...

Bulletin nr : B140 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 2238 - Zittingsperiode : 54


Auteur Sophie De Wit, N-VA
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel Gedetineerden. - Pensioenen en uitkeringen.
Datum indiening13/11/2017
Taal N
Publicatie vraag     B140
Publicatiedatum 18/12/2017, 20172018
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum15/12/2017

 
Vraag

Wanneer gedetineerden in de gevangenis terecht komen, hebben zij in principe geen recht meer op bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering. Wat het pensioen betreft betaalt de FOD Pensioenen gedurende de eerste 12 maand nog het pensioen van een gedetineerde, gerekend vanaf de datum van opsluiting, daarna niet meer. 1. Welke uitkeringen verliezen gedetineerden wanneer ze in de gevangenis terecht komen? 2. Welke uitkeringen behouden gedetineerden wanneer ze in de gevangenis terecht komen? Graag bij elk type uitkering het aantal gedetineerden die er van genieten. 3. Hoeveel gedetineerden krijgen momenteel een pensioen? Hoeveel gedetineerden ontvangen momenteel geen pensioen omdat ze, ondanks hun pensioengerechtigde leeftijd, al langer dan 12 maand in de gevangenis zitten? 4. Wat is de ratio achter het beleid om gedurende de eerste 12 maand toch nog het pensioen uit te betalen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B149
Publicatiedatum 21/03/2018, 20172018
Antwoord

1. en 2. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de uitkeringen met vermelding van de categorie van gedetineerden die al dan niet van de uitekering geniet. De gebruikte afkortingen zijn "UV" (uitgaansvergunning), "PV" (penitentiair verlof) en "BD" (beperkte detentie), "ET" (elektronisch toezicht), "VI" (voorwaardelijke invrijdheidsstelling), "VLV" (voorlopige invrijheidsstelling), "IOP" (invrijheidsstelling op proef). - Werkloosheidsuitkering: geen uitbetaling tijdens de detentie, UV en PV en BD. Wel uitbetaling bij ET en VI/VLV/IOP. - Werkloosheidsuitkering met bedrijfstoeslag: geen uitbetaling tijdens detentie, UV, PV en BD. Wel uitbetaling bij ET en VI/VLV/IOP. - Uitkering van het Fonds voor arbeidsongevallen beroepsziekte: blijft behouden bij detentie - Leefloon OCMW: geen uitbetaling tijdens detentie, UV, PV, BD en ET. Wel uitbetaling tijdens VI/VLV/IOP en indien de persoon onder ET niet op de rol van de gevangenis is ingeschreven (zoals in geval van ET als autonome straf) - Inkomensgarantie voor ouderen: de uitbetaling wordt opgeschort vanaf de eerste dag van de maand volgend op de opsluiting - Ziekte-uitkering/invaliditeitsuitkering: behoud van uitkering tijdens voorhechtenis. Na veroordeling wordt de uitbetaling geschorst. Voor geďnterneerden geldt dat de uitkering bij plaatsing volledig wordt behouden indien hij een gezinslast heeft. De geďnterneerde behoudt de helft indien hij geen gezinslast heeft. - Geneeskundige verzorging (tussenkomst mutualiteit/Hulpkas): de algemene regel stelt dat gedetineerden een volledige kosteloze medische verzorging krijgen die georganiseerd wordt door de FOD Justitie. Er is geen tussenkomst van de mutualiteit bij UV en bij BD, wel bij PV, ET en VI/VLV/IOP. - Uitkeringen aan personen met een handicap (FOD Sociale Zekerheid): geen uitbetaling tijdens detentie, UV, PV en BD. Wordt wel uitbetaald bij ET en VI/VLV/IOP. - Moederschapsuitkering: wordt uitbetaald tijdens detentie - Gezinsbijslag: blijft behouden tijdens detentie. Bij geboorte tijdens detentie wordt kinderbijslag uitbetaald na aanvraag. 3. Deze cijfergegevens worden niet bijgehouden door het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen. 4. Er wordt verwezen naar de minister van Pensioenen, gelet op diens bevoegdheid ter zake.

 
Eurovoc-descriptorenSTRAFRECHT | SOCIALE UITKERING | OUDERDOMSVERZEKERING | GEDETINEERDE
Vrije trefwoordenPENSIOENEN