AGENDA COMMISSIE

WIJZIGING VAN HET AANVANGSUUR

Commissie voor de Financiën en de Begroting

Voorzitter :de heer Eric Van Rompuy

Dinsdag 12/03/2019

Jacques Brelzaal (ex Internationale zaal)

Om 14 uur Dossier

wijziging 2 De agenda laten voorafgaan door wat volgt :
wijziging 2
  Regeling der werkzaamheden.
1. Wetsvoorstel (Luk Van Biesen, David Clarinval, Roel Deseyn, Peter Dedecker, Dirk Van Mechelen, Eric Van Rompuy, Benoît Piedboeuf, Rita Gantois) houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van artikel 1, § 1ter, van de wet van 5 april 1955, nrs. 3528/1 tot 5. (Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : de heer Gautier Calomne). 54K3528
Amendementen van de heer Luk Van Biesen c.s. en de heer Dispa.
2. Samengevoegde wetsvoorstellen :
- Wetsvoorstel (Griet Smaers, Leen Dierick, Gautier Calomne, Luk Van Biesen, Carina Van Cauter) tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering, nr. 3560/1.
54K3560
- Wetsvoorstel (Christian Brotcorne) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de verzekeringspremies voor rechtsbijstand fiscaal volledig te kunnen aftrekken, nrs. 677/1 en 2.
54K0677
(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : de heer Benoît Piedboeuf).
3. Wetsvoorstel (Luk Van Biesen, Dirk Van Mechelen, Benoît Piedboeuf, Gautier Calomne) tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat de bepaalde publicaties betreft, nr. 3619/1. 54K3619
4. Wetsvoorstel (Luk Van Biesen, Dirk Van Mechelen, Benoît Piedboeuf, Gautier Calomne) tot invoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, nr. 3625/1. 54K3625
wijziging 2 De agenda aanvullen als volgt :
wijziging 2
5. Wetsvoorstel (Luk Van Biesen, Dirk Van Mechelen, Benoît Piedboeuf, Gautier Calomne) houdende diverse financiële bepalingen, nr. 3624/1. 54K3624

Woensdag 13/03/2019

Jacques Brelzaal (ex Internationale zaal)

Om 10 u.30 Dossier

1. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten en de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, nr. 3538/1. 54K3538

