AGENDA PLENAIRE

Voorstel tot toevoeging aan de lijst van de in overweging te nemen voorstellen

PLENAIRE VERGADERINGEN

DONDERDAG 03/05/2018

om 14.15 uur Dossier

Eedaflegging van een nieuw lid
Mondelinge vragen
Wetsontwerpen en voorstellen
1. Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake het Leefmilieu, nrs 2972/1 tot 3. 54K2972
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : de heer Benoît Piedboeuf]
2. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, nr. 3014/1. 54K3014
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : mevrouw Monica De Coninck]
3. Voorstel van resolutie (mevrouw Catherine Fonck) waarin de wegwerking wordt gevraagd van de belemmeringen voor orgaandonaties door levende donoren, door te zorgen voor de vergoeding van alle ten laste van de donor komende medische kosten en te voorzien in een compensatie voor het inkomensverlies, nrs 49/1 tot 4. 54K0049
[Rapporteurs : de dames Anne Dedry en Karin Jiroflée]
4. Wetsvoorstel (mevrouw Leen Dierick, de heren Roel Deseyn, Vincent Van Peteghem en Stefaan Vercamer, mevrouw Caroline Cassart-Mailleux en de heren Johan Klaps, Bert Wollants en Werner Janssen) tot invoering van de Gecoördineerde Universele Tijd (UTC) als basis voor de wettelijke tijd in België, nrs 2280/1 tot 6. 54K2280
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteurs : de dames Caroline Cassart-Mailleux en Maya Detiège]
5. Voorstel van resolutie (de heer Johan Klaps, de dames Leen Dierick en Rita Gantois, de heer Werner Janssen, de dames Nele Lijnen en Griet Smaers en de heer Bert Wollants) met betrekking tot het betaalgedrag van de federale overheid, nrs 2965/1 tot 4. 54K2965
[Rapporteur : mevrouw Maya Detiège]
6. Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord met uitwisseling van brieven tussen het Koninkrijk België en de Internationale Organisatie voor Criminele Politie - INTERPOL (O.I.C.P. - INTERPOL), gedaan te Lyon op 14 oktober 2014 en te Brussel op 24 oktober 2014, nrs 2997/1 tot 3. 54K2997
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Zonder verslag]
7. Wetsontwerp houdende instemming met het Tweede Protocol tot wijziging en aanvulling van het Aanvullend Akkoord, gesloten te Straatsburg op 3 december 1974 tussen het Koninkrijk België en de Raad van Europa, bij het Algemeen Akkoord inzake de voorrechten en immuniteiten van de Raad van Europa, ondertekend te Parijs op 2 september 1949, gedaan te Brussel op 15 april 2016, nrs 3001/1 tot 3. 54K3001
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Zonder verslag]
8. Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag over de erkenning en de omwisseling van rijbewijzen tussen het Koninkrijk België en het Prinsdom Andorra, opgemaakt te Brussel op 1 april 2009, nr. 3002/1. 54K3002
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : de heer Jean-Jacques Flahaux]
9. Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Senegal betreffende het luchtvervoer, gedaan te Dakar op 18 januari 2013, nr. 3017/1. 54K3017
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : mevrouw Els Van Hoof]
Inoverwegingnemingen (Rgt. art. 75, nrs 4, 5, 6, 7)

(zie bijlage)

Naamstemmingen
over de afgehandelde wetsontwerpen en voorstellen.

om 18.05 uur Dossier

Eventuele hervatting van de agenda van de vergadering van 14.15 uur.

BIJLAGE

Inoverwegingnemingen (Rgt. art. 75, nrs 4, 5, 6, 7)
1. Wetsvoorstel (mevrouw Catherine Fonck) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in verband met de giften, nr. 3051/1. 54K3051
2. Voorstel van resolutie (de heer Benoît Dispa) over Belfius en het goed beheer van overheidsparticipaties, nr. 3058/1. 54K3058
3. Wetsvoorstel (mevrouw Karin Jiroflée c.s.) betreffende het uit het strafrecht halen van de vrijwillige zwangerschapsonderbreking, nr. 3059/1. 54K3059
De bijlage als volgt aanvullen :
4. Wetsvoorstel (mevrouw Griet Smaers c.s.) tot invoering van een geboorteverlof voor zelfstandigen en tot invoering van geboortehulp voor zelfstandigen die geen geboorteverlof opnemen, nr. 3067/1. 54K3067
5. Voorstel van resolutie (de heer Servais Verherstraeten) betreffende het aanpassen van het tijdskrediet, nr. 3068/1. 54K3068