Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

Donderdag 20 december 2018

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Jeudi 20 décembre 2018

 

Après-midi

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 14.15 uur en voorgezeten door de heer Siegfried Bracke.

La séance est ouverte à 14.15 heures et présidée par M. Siegfried Bracke.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Aanwezig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l’ouverture de la séance:

Maggie De Block, Marie-Christine Marghem.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Luc Gustin, gezondheidsredenen / raisons de santé.

 

01 Agenda

01 Ordre du jour

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 19 december 2018, stel ik u voor op de agenda van deze namiddag

1) de volgende punten in te schrijven:

- punten 3 tot 14 van de ontwerpagenda.

- de begrotingen, met uitzondering van de Middelen- en Uitgavenbegroting.

- het ontwerp van Financiewet voor het begrotingsjaar 2019, nrs 3432/1 tot 4.

- het reglement van interne orde van de Gegevensbeschermingsautoriteit, nr. 3420/1.

- de voordracht van een Franstalige Staatsraad – Raad van State.

2) de mondelinge vragen te schrappen.

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 19 décembre 2018, je vous propose:

1) d’inscrire à l’ordre du jour de cet après-midi les points suivants:

- points 3 à 14 du projet de l’ordre du jour.

- les budgets, à l’exception du budget des Voies et Moyens et Dépenses.

- le projet de loi de finances pour l'année budgétaire 2019, n°s 3432/1 à 4.

- le règlement d’ordre intérieur de l’Autorité de protection des données, n° 3420/1.

- la présentation d’un conseiller d’Etat francophone – Conseil d’Etat.

2) de supprimer les questions orales.

 

Geen bezwaar? (nee)

Pas d'observation? (non)

 

01.01  Hendrik Vuye (Vuye&Wouters): Mijnheer de voorzitter, ik begrijp eerlijk gezegd niet goed wat hier aan het gebeuren is. Er stonden heel wat ontwerpen en voorstellen op de agenda van dinsdag en woensdag, maar die zijn allemaal van de agenda gehaald. Wat is het criterium voor de zaken die we hier nu bespreken?

 

De voorzitter: Wij hebben de beslissing genomen op de Conferentie van voorzitters om alles wat op de agenda van eergisteren, gisteren en vandaag stond, te behouden. Daarvan zijn vanzelfsprekend twee dingen uitgezonderd, met name de begroting en de mondelinge vragen. Beide punten zijn weggevallen. Al de rest is op de agenda gebleven en wij zullen daaraan de nodige aandacht besteden. Ik hoef u niet te zeggen dat het niet is omdat dit op de agenda staat, dat het ook zal worden aangenomen. We zullen zien hoe de Kamer zich daarover zal uitspreken.

 

01.02  Peter De Roover (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik wil voor de duidelijkheid even aangeven dat de Conferentie van voorzitters tot een wijziging van de agenda alleen met eenparigheid kan besluiten. Die eenparigheid werd gisteren niet gevonden. Dat wil niet zeggen dat sommigen gisteren niet in de geest van collega Vuye hebben geargumenteerd.

 

De voorzitter: Voor alle duidelijkheid: er was eenparigheid.

 

Il y avait unanimité sur l'ordre du jour. Nous allons donc le suivre comme convenu.

 

Wij doen wat is afgesproken. Wij handelen de agenda af, te beginnen met de bespreking van de vier ontwerpen in verband met de slachtoffers van terrorisme.

 

01.03  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, je n'apprécie pas que mon collègue de la N-VA, si je l'ai bien compris, semble indiquer qu'il n'y avait pas unanimité en Conférence des Présidents.

 

Le président: Mais non. Il nous fallait l'unanimité sinon il n'y aurait pas eu d'ordre du jour.

 

01.04  Ahmed Laaouej (PS): D'accord, très bien.

 

01.05  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le président, comme vous le savez, nous ne sommes pas représentés à la Conférence des Présidents. Généralement, nous sommes mis au courant la semaine suivant la séance plénière. Par rapport à ce que M. De Roover vient de dire, je voudrais savoir si la N-VA, en Conférence des Présidents, a soutenu l'ordre du jour qui nous est proposé aujourd'hui.

 

Le président: La réponse est oui.

 

01.06  Marco Van Hees (PTB-GO!): Je ne comprends pas l'intervention de M. De Roover.

 

Le président: Monsieur Van Hees, j'insiste pour que tout le monde sache que vous aussi êtes informés dès que la décision a été prise.

 

01.07  Marco Van Hees (PTB-GO!): Sur l'ordre du jour, oui, mais pas sur l'ensemble de la Conférence des Présidents.

 

01.08  Hendrik Vuye (Vuye&Wouters): Mijnheer de voorzitter, u zegt dat de niet-erkende fracties daarover worden geïnformeerd. Dat kan soms zo zijn. Maar wij ontvangen het verslag van de Conferentie van voorzitters ten vroegste op maandag. Zelden gebeurt dat op vrijdag.

 

Ik kan u verzekeren dat ik vanochtend niets vond op de website en dat wij zelf naar de diensten van de griffie zijn geweest, waar men ons om 10.55 uur de agenda heeft overhandigd. Ik zie de griffier nee schudden, maar we zijn wel degelijk om 10.55 uur naar de diensten geweest.

 

De voorzitter: Wij zullen de discussie daarover niet aanvatten. Ik ga ervan uit – en ik vind dit belangrijk om dat te zeggen – dat het na de beslissing van de Conferentie meteen is doorgegeven aan de fracties die niet in de Conferentie vertegenwoordigd zijn.

 

01.09  Hendrik Vuye (Vuye&Wouters): Mijnheer de voorzitter, ik wil dat de informatie die aan de andere Kamerleden wordt verstrekt, juist is. Wij hebben na de vergadering van de Conferentie van voorzitters een mail gekregen met een link naar de website. Op de website stond op dat ogenblik nog altijd mondelinge vragen geagendeerd. Pas nadat mijn fractie heeft geïnformeerd, is er per mail meegedeeld dat er geen mondelinge vragen aan de orde kwamen.

 

Ik neem het u niet persoonlijk kwalijk, dat is u niet persoonlijk toerekenbaar, maar de informatiedoorstroming was op het zachtst gezegd chaotisch.

 

De voorzitter: De situatie is op zich chaotisch, wat werd weerspiegeld op de website, waar men inderdaad de zaken recht heeft moeten zetten.

 

Ik stel voor dat wij deze discussie niet voortzetten.

 

01.10  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Monsieur le président, j'interviens pour que les collègues comprennent à quelle sauce nous sommes mangés lorsque l'on n'est pas encore un groupe. Nous recevons généralement les procès-verbaux en S+1, une semaine plus tard, c'est-à-dire quand tout est déjà terminé. On découvre dans le procès-verbal ce qui s'est passé dans le passé. C'est toujours agréable!

 

En l'occurrence, un lien nous a été envoyé vers un site web, mais je suppose, personne n'a compris vu le nombre de petits triangles de danger un peu partout. Même les services de la Chambre nous ont confirmé le peu de clarté. En conséquence, nous avons été dans l'obligation de tout passer en revue ce matin.

 

Serait-il donc possible de demander que l'on nous téléphone à l'issue de la réunion pour nous transmettre oralement tout ce qui a été décidé lors de la Conférence des Présidents? C'est la moindre des choses.

 

De voorzitter: Dat lijkt mij een bijzonder opbouwende opmerking te zijn. Wij zullen dat ook doen vanaf de volgende zitting. Wij zullen u dus bellen.

 

01.11  Steven Vandeput (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik denk dat dit allemaal heel nuttige discussies zijn maar die kunnen beter georiënteerd worden in de richting van de bar van de koffiekamer. Ik stel voor dat wij overgaan tot de orde van de dag.

 

De voorzitter: Ik zal dat ook doen, mijnheer Vandeput. Geen verdere bezwaren tegen de agendawijziging?

 

Aldus zal geschieden.

Il en sera ainsi

 

Wetsontwerpen en voorstellen

Projets de loi et propositions

 

02 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen wat de hulp aan de slachtoffers van terrorisme betreft (3258/1-5)

- Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen wat de bevoegdheden van de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders betreft inzake de slachtoffers van terrorisme (3259/1-5)

- Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen wat de occasionele redders en de slachtoffers van zogenaamde "cold cases" betreft (3260/1-4)

- Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen wat de bevoegdheden van de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders betreft inzake de hulp aan de slachtoffers van zogenaamde "cold cases" en tot nadere bepaling van haar onderzoeksbevoegdheid (3261/1-4)

02 Projet de loi modifiant la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes du terrorisme (3258/1-5)

- Projet de loi modifiant la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, concernant les compétences de la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels pour les victimes de terrorisme (3259/1-5)

- Projet de loi modifiant la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne les sauveteurs occasionnels et les  victimes dans des affaires non élucidées (3260/1-4)

- Projet de loi modifiant la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, concernant les compétences de la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels en ce qui concerne l'aide aux victimes dans des affaires non élucidées et précisant son pouvoir d'enquête (3261/1-4)

 

Ik stel u voor een enkele bespreking aan deze wetsontwerpen te wijden. (Instemming)

Je vous propose de consacrer une seule discussion à ces projets de loi. (Assentiment)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

02.01  Laurette Onkelinx, rapporteur: Monsieur le président, je m'en réfère à mon rapport écrit.

 

Je voudrais directement porter la parole de mon parti.

 

Le président: Vous avez la parole.

 

02.02  Laurette Onkelinx (PS): Monsieur le président, mesdames, messieurs, chers collègues, nous ne pourrons jamais oublier la date du 22 mars 2016, qui rend presque anodine une chute de gouvernement. Ce jour-là, la Belgique vivait l'une des pages les plus sombres de son histoire récente. Deux ans après l'attentat du Musée juif, la folie terroriste frappait à nouveau Bruxelles. Des dizaines de femmes et d'hommes étaient touchés par ce que la violence a de plus lâche, de plus terrible, de plus injuste. L'actualité récente nous l'a rappelé: la menace terroriste n'a pas disparu. Le patron d'Interpol vient encore de nous le rappeler aujourd'hui. Partout dans le monde, le terrorisme frappe et, plus près de chez nous, le 11 décembre, une violence aveugle a frappé le marché de Noël de Strasbourg.

 

Nous avons revu ces mêmes images, celles d'une ville désolée, emplie de stupeur et d'incompréhension. Nous avons entendu ces mêmes témoignages, mêlés de profonde tristesse et de colère. Nous avons été émus par les cérémonies d'hommage et par l'expression de ces émotions collectives et de solidarité qui continuent, malgré la douleur, à nous donner foi en l'avenir.

 

Dans ces circonstances, face à de tels événements, il y a pour l'État une urgence absolue. Cette urgence, outre les mesures sécuritaires, est celle de prendre soin des victimes et de les accompagner. L'État doit prendre en charge rapidement, efficacement et dignement celles et ceux qui, toute leur vie, porteront dans leur corps et dans leur âme les stigmates de cette barbarie. Car il en va de la raison même de notre État de droit.

 

Or, monsieur le président, mesdames et messieurs, mes chers collègues, nous devons aujourd'hui reconnaître que dans ce domaine, notre État, collectivement, a failli. Le 22 mars, nous n'étions pas suffisamment préparés pour répondre aux besoins des victimes d'un attentat de grande ampleur.

 

La commission Attentats, mise en place à la suite des attentats du 22 mars - et au sein de laquelle plusieurs collègues ici présents et moi-même avons siégé pendant de très nombreux mois -, a pu s'en rendre compte. Nous avons essayé de travailler en hommage aux victimes dans un esprit de consensus. L'ensemble, je dis bien l'ensemble, des recommandations a été voté à l'unanimité.

 

Nous avons reçu les associations de victimes, qui nous ont expliqué leurs difficultés et le manque de considération qu'elles ressentaient, à tort ou à raison, de la part de l'État. Elles nous ont dit leur sentiment d'abandon, expliqué la complexité du système actuel et exprimé leur ras-le-bol de revivre, à chaque nouvelle expertise, la souffrance de l'attentat, ainsi que leur ras-le-bol de devoir justifier leur détresse et leur burn out devant, notamment, des représentants de compagnies d'assurances mettant parfois en doute les séquelles de l'attentat.

 

Un attentat, mes chers collègues, est un acte dirigé contre l'État. C'est donc à lui qu'appartient la responsabilité de gérer l'aide aux victimes et leur accompagnement, en prenant en charge leur indemnisation. Or, depuis le 22 mars, ce gouvernement démissionnaire et cette majorité ont trop longtemps laissé cette gestion dans les mains des assureurs privés, qui sont des acteurs guidés par une logique de rentabilité. Ce mode de fonctionnement laisse trop peu de place au besoin fondamental d'humanité et de dignité des victimes.

 

Pour mettre fin à cette situation révoltante, la commission Attentats a adopté, je le répète, à l'unanimité, des recommandations afin de confier aux autorités les moyens légaux d'agir et de faire face.

 

Après avoir reçu de nombreux experts belges et étrangers, nous avons compris qu'il était nécessaire d'examiner les politiques menées dans les pays voisins et de nous inspirer d'un modèle assez extraordinaire, celui de la France.

 

Une idée simple, soutenue par les associations de victimes: créer un fonds de garantie avec une expertise unique pour indemniser intégralement, rapidement et équitablement les victimes d'attentats. C'est ce fonds qui, par la suite, se retourne au nom des victimes vers les assurances. On n'a donc plus cette situation du pot de terre contre le pot de fer. C'est l'État avec toute sa puissance face aux assurances.

 

Loin de ces recommandations, loin de ce que demandent les associations de victimes, ce gouvernement minoritaire a emprunté une autre voie, un autre chemin. Oui, dans ce projet de loi et, heureusement, il y a quelques avancées importantes pour les victimes d'attentats - voilà pourquoi notamment mon groupe souhaitait qu'on l'inscrive à l'ordre du jour. Je pense par exemple à un meilleur remboursement de certains déplacements ou au rehaussement de l'aide d'urgence. Ce n'est pas négligeable.

 

À la lecture des projets, une impression se dégage toutefois: celle de passer à côté du coche, celle de rendre plus complexe encore un système déjà illisible, celle de favoriser encore la multiplication des expertises médicales qui n'auront pour effet que de raviver une fois de plus le souvenir des attentats chez les victimes et celle, surtout, de s'éloigner irrémédiablement de ce que préconisent ensemble non seulement les membres de la commission Attentats mais aussi et surtout les associations de victimes.

 

Vous avez décidé de confier le sort des victimes aux assurances et de vous délier de votre responsabilité. On le sait, une autre voie était possible. Certains ici se rappelleront de ce qu'il s'est passé avec le drame de Ghislenghien, avec ses victimes qui ont vécu dans leur chair cet accident de très grande ampleur. Tout de suite après l'accident de Ghislenghien, nous avons mis au point un système qui permettait à l'État de directement tout indemniser, de tout prendre en charge. Pourquoi ne pas avoir emprunté cette voie? Pourquoi avoir nié les exigences des associations de victimes? Pourquoi avoir laissé ces victimes dans les mains des assurances? C'est vraiment la question fondamentale que je vous pose aujourd'hui.

 

Bien sûr, notre dialogue a permis certains petits aménagements et, à la dernière séance de la commission, en bout de course, acculé, le ministre de la Justice a promis de faire un pas pour la reconnaissance - parce que ce n'était même pas dans le projet de loi -, des associations de victimes. J'espère qu'il pourra le faire même en période d'affaires courantes si telle est la décision du souverain.

 

C'était une des avancées que nous avons pu obtenir mais, pour le reste, je dis et je répète que ce projet n'est pas à la hauteur de la reconnaissance du drame vécu par les victimes, que votre philosophie est contraire à celle que nous avons préconisée en commission Attentats, notamment soutenue par un expert extraordinaire, le Pr Martens, qui nous a aidés pendant tous ces mois.

 

Un des avantages des affaires courantes, si tel est le cas, c'est de pouvoir peut-être échapper au projet Peeters qui était pire que ce que nous avons sur la table. En effet, ce texte c'est: rien par l'État, tout vers les assurances. C'est totalement inacceptable.

 

Voilà, monsieur le président, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire. Nous redéposons avec pratiquement toute l'opposition et peut-être, je l'espère, quelques-uns qui pourraient se joindre à nous aujourd'hui, des amendements qui respectent les recommandations de la commission Attentats, qui permettent de créer un véritable fonds de garantie.

 

Aider dignement les personnes victimes d'un attentat, c'est aussi, faut-il le rappeler, un moyen de lutte contre le terrorisme.

 

Monsieur le président, mesdames et messieurs, il est grand temps que nous soyons enfin à la hauteur des attentes que les victimes placent en nous tous.

 

02.03  Kristien Van Vaerenbergh (N-VA): Mijnheer de voorzitter, het is bijna drie jaar geleden dat ons land werd getroffen door de aanslagen in Zaventem en Maalbeek. Naar aanleiding van die aanslagen werd een onderzoekscommissie opgericht, waarin wij heel hard aan een aantal thema's hebben gewerkt: de noodhulp, de veiligheidsarchitectuur, het statuut van de slachtoffers en het radicalisme.

 

We zijn in de commissie tot een honderdtal aanbevelingen gekomen met als doel onze maatschappij van morgen beter, veiliger, eerlijker en rechtvaardiger te maken. Wij zijn dan ook blij dat wij met dit ontwerp uitvoering geven aan de aanbevelingen, waarmee wij een belangrijke stap vooruitzetten voor de slachtoffers.

 

Met deze ontwerpen zullen immers belangrijk wijzigingen worden doorgevoerd in de procedures van de behandeling van de slachtoffers van terrorisme en zal de werking van de commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders worden verbeterd.

 

De procedures worden aangepast, verbeterd, sneller en eenvoudiger gemaakt. Er komt een uniek loket. Een belangrijke vraag van de slachtoffers wordt uiteindelijk een feit door de uitvoering via dit ontwerp. Ook de slachtoffers die geen Belgische nationaliteit hebben zullen niet meer in de kou blijven staan. Ook aan hen wordt een statuut van nationale solidariteit toegekend, dat gepaard gaat met een aantal voordelen.

 

Geen enkel ontwerp is uiteraard perfect, zoals de oppositie al zei. Wij hebben met dit ontwerp een lange weg afgelegd. Professor Martens, een heel goede expert die onze commissie heeft begeleid ten tijde van de onderzoekscommissie, heeft zijn licht laten schijnen over het voorliggende ontwerp met betrekking tot de uitvoering van de aanbevelingen van de commissie. Hij heeft gezegd dat het ontwerp een grote stap vooruit is voor de slachtoffers en dat er ook met respect is omgegaan met de aanbevelingen van de onderzoekscommissie.

 

Ik meen dat dit een belangrijke stap voorwaarts is. Niets is uiteraard perfect en wij kunnen nog een verdere stap zetten. Ik meen echter dat het ook belangrijk is om vandaag deze stap te zetten. Het lijkt mij dan ook een goede zaak om dit wetsontwerp goed te keuren omdat het een belangrijke stap vooruit betekent voor de slachtoffers van de aanslagen.

 

02.04  Carina Van Cauter (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega's, het hoeft geen betoog dat 22 maart 2016 heel wat mensen tot slachtoffers voor het leven heeft gemaakt. Wij zijn in de commissie tijdens heel wat hoorzittingen en in contacten met een aantal slachtoffers getuige geweest van het drama dat hen is overkomen. Mochten wij kunnen, wij allen zouden deze zwarte pagina's willen wissen. Jammer genoeg is dit onmogelijk.

 

Tijdens de hoorzittingen is zeer duidelijk geworden, en mevrouw Onkelinx heeft daar een punt, dat onze regelgeving niet berekend is op een integrale schaderegeling voor slachtoffers van terroristische aanslagen waarbij op eenzelfde plaats vergoeding kan worden bekomen van alle schade die slachtoffers hebben opgelopen. Wij hebben inderdaad vastgesteld dat slachtoffers, die dag in dag uit met hun letsels moeten leven, ook op zoek moesten gaan en een puzzel moesten leggen van de verschillende schaderegelingsmogelijkheden waarin verschillende wetgevingen naast mekaar voorzien.

 

Ik heb mogen vaststellen dat binnen de regering een aantal ministers onmiddellijk de hand aan de ploeg hebben geslagen en naar een oplossing hebben gezocht. Denken wij maar aan het herstelpensioen. Dit neemt echter niet weg, collega's, dat het voor de slachtoffers moeilijk is om die integrale vergoeding te bekomen.

 

Het samenlezen van de regelgeving – de verzekering enerzijds, het herstelpensioen anderzijds –, bijstand vinden en geholpen worden in het zoeken en lezen van al die verschillende regels is niet eenvoudig. Rechtsbijstand door iemand die ter zake deskundig is, bijstand ook bij medische expertises om de menselijke schade te begroten, is volgens mij heel belangrijk.

 

Het siert u, mijnheer de minister, dat u de aanbevelingen van de commissie onmiddellijk ten uitvoer hebt gebracht, rekening houdend met de stand van de regelgeving. Die regelgeving was onvolkomen op het ogenblik van de aanslagen. Het is jammer, maar dat was de realiteit.

 

Vandaag moet worden gezocht naar oplossingen die het voor de slachtoffers mogelijk maken om de puzzel te leggen. De wetgeving die vandaag zal worden aangepast, over de bijstand die via het Slachtofferfonds verkregen kan worden, is andermaal een belangrijke stap, wat niet wegneemt dat wij het in de toekomst beter moeten doen.

 

Mevrouw Onkelinx heeft een punt. We kunnen voor deze problematiek niet spreken over meerderheid en oppositie, want de Kamer doet in dezen unanieme aanbevelingen. Wij moeten zorgen voor een integrale schaderegeling, waarbij op een en dezelfde plaats een aanvraag, indien die nodig is, kan worden ingediend en waar alle schade, van welke aard dan ook, integraal kan worden vergoed. Een desgevallend te creëren Garantiefonds moet zich dan eventueel keren tot de verzekeringsmaatschappijen en derden die aansprakelijk zijn en de schaderegelingen zouden moeten uitbetalen.

 

Dat neemt niet weg dat datgene wat vandaag voorligt voor de slachtoffers van terroristische aanslagen een belangrijke, welgekomen en gevraagde hulp is. Mijnheer de minister, u hebt er zich tijdens de besprekingen in de commissie toe geëngageerd om bij koninklijk besluit de slachtofferverengingen, die voor de slachtoffers heel belangrijk zijn, te erkennen. Vaak zijn die de enige instantie waar zij ondersteuning en hulp kunnen krijgen in hun moeilijke zoektocht. U zou dat doen bij koninklijk besluit. Ik weet dat wij ons vandaag in een bijzonder moeilijke situatie bevinden, maar ik wil u toch vragen om al het mogelijke te doen om die erkenning binnen zeer korte tijd voor elkaar te krijgen. Ik wil u ook uitnodigen om desgevallend met een dergelijk koninklijk besluit naar de commissie te komen en de steun van het Parlement te vragen. Naar ik aanneem, zullen wij deze ontwerpen unaniem steunen. Ik ga ervan uit dat de Kamer ook unaniem een dergelijk voorstel kan ondersteunen.

 

02.05  Philippe Goffin (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, le 22 mars 2016, la Belgique était incontestablement un peu dépourvue face aux conséquences humaines des attentats. On n'y était pas suffisamment préparé. Des réponses ont été mises en place à ce moment pour répondre aux besoins légitimes des victimes. Mais, malheureusement, le système a montré toutes ses failles. On en est évidemment bien désolé à l'égard des victimes. Depuis lors, le gouvernement a travaillé pour essayer d'améliorer, sur tous les plans, les failles qui ont pu être constatées dans l'aide et l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme mais également pour répondre de manière plus humaine et plus efficace aux besoins spécifiques de ces victimes.

 

Comme vous l'avez expliqué en commission de la Justice, monsieur le ministre, l'option a été prise d'améliorer tangiblement le système existant. On n'a pas tout changé d'un coup. On a voulu améliorer ce qui existait, ce qui ne ferme évidemment pas la porte à des améliorations dans le futur. On a beaucoup parlé, notamment lors des auditions, de l'efficacité du système français. Vous avez également eu l'occasion de mettre en avant quelques failles de ce système. On est bien au courant qu'aucun système n'est parfait. Ce que l'on essaie souvent de faire, du moins ce doit être une bonne pratique en droit, c'est du droit comparé, c'est-à-dire aller chercher les bonnes pratiques dans les systèmes juridiques des pays voisins, pour éviter de commettre des erreurs ou d'avoir certaines lenteurs regrettables dans cette matière en particulier.

 

Parmi les améliorations incontestables, il y a les plafonds de l'aide urgente et de l'aide principale accordées par la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence. Ceux-ci sont doublés. Ce n'est pas rien. En outre, la victime d'un acte de terrorisme ne doit plus entamer ou voir aboutir une procédure pour pouvoir bénéficier de l'aide principale. Enfin, un statut de solidarité nationale a été créé ainsi que la possibilité de se voir octroyer une pension de dédommagement dans certaines conditions.

 

Le projet qui est soumis aujourd'hui à notre assemblée plénière voit encore d'autres éléments positifs s'ajouter: une avance de 125 000 euros peut être octroyée à une victime d'actes terroristes, quelle que soit sa situation financière. L'urgence est présumée d'office. C'est un élément important. La procédure devant la Commission est accélérée. Différents postes de dommages sont prévus: les frais d'avocat, les frais de voyage et les frais de séjour. Une procédure est créée pour rendre les dispositions de la loi du 18 juillet 2017, relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins à la suite des actes de terrorisme, applicables aux victimes non-résidents d'actes terroristes.

 

À côté de ces nouvelles dispositions, on trouve des éléments que la commission Terrorisme avait mis en avant et qui se concrétisent. Tout d'abord, il y a la mise en place du guichet unique. Il est évident que, quand on est victime, on a la frustration de devoir entreprendre de nombreuses démarches à l'égard de différentes autorités administratives. C'est difficile. Vous avez expliqué les raisons pour lesquelles cela a pris du retard. L'organisation de notre pays fait que plusieurs niveaux de pouvoir doivent se concerter. Je ne jette la pierre à personne. La réalité est que nous sommes pratiquement en phase de finalisation de ce guichet unique, ce qui facilitera la vie des victimes dans les démarches à effectuer.

 

Un autre élément essentiel est celui relatif aux expertises. Comme cela a souvent été rappelé, il est terriblement frustrant de devoir répéter parfois cinq ou six fois la même chose; de devoir se soumettre à cinq ou six expertises pour la même problématique. Cet élément a également été pris en compte.

 

Ma conclusion, c'est aussi mon introduction: malheureusement, il n'y aura jamais aucun système parfait pour les victimes, notamment d'actes de terrorisme, lorsqu'il s'agit d'essayer de les aider à reprendre leur vie d'avant ou comme avant. Mais il est primordial pour notre pays d'entendre les souffrances des victimes et d'apporter des réponses, malgré les difficultés auxquelles doit faire face le Parlement aujourd'hui. Je remercie d'ailleurs l'ensemble des groupes d'avoir permis la mise à l'agenda de ce projet.

 

02.06  Servais Verherstraeten (CD&V): Mijnheer de voorzitter, collega's, 22 maart is een datum die wij nooit mogen en ook nooit zullen vergeten. Dat geldt zeker ook voor al de onschuldige slachtoffers. Meteen na de aanslagen heeft de regering, de minister van Justitie in het bijzonder, de koe bij de horens gevat en verbeteringen aangebracht in onze regelgeving. De grenzen van de financiële hulp werden onmiddellijk gevoelig verhoogd, ook die van de noodhulp.

 

De wetsontwerpen die hier thans voorliggen volgen die ingeslagen weg. Ze richten zich op de problemen waarmee de slachtoffers geconfronteerd werden na de aanslagen. Die problemen werden toegelicht tijdens de hoorzittingen in de parlementaire onderzoekscommissie. Aan veel van deze zorgen wordt nu tegemoetgekomen in de voorliggende wetsontwerpen. Zo worden procedures versneld, voorschotten verhoogd en zal de hoogdringendheid gemakkelijker worden aanvaard. Er komen ook bijkomende tegemoetkomingen voor allerhande uitgaven zoals kosten voor advocaten en verblijfs- en reiskosten. Er wordt ook gedacht aan onrechtstreekse slachtoffers en slachtoffers die niet over de Belgische nationaliteit beschikken.

 

Collega's, is alles daarmee opgelost? Nee. Zijn alle aanbevelingen van de onderzoekscommissie daarmee ingevuld? Nee, maar met deze wetsontwerpen kwam de regering hoe dan ook, in overleg met de slachtofferverenigingen, tegemoet aan veel van deze opmerkingen. Het werk is bijgevolg niet af, het moet nog worden voortgezet.

 

Dit is niet alleen het werk van de federale wetgever maar ook van de Gemeenschappen en van de rechterlijke macht, in het bijzonder het federaal parket. Uiteraard is dit ook het werk van de federale regelgever. Ik weet dat er teksten in voorbereiding waren, die verbeteringen inhielden en zouden inhouden voor de slachtoffers, zoals één loket en de eenmaligheid van expertise. Zij die ervaring hebben met het beheer en de afhandeling van dossiers van slachtoffers, zij het van gemeen recht of van terroristische handelingen, weten dat de bottleneck vaak schuilt in de expertises en de beoordelingen.

 

In toepassing van de wet op het terrorisme krijgen de verzekeraars een rol in de financiering maar de overheid en de Commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden hebben nog steeds een belangrijke rol te spelen. Deze commissie beschikt over zeer veel deskundigheid. Uit de hoorzittingen is trouwens gebleken dat de slachtoffers haar goede werk ook op prijs hebben gesteld.

 

Laat die expertise en het talent dat daar aanwezig is gemaximaliseerd worden. Laten wij samen werk maken van de aanbevelingen die nog verder ingevuld moeten worden. Zelfs in deze moeilijke politieke omstandigheden moet het mogelijk zijn om nog voor het einde van de legislatuur verbeteringen aan te brengen.

 

Onze fractie reikt de andere fracties en de regering de hand opdat wij in overleg een consensus bereiken en vooruitgang boeken.

 

02.07  Annick Lambrecht (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega's, 22 maart 2016 is inderdaad een datum om nooit te vergeten. Een datum die aanspoorde tot urgente actie en die is er ook gekomen.

 

De vier voorliggende wetsontwerpen geven uitvoering aan een deel van de aanbevelingen van het onderzoeksrapport inzake de terreuraanslagen. Deze wetsontwerpen zullen de situatie van de slachtoffers van terrorisme verbeteren wat de financiële hulp en de langdurige strafonderzoeken betreft. De hervorming van de Commissie voor Financiële Hulp aan de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden is de leidraad van deze vier wetsontwerpen.

 

Wij kunnen ons volop achter heel wat zaken scharen. Ik denk bijvoorbeeld aan het maximale voorschot, dat nogmaals wordt opgetrokken en 125 000 euro zal bedragen. Er komt een afzonderlijke afdeling Terreur binnen de Commissie voor Financiële Hulp aan de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden. De procedures worden transparanter en de aanvragen zullen vlugger behandeld worden, door één zetelende rechter. De slachtoffers moeten de urgentie niet langer bewijzen. Elke aanvraag zal als dringend beschouwd worden. Voor slachtoffers van terrorisme wordt voorzien in een bijkomende tegemoetkoming voor advocatenkosten, voor maximaal 12 000 euro. De Orde van Advocaten zal daartoe een lijst aanleggen van advocaten die specialist ter zake zijn. De reis- en verblijfkosten van slachtoffers van terreur zullen voortaan tot maximaal 6 000 euro vergoed worden. De bovengrens voor begrafenis- en procedurekosten was al eerder opgetrokken.

 

Het wetsontwerp voorziet ook in een tegemoetkoming in de materiële kosten voor onrechtstreekse slachtoffers, zoals familieleden. Het Slachtofferfonds zal ook vergoedingen regelen voor buitenlandse slachtoffers die niet worden geholpen door een soortgelijk fonds in hun land of door hun verzekering, inclusief herstelpensioen en medische kosten.

 

Het laatste ontwerp — ook dit vinden wij zeer belangrijk — voorziet in een regeling voor de slachtoffers van cold cases, bijvoorbeeld de Bende van Nijvel, voor wie er een schadepost zal worden opgericht. Voor de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden zal er uitzonderlijke schade erkend kunnen worden wanneer het strafrechtelijk onderzoek langer dan tien jaar duurt en men in het ongewisse blijft over de identiteit van de dader alsook over de motieven.

 

In de commissievergadering hebben wij de wetsontwerpen goedgekeurd. Wij hebben echter ook enkele van de amendementen van collega Onkelinx mee ondertekend. Zij stelde terecht vragen over de situatie van toekomstige slachtoffers. Ook wij hadden liever een beter en performanter systeem gezien, zoals dat bestaat in Frankrijk, waar er ook een centraal referentiepersoon is aangeduid, waar slachtoffers van terreurdaden terechtkunnen. Dit was overigens op vraag van de slachtofferverenigingen. Uiteraard pleiten wij er ook voor om deze amendementen mee goed te keuren.

 

In de commissie werden er al meerdere amendementen goedgekeurd op basis van de aanbevelingen en vragen van de slachtoffers en de erevoorzitter van het Grondwettelijk Hof, de heer Paul Martens. De regeling kan echter nog beter. De regeling is noodzakelijk en wat nu voorligt, is alvast heel wat beter dan wat er vroeger bestond.

 

Kortom, wij zijn een goede weg ingeslagen. Wij willen echter nog verder gaan en het stemt mij en mijn fractie dan ook erg blij dat veel leden van andere fracties van zowel de oppositie als de coalitie, als ik dat zo nog mag zeggen, samen met ons verder willen gaan.

 

02.08  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, collega's, mijnheer de minister, binnenkort zal het drie jaar geleden zijn dat de aanslagen in Zaventem en Maalbeek ons land hebben getroffen. Bijna drie jaar is dat geleden en vandaag staan wij hier met een aantal teksten die de hulp aan slachtoffers van terreurdaden moeten verbeteren.

 

Vandaag, op het moment waarop wij de teksten bespreken, start ook het assisenproces tegen de daders van de aanslagen op het Joods Museum.

 

Er wordt wel eens geopperd dat het bij Justitie heel traag gaat. Die vaststelling kunnen wij vandaag ook maken. Wij moeten echter ook vaststellen dat het wetgevende proces ook niet altijd snel gaat. Wij zijn vandaag immers ook bijna drie jaar na de aanslagen.

 

Wanneer op 22 maart 2019 de herdenkingen er zullen zijn, kunnen wij nu al voorspellen dat er bij de slachtofferverenigingen opnieuw kritiek zal weerklinken, die eigenlijk ook terecht is. Het gaat immers allemaal veel te traag.

 

Wij hebben een parlementaire onderzoekscommissie gehad die heel wat aanbevelingen heeft gedaan die in die commissie unaniem zijn goedgekeurd. Daarbij waren ook aanbevelingen om het statuut van de slachtoffers te verbeteren alsook om hun omkadering, de steun en de hulp voor de slachtoffers te verbeteren.

 

Er zijn tijdens de werkzaamheden van de onderzoekscommissie ook beloftes gedaan naar aanleiding van heel emotionele hoorzittingen met slachtoffers waaruit is gebleken dat zij eigenlijk maandenlang in de kou zijn blijven staan.

 

De overheid, wij allemaal, hebben gefaald in het geven van voldoende steun en hulp aan de slachtoffers van die terreurdaden.

 

Collega's, mijnheer de minister, onze bondgenoten zijn zeker niet de verzekeringsmaatschappijen. Wanneer wij de brieven lezen die de slachtoffers van de verzekeringsmaatschappij of de arbeidsongevallenverzekeraar hebben gekregen, moeten wij vaststellen dat de slachtoffers enkel een nummer zijn. De enige doelstelling van verzekeringsmaatschappijen is aan uitbetaling proberen te ontsnappen. Wanneer zij niet kunnen ontsnappen, is hun doel de uitbetaling zo laag mogelijk te houden. Dat is echter niet de houding die wij moeten aannemen wanneer mensen worden geconfronteerd met dergelijk groot leed, dat een heel grote impact op hun privéleven maar ook op hun beroepsleven heeft, met alle financiële gevolgen vandien.

 

Wij zijn nu drie jaar later. Er zijn al heel wat wetgevende initiatieven genomen. Er is echter wel een groot gebrek aan coherentie. Daarop is ook al een paar keer gewezen.

 

Er zijn diverse wijzigingen aan diverse wetgevingen aangebracht met heel wat verwijzingen naar andere wetgevingen. Geen kat vindt daarin nog zijn jongen terug. Een en ander is heel complex. Het wordt een legistieke kakofonie, ook voor de juristen.

 

Er is dan ook echt wel nood, om, nadat wij een aantal echt noodzakelijke wijzigingen hebben aangebracht, een algemene coherente wetgeving te ontwikkelen, waarin het voor iedereen duidelijk is wat nu de werkelijke rechten zijn waarover slachtoffers beschikken en waarbij men dat niet moet zoeken in een aangekend aantal verschillende wetten op verschillende plaatsen, met kruisverwijzingen die totaal onleesbaar zijn.

 

Daar ligt een grote opdracht voor het Parlement en voor de ministers. Ik hoop dat, als het niet in deze legislatuur zal kunnen, wat ik vrees, het toch een echte prioriteit zal zijn de volgende legislatuur.

 

Wat vandaag voorlicht, is op zich goed. Het is zeker en vast een verbetering wat betreft bijvoorbeeld de regeling voor de cold cases. Als we zien welke miserie de slachtoffers van de Bende van Nijvel allemaal hebben gehad, welke bedragen zij slechts hebben ontvangen in het verleden, maar met welke grote schade en enorme kosten zij werden geconfronteerd gedurende meer dan dertig jaar, dan is het meer dan terecht dat we gebruikmaken van de gelegenheid om ook daarvoor een regeling te treffen die zeker en vast een grote stap vooruit is.

 

We moeten ook naar de toekomst kijken, zoals ook door andere sprekers gezegd. Er ligt nog werk op de plank om een regeling uit te werken voor de toekomst. Hopelijk zullen we die regeling nooit moeten gebruiken omdat we hopelijk niet meer zullen worden geconfronteerd met dergelijke aanslagen, maar als het gebeurt, kunnen we niet meer werken zoals drie jaar geleden. Er moet een nieuw wetgevend kader zijn dat ervoor zorgt dat slachtoffers heel snel en adequaat hulpverlening en een financiële uitkering krijgen. Het mag geen wet zijn zoals het ontwerp dat minister Peeters voorbereidt op maat van de verzekeringsmaatschappijen, maar met verantwoordelijkheid van de overheid. Laten we dus in de toekomst alstublieft de regeling van de schade niet in handen van de verzekeringsmaatschappijen geven, dat is mijn oproep.

 

Zijn we er vandaag? Neen, helemaal niet, want een aantal zaken moet nog worden geregeld. Er is een grote discussie over de drempel van 10 % zoals opgenomen in de wet van 2007, om recht te hebben op een uitkering als slachtoffer van een terreuraanslag. Ook die limiet moet worden aangepakt, want dat is nu onaanvaardbaar. Het centrale aanspreekpunt dat al zolang wordt beloofd, is er vandaag nog altijd niet. De referentiepersoon die slachtoffers zou begeleiden bij de dagdagelijkse zorgen en paperassen, is er vandaag nog altijd niet. De unieke expertise is er vandaag nog altijd niet.

 

Er is een probleem met expertise, er zijn te weinig experten die gedreven zijn en die bekwaam zijn inzake vragen van posttraumatische stress. Er blijft een enorm groot probleem inzake objectiviteit van deskundigen, want te veel deskundigen die worden aangesteld, hebben nog een band met verzekeringsmaatschappijen en kunnen hun taak niet in alle objectiviteit en onafhankelijkheid uitoefenen. Ook daar ligt een verpletterende verantwoordelijkheid bij het Parlement, de wetgevende macht, en de regering, om daar paal en perk aan te stellen.

 

Dan is er nog het statuut van de verenigingen. Zoals mevrouw Van Cauter heeft aangehaald, hebt u beloofd om via koninklijk besluit te kunnen overgaan tot de erkenning van deze verenigingen zodat zij een grotere rol kunnen spelen bij allerlei aspecten inzake de regeling van de schadeafhandeling.

 

Mijnheer de minister, het duurt allemaal te lang. Waarom moet het allemaal zo lang duren? Waarom moeten drie jaar na de aanslagen nog zoveel vragen een antwoord krijgen?

 

Ik denk dat wij ook die vraag moeten stellen en moeten nadenken hoe wij ervoor kunnen zorgen dat als er grote noden zijn wij veel sneller oplossingen kunnen voorbereiden en aan dit Parlement voorleggen. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de uitvoerende en de wetgevende macht. Het is onaanvaardbaar dat wij dit pas drie jaar na de aanslagen kunnen regelen.

 

02.09  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le président, chers collègues, je dirai d'emblée que nous n'allons pas, monsieur le ministre, nous opposer à votre projet de loi car, à certains égards, il représente un progrès par rapport à la situation actuelle. En effet, il vise à renforcer l'aide financière apportée aux victimes du terrorisme ainsi que l'aide aux victimes d'actes de violence non élucidés, comme par exemple, les victimes des tueurs du Brabant.

 

Ainsi, les procédures de la commission pour l'aide aux victimes sont allégées, afin de pouvoir procéder plus rapidement aux versements de l'aide financière qui passe de 60 000 à 125 000 euros. Les montants pour les avocats sont revus à la hausse et les indemnisations pour les frais de déplacement et de séjour passent de 1 250 à 6 000 euros.

 

Les victimes indirectes sont également prises en compte pour ce qui concerne les frais matériels.

 

Et vous avez, à la suite des discussions en commission, monsieur le ministre de la Justice, promis que les associations de victimes seront, enfin, reconnues et agréées. J'espère qu'elles recevront de la part de votre gouvernement le soutien matériel et financier qu'elles méritent.

 

Mais il faut bien avouer, et la plupart des collègues, ancienne majorité et opposition confondues, l'ont dit aujourd'hui à la tribune….

 

De voorzitter: Collega's, mag ik u vragen dat indien u gesprekken wilt voeren dat buiten te doen. Ik vraag u om op zijn minste de beleefdheid aan de dag te leggen om te luisteren naar de verschillende sprekers.         

 

Je vous prie donc de rester polis.

