AGENDA PLENAIRE

Voorstel tot wijziging aan de agenda en voorstel tot toevoeging aan de lijst van de in overweging te nemen voorstellen

PLENAIRE VERGADERINGEN

DONDERDAG 17/05/2018

om 14.15 uur Dossier

Mondelinge vragen
Wetsontwerpen en voorstel
1.
- Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, van het Burgerlijk Wetboek en van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, nrs 2827/1 tot 10.
54K2827
- Wetsvoorstel (de dames Sabien Lahaye-Battheu en Carina Van Cauter, de heer Egbert Lachaert en mevrouw Laurette Onkelinx) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de kennisgeving van vonnissen en arresten betreft, nrs 760/1 tot 4.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : de heer Raf Terwingen]
Volgend punt verdagen naar donderdag 24 mei 2018 :
2. Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met het oog op het invoeren van de bijzondere opsporingsmethode burgerinfiltratie, nrs 2940/1 tot 8. 54K2940
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteurs : de heren Stefaan Van Hecke en Gautier Calomne]
3. Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 februari 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020, nr. 3019/1. 54K3019
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : de heer Dirk Janssens]
4. Voorstel (mevrouw Barbara Pas, de heren Filip Dewinter en Jan Penris) tot wijziging van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers inzake de afschaffing van het in overweging nemen van wetsvoorstellen, nr. 387/1. 54K0387
[Rapporteur : mevrouw Griet Smaers]
[Toepassing van artikel 88 van het Reglement]
Inoverwegingnemingen (Rgt. art. 75, nrs 4, 5, 6, 7)

(zie bijlage)

Naamstemmingen
over de afgehandelde wetsontwerpen en het voorstel.

om 18.05 uur Dossier

Eventuele hervatting van de agenda van de vergadering van 14.15 uur.

BIJLAGE

Inoverwegingnemingen (Rgt. art. 75, nrs 4, 5, 6, 7)
1. Voorstel van resolutie (de heer Georges Dallemagne en mevrouw Isabelle Poncelet) over de instelling van één enkele tariefzone voor het openbaar vervoer in de GEN-zone rond Brussel, nr. 3077/1. 54K3077
2. Wetvoorstel (de heer Gautier Calomne c.s.) tot invoering van een systeem voor de kwalitatieve beoordeling van de federale overheidsdiensten, nr. 3080/1. 54K3080
3. Wetsvoorstel (mevrouw Fabienne Winckel c.s.) tot instelling van een verplichte loonpariteit in de privébedrijven, nr. 3081/1. 54K3081
4. Voorstel van resolutie (mevrouw Nawal Ben Hamou c.s.) ter aanmoediging van de totstandbrenging van moedermelkbanken in de ziekenhuizen en over de vaststelling van regels voor de werking ervan, nr. 3082/1. 54K3082
5. Wetsvoorstel (mevrouw Yoleen Van Camp c.s.) tot invoering van een uniforme geldigheidsduur en terugbetalingstermijn voor geneesmiddelenvoorschriften, nr. 3085/1. 54K3085
6. Wetsvoorstel (mevrouw Karin Temmerman en de heer Peter Vanvelthoven) tot wijziging van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie wat de onbeperkte aansprakelijkheid van de exploitant bij een nucleair ongeval betreft, nr. 3090/1. 54K3090
7. Wetsvoorstel (de heer Luk Van Biesen) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat het taxatieregime van achterstallige pensioenen betreft, nr. 3091/1. 54K3091
De bijlage aanvullen als volgt :
8. Wetsvoorstel (de dames Muriel Gerkens en Anne Dedry) houdende de mogelijkheid gametendonatie identificeerbaar te maken, nr. 3101/1. 54K3101
9. Wetsvoorstel (de heren Peter De Roover, Ahmed Laaouej, David Clarinval, Servais Verherstraeten en Patrick Dewael, mevrouw Meryame Kitir, de heer Jean-Marc Nollet en mevrouw Catherine Fonck) tot wijziging van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, nr. 3104/1. 54K3104