Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

Dinsdag 9 oktober 2018

 

Voormiddag

 

______

 

 

du

 

Mardi 9 octobre 2018

 

Matin

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 10.07 uur en voorgezeten door de heer Siegfried Bracke, uittredend voorzitter.

La séance est ouverte à 10.07 heures et présidée par M. Siegfried Bracke, président sortant.

 

Aanwezig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l'ouverture de la séance:

Charles Michel, Kris Peeters, Didier Reynders, Daniel Bacquelaine, Marie-Christine Marghem, Sophie Wilmès, François Bellot.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Franky Demon, Sébastian Pirlot, Daniel Senesael, wegens gezondheidsredenen / pour raisons de santé.

 

Federale regering / gouvernement fédéral:

Denis Ducarme, wegens gezondheidsredenen / pour raisons de santé.

 

01 Opening van de gewone zitting 2018-2019

01 Ouverture de la session ordinaire 2018-2019

 

Dames en heren, waarde collega's, de Kamer komt heden van rechtswege bijeen op grond van artikel 44 van de Grondwet.

Mesdames, messieurs, chers collègues, la Chambre se réunit aujourd'hui de plein droit, en vertu de l'article 44 de la Constitution.

 

Ik verklaar de zitting 2018-2019 voor geopend.

Je déclare ouverte la session 2018-2019.

 

02 Wettig- en voltalligverklaring van de Raad van de Franse Gemeenschapscommissie

02 Constitution de l'Assemblée de la Commission communautaire française

 

Bij brief van 19 september 2018 brengt de Raad van de Franse Gemeenschapscommissie ons ter kennis dat het ter vergadering van die dag voor wettig en voltallig verklaard is.

Par message du 19 septembre 2018, l'Assemblée de la Commission communautaire française fait connaître qu'il s'est constitué en sa séance de ce jour.

 

03 Secretarissen voor de benoeming van het Vast Bureau

03 Secrétaires pour la nomination du Bureau définitif

 

Ik nodig de twee jongste leden, de dames Nawal Ben Hamou en Yoleen Van Camp uit om plaats te nemen aan het bureau als secretarissen voor de benoeming van het Vast Bureau (art. 1, derde lid, van het Reglement).

J’invite les deux membres les plus jeunes, Mmes Nawal Ben Hamou et Yoleen Van Camp à prendre place au bureau en qualité de secrétaires pour la nomination du Bureau définitif (art. 1, alinéa 3, du Règlement).

 

04 Benoeming van het Vast Bureau

04 Nomination du Bureau définitif

 

Aan de orde is de benoeming van het Vast Bureau.

L'ordre du jour appelle la nomination du Bureau définitif.

 

1. Het Bureau bestaat uit:

- de voorzitter;

- de drie ondervoorzitters;

- de Bureauleden.

 

2. Het Bureau wordt aangevuld met:

 a) de gewezen voorzitters, lid van de Kamer;

 b) de voorzitters van de politieke fracties;

 c) een toegevoegd lid per politieke fractie met minder dan twaalf leden die geen in nr. 1 bedoeld lid van het Bureau heeft.

 

1. Le Bureau est composé comme suit:

- du président;

- de trois vice-présidents;

- de membres du Bureau.

 

2. Le Bureau est complété par:

 a) les anciens présidents, membres de la Chambre;

 b) les présidents des groupes politiques;

 c) un membre associé par groupe politique qui compte moins de douze membres et qui n'a pas de membre du Bureau visé au n° 1.

 

De voorzitter wordt verkozen overeenkomstig artikel 157 van het Reglement.

Le président est nommé conformément à l'article 157 du Règlement.

 

De Kamer benoemt de ondervoorzitters en Bureauleden overeenkomstig artikel 158, nr. 1, eerste zin, op voorstel van de politieke fracties. Het voorzitterschap wordt meegerekend in de toewijzing van deze functies volgens de evenredige vertegenwoordiging van de politieke fracties. Bovendien worden zoveel leden benoemd als nodig is opdat elke politieke fractie met ten minste twaalf leden ten minste een lid van het Bureau telt.

Les vice-présidents et membres du Bureau sont nommés par la Chambre conformément à l'article 158, n° 1, première phrase, et sur proposition des groupes politiques, étant entendu que la présidence est prise en compte pour l'attribution de ces fonctions selon la règle de la représentation proportionnelle des groupes politiques et qu'il est procédé à autant de nomina­tions qu'il est nécessaire pour que chaque groupe politique d'au moins douze membres compte au moins un membre au sein du Bureau.

 

Benoeming van de voorzitter

Nomination du président

 

De enige verkiezing waartoe moet worden overgegaan is die van de voorzitter van de Kamer.

La seule nomination à laquelle il convient de procéder est celle du président de la Chambre.

 

Vraagt iemand het woord?

Quelqu'un demande-t-il la parole?

 

04.01  Peter De Roover (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik stel de heer Siegfried Bracke voor als voorzitter van de Kamer.

 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer De Roover.

 

04.02  Hendrik Vuye (Vuye&Wouters): Mijnheer de voorzitter, ik stel vast dat er heel wat lege banken zijn bij de meerderheid; ook bij de oppositie trouwens.

 

Ik stel voor dat we de vergadering schorsen totdat er meer Parlementsleden aanwezig zijn.

 

Ik zie de griffier al 'neen' knikken. Ik weet ook dat u niet op mijn vraag zal ingaan, maar op deze manier wil ik mijn ongenoegen uiten over het feit dat hier zoveel collega's afwezig zijn bij de samenstelling van het Bureau en de verkiezing van de voorzitter. Ik betreur dat. (Rumoer)

 

De voorzitter: Dank u, mijnheer Vuye.

 

Aangezien er slechts één kandidaat wordt voor­gedragen wordt er geen stemming gehouden. Bijgevolg is de heer Siegfried Bracke verkozen tot voorzitter van de Kamer.

Étant donné qu'il n'y a qu'un seul candidat, il n'y a pas lieu à scrutin. En conséquence, M. Siegfried Bracke est élu en qualité de président de la Chambre.

 

Ik dank u voor het vertrouwen en ik beloof dat ik mijn uiterste best zal doen om de voorzitter te zijn van u allemaal. Waarvoor dank.

 

Benoeming van de ondervoorzitters en van de Bureauleden

Nomination des vice-présidents et des membres du Bureau

 

Aan de orde is de benoeming van de drie ondervoorzitters en de Bureauleden.

Il y a lieu de nommer les trois vice-présidents et les membres du Bureau.

 

Overeenkomstig de artikelen 3.1 en 158.1, van ons Reglement, benoemen wij in volgende volgorde 1 PS, 1 MR, 1 CD&V, 1 N-VA, 1 Open Vld, 1 sp.a en 1 Ecolo-Groen.

Conformément aux articles 3.1 et 158.1, de notre Règlement, nous devons nommer dans l'ordre 1 PS, 1 MR, 1 CD&V, 1 N-VA, 1 Open Vld, 1 sp.a et 1 Ecolo-Groen.

 

Vraagt iemand het woord?

Quelqu'un demande-t-il la parole?

 

04.03  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, au nom de mon groupe, je propose M. André Frédéric.

 

04.04  David Clarinval (MR): Monsieur le président, nous proposons Mme Françoise Schepmans.

 

04.05  Servais Verherstraeten (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ik draag collega Sonja Becq voor.

 

De voorzitter:

- de PS-fractie stelt de heer André Frédéric voor als ondervoorzitter

- de MR-fractie stelt mevrouw Françoise Schepmans voor als ondervoorzitter

- de CD&V-fractie stelt mevrouw Sonja Becq voor als ondervoorzitter

- le groupe PS propose M. André Frédéric comme vice-président

- le groupe MR propose Mme Françoise Schepmans comme vice-président

- le groupe CD&V propose Mme Sonja Becq comme vice-président

 

Ik verklaar de heer André Frédéric en de dames Françoise Schepmans en Sonja Becq verkozen als ondervoorzitters.

Je proclame M. André Frédéric et Mmes Françoise Schepmans et Sonja Becq en qualité de vice-présidents de la Chambre.

 

Collega's, vervolgens moeten we overgaan tot de aanwijzing van de leden van het Bureau.

 

04.06  Peter De Roover (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik stel de kandidatuur voor van mevrouw De Coninck. Inez De Coninck, voor alle duidelijkheid. (Gelach)

 

Men zou een en ander anders kunnen zien als een voorafspiegeling van bepaalde…

 

04.07  Patrick Dewael (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, ik stel de kandidatuur voor van de heer Dirk Van Mechelen.

 

04.08  Meryame Kitir (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik stel de kandidatuur voor van mevrouw Karin Termmerman.

 

04.09  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, je propose M. Stefaan Van Hecke.

 

De voorzitter:

- de N-VA-fractie stelt mevrouw Inez De Coninck voor als Bureaulid

- de Open Vld-fractie stelt de heer Dirk Van Mechelen voor als Bureaulid

- de sp.a-fractie stelt mevrouw Karin Temmerman voor als Bureaulid

- de Ecolo-Groen-fractie stelt de heer Stefaan Van Hecke voor als Bureaulid

- le groupe N-VA propose Mme Inez De Coninck comme membre du Bureau

- le groupe Open Vld propose M. Dirk Van Mechelen comme membre du Bureau

- le groupe sp.a propose Mme Karin Temmerman comme membre du Bureau

- le groupe Ecolo-Groen propose M. Stefaan Van Hecke comme membre du Bureau

 

Ik verklaar mevrouw Inez De Coninck, de heer Dirk Van Mechelen, mevrouw Karin Temmerman en de heer Stefaan Van Hecke verkozen als leden van het Bureau van de Kamer.

Je proclame Mme Inez De Coninck, M. Dirk Van Mechelen, Mme Karin Temmerman et M. Stefaan Van Hecke en qualité de membres du Bureau de la Chambre.

 

Maken eveneens deel uit van het Bureau:

- de gewezen voorzitters, lid van de Kamer;

- de voorzitters van de politieke fracties:

de heer Peter De Roover, voorzitter van de N-VA-fractie;

de heer Ahmed Laaouej, voorzitter van de PS-fractie;

de heer David Clarinval, voorzitter van de MR-fractie;

de heer Servais Verherstraeten, voorzitter van de CD&V-fractie;

de heer Patrick Dewael, voorzitter van de Open Vld-fractie;

mevrouw Meryame Kitir, voorzitter van de sp.a-fractie;

de heer Jean-Marc Nollet, voorzitter van de Ecolo-Groen-fractie;

mevrouw Catherine Fonck, voorzitter van de cdH-fractie;

- een toegevoegd lid per politieke fractie met minder dan twaalf leden die geen Bureaulid heeft. Ik geef het woord aan de voorzitster van de cdH-fractie, die geen lid heeft in het Bureau benoemd door de Kamer, voor de aanwijzing van een toegevoegd lid.

Font également partie du Bureau:

- les anciens présidents, membres de la Chambre;

- les présidents des groupes politiques:

M. Peter De Roover, président du groupe N-VA;

M. Ahmed Laaouej, président du groupe PS;

M. David Clarinval, président du groupe MR;

M. Servais Verherstraeten, président du groupe CD&V;

M. Patrick Dewael, président du groupe Open Vld;

Mme Meryame Kitir, présidente du groupe sp.a;

M. Jean-Marc Nollet, président du groupe Ecolo-Groen;

Mme Catherine Fonck, présidente du groupe cdH;

- un membre associé par groupe politique qui compte moins de douze membres et qui n'a pas de membre au Bureau. Je donne la parole à la présidente du groupe cdH qui n'a pas de membre au Bureau nommé par la Chambre pour la désignation d'un membre associé.

 

04.10  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, je propose M. Francis Delpérée.

 

De voorzitter: Ik verklaar de heer Francis Delpérée verkozen als toegevoegd lid van het Bureau.

Je proclame M. Francis Delpérée membre associé du Bureau.

 

05 Wettig- en voltalligverklaring van de Kamer

05 Constitution de la Chambre

 

De Kamer is voor wettig en voltallig verklaard.

Daarvan zal worden kennis gegeven aan de Koning, aan de Senaat en aan de gemeenschaps- en gewestparlementen.

 

La Chambre est constituée.

Il en sera donné connaissance au Roi, au Sénat et aux Parlements de Communauté et de Région.

 

Die Kammer ist zusammengestellt.

Seine Majestät der König, der Senat sowie die Regional- und Gemeinschaftsparlamente werden hiervon in Kenntnis gesetzt.

 

06 Bespreking van de verklaring van de regering

06 Discussion de la déclaration du gouvernement

 

Aan de orde is de bespreking van de verklaring van de regering.

L'ordre du jour appelle la discussion de la déclaration du gouvernement.

 

La parole est à M. Di Rupo.

 

06.01  Elio Di Rupo (PS): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, permettez-moi d'exprimer une remarque préliminaire. Les propos que je vais tenir ne sont pas dirigés contre votre personne, que je respecte au demeurant. Il n'est pas question de vous remettre en cause personnellement. Mes propos sont ceux d'une famille politique - les socialistes - qui dresse le bilan de quatre années de la politique mise en œuvre par votre coalition que l'on résume sous le sobriquet de "coalition MR-N-VA".

 

Monsieur le premier ministre, pour avoir été très présent sur le terrain ces derniers mois, je puis vous dire que nos concitoyens n'en peuvent plus de subir la politique de votre gouvernement. Ils sont épuisés de supporter votre coalition depuis quatre ans. Les citoyens souffrent: leurs fins de mois sont pénibles, la pauvreté s'accroît, la classe moyenne se désespère et se précarise à grande vitesse. En revanche, les bénéfices des entreprises – singulièrement, des grandes entreprises – ont augmenté de 20 % et atteignent plus de 50 milliards. Nos concitoyens réclament une tout autre politique pour notre pays.

 

Monsieur le premier ministre, comme je l'ai dit, l'heure est à votre bilan, en tout cas celui de votre gouvernement. Commençons par examiner le tax shift et le coût de la vie! Avec votre tax shift, vous ignorez les allocataires sociaux, les moins valides, les retraités, les jeunes, qui n'en retireront aucun bénéfice. Or, ils représentent près de la moitié de la population de notre pays. Quant aux gens qui travaillent, en réalité, ce que vous leur donnez d'une main, vous leur reprenez de l'autre. Même eux ne s'en sortent plus!

 

Le coût de la vie est devenu insupportable pour la grande majorité de nos concitoyens. Le diesel à la pompe coûte aujourd'hui plus cher que l'essence 95. La VAB indiquait ce matin que, depuis 2016, l'augmentation moyenne pour les conducteurs de véhicules au diesel s'élève à 448 euros par an.

 

La TVA sur l'électricité a été portée à 21 %. (Brouhaha)

 

Monsieur le président, soyons clairs! Je ne répondrai à aucune interruption. Je n'ai pas… (Brouhaha)

 

Monsieur le président, je…

 

Le président: Chers collègues, écoutons M. Di Rupo!

 

Mag ik uw respect voor de spreker vragen, collega's?

 

06.02  Elio Di Rupo (PS): Oui, ce ne serait pas mal!

 

Monsieur le président, hier, mes collègues et moi-même avons écouté, sans interrompre, le premier ministre. (Brouhaha)

 

Le président: Chers collègues, du respect, s'il vous plaît!  

 

06.03  Elio Di Rupo (PS): Nous avions au moins dix raisons pour l'interrompre.

 

Comme je l'ai dit, le diesel à la pompe…

 

Le président: Monsieur Di Rupo, je dois vous dire que nous étions convenus qu'il serait possible d'interrompre les orateurs. C'est tout à fait clair. Mais, et ce l'est tout autant, c'est votre droit, bien évidemment, de ne pas répondre aux interruptions.

 

06.04  Elio Di Rupo (PS): Monsieur le président, je vous remercie.

 

Le président: Il n'empêche que je dois passer la parole à M. Miller pour une brève intervention.

 

06.05  Richard Miller (MR): Monsieur Di Rupo, je ne vous posais pas une question méchante. Je tenais simplement à faire remarquer…

 

06.06  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): (…)

 

06.07  Richard Miller (MR): Quoi? Que dis-tu? J'ai le droit de poser une question! Je ne suis pas au conseil communal de Mons ici!

 

Je tenais simplement à faire remarquer que ce gouvernement "MR/N-VA", comme vous l'avez appelé, a augmenté sept fois le revenu d'intégration. Depuis le début de la législature, cela représente une hausse de 15 %. Nous n'avons pas du tout laissé les personnes en difficulté sur le bord de la route. Toute action menée par cette majorité a visé à recréer de l'emploi et à redonner des perspectives aux plus pauvres. (Applaudissements) Y compris dans la province du Hainaut et dans la ville de Mons, où le taux de chômage est le plus élevé de Wallonie!

 

Je ne voulais pas m'énerver, mais simplement adresser cette remarque à mon excellent collègue, M. Elio Di Rupo.

 

06.08  Laurette Onkelinx (PS): (…)

 

06.09  Richard Miller (MR): Nous avons fait beaucoup plus sous cette législature que ce que vous avez entrepris pendant des années. Et c'est ce que qui vous pose problème! La véritable sécurité sociale consiste à créer des emplois. C'est ce que nous avons fait!

 

Le président: Chers collègues, souvenez-vous de ce qui a été convenu en conférence des présidents! On s'adresse à l'orateur.

 

06.10  Elio Di Rupo (PS): Monsieur le président, merci.

 

Il faut m'excuser, mais je n'entends pas bien. Parfois, même M. Miller, je ne l'entends pas!

 

J'étais en train de dire que la TVA sur l'électricité a été portée à 21 % par votre gouvernement, que le prix du gaz s'envolait, que les loyers augmentaient, que les produits de première nécessité coûtaient de plus en plus cher, de même que de nombreux médicaments et les consultations médicales. Tout augmente sauf les revenus de nos citoyens. Non seulement, ils stagnent mais vous les avez amputés par le biais d'un saut d'index qui leur fait perdre 400 euros par an.

 

Monsieur le premier ministre, une récente analyse de la KUL – qui n'est quand même pas le bureau d'étude du PS – démontre, avec le sérieux d'une étude universitaire, l'impact négatif du tax shift sur les ménages des moins nantis. Selon cette étude, le tax shift fait perdre 45 euros par mois aux 10 % des ménages les plus pauvres. C'est une situation extrêmement difficile.

 

Ce constat est révélateur d'un mal encore plus profond. L'action de votre gouvernement n'a eu de cesse de creuser les inégalités. Si on en croit l'Office belge de la statistique, depuis 2014, le taux de risque de pauvreté chez les jeunes de 16 à 24 ans a augmenté de plus de 10 %. Pour nombre d'entre eux, les perspectives sont anéanties.

 

Monsieur le premier ministre, nous connaissons tous le Guide Michelin. Imaginons un Guide Michel qui attribue des étoiles à certains de vos ministres disposant de talents certains pour la destruction sociale!

 

Plusieurs ministres pourraient prétendre aux trois étoiles mais je ne prendrai que deux exemples - vu les interruptions, je dois tenter d'être relativement bref. D'abord, votre ministre de la Santé: près de deux milliards d'euros d'économies sur la législature en matière de soins de santé.

 

06.11  Charles Michel, premier ministre: C'est faux!

 

06.12  Richard Miller (MR): (…)

 

06.13  Elio Di Rupo (PS): Deux milliards d'économies, disais-je. C'est une sinistre performance, alors que les besoins en soins de santé augmentent, que l'espérance de vie s'allonge et que les citoyens sont de plus en plus nombreux à renoncer à des soins pourtant nécessaires.

 

En réalité, vous avez bloqué la croissance du budget des soins de santé à 1,5 %, alors qu'il aurait fallu au minimum 2,3 %.

