Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

Dinsdag 17 juli 2018

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Mardi 17 juillet 2018

 

Après-midi

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 14.19 uur en voorgezeten door de heer Siegfried Bracke.

La séance est ouverte à 14.19 heures et présidée par M. Siegfried Bracke.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Aanwezig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l’ouverture de la séance:

Kris Peeters, Denis Ducarme.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Hans Bonte, Francis Delpérée, Vanessa Matz, gezondheidsredenen / raisons de santé;

Roel Deseyn, met zending / en mission.

 

Federale regering / gouvernement fédéral:

Steven Vandeput, buitenlandse zending / mission à l'étranger.

 

01 Overlijdensbericht

01 Avis de décès

 

Op 7 juli overleed in Baasrode-Dendermonde, op 73-jarige leeftijd, Ferdy Willems, gewezen lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

 

Ferdy Willems was lid van de Kamer voor het arrondissement Sint-Niklaas-Dendermonde van juni 1999 tot mei 2003, eerst voor VU-ID, vervolgens voor Spirit en ten slotte voor Agalev.

 

Van 1976 tot 2006 was hij gemeenteraadslid in Dendermonde, waar hij van 1995 tot 2000 ook het mandaat van schepen uitoefende.

 

In naam van de Kamer van volksvertegenwoordigers heb ik zijn echtgenote en zijn familie mijn oprechte deelneming aangeboden.

 

02 Agenda

02 Ordre du jour

 

Ik heb amendementen ontvangen op punten 13 en 14 van de agenda van deze namiddag:

13. - het wetsvoorstel (de dames Nahima Lanjri, Kristien Van Vaerenbergh, Catherine Fonck en Stéphanie Thoron) tot wijziging van de regelgeving met het oog op de versterking van het adoptieverlof en tot invoering van het pleegouderverlof, nrs 2240/1 tot 7.

- het wetsvoorstel (mevrouw Catherine Fonck) betreffende de verlenging van het adoptieverlof, nrs 573/1 en 2.

- het wetsvoorstel (de dames Karin Jiroflée en Karin Temmerman en de heer Peter Vanvelthoven) tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten wat het adoptieverlof betreft, nrs 912/1 en 2.

14. - het wetsvoorstel (de heer Jan Spooren, mevrouw Daphné Dumery en de heren Wouter Raskin en Wim Van der Donckt) tot wijziging van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, wat betreft de flexibilisering van de opname van thematische verloven, nrs 2464/1 tot 5.

 

J'ai reçu des amendements sur les points 13 et 14 de l’ordre du jour de cet après-midi:

13. - la proposition de loi (Mmes Nahima Lanjri, Kristien Van Vaerenbergh, Catherine Fonck et Stéphanie Thoron) modifiant la réglementation en vue de renforcer le congé d'adoption et d'instaurer le congé parental d'accueil, nos 2240/1 à 7.

- la proposition de loi (Mme Catherine Fonck) relative à l'allongement du congé d'adoption, nos 573/1 et 2.

- la proposition de loi (Mmes Karin Jiroflée et Karin Temmerman et M. Peter Vanvelthoven) modifiant, en ce qui concerne le congé d'adoption, la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, nos 912/1 et 2.

14. - la proposition de loi (M. Jan Spooren, Mme Daphné Dumery et MM. Wouter Raskin et Wim Van der Donckt) modifiant la loi de redressement contenant des dispositions sociales du 22 janvier 1985 en ce qui concerne la flexibilisation de la prise des congés thématiques, nos 2464/1 à 5.

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van deze voormiddag stel ik u voor de wetsvoorstellen terug te zenden naar de commissie voor de Sociale Zaken teneinde deze amendementen te bespreken.

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents de ce matin je vous propose de renvoyer les propositions de loi en commission des Affaires sociales afin d'y permettre l'examen de ces amendements.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Overeenkomstig de beslissing van de Conferentie van voorzitters van vandaag stel ik u voor één algemene bespreking te wijden aan volgende punten:

11. het wetsvoorstel (de dames Nahima Lanjri, Sonja Becq en de heer Stefaan Vercamer) tot wijziging van de wet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen wat het ouderschapsverlof betreft, nrs 313/1 tot 7.

13. - het wetsvoorstel (de dames Nahima Lanjri, Kristien Van Vaerenbergh, Catherine Fonck en Stéphanie Thoron) tot wijziging van de regelgeving met het oog op de versterking van het adoptieverlof en tot invoering van het pleegouderverlof, nrs 2240/1 tot 7.

- het wetsvoorstel (mevrouw Catherine Fonck) betreffende de verlenging van het adoptieverlof, nrs 573/1 en 2.

- het wetsvoorstel (de dames Karin Jiroflée en Karin Temmerman en de heer Peter Vanvelthoven) tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten wat het adoptieverlof betreft, nrs 912/1 en 2.

14. - het wetsvoorstel (de heer Jan Spooren, mevrouw Daphné Dumery en de heren Wouter Raskin en Wim Van der Donckt) tot wijziging van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, wat betreft de flexibilisering van de opname van thematische verloven, nrs 2464/1 tot 5.

 

Eén algemene bespreking te wijden aan volgende punten op woensdagvoormiddag:

29. - het wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met het oog op het invoeren van een wettelijke regeling inzake spijtoptanten, nrs 3016/1 tot 8.

- het wetsvoorstel (mevrouw Sonja Becq, de heren Servais Verherstraeten en Raf Terwingen) tot instelling van een spijtoptantenregeling, nrs 629/1 en 2.

- het wetsvoorstel (de heren Raf Terwingen en Roel Deseyn en mevrouw Sonja Becq) tot wijziging van het Wetboek van strafvordering wat de bedreigde getuigen betreft, nrs 2193/1 en 2.

30. - het wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met het oog op het invoeren van de bijzondere opsporingsmethode burgerinfiltratie, nrs 2940/1 tot 11.

 

Conformément à la décision de la Conférence des présidents d'aujourd'hui je vous propose de consacrer une seule discussion générale aux points suivants:

11. la proposition de loi (Mmes Nahima Lanjri, Sonja Becq et M. Stefaan Vercamer) modifiant la loi du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales en ce qui concerne le congé parental, nos 313/1 à 7.

13. - la proposition de loi (Mmes Nahima Lanjri, Kristien Van Vaerenbergh, Catherine Fonck et Stéphanie Thoron) modifiant la réglementation en vue de renforcer le congé d'adoption et d'instaurer le congé parental d'accueil, nos 2240/1 à 7.

- la proposition de loi (Mme Catherine Fonck) relative à l'allongement du congé d'adoption, nos 573/1 et 2.

- la proposition de loi (Mmes Karin Jiroflée et Karin Temmerman et M. Peter Vanvelthoven) modifiant, en ce qui concerne le congé d'adoption, la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, nos 912/1 et 2.

14. - la proposition de loi (M. Jan Spooren, Mme Daphné Dumery et MM. Wouter Raskin et Wim Van der Donckt) modifiant la loi de redressement contenant des dispositions sociales du 22 janvier 1985 en ce qui concerne la flexibilisation de la prise des congés thématiques, nos 2464/1 à 5.

 

De consacrer une seule discussion générale aux points suivants à l’ordre du jour de demain matin:

29. – le projet de loi modifiant le Code d'Instruction criminelle en vue d'introduire des dispositions légales relatives aux repentis, nos 3016/1 à 8.

- la proposition de loi (Mme Sonja Becq, MM. Servais Verherstraeten et Raf Terwingen) instaurant le régime des repentis, n°s 629/1 et 2.

- la proposition de loi (MM. Raf Terwingen et Roel Deseyn et Mme Sonja Becq) modifiant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne les témoins menacés, nos 2193/1 et 2.

30. - le projet de loi modifiant le Code d'Instruction criminelle en vue d'introduire la méthode particulière de recherche d'infiltration civile, nos 2940/1 à 11.

 

Ik stel u tevens voor op de agenda van de plenaire vergadering van woensdagmorgen in te schrijven: 42. Wetsvoorstel (de dames Sonja Becq en Sarah Smeyers, de heer Philippe Goffin en mevrouw Carina Van Cauter) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat het huwelijksvermogens­recht betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, nrs 2848/1 tot 11.

Je vous propose également d'inscrire à l'ordre du jour de la séance plénière du mercredi matin: 42. Proposition de loi (Mmes Sonja Becq et Sarah Smeyers, M. Philippe Goffin et Mme Carina Van Cauter) modifiant le Code civil en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant diverses autres dispositions en cette matière, nos 2848/1 à 11.

 

Op de agenda van de plenaire vergadering van woensdagnamiddag in te schrijven: 43. Wetsontwerp betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, nrs 3126/1 tot 7.

D’inscrire à l’ordre du jour de la séance plénière du mercredi après-midi: 43. Projet de loi relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, nos 3126/1 à 7.

 

Op de agenda van de plenaire vergadering van donderdagnamiddag de volgende punten in te schrijven:

44. - Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen, nrs 3147/1 tot 7.

45. - Wetsontwerp tot oprichting van Lokale Integrale Veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme, nrs 3209/1 tot 4.

46. - Wetsvoorstel (mevrouw Inez De Coninck, de heren David Clarinval, Servais Verherstraeten en Patrick Dewael) tot wijziging van de wet van 22 mei 2014 betreffende de doorrekening door het Federaal Planbureau van de verkiezings­programma's van de politieke partijen bij de verkiezing voor de Kamer van volksvertegen­woordigers, nr. 3227/1

47. - Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging, wat de cumulatie van mandaten betreft, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, nrs 2815/1 tot 11.

D'inscrire à l'ordre du jour de la séance plénière du jeudi après-midi les points suivants:

44. - Projet de loi portant des dispositions diverses en matière d'impôts sur les revenus, nos 3147/1 à 7.

45. - Projet de loi  portant création de cellules de sécurité intégrales locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme, nos 3209/1 à 4.

46. - Proposition de loi (Mme Inez De Coninck, MM. David Clarinval, Servais Verherstraeten et Patrick Dewael) modifiant la loi du 22 mai 2014 relative au chiffrage par le Bureau fédéral du Plan des programmes électoraux présentés par les partis politiques lors de l'élection pour la Chambre des représentants, n° 3227/1.

47. - Projet de loi spéciale modifiant, en ce qui concerne le cumul des mandats, la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, nos 2815/1 à 11.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

02.01  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, quand convoque-t-on cette commission des Affaires sociales? Comme vous le savez, nous avons différents textes en séance plénière. Il y a aussi des questions en commission, des discussions. Est-il possible de la convoquer tout de suite?

 

Le président: Il me paraît plus sage d'attendre quelque temps. Je vous propose de la convoquer à 16 h 00. Cela ne va pas?

 

Als we er niet uitgeraken, stel ik voor dat we de commissievoorzitter contacteren en hem vragen dat hij een voorstel doet. Kan iedereen daarmee instemmen? Aldus zal geschieden.

 

Wetsontwerpen en -voorstellen

Projets et propositions de loi

 

03 Wetsontwerp betreffende de tariefvrijheid van exploitanten van toeristische logies in de contracten afgesloten met platformoperators voor online reservatie (3164/1-4)

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling, teneinde inzake tarieven striktepariteitsclausules te verbieden tussen onlinereserveringsplatformen en bedrijven die toeristisch logies aanbieden (2442/1-2)

03 Projet de loi relatif à la liberté tarifaire des exploitants d'hébergements touristiques dans les contrats conclus avec les opérateurs de plateformes de réservation en ligne (3164/1-4)

- Proposition de loi modifiant la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages visant à interdire les clauses de parité tarifaire étroite entre les plateformes de réservation en ligne et les établissements d'hébergement touristique (2442/1-2)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Fabienne Winckel, Jean-Marc Delizée, Karine Lalieux, Paul-Olivier Delannois.

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De rapporteurs zijn mevrouw Lijnen en mevrouw Detiège. Ik geef u het woord, mevrouw Detiège.

 

03.01  Maya Detiège, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, geachte ministers, collega's, ik zal uit naam van mevrouw Nele Lijnen en mijzelf het rapport van de commissie toelichten.

 

Het voorliggende wetsontwerp, dat door minister Peeters en minister Ducarme werd ingediend, werd op 3 juli 2018 in de commissie voor het Bedrijfsleven besproken.

 

Minister Peeters startte en gaf aan dat het wetsontwerp beoogt de tariefvrijheid te herstellen van de exploitanten van toerismeverblijven in de contracten die zij met platformoperatoren voor onlinereservaties sluiten en de eerlijke marktpraktijken alsook de contractuele vrijheid en handelingsvrijheid in de hotelsector te vrijwaren.

 

Met de opkomst van de platformen voor onlinereservatie is de sector voor de verhuring van toerismeverblijven volgens de minister de voorbije tien jaar sterk geëvolueerd. De platformen bieden volgens hem voordelen voor zowel de consumenten als voor de hotelhouders. De consumenten kunnen hun hotels zoeken, vergelijken en reserveren op één website. Hotelhouders krijgen meer zichtbaarheid in het buitenland, waardoor zij veel meer klanten kunnen aantrekken. De reservatieplatformen zijn daarom volgens de minister niet meer weg te denken uit de markt voor verhuring van toerismeverblijven.

 

Het grote succes van de onlinereservatieplatformen bewerkstelligt volgens minister Peeters een grotere afhankelijkheid van de hotelhouders van dergelijke platformen om hun hotelkamers verhuurd te krijgen.

 

Van die afhankelijkheid hebben de onlinereservatieplatformen volgens hem gebruikgemaakt, om de hotelhouders eenzijdig contractuele clausules op te leggen.

 

Het wetsontwerp gaat in op een van die clausules, namelijk de pariteitsclausule. De minister legde uit dat de onlinereservatieplatformen gebruikmaken van twee soorten van pariteitsclausules in contracten met hotelhouders, namelijk de uitgebreide en de beperkte. Het gebruik van dergelijke pariteitsclausules is volgens minister Peeters niet zonder gevolg voor de hotelhouders noch voor de consument. Hotelhouders kunnen volgens hem door de toepassing van de pariteitsclausules niet langer vrij hun aanbodvoorwaarden bepalen of aanpassen. Zij verliezen deels de vrijheid om zelf hun commercieel beleid te bepalen. Consumenten worden gehinderd bij het zoeken naar de voordeligste aanbodvoorwaarden voor eenzelfde kamer.

 

Om die problemen weg te werken, voorziet het wetsontwerp in een verbod op het gebruik van pariteitsclausules. De clausules zullen van rechtswege nietig zijn, ongeacht of het contract werd ondertekend voor dan wel na de inwerkingtreding van de wet, op voorwaarde dat de toerismeverblijven waarop het contract betrekking heeft, in België gelegen zijn.

 

Minister Ducarme lichtte toe dat het wetsontwerp als doel heeft te waarborgen dat de uitbaters van toerismeverblijven in België voortaan vrij de prijs voor de verhuring van hun overnachtinginfrastructuur kunnen bepalen. Bijgevolg zullen zij volgens hem ook vrij zijn om met betrekking tot die verblijven allerhande kortingen of tarifaire voordelen toe te kennen.

 

Concreet volgt het wetsontwerp volgens minister Ducarme de nietigverklaring van de tarifaire pariteitsclausules die de operatoren voor onlinereservatie, zoals Booking.com en Expedia, aan de exploitanten van toerismeverblijven opleggen, zodat ze als onbestaande moeten worden beschouwd. Bijgevolg staat het de uitbaters van toerismeverblijven volgens hem voortaan vrij om aan de gebruikers, hun particuliere of professionele klanten, interessantere verhuurvoorwaarden en tarieven aan te bieden dan dewelke voor hetzelfde verblijf via de onlinereservatieplatformen worden aangeboden, niettegenstaande welke  andersluidende contractuele clausule ook.

 

Het herwinnen van die vrijheid zal volgens de minister niet afhangen van het gebruikte communicatiekanaal. De bepaling zal gelden voor zowel de aanbiedingen die de exploitanten van toerismeverblijven ter plaatse, telefonisch, via fax of per e-mail doen als voor de aanbiedingen die zij op de eigen website plaatsen. De zogenaamde beperkte pariteitsclausules verbieden de exploitanten van toerismeverblijven louter om op de eigen website verleidelijkere tarieven en voordelen aan te bieden. Ook die clausules zullen volgens de minister nietig zijn en als onbestaande worden beschouwd.

 

Het wetsontwerp betreft tot slot enkel de toerismebedrijven die worden aangeboden door uitbaters die de hoedanigheid van onderneming bezitten. Het is dus niet van toepassing op woongelegenheden zoals studenten- of gastenkamers.

 

Mevrouw Fabienne Winckel pikte in op de inleidende uiteenzetting van beide ministers, als mede-indienster van het toegevoegde wetsvoorstel. Mevrouw Winckel verheugde zich over het regeringsinitiatief, dat volgens haar in grote lijnen inhoudelijk overeenstemt met haar wetsvoorstel. Voor haar verdere opmerkingen en die van de andere parlementsleden in de aansluitende algemene bespreking verwijs ik graag naar het verslag daarover.

 

Na de verschillende uiteenzettingen en de antwoorden van de ministers werd het wetsontwerp eenparig aangenomen.

 

De voorzitter: Mevrouw Detiège, u krijgt nu het woord in de algemene bespreking.

 

03.02  Maya Detiège (sp.a): Het is duidelijk dat de ministers met dit wetsontwerp een ondersteunend signaal voor de hotelsector willen geven, die een groot aantal kmo's bevat. Deze ondernemers zijn juridisch misschien zelfstandig, maar economisch zijn ze blijkbaar steeds meer afhankelijk van de onlinereserveringsplatformen. De pariteitsclausule die door deze platformen aan hen worden opgelegd is volgens de ministers zeer problematisch.

 

De ministers willen met dit wetsontwerp een oplossing aanreiken die bovendien ook voordelig zou moeten zijn voor de consument, omdat de hoteleigenaar opnieuw gunstigere tarieven kan voorstellen als de klant zich rechtstreeks tot hen wendt.

 

In de commissie heb ik de positieve aspecten van het wetsontwerp benadrukt, maar ik heb net zoals een aantal andere collega's een aantal opmerkingen of eerder bezorgdheden voor de toekomst geuit.

 

Andere EU-lidstaten zoals Frankrijk en Oostenrijk hebben eerder vergelijkbare maatregelen genomen. De vraag is wat de doeltreffendheid van die maatregelen daar is, wetende dat eerder werd gewezen op problemen van verenigbaarheid met het Europees recht, zoals onder meer het geval was met de wet-Macron in Frankrijk. Experts vonden ook dat de wet-Macron te veel afgestemd was op de noden van Accor.

 

De vrees was dan ook dat het wetsontwerp in België te snel werd doorgedrukt, zonder rekening te houden met de opmerkingen dat ook het Belgisch wetontwerp volgens de Europese Commissie tegen het Europees mededingingsrecht zou indruisen.

 

We hebben deze discussie gevoerd. Volgens de ministers werd het wetsontwerp naar aanleiding van de opmerkingen van de Europese Commissie in België wel aangepast.

 

Een tweede bezorgdheid die leeft is het feit dat grote hotelketens zullen worden bevoordeeld. Zij beschikken vaak over middelen om een beter positie te verkrijgen in de zoekresultaten van zoekmachines. Ik denk bijvoorbeeld aan Google. Zij hebben iets wat kleine hoteliers niet kunnen betalen, met name hun eigen reservatiewebsites. Algemene reservatiewebsites vormen voor kleine zelfstandige hoteluitbaters de beste manier om op het internet bekendheid te verwerven en toegang te krijgen tot het toenemend aantal klanten dat online reserveert.

 

Bijgevolg rijst de vraag of dit wetsontwerp, door alleen de algemene reservatiewebsites te viseren en niet de grote hotelketens, de kleinere zelfstandige hoteluitbaters niet verzwakt.

 

Die algemene opmerking heb ik van op het veld gehoord.

 

De laatste bezorgdheid die er leeft, luidt dat het verzwakken van de platformen voor onlinereservaties misschien niet zonder risico is. In Oostenrijk heeft een akkoord tussen de hotelfederaties immers geleid tot een algemene verhoging van de tarieven in die sector. Om die reden vraag ik opnieuw aan de ministers om erover te waken dat de consument niet benadeeld wordt.

 

Bedankt voor uw aandacht.

 

03.03  Fabienne Winckel (PS): Monsieur le président, messieurs les ministres, chers collègues, je vais commencer mon propos en remerciant Mme Detiège pour l'excellent rapport qu'elle nous a présenté aujourd'hui.

 

Cela fait maintenant plus d'un an que le groupe PS a déposé une proposition de loi pour protéger la liberté tarifaire dans le secteur hôtelier. Vous vous souviendrez que cette proposition a été déposée à la suite d'une enquête de Test-Achats qui avait démontré les abus de certaines plates-formes de réservation en ligne. Il nous paraissait donc important de redonner un peu d'air au secteur hôtelier ainsi qu'au consommateur pour pouvoir négocier des prix et des rabais.

 

On le sait, internet a clairement bouleversé le marché hôtelier. Internet apporte du positif mais appelle également à mieux encadrer certaines pratiques. Aujourd'hui, on a déjà presque tous réservé nos vacances sur internet via des sites tels que Booking ou Trivago, mais on ne se rend pas toujours compte de l'impact de ces sites sur nos PME actives dans le secteur touristique. En effet, les commissions prises sur les réservations en ligne atteignent parfois des taux allant jusqu'à 24 %.

 

Les plates-formes de réservation en ligne ont pris énormément de pouvoir et ceci se traduit par des pratiques commerciales agressives et déloyales. La clause de parité tarifaire est un de ces abus. Elle interdit aux exploitants du secteur hôtelier de pratiquer ou d'annoncer des prix différents de ceux annoncés sur la plate-forme de réservation.

 

Cette pratique porte clairement atteinte à la liberté de commerce et affecte le pouvoir d'achat des consommateurs. Il était donc temps que nous puissions y mettre un terme. D'ailleurs, la mesure que vous avez prise bénéficie d'un large soutien. En effet, les trois fédérations horeca de Flandre, de Wallonie et de Bruxelles réclamaient déjà depuis longtemps la suppression de cette clause de parité tarifaire. La France, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie, la Suède ont déjà d'ailleurs supprimé cette clause. Nous étions donc à la traîne par rapport aux autres pays européens. Par conséquent, il est évident que le groupe PS apportera son soutien à votre projet de loi.

 

Cependant, le volet du contrôle et des sanctions nous semble insuffisant: la seule sanction prévue dans votre projet est la nullité de la clause qui contrevient à la liberté tarifaire. Dans notre proposition de loi, nous allions plus loin en prévoyant un contrôle par l'Inspection économique et des amendes pénales pour les plates-formes internet qui recourront aux clauses de parité tarifaire. En effet, il ne faut pas perdre de vue que les exploitants sont souvent dans une situation de dépendance économique par rapport aux opérateurs de plates-formes. Il est donc utile que l'État puisse intervenir en tiers pour mieux défendre nos PME et nos entrepreneurs contre ces géants d'internet qui leur imposent parfois des clauses abusives. Le gouvernement n'a malheureusement pas voulu nous suivre sur ce point, alors que d'autres pays ont intégré des sanctions dans leur loi, comme la France. Actuellement, avec ce qui est proposé, le gouvernement donne un moyen d'action aux exploitants mais il les laisse se débrouiller seuls face aux géants du net.

 

Nous resterons dès lors attentifs à l'application de cette loi et demanderons à ce qu'elle soit régulièrement évaluée, justement pour envisager plus tard des contrôles et des sanctions. Il s'agit d'une bonne mesure pour la protection des consommateurs et en tant que soutien aux PME actives dans le secteur touristique. Je vous remercie pour votre attention.

 

03.04  Caroline Cassart-Mailleux (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, en quelques années, les hôteliers sont devenus économiquement dépendants des plates-formes de réservation en ligne, bien qu'elles offrent des avantages à ces derniers en leur apportant une visibilité étendue, ainsi que le fait de pouvoir être accessible à tout moment via le smartphone ou d'autres moyens de communication.

 

Nous l'avons dit en commission, il subsistait des problèmes et des choses à améliorer. Le rapport de forces créé a permis aux opérateurs de plates-formes d'imposer des clauses contractuelles aux exploitants, telles que des clauses de parité concernant le prix, la disponibilité et/ou les conditions de l'offre d'hébergement.

 

Ce projet de loi représente un signal fort de soutien à l'égard du secteur hôtelier belge, composé en grande partie de PME et d'indépendants. En effet, chaque hôtelier aura à l'avenir la possibilité de déterminer librement le prix de location des hébergements proposés. Je répète: "librement". Cela, c'était important pour nous. Par conséquent, ils seront libres de consentir tout rabais ou avantage tarifaire à leurs clients. Ils seront donc maîtres chez eux et pourront décider - ce côté "libéral" nous intéressant fortement. Large soutien des fédérations, concertation, je pense que la boucle est bouclée et le secteur est manifestement favorable et content de voir aboutir ce projet de loi.

 

Je tiens également à souligner que ce projet de loi est notamment bénéfique pour les consommateurs. Nous avons abondamment parlé des PME et des indépendants mais, face à eux, il y a aussi les consommateurs, l'interdiction de clause devant permettre une amélioration de la concurrence sur ce marché.

 

Pour ces différentes raisons, mon groupe peut soutenir et soutiendra ce texte. Je vous remercie pour les avancées et le travail effectué.

 

03.05  Griet Smaers (CD&V): Mijnheer de voorzitter, heren ministers, collega's, wij komen met dit ontwerp net op tijd voor het toeristisch hoogseizoen. Het is volop zomer en iedereen vertrekt met vakantie, wij ook bijna.

 

Het ontwerp werd al meermaals besproken en kent al een lange voorbereiding door de bevoegde ministers. Wij steunen de inhoud ervan dan ook volmondig. Het komt inderdaad tegemoet aan de doelstelling om de vrije prijszetting door uitbaters van toeristische logies in België te garanderen. Dit is zowel in het voordeel van de consument als van de zelfstandige logiesverstrekker en hoteliers.

 

Wij hebben de voorbije maanden heel wat vragen gekregen omtrent de belangen van de zelfstandige hoteliers. Ik meen dat dit voorstel, met het verbod op pariteitsclausules en de bepalingen die in het wetsontwerp zijn opgenomen, tegemoetkomt aan de bezorgdheden in de hotelsector. Bovendien zorgt het voor bescherming van de consument.

 

Wij steunen dit voorstel dus volmondig en hopen dat het snel een ondersteuning kan vormen voor de zelfstandige hotelsector in ons land.

 

03.06  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Monsieur le président, à la suite de la discussion très intéressante que nous avons menée en commission par rapport à la réelle problématique des plates-formes en ligne pour les réservations hôtelières, problématique mieux connue sous la définition de "clause de parité étroite", nous avions constaté que les commerçants hôteliers n'avaient plus aucune marge de manœuvre vis-à-vis des clients directs, des consommateurs que nous sommes.

 

Nous savons que ces plates-formes en ligne bénéficient de conditions très favorables dans les contrats proposés, mais aussi de marges bénéficiaires très importantes pouvant aller jusqu'à 23 %, comme cela a été rappelé.

 

Nous avons également constaté que des pays comme l'Allemagne, la France et l'Italie ont légiféré et annulé cette clause de parité étroite et nous estimons à notre tour qu'il s'agit d'une bonne initiative.

 

J'ai interrogé le ministre en mars 2017 sur cette problématique qui nous concernait tous. Nous nous sommes tous vivement exprimés car nous étions confrontés à une injustice évidente et à une différence de traitement qui mène le secteur touristique, les petits indépendants et les hôteliers à une discrimination par rapport à des pratiques déloyales. Il n'a pas été possible de négocier avec des opérateurs de plates-formes comme Booking ou Trivago pour qu'ils retirent cette clause.

 

Nous devons par conséquent adopter un texte de loi que le groupe Ecolo-Groen soutient. En effet, il est important de soutenir ces indépendants et ces PME des secteurs touristique et hôtelier de notre pays, mais aussi les consommateurs, pour qui ce projet représente un plus: ne pas être complètement soumis à ces plates-formes et bénéficier d'un contact direct les hôteliers, les restaurateurs et les commerçants du secteur du tourisme.

 

Nous estimons fondamental de soutenir ce secteur qui crée de l'emploi durable et non délocalisable chez nous. Nous soutenons donc cette proposition.

 

De voorzitter: Aangezien niemand meer wil interveniëren, geef ik het woord aan minister Peeters.

 

03.07 Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, in eerste instantie dank ik de rapporteur voor haar verslag. Vervolgens dank ik alle leden voor hun interventies, die zowel bij de meerderheid als bij de oppositie overwegend positief waren, met hier en daar een aantal bezorgdheden die ook in de commissie aan bod kwamen.

 

Wat de bezorgdheden van mevrouw Detiège betreft, wij hebben in de commissie ook aangeduid dat wij zeer intensief overleg plegen met alle federaties in de hotelsector, met zowel de zelfstandige hoteluitbaters als met de hotelketens, alsook met de consumentenverenigingen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Uit deze contacten en uit de documenten die wij ontvingen van andere landen, zoals Duitsland, waar de pariteitsclausule al een tijdje verboden is, blijkt overduidelijk dat het gebruik van onlinereserveringsplatformen is blijven stijgen. Bovendien maken ook de kleinere hoteluitbaters hiervan gebruik. Dat is een bezorgdheid die mevrouw Detiège hier nogmaals nadrukkelijk heeft onderstreept.

 

Mon collègue, Denis Ducarme, a donné des informations à ce sujet. Il lui appartient de les rappeler, si nécessaire.

 

Madame Winckel, en commission, nous avons effectivement discuté de votre proposition visant à prévoir des sanctions pénales et des mesures de contrôle. Selon nous, elles ne sont pas du tout nécessaires. En effet, la sanction civile relative à la nullité des clauses de parité instaurée par notre projet est la solution la plus adéquate. Par ailleurs, elle ne nécessite pas de mesure de contrôle, chaque hôtelier étant à même de vérifier, à son niveau, les conséquences. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas prévu de sanction pénale, comme vous le prévoyiez dans votre proposition de loi.

 

Voor het overige geef ik graag het woord aan mijn collega, minister Ducarme.

 

Ik dank de leden voor alle uiteenzettingen. Ik hoop dat wij deze aangelegenheid zowel voor de hotelsector als voor de consument kunnen regelen, allicht niet voor deze vakantieperiode — iedereen zal zijn vakantie al wel hebben geboekt — maar voor de volgende vakantieperiode. Zowel voor de grote hotelketens, voor de kleine hoteliers als voor de consument is dit een goede zaak.

 

03.08  Denis Ducarme, ministre: Monsieur le président, merci aux différents parlementaires pour le travail en commission et leurs interventions d'aujourd'hui. Il est intéressant de faire sauter les clivages habituels entre la majorité et l'opposition pour se réunir en faveur d'une mesure telle que celle-ci, laquelle nous semble de bon sens dans la mesure où elle va permettre de rendre de la liberté aux exploitants de logements touristiques quant au choix des prix qu'ils décident de pratiquer, sur la base des différents supports à disposition pour le faire.

 

Ainsi que vous l'avez indiqué, madame Winckel, des marges et des commissions dépassant les 20 % sont énormes. Mme Cassart parlait de dépendance. Nous devons rendre de la liberté, garantir la liberté et protéger la liberté de certains petits indépendants et de certaines PME qui se voient imposer les clauses abusives de géants multinationaux.

 

Mon collègue a répondu sur la question des sanctions. Vous vous êtes distingués en allant plus loin dans la matière. Je respecte votre approche, mais comme l'a indiqué M. Peeters, nous n'estimions pas nécessaire d'ajouter des sanctions ou un contrôle supplémentaire. La nullité des clauses de parité tarifaire constitue déjà une sanction permettant de protéger cette liberté à laquelle je viens de faire allusion. 

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3164/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3164/1)

 

Het wetsontwerp telt 7 artikelen.

Le projet de loi compte 7 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 7 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 7 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

04 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake Economie (3143/1-5)

04 Projet de loi portant dispositions diverses en matière d'Economie (3143/1-5)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De heer Klaps, rapporteur, verwijst naar het schriftelijk verslag.

 

04.01  Fabienne Winckel (PS): Monsieur le président, j'ai une question à adresser au ministre Ducarme sur le sujet qui nous occupe, à savoir les dispositions diverses en matière d'Économie.

 

Monsieur le ministre, c'est quelque chose dont je n'avais pas connaissance quand on en a parlé en commission. Dans l'intervalle, entre le vote du projet de loi en commission et le retour en séance plénière, nous avons été interpellés, nous en tant que parlementaires mais vous également en tant que ministre, par l'Ordre des architectes sur le volet relatif à la garantie décennale des architectes et autres prestataires du bâtiment.

 

Il s'agit des articles 101 et suivants du texte adopté en commission. Ces articles mettent en place un registre des contrats d'assurance obligatoire de la responsabilité décennale et attribuent à l'Ordre des architectes la compétence de le consulter. Or l'Ordre des architectes considère que cette disposition ne respecte pas la législation relative à la protection des données. En outre, il attire l'attention sur le fait qu'il ne pourra, en aucun cas, veiller au respect des données personnelles figurant dans le registre.

 

L'Ordre des architectes considère par ailleurs que ces dispositions sont inapplicables en l'état et il demande de postposer la date d'entrée en vigueur du volet "registre" à 2019. Un courrier en ce sens vous aurait également été adressé. Monsieur le ministre, avant de voter le texte, nous aurions aimé connaître la position du gouvernement face à cette interrogation. Qu'est-ce qui nous assure que le texte que nous votons aujourd'hui ne mettra pas les architectes en difficulté?

 

Le président: Monsieur le ministre, je propose que vous répondiez après l'intervention de Mme Smaers qui a également demandé la parole.

 

04.02  Griet Smaers (CD&V): Mijnheer de voorzitter, naast een aantal ruime bepalingen waarmee dit wetsontwerp economische aangelegenheden regelt, is er ook voorzien in een bepaling voor open access en het mogelijk maken om wetenschappelijke artikelen, gepubliceerd in tijdschriften, vrij publiek beschikbaar te stellen indien het wetenschappelijk onderzoek werd gefinancierd met publieke middelen. In de commissie heb ik een aantal bezorgdheden geuit van de kant van de zelfstandige uitgevers. Zij zijn bezorgd dat zij via de bepaling inzake open access worden beperkt of benadeeld in hun rechten als uitgever.

 

Ik weet dat de minister ook rekening heeft gehouden met de belangen van de uitgevers en dat er naar een oplossing werd gezocht, waardoor zij nog een embargo van twaalf maanden krijgen voor humane en sociale wetenschappen, en een embargo van zes maanden voor andere wetenschappen, om toch nog als eerste het wetenschappelijk onderzoek als uitgever te kunnen publiceren. Ik hoop dat dit inderdaad tegemoetkomt aan hun bekommernissen, maar ik stel wel voor dat eens de wet in werking is getreden, er na een periode van, bijvoorbeeld, een jaar, een evaluatie wordt gehouden. Op basis daarvan kan er dan naar worden gekeken of alle partijen, zowel de onderzoekers als de zelfstandige uitgevers, niet worden geschaad in hun belangen.

 

Een belangrijke bepaling in hun uiteenzetting was ook dat de buitenlandse uitgevers niet bevoordeeld zouden worden op de Belgische markt en dat er zou worden gezorgd voor een level playing field voor zowel de Belgische als de buitenlandse uitgeversmarkt. Ik hoop dat dit wordt bewerkstelligd en wordt meegenomen naar de evaluatie.

 

Tot slot, er werd ook even gediscussieerd over de verzekeringsplicht inzake de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemers. Ik wil benadrukken dat de doelstelling altijd is geweest te voorzien in een betaalbare bescherming tegen de meest schrijnende situaties inzake verzekering en schade bij de tienjarige aansprakelijkheid. De minister heeft in de commissie bevestigd dat de verzekeringsplicht zowel op materieel als personeel toepassingsgebied is beperkt tot de gesloten ruwbouw. Dat was belangrijk om nog even te beklemtonen en te bevestigen in deze bespreking, zodat dit in de toelichting ook duidelijk werd meegegeven.

 

Buiten de bekommernissen die werden geuit inzake de zelfstandige uitgevers, zijn wij het volmondig eens met het wetsontwerp.

 

04.03  Denis Ducarme, ministre: Monsieur le président, madame Winckel, je vous remercie. J'ai bien pris connaissance des remarques auxquelles vous faites allusion et je ne partage pas l'analyse qui a été produite en la matière. J'avais d'ailleurs demandé que mon cabinet retourne vers l'Ordre des architectes afin de le rassurer sur les doutes qui semblaient persister par rapport aux conséquences ou aux risques qui étaient relevés dans ce courrier.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3143/5)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3143/5)

 

Het wetsontwerp telt 105 artikelen.

Le projet de loi compte 105 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 105 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 105 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

05 Wetsontwerp betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen (3154/1-4)

05 Projet de loi relatif à la protection des secrets d'affaires (3154/1-4)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

05.01  Karine Lalieux, rapporteur: Monsieur le président, je me réfère au rapport écrit.

 

05.02  Fabienne Winckel (PS): Monsieur le président, messieurs les ministres, chers collègues, la directive sur les secrets d'affaires est un texte sensible, qui a fait l'objet de débats particulièrement vifs au Parlement européen. En effet, il y a une tension entre deux objectifs auxquels, je pense, nous sommes tous attachés: d'une part, la protection du savoir-faire de nos entreprises, avec l'enjeu de mettre fin à l'espionnage économique entre acteurs concurrentiels; d'autre part, la liberté de la presse, la légitimité de révéler des actes répréhensibles, la possibilité d'informer le citoyen.

