Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

Donderdag 7 februari 2019

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Jeudi 7 février 2019

 

Après-midi

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 14.21 uur en voorgezeten door de heer Siegfried Bracke.

La séance est ouverte à 14.21 heures et présidée par M. Siegfried Bracke.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Aanwezig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l’ouverture de la séance:

Charles Michel, Kris Peeters.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Philippe Blanchart, Roel Deseyn, Luc Gustin, Annick Lambrecht, Benoît Lutgen, Sébastian Pirlot, Karin Temmerman, gezondheids­redenen / raisons de santé;

Maya Detiège, internationale assemblees/ assemblées internationales;

Emir Kir, buitenslands / à l'étranger.

 

Federale regering / gouvernement fédéral:

Didier Reynders, met zending (Kiev) / en mission (Kiev),

Pieter De Crem, Koen Geens, Maggie De Block, Europese Ministerraad (Boekarest) / Conseil des ministres européens (Bucarest).

 

01 Agenda

01 Ordre du jour

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 6 februari 2019, stel ik u voor op de agenda van de plenaire vergadering van vannamiddag in te schrijven:

de benoeming van de effectieve leden van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangenis­wezen, nr. 3531/1.

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 6 février 2019, je vous propose d'inscrire à l'ordre du jour de la séance plénière de cet après-midi:

la nomination des membres effectifs du Conseil central de surveillance pénitentiaire, n° 3531/1.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Vragen

Questions

 

02 Samengevoegde vragen van

- de heer Kristof Calvo aan de eerste minister over "de houding van de regering ten aanzien van de klimaatproblematiek" (nr. P3393)

- mevrouw Veerle Wouters aan de eerste minister over "de houding van de regering ten aanzien van de klimaatproblematiek" (nr. P3394)

- mevrouw Catherine Fonck aan de eerste minister over "de houding van de regering ten aanzien van de klimaatproblematiek" (nr. P3395)

- de heer Marco Van Hees aan de eerste minister over "de houding van de regering ten aanzien van de klimaatproblematiek" (nr. P3397)

02 Questions jointes de

- M. Kristof Calvo au premier ministre sur "la position du gouvernement sur la question du climat" (n° P3393)

- Mme Veerle Wouters au premier ministre sur "la position du gouvernement sur la question du climat" (n° P3394)

- Mme Catherine Fonck au premier ministre sur "la position du gouvernement sur la question du climat" (n° P3395)

- M. Marco Van Hees au premier ministre sur "la position du gouvernement sur la question du climat" (n° P3397)

 

02.01  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de eerste minister, de klimaatjongeren, de grootouders voor het klimaat, elf professoren van maar liefst vijf universiteiten, 11.11.11, Bond Beter Leefmilieu, bpost, Colruyt, De Lijn, KBC, Lidl, Proximus, Telenet, Triodos, Umicore, Unilever, VRT en WWF zijn allemaal voorstander van een nationale klimaatwet. Bij de twijfelaars bevinden zich CD&V en Open Vld, uw regeringspartijen, mijnheer de eerste minister.

 

Ik stel u vandaag dan ook een heel concrete vraag om hulp. Er is een duidelijke politieke meerderheid in het parlement om werk te maken van een nationale klimaatwet, om ambities te verankeren, om een duidelijk kader te schetsen om nadien een heleboel concrete maatregelen te nemen voor – eindelijk – een grote klimaatdoorbraak. Voor zo'n klimaatwet hebben wij echter een bijzondere meerderheid nodig. Wij hebben nood aan de steun van al uw regeringspartijen. U bent de N-VA al kwijtgespeeld. Wellicht zal de N-VA voor zo'n klimaatwet niet te overtuigen zijn, maar mijn fractie hoopt op de regering van lopende zaken te kunnen rekenen om een bondgenoot te zijn voor de klimaatwet.

 

Ik kan dus een heleboel vragen stellen, mijnheer de eerste minister, maar ik stel er maar één. U hebt de voorbije maanden een aantal keer uw klimaatambities uitgesproken op de tribune. U bent de jongste eerste minister in de geschiedenis van ons land, maar u moet wel met een stevig antwoord komen aan alle jonge mensen die op straat komen. Dat mogen wij toch verwachten van de jongste eerste minister in de geschiedenis van ons land. Er is dus maar één vraag die ik in deze fase aan u wil stellen: bent u, als eerste minister, fan van een klimaatwet en wilt u, samen met ons, uw huidige meerderheidspartijen, Open Vld en CD&V, overtuigen van de noodzaak daarvan? Het antwoord hoeft niet moeilijk te zijn, maar moet wel duidelijk zijn.

 

02.02  Veerle Wouters (Vuye&Wouters): Mijnheer de eerste minister, er wordt vandaag een bijzondere klimaatwet in overweging genomen en ik moet zeggen, ze is ook wel bijzonder.

 

Er staat een zevende staatshervorming op het spel. De bevoegdheden van de deelstaten inzake leefmilieu en klimaat worden volledig uitgehold en geüsurpeerd door dit voorstel, want we gaan voortaan de doelstellingen federaal opleggen. Ik dacht dat deze regering een communautaire stilstand had afgekondigd, maar dat zou ook uw vorige regering geweest kunnen zijn. Ik weet het niet. Dat vraag ik aan u.

 

Door die doelstellingen op te nemen in een bijzondere wet zijn we op weg naar een klimaat­zaak zoals in Nederland. De rechters zullen het klimaatbeleid bepalen en niet de parlementen.

 

Men gaat de klimaatdoelstellingen daarenboven inschrijven in een bijzondere wet. We gaan ze dus vergrendelen, we doen dat à la belge, zoals we dat gewoon zijn. Het moet duidelijk zijn dat we absoluut geen nood hebben aan nieuwe grendels. België is al vergrendeld genoeg. Laat ons daarmee ophouden.

 

Dit voorstel zal zelfs Lazarus uit zijn graf halen, want we gaan de Senaat nieuwe bevoegdheden geven. Ik dacht dat het in de hoofden hier toch wel duidelijk was dat de Senaat een nutteloze instelling was die stilaan kon worden afgeschaft, maar blijkbaar niet.

 

Wat staat nog in dat voorstel? Er komen ook nieuwe instellingen: een interministeriële klimaat­conferentie, een interparlementaire klimaat­commissie, een interfederaal klimaat­agentschap, een permanent onafhankelijk comité van klimaat­experts met een permanent secretariaat, drie gewestelijke onafhankelijke klimaatcomités. We gaan dus zeven nieuwe instellingen oprichten. Ik wil duidelijk zijn. België heeft al te veel overheid. Dat moet minder, niet meer.

 

Uw klimaatminister zegt dat zij dit voorstel steunt, mijnheer de eerste minister. Het zou zelfs op haar vraag zijn dat die tekst werd opgesteld. Ik hoor uw partner Open Vld niet zo positief reageren. Wat is het standpunt van deze minderheidsregering, mijnheer de eerste minister?

 

02.03  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le premier ministre, je suis surprise par l'incohérence de votre gouvernement minoritaire sur le dossier climatique. En cette fin de législature, vous avez placé le climat tout en haut de votre agenda politique. "La lutte contre le réchauffement climatique est la bataille du siècle", avez-vous dit. "Faire plus, plus vite, plus fort", avez-vous déclaré chez le Roi.

 

Votre ministre de l'Environnement, madame Marghem, que je ne vois pas ici, revendique haut et fort la maternité de la proposition de loi Climat, rédigée par un groupe d'experts universitaires du Nord et du Sud du pays. Cette proposition de loi bétonne des objectifs ambitieux sur le plan climatique, mais vise aussi à sortir des blocages entre fédéral et entités fédérées. C'est, dit-elle, "sa loi".

 

En même temps, deux partis de votre gouverne­ment, le CD&V et l'Open Vld, ne la soutiennent manifestement en rien. Où est l'erreur? Le climat n'est-il plus votre priorité? Mme Marghem ne serait-elle pas la mère de cette proposition de loi Climat, contrairement à ce qu'elle prétend? Votre ministre, Mme Marghem, a-t-elle agi sans avoir le soutien du gouvernement et sans votre soutien? C'est compliqué.

 

Il vous appartient, en tant que premier ministre, de convaincre les membres de votre gouvernement minoritaire de soutenir cette loi Climat, puisque nous en avons besoin pour atteindre la majorité des deux tiers. C'est la seule manière, monsieur le premier ministre, pour vous, de convaincre que ce que vous avez déclaré – accorder au climat beaucoup d'importance – n'est pas une posture électoraliste. Il en va de votre crédibilité, mais aussi de la crédibilité du monde politique face à tous ceux qui se mobilisent, les jeunes et les moins jeunes, de manière forte mais aussi pacifique, pour l'avenir. Oui ou non soutiendrez-vous cette loi Climat?

 

02.04  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, "la puissance de la rue" – il ne s'agit pas ici d'un titre du journal du PTB –, tel était une partie du titre de l'édito du Soir signé par Béatrice Delvaux, paru il y a quelques jours, qui écrivait ce qui suit: "À ceux qui se demandent encore à quoi ça sert de se battre et de descendre dans la rue, il faut montrer comment le climat, qui était le grand oublié de nombre de propos politiques, figure désormais au sommet des agendas."

 

Effectivement, on voit les politiques et même le gouvernement faire mine, tout d'un coup, de se réveiller sur la question du climat. On voit même une série de patrons soutenir l'appel "Sign for my Future".

 

Cependant, chers collègues, méfions-nous du greenwashing, c'est-à-dire des déclarations selon lesquelles on lave plus vert, mais qui seraient contredites par les faits.

 

Pour ce qui me concerne, je ne partage pas l'enthousiasme un peu béat de notre collègue, Kristof Calvo, vis-à-vis des patrons et de leur prise de conscience soudaine. En effet, parmi ces patrons, on trouve le patron de BNP Paribas Fortis, cinquième acteur mondial de financement des énergies fossiles, le patron de Danone, quatrième utilisateur mondial de plastique. Luminus s'est quant à lui vu attribuer un score de 2 sur 20 par Greenpeace car ce producteur investit massivement dans les énergies fossiles. Essent appartient a un consortium qui est en train de détruire une forêt en Allemagne pour y agrandir des mines de charbon. Solvay est membre du lobby européen du plastique. Je pourrais continuer encore longtemps car la liste est longue.

 

Le comble, c'est le chef de la FEB qui pose la question de savoir quel est le grand problème pour le climat, quel est l'obstacle fondamental qui nous empêche d'avancer en matière de climat, et qui répond à ces questions en disant que c'est l'indexation des salaires. L'indexation des salaires nous empêche donc d'avancer en matière de climat. Que dit-il encore? Il dit qu'il faut encore plus d'écotaxes pour la population. Comme cela va faire augmenter les prix, il faut supprimer l'indexation des salaires. Je ne crois pas que les jeunes qui manifestent encore aujourd'hui se battent pour que l'on réduise le salaire de leurs parents. 

 

Monsieur le premier ministre, va-t-on continuer à faire confiance aux patrons? Je pense ici notamment au Pacte pour les investissements stratégiques avec les patrons à la direction. Je pense au groupe de travail sur l'énergie. En effet, ce sont trois membres de la FEB dont son ancienne présidente qui dirigent ce groupe de travail. Allez-vous finalement suivre le conseil, supprimer l'index et augmenter les écotaxes? Avez-vous une mesure concrète à proposer, comme celle demandée par les jeunes, à savoir rendre gratuit le transport ferroviaire ou à tout le moins diminuer le prix des tickets de train plutôt que de continuer à l'augmenter, comme vous le faites actuellement dans une matière qui est fédérale?

 

02.05  Charles Michel, premier ministre: Monsieur le président, chers collègues, pour commencer, je voudrais rappeler aux parlementaires qui sont intervenus que le gouvernement est en affaires courantes. Il est en affaires courantes car la main qui a été tendue voici quelques semaines, au mois de décembre, n'a pas été saisie. Un certain nombre de partis auraient pu la saisir pour donner une capacité opérationnelle à un gouvernement jusqu'au dernier jour de la législature. Il me semble que certains ont la mémoire courte sur ce sujet!

 

Cela induit effectivement des conséquences sur la manière dont des débats sont menés au gouvernement et au Parlement.

 

Ten tweede, mijnheer Calvo, ik wil duidelijk zijn. Ik ben erg trots dat de huidige federale regering de voorbije vier jaar heel veel interfederale bevoegdheden over het klimaat heeft beslist. Men kan blijven herhalen dat men alles betwist, maar bijvoorbeeld de offshore wordt vandaag gezien als een troef voor ons land op internationaal niveau. Iedereen kan nu dus erkennen welke belangrijke inspanningen op dat vlak zijn geleverd.

 

Autre exemple: le pacte d'investissement comporte, aussi bien pour des questions de mobilité que dans le domaine des énergies, une très grande ambition directement liée à la volonté de saisir cet enjeu qu'est le climat comme occasion de stimuler le développement écono­mique, l'innovation, la recherche. Il faut aussi préparer nos infrastructures pour rendre le pays plus solide sur le plan socioéconomique et respecter nos engagements climatiques.

 

Ik kom dan tot een derde voorbeeld, de burden sharing. Wij zijn de eerste regering die erin slaagde op dat vlak een akkoord te sluiten. Ook dat is een stevig engagement.

 

Concreet, ik ben leider van een federale minderheidsregering in lopende zaken. Zoals ik een paar dagen geleden reeds heb aangekondigd, bevestig ik dat wij de beslissing hebben genomen om het Planbureau te vragen de concrete effecten van onze doelstellingen te bestuderen.

 

Monsieur Calvo, je voudrais vous dire que, semaine après semaine, venir à cette tribune proclamer des ambitions, c'est très bien. Nous vous soutenons dans la proclamation d'ambitions! Mais cela ne suffit pas! Je voudrais mettre au défi ceux qui crient fort leurs ambitions de formuler, avec nous, comme nous le faisons depuis quatre ans, des mesures concrètes qui ont un effet, un impact financier pour les gens qui travaillent et pour les allocataires.

 

C'est avec sérieux que nous devons mener ce débat, précisément parce que notre dignité vis-à-vis des milliers de jeunes qui manifestent n'est pas de venir ici proclamer et répéter des ambitions mais consiste à mettre en oeuvre des mesures concrètes.

 

En ce qui me concerne, je suis très concret. J'ai rencontré la coalition Climat au nom du gouvernement. Ils nous ont communiqué un premier mémorandum comportant quelques mesures, dont certaines sont relativement concrètes et d'autres peu concrètes. Je vais les revoir avant la fin du mois. Je souhaite effectivement que pour chacune des mesures concrètes, nous puissions déterminer l'impact sur le plan climatique mais aussi social. Nous devons analyser l'impact pour les gens, les emplois et les investissements pour qu'en connaissance de cause et parfaitement éclairé, ce Parlement puisse prendre des décisions.

 

Il est bien que le Parlement se saisisse d'un débat à partir d'un travail initié par des experts. J'ai évidemment lu le texte. Ce texte proclame des ambitions, ce qui est bien, et des propositions de méthodes, ce qui est bien aussi, mais cela ne suffit pas. Nous devrons examiner aussi quelles seront les mesures concrètes.

 

Monsieur Calvo, j'aimerais que vous nous communiquiez la semaine prochaine l'addition des mesures concrètes pour atteindre les objectifs proclamés pour que nous puissions les soumettre au Bureau du Plan, à la Banque nationale et à des experts indépendants, pour voir ce que cela signifie pour le pouvoir d'achat, les investisse­ments et les emplois. Vous avez un partenaire pour le climat, oui, mais un partenaire sérieux!

 

02.06  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, ik wil in drie punten repliceren.

 

Ik hoor verschillende collega's ervoor waar­schuwen om niet met al die grote bedrijven aan de slag te gaan. Onze fractie is het daarmee fundamenteel oneens. Het debat moet niet naïef aangegaan worden, maar het klimaat is te belangrijk, het is een thema van de 21ste eeuw en wij mogen ons dus niet opsluiten in de breuklijnen van de vorige eeuw. Iedereen die zich op een of andere manier wil inzetten voor het klimaat, ook late bekeerlingen, kunnen we best omarmen om samen aan de slag te gaan.

 

Dezelfde fout hoor ik bij collega Wouters, die er een communautair debat van wil maken. Volgens haar is er een Nederlandstalig en een Franstalig klimaat. Collega's, kijk eens naar wat die jonge betogers doen in de straten. Onze vier klimaat­ministers slagen er niet in om samen te verga­deren, maar de jongeren – Walen, Vlamingen en Brusselaars – organiseren op enkele dagen tijd samen manifestaties en gemeenschappelijke acties.

 

Mijnheer de eerste minister, nu richt ik mij tot u. Wat een flauwe, kleine reactie! U hebt een heel groot draagvlak. Er is een ongelooflijke politieke meerderheid om aan de slag te gaan, maar in plaats daarvan kiest u voor een spel van meerderheid en oppositie. U zegt dat Ecolo-Groen geen concrete voorstellen heeft. Als geen ander zou u echter moeten weten dat wij wel concrete voorstellen hebben. Beste collega's, een jaar geleden werden wij door de eerste minister in de Wetstraat 16 uitgenodigd omdat wij als enige fractie de moeite hebben genomen om een investeringsplan op tafel te leggen. We hebben samen koffie gedronken en we zouden dat samen uitvoeren.

 

De voorzitter: Mijnheer Calvo, u moet afronden.

 

02.07  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Maar wat was het probleem? Een tijdje later kreeg Charles Michel de N-VA, CD&V en Open Vld niet overtuigd.

 

De voorzitter: Mijnheer Calvo, u moet afronden.

 

02.08  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Welnu, mijnheer de eerste minister, het probleem is niet ons programma, maar wel dat ons programma niet wordt uitgevoerd. Er ligt een nationale klimaatwet voor en ik reken erop…

 

02.09 Eerste minister Charles Michel: Wie zal dat betalen, mijnheer Calvo?

 

02.10  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de eerste minister, in plaats van het verschil op te zoeken, moet u de overeenkomsten opzoeken. Dat is althans wat van een eerste minister in deze tijd verwacht kan worden.

 

De voorzitter: Mijnheer Calvo, u moet stoppen.

 

02.11  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, ik rond af met een herhaling van mijn uitnodiging…

 

De voorzitter: Neen, het is erover.

 

02.12  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): (…) nationale klimaatwet. Ik hoop dat wij op de premier kunnen rekenen om de collega's van Open Vld en CD&V in de komende tijd te overtuigen. Dat is niet de enige oplossing, maar wel een belangrijk deel ervan. (Ondertussen heeft de voorzitter de micro van de heer Calvo afgesloten)

 

02.13  Veerle Wouters (Vuye&Wouters): Mijnheer de eerste minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Als ik het goed begrijp, zult u de klimaatwet niet steunen en treedt u ook niet de woorden van mevrouw Marghem bij. De vraag is wie het verhaal steunt.

 

Dat zijn de Franstalige partijen, dat weten wij. Ik ging ervan uit dat MR dat ook zou doen. Zo was dat toch gezegd. Aan Vlaamse zijde zou sp.a dat ook doen. Dan vraag ik het nu aan mijn Vlaamse collega's. Ik kan niet geloven dat het Vlaams Belang dat zal goedkeuren. Open Vld was al duidelijk, CD&V nog niet helemaal en ik hoor van de collega's van de N-VA dat zij tegen zullen stemmen, want dat men de materie gewoon zal herfederaliseren. Dat is geen communautaire stil­stand meer, dat is zelfs communautaire achteruitgang.

 

U hebt zelf gezegd dat u een bijzondere meerderheid nodig hebt. Ik ben bang, mijnheer Calvo, dat u die niet haalt. U wil een klimaatbeleid. Klimaatbeleid moet inventief en creatief zijn. Dan moet men dat zeker niet vergrendelen in een bijzondere wet. Dat is dan de allerslechtste oplossing.

 

Wat zien wij nu? De burger vraagt dat wij actie ondernemen op het vlak van het klimaat. En wat is het politieke antwoord, als ik de klimaatwet bekijk? Wij zullen het op zijn Belgisch doen en nog eens zeven instellingen extra organiseren. Wie zal voor die zeven instellingen betalen, mijnheer Calvo? De gewone burger. Dat weet u ook.

 

02.14  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le premier ministre, les affaires courantes ont bon dos! Quand cela vous arrange, vous avancez. Quand cela ne vous arrange pas, le prétexte est facile: c'est la faute des affaires courantes. Là où je vous rejoins, c'est quand vous dites qu'avoir des ambitions fortes ne suffit pas. Qui a dit qu'avoir des ambitions fortes allait tout régler? Évidem­ment, il faut les concrétiser. Il faut des mesures dans toute une série de sujets qui permettent d'atteindre ces objectifs.

 

Monsieur le premier ministre, qu'est-ce qui nous empêche de travailler par exemple sur des mesures pour soutenir l'isolation des bâtiments publics et des logements? Non, ce n'est pas une compétence régionale si nous travaillons par exemple sur la TVA pour étendre le mécanisme qui existe déjà partiellement. Cela peut fonctionner.

 

Revenons-en à la loi de votre ministre Marghem. C'est ainsi qu'elle la présente, je vous le rappelle. C'est "sa loi", dit-elle. Monsieur le premier ministre, si des objectifs ambitieux ne suffisent pas, il importe à un moment donné que tous les politiques soient alignés sur des objectifs ambitieux. Bétonner ces objectifs dans une proposition de loi spéciale et articuler la cohérence des différents niveaux de pouvoir est tout aussi important. Si nous ne le faisons pas, ce que nous risquons tous ici et ailleurs à travers l'ensemble des gouvernements de ce pays, c'est de ne pas réussir le défi en faveur du climat et de répéter les mêmes erreurs lors de la prochaine législature.

 

Je vous le redis, au nom de tous ceux qui se mobilisent: avancez et soutenez une dynamique positive au sein de votre gouvernement pour que nous puissions réunir ici une majorité spéciale!

 

02.15  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur Calvo, oui, je pense que les multinationales sont un problème pour le climat, contrairement à vous qui les encouragez. Il suffit de voir la FEB. Aujourd'hui, on parle de réduire de 65 % les émissions de gaz à effet de serre pour 2030. La FEB, il n'y a pas si longtemps, disait que moins 35 % était disproportionné. Pour la FEB, c'était déjà trop alors que les scientifiques nous parlent de 65 %. Vous leur faites confiance. Je comprends. Pourtant, aujourd'hui, 300 multi­nationales sont responsables de 40 % des émissions de gaz à effet de serre mais vous, vous préférez faire payer des écotaxes par la population. Cela, on le sait.

 

Monsieur le premier ministre, vous nous mettez au défi de venir avec des mesures concrètes. Voici trois mesures concrètes. Premièrement, en lien avec ce que je viens de dire, fixer des normes contraignantes aux grandes entreprises plutôt que de leur donner le droit de polluer. Deuxièmement, créer une banque d'investissement pour le climat de 5 milliards d'euros. Troisièmement, oser le transport gratuit. Je comprends que ce soit difficile à entendre, monsieur Calvo, monsieur le premier ministre, mais c'est ainsi.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

03 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Meryame Kitir aan de eerste minister en aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking, over "de ontmoeting met de sociale partners in het kader van het loonoverleg" (nr. P3398)

- de heer Frédéric Daerden aan de eerste minister en aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking, over "de ontmoeting met de sociale partners in het kader van het loonoverleg" (nr. P3399)

- de heer Benoît Piedboeuf aan de eerste minister en aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking, over "de ontmoeting met de sociale partners in het kader van het loonoverleg" (nr. P3400)

- de heer Stefaan Vercamer aan de eerste minister en aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoede­bestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking, over "de ontmoeting met de sociale partners in het kader van het loonoverleg" (nr. P3401)

- de heer Raoul Hedebouw aan de eerste minister en aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoede­bestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking, over "de ontmoeting met de sociale partners in het kader van het loonoverleg" (nr. P3402)

03 Questions jointes de

- Mme Meryame Kitir au premier ministre et au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, de la Lutte contre la pauvreté, de l'Égalité des chances et des Personnes handicapées, sur "la rencontre avec les partenaires sociaux dans le cadre de la concertation salariale" (n° P3398)

- M. Frédéric Daerden au premier ministre et au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, de la Lutte contre la pauvreté, de l'Égalité des chances et des Personnes handicapées, sur "la rencontre avec les partenaires sociaux dans le cadre de la concertation salariale" (n° P3399)

- M. Benoît Piedboeuf au premier ministre et au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, de la Lutte contre la pauvreté, de l'Égalité des chances et des Personnes handicapées, sur "la rencontre avec les partenaires sociaux dans le cadre de la concertation salariale" (n° P3400)

- M. Stefaan Vercamer au premier ministre et au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, de la Lutte contre la pauvreté, de l'Égalité des chances et des Personnes handicapées, sur "la rencontre avec les partenaires sociaux dans le cadre de la concertation salariale" (n° P3401)

- M. Raoul Hedebouw au premier ministre et au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, de la Lutte contre la pauvreté, de l'Égalité des chances et des Personnes handicapées, sur "la rencontre avec les partenaires sociaux dans le cadre de la concertation salariale" (n° P3402)

 

03.01  Meryame Kitir (sp.a): Beste minister van Werk, beste sociale gelaat van de regering, amper 0,8 % loonsverhoging voor de komende twee jaar, dat is niets meer of niets minder dan de werknemers van ons land uitlachen in hun gezicht. Hoe komt dat, mijnheer de minister? U bent de schuldige. Ik hoor u heel graag zeggen dat u het sociaal overleg alle kansen wil geven, maar door uw wet hebt u dat onmogelijk gemaakt. Door uw wet krijgen de werknemers bijna geen loonsverhoging. Zonder uw wet zou de loonsverhoging nu dubbel zo hoog zijn.