 

02.10  Georges Dallemagne (cdH): Tous les collègues qui se sont exprimés avant moi concernant ces projets de loi l'ont dit dans des mots plus ou moins radicaux ou mesurés: ces projets de loi sont une nouvelle et terrible déception pour les victimes des attentats. Près de trois ans après les attentats, peu des attentes légitimes des victimes sont rencontrées. Elles demandaient pourtant, monsieur le ministre, de la part de votre gouvernement des initiatives simples, souvent peu coûteuses, de bon sens, eu égard à l'extrême cruauté de ces attentats terroristes qui, voulant s'attaquer à l'État belge, voulant terroriser l'ensemble de la population, avaient frappé aveuglément des citoyens belges et étrangers dont le seul tort était d'être là au moment et à l'endroit où les bombes étaient enclenchées.

 

On le sait, en visant ces victimes innocentes, au hasard, les terroristes visaient chacun d'entre nous. Cela crée évidemment une responsabilité particulière de la part de l'État et c'est pour cette raison que les revendications des victimes, si simples, si évidentes, si normales, reprises à l'unanimité dans les recommandations de notre commission d'enquête sur les attentats terroristes, sont évidemment parfaitement légitimes.

 

Que demandaient ces victimes? Elles demandaient d'être prises en main, de ne plus être abandonnées et d'être accompagnées par une personne de référence. Elles demandaient que l'État se substitue enfin aux assurances comme seul débiteur, avec une seule voie d'indemnisation. Au lieu d'intervenir à titre subsidiaire, l'État devait intervenir en première ligne.

 

Les victimes demandaient une expertise unique, par un médecin totalement indépendant, des blessures et des dommages subis, afin d'éviter que les assureurs, par exemple, soient juges et parties. Elles demandaient une réponse financière immédiate, inconditionnelle et décente, à travers un fonds de garantie. Elles n'auront rien de tout cela, rien! Pourquoi, monsieur le ministre, votre gouvernement n'a-t-il toujours pas traité ces revendications si légitimes, si normales et si modestes, alors même qu'elles avaient été approuvées unanimement par notre commission d'enquête et par la Chambre tout entière?

 

Pourquoi cela dégage-t-il finalement l'impression d'un manque d'empathie et d'une certaine déresponsabilisation? Pourquoi ce qui est possible en France, en Grande-Bretagne et aux États-Unis ne l'est-il pas en Belgique? Cela reste un mystère, cela reste pour beaucoup une profonde amertume. On a le sentiment que les craintes des assureurs ont été davantage écoutées que le désespoir des victimes, comme si les attentats terroristes ne méritaient pas des initiatives particulières beaucoup plus fortes.

 

C'est la raison pour laquelle, comme l'a déjà évoqué Mme Onkelinx, nous avons une nouvelle fois, avec nos collègues du PS, du sp.a et d'Ecolo-Groen, déposé nos amendements déjà déposés en commission, en espérant qu'ils recevront aujourd'hui l'approbation d'une majorité des collègues de la Chambre. Je les résume brièvement: il s'agit de quatre amendements, qui visent à désigner une personne de référence (une telle désignation ne coûte rien) pour chacune des victimes. Cette personne de référence accompagnerait la victime dans toutes ses démarches administratives, juridiques, financières, sociales ou fiscales;

 

Un amendement visant également à organiser une expertise médicale totalement indépendante, un troisième amendement visant à accorder un premier soutien financier forfaitaire inconditionnel pour chacune des victimes de l'ordre de 15 mille euros et enfin un amendement visant à supprimer le plancher de 10 % d'invalidité en dessous duquel les victimes ne se voient pas accorder de pension de dédommagement.

 

Mesdames et messieurs, chers collègues, en n'entendant pas la colère et le désespoir des victimes, c'est à la fois, leur dignité que l'on bafoue, leur capacité à reprendre leur place dans la société qu'on handicape et aussi la dignité de l'État et du pays que l'on blesse.

 

Si nos amendements sont approuvés, nous voterons en faveur de votre projet de loi, monsieur le ministre. Sinon, nous nous abstiendrons parce que cette abstention, pour nous, doit s'entendre comme un appel à enfin rencontrer, dans un futur le plus proche possible, les besoins simples mais fondamentaux des victimes qui ne sont que bien partiellement rencontrés dans votre projet de loi.

 

02.11  Sarah Smeyers (N-VA): Mevrouw Van Vaerenbergh heeft het basiswetsontwerp in verband met de hulp aan slachtoffers van terrorisme opgevolgd. Ik wil toch nog eens mijn dank uitdrukken aan de minister om ook het wetsontwerp over de cold cases mee op te nemen in het wetsontwerp. De slachtoffers van Zaventem en Maalbeek wachten er drie jaar op, maar de slachtoffers van de Bende van Nijvel wachten al 33 jaar op een antwoord over de identiteit van de daders, over de motieven en de opdrachtgever van de bloedige aanslagen, onder meer in de Delhaize van Aalst.

 

Als Aalsterse ben ik extra dankbaar dat ook hier in een financiële terugbetaling zal worden voorzien waarmee slachtoffers op verzoek de terugbetaling van de kosten van advocaten en psychologische bijstand zullen kunnen vragen. Zij kunnen dit nu eindelijk ook doen, want zij vragen dit al heel lang. De minister van Justitie weet dit. Zij zijn vaak bij hem over de vloer geweest en ook bij zijn voorgangers. Dit is het minste dat wij met het Parlement op dit moment voor die slachtoffers kunnen doen.

 

02.12  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Monsieur le président, mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, c'est un sujet très important. J'ai participé aux travaux de la commission d'enquête et nous avons été profondément touchés en entendant les victimes de ce drame, qui a touché l'ensemble de nos concitoyens.

 

Évidemment, le fait d'encourager, accompagner et faciliter les démarches administratives des victimes est un devoir de notre État. On ne peut que constater que nous avons failli collectivement car ces victimes sont aujourd'hui en détresse. Elles n'ont pas eu le soutien – administratif ou financier – nécessaire pour les guider dans les méandres des différents niveaux de pouvoir et institutions.

 

Le deuxième élément malheureux dans la réaction de notre État concerne les délais. Trop de temps a passé! Les textes sur lesquels nous allons nous prononcer aujourd'hui ont pris trop de temps pour arriver. Même juste après les événements, les réactions ont été trop tardives au niveau de l'information ou des possibilités de renseignements en ligne.

 

Malheureusement, nous n'avons pas été à la hauteur. Le sentiment des victimes – et c'est cela qui compte – est qu'elles se sont senties abandonnées.

 

Il est important de pouvoir recevoir les associations de victimes. Nous l'avons fait en commission attentats, nous l'avons fait lors des discussions concernant ce projet de loi. C'était fondamental mais on s'est rendu compte que leur détresse est toujours bien présente et qu'elles se sentent très peu épaulées par l'État.

 

En ce qui concerne le texte dont nous débattons aujourd'hui, comme d'autres collègues l'ont dit, notamment M. Stefaan Van Hecke, à nos yeux, il manque cruellement d'ambition.

 

Pour dire cela, nous nous basons sur le travail accompli ensemble au sein de la commission d'enquête sur les attentats. Toute une série de recommandations a été formulée suite aux auditions et au travail des experts. Ces recommandations étaient beaucoup plus ambitieuses. En effet, elles changeaient la structure même de réaction de l'État face à un tel drame, avec une intervention de l'État en premier, à la place des assureurs. Cela changerait complètement la logique d'intervention.

 

C'est une des recommandations principales que nous avons votées, à l'unanimité en commission et à la quasi-unanimité en séance plénière. La base est là. Les textes sont là. La direction à prendre est là. Le texte qui nous est soumis aujourd'hui nous laisse un grand goût de trop peu.

 

Nous regrettons de ne pas avoir pu aller plus loin en termes de soutien financier forfaitaire et à propos du rôle des assureurs et des experts. De réels problèmes se posent par rapport aux experts des différentes compagnies d'assurances. Nous regrettons ne pas avoir pu aller plus loin, en nous basant "tout simplement" sur le travail de plus d'un an et demi qui avait été accompli au sein de la commission d'enquête.

 

Malgré tout, certains points de ce projet de loi vont dans la bonne direction, même si c'est beaucoup trop timide. Certains plafonds de remboursement sont rehaussés. Un guichet unique sera mis en place. Cela n'est pas encore concrétisé et nous espérons que ce le sera très rapidement.

 

Monsieur le ministre, vous devez concrétiser l'intention par des arrêtés royaux sur la reconnaissance des associations de victimes, comme vous vous êtes engagé à le faire. C'est fondamental. En effet, aujourd'hui, elles sont en première ligne pour soutenir les victimes et leurs proches.

 

En outre, le soutien aux victimes est élargi à d'autres victimes. Le projet de loi fait référence aux cold cases. Nous pensons évidemment en particulier aux victimes des tueurs du Brabant, mais cela pourra s'appliquer à d'autres victimes. Nous voyons cet élargissement à d'autres victimes d'un œil positif. C'était essentiel. Mais pour nous, le travail est clairement loin d'être fini.

 

Il faut un changement structurel dans l'approche des drames de ce type, dont nous souhaitons tous qu'ils ne se reproduisent évidemment jamais. Cela, malheureusement, personne ne peut le garantir. Je ne peux donc vraiment que nous encourager collectivement à prendre le travail qui a été fait au sein de la commission attentats et à le concrétiser le plus rapidement possible dans des textes de loi reflétant l'ambition forte qui se trouve dans ces recommandations et qui, malheureusement, ne se traduit pas aujourd'hui dans le texte sur lequel nous nous prononcerons dans quelques instants.

 

02.13 Minister Koen Geens: Mijnheer de voorzitter, eerst en vooral wil ik de leden van de verschillende commissies, in het bijzonder van de commissie die de terreuraanslagen heeft opgevolgd onder voorzitterschap van collega Dewael, bedanken voor de constructieve medewerking bij de totstandkoming van onderhavig wetsontwerp. Er is herhaaldelijk overleg aan voorafgegaan. Twee keer heb ik in de commissie ook over de slachtofferregeling gesproken, tot wij ze vorige maand uiteindelijk hebben goedgekeurd in de commissie voor de Justitie.

 

Ik besef dat tijd kostbaar is en dat er in de ogen van sommigen misschien veel tijd verloren is gegaan. Niettemin durf ik er toch op te wijzen dat wij het rapport van de onderzoekscommissie pas op 22 april 2017 hebben gekregen, wat onder de omstandigheden zeer snel was, immers nauwelijks een jaar na de aanslagen. Met de adviezen van de Raad van State en na zwaar interfederaal overleg hebben wij geprobeerd om de nu voorliggende wetgeving op te stellen.

 

De wetgeving werd opgesteld in twee delen, namelijk een dringend gedeelte en een ander, maar de Raad van State heeft uiteindelijk geen van de ontwerpen dringend bevonden, wat dus geen fout is van de regering. Ik wil dan ook heel graag aan de slachtoffers laten weten dat ook ik betreur dat snelheid niet onze grootste kwaliteit was, maar het was ook geen eenvoudig onderwerp.

 

Bij herhaling heb ik in de commissie duidelijk gemaakt dat er in de vorige legislatuur een belangrijke stap is gezet, met name door terrorisme verplicht verzekerbaar te maken. Het valt moeilijk te begrijpen hoe sommigen een dergelijke wetgevende stap nauwelijks tien jaar geleden konden vergeten en doen alsof zij in die legislatuur niet aanwezig waren. Het leed van de slachtoffers kan veel verantwoorden, maar niet het vergeten dat bij een vorige stap dat terrorisme in een aantal gevallen verplicht verzekerd moet zijn. In Frankrijk is dat nu net niet het geval. Het Belgisch Slachtofferfonds voor hulp aan slachtoffers van gewelddadige en opzettelijke misdrijven wordt goed gefinancierd, maar ik durf er u toch op te wijzen dat dat geldt voor alle gewelddaden, terwijl het fonds in Frankrijk specifiek gefinancierd wordt door een bijdrage op de verzekeringspremie, wat met andere woorden een belasting is, die wij niet heffen. Het staat niet goed om dergelijke eerlijke argumenten naar voren te brengen, maar het is wel nodig om dat te doen als men over de grond van de zaak wil spreken. Het is al te gemakkelijk om de grond van de zaak te ontwijken.

 

Wij hebben daarnaast geprobeerd om de plafonds zo snel mogelijk op te trekken. Van bij het begin van de terreurgolf die ons bedreigde, hebben wij geprobeerd om binnenlandse en buitenlandse aanslagen zo snel mogelijk te erkennen, wat in een tiental gevallen ook efficiënt gebeurd is.

 

Zoals velen onder u heb ook ik veel met de slachtoffers gesproken.

 

Daarbij heb ik vastgesteld dat op medisch vlak en wat het Slachtofferfonds betreft geen slachtoffers geklaagd hebben. In ons land was de medische zorg voor slachtoffers meer dan uitstekend. Ook buitenlandse slachtoffers hebben dat toegegeven. Bovendien heeft het Slachtofferfonds van het ministerie van Justitie uitzonderlijk gepresteerd.

 

Wil ik zeggen dat wij felicitaties van de jury verdienen? In zulke gevallen zijn er geen felicitaties te verdienen, maar gezien de omstandigheden heeft ons land zijn best gedaan om een en ander zo goed mogelijk te doen. Er is echter geen middel om dat leed echt te verzachten.

 

Collega's, wij hebben met de wetgeving geprobeerd om het Slachtofferfonds tot het eerste financieel aanspreekpunt te maken, ook indien het nagenoeg zeker is dat een verzekeraar zal tussenkomen. Iedereen spreekt hier over de traagheid van de Staat, maar ik stel vast dat ook in de privésector grote snelheid op dat vlak niet geëigend is.

 

Collega's, laten wij het niet vergeten, dat is niet alleen zo bij terreur, dat is zo in alle gevallen waar er zwaar lichamelijk leed is en de verzekering moet tussenkomen. Die traagheid is des werelds. De grote moeilijkheid bij het creëren van bijzondere regels voor terreur, met hoeveel overtuiging ik dat ook doe, is het gelijkheidsbeginsel, dat men in bepaalde landen als pre-eminent naar voren brengt. Bijvoorbeeld Nederland doet nooit iets bijzonder voor slachtoffers van terreur. Dat wij dat wel doen in deze omstandigheden, is op zich een vooruitgang, die nog door het Grondwettelijk Hof desgevallend zal moeten worden gebillijkt, wanneer dat wordt opgemerkt.

 

Wij hebben de voorschotten opgetrokken tot 125 000 euro en de omstandigheden waarin ze worden toegekend, zijn veel ruimer dan voordien. Dat wil zeggen dat ook indien nagenoeg zeker is dat een verzekering zal tussenkomen, dergelijke voorschotten kunnen worden betaald.

 

Mevrouw Smeyers, wij hebben de wetgeving inderdaad uitgebreid tot de cold cases, dat wil zeggen tot gevallen waarin reeds meer dan tien jaar geen vordering is gekomen, terwijl de daden uit die tijd dateren.

 

Ook wie al vergoedingen heeft gekregen, bijvoorbeeld in het kader van de Bende van Nijvel, zal nog tussenkomsten tot 125 000 euro kunnen ontvangen.

 

Je n'ai pas encore lu les amendements qui ont été explicités ici. Par conséquent, je vais répondre dans la mesure du possible. Il me semble que nous les avons déjà parcourus en commission.

 

Je précise que l'amendement qui recommande de supprimer le seuil de 10 % attribué à la pension pour le statut spécial relève en réalité de la compétence de ma chère collègue Mme De Block. En tout cas, à maintes reprises, nous avons défendu l'idée que, si nous ne le réduisions pas pour les militaires actifs ou retraités ainsi que pour les victimes, il était impossible de le faire pour celles qui le sont d'actes de terrorisme.

 

Par ailleurs, 10 %, ce n'est pas un pourcentage très élevé.

 

Pour ce qui concerne le guichet unique, j'ai dit à maintes reprises qu'une réunion interfédérale serait organisée au mois de décembre – elle a eu lieu –, et qu'on souhaitait avoir un guichet unique auprès du parquet fédéral avant le 22 mars 2019, ce qui sera le cas. Les personnes de référence que l'on présente clairement dans les amendements sans dire comment cela sera financé – en effet, j'entends que cela ne coûte rien – relèvent de la compétence des Communautés. Ces dernières sont d'accord pour mettre ce système en œuvre, dès que le guichet unique existera.

 

Pour ce qui concerne la reconnaissance des associations de victimes, nous avons dit, dans le cadre de l'article 34bis, que cette reconnaissance est nécessaire pour apporter une assistance juridique aux victimes dans le cadre d'une expertise médicale. Même s'il est vrai que l'arrêté royal de 1986 prévoit que cette reconnaissance dépend des Communautés, je me suis engagé à modifier cet arrêté royal de sorte que, en tout état de cause, dans le seul cadre de l'assistance lors de l'expertise médicale pour les victimes du terrorisme, ces associations de victimes puissent intervenir selon les articles 34bis et 34ter de la législation applicable. Je m'engage donc ici une nouvelle fois à le faire et si vous souhaitez que je soumette cet arrêté royal au Parlement, madame Van Cauter, je ne manquerai pas de le faire.

 

J'en arrive ainsi au dernier point, à savoir l'expertise unique. Comme je l'ai déjà dit en commission, il s'agit d'un mythe. Toute expertise a sa finalité. Penser qu'il sera, un jour, possible d'avoir une expertise unique est un rêve. Comme je l'ai déjà signalé, en France, pour recevoir une pension ou pour recevoir l'assistance du fonds pour le terrorisme, il y a deux expertises différentes, même si dans les deux cas ce sont des interventions de l'État et non d'assureurs privés.

 

Il faut simplifier et rendre plus flexible tout ce que l'on veut mais les expertises, selon notre Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence (SPF Justice), courent par le biais du Medex qui, à mon avis, dépend du SPF Santé publique. C'est déjà en soi une simplification. Pour ma part, l'assistance des associations de victimes sera parfaitement possible en vertu de l'arrêté royal que je vous ai promis de prendre.

 

Ces quelques mots, monsieur le président, pour vous dire que ceci est le résultat d'un long parcours. Nous ne recevrons pas un prix de beauté pour cette législation, monsieur Van Hecke, c'est certain. Je ne cherche pas à en obtenir d'ailleurs. Mais, dans la mesure du possible, nous avons été efficaces – cela doit aussi être dit – et c'est grâce à la coopération de tous les ministres compétents dans ce dossier difficile.

 

Je remercie particulièrement Mme De Block, M. Vandeput, M. Bacquelaine, le président de la commission Terrorisme, M. Dewael, qui s'est montré particulièrement instructif et coopératif pour atteindre ce but ainsi que tous les membres de la commission.

 

02.14  Laurette Onkelinx (PS): Je ne referai pas tout le débat que nous avons eu en commission, ce n'est, ici, pas le lieu. Je rappellerai néanmoins que lors des travaux que nous avons menés en commission de la Justice, nous avons entendu de nombreux intervenants, des avocats notamment, des représentants d'associations de victimes. La quasi-totalité des témoins et des intervenants a critiqué le choix fait par le gouvernement. C'est écrit dans le rapport des travaux de la commission.

 

Je l'ai dit tout à l'heure: bien entendu, il y a des avancées pour intervenir dans l'urgence mais, pour le reste, je pense que vous avez fait le choix de vous délier de la responsabilité de l'État dans le cadre d'attentats terroristes et vous avez accepté de laisser le sort des victimes largement dans les mains des assurances privées y compris au niveau des expertises.

 

Les victimes sont venues vous dire leur souffrance et combien elles regrettaient ce choix du gouvernement. Un autre choix était possible. En conséquence, oui, je regrette très sincèrement que vous n'ayez pas emprunté une voie, comme celle que nous avons empruntée dans le passé suite aux accidents technologiques de Ghislenghien, qui aurait permis de dire une fois pour toutes aux victimes de terrorisme que l'État est à leur côté, qu'il interviendra et qu'il sera leur bouclier face aux assurances. C'est dans une voie contraire que vous nous amenez et je le regrette, au nom des victimes, très sincèrement.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3258/4)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3258/4)

 

Het wetsontwerp telt 16 artikelen.

Le projet de loi compte 16 articles.

 

*  *  *  *  *

Ingediende amendementen:

Amendements déposés:

 

Art. 4

  • 21 – Laurette Onkelinx cs (3258/5)

Art. 9

  • 22 – Laurette Onkelinx cs (3258/5)

Art. 11/1 (n)

  • 23 – Laurette Onkelinx cs (3258/5)

Art. 11/2 (n)

  • 24 – Laurette Onkelinx cs (3258/5)

Art. 11/3 (n)

  • 25 – Laurette Onkelinx cs (3258/5)

Art. 11/4 (n)

  • 34 – Christian Brotcorne cs (3258/5)

  • 26 – Laurette Onkelinx cs (3258/5)

Art. 11/5 (n)

  • 27 – Laurette Onkelinx cs (3258/5)

Art. 11/6 (n)

  • 28 – Laurette Onkelinx cs (3258/5)

Art. 11/7 (n)

  • 29 – Laurette Onkelinx cs (3258/5)

Art. 11/8 (n)

  • 30 – Laurette Onkelinx cs (3258/5)

Art. 11/9 (n)

  • 31 – Laurette Onkelinx cs (3258/5)

Art. 11/10 (n)

  • 32 – Laurette Onkelinx cs (3258/5)

Art. 11/11 (n)

  • 33 – Laurette Onkelinx cs (3258/5)

Art. 12/1 (n)

  • 20 – Georges Dallemagne cs (3258/5)

*  *  *  *  *

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Conclusion de la discussion des articles:

Aangehouden: de stemming over de amendementen en artikelen 4 en 9.

Réservé: le vote sur les amendements.et les articles 4 et 9.

Artikel per artikel aangenomen: de artikelen 1 tot 3, 5 tot 8 en 10 tot 16.

Adoptés article par article: les articles 1 à 3, 5 à 8 et 10 à 16.

*  *  *  *  *

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over de aangehouden amendementen en over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur les amendements réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3259/4)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3259/4)

 

Het opschrift in het Frans werd door de commissie gewijzigd in “projet de loi modifiant la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, en ce qui concerne les compétences de la commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels pour les victimes de terrorisme".

L’intitulé en français a été modifié par la commission en “projet de loi modifiant la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, en ce qui concerne les compétences de la commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels pour les victimes de terrorisme".

 

Het wetsontwerp telt 15 artikelen.

Le projet de loi compte 15 articles.

 

*  *  *  *  *

Ingediende amendementen:

Amendements déposés:

 

Art. 2/2 (n)

  • 6 – Laurette Onkelinx cs (3259/5)

Art. 4

  • 7 – Laurette Onkelinx cs (3259/5)

Art. 5

  • 8 – Georges Dallemagne cs (3259/5)

*  *  *  *  *

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Conclusion de la discussion des articles:

Aangehouden: de stemming over de amendementen en artikel 4.

Réservé: le vote sur les amendements.et l’article 4.

Artikel per artikel aangenomen: de artikelen 1 tot 3 en 6 tot 15.

Adoptés article par article: les articles 1 à 3 et 6 à 15.

*  *  *  *  *

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over de aangehouden amendementen en over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur les amendements réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3260/4)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3260/4)

 

Het wetsontwerp telt 8 artikelen.

Le projet de loi compte 8 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 8 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 8 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3261/4)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3261/4)

 

Het opschrift in het Frans werd door de commissie gewijzigd in “projet de loi modifiant la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, en ce qui concerne les compétences de la commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels en ce qui concerne l’aide aux victimes dans des affaires non élucidées et précisant son pouvoir d’enquête".

L’intitulé en français a été modifié par la commission en “projet de loi modifiant la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, en ce qui concerne les compétences de la commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels en ce qui concerne l’aide aux victimes dans des affaires non élucidées et précisant son pouvoir d’enquête".

 

Het wetsontwerp telt 5 artikelen.

Le projet de loi compte 5 articles.

 

Ingediende amendementen:

Amendements déposés:

 

Art. 2/1 (n)

  • 2 – Georges Dallemagne cs (3261/5)

*  *  *  *  *

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Conclusion de la discussion des articles:

Aangehouden: de stemming over het amendement.

Réservé: le vote sur l'amendement.

Artikel per artikel aangenomen: de artikelen 1 tot 5.

Adoptés article par article: les articles 1 à 5.

*  *  *  *  *

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het aangehouden amendement en over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'amendement réservé ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

03 Voorstel van resolutie betreffende het inzetten op preventie en welzijn voor het terugdringen van het aantal arbeidsongeschikte zelfstandigen (2298/1-5)

03 Proposition de résolution visant à mettre l'accent sur la prévention et le bien-être afin de réduire le nombre d'indépendants en incapacité de travail (2298/1-5)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Griet Smaers, Nathalie Muylle, Leen Dierick, Nahima Lanjri, Stefaan Vercamer, Egbert Lachaert.

 

Bespreking

Discussion

 

De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking (Rgt 85, 4) (2298/4)

Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2298/4)

 

De bespreking is geopend.

La discussion est ouverte.

 

Mme Jadin s'en réfère à son rapport écrit.

 

Zoals gebruikelijk openen we de bespreking met de eerste indiener met name mevrouw Smaers.

 

03.01  Griet Smaers (CD&V): Collega's, het aantal arbeidsongeschikte zelfstandigen in ons land is de jongste jaren sterk toegenomen. Sinds 2012 kennen wij zelfs een toename van maar liefst 18,35 %. De gemiddelde ziekteduur van zelfstandigen bedraagt 6 jaar. Dat is heel wat.

 

De belangrijkste oorzaken die leiden tot langdurige ziekte bij zelfstandigen zijn in de eerste plaats spier- en wervelaandoeningen, gevolgd door problemen van psychische aard. Zeker deze laatste categorie, aandoeningen van psychische aard, is de jongste jaren heel fel toegenomen.

 

Die evolutie is onrustwekkend en vraagt terecht onze aandacht.

 

Zelfstandigen wachten nog vaak te lang om hulp te zoeken en proberen zo lang mogelijk door te werken, tot het helemaal niet meer gaat. Een lange tijd ziek zijn zorgt er immers voor dat zelfstandigen hun toekomstperspectieven zien slinken en dat zij vaak aan inkomsten moeten inboeten. Reden waarom zij nog meer blijven doorwerken.

 

Zelfstandigen kunnen best wat ondersteuning en advies inzake preventie gebruiken. Op dit moment bevat het sociaal statuut van de zelfstandigen, in tegenstelling tot andere statuten en stelsels, echter geen preventie- of welzijnsluik.

 

Op het terrein zien wij wel degelijk de nood in te zetten op preventie. Preventie biedt kansen om de uitgaven voor het sociaal statuut van de zelfstandigen, in het bijzonder wat de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen betreft, in de toekomst te verminderen. Preventie moet natuurlijk een maatregel zijn om de ziekte-uitkeringen in de toekomst te kunnen verminderen.

 

Er is ook nood aan een goede begeleiding bij het opnieuw starten na een periode van arbeidsongeschiktheid.

Re-integratietrajecten zijn ook voor zelfstandigen een absolutie noodzaak.

 

Ik heb dan ook begin februari 2017 een resolutie ingediend om de regering op te roepen werk te maken van ruimte voor preventie voor zelfstandigen, en voor effectieve re-integratietrajecten opdat zelfstandigen makkelijker hun werk weer zouden kunnen oppakken na een periode van arbeidsongeschiktheid.

 

In mijn resolutie, die gesteund werd door heel wat collega's, vraag ik in het bijzonder drie belangrijke items.

 

Ten eerste, het inrichten van een specifiek stelsel voor preventie in het sociaal statuut. Er moet worden nagegaan hoe een vergoeding kan worden toegekend aan zelfstandigen die tijdens hun loopbaan een beroep wensen te doen op gespecialiseerde hulp. Een coach voor zelfstandigen, bijvoorbeeld.

 

Door die ondersteuning kan men dan samen komen tot een betere werkorganisatie en een beter welzijn van de zelfstandige tijdens zijn activiteit. Zo kunnen problemen inzake werkdruk of inzake de organisatie van de zaak tijdig aangepakt worden en hoeft men niet te wachten tot men effectief niet meer kan en men genoodzaakt is in arbeidsongeschiktheid te gaan.

 

Ook de mogelijkheid van een gezondheidsbudget in het kader van preventie kan hierbij worden meegenomen.

 

Wij vragen in de resolutie dat bestaande actoren, zoals ziekenfondsen, sociale verzekeringsfondsen, externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, het RSV of het RIZIV worden betrokken bij de uitwerking van een mogelijk aanbod voor preventie bij zelfstandigen.

 

Die maatregelen hebben altijd tot doel om arbeidsongeschiktheid te voorkomen en in die zin dus op lange termijn budgetneutraal kunnen werken. Wij hebben steeds voor ogen dat de extra uitgaven die wij zouden doen vanuit het sociaal statuut in het kader van preventie en een gezondheidsbudget tot doel moeten hebben arbeidsongeschiktheids- en ziekte-uitkeringen te voorkomen.

 

Tweede element, de resolutie vraagt de regering ook om initiatieven te ondersteunen die zelfstandigen aanzetten om elkaar bij te staan en te helpen om samen problemen aan te pakken. Zelfstandigen in eenzelfde situatie begrijpen elkaar beter en kunnen elkaar dan ook beter helpen. Dat werd in het verleden al ingevoerd door minister De Block, specifiek voor het statuut van artsen. Het zou mooi zijn dat die regeling die voor artsen werd ingevoerd ook wordt uitgerold voor en uitgebreid naar andere zelfstandige sectoren.

 

Tot slot vragen wij met deze resolutie dat de regering specifieke maatregelen zou nemen om de re-integratie te bevorderen en dat zelfstandigen, net als werknemers, een beroep zouden kunnen doen op re-integratieprogramma's na arbeidsongeschiktheid, die dan inderdaad aangepast zijn aan hun individuele situatie.

 

Deze legislatuur is er al terecht veel aandacht gegaan naar de re-integratie van langdurig zieke werknemers. De regering, en in het bijzonder minister De Block, had altijd aangegeven dat het een keuze was om dat eerst te kunnen invoeren voor werknemers en dat de zelfstandigen daarna aan bod zouden komen.

 

Wij vragen met deze resolutie dat ook voor zelfstandigen de re-integratietrajecten nu al mogelijk worden gemaakt en opgestart. Een snelle werkhervatting, al dan niet met aanpassingen, is ook voor hen heel belangrijk.

 

De resolutie werd positief onthaald en er werden een aantal amendementen ingediend door de coalitiepartners en door de oppositie. Uiteindelijk werd de resolutie in de commissie voor het Bedrijfsleven goedgekeurd met 11 stemmen voor en 2 onthoudingen.

 

Ik wil alle collega's die daaraan constructief hebben meegewerkt van harte bedanken voor de gedachtewisseling, de amenderingen en de goedkeuring.

 

Collega Vanden Burre van Ecolo heeft in de plenaire vergadering nog een amendement nr. 7 op de resolutie ingediend om te komen tot een volledige afschaffing van de carensperiode voor zieke en arbeidsongeschikte zelfstandigen.

 

U weet dat de regering de afgelopen jaren al heel veel werk heeft gemaakt van het terugdringen van de carensperiode van een maand bij arbeidsongeschiktheid. In het verleden moest een zelfstandige een maand wachten voor hij beroep kon doen op een uitkering bij ziekte. De regering heeft die carensperiode de vorige twee jaar teruggedrongen van een maand naar veertien dagen, wat al een belangrijke stap was.

 

Ik heb begrepen dat collega Vanden Burre samen met een aantal anderen een amendement heeft heringediend om in de resolutie ook de vraag op te nemen om de bestaande carensperiode van veertien dagen te herleiden tot nul. Collega Vanden Burre, ik kan u melden dat wij akkoord zullen gaan met uw amendement. Wij zullen het in de plenaire vergadering steunen zodat het aan de resolutie kan worden toegevoegd.

 

Ik blijf echter benadrukken dat ondanks het feit dat die maatregel wordt meegenomen als problematiek in het sociaal statuut van de zelfstandige we oog moeten blijven houden voor preventieve maatregelen. Het mag niet zo zijn dat men die volledige carensperiode alleen gaat afschaffen om sneller de ziekte-uitkering te kunnen opnemen. Het is absoluut noodzakelijk om te vermijden dat er ziekte-uitkeringen moeten worden gegeven. We moeten dus alles op alles zetten om dat absoluut terug te dringen. Dat betekent dat we veel meer moeten inzetten op preventie. In uitvoering van deze resolutie is het prioritair dat de aanbevelingen rond preventie mee worden opgenomen.

 

Ik dank u voor de samenwerking. Hopelijk wordt deze resolutie straks in de plenaire vergadering goedgekeurd.

 

03.02  Jean-Marc Delizée (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, sur le principe, notre groupe adhère à la démarche qui vise à travailler au bien-être des travailleurs indépendants et à mettre l'accent sur les questions de prévention. Il est vrai que les Mutualités libres ont montré dans une étude de novembre 2017 que le phénomène de burn out était très important parmi ces travailleurs indépendants. Ainsi, un indépendant sur cinq présente des signes précurseurs de burn out et beaucoup d'indépendants restent dans le déni à cet égard et se soignent mal.

 

Cela dit, nous rejoignons l'avis du Syndicat national des indépendants (SNI) qui, en substance, nous dit que le vrai problème n'est pas de remettre au travail les indépendants en incapacité de longue durée. C'est, au contraire, de leur permettre d'un peu lâcher prise quand ils sont malades et de faire en sorte qu'ils se soignent. Aujourd'hui, toujours selon le SNI, huit indépendants sur dix continuent de travailler alors qu'ils sont malades ou en burn out. Il y a donc, disent-ils, des raisons économiques à cela. Cette situation est une conséquence des carences du statut social des travailleurs indépendants. On vient encore de l'indiquer à cette tribune, les salariés sont couverts dès le premier jour d'incapacité. Ils touchent une indemnité qui représente 60 % de leur salaire brut tandis que les indépendants ont toujours ces quatorze jours de carence. Même si cette durée a été réduite d'un mois à quatorze jours, il n'en demeure pas moins que cela reste un obstacle pour qu'un certain nombre d'entre eux acceptent de se soigner.

 

Nous pensons donc que la priorité numéro un consiste à travailler sur la couverture sociale. On a évidemment regretté qu'en commission, l'ancienne majorité ou l'ancienne majorité minoritaire ait rejeté l'amendement de l'opposition visant à supprimer cette période de carence, parce que nous pensons que c'est mal comprendre la hiérarchie dans les besoins des indépendants. Aujourd'hui, nous entendons une ouverture de Mme Smaers sur le fait d'intégrer cet amendement dans la résolution. On s'en réjouit mais il était sans doute plus utile de faire cette résolution à un gouvernement de plein exercice qu'à un gouvernement minoritaire. Peu importe, il faut souligner cette ouverture. Idéalement, il faudrait pouvoir adopter un texte de loi qui abolisse réellement cette période de carence. C'est à cela que l'on devrait pouvoir aboutir pour apporter une solution concrète à un certain nombre de situations problématiques en termes de santé.

 

Enfin, s'agissant des trajets de réintégration, on ne sait toujours pas s'ils seront volontaires ou obligatoires, tout comme on ignore ce qu'il en sera d'un régime de sanctions, car nous n'avons pas obtenu de réponses à ces questions en commission. Notre groupe rappelle en tout cas qu'il ne veut pas de trajets de réintégration obligatoires.

 

Telles sont les raisons pour lesquelles nous nous sommes abstenus sur la résolution. Évidemment, si on intègre à présent dans le texte la suppression du jour de carence, cela donnera un peu plus de consistance à ce texte, même si je suis d'accord de dire que ce n'est pas le seul enjeu, qu'on peut aussi faire de la prévention après cela. Nous pensons que la principale priorité est de réellement abolir ces quatorze jours de carence pour les travailleurs indépendants, et ce pas uniquement par écrit dans une résolution mais aussi dans les faits.

 

03.03  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Monsieur le président, chers collègues, je tiens à remercier la collègue Smaers pour sa proposition de résolution, dont nous avons déjà discuté en commission de l'Économie. Cette proposition traite d'un sujet important, à savoir le statut social et le bien-être au travail des indépendantes et des indépendants. Il est vrai qu'on parle beaucoup de la qualité de l'emploi, qui est un sujet majeur pour nous, écologistes, mais la qualité de l'emploi doit s'appliquer aussi bien aux salariés qu'aux travailleurs indépendants, dont le nombre dans notre pays avoisine aujourd'hui 1,1 million. C'est un sujet important.

 

La résolution proposée par la collègue Smaers met en place une série de demandes adressées par le Parlement au gouvernement en rapport avec un régime de prévention qui vise à lutter contre les maladies, les incapacités de travail, les burn out liés à la surcharge de travail et les difficultés liées au travail des indépendantes et des indépendants. Comme je l'ai dit en commission, il s'agit pour nous d'un sujet important. Cette proposition s'accompagne de demandes qui vont dans le bon sens et que nous soutenons.

 

Je tiens à répéter un point que j'ai déjà mis en avant dans les débats: ce catalogue de réelles bonnes intentions énoncées dans la résolution, sur des sujets importants, traite d'une série de points liés à la qualité de l'emploi et au bien-être au travail, ce qui est fondamental. Aujourd'hui, cependant, on sait que la priorité absolue pour les indépendants dans leurs revendications et dans les revendications des organismes qui les représentent, c'est la période de carence.

 

Pour nous, chaque travailleur dans ce pays, qu'il soit salarié ou indépendant, a le droit d'être soutenu en cas de difficulté physique, liée à la maladie ou à une incapacité. C'est une de nos priorités. Il n'y a pas de raison de faire de différence quand il s'agit d'affronter la maladie, le burn out, l'incapacité à travailler.

 

Pour cette raison, j'avais interpellé les collègues en commission de l'Économie et, particulièrement vous, madame Smaers, car c'est vous qui avez déposé le texte. Je vous ai dis que notre groupe soutenait vos demandes. Mais allons vraiment à l'essentiel. Faisons une résolution qui envoie un signal extrêmement fort par rapport à l'ensemble des indépendants et des indépendantes car c'est la priorité aujourd'hui de pouvoir être indemnisé en cas de maladie et de ne pas devoir attendre quatorze jours. Il est vrai qu'auparavant, le délai était d'un mois. Il a été réduit à quatorze jours. Nous avons soutenu cette réforme mais nous estimons qu'il n'y a pas de raison de conserver cette différence.

 

C'est pourquoi, voici deux semaines et demi - dans un autre monde politique, diront certains -, j'ai déposé cet amendement qui a été refusé en commission. Aujourd'hui, j'entends votre ouverture. Je trouve positif qu'on puisse se rejoindre. J'ai donc redéposé cet amendement, avec d'autres collègues de l'opposition, car il est fondamental de le considérer au même titre que les autres demandes que vous formulez. Ce n'est pas la réduction de la période de carence qui va résoudre tous les problèmes liés au bien-être au travail. Je suis d'accord avec vous. La prévention est fondamentale, de même que le soutien et l'accompagnement en cas de difficultés liées à la maladie et à l'incapacité de travail.

 

Pour nous, avoir les mêmes droits face à la maladie, quel que soit le statut du travailleur, est une priorité. Pour cette raison, je tenais à faire un appel ici. Vous m'avez devancé en me disant que vous alliez soutenir l'amendement. Je m'en réjouis. J'espère que les collègues des autres groupes politiques qui déclarent régulièrement que la condition et le bien-être des indépendants est une priorité pour eux pourront nous rejoindre sur cet amendement car c'est une priorité pour l'ensemble du secteur. C'est une résolution. Ce n'est pas une proposition de loi mais c'est un signal fort que nous envoyons à ce 1,1 million de travailleurs et travailleuses sous statut indépendant dans notre pays. J'espère vraiment que nous pourrons nous rejoindre et accueillir positivement cette demande supplémentaire concernant la suppression de la période de carence.

 

03.04  Caroline Cassart-Mailleux (MR): Monsieur le président, chers collègues, notre groupe est évidemment en faveur de cette proposition de résolution.

 

Bon nombre d'indépendants renoncent à la possibilité d'être reconnus en situation de maladie et, partant, de bénéficier d'indemnités – en particulier, lorsqu'ils sont confrontés au burn-out. C'est une réalité.

 

Sous cette législature, des progrès notables ont été enregistrés en vue de renforcer le statut social des travailleurs indépendants. Néanmoins, nous devons poursuivre nos efforts en développant davantage de dispositifs de prévention et d'accompagnement des indépendants souffrant de troubles psychiques et de burn-out. 

 

Il importe également que les mesures en vigueur soient mieux communiquées aux travailleurs et que nous insistions auprès d'eux sur la solution que peuvent déjà constituer des mécanismes tels que le retour dans l'entreprise à mi-temps et sans perte d'indemnités.

 

Enfin, pour notre groupe, il convient de souligner le caractère essentiel des trajets de réinsertion adaptés à la situation des indépendants. En effet, il est nécessaire de prendre en compte leur position de chef d'entreprise ainsi que les impératifs économiques qui entourent ce trajet de réinsertion.

 

Chers collègues, nous discutons d'un texte positif pour les travailleurs indépendants. C'est la raison pour laquelle nous le soutiendrons.

 

Je tiens enfin à ajouter quelques mots au sujet de l'amendement que vous aviez déposé en commission et qui revient aujourd'hui en séance plénière. Nous avons disposé de peu de temps pour l'examiner, mais je pars du principe que tout ce qui  produit des avancées en faveur des indépendants mérite notre soutien. Avec la proposition de résolution, nous souhaitions faire un pas en avant en prévoyant quatorze jours. En l'occurrence, l'amendement prévoit d'aller plus loin. Après réflexion, nous sommes prêts à soutenir cet amendement, parce qu'il constitue un signal fort lancé au secteur des indépendants.  

 

03.05  Michel de Lamotte (cdH): Monsieur le président, messieurs les ministres, chers collègues, le texte qui nous est soumis aujourd'hui par notre collègue et qui fut discuté en commission a été précédé, madame Smaers, par des avis écrits émanant de diverses sources.

 

Comme ce document est une proposition de résolution, il conviendra de passer à l'étape suivante en concluant un accord pour la transformer en un texte de loi. En tout cas, il constitue d'ores et déjà un signal fort adressé aux indépendants et indépendantes – ces dernières étant, on l'oublie parfois, fort nombreuses. 

