...

Bulletin nr : B134 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 2134 - Zittingsperiode : 54


Auteur Sophie De Wit, N-VA
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel Voorlopige hechtenis. - Elektronisch toezicht.
Datum indiening27/09/2017
Taal N
Publicatie vraag     B134
Publicatiedatum 07/11/2017, 20172018
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum27/10/2017

 
Vraag

In de commissie Justitie ondervroeg ik u reeds over dit thema. Gelet op de korte tijd voorzien voor de mondelinge vraag kon u onvoldoende cijfermateriaal bezorgen. Vandaar dat ik dit thema graag herneem in een schriftelijke vraag. Een grote hoeveelheid van de gevangenisbevolking zit in de gevangenis in het kader van hun voorlopige hechtenis. Gelet op de overbevolking in de Belgische gevangenissen werd het mogelijk gemaakt om voortaan ook de voorlopige hechtenis via elektronisch toezicht (ET) uit te voeren. Deze mogelijkheid bestaat ondertussen enkele jaren. 1. Hoeveel gedetineerden zitten op dit ogenblik hun voorlopige hechtenis uit via elektronisch toezicht? Hoe evolueerde dit cijfer de voorbije jaren? Hoe verhoudt dit cijfer zich tot het totaal aantal gevangenen in voorlopige hechtenis? 2. Voor welke misdrijven wordt de voorlopige hechtenis via elektronisch toezicht voornamelijk toegepast? 3. Hoe evalueert u de eerste jaren waarin elektronisch toezicht ook voor voorlopige hechtenis wordt gebruikt? Plant u eventueel bijsturingen? 4. Wat is het totaal aantal gedetineerden dat op dit ogenblik de straf uitzit via elektronisch toezicht? Hoeveel van hen doen dat respectievelijk in het kader van de strafuitvoering, voorlopige hechtenis of ET als autonome straf?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B165
Publicatiedatum 03/08/2018, 20172018
Antwoord

1. Hierbij wordt een overzicht gegeven van de afgelopen drie jaar (2015, 2016 en 2017) van het aantal gedetineerden in voorlopige hechtenis (VH), onder elektronisch toezicht (ET) of daadwerkelijk in de gevangenis, telkens op 12/10: Enige voorzichtigheid bij de interpretatie van deze cijfers is aangewezen in die zin dat een significante groep beklaagden de facto uit de potentiële doelgroep valt, met name deze zonder een verblijfplaats (hoofdzakelijk gedetineerden zonder recht op verblijf) wat een materiële voorwaarde is om van dit systeem gebruik te kunnen maken. Momenteel valt ongeveer 40 % van de beklaagden onder deze categorie. Indien dat gegeven in rekening wordt genomen dan ziet de toepassingsratio er enigszins anders uit: Volgens dezelfde logica bevinden zich op de dag van 4 mei 2018 resp. 7,9 % (alle gedetineerden in voorhechtenis) of 12,94 % (enkel verblijfsgerechtigden) van de gedetineerden in voorhechtenis zich in de modaliteit van elektronisch toezicht. 2. De voornaamste misdrijven voor toepassing van ET bij voorlopige hechtenis zijn bendevorming, diefstallen en afpersingen, seksuele misdrijven, doodslag, slagen en verwondingen en bezit van verdovende middelen. 3. De opstart van de modaliteit is traag verlopen en heeft pas een belangrijke boost gekregen in de context van de langdurige staking in de Brusselse en Waalse gevangenissen tijdens het voorjaar van 2016. De moeilijke omstandigheden die dat met zich meebracht, heeft de onderzoeksrechters, de raadkamers en de kamers van inbeschuldigingstelling ertoe aangezet de maatregel meer toe te passen. De cijfers zijn daarna stabiel gebleven met toch een licht opwaartse trend tussen oktober 2017 en januari 2018. Daarnaast is er een erg ongelijke spreiding van het gebruik van het ET tijdens de VH naargelang het gerechtelijk arrondissement en deze verschillen merken wij tevens binnen de taalgebieden (zie de tabel in bijlage). Het is momenteel nog niet duidelijk welke factoren dit kunnen verklaren en of deze eerder gebonden zijn aan verschillen in de profielen van de beklaagden tussen de gerechtelijke arrondissementen en/of eerder te maken hebben met de visie van de instanties die de maatregel kunnen opleggen. Medewerkers van de administratie bereiden samen met het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) een studiedag voor magistraten over dit thema voor waarin tevens plaats zal zijn voor de uitwisseling van ervaringen tussen de magistraten onderling. Uit die studiedag kunnen ook opmerkingen en/of aanbevelingen voort komen die toelaten deze modaliteit te evalueren. 4. Het aantal gedetineerden onder ET (behalve autonome straf) op 4 mei 2018 bedroeg 1.925, waarvan 308 onder aanhoudingsbevel dus 1.617 in strafuitvoering. Er zijn geen gegevens van ET als autonome straf, aangezien de tenuitvoerlegging niet gebeurt door het DG EPI, maar door de Centra voor Elektronisch Toezicht. Deze laatsten vallen onder de bevoegdheid van de Gemeenschappen. De bijlagen bij het antwoord op deze vraag zijn het geachte Kamerlid rechtstreeks toegestuurd. Gezien het louter documentaire karakter ervan worden zij niet in het Bulletin van Vragen en Antwoorden opgenomen maar liggen zij ter inzage bij de griffie van de Kamer van volksvertegenwoordigers (dienst Parlementaire Vragen).

 
Eurovoc-hoofddescriptorSTRAFRECHT
Eurovoc-descriptorenSTRAFRECHT | ELEKTRONISCH APPARAAT | STRAFSANCTIE | VERVANGENDE STRAF | VOORLOPIGE HECHTENIS