Verslagen ingediend ter uitvoering van een wet


Laatst meegedeelde verslagen (situatie op 21-03-2019)

Verslagen meegedeeld sinds 1992

Mededeling Verslag Wet & Artikel Periodiciteit

0000-00-00

Gerechtelijk Wetboek. Art. 259bis-18.

     1

JAAR

14-03-2019

Werkingsverslag voor het jaar 2018 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 27 février 2019 van het hof van beroep te Luik.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

14-03-2019

Werkingsverslag voor het jaar 2018 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 25 februari 2019 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het arrondissement Antwerpen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

28-02-2019

Resultaten van de controle door het Rekenhof van de rekeningen van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2017.

Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 25, § 5.

     1

JAAR

31-01-2019

Auditverslag van het Rekenhof "Invoering van een continudienst bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen".

Grondwet. Art. 180.

     

24-01-2019

Auditverslag van het Rekenhof "Invoering van de nieuwe geldelijke loopbaan voor het federaal overheidspersoneel".

Grondwet. Art. 180.

     

10-01-2019

Jaarverslag 2017 van de Kansspelcommissie. PDF

Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers. Art. 16.

     1

JAAR

18-12-2018

Verslag 2016 (gegevens 2015) van de wet van 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en opnemen van privécommunicatie en telecommunicatie.

Wetboek van strafvordering. Art. 90decies.

     1

JAAR

13-12-2018

Jaarverslag 2017 van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen (NIRAS).

Wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980. Art. 179, § 2, 13°.

     1

JAAR

06-12-2018

Jaarverslag 2017 van het Tariferingsbureau Natuurrampen. PDF

Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Art. 131.

     1

JAAR

29-11-2018

Jaarverslag 2017 van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. PDF

Wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. Art. 52, 9°.

     1

JAAR

29-11-2018

Jaarverslag 2017 van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Wet van 16 december 2002 houdende oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Art. 12.

     1

JAAR

29-11-2018

Verslag (1 januari 2018 tot 30 juni 2018) betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie.

Wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. Art. 17.

     1

JAAR

08-11-2018

Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 22 augustus 2018.

Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69.

     

08-11-2018

Jaarverslag 2017 van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.

Wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. Art. 26.

     1

JAAR

08-11-2018

Verslag voor de jaren 2016 en 2017 opgesteld door het federaal parket over de werking van de Centrale Dienst voor de bestrijding van de corruptie.

Wetboek van strafvordering. Art. 47tredecies.

     1

JAAR

08-11-2018

Begroting en beleidsplan van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2019.

Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 25, § 5.

     1

JAAR

08-11-2018

Jaarverslag 2017 van de Commissie voor nucleaire voorzieningen.

Wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales. Art. 8, § 1.

     1

JAAR

25-10-2018

Jaarverslag mensenhandel en mensensmokkel 2018 "Minderjarig, in hoogste nood" van het Federaal Migratiecentrum.

Wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel. Art. 6.

     1

JAAR

25-10-2018

Deel 1 van het 175e boek van opmerkingen van het Rekenhof.

Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 75.

     1

JAAR

25-10-2018

Jaarverslag 2017-2018 van de Federale Deontologische Commissie. PDF

Wet van 6 januari 2014 houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie. Art. 13.

     1

JAAR

18-10-2018

Jaarverslag 2017 van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie. PDF

Wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector. Art. 4, tweede lid.

     1

JAAR

18-10-2018

Verslag van de activiteiten van de Nederlandstalige tuchtrechtbank in hoger beroep voor het gerechtelijk jaar 2017-2018.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 423.

     1

JAAR

09-10-2018

Auditverslag van het Rekenhof "Boek 2018 van de sociale zekerheid".

Grondwet. Art. 180.

     

04-10-2018

Algemeen activiteitenverslag van de Commissies voor medische ethiek (CME's) over het jaar 2017.

Samenwerkingsakkoord van 15 januari 1993 houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. Art. 17, lid 2.

     1

JAAR

04-10-2018

Jaarverslag 2017 bij het Beheers- en toezichtscomité bij het Centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 1389bis/11.

     1

JAAR

26-09-2018

Jaarverslag 2017 van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling. PDF

Wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. Art. 11, § 5.

     1

JAAR

26-09-2018

Verslag betreffende de verrichtingen van de Deposito- en Consignatiekas gedurende het dienstjaar 2017. PDF

Koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 houdende samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas. Art. 36.

     1

JAAR

20-09-2018

Auditverslag van het Rekenhof "Overheidsopdrachten en andere rechtmatigheidsonderzoeken in de federale administratie".

Grondwet. Art. 180.

     

20-09-2018

Het samenwerkingsprogramma met een partnerland.

Wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Art. 20.

     1

JAAR

20-09-2018

Verslag (1 juli 2017 tot 31 december 2017) betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie.

Wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. Art. 17.

     1

JAAR

20-09-2018

Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen voor het dienstjaar 2017.

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3.

     1

JAAR

20-09-2018

Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel over het dienstjaar 2017.

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3.

     1

JAAR

20-09-2018

Specifiek jaarverslag 2017 over het beheer van het GEN-Fonds door de NMBS.

Programmawet (1) van 11 juli 2005. Art. 50, § 4.

     1

JAAR

20-09-2018

Jaarrekening van HR Rail, jaarverslag en verslag van het college van commissarissen voor het boekjaar 2016.

Wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen. Art. 56.

     1

JAAR

19-07-2018

Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 25 juni 2018 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-07-2018

Achtste verslag (2016-2017) van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie.

Wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie. Art. 9.

     2

JAAR

19-07-2018

Jaarverslag 2017 van het Instituut voor gerechtelijke opleiding.

Wet van 24 juli 2008 tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding. Art. 41.

     1

JAAR

19-07-2018

Jaarverslag 2017 "Stilstand is geen optie" van het Interfederaal Gelijkekansencentrum.

Samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen voor de oprichting van het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling. Art. 7.

     1

JAAR

17-07-2018

Jaarrekening 2017, beleidsverslag van Enabel en verslag van het collge van commissarissen.

Wet van 23 november 2017 tot wijziging van de naam van de Belgische Technische Coöperatie en tot vaststelling van de opdracht en de werking van Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap. Art. 42.

     1

JAAR

12-07-2018

Auditverslag van het Rekenhof "Cultureel en wetenschappelijk patrimonium van de federale Staat - Inventarisatie en boekhoudkundige registratie".

Grondwet. Art. 180.

     

05-07-2018

Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 26 juni 2018 van de Franstalige rechtbank van koophandel Brussel.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

05-07-2018

Evaluatierapport van de reglementering inzake schuldsaldoverzekeringen.

Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Art. 2018.

     2

JAAR

05-07-2018

Jaarverslag 2016 bij het Beheers- en toezichtscomité bij het Centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 1389bis/11.

     1

JAAR

28-06-2018

Jaarverslag 2018 "Migratie in cijfers en in rechten" van het Federaal Migratiecentrum.

Wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel. Art. 6.

     1

JAAR

28-06-2018

Werkingsverslag van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 21 juni 2018.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

27-06-2018

Jaarverslag 2017 van de Group Credendo. PDF

Wet van 31 augustus 1939 betreffende Delcredere. Art. 22.

     1

JAAR

21-06-2018

Jaarverslag 2017 van de Fiscale Bemiddelingsdienst. PDF

Wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV). Art. 5.

     1

JAAR

21-06-2018

Auditverslag van het Rekenhof "Sanctiebeleid inzake directe belastingen".

Grondwet. Art. 180.

     

21-06-2018

Jaarverslag 2017 van de Autoriteit voor financiële diensten en markten.

Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. Art. 65.

     1

JAAR

14-06-2018

Jaarverslag 2017 van de Ombudsman voor de treinreizigers. PDF

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 46.

     1

JAAR

14-06-2018

Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 31 mei 2018.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

07-06-2018

Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 30 mei 2018.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

07-06-2018

Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 29 mei 2018 van het hof van beroep te Bergen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

07-06-2018

Verslag 2017 van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling. PDF

Wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. Art. 19.

     1

JAAR

07-06-2018

Verslag van het Rekenhof in verband met de tenuitvoerlegging van de taken van openbare dienst door de vennootschap van publiek recht "APETRA" tijdens het boekjaar 2016.

Wet van 26 januari 2006 betreffende de aanhouding van een verplichte voorraad aardolie en aardolieproducten en de oprichting van een agentschap voor het beheer van een deel van deze voorraad en tot wijziging van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de crontoles daarop. Art. 39bis, § 6, derde lid.

     1

JAAR

07-06-2018

Werkingsverslag van het auditoraat-generaal bij het arbeidshof te Antwerpen voor het jaar 2017.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

07-06-2018

Werkingsverslag voor het jaar 2017 van het hof van beroep te Antwerpen, goedgekeurd door de algemene vergadering van 17 mei 2018.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

07-06-2018

Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel voor het jaar 2017, goedgekeurd door de korpsvergadering van 22 mei 2018.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

07-06-2018

Activiteitenverslag betreffende het werkjaar 2017 van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek.

Samenwerkingsakkoord van 15 januari 1993 houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. Art. 17, lid 2.

     1

JAAR

31-05-2018

Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 24 mei 2018 van het arbeidshof te Gent.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

31-05-2018

Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de Staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2018. PDF

Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 54.

     1

JAAR

31-05-2018

Jaarverslag met betrekking tot de aanvragen om voorafgaande beslissingen ingediend tijdens het jaar 2017. PDF

Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Art. 25.

     1

JAAR

31-05-2018

Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 16 mei 2018 van het hof van beroep te Luik.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

31-05-2018

Werkingsverslag van het parket Namen voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 9 mei 2018.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

24-05-2018

Jaarverslag 2017 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Art. 32, § 2, 2de lid.

     1

JAAR

24-05-2018

Jaarrekening 2017 van Belgocontrol evenals het beheersverslag en het verslag van het college van commissarissen.

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3.

     1

JAAR

17-05-2018

Jaarverslag 2017 van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. PDF

Wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Art. 35.

     1

JAAR

17-05-2018

Werkingsverslag (afdelingen Luik, Hoei en Verviers) van de rechtbank van eerste aanleg te Luik voor het jaar 2017.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

17-05-2018

Jaarverslag 2017 van het Bureau voor Normalisatie.

Wet van 28 februari 2013 tot invoering van het Wetboek van economisch recht. Art. VIII.17.

     1

JAAR

09-05-2018

Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 20 april 2018 van het arbeidshof te Bergen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

09-05-2018

Jaarverslag 2017 van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas. PDF

Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 23, § 3.

     1

JAAR

09-05-2018

Jaarverslag 2017 van de Ombudsdienst Pensioenen. PDF

Koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een ombudsdienst pensioenen opgericht in toepassing van artikel 15, 5°, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. Art. 17.

     1

JAAR

03-05-2018

Jaarverslag "Van evaluatie van hulp naar evaluatie van ontwikkeling" van de Bijzondere Evaluator van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Koninklijk besluit van 25 februari 2010 houdende de oprichting van een dienst Bijzondere Evaluatie van de Internationale Samenwerking. Art. 9.

     1

JAAR

03-05-2018

Activiteitenverslag van algemeen belang voor het jaar 2017 van een lid van de Koninklijke Familie.

Wet van 27 november 2013 met betrekking tot de dotaties en de vergoedingen die worden toegekend aan leden van de Koninklijke Familie alsook de transparantie van de financiering van de monarchie. Art. 15.

     1

JAAR

03-05-2018

Auditverslag van het Rekenhof "Hulp bij het invullen van de aangifte in de personenbelasting".

Grondwet. Art. 180.

     

26-04-2018

Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 12 april 2018 van het hof van beroep te Gent.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

25-04-2018

Jaarverslag 2017 van de federale ombudsmannen. PDF

Wet van 22 maart 1995 tot instelling van de federale ombudsmannen. Art. 15.

     1

JAAR

25-04-2018

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Brussel voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 26 maart 2018.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

19-04-2018

Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 3 april 2018.

Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69.

     

19-04-2018

Auditverslag van het Rekenhof "Beleidsevaluatiecapaciteit van de federale overheidsdiensten".

Grondwet. Art. 180.

     

19-04-2018

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat Henegouwen voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 29 maart 2018.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

19-04-2018

Jaarverslag 2017 van het Hof van Cassatie.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2018

Werkingsverslag (gerechtelijke arrondissementen Oost- en West-Vlaanderen) voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 29 maart 2018 van de arbeidsrechtbank Gent.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2018

Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 29 maart 2018 van de arbeidsrechtbank Henegouwen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2018

Werkingsverslag (afdelingen Antwerpen, Hasselt, Mechelen, Tongeren en Turnhout) van het arbeidsauditoraat Antwerpen voor het jaar 2017, goedgekeurd door de korpsvergadering van 23 maart 2018.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

19-04-2018

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Nijvel voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 29 maart 2018.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

19-04-2018

Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algmene vergadering van 29 maart 2018 van de arbeidsrechtbank te Leuven.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2018

Werkingsverslag (afdelingen Luik, Hoei en Verviers) van het parket Luik voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 29 maart 2018.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

19-04-2018

Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 23 maart 2018 van de vrederechters en rechters in de politierechtbanken in het arrondissement Henegouwen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2018

Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 23 maart 2018 van de rechtbank van koophandel Waals-Brabant.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2018

Jaarverslag 2017 van de Ombudsdienst voor Telecommunicatie. PDF

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 46.

     1

JAAR

19-04-2018

Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 29 maart 2018 van de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2018

Werkingsverslag (afdelingen Gent, Dendermonde en Oudenaarde) van het parket Oost-Vlaanderen voor het jaar 2017.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

19-04-2018

Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 28 maart 2018 van de rechtbank van eerste aanleg Namen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2018

Werkingsverslag (gerechtelijke arrondissementen Antwerpen en Limburg) voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 27 maart 2018 van de rechtbank van koophandel Antwerpen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2018

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Brussel voor het jaar 2017, goedgekeurd door de korpsvergadering van 26 maart 2018.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

19-04-2018

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Leuven voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 22 maart 2018.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

19-04-2018

Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 27 maart 2018 van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2018

Werkingsverslag (afdelingen Brugge, Ieper, Kortrijk en Veurne) voor het jaar 2017 samen met het proces-verbaal van de algemene vergadering van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen van 23 maart 2018.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2018

Werkingsverslag (gerechtelijke arrondissementen Luik, Namen en Luxemburg) voor het jaar 2017 samen met he proces-verbaal van de algemene vergadering van 22 maart 2018 van de rechtbank van koophandel te Luik.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2018

Werkingsverslag (afdelingen Hasselt en Tongeren) van het parket Limburg voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 26 maart 2018.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

19-04-2018

Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 23 maart 2018 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het arrondissement Namen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2018

Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 20 maart 2018 van de Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2018

Rekeningen van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit voor het boekjaar 2017 en het verslag van de bedrijfsrevisor.

Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 25, § 5.

     1

JAAR

19-04-2018

Werkingsverslag van het parket Waals-Brabant voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 22 maart 2018.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

19-04-2018

Verslag van de activiteiten van de Franstalige tuchtrechtbank voor het gerechtelijk jaar 2016-2017.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 423.

     1

JAAR

19-04-2018

Werkingsverslag van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 31 maart 2018.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

29-03-2018

Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 22 maart 2018 van de Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

22-03-2018

Werkingsverslag (gerechtelijke arrondissementen Antwerpen en Limburg) voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 14 maart 2018 van de arbeidsrechtbank Antwerpen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

22-03-2018

Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 8 maart 2018 van de arbeidsrechtbank Waals-Brabant.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

22-03-2018

Verslag van de regering 2013-2014 inzake de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel.

Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de mensensmokkel. Art. 12.

     2

JAAR

22-03-2018

Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 2 maart 2018 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het arrondissement Limburg.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

22-03-2018

Jaarverslag 2017 over de werkzaamheden van de Europese Unie. PDF

Wet van 2 december 1957 houdende goedkeuring van de volgende internationale akten : 1. Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap en de bijgevoegde akten; 2. Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) en de bijgevoegde akten; 3. Overeenkomst met betrekking tot bepaalde Instellingen welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, ondertekend op 25 Maart 1957, te Rome; 4. Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Economische Gemeenschap; 5. Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie; 6. Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Economische Gemeenschap; 7. Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, ondertekend op 17 April 1957, te Brussel. Art. 2.

     1

JAAR

15-03-2018

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat Gent (gerechtelijke arrondissementen Oost- en West-Vlanderen) voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 27 februari 2018.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

15-03-2018

Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 28 februari 2018 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het arrondissement Antwerpen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

08-03-2018

Jaarverslag 2016 van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Wet van 16 december 2002 houdende oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Art. 12.

     1

JAAR

01-03-2018

Auditverslag van het Rekenhof "Terugbetaling van btw-tegoeden".

Grondwet. Art. 180.

     

01-03-2018

Auditverslag van het Rekenhof "Selectieprocedures bij de federale overheid".

Grondwet. Art. 180.

     

01-03-2018

Auditverslag van het Rekenhof "Uitkeringen voor volledig werklozen - Voorkomen en opsporen van onterechte betalingen".

Grondwet. Art. 180.

     

22-02-2018

Werkingsverslag van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 31 januari 2018.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

08-02-2018

Verslag van het Rekenhof in verband met de tenuitvoerlegging van de taken van openbare dienst door de vennootschap van publiek recht "Belgische Technische Coöperatie" tijdens het boekjaar 2016.

Wet van 21 december 1998 tot oprichting van de Belgische Technische Coöperatie in de vorm van een vennootschap van publiek recht. Art. 30, § 3, 4de lid.

     1

JAAR

01-02-2018

Verslag van de activiteiten van de Franstalige tuchtrechtbank in hoger beroep voor het gerechtelijk jaar 2016-2017.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 423.

     1

JAAR

25-01-2018

Resultaten van de controle door het Rekenhof van de rekeningen van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2016.

Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 25, § 5.

     1

JAAR

11-01-2018

Jaarverslag 2016 van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie. PDF

Wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector. Art. 4, tweede lid.

     1

JAAR

11-01-2018

Verslag dat een overzicht bevat van de wetten die voor de hoven en de rechtbanken tijdens het gerechtelijk jaar 2016-2017 moeilijkheden bij de toepassing of de interpretatie ervan hebben opgeleverd. (Gedrukt als parlementaire stukken nrs 435/4)

Wet van 25 april 2007 tot oprichting van een Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie. Art. 11.

     1

JAAR

11-01-2018

Jaarverslag 2016 van de Commissie voor nucleaire voorzieningen.

Wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales. Art. 8, § 1.

     1

JAAR

11-01-2018

De samenwerkingsprogramma's met de partnerlanden.

Wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Art. 20.

     1

JAAR

11-01-2018

Bijvoegsel 1 van het 171e boek van opmerkingen van het Rekenhof (Uitvoeringsrekeningen van de begroting van de instellingen van openbaar nut van categorie A voor het begrotingsjaar 2013).

Grondwet. Art. 180.

     

13-12-2017

Algemeen activiteitenverslag van de Commissies voor medische ethiek (CME's) over het jaar 2016.

Samenwerkingsakkoord van 15 januari 1993 houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. Art. 17, lid 2.

     1

JAAR

07-12-2017

Deel 1 van het 174e boek van opmerkingen van het Rekenhof.

Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 75.

     1

JAAR

30-11-2017

Jaarverslag 2016 van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen (NIRAS).

Wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980. Art. 179, § 2, 13°.

     1

JAAR

30-11-2017

Auditverslag van het Rekenhof "Opvang van asielzoekers".

Grondwet. Art. 180.

     

30-11-2017

Tweejaarlijks verslag 2015-2016 van het Informatie- en Adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties. PDF

Wet van 2 juni 1998 houdende oprichting van een Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties en van een Administratieve coördinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties. Art. 11.

     2

JAAR

30-11-2017

Jaarverslag 2016-2017 van de Federale Deontologische Commissie. PDF

Wet van 6 januari 2014 houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie. Art. 13.

     1

JAAR

23-11-2017

Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof over de ontwerpen van Staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2018. PDF

Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 54.

     1

JAAR

23-11-2017

Jaarverslag 2015 van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro.

Wet van 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro. Art. 10, § 4.

     1

JAAR

16-11-2017

Auditverslag "Boek 2017 over de sociale zekerheid".

Grondwet. Art. 180.

     

09-11-2017

Begroting en beleidsplan van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2018.

Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 25, § 5.

     1

JAAR

26-10-2017

Verslag (1 januari 2017 tot 30 juni 2017) betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie.

Wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. Art. 17.

     1

JAAR

26-10-2017

Jaarverslag mensenhandel en mensensmokkel 2017 "Online_" van het Federaal Migratiecentrum.

Wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel. Art. 6.

     1

JAAR

19-10-2017

Jaarverslag 2016 van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. PDF

Wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. Art. 52, 9°.

     1

JAAR

19-10-2017

Jaarverslag 2016 van het Tariferingsbureau Natuurrampen. PDF

Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Art. 131.

     1

JAAR

11-10-2017

Activiteitenverslag 2016 van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten.

Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. Art. 35, 1°.

     1

JAAR

05-10-2017

Jaarverslag 2016 "Inclusie onder druk" van het Interfederaal Gelijkekansencentrum. PDF

Samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen voor de oprichting van het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling. Art. 7.

     1

JAAR

05-10-2017

Jaarverslag 2016 van de Hoge Raad voor de Justitie. PDF

Gerechtelijk Wetboek. Art. 259bis-7.

     1

JAAR

05-10-2017

Tweejaarlijks verslag van de Autoriteit voor financiële diensten en markten betreffende het aanvullend pensioen voor zelfstandige bedrijfsleiders.

Wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen. Art. 47.

     2

JAAR

21-09-2017

Verslag van de activiteiten van de Nederlandstalige tuchtrechtbank in hoger beroep voor het gerechtelijk jaar 2016-2017.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 423.

     1

JAAR

21-09-2017

Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen voor het dienstjaar 2016.

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3.

     1

JAAR

21-09-2017

Jaarverslag 2016 van de Kansspelcommissie. PDF

Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers. Art. 16.

     1

JAAR

21-09-2017

Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel over het dienstjaar 2016.

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3.

     1

JAAR

21-09-2017

Specifiek jaarverslag 2016 over het beheer van het GEN-Fonds door de NMBS.

Programmawet (1) van 11 juli 2005. Art. 50, § 4.

     1

JAAR

21-09-2017

Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 26 juli 2017.

Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69.

     

21-09-2017

Jaarverslag 2016 van het Bureau voor Normalisatie.

Wet van 28 februari 2013 tot invoering van het Wetboek van economisch recht. Art. VIII.17.

     1

JAAR

21-09-2017

Jaarverslag 2016 van het Instituut voor gerechtelijke opleiding. PDF

Wet van 24 juli 2008 tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding. Art. 41.

     1

JAAR

21-09-2017

Auditverslag van het Rekenhof "Beheer van de catering bij de federale overheid".

Grondwet. Art. 180.

     

19-07-2017

Verslag betreffende de verrichtingen van de Deposito- en Consignatiekas gedurende het dienstjaar 2016. PDF

Koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 houdende samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas. Art. 36.

     1

JAAR

19-07-2017

Verslag 2016 van de groep Credendo.

Wet van 31 augustus 1939 betreffende Delcredere. Art. 24.

     1

JAAR

19-07-2017

Eerste evaluatieverslag van de Evaluatiecommissie federale wetgeving ter bestrijding van discriminatie.

Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie. Art. 52.

     5

JAAR

13-07-2017

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings Halle-Vilvoorde voor het jaar 2016, goedgekeurd door de korpsvergadering van 26 juni 2017.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

06-07-2017

Werkingsverslag van het auditoraat-generaal bij het arbeidshof te Gent voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 27 juni 2017.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

06-07-2017

De minister van Justitie bezorgt een schriftelijk verslag over een arrest van het Hof van Cassatie (het arrest van 28 april 2016 inzake Frank Van Vlaenderen e.a.t/Belgische Staat).

Gerechtelijk Wetboek. Art. 1121.

     

29-06-2017

Jaarverslag 2016 van de Ombudsman voor de treinreizigers. PDF

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 46.

