Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

Donderdag 22 maart 2018

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Jeudi 22 mars 2018

 

Après-midi

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 13.07 uur en voorgezeten door de heer Siegfried Bracke.

La séance est ouverte à 13.07 heures et présidée par M. Siegfried Bracke.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Aanwezig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l’ouverture de la séance:

Charles Michel, Kris Peeters, Jan Jambon, Koen Geens, Maggie De Block, Daniel Bacquelaine, Johan Van Overtveldt, Marie-Christine Marghem, Steven Vandeput, Sophie Wilmès, François Bellot, Denis Ducarme, Pieter De Crem.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Philippe Blanchart, Emmanuel Burton, Jacques Chabot, Maya Detiège, David Geerts, Vanessa Matz, Evita Willaert, gezondheidsredenen / raisons de santé;

Katja Gabriëls, zwangerschapsverlof / congé de maternité;

Daphné Dumery, Raad van Europa / Conseil de l'Europe;

Vincent Van Quickenborne, buitenslands / à l'étranger.

 

Federale regering / gouvernement fédéral:

Alexander De Croo, met zending buitenslands (Kenia) / en mission à l'étranger (Kenya);

Zuhal Demir, buitenslands / à l'étranger.

 

01 Eerbetoon aan de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart 2016

01 Hommage aux victimes des attentats du 22 mars 2016

 

Le président (devant l'Assemblée debout):

De voorzitter (voor de staande Assemblee):

 

Chers collègues, goede collega's, "we shall always remember": het staat in grote letters in de hall van de luchthaven van Zaventem. Ik denk uit naam van de hele Kamer te kunnen spreken als ik zeg: yes, we shall. We shall always remember.

 

Souvenez-vous, il y a deux ans, de ce silence funèbre pendant toute la journée et même celles qui ont suivi, dans la rue de la Loi, rue normalement bruyante et pas seulement aux heures d'affluence.

 

Herinner u hoe twee jaar geleden iedereen wist dat het kon gebeuren. Het gebeurde ook vlakbij, in Parijs, en dus kon het er hier ooit van komen. Maar herinner u ook de radeloosheid, de angst en de woede toen het dan toch bleek te gebeuren.

 

Souvenez-vous aussi de la manière dont notre assemblée a été instruite par ce malheur. Nous avons travaillé pendant des mois à mieux être préparés au pire.

 

De commissie-Dewael heeft grondig werk geleverd en de commissie en nadien de plenaire vergadering hebben over het verslag en de aanbevelingen unaniem besloten, ook al waren er behoorlijk wat onderwerpen waarover er evidente politieke meningsverschillen bestaan.

 

Mais le travail continue. La Commission de suivi veille à ne pas traîner dans l'implémentation de ces recommandations. Cela vaut la peine.

 

Je le répète, souvenez-vous de l'atrocité de cette violence inédite dans notre pays. Souvenez-vous de notre sentiment bizarre quand nous nous sommes rendu compte, il y a deux ans, que nous vivions dans une autre réalité, dans un autre pays.

 

Uiteraard gaan onze gedachten, last but not least, naar de dodelijke slachtoffers. Vanmorgen zijn hun namen gelezen bij het monument in de Europese wijk. De lijst was lang, te lang.

 

Pensons aussi à celles et ceux qui ont été blessés et qui, après deux longues années, souffrent encore de ces blessures.

 

Uiteraard zijn er talloze families die ook werden geconfronteerd met het verlies van een zoon, een dochter, een vader, een moeder.

 

Et donc, encore une fois – we shall always remember.

 

01.01  Charles Michel, premier ministre: Monsieur le président, le gouvernement souhaite se joindre à l'hommage que vous avez rendu en mémoire des victimes de ces attentats tragiques. Il y a deux ans, notre pays a été frappé avec une violence inouïe, écœurante. Ces attaques ont coûté la vie à de nombreuses victimes innocentes et ont provoqué, pour beaucoup, des blessures indélébiles.

 

C'est aujourd'hui, comme vous l'avez fait avec émotion et humilité, que nous souhaitons leur rendre hommage. Nous pensons à toutes celles et ceux au courage exemplaire qui, aujourd'hui encore, se battent pour retrouver un peu de normalité. C'est un combat difficile.

 

Ce 22 mars, nous voulons aussi bien sûr rendre hommage à toutes celles et ceux qui ont œuvré sans relâche pour sauver des vies, pour apaiser des blessures. Nous n'oublions pas. Nous sommes tous unis et rassemblés par le souvenir de ces tragiques moments.

 

Dames en heren, twee jaar na de aanslagen zijn wij de slachtoffers niet vergeten. Wij zijn ook de solidariteit niet vergeten die iedereen voelde. Wij blijven ook dankbaar aan alle hulpverleners en veiligheidsdiensten.

 

Twee jaar geleden gebeurde er iets wat niet kan worden rechtgezet. Iedereen zou terug in de tijd willen gaan en de klok willen doen stoppen. Sommige zaken zijn echter onomkeerbaar.

 

Ik hoop dat iedereen de kracht vindt om het verlies te verwerken en dat iedereen bij deze beproeving op alle nodige steun kan rekenen.

 

De voorzitter: Collega's, op momenten als deze proberen wij met woorden uiting te geven aan wat wij denken en voelen, maar onze stilte zegt allicht nog meer en beter.

 

Recueillons-nous en observant une minute de silence.

 

La Chambre observe une minute de silence.

De Kamer neemt een minuut stilte in acht.

 

Je vous remercie.

 

Naar aanleiding van de tweede herdenkingsdag van de aanslagen hebben de diensten van de Kamer een brochure uitgebracht waarin de klemtoon wordt gelegd op talrijke aanbevelingen die de onderzoekscommissie formuleerde.

 

Cette brochure sera distribuée un peu plus tard. Elle est en ce moment disponible en français et en néerlandais. Elle le sera bientôt en anglais.

 

Nogal wat buitenlandse gasten vragen expliciet naar de besluiten, in beknopte vorm, van onze onderzoekcommissie. Ik meen dat het een heel nuttig document kan worden, ook voor onze partners in het buitenland.

 

02 Terugzending naar de commissie

02 Renvoi en commission

 

Ik heb amendementen ontvangen op het wetsontwerp met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van diensten gepresteerd als niet-vastbenoemd personeelslid voor een pensioen van de overheidssector, tot wijziging van de individuele responsabilisering van de provinciale en lokale overheden binnen het Gesolidariseerde pensioenfonds, tot aanpassing van de reglementering inzake aanvullende pensioenen, tot wijziging van de modaliteiten van de financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen en tot bijkomende financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen, nrs 2718/1 tot 8.

J'ai reçu des amendements sur le projet de loi relatif à la non prise en considération de services en tant que personnel non nommé à titre définitif dans une pension du secteur public, modifiant la responsabilisation individuelle des administrations provinciales et locales au sein du Fonds de pension solidarisé, adaptant la réglementation des pensions complémentaires, modifiant les modalités de financement du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales et portant un financement supplémentaire du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales, nos 2718/1 à 8.

 

Overeenkomstig artikel 93, nr. 1, van het Reglement, stel ik u voor deze amendementen te verzenden naar de commissie voor de Sociale Zaken teneinde deze te bespreken.

Conformément à l’article 93, n° 1, du Règlement, je vous propose de renvoyer ces amendements à la commission des Affaires sociales afin d'en permettre l'examen.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Ik meen te weten dat de vergadering volgende woensdag zal plaatsvinden.

 

03 Agenda

03 Ordre du jour

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 20 maart 2018, stel ik u voor op de agenda van de plenaire vergadering van deze namiddag in te schrijven:

- het wetsvoorstel (de heren Koenraad Degroote en Franky Demon en mevrouw Sabien Lahaye-Battheu) tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, nrs 2945/1 tot 7;

- het wetsvoorstel (de heren Koen Metsu en Franky Demon) tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, nrs 2970/1 tot 3.

 

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 20 mars 2018, je vous propose d'inscrire à l'ordre du jour de la séance plénière de cet après-midi:

- la proposition de loi (MM. Koenraad Degroote et Franky Demon et Mme Sabien Lahaye-Battheu) modifiant la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, nos 2945/1 à 7;

- la proposition de loi (MM. Koen Metsu et Franky Demon) modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, nos 2970/1 à 3.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Ik stel u ook voor om de bespreking van de voorstellen en wetsontwerpen te beginnen met punt 5.

Je vous propose aussi de commencer la discussion des propositions et projets par le point 5.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Vragen

Questions

 

04 Samengevoegde vragen van

-  de heer Dirk Van der Maelen aan de eerste minister over "het dossier van de F-16's" (nr. P2715)

-  de heer Ahmed Laaouej aan de eerste minister over "het dossier van de F-16's" (nr. P2716)

-  de heer Raoul Hedebouw aan de eerste minister over "het dossier van de F-16's" (nr. P2717)

-  de heer Olivier Maingain aan de eerste minister over "het dossier van de F-16's" (nr. P2718)

-  de heer Georges Dallemagne aan de eerste minister over "het dossier van de F-16's" (nr. P2719)

-  mevrouw Muriel Gerkens aan de eerste minister over "het dossier van de F-16's" (nr. P2720)

-  de heer Richard Miller aan de eerste minister over "het dossier van de F-16's" (nr. P2721)

-  de heer Tim Vandenput aan de eerste minister over "het dossier van de F-16's" (nr. P2722)

-  mevrouw Karolien Grosemans aan de eerste minister over "het dossier van de F-16's" (nr. P2723)

-  de heer Hendrik Vuye aan de eerste minister over "het dossier van de F-16's" (nr. P2724)

-  de heer Veli Yüksel aan de eerste minister over "het dossier van de F-16's" (nr. P2725)

-  de heer Kristof Calvo aan de eerste minister over "het dossier van de F-16's" (nr. P2726)

04 Questions jointes de

-  M. Dirk Van der Maelen au premier ministre sur "le dossier des F-16" (n° P2715)

-  M. Ahmed Laaouej au premier ministre sur "le dossier des F-16" (n° P2716)

-  M. Raoul Hedebouw au premier ministre sur "le dossier des F-16" (n° P2717)

-  de M. Olivier Maingain au premier ministre sur "le dossier des F-16" (n° P2718)

-  M. Georges Dallemagne au premier ministre sur "le dossier des F-16" (n° P2719)

-  Mme Muriel Gerkens au premier ministre sur "le dossier des F-16" (n° P2720)

-  M. Richard Miller au premier ministre sur "le dossier des F-16" (n° P2721)

-  M. Tim Vandenput au premier ministre sur "le dossier des F-16" (n° P2722)

-  Mme Karolien Grosemans au premier ministre sur "le dossier des F-16" (n° P2723)

-  M. Hendrik Vuye au premier ministre sur "le dossier des F-16" (n° P2724)

-  M. Veli Yüksel au premier ministre sur "le dossier des F-16" (n° P2725)

-  M. Kristof Calvo au premier ministre sur "le dossier des F-16" (n° P2726)

 

Ainsi que je l'ai dit souvent par le passé, je ne fais pas de comptes d'apothicaire, mais je dois vous rappeler que notre Règlement prévoit un temps de parole de deux minutes pour poser la question, deux minutes pour la réponse – qui peut devenir cinq ou six minutes en cas de questions multiples – et enfin une minute pour la réplique.