 

C'est  un signal fort, et il est encore plus fort car l'amendement que mes collègues viennent d'évoquer avant moi concernant la diminution de la période de carence avait déjà été présenté en commission. Avec mon collègue Vanden Burre, nous l'avons représenté. Vous avez accepté cet amendement et cela nous semble une démarche importante.

 

Dans ce texte, on découvre le volet préventif tel qu'il est proposé et soutenu, mais nous avons une remarque à faire. On a souvent tendance à penser l'indépendant essentiellement comme une force de travail pour la croissance économique. Mais derrière l'activité économique de l'indépendant, et l'investissement qu'il y met, se trouvent des personnes qui travaillent et qui ont des limites en tant qu'indépendants, tout comme les salariés. Il faut les reconnaître. Ce statut de l'indépendant devrait, au-delà de l'activité économique, être repensé en intégrant davantage les aspects psychosociaux.

 

Certes, la santé de l'entreprise est fondamentale. Elle compte. C'est le gagne-pain de l'indépendant. Néanmoins, il faut plus que jamais prendre en considération la santé de l'individu. On l'a déjà mentionné ici. On observe une augmentation du nombre de maladies psychosociales chez les travailleurs indépendants, comme le fameux burn-out. Il est positif qu'une aide soit prévue, mais il faudra la mettre en pratique sur le terrain.

 

Je veux vous répéter ce que j'ai dit en commission: il faut que les caisses d'assurances sociales et les organisations représentatives des travailleurs indépendants soient consultées. En effet, cette problématique est de plus en plus prégnante.

 

Quant à la prévention, elle implique aussi une information directe. Selon le rapport de l'UNIZO et de l'UCM, la grande majorité des indépendants ignorent ce que leur offre en fait déjà maintenant la sécurité sociale en cas d'incapacité de travail. Il faut continuer à informer directement l'indépendant lorsque la maladie survient et qu'il s'agit de se reclasser ou de se soigner.

 

Il faudra également réfléchir, au-delà du suivi psychosocial, à un type d'aide plus technique qui n'existe pas pour les indépendants. Je pense ici à des aides aux troubles musculaires, aux maux de dos qui sont parfois importants dans les métiers lourds suite à de mauvaises manipulations, de mauvais mouvements. Il faudrait que les indépendants puissent faire appel à un conseiller spécialisé, par exemple, en matière d'ergonomie. Cela permettrait d'éviter beaucoup de douleurs et de souffrances.

 

Voilà, monsieur le président, ce que je souhaitais ajouter tout en disant que nous soutiendrons le texte qui est présenté avec l'amendement tel qu'il figure à l'ordre du jour. Il s'agit d'un moment important et d'un signal fort envoyé aux indépendants.

 

03.06  Maya Detiège (sp.a): Mijnheer de voorzitter, collega's, enkele weken geleden keurde de toenmalige meerderheid in de commissie een resolutie goed die de regering vraagt om vanuit het sociaal statuut van zelfstandigen een preventieluik op te richten. Men wil ook inzetten op het terugdringen van het aantal arbeidsongeschikte zelfstandigen door hun welzijn te verbeteren.

 

In theorie kan men niet anders dan voorstander zijn van voorliggende resolutie. Als men de aanbevelingen echter leest, ziet men dat ze in veel te algemene termen zijn opgesteld. Welk soort preventie willen de auteurs bijvoorbeeld? Op welke manier zal men dit implementeren bij de zelfstandigen? Welke maatregelen zullen er worden genomen ter bevordering van de re-integratie. Welk soort initiatieven zal zelfstandigen aanzetten om elkaar onderling bij te staan? Dit zijn allemaal vragen waarover ook in de commissie werd gediscussieerd.

 

Kortom, op zich is het een goede zaak dat men in hulp wil voorzien voor deze groep, maar er bestaan volgens ons andere en sterkere voorstellen dan de voorliggende catalogus van goede bedoelingen. Men kan zich trouwens afvragen of deze op het terrein kunnen worden toegepast. Dit is ook de opmerking van een aantal andere oppositieleden.

 

Uit de hoorzittingen met onder meer Unizo, die enige tijd geleden werden georganiseerd, bleek dat de prioriteiten betreffende het sociaal statuut voor zelfstandigen de volgende zijn. Zij willen een verbetering van de pensioenen. Zij willen een verbetering van de bescherming bij arbeidsongeschiktheid. Zij willen structurele ondersteuning bij de combinatie arbeid/gezin. Ik geef een voorbeeld. 75 % van de mannelijke zelfstandigen geeft aan dat zij het moeilijk hebben met de combinatie werk/gezin. Voornamelijk jonge mannen willen steeds meer een normaler familiaal leven. Dit wordt ook bevestigd door La Ligue des familles.

 

Het verbaasde mij dan ook dat het wetsvoorstel van sp.a en Ecolo, tot invoering van een uitkering voor vaderschapsverlof in het sociaal stelsel van de zelfstandigen, in de commissie negatief werd onthaald. Voor zelfstandige vaders bestaat er immers tot op vandaag nog geen financiële tussenkomst die hen toelaat om hun beroepsactiviteit enkele dagen te onderbreken. Dit toekennen zou een belangrijke stap vooruit zijn in het welzijn van de zelfstandige jonge ouders.

 

Een tweede gemiste kans is, tenzij u vandaag ons amendement alsnog goedkeurt, het terugdringen van de carensperiode voor zelfstandigen naar nul dagen, wat een maatregel is waarnaar de belangenorganisaties al heel lang vragen. De volledige afschaffing van de carensperiode is een billijke sociale maatregel die de zelfstandigen toelaat bij ziekte hun activiteit tijdelijk en met behoud van een basisinkomen te onderbreken. Door de afschaffing van de carensperiode zouden zelfstandigen dezelfde rechten als de werknemers krijgen.

 

Collega's, de toenmalig meerderheid — ik weet niet hoe ze anders te noemen — stond ook negatief tegenover het amendement of voorstel en stemde het in de commissie weg. Ze is dus niet bereid om iets concreets voor de zelfstandigen te doen en houdt het liever bij vage, minder concrete aanbevelingen, wat volgens mij en volgens de sp.a werkelijk een gemiste kans is.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De bespreking is gesloten.

La discussion est close.

 

*  *  *  *  *

Ingediend amendement:

Amendement déposé:

 

Demande 8(n) / Verzoek 8(n)

  • 7 – Gilles Vanden Burre cs (2298/5)

*  *  *  *  *

De stemming over het amendement wordt aangehouden.

Le vote sur l’amendement est réservé.

 

De stemming over het aangehouden amendement en over het geheel van het voorstel zal later plaatsvinden.

Le vote sur l’amendement réservé et sur l’ensemble de la proposition aura lieu ultérieurement.

 

04 Voorstel van resolutie over het toezicht op telefonische klantenwerving (2686/1-4)

04 Proposition de résolution relative au contrôle du démarchage téléphonique (2686/1-4)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Michel de Lamotte, Benoît Lutgen.

De commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale wetenschappelijke en culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw stelt voor dit voorstel van resolutie te verwerpen. (2686/4)

La commission de l'Économie, de la Politique scientifique, de l'Éducation, des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l'Agriculture propose de rejeter cette proposition de résolution. (2686/4)

 

Overeenkomstig artikel 88 van het Reglement spreekt de plenaire vergadering zich uit over dit voorstel tot verwerping, na de rapporteur en eventueel de indiener te hebben gehoord.

Conformément à l'article 88 du Règlement, l'assemblée plénière se prononcera sur cette proposition de rejet après avoir entendu le rapporteur et, éventuellement, l’auteur.

 

Le rapporteur, Mme Karine Lalieux, renvoie au rapport écrit.

 

04.01  Michel de Lamotte (cdH): Monsieur le président, cette proposition de résolution a effectué un long parcours parlementaire, puisqu'elle date du 4 octobre 2017, avec des allers-retours, des avis, un avis du ministre, tout simplement, pour se rendre compte que la majorité des citoyens a déjà été la cible d'un marketing téléphonique non sollicité. On peut appeler cela appel téléphonique publicitaire, appels vocaux de prospection directe.- qui n'a pas été sollicité pour acheter un canapé, une encyclopédie ou des bouteilles de vin? – et aussi, prospection téléphonique, télémarketing ou démarchage téléphonique.

 

Deux solutions sont généralement avancées face au problème de l'envoi massif de ces messages publicitaires non sollicités. D'un côté, il y a l'autorisation de principe de publicité non sollicitée à moins que le destinataire ne s'y soit opposé. C'est la technique de l'opt out. De l'autre, l'interdiction de telles publicités, à moins d'avoir obtenu le consentement préalable du destinataire, c'est l'opt in.

 

En ce qui concerne la publicité par courrier électronique, c'est l'opt in qui a été privilégié en Belgique. Il est également d'application en ce qui concerne l'utilisation d'automates d'appel et de télécopieurs. Mais en revanche, c'est l'opt out en ce qui concerne les publicités diffusées dans le cadre de toutes les autres techniques de communication en vue d'un marketing direct.

 

Et donc, le consommateur doit donc s'opposer à ces pratiques s'il ne souhaite plus être sollicité.

 

Les dispositions initiales n'étant, hélas, pas efficaces, elles ont été modifiées à plusieurs reprises. Et fait nouveau depuis 2015, une liste existe, intitulée "Ne m'appelez plus!" "Do Not Call Me Now!", qui regroupe les abonnés téléphoniques qui ne souhaitent plus être appelés pour des publicités de produits ou de services ou de promotion sociale.

 

Par conséquent, les entreprises qui doivent ou veulent téléphoner doivent, au préalable, consulter cette liste. Il est ainsi possible de déposer une plainte auprès du point de contact du SPF Économie si cette technique n'est pas respectée.

 

C'est un élément important, car lorsqu'on consulte le service des Affaires économiques, on se rend compte qu'un certain nombre de personnes inscrites sur la liste restent consultées par des appels téléphoniques intempestifs pour vendre des produits ou des services. Et il faut savoir qu'il y a plus d'1,1 million de personnes inscrites sur cette liste, mais effectivement, ces dernières années, plus de 6 630 plaintes sont enregistrées auprès du SPF.

 

Par conséquent, le système ne fonctionne pas. La proposition de résolution, telle qu'elle est formulée, demande au ministre, pour la protection du consommateur, de soutenir les efforts de l'ASBL "Do Not Call Me!" pour augmenter la notoriété de la liste "Ne m'appelez plus!" auprès des consommateurs et des professionnels pratiquant le marketing téléphonique en Belgique et à l'étranger, par le biais de campagnes de communication, ou autre.

 

Je ne vais pas citer toutes les demandes, mais parmi celles-ci figure une lutte proactive contre le marketing téléphonique non sollicité provenant de l'étranger, dans une optique de prévention et de neutralisation du problème à la source, puisque faire appel à un call center localisé à l'étranger permet de contourner la législation belge.

 

Ce texte avait l'avantage de vouloir développer une véritable protection du consommateur auprès de nos concitoyens. Il a été rejeté en commission. J'ai sollicité sa réinscription pour attirer l'attention de tous sur ces pratiques agressives, non sollicitées et qui dépassent parfois les limites puisqu'elles visent des publics fragilisés, qui n'ont pas accès à l'informatique pour s'inscrire sur la liste de refus d'appels.

 

Vu la fracture numérique, il faut que cette information ne soit pas uniquement disponible sur les réseaux sociaux, pour que des personnes qui n'y ont pas accès puissent connaître ces listes et faire savoir qu'elles ne souhaitent plus être appelées.

 

Monsieur le président, voilà la proposition qui était soumise à la commission et que celle-ci a rejetée. Croyez bien que je le regrette!

 

De voorzitter: Geen andere spreker mag het woord nemen.

Plus personne ne peut prendre la parole.

 

De stemming over het voorstel tot verwerping van dit voorstel van resolutie zal later plaatsvinden.

Le vote sur la proposition de rejet de cette proposition de résolution aura lieu ultérieurement.

 

05 Wetsontwerp tot omzetting van de Richtlijn (EU) 2016/2341 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV) en tot wijziging van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (3395/1-3)

05 Projet de loi relatif à la transposition de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) et modifiant la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle (3395/1-3)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De rapporteur, de heer Steven Vandeput, verwijst naar het schriftelijk verslag.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3395/3)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3395/3)

 

Het opschrift in het Nederlands werd door de commissie gewijzigd in "wetsontwerp tot omzetting van de richtlijn (EU) 2016/2341 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werk­zaam­heden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV) en tot wijziging van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening".

L’intitulé en néerlandais a été modifié par la commission en "wetsontwerp tot omzetting van de richtlijn (EU) 2016/2341 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV) en tot wijziging van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening".

 

Het wetsontwerp telt 161 artikelen.

Le projet de loi compte 161 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 161 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 161 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

06 Wetsontwerp houdende maatregelen van bestrijding van de belastingfraude en -ontwijking inzake roerende voorheffing (3400/1-3)

06 Projet de loi portant des mesures de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales en matière de précompte mobilier (3400/1-3)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De rapporteurs, mevrouw Griet Smaers en de heer Benoît Piedboeuf, verwijzen naar het schriftelijk verslag.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3400/3)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3400/3)

 

Het wetsontwerp telt 6 artikelen.

Le projet de loi compte 6 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 6 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 6 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

07 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten (3391/1-3)

07 Proposition de loi modifiant la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police (3391/1-3)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Koenraad Degroote, Koen Metsu, Brecht Vermeulen.

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De rapporteur, mevrouw Gabriëls, verwijst naar het schriftelijk verslag.

 

Dan geef ik het woord aan de heer Top.

 

07.01  Alain Top (sp.a): Mijnheer de voorzitter, collega's, onze fractie zal zich bij dit wetsvoorstel onthouden.

 

Voor ons lijkt deze werkwijze, met name een wetsvoorstel, zeer merkwaardig. Het betreft hier het mogelijk maken van de externe invulling van de functie van de directeur-generaal van het Middelenbeheer en de Informatie, dus ook voor niet-personeelsleden. Dit is merkwaardig en wel om de volgende redenen.

 

De huidige inspecteur-generaal gaat begin volgend jaar met pensioen. Er wordt hier dus kort op de bal of op één functie of één man gespeeld.

 

Een organisatie die zichzelf respecteert heeft voorts tijdig oog voor haar interne structuren en de continuïteit van de werking en dienstverlening. Als men dat zou hebben gedaan, zou er geen wetsvoorstel zijn ingediend, maar een wetsontwerp om de organisatie door te lichten en nieuwe voorstellen te doen.

 

Het is ook merkwaardig inzake hoogdringendheid, vier maanden voor het pensioen van de titularis. Wat maakt het verschil? Voor een wetsvoorstel in de plaats van een wetsontwerp moet geen advies van de Raad van State worden gevraagd, want de toenmalige meerderheid heeft het verzoek van mevrouw Matz in de commissie om het advies van de Raad van State te vragen verworpen.

 

Om al deze redenen zal onze fractie zich onthouden.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3391/3)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3391/3)

 

Het wetsvoorstel telt 4 artikelen.

La proposition de loi compte 4 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 4 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 4 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

08 Wetsontwerp tot wijziging van de Spoorcodex (3371/1-3)

08 Projet de loi modifiant le Code ferroviaire (3371/1-3)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Mevrouw Anne-Catherine Goffinet is rapporteur; ik neem aan dat zij verwijst naar het schriftelijk verslag.

 

08.01  Inez De Coninck (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega's, ik ben blij dat we onderhavig wetsontwerp hier vandaag kunnen bespreken. De behandeling stond vorige week al op de agenda van de plenaire vergadering, maar werd om praktische redenen uitgesteld. Ondertussen is de politieke situatie veranderd en bijna had de fractie die hier altijd haar kernpunt maakt van duurzaamheid en duurzame mobiliteit, zich verzet tegen de agendering van de tekst. Ik ben blij dat er toch een akkoord is gevonden om de behandeling ervan te agenderen.

 

Waarover gaat het? Uiteindelijk betreft het gewoon de omzetting van een Europese richtlijn. Het voorliggende wetsontwerp is een voorzichtige omzetting: er werden geen uitspraken gedaan over de uitwerking. Mijnheer de minister, tijdens de commissie waarin collega Dedecker namens onze fractie heeft gesproken, hebt u zelf toegegeven dat de concrete uitwerking iets voor de volgende regering zal zijn. Wel wordt het mogelijk dat er andere vervoersbedrijven voor binnenlands spoorvervoer optreden. Er wordt weer een slag om de arm gehouden voor de nieuwe regering: die kan de toegang tot het spoor nog even afhouden en het houden bij onze openbare operator NMBS. Ook dat is conform de Europese richtlijn, dat vormt dus geen probleem.

 

Nog een belangrijk punt van het wetsontwerp is dat het de scheiding bekrachtigt tussen de infrastructuurbeheerder en de exploitant. Die strikte scheiding is een logische keuze: zo is er geen kans op belangenvermenging en creëren we een gelijk speelveld voor alle spoorwegexploitanten. Natuurlijk moeten we nog een oplossing vinden voor de stationsinfrastructuur. Wij dienden daarvoor eerder al een voorstel in bij de commissie om alle infrastructuur toe te wijzen aan de infrastructuurbeheerder, maar daar werd voorbehoud tegen gemaakt. Onzes inziens is het evenwel verstandig proactief te handelen. Zo hoeven we niet steeds met enkele jaren vertraging achterna te hollen wat andere parlementen voor ons hebben beslist.

 

Belangrijk voor ons is de reiziger. Ik denk dat we allen op dezelfde lijn zitten, collega's. Voor de reiziger is de kwaliteit van de dienstverlening en de klantvriendelijkheid belangrijk, net vlakken waarop wij in ons land slecht scoren. We kunnen stellen dat concurrentie minstens zal leiden tot een betere verhouding tussen kwaliteit en prijs. Hopelijk zal ze ook de kwaliteit ten goede komen.

 

Wij kunnen de historische speler nog een tijd aanhouden, zoals ik reeds opmerkte, mits wij KPI's of key performance indicatoren opleggen, met andere woorden, de performantie verhogen en die geregeld evalueren. Performantie staat voor ons gelijk aan kwaliteit van de dienstverlening. Wie kan daar dus tegen zijn?

 

Ik las in het commissieverslag dat bepaalde leden ter zake enig voorbehoud maakten. Ik herhaal dat de N-VA-fractie vooral om het belang van de reiziger bekommerd is. Wij zullen het wetsontwerp dan ook blijven steunen.

 

08.02  Laurent Devin (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, ce projet de loi était attendu et c'est sans surprise qu'il transpose fidèlement la directive qui libéralise le transport national de passagers. Il s'agit d'une mesure sans égard pour la réalité et les enjeux d'un secteur qui mérite beaucoup mieux.

 

Qui dans cette assemblée peut garantir que ce projet de loi permettra d'avoir plus de trains à l'heure et à de meilleurs prix sur l'ensemble du territoire belge? Qui peut croire que la libéralisation du rail est la solution pour répondre aux problèmes posés par le transport sur route, autrement dit aux enjeux du XXIe siècle?

 

L'enjeu est bien là. Le train est un outil qui sert l'intérêt général. Il bénéficie tant à ceux qui le prennent qu'à ceux qui le regardent passer, tant aux citadins qu'à ceux qui vivent en périphérie et en zones rurales, tant aux navetteurs d'aujourd'hui qu'à ceux des prochaines générations. Le train n'est pas qu'un mode de déplacement parmi d'autres, c'est une des réponses nécessaires au réchauffement climatique, aux effets sur la santé de la pollution de l'air et à la congestion dans les villes. C'est parce qu'il sert l'intérêt général que son financement par l'État est légitime et qu'il ne doit pas être à charge de ses seuls passagers.

 

S'en remettre au seul marché et à la concurrence aura pour conséquence que les opérateurs privés délaisseront les petites lignes, que les prix des billets exploseront tout comme les retards et annulations de trains. Ce n'est ni plus ni moins que ce qui est arrivé au Royaume-Uni, comme l'a reconnu un rapport du Parlement britannique en avril dernier.

 

Aujourd'hui, chers collègues, une "renationalisation" des lignes y est soutenue par une écrasante majorité des sujets de Sa Majesté la Reine. Ce projet – et surtout la directive dont il est issu – est le symbole de cette Europe et d'un système qui sert les intérêts financiers au détriment des intérêts de ses citoyens. Il ne réconcilie pas ceux qui lui ont tourné le dos. Il décourage ceux qui veulent encore y croire. Pourtant la réponse est bien dans une Europe, mais une Europe plus forte et plus juste tant socialement que fiscalement.

 

Alors, même si c'est un acquis de la gauche européenne face à la majorité libérale et conservatrice, on ne se consolera pas avec l'attribution directe du service public. D'abord parce que c'est un acquis limité dans le temps et qui arrivera à échéance au plus tard en 2033. Ensuite, parce qu'il est loin d'être acquis que la SNCB en bénéficiera. Ce n'est un secret pour personne. Cela a été dit ici même: la N-VA et l'Open Vld préfèreront recourir à l'appel d'offres plutôt qu'à l'attribution directe, les premiers y voyant une façon d'aboutir à une régionalisation larvée du rail, les autres à sa privatisation.

 

Mon groupe et moi-même – et vous voyez combien les collègues socialistes sont nombreux parce qu'ils défendent justement cette position si importante en termes de mobilité et de service public dans notre pays – voterons donc contre ce projet de loi, au sujet duquel même le ministre a exprimé en commission ses doutes quant à ses éventuels effets sur le marché belge, car seul le refinancement public du rail, et non pas les 3 milliards d'économies qui lui ont été imposées, inscrira le secteur ferroviaire au cœur de la mobilité durable. Je vous remercie pour votre attention.

 

08.03  Marcel Cheron (Ecolo-Groen): Monsieur le président, chers collègues, la pression est énorme de succéder à M. Devin, qui a réussi à réunir tous les socialistes de gauche sur un sujet très important. Monsieur le ministre, vous êtes ici un peu le notaire puisque vous devez intégrer dans le droit belge une directive européenne. Il est vrai que, comme d'autres collègues l'ont souligné chacun à leur manière, l'enjeu est de savoir si, concrètement, en 2023, la Belgique fera le choix de désigner l'opérateur historique, à savoir la SNCB, comme l'opérateur qui recevra durant dix ans un contrat de service public du rail.

 

Tel est le défi que devra relever votre successeur, monsieur Bellot. Quelqu'un devra, sur la base de résultats clairs, permettre ce choix. C'est ce que nous souhaitons.

 

Pour être clair, nous ne voterons pas votre réforme du Code ferroviaire. Nous nous y opposerons dans la droite ligne de ce que nous souhaitons également au niveau européen. En effet, le modèle qui a été choisi consiste à ouvrir à une libéralisation qui n'est pas maîtrisée un secteur aussi fondamental et stratégique que le rail, en particulier ce qu'on appelle le quatrième paquet ferroviaire, qui a trait aux voyageurs intérieurs. Les voyages internationaux ou le fret ont déjà été libéralisés dans le cadre des autres étapes des directives européennes.

 

Madame De Coninck, nous n'avons pas pu polémiquer en commission, ce que j'ai regretté. J'ai eu l'occasion de le faire avec M. Dedecker, qui a parfaitement défendu les thèses souverainistes de la N-VA. Quand l'Europe l'intéresse, il la soutient mais, en général, il ne la soutient pas. Il s'agit d'un résumé qui me semble assez clair. Cela dit, même s'il a défendu sa position avec talent, il a quand même eu du mal à nous offrir un modèle clair de ce que pourrait être le rail du point de vue de la N-VA. La question se pose de savoir s'il y aura interconnexion avec les autres pays – selon moi, cela sera difficile! – mais surtout de savoir quel sera la modèle défendu.

 

On a beaucoup parlé du modèle anglais et de la privatisation à la Thatcher. La N-VA est-elle un parti néo-thatchérien? Pour ce qui me concerne, je pense, monsieur Jambon, qu'il est post-thatchérien.

 

08.04  Jan Jambon (N-VA): (…)

 

08.05  Marcel Cheron (Ecolo-Groen): Monsieur Jambon, je tiens, à vous dire que c'est un vrai bonheur de vous voir assis sur les bancs à l'arrière.

 

Monsieur le président, je pense que M. Jambon veut faire son maiden speech!

 

08.06  Jan Jambon (N-VA): Geachte collega, hoe zou u uw donderdagnamiddagen doorbrengen als de N-VA hier niet zou zijn? Ongeveer de helft van alle interventies gaat over de N-VA. Het zou de tijd in elk geval aanzienlijk inkorten.

 

08.07  Marcel Cheron (Ecolo-Groen): Monsieur le président, je vais donc continuer le raisonnement parce qu'avec M. Dedecker, j'ai eu un véritable raisonnement intellectuel sur le sujet. Il s'agissait de savoir si le modèle proposé ici était un bon modèle pour l'avenir. La question essentielle est d'abord de savoir si on veut un transport par rail dans le cadre d'un modal shift. Je pense que nous avons tous vérifié que pour le climat, pour l'économie, pour plein de raisons, pour la santé des gens, il valait mieux utiliser un peu plus le train que la voiture. Là-dessus, je pense qu'on est d'accord.

 

Le tout est de savoir comment on peut réaliser cela. Nous sommes persuadés que le modèle d'ouverture à la libéralisation excessive et donc la mise en concurrence telle qu'elle a produit ses résultats dans des pays qui l'ont appliquée n'est pas le bon modèle. Au-delà de cela, chers collègues, il faut donc bien se dire que cette directive va trouver à s'appliquer, quel que soit le travail que nous mènerons ici pour faire en sorte que le Code ferroviaire ne soit pas modifié tel que vous le souhaitez, monsieur le ministre. En effet, vous êtes en quelque sorte le notaire qui traduit cette directive.

 

Concernant l'enjeu, quand le choix devra être fait en 2023, il faudra des conditions très fortes et très strictes. Il faudra aussi que la SNCB remplisse des conditions d'efficacité qui ne sont pas rencontrées aujourd'hui. Si on devait trouver un thermomètre de la température du ferroviaire aujourd'hui, du transport des passagers, ce serait évidemment celui de la ponctualité et du confort des navetteurs. Aujourd'hui, et nous le constatons quasiment à chaque débat sur la SNCB, ce n'est pas le cas. Y arrivera-t-on demain? Pourrons-nous demain avoir du matériel qui ne soit pas en grande partie en panne ou indisponible? Éviterons-nous les trains supprimés? Éviterons-nous les problèmes posés par l'absence ou l'impossibilité d'avoir des correspondances? Surtout, chers collègues, monsieur le ministre et tous ceux qui devront un jour s'occuper du rail, aurons-nous une SNCB capable, parce qu'elle l'aura démontré, d'être dans l'efficacité et surtout de répondre aux besoins d'un mode alternatif de déplacement et d'un véritable modal shift?

 

Nous avons, sous cette législature, attendu longuement un contrat de gestion qui n'est jamais venu. Ce contrat de gestion est a priori le document le plus important qui doit relier une entreprise publique autonome avec le Parlement qui lui donne des dotations publiques. Nous n'avons donc pas eu de contrat de gestion; cela ne vous a pas empêché, chaque année, monsieur le ministre, comme vous allez sans doute nous le redire aujourd'hui, d'avoir des plans de transport. Chaque année, ceux-ci ont essayé de répondre à la demande. En effet, le nombre de voyageurs transportés par le train progresse de plus de 3 % chaque année. La progression est forte, mais il n'y a pas, aujourd'hui, de service à la hauteur. On peut craindre que la SNCB ne soit pas à la hauteur.

 

Nous n'allons pas polémiquer pour la énième fois sur les dotations publiques. Reconnaissons quand même que la SNCB n'a pas, aujourd'hui, autant d'argent qu'elle en avait au début de la législature. On peut polémiquer à l'envi sur les chiffres. Ce qui m'intéresse, c'est le futur. Oui ou non les majorités, au cours des quatre mois qui restent, ou au cours de la législature suivante, oseront-elles réinvestir intelligemment dans le rail en ayant à l'esprit que le moindre euro public investi dans la SNCB permet d'aider à lutter contre le réchauffement climatique et contre la congestion et de favoriser un modal shift?

 

Chers collègues, voilà l'enjeu de ce Code ferroviaire, par ailleurs assez indigeste à lire. Je le reconnais et je ne vous le conseille pas pendant les fêtes. Mais au-delà de ce Code ferroviaire qui sera peut-être adopté tout à l'heure, ce qui se joue, c'est l'avenir et la capacité à désigner l'opérateur historique pour faire en sorte que les problèmes de mobilité dans notre pays trouvent une solution favorable au climat, à l'économie et surtout aux passagers et aux navetteurs de ce pays. Le débat sur l'avenir de la mobilité et du rail n'a pas lieu aujourd'hui, mais c'est un enjeu fondamental, soit de la législature qui se termine – on peut tout espérer –, soit de celle qui commencera une fois que les électeurs se seront prononcés. Je vous invite, dans le futur, à en tenir compte.

 

08.08  David Geerts (sp.a): Mijnheer de voorzitter, collega's, ik wil het betoog dat wij in de commissie hielden hier absoluut niet herhalen. Ik wil alleen toelichten waarom onze fractie tegen dit ontwerp zal stemmen.

 

Enerzijds erkennen wij de waarde van de artikelen die een onderscheid maken inzake de infrastructuurbeheerder en de spoorwegondernemingen; die kunnen wij goedkeuren. Anderzijds blijven wij echter een fundamenteel en principieel probleem hebben met de geplande liberalisering van de spoorwegondernemingen en onze infrastructuur. Vandaar onze tegenstem.

 

Mijnheer de minister, wij hebben in de commissie een goed debat gehad. Wij hebben daarbij gezegd dat dit een principiële houding is. Vandaag, met de klimaatuitdagingen en de congestieproblematiek, zijn volgens ons niet alle zaken vatbaar voor privatisering en liberalisering. Het spoorvervoer is uiteraard een van die onderwerpen. Als wij toch gaan liberaliseren, dan zullen de modaliteiten door de Belgische overheid moeten worden bepaald. Het risico is groot dat dan de meest winstgevende lijnen geprivatiseerd zullen worden. Deze zullen in handen komen van buitenlandse groeperingen waarbij de historische operator van die landen de drijvende kracht is.

 

Daarom zijn wij principieel tegen dit ontwerp. Nogmaals, een aantal artikelen kunnen onze goedkeuring wegdragen en die hebben wij ook goedgekeurd in de commissie, maar wij zullen tegen het globaal ontwerp stemmen.

 

08.09  Marco Van Hees (PTB-GO!): Chers collègues, ce projet de loi vise à transposer la directive 2016/2370 du Parlement européen. Il s'agit d'une nouvelle étape de la libéralisation du transport de voyageurs par chemin de fer, qui renforce la séparation complète entre Infrabel et la SNCB.

 

En ce qui concerne ce premier aspect, à savoir la séparation entre le gestionnaire et l'entreprise, avouons qu'il faut sérieusement fermer les yeux sur la réalité du rail belge pour voter une telle disposition. En effet, la séparation entre Infrabel et la SNCB est source d'innombrables problèmes. Le ministre Bellot lui-même a déjà, ainsi qu'il le confirmera, maintes fois regretté cette scission. Plutôt que d'en faire le bilan négatif et de faire marche arrière, on poursuit de plus belle dans ce processus qui est source de problèmes.

 

S'agissant de la libéralisation en tant que telle, personne n'ignore que le PTB est opposé à la libéralisation du rail, comme à bien d'autres libéralisations. Une libéralisation qui n'a d'autre objectif que de servir l'intérêt d'actionnaires privés, mais qui s'avère inefficace, plus chère, qui diminue la sécurité et la qualité du service aux voyageurs et qui est néfaste pour le personnel.

 

Pourtant, l'extension du réseau ferroviaire constitue un levier important pour garantir à la fois le droit à la mobilité et la préservation de notre planète ainsi que de notre santé. Toutefois, pour atteindre ces objectifs, nous avons besoin d'une SNCB performante, d'une "SNCB du 21e siècle". Un bel exemple à cet égard est la Suisse. Une étude réalisée par le Boston Consulting Goup a identifié les chemins de fer fédéraux suisses, contrôlés à 100 % par l'État, comme le système ferroviaire le plus performant d'Europe, une entreprise intégrée qui est à la fois opérateur ferroviaire et gestionnaire de l'infrastructure. C'est aussi l'entreprise ferroviaire qui est la plus financée par l'État sur notre continent.

 

En Belgique, en revanche, on prépare une libéralisation depuis des années, notamment en désinvestissant et en faisant en sorte que le rail ne fonctionne pas, en coupant dans les budgets, en limitant les investissements, en séparant Infrabel et la SNCB.

 

Aujourd'hui, la préparation de la libéralisation détruit les services ferroviaires. Les usagers se plaignent des trains en retard, des trains supprimés. Les cheminots nous alertent. Le manque de moyens les empêche de réaliser correctement leur travail.

 

Face à l'exemple positif de la Suisse, on a peut-être le contre-exemple le plus édifiant qui est celui de la Grande-Bretagne. Après vingt années de privatisation du rail en Angleterre, on constate que la ponctualité a baissé. L'âge du matériel, lui, a augmenté. Le nombre de pannes a crû à mesure que le personnel d'entretien diminuait. Les prix ont explosé. Une analyse montre que l'abonnement mensuel entre Luton et Londres engloutit en moyenne 14 % du salaire d'un navetteur britannique, alors que, pour un trajet similaire, le montant est de 3 % en Allemagne et de 2 % en France. Voilà le bilan de la libéralisation inefficace: plus cher, moins de sécurité, un service moins bon. C'est vers ce modèle que ce projet nous conduit.

 

Le PTB s'oppose catégoriquement à cette ouverture à la concurrence. Ce projet permettra aussi à Infrabel de proposer des avantages individuels aux entreprises ferroviaires, comme une réduction de coûts, une amélioration d'une partie de réseau contre d'autres parties. Cela va donc créer un danger réel d'un service ferroviaire à deux vitesses. Comme on le sait, les lignes rurales risquent d'être négligées en priorité car elles sont les moins rentables.

 

Le PTB ne soutiendra pas ce projet qui contribue à aller encore plus loin dans la libéralisation du rail. Je suis heureux d'entendre les collègues socialistes et écologistes critiquer, eux aussi, ce processus de libéralisation. Ce n'est pas évident car on se rappelle que c'est une ministre écolo, alors à la place de M. Bellot, qui a signé, au niveau européen, le premier paquet ferroviaire. Peu importe le passé, ce qui compte, c'est l'avenir. Je prends note de cette opposition à la libéralisation et je m'en félicite.

 

Je conclus, monsieur le président, en disant que nous voterons contre ce projet de loi.

 

08.10  Nele Lijnen (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, collega's, de grootste gemene deler hier vanmiddag kan zijn dat wij het eens zijn over het feit dat een stipt, kwaliteitsvol en betaalbaar spooraanbod het alternatief voor de files is. Ik bedoel daarmee ook een aanbod vanuit alle uithoeken van ons land. Helaas is dat niet het geval.

 

Collega's, de wilde privatisering van de spoorwegen in het Verenigd Koninkrijk van de jaren negentig wordt vaak aangehaald om elke discussie over concurrentie op het spoor in de kiem te smoren. De vorige sprekers hebben het ook opnieuw aangehaald. Collega's, wij moeten toegeven dat niet elke privatisering des duivels is. Andere voorbeelden tonen aan dat in het spoorlandschap liberalisering werkelijk vooruitgang betekent. Kijk maar naar onze noorderburen.

 

In Nederland bestaat de mogelijkheid regionale concessies uit te schrijven voor spoor- en busvervoer. Spoorlijnen die de Nederlandse Spoorwegen te duur vonden om te exploiteren, bleken plots toch bijzonder rendabel te kunnen zijn. Een kwaliteitsvol, materieel goed en klantgericht aanbod zorgde voor een enorme reizigersgroei. In de provincie Limburg leidde dat ertoe dat de Nederlandse Spoorwegen uiteindelijk erg ver gingen in het meebieden op de lijnen die zij voorheen zelf dienden te sluiten.

 

Ik kan u alleen maar meegeven dat wij daarvan vandaag bij ons in Limburg alleen maar kunnen dromen.

 

Collega's, het gaat hier over het wetsontwerp inzake de Spoorcodex. Ik kan er alleen maar op wijzen dat het wetsontwerp een erg belangrijke stap is in de voorbereiding van de vrijmaking van de markt van het binnenlands reizigersvervoer. Het gaat om meer dan alleen maar het zuiver vrijmaken van de markt. Een goede liberalisering heeft nood aan een duidelijke en goede spoorinfrastructuurbeheerder, die een kwaliteitsvol netwerk aan alle spelers aanbiedt.

 

Collega's, dat zal de reden zijn waarom wij het wetsontwerp vandaag zullen goedkeuren. Wij hopen dat een effectieve liberalisering van de markt meer dan ooit zeer dichtbij is.

 

08.11  François Bellot, ministre: Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, comme je l'ai indiqué en commission, ce texte consiste en une transposition des piliers technique et politique d'une directive européenne sans que le moindre choix ne soit arrêté quant à la solution qui sera adoptée en 2023.

 

Je vais donc répondre aux différentes interventions. Tout d'abord, c'est ce gouvernement, et en particulier deux ministres, qui a contacté la Commission européenne – en compagnie de la ministre néerlandaise, de l'ancien ministre autrichien et du ministre luxembourgeois –, afin de prévoir l'attribution directe à la société historique. C'est un ministre libéral qui est allé plaider en ce sens auprès de la Commission européenne. Je tiens à le dire. Autrement dit, en plus de la mise en concurrence pure et simple, la Commission a repris la possibilité d'accorder l'attribution directe.

 

Ensuite, en entrant en fonction, j'avais bien indiqué que mon but était d'inciter la SNCB à améliorer sa performance de façon à ce qu'elle soit armée en 2023 pour répondre aux critiques de celles et ceux qui refuseraient une attribution directe. Parmi les mesures adoptées figure la nécessité d'améliorer la productivité. À cette fin, un accord a été conclu au sein du comité paritaire. Je tiens à remercier tous les cheminots, parce que les syndicats ont évidemment saisi le danger ou l'opportunité que représentait l'ouverture à la concurrence. C'est la démarche que nous avons entreprise.

 

Je sais que la ponctualité, qui s'est dégradée au cours des deux ou trois dernières années, fait partie des critères de performance. Je sais également que la commission de l'Infrastructure recevra bientôt les patrons du rail, mais je sais aussi que, dans leur analyse, ils montrent combien la ponctualité neutralisée – autrement dit, lorsque l'on a retiré les faits de tiers – est stable, voire s'améliore au regard de certains critères.

 

Mais la SNCB est aussi victime, sur son domaine, d'un certain nombre de faits de société qui entraînent des perturbations sur le réseau.

 

Je voudrais vous indiquer un troisième élément. En ce qui concerne la ponctualité, il faut tout de même être objectif. Je pense que Mme Fonck avait demandé un benchmarking. Je vous renvoie à un grand quotidien qui, hier, rapportait ce qui se passe en Allemagne. Si les mêmes critères de ponctualité qu'en Belgique y sont appliqués, celle-ci est aujourd'hui de 70 % en Allemagne, pour 85-86 % en Belgique.

 

Nous venons d'enregistrer une augmentation du nombre de voyageurs de 70 % en 15 ans. Sur la seule année 2017, il y a une augmentation de 3,5 %, et aussi de 3,5 % depuis le début de l'année 2018. Nous sommes à un moment charnière. Le SPF Mobilité, hier, dans la présentation de l'enquête Monitor, montre aussi qu'il y a une diminution du nombre de déplacements en voiture dans notre pays. Il y a de nombreuses années que ce n'était plus arrivé.

 

Cela peut peut-être paraître paradoxal car cela ne correspond pas à ce qui est mesuré à l'entrée des grandes villes. Mais tous les outils dont il dispose, dont le fameux Car-Pass, qui permet d'enregistrer le nombre de kilomètres parcourus par l'ensemble des voitures en Belgique, montrent une augmentation du parc automobile et une diminution du nombre de kilomètres parcourus par les voitures.

 

Comme je viens de le dire, nous sommes à un moment charnière. Il y a un changement d'attitude par rapport à la mobilité, avec notamment une diminution de l'usage de la voiture, qui passe de 65 % à 61 % dans les déplacements.

 

Autre élément essentiel: j'entends souvent parler du financement, du retrait de 3 milliards, etc. Je rappelle que le gouvernement versera 13,7 milliards d'euros aux deux entreprises ferroviaires en cinq ans, auxquels il faut ajouter 1 milliard pour des travaux, dont le fameux RER.

 

Monsieur Devin, je veux bien entendre qu'il faut investir mais comment dois-je interpréter aujourd'hui le fait que le Plan pluriannuel d'investissement et le Plan stratégique d'investissements publics soient avalisés par le gouvernement flamand, par le gouvernement wallon, par le gouvernement fédéral alors que j'attends depuis maintenant un mois et demi la signature de l'accord de coopération RER par le ministre-président bruxellois?

 

Je refuse de recevoir des leçons de la part de ceux qui prétendent que les problèmes de mobilité à Bruxelles résultent notamment du retard du RER, quand nous investissons près de 800 millions dans le RER sur la seule Région bruxelloise et que nous n'avons toujours pas de signature. On joue actuellement à la roulette russe sur le dossier RER à Bruxelles! Si l'accord n'est pas signé ni traduit dans des décrets pour avaliser tout le montage RER, on renverra cela au futur gouvernement quel qu'il soit.

 

J'entends que les moyens manquent. Il faut m'expliquer alors comment il se fait qu'en 2017, tant Infrabel que la SNCB sont en boni et ont dégagé des bénéfices qui sont réinvestis dans le rail et qu'en 2018, Infrabel se dirige vers le non-usage de moyens dans des investissements parce que tous les investissements programmés ont été mis en adjudication.

 

Au-delà de cela, Infrabel va réduire la dette en dessous du profil du respect de la dette demandé par l'État fédéral. La dette va encore diminuer cette année de 70 millions sans que le gouvernement fédéral n'ait demandé d'accentuer la diminution de la dette puisque nous avons fixé un profil. Je vous invite vraiment à demander aux gestionnaires du rail s'ils n'ont pas assez de moyens. Mme Dutordoir a indiqué devant la commission de l'Infrastructure – j'ai relu le procès-verbal – qu'elle n'avait pas besoin de moyens supplémentaires. Je vous renvoie au texte.