 

Parvenir à un équilibre n'est pas chose aisée. Ce n'est donc pas un hasard si dans d'autres pays – je pense notamment à la France – la transposition de cette directive a suscité un débat virulent. Je citerai à ce sujet l'extrait d'une carte blanche qui a été signée en France par des dizaines d'ONG, des syndicats, des associations de journalistes, de simples citoyens: "Monsieur le président de la République, comme toujours, le diable est dans les détails. La définition au large spectre du secret des affaires permettra aux entreprises de soustraire l’essentiel de leurs informations du débat citoyen. Désormais, la loi donnera aux entreprises le pouvoir de poursuivre tous ceux qui oseront révéler des informations sensibles dans l’intérêt général. Pis, avant même toute publication, elle réinstaurera une forme de censure, a priori du juge, abolie en 1881 par la loi sur la liberté de la presse. Entre les mains de vos députés, cette loi constitue un outil de censure inédit."

 

Évidemment, le style de cette carte blanche est très incisif. Mais cela montre bien la contradiction entre les deux objectifs en présence: celui de la protection du savoir-faire de nos entreprises, d'une part, et la liberté d'information, de l'autre. Et cela montre bien, par conséquent, le travail nécessaire pour concilier ces enjeux.

 

Or, je regrette de dire qu'en Belgique, ce travail pour parvenir à un texte équilibré est complètement passé à la trappe. En amont de la rédaction du projet de loi, le gouvernement n'a en effet pas jugé utile de consulter les associations de journalistes. Le gouvernement a consulté le Conseil national du Travail. C'est une bonne chose. Vous avez consulté le Conseil de la propriété intellectuelle. C'est très bien. Mais vous n'avez pas considéré qu'une consultation des journalistes s'imposait, malgré la vivacité du débat en Europe et en France. C'est regrettable, même si, fort heureusement, nous avons pu corriger cette lacune en commission. En effet, M. le ministre Peeters a donné son accord pour auditionner en commission les associations de journalistes.

 

Une chose est de consentir à inviter et à auditionner des personnes, une autre encore est d'écouter et d'entendre ce qu'elles ont à dire. Or, le message adressé par ces associations de journalistes était très clair. Oui, selon eux, il existe un risque que la législation sur les secrets d'affaires soit utilisée dans un but d'intimidation des journalistes et des lanceurs d'alerte. Oui, il existe un risque que les journalistes soient poursuivis devant les tribunaux au nom du secret d'affaires, ce qui assurément créera un risque d'autocensure dans la profession journalistique. Par conséquent, oui, il faut amender ce projet de loi parce qu'il porte insuffisamment de balises.

 

D'ailleurs, M. Mehmet Koksal, chargé de projet de la Fédération européenne des journalistes, n'a pas lancé cette considération à la légère. Il l'a fondée, au contraire, sur deux exemples concrets que nous avons encore tous en mémoire: premièrement, le cas de l'hebdomadaire économique Challenge condamné par le tribunal de commerce de Paris pour avoir publié un article sur les difficultés financières de l'entreprise Conforama et le deuxième cas, plus célèbre, celui de l'affaire LuxLeaks, où le journaliste à l'origine des informations a fait l'objet de poursuites judiciaires pendant quatorze mois. Certes, il a été acquitté au terme d'une procédure, mais ô combien coûteuse! Il est clair, a dit l'intervenant, qu'après quatorze mois de poursuites coûteuses, lui et son patron vont désormais y réfléchir à deux fois avant de se lancer dans une enquête journalistique.

 

Chers collègues, il faut mieux équilibrer ce projet de loi. Pour essayer de le faire, nous avons déposé cinq amendements qui visent, en conformité avec le texte de la directive, à limiter les recours abusifs en justice et donc, à mieux protéger la liberté d'expression et la liberté de la presse. Les deux premiers amendements visent à préciser la définition du secret d'affaires. En effet, la définition qui en est donnée dans le projet est trop large et source d'insécurité juridique. Il doit être parfaitement clair, en amont de toute procédure en justice, que n'importe quelle information ne peut pas être qualifiée de secret d'affaires, mais seulement celle qui confère un avantage concurrentiel à son détenteur et seulement celle pour laquelle il existe à la fois un intérêt légitime à la garder confidentielle et une attente légitime de protection de cette confidentialité. Si on ne précise pas cela dans la loi, alors on élargit indûment le champ des secrets d'affaires et, à l'avenir, n'importe quelle information y compris, par exemple, une information relative à des pratiques fiscales illicites pourra être qualifiée de secret d'affaires, ce qui est totalement contraire à l'esprit de la directive.

 

Le troisième amendement que nous avons proposé et que nous redéposons ici, en plénière, propose de préciser que les dispositions relatives au secret d'affaires ne portent pas atteinte à la loi du 7 avril 2005 relative à la protection des sources journalistiques.

 

En commission, le ministre Peeters a dit que c'était prévu dans la loi. Mais ce n'est pas vrai! Le projet de loi ne cite pas une seule fois la loi du 7 avril 2005. Or, nous avons pu constater en commission à quel point cette question de la protection des sources journalistiques est sensible.

 

Le quatrième amendement plaide pour une meilleure protection des lanceurs d'alerte. Le considérant 20 de la directive donne de quoi renforcer leur protection. S'ils ont agi de bonne foi, dans le cadre de la protection du droit d'alerte, le juge doit rejeter toute demande ayant pour objet l'application des mesures en réparation liées aux secrets d'affaires.

 

Le cinquième amendement dit qu'il faut prévoir des sanctions appropriées en cas de procédure dilatoire ou abusive. Le projet de loi fait le choix de ne pas transposer l'article 7, § 2 de la directive. Pour les associations de journalistes, c'est un mauvais choix. Ils ont été très clairs à ce sujet. Nous proposons donc de punir d'une sanction de niveau 6 ceux qui se comportent de manière abusive ou agissent de mauvaise foi en présentant des demandes manifestement non fondées dans le but, par exemple, de retarder, d'intimider ou de harceler le défendeur.

 

Ces cinq amendements ont été développés en commission et ont été tout simplement rejetés par la majorité. Convaincus de leur pertinence, nous les redéposons aujourd'hui en plénière.

 

Chers collègues, la transposition de cette directive est importante pour la protection du savoir-faire de nos entreprises, mais elle aura aussi un impact non négligeable sur l'exercice de la liberté de la presse. Je regrette que ce message n'ait pas été entendu par la majorité. D'ailleurs, quelques heures après le vote en commission, l'association des journalistes professionnels a tweeté qu'elle avait en vain tenté de convaincre plusieurs partis de la majorité de soutenir les amendements protégeant les journalistes et les lanceurs d'alerte.

 

Cette parodie de débat parlementaire, car il s'agit bien de cela, est malvenue. Par conséquent, mon groupe s'abstiendra sur ce projet de loi.

 

05.03  Isabelle Galant (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, la directive que nous transposons aujourd'hui va permettre de garantir un même niveau de protection des savoir-faire et informations commerciales non divulgués dans l'ensemble de l'Union européenne. Ce projet concerne directement nos PME, pour lesquelles les secrets d'affaires ont une grande valeur économique, essentielle pour le développement de l'innovation.

 

Jusqu'à maintenant, il n'existait pas, en droit belge, de cadre légal ayant pour but de protéger les secrets d'affaires. Ils ne sont pas non plus considérés comme des droits de propriété intellectuelle.

 

Ces lacunes sont corrigées par ce texte. Celui-ci a reçu quelques remarques concernant la protection des journalistes et des garde-fous existent dans le domaine de la justice. Pour terminer, la protection des journalistes, la liberté d'opinion et d'expression sont des fondements pour notre groupe. La presse doit pouvoir travailler de manière efficace si nous souhaitons pérenniser notre système pluraliste.

 

05.04  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Monsieur le président, il s'agit d'un texte important car il concerne le droit au secret des affaires, à la protection contre l'important espionnage industriel, mais aussi la liberté d'informer pour les journalistes et pour notre démocratie. C'est un des fondements de notre démocratie. Une tension est toujours présente, notamment dans ce texte, dans les débats lors des réunions de commission, dans les auditions obtenues. En effet, un équilibre est à trouver entre cette liberté d'informer, fondamentale, et le droit au secret des affaires.

 

En particulier, nous, écologistes, avons été particulièrement attentifs à la liberté d'informer des journalistes d'investigation, nécessaires à notre démocratie, comme nous avons pu l'observer dans l'actualité récente, et des lanceurs d'alerte, qui ont une importance considérable dans la dénonciation de systèmes injustes, erronés, qui font un bien important car ils font progresser des causes politiques essentielles. Nous accordons donc une attention toute particulière à cette profession. D'ailleurs, nous nous félicitons d'avoir organisé des auditions des représentants des médias et des journalistes, réclamées lors des débats, que la majorité du gouvernement n'avait pas songé à entendre.

 

Le point de vue des Verts au Parlement européen concernant l'adoption de la directive, puisque nous parlons d'une transposition de celle-ci, était déjà très clair: ils se sont prononcés contre celle-ci car ils estiment, et nous estimons, que ces matières relatives à la santé publique, à l'environnement et à la lutte contre la fraude fiscale ne peuvent évidemment pas être occultées par un système de protection des secrets d'affaires. En vue de protéger notre démocratie mais aussi notre économie, notre santé publique et notre environnement, cette libre collecte d'informations doit rester garantie.

 

Au regard de ces balises, nous pouvons analyser le texte actuellement débattu. Clairement, le texte en l'état est pour nous insuffisant car vous n'avez pas tenu compte de l'ensemble des recommandations durant les auditions.

 

Selon nous, le texte va actuellement trop loin dans la protection des secrets d'affaires et nous constatons un réel danger - comme cela a été soulevé durant les auditions - pour la protection du travail des journalistes, des journalistes d'investigation et des lanceurs d'alerte, notamment dans la définition dans le texte, trop large pour nous.

 

Selon nous, dans l'état actuel du texte, les balises ne sont pas suffisantes pour garantir une réelle protection des journalistes et des lanceurs d'alerte.

 

05.05  Michel de Lamotte (cdH): Monsieur le président, dans le texte qui nous est soumis aujourd'hui, nous pourrions nous contenter de dire qu'il s'agit d'une transposition très fidèle de la directive 2016/943, mais j'attire votre attention sur un fait d'importance. En effet, dans un contexte où la concurrence internationale est de plus en plus exacerbée et où les cas d'espionnage industriel ne sont pas rares, il apparaît normal que l'Union européenne, en tant que puissance économique, se dote d'un arsenal législatif sur le sujet. Il en va de la protection des affaires et de la lutte contre l'espionnage industriel.

 

On pourrait considérer qu'il s'agit d'un texte équilibré car il met en exergue de nombreuses exceptions et spécificités par rapport à l'exercice de la protection des secrets d'affaires. Cependant, deux points difficiles ont été évoqués en commission. Je vous citerai la réaction des associations de journalistes et autres acteurs de médias qui se sont, à juste titre me semble-t-il, émus de ce texte car elles craignent qu'il s'agisse d'un nouveau moyen de pression à leur égard de la part des grosses entreprises.

 

Rappelons que, dans le monde dans lequel l'économie est reine, ces grosses entreprises financières bénéficient d'une capacité financière plus importante et pourraient profiter d'abus de procédure ou dissuader la publication de certaines informations.

 

J'ai eu aussi la curiosité, comme mes collègues, de jeter un œil sur le texte français de la transposition. Il est évidemment très similaire au texte belge, mais nous n'y avons pas trouvé l'équivalent de l'article 16 de notre texte, qui met bien en avant toutes les obligations du juge lorsqu'il traite d'une action concernant les secrets d'affaires. Mais il y a effectivement un souci.

 

Je voudrais revenir sur le fait que l'Association des journalistes professionnels s'interrogeait quant à elle sur le fait que des journalistes soient immunisés contre certaines dispositions de la loi. Je voudrais revenir aussi sur le fait que ces auditions des médias et journalistes entraînaient beaucoup de propositions. Monsieur le ministre, j'ai l'impression que vous les avez entendues mais pas écoutées et que, dans le texte, il manque un certain nombre de garde-fous.

 

Je voudrais dès lors évoquer cette interpellation que j'avais eue à l'égard du gouvernement en 2016, où nous demandions déjà de ne pas soutenir la directive en l'état et de défendre au prochain Conseil de l'Union européenne une interprétation des articles 2 et 4.

 

Monsieur le ministre, vous vous y étiez engagé mais rien n'a changé dans le texte, qu'on voulait effectivement modifier pour ne définir comme illégal que l'obtention, l'usage ou la publication d'un secret d'affaires par une personne agissant avec un intérêt économique. Cela n'a pas été fait et, au-delà de ce point, il reste ce que nous ont dit les journalistes ou associations de journalistes, mais aussi les craintes par rapport à des lanceurs d'alerte.

 

Ces craintes ont déjà été évoquées en commission et permettez-moi de vous dire que si nous avons déjà eu l'occasion de réunir une commission dans ce Parlement sur la problématique, notamment, du dieselgate, c'est bien parce que des lanceurs d'alerte avaient évoqué des choses. Quand on regarde même les corrections qui sont faites sur un certain nombre de moteurs par rapport aux moteurs diesel, actuellement, nous n'avons pas encore réglé le problème dans sa totalité.

 

Je pense que les articles du texte ici présent sont beaucoup trop larges et que les garde-fous sont insuffisants. On va sans doute, me semble-t-il, créer un amalgame à cet égard. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous dire si vous serez éventuellement partie prenante ou disposé à accorder un suivi attentif à l'application de la loi, aux procédures lancées, et de voir avec le Parlement et les associations si une évaluation ne nécessiterait pas des garde-fous supplémentaires pour permettre un bon équilibre entre la protection des affaires, le droit à l'information et les actions que les lanceurs d'alerte peuvent mettre en route?

 

Je pense que le texte n'est pas équilibré et qu'il pourrait être revu à la lumière de l'expérience. Je vous remercie.

 

05.06  Olivier Maingain (DéFI): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, notre rôle de législateur national nous appelle à transposer les directives européennes dans notre droit interne.

 

Faut-il le rappeler, une directive européenne diffère d'un règlement dans la mesure où elle nous fixe des objectifs à atteindre nous laissant ainsi la liberté d'apprécier quelles sont les mesures les moins attentatoires à nos libertés pour y arriver. La directive 2016/943 sur la protection des secrets d'affaires que le présent projet de loi ambitionne de transposer en fait partie.

 

Que l'on ne s'y méprenne pas, la protection des secrets d'affaires est nécessaire pour sauvegarder leur valeur commerciale et la concurrence loyale entre entreprises. Afin d'être pleinement efficace, cette protection doit faire l'objet de règles harmonisées à tout le moins entre les États membres de l'Union européenne. Au sein de notre droit interne, il n'existe pas non plus de cadre légal, général et homogène pour protéger les secrets d'affaires puisque les règles diffèrent selon le domaine concerné, se trouvant ainsi tantôt dans la loi de 1978 relative aux contrats de travail, tantôt dans le Code de droit économique, tantôt dans le Code civil et le Code pénal.

 

Le projet de loi a pour ambition, juste et légitime, de clarifier notre cadre légal en précisant quand l'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires est licite ou illicite. La transposition de cette directive était donc la bienvenue, mais avec cette précision fondamentale qu'elle prévoit une harmonisation minimale de cette matière, laissant aux États membres le soin de prévoir une plus grande protection contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicite de secrets d'affaires et pour autant que certaines mesures de sauvegarde en vue de la protection des intérêts des tiers soient mises en œuvre.

 

C'est précisément dans le but de fixer ces mesures essentielles de sauvegarde que mes collègues ont sollicité l'audition de représentants d'associations professionnelles de journalistes, à la suite de quoi des amendements ont été déposés. Car s'il est important de garantir une protection des entreprises contre le vol de leurs secrets industriels ou leur divulgation à des concurrents ou au grand public, cette protection peut parfois entrer en contradiction avec l'intérêt général qui requiert qu'une entreprise publie ses comptes et rende compte de ses grandes décisions notamment à ses salariés. De même les journalistes et les lanceurs d'alerte estiment que le droit d'informer doit pouvoir justifier la révélation de certaines informations, à savoir des faits illégaux commis par une entreprise, mais aussi des faits qui, tout en étant parfois qualifiés de légaux, sont néanmoins contraires à l'éthique. On sait ce qu'il en a été de scandales tels que LuxLeaks et Panama Papers.

 

Les amendements déposés tendent ainsi à un meilleur équilibre entre la protection des secrets d'affaires et le respect de notre liberté fondamentale et, plus singulièrement, du droit d'informer. Ils poursuivent plusieurs buts. Préciser, d'abord, la notion de divulgation du secret d'affaires en indiquant que l'information divulguée doit procurer un avantage concurrentiel commercial à son détenteur, de sorte que l'information révélée dans l'intérêt général ne peut être qualifiée de secret d'affaires illicitement divulgué, donc à sanctionner comme tel.

 

C'est la position défendue par certains députés français dans le cadre du texte législatif voté en juin dernier en France et, aujourd'hui, examiné par le Conseil constitutionnel. Cette position défendue par les députés français n'a malheureusement pas été retenue par l'Assemblée nationale française. C'est une occasion manquée puisque, comme le soulignait le magistrat français, M. Éric Alt, vice-président d'Anticor, l'association contre la corruption et pour l'éthique en politique, le texte voté en France place le journaliste en position de défense pour démontrer au juge que la divulgation des faits a un intérêt général.

 

Un deuxième but dans la recherche de l'équilibre entre la protection des secrets d'affaires et le respect de nos libertés fondamentales, c'est renforcer la protection de la liberté d'expression et la protection du secret des sources des journalistes. L'article 6 du projet de loi souligne que les dispositions relatives aux secrets d'affaires ne portent pas atteinte à l'exercice des droits fondamentaux consacrés par le droit international ou supranational et la Constitution, notamment le droit à la liberté d'expression et à l'information, y compris le respect de la liberté du pluralisme des médias.

 

Si cette précision est utile, elle aurait eu néanmoins un effet plus certain si l'ensemble du droit national faisant partie de ce socle égal à respecter, en particulier la loi du 7 avril 2005 relative à la protection des sources journalistiques consacrant le droit des journalistes de taire leur source d'information, avait été également visé par cette disposition.

 

Un troisième but, toujours dans la recherche de l'équilibre entre protection des droits fondamentaux et protection des secrets d'affaires, vise à garantir une meilleure protection des lanceurs d'alerte et ce, en totale conformité avec la directive, en ajoutant parmi les cas de rejet de demande de réparation pour obtention ou utilisation illicite des secrets d'affaires les cas où le défendeur a agi de bonne foi dans le cadre de l'exercice du droit d'alerte.

 

Alors que la transparence doit être la règle et le secret l'exception, la logique du texte est exactement inverse et contraindra donc les lanceurs d'alerte à fournir la preuve de leur bonne foi pour être protégés.

 

Un quatrième but pour un équilibre adéquat consiste à insérer des sanctions en cas de procédure dilatoire ou abusive à l'encontre d'un journaliste et, éventuellement, de ses personnes sources et ce, afin d'éviter d'éventuelles manœuvres visant à faire taire la presse.

 

Malgré le caractère indispensable de ces amendements, aucun n'a été accepté par la majorité. Ce rejet laisse à penser que le cadre proposé par l'Europe empêche une protection en bonne et due forme des journalistes d'investigation et des lanceurs d'alerte, alors qu'il ne devrait en être rien. L'Europe fixe au contraire un cadre mais les États ont pour responsabilité, comme lors de chaque transposition de directive, de compléter voire de préciser ce cadre par des mesures permettant de préserver au mieux nos libertés fondamentales parmi lesquelles la liberté d'expression qui n'existe que s'il y a une liberté d'enquête, d'investigation, notamment pour les journalistes, et de protection de leurs sources.

 

Pour cette raison, mon groupe s'abstiendra lors du vote de ce projet de loi. Je vous remercie.

 

05.07  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le président, en commission, le ministre Peeters nous avait fait part d'un enthousiasme modéré à l'égard de ce projet de loi visant à transposer la directive européenne sur la protection des secrets d'affaires en droit belge. Un enthousiasme modéré car, pour lui, il s'agissait d'une simple formalité, d'une simple transposition d'une série de dispositions pour éviter l'espionnage industriel.

 

Les vifs débats ayant eu lieu lorsque la directive a été adoptée au niveau européen en 2016 laissaient déjà entendre qu'il s'agissait bien plus que d'une simple formalité. En réalité, avec ce texte censé simplement protéger les entreprises contre le vol de leurs secrets d'affaires par des concurrents, on en profite pour ouvrir la possibilité de poursuivre aussi des non-concurrents. Il s'agit en effet de dispositions dangereuses pour les journalistes et pour les lanceurs d'alerte.

 

Depuis des années maintenant, de plus en plus de scandales dévoilent les pratiques douteuses des multinationales. Logiquement la priorité serait de créer un cadre légal pour encourager et protéger les lanceurs d'alerte. Mais ici, c'est exactement le contraire qui est fait! Est-ce vraiment étonnant au regard des multinationales telles Nestlé, Michelin, Alstom (et toute l'industrie chimique) qui ont poussé à l'adoption de cette directive européenne, comme l'a dévoilé Martin Pigeon du Corporate Europe Observatory (CEO)? L'enjeu principal de ces multinationales plutôt que l'espionnage industriel est de disposer d'outils juridiques permettant d'empêcher la publication d'informations confidentielles et compromettantes sur leurs pratiques douteuses comme, par exemple, le scandale des Panama Papers et autres.

 

Antonio Gambini, chargé de recherches sur la justice fiscale au CNCD-11.11.11, a mis le doigt sur le problème fondamental de cette directive disant qu'en pratique, ce texte empêchera "d'exercer un contrôle démocratique sur des pans entiers de l'activité économique".

 

Le ministre Peeters a tenté de nous rassurer en commission en disant que les journalistes et les lanceurs d'alerte n'avaient rien à craindre. Pourtant, l'Association des journalistes professionnels de Belgique ne partage pas cet avis. Ils ont demandé que des modifications soient apportées au texte, ce que le ministre et la majorité ont refusé.

 

Le problème fondamental réside dans le fait que cette législation ne prévoit qu'une protection relative et controversée des lanceurs d'alerte et des médias. Les garde-fous introduits sous la forme d'exceptions à la protection des secrets d'affaires sont largement insuffisants.

 

Je me limite ici à deux points. D'abord, on fait porter la charge de la preuve sur les lanceurs d'alerte. À eux de prouver le bien-fondé de leur action et de prouver qu'ils ont agi dans le but de protéger l'intérêt public. Ensuite, la rédaction de resquilles fiscales, de ruling pour les multinationales, comme l'a fait le cabinet PwC, est une pratique tout aussi questionnable que légale et n'est donc pas couverte par les exceptions à la protection du secret d'affaires.

 

Il faut aussi souligner que ces nouvelles dispositions s'inscrivent dans un contexte belge dans lequel il n'existe aucune protection globale pour les lanceurs d'alerte comme l'Association des journalistes professionnels l'a également rappelé lors des auditions. Pourtant à ce sujet les engagements et les déclarations politiques ne manquent pas. Le rapport de la commission Dieselgate en parle. Ce Parlement a voté une résolution en la matière. Le rapport de la commission Panama Papers en parle même si ce n'était pas très avant-gardiste comme disposition ou, en tout cas, comme recommandation. Toujours est-il que ces belles paroles restent des paroles en l'air. Dans la pratique, rien n'a été fait.

 

La législation que nous sommes appelés à voter aujourd'hui ne va clairement pas améliorer les choses. L'Association des journalistes professionnels nous a cité plusieurs cas récents dans différents pays européens indiquant que les entreprises n'hésitent pas à utiliser ce type de législation pour empêcher le travail des journalistes d'investigation ou des lanceurs d'alerte. Ils ont notamment cité des poursuites abusives envers les journalistes et leurs sources, comme dans le cas des LuxLeaks, mais aussi de la censure des articles liés aux difficultés des entreprises ou encore le risque d'autocensure dans la profession.

 

Je voudrais souligner le risque que ce projet de loi présente en termes de transparence de la justice. Dans un procès où sera invoqué un secret d'affaires, toutes les parties seront tenues au secret pendant le procès et même après celui-ci avec des sanctions pénales à la clé vis-à-vis de ceux qui ne respecteront pas ce secret. Le juge pourra aussi prendre des mesures particulières comme restreindre l'accès aux documents, aux auditions et même aux décisions judiciaires.

 

En conclusion, cette législation met en danger le droit d'informer. Avec ce projet de loi, la protection du secret d'affaires va primer sur l'intérêt public général. Cette extension du culte du secret est une nouvelle atteinte à nos droits démocratiques dans un contexte où des syndicalistes sont condamnés, où le droit de grève est cassé à la SNCB ou dans les prisons, où des journalistes de la RTBF sont mis au cachot parce qu'ils osent filmer un centre qui va enfermer des enfants.

 

Le PTB-GO ne peut pas accepter ce projet de loi. La liberté d'informer est un pilier de la démocratie. Il est temps de poursuivre les grands fraudeurs et criminels délinquants financiers plutôt que de punir les citoyens qui les dénoncent.

 

De voorzitter: Er zijn geen andere sprekers meer, dan geef ik het woord aan de regering.

 

05.08  Kris Peeters, ministre: Chers collègues, nous avons discuté en commission de tous les arguments qui sont à nouveau soulevés ici, en plénière. Concernant la presse entre autres, je veux répéter la réponse que j'ai donnée en commission. Je tiens tout d'abord à souligner que la liberté d'expression et d'information, qui englobe la liberté de la presse et le pluralisme des médias, constitue une valeur importante dans une société libre et moderne. Je suis d'avis que le projet de loi contient suffisamment de garanties pour ne pas mettre en péril l'investigation, la collecte d'informations et les reportages effectués par les journalistes et les lanceurs d'alerte.

 

Ik heb hiervoor een aantal elementen aangedragen in de commissie. Ten eerste, niet alles waarover men wil berichten valt onder de definitie van beroepsgeheim. De definitie spreekt duidelijk over informatie die geheim is, die hierdoor handelswaarde bezit en die onderworpen is aan maatregelen om deze informatie geheim te houden.

 

J'ai aussi cité l'article 7 du projet de loi. Cet article dispose que l'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires est considéré comme licite pour autant que le droit national ou européen l'exige ou le permette.

 

Ik heb daarbij onderstreept dat wij onder meer kunnen denken aan regelgeving inzake de vrijheid van meningsuiting, de persvrijheid en de wet op het bronnengeheim.

 

Voor het geval het verkrijgen, het gebruiken of het openbaar maken van bedrijfsgeheimen door een journalist of een klokkenluider toch als onrechtmatig zou worden beschouwd, zijn voor deze specifieke situatie bovendien twee uitzonderingen vastgelegd in het nieuwe artikel 11.332/5 van het Wetboek van economisch recht, artikel 9 van het wetsontwerp. De vordering dient in die gevallen te worden afgewezen. In dit artikel wordt letterlijk verwezen naar de vrijheid en het pluralisme van de media of het onthullen van wangedrag.

 

Ten slotte, indien het verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van een beroepsgeheim door een journalist of een klokkenluider als onrechtmatig wordt beschouwd en de vastgelegde uitzonderingen op de ene of de andere manier geen toepassing zouden kunnen vinden, dient de rechter nog steeds rekening te houden met de nieuwe artikelen 11.336/3 van het Wetboek van economisch recht en 1369quater van het Gerechtelijk Wetboek. Volgens die bepalingen dient de rechter, wanneer hij een uitspraak doet, rekening te houden met een aantal elementen, waaronder de rechtmatige belangen van de partijen en de mogelijke effecten van de maatregelen die hij kan opleggen, de rechtmatige belangen van derden en de bescherming van de grondrechten. Die bepalingen geven de rechter de mogelijkheid zijn uitspraak te matigen, indien de gevolgen voor de journalist of de klokkenluider buitensporig zouden zijn.

 

Ik ga ervan uit dat die bepalingen op een effectieve wijze de journalisten en klokkenluiders beschermen en de waarborgen daarvoor inhouden.

 

Omdat naar de heel interessante hoorzitting is verwezen, wil ik ook de heer Fernand de Visscher citeren. Ik citeer uit het verslag: "Als de concepten die achter definities schuilgaan, duidelijk worden gerespecteerd, voorziet de heer de Visscher geen problemen met de in de richtlijn geformuleerde definitie van bedrijfsgeheim. Hierdoor zal een vrij ruim deel van pertinente informatie voor onderzoeksjournalisten beschikbaar blijven wegens het niet ressorteren onder de definitie van beroepsgeheim.". Ik citeer nog even verder: "De spreker is dan ook van oordeel dat de nieuwe wetgeving betreffende de bescherming van de bedrijfsgeheimen de onderzoeksjournalistiek beschermt. Eenieder die te goeder trouw handelt, zal vrij zijn van vervolging.".

 

Dus ook tijdens de hoorzitting zijn eminente juristen aan het woord gekomen. Zij geven voldoende zekerheid dat de bezorgdheden die ik met mijn collega's deel en die hier zijn geformuleerd, niet nodig zijn.

 

Je suis d'accord avec M. de Lamotte, Nous allons évaluer la législation. En pratique, si nous rencontrons des problèmes et que nous constatons que cela ne va pas dans la bonne direction, nous pourrons évidemment rédiger une loi. Cependant, je suis convaincu que la législation est bonne et qu'il n'y a pas de danger, contrairement à ce que certains pensent. Nous devons donner une chance à la loi et nous donner la possibilité de l'appliquer. Si nous constatons des problèmes après un an, nous pourrons rédiger un autre texte si nécessaire.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3154/4)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3154/4)

 

Het wetsontwerp telt 44 artikelen.

Le projet de loi compte 44 articles.

 

*  *  *  *  *

Ingediende amendementen:

Amendements déposés:

Art. 2

  • 7 – Fabienne Winckel cs (3154/5)

  • 8 – Fabienne Winckel cs (3154/5)

Art.6

  • 9 – Fabienne Winckel cs (3154/5)

Art. 9

  • 10 – Fabienne Winckel cs (3154/5)

Art. 29/1(n)

  • 11 – Fabienne Winckel cs (3154/5)

*  *  *  *  *

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over de aangehouden amendementen en artikelen en over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur les amendements et les articles réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

*  *  *  *  *

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Conclusion de la discussion des articles:

 

Aangehouden: de stemming over de amendementen en de artikelen 2, 6 en 9.

Réservé: le vote sur les amendements et les articles 2, 6 en 9.

 

Artikel per artikel aangenomen: de artikelen 1, 3 tot 5, 7, 8, 10 tot 44.

Adoptés article par article: les articles 1, 3 à 5, 7, 8, 10 à 44.

*  *  *  *  *

 

Certains collègues étant encore pour l'instant en commission des Affaires sociales, je reporte le point 4 relatif au projet 54/3200 de notre ordre du jour et je poursuis avec le point 5 relatif au projet 54/3121.

 

Wij zullen op punt 4 binnen een uur ongeveer terugkomen.

 

06 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde (3121/1-4)

- Wetsvoorstel tot instelling van een verlaagd btw-tarief voor alle producten voor hygiënische bescherming van de vrouw (1808/1-2)

- Wetsvoorstel tot opheffing van de "tampontaks" en tot instelling van een btw van 6% op de producten voor periodieke bescherming van de vrouw (2067/1-2)

06 Projet de loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée (3121/1-4)

- Proposition de loi visant à appliquer un taux de TVA réduit à l'ensemble des produits de protection hygiénique féminine (1808/1-2)

- Proposition de loi contre la "taxe tampon" et pour une TVA à 6% sur les produits féminins de protection périodique (2067/1-2)

 

Voorstellen ingediend door:

Propositions déposées par:

- 1808: Fabienne Winckel, Karine Lalieux, Nawal Ben Hamou, Daniel Senesael, Özlem Özen, Alain Mathot, Gwenaëlle Grovonius

- 2067: Muriel Gerkens, Evita Willaert.

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Les deux rapporteurs sont M. Piedboeuf et Mme Smaers. Ils renvoient à leur rapport écrit. La parole est à Mme Winckel.

 

06.01  Fabienne Winckel (PS): Monsieur le ministre, la diminution de la TVA à 6 % sur les produits hygiéniques féminins est une bonne mesure. En effet, nous avons déjà posé de nombreuses questions et, il y a un certain temps déjà, avec mon groupe, nous avions également déposé une proposition de loi. Nous sommes clairement satisfaits que le texte que nous avions déposé ait donné l'impulsion nécessaire à votre gouvernement pour faire avancer les choses.

 

En effet, il y a peu, les produits de protection hygiénique féminins étaient taxés à 21 %, soit le taux maximum appliqué en Belgique. Ces produits n'étaient pas reconnus comme des produits de première nécessité, contrairement à d'autres produits comme le chocolat, le lin, le café ou encore les objets d'art. Pourtant, il est impossible de nier le caractère de première nécessité de ces produits indispensables en termes d'hygiène mais aussi de dignité humaine.

 

L'Union européenne mentionne depuis longtemps déjà ces produits parmi les biens pouvant faire l'objet de taux réduits. D'ailleurs, de nombreux États européens avaient déjà franchi le pas en abaissant leur taux de TVA. L'ONU et l'UNESCO recommandent également, tant en matière d'accès à l'éducation pour les jeunes filles qu'en tant que mesure de santé publique, d'éduquer à l'hygiène menstruelle et de favoriser la diffusion des protections y étant liées.

 

En Belgique, le Collectif Belges et culottées – que je remercie d'ailleurs pour sa collaboration – s'est lancé dans ce combat en mettant notamment en avant l'inégalité entre les hommes et les femmes liée aux menstruations et aux coûts y afférant. L'achat de ces produits de protection hygiénique féminine entraîne des dépenses contraintes pour les femmes et il est évident que l'utilisation de ces protections ne se fait absolument pas dans un but esthétique. Il s'agit d'un achat indispensable pour garantir l'hygiène des femmes et leur permettre de continuer à mener une vie normale pendant les périodes de menstruations.

 

Consciente de tous ces arguments, j'avais déposé, il y a longtemps déjà, une proposition de loi. Je vous avais aussi interpellé à plusieurs reprises. Nous sommes donc très satisfaits de voir ce dossier avancer. J'ai déjà eu l'occasion de vous le dire en commission.

 

Monsieur le ministre des Finances, c'est une très bonne mesure que vous avez prise et qui va diminuer le coût de ces achats pour les femmes. Je salue aussi le fait d'avoir supprimé une mesure qui était discriminante entre les hommes et les femmes.

 

Je vous remercie d'avoir avancé dans ce dossier, même si cela a un peu traîné.

 

06.02  Maya Detiège (sp.a): Mijnheer de voorzitter, in veel landen wordt er btw geheven op tampons, maandverband en inlegkruisjes. In sommige landen vallen deze menstruatieproducten in het hoge btw-tarief van 21 % voor luxeproducten. Dit was tot nog toe ook in België het geval, hoewel de Europese wetgeving al sinds vele jaren de mogelijkheid biedt om op noodzakelijke producten en diensten een verlaagd btw-tarief toe te passen. Volgens Europa vallen naast voeding en water, ook voorbehoedsmiddelen en producten voor vrouwelijke hygiëne hieronder.

 

Om die reden, en daarom kom ik graag naar voren, heb ik reeds in 2005 een wetsvoorstel ingediend om de btw op deze producten te verlagen. Om mijn collega's te overtuigen, voerde ik gelijktijdig een bloederige actie in dit halfrond. Met flyers die geleken op een bloedvlek en die wij neerlegden op alle banken, wilde ik de aandacht trekken van mijn collega's, om hen ervan bewust te maken dat vrouwen tampons en maandverbanden nodig hebben en ze er niet voor kiezen om te menstrueren.

 

Ik vergeet nooit de blik van toenmalig Kamervoorzitter Herman De Croo, noch van mijn mannelijke collega's, zoals de heer Annemans, alsook van journalisten, die heel raar opkeken toen zij een flyer in handen kregen. Ook toenmalig minister van Financiën, de heer Reynders, kreeg de flyer, of de bloedvlek, in handen en hij gaf mij gelijk. Het is inderdaad onlogisch dat producten voor vrouwelijke hygiëne onderworpen zijn aan het btw-tarief van 21 %. Hij beloofde de tampontaks af te schaffen, maar jammer genoeg zonder resultaat.

 

Collega's, wij zijn nu dertien jaar later en eindelijk is het zover. Ik dank heel graag de minister van Financiën, de heer Van Overtveldt, evenals een aantal collega's, onder anderen mevrouw Winckel, die net is tussengekomen, mevrouw Gerkens en mevrouw Jiroflée voor hun steun en voor hun inzet om de minister te overtuigen van het nut van de maatregel.

 

Het is al kort aangehaald, maar maandstonden beslaan 6,5 jaar in het leven van een vrouw. Een btw-verlaging op dit noodzakelijk product zou een besparing van 2 000 tot 3 000 euro betekenen per vrouw in heel haar leven. Ik heb zelf twee dochters en als ik de rekening maak, loopt het bedrag wel op.