 

06.14  Charles Michel, premier ministre: Monsieur Di Rupo, je ferai une remarque préliminaire: ce que je vais dire ne vise en aucun cas une attaque sur votre personne. Cela étant dit, en deux phrases, vous venez d'énoncer une contradiction fondamentale: d'un côté, vous prétendez que le budget des soins de santé a baissé de deux milliards d'euros, ce qui est faux; il a augmenté de trois milliards! Ensuite, vous reconnaissez une croissance de plus 1 %. Contradiction flagrante!

 

Deuxième point, monsieur le député, depuis un certain nombre de jours, et vous avez introduit votre exposé de cette même manière, vous avez décidé de faire la leçon en énonçant des contre-vérités factuelles les unes après les autres! C'est votre droit. Vous avez dit que vous n'entendiez pas bien? Effectivement, vous n'avez pas bien entendu les déclarations qui ont été exprimées hier.

 

Quand on veut faire la leçon, c'est bien de montrer, là où l'on exerce des responsabilités depuis des décennies et de manière absolue, que cela fonctionne. Qu'est-ce que j'observe? Pour l'ensemble de la Belgique, grâce aux actions entreprises, le taux d'emploi approche dorénavant les 70 %. C'est un grand succès. À Mons, il stagne à 50 %!

 

Qu'est-ce que j'observe? À Mons, le précompte immobilier a été porté à près de 3000. C'est un choc dur pour les classes moyennes, pour les personnes qui habitent cette ville; c'est effectivement bien plus lourd en termes d'impact que le gain gigantesque généré dans le cadre du tax shift!

 

Vous avez déclaré, il y a quelques jours, monsieur Di Rupo, qu'il n'y avait chez vous pas une once de populisme. C'est vrai: il y en a une tonne!

 

Le président: Monsieur Di Rupo, il faut être clair: vous pouvez réagir à ce qu'a dit le gouvernement, mais c'est comme vous le souhaitez.

 

06.15  Laurette Onkelinx (PS): Monsieur le président, au sujet des soins de santé, ce que dit le premier ministre est une contre-vérité. On confectionne un budget des soins de santé en fonction du travail technique sur l'évolution des besoins. Par rapport à cela, effectivement, vous avez fait des économies et, en plus, vous les avez faites sur le dos des patients, ce que nous avions toujours refusé.

 

Vous avez parlé hier de mauvaise communication, de fake news. Vous êtes en train d'en développer une. En matière de soins de santé, votre politique est en train de détruire ce que nous avions construit durant des années.

 

06.16  Elio Di Rupo (PS): Vous ne me reprocherez pas, monsieur le président, d'être trop long, compte tenu des interruptions.

 

Le président: Il n'y a aucun problème. J'en tiens compte.

 

06.17  Elio Di Rupo (PS): Comme je le disais, le budget des soins de santé fait l'objet de restrictions très graves. Vous devez savoir qu'un quart des Bruxellois et un quart des Hennuyers renoncent à une visite chez le médecin. Hier, monsieur le premier ministre, vous évoquiez le burn-out, ce mal qui ronge tant de gens qui travaillent, mais vous n'avez pas dit, par exemple, que votre gouvernement n'a pas voulu reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle. En réalité, votre gouvernement n'a fait que rendre encore plus difficile l'accès aux soins de santé en augmentant le coût de certains médicaments et des consultations chez le spécialiste.

 

Avec votre gouvernement les malades trinquent!

 

Monsieur le premier ministre, votre gouvernement n'a guère épargné les malades, mais que dire des pensionnés et des futurs pensionnés? Sans doute, attribuerez-vous trois, voire quatre étoiles à votre ministre des Pensions. Il est vrai que ce dernier décroche la palme de la dégradation sociale.

 

Pensionnés actuels et futurs pensionnés, personne n'échappe à votre arc.

 

06.18  Damien Thiéry (MR): Monsieur le président, tant que nous sommes dans le cadre des contre-vérités, je rappelle que nous avons diminué le prix de plus de 1 000 médicaments, ce qui n'a jamais été le cas jusqu'à présent. C'est une avancée énorme pour les patients. Il faut aussi le signaler.

 

Le président: Je rappelle qu'on n'organise pas le débat entre parlementaires! On s'adresse au gouvernement ou à l'orateur!

 

06.19  Elio Di Rupo (PS): Je parlais du report de l'âge à 67 ans, de la suppression des tantièmes préférentiels qui tenaient compte de la pénibilité des métiers, de l'imbroglio actuel quant à une éventuelle reconnaissance – très partielle – de certains métiers pénibles, de la suppression de la prise en compte des années d'études, du durcissement des conditions d'âge et de carrière pour partir à la pension anticipée, de la suppression des crédit-temps, de la pension à mi-temps. La liste des attaques contre les droits de nos concitoyens est longue, très longue, et ce n'est visiblement pas terminé.

 

Monsieur le premier ministre, j'ai calculé que l'application combinée du tax shift, du saut d'index et des économies en soins de santé représente quelque 640 euros par an pour la grande majorité de nos pensionnés.

 

Monsieur le premier ministre, soins de santé, pensions, revenus, on aurait pu espérer un dialogue constructif avec les syndicats. Hélas, votre gouvernement a tué la concertation sociale. Vous l'avez enterrée! Les grands patrons ont de bout en bout dicté l'agenda de vos mesures. Il faut d'ailleurs lire les propos du patron de la FEB, qui se réjouit publiquement des attaques contre le régime des pensions et plaide pour la poursuite de la détérioration des droits des travailleurs. On comprend alors que ce sont les grands patrons qui dictent les mesures antisociales de votre gouvernement.

 

06.20  David Clarinval (MR): Monsieur Di Rupo, je ne peux pas vous laisser dire cela. Vous semblez ignorer que sous cette législature, il  y a eu un accord interprofessionnel, alors que sous la précédente, sous votre gouvernement, il n'y en a malheureusement pas eu. Dès lors, caricaturer cet accord interprofessionnel est tout à fait incorrect. Je regrette vraiment ces propos qui, à nouveau, sont erronés ou en tout cas présentés fallacieusement.

 

06.21  Elio Di Rupo (PS): Monsieur le président, ce que je voulais dire au gouvernement, c'est qu'en tuant la concertation sociale réelle, vous abîmez gravement les équilibres sociaux de notre pays.

 

Monsieur le premier ministre, on vous a entendu: "jobs, jobs, jobs". Je pourrais bien sûr revenir sur le fait que 40 % des emplois créés sous cette législature selon l'ONSS sont des emplois partiels et que 23 % sont des emplois intérimaires saisonniers ou occasionnels. Vous bénéficiez d'une reprise de l'activité au sein de l'Union européenne. Tant mieux! Ceci étant, en valeur absolue, quand je regarde les performances des autres pays de la zone euro, il faut reconnaître qu'on aurait pu espérer mieux.

 

Monsieur le premier ministre, un autre élément que vous avez évoqué hier d'une manière elliptique pour qu'on ne s'y attarde pas, c'est la croissance économique de notre pays. Permettez-moi de vous dire avec beaucoup d'humilité et de modestie – d'autant plus que sur les bancs sont présents plusieurs ministres qui y ont contribué – que sous le précédent gouvernement, la croissance économique de la Belgique était supérieure à la moyenne de la zone euro. Aujourd'hui, elle est inférieure. C'est une réalité!

 

Au vu des derniers chiffres, je doute de ce que j'ai entendu, surtout en début de législature: sans les socialistes au gouvernement, on allait voir ce qu'on allait voir, la croissance économique allait démarrer et on allait vraiment retrouver un dynamisme exceptionnel! La grande réforme économique du pays, c'était l'absence des socialistes au gouvernement!

 

Il faut reconnaître que le pari n'a pas été réussi!

 

06.22  Charles Michel, premier ministre: Monsieur le président, pour la qualité des échanges et pour la qualité de nos débats, je tiens effectivement à donner quelques informations à M. le député. Effectivement, la question de la croissance économique est un point très important. Je l'ai d'ailleurs dit hier dans cette déclaration. En termes de croissance, nous sommes en dessous de la moyenne de la zone euro d'abord parce que nous avons mieux résisté à la crise grâce aux stabilisateurs économiques.

 

Deuxième point, quand on regarde le taux de croissance, il faut avoir l'honnêteté, quand on est un scientifique, monsieur le député, de regarder le point de départ. Il y a le taux de croissance et il y a le point de départ. Le point de départ, quel est-il? Nous sommes en sixième position dans la zone euro, donc à un bon niveau, et en huitième pour l'ensemble de l'Union européenne. Les pays qui sont au-dessus de nous sont des pays qui ont fait plus tôt que nous les réformes économiques que vous ne vouliez pas, les réformes structurelles pour le marché du travail, pour dynamiser la fiscalité, pour la mettre au service du développement des entreprises. Cela, vous le refusez parce que là où vous siégez, vous augmentez les impôts, vous êtes tournés vers une stratégie immobile. Avec nous, ce sont 219 000 emplois supplémentaires mais avec vous, des dizaines de milliers d'emplois en moins! Cela, c'est un effet!

 

06.23  Wouter Beke (CD&V): Mijnheer Di Rupo, collega-parlementslid, in de vorige regering heb ik van de oppositie veel karikaturen gehoord. Ik hoor nu van de huidige oppositie dezelfde karikaturen. Factchecking hoor ik van de oppositie. Inderdaad, wat hebben wij met de vorige regering gedaan? De belastingen op arbeid hebben wij verlaagd. Wat hebben wij met de huidige regering gedaan? Wij hebben de belastingen op arbeid verlaagd. 200 000 jobs. Als ik parlementslid en voorzitter van een socialistische partij zou zijn, dan zou ik applaudisseren voor het feit dat 200 000 mensen vandaag aan het werk zijn, die dat vijf jaar geleden niet waren. Dat is een eerste opmerking.

 

Ten tweede, de koopkracht van de mensen werd versterkt. In de vorige regering hebben wij gekozen voor een maatregel, waar wij volledig achter stonden. Meer nog, wij hebben die geëist. Wij hebben de lonen geblokkeerd omwille van jobcreatie. Dat was een moeilijke beslissing, maar wij hebben ze wel genomen. Nu is er geen loon­blokkering, maar zijn er loonsonderhandelingen geweest. Er kwam twee keer een cao om loonsverhogingen aan de mensen te geven.

 

Ten derde, was er de indexsprong en die heeft bijgedragen tot jobcreatie. Blijkbaar is men vergeten dat wij met de vorige regering een btw-verlaging op de elektriciteit hebben uitgevoerd, die eigenlijk een verkapte indexsprong was. Dat was de ambitie. (Protest van mevrouw Onkelinx) Factchecking, dat is waar.

 

Ten vierde en ten laatste, nog iets wat waar is, is dat in deze legislatuur de sociale uitkeringen de voorbije vier jaar in totaal met meer dan 11 miljard euro zijn gestegen. Dat is 11 miljard euro voor het versterken van de laagste pensioenen. Dat is 11 miljard euro voor het betalen van de bijkomende pensioenen. Dat is 11 miljard euro voor het verhogen van het leefloon. Dat is 11 miljard euro voor mensen die het moeilijk hebben.

 

Wij kunnen discussiëren over de vraag of het voldoende is geweest. Dat is een eerlijk debat. Maar doen alsof die cijfers niet bestaan, is niet eerlijk. Soyons sérieux.

 

De voorzitter: Collega's, de afspraak was dat wij interrupties tot twee minuten zouden beperken, dus ook voor de heer Beke. Wij zijn natuurlijk geen apothekers.

 

06.24  Elio Di Rupo (PS): Merci, monsieur le président.

 

J'en viens à la politique énergétique.

 

Tout à l'heure, quand vous répliquerez, monsieur le premier ministre, peut-être aurez-vous la volonté de répondre à ce que nous avons lu ce matin dans le journal L'Echo. Si c'était vrai, ce serait quand même une situation inimaginable puisque le journaliste prétend qu'il y aurait des discussions quasi secrètes entre Electrabel et votre gouvernement en ce qui concerne les montants à réserver pour le démantèlement des centrales nucléaires et le traitement des déchets nucléaires.

 

Ce sont des sujets d'une importance capitale puisque, qu'il s'agisse des installations ou des déchets, ils sont radioactifs pour des milliers et des milliers d'années. Comment allons-nous faire, qui va payer, etc.

 

Le président: Monsieur Di Rupo, la ministre de l'Énergie demande la parole. Madame Marghem a la parole.

 

06.25  Marie-Christine Marghem, ministre: J'ai tiré plus vite que vous, monsieur Nollet. J'ai une réponse et, étant donné que monsieur le député ne veut pas répondre aux questions, j'ai une réponse. La réponse est très simple: le gouvernement a adopté un texte de loi qui a été produit par la Commission des provisions nucléaires qui encadre la question des provisions nucléaires dans leur existence, leur suffisance et leur disponibilité afin que l'exploitant paie la totalité du démantèlement des centrales nucléaires. Ce dossier est actuellement à l'examen au Conseil d'État et, le même jour de l'adoption par le gouvernement de ce projet de loi qui est maintenant au Conseil d'État, il m'a été demandé de poursuivre le travail afin de renforcer davantage le texte de loi actuellement à l'examen par le Conseil d'État. La journaliste qui s'exprime aujourd'hui dans la presse…

 

06.26  Karine Lalieux (PS): Elle ment!

 

06.27  Marie-Christine Marghem, ministre: Je n'utilise jamais ce genre de mot grossier, madame Lalieux. La journaliste est dans l'erreur et se fonde sur un texte qui est un moment dans le cours du travail que j'accomplis actuellement. Elle ne connaît pas l'état actuel de ce texte qui renforce encore celui que nous avons envoyé au Conseil d'État. Le but du gouvernement est donc clairement de faire en sorte que les conditions les plus strictes soient amenées dans le cadre légal afin que l'exploitant paie l'intégralité du démantèlement selon le principe - veuillez me laisser terminer, madame Lalieux - du pollueur-payeur.

 

Le président: Merci. Plusieurs personnes veulent prendre la parole. Monsieur Laaouej a la parole, à propos de la procédure.

 

06.28  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, il a été convenu, en Conférence des présidents, que les interventions devaient s'adresser à l'orateur.

 

Je vois ici s'installer – M. Nollet ne m'en voudra pas – un mini-débat entre parlementaires ou entre parlementaires et ministres.

 

Je souhaitais simplement rappeler ce qui a été convenu en Conférence des présidents.

 

Le président: Monsieur Laaouej, il a effective­ment été convenu qu'il fallait s'adresser à l'orateur. Toutefois, le gouvernement a toujours le droit de demander la parole et tous les membres de cette assemblée peuvent s'adresser au gouvernement. En fin de compte, les débats s'inscrivent toujours dans le cadre de la discussion de la déclaration du gouvernement.

 

06.29  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, M. Di Rupo a tout à fait raison. Il s'agit d'un point extrêmement important et la réponse que vient de donner Mme la ministre est tout sauf claire.

 

Il suffirait, madame la ministre, que vous démentiez très simplement qu'une disposition de la nouvelle version du texte ou de la version du texte telle que vous la proposerez ultérieurement au Parlement, prévoit que le cadre légal devra rester stable. En effet, avec une telle disposition, vous bloquez non seulement cette législature, mais aussi les prochaines législatures.

 

Si vous dites ici que cette disposition ne figurera pas dans le texte et que vous reprendrez telle quelle la proposition de la Commission des provisions nucléaires pour ce qui concerne les garanties, je pense que le député Di Rupo sera rassuré.

 

Je vous demande de bien vouloir faire cette déclaration afin de simplifier nos travaux.

 

06.30  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, u hebt een aantal zaken gezegd die we deze morgen allemaal hebben kunnen lezen in de krant. Ik meen dat heel veel mensen heel erg geschrokken zijn. Er zouden al onderhandelingen hebben plaatsgevonden en u zou vooraf al toegevingen hebben gedaan.

 

U zegt dat ENGIE Electrabel een stabiel legaal kader vraagt en u wil daarin meegaan. U knikt van nee, mevrouw de minister, maar dan zou ik graag formeel van u vernemen dat dit niet in het akkoord staat. Zoals de heer Nollet zei, was u immers niet erg duidelijk in uw antwoord.

 

Wij veronderstellen dat deze bepaling wel in het akkoord zal staan. Dit wil evenwel zeggen dat u de toekomst van de komende generaties hypothekeert voor de ontmanteling van onze kerncentrales. Wij weten allemaal dat er een tekort is van miljarden. Als wij nu niet zeker zijn dat de exploitant voor die miljarden zal instaan, dan beladen wij de toekomstige generaties met een enorme schuld.

 

U hebt ervoor gekozen om nu te antwoorden op wat de heer Di Rupo zegt. Ik zou van u nu een zeer ondubbelzinnig antwoord willen. Staat in het akkoord dat er een stabiel legaal kader moet komen?

 

06.31  Michel de Lamotte (cdH): Les inquiétudes sont très prégnantes sur ce sujet. J'entends que la ministre donne des informations sur la suite à apporter, mais elles ne sont pas convaincantes. Je crois qu'un cadre stable et légal doit être instauré pour la protection de l'intérêt général, des consommateurs, en particulier des plus petits d'entre eux, et de l'ensemble du monde de l'entreprise. En effet, le futur et la durabilité des déchets nucléaires exigent que ces derniers soient détruits. Nous devons assurer ce financement de manière pérenne. Il ne me semble pas que l'engagement actuel de la ministre soit définitif, au détriment de la population.

 

06.32  Charles Michel, premier ministre: Ce débat est très important. Je voudrais donner ma position, qui est claire, nette et précise, sur ce sujet. Et elle l'était jusqu'à l'intervention de M. Nollet qui a semé la confusion dans la perception du débat.

 

Le sujet est très important et il l'est d'autant plus du fait de l'existence de difficultés liées au parc nucléaire et à la détermination du gouvernement à faire en sorte que les responsabilités soient assumées par l'opérateur. J'ai été clair hier à la tribune.

 

J'en viens aux provisions nucléaires.

 

Wat zijn de feiten? Vóór de zomer heeft de regering een ontwerp goedgekeurd met een duidelijk mandaat voor de minister om tussen de eerste en de tweede lezing de positie van de Staat te versterken. Dat was het mandaat, die positie versterken, niet meer of minder dan dat. Het is onze ambitie om de positie te versterken.

 

On attend toujours l'avis du Conseil d'État sur le texte "Provision nucléaire". C'est un sujet extrêmement important; nous défendrons bec et ongles l'intérêt de l'État dans cette affaire et donc, celui des consommateurs. Je note simplement - avec respect parce que cela relève de la liberté de la presse, qui va de soi -, que ce papier est rédigé sans que ni le cabinet de la ministre, ni celui du premier ministre ne soient contactés pour fournir leur information sur le sujet. C'est la liberté de la presse, mais cela conduit donc à produire une impression qui ne correspond pas à la réalité.

 

06.33  Elio Di Rupo (PS): Monsieur le président, j'étais en train d'expliquer, outre cette question trop rapidement débattue, que le gouvernement actuel a retardé de dix ans la fermeture des centrales nucléaires de Doel 1 et 2. Nous pensons très sincèrement que c'est un signal désastreux pour celles et ceux qui veulent investir dans des centrales au gaz et dans les énergies renouvelables.

 

On ne peut pas s'empêcher de penser que votre gouvernement n'a pas résisté aux sirènes d'Electrabel, même si j'ai entendu des choses hier.

 

Plus dramatique est l'obstination idéologique dont a fait preuve votre gouvernement. Cela conduit à un risque grave de pénurie d'électricité pour cet hiver. Reconnaissons que dans un pays avancé comme la Belgique, on ne peut pas faire pire en termes de mauvaise gouvernance. La sécurité d'approvisionnement est de la pleine responsabilité de votre gouvernement.