 

04.01  Dirk Van der Maelen (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, ik wil beginnen met uw antwoord te citeren op een vraag van mij op 16 januari van dit jaar over hetzelfde dossier: "We hebben gekozen voor een transparante procedure. Dat is een duidelijke keuze, ook met een rol voor en informatie aan het Parlement."

 

Mijnheer de premier, drie jaar lang heb ik vragen gesteld aan de minister van Defensie uit uw regering. Keer op keer kreeg ik van de minister van Defensie als antwoord dat onze F-16's in 2023 versleten zijn en dat er geen studies bestonden over een mogelijke verlenging van de levensduur van de F-16's.

 

Collega's, deze week hebben wij geleerd dat de vliegtuigen nog zes jaar na 2023 kunnen vliegen en dat er niet één, niet twee, maar wel drie studies zijn die over de levensduurverlenging van de F-16's handelen.

 

Er rijzen veel vragen, maar ik wil mij op één vraag concentreren. Is het verantwoord om 15 miljard euro uit te geven aan de aanschaf van vierendertig F-35's? Voor mij is dat de hamvraag.

 

Ik ben echt ontgoocheld over wat er zich gisteren in de commissie voor de Landsverdediging heeft afgespeeld bij de regeling van de werkzaamheden. De huidige situatie is dat niemand van ons, noch de premier, noch de minister van Defensie, noch een van de Parlementsleden, kan vertrouwen op de juistheid van de informatie die wij krijgen van de legertop. Niemand.

 

Ik reik de premier de hand. Mijnheer de premier, ik vraag u om samen met het Parlement die studies te laten onderzoeken. Ik stel voor om de cijfers van de legertop te laten controleren door het Rekenhof; mijn fractie vraagt dat al drie jaar.

 

Laten wij samen bekijken of er naast die piste om 15 miljard euro uit te geven aan vliegtuigen die het allerduurst in aankoop en het allerduurst in gebruik zijn, geen voordeligere optie bestaat, namelijk het verlengen van de levensduur van de F-16's.

 

Ik vraag aan de eerste minister, maar ook aan alle collega's: alstublieft, abdiceer niet. Wat u gisteren gedaan heeft, is uzelf een maand lang werkloos maken. Ik meen dat er werk op de plank ligt voor de Kamer. Het kan niet dat dit dossier onbestudeerd blijft liggen gedurende een maand.

 

04.02  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, chers collègues, sommes-nous en présence d'un scandale d'État? C'est la question je vous pose.

 

Monsieur le premier ministre, répondant ici même en début d'année à une question de Mme Fernandez Fernandez, vous disiez, je cite: "Nous avons opté pour une procédure transparente". Aujourd'hui, rien ne semble plus manipulé et plus obscur que votre procédure!

 

Faisons le point! Vous avez dans votre gouvernement un ministre de la Défense qui est complètement déshabillé! Des rapports sur la prolongation des F-16 circulent à son insu dans son département – du moins c'est ce qu'il dit – et l'amènent à présenter au gouvernement et au parlement un dossier de 15 milliards d'euros manifestement manipulé.

 

Il y a aussi des hauts gradés de l'armée qui – c'est un fait établi aujourd'hui – ont délibérément fait de la rétention d'informations, de la manipulation. Des militaires qui, visiblement, ont oublié qu'en démocratie, ce n'est pas l'armée qui décide pour le gouvernement ou pour le parlement.

 

Ajoutons à ce tableau déjà bien chargé un ancien chef de cabinet du ministre de la Défense qui travaille aujourd'hui pour le constructeur Lockheed, ce même constructeur qui est en lice pour ce marché du siècle et qui est au cœur de la polémique.

 

Et comme si cela ne suffisait pas, l'image internationale de votre gouvernement, déjà bien écornée, s'abîme encore avec ce qui peut être qualifié aujourd'hui de scandale d'État!

 

Surtout, monsieur le premier ministre, il apparaît clairement qu'en raison de la faiblesse de votre ministre de la Défense, de la gestion chaotique de ce dossier et des manipulations avérées de l'armée, votre gouvernement est amené à décider sur des tromperies. Vous vous retrouvez une fois de plus à venir au parlement donner des explications, formuler un certain nombre d'affirmations sur des bases fausses. Monsieur le premier ministre, cela engage aussi votre responsabilité!

 

La question que nous nous posons est très simple! Allez-vous l'accepter encore longtemps? Allez-vous suspendre la procédure le temps d'y voir clair? Allez-vous surtout décharger votre pseudo ministre de la Défense pour vous occuper vous-même de ce dossier qui, de polémique en polémique, écorne l'image du pays et n'honore pas les responsables de la gestion de ce dossier?

 

04.03  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Mijnheer de eerste minister, de situatie is erg. Wij vragen al maanden informatie over de F-35-contracten. Er is ons altijd gezegd dat er geen probleem is en dat wij alle informatie hebben.

 

Beste collega's, het is heel duidelijk: de Parlementsleden en het volk hebben niet alle informatie gekregen over de toekomst van onze F-16's. Dat is heel erg, want al maanden wordt hier door rechts in het Parlement gezegd dat het de F-35 moet zijn. Daarvoor hebben we zonder probleem 15 miljard. Als we echter 1,5 miljard moeten vinden om alle uitkeringen in België op te trekken tot de armoedegrens, is daar geen geld voor. Vijftien miljard voor de F-35 is echter geen probleem, daar vinden we geld voor.

 

Chers collègues, on tente aujourd'hui de nous faire croire que le ministre ne savait rien. Permettez-moi d'exprimer des doutes. Différents membres de son cabinet étaient clairement liés au lobbying militaro-industriel de Lockheed Martin.

 

Uw voormalig adjunct-kabinetschef, Simon Put, komt naar u toe en zegt dat hij voor Lockheed Martin gaat werken: in the pocket, in uw eigen kabinet! Claude Van de Voorde was de chef van de luchtmacht en wij moeten hier aanvaarden dat u zegt dat u van niets wist. Komaan, mijnheer de minister!

 

Comme on dit chez nous, monsieur le ministre, il n'y a pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Vous étiez tellement focalisé sur les F-35 que vous avez refusé de tenir compte de toute information qui pouvait aller à l'encontre de votre position.

 

D'un point de vue politique, c'est très grave parce que les enjeux démocratiques et financiers sont immenses. La question est donc très claire, car cette volonté d'acquérir des F-35 a conduit trois constructeurs à ne même pas remettre d'offre. Même eux se sont dit que les dés étaient pipés.

 

Chers collègues, monsieur le premier ministre, les conditions ne sont pas réunies pour trancher sereinement et démocratiquement une telle question. C'est pourquoi le PTB vous demande de mettre un terme à cette procédure d'achat du F-35 et d'étudier une autre solution qui coûterait beaucoup moins cher.

 

Een bedrag van 15 miljard euro zou iets kunnen betekenen op sociaal vlak, maar niet voor de oorlog.

 

Le président: Chers collègues, M. Maingain a un petit contretemps. Je reviendrai sur sa question ultérieurement.

 

04.04  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, chers collègues, nous commémorons aujourd'hui, dans la douleur et le chagrin, ces attentats du 22 mars et nous avons appris que nous n'avions pas pu protéger suffisamment notre population. C'est pourquoi nous sommes nombreux dans ce parlement à soutenir l'objectif de renforcer notre défense collective et notre sécurité. Nos pilotes ont mené courageusement cette bataille en Syrie et en Irak.

 

Nous avons eu confiance, même mon groupe et l'opposition, dans la parole du gouvernement, lorsqu'il nous a dit qu'il fallait remplacer ces F-16 rapidement car nous avions besoin de nouveaux avions, d'armes efficaces pour mener cette lutte et pour pouvoir mieux protéger la population. Notre confiance a été trahie. La confiance du parlement a été trahie. Certaines personnes, des hauts gradés à l'armée, ont manipulé les informations, ont désinformé le parlement, ont abîmé la démocratie.

 

Hier encore, un rapport nous a été transmis non daté, nous disant qu'une des raisons pour lesquelles il fallait arrêter les F-16, c'est qu'ils n'étaient plus produits depuis 2017. C'est faux! Les chaînes de F-16 se poursuivent. De nouveaux pays continuent à acquérir des F-16. On continue à nous dire des contrevérités au parlement, encore hier. Monsieur le premier ministre, cela suffit!

 

L'ensemble de la responsabilité politique du gouvernement est engagée car sur un tel dossier, il n'y a pas que le ministre de la Défense. Le premier ministre, le ministre du Budget et l'ensemble du kern doivent pouvoir piloter un tel dossier. Monsieur le premier ministre, je vous demande d'informer le parlement complètement et en toute transparence de ce dossier, qu'enfin la population puisse savoir si effectivement, sur le plan budgétaire, militaire et politique, il faut renouveler aujourd'hui des avions car c'est un effort colossal qui lui est demandé. Il est donc important de savoir si cet effort gigantesque est justifié.

