AGENDA PLENAIRE

Voorstel tot toevoeging aan de agenda en aan de lijst van de in overweging te nemen voorstellen

PLENAIRE VERGADERINGEN

DONDERDAG 14/03/2019

om 14.15 uur Dossier

Mondelinge vragen
Wetsontwerpen en voorstellen
1.
- Wetsontwerp betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel, nrs 3351/1 tot 6.
54K3351
- Wetsvoorstel (mevrouw Vanessa Matz en de heer Christian Brotcorne) tot wijziging van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, met het oog op een wettelijk raamwerk voor het uitoefenen van het stakingsrecht door de personeelsleden van de strafinrichtingen, nrs 277/1 en 2.
- Wetsvoorstel (mevrouw Carina Van Cauter en de heer Vincent Van Quickenborne) tot wijziging van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden teneinde de beschikbaarheid van het personeel van de gevangenissen te garanderen, nrs 825/1 en 2.
- Wetsvoorstel (mevrouw Sophie De Wit, de heer Koenraad Degroote en de dames Sarah Smeyers, Goedele Uyttersprot en Kristien Van Vaerenbergh) betreffende het stakingsrecht van de ambtenaren van de buitendiensten van het directoraat-generaal EPI - Penitentiaire Inrichtingen van de Federale Overheidsdienst Justitie teneinde de veiligheid en bewaking van de gevangenissen te garanderen, nr. 1871/1.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : mevrouw Kristien Van Vaerenbergh]
2. Wetsvoorstel (de heer Raf Terwingen, mevrouw Carina Van Cauter, de heer Gautier Calomne, de dames Kristien Van Vaerenbergh en Sonja Becq, de heren Philippe Goffin en Egbert Lachaert, en de dames Sophie De Wit en Sarah Smeyers) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een betere werking van de rechterlijke orde en van de Hoge Raad voor de Justitie, nrs 3523/1 en 2. 54K3523
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : de heer Gautier Calomne]
3.
- Wetsvoorstel (mevrouw Rita Gantois et de heren Werner Janssen en Bert Wollants) tot wijziging van het Wetboek van Economisch Recht wat het misbruik van een aanmerkelijke machtspositie betreft, nrs 1451/1 tot 4.
54K1451
- Wetsvoorstel (mevrouw Fabienne Winckel, de heer Paul-Olivier Delannois, mevrouw Karine Lalieux en de heer Jean-Marc Delizée) tot wijziging van het Wetboek van economisch recht, teneinde bij de handelsbetrekkingen tussen ondernemingen de kmo's en de kleine producenten beter te beschermen, alsook bepaalde oneerlijke praktijken en bepaalde misbruiken inzake economische afhankelijkheid krachtdadiger tegen te gaan, nr. 2885/1.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteurs : mevrouw Leen Dierick en de heer Benoît Friart]
4.
- Wetsvoorstel (de heren Elio Di Rupo en Paul-Olivier Delannois, mevrouw Fabienne Winckel en de heren Jean-Marc Delizée, Frédéric Daerden, Daniel Senesael en Frank Wilrycx) tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, teneinde de wachttijd op te heffen, nrs 3098/1 tot 5.
54K3098
- Wetsvoorstel (de heren Gilles Vanden Burre, Kristof Calvo en Georges Gilkinet, mevrouw Evita Willaert, de heren Marcel Cheron en Wouter De Vriendt en mevrouw Véronique Waterschoot) tot afschaffing van de voor de zelfstandigen geldende carenzperiode, nr. 3466/1.