 

Tot slot wil ik mevrouw Vera Claes, bekend van de socialistische vrouwenbeweging Zij-kant, bedanken omdat zij van bij de start in mijn voorstel geloofde. Ik kan u namelijk verzekeren dat een aantal mensen de wenkbrauwen toen fronste. Zonder haar zou ik de actie in het Parlement nooit hebben kunnen realiseren en zou het voorstel vandaag misschien niet aanvaard zijn. Ik dank iedereen voor de inzet.

 

06.03  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, je voudrais épingler deux points de ce projet relatif à la TVA.

 

Le premier confirme l'exonération de la TVA sur les dons de denrées alimentaires. On peut y voir un soutien à la solidarité directe exprimée par des commerçants qui donnent à des banques alimentaires des produits proches de la date de péremption, tout en étant encore consommables. Aux yeux des écologistes, ce geste constitue aussi une pièce essentielle dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, un thème sans doute sous-estimé. À l'échelle mondiale, on estime qu'un tiers de la nourriture produite n'est jamais consommée, mais plutôt jetée. À Bruxelles, les services en charge de la promotion de meilleurs comportements en matière environnementale estiment à 25 000 tonnes la quantité de produits alimentaires qui sont jetés chaque année dans nos poubelles. C'est énorme, surtout lorsque nous pensons à celles et ceux qui ne parviennent pas à disposer quotidiennement d'une alimentation de qualité et en volume suffisant. Ça l'est aussi au regard de l'impact environnemental, social et économique de cette non-consommation.

 

Dès lors, en facilitant le don de denrées alimentaires, nous pourrons essayer de rapprocher les volumes produits des volumes consommés et ainsi de ramener la production à un niveau nécessaire pour nourrir chacun. Cette mesure positive confirme une circulaire qui était déjà d'application à la suite de plusieurs questions parlementaires. Nous tenions donc à le souligner favorablement.

 

Le second aspect que je souhaite aborder est la question de la TVA sur les produits d'hygiène féminine, au cœur de la proposition de loi contre la "taxe tampon", déposée par mes collègues Muriel Gerkens et Evita Willaert ainsi que par Mmes Winckel et Detiège. Comme elles l'ont dit, les produits en question constituent des biens de première nécessité qui méritent une TVA réduite à 6 %. C'est dans la logique des choses.

 

Néanmoins, je voudrais attirer l'attention sur le fait que cette diminution de la TVA aboutisse effectivement à une diminution du prix d'achat de ces produits de première nécessité. Nous avions déposé un amendement en ce sens, reprenant un des articles de la proposition de loi que nous avons déposée. Il n'a pas été retenu. M. le ministre des Finances nous a renvoyés aux compétences du ministre de l'Économie, M. Peeters. Il faudra effectivement s'assurer que cette diminution de TVA améliorera l'accessibilité de ces produits de première nécessité et non à une augmentation des marges des producteurs ou des distributeurs. Nous y serons attentifs et, sans nul doute, des questions seront posées dès la rentrée au ministre de l'Économie.

 

06.04  Johan Van Overtveldt, ministre: Monsieur Gilkinet, en commission, nous avons déjà discuté de vos deux points. Au sujet du premier, je suis tout à fait d'accord avec vous. En ce qui concerne l'alimentation, des questions spécifiques se posent sur ce qu'il est fait des excédents ainsi que sur l'origine des produits. Je crois que c'est un grand débat. Vous avez tout à fait raison d'attirer l'attention là-dessus.

 

Concernant le second, vous avez vous-même mentionné qu'en commission, je vous avais indiqué que le degré de répercussion de cette diminution de TVA sur les prix dépendra du degré de concurrence entre les différents producteurs ou fournisseurs de ces produits. Cela relève de la compétence de mon collègue M. Kris Peeters.

 

Mesdames Winckel et Detiège, je ne peux qu'accepter humblement vos félicitations. Je vous en remercie.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3121/4)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3121/4)

 

Het wetsontwerp telt 19 artikelen.

Le projet de loi compte 19 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 19 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 19 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

07 Wetsontwerp houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden (3148/1-4)

07 Projet de loi visant l'optimalisation de l'aide aux employeurs qui investissent dans une zone en difficulté (3148/1-4)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De rapporteurs, de heren Piedboeuf en Van Biesen, verwijzen naar hun schriftelijk verslag.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3148/4)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3148/4)

 

Het opschrift in het Frans werd door de commissie gewijzigd in “projet de loi visant l’optimisation de l’aide aux employeurs qui investissent dans une zone en difficulté".

L’intitulé en français a été modifié par la commission en “projet de loi visant l’optimisation de l’aide aux employeurs qui investissent dans une zone en difficulté".

 

Het wetsontwerp telt 10 artikelen.

Le projet de loi compte 10 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 10 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 10 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

08 Wetsontwerp houdende diverse financiële bepalingen (3172/1-3)

- Wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten betreffende het beroep dat kan worden ingesteld tegen bepaalde beslissingen van de FSMA en van de NBB inzake financiële instrumenten en centrale effectenbewaarinstellingen (3178/1-3)

08 Projet de loi portant des dispositions financières diverses (3172/1-3)

- Projet de loi modifiant les dispositions de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique et de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers relatives aux recours contre certaines décisions prises par la FSMA et par la BNB en matière d'instruments financiers et de dépositaires centraux de titres (3178/1-3)

 

Ik stel u voor een enkele bespreking aan deze twee wetsontwerpen te wijden. (Instemming)

Je vous propose de consacrer une seule discussion à ces deux projets de loi. (Assentiment)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De rapporteurs, de heren Piedboeuf en Klaps, verwijzen naar hun schriftelijk verslag.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen van het wetsontwerp nr. 3172 aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3172/3)

Nous passons à la discussion des articles du projet de loi portant le n° 3172. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3172/3)

 

Het wetsontwerp telt 134 artikelen.

Le projet de loi compte 134 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 134 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 134 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen van het wetsontwerp nr. 3178 aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3178/3)

Nous passons à la discussion des articles du projet de loi portant le n° 3178. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3178/3)

 

Het wetsontwerp telt 4 artikelen.

Le projet de loi compte 4 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 4 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 4 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

09 Ontwerp van domaniale wet (3179/1-3)

09 Projet de loi domaniale (3179/1-3)

 

Zonder verslag

Sans rapport

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3179/3)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3179/3)

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

10 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt met het oog op het aanpassen van het wettelijk kader voor de strategische reserve (3208/1-3)

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt wat de deelname aan de strategische reserve betreft (1522/1-2)

10 Projet de loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité en vue de modifier le cadre légal pour la réserve stratégique (3208/1-3)

- Proposition de loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité en ce qui concerne la participation à la réserve stratégique (1522/1-2)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Leen Dierick.

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De rapporteur is de heer Wollants. De heer Wollants verwijst naar het schriftelijk verslag maar wenst niettemin te interveniëren.

 

10.01  Bert Wollants, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, collega's, ik verwijs naar het schriftelijk verslag. Sta me toe onmiddellijk aan te sluiten met mijn opmerkingen in de algemene bespreking.

 

Wij bespreken vandaag het wetsontwerp dat de bijsturing beoogt van de bepalingen inzake de strategische reserve. Wij herinneren ons allemaal dat het mechanisme van de strategische reserve de vorige legislatuur in het leven werd geroepen om ervoor te zorgen dat wij altijd over voldoende stroom zouden beschikken. Herinner u de moeilijke momenten toen wij hier in de Kamer moesten spreken over onder andere afschakelplannen. De strategische reserve was een van de tools, waardoor afschakelplannen niet meer hoefden.

 

Het nieuwe mechanisme van de strategische reserve werd evenwel niet aangemeld bij de Europese Commissie. Daarom moest dat deze legislatuur wel gebeuren. Er werd een aantal opmerkingen geformuleerd en ik ben blij dat een aantal punten uit het regeerakkoord, die belangrijk zijn om de markt goed te laten functioneren, vandaag vorm krijgen. Ik heb het onder andere over het feit dat in verband met de strategische reserve niet alleen productie-installaties en vraagbeheer worden meegenomen, maar ook de noodgroepen. Dat belangrijk punt, dat op tafel werd gelegd tijdens de bespreking van het regeerakkoord, wordt nu verwezenlijkt.

 

U herinnert zich ook dat wij de voorbije jaren hebben gesproken over een strategische reserve met twee snelheden. De reserve uit productie-installaties werd plotseling voor drie jaar toegekend, terwijl de reserve als gevolg van een beter vraagbeheer maar voor een jaar kon. Wij kwamen in de heel gekke situatie terecht waarbij op het vlak van vraagbeheer eigenlijk moest worden geconcurreerd met reserve die afkomstig was van installaties, die een driejarige goedkeuring hadden verkregen. Ook die bepaling wordt nu aangepast. De lat wordt gelijk gelegd. Iedereen zal op dezelfde manier kunnen deelnemen, zodat wij de juiste spelers aan tafel zetten en aan tafel houden.

 

Met de tekst doen wij een grote stap in de juiste richting. De verschillende ministers kunnen op de Ministerraad waken over de correcte toepassing van de toekenning van de contracten. Laten wij immers niet vergeten dat energie niet enkel een thema is voor de minister van Energie. Het gaat ook over economie, over werk, over vooruitgang.

 

Laten wij daarbij dus stilstaan. Ik ben blij met het wetsontwerp, waarvan wij in de toekomst absoluut de vruchten zullen plukken. Daar ben ik van overtuigd.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3208/3)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3208/3)

 

Het wetsontwerp telt 12 artikelen.

Le projet de loi compte 12 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 12 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 12 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

11 Wetsontwerp tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (3185/1-7)

11 Projet de loi instituant le comité de sécurité de l'information et modifiant diverses lois concernant la mise en oeuvre du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (3185/1-7)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De rapporteurs zijn de heren Clarinval, Janssen, Crusnière en Van Biesen.

 

11.01  Laurette Onkelinx (PS): Monsieur le président, c'est une drôle d'affaire que ce projet-là qui est arrivé au Parlement en catimini! Il est question de quelque chose d'important et on y reviendra demain ou jeudi, à l'occasion de l'examen d'un grand projet de loi-cadre pour la protection des données personnelles.

 

Mais ici, on invente un comité de sécurité de l'information lié à la sécurité sociale, comité sectoriel qui avait été annulé en décembre et, subitement, avec le retour du mois de juillet, tout comme le printemps revient chaque année, les comités de sécurité sont partis en hiver pour revenir à la belle saison!

 

Autre motif d'étonnement: alors que la loi-cadre a été discutée pendant des heures en commission de la Justice, voilà qu'en commission des Affaires sociales, sans expert ni expertise, sans réponse à toute une série de questions spécifiques, on fait passer un petit projet faisant exception à la loi-cadre qui n'a pas encore été votée en commission de la Justice.

 

Il y a de nombreux motifs d'étonnement! On s'est demandé si, oui ou non, ce projet n'était pas contraire au règlement européen. Pas de réponse! En commission de la Justice, j'ai demandé s'il n'y avait pas un projet prévu en commission pour lequel la Commission européenne a mis en garde sur la possibilité de se trouver en dehors d'une application stricte des règles européennes. Pas de réponse! On ne sait pas bien …

 

Bref, voilà un désordre assez étonnant, un manque d'expertise et de professionnalisme problématique eu égard à l'importance de ce débat.

 

L'avis du Conseil d'État - car il n'y a pas que l'opposition qui le dit, si ce n'est que la majorité se tait car c'est plus facile - souligne que les deux approches de la loi-cadre et l'exception qui est le projet actuel sont radicalement différentes. Elles traduisent un manque de vision globale, incitant à douter sérieusement du respect du principe d'égalité dans la protection du droit à la protection de la vie privée. C'est ce que l'on appelle "un joyeux bordel".

 

Bien sûr, c'est important parce que l'on touche ici à un domaine relatif à la protection de la vie privée. Mais nous nous abstiendrons lors du vote de ce projet particulier.

 

De voorzitter: Ook de heer Dedecker is voor het debat ingeschreven.

 

Collega's, ik wil het spel eerlijk spelen. Het betreft hier een ontwerp van mevrouw De Block, die, naar ik heb vernomen, onderweg is.

 

Ce qu'a dit Mme Onkelinx me paraît quand même d'une importance fondamentale. Cela nécessite une réponse de la ministre concernée et je ne peux imaginer que le ministre des Finances puisse le faire en lieu et place de Mme De Block.

 

11.02  Laurette Onkelinx (PS): Monsieur le président, c'est pourquoi mon chef de groupe avait demandé à ce que ce projet-ci, qui est une exception, soit joint à la discussion de cette loi-cadre. Cela avait du sens. Je ne sais pas pourquoi on l'a refusé.

 

Le président: La Conférence des présidents n'a pas accepté cela.

 

11.03  Laurette Onkelinx (PS): Elle n'est pas toujours très sage.

 

Le président: Ça c'est vrai … Je n'ai rien dit! Non! Non! On en reste à ce qui a été décidé.

 

11.04  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le président, Mme Onkelinx a raison. M. Van Hecke s'est battu en Conférence des présidents, avec d'autres, pour faire en sorte que ce projet soit joint. S'il ne peut pas être joint par une décision de la Conférence des présidents et vu l'absence de Mme De Block pour répondre à nos questions, je propose que, même si ce n'est pas une décision de la Conférence des présidents, on ait ce débat demain, en même temps que le projet de loi de M. De Backer et que Mme De Block se joigne à la discussion demain.

 

Le président: On ne peut pas modifier maintenant cette décision de la Conférence des présidents.

 

Daarom stel ik voor dat wij de vergadering schorsen tot de minister hier is. Zij is onderweg, heb ik vernomen via de diensten.

 

11.05  Catherine Fonck (cdH): Puis-je faire une proposition pratico-pratique?

 

Le président: Bien sûr.

 

11.06  Catherine Fonck (cdH): Vous pourriez suspendre l'examen de ce texte-ci. Où est la ministre qui a annulé toute une commission, alors que nous avions beaucoup de questions orales? Vous avez passé des textes alors que nous étions en réunion de commission. Pourrions-nous suspendre l'examen de ce texte-ci et, en attendant, aborder un autre projet de loi pour éviter de perdre notre temps?

 

Le président: Si c'est possible, oui. Nous reprendrons l'examen de ce texte-ci plus tard. Nous continuons avec la proposition de loi de Mme Lanjri. Nous joignons les points 11, 13 et 14.

 

12  Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen wat het ouderschapsverlof betreft (313/1-7)

- Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving met het oog op de versterking van het adoptieverlof en tot invoering van het pleegouderverlof (2240/1-7)

- Wetsvoorstel betreffende de verlenging van het adoptieverlof (573/1-2)

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten wat het adoptieverlof betreft (912/1-2)

- Wetsvoorstel tot wijziging van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, wat betreft de flexibilisering van de opname van thematische verloven (2464/1-5)

12  Proposition de loi modifiant la loi du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales en ce qui concerne le congé parental (313/1-7)

- Proposition de loi modifiant la réglementation en vue de renforcer le congé d'adoption et d'instaurer le congé parental d'accueil (2240/1-7)

- Proposition de loi relative à l'allongement du congé d'adoption (573/1-2)

- Proposition de loi modifiant, en ce qui concerne le congé d'adoption, la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (912/1-2)

- Proposition de loi modifiant la loi de redressement contenant des dispositions sociales du 22 janvier 1985 en ce qui concerne la flexibilisation de la prise des congés thématiques (2464/1-5)

 

Voorstellen ingediend door:

Propositions déposées par:

- 313: Nahima Lanjri, Sonja Becq, Stefaan Vercamer

- 2240: Nahima Lanjri, Kristien Van Vaerenbergh, Catherine Fonck, Stéphanie Thoron

- 573: Catherine Fonck

- 912: Karin Jiroflée, Karin Temmerman, Peter Vanvelthoven

- 2464: Jan Spooren, Daphné Dumery, Wouter Raskin, Wim Van der Donckt, David Clarinval, Stéphanie Thoron

 

Ik stel u voor een enkele bespreking aan de wetsvoorstellen te wijden. (Instemming)

Je vous propose de consacrer une seule discussion à ces propositions de loi. (Assentiment)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Ik neem aan dat alle rapporteurs, met name de heer Gilkinet, mevrouw Thoron en de heren Delizée en Lachaert, verwijzen naar het schriftelijk verslag.

 

12.01  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, vous avez évoqué, à raison, les trois rapports qui concernent ces trois textes à examiner. Par contre, une réunion de commission vient d'être tenue. Pour être puriste, il faudrait normalement effectuer un rapport oral rapide de la tenue de cette commission. Si vous me le permettez, et sans vouloir couper mon collègue Delizée qui voulait probablement intervenir, nous devons procéder à un rapport oral rapide. Cela sera bref. Chers collègues qui entrez, il est trop tard, nous avons commencé.

 

En ce qui concerne les propositions de loi sur l'adoption et celles sur la flexibilité des congés d'assistance, des congés d'octroi de soins et des congés parentaux, quatre amendements ont été déposés par la majorité. En ce qui concerne l'adoption, il s'agit d'une adaptation de l'entrée en en vigueur, fixée au 1er janvier 2019, et donc du texte en conséquence. En ce qui concerne la flexibilité des congés thématiques, il s'agit, d'une part, d'une correction juridique, avec une référence au bon article de la loi de base, et d'une correction sémantique, d'autre part. Le vote est intervenu à l'unanimité sur ces différents amendements.

 

Le président: Merci pour cette correction, madame Fonck!

 

Ik geef het woord aan de eerste indiener, mevrouw Lanjri.

 

12.02  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ik ben heel blij dat wij na een lange periode van zowat anderhalf jaar werk in het Parlement een doorbraak hebben kunnen vinden aangaande de flexibilisering van het ouderschapsverlof. Werknemers met kinderen kunnen tegenwoordig voltijds ouderschapsverlof opnemen gedurende vier maanden, ofwel halftijds acht maanden, ofwel één dag per week gedurende twintig maanden. Met het nu voorliggend voorstel wordt het mogelijk om een halve dag ouderschapsverlof per week op te nemen, of één dag om de veertien dagen.

 

Het aantal verlofdagen breiden wij niet uit, want het totaal aantal dagen ouderschapsverlof komt omgerekend telkens op vier voltijdse maanden uit. Wel bieden wij de mogelijkheid om het ouderschapsverlof flexibeler op te nemen. De ouders genieten dus meer vrijheid in het opnemen van ouderschapsverlof op momenten dat zij het belangrijk vinden, op maat van elk gezin. Wie bijvoorbeeld in een systeem van co-ouderschap zit, heeft er meer baat bij dat het ouderschapsverlof om de veertien dagen kan worden opgenomen. Wie bijvoorbeeld maar een halve dag per week wenst op te nemen, zal dat vanaf nu kunnen doen.

 

Uit cijfers blijkt dat er nood aan is. In het afgelopen jaar maakten maandelijks 63 739 ouders gebruik van het ouderschapsverlof, van wie het merendeel, namelijk bijna 44 000 ouders,voor de formule één vijfde koos. Met het huidig voorstel wordt tegemoetgekomen aan de vraag om bijvoorbeeld maar een halve dag per week op te nemen, of één dag om de veertien dagen.

 

Dergelijke mogelijkheden van ouderschapsverlof wegen ook minder zwaar door op het gezinsbudget, aangezien de betrokken ouder nog voor 90 % gaat werken. Het ouderschapsverlof kan ook voor een langere periode opgenomen worden. Voor ouders in co-ouderschap betekent het ook dat zij het ouderschap kunnen opnemen wanneer zij het nodig hebben.

 

Ik wil wel onderstrepen dat deze verdere vorm van flexibilisering, die wij nu toevoegen, slechts mogelijk is als de werknemer erom vraagt en als de werkgever ermee akkoord gaat. De huidige stelsels van voltijds, halftijds of één vijfde ouderschapsverlof zijn een recht dat behouden blijft zoals het in de reeds bestaande regelgeving geldt, maar voor wie één tiende ouderschapsverlof wil opnemen, gaat het om een gunstmaatregel, wat betekent dat ook de werkgever zich in die flexibilisering moet kunnen vinden.

 

Wij zijn ervan overtuigd dat werkgever en werknemer hier tot een akkoord zullen kunnen komen. Een tijd geleden heeft de Nationale Arbeidsraad trouwens ook al een positief advies gegeven aan dit voorstel.

 

Naar aanleiding van de goedkeuring van ons wetsvoorstel, kregen we al heel wat vragen, vooral dan over wanneer we van dat verlof in 1/10 zullen kunnen genieten.

 

De RVA moet hiervoor ook nog zijn administratieve goedkeuring geven. Er moeten ook nog uitvoerings-KB's worden opgemaakt. Daarom neem ik aan dat de wet ten laatste op 1 januari 2019 in werking zal treden. Maar het is wel belangrijk dat we mensen nu al informatie kunnen geven over de nieuwe regeling, en dat we de RVA vragen om de informatie over de nieuwe modaliteiten nu reeds op de website te plaatsen en het ook al vanaf oktober mogelijk te maken dat aanvragen worden ingediend. Zo kunnen we vanaf 1 januari 2019 van start gaan.

 

Ik heb het even nagekeken. Als men nu ouderschapsverlof wil opnemen, moet men drie maanden op voorhand hiervoor een aanvraag indienen. Dus lijkt het mij logisch om er bij de bevoegde minister en vooral bij de RVA op aan te dringen om snel informatie te verspreiden over de nieuwe maatregel en ervoor te zorgen dat de aanvragen al wel vanaf oktober kunnen gebeuren.

 

Ik wil ook kort nog iets zeggen over het andere voorstel dat ik samen met mevrouw Van Vaerenbergh en de collega's heb ingediend in verband met het adoptie- en pleegzorgverlof. Momenteel krijgen adoptieouders zes weken verlof als ze een kind adopteren tot 3 jaar. Als het kind tussen 3 en 8 jaar is, bedraagt het verlof vier weken. Bij kinderen ouder dan 8 jaar hebben ze zelfs helemaal geen recht op adoptieverlof.

 

Die ongelijkheid vonden wij discriminerend en we wilden ze graag wegwerken. Dat hebben we ook gedaan met dit wetsvoorstel. Voortaan start elke adoptieouder met zes weken, ongeacht de leeftijd van het kind. Het is van belang dat er een periode wordt aangeboden waarin zowel de ouders als de kinderen elkaar kunnen leren kennen en een vertrouwensband kunnen opbouwen.

 

De eerste periode van een adoptie is van groot belang. Dat hangt niet samen met de leeftijd. Ook kinderen van 6 of 8 jaar hebben nood aan een periode om zich te kunnen hechten. Daarom voorzien we in die periode en hebben we de discriminatie op het vlak van leeftijd willen wegwerken.

 

We voorzien bovendien in de mogelijkheid voor adoptieouders om het adoptieverlof voor interlandelijke adoptie vier weken voorafgaand aan de daadwerkelijke adoptie van het kind te laten ingaan, om de mogelijkheid te bieden het kind eventueel in het buitenland op te halen.

 

Voorts voorzien wij ook in een parallelle regeling van zes weken pleegzorgverlof voor ouders die een kind langdurig in pleegzorg hebben.

 

We willen op termijn dat adoptie- en pleegzorgverlof uitbreiden. We beginnen met zes weken voor elke ouder, maar we willen dat op termijn uitbreiden naar 17 weken voor beide ouders samen. Dat cijfer stemt overeen met het aantal weken dat een biologische moeder krijgt, 15 weken moederschapsverlof en 10 dagen vaderschapsverlof.

 

We stellen ook voor dat de zes weken door elke ouder worden opgenomen en dat de vijf bijkomende weken over beide ouders worden verdeeld of door een van de ouders wordt opgenomen.

 

Dan wil ik nog zeggen dat wij volledig achter het voorstel van de heer Spooren staan. Hij zal daarover straks zelf uitweiden. Wij vinden dat de opname van het verlof voor medische bijstand en ouderschapsverlof nog flexibeler kan. Iemand die zijn arbeidsprestaties volledig wil schorsen, zou dat moeten kunnen doen. Dat kan vanaf nu ook per week worden opgenomen. Dat hebben wij met een amendement toegevoegd aan het voorstel van de heer Spooren. Vroeger was dat minstens een maand. Nu kan dat met een week. Mensen die dit halftijds wilden opnemen moesten dat vroeger voor minstens twee maanden opnemen. Nu kan dat ook voor een periode van een maand. We zorgen dus voor meer flexibiliteit om gezin en arbeid beter te kunnen combineren. Op die manier kan men weken opnemen in de periode dat men het nodig heeft. Men verplicht werknemers op die manier niet om een volle maand op te nemen. Men kan binnenkort in een vakantieperiode bijvoorbeeld maar twee weken opnemen. Dat vinden wij positief.

 

Deze bijkomende vorm van flexibiliteit is een gunst, op vraag van de werknemer en alleen wanneer de werkgever daarmee instemt. Men moet dit uiteraard kunnen inplannen. Dit moet immers ook voor de werkgever haalbaar zijn. We zijn er evenwel van overtuigd dat dit een win-winsituatie voor iedereen is.

 

Een werkgever die liever heeft dat zijn werknemer sneller terug is, zal dat uiteraard ook toekennen, voor een kortere periode, als die werknemer aangeeft dat hij geen langere periode nodig heeft.

 

Mijnheer de voorzitter, tot daar mijn uiteenzetting. Ik wil benadrukken dat ik blij ben dat wij met de verschillende fracties hebben kunnen samenwerken om echt tot een doorbraak te komen in deze dossiers. Ik hoop dat wij dat binnenkort opnieuw zullen kunnen doen voor een aantal zaken die nog moeten worden verfijnd en voor een aantal nieuwe voorstellen.

 

12.03  Kristien Van Vaerenbergh (N-VA): Mijnheer de voorzitter, collega's, aansluitend bij mevrouw Lanjri wens ik nog eens te zeggen dat onze fractie zeer blij is dat wij groen licht zullen geven voor het adoptie- en pleegzorgverlof. Het adoptieverlof wordt opgetrokken.

 

Wat het pleegzorgverlof betreft, op dit ogenblik hebben pleegouder slechts zes dagen verlof om hun administratieve zaken te regelen en hebben zij geen verlof om hun zorgtaken op zich te nemen. Wij willen daarin in de toekomst verandering brengen. Vanaf 1 januari 2019 zullen de pleegouders elk zes weken verlof krijgen, en dat wordt dan elke twee jaar opgetrokken. Dit geeft vanaf 2019 17 weken pleegzorgverlof, zes weken per ouder plus vijf weken onderling te verdelen per pleeggezin. Het moet wel gaan om minderjarige kinderen en/of kinderen in een langdurige pleegzorgsituatie.

 

Wij zijn zeer blij. Op 1 september is het twee jaar geleden dat de wet op het statuut voor de pleegzorg in werking trad, waarin de rechten en plichten van pleegouders, pleegkinderen en natuurlijke ouders duidelijk omlijnd worden. Wij hopen dat wij met dit verlof nog meer mensen warm zullen kunnen maken voor pleegouderschap, want op dit ogenblik wachten nog steeds 600 kinderen op een gezin. Het is dus een goede stap vooruit voor potentiële pleegouders.

 

Ik wil ook de collega's bedanken voor hun steun aan dit wetsvoorstel.

 

12.04  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, je me mobilise de longue date pour que les parents qui adoptent ne soient plus des "demi-parents" et soient considérés comme des parents comme les autres. Mes collègues ont rappelé les délais actuels en matière d'adoption. Certes, le texte voté va moins loin que la proposition que j'avais moi-même introduite, mais je m'y suis ralliée afin de pouvoir engranger une première étape pour les familles adoptantes.

 

Certes, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Nous avons planifié cette évolution sur les prochaines années, avec la possibilité d'accélérer la remise à niveau par rapport aux autres familles avec enfants. Cela me semble une évidence, puisque le temps qui est accordé par les parents aux enfants lors d'une adoption est extrêmement important non seulement pour établir un lien entre eux, mais aussi pour l'évolution future de cet enfant sur le plan de l'intégration sociale et scolaire.

 

Monsieur le président, tant que j'y suis, je souhaite rappeler combien il était aussi important pour nous d'avancer sur tout ce qui concerne la souplesse du congé parental avec la possibilité d'un congé parental d'un dixième temps ou d'un cinquième temps tous les quinze jours. C'est une demande fréquente, notamment pour le mercredi après-midi, voire une journée par semaine. Cela colle véritablement aux réalités des familles.

 

Cette souplesse est nécessaire. Cela va dans le même sens d'une flexibilité accrue pour le congé d'assistance, pour le congé d'octroi de soins et le congé parental. On demande de plus en plus de flexibilité aux travailleurs, mais cela doit pouvoir aller dans les deux sens. C'est pour nous une évidence en matière de conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle.

 

Je suis ravie que nous ayons pu franchir ces étapes. Ce sont seulement des étapes. Il faudra aller plus loin. J'ose espérer que nous pourrons également le faire ensemble.

 

Je finis en disant que je me suis positionnée sur cette thématique dans une logique qui transcende la fracture majorité/opposition. D'abord, parce que ce sont des dossiers que je porte de longue date et que je voulais véritablement faire avancer. À de nombreuses reprises, j'ai interrogé le gouvernement en vue d'obtenir des avancées. Je salue la majorité, mais aussi les collègues de l'opposition qui se sont ralliés au vote. In fine, ce qui est important, c'est d'obtenir des avancées pour toutes les familles.

 

12.05  Jan Spooren (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik begrijp dat wij al deze flexibiliseringsvoorstellen samen behandelen. Als indiener wil ik nog even specifiek ingaan op het voorstel inzake het flexibiliseren van de thematische verloven. Het is een kort en redelijk simpel wetsvoorstel dat toch een grote impact kan hebben op het dagelijkse leven van veel mensen.

 

We hebben het in het kader van dit wetsvoorstel over drie soorten thematische verloven, namelijk het ouderschapsverlof, het verlof voor medische bijstand en het palliatief verlof. Wat bedoelen we dan met flexibilisering? In dit wetsvoorstel gaat het specifiek over het feit dat men bij deze verloven een regime kan krijgen dat verschilt per week. Tot nu toe was het zo dat iemand die een vijfde thematisch verlof nam elke week een dag moest nemen. Bij 50 % thematisch verlof moest het dan elke week tweeënhalve dag zijn. Nu kan men tussen de weken schuiven, met dien verstande dat dit schuiven binnen dezelfde maand moet gebeuren. Zo krijgt men voor de werkgever toch een zekere voorspelbaarheid. Voor de werknemer betekent het ook dat er nooit inkomensverlies kan zijn. Hij zal de ene maand dus niet minder gaan verdienen dan de andere. Tevens vermijdt men bijkomende administratieve lasten door herberekeningen over de maanden heen.

 

Wat zijn de voordelen hiervan? Tot nu toe hadden wij een redelijk onflexibel systeem dat aan een aantal realiteiten van vandaag voorbijgaat. Eerst en vooral hebben wij veel meer vrouwen op de arbeidsmarkt. Bijgevolg groeien veel meer kinderen op in gezinnen waarin beide ouders werken. Er is dus meer nood aan flexibiliteit om de balans tussen privéleven en werk te verbeteren. Verder zijn er nieuwe gezinsvormen zoals co-ouderschap waarbij er niet altijd een wekelijks terugkerende zorgregeling van toepassing is. De co-ouder heeft er dan alle belang bij om het verlof te kunnen opnemen op het moment waarop het kind onder zijn of haar hoede is.

 

Daarnaast hebben we ook de schoolvakanties van een en twee weken en de nog langere zomervakantie waarbij het aangewezen is dat men dan wat meer verlof kan opnemen dan in andere periodes.

 

Het heeft ook te maken met andere redenen voor werk op maat voor de werknemer. Er kunnen allerlei andere redenen zijn waarom een flexibele opname in het voordeel van de werknemer kan zijn.

 

Ten slotte kan men ook vaak tegemoet komen aan de noden van de werkgever. Het is dus een onderlinge overeenkomst. Zo kan afwezigheid op bepaalde dagen moeilijk aanvaardbaar zijn, bijvoorbeeld bij een werkpiek of bij afwezigheid van andere werknemers. Dit zijn kenmerken van een nieuwe realiteit die beter kunnen aangepakt worden met een meer flexibele regeling.

 

Tot besluit wil ik benadrukken dat het niet gaat om bijkomende verlofdagen en dat deze bovendien optioneel zijn. Te allen tijde blijven dus de huidige rechten van de werknemer behouden met betrekking tot thematische verloven als men niet zou komen tot een overeenkomst tussen werkgever en werknemer. Ook moet deze overeenkomst tussen werkgever en werknemer de werkbaarheid voor de werkgever garanderen.

 

Graag wil ik iedereen bedanken voor de constructieve medewerking en de pertinente vragen tot en met vandaag. Ik denk dat dit een mooi voorbeeld is van partijoverschrijdende samenwerking ten voordele van de gebruikers van thematische verloven.

 

12.06  Jean-Marc Delizée (PS): Monsieur le président, tous nos collègues se disent très heureux. Je suis aussi très heureux que ces textes, ces propositions de loi soient enfin soumis en séance plénière pour être d'abord débattus, puis sans doute votés dans la foulée ce jeudi. Nous sommes très heureux que ces projets aboutissent, car ils amélioreront la vie des parents et des familles. En effet, notre groupe socialiste était prêt à les examiner et à les voter depuis très longtemps. Nous étions partants, nous étions demandeurs et nous espérions que ce vote ait lieu beaucoup plus tôt.

 

Concernant le congé parental à un dixième temps, la bonne proposition de loi de Mme Lanjri et du groupe CD&V a été soumise au gouvernement. Mais il a fallu près de trois ans et pas moins de sept commissions des Affaires sociales pour que ce projet aboutisse en séance plénière et que nous puissions enfin l'adopter.

 

La semaine dernière, lors de la réunion de commission, nous avons évoqué cette durée de quasi trois ans et il nous a été répondu que les partenaires sociaux ont mis du temps à se décider. Pourtant, nous observons bien dans le rapport que les partenaires sociaux ont remis un avis unanime le 20 décembre 2016, date à laquelle ils nous demandaient de voter cette mesure. Il y a donc plus d'un an et demi!

 

Nous habitons le pays du surréalisme. En effet, ne voyant pas aboutir ce projet, un peu exaspéré des dissensions au sein de la majorité sur certains dossiers le 16 mai 2017, lors d'une des commissions des Affaires sociales, notre groupe a demandé de mettre au vote la proposition de loi du CD&V. Pays du surréalisme, la majorité a voté contre le fait de voter, y compris le groupe CD&V qui n'a pas voté sa proposition! Il faut trouver des consensus…

 

Je complète l'historique, monsieur le président, pour dire que nous ne nous sommes pas ralliés en dernière minute. Le 12 juillet 2017, il y a un an environ, nous avons déposé un amendement au projet de loi "dispositions diverses en matière sociale" qui instaurait cette forme de congé parental. Bref, aujourd'hui, nous sommes heureux, comme les collègues de la majorité, d'enfin atterrir et permettre aux parents de s'organiser de manière plus flexible.

 

Finalement, cet objectif est bien l'enjeu de ce débat et avoir rassemblé les discussions sur les congés parentaux est une belle initiative. Le but du projet est de permettre aux travailleurs et travailleuses de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale.

 

Nous allons également soutenir la proposition de la majorité sur le congé d'adoption qui a fait l'objet du vote en commission des Affaires sociales. Nous aurions préféré voter le texte du sp.a ou celui du cdH, car ils accordaient directement ce congé et non pas en 2027, avec des modalités un peu différentes.

 

Il y a un consensus sur un texte, nous allons y arriver, mieux vaut tard que jamais.

 

Vous comprenez, monsieur le président, chers collègues que notre groupe, avec enthousiasme, va enfin voter pour ces textes.

 

(Applaudissements)

 

12.07  Stéphanie Thoron (MR): Monsieur le président, chers collègues, après de longs mois de patience, de négociations et de débats, je me réjouis, comme M. Delizée, de voir ce texte arriver sur les bancs de cette Assemblée.

 

Le fil conducteur suivi par les des députés lors de ces débats est la volonté de faire bénéficier les travailleurs de plus de flexibilité. En effet, l'évolution des technologies, la transformation progressive mais rapide du marché du travail et l'évolution de nos sociétés et du modèle familial amènent le travailleur à se trouver parfois confronté à un dilemme: l'organisation entre le travail et la famille.

 

Nous avons donc décidé d'apporté une plus grande flexibilité dans les relations de travail entre le travailleur et son employeur afin de mieux concilier vie professionnelle et vie privée.

 

Nous le savons, le bien-être au travail constitue un facteur clé dans l'épanouissement du travailleur et contribue positivement au niveau de sa capacité de production. A contrario, un travailleur stressé qui ne parvient pas à concilier vie familiale et professionnelle court des risques importants de burn out voir, à terme, de licenciement.

 

Nous avons voulu apporter une plus grande flexibilité dans la gestion du temps de travail et pour cela, il fallait assouplir notre législation sur le travail qui, avouons le, est loin d'être la plus souple des pays de l'Union européenne. Nous avons donc axé notre réforme sur trois points.

 

Je vous parlerai d'abord du congé parental à 1/10ème temps, car de nombreux travailleurs en Belgique bénéficient d'un congé parental qui leur permet de pouvoir s'absenter de leur travail pour s'occuper de leurs enfants jusqu'à l'âge de 12 ans. Force est de constater que ce dispositif rencontre un franc succès. Jusqu'à aujourd'hui, le congé parental pouvait être pris à temps plein, à mi-temps ou à un cinquième temps pendant respectivement, quatre, huit ou vingt mois.