 

Mijnheer de minister, in onze ondernemingen creëren werknemers en aandeelhouders samen toegevoegde waarde. Samen zorgen zij voor economische groei. Maar wat stellen wij vandaag vast? De winsten van de aandeelhouders zijn gigantisch gestegen, dubbel zo hard als de lonen van de werknemers. En toch vindt u dat de lonen niet mogen stijgen. De werknemers hebben al ingeleverd door de indexsprong en door de factuurverhogingen. Toch vindt u dat de lonen van de werknemers niet mogen stijgen. Eén op de acht mensen die vandaag naar de voedselbank gaat, heeft een job. En toch vindt u dat de lonen van de werknemers niet mogen stijgen.

 

Het wordt hoog tijd dat de werknemers een eerlijk deel van de economische winst krijgen. U hebt afgelopen week de sociale partners ontmoet. Ik ben benieuwd wat het resultaat is van uw overleg. Ik heb in de pers alvast uw verklaring gelezen dat een wijziging van de loonwet vandaag niet op de agenda staat.

 

Uw wet is het probleem, mijnheer de minister. Er staat wel een wijziging van de wet op de agenda. De regering is in lopende zaken en ik hoef u niet te herhalen dat het nu aan het Parlement is. Ons wetsvoorstel om het probleem op te lossen, is gisteren ingeleid in de commissie.

 

Ik heb twee vragen aan u.

 

Ten eerste, wat is het resultaat van het overleg met de sociale partners? Wat hebt u hen beloofd om eruit te geraken?

 

Ten tweede, als u echt een oplossing wil, als u er echt voor wil zorgen dat de werknemers een eerlijk deel krijgen, moet u, als het sociale gelaat van de regering, ons wetsvoorstel steunen dat meer loonsverhoging beoogt.

 

03.02  Frédéric Daerden (PS): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, monsieur le ministre de l'Emploi, les travailleurs n'en peuvent plus. La semaine prochaine, une grève générale est prévue et que faites-vous? Vous restez sourds aux demandes légitimes des travailleurs alors que vous êtes responsables de la situation actuelle. En quatre ans, vous avez opéré un véritable hold-up social en vous attaquant aux pensions, à la protection sociale des travailleurs, au saut d'index – vous avez ponctionné 12,5 milliards dans la poche des travailleurs pour les donner aux patrons. Ce n'était pas suffisant. Vous avez modifié la loi pour imposer une marge salariale de 0,8 %: des miettes.

 

Avec cette loi, vous empêchez les interlocuteurs sociaux d'augmenter le salaire des travailleurs. Avec votre politique, le travailleur ne peut pas gagner plus. Par contre, son patron pourra continuer à s'augmenter. Le travailleur ne peut pas gagner plus; par contre, des entreprises comme Caterpillar et ING peuvent continuer à licencier massivement pour donner toujours plus de dividendes à leurs actionnaires. Rien contre les licenciements collectifs. Je n'insisterai pas. Cela met le premier ministre en colère.

 

Monsieur le premier ministre, monsieur le vice-premier ministre, redonnez du sens à la concerta­tion sociale! Permettez aux partenaires sociaux de négocier réellement les augmentations de salaires! Messieurs les ministres, allez-vous enfin écouter les travailleurs et soutenir nos propositions de loi pour permettre de véritables augmentations de salaires?

 

03.03  Benoît Piedboeuf (MR): Monsieur le président, monsieur le premier ministre,  on sait que les partenaires sociaux ont jusqu'à la fin de ce mois pour s'accorder. La marge proposée par le Conseil Central de l'Économie est de 0,8 %. Cette marge s'ajoute à l'indexation prévisible de 3,8 %. On parle donc d'une augmentation probable de 4,6 %. Cette marge a été calculée sur base de la loi de 1996, une loi importante, pensée à un moment où il fallait rattraper l'écart salarial par rapport aux pays voisins. Cette loi a été montée par un ministre de l'Économie qui était certainement très compétent pour le faire, puisque c'est une loi d'Elio Di Rupo qui, en 2013-2014, a ramené la marge de négociation à zéro, en réduisant aussi l'enveloppe bien-être de 60 %.

 

Cette évaluation du Conseil Central de l'Économie est basée sur la disposition de 1996. Il est vrai qu'en 2016 une modification a permis de résorber l'écart salarial jusqu'en 1996. On sait qu'en 1996 – et c'est toujours le cas – il restait un différentiel de 12 % par rapport aux pays voisins. Cette façon de contenir les négociations se base sur une loi proposée par notre collègue Di Rupo à l'époque.

 

03.04  Ahmed Laaouej (PS): (…)

 

03.05  Benoît Piedboeuf (MR): S'il vous plaît, monsieur Laaouej: je n'ai pas de leçon à recevoir de vous en ce domaine!

 

Le travail du gouvernement a permis non seule­ment d'augmenter les bas salaires – puisque, lorsque l'on parle de 0,8 ou 1,5 %, il est question de quatre ou cinq euros par mois –, mais également de déposer, grâce au tax shift, quasiment 150 euros nets par mois dans les poches des travailleurs. Nos collègues socialistes et leur bras armé – la FGTB – réclament 3 % dans les négociations entre les partenaires sociaux, qu'ils mettent évidemment à mal. Ce n'est pas votre cas, monsieur le premier ministre, étant donné que vous avez pris l'initiative de rencontrer ces derniers.

 

Dès lors, voici mes questions.

 

Monsieur le premier ministre, monsieur le ministre, quel est l'état d'avancement de ces discussions? Êtes-vous optimistes quant à la possibilité d'un accord?

 

Je vous remercie par avance de vos réponses – ainsi que vous, monsieur Laaouej.

 

03.06  Stefaan Vercamer (CD&V): Mijnheer de voorzitter, vorige week hebben we het hier inderdaad ook al gehad over de opschorting van de onderhandelingen over een nieuw IPA.

 

Mevrouw Kitir, ik wil eerst nog even uw uitspraken en stellingen in die zin nuanceren, dat men vorige keer al de loonnorm heeft vastgesteld met regels die vandaag in de wet zijn ingeschreven. Toen is men wel tot een loonakkoord gekomen. Vandaag zitten we met een loonmarge van 0,8 % en het is niet evident dat men daarmee inderdaad tot een akkoord komt.

 

Ik versta de bezorgdheden van beide partijen: bedrijven die concurrentieel willen blijven en werknemers die zien dat de economie groeit en bloeit. Bovendien zien zij ook dat bedrijven vorig jaar vier keer meer winstpremies hebben uitgekeerd buiten de loonwet en dat er vandaag 84 extralegale voordelen zijn die dikwijls buiten de loonwet vallen en die men gebruikt om werk­nemers ook loonsopslag te geven. Ik versta dat dit leidt tot een nieuwe discussie over bruto en netto, waarbij men opnieuw zoekt naar een evenwicht. Dat is geen gemakkelijk evenwicht, want wanneer lage brutolonen iets netto krijgen, krijgen ze geen sociale rechten, ook niet inzake pensioenopbouw. Dat is een zeer moeilijk evenwicht, daar ben ik mij van bewust.

 

Wat we nu vooral niet moeten doen, is olie op het vuur gieten zoals deze week mensen van de N-VA en de werkgevers die dan nog eens de index willen afschaffen. Dat is vandaag noch morgen aan de orde. Dat staat in de aangepaste loonwet van 1996 en daar wordt niet aan geraakt: die index moet de koopkracht blijven garanderen, ook in de toekomst. Wij hebben er vorige week toe opgeroepen het sociaal overleg kansen te geven. Deze regering heeft er werk van gemaakt om de partners bilateraal te ontvangen, werkgevers en werknemers.

 

Mijnheer de eerste minister, ziet u nog mogelijk­heden om het sociaal overleg alsnog recht te trekken? Wat kan de regering in lopende zaken doen, mocht het toch niet lukken om tot een onderhandeld akkoord te komen?

 

03.07  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Monsieur le premier ministre, les bénéfices des entreprises n'ont jamais été aussi élevés qu'aujourd'hui: 100 milliards d'euros!

 

Les gens ne parviennent plus à boucler leurs fins de mois. Ils payent de plus en plus cher pour leur énergie et pour quantité de produits de consommation. Et que leur proposez-vous? Une augmentation salariale dans les deux ans à venir de 0,8 %!

 

Des cacahuètes! Oserez-vous dire sur les marchés que vous proposez 0,8 % d'augmenta­tion en deux ans? C'est vraiment un scandale. Vous, les libéraux, défendez la liberté à cor et à cri: de la liberté, il faut la liberté du marché; il faut intervenir!

 

L'État ne peut intervenir dans aucune question relative au marché sauf dans un domaine, où n'importe quel patron est mis au garde-à-vous, c'est celui de la norme salariale. Si un patron veut donner 0,9 %, c'est interdit par la loi! C'est la vision classique des libéraux. C'est facile!

 

Aujourd'hui, on vous demande pourquoi on ne donne pas la liberté de négocier de vraies augmentations salariales. (…) Bien sûr, le rapport de force, les vraies libertés!

 

On parle évidemment de l'index. Il faut en rire. La diminution du pouvoir d'achat par l'inflation, on connaît! Cela fait près de cinquante ans que le monde du travail a résolu cette affaire: si l'inflation augmente, cela ne pose pas de problème car l'index résout l'affaire.

 

Parlons maintenant du vrai partage du gâteau et non pas de la tricherie au niveau de l'inflation. On a démontré que le vrai partage du gâteau ces quatre dernières années, c'est 2 % du PIB qui sont passés des salaires vers les bénéfices des entreprises: 9 milliards d'euros; 190 euros par travailleur volés pour augmenter les bénéfices des entreprises. C'est un véritable vol.

 

La question qui est posée ici, c'est de savoir comment augmenter à nouveau ces salaires qui sont non pas le problème mais la solution? Chers collègues, il s'agit de supprimer cette loi qui organise, de manière systématique, la concur­rence entre les salaires français, belges, allemands et néerlandais.

 

Wat is het probleem, mijnheer Peeters? U zegt dat er niet overdreven mag worden met loons­verhogingen. Wat zegt de heer Macron? De lonen in Frankrijk mogen niet te veel meer stijgen, want in België mogen ze dat ook niet. Wat zegt men in Nederland? Net hetzelfde.

 

Vous êtes en train d'organiser la concurrence entre les quatre pays environnants pour diminuer les salaires. Je vous le dis: qui diminue les salaires diminue la consommation et continue à nous plonger dans la crise économique dans laquelle toute l'Europe se trouve.

 

Je ressens bien la nervosité sur certains bancs.

 

Chers collègues, je vous propose de nous battre non seulement contre la nouvelle modification de la loi de 1996 mais aussi de profiter du rapport de force, aujourd'hui, pour supprimer cette loi votée en 1996 et redonner une vraie liberté de négociation des salaires.

 

03.08  Charles Michel, premier ministre: Monsieur le président, chers collègues, je note donc que le PTB propose la suppression de l'indexation automatique des salaires. C'est cette position qui a été exprimée, il y a un instant, à la tribune. Mais soyons un peu sérieux! Pour ce qui me concerne, je n'ai pas l'intention de mettre de l'huile sur le feu d'une négociation extrêmement importante.

 

Een interprofessioneel akkoord (IPA) is zeer belangrijk. Wij hebben vanaf de eerste dag van deze coalitie alles geprobeerd om maximaal kansen te geven aan een IPA. Dat is de laatste jaren gelukt en dat is positief voor de stabiliteit en versterking van onze economie.

 

Dan wil ik een paar belangrijke punten aanhalen.

 

Ten eerste, de bedoeling is een akkoord te bereiken met betrekking tot de verdeling van de welvaartsenveloppe. Het gaat dan over 100 % van de welvaartsenveloppe, over een beschikbaar bedrag van meer dan 300 miljoen euro in 2019 en meer dan 700 miljoen euro in 2020. Dat is zeer belangrijk. Wij hopen dat een akkoord op dat vlak mogelijk zal zijn.

 

Ten tweede, de loonmarge en de toepassing van de aangepaste wetgeving van 1996 betekent volgens experts een loonmarge van 0,8 % boven op de automatische indexering van 3,8 %.

 

Cela veut dire que nous restons un des pays européens – il n'y en a plus beaucoup – qui garantissent une indexation automatique des salaires. Merci pour les grandes leçons exprimées sur le sujet! Le pouvoir d'achat est un sujet essentiel.

 

Bijkomend element is het feit dat de taxshift, over een periode van vier jaar voor iemand met een brutoloon van 2 000 euro per maand, 168 euro extra heeft opgeleverd.

 

Je rappelle que 168 euros supplémentaires ont été accordés grâce au tax shift. Nous avons donc rendu de l'argent et du pouvoir d'achat aux ménages. Si nous avions voulu attribuer le même montant en net à travers une hausse brutale des salaires, nous aurions dû les augmenter mensuelle­ment de 615 euros pour quelqu'un qui gagne 2 000 euros. C'est tout le débat relatif à l'équilibre entre le salaire brut et le salaire net.

 

De wet is natuurlijk geen probleem in het licht van die oefening. Er zijn immers veel andere mogelijk­heden naast de mogelijkheid van een loonmarge van 0,8 % boven op de 3,8 % indexering. Er zijn bijvoorbeeld ook maaltijdcheques en uitkeringen in verband met mobiliteit. Er is ook de mogelijkheid van winstparticipatie.

 

Nous avons pris des dispositions pour encourager les sociétés, lorsqu'elles le pouvaient, à donner la capacité de participer au bénéfice des entreprises.

 

Nous sommes très mobilisés, avec les ministres concernés. Mme Maggie De Block, M. Kris Peeters et moi-même avons rencontré le banc patronal et le banc syndical. Nous avons écouté attentivement quels étaient les points de convergence possibles et quelles étaient les difficultés qui subsistaient. Nous avons réitéré l'appel à la responsabilité.

 

Nous avons acté que chacun voulait, même si c'était difficile, continuer à donner des chances à la négociation. À notre instigation, le président du Groupe des dix va, dans les prochains jours, reprendre contact avec ses différents membres afin de relancer concrètement cette négociation. Il nous fera rapport afin que nous puissions voir comment le gouvernement pourrait activement stimuler cette négociation.

 

Ten slotte, mijnheer Daerden, ik dank u voor uw goede raad.

 

Merci, monsieur Daerden, pour les bons conseils que vous nous donnez en lien avec le développe­ment économique et la stimulation des investissements! En 2013 et 2014, avec un premier ministre socialiste, un ministre de l'Emploi socialiste et un ministre des Affaires sociales socialiste, la norme salariale était à 0 % et l'enveloppe bien-être était à -400 millions d'euros! Merci encore pour vos bons conseils!

 

De voorzitter: Er waren ook vragen voor de minister van Werk, die ik nu het woord geef.

 

03.09 Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, collega's, ik wil, ten eerste, het debat correct voeren. Om 14.42 uur heeft het Planbureau nieuwe cijfers bekendgemaakt. Volgens die cijfers zal het reëel beschikbaar inkomen van de gezinnen in 2019 met 2,1 % stijgen, wat hoger is dan in 2018. Het Planbureau voorspelt een groei van 44 000 jobs in 2019 alsook een daling van het aantal werklozen met 22 000, waarmee de werkloosheidsgraad in België op 5,5 % komt te liggen. Ik hoop dat iedereen die cijfers na de plenaire vergadering nog eens bekijkt.

 

Ten tweede, ik ben erg bedroefd dat partijen die altijd het overleg hoog in het vaandel voeren, nu verklaren dat zij een wijziging van de wet verkiezen boven het stimuleren van het overleg en het alles in het werk stellen opdat de sociale partners tot een akkoord zouden komen. Ik dank u daarvoor.

 

Wij hebben afgelopen week zowel de werkgevers als de werknemers ontvangen, om hen aan te moedigen alsnog tot een akkoord te komen.

 

Zij die nu voor een wijziging van de wet pleiten, hypothekeren het sociaal overleg, wat een heel erg groot gevaar inhoudt. Ik ben er ten zeerste over verwonderd dat hier voor de afschaffing van de wet van 1996 wordt gepleit. Er wordt gepleit voor vrije onderhandelingen, waarvan de zwakke sectoren en de kleine en middelgrote onder­nemingen het slachtoffer zullen worden. Dat willen wij voorkomen. Wij proberen beide partijen ervan te overtuigen dat er nog ruimte is om tot een akkoord te komen. Ik vraag dan ook aan het Parlement om niet tussenbeide te komen en niet voor een wijziging van de wet te pleiten. Een wijziging van de wet is minder belangrijk dan het bereiken van een akkoord over de marge, wat voor mij nog kan.

 

Aan wie zich dan toch zo populistisch opstelt, door onder andere naar de lage lonen te verwijzen, kan ik melden dat wij over de problematiek van de minimumlonen en van de eindeloop­baan­regelingen zullen meedenken.

 

Consulteer het Planbureau. De cijfers zijn er. De beschikbare inkomens van de gezinnen zijn in 2019 gestegen.

 

03.10  Meryame Kitir (sp.a): Als het wat moeilijk wordt en u haalt het niet, dan verwijst u naar het verleden of zegt u zaken die helemaal niet gezegd zijn. Ik zal voor mijzelf spreken, ik zal niet over anderen praten. Ik heb nooit gezegd dat het sociaal overleg niet belangrijk is, maar, mijnheer de minister, tijdens uw regeerperiode zijn er zo veel akkoorden afgesloten door de sociale partners. U kwam hier uiteenzetten dat er nog een puntje en een kommaatje moesten worden toegevoegd. Toen was het niet belangrijk.

 

Het is uw wet, mijnheer de minister, die het sociaal overleg gehypothekeerd heeft. Dat vergeet u erbij te zeggen, want de taxshift of lasten­verlagingen waren toch verlagingen? Het zorgt ervoor dat wij minder concurrerend zijn ten opzichte van andere landen, maar dat mag niet meetellen. Omdat wij dat niet laten meetellen, mogen de lonen van onze werknemers niet stijgen. Dat is de waarheid.

 

U zegt aan de sociale partners: wij hebben jullie wat aangemoedigd, doe maar lekker door, wij weten dat het moeilijk is en niet eerlijk. De heer Vercamer komt hier vertellen dat de aandelen stijgen en dat hij begrijpt dat er winst gemaakt wordt en dat de werknemers niets krijgen. Dat noem ik hypocriet! Als u het echt wou, dan had u ervoor gezorgd. De loonwet van 1996, waarnaar jullie verwijzen en die gewijzigd werd in 2017, heeft de stijging van de lonen van de werknemers gehypothekeerd.

 

Ik heb goed naar u geluisterd. U wilt dat wij het sociaal overleg niet boycotten. Welnu, wij wachten. Ons voorstel blijft klaarliggen. Als het niet lukt, dan hoop ik dat u uw sociale gelaat echt zult laten zien, want nu trekt het op niets.

 

03.11  Frédéric Daerden (PS): Monsieur Michel, voilà encore des attaques directes contre le PS, comme chaque semaine! Décidément, vous êtes en campagne! Nous attendions plus de vous.

 

Messieurs les ministres, oui, un AIP (accord inter­professionnel) est fondamental, mais pas dans un jeu de dupes à deux contre un. Votre gouverne­ment s'est comporté injustement avec les travailleurs. Même minoritaire, vous continuez à vouloir affaiblir leur pouvoir d'achat. Je finirai par croire que c'est obsessionnel chez vous!

 

Notre proposition de réduire la TVA sur l'électricité à 6 %? Vous la rejetez. Notre proposition visant à garantir l'enveloppe bien-être? Vous la rejetez.

 

Messieurs les ministres, les travailleurs méritent de vraies augmentations salariales. Je ne parle pas de 0,8 %, mais bien de 3 %. Soutenez-vous enfin nos propositions destinées à restaurer une véritable concertation sociale et à restituer du pouvoir d'achat? Nos travailleurs, qui sont les champions de la productivité, méritent plus que des miettes.

 

03.12  Ahmed Laaouej (PS): Bravo!

 

03.13  Benoît Piedboeuf (MR): Monsieur le premier ministre, en 2016, les partenaires sociaux ont anticipé la loi qui a été votée l'année suivante. Ils se sont mis d'accord à propos de l'évolution de la marge salariale pour les années 2017 et 2018. En 2016, ils ont avalisé la modification de la loi de 1996. À l'époque, on n'a vu aucune manifestation; personne ne protestait dans les rues. Aujourd'hui, parce qu'on s'approche des élections, la FGTB, d'abord, et le PS, ensuite, proposent – demain, on rase gratis! – 3 % d'augmentation salariale, alors qu'une loi en fixe le cadre.

 

Toute la politique qui est menée, notamment pour augmenter réellement le net des travailleurs, permet d'offrir des emplois à des gens qui n'en sont pas pourvus. C'est cela, la vision du gouvernement! Elle a montré toute notre capacité à faire redémarrer l'économie du pays. Il faut donc poursuivre en ce sens.

 

J'ai entendu, monsieur le premier ministre, que vous souhaitiez, tout comme nous, que l'accord social puisse prendre forme. C'est pourquoi nous allons continuer à soutenir ce gouvernement.

 

03.14  Stefaan Vercamer (CD&V): Mijnheer de eerste minister, mijnheer de vice-eersteminister, dank u voor de antwoorden.

 

Aan mevrouw Kitir zeg ik dat zij niet goed geluisterd heeft. Ik heb gezegd dat we alsmaar vaker loonsverhogingen buiten de loonwet vast­stellen. Het roept immers vragen op om binnen een loonmarge van 0,8 % tot een goed evenwicht te komen tussen wat bruto en wat netto kan worden verhoogd. Ik begrijp haar bezorgdheid. Hoe meer men de lonen netto verhoogt, hoe zwakker de laagste lonen daar uitkomen. Men bouwt immers geen sociale rechten op door het verhogen van nettolonen. Dat is wat ik gezegd heb. Het is moeilijk een evenwicht te vinden tussen brutoloonsverhogingen en nettoloons­verhogingen met een loonmarge van 0,8 %.

 

Er is hier terecht opgemerkt dat we met een onderhandelde marge van 0,8 % boven op de baremieke verhogingen en de indexering toch tot een koopkrachtgroei komen. Nu komt het erop aan dat zowel werknemers als werkgevers redelijkheid aan de dag leggen omwille van de totstandkoming van een akkoord. Dan kunnen er ook goede afspraken komen over andere zaken zoals de welvaartsenveloppe, de eindeloop­baanregeling en de pensioenen. Ik heb gisteren in de commissie al gezegd dat politieke interventies nu in het sociaal overleg not done is. Dat doet men niet terwijl de onderhandelingen lopende zijn.

 

03.15  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Hoe kunnen twee ministers, die beiden met sociale zaken bezig zijn, zulke grote fouten zeggen in het Parlement?

 

De eerste fout.

 

"L'index augmente le pouvoir d'achat!" C'est faux, monsieur le ministre. L'index garantit uniquement une stabilisation du pouvoir d'achat par rapport à l'augmentation des prix de la vie. Si on augmente les salaires de 3 % et que le panier de la ménagère augmente de 3 %, vous ne gagnez rien en pouvoir d'achat! Premier mensonge!

 

Deuxième mensonge: l'abrogation de la loi de 1996 serait l'équivalent de l'abrogation de l'index. L'index existait avant 1966, chers collègues! Ne connaissez-vous pas votre histoire sociale? Depuis la Seconde Guerre mondiale, l'index existe. Ici, on ne connaît rien en matière d'histoire sociale!

 

Troisième mensonge: la liberté de négocier signifierait plus de salaire interprofessionnel. N'entendez-vous pas? Il est évident que c'est une liberté de négocier un salaire interprofessionnel que l'on demande. C'est vraiment incroyable! C'est une belle tradition en Belgique.

 

Vierde fout. U kent echt niets van de sociale zekerheid!

 

(Rumoer)

 

Kan er misschien wat worden geluisterd? Kan CD&V misschien eens luisteren? Hebben jullie Marc Leemans gehoord? Wat vraagt hij? Hij vraagt dat de wet van 1996 wordt gewijzigd. CD&V zou beter een beetje luisteren.

 

De voorzitter: Mag ik u vragen om af te ronden?

 

03.16  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Ik kom tot mijn vierde punt.

 

"Het beschikbare inkomen stijgt." Volgens het Planbureau zitten in het beschikbare inkomen ook de inkomsten uit kapitaal.

 

Les chiffres de l'Organisation internationale du Travail (OIT) parlent uniquement des salaires et non pas des revenus du capital. L'OIT est très claire: les salaires diminuent de 0,8%. C'est la raison pour laquelle, chers collègues, que la grève générale du 13 février sera un franc succès.

 

De voorzitter: Mijnheer Hedebouw, uw spreektijd is voorbij.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

Er volgen nu een aantal vragen die zullen worden beantwoord door minister Peeters, zij het vier keer uit naam van zijn collega De Crem en een keer uit naam van minister Geens.