 

Il m'apparaît que la SNCB doit être préparée aux défis climatiques. La population a lancé un signal mais avant de le lancer, elle a déjà changé de comportement puisque, statistiquement, les voyageurs sont de plus en plus nombreux.

 

Monsieur Cheron, pourquoi le contrat de gestion n'est-il pas encore avalisé? Parce que j'exige des deux entreprises de traduire dans un texte, de façon concrète, la volonté de placer le client-voyageur au centre du débat. C'est cela et rien que cela qui doit être traduit dans les textes. Vous le savez, au travers du plan de transport qui a été ambitieux: 72 trains de plus en décembre 2016 en Région bruxelloise, 5,1 % d'augmentation en 2017, des investissements importants qui provoquent d'ailleurs des ralentissements sur plusieurs lignes, etc. On ne peut pas dire, comme vous le faites, que ce gouvernement n'a pas fait assez. Nous avons changé la manière d'appréhender les choses. Nous avons fait évoluer un certain nombre de textes et de cadres légaux. Aujourd'hui, il appartient aux deux entreprises de continuer à mettre le client au centre des débats.

 

Pour terminer, l'ouverture du marché est-elle intéressante? J'observe que, par exemple, le Grand-Duché de Luxembourg a annoncé avoir acheté 35 nouveaux trains qui, sur base du plan de transport 2021, desserviront le sud de la province du Luxembourg jusqu'à Libramont et qui feront la jonction sur la ligne 42 entre Luxembourg et Liège.

 

J'aimerais que la SNCB puisse aussi réaliser ce genre d'initiatives. Aller, par exemple, jusqu'à Aix-la-Chapelle ou Maastricht. La volonté du management de la SNCB aujourd'hui est de dire qu'elle va nouer des accords avec des partenaires externes pour exploiter des lignes dont la traversée, au niveau transfrontalier, est utile à nos populations. C'était aussi le sens de la ligne Namur-Maubeuge-Paris. J'espère que cela se concrétisera pour la ligne Athus-Mont-Saint-Martin et Hamont-Weert. C'est la stratégie que nous voulons adopter. Bien entendu, et vous le savez pour m'avoir connu en commission, je n'ai jamais été en faveur d'une approche révolutionnaire mais plutôt d'une mutation.

 

Quant à savoir si les soucis que connaît la SNCB par rapport à ses voyageurs sont récents, je vous invite à lire les courriers que le président Poutine a remis à notre Roi lors de sa visite, ainsi que les lettres du roi Albert Ier à son premier ministre, M. Jaspar, dans lesquelles il se plaignait d'un certain nombre de difficultés de la SNCB.

 

J'ai parfois l'impression que, en analysant la situation en vous entendant, on a simplement changé les dates, mais que l'histoire repasse de temps en temps les plats. On essaie malgré tout de faire évoluer les choses avec les moyens que nous avons mis à la disposition des deux entreprises, avec les efforts déployés par les uns et les autres et – j'ose l'espérer – avec une évolution de l'entreprise afin de la préparer à une attribution directe ou à une autre solution si elle ne devait pas suffisamment se moderniser.

 

En tous les cas, c'est le vœu que j'exprime pour servir la mobilité dans notre pays, avec des cheminots motivés, une entreprise remise sur les rails et centrée sur le voyageur et en dehors de toute autre considération d'urbanisme ou d'ambition de grands bâtiments dans des grandes villes – cette ère-là doit selon moi être révolue. Place à une mobilité publique et efficace, tel est le sens de la volonté de toutes les mesures exprimées. J'ose espérer que c'est dans cette volonté qu'on exprimera la transposition de la directive européenne dès 2023.

 

08.12  Marcel Cheron (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses. Il n'y a, selon moi, pas d'ambiguïté dans les différents débats. On modifie notre Code ferroviaire interne, (point inscrit à notre ordre du jour) et on applique la Directive européenne. Nous nous sommes bien expliqués à ce sujet. Je tiens à souligner que le modèle Benelux, visant à préserver de l'ultralibéralisation du transport de voyageurs interne, est un modèle plutôt sympathique. Il tend à permettre, en 2023, de désigner en Belgique l'opérateur historique pour 10 ans et à condition qu'il remplisse un certain nombre de conditions qualitatives. C'est à cet égard que nous continuerons à insister sur les moyens qu'il importe d'implémenter dans le service public du rail.

 

Je tiens à souligner le travail accompli par la nouvelle CEO de la SNCB. Ceux qui suivent le dossier du rail ont constaté chez elle une véritable volonté de changer les choses. Elle avait impressionné la commission Infrastructure, ce qui est assez rare, et elle avait contribué à nourrir quelques espoirs pour le futur de la SNCB. Il faut bien avouer que les premiers gestes posés sont positifs.

 

Cepedant, il importe également de souligner que les travailleurs du rail ont aussi été à la hauteur. Certains se sont beaucoup plaints pendant des années, mais aujourd'hui, on ne peut nier la contribution apportée par l'ensemble des travailleurs du rail dans des métiers qui sont parfois très difficiles. On l'a vu dans le domaine d'Infrabel. Le danger de ce métier, on l'a vu avec cet accident qui s'était produit. On l'a vu aussi avec le travail très difficile des accompagnateurs de train, dont le rôle, s'il est de plus en plus pénible et de plus en plus difficile, est fondamental pour le service aux voyageurs.

 

Vous attirez mon attention sur l'achèvement du RER et le fameux milliard vertueux, qui doit se traduire dans un certain nombre de textes. Si votre information est correcte quant au fait qu'aujourd'hui, la Région bruxelloise n'a pas fait le travail nécessaire, à savoir envoyer au Conseil d'État l'accord de coopération qui doit être approuvé par chaque entité (Région flamande, wallonne, bruxelloise et au niveau de l'État fédéral), il s'agirait que ceux qui peuvent le faire lancent un appel pour obtenir des garanties au plus vite.

 

En effet, un jour, nous n'aurons de certitude sur ce dossier que lorsque cet accord sera ratifié au sein des différents Parlements.

 

En ce qui concerne Bruxelles, j'ai collecté des informations via des réponses à des questions parlementaires (que je n'ai pas posées moi-même). J'ai lu la réponse de M. Smet et son attitude m'inquiète. S'il continue à développer ce discours, je pense que nous allons même rater le milliard vertueux. En cas d'accidents électoraux futurs, un problème pourrait se poser avec l'achèvement de l'achèvement du RER!

 

J'invite vraiment les collègues à avoir les contacts nécessaires, à organiser des réunions, à regarder les textes. Je suis de bonne volonté sur ce sujet et je suis libre entre les fêtes. Il n'y a pas de problème. Mais faisons en sorte que, dans l'esprit de Noël, il y ait une véritable avancée! Ne faisons pas de chantage avec d'autres dossiers! Je comprends que les Bruxellois soient fâchés sur d'autres dossiers, mais se servir de ces autres dossiers pour bloquer l'accord de coopération RER serait assez mal pris par le Brabant wallon et par les navetteurs.

 

J'invite les uns et les autres à avoir les contacts, la diplomatie qu'il faut. Monsieur le président, vous allez sans doute le dire en conclusion de nos travaux: c'est l'esprit de Noël. Il importe de trouver une solution, parce que c'est un enjeu stratégique. Le RER est vraiment central, mais très éloigné du Code ferroviaire actuel. C'était le moment de le dire.

 

08.13  Laurent Devin (PS): Monsieur le ministre, vous avez bien compris ce que j'ai dit et j'ai bien entendu ce que vous avez dit. Vous prenez la parole en livrant une sorte de testament de votre action, comme si vous vous inquiétiez d'encore pouvoir en parler plus tard et de laisser une dernière trace, le temps que le Roi vous permette d'encore vous exprimer en tant que ministre. Après, vous ne serez plus dans cet hémicycle.

 

Quelques chiffres valent mieux qu'un long discours. Vous avez voulu parler de la ponctualité en disant combien nous étions bons...

 

08.14  François Bellot, ministre: J'ai dit que la ponctualité avait baissé et que cela ne me rendait pas heureux.

 

08.15  Laurent Devin (PS): On n'est pas bons!

 

08.16  François Bellot, ministre: Entre "baisser" et "pas bons", il y a encore une nuance, monsieur Devin!  Vous aurez tout le loisir d'interroger les CEO!

 

08.17  Laurent Devin (PS): On est moins bons qu'auparavant. J'en veux pour preuve qu'en onze mois sur la ligne Binche-Turnhout, il y a eu 28 599 minutes de retard pour le gens qui vont travailler. On n'est pas bons! 357 trains ont été totalement ou partiellement supprimés en onze mois. Qui accepterait cela?

 

Vous dites que vous avez bien travaillé, notamment pour le RER. Mais les travaux ont été lancés la dernière année. Ce n'est pas de votre responsabilité, c'est dans l'accord de gouvernement. Mme Galant avait interrompu tous les travaux et investissements pour le RER pendant trois ans. Vous êtes arrivé avec une autre mentalité, je le reconnais. La suppression du Thalys wallon, ce n'est pas vous! Mais vous n'avez pas pu faire en sorte qu'on recrée ce véhicule si important.

 

Enfin, pour Bruxelles – soyons clairs et précis –, l'accord qui existe parle de 370 millions d'euros pour la Flandre, de 69 millions pour la Wallonie et 19 pour Bruxelles.

 

Évidemment, on ne dicte pas les travaux à réaliser à la Flandre. Mais pour Bruxelles et les 19 millions d'euros, il n'y a pas d'accord. Pour les 370, vous faites comme vous l'entendez, pour les 19, il n'y a pas d'accord parce qu'on ne peut pas travailler sur certains points.

 

Je vous demande un peu de considération et un peu de discussion avec la Région concernée. Ce n'est pas cela qui fera tomber le gouvernement puisqu'il est déjà tombé. Il n'y a donc plus d'inquiétude à avoir. Mais, pour les 19 millions d'euros, ne pourrait-on pas prendre la peine d'entendre une Région très importante qui émet des souhaits et veut sortir du conflit, ce qui arrangerait bien tout le monde?

 

08.18  François Bellot, ministre: Monsieur le président, je prends à témoin les membres de la commission de l'Infrastructure. Ces chiffres sont inexacts. J'en prends à témoin M. Cheron.

 

Pour Bruxelles, entre 2014 et 2017, nous avons investi 450 millions, et au cours de la période d'investissement qui arrive, il est question de 250 millions (48 millions pour les quatre grands gares, 19 millions pour les 30 petites gares et le reste pour le dossier RER). Le tableau a été présenté plusieurs fois devant la commission de l'Infrastructure. Il reprend bien la clé 60/40. Le plan d'investissement qui sera concrétisé dans les cinq prochaines année pour 5,3 milliards d'euros prévoit des travaux dans le RER, des travaux sur les priorités régionales, des travaux dans les gares et sur les lignes. La lecture que vous faites est inexacte.

 

Je dirai pour terminer que je ne sais plus comment fonctionner. Nous vivons dans un État où la mobilité est partagée. J'ai eu, le 19 avril 2018, l'accord du gouvernement bruxellois par le biais du ministre Smet concernant tout le tableau des investissements belges, avec le respect de la clé 60/40, le montage RER et tous les autres investissements. Ce dossier est passé au mois de juillet en Comité de concertation et a été approuvé par l'ensemble des gouvernements. Et quand les signataires arrivent sur les bureaux des ministres, ils ne les signent pas parce qu'ils ont une lecture partielle d'un seul tableau alors qu'il faut lire 17 tableaux pour avoir une vue d'ensemble!

 

Nous avons atteint les limites en ce qui concerne les possibilités de concrétiser un projet qui, à mon avis, est essentiel pour Bruxelles. En effet, le RER est conçu pour des trajets de- et vers Bruxelles. Aujourd'hui, on ergote pour 19 millions de travaux qui doivent être réalisés pour peindre des gares et réaliser de nouvelles toilettes en arguant qu'il faudrait peut-être accrocher des géraniums aux façades de certaines gares! J'en appelle à la responsabilité des uns et des autres pour faire valider par les différents Parlements l'accord chapeau RER, faute de quoi, tout l'exercice devra être recommencé par les gouvernements qui se mettront en place à l'issue des prochaines élections.

 

C'est vraiment un travail qui a duré deux ans, impliquant toutes les équipes, les administrations fédérales et régionales et des ministres de la Mobilité. Aujourd'hui, nous attendons une seule signature sur les dix qui doivent être apposées, alors que tout a été validé en comité exécutif des ministres de la Mobilité, et devant le comité de concertation. J'en appelle à la responsabilité des uns et des autres. Mon bureau est disponible. J'ai appelé de très nombreuses fois le ministre-président. J'ai les SMS ici. Depuis le 12 novembre, je n'ai jamais eu de réponse pour essayer de débloquer cette situation, même en organisant une réunion pour expliquer les choses.

 

Dès l'instant où on ne me répond plus, où on ne me convie pas aux réunions, j'ai atteint mes limites. Ne jouons pas sur des dossiers vitaux pour la mobilité de nos concitoyens, que ce soit à Bruxelles, dans le sud ou dans le Nord du pays! De grâce, un peu de courage, et signez, s'il vous plaît!

 

08.19  Anne-Catherine Goffinet (cdH): Monsieur le président, j'ai bien entendu les répliques des uns et des autres, et la réponse du ministre. De toute évidence, ce projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui est la stricte interprétation de la directive, mais ce n'est que la première étape vers la libéralisation ferroviaire. Cependant, pour le groupe cdH, comme on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises lors de la réunion où ce Code ferroviaire a été discuté, trois éléments sont très importants.

 

Premièrement, il s'agit de la protection de la qualité du service pour tous les voyageurs. Deuxièmement, il convient de protéger les différentes lignes rurales et, enfin, de protéger le personnel de la SNCB. Ces trois aspects sont très importants pour l'avenir dans le cadre de la libéralisation. Nous souhaitons vraiment des balises dans la transposition de cette directive afin de garantir une plus grande mobilité pour tous. Nous continuerons, lors des prochaines législatures, à veiller à ces trois points et à nous mobiliser pour eux. Dès lors, notre groupe s'abstiendra lors du vote de ce projet.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3371/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3371/1)

 

Het wetsontwerp telt 27 artikelen.

Le projet de loi compte 27 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 27 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 27 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

09 Wetsvoorstel tot wijziging van koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, teneinde de sociale bijdragen van de zelfstandigen te verminderen en het voor die bijdragen geldende maximum af te schaffen (1564/1-4)

09 Proposition de loi modifiant l'arrêté royal nº 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, visant à diminuer et déplafonner les cotisations sociales des travailleurs indépendants (1564/1-4)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Paul-Olivier Delannois, Jean-Marc Delizée, Fabienne Winckel, Frédéric Daerden, Daniel Senesael.

De commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de nationale wetenschappelijke en culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw stelt voor dit voorstel te verwerpen. (1564/4)

La commission de l'Économie, de la Politique scientifique, de l'Éducation, des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l'Agriculture propose de rejeter cette proposition. (1564/4)

 

Overeenkomstig artikel 88 van het Reglement spreekt de plenaire vergadering zich uit over dit voorstel tot verwerping, na de rapporteur en eventueel de indiener te hebben gehoord.

Conformément à l'article 88 du Règlement, l'assemblée plénière se prononcera sur cette proposition de rejet après avoir entendu le rapporteur et, éventuellement, l’auteur.

 

De rapporteurs, mevrouw Dierick en mevrouw Smaers, verwijzen naar het schriftelijk verslag.

 

09.01  Jean-Marc Delizée (PS): Monsieur le président, madame et monsieur les ministres, chers collègues, pour établir un lien entre le précédent débat sur le Code ferroviaire et le point à présent en discussion, j'ai envie de dire que le groupe PS souhaite mettre un meilleur statut social des indépendants sur de bons rails.

 

Ensuite, lorsque mon groupe a décidé de réinscrire ce point - à savoir notre proposition relative au déplafonnement et à la diminution des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants - à l'ordre du jour de la séance plénière de la Chambre, nous ne savions pas que nous le défendrions devant un gouvernement minoritaire, puis démissionnaire. Ce sont les aléas de la vie politique. Dans ce nouveau contexte, les lignes peuvent bouger, comme cela fut démontré lors du débat précédent relatif à la période de carence des travailleurs indépendants. Nous nous en réjouissons. Sur la base de ce qui fut dit tout à l'heure, nous allons pouvoir approuver une proposition de résolution qui recommande au gouvernement de supprimer cette fameuse période de carence, dont l'effet consiste le plus souvent à reporter les soins de santé dont ont besoin les travailleurs indépendants, mais auxquels ils n'accèdent pas pour des raisons économiques.

 

Sur ce point, adresser des recommandations à un gouvernement démissionnaire est positif en soi. Néanmoins, cela reste insuffisant. Une résolution, c'est bien; mais une loi, c'est encore mieux. La première relève, si je puis me permettre, du blabla parlementaire; la seconde constitue une action concrète pour les travailleurs concernés. Dès lors, j'espère qu'ensemble nous pourrons accomplir un pas décisif. Le PS a déposé en ce sens une proposition de loi: le document n° 3098. Je suggère de l'inscrire prioritairement à l'ordre du jour de la commission de l'Économie, afin que nous puissions passer des paroles aux actes. J'espère qu'un consensus se dégagera en vue d'atteindre cet objectif auquel nous sommes tous attachés.

 

Ce propos introductif étant fait, chers collègues, j'en viens au sentiment qu'il existe un large consensus dans cette assemblée pour renforcer et améliorer le statut social des travailleurs indépendants.

 

Vu le contexte, je passe l'historique et je réduis un peu l'intervention que je comptais faire pour vous parler plus spécifiquement de notre volonté, non seulement de revaloriser le statut des travailleurs indépendants, mais aussi de donner une inflexion plus spécifique qui est la défense des "petits indépendants". Ce n'est pas une question de taille. C'est une question de revenus. Je parle ici de celles et ceux qui ont les revenus les moins importants. Cela a toujours été notre ligne de conduite sur plusieurs dossiers.

 

On a appréhendé la question de la pension complémentaire du deuxième pilier par le fait que, finalement, ce qui nous était proposé ne profitait qu'à 4 ou 5 % des indépendants avec les plus hauts revenus. On a appréhendé le débat sur les travailleurs de l'économie de plate-forme aussi au travers de cette ligne de conduite. Idem, nous avons soutenu l'abaissement des taux de cotisation des indépendants de 22 à 20,5 %. Par contre, nous nous sommes opposés au tax shift car le glissement vers une fiscalité de la consommation ne profite pas aux travailleurs qui ont les plus faibles revenus, en ce compris les travailleurs indépendants.

 

La véritable ligne de partage ne se situe pas entre ceux qui défendent les salariés ou les indépendants mais plutôt entre ceux qui prennent des mesures qui favorisent les hauts revenus et ceux ou celles qui veulent des mesures qui bénéficient d'abord aux travailleurs indépendants qui peinent à boucler les fins de mois. Je rappelle qu'aujourd'hui, un travailleur indépendant sur six vit sous le seuil de pauvreté.

 

Quelle est la situation aujourd'hui en matière de cotisations sociales? Un indépendant qui perçoit des revenus modestes de 20 000 à 30 000 euros par an paie aujourd'hui 20,5 % de cotisations sociales, alors qu'une personne qui bénéficie de revenus de 150 000 euros et plus ne paie au total que 10 % de cotisations sociales. J'ai envie de dire que c'est la solidarité à l'envers. Ce n'est évidemment pas normal. Ce n'est pas juste et nous estimons que les indépendants à faibles revenus cotisent trop, beaucoup trop proportionnellement aux indépendants qui ont de plus gros revenus. Le système actuel est à la fois dégressif et plafonné. Il y a, aujourd'hui, trois taux. Je le rappelle car on est ici au cœur du débat. Il y a un taux de 20,5 % pour la tranche de revenus inférieurs à 58 000 euros. Il y a un taux de 14,16 % pour la tranche de revenus entre 58 000 et 86 000 euros et il y a ce taux de 0 % pour la tranche de revenus supérieurs à 86 000 euros.

 

Cela veut dire que, dans le cas des montants dépassant un certain plafond, les indépendants qui gagnent ces montants ne participent pas du tout à la solidarité sociale, et ce n'est pas normal. Après avoir été effectivement déboutés en commission, nous souhaitions rouvrir la discussion sur cette proposition de loi, sans savoir évidemment dans quel contexte nous allions nous trouver aujourd'hui. On a reçu des avis écrits qui permettent, en tout cas, de rouvrir et de baliser ce débat. On regrette que le débat n'ait pas été possible à la suite de la note du ministre en commission.

 

Nous proposons donc de déplafonner et d'instaurer un taux unique de cotisations sociales pour l'ensemble des travailleurs indépendants. Telle est la position que nous avons défendue et qui nous paraît la plus équitable entre tous les revenus.

 

Bien entendu, comme nous l'avons dit en commission, nous sommes prêts à discuter des modalités; nous ne voulons pas imposer un pourcentage. Initialement, nous étions partis sur le taux unique de 20,5 %, ce qui aurait eu deux conséquences, en ce sens que les petits indépendants ne paieraient pas moins qu'aujourd'hui, et que le système dégagerait des moyens budgétaires pour élargir la couverture sociale.

 

En commission, le ministre Ducarme nous a dit que, sur cette base-là, des recettes supplémentaires arriveraient dans les caisses du système à concurrence de 320 millions d'euros, moyens qui pourraient être utilisés pour financer des prestations sociales supplémentaires. Nous pensons à un élargissement du droit de passerelle, à une allocation de remplacement dès le premier jour de maladie ou d'invalidité ou encore au congé de paternité pour les indépendants. On peut en tout cas en discuter.

 

On peut aussi dire que, finalement, il n'est pas nécessaire d'alimenter davantage le système, les comptes de l'INASTI étant en boni structurel depuis plusieurs années: 316 millions d'euros en 2017 et 170 millions d'euros en 2018. On peut donc également fixer un taux unique de façon à ce que la mesure soit neutre sur le plan budgétaire. Nous avons fait cet exercice; nous avons fait ce calcul et, par amendement, nous proposons un taux unique de 18 % pour tous les indépendants. Nous l'avons donc introduit sur la base d'un amendement.

 

Si nous prenons cette mesure, nous ne dégageons pas de moyens supplémentaires pour l'INASTI. Cela veut dire que le régime des indépendants ne contribue pas plus qu'aujourd'hui. Par contre, tous les indépendants qui gagnent moins de 88 000 euros verront leur facture diminuer. Il s'agit ici de 96 % des indépendants, soit un million d'indépendants concernés par cette mesure.

 

Bien sûr, ce sont surtout les petits indépendants qui verront leur facture s'alléger. Un indépendant qui gagne 30 000 euros fera un gain de 750 euros par an. Un indépendant qui gagne 40 000 euros fera une économie de 1 000 euros par an. Les femmes qui gagnent en moyenne beaucoup moins que les hommes dans le régime sont actuellement structurellement lésées par le système en place.

 

Chers collègues, je voulais simplement résumer et rappeler le contenu de notre proposition de loi. Je rappelle qu'elle a effectivement été rejetée par l'ancienne majorité en commission. Mais, puisque les lignes ont bougé et que le débat est ouvert, puisque les mains sont tendues entre ex-majorité et ex-opposition - ai-je envie de dire -, le Parlement peut prendre ses responsabilités en toute autonomie. Je vous invite à y réfléchir au moment du vote et à soutenir cette disposition qui bénéficiera finalement au pouvoir d'achat des indépendants dans leur grande majorité.

 

Ne rejetez pas cette proposition parce qu'elle vise à instaurer plus de solidarité entre les hauts et les petits revenus. Je pense que les indépendants, qui ont aujourd'hui des difficultés à nouer les deux bouts en fin de mois, méritent mieux que le vote de rejet silencieux auquel ils ont eu droit en commission. J'espère, chers collègues, qu'il en sera autrement en séance plénière.

 

De voorzitter: Geen andere spreker mag het woord nemen.

Plus personne ne peut prendre la parole.

 

De stemming over het voorstel tot verwerping van het wetsvoorstel zal later plaatsvinden.

Le vote sur la proposition de rejet de cette proposition de loi aura lieu ultérieurement.

 

10 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en tot vereenvoudiging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek betreffende de onbekwaamheid, en van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid (3303/1-12)

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen (466/1-2)

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de aanwijzing van een voogd betreft (794/1-3)

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de onderhoudsbijdragen betreft (2904/1-4)

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, wat de onderhoudskosten van kinderen betreft (2905/1-4)

10 Projet de loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et portant simplification des dispositions du Code civil et du Code judiciaire en matière d’incapacité, et de la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine (3303/1-12)

- Proposition de loi modifiant le Code judiciaire en vue d'accorder aux associations le droit d'introduire une action d'intérêt collectif (466/1-2)

- Proposition de loi modifiant le Code civil en ce qui concerne la désignation d'un tuteur (794/1-3)

- Proposition de loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les contributions alimentaires (2904/1-4)

- Proposition de loi modifiant le Code civil en ce qui concerne les frais d'entretien des enfants (2905/1-4)

 

Voorstellen ingediend door:

Propositions déposées par:

- 466: Stefaan Van Hecke, Georges Gilkinet, Jean-Marc Nollet, Evita Willaert.

- 794: Sonja Becq, Nahima Lanjri, Servais Verherstraeten, Raf Terwingen

- 2904: Carina Van Cauter, Philippe Goffin, Philippe Pivin, Sybille de Coster-Bauchau, Goedele Uytersprot

- 2905: Carina Van Cauter, Goedele Uytersprot, Philippe Goffin, Stéphanie Thoron, Isabelle Galant.

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

10.01  Sonja Becq, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, ik wil kort verslag uitbrengen over onderhavig belangrijk ontwerp, waarvoor een eerste en tweede lezing werd georganiseerd. Aangezien er bij de tweede lezing een mondeling rapport hoorde, wil ik graag een en ander kort overlopen.

 

Het ontwerp telt 203 artikelen en er werden meer dan 100 amendementen besproken, om maar te zeggen dat wij een lange en grondige bespreking gewijd hebben aan de tekst die handelt over diverse aspecten van het burgerlijk recht en die in hoofdzaak een vereenvoudiging, een automatisering en een aanpassing conform de rechtspraak over verschillende themata tot oogmerk had.

 

Zo kan voortaan de digitalisering voor de regeling inzake onbekwaamheid ingang vinden. Er is de wijziging van het afstammingsrecht, conform de uitspraken van het Grondwettelijk Hof. Er zijn de verduidelijking en de vereenvoudiging van de regeling inzake de onderhoudsbijdragen. Met de vernieuwing ter zake wordt ook het belang van het onderling akkoord van de ouders onderstreept.

 

Een ander onderdeel, waar velen lang op gewacht hebben, is de aanpassing van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het recht voor verenigingen collectieve belangen te verdedigen, conform de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof.

 

Uiteindelijk hebben wij ook de kans gekregen om via een aantal amendementen andere regelgeving bij te sturen, bijvoorbeeld die inzake de aanstelling van een voogd, de stagiairs van notarissen en de tweedelijnsbijstand.

 

Namens mijn fractie wil ik hieraan toevoegen dat wij blij zijn dat de bespreking over een belangrijke wettekst – het is een lijvig boek geworden - plaatsgevonden heeft. Ik dank vooral de sprekers in de hoorzitting, de collega's, die allemaal constructief gewerkt hebben, de diensten, de minister en de medewerkers. Wij zijn blij dat wij hier vandaag geraakt zijn, omdat de tekst belangrijke maatregelen bevat, die vóór 1 januari ingang moeten vinden.

 

10.02  Goedele Uyttersprot (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega's, mijn betoog zal kort zijn want het debat over dit ontwerp werd reeds uitvoerig gevoerd in de commissie. Echter, gelet op het ongewone verloop van dit wetsontwerp — dinsdagmorgen hebben wij het in de commissie, na tweede lezing, goedgekeurd, enigszins in een andere hoedanigheid dan tijdens de bespreking ervan — wil ik de grote titels ervan even toelichten.

 

Er is de laatste tijd al veel gezegd en geschreven over de objectivering van de onderhoudsbijdragen. Wij moeten alle initiatieven steunen die worden genomen om de begroting van de onderhoudsbijdragen voor kinderen te verbeteren. U weet dat onze fractie al een aantal initiatieven heeft genomen. Wij hebben een aantal wetsvoorstellen ingediend die het voor ouders bevattelijker moeten maken. Vooral objectivering en transparantie zijn belangrijk, zowel voor de onderhoudsgerechtigde als voor de onderhoudsplichtige. Het is belangrijk dat wij aandacht blijven hebben voor deze problematiek. Dikwijls vormt het immers een bron van frustratie bij gescheiden ouders als men meent niet de correcte onderhoudsbijdrage te betalen.

 

Het voorliggende wetsontwerp is de omzetting van twee aanbevelingen van de commissie voor objectivering van de onderhoudsbijdragen. Een van de aanbevelingen is tijdens de behandeling gesneuveld. Het gaat dan meer bepaald over de verregaande motivering van de totstandkoming van de begroting van onderhoudsgelden als dit gebeurt in gemeen akkoord tijdens een bemiddeling.

 

Wat wel overeind is gebleven, is het vastleggen in een KB van de buitengewone of verblijfsoverstijgende kosten. Dit koninklijk besluit moet later volgen.

 

De commissie voor objectivering van de onderhoudsbijdragen heeft een aanzet gedaan, naar analogie van de rechtspraak van het Hof van Cassatie, om meer rechtszekerheid te bieden. Anderzijds laat het voorstel ruimte voor de ouders om toch verder invulling te geven.

 

Mijnheer de minister, ik zou u willen vragen om te waken over die lijst en u te beperken tot vaststaande rechtspraak. Op die manier kan worden vermeden dat de regels al te ruim worden geïnterpreteerd. Dit zou alleen maar tot meer discussie leiden.

 

Met betrekking tot de tweede titel, het voorlopig bewind, beperkt ik mij ertoe op te merken dat het draagvlak dienaangaande groot was, zowel tijdens de hoorzittingen als bij de commissieleden. Het Meldpunt Bewindvoering, het meldpunt dat spontaan en vrijwillig werd opgericht door een vijftigtal welzijnsorganisaties, stelde wel expliciet de vraag om, gezien hun beperkte werkingsmiddelen — om niet te zeggen dat zij geen werkingsmiddelen hebben — een ombudsdienst te organiseren onder koepel van de overheid. Deze suggestie is volgens ons het onderzoeken waard, aangezien er dagelijks klachten binnenkomen in het kader van voorlopig bewind.

 

Ten slotte nog dit, al zal collega Van Hecke hierover straks wellicht uitgebreider spreken. Tijdens de hoorzittingen heeft professor Allemeersch duidelijk gemaakt dat de voorgestelde regeling omtrent collectieve vorderingsrechten, noodzakelijk lijkt om de wet effectief in lijn te brengen met de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, geponeerd in 2013 en herhaald in 2016.

 

Onze fractie sluit zich dan ook graag aan bij de voorgestelde toepassingsvoorwaarden, die eigenlijk een afgelijnde oplossing bieden aan de ongelijke behandeling die het Grondwettelijk Hof in zijn arrest heeft vastgesteld en de opdracht die het in dat arrest heeft meegegeven.

 

10.03  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, we hebben in de commissie hoorzittingen gehouden en in een tweede lezing werden de teksten grondig bestudeerd. In onze commissie is een tweede lezing intussen eigenlijk de regel geworden, wat er echt toe leidt dat de teksten legistiek verbeterd kunnen worden na amendering. Bij deze wil ik ook de diensten danken voor hun uitstekend werk ter voorbereiding van die tweede lezing. De nota's van de juridische dienst zijn absoluut van bijzonder hoge kwaliteit. 90 tot 95 % van de opmerkingen die zij maken leidt ook effectief tot aanpassingen in de tweede lezing.

 

Collega's, het vorderingsrecht voor verenigingen ligt mij nauw aan het hart. Dit is eigenlijk een historisch moment. Met de wijziging van artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek komt er grotendeels een einde aan een interpretatie die geldt sinds het arrest van het Hof van Cassatie van 19 november 1982, het zogenaamde Eikendael-arrest. Dat arrest stelde dat verenigingen niet kunnen optreden voor een rechtbank om hun statutair doel te behartigen. Men moest daarvoor eigenlijk een persoonlijk, direct belang hebben.

 

Dat was uiteraard problematisch want verenigingen die opkwamen voor een collectief recht hadden dus geen toegang tot de hoven en rechtbanken. Zo hadden concreet milieuverenigingen, armoedeverenigingen of huurdersverenigingen geen toegang tot een rechtbank. Voor het Grondwettelijk Hof was dit wel mogelijk en grotendeels – niet altijd – ook voor de Raad van State. Bij de burgerlijke rechtbank vormde dit echter nog steeds een probleem.

 

Na 1982 zijn er heel wat bijzondere wetten aangenomen door de Kamer waarbij een dergelijk vorderingsrecht in heel specifieke omstandigheden wel werd toegekend aan verenigingen, bijvoorbeeld in het kader van consumentenrecht, gelijkheid van kansen, antidiscriminatie enzovoort. Er bestond echter geen algemene regeling voor verenigingen om een rechtszaak te kunnen aanspannen.

 

Wij ijveren daar al vele jaren voor. Sinds ik in 2007 in het Parlement kwam, heb ik elke legislatuur samen met de leden van Ecolo wetsvoorstellen ingediend, om artikel 17 te kunnen wijzigen en de toegang voor verenigingen makkelijker te maken. Het is een hele lijdensweg geweest, die ik niet zal herhalen. Ik heb het in de commissie aangehaald en het is ook in het verslag opgenomen.

 

Er zijn de voorbije twaalf jaar diverse hoorzittingen en diverse adviezen van de Raad van State geweest, waaronder een heel grondig advies van de algemene vergadering van maar liefst 55 pagina's, waarin de situatie juridisch onder meer op basis van internationaal recht goed is geschetst.

 

Nooit is het echter tot een stemming kunnen komen, omdat een meerderheid voor de materie vinden tot vandaag blijkbaar heel moeilijk was. Tot vandaag. Vandaag is ze opgenomen in een van de potpourriwetten, die wij geen potpourriwetten meer mogen noemen. Ze is echter in die wet opgenomen met de hulp van het Grondwettelijk Hof.

 

Het Grondwettelijk Hof heeft in 2013 immers geoordeeld dat er een schending van het gelijkheidsbeginsel was, omdat geen regeling voor de toegang tot de rechtbank voor de vereniging was uitgewerkt.

 

Vandaag is het zover. Verenigingen zullen wel kunnen optreden ter behartiging van het statutair doel, in de mate waarin het statutair doel de bescherming beoogt van een aantal fundamentele rechten en vrijheden, bepaald in de Belgische Grondwet of internationale verdragen, bijvoorbeeld ook de rechten die in artikel 23 van onze Grondwet vervat zijn.

 

Dat artikel is een heel belangrijk artikel in onze Grondwet, dat heel wat fundamentele rechten vastlegt, zoals het recht op gezond wonen, sociale rechten maar ook het recht op bescherming van het leefmilieu.

 

Om die reden ben ik vandaag bijzonder blij dat het voorliggende voorstel zal kunnen worden goedgekeurd. Het is wat raar, maar in die zin is het vandaag een vrij historische stemming.

 

De juridische wereld beseft nog niet dat wat voorligt, op hen afkomt. In ieder geval zal het een stap vooruit zijn. Heel veel verenigingen zullen heel tevreden zijn dat zij op die manier eindelijk, vaak als laatste wapen, ook naar de rechtbank zullen kunnen stappen.

 

10.04  Christian Brotcorne (cdH): Monsieur le président, monsieur le ministre, rappelez-vous, nous avions commencé notre commission fâchés. Nous l'avons terminée rassemblés. Peut-être les évocations à Descartes (par moi-même et pour ce qui est du discours sur la méthode) et à Montesquieu et De l'Esprit des lois (par vous), a permis à notre commission d'évoluer plus positivement dans le cœur de ses travaux.

 

10.05  Marcel Cheron (Ecolo-Groen): (…).

 

10.06  Christian Brotcorne (cdH): Monsieur Cheron, j'ai dit Descartes et Montesquieu était la réponse de M. le ministre. Car avec Descartes, je critiquais la méthode des pots-pourris. Il a répliqué avec L'Esprit des lois de Montesquieu ce qui a débouché, à l'issue des travaux, sur un vote unanime de la commission malgré la méthode. Car dans le cadre de nos discussions, les textes ont pu être amendés et pour bon nombre d'entre eux, ils émanaient de l'opposition avec l'objectif, M. Van Hecke l'a rappelé, d'améliorer les textes proposés aux juridictions et in fine aux justiciables, nos concitoyens.

 

Nous devons nous réjouir de l'esprit qui a régné au sein de notre commission, notamment pour ce qui concerne les incapacités puisque, alors que peu de temps auparavant nous avions déjà revu la matière, nous avons encore accentué les améliorations toujours dans le but d'assurer une plus grande dignité à toutes ces personnes qui, à un moment ou à un autre, se trouvent confrontées à la nécessité de voir leur parcours ou la gestion de leurs biens assortie d'une tierce personne qui doit les aider à progresser sur ce chemin difficile qui est le leur.

 

Aussi en matière de contribution alimentaire où nous avons pu faire valoir les spécificités de la médiation par rapport aux techniques juridictionnelles classiques pour ne pas enfermer dans des méthodes et modalités trop strictes et particulières, la manière dont des parents parviennent à statuer sur le montant des contributions alimentaires qu'ils déterminent sans avoir à préciser jusqu'au dernier kopeck la raison qui les a poussés à accepter tel ou tel montant.

 

Enfin, M. Van Hecke vient de le rappeler, une notion nouvelle, à défaut d'être révolutionnaire, est introduite dans notre droit avec l'action d'intérêt collectif qui trouve enfin un fondement juridique.

 

Ce travail, qui a été mené après des auditions tout à fait intéressantes, avec une large contribution de l'ensemble des commissaires, a permis d'aboutir à un texte qui, je pense ne pas me tromper, est soutenu par l'ensemble des groupes. C'est la preuve qu'il est possible de travailler en parfait accord avec le Parlement, quelles que soient les opinions et les horizons des uns et des autres. C'est peut-être une piste à suivre dans les semaines qui nous attendent.

 

10.07 Minister Koen Geens: Mijnheer de voorzitter, zonder twijfel tot uw groot genoegen als voorzitter van dit Parlement is dit ontwerp met unanimiteit goedgekeurd. Het zal zeer veel voor de samenleving belangrijke menselijke problemen proberen op te lossen en te voorkomen.

 

Ik denk aan de voorzorgsvolmacht die een zeer belangrijke manier is om personen die dreigen ooit onder bewind te zullen worden gesteld, reeds de kans te geven te zeggen hoe hun goederen en hun persoon in die periode zullen moeten worden behandeld.

 

Ik denk ook aan de kwestie van de collectieve belangen, een zaak die het Grondwettelijk Hof sedert enige tijd had gevraagd, en die de leden van de commissie tevreden hebben gesteld met een methode die we in de goede stijl van Magritte niet langer potpourri noemen, ceci n'est pas un potpourri, maar tezelfdertijd hebben we er toch veel plezier van gehad.

 

Ik dank de commissieleden.

 

Je remercie les membres de la commission pour leur esprit constructif, au sens de Descartes et Montesquieu. Je ne doute pas que dans les mois qui viennent, nous aurons le plaisir de continuer dans ce sens.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3303/12)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3303/12)

 

Het opschrift werd door de commissie gewijzigd in "wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende justitie".

L’intitulé a été modifié par la commission en "proposition de loi portant des dispositions diverses en matière de justice".

 

Het wetsontwerp telt 208 artikelen.

Le projet de loi compte 208 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 208 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 208 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l’ensemble aura lieu ultérieurement.

 

11 Wetsontwerp tot wijziging van bepalingen betreffende het wetenschapsbeleid, de geïntegreerde politie en defensie (3406/1-3)

11 Projet de loi modifiant des dispositions relatives à la politique scientifique, la police intégrée et la défense (3406/1-3)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Mevrouw Katja Gabriëls, rapporteur, verwijst naar het schriftelijk verslag.

 

11.01 Alain Top (sp.a): Mijnheer de voorzitter, collega's, ik wil even verduidelijken waarom wij ons zullen onthouden inzake dit wetsontwerp. Dat betreft hoofdstuk 4. Ter herinnering, bijna twee jaar geleden, ergens in mei 2017, werd de wet houdende de militaire programmering goedgekeurd. De Raad van State merkte toen op dat deze wet ongrondwettelijk was, wat zelfs door de ingediende amendementen niet werd verholpen. Wijzigingen inzake deze wet via dit wetsontwerp kunnen wij derhalve niet goedkeuren, daarom zullen wij ons onthouden.

 

11.02  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le président, nous éprouvons également d'importantes difficultés à l'égard du chapitre 4 de ce projet de loi. En effet, l'article 9 prévoit que des acomptes et des avances peuvent être effectués en 2018 et 2019 dans le cadre des acquisitions de matériel militaire lourd qui avaient été prévues par la loi de programmation militaire du 23 mai 2017.

 

Notre groupe estime que ce projet de loi présente une anomalie assez importante à plusieurs égards.

 

Premièrement, nous sommes surpris de constater qu'un point relatif à la défense ait été analysé en commission de l'Intérieur, commission à laquelle je n'ai pas pu participer. Il s'agit d'un point qui aurait dû être examiné par la commission de la Défense.

 

Deuxièmement, j'avais compris que, pendant toute cette législature, il n'était pas possible d'effectuer des paiements pour des investissements dans le cadre de la loi de programmation militaire. Pourtant, tout à coup, le mardi matin, quelques heures avant que le premier ministre ne se rende chez le Roi pour annoncer sa démission, une possibilité a été ouverte pour effectuer des avances et des paiements dans le cadre de contrats signés.

 

Peu de gens sont au courant, mais il faut savoir que le contrat du F-35 a été signé dans les heures qui ont suivi l'accord de gouvernement. Je pense ici non seulement au memorandum of understanding avec le gouvernement américain, mais également au contrat avec ce dernier et au contrat avec Lockheed Martin. Cela ne s'est su nulle part. Personne n'en a parlé. Aucune publicité n'a été faite. Aucune photo n'a été prise. Il n'y a eu aucun communiqué de presse.