 

Nombreux étaient les travailleurs qui prenaient un congé parental un cinquième temps par défaut. D'autres décidaient de ne pas y avoir recours, soit parce que l'absence au travail était trop longue, soit parce que la perte financière liée à ce congé était une charge lourde à supporter financièrement.

 

Dans un premier temps, certains s'interrogeaient sur l'opportunité de créer une modalité supplémentaire au congé parental. Quid aussi de l'impact sur l'organisation du travail au sein d'une entreprise?

 

C'est la raison pour laquelle un avis a été demandé au Conseil national du Travail. Les partenaires sociaux se sont montrés favorables. Cela a été confirmé dans le cadre de l'accord interprofessionnel 2017-2018. Patrons et syndicats ont fait savoir au gouvernement qu'ils souhaitaient l'élargissement du dispositif du congé parental au dixième temps.

 

Il est vrai que l'extension du dispositif au dixième temps aura un impact budgétaire de l'ordre de 1,4 million d'euros à vitesse de croisière. Mais, dans la balance, le gain que peut apporter ce type de réforme pour l'ensemble des travailleurs est plus important.

 

Comme je l'ai dit, cette mesure apportera davantage de souplesse. Des parents auront la possibilité de prendre un mercredi après-midi, de partir un peu plus tôt, chaque jour, pour aller chercher les enfants à l'école ou arriver un peu plus tard pour pouvoir les y déposer.

 

On le sait, il n'est pas facile, de nos jours, de combiner parfaitement sa vie de parent avec un emploi de plus en plus prenant. Cette mesure d'extension du congé parental apportera donc un plus, une plus grande flexibilité aux parents qui travaillent.

 

Fin 2016, le premier ministre avait pleinement soutenu l'accord interprofessionnel, en ce compris le volet congé parental. La commission a voté ce dernier à l'unanimité. Il est donc évident que notre groupe soutiendra cette proposition de loi.

 

J'en arrive ainsi au congé d'adoption et au congé famille d'accueil. À l'instar des discussions qui se sont tenues  dans le cadre de la commission des Affaires sociales, la proposition relative à l'élargissement du congé d'adoption et à l'instauration du congé parental pour les familles d'accueil a, elle aussi, fait l'objet d'un long travail.

 

Comme cela est indiqué dans le titre, la proposition aborde volontairement deux aspects: le premier concerne le congé d'adoption; le second, le congé parental pour la famille d'accueil.

 

Jusqu'ici, la loi du 3 juillet 1978 accordait aux parents qui adoptent un congé de six semaines si l'enfant était âgé de trois semaines, et de quatre semaines si l'enfant était plus âgé.

 

L'objectif était d'aligner progressivement le congé d'adoption sur le congé de maternité, mais, évidemment, la volonté n'est pas de considérer que le congé d'adoption doit être assimilé au congé de maternité. Le congé de maternité doit servir non seulement à la relation mère-enfant, mais aussi et surtout pour que la mère puisse se remettre physiquement et physiologiquement de son accouchement.

 

Néanmoins, il convient d'effacer progressivement la différence qui persiste entre les deux. En effet, tant les parents adoptifs que l'enfant lui-même ont besoin d'une période pour s'acclimater à cette nouvelle vie, ont besoin de temps pour s'apprivoiser et faire connaissance, pour fixer des racines. Et ici, des citoyens confrontés à cette situation nous indiquaient clairement que les six semaines accordées étaient insuffisantes.

 

En ce qui concerne le deuxième volet de la proposition, à savoir le congé parental pour famille d'accueil, il est important de rappeler qu'un congé "famille d'accueil" existe déjà. Mais les conditions sont telles que ces congés thématiques ne peuvent être utilisés que dans le cadre des tâches liées au placement des enfants et non pour s'occuper de ces derniers. Force est d'avouer que la limite n'est pas très claire, et cela a été répété lors de nos travaux. Nous sommes évidemment très loin du congé d'adoption ou parental tel que nous le connaissons.

 

À partir de là, l'idée d'aligner ces congés a germé. Chaque groupe politique ayant sa vision, il avait été décidé de constituer un groupe de travail afin de parvenir à une solution agréant chacun d'entre nous. Et de souligner qu'au-delà des considérations politiques, nous y sommes parvenus!

 

C'est ainsi que pour le congé d'adoption, le groupe de travail a ajouté une semaine de congé d'adoption par année, et ce à partir de 2019. En cas d'adoption multiple, le nombre de semaines est augmenté de deux. Ces semaines supplémentaires seraient réparties entre les parents, au choix.

 

En ce qui concerne les familles d'accueil, il est important de rappeler que celles-ci ne peuvent bénéficier du congé parental dans la mesure où il n'existe pas un lien de sang. Or, ces familles, d'autant plus quand elles accueillent des enfants pour une longue durée, consacrent également beaucoup de temps à l'éducation et aux soins de ces enfants. Il est donc clair que le groupe de travail s'est alors inspiré de la proposition de Mme Van Vaerenbergh, et c'est ainsi que ce texte est proposé. Il est évident aussi que notre groupe soutiendra cette proposition.

 

En ce qui concerne la flexibilisation des congés thématiques, c'est la proposition qui permet une plus grande flexibilité pour tous ces congés. Donc, en fonction de son souhait ou de ses besoins personnels ou familiaux, le travailleur pourra, d'un commun accord avec son employeur, décider de prendre ses congés de manière plus flexible.

 

Toute la subtilité réside dans cette dernière phrase: "d'un commun accord avec son employeur et en fonction de ses besoins". Par conséquent, qu'il s'agisse d'un congé parental, pour assistance médicale ou encore pour soins palliatifs, le travailleur pourra utiliser plus souplement, fractionner ou échelonner ces congés thématiques.

 

C'est une très bonne chose, il n'y a aucun doute. Toutes ces mesures vont dans le bon sens.

 

Notre législation sur le travail doit se moderniser, elle doit devenir plus souple face aux évolutions de nos modes de vie. Une logique entoure ces réformes et c'est un choix délibéré qui nous a amenés à cette méthodologie.

 

12.08  Egbert Lachaert (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, collega's, ook wij zijn natuurlijk blij dat er een oplossing is gekomen voor enkele wetsvoorstellen die al verscheidene jaren geblokkeerd zaten in de commissie voor de Sociale Zaken, wat voor de collega's daar niet de fijnste situatie was. Dat dat drie jaar heeft geduurd, is niet te wijten aan het feit dat er principieel problemen waren met de inhoud van de voorstellen – iedereen kon er zich achterscharen –, maar aan het feit dat de voorstellen ook gefinancierd moeten kunnen worden. Ik hoef u er niet op te wijzen dat het budget van de federale overheid nog niet in evenwicht is en dat er nog geen magische calculator is gevonden om daarvoor te zorgen. Wij mogen het gat ook niet groter maken.

 

De dossiers werden uiteindelijk gedeblokkeerd, doordat de regering aan het Parlement een budget van 10 miljoen euro ter beschikking heeft gesteld om ze mee te kunnen financieren. Daarbij wil ik nog twee excellenties vernoemen, waarvan er één hier voor mij naarstig zit te werken. Minister van Sociale Zaken Maggie De Block neemt de verantwoordelijkheid op zich om het surplus van de drie nu behandelde voorstellen mee op haar budget in te schrijven. We mogen dan ook onze dank aan collega De Block uitspreken.

 

Overigens, straks komt er een ander voorstel aan de orde, dat samen onder de verantwoordelijkheid van collega Demir zal worden behandeld en waarvoor er ook nog een deel van het budget van de regering moest komen Hoe dan ook zijn wij, net zoals collega Delizée, blij dat de dossiers uiteindelijk gedeblokkeerd geraakten, mede doordat twee excellenties de nodige budgetten ter beschikking hebben gesteld.

 

Ik overloop even thematisch de drie voorstellen. Het met een tiende opnemen van het ouderschapsverlof werd al enige tijd geleden naar voren geschoven door de sociale partners, als deel van een interprofessioneel akkoord. Nu de financiering rond is, zorgt het voor extra flexibiliteit voor gezinnen met kinderen. Het per halve dag kunnen opnemen van ouderschapsverlof in plaats van per hele dag, biedt heel wat extra flexibiliteit. De opname kan zo worden afgestemd op de periode waarin kinderen op school zitten of thuis zijn. Als men woensdag een hele dag moet nemen, terwijl de kinderen maar een halve dag thuis zijn, verliest men tijd en dat is wat spijtig. Nu kan men het ouderschapsverlof door de toepassing van het akkoord, beter afstemmen op de noden.

 

Ten tweede, onze fractie had een wetsvoorstel ingediend om de moederschapsrust ook aan adoptieouders volledig toe te kennen, waardoor zij hetzelfde verlof en dezelfde rust kunnen genieten. Het was ook onze bedoeling om de regeling sneller in werking te laten treden, maar om het budgettaire plaatje rond te kunnen krijgen, hebben wij het pad gespreid over een aantal jaren.

 

De geest van het voorstel is dat adoptieouders minstens een even lange periode doormaken om zich een kind eigen te maken. Zij ervaren niet de fysieke bevalling, maar moeten ook de binding met het kind maken. Bovendien zijn er de lange wachtlijsten en het feit dat de ouders soms naar het buitenland moeten reizen, om de adoptie te kunnen waarmaken. Dat kost tijd en het is dus welkom om die periode op termijn met de moederschaprust gelijk te kunnen schakelen.

 

Hetzelfde geldt voor het voorstel van mevrouw Van Vaerenbergh over pleegzorg. Ook voor pleegzorg heeft de meerderheid in het verleden al heel wat stappen vooruit gezet. Er is inderdaad eveneens een voldoende lange periode nodig waarin men op een goede manier een binding met het pleegkind tot stand kan brengen. Daarom zijn de maatregelen die wij in die zin nemen, dan ook ten zeerste welkom.

 

Tot slot is er het voorstel van de heer Spooren. Van bij het begin hebben wij zijn voorstel mee gesteund. Het klopt immers dat voordien ouderschapsverlof werd aangevraagd door een van de partners in een klassiek gezin. Dat verlof moet volgens een regime van een vijfde of een deeltijds of voltijds regime worden opgenomen. Nu gaan, sedert enkele jaren, echter heel wat meer gezinnen uit elkaar en wordt er een week-weekregeling voor de kinderen afgesproken, wat zelfs op bepaalde momenten standaard was in het jeugdrecht. Het is dan natuurlijk jammer dat ouders in weken waarin de kinderen er niet zijn, ouderschapsverlof moeten opnemen, terwijl ze niet eens voor hun kinderen zorgen. Het is dus jammer dat het verlof niet was aangepast aan dergelijke situatie. Met het voorstel van de heer Spooren komen wij tegemoet aan de noden van de nieuwe soorten gezinssituaties met niet samengestelde gezinnen. De ene week kan het ouderschapsverlof worden opgenomen en de andere week hoeft dat niet.

 

Wij hebben er samen met de heer Spooren op aangedrongen en op toegezien dat er niets wijzigt aan de manier van opnemen van het verlof. Enkel de modaliteiten worden uitgebreid met een grotere flexibiliteit tot gevolg, terwijl de manier waarop het verlof wordt opgenomen, niet verandert. Het is belangrijk om dat te onderstrepen om elke verwarring daarover te vermijden. Zo is er nog steeds een akkoord tussen de werknemer en de werkgever nodig over de precieze opname van het ouderschapsverlof, dus over het arbeidsregime wanneer de werknemer werkt en wanneer die niet werkt. Zo niet zou het voor de werkgever immers onmogelijk worden de wettelijke bepalingen inzake deeltijdse arbeid na te leven.

 

Op die terechte bekommernis is er met de aanpassingen in commissie een antwoord geboden. Ook vandaag nog hebben de indieners duidelijk gemaakt dat er – ik herhaal het – nog altijd een akkoord nodig is tussen werkgever en werknemer over de precieze opname. Kortom, er verandert niets aan het bestaande systeem, dat enkel flexibeler wordt op het vlak van de opnamemogelijkheden.

 

Dat werd nog verduidelijkt door middel van een amendement, dat in de commissie eenparig werd aangenomen.

 

Collega's, de regering vraagt iedereen om langer te werken, maar wij kunnen dat alleen maar doen, als onze loopbanen draaglijk zijn. Wij moeten toegeven dat ieders leven vandaag een pak complexer is dan 10, 20 of 30 jaar geleden. Een gezin bestaat vaker uit twee werkenden. Er zijn veel meer nieuw samengestelde gezinnen, met ingewikkelde onderlinge regelingen; kinderen moeten tal van hobby’s beoefenen en ouders spelen taxi op woensdag en zaterdag. Er ligt dus heel wat druk op jonge gezinnen en jonge ouders. Met de voorgestelde flexibiliteitsdeal komen wij voor een stuk tegemoet aan die vraag vanuit de samenleving. Er worden daarvoor ernstige inspanningen geleverd in een budgettair moeilijke context.

 

De deal heeft nog betrekking op twee andere voorstellen van onze fractie, die nog op komst zijn. Helaas werden ze door een tweede lezing naar het najaar verwezen. Die voorstellen kosten trouwens geen geld en helpen het voorliggende pakket te verzilveren, aangezien wij het budget dat niet werd opgebruikt, kunnen gebruiken voor de voorliggende voorstellen, die wij tot ieders tevredenheid zullen kunnen goedkeuren.

 

12.09  Karin Jiroflée (sp.a): Onderhavige voorstellen ter invoering van het thematische verlof, het ouderschapsverlof en het adoptie- en pleegouderverlof houden een behoorlijke verbetering voor de betrokkenen in. Onze fractie zal ze dan ook ten volle en met overtuiging steunen.

 

Wij staan wel een beetje met verbazing te kijken naar de manier waarop de meerderheid het nu zo roerend eens is over die aangelegenheden. De voorstellen werden tenslotte reeds verschillende keren door leden van de oppositie en door leden van de meerderheid en zelfs samen door oppositie en meerderheid op alle mogelijke manieren aan de orde gesteld. Nu krijgen ze dan toch plots, blijkbaar uit het niets, hun beslag. Het was dan ook een weinig verheffend schouwspel vorige week, toen de meerderheid plots de agenda in een paar uur tijd omgooide, waardoor er nauwelijks tijd was om ons voor te bereiden.

 

Maar goed, wij zijn bijzonder blij, collega's van de meerderheid, met uw eensgezindheid. Het is eens iets anders. Wij hadden echter gehoopt dat deze voor de hand liggende voorstellen wat sneller hun beslag hadden kunnen krijgen.

 

Ik wil nog graag een korte, inhoudelijke opmerking maken over het voorstel inzake adoptie- en pleegouderverlof. Onze fractie betreurt dat dit pas in 2027 zijn volledig beslag zal krijgen. Collega's van zowel meerderheid als oppositie hebben er al op gewezen hoe belangrijk dit is om een binding te krijgen met adoptiekinderen.

 

12.10  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ik wil mevrouw Jiroflée nog eens geruststellen.

 

Mevrouw Jiroflée, u weet dat de budgettaire context moeilijk is, zoals daarnet trouwens al aangehaald door mijn collega. Wij starten nu met 6 weken verlof voor alle ouders. Bepaalde adoptieouders, die een kindje adopteren van meer dan 8 jaar, hebben nu zelfs niets. Plots geven wij hen 12 weken. Pleegzorgouders, die momenteel 6 dagen verlof hebben, krijgen nu 12 weken.

 

Het klopt dat wij aanvankelijk hebben gezegd dat er om de 2 jaar 1 week verlof zou worden toegevoegd. Wij hebben dit echter aangepast. Samen met mevrouw Van Vaerenbergh heb ik een amendement ingediend ertoe strekkend om in de tekst de woorden "uiterlijk die bepaalde datum" op te nemen. Daarnet nog hadden wij het over die data in de commissie.

 

Mocht de volgende regering plots wel de nodige middelen vinden dan weerhoudt niets de regering ervan om sneller te handelen. Misschien kunnen wij in 2020 of 2021 al op 17 weken uitkomen. Dat is niet onmogelijk. Wij hebben het ontwerp zo geamendeerd dat 2027 een uiterlijke datum is, maar dat het ook vroeger kan. Ik ben het er met u roerend over eens dat het bij wijze van spreken beter morgen zou gebeuren, mocht dat kunnen. Door het amendement kan het dus sneller worden ingevoerd. Wij hoeven met andere woorden niet te wachten tot 2027.

 

12.11  Karin Jiroflée (sp.a): Mevrouw Lanjri, u hebt nog wel andere voornemens, zoals budgetten in evenwicht en dergelijke, maar die worden blijkbaar ook niet gerealiseerd. Ik ben benieuwd naar dit voornemen, maar het zou mij verbazen mocht het nog gebeuren vóór  2027.

 

Het gaat nochtans over een relatief beperkt budget. U verwijst, net zoals collega Lachaert, naar de budgettaire context maar het gaat wel degelijk over keuzes. Als de meerderheid het werkelijk meent om komaf te maken met het adoptieverlof, dat bijzonder belangrijk is voor de binding met de kinderen, dan zou de relatief beperkte budgettaire impact best kunnen meegenomen worden.

 

Dit was het enige punt waarover ik het kort inhoudelijk wilde hebben. Wij gaan in ieder geval deze stap vooruit met overtuiging goedkeuren.

 

12.12  Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw Jiroflée, als u vindt dat dit al te lang aansleept, dan hadden wij dat inderdaad al tijdens de vorige legislatuur moeten realiseren. Maar dat is toen ook niet gebeurd. Ik ben blij dat wij nu, meerderheid en oppositie, dit voorstel wellicht eindelijk zullen goedkeuren.

 

De verhoging van 0 tot 12 weken is al een enorme vooruitgang waarvoor wij veel positieve reacties ontvingen. Uiteraard is het werk niet af. Wij willen namelijk een volledige gelijkschakeling met biologische ouders. Wat mij betreft mogen de niet-biologische ouders zelfs nog een extra waardering krijgen, of minstens ons respect omdat zij zorg willen dragen voor een geadopteerd kind. Die mensen verdienen een pluim en al ons respect. Laten wij er samen voor zorgen dat er, naast de 12 weken die zij krijgen vanaf 1 januari, zo snel mogelijk nog 5 weken bij komen.

 

12.13  Karin Jiroflée (sp.a): Ik ben het volledig met u eens. Ons respect is minstens even groot. Over de grond van de zaak zijn wij het allen eens. U schijnt echter telkens opnieuw te vergeten dat u er ook bij was tijdens de vorige legislatuur.

 

12.14  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, il s'agit de trois textes dont l'adoption et l'application permettront une meilleure conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, ainsi qu'une plus grande flexibilité au bénéfice des travailleurs dans le cadre de l'accès aux congés thématiques. Nous les soutiendrons, comme nous l'avons fait en commission.

 

Ils s'inscrivent dans un contexte, qu'il faut souligner, de recomposition familiale de plus en plus fréquente, de travailleurs composant des familles monoparentales avec charge d'enfants, pour partie du temps au moins, et s'inscrivent dans un contexte d'épuisement professionnel de plus en plus fort, contexte dans lequel les travailleurs ont besoin de faire autre chose et de respirer.

 

Le premier texte instaure une possibilité de congé parental à 1/10e temps, c'est-à-dire un jour toutes les deux semaines ou un demi-jour par semaine, par exemple, le mercredi après-midi, voire une heure par jour avec davantage de flexibilité. Il nous semble évident - l'avis du CNT le relève notamment -, que ce type de formules, que nous promouvons, permettra une meilleure répartition de la charge parentale entre les mamans et les papas, raison supplémentaire de le soutenir. D'ailleurs, il est constaté que plus la capacité de bénéficier d'un congé parental porte sur une courte période, plus les hommes y ont recours.

 

La deuxième proposition que je citerai concerne celle d'une plus grande flexibilité dans l'accès aux congés thématiques qui, dorénavant, ne devront plus être pris à jours fixes mais éventuellement sur une période de deux semaines - c'est utile pour les gardes partagées -, voire sur une plus longue période lorsque l'on a l'utilité de regrouper ses jours de congé parental pendant les congés scolaires afin d'assurer aussi un meilleur fonctionnement de l'autorité parentale, ce qui génère, nous le savons tous, une série d'économies en termes d'intervention sociale - accompagnement scolaire ou situations de décrochage de tout type.

 

Enfin, et c'est bien justice, le congé d'adoption sera progressivement identique au congé de maternité ou de paternité.

 

En l'occurrence, ces textes ont un coût budgétaire limité. Des collègues ont souligné combien leur mise au vote a été laborieuse dans la mesure où leur examen a débuté courant 2015. D'un naturel optimiste, je vais me réjouir de leur adoption. Je voudrais juste indiquer aux membres de la majorité que nous attendons des choix plus "basculants", pour reprendre le terme d'un collègue du Parlement wallon, pour susciter des changements plus rapides et profonds en matière de politique sociale.

 

Les budgets nécessaires ne représentent rien par rapport aux économies décidées de façon linéaire et brutale par la majorité en matière de sécurité sociale. Je pense notamment au saut d'index, appliqué de façon non corrigée aux allocataires sociaux, ou aux économies réalisées par milliards d'euros dans la sécurité sociale.

 

Nous espérons donc que ces textes préfigurent des choix qui iront davantage vers la solidarité et l'amélioration de la qualité et de la soutenabilité de l'emploi. Face à la dégradation des conditions de travail, cela nous semble une priorité pour le futur. Si cela ne se fait pas sous cette législature, cela se fera sous la suivante, avec les écologistes aux responsabilités, évidemment.

 

Merci, monsieur Cheron, pour votre présence et votre soutien.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen van het wetsvoorstel nr. 313 aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (313/7)

Nous passons à la discussion des articles de la proposition de loi portant le n° 313. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (313/7)

 

Het wetsvoorstel telt 3 artikelen.

La proposition de loi compte 3 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 3 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 3 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen van het wetsvoorstel nr. 2240 aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2240/10)

Nous passons à la discussion des articles de la proposition de loi portant le n° 2240. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2240/10)

 

Het wetsvoorstel telt 6 artikelen.

La proposition de loi compte 6 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 6 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 6 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen van het wetsvoorstel nr. 2464 aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2464/8)

Nous passons à la discussion des articles de la proposition de loi portant le n° 2464. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2464/8)

 

Het opschrift in het Frans werd door de commissie gewijzigd in “proposition de loi modifiant la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, en ce qui concerne la flexibilisation de la prise des congés thématiques".

L’intitulé en français a été modifié par la commission en “proposition de loi modifiant la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, en ce qui concerne la flexibilisation de la prise des congés thématiques".

 

Het wetsvoorstel telt 4 artikelen.

La proposition de loi compte 4 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 4 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 4 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

13 Wetsontwerp tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (3185/1-7) (voortzetting)

13 Projet de loi instituant le comité de sécurité de l'information et modifiant diverses lois concernant la mise en oeuvre du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (3185/1-7) (continuation)

 

Hervatting van de algemene bespreking

Reprise de la discussion générale

 

De algemene bespreking is hervat.

La discussion générale est reprise.

 

Le président: Madame Onkelinx, souhaitez-vous résumer votre intervention de tout à l'heure à Mme la ministre?

 

13.01  Laurette Onkelinx (PS): Monsieur le président, je vais profiter de la présence de Mme De Block pour lui répéter que nous sommes extrêmement étonnés que ce dossier soit venu, en quelque sorte en catimini en commission des Affaires sociales, alors qu'il porte exception à une loi-cadre qui a été votée par la suite en commission de la Justice. Nous en avons parlé avec des collègues de l'opposition, mais également de la majorité. Et il nous semblait probablement utile que ce dossier puisse être renvoyé en seconde lecture en commission des Affaires sociales. Il pose, en effet, des problèmes quant à l'exécution du règlement européen et de la loi-cadre.

 

Nous sommes dans le domaine de la protection des données. Le règlement européen contient des dispositions extrêmement strictes à ce sujet – j'y reviendrai plus tard – et accorde des pouvoirs aux autorités de protection des données pour protéger le citoyen contre un usage abusif ou illicite du traitement de données personnelles.

 

La loi-cadre organise tout cela, avec transparence, prévoyant un pouvoir de sanction, de réclamation, etc. Et vous, l'air de rien, avec un petit projet, vous venez faire exception à cette loi-cadre. Si bien que le Conseil d'État, que j'ai cité tout à l'heure dit que "il y a des approches radicalement différentes entre les deux textes", que "cela traduit un manque de vision globale" et que "cela incite à sérieusement douter du respect du principe d'égalité dans la protection du droit à la protection de la vie privée". C'est quand même un peu fou.

 

Madame la ministre, comment justifiez-vous cela? Et tant que j'y suis, je vous poserai les questions que nous n'avons pu aborder en commission des Affaires sociales. Les experts n'ont pas été auditionnés. Nous ne disposions pas du texte de la loi-cadre – petit problème.

 

Madame la ministre, par exemple, quel est le statut des deux chambres du comité de sécurité de l'information au regard du Règlement général de protection des données? Sont-elles des data protection officers? Sont-elles des autorités de contrôle? Sont-elles des responsables de traitement? Selon les cas, la réglementation, la protection, la responsabilité des uns et des autres est différente.

 

Fait-on exception? Le comité de l'information va-t-il, en quelque sorte, prendre la place de l'autorité de protection des données? La Commission européenne a-t-elle été interrogée? Quel est son avis sur votre projet? Je ne suis pas certaine qu'elle ait pu apprécier votre position par rapport à un vote très large du Parlement européen.

 

Nous réclamons de la clarté. Ce projet de loi pose problème. Je voudrais d'abord recevoir des réponses très concrètes aux questions que je viens de poser.

 

Ensuite, je pense véritablement utile – et des voix dans la majorité se sont exprimées en ce sens en commission – avec votre accord, de pouvoir explorer un peu plus profondément ce projet de loi en commission des Affaires sociales lors d'une deuxième lecture, laquelle pourrait avoir lieu rapidement.

 

De plus, il est impossible qu'il soit mis en œuvre avant la fin de cette année. Nous pourrions revoir le texte en septembre lors d'une prochaine commission. Vous pourriez nous proposer sans problème de voter en septembre prochain. Nous ne désirons pas gagner du temps, mais nous réclamons un texte cohérent qui soit inattaquable par la Commission européenne ou par la Cour constitutionnelle.

 

13.02  Peter Dedecker (N-VA): Mevrouw Onkelinckx, ik vind het raar dat u op deze manier tekeergaat. U zegt dat u het jammer vindt dat de bespreking plaatsvond in de commissie voor de Sociale Zaken zonder de betrokken specialisten. Dan spreekt u wellicht over de collega's van uw eigen fractie, wat ik jammer vind. Ik zou nooit zo over mijn eigen fractie spreken.

 

De oprichting van de informatieveiligheidscomités kwam zoals u weet ook al aan bod tijdens de hoorzittingen met betrekking tot de kaderwet. Er zijn meerdere vragen gesteld over wat de informatieveiligheidscomités precies zijn en hoe deze gerelateerd zijn aan de bestaande of af te schaffen sectorale comités. Hier gebeurde dus niets zomaar ergens achter de rug.

 

Niettemin is uw vraag of deze comités in DPA zijn, zeer terecht maar zij werd wel degelijk gesteld in de commissie voor de Sociale Zaken bij de behandeling van dit wetsontwerp. Het antwoord daarop was nee: de IVC's zijn geen DPA's. Wij hadden het genoegen om daarover in de commissie uitvoerig van gedachten te wisselen, met name over het ontwerp en vooral over de intentie van het ontwerp, met name een rechtszeker kader bieden voor de dataverwerker, de ambtenaar, maar vooral ook voor de vele zorgverstrekkers.

 

Mevrouw de minister, ik heb u toen ook bevraagd over de compatibiliteit van dit ontwerp met de Europese verordening inzake gegevensbescherming, de GDPR. Eerlijk gezegd, ik had daar toen mijn twijfels bij en die heb ik gedeeltelijk nog steeds, vooral wat betreft de responsabiliserende geest en de letter van de verordening. Samen met de leidende ambtenaar van de KSZ hebt u toen uitvoerig geantwoord op de vragen. De leidende ambtenaar wist toen ook te melden dat de Europese Commissie via e-mail liet weten niet te kunnen bevestigen dat deze constructie compatibel is met de GDPR. Dat is natuurlijk niet het meest sterke element om de rechtszekerheid van onze zorgverstrekkers te vergroten.

 

Ik heb mijn verantwoordelijkheid als parlementslid genomen en de correspondentie opgevraagd bij de Europese Commissie. Daarin maakt de Europese Commissie ernstig voorbehoud en geeft ze een niet mis te verstane waarschuwing inzake het normatieve karakter van de informatieveiligheidscomités.

 

De leidende ambtenaar wist in de bespreking te zeggen dat de Commissie zich vergist en een andere interpretatie hanteert. Ik ben uiteraard bereid om u in deze het vertrouwen te geven en het ontwerp goed te keuren. Laat het echter duidelijk zijn dat, mocht binnenkort uit het onderzoek van de Europese Commissie blijken dat de regeling effectief incompatibel is met de GDPR en wij inzake rechtszekerheid voor onze zorgverstrekkers verder af zijn dan ooit, vooral uw leidend ambtenaar, de heer Robben, voor wie u politiek verantwoordelijk bent, zijn conclusies zal mogen trekken, en wij samen met u.

 

13.03  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Je ne m'attendais pas à intervenir sur ce dossier puisque, comme certains collègues et je pense à Mme Onkelinx, l'avaient déjà mentionné, nous analysons depuis de nombreuses semaines un projet de loi-cadre visant à permettre l'application du RGPD en général, en Belgique.

 

Nous avons étudié ce texte de loi-cadre en réunion de la commission de la Justice le 3 juillet. Le 4 juillet - le lendemain! – on découvre qu'en commission des Affaires sociales, Mme De Block présente un projet de loi particulier concernant strictement le domaine de la sécurité sociale. Cette nouvelle est très étonnante parce que, suivant ce dossier de la loi-cadre, nous avions auditionné toute une série d'acteurs de la société civile, des spécialistes et des instances, notamment le Comité R, le Comité P, mais nous n'avions pas auditionné Mme De Block. Plus tard, nous avons discuté avec les différents ministres fonctionnels liés à la mise en œuvre de ce projet de loi-cadre, M. Jambon, pour l'Intérieur, M. Geens, pour la Justice, M. De Backer, pour la Vie privée et M. Vandeput pour la Défense. Nous n'avons pas entendu Mme De Block lors de ces échanges. Puis, au travers du travail effectué par nos collègues en réunion de la commission des Affaires sociales, nous découvrons que Mme De Block et le gouvernement ont décidé de dissocier la partie sécurité sociale d'une loi visant à garantir la vie privée de nos concitoyens. Ils le font en l'enfouissant dans l'agenda de la commission des Affaires sociales, là où se trouvent des collègues de très grand talent mais qui, incontestablement, ne sont pas des spécialistes de la protection de la vie privée.

 

Madame la ministre, je pense que c'était volontaire, peut-être pas dans votre chef, mais en tout cas dans celui d'un fonctionnaire de votre administration. En effet, à de nombreuses reprises, Mme Gerkens peut en témoigner, ce dernier a fait en sorte de cacher les manœuvres qu'il impose pour contrer ce droit fondamental à la protection de la vie privée.

 

Madame la ministre, l'avis du Conseil d'État, il est assassin! Par rapport à votre projet de loi spécifiquement dédié, dédicacé, écrit pour la création d'un comité sectoriel qui avait été supprimé à la fin de 2017 par une autre loi de M. De Backer, il dit que ce comité sectoriel est amené à prendre des décisions administratives, autoriser ou refuser un échange de données.

 

Rappelons-nous, chers collègues, que les banques de données de la sécurité sociale, c'est la Banque Carrefour de la sécurité sociale (BCSS) et eHealth. Ce sont les données à caractère personnel les plus sensibles gérées par l'État puisqu'elles concernent l'état de santé des Belges.

 

Dans ce cadre, le Conseil d'État va plus loin et dit: "Le statut du comité de sécurité de l'information n'apparaît pas clairement et suscite des questions, tant au regard de la Constitution que du Règlement général sur la protection des données." Ce n'est pas rien! Il continue: "C'est une autorité administrative indépendante qui peut effectivement autoriser différents traitements de données à caractère personnel effectués par les services publics et fixer des règles à suivre pour ces traitements."

 

Cette instance, concrètement, peut décider qu'un jour, le SPF Sécurité sociale soit amené à faire dialoguer deux banques de données: eHealth, qui reprend les traitements, etc., et de l'autre côté, la BCSS. Cela pourra se faire puisque, à un moment donné, ce comité sectoriel, qui n'est pas l'Autorité de protection des données, qui est une instance administrative ad hoc créée dans le cadre de l'administration du SPF Sécurité sociale, va pouvoir donner des autorisations.

 

Bien entendu, il ne pourra pas décider de sanctions, mais pourra tout de même autoriser toute une série de transferts et de traitements de données, ce qui, de facto, lui donne un vrai pouvoir: celui d'autoriser les pouvoirs publics à confronter, lier, transférer une série de données.

 

La question est essentielle! Pourquoi? Parce que l'intérêt du RGPD, c'est qu'une instance, une autorité de protection des données - chez nous, l'APD, qui remplace la Commission de la protection de la vie privée -, est l'instance vers laquelle tout citoyen qui verrait sa vie privée menacée peut s'adresser.

 

Et, comme cela nous a été expliqué lors de la discussion de l'autre projet de loi, le projet de loi-cadre, quand il s'agit de la police, de la Sûreté de l'État, des services de renseignement de l'armée ou de toute autre instance publique en lien avec la sécurité, il y a un système, compliqué certes, qui s'emmanche, où ces diverses instances, Comité R, Comité P mais aussi l'APD collaborent pour essayer de garantir une protection totale.

 

Ici, on est dans une toute autre logique. On crée une institution "paravent", à savoir le Comité sectoriel Santé publique qui aura, pour partie, les mêmes compétences que l'Autorité de protection des données mais cela se fera dans le plus grand secret. Comme le secrétaire d'État, M. De Backer, nous l'a confirmé la semaine dernière, la sécurité sociale est le seul secteur où on verra apparaître un comité sectoriel de ce type. Pourquoi avoir créé, dans ce seul secteur, un comité sectoriel, alors que nous les avons tous supprimés en votant la loi de décembre 2017 créant l'Autorité de protection des données?

 

Ma deuxième question est liée à celle que M. De Backer posait tout à l'heure. Avez-vous mobilisé la Commission européenne pour demander si cette disposition très spécifique - je dirais même très spéciale - est compatible avec le RGPD qui, je le rappelle, chers collègues, s'applique à nous sans transposition puisqu'il ne s'agit pas d'une directive mais d'un règlement.

 

13.04  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le ministre, je souhaite ajouter deux éléments à l'intervention de mon collègue, Benoit Hellings, qui suit tous ces dossiers de protection de la vie privée avec beaucoup d'efficacité et de vigilance. Je voudrais faire deux remarques.

 

La première, c'est qu'en commission de la Santé, nous n'avons pas abordé ce projet de loi. Nous n'avons pas été concernés par ce projet de loi et cela se passait à un moment où il y avait des dossiers dans l'ensemble des commissions. Or ce projet de loi concerne aussi la plate-forme eHealth et les échanges relatifs aux patients, à leurs droits et à la protection de leurs dossiers lors des échanges de données.

 

Je trouve donc curieux que les choses se soient passées de manière aussi abrupte en commission des Affaires sociales, à un moment où tous les parlementaires étaient occupés à travailler sur de nombreux projets en même temps.

 

J'en viens à ma seconde remarque et le président, Gilles Foret, est présent. Nous avons procédé à des auditions et nous avons travaillé au sein du comité d'avis Innovation et Recherche, sur ce que nous avons appelé les big data en matière de santé. Nous avons terminé nos travaux par des recommandations à la fin du mois de juin et au début du mois de juillet, en faisant référence au Règlement général de protection des données et de respect de la vie privée. Nous avons évidemment ajouté qu'il était indispensable, dans toute la gestion des données de santé, de respecter les exigences, les organes et les modalités prévus dans la loi-cadre qui traduit le RGPD.

 

Apparemment, aucun parlementaire de la majorité ne semblait être au courant et, à aucun moment, il n'y a eu allusion au contenu de ce projet de loi qui institue des organes spécifiques et des modalités de travail quant à la protection des données de santé. C'est un constat très désagréable car les données de santé doivent être particulièrement protégées. Sans arrêt, en commission Santé, nous assistons à des questionnements et à des discussions sur l'anonymisation, sur la pseudonymisation, sur la manière dont les échanges de données pourront se faire, et sur les préoccupations des médecins quant à la qualité suffisante ou non de la protection des données.

 

Je suis également intervenue au cours des années précédentes, face à Mme Onkelinx lorqu'elle était ministre, et face à Mme De Block depuis qu'elle occupe cette fonction, pour discuter de ce mode de gestion monopolisé par le responsable de la Banque Carrefour de la sécurité sociale, de la plate-forme eHealth et de l'ASBL Smals qui gère tous les échanges, les modalités informatiques pour les administrations de la sécurité sociale et le Comité sectoriel vie privée.

 

Chaque fois, nous nous retrouvons avec des dispositions issues de l'esprit de quelques-uns et qui s'écartent des  exigences réglementaires relatives aux conflits d'intérêts et à la protection des données. Selon moi, la proposition de Mme Onkelinx de soumettre, jeudi avant les votes, une demande de deuxième lecture me semble tout à fait justifiée, tant du point de vue des parlementaires de l'opposition que de ceux de la majorité.