 

Vous avez indiqué hier avoir eu une discussion avec la chancelière Merkel. Il y aurait peut-être un accord avec l'Allemagne. Cela signifie-t-il que nous serons totalement tributaires de l'Allemagne? Pensons-nous sincèrement que l'Allemagne nous fera des cadeaux, notamment en termes de prix?

 

Mon sentiment est simple: votre fiasco énergétique, ce sont nos concitoyens qui le paieront. Non seulement, ils risquent de vivre dans le noir et de devoir utiliser des bougies, mais ils vont aussi voir leur facture d'énergie s'envoler.

 

06.34  Charles Michel, premier ministre: Monsieur le président, je ferai une remarque préliminaire avec tout le respect dû à M. Di Rupo. Tous les experts constatent et reconnaissent que le premier hiver qui a suivi la prise de fonction de ce gouverne­ment, héritage du précédent gouvernement, n'a pas été difficile grâce à des conditions météorologiques clémentes, parce qu'il n'a pas fait trop froid. En effet, nous n'étions pas prêts pour la première année de législature grâce au bilan de votre gouvernement, monsieur Di Rupo!

 

06.35  Karine Lalieux (PS): Monsieur le premier ministre, j'entends encore Mme Marghem, très fièrement, quand elle a pris ses fonctions: "Plus jamais dans ce pays avec ce gouvernement de droite, il n'y aura de problèmes de sécurité d'approvisionnement parce que nous allons prolonger les centrales nucléaires." Aujourd'hui, ce sont les centrales nucléaires qui constituent le problème! Mme Marghem, il n'y a pas un mois, n'a pu accepter une réserve stratégique alors qu'elle connaissait évidemment l'agenda de révision des centrales nucléaires. Alors, arrêtez, monsieur le premier ministre et assumez que la sécurité d'approvisionnement qui est de la responsabilité première de ce gouvernement n'est pas assurée pour cet hiver!

 

06.36  Marie-Christine Marghem, ministre: Monsieur le président, ces questions, éminemment techniques et bien connues des parlementaires qui interviennent ici, ressortent de leurs bouches dans un salmigondis de faits qui produisent une image fausse. Ce n'est pas parce qu'on répète en boucle des choses fausses qu'elles deviennent vraies!

 

Je voudrais simplement souligner, si vous le permettez, que votre gouvernement, monsieur Di Rupo, sous la houlette que vous avez exercée, a prolongé de dix ans Tihange 1, ce qui n'a pas empêché votre gouvernement de nous donner le passage de témoin avec un problème d'approvisionnement électrique à l'hiver 2014-2015. Il est donc bien clair que le problème est un problème global dont vous niez aujourd'hui ponctuellement l'existence. (Brouhaha)

 

Monsieur le président, voulez-vous faire respecter le droit à la parole des orateurs?

 

Le président: Oui, madame la ministre, vous avez la parole.

 

06.37  Marie-Christine Marghem, ministre: Tout d'abord, nous avons passé le cap de l'hiver 2014-2015 et avons augmenté les interconnexions de 500 MW. Nous avons poursuivi le déploiement de l'offshore en mer du Nord pour atteindre une puissance de 2,2 GW dans la perspective de 2020, en réduisant considérablement ce que les consommateurs devaient payer en vue de l'essor du renouvelable. De la sorte, nous avons fait économiser 4 milliards d'euros aux consommateurs.

 

06.38  Laurette Onkelinx (PS): (…)  

 

06.39  Marie-Christine Marghem, ministre: Lorsque nous avons prolongé Doel 1 et 2 - à l'instar de ce que vous aviez entrepris -, nous avons fait en sorte que les prix de gros sur les marchés de l'électricité diminuent parce que les centrales en question revenaient dans le circuit. L'opérateur en est propriétaire et est responsable de leur exploitation, alors qu'Elia l'est de la sécurité d'approvisionnement. Comme vous le savez, puisque vous avez exercé la plus haute magistrature de ce pays, le gouvernement est responsable du cadre légal, et non pas de l'exploitation technique, pas plus que de la production d'électricité. Ce gouvernement doit constater que l'opérateur a manqué de prévoyance – il le dit lui-même dans la presse. Nous avons donc une difficulté ponctuelle à traiter, que nous avons déjà réglée. En effet, en moins de dix jours, nous avons trouvé une capacité supplémentaire que nous pouvons activer sur le réseau, de sorte que nous puissions garantir l'approvisionnement pour cet hiver.

 

06.40  Elio Di Rupo (PS): Une autre conséquence désastreuse, selon certains bureaux privés, est que la facture d'électricité connaîtra une hausse d'environ 250 euros par an. Vous avez dit hier, monsieur le premier ministre, que vous présenteriez la note à payer à Electrabel. Je vous répondrai simplement ceci. Soyons cohérents: au lieu de faire d'abord payer la facture au citoyen, prenons des mesures qui lui éviteront de devoir s'acquitter de ce montant. Bien entendu, vous pouvez intenter un procès qui, monsieur le ministre de la Justice, risque d'être long – à moins que je n'y connaisse rien – entre le gouvernement et Electrabel, sauf si des solutions sont trouvées entre-temps.

 

Je vous demande simplement de mettre en oeuvre immédiatement une série de mesures pour éviter ces surcoûts au citoyen. J'ai entendu ce que vous avez dit sur la TVA. Cependant, elle était de 6 % et c'est vous qui l'avez augmentée à 21 %. Les procédures de contrôle et de blocage des prix avaient fait hurler, mais étaient mises en place lors du précédent gouvernement; nous pourrions y revenir. Nous avions, en collaboration avec M. Wathelet, lancé un appel d'offres pour garantir 800 mégawatts, avec une ou plusieurs centrales au gaz. On peut réactiver également cette dimension.

 

Monsieur le premier ministre, outre les dossiers énergétiques, auxquels nous reviendrons vraisemblablement au cours des prochains jours, et peut-être même cet après-midi, je voudrais dire un mot au sujet des services publics. Votre gouvernement les a massacrés, oubliant que, parmi les fonctionnaires, il y a des infirmières, des policiers, des enseignants, des cheminots et j'en passe. Plus largement, il y a aussi des magistrats, qui assurent la justice au quotidien. Je pourrais prendre de nombreux exemples, mais au rythme du débat, nous risquons d'arriver à une heure tardive de l'après-midi. Je me limiterai donc à un exemple, alors que j'en avais prévu trois.

 

Il s'agit des services de police. Vous avez remercié les forces de l'ordre hier. Je m'associe à vos remerciements. Je pense qu'ils font un travail formidable; mais ces remerciements ne peuvent occulter la carence de la politique de votre gouvernement. De l'aveu même du ministre de l'Intérieur, en réponse à une récente question parlementaire, il manque 3 700 policiers. On sait que le cadre théorique est déjà fort ténu et n'est pas suffisant. Ce qui nous manque le plus à mes yeux, ce sont des policiers dans les quartiers. Nous aurions, ainsi, certainement la possibilité de rassurer les citoyens, mais en plus, nous aurions des indications précieuses et nous pourrions mieux anticiper un certain nombre d'événements extrêmement graves.

 

Tout à l'heure, vous avez évoqué ma ville de Mons. Je vous remercie d'en faire un sujet de débat au Parlement. Chez moi, dans mes quartiers, j'aurais besoin d'une centaine de policiers supplémentaires si je voulais quadriller convenablement et de manière satisfaisante le territoire de nos services de police.

 

Votre gouvernement, avec cette lacune très grave, ce manque massif de policiers, met la sécurité de nos citoyens en jeu et, à l'avenir, il faudra réinvestir.

 

Monsieur le premier ministre, je dirai un mot sur notre politique de Défense. Le président Obama avait déjà demandé aux États membres de l'Union européenne d'accomplir un effort supplémentaire. Et reconnaissons que les propos du nouvel occupant de la Maison-Blanche devraient nous faire réagir sans délai! Comme vous l'avez dit, nous devons rester des partenaires fiables de l'OTAN. Je suis d'accord avec vous, mais on doit privilégier l'indépendance stratégique européenne. Je pense que nous, Belges, devons être leaders pour construire une Europe de la Défense, tant sur le plan politique, militaire, scientifique qu'industriel. On verra ce que vous ferez mais imaginons que la Belgique achète des avions américains! Sachant ce que l'on sait, je pense que c'est une grave erreur.

 

Monsieur le premier ministre, au-delà de la gestion des dossiers tant du nucléaire que des services publics, je crois que votre gouvernement manque de vision. En mai prochain, nous aurons tout simplement perdu une législature entière, cinq années complètes! Je dis très souvent ce que je viens de prononcer, car voici quand même quatre ans que vous êtes en charge de la gouvernance de ce pays et voici quatre ans que vous dites que ce que vous faites, c'est le prolongement de ce qu'on a fait avant: "On a passé le relais. On a fait ceci." Cela signifie-t-il que les quatre années n'ont servi à rien? Cinq ans de perdus dans la transition énergétique! Cinq ans qui ont fait reculer l'économie au sein des pays européens!

 

Au bilan socio-économique négatif s'ajoutent les attaques contre les libertés et les droits fondamentaux. Je sais les éléments de langage qui ont été utilisés mais, quand même, la rocambolesque "pseudodépénalisation" de l'IVG: votre gouvernement retire l'IVG d'une loi pénale pour la pénaliser à nouveau dans une autre loi. Quant aux visites domiciliaires, elles seraient peut-être enterrées, mais je ne suis pas encore rassuré. Il y a aussi la collaboration de votre gouvernement avec le régime soudanais et – il faut quand même que je le dise – les relents racistes, xénophobes d'un des membres de votre gouvernement ainsi que, les critiques au vitriol, voire les menaces contre les professeurs d'université ou les associations qui osent critiquer l'orientation conservatrice de votre gouvernement.

 

Le président: Monsieur Di Rupo, M. le premier ministre demande la parole.

 

06.41  Charles Michel, premier ministre: (…) a décidé de ne pas répondre aux questions. Je comprends la raison de son refus. Une seule question sur l'IVG. Pourquoi, en 25 ans, alors que vous avez systématiquement occupé des postes à responsabilités, aucune initiative, absolument aucune, n'a-t-elle été prise en la matière?

 

Je le dis avec un respect personnel, il y a depuis le début de votre intervention, une addition assez surréaliste de contre-vérités. Vous êtes dans le déni le plus complet. Raoul Hedebouw, sors de ce corps!

 

06.42  Laurette Onkelinx (PS): C'est vous qui êtes intervenu! (…)

 

06.43  Richard Miller (MR): Assumez vos propos!

 

Le président: Soyons clairs! Soit on s'adresse au gouvernement, soit à l'orateur!

 

06.44  Karine Lalieux (PS): Monsieur le premier ministre, jeudi dernier, je vous ai demandé d'assister au débat sur la dépénalisation de l'avortement. C'est un sujet important pour notre société qui méritait autre chose que les gueulantes de M. Miller que je viens d'entendre.

 

06.45  Richard Miller (MR): (…)

 

06.46  Karine Lalieux (PS): Quand l'ensemble des associations de femmes, l'ensemble des experts médicaux, la KUL et l'UCL, l'ensemble des plannings familiaux et bon nombre des pénalistes disent que ce n'est pas une pénalisation, j'aurais aimé que vous les entendiez, monsieur le premier ministre. Ne vous en déplaise, cette avancée n'en n'est pas une! Vous savez très bien que vous avez été soumis à la N-VA et au CD&V.

 

J'aurais voulu vous dire en face que même Wilfried Martens, qui en 1990 était d'accord avec les évêques, a laissé à ce Parlement, la liberté de conscience et de vote. Ce que vous n'avez pas fait, parce que vous êtes soumis à la droite conservatrice de ce gouvernement.

 

06.47  Charles Michel, premier ministre: Je ne sais toujours pas pourquoi, en 25 ans, vous n'avez rien fait à ce sujet!

 

Le président: La parole est à M. Di Rupo.

 

06.48  Richard Miller (MR): (…)

 

Le président: Soyons clairs! Monsieur Miller, la parole revient à l'orateur ou au gouvernement. Mais je vous donne la parole.

 

06.49  Richard Miller (MR): Sur un autre sujet, monsieur Di Rupo, vous vous êtes référé aux normes KUL à propos des policiers. C'est un dossier fort important, qui nous intéresse tous dans les jours à venir et étant donné les échéances qui nous attendent. Mais j'ai une question à poser: à Mons, la norme KUL vous donne droit à 350 policiers. Il y en a 290. Dès lors, si vous vous référez à des normes et les mettez en avant pour dire que le gouvernement ne les applique pas, ne les respecte pas, il faudrait peut-être aussi balayer devant la porte montoise!

 

Quant à l'IVG, madame Lalieux, je ne veux pas me disputer avec vous …

 

Le président: Non, Ce n'est pas le sujet! M. Di Rupo a la parole.

 

06.50  Elio Di Rupo (PS): Merci, monsieur le président. Ce que je veux dire est qu'une autre politique est tout à fait possible. Celle que préconise, notamment, le parti socialiste.

 

On peut avoir une vision positive de la société, avec une protection sociale renforcée, un accès aux soins de santé garanti à tous, des pensions dignes à un âge qui tienne compte des réalités du travail presté, des emplois durables et bien rémunérés, des services publics efficaces pour les citoyens, une politique qui s'inscrit dans la transition énergétique, un respect plein et entier des droits fondamentaux et de nouvelles avancées éthiques, en particulier dans une vision du respect absolu des femmes.

 

Monsieur le premier ministre, notre pays avait dans le monde l'image d'un État ouvert, tolérant, bienveillant. Du reste, ce statut n'était pas l'apanage des seuls socialistes. Certes, ceux-ci ont toujours été pionniers et ont pris l'initiative de très nombreuses avancées éthiques en Belgique. Mais les libéraux, les écologistes et parfois même les chrétiens démocrates avaient permis de faire de notre pays une démocratie moderne et accomplie.

 

Au demeurant, monsieur le premier ministre, votre père a été l'un des artisans des avancées éthiques, lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères, avec, notamment, M. Guy Verhofstadt comme premier ministre.

 

Que d'eau a coulé sous les ponts depuis cette époque! En ce qui concerne les enjeux éthiques, le libéralisme que votre gouvernement nous a montré pendant toute la législature s'est révélé ultraconservateur.

 

En réalité, vous prônez une société repliée sur elle-même. Vous voulez faire de notre pays une Belgique qui sera considérée comme une Belgique ringarde.

 

Je dois vous dire simplement que, pour ce qui nous concerne, nous plaidons pour une Belgique fière, belle, grande, une Belgique qui a foi en l'avenir.

 

06.51  Charles Michel, premier ministre: Monsieur le président, je regrette, j'ai même un sentiment de tristesse lorsque j'entends qu'un ancien premier ministre est prêt à salir l'image de la Belgique pour des raisons strictement électorales.

 

Il y a un fait absolument incontestable: notre pays a obtenu un score électoral, à l'occasion de son élection au Conseil de sécurité, absolument unique. Je ne vous souhaite pas d'obtenir un score aussi stalinien qui traduit la confiance dans la crédibilité de notre pays, son image, sa diplomatie et sa force politique.

 

06.52  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur l'ancien premier ministre, en matière d'éthique, vous nous traitez de conservateur alors que la loi transgenre a été votée sous ce gouvernement. Par ailleurs, il y a une dizaine d'années, j'interpellais la ministre de la Santé de l'époque, Mme Onkelinx, sur le don de sang en lui disant qu'il n'était pas normal de ne pas avancer dans ce domaine alors que la Suède, avec une ministre chrétienne démocrate, avec déjà progressé. Mais elle a refusé d'agir. Et il a fallu attendre l'actuelle ministre de la Santé pour avancer en la matière. Cette avancée est encore insuffisante, mais c'est déjà un pas en avant.

 

06.53  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, ik ben geen specialist als het gaat over de gemeenteraad in Bergen en dus heb ik mij voorlopig terughoudend opgesteld. Collega Di Rupo is volwassen en oud genoeg om zichzelf te verdedigen, maar ik wil hem op één punt toch wel bijtreden.

 

Mijnheer de eerste minister, u zegt dat ons land nog steeds op de kaart staat. Ik ben het daarmee helaas niet eens. U hebt gisteren meermaals Nelson Mandela geciteerd. Wel, dat is niet voldoende om alle fratsen van de N-VA en Francken, ook op het internationale toneel, te compenseren. U kunt wel zeggen dat wij een pionier in Europa zijn, u kunt er wel trots op zijn dat wij een zitje hebben veroverd bij de Verenigde Naties, maar de realiteit is dat de hele wereld zich hoe langer hoe meer afvraagt of België, inzake mensenrechten en migratie, aan de kant staat van Angela Merkel of in de club zit van Orbán. De hele wereld vraagt zich af waar België, klimaatleider ten tijde van de Kyototop onder impuls van Magda Aelvoet en Olivier Deleuze, zich vandaag situeert, waarom het zijn kat stuurt naar de Europese top en zich veeleer aansluit bij de Oost-Europese landen dan bij de klimaatleiders.

 

Op één punt moet ik de heer Di Rupo dus wel gelijk geven, namelijk dat onder Charles Michel het imago van ons land op internationaal vlak er helaas op achteruit is gegaan. En dat is omdat u Mandela citeert, maar vooral omdat u Francken laat begaan en de toon van ons land laat bepalen op het internationale toneel.

 

06.54  Richard Miller (MR): Monsieur le président, à propos de l'ouverture de notre pays sur le monde et le fait que le gouvernement ne s'est pas du tout inscrit dans une logique de repli sur soi, je rappellerai quelques éléments. Le premier ministre l'a dit hier dans son intervention, il y a notre participation au Conseil de sécurité de l'ONU, avec un vote de soutien très important, il y a le fait que la France s'est récemment ralliée aux propositions qui ont été faites par notre ministre des Affaires étrangères pour ce qui concerne les critères environnementaux et sociaux dans les accords commerciaux. Ce n'est pas rien, monsieur Di Rupo. Vous êtes aussi attentif à cela.

 

Il y a également un élément important dans la politique menée actuellement par la Belgique et j'aurais aimé que vous l'ayez mentionné. Vous ne l'avez pas fait, tant pis! Notre pays a montré la voie dans tout ce qui concerne le dossier du CETA. Comment dire que la Belgique est un pays replié sur lui-même? Comment dire que notre gouvernement a fermé notre pays quand nous avons porté depuis le début un accord commercial extrêmement important avec le Canada, que vous ne vouliez pas, que votre parti a essayé de tuer? Cet accord apporte aujourd'hui des investisse­ments importants à notre pays, à Bruxelles, à la Flandre et à la Wallonie!

 

Votre façon de dire que notre pays est désormais un État replié est tout à fait erronée! Ce gouverne­ment a ouvert notre pays à différents niveaux de dialogue international, ce qui n'avait plus été fait depuis très longtemps!

 

06.55  Elio Di Rupo (PS): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, je vais tenter de conclure.

 

Les forts, les riches, les puissants sont certaine­ment satisfaits par votre gouvernement.

 

Le président: Monsieur le premier ministre, si vous insistez, je vous passe la parole mais il faut laisser la possibilité à l'orateur de s'exprimer.

 

06.56  Charles Michel, premier ministre: Monsieur le président, je veux acter et noter le profond mépris pour le Parlement de l'orateur, qui aura refusé de répondre à chacune des interventions. Quand on se revendique démocrate, quand on donne des leçons de démocratie, on commence par se les appliquer à soi-même!

 

06.57  Elio Di Rupo (PS): Monsieur le président, je disais que les forts, les riches et les puissants doivent certainement être satisfaits. Les salariés, les fonctionnaires et les indépendants forment quotidiennement l'amer constat de la dégradation de leurs conditions de vie. Les jeunes, les malades et les moins valides sont malheureuse­ment les oubliés de votre gouvernement, monsieur le premier ministre. Je ne parle même pas des demandeurs d'emploi et des retraités que vous avez en permanence dans votre collimateur depuis 2014.