     1

JAAR

29-06-2017

Tussentijds verslag over het beleid dat werd gevoerd overeenkomstig de doelstellingen van de vierde Wereldvrouwen-conferentie die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad (oktober 2014 - december 2016).

Wet van 12 januari 2007 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de federale beleidslijnen. Art. 5, § 1.

     

29-06-2017

Macroprudentiel verslag 2017 van de Nationale Bank van België.

Wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organieke statuut van de Nationale Bank van België. Art. 28.

     1

JAAR

28-06-2017

Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 19 juni 2017 van de arbeidsrechtbank Waals-Brabant.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

28-06-2017

Jaarverslag 2016 van de Ombudsdienst voor de postsector. PDF

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 46.

     1

JAAR

28-06-2017

Werkingsverslag van het auditoraat-generaal bij het arbeidshof te Brussel voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 13 juni 2017.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

22-06-2017

Jaarverslag 2017 "Migratie in cijfers en in rechten" van het Federaal Migratiecentrum.

Wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel. Art. 6.

     1

JAAR

22-06-2017

Jaarverslag met betrekking tot de aanvragen om voorafgaande beslissingen ingediend tijdens het jaar 2016. PDF

Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Art. 25.

     1

JAAR

22-06-2017

Jaarverslag 2016 van de Autoriteit voor financiële diensten en markten.

Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. Art. 65.

     1

JAAR

22-06-2017

Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 7 juni 2017.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

15-06-2017

Auditverslag van het Rekenhof "Overheidsopdrachten en interne controle bij de departementen van de algemene administratie".

Grondwet. Art. 180.

     

15-06-2017

Activiteitenverslag van algemeen belang van de leden van de Koninklijke Familie voor het jaar 2016.

Wet van 27 november 2013 met betrekking tot de dotaties en de vergoedingen die worden toegekend aan leden van de Koninklijke Familie alsook de transparantie van de financiering van de monarchie. Art. 15.

     1

JAAR

15-06-2017

Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 23 mei 2017 van het hof van beroep te Antwerpen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

08-06-2017

Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 30 mei 2017 van het arbeidshof te Antwerpen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

08-06-2017

Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 30 mei 2017 van het hof van beroep te Bergen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

08-06-2017

Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 29 mei 2017.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

08-06-2017

Audit verslag "HR-audit bij de wetenschappelijke instellingen van de FOD Volksgezondheid : Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en Centrum voor Onderzoek in Dierengeneeskunde en Agrochimie (CODA)".

Grondwet. Art. 180.

     

01-06-2017

Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 5 mei 2017 van het arbeidshof te Bergen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

01-06-2017

Verslag van het Rekenhof in verband met de tenuitvoerlegging van de taken van openbare dienst door de vennootschap van publiek recht "APETRA" tijdens het boekjaar 2015.

Wet van 26 januari 2006 betreffende de aanhouding van een verplichte voorraad aardolie en aardolieproducten en de oprichting van een agentschap voor het beheer van een deel van deze voorraad en tot wijziging van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de crontoles daarop. Art. 39bis, § 6, derde lid.

     1

JAAR

01-06-2017

Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent voor het jaar 2016.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

01-06-2017

Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 18 mei 2017 van het hof van beroep te Gent.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

01-06-2017

Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 19 mei 2017 van het arbeidshof te Luik.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

01-06-2017

Werkingsverslag van het parket Namen voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 26 april 2017.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

01-06-2017

Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 16 mei 2017 van het arbeidshof te Gent.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

01-06-2017

Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel voor het jaar 2016, goedgekeurd door de korpsvergadering van 12 mei 2017.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

01-06-2017

Jaarverslag 2016 van het Raadgevend Comité van de treinreizigers. PDF

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 47/1, § 3,

     1

JAAR

24-05-2017

Werkingsverslag van het parket Charleroi voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 9 mei 2017.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346. § 2, 2°.

     1

JAAR

24-05-2017

Werkingsverslag van het auditoraat-generaal bij het arbeidshof te Antwerpen voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 17 mei 2017.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

24-05-2017

Jaarrekening 2016 van Belgocontrol evenals het beheersverslag en het verslag van het college van commissarissen.

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3.

     1

JAAR

24-05-2017

Jaarverslag 2016 van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. PDF

Wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Art. 35.

     1

JAAR

18-05-2017

Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 4 mei 2017 van de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

11-05-2017

Werkingsverslag (afdelingen Luik, Hoei en Verviers) voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 26 april 2017 van de rechtbank van eerste aanleg te Luik.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

11-05-2017

Activiteitenverslag 2016 van de Ombudsdienst voor energie. PDF

Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 27, § 15.

     1

JAAR

11-05-2017

Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 6 april 2017.

Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69.

     

04-05-2017

Jaarverslag 2016 van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas. PDF

Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 23, § 3.

     1

JAAR

04-05-2017

Jaarverslag "Ontwikkelingshulp evalueren : gisteren en morgen" van de Bijzondere Evaluator van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Koninklijk besluit van 25 februari 2010 houdende de oprichting van een dienst Bijzondere Evaluatie van de Internationale Samenwerking. Art. 9.

     1

JAAR

04-05-2017

Rekeningen van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit voor het boekjaar 2016 en het verslag van de bedrijfsrevisor.

Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 25, § 5.

     1

JAAR

04-05-2017

Auditverslag van het Rekenhof "Actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping".

Grondwet. Art. 180.

     

04-05-2017

Jaarverslag 2016 over de werkzaamheden van de Europese Unie. PDF

Wet van 2 december 1957 houdende goedkeuring van de volgende internationale akten : 1. Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap en de bijgevoegde akten; 2. Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) en de bijgevoegde akten; 3. Overeenkomst met betrekking tot bepaalde Instellingen welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, ondertekend op 25 Maart 1957, te Rome; 4. Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Economische Gemeenschap; 5. Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie; 6. Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Economische Gemeenschap; 7. Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, ondertekend op 17 April 1957, te Brussel. Art. 2.

     1

JAAR

27-04-2017

Jaarverslag 2016 van de federale ombudsmannen. PDF

Wet van 22 maart 1995 tot instelling van de federale ombudsmannen. Art. 15.

     1

JAAR

27-04-2017

Auditverslag van het Rekenhof "Uitvoering van het Capelo-project en verwerking van elektronische gegevens door de FDP-ambtenarenpensioenen".

Grondwet. Art. 180.

     

27-04-2017

Verslag (1 juli 2016 tot 31 december 2016) betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie.

Wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. Art. 17.

     1

JAAR

27-04-2017

Werkingsverslag (gerechtelijke arrondissementen Oost- en West-Vlaanderen) voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 29 maart 2017 van de arbeidsrechtbank Gent.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

27-04-2017

Jaarverslag van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht voor het jaar 2016.

Gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken. Art. 62.

     1

JAAR

27-04-2017

Werkingsverslag (afdelingen Aarlen, Neufchâteau en Marche-en-Famenne) voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 29 maart 2017 van de rechtbank van eerste aanleg Luxemburg.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

27-04-2017

Jaarverslag 2016 van de Ombudsdienst Pensioenen. PDF

Koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een ombudsdienst pensioenen opgericht in toepassing van artikel 15, 5°, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. Art. 17.

     1

JAAR

27-04-2017

Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 28 maart 2017 van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

27-04-2017

Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 23 maart 2017 van de Franstalige rechtbank van koophandel Brussel.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

27-04-2017

Werkingsverslag (afdelingen Brugge, Ieper, Kortrijk en Veurne) van het parket West-Vlaanderen voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 17 maart 2017.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

20-04-2017

Verslag van het Rekenhof in verband met de tenuitvoerlegging van de taken van openbare dienst door de vennootschap van publiek recht "Belgische Technische Coöperatie" tijdens het boekjaar 2015.

Wet van 21 december 1998 tot oprichting van de Belgische Technische Coöperatie in de vorm van een vennootschap van publiek recht. Art. 30, § 3, 4de lid.

     1

JAAR

20-04-2017

Werkingsverslag van de rechtbank van eerste aanleg Limburg voor het jaar 2016.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

20-04-2017

Bijvoegsel 1 van het 170e boek van opmerkingen van het Rekenhof (Uitvoeringsrekeningen van de begroting van de instellingen van openbaar nut van categorie A voor het begrotingsjaar 2012).

Grondwet. Art. 180.

     

20-04-2017

Werkingsverslag (afdelingen Antwerpen, Hasselt, Mechelen, Tongeren en Turnhout) van het arbeidsauditoraat Antwerpen voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 31 maart 2017.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

20-04-2017

Werkingsverslag van de arbeidsrechtbank te Leuven voor het jaar 2016 .

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

20-04-2017

Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 27 maart 2017 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het arrondissement Antwerpen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

20-04-2017

Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 28 maart 2017 van de vrederechters en rechters in de politierechtbanken in het arrondissement Leuven.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

20-04-2017

Jaarverslag 2016 van de Ombudsdienst voor Telecommunicatie. PDF

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 46.

     1

JAAR

20-04-2017

Werkingsverslag (afdelingen Antwerpen, Mechelen en Turnhout) van het parket van de procureur des Konings Antwerpen voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 27 maart 2017.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

20-04-2017

Werkingsverslag (afdelingen Hasselt en Tongeren) van het parket Limburg voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 30 maart 2017.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

20-04-2017

Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 29 maart 2017 van de rechtbank van eerste aanleg Namen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

20-04-2017

Werkingsverslag (afdelingen Brugge, Ieper, Kortrijk en Veurne) voor het jaar 2016 samen met het proces-verbaal van de algemene vergadering van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen van 23 maart 2017.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

20-04-2017

Werkingsverslag (gerechtelijke arrondissementen Luik, Namen en Luxemburg) voor het jaar 2016 samen met he proces-verbaal van de algemene vergadering van 23 maart 2017 van de rechtbank van koophandel te Luik.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

20-04-2017

Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 23 maart 2017 van de arbeidsrechtbank Henegouwen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

20-04-2017

Werkingsverslag (afdelingen Gent, Dendermonde en Oudenaarde) van het parket Oost-Vlaanderen voor het jaar 2016.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

20-04-2017

Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 13 maart 2017 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het arrondissement Limburg.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

20-04-2017

Werkingsverslag (gerechtelijke arrondissementen Antwerpen en Limburg) voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 24 maart 2017 van de arbeidsrechtbank Antwerpen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

20-04-2017

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Brussel voor het jaar 2016, goedgekeurd door de korpsvergaderingen van 16 en 23 maart 2017.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

20-04-2017

Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 22 maart 2017 van de Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

20-04-2017

Werkingsverslag van het parket Waals-Brabant voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 17 maart 2017.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

30-03-2017

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Brussel voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 22 maart 2017.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

30-03-2017

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Leuven voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 23 maart 2017.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

30-03-2017

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Nijvel voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 23 maart 2017.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

30-03-2017

Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 15 mei 2017 van het hof van beroep te Luik.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

30-03-2017

Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 10 maart 2017 van de rechtbank van koophandel Waals-Brabant.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

30-03-2017

Activiteitenverslag betreffende het werkjaar 2016 van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek.

Samenwerkingsakkoord van 15 januari 1993 houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. Art. 17, lid 2.

     1

JAAR

23-03-2017

Werkingsverslagen (gerechtelijke arrondissementen Oost- en West-Vlanderen) van het arbeidsauditoraat Gent voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 14 maart 2017.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

23-03-2017

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat Henegouwen voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 9 maart 2017.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

23-03-2017

Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 7 maart 2017 van de Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

23-03-2017

Werkingsverslagen van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel voor het jaar 2014 en het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 8 maart 2017.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

23-03-2017

Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 16 februari 2017.

Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69.

     

16-03-2017

Jaarverslag 2014-2015 van het Beheers- en toezichtscomité van het Centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 1389bis/11.

     1

JAAR

16-03-2017

Auditverslag van het Rekenhof "Minimale ziekenhuisgegevens en verwante registratiesystemen".

Grondwet. Art. 180.

     

09-03-2017

Auditverslag van het Rekenhof "Autocontrole van de operatoren van de voedselketen - Omkadering door het FAVV".

Grondwet. Art. 180.

     

23-02-2017

Commentaren en opmerkingen van het Rekenhof over de rekeningen van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor de jaren 2014 en 2015.

Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 25, § 5.

     1

JAAR

16-02-2017

Evaluatieverslag van de toepassing van dit wet.

Wet van 30 juli 2013 betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen. Art. 7.

     2

JAAR

09-02-2017

Jaarverslag 2015 opgesteld door het federaal parket over de werking van de Centrale Dienst voor de bestrijding van de corruptie.

Wetboek van strafvordering. Art. 47tredecies.

     1

JAAR

02-02-2017

Auditverslag van het Rekenhof "Fraudebestrijding in de sectoren bouw, vlees en bewaking - Invoering door de FOD Financiën van de wettelijke regeling inzake inhouding op factuur en hoofdelijke aansprakelijkheid".

Grondwet. Art. 180.

     

19-01-2017

Statistieken inzake de bewaring van de gegevens voor 2014 en 2015.

Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. Art. 126.

     1

JAAR

12-01-2017

Verslag van de activiteiten van de Franstalige tuchtrechtbank voor het gerechtelijk jaar 2015-2016.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 423.

     1

JAAR

15-12-2016

Prospectieve studie over de zekerheid van de aardgasbevoorrading tot 2025-2030. PDF

Wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere met leidingen. Art. 15/13

     

08-12-2016

Algemeen activiteitenverslag van de Commissies voor medische ethiek (CME's) over het jaar 2015.

Samenwerkingsakkoord van 15 januari 1993 houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. Art. 17, lid 2.

     1

JAAR

08-12-2016

Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof over de ontwerpen van Staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2017. PDF

Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 54.

     1

JAAR

08-12-2016

Jaarverslag 2015 van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie. PDF

Wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector. Art. 4, tweede lid.

     1

JAAR

08-12-2016

Aanbevelingen van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie met betrekking tot de activiteiten van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie. PDF

Wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector. Art. 4, tweede lid.

     1

JAAR

08-12-2016

De minister van Justitie bezorgt een schriftelijk verslag over twee arresten van het Hof van Cassatie (het arrest van 29 oktober 2015 inzake de NV INNO en het arrest van 14 december 2015 inzake de SA ERFA PHARM).

Gerechtelijk Wetboek. Art. 1121.

     

24-11-2016

Jaarverslag 2015 van het Tariferingsbureau Natuurrampen. PDF

Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Art. 131.

     1

JAAR

17-11-2016

Verslag 2015 betreffende de toepassing van de wet op het gebruik der talen bij het leger.

Wet van 30 juli 1938 op het gebruik der talen bij het leger. Art. 32.

     1

JAAR

17-11-2016

Verslag 2014 betreffende de toepassing van de wet op het gebruik der talen bij het leger.

Wet van 30 juli 1938 op het gebruik der talen bij het leger. Art. 32.

     1

JAAR

10-11-2016

Jaarverslag 2015 van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. PDF

Wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. Art. 26.

     1

JAAR

10-11-2016

Begroting en beleidsplan van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2017.

Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 25, § 5.

     1

JAAR

10-11-2016

Auditverslag van het Rekenhof "Taxatie volgens tekenen en indiciën".

Grondwet. Art. 180.

     

10-11-2016

Jaarrekening van HR Rail, jaarverslag en verslag van het college van commissarissen voor het boekjaar 2015.

Wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen. Art. 56.

     1

JAAR

10-11-2016

Jaarrekening van HR Rail, jaarverslag en verslag van het college van commissarissen voor het boekjaar 2014.

Wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen. Art. 56.

     1

JAAR

10-11-2016

Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 19 juli 2016.

Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69.

     

27-10-2016

Deel 1 van het 173e boek van opmerkingen van het Rekenhof.

Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 75.

     1

JAAR

27-10-2016

Verslag (1 januari 2016 tot 30 juni 2016) betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie.

Wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. Art. 17.

     1

JAAR

27-10-2016

Werkingsverslag voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 22 april 2016 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

20-10-2016

Jaarverslag mensenhandel en mensensmokkel 2016 "Bedelaars in de handen van mensenhandelaars" van het Federaal Migratiecentrum.

Wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel. Art. 6.

     1

JAAR

20-10-2016

Jaarverslag 2015 van het Bureau voor Normalisatie.

Wet van 28 februari 2013 tot invoering van het Wetboek van economisch recht. Art. VIII.17.

     1

JAAR

17-10-2016

Jaarverslag 2015 van de Commissie voor nucleaire voorzieningen. PDF

Wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales. Art. 8, § 1.

     1

JAAR

13-10-2016

Zevende verslag (2014-2015) van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie (gedrukt als parlementair stuk nr. 2078/1) PDF

Wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie. Art. 9.

     2

JAAR

13-10-2016

Jaarverslag 2015 van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen (NIRAS).

Wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980. Art. 179, § 2, 13°.

     1

JAAR

29-09-2016

Auditverslag van het Rekenhof "Boek 2016 over de sociale zekerheid".

Grondwet. Art. 180.

     

22-09-2016

Activiteitenverslag 2015 van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten.

Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. Art. 35, 1°.

     1

JAAR

22-09-2016

Jaarverslag 2015 van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. PDF

Wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. Art. 52, 9°.

     1

JAAR

22-09-2016

Jaarrekening 2015 van Belgocontrol evenals het beheersverslag en het verslag van het college van commissarissen.

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3.

     1

JAAR

15-09-2016

Verslag betreffende de verrichtingen van de Deposito- en Consignatiekas gedurende het dienstjaar 2015. PDF

Koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 houdende samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas. Art. 36.

     1

JAAR

15-09-2016

Specifiek jaarverslag 2015 over het beheer van het GEN-Fonds door de NMBS.

Programmawet (1) van 11 juli 2005. Art. 50, § 4.

     1

JAAR

15-09-2016

Jaarverslag 2015 van de Group Credendo. PDF

Wet van 31 augustus 1939 betreffende Delcredere. Art. 22.

     1

JAAR

15-09-2016

De samenwerkingsprogramma's met de partnerlanden.

Wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Art. 20.

     1

JAAR

15-09-2016

Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen voor het dienstjaar 2015.

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3.

     1

JAAR

15-09-2016

Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen voor het dienstjaar 2014.

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3.

     1

JAAR

15-09-2016

Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel over het dienstjaar 2015.

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3.

     1

JAAR

15-09-2016

Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel over het dienstjaar 2014.

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3.

     1

JAAR

15-09-2016

Jaarverslag 2012-2014 van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro.

Wet van 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro. Art. 10, § 4.

     1

JAAR

15-09-2016

Jaarverslag 2016 "Migratie in cijfers en in rechten" van het Federaal Migratiecentrum.

Wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel. Art. 6.

     1

JAAR

19-07-2016

Werkingsverslag voor het jaar 2015 alsmede de processen-verbaal van de algemene vergaderingen van 27 mei 2016 en 10 juni 2016 van het arbeidshof te Luik.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

14-07-2016

Jaarverslag 2015 van het Instituut voor gerechtelijke opleiding. PDF

Wet van 24 juli 2008 tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding. Art. 41.

     1

JAAR

14-07-2016

Activiteitenverslag van algemeen belang van de leden van de Koninklijke Familie voor het jaar 2015. PDF

Wet van 27 november 2013 met betrekking tot de dotaties en de vergoedingen die worden toegekend aan leden van de Koninklijke Familie alsook de transparantie van de financiering van de monarchie. Art. 15.

     1

JAAR

07-07-2016

Jaarverslag 2015 van de Ombudsdienst voor de postsector. PDF

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 46.

     1

JAAR

07-07-2016

Jaarverslag 2015 van de Kansspelcommissie. PDF

Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers. Art. 16.

     1

JAAR

07-07-2016

Verslag 2015 (gegevens 2014) van de wet van 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en opnemen van privécommunicatie en telecommunicatie.

Wetboek van strafvordering. Art. 90decies.

     1

JAAR

07-07-2016

Nationaal veiligheidsplan 2016-2019.

Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. Art. 4, tweede lid.

     1

JAAR

07-07-2016

Werkingsverslag van het auditoraat-generaal bij het arbeidshof te Gent voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 27 juni 2016.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

07-07-2016

Werkingsverslag van de Franstalige rechtbank van koophandel Brussel voor het jaar 2015, goedgekeurd door de algemene vergadering van 28 juni 2016.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

07-07-2016

Auditverslag van het Rekenhof "Steun van de federale politie aan de lokale zones bij de handhaving van de openbare orde".

Grondwet. Art. 180

     

07-07-2016

Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal van het hof van beroep te Gent voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 21 juni 2016.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

07-07-2016

Jaarverslag met betrekking tot de aanvragen om voorafgaande beslissingen ingediend tijdens het jaar 2015. PDF

Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Art. 25.

     1

JAAR

07-07-2016

Verslag van de Hoge Raad voor de Justitie van het bijzonder onderzoek "Hoven van beroep". PDF

Gerechtelijk Wetboek. Art. 259bis-18.

     1

JAAR

07-07-2016

Verslag van de Hoge Raad voor de Justitie van het bijzonder onderzoek "Beheer en opvolging van dossiers inzake economische en financiële delinquentie". PDF

Gerechtelijk Wetboek. Art. 259bis-18.

     1

JAAR

07-07-2016

Werkingsverslag van het auditoraat-generaal bij het arbeidshof te Brussel voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 17 juni 2016.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

07-07-2016

Jaarverslag 2015 "Samenleven op scherp" van het Interfederaal Gelijkekansencentrum. PDF

Samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen voor de oprichting van het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling. Art. 7.

     1

JAAR

30-06-2016

Jaarverslag 2015 van de Ombudsman voor de treinreizigers. PDF

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 46.

     1

JAAR

29-06-2016

Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel voor het jaar 2015, goedgekeurd door de korpsvergadering van 17 juni 2016.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

29-06-2016

Verslag 2015 van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling. PDF

Wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. Art. 19.

     1

JAAR

29-06-2016

Werkingsverslag van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 13 juni 2016.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

23-06-2016

Werkingsverslag van het parket Namen voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 8 juni 2016.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

23-06-2016

Werkingsverslag voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 15 juni 2016 van de rechtbank van eerste aanleg Namen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

23-06-2016

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings Halle-Vilvoorde voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 13 juni 2016.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

23-06-2016

Werkingsverslag voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 7 juni 2016 van het hof van beroep te Gent.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

23-06-2016

Werkingsverslag van de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant voor het jaar 2015, goedgekeurd door de algemene vergadering van 9 juni 2016.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

23-06-2016

Werkingsverslag (afdelingen Brugge, Ieper, Kortrijk en Veurne) van het parket West-Vlaanderen voor het jaar 2015 alsmede het processen-verbaal van de korpsvergaderingen van 2, 6, 7 en 8 juni 2016.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

23-06-2016

Werkingsverslag (afdelingen Luik, Hoei en Verviers) voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 31 mei 2016 van de rechtbank van eerste aanleg te Luik.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

09-06-2016

Jaarverslag 2015 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Art. 32, § 2, 2de lid.

     1

JAAR

09-06-2016

Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de Staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2016. PDF

Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 54.

     1

JAAR

09-06-2016

Werkingsverslag voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 12 mei 2016 van de Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

09-06-2016

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat Henegouwen voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 31 mei 2016.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

09-06-2016

Jaarverslag 2015 van het Zilverfonds. PDF

Wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds. Art. 41.

     1

JAAR

09-06-2016

Werkingsverslag voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 25 mei 2016 van het hof van beroep te Luik.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

09-06-2016

Jaarverslag 2015 van de Federale Adviesraad voor Ouderen.

Wet van 8 maart 2007 tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Ouderen. Art. 3, § 5.

     1

JAAR

09-06-2016

Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 30 mei 2016.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

09-06-2016

Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 30 mei 2016.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

09-06-2016

Verslag van het Rekenhof in verband met de tenuitvoerlegging van de taken van openbare dienst door de vennootschap van publiek recht "APETRA" tijdens het boekjaar 2014.

Wet van 26 januari 2006 betreffende de aanhouding van een verplichte voorraad aardolie en aardolieproducten en de oprichting van een agentschap voor het beheer van een deel van deze voorraad en tot wijziging van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de crontoles daarop. Art. 39bis, § 6, derde lid.