 

Il faut aussi savoir, par exemple, que le gouvernement a tenu sous le coude, pendant un an, le contrat relatif aux tourelles wallonnes qui vont équiper les chars français qu'on va acheter, attendant un accord sur le F-35.

 

Le gouvernement s'est précipité de manière tellement discrète que même les sites d'information spécialisés en matière de défense n'ont pas vu cette information et qu'il a fallu qu'un tweet du colonel Van Peel, le 9 décembre, confirme que lesdits contrats avaient été signés fin octobre.

 

Je me demande si on n'est pas en train de nous avaler des paiements rapides dans le cadre de l'acquisition des F-35, sans que nous en soyons informés, sans que la commission de la Défense soit informée, sans que la commission des Achats militaires soit informée.

 

Par conséquence, notre groupe s'opposera à ce projet de loi qui est introduit de manière totalement irrégulière en commission de l'Intérieur, alors qu'il aurait dû être introduite en commission de la Défense, et à quelques heures de la chute du gouvernement, comme si on avait déjà anticipé la chute du gouvernement le matin même, en essayant d'effectuer des paiements rapidement. On nous fait voter un chat dans un sac et nous n'acceptons pas ce type de méthode. Pour cette raison, nous nous opposerons à ce projet de loi.

 

11.03 Minister Pieter De Crem: Mijnheer de voorzitter, ik dank mevrouw Gabriëls voor haar werk in de commissie. Ik heb goed nota genomen van de meerdere uiteenzettingen. Er is een uitvoerige bespreking geweest in de commissie, een laatste keer dinsdagochtend. Voor het overige zal ik de opmerkingen die zijn gemaakt door onder andere collega Dallemagne, opnemen wanneer het dossier nader besproken wordt, maar dan buiten de besluitvorming.

 

11.04  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le ministre, vous ne répondez pas à mes arguments, que je trouve tout à fait sérieux et valides. Je pense que c'est vraiment une anomalie importante qu'un tel projet ait été déposé en commission de l'Intérieur sans que les membres de la commission de la Défense puissent se pencher dessus. Nous ne savons ni de quels montants il est question, ni pour quels contrats ces montants seraient approuvés, ceci dans le cadre de l'acquisition très précipitée des avions F-35.

 

À cet égard, je rappelle qu'après la décision de principe en faveur de ces avions américains, le gouvernement avait promis une discussion sur les retours industriels avant toute signature de contrat. Or ces contrats ont été signés immédiatement, sans que la discussion sur les retours pour l'industrie de défense belge ait pu avoir lieu. Je le regrette profondément. Il s'agit encore une fois d'une annonce sur les retours industriels qui avait été faite à la Chambre et qui n'a pas été respectée par le gouvernement.

 

11.05  Pieter De Crem, ministre: Monsieur Dallemagne, je pense qu'il y a une confusion des genres concernant les commissions et le travail de la commission de l'Intérieur. Je pense que les remarques que vous venez de formuler relèvent des travaux de la commission de la Défense. Vous avez mentionné les tourelles pour les chars qui vont être achetés par la Belgique mais je n'ai pas retrouvé cette discussion spécifique dans mon dossier. S'il y a des remarques à formuler, je propose que ce sujet soit suivi au sein de la commission de la Défense. Je suis à votre disposition.

 

11.06  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le ministre de la Défense, j'évoque spécifiquement l'article 9 du projet de loi, qui concerne la loi de programmation militaire, comme le dit l'intitulé du chapitre 4. Cet article été discuté en commission de l'Intérieur au lieu de l'être en commission de la Défense. C'est une anomalie totale. Je ne connais pas de précédent où des sujets relevant de la commission de la Défense ont été examinés en commission de l'Intérieur.

 

Il s'agit aussi, encore une fois, d'acomptes et d'avances qui pourront être faits en 2018 et 2019. Nous ne savons pas de quoi il s'agit. Cela peut concerner n'importe quel contrat de cette loi de programmation militaire. Nous ne savons ni pour quels montants, ni dans le cadre de quels contrats. Entre-temps, j'apprends que les contrats relatifs aux F-35 ont été signés précipitamment, sans que nous ayons eu de discussion sur les retours industriels.

 

Je ne peux absolument pas approuver ni même m'abstenir sur ce genre de procédé! Mon groupe votera contre.

 

11.07  Alain Top (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik wil eerst en vooral de minister danken voor zijn antwoord, ook al is het geen antwoord op mijn opmerking of op die van collega Dallemagne.

 

Ik dank collega Dallemagne voor zijn meer technische uitleg over het wetsontwerp in het algemeen en hoofdstuk 4 in het bijzonder. Ik hoop dat sommige oppositiepartijen, die het wetsontwerp in de commissie nog hebben gesteund, nu tot inkeer komen en hun steun herbekijken.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3406/3)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3406/3)

 

Het wetsontwerp telt 11 artikelen.

Le projet de loi compte 11 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 11 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 11 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

12 Wetsontwerp houdende bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen krachtens de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (3407/1-3)

12 Projet de loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (3407/1-3)

 

Zonder verslag

Sans rapport

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3407/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3407/1)

 

Het wetsontwerp telt 4 artikelen.

Le projet de loi compte 4 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 4 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 4 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

13 Voorstel van resolutie tot herpositionering van België in het klimaatdebat (3416/1-7)

13 Proposition de résolution visant à repositionner la Belgique dans le débat climatique (3416/1-7)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Jean-Marc Nollet, Meyrem Almaci, Kristof Calvo, Georges Gilkinet, Sarah Schlitz, Véronique Caprasse, Michel de Lamotte, Karin Temmerman, Daniel Senesael.

 

Bespreking

Discussion

 

De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85,4) (3416/6)

Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85,4) (3416/6)

 

De bespreking is geopend.

La discussion est ouverte.

 

De rapporteurs zijn mevrouw Capoen en de heer de Lamotte.

 

13.01  An Capoen, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, er was mij opgedragen een mondeling verslag uit te brengen, maar dankzij de snelle werking van de diensten van de Kamer kan ik met een gerust geweten verwijzen naar het schriftelijk verslag.

 

De voorzitter: Uzelf en de diensten wezen geprezen, mevrouw Capoen.

 

De heer Nollet heeft het woord in de algemene bespreking.

 

13.02  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, le moment est venu de nous prononcer en séance plénière sur cette proposition de résolution.

 

Au cours des dix derniers jours, nous avons tenu ici deux débats relatifs au même sujet, puis organisé un échange de vues avec le premier ministre, avant d'en débattre également au cours d'une interpellation. Je ne voudrais pas minimiser l'heure du vote qui approche. Derrière ce texte et les engagements qui y sont pris, on trouve de nouvelles avancées. Vous savez que le Parlement a déjà fait œuvre utile en la matière, en participant à l'élaboration d'une résolution interparlementaire peu avant la COP24. Ce document contenait déjà plusieurs objectifs pour 2050, que l'on retrouve dans la présente proposition.

 

Cela dit, nous allons plus loin. Une fois de plus, la Chambre montre au gouvernement le chemin à suivre. Malheureusement, ce dernier a connu, à tout le moins, quelques erreurs de parcours, en particulier ces derniers jours. En effet, comme nous l'avons déjà indiqué, le gouvernement fédéral a placé notre pays au fond du peloton européen, de sorte que nous nous retrouvons en la seule compagnie de la Tchéquie en ce qui concerne les votes sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables.

 

Oserais-je dire, madame la ministre, que nous allons désormais nous tourner exclusivement vers l'avenir grâce à ce nouveau signal de départ qui sera donné ici, je l'espère, comme il l'a été récemment en commission? En effet, nous y avons voté la proposition de résolution à une très large majorité.

 

Ce texte comporte trois points. Tout d'abord, nous demandons au gouvernement fédéral que la Belgique rejoigne le groupe des pays ambitieux. Nous savons qu'elle avait raté le coche lors de la COP24, laissant les autres États membres faire preuve d'ambition en ce domaine. Que les représentants de notre pays soient arrivés en train ou en avion, et parfois en retard, toujours est-il que la signature de la Belgique ne figurait pas au bas de l'appel à un projet ambitieux.

 

Cela a été pointé du doigt, non seulement par vos collègues, mais aussi par les 75 000 manifestants qui se sont mobilisés pacifiquement récemment dans les rues de Bruxelles. Ils ont voulu dire combien ce que le gouvernement fédéral a fait au cours de ces quatre dernières années n'était pas à la hauteur du défi climatique.

 

Aujourd'hui, les choses évoluent et c'est bien. D'autres que moi s'exprimeront à cette tribune et insisteront peut-être davantage sur le second point de cette résolution. Le second point est chiffré, et c'est rare dans nos résolutions. Il est rare d'y voir des engagements aussi précis que ceux qui se trouvent désormais dans le texte qui sera soumis à vos votes tout à l'heure.

 

J'évoquerai deux chiffres. Le premier est l'objectif que le gouvernement fédéral devra désormais défendre au niveau européen. Il s'agit d'atteindre une réduction des émissions de gaz à effet de serre de minimum 55 %. Le deuxième chiffre est celui qui vise l'horizon 2050, avec une réduction de ces gaz de minimum 95 %. Oui, ces chiffres sont ambitieux, mais oui, ces chiffres-là sont nécessaires si l'on veut relever le défi climatique et si l'on veut que l'Europe fasse sa part du travail, eu égard à sa responsabilité historique en la matière.

 

Ce deuxième point, madame la ministre, vous serez chargée d'aller le porter, à la fois au comité de concertation, comme vous avez commencé à le faire, semble-t-il, mercredi, mais aussi, le plus vite possible, au niveau européen. Je suis fier, chers collègues, de vous signaler qu'à l'initiative des écologistes, le Parlement wallon a adopté aujourd'hui même une résolution similaire, à l'unanimité, pour atteindre ces mêmes objectifs chiffrés.

 

C'est sur le troisième point que je voudrais insister aujourd'hui. En effet, il est engageant pour la suite. Vous le savez, monsieur Thiéry, c'est un travail de longue haleine, qui nous a déjà menés dans la commission interparlementaire, et qui nous réunit ici en séance plénière, en passant par la COP23, notamment, où nous étions présents, également avec M. Senesael.

 

13.03  Ahmed Laaouej (PS): C'est factuel!

 

13.04  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Oui, ce volet-là est purement factuel. M. Senesael confirmera que nous étions ensemble à la même COP. Toujours est-il que ce point 3 sur lequel je reviens est engageant. Le Plan national énergie-climat qui a été adopté au comité de concertation est totalement insuffisant, vous le savez, madame la ministre. Vous confirmez que ce que vous avez fait est insuffisant. Ce que le gouvernement a adopté hier en comité de concertation, le Plan national énergie-climat, ne reflète pas ce qui se trouve dans la résolution. C'est la raison pour laquelle le premier ministre s'est engagé ici même à ce qu'il y ait rapidement une mise à jour du Plan national énergie-climat.

 

À l'heure actuelle, l'objectif que vous avez retenu dans le Plan national énergie-climat, c'est moins 35 % de gaz à effet de serre. Il faut s'imaginer que ce que le Parlement va adopter aujourd'hui vous impose une fameuse révision à la hausse puisqu'on passe de moins 35 % à moins 55 % au niveau européen, ce qui signifie environ moins 50 % pour la Belgique. Je n'ai pas fait les calculs précis mais vous ferez les précisions que vous jugerez utiles tout à l'heure.

 

Il en va de même pour les énergies renouvelables où, pour l'instant dans nos propositions relatives au Plan national énergie-climat, on tourne autour des 18 % alors qu'il faut atteindre des chiffres beaucoup plus élevés pour être à la hauteur du défi climatique.

 

Mon appel, madame la ministre, vise à ce que le vote de cette résolution constitue un nouveau point de départ pour le Plan national énergie-climat qui doit être ajusté très rapidement, en ce compris avec ce gouvernement en affaires courantes. De ce point de vue-là, mon groupe dans son ensemble mais je crois que c'est le cas pour d'autres groupes aussi, se tient à la disposition de ce gouvernement minoritaire pour faire évoluer dans le bon sens le Plan national énergie-climat, de telle sorte que dans deux ou trois mois, nous soyons au rendez-vous fixé par le premier ministre d'un plan national ajusté et à la hauteur des ambitions que contient cette résolution.

 

Monsieur le président, c'est avec beaucoup de satisfaction que j'ai pu constater que cette résolution a été très largement adoptée en commission.

 

Je ne vais pas m'étendre sur ceux qui sont encore sceptiques et qui résistent encore, puisqu'ils ne sont pas en nombre suffisant. Par ailleurs, ils ne sont plus en puissance politique suffisante que pour bloquer ce vote que, pendant des mois voire des années, vous n'avez pas pu suivre, probablement avec regret, monsieur Thiéry. Aujourd'hui, lâchez-vous! Aujourd'hui, vous pouvez rejoindre le "bon côté de l'Histoire", pour reprendre les propos du premier ministre, sur un thème qui nous est cher, qui vous est cher aussi, je l'espère, et surtout sur un thème qui nous engage par rapport aux générations futures. Le vote aura lieu mais cela ne fait que commencer. C'est la traduction en mesures concrètes qui comptera et c'est à l'aune de ces mesures et de la hauteur de leur ambition que nous serons tous jugés dans les mois à venir. Ceci n'est qu'un point de départ.

 

13.05  Bert Wollants (N-VA): Mijnheer de voorzitter, collega's, dit is een enigs bizarre bespreking, omdat we ons deze week in het kader van de interpellaties over hetzelfde onderwerp al over de resolutie hebben uitgesproken en dat nu vandaag opnieuw doen. Ik ga nu geen andere dingen vertellen dan toen. Zo kort is mijn bochtenwerk niet. Er zijn anderen die dat beter kunnen.

 

Voor ons blijft het een zaak waarin maatregelen moeten worden genomen. Het is heel gemakkelijk om percentages naar voren te schuiven zonder daaraan een pakket maatregelen te koppelen, want dan blijft dat in het ijle.

 

Daarom hadden wij veel liever een discussie gevoerd over welke maatregelen moeten worden genomen, waarbij die percentages realistisch en haalbaar zijn. Dat is een zaak die hierin wordt omgedraaid. Wij hebben dat vorige keer ook uitgelegd. Hier wordt eerst een doelstelling vastgesteld. Nadien wordt pas gekeken op welke manier men dat gaat realiseren.

 

Ik ken de maatregelen die in het Vlaams klimaatplan staan, maar vooralsnog is er heel weinig bekend over de andere maatregelen die zullen worden genomen.

 

Dat zijn maatregelen met betrekking tot –35 %, een prima vertaling van wat in het verleden al door Europa naar voren werd geschoven, gelet op de Horizon 2030.

 

Om in dit debat toch wat vooruit te kunnen gaan, denk ik wel dat het aangewezen is, mevrouw de minister, dat u ons toelichting geeft over hoe ver u vandaag staat met de uitrol van uw engagementen voor de Burden Sharing van 2020. U hebt dat engagement opgenomen. U hebt de inspanningsverbintenis gedaan dat u voor 7 000 kiloton ondersteunende maatregelen zou nemen, nieuwe PAM's, Policies and Measures, boven op dat wat al jaren wordt gedaan op het vlak van hernieuwbare energie, op het vlak van de NMBS.

 

Ik zou van u graag vernemen wat er vandaag al in de 7 000 kiloton aan maatregelen zit en hoe ver we daarmee staan. Halen we die 7 000 kiloton of niet? Daarover wil ik graag meer uitleg, zodat we tenminste weten welk spel we spelen.

 

We kunnen immers wel de doelstelling verhogen, maar als blijkt dat wij vandaag in verband met die 7 000 kiloton eigenlijk nog niet staan waar we moeten staan, voor zover dat op federaal niveau moet gebeuren, dan wil ik natuurlijk eerst weten waar we aan toe zijn in relatie tot de Gewesten. Het lijkt mij interessant om dat te vernemen.

 

Collega's, het is duidelijk dat wij deze resolutie niet zullen goedkeuren. Bij de stemming zullen wij ons onthouden, omdat wij vinden dat er vandaag absoluut nog geen duidelijkheid bestaat over de wijze waarop de maatregelen zullen worden gerealiseerd.

 

Wij weten daarnaast ook dat het gros van die maatregelen door de Gewesten moet worden vertaald, wat in de commissie ook heel duidelijk naar voren is gekomen. Mij lijkt het dan wel net zo netjes dat de Gewesten er dan ook hun zeg over mogen doen, zodat zij daarmee aan de slag kunnen gaan.

 

Ik weet wel dat het Waals Gewest zich ook op de 55 %-lijn heeft gezet. Ik heb vernomen dat de resolutie in het Brussels Gewest op een of andere manier nog niet behandeld is en in het Vlaams Gewest werd de resolutie evenmin behandeld. Toch denk ik wel dat het van belang is om te bekijken wat er op gewestelijk niveau mogelijk is.

 

De Vlaamse cijfers werden onlangs door minister Schauvliege gerapporteerd en die zijn dus bekend. In verhouding tot het jaar 2005, het ijkpunt, doet Vlaanderen het 0,5 % beter. We zijn dus nog heel ver verwijderd van die 55 %. Er ging tien jaar overheen om tot een verbetering met 0,5 % te komen. Er rest nog twaalf jaar om het overblijvend deel, namelijk 54,5 %, te realiseren. Zonder dat er duidelijk beleid tegenover staat, lijkt mij dat toch een heel vreemd verhaal.

 

Wie het huidig Vlaams klimaatplan leest, weet wat het betekent om naar 55 % te gaan. Het betekent onder meer dat er in Vlaanderen ongeveer 9 tot 10 miljoen ton CO2 bijkomend moet worden bespaard. In verhouding komt dat overeen met de uitstoot van alle gebouwen in Vlaanderen. In 2030 moeten alle gebouwen in Vlaanderen dus klimaatneutraal zijn om dat percentage te halen. Dat lijken ons toch allemaal vrij verregaande engagementen.

 

Wij zien heel graag rekenwerk. Het is becijferd, in die zin dat er cijfers in de resolutie staan. Ik mis echter een becijfering van de effectieve maatregelen, waarnaar ik heel benieuwd ben. Dat werk komt vooral de Gewesten toe.

 

Mevrouw de minister, van u wil ik graag vernemen wat u vanuit het federaal niveau zult doen en hoever het staat met de 7 000 kiloton, waaromtrent de maatregelen al in 2016 op tafel hadden moeten liggen.

 

13.06  Daniel Senesael (PS): Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier M. Nollet et ses collègues d'avoir initié cette proposition de résolution, que nous avons d'ailleurs cosignée, parce que le dernier rapport du GIEC est sans équivoque: tous les voyants sont au rouge et, depuis l'ère préindustrielle, la température planétaire a déjà augmenté d'environ un degré Celsius. Sans inflexion de la courbe des émissions de gaz à effet de serre, l'augmentation de la température planétaire pourrait atteindre 5,5 degrés à la fin du siècle.

 

En d'autres mots, le statu quo nous mène tout droit à la catastrophe, et ce n'est pas demain que les conséquences négatives se feront ressentir: c'est déjà une réalité quotidienne partout sur la planète. Des records de température battus année après année, des vagues de chaleur, des pluies diluviennes, des ouragans dévastateurs attestent chaque jour que le dérèglement climatique n'est plus une prévision mais bien une réalité vécue par les populations à travers la planète.

 

Face à l'urgence climatique, il faut aller plus vite, plus fort et plus loin. Sans mesures politiques fortes, il sera impossible de respecter l'Accord de Paris. Tel est le message fondamental que porte cette résolution. Le groupe socialiste souscrit à ce texte, qui rejoint les demandes que nous formulons depuis des mois. Nous avons plaidé pour l'inscription de cet objectif de réduction de 55 % des émissions d'ici 2030 dans la résolution interparlementaire votée en octobre.

 

Á cette époque, nos efforts avaient été systématiquement bloqués par d'aucuns. Mais je constate, aujourd'hui, avec plaisir et même bonheur, qu'une large majorité soutient cette ambition renouvelée. J'espère que cela n'est pas juste de l'opportunisme et que ce soutien va se concrétiser par des actions dans les mois et les années à venir car, ne nous trompons pas, cette résolution est effectivement un point de départ. Elle implique que la diplomatie belge aille chercher des alliés européens pour faire bouger l'ensemble des États membres de l'Union européenne.

 

Elle implique aussi que le fédéral, madame la ministre, et que les Régions mettent en place les budgets et les mesures qui permettront d'accélérer la diminution de nos émissions polluantes. Cela passe par des investissements en faveur des transports en commun, l'isolation des bâtiments, une agriculture durable, etc. En fait, cela passe par une modification de l'ensemble des aspects de notre vie. C'est un défi majeur, mais c'est aussi et surtout une opportunité extraordinaire pour redéfinir notre modèle de développement social.

 

La défense de l'environnement doit aller de pair avec l'amélioration des conditions sociales de nos populations. Nous devons donc nous saisir de notre potentiel en termes d'éducation, de compétences techniques, de développement technologique et de conscience citoyenne pour réinventer nos modes de production et de consommation afin que ceux-ci soient compatibles avec un haut niveau de bien-être social et un environnement sain.

 

Cette résolution trace donc l'horizon pour 2030 et 2050, mais beaucoup reste à faire. J'espère donc que mes collègues qui soutiennent aujourd'hui ce texte seront là demain et après-demain quand il faudra libérer les budgets, prendre les mesures courageuses et s'opposer aux lobbies de l'automobile, de la finance ou des énergies fossiles.

 

Mes chers collègues, l'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire. Et, à l'instar de Churchill, j'aime à vous dire, avant les fêtes de fin d'année, que: "Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge."

 

13.07  Damien Thiéry (MR): Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, monsieur Nollet, quelle avancée considérable depuis la COP21, lorsque tout le monde pensait que, après la résolution sur laquelle nous avions travaillé ensemble, tout le monde était cuit! En définitive, nous nous sommes rendu compte qu'entre-temps, nous avions été capables de travailler ensemble à l'élaboration d'une résolution que nous avons présentée au nom de notre pays à Katowice - une première pour notre pays ainsi que pour nos entités fédérées -, en sachant qu'elle n'était pas, pour certains, suffisamment ambitieuse. Il est vrai que l'ambition est une chose et la réalisation avec les moyens allant de pair en est une autre.

 

Je rappellerai ce que je n'ai pas encore entendu jusqu'ici de la part de mes collègues: notre pays - et certainement le niveau fédéral -, n'est pas resté sans rien faire. C'est un élément fondamental car, bien entendu, le climat est un sujet extrêmement important, mais il ne faudra pas faire peur à la population sous prétexte que nous ne faisons rien.

 

Je me plairai à rappeler cinq éléments fondamentaux sur lesquels nous avons évolué dernièrement.

1. La stratégie énergétique fédérale qui entend faire respecter l'Accord de Paris.

2. On n'en parle pas suffisamment mais néanmoins l'avancée est considérable: l'éolien offshore qui permettra à l'horizon 2030 de produire une énergie équivalente à, à peu près, quatre centrales nucléaires. C'est aussi une réalisation de ce gouvernement.

3. On a aussi parlé du burden sharing. Il est clair que, chaque année, il faudra revoir le burden sharing pour être certain que chacun respecte ses engagements.

 

C'est quand même sous ce gouvernement que notre ministre fédérale est parvenue à trouver un arrangement avec les entités fédérées. Cela doit aussi doit être signalé.

4. Un fonds, de l'ordre de 30 millions en 2018, a été créé pour soutenir une trentaine d'initiatives de transition énergétique.

5. La Belgique a été le deuxième pays européen à émettre des obligations vertes, pour un montant de l'ordre de 4,5 milliards d'euros. Cela nous permettra de financer nos politiques de transition dans de nombreux secteurs.

 

Je crois que ces cinq éléments, qui n'ont pas encore été rappelés aujourd'hui, méritaient d'être cités.

 

Bien entendu, il nous reste encore énormément de chemin à parcourir. La proposition de résolution qui nous est présentée aujourd'hui est très ambitieuse. Comme vous l'avez dit, monsieur Nollet, il est hors de question de le minimiser: c'est bien d'avoir des intentions mais, ensuite, il faut les mettre en pratique.

 

On pourrait nous reprocher de n'avoir pas été plus ambitieux dès le mois de septembre. Un certain nombre d'événements se sont produits entre-temps. La marche de 75 000 citoyens dans Bruxelles, qui demandent plus d'ambition encore, ne peut laisser personne indifférent. Cette marche, à laquelle j'ai participé, est dans la mémoire de tous ceux qui y étaient. Il s'agissait de montrer à la population que, si nous n'agissons pas, il y aura un gros problème pour l'avenir. À la population, à ces 75 000 personnes qui se sont déplacées à Bruxelles pour montrer leur souci dans le domaine, il faut dire que, oui, nous sommes bien partis; oui, nous avançons. Mais effectivement, il y a encore à faire.

 

Le deuxième élément qui nous amène à cette proposition de résolution plus ambitieuse est bien entendu le rapport officiel du GIEC. Quand nous nous sommes réunis en commission interparlementaire pour discuter de la résolution à présenter à Katowice, ce rapport n'était pas encore officiellement disponible.

 

Comme vous pourrez le constater, les chiffres présentés par M. Nollet - et que je ne rappellerai donc pas - se montrent encore plus ambitieux que ceux qui sont repris dans le rapport du GIEC. Cela vaut la peine de le signaler.

 

Ensuite, à la COP24 à Katowice, les choses furent extrêmement claires. Des experts venus de tous les horizons nous ont permis de nous rendre compte de l'urgence.

 

Ce sont, bien entendu, les raisons pour lesquelles nous allons soutenir cette proposition de résolution. Cela dit, nous n'oublions pas que nous avions insisté sur la nécessité d'une étude d'impact socio-économique. En effet, comme je l'ai dit en guise d'introduction, c'est très bien de se montrer ambitieux, mais c'est encore mieux de savoir comment nous allons pouvoir financer ces ambitions. Comme convenu, le gouvernement n'a pas attendu le vote en séance plénière pour transmettre ces dernières au comité de concertation.

 

Pour terminer, je voudrais encore rappeler deux aspects. Tout d'abord, comme l'a rappelé dernièrement le premier ministre, notre volonté est de mettre en place une agence fédérale pour le climat, qui sera chargée de concilier tous les intervenants. Je pense, madame la ministre, que vous aurez l'occasion de nous dire à quel point il est difficile, encore aujourd'hui, de réunir un consensus susceptible d'aider les trois Régions à s'y retrouver en vue d'accomplir les actes pour lesquels elles se sont engagées en ce domaine.

 

Ensuite, et le premier ministre en a également touché un mot, c'est à l'initiative du Parlement wallon et - plus exactement - du gouvernement wallon qu'a été exprimée la volonté d'organiser la COP26 en Belgique pour témoigner de la détermination de notre pays dans la thématique climatique.

 

C'est pour toutes ces considérations que nous soutiendrons cette proposition de résolution, dont le sujet - et je terminerai par là, monsieur Nollet - ne doit pas être l'exclusivité des écolos, mais bien un travail partagé entre toutes les fractions de notre Parlement.

 

13.08  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik zal mijn uiteenzetting vanop mijn bank houden, want wij hebben al twee dagen over deze zaken gediscussieerd. Ik zie veel collega's bevestigend knikken. Ik denk dat de standpunten heel duidelijk zijn.

 

Wij zullen deze resolutie steunen. Wij hebben ze mee goedgekeurd. De voornaamste reden hiervoor is dat wij vinden dat de interparlementaire resolutie niet ambitieus genoeg was. Het was een eerste en een belangrijke stap.

 

Het was een belangrijke stap omdat de verschillende parlementen in dit land een ambitieuzer klimaatbeleid eindelijk een ja gaven, maar het was niet ambitieus genoeg. Dat zeggen wij niet alleen, maar dat hebben ook de 75 000 mensen die twee weken geleden hebben betoogd heel duidelijk gemaakt.

 

Wij moeten ambitieuzer zijn. Niet alleen zij zeggen dat, zij worden daarin gesteund door wetenschappers. Als men vraagt waarom die cijfers erin moeten en waarom wij ambitieuzer moeten zijn, mijnheer Wollants, dan is dat omdat is aangetoond dat wij het doel niet zullen bereiken met wat wij nu zouden doen.

 

Het doel moet zijn de planeet redden. Dat kan ietwat pathetisch klinken, maar dat is het wel. De wetenschappers hebben in hun laatste rapport gewaarschuwd dat als we niet naar een temperatuurstijging van 1,5 °C gaan in plaats van naar 2 °C dit desastreus zal zijn.

 

U kunt wel zeggen dat er daar geen maatregelen tegenover staan. Men formuleert altijd eerst doelstellingen en dan moet men de maatregelen zoeken die deze doelstellingen waarmaken. Dat zal inderdaad samen met de Gewesten en de Gemeenschappen en met iedereen moeten gebeuren.

 

Het is goed dat wij ons ervan bewust zijn dat het moet, dat dit het doel is. Als wij dit niet doen en als wij blijven aanmodderen, dan zal dat verregaande gevolgen hebben.

 

Een tweede zaak is dat wij niet alleen een ambitieus klimaatbeleid moeten hebben, maar dat het ook een ambitieus sociaal rechtvaardig klimaatbeleid moet zijn. Dat hebben die 75 000 mensen die hebben betoogd ook heel duidelijk gezegd.

 

Daarvoor wil ik wel waarschuwen, mevrouw de minister. Wij staan 100% achter de doelstellingen in die resolutie, maar men moet zich ervan bewust zijn dat men die doelstellingen niet zal bereiken met alleen maar het verhogen van de taksen. Het zal een spreiding moeten zijn en de sterkste schouders zullen de zwaarste lasten moeten dragen.

 

Ik hoop dat deze regering, de volgende regering en de volgende parlementen zich daar heel goed van bewust zullen zijn.

 

Iedereen zal zijn steentje moeten bijdragen, maar de meest kwetsbaren zullen ook hier de minste bijdragen moeten leveren of zullen steun moeten krijgen van de overheid. Men moet zich daar ten zeerste van bewust zijn.

 

Ik wil alle collega's bedanken, maar in de eerste plaats de collega's van Ecolo-Groen. Zij hebben de aanzet gegeven voor deze resolutie. Het zal een nieuwe stap zijn als wij dit hier, bijna unaniem, kunnen goedkeuren. Ik hoop dan ook dat wij geen nieuwe Fossil of the Day award zullen krijgen.

 

Mevrouw de minister, u hebt gezegd dat deze resolutie u zal helpen in de toekomstige gesprekken met de Gewesten. Ik wens u daarbij veel succes!

 

13.09  Veerle Wouters (Vuye&Wouters): Mijnheer de voorzitter, ik heb een paar vragen en dat niet alleen bij het agendapunt dat nu aan de orde is. Een voorstel van resolutie vraagt de regering om bepaalde handelingen te stellen. Er is de afgelopen dagen wel voldoende gediscussieerd over de vraag wat nu de aard is van de regering. Alleszins heeft zij duidelijk geen volheid van bevoegdheden. Aangezien het toch moeilijk ligt om nu voorstellen van resolutie goed te keuren, voorstellen waarin men de regering, die er geen is, maar een regering in lopende zaken is, vraagt te handelen, zullen wij onderhavig voorstel van resolutie niet goedkeuren.

 

Trouwens, hoe moet dat alles worden gefinancierd? Het is natuurlijk heel makkelijk om voorstellen van resolutie in te dienen en doelstellingen te bepalen, als men geen financieel plaatje maakt. Een van de volgende punten op de agenda is een begroting met voorlopige kredieten. Beste collega's, met een dergelijke begroting mag een regering geen nieuwe initiatieven nemen. We zitten trouwens ook met een regering in lopende zaken.

 

Zijn wij tegen een klimaatbeleid? Helemaal niet. Er moet daarvoor middelen worden uitgetrokken; daar moet werk van worden gemaakt. Maar nader onderzoek van het voorstel doet bij mij de vraag rijzen wie dat alles zal betalen. Ik ben het eens met de vooropgestelde doelstellingen, die ook ik, samen met wil halen, maar we mogen niet naïef zijn. We moeten kunnen vaststellen of een en ander überhaupt haalbaar is en hoe we dat zullen bekostigen.

 

Negen kansen op tien zal men van bedrijven het antwoord krijgen dat zij niet deelnemen, omdat hun concurrentiekracht anders in het gedrang komt. Als men dergelijke initiatieven op het getouw wil zetten, moet men ervoor zorgen - ik treed collega Temmerman op dat punt bij - dat de factuur uiteindelijk niet bij de gewone man terechtkomt. Iedereen is voor het klimaat en men wil ook een bijdrage leveren, maar een en ander moet wel haalbaar zijn.

 

Het komt er dus op neer dat u moet berekenen welk budget u nodig hebt om de doelstellingen te verwezenlijken en onderzoeken waar u het nodige geld zult halen. Dat zijn belangrijke vragen. Zonder een antwoord hierop heeft het voorstel van resolutie helemaal geen zin.

 

Aan de regering wordt de opdracht gegeven om de instanties aan te spreken die zich daarmee moeten bezighouden. Het gaat dus over een doorschuiffederalisme, want het merendeel van die zaken zal door de Gewesten en Gemeenschappen moeten worden gerealiseerd.

 

Voor ons is het klimaat belangrijk. Er moeten stappen worden gezet, maar wel op een realistische manier, met cijfers, een routebeschrijving en een financieringsplan. Dan zullen wij de eersten zijn om in dat verhaal mee te gaan, maar de voorgestelde werkwijze met een vraag aan een regering in lopende zaken, die moet werken met een budget dat geen nieuwe initiatieven toelaat, kunnen wij niet steunen.

 

13.10  Marco Van Hees (PTB-GO!): monsieur le président, mes chers collègues, cette résolution est une bonne résolution et on peut espérer d'ailleurs qu'elle n'en reste pas à ce stade. C'est peut-être, on peut le dire, une première victoire pour les 75 000 manifestants qui ont marché dans les rues de Bruxelles le 2 décembre dernier et qui ont donné un signal très clair. Ils ne lâcheront pas jusqu'à ce que la Belgique se montre plus ambitieuse dans ses objectifs climatiques. Une nouvelle manifestation est d'ailleurs prévue pour le 27 janvier.

 

Même M. Thiéry, libéral, reconnaît le rôle de la voix de la rue, ce qui est assez intéressant. Ne prenez pas cette remarque comme une attaque, c'est un compliment, monsieur Thiéry!

 

Le président: Ceci ouvre tout de même le droit à l'interruption.

 

13.11  Damien Thiéry (MR): Monsieur le président, je souhaite ajouter qu'il s'agissait d'une démarche pacifique. Par ailleurs, monsieur Van Hees, le débat actuel, nous l'avons eu à plusieurs reprises, entre autres en commission. Si j'ai bon souvenir, vous étiez peut-être en train de manifester.

 

13.12  Marco Van Hees (PTB-GO!): J'admire votre perspicacité, monsieur Thiéry. Dans la présente proposition, on trouve la nécessaire augmentation des objectifs en matière de réduction des gaz à effet de serre à l'horizon 2030 et on ne peut que s'en réjouir. En effet, l'absence de cet objectif intermédiaire pour 2030 était l'une des critiques que nous avions formulées concernant la résolution interparlementaire sur le climat adoptée voici quelques semaines à la Chambre.

 

M. Nollet se souvient peut-être de la petite polémique que nous avions eue à ce sujet et au sujet de l'objectif de 2030 par rapport à celui de 2050. On considérait, et on considère toujours, qu'on ne peut pas avoir un objectif ambitieux pour 2050 si on n'a pas un objectif ambitieux pour 2030. Ce n'est pas crédible de se fixer un tout petit objectif pour 2030 et de déclarer que l'on consentira tous les efforts entre 2030 et 2050. La résolution finit par rejoindre cette idée. À ce sujet, on ne peut que se satisfaire du texte de cette résolution.

 

Un autre message fort des manifestants et du mouvement climatique en général nous enthousiasme peut-être un peu moins: celui d'exiger un changement systémique pour répondre aux enjeux environnementaux. Cela se retrouve peut-être moins. Et ce qui se retrouve moins, c'est la remise en question nécessaire des politiques actuels. Cela fait un peu défaut dans la résolution. Si on fait le constat, l'analyse des réalisations de ce gouvernement en matière de réduction des gaz à effet de serre traduit plutôt une augmentation des émissions qu'une réduction de celles-ci.

 

Si on veut contrôler les effets de ce dérèglement climatique, les experts ont calculé que nous allons devoir multiplier nos ambitions climatiques par cinq. Et, comme l'a dit le GIEC, cela exige "des transformations radicales et rapides dans tous les domaines de notre société". C'est en ce sens que le PTB a introduit deux amendements pour compléter cette résolution. Pour le PTB, si on veut sauver la planète, il faut rompre avec cette logique du marché qui est l'explication principale de l'échec de la politique climatique jusqu'ici. La crise écologique demande une approche collective, globale, planifiée, cohérente. Cette approche planifiée implique notamment de remplacer le système ETS relatif aux permis de polluer par des normes contraignantes d'émissions maximales qu'on définirait secteur par secteur. Chaque année, ces normes devraient être de plus en plus strictes, au rythme imposé par l'évolution de quantité de CO2 que nous pouvons émettre pour rester en dessous du 1,5°C.

 

L'autre amendement découle aussi d'une critique que nous avions faite à l'égard de la résolution interparlementaire adoptée voici quelques semaines. Si on introduit cette approche planifiée, on peut abandonner l'idée d'introduire des taxes, telles que la taxe carbone.

 

Le président: Monsieur Van Hees, M. Thiéry souhaite vous interrompre.

 

13.13  Damien Thiéry (MR): Monsieur le président, j'entends M. Van Hees venir avec deux amendements, peut-être même trois. Je n'en sais rien. Je peux déjà dire à M. Van Hees que, malheureusement, je ne pense pas que nous voterons pour ses amendements, car nous n'avons pas eu le temps de les examens. Par contre, s'il était venu en commission pour les présenter, peut-être aurions-nous pu les prendre en considération.

 

13.14  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur Thiéry, je pense qu'il y a là un petit souci, parce que depuis quatre ans que le PTB découvre les mœurs parlementaires, à chaque plénière, à la dernière minute, on reçoit une flopée d'amendements que l'on doit analyser, sur lesquels on doit se prononcer et sur lesquels on doit prendre position en un temps record. Ici, vous prétextez l'introduction de nos amendements en séance plénière pour dire que vous n'allez pas voter en leur faveur. Excusez-moi, mais si vous avez des objections de fond contre ces amendements, ils seraient mieux venus que vos arguments formalistes! Ces échappatoires ne vous grandissent pas et ne grandissent pas le MR, mais vous disposez encore d'un peu de temps pour changer d'avis sur ces amendements.

 

Le deuxième amendement, c'est qu'il est nécessaire d'abandonner des idées de taxes comme la taxe carbone. Jusqu'ici, seul le PTB est contre ce genre de taxe, mais peut-être que le mouvement des Gilets jaunes qui est né en France justement contre la taxe carbone fera évoluer les esprits. En effet, quand on voit les pays où la taxe carbone est appliquée, elle consiste simplement à rajouter aux accises de nouvelles formes d'accises supplémentaires qui ne font qu'augmenter une taxe qui est à la fois injuste socialement et totalement inefficace sur le plan environnemental parce que ce sont des taxes alibi.

 

Si on sous-finance la SNCB d'une part, on sait que les gens vont être obligés d'utiliser leur voiture et de consommer du carburant. La preuve de cette inefficacité, c'est que ces taxes sont efficaces budgétairement. Elles ne peuvent pas être efficaces à la fois budgétairement et sur le plan de l'environnement, parce que si elles sont efficaces budgétairement, cela signifie qu'on n'est pas parvenu à changer le comportement des consommateurs. C'est la raison pour laquelle nous introduisons ces deux amendements.

 

13.15  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur Van Hees, les communistes revendiquent se référer au rapport du GIEC. Les communistes revendiquent s'exprimer au nom des 75 000 manifestants.

 

Mais quand on sait que, dans le rapport du GIEC, il est fait appel à un signal pris et donc à une taxation des pollutions de gaz à effet de serre, que les manifestants eux-mêmes revendiquent l'instauration d'un signal pris et donc d'une taxation de CO2,, il ne m'est pas facile de comprendre la cohérence de votre démarche. Quand je constate que le peuple qui a marché sur Bruxelles, pour reprendre vos termes, revendique des choses et que vous ne les relayez pas ici, je ne sais pas comment je dois l'interpréter. Quelle est la cohérence des communistes en la matière?

 

Avec votre deuxième amendement, vous voulez supprimer le système ETS et installer des normes. En fait, des normes existent déjà pour toute une série de pollutions. L'avantage du système ETS, c'est qu'il permet de soutenir les entreprises, les pays, les Régions, les communes qui vont plus loin que les normes.  Ces derniers peuvent alors capter, sous forme de financement, un avantage que les autres doivent payer parce qu'ils répondent juste aux normes.

 

Je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas mettre en place un système d'un point de vue théorique. Ici, vous supprimez tout le système. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire évoluer. On a d'ailleurs fait des propositions en la matière. Mais vous supprimez toute idée de travailler sur le signal pris. Autrement dit, vous interdisez la possibilité de soutenir davantage ceux qui vont plus vite que les normes. 

 

Je comprends que dans un système planifié, ce soit compliqué à imaginer. Mais dans un système où on fait confiance aux acteurs et où on soutient les acteurs qui vont plus vite que les normes que vous voulez imposer (et je comprends qu'à un moment donné, il faille des normes), je ne peux pas vous suivre. Un système planifié n'est pas la solution dans ce genre de situation quand des acteurs vont plus loin que la planification.

 

13.16  Marco Van Hees (PTB-GO!): Je remercie M. Nollet pour cette clarification. Je constate d'ailleurs qu'il est applaudi, y compris par les bancs libéraux, ce qui montre effectivement que des convergences sont possibles pour l'avenir.

 

Au-delà de cela, monsieur Nollet, vous me dites que les manifestants ont manifesté contre ce que nous avons proposé. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Les manifestants ont proposé qu'on change ce qui a été fait jusqu'à présent et qui est inefficace. Et qu'est-ce qui est inefficace jusqu'à présent? C'est le marché, car le marché n'a pas marché, tant en ce qui concerne la production d'énergie qu'en ce qui concerne la réduction des émissions. Le marché, notamment le système ETS, n'a pas marché car il constitue un permis de polluer. On donne aux industries la possibilité de polluer, et les taxes carbone suivent la même logique, à savoir que si vous pouvez payer, vous avez le droit de polluer.