- Wetsvoorstel (mevrouw Caroline Cassart-Mailleux) tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, teneinde de carenzperiode af te schaffen, nr. 3516/1.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : mevrouw Griet Smaers]
5.
- Wetsvoorstel (mevrouw Catherine Fonck) tot wijziging van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht, teneinde die in te stellen vanaf de leeftijd van vijf jaar, nrs 51/1 tot 4.
54K0051
- Wetsvoorstel (de heer Olivier Maingain en mevrouw Véronique Caprasse) tot wijziging van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht, ter verlaging van de beginleeftijd waarop de verplichting geldt de eerste schoolervaring op te doen, nrs 150/1 en 2.
- Wetsvoorstel (mevrouw Karine Lalieux, de heer André Frédéric, mevrouw Fabienne Winckel, en de heren Paul-Olivier Delannois, Jean-Marc Delizée en Philippe Blanchart) tot wijziging van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht, wat de aanvang van de leerplicht betreft, nrs 1061/1 tot 3.
- Wetsvoorstel (de heren Marcel Cheron, Kristof Calvo, Jean-Marc Nollet, Stefaan Van Hecke en Gilles Vanden Burre) tot wijziging van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht, teneinde de kinderen schoolplichtig te maken vanaf de leeftijd van 5 jaar, nrs 1075/1 tot 4.
- Wetsvoorstel (de heren Patrick Dewael en David Clarinval, de dames Patricia Ceysens en Kattrin Jadin, de heer Frank Wilrycx, mevrouw Caroline Cassart-Mailleux en de heren Vincent Van Quickenborne en Benoît Friart) tot wijziging van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht teneinde de leerplicht op vijfjarige leeftijd te laten aanvangen, nrs 1086/1 en 2.
- Wetsvoorstel (mevrouw Meryame Kitir, de heer Youro Casier en mevrouw Karin Jiroflée) tot wijziging van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht, teneinde kinderen schoolplichtig te maken vanaf de leeftijd van drie jaar, nr. 3334/1.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : mevrouw Leen Dierick]
6. Voorstel van resolutie (de heer Olivier Maingain, mevrouw Véronique Caprasse, de heren Daniel Senesael, Alain Top, Georges Dallemagne en Jean-Jacques Flahaux en mevrouw Gwenaëlle Grovonius) over de verduidelijking en de stopzetting van de regeling inzake pensioenen die worden toegekend aan Belgische voormalige militaire collaborateurs van het Duitse nationaalsocialistische regime tijdens de Tweede Wereldoorlog, nrs 2243/1 tot 8. 54K2243
[Rapporteurs : mevrouw Kattrin Jadin en de heer Wouter De Vriendt]
7. Voorstel van resolutie (de heren Richard Miller, David Clarinval, Gautier Calomne en Jean-Jacques Flahaux en mevrouw Kattrin Jadin) over het op gang brengen van een dialoog met de Franse Staat in verband met de waardevolle schilderijen uit het kunstpatrimonium van Vlaanderen, Wallonië en Brussel die door het leger van de Franse Revolutie werden getranslokaliseerd, nrs 2847/1 tot 11. 54K2847
[Rapporteurs : de dames An Capoen en Fatma Pehlivan]
8.
- Wetsvoorstel (de heren Jan Spooren, Benoît Piedboeuf, Eric Van Rompuy, Luk Van Biesen, Vincent Scourneau, Roel Deseyn en Dirk Van Mechelen) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voor wat betreft de fiscale bepalingen van de jobsdeal, nrs 3482/1 tot 5.
54K3482