     1

JAAR

02-06-2016

Werkingsverslag voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 20 mei 2016 van het hof van beroep te Bergen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

02-06-2016

Werkingsverslag van het parket Charleroi voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 13 mei 2016.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346. § 2, 2°.

     1

JAAR

26-05-2016

Werkingsverslag (afdelingen Antwerpen, Hasselt, Mechelen, Tongeren en Turnhout) van het arbeidsauditoraat Antwerpen voor het jaar 2015.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

26-05-2016

Werkingsverslag van het arbeidshof te Brussel voor het jaar 2015, goedgekeurd door de algemene vergadering van 11 mei 2016.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

26-05-2016

Jaarverslag 2015 van het Raadgevend Comité van de treinreizigers. PDF

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 47/1, § 3,

     1

JAAR

26-05-2016

Jaarverslag van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht voor het jaar 2015.

Gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken. Art. 62.

     1

JAAR

26-05-2016

Jaarverslag 2015 van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. PDF

Wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Art. 35.

     1

JAAR

26-05-2016

Werkingsverslag van het auditoraat-generaal bij het arbeidshof te Antwerpen voor het jaar 2015.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

26-05-2016

Werkingsverslag van de rechtbank van eerste aanleg te Eupen voor het jaar 2015.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

26-05-2016

Werkingsverslag 2015 - maart 2016 van de Nationale Commissie voor de rechten van het kind. PDF

Samenwerkingsakkoord van 19 september 2005 tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest, de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie inzake de oprichting van een Nationale commissie voor de rechten van het kind. Art. 13.

     1

JAAR

19-05-2016

Werkingsverslag voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 10 mei 2016 van het arbeidshof te Antwerpen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

12-05-2016

Jaarverslag 2014 van het Observatorium voor patiëntenmobiliteit.

Wet van 4 juni 2007 tot wijziging van de wetgeving met het oog op de bevordering van de patiëntenmobiliteit. Art. 4, § 5.

     1

JAAR

12-05-2016

Werkingsverslag voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 26 april 2016 van het arbeidshof te Gent.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

12-05-2016

Activiteitenverslag 2015 van de Ombudsdienst voor energie. PDF

Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 27, § 15.

     1

JAAR

04-05-2016

Jaarverslag 2015 van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas. PDF

Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 23, § 3.

     1

JAAR

04-05-2016

Activiteitenverslag betreffende het werkjaar 2015 van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek.

Samenwerkingsakkoord van 15 januari 1993 houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. Art. 17, lid 2.

     1

JAAR

28-04-2016

Werkingsverslag voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 18 april 2016 van het arbeidshof te Bergen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

28-04-2016

Auditverslag van het Rekenhof "Terugbetaling van tandzorg - Voor een performanter overheidsbeheer".

Grondwet. Art. 180.

     

28-04-2016

Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 15 maart 2016.

Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69.

     

21-04-2016

Jaarverslag 2015 van de federale ombudsmannen. PDF

Wet van 22 maart 1995 tot instelling van de federale ombudsmannen. Art. 15.

     1

JAAR

21-04-2016

Jaarverslag 2015 van het Hof van Cassatie.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

21-04-2016

Jaarverslag 2015 over de werkzaamheden van de Europese Unie. PDF

Wet van 2 december 1957 houdende goedkeuring van de volgende internationale akten : 1. Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap en de bijgevoegde akten; 2. Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) en de bijgevoegde akten; 3. Overeenkomst met betrekking tot bepaalde Instellingen welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, ondertekend op 25 Maart 1957, te Rome; 4. Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Economische Gemeenschap; 5. Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie; 6. Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Economische Gemeenschap; 7. Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, ondertekend op 17 April 1957, te Brussel. Art. 2.

     1

JAAR

21-04-2016

Rekeningen van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit voor het boekjaar 2015 en het verslag van de bedrijfsrevisor.

Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 25, § 5.

     1

JAAR

21-04-2016

Auditverslag van het Rekenhof "Inning van successierechten door de FOD Financiën".

Grondwet. Art. 180.

     

21-04-2016

Werkingsverslag (afdelingen Gent, Dendermonde en Oudenaarde) van het parket Oost-Vlaanderen voor het jaar 2015.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

21-04-2016

Tweejaarlijks verslag 2014-2015 "Publieke diensten en armoede - Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie" van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. PDF

Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid, goedgekeurd door de wet van 27 januari 1999. Art. 4, § 1.

     2

JAAR

21-04-2016

Jaarverslag 2015 van de Ombudsdienst Pensioenen. PDF

Koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een ombudsdienst pensioenen opgericht in toepassing van artikel 15, 5°, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. Art. 17.

     1

JAAR

14-04-2016

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Nijvel voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 24 maart 2016.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

14-04-2016

Werkingsverslag (afdelingen Antwerpen, Mechelen en Turnhout) van het parket van de procureur des Konings Antwerpen voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 17 maart 2016.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

14-04-2016

Werkingsverslag voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 25 maart 2016 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het arrondissement Limburg.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

14-04-2016

Werkingsverslag voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 18 maart 2016 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank in het arrondissement Oost-Vlaanderen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

13-04-2016

Auditverslag van het Rekenhof "Pensioenen met een buitenlands element".

Grondwet. Art. 180.

     

13-04-2016

Jaarverslag 2015 van de Ombudsdienst voor Telecommunicatie. PDF

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 46.

     1

JAAR

13-04-2016

Werkingsverslag (gerechtelijke arrondissementen Oost- en West-Vlaanderen) voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 18 maart 2016 van de arbeidsrechtbank Gent.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

13-04-2016

Werkingsverslag voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 17 maart 2016 van de arbeidsrechtbank Waals-Brabant.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

13-04-2016

Werkingsverslag voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 18 maart 2016 van de vrederechters en rechters in de politierechtbanken in het arrondissement Henegouwen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

13-04-2016

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Leuven voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 25 maart 2016.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

13-04-2016

Werkingsverslag voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 17 maart 2016 van de arbeidsrechtbank Hengouwen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

13-04-2016

Werkingsverslag (afdelingen Brugge, Ieper, Kortrijk en Veurne) voor het jaar 2015 samen met het proces-verbaal van de algemene vergadering van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen van 22 maart 2016.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

13-04-2016

De samenwerkingsprogramma's met de partnerlanden.

Wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Art. 20.

     1

JAAR

13-04-2016

Werkingsverslag voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 24 maart 2016 van de vrederechters en rechters in de politierechtbanken in het arrondissement Leuven.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

13-04-2016

Werkingsverslagen (gerechtelijke arrondissementen Oost- en West-Vlanderen) van het arbeidsauditoraat Gent voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 22 maart 2016.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

13-04-2016

Werkingsverslag (afdelingen Gent, Dendermonde en Oudenaarde) voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 22 maart 2016 van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

13-04-2016

Werkingsverslag voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 21 maart 2016 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het arrondissement Antwerpen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

13-04-2016

Werkingsverslag (afdelingen Bergen, Doornik en Charleroi) voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 16 maart 2016 van de rechtbank van koophandel Henegouwen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

13-04-2016

Werkingsverslag (gerechtelijke arrondissementen Luik, Namen en Luxemburg) voor het jaar 2015 samen met he proces-verbaal van de algemene vergadering van 17 maart 2016 van de rechtbank van koophandel te Luik.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

13-04-2016

Werkingsverslag van het parket Waals-Brabant voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 22 maart 2016.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

13-04-2016

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Brussel voor het jaar 2015, goedgekeurd door de korpsvergaderingen van 14 en 21 maart 2016.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

13-04-2016

Werkingsverslag (gerechtelijke arrondissementen Antwerpen en Limburg) voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 17 maart 2016 van de arbeidsrechtbank Antwerpen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

13-04-2016

Werkingsverslag voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de algmene vergadering van 11 maart 2016 van de arbeidsrechtbank te Leuven.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

13-04-2016

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Brussel voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 11 maart 2016.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

13-04-2016

Jaarverslag 2014 van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen (NIRAS).

Wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980. Art. 179, § 2, 13°.

     1

JAAR

13-04-2016

Jaarverslag 2013 van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen (NIRAS).

Wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980. Art. 179, § 2, 13°.

     1

JAAR

13-04-2016

Werkingsverslag voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 4 maart 2016 van de rechtbank van koophandel Waals-Brabant.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

13-04-2016

Verslag 2014 (over het jaar 2013) van de wet van 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en opnemen van privécommunicatie en telecommunicatie.

Wetboek van strafvordering. Art. 90decies.

     1

JAAR

17-03-2016

Jaarverslag 2014 van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. PDF

Wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. Art. 52, 9°.

     1

JAAR

03-03-2016

Verslag (1 juli 2015 tot 31 december 2015) betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie.

Wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. Art. 17.

     1

JAAR

03-03-2016

Auditverslag van het Rekenhof "Beheer van de behoeften aan informaticapersoneel door de federale Staat".

Grondwet. Art. 180.

     

18-02-2016

Jaarverslag 2015 van het Controleorgaan op de politionele informatie.

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Art. 36ter/13,

     1

JAAR

04-02-2016

Auditverslag van het Rekenhof "Organisatie en werking van de fiscale opsporingsdiensten".

Grondwet. Art. 180.

     

04-02-2016

Verslag van het Rekenhof in verband met de tenuitvoerlegging van de taken van openbare dienst door de vennootschap van publiek recht "Belgische Technische Coöperatie" tijdens het boekjaar 2014.

Wet van 21 december 1998 tot oprichting van de Belgische Technische Coöperatie in de vorm van een vennootschap van publiek recht. Art. 30, § 3, 4de lid.

     1

JAAR

18-12-2015

Auditverslag van het Rekenhof "Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG)".

Grondwet. Art. 180.

     

16-12-2015

Verslag van de activiteiten van de Nederlandstalige tuchtrechtbank voor het gerechtelijk jaar 2014-2015.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 423.

     1

JAAR

10-12-2015

Bijvoegsel 1 van het 169e boek van opmerkingen van het Rekenhof (Uitvoeringsrekeningen van de begroting van de instellingen van openbaar nut van categorie A voor het begrotingsjaar 2011).

Grondwet. Art. 180.

     

03-12-2015

Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof over de ontwerpen van Staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2016. PDF

Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 54.

     1

JAAR

03-12-2015

Verslag van de "HR-audit bij de FOD Mobiliteit en Vervoer" van het Rekenhof.

Grondwet. Art. 180.

     

03-12-2015

Auditverslag van het Rekenhof "Boek 2015 over de Sociale Zekerheid - Globale beheren en openbare instellingen van de sociale zekerheid".

Grondwet. Art. 180.

     

26-11-2015

Algemeen activiteitenverslag van de Commissies voor medische ethiek (CME's) over het jaar 2014.

Samenwerkingsakkoord van 15 januari 1993 houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. Art. 17, lid 2.

     1

JAAR

26-11-2015

Verslag van de activiteiten van de Franstalige tuchtrechtbank voor het gerechtelijk jaar 2014-2015.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 423.

     1

JAAR

19-11-2015

Werkingsverslag voor het jaar 2014 alsmede de processen-verbaal van de algemene vergaderingen van 20 maart 2015 en 3 april 2015 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-11-2015

Jaarverslag 2014 opgesteld door het federaal parket over de werking van de Centrale Dienst voor de bestrijding van de corruptie.

Wetboek van strafvordering. Art. 47tredecies.

     1

JAAR

12-11-2015

Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 30 september 2015.

Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69.

     

12-11-2015

Begroting en beleidsplan van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2016.

Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 25, § 5.

     1

JAAR

29-10-2015

Activiteitenverslag van het Landbouwfonds voor het dienstjaar 2014.

Wet van 29 juli 1955 tot oprichting van een Landbouwfonds gewijzigd door de wet van 27 mei 1999. Art. 5.

     1

JAAR

22-10-2015

Auditverslag van het Rekenhof "Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)"

Grondwet. Art. 180.

     

15-10-2015

Jaarverslag mensenhandel en mensensmokkel 2015 "Schakels verbinden" van het Federaal Migratiecentrum.

Wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel. Art. 6.

     1

JAAR

14-10-2015

Jaarverslag 2014 van de Commissie voor nucleaire voorzieningen. PDF

Wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales. Art. 8, § 1.

     1

JAAR

14-10-2015

Jaarverslag 2013 van de Commissie voor nucleaire voorzieningen. PDF

Wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales. Art. 8, § 1.

     1

JAAR

14-10-2015

Aanbevelingen van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie met betrekking tot de activiteiten van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie. PDF

Wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector. Art. 4, tweede lid.

     1

JAAR

14-10-2015

Jaarverslag 2014 van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie. PDF

Wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector. Art. 4, tweede lid.

     1

JAAR

14-10-2015

Tweejaarlijks verslag 2013-2014 van het Informatie- en Adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties. PDF

Wet van 2 juni 1998 houdende oprichting van een Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties en van een Administratieve coördinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties. Art. 11.

     2

JAAR

14-10-2015

Verslag van de activiteiten van de Franstalige tuchtrechtbank in hoger beroep voor het gerechtelijk jaar 2014-2015.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 423.

     1

JAAR

14-10-2015

Jaarverslag 2015 "Migratie in cijfers en in rechten" van het Federaal Migratiecentrum.

Wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel. Art. 6.

     1

JAAR

14-10-2015

Verslag betreffende de verrichtingen van de Deposito- en Consignatiekas gedurende het dienstjaar 2014. PDF

Koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 houdende samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas. Art. 36.

     1

JAAR

14-10-2015

Verslag van de activiteiten van de Nederlandstalige tuchtrechtbank in hoger beroep voor het gerechtelijk jaar 2014-2015.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 423.

     1

JAAR

14-10-2015

Auditverslag van het Rekenhof "Fonds voor de Beroepsziekten : vergoedingstermijnen".

Grondwet. Art. 180.

     

14-10-2015

Auditverslag van het Rekenhof "Handvest van de sociaal verzekerde : bescherming van de pensioenrechten van de ambtenaar".

Grondwet. Art. 180.

     

14-10-2015

Jaarverslag 2014 van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling. PDF

Wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. Art. 11, § 5.

     1

JAAR

14-10-2015

Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 30 juni 2015.

Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69.

     

14-10-2015

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Bergen-Charleroi voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 18 juni 2015.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

14-10-2015

Auditverslag van het Rekenhof "Evaluatie van de interne contrôle van de DGD van de FOD Buitenlandse Zaken".

Grondwet. Art. 180.

     

14-10-2015

Verslag (1 januari 2015 tot 30 juni 2015) betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie.

Wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. Art. 17.

     1

JAAR

14-10-2015

Jaarverslag 2014 van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. PDF

Wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. Art. 26.

     1

JAAR

15-07-2015

Jaarverslag 2014 van de Federale Adviesraad voor Ouderen. PDF

Wet van 8 maart 2007 tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Ouderen. Art. 3, § 5.

     1

JAAR

15-07-2015

Jaarverslag 2014 van de Ombudsdienst voor de postsector. PDF

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 46.

     1

JAAR

15-07-2015

Bijvoegsel 2 van het 168e boek van opmerkingen van het Rekenhof (Uitvoeringsrekeningen van de begroting van de instellingen van openbaar nut van categorie A - 2010 en voorgaande jaren).

Grondwet. Art. 180.

     

15-07-2015

Jaarverslag 2014 van de Group Credendo. PDF

Wet van 31 augustus 1939 betreffende Delcredere. Art. 22.

     1

JAAR

15-07-2015

Auditverslag van het Rekenhof "Accijnzen op tabaksproducten".

Grondwet. Art. 180.

     

08-07-2015

Jaarverslag 2014 van de Ombudsman voor de treinreizigers. PDF

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 46.

     1

JAAR

08-07-2015

Werkingsverslag van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 22 juni 2015.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

02-07-2015

Jaarverslag 2014 over de werkzaamheden van de Europese Unie. PDF

Wet van 2 december 1957 houdende goedkeuring van de volgende internationale akten : 1. Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap en de bijgevoegde akten; 2. Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) en de bijgevoegde akten; 3. Overeenkomst met betrekking tot bepaalde Instellingen welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, ondertekend op 25 Maart 1957, te Rome; 4. Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Economische Gemeenschap; 5. Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie; 6. Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Economische Gemeenschap; 7. Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, ondertekend op 17 April 1957, te Brussel. Art. 2.

     1

JAAR

02-07-2015

Jaarverslag 2014 "Een keerpunt voor het Centrum" van het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme.

Wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel. Art. 6.

     1

JAAR

01-07-2015

Jaarverslag 2014 van de Kansspelcommissie. PDF

Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers. Art. 16.

     1

JAAR

01-07-2015

Verslag 2014 van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling. PDF

Wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. Art. 19.

     1

JAAR

24-06-2015

Werkingsverslag van het auditoraat-generaal bij het arbeidshof te Gent voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 26 mei 2015.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

24-06-2015

Werkingsverslag voor het jaar 2014 alsmede de processen-verbaal van de algemene vergaderingen van 31 maart 2015 en 24 april 2015 van het arbeidshof te Luik.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

17-06-2015

Jaarverslag met betrekking tot de aanvragen om voorafgaande beslissingen ingediend tijdens het jaar 2014. PDF

Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Art. 25.

     1

JAAR

17-06-2015

Jaarverslag 2014 van de Autoriteit voor financiële diensten en markten.

Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. Art. 65.

     1

JAAR

17-06-2015

Werkingsverslag van het auditoraat-generaal bij het arbeidshof te Brussel voor het jaar 2014, goedgekeurd door de korpsvergadering van 1 juni 2015.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

11-06-2015

Werkingsverslag voor het jaar 2014 van het hof van beroep te Antwerpen, goedgekeurd door de algemene vergadering van 27 mei 2015 .

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

11-06-2015

Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal van het hof van beroep te Gent voor het jaar 2014, goedgekeurd door de korpsvergadering van 29 mei 2015.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

11-06-2015

Activiteitenverslag betreffende het werkjaar 2014 van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek.

Samenwerkingsakkoord van 15 januari 1993 houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. Art. 17, lid 2.

     1

JAAR

11-06-2015

Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel voor het jaar 2014, goedgekeurd door de korpsvergadering van 1 juni 2015.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

04-06-2015

Jaarverslag 2014 van het Zilverfonds. PDF

Wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds. Art. 41.

     1

JAAR

04-06-2015

Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 29 mei 2015.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

03-06-2015

Werkingsverslag voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 22 mei 2015 van het hof van beroep te Bergen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

03-06-2015

Werkingsverslag voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 21 mei 2015 van het hof van beroep te Gent.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

03-06-2015

Activiteitenverslag 2014 van de Ombudsdienst voor energie. PDF

Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 27, § 15.

     1

JAAR

28-05-2015

Jaarverslag 2014 van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie.

Wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt. Art. 26.

     1

JAAR

28-05-2015

Werkingsverslag voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 19 mei 2015 van het arbeidshof te Gent.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

28-05-2015

Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de Staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2015. PDF

Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 54.

     1

JAAR

28-05-2015

Werkingsverslag voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 20 mei 2015 van de rechtbank van eerste aanleg Namen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

28-05-2015

Werkingsverslag 2014 van de Nationale Commissie voor de rechten van het kind. PDF

Samenwerkingsakkoord van 19 september 2005 tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest, de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie inzake de oprichting van een Nationale commissie voor de rechten van het kind. Art. 13.

     1

JAAR

21-05-2015

Auditverslag van het Rekenhof "Minnelijke schikkingen bij fiscale misdrijven".

Grondwet. Art. 180.

     

21-05-2015

Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 11 mei 2015.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

21-05-2015

Jaarverslag 2014 van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. PDF

Wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Art. 35.

     1

JAAR

21-05-2015

Werkingsverslag voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 6 mei 2015 van het arbeidshof te Antwerpen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

21-05-2015

Werkingsverslag voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 29 april 2015 van het arbeidshof te Bergen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

13-05-2015

Werkingsverslag van het auditoraat-generaal bij het arbeidshof te Antwerpen voor het jaar 2014.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

13-05-2015

Werkingsverslag van het arbeidshof te Brussel voor het jaar 2014.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

13-05-2015

Werkingsverslag van het parket Namen voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 29 april 2015.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

07-05-2015

Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 31 maart 2015.

Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69.

     

07-05-2015

Jaarverslag 2014 van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas. PDF

Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 23, § 3.

     1

JAAR

07-05-2015

Verslag van het Rekenhof in verband met de tenuitvoerlegging van de taken van openbare dienst door de vennootschap van publiek recht "APETRA" tijdens het boekjaar 2013.

Wet van 26 januari 2006 betreffende de aanhouding van een verplichte voorraad aardolie en aardolieproducten en de oprichting van een agentschap voor het beheer van een deel van deze voorraad en tot wijziging van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de crontoles daarop. Art. 39bis, § 6, derde lid.

     1

JAAR

07-05-2015

Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2015 "Onze consumptie en productie houdbaar maken", opgesteld door het Federaal Planbureau.

Wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. Art. 8.

     2

JAAR

30-04-2015

Evaluatierapport van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en -banen 2013. PDF

Wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen. Art. 10.

     1

JAAR

23-04-2015

Werkingsverslag (afdelingen Luik, Hoei, Verviers, Dinant, Namen, Aarlen, Marche-en-Famenne en Neufchâteau) van het arbeidsauditoraat Luik voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 3 april 2015.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

22-04-2015

Werkingsverslag voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 27 maart 2015 van de vrederechters en rechters in de politierechtbanken in het arrondissement Henegouwen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

22-04-2015

Werkingsverslag (afdelingen Luik, Verviers, Hoei, Namen, Marche-en-Famenne, Aarlen, Neufchâteau en Dinant) van de arbeidsrechtbank Luik voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 24 maart 2015.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

21-04-2015

Werkingsverslag voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 26 maart 2015 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het arrondissement Namen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

21-04-2015

Werkingsverslag van het parket Charleroi voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 26 maart 2015.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346. § 2, 2°.

     1

JAAR

21-04-2015

Auditverslag van het Rekenhof "Het gerechtspersoneel".

Grondwet. Art. 180.

     

21-04-2015

Werkingsverslag van de Franstalige rechtbank van koophandel Brussel voor het jaar 2014, goedgekeurd door de algemene vergadering van 31 maart 2015.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

21-04-2015

Werkingsverslag voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de algmene vergadering van 13 maart 2015 van de arbeidsrechtbank te Leuven.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

21-04-2015

Rekeningen van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit voor het boekjaar 2014 en het verslag van de bedrijfsrevisor.

Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 25, § 5.

     1

JAAR

21-04-2015

Jaarverslag van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht voor het jaar 2014.

Gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken. Art. 62.

     1

JAAR

21-04-2015

Werkingsverslag (afdelingen Aarlen, Neufchâteau en Marche-en-Famenne) voor het jaar 2014, goedgekeurd door de algemene vergadering van de rechtbank van eerste aanleg Luxemburg van 30 maart 2015.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

21-04-2015

Werkingsverslag (afdelingen Luik, Hoei en Verviers) van het parket Luik voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 31 maart 2015.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

21-04-2015

Werkingsverslag (afdelingen Aarlen, Marche-en-Famenne en Neufchâteau) van het parket Luxemburg voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 1 april 2015.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

21-04-2015

Jaarverslag 2014 van de Ombudsdienst voor Telecommunicatie. PDF

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 46.

     1

JAAR

21-04-2015

Werkingsverslag voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 30 maart 2015 van de arbeidsrechtbank Bergen en Charleroi.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

21-04-2015

Werkingsverslag (gerechtelijke arrondissementen Oost- en West-Vlaanderen) voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 20 maart 2015 van de arbeidsrechtbank Gent.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

21-04-2015

Werkingsverslag van de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant voor het jaar 2014, goedgekeurd door de algemene vergadering van 30 maart 2015.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

21-04-2015

Werkingsverslag (afdelingen Gent, Dendermonde en Oudenaarde) van het parket Gent voor het jaar 2014, goedgekeurd door de korpsvergadering van 25 maart 2015.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

21-04-2015

Jaarverslag 2014 van het Hof van Cassatie.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

21-04-2015

Werkingsverslag (afdelingen Antwerpen, Mechelen en Turnhout) voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 24 maart 2015 van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

21-04-2015

Werkingsverslag (afdelingen Brugge, Ieper, Kortrijk en Veurne) voor het jaar 2014 samen met het proces-verbaal van de algemene vergadering van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen van 30 maart 2015.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

21-04-2015

Jaarverslag 2014 van het Bureau voor Normalisatie.