 

Je pense qu'il ne faut pas donner le droit de polluer. Il faut interdire la pollution et, pour ce faire, il faut un plan. Là, on diverge, on pense que la planification est la seule solution crédible pour avancer sur le plan environnemental. J'en veux pour preuve que, jusqu'ici, le marché est la voie qui a été suivie, et on voit l'échec que cela représente en Belgique. Ces dernières années, les émissions ont augmenté plutôt que de diminuer, telle est la réalité.

 

13.17  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Je ne peux absolument pas vous suivre. Vous êtes dans la caricature lorsque vous dites que le marché n'a pas marché. Moi je vous parle des acteurs, des acteurs qui vont plus vite, premièrement, que vos normes et, deuxièmement, que le marché. Ces acteurs, il faut pouvoir les soutenir; c'est cela qui est proposé ici dans ce mécanisme. Or, vous refusez ce type de mécanisme. Je ne vous suis absolument pas, peu importe.

 

J'essaie de comprendre la cohérence pure de votre raisonnement. Vous dites qu'il faut sanctionner les mauvais comportements. Dans ce cas, expliquez-moi pourquoi vous ne voulez pas poursuivre la politique des centres-villes au sein desquels on interdit les voitures parce qu'on les sanctionne par le biais des taxes de parking. Pourquoi le PTB refuse-t-il, à Charleroi par exemple, la politique que nous soutenons et qui consiste à interdire ou à sanctionner financièrement les comportements polluants dans le centre-ville? Je ne comprends pas pourquoi les communistes refusent cette forme-là, qui par ailleurs est en cohérence avec ce qu'ils disent.

 

La situation est compliquée. Je suis content de voir que vous allez nous rejoindre sur le vote final de la résolution, du moins je l'espère, mais vous devez comprendre que ce n'est pas parce que vous faites des grands discours sur l'environnement que vos propositions sont concrètement utiles à l'environnement.

 

13.18  Marco Van Hees (PTB-GO!): Les libéraux ont un peu moins applaudi. Quelques-uns parmi eux l'ont fait. Voilà, c'est bien!

 

13.19  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Répondez sur la cohérence!

 

13.20  Marco Van Hees (PTB-GO!): La cohérence est toujours la même. Pourquoi sommes-nous contre la pénalisation des citoyens via, par exemple, les parkings payants à Charleroi? Parce qu'il n'y a pas de solution offerte à ceux qui veulent prendre un autre moyen de transport que la voiture.

 

On casse les transports en commun. On a défendu la gratuité de ceux-ci. Pour cela, nous étions seuls. S'il n'y a pas de solution à ce niveau-là, les gens sont obligés de prendre leur voiture. On le voit avec ce gouvernement fédéral qui a réduit la dotation de la SNCB. D'un côté, les transports en commun sont cassés et d'un autre côté, on fait payer les gens qui n'ont pas la possibilité de les prendre. Les gens sont donc pénalisés. C'est le problème de la politique environnementale axée sur la logique de faire payer les gens. C'est antisocial et inefficace d'un point de vue environnemental.

 

13.21  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur Van Hees, vous dites qu'il est antisocial de faire payer ceux qui ont leur bagnole, à Charleroi, au centre-ville. Savez-vous qui n'a pas de voiture à Charleroi? Les plus  pauvres, les pensionnés; ceux qui n'ont pas les moyens ou ceux qui font le choix de ne pas en avoir – vous avez raison, monsieur Laaouej, il y en a aussi. Mais ce n'est pas à ces derniers que je pense. Je pense à ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter une voiture.

 

Vous dites aujourd'hui qu'avec votre politique et vos propositions, vous faites des cadeaux à ceux qui ont les moyens d'acheter une voiture et vous oubliez que ceux qui n'ont pas les moyens, eux, auraient bien besoin de bénéficier des taxes qui sont des recettes pour les communes concernées. C'est aussi en cela que je diverge fondamentalement de votre système communiste.

 

13.22  Marco Van Hees (PTB-GO!): Je pense que vous prenez une petite catégorie de gens qui n'ont pas de voiture. De nombreuses personnes ont un emploi et ont une voiture parce qu'elles y sont obligées pour leur emploi, et elles ont un salaire de misère. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement les gens qui n'ont pas d'emploi qui vivent dans la misère. De plus en plus, il s'agit de gens qui ont un emploi, qui ont une voiture pour s'y rendre et qui ont un salaire de misère. C'est la réalité de la Belgique, monsieur Nollet. Vous ne la connaissez peut-être pas, mais c'est la réalité des working poors, comme on les appelle aux États-Unis, où les gens ont un emploi mais sont pauvres.

 

Je vais prendre mon exemple, si vous permettez que je prenne un exemple personnel. Pour prendre le train pour me rendre à la Chambre à Bruxelles, je suis obligé de me rendre à la gare. La petite gare de campagne vers laquelle je me rends est de moins en moins bien desservie. Les derniers trains de la journée ont été supprimés. On m'oblige à me diriger vers La Louvière ou Charleroi. On pousse les gens à se rendre dans les grandes villes, notamment par la politique de désertification ferroviaire. C'est une réalité aussi.

 

C'est la réalité vécue par les gens: devoir prendre leur voiture pour aller prendre le train, pour ceux qui en ont la possibilité. De nombreuses personnes n'ont pas la possibilité de prendre le train à cause de leurs horaires.

 

13.23  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, tussen alle karikaturen door over het klimaat, zal ik mijn verhaal vertellen.

 

Mijn moeder is 78 jaar, is slecht ter been en heeft geen auto want zij heeft daar geen geld voor. Zij doet wat zoveel mensen doen die een klein pensioen hebben en daar niet mee rondkomen: zij vraagt of zij met iemand kan meerijden, of wij nemen samen de trein, of wij huren een cambio, een deelwagen — wat overigens een prachtig initiatief is. Samenwerken, heet dat dan, om ervoor te zorgen dat zij geraakt waar zij moet geraken en dat het betaalbaar is — voor mensen met een kleine portemonnee.

 

Ik heb twee kinderen, die allebei, het ene tien weken en het andere vijf weken, te vroeg geboren zijn. Sinds hun geboorte gebruiken zij de aerosol en daarna stapten zij naadloos over op de puffer. Het ene is nu acht jaar en het andere elf.

 

Mijn kinderen zijn hun oma, die ondanks haar kleine portemonnee toch nadenkt over hoe het anders kan, daarvoor ontzettend dankbaar.

 

Men doet alsof nadenken over ecologische maatregelen niet kan zonder de meest kwetsbaren te sparen. Ik heb daar lak aan! De luchtvervuiling in Vlaanderen kost ons vandaag gemiddeld 7,5 maand van ons leven. En laat ik het ook even over de geldelijke kost hebben. De luchtvervuiling kost ons, hier in België, 8 miljard euro per jaar. Dat is de kost van de luchtvervuiling.

 

Groen en natuur brengen jobs op. Het netto-effect van kiezen voor een andere economie betekent 60 000 jobs extra. Dat is het netto-effect, en dat is dus niet ingecalculeerd zoals in alle doemscenario's die hier worden uiteengezet, ingecalculeerd wat er eventueel zou verdwijnen. En dat effect is netto positief, mijnheer Wollants.

 

De droogte van dit jaar heeft 270 miljoen euro gekost voor de landbouw. Dat is de kostprijs van de klimaatverandering, alleen al voor de landbouw in Vlaanderen. De schade na de overstromingen kostte wereldwijd 90 miljard euro op het vlak van economie en infrastructuur.

 

En dan is er het Nationaal Park Hoge Kempen, in Limburg, een fantastisch economisch verhaal. Men komt vanuit China kijken hoe men de steenkoolindustrie kan converteren tot een positief verhaal. Dat park heeft een positief effect op het leefmilieu en het leven van laaggeschoolden met een klein loon.

 

Het verhaal over de kostprijs en over hoe realistisch wij moeten zijn in het klimaatdebat, ben ik dus meer dan beu. Wachten met ingrijpen en een andere weg inslaan, kost ons jaarlijks ettelijke miljarden.

 

Realisme in het klimaatdebat? Ja, graag, maar maak dan eerlijk de rekening. Maak eerlijk de rekening en ga na wat het ons vandaag al kost. De verandering moet nu. Wij zijn nog ver verwijderd van de anderhalve graad die eraan zit te komen met al wat wij al hebben uitgestoten. In dat geval zult u merken dat alle calculaties, van het VITO, van het Planbureau en van alle ernstige economische onderzoekscentra, aangeven dat ingrijpen een positief effect zal hebben.

 

Men moet natuurlijk willen. Ja, er zijn inspanningen nodig. En, ja, die zullen sociaal moeten zijn. De transitie zal sociaal eerlijk zijn of ze zal niet zijn, daarover ben ik het eens. Maar het zijn de sociaal kwetsbaren die vandaag het grootste slachtoffer worden.

 

Ja, mijnheer Wollants, het zal stevige inspanningen vragen. Er zal een verandering van tijdperk nodig zijn. Maar vasthouden aan verouderde technologieën zal ons alleen maar achteropstellen op het vlak van het concurrentieniveau. Stop dus met op de rem te staan en met te doen alsof het hier om een verhaal gaat dat alleen maar negatief is. Ik herhaal, zoals ik in de commissie al zei, dat wij in Europa dagelijks 1 miljard euro uitgeven aan energie en aan buitenlandse dictators. Stel u eens voor wat wij met dat geld kunnen doen als wij het investeren in een circulaire groene economie ten dienste van onze burgers!

 

Ik heb er dus mijn buik van vol om voortdurend te horen wat het wel zal kosten. Ja, de klimaatverandering kost ons vandaag inderdaad veel: ontzettend veel op het vlak van onze gezondheid, ontzettend veel op het vlak van economische impact, ontzettend veel op het vlak van voedselvoorziening en ook ontzettend veel op het vlak van adaptatie, van het gebrek aan groen en natuur.

 

President Kennedy heeft ooit een plan naar voren geschoven. En toen hij zei "wij gaan naar de maan", heeft hij niet telkens alle overwegingen aangehaald om het misschien niet te doen. Hij zei dat een maanlanding zijn ambitie was en dat Amerika dat zou doen. Wel, dat is wat wij vandaag over de klimaatresolutie zeggen: dat is onze ambitie en dat zullen wij doen.

 

En mocht president Kennedy niet die ambitie hebben gehad en men niet naar de maan zou zijn geweest, er zou niets veranderd zijn. Maar als wij nu de zaken niet veranderen, dan weten wij wat het resultaat zal zijn.

 

Als u uw kinderen en kleinkinderen nog in de ogen wilt kijken, dan mag u zich gerust opnieuw onthouden. Dit gaat over het feit dat er geen planeet B is. Wij kunnen op de maan niet leven, laat staan op Mars. Wij zullen het dus met deze planeet moeten doen.

 

Het tijdperk verandert en sommigen hebben het daar moeilijk mee. Sommigen proberen een ander verhaal dat niet gewerkt heeft, daarop te plakken en blijven even categorisch op dezelfde manier denken. De verhalen van het verleden zullen wij achter ons moeten laten. Het is u misschien ontgaan, maar de Nobelprijs voor Economie is dit jaar naar de heer Nordhaus gegaan. Hij heeft over het milieu en de impact ervan op de economie heel mooie zaken geschreven. In de economische wereld zijn de geesten gerijpt. Ik wil heel uitdrukkelijk zeggen aan de collega's van de andere partijen, met uitzondering van de N-VA, dat ik heel blij ben dat de geesten in dit Parlement eindelijk zijn gerijpt. Ik ben blij dat de 75 000 mensen die de straat op kwamen en vorige week in kleineren getale hier voor het Parlement stonden, en hun kinderen, die ook al hier in het Parlement hebben gestaan, eindelijk gehoor hebben gekregen.

 

Laten wij die stap zetten. Laten wij die resolutie goedkeuren. Laten wij samenwerken, niet om te zien wat er allemaal voor ons ligt en hoe hoog de berg is die voor ons ligt, maar om die berg te beklimmen en samen te genieten van het uitzicht. Dat is onze oproep.

 

Weet u wat? Wij zijn bereid om die inspanning aan te gaan. Door dit niet te doen, zult u eenzaam beneden blijven. En daar wil ik liever niet staan, als het overstroomt.

 

13.24  Marie-Christine Marghem, ministre: Monsieur le président, je vais exprimer en quelques mots un point de vue que j'ai eu l'occasion de développer en commission. Je vais le synthétiser ici, sachant qu'il s'agit d'une résolution.

 

Je me réjouis de l'existence de cette résolution et du travail qui a été accompli autour de ce dossier très important.  Pour moi, c'est la suite et l'expression plus précise du travail interparlementaire que vous avez mené dans un cadre précédent. J'ai utilisé ces instruments dans les cénacles où je devais plaider la cause du climat pour manifester la volonté de la Belgique de tendre ses ambitions vers des jalons beaucoup plus fermes, beaucoup plus forts et beaucoup plus rapides.

 

J'ai entendu quelques critiques, certes légitimes, qui doivent être corrigées. M. Thiéry l'a fait de belle façon. Il a rappelé quelle a été l'action de ce gouvernement par l'intermédiaire de votre serviteur tout au long de ces quatre années afin de faire avancer la cause de la lutte contre le réchauffement climatique. Dans ce contexte, j'ai déjà eu l'occasion de faire ce que vous demandiez que nous fassions à travers cette résolution au départ du vote intervenu en commission. En effet, hier matin, j'étais en Comité de concertation et, avec le premier ministre, j'ai relayé le contenu de cette résolution auprès des membres dudit Comité, c'est-à-dire les ministres régionaux dans le cadre de cette enceinte institutionnelle. J'ai eu de leur part un accueil positif, certes pas encore unanime, qui m'a permis d'en parler hier aux collègues ministres européens de l'Énergie réunis à Bruxelles au sein d'un Conseil informel. Nous parlions de différents sujets, notamment de l'augmentation des ambitions européennes en matière de renouvelable.

 

J'ai eu l'occasion de signaler à l'ensemble de mes collègues que nous allions adresser à la Commission européenne le Plan national Énergie Climat de la Belgique et que nous allions sûrement, dans les mois qui viennent, adresser des avenants à ce Plan pour autant que nous parvenions, dans le cadre de nos réunions mensuelles avec les collègues régionaux, à établir une série de mesures qui nous mettent en adéquation avec les ambitions qui sont contenues dans la résolution dont je leur ai parlé au Comité de concertation.

 

La Commission européenne a accueilli cette proposition de manière tout à fait favorable puisque dans le travail qu'elle mènera durant l'année 2019, elle examinera la proposition faite par la Belgique, qui est à l'état de projet, et elle y fera ses recommandations.

 

À ce sujet, un point précis qui a été relevé tout à l'heure par l'un des orateurs concerne par exemple le pourcentage proposé par la Belgique en matière d'énergie renouvelable sur la consommation finale brute des habitants de ce pays en 2030, c'est-à-dire notre burden sharing 2021-2030.

 

Je rappelle quand même que ce pourcentage, s'il est câblé sur une diminution de gaz à effets de serre de 35 % et s'il paraît inférieur à l'ambition rehaussée de la directive européenne en matière de renouvelable qui se monte à 32 %, n'est pas obligatoire ni liant ni contraignant dans le chef de chaque pays européen. Les 32 % sont à effectuer par l'ensemble de l'Europe.

 

La Commission européenne, qui va recevoir l'ensemble des Plans nationaux Énergie Climat, va examiner les propositions faites par tous les pays, sachant que certains d'entre nous, au sein de l'Europe, sont très avancés ou ont une possibilité territoriale et maritime qui leur permet d'avoir un déploiement éolien beaucoup plus fort que le nôtre. Voici le premier point que je voulais souligner.

 

Le deuxième point que je voulais souligner, c'est que le rehaussement des ambitions européennes en efficacité énergétique à 32,5 % et en renouvelable à 32 % fixe déjà la barre beaucoup plus haut que -40 % de diminution de gaz à effets de serre, par le fait même du rehaussement de ces efforts en efficacité énergétique et en renouvelable.

 

Dès lors, pour atteindre la barre des 55 %, l'effort est beaucoup moins important si, et seulement si, nous accomplissons dès maintenant des actions fortes qui s'ajouteront à celles contenues dans notre Plan national énergie-climat pour nous permettre de concrétiser ensemble, au niveau européen, des ambitions élevées en 2030, comme celles qui sont contenues dans votre résolution.

 

Je sens, à la teneur des débats, que cette résolution sera votée à une très large majorité. J'en appelle évidemment au groupe qui s'est abstenu en commission, alors que tous les groupes n'étaient pas présents. Monsieur Van Hees, votre groupe n'était pas présent. Je le dis.

 

Vous avez voulu relancer un débat auquel vous auriez pu participer en commission. Nous y avons regretté votre absence.

 

Quant à la N-VA, qui a participé à ce débat, j'aimerais évidemment inviter ses membres à s'inspirer de cet élan vers plus d'ambition. Cela ne signifie pas qu'en parallèle, des actions ne seront pas menées - actions auxquelles nous devrons, tous ensemble, travailler. En tout cas, les ambitions sont nécessaires pour donner l'impulsion qui convient au développement d'initiatives volontaristes prises avec la société civile, les entreprises et les institutions de notre pays, afin que la Belgique redevienne un leader en ce domaine.

 

C'est pourquoi j'invite tous les parlementaires, quelle que soit leur fraction politique, à soutenir cette proposition de résolution qui nous permettra - aux ministres régionaux et à moi-même - de poursuivre le travail ambitieux de la Belgique.

 

13.25  Bert Wollants (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, ik wil eerst en vooral zeggen dat ik het toch wel verbazingwekkend vind dat men hier een plaatje ophangt alsof er absoluut niet naar een doelstelling of naar maatregelen mag worden gevraagd en niet mag worden nagekeken hoe dit moet worden gerealiseerd. Dit is des te verbazingwekkender als men weet dat wij de laatste 10 jaar een halve percent hebben gerealiseerd en er nog 54,5 % moet volgen.

 

Blijkbaar mogen wij geen discussie voeren over welke maatregelen nu precies gewenst zijn en wie dit zal betalen. Ik meen dat de oproep van mevrouw Temmerman op dat vlak zeker op zijn plaats is. Wij moeten kijken hoe wij ervoor kunnen zorgen dat dit niet bij de verkeerde mensen terechtkomt en wie dit dan wel zal betalen.

 

Blijkbaar wordt hier eerder gekeken wie met het morele vingertje moet worden terechtgewezen vanuit de morele hoge toren. Vervolgens zegt men dat er een resolutie moet worden goedgekeurd zonder de cijfers te kennen en zonder te weten wie het zal betalen. Dat soort zaken vind ik vrij straf.

 

Mevrouw de minister, ik had u ook gevraagd om even toe te lichten of u ondertussen die 7 000 kiloton hebt bereikt. U hebt in het samenwerkingsakkoord als taakstelling gekregen om tegen 2020 voor 7 000 kiloton aan bijkomende maatregelen te formuleren. Dit komt boven op wat er in de offshore gebeurt want dat staat in andere doelstellingen geformuleerd. U kent het samenwerkingsakkoord net zo goed als ik.

 

De vraag is dan ook of u dit cijfer hebt bereikt. Zo nee, is het al te gemakkelijk om nu allerlei beweringen te doen en voorstellen te formuleren. Wellicht zal ik dit eens in een vraag aan u of aan uw opvolger moeten formuleren.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De bespreking is gesloten.

La discussion est close.

 

*  *  *  *  *

Ingediende amendementen:

Amendements déposés:

 

Demande 3(n)/ Verzoek 3(n)

  • 4 – Raoul Hedebouw cs (3416/7)

Demande 4(n) / Verzoek 4(n)

  • 5 – Raoul Hedebouw cs (3416/7)

*  *  *  *  *

De stemming over de amendementen wordt aangehouden.

Le vote sur les amendements est réservé.

 

De stemming over de aangehouden amendementen en over het geheel van het voorstel zal later plaatsvinden.

Le vote sur les amendements réservés et sur l’ensemble de la proposition aura lieu ultérieurement.

 

Begrotingen

Budgets

 

14 Ontwerp van Financiewet voor het begrotingsjaar 2019 (3432/1-5)

14 Projet de loi de Finances pour l'année budgétaire 2019 (3432/1-5)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

14.01  Benoît Piedboeuf, rapporteur: Monsieur le président, mon collègue Van Biesen et moi-même renvoyons au rapport écrit. Nous avons eu l'occasion d'en prendre connaissance aujourd'hui et nous n'avons pas de remarques à formuler. Je n'en ai pas non plus reçu de la part de collègues. Il y a 24 pages. Si mes collègues veulent qu'on les lise, on peut le faire. L'essentiel du débat portait sur l'enveloppe bien-être, sujet que nous allons à nouveau aborder, à mon avis.

 

14.02  Eric Van Rompuy (CD&V): Collega's, wij hebben gisteren een grondige bespreking gehad over de Financiewet, de problematiek van de voorlopige twaalfden en wat men daar al dan niet mee kan doen. Uiteindelijk is het ontwerp door de commissie unaniem goedgekeurd. Het is dus de wens van de commissie om in de volgende maanden zowel de regering als het Parlement de mogelijkheid te geven om met voorlopige twaalfden te werken.

 

Er is wel wat discussie geweest over wat nieuw beleid is en over de vraag of nieuw beleid doorgevoerd kan worden in een stelsel van voorlopige twaalfden. Het Rekenhof is daarover duidelijk geweest. Ik verwijs naar de wet van 22 mei 2003. Over de mogelijkheid om al dan niet voorlopige twaalfden aan te wenden, is de wet zeer duidelijk: "De voorlopige twaalfden mogen niet worden aangewend voor uitgaven van een nieuwe aard waartoe de wetgever voordien geen machtiging heeft verleend."

 

Wij hebben daarna een hele discussie gehad over de welvaartsenveloppe. Zowel de minister als het Rekenhof was duidelijk daarover. De welvaartsenveloppe was in 2017 voor 50 % opgenomen in de interdepartementale provisie. Die middelen werden in 2018 geïntegreerd in het globale beheer. Dat wil zeggen dat de begroting 2018 helemaal geen middelen bevatte voor de welvaartsenveloppe. Hoewel de door de regering opgemaakte begroting 2019 wel degelijk nieuwe maatregelen bevatte, met betrekking tot een nieuwe cyclus, mogen die maatregelen niet in het wetsontwerp worden opgenomen, omdat de begroting die de Kamer het laatst heeft aangenomen, in 2018, geen middelen bevatte voor de welvaartsenveloppe.

 

Het is dus duidelijk dat wij in dit stadium de welvaartsenveloppe niet kunnen integreren in het geheel bij wijze van amendement.

 

De minister van Begroting zei echter dat dit betrekking heeft op het eerste kwartaal van 2019, terwijl een eventuele welvaartsenveloppe pas vanaf de maanden april en mei wordt aangesproken. In de huidige ongeziene situatie is het dan ongepast om avontuurlijk om te gaan met de bestaande wetgeving. De welvaartsenveloppe kan evenwel op ieder moment door het Parlement, in april of mei, ter sprake worden gebracht.

 

Wij hebben ook aan het Rekenhof gevraagd hoe wij daarmee kunnen omgaan. De heer Rion van het Rekenhof zal ons adviseren als die welvaartsenveloppe nodig is voor het interprofessioneel overleg en als wij die uitkeringen willen toekennen, waarover in de commissie unanimiteit bestond. Het bedrag van 350 miljoen is daar opgenomen.

 

Op basis van de bespreking hebben wij een heel goede beslissing genomen met een amendement omtrent die welvaartsenveloppe. Ik weet dat er daaromtrent heel wat argumenten zijn, maar verschillende leden van de commissie zeiden dat dit niet uitsluit dat het in de komende maanden kan in het Parlement, in het kader van het interprofessioneel overleg, in het kader van de problematiek die ernstig is, het verhogen van de minima, met advies van het Rekenhof, omdat wij niet buiten de wetgeving mogen gaan. De wetgeving is op dat vlak toch heel duidelijk geformuleerd.

 

Ten tweede, in verband met die voorlopige twaalfden en de discussie die kan gevoerd worden over het feit dat over de begroting 2019 niet gestemd is, om die begroting 2019 waar te maken, zijn er heel wat maatregelen nodig. Na het verslag van het Monitoringcomité hebben wij gezien dat er voor ongeveer 2,3 miljard aan maatregelen is genomen die door de regering in de begroting zijn geïntegreerd en die ook in de algemene toelichting staan.

 

Wij mogen dat niet verwarren met een projectie van het budgettaire resultaat van de voorlopige twaalfden. Ik denk dat op dit ogenblik niemand in staat is om precies te zeggen dat de voorlopige twaalfden een bepaald soort uitgavenpatroon en inkomstenpatroon zullen kennen en dat dit zal leiden tot die meeruitgaven of die minder inkomsten. Ik denk dat het op dit ogenblik voorbarig is om die discussie te voeren.

 

De begroting 2019 kon hier worden behandeld, maar is niet behandeld. Er zitten daarin een aantal maatregelen, waaronder ook een aantal maatregelen die in het Parlement werden betwist. Wij hebben de Europese Commissie en het Rekenhof gehad en wij hebben de antwoorden gekregen van de ministers van Begroting en Financiën. De Europese Commissie heeft gezegd dat er risico's verbonden zijn aan deze begroting. Ik denk dat er inderdaad een aantal risico's zijn, maar de regering heeft een aantal argumenten gegeven die aantonen dat die risico's goed ingecalculeerd zijn. Wij mogen dat niet verwarren met dit ontwerp.

 

Projecties over voorlopige twaalfden zijn totaal voorbarig als ze worden vergeleken met de begroting 2019, zoals die gestemd zou zijn. Ze is behandeld in de commissie. Daar gaven ook heel wat aspecten aanleiding tot discussie. Woord en wederwoord hadden daaraan, misschien in de plenaire vergadering, een aantal zaken kunnen toevoegen, maar dat is niet gebeurd.

 

CD&V zal dit ontwerp voorlopige twaalfden, deze noodbegroting, goedkeuren in de context van de besprekingen in de commissie. Wij hebben van de regering en van het Rekenhof heel duidelijke instructies gekregen en wij moeten de zaken die de komende maanden moeten gebeuren, kunnen bekijken in de context van de wetgeving.

 

14.03  Peter De Roover (N-VA): Mijnheer de voorzitter, wat betreft de noodbegroting - ik neem de terminologie over -, de voorlopige twaalfden, de Financiewet, die wij, neem ik aan, hier zullen goedkeuren - het spreekt voor zich dat mijn fractie daaraan haar goedkeuring zal hechten -, moeten er toch een paar misverstanden uit de weg worden geruimd.

 

Ten eerste, naargelang de beslissingen met het oog op het ontslag van de regering is het mogelijk dat het Parlement nog een periode actief blijft. Dat betekent dat er geen enkele reden is waarom zaken waarover een meerderheid van de parlementsleden het eens is, niet meer zouden worden goedgekeurd. Mijn fractie heeft al een aantal initiatieven genomen. We zullen daarover kunnen discussiëren en bekijken of ze eventueel aangepast moeten worden.

 

Wij hebben dus wetsvoorstellen ingediend die uitvoering geven aan afspraken die in de regering-Michel I gemaakt zijn. Er is geen enkele reden waarom die niet tot een goed einde zouden kunnen worden gebracht, als wij elkaar bij de uitvoering kunnen vinden. In dat geval zal het Parlement in de volgende maanden trouwens juist een grotere rol toebedeeld krijgen dan anders het geval zou zijn.

 

Het gaat hier over de erfenis van de Zweedse regering-Michel I. Het sociaal-economische beleid was niet het punt waarop wij elkaar verloren zijn. Dat betekent dat wij ongetwijfeld nog een meerderheid zullen kunnen vinden voor een hele reeks wetsvoorstellen. De aangekondigde hervormingen, die wellicht geen goede einde zullen kunnen vinden in het kader van het regeringswerk, zullen ongetwijfeld ingang kunnen vinden via het werk van het Parlement.

 

Ik neem aan dat iedereen die aandringt op verantwoordelijk gedrag, zowat allen hier dus, die voorstellen ook in dat licht zal bekijken. Wij zullen van onze kant andere voorstellen in dezelfde richting bekijken in de geest van de vroegere afspraken, ze beoordelen en ze desgevallend goedkeuren.

 

Voorts moet er toch worden opgepast met voorspellingen over de budgettaire effecten van een begroting met voorlopige twaalfden, als zou die automatisch in de ene of de andere richting gaan. Vergeet ook niet dat een begroting ook maar een bovengrens aangeeft; niemand is verplicht om de middelen daarin allemaal uit te geven.

 

Bovendien werken we nu met schijven. Het risico dat misschien wel zou kunnen bestaan om in de maanden voor de verkiezingen wat voluntaristischer te zijn in de bestedingen, wordt op die manier technisch al wat ingeperkt. Ook dat zou een voordeel kunnen zijn. De bewering dat de techniek waartoe we vandaag onze toevlucht moeten nemen, per definitie aanleiding zal geven tot een grote budgettaire ontsporing, is een voorspelling, die absoluut niet hoeft uit te komen. De regering in lopende zaken, indien de beslissing van de Koning in die richting gaat, zal zeker een belangrijke verantwoordelijkheid dragen om dat te vermijden. Het Parlement kan dan weer zijn verantwoordelijkheid opnemen in het aanvullende, wetgevende werk wat dat betreft. Tegen die achtergrond zullen wij onze goedkeuring verlenen.

 

Ten slotte merk ik op dat wij ons om technische redenen niet bij een aantal voorstellen waarover gisteren werd gediscussieerd, hebben aangesloten. Ik denk onder andere aan de voorstellen inzake de welvaartsenvelop. Laat het duidelijk zijn: dat was geen voorafname op een inhoudelijk standpunt. De discussie ter zake moet en zal hier nog worden gevoerd en ook daar ligt het antwoord niet besloten in een financiewet met voorlopige twaalfden. Wij rekenen er dus op dat bij de uitvoering daarvan de regering in lopende zaken en de verantwoordelijke ministers er met passende terughoudendheid op zullen toezien dat er geen budgettaire ontsporingen uit voortvloeien. Er is immers geen enkele reden om ervan uit te gaan dat dat een automatisme zou zijn.

 

Wij zullen daar alleszins mee op toekijken vanuit de Kamer. Bovendien zullen wij zeer constructief meewerken, zodat de afgesproken hervormingen op sociaal-economisch vlak van Michel I kunnen worden uitgevoerd. Dat is ook de reden waarom wij afgelopen week al diverse voorstellen ter zake hebben ingediend.

 

14.04  Frédéric Daerden (PS): Monsieur le président, je ne reviendrai pas sur les raisons qui auraient poussé le premier ministre à annoncer dès mardi le retrait du projet de budget et de passer au système des douzièmes provisoires.

 

Je m'attarderai sur l'élément de l'enveloppe bien-être tel qu'évoqué par M. Van Rompuy. Comme il l'a justement dit, suite au retrait du budget et à ce système des douzièmes provisoires, il n'y a plus de crédits budgétaires pour financer l'enveloppe bien-être dans ce qui sera adopté tout à l'heure. Pour nous, il est fondamental que cela apparaisse. C'est un signal important à donner aux interlocuteurs sociaux à la veille de l'AIP. C'est pourquoi, hier en commission, nous avons eu un échange avec les ministres et avec la Cour des comptes, qui nous a aiguillés vers la solution technique. La solution technique est de dire qu'il suffit de changer l'article 57 de la loi du 22 mai 2003. Le législateur peut détricoter ce qu'il a tricoté.

 

Nous n'avons pas détricoté, nous avons simplement prévu une dérogation, comme il y en a d'autres dans le texte que nous allons adopter tout à l'heure. Nous avons donc présenté, avec quelques collègues socialistes, un amendement pour permettre de donner ce signal, pour garantir une enveloppe de l'ordre de 300 millions pour 2019 et 700 pour 2020 et pour que les interlocuteurs sociaux puissent se mettre au travail pour la répartition de cette enveloppe.

 

Nous avons malheureusement constaté que, même s'il y a eu d'expressions de bonnes intentions, les anciens partenaires de la majorité MR-N-VA ont tous voté contre. Ces amendements ne sont pas passés. Comme ils ne sont pas passés, nous les redéposons ici en espérant que vingt-quatre heures permettront au MR et à ses partenaires de confirmer leur virage à gauche.

 

14.05  Benoît Piedboeuf (MR): Monsieur le président, je vous demande de bien vouloir m'excuser, mais je riais de la dernière boutade de M. Daerden.

 

Chers collègues, le redépôt d'amendements suscite mon étonnement. En effet, hier, nous nous étions mis d'accord, en présence des ministres d'ailleurs, pour se revoir en janvier et faire les choses proprement et calmement.

 

On a entendu les arguments de la Cour des comptes par rapport aux impossibilités actuelles et on a aussi eu l'occasion de réfléchir durant 24 heures au contenu des amendements.

 

Quand on examine ces derniers, on se rend compte que cela renvoie à la sécurité sociale. L'effet gravissime réside dans le fait que les plus bas revenus sont oubliés, les revenus d'intégration, la GRAPA. Les handicapés qui peuvent en bénéficier et qui ne dépendent pas de la sécurité sociale, mais des dépenses primaires, sont également oubliés. Ce sont les effets pervers et idiots de tels amendements.

 

Par ailleurs, on dit qu'on envoie un signal. On anticipe surtout toutes les décisions que prendront les partenaires sociaux pour ce qui concerne l'affectation de l'enveloppe. Court-circuiter la réflexion et le choix des partenaires sociaux n'a pas de sens. Cela n'a pas de sens de faire le travail de façon approximative. C'est du bricolage.

 

On s'était tous mis d'accord sur le fond. On s'était mis d'accord pour se revoir afin de faire les choses convenablement. On veut évidemment tous remettre l'enveloppe bien-être en œuvre puisqu'elle était prévue au budget 2019, qu'on l'a réalimentée à 100 % et qu'on avait également la volonté de l'utiliser à 100 %. Nous voulons donc la mettre en œuvre et trouver les moyens techniques, précis et intelligents d'y arriver.

 

On a eu l'avis de la Cour des comptes. On a eu l'avis des ministres. On a eu l'avis des différents groupes. Travaillons convenablement.

 

La nuit a porté conseil. Nous vous conseillons de retirer vos amendements parce que vous êtes en train de faire fausse route par rapport aux partenaires sociaux et par rapport aux revenus les plus faibles. Je ne parle évidemment pas de l'affectation de l'enveloppe interdépartementale qui, elle, est totalement illégale – la Cour des comptes l'a confirmé. On ne peut donc pas l'utiliser.

 

Je vous recommande dès lors un virage non plus à gauche, mais à droite. Il faut retirer ces amendements et les étudier intelligemment, comme nous avions prévu de le faire dans le cadre du budget 2019.

 

14.06  Peter Vanvelthoven (sp.a): Mijnheer de voorzitter, eerst en vooral, wij zullen de Financiewet steunen. Het is natuurlijk wel de vertaling van de begroting 2018, gesaucissonneerd, die wij niet hebben goedgekeurd. Wij hadden in de commissie een hele discussie over de ingediende begroting voor 2019 en toen hebben wij onze argumenten om de begroting niet goed te keuren, uitvoerig aangehaald.

 

Wij zijn in ieder geval tevreden dat de eerste minister deze week de begroting 2019 heeft teruggetrokken. Ik kan mij voorstellen, nadat wij de eerste minister gehoord hebben, dat ook de huidige regeringspartijen blij zijn dat die begroting teruggetrokken is. De eerste zei dat er iets moet worden gedaan om de btw op elektriciteit te verlagen. Daarin was evenwel niet opgenomen in zijn begroting 2019. Hij zei ook dat de gezondheidsfactuur te hoog was. Echter, de verlaging ervan was evenmin opgenomen in zijn begroting 2019.

 

Ik kan mij dus voorstellen dat de regeringspartijen ook blij zijn dat de eerste minister de begroting 2019 heeft teruggetrokken.

 

De discussie die vandaag vooral speelt, is natuurlijk deze over de welvaartsenveloppe. De vraag is tweeërlei. Ten eerste, willen wij een sterk signaal geven? En ten tweede, kunnen wij een sterk signaal geven? Ook in dat verband wil ik aanhalen wat de eerste minister hier zei. Ik heb even nagekeken wat hij vorige dinsdag op dit spreekgestoelte zei, onder groot applaus van de regeringspartijen. Hij zei: "Er is ook genoeg ervaring in deze assemblee om te weten dat het zeer belangrijk is om vanuit het Parlement en de regering een zeer sterk signaal te geven", een zeer sterk signaal te geven dus, "op het vlak van de welvaartsenveloppe, willen wij tot resultaten kunnen komen. De welvaartsenveloppe is cruciaal voor de steun aan degenen die een uitkering ontvangen".

 

Dus, de eerste minister, toch nog altijd de premier van de regeringspartijen, verwacht van dit Parlement, lanceert zelfs een oproep, om een zeer sterk signaal te geven.

 

Wel, wij willen dat sterke signaal vandaag geven. Maar gisteren in de commissie en vandaag opnieuw, hoor ik argumenten die willen aangeven dat wij het eigenlijk niet kunnen. Het argument van de voorzitter is het Rekenhof, dat dergelijk advies zou hebben gegeven, en de regering. Mijn broek zakt daarvan af. Mijn broek zakt daarvan af! Waarom? Omdat het Rekenhof een uitvoerig rapport over de begroting 2019 aan het Parlement heeft bezorgd, waarin het tientallen opmerkingen maakte bij die. Dat advies werd toen hautain door dezelfde partijen aan de kant geschoven. Het onderstreept de dubbele moraal van sommige partijen hier. Wanneer het hen uitkomt, is het advies van het Rekenhof belangrijk. Past het advies van het Rekenhof echter niet in het plaatje, dan is het niet belangrijk.

 

(…): (…)

 

14.07  Peter Vanvelthoven (sp.a): Het Rekenhof heeft een advies gegeven!

 

Ik kom tot mijn laatste punt.

 

Er wordt hier geopperd dat een en ander illegaal is. Wel, wij zijn de wetgever en dus kunnen wij in onze hoedanigheid van wetgever hier de wet veranderen. Daar kunnen wij voor zorgen, in onze hoedanigheid van wetgever. Wanneer wij een amendement goedkeuren, is dat wet. Wat hier wordt goedgekeurd, is wet. Kunnen wij dat? Ja, wij kunnen.

 

Daarom dienen wij hier vandaag opnieuw een amendement in. Het zal aan ieder van u zijn, om daar in eer en geweten over te stemmen. Wie wil, kan het. Wij zullen het in ieder geval goedkeuren en ervoor zorgen dat er zekerheid bestaat over de welvaartsenveloppe, voor de sociale partners die daar binnen enkele weken beginnen over te onderhandelen.

 

14.08  Eric Van Rompuy (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer Vanvelthoven, de heer Rion van het Rekenhof baseerde zich toen op artikel 57 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en de comptabiliteit in de federale Staat.

 

Artikel 57 van die wet bepaalt: "De voorlopige kredieten mogen niet worden aangewend voor uitgaven van een nieuwe aard waartoe de wetgever voordien geen machtiging heeft verleend." Als ik uw redenering volg – er is een wetgeving op de comptabiliteit – dan zegt u eigenlijk dat wij die wetgeving moeten wijzigen, maar als u die wetgeving wijzigt in de zin dat men in het stelsel van de voorlopige kredieten ongelimiteerd nieuwe initiatieven mag nemen, schaf dan die wetgeving op de voorlopige kredieten af. U gaat dan beter direct naar een volwaardige begroting, waarin alle elementen zijn opgenomen.

 

Als wij ons niet in het stelsel van de voorlopige kredieten bevinden, mogen wij zaken al dan niet in de begroting opnemen. Ik vind het wel ongelooflijk dat u in de wet een nieuwe bepaling wil toevoegen die het omgekeerde is van het ontwerp van de voorlopige kredieten, want dan hebt u geen voorlopige kredieten meer.

 

Vandaag gaat het over de welvaartsenveloppe. Morgen kan het over de spoorwegen gaan en overmorgen over een aantal andere uitgaven. U stelt dan gewoon – u hebt die redenering ook ontwikkeld, mijnheer Daerden – de wet van 2003 op de comptabiliteit in vraag. U moet dan de wetgeving op de voorlopige kredieten gewoon afschaffen, want die is gebaseerd op het voorzichtigheidsprincipe dat men geen nieuwe initiatieven mag nemen.

 

14.09  Peter Vanvelthoven (sp.a): (…)

 

14.10  Eric Van Rompuy (CD&V): Mijnheer Vavanvelthoven, die wet is in 2003 in alle parlementen goedgekeurd, ook in de deelstaatparlementen. Als u nu zegt dat u die wet ad hoc wilt wijzigen om nieuwe initiatieven te kunnen nemen in de periode van de voorlopige kredieten, schaf dan die wet op de voorlopige kredieten gewoon af.

 

Ik heb nog nooit zo'n redenering gehoord. Ik vind die heel zwak. CD&V en een aantal andere partijen hebben er zich toe geëngageerd om – ook de minister heeft dit in haar antwoord gezegd – in de volgende maanden april en mei, wanneer die welvaartsenveloppe eventueel wel uitgevoerd zou kunnen worden…

 

(…): (…)

 

14.11  Eric Van Rompuy (CD&V): Het zal ook dan moeilijk zijn.

 

Mevrouw Kitir, het gaat hier niet over slogans!

 

Wij hebben het Rekenhof gevraagd wat het ons aanraadt voor de komende maanden. De heer Rion heeft gezegd hierover te zullen nadenken. Eigenlijk heeft hij ons ook gezegd dat dit bijzonder moeilijk zou worden. Ik hoop dan ook dat wij de volgende maanden afraken van die voorlopige twaalfden.

 

Uw argumentatie raakt echter kant noch wal.

 

14.12  Peter Vanvelthoven (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik heb een korte reactie en twee vragen.

 

Ten eerste, er is een interdepartementale provisie. Waaraan zal die worden uitgegeven? Ik begrijp dat ze niet zal worden uitgegeven omdat dit niet mag. Als het naar de welvaartsenveloppe zou gaan, dan moet u toch echt wel moeite doen om dit nieuw beleid te noemen.