 

04.05  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, chers collègues, je vous invite à prendre un peu de hauteur et à nous livrer à une analyse plus globale de ce remplacement des F-16. En effet, vous n'êtes pas le ministre de la Défense. Vous êtes le premier ministre. Je ne suis pas une parlementaire qui suit les dossiers défense et achats militaires. Mais nous sommes face au marché public du siècle de votre gouvernement. Aujourd'hui, ce marché public est vicié à cause de fausses informations ou, pire, d'informations cachées.

 

Monsieur le premier ministre, je voudrais une réaction claire de votre part sur trois éléments. Premièrement, un quarteron d'officiers organise la rétention d'informations. Ce faisant, ils mettent à mal les fondements de notre démocratie. L'armée est au service de l'État et non l'inverse. Je voudrais que vous réaffirmiez, ici, ce principe de la place de l'armée par rapport à l'État.

 

Deuxièmement, Ecolo-Groen a défendu une proposition de loi visant à mettre en place un registre transparent des achats militaires, des marchés en cours, des documents y annexés. Votre majorité a refusé cette proposition. Si elle avait été acceptée, vous auriez été au courant. Votre ministre de la Défense, l'ensemble du gouvernement et le parlement auraient été au courant de ces études. Allez-vous revenir sur votre position?

 

Troisièmement, il est question d'un marché de 15 milliards sur 40 ans, à un moment où des efforts d'austérité sont demandés aux citoyens en termes de mobilité, de politiques sociales et d'accès à la santé. Nous sommes face à un gouvernement qui choisit 15 milliards pour la Défense en ne respectant pas, ou en mettant en difficulté, les procédures de marché public, alors que des besoins cruciaux sont à rencontrer auprès de la population. Allez-vous, là aussi, revenir à la raison?

 

Le président: Chers collègues, M. Maingain retire sa question à cause d'un problème de mobilité.

 

04.06  Richard Miller (MR): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, le parlement a adopté le 11 mai 2017 une loi de programmation militaire qui était la première de son histoire. Cette loi se base sur la vision stratégique 2016-2030. Ces deux documents se trouvent dans l'accord de gouvernement. Ils sont à inscrire, monsieur le premier ministre, au bilan de votre action et de celle du ministre de la Défense. Dans ces deux documents, le gouvernement a fait le choix de maintenir une flotte de combat aérienne ayant comme mission première la sécurité de notre espace aérien. C'est important. Le gouvernement, monsieur le premier ministre, a jugé nécessaire de renouveler les appareils à cet effet. Le maintien d'une flotte d'avions de chasse et le renouvellement de celle-ci sont et ont toujours été le choix préconisé par notre formation politique, le MR. Cela reste notre choix. Je note, au passage, que d'autres partis n'ont pas eu le sens des responsabilités politiques au moment où ils auraient dû l'avoir. Ce sens des responsabilités politiques caractérise votre gouvernement.

 

Monsieur le premier ministre, je le dis en restant sur le fond du dossier: la priorité pour notre groupe est le remplacement de notre flotte.

 

04.07  Ahmed Laaouej (PS): (…)

 

04.08  Richard Miller (MR): Monsieur Laaouej, n'essayez pas encore une fois d'interpréter ce que je dis! Vous n'êtes pas le Sigmund Freud de l'assemblée! Vous n'êtes pas là pour expliquer ce que les gens veulent dire. J'ai dit clairement ce que le groupe MR pense de ce dossier. Nous souhaitons le remplacement de la flotte des F-16 actuels.

 

Monsieur le premier ministre, la procédure de marché public en cours de réalisation pour le renouvellement des F-16 est dans sa dernière phase. Les deux audits, l'interne et l'externe, auront-ils une influence sur celle-ci et sur son calendrier?

 

Estimez-vous que les militaires impliqués dans la non-transmission des informations peuvent encore avoir votre confiance et celle du ministre de la Défense pour gérer ce dossier? Seront-ils remplacés, ou écartés définitivement dans la gestion de ce dossier? Quelles sanctions ces militaires, qui ont fait, dans l'état actuel de la connaissance de ce dossier, de la rétention d'informations, peuvent-ils recevoir? Cela concerne d'ailleurs tout membre d'une administration fédérale ou fédérée vis-à-vis de son ministre.

 

Enfin, les études qui apparaissent au grand jour concernent uniquement le vieillissement de la cellule de nos F-16, ce qui est complètement réducteur par rapport à toutes les composantes de l'avion, composantes qui ont toutes leur importance, si on veut que les missions soient remplies convenablement par notre force aérienne en assurant la sécurité de nos pilotes – c'est aussi un détail qui mérite d'être rappelé.

 

Sur quels critères le gouvernement s'était-il basé lors de son étude de 2015 pour effectuer son choix de retrait des F-16?

 

04.09  Tim Vandenput (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, collega’s, wat een turbulente week. Open Vld is altijd voorstander geweest van een sterke luchtmacht, een luchtmacht die ons luchtruim verdedigt, maar ook een luchtmacht die klaarstaat om naar het buitenland te trekken om gevechtsmissies uit te voeren. Wij vinden dat missies zoals deze tegen IS, ook in de toekomst moeten kunnen worden uitgevoerd, als een loyale bondgenoot.

 

Ja, vroeg of laat moeten onze F-16's vervangen worden. Daarvoor moet evenwel in alle transparantie kunnen worden beslist, met alle kaarten op tafel. Wij beslissen namelijk voor de volgende dertig tot veertig jaar en over miljarden aan belastinggeld.

 

Deze week bleek dat essentiële informatie in dit dossier doelbewust werd achtergehouden voor de minister van Defensie. Alzo ontstaat het beeld van een legertop die liever zelf beslist dan de minister te laten beslissen en daarvoor zelfs informatie achterhoudt. De minister zelf spreekt over manipulatie.

 

Dat is onaanvaardbaar in onze democratie, collega’s, en wij eisen dan ook een grondig onderzoek met betrekking tot het rapport in deze zaak. Wie wist ervan? Wie heeft wat verborgen gehouden? De verantwoordelijken zullen de gevolgen moeten dragen.

 

Het gaat echter ook om de inhoud van het rapport. Is een levensduurverlenging alsnog een optie? Tegen welke prijs? En vooral, wat kopen wij daarmee op het vlak van de inzetbaarheid van onze vliegtuigen?

 

Mijnheer de eerste minister, dit dossier is van groot belang voor de toekomst van onze Defensie, voor de geloofwaardigheid van ons land op internationaal vlak, maar ook voor de veiligheid van ons land. Het is dan ook cruciaal dat de minister de nodige autoriteit heeft. Welke stappen zult u ter zake zetten?

 

04.10  Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, deze week werd de Wetstraat opgeschrikt door een lek bij het leger. Uit de gelekte nota's blijkt dat onze F-16's nog enkele jaren langer zouden kunnen vliegen.

 

Het is belangrijk te weten wie op de hoogte was van deze nota en wie deze nota al dan niet bewust achterhield voor de minister van Defensie. Elke steen moet in deze zaak worden omgedraaid. Onze democratie heeft recht op antwoorden. Ik heb in dat verband de volgende vragen.

 

Ten eerste, werd bij de beslissing om de F-16’s te vervangen, rekening gehouden met een eventuele verlenging van de levensduur van onze huidige toestellen? Was dat een optie die in 2015 op de regeringstafel lag?

 

Ten tweede, in verband met de twee gelekte nota's van 2017 en 2018 heeft de minister al twee audits aangekondigd die duidelijkheid moeten scheppen. Bovendien heeft de commissie voor de Landsverdediging beslist om betrokkenen te horen.

 

Er zijn hier echter personen die oproepen tot een ongefundeerde lynchpartij. Wij zijn hiervan geen voorstander. Ik hoor graag uw standpunt hierover.

 

04.11  Hendrik Vuye (Vuye&Wouters): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, u hebt een probleem. De minister van Defensie weet niet wat er op zijn departement gebeurt. U hebt in uw regering dus een minister zonder portefeuille. Zo noemt men dat: een minister zonder departement. U schrijft geschiedenis. Inderdaad, de laatste minister zonder portefeuille was Théo Lefèvre, in de regering-Eyskens eind jaren '60.

 

Blijkbaar bepalen topmilitairen het politiek beleid inzake Defensie. Er is daarvoor maar één woord, met name een junta. Het kan niet dat informatie niet doorstroomt naar de volksvertegenwoordigers. Dat is een democratisch probleem.

 

Dat uw minister niet op de hoogte is van wat er op zijn departement gebeurt, is een ernstig probleem. Zou u niet denken aan een redesign van uw regering? De redesign is ook een bevoegdheid van minister Vandeput. Wat is daarmee gebeurd? Niets. U hebt nu niet alleen een gat in uw begroting, maar zelfs een put van een half miljard. Dat is het gevolg van de redesign. Ik vermoed echter dat ook dienaangaande een medewerker een nota niet aan de minister heeft overgemaakt.

 

Vroeger namen ministers hun verantwoordelijkheid in zo’n geval, maar in uw regering bestaat politieke verantwoordelijkheid niet. Daar is politieke verantwoordelijkheid vervangen door: het is de schuld van de sossen.

 

Mijnheer de eerste minister, nu u hier toch zit, wil ik u vragen of u nog iets gehoord hebt van al de plannen over ambtenarenzaken waarover wij in 2014 nog samen hebben onderhandeld? Hebt u daar nog iets van gehoord? Ook wat dat betreft is minister Vandeput de verantwoordelijke minister. Ik heb onlangs op de RTBF een vakbondsman horen verklaren dat de regering-Michel de eerste regering is zonder minister of staatssecretaris van ambtenarenzaken. Dat kan tellen.

 

Mijnheer de eerste minister, ik heb één vraag voor u. Wat zult u doen om de put in uw regering te vullen?

 

04.12  Veli Yüksel (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de premier, collega's, het dossier van de gevechtsvliegtuigen is een belangrijk dossier voor Defensie maar ook voor onze bevolking. Het gaat immers om een investeringsdossier van enkele miljarden euro. Het is belangrijk dat de beslissing daarover in alle transparantie en objectiviteit wordt genomen. De burgers van dit land hebben daar alle recht op.

