AGENDA PLENAIRE

Voorstel tot toevoeging aan de agenda en aan de lijst van de in overweging te nemen voorstellen

PLENAIRE VERGADERINGEN

DONDERDAG 06/12/2018

om 14.15 uur Dossier

Eedaflegging van nieuwe leden
Voorstellen van resolutie
- Voorstel van resolutie (de heren Georges Dallemagne en Olivier Maingain, de dames Vanessa Matz, Catherine Fonck en Julie Fernandez Fernandez) over de ondertekening door België van het Mondiaal Pact voor veilige, ordelijke en reguliere migratie, nrs 3385/1 tot 3.
54K3385
- Voorstel van resolutie (de heren Wouter De Vriendt, Kristof Calvo en Georges Gilkinet, de dames Meyrem Almaci en Sarah Schlitz) om de federale regering op te roepen het Global Compact for Migration zonder voorbehoud te steunen, nrs 3386/1 en 2.
[Rapporteur : de heer Jean-Jacques Flahaux]
Naamstemming over de voorstellen van resolutie
Mondelinge vragen
Wetsontwerpen
1. Wetsontwerp houdende diverse arbeidsbepalingen, nrs 3347/1 en 2. 54K3347
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : de heer Stefaan Vercamer]
2. Wetsontwerp tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, wat de klinische netwerking tussen ziekenhuizen betreft, nrs 3275/1 tot 8. 54K3275
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteurs : mevrouw Catherine Fonck en de heer Jan Vercammen]
3. Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 15 oktober 2017 tot vaststelling voor het jaar 2017 van het bedrag van de repartitiebijdrage bedoeld in artikel 14, § 8, zestiende lid, van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales, nr. 3401/1. 54K3401
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : mevrouw Caroline Cassart-Mailleux]
Inoverwegingnemingen (Rgt. art. 75, nrs 4, 5, 6, 7)

(zie bijlage)

Naamstemmingen
1. over de moties ingediend tot besluit van de interpellatie van mevrouw Anne-Catherine Goffinet over "het wegwerken van de belangrijke problemen op spoorlijn 162 van en naar Luxemburg" (nr. 288). I5400288
[gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van 28 november 2018]
2. over de afgehandelde wetsontwerpen.

om 18.05 uur Dossier

Eventuele hervatting van de agenda van de vergadering van 14.15 uur.

BIJLAGE

Inoverwegingnemingen (Rgt. art. 75, nrs 4, 5, 6, 7)
1. Voorstel van bijzondere wet (de heer Jan Penris, mevrouw Barbara Pas en de heer Filip Dewinter) tot wijziging van artikel 5, § 1, II, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen in verband met de burgerschapsproef voorgeschreven met het oog op de naturalisatie van vreemdelingen, nr. 3393/1. 54K3393
2. Wetsvoorstel (de heer Jan Penris, mevrouw Barbara Pas en de heer Filip Dewinter) tot invoering van het Staatsburgerschapswetboek, nr. 3394/1. 54K3394
3. Wetsvoorstel (mevrouw Sarah Smeyers) tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft de illegale binnenkomst en het illegaal verblijf, nr. 3398/1. 54K3398
4. Voorstel van resolutie (de heren Hans Bonte en Peter Vanvelthoven c.s.) tot actief opsporen en repatriëren van kinderen van Belgische Syriëstrijders, nr. 3399/1. 54K3399
De bijlage als volgt aanvullen :
5. Wetsvoorstel (de heer Roel Deseyn) tot wijziging van de wet van 19 december 2012 betreffende de bezoldiging van de personeelsleden en van de mandatarissen van de instellingen van openbaar nut, van de autonome overheidsbedrijven en de rechtspersonen waarop de Staat rechtstreeks of onrechtstreeks een overheersende invloed uitoefent, als natuurlijke persoon ter invoering van een loonnorm voor overheidsbestuurders, nr. 3410/1. 54K3410