 

04 Questions jointes de

- M. Gilles Vanden Burre au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "le refus de Google de flouter les images des centrales nucléaires" (n° P3403)

- M. Éric Thiébaut au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "le refus de Google de flouter les images des centrales nucléaires" (n° P3404)

- M. Philippe Pivin au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "le refus de Google de flouter les images des centrales nucléaires" (n° P3405)

04 Samengevoegde vragen van

- de heer Gilles Vanden Burre aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken over "de weigering van Google om satellietbeelden van kerncentrales te blurren" (nr. P3403)

- de heer Éric Thiébaut aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken over "de weigering van Google om satellietbeelden van kerncentrales te blurren" (nr. P3404)

- de heer Philippe Pivin aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken over "de weigering van Google om satellietbeelden van kerncentrales te blurren" (nr. P3405)

 

04.01  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, pour avoir un gros plan des infrastructures critiques de nos centrales nucléaires, il suffit d'aller sur Google Maps. Regardez plutôt. J'ai fait le gros plan de notre site nucléaire de Tihange, que l'on peut trouver sur Google Maps. On y voit clairement les installations critiques, la disposition des bâtiments, les réacteurs, les accès en voiture et à pied et les différentes places de parking. On peut même aller encore plus près que ceci. C'est tout à fait incroyable!

 

C'est non seulement incroyable, mais c'est évidemment contraire à toute considération élémentaire de sécurité. Malgré une demande officielle de l'organe de surveillance nucléaire et du ministre de l'Intérieur, votre collègue M. De Crem, nous apprenons ce matin que Google, l'entreprise américaine, refuse de flouter les images satellite des centrales nucléaires belges. L'AFCN y voit comme nous un réel risque de sécurité et demande que ces images soient brouillées. C'est possible, puisque nos voisins français le font. Une loi  a été votée à l'Assemblée nationale française pour forcer la main à Google afin que ces images soient floutées. Il n'y a donc pas de raison pour qu'on ne puisse pas aussi le faire en Belgique.

 

Monsieur le ministre, mes questions seront très simples.

 

Quand allez-vous prendre une initiative législative, ou en soutenir une, visant à obliger Google à flouter les images satellite de nos centrales nucléaires? Par ailleurs, il conviendrait d'interdire à toute autre instance publique ou privée de donner un libre accès à ces images. On apprend en effet aujourd'hui que c'est le cas pour le site www.geopunt.be qui dépend de l'administration flamande et qui présente aussi, en ligne, les images de nos centrales nucléaires. Quand cesserons-nous de laisser publier ces photos satellite sur les sites internet? Qu'attendons-nous pour réagir, monsieur le ministre?

 

04.02  Éric Thiébaut (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, en octobre 2017, Greenpeace envoyait au ministre de l'Intérieur et à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire un rapport sur la sécurité des sites nucléaires français et belges. Les parlementaires qui siègent à la sous-commission de la Sécurité nucléaire ont eu l'occasion de découvrir ce rapport.

 

Il faut bien avouer que le rapport était vraiment très préoccupant. Il y était dressé un catalogue de scénarios, de possibilités d'attaques terroristes sur les sites nucléaires français et belges. Tous ces scénarios plausibles s'appuyaient uniquement sur des données disponibles dans le domaine public. Parmi ces données, il y a évidemment les photo­graphies aériennes de nos centrales nucléaires, que l'on trouve sur un site comme Google Earth.

 

Comme mon collègue y a fait allusion, si vous consultez maintenant Google Earth, vous verrez dans le détail les installations de Doel et de Tihange. Par contre, vous constaterez que l'aéro­port de Kleine-Brogel est flouté, ainsi que la centrale nucléaire française de Chooz.

 

Le ministre de l'Intérieur a demandé aux responsables de Google de flouter les images de nos centrales nucléaires. Nous avons appris ce matin dans la presse que celui-ci a précisé qu'il ne le ferait que s'il y était contraint par la loi.

 

Monsieur le ministre, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. J'ai déposé une proposition de loi dans ce sens déjà en novembre dernier, avec mes collègues socialistes. Je suis d'ailleurs un peu déçu que mon collègue Ecolo ne l'ait pas vue. Vous avez donc la possibilité de la soutenir. Le travail est fait: il n'y a plus qu'à la voter.

 

Monsieur le ministre, votre gouvernement va-t-il prendre une initiative pour imposer à Google de flouter les images de nos centrales nucléaires? Allez-vous soutenir officiellement ma proposition de loi?

 

04.03  Philippe Pivin (MR): Nous avons appris que Google refusait de brouiller ses images, images qui sont accessibles à tous sur internet et dont vous venez de produire un exemple. La réponse du porte-parole de Google m'interpelle, tant elle est incroyable. Alors même que le gouvernement et l'Agence fédérale rencontrent Google pour protéger nos sites nucléaires et empêcher la diffusion d'images, le porte-parole dit qu'il n'y a pas en Belgique de base juridique permettant de contraindre Google à brouiller ces images.

 

Cette déclaration est irresponsable. Faut-il rappeler à Google que l'Agence fédérale de contrôle nucléaire a conclu que la diffusion d'images précises créait un risque en cas d'attaque terroriste? La commission d'enquête française sur la sûreté nucléaire a indiqué que les responsables de Google France ont admis la nécessité de dissimuler les contours trop précis de ce genre d'installation et, je cite, "ont commencé à le faire". Google Belgique serait-elle différente de Google France? Ou bien Google Belgique se fiche-t-elle de la sécurité des Belges?

 

Monsieur le vice-premier ministre, pourriez-vous me donner des détails sur les contacts qui ont été pris entre le gouvernement et l'Agence fédérale, d'une part, et Google d'autre part? Quelle suite comptez-vous donner à cette position qui est intolérable? Enfin, la Défense est parvenue à obtenir un floutage de nos sites militaires. Quelles démarches ont été effectuées pour ce faire? Pour quelles raisons ne peuvent-elles pas être transposées dans le domaine des sites de Tihange et Doel?

 

04.04 Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, beste collega's, ik heb de eer en het genoegen om mijn collega's Pieter De Crem en Koen Geens te vervangen. Zij zijn beiden verontschuldigd vanwege een vergadering van de Europese Raad.

 

J'ai reçu la réponse de mon collègue Pieter De Crem concernant toutes les questions que vous avez posées.

 

L'Agence fédérale de contrôle nucléaire maintient sa position selon laquelle les images de sites nucléaires belges devraient être floutées. L'Agence a pris cette position en sa qualité d'autorité chargée de veiller à la sécurité des sites nucléaires. L'Agence souhaite en premier lieu se baser sur les mesures prises par la Défense pour rendre floues les images de sites militaires, une action initiée à l'époque par le ministre De Crem. Si la même approche ne fonctionne pas pour les sites nucléaires, l'Agence continuera à examiner d'autres voies possibles afin qu'une solution puisse être trouvée.

 

Chers collègues, le 18 octobre 2018, l'Agence avait déjà envoyé un courrier à Google demandant le floutage des sites nucléaires. Ce n'est que ce matin – vous avez aussi reçu le message – que l'Agence a été contactée par Google Belgium SA concernant le floutage de ces sites nucléaires dans les services Google Maps, Google Street View et Google Earth.

 

Cette société a déclaré que Google Belgium SA ne possède et ne gère pas les services Google Maps, Google Street View et Google Earth. Elle a indiqué que ce service est géré et fourni par Google Ireland Limited. Cette dernière offre la possibilité de demander ce floutage des images dans Google Maps, Google Street View et Google Earth. En effet, Google achète les images satellite de l'entreprise Swiss Flight Services SA. Google Belgium SA a égale­ment demandé à l'Agence de contacter immédiatement cette entreprise suisse pour flouter les images des sites nucléaires.

 

L'Agence entreprendra des actions à la suite de cette réponse de Google Belgium SA et espère évidemment que Google Ireland Limited réagira rapidement et correctement afin d'aboutir à une solution. Si cela ne devait pas être le cas, le ministre examinera toutes les autres possibilités étudiées aujourd'hui.

 

04.05  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, votre réponse est quelque peu floue – c'est le moins que l'on puisse dire! Vous parlez d'envoyer des courriers, de demander … Vous dites que l'Agence a pris des initiatives.

 

Il faut à présent légiférer et imposer nos règles aux entreprises quelle que soit leur localisation (Belgique, Irlande), qu'il s'agisse d'une entreprise suisse ou américaine. Les entreprises doivent respecter les règles de chaque pays. Les Français sont parvenus à faire respecter leurs règles. Les images satellites de nos centrales nucléaires ne peuvent pas être librement disponibles. Agissons! Des textes existent. Nous les soutiendrons. Légiférons dès la semaine prochaine.

 

04.06  Éric Thiébaut (PS): Monsieur le ministre, la question de la sécurité nucléaire est un domaine très sensible.

 

Que constate-t-on? On a écrit à Google à la mi-octobre 2018. Nous recevons réponse aujourd'hui, en février, quatre mois plus tard. On doit demander aux Suisses! Cela n'est pas sérieux! Il faut dès lors prendre une initiative forte et légiférer, raison pour laquelle je vous demande à nouveau de soutenir le texte que j'ai déposé.

 

04.07  Philippe Pivin (MR): Monsieur le ministre, je ne sais pas si on doit légiférer à ce stade, mais je sais qu'on ne peut pas se laisser dicter les contours de notre politique de sécurité nationale par des intérêts privés ou commerciaux, qu'ils soient nationaux ou internationaux.

 

Je compte sur la détermination des ministres compétents pour trouver une solution dans les plus brefs délais. Je suis persuadé que le gouvernement y arrivera car cela fait maintenant plusieurs années - cela remonte à 2014, pour être précis - que ce gouvernement a fait de la sécurité informatique l'une de ses priorités. D'ailleurs, cette priorité est reconnue puisque, très récemment, nous avons été classés par ENISA, au rang mondial, à la treizième place sur plus de soixante pays en matière de sécurité informatique. Cela constitue, selon moi, un encouragement. C'est en tout cas certainement un gage de réussite face à ce nouvel obstacle.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

05 Vraag van de heer Koenraad Degroote aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken over "de houding van de politie ten aanzien van de trajectcontroles" (nr. P3406)

05 Question de M. Koenraad Degroote au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "l'attitude de la police à l'égard des contrôles de trajet" (n° P3406)

 

05.01  Koenraad Degroote (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik wil het met u, als plaatsvervanger van minister De Crem, even hebben over de trajectcontroles.

 

Trajectcontroles zijn er in het belang van de verkeers­veiligheid. De locaties voor traject­controles worden niet lukraak uitgekozen, maar worden uitgekozen op basis van objectieve ongevallencijfers. De Gewesten zetten zich enorm in voor de verkeersveiligheid, zeker het Vlaams Gewest doet zijn uiterste best.

 

Nu bereikten mij echter enkele berichten die mij een klein beetje verontrusten. Zo zouden met betrekking tot bepaalde controles die operationeel kunnen worden, in dit geval in de regio-Diksmuide, de lokale entiteiten zeggen dat zij niet zullen meewerken aan het verwerken van die boetes. De aangehaalde argumenten zijn dat er daarvoor personeel zou moeten bijkomen of dat dit gaat resulteren in minder blauw op straat.

 

Ik kan ieders standpunt begrijpen, maar ik denk dat die ongerustheid niet nodig is, mijnheer de minister. Er bestaat immers een systeem waardoor de lokale besturen en zones een beroep kunnen doen op de gewestelijke verwerkings­centra bij de federale politie.

 

Kunt u mij even het systeem schetsen, zeggende dat dit juist is en dat die lokale besturen zich zeker niet ongerust moeten maken?

 

05.02 Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, beste collega's, ik vervang nog steeds collega De Crem die mij volgend antwoord bezorgde. Mijnheer Degroote, ik dacht dat dit vanochtend reeds aan bod was gekomen, maar u doet er nu nog een vraag bij – geen enkel probleem.

 

Het Agentschap Wegen en Verkeer valt onder de bevoegdheid van minister Weyts in de Vlaamse regering, u weet dat. Ik stel dus voor dat uw collega's nog een aantal vragen stelt aan de bevoegde minister in het Vlaams Parlement.

 

Justitie en politie, dat zijn wel federale bevoegd­heden, hebben via het crossborder-project heel wat initiatieven genomen om de digitale verwerking van de vaststellingen te optimaliseren. Dit project zorgt voor een vlottere inning van de verkeersboetes. Het plaatsen van camera's voor trajectcontroles moet steeds gepaard gaan met de daadwerkelijke verwerking van de overtredingen.

 

Mijn collega, minister Geens heeft er inderdaad alles aan gedaan om de boetes automatisch te verwerken. Dat is een immens project geweest. Het klopt niet dat de boetes volledig geautomati­seerd zijn. Iemand moet de boetes natuurlijk nog steeds invoeren. Daarna verloopt het proces wel automatisch. Een lokale politiezone kan voor de verwerking van de boetes van trajectcontroles altijd inschrijven op het gewestelijk verwerkings­centrum van de federale politie. Dit brengt kosten met zich voor de zone, maar de politie krijgt door de inning van de boetes ook geld uit het verkeers­veiligheidsfonds, en de kosten liggen lager dan wanneer men het in eigen beheer zou doen. Door een wetswijziging van collega Geens kan ook het burgerpersoneel worden ingezet om dit soort boetes te verwerken.

 

Tot slot, overleg tussen het federale, Vlaamse en lokale niveau is steeds aangewezen om traject­controles zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten om, zoals u terecht zegt, het aantal verkeersongevallen en slachtoffers op onze wegen verder te zien dalen.

 

05.03  Koenraad Degroote (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Wij staan inderdaad aan dezelfde kant, verkeers­veiligheid voor alles.

 

Ik ben blij met uw antwoord. U hebt gewezen op het feit dat men beroep kan doen op de gewestelijke verwerkingscentra. Dat is heel belangrijk. Daarover hoeven de lokale besturen dus zeker niet ongerust te zijn. Dat is al een eerste geruststelling. Waar de lokale besturen, mijns inziens, wel een punt hebben, is met betrekking tot de financiële return. Sinds de zesde staats­hervorming krijgen de Gewesten niet de middelen die hen werden beloofd. Daarvan moet nog werk worden gemaakt. Wat de lokale vaststellingen betreft, gaat men nog altijd te veel voort op verdeelsleutels in plaats van op reële cijfers. Naar dat laatste moeten wij toe groeien. Daarvoor is er nog heel veel werk aan de winkel, want daar blijft de federale administratie soms haperen.

 

Ik begrijp dat dit een werk zal zijn voor een volgend regeerakkoord, waaraan N-VA zeker wil meewerken.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

06 Vraag van mevrouw Barbara Pas aan de minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen, over "het personeelstekort bij de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel" (nr. P3407)

06 Question de Mme Barbara Pas au ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "le manque de personnel au tribunal de l'entreprise néerlandophone de Bruxelles" (n° P3407)

 

06.01  Barbara Pas (VB): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, bij de schandalige splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde werd het aantal rechters van de Neder­lands­talige ondernemingsrechtbank in Brussel vastgelegd op 11. Collega Verherstraeten zal zich die discussies en vooral ons uitgebreid protest ertegen ongetwijfeld nog herinneren. "Veel te weinig!", stelden wij toen.

 

Ook een objectieve werklastmeting, in 2013 uitgevoerd door KPMG, stelde vast dat er 16 rechters zouden moeten zijn. Door allerlei omstandigheden zijn er vandaag 7 magistraten en vanaf volgende maand zullen er maar 6 magis­traten meer beschikbaar zijn. Dit is maar goed een derde van wat die audit noodzakelijk achtte. Boven­dien heeft deze rechtbank er sinds die werklastmeting nog diverse exclusieve bevoegd­heden bij gekregen, waardoor de werklast alleen nog maar zwaarder werd.

 

Deze week trok de voorzitter van die rechtbank, mevrouw Gaby Van Den Bossche, dan ook aan de noodrem. In een persbericht stelde zij dat zij alle mogelijke wettelijke middelen heeft uitgeput om die werklast aan te kunnen, maar dat dit niet volstaat om de toestroom van zaken nog de baas te kunnen. Zij is genoodzaakt om drastische maat­regelen te nemen waarbij gewone zaken minstens twee jaar vertraging oplopen.

 

Het is wel een zeer alarmerende vaststelling dat er gewoon geen tijd meer is voor gewone zaken. Zij heeft beslist dat er enkel nog ruimte is voor kortgeding, inleidingskamer, de collectieve vorderingen en alles wat te maken heeft met ondernemingen in moeilijkheden. Alle andere zaken zullen ten vroegste in 2021 kunnen worden gepleit.

 

Mijnheer de minister, er is een nijpend personeels­tekort. Dat is trouwens niet alleen in deze rechtbank het geval. Wij konden deze week ook lezen dat bij de assisenrechtbanken moet worden bijgesprongen door gepensioneerde magistraten. Door dit nijpende personeelstekort wordt de werking van die rechtbank helemaal gehypo­thekeerd. Een normale rechtsgang, binnen aanvaard­bare termijnen, is totaal onmogelijk geworden.

 

Vandaar mijn vragen.

 

Waarom heeft de minister van Justitie het zo ver laten komen? Welke maatregelen zal hij nemen om ervoor te zorgen dat deze rechtbank zo spoedig mogelijk weer enigszins normaal kan functioneren.

 

06.02 Minister Kris Peeters: Collega Pas, ik heb van minister Geens een antwoord op uw vraag gekregen. Ik zal trachten het u zo goed mogelijk mee te geven.

 

Wat het kader van de Nederlandstalige ondernemings­rechtbank van Brussel betreft, moet worden verduidelijkt dat de werklastmeting die de firma KPMG in 2013 heeft uitgevoerd in het kader van de hervorming van het gerechtelijk arrondisse­ment Brussel-Halle-Vilvoorde het aantal magistraten noodzakelijk voor deze rechtbank op 11 heeft vastgelegd en niet op 16 zoals soms wordt gesuggereerd. Het aantal 11 is in 2014 in de wet verankerd.

 

De Nederlandstalige ondernemingsrechtbank van Brussel telt momenteel 10 benoemde magistraten of 90 % van het kader. Twee weken geleden is een rechter van deze rechtbank benoemd bij het hof van beroep. Zij zal de rechtbank verlaten op het ogenblik van haar eedaflegging voor het hof. Een tweede magistraat is recent door de Hoge Raad voor Justitie voorgedragen voor een benoeming elders. Actueel is hij wel nog werk­zaam bij de betrokken rechtbank. Hierdoor zal de rechtbank binnenkort tijdelijk terugvallen op 8 benoemde magistraten op een kader van 11.

 

De minister voegt hier nog aan toe dat er ter vervanging van langdurig zieken geen vacatures gepubliceerd kunnen worden.

 

Het is de bedoeling van de minister van Justitie om dit aantal snel terug op peil te brengen. Eind februari wordt er een nieuw vacatureplan gepubliceerd. Daarover vindt vandaag een reeds eerder gepland overleg plaats met het College van de hoven en rechtbanken. Mijn collega van Justitie zal ervoor pleiten dat er minstens 2 plaatsen bij de ondernemingsrechtbank worden opgenomen in het vacatureplan.

 

Ik hoop dat u bij deze volledig geïnformeerd bent. Het probleem wordt door mijn collega van Justitie ter harte genomen.

 

06.03  Barbara Pas (VB): Ik dank de vervangende minister en mogelijk binnenkort plaats­vervangende burgemeester van Puurs, voor zijn antwoord.

 

Het probleem sleept al lang aan. Inzake de werklastmeting heb ik daarjuist al aangehaald dat de werklast er alleen maar groter op is geworden. Langdurige afwezigheden door ziekte kunnen niet voorspeld worden, maar bijvoorbeeld pensioneringen wel. De realiteit is dat de werklast al jaren niet kan worden weggewerkt. Daarop niet structureel ingrijpen, vind ik schuldig verzuim. Die situatie is hemeltergend en niet normaal. We hebben een minister van Justitie die nog voor de verkiezingen in Brussel een Engelstalige rechtbank wil oprichten om daar zaken sneller te laten behandelen, terwijl de kleine zelfstandige voor zijn zaak jaren moet wachten op behandeling. Dat is hallucinant.

 

Ik geef nog een citaat mee van advocaat Hugo Lamon, woordvoerder van de Orde van Vlaamse balies. Hij zegt hierover het volgende: "Een rechtsstaat veronderstelt niet alleen de toegang tot onafhankelijke overheidsrechters, maar ook een behandeling binnen een korte termijn. Dit is in Brussel niet langer gegarandeerd. Voor de hoofdstad, die zich graag als centrum van Europa positioneert met de erbij behorende sleutelrol in de economie, is dat alarmerend. Zaken on hold zetten, gewoon wegens onvoldoende magis­traten, dat is eerder iets voor een bananenrepubliek". Dat is het ook, mijnheer de minister, want een essentiële overheidsplicht, namelijk de recht­zoekenden beschermen, wordt niet nagekomen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

07 Vraag van mevrouw Griet Smaers aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden, over "de arbeidsongeschikte zelfstandigen" (nr. P3409)

07 Question de Mme Griet Smaers au ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l'Agriculture et de l'Intégration sociale, chargé des Grandes villes, sur "les indépendants en incapacité de travail" (n° P3409)

 

07.01  Griet Smaers (CD&V): Mijnheer de minister, zelfstandigen nemen vaak risico's en werken hard. Dat weet u, als minister van Zelfstandigen. U neemt ook heel wat maatregelen om hun sociaal statuut en hun positie te verbeteren. U hebt dat in de afgelopen maanden en het afgelopen jaar ook aangetoond.

 

In december 2018 keurden wij hier kamerbreed mijn resolutie goed waarmee ik wilde inzetten op meer preventie voor de zelfstandigen. Het is namelijk niet de bedoeling dat zij blijven werken tot zij erbij neervallen en dan arbeidsongeschikt worden en een uitkering ontvangen. Het is goed dat er in uitkeringen wordt voorzien. Het is goed dat die bestaan, maar het is ook absoluut nodig om in te zetten op preventie en ondersteuning terwijl zij hun zaak volop vormgeven en om hen een beetje zuurstof te geven terwijl zij hun zaak uitbouwen. Er kan eventueel ook worden ingezet op een gezondheidsbudget en coaching van zelfstandigen tijdens de rit, zodat zij niet arbeids­ongeschikt moeten worden. Welzijn is beter dan te genezen wanneer men eenmaal ziek of arbeidsongeschikt is.

 

Vandaar roep ik ook op om gevolg te geven aan de resolutie die wij hier kamerbreed hebben goedgekeurd en waarmee ingezet wordt op preventie en re-integratietrajecten voor zelfstan­digen. U weet dat er voor werknemers al re-integratietrajecten lopen, zoals voor arbeids­ongeschikten die moeilijkheden ondervinden om terug te keren uit hun arbeids­ongeschiktheid. Voor zelfstandigen zijn die ook nodig en eigenlijk zijn ze prioritair.

 

Ik hoor dat er momenteel volop acties worden ondernomen en dat er vragen worden gesteld om de wachtperiode voor arbeids­onge­schiktheids­uitkeringen voor zelfstandigen volledig af te schaffen. Er zou dus geen wachttijd meer zijn wanneer men ziek wordt.

 

Ik stel daarbij vragen over het budget, maar ook over wat u ondertussen hebt ondernomen om gevolg te geven aan mijn resolutie over preventie en een gezondheidsbudget.

 

Welke stappen hebt u al gezet om na te gaan of wij een gezondheidsbudget voor zelfstandigen kunnen invoeren? Hoe moet dat eruitzien? Wat kunt u nog doen aan preventie en ondersteuning van zelfstandigen tijdens de rit en niet na de arbeidsongeschiktheid? Is er in voldoende budget voorzien om de carenzperiode voor zelfstandigen volledig af te schaffen en daarnaast ook in te zetten op re-integratietrajecten en een vorm van preventie?

 

07.02 Minister Denis Ducarme: Mevrouw Smaers, zoals u weet wordt voortaan, dankzij het beleid van deze regering, elk jaar 508 miljoen euro extra in de zelfstandigen geïnvesteerd. Ik heb ook uw resolutie, die een goede resolutie is, gesteund. De regering in lopende zaken is echter beperkt in haar beweegruimte.

 

In antwoord op uw vraag wijs ik op een aantal elementen.

 

Op initiatief van de liberale minister is sinds 1 januari 2018 de carenzperiode verminderd van 3 maanden tot 14 dagen. Ook hebben de minister van Sociale Zaken en ikzelf aan het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de Zelfstandigen gevraagd om een rapport op te stellen dat enerzijds betrekking zal hebben op de huidige mechanismes om zieke zelfstandigen te helpen bij de re-integratie en anderzijds op de regeling inzake de preventie van burn-out. Ik zal het advies van het ABC afwachten want ik ben uitermate gehecht aan het sociaal overleg.

 

Ik steun inderdaad de voorstellen omtrent de carenzperiode die door meerdere politieke fracties in de Kamer worden gedragen. Ik heb trouwens een oproep gelanceerd om een hervorming in deze zin nog tijdens de huidige legislatuur te voltooien. Ik heb de kostprijs hiervan laten berekenen en dit zou 11 miljoen euro kosten. Ik streef ernaar de zelfstandigen die met ziekte te maken krijgen gelijk te schakelen met alle andere categorieën.

 

07.03  Griet Smaers (CD&V): Mijnheer de minister, ik zou u willen oproepen om ook in de periode van lopende zaken – wij merken immers in tal van andere dossiers dat er heel veel mogelijk is, als wij maar willen – werk te blijven maken van preventie en het gezondheidsbudget.