 

14.13  Luk Van Biesen (Open Vld): (…)

 

14.14  Peter Vanvelthoven (sp.a): Als dat de argumenten zijn, dan begrijp ik dat het moeilijk wordt.

 

Ten tweede, als het niet kan vandaag, hoe zal het dan over drie maanden wel kunnen?

 

14.15  Eric Van Rompuy (CD&V): Het zal bijzonder moeilijk zijn om dat op die manier op te lossen. Dat heeft de minister ook gezegd. Wij moeten op dat moment bekijken hoe we dit kunnen aanpakken.

 

Wat de interdepartementale enveloppe betreft, ik meen dat in de commissie daarover duidelijkheid is gegeven. Vermits de welvaartsenveloppe niet was opgenomen in de interdepartementale enveloppe van 2018, maar  in het geheel van de sociale zekerheid was geïntegreerd, is er geen basis om deze enveloppe in 2019 aan te rekenen. Dit staat zwart op wit.

 

Ik meen dat de heer Van Mechelen hier ook een paar keer aan herinnerd heeft.

 

Het is een heel moeilijke zaak, maar wij kunnen niets anders doen dan de wetgeving volgen.

 

14.16  Peter Vanvelthoven (sp.a): Maar wij zijn de wetgever! Wij kunnen de wet aanpassen. Wij zijn het hoogste gezag hier.

 

14.17  Eric Van Rompuy (CD&V): Ja, maar gaat u de voorlopige kredieten dan afschaffen? Wat is een nieuw initiatief?

 

14.18  Peter Vanvelthoven (sp.a): Neen, lees ons amendement. Daar gaat het over.

 

14.19  Benoît Piedboeuf (MR): Monsieur le président, je tiens à apporter une précision. Nous sommes occupés à parler de la modification d'une loi organique par une loi de douzièmes provisoires, dont l'effet dans le temps est limité à trois mois. Pour changer cet article, nous nous ferons accompagner par la Cour des comptes. Nous y travaillerons calmement et posément en janvier. Il est donc inutile de bricoler, je le rappelle.

 

M. Vanvelthoven ne doit pas nous demander si nous avons envie de recourir à l'enveloppe bien-être, puisque nous l'avions prévue à 100 % pour le budget 2019. Il ne faut donc pas venir nous donner des leçons.

 

14.20  Frédéric Daerden (PS): Monsieur le président, je souhaitais réagir sans polémiquer aux interventions de MM. Van Rompuy et Piedboeuf.

 

Monsieur Van Rompuy, d'autres dérogations à la loi de 2003 sont prévues dans votre projet. Du reste, vous ne voulez pas que l'on trouve l'astuce tout de suite, car il faudra la trouver en janvier ou février. Bref, on dit la même chose: c'est une question de timing. Pour notre part, nous voulons des garanties avant le début des négociations. Nous avons trouvé l'astuce et avons déposé un amendement en ce sens pour que le signal fort soit donné avant cette période.

 

Monsieur Piedboeuf, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous cloisonnez les dépenses primaires et le financement de la sécurité sociale. Pour ne prendre qu'un exemple, je rappelle que le financement alternatif de la sécurité sociale figure dans les dépenses primaires. Et puis, vous mélangez le financement et la répartition de l'enveloppe bien-être. Au demeurant, vous oubliez de mentionner les indépendants lorsque vous citez les différents domaines d'affectation. Je tenais quand même à le souligner.

 

14.21  Servais Verherstraeten (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ik heb bepaalde collega's goed beluisterd, onder meer de heer Vanvelthoven die de premier lof toezwaaide voor zijn tussenkomst van dinsdag jongstleden. Het ging dan om bepaalde suggesties die hij aanreikte met betrekking tot de koopkracht van mensen die problemen hebben met energiearmoede. Hij reikte daarbij diverse suggesties aan waaruit hij geen keuze maakte. Verder ging het over de welvaartsenveloppe en andere maatregelen inzake koopkracht. Mijnheer Vanvelthoven, u vond dat blijkbaar goed maar toch diende u een motie van wantrouwen in namens uw fractie. Dat lijkt mij erg contradictoir.

 

Mijnheer Daerden, u vraagt een bocht naar links. Collega, wij maken geen bocht naar links, wij maken ook geen bocht naar rechts, wij rijden rechtdoor. Dat is een beetje consequent. (gelach en rumoer op de banken. Een parlementslid zegt het volgende: " Een beetje consequent. Consequent is consequent, niet een beetje.)

 

Ja. Zonder politieke crisis had onze fractie een begroting goedgekeurd met een bedrag van 353 miljoen voor de welvaartsenveloppe in 2019 en meer dan 700 miljoen in 2020. Dat was onze lijn en dat blijft ze ook bij de stemming over de voorlopige twaalfden. Ik onderschrijf echter wat collega Van Rompuy heeft gezegd, namelijk er op dit moment juridisch-technische moeilijkheden zijn.

 

Op de banken aan de overkant werd gezegd dat er signaal moet worden gegeven. Dat signaal is wat ons betreft heel duidelijk: die 353 miljoen moet op een of andere manier ingevuld worden. Dat is onze verantwoordelijkheid als Parlement, zeker in de politieke context van vandaag. Er is echter ook een engagement van de regering ter zake. Ik verwacht van deze regering dat ze de sociale partners duidelijk maakt dat ze er van mogen uitgaan dat het bedrag dat in de begroting voorzien was een marge is die kan gebruikt worden bij de IPA-onderhandelingen. Deze onderhandelingen zijn immers cruciaal voor extra tewerkstelling en sociale vrede in ons land.

 

14.22  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, des douzièmes provisoires, c'est une sorte de bouée de sauvetage budgétaire qui permettra à l'État fédéral de passer le cap de l'an neuf. Les services qui sont apportés par l'État fédéral à nos concitoyens peuvent ainsi se poursuivre dans la continuité, dans le contexte de la crise gouvernementale que nous connaissons. C'est la seule et unique raison pour laquelle nous soutiendrons ces douzièmes provisoires: par souci de responsabilité et parce que nous ne serons jamais ceux qui rajouteront du chaos au chaos, madame Marghem.

 

Nous avons été surpris d'entendre, dans le cadre de son intervention, ici, à la tribune, en réponse aux interpellations qui lui avaient été formulées, le premier ministre spontanément dire qu'il s'agirait de douzièmes provisoires bien avant qu'on ne connaisse la suite de l'histoire, quoique la base de ces douzièmes provisoires, soit le budget initial 2018, ne corresponde pas aux besoins de 2019. C'est la question technique qui se pose aujourd'hui. En effet, il y a des dépenses qui sont prévues mais qui ne sont plus nécessaires, comme l'organisation d'un sommet de l'OTAN parce qu'il a déjà été fait. On ne va pas en refaire un cette année-ci.

 

Ce qui est proposé en fait, c'est trois douzièmes, soit un quart d'un budget que nous avons critiqué quant à son contenu. Cette critique demeure. J'aurais pu ne pas le critiquer mais il y avait tellement matière, madame Marghem, à le critiquer. Pour cela, je vous renvoie à l'exposé que j'ai pu faire à la tribune, il y a un an, en décembre 2017: le manque de moyens pour la justice, des coupes dans la sécurité sociale, un manque de moyens pour la mobilité. Ce sont autant de critiques qui restent valables aujourd'hui mais il y a également des remarques à formuler notamment, madame la ministre du Budget, sur la question des politiques nouvelles possibles dans le cadre de ces douzièmes provisoires.

 

Je constate que, dans ce budget, malgré le fait qu'on est censé prendre le budget initial 2018, des politiques  nouvelles pourront néanmoins être mises en œuvre. J'ai une question technique à vous poser. Elle n'a pas pu être posée en commission des Finances car nous recevions le texte quasiment en séance. Je note, par exemple, un transfert de la direction générale Inspection sociale et Indépendants du SPF Sécurité sociale vers l'INASTI. À ce sujet il n'y a, à mon sens, et selon mes informations, pas de base légale ni d'arrêté pris à l'heure qu'il est. Il y a même un protocole de désaccord au niveau syndical. Nous n'avons pas pu faire une analyse approfondie de ce budget vu les circonstances, mais il reste manifestement des questions.

 

Je constate également avec mes collègues, et c'était l'objet principal de notre discussion d'hier et d'aujourd'hui, qu'il n'y a pas d'enveloppe prévue pour permettre une liaison partielle des allocations sociales au bien-être. À nos yeux, cela aurait pu et dû figurer dans votre proposition initiale. Il faut en effet donner un signal clair aux partenaires sociaux qui sont en train de discuter du futur accord interprofessionnel, qui comprend la revalorisation des allocations les plus basses. C'est la raison pour laquelle nous soutiendrons symboliquement l'amendement déposé par notre collègue, même si je rejoins tout à fait les membres de la majorité et M. Van Rompuy sur le caractère techniquement un peu faible du texte.

 

Mais j'ai surtout pris acte de l'engagement, que M. Verherstraeten vient de rappeler, qui a été pris par les partis de la majorité minoritaire, de trouver une solution dans un délai très court pour que cette enveloppe, permettant la liaison des allocations sociales au bien-être, soit réinscrite dans le budget, dès le mois de janvier. C'est essentiel pour ne pas ajouter du désordre social au désordre politique et à la crise gouvernementale, et pour soutenir la poursuite du dialogue social, essentiel à la stabilité dans notre pays.

 

C'est essentiel pour trouver des réponses aux urgences sociales qui sont face à nous et qui ne concernent pas uniquement la liaison au bien-être.

 

Nous devrons continuer à travailler dans ces circonstances un peu difficiles et à faire preuve de créativité. Il y a toujours cet accord de gouvernement de 2014 de relever les allocations sociales minimales au seuil du risque de pauvreté. Il y a toujours des mesures à prendre pour lutter contre la précarité énergétique et le phénomène des travailleurs pauvres.

 

Monsieur le ministre des finances, même si le gouvernement est en affaires courantes, vous pouvez travailler avec votre administration pour une bonne perception des recettes et une lutte efficace contre la fraude fiscale. Nous avons un rendez-vous, dès janvier, et nous entendons, madame la ministre, que vous respectiez la parole que vous avez donnée hier en commission des Finances de proposer une solution technique permettant d'inscrire les montants nécessaires à rassurer les uns et les autres.

 

Je ne voudrais pas limiter le débat à la liaison au bien-être. Nous comptons sur la créativité, le volontarisme et la bonne volonté pour trouver des solutions, de façon générale, aux différentes questions sociales à traiter, notamment. Vous pouvez compter sur le groupe Ecolo-Groen pour faire des propositions techniquement compatibles avec le droit comptable belge mais surtout, car c'est là l'essentiel, qui répondent aux besoins et attentes de nos concitoyens.

 

14.23  Benoît Dispa (cdH): Monsieur le président, j'aimerais évoquer deux points. Le premier concerne les douzièmes provisoires. Nous y avons consacré un débat de trois heures hier après-midi en commission. Par un concours de circonstances, le soir même, en conseil communal, nous avions également un point à l'ordre du jour avec un douzième provisoire. Dans les deux cas, les douzièmes provisoires ont été votés à l'unanimité. Au niveau communal, toutefois, il ne nous a pas fallu trois heures, ni même trois minutes, car le point a été voté d'emblée, tellement il nous paraissait évident que, dès lors qu'il n'y a pas de budget, il faut donner à l'administration les moyens de fonctionner et, partant, voter les douzièmes provisoires. Nous les voterons, bien évidemment. Ce point ne nécessite pas de longue polémique, ni que nous épiloguions des heures sur le sujet.

 

Le deuxième point que je souhaite aborder concerne l'enveloppe bien-être. La plupart des groupes qui se sont exprimés ont manifesté le souhait de dégager cette enveloppe bien-être. Il y a en réalité deux solutions. La première est immédiate et simple, c'est la voie de la dérogation à la loi sur la comptabilité de l'État. C'est la voie de l'amendement déposé, et nous allons y souscrire parce que nous pensons qu'un message rapide et clair serait de bon aloi pour permettre aux partenaires sociaux de travailler rapidement et en toute transparence, dans un cadre qui aurait été clairement défini.

 

J'entends cependant que la majorité défunte ne veut pas suivre cette voie. Il y a donc une deuxième solution, à savoir celle que M. Piedbœuf vient d'annoncer. Elle me paraît plus compliquée et, en tout cas, moins rapide. Il s'agit de la voie de la modification de la loi sur la comptabilité de l'État. J'attends de voir mais, puisque le groupe MR s'est engagé par la voix de M. Piedbœuf à déposer une proposition de loi, nous ne manquerons pas de l'examiner avec intérêt dès le mois de janvier. J'espère que cela n'aura pas été un jeu de dupes. Si l'amendement n'est pas voté, je vous donne rendez-vous en janvier, monsieur Piedbœuf, afin d'examiner votre proposition. À défaut, vous aurez manqué à un engagement pourtant très attendu par les partenaires sociaux.

 

14.24  Barbara Pas (VB): Mijnheer de voorzitter, ik heb een aantal collega's horen betreuren dat de begroting 2019 hier niet werd behandeld. Ik vind het zelf jammer dat het debat niet in plenaire vergadering werd gevoerd, want dat leidt altijd tot een debat over de algemene sociaal-economische situatie. Men had het debat kunnen voeren over het feit dat de goede cijfers vooral te danken zijn aan de lage rente en de goede conjunctuur in Europa, waarop men kon meeliften. Men had het debat kunnen voeren over de veel te trage afbouw van de staatsschuld, over de torenhoge belastingdruk en over de uitgebleven beloofde begrotingsevenwichten. Dat debat is er niet gekomen, we hebben geen debat kunnen voeren over het flauwe sociaal-economische rapport, waarvoor we in ruil minstens vijf jaar communautaire diepvries hebben gekregen.

 

Ik prijs me wel gelukkig dat de begroting 2019 niet goedgekeurd is geraakt. Dat is enerzijds wegens zaken die er niet in zijn opgenomen, zoals de verlaging van de btw op elektriciteit. Ik laat collega Vanvelthoven trouwens opmerken dat hij aan ons wat dat betreft een goede bondgenoot heeft, want wij waren de eerste om daarvoor wetsvoorstellen in te dienen. Dat is anderzijds ook om zaken die er wel in stonden. Om een klein voorbeeldje te noemen, men was van plan om de uitgaven voor de islamitische eredienst te verdubbelen.

 

Het is dus geen begroting 2019, maar een noodbegroting. Dat betekent dat men de begroting 2018 voortzet. Het heeft weinig zin om mijn betoog van december vorig jaar over de begroting 2018 te herhalen. Wij hebben toen vele redenen gegeven waarom onze fractie die begroting niet steunde. Consequent als we zijn, zullen we de verlenging van die begroting ook niet steunen.

 

Het is uiteraard wel begrijpelijk en logisch dat u met voorlopige twaalfden komt. U moet de boel draaiende houden, de regering van scheeflopende zaken moet nog wat verder sukkelen. Het ziet ernaar uit, collega's, dat het sukkelen nog even zal blijven duren en er in maart allicht opnieuw een verlenging met voorlopige twaalfden zal komen. Men heeft alleszins de indruk dat de zelfverklaarde democratische partijen niet willen of durven te vragen naar de mening van de kiezer over het debacle van de voorbije weken.

 

Ik vrees dat peilingen, zoals die van vandaag, het wanhopige zelfbehoud bij die partijen niet zal doen verminderen.

 

Ik hoor als argument om geen vervroegde verkiezingen te houden, dat het geen zin heeft omdat men dan moeilijk aan een regering zal geraken. Collega's, maak u geen illusies, denk niet dat dat na 26 mei gemakkelijker zal zijn. Ik hoop dan wel dat u die redenering niet zult doortrekken, want dan kunt u beter de verkiezingen en de democratie afschaffen, dan kunt u gewoon voortdoen.

 

Ik heb nog één concrete vraag over de voorgestelde technische begroting. Er wordt in heel het document één uitzondering gemaakt op de verlenging van drie maanden. Het is een uitzondering zoals ik ze vorige legislatuur ook regelmatig heb zien terugkomen bij de voorlopige twaalfden. Er is één uitzondering op de voorlopige twaalfden, waarbij men het dubbele van het bedrag inschrijft.

 

Ik heb het dan over de dotaties aan de civiele lijst. Ik hoop dat de kersverse minister een argumentatie kan geven waarom dat nodig is, zeker nu ik vernomen heb dat hij schrik heeft dat het budget ontspoort. Hij zou toch absoluut tegen uitzonderingen of afwijkingen zijn? Of misschien kan iemand van de andere partijen die de voorlopige twaalfden met vanzelfsprekendheid, zo heb ik vernomen van collega De Roover, zullen goedkeuren, enige uitleg geven waarom die uitzondering nodig is voor het koningshuis?

 

14.25  Veerle Wouters (Vuye&Wouters): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, mijnheer de minister, het is jammer dat het tot voorlopige twaalfden is moeten komen. Wat ligt hier nu op tafel? Dat is een budget voor de komende drie maanden, niet langer dan drie maanden. Dan zijn wij eind maart. Tot dan is in budget voorzien. Maar wat gebeurt er dan? De kans dat er dan verkiezingen komen, is klein. Zullen wij dan opnieuw voorlopige twaalfden moeten goedkeuren, die dan geldig zijn tot eind juni?

 

Dan is er weer een nieuw Parlement en een nieuwe regering, of waarschijnlijk nog altijd een regering in verder lopende zaken. Nog trager lopend dan zij nu lopend zijn. Met als gevolg…

 

Wij dragen hier als Volksvertegenwoordigers toch een enorme verantwoordelijkheid. Wij kunnen er toch niet voor zorgen dat wij een heel jaar met voorlopige twaalfden moeten werken. Ik zie een volledig nieuwe begroting er immers niet sneller komen, tenzij hier constructief wordt samengewerkt.

 

Ik vind dit eigenlijk gewoon niet kunnen. Wij moeten allemaal onze verantwoordelijkheid opnemen.

 

Een voordeel van de voorlopige twaalfden is misschien wel, in tegenspraak tot wat minister De Croo zei, die verwacht dat het tekort met 2 miljard zal ontsporen, dat werken met voorlopige twaalfden, zoals de geschiedenis ons leert, meestal heel positief is voor onze begroting.

 

Misschien is alles dus niet zo slecht, maar wij kunnen er toch niet voor zorgen dat wij, zoals het ernaar uitziet, een volledig jaar met voorlopige twaalfden moeten werken.

 

Ik hoorde hier een aantal mensen vragen wat het doel is van die voorlopige twaalfden? Het doel is er gewoon voor te zorgen dat de diensten van de overheid draaiend gehouden kunnen worden. Niet meer, niet minder. Wij weten, op basis van de artikelen 55 tot 58 van de wet van 22 mei 2003 op welke manier wij die voorlopige twaalfden moeten bekijken en hoe wij ze moeten invullen.

 

Ik merk dat er amendementen zijn ingediend om artikel 57 te wijzigen om er op die manier voor te zorgen dat er meer budget kan worden uitgegeven dan wettelijk toegelaten is. Ik weet het, wij zijn vaak handig om allerlei snufjes te vinden om de wet te omzeilen, maar wij moeten dan wel heel duidelijk zijn. Dat artikel 57 is ooit goedgekeurd met het oog op het voorzichtigheidsprincipe. Als men dat nu overboord gooit, zal het ook in de toekomst, in andere situaties, overboord gegooid worden.

 

Daarover moeten wij heel duidelijk eerst eens goed nadenken in plaats van zomaar artikel 57 overboord te gooien.

Ik neem de uitgereikte hand van de minister aan die aangeeft dat de regering begin januari 2019 zal bekijken op welke manier het kan. De welvaartsenveloppe staat immers op nul omdat wij ons baseren op de aangepaste begroting 2018 van de maand mei want de tweede moet nog worden goedgekeurd.

 

De situatie is wat ze is. Daarom hebben wij graag dat debat zo vroeg mogelijk. Ik vraag dan ook aan de voorzitter van de commissie voor de Financiën en de Begroting op welke manier wij op correcte wijze stappen kunnen zetten.

 

Er staat duidelijk in het artikel dat geen nieuwe initiatieven kunnen worden genomen. Wij zijn natuurlijk een Parlement. Wij moeten onze verantwoordelijkheid opnemen. Wanneer wij straks in onze hoedanigheid van parlementslid en volksvertegenwoordiger met nieuwe voorstellen naar voren komen, moeten wij voor elk voorstel heel goed kunnen aantonen wat ze zullen kosten en vanwaar het geld zal komen. Op die manier kunnen wij ervoor zorgen dat de nu voorliggende begroting niet helemaal zal ontsporen.

 

Wij willen dus geen chaos boven de chaos. Ook wij zullen de voorlopige twaalfden steunen, louter omdat wij de diensten van de overheid draaiende willen houden, wetende dat wij in 2018 de begroting niet hebben goedgekeurd alsook in het licht van de gemaakte afspraak om zo snel mogelijk andere stappen te zetten en zaken grondig te bekijken.

 

Mevrouw de minister, ik heb nog een technische vraag. Ik heb u gisteren een aantal zaken doorgespeeld, maar heb ook nog een specifieke vraag.

 

Er kan niet worden afgeweken. Er wordt drie twaalfde van de begroting van 2018 genomen. Hier en daar zijn er binnen het volledige concept van voorlopige twaalfden plussen en minnen omwille van contractuele verplichtingen.

 

We zien dat de Civiele Lijst, op basis van de cijfers van 2018, de komende drie maanden recht heeft op 3 miljoen euro. We stellen evenwel vast dat er sprake is van een verdubbeling, namelijk 3 miljoen extra.

 

De vraag is welke contractuele verplichting daar achterzit zodat dit bedrag moet worden verdubbeld. Ik kan mij daar wel iets bij voorstellen. U wist dat de Koning veel werk zou gaan hebben en heel wat audiënties zou gaan houden. Of hij daarvoor royaal moet worden vergoed met 3 miljoen extra, weet ik niet.

 

Ik had graag geweten wat die contractuele verplichting inhoudt waardoor niet 3 maar 6 miljoen euro wordt uitgetrokken voor de Civiele Lijst. Ik besef dat, door mijn kritiek op de Civiele Lijst, mijn fractie het helemaal mag vergeten om nog door de koninklijke poort te mogen rijden voor een audiëntie. Daar zullen wij echter niet van wakker liggen.

 

14.26  Sophie Wilmès, ministre: Monsieur le président, quand on clôture des débats budgétaires, j'ai coutume, bien qu'ici on soit dans un cadre particulier, de remercier les services. Je pense qu'ici, on peut doublement les remercier parce que non seulement ils ont abattu la tâche assez complexe et longue d'élaborer un budget initial en temps et en heure pour pouvoir le déposer au Parlement dans les temps mais en plus, en très peu de temps, ils ont aussi élaboré ces douzièmes provisoires, pour que la continuité de l'État puisse être assurée. Mes remerciements vont donc, bien entendu, tout d'abord à l'Administration.

 

J'en profite aussi pour remercier notre président de commission, Eric Van Rompuy, qui a présidé, si je ne m'abuse, ce qui devait être la commission et la présentation du dernier budget initial, puisqu'il a annoncé qu'après, il s'en irait. Je pense qu'il est opportun maintenant de le remercier aussi pour tout le travail accompli. Grâce à votre manière de mener les débats, monsieur Van Rompuy, vous avez fait aussi en sorte qu'on aurait pu – la réalité de terrain a fait évoluer les choses – voter l'initiale 2019 à temps et, ici encore, les douzièmes provisoires. (Applaudissements)

 

En ce qui concerne l'enveloppe bien-être, il y a quelque chose d'assez intéressant. Le Parlement a demandé à la Cour des comptes de venir lors des discussions budgétaires. S'il lui demande d'assister aux discussions budgétaires sur les douzièmes provisoires, c'est pour pouvoir bénéficier de son expertise et de son expérience. Je regrette cependant que, quand il s'agit de faire bénéficier le Parlement de son expertise et de son expérience mais qu'elle va à l'encontre de la volonté immédiate, pas de l'objectif, de certains Parlements, on jette de côté ses interventions parce que, tout compte fait, être parfaitement en regard de la légalité proposée dans les douzièmes provisoires, ce n'est peut-être pas si important que cela.

 

Je comprends d'autant moins l'entêtement que j'ai clairement entendu sur les bancs du Parlement qu'il y avait une volonté sans faille de trouver une solution pour cette fameuse enveloppe bien-être. Je rappelle quand même que le gouvernement étant minoritaire, c'est la majorité parlementaire qui reprend la main.

 

C'est d'autant plus évident pour nous, en tant que membres du gouvernement, que cette enveloppe bien-être était déjà prévue à l'initial 2019. Nous n'avons pas attendu les amendements déposés par le PS ou le sp.a pour désirer cette enveloppe bien-être. Par contre, nous proposons effectivement de le faire dans le bon ordre, avec les conseils et l'expertise judicieuse de la Cour des comptes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai demandé à la Cour des comptes une note juridique, pour qu'elle nous aide dans cette voie.

 

Il y a une clause de rendez-vous au mois de janvier. L'enveloppe bien-être est distribuée au mois de juin. Vous voyez que nous avons le temps. Vous voulez un signal fort vis-à-vis des partenaires sociaux. Mais ils sont déjà au travail. Ils sont déjà en train d'examiner comment distribuer cette enveloppe. En réponse à cela, pour leur donner un signal fort, j'entends qu'on veut préempter leur travail, faire à leur place ce qu'ils sont censés faire.

 

Vous avez d'abord présenté un amendement qui n'était pas acceptable, puis un deuxième qui ne rentrait toujours pas dans le périmètre de ce qu'il faut faire. Maintenant, un troisième où on pense à la sécurité sociale, aux indépendants et aux salariés, mais on oublie les dépenses primaires.

 

Tout cela pour quoi? Alors que nous vous disons clairement – et que le Parlement dit clairement –, que cette enveloppe bien-être, nous ferons en sorte qu'elle puisse être distribuée, avec l'appui de la Cour des comptes, que nous n'avons pas envie de négliger.

 

Des questions plus techniques ont été posées. Monsieur Gilkinet, vous avez posé la question des transferts des inspecteurs sociaux entre le SPF Sécurité sociale et l'INASTI. Ce que vous retrouvez en fait dans les douzièmes provisoires n'est que l'expression d'une réalité. Le transfert a bien été fait. C'est une réalité de terrain.

 

Met betrekking tot de Civiele Lijst klopt het dat niet drie twaalfden maar zes twaalfden zijn ingeschreven, zoals voorgeschreven in artikel 2 van de wet. Daarin staat dat we in maart al de tweede schijf moeten uitgeven aan de lijst. Rekening houdend met het feit dat we in januari, februari en maart werken, is het meer dan normaal dat we zes twaalfden gereserveerd hebben. Dat is wat ik een contractuele verplichting noem.

 

14.27 Minister Alexander De Croo: Mijnheer de voorzitter, de vragen over de uitgaven waren voornamelijk gericht aan de minister van Begroting, mevrouw Wilmès. Zij heeft die beantwoord.

 

Met betrekking tot deze begroting van voorlopige twaalfden heb ik geen specifieke vragen over de inkomsten gehoord. Het is een "voorzichtigheidsbegroting". Wij gaan ervan uit dat wij, ten opzichte van vorig jaar, geen bijkomende stappen zetten in de sanering. Wij zetten dus momenteel de structurele hervormingen stop. Dat is de voorlopige keuze die men hier maakt, wat niet wegneemt dat die in de loop van het jaar gewijzigd kan worden.

 

Ik sluit mij ook aan bij de dank aan de diensten, die alles zo snel voor elkaar gekregen hebben.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3432/1+4)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3432/1+4)

 

Het ontwerp van Financiewet telt 24 artikelen.

Le projet de loi de Finances compte 24 articles.

 

*  *  *  *  *

Ingediende amendementen:

Amendements déposés:

 

Art. 8/1(n)

  • 3 – Karin Temmerman cs (3432/5)

Art. 23/1(n)

  • 7 – Ahmed Laaouej cs (3432/5)

Art. 23/2(n)

  • 8 – Ahmed Laaouej cs (3432/5)

Tabellen/Tableaux

  • 4 – Barbara Pas (3432/5)

  • 5 – Barbara Pas (3432/5)

  • 6 – Barbara Pas (3432/5)

*  *  *  *  *

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Conclusion de la discussion des articles:

Aangehouden: de stemming over de aangehouden amendementen en tabellen.

Réservé: le vote sur les amendements et les tableaux réservés.

Artikel per artikel aangenomen: artikelen 1 tot 24.

Adoptés article par article: les articles 1 à 24.

*  *  *  *  *

 

La discussion des articles est close. Le vote sur les amendements et les tableaux réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over de aangehouden amendementen en tabellen en over het geheel zal later plaatsvinden.

 

15 Wetsontwerp houdende tweede aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 (3366/1-3)

15 Projet de loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2018 (3366/1-3)

 

Overeenkomstig artikel 116 van het Reglement wordt een beperkte algemene bespreking gehouden.

Conformément à l'article 116 du Règlement, les projets de loi font l'objet d'une discussion générale limitée.

 

Beperkte algemene bespreking

Discussion générale limitée

 

De beperkte algemene bespreking is geopend.

La discussion générale limitée est ouverte.

 

15.01  Benoît Piedboeuf, rapporteur: Monsieur le président, je renvoie une nouvelle fois au rapport écrit.

 

De voorzitter: Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De beperkte algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale limitée est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3366/1+3)

Nous passons à la discussion des articles des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3366/1+3)

 

Het wetsontwerp telt 10 artikelen.

Le projet de loi compte 10 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 10 worden artikel per artikel aangenomen, alsmede de tabellen in bijlage.

Les articles 1 à 10 sont adoptés article par article, ainsi que les tableaux annexés.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

 

16 Begroting en algemene beleidsnota van de Commissie voor de Regulering van de elektriciteit en het gas (CREG) voor het begrotingsjaar 2019 (3426/1)

16 Budget et note de politique générale de la Commission de Régulation de l'électricité et du gaz (CREG) pour l'année 2019 (3426/1)

 

Bespreking

Discussion

 

De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3426/1)

Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3426/1)

 

De bespreking is geopend.

La discussion est ouverte.

 

16.01  Benoît Friart, rapporteur: Monsieur le président, nous nous en tiendrons au rapport écrit.

 

De voorzitter: Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De bespreking is gesloten.

La discussion est close.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De stemming over de begroting zal later plaatsvinden.

Le vote sur le budget aura lieu ultérieurement.

 

Begrotingen en rekeningen van de Kamer en van de dotatiegerechtigde instellingen

Budgets et comptes de la Chambre et des institutions financées par une dotation

 

17 Kamer van volksvertegenwoordigers en dotaties aan de politieke partijen - Rekeningen 2017 en begrotingen 2019 (3419/1)

17 Chambre des représentants et dotations aux partis politiques - Comptes 2017 et budgets 2019 (3419/1)

 

Bespreking

Discussion

 

De bespreking is geopend.

La discussion est ouverte.

 

17.01  Benoît Piedboeuf, rapporteur: Monsieur le président, les mêmes causes entraînant les mêmes effets, je renvoie au rapport écrit.

 

De voorzitter:

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De bespreking is gesloten.

La discussion est close.

 

De stemming over de rekeningen 2017 en begrotingen 2019 van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van de dotaties aan de politieke partijen zal later plaatsvinden.

Le vote sur les comptes 2017 et budgets 2019 de la Chambre des représentants et des dotations aux partis politiques aura lieu ultérieurement.

 

18 Rekenhof, Grondwettelijk Hof, Hoge Raad voor de Justitie, Vast comité van toezicht op de politiediensten, Vast comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Federale Ombudsmannen, Gegevensbeschermingsautoriteit, Benoemingscommissies voor het notariaat, Controleorgaan op de politionele informatie, BIM-Commissie, Federale Deontologische Commissie - Rekeningen 2017 - Begrotingsaanpassingen 2018 – Begrotingsvoorstellen 2019 (3418/1-5)

18 Cour des comptes, Cour constitutionnelle, Conseil supérieur de la Justice, Comité permanent de contrôle des services de police, Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité, Médiateurs fédéraux, Autorité de protection des données, Commissions de nomination pour le notariat, Organe de contrôle de l'information policière, Commission MRD, Commission fédérale de déontologie - Comptes 2017 - Ajustements du budget 2018 - Propositions budgétaires 2019 (3418/1-5)

 

Bespreking

Discussion

 

De bespreking is geopend.

La discussion est ouverte.

 

De rapporteurs zijn de heren Van Biesen en Frédéric.

 

18.01  Luk Van Biesen, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, wij verwijzen naar het schriftelijke verslag.

 

De voorzitter: Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De bespreking is gesloten.

La discussion est close.

 

De stemming over de rekeningen 2017, de begrotings­aanpassingen 2018 en de begrotings­voorstellen 2019 zal later plaatsvinden.

Le vote sur les comptes 2017, les ajustements du budget 2018 et les propositions budgétaires 2019 aura lieu ultérieurement.

 

19 Gegevensbeschermingsautoriteit - Reglement van interne orde (3420/1)

19 Autorité de protection des données - Règlement d'ordre intérieur (3420/1)

 

Overeenkomstig artikel 11 van de wet van 3 december 2017, dient dit reglement van interne orde ter goedkeuring aan de Kamer te worden voorgelegd.

Conformément à l'article 11 de la loi du 3 décembre 2017, ce règlement d'ordre intérieur doit être soumis à l'approbation de la Chambre.

 

Bespreking

Discussion

 

De bespreking is geopend.

La discussion est ouverte.

 

Les rapporteurs sont M. Clarinval et M. Frédéric.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De bespreking is gesloten.

La discussion est close.

 

De stemming over het reglement van orde van de Gegevensbeschermingsautoriteit zal later plaatsvinden.

Le vote sur le règlement d'ordre intérieur de l'Autorité de protection des données aura lieu ultérieurement.

 

20 Raad van State – Voordracht van een Franstalige staatsraad

20 Conseil d'Etat – Présentation d’un conseiller d'Etat francophone

 

De lijst met drie kandidaten voorgedragen door de Raad van State, voor een ambt van Franstalige staatsraad, werd u meegedeeld tijdens de plenaire vergadering van 6 december 2018.

La liste de trois candidats présentés par le Conseil d'Etat pour une place de conseiller d’Etat francophone, vous a été communiquée au cours de la séance plénière du 6 décembre 2018.

 

Aangezien de voordracht niet unaniem is, kan de Kamer, overeenkomstig artikel 70, § 1, achtste lid, van de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973, binnen een termijn van ten hoogste dertig dagen vanaf de ontvangst van de mededeling van deze voordracht, hetzij de door de Raad van State voorgedragen lijst bevestigen, hetzij een tweede uitdrukkelijk gemotiveerde lijst met drie namen voordragen.

La présentation n'étant pas unanime, la Chambre peut, conformément à l’article 70, § 1er, alinéa 8, des lois sur le Conseil d’État coordonnées le 12 janvier 1973, et dans un délai ne pouvant dépasser trente jours à compter de la réception de la communication de cette présentation, soit confirmer la liste présentée par le Conseil d'Etat, soit présenter une autre liste de trois noms formellement motivée.

 

De termijn waarover de Kamer beschikt om een andere lijst voor te dragen of om de lijst te bevestigen, verstrijkt op 29 december 2018.

Le délai dont dispose la Chambre pour présenter une autre liste ou pour confirmer la liste expire le 29 décembre 2018.

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 18 december 2018 stel ik u voor de door de Raad van State voorgedragen lijst te bevestigen.

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 18 décembre 2018, je vous propose de confirmer la liste présentée par le Conseil d'Etat.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

21 Benoemingscommissies voor het notariaat - Hernieuwing van de helft van de mandaten

21 Commissions de nomination pour le notariat - Renouvellement de la moitié des mandats

 

Overeenkomstig artikel 38, § 7, van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, gewijzigd bij de wet van 27 april 2016, worden de leden van de Benoemingscommissies voor het notariaat benoemd voor een termijn van vier jaar, waarbij voortaan om de twee jaar de mandaten van de helft van de leden worden vernieuwd.

Conformément à l’article 38, § 7, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, modifiée par la loi du 27 avril 2016, les membres des Commissions de nomination pour le notariat sont nommés pour un terme de quatre ans, les mandats de la moitié des membres étant dorénavant renouvelés tous les deux ans.

 

Artikel 4 van de wet van 27 april 2016 tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt met betrekking tot de Benoemingscommissies voor het notariaat bepaalt dat bij de eerste wedersamenstelling van de Benoemingscommissies, na de inwerkingtreding van deze wet, de helft van de leden zou worden benoemd voor een mandaat van twee jaar.

L’article 4 de la loi du 27 avril 2016 modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat en ce qui concerne les Commissions de nomination pour le notariat dispose qu’après l’entrée en vigueur de cette loi et lors de la première recomposition des Commissions de nomination, la moitié des membres doivent être nommés pour un mandat de deux ans.

 

Tijdens de plenaire vergaderingen van 22 december 2016 en 2 februari 2017 werd daarom de helft van de leden niet-notarissen voor deze termijn door de Kamer benoemd.

Lors des séances plénières des 22 décembre 2016 et 2 février 2017 la Chambre a dès lors nommé la moitié des membres non-notaires pour ce terme.

 

Deze benoeming werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13 februari 2017. 

Cette nomination a été publiée au Moniteur belge du 13 février 2017.

 

Het wetsvoorstel van de heer Philippe Goffin cs tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, in verband met de Benoemingscommissies voor het notariaat - aangenomen door de Kamer op 8 november 2018 - werd de wet van 23 november 2018 die in het Belgisch Staatsblad van 6 december 2018 werd bekendgemaakt.

La proposition de loi de M. Philippe Goffin et consorts modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat en ce qui concerne les Commissions de nomination pour le notariat - adoptée par la Chambre le 8 novembre 2018 - est devenue la loi du 23 novembre 2018 qui a été publiée au Moniteur belge du 6 décembre 2018.

 

Als overgangsmaatregel wordt in artikel 3 van de wet van 23 november 2018 tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt voorgesteld om de mandaten van de huidige leden te verlengen tot 30 juni van het jaar waarin hun mandaat normaal zou aflopen. Dit betekent dat de mandaten van de helft van de leden van de Benoemingscommissies zouden aflopen op 30 juni 2019.

A titre de mesure transitoire, il est proposé à l’article 3 de la loi du 23 novembre 2018 modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat de prolonger les mandats des membres actuels jusqu’au 30 juin de l’année durant laquelle leur mandat devrait se terminer. Ce qui signifie que les mandats de la moitié des membres des Commissions de nomination devraient expirer le 30 juin 2019.

 

Overeenkomstig artikel 4 van het koninklijk besluit van 9 maart 2001 dienen de vacatures voor de mandaten van lid van de Benoemingscommissies uiterlijk zes maanden voor het verstrijken van de mandaten in het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

Conformément à l’article 4 de l’arrêté royal du 9 mars 2001, les vacances pour les mandats de membre des Commissions de nomination doivent être publiées au Moniteur belge au plus tard six mois avant l’expiration des mandats.

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 18 december 2018 stel ik voor een oproep tot de kandidaten in het Belgisch Staatsblad bekend te maken.

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 18 décembre 2018, je vous propose de publier un appel aux candidats au Moniteur belge.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

22 Inoverwegingneming van voorstellen

22 Prise en considération de propositions

 

In de laatst rondgedeelde agenda vindt u het wetsvoorstel (mevrouw Sarah Smeyers) tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft de illegale binnenkomst en het illegaal verblijf, nr. 3398/1, waarvoor de inover­weging­neming werd gevraagd.

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la proposition de loi (Mme Sarah Smeyers) modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en ce qui concerne l'entrée illégale et le séjour illégal, n° 3398/1, dont la prise en considération est demandée.

 

Mevrouw Sarah Smeyers stelt haar verzoek tot inoverweging uit.

Mme Sarah Smeyers demande le report de la demande de prise en considération.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 18 december 2018, stel ik u ook voor in overweging te nemen:

- het wetsvoorstel (de heer Jan Spooren) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de arbeidsdeal, nr. 3430/1;

- het wetsvoorstel (de heren Luk Van Biesen, Dirk Van Mechelen en Patrick Dewael) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voor wat betreft de fiscale bepalingen van de jobsdeal, nr. 3437/1.

Verzonden naar de commissie voor de Financiën en de Begroting

- het voorstel (mevrouw Barbara Pas en de heren Filip Dewinter en Jan Penris) van verklaring tot herziening van de Grondwet, nr. 3431/1.

Verzonden naar de commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming van de Instellingen.

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 18 décembre 2018, je vous propose également de prendre en considération:

- la proposition de loi (M. Jan Spooren) modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de la mise en oeuvre du deal pour l’emploi, n° 3430/1;

- la proposition de loi (MM. Luk Van Biesen, Dirk Van Mechelen et Patrick Dewael) modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les dispositions fiscales relatives au deal pour l’emploi, n° 3437/1.

Renvoi à la commission des Finances et du Budget

- la proposition (Mme Barbara Pas et MM. Filip Dewinter et Jan Penris) de déclaration de révision de la Constitution, n° 3431/1.

Renvoi à la commission de Révision de la Constitution et de la Réforme des Institutions

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Naamstemmingen

Votes nominatifs

 

23 Amendements et articles réservés du projet de loi modifiant la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes du terrorisme (3258/1-5)

23 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen wat de hulp aan de slachtoffers van terrorisme betreft (3258/1-5)

 

Vote sur l'amendement n° 21 de Laurette Onkelinx cs à l'article 4.(3258/5)

Stemming over amendement nr. 21 van Laurette Onkelinx cs op artikel 4.(3258/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

60

Oui

Nee

74

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

135

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 4 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 4 aangenomen.

 

23.01  Anne Dedry (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, ik heb een stemafspraak, voor deze en de volgende stemmingen, met mevrouw Somers.