Wet van 28 februari 2013 tot invoering van het Wetboek van economisch recht. Art. VIII.17.

     1

JAAR

21-04-2015

Werkingsverslag voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 23 maart 2015 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank Waals-Brabant.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

21-04-2015

Jaarverslag 2014 van de Ombudsdienst Pensioenen. PDF

Koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een ombudsdienst pensioenen opgericht in toepassing van artikel 15, 5°, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. Art. 17.

     1

JAAR

21-04-2015

Werkingsverslag van het parket Waals-Brabant voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 27 maart 2015.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

21-04-2015

Werkingsverslag voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 23 maart 2015 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het arrondissement Antwerpen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

21-04-2015

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Brussel voor het jaar 2014, goedgekeurd door de korpsvergadering van 19 maart 2015.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

02-04-2015

Jaarverslag 2014 van de federale ombudsmannen. PDF

Wet van 22 maart 1995 tot instelling van de federale ombudsmannen. Art. 15.

     1

JAAR

02-04-2015

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Brussel voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 23 maart 2015.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

02-04-2015

Werkingsverslag (gerechtelijke arrondissementen Luik, Namen en Luxemburg) voor het jaar 2014 samen met he proces-verbaal van de algemene vergadering van 26 maart 2015 van de rechtbank van koophandel te Luik.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

02-04-2015

Werkingsverslag voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 5 maart 2015 van de arbeidsrechtbank te Nijvel.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

02-04-2015

Werkingsverslag (afdelingen Antwerpen, Hasselt, Mechelen, Tongeren en Turnhout) van het arbeidsauditoraat Antwerpen voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 27 maart 2015.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

02-04-2015

Werkingsverslag (afdelingen Brugge, Ieper, Kortrijk en Veurne) van het parket West-Vlaanderen voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 26 maart 2015.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

02-04-2015

Verslag van de Hoge Raad voor de Justitie van het bijzonder onderzoek "Voorrecht van rechtsmacht in het kader van het dossier Jonathan Jacob". PDF

Gerechtelijk Wetboek. Art. 259bis-18.

     1

JAAR

02-04-2015

Activiteitenverslag 2013 van het Fonds voor de medische ongevallen.

Wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg. Art. 8.

     1

JAAR

02-04-2015

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Nijvel voor het jaar 2014.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

02-04-2015

Werkingsverslag voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 16 maart 2015 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het arrondissement Limburg.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

02-04-2015

Werkingsverslag voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 19 maart 2015 van de Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

02-04-2015

Werkingsverslag (afdelingen Luik, Hoei en Verviers) voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 13 maart 2015 van de rechtbank van eerste aanleg te Luik.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

02-04-2015

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Leuven voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 19 maart 2015.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

02-04-2015

Werkingsverslag voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 20 maart 2015 van de Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

26-03-2015

Werkingsverslag (gerechtelijke arrondissementen Antwerpen en Limburg) voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 18 maart 2015 van de arbeidsrechtbank Antwerpen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

26-03-2015

Verslag (1 juli 2014 tot 31 december 2014) betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie.

Wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. Art. 17.

     1

JAAR

26-03-2015

Werkingsverslag voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 5 maart 2015 van de rechtbank van koophandel te Nijvel.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-03-2015

Werkingsverslagen (gerechtelijke arrondissementen Oost- en West-Vlanderen) van het arbeidsauditoraat Gent voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 9 maart 2015.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

19-03-2015

Werkingsverslag voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 4 maart 2015 van het hof van beroep te Luik.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-03-2015

Auditverslag van het Rekenhof "Goederenvervoer over de weg - Handhaving van de regelgeving".

Grondwet. Art. 180.

     

19-03-2015

Verslag dat een overzicht bevat van de wetten die voor de hoven en de rechtbanken tijdens het gerechtelijk jaar 2013-2014 moeilijkheden bij de toepassing of de interpretatie ervan hebben opgeleverd. (Gedrukt als parlementaire stukken nrs 435/2 en 3) PDF

Wet van 25 april 2007 tot oprichting van een Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie. Art. 11.

     1

JAAR

12-03-2015

Jaarverslag 2013 van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. PDF

Wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. Art. 52, 9°.

     1

JAAR

26-02-2015

Auditverslag van het Rekenhof "Werving en selectie bij de federale politie".

Grondwet. Art. 180.

     

26-02-2015

Verslag over de toepassing van de titels I en V van de wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven voor wat de NMBS Holding betreft voor het dienstjaar 2013.

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 162nonies, § 6.

     1

JAAR

26-02-2015

Verslag over de toepassing van titel VIII van de wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven voor wat Infrabel betreft voor het dienstjaar 2013.

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 213, § 5.

     1

JAAR

26-02-2015

Verslag over de toepassing van titel IX van de wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven voor wat de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen betreft voor het dienstjaar 2013.

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 230, § 5.

     1

JAAR

12-02-2015

Auditverslag van het Rekenhof "Organisatie van de controleacties in de personenbelasting".

Grondwet. Art. 180.

     

12-02-2015

Verslag van het Rekenhof in verband met de tenuitvoerlegging van de taken van openbare dienst door de vennootschap van publiek recht "Belgische Technische Coöperatie" tijdens het boekjaar 2013.

Wet van 21 december 1998 tot oprichting van de Belgische Technische Coöperatie in de vorm van een vennootschap van publiek recht. Art. 30, § 3, 4de lid.

     1

JAAR

15-01-2015

Verslag betreffende de verrichtingen van de Deposito- en Consignatiekas gedurende het dienstjaar 2013.

Koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 houdende samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas. Art. 36.

     1

JAAR

15-01-2015

Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen voor het dienstjaar 2013.

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3.

     1

JAAR

15-01-2015

Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel over het dienstjaar 2013.

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3.

     1

JAAR

15-01-2015

Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de NMBS Holding voor het dienstjaar 2013.

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3.

     1

JAAR

08-01-2015

Auditverslag van het Rekenhof "Belasting van niet-inwoners - natuurlijke personen - Denksporen voor een efficiëntere belasting".

Grondwet. Art. 180.

     

19-12-2014

Jaarverslag 2013 van de Federale Adviesraad voor Ouderen. PDF

Wet van 8 maart 2007 tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Ouderen. Art. 3, § 5.

     1

JAAR

17-12-2014

Auditverslag van het Rekenhof "Kwaliteit van de statistieken van de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium".

Grondwet. Art. 180.

     

17-12-2014

Auditverslag van het Rekenhof "Beheer van de vastgoednoden van de Staat door de Regie der Gebouwen".

Grondwet. Art. 180.

     

11-12-2014

Jaarverslag 2013 van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling. PDF

Wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. Art. 11, § 5.

     1

JAAR

11-12-2014

Algemeen activiteitenverslag van de Commissies voor medische ethiek (CME's) over het jaar 2013.

Samenwerkingsakkoord van 15 januari 1993 houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. Art. 17, lid 2.

     1

JAAR

11-12-2014

Verslag 2012-2013 van de Bijzondere Evaluator van de Internationale Samenwerking.

Wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking. Art. 5, tweede lid.

     1

JAAR

11-12-2014

Verslag 2013 van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling. PDF

Wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. Art. 19.

     1

JAAR

04-12-2014

Auditverslag van het Rekenhof "Bouw van de nieuwe NAVO-zetel - tussentijds verslag".

Grondwet. Art. 180.

     

04-12-2014

Verslag van de regering 2011-2012 inzake de strijd tegen mensenhandel.

Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de mensensmokkel. Art. 12.

     2

JAAR

27-11-2014

Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof over de ontwerpen van Staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2015. PDF

Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 54.

     1

JAAR

27-11-2014

Jaarverslag 2013 van het Beheers- en toezichtscomité van het Centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 1389bis/11.

     1

JAAR

20-11-2014

Jaarverslag 2013 van het Instituut voor gerechtelijke opleiding. PDF

Wet van 24 juli 2008 tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding. Art. 41.

     1

JAAR

20-11-2014

Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 30 september 2014.

Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69.

     

06-11-2014

Begroting en beleidsplan van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2015.

Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 25, § 5.

     1

JAAR

06-11-2014

Deel 1 van het 171e boek van opmerkingen van het Rekenhof.

Grondwet. Art. 180.

     1

JAAR

06-11-2014

Auditverslag van het Rekenhof "Internationale wederzijdse bijstand bij de invordering van belastingen".

Grondwet. Art. 180.

     

06-11-2014

Aanbevelingen van het Raadgevend Comité van de treinreizigers betreffende de beheerscontracten tussen de Staat, de NMBS en Infrabel.

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 47/1, § 2.

     1

JAAR

06-11-2014

Jaarverslag 2013 "Bruggen slaan" over mensenhandel van het Federaal Centrum voor de analyse van migratiestromen, bescherming van de grondrechten van vreemdelingen en de strijd tegen mensenhandel.

Wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel. Art. 6.

     1

JAAR

23-10-2014

Verslag 2014 dat een overzicht bevat van de wetten die voor de hoven en de rechtbanken tijdens het voorbije gerechtelijk jaar moeilijkheden bij de toepassing of de interpretatie ervan hebben opgeleverd. (Gedrukt als parlementair stuk nr. 435/1) PDF

Wet van 25 april 2007 tot oprichting van een Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie. Art. 11.

     1

JAAR

16-10-2014

Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 19 september 2014 van de vrederechters en rechters in de politierechtbanken in het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

16-10-2014

Jaarverslag 2013 van de Ombudsdienst voor de postsector. PDF

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 46.

     1

JAAR

15-10-2014

Auditverslag van het Rekenhof "Boek 2014 over de Sociale Zekerhid - Globale beheren en openbare instellingen van de sociale zekerheid".

Grondwet. Art. 180.

     

15-10-2014

Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede de processen-verbaal van de algemene vergaderingen van 14 et 28 februari 2014 van het arbeidshof te Luik.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

07-10-2014

Jaarverslag 2013 van de Group Credendo. PDF

Wet van 31 augustus 1939 betreffende Delcredere. Art. 22.

     1

JAAR

07-10-2014

Jaarverslag 2013 van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie. PDF

Wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector. Art. 4, tweede lid.

     1

JAAR

07-10-2014

Aanbevelingen van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie met betrekking tot de activiteiten van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie. PDF

Wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector. Art. 4, tweede lid.

     1

JAAR

07-10-2014

Auditverslag van het Rekenhof "Vennootschapsbijdrage - Jaarlijkse bijdrage voor vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbelasting of belasting der niet-inwoners".

Grondwet. Art. 180.

     

07-10-2014

Auditverslag van het Rekenhof "Nationaal Orkest van België en Koninklijke Muntschouwburg - Personeelscyclus".

Grondwet. Art. 180.

     

07-10-2014

Verslag (1 januari 2014 tot 30 juni 2014) betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie.

Wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. Art. 17.

     1

JAAR

07-10-2014

Zesde verslag (2012-2013) van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie (gedrukt als parlementair stuk nr. 135/1) PDF

Wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie. Art. 9.

     2

JAAR

07-10-2014

Jaarverslag 2013 van het Observatorium voor patiëntenmobiliteit.

Wet van 4 juni 2007 tot wijziging van de wetgeving met het oog op de bevordering van de patiëntenmobiliteit. Art. 4, § 5.

     1

JAAR

07-10-2014

Activiteitenverslag van het Landbouwfonds voor het dienstjaar 2013.

Wet van 29 juli 1955 tot oprichting van een Landbouwfonds gewijzigd door de wet van 27 mei 1999. Art. 5.

     1

JAAR

07-10-2014

Jaarverslagen 2011 en 2012 van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. PDF

Wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. Art. 52, 9°.

     1

JAAR

17-07-2014

Jaarverslag 2013 van het Zilverfonds. PDF

Wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds. Art. 41.

     1

JAAR

17-07-2014

Werkingsverslag voor het jaar 2013 van de rechtbank van koophandel te Antwerpen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

17-07-2014

Jaarverslag 2013 "Migratie" van het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme.

Wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel. Art. 6.

     1

JAAR

17-07-2014

Auditverslag van het Rekenhof "Militaire pensioenen".

Grondwet. Art. 180.

     

17-07-2014

Jaarverslag 2013 van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie.

Wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt. Art. 26.

     1

JAAR

17-07-2014

De samenwerkingsprogramma's met de partnerlanden.

Wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Art. 20.

     1

JAAR

17-07-2014

Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 27 mei 2014.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

17-07-2014

Verslag van het Rekenhof in verband met de tenuitvoerlegging van de taken van openbare dienst door de vennootschap van publiek recht "APETRA" tijdens het boekjaar 2012.

Wet van 26 januari 2006 betreffende de aanhouding van een verplichte voorraad aardolie en aardolieproducten en de oprichting van een agentschap voor het beheer van een deel van deze voorraad en tot wijziging van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de crontoles daarop. Art. 39bis, § 6, derde lid.

     1

JAAR

17-07-2014

Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 12 juni 2014 van het hof van beroep te Gent.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

17-07-2014

Jaarverslag met betrekking tot de aanvragen om voorafgaande beslissingen ingediend tijdens het jaar 2013. PDF

Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Art. 25.

     1

JAAR

17-07-2014

Werkingsverslag van het auditoraat-generaal bij het arbeidshof te Gent voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 23 mei 2014.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

17-07-2014

Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal van het hof van beroep te Gent voor het jaar 2013, goedgekeurd door de korpsvergadering van 27 mei 2014.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

17-07-2014

Jaarverslag van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht voor het jaar 2013.

Gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken. Art. 62.

     1

JAAR

17-07-2014

Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 16 mei 2014 van het hof van beroep te Antwerpen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

17-07-2014

Activiteitenverslag betreffende het werkjaar 2013-2014 van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek.

Samenwerkingsakkoord van 15 januari 1993 houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. Art. 17, lid 2.

     1

JAAR

17-07-2014

Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 26 mei 2014 van het arbeidshof te Antwerpen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

17-07-2014

Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 21 mei 2014 van het hof van beroep te Bergen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

17-07-2014

Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel voor het jaar 2013, goedgekeurd door de korpsvergadering van 22 mei 2014.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

17-07-2014

Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Bergen voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 7 mei 2014.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

17-07-2014

Jaarverslag 2013 "Discriminatie / Diversiteit - Tijd voor een interfederaal actieplan tegen racisme" van het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme.

Wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel. Art. 6.

     1

JAAR

17-07-2014

Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 20 mei 2014 van het arbeidshof te Gent.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

17-07-2014

Verslag 2013 betreffende de toepassing van de wet op het gebruik der talen bij het leger.

Wet van 30 juli 1938 op het gebruik der talen bij het leger. Art. 32.

     1

JAAR

17-07-2014

Werkingsverslag van het auditoraat-generaal bij het arbeidshof te Brussel voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 22 mei 2014.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

17-07-2014

Werkingsverslag van het auditoraat-generaal bij het arbeidshof te Antwerpen voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 19 mei 2014.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

17-07-2014

Werkingsverslag 2013 van de Nationale Commissie voor de rechten van het kind. PDF

Samenwerkingsakkoord van 19 september 2005 tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest, de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie inzake de oprichting van een Nationale commissie voor de rechten van het kind. Art. 13.

     1

JAAR

17-07-2014

Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 12 mei 2014.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

17-07-2014

Jaarverslag 2012 van de Commissie voor nucleaire voorzieningen. PDF

Wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales. Art. 8, § 1.

     1

JAAR

17-07-2014

Activiteitenverslag 2013 van de Ombudsdienst voor energie. PDF

Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 27, § 15.

     1

JAAR

17-07-2014

Jaarverslag 2013 van de Ombudsdienst voor Telecommunicatie. PDF

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 46.

     1

JAAR

17-07-2014

Verslag (1 juli 2013 tot 31 december 2013) betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie.

Wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. Art. 17.

     1

JAAR

17-07-2014

Jaarverslag 2013 van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas. PDF

Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 23, § 3.

     1

JAAR

17-07-2014

Jaarverslag 2011-2012 over de bankonderzoeken inzake inkomstenbelastingen.

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Art. 333/1, § 2.

     1

JAAR

17-07-2014

Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 28 maart 2014 van de rechtbank van eerste aanleg te Gent.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

17-07-2014

Werkingsverslag van de rechtbank van koophandel te Leuven voor het jaar 2013.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

17-07-2014

Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 26 maart 2014 van de rechtbank van koophandel te Doornik.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

24-04-2014

Jaarverslag 2013 van de Ombudsdienst Pensioenen. PDF

Koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een ombudsdienst pensioenen opgericht in toepassing van artikel 15, 5°, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. Art. 17.

     1

JAAR

24-04-2014

Jaarverslag 2013 van het Bureau voor Normalisatie.

Wet van 28 februari 2013 tot invoering van het Wetboek van economisch recht. Art. VIII.17.

     1

JAAR

24-04-2014

Evaluatierapport (maart 2014) van de Evaluatiecel palliatieve zorg.

Wet van 14 juni 2002 betreffende de palliatieve zorg. Art. 8.

     2

JAAR

23-04-2014

Jaarverslag 2013 over de werkzaamheden van de Europese Unie.

Wet van 2 december 1957 houdende goedkeuring van de volgende internationale akten : 1. Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap en de bijgevoegde akten; 2. Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) en de bijgevoegde akten; 3. Overeenkomst met betrekking tot bepaalde Instellingen welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, ondertekend op 25 Maart 1957, te Rome; 4. Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Economische Gemeenschap; 5. Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie; 6. Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Economische Gemeenschap; 7. Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, ondertekend op 17 April 1957, te Brussel. Art. 2.

     1

JAAR

23-04-2014

Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 31 maart 2014.

Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69.

     

23-04-2014

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Kortrijk voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 31 maart 2014.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

23-04-2014

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Mechelen voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 28 maart 2014.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

22-04-2014

Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 4 april 2014 van het arbeidshof te Bergen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

22-04-2014

Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 27 maart 2014 van de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

22-04-2014

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Charleroi voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 8 april 2014.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346. § 2, 2°.

     1

JAAR

22-04-2014

Jaarrekeningen 2013 van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het verslag van de bedrijfsrevisor over de rekeningen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.

Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 25, § 5.

     1

JAAR

22-04-2014

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Marche-en-Famenne voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 25 maart 2014.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

22-04-2014

Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 27 maart 2014 van de rechtbank van eerste aanleg te Ieper.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

22-04-2014

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Namen voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 1 april 2014.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

22-04-2014

Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 28 maart 2014 van de arbeidsrechtbanken te Namen en te Dinant.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

22-04-2014

Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 21 maart 2014 van de rechtbank van koophandel te Kortrijk.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

22-04-2014

Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 27 maart 2014 van de arbeidsrechtbank te Charleroi.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

22-04-2014

Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 27 maart 2014 van de arbeidsrechtbank te Hasselt.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

22-04-2014

Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 20 maart 2014 van de arbeidsrechtbank te Nijvel.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

22-04-2014

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Oudenaarde voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 27 maart 2014.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

22-04-2014

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Dinant voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 31 maart 2014.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

22-04-2014

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Luik voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 28 maart 2014.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

22-04-2014

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Oudenaerde voor het jaar 2013.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

22-04-2014

Werkingsverslag van het arbeidshof te Brussel voor het jaar 2013.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

22-04-2014

Werkingsverslag van de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel voor het jaar 2013.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

22-04-2014

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Turnhout voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 27 maart 2014.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

22-04-2014

Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 31 maart 2014 van de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

22-04-2014

Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 24 maart 2014 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

22-04-2014

Werkingsverslag voor het jaar 2013 van de algemene vergadering van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel (N), goedgekeurd door de algemene vergadering van 28 maart 2014.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

22-04-2014

Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 28 maart 2014 van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

22-04-2014

Werkingsverslag van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde voor het jaar 2013.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

22-04-2014

Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 27 maart 2014 van de arbeidsrechtbank te Antwerpen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

22-04-2014

Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 25 maart 2014 van de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

22-04-2014

Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 26 maart 2014 van de arbeidsrechtbank te Mechelen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

22-04-2014

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Nijvel voor het jaar 2013.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

03-04-2014

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Hoei voor het jaar 2013, goedgekeurd door de korpsvergadering van 31 maart 2014.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

03-04-2014

Werkingsverslag van de arbeidsauditoraten te Namen en te Dinant voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 26 maart 2014.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

03-04-2014

Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 28 maart 2014 van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

03-04-2014

Werkingsverslag voor het jaar 2013 samen met he proces-verbaal van de algemene vergadering van 27 maart 2014 van de rechtbank van koophandel te Luik.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

03-04-2014

Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 24 maart 2014 voor de arbeidsrechtbanken te Kortrijk, te Ieper en te Veurne.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

03-04-2014

Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 20 maart 2014 van de arbeidsrechtbank te Gent.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

03-04-2014

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Mechelen voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 28 maart 2014.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

03-04-2014

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Bergen voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 28 maart 2014.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

03-04-2014

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Hasselt voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 26 maart 2014.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

03-04-2014

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Brugge voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 27 maart 2014.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

03-04-2014

Werkingsverslag van de rechtbank van koophandel te Tongeren voor het jaar 2013, goedgekeurd door de algemene vergadering van 26 maart 2014.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

03-04-2014

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Leuven voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 20 maart 2014.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

03-04-2014

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Nijvel voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 20 maart 2014.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

03-04-2014

Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algmene vergadering van 14 maart 2014 van de arbeidsrechtbank te Leuven.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

02-04-2014

Werkingsverslag van de rechtbank van koophandel te Marche-en-Famenne voor het jaar 2013, goedgekeurd door de algemene vergadering van 27 maart 2014.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

02-04-2014

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Doornik voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergaderingen van 26 en 28 maart 2014.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

02-04-2014

Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 25 maart 2014 van het hof van beroep te Luik.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

02-04-2014

Werkingsverslag van de rechtbank van koophandel te Dinant voor het jaar 2013, goedgekeurd door de algemene vergadering van 26 maart 2014.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

02-04-2014

Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 26 maart 2014 van de arbeidsrechtbank te Doornik.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

02-04-2014

Werkingsverslag van de arbeidsrechtbank te Turnhout voor het jaar 2013, goedgekeurd door de algemene vergadering van 19 maart 2014.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

02-04-2014

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Charleroi voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 25 maart 2014.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

02-04-2014

Werkingsverslag van de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde voor het jaar 2013.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

02-04-2014

Werkingsverslag van de rechtbank van koophandel te Oudenaarde voor het jaar 2013, goedgekeurd door de algemene vergadering van 20 maart 2014.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

02-04-2014

Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 25 maart 2014 van de arbeidsrechtbank te Hoei.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

02-04-2014

Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 21 maart 2014 van de rechtbank van eerste aanleg te Luik.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

02-04-2014

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Antwerpen voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 26 maart 2014.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

02-04-2014

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Brussel voor het jaar 2013, goedgekeurd door de korpsvergadering van 26 maart 2014.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

02-04-2014

Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 21 maart 2014 van de arbeidsrechtbank te Oudenaarde.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

02-04-2014

Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 13 maart 2014 van de arbeidsrechtbank te Brugge.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

02-04-2014

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Tongeren voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 25 mars 2014.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

02-04-2014

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Ieper voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 20 maart 2014.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

02-04-2014

Werkingsverslag van de arbeidsauditoraten te Verviers en Eupen voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 25 maart 2014.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

02-04-2014

Werkingsverslag van de rechtbank van eerste aanleg te Dinant voor het jaar 2013, goedgekeurd door de algemene vergadering van 19 maart 2014.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

02-04-2014

Werkingsverslag van de rechtbank van koophandel te Mechelen voor het jaar 2013, goedgekeurd door de algemene vergadering van 17 maart 2014.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

02-04-2014

Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 20 maart 2014 van de rechtbank van koophandel te Turnhout.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

02-04-2014

Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 11 maart 2014 van de rechtbank van koophandel te Gent.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

02-04-2014

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Dendermonde voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 5 maart 2014.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

27-03-2014

Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 21 maart 2014 van de arbeidsrechtbank te Dendermonde.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

27-03-2014

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Antwerpen voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 19 maart 2014.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

26-03-2014

Jaarverslag 2013 van de federale ombudsmannen. PDF

Wet van 22 maart 1995 tot instelling van de federale ombudsmannen. Art. 15.