Om 14 uur Dossier

wijziging 4 De agenda wijzigen als volgt :
2. Wetsvoorstel (Sarah Smeyers, Frank Wilrycx, Luk Van Biesen, Johan Klaps, Peter Dedecker) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de belastingvrijstelling voor de overdracht van erfpacht betreft, nrs. 696/1 tot 7. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Robert Van de Velde). 54K0696
Advies van de Raad van State.
wijziging 3
2/1. Wetsvoorstel (Veerle Wouters, Peter Dedecker) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de afzonderlijke aanslag betreft, nrs. 23/1 en 2. (Voortzetting). (Rapporteurs : de heren Luk Van Biesen en Benoît Piedboeuf). 54K0023
wijziging 4
3. Samengevoegde wetsvoorstellen :
wijziging 4
- Wetsvoorstel (Laurent Devin, Gwenaëlle Grovonius, Karine Lalieux, Frédéric Daerden, Ahmed Laaouej) tot instelling van een verlaagd btw-tarief bij de aankoop van fietsen en elektrische fietsen, nrs. 3135/1 en 2.
54K3135
Amendementen van de heer Devin c.s.
- Wetsvoorstel (Laurent Devin, Karine Lalieux, Gwenaëlle Grovonius) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op de toekenning van een belastingvermindering voor de aankoop van een fiets of een elektrische fiets, nr. 3206/1.
54K3206
wijziging 3
3/1. Wetsvoorstel (Gautier Calomne, Benoît Piedboeuf, Vincent Scourneau, David Clarinval, Olivier Chastel, Kattrin Jadin) tot wijziging van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde inzake inkomstenbelastingen opnieuw een gelijk speelveld tot stand te brengen tussen de in België gevestigde operatoren van online kansspelen en weddenschappen en de operatoren uit het buitenland, nrs. 3339/1 en 2. 54K3339
4. Samengevoegde voorstellen :
- Wetsvoorstel (Sybille de Coster-Bauchau, Roel Deseyn, Luk Van Biesen, Benoît Piedboeuf, Philippe Goffin, Peter Dedecker, Ahmed Laaouej, Benoît Dispa, David Clarinval, Olivier Chastel) tot wijziging van het Btw-Wetboek, teneinde geen btw te heffen op de niet-voedingsmiddelen die voor de meest behoeftigen worden geschonken, nr. 3559/1.
54K3559
- Voorstel van resolutie (Sybille de Coster-Bauchau, Olivier Chastel, David Clarinval, Benoît Piedboeuf, Vincent Scourneau, Gautier Calomne, Philippe Goffin, Stéphanie Thoron, Caroline Cassart-Mailleux, Siegfried Bracke) om te voorzien in het niet-heffen van btw op voorraadoverschotten van nieuwe goederen die de levenskwaliteit van de meest behoeftigen kunnen verbeteren en die door bedrijven gratis worden aangeboden aan sociale organisaties die de meest behoeftigen bijstaan, nr. 3234/1.
54K3234
- Voorstel van resolutie (Georges Dallemagne, Benoît Dispa) over de niet-heffing van btw op levensnoodzakelijke goederen wanneer die worden geschonken, als stimulans om tot dergelijke schenkingen over te gaan, nrs. 3273/1 en 2.
54K3273
(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Luk Van Biesen).
wijziging 3
5. Samengevoegde wetsvoorstellen :
wijziging 3
- Wetsvoorstel (Griet Smaers, Leen Dierick, Gautier Calomne, Luk Van Biesen, Carina Van Cauter) tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering, nrs. 3560/1 tot 3.
54K3560
Amendement van de heer Van Biesen c.s. en van de heer Van Rompuy c.s.
wijziging 3
- Wetsvoorstel (Christian Brotcorne) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de verzekeringspremies voor rechtsbijstand fiscaal volledig te kunnen aftrekken, nr. 677/1 en 2.
54K0677
wijziging 3
(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : de heer Benoît Piedboeuf).
wijziging 4
5/1. Samengevoegde wetsvoorstellen :
wijziging 3
- Wetsvoorstel (Griet Smaers, Nathalie Muylle, Stefaan Vercamer, Leen Dierick, Eric Van Rompuy, Servais Verherstraeten, Hendrik Bogaert, Nahima Lanjri, Franky Demon, Roel Deseyn) tot uitbreiding van het verlaagd btw-tarief voor de afbraak en heropbouw van gebouwen tot het gehele Belgische grondgebied in het kader van het sociaal beleid, nrs. 2681/1 en 2.
54K2681
Advies van het Rekenhof.
wijziging 4
- Wetsvoorstel (David Clarinval, Damien Thiéry, Philippe Goffin, Gilles Foret, Benoît Piedboeuf, Emmanuel Burton, Sophie Wilmès, Vincent Scourneau) betreffende het verlaagde btw-tarief voor de afbraak en de heropbouw van woongebouwen, nrs. 356/1 tot 6.
54K0356
Amendementen van de heer Benoît Piedboeuf c.s.
   Advies van het Rekenhof.
   Advies van de Raad van State.
wijziging 1
(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Luk Van Biesen).
6. Wetsvoorstel (Luk Van Biesen, Dirk Van Mechelen, Carina Van Cauter) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op de activering van DBI-gelden, nr. 3290/1. (Voortzetting). (Rapporteurs : de heren Roel Deseyn en Ahmed Laaouej). 54K3290
7. Wetsvoorstel (Carina Van Cauter, Luk Van Biesen, Benoît Piedboeuf, Patrick Dewael) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ter promotie van de economie van de beeldende kunsten, nrs. 3046/1 tot 3. 54K3046