 

Vandaag stellen wij vast dat dit niet het geval is. Een studie uit 2017 met belangrijke informatie werd achtergehouden voor de minister, alsook voor dit Parlement. De studie stelt dat de gevechtsvliegtuigen langer kunnen vliegen en meedraaien. Collega's, ik meen dat wij samen kunnen zeggen dat het achterhouden van zo'n cruciale informatie onaanvaardbaar is in een parlementaire democratie.

 

De hamvraag blijft: quid met de piste van de verlengde levensduur van de F-16's? Er is ook een studie die door Defensie zelf werd uitgevoerd in 2015. Daarin wordt gesteld dat een mogelijke verlenging van de levensduur van de F-16's moet worden onderzocht of verder kan worden onderzocht en dat daarvoor een haalbaarheidsstudie moet gebeuren. In deze nota, die ik hier bij mij heb, staan ook heel wat bijkomende vragen. Voor mijn fractie is het essentieel dat wij in dit cruciale dossier over alle informatie en alle elementen beschikken alvorens een gedegen, weloverwogen beslissing te kunnen nemen.

 

Kunnen de F-16’s langer vliegen? Wat zal ons dat kosten? Wat met onze luchtcapaciteit?

 

Mijnheer de premier, waarom houdt de nota uit 2015 openstaande vragen in? Waarom werden deze vragen nog niet beantwoord? Wat met de studie die nu aantoont dat onze F-16’s langer kunnen vliegen?

 

Wat zult u ondernemen, samen met uw minister van Defensie, om de juiste beslissing te nemen, in het belang van de burgers van dit land maar ook van Defensie?

 

04.13  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de eerste minister, de voorbije dagen is er twijfel ontstaan over twee heel fundamentele dingen: onze landgenoten vragen zich af of zij wat op hun bord ligt nog kunnen vertrouwen en of zij de legertop nog kunnen vertrouwen. In beide dossiers staan instellingen tegenover elkaar, in beide dossiers is er twijfel over het functioneren van de instellingen en in beide dossiers bent u te afwezig, bent u spoorloos. U bestelt een onderzoek, maar u wacht eigenlijk vooral af wat de N-VA en Bart De Wever beslissen. Mijnheer de eerste minister, op het moment dat mensen twijfelen aan het functioneren van onze instellingen, moet er iemand opduiken en in de cockpit het stuur in handen nemen. U moet dat doen.

 

Ik heb vandaag drie heel concrete vragen voor u.

 

Eerst en vooral – dit signaal kunt u meteen geven – vraag ik u de zaak uit te spitten en te laten uitspitten, want gisteren heeft de meerderheid in het Parlement, uw meerderheid, iets totaal onbegrijpelijks gedaan: er werd beslist om de zaak pas na de paasvakantie te bestuderen. Volksvertegenwoordigers kunnen maar één ding doen vandaag: de zaak meteen in handen nemen en vandaag al beginnen uit te spitten. U moet vandaag aan uw meerderheid zeggen dat zij zich gisteren heeft vergist. Als mensen twijfelen aan de instellingen, moet de instelling der instellingen, het Parlement, zich daarin vastbijten. Dit is mijn eerste vraag: geef het Parlement een heel duidelijk mandaat om zich hierin vanaf morgen vast te bijten.

 

Ten tweede, stel orde op zaken bij Defensie. Een minister die vleugellam is, zal dat niet kunnen doen. Een minister die zijn departement niet kent en niet weet wat er gebeurt, zal dat departement ook niet kunnen opkuisen. Geef de Defensietop vandaag al een heel duidelijk signaal dat zoiets niet past in een democratie.

 

Ten slotte, neem het dossier zelf in handen, mijnheer de eerste minister. Het dossier van de jachtvliegtuigen in handen nemen betekent het dossier van de jachtvliegtuigen on hold plaatsen. Het zou totaal onverantwoord zijn, zeker in deze budgettaire tijden, om op zo'n manier te beslissen over een miljardendossier.

 

Ik heb drie vragen voor uw regering, drie vragen die de minister van Defensie niet meer zelf kan beantwoorden, maar u, als eerste minister, als piloot van ons land, althans in principe, moet dat vandaag wel doen in het Parlement, dat zich vanaf morgen in het dossier moet vastbijten.

 

04.14  Charles Michel, premier ministre: Monsieur le président, chers collègues, plusieurs l'ont dit à juste titre, dans une démocratie, la Défense est au service de l'État. La démocratie exige que la Défense serve la sécurité de nos concitoyens.

 

Voici trois ans, l'accord de gouvernement a précisé un engagement, une ambition visant à moderniser notre armée et à nous comporter comme un partenaire loyal au sein de l'Union européenne et de l'OTAN.

 

Il peut exister entre nous - c'est la démocratie - des divergences de vues sur la priorité budgétaire à accorder à tel ou tel thème. La question de la mobilisation de nos capacités en faveur de notre sécurité au travers de la Défense doit, me semble-t-il, nous inciter à assumer nos responsabilités. C'est le sens du chemin qui a été pris, lorsque nous avons décidé de prendre acte d'une vision stratégique pour la Défense et de lancer une dizaine de programmes d'investissement.

 

Maintenant, je voudrais fixer quelques repères chronologiques. En novembre 2015, une étude a été mise à la disposition du gouvernement. Elle analysait les différents scénarios relatifs à la capacité aérienne. Au demeurant, je pense qu'elle a été transmise hier par le ministre de la Défense à votre assemblée.

 

À l'époque, ce document envisageait plusieurs scénarios, y compris celui de la prolongation totale ou partielle des F-16. Il a ensuite donné lieu à une prise de décision, à une orientation gouvernementale qui s'est traduite en mars 2017 par le choix formel du lancement d'une procédure RfGP.

 

Ik wil er de nadruk op leggen dat wij een sterke en duidelijke, maar geen gemakkelijke of evidente keuze hebben gemaakt voor een transparante procedure met een oproep tot concurrentie, un appel à la concurrence, un appel à la compétition.

 

On n'a pas fait le choix, comme c'est possible dans ce genre de circonstances, d'une négociation avec un partenaire unique.

 

La procédure RfGP suppose que des instances indépendantes analysent les offres rentrées - l'ACCaP en l'occurrence. Cela suppose aussi que le parlement soit régulièrement informé des développements et des évolutions de la procédure.

 

Où en sommes-nous aujourd'hui, compte tenu des dernières informations? En principe, indépendamment des informations de cette semaine, l'ACCaP doit travailler sur les deux offres validées, de telle sorte qu'il y ait avant l'été, au cours du mois de mai ou de juin, une prise de décision. C'était le timing initial. 

 

Dat is het eerste duidelijk punt.

 

Op basis van de informatie die we vandaag hebben gekregen, komt er geen beslissing zonder volledige duidelijkheid over het beslissingsproces en ook over de analyse van de verschillende opties.

 

Pour être très clair, il n'y aura pas de décision du gouvernement avant que la clarté ne soit faite sur les processus de décision et sur les différentes options possibles, en lien avec ce sujet.

 

C'est dans cet esprit - je demande à chacun de prendre cet élément en considération - que deux audits ont immédiatement été demandés: un audit interne et un audit externe.

 

Het gaat om een interne en om een externe audit. Wij moeten immers te weten komen wie desgevallend een initiatief heeft genomen om een bijkomende studie te vragen, en wie wat wist.

 

Qui était informé de quoi? La clarté sur cette question est importante pour vérifier s'il y a eu ou pas contamination de la procédure et voir quelles conséquences nous devons en tirer.

 

Comme cela a été dit, des décisions conservatoires ont été prises; certains militaires ont décidé de prendre du recul par rapport à leur fonction pour garantir une enquête tout à fait indépendante. Le sujet est difficile. L'enjeu financier est lourd et extrêmement important. Les questions stratégiques pour notre sécurité, notre défense, notre vision géopolitique sont essentielles.

 

Ik wil ook duidelijk zijn en ik bevestig, mijnheer Van der Maelen, alles wat ik de voorbije maanden over het betreffende dossier heb gezegd. Ik zal altijd pleiten voor een goede samenwerking met het Parlement in zo'n belangrijk dossier. Het is ook in die logica dat een nieuwe hoorzitting gepland is, in een commissievergadering op 18 april, omdat wij tegen dan de audit of evaluatie ter beschikking zullen hebben. Dan is het mogelijk voor zowel het Parlement als de regering om daaruit politieke lessen te trekken, op basis van objectieve informatie. Ik besef dat sommigen altijd alles onmiddellijk willen oplossen en lessen willen trekken, maar de ervaring heeft mij geleerd dat het af en toe nodig is om met een beetje afstand en met de nodige objectieve informatie politieke lessen te trekken.

 

Monsieur le président, chers collègues, je réaffirme avec la solennité nécessaire que la démocratie exige de la Défense qu'elle soit au service de l'État. Je réaffirme avec la solennité nécessaire que la Défense est un instrument fondamental pour notre sécurité. C'est au sein de cette enceinte, au parlement comme au gouvernement, que le débat démocratique doit être mené.

 

Je réaffirme aussi que la démocratie exige une information loyale et correcte afin que les délibérations puissent intervenir en parfaite connaissance de cause. C'est une exigence pour conserver la confiance des citoyens, pour nos institutions démocratiques et pour la démocratie. Je vous remercie.

 

04.15  Dirk Van der Maelen (sp.a): Mijnheer de eerste minister, ik dank u voor uw antwoord, maar het voldoet mij niet.

 

Er is hier in het Parlement nog geen grondig debat gevoerd over de aanschaf van 34 vliegtuigen, de allerduurste in aankoop en de allerduurste in onderhoud. Daarover is hier nog geen discussie gevoerd. Uw regering heeft in haar regeerakkoord onmiddellijk de deur gesloten voor zo'n debat door te stellen dat zij voor een vervanging kiest. Dat was in 2014. In 2016, dus twee jaar later, was er de Defensienota van minister Vandeput, waarin, o verrassing, de keuze gemaakt werd om de gevechtsvliegtuigen te vervangen.