 

Men moet niet alleen pleisters leggen op de wonden van de zelfstandigen, maar men moet hen ook ondersteunen zodat hopelijk veel wonden vermeden kunnen worden. Men moet dus ook het preventieve luik van het sociaal statuut van de zelfstandigen aanpakken. Dan zijn we een heel eind op weg inzake de versterking van hun sociaal statuut.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

08 Question de Mme Anne-Catherine Goffinet au ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "les tricheries aux examens linguistiques" (n° P3408)

08 Vraag van mevrouw Anne-Catherine Goffinet aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "gesjoemel bij de taalexamens" (nr. P3408)

 

Le président: La réponse à la question de Mme Goffinet, initialement adressée au ministre de la Mobilité, sera donnée par le ministre Ducarme.

 

08.01  Anne-Catherine Goffinet (cdH): Monsieur le ministre, le problème de recrutement des conducteurs à la SNCB est bien connu et l'augmentation des exigences linguistiques a aggravé ce problème, au point que le journal La Libre vient de dénoncer un système de triche organisée lors des examens linguistiques de la SNCB.

 

Les questions et les réponses seraient transmises par les examinateurs au personnel qui n'aurait plus qu'à étudier la réponse à ces questions pour réussir le test de certification offrant le niveau B1 dans l'autre langue du pays.

 

Monsieur le ministre, confirmez-vous cette information? Si oui, qui en est responsable? Les examinateurs sont-ils tellement sous pression que, pour assurer un taux de réussite des conducteurs, ils leur délivrent des informations d'examen au préalable? Une enquête sera-t-elle menée à ce sujet? Cette pratique se répand-elle aussi au Nord du pays pour des tests de français?

 

Cette exigence linguistique est liée à la transposi­tion d'une loi européenne au 1er janvier 2016. Précédemment, le niveau demandé était un niveau 3 d'une échelle définie par l'Union européenne. Maintenant, c'est le B1. Quelle est la différence fondamentale entre ces deux niveaux? L'exigence du niveau B1 pour ce poste de conducteur est-elle une exigence supplémentaire nécessaire? Des incidents sont-ils survenus pour des raisons linguistiques entre conducteurs et signaleurs? Est-ce une raison pour laquelle ce niveau est demandé?

 

En tout cas, le niveau de formation exigé par la SNCB interpelle car il s'avère que seuls trois jours de formation sont prévus pour un apprentissage linguistique. Cela me semble très peu. La SNCB avait pourtant trois ans pour former ses anciens conducteurs. Monsieur le ministre, je voudrais savoir si tout le monde est logé à la même enseigne pour ce qui concerne ces formations.

 

08.02  Denis Ducarme, ministre: Madame Goffinet, je vous remercie pour votre importante question et vous me savez très sensible aux questions de sécurité.

 

La problématique des examens linguistiques fait partie des audits annuels réalisés par le Service de sécurité et d'interopérabilité des chemins de fer (SSICF) au centre de formation des conducteurs de trains de la SNCB. Au cours de ces deux dernières années, le dispositif de ces examens a été renforcé. Dans un rapport d'audit du 1er décembre 2017, le SSICF a noté que les directives pour l'organisation des examens linguis­tiques devaient être formalisées et adaptées. La SNCB a mis cette recommandation en pratique. Elle l'a mise en œuvre tel que la révélé l'audit du 20 novembre 2018. Il en résulte que, désor­mais, les questions sont posées lors d'un entretien qui se déroule entièrement et exclusivement dans la deuxième langue et qui n'est plus limité à des questions ponctuelles.

 

Le rapport d'audit du 27 novembre 2018, dernier en date, demande que la SNCB formalise dans les critères pour la recevabilité des candidats le caractère éliminatoire des réponses qui pourraient induire un risque pour la sécurité, cela par analogie avec les autres parties de l'examen de conducteur, où certaines erreurs mènent d'office à un échec. Il faut le savoir. La SNCB devra intégrer cette recommandation.

 

J'ai demandé au SSICF de rester très vigilant quant aux suivis des mesures concernant les examens linguistiques. Si des incidents sont rapportés et qu'ils sont dus à des lacunes relatives aux connaissances linguistiques, ils sont rares: il n'y en a eu que deux en 2018 et un seul en 2019. Le SSICF est alors immédiatement impliqué dans la procédure de suivi des mesures ponctuelles par rapport au personnel concerné.

 

Vous avez repris un article de presse et je vous remercie d'avoir utilisé le conditionnel. Parce qu'il est clair qu'un certain nombre d'éléments rapportés par le témoignage ne concordent pas avec la réalité.

 

Il vous intéressera aussi de savoir que dans ces activités de supervision, le SSICF contrôle égale­ment les enregistrements de communi­cations entre conducteurs et signaleurs. Lorsque des manquements sont constatés, ils sont communi­qués à l'entreprise qui doit alors prendre l'ensemble des mesures pour y remédier, en ce compris des sanctions.

 

Il faut aussi noter que depuis la création SSICF en 2007, aucune recommandation de l'organisme d'enquête sur les accidents et incidents ferro­viaires n'a eu trait à des problèmes liés à la connaissance de la langue par les conducteurs.

 

08.03  Anne-Catherine Goffinet (cdH): Monsieur le ministre, je vous remercie pour ces informations.

 

J'entends que l'organisme de vérification contrôle les formations données. Il me semble cependant que trois jours ne sont pas suffisants pour remettre les gens à niveau. Surtout, il n'y a pas de test linguistique à l'entrée pour les conducteurs. Pour la sécurité, il est important de veiller à ce que chacun ait la bonne formation linguistique, surtout sur des lignes qui doivent traverser les deux Régions du pays.

 

Une attention particulière doit être accordée au fait que conducteurs et instructeurs sont perturbés par des changements de réglementation. Il faut un système unique plus facile à transmettre.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

09 Samengevoegde vragen van

- de heer Peter Dedecker aan de minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, over "de spectrumveiling" (nr. P3410)

- de heer Roel Deseyn aan de minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, over "de spectrumveiling" (nr. P3412)

- mevrouw Nele Lijnen aan de minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, over "de spectrumveiling" (nr. P3413)

- de heer David Geerts aan de minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, over "de spectrumveiling" (nr. P3414)

09 Questions jointes de

- M. Peter Dedecker au ministre de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, chargé de la Simplification administrative, de la Lutte contre la fraude sociale, de la Protection de la vie privée et de la Mer du Nord, sur "la vente aux enchères de spectre" (n° P3410)

- M. Roel Deseyn au ministre de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, chargé de la Simplification administrative, de la Lutte contre la fraude sociale, de la Protection de la vie privée et de la Mer du Nord, sur "la vente aux enchères de spectre" (n° P3412)

- Mme Nele Lijnen au ministre de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, chargé de la Simplification administrative, de la Lutte contre la fraude sociale, de la Protection de la vie privée et de la Mer du Nord, sur "la vente aux enchères de spectre" (n° P3413)

- M. David Geerts au ministre de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, chargé de la Simplification admi­nistrative, de la Lutte contre la fraude sociale, de la Protection de la vie privée et de la Mer du Nord, sur "la vente aux enchères de spectre" (n° P3414)

 

09.01  Peter Dedecker (N-VA): Mijnheer de minister, het mobiel internet van de vijfde generatie, het zogenaamd 5G, biedt enorme mogelijkheden. Dankzij een hoge bandbreedte en vooral dankzij de zeer beperkte vertragingen worden toepassingen mogelijk zoals zelfrijdende auto's en operaties op afstand, wat tot 30 miljard euro economische groei kan betekenen en duizenden jobs kan creëren. Die boot mogen wij absoluut niet missen; we moeten er zo snel mogelijk mee aan de slag gaan.

 

Daartoe moeten de nodige frequentiebanden geveild worden. Die veiling stuit momenteel echter op de institutionele complexiteit die ons land kenmerkt, met het permanent diplomatiek overleg, genaamd Overlegcomité. Wij hebben enkele voorstellen klaarliggen voor een drastische vereenvoudiging op dat vlak, zodat iedereen eigen oplossingen kan uitwerken met eigen centen. Immers, ook in het aangehaalde dossier draait het weer om geld en daardoor zit het vast. Al voor de derde keer werd er in het Overlegcomité geen akkoord bereikt, waardoor wij de boot dreigen te missen.

 

Mijnheer de minister, bij de vorige veiling, in 2013, werd beloofd dat de centenkwestie geobjectiveerd zou worden. Uw voorganger heeft beloofd dat de telecomwaakhond, het BIPT, permanent het aandeel media zou monitoren. Media, waarvoor de deelstaten bevoegd zijn, nemen door de streaming van video en van muziek tot wel 80 % van het internetverkeer in. Waarom hebben uw voorganger en tevens partijgenoot, huidig vice-eersteminister De Croo, en uzelf die afspraak niet nageleefd? Welke stappen zijn er gezet om die monitoring effectief uit te voeren?

 

Welke voorstellen in verband met de financiën hebt u op het Overlegcomité gedaan?

 

Gisteren bracht Vlaams minister-president Geert Bourgeois een compromisvoorstel, een deblokkeringsvoorstel, naar voren. Hij stelt voor om alvast het deel van de frequentiebanden dat nodig is voor 5G, namelijk de 3,5 gigahertz, apart te veilen. Wanneer die frequentie vandaag al voor de komende twintig jaar geveild wordt, dan kunnen onze industrie en technologische en innovatieve bedrijven daarmee al aan de slag en ook jobs creëren. De geldkwestie kan met de rest van de oude frequentiebanden, de huidige gsm-banden, even geparkeerd worden, waardoor we vandaag al van start kunnen gaan. Dat compromis­voorstel wordt gesteund door Agoria, de federatie van de technologische industrie. Ook uw partijgenoot Rik Daems, voormalig minister van telecommunicatie, schaarde zich gisteren in het Vlaams Parlement achter dat voorstel.

 

Mijnheer de minister, waarom stapt u niet mee in dat verhaal? Waarom blokkeert u, als ontslag­nemend minister in een minder­heidskabinet, de veiling?

 

09.02  Roel Deseyn (CD&V): Mijnheer de minister, u spreekt zeer graag over ambitie. Wij zouden graag wat meer ambitie zien wanneer het gaat over vlotte telecommunicatie, zeker op het moment dat de frequenties via een veiling verdeeld moeten worden onder de operatoren, belangrijk voor het gsm-gebruik en ook zeer belangrijk voor de toekomst van 5G. 5G is niet alleen belangrijk voor onze industrie, maar ook voor ons gezinsleven, ik denk aan gezondheid en verkeersveiligheid. Om alle intelligente software en sensoren met elkaar te laten communiceren, hebben wij 5G hard nodig.

 

Ik hoop dat wij van de veiling gebruik zullen kunnen maken om in één beweging komaf te maken met het feit dat er in België nog altijd plaatsen zijn waar men niet eens fatsoenlijk kan telefoneren.

 

Misschien moet er een vierde operator komen; misschien moet er wat meer kwaliteits­competitiviteit zijn. Ja, dat is een van de mogelijkheden. Maar belangrijk bij de uitrol van 5G is dat men overal in Vlaanderen dekking kan bieden.

 

Ik vraag u of u na alle discussies van de voorbije tijd de garantie kunt geven dat men in de dorpen, in de landelijke gebieden niet verstoken blijft van de nieuwe technologie en dat men ook daar de meest recente apps en software zal kunnen gebruiken.

 

Mijnheer de minister, ik heb ook een vraag over de timing. Hoe snel moet de uitrol plaatsvinden? Mag men wachten met de uitrol tot er later eventueel apart beslist kan worden over 5G? Als er twijfel is, komen er ook geen toestellen op de Belgische markt. Dan zullen wij investeringen missen en dat zou jammer zijn. Telecom is een essentiële driver voor vele innovaties in de technologie.

 

Misschien is er een vergissing gemaakt, ik weet het niet, toen de stralingsnormen naar de Gewesten overgeheveld zijn. Dat heeft voor heel wat kopzorgen gezorgd. Misschien ligt de oplossing bij Europa of bij herfederaliseren, maar zoals het nu loopt, met al het getouwtrek, loopt het niet en dat is bijzonder jammer. Men heeft er een knoeiboel van gemaakt. Mijnheer de minister, kunt u ook op dat vlak een actieve pleitbezorger van beterschap zijn?

 

09.03  Nele Lijnen (Open Vld): Mijnheer de minister, wat is 5G eigenlijk? Dat is de vijfde generatie van het mobiele netwerk en de vijfde generatie van de draadloze systemen. Laten wij even in de tijd terugkeren. Het netwerk 1G is de kabeltelefoon. Het 2G-netwerk ging al wat verder. Dat was de Nokia-gsm, waarmee wij konden bellen en sms'en. Wij konden er ook Snake op spelen. 3G was de eerste smartphone, waarop wij onze e-mails en de krant konden lezen. Dan kwam met 4G de introductie van Netflix op onze smartphone. Wij konden tv-kijken op onze gsm. 5G, ten slotte, dat is de toekomst zoals wij ons die vroeger voorstelden, in de jaren 60. Toen waren er de Jetsons, de Flintstones van de toekomst. De Jetsons reden in zelfrijdende auto's en drones leverden pakketjes af in de smart cities. Collega's, bij de Jetsons was dat allemaal mogelijk. In de jaren 60 keken ze zo ver vooruit.

 

Ik kom even terug op gisteren, toen er op het Overlegcomité alweer geen akkoord werd bereikt over de veiling van de spectrumlicenties, die zo ontzettend belangrijk zijn voor de uitrol van het 5G-netwerk in ons land. De uitrol van 5G is nochtans broodnodig voor nieuwe technologieën, wat hier ook al door de andere leden is gesteld. Denken wij aan de bouw, aan de gezondheids­zorg, aan de chirurgie en aan de gamingindustrie. Voor al die sectoren is 5G essentieel. Willen wij de ambitie en de rol van digitaal België waarmaken, zijnde België als digitale koploper, dan is de uitrol van het 5G-netwerk ontzettend belangrijk en moet de veiling zo snel mogelijk plaatsvinden.

 

Mijnheer de minister, u noemde het een ordinaire centenkwestie. Omdat de Gemeenschappen een groter deel van de koek willen, blokkeren zij de veiling. U reageerde teleurgesteld, samen trouwens met de bedrijfswereld. Die teleurstelling lijkt ons terecht.

 

Niettemin zagen wij gisteren door toedoen van de minister-president van Vlaanderen, de heer Bourgeois, een opening. Hij stelde immers voor om de 3,5 gigaherzband afzonderlijk te veilen, zodat de uitrol van 5G al van start zou kunnen gaan.

 

Mijnheer de minister, mijn vraag aan u is dan ook heel concreet de volgende. Biedt de opening van de heer Bourgeois een uitweg? Wat zult u doen en welke stappen zult u ondernemen, om de spectrumveiling alsnog plaats te laten vinden?

 

09.04  David Geerts (sp.a): Mijnheer de minister, ik denk dat u zich uw overstap van staatssecretaris naar minister anders had voorgesteld. Na het debacle in verband met de vierde operator hebt u met het mislukte dossier van de 5G-veiling opnieuw een vergiftigd geschenk gekregen.

 

Gisteren is het doek gevallen over het mislukte telecombeleid van de regering, en meer specifiek van voormalig minister De Croo. Ik kan u dat inderdaad niet persoonlijk aanrekenen. Na zijn desastreuze passage op Overheidsbedrijven – kijk naar bpost en Proximus – heeft hij nu opnieuw een ferme buis gekregen op telecomzaken. Het BIPT had zijn werk twee jaar geleden klaar en sindsdien is dat blijven liggen in een schuif van het liberale kabinet.

 

Ook al gaat het hier om een technisch dossier, de kwestie heeft – andere collega's hebben er al op gewezen – een maatschappelijke impact, omdat voor de consumenten bijvoorbeeld supersnel internet, zelfrijdende auto's en zelfs medische applicaties door de vertraging onmogelijk worden. Nu dreigt het dossier opnieuw te verzanden in een communautaire discussie.

 

Mijnheer de minister, hoe is het eigenlijk zo ver kunnen komen? Heeft uw voorganger nooit overlegd met de Gemeenschappen of zijn kabinetsmedewerkers?

 

Wat zal er nu gebeuren met de 2G- en 3G-netwerken? Worden de licenties automatisch verlengd?

 

Tot slot, bent u van plan de toewijzing van de bandbreedte nodig voor 5G los te koppelen? Wat is uw visie daaromtrent?

 

09.05 Minister Philippe De Backer: Mijnheer de voorzitter, het debat bewijst dat iedereen onder­tussen het belang van de snelle en ordentelijke uitrol van 5G voor ons land, voor de burgers en de economie erkent. Het is echter pertinent onjuist, mijnheer Geerts, dat mijn voorganger en ikzelf dat dossier verkeerd hebben aangepakt. Minister De Croo en ikzelf zijn de drijvende kracht om het dossier snel en ordentelijk tot een goed einde te brengen.

 

Het is waar dat de telecommolen soms heel traag draait, soms zelfs veel te traag, omdat heel veel verschillende partijen hierover hun zeg willen doen. Toen het dossier na talloze consultaties, IKW's en opmerkingen van stakeholders werd goedgekeurd op de Ministerraad van 26 juli, hebben wij het gaspedaal net extra ingedrukt en het dossier geagendeerd op de eerstvolgende vergadering van het Overlegcomité. Daar moesten wij evenwel vaststellen dat de regio's de boel blokkeren. Er is nooit vanuit de regio's een rationeel, met argumenten onder­bouwd en becijferd tegenvoorstel gekomen om af te wijken van het voorstel dat op tafel lag. Men zei gewoon neen.

 

Ik heb gisteren een finaal voorstel gedaan, namelijk om de veiling te laten plaatsvinden, zodat investeringen kunnen plaatsvinden en wij geen tijd verliezen bij de uitrol van 5G, om dan na de verkiezingen te spreken over de verdeling van de inkomsten. Zo is dat trouwens ook gegaan bij 4G. Dat voorstel werd gewoon koud van tafel geveegd. Ik heb daar een duidelijke non, een duidelijke neen gehoord.

 

Ik wil net dat ons land ambitieus blijft op het vlak van 5G. Bij de uitrol van 4G hebben wij een achterstand opgelopen. Daardoor hebben wij vandaag datapaketten die behoren tot de duurste in Europa. Daardoor is het 4G-gebruik in België heel beperkt. Die achterstand betekent inderdaad ook een rem op digitalisering en economische groei. De vertraging die wij nu meemaken op het vlak van 5G, zal nog een groter gevolg hebben. De bedrijfswereld heeft inderdaad, terecht, alarm geslagen. Ik begrijp de bezorgdheid van die verschillende captains of industry absoluut. De vertraging kost de bedrijven geld en benadeelt hen ten opzichte van bedrijven in het buitenland.

 

Een ambitieus beleid vergt dus nu een beslissing dat de veiling wel kan plaatsvinden. Dat is nodig. De operatoren moeten net vooruit gebrand worden. De schijnoplossing die gisteren op tafel werd gelegd, is gewoon geen optie. Door slechts een van die drie banden te veilen, kan alleen worden geïnvesteerd in zeer lokale toepassingen. Een landelijke uitrol is daarmee absoluut niet mogelijk. Ook de dekkingsverplichting voor rurale gebieden, waarover vorige vrijdag nog een koninklijk besluit werd uitgevaardigd met betrekking tot 4G, zal niet mogelijk zijn. In Bièvre en Veurne zullen wij op die manier dus geen 5G zien. Wij zouden dus opnieuw grijze en witte vlekken creëren, als wij het voorstel van Geert Bourgeois accepteren.

 

Daarmee wordt ook de nood aan een vierde operator duidelijk. Die moet immers net de prijzen drukken voor de consument en moet ook druk blijven zetten en zo het investeringsritme in 5G van de operatoren vooruitduwen. De nieuwe speler zal rechtstreeks investeren in nieuwe technologie en de rest zal absoluut moeten volgen. De impact van 5G op onze economie en jobcreatie is vele malen groter als wij dat doen, dan bij 3G en 4G. Dat is trouwens ook de reden waarom de komst van een vierde operator cruciaal is voor de algehele economie en de toekomstige werkgelegenheid in ons land.

 

De operatoren hebben in het voorstel van Agoria ook gevraagd naar de toelating van het BIPT om hun huidige frequenties twee jaar langer te gebruiken. Dat kan gewoonweg niet. Het nieuw Europees wetboek voor elektronische communicatie verplicht ons om de frequenties voor minstens 15 jaar toe te kennen.

 

Een en ander kan alleen via een algemene veiling. Wat Agoria en minister-president Bourgeois voorstellen, kan niet en is ook niet efficiënt, want zo'n verlenging zou bovendien gratis zijn. Eerst komt Bourgeois om meer centen vragen en daarna zou hij de frequenties gratis weggeven. Dat is op zijn minst niet consistent.

 

Ik wil en zal dat spel niet meespelen; laat dat voor iedereen duidelijk zijn. Wij mogen de boot van 5G absoluut niet missen, zeker niet door een ordinaire centenkwestie en zeker niet door een soort blokkeringsconfederalisme, waar iedereen zijn zeg wil doen over zaken waarover al in 2013 afspraken werden gemaakt.

 

Ik herhaal hier heel duidelijk mijn oproep. Laten wij de veiling voor 5G integraal organiseren en na de verkiezingen spreken over de verdeling van de opbrengsten. Dan is er geen vertraging in investering en dat is goed voor de consument. Die werkwijze biedt juridische zekerheid en wij maken van ons land eindelijk een koploper in de digitalisering en de innovatie. Die ambitie heb ik in ieder geval nog altijd.

 

09.06  Peter Dedecker (N-VA): Mijnheer de minister, veilen en later over de centen praten, dat heb ik al eens gehoord. Dat hebben wij gehoord in 2013. Toen heeft men gezegd te veilen en later een permanente monitoring te organiseren om de centen eerlijk te verdelen. Dat is precies wat er niet is gebeurd. Daar ligt de zware verantwoor­delijk­heid van uw voorganger, minister De Croo. De permanente monitoring, die werd afgesproken, de in 2013 aangegane engagementen werden niet nageleefd door uw voorganger.

 

Neem nu eindelijk die verantwoordelijkheid op, doe wat is afgesproken, voer die permanente monitoring in, stop met het blokkeren in dit dossier. Zorg dat er een onderbouwd voorstel voor de centenkwestie kan komen, want dat was er. De onderbouwing zou gebeuren door de monitoring door het BIPT, monitoring die uw voorganger heeft nagelaten. Stop met blokkeren. De oplossing van Geert Bourgeois is wel een oplossing. Die wordt ondersteund door Agoria, door de technologische industrie, door de industrie die 5G nodig heeft. Die industrie bevestigt dat men met de uitrol van 5G vandaag een begin kan maken van hoog­innovatieve toepassingen. De wereld stopt niet met draaien bij een verlenging van de bestaande licenties. Die zijn er, die zijn toegewezen, die werken. Wij kunnen daarmee voortwerken en missen intussen de boot niet. Neem uw verant­woordelijkheid, neem de uitgestoken hand aan en stop met blokkeren, zodat wij duizenden jobs niet mislopen.

 

09.07  Roel Deseyn (CD&V): Mijnheer de minister, dank u voor uw antwoord.

 

Het 5G-dossier, het telecomdossier is echt te belangrijk en mag niet zomaar het onderwerp zijn van een rondje politiek getouwtrek tussen de beleidsniveaus. Het was al een vergissing om de stralingsnormen naar de Gewesten over te hevelen, zeker vanuit wetenschappelijk standpunt en nog meer vanuit gezondheidsstandpunt. U zegt dat de telecommolen veel te traag draait. Ik zeg u dat de wereld veel sneller draait dan de federale telecommolen en wij mogen niet achteropraken.

 

Ik stel voor dat de Gewesten zich bezighouden met de content en de cultuur, maar dat alles wat telecominfrastructuur betreft, federaal is en blijft. Het voorstel van minister-president Bourgeois zou een slecht voorstel zijn als daaruit blijkt dat men na jaren discussie en speciale cartografie van het BIPT opnieuw witte vlekken creëert in Vlaanderen. Daarmee zou Vlaanderen pas niet gediend zijn.

 

U hebt het over een veiling voor een periode van 20 jaar. Europa heeft het over 15 jaar. Ik meen dat dit meer dan voldoende is. De eerste veiling moet nu plaatsvinden, omdat het nu om een schaars goed gaat en marktwaarde heeft. Wij hebben gezien in andere financiëletransactiedossiers tot wat wachten kan leiden. Er is geen tijd meer om te wachten. Het is tijd om te handelen.

 

09.08  Nele Lijnen (Open Vld): Mijnheer de minister, dank u wel voor uw antwoord.

 

U bent heel duidelijk. Enkel de 3,5 gigahertzband veilen, is geen oplossing. Ik meen dat wij moeten passen voor een Vlaanderen met witte en vooral grijze vlekken. Die grijze vlekken zijn heel vaak de uithoeken van het land. Ook daar heeft men recht op 5G.

 

Ik roep de Gemeenschappen dan ook op om zo snel mogelijk terug aan tafel te gaan zitten. Uitstel kost immers geld, veel meer geld dan de totale opbrengst van de veiling, namelijk gemiste investeringen in toekomstgerichte sectoren en innovatieve jobs. Als de toekomst technologisch binnen handbereik ligt, mag de ordinaire centenkwestie, die het dossier geworden is, dat niet in de weg staan, want dat, dat is uw kracht van blokkering, mijnheer Dedecker.

