AGENDA PLENAIRE

Voorstel tot toevoeging aan de agenda en aan de lijst van de in overweging te nemen voorstellen

PLENAIRE VERGADERINGEN

DONDERDAG 07/12/2017

om 14.15 uur Dossier

Mondelinge vragen
Wetsontwerpen
1. Wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen II, nr. 2764/1. 54K2764
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteurs : mevrouw Griet Smaers en de heer Johan Klaps]
2. Wetsontwerp betreffende de postdiensten, nrs 2694/1 tot 8. 54K2694
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : mevrouw Gwenaëlle Grovonius]
Inoverwegingnemingen (Rgt. art. 75, nrs 4, 5, 6, 7)

(zie bijlage)

Naamstemmingen
1. over de moties ingediend tot besluit van de interpellatie van mevrouw Julie Fernandez Fernandez over "de toekomst van het Militair Hospitaal van Neder-Over-Heembeek" (nr. 237).
[gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Landsverdediging van 29 november 2017]
2. over de afgehandelde wetsontwerpen.

om 18.05 uur Dossier

Eventuele hervatting van de agenda van de vergadering van 14.15 uur.

BIJLAGE

Inoverwegingnemingen (Rgt. art. 75, nrs 4, 5, 6, 7)
1. Voorstel van resolutie (de heren Gautier Calomne en David Clarinval) over de zomer- en wintertijdregeling, nr. 2782/1. 54K2782
2. Wetsvoorstel (de dames Els Van Hoof en Nahima Lanjri) tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen wat het discriminatieverbod op vaderschap of meemoederschap betreft, nr. 2794/1. 54K2794
3. Voorstel van resolutie (de heren Gautier Calomne en David Clarinval) over de steun aan de uitbouw van de Silver Economy in België, nr. 2799/1. 54K2799
4. Voorstel van resolutie (de heer Brecht Vermeulen c.s.) betreffende het inperken van medewerkers voor oud-ministers en oud-staatssecretarissen, nr. 2800/1. 54K2800
5. Voorstel (de heer André Frédéric c.s.) tot wijziging van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers aangaande de deelname van de volksvertegenwoordigers aan de commissiewerkzaamheden, nr. 2801/1. 54K2801
6. Voorstel van bijzondere wet (de heer Franky Demon c.s.) tot wijziging van de bijzondere wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle op de naleving betreft, nr. 2802/1. 54K2802
7. Voorstel (de heer Emmanuel Burton c.s.) teneinde in het Reglement van de Kamer een artikel betreffende het lobbyregister in te voegen, nr. 2803/1. 54K2803
8. Voorstel (de heer André Frédéric c.s.) tot herziening van het Reglement van de Kamer wat het digitaal verslag betreft, nr. 2805/1. 54K2805
9. Voorstel (de heer Franky Demon c.s.) tot herziening van het Reglement van de Kamer wat de opvolging van Europese aangelegenheden betreft, nr. 2807/1. 54K2807
10. Wetsvoorstel (de heer Gautier Calomne c.s.) tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof wat de controle op de mandatenlijst en de vermogensaangifte betreft, nr. 2809/1. 54K2809
11. Wetsvoorstel (de heer Brecht Vermeulen c.s.) tot wijziging van de wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle op de naleving betreft, nr. 2810/1. 54K2810
12. Wetsvoorstel (de heer Brecht Vermeulen c.s.) tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers, wat de cumulatie van publieke vergoedingen betreft, nr. 2811/1. 54K2811
13. Voorstel van bijzondere wet (mevrouw Katja Gabriëls c.s.) tot wijziging van de Bijzondere Wet tot Hervorming der Instellingen van 8 augustus 1980, wat de cumulatie van publieke vergoedingen betreft, nr. 2812/1. 54K2812
14. Wetsvoorstel (de heer Emmanuel Burton c.s.) tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot Hervorming der Instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, wat de cumulatie van publieke vergoedingen betreft, nr. 2813/1. 54K2813
15. Voorstel (de heer Brecht Vermeulen c.s.) tot wijziging van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers wat de datum van indiening van de aangifte van mandaten, ambten en beroepen, en de vermogensverklaring betreft, nr. 2814/1. 54K2814
16. Voorstel van bijzondere wet (mevrouw Katja Gabriëls c.s.) tot wijziging van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, wat de cumulatie van mandaten betreft, nr. 2815/1. 54K2815
17. Wetsvoorstel (mevrouw Catherine Fonck c.s.) tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers, wat de cumulatie van mandaten betreft, nr. 2816/1. 54K2816
18. Wetsvoorstel (mevrouw Catherine Fonck c.s.) tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, wat de cumulatie van mandaten betreft, nr. 2817/1. 54K2817
19. Voorstel (mevrouw Monica De Coninck c.s.) tot wijziging van artikel 28 van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 2818/1. 54K2818
20. Wetsvoorstel (mevrouw Sophie De Wit c.s.) betreffende de bijzondere verbeurdverklaring in drugszaken, nr. 2819/1. 54K2819
21. Wetsvoorstel (de dames Sonja Becq en Nahima Lanjri en de heer Stefaan Vercamer) tot wijziging van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, nr. 2821/1. 54K2821
22. Wetsvoorstel (mevrouw Griet Smaers c.s.) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de notie "gehandicapt" inzake de verhoogde belastingvrije som betreft, nr. 2822/1. 54K2822
23. Wetsvoorstel (de heer Raf Terwingen c.s.) tot uitbreiding van de vrijstelling van de taks ter vergoeding van de successierechten en van het kadastraal inkomen, nr. 2823/1. 54K2823
24. Wetsvoorstel (mevrouw Annick Lambrecht) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de verplichte oproeping in minnelijke schikking ter bestrijding van de schuldindustrie, nr. 2824/1. 54K2824
De bijlage als volgt aanvullen :
25. Wetsvoorstel (de heren Raoul Hedebouw en Marco Van Hees) houdende de invoering van een efficiënt, doelmatig en toegankelijk geneesmiddelbeleid door toepassing van het kiwimodel, nr. 2825/1. 54K2825
26. Voorstel van resolutie (de heer Georges Dallemagne) over het beëindigen van slavernij en andere mensenrechtenschendingen waarvan migranten in Libië het slachtoffer zijn, nr. 2831/1. 54K2831
27. Voorstel van resolutie (de dames Muriel Gerkens en Evita Willaert, de heren Jean-Marc Nollet en Wouter De Vriendt en de dames Laurette Onkelinx en Catherine Fonck) over het inrichten van een "Conferentie voor de vrouwenrechten", nr. 2832/1. 54K2832
28. Wetsvoorstel (de heer Jef Van den Bergh en mevrouw Daphné Dumery) tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg teneinde de regeling "alle fietsers tegelijk groen" in te voeren, nr. 2833/1. 54K2833