 

Er is in het Parlement, in ons land, nog geen discussie gevoerd over de vraag of dat strategisch de beste keuze is. Door te kiezen voor de F-35 hangen wij ons wagentje aan de wagen van de Verenigde Staten en kiezen wij niet voor een Europese defensie.

 

Er is nog geen debat gevoerd over de vraag of een vervanging budgettair de verstandigste beslissing is. Er is geen debat gevoerd over wat te kiezen: 15 miljard voor nieuwe vliegtuigen, ofwel een bedrag dat vier tot vijf keer minder hoog is voor de verlenging van de levensduur van de F-16.

 

Er is nog geen debat gevoerd over de vraag of het verstandig is vandaag, in 2018, te kiezen voor een bemand gevechtsvliegtuig, terwijl er drones in ontwikkeling zijn.

 

Mijnheer de eerste minister, collega's van de meerderheid, stop met abdiceren! Het betreft hier het allergrootste militaire aankoopdossier. Het bulkt van de problemen. Niemand kan nog vertrouwen hebben in de cijfers. De cijfers van 2015 kwamen van dezelfde legertop, die absoluut geen verlenging van de levensduur wou en die absoluut nieuwe vliegtuigen wou.

 

Het Parlement moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Mocht ik een lid van de meerderheid zijn, dan zou ik beschaamd zijn in uw plaats.

 

04.16  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le premier ministre, c'est très clair: vous avez choisi de vous laisser engluer par la mauvaise gestion et l'incurie de votre ministre de la Défense.

 

Vous nous parlez de transparence. Dois-je vous rappeler qu'hier, en commission, votre majorité a rejeté nos demandes d'audition? Nous sommes donc, à ce stade, très éloignés de tout souci de transparence. Vous nous parlez aussi d'audit. Mais c'est ici, au Parlement, que nous avons besoin de transparence, et tout de suite, monsieur le premier ministre!

 

C'est aussi, monsieur le premier ministre, tout le scénario de la prolongation du F-16 qui est en débat. Ce n'est pas parce que quelques militaires ont manipulé le dossier que cette possibilité doit être écartée. Ce n'est pas parce que le ministre de la Défense a perdu toute crédibilité que vous devez personnellement poursuivre dans la voie d'une procédure irrégulière.

 

Monsieur le premier ministre, depuis quatre ans, vous avez amputé les chemins de fer de 3 milliards d'euros, vous avez fait de la sécurité sociale votre tiroir-caisse pour boucher les trous, vous nous expliquez quasiment chaque semaine qu'il n'y a plus d'argent pour les pensions, mais pour un dossier de 15 milliards d'euros, vous êtes prêt à engager le pays pour plusieurs dizaines d'années sur des bases truquées et manipulées. Il se situe là, le véritable problème, monsieur le premier ministre! Personne ne peut le comprendre ni l'admettre.

 

Monsieur le premier ministre, prenez vos responsabilités: arrêtez la procédure et déchargez votre ministre de la Défense, qui n'a manifestement ni envergure ni crédibilité pour gérer un dossier d'une telle importance!

 

04.17  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Monsieur le premier ministre, monsieur le ministre de la Défense, vous roulez pour Lockheed Martin depuis le début de la procédure. Vous tentez de nous faire croire à la transparence, mais dès le départ, et c'est la raison pour laquelle trois autres constructeurs n'ont pas remis d'offre, tout est fait pour que le F-35 soit acheté.

 

On savait déjà qu'en démocratie parlementaire, le gouvernement n'avait pas beaucoup de choses à dire. Mais ici, on se trouve dans une situation où les ministres et le gouvernement sont mis sous pression par le complexe militaro-industriel des États-Unis d'Amérique. C'est très, très grave!

 

Nous devons rouvrir ce débat, y compris à propos de ce dont nous avons besoin. Vous avez demandé s'il fallait ou non renouveler cette flotte? Pour le PTB, la réponse est non. Voyons clairement le rôle de ces avions soi-disant censés servir à la Défense mais qui, depuis une vingtaine d'années, servent essentiellement à attaquer. Que sont allés faire nos F-16 en Libye, où on apprend qu'il s'agissait surtout de régler les affaires personnelles d'un président français? Ils sont aussi intervenus en Irak, en Syrie. Quel est le bilan de toutes ces interventions? Elles n'ont rien à voir avec la Défense, si ce n'est pour celle des intérêts impérialistes de notre pays.

 

Aujourd'hui, il est temps de passer à l'attaque. On n'aime pas entendre parler de cela. Il s'agit d'enjeux stratégiques! Pour le pétrole et le fric, on intervient. La question à propos de laquelle vous n'avez pas pris position, monsieur le ministre, est la suivante: allez-vous arrêter la procédure, qui est complètement entachée d'irrégularités? Stoppons l'acquisition de ces F-35 et arrêtons les frais!

 

04.18  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le ministre, lorsque l'on s'apprête à demander aux Belges de dépenser 3,5 milliards d'euros pour l'achat d'avions de combat, auquel il faut rajouter 10 milliards pour les faire voler, la population belge doit être certaine que cette dépense est indispensable.

 

Vous aviez parlé de procédure transparente. Elle ne l'était pas! Non seulement elle était opaque mais biaisée et manipulée.

 

Je vous demande d'arrêter la procédure actuelle pour le choix de nos futurs avions de combat, car ce sont ceux-là mêmes qui nous ont trompés qui poursuivent l'examen de cette procédure. C'est parfaitement inacceptable de confier à ces officiers qui nous ont trompés le choix du futur avion.

 

Après l'avoir demandé plusieurs fois au ministre de la Défense devant la Chambre et écrit au président de la commission de la Défense, je vous demande effectivement d'organiser un débat public et approfondi sur l'opportunité d'achat d'avions de combat et sur celle d'achat d'autres équipements lourds, car nous sommes sur le point d'acheter de nouvelles frégates, des drones, des chasseurs anti-mines, des chars, tout cela dans une totale opacité et le silence le plus complet.

 

Cette semaine encore, 360 millions d'euros devaient être dépensés pour des équipements militaires et ce, sans le moindre débat. Nous avons dû reporter la commission à la semaine prochaine. Les procédures sont opaques et varient tout le temps. Cela suffit! Il est temps que nous reprenions nos prérogatives démocratiques et que ces débats se tiennent, ici, au Parlement et maintenant sur l'opportunité de ces équipements qui engagent la Belgique et sa loyauté sur le plan international ainsi que notre sécurité mais aussi et, largement, le porte-monnaie des Belges qui devront consentir des sacrifices dans d'autres domaines, la sécurité sociale, la mobilité ou l'éducation, pour enfin bénéficier de la sécurité à laquelle ils ont droit.

 

04.19  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen): Monsieur le premier ministre, la transparence, pour qu'elle soit au service de la démocratie, signifie avoir accès à tous les documents, à tout moment, mais aussi que les parlementaires en charge de ces dossiers et de ces appréciations y aient un véritable accès et ce, de manière évidente et systématique. Il ne s'agit pas seulement d'une volonté exprimée ni d'une simple promesse ni de donner de temps en temps l'accès à une information partielle.

 

Votre engagement n'est pas suffisant par rapport à cet objectif et cette volonté de transparence.

 

Par ailleurs, des documents démontrent que le remplacement des F-16 n'est pas justifié et que, dès lors, la décision qui a été prise perd de sa légitimité.

 

Malgré tout, vous ne décidez pas de revoir votre choix, de revoir vos choix budgétaires au bénéfice de politiques sociales, de politiques de la santé, des personnes handicapées, de la mobilité, des services publics. C'est le moment de choisir et d'orienter vos choix autrement.

 

Monsieur le premier ministre, tout ceci démontre bien que les besoins de sécurité de nos concitoyens ne sont pas pris en compte correctement. On a passé des heures en commission réunie de la Santé et de l'Économie: la sécurité alimentaire n'est pas garantie. Il manque des coordinations suffisamment efficaces entre vos différents ministres concernés, entre ministres, ministères, administrations, agences. Ce faisant, on se retrouve face aux mêmes difficultés d'organisation et de gouvernance entre le ministre de la Défense, son ministère et les officiers gradés.

 

04.20  Richard Miller (MR): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, je ne peux m'empêcher de remarquer que, ou bien M. Hedebouw n'a rien compris au dossier, ou bien il est aveuglé par la dénonciation de l'impérialisme. Mais dire que le gouvernement est inféodé à Lockheed, alors que ce sont précisément des documents de cette société qui ont été révélés, cette semaine, etc. est exagéré. Monsieur Hedebouw, je suppose que vous n'avez pas lu entièrement les comptes rendus de séances auxquelles vous ne participez jamais, d'ailleurs.

 

Monsieur le premier ministre, je vous remercie, premièrement, d'avoir répondu à ma question sur l'influence des révélations de cette semaine. "Le gouvernement", avez-vous dit, "ne prendra pas de décision avant que toute la clarté n'ait été faite quant au risque de contamination du processus."

 

Deuxièmement, je vous adresse des remerciements pour avoir rappelé une vérité qui peut paraître aller de soi, mais qui, dans les circonstances actuelles, devait être rappelée, à savoir que la Défense est au service de la démocratie.

 

Troisièmement, vous avez dit votre volonté d'une information complète du Parlement, ce après avoir reçu les résultats des deux audits (l'audit interne et l'audit externe) à l'examen. Il s'agit ici d'un élément important de votre réponse.

 

Enfin, pour notre groupe, la nécessité de renouveler notre flotte aérienne avec des appareils de haute qualité et de haute sécurité reste un objectif majeur de cette législature.

 

04.21  Tim Vandenput (Open Vld): Mijnheer de premier, ik heb daarnet al gezegd dat die F-16's vervangen moeten worden. Onze partij staat ook achter dat vervangingsprogramma. Het stelt ons gerust als u hier zegt dat er geen beslissing zal worden genomen alvorens er klaarheid is verkregen over de beslissingsprocedures. We wachten dus op de interne en externe audits. Het Parlement moet ook op die resultaten wachten om dan op 18 april in de commissie de betrokken legertop aan de tand te voelen en te ondervragen.