 

En restant très modéré, le moins que l'on puisse dire est que les recettes libérales que vous avez pu appliquer à 100 % pendant quatre ans ont débouché sur un échec patent. Flop, flop, flop! Un échec aux conséquences désastreuses pour les Belges. À l'heure du bilan, nombre de nos concitoyens disent: "Stop, stop, stop!"

 

Monsieur le premier ministre, croyez-moi, votre gouvernement va laisser un goût amer aux habitants de notre pays. Dans quelques mois, les électeurs jugeront votre équipe et tous ceux qui ont participé à la destruction des valeurs humaines et sociales. J'estime qu'il faut cesser de cogner sur la tête des plus pauvres, des plus âgés et des plus fragiles! Il faut arrêter de taper sur le crâne des travailleurs et des épargnants!

 

Il est urgent que nos concitoyens retrouvent un pouvoir d'achat suffisant et que nos jeunes puissent concrétiser leurs rêves dans un pays exemplaire et leader à l'échelle européenne. Oui, monsieur le premier ministre, il est urgent qu'un autre gouvernement prenne les rênes de notre pays.

 

Je vous remercie de votre attention.

 

06.58  Peter De Roover (N-VA): Mijnheer de eerste minister, ik moet vaststellen dat amper 24 uur nadat u de State of the Union hebt uitgesproken, deze al achterhaald is. U hebt gezegd dat u anderhalf miljoen ter beschikking zou stellen om aan factchecking van fake news te doen. Ik vrees dat de heer Di Rupo dat geld al heeft opgebruikt.

 

U hebt voor deze regering de laatste State of the Union uitgesproken. Dit is het ogenblik om even stil te staan bij wat al gerealiseerd is en bij wat wij de volgende zeven maanden nog op stapel hebben staan.

 

Bij de start van deze regering, dat wil ik graag toch even herhalen, wilden wij graag een structurele ombouw van dit land opnemen in het programma van deze regering. Wij zijn er nog altijd van overtuigd dat die noodzakelijk is. Het is bijzonder spijtig dat wij daarvoor geen bondgenoten hebben gevonden.

 

N-VA heeft gekozen voor het realisme. Wij hebben ervoor gekozen onze verantwoordelijkheid op te nemen om te bekomen wat wel mogelijk is. Wij hebben ons loyaal aan de afspraak gehouden, al is het onze vaste overtuiging dat die noodzaak blijft bestaan. Wat wij dan wel samen gepresteerd hebben, is, meen ik, toch iets wat gezien mag worden.

 

Ik zal beginnen met de begrotingscijfers, de zogenaamde achilleshiel van deze regering.

 

Het klopt dat wij met een evenwicht hadden willen eindigen, maar dat wordt niet gerealiseerd. Wanneer men een zwart-witredenering aanhoudt, moet men zeggen dat dit doel niet bereikt is. Men mag echter niet vergeten dat wij daarbij twee derde van het parcours hebben afgelegd, en dat wij dit hebben gedaan in moeilijke omstandig­heden. Die zorgen toch een genuanceerder beeld.

 

Wij hebben met deze regering namelijk de uitgaven kunnen verminderen met 2,4 % van het bbp. Het is voor het eerst deze eeuw dat de regering daarin geslaagd is.

 

Het overheidsbeslag is teruggeschroefd. Tijdens de regering-Di Rupo – ik zal ze nog een aantal keer naar voren brengen in mijn betoog – is het overheidsbeslag met ruim 1 % gestegen. Dat onderscheid is heel duidelijk.

 

Belangrijker nog is het onderscheid in belastingen. De regering heeft de belastingen met zowat vijf miljard kunnen verlagen, terwijl onder de regering-Di Rupo de belastingen met ruim zeven miljard zijn gestegen. Ik heb heel even de oefening gemaakt: hadden wij het belastingbeleid van de regering-Di Rupo gevolgd, dan hadden wij nu een overschot van 1 % van het bruto binnenlands product en dan hadden wij zogezegd geen budgettaire problemen, maar dan had de burger daar een zeer zware factuur voor moeten betalen. Wij hebben dus de weg van Di Rupo niet gevolgd. Wij hebben het tekort teruggedrongen met 1,8 procent, wat dubbel zoveel is als onder de regering-Di Rupo.

 

Hebben wij de eindmeet gehaald? Hebben wij een begroting in evenwicht gehaald? Neen, maar als men twee derde van het beloofde eindresultaat bereikt, dan moeten wij ons daar absoluut niet voor schamen, denk ik. Als men in de commentaar dan spreekt over een ontspoorde rijksbegroting, dan schuift men de feiten een beetje weg. Wie het verschil met het vorige beleid onder de regering-Di Rupo niet merkt, is blind of van kwade wil, maar wellicht is het een combinatie van beide.

 

Collega Beke merkte net op dat de regering had beloofd dat er jobs zouden bijkomen. Een getal is op het eerste gezicht maar een getal, maar wij hebben ruim 200 000 jobs gecreëerd. Dat gaat over 200 000 mensen die werk hebben gevonden, die zich actief in de economie hebben kunnen inschakelen. Het is onze vaste overtuiging dat dit de enige duurzame en echte remedie tegen armoede is. Men merkt dat ook aan de cijfers: het verschil in armoederisico tussen werkende en inactieve mensen is gigantisch. Wel, wij hebben 200 000 keer mensen daarbij kunnen helpen door ze te activeren.

 

Dat betekent dat de werkloosheid vandaag, dit is iets wat absoluut belicht moet worden, het laagste cijfer sedert 1977 is. Wij hebben veertig jaar lang niet dit lage werkloosheidscijfer gehad. Als u dit plaatst tegenover het werkloosheidscijfer dat de heer Di Rupo heeft achtergelaten, ziet u dat wij dat met 25 %, met een kwart, hebben kunnen verlagen. Ik moet u eerlijk zeggen dat dit een prestatie is waarop wij uitermate trots zijn.

 

De vele niet ingevulde vacatures blijven wel een probleem. Er is dus zeker nog veel ruimte om mensen te activeren. Als ik mij niet vergis, staan er nog 28 maatregelen voor verdere activering op stapel, die wij de volgende zeven maanden zouden willen gerealiseerd zien.

 

06.59  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer De Roover, u pakt uit met de lage cijfers van de mensen die helaas moeten rondkomen met slechts een werkloosheidsuitkering. U klopt zich op de borst en u zegt: ik ben daar trots op.

 

U vergeet wel een belangrijk deel van het verhaal. Met dit beleid worden heel wat mensen verder van de arbeidsmarkt geduwd. De keerzijde van de lagere werkloosheidscijfers, waarop u zo trots bent, brengt een recordaantal mensen met zich mee dat van een leefloon moet rondkomen. Dat piekt enorm.

 

Een gelijkaardige piek ziet men bij het aantal mensen dat langdurig ziek is. Binnen die groep van langdurig zieken van bijna 400 000 mensen, bijna de stad Antwerpen, ziet men een enorme piek van mensen die het mentaal en psychisch moeilijk hebben.

 

U klopt zich op de borst maar u vergeet – dat gebeurt wel vaker –, ook de premier vergat dat gisteren, heel vaak de keerzijde van de medaille. Dat is geen toeval. Dat is het resultaat van het beleid, een beleid dat u nog wil voortzetten door de werkloosheidsuitkering nog degressiever te maken.

 

Bent u daar ook trots op? Ik hoop van niet, want u duwt de mensen daarmee dieper in de miserie, verder van de arbeidsmarkt. Dat is op lange termijn ook een politiek die onze samenleving en onze economie heel veel geld zal kosten.

 

06.60  Peter De Roover (N-VA): Mijnheer Calvo, tegenover het feit van 200 000 jobs stelt u vermoedens en mogelijkheden. Wij zeggen dat activering wel degelijk de enige consequente remedie tegen armoede is. Wanneer u verwijst naar het feit dat te veel mensen een beroep op een leefloon moeten doen, dan zal het u niet onbekend zijn dat zij onder dit beleid absoluut niet vergeten worden. Integendeel, de leeflonen zijn opgetrokken naar een niveau waar de ontvangers ervan ten tijde van de vorige regering alleen maar van konden dromen.

 

Wanneer mensen vandaag nog niet de sprong naar de arbeidsmarkt hebben gemaakt, dan vraagt dat inderdaad verdere activering, waartoe wij, zoals ik al aanhaalde, nog 28 maatregelen op stapel hebben staan. Zo denk ik dat er gegrasduind werd in ons voorstel over de arbeidsintegratiejobs. In het helpen en activeren van mensen spreekt het vanzelf dat wij nog veel meer maatwerk moeten kunnen aanbieden.

 

De voorzitter: Mijnheer De Roover, de heer Hedebouw wenst u te onderbreken.

 

06.61  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Monsieur De Roover, je ne comprends pas, c'est tout de même simple: vous nous dites "On est très fiers, le chômage a diminué". Vous avez pris des mesures, et pas uniquement votre gouvernement, qui ont plutôt eu comme effet d'exclure de plus en plus de gens du chômage, qui se retrouvent maintenant au CPAS. Les chiffres sont très clairs: sur ces dix dernières années, on n'a jamais vu autant de personnes émarger au CPAS. On approche la barre des 40 000. Dix mille personnes en plus, ça c'est du fact-check! On le voit dans toutes les communes, qu'elles soient wallonnes, bruxelloises ou flamandes, ces gens sont au niveau du CPAS.

 

Ma première question est la suivante: pouvez-vous confirmer, puisqu'on est dans l'ère du fact-check, qu'il n'y a jamais eu, ces dix dernières années, autant de gens qui émargent au CPAS?

 

Deuxième point: la dégressivité, autrement dit proposer que les gens vivent plus rapidement avec 1 011 euros par mois. Pouvez-vous éventuelle­ment nous indiquer des études qui démontreraient le lien entre une dégressivité accélérée et la recherche d'emploi? Une carte blanche de nombreux scientifiques a été signée la semaine passée et indique le lien contraire. Le raisonnement est évident pour tout le monde qui vit en contact avec l'aide sociale, ce qui n'est visiblement pas votre cas: quelqu'un qui doit réfléchir à la façon de survivre avec 1 011 euros par mois, ne trouve pas le temps ou l'énergie de chercher du boulot.

 

Mijnheer De Wever, excuseer, mijnheer De Roover, ik heb twee vragen.

 

Ten eerste, kunt u bevestigen dat er nog nooit zoveel leefloners zijn geweest in België? Factcheck, factcheck, factcheck!

 

Ten tweede, kunt u aantonen dat degressiviteit helpt om jobs te zoeken? Factcheck, factcheck, factcheck!

 

06.62  Peter De Roover (N-VA): Misschien is Bart De Wever wel mijn voorbeeld, mijnheer Mao, excuseer, mijnheer Hedebouw. In tegenstelling tot collega Di Rupo zal ik wel antwoorden. Trouwens, mijnheer Di Rupo, als u uw tekst had afgedrukt en op de banken uitgedeeld, dan hadden wij hier heel wat tijd gewonnen. Dan hadden wij deze rustig kunnen lezen, want als er toch geen interventies kunnen zijn, dan heeft het weinig zin om dit spreekgestoelte zo lang te bemannen.

 

Mijnheer Hedebouw, wij zitten vandaag inderdaad met een zekere rigiditeit die maakt dat jobcreatie wordt verhinderd. Deze regering heeft echter al aardig wat verbeteringen aangebracht, vandaar ook de verbetering op de arbeidsmarkt en van het aantal jobs dat wij creëren. De veel lagere activiteits­graad in ons land, die historisch is gegroeid, is de belangrijkste oorzaak van ons overheidstekort. Deze regering heeft de werk­zaamheidsgraad kunnen verhogen. Dat betekent dat wij meer mensen toegang hebben kunnen geven tot de arbeidsmarkt. Degenen die daartoe niet in staat zijn en die een beroep moeten doen op een leefloon, verdienen onze solidariteit, vandaar ook de verhoging van het leefloon. Wel moet mogelijke sociale fraude strikt worden opgevolgd en ook daarvan heeft deze regering werk gemaakt.

 

Uw wetenschappelijke evidentie voor de degressiviteit durf ik in twijfel te trekken. Ik kan dat eenvoudig uitleggen. Het is voor de hand liggend dat het Zweeds systeem half werd gekopieerd. Daardoor werden een aantal effecten vastgesteld maar meteen ook een aantal andere erbij gefantaseerd die door heel wat wetenschappers manifest werden tegengesproken. Ik wil wel uitgaan van wetenschappelijke evidenties, maar in dit geval betwijfel ik of het over wetenschappelijke evidenties gaat. Het is onze overtuiging dat die maatregel effectief een onderdeel zal vormen van het activeren.

 

Wij hebben het hier nu steeds over mensen die solliciteren en werk vinden, maar wat weleens vergeten wordt, is dat mensen zelf jobs en economische activiteit kunnen creëren. Ook dat cijfer is nog te veel onder de korenmaat gebleven. Vorig jaar hebben wij namelijk een absoluut record gebroken wat betreft het aantal starters, het aantal nieuwe ondernemingen. Ik maak opnieuw de vergelijking met de periode-Di Rupo en stel vast dat het aantal starters met een kwart is gestegen. Ook dat is natuurlijk van het allergrootste belang voor het activeren van een samenleving.

 

Mijnheer de premier, ik zal hier niet dieper op ingaan maar in dat verband wil ik zeker ook onze steun uitspreken voor het element van de digitale transformatie waarvoor u gisteren terecht aandacht hebt gevraagd in uw State of the Union.

 

Wij hebben het leefloon verhoogd, wij hebben de laagste pensioenen verhoogd en wij hebben dankzij de taxshift voor de actieve mensen met de laagste lonen zelfs voor een extra maandloon gezorgd. Ook dat kan niet genoeg beklemtoond worden. Zij hebben een maandloon extra dankzij deze taxshift.

 

06.63  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Het is weer tijd voor een factcheck.

 

Er zijn nieuwe jobs gecreëerd. Hoe reageert u op het feit dat 40 000 van die nieuwe jobs working poor betreffen? Zij leven dus nog steeds onder de armoedegrens. Het armoederisico verhoogt van 3,9 % tot 4,7 % voor deze categorie. Men ziet dus dat dit een groot probleem is. Mensen hebben wel een job maar leven toch nog in armoede. Dat is een factcheck. Kunt u daar op reageren? Bent u het Duitse model niet aan het invoeren in België? In Duitsland zijn er immers miljoenen working poor bijgekomen, mensen die wel een job hebben maar toch niet genoeg verdienen ervan om te leven.

 

06.64  Peter De Roover (N-VA): Mijnheer Hedebouw, het risico van armoede of sociale uitsluiting onder de huidige regering is met 0,8 % gedaald. Bovendien is ze kleiner geworden ten opzichte van het ogenblik waarop de huidige regering de vorige regering heeft vervangen.

 

Begrijp ik nu dat u hier de indruk wekt dat oplossingen voor armoede in de sector van de uitkeringen moeten worden gezocht? In dat geval zijn wij het fundamenteel met elkaar oneens. Wij zien de oplossingen in de sector van de activering. Wij zien ze trouwens in de sector van de activering op de private arbeidsmarkt.

 

Ik kan mij voorstellen – daarover zijn wij het niet eens – dat u vanuit uw ideologie meent dat het probleem is opgelost, door nog eens enkele honderdduizenden mensen in overheidsstatuten in dienst te nemen. Dat is zeker een optie, maar dat is niet de optie die wij kiezen. Wij kiezen voor activering. Ook op dat vlak zijn onze cijfers indrukwekkend verschillend met de vorige legislatuur. Wij kiezen voor een activering op de privémarkt en niet overheidsgedreven. Daarover verschillen wij echter natuurlijk absoluut van mening, wat mij trouwens ook erg blij maakt.

 

De voorzitter: Mijnheer Hedebouw, u mag een korte repliek geven.

 

06.65  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Mijnheer De Roover, u antwoordt totaal naast de kwestie. Het gaat immers over de jobs. Ik ben hier niet bezig over uitkeringen. Dat is nog een ander dossier, waarover ik straks zal spreken. Het gaat over jobs.

 

Er zijn 40 000 mensen meer die een job hebben, maar die toch in armoede leven. Daar gaat het over. Het model dat door u wordt veralgemeend is dat van de lagekwaliteitsjobs, met name jobs waarmee mensen nog altijd in armoede leven. Het cijfer is heel duidelijk, in die zin dat het om 40 000 mensen meer gaat, en daar kunt u niet omheen. Het gaat dus over de kwaliteit van de gecreëerde jobs, waarvan zeker 50 % deeltijds is en waarvoor de lonen niet hoog genoeg zijn.

 

Ik hoorde daarstraks CD&V heel blij verkondigen dat ook de vorige regering een zekere index­sprong heeft gemaakt. Dat zijn dus twee indexsprongen. Maar ik begrijp uw redenering niet. U bent bijna fier om te zeggen dat er twee indexsprongen werden doorgevoerd op vijf jaar tijd.

 

Mijnheer De Roover, ik vraag u dus te antwoorden op de volgende vraag. Vindt u het normaal dat mensen hier in België een job hebben, maar toch in armoede leven? Kunt u hierop antwoorden?

 

De voorzitter: Mevrouw Monica De Coninck vraagt om te interveniëren.

 

06.66  Monica De Coninck (sp.a): Collega De Roover, u roept hier voortdurend over activering, maar activering is een gewestelijke bevoegdheid. De objectieve cijfers tonen aan dat het aantal langdurig werklozen, dus mensen die langer dan twee jaar werkloos zijn, gedaald is met 2 000 eenheden op een jaar tijd, van 67 000 naar 65 000. De cijfers tonen aan dat het voor mensen ouder dan 40 jaar bijzonder moeilijk is om een nieuwe job te krijgen. De VDAB investeert veel te weinig in de activering en de effectieve begeleiding van mensen. Om die reden komen langdurig werklozen bij de OCMW's terecht. U weet echter dat de OCMW's geleidelijk aan worden afgeschaft, wat betekent dat die mensen eigenlijk losgelaten worden. Van die activering komt er niets in huis.

 

06.67  Peter De Roover (N-VA): Mijnheer de premier, ik vrees dat uw volgende 1,5 miljoen euro aan factchecking er bij dezen ook door is gedraaid.

 

Mijnheer Hedebouw, eerst zal ik uw vragen beantwoorden. De taxshift is gericht op de laagste lonen. Met ons beleid creëren wij meer budgettaire ruimte, waardoor wij meer op de laagste lonen kunnen inzetten. Zo krijgen mensen met een maandelijks brutoloon van 2 000 euro er dit jaar maandelijks 106 euro netto bij. Die beweging maken wij nu net om ervoor te zorgen dat mensen die een minder goed betaalde job hebben, toch voor hun werk verloond worden. Het hoge belastingsniveau van dit land leidde ertoe dat mensen in het verleden niet gemotiveerd waren om over te stappen van een uitkering naar een actieve job, maar wij hebben op dat vlak de tanker gekeerd.

 

Mevrouw De Coninck, het klopt dat de activering een gewestelijke bevoegdheid is. Minister Muyters levert op dat vlak uitstekend werk, want het valt haast niet meer bij te houden hoeveel opeenvolgende maanden de werkloosheidscijfers in Vlaanderen dalen. In de vorige regering was u een niet onbelangrijke pion en daarom wil ik u meedelen dat de langdurige werkloosheidsgraad op het einde van de regering-Di Rupo 4,3 % bedroeg, wat toen, onder uw bewind, een stijging met 0,8 % was, terwijl de langdurige werkloosheids­graad vandaag terug gezakt is tot 3,5 %. Op die cijfers zijn wij best trots. Het gaat om belangrijke resultaten, want, nogmaals, ook langdurig werklozen dreigen na een periode niet meer activeerbaar te worden.