     1

JAAR

26-03-2014

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Brussel voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 20 maart 2014.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

26-03-2014

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Gent voor het jaar 2013, goedgekeurd door de korpsvergadering van 19 maart 2014.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

26-03-2014

Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 18 maart 2014 van de arbeidsrechtbank te Brussel.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

26-03-2014

Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 14 maart 2014 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

26-03-2014

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Turnhout voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 17 maart 2014.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

20-03-2014

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Gent voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 13 maart 2014.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

20-03-2014

Proces-verbaal van de algemene vergadering van 21 februari 2014 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-03-2014

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Luik voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 14 maart 2014.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

19-03-2014

Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 11 maart 2014 van de arbeidsrechtbank te Bergen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-03-2014

Werkingsverslag van de arbeidsauditoraten te Kortrijk, te Ieper en te Veurne voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 12 maart 2014.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

19-03-2014

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Brugge voor het jaar 2013.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

19-03-2014

Werkingsverslag van de rechtbank van koophandel te Namen voor het jaar 2013.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

13-03-2014

Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 21 februari 2014 van de arbeidsrechtbank te Luik.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

13-03-2014

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Aarlen, Marche-en-Famenne en Neufchâteau voor het jaar 2013.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

20-02-2014

Auditverslag van het Rekenhof "Fiscale maatregelen voor belastingplichtigen met betaalmoeilijkheden".

Grondwet. Art. 180.

     

20-02-2014

Auditverslag van het Rekenhof "Actuele evoluties binnen de onverheidspensioenen - Tussentijdse evaluatie".

Grondwet. Art. 180.

     

20-02-2014

Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 30 januari 2014 van de rechtbank van koophandel te Dendermonde.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

12-02-2014

Verslag dat een overzicht bevat van de wetten die voor de hoven en de rechtbanken tijdens het gerechtelijk jaar 2012-2013 moeilijkheden bij de toepassing of de interpretatie ervan hebben opgeleverd. (Gedrukt als parlementaire stukken nrs 1414/12 en 13)

Wet van 25 april 2007 tot oprichting van een Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie. Art. 11.

     1

JAAR

06-02-2014

Verslag 2012 betreffende de toepassing van de wet op het gebruik der talen bij het leger.

Wet van 30 juli 1938 op het gebruik der talen bij het leger. Art. 32.

     1

JAAR

06-02-2014

Tweejaarlijks verslag 2012-2013 "Sociale bescherming en armoede - Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie" van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. PDF

Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid, goedgekeurd door de wet van 27 januari 1999. Art. 4, § 1.

     2

JAAR

06-02-2014

Auditverslag van het Rekenhof "Uitvoering van de penale boeten - opvolgingsaudit"

Grondwet. Art. 180.

     

30-01-2014

Verslag 2011-2014 over de controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie die van 4 tot 14 september 1995 in Peking heeft plaatsgehad.

Wet van 6 maart 1996 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie die van 4 tot 14 september 1995 in Peking heeft plaatsgehad. Art. 2.

     1

JAAR

16-01-2014

Jaarverslag 2012 van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen (NIRAS).

Wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980. Art. 179, § 2, 13°.

     1

JAAR

16-01-2014

Auditverslag van het Rekenhof "Terugbetaling van geneesmiddelen - Performantie van het overheidsbeheer".

Grondwet. Art. 180.

     

16-01-2014

Bijvoegsel 1 van het 168e boek van opmerkingen van het Rekenhof (Rekening van de Thesaurie en rekening van de vermogenswijzigingen - 2010).

Grondwet. Art. 180.

     

12-12-2013

Verslag (1 januari 2013 tot 30 juni 2013) betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie.

Wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. Art. 17.

     1

JAAR

12-12-2013

Jaarverslag 2012 van het Instituut voor gerechtelijke opleiding. PDF

Wet van 24 juli 2008 tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding. Art. 41.

     1

JAAR

05-12-2013

Deel 1 van het 170e boek van opmerkingen van het Rekenhof.

Grondwet. Art. 180.

     1

JAAR

27-11-2013

Verslag van het Rekenhof in verband met de tenuitvoerlegging van de taken van openbare dienst door de vennootschap van publiek recht "Belgische Technische Coöperatie" tijdens het boekjaar 2012.

Wet van 21 december 1998 tot oprichting van de Belgische Technische Coöperatie in de vorm van een vennootschap van publiek recht. Art. 30, § 3, 4de lid.

     1

JAAR

27-11-2013

Jaarverslag 2012 van de Hoge Raad voor de Justitie. PDF

Gerechtelijk Wetboek. Art. 259bis-7.

     1

JAAR

27-11-2013

Auditverslag van het Rekenhof "Personeelsplanning en bezoldiging van het militair personeel van Defensie".

Grondwet. Art. 180.

     

21-11-2013

Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof over de ontwerpen van Staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2014. PDF

Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 54.

     1

JAAR

21-11-2013

Algemeen activiteitenverslag van de Commissies voor medische ethiek (CME's) over het jaar 2012.

Samenwerkingsakkoord van 15 januari 1993 houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. Art. 17, lid 2.

     1

JAAR

14-11-2013

Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 30 september 2013.

Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69.

     

14-11-2013

Tweejaarlijks verslag 2011-2012 van het Informatie- en Adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties. PDF

Wet van 2 juni 1998 houdende oprichting van een Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties en van een Administratieve coördinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties. Art. 11.

     2

JAAR

07-11-2013

Auditverslag van het Rekenhof "Toekenning en beheer van het gewaarborgd minimum bij overheidspensioenen".

Grondwet. Art. 180.

     

07-11-2013

Begroting en beleidsplan van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2014.

Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 25, § 5.

     1

JAAR

07-11-2013

Verslag betreffende de verrichtingen van de Deposito- en Consignatiekas gedurende het dienstjaar 2012.

Koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 houdende samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas. Art. 36.

     1

JAAR

24-10-2013

Auditverslag van het Rekenhof "Toelagen en vergoedingen aan het personeel van de FOD Binnenlandse Zaken".

Grondwet. Art. 180.

     

17-10-2013

Jaarverslag 2012 "Mensenhandel en Mensensmokkel : Bouwen aan vertrouwen" van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.

Wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel. Art. 6.

     1

JAAR

16-10-2013

Jaarverslag 2012 van de Ombudsdienst voor de postsector. PDF

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 46.

     1

JAAR

16-10-2013

Auditverslag van het Rekenhof "Boek 2013 over de sociale zekerheid - Globale beheren en openbare instellingen van de sociale zekerheid".

Grondwet. Art. 180.

     

10-10-2013

Verslag 2013 dat een overzicht bevat van de wetten die voor de hoven en de rechtbanken tijdens het voorbije gerechtelijk jaar moeilijkheden bij de toepassing of de interpretatie ervan hebben opgeleverd. (Gedrukt als parlementair stuk nr. 1414/11) PDF

Wet van 25 april 2007 tot oprichting van een Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie. Art. 11.

     1

JAAR

08-10-2013

Auditverslag van het Rekenhof "Onrechtstreekse federale steunmaatregelen voor onderzoek en technologische ontwikkeling (O & O)".

Grondwet. Art. 180.

     

08-10-2013

Jaarverslag 2012 van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie. PDF

Wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector. Art. 4, tweede lid.

     1

JAAR

08-10-2013

Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen voor het dienstjaar 2012.

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3.

     1

JAAR

08-10-2013

Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel over het dienstjaar 2012.

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3.

     1

JAAR

08-10-2013

Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de NMBS Holding voor het dienstjaar 2012.

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3.

     1

JAAR

08-10-2013

Auditverslag van het Rekenhof "Fiscale contrôle van de niet aan de vennootschapsbelasting onderworpen rechtspersonen".

Grondwet. Art. 180.

     

08-10-2013

Aanbevelingen van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie met betrekking tot de activiteiten van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie. PDF

Wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector. Art. 4, tweede lid.

     1

JAAR

08-10-2013

Jaarverslag 2012 van de Nationale Delcrederedienst. PDF

Wet van 31 augustus 1939 betreffende Delcredere. Art. 22.

     1

JAAR

08-10-2013

Activiteitenverslag 2012 van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten.

Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. Art. 35, 1°.

     1

JAAR

08-10-2013

Jaarverslag 2012 van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie.

Wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt. Art. 26.

     1

JAAR

08-10-2013

Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 30 juni 2013.

Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69.

     

08-10-2013

Jaarverslag 2012 van het Beheers- en toezichtscomité van het Centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 1389bis/11.

     1

JAAR

08-10-2013

Jaarverslag 2012 over de werkzaamheden van de Europese Unie.

Wet van 2 december 1957 houdende goedkeuring van de volgende internationale akten : 1. Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap en de bijgevoegde akten; 2. Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) en de bijgevoegde akten; 3. Overeenkomst met betrekking tot bepaalde Instellingen welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, ondertekend op 25 Maart 1957, te Rome; 4. Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Economische Gemeenschap; 5. Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie; 6. Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Economische Gemeenschap; 7. Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, ondertekend op 17 April 1957, te Brussel. Art. 2.

     1

JAAR

08-10-2013

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Brussel voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 22 mei 2013.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

08-10-2013

Driemaandelijks verslag van de federale ombudsmannen betreffende de burgerlijke staat van de Belgen in het buitenland en de nationaliteitsbetwistingen. PDF

Wet van 22 maart 1995 tot instelling van de federale ombudsmannen. Art. 15.

     

16-07-2013

Bijvoegsel 2 van het 167e boek van opmerkingen van het Rekenhof.

Grondwet. Art. 180.

     

16-07-2013

Bijvoegsel 1 van het 167e boek van opmerkingen van het Rekenhof.

Grondwet. Art. 180.

     

16-07-2013

Verslag (1 juli 2012 tot 31 december 2012) betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie.

Wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. Art. 17.

     1

JAAR

16-07-2013

Jaarverslag 2012 van de Ombudsman voor de treinreizigers. PDF

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 46.

     1

JAAR

16-07-2013

Werkingsverslag voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 21 juni 2013 van het hof van beroep te Gent.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

10-07-2013

Activiteitenverslag 2012 van het Fonds voor de medische ongevallen.

Wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg. Art. 8.

     1

JAAR

04-07-2013

Jaarverslag 2012 van het Observatorium voor patiëntenmobiliteit.

Wet van 4 juni 2007 tot wijziging van de wetgeving met het oog op de bevordering van de patiëntenmobiliteit. Art. 4, § 5.

     1

JAAR

04-07-2013

Jaarverslag 2012 van de Ombudsdienst voor Telecommunicatie. PDF

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 46.

     1

JAAR

04-07-2013

Jaarverslag 2012 van de Autoriteit voor financiële diensten en markten.

Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. Art. 65.

     1

JAAR

26-06-2013

Jaarverslag Migratie 2012 van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.

Wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel. Art. 6.

     1

JAAR

19-06-2013

Auditverslag van het Rekenhof "De startbaanovereenkomst".

Grondwet. Art. 180.

     

19-06-2013

Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel voor het jaar 2012, goedgekeurd door de korpsvergadering van 12 juni 2013.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

19-06-2013

Werkingsverslag van het auditoraat-generaal bij het arbeidshof te Gent voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 30 avril 2013.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

19-06-2013

Jaarverslag 2011 opgesteld door het federaal parket over de werking van de Centrale Dienst voor de bestrijding van de corruptie.

Wetboek van strafvordering. Art. 47tredecies.

     1

JAAR

19-06-2013

Jaarverslag 2010 opgesteld door het federaal parket over de werking van de Centrale Dienst voor de bestrijding van de corruptie.

Wetboek van strafvordering. Art. 47tredecies.

     1

JAAR

19-06-2013

Werkingsverslag voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 28 mei 2013 van de rechtbank van koophandel te Brussel.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-06-2013

Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 4 juni 2013.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

19-06-2013

Werkingsverslag van het arbeidshof te Brussel voor het jaar 2012.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

12-06-2013

Werkingsverslag 2012 van de Nationale Commissie voor de rechten van het kind. PDF

Samenwerkingsakkoord van 19 september 2005 tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest, de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie inzake de oprichting van een Nationale commissie voor de rechten van het kind. Art. 13.

     1

JAAR

12-06-2013

Verslag van de regering 2009-2010 inzake de strijd tegen mensenhandel en kinderpornografie.

Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de mensensmokkel. Art. 12.

     2

JAAR

06-06-2013

Jaarverslag 2012 van het Zilverfonds. PDF

Wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds. Art. 41.

     1

JAAR

06-06-2013

Werkingsverslag voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 24 mei 2013 van het hof van beroep te Antwerpen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

06-06-2013

Werkingsverslag van het auditoraat-general bij het arbeidshof te Luik voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 27 mei 2013.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

06-06-2013

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Luik voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 30 mei 2013.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

06-06-2013

Jaarverslag 2012 van de Kansspelcommissie. PDF

Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers. Art. 16.

     1

JAAR

06-06-2013

Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal van het hof van beroep te Gent voor het jaar 2012, goedgekeurd door de korpsvergadering van 22 mei 2013.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

06-06-2013

Werkingsverslag van het auditoraat-generaal bij het arbeidshof te Brussel voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 27 mei 2013.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

06-06-2013

Auditverslag van het Renkenhof "Beheer van het ziekteverzuim bij federale ambtenaren".

Grondwet. Art. 180.

     

06-06-2013

Activiteitenverslag betreffende het werkjaar 2012-2013 van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek.

Samenwerkingsakkoord van 15 januari 1993 houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. Art. 17, lid 2.

     1

JAAR

06-06-2013

Jaarverslag 2012 "Discriminatie / Diversiteit - Focus leeftijd : beschermings- of uitsluitingscriterium ?" van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.

Wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel. Art. 6.

     1

JAAR

30-05-2013

Jaarverslag met betrekking tot de aanvragen om voorafgaande beslissingen ingediend tijdens het jaar 2012. PDF

Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Art. 25.

     1

JAAR

30-05-2013

Werkingsverslag voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 21 mei 2013 van het arbeidshof te Gent.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

30-05-2013

Jaarverslag 2012 van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg.

Programmawet van 24 december 2002. Art. 263, § 2.

     1

JAAR

29-05-2013

Auditverslag van het Rekenhof "Werking van de Kansspelcommissie".

Grondwet. Art. 180.

     

29-05-2013

Werkingsverslag voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 17 mei 2013 van het hof van beroep te Bergen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

29-05-2013

Werkingsverslag voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 22 mei 2013 van het arbeidshof te Antwerpen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

29-05-2013

Werkingsverslag van de rechtbank van koophandel te Doornik voor het jaar 2012, goedgekeurd door de algemene vergadering van 16 april 2013.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

29-05-2013

Activiteitenverslag 2012 van de Ombudsdienst voor energie. PDF

Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 27, § 15.

     1

JAAR

29-05-2013

Auditverslag van het Rekenhof "Verwerking en beheer van de aangiften personenbelasting".

Grondwet. Art. 180.

     

29-05-2013

Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 31 maart 2013.

Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69.

     

29-05-2013

Werkingsverslag voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 27 maart 2013 van de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

29-05-2013

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Verviers voor het jaar 2012.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

23-05-2013

Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de Staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2013. PDF

Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 54.

     1

JAAR

23-05-2013

Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 6 mei 2013.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

23-05-2013

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Charleroi voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 7 mei 2013.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

16-05-2013

Werkingsverslag van het auditoraat-generaal bij het arbeidshof te Antwerpen voor het jaar 2012.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

16-05-2013

Werkingsverslag voor het jaar 2012 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel (F), goedgekeurd door de algemene vergadering.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

16-05-2013

Werkingsverslag voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 26 april 2013 van het arbeidshof te Bergen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

16-05-2013

Werkingsverslag voor het jaar 2012 alsmede de processen-verbaal van de algemene vergaderingen van 1 februari 2013 en 19 april 2013 van het arbeidshof te Luik.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

08-05-2013

Jaarverslag 2012 van het Hof van Cassatie.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

08-05-2013

Jaarverslag van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht voor het jaar 2012. PDF

Gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken. Art. 62.

     1

JAAR

08-05-2013

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Marche-en-Famenne voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 24 april 2013.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

08-05-2013

Jaarverslag 2012 van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas. PDF

Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 23, § 3.

     1

JAAR

08-05-2013

Werkingsverslag voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 19 april 2013 van de vrederechters en rechters in de politierechtbanken in het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

02-05-2013

Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 31 maart 2013.

Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69.

     

02-05-2013

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Charleroi voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 15 april 2013.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346. § 2, 2°.

     1

JAAR

25-04-2013

Jaarverslag 2012 van de federale ombudsmannen. PDF

Wet van 22 maart 1995 tot instelling van de federale ombudsmannen. Art. 15.

     1

JAAR

25-04-2013

Verslag "Het Centrum in 2012 : voorrang aan debat en dialoog. Jaarverslag algemene werking van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding".

Wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel. Art. 6.

     1

JAAR

25-04-2013

Jaarverslag 2012 van de Ombudsdienst Pensioenen. PDF

Koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een ombudsdienst pensioenen opgericht in toepassing van artikel 15, 5°, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. Art. 17.

     1

JAAR

25-04-2013

Werkingsverslag van de rechtbank van koophandel te Leuven voor het jaar 2012, goedgekeurd door de algemene vergadering van 11 april 2013.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

25-04-2013

Werkingsverslag voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 29 maart 2013 van de rechtbank van koophandel te Brugge.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

25-04-2013

Jaarverslag 2012 van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling. PDF

Wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. Art. 11, § 5.

     1

JAAR

25-04-2013

Werkingsverslag voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 22 maart 2013 van de arbeidsrechtbanken te Verviers en te Eupen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

18-04-2013

Proces-verbaal van de algemene vergadering van 15 maart 2013 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

18-04-2013

Werkingsverslag voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 25 maart 2013 voor de arbeidsrechtbanken te Kortrijk, te Ieper en te Veurne.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

18-04-2013

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Kortrijk voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 28 maart 2013.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

18-04-2013

Werkingsverslag voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 29 maart 2013 van de arbeidsrechtbank te Dendermonde.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

18-04-2013

Werkingsverslag voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 26 maart 2013 van de rechtbank van eerste aanleg te Gent.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

18-04-2013

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Gent voor het jaar 2012.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

18-04-2013

Werkingsverslag van de rechtbank van koophandel te Dinant voor het jaar 2012, goedgekeurd door de algemene vergadering van 27 maart 2013.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

18-04-2013

Werkingsverslag van de rechtbank van koophandel te Marche-en-Famenne voor het jaar 2012, goedgekeurd door de algemene vergadering van 28 maart 2013.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

18-04-2013

Werkingsverslag voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 8 maart 2013 van de arbeidsrechtbank te Luik.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

18-04-2013

Werkingsverslag voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 26 maart 2013 van de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

18-04-2013

Werkingsverslag voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 28 maart 2013 van de rechtbank van eerste aanleg te Luik.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

18-04-2013

Werkingsverslag voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 28 maart 2013 van de arbeidsrechtbank te Brugge.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

18-04-2013

Werkingsverslag voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 28 maart 2013 van de arbeidsrechtbank te Charleroi.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

18-04-2013

Werkingsverslag voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 21 maart 2013 van de arbeidsrechtbank te Gent.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

18-04-2013

Werkingsverslag voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 21 maart 2013 van de arbeidsrechtbank te Hasselt.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

18-04-2013

Werkingsverslag voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 28 maart 2013 van de arbeidsrechtbank te Nijvel.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

18-04-2013

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Antwerpen voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 28 maart 2013.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

18-04-2013

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Hasselt voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 27 maart 2013.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

18-04-2013

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Bergen voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 29 maart 2013.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

18-04-2013

Werkingsverslag van de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde voor het jaar 2012.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

18-04-2013

Werkingsverslag van de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel voor het jaar 2012.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

18-04-2013

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Ieper voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 21 maart 2013.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

18-04-2013

Werkingsverslag voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 27 maart 2013 van het hof van beroep te Luik.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

18-04-2013

Werkingsverslag voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 27 maart 2013 van de rechtbank van eerste aanleg te Hoei.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

18-04-2013

Werkingsverslag voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 22 maart 2013 van de arbeidsrechtbanken te Namen en te Dinant.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

18-04-2013

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Brussel voor het jaar 2012, goedgekeurd door de korpsvergadering van 28 maart 2013.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

18-04-2013

Werkingsverslag voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 22 maart 2013 van de rechtbank van koophandel te Kortrijk.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

18-04-2013

Werkingsverslag voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 21 maart 2013 van de arbeidsrechtbank te Doornik.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

18-04-2013

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Oudenaarde voor het jaar 2012, goedgekeurd door de korpsvergadering van 19 maart 2013.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

18-04-2013

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Mechelen voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 28 maart 2013.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

18-04-2013

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Dendermonde voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 18 maart 2013.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

18-04-2013

Werkingsverslag van de rechtbank van koophandel te Oudenaarde voor het jaar 2012.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

18-04-2013

Werkingsverslag van de rechtbank van koophandel te Verviers-Eupen voor het jaar 2012.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

18-04-2013

Werkingsverslag voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 27 maart 2013 van de rechtbank van koophandel te Gent.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

18-04-2013

Werkingsverslag voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 26 maart 2013 van de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

18-04-2013

Werkingsverslag voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 25 maart 2013 van de arbeidsrechtbank te Mechelen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

18-04-2013

Werkingsverslag voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 26 maart 2013 van de arbeidsrechtbank te Tongeren.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

18-04-2013

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Oudenaerde voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 22 maart 2013.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

18-04-2013

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Nijvel voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 27 maart 2013.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

18-04-2013

Werkingsverslag voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 26 maart 2013 van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

18-04-2013

Werkingsverslag voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 22 maart 2013 van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

18-04-2013

Werkingsverslag van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde voor het jaar 2012.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

18-04-2013

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Mechelen voor het jaar 2012, goedgekeurd door de korpsvergadering van 22 maart 2013.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

18-04-2013

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Nijvel voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 26 maart 2013.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

18-04-2013

Werkingsverslag voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 21 maart 2013 van de rechtbank van eerste aanleg te Ieper.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

18-04-2013

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Dinant voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 25 maart 2013.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

18-04-2013

Werkingsverslag van de arbeidsauditoraten te Namen en te Dinant voor het jaar 2012.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

18-04-2013

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Tongeren voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 21 mars 2013.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

18-04-2013

Werkingsverslag voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de algmene vergadering van 12 maart 2013 van de arbeidsrechtbank te Leuven.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

18-04-2013

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Turnhout voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 25 maart 2013.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

18-04-2013

Werkingsverslag van de rechtbank van eerste aanleg te Dinant voor het jaar 2012, goedgekeurd door de algemene vergadering van 13 maart 2013.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

18-04-2013

Werkingsverslag voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 18 maart 2013 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

18-04-2013

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Dendermonde voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 26 maart 2013.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°

     1

JAAR

18-04-2013

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Doornik voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergaderingen van 6 en 22 maart 2013.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

18-04-2013

Werkingsverslag voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 21 maart 2013 van de arbeidsrechtbank te Antwerpen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

18-04-2013

Werkingsverslag voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 19 maart 2013 van de arbeidsrechtbank te Brussel.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

18-04-2013

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Hoei voor het jaar 2012, goedgekeurd door de korpsvergadering van 20 maart 2013.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

28-03-2013

Werkingsverslag voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 22 maart 2013 van de arbeidsrechtbank te Oudenaarde.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

28-03-2013

Werkingsverslag van de arbeidsauditoraten te Kortrijk, te Ieper en te Veurne voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 19 maart 2013.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

28-03-2013

Werkingsverslag voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 18 maart 2013 van de rechtbank van koophandel te Mechelen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

28-03-2013

Werkingsverslag van de rechtbank van koophandel te Tongeren voor het jaar 2012, goedgekeurd door de algemene vergadering van 20 maart 2013.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

28-03-2013

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Gent voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 20 maart 2013.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

28-03-2013

Werkingsverslag voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 15 maart 2013 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

28-03-2013

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Brugge voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 15 maart 2013.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

28-03-2013

Werkingsverslag voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 14 maart 2013 van de rechtbank van koophandel te Turnhout.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

28-03-2013

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Leuven voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 14 maart 2013.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

21-03-2013

Werkingsverslag voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 6 maart 2013 van de arbeidsrechtbank te Turnhout.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

21-03-2013

Werkingsverslag voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 12 maart 2013 van de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

21-03-2013

Werkingsverslag voor het jaar 2012 samen met het proces-verbaal van de algemene vergadering van 7 maart 2013 van de rechtbank van eerste aanleg te Marche-en-Famenne.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

14-03-2013

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Turnhout voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 7 maart 2013.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

14-03-2013

Werkingsverslag voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 4 maart 2013 van de arbeidsrechtbank te Bergen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

14-03-2013

Verslag van het Rekenhof in verband met de tenuitvoerlegging van de taken van openbare dienst door de vennootschap van publiek recht "APETRA" tijdens het boekjaar 2011.

