AGENDA PLENAIRE

Voorstel tot toevoeging aan de lijst van de in overweging te nemen voorstellen

PLENAIRE VERGADERINGEN

DONDERDAG 12/07/2018

om 14.15 uur Dossier

Mondelinge vragen
Wetsontwerpen en voorstellen
1. Wetsontwerp betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg, nrs 3189/1 tot 3. 54K3189
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : mevrouw Anne Dedry]
2. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 augustus 2013 tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur, nrs 3124/1 en 2. 54K3124
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : mevrouw Julie Fernandez Fernandez]
3. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 mei 2001 houdende statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht, nr. 3125/1. 54K3125
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : de heer Peter Buysrogge]
4. Wetvoorstel (de heren Christoph D'Haese en Brecht Vermeulen, mevrouw Katja Gabriëls en de heer Egbert Lachaert) tot wijziging van de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten, nrs 3084/1 tot 6. 54K3084
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : de heer Eric Thiébaut]
5. Wetsvoorstel (de heer Veli Yüksel) tot invoering van de vereiste van ouderlijke toestemming voor alleenreizende minderjarigen die zich buiten het Schengengebied begeven, nrs 1234/1 tot 5. 54K1234
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : mevrouw Sabien Lahaye-Battheu]
6. Wetsontwerp tot harmonisatie van de begrippen elektronische handtekening en duurzame gegevensdrager en tot opheffing van de belemmeringen voor het sluiten van overeenkomsten langs elektronische weg, nrs 3153/1 tot 3. 54K3153
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : de heer Jean-Jacques Flahaux]
Inoverwegingnemingen (Rgt. art. 75, nrs 4, 5, 6, 7)

(zie bijlage)

Naamstemmingen
1. over de moties ingediend tot besluit van de interpellaties van :
- mevrouw Julie Fernandez Fernandez tot de eerste minister over "de beslissing van de regering om de F-16's te vervangen" (nr. 273).
I5400273
- de heer Georges Dallemagne tot de eerste minister over "het standpunt van de Belgische regering in verband met de analyse van het Franse aanbod tot strategisch partnerschap betreffende het Rafale-vliegtuig" (nr. 275).
- de heer Dirk Van der Maelen tot de eerste minister over "de vervanging of verlenging van de F-16 vloot" (nr. 276).
- de heer Olivier Maingain tot de eerste minister over "het standpunt van de Belgische regering over de verlenging van de levensduur van de F-16's" (nr. 278).
[gehouden in de openbare vergadering van de verenigde commissies voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging van 4 juli 2018]
2. over de afgehandelde wetsontwerpen en wetsvoorstellen.

om 18.05 uur Dossier

Eventuele hervatting van de agenda van de vergadering van 14.15 uur.

BIJLAGE

Inoverwegingnemingen (Rgt. art. 75, nrs 4, 5, 6, 7)
1. Wetsvoorstel (de dames Maya Detiège en Fatma Pehlivan en de heer Dirk Van der Maelen) tot invoering van de verplichting voor de beursgenoteerde vennootschappen tot het opstellen van een transparantierapport, nr. 3210/1. 54K3210
2. Wetsvoorstel (de heren Michel de Lamotte en Benoît Lutgen) tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, teneinde de toegang tot die verzekering te waarborgen tegen niet-discriminerende voorwaarden, nr. 3211/1. 54K3211
3. Voorstel van resolutie (de heren Richard Miller en Damien Thiéry en mevrouw Kattrin Jadin) over een actieve bijdrage van België aan de internationale onderhandelingen betreffende de autonome dodelijke wapensystemen in het kader van het Verdrag van 10 oktober 1980 inzake bepaalde conventionele wapens, alsook over een verbod in ons land op de financiering van het onderzoek naar en de productie en de aankoop van autonome dodelijke wapensystemen, en bijgevolg op het bezit en het gebruik van dergelijke wapens, nr. 3219/1. 54K3219
4. Wetsvoorstel (mevrouw Veerle Wouters en de heer Hendrik Vuye) tot wijziging van artikel 40 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, nr. 3220/1. 54K3220
5. Voorstel (mevrouw Veerle Wouters en de heer Hendrik Vuye) tot wijziging van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers ter regeling van de bespreking van de activiteitenverslagen van de leden van de koninklijke familie en het verslag van de eerste voorzitter en de voorzitter van het Rekenhof betreffende de bestedingen van de dotatiegelden, nr. 3221/1. 54K3221
De bijlage als volgt aanvullen :
6. Wetsvoorstel (de heren Vincent Van Quickenborne, David Clarinval, Wim Van der Donckt en Stefaan Vercamer) tot wijziging van de wet van ... betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie en van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, nr. 3223/1. 54K3223
7. Wetsvoorstel (mevrouw Inez De Coninck, de heren David Clarinval, Servais Verherstraeten en Patrick Dewael en mevrouw Meryame Kitir) tot wijziging van de wet van 22 mei 2014 betreffende de doorrekening door het Federaal Planbureau van de verkiezingsprogramma?s van de politieke partijen bij de verkiezing voor de Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 3227/1. 54K3227
8. Voorstel van resolutie (de heer Vincent Van Peteghem c.s.) voor een verlaagd btw-tarief inzake infrastructuurwerken, nr. 3228/1. 54K3228