Analyse van de tussenkomsten (Zittingsper. >= 51)

Document nr. P533101
Titel
Versie 1
Titel NL Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van psychosociale risico's op het werk betreft, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.
Titel FR Projet de loi complétant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail quant à la prévention des risques psychosociaux au travail dont, notamment, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail.
Analyse
Nr integraal verslag (CRIV) P0166
Bijlage CRIV 1
Datum CRIV 07/11/2013
Zitting 2013/2014-0
Versie titel 1
Type
Code 11
NL Indiening van het wetsontwerp
FR Dépôt du projet de loi
Volgorde analyse 10
Analyse FR Renvoi à la commission des Affaires sociales
Analyse NL Verzending naar de commissie voor de Sociale Zaken
Tussenkomst
Auteur
Code 00000
Auteur blz. 15,16
Analyse
Nr integraal verslag (CRIV) P0182
Bijlage CRIV 1
Datum CRIV 30/01/2014
Zitting 2013/2014-0
Versie titel 1
Type
Code 10
NL Indiening van het verslag
FR Dépôt du rapport
Volgorde analyse 15
Analyse FR Rapport n° 3101/3 (Vincent Sampaoli), y compris le doc. n° 3102/2
Analyse NL Verslag nr. 3101/3 (Vincent Sampaoli), inclusief stuk nr. 3102/2
Tussenkomst
Auteur
Code 00000
Auteur blz. 5
Analyse
Nr integraal verslag (CRIV) N0000
Bijlage CRIV 0
Verslag 53K3101003
Zitting 2013/2014-0
Versie titel 1
Type
Code 03
NL Verslag namens de commissie:
FR Rapport fait au nom de la commission:
Subtype
Code 04
NL Uiteenzettingen / bespreking
FR Exposés / discussion
Volgorde analyse 20
Analyse FR Incompatibilités pour l'exercice de la fonction de personne de confiance ou conseiller en prévention.- Définition de risques psychosociaux au travail.- Information de l'inspection du travail.- Indemnisation de la victime.- Protection contre le licenciement.- Protection de la vie privée.- Résolution des problèmes par le biais de procédures informelles.-
Analyse NL Onverenigbaarheden voor de uitoefening van de functie van vertrouwenspersoon of preventieadviseur.- Definitie van psychosociale risico's op het werk.- Arbeidsinspectie op de hoogte brengen.- Schadeloosstelling van het slachtoffer.- Bescherming tegen ontslag.- Bescherming van de persoonlijke levenssfeer.- Probleemoplossing via informele procedures.-
Tussenkomst
Auteur
Code 01183
Naam De Coninck
Voornaam Monica
Functie
Code M
NL Minister
FR Ministre
Auteur politieke fraktie sp.a
Tussenkomst
Auteur
Code 01262
Naam De Clercq
Voornaam Mathias
Auteur politieke fraktie Open Vld
Tussenkomst
Auteur
Code 01042
Naam Lanjri
Voornaam Nahima
Auteur politieke fraktie CD&V
Tussenkomst
Auteur
Code 06142
Naam Demir
Voornaam Zuhal
Auteur politieke fraktie N-VA
Tussenkomst
Auteur
Code 04530
Naam Nyanga-Lumbala
Voornaam Jeanne
Auteur politieke fraktie cdH
Tussenkomst
Auteur
Code 00746
Naam Delizée
Voornaam Jean-Marc
Auteur politieke fraktie PS
Tussenkomst
Auteur
Code 06128
Naam Calvo
Voornaam Kristof
Auteur politieke fraktie Ecolo-Groen
Tussenkomst
Auteur
Code 01209
Naam Kitir
Voornaam Meryame
Auteur politieke fraktie sp.a
Tussenkomst
Auteur
Code 00912
Naam D'haeseleer
Voornaam Guy
Auteur politieke fraktie VB