 

Dat is net de bedoeling van die degressiviteit in de uitkeringen. Wij willen mensen zo snel mogelijk terug op de arbeidsmarkt krijgen om hen daar niet te verliezen want dit vormt vooral voor hen een bijzonder groot probleem.

 

06.68  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Monsieur le président, je suis convaincu que ce fact-check reviendra comme un boomerang au visage de ce gouvernement.

 

Un membre de la majorité vient d'annoncer une diminution du risque de pauvreté de 0,8 %. J'ai sous les yeux les tableaux de Statbel que l'on ne peut pas remettre en cause. Statbel indique, en matière de risque de pauvreté, en 2014: 15,5 %; en 2017: 15,9 %.

 

Faisons ensemble un tout petit calcul mathéma­tique: 15,9 –15,5 = 0,4 %. On enregistre donc une augmentation de 0,4 %, ce qui équivaut à deux fois l'erreur de M. De Roover qui prétend qu'il est question d'une réduction de 0,8 %.

 

D'après moi, le fast-check est très important et j'espère que le 1,5 million d'euros sera investi à bon escient pour pouvoir contrôler les déclarations des membres de la majorité.

 

Cependant, il ne faut pas mentir: la pauvreté ou le risque de pauvreté a augmenté dans ce pays. Les raisons en sont très claires. Il ne faut pas essayer de cacher ce fait avec des fake news. S'il vous plaît, n'allez pas prétendre qu'on enregistre une hausse de 0,8 %. Statbel est là. Je demande donc à un membre de la majorité de revenir sur ce chiffre ou de reconnaître que vous vous êtes trompés quant au chiffre. Ce n'est pas grave de se tromper. Cela peut se dire dans ce Parlement. Mais il ne faut pas accuser les autres de fake news.

 

06.69  Monica De Coninck (sp.a): Mijnheer De Roover, ik ben er inderdaad fier op dat er slechts 0,8 % meer werklozen waren na de economische crisis; daar ben ik fier op. Ik dacht zelfs dat eerste minister Michel vandaag heeft toegegeven dat er heel wat te danken is aan het feit dat de regering-Di Rupo de economische crisis zo goed gemanaged heeft.

 

06.70 Eerste minister Charles Michel: Dat heb ik niet gezegd.

 

06.71  Karin Jiroflée (sp.a): Dat wil hij liever niet gezegd hebben.

 

06.72  Monica De Coninck (sp.a): Mijnheer de eerste minister, aangezien u toch over de sociale zekerheid begint, de taxshift heeft 12 miljard gekost. De vele jobs die gecreëerd werden, dus 200 000, zouden ervoor zorgen dat die gecompen­seerd werd. Welnu, in de sociale zekerheid ziet men een verschil van 2 miljard inkomsten. Er blijft dus 10 miljard over, die wij op een of andere manier moeten compenseren. En die moeten nog worden gezocht via in te vullen maatregelen.

 

06.73  Peter De Roover (N-VA): Mijnheer Hedebouw, ik zal voor u citeren uit de Eurostatcijfers voor de periode 2014-2017: "Het risico van armoede en sociale uitsluiting daalt in de periode 2014-2017 met 0,9 % in België, na een lichte toename in de periode 2011-2014".

 

Collega De Coninck, ik vind hetgeen u zei, wel interessant. U zei dat de taxshift kost. Dat is een heel mooi woordgebruik, want u bedoelt daarmee dat dit geld bij de burger is gebleven. Dat is natuurlijk een manier waarop men het een en ander toch nog in een donker daglicht kan stellen. Ja, wij zijn niet ontevreden dat wij aan de burgers meer geld hebben kunnen teruggeven. Dat is juist. Ik dank u om dat nog eens onder de aandacht te brengen. Ik had dat veeleer verwacht van onze mevrouw De Coninck dan van u, maar goed, het is even correct en even juist.

 

06.74  Monica De Coninck (sp.a): Mijnheer De Roover, de vraag is natuurlijk aan welke burgers. Wij zien dat de winstmarge van bedrijven enorm gestegen is. Normaal is die 16 % als men diensten of producten aanbiedt. Vandaag is in heel wat bedrijven de winstmarge gestegen tot 50 %. U hebt inderdaad veel geld uitgedeeld, maar ik vraag alleen af aan wie.

 

06.75  Peter De Roover (N-VA): Ik heb verwezen naar de laagste pensioenen; ik heb verwezen naar de leeflonen; ik heb verwezen naar de effecten van de taxshift.

 

Ik volg u wel niet wanneer u het gegeven winst bijna criminaliseert. Winst is nu eenmaal de drijfveer van de economie. Ik weet dat u liever geen winst boekt, en ik hoop dat dit zondag ook het geval is, maar winst is geen vies ding, mevrouw De Coninck. Winst is iets wat onder meer jobs creëert. Winst ontstaat op basis van bedrijvigheid, en die willen wij inderdaad stimuleren; ik geef dat toe. Opnieuw wil ik uw verwijt graag als een compliment overnemen.

 

06.76  Monica De Coninck (sp.a): Mijnheer De Roover, u zegt dat winst jobs creëert. Wel, met zoveel winst zouden er nog veel meer jobs gecreëerd moeten worden, wat wij niet zien! Waar gaat de winst vandaag dikwijls naartoe? Naar ICT, naar mechanisering, naar outsourcing naar het buitenland. Dat wordt met de winst gedaan, er worden geen jobs gecreëerd voor de mensen!

 

06.77 Minister Johan Van Overtveldt: Ik heb een kleine bemerking, mevrouw De Coninck.

 

U moet eens kijken hoe de inkomsten in de vennootschapsbelasting – dat is toch een belasting van de bedrijven, die u wenst – toenemen, terwijl wij in het begin van dit jaar het tarief hebben doen dalen!

 

06.78  Meryame Kitir (sp.a): Dat is niet waar.

 

06.79 Minister Johan Van Overtveldt: Dat is niet waar? U ontkent de cijfers? Ik zal u de lijst van de inkomsten doorsturen met de verlaging van het basistarief. Dan zult u het zien.

 

06.80  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur De Roover, pour ce qui concerne la remarque du ministre des Finances sur l'augmentation des recettes de l'impôt des sociétés, je pense que le ministre des Finances doit être correct: cette augmentation est liée à l'augmentation du paiement anticipé des impôts. Vu les incitants qui ont été donnés et a contrario les risques d'impôt supplémentaire pour ceux qui paient tardivement, il y a effectivement eu un phénomène d'anticipa­tion du paiement de l'impôt. Un impôt payé une année à l'avance ne doit plus l'être l'année suivante.

 

Ce gouvernement est spécialiste pour masquer la réalité. C'est systématiquement le cas quant à l'estimation des recettes nouvelles, des recettes liées à la lutte contre la fraude fiscale. J'ai entendu hier le premier ministre dire que toutes les mesures liées à la lutte contre la fraude fiscale avaient été mises en œuvre. Voilà une nouvelle fake news! La Cour des comptes est venue devant la Commission spéciale Panama papers nous présenter la mise en œuvre des recomman­dations de la commission d'enquête sur la grande fraude fiscale et nous a expliqué que seul un tiers des mesures voulues par le Parlement avaient complètement été mises en œuvre par les différents gouvernements depuis lors.

 

Monsieur De Roover, je ne peux pas être d'accord avec l'assertion du ministre des Finances.

 

06.81  Peter De Roover (N-VA): Ik kan mij vergissen, maar ik vermoed dat ook voorafbetalingen een gevolg zijn van economische activiteit. Slechts weinig bedrijven beslissen om te voorafbetalen omdat het slecht gaat met het bedrijf en zij het beschouwen als een vorm van sparen, zodat de Staat de voorafbetalingen het jaar erna kan terugbetalen.

 

Mevrouw De Coninck, heb ik u nu horen zeggen dat sommigen opteren voor innovatie? U moet het woord Luddite eens opzoeken. We kunnen ook computers kapot slaan. Innovatie is de drijfveer van de volgende jobs, mevrouw De Coninck.

 

U neemt mijn taak over om hier een goednieuws­show van de regering van te maken. Als winsten gaan naar investeringen in innovatie dan is dit een goede zaak. Ik moet u dan ook danken voor die opmerking.

 

06.82  Monica De Coninck (sp.a): Mijnheer De Roover, u bent gevormd in een educatief project met allerlei techniekjes om mensen in een debat te verslaan. Een van die techniekjes is mensen belachelijk maken. Ik ken dat zeer goed.

 

Ik heb niet gezegd dat er niet moet worden geïnvesteerd in innovatie. Misschien moet er echter iets meer worden geïnvesteerd in de vorming van werknemers en de vorming van werklozen zodat zij vertrouwd kunnen raken met die nieuwe machines, methodieken of productie­wijzen. Dit is een heel moeilijk punt in de onder­handelingen tussen werkgevers en vakbonden.

 

Ik heb zelf gemerkt dat werkgevers investeren in hoogopgeleiden, maar heel dikwijls niet in de laagopgeleiden. Men vraagt aan die mensen wel om tot hun 67 jaar te blijven werken en up-to-date te blijven.

 

U kunt nu doorgaan met uw debattechniek.

 

06.83  Peter De Roover (N-VA): Mevrouw De Coninck, ik denk niet dat iemand in de meerderheid en zeker niet in onze fractie u zal tegenspreken als u het hebt over de nood aan permanente scholing. Dat spreekt voor zich, wij zijn daar absoluut voorstander van. Op dat vlak, weze het dat we daar in een bevoegdheidsshift terechtkomen, heeft de Vlaamse regering een aantal zeer nuttige initiatieven genomen voor nogal wat schoolmoeë kinderen die vroeger tot 18 jaar op de school­banken moesten blijven zitten. Die initiatieven waren trouwens bijzonder succesrijk.

 

Men zegt dat de bedrijven niets doen voor mensen met een laag inkomen maar dat zij wel tot 67 moeten werken.

 

Mevrouw De Coninck, om te beginnen zal het u niet onbekend zijn dat men slechts tot 67 moet werken wanneer men op 22 jaar begint te werken en dat in het jaar 2030. Ik wil maar even enkele basisgegevens duidelijk maken. Het aantal mensen met een minder hoog loon dat tot 67 moet werken zal dus uitermate beperkt zijn, om niet te zeggen dat dit voor vrijwel niemand zal gelden. U kunt die mantra dus blijven herhalen maar dat zal de feiten niet veranderen.

 

Mijnheer de premier, wij hebben er alle begrip voor dat dit een zeer harde noot is om te kraken. Ik geef even een heel korte anekdote. Ik was onlangs op een feestje met gewezen collega's. Ik vroeg een van hen hoe lang hij intussen al met pensioen was. Hij was in 1999 met pensioen gegaan en was nu 74. Het bleek dus dat die brave man, een zeer sympathieke collega trouwens, op 55 met pensioen was kunnen gaan, om zo te zeggen in de volle bloei van zijn leven. Dat geldt niet voor iedereen op die leeftijd maar toch voor velen.

 

Ik kan begrijpen dat het moeilijk is voor mensen om dat model te verlaten. Ik heb daar alle begrip voor. Laat ons echter eerlijk zijn, in het oude systeem mocht men heel vroeg met pensioen gaan, maar de pensioenen waren wel verschrik­kelijk laag. Dat betekent dat wij over de hele pensioencyclus best wel wat geld uitgeven aan de mensen die met pensioen zijn maar verknipt over die vele maanden blijft er dan natuurlijk per maand slechts een zeer laag pensioenbedrag over. Wel, wij willen breken met dat model. Daarin zijn belangrijke stappen gezet. Het is onze overtuiging dat wij bijvoorbeeld ook voor de zware beroepen nog de moed moeten hebben om de nodige beslissingen te nemen op basis van transparante en onderbouwde budgettaire analyses.

 

Ik wil komen tot…

 

(…)

 

Ja, mijnheer Di Rupo, dat is zo als men antwoordt: men raakt niet vooruit in zijn betoog. U had dat probleem niet. (Gelach)

 

Ik kom zo tot het luik over de veiligheid.

 

Wij hebben een beleid gevoerd om een veiligheids­cultuur te introduceren. Ook dat is een omslag waarbij ik een paar voorbeelden zou kunnen noemen, zoals het Kanaalplan. Daarnet heb ik bij collega Di Rupo gehoord dat het belangrijk is dat er meer politieagenten op straat staan. Ik had niet verwacht dat hij hier deze week promotie zou maken voor het Antwerpse model, dat er nu net op gericht is om meer agenten op straat te krijgen. Dat is ook belangrijk.

 

Wij moeten in het veiligheidsdossier, dat een aantal aspecten heeft, consequent zijn, mijnheer de eerste minister. Er is het dossier van de legeraankopen, waarin de vakminister een nieuwe norm heeft gelegd en een breuk heeft gemaakt met het verleden. Ik zal geen voorbeelden geven over de manier waarop grote legeraankopen in het verleden zijn behandeld, want dan denk ik zal een aantal leden het halfrond uit schaamte verlaten. Nu is er een vakminister die een beslissingsmodel heeft uitgedokterd, model dat men zelfs vanuit het buitenland komt bestuderen: op een correcte, transparante manier, zonder interferentie van krachten die beter buiten de omgeving van grote legeraankoopdossiers blijven. Het is belangrijk, mijnheer de eerste minister, nu dat dossier klaar ligt, dat er snel knopen worden doorgehakt.

 

Hetzelfde geldt voor het thema van de trans­migranten. Er is al meermaals gezegd dat er geen tovermiddelen bestaan, maar de maatregelen – u verwees gisteren bijvoorbeeld naar wat er zich op de autostrades naar de zee afspeelt – beginnen vruchten af te werpen. De overlast wordt aangepakt en ook burgemeesters van socialis­tische signatuur erkenden dat de voorbije dagen. Ik wil ook het oprollen van een bende Sudanese mensensmokkelaars gisteren als een voorbeeld geven van een activistisch beleid. Ook hier moeten wij consequent zijn: als wij willen dat er een beleid wordt gevoerd, dan moeten wij daarvoor natuurlijk ook in middelen voorzien.

 

Veiligheid heeft immers ook te maken met het verzekeren van grenzen. Ik denk dat de publieke opinie daar redelijk duidelijk over is. Niemand hier in het halfrond – dat wordt toch geregeld gezegd – wil een beleid van open grenzen, maar als maatregelen worden genomen om de grenzen te beveiligen en te controleren, dan worden die maatregelen iedere keer tegengesproken, gecontesteerd en worden alle inspanningen gedaan om ze onmogelijk te maken. Men kan wel zeggen dat men niet voor een opengrenzenbeleid is, maar dan toch in de feiten elke mogelijke beheersing van de grenzen onmogelijk maken.

 

Er bestaan regels om dit land te betreden. Er bestaan regels om hier wettelijk te kunnen verblijven. Er bestaan procedures om asiel aan te vragen: die werken volgens de hoogste internationale standaarden en dat is een goede zaak. Wie die regels niet volgt, heeft terecht de kwalificatie 'illegaal'. Dat woord betekent dat deze mensen onze reglementering over het betreden van het land niet volgen. Dat betekent ook dat zij degenen die dat wel doen, eigenlijk mee in diskrediet brengen en dat is op zich al onaan­vaard­baar. Het is de kern van een rechtsstaat dat de wet wordt nageleefd. Dat betekent voor mijn fractie dat het fenomeen van illegaliteit principieel onaanvaardbaar is en dat er dus een beleid moet worden gevoerd om dit niet alleen te ontmoedigen, maar in de mate van het mogelijke ook zoveel mogelijk terug te dringen.

 

Ik kom nu bij een thema dat daarstraks terecht nogal wat beroering heeft veroorzaakt, met name: de energievoorziening.

 

Ook de vorige jaren waren er momenten waarop problemen inzake energiebevoorrading werden voorspeld. Ik ben blij met de inspanningen die daarvoor de voorbije dagen werden gedaan, want voor ons is het verzekeren van een goede energie­bevoorrading een fundament van een goed werkende samenleving.

 

06.84  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer De Roover, ik vind het moedig dat u dit thema durft aansnijden.

 

Voor N-VA moet dit bijzonder pijnlijk zijn, want de situatie waarin wij vandaag belanden is een product van uw energievisie en energiepolitiek, met name uw blind vertrouwen in die stokoude kerncentrales. Collega Wollants heeft ooit nog een wetsvoorstel ingediend – de laatste tijd praat hij er wat minder over – om die centrales 70 tot 80 jaar open te houden. Als we vandaag in de miserie zitten, draagt uw partij – ik heb ze al vaak de Nucleaire Vlaamse Alliantie genoemd – daarin een enorme verantwoordelijkheid. Ik vind het eigenlijk ongelooflijk dat gisteren de premier moest zeggen: "Ik heb naar Angela Merkel gebeld." Spijtig dat de heer De Wever er vandaag niet is, want voor hem is Angela Merkel de bron van al het kwade, de bron van alle miserie in Europa. Wie moet de N-VA bellen om hun problemen op te lossen, om het tekort van hun kerncentrales te remediëren? Angela Merkel.

 

Mijnheer De Roover, gelukkig is men in Duitsland wel aan energietransitie begonnen. Mijnheer de eerste minister, gelukkig is Angela Merkel wel aan die energietransitie begonnen, is men daar wel bezig om én de koolcentrales én de kerncentrales langzaam maar zeker uit te faseren.

 

Mijnheer De Roover, het is moedig dat u het thema aansnijdt, maar eigenlijk moeten wij blij zijn dat Angela Merkel zegt "Wir schaffen das", want met N-VA zal de lamp niet draaien. N-VA brengt ons in de problemen met haar blind vertrouwen in die stokoude kerncentrales.

 

06.85  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, je vais demander à monsieur De Roover s'il confirme les propos ou s'il a suffisamment d'informations confirmant les propos tenus tout à l'heure par monsieur le premier ministre alors qu'il était interrogé sur les négociations qui existent aujourd'hui entre le gouvernement et ENGIE à propos des provisions nucléaires, des cautions et des garanties qu'apporterait ENGIE.

 

Monsieur le premier ministre nous a expliqué que selon lui – mais madame Marghem n'était pas en reste et c'est elle qui a amorcé les propos –, les informations révélées par le quotidien L'Echo n'étaient pas des informations fiables, qu'elles n'étaient pas recoupées, selon elle, mais tous deux ont ajouté qu'aucun contact n'avait été établi entre ce quotidien respectable, s'il en est, et le cabinet Marghem.

 

Je demande donc à monsieur le premier ministre, qui a affirmé cela avec beaucoup d'aplomb mais aussi sans réserve, s'il confirme ces propos ou si les informations tronquées ont été livrées par monsieur le premier ministre et par madame Marghem au Parlement.

 

06.86  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, j'interviens sur le même sujet.

 

Je vois la ministre Marghem mettre les choses au point avec le porte-parole du premier ministre, et je pense que le moment est extrêmement important. Le premier ministre s'est exprimé tout à l'heure ici au Parlement sur la base, je suppose, d'informations provenant du cabinet de la ministre Marghem, dénonçant le fait que le journal L'Echo ait eu un contact avec le cabinet de la ministre Marghem. Selon les propos du premier ministre, son propre cabinet n'a pas été contacté non plus. Je ne parle pas ici de ce volet-là du contact mais bien du contact avec le cabinet de la ministre Marghem.

