er de voorbije jaren onderschept bij pogingen om deze binnen te smokkelen in de gevangenis? 6. De internetmogelijkheden die momenteel worden uitgewerkt via de cloud in de gevangenissen zorgen er voor dat er een internetsignaal in de gevangenissen is, dat mogelijk door gevangenen kan worden versterkt met kleine versterkers en op die manier ook kan gebruikt worden voor gsm's en communicatie met de buitenwereld. In welke mate is het gebruik van de cloud in gevangenissen verzoenbaar met het beleid tegen gsm's? 7. Hoeveel leden van het gevangenispersoneel werden de voorbije jaren betrapt bij het smokkelen van gsm's? Welke sancties stonden hier tegenover? 8. Welke sancties krijgen gedetineerden als ze betrapt worden met een gsm?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B157
Publicatiedatum 25/05/2018, 20172018
Antwoord

1. In 2017 vonden in totaal 316 sweepings plaats, waarvan 102 door de dienst ondersteuning gebouwen en veiligheid (DOGV) van het directoraat-generaal Penitentiaire inrichtingen (DG EPI) en 265 door de lokale equipes van de gevangenissen. In bijlage vindt u het aantal gevonden gsm's van 2015 tot 2017, evenals het aantal uitgevoerde sweepings. Het sweepingcontrolesysteem bestaat al enkele jaren, maar eind 2016 werd de organisatie en de uitvoering van de sweepings herzien, dit om meer sweepings te kunnen uitvoeren en gelet op de maatregelen tegen radicalisering. Binnen elke gevangenis is momenteel een lokaal sweepingteam opgericht en elke inrichting heeft eigen sweepingmateriaal of kan de apparatuur van een naburige inrichting gebruiken. Een speciale opleiding over de uitvoering en de organisatie van sweepings werd georganiseerd voor het betrokken gevangenispersoneel. 2. Alle sweepings worden door eigen personeel uitgevoerd: nationaal of lokaal. Het nationaal sweepingteam van de (DOGV) heeft de opdracht om op willekeurige momenten sweepings uit te voeren in alle penitentiaire inrichtingen, waaronder frequente sweepings binnen de afdelingen D-rad:Ex (gevangenissen Hasselt en Ittre) en in de satellietgevangenissen (Andenne, Brugge, Gent, Lantin en Sint-Gillis) à rato van minimum één keer per maand. Verder voert de DOGV ad random controlesweepings uit in alle gevangenissen. Sweepings op aanvraag door deze dienst blijven ook nog steeds mogelijk. Het lokale sweepingteam van de inrichtingen moet meerdere sweepings realiseren in de loop van het jaar, aan een bepaald ritme met aantal verplichte minimale aantallen. 3. Het DG EPI heeft de voorbije jaren systemen uitgetest om gsm-verkeer te verstoren. De proefprojecten in Andenne en daarna in Brugge werden om allerlei redenen onvoldoende positief verklaard en bleken ook financieel moeilijk haalbaar. Daarom werd besloten om ervan af te stappen en over te gaan tot een veel eenvoudiger systeem van GSM-sweeping, waarbij actief wordt gezocht naar gsm's binnen de gevangenis. 4. In Beveren werd bij aanvang een vast blokkeringssysteem ingebouwd. Dit systeem werd in 2017 terug ontmanteld wegens: a) onvoldoende waterdicht, b) te snel technologisch voorbijgestreefd en c) zeer duur qua licenties. 5. In de bijlage kan u het aantal GSM's vinden die de laatste drie jaren in beslag werden genomen tijdens sweepings. 6. Wanneer in een inrichting een internetlijn wordt geïnstalleerd voor bepaalde doeleinden wordt standaard steeds het wifi gedeelte uitgeschakeld. Hierdoor kan er enkel via vaste verbinding connectie gemaakt worden met internet. Wanneer dit nodig blijkt, bijvoorbeeld in een bibliotheek voor het consulteren van de catalogus, examencommissie, 2de kansonderwijs, enz.; worden deze verbindingen op verschillende manieren beveiligd. Vooreerst door software die enkel een bepaalde website toelaat, alsook via een firewall die alle verkeer blokkeert uitgezonderd de verbinding naar die bepaalde website. Steeds wordt er gebruik gemaakt van een vaste verbinding en is wifi uitgeschakeld. De gedetineerden beschikken in Beveren, Leuze-en-Hainaut en Marche-en-Famenne over PrisonCloud. Het netwerk van PrisonCloud staat in verbinding met een centraal datacenter van waaruit, indien dit nodig blijkt, een verbinding naar internet kan worden tot stand gebracht (bijvoorbeeld: catalogus stadsbibliotheek, enz.). Ook hier gebeurt dit op een beveiligde manier en wordt enkel die bepaalde website toegankelijk. In de inrichtingen van Beveren en Leuze-en-Hainaut zal in bepaalde cellen ook gebruik gemaakt kunnen worden van tablets. Naast de technische beveiligingen van onze systemen voor gedetineerden worden er ook celcontroles uitgevoerd naar onregelmatigheden zoals het in bezit zijn van een gsm. Geregeld volgen ook nog sweepings in de inrichtingen waar gericht gezocht wordt naar mobiele verbindingen zoals GSM, 3G/4G dongle. 7. Het DG EPI beschikt enkel over cijfers van feiten die hebben geleid tot een tuchtdossier: in 2016 was er één dossier voor het binnensmokkelen van gsm's voor gedetineerden met als tuchtstraf ontslag van ambtswege. In 2017 was er één tuchtdossier met als tuchtstraf een terechtwijzing. 8. Verboden en niet toegelaten voorwerpen, waarvoor indicaties bestaan dat die gebruikt worden in het kader van een misdrijf (bijvoorbeeld: gsm, enz.), worden ter beschikking gehouden van de gerechtelijke overheden. Alle overige niet toegelaten voorwerpen worden van de gedetineerde ontnomen en tegen ontvangstbewijs bewaard tot de vrijstelling van de gedetineerde. In beide gevallen kan de directeur een disciplinaire sanctie opleggen. De bijlagen bij het antwoord op deze vraag zijn het geachte Kamerlid rechtstreeks toegestuurd. Gezien het louter documentaire karakter ervan worden zij niet in het Bulletin van Vragen en Antwoorden opgenomen maar liggen zij ter inzage bij de griffie van de Kamer van volksvertegenwoordigers (dienst Parlementaire Vragen).

 
Eurovoc-hoofddescriptorSTRAFRECHT
Eurovoc-descriptorenSTRAFRECHT | STRAFGEVANGENIS | RADIOCOMMUNICATIE | GEDETINEERDE | TELEFOON | BEVEILIGING EN BEWAKING