 

Hier wordt vandaag gesproken over manipulatie. Ik stel de vraag of er een opsporingsonderzoek bezig is. Als er zulke zware woorden worden gebruikt, moet men immers ook tot daden overgaan.

 

Mijnheer de premier, wij rekenen erop dat dit dossier niet crasht en dat de minister het hele Defensieapparaat terug in rustigere luchtlagen krijgt, zodat we het vervangingsdossier veilig kunnen laten landen op de regeringstafel.

 

04.22  Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de premier, collega's, in 2015 wisten wij al dat de F-16 enkele jaren langer kon vliegen. Die optie werd onderzocht. Die toestellen operationeel relevant maken zou echter een investering vergen van 2,2 miljard euro. Dat kost het om die toestellen enkele jaren langer in de lucht te houden. Daarna zouden we die toestellen dan toch nog moeten vervangen. Het zou dus een extra kostprijs van 2,2 miljard euro betekenen. Dat rapport werd trouwens gisteren overhandigd aan de leden van de commissie.

 

De regering heeft zich trouwens niet enkel op een rapport van de Defensiestaf gebaseerd. Er is ook rekening gehouden met de NAVO-standaarden en met wat andere landen doen. Collega's, wij zijn het laatste land dat zijn F-16's nog moet vervangen.

 

Mijnheer de premier, wij willen zeker verdergaan met de heropbouw van ons leger en met het dossier van de vervanging. We hebben al veel te lang bespaard op Defensie, we zijn nu al de risee van de NAVO. Als we dit reguliere aankoopproces stopzetten, verliezen we echt al onze geloofwaardigheid.

 

(…): (…)

 

04.23  Karolien Grosemans (N-VA): Sommige sprekers heb ik trouwens nog nooit in de commissie voor de Landsverdediging gezien. Wij hebben talloze debatten en hoorzittingen gehouden over de vervanging van onze jachtvliegtuigen, toen het ging over de resolutie inzake de toekomst van Defensie, over de programmawet en over het lastenboek, en ook in de bijzondere commissie Legeraankopen.

 

Collega's, ik wil vragen om wat meer sereniteit, hier wordt echt chaos gecreëerd, een echte hetze. Wij willen ook de waarheid, maar wel op een correcte manier, na de interne en externe audit. Ik ken geen enkele rechtbank die mensen veroordeelt op basis van anonieme mails. Hier worden mensen publiekelijk afgemaakt en door het slijk gehaald, zonder een kans op verdediging of onderzoek.

 

Mijnheer de voorzitter, het moet mij van het hart, ik vind het een schande dat op de dag van de herdenking van de aanslagen de PTB zegt dat wij niet moeten investeren in onze strijd tegen IS. Ik vind dat een schande. (Rumoer)

 

Ten slotte, onze minister zal zeker alle mist wegblazen met die audit en zal complete klaarheid creëren.

 

04.24  Hendrik Vuye (Vuye&Wouters): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, het is goed dat er in deze zaak een klokkenluider is geweest. Die vrouw of man heeft in elk geval de democratie geholpen. Indien het zo is dat de F-16 langer in dienst kan worden gehouden, moeten wij ten minste die optie in overweging nemen. Die optie niet in overweging nemen, gaat immers ten koste van het personeel van Defensie en ten koste van alle burgers aan wie u inspanningen gevraagd hebt. Men kan inspanningen vragen aan de mensen, men kan dat vragen, maar dan moet men wel zorgvuldig omspringen met overheidsgeld, en dat gebeurt hier duidelijk niet.

 

Een minister die niet weet wat er gebeurt op zijn departement, is een democratisch probleem. Dat is niet de fout van de oppositie. Dat is niet de fout van de sossen. Dat heeft niets te maken met Agusta. Dat heeft gewoon te maken met een gebrek aan gezag van de minister, want de legertop neemt hem niet ernstig.

 

Moet die man nu verder de legeraankoop van de eeuw begeleiden? Gaat hij nu verder die 15 miljard besteden? Gaat hij dat doen? Mijnheer de eerste minister, denk toch maar eens na over een redesign van uw regering, dan zult u in deze legislatuur toch één redesign gerealiseerd hebben.

 

04.25  Veli Yüksel (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, ik dank u voor het antwoord.

 

Ten eerste, wij kijken samen met u uit naar de resultaten van de audit over wie informatie heeft achtergehouden en waarom. Op basis van die informatie kunnen wij hier in het Parlement het debat voeren. Ik dring er bij de regering op aan dat de audit zo snel mogelijk naar het Parlement komt.

 

Ten tweede, mijnheer de eerste minister, het element dat de F-16's langer kunnen vliegen, is natuurlijk een belangrijk element. Ik hoop dat het zal worden meegenomen in de finale beslissing die de regering zal nemen. Daarom ook moet de regering alle studies die er daaromtrent zijn geweest, grondig bestuderen.

 

Mijnheer de eerste minister, voor mijn fractie is het cruciaal dat alle informatie over het dossier wordt bestudeerd en geanalyseerd, en dat wij op basis daarvan een finale beslissing kunnen nemen. Ik ben blij dat u daarnet namens de regering hebt bevestigd dat er voorlopig geen beslissing over het dossier zal komen.

 

Mijnheer de eerste minister, ter afronding geef ik nog mee dat in het bewuste dossier de sleutelwoorden transparantie en objectiviteit zijn. In het andere geval gaat de vlieger niet op.

 

04.26  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, ik heb u in mijn vraag uitgenodigd leiderschap te tonen en voor duidelijkheid te zorgen.

 

Ik betreur ten zeerste dat u die uitgestoken hand totaal wegslaat.

 

U wauwelt wel over onze democratie. U bent op dat punt echter totaal ongeloofwaardig omdat u het Parlement een maand lang ter zake het werken onmogelijk maakt.

 

Een crisis als de huidige crisis verdraagt geen onduidelijkheid. Een crisis als de huidige crisis snakt naar duidelijkheid en naar leiderschap.

 

U meldt dat de regering niet te overhaast zal beslissen. U weigert onze vraag om de beslissing op te schorten. U wil niet te snel gaan.

 

Echter, de indexsprong, de besparingen bij de NMBS en het verlengen van Doel 1 en Doel 2 waren wel beslissingen die op een-twee-drie konden worden genomen.

 

Ik heb nog een laatste punt.

 

De heer De Roover begrijpt het nog altijd niet. Mevrouw Grosemans maakt zich zorgen over de geloofwaardigheid.

 

Mevrouw Grosemans, de heer Vandeput is alle geloofwaardigheid al kwijt. Hij is alle geloofwaardigheid al kwijt om een miljardendossier als dit voorts te bestieren.

 

Ik kan alleen maar vaststellen dat de N-VA vandaag een partij is die overhaast en onbezonnen met het geld van de belastingbetaler wil shoppen.

 

De belangrijkste vraag, mijnheer De Roover, is niet wie er gelekt heeft. De belangrijkste vraag is waarom Steven Vandeput van niets wist. Waarom heeft hij die studies niet zelf gevraagd?

 

Het irriteert de N-VA dat wij deze vragen blijven stellen. Onze fractie zal dat echter blijven doen. Op die manier springt men immers niet om met belastinggeld van alle 11 miljoen Belgen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

05 Vraag van de heer Filip Dewinter aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "het regeringsbeleid ten aanzien van de echtgenoten en kinderen van IS-strijders die naar België willen terugkeren" (nr. P2727)

05 Question de M. Filip Dewinter au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la politique du gouvernement à l'égard des conjoints et des enfants de combattants de Daech désireux de rentrer en Belgique" (n° P2727)

 

05.01  Filip Dewinter (VB): Mijnheer de minister, via de media is er opnieuw een debat aan de orde, dit keer in verband met de terugkeer van de echtgenotes van IS-strijders. Blijkbaar zijn er nog heel wat van hen gevangen in kampen in Syrië en Irak. Die sympathieke dames zijn blijkbaar tot inkeer gekomen. Met een van hen, mevrouw Haniefa al-Belgiki, heb ik overigens een heel persoonlijke band. Drie jaar geleden liet ze op Facebook weten dat ze hoopte dat "er een Mohammed B. zou opstaan die zou afhandelen met dit varken, zoals onze broeder heeft afgehandeld met het zwijn van Gogh". Dat ging over mijn persoon, maar dat geheel terzijde. U zult echter begrijpen dat de problematiek mij letterlijk en figuurlijk ter harte gaat.

 

Niet alleen de betrokken dames zijn tot inkeer gekomen en willen terugkomen, maar ook hun kinderen, bijna 140, die jonger zijn dan achttien jaar. Het merendeel is zelfs jonger dan tien jaar. De beleidsregel zegt dat zij naar ons land kunnen terugkomen, indien zij jonger zijn dan tien jaar. Ik begrijp dat niet goed. Ik pleit voor de meest humane oplossing, namelijk de kinderen bij hun moeders laten. Dat lijkt mij een veel betere oplossing voor de toekomst van die kinderen en vooral voor onze toekomst, want dat is toch hetgeen ons het meeste zou moeten interesseren.

 

Vergeten wij niet dat die kinderen ook zijn opgevoed in de praktijken van IS. Ik herinner mij kinderen van nauwelijks vijf tot zes jaar, die leerden hoe zij mensen moesten onthoofden via het afsnijden van de kop van hun teddybeer. Die filmpjes circuleren op het internet. U kent die ongetwijfeld ook. Het is zeer de vraag of wij hen en onszelf een dienst bewijzen door hen op welke manier dan ook te re-integreren in onze samenleving in Europa.

 

Mijnheer de minister, mijn vraag ligt voor de hand. Wat zult u doen naar aanleiding van de smeekbede van die zogenaamd bekeerde moeders en vrouwen van IS-strijders? Wat zal er met hun kinderen gebeuren? Wat is de stand van zaken en wat brengt de toekomst?