 

Monsieur le premier ministre, puisque nous sommes tous en train de lutter contre les fake news, j'aimerais vous proposer de prendre la parole pour éventuellement corriger cette information, et dire que ce qu'on vous a demandé de dire ici au Parlement était faux, dire qu'il y a bien eu des contacts entre le journal L'Echo et le cabinet de la ministre Marghem, et que la journaliste a essayé de prendre les contacts, a tenté d'avoir une réponse à ses questions et qu'elle ne les a pas obtenues.

 

C'est votre chance. Vous avez la possibilité de vous corriger ici au Parlement maintenant, mais ne faites pas l'erreur de croire sur parole ce que dit votre ministre de l'Énergie, qui vous a déjà trompé par le passé. Dois-je vous rappeler que d'autres cas dans ce gouvernement, avec madame Galant notamment, ont conduit à certaines décisions? Je vous offre la possibilité de vous corriger, c'est le moment, profitez-en.

 

06.87  Charles Michel, premier ministre: Monsieur le président, je suis interpellé et confirme donc l'information que j'ai communiquée: mon cabinet n'a pas été contacté sur le sujet. J'ai été informé, après ma déclaration, que L'Echo a pris contact avec mon cabinet pour communiquer que des contacts auraient été pris avec le cabinet de la ministre dans les jours précédents.

 

Il semble qu'il y ait une incompréhension sur la nature exacte des questions qui ont été posées, mais je maintiens ce qui est le point substantiel: l'information communiquée ne correspond pas à la réalité puisque les faits sont les faits. Et quels sont-ils? Le gouvernement a validé un projet de loi sur les provisions nucléaires et donné un mandat à la ministre pour activer le dossier, le traiter convenablement et correctement, et renforcer la position de l'État. C'est cela qui compte!

 

Le président: Monsieur Nollet, et puis monsieur Laaouej.

 

06.88  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, nous sommes face à une situation, me semble-t-il, très problématique. Il n'y a pas 24 heures, à la tribune, ici au Parlement, le premier ministre se faisait le chantre de la lutte contre les fake news. Aujourd'hui même, il a été amené à dire au Parlement le contraire de la vérité: contrairement…

 

(…): (…)

 

06.89  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Madame la ministre, je pense que ce n'est pas le moment d'en rajouter!

 

(…): (…)

 

Le président: Continuez, monsieur Nollet. Chers collègues, un peu d'ordre. M. Nollet à la parole.

 

06.90  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Madame la ministre, nous parlons d'un fait précis: une journaliste a contacté votre cabinet. Vous avez donné au premier ministre, tout à l'heure, les éléments d'information lui permettant ensuite de s'exprimer ici sur le fait qu'aucun contact n'avait eu lieu entre cette journaliste et votre cabinet. Cet élément d'information est faux! Aujourd'hui, au Parlement, le premier ministre doit corriger ce qui a été dit plus tôt.

 

J'estime, monsieur le président, qu'en termes de démonstration de fake news, on n'a pas fait mieux en si peu de temps. Je voudrais qu'à l'avenir, monsieur le premier ministre, les membres de votre gouvernement ne traitent plus ce genre de problématique – notamment dans leurs contacts avec les journalistes et les informations qu'ils vous transmettent – avec autant de légèreté que peut le faire la ministre Marghem, comme la ministre Galant par le passé!

 

06.91  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, je crains fort que ce nouveau fonds pour lutter contre les fake news n'aggrave le déficit de l'État, parce qu'au rythme auquel M. le premier ministre énonce un certain nombre de contrevérités ici au Parlement, ce fameux fonds visant à lutter contre les fake news risque fort d'être sollicité, plus que de raison. Et visiblement, vous en serez le premier client.

 

Par ailleurs, monsieur le premier ministre, il est avéré que vous n'avez pas dit l'exacte vérité au Parlement au moment où vous avez été interrogé sur les négociations en cours avec ENGIE. La principale mauvaise information que vous avez donnée, c'est qu'aucun contact n'a été établi entre le quotidien L'Echo et le cabinet de Mme Marghem. Visiblement, Mme Marghem, comme Mme Galant à l'époque, vous a mal informé et vous êtes venu ici travestir la vérité.

 

Monsieur le premier ministre, vous avez été en porte-à-faux vis-à-vis du Parlement. C'est inacceptable! Défendre Mme Marghem, c'est votre droit mais pas à n'importe quel prix et certainement pas au prix de la vérité, monsieur le premier ministre!

 

De voorzitter: De heer Wollants heeft het woord om zich tot de regering of tot de heer De Roover te richten.

 

06.92  Bert Wollants (N-VA): Mijnheer De Roover, het is belangrijk dat u het energieverhaal aansnijdt, al is maar gelet op de huidige omstandigheden. In de wandelgangen hoor ik allerlei beweringen, maar het is goed op een aantal zaken te wijzen. Ik zou daarover graag uw mening kennen.

 

Ten eerste, over Duitsland wordt heel vaak in termen van energietransitie gesproken. Men is er goed bezig. Tegelijkertijd hoor ik echter ook dat het land vandaag heel wat stroom via ons land vervoert. Het gaat om energie uit bruinkool­centrales in het noorden goed voor 19 000 megawatt. Duitsland woont, zit en leeft op een berg bruinkool, die er helemaal uit moet en in brand moet worden gestoken. Is het niet heel vreemd dat een dergelijk land de Europese regels op het vlak van interconnectiecapaciteit compleet met voeten treedt? Is het niet vreemd dat wij onze interconnectiecapaciteit moeten opgeven, omdat de Duitsers zich niet aan de regels wensen te houden, teneinde die niet zo propere bruinkool­stroom toch naar het zuiden te krijgen?

 

Ten tweede, wij horen dat de oppositie heel wat recupereert van wat door de verschillende regeringen in verband met de kernuitstap naar voren werd geschoven. Zo is het de schuld van de huidige regering dat maar één centrale draait. Maar, beste mensen, het plan van Deleuze ging ervan uit dat in november vier centrales zouden draaien. Een staatssecretaris van Ecolo besliste dat in het jaar 2018 vier kerncentrales zouden moeten draaien. Ik weet niet wat u hiervan denkt, mijnheer De Roover. Het is dan de schuld van Deleuze dat er vier centrales moesten draaien?

 

Collega's, mijnheer De Roover, ik moet tot de vaststelling komen dat hier heel wat zaken op een hoopje worden gegooid. Zij die ons keer op keer vragen bijkomende centrales te sluiten, onder­strepen dat de centrales die ons in november en december uit de nood komen helpen, namelijk Doel 1 en 2 en Tihange 1, dicht hadden moeten zijn. Gegarandeerd zouden wij dan wel gedurende twee à drie maanden worden geconfronteerd met stroomtekorten. Dat soort zaken is vreemd.

 

Mijnheer De Roover, ik ben uiteraard heel geïnteresseerd in uw visie.

 

06.93  Peter De Roover (N-VA): Mijnheer Wollants, u hebt mij overtuigd met uw uiteenzetting. U zit wat dat betreft op het niveau van mevrouw De Coninck, die mij ook geregeld overtuigt met haar uiteenzettingen.

 

Ik vind vooral uw verwijzing naar Duitsland heel terecht, want als ik goed ben geïnformeerd bent u als Kamerlid al enkele jaren zeer actief in het bevragen van die problematiek en was u een van de weinigen in het halfrond – dat moet ik toegeven – die de problemen ter zake jaren geleden al zag aankomen en toen heeft gevraagd om inderdaad werk te maken van een oplossing. Het is mooi dat dit vandaag gebeurt. Hulde aan uw werk als Kamerlid is hier zeker gepast, collega.

 

Collega Calvo, wij zullen er natuurlijk alles aan doen, opdat de elektriciteit in november niet uitvalt. Maar mocht dat wel het geval zijn, dan zou dat eigenlijk illustreren in welke situatie wij terecht zouden komen, als Groen het voor het zeggen had. Wat wordt hier immers aangetoond? Er wordt net aangetoond dat wij ons vandaag een bruuske uitstap uit de kernenergie niet kunnen veroorloven. U kunt het probleem dan proberen op te lossen door hier wind te verkopen, maar dat feit is natuurlijk onomstotelijk.

 

Dan zijn vanuit het oogpunt van de beschikbaar­heid volgende aspecten belangrijk: de betaalbaarheid van energie – u verwees ter zake naar Duitsland, maar hopelijk verwijst u niet naar de energiefactuur van Duitsland bij de burgers, dat zou al te gênant zijn –, de bereikbaarheid, alsook de ecologische leefbaarheid. Het is immers duidelijk dat op korte termijn de uitstoot van broeikasgassen alleen maar zou toenemen als wij onverhoeds en bruusk uit de kernenergie stappen. Daar zijn momenteel geen alternatieven voor, mijnheer Calvo.

 

Dat wil niet zeggen dat de transitie als dusdanig door ons wordt afgewezen, absoluut niet. Dat wil wel zeggen dat men ter zake realistisch moet zijn en dat de kerncentrales, die volgens Ecolo vandaag op volle toeren zouden moeten draaien, door de verantwoordelijke passend moeten worden onderhouden.

 

06.94  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer De Roover, wat nucleaire veiligheid betreft, wil ik u, die het thema niet zo intensief volgt als collega Wollants, herinneren dat de bevoegde minister voor nucleaire veiligheid minister Jambon is. Wanneer u vandaag zegt dat de exploitanten de kerncentrales niet goed genoeg hebben onder­houden, dan zegt u eigenlijk ook dat uw minister de kwestie niet goed genoeg heeft opgevolgd.

 

De essentie van mijn uiteenzetting is echter iets anders. U beweert dat wat wij nu meemaken, overeenstemt met wat we zouden meemaken, als we het programma van Groen uitvoeren. Dat is totale onzin. Het probleem is niet ons programma, het probleem is niet de kernuitstap van Olivier Deleuze in 2003. Het probleem is dat ons programma niet werd uitgevoerd, het probleem is dat de kernuitstap van destijds niet werd uitgevoerd.

 

De eerste minister en uzelf namen gisteren de woorden bruusk en geïmproviseerd in de mond. Mijnheer de eerste minister, in 2003 was u nog een jonge politicus. Die kernuitstap werd goed­gekeurd op 31 januari 2003. Dat is niet bruusk, dat is 5 730 dagen geleden, 5 730 dagen waarin MR ons land heeft geleid, 5 730 dagen waarin de N-VA ook heel lang het land op regionaal niveau mee heeft bestuurd. Dat is dus niet bruusk.

 

Het probleem is dat er de afgelopen jaren heel weinig is gedaan om de kernuitstap uit te voeren. Het resultaat daarvan is dat wij een georgani­seerde, gefaseerde, weloverwogen kernuitstap hebben ingeruild voor een kernstop, die inderdaad bruusk en geïmproviseerd is. Daarvoor dragen u, premier Michel, MR, de meest pro nucleaire partij aan Franstalige zijde, en de N-VA, de meeste pro nucleaire partij aan Nederlandstalige zijde, een heel grote verantwoordelijkheid.

 

06.95  Michel de Lamotte (cdH): Monsieur le président, monsieur De Roover, je suis quelque peu surpris.

 

En effet, à vous entendre, on considère comme acquis qu'un échange téléphonique entre le premier ministre et Mme Merkel va résoudre tous les problèmes et que les mégawatts nécessaires pour passer l'hiver nous seront fournis.

 

Pouvez-vous me confirmer qu'au-delà des accords passés par téléphone, des démarches ont déjà été entreprises par le gouvernement avec les fournisseurs d'énergie en Allemagne pour qu'il en soit effectivement ainsi?

 

Par ailleurs, avez-vous imaginé comment on allait annihiler, par exemple, les loop flows qui posent un certain nombre de problèmes techniques pour l'importation de mégawatts.

 

Selon moi, il ne faut pas tout prendre pour argent comptant. De plus, le débat n'a pas l'air de se positionner sur une vraie problématique de fourniture d'énergie.

 

06.96  Patrick Dewael (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, ik wil even tussenbeide komen in dit interessant debat, en daarbij richt ik mij tot de heer De Roover maar ook tot de premier.

 

Het is belangrijk dat wij rechtszekerheid creëren en dat wij absoluut op koers blijven met betrekking tot wat in de wet is geschreven inzake de kernuitstap. Dat betekent dat alle initiatieven uitgerold moeten worden om deze optie waar te maken. In dat verband verwijs ik naar initiatieven die onder meer in de regio's, bijvoorbeeld in Vlaanderen, worden genomen inzake hernieuw­bare energie. Ik verwijs ook naar de besparingen van de overheid door de nieuwe tendering in verband met de Noordzee, wat toch heel belangrijk is en over miljarden euro's gaat.

 

Collega De Roover, het is niet goed om systematisch twijfel te laten bestaan over de haalbaarheid van de kernuitstap. U kunt niet aan de investeerders en aan de publieke opinie in het algemeen, vragen om de koers inzake kernuitstap aan te houden maar tegelijk systematisch deze optie ondermijnen of er twijfel over laten bestaan.

 

Ik ga wel helemaal akkoord met wat de premier gisteren zei, namelijk dat de kernuitstap op een begeleide manier moet gebeuren. Ik vraag dan ook dat er dringend werk wordt gemaakt van de gascentrales. Hiervoor, mijnheer de eerste minister, moet er een financieringssysteem op poten worden gezet en mijn vraag is hoever het daarmee staat. Immers, als beslist wordt om tot de kernuitstap over te gaan in 2025, dan moeten alle alternatieven operationeel worden gemaakt, wat ook een financieringssysteem impliceert, waarvan de aanmelding bij Europa al zou zijn gebeurd, als ik het goed heb begrepen. Daar moet dus snel werk van gemaakt worden.

 

06.97  Peter De Roover (N-VA): Collega Dewael, ik kan u geruststellen. Wij zijn bondgenoot van u voor elke oplossing die valt binnen beschikbaarheid, betaalbaarheid en economische leefbaarheid.

 

06.98  Karin Temmerman (sp.a): Dat was niet de vraag.

 

06.99  Peter De Roover (N-VA): Toch wel; dat was wel de vraag. Dat zijn de contouren, zoals ook door de regering bepaald, om aan de alternatieven te werken.

 

06.100  Karin Temmerman (sp.a): (…).

 

06.101  Peter De Roover (N-VA): Mevrouw Temmerman, als u zegt dat het antwoord nee is, waarop zult u dan inboeten: op economie, op betaalbaarheid of op beschikbaarheid? Volgens u kan dat drieluik blijkbaar niet samen gerealiseerd worden. Wel, ik ben benieuwd wat u desgevallend aan de bevolking zult zeggen: dat er geen energie beschikbaar zal zijn, dat ze niet betaalbaar zal zijn of dat het voor u economisch onleefbaar mag worden? Welke van die drie opties haalt u eruit?

 

06.102  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer De Roover, uiteraard haal ik geen enkele van die drie opties eruit.

 

Zowel de vraag als de stelling van de heer Dewael waren duidelijk. Het moet de economische sector duidelijk worden gemaakt dat men volop voor de kernuitstap gaat, zodat deze sector zich kan organiseren via alternatieven. Daarop antwoordt u: wij zullen zien.

 

06.103  Peter De Roover (N-VA): Nee, nee.

 

06.104  Karin Temmerman (sp.a): Toch wel. U antwoordt: wij zullen zien, want…

 

Uiteraard moet die beslissing verzekerd worden maar u moet het oplossen. Met deze drie uitgangspunten moet u ervoor zorgen dat het kan. En dan zal het gebeuren. Maar opnieuw en ondanks de vraag van uw coalitiepartner, zaait u twijfel. U zegt dat er misschien een kernuitstap zal komen. Mijnheer De Roover, dat is wat ervoor zorgt dat de kernuitstap er niet komt. En dat is het probleem van deze regering.

 

06.105  Karine Lalieux (PS): Il est vrai que M. Wollants est un très bon collègue qui connaît excellemment bien la matière de l'énergie. Il n'y a pas plus de dix jours, lors du grand débat sur la sécurité d'approvisionnement qui est, je le rappelle, non pas de la responsabilité d'ENGIE mais bien de celle du gouvernement – c'est juste la loi qui le dit –, il plaidait la prolongation au-delà de 2025 des centrales nucléaires. Il disait qu'il fallait évidemment prolonger des réacteurs.

 

Si je me souviens bien, il n'y a pas plus d'un an, un an et demi, qui a torpillé le Pacte énergétique pour la transition nucléaire? C'était évidemment la N-VA quand trois autres ministres régionaux avaient validé ce pacte avec la ministre de l'Énergie. D'ailleurs, on ne parle même plus de pacte aujourd'hui. Voilà la situation! C'est pourquoi M. Dewael a des craintes. Je les comprends parce qu'aujourd'hui, rien n'est encore fait par rapport à la stabilité des centrales au gaz, monsieur Dewael ni à leur subvention, quand on a mis à mal un appel d'offres, quand on attend toujours la norme nucléaire et quand vous dites que le prix est important pour les ménages.

 

Mais que dites-vous à ces ménages? L'Echo annonce – mais peut-être ne publie-t-il que des fake news, monsieur le premier ministre? – 400 euros en plus pour payer son gaz et son électricité. Voilà les questions qu'on vous pose, monsieur De Roover, parce que vous avez tellement torpillé la sortie du nucléaire qu'aujourd'hui, ce gouvernement n'est pas prêt pour en sortir. Nous, nous la voulons et nous la réclamons!

 

06.106  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, ik vind de criteria van de heer De Roover wel interessant – betaalbaarheid en beschikbaarheid. Ik zou hem willen uitnodigen om die criteria eens toe te passen op de huidige situatie.

 

Hoe betaalbaar en beschikbaar zijn uw stokoude kerncentrales? Die stokoude kerncentrales jagen de factuur enorm de hoogte in en ze liggen meer stil dan ze werken. Zelfs indien u uw eigen criteria zou toepassen op de huidige situatie hebt u in principe argumenten genoeg om aan de energietransitie te beginnen. U wil daar echter niet aan beginnen. Het enige wat u doet, is onzekerheid zaaien. In die zin in de bezorgdheid van collega Dewael terecht. U organiseert voortdurend twijfel. U wil dat hoofdkwartieren niet weten, sterker nog, dat zij denken dat de kernuitstap niet zal worden uitgevoerd. Dat is de boodschap die de N-VA voortdurend uitzendt.

 

Wij spreken hier nog over een energiepact, maar eigenlijk is dat pact er niet. De Vlaamse regering, met de N-VA aan het stuur, heeft immers geweigerd dat pact te ondertekenen. Er mag dan heel veel goede wil zijn bij iemand als Bart Tommelein met zijn positieve energie­communicatie, de feiten zijn dat er naast die energiecommunicatie sabotage is van de N-VA. Die sabotage brengt ons vandaag in de problemen met energie die noch betaalbaar, noch beschikbaar is.

 

06.107  Peter De Roover (N-VA): Mijnheer de Lamotte, ik meen dat er meer nodig is dan een telefoontje aan mevrouw Merkel. Ik meen ook niet dat de woorden van de premier van gisteren daartoe te reduceren zijn. U zou gelijk hebben, mochten wij denken met dat telefoontje de zaak te kunnen klaren.

 

Mevrouw Temmerman en mijnheer Calvo, het spijt mij, maar wij houden vast aan die drie. Dit betekent dat wij vandaag nog steeds menen – dit hoeft echt niet geïllustreerd te worden – dat dit een belangrijk onderdeel is van de energievoor­ziening. Trouwens, dit staat ook zo in de plannen, die ooit door groene ministers naar voren werden geschoven.

 

Wij gaan ons bij dat realisme niet laten opdrijven. U noemt dat sabotage, collega Calvo, ik noem dat van u propaganda. Wij blijven op een realistisch spoor en zeggen heel duidelijk aan alle inwoners van dit land dat beschikbaarheid, betaalbaarheid en ecologische leefbaarheid de drie elementen zijn waaraan elke oplossing moet voldoen. Dat is wat ons betreft het kader.