 

13.05  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, madame la ministre, veuillez m'excuser, mais j'ai dû me rendre en commission des Relations extérieures.

 

Comme je l'avais indiqué en commission, même si je vais m'exprimer un peu différemment ici, je ne comprends toujours pas bien la raison de la particularité de ce comité de sécurité. En effet, l'approche diffère de celle qui est présente dans d'autres dossiers. Un comité spécifique a ainsi été institué pour les données de santé et de sécurité sociale.

 

En commission, vous m'aviez partiellement répondu. Puis, j'ai dû me rendre à une autre réunion. Le moins que l'on puisse dire est que les réponses apportées ne nous ont jamais permis d'aborder le fond. Si je vois d'autant moins clair dans ce dossier, c'est parce que, depuis un certain temps, je nourris des doutes. Dans notre pays, le choix d'un certain type de cryptage des données de santé est tel qu'elles ne sont pas complètement anonymisées, comme elles devraient l'être. Dès lors, il est possible de reconstituer, par des bribes de l'identité du patient – finalement démasquée –, des données nettement plus complètes.  

 

Cela constitue un premier problème. Je vais évoquer un deuxième problème qui fait que des doutes s'ajoutent: la vente en Belgique de données à la société IMS Health dont le siège est basé à New York. Ces ventes de données ont eu lieu avec rétribution. Cela concernait des données de santé de patients belges. C'est troublant et totalement inacceptable.

 

Madame la ministre, dans votre pacte d'avenir avec le secteur pharmaceutique, vous avez prévu dans un petit alinéa de 3 lignes que vous pourriez examiner la manière dont l'industrie pourra avoir accès aux données soi-disant anonymisées. Or, je viens d'expliquer que les données ne sont pas complètement anonymisées au sujet de l'utilisation des médicaments et des soins de santé.

 

Il subsiste donc de sérieuses interrogations sur la manière avec laquelle certains voudraient utiliser ou utilisent déjà les données des patients.

 

La manière avec laquelle vous mettez en place ce fameux comité de sécurité particulier – pas de la même manière que les autres instances – dans le cadre de l'application de la directive européenne sur la préservation et la protection des données, et plus encore des patients, pose question.

 

Les données concernant la santé sont cruciales. C'est une matière très technique. La manière avec laquelle cela a été abordé en commission a été accélérée et nous n'avons reçu les dossiers techniques qu'en dernière minute.

 

Les réponses apportées par votre expert – et peu par vous – ont plutôt eu tendance à noyer le poisson sans véritablement aborder les sujets centraux.

 

13.06 Minister Maggie De Block: Wat de relatie betreft tussen de kaderwet en de voorliggende tekst, de kaderwet is veel ruimer. Het informatieveiligheidscomité moet er komen om ook in de toekomst in de sociale zekerheid en in de volksgezondheid flexibel, veilig en rechtszeker gegevens te kunnen blijven delen. Er moet een orgaan zijn dat bepaalt onder welke veiligheidsvoorwaarden welke persoonsgegevens mogen worden gedeeld.

 

Wij mogen ook niet de complexiteit van het geheel en de techniciteit vergeten. In de sociale sector en in de gezondheidssector zijn meer dan 100 000 actoren actief, die elk op zich aan de voorwaarden moeten voldoen.

 

Er was de vraag of het wetsontwerp tegenstrijdig met de kaderwet is. Dat is niet het geval. Het is integendeel in samenwerking met collega Philippe De Backer besproken. Gezien de aard van de materie was het nodig het in de commissie voor de Sociale Zaken te behandelen.

 

Er werd gevraagd of het wetsontwerp met de Europese Commissie werd besproken. Het antwoord is ja. Het werd zeker besproken. De oprichting van het comité werd uitvoerig gemotiveerd alsook het belang van de normatieve waarde van de beraadslaging.

 

Mijnheer Dedecker, u verwijst naar een deel van de mails die u hebt opgevraagd en waarvoor wij de toestemming hebben gegeven, om ze aan u te bezorgen. Er waren echter nog vervolgmails naar aanleiding van ons antwoord op de vragen van de Europese Commissie. Zij had initieel reserves geuit bij het normatieve karakter van de beraadslagingen, waarbij zij zich baseert op de vaststelling dat een dergelijk onafhankelijk orgaan met normatieve bevoegdheid niet uitdrukkelijk in de GDPR is opgenomen.

 

Wij wilden de toestand in ons land, waar al jarenlang een betrouwbaar systeem voor uitwisseling van gegevens in zowel de sociale sector als in de gezondheidssector bestaat, evenwel veiligstellen. Wij hebben naar de rechtsgronden in consideransen 6.2 en 9.4 van de GDPR verwezen en aan de Europese Commissie de vraag gesteld welke artikelen van het wetsontwerp nog in strijd met de GDPR zouden zijn.

 

Op die vraag heeft de Europese Commissie geen antwoord gegeven, wat u ook kan vaststellen in de mails die u hebt gelezen.

 

Er waren ook vragen van mevrouw Onkelinx.

 

Madame Onkelinx, selon nous, la loi-cadre ne pose pas de problème. Le comité de sécurité de l'information ne peut pas être considéré comme responsable du traitement. Il vérifie uniquement si les conditions de limitation, de finalité, de proportionnalité et de sécurité fixées dans le RGPD sont remplies afin de permettre aux institutions de mener à bien leurs missions légales. En aucun cas, le comité fixe l'objectif du traitement des données à caractère personnel, ni les moyens à mettre en œuvre dans ce cadre.

 

Les responsables du traitement restent les responsables de la mise en œuvre concrète des échanges de données, conformément au principe du RGPD. Bien entendu, les délibérations ne dispensent pas les responsables du traitement concerné dans d'autres dispositions dudit Règlement.

 

Madame Fonck, nous échangeons déjà des données relatives à la santé des personnes depuis plus de 25 ans et nous n'avons jamais rencontré de problème. L'exemple que vous avez donné a trait à une initiative privée et nous avons directement fait savoir que cela n'était pas tolérable. Cela prouve que notre système fonctionne. De plus, la plate-forme eHealth n'a jamais accès aux données personnelles de santé. Chaque échange de données est encrypté end to end.

 

Madame Gerkens, je ne fais pas l'agenda des commissions. Selon moi, il était logique de le traiter en commission des Affaires sociales. Les agendas sont connus une semaine à l'avance. Il vous appartient de consulter votre agenda. Si un problème se posait, il fallait le dire à ce moment-là. Et je n'ai reçu aucune remarque.

 

13.07  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen): (...)

 

13.08  Maggie De Block, ministre: Il n'y a pas d'impact pour la santé publique. Le système actuel fonctionne avec le comité sectoriel.

 

Je maintiens simplement un système qui fonctionne. Évidemment, il était difficile de tout changer, d'autant plus que beaucoup d'acteurs sont concernés.

 

Monsieur Hellings, avec cette loi, nous allons poursuivre la pratique. Je ne veux pas prendre le risque que les données de santé soient divulguées. Nous devons les protéger. L'institution du comité de sécurité de l'information est juridiquement basée sur les articles 6, alinéa 2, et 9, alinéa 4, du RGPD. De la sorte, le comité pourra prendre des décisions normatives. La loi garantit, d'une part, la sécurité juridique des parties concernées et, d'autre part, une protection suffisante des données personnelles et de santé.

 

Une délibération peut être contestée par les voies de recours applicables, si elle entre en contradiction avec les normes juridiques supérieures telles que le RGPD.

 

Le système de protocole prévu par la loi-cadre ne s'applique pas dans un réseau de plus de 100 000 acteurs échangeant plus d'un milliard de données par an. C'est pourquoi nous avons pris cette décision.

 

Er is een kleine discussie geweest in de commissie. Wij hebben daar gezegd dat respect nodig is. Er moet worden nagegaan of de gegevensdeling in overeenstemming is met het evenredigheidsbeginsel en of ze veilig geschiedt en er moet rechtszekerheid worden geboden aan de deelnemers van de gegevensdeling.

 

Ik ben ervan overtuigd dat een regeling met twee kamers met een speciale kamer voor de behandeling van die toch wel speciale gegevens de beste piste is. Er zijn meer dan 100 000 actoren betrokken bij de uitwisseling van meer dan 1 miljard gegevens. De continuïteit van het systeem moest veilig worden gesteld en er moest veiligheid voor de patiënt komen en rechtszekerheid. Het resultaat was de voorgestelde formule, die daarvoor in samenspraak met de bevoegde staatssecretaris is gevonden.

 

13.09  Laurette Onkelinx (PS): La Commission de la protection de la vie privée s'est-elle exprimée sur le sujet? A-t-elle émis des critiques?

 

13.10  Maggie De Block, ministre: Je peux vous communiquer l'avis.

 

13.11  Laurette Onkelinx (PS): Le projet a-t-il été adapté? Comme vous le savez, cette Commission a beaucoup critiqué la loi-cadre et celle-ci a été complètement adaptée en conséquence. Or, dans votre projet, à l'article 2, vous faites en quelque sorte exception à la loi-cadre. Mais je ne sais pas si dans le suivi de votre loi vous avez intégré les adaptations à la loi-cadre pour votre loi spéciale.

 

13.12  Maggie De Block, ministre: Comme je l'ai dit, le travail a été fait simultanément avec le secrétaire d'État. Tous les rapports reçus ont engendré des adaptations.

 

13.13  Laurette Onkelinx (PS): Les adaptations apportées suite au rapport de la Commission de la protection de la vie privée ont eu lieu alors que le projet était déjà voté en commission des Affaires sociales. Donc, vous n'auriez pas pu procéder à des adaptations.

 

Je ne vais pas faire ici le travail qui devrait être fait en commission. Je pense évidemment comme vous que protéger les données médicales vaut la peine. Mais vous avez travaillé sans cohérence avec le texte de base. Vous provoquez de l'incertitude parmi les acteurs. On ne sait pas qui est finalement responsable de quoi au regard des principes du règlement général.

 

C'est peut-être un bon texte, je n'en sais rien. Il aurait fallu le confronter à l'avis des experts, donner une réponse au Conseil d'État sur la question de la cohérence et concilier les principes sur lesquels nous étions presque d'accord en commission de la Justice.

 

Voilà pourquoi mon groupe va s'abstenir.

 

13.14  Maggie De Block, ministre: La Commission de la protection de la vie privée a rendu un avis positif sur notre projet de loi. Des changements étaient nécessaires dans la loi-cadre, mais dans l'intervalle nous disposions de l'avis de la Commission.

 

13.15  Catherine Fonck (cdH): Madame la ministre, je ne peux pas vous laisser dire cela. La Commission de la protection de la vie privée, dans le même sens que le Conseil d'État d'ailleurs, a exprimé des points de vue très divergents de ceux du gouvernement fédéral. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître.

 

13.16 Minister Maggie De Block: Die opmerkingen betroffen de inspectiediensten en het data warehouse. Die aanpassingen hebben wij dan ook gedaan.

 

13.17  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Madame la ministre, la discussion que nous avons ici démontre tout l'intérêt que nous aurions eu de vous entendre avec vos collègues de la Justice, de l'Intérieur, de la Vie privée et de la Défense au même moment. En effet, vous appliquez une méthode qui est fondamentalement différente de celle que vos collègues appliquent pour mettre en œuvre ce Règlement européen de la protection de la vie privée. Si nous vous avions entendue en commission de la Justice avec vos collègues, cette différence de traitement serait apparue au grand jour comme illégitime. Car elle est illégitime.

 

L'Autorité de protection des données travaille, au cas par cas, avec une série d'instances en charge du renseignement ou de la police. Ici, c'est l'inverse. Vous créez une autorité paravent qui travaille à la place de l'Autorité de protection des données. C'est ce que nous vous reprochons.

 

Dans votre réponse à M. Dedecker, vous dites que la Commission européenne vous a répondu que la création de cette autorité paravent est conforme au RGPD. J'aurais aimé savoir quand la Commission vous a répondu cela. À quelle période de l'année? À quel mois? Pourrions-nous, en toute transparence pour le débat parlementaire, recevoir une copie de cet échange entre votre chef de cabinet et la Commission européenne dans lequel la Commission vous répond textuellement que cette instance n'est pas contraire à l'esprit et à la lettre du RGPD?

 

13.18 Minister Maggie De Block: Zoals ik reeds gezegd heb, heeft de commissie ons gevraagd of wij ermee akkoord gingen dat het mailverkeer over het onderwerp tussen ons en de Europese Commissie kon worden bezorgd aan de heer Dedecker. Als het aan de heer Dedecker kan worden gegeven, dan is het een openbaar document. Het kan dan natuurlijk ook aan de heer Hellings bezorgd worden. Dat is geen probleem; voor mij mag de hele Kamer het krijgen.

 

Le président: Nous pouvons distribuer ces documents.

 

Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3185/7)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3185/7)

 

Het opschrift werd door de commissie gewijzigd in “wetsontwerp tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG".

L’intitulé a été modifié par la commission en “projet de loi instituant le comité de sécurité de l’information et modifiant diverses lois concernant la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE".

 

Het wetsontwerp telt 99 artikelen.

Le projet de loi compte 99 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 85 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 85 sont adoptés article par article.

 

In artikel 86 worden de artikelen 35/1 tot 35/5 artikel per artikel aangenomen.

À l'article 86, les articles 35/1 à 35/5 sont adoptés article par article.

 

Artikel 86 wordt aangenomen.

L'article 86 est adopté.

 

De artikelen 87 tot 99 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 87 à 99 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

13.19  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen): Monsieur le président, concernant le vote final de jeudi, Mme Onkelinx et moi-même trouvons qu'il serait intéressant de procéder à une deuxième lecture. Dès lors, puisque cette demande a été formulée, ne pourrait-on la soumettre à l'Assemblée jeudi avant les votes?

 

Le président: Suivant le Règlement, il est possible d'introduire une demande de deuxième lecture avant le vote.

 

Collega's, ik stel voor om verder te gaan met punt 4 van onze agenda.

 

Certains collègues ont proposé de joindre la discussion sur ce point avec le point 12 parce que ce sont les mêmes orateurs qui veulent s'exprimer sur le point 4 en le point 12.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

14 Wetsontwerp tot wijziging, wat het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming betreft, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap (3200/1-4)

- Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap tot afschaffing van de vermindering van de tegemoetkomingen op basis van de inkomsten van de echtgenoot of samenwonende (357/1-7)

14 Projet de loi modifiant la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées en ce qui concerne le montant de l'allocation de remplacement de revenu (3200/1-4)

- Proposition de loi modifiant l’article 7 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations des personnes handicapées, visant à supprimer les réductions d’allocation liées aux revenus du conjoint ou du cohabitant (357/1-7)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

David Clarinval, Philippe Goffin, Sybille de Coster-Bauchau, Stéphanie Thoron, Olivier Chastel, Caroline Cassart-Mailleux, Isabelle Galant.

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De rapporteurs, mevrouw Lanjri en mevrouw Fonck, verwijzen naar hun schriftelijk verslag. Ik geef het woord aan de heer Raskin.

 

14.01  Wouter Raskin (N-VA): Mijnheer de voorzitter, collega's, dit ontwerp van mevrouw Demir is eigenlijk iets wat deel uitmaakt van een beslissing die tijdens het begrotingsconclaaf van eind maart werd genomen. De Ministerraad ging toen akkoord met de verdeling van de armoede-enveloppe van 85 miljoen euro uit het zomerakkoord. In het kader van de strijd tegen armoede bij personen met een handicap werd de beslissing genomen om de IVT of inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen behorend tot de categorie C te verhogen. Het gaat hier specifiek om mensen die een huishouden vormen en/of alleenstaanden met een gezinslast. Dat is een specifieke kwetsbare doelgroep die meestal het risico loopt een stuk onder de armoedegrens te moeten leven.

 

Om uitvoering te kunnen geven aan de beslissing die destijds door de Ministerraad genomen werd, moeten wij vandaag de wet van 27 februari 1987 wijzigen. Ten eerste moeten de drie categorieën van de IVT die vandaag procentueel aan elkaar verbonden zijn van elkaar worden losgekoppeld. Ten tweede moeten de basisbedragen voor deze drie categorieën per categorie kunnen worden gewijzigd. Dat wordt dan, ten derde, gerealiseerd via het wetsontwerp met een verhoging van 40 euro per maand, geïndexeerd.

 

Het is belangrijk om nog even mee te geven dat het al de derde keer is dat de inkomensvervangende tegemoetkoming tijdens deze legislatuur stijgt. Een eerste stijging kregen wij in september 2015, toen met 2 %. De tweede stijging met 2,9 % kwam er in september 2017. Vandaag is er opnieuw een belangrijk statement van onze staatssecretaris, weliswaar specifiek voor de personen van categorie C. In vergelijking met de vorige regering zet de staatssecretaris een significante stap. In het verleden kwam men immers niet verder dan een eenmalige verhoging met 2 %, in september 2013.

 

Ik wens ook nog te onderstrepen, in mijn ogen alleszins belangrijk, dat dit ook weer een onderdeel is van een ruimer pakket aan maatregelen die in het zomerakkoord werden genomen ten voordele van personen met een handicap. Er werd een budget vrijgemaakt van 12,5 miljoen euro voor de verhoging van de vijf categorieën van de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap. Tevens werd voorzien in middelen voor de aanpassing van de inkomensgrenzen voor de partner van een persoon met een handicap. Zo wordt het effect van de prijs voor de liefde wat getemperd. Dit was gelijk ook het bruggetje naar het wetsvoorstel van de MR-collega's.

 

Wat betreft het ontwerp van mevrouw Demir, dit is een onderdeel van een pakket aan maatregelen die personen met een handicap en de strijd tegen armoede ten goede komen. Dat staat mooi op het palmares van de staatssecretaris en, bij uitbreiding, van de regering.

 

Ik wil het dan nog even hebben over het wetsvoorstel van de collega's van de MR. Ook dat voorstel steunen wij uiteraard ten volle, zoals ik al in de commissie duidelijk heb gemaakt. Dit ligt al lang voor. Al heel lang zijn personen met een handicap vragende partij om iets te ondernemen tegen wat men de prijs van de liefde noemt. Het gaat over negatieve, bijna perverse effecten, omdat het de persoon met een handicap die wil samenwonen met een partner, straft. Nochtans hebben personen met een handicap vaak nood aan mensen om mee samen te leven, om wat ondersteuning en bijstand te krijgen. Daarnaast twijfelen veel partners van personen met een handicap eraan om te werken, gezien de negatieve impact daarvan op het inkomen van de gehandicapte partner. Het kan niet de bedoeling zijn dat partners van personen met een handicap niet gaan werken omdat zij hun huishoudinkomen niet significant willen zien toenemen. Werken moet in ieder geval lonen. Via het voorstel van de MR-collega's wordt deze werkloosheidsval voor een stuk weggewerkt en wordt bovendien de prijs van de liefde gedownsized.

 

Een volledige afschaffing is budgettair voorlopig helaas onhaalbaar, maar ik wil benadrukken dat onze fractie bijzonder tevreden is met het voorstel dat binnen de budgettaire beperking alleszins opnieuw een belangrijke stap in de goede richting is.

 

Net zoals mijn collega's dat deden bij de vorige voorstellen en ontwerpen, wil ik de leden van de meerderheid en van de oppositie danken die het verhaal mee ondersteund hebben. Vooral binnen de meerderheid hebben wij de afspraak kunnen maken om samen, in overleg met onze commissie en het kabinet van de staatssecretaris, belangrijke stappen te zetten met betrekking tot het inkomen van personen met een handicap. Daarom verlenen wij onze volledige steun zowel aan het ontwerp als aan het voorstel.

 

14.02  Jean-Marc Delizée (PS): Madame la secrétaire d'État, chers collègues, le groupe socialiste soutiendra les deux textes.

 

Il va de soi que nous soutenons l'idée de relever l'allocation de remplacement de revenu (ARR), même s'il ne s'agit que d'un relèvement du montant pour certaines catégories. C'est une petite avancée. Il va de soi que les autres personnes en situation de handicap ont aussi des besoins, tout en étant conscients que cela a un impact budgétaire.

 

Par rapport à la question du relèvement de l'ensemble des allocations au seuil de pauvreté, nous sommes encore loin du compte par rapport aux annonces de début de législature.

 

Ma principale remarque faite en commission – et depuis le début la législature! –, c'est de ne pas avoir de vision globale de cette loi de 1987.

 

Depuis 2014, je plaide pour une réflexion au-delà du clivage majorité-opposition pour revoir une loi obsolète. Elle ne correspond plus aux attentes et aux besoins des personnes handicapées. C'est une loi mille fois rapiécée par divers arrêtés.

 

Le Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées dit la même chose dans ses avis. Il faudrait une vision d'ensemble. Ce conseil dit qu'il leur est demandé un avis sur des petites modifications mais il voudrait vraiment que le gouvernement entame un vrai dialogue. Nous avons bien compris que ce ne serait pas le cas au cours de cette législature.

 

Au-delà du relèvement de l'ARR et de la lutte contre la pauvreté d'un certain nombre de personnes en situation de handicap, d'autres enjeux existent, par exemple le renforcement de l'intégration et le droit à l'intégration pour tous. C'est une des grandes revendications du secteur mais cela doit être modulé en fonction des revenus.

 

Il faut des politiques inclusives qui tiennent compte de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées.

 

Il faut aussi de la simplification administrative. Madame la secrétaire d'État, vous avez eu la bonne idée d'organiser en mars dernier une visite de la Direction générale Personnes handicapées. La direction rencontre un tas de problèmes informatiques, téléphoniques et de personnel. Lorsqu'on visite cette administration, on se rend compte qu'elle doit mettre en œuvre une législation extrêmement complexe et tatillonne. Pour les personnes en situation de handicap ayant déjà des difficultés au départ, c'est le parcours du combattant pour comprendre, connaître ses droits et pour accomplir les démarches, même si elles peuvent se faire aider.

 

L'enjeu principal est donc la simplification et, malheureusement, nous n'atteindrons vraisemblablement pas cet objectif avant la fin de la présente législature, ce que je regrette un peu.

 

Pour ce qui concerne la lutte contre la pauvreté, la Cour des comptes a indiqué que, finalement, le gouvernement avait fait une économie de 40 millions d'euros. En effet, la mesure qui est proposée, aujourd'hui, s'appliquera au 1er juillet plutôt qu'au 1er janvier. Par ailleurs, il n'est pas garanti que le montant pourra être utilisé pour le groupe cible auquel il avait été destiné. En tout cas, cela n'est pas le cas à l'heure où je vous parle.

 

Je voudrais m'arrêter un instant sur la question de la lutte contre la pauvreté de ce groupe cible, mais aussi de manière générale. On sait que plus de 40 % de personnes en situation de handicap vivent en dessous du seuil de pauvreté, alors que la pauvreté touche, en moyenne, 15 % de la population dans son ensemble. Il est donc certain qu'une vision d'ensemble est nécessaire en la matière.

 

Cela dit, les personnes en situation de handicap sont aussi confrontées à d'autres mesures comme la taxe à la consommation, la TVA, l'augmentation des coûts de soins de santé, etc. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment une vision d'ensemble en la matière.

 

Enfin, le budget a également fait l'objet de discussions. Il est certain qu'un budget supplémentaire n'est pas alloué à cette problématique. On nous a confirmé en commission que le montant concerné par la première mesure relative à l'ARR est pris sur l'enveloppe bien-être. Au départ, on aurait pu croire qu'il y aurait un investissement supplémentaire du gouvernement, mais cela ne sera pas le cas et les fonds nécessaires seront bien pris sur l'enveloppe précitée.

 

Cela dit, dans l'ensemble, je ne suis pas négatif. Nous soutiendrons cette mesure car elle constitue un pas dans la bonne direction, même si d'autres doivent encore être faits. Nous sommes d'ailleurs prêts à en discuter.

 

J'en arrive ainsi au prix de l'amour que tous les partis demandent. C'est encore un pas qui est fait. Si j'ai bien noté, suivant les estimations de l'administration, 3 555 personnes bénéficieront de cette mesure. Je ne sais pas combien il y a de couples, mais on compte environ 150 000 bénéficiaires de l'allocation d'intégration. Il faut voir combien il y a de couples parmi eux. Quoi qu'il en soit, il s'agit aussi d'un pas dans la bonne direction. Je rappelle qu'initialement, le MR proposait de supprimer totalement le prix de l'amour. On sait que cela à un coût, mais nous le soutiendrons car cela apportera un plus aux personnes concernées.

 

14.03  David Clarinval (MR): Madame la ministre, je ferai tout d'abord mes commentaires sur le texte déposé par le gouvernement. Je rejoins tout à fait les propos tenus par mon collègue Raskin. Il s'agit d'un bon pas en avant dans le domaine de l'augmentation des allocations pour les personnes handicapées. Cela fait partie d'un paquet de mesures déposées sur la table du Parlement qui sont en faveur de la lutte contre la pauvreté, notamment celle des personnes handicapées.

 

Dans ce paquet, nous trouvons aussi ce que l'on a coutume d'appeler le prix de l'amour. Il faut savoir qu'afin de couvrir les frais liés à son handicap, la personne handicapée reçoit une allocation d'intégration dont le montant dépend de son degré d'autonomie. Cette allocation est  octroyée en raison de la perte d'autonomie entraînée par le handicap. Cette allocation est donc inhérente au handicap et à sa nature. Or la législation actuelle prévoit que le montant de cette allocation est réduit en fonction des revenus du conjoint de cette personne. C'est ce que l'on a appelé le prix de l'amour, puisqu'il y avait réduction de l'allocation, non pas à cause de la situation de la personne mais à cause de son choix de vie.

 

Nous étions donc nombreux à déplorer cette injustice pour les personnes handicapées. Au MR, nous avions, de longue date, préparé une proposition, mais il en existait sur les bancs d'autres groupes. Le secteur de la défense des personnes handicapées revendiquait également depuis longtemps la suppression du prix de l'amour. En effet, il faut constater que, dans certains cas, certaines personnes handicapées restaient isolées tout simplement par crainte de perdre leur allocation.

 

On peut regretter ce fait car il peut avoir un impact sur leur estime de soi puisqu'elles sont contraintes de vivre aux dépens de la personne avec qui elles partagent leur vie. En outre, l'allocation d'intégration permet de supporter les coûts d'un handicap qui continue d'exister, indépendamment de la situation de la famille. Tout le monde a le droit d'aimer sans discrimination. L'égalité des chances, c'est aussi cela.

 

Notre demande d'inscrire notre proposition de loi comme prioritaire parmi les travaux de la commission des Affaires sociales visait d'abord à supprimer totalement le prix de l'amour, comme l'a rappelé M. Delizée. Mais comme il l'a aussi rappelé, l'enveloppe budgétaire qui nous était allouée ne permettait pas la suppression complète. Nous avons donc travaillé en bonne entente avec Mme la secrétaire d'État et le MR a pu débloquer 2,5 millions. La ministre nous a également confié plusieurs millions. De la sorte, nous avons obtenu un budget assez conséquent qui permettra d'atténuer le prix de l'amour.

 

Comme l'ont rappelé mes collègues, énormément de personnes sont concernées. On va immuniser une partie des revenus du partenaire, passant désormais d'une immunisation de 22 450 euros à 39 287 euros indexés. Cela représente donc une augmentation de 75 %.

 

Selon l'administration, 3 150 personnes sont concernées par l'augmentation de leur allocation d'intégration. Mme la secrétaire d'État a parlé d'une moyenne de 175 euros par mois que recevront environ 1 764 citoyens. De plus, 1 391 personnes qui, jusqu'à présent ne pouvaient recevoir une allocation, en obtiendront désormais une. De nouvelles possibilités leur sont également offertes.

 

Avec le collègue Delizée, nous avons débattu en commission du moment où cette décision allait pouvoir être prise. Je m'étais engagé à lui répondre en séance plénière. Je confirme donc que le montant de l'allocation d'intégration sera automatiquement révisé avec effet rétroactif au 1er juillet de cette année – donc, pour le 1er août. 

 

Je dois toutefois apporter une petite nuance. Le dossier des bénéficiaires d'une allocation réduite en raison d'un revenu trop élevé de leur partenaire sera révisé, tandis que le montant de leur allocation d'intégration sera recalculé à la hausse à partir du 1er juillet. La DG a inclus ces informations dans le système. La révision du dossier de ceux qui sont déjà bénéficiaires d'une allocation d'intégration est également prévue à partir du 1er juillet. En revanche, il est clair que ceux qui avaient essuyé un refus parce qu'ils ne rentraient pas dans les conditions devront réintroduire un dossier. Cela signifie qu'ils devront entreprendre une démarche. Je me permets, à cet égard, de tendre la perche à Mme la ministre. Si c'est techniquement possible, il me semble souhaitable que les intéressés obtiennent des informations de l'administration pour leur signaler qu'ils devraient réintroduire un dossier. Cela me semblerait judicieux.

 

Monsieur le président, en conclusion, d'aucuns ont estimé en commission que ce texte était minimaliste. Pour ma part, je considère au contraire qu'il constitue un grand pas en avant. En effet, le prix de l'amour forme un véritable obstacle à l'émancipation des personnes handicapées. C'est une question qui nous préoccupe. Nous sommes donc heureux de pouvoir y remédier.

 

Je tiens officiellement à remercier, bien entendu, les collègues de la majorité, mais également ceux de l'opposition qui ont voté en faveur de ce texte. Je dois tout particulièrement remercier Mme la ministre, qui nous a apporté un complément de budget bienvenu, ainsi que le collègue Raskin qui a défendu ce texte.

 

Voilà, monsieur le président, en synthèse, l'intervention que nous comptions développer.

 

14.04 Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de voorzitter, collega's, wij hebben de afgelopen jaren, zowel in het Parlement als in de regering, steeds gepleit voor een stapsgewijze verhoging van de uitkeringen tot aan de armoededrempel. Tijdens deze legislatuur werden de uitkeringen al een aantal keren verhoogd, onder meer via de besteding van de welvaartsenveloppe. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het leefloon, de inkomensgarantie voor ouderen, het minimumpensioen, de minimumwerkloosheidsuitkering en de inschakelingsuitkering.

 

Door dit wetsontwerp wordt de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap uit categorie C – dit zijn personen met een handicap die een huishouden vormen of alleenstaanden met gezinslast – opgetrokken met 40 euro per maand. Voor een persoon met een handicap die een huishouden vormt, betekent dit 896 euro per maand in plaats van 856 euro.

 

Aangezien personen met een handicap kwetsbaarder zijn, zijn wij zeer tevreden met deze verhoging. Omdat de bedragen van de inkomensvervangende tegemoetkoming vanaf nu voor elk van de drie categorieën apart kan worden vastgelegd, is het mogelijk om gerichte ondersteuning te geven aan bepaalde categorieën met een hoger armoederisico.

 

Het armoederisico is het grootst bij personen met een handicap, en dan vooral zij met gezinslast. Wij begrijpen dan ook dat ervoor werd gekozen om alvast voor deze groep de uitkeringen op te trekken. Wij willen echter vragen om de twee andere categorieën niet uit het oog te verliezen. Heel wat alleenstaanden met een handicap lopen een groot risico om in de armoede te verzeilen.

 

Het is daarom van belang, mevrouw de staatssecretaris, om te blijven ijveren voor het optrekken van die uitkeringen tot boven de armoedegrens. Dit moet uiteraard stapsgewijs gebeuren. Wij begrijpen dat de middelen niet onbeperkt zijn en dat er keuzes moeten worden gemaakt. Daarom is het des te jammer dat wij dit jaar maar 40 miljoen euro zullen besteden van het totale budget van 80 miljoen euro. In het zomerakkoord was een budget van 80 miljoen euro afgesproken, maar door vertragingen bij de gemaakte keuzes is deze maatregel pas in de helft van dit jaar van kracht geworden waardoor er een budget van 40 miljoen euro overblijft voor 2018.

 

Ik heb hier in de commissie op aangedrongen, mevrouw de staatssecretaris, en ik zal dit ook nu doen. Ik hoop immers dat u die 40 miljoen euro alsnog zult besteden omdat in de strijd tegen armoede elke vorm van inzet en steun belangrijk is.

 

Ik heb het voorstel gedaan om armoedeprojecten te ondersteunen waarvoor eenmalige middelen kunnen worden ingezet. Andere pistes zijn ook goed, zolang we maar geen geld verloren laten gaan. Immers, elke euro die wij aan armoedebestrijding kunnen besteden, moeten wij ook effectief daaraan besteden. Een bedrag van 40 miljoen euro zomaar laten liggen, zou echt jammer zijn.

 

Mijnheer de voorzitter, omdat wij beide wetsvoorstellen samen behandelen, zou ik ook op het wetsvoorstel van de heer Clarinval nader willen ingaan. Het is een voorstel dat ik met heel veel plezier mee heb ondertekend omdat wij nu vaststellen dat mensen met een handicap een gedeelte van hun uitkering en integratietegemoetkoming verliezen wanneer zij huwen of gaan samenwonen. Dat noemen wij de prijs van de liefde. Zij moeten een prijs betalen omdat zij iemand liefhebben. Dat is natuurlijk absurd.

 

Wij hebben zelf in een eerder ingediende resolutie verschillende maatregelen voor mensen met een handicap aangebracht. Een van de maatregelen die ik daarin voorstelde, was de prijs van de liefde af te schaffen.

 

Door voorliggend wetsvoorstel wordt de prijs van de liefde nog niet volledig afgeschaft, maar trekken wij wel de grenzen op van de bedragen die worden vrijgesteld voor de berekening van de integratietegemoetkoming. Meer bepaald is een gehandicapte op dit ogenblik vrijgesteld voor de eerste schijf van 16 354 euro, vermeerderd met de helft van het gedeelte van dat bedrag. Dat betekent concreet dat de vrijstelling nu met 75 % wordt opgetrokken. Er wordt immers van 22 450 euro naar 39 287 euro gegaan, wat een stijging met 75 % is.

 

Wij zien dat enorm veel stappen worden gezet, wat positief is. Wij hopen dat wij via volgende stappen zo snel mogelijk tot de volledige afschaffing van de prijs van de liefde kunnen komen.

 

De integratietegemoetkoming heeft immers net tot doel de kosten van de handicap te helpen dragen. Die kosten blijven bestaan. Of iemand al dan niet samenwoont, de kosten veranderen niet. Het is dus jammer dat nog te veel personen met een handicap worden gestraft omdat ze huwen of gaan samenwonen.

 

Het is dus van belang dat personen met een handicap die nu reeds samenwonen ook van de nieuwe regeling op de hoogte worden gebracht.

 

Mevrouw de staatssecretaris, de inkomensgrens wordt serieus verhoogd. Dat is een positieve zaak. We moeten er echter ook voor zorgen dat wij diegenen die afgewezen zijn nu laten weten dat zij een nieuwe aanvraag kunnen doen. Zij kunnen nu immers een nieuwe aanvraag doen voor de berekening van hun integratietegemoetkoming, ook al zijn ze bijvoorbeeld een jaar geleden afgewezen. Volgens mij moet er dus ingezet worden op een goede informatiedoorstroming inzake de nieuwe maatregel.

 

In het kader van de automatische toekenning van rechten lijkt het mij bovendien goed dat de DG HAN alle personen van wie ze bijvoorbeeld minstens in het afgelopen jaar een aanvraag voor een integratietegemoetkoming hebben gekregen terwijl ze die niet konden behandelen omdat men net boven de grens zat, de melding stuurt dat zij een nieuwe aanvraag kunnen indienen omdat de grensbedragen nu zijn opgetrokken. Zo beperken we het risico dat mensen die recht hebben op een verhoogde uitkering daar geen gebruik van maken omdat zij bijvoorbeeld zes maanden geleden geweigerd zijn en niet weten dat er nu iets is veranderd.

 

Mevrouw Demir, ik vraag u dus om maatregelen te nemen om ten eerste de mensen globaal te informeren en ten tweede minstens diegenen die in het laatste jaar werden afgewezen zelf proactief aan te schrijven. U moet niet wachten tot zij zelf gaan handelen. Ik meen dat het bij de meesten van hen niet zal opkomen om een nieuwe aanvraag te doen. Wie vorige maand is afgewezen, zal er niet aan denken om nu een nieuwe aanvraag in te dienen. Dat is dus een bijzonder aandachtspunt dat ik u graag wil meegeven.

 

14.05  Karin Jiroflée (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik wil kort even ingaan op het voorstel dat tot doel heeft de zogenaamde prijs van de liefde wat betreft de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap verder weg te werken. Dit is uiteraard weer een stap in een heel goede richting, een stap vooruit. Ik ben het in grote mate eens met wat collega Delizée heeft gezegd en wij zullen dit dus net als de PS-fractie van ganser harte steunen.

 

Mevrouw Demir, u zult zich ons bezoek aan de diensten herinneren. Bij die gelegenheid en ook in het jaarverslag van de federale ombudsmannen merkten we dat de problemen waar gehandicapten in dit land mee kampen veel groter zijn dan deze prijs van de liefde. We denken dat er nog behoorlijk wat werk op de plank ligt.

