ANALYSE VAN TUSSENKOMSTEN - DOCUMENT : I5400107

Document I5400107
Titel Interpellatie van mevrouw Catherine Fonck tot de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen over "de beschikbaarheid van jodiumtabletten bij een kernongeval" (nr. 107).

Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de uitvoering van de door het FANC aanbevolen maatregelen voor de omwoners van de centrale van Chooz" (nr. 8667).

Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "het informeren van de bevolking in geval van een kernramp" (nr. 8718).

Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "het nieuwe nucleaire noodplan" (nr. 8874).

Bespreking


2015/2016-0
C0335 03/02/2016
Catherine Fonck ,cdH - Kattrin Jadin ,MR - Georges Gilkinet ,Ecolo-Groen - Minister Jan Jambon ,N-VA -

Indiening moties


2015/2016-0
C0335 03/02/2016
Blz : 21, 22

Stemverklaring


2015/2016-0
P0098 18/02/2016
Eurovoc-hoofddescriptorBURGERBESCHERMING
Eurovoc-descriptorenNOODHULP | BURGERBESCHERMING | GENEESMIDDEL | NUCLEAIRE VEILIGHEID | KERNCENTRALE | TOEGANG TOT DE INFORMATIE
Volledige Fiche