8. Samengevoegde wetsvoorstellen :
- Wetsvoorstel (Peter Vanvelthoven, David Geerts, Meryame Kitir, Karin Temmerman) tot opheffing van diverse bepalingen betreffende de sociale bijdragen en inkomstenbelastingen van betaalde sportbeoefenaars, nr. 3250/1.
54K3250
- Wetsvoorstel (Roel Deseyn, Stefaan Vercamer, Sonja Becq) tot wijziging van diverse bepalingen met betrekking tot voordelen voor sportclubs, nrs. 3365/1 en 2.
54K3365
(Voortzetting). (Rapporteurs : de heren Luk Van Biesen en Georges Gilkinet).
9. Samengevoegde wetsvoorstellen :
- Wetsvoorstel (Peter Vanvelthoven, Hans Bonte, David Geerts, Dirk Van der Maelen, Ahmed Laaouej) tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, wat betreft de regeling inzake de belastingvrije som voor personen met een handicap, nrs. 1408/1 tot 5.
54K1408
Amendement van de heer Vanvelthoven.
   Advies van de Raad van State en van het Rekenhof.
- Wetsvoorstel (Christian Brotcorne, Benoît Dispa) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde op fiscaal vlak beter rekening te houden met de zorgbehoevendheid van de senioren, nrs. 212/1 tot 5.
54K0212
Amendement van de heer Dispa.
   Advies van de Raad van State en van het Rekenhof.
(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Michel Corthouts).
10. Wetsvoorstel (Peter Vanvelthoven) tot wijziging van de DBI-aftrek voor wat betreft de fiscale aftrekbaarheid van de beheers- en financieringskosten, nr. 3026/1. 54K3026
11. Wetsvoorstel (Georges Gilkinet, Kristof Calvo, Meyrem Almaci, Jean-Marc Nollet, Stefaan Van Hecke, Véronique Waterschoot, Evita Willaert, Wouter De Vriendt, Gilles Vanden Burre) ter oprichting van een vermogensregister, nr. 3451/1. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Benoît Piedboeuf). 54K3451
12. Wetsvoorstel (Meyrem Almaci, Georges Gilkinet) tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen, wat betreft de invoering van een bankierseed, nr. 2748/1. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Roel Deseyn). 54K2748
13. Samengevoegde voorstellen :
- Wetsvoorstel (Catherine Fonck, Benoît Lutgen, Benoît Dispa, Vanessa Matz) tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën, teneinde het bedrag op te trekken dat als inkomensbovengrens dient om aanspraak te maken op een voorschot op het onderhoudsgeld, nrs. 2601/1 tot 4.
54K2601
Amendement van de heer Dispa.
- Voorstel van resolutie (Fabienne Winckel, Eric Massin, Ahmed Laaouej, Karine Lalieux, Özlem Özen, Gwenaëlle Grovonius) om de Dienst voor alimentatievorderingen optimaal te doen functioneren, nrs. 1210/1 en 2.
54K1210
- Wetsvoorstel (Fabienne Winckel, Eric Massin, Ahmed Laaouej, Karine Lalieux, Özlem Özen) tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën, teneinde die Dienst echt algemene bevoegdheid te geven, nr. 2705/1.
54K2705
(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Georges Gilkinet).
14. Samengevoegde wetsvoorstellen :
- Wetsvoorstel (Vanessa Matz, Olivier Maingain, Eric Van Rompuy, Benoît Dispa) houdende invoering van een voorlopige digitaledienstenbelasting (DDB) op de inkomsten uit de levering van bepaalde digitale diensten door de "digitale reuzen", nrs. 3485/1 en 2.
54K3485
Amendementen van mevrouw Matz c.s.
- Wetsvoorstel (Vanessa Matz, Olivier Maingain, Eric Van Rompuy, Benoît Dispa) houdende belastingregels op de winsten van bedrijven met een aanmerkelijke digitale aanwezigheid, nr. 3483/1.
54K3483
(Voortzetting). (Rapporteur : de heren Georges Gilkinet en Gautier Calomne).
15. Wetsvoorstel (Barbara Pas, Filip Dewinter, Jan Penris) tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven voor wat betreft het btw-tarief voor aardgas en elektriciteit, nr. 2552/1. 54K2552
16. Wetsvoorstel (Barbara Pas, Filip Dewinter, Jan Penris) tot wijziging van koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, wat de verlaging van het tarief voor brandstoffen betreft, nr. 1489/1. 54K1489
17. Samengevoegde wetsvoorstellen :
- Wetsvoorstel (Marco Van Hees, Raoul Hedebouw) tot instelling van een miljonairstaks, nr. 1389/1.
54K1389
- Wetsvoorstel (Ahmed Laaouej, Laurette Onkelinx, Alain Mathot) tot instelling van een belasting op de grote vermogens, nrs. 770/1 en 2.
54K0770
Advies van het Rekenhof.
(Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Vanessa Matz).
18. Wetsvoorstel (Raoul Hedebouw, Marco Van Hees) tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven betreffende de toepassing van het verlaagd btw-tarief op de levering van elektriciteit en gas, nr. 3457/1. 54K3457
wijziging 3
19. Wetsvoorstel nr. 23 zal worden behandeld onder punt 2/1.
Wetsvoorstel (Veerle Wouters) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de afzonderlijke aanslag betreft, nr. 23/1. (Voortzetting). (Rapporteurs : de heren Luk Van Biesen en Benoît Piedboeuf). 54K0023

