Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

Woensdag 27 juni 2018

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Mercredi 27 juin 2018

 

Après-midi

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 14.20 uur en voorgezeten door de heer Siegfried Bracke.

La séance est ouverte à 14.20 heures et présidée par M. Siegfried Bracke.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Aanwezig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l’ouverture de la séance:

Zuhal Demir.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Maya Detiège, Christoph D'Haese, Vanessa Matz, Evita Willaert, gezondheidsredenen / raisons de santé;

Daphné Dumery, Raad van Europa / Conseil de l'Europe;

Vincent Van Quickenborne, buitenslands / à l'étranger.

 

Federale regering / gouvernement fédéral:

Kris Peeters, buitenslands / à l'étranger;

Didier Reynders, Pieter De Crem, economische zending (Argentinië-Uruguay) / mission économique (Argentine-Uruguay).

 

01 Agenda

01 Ordre du jour

 

Ik heb een amendement ontvangen op het wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen, nrs 2569/1 tot 12.

J'ai reçu un amendement sur le projet de loi modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe, n°s 2569/1 à 12.

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 27 juni 2018 stel ik u voor het wetsontwerp terug te zenden naar de commissie voor de Financiën en de Begroting teneinde dit amendement te bespreken.

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 27 juin 2018 je vous propose de renvoyer le projet de loi en commission des Finances et du Budget afin d'y permettre l'examen de cet amendement.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Vermits het een puur technisch amendement betreft om de inwerkingtreding van de wet aan te passen aan de realiteit, stel ik voor dat de commissie daarover vrijwel meteen beslist. Ik kan mij immers niet voorstellen dat daarover een probleem zou kunnen rijzen.

 

01.01  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, vous demandez une modification de l'agenda de cet après-midi. En effet, le renvoi en commission d'un amendement à ce projet de loi constitue évidemment une demande particulière, vu l'évolution de ce projet, qui a été déposé en juin 2017, avant d'être renvoyé devant le Conseil d'État et depuis son retour, il ne s'est plus rien passé pendant plus de huit mois!  Et aujourd'hui qu'il est inscrit en séance plénière, alors même qu'une conférence des présidents vient de se tenir, vous nous annoncez un amendement que vous tentez de présenter comme étant d'ordre technique.

 

Cela, nous le savons et nous avons aussi des amendements. Étant donné que vous venez ici avec une demande de renvoi en commission, nous viendrons également en commission avec des amendements. Il importera d'y effectuer un travail sérieux et non focalisé sur ce qui convient à la majorité, en examinant uniquement un aspect de ce projet de loi.

 

Je vous vois venir évidemment, monsieur le président! Vous voulez renvoyer l'amendement en commission pour y modifier rapidement ce que la majorité veut voir modifié. Ensuite, le texte revient devant le Parlement vite fait bien fait. Et puis hop, c'est fini! À cet égard, je ne peux absolument pas marquer mon accord, monsieur le président. Vraiment pas! Et si on renvoie en commission, à votre demande et celle de la majorité, on effectuera le travail en commission, mais je ne peux accepter de revenir cet après-midi en plénière.

 

Par ailleurs, mes collègues et moi pouvons constater combien de membres sont présents actuellement dans notre assemblée. Ce que je propose, puisque vous le demandez, c'est d'accepter le renvoi en commission, mais à la condition que ce texte ne revienne en séance plénière que la semaine prochaine. Nous pourrions nous inscrire dans ce cadre. Par contre, si c'est pour effectuer une navette rapide cet après-midi entre la commission et l'assemblée plénière à propos d'un élément qui n'intéresse que la majorité, ce n'est pour nous pas acceptable.

 

Le président: Madame Fonck, je peux accepter votre proposition, à savoir débattre de cet amendement dans cet hémicycle la semaine prochaine. Néanmoins, je dois attirer votre attention sur le fait qu'il ne s'agit que d'un amendement technique. Seule la date d'entrée en vigueur sera adaptée.

 

Het enige wat we doen, is de aanpassing van de datum van inwerkingtreding aan de werkelijkheid. Dat raakt in niets aan uw recht om te amenderen, waar dat op zijn plaats is. In dit geval zag ik geen enkele reden om daarover grote nummers op te voeren.

 

Hoe dan ook, als de bespreking volgende week kan, dan is het, wat mij betreft, ook goed.

 

01.02  Servais Verherstraeten (CD&V): Ik ben het met u eens. Het gaat eigenlijk louter over de inwerkingtreding op 1 juli. Als wij morgen stemmen, treedt de wet in werking op 1 juli. Aangezien de wet nooit tijdig, voor 1 juli, kan worden gepubliceerd, terwijl het over een te betalen griffierecht of rolrecht bij de inleiding van procedures gaat, is het de bedoeling om de inwerkingtreding van de wet uit te stellen tot de eerste van de tweede maand volgend op publicatie.

 

Ik kan me anderzijds vinden in het tegenvoorstel van collega Fonck om iedere fractie de vrijheid geven te doen wat ze wilt in de commissie en het ontwerp volgende week in de plenaire vergadering te agenderen.

 

01.03  Eric Van Rompuy (CD&V): Ik ben een beetje verrast. We hebben de griffierechten grondig besproken en hadden zelfs een tweede lezing. Wij hebben amendementen aan de Raad van State ter advies voorgelegd, waarna wij die in commissie grondig hebben besproken. Vervolgens hebben wij gestemd over de tekst. Nu gaat het enkel over de datum van inwerkingtreding. Mevrouw Fonck, ik vind uw bewering alsof wij daarover niet uitvoerig zouden hebben gedebatteerd in de commissie voor de Financiën, vreemd.

 

Des discussions ont eu lieu lors de l'examen du projet de loi en première et en deuxième lecture.

 

Mevrouw Fonck, ik ben enigszins verrast. De heren Dispa en Van Hecke waren ook aanwezig in de commissie, zij kunnen bevestigen dat dit ten gronde is behandeld. De heer Van Hecke heeft zelfs zeer lang gesproken over een aantal zaken. Er was dus geen enkel probleem om het daar ten gronde te behandelen. Het is dan in tweede lezing goedgekeurd, na amendementen die door de Raad van State werden onderzocht. Ik ben bereid om de commissie deze namiddag bijeen te roepen om dat aspect te behandelen. Het kan dan volgende week ten gronde worden behandeld in de plenaire vergadering. Dat zou een normale gang van zaken zijn. Ik zie niet in waarom wij dat een derde keer ten gronde moeten bespreken in de commissie. In de plenaire vergadering kan dat altijd gebeuren. Dit amendement gaat alleen over de inwerkingtreding.