Wet van 26 januari 2006 betreffende de aanhouding van een verplichte voorraad aardolie en aardolieproducten en de oprichting van een agentschap voor het beheer van een deel van deze voorraad en tot wijziging van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de crontoles daarop. Art. 39bis, § 6, derde lid.

     1

JAAR

14-03-2013

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Aarlen, Marche-en-Famenne en Neufchâteau voor het jaar 2012.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

07-03-2013

Auditverslag van het Rekenhof "Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken - Verwerking van de voorafgaande beslissingen en van de permanente regularisaties".

Grondwet. Art. 180.

     

07-03-2013

Auditversalg van het Rekenhof "Herschatting van het kadastraal inkomen van woningen na verbouwing".

Grondwet. Art. 180.

     

21-02-2013

Werkingsverslag voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 31 januari 2013 van de rechtbank van koophandel te Dendermonde.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

07-02-2013

Auditverslag van het Renkenhof "Financieel beheer van het vastgoed van de openbare instellingen van sociale zekerheid".

Grondwet. Art. 180.

     

06-02-2013

Auditverslag van het Rekenhof "Brugpensioen bij herstructureringen".

Grondwet. Art. 180.

     

24-01-2013

Deel 1 van het 169e boek van opmerkingen van het Rekenhof.

Grondwet. Art. 180.

     1

JAAR

17-01-2013

Jaarverslag 2011 van de Commissie voor nucleaire voorzieningen. PDF

Wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales. Art. 8, § 1.

     1

JAAR

17-01-2013

Jaarverslag 2011 van de Nationale Delcrederedienst. PDF

Wet van 31 augustus 1939 betreffende Delcredere. Art. 22.

     1

JAAR

10-01-2013

Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof over de ontwerpen van Staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2013. PDF

Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 54.

     1

JAAR

10-01-2013

Verslag 2012 (over het jaar 2011) van de wet van 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en opnemen van privécommunicatie en telecommunicatie.

Wetboek van strafvordering. Art. 90decies.

     1

JAAR

10-01-2013

Verslag dat een overzicht bevat van de wetten die voor de hoven en de rechtbanken tijdens het gerechtelijk jaar 2011-2012 moeilijkheden bij de toepassing of de interpretatie ervan hebben opgeleverd. (Gedrukt als parlementaire stukken nrs 1414/8 en 9)

Wet van 25 april 2007 tot oprichting van een Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie. Art. 11.

     1

JAAR

20-12-2012

Jaarverslag 2011 van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. PDF

Wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. Art. 26.

     1

JAAR

13-12-2012

Auditverslag van het Rekenhof "De elektronische identiteitskaart (eID) - Toegangssleutel voor de burger tot e-government".

Grondwet. Art. 180.

     

13-12-2012

Auditverslag van het Rekenhof "Boek 2012 over de Sociale Zekerheid - Globale beheren en openbare instellingen van de sociale zekerheid".

Grondwet. Art. 180.

     

06-12-2012

Jaarverslag met betrekking tot de aanvragen om voorafgaande beslissingen ingediend tijdens het jaar 2011. PDF

Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Art. 25.

     1

JAAR

23-11-2012

Verslag betreffende de verrichtingen van de Deposito- en Consignatiekas gedurende het dienstjaar 2011.

Koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 houdende samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas. Art. 36.

     1

JAAR

14-11-2012

Evaluatierapport van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en -banen 2011. PDF

Wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen. Art. 10.

     1

JAAR

14-11-2012

Jaarverslag 2011 van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie. PDF

Wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector. Art. 4, tweede lid.

     1

JAAR

08-11-2012

Verslag van het Rekenhof in verband met de tenuitvoerlegging van de taken van openbare dienst door de vennootschap van publiek recht "Belgische Technische Coöperatie" tijdens het boekjaar 2011.

Wet van 21 december 1998 tot oprichting van de Belgische Technische Coöperatie in de vorm van een vennootschap van publiek recht. Art. 30, § 3, 4de lid.

     1

JAAR

08-11-2012

Auditverslag van het Rekenhof "Uitvoering van opdrachten voor leveringen en werken bij Defensie".

Grondwet. Art. 180.

     

08-11-2012

Algemeen activiteitenverslag van de Commissies voor medische ethiek (CME's) over het jaar 2011.

Samenwerkingsakkoord van 15 januari 1993 houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. Art. 17, lid 2.

     1

JAAR

08-11-2012

Jaarverslag 2011 van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie.

Wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt. Art. 26.

     1

JAAR

08-11-2012

Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 30 september 2012.

Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69.

     

08-11-2012

Begroting en beleidsplan van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2013.

Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 25, § 5.

     1

JAAR

08-11-2012

Aanbevelingen van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie met betrekking tot de activiteiten van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie. PDF

Wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector. Art. 4, tweede lid.

     1

JAAR

17-10-2012

Verslag 2012 dat een overzicht bevat van de wetten die voor de hoven en de rechtbanken tijdens het voorbije gerechtelijk jaar moeilijkheden bij de toepassing of de interpretatie ervan hebben opgeleverd. (Gedrukt als parlementair stuk nr. 1414/7) PDF

Wet van 25 april 2007 tot oprichting van een Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie. Art. 11.

     1

JAAR

17-10-2012

Auditverslag van het Rekenhof "Financiële stromen tussen de vennootschappen van de NMBS-Groep".

Grondwet. Art. 180.

     

17-10-2012

Jaarverslag 2011 "Mensenhandel en Mensensmokkel : het geld dat telt" van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.

Wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel. Art. 6.

     1

JAAR

11-10-2012

Verslag (1 januari 2012 tot 30 juni 2012) betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie.

Wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. Art. 17.

     1

JAAR

11-10-2012

Werkingsverslag voor het jaar 2011 alsmede de processen-verbaal van de algemene vergaderingen van 15 juni 2012 en 27 juni 2012 van het hof van beroep te Gent.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

09-10-2012

Jaarverslag 2011 van de Ombudsdienst voor de postsector. PDF

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 46.

     1

JAAR

09-10-2012

Bijvoegsel 3 van het 166e boek van opmerkingen van het Rekenhof.

Grondwet. Art. 180.

     

09-10-2012

Auditverslag van het Rekenhof "Intracommunautaire btw-fraude - Opvolgingsonderzoek in samenwerking met de Nederlandse Algemene Rekenkamer en het Duitse Bundesrechnungshof".

Grondwet. Art. 180.

     

09-10-2012

Auditverslag van het Rekenhof "Fonds voor Beroepsziekten - Vergoedingstermijn".

Grondwet. Art. 180.

     

09-10-2012

Verslag (1 januari 2010 - 31 december 2011) van de Nationale Evaluatiecommissie vrijwillige zwangerschapsafbreking. (Gedrukt als parlementair stuk nr. 2399/1) PDF

Wet van 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het Strafwetboek en tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek. Art. 1.

     2

JAAR

09-10-2012

Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 30 juni 2012.

Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69.

     

09-10-2012

Geconsolideerde jaarrekening van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen voor het dienstjaar 2011.

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3.

     1

JAAR

09-10-2012

Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel over het dienstjaar 2011.

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3.

     1

JAAR

09-10-2012

Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de NMBS Holding voor het dienstjaar 2011.

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3.

     1

JAAR

09-10-2012

Auditverslag van het Rekenhof "Aanpak van belastingplichtingen die geen aangifte indienen".

Grondwet. Art. 180.

     

09-10-2012

Activiteitenverslag van het Landbouwfonds voor het dienstjaar 2011.

Wet van 29 juli 1955 tot oprichting van een Landbouwfonds gewijzigd door de wet van 27 mei 1999. Art. 5.

     1

JAAR

09-10-2012

Jaarverslag 2011 over de werkzaamheden van de Europese Unie.

Wet van 2 december 1957 houdende goedkeuring van de volgende internationale akten : 1. Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap en de bijgevoegde akten; 2. Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) en de bijgevoegde akten; 3. Overeenkomst met betrekking tot bepaalde Instellingen welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, ondertekend op 25 Maart 1957, te Rome; 4. Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Economische Gemeenschap; 5. Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie; 6. Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Economische Gemeenschap; 7. Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, ondertekend op 17 April 1957, te Brussel. Art. 2.

     1

JAAR

09-10-2012

Vijfde verslag (2010-2011) van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie (gedrukt als parlementair stuk nr. 2391/1) PDF

Wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie. Art. 9.

     2

JAAR

19-07-2012

Jaarverslag 2012 - werkingjaar 2011 - van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde. PDF

Wet van 20 juli 2006 tot instelling van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde en de Algemene Raad van de partners van de Rechterlijke Orde. Art. 2.

     1

JAAR

18-07-2012

Verslag 2011 van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling. PDF

Wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. Art. 19.

     1

JAAR

18-07-2012

Verslagen 2007, 2008, 2009, 2010 en 2011 betreffende de toepassing van de wet op het gebruik der talen bij het leger.

Wet van 30 juli 1938 op het gebruik der talen bij het leger. Art. 32.

     1

JAAR

12-07-2012

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Brussel voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 24 mei 2012.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

12-07-2012

Jaarverslag "Migratie 2011" van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.

Wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel. Art. 6.

     1

JAAR

05-07-2012

Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 20 juni 2012.

Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69.

     

05-07-2012

Jaarverslag 2011 van het Instituut voor gerechtelijke opleiding. PDF

Wet van 24 juli 2008 tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding. Art. 41.

     1

JAAR

05-07-2012

Jaarverslag 2011 van de Hoge Raad voor de Justitie. PDF

Gerechtelijk Wetboek. Art. 259bis-7.

     1

JAAR

05-07-2012

Jaarverslag 2011 van de Autoriteit voor financiële diensten en markten.

Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. Art. 65.

     1

JAAR

05-07-2012

Jaarverslag 2010 over de werkzaamheden van de Europese Unie.

Wet van 2 december 1957 houdende goedkeuring van de volgende internationale akten : 1. Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap en de bijgevoegde akten; 2. Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) en de bijgevoegde akten; 3. Overeenkomst met betrekking tot bepaalde Instellingen welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, ondertekend op 25 Maart 1957, te Rome; 4. Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Economische Gemeenschap; 5. Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie; 6. Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Economische Gemeenschap; 7. Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, ondertekend op 17 April 1957, te Brussel. Art. 2.

     1

JAAR

28-06-2012

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Charleroi voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 19 juni 2012.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346. § 2, 2°.

     1

JAAR

28-06-2012

Auditverslag van het Rekenhof "Evaluatie van het integriteitsbeleid in de federale belastingadministraties".

Grondwet. Art. 180.

     

28-06-2012

Verslag 2011 (over het jaar 2010) van de wet van 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en opnemen van privécommunicatie en telecommunicatie.

Wetboek van strafvordering. Art. 90decies.

     1

JAAR

21-06-2012

Jaarverslag 2011 van de Ombudsdienst voor Telecommunicatie. PDF

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 46.

     1

JAAR

21-06-2012

Auditverslag van het Rekenhof "Asielaanvragen - Kwaliteit van de informatie die de Dienst Vreemdelingenzaken en Fedasil nodig hebben voor de opvolging".

Grondwet. Art. 180.

     

20-06-2012

Jaarverslag 2011 van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. PDF

Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Art. 57/28.

     1

JAAR

20-06-2012

Activiteitenrapport 2011 van de verschillende directies van de FOD Binnenlandse Zaken. PDF

Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. Art. 14.

     1

JAAR

20-06-2012

Activiteitenrapport 2011 van de verschillende directies van de FOD Binnenlandse Zaken. PDF

Wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective. Art. 15.

     1

JAAR

20-06-2012

Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 31 mei 2012.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

14-06-2012

Verslag 2012 van de Bijzondere Evaluator van de Internationale Samenwerking.

Wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking. Art. 5, tweede lid.

     1

JAAR

14-06-2012

Auditverslag van het Rekenhof "Eerste Federaal Plan Armoedebestrijding".

Grondwet. Art. 180.

     

14-06-2012

Werkingsverslag voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 25 mei 2012 van het hof van beroep te Antwerpen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

14-06-2012

Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal van het hof van beroep te Gent voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 25 mei 2012.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

07-06-2012

Jaarrekening en beleidsverslag van APETRA voor het jaar 2011 alsmede het verslag van het college van commissarissen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.

Koninklijk besluit van 15 juni 2006 tot goedkeuring van de statuten van APETRA. Art. 1.

     1

JAAR

07-06-2012

Jaarverslag 2011 van het Zilverfonds. PDF

Wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds. Art. 41.

     1

JAAR

07-06-2012

Werkingsverslag van het auditoraat-general bij het arbeidshof te Luik voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 25 mei 2012.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

07-06-2012

Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel voor het jaar 2011, goedgekeurd door de korpsvergadering van 25 mei 2012.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

07-06-2012

Activiteitenverslag betreffende het werkjaar 2011-2012 van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek.

Samenwerkingsakkoord van 15 januari 1993 houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. Art. 17, lid 2.

     1

JAAR

07-06-2012

Werkingsverslag voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 16 mei 2012 van het hof van beroep te Brussel.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

07-06-2012

Werkingsverslag voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 14 mei 2012 van de rechtbank van eerste aanleg te Gent.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

07-06-2012

Werkingsverslag van het auditoraat-generaal bij het arbeidshof te Brussel voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 25 mei 2012.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

07-06-2012

Werkingsverslag voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 4 mei 2012 van het arbeidshof te Bergen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

31-05-2012

Werkingsverslag van het arbeidshof te Gent voor het jaar 2011 .

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

31-05-2012

Werkingsverslag voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 19 april 2012 van de rechtbank van koophandel te Hoei.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

31-05-2012

Jaarverslag "Discriminatie"/"Diversiteit 2011" van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.

Wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel. Art. 6.

     1

JAAR

31-05-2012

Werkingsverslag van het arbeidshof te Brussel voor het jaar 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

31-05-2012

Jaarverslag 2010 van het Tariferingsbureau Natuurrampen.

Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. Art. 68-9, § 6.

     1

JAAR

31-05-2012

Werkingsverslag voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 21 mei 2012 van het arbeidshof te Antwerpen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

24-05-2012

Werkingsverslag voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 15 mei 2012 van het hof van beroep te Bergen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

24-05-2012

Werkingsverslag van het auditoraat-generaal bij het arbeidshof te Gent voor het jaar 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

24-05-2012

Bijvoegsel 2 van het 166e boek van opmerkingen van het Rekenhof.

Grondwet. Art. 180.

     

24-05-2012

Jaarverslag algemene werking 2011 van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.

Wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel. Art. 6.

     1

JAAR

24-05-2012

Werkingsverslag van het auditoraat-generaal bij het arbeidshof te Antwerpen voor het jaar 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

24-05-2012

Jaarverslag 2010 van de Commissie voor nucleaire voorzieningen. PDF

Wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales. Art. 8, § 1.

     1

JAAR

24-05-2012

Activiteitenverslag 2011 van de Ombudsdienst voor energie. PDF

Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 27, § 15.

     1

JAAR

24-05-2012

Werkingsverslag voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 27 maart 2012 van de rechtbank van koophandel te Doornik.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

24-05-2012

Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 7 mei 2012.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

24-05-2012

Jaarverslag met betrekking tot de aanvragen om voorafgaande beslissingen ingediend tijdens het jaar 2010. PDF

Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Art. 25.

     1

JAAR

24-05-2012

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Verviers voor het jaar 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

24-05-2012

Werkingsverslag voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 27 april 2012 van het arbeidshof te Luik.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

16-05-2012

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Luik voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 28 maart 2012.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

16-05-2012

Werkingsverslag van de rechtbank van koophandel te Verviers-Eupen voor het jaar 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

10-05-2012

Jaarverslag 2011 van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg.

Programmawet van 24 december 2002. Art. 263, § 2.

     1

JAAR

10-05-2012

Jaarverslag 2011 van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling. PDF

Wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. Art. 11, § 5.

     1

JAAR

10-05-2012

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Dinant voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 2 mei 2012.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

10-05-2012

Werkingsverslag 2011 van de Nationale Commissie voor de rechten van het kind. PDF

Samenwerkingsakkoord van 19 september 2005 tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest, de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie inzake de oprichting van een Nationale commissie voor de rechten van het kind. Art. 13.

     1

JAAR

10-05-2012

Jaarverslag 2011 van het Beheers- en toezichtscomité van het Centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 1389bis/11.

     1

JAAR

10-05-2012

Jaarverslag 2011 van de Ombudsman bij de NMBS-Groep. PDF

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 46.

     1

JAAR

10-05-2012

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Kortrijk voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 30 maart 2012.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

10-05-2012

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Marche-en-Famenne voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 26 april 2012.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

10-05-2012

Jaarverslag 2011 van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas. PDF

Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 23, § 3.

     1

JAAR

10-05-2012

Werkingsverslag van de rechtbank van koophandel te Leuven voor het jaar 2011, goedgekeurd door de algemene vergadering van 23 april 2012.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

03-05-2012

Werkingsverslag voor het jaar 2011 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel (F), goedgekeurd door de algemene vergadering.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

26-04-2012

Jaarverslag 2011 van het Hof van Cassatie.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

26-04-2012

Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de Staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2012. PDF

Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 54.

     1

JAAR

26-04-2012

Proces-verbaal van de algemene vergadering van 23 maart 2012 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

26-04-2012

Verslag van het Rekenhof in verband met de tenuitvoerlegging van de taken van openbare dienst door de vennootschap van publiek recht "APETRA" tijdens het boekjaar 2010.

Wet van 26 januari 2006 betreffende de aanhouding van een verplichte voorraad aardolie en aardolieproducten en de oprichting van een agentschap voor het beheer van een deel van deze voorraad en tot wijziging van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de crontoles daarop. Art. 39bis, § 6, derde lid.

     1

JAAR

26-04-2012

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Oudenaarde voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 16 april 2012.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

26-04-2012

Werkingsverslag voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 30 maart 2012 van de rechtbank van koophandel te Charleroi.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

26-04-2012

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Luik voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 30 maart 2012.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

26-04-2012

Tweejaarlijks verslag 2010-2011 "Strijd tegen armoede" van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. PDF

Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid, goedgekeurd door de wet van 27 januari 1999. Art. 4, § 1.

     2

JAAR

19-04-2012

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Brussel voor het jaar 2011, goedgekeurd door de korpsvergadering van 27 maart 2012.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

19-04-2012

Werkingsverslag voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 29 maart 2012 voor de arbeidsrechtbanken te Kortrijk, te Ieper en te Veurne.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2012

Werkingsverslag van de rechtbank van koophandel te Oudenaarde voor het jaar 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2012

Werkingsverslag voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 27 maart 2012 van de rechtbank van eerste aanleg te Hoei.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2012

Werkingsverslag voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 29 maart 2012 van de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2012

Werkingsverslag voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 29 maart 2012 van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2012

Werkingsverslag van de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel voor het jaar 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2012

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Mechelen voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 30 maart 2012.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

19-04-2012

Werkingsverslag voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 24 maart 2012 van de rechtbank van koophandel te Kortrijk.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2012

Werkingsverslag van de rechtbank van koophandel te Dinant voor het jaar 2011, goedgekeurd door de algemene vergadering van 28 maart 2012.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2012

Werkingsverslag van de rechtbank van koophandel te Marche-en-Famenne voor het jaar 2011, goedgekeurd door de algemene vergadering van 29 maart 2012.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2012

Werkingsverslag voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 26 maart 2012 van de arbeidsrechtbank te Nijvel.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2012

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Antwerpen voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 23 maart 2012.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

19-04-2012

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Hasselt voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 28 maart 2012.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

19-04-2012

Werkingsverslag van de arbeidsauditoraten te Namen en te Dinant voor het jaar 2011, goedgekeurd door de korpsvergadering van 14 maart 2012.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

19-04-2012

Werkingsverslag voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 30 maart 2012 van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2012

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Turnhout voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 28 maart 2012.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

19-04-2012

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Ieper voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 22 maart 2012.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

19-04-2012

Werkingsverslag van de rechtbank van eerste aanleg te Dinant voor het jaar 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2012

Werkingsverslag van de arbeidsrechtbanken te Namen en te Dinant voor het jaar 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2012

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Antwerpen voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 29 maart 2012.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

19-04-2012

Werkingsverslag voor het jaar 2011 van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven goedgekeurd door de algemene vergadering van 29 maart 2012.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2012

Werkingsverslag voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 23 maart 2012 van de vrederechters en rechters in de politierechtbanken in het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2012

Jaarverslag 2011 van de Ombudsdienst Pensioenen. PDF

Koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een ombudsdienst pensioenen opgericht in toepassing van artikel 15, 5°, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. Art. 17.

     1

JAAR

19-04-2012

Werkingsverslag voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 15 maart 2012 van de rechtbank van koophandel te Brussel.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2012

Werkingsverslag van de rechtbank van koophandel te Tongeren voor het jaar 2011, goedgekeurd door de algemene vergadering van 28 maart 2012.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2012

Werkingsverslag voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 22 maart 2012 van de arbeidsrechtbank te Brugge.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2012

Werkingsverslag voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 22 maart 2012 van de arbeidsrechtbank te Hasselt.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2012

Werkingsverslag voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 22 maart 2012 van de arbeidsrechtbank te Doornik.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2012

Werkingsverslag van de arbeidsauditoraten te Kortrijk, te Ieper en te Veurne voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 28 maart 2012.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

19-04-2012

Werkingsverslag voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 27 maart 2012 van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2012

Werkingsverslag van de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde voor het jaar 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2012

Werkingsverslag voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 28 maart 2012 van de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2012

Werkingsverslag voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 27 maart 2012 van de arbeidsrechtbank te Brussel.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2012

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Veurne voor het jaar 2011, goedgekeurd door de korpsvergadering van 29 maart 2012.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

19-04-2012

Werkingsverslag voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 29 maart 2012 van de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2012

Werkingsverslag voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 23 maart 2012 van de rechtbank van koophandel te Brugge.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2012

Werkingsverslag voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 27 maart 2012 van de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2012

Werkingsverslag voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 23 maart 2012 van de arbeidsrechtbank te Mechelen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2012

Werkingsverslag van de arbeidsauditoraten te Verviers en Eupen voor het jaar 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

19-04-2012

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Brugge voor het jaar 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

19-04-2012

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Mechelen voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 27 maart 2012.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

19-04-2012

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Doornik voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergaderingen van 23 en 26 maart 2012.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

19-04-2012

Werkingsverslag voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 20 maart 2012 van de rechtbank van koophandel te Namen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2012

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Nijvel voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 23 maart 2012.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

19-04-2012

Werkingsverslag voor het jaar 2011 samen met het proces-verbaal van de algemene vergadering van 22 maart 2012 van de rechtbank van eerste aanleg te Marche-en-Famenne.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2012

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Turnhout voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 23 maart 2012.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

19-04-2012

Werkingsverslag voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 19 maart 2012 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2012

Verslagen aangaande de ontwikkelingssamenwerking en de mensenrechten voor het jaar 2011.