 

09.09  David Geerts (sp.a): Mijnheer de minister, dank u wel voor uw antwoord.

 

Mijnheer de voorzitter, collega's, ik kan mij toch niet van de politieke indruk ontdoen dat door het fanatisme van de N-VA, enerzijds, en het geklungel en het slechte telecombeleid van Open Vld, anderzijds – kortom door het beleid van de zelfverklaarde woordvoerders van Voka en het VBO – onze bedrijven eigenlijk worden gedwongen tot achterstand, wij geen jobs creëren in innovatieve sectoren en ons land miljarden aan investeringen misloopt. Welnu, collega's van de N-VA en Open Vld, dat is uw verantwoordelijkheid. Ik zou daar absoluut niet fier over zijn.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

10 Vraag van de heer Dirk Janssens aan de eerste minister over "de ontwikkeling van offshorewindmolenparken" (nr. P3396)

10 Question de M. Dirk Janssens au premier ministre sur "le développement de parcs éoliens offshore" (n° P3396)

 

10.01  Dirk Janssens (Open Vld): Mijnheer de minister, we hebben hier net al een debat gevoerd over hoe hoog de lat wel zou moeten liggen voor de klimaatmaatregelen. Collega's, we weten het al, we moeten de Europese doelstellingen halen. Die zijn al bindend. Ik wil vooral nadenken over concrete maatregelen om over die lat te gaan, om die doelstellingen te halen. Vandaar deze vraag over offshore.

 

De federale regering investeert al vele jaren in windmolens op zee, de zogenaamde offshore windparken. Op dit moment staan er in onze Belgische Noordzee al vijf windmolenparken met een totale capaciteit van zowat 1,2 gigawatt. Er wordt nog volop gebouwd zodat we in 2020 op 2,3 gigawatt zouden uitkomen. Dat zal in 2020 goed zijn voor zowat de helft van de groene­stroom­productie van dit land.

 

Ondertussen heeft de minister niet stilgezeten. U zorgde ervoor dat bij de bouw van de laatste vijf parken maar liefst 5 miljard euro aan subsidies wordt bespaard. Belangrijk voor het realiseren van de klimaat- en energiedoelstellingen is dat u zich daarnaast geëngageerd hebt om ervoor te zorgen dat er tegen 2030 4 gigawatt windmolencapaciteit in onze Noordzee staat om groene stroom op te wekken. U hebt daarvoor recentelijk nog extra ruimte voorzien in het marien ruimtelijke plan 2020-2026. Mijnheer de minister, 4 gigawatt is meer dan de hele capaciteit van Doel.

 

Opdat ook voor deze nieuwe parken de best mogelijke prijs werd verkregen werd een kaderwet voor een zogenaamde tendering procedure uitgewerkt. Dit kan ervoor zorgen dat we net zoals Nederland en Duitsland tegen 2025 subsidieloze windmolenparken zouden kunnen laten bouwen. Daarmee zouden we een dubbel doel bereiken, namelijk meer hernieuwbare energie en zo weinig mogelijk overheidssteun. Kan het in feite nog beter? Die kaderwet werd recent goedgekeurd in het Overlegcomité.

 

Mijnheer de minister, welke stappen moeten er nog genomen worden om de tendering en de bouw van de nieuwe parken tijdig van start te laten gaan om onze doelstelling van 4 gigawatt in 2030 te bereiken?

 

10.02 Minister Philippe De Backer: Dank u wel voor deze vraag.

 

Het is altijd mijn bedoeling geweest om van offshore een speerpunt te maken in de energieomslag die België moet doorvoeren. De duizenden klimaatbetogers die vandaag opnieuw op straat zijn gekomen, bewijzen dat mensen van ons een onderbouwd, becijferd en realistisch voorstel verwachten om die klimaatdoelstellingen te halen.

 

We zijn daar effectief zeer ambitieus in geweest. We hadden in het verleden oversubsidiëring. Die 5 miljard euro is nu weg. Tegelijk zijn we toch trouw gebleven aan de doelstelling van 2,2 gigawatt tegen 2020 in onze Noordzee. We halen de klimaatdoelstellingen op een kosten­besparende manier. Vandaag kan iedereen op onze Noordzee gaan zien hoe die molens worden geïnstalleerd.

 

Ik kijk ook verder. We hebben effectief een nieuw marien ruimtelijk plan, dat ik enkele weken geleden in het Parlement heb voorgesteld onder grote interesse. Daaruit blijkt dat we opnieuw een zone van 281 km2 hebben aangeboden, om er voor te zorgen dat we effectief naar 4 gigawatt kunnen evolueren. We zullen dat op een compleet andere manier doen, namelijk dat park in de markt zetten en dan zien welke marktpartijen er interesse hebben om daarop te bieden. De bedoeling is die parken te bouwen zonder een euro subsidie. Daarvoor moet het Parlement in de komende weken zijn goedkeuring geven voor de kaderwet tendering offshore. Die moet er voor zorgen dat we alle voorbereidingen kunnen treffen zodat we de komende jaren op de startknop kunnen duwen, de tendering kunnen organiseren en de parken kunnen bouwen tegen 2025. Ik reken op het Parlement om de komende weken die wet goed te keuren zodat de energieomslag naar hernieuwbare energie plaats kan vinden. Op die manier dragen we concreet bij aan een schoner milieu en aan duidelijke klimaat­doelstellingen, maar ook aan de innovatie van Belgische bedrijven, zonder dat dit de burger één cent extra zal kosten.

 

10.03  Dirk Janssens (Open Vld): Ik dank de minister voor zijn antwoord.

 

Ik hoop dat het Parlement deze kaderwet tendering offshore snel op de agenda kan plaatsen, zoals u voorstelt, om de volgende stappen te kunnen zetten. Het is belangrijk om het juiste signaal te geven aan burgers en bedrijven: dat we volop verder inzetten op offshore wind, waarbij we ernaar streven om de overheidssteun zo laag mogelijk te houden. We hopen dat we kunnen rekenen op alle andere fracties in de Kamer om dit te realiseren. Gewoon doen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

11 Vraag van de heer Raoul Hedebouw aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie over "de erelonen" (nr. P3415)

11 Question de M. Raoul Hedebouw à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et de la Migration, sur "les honoraires" (n° P3415)

 

11.01  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Mijnheer de minister, ik heb mijn vraag over de ereloon­supplementen in de ziekenhuizen aan minister De Block gesteld, maar u zult antwoorden voor Open Vld.

 

Het kan zo niet meer verder. Ik krijg tientallen verhalen te horen van mensen die duizenden euro's moeten bijbetalen. Ik kreeg gisteren nog een mail van een man die een hartoperatie had ondergaan. Op zijn factuur stonden zijn kosten: 140 euro voor zijn aandeel ziekenhuisverblijf, 1 843 euro apotheekkosten, 73,41 euro voor de honoraria van zorgverleners en…11 482,54 euro supplement omdat hij koos voor een eenpersoons­kamer. Die man wordt geopereerd aan zijn hart, dat is al geen lachertje, en dan vraagt men hem nog 11 000 euro bij te betalen. Dat kan toch zo niet langer blijven duren in ons land.

 

Het wordt erger en erger. De mutualiteiten hebben een studie uitgebracht die duidelijk aantoont dat er in totaal 563 miljoen euro aan ereloon­supple­menten wordt gefactureerd. Dat kan toch niet langer blijven duren. Naar wie gaat dat geld? Naar de specialisten. Een nierspecialist verdient vandaag 450 000 euro in ons land. Waar zijn wij mee bezig? Dat kan toch niet, zo'n hoog loon krijgen, terwijl er zo veel noden zijn.

 

Mijnheer de minister, zou het geen goed idee zijn om de ereloonsupplementen gewoon af te schaffen? Dat is een voorstel van de Partij Van De Arbeid. Zou het niet beter zijn dat die heren en dames, die professoren in de universitaire ziekenhuizen die de operaties uitvoeren, een normaal loon verdienen, niet met de bedoeling om winst te maken maar gewoon om een stabiel loon te verdienen? Als men dat zou doen, wordt 563 miljoen euro gespaard voor de patiënten, maar dat zou volgens onze berekening ook 1 miljard euro kunnen opbrengen voor de Staatskas die dan in de ziekenhuizen kan worden geïnvesteerd. Dan zou men dat geld kunnen gebruiken voor een goede dienstverlening.

 

Mijnheer de minister, ik denk dat dit een goed voorstel is. Vindt u het logisch dat profesoren 450 000 euro verdienen, ik denk bijvoorbeeld aan nierspecialisten, en dat mensen dan 11 000 euro voor een operatie moeten betalen? Vindt u dat normaal?

 

11.02 Minister Philippe De Backer: Mijnheer Hedebouw, mijn collega, minister De Block, is inderdaad met zending naar Boekarest, waar zij deelneemt aan een Europese Ministerraad.

 

Wat de ereloonsupplementen betreft, is er de voorbije jaren wel al veel vooruitgang geboekt. Er is hard gewerkt aan het afschaffen van die supplementen in verschillende omstandigheden, of minstens aan het beperken ervan. Zo zijn de ereloonsupplementen bij daghospitalisaties in twee- of meerpersoonkamers tegenwoordig verboden en heeft de minister ervoor geijverd een plafond op te leggen voor supplementen bij bepaalde ingrepen, bijvoorbeeld bij een borstreconstructie met eigen weefsel.

 

Blindweg alle ereloonsupplementen afschaffen, ook in eenpersoonskamers, zou niet verstandig zijn. Voor vele ziekenhuizen zijn die supplementen ook een bron van inkomsten. Door die zomaar af te schaffen, zou er extra druk worden gezet op de financiële toestand van die ziekenhuizen, terwijl die vandaag al niet echt rooskleurig is. De patiënt zou daar de dupe van worden, want de ereloon­supplementen die aangerekend worden ter gelegenheid van bepaalde verblijven, dragen op hun beurt weer bij tot de toegankelijkheid van de zorg voor andere verblijven.

 

Wij maken abstractie van de belangrijke infra­structurele implicaties en de gevolgen voor de werkorganisatie in de ziekenhuizen in het geval er op korte termijn zou worden overgeschakeld op 80 % of zelfs 100 % eenpersoonskamers terwijl nu 20 % van de verblijven in eenpersoonskamers doorgaan. Zomaar, zonder structurele oplossing, de ereloonsupplementen in eenpersoonskamers afschaffen en daarbij de vrijgekomen middelen van privéverzekeringen en aanvullende verzekeringen overhevelen naar de verplichte verzekering, zou neerkomen op een verhoging van de belastingen en van de sociale bijdragen voor iedereen. Dat kan volgens ons niet de bedoeling zijn.

 

Minister De Block herinnert er ook aan dat de ziekenfondsen telkens opnieuw een zogenaamd Medicomut-akkoord ondertekend hebben, waarin uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat een ziekenhuisverblijf in een afzonderlijke kamer wordt erkend als een bijzondere eis van de recht­hebbende waarvoor zelfs conventionele artsen supplementen kunnen aanrekenen. Men doet wat men zegt, en men zegt wat men doet, of in dit geval niet doet.

 

Mede op voorstel van de Medicomut heeft minister De Block de leidende ambtenaren van het RIZIV en de dienst Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid opgedragen dat een gemengde werkgroep met deelname van de vertegen­woordigers van de artsen en de ziekenfondsen, aangevuld met vertegen­woordigers van de ziekenhuiskoepels en de verzekeraars, zich zou buigen over de voorwaarden die ereloonsupple­menten en afdrachten van artsen aan ziekenhuizen toelaten, te plafonneren en terug te dringen. Een aantal voorstellen werd al besproken in die werkgroep. Het gaat onder meer over het opmaken van het bestek voor patiënten, het aanpassen van de boekhoudregels, de periodici­teit van de verhoging van ereloonsupplementen en dergelijke zaken meer.

 

Het overleg verloopt bijzonder moeizaam, zoals u kon verwachten, en is nog niet beëindigd. Uit respect voor het veelgeprezen overlegmodel dat binnen de verplichte verzekering gezondheidszorg functioneert, heeft minister De Block eind vorig jaar alle betrokken partners rond de tafel gebracht, opdat zij hun verantwoordelijkheid zouden nemen. Het is aan hen om die voorstellen te formuleren en de situatie te verbeteren op korte en lange termijn. De werkgroep vergadert volgende week opnieuw over een ontwerp van eindrapport, met concrete voorstellen om de ereloonsupplementen te beheersen en terug te dringen. De minister kijkt uit naar de resultaten van die vergadering.

 

11.03  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Mijnheer De Backer, in de vicieuze cirkel die u net beschreven hebt, ontbreekt er natuurlijk één speler, namelijk de lonen van de specialisten. U onderfinanciert de ziekenhuizen. U geeft te weinig geld. De ziekenhuizen moedigen de erelonen aan, omdat zij daarvan 40 % kunnen binnenhalen. 60 % gaat naar de specialisten en wie is de dupe? De patiënt natuurlijk, en de ziekenhuizen zelf. Waar gaat het miljoenensurplus naartoe? Het komt in de zakken van de specialisten terecht. Mevrouw De Block heeft daar geen woord over gezegd. Het kan toch niet zijn dat een nierspecialist tot 450 000 euro per jaar verdient?

 

L'indécence a ses limites. On ne peut quand même pas débourser 450 000 euros pour de simples opérations. Le salaire d'un professeur d'université n'est quand même pas anodin. C'est déjà en vigueur dans les hôpitaux universitaires, qui emploient des personnes pleines de talent.

 

Cela aurait donc été beaucoup mieux. De la sorte, monsieur le ministre, nous éviterions des scandales tels que le  paiement de 11 482 euros pour se faire opérer du cœur. Que dit-on aux patients? "Prenez des primes et des assurances individuelles". Or elles aussi vont coûter de plus en plus cher. Nous nous dirigeons donc vers une médecine à deux vitesses: une médecine pour les riches, qui pourront se la permettre parce qu'ils disposent d'assez d'argent et que leurs assurances leur rembourseront tout; et une médecine pour les plus pauvres, auxquels on fournira le service minimum. C'est la situation en vigueur aux États-Unis d'Amérique, mais ce n'est pas le modèle qui nous intéresse.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

Le président: On termine ainsi les questions orales.

 

Wetsontwerp en wetsvoorstellen

Projet et propositions de loi

 

12 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2006 tot invoering van een stelsel van uitkeringen voor moederschapshulp ten gunste van vrouwelijk zelfstandigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, teneinde moederschapshulp toe te kennen aan adoptieouders (2967/1-6)

12 Proposition de loi modifiant l’arrêté royal instaurant un régime de prestations d’aide à la maternité en faveur des travailleuses indépendantes et modifiant l’arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services afin d’accorder une aide à la maternité aux parents adoptifs (2967/1-6)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Werner Janssen, Rita Gantois, Johan Klaps, Nele Lijnen, Carina Van Cauter, Kristien Van Vaerenbergh, Bert Wollants, Sabien Lahaye-Battheu, Caroline Cassart-Mailleux.

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De heer de Lamotte, rapporteur, verwijst naar het schriftelijk verslag.

 

Ik geef het woord aan de eerste indiener, de heer Janssen.

 

12.01  Werner Janssen (N-VA): Mijnheer de voorzitter, collega's, wij hebben een goede discussie gevoerd in de commissie en ik ben heel blij dat dit voorstel unaniem, over alle partijgrenzen heen, werd goedgekeurd. Onze zelfstandigen kunnen er maar wel bij varen.

 

12.02  Griet Smaers (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ook wij hebben dit voorstel gesteund, weliswaar met aanpassing van het door N-VA ingediend amendement, waar wij volledig achter kunnen staan. Onze fractie heeft er daarbij wel voor gepleit dat er geen nieuwe verschillen worden ingevoerd in het statuut. Nu wordt er immers een nieuw onderscheid gemaakt tussen, enerzijds, moeders, adoptieouders en, anderzijds, vaders. Er valt dus nog wel een weg af te leggen om ook voor vaders een soort vaderschapshulp in te voeren, aangezien dit momenteel niet voorzien is. Ik hoop dat dit snel kan gebeuren zodat het sociaal statuut van de verschillende ouders effectief gelijkvormig wordt.

 

12.03  Caroline Cassart-Mailleux (MR): Monsieur le président, chers collègues, la mesure portée dans ce texte s'appuie sur le droit à 105 titres-services gratuits dont bénéficient les travailleuses indépen­dantes après la naissance d'un enfant. Ces titres-services permettent à ces mères de rétribuer des prestations d'aide dans les tâches ménagères dès qu'elles reprennent le travail, cela permettant de mieux concilier la vie familiale et la vie professionnelle.

 

Leur octroi correspond aux attentes et à la réalité professionnelle des mères indépendantes. Pour ces raisons, nous estimons que cette mesure doit être élargie aux parents adoptifs lors de l'adoption d'un enfant mineur. Aujourd'hui, nous effaçons une inégalité. L'octroi de titres-services en complément d'un congé d'adoption est un renforcement de la couverture sociale dont bénéficient les parents adoptifs indépendants.

 

En conclusion, notre groupe soutiendra pleine­ment cet objectif et cette proposition de loi.

 

12.04  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Monsieur le président, mon groupe, Ecolo-Groen soutient également pleinement cette proposition. Il n'y a aucune raison de faire une différence dans l'encadrement de l'aide à la maternité pour les travailleuses indépendantes, que ce soit pour des adoptions ou dans d'autres cas de figure. Pour nous, il faut une égalité totale de traitement dans ces différents cas. C'est pour cela que nous soutenons pleinement cette proposition.

 

12.05  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, nous soutenons évidemment ce texte. Je voudrais juste rappeler aux différents collègues l'avancée sur le congé d'adoption pour les parents sur lequel nous nous étions mis d'accord en commission des Affaires sociales. C'est un thème que je portais de longue date. Nous avions à ce moment plaidé pour qu'il puisse également être d'application pour les indépendants. C'est donc le cas maintenant. Cela vient corriger une inégalité, ce que nous aurions sans doute dû faire d'initiative. Nous soutiendrons donc ce texte.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2967/6)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2967/6)

 

Het opschrift werd door de commissie gewijzigd in "wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, voor wat betreft de moederschapshulp en de instelling van de adoptiehulp".

L’intitulé a été modifié par la commission en "proposition de loi modifiant l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants concernant l’aide à la maternité et instaurant l’aide à l’adoption".

 

Het wetsvoorstel telt 3 artikelen.

La proposition de loi compte 3 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 3 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 3 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

13 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 juni 1998 waarbij sommige militairen die slachtoffer zijn van lichamelijke schade overkomen tijdens een actie buiten het nationale grondgebied gelijkgesteld worden met oorlogsinvaliden (1723/1-8)

13 Proposition de loi modifiant la loi du 16 juin 1998 assimilant à des invalides de guerre certains militaires victimes d'un dommage physique survenu au cours d'une action se déroulant en dehors du territoire national (1723/1-8)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Denis Ducarme, Damien Thiéry, Benoît Friart, Stefaan Vercamer, Peter Buysrogge, Jan Vercammen, Benoît Piedboeuf.

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

13.01  An Capoen, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, ik verwijs naar het schriftelijk verslag.

 

13.02  Stefaan Vercamer (CD&V): Mijnheer de voorzitter, het wetsvoorstel werkt een lacune in de wetgeving weg, met name de tegemoetkoming bij een militaire actie, waarbij de militair tijdens een zending in het buitenland lichamelijke schade oploopt. Met het voorstel wordt aan de militairen die in het buitenland een ongeval hebben of lichamelijke schade lijden, juridische zekerheid geboden, niet alleen voor hun pensioenbedragen maar nu ook voor alle andere tegemoetkomingen.

 

Ik wil dan ook mevrouw Fonck en de heer Ducarme bedanken omdat zij ook de terugbetaling van de kosten van de geneeskundige verzorging voor de betrokken militairen hebben bepleit, wat tot het indienen van een amendement heeft geleid.

 

Onze fractie zal het voorstel en het voorliggende amendement goedkeuren.

 

13.03  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, je voudrais expliquer pourquoi un amendement est déposé en séance plénière.

 

Il s'agit d'un point que j'avais soulevé en commission lorsque cette proposition de loi avait été examinée. Même si, à ce moment-là, vous m'aviez rassurée, le travail a démontré par la suite qu'il y avait une faille. Cette proposition de loi concerne une matière assez technique, qui a énormément évolué au cours du temps. Il s'agit maintenant de s'assurer qu'il n'y aura pas de souci en termes de couverture des soins de santé, singulièrement pour les victimes. Que ce soit après ou avant 1998 et les différentes évolutions de la législation, tous les invalides de guerre seront mis sur le même pied d'égalité.

 

Je remercie les différents collègues pour leur travail sur cet amendement car il serait dommage de voter une proposition de loi qui serait inexacte. Elle sera corrigée si cet amendement est adopté.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1723/7)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1723/7)

 

Het wetsvoorstel telt 2 artikelen.

La proposition de loi compte 2 articles.

 

*  *  *  *  *

Ingediend amendement:

Amendement déposé:

Art. 3(n)

  • 1 – Catherine Fonck cs (1723/8)

*  *  *  *  *

 

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Conclusion de la discussion des articles:

 

Aangehouden: de stemming over het amendement.

Réservé: le vote sur l’amendement.

 

Artikel per artikel aangenomen: 1 en 2

Adoptés article par article: 1 et 2

*  *  *  *  *

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het aangehouden amendement en over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l’amendement réservé ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

14 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2003 betreffende het informeren van het Belgisch Focal Point van het Europees informatienetwerk over drugs en drugsverslaving (2540/1-6)

14 Proposition de loi modifiant l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la transmission d'informations au Point Focal belge du réseau européen d'information sur les drogues et les toxicomanies (2540/1-6)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Els Van Hoof, Nathalie Muylle.

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De rapporteurs, de heren Jan Vercammen en Dirk Janssens, verwijzen naar het schriftelijk verslag.

 

14.01  Els Van Hoof (CD&V): Mijnheer de voorzitter, sta mij even toe om het belang van het voorliggend wetsvoorstel toe te lichten.

 

Het kadert in de opmars van designerdrugs, varianten op klassieke drugs die echter gevaarlijk zijn omdat de dosering vaak wijzigt en kleine dosissen ervan vaak tot een overdosis leiden. Ter vergelijking, in de periode tussen 2004 en 2014 werden nul drugsdoden gerapporteerd als gevolg van designerdrugs, sinds 2017 is dat al gestegen tot zeven doden. Het zijn drugs die men gewoon online bestelt, zoals een paar schoenen, onder de vorm van hun chemische samenstelling. Men neemt ze in en al bij een kleine dosis is er een overlijden. Om mensenlevens te redden, moeten wij veel meer en betere informatie hebben over het gebruik van designerdrugs in België, de samenstelling ervan, de impact op de gezondheid van de gebruikers en de pathologische reacties.

 

Wij hebben in België nood aan een volwaardig lerend drugsincidentennetwerk, zoals dat ook bestaat in Nederland. Dat netwerk wordt door dit wetsvoorstel opgericht. Vandaag zijn er nog veel te veel drempels in de werking van het bestaande Belgische Early Warning System on Drugs (BEWSD), dat deel uitmaakt van het Europese netwerk. Het BEWSD kan vandaag niet snel en accuraat optreden. Er gaat nog heel wat kostbare informatie verloren over de samenstelling, de effecten en de schadelijkheid van de nieuwe drugs. Daarom hebben wij nood aan een sterke informatieketen en een drugsincidentennetwerk dat de nieuwe evoluties op de voet volgt en ook tijdig waarschuwingen de wereld instuurt. Via zo'n netwerk krijgen wij een goed beeld van wat er zich op de markt bevindt en welke schade dat veroorzaakt.

 

Met het voorliggend wetsvoorstel werken wij de hiaten in de werking van het BEWSD weg. Wij richten een echt lerend netwerk op, in die zin dat alle laboratoria, niet alleen de forensische laboratoria, verplicht worden om wekelijks informatie van analyses door te geven aan een informatiedatabank van het BEWSD. Wij gaan ook 10 à 15 peilstations oprichten in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Dat zijn eigenlijk spoeddiensten of EHBO-posten waar men de pathologische reacties op de drugs zal registreren, samen met een vragenlijst ingevuld door de druggebruiker, om te zien welke impact de drugs hebben op iemand en op die manier hulpverleners op de hoogte te brengen van de schadelijkheid ervan.

 

Vandaag worden designerdrugs op spoeddiensten vaak gewoon bij het afval gegooid, maar het wetsvoorstel zorgt ervoor dat die drugs legaal getransporteerd kunnen worden, wat vandaag niet kan, naar laboratoria waar zij geanalyseerd zullen worden.

 

Ik ben ook zeer blij met de positieve en lovende reacties van de sub-focal points VAD en Eurotox, die blij waren dat zij op die manier ook betere informatie over de schadelijkheid van deze drugs de wereld in kunnen sturen naar hulpverleners. Op die manier wordt de deskundigheid van hulpverleners en preventiewerkers op het terrein veel beter.

 

Het beleid kan daardoor ook efficiënter werken. Wij zullen in de toekomst de bevolking veel beter kunnen waarschuwen bij een plotse toename van een extreem gevaarlijke stof. Wij zullen op die manier heel wat leed kunnen voorkomen en mensenlevens redden, wat precies de bedoeling van dit drugsincidentennetwerk is.

 

Ik dank alle collega's voor hun steun voor dit wetsvoorstel.

 

14.02  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, nous soutenons ce texte, en faveur duquel nous voterons tout à l'heure.

 

En effet, une meilleure connaissance des substances présentes sur le marché ainsi qu'une meilleure communication des données sont indispensables à la lutte contre les drogues. La création d'un réseau de signalement et l'intégration de nombreux acteurs dans celui-ci peuvent y contribuer.