 

Madame Fonck, cette date ne convient plus parce que la délibération et la seconde lecture ont duré plus longtemps.

 

01.04  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, le texte a traîné pendant huit mois … 

 

01.05  Eric Van Rompuy (CD&V): Men kan toch niet zeggen dat zoiets een aanslag op de democratie is?

 

Ce n'est pas un attentat à la démocratie que de retoucher le texte pour avoir une date d'entrée en vigueur! C'est quand même normal! La séance plénière de la semaine prochaine pourra à nouveau débattre du texte.

 

De voorzitter: Het was niet de bedoeling om een debat ten gronde te openen. Het zou veeleer aberrant zijn om die datum te laten staan. Wij zullen die dus aanpassen. Bijgevolg stel ik voor, ingaand op wat collega Van Rompuy daarnet zei, dat de commissie wordt samengeroepen. Daar kan het amendement dan, ik neem aan bij consensus, worden goedgekeurd. Volgende week zetten wij het dan op de agenda van de plenaire vergadering.

 

01.06  Eric Van Rompuy (CD&V): Mogen wij de commissie samenroepen om 15 u 00?

 

De voorzitter: Dat mag. Alles wat wij hier beslissen is oké.

 

01.07  Eric Van Rompuy (CD&V): Wij roepen de commissie vandaag samen, om 15 u 00, om dat amendement te bespreken. Het gaat alleen over dat amendement.

 

01.08  Annick Lambrecht (sp.a): (…). Ik stel voor om het tot morgennamiddag…

 

De voorzitter: Voor de zoveelste keer, dit is geen bakenverzettend amendement. Het is gewoon een aanpassing aan de realiteit. Ik stel voor dat wij op het voorstel ingaan en om 15 u 00 de commissie samenroepen.

 

01.09  Meryame Kitir (sp.a): De commissie komt dus vandaag bijeen om het amendement te bespreken maar wanneer wordt het geagendeerd in de plenaire vergadering?

 

De voorzitter: Volgende week.

 

Wetsontwerpen en voorstellen

Projets de loi et propositions

 

02 Wetsontwerp houdende machtiging tot oprichting van een internationale vereniging zonder winstoogmerk voor het beheer van de Zuidpoolbasis "Princess Elisabeth" en tot opheffing van hoofdstuk I van titel V van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I) (3047/1-4)

02 Projet de loi portant autorisation de la création d'une association internationale sans but lucratif pour la gestion de la Station polaire "Princess Elisabeth" et abrogation du chapitre I du titre V de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) (3047/1-4)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De heer Youro Casier, rapporteur, verwijst naar het schriftelijk verslag.

 

02.01  Paul-Olivier Delannois (PS): Monsieur le président, chers collègues, madame la secrétaire d'État, je ne compte pas répéter tout ce qui a été dit sur ce projet en commission par mon collègue M. Delizée, mais je tiens à rappeler les raisons qui imposent à mon groupe de s'abstenir sur ce projet de loi.

 

Tout d'abord, reconnaissons les bonnes intentions de Mme la secrétaire d'État. Depuis son entrée en fonction, il est clair que sa priorité a été de mettre fin au conflit judiciaire, perdu d'avance, et d'assurer la reprise des missions scientifiques en Antarctique. On ne le rappellera jamais assez: l'absence de missions scientifiques pendant l'hiver 2016-2017 fut un échec épouvantable du gouvernement pour la recherche et l'image de la Belgique.

 

Reconnaissons également que le Secrétariat polaire mis en place par Sabine Laruelle, il y a bien longtemps, était boiteux dès le départ. En dépit de la bonne volonté et des bonnes intentions de ceux qui l'ont animé – on pense ici au travail de son ancien directeur auquel il faut rendre hommage aujourd'hui –, la double casquette de la Fondation polaire, à la fois opérateur et administrateur, était source de conflits potentiels et donc de suspicion, qu'elle soit fondée ou non.

 

Si je rappelle cela, ce n'est pas par plaisir de remuer le couteau dans une plaie que l'on referme aujourd'hui, mais bien parce que nous devons retenir les leçons du passé, à défaut de quoi nous sommes condamnés à répéter encore et encore les mêmes erreurs. C'est donc sous cet angle que le groupe PS a analysé ce projet de loi, et force est de constater qu'il n'offre pas les garanties suffisantes pour que nous puissions le soutenir.

 

Certes, la présence d'un commissaire du gouvernement au sein du conseil d'administration où l'opérateur n'aura qu'une voix consultative est une bonne chose. Mais pour le reste, le gouvernement nous demande de signer un "chèque en blanc", car l'essentiel – si pas la totalité – des conditions à respecter par l'opérateur ne sont pas inscrites dans le texte en projet. Elles sont dans un document signé sous seing privé, qui n'a pas été soumis au Conseil d'État et qui n'a pas été rendu public.

 

Qui contrôlera le respect de l'accord et quel rôle aura le futur conseil d'administration dans ce cadre-là? Nous craignons que ce conseil d'administration ne soit qu'un organe de façade chargé de transférer automatiquement les moyens de l'État à l'opérateur. Et, ce qui est sans doute plus problématique encore, les moyens de l'État pourront être dépensés par l'opérateur sans passer de marché public. Sans contrôle de l'État.

 

Quand on connaît l'historique de ce dossier, il semble que le gouvernement n'ait pas fait l'effort de retenir les leçons du passé. Voilà donc, monsieur le président, madame la secrétaire d'État, les raisons pour lesquelles mon groupe s'abstiendra sur ce projet de loi. Je vous remercie.

 

02.02  Werner Janssen (N-VA): Mevrouw de staatssecretaris, slechts enkele landen op deze aardbol hebben recht op een Zuidpoolbasis en België is er daar een van. In 2007 werd besloten tot de oprichting van een permanente Zuidpoolbasis via een publiek-private samenwerking. Het kwam echter al snel tot schermutselingen met de International Polar Foundation van Alain Hubert. Het resultaat was meer dan dertig juridische procedures.