 

Ik had het over ENGIE, of ik was naar ENGIE Electrabel aan het overgaan, omdat die dezer dagen natuurlijk een zeer grote verantwoor­delijkheid dragen. Zij hebben een belangrijke positie in onze energiemarkt. Overspeel uw kaarten niet, zou ik willen vragen.

 

Mijnheer Calvo, u kunt de indruk wekken dat wij aan de kant van Electrabel of ENGIE staan, maar dat is absoluut uit de lucht gegrepen. Wij zijn zeer kritische beschouwers van de energiemarkt en de rol van ENGIE en Electrabel daarin. Wat er nu gebeurt…

 

06.108  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Ik hoef zelfs de indruk niet te wekken dat u aan de kant van ENGIE staat. Die indruk is helemaal terecht: u staat aan de kant van ENGIE. Het lichtpunt van de eerste minister, gisteren in zijn toespraak, was dat hij aan een kamerbrede politieke coalitie wou werken om een claim in te dienen tegen ENGIE, om het geld in Parijs te halen.

 

Wat doet de N-VA vandaag, collega's? Dit is toch wel nieuws. Ik hoop dat iedereen gezien heeft dat de N-VA, de Vlaams-nationalisten hier op het spreekgestoelte, tegen Charles Michel komt zeggen: "Overspeel uw kaarten niet." Doe dat misschien toch niet? Wij moeten dat natuurlijk wel doen! Zij dragen de verantwoordelijkheid. Zij moeten betalen, niet de Vlaamse burgers en bedrijven, mijnheer De Roover.

 

06.109  Peter De Roover (N-VA): Mijnheer Calvo, er zijn grenzen voorbij dewelke u zich belachelijk kunt maken. U hebt die nu bereikt. Ik hoop dat dit breed verspreid wordt. Ik zeg dus, en ik herhaal, dat ik mij richt tot ENGIE en Electrabel…

 

Mijnheer de premier, u heet Charles Michel. Is uw tweede naam ENGIE? In dat geval zou ik het misverstand begrijpen dat bij de heer Calvo gerezen is. Ik bedoelde niet Charles ENGIE Michel. Ik bedoelde ENGIE Electrabel. Het rijmt bijna.

 

Mijnheer Calvo, de heer Di Rupo antwoordt niet en u luistert niet. Daarmee hebben we de oppositie samengevat.

 

Ik zeg klaar en duidelijk: "ENGIE Electrabel, overspeel uw kaarten niet." "Woeaah," zegt de heer Calvo, "wat is dat? U zit aan de kant van Electrabel." Allez, man, alstublieft.

 

De voorzitter: Het woord is aan de heer Calvo.

 

06.110  Peter De Roover (N-VA): Kristof, niet doen, je maakt het alleen maar erger.

 

06.111  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer De Roover, als u zegt – ik wil dat dan wel horen maar ik heb het nog niet gehoord – dat de N-VA voor 110 % steunt dat ENGIE die factuur moet betalen, zal ik mijn veel plezier mijn woorden terugnemen. Daar is het mij immers om te doen.

 

Alleen stel ik vast, dossier na dossier, thema na thema, debat na debat, dat de N-VA wel aan de kant van ENGIE staat en vaak zegt: mijnheer de eerste minister, overspeel uw kaarten niet, laten wij rekening houden met de belangen van die Franse multinational.

 

Als u vandaag echter zegt dat zij dat moeten betalen en niet de Vlaamse consument, dan zal ik met veel plezier voor u applaudisseren, voor een keer omdat het een trendbreuk zou zijn.

 

06.112  Peter De Roover (N-VA): Staatssecretaris Deleuze zei toentertijd dat de kerncentrales moesten draaien, ik heb nu de indruk dat de heer Calvo hier serieus aan het draaien is.

 

Maar wij gaan nu geschiedenis schrijven, ik ga applaus krijgen van Kristof Calvo. Let goed op, dit zal niet vaak meer gebeuren. Nu is het grote ogenblik gekomen. Het staat hier op papier – als ik Di Rupo was, had ik het laten verspreiden in de zaal, maar ik wist niet of ik onderbroken zou worden…

 

"De verantwoordelijkheid van ENGIE Electrabel is gigantisch in dezen. ENGIE Electrabel – dat is dus niet Charles Michel – overspeel uw hand niet." (Hilariteit en applaus)

 

Bovendien, mijnheer Calvo, was mijn zin nog niet af, maar ik werd onderbroken door een enthousiaste menigte.

 

ENGIE Electrabel, overspeel uw hand niet, want wat ons betreft is het onaanvaardbaar … Ik durf mijn zin niet meer uitspreken, want men zal zeggen dat ik het doe omdat de heer Calvo het gevraagd heeft, en dat is nu ook weer niet waar. Ik zal dus echt voorlezen wat hier staat, geloof het of niet. "Voor ons is het onaanvaardbaar dat de factuur door de burgers moet worden betaald." (Applaus en hilariteit)

 

Ik mag mijn politieke carrière nu als geslaagd beschouwen. Ik zou nu eigenlijk moeten zeggen dat ik deze tribune verlaat maar ik sluit nog even af.

 

06.113  Karine Lalieux (PS): Je ferai juste une remarque.

 

Je m'amuserais beaucoup ici à la tribune, si ce n'étaient pas les ménages qui, aujourd'hui, payent la facture d'électricité, parce que le ministre N-VA ne veut pas diminuer la TVA. Je m'amuserais bien, monsieur De Roover! Mais je ne m'amuse pas beaucoup et même pas du tout, parce qu'aujourd'hui, ce sont les ménages qui paient. Pourquoi l'État, comme on l'a dit tout à l'heure, ne prend-il pas en charge la facture des ménages et ne va-t-il pas en justice contre Electrabel avant de faire payer les ménages? Monsieur Michel, vous avez la possibilité de le faire: diminuez la TVA! Et arrêtez de vous payer la tête des ménages, ici en séance plénière!

 

06.114  Peter De Roover (N-VA): Dat is dezelfde partij die ons aanviel op het begrotingstekort. Onder­tussen wordt er nog eens voor miljoenen uit de kast getrokken met een maatregel…

 

06.115  Karine Lalieux (PS): (…)

 

06.116  Peter De Roover (N-VA): Mevrouw Lalieux, het verminderen van de btw op energie betekent dat u vanuit uw sociale bewogenheid al deze 150 mensen een verlaging van hun energiefactuur gaat beloven. Dat is een lineaire maatregel waarvan u iedereen laat van profiteren, maar op het einde van het verhaal moet de rekening wel kloppen. Wie betaalt die rekening? Het is niet ENGIE Electrabel als de btw wordt verlaagd. Wie betaalt de rekening die u hier wil neerleggen, mevrouw Lalieux? Dat is de belastingbetaler. Het lijkt ons eigenlijk net iets socialer om ENGIE Electrabel daarop aan te spreken, maar daarover zijn wij ook weer uitgesproken.

 

06.117  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer De Roover, ik ben zeer blij dat u eindelijk toegeeft dat het verhogen van de btw een begrotingseffect beoogde. Dat hebt u nu gezegd: het was alleen voor uw begroting. U zegt dat de verlaging lineair is. Wel, de verhoging is lineair! Daarmee laat u iedereen die het niet kan betalen, mee betalen voor het tarief van 21 %. Dit is een schande! Mijnheer De Roover, elektriciteit en energie zijn basisproducten, zoals water, maar dat erkent u niet. Energie moet voor iedereen toegankelijk en goedkoop zijn. U hebt het btw-tarief verhoogd om uw begroting, die nog lang niet in orde is, toch betere cijfers mee te geven. Ik ben blij met deze informatie, waarvoor dank.

 

06.118  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, M. De Roover dit des choses assez insensées.

 

Monsieur De Roover, quand vous augmentez les impôts sur la consommation, ceux qui les paient, ce ne sont pas les contribuables? Quand vous augmentez la TVA, ce ne sont pas les contribuables qui paient? Ce sont les ménages qui paient, monsieur De Roover, les impôts sur la consommation. Il en va de même pour la TVA que vous avez augmentée. Il ne s'agit pas d'abstractions. Les gens "douillent"!

 

Vous perdez de vue une deuxième chose. En effet, le prix de l'électricité augmente. Quelle est la base de calcul de la TVA? C'est le prix. Cela veut dire que vous pénalisez deux fois les gens: une première fois avec le prix qui augmente, une deuxième fois en imposant des taxes supplé­mentaires. Telle est la vérité, monsieur De Roover! Rendez aux gens ce que vous leur prenez du seul fait de l'augmentation des prix.

 

06.119  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, du côté de la majorité, que ce soit hier, le premier ministre ou vous-même ici à la tribune, vous affirmez que ni les citoyens, ni les entreprises – en effet, j'imagine que vous associez les entreprises – ne devront payer la surfacturation en matière d'électricité.

 

Ce sont des mots forts. Vous dites qu'on va renvoyer la facture a ENGIE Electrabel. Mais depuis le temps que vous le répétez – en effet, j'ai déjà entendu l'un ou l'autre d'entre vous le répéter depuis l'apparition de cette très mauvaise saga sur le volet de l'insécurité de l'approvisionnement, mais aussi sur les conséquences de cette dernière en matière de coût –, pas un seul parmi vous n'a expliqué comment vous alliez effectivement garantir que le surcoût et la facture ne devront pas être payés par les citoyens et les entreprises.

 

On est maintenant à quelques jours des élections communales. J'ose espérer que vous ne faites pas ces grandes déclarations comme effet d'annonce pour rassurer la population avant les élections de dimanche prochain et que des actes et surtout des résultats seront rapidement constatés. Car, aujourd'hui, le surcoût est garanti. Il serait naïf de croire que les citoyens et les entreprises ne seront pas confrontés à un surcoût important en matière d'électricité. La facture va vraisemblablement augmenter très rapidement, à partir du mois de novembre.

 

Au-delà des mots que vous citez, pouvez-vous aujourd'hui nous garantir qu'après les élections, il y aura rapidement des effets concrets sur la facture? Pourriez-vous, par ailleurs, décliner un minimum la façon dont vous allez renvoyer la facture à ENGIE Electrabel? Sans cela, je crains que vos propos ne soient que des chimères.

 

06.120  Charles Michel, premier ministre: Monsieur le président, je remercie Catherine Fonck pour son intervention car le souhait que j'avais était précisément de pouvoir faire la clarté sur la manière de travailler sur cet important sujet. En effet, il ne conviendrait pas de faire des annonces et de ne pas tout mettre en œuvre pour concrétiser les engagements pris.

 

Nous sommes confrontés à deux préoccupations majeures. La première, c'est la sécurité d'approvisionnement. On l'a beaucoup évoquée. Je réponds, au passage, en disant que le contact avec la chancelière allemande est un des éléments dans une stratégie plus large pour garantir que tout est mis en œuvre pour être en ordre dans les prochaines semaines et tout au long des prochains mois. Je n'y reviens pas.

 

La deuxième préoccupation, c'est l'impact sur les prix. J'ai été informé, comme le Parlement, des évolutions de prix en Belgique en comparaison avec l'Europe. Nous observons autour de la fin septembre, moment de l'annonce de la préoccupation, un pic manifestement anormal spécifique à la Belgique qui ne se retrouve pas dans la moyenne européenne. Au départ de cette information de la semaine passée, j'ai demandé, avec mes collègues du gouvernement, que la CREG puisse le plus vite possible analyser la situation, de manière objective, pour que l'on puisse identifier le lien entre cette hausse anormale spécifique à la Belgique que l'on ne retrouve pas en Europe avec la situation de l'indisponibilité d'une part importante du parc nucléaire qui n'était pas prévisible, il y a quelques semaines encore.

 

Par ailleurs, vendredi en Conseil des ministres, nous avons chargé la ministre de travailler avec l'ensemble des équipes juridiques pour analyser l'ensemble des options possibles. Ce n'est pas par distraction qu'hier, j'ai parlé de tous les moyens de droit afin de veiller, soit de manière consensuelle, avec l'entreprise qu'un accord puisse être conclu et qu'il y ait une réparation possible dans le cadre de cet impact sur les prix, soit de manière contrainte en regardant les options juridiques. Nous recevrons très certainement, dans les prochains jours, plus d'informations sur les différents leviers juridiques dont nous disposons sur le sujet.

 

Enfin, pour mettre les points sur les "i",  avant cette décision du gouvernement et la réunion du Parlement de jeudi dernier où j'ai déjà déclaré l'intention du gouvernement, j'avais personnelle­ment rencontré la hiérarchie d'ENGIE Electrabel, pour lui communiquer que le gouvernement entendrait veiller à ce que cette responsabilité, pour l'approvisionnement et pour les prix, soit bel et bien assumée. Non pas par l'État, car les contribuables, via la TVA, c'est aussi l'État, ce qui est une grande différence, mais bien par l'entreprise, par la multinationale en question. C'est une grande différence. Vous plaidez pour une mesure qui reporte en fait sur l'État la responsabilité de cet impact. Nous pensons que celle qui doit assumer, c'est l'entreprise responsable de cet impact sur les prix.

 

06.121  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le premier ministre, j'ai écouté attentivement votre explication parce qu'il s'agit là d'un sujet extrêmement sensible et important pour les citoyens et les PME, qui paient leurs factures et qui doivent payer de plus en plus cher, eu égard au simple fait que leur contrat arrive à échéance et doit être renouvelé.

 

Dans ce cadre-là, ils sont impactés par ce différentiel que vous tentez d'identifier au mieux mais qui était en réalité déjà visible sur les slides que la CREG a présentés ici au Parlement il y a un peu plus d'une semaine.

 

Ma première question est donc de savoir quel est votre calendrier de travail. En effet, l'impact sur la facture est immédiat. Je crains que vos négociations et contacts avec ENGIE Electrabel ne prennent plusieurs mois. Pouvez-vous vous engager auprès des citoyens et PME qui nous écoutent et qui ont besoin d'avoir une réponse par rapport à leur facture, à ce que ce soit bouclé? Je ne vais pas donner de délai, mais il serait utile que vous donniez un délai maintenant.

 

Deuxième élément: vous savez comme moi que, lorsque le prix de la matière première augmente, ce qui est le cas en l'occurrence pour l'électricité, vu les chiffres que vous avez cités et les graphiques qui ont été montrés en commission, l'État (donc vous) reçoit également un surplus de recettes en TVA. Ne pourriez-vous pas également vous engager à ce que cette partie-là, pour être précis, soit également ristournée aux citoyens les plus précarisés, ceux qui, lorsque leur facture énergétique augmente aujourd'hui de dix ou quinze pour cent, voient leur revenu mensuel, leur capacité de dépense, leur pouvoir d'achat diminuer dans une proportion identique. Pour ceux qui ont les plus hauts revenus, ma foi, c'est une variation de 0,1 ou 0,2 pour cent de leur capacité mensuelle mais, pour ceux qui ont les revenus les plus serrés, notamment les allocataires sociaux, ceux qui perçoivent un salaire minimum ou les pensionnés, j'estime que l'État doit aussi faire un geste en complément de ce que vous devez aller chercher à juste titre.

 

J'ai applaudi hier chez Electrabel mais, pour la partie de la TVA qui est liée à cette augmentation et qui va dans les recettes de l'État, je considère que vous devez aussi faire un geste à ce moment-là pour un public bien particulier. J'ai bien dit, monsieur le premier ministre, un geste en complément de ce qu'Electrabel va faire, je parle de la part TVA qui vient en recettes complémentaires dans le budget de l'État. C'est complémentaire à ce qu'Electrabel doit faire.

 

06.122  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le premier ministre, j'entends bien ce que vous avez expliqué ici. Vous prenez des engagements. Là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est sur la manière dont vous pointez Electrabel comme seul respon­sable de l'augmentation de l'impact sur les prix. Cela ne dédouane pas votre ministre. Celle-ci a largement manqué d'anticipation et de gestion de ce dossier en amont.

 

Nous verrons si le surplus de la facture pour les citoyens et les entreprises, si vos annonces et vos propos seront suivis d'actes. Les actes seuls ne suffisent pas, encore faut-il qu'ils soient efficaces. On verra dès le début du mois de novembre si le surplus du coût sera effectivement compensé en temps utile. Certains ménages et certaines entreprises sont sans doute capables d'assurer la prise en charge de l'augmentation de facture pendant un certain nombre de mois. Ce n'est pas le cas de tous les ménages, notamment des plus précarisés. Reconnaissons en la matière qu'il y a encore une fracture sociale importante. Les ménages qui sont dans une situation particulière­ment difficile ne seront quant à eux pas capables d'assurer le surplus pendant un certain nombre de mois, le temps que le gouvernement trouve cette solution. Quand vous me parlez de voie juridique, cela me laisse à penser que cela va prendre du temps et même beaucoup de temps. L'avenir nous dira, au-delà de vos propos, si les actes que vous poserez seront efficaces ou pas.

 

Enfin, sur l'accord avec l'Allemagne, je ne sais pas très bien si vos discussions portent juste sur un coup de fil ou bien s'il y a quelque chose de plus concret avec Mme Merkel. Je suis quand même curieuse de voir le contenu de votre accord. Je suis d'ailleurs assez curieuse de voir quand il fera moins dix degrés si l'Allemagne de manière sympathique se délestera pour les beaux yeux de la Belgique. Je rappelle quand même que l'Allemagne n'a pas des interconnexions uniquement avec nous. Elle en a aussi avec une série d'autres pays.

 

Elle n'en a pas. Soit. Je ne devrais pas parler d'interconnexions mais l'accord porte manifeste­ment sur quelque chose de différent. En la matière, il serait logique, sur le plan de la transparence et pour prouver l'efficacité de vos annonces et de vos propos, que vous puissiez détailler un peu plus votre coup de fil voire votre accord, bref, vos échanges avec l'Allemagne.

 

Là encore, au-delà des propos, ce qui m'intéresse pour les citoyens et les entreprises, c'est que les actes soient efficaces.

 

06.123  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Monsieur le premier ministre, concernant l'analyse de la hausse des prix due à la pénurie organisée par Electrabel – comme la CREG l'a démontré clairement dans ses graphiques –, si on se limite à la causalité des centrales qui ont une déficience technique et qu'on ne tient pas compte de celles qui étaient en entretien, il est important qu'on maintienne toute l'augmentation de ce secteur sur l'ensemble du dossier analysé, sans distinguer les différents facteurs.

 

Il est important aussi d'avoir à l'esprit que le prix de l'électricité est déjà plus élevé en Belgique depuis des mois. Ce n'est pas uniquement dû à ce problème. Sur base annuelle moyenne, la différence avec la France est de 290 euros. Cette revendication de la TVA de 21 % à 6 % est là pour compenser le fait qu'en Belgique on paie déjà plus cher. Si on fait la moyenne avec l'Allemagne et les Pays-bas, on a 133 euros en plus par an. Il est important de compenser ce surcoût pour l'ensemble des Belges, quelle que soit la situation.

 

Pouvez-vous déjà estimer l'augmentation des rentrées TVA, en millions, liée à l'augmentation du prix de l'électricité? Y a-t-il déjà des projections? Je pourrais interroger le ministre des Finances. Monsieur le ministre des Finances, quel sera le surplus dans les caisses de l'État dû à cette augmentation des prix de l'électricité? Si ces rentrées TVA devaient augmenter logiquement de 15 à 20 %, pourquoi ne pas compenser par une diminution de cette TVA? Ce serait une opération budgétaire neutre. Le ministre des Finances avait déjà opposé un non catégorique à la possibilité de revoir la TVA. D'un point de vue financier, il serait intéressant d'obtenir une réponse à ces questions.