 

En revanche, monsieur le président, j'aurais voulu attirer l'attention de Mme la ministre sur un point, mais elle est malheureusement absente. Je ne la ferai pas revenir pour le plaisir. En tout cas, même si les bancs de son parti sont vides, j'espère que quelqu'un pourra lui relayer mon propos. La mise à exécution de ce texte laisse ouvertes certaines questions. Je parle de la manière dont les soignants seront impliqués dans l'enregistrement des données, ainsi que de la responsabilité en termes de coordination du réseau de signalement des incidents causés par la drogue, notamment sur le plan du partage des données entre les acteurs concernés. Le moins que l'on puisse dire est que tout cela n'est, pour le moment, pas défini.

 

Dès lors, j'en appelle à ce que les moyens servant à exécuter la loi soient éclaircis et validés avant son entrée en vigueur, afin d'éviter la cacophonie sur le terrain.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2540/6)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2540/6)

 

Het wetsvoorstel telt 7 artikelen.

La proposition de loi compte 7 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 7 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 7 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

15 Wetsontwerp houdende de verhoging van de grensbedragen van toepassing voor de bepaling van de solidariteitsafhouding inzake pensioenen (3409/1-4)

15 Projet de loi visant à relever les seuils applicables pour la détermination de la retenue de solidarité en matière de pensions (3409/1-4)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De heer Wouter De Vriendt, rapporteur, verwijst naar het schriftelijk verslag.

 

15.01  Jan Spooren (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik zal heel even en kort van op de banken een uiteenzetting geven.

 

De N-VA-fractie steunt het wetsontwerp dat de solidariteitsbijdrage op de pensioenen wil verminderen. Wij steunen het om een drietal redenen.

 

De eerste reden is dat de solidariteitsbijdrage op de pensioenen destijds door de regering-Dehaene, toen nog met de socialisten, als een tijdelijke crisisbelasting op de pensioenen werd ingevoerd. Dat gebeurde toen met het oog op de toetreding tot de eurozone. De definitie van het woord "tijdelijk" is in het dossier echter een heel rekbaar begrip gebleken en is eens te meer een bewijs dat het in ons land veel makkelijker is een belasting in te voeren dan ze weer af te schaffen. Daarom is het voor ons vanuit principieel oogpunt correct dat de belastingverhoging in kwestie na zovele jaren wordt teruggeschroefd.

 

Een tweede reden waarom de N-VA het wetsontwerp steunt, is dat de vermindering van de solidariteitsbijdrage niet geldt voor de hoogste pensioenen van topambtenaren, rechters, professoren en ook parlementairen. Dat is goed, want, terwijl de gemiddelde wettelijke pensioenen, zeker voor werknemers en zelfstandigen, in ons land in vergelijking met de meeste andere landen laag liggen, ligt een aantal pensioenen echt wel hoog, zelfs indien wij rekening houden met wat ambtenaren tijdens hun loopbaan in de privésector zouden kunnen verdienen.

 

Volgens ons zijn er voor ons pensioenstelsel, dat financieel sowieso onder druk staat, wel grotere budgettaire uitdagingen en meer prioritaire groepen dan het opnieuw en nog meer verhogen van de heel hoge pensioenen, zelfs wanneer het om het terugdraaien van een belastingverhoging gaat.

 

De voorgestelde hervorming van de solidariteits­bijdrage richt zich op een grote middengroep van de pensioenen, waarin nog eens een onderscheid tussen twee categorieën wordt gemaakt. Nadat de lage pensioenen reeds eerder van de solidariteitsbijdrage werden vrijgesteld, wordt die volledig vrijgestelde groep nu uitgebreid. De bovengrens van die vrijgestelde groep wordt opgetrokken tot een pensioen tot 2 594 euro. Concreet betekent de maatregel dat vanaf nu alle werknemers eindelijk van de bewuste belasting zijn vrijgesteld. Bovendien wordt de belasting in kwestie ook verlaagd van 2 % naar 1,5 % voor een middengroep van gepensioneerden, die een pensioen ontvangen tussen 2 594 euro en 2 903 euro. Iedereen met een hoger pensioen blijft een bijdrage van 2 % betalen. Voor ons is het belangrijk dat het niet om een verhoging van de pensioenen van de eenpercenters gaat, zoals door sommigen werd beweerd. Het gaat wel om een belastingvermindering voor een groot aantal gepensioneerde werknemers en voor veel gemiddelde ambtenaren die geen exuberant pensioen ontvangen. Laat dat nu net de groep zijn die extra koopkracht echt wel kan gebruiken en ook verdient. Daarom is het voor ons een rechtvaardige maatregel.

 

Een derde reden, ten slotte, is dat net omdat er wordt gewerkt met het optrekken van de grensbedragen, niet met een algemene verlaging van de bijdragen, we ons behoeden voor een al te grote budgettaire impact. Die werd eerst geschat op 85 miljoen euro, wat nadien werd teruggebracht tot 50 miljoen euro per jaar, door de doelgroep te beperken. Dan tellen we een aantal terugverdieneffecten op fiscaal vlak er nog niet bij, die volgens de uitleg van de minister worden geschat op 22 miljoen euro per jaar.

 

Bovendien heeft de N-VA er altijd op aangedrongen dat het verminderen van de solidariteitsbijdrage zou passen in een ruimer pakket van maatregelen dat de lagere pensioenen ten goede komt. Die hebben dat volgens ons ook het meest nodig. Op expliciete vraag van N-VA werd een deel van het budget waarin werd voorzien, ongeveer 34 miljoen euro, gespendeerd aan minimumpensioenen. De enveloppe van 24 miljoen euro komt er vanaf 2019 voor een bijkomende verhoging van 0,7 % voor de minimumpensioenen van mensen met een volledige loopbaan. We vinden dat mensen die een volledige loopbaan achter de rug hebben meer moeten worden beloond, voor zover dat financieel en budgettair mogelijk is. Dat past in de visie die de regering-Michel I altijd heeft aangehouden, met name dat meer werk ook moet resulteren in meer pensioen. De verhoging met 0,7 % betekent dat rechthebbenden een pensioen zullen ontvangen van 1 253 euro. Dat is een belangrijke mijlpaal, want dat ligt 10 % hoger dan de armoededrempel. Daar is reeds heel veel over gezegd, en terecht trouwens.

 

Ik sluit af met een laatste opmerking.

 

Het wetsvoorstel om de fiscale pensioenval weg te werken werd al in eerste lezing goedgekeurd in de commissie voor de Financiën. Die maatregel vonden wij heel belangrijk in het kader van de vermindering van de solidariteitsbijdrage. Hierdoor zien mensen met een klein tot middelgroot pensioen ook steeds een bruto stijging van hun pensioen omgezet in een werkelijke stijging van het pensioen en worden extra inkomsten uit bijkomend werk of vastgoed niet meer volledig wegbelast. In dat pakket steunen wij met veel plezier het wetsvoorstel dat hier voorligt.

 

15.02  Sybille de Coster-Bauchau (MR): Chers collègues, pour le groupe MR, le projet de loi qui nous est soumis est une avancée extrêmement importante. Nous formons d'ailleurs le vœu de pouvoir aller encore plus loin et de, petit à petit, complètement faire disparaître cet impôt exceptionnel de crise. Mon collègue l'a déjà dit. Cet impôt était censé, lors de sa création, n'être que temporaire.

 

Il est vrai que cette cotisation n'est pas des plus juste, puisqu'elle consiste à taxer quelque chose qui a déjà été imposé pendant toute la carrière du travailleur. La double imposition n'étant pas dans notre ADN, la réduction, voire la disparition de cette pratique ne peut que nous réjouir.

 

Nous souhaitons aussi voir prochainement la disparition totale des pièges fiscaux et des pièges à l'emploi qui ont déjà été dénoncés plusieurs fois par le ministre Bacquelaine. Mais nous savons que Rome ne s'est pas faite en un jour. Certaines réalités, notamment budgétaires, doivent être prises en compte.

 

Le ministre des Pensions nous propose aujourd'hui un premier pas important, plus qu'encourageant. En effet, les pensions les moins élevées ne seront plus soumises à cette cotisation. Grâce à cette mesure, ce ne sont pas moins de 92 500 pensionnés qui seront, à partir du 1er mars, totalement dispensées de cette cotisation, et 100 500 autres pensionnés verront la leur réduite. Seules les pensions les plus élevées seront encore soumises à cette retenue, mais nous espérons qu'elles le seront pour le moins longtemps possible.

 

Cette évolution s'inscrit dans un contexte général de revalorisation que nous saluons et encourageons. Je voudrais rappeler que, depuis le début de la législature, le montant de la pension minimum a augmenté de 130,61 euros par mois pour les salariés et de 193 euros pour les indépendants. Ce sont des augmentations importantes, car il s'agit de 11 % pour les premiers et de 18,19 % pour les seconds. Ces augmentations successives valorisent toujours plus ceux qui travaillent et ont travaillé, en augmentant leur pouvoir d'achat et réduisant les risques de paupérisation des personnes âgées. Nous nous en réjouissons. Vous l'aurez compris, le MR soutiendra ce projet et votera en sa faveur.

 

15.03  Sonja Becq (CD&V): Mijnheer de voorzitter, collega's, de solidariteitsbijdrage werd destijds ingevoerd als een tijdelijke maatregel, maar wel om de onderlinge solidariteit tussen de gepensioneerden met hoge en lage pensioenen mee te nemen in het geheel van de financiering. In die zin vonden wij het belangrijk dat na de wijzigingen inzake de solidariteitsbijdrage de hoogste pensioenen effectief nog een solidariteits­bijdrage verschuldigd zullen zijn. De bijdrage wordt proportioneel afgebouwd voor de midden­pensioenen. De bedragen werden daarstraks vermeld.

 

Verder blijven wij de nadruk leggen, ook voor de toekomst, op de verhoging van de minimum­pensioenen. Voor de pensioenen van de alleen­staanden overschrijdt men inderdaad de Europese minimumdrempel, maar er is nog een weg af te leggen om dat effectief ook voor de gezins­pensioenen te doen.

 

Er is ook over de fiscaliteitsval gesproken. Wij zijn heel blij dat die in orde zal komen. Er wordt daarover al jaren gesproken. De eerste aanleiding was het vakantiegeld dat bijgestort werd in de vakantie, met als gevolg dat gepensioneerden hun pensioen zagen verminderen. Wij zijn blij dat daaraan gewerkt wordt.

 

In het kader van de besprekingen van dit wetsontwerp hebben wij ook gewezen op de wijze waarop de aanvullende pensioenen die in kapitaal worden uitbetaald, omgezet worden in een rente. Die bedragen tellen ook mee om het bedrag van de solidariteitsbijdrage te bepalen. Er zit nog een anomalie in de berekeningswijze daarvan. U hebt ons beloofd dat u daarvoor een oplossing zult zoeken, mijnheer de minister. Wij rekenen erop dat dit ook effectief gebeurt, ofwel in het kader van een wijziging van de coëfficiënten, ofwel, zoals in ons voorstel, door aan te nemen dat die kapitalen na 15 jaar opgeleefd zijn en niet meer meegeteld moeten worden. Dat is een eenvoudige regeling.

 

15.04  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, collega's, met Ecolo-Groen gaan wij dit wetsontwerp niet steunen. Wij zullen ons onthouden. Niet dat wij principiële voorstanders zijn van de solidariteitsbelasting. Dit is niet het geval.

 

Collega's hebben er reeds op gewezen dat de solidariteitstaks voor de laagste en de midden­pensioenen reeds werd afgeschaft. De regering wil nu een stap doen richting hogere pensioenen. Wij hebben in de commissie de vraag gesteld over welke nettobedragen het zal gaan. Het zou hier gaan over een netto pensioenbedrag van ongeveer 1 700 à 1 800 euro per maand. Dat zijn ontegensprekelijk de hogere pensioenen. Tegelijker­tijd kan men maar moeilijk beweren dat een pensioen van 1 700 euro zeer ruim is, zeker als de betrokkenen daarvan een verblijf in het rusthuis moeten betalen.

 

De reden waarom wij dit wetsontwerp niet willen steunen, is het feit dat hiermee sowieso een gat wordt geslagen in de financiering van de pensioenen. Er ontstaat een budgettair gat dat op een of andere manier opgevuld moet raken. In tijden dat er nog geen alternatieve financiering van de pensioenen bestaat, vinden wij dit vrij voorbarig, te meer daar ten aanzien van de laagste pensioen veel te weinig is gebeurd door deze regering.

 

Er wordt altijd geschermd met een verhoging van de minimumpensioenen, maar zoals collega Spooren heeft gezegd, geldt deze verhoging voor minimumpensioenen van mensen met een volledige loopbaan. Dit betekent dat men 45 jaar moet hebben gewerkt. Als wij de statistieken echter bekijken, komen de meeste mensen bijlange na niet aan zoveel jaren. De verhoging van de minimumpensioenen slaat dus eigenlijk niet op het merendeel van de mensen.

 

Met andere woorden, de zogenaamde sociale maatregel van de regering om de minimum­pensioenen te verhogen, zal eigenlijk maar een bijzonder kleine groep mensen ten goede komen. Het evenwicht in het pensioenbeleid van deze regering is onbestaande. De solidariteitsbijdrage afschaffen en de drempels doen opschuiven voor de hogere pensioenen zijn maatregelen die wij zouden kunnen steunen, mochten zij gepaard gaan met een forse inspanning voor de laagste pensioenen. Onder deze regering is dit echter niet het geval geweest.

 

15.05 Véronique Caprasse (DéFI): Monsieur le président, monsieur le ministre, dès l'instauration de cette cotisation par le gouvernement Dehaene en 1994, DéFI – à l'époque, le FDF – l'avait combattue car elle pénalise trop les pensionnés, qui ont déjà cotisé à la sécurité sociale pendant leur carrière. Nous préconiserons encore sa suppression pure et simple dans notre programme 2019, mais pour l'heure, nous soutiendrons votre projet en considérant que c'est un pas dans la bonne direction.

 

Nous prenons aussi en compte le fait qu'il est préférable d'agir progressivement, étant donné l'incidence budgétaire que vous avez rappelée en commission. Une suppression totale coûterait 336 millions d'euros alors que l'impact global de ce projet de loi est estimé à 49 millions, avec un retour fiscal de 22 millions d'euros.

 

Nous voterons en faveur de ce projet dans la perspective de pouvoir totalement supprimer cette cotisation au cours de la prochaine législature.

 

15.06  Daniel Bacquelaine, ministre: Monsieur le président, je voudrais d'abord remercier les parlementaires qui se sont exprimés et ont très majoritairement soutenu cette proposition qui s'inscrit dans un ensemble sur lequel je vais revenir dans la suite.

 

Je voudrais répondre à la dernière remarque de Mme Becq à propos de certaines anomalies de calcul concernant cette cotisation de solidarité.

 

Ik heb de FPD gevraagd de budgettaire impact op de pensioenen te ramen van een verandering van de omzettingsregels van de aanvullende pensioen­kapitalen voor de solidariteitsbijdrage. Ik heb de FPD gevraagd deze raming uit te voeren, rekening houdend met een technische intrestvoet van 1,75%. Deze intrestvoet komt overeen met de huidige intrestvoet van de rendementsgarantie in de aanvullende pensioenen. Momenteel bedraagt deze technische intrestvoet 4,75%. Op basis van de budgettaire raming en overeenkomstig de vragen gesteld door de meerderheid van de leden, zal ik een koninklijk besluit nemen om de regels op deze basis te wijzigen, als de commissie daarmee akkoord gaat.

 

Ik zal eveneens onderzoeken in welke mate het in aanmerking nemen van de fictieve rente voor de berekening van de solidariteitsbijdrage na een periode van 15 jaar nog nodig is.

 

Je voudrais préciser que la diminution ou la suppression de cette cotisation de solidarité est une étape intermédiaire.

 

Il y a quelques années, le Parlement a déjà diminué la cotisation de solidarité. Aujourd'hui, il supprime ou diminue cette dernière pour un total de 192 000 personnes. Mais comme cela a été indiqué par certains membres de cette assemblée, je suis également favorable à la diminution progressive de l'ensemble de cette cotisation qui représente en fait une taxation des pensionnés qui ont déjà cotisé toute leur vie. Cela ne me semble pas tout à fait correct, si on considère le sens d'une telle taxation.

 

Je rappelle que cette cotisation a été instaurée pour une raison très précise, à savoir l'entrée de la Belgique dans la zone euro. À l'époque, cela correspondait à une nécessité budgétaire temporaire au regard d'une situation particulière.

 

L'impact budgétaire est aujourd'hui de 49 millions, dont 22 millions de retour fiscal pour le fédéral (75 %) et pour les Régions (25 %). Cela s'inscrit dans un ensemble et je voudrais attirer votre attention – M. Spooren y a fait référence – sur l'augmentation de 0,7 % de la pension minimum pour une carrière complète. Je tiens à préciser ici que cette augmentation de la pension minimum concerne 333 000 personnes.

 

Contrairement aux fake news qui sont véhiculées en permanence depuis maintenant de nombreuses années, l'augmentation de la pension minimum concerne davantage de femmes que d'hommes. En effet, 199 000 femmes sont concernées contre 134 000 hommes. Je suis prêt à prouver devant un huissier justice la justesse de ces chiffres. Cela commence à devenir un peu pénible – pour reprendre un terme qu'on utilise beaucoup quand il s'agit de pensions – d'entendre dire n'importe quoi à ce sujet. Donc, cela concerne plus les femmes que les hommes et non l'inverse. Je souhaiterais donc qu'on en revienne une fois pour toutes à la rationalité.

 

Ces chiffres, je ne les ai pas pondus! Ils viennent de l'administration des Pensions et peuvent vous être confirmés quand vous le souhaitez.

 

La troisième mesure importante est celle en discussion devant la commission des Affaires sociales. Elle concerne la suppression du "piège pension" qui, lui, concerne 280 000 personnes.

 

J'insiste sur le fait que les populations concernées par ces trois mesures sont des populations différentes: 330 000 personnes pour la pension minimum, 192 000 personnes pour la cotisation de solidarité, 280 000 personnes pour le "piège pension". Par ces trois mesures, on touche 800 000 pensionnés, c'est-à-dire un pensionné sur trois. Cela indique évidemment l'importance et la cohérence de l'ensemble de ces mesures. Je vous remercie, monsieur le président.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3409/4)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3409/4)

 

Het wetsontwerp telt 3 artikelen.

Le projet de loi compte 3 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 3 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 3 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

16 Verzending van een wetsvoorstel naar een andere commissie

16 Renvoi d'une proposition de loi à une autre commission

 

Op verzoek van de indienster en overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 6 februari 2019, stel ik u voor het wetsvoorstel (mevrouw Kristien Van Vaerenbergh) betreffende de melding van de burgerlijke staat op uittreksels van de registers van burgerlijke stand, het Rijksregister en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, nr. 3099/1, te verwijzen naar de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt, teneinde het te voegen bij de beraadslaging over het wetsvoorstel (de heren Eric Thiébaut, Laurent Devin, André Frédéric, de dames Fabienne Winckel, Nawal Ben Hamou en Julie Fernandez Fernandez en de heer Emir Kir) in verband met de verandering van de vermelding "uit de echt gescheiden" in de administratieve akten, nr. 2873/1.

À la demande de l’auteur et conformément à l’avis de la Conférence des présidents du 6 février 2019, je vous propose de renvoyer à la commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique la proposition de loi (Mme Kristien Van Vaerenbergh) relative à la mention de l'état civil sur les extraits des registres de l'état civil, du registre national et de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, n° 3099/1, afin de la joindre à la discussion de la proposition de loi (MM. Eric Thiébaut, Laurent Devin, André Frédéric, Mmes Fabienne Winckel, Nawal Ben Hamou et Julie Fernandez Fernandez et M. Emir Kir) relative à la modification de la mention "divorcé(e)" dans les actes administratifs, n° 2873/1.

 

Dit wetsvoorstel werd op 24 mei 2018 verzonden naar de commissie voor de Justitie.

Cette proposition de loi avait été précédemment renvoyée le 24 mai 2018 à la commission de la Justice.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

17 Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten – Benoeming van de voorzitter en van de eerste en tweede plaatsvervangende voorzitters – Ingediende kandidaturen

17 Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité – Nomination du président et des premier et second présidents suppléants – Candidatures introduites

 

Overeenkomstig de beslissing van de plenaire vergadering van 11 januari 2018 werd in het Belgisch Staatsblad van 1 februari 2018 een oproep tot kandidaten bekendgemaakt voor de mandaten van voorzitter en van eerste en tweede plaatsvervangende voorzitter van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheids­diensten.

Conformément à la décision de la séance plénière du 11 janvier 2018, un appel aux candidats pour les mandats de président et des premier et second présidents suppléants du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité a été publié au Moniteur belge du 1er février 2018.

 

De volgende kandidaturen werden binnen de voorgeschreven termijn ingediend:

Les candidatures suivantes ont été introduites dans le délai prescrit:

 

Voor het mandaat van eerste plaatsvervangende voorzitter:

- de heer Didier Maréchal (F), advocaat-generaal bij het hof van beroep te Luik.

- mevrouw Vanessa Samain (F), substituut procureur des konings bij het parket van Charleroi.

Pour le mandat de premier président suppléant:

- M. Didier Maréchal (F), avocat général près la cour d’appel de Liège.

- Mme Vanessa Samain (F), substitut du procureur du Roi près le paquet de Charleroi.

 

Voor het mandaat van tweede plaatsvervangende voorzitter:

- de heer Didier Maréchal (F), advocaat-generaal bij het hof van beroep te Luik.

Pour le mandat de second président suppléant:

- M. Didier Maréchal (F), avocat général près la cour d’appel de Liège.

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 6 februari 2019 stel ik u voor het curriculum vitae van de kandidaten aan de politieke fracties te bezorgen. De kandidaten zullen door de commissie belast met de begelei­ding van het Comité P en het Comité I worden gehoord.

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 6 février 2019, je vous propose de transmettre aux groupes politiques le curriculum vitae des candidats. La commission du suivi du Comité P et du Comité R procédera à l'audition des candidats.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geheime stemming

Scrutin

 

18 Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen – Benoeming van de effectieve leden

18 Conseil central de surveillance pénitentiaire – Nomination des membres effectifs

 

Aan de orde is de stemming met het oog op de benoeming van de effectieve leden van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangenis­wezen.

L'ordre du jour appelle le scrutin en vue de la nomination des membres effectifs du Conseil central de surveillance pénitentiaire.

 

De Centrale Toezichtsraad bestaat uit twaalf effectieve leden en twaalf plaatsvervangende leden die door de Kamer worden benoemd met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen.

Le Conseil central de surveillance pénitentiaire est composé de douze membres effectifs et de douze membres suppléants qui sont nommés par la Chambre à la majorité des deux tiers des suffrages émis.

 

De Centrale Toezichtsraad telt onder haar effectieve en plaatsvervangende leden ten minste:

- twee Nederlandstaligen en twee Franstaligen die houder zijn van een diploma master in de rechten, waaronder minstens één Nederlandstalige en één Franstalige magistraat van de zetel;

- één Nederlandstalige en één Franstalige arts.

Le Conseil central de surveillance compte parmi ses membres effectifs et ses membres suppléants au moins:

- deux francophones et deux néerlandophones titulaires d’un master en droit, parmi lesquels au moins un francophone et un néerlandophone magistrat du siège;

- un médecin francophone et un médecin néerlandophone.

 

De Kamer van volksvertegenwoordigers dient onder de effectieve leden een bureau aan te wijzen, bestaande uit twee Nederlandstalige en twee Franstalige leden, waarvan minstens één lid per taalrol houder is van een diploma master in de rechtswetenschappen.

La Chambre des représentants doit désigner par les membres effectifs un bureau, composé de deux membres francophones et de deux membres néerlandophones, dont au moins un membre par rôle linguistique est titulaire d’un master en droit.

 

De Kamer wijst één lid van het bureau aan als voorzitter en één als ondervoorzitter. Ze zijn van een verschillende taalrol.

La Chambre désigne un des membres du bureau en qualité de président et un autre en qualité de vice-président. Ils appartiennent à un rôle linguistique différent.

 

De kandidaturen werden aangekondigd tijdens de plenaire vergaderingen van 22 november 2018 en 10 januari 2019.

Les candidatures ont été annoncées au cours des séances plénières des 22 novembre 2018 et 10 janvier 2019.

 

De commissie voor de Justitie heeft alle kandidaten op 12 december 2018, 9 en 23 januari 2019 gehoord. De voorzitter van de commissie heeft verslag uitgebracht over deze hoorzittingen in de Conferentie van voorzitters van 6 februari 2019.

La commission de la Justice a entendu tous les candidats les 12 décembre 2018, 9 et 23 janvier 2019. Le président de la commission a fait rapport de ces auditions en Conférence des présidents du 6 février 2019.

 

De Conferentie van voorzitters van 6 februari 2019 heeft, om organisatorische redenen, beslist om de stemming over de benoeming van de effectieve en de plaatsvervangende leden en van de leden van het bureau te spreiden. De stemming over de benoeming van de plaatsvervangende leden, de leden van het bureau, de voorzitter en de onder­voorzitter zal de volgende weken  plaatsvinden.

La Conférence des présidents du 6 février 2019 a décidé, pour les raisons organisationnelles, d’échelonner le scrutin relatif à la nomination des membres effectifs et des membres suppléants ainsi que des membres du bureau. Le scrutin en vue de la nomination des membres suppléants, des membres du bureau, du président et du vice-président aura lieu au cours des prochaines semaines

 

De kandidatenlijst werd op de banken rondgedeeld. (3531/1)

La liste des candidats a été distribuée sur les bancs. (3531/1)

 

De stembiljetten werden reeds rondgedeeld.