 

Die problemen en juridische procedures oplossen was een van uw prioriteiten toen u staatssecretaris werd in de regering. Op 30 juni 2017 sloot IPF een dading met de Belgische Staat waardoor het conflict werd beëindigd. Het is een goede zaak dat na tientallen geschillen die rezen na een onduidelijke juridische regeling met de IPF, de Zuidpoolbasis en het wetenschappelijk onderzoek dat er verricht kan worden opnieuw centraal zullen staan. Dankzij de nieuwe structuur moet dat bovendien eenvoudiger zijn. De Zuidpool is vanuit wetenschappelijk oogpunt interessant, onder andere voor de klimatologische gegevens die in het ijs worden opgeslagen. De Zuidpoolbasis zal voortaan de vorm aannemen van een internationale vzw met de naam Poolinstituut. Dat instituut wordt verantwoordelijk voor het beheer, het onderhoud en de instandhouding van de Zuidpoolbasis.

 

Onze fractie kijkt enkel nog vooruit en hoopt dat de Zuidpoolbasis enkel nog met positief nieuws de media zal halen. Wij zullen het wetsontwerp dan ook zeker steunen.

 

02.03  Vincent Van Peteghem (CD&V): Mevrouw de staatssecretaris, ik heb al in de commissie gezegd dat het een goede zaak is dat wij een oplossing hebben gevonden voor de Zuidpoolbasis. Zoals de heer Janssen al heeft gezegd, heeft de Zuidpoolbasis immers heel wat wetenschappelijk potentieel: er zit daar heel veel kennis. België heeft daar een belangrijke rol te spelen, want het is een van de weinige landen met stemrecht krachtens het Antarcticaverdrag.

 

Wat vooral goed is aan het wetsontwerp, is dat er eindelijk wat rust zal terugkeren. Er was onder uw voorgangster een echte juridische veldslag aan de gang tussen de Belgische Staat, enerzijds, en de International Polar Foundation, anderzijds, met heel veel juridische procedures en kosten tot gevolg. Ik herhaal het niet graag, maar ik heb hier het bedrag van 674 130 euro staan. Dat is niet te verantwoorden en het is zeer goed dat daar een einde aan kan worden gemaakt dankzij de dading en het voorliggende wetsontwerp, want onder andere in de vorige winter was er zelfs geen enkele wetenschapper aanwezig op de basis en toch bleef de kostprijs maar oplopen. Het is dus goed dat wij weer vooruit kunnen kijken.

 

In de commissie heb ik al enkele elementen naar voren gebracht die nog wat aandacht vragen. Ik zal er drie daarvan nog eens heel kort herhalen.

 

Ten eerste, het is belangrijk dat het gaat om een internationale vzw.

 

Als we kijken naar het voorliggend ontwerp, gaat het eigenlijk om een nationale vzw, want enkel de Belgische Staat is voor 100 % bestuurder bij die vzw. Het zou goed zijn om op korte termijn die vzw te kunnen uitbreiden met een aantal buitenlandse partners, zodat dit echt een internationaal verhaal wordt, waarin we kunnen meestappen. Dat staat trouwens ook zo in het regeerakkoord.

 

Een tweede aandachtspunt is dat het wetsvoorstel heel wat zaken bevat die nog moeten worden vastgelegd in een koninklijk besluit, weliswaar na voorlegging aan de Ministerraad. Ik hoop dat dit ook in de lijn zal liggen van de overeenkomst die werd gesloten met de International Polar Foundation. Het zou niet goed zijn indien wij een KB zouden voorleggen dat ingaat tegen de dading die we met de organisatie in kwestie hebben gesloten.

 

Een laatste punt is een eerder beperkt aandachtspunt. In artikel 7 staat dat het Poolinstituut wordt overgedragen aan de nieuwe ivzw. Belangrijk daarbij is dat de activa en de aan de nieuwe vzw overgedragen middelen effectief worden gebruikt voor investeringen, niet voor de uitbetaling van lonen. Er moet zorg worden gedragen voor de investeringen die noodzakelijk zijn voor de poolbasis.

 

02.04  Marcel Cheron (Ecolo-Groen): Monsieur le président, chers collègues, le dossier de la station polaire dans l'Antarctique a fait couler beaucoup d'encre. On en a débattu quelques fois ici. Ce n'était pas avec vous, madame la secrétaire d'État. C'était avec Mme Sleurs. Je fais référence ici à la saga lors de laquelle on parlait beaucoup plus de ce sujet dans les médias au travers des recours et des affaires de justice plutôt que des affaires scientifiques.

 

Il était temps de sortir de cette situation qui, en plus, chers collègues, a fait en sorte que l'État belge consacre de l'argent non pas à faire de la recherche scientifique mais à financer des actions en justice: plus de 600 000 euros. Le collègue Van Peteghem connaît bien ces chiffres, puisqu'il a régulièrement interrogé les autorités sur la question.

 

Pacta sunt servanda pour faire plaisir à ceux qui aiment encore le latin et qui, en plus, le comprennent, monsieur Miller. Mais, la Pax Antarctica, madame Demir, - j'allais dire "madame Sleurs" - ce n'était pas volontaire, pour une fois! - la Pax Antarctica est importante. C'est la raison pour laquelle le groupe Ecolo-Groen soutiendra votre texte, pour le moment, car il y aura d'autres étapes. Il était nécessaire de donner un signal clair, à savoir qu'il vaut mieux un bon accord que de très mauvais procès. Et j'espère que les mauvais procès font partie du passé. Il importe maintenant d'avancer. Les équipes scientifiques du monde entier doivent pouvoir utiliser cette station polaire zéro émission, la seule de ce type en Antarctique, qui permet de mener des études fondamentales pour l'avenir de notre planète, en particulier.

 

Nous serons attentifs à l'avenir, madame la secrétaire d'État. Vous allez franchir une première étape importante. On touche à la loi de 2008, je crois. Cela permet de lancer le processus, mais il vous faudra encore franchir quelques autres obstacles. Le premier, c'est la concertation avec les entités fédérées car, on le sait, la politique scientifique est … Il serait d'ailleurs peut-être utile de réfléchir, à l'image de ce que proposait mon chef de groupe Calvo, à une refédéralisation de certaines compétences. Monsieur Van Rompuy, je suis un adepte du modèle "Calvo". Il faudra donc que vous envisagiez des accords de coopération, madame la secrétaire d'État. On en est là! Il faudra un accord de coopération avec les Communautés pour parfaire le travail, mais il importe également d'intéresser l'international.

