.

Interpellatie Nr : I5400218


Zittingsperiode54
Zitting 201620170

Titel

Interpellatie van de heer Georges Dallemagne tot de eerste minister over "de bijzondere Ministerraad Veiligheid-Justitie, inzonderheid wat de aangekondigde maatregelen inzake cyberveiligheid betreft" (nr. 218).

Vraag van de heer Emir Kir aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "het Nationaal Cybernoodplan" (nr. 18284).

Vraag van de heer Emir Kir aan de eerste minister over "het Nationaal Cybernoodplan" (nr. 18285).

Vraag van de heer Emir Kir aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de opleidingen inzake cyberveiligheid voor ambtenaren" (nr. 18286).

Vraag van de heer Emir Kir aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de opleidingen inzake cyberveiligheid voor ambtenaren" (nr. 18288).

Auteur(s)

Georges, Dallemagne, cdH,
Emir, Kir, PS,

Datum mededeling plenaire vergadering 18/05/2017
Datum bespreking 23/05/2017

Vergadering

Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Openbaar Ambt

Toestand

01 BEEINDIGD 20170601

Ondervraagde minister

Charles, Michel, MR,
eerste minister

2 Ondervraagde minister

Jan, Jambon, N-VA,
Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen

3 Ondervraagde minister

Steven, Vandeput, N-VA,
Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Antwoordende minister

Charles, Michel, MR,
eerste minister

Integraal verslag

c0668, P.6
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Georges Dallemagne - cdH

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Emmanuel Burton - MR
Stemming : 01/06/2017 80(+) 61(-) 1(0) = 142
Document Motie   54M00218
Eurovoc-descriptorenCOMPUTERCRIMINALITEIT | OPENBARE VEILIGHEID | GEGEVENSBESCHERMING
Analyse van Handelingen I5400218

Volledige Fiche