- Wetsvoorstel (de heren Jan Spooren en Peter De Roover) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de arbeidsdeal, nr. 3430/1.
- Wetsvoorstel (de heren Luk Van Biesen, Dirk Van Mechelen en Patrick Dewael) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voor wat betreft de fiscale bepalingen van de jobsdeal, nr. 3437/1.
- Wetsvoorstel (de heren David Clarinval, Benoît Piedboeuf, Eric Van Rompuy, Luk Van Biesen, Vincent Van Quickenborne en Roel Deseyn) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake de belastingvermindering voor pensioenen en ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, nr. 3446/1.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteurs : de heren Peter Dedecker en Benoît Piedboeuf]
9. Wetsvoorstel (de dames Stéphanie Thoron en Sybille de Coster-Bauchau) tot wijziging van de wet van 18 maart 2016 betreffende de Federale Pensioendienst, teneinde de FPD te machtigen subsidies te verlenen aan bepaalde federaties en organisaties die opkomen voor de oorlogsslachtoffers en hun rechthebbenden, nrs 3541/1 tot 3. 54K3541
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : de heer David Clarinval]
10. Wetsvoorstel (de dames Karin Jiroflée en Meryame Kitir en de heren Alain Top, Youro Casier en Jean-Marc Delizée) tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap met het oog op het vermijden van het onterecht verlies van rechten voor personen met een handicap, nrs 3352/1 tot 4. 54K3352
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : mevrouw Karin Temmerman]
11.
- Voorstel van resolutie (de dames Sonja Becq en Nathalie Muylle, de heren Roel Deseyn, Veli Yüksel en Franky Demon en mevrouw Els Van Hoof) voor het uitwerken van een strategisch plan voor de bestrijding en behandeling van de obesitasproblematiek, nrs 55/1 tot 5.
54K0055
- Voorstel van resolutie (mevrouw Catherine Fonck) over de uitwerking van een alomvattende aanpak van obesitas, in het bijzonder bij kinderen en jongeren, nrs 936/1 en 2.
- Voorstel van resolutie (mevrouw Anne Dedry, de heren Benoit Hellings, Marcel Cheron en Georges Gilkinet en de dames Sarah Schlitz en Véronique Waterschoot) betreffende obesitas bij kinderen en jongeren, nrs 2373/1 en 2.
[Rapporteur : de dames Valerie Van Peel et Yoleen Van Camp]
De punten 12 en 13 invoegen na punt 2 :
12. Wetsontwerp betreffende de gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten, nrs 3412/1 tot 7. 54K3412
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : de heer Stefaan Van Hecke]
13. Wetsvoorstel (de heren Gautier Calomne en Philippe Goffin, mevrouw Sybille de Coster-Bauchau, de heren Raf Terwingen, Egbert Lachaert, Stefaan Van Hecke, Christian Brotcorne, Peter Vanvelthoven en Patrick Dewael, mevrouw Carina Van Cauter) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, teneinde te bepalen dat op zon- en/of feestdagen huwelijken mogen worden voltrokken, nrs 3564/1 tot 4. 54K3564
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Zonder verslag]
Benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van het bureau van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen, nr. 3531/1.
Inoverwegingnemingen (Rgt. art. 75, nrs 4, 5, 6, 7)