 

Vous voulez une A.I.S.B.L. (le"i" étant l'initiale d'international). Or, pour l'instant, à moins de considérer que la Flandre, la Wallonie et Bruxelles appartiennent à l'international (ce qui n'est pas mon point de vue), il me semble que nous restons dans le cadre fédéral belge. Il serait bienvenu que les contacts se perpétuent. À une certaine époque, il était question de la Suisse, notamment, mais aussi d'autres États, également intéressés par le modèle. La Belgique, qui est partie prenante de l'Accord international de protection de l'Antarctique, pourrait continuer avec les Anglais, qu'ils soient membres ou non de l'Union européenne. Ils pourraient en tout cas nous rejoindre sur ce dossier. C'était un deuxième élément.

 

Le troisième élément, madame la secrétaire d'État, concerne le financement; un financement pérenne. On ne sait pas encore ce qu'il en est aujourd'hui de façon claire. C'est un arrêté royal. En commission, je l'ai lu dans le rapport, vous avez affirmé que vous nous transmettriez les documents. Il faut reconnaître que nous avons eu droit aux documents y compris ceux que vous avez conclus avec la Fondation polaire internationale (IPF), de sorte que nous puissions avoir des objectifs clairs en termes de financement. C'est la raison pour laquelle nous soutiendrons ce texte aujourd'hui. Mais nous attendons la suite avec impatience. La suite, chers collègues, viendra lorsque la Belgique pourra à nouveau être fière d'être pionnière et que les recherches scientifiques pourront à nouveau se développer et prospérer en Antarctique.

 

02.05  Michel de Lamotte (cdH): Madame la secrétaire d'État, chers collègues, je me réjouis du progrès obtenu dans le dossier de la Fondation polaire. Une étape importante a été franchie et ce, pour de nombreux scientifiques qui pourront mener leurs recherches en Antarctique dans de meilleures conditions.

 

Il est clair que la station polaire Princesse Elisabeth est une image de marque de la Belgique, mais c'est surtout une action pour les scientifiques de notre pays avec, pour rappel, l'esprit pionnier de la Belgique sur ce continent. Cet élément est important.

 

Madame la secrétaire d'État, ce projet de loi est la suite de l'Accord avec la Fondation polaire sur la gestion de la station polaire Princesse Elisabeth, intitulé Pax Antartica. Rappelons que cet accord a été signé le 20 juin 2017. Cela fait aujourd'hui plus d'un an. Il vous a fallu plus d'un an pour nous présenter votre projet de texte. Rappelons, par ailleurs, qu'en proposant ce texte et en signant cette Pax Antartica, vous aviez répondu à l'appel à négocier avec la Fondation polaire, appel que nous vous avions lancé déjà depuis de nombreux mois.

 

Pour rappel, la négociation était la bonne voie, madame la ministre. Vous nous avez d'ailleurs dit, il y a moins d'un an, que c'était grâce aux questions posées en commission et en plénière que le gouvernement avait entamé les négociations avec l'IPF. Autant dire que la culture de la négociation n'était pas dans l'ADN de la majorité sur ce sujet. Ce projet nous donne l'occasion, pour une des dernières fois, si pas la dernière avant longtemps, de nous prononcer sur le conflit qui a longtemps miné la relation entre l'État belge et la fondation polaire.

 

Nous partons du principe que tout se passera désormais mieux ou bien et que nous n'aurons pas à revenir trop souvent sur le sujet. Rappelons que ce conflit a entamé la réputation de la Belgique à l'étranger et amoindri l'impact scientifique du projet.

 

Madame la secrétaire d'État, dans vos documents vous utilisez une formule bien à vous: "Tant l'État belge que l'IPF ont, toutefois, dû constater au cours des années suivantes que le cadre opérationnel n'était pas satisfaisant dans la pratique."Je dois constater qu'il n'est, en effet, pas satisfaisant et que ce que vous avez dit était un euphémisme.

 

Depuis, les relations autour de ce sujet se sont réchauffées; la Pax Antarctica et le mécanisme de gestion de la station polaire sont bien plus larges, évidemment, que le contenu de cette loi. Cette loi n'a de sens que dans l'ensemble qu'elle forme avec la Pax Antarctica. C'est donc sur l'ensemble qu'il faut juger le contenu de cette loi. Vous nous avez présenté les grandes lignes de cet accord de paix. Comme mes collègues, j'ai ensuite pu consulter les documents. Je vous ai adressé de nombreuses questions pour obtenir des précisions. Il faut effectivement évaluer l'accord qui nous est présenté en gardant en mémoire les problèmes qui ont surgi dans le passé, dans le cadre de la convention initiale.

 

L'accord actuel et le mode de fonctionnement que vous mettez en place constituent une amélioration par rapport au précédent accord. Mais, à la lecture approfondie des documents qui nous sont fournis, nous constatons que tous les problèmes et risques ne sont pas traités, madame la secrétaire d'État. Il me semble que ce nouvel accord présente encore certaines faiblesses et que, selon le nouveau système, l'État ne dispose que de moyens limités pour contrôler ce qui se passe en Antarctique. La seule sanction possible est le non-renouvellement de la concession.

 

Comment savoir si les ressources humaines et matérielles sont bien utilisées pour la campagne scientifique et le maintien de la station Princesse Élisabeth et non pour une éventuelle autre station que l'International Polar Foundation (IPF) souhaiterait construire? Beaucoup de questions demeurent sans réponse pour les scientifiques.

 

Vous précisez dans votre texte que l'accord prévoit dix critères sur lesquels sera évalué annuellement l'opérateur. Toutefois ces critères sont flous ou incomplets. L'exigence que vous mettez de trois critères sur dix me semble insuffisante. Cela revient à reconduire automatiquement l'accord après cinq ans, pour une période de trois ans. Au final, madame la secrétaire d'État, vous allez confier la gestion de la station à l'IPF jusqu'à ce que la station polaire soit entièrement dépréciée, ait une valeur résiduelle de zéro euro, et que l'État la récupère sans frais.

 

L'IPF est certes compétent, donc je n'y vois pas de mal tant que l'État peut garder un certain contrôle sur ce qui se passe. Or il y a des moyens de contrôle très ou trop limités. Là sont les limites de l'accord, qui aurait pu prévoir par exemple la présence d'un représentant de l'État sur place. En attendant, espérons que malgré cette faille dans l'accord, l'État et l'IPF resteront bons amis.

 

Mais, soyons de bon compte, vous avez fait cet accord, vous l'avez négocié et ce sont vos successeurs qui verront s'il est bon ou non.