Vrijdag 15/03/2019

Forum 0 - Desiderius Erasmuszaal

Om 9 u.30 Dossier

Vergadering met gesloten deuren
1. Bevriezing van de Libische fondsen: deblokkering van de betaalde interesten.
- Hoorzitting met de heer Marc Monbaliu, voormalig administrateur-generaal, Algemene Administratie van de Thesaurie, FOD Financiën.

Om 10 u.30 Dossier

2. Bevriezing van de Libische fondsen: deblokkering van de betaalde interesten.
- Hoorzitting met de heer Alexandre De Geest, administrateur-generaal, Algemene Administratie van de Thesaurie, FOD Financiën, en de heer Frans Godts, voormalig administrateur Internationale en Europese Financiële Aangelegenheden, Algemene Administratie van de Thesaurie, FOD Financiën.

Om 11 u.30 Dossier

wijziging 5 De agenda aanvullen als volgt :
wijziging 5
  Bevriezing van de Libische fondsen: deblokkering van de betaalde interesten.
- Hoorzitting met de heer Steven De Wilde, adjunct Europees correspondent FOD Buitenlandse Zaken.

Om 14 u.30 Dossier

wijziging 6 De vergadering zal aanvangen om 14 u.30 (i.p.v. om 14 uur).
3. Bevriezing van de Libische fondsen: deblokkering van de betaalde interesten.
- Hoorzitting met de heer Jean-Pierre de Bandt en de heer Robert Wtterwulghe, juridische experten.

Om 16 uur Dossier

wijziging 5 De agenda aanvullen als volgt :
wijziging 5
  Bevriezing van de Libische fondsen: deblokkering van de betaalde intresten.
  Hoorzitting met :
- Z.E.H. Murad Hamaima, voormalig ambassadeur van Libië in België;
- de heer Yousef Alagouri, voorzitter van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van het Libische parlement ;
- de heer Omar Tantush, voorzitter van de commissie voor de Financiën van het Libische parlement.

Samenstelling van de Commissie voor de Financiën en de Begroting
Vaste leden
N-VA : Peter Dedecker, Rita Gantois, Jan Jambon, Steven Vandeput, PS : Michel Corthouts, Frédéric Daerden, Ahmed Laaouej, MR : Gautier Calomne, Benoît Piedboeuf, Vincent Scourneau, CD&V : Roel Deseyn, Eric Van Rompuy, Open Vld : Luk Van Biesen, Dirk Van Mechelen, sp.a : Peter Vanvelthoven, Ecolo-Groen : Georges Gilkinet, cdH : Benoît Dispa 
Plaatsvervangers
N-VA : Peter Buysrogge, Inez De Coninck, Peter De Roover, Bart De Wever, Zuhal Demir, PS : Olivier Henry, Emir Kir, Laurette Onkelinx, Sébastian Pirlot, MR : Olivier Chastel, Philippe Goffin, Kattrin Jadin, Damien Thiéry, CD&V : Hendrik Bogaert, Griet Smaers, Vincent Van Peteghem, Open Vld : Patricia Ceysens, Ine Somers, Carina Van Cauter, sp.a : Karin Temmerman, Dirk Van der Maelen, Ecolo-Groen : Meyrem Almaci, Jean-Marc Nollet, cdH : Michel de Lamotte, Catherine Fonck 
Niet-stemgerechtigde leden
VB : Barbara Pas, PTB-GO! : Marco Van Hees, DéFI : Olivier Maingain, Vuye&Wouters : Veerle Wouters