 

05.02 Minister Jan Jambon: Mijnheer Dewinter, laat ik eerst en vooral zeggen dat de boodschappen van de betrokken dames op ons weinig indruk maken. Zij proberen zich nu te wentelen in een slachtofferrol, maar wat ons betreft hebben zij er bewust voor gekozen daarheen te gaan en de zijde van een verschrikkelijke organisatie te kiezen. Die organisatie heeft in heel de wereld veel miserie gebracht. Dat alles ontslaat hen niet van hun schuld en hun bewuste collaboratie. Dat zal hen dan ook blijvend aangerekend worden.

 

De regering zal op geen enkele manier actief Belgen opsporen die naar België willen terugkeren, noch in Syrië, noch in Irak. Als mensen met de Belgische nationaliteit zich aanbieden op een Belgische ambassade, geldt het internationaal recht. Wij zullen bijstand bij terugkeer geval per geval bekijken, op basis van veiligheidsanalyses. Niet elk geval is immers hetzelfde.

 

Wat min-tienjarigen betreft, is het beleid van de regering dat wij ook voor hen bijstand bij terugkeer in overweging zullen nemen.

 

05.03  Filip Dewinter (VB): Mijnheer de minister, u zult begrijpen dat ik die regeling maar matig kan appreciëren, omdat ze te veel onduidelijkheid biedt. Bovendien zal ze aanleiding geven tot heel wat pogingen van echtgenotes, moeders, minderjarigen van al dan niet minder dan tien jaar om uiteindelijk via de ambassades toch te proberen ons land binnen te geraken. Via die onduidelijke regeling zullen zij trachten opnieuw te "re-integreren" in onze samenleving, met alle risico's van dien.

 

Wie daar, in die omstandigheden, bij Islamitische Staat, Al Qaeda of andere heeft geleefd, er is geboren en opgevoed, die is verloren voor onze Europese samenleving, hoe oud ze ook mogen zijn. Ik meen dat wij geen enkele onduidelijkheid mogen laten bestaan, zeker niet op de tweede verjaardag van de aanslagen in Brussel.

 

Vergeten wij niet dat heel wat vrouwen en kinderen die het slachtoffer zijn geweest van de aanslagen in Europa, ook graag zouden terugkeren naar de situatie van vóór de aanslagen. Die mensen hebben die kans niet gekregen en zullen ze ook nooit krijgen.

 

Laten wij even streng zijn voor al degenen die hebben gecollaboreerd met IS, of ze nu kind, vrouw of wat dan ook zijn.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

06 Question de M. Georges Dallemagne au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la guerre à Afrin" (n° P2728)

06 Vraag van de heer Georges Dallemagne aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de oorlog in Afrin" (nr. P2728)

 

06.01  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le président, monsieur le ministre des Affaires étrangères, depuis longtemps, il n'y a plus de mots pour décrire les souffrances du peuple syrien, que ce soit dans la Ghouta orientale ou à Afrin. Particulièrement à Afrin, cette invasion de la Syrie par la Turquie - parce qu'il s'agit bien d'une invasion! - est totalement injustifiée. Je vous en ai déjà parlé voici une quinzaine de jours

 

À aucun moment, les Kurdes de Syrie n'ont menacé la sécurité de la Turquie. En agissant de la sorte, la Turquie bafoue bien sûr le droit international, mais également le Traité de l'Atlantique Nord et la Charte des Nations Unies.

 

D'après des témoignages concordants, des crimes de guerre sont commis à Afrin. Aux côtés des troupes turques se trouvent des soldats de Daech qui ont été enrôlés comme supplétifs de l'armée turque. Des informations concordantes nous parviennent à ce sujet.

 

Monsieur le ministre des Affaires étrangères, combien de temps allons-nous regarder cela sans rien faire? Combien de temps allons-nous laisser faire la Turquie et ce qu'il faut bien considérer comme un nettoyage ethnique, dans le nord de la Syrie?

 

Jusqu'où la Turquie va-t-elle pouvoir mener son offensive sans réaction de l'Union européenne et de l'OTAN? Va-t-elle pouvoir mener son offensive au-delà de l'Euphrate sans que nous ne bougions? Allons-nous continuer à la laisser commettre des crimes de guerre? Allons-nous continuer à tolérer ce nettoyage ethnique? Allons-nous continuer à lui vendre des armes?

 

Allons-nous continuer à mener des négociations avec la Turquie sur son inclusion dans l'UE? Allons-nous continuer à la considérer comme un partenaire au sein de l'OTAN? Est-elle encore un partenaire au sein de l'OTAN lorsqu'elle risque de se retrouver, à un moment donné, face aux troupes américaines, mais aussi face aux forces spéciales belges présentes là-bas? Est-ce encore un partenaire lorsqu'elle bafoue à ce point les valeurs fondamentales de l'OTAN? Je me permets de les rappeler brièvement: "Les États parties au Traité sont déterminés à sauvegarder leur héritage commun, fondé sur la démocratie, les libertés individuelles, l'État de droit." Est-ce cela que fait la Turquie en ce moment en Syrie?

 

06.02  Didier Reynders, ministre: Monsieur Dallemagne, nous avons déjà eu plusieurs débats en plénière et en commission à ce sujet, lors desquels j'ai affirmé en quoi l'activité des forces turques dans le nord de la Syrie était inacceptable, comme dans la Ghouta orientale avec les forces syriennes. Des actes de barbarie sont commis sur place. Ce que je ne peux accepter, c'est que rien ne se fait. Nous avons eu l'occasion d'intervenir à de nombreuses reprises, d'abord directement pour les Belges auprès des autorités turques. Je l'ai encore fait à Sofia lors des rencontres avec nos collègues turcs dans le cadre des réunions des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Nous avons aussi eu l'occasion de le faire au sein du Conseil de l'Atlantique Nord et, bien entendu, au sein de l'Union européenne.

 

Jusqu'à présent, nous avons obtenu une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, la résolution 2401, qui demande un cessez-le-feu et un accès humanitaire. Il est vrai que cette résolution permet des exceptions qui sont, à mes yeux, interprétées de manière erronée par la Turquie. On peut continuer, d'après cette résolution, à frapper un certain nombre de groupes terroristes sur place. Il est évident que la Turquie abuse de cette interprétation de la résolution. Nous tentons de faire en sorte qu'à travers l'Alliance atlantique, comme à travers l'Union européenne, on puisse faire pression sur la Turquie. Je ne vous cache pas que l'analyse est effectivement très pessimiste concernant l'évolution militaire sur le terrain. Que ce soit dans la Ghouta orientale ou dans le nord de la Syrie, et probablement demain aussi à Idlib.

 

Tout à l'heure, un débat aura lieu au Conseil européen à ce sujet et nous tenterons de mettre au point une nouvelle démarche de l'Union européenne auprès des autorités turques. Le 26 mars aura lieu à Varna une rencontre du président du Conseil et du président de la Commission, M. Tusk et M. Juncker, avec le président Erdogan. Ce que nous demandons, c'est un cessez-le-feu immédiat, un accès humanitaire complet sur place et un respect de la loi humanitaire internationale. La Belgique ne l'obtiendra pas seule, elle tente de tout faire au sein de l'Union européenne et de l'OTAN pour aller dans cette direction. Nous tentons aussi de le faire au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais de l'extérieur. Nous espérons d'ailleurs, dès l'année prochaine, pouvoir le faire aussi en étant membre non permanent de ce Conseil de sécurité.

 

06.03  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le ministre des Affaires étrangères, vous n'êtes évidemment pas le seul responsable parmi les diplomates et les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Mais il faut avouer que la Turquie se rit des efforts de l'Union européenne parce qu'ils ne sont pas à la hauteur de la gravité de la situation sur place. Ce que nous faisons aujourd'hui ne permet pas d'arrêter la sauvagerie en cours en Syrie, en particulier dans le nord.

 

Je vous demande de remettre en question l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne; d'arrêter les négociations, clairement, fermement, officiellement; de demander à l'Union européenne un embargo sur la vente d'armes. En 2016, nous avons encore vendu pour au moins 21 millions d'euros d'armes à la Turquie.

 

Malheureusement, il faut aussi remettre en question la place de la Turquie dans une alliance. Quel sens donner encore à un tel partenaire, cette Turquie qui nous affaiblit à ce point, nous met en danger, viole le droit international, écrase des civils, commet probablement des crimes de guerre? Ne sommes-nous pas en train d'affaiblir profondément les valeurs qui ont fondé le Traité de l'Atlantique Nord?

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

07 Vraag van mevrouw Goedele Uyttersprot aan de minister van Justitie over "gerechtspsychiatrie en internering" (nr. P2729)

07 Question de Mme Goedele Uyttersprot au ministre de la Justice sur "la psychiatrie judiciaire et l'internement" (n° P2729)

 

07.01  Goedele Uyttersprot (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, al tientallen jaren krijgen de knelpunten van de internering felle kritiek, vaak terecht. Eerdere inspanningen om het tij te keren, al in 2007 en 2014, zijn jammer genoeg niet tot uitvoering kunnen komen.

 

Deze regering heeft dan ook onmiddellijk de koe bij de horens gevat en een aantal initiatieven genomen die inmiddels een feit zijn. In dat verband denk ik aan de twee forensische psychiatrische centra die in Gent en Antwerpen zijn geopend. Eindelijk zijn er ook voorzieningen voor longstaypatiënten en voor geïnterneerde vrouwen.

 

Met de potpourri III werden ook op wetgevend vlak grote stappen in de goede richting gezet. Daarin worden pijnpunten zoals mensonwaardige opvang en het gebrek aan zorg voor geïnterneerden aangepakt. De doelstelling was het beter vaststellen van de toerekeningsvatbaarheid door in te zetten op de kwaliteit van het psychiatrisch onderzoek, maar ook door de oprichting van een klinisch observatiecentrum. Deze twee belangrijke zaken vormden deze week het voorwerp van kritiek in de pers.

 

Mijnheer de minister, het eerste punt van kritiek is het ontbreken van een klinisch observatiecentrum. Wij zijn het erover eens dat er inderdaad nood is aan een dergelijk centrum om een goed oordeel te kunnen vellen over de toerekeningsvatbaarheid. Het belang daarvan wordt door ons onderschreven. Ook het regeerakkoord is daarover duidelijk en voorziet ook in een observatie- en diagnosestelling in een gespecialiseerd centrum. U hebt eerder ook al gezegd dat dit er daadwerkelijk komt in Haren in 2020.