 

Plusieurs remarques peuvent être posées sur la structure et la composition de l'AISBL, je ne vais pas toutes les citer. L'une d'elles pointe que la moitié des membres seront belges. Donc la Belgique pourrait perdre sa majorité dans l'AISBL et être bloquée sur un vote par des administrateurs étrangers, alors que ce sont sa propriété et son budget qui sont en jeu. Ne faudrait-il pas que la moitié plus un membre des administrateurs soient belges?

 

Ma deuxième remarque concerne la construction contractuelle et juridique. Vous coulez dans la loi que la fondation polaire est opérateur. Cela signifie que tout changement d'opérateur doit se faire de manière législative. C'était un des problèmes de la situation précédente. Pourquoi avoir perduré dans ce texte de loi?

 

Le troisième élément contestable relève du financement. Cette problématique du financement de l'AISBL reste soumise à un arrêté royal ultérieur. Il est donc important que l'arrêté royal soit promulgué rapidement, dès lors que c'est l'adoption de celui-ci qui permettra le passage du régime du secrétariat polaire à l'institut polaire.

 

Beaucoup de questions restent en suspens. Les moyens de contrôle sont limités et les craintes sont importantes eu égard au passé dont on connaît l'existence et qui a fait que la mauvaise rédaction d'un texte a entraîné les tourments que vous avez dû gérer.

 

Ces accords du passé n'ont donc pas empêché une montagne de problèmes.

 

Les détails du nouvel accord auraient dû anticiper toutes les circonstances qui ont mené aux problèmes de l'ancien accord afin de prédire de potentiels problèmes futurs, madame la secrétaire d'État. Hélas, même durant la Coupe du monde de football, le diable se trouve dans les détails et il me semble que les conditions du nouvel accord entérinées par cette loi laissent un certain nombre de failles. C'est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons sur le texte que vous nous présentez.

 

02.06  Youro Casier (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de staatssecretaris, collega's, we hebben het wetsontwerp in de commissie voldoende besproken en zullen niet herhalen wat we toen hebben gezegd. Ik heb toch nog een korte opvolgingsvraag. Ik sprak over het feit dat niet alleen de federale overheid, maar ook de deelstaten hierbij waren betrokken. U hebt toen vermeld dat de gesprekken gaande waren. Ik kreeg graag een stand van zaken.

 

02.07 Staatssecretaris Zuhal Demir: Mijnheer de voorzitter, beste collega's, toen ik meer dan een jaar geleden als staatssecretaris werd aangesteld, hebben bijna alle fracties mij gevraagd onderhavig dossier op te lossen. Daar werd op aangedrongen, omdat het wetenschappelijk onderzoek aldaar van groot belang is. Ik heb mijn verantwoordelijkheid onmiddellijk opgenomen en ben vrij snel met een oplossing gekomen. Hopelijk keuren we vandaag met de voorgelegde wettekst een nieuwe, transparante structuur goed voor het beheer van de Zuidpoolbasis en voor de organisatie van de wetenschappelijke expedities daarheen.

 

Dat laatste is van cruciaal belang. Ik heb van verscheidene zijden gehoord hoe jammer het was dat er in 2016 en 2017 geen expedities waren. Ik betreur dat ook, al is er vorig jaar wel een expeditie geweest. Toen waren er wel wetenschappers aanwezig op de Zuidpoolbasis en uit de evaluatie ervan bleek dat volgens een groot deel van de onderzoekers alles in orde was.

 

Voorzitter: Sonja Becq, ondervoorzitter.

Présidente: Sonja Becq, vice-présidente.

 

De oplossing kon worden gevonden dankzij constructieve onderhandelingen met heel wat partijen. Daarmee kan er een streep worden getrokken onder het verleden. Meerdere collega's verwezen naar de lopende procedures. Ik ben echt wel tevreden dat we die achter ons kunnen laten en dat we nu een transparante, duidelijke structuur hebben. De discussies in het verleden vloeiden vooral voort uit de onduidelijke structuur. Ik geef een voorbeeld. IPF was mede-eigenaar; het had 1/1000e van de aandelen van de Zuidpoolbasis, de overige waren in handen van de Belgische Staat. Daardoor was niet duidelijk wie de beslissingen nam en wie ze uitvoerde. Met het wetsontwerp komt er een heel duidelijke structuur. De overdracht van dat ene duizendste aan de Belgische Staat maakt de Belgische Staat tot de volle eigenaar van de Zuidpoolbasis.

 

De raad van bestuur neemt de beslissingen en de operator – momenteel is IPF aangesteld voor vijf jaar – voert de beslissingen van de raad van bestuur uit. Die werkwijze is van cruciaal belang. Naast de raad van bestuur is er een adviescomité van industriëlen, wat ook werd gevraagd door de sector. Het is goed dat zij via het adviescomité bij het beheer worden betrokken. Daarin hebben ook wetenschappers zitting. Dankzij de samenwerking tussen wetenschappers, de industrie en de raad van bestuur van de Zuidpoolbasis kan de basis een mooie toekomst tegemoet gaan.

 

Ik kan u ook meedelen dat de bestuurders in de raad van bestuur geen vergoeding zullen krijgen. Dat is belangrijk in het licht van de debatten over de vergoedingen van bestuurders van de afgelopen jaren. Wie zitting heeft in de raad van bestuur, zal dat echt doen vanuit een zekere interesse en idealisme en op basis van enige knowhow. It’s not about the money, want er is geen money te verdienen in de raad van bestuur.

 

Op heel wat vragen heb ik in de commissie al geantwoord. Ik wil wel terugkomen op een paar kleine punten die werden aangehaald door verschillende fracties.

 

Ten eerste, momenteel zijn in de ivzw nationale actoren vertegenwoordigd. De vraag werd gesteld of dat kan worden uitgebreid naar internationale partners. Dat is in ieder geval de bedoeling; vandaar dat wij ook hebben gekozen voor een ivzw. Het is echter van belang dat wij er eerst voor zorgen dat wij de boel kunnen runnen, waardoor de Zuidpoolbasis opnieuw positief bekend wordt in de wereld. Uit mijn contacten blijkt althans dat er wel interesse is van internationale partners.