Wet van 7 februari 1994 om het beleid van ontwikkelingssamenwerking te toetsen aan de eerbied voor de rechten van de mens. Art. 3.

     1

JAAR

19-04-2012

Werkingsverslag voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 23 maart 2012 van de arbeidsrechtbank te Oudenaarde.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2012

Werkingsverslag voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 22 maart 2012 van de arbeidsrechtbank te Charleroi.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2012

Werkingsverslag voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 23 maart 2012 van de arbeidsrechtbank te Dendermonde.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2012

Werkingsverslag van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde voor het jaar 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2012

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Gent voor het jaar 2011, goedgekeurd door de korpsvergadering van 15 maart 2012.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

19-04-2012

Werkingsverslag voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 15 maart 2012 van de arbeidsrechtbank te Hoei.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2012

Werkingsverslag voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 19 maart 2012 van de rechtbank van koophandel te Mechelen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2012

Werkingsverslag voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 22 maart 2012 van de arbeidsrechtbank te Antwerpen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

19-04-2012

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Leuven voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 22 maart 2012.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

19-04-2012

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Dendermonde voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 20 maart 2012.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°

     1

JAAR

29-03-2012

Werkingsverslag voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de algmene vergadering van 20 maart 2012 van de arbeidsrechtbank te Leuven.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

29-03-2012

Werkingsverslag voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 16 maart 2012 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

29-03-2012

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Oudenaerde voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 26 maart 2012.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

29-03-2012

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Tongeren voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 22 mars 2012.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

29-03-2012

Werkingsverslag voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 15 maart 2012 van de rechtbank van koophandel te Turnhout.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

28-03-2012

Jaarverslag 2011 van de federale ombudsmannen. PDF

Wet van 22 maart 1995 tot instelling van de federale ombudsmannen. Art. 15.

     1

JAAR

28-03-2012

Werkingsverslag voor het jaar 2011 samen met he proces-verbaal van de algemene vergadering van 22 maart 2012 van de rechtbank van koophandel te Luik.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

28-03-2012

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Brugge voor het jaar 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

28-03-2012

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Aarlen, Marche-en-Famenne en Neufchâteau voor het jaar 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

28-03-2012

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Bergen voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 6 maart 2012.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

28-03-2012

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Dendermonde voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 14 maart 2012.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

28-03-2012

Werkingsverslag voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 15 maart 2012 van de arbeidsrechtbank te Tongeren.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

28-03-2012

Werkingsverslag voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 14 maart 2012 van het hof van beroep te Luik.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

21-03-2012

Werkingsverslag voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 15 maart 2012 van de arbeidsrechtbank te Gent.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

21-03-2012

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Hoei voor het jaar 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

21-03-2012

Werkingsverslag voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 13 maart 2012 van de arbeidsrechtbank te Bergen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

21-03-2012

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Gent voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 12 maart 2012.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

21-03-2012

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Nijvel voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 6 maart 2012.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

21-03-2012

Werkingsverslag voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 7 maart 2012 van de arbeidsrechtbank te Turnhout.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

15-03-2012

Werkingsverslag voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 5 maart 2012 van de rechtbank van eerste aanleg te Luik.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

08-03-2012

Auditverslag van het Rekenhof "Diplomatieke en consulaire posten - Interne controle op het financieel beheer van de werkingsfondsen en audit van het personeelsbeheer".

Grondwet. Art. 180.

     

08-03-2012

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Charleroi voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 24 februari 2012.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

08-03-2012

Verslag (1 juli 2011 tot 31 december 2011) betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie.

Wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. Art. 17.

     1

JAAR

01-03-2012

Werkingsverslag voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 26 januari 2012 van de rechtbank van koophandel te Dendermonde.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

09-02-2012

Verslag dat een overzicht bevat van de wetten die voor de hoven en de rechtbanken tijdens het gerechtelijk jaar 2010-2011 moeilijkheden bij de toepassing of de interpretatie ervan hebben opgeleverd. (Gedrukt als parlementair stuk nr. 1414/5) PDF

Wet van 25 april 2007 tot oprichting van een Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie. Art. 11.

     1

JAAR

01-02-2012

Algemeen activiteitenverslag van de Commissies voor medische ethiek (CME's) over het jaar 2010.

Samenwerkingsakkoord van 15 januari 1993 houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. Art. 17, lid 2.

     1

JAAR

01-02-2012

Auditverslag van het Rekenhof "Maatregelen tegen de overbevolking in de gevangenissen".

Grondwet. Art. 180.

     

12-01-2012

Verslag betreffende de verrichtingen van de Deposito- en Consignatiekas gedurende het dienstjaar 2010.

Koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 houdende samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas. Art. 36.

     1

JAAR

12-01-2012

Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof over de ontwerpen van Staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2012. PDF

Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 54.

     1

JAAR

22-12-2011

Deel 1 van het 168e boek van opmerkingen van het Rekenhof.

Grondwet. Art. 180.

     1

JAAR

22-12-2011

Driemaandelijks verslag van de federale ombudsmannen betreffende het ontbreken van overgangsmaatregelen in de wet van 8 juli 2011 wat betreft de voorwaarden tot gezinsherenigingen. PDF

Wet van 22 maart 1995 tot instelling van de federale ombudsmannen. Art. 15.

     

15-12-2011

Auditverslag van het Rekenhof "Naar een doeltreffende controle op de restrictieve mededingingspraktijken - Opvolgingsaudit".

Grondwet. Art. 180.

     

10-12-2011

Werkingsverslag van het hof van beroep te Gent voor het jaar 2011 .

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

01-12-2011

Verslag over de toepassing van de titels I en V van de wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven voor wat de NMBS Holding betreft voor het dienstjaar 2010.

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 162nonies, § 6.

     1

JAAR

01-12-2011

Verslag over de toepassing van titel VIII van de wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven voor wat Infrabel betreft voor het dienstjaar 2010.

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 213, § 5.

     1

JAAR

01-12-2011

Verslag over de toepassing van titel IX van de wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven voor wat de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen betreft voor het dienstjaar 2010.

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 230, § 5.

     1

JAAR

24-11-2011

Evaluatierapport van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en -banen 2010. PDF

Wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen. Art. 10.

     1

JAAR

24-11-2011

Auditverslag van het Rekenhof "Boek 2011 over de Sociale Zekerheid - Globale beheren en openbare instellingen van de sociale zekerheid".

Grondwet. Art. 180.

     

24-11-2011

Werkingsverslag 2010 van de Nationale Commissie voor de rechten van het kind. PDF

Samenwerkingsakkoord van 19 september 2005 tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest, de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie inzake de oprichting van een Nationale commissie voor de rechten van het kind. Art. 13.

     1

JAAR

24-11-2011

Verslag 2011 dat een overzicht bevat van de wetten die voor de hoven en de rechtbanken tijdens het voorbije gerechtelijk jaar moeilijkheden bij de toepassing of de interpretatie ervan hebben opgeleverd. (Gedrukt als parlementair stuk nr. 1414/4) PDF

Wet van 25 april 2007 tot oprichting van een Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie. Art. 11.

     1

JAAR

17-11-2011

Auditverslag van het Rekenhof "Bevordering van de werkgelegenheid in de private non-profitsector - Financiering, impact en beheer van de sociale Maribel".

Grondwet. Art. 180.

     

17-11-2011

Technisch verslag van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven over de maximale beschikbare marges voor de loonkostenontwikkeling (2011). PDF

Wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen. Art. 5.

     1

JAAR

17-11-2011

Verslag 2010 van de Evaluatiecommissie van de Dienst voor alimentatievorderingen. PDF

Wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën. Art. 29.

     1

JAAR

10-11-2011

Tweejaarlijks verslag van de regering inzake de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel voor 2007 en 2008.

Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de mensensmokkel. Art. 12.

     2

JAAR

10-11-2011

Jaarverslag 2010 "Mensenhandel en Mensensmokkel - Sociale fraude bestrijden is mensenhandel voorkomen" van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.

Wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel. Art. 6.

     1

JAAR

27-10-2011

Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 31 augustus 2011.

Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69.

     

27-10-2011

Auditverslag van het Rekenhof "Financiering en contrôle van de bijzondere vakantiefondsen".

Grondwet. Art. 180.

     

20-10-2011

Jaarverslag 2010 van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen (NIRAS).

Wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980. Art. 179, § 2, 13°.

     1

JAAR

20-10-2011

Jaarverslag 2010 van de Ombudsdienst voor de postsector. PDF

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 46.

     1

JAAR

20-10-2011

Jaarverslag 2010 van de Hoge Raad voor de Justitie. PDF

Gerechtelijk Wetboek. Art. 259bis-7.

     1

JAAR

20-10-2011

Tweejaarlijks verslag 2009-2010 van het Informatie- en Adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties. PDF

Wet van 2 juni 1998 houdende oprichting van een Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties en van een Administratieve coördinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties. Art. 11.

     2

JAAR

13-10-2011

Verslag (1 januari 2011 tot 30 juni 2011) betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie.

Wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. Art. 17.

     1

JAAR

13-10-2011

Activiteitenverslag 2010 van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten.

Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. Art. 11, 1°.

     1

JAAR

13-10-2011

Verslag van het Rekenhof in verband met de tenuitvoerlegging van de taken van openbare dienst door de vennootschap van publiek recht "Belgische Technische Coöperatie" tijdens het boekjaar 2010.

Wet van 21 december 1998 tot oprichting van de Belgische Technische Coöperatie in de vorm van een vennootschap van publiek recht. Art. 30, § 3, 4de lid.

     1

JAAR

13-10-2011

Jaarverslag 2010 van het Instituut voor gerechtelijke opleiding. PDF

Wet van 24 juli 2008 tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding. Art. 41.

     1

JAAR

13-10-2011

Strategisch plan 2010-2013 van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie. PDF

Wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector. Art. 34.

     3

JAAR

13-10-2011

Jaarverslag 2010 van de Kansspelcommissie. PDF

Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers. Art. 16.

     1

JAAR

13-09-2011

Verslag (1 juli 2010 tot 31 december 2010) betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie.

Wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. Art. 17.

     1

JAAR

13-09-2011

Beleidsverslag 2010 van de Belgische Technische Coöperatie, het verslag van het College van commissarissen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010 alsmede de jaarrekeningen 2010.

Wet van 21 december 1998 tot oprichting van de Belgische Technische Coöperatie in de vorm van een vennootschap van publiek recht. Art. 30, § 3, 1ste & 5de lid.

     1

JAAR

13-09-2011

Jaarverslag van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht voor het jaar 2010 alsmede de adviezen uitgebracht in 2010. PDF

Gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken. Art. 62.

     1

JAAR

13-09-2011

Jaarverslag 2010 van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie.

Wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt. Art. 26.

     1

JAAR

20-07-2011

Jaarverslag 2011 - werkingjaar 2010 - van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde. PDF

Wet van 20 juli 2006 tot instelling van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde en de Algemene Raad van de partners van de Rechterlijke Orde. Art. 2.

     1

JAAR

19-07-2011

Auditverslag van het Rekenhof "Begroten en beheersen van de uitgaven voor geneeskundige verzorging - Opvolgingsaudit".

Grondwet. Art. 180.

     

19-07-2011

Jaarverslag 2010 van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. PDF

Wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. Art. 26.

     1

JAAR

14-07-2011

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Tongeren voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 15 maart 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

14-07-2011

Jaarverslag Discriminatie/Diversiteit 2010 van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.

Wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel. Art. 6.

     1

JAAR

14-07-2011

Jaarverslag algemene werking 2010 van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.

Wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel. Art. 6.

     1

JAAR

07-07-2011

Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen voor het dienstjaar 2010.

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3.

     1

JAAR

07-07-2011

Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel over het dienstjaar 2010.

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3.

     1

JAAR

07-07-2011

Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de NMBS Holding voor het dienstjaar 2010.

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3.

     1

JAAR

07-07-2011

Werkingsverslag voor het jaar 2010 alsmede de processen-verbaal van de algemene vergaderingen van 26 mei 2011 en 21 juni 2011 van het hof van beroep te Gent.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

30-06-2011

Jaarverslag 2010 van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie. PDF

Wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector. Art. 4, tweede lid.

     1

JAAR

30-06-2011

Werkingsverslag van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel voor het jaar 2010 .

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

30-06-2011

Werkingsverslag van het arbeidshof te Brussel voor het jaar 2010, goedgekeurd door de algemene vergadering van 5 mei 2011 .

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

23-06-2011

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Brussel voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 30 mei 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

16-06-2011

Jaarverslag 2010 van de Nationale Delcrederedienst. PDF

Wet van 31 augustus 1939 betreffende Delcredere. Art. 22.

     1

JAAR

15-06-2011

Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 6 juni 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

09-06-2011

Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal van het hof van beroep te Gent voor het jaar 2010, goedgekeurd door de korpsvergadering van 26 mei 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

09-06-2011

Werkingsverslag voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 24 mei 2011 van het arbeidshof te Antwerpen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

09-06-2011

Activiteitenverslag 2010 van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten.

Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. Art. 35, 1°.

     1

JAAR

09-06-2011

Werkingsverslag voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 24 mei 2011 van het hof van beroep te Brussel.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

09-06-2011

Werkingsverslag voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 20 mei 2011 van het hof van beroep te Antwerpen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

09-06-2011

Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel voor het jaar 2010, goedgekeurd door de korpsvergadering van 27 mei 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

09-06-2011

Werkingsverslag van het auditoraat-general bij het arbeidshof te Luik voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 27 mei 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

09-06-2011

Werkingsverslag van het auditoraat-generaal bij het arbeidshof te Brussel voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 24 mei 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

01-06-2011

Jaarverslag 2010 van het Zilverfonds. PDF

Wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds. Art. 41.

     1

JAAR

01-06-2011

Werkingsverslag voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 25 mei 2011 van het hof van beroep te Bergen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

01-06-2011

Verslag 2011 van de Bijzondere Evaluator van de Internationale Samenwerking. PDF

Wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking. Art. 5, tweede lid.

     1

JAAR

01-06-2011

Activiteitenverslag betreffende het werkjaar 2010-2011 van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek.

Samenwerkingsakkoord van 15 januari 1993 houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. Art. 17, lid 2.

     1

JAAR

01-06-2011

Werkingsverslag voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 13 mei 2011 van het arbeidshof te Bergen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

01-06-2011

Werkingsverslag voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 17 mei 2011 van het arbeidshof te Gent.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

26-05-2011

Jaarverslag Migratie 2010 van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.

Wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel. Art. 6.

     1

JAAR

26-05-2011

Werkingsverslag van het auditoraat-generaal bij het arbeidshof te Gent voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 11 mei 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

26-05-2011

Jaarverslag 2010 van de Ombudsman bij de NMBS-Groep. PDF

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 46.

     1

JAAR

26-05-2011

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Verviers voor het jaar 2010.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

26-05-2011

Werkingsverslag van het auditoraat-generaal bij het arbeidshof te Antwerpen voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 17 mei 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

26-05-2011

Auditverslag van het Rekenhof "Beheer van de fiscale achterstand".

Grondwet. Art. 180.

     

26-05-2011

Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 9 mei 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

26-05-2011

Werkingsverslag voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 9 mei 2011 van de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

26-05-2011

Werkingsverslag 2009 van de Nationale Commissie voor de rechten van het kind. PDF

Samenwerkingsakkoord van 19 september 2005 tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest, de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie inzake de oprichting van een Nationale commissie voor de rechten van het kind. Art. 13.

     1

JAAR

19-05-2011

Jaarverslag 2010 van de Ombudsdienst voor Telecommunicatie. PDF

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 46.

     1

JAAR

19-05-2011

Activiteitenverslag 2010 van de Ombudsdienst voor energie. PDF

Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 27, § 15.

     1

JAAR

19-05-2011

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Marche-en-Famenne voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 12 mei 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

19-05-2011

Werkingsverslag voor het jaar 2010 alsmede de processen-verbaal van de algemene vergaderingen van 1 april en 29 april 2011 van het arbeidshof te Luik.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

18-05-2011

Werkingsverslag voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 27 april 2011 van de rechtbank van eerste aanleg te Gent.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

18-05-2011

Activiteitenverslag van het Landbouwfonds voor het dienstjaar 2010.

Wet van 29 juli 1955 tot oprichting van een Landbouwfonds gewijzigd door de wet van 27 mei 1999. Art. 5.

     1

JAAR

18-05-2011

Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van Belgacom over het dienstjaar 2010.

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3.

     1

JAAR

18-05-2011

Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van bpost over het dienstjaar 2010.

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3.

     1

JAAR

18-05-2011

Verslag over de uitvoering van de taken van openbare dienst voor het jaar 2010 voor bpost.

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 23, § 6.

     1

JAAR

18-05-2011

Verslag over de uitvoering van de taken van openbare dienst voor het jaar 2010 voor Belgacom.

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 23, § 6.

     1

JAAR

18-05-2011

Auditverslag van het Rekenhof "Beheer van de uitkeringen in de ziekte- en invaliditeitsverzekering".

Grondwet. Art. 180.

     

18-05-2011

Proces-verbaal van de algemene vergadering van 21 maart 2011 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

12-05-2011

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Kortrijk voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 29 maart 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

05-05-2011

Jaarverslag 2010 van het Hof van Cassatie.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

05-05-2011

Jaarverslag 2010 van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg.

Programmawet van 24 december 2002. Art. 263, § 2.

     1

JAAR

05-05-2011

Werkingsverslag voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 31 maart 2011 van de rechtbank van koophandel te Charleroi.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

05-05-2011

Werkingsverslag voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 18 maart 2011 van de arbeidsrechtbank te Luik.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

28-04-2011

Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof over de ontwerpen van Staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2011. PDF

Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 54.

     1

JAAR

28-04-2011

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Brussel voor het jaar 2010 samen met het proces-verbaal van de korpsvergadering van 24 maart 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

28-04-2011

Werkingsverslag voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 24 maart 2011 van de rechtbank van koophandel te Hoei.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

28-04-2011

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Oudenaarde voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 29 maart 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

28-04-2011

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Gent voor het jaar 2010, goedgekeurd door de korpsvergadering van 7 april 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

28-04-2011

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Leuven voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 28 maart 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

28-04-2011

Werkingsverslag voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 6 april 2011 van het hof van beroep te Luik.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

28-04-2011

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Dinant voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 28 maart 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

28-04-2011

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Luik voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 6 april 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

28-04-2011

Werkingsverslag voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 7 april 2011 van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

28-04-2011

Werkingsverslag voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 31 maart 2011 van de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

28-04-2011

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Veurne voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 5 april 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

28-04-2011

Jaarverslag 2009 opgesteld door het federaal parket over de werking van de Centrale Dienst voor de bestrijding van de corruptie.

Wetboek van strafvordering. Art. 47tredecies.

     1

JAAR

28-04-2011

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Ieper voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 29 maart 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

28-04-2011

Werkingsverslag voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 30 maart 2011 van de rechtbank van eerste aanleg te Bergen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

28-04-2011

Werkingsverslag voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 24 maart 2011 van de rechtbank van koophandel te Oudenaarde.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

28-04-2011

Werkingsverslag voor het jaar 2010 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel (F), goedgekeurd door de algemene vergadering van 5 april 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

07-04-2011

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Luik voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 1 april 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

07-04-2011

Werkingsverslag voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 29 maart 2011 van de arbeidsrechtbanken te Verviers en te Eupen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

07-04-2011

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Turnhout voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 29 maart 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

07-04-2011

Werkingsverslag van de rechtbank van koophandel te Tongeren voor het jaar 2010, goedgekeurd door de algemene vergadering van 30 maart 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

07-04-2011

Werkingsverslag van de rechtbank van koophandel te Doornik voor het jaar 2010, goedgekeurd door de algemene vergadering van 22 maart 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

07-04-2011

Werkingsverslag voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 29 maart 2011 voor de arbeidsrechtbanken te Kortrijk, te Ieper en te Veurne.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

07-04-2011

Werkingsverslag voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 24 februari 2011 van de arbeidsrechtbank te Hasselt.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

07-04-2011

Werkingsverslag voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 28 maart 2011 van de arbeidsrechtbank te Nijvel.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

07-04-2011

Werkingsverslag van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk voor het jaar 2010, goedgekeurd door de algemene vergadering van 30 maart 2011 .

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

07-04-2011

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Antwerpen voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 30 maart 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

07-04-2011

Werkingsverslag voor het jaar 2010 van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven goedgekeurd door de algemene vergadering van 31 maart 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

07-04-2011

Werkingsverslag voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 29 maart 2011 van de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

07-04-2011

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Hoei voor het jaar 2010, goedgekeurd door de korpsvergadering van 28 maart 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

07-04-2011

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Nijvel voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 29 maart 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

07-04-2011

Werkingsverslag voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 1 maart 2011 van de rechtbank van koophandel te Brussel.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

06-04-2011

Jaarverslag 2010 van de Ombudsdienst Pensioenen. PDF

Koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een ombudsdienst pensioenen opgericht in toepassing van artikel 15, 5°, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. Art. 17.

     1

JAAR

06-04-2011

Verslagen aangaande de ontwikkelingssamenwerking en de mensenrechten voor het jaar 2010.

Wet van 7 februari 1994 om het beleid van ontwikkelingssamenwerking te toetsen aan de eerbied voor de rechten van de mens. Art. 3.

     1

JAAR

06-04-2011

Werkingsverslag voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 25 maart 2011 van de rechtbank van koophandel te Kortrijk.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

06-04-2011

Werkingsverslag voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 31 maart 2011 van de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

06-04-2011

Werkingsverslag van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde voor het jaar 2010.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

06-04-2011

Werkingsverslag van de rechtbank van eerste aanleg te Dinant voor het jaar 2010.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

06-04-2011

Werkingsverslag voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 25 maart 2011 van de rechtbank van koophandel te Brugge.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

06-04-2011

Werkingsverslag van de rechtbank van koophandel te Dinant voor het jaar 2010, goedgekeurd door de algemene vergadering van 23 maart 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

06-04-2011

Werkingsverslag van de rechtbank van koophandel te Marche-en-Famenne voor het jaar 2010, goedgekeurd door de algemene vergadering van 24 maart 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

06-04-2011

Werkingsverslag voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 29 maart 2011 van de arbeidsrechtbank te Turnhout.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

06-04-2011

Werkingsverslag voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de algmene vergadering van 4 maart 2011 van de arbeidsrechtbank te Leuven.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

06-04-2011

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Brugge voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 29 maart 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

06-04-2011

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Mechelen voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 18 maart 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

06-04-2011

Werkingsverslag voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 29 maart 2011 van de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

06-04-2011

Werkingsverslag betreffende de vrederechters en rechters in de politierechtbank in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent voor het jaar 2010.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

06-04-2011

Werkingsverslag voor het jaar 2010 van de rechtbank van koophandel te Verviers-Eupen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

06-04-2011

Auditverslag van het Rekenhof "Management- en staffuncties binnen de federale overheidsdiensten".

Grondwet. Art. 180.

     

06-04-2011

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Dendermonde voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 24 maart 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°

     1

JAAR

06-04-2011

Aanbevelingen van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie met betrekking tot de activiteiten van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie. PDF

Wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector. Art. 4, tweede lid.