 

06.124  Servais Verherstraeten (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ik had niet de intentie om tijdens dit debat te interveniëren, maar onder anderen de heer Nollet stelde een vraag waarover ik tijdens deze uiteenzetting onze stellingname wil vertolken. Ik doe dat dus nu in het licht van het huidig debat.

 

Ik leer uit het debat één zaak, een goede en positieve zaak, met name dat de oppositie deze meerderheid en deze eerste minister steunt in hun initiatieven om studiewerk te doen naar de invloed van de abnormale onbeschikbaarheid van de kerncentrales op de prijzen. Als de invloed positief is, zijnde een prijsverhoging en dus een negatieve invloed voor de consumenten, willen zij dit verhalen op ENGIE. Dat initiatief wordt door de oppositie gesteund, en dat vind ik belangrijk.

 

Wanneer echter geld wordt gerecupereerd, is de vraag wat er met die middelen gebeurt. Mijnheer Nollet, het lijkt mij evident dat de recuperatie gaat naar zij die de verhoging hebben betaald, zijnde de gezinnen en de ondernemingen.

 

De energieprijs heeft uiteraard diverse componenten: de fiscaliteit, de openbare dienst en de productieprijs. Door internationale markt­fenomenen, los van de onbeschikbaarheid, maar ook door de onbeschikbaarheid is er invloed op de productieprijs. Door de openbare dienstverlening is er ook invloed op de productieprijs.

 

Mevrouw Kitir, voor onze fractie is het vrij duidelijk. Wij zijn niet van mening dat een sociaal beleid wordt gevoerd door het btw-tarief aan te passen, precies wegens de Mattheuseffecten ter zake. Energie speelt een belangrijke rol in de concurrentiepositie van vele ondernemingen. Denk aan de chemie- en de non-ferrosector. Energie speelt een heel belangrijke rol in het verbruik van onze gezinnen, zeker van de gezinnen die het het moeilijkst hebben. Ik vind dus niet dat een overheid moet verdienen op prijsstijgingen in het kader van productie. Mocht blijken –  laat dus die studie van de CREG ook maar uitvoeren – dat de overheid door die stijgingen meer inkomsten heeft, dan zijn wij vragende partij om het geld naar de consument, naar de verbruikers en naar onze ondernemingen te laten terugvloeien.

 

06.125  Karine Lalieux (PS): Monsieur Verherstraeten, nous sommes d'accord. Mais vous pourriez faire en sorte que les ménages ne paient pas directement, car le temps d'un remboursement par ENGIE – s'il est légal –, les ménages auront du mal à boucler leurs fins de mois. Il s'agit d'un arrêté royal qui sera voté la semaine prochaine.

 

Monsieur le premier ministre, le prix de l'énergie, selon Eurostat et l'Observatoire des prix, augmente de manière significative en Belgique et n'a cessé d'augmenter sous ce gouvernement. La facture a augmenté considérablement sous votre législature. Test-Achats le dit aussi. Ces trois organes diffusent sans doute des fake news et ne savent pas analyser le prix de l'énergie! La commission de l'Économie entend régulièrement la CREG, qui nous démontre régulièrement que le prix de l'énergie augmente.

 

L'énergie est un bien de première nécessité. Les biens de première nécessité doivent être accessibles pour l'ensemble des citoyens. Pour les rendre accessibles, vous pouvez agir directe­ment et c'est ce qu'on vous demande. Après, vous pourrez continuer à lutter contre ENGIE-Electrabel.

 

Monsieur Verherstraeten, en ce qui concerne les grandes entreprises et les PME, la norme énergétique se trouve dans la déclaration gouvernementale que vous avez votée. La ministre la promet depuis quatre ans mais elle n'est toujours pas sur la table. C'est votre politique qui est en cause aujourd'hui. Les outils dont nous disposions, tels le filet de sécurité, le blocage des prix ou la norme énergétique ne sont pas sur la table aujourd'hui. La politique énergétique, c'est votre échec!

 

06.126  Charles Michel, premier ministre: Monsieur le président, sans être trop long, je vais tenter de faire preuve d'un peu de pédagogie.

 

Monsieur Nollet, nous avons décidé d'interroger les services des Finances afin d'avoir des projections sur ce que pourrait être l'impact en termes de recettes fiscales de l'évolution des prix de l'énergie dans le cadre de la TVA pour tenter d'objectiver les choses. Nous ne savons évidemment pas pendant combien de temps il y aura une hausse potentielle des prix, d'où l'importance de travailler sur la sécurité d'approvisionne­ment qui peut contribuer le plus rapidement possible à normaliser la situation en termes de prix.

 

Deuxièmement, M. Hedebouw a montré jeudi passé un tableau de la CREG qui est assez révélateur. En effet, il montre un pic de hausse des prix en Belgique à la fin du mois de septembre. Ce tableau montre aussi que la Belgique est dans le peloton européen s'agissant des prix en général, en dehors de cette partie du mois de septembre.

 

Je ferai un point complémentaire sur la question des importations et de l'Allemagne. Pour être très précis, il n'y a pas d'interaction directe Allemagne-Belgique, mais c'est possible via la France et les Pays-Bas.

 

Un membre du cdH a utilisé tout à l'heure les mots loop flows. C'est un sujet extrêmement important. Pourquoi? Nous avons eu une discussion entre pays européens avec l'Allemagne – et pas uniquement la Belgique – sur cette question des loop flows, qui est un problème structurel, en lien avec le droit européen, le respect du principe de concurrence et les règles européennes en la matière.

 

Ma conversation avec la chancelière vise deux points. Il faut d'abord faire en sorte que durant cet hiver nous puissions profiter des ses infrastructures si nécessaire. En effet, aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui utilise principalement ces infrastructures pour faire en sorte que l'électricité produite au nord puisse circuler au sud de l'Allemagne. Ceci réduit donc la capacité europé­enne à miser davantage sur les interconnexions. Il y a deux discussions avec l'Allemagne: des questions de court terme, de manière à garantir la sécurité d'approvisionnement, et un travail structurel, pas seulement avec ce pays d'ailleurs, mais aussi avec les autres pays européens.

 

Pour être opérationnel, cet entretien avait été préparé par un contact préalable entre la ministre Marghem et son homologue en Allemagne, et par des contacts préalables entre différents experts. Ce travail va se poursuivre au cours des prochains jours pour avoir l'assurance qu'en cas de besoin, Elia pourra solliciter son homologue allemande. Nous obtiendrons, je l'espère, une réponse qui participera à régler cette question de la sécurité d'approvisionnement.

 

J'en viens à ENGIE Electrabel.

 

Ne s'agit-il pas d'une annonce faite à quelques jours d'un scrutin communal? Non. Ce n'est pas par distraction que j'ai dit ce que j'ai dit à plusieurs reprises à cette tribune. D'un point de vue juridique, ce n'est pas si simple. Je ne vais pas improviser ici une solution qui ne serait ni bétonnée ni solide. C'est le travail qui est mené pour le moment. C'est un exemple mais on peut imaginer beaucoup de choses. J'utilise les mots "contraint ou forcé" pour parler du fait qu'Electrabel devra assumer. Certains contrats sont fixes, d'autres non. Le rapport n'est pas le même entre les consommateurs et les PME.

 

Tout cela a évidemment un impact sur le type de réponse juridique qui peut être envisagée de gré ou de force. C'est le travail très fin qui est mené de manière très intense. J'ai eu de premiers éléments encore très imparfaits et incomplets dans le courant du week-end sur les options juridiques, mais c'est trop incomplet à ce stade pour que je puisse les partager aujourd'hui. Je risquerais de donner un message qui susciterait des incompréhensions ou, en tout cas, un manque de clarté.

 

En un mot, nous sommes très clairs: nous veillons à faire en sorte qu'ENGIE Electrabel assume ses responsabilités. Je veux dire à Servais Verherstraeten que nous sommes également très attentifs à faire en sorte que les plus fragiles, les plus précarisés soient soutenus en premier lieu. C'est évidemment une priorité et c'est aussi le sens des cotisations fédérales qui visent à permettre le financement de tarifs sociaux dans notre pays.

 

Ten slotte, ik deel de redenering dat de energienorm een zeer belangrijk punt is, maar wij moeten zo loyaal en objectief mogelijk blijven: de energienorm is niet enkel de zaak van de federale regering. U weet zeer goed dat de energieprijs voor een deel een federale verantwoordelijkheid is, maar voor een ander deel afhangt van de distributietarieven. Daarom gaat de minister in dialoog met de deelstaten en de federatie van distributeurs over de tarieven om zo snel mogelijk een beslissing te nemen.

 

Et ce n'est pas par hasard, dans ce qui est parfois un long catalogue de bonnes intentions (cela a parfois été le cas par le passé), si, dans ma déclaration gouvernementale, j'ai veillé à identifier – parmi tous les sujets importants que l'on doit traiter – les cinq points que je souhaite voir faire l'objet d'une prise de décision, avant la fin de cette législature, afin que nous soyons mieux préparés, mieux armés à l'avenir sur la question énergétique.

 

06.127  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le premier ministre, une question vous est posée et, pour la troisième ou quatrième fois depuis ce matin, vous n'y répondez pas. Cette question part du constat que les prix de l'électricité explosent, que vous souhaitez ou annoncez que vous allez essayer de faire payer ENGIE Electrabel, que vous menez des négociations, dont on ne sait quand elles aboutiront.

 

Ce que nous vous demandons, c'est comment, immédiatement, vous allez pouvoir faire baisser la facture d'électricité de nos concitoyens. Mais à cette question, vous ne répondez pas… Vous dites qu'"on verra bien quand on fera payer ENGIE Electrabel". Nous ne savons pas quand cela arrivera. En revanche, ce que nous savons, c'est que pour le moment, les citoyens payent leur électricité plus cher. Et ce n'est pas près de s'arranger!

 

Par ailleurs, nous vous disons que, étant donné que vous avez augmenté la TVA, les consommateurs sont pénalisés deux fois". La première parce que les prix de l'électricité augmentent, la seconde à cause d'une surtaxe que vous avez vous-même décidée avec votre gouvernement.

 

Nous vous disons une chose simple: "cette surtaxe, au moins, rendez-la aux gens!" C'est cela, la vraie vie. Et pas les négociations que vous annoncez avec Electrabel, dont nous ignorons quand elles auront lieu. Espérons qu'elles aient lieu, en effet, mais pour le moment, les ménages payent déjà leur électricité plus cher. Et il leur faut une réponse immédiatement!

 

06.128  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le premier ministre, permettez-moi tout d'abord de vous dire que j'apprécie le fait que vous entriez concrètement dans le débat. C'est rare et je le souligne donc positivement – et n'essayez pas de détourner le propos!

 

Mais il y a tout de même une dimension, sur laquelle je vous ai interrogé tout à l'heure et pour laquelle je n'ai pas encore eu de réponse.

 

Vous m'avez dit, au sujet de la TVA, que la réflexion était également en cours. C'est impor­tant. Je crois savoir que vous avez adressé les demandes à votre collègue.

 

Vous avez dit que cela devait se construire juridiquement. Je suis d'accord avec vous pour dire qu'on n'improvise pas une solution d'ordre juridique.

 

Mais la question de M. Laaouej tendait à connaître le calendrier pour les citoyens, pour les PME. Autrement dit, quand ces consommateurs pourront-ils retrouver les montants qu'ils doivent aujourd'hui débourser. Et, en la matière, il y a urgence.

 

Je peux vous suivre sur les principes, mais je souhaiterais que vous soyez un peu plus précis, un peu plus engageant à ce propos.

 

06.129  Charles Michel, premier ministre: Monsieur le président, je suis désolé de devoir prolonger l'intervention de l'excellent collègue, Peter De Roover, mais contrairement à d'autres, je ne veux pas échapper aux questions qui sont posées. Je souhaite donc répondre.

 

S'agissant de la TVA, j'ai répondu très précisément, monsieur Laaouej, mais il n'y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Votre proposition vise à faire en sorte que l'État assume les conséquences d'une responsabilité qui relève d'Electrabel. À chaque fois, vous semblez ignorer un principe simple: l'argent public est le fruit de l'impôt payé par les contribuables. Telle est la réalité. Nous voulons donc faire en sorte que celui qui a une responsabilité en assume les conséquences.

 

Cela dit, je constate beaucoup plus de nuance de la part de M. Jean-Marc Nollet, dont le parti avait, à l'époque, très clairement critiqué cette baisse de la TVA puisque certains observateurs avaient, à juste titre, relevé une forme de report déguisé de l'indexation. Il s'agissait donc d'une mesure qui était apparemment sympathique, mais qui, en réalité, avait un impact en termes de report de l'indexation. Personne ici ne pourra le nier sérieusement. C'est la réalité.

 

Je confirme que le travail qui est demandé consiste à monitorer les recettes fiscales pour déterminer s'il y a vraiment là une capacité financière à utiliser d'une manière ou d'une autre. Mais la toute première priorité est de voir comment Electrabel assume sa responsabilité.

 

Enfin, je n'improviserai pas de timing en posant un ultimatum, car je ne dispose pas, à l'heure actuelle, de suffisamment d'éléments juridiques. Toutefois, comme je l'ai annoncé vendredi au gouvernement, j'ai décidé que le point reviendrait, en tout état de cause, lors du Conseil des ministres, vendredi prochain. Une décision formelle ne sera peut-être pas prise, mais, en tout cas, un état d'avancement sera établi. Et je communiquerai, vendredi prochain, sur l'état d'avancement des travaux qui sont menés sur le plan financier et sur le plan juridique.

 

06.130  Peter De Roover (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik verontschuldig mij alvast, omdat ik mijn spreektijd zo ver overschrijd. Ik rond het thema af met een zin. Er moet ruimte worden gegeven, zoals wij dat met de taxshift hebben gedaan, op de belastingen op de lonen, zodat de burger met die ruimte zelf kan bepalen hoe hij die aanwendt en op welke manier hij daarvan gebruikmaakt.

 

Mijnheer de eerste minister, het lijkt hier wel een actualiteitsdebat, terwijl de State of the Union aan de orde is. Zoals gezegd, wij delen die bekommernis over de energieprijzen volledig, want het gaat inderdaad over een basisrecht voor iedereen.

 

Het is een juiste keuze geweest van de regering om de drie doelstellingen – minder belastingen, een kleiner overheidsbeslag en een terugdringen van het overheidstekort – samen aan te pakken en niet om er eentje uit te halen om beter te kunnen scoren op het andere. Die combinatie heeft ons een eind in de goede richting gebracht.

 

Ambitie is geen fout woord. Ik heb dat een paar weken geleden gebruikt en dat werd bizar genoeg geïnterpreteerd als kritiek op de regering. Namens mijn fractie en mijn partij blijf ik de ambitie uitspreken om te komen tot fundamentele veranderingen. Tegelijkertijd willen wij echter ook begrip opbrengen voor burgers die in onzekerheid leven. De burgers willen weten waarheen wij gaan en zij willen een toekomst om naar uit te kijken. Wij moeten ons niet laten verlammen door momenten van links populisme. Zachte heelmeesters maken immers stinkende wonden. Wel moeten wij op elk moment de empathie hebben en begrip opbrengen voor de moeilijkheden die de mensen ervaren ten gevolge van de hervormingen, waarvan wij hen vragen om erin te stappen.

 

Het is een oude les, die wij als nieuwe regeringspartij soms moeten leren, dat snelle veranderingen wellicht veeleer passen bij revoluties, terwijl men voor duurzame hervor­mingen geduld en vastberadenheid moet opbrengen. Ik heb hier neergeschreven dat ik een al wat oudere man ben, maar sedert ik dat geschreven ben ik alweer veel ouder. Ik vraag mij ook wel eens af of alles niet gewoon kan blijven zoals het is. Dat is een begrijpelijke reflex. Het is natuurlijk onmogelijk om de hoop op verandering – we zien dat er allerlei dingen verkeerd zijn – te combineren met het vasthouden aan het bestaande.

 

Ik zou willen verwijzen naar het Siciliaanse epos Il Gattopardo. De oude prins Salina ziet zijn neef Tancredi ten strijde trekken en de conservatieve oude prins begrijpt niet van waar die dadendrang van zijn jonge neef komt. Ik wil hem niet citeren, ik wil hem parafraseren. Zijn stelling luidt dat, als we ons verzetten tegen noodzakelijke veranderingen, we dan alles verliezen wat ons lief is. Dit is de ambitie, die mijn fractie drijft: veranderen wat nodig is om te kunnen behouden wat ons lief is.

 

Het betoog van voormalig eerste minister Di Rupo heeft aangetoond dat de regering de hele regeer­periode lang wel degelijk verandering heeft gebracht. Een aantal interrupties van de oppositie tijdens mijn betoog bevestigde dat ook. Ons model is een ander model dan hetgeen de oppositie naar voren schuift.

 

Mijnheer de premier, wij rekenen erop dat u ook de volgende maanden het credo "veranderen wat nodig is om te behouden wat ons lief is" zal gebruiken. Dan zal u ons loyaal aan uw zijde vinden.

 

06.131  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer De Roover, opvallend afwezig in de regerings­verklaring van de eerste minister en ook opvallend afwezig in uw uiteenzetting is het dossier van Belfius en ARCO.

 

U hebt mij daarnet uitgenodigd om goed naar uw betoog te luisteren. Ik zou van die uitnodiging willen gebruikmaken om uw fractie daarover te bevragen. Immers, tijdens vorige regerings­verklaringen heeft de eerste minister er altijd een punt van gemaakt om in dat dossier te trancheren en duidelijkheid te verschaffen voor de 800 000 coöperanten, maar vandaag wordt daar met geen woord over gerept. Uw partijvoorzitter heeft zelf gezegd dat hij vreest dat het een verloren dossier is, maar wat is nu eigenlijk het regeringsstandpunt en wat is het standpunt van de N-VA? Stilaan mogen de mensen immers, zeker in deze cruciale week, wel weten wat de regering met hen van plan is.

 

06.132  Peter De Roover (N-VA): U stelt een vraag aan de regering en u stelt een vraag aan mijn fractie.

 

Ik zal namens mijn fractie antwoorden.

 

Volgens ons zijn alle wettelijke en Europese bepalingen te volgen in het zoeken naar oplossingen. Ik zou bijna durven te zeggen dat er op zijn Electrabels een aantal eerste verantwoor­delijken zijn, die zich toch eens in die zaak zouden moeten tonen. Voor de rest hebben wij de contouren vastgelegd waarbinnen serieuze oplossingen mogelijk zijn en die moeten ook worden gerespecteerd.

 

06.133 Eerste minister Charles Michel: De regering heeft een paar weken geleden duidelijk gecommuni­ceerd over beide dossiers. Ik kan dus enkel bevestigen wat ik een paar weken geleden heb gezegd.

 

Ten eerste, wij hebben beschouwd dat de marktomstandigheden niet positief genoeg waren om nu een beslissing te nemen over een beursgang van Belfius. Wat het principe betreft, zijn wij open om naar een beursgang te gaan, maar wij moeten het beste momentum kiezen en wij zullen de situatie regelmatig evalueren.

 

Ten tweede, wat ARCO betreft, hebben wij in de regering een ontwerp van oplossing voorbereid, maar wij zijn nog in dialoog met de Europese Commissie daarover. Wij zullen dus voortwerken met de Commissie om ook daarin maximale resultaten te kunnen boeken conform het regeerakkoord.

 

De voorzitter: Collega's, wij lassen nu een pauze van een uur in.

 

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering dinsdag 9 oktober 2018 om 14.16 uur.

La séance est levée. Prochaine séance le mardi 9 octobre 2018 à 14.16 heures.

 

De vergadering wordt gesloten om 13.16 uur.

La séance est levée à 13.16 heures.

 

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 54 PLEN 248 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 54 PLEN 248 annexe.