...

Bulletin nr : B117 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1503 - Zittingsperiode : 54


Auteur Sophie De Wit, N-VA
Departement Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Sub-departement Sociale Zaken en Volksgezondheid
Titel Therapeutische begeleiding en drugshulpverlening voor gedetineerden (MV 15993).
Datum indiening04/04/2017
Taal N
Publicatie vraag     B117
Publicatiedatum 16/05/2017, 20162017
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/05/2017

 
Vraag

Enkele maanden geleden ondervroeg ik uw collega-minister Geens in de commissie Justitie (MV nr. 13929 van 28 september 2016, Integraal Verslag, Kamer, 2015-2016, CRIV54 COM497) over de werking van de centrale aanmeldingspunten (CAP) in de Belgische gevangenissen. De CAP-werking zorgde er voor dat drugsverslaafde gedetineerden werden begeleid naar de juiste drughulpverlening. Tijdens deze bespreking werden ook verschillende andere proefprojecten in de Belgische gevangenissen aangekaart. Daarover wist minister Geens het volgende te zeggen: "De proefprojecten waarnaar u verwijst, vallen buiten de context van de CAP-werking, maar beogen in bepaalde gevangenissen intra muros therapeutische begeleiding en drugshulpverlening aan te bieden na een screening van de gedetineerden op een eventuele verslavingsproblematiek en mits een gepaste medische omkadering op het niveau van de gezondheidsdiensten van de gevangenissen. Mijn collega van Volksgezondheid heeft hierin het voortouw genomen en recent werd een informatie- en overlegmiddag georganiseerd met de regionale directies van de beoogde gevangenissen en met actoren van de drugshulpverlening. Het is echter voorbarig om hieruit reeds conclusies te trekken.". Daarnaast, wat de CAP-werking betreft, liet minister Geens weten dat in de maand oktober 2016 de cel Gezondheidszorg besprekingen zou aanvatten over de toekomst op lange termijn voor de drugshulpverlening in of vanuit de gevangenis. 1. Kan u meer informatie verlenen over de verschillende proefprojecten die momenteel in de Belgische gevangenissen lopen rond therapeutische begeleiding en drugshulpverlening? Hoeveel projecten lopen er concreet, wat houden ze in, welke gevangenissen werden hiervoor geselecteerd, hoeveel gedetineerden volgen het proefproject en hoe lang lopen de projecten al? 2. Kunnen ondertussen wel reeds conclusies worden getrokken uit deze proefprojecten? Zo ja, hoe worden deze geëvalueerd? Zo neen, wanneer wordt een evaluatie verwacht? 3. Is er ondertussen reeds een lange termijnvisie ontwikkeld over de rol van Gezondheidszorg bij de drugshulpverlening in of vanuit de gevangenis? Zo ja, hoe luidt die? 4. Hoe zal de samenwerking tussen het departement Volksgezondheid, Justitie en de deelstaten concreet verlopen voor de drugshulpverlening in de gevangenissen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B168
Publicatiedatum 07/09/2018, 20172018
Antwoord

1. Sinds 15 december 2017 loopt in drie gevangenissen een pilootproject voor een periode van ongeveer twee jaar. Namelijk in de gevangenissen van Lantin, Hasselt en het penitentiair complex van Sint-Gillis/Berkendael. Het doel van dit project bestaat erin een drughulpverleningsprogramma voor personen in detentie te ontwikkelen. Beoogd wordt, via de toegekende projectmiddelen, bijkomende inhoudelijke (expertise, vorming) en organisatorische (personeelsmatig) ondersteuning te bieden aan de (piloot)gevangenissen, om een kwaliteitsvolle zorg voor personen in detentie met een middelengerelateerde problematiek te kunnen realiseren. Dit impliceert dat een zorgtraject op maat van de gedetineerde uitgewerkt moet worden, gelijkwaardig aan de zorg in de vrije samenleving, dit rekening houdend met de specifieke omstandigheden op het vlak van detentie en de actuele zorgcontext. 2. Het is nog te vroeg om zich uit te spreken over de resultaten van dit project waarvan de resultaten ten vroegste in de tweede helft van 2019 worden verwacht. 3. Het is momenteel nog niet duidelijk hoe de drughulpverlening in de gevangenis in de toekomst georganiseerd moet worden. We dienen hierbij rekening te houden met de bevindingen, inclusief de beleidsaanbevelingen, in het kader van de evaluatie van de voormelde pilootprojecten. Daarenboven moet de (her)organisatie van de drughulpverlening ook bekeken worden binnen het ruimere kader van de "hervorming van de penitentiaire gezondheidszorg". Deze denkoefening gebeurt onder meer op basis van de resultaten en beleidsaanbevelingen van de studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) met betrekking tot de organisatie van de gezondheidszorg voor gedetineerden (ook gedetineerden met een middelengerelateerde problematiek) in België. De Stuurgroep "Penitentiaire Gezondheidszorg" - waarin de beleidscellen van Volksgezondheid, het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) en Justitie maar eveneens van de deelstaten vertegenwoordigd zijn - zal de komende maanden het kader uittekenen van de toekomstige penitentiaire gezondheidszorg, gelijkwaardig aan deze in de vrije samenleving. De verdere concretisering hiervan zal gebeuren binnen de ad hoc werkgroepen die hiervoor een (gefaseerd) actieplan zullen voorbereiden. Over de resultaten van de werkzaamheden zal gerapporteerd worden aan de IMC Volksgezondheid (uitgebreid met de minister van Justitie). 4. Voor het ontwikkelen en uitbouwen van een drughulpverleningsmodel voor personen in detentie is een vlotte samenwerking tussen de federale minister van Volksgezondheid, de minister van Justitie en de deelstaatministers, bevoegd voor gezondheid en/of hulp- en dienstverlening aan gedetineerden, absoluut noodzakelijk. Dit overleg situeert zich momenteel op verschillende niveaus: voormelde pilootprojecten worden onder meer opgevolgd binnen de Cel Gezondheidsbeleid Drugs (met vertegenwoordigers van de federale minister van Volksgezondheid en de Ministers van de deelstaten, bevoegd inzake gezondheid, uitgebreid met vertegenwoordigers van de minister van Justitie die ook deel uitmaken van de Stuurgroep Penitentiaire Gezondheidszorg), binnen de Penitentiaire Gezondheidsraad (adviesorgaan van de minister van Justitie) en binnen de IMC Volksgezondheid (uitgebreid met de minister van Justitie).

 
Eurovoc-hoofddescriptorGEZONDHEIDSBELEID
Eurovoc-descriptorenSTRAFGEVANGENIS | GEZONDHEIDSBELEID | GEDETINEERDE | DRUGVERSLAVING | GEESTELIJKE GEZONDHEID