Tussenkomst
Auteur
Code 01259
Naam Clarinval
Voornaam David
Auteur politieke fraktie MR
Tussenkomst
Auteur
Code 00940
Naam Genot
Voornaam Zoé
Auteur politieke fraktie Ecolo-Groen
Analyse
Nr integraal verslag (CRIV) N0000
Bijlage CRIV 0
Verslag 53K3101003
Zitting 2013/2014-0
Versie titel 1
Type
Code 03
NL Verslag namens de commissie:
FR Rapport fait au nom de la commission:
Subtype
Code 21
NL Bepalingen die uitvoeringsmaatregelen vereisen (art,78,2, al.4, Rgt)
FR Dispositions nécessitant des mesures d'exécution (art,78,2, al.4, Rgt)
Volgorde analyse 30
Analyse FR xx
Analyse NL xx
Tussenkomst
Auteur
Code 00000
Auteur blz. 25
Analyse
Nr integraal verslag (CRIV) P0182
Bijlage CRIV 0
Datum CRIV 30/01/2014
Zitting 2013/2014-0
Versie titel 1
Type
Code 05
NL Integraal verslag
FR Compte rendu intégral
Subtype
Code 13
NL Algemene bespreking
FR Discussion générale
Volgorde analyse 50
Analyse FR Notion de risques psychosociaux en entreprise.- Protection contre la violence et le harcèlement moral et sexuel au travail.- Délais d'avis pour le conseiller en prévention.- Désignation de la personne de confiance.- Indemnisation des victimes.- Financement des services externes de prévention.- Protection contre le licenciement
Analyse NL Begrip "psychosociale risico's in de onderneming".- Bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.- Termijnen waarbinnen de preventieadviseur advies moet uitbrengen.- Aanwijzing van de vertrouwenspersoon.- Schadeloosstelling van de slachtoffers.- Financiering van de externe preventiediensten.- Bescherming tegen ontslag
Tussenkomst
Auteur
Code 00746
Naam Delizée
Voornaam Jean-Marc
Auteur politieke fraktie PS
Auteur blz. 55-58
Tussenkomst
Auteur
Code 00912
Naam D'haeseleer
Voornaam Guy
Auteur politieke fraktie VB
Auteur blz. 58,59
Analyse
Nr integraal verslag (CRIV) P0182
Bijlage CRIV 0
Datum CRIV 30/01/2014
Zitting 2013/2014-0
Versie titel 1
Type
Code 05
NL Integraal verslag
FR Compte rendu intégral
Subtype
Code 33
NL Aanneming van de artikelen
FR Adoption des articles
Volgorde analyse 60
Analyse FR xx
Analyse NL xx
Tussenkomst
Auteur
Code 00000
Auteur blz. 60
Analyse
Nr integraal verslag (CRIV) P0182
Bijlage CRIV 0
Datum CRIV 30/01/2014
Zitting 2013/2014-0
Versie titel 1
Type
Code 05
NL Integraal verslag
FR Compte rendu intégral
Subtype
Code 31
NL Stemmingen
FR Votes
Volgorde analyse 70
Analyse FR Adopté et transmis au Sénat (3101/5)
Analyse NL Aangenomen en overgezonden aan de Senaat (3101/5)
Tussenkomst
Auteur
Code 00000
Auteur blz. 136
Analyse
Nr integraal verslag (CRIV) P0187
Bijlage CRIV 1
Datum CRIV 20/02/2014
Zitting 2013/2014-0
Versie titel 1
Type
Code 30
NL Door de Senaat ter bekrachtiging overgezonden ontwerp
FR Projet transmis par le Sénat en vue de la sanction royale
Volgorde analyse 80
Analyse FR xx
Analyse NL xx
Tussenkomst
Auteur
Code 00000
Auteur blz. 9
Trefwoorden
Eurovoc-descriptoren
FR TRAVAIL
NL ARBEID
Code 0004569
Eurovoc-descriptoren
FR VIOLENCE SEXUELLE
NL SEKSUEEL GEWELD
Code 0004753
Eurovoc-descriptoren
FR VIOLENCE
NL GEWELD
Code 0004754
Eurovoc-hoofddescriptor
FR TRAVAIL
NL ARBEID
DE ARBEIT
Code 0004569