 

Wat het juridische aspect betreft, is de prijs van de liefde slechts één obstakel. Collega Kitir heeft een aantal weken geleden al een schriftelijke vraag ingediend over het probleem van het wegvallen van de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap die een periode werken. Als zij na dat werken invalide of werkloos worden en de socialezekerheidsrechten die zij opbouwden op basis van hun arbeidsprestaties, moeten laten primeren op de IVT, verliezen zij hun integratietegemoetkoming wegens het zeer lage vrijgestelde bedrag voor de vervangingsinkomens.

 

Ook ikzelf heb over een aantal gelijklopende problematieken al een aantal schriftelijke vragen gesteld. Ik wil mevrouw Demir vragen om na het reces gezamenlijk alle problematieken, zowel inzake dienstverlening als wat de juridische kant betreft – er werden er hier een paar aangehaald – systematisch onder de loep te nemen om na te gaan wat er nog kan gebeuren. Zoals ik al zei, zullen wij in ieder geval dit voorstel met overtuiging goedkeuren.

 

14.06  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen): Monsieur le président, nous sommes effectivement face à un projet de loi et à une proposition de loi qui ont pour objectif d'améliorer les allocations pour les personnes handicapées, à la fois dans les volets "remplacement de revenu" et "intégration". Nous ne pourrons que soutenir ces deux textes, tout en regrettant qu'ils soient, d'une certaine manière, limités.

 

Nous le regrettons d'autant plus que, dans l'accord de gouvernement d'octobre 2014, figurait l'engagement de relever les différentes allocations au niveau du seuil de pauvreté et que ce n'est pas le cas ou pas encore. L'écart diminue mais ce n'est pas encore le cas.

 

Ce sont évidemment des choix budgétaires qui n'incombent pas qu'à la Secrétaire d'État chargée des matières relatives aux personnes handicapées; cela concerne tout le gouvernement. Mais, force est de constater que le gouvernement n'a pas fait le choix de relever l'ensemble des allocations, en particulier les allocations pour les personnes handicapées, à la hauteur minimale de ce seuil du risque de pauvreté.

 

Nous sommes dans la logique d'une avancée des petits pas, à laquelle il manque une approche plus globale, axée sur un objectif final, sur le sens de ces allocations, leur statut et leur intégration dans une vision globale des politiques permettant la participation sociale, l'intégration et l'inclusion de ces personnes. En effet, il faut tout de même le rappeler, nous avons effectivement ratifié, adopté et intégré dans nos obligations nationales le respect de la Convention des Nations Unies relative à l'inclusion.

 

L'inclusion exige qu'effectivement, les personnes ayant un handicap puissent participer à la vie de notre société de la même manière que les autres citoyens. Engagement lourd de conséquences, en effet, puisque ce sont des mesures qui frappent toutes les dimensions de notre vie sociale, quotidienne, culturelle, professionnelle et, évidemment, l'accès à des revenus décents.

 

En ce qui concerne l'allocation de remplacement de revenu, soit l'augmentation pour les personnes bénéficiant des allocations de la catégorie C, il importe effectivement de l'augmenter puisque, aujourd'hui, leurs revenus sont en général situés à 70 % du seuil de pauvreté. Mais vous l'augmentez à partir du 1er juillet et non à partir du 1er janvier comme cela aurait dû être le cas et aucun effet rétroactif n'est prévu à cet égard.

 

La raison que vous avez évoquée concernant l'impossibilité d'appliquer l'effet rétroactif est l'incapacité de l'administration de la DG Personnes handicapées à réexaminer les différents dossiers et d'identifier qui y a droit, pour quels montants, pour combien de mois, etc.

 

C'est catastrophique d'avoir pour seuls arguments ces excuses-là. Cette DG Personnes handicapées dysfonctionne depuis plusieurs années: elle est incapable de répondre correctement aux appels téléphoniques et de traiter correctement les dossiers. Vous avez pris toute une série de dispositions, vous avez permis l'engagement de personnel supplémentaire et vous vous engagez encore à en recruter davantage. Mais je dois avouer que la situation reste inacceptable à l'égard des personnes handicapées qui ont droit à des allocations et qui auraient droit à cette augmentation et à ce rattrapage depuis le 1er janvier.

 

Le pouvoir politique, le gouvernement, leur dit que cette situation est due à des restrictions trop importantes dans le personnel de la DG Personnes handicapées, réduit de  20 % au lieu des 10 programmés dans la rationalisation de la fonction publique. De plus, elle connaît depuis de longues années des problèmes de gouvernance interne. Ce sont là les raisons pour lesquelles les bénéficiaires ne perçoivent pas leur allocation de remplacement de revenu adaptée et augmentée depuis le 1er janvier. On risque d'être confrontés au même problème pour les personnes qui reçoivent des allocations d'intégration.

 

Monsieur Clarinval, il est vrai qu'en commission, je vous ai interrogé sur la formulation de l'article de votre proposition de loi notifiant qu'il y aura effet rétroactif et adaptation des allocations d'intégration pour les personnes qui ont un nouveau dossier ou au moment de la réactualisation automatique de leur dossier. Ma question tendait à savoir si les personnes dont le dossier ne sera réévalué que dans trois ans, devront attendre trois ans pour avoir accès à la correction du "prix de l'amour" tel que proposé dans votre proposition de loi.

 

C'est évidemment important. Je relève cela et je pose des questions à ce sujet parce que cela va demander du travail de la part des fonctionnaires de la DG Personnes handicapées, si on adopte l'effet rétroactif, ce que j'espère. J'espère qu'il sera applicable dès le 1er août pour toutes les personnes qui ont aujourd'hui une allocation d'intégration et qui, soit vivent en couple, soit sont isolées mais avec une famille à charge. Je voudrais être sûre que cet effet rétroactif se fera de manière automatique pour toutes les personnes dès le mois de juillet ou le mois d'août, pour une régularisation depuis le 1er juillet, et m'assurer que toutes ces personnes-là verront vraiment leur dossier traité dans l'immédiat.

 

Je rejoins aussi la proposition d'avertir de manière proactive les personnes qui avaient été refusées sur la base des anciens critères et qui, maintenant, pourront récupérer ce droit à l'allocation d'intégration. Là aussi, cela va demander de la part de l'administration qu'elle fasse une recherche, qu'elle relève les dossiers concernés. Je voudrais obtenir l'engagement que cela pourra se faire.

 

J'en viens plus spécifiquement au contenu de cette proposition de loi que nous allons aussi soutenir, même si ce n'est qu'une étape et que nous n'arrivons pas encore à l'automaticité et à l'individualisation pleine et entière de l'allocation d'intégration. Je voudrais profiter de cette intervention pour rappeler que l'allocation d'intégration doit être donnée à une personne quels que soient ses revenus propres (revenus professionnels, revenus de remplacement, revenus autres comme l'invalidité ou le chômage). Ces revenus ne doivent pas entrer en ligne de compte pour bénéficier de l'allocation d'intégration.

 

Il en va de même pour les revenus des personnes avec lesquelles elles vivent et qui ne doivent pas non plus être pris en compte. En effet, l'allocation d'intégration, c'est de l'argent que l'on donne à une personne qui, dans une situation donnée, souffre d'un handicap. Ce handicap lui impose des coûts supplémentaires pour vivre comme toute personne qui est dans la même situation, mais sans handicap. L'engagement pris par l'allocation d'intégration, c'est de lui permettre de vivre de la même manière que ses pairs sans handicap et ce, quel que soit son revenu. J'insiste vraiment pour que d'ici la fin de la législature, on supprime complètement ce "prix de l'amour". C'est un choix budgétaire qu'il faudra sans doute opérer mais le gouvernement a la possibilité de trouver les recettes nécessaires pour respecter cet engagement.

 

14.07  David Clarinval (MR): Monsieur le président, je souhaiterais répondre à l'interrogation de Mme Gerkens: il y a bien un effet rétroactif sur tous les dossiers qui sont en cours. Les personnes qui, aujourd'hui, remplissent les conditions pour recevoir une augmentation de leur allocation, vont la recevoir sur la base d'une réévaluation avec effet rétroactif au 1er juillet.

 

Par contre, il est vrai que ceux qui ont essuyé un refus par le passé doivent introduire une nouvelle demande. J'avais demandé à Mme la secrétaire d'État s'il était possible de détecter ces personnes et de les contacter. C'est une question technique dont j'ignore la réponse.

 

14.08  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen): Monsieur le président, je voudrais profiter de la présence de Mme la secrétaire d'État. Ces personnes auront ce droit à partir du 1er juillet, au terme de la réévaluation de leur dossier.

 

La formulation de l'article de la proposition de loi est ambiguë, et à mon avis, votre réponse, monsieur Clarinval, n'apporte pas la précision qui me manque. Tous les dossiers seront-ils réévalués cet été pour accorder cette avancée relative au "prix de l'amour" à toutes les personnes qui en bénéficient, ou bien y aura-t-il, à partir de juillet 2018, à chaque réévaluation du dossier d'une personne, adaptation de son allocation, sans tenir compte du "prix de l'amour"?

 

Ce n'est pas la même chose. C'est à partir de juillet, pour certaines personnes, cela sera fait en été 2018, alors que pour d'autres, cela sera peut-être fait en janvier 2019 ou bien en janvier 2020, au moment de la réévaluation automatique pluriannuelle de leur dossier. Telle est ma question.

 

Je pense que l'équité veut que, cet été, il y ait réévaluation de l'ensemble des dossiers pour que toutes les personnes qui bénéficient de ces allocations aient droit à cette étape d'amélioration de l'allocation d'intégration diminuant l'influence du "prix de l'amour".

 

14.09  Catherine Fonck (cdH): Madame la secrétaire d'État, chers collègues, nous voterons en faveur de ces deux textes.

 

Cela dit, j'aimerais apporter rapidement quelques commentaires. Madame la secrétaire d'État, une question très précise n'a été abordée ni ici ni en commission.

 

S'agissant d'abord du volet de l'augmentation du montant de l'allocation de remplacement de revenus, uniquement pour les personnes handicapées dont les revenus étaient les plus éloignés du seuil de pauvreté, reconnaissons que la version présentée par le gouvernement se caractérise par son minimalisme. En effet, elle laisse de côté certaines catégories de personnes porteuses de handicap et qui, pourtant, perçoivent des revenus particulièrement faibles. De plus, alors même que, voici un an, le gouvernement avait annoncé à grand fracas qu'il allait augmenter le montant de l'allocation de remplacement de revenus, nous nous rendons compte à présent que les intéressés ne pourront pas en bénéficier. J'ajoute que vous disposiez du budget au 1er janvier de cette année.

 

J'ignore ce qu'il adviendra du budget qui, en principe, était dédié à l'entrée en vigueur de la mesure au 1er janvier. Après les annonces du Comité de monitoring sur la réalité budgétaire en général et transversalement, je crains que le gouvernement ne remette cette partie du budget dans son Trésor. Cela signifierait que cette somme serait définitivement perdue pour les bénéficiaires. Rappelons que, de leur point de vue, ce ne sont pas des cacahuètes. En effet, au cours de cette année, l'augmentation visera en moyenne un montant de 240 euros. S'ils avaient perçu l'allocation pour l'année complète, le montant aurait atteint 480 euros.

 

Il s'agit donc d'une occasion doublement manquée. Tout d'abord, malgré vos grands effets d'annonce, la date d'entrée en vigueur est repoussée de six mois; et je trouve cela franchement inacceptable. Ensuite, seules certaines personnes handicapées seront concernées.

 

S'agissant ensuite du prix de l'amour, là aussi, vous avez reculé – comme toujours dans le dossier des personnes handicapées – au regard de la version initiale. Certains aspects pervers du prix de l'amour sont bien corrigés, mais pas le principe en lui-même.   

 

Le principe doit être qu'une personne qui cohabite avec un partenaire a toujours son handicap. Cette allocation est évidemment directement liée à son handicap. Il n'est pas acceptable de sanctionner financièrement les personnes. Vous n'allez pas au bout du processus, des étapes ultérieures seront donc nécessaires.

 

Les pièges à l'emploi et la pénalisation des personnes handicapées qui travaillent restent une injustice. Ce n'est pas non plus parce qu'on travaille que, tout d'un coup, on n'est plus porteur de handicap.

 

Madame la secrétaire d'État, je voudrais m'assurer que ces personnes ne se feront pas rattraper à cause du volet fiscal. Cette correction partielle du prix de l'amour a-t-elle des implications sur les personnes passant dans la tranche fiscale supérieure? Je voudrais que vous vous engagiez au nom du gouvernement à ce que cela n'arrive pas. On a vécu cela dans d'autres dossiers du gouvernement, par exemple en matière de pensions. Ici, ce serait reprendre d'une main ce que vous donnez de l'autre. Ce volet a-t-il été correctement analysé?

 

J'insiste enfin pour que les personnes concernées puissent bénéficier d'une communication rapide et simple. Je suggère que cela passe par le SPF Personnes handicapées. Les gens qui appellent pour se renseigner sur ce dispositif risquent de ne pas recevoir de réponse. Nous avons suffisamment déploré ce qui se passe, vous savez à quoi je fais allusion.

 

Deuxièmement, nous vous demandons de travailler avec les associations de terrain, qui ont généralement une accroche directe facilitée et qui sont souvent plus efficaces – il faut le reconnaître – que le SPF Personnes handicapées. En effet, même si je reconnais la valeur du travail de ce dernier, il n'est plus en mesure aujourd'hui de garantir un service de qualité comme nous serions en droit de l'attendre, essentiellement en raison des ressources humaines et de ce fameux logiciel qui pose problème.

 

14.10 Staatssecretaris Zuhal Demir: Mijnheer de voorzitter, namens mijzelf, en ik denk ook wel dat ik dat namens de regering mag doen, wil ik het voltallige Parlement bedanken voor de brede steun voor dit wetsontwerp. Het duidt aan dat er voor deze doelgroep zelfs meer moet gebeuren.

 

Algemeen heb ik hier en daar de vraag gehoord wat de visie van de staatssecretaris is en welke richting ik uit wil.

Ik ben een maand geleden namens de federale regering naar de Verenigde Naties geweest. Ik heb daar de algemene visie naar voren gebracht die ik ook een jaar geleden in het Parlement heb uiteengezet. Dat is namelijk dat alle maatregelen die ik voor deze doelgroep neem of probeer te nemen, de sociale emancipatie en de autonomie tot doel hebben. Ik denk bijvoorbeeld aan de integratietegemoetkoming, waarvoor het budget 12 miljoen euro bedraagt, en die wij voor alle categorieën zullen verhogen. Dat doe ik met het oog op autonoom en zelfstandig kunnen leven. De gehandicaptenuitkeringen verhoog ik eveneens met het oog op zelfstandig leven.

 

Dus alle maatregelen die ik op federaal niveau kan nemen – u weet immers dat het hier om een gedeelde bevoegdheid gaat en dat voor heel wat materies de deelstaten bevoegd zijn; behalve de uitkeringen, de integratietegemoetkomingen en de parkeerkaarten, die federale materies zijn, is de rest geregionaliseerd – neem ik met het oog op de inclusie en dus met het oog op autonoom zijn en zelfstandig leven.

 

Ik heb bijvoorbeeld in het kader van de begrotingsbesprekingen nu ook een voorstel op de regeringstafel gelegd. Mevrouw Fonck, ik hoop dat ik voor mijn voorstel een budget zal vinden. Ook dat voorstel kost immers geld. Het gaat over de prijs van de arbeid. Zo zijn er personen met een handicap die een uitkering krijgen, maar ook een tweetal dagen willen gaan werken, zonder onmiddellijk hun uitkering te verliezen. Dat kost natuurlijk geld. Wij hebben een en ander berekend en het zou om een extra budget van 20 miljoen euro gaan. Ik heb dienaangaande een voorstel op tafel gelegd. Ik hoop dat het wordt goedgekeurd. Ook dat voorstel heeft inclusie en zelfstandig leven tot doel.

 

Er zijn opmerkingen gemaakt over de verhoging van categorie C.

 

Voor alle duidelijkheid, wanneer ik zou rondlopen … (De heer Flahaux hoest fel.)

 

Gaat het, mijn beste vriend? Wilt u een beetje water? (De heer Flahaux verlaat het halfrond.)

 

De voorzitter: Gaat u verder met uw betoog, mevrouw de staatssecretaris.

 

14.11 Staatssecretaris Zuhal Demir: Mijnheer de voorzitter, ik ben een beetje bezorgd voor de heer Flahaux.

 

De voorzitter: Wij zijn dat inmiddels gewoon van de heer Flahaux. U nog niet maar wij wel.

 

14.12 Staatssecretaris Zuhal Demir: Inzake de gehandicaptenuitkering en de keuze voor categorie C heb ik altijd heel duidelijk gezegd dat, als het van mij alleen zou afhangen, ik de uitkeringen van de meest kwetsbaren in onze samenleving, en dat zijn de gehandicapten, omhoog zou trekken naar de Europese armoedegrens. In de politiek moet men echter altijd naar een compromis zoeken. Wij hebben dus een keuze moeten maken en hebben beslist dat het categorie C zou worden, zijnde personen met gezinslast. Uiteraard hebben wij in het verleden de uitkeringen van de andere categorieën ook al verhoogd. Nu is er specifiek gekozen voor deze categorie en dat heeft te maken met hoever betrokkenen verwijderd zijn van de armoederisicodrempel.

 

Dit gebeurde trouwens op basis van de interfederale armoedebarometer. Een koppel met twee kinderen heeft een inkomen van 67 % ten opzichte van de armoederisicodrempel, terwijl een alleenstaande van de categorie B een inkomen heeft van 75 % ten opzichte van de armoederisicodrempel. U merkt dus dat de categorie C het verst verwijderd is van de armoederisicodrempel. Om die reden hebben wij gekozen voor een inhaalbeweging voor categorie C met een verhoging van de uitkeringen.

 

Er zijn heel wat vragen gesteld over de IT, de integratietegemoetkoming, en over personen die in het verleden een negatieve beslissing hebben gekregen. Deze integratietegemoetkoming is trouwens onbelast, voor alle duidelijkheid. Zij die eerder een negatieve beslissing kregen, komen nu wel in aanmerking. De vraag is wat er met die personen zal gebeuren. Ook deze bezorgdheid heb ik samen met mijn kabinet en DG HAN aangepakt. De communicatie zal proactief verlopen via de organisaties, het middenveld, die trouwens nu al allerlei andere formaliteiten vervullen voor deze doelgroep.

 

Wij zullen vanuit de DG HAN proactief communiceren via de organisaties en het middenveld om deze personen erop te wijzen dat zij, ondanks een negatieve beslissing in het verleden, door een wetswijziging wel degelijk in aanmerking kunnen komen.

 

Er werd een vraag gesteld over de vertragingen bij de dienst, omtrent het informaticasysteem en de dienstverlening. Die bezorgdheid delen wij allemaal. Enkele maanden geleden heb ik in de commissie uiteengezet welke beslissingen ik sinds mijn aantreden heb genomen. Deze beslissingen volstaan nog niet. Daarom hebben wij vanuit het kabinet zelf nog een actieplan opgesteld en dat is nu bij de DG HAN ruim een maand in werking. Op die maand tijd merken wij dat toch al een achterstand van zowat vijfhonderd dossiers is weggewerkt. Er vindt dus een inhaalbeweging plaats. Ik ga ook in op de vraag van verschillende collega's, die in september een algemeen overzicht wensen te krijgen inzake de achterstand, de behandeling van telefonische oproepen en de aanpassingen van verschillende dossiers. Momenteel, dankzij de operationele ingrepen, zie ik alvast een goede verbetering.

 

Vanuit de vakbonden, meer bepaald door het ACOD, werd gevraagd om extra personeel aan te werven. U moet weten dat er bij de DG HAN te veel bespaard werd op personeel. De algemene besparingsrichtlijn bedroeg 10 %, maar ik heb vastgesteld dat de besparing in die dienst 20 % bedroeg. Om die reden heb ik vorig jaar een aanvraag ingediend om 38 personen extra aan te werven. Deze personen blijven in dienst; ik heb daar opnieuw middelen voor gevraagd. Naast die 38 personeelsleden zullen er nog 22 personen extra worden aangeworven. Dat is volgens mij ook wel nodig in die dienst, gelet op het stijgend aantal aanvragen. Omdat er meer aanvragen ingediend worden, heb ik dus gevraagd om 22 personeelsleden extra aan te werven.

 

U weet dat wij het informaticaprogramma Tetra terug in gebruik hebben genomen, omdat het product van Capgemini helemaal niet werkte. Ik hoop dat wij daaromtrent binnenkort het verslag krijgen van de experts die onderzoeken waar de fout ligt. In de commissievergaderingen heb ik ook meegedeeld dat de beslissing om Tetra opnieuw te gebruiken, voor 2018 en 2019 geldt.

 

De vraag is wat er daarna zal gebeuren, in 2020, 2021. Tetra vraagt zich ook af of er al dan niet een verlenging komt. Ik heb nu een meervraag ingediend bij de regering. Ook al is het na 2019 misschien niet meer mijn verantwoordelijkheid, ik zou toch wel willen voor mijn opvolger dat er budget is vrijgemaakt en dat er maatregelen zijn genomen voor het ICT-systeem na 2020.

 

Dan was er een vraag over de beslissing. In het zomerakkoord werd overeengekomen om 100 miljoen euro vrij te maken. Ik besef ook dat het te lang geduurd heeft alvorens de regering tot een akkoord kwam over wie wat krijgt, met als gevolg dat de beslissing met betrekking tot het bedrag van 40 euro per maand pas op 1 juli in werking is getreden. Ik had ook veel liever gehad dat het op 1 januari was ingegaan, dat spreekt voor zich. Iedereen hier aanwezig weet ongetwijfeld dat er daarmee geen kwade wil gemoeid is. Als het van mij afhing, kon het vanaf 1 januari, maar praktisch was dat onmogelijk.

 

Er werd gevraagd wat er zal gebeuren met de overige 40 miljoen euro. Zoals ik daarnet al zei — daarvoor is een recurrent bedrag nodig — de discriminatie wegwerken ten aanzien van werkende mensen met een handicap. Nu worden zij inderdaad gediscrimineerd, want zodra zij gaan werken lijden zij verlies. Om hen aan het werk te houden, heb ik echter extra geld nodig en daarvoor heb ik een meervraag ingediend. Dat is uiteraard niet alleen voor 2018, maar ook voor 2019, 2020, 2021 en de volgende jaren. Ik hoop dat ik snel groen licht krijg, om ook dat probleem te verhelpen dat eveneens te maken heeft met zelfstandig leven, met autonomie, met sociale inclusie enzovoort.

 

14.13  Jean-Marc Delizée (PS): Madame la secrétaire d'État, je vous remercie pour vos explications. Au-delà des commentaires que je ne vais pas répéter, l'enjeu essentiel consiste en la simplification du système et au fait de parvenir à l'automaticité des droits. C'est la question qui a été posée tout à l'heure par M. Clarinval. Je crois que c'est le véritable challenge. Comme je le disais tout à l'heure, si on pouvait simplifier cette loi rapiécée, on atteindrait plus facilement les droits automatiques.

 

En effet, cette loi est compliquée à mettre en oeuvre tant pour le personnel qu'au niveau des applications informatiques. On en demande toujours plus. Chaque fois que l'on apporte une modification ici, on demande inévitablement de nouvelles applications. Ce sera du travail supplémentaire, alors que se pose déjà tout ce problème de volume de travail, de problèmes informatiques et autres.

 

Par rapport à l'équité pour les demandeurs, celles et ceux qui bénéficient aujourd'hui d'une allocation d'intégration, pour le prix de l'amour, la nouvelle allocation pourrait facilement être recalculée. Par contre, pour celles et ceux qui ont eu un refus dans le passé, l'équité voudrait, comme l'a dit Mme Gerkens, qu'à un moment donné, tous les dossiers soient revus pour qu'à la même date, ils bénéficient du même droit, ce qui ne semble malheureusement pas être le cas. Comme les révisions automatiques se font après un certain délai, cela veut dire que les bénéficiaires connaîtront les effets de la nouvelle mesure dans plusieurs mois pour les uns ou dans très longtemps pour les autres. Cela ne me semble pas équitable. C'est ma première remarque.

 

Enfin, ces deux mesures sont positives. On doit s'en réjouir et nous les voterons, mais nous devons garder beaucoup d'humilité, les uns et les autres, parce que le défi général de la suppression de l'exclusion et de la pauvreté chez les personnes en situation de handicap est loin d'être relevé. Il reste des situations très dures dans les familles et pour les personnes concernées. Cela doit demeurer une priorité dans les temps à venir. J'espère qu'il en sera ainsi.

 

14.14  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen): Madame la secrétaire d'État, je vous remercie pour ces informations complémentaires que vous nous donnez. Vous exprimez la volonté d'améliorer la situation et je vous rejoins sur la nécessité d'une complicité avec les autres membres du gouvernement pour parvenir à atteindre les objectifs finaux et pour aboutir, au minimum, à des montants équivalant au seuil de pauvreté pour l'ensemble des bénéficiaires de revenus de remplacement.

 

Je profite de la séance plénière pour en appeler à cette solidarité. Il est, en effet, inacceptable que, dans un pays comme le nôtre - doté d'autant de richesses -, de nombreuses personnes vivent avec des revenus si faibles, en plus d'endurer des difficultés découlant de leur handicap.

 

S'agissant de l'allocation d'intégration, j'en reviens à ma question. Une démarche proactive de l'administration et des associations doit être entreprise pour que des personnes dont le dossier a été refusé puissent le réintroduire. C'est très bien. J'estime que les communes et les CPAS doivent aussi s'impliquer dans cette initiative, puisque c'est à travers ces institutions que les demandes s'expriment en général. Cela dit, le dossier des bénéficiaires actuels d'une allocation d'intégration, qui pourront théoriquement jouir de cette augmentation, sera-t-il recalculé dans un délai de trois mois maximum ou bien la correction sera-t-elle apportée seulement au moment de la révision pluriannuelle  automatique du dossier? Cette question est essentielle. Si quelqu'un sait qu'il a droit à une augmentation de 40 euros par mois depuis le 1er janvier de cette année, mais qu'il n'en bénéficiera qu'en avril 2019 ou 2020, c'est évidemment inacceptable. J'aimerais donc que vous me répondiez précisément à ce sujet.

 

14.15  Catherine Fonck (cdH): Madame la secrétaire d'État, j'énoncerai un premier commentaire. Au début de votre intervention, vous avez lourdement insisté sur le choix que vous aviez dû faire pour proposer certaines catégories de personnes porteuses de handicap, au motif qu'aucun compromis n'avait pu être trouvé au sein du gouvernement. Je dois en conclure qu'au moins un des partis y siégeant a empêché une avancée qui semble pourtant évidente à l'Assemblée. Je le regrette.

 

Ensuite, je vous avais interrogée sur l'impact fiscal. Je veux bien le faire une fois encore ou alors poser une question à M. Clarinval.

 

14.16  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Ah oui?

 

14.17  Catherine Fonck (cdH): Qu'y a-t-il, Jean-Marc?

 

14.18  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Non, je parlais de Georges, qui disait la même chose.

 

14.19  Catherine Fonck (cdH): Georges?

 

Le président: Veuillez poursuivre, madame Fonck.

 

14.20  Catherine Fonck (cdH): Jean-Marc, quelque chose t'ennuie dans ce que j'ai dit?

 

14.21  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Non, pas du tout!

 

Le président: Mais non, madame Fonck, poursuivez!

 

14.22  Catherine Fonck (cdH): Sur le volet fiscal, madame Demir, je vous ai posé la question mais vous ne vous êtes pas engagée. Peut-être dois-je le faire avec M. Clarinval ou avec le ministre du Budget?

 

En levant les effets partiels du prix de l'amour, les personnes concernées vont gagner des revenus un peu plus importants. Un des risques, c'est que, si elles passent dans la tranche fiscale supérieure, elles soient pénalisées et qu'elles gagnent moins que ce qu'elles gagnaient sans ce volet correctif du prix de l'amour. La grande question est de savoir s'il y a des garanties en la matière et s'il faut que le gouvernement touche à la fiscalité, comme il faut parfois le faire. Avez-vous la garantie qu'il n'y aura pas cet écueil? Si ce n'est pas le cas, prenez-vous l'engagement de l'examiner extrêmement rapidement? Il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans la situation qu'on a connue voici quelques mois dans un autre dossier, celui sur les pensions, où, in fine, on reprenait d'un côté ce qu'on avait donné de l'autre. Ce serait évidemment tout à fait inacceptable.

 

14.23 Staatssecretaris Zuhal Demir: Mijnheer Delizée, het is inderdaad heel complexe wetgeving, vandaar ook dat het werk van DG HAN moeilijk is. Ik probeer nu ook met mijn ontwerp, als het wordt goedgekeurd door het Parlement, te zorgen voor een vereenvoudiging van de schalen gelet op de prijs van de arbeid. Dat is nodig, maar eigenlijk zouden wij de hele wet – dit is in de commissie ook gezegd – eens moeten updaten.

 

Mevrouw Gerkens, wij zullen breed communiceren via de ziekenfondsen en de gemeenten, zodat iedereen die er recht op heeft, dat ook weet en zijn aanvraag kan indienen, waarna die kan worden behandeld.

 

Mevrouw Fonck, ik zal uw punt meenemen, want het kan niet de bedoeling zijn dat wij met de ene hand geven en met de andere hand weer afnemen. Dat probleem is in het verleden al opgedoken in een ander dossier, dus ik zal het meenemen naar de collega's die bevoegd zijn op fiscaal vlak, en hun duidelijk maken dat dat niet de bedoeling kan zijn.

 

Ten slotte zou ik een woord van dank tot de ambtenaren van DG HAN willen richten. Zij hebben het afgelopen jaar heel veel kritiek gekregen. Overal waren zij kop van jut voor de vertragingen, de zaken die niet werkten, de telefoons die niet werden opgenomen. Zij stonden onder enorme druk, terwijl zij toch het echt goed bedoelen en hard hun best doen. Dus ik zou dan ook aan u allen willen vragen om toch een klein beetje begripvol te zijn.

 

Stap voor stap gaan wij de goede richting uit en ik heb vertrouwen erin dat onze ambtenaren succesvol zullen zijn. Dankzij de extra personeelsleden – 66 in totaal, als wij de 28 extra medewerkers erbij tellen – kunnen zij weer wat op adem komen. Ik heb er een goed oog op, ook wat de operationalisering van de verschillende dossiers betreft. Daarom bedank ik bij deze namens alle collega’s hartelijk de ambtenaren van DG HAN, die het afgelopen jaar onder zo'n grote druk hebben gestaan.

 

14.24  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen): Madame la ministre, je reviens sur ma question. À quel moment y aura-t-il régularisation de l'allocation d'intégration pour les personnes qui en bénéficient aujourd'hui? La régularisation sera-t-elle effective maintenant pour tout le monde ou certains devront-ils attendre la régularisation pluriannuelle automatique? Ce n'est pas clair à la lecture de l'article de la proposition de loi.

 

14.25 Staatssecretaris Zuhal Demir: Op de vraag over het hoe en wat kan ik niet antwoorden, omdat het een vraag over het operationele aspect betreft en ik sta zelf niet achter de loketten. Mijn excuses daarvoor. De wet zegt heel duidelijk dat de persoon zelf een aanvraag zal moeten indienen. DG HAN zal via het middenveld communiceren dat de betrokkenen een aanvraag kunnen doen.

 

14.26  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen): Je suppose que la réponse de M. Clarinval visait aussi à dire que les personnes qui devront réintroduire une demande sont celles à qui le droit à l'allocation d'intégration avait été refusé.

 

En l'occurrence, je vous parle de celles qui, aujourd'hui, bénéficient d'une allocation d'intégration d'un montant X parce qu'elles avaient tel ou tel revenu ou parce que leur conjoint avait tel ou tel revenu. Ces personnes-là, aujourd'hui, ont droit à plus grâce à la proposition de loi.

 

Le sens de ma question à l'adresse de M. Clarinval était de vérifier auprès de l'administration et dans le texte de la proposition de loi car dans ledit texte, il est précisé que cette correction du montant liée aux nouvelles dispositions et aux nouveaux modes de calcul se ferait pour ceux dont la demande est nouvelle et ensuite qu'elle se ferait pour les autres, au moment de l'évaluation pluriannuelle automatique. Cela signifie donc que des personnes n'auront droit à ce supplément que dans X mois ou X années.

 

Manifestement, vous ne pouvez me répondre maintenant. Mais j'attire votre attention sur le fait que tout doit être mis en place pour que ces personnes y aient accès maintenant. Ma question est liée à la manière dont l'article de la proposition de loi est rédigé pour laisser ces questions subsister.

 

Je dirai un dernier mot au sujet du personnel de la DG Personnes handicapées. Je vous rejoins tout à fait et il me semble que dans mes interventions, j'ai chaque fois relevé le fait que ces travailleurs étaient soumis à des pressions et à un stress insupportables, qu'il y a eu erreur dans le choix du logiciel et que l'on n'a pas fait confiance à ce personnel pour le choix du logiciel. Il y a eu des interventions pour favoriser tel ou tel logiciel et il est important de trouver les responsabilités relatives à ces choix. Le mode de gouvernance et de direction du service n'a pas été à la hauteur et il y a eu des restrictions excessives du nombre de travailleurs de cette administration.

 

Je vous rejoins dans la nécessité de soutenir ces travailleurs qui tentent de rattraper le coup.

 

14.27  David Clarinval (MR): Cette question avait été clairement évoquée lors des débats en commission. J'ai interrogé les services et on m'a répondu que pour ceux qui bénéficient déjà d'une allocation aujourd'hui, quelle que soit la période de réévaluation de leur dossier, il y aurait une réévaluation actuelle. Par contre, ceux qui ont essuyé un refus doivent réintroduire une demande. C'est ce que j'ai compris. Je ne suis pas opérationnel mais on avait l'air d'être rassurant sur la réponse. Je ne suis pas sûr à 100 %.

 

14.28 Staatssecretaris Zuhal Demir: Ik ben het eens met de verklaring van de heer Clarinval. Mevrouw Gerkens, ik zal uw bezorgdheid meenemen naar DG HAN.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen van het wetsontwerp nr. 3200 aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3200/4)

Nous passons à la discussion des articles du projet de loi portant le n° 3200. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3200/4)

 

Het opschrift in het Frans werd door de commissie gewijzigd in “projet de loi portant modifiant la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées en ce qui concerne le montant de l’allocation de remplacement de revenus".

L’intitulé en français a été modifié par la commission en “projet de loi modifiant la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées en ce qui concerne le montant de l’allocation de remplacement de revenus".

 

Het wetsontwerp telt 3 artikelen.

Le projet de loi compte 3 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 3 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 3 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen van het wetsvoorstel nr. 357 aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (357/7)

Nous passons à la discussion des articles de la proposition de loi portant le n° 357. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (357/7)

 

Het opschrift werd door de commissie gewijzigd in “wetsvoorstel tot inperking van de gevolgen van de 'prijs van de liefde'".

L’intitulé a été modifié par la commission en “proposition de loi visant à réduire les effets du 'prix de l’amour'".

 

Het wetsvoorstel telt 4 artikelen.

La proposition de loi compte 4 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 4 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 4 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

15 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, wat de opleiding betreft (2396/1-4)

15 Proposition de loi modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de la nouvelle loi communale, en ce qui concerne la formation (2396/1-4)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Koenraad Degroote.

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Mme Ben Hamou, rapporteur, se réfère à son rapport écrit.

 

15.01  Koenraad Degroote (N-VA): Mijnheer de voorzitter, beste collega's, ik zal heel kort zijn. De gemeenschapswachten bestaan in ons land sinds 2007. In 2014 werden de bevoegdheden gevoelig uitgebreid. Ondertussen zijn er zo een 1500 gemeenschapswachten actief in het land. Sedert 2014 was ook voorzien dat zij een opleiding moesten volgen en een examen moesten afleggen. Maar heel eigenaardig was het niet nodig dat men slaagde voor dat examen. Dat was onlogisch.

 

Verschillende scholen voor bestuursrecht en instanties zoals VVSG en dergelijke meer drongen er op aan om aan die functie en het examen meer geloofwaardigheid en waarde te hechten door te bepalen dat men moet slagen voor het examen. In het wetsvoorstel is ook voorzien in herkansingsmogelijkheden voor degenen die niet slagen.

 

Daarmee werd een onlogische situatie uit het verleden rechtgezet. Ik dank u.

 

15.02  Nawal Ben Hamou (PS): Monsieur le président, chers collègues, juste un mot pour expliquer l'abstention de mon groupe. Cette proposition de loi est la deuxième modification substantielle touchant les gardiens de la paix en quelques semaines à peine.

 

Nous pouvons entendre qu'une réflexion soit menée autour de ces agents. Mais il convient alors que cette réflexion se fasse aussi avec les travailleurs concernés. Or, ni ce projet, ni les modifications précédentes n'ont fait l'objet d'une concertation sociale avec les représentants des principaux intéressés.

 

Sur le fond, nous aurions pu discuter du caractère pertinent ou non de la proposition, mais le faire comme le fait la majorité en s'assurant que les organisations de travailleurs ne soient pas impliquées dans les discussions, qu'aucun avis sur les implications générales quant au statut de ces gardiens de la paix ne soit demandé aux différents organes, c'est une manière de travailler qui n'est respectueuse ni des gardiens de la paix ni des communes qui auront à mettre la mesure en œuvre, ni même des parlementaires.

 

C'est la raison pour laquelle, monsieur le président, nous ne soutenons pas ce texte.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2396/4)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2396/4)

 

Het opschrift werd door de commissie gewijzigd in “wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet, wat de opleiding betreft".