Les bulletins de vote ont déjà été distribués.

 

Daar de stemming geheim is, mogen de stembiljetten niet worden ondertekend.

Le scrutin étant secret, les bulletins ne peuvent être signés.

 

Om te stemmen, moet men een kruisje in het vakje naast de naam van de gekozen kandidaat plaatsen. Stembiljetten waarop meer stemmen zijn uitgebracht dan er mandaten zijn, zijn ongeldig.

Il y a lieu de voter en traçant une croix dans la case figurant en regard du nom du candidat choisi. Les bulletins qui comporteraient plus de votes qu'il y a de mandats à pourvoir sont nuls.

 

U kunt 6 namen van Nederlandstalige kandidaten en 6 namen van Franstalige kandidaten aankruisen.

Vous pouvez tracer une croix pour 6 candidats francophones et 6 candidats néerlandophones.

 

We moeten eerst een of twee bureaus van stemopnemers bij loting samenstellen. Elk bureau bestaat uit vier leden. Ik stel u evenwel voor om voor de stemopneming de jongste twee leden aan te wijzen die heden aan het bureau hebben plaatsgenomen.

Nous devons d'abord procéder au tirage au sort d'un ou de deux bureaux de scrutateurs composés chacun de quatre membres qui seront chargés du dépouillement. Je vous propose cependant de désigner les deux membres les plus jeunes siégeant au bureau ce jour pour dépouiller les scrutins.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

De dames Nawal Ben Hamou en Yoleen Van Camp worden aangewezen om de stemmen op te nemen.

Mmes Nawal Ben Hamou et Yoleen Van Camp sont désignées pour dépouiller les scrutins.

 

Ik stel u voor dat de stembiljetten geteld worden in de Conferentiezaal, in aanwezigheid van de stemopnemers.

Je vous propose de procéder au dépouillement des scrutins à la salle des Conférences, en présence des scrutateurs.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Ik verzoek elk lid om bij het afroepen van zijn naam zijn ongetekende stembiljet in de stembus te komen deponeren. Gelieve langs mijn linkerzijde op het spreekgestoelte te komen en dit aan mijn rechterzijde te verlaten.

À l'appel de son nom, chaque membre est prié de venir déposer son bulletin non signé dans l'urne, en montant à la tribune, de ma gauche à ma droite.

 

Ik nodig de stemopnemers uit de namen af te roepen.

J'invite les scrutateurs à procéder à l'appel nominal.

 

Er wordt overgegaan tot de naamafroeping.

Il est procédé à l'appel nominal.

 

Heeft iedereen gestemd? (Ja)

Tout le monde a-t-il déposé son bulletin dans l'urne? (Oui)

 

Ik verklaar de stemming voor gesloten. Ik nodig de stemopnemers uit over te gaan tot de stemopneming.

Je déclare le scrutin clos et invite les scrutateurs à procéder au dépouillement.

 

19 Inoverwegingneming van voorstellen

19 Prise en considération de propositions

 

In de laatst rondgedeelde agenda vindt u een lijst van voorstellen waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

 

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik deze als aangenomen; overeenkomstig het Reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considérerai la prise en considération comme acquise et je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au Règlement.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 6 februari 2019, stel ik u ook voor in overweging te nemen:

- het wetsvoorstel (de heer Frédéric Daerden cs) houdende wijziging van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentie­vermogen, teneinde opnieuw ruimte te scheppen voor loonsverhogingen, nr. 3509/1;

- het wetsvoorstel (mevrouw Karine Lalieux cs) tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheids­reglementering, teneinde de regel waarbij de werkloosheidsuitkering lager ligt bij cumulatie van die uitkering met inkomsten uit artistieke activiteiten, ongedaan te maken, nr. 3518/1.

Verzonden naar de commissie voor de Sociale Zaken

- het wetsvoorstel (de heer Brecht Vermeulen) tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspel­inrichtingen en de bescherming van de spelers, nr. 3512/1;

- het wetsvoorstel (mevrouw Sophie De Wit en de heer Philippe Goffin) houdende diverse bepalingen in strafzaken en erediensten, nr. 3515/1;

- het wetsvoorstel (de heer Raf Terwingen en mevrouw Sonja Becq) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een betere werking van de rechterlijke orde en van de Hoge Raad voor de Justitie, nr. 3523/1;

- het wetsvoorstel (de dames Carina Van Cauter en Sonja Becq) tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten tot aanpassing van de procedure voor strafuit­voeringsrechter voor de vrijheidsstraffen van drie jaar of minder, nr. 3527/1.

Verzonden naar de commissie voor de Justitie

- het wetsvoorstel (de dames Leen Dierick en Griet Smaers) betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur, nr. 3522/1;

- het wetsvoorstel (mevrouw Griet Smaers) tot wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen waarbij voor bepaalde persoonsverzekeringen een recht om vergeten te worden wordt ingevoerd, nr. 3524/1;

- het wetsvoorstel (de heer Gilles Vanden Burre en de dames Caroline Cassart-Mailleux, Griet Smaers en Nele Lijnen) houdende invoering van een vaderschaps- en geboorteverlof ten gunste van zelfstandigen, nr. 3532/1.

Verzonden naar de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de nationale wetenschappelijke en culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw

- het voorstel van bijzondere wet (de heer Jean-Marc Nollet, mevrouw Meyrem Almaci en de heer Ahmed Laaouej) over de coördinatie van het beleid van de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten met betrekking tot klimaatverandering en het vaststellen van algemene langetermijndoelstellingen, nr. 3517/1;

- het wetsvoorstel (mevrouw Ine Somers, de heer Damien Thiéry en mevrouw Nathalie Muylle) tot wijziging van bepalingen betreffende uitbrengen van wetenschappelijk en technisch advies door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten en betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, nr. 3519/1;

- het voorstel van bijzondere wet (de heren Raoul Hedebouw en Marco Van Hees) over de coördinatie van het beleid van de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten met betrekking tot de klimaatverandering en het vaststellen van algemene langetermijndoelstellingen, nr. 3520/1;

- het wetsvoorstel (de dames Nathalie Muylle en Ine Somers en de heer Damien Thiéry) tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, nr. 3526/1;

- het wetsvoorstel (de dames Nele Lijnen en Els Van Hoof en de heer Damien Thiéry) betreffende de oprichting van een cannabisbureau, nr. 3530/1.

Verzonden naar de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing

- het wetsvoorstel (mevrouw Julie Fernandez Fernandez cs) tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde een wettelijk kader voor de toekenning van humanitaire visa uit te werken, nr. 3521/1.

Verzonden naar de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt

- het wetsvoorstel (de heren Veli Yüksel en Jef Van den Bergh) tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven teneinde de maatschappelijke benaming van het autonoom overheidsbedrijf "Belgocontrol" te wijzigen in "skeyes", nr. 3525/1.

Verzonden naar de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheids­bedrijven

- het voorstel van resolutie (de heer Vincent Van Peteghem en mevrouw Els Van Hoof) over de bescherming van mensenrechtenverdedigers en de krimpende ruimte voor het maatschappelijk middenveld, nr. 3529/1.

Verzonden naar de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 6 février 2019, je vous propose également de prendre en considération:

- la proposition de loi  (M. Frédéric Daerden et consorts) modifiant la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité en vue de rétablir des marges pour augmenter les salaires, n° 3509/1;

- la proposition de loi (Mme Karine Lalieux et consorts) modifiant l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage en vue de mettre fin à la règle de diminution des allocations en cas de cumul entre allocations de chômage et revenus tirés de l’exercice d’une activité artistique, n° 3518/1.

Renvoi à la commission des Affaires sociales

- la proposition de loi (M. Brecht Vermeulen) modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, n° 3512/1;

- la proposition de loi (Mme Sophie De Wit et M. Philippe Goffin) portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, n° 3515/1;

- la proposition de loi (M. Raf Terwingen et Mme Sonja Becq) modifiant le Code judiciaire en vue d’améliorer le fonctionnement de l’ordre judiciaire et du Conseil supérieur de la Justice, n° 3523/1;

- la proposition de loi (Mmes Carina Van Cauter et Sonja Becq) modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine en vue d’adapter la procédure devant le juge de l’application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins, n° 3527/1.

Renvoi à la commission de la Justice

- la proposition de loi (Mmes Leen Dierick et Griet Smaers) relative aux professions d’expert-comptable et de conseiller fiscal, n° 3522/1;

- la proposition de loi (Mme Griet Smaers) modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances qui instaure un droit à l’oubli pour certaines assurances de personnes, n° 3524/1;

- la proposition de loi (M. Gilles Vanden Burre et Mmes Caroline Cassart-Mailleux, Griet Smaers et Nele Lijnen) instaurant un congé de paternité et de naissance en faveur des travailleurs indépendants, n° 3532/1.

Renvoi à la commission de l'Economie, de la Politique scientifique, de l'Education, des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l'Agriculture

- la proposition de loi spéciale (M. Jean-Marc Nollet, Mme Meyrem Almaci et M. Ahmed Laaouej) coordonnant la politique de l’autorité fédérale, des Communautés et des Régions en matière de changements climatiques et fixant des objectifs généraux à long terme, n° 3517/1;

- la proposition de loi (Mme Ine Somers, M. Damien Thiéry et Mme Nathalie Muylle) modifiant des dispositions relatives à la remise des avis scientifiques et techniques par l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé et portant sur le financement de l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, n° 3519/1;

- la proposition de loi spéciale (MM. Raoul Hedebouw et Marco Van Hees) portant coordination de la politique de l’autorité fédérale, des communautés et des régions à l’égard du changement climatique et fixant ses objectifs globaux à long terme, n° 3520/1;

- la proposition de loi (Mmes Nathalie Muylle et Ine Somers et M. Damien Thiéry) portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice de professions de santé, n° 3526/1;

- la proposition de loi (Mmes Nele Lijnen et Els Van Hoof et M. Damien Thiéry) relative à la création d’un bureau du cannabis, n° 3530/1.

Renvoi à la commission de la Santé publique, de l'Environnement et du Renouveau de la Société

- la proposition de loi (Mme Julie Fernandez Fernandez et consorts) modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, visant à encadrer la délivrance de visas humanitaires, n° 3521/1.

Renvoi à la commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique

- la proposition de loi (MM. Veli Yüksel et Jef Van den Bergh) modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques en vue de modifier la dénomination sociale de l’entreprise publique autonome "Belgocontrol" en "skeyes", n° 3525/1.

Renvoi à la commission de l'Infrastructure, des Communications et des Entreprises publiques

- la proposition de résolution (M. Vincent Van Peteghem et Mme Els Van Hoof) relative à la protection des défenseurs des droits de l’homme et au rétrécissement du champ d’action de la société civile, n° 3529/1.

Renvoi à la commission des Relations extérieures

 

Ik stel u ook voor in overweging te nemen:

- het wetsvoorstel (mevrouw Karine Lalieux cs) tot inperking van de bankdossierkosten bij een hypothecair krediet, nr. 3514/1;

- het wetsvoorstel (mevrouw Caroline Cassart-Mailleux) tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschaps­verzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, teneinde de carenzperiode af te schaffen, nr. 3516/1.

Verzonden naar de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de nationale wetenschappelijke en culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw

- het wetsvoorstel (de heer Luk Van Biesen) houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van artikel 1, § 1ter, van de wet van 5 april 1955, nr. 3528/1.

Verzonden naar de commissie voor de Financiën en de Begroting

Je vous propose également de prendre en considération:

- la proposition de loi (Mme Karine Lalieux et consorts) visant à limiter les frais de dossiers bancaires en matière de crédit hypothécaire, n° 3514/1;

- la proposition de loi (Mme Caroline Cassart-Mailleux) modifiant l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, en vue de supprimer la période de carence, n° 3516/1.

Renvoi à la commission de l'Economie, de la Politique scientifique, de l'Education, des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l'Agriculture

- la proposition de loi (M. Luk Van Biesen) portant des dispositions fiscales diverses et modifiant l’article 1er, § 1er ter, de la loi du 5 avril 1955, n° 3528/1.

Renvoi à la commission des Finances et du Budget

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Demandes d'urgence

Urgentieverzoeken

 

19.01  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, je souhaite demander l'urgence sur la proposition de loi n° 3517, proposition de loi coordonnant la politique de l'autorité fédérale, des Communautés et des Régions en matière de changements climatiques et fixant des objectifs généraux à long terme. Je souhaite justifier brièvement cette demande auprès des collègues.

 

Chers collègues, cette proposition de loi n'est pas une proposition de loi Ecolo-Groen. C'est une proposition de loi qui est portée, soutenue et voulue par des dizaines de milliers de jeunes et de moins jeunes qui se mobilisent maintenant depuis plusieurs semaines les jeudis et les week-ends pour revendiquer de la part de l'ensemble du monde politique un engagement traduit dans un acte, à savoir le vote d'une loi Climat.

 

Nous devons, aujourd'hui, être à l'écoute de ces dizaines de milliers de jeunes et leur répondre. La manière de leur répondre est d'octroyer, aujourd'hui, l'urgence absolue à ce texte par rapport au calendrier qu'il nous reste à la Chambre et au Sénat d'ici les élections. C'est la raison pour laquelle je me permets d'insister vraiment, en ce compris pour ceux qui ont encore des objections ou ceux qui doutent de la pertinence de ce texte: qu'ils puissent appuyer l'urgence comme une réponse à une demande sociétale largement portée dans ce pays.

 

Au-delà du contenu de la loi, que je ne vais pas présenter ici, nous avons tous et toutes une responsabilité – monsieur le président, c'est aussi à vous que je m'adresse – pour faire aboutir le travail que nous devons accomplir au niveau du Parlement dans des temps utiles, avant les élections et avant la dissolution de notre Chambre. Nous savons que le calendrier est serré. Nous en sommes tous conscients. Nous devrons donc tous travailler dans un calendrier qui permette d'avoir un vote final avant la dissolution.

 

Afin d'obtenir ce résultat, il faut qu'une urgence puisse être décrétée aujourd'hui par la Chambre. C'est la raison pour laquelle je plaide auprès de l'ensemble des collègues pour qu'ils soutiennent cette demande d'urgence pour une loi qui, je le répète, n'est pas qu'une loi Ecolo-Groen.

 

19.02  Patrick Dewael (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijn fractie zal het urgentieverzoek steunen. Het gaat hier echter over een voorstel van bijzondere wet en wij moeten kunnen beschikken over het advies van de Raad van State. Dat werd gisteren ook besproken in de Conferentie van voorzitters.

 

Ik zou graag van u vernemen wat u ter zake zult doen. Er spelen immers termijnen. Wij kunnen een dringend advies vragen of een advies op 30 dagen. Het gaat hier echter over een bijzondere wet, dus ik denk dat die termijn nog kan oplopen. Wij kunnen, mijns inziens, de bespreking niet aanvatten, voor wij het advies hebben van de Raad van State.

 

Ik wil de ambitie van de collega van Ecolo niet temperen, het betreft uiteraard een belangrijk wetgevend initiatief. Mijn fractie is meer geïnteresseerd in de concrete maatregelen die zullen worden genomen om de klimaatuitdaging aan te gaan. Hier gaat het om een kader dat het een en ander in een bepaald perspectief zal gieten, maar het debat over de vraag welke maatregelen wij zullen nemen, is uiteraard nog een ander debat en dat interesseert ons meer.

 

Mijnheer de voorzitter, in verband met het betreffende wetgevende initiatief wens ik van u te vernemen wat u concreet zult doen ten opzichte van de Raad van State. Binnen welke termijn zullen wij kunnen beschikken over een advies om de bespreking van het voorstel te kunnen aanvatten?

 

De voorzitter: Collega Dewael, de brief waarin advies wordt gevraagd aan de Raad van State, is reeds klaar, hij moet alleen nog ondertekend en verzonden worden.

 

Het gaat om een gewoon advies. Dat wil zeggen dat de Raad van State daarvoor in theorie 30 dagen heeft. In de brief dring ik er echter letterlijk op aan, gezien de urgentie en gezien het beperkte tijdsbestek waarover wij beschikken, om in de mate van het mogelijke dat advies zo snel mogelijk te leveren. Als ik mij goed herinner, staat er zelfs letterlijk dat dat bij voorkeur binnen de 20 dagen gebeurt. Dan zitten we, denk ik, op het juiste tijdpad.

 

19.03  Patrick Dewael (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, het is mij niet helemaal duidelijk.

 

De urgentie die we hier aannemen, heeft uiteraard tot doel dat de termijnen voor de parlementaire behandeling springen. Dat ken ik ook wel. Als we echter pas kunnen beginnen op het ogenblik waarop we over het advies van de Raad van State beschikken, wordt het moeilijk. De Raad van State is immers niet gebonden door het feit dat wij hier een urgentieverzoek welwillend beoordelen.

 

De voorzitter: Collega Dewael, ik herinner u aan wat wij in de Conferentie van voorzitters hebben afgesproken, met name dat de bespreking van het voorstel al kon beginnen in afwachting van het advies van de Raad van State. We hebben ook besloten dat we in de gekozen commissie, namelijk de commissie voor de Volksgezondheid, niet zullen stemmen voor we het advies van de Raad van State hebben gekregen. Dat is wat we hebben afgesproken.

 

19.04  Patrick Dewael (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mag ik u vragen wat we dan volgende week doen in de bijzondere commissie voor het Klimaat en de Duurzame Ontwikkeling?

 

19.05  Servais Verherstraeten (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ik vat onze afspraken nog even samen opdat er zeker geen misverstanden zouden bestaan.

 

We hebben afgesproken het voorstel vandaag in overweging te nemen. Vervolgens zullen we volgende week starten met het horen van de professoren in de bijzondere commissie, die nu is opgericht. Daarna maken we de commissie voor de Volksgezondheid bevoegd. Daar kan men dan de besprekingen aanvatten.

 

Ik ben blij dat u het advies vraagt en dat u ook contact zult opnemen met de Raad van State om dat advies zo snel mogelijk te krijgen. We hebben immers afgesproken dat we pas zullen stemmen, nadat het advies ter zake binnen is.

 

Ik herhaal nog even wat ik hier zelf over heb gezegd. Ik heb er geen enkel probleem mee dat we al zo veel mogelijk bespreken en dat we extra personen uitnodigen, als dat nodig is.

 

Wij aanvaarden hoe dan ook dat de Kamer zich over het voorstel uitspreekt vóór het einde van de legislatuur. Als de urgentie de zaken vergemak­kelijkt, heb ik daar geen bezwaar tegen. Maar, collega's, ik dring er ook op aan dat wij naast het betreffende wetgevend initiatief ook nog andere wetgevende initiatieven ter harte nemen om op sommige vlakken concrete vooruitgang te boeken voor het einde van de legislatuur. Daar zijn wij vragende partij voor.

 

19.06  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Ik wil collega Verherstraeten bedanken, omdat hij een hele goede samenvatting gaf van de afspraken die wij in de Conferentie van voorzitters hebben gemaakt.

 

Ongeacht de overtuiging van de collega's over de klimaatwet die op tafel ligt, is er in de Conferentie van voorzitters de duidelijke afspraak gemaakt de werkzaamheden aan te vatten. Die bestaan er inderdaad in in eerste instantie de auteurs te horen in de bijzondere commissie voor het Klimaat en de Duurzame Ontwikkeling, onder leiding van collega Wollants, omdat er daar volgende week ruimte voor is. Collega Wollants is ook vragende partij om daarover, maar niet alleen daarover, de werkzaamheden aan te vatten. De week nadien kunnen dan de wetgevende werkzaamheden voor de bijzondere wet aangevat worden in de commissie voor de Volksgezondheid.

 

Uiteraard is een advies van de Raad van State nuttig en noodzakelijk om die werkzaamheden helemaal af te ronden, maar dat mag ons niet tegenhouden de werkzaamheden in de commissie voor de Volksgezondheid al te starten.

 

Ik meen dat het belangrijk is voor de ordentelijk­heid van onze werkzaamheden de afspraken die wij gemaakt hebben in de Conferentie van voorzitters, maximaal te respecteren.

 

Ik wil uiteraard ook collega Dewael danken, omdat hij de urgentie steunt.

 

19.07  Patrick Dewael (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, wat mij niet duidelijk is, is wat de rol zal zijn van de bijzondere commissie voor het Klimaat en de Duurzame Ontwikkeling en wat de rol zal zijn van de gewone commissie voor de Volksgezond­heid. Het is natuurlijk die laatste commissie, die het wetgevend werk zal moeten doen. De bijzondere commissie voor het Klimaat en de Duurzame Ontwikkeling is geen commissie die bevoegd is om de bespreking van een wetsvoorstel aan te vatten. Daarover bestaat enige begripsverwarring, mee veroorzaakt door de communicatie die de heer Calvo heeft gelanceerd na de Conferentie van voorzitters.

 

Ik dacht dat wij volgende week in de bijzondere commissie een hoorzitting zouden houden met de wetenschappers en professoren die het ei hebben gelegd van het wetsvoorstel dat door Ecolo en Groen is overgenomen en ingediend.

 

De voorzitter: Exact.

 

19.08  Patrick Dewael (Open Vld): Die mensen horen in de bijzondere commissie is voor mij niet hetzelfde als een begin maken met de parlementaire behandeling van een wetgevend initiatief. Neen, dat gebeurt niet de week nadien.

 

Ik stel gewoon de vraag of wij zonder het advies van de Raad van State kunnen beginnen met de bespreking van het wetgevend initiatief? Als wij daarmee beginnen, in welke commissie gebeurt dat dan?

 

(…) (…)

 

19.09  Patrick Dewael (Open Vld): Nee, Servais Verherstraeten heeft dat niet gezegd. Hij heeft iets gezegd wat voor mij niet duidelijk is. Ik wil duidelijk weten, als wij volgende week de vier experts of de vijf professoren horen, wat er dan de week nadien gebeurt met het eigenlijke voorstel dat we vandaag in overweging nemen en waarvan we misschien de urgentie goedkeuren? Ik wil dat weten, mijnheer de voorzitter.

 

De voorzitter: Ik had begrepen, u moet mij tegenspreken als dat niet zo is, dat de week nadien de bespreking van het voorstel in de commissie voor de Volksgezondheid zou worden aangevat.

 

19.10  Patrick Dewael (Open Vld): Zonder het advies van de Raad van State.

 

De voorzitter: Zonder het advies van de Raad van State. Dat hebben we uitdrukkelijk afge­sproken. Vanzelfsprekend zullen we er niet over stemmen – dat heeft ook de heer Verherstraeten gezegd – vooraleer we dat advies in handen hebben en het grondig hebben kunnen lezen.

 

19.11  Anne Dedry (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, ik wil enkel even zeggen dat ik deze namiddag heb samengezeten met twee onder­voor­zitters van de commissie voor de Volksgezond­heid, de dames Muylle en Van Camp, om een voldoende groot draagvlak te hebben om onze agenda te bepalen en een eerste bespreking te kunnen aanvatten.

 

Wij zijn momenteel bezig met de agenda te finetunen. De vergadering zou plaatsvinden op 20 februari. Ik weet nog niet of dat in de voor- of namiddag zal zijn. Het zal niet zijn om te finaliseren, maar wel om een eerste toelichting te geven en de eerste bespreking te houden.

 

Ik kan collega Verherstraeten geruststellen. Alle andere werkzaamheden en wetsvoorstellen die in de pijplijn zitten, hebben allemaal een plaats gekregen in de agenda. Dit voorstel zal dus niet alle andere voorstellen overstemmen. Wij hebben reeds een datum afgesproken voor de daarop­volgende week om na te gaan of wij verder kunnen praten of niet. Wij zullen deze agenda zo snel mogelijk doorsturen.

 

19.12  Hendrik Vuye (Vuye&Wouters): Mijnheer de voorzitter, ten eerste, mijn fractie heeft er evident geen enkel probleem mee dat er een inover­weging­neming van dit voorstel van bijzondere wet gebeurt. Dat is hier de traditie, maar mijn fractie zal de urgentie zeker niet steunen. Het wets­voorstel brengt namelijk een fundamentele wijziging aan in de verhouding tussen de federale staat en de deelstaten, in die zin dat het voorstel zorgt voor een herfederalisering, wat iets nieuws is. Het verbaast mij dan ook ten zeerste dat Vlaamse partijen daarmee hebben ingestemd in de Conferentie van voorzitters, waar er normaal bij unanimiteit wordt beslist. Dat zegt echt veel over de toestand bij de Vlaamse partijen.

 

Ten tweede, zullen wij de urgentie niet steunen, omdat dit voorstel geen concrete maatregelen bevat, maar alleen doelstellingen, wat zal maken dat wij, zoals in Nederland, regelrecht op weg gaan naar een klimaatzaak waarin de rechters, en niet langer de Kamer, zullen bepalen hoe het klimaatbeleid wordt gevoerd.

 

Ten derde, de verstatelijking, de 'veroostblokkisering', die in dit voorstel staat en waarbij er zomaar even zeven nieuwe instellingen worden opgericht, is niet wat de burger vraagt inzake het klimaat.

 

Mijn fractie zal de urgentie dus niet steunen. Mijn fractie drukt haar verbazing uit over het feit dat de Vlaamse partijen dat akkoord hebben afgesloten in de Conferentie van de voorzitters. Ik meen dat er heel wat meer belangrijke voorstellen hangende zijn die wij in de periode die ons nog rest zouden kunnen behandelen.