     1

JAAR

06-04-2011

Werkingsverslag voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 24 maart 2011 van de arbeidsrechtbank te Brugge.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

06-04-2011

Werkingsverslag voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 25 maart 2011 van de arbeidsrechtbank te Mechelen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

06-04-2011

Werkingsverslag voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 25 maart 2011 van de arbeidsrechtbank te Dendermonde.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

06-04-2011

Werkingsverslag van de arbeidsauditoraten te Verviers en Eupen voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 24 maart 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

06-04-2011

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Turnhout voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 24 maart 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

06-04-2011

Werkingsverslag voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 25 maart 2011 van de vrederechters en rechters in de politierechtbanken in het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

06-04-2011

Werkingsverslag voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 24 maart 2011 van de arbeidsrechtbank te Charleroi.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

06-04-2011

Werkingsverslag voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 24 maart 2011 van de arbeidsrechtbank te Doornik.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

06-04-2011

Werkingsverslag voor het jaar 2010 van de algemene vergadering van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel (N), goedgekeurd door de algemene vergadering van 25 maart 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

06-04-2011

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Oudenaerde voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 25 maart 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

06-04-2011

Werkingsverslag van de arbeidsauditoraten te Namen en te Dinant voor het jaar 2010.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

06-04-2011

Werkingsverslag voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 17 maart 2011 van de arbeidsrechtbank te Hoei.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

06-04-2011

Werkingsverslag voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 21 maart 2011 van de rechtbank van koophandel te Mechelen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

06-04-2011

Werkingsverslag voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 23 maart 2011 van de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

06-04-2011

Werkingsverslag voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 25 maart 2011 van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

06-04-2011

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Nijvel voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 18 maart 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

31-03-2011

Jaarverslag 2010 van de federale ombudsmannen. PDF

Wet van 22 maart 1995 tot instelling van de federale ombudsmannen. Art. 15.

     1

JAAR

31-03-2011

Werkingsverslag van de rechtbank van koophandel te Namen voor het jaar 2010.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

31-03-2011

Werkingsverslag voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 21 maart 2011 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

31-03-2011

Werkingsverslag voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 25 maart 2011 van de arbeidsrechtbank te Oudenaarde.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

31-03-2011

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Antwerpen voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 24 maart 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

31-03-2011

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Hasselt voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 23 maart 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

31-03-2011

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Dendermonde voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 14 maart 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

31-03-2011

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Doornik voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergaderingen van 21 en 25 maart 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

31-03-2011

Werkingsverslag voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 22 maart 2011 van de arbeidsrechtbank te Brussel.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

31-03-2011

Werkingsverslag voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 21 maart 2011 van de rechtbank van eerste aanleg te Luik.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

31-03-2011

Jaarverslag 2010 van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling. PDF

Wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. Art. 11, § 5.

     1

JAAR

31-03-2011

Werkingsverslag van de arbeidsauditoraten te Kortrijk, te Ieper en te Veurne voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 22 maart 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

31-03-2011

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Mechelen voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 23 maart 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

31-03-2011

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Tongeren voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 22 mars 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

31-03-2011

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Charleroi voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 21 april 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346. § 2, 2°.

     1

JAAR

31-03-2011

Werkingsverslag voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 17 maart 2011 van de arbeidsrechtbank te Gent.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

31-03-2011

Werkingsverslag voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 16 maart 2011 van de rechtbank van eerste aanleg te Hoei.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

31-03-2011

Werkingsverslag voor het jaar 2010 samen met het proces-verbaal van de algemene vergadering van 17 maart 2011 van de rechtbank van eerste aanleg te Marche-en-Famenne.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

31-03-2011

Werkingsverslag voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 17 maart 2011 van de rechtbank van koophandel te Turnhout.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

24-03-2011

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Aarlen, Marche-en-Famenne en Neufchâteau voor het jaar 2010.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

24-03-2011

Werkingsverslag voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 17 maart 2011 van de arbeidsrechtbank te Tongeren.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

24-03-2011

Werkingsverslag voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 17 maart 2011 van de arbeidsrechtbank te Antwerpen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

24-03-2011

Werkingsverslag voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 3 maart 2011 van de rechtbank van koophandel te Dendermonde.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

24-03-2011

De strategienota "Landbouw en Voedselzekerheid" van de Belgische internationale samenwerking alsmede het advies van de Federale Raad voor duurzame ontwikkeling .

Wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking. Art. 6.

     4

JAAR

24-03-2011

Bijvoegsel 4 van het 164e en 165e boek van opmerkingen van het Rekenhof,

Grondwet. Art. 180.

     

17-03-2011

Bijvoegsel 3 van het 165e boek van opmerkingen van het Rekenhof.

Grondwet. Art. 180.

     

17-03-2011

Halfjaarlijks activiteitenverslag (maart 2011) van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie. PDF

Wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector. Art. 34, derde lid.

     6

MAANDEN

17-03-2011

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Brugge voor het jaar 2010.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

16-03-2011

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Bergen voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 1 maart 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

16-03-2011

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Gent voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 2 maart 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

03-03-2011

Werkingsverslag voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 22 februari 2011 van de arbeidsrechtbank te Bergen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

03-03-2011

Auditverslag van het Rekenhof "Internationale samenwerking van de Belgische belastingdiensten".

Grondwet. Art. 180.

     

24-02-2011

Jaarverslag 2009 van de Commissie voor nucleaire voorzieningen. PDF

Wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales. Art. 8, § 1.

     1

JAAR

24-02-2011

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Charleroi voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 10 februari 2011.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

17-02-2011

Auditverslag van het Rekenhof "Spoorwegveiligheid - Overheidsopdrachten".

Grondwet. Art. 180.

     

17-02-2011

Bijvoegsel I van het 166e boek van opmerkingen van het Rekenhof waarin de rekeningen van de instellingen van openbaar nut voor het jaar 2008, samen met de rekeningen van vorige jaren die nog niet werden gepubliceerd, zijn opgenomen.

Grondwet. Art. 180.

     1

JAAR

10-02-2011

Auditverslag van het Rekenhof "Tijdige behandeling van tegemoetkomingen aan personen met een handicap".

Grondwet. Art. 180.

     

10-02-2011

Verslag van het Rekenhof in verband met de tenuitvoerlegging van de taken van openbare dienst door de vennootschap van publiek recht "APETRA" tijdens het boekjaar 2009.

Wet van 26 januari 2006 betreffende de aanhouding van een verplichte voorraad aardolie en aardolieproducten en de oprichting van een agentschap voor het beheer van een deel van deze voorraad en tot wijziging van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de crontoles daarop. Art. 39bis, § 6, derde lid.

     1

JAAR

03-02-2011

Verslag van de Hoge Raad voor de Justitie over de doorlichting rechtbanken van koophandel. PDF

Gerechtelijk Wetboek. Art. 259bis-18.

     1

JAAR

23-12-2010

Deel 1 van het 167e boek van opmerkingen van het Rekenhof.

Grondwet. Art. 180.

     1

JAAR

21-12-2010

Verslag 2010 (over het jaar 2009) van de wet van 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en opnemen van privécommunicatie en telecommunicatie.

Wetboek van strafvordering. Art. 90decies.

     1

JAAR

21-12-2010

Jaarverslag 2009 van het Tariferingsbureau Natuurrampen.

Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. Art. 68-9, § 6.

     1

JAAR

21-12-2010

Auditverslag van het Rekenhof "Leren van buitenlandse militaire operaties".

Grondwet. Art. 180.

     

21-12-2010

Jaarverslag 2009 over de werkzaamheden van de Europese Unie.

Wet van 2 december 1957 houdende goedkeuring van de volgende internationale akten : 1. Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap en de bijgevoegde akten; 2. Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) en de bijgevoegde akten; 3. Overeenkomst met betrekking tot bepaalde Instellingen welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, ondertekend op 25 Maart 1957, te Rome; 4. Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Economische Gemeenschap; 5. Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie; 6. Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Economische Gemeenschap; 7. Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, ondertekend op 17 April 1957, te Brussel. Art. 2.

     1

JAAR

16-12-2010

Jaarverslag 2009 van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. PDF

Wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. Art. 26.

     1

JAAR

16-12-2010

Jaarverslag 2008 van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. PDF

Wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. Art. 26.

     1

JAAR

16-12-2010

Jaarverslag met betrekking tot de aanvragen om voorafgaande beslissingen ingediend tijdens het jaar 2009. PDF

Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Art. 25.

     1

JAAR

16-12-2010

Algemeen activiteitenverslag van de Commissies voor medische ethiek (CME's) over het jaar 2009.

Samenwerkingsakkoord van 15 januari 1993 houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. Art. 17, lid 2.

     1

JAAR

16-12-2010

Auditverslag van het Rekenhof "Boek 2010 over de Sociale Zekerheid - Globale beheren en openbare instellingen van de sociale zekerheid".

Grondwet. Art. 180.

     

25-11-2010

Werkingsverslag voor de jaren 2007, 2008 en 2009 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 17 november 2010 van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

25-11-2010

Jaarverslag 2009 van de Ombudsdienst voor de postsector. PDF

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 46.

     1

JAAR

18-11-2010

Jaarverslag 2009 van het Instituut voor gerechtelijke opleiding. PDF

Wet van 24 juli 2008 tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding. Art. 41.

     1

JAAR

18-11-2010

Verslag van het Rekenhof in verband met de tenuitvoerlegging van de taken van openbare dienst door de vennootschap van publiek recht "Belgische Technische Coöperatie" tijdens het boekjaar 2009.

Wet van 21 december 1998 tot oprichting van de Belgische Technische Coöperatie in de vorm van een vennootschap van publiek recht. Art. 30, § 3, 4de lid.

     1

JAAR

18-11-2010

Tussentijds verslag van het jaar 2010 over de werking van de aanvullende kamers en de gerechtelijke achterstand van het hof van beroep te Luik.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, tweede lid.

     

18-11-2010

Jaarverslag 2009 van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. PDF

Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Art. 57/28.

     1

JAAR

28-10-2010

Jaarverslag 2009 van het Zilverfonds. PDF

Wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds. Art. 41.

     1

JAAR

28-10-2010

Evaluatierapport van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en -banen 2009. PDF

Wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen. Art. 10.

     1

JAAR

28-10-2010

Jaarverslag 2009 "Mensenhandel / Mensensmokkel. In een schijn van wettelijkheid" van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.

Wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel. Art. 6.

     1

JAAR

28-10-2010

Halfjaarlijks activiteitenverslag (oktober 2010) van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie. PDF

Wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector. Art. 34, derde lid.

     6

MAANDEN

14-10-2010

Jaarverslag 2009 van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie. PDF

Wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt. Art. 26.

     1

JAAR

14-10-2010

Jaarverslag 2009 van de dienst ombudsman bij de NMBS-Groep. PDF

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 46.

     1

JAAR

14-10-2010

Verslag 2009 van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling. PDF

Wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. Art. 19.

     1

JAAR

14-10-2010

Activiteitenrapport 2009 van de verschillende directies van de FOD Binnenlandse Zaken. PDF

Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. Art. 14.

     1

JAAR

14-10-2010

Verslag (1 januari 2010 tot 30 juni 2010) betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie.

Wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. Art. 17.

     1

JAAR

14-10-2010

Jaarverslag 2009 van de Hoge Raad voor de Justitie. PDF

Gerechtelijk Wetboek. Art. 259bis-7.

     1

JAAR

14-10-2010

Verslag 2010 van de Bijzondere Evaluator van de Ontwikkelingssamenwerking. PDF

Wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking. Art. 5, tweede lid.

     1

JAAR

14-10-2010

Verslag over de toepassing van de titels I en V van de wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven voor wat de NMBS Holding betreft voor het dienstjaar 2009.

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 162nonies, § 6.

     1

JAAR

14-10-2010

Verslag over de toepassing van titel VIII van de wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven voor wat Infrabel betreft voor het dienstjaar 2009.

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 213, § 5.

     1

JAAR

14-10-2010

Verslag over de toepassing van titel IX van de wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven voor wat de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen betreft voor het dienstjaar 2009.

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 230, § 5.

     1

JAAR

14-10-2010

Bijvoegsel 2 van het 165e boek van opmerkingen van het Rekenhof.

Grondwet. Art. 180.

     

14-10-2010

Verslag dat een overzicht bevat van de wetten die voor de hoven en de rechtbanken tijdens het gerechtelijk jaar 2009-2010 moeilijkheden bij de toepassing of de interpretatie ervan hebben opgeleverd.

Wet van 25 april 2007 tot oprichting van een Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie. Art. 11.

     1

JAAR

14-10-2010

Auditverslag van het Rekenhof "Penitentiaire inrichtingen - Aanwerving en bezoldiging van het personeel".

Grondwet. Art. 180.

     

14-10-2010

Tweejaarlijks verslag 2008-2009 "Naar een coherente aanpak in de strijd tegen dakloosheid en armoede". PDF

Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid, goedgekeurd door de wet van 27 januari 1999. Art. 4, § 1.

     2

JAAR

14-10-2010

Verslag 2009 van de Evaluatiecommissie van de Dienst voor alimentatievorderingen. PDF

Wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën. Art. 29.

     1

JAAR

14-10-2010

Verslag betreffende de verrichtingen van de Deposito- en Consignatiekas gedurende het dienstjaar 2009.

Koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 houdende samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas. Art. 36.

     1

JAAR

14-10-2010

Verslag (1 januari 2008 - 31 december 2009) van de Nationale Evaluatiecommissie vrijwillige zwangerschapsafbreking. (Gedrukt als parlementair stuk nr. 821/1) PDF

Wet van 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het Strafwetboek en tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek. Art. 1.

     2

JAAR

14-10-2010

Jaarverslag Discriminatie/Diversiteit 2009 van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.

Wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel. Art. 6.

     1

JAAR

14-10-2010

Auditverslag van het Rekenhof "Regie des Gebouwen - Personeelsbeheer".

Grondwet. Art. 180,

     

14-10-2010

Jaarverslag 2009 van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. PDF

Wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. Art. 52, 9°.

     1

JAAR

14-10-2010

Auditverslag van het Rekenhof "Nieuwe gerechtsgebouwen van Antwerpen en Gent - Bouw- en investeringskost".

Grondwet. Art. 180.

     

14-10-2010

Bijvoegsel 3 van het 164e boek van opmerkingen van het Rekenhof.

Grondwet. Art. 180.

     

14-10-2010

Jaarverslag van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht voor het jaar 2009 alsmede de adviezen uitgebracht in 2009. PDF

Gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken. Art. 62.

     1

JAAR

14-10-2010

Vierde verslag (2008-2009) van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie (gedrukt als parlementair stuk nr. 836/1)

Wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie. Art. 9.

     2

JAAR

14-10-2010

Activiteitenverslag van het Landbouwfonds voor het dienstjaar 2009.

Wet van 29 juli 1955 tot oprichting van een Landbouwfonds gewijzigd door de wet van 27 mei 1999. Art. 5.

     1

JAAR

20-07-2010

Jaarverslag 2009 van de Nationale Delcrederedienst. PDF

Wet van 31 augustus 1939 betreffende Delcredere. Art. 22.

     1

JAAR

20-07-2010

Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen voor het dienstjaar 2009.

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3.

     1

JAAR

20-07-2010

Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel over het dienstjaar 2009.

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3.

     1

JAAR

20-07-2010

Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de NMBS Holding voor het dienstjaar 2009.

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3.

     1

JAAR

20-07-2010

Auditverslag van het Rekenhof "Financiële transfers in de tak arbeidsongevallen van de sociale zekerheid".

Grondwet. Art. 180.

     

20-07-2010

Auditverslag van het Rekenhof "Cumulatie van pensioenen in de openbare sector met een beroeps- of vervangingsinkomen".

Grondwet. Art. 180.

     

20-07-2010

Jaarverslag 2010 - werkingjaar 2009 - van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde. PDF

Wet van 20 juli 2006 tot instelling van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde en de Algemene Raad van de partners van de Rechterlijke Orde. Art. 2.

     1

JAAR

20-07-2010

Auditverslag van het Rekenhof "Bijzondere Belastinginspectie - Organisatie en werking".

Grondwet. Art. 180.

     

20-07-2010

Auditverslag van het Rekenhof "Leefbaarheid en perspectieven van de overzeese sociale zekerheid - Opvolgingsaudit".

Grondwet. Art. 180.

     

20-07-2010

Werkingsverslag voor het jaar 2009 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 29 juin 2010 van het hof van beroep te Brussel.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

20-07-2010

Jaarverslag 2009 van de Kansspelcommissie. PDF

Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers. Art. 16.

     1

JAAR

20-07-2010

Algemene stand van de Schatkist per 31 december 2009 (gedrukt als parlementair stuk nr. 21/1). PDF

Gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit (K.B. 17 juli 1991). Art. 81.

     1

JAAR

20-07-2010

Jaarverslag 2009 van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie. PDF

Wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector. Art. 4, tweede lid.

     1

JAAR

20-07-2010

Jaarverslag 2009 van de Ombudsdienst voor Telecommunicatie. PDF

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 46.

     1

JAAR

20-07-2010

Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik voor het jaar 2009.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

20-07-2010

Werkingsverslag van het arbeidshof te Brussel voor het jaar 2009 .

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

20-07-2010

Activiteitenverslag betreffende het werkjaar 2009-2010 van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek.

Samenwerkingsakkoord van 15 januari 1993 houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. Art. 17, lid 2.

     1

JAAR

20-07-2010

Werkingsverslag voor het jaar 2009 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 26 mei 2010 van het hof van beroep te Gent.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

20-07-2010

Jaarrekening en beleidsverslag van APETRA voor het jaar 2009.

Koninklijk besluit van 15 juni 2006 tot goedkeuring van de statuten van APETRA. Art. 1.

     1

JAAR

20-07-2010

Activiteitenverslag 2009 van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten.

Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. Art. 35, 1°.

     1

JAAR

20-07-2010

Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal van het hof van beroep te Gent voor het jaar 2009, goedgekeurd door de korpsvergadering van 26 mei 2010.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

20-07-2010

Werkingsverslag voor het jaar 2009 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 19 mei 2010 van het hof van beroep te Antwerpen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

20-07-2010

Werkingsverslag voor het jaar 2009 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 20 mei 2010 van het arbeidshof te Antwerpen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

20-07-2010

Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel voor het jaar 2009, goedgekeurd door de korpsvergadering van 28 mei 2010.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

20-07-2010

Werkingsverslag van het auditoraat-general bij het arbeidshof te Luik voor het jaar 2009 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 28 mei 2010.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

20-07-2010

Werkingsverslag voor het jaar 2009 alsmede de processen-verbaal van de algemene vergaderingen van 26 maart en 30 april 2010 van het arbeidshof te Luik.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

20-07-2010

Werkingsverslag voor het jaar 2009 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 25 mei 2010 van het hof van beroep te Bergen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

20-07-2010

Werkingsverslag van het auditoraat-generaal bij het arbeidshof te Antwerpen voor het jaar 2009.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

20-07-2010

Werkingsverslag van het auditoraat-generaal bij het arbeidshof te Brussel voor het jaar 2009 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 21 mei 2010.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

20-07-2010

Werkingsverslag van de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel voor het jaar 2009.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

20-07-2010

Werkingsverslag voor het jaar 2009 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 7 mei 2010 van het arbeidshof te Bergen.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

20-07-2010

Werkingsverslag van het parket van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen voor het jaar 2009 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 10 mei 2010.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

20-07-2010

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Verviers voor het jaar 2009.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

20-07-2010

Werkingsverslag voor het jaar 2009 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 20 april 2010 van de rechtbank van koophandel te Doornik.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

20-07-2010

Werkingsverslag van het auditoraat-generaal bij het arbeidshof te Gent voor het jaar 2009 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 29 april 2010.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

20-07-2010

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Turnhout voor het jaar 2009.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

20-07-2010

Jaarverslag Migratie 2009 van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.

Wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel. Art. 6.

     1

JAAR

20-07-2010

Jaarverslag 2009 van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling. PDF

Wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. Art. 11, § 5.

     1

JAAR

20-07-2010

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Charleroi voor het jaar 2009 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 30 april 2010.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346. § 2, 2°.

     1

JAAR

20-07-2010

Activiteitenverslag 2008 van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten.

Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. Art. 11, 1°.

     1

JAAR

06-05-2010

Werkingsverslag voor het jaar 2009 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 21 april 2010 van het hof van beroep te Luik.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

06-05-2010

Verslag van de Hoge Raad voor de Justitie over het bijzonder onderzoek rechtbank koophandel Brussel. PDF

Gerechtelijk Wetboek. Art. 259bis-16, § 1.

     

05-05-2010

Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de Staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2010. PDF

Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 54.

     1

JAAR

05-05-2010

Werkingsverslag voor het jaar 2009 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 20 mei 2010 van het arbeidshof te Gent.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

05-05-2010

Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van Belgacom over het dienstjaar 2009.

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3.

     1

JAAR

05-05-2010

Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van De Post over het dienstjaar 2009.

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3.

     1

JAAR

05-05-2010

Verslag over de uitvoering van de taken van openbare dienst voor het jaar 2009 voor De Post.

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 23, § 6.

     1

JAAR

05-05-2010

Verslag over de uitvoering van de taken van openbare dienst voor het jaar 2009 voor Belgacom.

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 23, § 6.

     1

JAAR

29-04-2010

Jaarverslag 2009 van het Hof van Cassatie.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

29-04-2010

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Kortrijk voor het jaar 2009 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 1 april 2010.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

29-04-2010

Werkingsverslag voor het jaar 2009, goedgekeurd door de algemene vergaderingen van 23 en 25 maart 2010 van de rechtbanken van koophandel te Aarlen en te Neufchâteau.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

29-04-2010

Verslag van de regering 2005-2006 inzake de strijd tegen mensenhandel en kinderpornografie.

Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de mensensmokkel. Art. 12.

     2

JAAR

29-04-2010

Verslag betreffende het gemeenschappelijk onderzoek inzake de werking van het OCAD.

Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. Art. 9.

     1

JAAR

29-04-2010

Verslag 2010/1 van het Vast Comité P over de uitvoering van de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging.

Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. Art. 11, 4°.

     

29-04-2010

Jaarverslag 2009 van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg.

Programmawet van 24 december 2002. Art. 263, § 2.

     1

JAAR

29-04-2010

Werkingsverslag voor het jaar 2009 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 19 maart 2010 van de arbeidsrechtbank te Luik.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

29-04-2010

Werkingsverslag van het arbeidsauditoraat te Brussel voor het jaar 2009, goedgekeurd door de korpsvergadering van 25 maart 2010.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

29-04-2010

Werkingsverslag van de rechtbank van koophandel te Leuven voor het jaar 2009, goedgekeurd door de algemene vergadering van 2 april 2010.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

29-04-2010

Werkingsverslag van de arbeidsauditoraten te Namen en te Dinant voor het jaar 2009.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

29-04-2010

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Marche-en-Famenne voor het jaar 2009 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 2 april 2010.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

29-04-2010

Werkingsverslag voor het jaar 2009 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 31 maart 2010 voor de arbeidsrechtbanken te Kortrijk, te Ieper en te Veurne.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

29-04-2010

Werkingsverslag van het parket van de procureur des Konings te Luik voor het jaar 2009 alsmede het proces-verbaal van de korpsvergadering van 2 april 2010.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 346, § 2, 2°.

     1

JAAR

29-04-2010

Werkingsverslag van de arbeidsrechtbank te Hasselt voor het jaar 2009, goedgekeurd door de algemene vergadering van 25 februari 2010.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

29-04-2010

Werkingsverslag voor het jaar 2009 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 29 maart 2010 van de rechtbank van eerste aanleg te Gent.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

29-04-2010

Proces-verbaal van de algemene vergadering van 26 maart 2010 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik.

Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid.

     1

JAAR

29-04-2010

Verslagen aangaande de ontwikkelingssamenwerking en de mensenrechten voor het jaar 2009.

Wet van 7 februari 1994 om het beleid van ontwikkelingssamenwerking te toetsen aan de eerbied voor de rechten van de mens. Art. 3.

     1

JAAR

2