L’intitulé a été modifié par la commission en “proposition de loi modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale, en ce qui concerne la formation".

 

Het wetsvoorstel telt 4 artikelen.

La proposition de loi compte 4 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 4 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 4 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

16 Wetsvoorstel tot wijziging van de op 16 maart 1968 gecoördineerde wet betreffende de politie over het wegverkeer wat de verbeurdverklaring en immobilisering van voertuigen betreft (1820/1-6)

16 Proposition de loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne la confiscation et l'immobilisation des véhicules (1820/1-6)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Jef Van den Bergh, Franky Demon.

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Le rapporteur, M. Cheron, se réfère au rapport écrit.

 

16.01  Jef Van den Bergh (CD&V): Mijnheer de voorzitter, collega's, ik kan bevestigen dat er een heel goed verslag ter beschikking is, dat u allemaal rustig kunt nalezen.

 

Wij behandelen nu een ander thema, verkeersveiligheid. Verkeersveiligheid blijft hoog op de agenda staan. Met dit voorstel focussen wij op een groep hardleerse verkeerscriminelen die goed de regels kennen, die herhaaldelijk voor politierechters verschijnen en die zich verdiepen in de wetgeving om bepaalde straffen te ontlopen. Een truc die gebruikt wordt, is bijvoorbeeld: het voertuig waarmee de overtreding wordt begaan, bewust inschrijven op andermans naam, bijvoorbeeld die van de echtgenote of de moeder, of op naam van een of ander bedrijf.

 

In het jongste wetsontwerp inzake verkeersveiligheid dat hier in de plenaire vergadering werd goedgekeurd in maart, werd de kentekenaansprakelijkheid al ingevoerd, ook voor natuurlijke personen. Op die manier werd opnieuw een belangrijke stap ondernomen om de straffeloosheid van bestuurders tegen te gaan.

 

Maar het gaat niet enkel om het ontlopen van boetes. In onze verkeerswetgeving is ook voorzien in een straf in de vorm van de inbeslagname van een voertuig, de immobilisering of de verbeurdverklaring van een voertuig. Deze mogelijke straf kon echter nauwelijks worden toegepast door de politierechters door de voorwaarden van de wetgeving. Zo'n verbeurdverklaring was bijvoorbeeld enkel mogelijk indien het voertuig waarmee de feiten werden begaan effectief op naam van de overtreder stond op het moment van de veroordeling. Daar knelde net het schoentje. Vaak werden die voertuigen snel op iemands anders naam ingeschreven, of werden zij verkocht tussen de overtreding en de veroordeling.

 

Om hier iets aan te doen, hebben wij heel lang gezocht naar de beste oplossing. Een logische stap zou zijn de eigendomsvereiste te schrappen. Dit is natuurlijk niet zo evident, zeker als de derde partij, van wie het voertuig nu is, helemaal niets met de zaak te maken heeft.

 

Na verschillende debatten en hoorzittingen in de commissie voor de Infrastructuur zijn wij tot een voorstel gekomen dat zo werd geamendeerd dat de rechter een immobilisering of een verbeurdverklaring kan uitspreken voor een voertuig waarvan de eigenaar niet de overtreder is maar bewust of systematisch dat voertuig uitleent aan een bestuurder waarvan hij weet dat die geen rijbewijs heeft, een rijverbod heeft, rijdt onder invloed van drugs of alcohol, enzovoort.

 

In die omstandigheden begaat immers ook de eigenaar van het voertuig een verkeersovertreding. Het is verboden daaraan mee te werken. Vandaar dat we op die manier een belangrijke rol toebedelen aan het openbaar ministerie. Dit laatste zal de rol krijgen om te onderzoeken of de eigenaar al dan niet te goeder trouw handelde. De eigenaar riskeert enkel een verbeurdverklaring indien effectief bewezen kan worden dat hij ervan op de hoogte was dat de bestuurder de regels systematisch aan zijn laars lapte.

 

Een ander element dat als probleem uit de hoorzitting naar boven kwam, was dat de voorwaarde om een rijverbod van zes maanden te hebben voor een verbeurdverklaring, ruim hoog lag en dit beter naar drie maanden zou worden gebracht. Ook dat aspect nemen we mee in het voorliggende wetsvoorstel.

 

Uiteindelijk hebben we het wetsvoorstel nog geamendeerd met enkele artikelen ter verbetering van de wegverkeerswet zoals hier in maart goedgekeurd. Er zaten enkele onduidelijkheden in. Ik verwijs bijvoorbeeld naar artikel 4 waarin een aantal verduidelijkingen wordt aangebracht met betrekking tot de termijnen bij het bevel tot betalen. Ik verwijs naar de artikelen 6 en 7 waarin de procedure wordt bepaald voor de bepaling van de kentekenaansprakelijkheid, iets wat in het wetsontwerp niet was meegenomen. Belangrijk ook is dat de herhalingstermijn voor de bestraffing van recidive wordt verduidelijkt. U herinnert zich misschien dat er een aantal weken geleden wat te doen was: een aantal advocaten had een achterpoortje gevonden in de recidiveregeling, omdat er werd gerekend van veroordeling tot veroordeling. Slimme advocaten kunnen die veroordelingen natuurlijk een tijd voor zich uit schuiven, maar daar hebben we een antwoord op gevonden in artikel 2 van het voorliggende wetsvoorstel.

 

Dit wetsvoorstel kent een lange geschiedenis, voor en achter de schermen. Het was technisch niet altijd heel gemakkelijk, maar we zijn tot een goed compromis gekomen, met dank aan de collega's om daaraan mee te werken. We hebben een goede balans gevonden tussen het eigendomsrecht, waar we niet te hard aan willen raken, en een goede aanpak van verkeerscriminelen op onze wegen. Een goede, gepaste aanpak daarvan is heel belangrijk. We kennen de verhalen van mensen die herhaaldelijk een rijverbod opgelegd kregen en die bleven rijden, van wie het rijbewijs werd ingetrokken terwijl ze dat zelfs niet hadden. Voor dergelijke bestuurders kunnen we niet streng genoeg zijn. Met dit wetsvoorstel geven we de politierechters opnieuw een goed instrument in handen, namelijk hen raken in hun mobiliteit door eventueel de wagen verbeurd te verklaren.

 

16.02  Daphné Dumery (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, collega's, iedereen zal het ermee eens zijn dat we op het vlak van verkeersveiligheid in ons land nog een tandje mogen bijsteken, al hebben verschillende ministers hun verantwoordelijkheid genomen. Zo wordt er op Vlaams niveau heel veel geïnvesteerd in weginfrastructuur. Kruispunten worden conflictvrij gemaakt en zwarte kruispunten worden versneld aangepakt, terwijl ook minder populaire maatregelen worden genomen. Zo werd de maximumsnelheid op gewestwegen teruggebracht naar 70 en werd de rijopleiding hervormd. Toch blijven de ongevallenstatistieken zeer hoog.

 

We hebben ons doel, een daling van het aantal verkeersdoden, nog lang niet bereikt. Sommige bestuurders blijven de weg onveilig maken, omdat ze het vertikken te leren uit hun fouten. Ze blijven rijden zonder rijbewijs of onder invloed. Een recent fenomeen is dat van de trouwstoeten. Daardoor ontstaan ronduit gevaarlijke verkeerssituaties, omdat de chauffeurs alle rijvakken op een snelweg blokkeren. We moeten daartegen kunnen optreden.

 

Een harde kern van verkeerscriminelen blijft met het gevoel zitten dat ze de dans te gemakkelijk kunnen ontspringen, bijvoorbeeld omdat ze steevast rondrijden met de wagen van iemand anders. Daar kan de federale wetgever wel iets aan doen. Sinds 2016 is hier in de Kamer een meerderheidsresolutie inzake de aanpak van vluchtmisdrijven gestemd. Daarin werd de regering gevraagd om werk te maken van een aantal kleinere concrete maatregelen waarmee de pakkans verhoogd wordt. Intussen hebben wij de oprichting van een databank van rijbewijzen en de invoering van het alcoholslot goedgekeurd.

 

Een andere manier om de toenemende verkeerscriminaliteit degelijk aan te pakken, is de uitbreiding van de immobilisering en de verbeurdverklaring, wat met de tekst die ter stemming ligt, wordt voorgesteld. Bij immobilisering wordt het gebruik van het voertuig tijdelijk verhinderd, bijvoorbeeld door het gebruik van een wielklem. Bij verbeurdverklaring verliest de bestuurder het eigendomsrecht van het voertuig waarmee hij het misdrijf heeft gepleegd.

 

Het voorliggende wetsvoorstel voorziet in de uitbreiding van die twee maatregelen. Wij hebben er heel lang over gepraat en heel lang naar oplossingen gezocht, omdat onze fractie zich niet kon vinden in het initiële voorstel om de eigendomsvereiste volledig op te heffen. Wij zijn samen met de andere fracties uiteindelijk tot een compromis gekomen, waarbij eigenaars die te goeder trouw hun wagen ter beschikking hebben gesteld, niet het slachtoffer worden van wat de dader heeft uitgespookt, terwijl wij de personen kunnen treffen die te kwader trouw zijn en wetens en willens hun wagen ter beschikking stellen van iemand die niet mag rijden.

 

Een eigenaar die op de hoogte is van het feit dat de bestuurder geen geldig rijbewijs kan voorleggen of die weet dat de bestuurder onder invloed is, kon al een verkeersboete worden opgelegd, maar de politierechter kon de wagen zelf niet in beslag nemen. Het is nu aan het openbaar ministerie om te onderzoeken of de eigenaar van het voertuig te goeder trouw of te kwader trouw was. Het heeft dan nog altijd de vrijheid al dan niet tot dagvaarding over te gaan. Met andere woorden, het openbaar ministerie krijgt hierin een belangrijke rol.

 

Voorts zal de verbeurdverklaring voortaan ook mogelijk zijn, zoals de heer Jef Van den Bergh al heeft aangegeven, bij een verval van het recht tot sturen van drie maanden in plaats van zes maanden.

 

De politierechters zullen dus meer middelen krijgen in verband met de verbeurdverklaring en de immobilisering. Zij krijgen bij het arsenaal om hardleerse verkeersovertreders aan te pakken, waarover zij nu al beschikken, nog meer mogelijkheden.

 

Wij hopen natuurlijk dat zij die in alle wijsheid zullen gebruiken. Wij hebben daar vertrouwen in. Het is niet in elk geval dat zij de verbeurdverklaring moeten uitspreken, maar wel in de gevallen waarvoor het nodig is.

 

Ten slotte werd de tekst in commissie geamendeerd om enkele technische reparaties op te nemen in de wet tot verbetering van de verkeersveiligheid. De belangrijkste betroffen de verjaringsregels voor gekruiste recidive. Met de voorgestelde tekst lossen wij het probleem op waarbij tot nu toe een specifieke zware overtreding tot vrijspraak leidde, omdat de verjaring niet goed was geregeld.

 

De N-VA-fractie is dan ook erg verheugd met de voorliggende tekst. Ik wil de leden bedanken voor de heel constructieve samenwerking bij de behandeling van het voorstel in commissie. Wij zullen het derhalve ook volmondig steunen.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1820/6)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1820/6)

 

Het wetsvoorstel telt 7 artikelen.

La proposition de loi compte 7 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 7 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 7 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

17 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat de invoering van de schoolstraat betreft (2161/1-5)

17 Proposition de loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique en ce qui concerne la création de la rue scolaire (2161/1-5)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Daphné Dumery, Jef Van den Bergh.

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Mevrouw Inez De Coninck, rapporteur, verwijst naar het schriftelijk verslag.

 

Ik geef het woord aan mevrouw Dumery.

 

17.01  Daphné Dumery (N-VA): Mijnheer de voorzitter, collega's, ik zal mijn uiteenzetting van op mijn bank doen.

 

De schoolstraat wordt vandaag al toegepast in heel wat steden en gemeenten. De schoolstraat heeft echter geen wettelijke basis en net dit wordt met het voorliggende wetsvoorstel beoogd.

 

Heel wat scholen liggen aan drukke…

 

17.02  Laurent Devin (PS): (sans micro).

 

De voorzitter: Het rapport is van de hand van mevrouw De Coninck.

 

17.03  Laurent Devin (PS): Dans ce cas, les documents de la Chambre comportent des erreurs. En effet, je lis: "Laurent Devin", que je connais personnellement, et "Mme Inez De Coninck", que nous côtoyons ici au Parlement.

 

Le président: Parlons-nous du document 2161/004?

 

17.04  Laurent Devin (PS): Monsieur le président, de 1 à 5. C'est bien cela. Il n'y a pas de souci.

 

Le président: Nous prenons acte et nous vérifierons.

 

17.05  Daphné Dumery (N-VA): Mijnheer de voorzitter, de reden waarom wij vandaag een wetsvoorstel tot invoering van de schoolstraat voorleggen, is dat de verkeersveiligheid aan de schoolpoort een bezorgdheid is van heel wat steden en gemeenten. Zoals de speelstraat bestaat, moeten wij ook een schoolstraat hebben, waarbij de straat wordt afgesloten op de uren waarop de schoolpoort opent en sluit. Dat zorgt ervoor dat fietsers en voetgangers voorrang hebben en dat enkel bewoners van de schoolstraat, dringende hulpverleners en al wie een vergunning krijgt van de gemeente, toegang hebben met de auto. Het betreft dus een kleine technische aanpassing waarmee de schoolstraat in de verkeerswetgeving wordt ingeschreven.

 

17.06  Jef Van den Bergh (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ik sluit mij aan bij collega Dumery, die het voorstel al perfect heeft uitgelegd. De schoolstraat werd voor het eerst gelanceerd in de stad Gent, in 2012 al, en vele andere gemeenten zijn ondertussen gevolgd. Ook de Vlaamse minister van Onderwijs heeft ondertussen de campagne "Paraat voor de schoolstraat" gelanceerd, om maar aan te geven dat meer en meer lokale besturen en scholen willen inzetten op een schoolstraat. Wij komen dus net op tijd met een duidelijk wettelijk kader hiervoor, zodat wij die positieve trend met heel wat voordelen voor de schoolomgevingen vormgeven door de voorliggende aanpassing van de Wegcode. Ik dank iedereen voor de samenwerking.

 

17.07  Marcel Cheron (Ecolo-Groen): Monsieur le président, tout d'abord mon groupe Ecolo-Groen soutient la proposition. En effet, ce principe de rue scolaire est une excellente évolution. M. Van den Bergh a rappelé que l'initiative première vient de l'excellente Ville de Gand, en pleine période de fêtes et où oeuvre une excellente majorité, avec des membres de Groen particulièrement dynamiques.

 

À la suite de leur expérience, nous avons déposé un amendement, car une partie du texte n'est pas explicite, à savoir la question des barrières, fixes ou mobiles. Une ambiguïté est présente dans le texte. Nous avons déposé un amendement sur la base de l'expérience gantoise pour éviter ce flou, qui n'enlève rien à la qualité générale du texte en harmonie avec l'évolution du code de la route, dont nous attendons les principaux développements dans quelques mois. Nous espérons que d'autres dispositions en accord avec le projet de rue scolaire agrémentent une évolution positive du Code de la route, en faisant plus de place aux modes doux de déplacement, les piétons, les cyclistes et aux publics plus précaires, les publics scolaires.

 

Mon groupe soutiendra ce texte et nous espérons que la majorité utilisera les 48 heures disponibles pour prendre quelques contacts gantois ou autres. Les fêtes gantoises sont des moments de grande convivialité mais aussi de grands contacts entre les individus. Nous espérons que l'issue en sera positive.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2161/5)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2161/5)

 

Het wetsvoorstel telt 4 artikelen.

La proposition de loi compte 4 articles.

 

*  *  *  *  *

Ingediend amendement:

Amendement déposé:

Art. 2

  • 2 – Marcel Cheron cs (2161/6)

*  *  *  *  *

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het aangehouden amendement en artikel en over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'amendement et l'article réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

*  *  *  *  *

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Conclusion de la discussion des articles:

 

Aangehouden: de stemming over het amendement en artikel 2.

Réservé: le vote sur l’amendement et l’article 2.

 

Artikel per artikel aangenomen: de artikelen 1, 3 en 4.

Adoptés article par article: les articles 1, 3 et 4.

*  *  *  *  *

 

18 Voorstel van resolutie met betrekking tot de kwaliteit van postdiensten (1277/1-4)

18 Proposition de résolution relative à la qualité des services postaux (1277/1-4)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Veli Yüksel, Nahima Lanjri, Roel Deseyn, Jef Van den Bergh.

 

Bespreking

Discussion

 

De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1277/4)

Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1277/4)

 

De bespreking is geopend.

La discussion est ouverte.

 

18.01  Marcel Cheron, rapporteur: Monsieur le président, je me réfère à mon rapport écrit. Celui-ci a ses qualités propres, même s'il n'a pas été fait avec M. Devin.

 

18.02  Laurent Devin (PS): Monsieur le président, nous aurions aimé voter ce texte avec le plus grand des enthousiasmes. Quand on le lit, on est pour. Cependant, ce texte met en évidence une hypocrisie. Il présente ce que l'on souhaite et ce que le gouvernement fait. Monsieur Van den Bergh, vous en riez vous-même! Quand je l'ai lu, je me suis dit que j'allais voter pour.

 

Je ferai quelques considérations sur les différents points. Le premier point de cette résolution entend continuer à accorder la priorité aux clients dans la politique postale, et prêter attention aux consommateurs et aux petites entreprises. On se demande en quoi la suppression des boîtes rouges est une plus-value pour les clients. Comme l'a clairement rappelé la N-VA en commission, la seule véritable obsession du gouvernement est de faire remonter le cours de l'action.

 

Au point 2, on nous dit de veiller à la qualité des services postaux et de l'améliorer de manière ponctuelle en formulant des objectifs clairs et des obligations de résultat. On rappellera que le contrat de gestion adopté sous ce gouvernement n'exige pas une réduction chiffrée de l'impact environnemental de bpost, mais un maintien à un certain niveau maximum. À titre de comparaison, le contrat de gestion conclu par le ministre Labille imposait une réduction de 35 % des émissions de CO2.

 

Au point 3, il est demandé de veiller à ce que les envois relatifs aux événements familiaux soient distribués à temps. On nous demande d'envoyer les lettres à temps. Je me pose aujourd'hui cette question: quels moyens sont-ils accordés aujourd'hui à bpost pour assurer cette mission très spécifique?

 

Au point 4, on demande de veiller à ce que les prix soient abordables, basés sur les coûts, non discriminatoires et transparents afin que personne ne soit exclu du marché postal. Belle résolution! Une telle demande va directement à l'encontre de ce qui a été voté ici même voici quelques mois. L'IBPT avait écrit noir sur blanc les conséquences de cette loi: "Le prix du timbre va s'envoler. Il sera encore moins contrôlé qu'auparavant et encore moins basé sur les coûts." Pire, le ministre De Croo a soutenu la récente annonce de bpost qui se propose d'augmenter le prix du timbre pour les envois J+1, un service qui jusqu'à présent était fourni à un prix normal.

 

Au point 5, on propose de faire en sorte qu'un assortiment qualitatif et complet soit proposé à une distance acceptable, également en dehors des heures de bureau. S'agissant de la distance, cette demande n'en est pas une puisque ce sont des exigences qui ont été réaffirmées dans la loi, à nouveau grâce à un ministre socialiste, M. Labille.

 

Quant aux heures d'ouverture, on attend avec impatience de voir comment le gouvernement répondra concrètement  à cette demande.

 

Au point 6, il est question de prêter attention à la dispersion et au nombre de boîtes aux lettres rouges.

 

Je reconnais là un certain culot de la part de la majorité de faire une telle demande. L'État, à travers ses administrateurs, s'opposera-t-il au plan de suppression des boîtes aux lettres rouges? Les auteurs ont-ils cette garantie qu'aujourd'hui, l'État va agir en la matière? Pour ma part, j'ai entendu tout le contraire en commission.

 

Au point 7, il est demandé d'encourager le prestataire du service universel à jouer le rôle actif qui peut être le sien dans la réalisation de l'agenda numérique et l'offre d'envois recommandés électroniques ainsi que d'envois recommandés électroniques hybrides sur l'ensemble du territoire.

 

Monsieur Cheron, vous qui êtes mon voisin en commission, quand on demande à quelqu'un de jouer le rôle qui peut être le sien mais qui ne l'est pas, autant peut être ne rien lui demander ou de vivre d'espoir. Cette demande est peut être creuse et vide de sens mais j'y serai attentif.

 

Au point 8, il est question de soutenir les fusions prévues de communes en demandant de prévoir une période transitoire suffisamment longue pour les envois postaux eu égard aux modifications de rues et aux changements collectifs d'adresses qu'entraîneront ces fusions.

 

Il y aura donc des fusions de communes avant la fusion des zones de police et après la fusion des …

 

J'aborde le point 9. Je vous rassure, monsieur le président, il n'y en a que 13 et comme vous m'avez donné exceptionnellement la parole, je ne ferai pas de commentaire sur les deux derniers points!

 

Il est demandé d'évaluer l'aide fédérale à la presse écrite et d'examiner la manière dont l'aide aux médias papier peut être organisée avec davantage de neutralité par rapport aux médias et de perspectives d'avenir au profit d'un journalisme de qualité, tout en prêtant  attention aux libraires.

 

Pour information, cette demande a déjà fait l'objet d'une résolution adoptée sous cette législature. Ma question: la majorité estime-t-elle que le gouvernement n'a pas suffisamment donné suite à la première résolution votée ici à la Chambre?

 

J'en viens au point 10 – je vous avoue que c'est mon préféré. Il est dit d'accorder une attention particulière au dialogue social et de soutenir une approche basée sur la concurrence en termes d'excellence opérationnelle, d'innovation, de prix et de satisfaction de la clientèle et non sur la concurrence en termes de conditions de travail et de poursuivre la lutte, tous ensemble, contre les faux indépendants dans le secteur postal.

 

Cette demande est cynique. C'est cette majorité et ce gouvernement qui ont autorisé le recours sans limite aux indépendants et aux sous-traitants, en modifiant la loi sur les entreprises publiques. C'est également cette majorité qui a voté contre notre proposition de loi qui imposait un contrat de travail dans le chef de ceux qui distribuent des journaux. C'est cette majorité qui vient de refuser d'entendre les syndicats à propos du conflit social actuel, malgré ses propres engagements. Et M. Flahaux aurait pu en être le témoin si sa santé le lui avait permis. Enfin, c'est cette majorité qui n'a cessé d'agiter le spectre de la privatisation et donc de susciter l'incertitude sur le sort des travailleurs.

 

Au point 11, on veut encourager bpost à continuer à collaborer à la politique fédérale de diversité en présentant des objectifs chiffrés et un plan de diversité assorti d'objectifs mesurables. On rappellera que la majorité a voté contre notre proposition de  résolution à cet égard. Mais, comme c'est vous qui la déposez cette fois-ci, peut-être aurez-vous plus de considération pour la majorité que vous en avez pour nous!

 

Quant aux points 12 et 13, ceux-ci n'appellent pas de commentaires. Je crois avoir été assez précis dans les précédents.

 

Monsieur le président, merci de m'avoir cédé la parole un bref moment.

 

18.03  Marcel Cheron (Ecolo-Groen): Monsieur le président, je voudrais, tout d'abord, féliciter Mme De Block qui est vraiment tout terrain. On sent manifestement qu'elle a envie de changer un peu d'air en s'occupant de mobilité, comme elle l'a fait tout à l'heure, et maintenant de la Poste. C'est un poste restant d'ailleurs!

 

La question qui est posée avec cette résolution est la même que celle qui a été soulevée en commission avec le refus de la majorité d'entendre les organisations syndicales.

 

On est à quelque temps d'un contrat de gestion très important pour une entreprise publique tout aussi importante. On parle beaucoup de la SNCB, mais il faut également un peu parler de bpost.

 

En commission, nous avons enregistré l'attitude de la majorité qui a refusé d'organiser des auditions, estimant qu'elles n'étaient pas nécessaires – ce qui n'a pas été le cas pour la SNCB – et malgré la grande qualité de la présidence dont nous disposons en commission de l'Infrastructure.

 

Cela commençait mal, mais dans l'exposé des motifs du texte déposé par la majorité, on parle précisément de privatisation. CQFD. Existe-t-il un rapport entre les deux? J'ai la faiblesse de croire que oui.

 

M. Devin a passé un certain nombre de points en revue avec beaucoup de justesse. Nous allons déposer, par le biais de M. Vanden Burrre, deux amendements. Le premier a trait à l'obligation d'un bureau de poste par commune. Nous avons ici la volonté de pouvoir disposer d'un assortiment qualitatif et complet au niveau des bureaux. Le deuxième – sans faire d'allusion quelconque au cinéma américain – a trait au passage du facteur non pas deux fois, mais au moins une fois. Tel est le sens de cet amendement. Je suis certain que la ministre partage ce souhait.

 

18.04 Minister Maggie De Block: Mijnheer Cheron, de commissie voor de Infrastructuur is mij niet onbekend. Ik ben er een tijdje voorzitter van geweest. Ik herken enkele zaken die werden opgesomd, omdat er daarmee destijds ook al problemen waren.

 

Een goede dienstverlening door bpost, tegen betaalbare prijzen, is in ieders belang. De regering bekijkt hoe zij die dienstverlening kan optimaliseren, terwijl de kosten beheersbaar blijven en de universele dienstverlening niet in het gedrang komt.

 

Selon le ministre De Croo, le gouvernement s'est toujours efforcé de garantir la qualité des services postaux dans le contrat de gestion avec bpost et continuera à le faire dans le contrat futur.

 

De film “The Postman Always Rings Twice” is niet mijn favoriet. Hoe dan ook, mijn postbode moet maar één keer bellen.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De bespreking is gesloten.

La discussion est close.

 

*  *  *  *  *

Ingediende amendementen:

Amendements déposés:

Demande/Verzoek 5

  • 2 – Gilles Vanden Burre cs (1277/5)

Demande/Verzoek 14(n)

  • 3 – Gilles Vanden Burre cs (1277/5)

*  *  *  *  *

 

De stemming over de amendementen wordt aangehouden.

Le vote sur les amendements est réservé.

 

De stemming over de aangehouden amendementen en over het geheel van het voorstel zal later plaatsvinden.

Le vote sur les amendements réservés et sur l’ensemble de la proposition aura lieu ultérieurement.

 

19 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de campagne "Not Found" via de websites van de federale overheidsdiensten en van de ervan afhangende overheidsinstanties (2598/1-5)

19 Proposition de résolution visant à soutenir la campagne "Not Found" par le biais des sites web des services publics fédéraux et des structures publiques qui en dépendent (2598/1-5)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Gautier Calomne, Stéphanie Thoron, Caroline Cassart-Mailleux, Gilles Foret

 

Bespreking

Discussion

 

De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2598/5)

Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2598/5)

 

De bespreking is geopend.

La discussion est ouverte.

 

De heer Van den Bergh, rapporteur, verwijst naar zijn schriftelijke verslag.

 

19.01  Gautier Calomne (MR): Monsieur le président, dans son dernier rapport d'activités, l'organisme Child Focus comptabilisait plus de 1 800 dossiers de disparition rien que pour l'année 2017, en ce compris des fugues, des rapts parentaux internationaux ou encore des enlèvements par des tiers. Nous le savons toutes et tous ici, chacun de ces cas n'est pas et ne sera jamais une simple statistique. Chacune de ces histoires d'enfant nous interpelle parce qu'elle incarne une cause nationale. Chacun de ces dossiers nous va droit au cœur.

 

Certes, la grande majorité de ces disparitions ont pu être élucidées et les mineurs retrouvés, mais la lutte continue pour celles et ceux dont le destin nous échappe malheureusement. À cet égard, bon nombre de dossiers se sont inscrits dans la durée avec, pour certains, de très longues années. Nous ne les oublions évidemment pas et notre soutien à leurs familles et à leurs proches est indéfectible. C'est pourquoi nous vous soumettons aujourd'hui le vote de cette proposition de résolution que nous portons depuis plusieurs années avec ma collègue Stéphanie Thoron.

 

Vous avez probablement eu l'occasion d'en prendre connaissance, à travers le rapport des travaux en commission, la campagne "Not Found", initiée par les associations Child Focus et Missing Children Europe, invite les propriétaires de portails en ligne à tirer profit de ces pages d'erreur générées sur la toile et à afficher de manière aléatoire des avis de disparition d'enfants. In fine, plus le nombre de participants à cette opération est important, plus grande sera la probabilité de signalements de disparition.

 

Cette nouvelle forme de communication est financièrement indolore et ne pose pas de difficultés techniques en termes de mise en pratique. Au contraire, elle présente des avantages en termes de communication de manière directement complémentaire à des outils classiques, comme l'affichage en rue ou encore les diffusions d'avis dans les médias télévisés.

 

Je remercie mon collègue Gilles Foret qui vient de nous donner les derniers chiffres mis à jour. À l'heure actuelle, on compte 5 704 sites qui participent à cette opération: les sites de la STIB, des communes d'Ixelles, d'Etterbeek, de Koekelberg (M. Pivin ou M. Laaouej) ou de médias tels que Knack, De Morgen, La Libre Belgique ou encore le Groupe RTL.

 

Comme précisé dans les développements, chacune de ces participations est une expression de la solidarité face à ces cas de souffrance qui sont vécus dans notre pays mais aussi à l'étranger. À l'heure actuelle, presque toutes les administrations et tous les établissements des services publics fédéraux sont présents en ligne.

 

Les citoyens sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à utiliser ces différents services sur la toile. Pourtant, malheureusement, force est de constater que la grande majorité de ces organismes qui dépendent du niveau fédéral ne participent pas encore au projet "Not Found" alors que leurs sites web sont chaque jour très fréquentés.

 

Dès lors, qu'il s'agisse essentiellement d'une question d'information, de pédagogie mais surtout de bonne volonté et que, comme je l'indiquais, les considérations techniques et financières sont anecdotiques, nos institutions fédérales peuvent et doivent montrer l'exemple par leur capacité de mobilisation. La présente proposition de résolution vise donc à promouvoir la participation des services publics fédéraux, mais aussi des structures publiques qui en dépendent, à cette opération de solidarité.

 

Mesdames, messieurs, les travaux en commission ont permis de déboucher sur un soutien large voire unanime en faveur de cette proposition de résolution. Je m'en réjouis. J'espère qu'il en sera également ainsi lors de cette séance plénière.

 

Chers collègues, nous pouvons tous contribuer à cet effort. Nous en avons même le devoir car tout geste est susceptible de faire la différence. Nous pouvons saluer une mobilisation qui, je l'espère, ira au-delà des clivages partisans et fera honneur à notre institution.

 

19.02 Minister Maggie De Block: Mijnheer de voorzitter, minister De Croo heeft mij een boodschap meegegeven voor de heer Calomne, en ook voor de andere leden van de commissie die dit gesteund hebben.

 

Les services publics peuvent décider en toute autonomie de la politique qu'ils mènent. S'agissant des sites internet, le ministre souhaite toutefois les inviter par courrier à la mettre en œuvre. 

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De bespreking is gesloten.

La discussion est close.

 

Er werden geen amendenten ingediend of heringediend.

Aucun amendement n'a été déposé ou redéposé.

 

De stemming over het voorstel zal later plaatsvinden.

Le vote sur la proposition aura lieu ultérieurement.

 

20 Voorstel van resolutie over de "digitale verblijfplaats" en de inschatting van het sociaaleconomisch potentieel ervan voor België (3162/1-5)

20 Proposition de résolution relative à la résidence numérique et à l'évaluation de son potentiel socioéconomique pour la Belgique (3162/1-5)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Gautier Calomne, Gilles Foret, David Clarinval, Kattrin Jadin, Jean-Jacques Flahaux, Benoît Friart, Benoît Piedboeuf, Emmanuel Burton, Olivier Chastel, Caroline Cassart-Mailleux.

 

Bespreking

Discussion

 

De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3162/5)

Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3162/5)

 

De bespreking is geopend.

La discussion est ouverte.

 

De heer Jef Van den Bergh, rapporteur, verwijst naar zijn schriftelijk verslag.

 

20.01  Gautier Calomne (MR): Monsieur le président, mesdames et messieurs, je vous rassure, je ne serai pas très long. Je voudrais, à l'entame de mon intervention, revenir brièvement sur l'une des recommandations du sommet européen numérique de Tallin de 2017: "Nous devons faire de l'Union européenne le lieu de résidence idéal des entreprises et des innovateurs de l'ère numérique. L'Europe ne doit pas craindre d'accueillir les innovations et les technologies révolutionnaires, ni de tirer le meilleur parti de la libre circulation des données."

 

D'évidence, nous ne pouvons pas rater le train de ce que certains appellent "la quatrième révolution industrielle" et manquer les nombreuses retombées positives qu'elle emporte pour notre tissu économique, mais aussi pour la création d'emplois, dont nous avons tant besoin.

 

La proposition qui est aujourd'hui soumise au vote s'inscrit directement dans le sillage de cette priorité pour la mobilisation des investissements étrangers au cœur de l'économie de notre pays.

 

Comme vous avez pu en prendre connaissance dans le rapport, il est proposé au gouvernement fédéral d'évaluer la pertinence d'une réappropriation éventuelle du dispositif estonien dit "de résidence numérique", et partant, l'étendue de ses éventuels bénéfices à l'échelle de notre pays.

 

Derrière ce concept de résidence numérique se cache la possibilité pour tout citoyen (en l'occurrence non estonien), sans égard à sa nationalité et son lieu de résidence à l'étranger, de demander, et le cas échéant d'obtenir, moyennant le respect d'un certain nombre de conditions, une forme de titre de séjour digital au cœur de la Baltique.

 

Très concrètement, il ne s'agit pas ici d'un mécanisme lié à l'immigration, lequel permettrait à toute personne de demander à s'installer physiquement et légalement en Estonie. Il ne s'agit pas non plus d'un sésame temporaire qui ferait office de droit d'entrée au sein de l'Union européenne. En réalité, la résidence numérique ne confère aucun droit en matière d'immigration, d'obtention de titre de séjour ou encore de nationalité.

 

Il s'agit plutôt d'un dispositif à vocation économique qui permet, sur la base de cette résidence numérique, accompagnée de l'émission d'une carte d'identité physique remise au sein d'un poste consulaire, de créer et de gérer une entreprise en Estonie et ce, depuis l'étranger grâce au réseau internet. Ce faisant, tout l'écosystème entrepreneurial impliquant la création d'un ou plusieurs comptes bancaires, l'émission, la signature et l'envoi de documents officiels ou encore le paiement d'impôts et de taxes diverses est directement réglé via internet.

 

Sont clairement visés, mais sans exclusivité, des projets entrepreneuriaux liés à différents secteurs de type technologique ou encore digital. Ceci ne nécessite pas spécifiquement d'infrastructures physiques importantes dans le pays hôte et vise essentiellement à vendre des produits de services sur le web. En l'espace de 4 ans, ce dispositif à permis en Estonie la création de plus de 5 000 entreprises qui contribuent directement à la croissance économique de ce pays ainsi qu'aux finances publiques estoniennes. D'évidence, les réalités belges et estoniennes ne sont pas similaires et, à ce stade, il serait imprudent de plaider en faveur d'une adaptation pure et simple de ce levier de développement économique.

 

C'est pourquoi la demande vise à ce que ce modèle de résidence numérique puisse être évalué par les différents services publics fédéraux, en synergie avec les pouvoirs régionaux compétents en matière d'économie, de commerce extérieur et d'investissements étrangers, pour déterminer les intérêts éventuels de ce dispositif et d'une transposition nationale.

 

Nonobstant les retombées escomptées en termes de croissance économique, d'innovation technologique et de création d'emplois indirects ou encore de recettes pour le Trésor public, cet exercice permettrait aussi de prendre en considération d'éventuelles sources de difficultés que nous n'avons pas encore envisagées à ce stade.

 

Il est évident que, dans une logique de bonne gouvernance telle que nous la concevons, une mesure puisse être soutenue à terme si et seulement si elle répond à une série de conditions en termes d'efficacité, de performance, de maîtrise des coûts et, surtout, de résultats globaux et durables.

 

Je me réjouis que cette proposition que nous portons avec mon collègue Gilles Forêt et le soutien d'autres collègues libéraux (vous les avez toutes et tous mentionnés) à dimension essentiellement prospective ait suscité une large adhésion lors de nos travaux en commission et qu'elle connaisse un sort similaire cette semaine.

 

Monsieur le président, mesdames et messieurs, chers collègues, je salue la mobilisation pour une Belgique ancrée dans la 4ème révolution industrielle - que j'indiquais en préambule de mon intervention -, pour une stratégie globale qui n'exclut aucune piste de développement et ce, avec le prisme du pragmatisme et de la prudence.

 

20.02  Karine Lalieux (PS): Monsieur le président, je vous rassure: je serai un peu moins longue.

 

Tout cela pour dire à M. Calomne que nous nous abstiendrons sur ce projet qui s'inspire d'un modèle de dérégulation et de dumping social. Le modèle à suivre en Europe doit être celui d'une plus grande harmonisation dans les États, notamment avec une juste taxation des GAFA, qui permettrait une concurrence plus saine pour les acteurs européens du numérique. Plus fondamentalement, la philosophie de ce modèle est de favoriser la libre circulation des biens tout en restreignant celle des personnes, ce qui n'est pas un modèle acceptable.