 

Er werd ook gevraagd of er voldoende garanties zijn, aangezien de samenwerkingsovereenkomst tussen IPF en de Belgische Staat niet in de wettekst is opgenomen. U kunt de overeenkomst zonder probleem komen inkijken in de dataroom, maar zij staat niet in de tekst, omdat het een tijdelijke overeenkomst betreft met een operator, terwijl de wet en het Poolinstituut, die wel in het wetsontwerp werd opgenomen, structureel zijn.

 

In principe kan het Poolinstituut na vijf jaar beslissen om de overeenkomst te verlengen of niet. Het kan een deel van de taken zelf uitvoeren, maar het kan ook naar andere operatoren kijken. Daarom staat dat niet in de wet. Stel immers dat er een nieuwe operator komt, dan moet er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend worden.

 

Onderzoek op de Zuidpoolbasis naar bijvoorbeeld het klimaat betreft inderdaad een gedeelde bevoegdheid. Dat was ook een opmerking van de Raad van State. Daarom hebben wij dat aspect uit de tekst gehaald en hebben wij gesprekken met de Gemeenschappen. De bedoeling is om een samenwerkingsovereenkomst tot stand te brengen. Ik heb de hoop dat die er nog komt tijdens deze legislatuur, maar ik weet uit ervaring, jammer genoeg, dat een en ander niet altijd snel genoeg gaat. Ik zou wel willen dat alles sneller gaat en wij zitten er in elk geval achter.

 

Dat is de stand van zaken betreffende de samenwerkingsovereenkomst.

 

Voorzitter: Siegfried Bracke, voorzitter.

Président: Siegfrried Bracke, président.

 

Le président: Je donne la parole à M. le président de la commission des Finances qui souhaite vous faire part d'une communication.

 

02.08  Eric Van Rompuy (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ik wil meedelen dat de vergadering om 15 u 00 plaatsvindt in de Brelzaal. Minister Van Overtveldt zal ons vergezellen. Ik vraag de fracties om in aantal te zijn.

 

De voorzitter: Aldus zal geschieden.

 

Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3047/4)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3047/4)

 

Het wetsontwerp telt 9 artikelen.

Le projet de loi compte 9 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 9 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 9 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

03 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling van het wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van België (3056/1-3)

03 Projet de loi modifiant la loi du 8 avril 1965 instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique (3056/1-3)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De heer Johan Klaps, rapporteur, verwijst naar zijn schriftelijk verslag.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3056/3)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3056/3)

 

Het wetsontwerp telt 6 artikelen.

Le projet de loi compte 6 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 6 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 6 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

04 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen in strafzaken (2969/1-7)

- Voorstel van resolutie om een comité D op te richten dat toezicht houdt op de verschillende plaatsen in België waar mensen van hun vrijheid zijn beroofd (450/1-2)

- Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 445 van het Wetboek van strafvordering, teneinde de indruk van onpartijdigheid te versterken wanneer de procedure tot herziening van een definitieve strafrechtelijke veroordeling op een nieuw feit berust (2707/1-2)

04 Projet de loi portant des dispositions diverses en matière pénale (2969/1-7)

- Proposition de résolution visant à instituer un Comité D chargé de contrôler les différents lieux de privation de liberté en Belgique (450/1-2)

- Proposition de loi visant à modifier l'article 445 du Code d'instruction criminelle, en vue de renforcer l'apparence d'impartialité lorsque la procédure en révision de condamnations pénales définitives repose sur l'apparition d'un fait nouveau (2707/1-2)

 

Voorstellen ingediend door:

Propositions déposées par:

- 450: Stefaan Van Hecke, Jean-Marc Nollet

- 2707: Philippe Goffin, Gilles Foret, Gautier Calomne.

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De heer Gautier Calomne, rapporteur, verwijst naar zijn schriftelijk verslag.

 

04.01  Christian Brotcorne (cdH): Monsieur le président, j'interviendrai rapidement sur ce texte qui, comme d'habitude, reprend plusieurs dispositions éparses, la plus importante concernant les organes de surveillance des prisons.

 

Comme nous l'avons, à plusieurs reprises, appelé de nos vœux, à l'instar du Conseil de l'Europe, on a enfin séparé du pouvoir exécutif le contrôle de nos établissements pénitentiaires en le confiant à notre Chambre. Il faudra donc, monsieur le président, que nous veillions à adopter une dotation qui permette à la fois au Conseil central de surveillance pénitentiaire et aux différentes Commissions de surveillance de fonctionner.

 

À cet égard, on peut s'étonner que le ministre, qui n'est pas avec nous cet après-midi, intervienne dans la fixation des rémunérations et des indemnités des membres de ces différents Conseils allant jusqu'à les fixer à des taux tellement bas qu'on se demande comment, alors qu'on éprouve déjà de grandes difficultés à compléter ces différentes Commissions et même le Conseil central, on pourra encore, demain, faire appel à des gens qui, je le rappelle, font pour l'essentiel un travail d'accompagnement et un travail bénévole.

 

Une autre source d'inquiétude apparaît dans ce texte. En effet, la mise en œuvre de cette indépendance du Conseil central était prévue pour le 1er juillet 2017, et celle pour les Commissions de surveillance était fixée au 1er janvier 2018. Or, aujourd'hui, rien n'a encore été établi. On promet seulement des arrêtés royaux en fin d'année pour fixer de nouvelles dates d'entrée en vigueur dont nous ne savons rien. Nous ne savons même pas dans quels délais tout cela pourra intervenir.

 

Plus fondamentale encore est la composition du Conseil central de surveillance pénitentiaire qui n'est pas renouvelée dès l'entrée en vigueur de la loi, alors qu'il faudrait pourtant l'envisager. Aucune vacance n'a été publiée pour le renouvellement, aucune procédure de nomination n'a été organisée pour les recrutements. Ceci me laisse à penser que l'entrée en vigueur pour l'installation de ce Conseil central et des différentes Commissions risque de prendre encore quelque temps – et non quelques années, je l'espère.

 

Par ailleurs, dans l'organisation de ces différentes Commissions, outre le fait de surveiller et d'entendre les détenus et de les accompagner, on va confier aux Commissions, c'est-à-dire aux gens qui les composent, la mission d'écouter les détenus dans un droit reconnu qui est le droit de plainte, d'examiner ces plaintes, de les traiter et de décider du sort de celles-ci. C'est évidemment quelque chose qui ne va pas. C'est comme si on demandait à quelqu'un d'être juge et partie en même temps. Il y aura inévitablement des conflits de loyauté entre les missions qui sont demandées aux membres des Commissions de surveillance et ce traitement des plaintes.