(zie bijlage)

Naamstemmingen
over de afgehandelde wetsontwerpen en voorstellen.

om 18.05 uur Dossier

Eventuele hervatting van de agenda van de vergadering van 14.15 uur.

BIJLAGE

Inoverwegingnemingen (Rgt. art. 75, nrs 4, 5, 6, 7)
1. Wetsvoorstel (de heren Raoul Hedebouw en Marco Van Hees) tot instelling van een afkoelingsperiode en andere onverenigbaarheden voor kabinetsmedewerkers, teneinde "draaideuren" te voorkomen, nr. 3590/1. 54K3590
2. Wetsvoorstel (de heren Raoul Hedebouw en Marco Van Hees) tot opheffing van de loonwet van 26 juli 1996 met het oog op het herstel van de koopkracht, nr. 3591/1. 54K3591
3. Wetsvoorstel (de heren Raoul Hedebouw en Marco Van Hees) voor het verhogen van het minimumloon naar 14 euro, nr. 3592/1. 54K3592
4. Wetsvoorstel (de heren Raoul Hedebouw en Marco Van Hees) tot wijziging van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 met het oog op de verhoging van het minimumpensioen tot 1 500 euro netto per maand, nr. 3593/1. 54K3593
5. Wetsvoorstel (de dames Kristien Van Vaerenbergh, Sophie De Wit en Sarah Smeyers) betreffende de toegang tot het bevolkingsregister met het oog op erfrechtelijke genealogie, nr. 3594/1. 54K3594
6. Wetsvoorstel (de dames Leen Dierick en Griet Smaers) houdende wijziging van het Wetboek van economisch recht met betrekking tot misbruik van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen, nr. 3595/1. 54K3595
7. Wetsvoorstel (de heer Frédéric Daerden c.s.) tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, nr. 3600/1. 54K3600
8. Voorstel van resolutie (de heer Jean-Jacques Flahaux) over een bijsturing van het buitenlandbeleid van België ten aanzien van Cambodja ingevolge de verkiezingen van juli 2018, nr. 3601/1. 54K3601
9. Voorstel (de heer Michel de Lamotte, mevrouw Catherine Fonck en de heer Francis Delpérée) tot wijziging van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers, opdat de beleidsverklaringen en de beleidsnota's worden aangevuld met gekwantificeerde doelstellingen inzake sociale, milieugerelateerde en economische indicatoren, nr. 3609/1. 54K3609
10. Wetsvoorstel (de dames Sarah Smeyers, Kristien Van Vaerenbergh, Sophie De Wit en Goedele Uyttersprot) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de borgstelling door de buitenlandse eiser betreft, nr. 3612/1. 54K3612
11. Wetsvoorstel (mevrouw Nele Lijnen) tot wijziging van de wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen, nr. 3617/1. 54K3617
12. Wetsvoorstel (mevrouw Sandrine De Crom) inzake de aanwezigheidsregistratie in het kader van de forfaitaire bijdragevermindering voor vaste werknemers met een voltijdse arbeidsovereenkomst in de horeca, nr. 3626/1. 54K3626
13. Wetsvoorstel (de heren Raoul Hedebouw en Marco Van Hees) tot afschaffing van de ereloonsupplementen bij een ziekenhuisopname, nr. 3627/1. 54K3627
14. Wetsvoorstel (mevrouw Inez de Coninck en de heer Peter De Roover) tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, nr. 3628/1. 54K3628
De bijlage als volgt aanvullen :
15. Voorstel van resolutie (de heren Emir Kir, Eric Thiébaut, de dames Nawal Ben Hamou en Julie Fernandez Fernandez) over een evenwichtige bijwerking van de KUL-norm, op basis van de werkelijke behoeften van de politiezones, nr. 3637/1. 54K3637
16. Wetsvoorstel (de dames Isabelle Galant en Caroline Cassart-Mailleux) tot aanpassing van verschillende wettelijke bepalingen ingevolge de overdracht van bepaalde bevoegdheden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid naar het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen en houdende bepaalde terminologische aanpassingen, nr. 3640/1. 54K3640
17. Voorstel van resolutie (de heer Georges Dallemagne) over de bevordering van de investeringen van Defensie in dual use-innovaties voor burgerlijk en militair gebruik, en over de verrekening van die investeringen in de NAVO-doelstelling om 2 % van het bbp aan Defensie te besteden, nr. 3641/1. 54K3641
18. Wetsvoorstel (de heer Jean-Jacques Flahaux) tot wijziging van de op 16 maart 1968 gecoördineerde wet betreffende de politie over het wegverkeer en tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, nr. 3644/1. 54K3644
19. Wetsvoorstel (de heer Franky Demon en mevrouw Sonja Becq) tot wijziging van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten, nr. 3645/1. 54K3645
20. Voorstel van resolutie (de heren Vincent Van Peteghem en Jef Van den Bergh) voor een substitutie van luchtvervoer naar treinvervoer, nr. 3646/1. 54K3646
21. Wetsvoorstel (de heer Alain Top c.s.) tot wijziging van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten voor wat federale ambtenaren die lid zijn van een Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst betreft, nr. 3647/1. 54K3647
22. Wetsvoorstel (de heren Luk Van Biesen en Dirk Van Mechelen) houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde, nr. 3648/1. 54K3648
23. Wetsvoorstel (de heer David Geerts) tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt, nr. 3649/1. 54K3649
24. Wetsvoorstel (mevrouw Meyrem Almaci en de heer Georges Gilkinet) tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen, betreffende de invoering van een bankierseed en een tuchtrechtelijke regeling, nr. 3650/1. 54K3650
25. Wetsvoorstel (de heer Raf Terwingen c.s.) Strafwetboek ? Boek 1 en Boek 2, nr. 3651/1. 54K3651