 

20.03  Laurette Onkelinx (PS): Bravo! Bien répondu!

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De bespreking is gesloten.

La discussion est close.

 

Er werden geen amendenten ingediend of heringediend.

Aucun amendement n'a été déposé ou redéposé.

 

De stemming over het voorstel zal later plaatsvinden.

Le vote sur la proposition aura lieu ultérieurement.

 

21 Voorstel van resolutie om de inzet van "killer robots" en gewapende drones door de Belgische Defensie te verbieden (3203/1-4)

- Voorstel van resolutie betreffende een verbod op het onderzoek naar, de vervaardiging van, de handel in en het gebruik van volledig autonome wapens (2219/1-6)

21 Proposition de résolution visant à interdire l'utilisation, par la Défense belge, de robots tueurs et de drones armés (3203/1-4)

- Proposition de résolution relative à l'interdiction de la recherche, la production, le commerce et l'utilisation des armes totalement autonomes (2219/1-6)

 

Voorstellen ingediend door:

Propositions déposées par:

- 3203: Peter Buysrogge, Richard Miller, Veli Yüksel, Tim Vandenput, Karolien Grosemans, Rita Bellens, Hendrik Bogaert

- 2219: Benoit Hellings, Wouter De Vriendt, Muriel Gerkens, Stefaan Van Hecke, Georges Gilkinet, Anne Dedry, Gilles Vanden Burre.

 

Bespreking

Discussion

 

De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3203/4)

Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3203/4)

 

De bespreking is geopend.

La discussion est ouverte.

 

21.01  Damien Thiéry, rapporteur: Je ne vais pas vous refroidir, madame Lalieux, au contraire. Je me réfère à mon rapport écrit.

 

21.02  Peter Buysrogge (N-VA): Mijnheer de voorzitter, collega's, ik dank de heer Thiéry voor de uitstekende verslaggeving, mede dankzij de goede werking van onze diensten. Ik ben ervan overtuigd dat, mocht de heer Devin het verslag hebben gemaakt, het net zo goed zou zijn geweest.

 

Het voorstel werd op 4 juli in de commissie goedgekeurd en ligt weldra ter stemming in plenaire vergadering. Ik denk dat dit goed gewerkt is, vooral omdat deze bespreking een lange voorgeschiedenis kent. Er zijn heel wat gedachtewisselingen en hoorzittingen geweest. Ik wil de fractie van Ecolo-Groen dan ook bedanken voor hun resolutie nr. 2219 die ervoor zorgde dat het onderwerp van de killerrobots op de politieke agenda werd geplaatst en wij daarover in de commissie uitgebreid hebben gedebatteerd.

 

De hoorzittingen hebben heel wat aan het licht gebracht. Zo is er nog steeds veel onduidelijkheid over wat een killerrobot precies is. Het werd ook duidelijk dat wij erover moeten waken dat onderzoek en innovatie niet in de kiem worden gesmoord maar alle kansen moeten krijgen.

 

Er zijn twee mogelijkheden, als men de resolutie van Ecolo-Groen erop naleest. Men kan ze zeer gedetailleerd amenderen, zeg maar kapot amenderen, of men kan een nieuwe krachtige resolutie schrijven. Het is trouwens niet de lengte van de resolutie die belangrijk is maar de inhoud.

 

In onze resolutie spreken wij ons ondubbelzinnig uit tegen de zogenaamde killerrobots. Killerrobots zijn volledig autonome wapensystemen die beginnen te moorden zonder dat iemand daarvoor rekenschap aflegt.

 

In onze resolutie maken wij drie duidelijke punten. Ten eerste, de regering moet deelnemen aan het tot stand brengen van een internationale definitie. Ten tweede, de regering moet ijveren voor een wereldwijd verbod. Ten derde, dergelijke systemen mogen door Landsverdediging nooit worden gebruikt.

 

En als wij spreken over "niet gebruiken", dan bedoelen wij dat de aanschaf van dergelijke wapensystemen ook niet kan.

 

Door ons in dit Parlement volgende donderdag duidelijk uit te spreken — althans dat hoop ik — nemen wij op internationaal vlak echt het voortouw. Geen enkel nationaal parlement sprak zich al zo duidelijk uit. In het verleden deed het Parlement dit al op andere domeinen, denk maar aan de landmijnen en de clustermunitie respectievelijk in 1996 en 2006. wat wij thans doen is geen kopie daarvan, maar wij vragen wel een principiële stemming om ons uit te spreken tegen die zogenaamde killerrobots.

 

In onze resolutie brengen wij ook iets meer evenwicht in vergelijking met de resolutie van collega Hellings en co. Een bezorgdheid die leefde, was dat elke vorm van wetenschappelijk onderzoek en innovatie op het vlak van automatisering en artificiële intelligentie zou bemoeilijkt worden. Vandaar ons pleidooi om de ontwikkeling en het gebruik van robottechnologie voor burgerdoeleinden te blijven steunen.

 

Collega's, van Pax Christi Vlaanderen en het campagneteam Stop Killer Robots ontvingen wij al een aantal felicitaties voor onze resolutie en de goedkeuring ervan in de commissie voor de Landsverdediging. Ik hoop dat deze felicitaties, in tegenstelling tot het stemgedrag in de commissie, bij de stemming kamerbreed gedragen zullen worden.

 

21.03  Jacques Chabot (PS): Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, je serai bref, cependant pas aussi bref que les développements de ce texte, écrit à la hâte par la majorité pour ne pas devoir soutenir le texte déjà existant qui nous était proposé, un texte émanant de l'opposition et sur lequel nous avions mené des auditions. Mon groupe a déposé des amendements sur ce texte, qui se voulaient constructifs. Mais mon groupe soutiendra ce texte de la majorité car, oui, il constitue une avancée timide, mais une avancée tout de même.

 

Pour ma part, symboliquement, je m'abstiendrai cependant pour des raisons de forme, mais aussi de fond. Sur la forme, vous l'aurez compris, le hold-up en urgence de la majorité sur ce thème en discussion depuis des mois au sein de notre commission est aussi inélégant que dommageable pour le débat parlementaire. Sur le fond, et c'est l'essentiel après tout, la Belgique a toujours été à la pointe de la lutte mondiale contre les armes dites "sales". Nous en avons toujours fait un combat politique au sein de notre groupe. Nous partageons et soutenons donc pleinement les objectifs de base de ce débat visant à interdire le développement, la production et l'utilisation de systèmes d'armes totalement autonomes.

 

Les auditions très intéressantes que nous avons menées nous ont permis d'adopter une approche aussi volontariste que réaliste dans ce domaine, notamment sur les évolutions déjà existantes, par exemple concernant les systèmes automatiques de protection de nos frégates.

 

Les principales questions étaient les suivantes, selon nous. Qu'entend-on exactement par armes "totalement autonomes"? Faut-il interdire ou plutôt encadrer strictement certaines évolutions qui s'imposent à nous face à certaines menaces, évidemment dans le respect strict du droit international et humanitaire?

 

C'est pour ce faire que j'ai déposé des amendements en commission. Le but n'est évidemment pas ici de bloquer le développement et l'usage de la technologie robotique à des fins civiles et pacifiques, une recherche et développement où d'ailleurs l'expertise de notre industrie belge est reconnue.

 

Dès lors, pour nous, la définition donnée par le Comité international de la Croix-Rouge nous semblait atteindre les objectifs qui devaient être poursuivis par notre Assemblée en la matière. Cette définition de la Croix-Rouge identifiait le concept de fonction critique, par exemple le choix de la cible et la décision de tirer, en ce qui concerne l'interdiction nécessaire, pour nous, du développement, de la production et de l'utilisation de systèmes d'armes totalement autonomes. Il faut en effet tenir compte des systèmes existants qui peuvent se justifier dans un cadre strict respectant le droit international humanitaire et qui ne posent pas de problème.

 

L'avantage de cette définition large est qu'elle permettait une prise en compte tant de la technologie actuelle que des nouveaux développements technologiques qui, eux, pourraient soulever, dans le futur, des préoccupations légitimes en vertu notamment du droit international humanitaire.

 

Force est de constater que, comme à son habitude, la majorité a choisi le plus petit commun dénominateur, en prévoyant uniquement que "la Défense belge ne déploie jamais de robots tueurs dans le cadre d'opérations militaires". On ne parle donc ici ni de l'achat, ni du développement, nous laissant donc clairement un goût de trop peu, surtout quand on sait qu'en 2014, le Parlement européen a, lui, voté une résolution demandant "d'interdire la mise au point, la production et l'utilisation d'armes entièrement autonomes."

 

Cependant, je salue les deux premiers points du texte qui nous est proposé. Évidemment, nous soutenons ces deux premiers points. Ils demandent notamment que la Belgique plaide dans les enceintes internationales en faveur d'une interdiction mondiale de l'utilisation de ces robots et drones armés totalement automatisés.

 

Quand on connaît le flou entretenu par cette majorité concernant la décision d'acheter des drones armables, je pense que ce point prend toute son importance.

 

Le président: Chers collègues, nous félicitons le collègue Chabot pour son maiden speech.

 

21.04  Richard Miller (MR): Madame la ministre, chers collègues, fin du mois prochain à Genève, les représentants des différents États qui sont parties à la Convention sur certaines armes classiques, la CCAC, vont se réunir pour la seconde fois cette année afin de poursuivre leurs travaux sur les armes à létalité autonome.

 

Nous pouvons déjà nous réjouir du passage de la négociation entre universitaires et chercheurs vers un autre groupe d'experts gouvernementaux pour formaliser le processus officiel. Les États ont ainsi permis que cette question ne reste pas cantonnée à des discussions théoriques.

 

Pour nous, cette négociation doit mener au même but que le Protocole IV de la Convention, que je viens de citer, entrée en vigueur en 1998, qui bannit l'usage et le transfert des armes à laser aveuglantes avant même que de telles armes soient apparues sur un champ de bataille.

 

Nous nous rendons compte qu'un nouveau protocole ne pourra être adopté que si la mobilisation internationale des acteurs étatiques et non-étatiques reste forte en la matière.

 

C'est donc dans cette perspective que s'inscrit la démarche que nous avons eue ensemble au sein de notre Assemblée parlementaire. Je remercie le groupe Ecolo-Groen d'avoir porté ce dossier. J'appelle d'ailleurs tous les parlementaires à voter demain à l'unanimité. Je remercie le groupe PS d'avoir annoncé qu'il soutiendrait cette proposition de résolution.

 

Je respecte, bien entendu, les réserves exprimées dans son maiden speech par notre excellent collègue M. Chabot.

 

Pourquoi est-il important de voter ce texte? Évidemment, pour donner un impact diplomatique maximal à ce combat. C'est cette unanimité qui permettra au ministre des Affaires étrangères et à nos diplomates de peser dans les négociations en cours et de donner l'exemple à d'autres parlements.

 

La Belgique pourra ainsi réitérer son engagement pour la paix et la sécurité et –  qui sait? –, à travers notre siège de membre non permanent au Conseil de sécurité, faire avancer ce dossier.

 

Le Canada, avec le mouvement contre les mines terrestres dans les années 1990, ou la Norvège dans les années 2000 et la lutte contre les armes à sous-munitions, ont montré l'exemple.

 

Faisons de même avec l'un ou l'autre pays partenaire. Notre diplomatie est active pour alimenter les négociations. Poursuivons cet effort et donnons-lui une pleine résonance.

 

C'est sur ce même modèle du Protocole IV de la Convention que nous désirons une interdiction préventive des systèmes d'arme à létalité autonome, autrement dit les SALA. 

 

Même si la définition précise de ces SALA est en cours de négociation, comme cela a été souligné lors des interventions précédentes, les grands principes éthiques et juridiques sont connus. Premièrement, affirmer le caractère obligatoire du contrôle humain sur ce type d'armes dans son cycle décisionnel. Cela permettrait d'éviter de menacer certains principes moraux fondamentaux qui régissent la décision de recourir à la force.

 

L'autonomie porte en effet atteinte à plusieurs éléments clés du droit international humanitaire qui régit les conflits armés depuis les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels: la dignité humaine, la précaution, la distinction entre civils et militaires ainsi que la proportionnalité visant à éviter les pertes. Le lien entre ces notions de commandement et de subordination reste à nos yeux absolument fondamental.

 

Comment introduire dans une machine, même dotée de l'intelligence artificielle la plus poussée, une éthique de discernement? C'est cette distinction qui, en dernière analyse, caractérise la séparation entre l'humain et la machine. Pouvons-nous admettre, chers collègues, qu'un robot puisse un jour décider seul du sort d'un être humain? Pouvons-nous déléguer une décision de vie ou de mort à une machine? Poser la question, c'est déjà y répondre.

 

Il faut donc tenir compte des principes de distinction et de proportionnalité dans la définition des cibles et la neutralisation de celles-ci. Enfin, d'autres questions se posent, notamment sur la responsabilité de l'engin en cas d'erreur commise par la machine ou sur la protection informatique contre le piratage.

 

Deuxièmement, l'intelligence artificielle recèle un grand potentiel positif pour l'humanité, de bien des manières différentes. Je pense à la médicine ou, plus tard, à l'exploration spatiale. La recherche dont l'objectif est civil est, comme l'a rappelé notre collègue M. Buysrogge, celle qui fait progresser l'humanité toute entière. Celle-ci doit être préservée. C'est ce que nous soulignons de façon claire dans la proposition de résolution soumise à votre examen.

 

Chers collègues, forte de notre résolution, notre Assemblée doit rester mobilisée sur ce dossier et être attentive à la réunion qui se tiendra du 21 au 23 novembre prochain et qui déterminera le programme de travail pour 2019.

 

Espérons que la négociation d'un instrument juridique contraignant, interdisant de façon préventive des armes tuant des humains sans plus aucun contrôle humain, évitera une course aux armements désastreuse, une robotisation de la guerre et, cent ans après la fin de la Première Guerre mondiale, une ultime déshumanisation de la guerre.

 

21.05  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le président, chers collègues, j'aimerais d'abord remercier MM. Miller et Buysrogge pour l'élégance de leurs propos. Ils ont reconnu la paternité du texte et de l'initiative de mon groupe concernant les armes létales autonomes. Cela tranche avec la méthode qui a consisté à nous faire lanterner pendant quatre commissions de la Défense, nous faire entendre des experts, ne déposer aucun amendement, pour finalement rédiger à la va-vite un texte voté tout aussi promptement par la majorité. Soit, c'est la démocratie et le Règlement de la Chambre. Vous l'avez parfaitement respecté. Par contre, pour l'élégance, on repassera!

 

Monsieur Buysrogge, vous avez qualifié votre proposition de résolution de dynamique, en employant le mot krachtig. Elle ne l'est pas car la notion de "robot tueur" que vous employez ne correspond à rien de ce qui est discuté au niveau international quand on parle d'armes létales totalement autonomes. Comme l'a dit M.  Miller, des discussions sont en cours au niveau international et des instances comme le Comité international de la Croix-Rouge avancent une série de propositions, mais on parle systématiquement "d'armes létales totalement autonomes". D'ailleurs, une discussion a eu lieu au Parlement européen sur ce sujet. Elle était programmée le 3 juillet mais elle a été postposée car mise en balance avec un autre dossier en discussion: celui des investissements militaires.

 

En tout cas, le Parlement européen, qui n'est pas la moindre des instances, utilise non pas les termes "robot tueur" qui ne recouvrent rien de précis mais l'expression "armes létales totalement autonomes". Les résolutions diverses et variées qui ont été discutées tant au niveau de l'ONU que du Parlement européen parlent de l'interdiction du développement, de la conception, de la fabrication, de la vente et de l'achat de ces armes létales autonomes.

 

Votre résolution n'empêche que l'achat d'armes létales totalement autonomes par la Défense. Elle ne parle pas de l'interdiction au niveau industriel du développement, de la conception et de la fabrication. Certes, cette résolution constitue une avancée puisque, avant, on ne parlait jamais des armes létales totalement autonomes et qu'on n'interdisait pas à la Défense de s'en doter un jour. En ce sens, c'est une avancée mais ce n'est pas une avancée majeure puisque, dans le cas qui nous est soumis ici, dans les suggestions et les propositions faites, on imagine tout à fait possible qu'un centre de recherche universitaire ou un centre de recherche privé dans une entreprise privée développe ce type de technologie et la vende à l'étranger ou, comme je l'ai dit en commission, la vende à la police fédérale. En effet, une arme létale totalement autonome peut tout à fait être envisagée. Elle pourrait être toute sorte d'objet comme, par exemple, un véhicule qui contient des manifestants et où une décision est prise par l'algorithme dans le véhicule de procéder à la blessure ou à l'assassinat d'une personne qui représenterait un danger dans l'espace public.

 

Plutôt que de travailler sur notre texte qui a fait l'objet de longues auditions et de longues discussions, quatre fois en commission, vous avez préféré rédiger un texte à la va-vite pour être certains que notre texte ne soit pas voté; c'est votre droit.

 

Monsieur Miller, vous avez fait le parallèle avec le dossier des mines antipersonnel. Je tiens à préciser que lorsque la Belgique s'est engagée au niveau international, dans les forums internationaux, à travailler à un traité visant à l'interdiction de ces mines antipersonnel que nos industries fabriquaient jusque-là, dans le même temps, le Parlement belge a interdit la fabrication des mines antipersonnel.

 

Vous avez donc fonctionné de façon un peu cavalière et fondamentalement différente de nos prédécesseurs qui ont agi dans un autre dossier similaire.

 

Nous voterons votre résolution imparfaite et nous cherchons une solution pour marquer notre différence. Je vous ferai part avant le vote en plénière de la façon dont notre groupe se comportera. En tout cas, une majorité du groupe Ecolo-Groen votera pour cette résolution qui représente une petite avancée

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De bespreking is gesloten.

La discussion est close.

 

Er werden geen amendementen ingediend of heringediend.

Aucun amendement n'a été déposé ou redéposé.

 

De stemming over het voorstel zal later plaatsvinden.

Le vote sur la proposition aura lieu ultérieurement.

 

Reglement van de Kamer

Règlement de la Chambre

 

22 Voorstel tot wijziging van het Reglement met betrekking tot de tijdelijke exclusieve beschikbaarheid van antwoorden op schriftelijke vragen (1969/1-6)

22 Proposition de modification du Règlement de la Chambre des représentants en ce qui concerne la disponibilité exclusive temporaire des réponses aux questions écrites (1969/1-6)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Peter Buysrogge, Yoleen Van Camp, Katja Gabriëls, Brecht Vermeulen, Franky Demon, Griet Smaers.

 

Bespreking van het enige artikel

Discussion de l’article unique

 

De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1969/1+6)

Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1969/1+6)

 

Het opschrift in het Nederlands werd door de commissie gewijzigd in "voorstel tot wijziging van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers met betrekking tot de tijdelijke exclusieve beschikbaarheid van antwoorden op schriftelijke vragen".

L’intitulé en néerlandais a été modifié par la commission en "voorstel tot wijziging van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers met betrekking tot de tijdelijke exclusieve beschikbaarheid van antwoorden op schriftelijke vragen".

 

De bespreking van het enige artikel is geopend.

La discussion de l’article unique est ouverte.

 

22.01  Richard Miller, rapporteur: Monsieur le président, que vais-je faire? Je renvoie à mon rapport écrit.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

Het enige artikel wordt aangenomen.

L’article unique est adopté.

 

De bespreking van het enige artikel is gesloten. De stemming over het voorstel tot wijziging van het Reglement zal later plaatsvinden.

La discussion de l’article unique est close. Le vote sur la proposition de modification du Règlement aura lieu ultérieurement.

 

23 Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers aangaande de deelname van de volksvertegenwoordigers aan de commissiewerkzaamheden (2801/1-4)

- Voorstel tot herziening van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers wat de elektronische stemming betreft (2806/1-5)

23 Proposition de modification du Règlement de la Chambre des représentants concernant la participation des députés au travail des commissions (2801/1-4)

- Proposition de modification du Règlement de la Chambre des représentants en ce qui concerne le vote électronique (2806/1-5)

 

Voorstellen ingediend door:

Propositions déposées par:

- 2801: André Frédéric, Brecht Vermeulen, Emmanuel Burton, Gautier Calomne, Franky Demon, Katja Gabriëls, Kristof Calvo, Catherine Fonck

- 2806: Jean-Marc Nollet, Brecht Vermeulen, André Frédéric, Emmanuel Burton, Gautier Calomne, Franky Demon, Vincent Van Peteghem, Catherine Fonck, Patrick Dewael.

 

Ik stel u voor een enkele bespreking aan deze twee voorstellen te wijden. (Instemming)

Je vous propose de consacrer une seule discussion à ces deux propositions. (Assentiment)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

23.01  Hendrik Vuye (Vuye&Wouters): Mijnheer de voorzitter, mijn fractie heeft vanzelfsprekend geen enkel probleem met de deelname van parlementsleden aan de commissiewerkzaamheden. Toch stellen wij vast dat een en ander op een eigenaardige manier is geregeld. In de plenaire vergadering kan een parlementslid zich niet laten vervangen. Voor de stemmingen in de plenaire vergadering kan er weliswaar een stemafspraak gemaakt worden, maar in dergelijke gevallen is het betrokken parlementslid niet aanwezig, doch afwezig en wordt het parlementslid als afwezig beschouwd voor de berekening van de parlementaire vergoeding.

 

In de commissievergaderingen daarentegen staat in het voorstel dat wie zich laat vervangen op grond van artikel 22, als aanwezig geacht wordt voor de berekening van de parlementaire vergoeding. Dat vind ik zeer eigenaardig, want het parlementslid is afwezig uit de commissievergadering en wordt er vervangen, maar wordt toch aanwezig geacht. De regeling in de commissies wijkt af van deze in de plenaire vergadering.

 

Volgens mij was het de bedoeling van het voorstel van wijziging van het Reglement om komaf te maken met fantoomparlementsleden, waarmee parlementsleden bedoeld worden die hier enkel tijdens de donderdagse plenaire vergaderingen op het stemknopje komen duwen, maar die wij voor de rest van de week niet zien. Ik stel vast dat er met de nu voorgestelde wijziging helemaal geen oplossing wordt geboden voor dat probleem.

 

Om die reden dienen collega Wouters en ik een amendement in. Met het voorliggend voorstel zullen de fantoomparlementsleden integendeel fantoomparlementsleden blijven en zij zullen zich in de commissievergaderingen telkens laten vervangen door hun, laat ik het zo noemen, partijslaafjes. De particratie wordt zodoende echt ten top gedreven.

 

Het beoogde doel, leden laten deelnemen aan de commissievergaderingen, zal niet gehaald worden. Om een kat een kat te noemen, het probleem van de heren Di Rupo en De Wever wordt met dit voorstel helemaal niet opgelost. Zij zullen afwezig blijven en alleen de donderdag op het knopje komen duwen. Op die manier zullen zij, zonder parlementair werk te doen, hun volledige parlementaire wedde opstrijken. Dat is een vrij unieke situatie: door een half uur tot een uur deel te nemen aan stemmingen, krijgt men een volledige wedde. Heel wat werknemers in dit land zouden ook graag dergelijke jobafspraak maken, maar helaas is dat niet zo.

 

Daarom hebben mevrouw Wouters en ik een amendement ingediend, waarbij wij vragen dat wie zich in de commissies wil laten vervangen, dat ook kan. Het wordt met andere woorden perfect mogelijk om te stemmen. Degene die zich laat vervangen, wordt dan wel geacht afwezig te zijn. Als men dit amendement goedkeurt, maakt men een einde aan de fantoomparlementsleden of de parlementsleden van de late donderdagnamiddag, die enkel op dat ogenblik even komen binnenwaaien.

 

Ik betreur ten zeerste dat wij hier een wijziging aanbrengen aan het Reglement, zonder het probleem dat aan de basis hiervan lag en dat wij eigenlijk wilden oplossen, wegwerken. Wel integendeel, men zorgt voor een nieuwe ontsnappingsroute die zeer breed openligt. Daarbij gaat men een verschil krijgen tussen politiek profitariaat en politiek proletariaat, namelijk degenen die voortdurend in de commissies de fantoomparlementsleden zullen mogen vervangen.

 

Ik vind het bijzonder jammer dat men een hele regeling uitwerkt, zonder dat men het echte probleem oplost. Men fietst er gewoon rond. Ik hoop dus dat het amendement van mevrouw Wouters en mijzelf wordt aangenomen.

 

De voorzitter: Dat zullen we donderdag weten, omdat we er dan over zullen stemmen.

 

Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking aan van de artikelen van het voorstel nr. 2801. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2801/3)

Nous passons à la discussion des articles de la proposition portant le n° 2801. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2801/3)

 

Het voorstel telt 3 artikelen.

La proposition compte 3 articles.

 

*  *  *  *  *

Ingediende amendementen:

Amendements déposés:

Art. 2

  • 6 - Veerle Wouters cs (2801/5)

  • 1 - Meryame Kitir cs (2801/4)

  • 7 - Raoul Hedebouw cs (2801/5)

  • 2 - Olivier Maingain cs (2801/4)

  • 5 - Olivier Maingain cs (2801/4)

  • 3 - Olivier Maingain cs (2801/4)

Art. 2/1(n)

  • 8 - Raoul Hedebouw cs (2801/5)

Art. 3

  • 4 - Olivier Maingain cs (2801/4)

*  *  *  *  *

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over de aangehouden amendementen en artikelen en over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur les amendements et les articles réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

*  *  *  *  *

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Conclusion de la discussion des articles:

 

Aangehouden: de stemming over de amendementen en de artikelen 2 en 3.

Réservé: le vote sur les amendements et les articles 2 et 3.

 

Artikel per artikel aangenomen: artikel 1.

Adoptés article par article: l'article 1.

*  *  *  *  *

 

Wij vatten de bespreking aan van de artikelen van het voorstel nr. 2806. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2806/5)

Nous passons à la discussion des articles de la proposition portant le n° 2806. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2806/5)

 

Het voorstel telt 2 artikelen.

La proposition compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het voorstel tot wijziging van het Reglement zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur la proposition de modification du Règlement aura lieu ultérieurement.

 

24 Voorstel teneinde in het Reglement van de Kamer een artikel betreffende het lobbyregister in te voegen (2803/1-3)

- Voorstel tot wijziging van artikel 28 van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers (2818/1-4)

24 Proposition visant à insérer dans le Règlement de la chambre un article relatif au registre des lobbies (2803/1-3)

- Proposition de modification de l'article 28 du Règlement de la Chambre des représentants (2818/1-4)

 

Voorstellen ingediend door:

Propositions déposées par:

- 2803: Emmanuel Burton, Brecht Vermeulen, André Frédéric, Gautier Calomne, Franky Demon, Katja Gabriëls, Jean-Marc Nollet, Catherine Fonck

- 2818: Monica De Coninck, André Frédéric, Gautier Calomne, Franky Demon, Vincent Van Peteghem, Katja Gabriëls, Jean-Marc Nollet, Catherine Fonck.

 

Ik stel u voor een enkele bespreking aan deze twee voorstellen te wijden. (Instemming)

Je vous propose de consacrer une seule discussion à ces deux propositions. (Assentiment)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Mevrouw Rita Bellens, rapporteur, verwijst naar het schriftelijk verslag.

 

24.01  Veerle Wouters (Vuye&Wouters): Mijnheer de voorzitter, ook op dit voorstel hebben wij een amendement ingediend. Wij vinden het immers heel spijtig dat dit lobbyregister enkel slaat op de Kamer van volksvertegenwoordigers. Nochtans is het advies van de federale deontologische commissie veel ruimer. Wij menen dan ook dat bij elk wetgevend initiatief  — een wetsvoorstel of wetsontwerp — een lijst moet worden gepubliceerd van de belangenbehartigers.

 

Voor het voorliggende lobbyregister werd de mosterd voor een stuk gehaald bij het Europees Parlement en de Europese Commissie. De grote lacune in dit verhaal is dat het enkel van toepassing is op de volksvertegenwoordigers, op de leden van deze Kamer. Voor de regering verandert er niets.

 

U weet allen dat wij de eerste minister hierover al een aantal keren hebben ondervraagd. Het antwoord blijft uit. Men fietst ook mooi om het probleem heen. Ik meen dan ook dat wij zullen mogen fluiten naar een voorstel van de regering om zo'n lobbyregister op te stellen voor de wetsontwerpen die zij bij deze Kamer indient.

 

Als parlementslid moeten wij nu elke bespreking en elk gesprek in het kader van een wetsvoorstel melden. Wij worden verplicht om al onze contacten bloot te leggen, terwijl wij weten dat dit bij de regering schering en inslag is en dat, hoewel de beïnvloeding op de kabinetten vele malen groter is dan bij de parlementsleden, de regel daar niet van toepassing zou zijn.

 

Daarom willen wij een wijziging aanbrengen in het Reglement. Wij stellen voor om een tweede lid toe te voegen, dat bepaalt dat ook bij elk wetsontwerp voortaan de melding moet gebeuren welke organisaties of belangenorganisaties mede aan de basis hebben gelegen, dus ook kabinetsmedewerkers. Zo komt er transparantie bij de wetsontwerpen en niet alleen bij de voorstellen van de Parlementsleden.

 

Ik hoop dat alle Parlementsleden zich daarachter kunnen scharen zodat niet alleen wij worden beperkt en gecontroleerd maar dat deze regel ook geldt voor de regeringsleden.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking aan van de artikelen van het voorstel nr. 2803. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2803/3)

Nous passons à la discussion des articles de la proposition portant le n° 2803. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2803/3)

 

Het voorstel telt 2 artikelen.

La proposition compte 2 articles.

 

Het opschrift werd door de commissie gewijzigd in "voorstel teneinde in het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers een artikel betreffende het lobbyregister in te voegen".

L’intitulé a été modifié par la commission en "proposition visant à insérer dans le Règlement de la Chambre des représentants un article relatif au registre des lobbies".

 

*  *  *  *  *

Ingediende amendementen:

Amendements déposés:

Art. 1(n)

  • 1 - Veerle Wouters cs (2803/4)

Art. 2

  • 2 - Raoul Hedebouw cs (2803/4)

Art. 3(n)

  • 3 - Raoul Hedebouw cs (2803/4)

*  *  *  *  *

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over de aangehouden amendementen, het aangehouden artikel en over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur les amendements et l'article réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

*  *  *  *  *

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Conclusion de la discussion des articles:

 

Aangehouden: de stemming over de amendementen en het artikel 2.

Réservé: le vote sur les amendements et l'article 2.

 

Artikel per artikel aangenomen: artikel 1, alsmede de bijlage.

Adoptés article par article: article 1, ainsi que l'annexe.

*  *  *  *  *

 

Wij vatten de bespreking aan van het enige artikel van het voorstel nr. 2818. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2818/4)

Nous passons à la discussion de l'article unique de la proposition portant le n° 2818. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2818/4)

 

De bespreking van het enige artikel is geopend.

La discussion de l’article unique est ouverte.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

Het enige artikel wordt aangenomen.

L’article unique est adopté.

 

De bespreking van het enige artikel is gesloten. De stemming over het voorstel tot wijziging van het Reglement zal later plaatsvinden.

La discussion de l’article unique est close. Le vote sur la proposition de modification du Règlement aura lieu ultérieurement.

 

25 Voorstel tot herziening van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers wat het actualiteitsdebat in commissie betreft (2804/1-4)

25 Proposition de révision du Règlement de la Chambre des représentants en ce qui concerne le débat d'actualité en commission (2804/1-4)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposé par:

Kristof Calvo, Brecht Vermeulen, André Frédéric, Emmanuel Burton, Gautier Calomne, Franky Demon, Vincent Van Peteghem, Katja Gabriëls, Catherine Fonck.

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Mevrouw Sabien Lahaye-Battheu, rapporteur, verwijst naar het schriftelijk verslag.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2804/4)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2804/4)

 

Het voorstel telt 2 artikelen.

La proposition compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het voorstel tot wijziging van het Reglement zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur la proposition de modification du Règlement aura lieu ultérieurement.

 

26 Voorstel tot herziening van het Reglement van de Kamer wat het digitaal verslag betreft (2805/1-3)

26 Proposition de modification du Règlement de la Chambre en ce qui concerne le rapport numérique (2805/1-3)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

André Frédéric, Brecht Vermeulen, Emmanuel Burton, Gautier Calomne, Franky Demon, Vincent Van Peteghem, Katja Gabriëls, Jean-Marc Nollet, Catherine Fonck.

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Mevrouw Monica De Coninck, rapporteur, verwijst naar het schriftelijk verslag.

 

26.01  Frank Wilrycx (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, nog even een kleine verklaring in verband met ons stemgedrag in de commissie. Onze fractie is vanzelfsprekend een groot voorstander van de verdere digitalisering van de Kamer want dat maakt de parlementaire werkzaamheden niet alleen efficiënter maar ook transparanter. Om die reden heeft de Kamer ook al grote investeringen gedaan in infrastructuur, bijvoorbeeld de nieuwe commissiezalen in het Forumgebouw.

 

Tijdens de bespreking in de commissie liet de Kamervoorzitter echter weten dat de voorgestelde invoering van het digitaal verslag een hoge kostprijs zou hebben. Alle vergaderingen zouden immers online te herbekijken moeten zijn, wat betekent dat opname en opslag technisch een hele opdracht vormen. Onze Kamer zou hier volgens de diensten nog niet voor zijn uitgerust. Bijkomende investeringen zouden nodig zijn.

 

Onze fractie heeft zich om die reden onthouden in de commissie, omdat wij natuurlijk bezorgd zijn om de financiën van dit Huis. Met dit voorstel tot wijziging van het Reglement geven wij geen blanco cheque voor overdreven kosten. Het Bureau en het bestuurscomité hebben de opdracht om in te staan voor de materiële omgeving waarin wij werken. Wij verwachten dus dat men daar kiest voor een economisch realistische oplossing.

 

Wij zullen bij de eindstemming uiteindelijk toch voor stemmen omdat wij voorstander zijn van het principe en dit een uitvoering is van de conclusies van de werkgroep Politieke Vernieuwing. Wij maken echter voorbehoud bij de kostprijs van de investeringen aangezien wij deze vandaag nog niet kennen.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2805/3)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2805/3)

 

Het voorstel telt 5 artikelen.

La proposition compte 5 articles.

 

Het opschrift werd door de commissie gewijzigd in "voorstel tot herziening van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van het Reglement betreffende het integraal, het voorlopig en het beknopt verslag van de vergaderingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, wat het digitaal verslag betreft".

L’intitulé a été modifié par la commission en "proposition de révision du Règlement de la Chambre des représentants et du Règlement relatif aux comptes rendus intégral, provisoire et analytique des réunions de la Chambre des représentants, en ce qui concerne le rapport numérique".

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 3 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 3 sont adoptés article par article.

 

In artikel 4 worden de artikelen 23/1 tot 23/3 artikel per artikel aangenomen.

À l'article 4, les articles 23/1 à 23/3 sont adoptés article par article.

 

Artikel 4 wordt aangenomen.

L'article 4 est adopté.

 

Artikel 5 wordt aangenomen.

L'article 5 est adopté.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het voorstel tot wijziging van het Reglement zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur la proposition de modification du Règlement aura lieu ultérieurement.

 

27 Voorstel tot herziening van het Reglement van de Kamer wat de opvolging van Europese aangelegenheden betreft (2807/1-5)

27 Proposition de révision du Règlement de la Chambre en ce qui concerne le suivi des matières européennes (2807/1-5)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Franky Demon, Brecht Vermeulen, André Frédéric, Emmanuel Burton, Gautier Calomne, Vincent Van Peteghem, Katja Gabriëls, Kristof Calvo, Catherine Fonck, Monica De Coninck.

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De rapporteur is de heer Van der Donckt, hij verwijst naar het schriftelijk verslag.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2807/5)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2807/5)

 

Het voorstel telt 9 artikelen.

La proposition compte 9 articles.

 

Het opschrift werd door de commissie gewijzigd in "voorstel tot herziening van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers wat de opvolging van Europese aangelegenheden betreft".

L’intitulé a été modifié par la commission en "proposition de révision du Règlement de la Chambre des représentants en ce qui concerne le suivi des matières européennes".

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 9 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 9 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het voorstel tot wijziging van het Reglement zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur la proposition de modification du Règlement aura lieu ultérieurement.

 

28 Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers wat de datum van indiening van de aangifte van mandaten, ambten en beroepen, en de vermogensverklaring betreft (2814/1-4)

28 Proposition de modification du Règlement de la Chambre des représentants en ce qui concerne la date de dépôt de la déclaration des mandats, fonctions et professions et de la déclaration de patrimoine (2814/1-4)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposé par:

Brecht Vermeulen, André Frédéric, Gautier Calomne, Franky Demon, Katja Gabriëls, Kristof Calvo, Catherine Fonck.

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De rapporteur is de heer Miller, hij verwijst naar het schriftelijk verslag.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2814/4)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2814/4)

 

Het voorstel telt 3 artikelen.

La proposition compte 3 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 3 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 3 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het voorstel tot wijziging van het Reglement zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur la proposition de modification du Règlement aura lieu ultérieurement.

 

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering woensdag 18 juli 2018 om 10.15 uur.

La séance est levée. Prochaine séance le mercredi 18 juillet 2018 à 10.15 heures.

 

De vergadering wordt gesloten om 20.28 uur.

La séance est levée à 20.28 heures

 

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 54 PLEN 240 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 54 PLEN 240 annexe.