 

On confine ici à l'absurdité. Il est évident – le Conseil supérieur de la Justice le rappelle également, tout comme le Conseil d'État – qu'il appartient à notre Chambre de prendre désormais en main l'organisation pratique, l'organisation financière, mais aussi la manière dont les plaintes devront être traitées par ces différentes Commissions.

 

Dans le projet qui nous est soumis – nous pointons ici avec le Conseil d'État ce qui pourrait être considéré comme une discrimination –, on supprime, en matière de soins de santé, la possibilité pour le détenu de se faire traiter, de se faire accompagner par le médecin de son choix. Il devra obligatoirement et nécessairement passer par le médecin de l'institution, ce qui est entrevu comme une discrimination qui pourra éventuellement ouvrir la voie à une annulation par la Cour d'arbitrage. Cela est d'autant plus étonnant que l'on connaît l'état des soins de santé dans nos prisons, qui est catastrophique. Quand on sait que les médecins qui sont désignés par l'État ont peine à se faire payer et rechignent, aujourd'hui, à accomplir leur mission, il est ici question d'adopter une mesure qui va empirer la situation qui est déjà loin d'être brillante.

 

Enfin, le projet crée les maisons de transition. Il s'agit d'une nouvelle manière d'envisager la peine de prison et l'enfermement. En soi, c'est évidemment une bonne chose, si on intègre cela dans le parcours de détention, et donc dans l'organisation de la formation et des moyens à donner au détenu pour sortir de ces lieux d'enfermement en meilleure situation que quand il y est entré. On a malheureusement le sentiment, en lisant le texte, que cela sera un nouvel obstacle à la libération conditionnelle et que cela participera au retard de celle-ci, ce qui n'améliorera certainement pas l'ambiance déjà si compliquée à l'intérieur de nos établissements d'enfermement et de détention.

 

Voilà toutes les raisons pour lesquelles notre groupe s'abstiendra, demain, sur le texte qui est proposé.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2969/7)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2969/7)

 

Het wetsontwerp telt 81 artikelen.

Le projet de loi compte 81 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 81 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 81 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

05 Wetsontwerp houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest (3114/1-4)

05 Projet de loi portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt (3114/1-4)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De heren Roel Deseyn en Stéphane Crusnière, rapporteurs, verwijzen naar hun schriftelijk verslag.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3114/4)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3114/4)

 

Het wetsontwerp telt 26 artikelen.

Le projet de loi compte 26 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 26 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 26 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

06 Wetsontwerp tot wijziging van de belastingsmaatregelen ten voordele van het zeevervoer (3103/1-3)

06 Projet de loi modifiant le régime d'aides fiscales en faveur du transport maritime (3103/1-3)

 

Zonder verslag

Sans rapport

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3103/3)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3103/3)

 

Het wetsontwerp telt 13 artikelen.

Le projet de loi compte 13 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 13 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 13 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

07 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, wat de cumulatie van mandaten betreft (2815/1-8)

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers (514/1-2)

- Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, wat de cumulatie van mandaten betreft (929/1-2)

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (930/1-3)

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers, wat de cumulatie van mandaten betreft (2816/1-5)

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, wat de cumulatie van mandaten betreft (2817/1-7)

07 Proposition de loi spéciale modifiant, en ce qui concerne le cumul des mandats, la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 (2815/1-8)

- Proposition de loi modifiant la loi du 6 août 1931 établissant des incompatibilités et interdictions concernant les ministres et anciens ministres et ministres d'État, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives (514/1-2)

- Proposition de loi spéciale modifiant la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 en ce qui concerne le cumul des mandats (929/1-2)

- Proposition de loi modifiant la loi de réformes institutionnelles du 31 décembre 1983 pour la Communauté germanophone (930/1-3)

- Proposition de loi modifiant, en ce qui concerne le cumul des mandats, la loi du 6 août 1931 établissant des incompatibilités et interdictions concernant les ministres et ministres d'État, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives (2816/1-5)

- Proposition de loi modifiant, en ce qui concerne le cumul des mandats, la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone (2817/1-7)

 

Voorstellen ingediend door:

Propositions déposées par:

- 2815: Catherine Fonck, Katja Gabriëls, Brecht Vermeulen, André Frédéric, Emmanuel Burton, Gautier Calomne, Franky Demon, Vincent Van Peteghem, Kristof Calvo

- 514: Catherine Fonck

- 929: Catherine Fonck

- 930: Catherine Fonck

- 2816: Catherine Fonck, Brecht Vermeulen, André Frédéric, Emmanuel Burton, Gautier Calomne, Franky Demon, Vincent Van Peteghem, Katja Gabriëls, Jean-Marc Nollet

- 2817: Katja Gabriëls, Catherine Fonck, Brecht Vermeulen, André Frédéric, Emmanuel Burton, Gautier Calomne, Franky Demon, Vincent Van Peteghem, Jean-Marc Nollet.

 

Ik stel u voor een enkele bespreking aan deze wetsvoorstellen te wijden. (Instemming)

Je vous propose de consacrer une seule discussion à ces propositions de loi. (Assentiment)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

07.01  Marcel Cheron, rapporteur: Monsieur le président, chers collègues, j'aimerais justifier mon salaire de rapporteur. C'est important, monsieur Brotcorne! Je le déclare.

 

En tant que rapporteur, je voudrais dire trois choses. Ce texte vise à traduire l'accord conclu il y a un an. Je crois qu'à l'époque, Mme De Coninck et M. Burton étaient rapporteurs du groupe de travail Renouveau politique. C'est le second, je crois, que nous votons, ici, en séance plénière.

 

J'invite donc tous nos collègues à venir avec les autres textes. En ce qui concerne ce texte-ci, chers collègues, d'une part, la loi spéciale vise à faire contribuer les entités fédérées à l'objectif de 150 % (all inclusive comme disent les puristes de la langue de Shakespeare) pour ce qui concerne les fonctions spéciales.

 

J'ajoute, monsieur le président, non pas à votre intention mais à celle de l'institution que vous représentez, que la présidence de l'assemblée n'est pas concernée par ce texte mais qu'elle l'est, en revanche, par d'autres textes qui sont d'ordre réglementaire ou autre, notamment celui relatif à la question des incompatibilités.