 

19.13  Peter De Roover (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik heb de indruk dat hier al wat naar de inhoud van het voorstel wordt toegewerkt. Dat is heel vreemd, want het gaat hier over een inoverwegingneming. Indien wij hiermee akkoord gaan, gebeurt dat in de traditie die wij altijd huldigen, om elk ingediend voorstel hier in overweging te nemen en onderwerp te laten worden van een parlementair debat.

 

Ik wil toch wel even verduidelijken dat wanneer mijn fractie de inoverwegingneming steunt, dat geen voorafname is op het standpunt dat wij ter zake zullen innemen. Wij steunen alleen een ordentelijk, maatschappelijk en, in dit geval, parlementair debat daarover.

 

De achterliggende bedoeling om hiervoor de urgentie te vragen, heeft natuurlijk te maken met de agenda. De urgentie lijkt mij inderdaad de technische bedoeling te hebben dat, als het dossier tot een goed einde zou moeten worden gebracht – ik probeer mij duidelijk uit te drukken – dat desgevallend nog binnen de legislatuur en dus voor de verkiezingen zou kunnen plaatsvinden. Ik denk dat het een correcte democratische houding is om die ruimte te creëren, maar ik maak heel duidelijk dat onze houding hier geen voorafname is op het standpunt dat wij daarin zullen bepalen. Hier zal de democratie moeten werken en zullen de passende meerderheden moeten worden gevonden. Het voorstel moet trouwens ook langs de Senaat passeren, aangezien het over een voorstel van bijzondere wet gaat en er moet daar ook nog behandeling mogelijk zijn.

 

De voorzitter: Voor alle duidelijkheid, het voorstel is al in overweging genomen. Aan de orde is het urgentieverzoek.

 

À l'ordre du jour, ne figure que l'urgence. Le débat sur la proposition aura lieu dans la commission concernée.

 

19.14  Patrick Dewael (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, op dat laatste punt kom ik nog eens terug, namelijk over 'la commission concernée'.

 

Ik herhaal dat een bijzondere commissie, in casu de bijzondere commissie voor het Klimaat en de Duurzame Ontwikkeling, niet bevoegd is om een parlementair initiatief te behandelen. Ik geef het maar mee. Als die commissie volgende week de weten­schappelijke initiatiefnemers tot dit bijzon­dere initiatief hoort, is die commissie meester van haar eigen werkzaamheden. Zij kan perfect met een meerderheid beslissen dat zij een of andere bespreking in dat verband voortzet. Er wordt hier nogal gemakkelijk gezegd dat men de week nadien zal switchen naar een andere commissie en dat men in die andere commissie zal beginnen, zonder dat men beschikt over het advies dat u hebt gevraagd aan de Raad van State. Ik vind dat dit misschien toch tot procedurele moeilijkheden kan leiden.

 

Mijn eerste reactie was om het urgentieverzoek te steunen. Ik wil eerst de vergadering van de bijzondere commissie voor het Klimaat en de Duurzame Ontwikkeling van volgende week afwachten. Wij zullen volop meewerken aan het horen van de initiatiefnemers, maar mijn fractie zal zich vandaag onthouden omtrent het urgentie­verzoek.

 

19.15  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, er zijn misverstanden en dat is voor mij een verrassing.

 

Collega Dewael, de hoorzitting van volgende week is de eerste in een reeks van werkzaamheden zoals door u gevraagd in de bijzondere commissie voor het Klimaat en de Duurzame Ontwikkeling. Dat geeft ons de kans om volgende week reeds te werken. De week nadien vindt dan de commissie voor Volksgezondheid plaats.

 

Collega Dewael, ik begrijp uw bezorgdheid ergens wel, maar ik denk dat er een antwoord is op al die bezorgdheden. Ik hoop dat wij samen een sterk signaal kunnen geven en dit democratisch debat aangaan.

 

De voorzitter: Collega's, aan de orde is dus de stemming over de urgentie.

 

Monsieur Hedebouw?

 

19.16  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Monsieur le président, je vous demandais la parole concernant une autre proposition de loi.

 

Le président: Alors, nous nous prononçons d'abord par assis et levé sur l'urgence demandée par M. Nollet pour la proposition de loi spéciale n° 3517.

 

Ik stel u voor om ons over deze vraag uit te spreken.

Je vous propose de nous prononcer sur cette demande.

 

L'urgence est adoptée par assis et levé.

De urgentie wordt bij zitten en opstaan aangenomen.

 

19.17  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Monsieur le président, je voudrais demander l'urgence pour la proposition de loi spéciale n° 3520.

 

Pourquoi?

 

La première urgence se situe au niveau climatique. Comme vous le savez, les experts du GIEC ont indiqué que, pour ne pas dépasser une hausse de température de 1,5 °C, il y a une limite maximale de production de 400 Gt de CO2 à ne pas dépasser dans notre atmosphère. Nous produisons plus ou moins 45 à 48 Gt de CO2 par an. Dès lors, il nous reste une petite dizaine d'années pour conjurer le sort et éviter ce dépassement qui aura un effet d'emballement.

 

La deuxième urgence, ce sont ces dizaines de milliers de jeunes.

 

Duizenden jongeren van overal in het land, van Vlaanderen en Wallonië, in Brussel, en ook in Nederland en zo'n beetje overal, zijn een strijd aan het voeren waarmee volgens mij urgentie gemoeid is.

 

Il s'agit, selon moi, d'avoir le sens de l'urgence au sujet de cette proposition de loi spéciale à l'ordre du jour.

 

Des experts universitaires ont travaillé sur un texte. Ils ont demandé à différents partis politiques qui voulait l'introduire au Parlement et il nous a semblé important de le faire. Vous avez entendu qu'une proposition de loi avait déjà été introduite, reprenant les grandes lignes de ce texte, mais dans laquelle, pour une raison qui n'est pas très claire, l'un des objectifs indiqués a été revu à la baisse. Le texte original parlait notamment d'une réduction de 65 % des émissions de CO2 pour 2030. Je ne sais pas pour quelle raison cet objectif a été revu à la baisse. Est-ce déjà le résultat d'une discussion avec le MR? La proposition de loi originale des experts a donc été légèrement modifiée.

 

Er was een voorstel om het originele wetsvoorstel in te dienen en dat hebben wij nu gedaan. Ik wil duidelijk stellen dat dit geen wetsvoorstel is van de PvdA, maar van de experten met daarin het objectief van 25 %.

 

Wij zouden vandaag de Kamer de urgentie willen vragen voor dit wetsvoorstel nr. 3520.

 

19.18  David Clarinval (MR): Monsieur le président, j'ai l'impression qu'à partir du moment où l'urgence est votée sur le texte d'Ecolo-Groen, le texte du PTB est aspiré et qu'il n'y a pas lieu de voter l'urgence sur ce dernier.

 

Le président: J'ai demandé un avis aux services. Mieux vaut se prononcer une deuxième fois, bien que le sujet soit exactement le même.

 

Ik stel u dus voor dat we ons nu uitspreken over het urgentieverzoek voor het document 3520/1.

 

De urgentie wordt bij zitten en opstaan verworpen.

L'urgence est rejetée par assis et levé.

 

19.19  Eric Van Rompuy (CD&V): Mijnheer de voorzitter, in de commissie voor de Financiën is er het wetsvoorstel van Luk Van Biesen omtrent de wet houdende fiscale bepalingen. Het is een ontwerp dat deels is blijven steken door de regeringscrisis en dat werd hernomen door een aantal collega's onder leiding van Luk Van Biesen. Ik wil daarvoor de urgentie vragen omdat er nog incidenties zijn op de begroting.

 

Een aantal fiscale bepalingen ging in op 1 januari. Hier zitten enkele zaken in die wij toch in deze legislatuur moeten kunnen goedkeuren. Het gaat om technische zaken waarmee ik sneller wil gaan, en daarom vraag ik de urgentie om ze goedgekeurd te krijgen vóór het einde van de legislatuur.

 

Ik meen niet dat dit bij de andere partijen veel oppositie zal teweegbrengen.

 

De voorzitter: Ik stel u voor om ons over deze vraag uit te spreken.

Je vous propose de nous prononcer sur cette demande.

 

De urgentie wordt aangenomen bij zitten en opstaan.

L'urgence est adoptée par assis et levé.

 

19.20  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Monsieur le président, j’aimerais à mon tour demander l’urgence pour la proposition de loi n° 3532.

 

Elle vise à instaurer un congé de paternité en faveur des travailleurs indépendants. C'est le résultat d’un travail constructif et collectif de la commission Économie. Nous avons travaillé avec des collègues de plusieurs groupes politiques, au-delà des frontières traditionnelles entre majorité et opposition. Notre objectif est de pouvoir atterrir avec un vote en commission la semaine prochaine. Je sollicite l'urgence pour que nous puissions terminer ce travail qui est important pour que tous les papas et les coparents indépendants puissent également bénéficier de congés au moment de l'agrandissement de leur famille.

 

Le président: Je vous propose de nous prononcer sur cette demande.

Ik stel voor om ons over deze vraag uit te spreken.

 

De urgentie wordt aangenomen bij zitten en opstaan.

L'urgence est adoptée par assis et levé.

 

19.21  Karine Lalieux (PS): Monsieur le président, comme ce Parlement a envie de travailler et que nous devons, chers collègues, porter ensemble encore de nombreuses réformes, je demande l'urgence pour la proposition de loi n° 3518 modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage en vue de mettre fin à la règle de diminution des allocations en cas de cumul entre allocations de chômage et revenus tirés de l'exercice d'une activité artistique.

 

On sait combien souffrent nos artistes, on sait combien il est difficile de créer en toute liberté. Nous avons eu un débat et des auditions en commission avec le ministre Peeters. Il a conclu qu'il fallait avancer afin que les règles soient claires pour l'ensemble de nos créateurs.

 

Le président: Il s'agit donc du document 3518/1.

 

Je vous propose de nous prononcer sur cette demande.

Ik stel u voor om ons over deze vraag uit te spreken.

 

De urgentie wordt bij zitten en opstaan verworpen.

L'urgence est rejetée par assis et levé.

 

Geheime stemming (voortzetting)

Scrutin (continuation)

 

20 Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen – Benoeming van de effectieve leden – Uitslag van de stemming

20 Conseil central de surveillance pénitentiaire – Nomination des membres effectifs – Résultat du vote

 

Stemmen

124

Votants

Blanco of ongeldig

3

Blancs ou nuls

Geldig

121

Valables

Tweederdemeerderheid

81

Majorité des deux tiers

 

Nederlandstalige kandidaten

Candidats néerlandophones

 

Master in de rechtswetenschappen:

Master en droit:

 

Mevrouw Valérie Arickx heeft 116 stemmen gekregen.

Mme Valérie Arickx a obtenu 116 suffrages.

 

De heer Florent De Mond heeft 0 stemmen gekregen.

M. Florent De Mond a obtenu 0 voix.

 

De heer Vincent Eechaudt heeft 0 stemmen gekregen.

M. Vincent Eechaudt a obtenu 0 voix.

 

De heer Raf Gerits heeft 0 stemmen gekregen.

M. Raf Gerits a obtenu 0 voix.

 

Mevrouw Greet Smaers heeft 1 stem gekregen.

Mme Greet Smaers a obtenu 1 voix.

 

De heer Tony Van Parys heeft 111 stemmen gekregen.

M. Tony Van Parys a obtenu 111 voix.

 

Magistraat van de zetel:

Magistrat du siège:

 

De heer Marc Allegaert heeft 2 stemmen gekregen.

M. Marc Allegaert a obtenu 2 voix.

 

De heer Henri Debucquoy heeft 0 stemmen gekregen.

M. Henri Debucquoy a obtenu 0 voix.

 

De heer Bart De Temmerman heeft 0 stemmen gekregen.

M. Bart De Temmerman a obtenu 0 voix.

 

De heer Walter Thiery heeft 115 stemmen gekregen.

M. Walter Thiery a obtenu 115 voix.

 

Artsen:

Médecins:

 

De heer Jan Decock heeft 0 stemmen gekregen.

M. Jan Decock a obtenu 0 voix.

 

De heer Norbert Verleyen heeft 1 stem gekregen.

M. Norbert Verleyen a obtenu 1 voix.

 

De heer Tony Vermeulen heeft 112 stemmen gekregen.

M. Tony Vermeulen a obtenu 112 voix.

 

Overige leden:

Autres membres:

 

De heer David Baele heeft 113 stemmen gekregen.

M. David Baele a obtenu 113 voix.

 

De heer Ralf Bas heeft 116 stemmen gekregen.

M. Ralf Bas a obtenu 116 voix.

 

De heer Lode Goukens heeft 0 stemmen gekregen.

M. Lode Goukens a obtenu 0 voix.

 

De heer Pieter Houbey heeft 0 stemmen gekregen.

M. Pieter Houbey a obtenu 0 voix.

 

Mevrouw Valérie Arickx die de tweederde­meerderheid van de stemmen heeft gekregen, wordt tot effectief lid van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen uitgeroepen.

Mme Valérie Arickx ayant obtenu la majorité des deux tiers des suffrages, est proclamée membre effectif du Conseil central de surveillance pénitentiaire.

 

De heer Tony Van Parys die de tweederdemeer­derheid van de stemmen heeft gekregen, wordt tot effectief lid van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen uitgeroepen.

M. Tony Van Parys ayant obtenu la majorité des deux tiers des suffrages, est proclamé membre effectif du Conseil central de surveillance pénitentiaire.

 

De heer Walter Thiery die de tweederdemeerder­heid van de stemmen heeft gekregen, wordt tot effectief lid van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen uitgeroepen.

M. Walter Thiery ayant obtenu la majorité des deux tiers des suffrages, est proclamé membre effectif du Conseil central de surveillance pénitentiaire.

 

De heer Tony Vermeulen die de tweederdemeer­derheid van de stemmen heeft gekregen, wordt tot effectief lid van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen uitgeroepen.

M. Tony Vermeulen ayant obtenu la majorité des deux tiers des suffrages, est proclamé membre effectif du Conseil central de surveillance pénitentiaire.

 

De heer David Baele die de tweederdemeerder­heid van de stemmen heeft gekregen, wordt tot effectief lid van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen uitgeroepen.

M. David Baele ayant obtenu la majorité des deux tiers des suffrages, est proclamé membre effectif du Conseil central de surveillance pénitentiaire.

 

De heer Ralf Bas die de tweederdemeerderheid van de stemmen heeft gekregen, wordt tot effectief lid van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen uitgeroepen.

M. Ralf Bas ayant obtenu la majorité des deux tiers des suffrages, est proclamé membre effectif du Conseil central de surveillance pénitentiaire.

 

Franstalige kandidaten

Candidats francophones

 

Master in de rechtswetenschappen:

Master en droit:

 

De heer Patrick Charlier heeft 2 stemmen gekregen.

M. Patrick Charlier a obtenu 2 voix.

 

Mevrouw Catherine De Bruecker heeft 0 stemmen gekregen.

Mme Catherine De Bruecker a obtenu 0 voix.

 

De heer Claude Debrulle heeft 1 stem gekregen.

M. Claude Debrulle a obtenu 1 voix.

 

Mevrouw Sarah Grandfils heeft 116 stemmen gekregen.

Mme Sarah Grandfils a obtenu 116 voix.

 

De heer Francis Lefebvre heeft 0 stemmen gekregen.

M. Francis Lefebvre a obtenu 0 voix.

 

Mevrouw Olivia Nederlandt heeft 0 stemmen gekregen.

Mme Olivia Nederlandt a obtenu 0 voix.

 

De heer Marc Nève heeft 114 stemmen gekregen.

M. Marc Nève a obtenu 114 voix.

 

Magistraat van de zetel:

Magistrat du siège:

 

Mevrouw Béatrice Chapaux heeft 0 stemmen gekregen.

Mme Béatrice Chapaux a obtenu 0 voix.

 

De heer Jean Louis Evrard heeft 114 stemmen gekregen.

M. Jean Louis Evrard a obtenu 114 voix.

 

De heer Jean-Pierre Gaudy heeft 0 stemmen gekregen.

M. Jean-Pierre Gaudy a obtenu 0 voix.

 

De heer Pierre Jacobs heeft 1 stem gekregen.

M. Pierre Jacobs a obtenu 1 voix.

 

Mevrouw Ludivine Kerzmann heeft 115 stemmen gekregen.

Mme Ludivine Kerzmann a obtenu 115 voix.

 

De heer Jules Malaise heeft 0 stemmen gekregen.

M. Jules Malaise a obtenu 0 voix.

 

Mevrouw Martine Michel heeft 118 stemmen gekregen.

Mme Martine Michel a obtenu 118 voix.

 

De heer Michel Pieraert heeft 0 stemmen gekregen.

M. Michel Pieraert a obtenu 0 voix.

 

Mevrouw Joelle Vandeput heeft 0 stemmen gekregen.

Mme Joelle Vandeput a obtenu 0 voix.

 

Artsen:

Médecins:

 

De heer Yves de Locht heeft 1 stem gekregen.

M. Yves de Locht a obtenu 1 voix.

 

De heer Marc Vanderveken heeft 115 stemmen gekregen.

M. Marc Vanderveken a obtenu 115 voix.

 

Overige leden:

Autres membres:

 

Mevrouw Arlette Donnay heeft 0 stemmen gekregen.

Mme Arlette Donnay a obtenu 0 voix.

 

Mevrouw Isabelle Etienne heeft 0 stemmen gekregen.

Mme Isabelle Etienne a obtenu 0 voix.

 

Mevrouw Brigitte Feys heeft 0 stemmen gekregen.

Mme Brigitte Feys a obtenu 0 voix.

 

De heer Michel Gustot heeft 0 stemmen gekregen.

M. Michel Gustot a obtenu 0 voix.

 

De heer Alain Harford heeft 0 stemmen gekregen.

M. Alain Harford a obtenu 0 voix.

 

Mevrouw Vinciane Saliez heeft 0 stemmen gekregen.

Mme Vinciane Saliez a obtenu 0 voix.

 

Mevrouw Sarah Grandfils die de tweederdemeer­derheid van de stemmen heeft gekregen, wordt tot effectief lid van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen uitgeroepen.

Mme Sarah Grandfils ayant obtenu la majorité des deux tiers des suffrages, est proclamée membre effectif du Conseil central de surveillance pénitentiaire.

 

De heer Marc Nève die de tweederdemeerderheid van de stemmen heeft gekregen, wordt tot effectief lid van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen uitgeroepen.

M. Marc Nève ayant obtenu la majorité des deux tiers des suffrages, est proclamé membre effectif du Conseil central de surveillance pénitentiaire.

 

De heer Jean Louis Evrard die de tweederde­meerderheid van de stemmen heeft gekregen, wordt tot effectief lid van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen uitgeroepen.

M. Jean Louis Evrard ayant obtenu la majorité des deux tiers des suffrages, est proclamé membre effectif du Conseil central de surveillance pénitentiaire.

 

Mevrouw Ludivine Kerzmann die de tweederde­meerderheid van de stemmen heeft gekregen, wordt tot effectief lid van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen uitgeroepen.

Mme Ludivine Kerzmann ayant obtenu la majorité des deux tiers des suffrages, est proclamée membre effectif du Conseil central de surveillance pénitentiaire.

 

Mevrouw Martine Michel die de tweederdemeer­der­heid van de stemmen heeft gekregen, wordt tot effectief lid van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen uitgeroepen.

Mme Martine Michel ayant obtenu la majorité des deux tiers des suffrages, est proclamée membre effectif du Conseil central de surveillance pénitentiaire.

 

De heer Marc Vanderveken die de tweederde­meer­derheid van de stemmen heeft gekregen, wordt tot effectief lid van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen uitgeroepen.

M. Marc Vanderveken ayant obtenu la majorité des deux tiers des suffrages, est proclamé membre effectif du Conseil central de surveillance pénitentiaire.

 

Naamstemmingen

Votes nominatifs

 

21 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, voor wat betreft de moederschapshulp en de instelling van de adoptiehulp (nouvel intitulé) (2967/6)

21 Proposition de loi modifiant l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants concernant l'aide à la maternité et instaurant l'aide à l'adoption (nieuw opschrift) (2967/6)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

133

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

134

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal als wetsontwerp aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2967/7)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Elle sera soumise en tant que projet de loi à la sanction royale. (2967/7)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

21.01  Olivier Chastel (MR): Monsieur le président, j'ai pairé avec notre collègue Benoît Lutgen. Il en sera de même pour les autres votes.

 

22 Aangehouden amendement op het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 juni 1998 waarbij sommige militairen die slachtoffer zijn van lichamelijke schade overkomen tijdens een actie buiten het nationale grondgebied gelijkgesteld worden met oorlogsinvaliden (1723/1-8)

22 Amendement réservé sur la proposition de loi modifiant la loi du 16 juin 1998 assimilant à des invalides de guerre certains militaires victimes d'un dommage physique survenu au cours d'une action se déroulant en dehors du territoire national (1723/1-8)

 

Le président: Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Stemming over amendement nr. 1 van Catherine Fonck cs tot invoeging van een artikel 3(n). (1723/8)

Vote sur l'amendement n° 1 de Catherine Fonck cs tendant à insérer un article 3(n). (1723/8)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

134

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

134

Total

 

Bijgevolg is het amendement aangenomen.

En conséquence, l'amendement est adopté.

 

Ik citeer artikel 95, lid 3, van het Reglement: "Indien een amendement door de plenaire vergadering is aangenomen in eerste lezing, mag de eindstemming over het aldus geamendeerde wetsontwerp of wetsvoorstel eerst plaatsvinden nadat vijf dagen verstreken zijn."

 

Dat betekent dat wij pas volgende week over het geamendeerde voorstel zullen stemmen.

 

23 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2003 betreffende het informeren van het Belgisch Focal Point van het Europees informatienetwerk over drugs en drugsverslaving (2540/6)

23 Proposition de loi modifiant l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la transmission d'informations au Point Focal belge du réseau européen d'information sur les drogues et les toxicomanies (2540/6)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

 

23.01  Daniel Senesael (PS): Monsieur le président, notre groupe estime évidemment nécessaire de pouvoir disposer rapidement de davantage d'informations sur les drogues, spécifiquement sur les nouvelles drogues. Un meilleur échange et un meilleur enregistrement de données devrait permettre de mieux alerter la population, cela de manière ciblée.

 

Toutefois, il nous paraît indispensable de l'insérer dans le cadre d'une politique en matière de drogues, globale, cohérente et concertée avec l'ensemble des acteurs de terrain, dans une vision de santé publique et de réduction des risques. Cela fait, à notre avis, défaut dans ce texte. Nous déplorons d'ailleurs ne pas avoir pu échanger avec les acteurs de terrain dans ce cadre.

 

C'est pourquoi, monsieur le président, comme il l'a fait en commission, notre groupe s'abstiendra aujourd'hui sur cette proposition de loi.

 

Le président: Quelqu'un demande-t-il encore la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt nog iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

107

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

27

Abstentions

Totaal

134

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal als wetsontwerp aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2540/7)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Elle sera soumise en tant que projet de loi à la sanction royale. (2540/7)

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

24 Wetsontwerp houdende de verhoging van de grensbedragen van toepassing voor de bepaling van de solidariteitsafhouding inzake pensioenen (3409/4)

24 Projet de loi visant à relever les seuils applicables pour la détermination de la retenue de solidarité en matière de pensions (3409/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

90

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

42

Abstentions

Totaal

132

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (3409/5)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (3409/5)

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

25 Goedkeuring van de agenda

25 Adoption de l’ordre du jour

 

Wij moeten overgaan tot de goedkeuring van de agenda voor de vergadering van donderdag 14 februari 2019.

Nous devons procéder à l’approbation de l’ordre du jour de la séance du jeudi 14 février 2019.

 

Geen bezwaar? (Nee) De agenda is goedgekeurd.

Pas d’observation? (Non) L’ordre du jour est approuvé.

 

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 14 februari 2019 om 14.15 uur.

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 14 février 2019 à 14.15 heures.

 

De vergadering wordt gesloten om 18.00 uur.

La séance est levée à 18.00 heures.

 

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 54 PLEN 269 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 54 PLEN 269 annexe.

 


  


Detail van de naamstemmingen

 

Détail des votes nominatifs

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 001

 

 

Oui        

133

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Clarinval David, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Francken Theo, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Goffinet Anne-Catherine, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Henry Olivier, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lalieux Karine, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Schlitz Sarah, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

Chastel Olivier

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 002

 

 

Oui        

134

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Francken Theo, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Goffinet Anne-Catherine, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Henry Olivier, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lalieux Karine, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Schlitz Sarah, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 003

 

 

Oui        

107

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Cheron Marcel, Clarinval David, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Francken Theo, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Goffinet Anne-Catherine, Grosemans Karolien, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Maingain Olivier, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Schlitz Sarah, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

027

Onthoudingen

 

Ben Hamou Nawal, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Devin Laurent, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Henry Olivier, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Mathot Alain, Onkelinx Laurette, Pas Barbara, Penris Jan, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Van Hees Marco, Vuye Hendrik, Winckel Fabienne, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 004

 

 

Oui        

090

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Clarinval David, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Francken Theo, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Goffinet Anne-Catherine, Grosemans Karolien, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Maingain Olivier, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

042

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Calvo Kristof, Casier Youro, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Geerts David, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Henry Olivier, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Schlitz Sarah, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanvelthoven Peter, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Winckel Fabienne