 

De voorzitter: Stemming over amendement nr. 22 van Laurette Onkelinx cs op artikel 9.(3258/5)

Vote sur l'amendement n° 22 de Laurette Onkelinx cs à l'article 9.(3258/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

54

Oui

Nee

79

Non

Onthoudingen

4

Abstentions

Totaal

137

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 9 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 9 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 23 van Laurette Onkelinx cs tot invoeging van een artikel 11/1 (n).(3258/5)

Vote sur l'amendement n° 23 de Laurette Onkelinx cs tendant à insérer un article 11/1 (n).(3258/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

57

Oui

Nee

76

Non

Onthoudingen

4

Abstentions

Totaal

137

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 24 van Laurette Onkelinx cs tot invoeging van een artikel 11/2 (n).(3258/5)

Vote sur l'amendement n° 24 de Laurette Onkelinx cs tendant à insérer un article 11/2 (n).(3258/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

60

Oui

Nee

76

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

137

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 25 van Laurette Onkelinx cs tot invoeging van een artikel 11/2 (n).(3258/5)

Vote sur l'amendement n° 25 de Laurette Onkelinx cs tendant à insérer un article 11/2 (n).(3258/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

58

Oui

Nee

76

Non

Onthoudingen

3

Abstentions

Totaal

137

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 34 van Christian Brotcorne cs tot invoeging van een artikel 11/4 (n).(3258/5)

Vote sur l'amendement n° 34 de Christian Brotcorne cs tendant à insérer un article 11/4 (n).(3258/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 6)

Ja

60

Oui

Nee

76

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

137

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 26 van Laurette Onkelinx cs tot invoeging van een artikel 11/4 (n).(3258/5)

Vote sur l'amendement n° 26 de Laurette Onkelinx cs tendant à insérer un article 11/4 (n).(3258/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 7)

Ja

57

Oui

Nee

76

Non

Onthoudingen

4

Abstentions

Totaal

137

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 27 van Laurette Onkelinx cs tot invoeging van een artikel 11/5 (n).(3258/5)

Vote sur l'amendement n° 27 de Laurette Onkelinx cs tendant à insérer un article 11/5 (n).(3258/5)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 7)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 28 van Laurette Onkelinx cs tot invoeging van een artikel 11/6 (n).(3258/5)

Vote sur l'amendement n° 28 de Laurette Onkelinx cs tendant à insérer un article 11/6 (n).(3258/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 8)

Ja

57

Oui

Nee

79

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

137

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 29 van Laurette Onkelinx cs tot invoeging van een artikel 11/7 (n).(3258/5)

Vote sur l'amendement n° 29 de Laurette Onkelinx cs tendant à insérer un article 11/7 (n).(3258/5)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 8)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 30 van Laurette Onkelinx cs tot invoeging van een artikel 11/8 (n).(3258/5)

Vote sur l'amendement n° 30 de Laurette Onkelinx cs tendant à insérer un article 11/8 (n).(3258/5)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 8)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 31 van Laurette Onkelinx cs tot invoeging van een artikel 11/9 (n).(3258/5)

Vote sur l'amendement n° 31 de Laurette Onkelinx cs tendant à insérer un article 11/9 (n).(3258/5)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 8)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 32 van Laurette Onkelinx cs tot invoeging van een artikel 11/10 (n).(3258/5)

Vote sur l'amendement n° 32 de Laurette Onkelinx cs tendant à insérer un article 11/10 (n).(3258/5)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 8)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 33 van Laurette Onkelinx cs tot invoeging van een artikel 11/11 (n).(3258/5)

Vote sur l'amendement n° 33 de Laurette Onkelinx cs tendant à insérer un article 11/11 (n).(3258/5)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 8)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 20 van Georges Dallemagne cs tot invoeging van een artikel 12/1 (n).(3258/5)

Vote sur l'amendement n° 20 de Georges Dallemagne cs tendant à insérer un article 12/1 (n).(3258/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 9)

Ja

55

Oui

Nee

76

Non

Onthoudingen

6

Abstentions

Totaal

137

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

24 Geheel van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen wat de hulp aan de slachtoffers van terrorisme betreft (3258/4)

24 Ensemble du projet de loi modifiant la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes du terrorisme (3258/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 10)

Ja

103

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

33

Abstentions

Totaal

136

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

25 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen wat de bevoegdheden van de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders betreft inzake de slachtoffers van terrorisme (3259/1-5)

25 Amendements et articles réservés du projet de loi modifiant la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, en ce qui concerne les compétences de la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels pour les victimes de terrorisme (nouvel intitulé) (3259/1-5)

 

Stemming over amendement nr. 6 van mevrouw Laurette Onkelinx cs tot invoeging van een artikel 2/2 (n).(3259/5)

Vote sur l'amendement n° 6 de Mme. Laurette Onkelinx cs tendant à insérer un article 2/2 (n).(3259/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 11)

Ja

55

Oui

Nee

78

Non

Onthoudingen

4

Abstentions

Totaal

137

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 7 van mevrouw Laurette Onkelinx cs op artikel 4.(3259/5)

Vote sur l'amendement n° 7 de Mme. Laurette Onkelinx cs à l'article 4.(3259/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 12)

Ja

57

Oui

Nee

78

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

137

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 4 aangenomen..

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 4 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 8 van de heer Georges Dallemagne cs op artikel 5.(3259/5)

Vote sur l'amendement n° 8 de M. Georges Dallemagne cs à l'article 5.(3259/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 13)

Ja

52

Oui

Nee

79

Non

Onthoudingen

6

Abstentions

Totaal

137

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 5 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 5 est adopté.

 

26 Geheel van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen wat de bevoegdheden van de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders betreft inzake de slachtoffers van terrorisme (3259/4)

26 Ensemble du projet de loi modifiant la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, en ce qui concerne les compétences de la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels pour les victimes de terrorisme (nouvel intitulé) (3259/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 14)

Ja

104

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

33

Abstentions

Totaal

137

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het ontwerp zal  aan de Senaat worden overgezonden.

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Le projet sera renvoyer au Sénat.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

27 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen wat de occasionele redders en de slachtoffers van zogenaamde "cold cases" betreft (3260/4)

27 Projet de loi modifiant la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne les sauveteurs occasionnels et les  victimes dans des affaires non élucidées (3260/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 15)

Ja

104

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

33

Abstentions

Totaal

137

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

28 Aangehouden amendement van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen wat de bevoegdheden van de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders betreft inzake de hulp aan de slachtoffers van zogenaamde "cold cases" en tot nadere bepaling van haar onderzoeksbevoegdheid  (3261/1-5)

28 Amendement réservé du projet de loi modifiant la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, en ce qui concerne les compétences de la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels en ce qui concerne l'aide aux victimes dans des affaires non élucidées et précisant son pouvoir d'enquête (nouvel intitulé)  (3261/1-5)

 

Stemming over amendement nr. 2 van Georges Dallemagne cs tot invoeging van een artikel 2/1(n).(3261/5)

Vote sur l'amendement n° 2 de Georges Dallemagne cs tendant à insérer un article 2/1(n).(3261/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 16)

Ja

58

Oui

Nee

75

Non

Onthoudingen

4

Abstentions

Totaal

137

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Mevrouw Lanjri heeft tegengestemd.

 

29 Geheel van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen wat de bevoegdheden van de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders betreft inzake de hulp aan de slachtoffers van zogenaamde "cold cases" en tot nadere bepaling van haar onderzoeksbevoegdheid (3261/4)

29 Ensemble du projet de loi modifiant la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, en ce qui concerne les compétences de la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels en ce qui concerne l'aide aux victimes dans des affaires non élucidées et précisant son pouvoir d'enquête (nouvel intitulé)  (3261/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 17)

Ja

104

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

33

Abstentions

Totaal

137

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden.

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

30 Aangehouden amendement op het voorstel van resolutie betreffende het inzetten op preventie en welzijn voor het terugdringen van het aantal arbeidsongeschikte zelfstandigen (2298/1-5)

30 Amendement réservé sur la proposition de résolution visant à mettre l'accent sur la prévention et le bien-être afin de réduire le nombre d'indépendants en incapacité de travail (2298/1-5)

 

Stemming over amendement nr. 7 van de heer Gilles Vanden Burre cs tot invoeging van een verzoek 8(n).(2298/5)

Vote sur l'amendement n° 7 de M. Gilles Vanden Burre cs tendant à insérer un demande 8(n).(2298/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 18)

Ja

137

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

138

Total

 

Bijgevolg is het amendement aangenomen.

En conséquence, l'amendement est adopté.

 

Reden van onthouding?

Raison d'abstention?

 

30.01  Jean-Marc Delizée (PS): Monsieur le président, je me suis abstenu pour souligner que les lignes ont bougé dans ce dossier. Elles ont mis du temps à bouger pour parvenir une quasi-unanimité. On s'en réjouit.

 

L'amendement sur les jours de carence, rejeté en commission il y a une quinzaine jours et redéposé par l'opposition, vient d'être adopté et c'est une bonne chose. En effet, les jours de carence sont des jours pendant lesquels les travailleurs indépendants ne se soignent pas, n'ayant pas de revenu de remplacement pendant cette période.

 

Je me suis abstenu pour signifier le fait que voter une résolution adressée à un gouvernement démissionnaire, c'est bien; c'est une avancée. Mais voter une loi, c'est beaucoup mieux. Nous voulons, en janvier, examiner une proposition de loi. Nous voulons la porter en débat et la faire voter pour passer des bonnes intentions à une action concrète en faveur des travailleurs indépendants. C'était l'objet de mon abstention.

 

31 Geheel van het voorstel van resolutie betreffende het inzetten op preventie en welzijn voor het terugdringen van het aantal arbeidsongeschikte zelfstandigen, zoals geamendeerd (2298/4)

31 Ensemble de la proposition de résolution visant à mettre l'accent sur la prévention et le bien-être afin de réduire le nombre d'indépendants en incapacité de travail, telle qu'amendée (2298/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 19)

Ja

135

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

137

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van resolutie zoals geamendeerd aan. Het zal ter kennis van de regering worden gebracht.

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de résolution telle qu'amendée. Il en sera donné connaissance au gouvernement.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

32 Voorstel tot verwerping door de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale wetenschappelijke en culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw van het voorstel van resolutie over het toezicht op telefonische klantenwerving (2686/1+4)

32 Proposition de rejet faite par la commission de l'Économie, de la Politique scientifique, de l'Éducation, des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l'Agriculture de la proposition de résolution relative au contrôle du démarchage téléphonique (2686/1+4)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Vote/stemming 20)

Ja

76

Oui

Nee

60

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

137

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel tot verwerping aan. Het voorstel van resolutie nr. 2686/1 is dus verworpen.

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de rejet. La proposition de résolution n° 2686/1 est donc rejetée.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

33 Projet de loi relatif à la transposition de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) et modifiant la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle (nouvel intitulé)  (3395/3)

33 Wetsontwerp tot omzetting van de richtlijn (EU) 2016/2341 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV) en tot wijziging van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (nieuw opschrift)  (3395/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 21)

Ja

131

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

7

Abstentions

Totaal

138

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

34 Projet de loi portant des mesures de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales en matière de précompte mobilier (3400/3)

34 Wetsontwerp houdende maatregelen van bestrijding van de belastingfraude en -ontwijking inzake roerende voorheffing (3400/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 22)

Ja

138

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

138

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

 

35 Proposition de loi modifiant la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police (3391/3)

35 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten (3391/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 23)

Ja

78

Oui

Nee

2

Non

Onthoudingen

58

Abstentions

Totaal

138

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Elle sera soumise en tant que projet à la sanction royale.

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal als ontwerp aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

36 Projet de loi modifiant le Code ferroviaire (3371/1)

36 Wetsontwerp tot wijziging van de Spoorcodex (3371/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 24)

Ja

77

Oui

Nee

46

Non

Onthoudingen

14

Abstentions

Totaal

137

Total

 

M. Vercamer heeft voorgestemd. Dus 78 stemmen voor.

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

37 Voorstel tot verwerping door de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale wetenschappelijke en culturele instellingen, de Middenstand en de Landbouw van het wetsvoorstel tot wijziging van koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, teneinde de sociale bijdragen van de zelfstandigen te verminderen en het voor die bijdragen geldende maximum af te schaffen (1564/1-4)

37 Proposition de rejet faite par la commission de l'Économie, de la Politique scientifique, de l'Éducation, des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l'Agriculture de la proposition de loi modifiant l'arrêté royal nº 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, visant à diminuer et déplafonner les cotisations sociales des travailleurs indépendants (1564/1-4)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 25)

Ja

77

Oui

Nee

56

Non

Onthoudingen

4

Abstentions

Totaal

137

Total

 

De heer Wilrycx heeft voorgestemd.

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel tot verwerping aan. Het wetsvoorstel nr. 1564/1 is dus verworpen.

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de rejet. La proposition de loi n° 1564/1 est donc rejetée.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

38 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende justitie (nieuw opschrift)  (3303/12)

38 Projet de loi portant des dispositions diverses en matière de justice (nouvel intitulé)  (3303/12)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 26)

Ja

132

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

5

Abstentions

Totaal

137

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

39 Wetsontwerp tot wijziging van bepalingen betreffende het wetenschapsbeleid, de geïntegreerde politie en defensie (3406/3)

39 Projet de loi modifiant des dispositions relatives à la politique scientifique, la police intégrée et la défense (3406/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 27)

Ja

85

Oui

Nee

10

Non

Onthoudingen

43

Abstentions

Totaal

138

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

40 Wetsontwerp houdende bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen krachtens de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (3407/1)

40 Projet de loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (3407/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 28)

Ja

122

Oui

Nee

2

Non

Onthoudingen

13

Abstentions

Totaal

137

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

41 Aangehouden amendementen op het voorstel van resolutie tot herpositionering van België in het klimaatdebat (3416/1-7)

41 Amendements réservés à la proposition de résolution visant à repositionner la Belgique dans le débat climatique (3416/1-7)

 

Stemming over amendement nr. 4 van Raoul Hedebouw cs. tot invoeging van een verzoek 3(n).(3416/7)

Vote sur l'amendement n° 4 de Raoul Hedebouw cs. tendant à insérer une demande 3(n).(3416/7)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 29)

Ja

2

Oui

Nee

101

Non

Onthoudingen

35

Abstentions

Totaal

138

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 5 van Raoul Hedebouw cs. tot invoeging van een verzoek 4(n).(3416/7)

Vote sur l'amendement n° 5 de Raoul Hedebouw cs. tendant à insérer une demande 4(n).(3416/7)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 30)

Ja

3

Oui

Nee

102

Non

Onthoudingen

32

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Mevrouw Nahima Lanjri en de heer Veli Yüksel hebben tegengestemd.

 

42 Geheel van het voorstel van resolutie tot herpositionering van België in het klimaatdebat (3416/6)

42 Ensemble de la proposition de résolution visant à repositionner la Belgique dans le débat climatique (3416/6)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 31)

Ja

104

Oui

Nee

3

Non

Onthoudingen

31

Abstentions

Totaal

138

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van resolutie aan. Het zal ter kennis van de regering worden gebracht.

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de résolution. Il en sera donné connaissance au gouvernement.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

43 Aangehouden amendementen en tabellen van het ontwerp van Financiewet voor het begrotingsjaar 2019 (3432/1-5)

43 Amendements et tableaux réservés du projet de loi de Finances pour l'année budgétaire 2019 (3432/1-5)

 

Stemming over amendement nr. 3 van Karin Temmerman cs tot invoeging van een artikel 8/1(n).(3432/5)

Vote sur l'amendement n° 3 de Karin Temmerman cs tendant à insérer un article 8/1(n).(3432/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 32)

Ja

57

Oui

Nee

80

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

138

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 7 van Ahmed Laaouej cs tot invoeging van een artikel 23/1(n).(3432/5)

Vote sur l'amendement n° 7 de Ahmed Laaouej cs tendant à insérer un article 23/1(n).(3432/5)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 32)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 8 van Ahmed Laaouej cs tot invoeging van een artikel 23/2(n).(3432/5)

Vote sur l'amendement n° 8 de Ahmed Laaouej cs tendant à insérer un article 23/2(n).(3432/5)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 32)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 4 van Barbara Pas op de tabellen.(3432/5)

Vote sur l'amendement n° 4 de Barbara Pas aux tableaux.(3432/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 33)

Ja

5

Oui

Nee

104

Non

Onthoudingen

29

Abstentions

Totaal

138

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 5 van Barbara Pas op de tabellen.(3432/5)

Vote sur l'amendement n° 5 de Barbara Pas aux tableaux.(3432/5)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 33)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 6 van Barbara Pas op de tabellen.(3432/5)

Vote sur l'amendement n° 6 de Barbara Pas aux tableaux.(3432/5)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 33)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en zijn de tabellen aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et les tableaux sont adoptés.

 

 

44 Geheel van het ontwerp van Financiewet voor het begrotingsjaar 2019 (3432/1+4)

44 Ensemble du projet de loi de Finances pour l'année budgétaire 2019 (3432/1+4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 34)

Ja

133

Oui

Nee

3

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

138

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

45 Wetsontwerp houdende tweede aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 (3366/3)

45 Projet de loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2018 (3366/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 35)

Ja

76

Oui

Nee

58

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Mevrouw Lanjri heeft voorgestemd.

 

46 Begroting en algemene beleidsnota van de Commissie voor de Regulering van de elektriciteit en het gas (CREG) voor het begrotingsjaar 2019 (3426/1)

46 Budget et note de politique générale de la Commission de Régulation de l'électricité et du gaz (CREG) pour l'année 2019 (3426/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 36)

Ja

135

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer de begroting van de CREG voor het jaar 2019 aan. Het zal ter kennis van de CREG worden gebracht.

En conséquence, la Chambre adopte le budget de la CREG pour l'année 2019. Il en sera donné connaissance à la CREG.

 

47 Kamer van volksvertegenwoordigers - Rekeningen van het begrotingsjaar 2017 (3419/1)

47 Chambre des représentants - Comptes de l'année budgétaire 2017 (3419/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

We gaan de stemming hernemen.

 

(Stemming nr. 37 wordt geannuleerd)

(Le vote n° 37 est annulé)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 38)

Ja

129

Oui

Nee

2

Non

Onthoudingen

5

Abstentions

Totaal

136

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer de rekeningen van het begrotingsjaar 2017 van de Kamer van volks­vertegenwoor­digers aan.

En conséquence, la Chambre adopte les comptes de l'année budgétaire 2017 de la Chambre des représentants.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

48 Kamer van volksvertegenwoordigers - Begroting voor het begrotingsjaar 2019 (3419/1)

48 Chambre des représentants - Budget pour l'année budgétaire 2019 (3419/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 39)

Ja

117

Oui

Nee

2

Non

Onthoudingen

17

Abstentions

Totaal

136

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer de begroting voor het begrotingsjaar 2019 van de Kamer van volks­vertegenwoor­digers aan.

En conséquence, la Chambre adopte le budget pour l'année budgétaire 2019 de la Chambre des représentants.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

49 Dotaties aan de politieke partijen - Rekeningen van het begrotingsjaar 2017 (3419/1)

49 Dotations aux partis politiques - Comptes de l'année budgétaire 2017 (3419/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 40)

Ja

127

Oui

Nee

2

Non

Onthoudingen

6

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer de rekeningen van het begrotingsjaar 2017 van de dotaties aan de politieke partijen aan.

En conséquence, la Chambre adopte les comptes de l'année budgétaire 2017 des dotations aux partis politiques.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

M. Devin a voté pour.

 

50 Dotaties aan de politieke partijen - Begroting voor het begrotingsjaar 2019 (3419/1)

50 Dotations aux partis politiques - Budget pour l'année budgétaire 2019 (3419/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 41)

Ja

128

Oui

Nee

4

Non

Onthoudingen

3

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer de begroting voor het begrotingsjaar 2019 van de dotaties aan de politieke partijen aan.

En conséquence, la Chambre adopte le budget pour l'année budgétaire 2019 des dotations aux partis politiques.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

51 Rekenhof - Rekeningen van het begrotingsjaar 2017 (3418/1)

51 Cour des comptes - Comptes de l'année budgétaire 2017 (3418/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 42)

Ja

133

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Bijgevolg neemt de Kamer de rekeningen van het begrotingsjaar 2017 van het Rekenhof aan.

En conséquence, la Chambre adopte les comptes de l'année budgétaire 2017 de la Cour des comptes.

 

52 Rekenhof - Aanpassing van de begroting 2018 (3418/1)

52 Cour des comptes - Ajustement du budget 2018 (3418/1)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 42)

 

Bijgevolg neemt de Kamer de aanpassing van de begroting 2018 van het Rekenhof aan.

En conséquence, la Chambre adopte l'ajustement du budget 2018 de la Cour des comptes.

 

53 Rekenhof - Begrotingsvoorstellen 2019 (3418/1)

53 Cour des comptes - Propositions budgétaires 2019 (3418/1)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 42)

 

Bijgevolg neemt de Kamer de begrotingsvoorstellen 2019 van het Rekenhof aan.

En conséquence, la Chambre adopte les propositions budgétaires 2019 de la Cour des comptes.

 

54 Grondwettelijk Hof - Rekeningen van het begrotingsjaar 2017 (3418/1)

54 Cour constitutionnelle - Comptes de l'année budgétaire 2017 (3418/1)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 42)

 

Bijgevolg neemt de Kamer de rekeningen van het begrotingsjaar 2017 van het Grondwettelijk Hof aan.

En conséquence, la Chambre adopte les comptes de l'année budgétaire 2017 de la Cour constitutionnelle.

 

55 Grondwettelijk Hof - Aanpassing van de begroting van het begrotingsjaar 2018 (3418/1)

55 Cour constitutionnelle - Ajustement du budget de l'année budgétaire 2018 (3418/1)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 42)

 

Bijgevolg neemt de Kamer de aanpassing van de begroting van het begrotings­jaar 2018 van het Grondwettelijk Hof aan.

En conséquence, la Chambre adopte l'ajustement du budget de l'année budgétaire 2018 de la Cour constitutionnelle.

 

56 Grondwettelijk Hof - Begrotingsvoorstellen 2019 (3418/1)

56 Cour constitutionnelle - Propositions budgétaires 2019 (3418/1)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 42)

 

Bijgevolg neemt de Kamer de begrotings­voorstellen 2019 van het Grondwettelijk Hof aan.

En conséquence, la Chambre adopte les propositions budgétaires 2019 de la Cour constitutionnelle.

 

57 Hoge Raad voor de Justitie - Rekeningen van het begrotingsjaar 2017 (3418/1)

57 Conseil supérieur de la Justice - Comptes de l'année budgétaire 2017 (3418/1)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 42)

 

Bijgevolg neemt de Kamer de rekeningen van het begrotings­jaar 2017 van de Hoge Raad voor de Justitie aan.

En conséquence, la Chambre adopte les comptes de l'année budgétaire 2017 du Conseil supérieur de la Justice.

 

58 Hoge Raad voor de Justitie - Begrotingsvoorstellen 2019 (3418/1)

58 Conseil supérieur de la Justice - Propositions budgétaires 2019 (3418/1)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 42)

 

Bijgevolg neemt de Kamer de begrotings­voorstellen 2019 van de Hoge Raad voor de Justitie aan.

En conséquence, la Chambre adopte les propositions budgétaires 2019 du Conseil supérieur de la Justice.

 

59 Vast Comité van toezicht op de politiediensten - Rekeningen van het begrotingsjaar 2017 (3418/1)

59 Comité permanent de contrôle des services de police - Comptes de l'année budgétaire 2017 (3418/1)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 42)

 

Bijgevolg neemt de Kamer de rekeningen van het begrotings­jaar 2017 van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten aan.

En conséquence, la Chambre adopte les comptes de l'année budgétaire 2017 du Comité permanent de contrôle des services de police.

 

60 Vast Comité van toezicht op de politiediensten - Aanpassing van de begroting van het begrotingsjaar 2018 (3418/1)

60 Comité permanent de contrôle des services de police - Ajustement du budget de l'année budgétaire 2018 (3418/1)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 42)

 

Bijgevolg neemt de Kamer de aanpassing van de begroting van het begrotingsjaar 2018 van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten aan.

En conséquence, la Chambre adopte l'ajustement du budget de l'année budgétaire 2018 du Comité permanent de contrôle des services de police.

 

61 Vast Comité van toezicht op de politiediensten - Begrotingsvoorstellen 2019 (3418/1)

61 Comité permanent de contrôle des services de police - Propositions budgétaires 2019 (3418/1)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 42)

 

Bijgevolg neemt de Kamer de begrotings­voorstellen 2019 van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten aan.

En conséquence, la Chambre adopte les propositions budgétaires 2019 du Comité permanent de contrôle des services de police.

 

62 Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten - Rekeningen van het begrotingsjaar 2017 (3418/1)

62 Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité - Comptes de l'année budgétaire 2017 (3418/1)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 42)

 

Bijgevolg neemt de Kamer de rekeningen van het begrotings­jaar 2017 van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten aan.

En conséquence, la Chambre adopte les comptes de l'année budgétaire 2017 du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité.

 

 

63 Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten - Begrotingsvoorstellen 2019 (3418/1)

63 Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité - Propositions budgétaires 2019 (3418/1)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 42)

 

Bijgevolg neemt de Kamer de begrotings­voorstellen 2019 van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten aan.

En conséquence, la Chambre adopte les propositions budgétaires 2019 du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité.

 

64 College van de federale ombudsmannen - Rekeningen van het begrotingsjaar 2017 (3418/1)

64 Collège des médiateurs fédéraux - Comptes de l'année budgétaire 2017 (3418/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 42)

 

Bijgevolg neemt de Kamer de rekeningen van het begrotingsjaar 2017 van het College van de federale ombudsmannen aan.

En conséquence, la Chambre adopte les comptes de l'année budgétaire 2017 du Collège des médiateurs fédéraux.

 

65 College van de federale ombudsmannen - Aanpassing van de begroting van het begrotingsjaar 2018 (3418/1)

65 Collège des médiateurs fédéraux - Ajustement du budget de l'année budgétaire 2018 (3418/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 42)

 

Bijgevolg neemt de Kamer de aanpassing van de begroting van het begrotingsjaar 2018 van het College van de federale ombudsmannen aan.

En conséquence, la Chambre adopte l'ajustement du budget de l'année budgétaire 2018 du Collège des médiateurs fédéraux.

 

66 College van de federale ombudsmannen - Begrotingsvoorstellen 2019 (3418/1)

66 Collège des médiateurs fédéraux - Propositions budgétaires 2019 (3418/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 42)

 

Bijgevolg neemt de Kamer de begrotingsvoorstellen 2019 van het College van de federale ombudsmannen aan.

En conséquence, la Chambre adopte les propositions budgétaires 2019 du Collège des médiateurs fédéraux.

 

67 Gegevensbeschermingsautoriteit - Rekeningen van het begrotingsjaar 2017 (3418/1)

67 Autorité de la protection de données - Comptes de l'année budgétaire 2017 (3418/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 42)

 

Bijgevolg neemt de Kamer de rekeningen van het begrotingsjaar 2017 van de Gegevensbeschermings­autoriteit aan.

En conséquence, la Chambre adopte les comptes de l'année budgétaire 2017 de l'Autorité de la protection de données.

 

68 Gegevensbeschermingsautoriteit - Aanpassing van de begroting van het begrotingsjaar 2018 (3418/1)

68 Autorité de la protection de données - Ajustement du budget de l'année budgétaire 2018 (3418/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 42)

 

Bijgevolg neemt de Kamer de aanpassing van de begroting van het begrotingsjaar 2018 van de Gegevensbeschermingsautoriteit aan.

En conséquence, la Chambre adopte l'ajustement du budget de l'année budgétaire 2018 de l'Autorité de la protection de données.

 

69 Gegevensbeschermingsautoriteit - Begrotingsvoorstellen 2019 (3418/1)

69 Autorité de la protection de données - Propositions budgétaires 2019 (3418/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 42)

 

Bijgevolg neemt de Kamer de begrotings­voorstellen 2019 van de Gegevensbeschermingsautoriteit aan.

En conséquence, la Chambre adopte les propositions budgétaires 2019 de l'Autorité de la protection de données.

 

70 Benoemingscommissies voor het notariaat - Rekeningen van het begrotingsjaar 2017 (3418/1)

70 Commissions de nomination pour le notariat - Comptes de l'année budgétaire 2017 (3418/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 42)

 

Bijgevolg neemt de Kamer de rekeningen van het begrotingsjaar 2017 van de Benoemingscommissies voor het notariaat aan.

En conséquence, la Chambre adopte les comptes de l'année budgétaire 2017 des Commissions de nomination pour le notariat.

 

71 Benoemingscommissies voor het notariaat - Begrotingsvoorstellen 2019 (3418/1)

71 Commissions de nomination pour le notariat - Propositions budgétaires 2019 (3418/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 42)

 

Bijgevolg neemt de Kamer de begrotings­voorstellen 2019 van de Benoemings­commissies voor het notariaat aan.

En conséquence, la Chambre adopte les propositions budgétaires 2019 des Commissions de nomination pour le notariat.

 

72 BIM-Commissie - Rekeningen van het begrotingsjaar 2017 (3418/1)

72 Commission MRD - Comptes de l'année budgétaire 2017 (3418/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 42)

 

Bijgevolg neemt de Kamer de rekeningen van het begrotingsjaar 2017 van de BIM-Commissie aan.

En conséquence, la Chambre adopte les comptes de l'année budgétaire 2017 de la Commission MRD.

 

73 BIM-Commissie - Begrotingsvoorstellen 2019 (3418/1)

73 Commission MRD - Propositions budgétaires 2019 (3418/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 42)

 

Bijgevolg neemt de Kamer de begrotings­voorstellen 2019 van de BIM-Commissie aan.

En conséquence, la Chambre adopte les propositions budgétaires 2019 de la Commission MRD.

 

74 Controleorgaan op de politionele informatie - Rekeningen van het begrotingsjaar 2017 (3418/1)

74 Organe de contrôle de l’information policière - Comptes de l'année budgétaire 2017 (3418/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 42)

 

Bijgevolg neemt de Kamer de rekeningen van het begrotingsjaar 2017 van het Controleorgaan op de politionele informatie aan.

En conséquence, la Chambre adopte les comptes de l'année budgétaire 2017 de l’Organe de contrôle de l’information policière.

 

75 Controleorgaan op de politionele informatie - Aanpassing van de begroting van het begrotingsjaar 2018 (3418/1)

75 Organe de contrôle de l’information policière - Ajustement du budget de l'année budgétaire 2018 (3418/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 42)

 

Bijgevolg neemt de Kamer de aanpassing van de begroting van het begrotings­jaar 2018 van het Controleorgaan op de politionele informatie aan.

En conséquence, la Chambre adopte l'ajustement du budget de l'année budgétaire 2018 de l’Organe de contrôle de l’information policière.

 

76 Controleorgaan op de politionele informatie - Begrotingsvoorstellen 2019 (3418/1)

76 Organe de contrôle de l’information policière - Propositions budgétaires 2019 (3418/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 42)

 

Bijgevolg neemt de Kamer de begrotings­voorstellen 2019 van het Controleorgaan op de politionele informatie aan.

En conséquence, la Chambre adopte les propositions budgétaires 2019 de l’Organe de contrôle de l’information policière.

 

77 Federale Deontologische Commissie - Rekeningen van het begrotingsjaar 2017 (3418/1)

77 Commission fédérale de déontologie - Comptes de l'année budgétaire 2017 (3418/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 42)

 

Bijgevolg neemt de Kamer de rekeningen van het begrotingsjaar 2017 van de Federale Deontologische Commissie aan.

En conséquence, la Chambre adopte les comptes de l'année budgétaire 2017 de la Commission fédérale de déontologie.

 

78 Federale Deontologische Commissie - Begrotingsvoorstellen 2019 (3418/1)

78 Commission fédérale de déontologie - Propositions budgétaires 2019 (3418/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 42)

 

Bijgevolg neemt de Kamer de begrotings­voorstellen 2019 van de Federale Deontologische Commissie aan.

En conséquence, la Chambre adopte les propositions budgétaires 2019 de la Commission fédérale de déontologie.

 

Het zal ter kennis van respectievelijk het Rekenhof, het Grondwettelijk Hof, de Hoge Raad voor de Justitie, het Vast Comité van toezicht op de politiediensten, het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheids­diensten, de Federale Ombuds­mannen, de Gegevensbeschermingsautoriteit, de Benoemings­commissies voor het notariaat, de BIM-Commissie, het Controle­orgaan op de politionele informatie en de Federale Deontologische Commissie worden gebracht, dat de Kamer de rekeningen 2017, de begrotingsaanpassingen 2018 en de begrotings­voorstellen 2019 heeft aangenomen.

Il sera donné connaissance respectivement à la Cour des comptes, à la Cour constitutionnelle, au Conseil supérieur de la Justice, au Comité permanent de contrôle des services de police, au Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité, aux Médiateurs fédéraux, à l'Autorité de la protection des données, aux Commissions de nomination pour le notariat, à la Commission MRD, à l’Organe de contrôle de l’information policière et à la Commission fédérale de déontologie de l'adoption par la Chambre des comptes 2017, des ajustements du budget 2018 et des propositions budgétaires 2019.

 

79 Toespraak van de voorzitter

79 Allocution du président

 

De voorzitter: Collega’s, we zijn ei zo na aan het eind van onze werkzaamheden gekomen voor 2018. Ik zou u willen bedanken voor de meestal constructieve, grondige – of op zijn minst georganiseerde – manier waarop we ook dit jaar in deze assemblee uitvoerig van mening hebben verschild.

 

De woelige weken die we achter de rug hebben, mogen ons niet doen vergeten dat we de voorbije twaalf maanden ook ander, grondig werk hebben geleverd, dat de waan van de dag fors zal overstijgen.

 

Sur les plus de 170 lois adoptées en 2018, beaucoup portaient sur le thème du ‘renouveau politique’, comme par exemple les lois relatives au code de déontologie des mandataires publics, au sponsoring des partis politiques, à la transparence des rémunérations, au contrôle des mandats par la Cour des comptes et au cumul des mandats et rémunérations.

 

Nous avons par ailleurs produit d’importantes lois en matière socio-économique, avec en point d’orgue la loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale.

 

Goede collega’s, nu we in ietwat rustiger vaarwater gekomen zijn, durf ik hopen dat we onze werkzaamheden hier in deze assemblee zullen kunnen voortzetten tot de laatste dag. Er is trouwens nog werk aan de winkel, met, onder andere, de hervorming van het vennootschapsrecht en van het Burgerlijk Wetboek.

 

Tout cela s’inscrit dans un contexte international qui aura assurément d’importantes conséquences pour notre pays également: pensons, par exemple, au Brexit, au débat sur l’avenir de l’Union européenne et à la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. N’oublions pas non plus la menace que constitue le terrorisme international, une menace qui demeure hélas bien réelle au vu des événements dramatiques survenus la semaine dernière à Strasbourg.

 

In naam van onze assemblee wil ik de eerste minister, de leden van zijn regering en zelfs ook de ex-leden van zijn regering een voorspoedig nieuwjaar toewensen, en hen danken voor de samenwerking tijdens de voorbije maanden.

 

Ik denk te mogen zeggen dat de regering, en met name de eerste minister, de toetsing en zelfs de confrontatie met deze Kamer niet uit de weg zijn gegaan. 

 

Nos remerciements et nos vœux s’adressent également au greffier et à l’ensemble du personnel de la Chambre, aux journalistes qui suivent nos travaux, sans oublier le commandant militaire et tous ceux qui veillent à la sécurité du Palais de la Nation.

 

Collega’s, ik wens jullie allen een zeer verkwikkende, hartverwarmende vakantie toe. Tot volgend jaar!

 

(Applaus)

 

Naamstemmingen (voortzetting)

Votes nominatifs (continuation)

 

80 Gegevensbeschermingsautoriteit – Reglement van interne orde (3420/1)

80 Autorité de protection des données – Règlement d'ordre intérieur (3420/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 43)

Ja

127

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

5

Abstentions

Totaal

132

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het reglement van interne orde aan.

En conséquence, la Chambre adopte le règlement d'ordre intérieur.

 

81 Goedkeuring van de agenda

81 Adoption de l’ordre du jour

 

Wij moeten overgaan tot de goedkeuring van de agenda voor de vergadering van donderdag 10 januari 2019.

Nous devons procéder à l’approbation de l’ordre du jour de la séance du jeudi 10 janvier 2019.

 

Geen bezwaar? (Nee) De agenda is goedgekeurd.

Pas d’observation? (Non) L’ordre du jour est approuvé.

 

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 10 janvier 2019 à 14.15 heures.

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 10 januari 2019 om 14.15 uur.

 

La séance est levée à 21.01 heures.

De vergadering wordt gesloten om 21.01 uur.

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 54 PLEN 264 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 54 PLEN 264 annexe.

 

 

 


Detail van de naamstemmingen

 

Détail des votes nominatifs

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 001

 

 

Oui        

060

Ja

 

Ben Hamou Nawal, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Casier Youro, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Geerts David, Gilkinet Georges, Goffinet Anne-Catherine, Hedebouw Raoul, Henry Olivier, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Schlitz Sarah, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanvelthoven Peter, Vuye Hendrik, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Winckel Fabienne, Wouters Veerle

 

 

Non        

074

Nee

 

Becq Sonja, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Francken Theo, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssen Werner, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

Dedry Anne

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 002

 

 

Oui        

054

Ja

 

Ben Hamou Nawal, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Casier Youro, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Geerts David, Gilkinet Georges, Goffinet Anne-Catherine, Hedebouw Raoul, Henry Olivier, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Schlitz Sarah, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanvelthoven Peter, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

 

Non        

079

Nee

 

Becq Sonja, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Francken Theo, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssen Werner, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

 

Abstentions

004

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo, Dedry Anne, Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 003

 

 

Oui        

057

Ja

 

Ben Hamou Nawal, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Casier Youro, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Geerts David, Gilkinet Georges, Goffinet Anne-Catherine, Hedebouw Raoul, Henry Olivier, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Schlitz Sarah, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanvelthoven Peter, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

 

Non        

076

Nee

 

Becq Sonja, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Francken Theo, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssen Werner, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

 

Abstentions

004

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo, Dedry Anne, Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 004

 

 

Oui        

060

Ja

 

Ben Hamou Nawal, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Casier Youro, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Geerts David, Gilkinet Georges, Goffinet Anne-Catherine, Hedebouw Raoul, Henry Olivier, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Schlitz Sarah, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanvelthoven Peter, Vuye Hendrik, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Winckel Fabienne, Wouters Veerle

 

 

Non        

076

Nee

 

Becq Sonja, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Francken Theo, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssen Werner, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

Dedry Anne

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 005

 

 

Oui        

058

Ja

 

Ben Hamou Nawal, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Casier Youro, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Geerts David, Gilkinet Georges, Goffinet Anne-Catherine, Hedebouw Raoul, Henry Olivier, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Schlitz Sarah, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanvelthoven Peter, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

 

Non        

076

Nee

 

Becq Sonja, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Francken Theo, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssen Werner, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

 

Abstentions

003

Onthoudingen

 

Dedry Anne, Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 006

 

 

Oui        

060

Ja

 

Ben Hamou Nawal, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Casier Youro, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Geerts David, Gilkinet Georges, Goffinet Anne-Catherine, Hedebouw Raoul, Henry Olivier, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Schlitz Sarah, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanvelthoven Peter, Vuye Hendrik, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Winckel Fabienne, Wouters Veerle

 

 

Non        

076

Nee

 

Becq Sonja, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Francken Theo, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssen Werner, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

Dedry Anne

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 007

 

 

Oui         

057

Ja

 

Ben Hamou Nawal, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Casier Youro, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Geerts David, Gilkinet Georges, Goffinet Anne-Catherine, Hedebouw Raoul, Henry Olivier, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Schlitz Sarah, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanvelthoven Peter, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

 

Non        

076

Nee

 

Becq Sonja, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Francken Theo, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssen Werner, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

 

Abstentions

004

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo, Dedry Anne, Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 008

 

 

Oui        

057

Ja

 

Ben Hamou Nawal, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Casier Youro, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Geerts David, Gilkinet Georges, Goffinet Anne-Catherine, Hedebouw Raoul, Henry Olivier, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Schlitz Sarah, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanvelthoven Peter, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

 

Non        

079

Nee

 

Becq Sonja, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Francken Theo, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssen Werner, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

Dedry Anne

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 009

 

 

Oui        

055

Ja

 

Ben Hamou Nawal, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Casier Youro, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Geerts David, Gilkinet Georges, Goffinet Anne-Catherine, Henry Olivier, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Schlitz Sarah, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Vanvelthoven Peter, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

 

Non        

076

Nee

 

Becq Sonja, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Francken Theo, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssen Werner, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

 

Abstentions

006

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo, Dedry Anne, Hedebouw Raoul, Van Hees Marco, Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 010

 

 

Oui        

103

Ja

 

Becq Sonja, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Francken Theo, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Lachaert Egbert, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Maingain Olivier, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Schlitz Sarah, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

 

Non        

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

033

Onthoudingen

 

Ben Hamou Nawal, Brotcorne Christian, Chabot Jacques, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Devin Laurent, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Goffinet Anne-Catherine, Hedebouw Raoul, Henry Olivier, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Mathot Alain, Matz Vanessa, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Van Hees Marco, Winckel Fabienne

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 011

 

 

Oui        

055

Ja

 

Ben Hamou Nawal, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Casier Youro, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Geerts David, Gilkinet Georges, Goffinet Anne-Catherine, Hedebouw Raoul, Henry Olivier, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Schlitz Sarah, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanvelthoven Peter, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

 

Non        

078

Nee

 

Becq Sonja, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Francken Theo, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssen Werner, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

 

Abstentions

004

Onthoudingen

 

Dedry Anne, Dewinter Filip, Pas Barbara, Penris Jan

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 012

 

 

Oui        

057

Ja

 

Ben Hamou Nawal, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Casier Youro, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Geerts David, Gilkinet Georges, Goffinet Anne-Catherine, Hedebouw Raoul, Henry Olivier, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Schlitz Sarah, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanvelthoven Peter, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

 

Non        

078

Nee

 

Becq Sonja, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Francken Theo, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Janssen Werner, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

 

Abstentions

002

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo, Dedry Anne

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 013

 

 

Oui        

052

Ja

 

Ben Hamou Nawal, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Casier Youro, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Geerts David, Gilkinet Georges, Goffinet Anne-Catherine, Henry Olivier, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Schlitz Sarah, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Vanvelthoven Peter, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

 

Non        

079

Nee