 

Différents membres sont intervenus en commission, dont mes collègues Vuye et Wouters. Ils l'ont peut-être oublié mais ils l'ont fait. J'ai moi-même reçu la réponse de M. Vermeulen, qui m'indiquait que se poursuivait en commission de l'Intérieur la mise en œuvre des différentes dispositions du rapport de Mme De Coninck et de M. Burton sur le travail du groupe Renouveau politique. Ce texte vise à rencontrer le point 21 des recommandations, mais le statut de la présidence de l'assemblée est visé par les points 23, 24 et 25 de ces recommandations qui devront trouver une suite.

 

Chers collègues, c'est à l'unanimité que ce texte a été adopté en commission. C'est un pas supplémentaire qui vise à traduire les travaux et les recommandations du groupe de travail Renouveau politique, mais il reste encore d'autres tâches à accomplir, d'autres textes à voter afin de traduire intégralement et parfaitement les différents éléments.

 

Je terminerai ce court rapport, volontairement pédagogique, pour insister sur la qualité du travail du service juridique. Monsieur le président, vous avez de la chance, vos collaborateurs sont excellents. Ils nous ont transmis une note juridique qui nous a permis de ne pas oublier les institutions bruxelloises. En effet, c'est grâce à cette note que nous avons pu rattraper les institutions bruxelloises, cette note qui, avec l'appui ou non de certains groupes, leur aurait permis d'échapper à cette règle de bonne gouvernance.

 

C'est donc avec beaucoup d'intérêt que nous avons pris connaissance de ces textes, que nous avons traduits sous forme d'amendements. Ce n'est pas la première fois que nous pouvons bénéficier des avis pertinents, non seulement de nos collègues, mais aussi des services juridiques.

 

Je tenais à conclure sur cette note franchement positive, monsieur le président. Je vous remercie de votre attention.

 

Le président: Monsieur Cheron, je vous remercie au nom des services.

 

Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking aan van de artikelen van het voorstel van bijzondere wet nr. 2815. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2815/8)

Nous passons à la discussion des articles de la proposition de loi spéciale n° 2815. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2815/8)

 

Het opschrift werd door de commissie gewijzigd in “voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de cumulatie van mandaten betreft en tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen ".

L’intitulé a été modifié par la commission en “proposition de loi spéciale modifiant, en ce qui concerne le cumul des mandats, la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et modifiant la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises".

 

Het voorstel van bijzondere wet telt 4 artikelen.

La proposition de loi spéciale compte 4 articles.

 

*  *  *  *  *

Ingediende amendementen:

Amendements déposés:

Art. 2

  • 11 - Barbara Pas cs (2815/9)

  • 9 - Olivier Maingain cs (2815/9)

Art. 3

  • 10 - Olivier Maingain cs (2815/9)

*  *  *  *  *

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over de aangehouden amendementen en artikelen en over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur les amendements et les articles réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

*  *  *  *  *

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Conclusion de la discussion des articles:

 

Aangehouden: de stemming over de amendementen en artikelen 2 en 3.

Réservé: le vote sur les amendements et les articles 2 et 3.

 

Artikel per artikel aangenomen: de artikelen 1 en 4.

Adoptés article par article: les articles 1 et 4.

*  *  *  *  *

 

Wij vatten de bespreking aan van de artikelen van het wetsvoorstel nr. 2816. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2816/5)

Nous passons à la discussion des articles de la proposition de loi n° 2816. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2816/5)

 

Het wetsvoorstel telt 3 artikelen.

La proposition de loi compte 3 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 3 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 3 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

Wij vatten de bespreking aan van de artikelen van het wetsvoorstel nr. 2817. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2817/7)

Nous passons à la discussion des articles de la proposition de loi n° 2817. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2817/7)

 

Het wetsvoorstel telt 3 artikelen.

La proposition de loi compte 3 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 3 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 3 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

08 Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers betreffende de elektronische ronddeling van de parlementaire stukken (3132/1-3)

08 Proposition de modification du Règlement de la Chambre des représentants en ce qui concerne la distribution électronique des documents parlementaires (3132/1-3)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Siegfried Bracke.

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Mevrouw De Coninck, rapporteur, verwijst naar haar schriftelijk verslag.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3132/3)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3132/3)

 

Het voorstel telt 2 artikelen.

La proposition compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het voorstel tot wijziging van het Reglement zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur la proposition de modification du Réglement aura lieu ultérieurement.

 

09 Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle betreft (2810/7-11)

- Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle betreft (2802/7-11)

09 Projet de loi modifiant la législation relative aux déclarations de mandats et de patrimoine en ce qui concerne la transparence des rémunérations, l'extension aux administrateurs publics, le dépôt électronique et le contrôle (2810/7-11)

- Projet de loi spéciale modifiant la législation spéciale relative aux listes de mandats et déclarations de patrimoine en ce qui concerne la transparence des rémunérations, l'extension aux administrateurs publics, le dépôt électronique et le contrôle (2802/7-11)

 

Geamendeerd door de Senaat

Amendés par le Sénat

 

De rapporteurs zijn de heren Kristof Calvo, Luk Van Biesen en Francis Delpérée. Zij verwijzen naar hun schriftelijk verslag.

 

Er wordt geen algemene bespreking in plenaire vergadering gewijd aan een wetsontwerp dat door de Senaat naar de Kamer is teruggezonden (tenzij de Conferentie van voorzitters anders beslist) (artikel 87 van het Reglement).

Les projets de loi renvoyés à la Chambre par le Sénat ne font plus l'objet d'une discussion générale en séance plénière (sauf si la Conférence des présidents en décide autrement) (article 87 du Règlement).

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking aan van de artikelen van het wetsontwerp nr. 2810. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2810/11)

Nous passons à la discussion des articles du projet de loi n° 2810. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2810/11)

 

Het wetsontwerp telt 14 artikelen.

Le projet de loi compte 14 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 14 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 14 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l’ensemble aura lieu ultérieurement.

 

Wij vatten de bespreking aan van de artikelen van het ontwerp van bijzondere wet nr. 2802. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2802/11)

Nous passons à la discussion des articles du projet de loi spéciale n° 2802. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2802/11)

 

Het ontwerp van bijzondere wet telt 14 artikelen.

Le projet de loi spéciale compte 14 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 14 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 14 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 28 juin 2018 à 14.15 heures.

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 28 juni 2018 om 14.15 uur.

 

La séance est levée à 15.21 heures.

De vergadering wordt gesloten om 15.21 uur.

 

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 54 PLEN 235 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 54 PLEN 235 annexe.