 

Een tweede punt van kritiek is de gebrekkige kwaliteit van de psychiatrische verslagen van de deskundigen, die onvoldoende onderbouwd zouden zijn. Dat zou men wijten aan het gebrek aan een aangepaste opleiding, alsook aan de beperkte middelen die naar de forensische psychiatrie gaan.

 

Mijnheer de minister, waarom werden deze punten nog niet uitgevoerd, hoewel ze zijn opgenomen in de potpourri III? Hoe zult u zo snel mogelijk overgaan tot de uitvoering ervan?

 

07.02 Minister Koen Geens: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Uyttersprot, bij mijn recent bezoek aan Straatsburg en mijn gesprekken met de commissie tegen foltering is gebleken dat Straatsburg op dit punt tevredener is dan voorheen over ons beleid. Wij gaan dus vooruit, maar niet snel genoeg natuurlijk.

 

Zoals u zei, er werden twee centra geopend, in Antwerpen en in Gent. In samenwerking met collega De Block werden er ook nog drie longstays geopend en er komen er nog. Daarnaast is in het masterplan III voorzien in een interneringscentrum in Aalst, een in Paifve en een in Waver. Ook deze zijn in voortvarende voorbereiding.

 

Wat uw vraag betreft over het POC, het is juist dat men in Haren in de laatste fase van de gunningsprocedure zit. Wij hopen dus dat men nog tijdens deze legislatuur met de bouw kan starten en dat het POC er zo komt.

 

U vraagt waarom het nemen van de tariferingsbesluiten en de uitvoering van de interneringswet zolang duurt. Alles is relatief, mevrouw Uyttersprot. Meestal vindt men dat het niet lang genoeg duurt tegenwoordig. Er zijn redenen waarom het zolang duurt, namelijk overleg en veel werk. Tegen de zomer zal er een KB zijn met de uitvoering van artikel 5, § 3 en artikel 5, § 5 van de interneringswet. Het eerste zal voorzien in een nieuw model van psychiatrisch deskundigenverslag, dat richting zal geven aan de opleidingen die onze universiteiten en beroepsverenigingen moeten geven. Paragraaf 5 gaat over de nieuwe tarifering die er zal komen voor forensisch psychiatrisch onderzoek in het kader van internering. De zomer zou op dit vlak de langverwachte oplossing moeten kunnen bieden.

 

07.03  Goedele Uyttersprot (N-VA): Mijnheer de minister, zoals gezegd, er is een grote inhaalbeweging gebeurd om het lot van geïnterneerden te verbeteren en er staan nog een aantal zaken op stapel, zoals het POC, het FPC in Aalst en andere plaatsen, die hieraan zullen tegemoetkomen.

 

Wij mogen echter niet voorbijgaan aan de kritiek op de forensische psychiatrie en de opleiding daarvoor, maar in de zomer zal er blijkbaar een oplossing komen, wat goed nieuws is. Wij moeten er inderdaad voor zorgen dat gerechtspsychiaters voldoende en goed opgeleid zijn en dat zij correct en effectief worden betaald, want daar wringt het schoentje nu dikwijls. Wij moeten ervoor zorgen dat wij die mensen kunnen behouden, wat de kwaliteit ten goede komt. De kwaliteit van de verslagen is inderdaad essentieel, want de beoordeling van toerekeningsvatbaarheid maakt voor betrokkene natuurlijk een wereld van verschil, want het is net die beoordeling die beslist of iemand al dan niet wordt geïnterneerd.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

08 Vraag van mevrouw Karin Jiroflée aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de oproep aan de kinesisten om zich te deconventioneren" (nr. P2730)

08 Question de Mme Karin Jiroflée à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "l'appel au déconventionnement des kinésithérapeutes" (n° P2730)

 

08.01  Karin Jiroflée (sp.a): Mevrouw de minister, begin deze week werden de cijfers bekendgemaakt van het aantal artsen dat de komende jaren de overeengekomen tarieven voor consulten niet zal respecteren en dus aan de patiënten meer, vaak veel meer, zal aanrekenen.

 

Bij de specialisten is dat helaas al een op vijf. In sommige specialisaties kunnen mensen in hun eigen omgeving zelfs niemand meer vinden die zich aan de tarieven houdt. De helft van de vrouwen komt bij een gynaecoloog terecht die aanrekent wat hij wil.

 

Dat is even slecht als vorig jaar, mevrouw de minister. Ik doe dus net als vorig jaar een oproep om de besparingen te stoppen en samen met de artsen aan dit probleem te werken.

 

Dit was geen leuk nieuws, maar het kan nog erger. Er kwam een open brief met een oproep van kinesisten aan hun collega's om ook de tarieven niet langer te volgen. Vorig jaar verdubbelde het aantal kinesisten dat de tarieven niet meer volgde. Nu wordt het wellicht nog meer, want uit een bevraging blijkt dat meer dan 70 % geneigd zou zijn om die oproep te volgen en dus zou gaan aanrekenen wat men wil.

 

Collega's, wie is hier het grote slachtoffer? Precies, de patiënt. Geen zorgzekerheid voor degenen die het wat moeilijker hebben.

 

Mevrouw de minister, u deed alsof u uit de lucht viel, maar we hebben hiervoor al meerdere keren gewaarschuwd. We hebben al meerdere keren gezegd dat dit zou gebeuren. Dit is het rechtstreekse gevolg van uw besparing. Verdorie, ik heb vaak de indruk dat u de vrije markt aan het organiseren bent.

 

Mevrouw de minister, hebt u ondertussen al tussentijdse cijfers bij het RIZIV opgevraagd? Moeten we een massale uittreding vrezen?

 

U hebt zich begin deze week kwaad gemaakt. U hebt aangegeven dat u desnoods de kinesisten persoonlijk zou aanschrijven. Hebt u dat gedaan en wanneer? Als er een massale uittreding komt, wat zullen dan uw acties zijn?

 

08.02 Minister Maggie De Block: (…)

 

De voorzitter: Ik weet daar niets van, dus ik ga ervan uit dat het niet het geval is.

 

08.03 Minister Maggie De Block: Mijnheer de voorzitter, er was een schriftelijke vraag toegevoegd vanuit de commissie.

 

De voorzitter: Schriftelijk?

 

08.04 Minister Maggie De Block: Neen, een mondelinge vraag.

 

De voorzitter: Men heeft mij niet geïnformeerd.

 

08.05 Minister Maggie De Block: Aan ons was gesignaleerd dat een mondelinge vraag was toegevoegd.

 

Mevrouw Jiroflée, ik wil graag de puntjes op de i zetten en u een primeur meegeven.

 

Wij hebben de cijfers net ontvangen. De kinesisten mochten immers tot middernacht deconventioneren. Wat ertoe doet, is dat 80 % van de kinesisten geconventioneerd blijft. Dat ligt veraf van de 70 % weigeringen waarover u spreekt. Acht op tien kinesisten van de meer dan 23 000 kinesisten blijft geconventioneerd. Bij hen zal de patiënt, zoals vroeger, niet meer moeten betalen.

 

Dat is in het belang van de patiënt en dat ondanks Facebookacties en allerhande acties en een heel deloyale oproep van de vereniging Axxon, die een akkoord had gesloten met het RIZIV. Il faut le faire. Men sluit een overeenkomst, men draait zich om en men zegt dat men zich daaraan niet zal houden.

 

Ondanks de moeilijke budgettaire context, en na eerst erop te hebben toegezien dat de patiënt niet meer remgeld zou moeten betalen, dus na de belangen van de patiënt te hebben vooropgesteld, hebben wij stappen gezet naar een betere vergoeding voor de kinesisten.

 

Laten we naar het budget kijken. U spreekt altijd van besparingen, maar het budget van de kinesisten is de laatste jaren sterker gestegen dan het globale budget van de geneeskundige verzorging. Voor 2017 was er een toename van 3,17 %, dus meer dan twee keer de groeinorm van 1,5 %. Voor de nieuwe conventie 2018-2019 betekende dat een toename van het budget met 6,15 %. De overheid geeft dus 19 miljoen meer aan de kinesisten om de patiënten goed te laten verzorgen.

 

Er zijn nog tal van positieve maatregelen. Ik nodig u uit om ze te lezen.

 

Er is de kwaliteitspremie van 2 000 euro en er is de verhoging van de honoraria voor onder andere de eerste vijf courante behandelingen tot 24 euro.

 

Mevrouw Jiroflée, kortom, dit beleid, en zeker ikzelf, laar niemand in de kou staan, zeker niet de patiënten, maar ook niet de kinesisten. Dat hebben ze begrepen, want 80 % heeft zich geconventioneerd en ik dank hen daarvoor.

 

08.06  Karin Jiroflée (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, die cijfers zijn inderdaad minder slecht dan de bevraging deed vermoeden. Ik ben daar bijzonder blij mee, samen met u. Ik stel echter wel vast dat, net zoals bij de artsen, ze hetzelfde blijven als vorig jaar. Er zit geen vooruitgang in. Ik blijf dat betreuren. U spreekt over een toename van het budget, maar blijkbaar komt dat niet zo over op de kinesisten, als ik de voortdurende oproepen zie. Ik kan mij voorstellen dat dit geen prettige boodschap voor u is.

 

Mevrouw de minister, als ik kijk naar die deconventioneringen, bij de artsen en bij de kinesisten, die dus even erg zijn als vorig jaar, denk ik dat de mensen bijzonder onzeker worden. De mensen hebben angst om naar een huisarts of kinesist te moeten. Wij stevenen echt af op een samenleving zonder zorgzekerheid. En die zorgzekerheid, mevrouw de minister, dat moet voor ons als socialisten een van de pijlers van een beschaafde samenleving zijn.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

09 Vraag van de heer Roel Deseyn aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het sociale statuut van profvoetballers" (nr. P2731)

09 Question de M. Roel Deseyn à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "le statut social des footballeurs professionnels" (n° P2731)

 

Buitenlandse delegatie

Délégation étrangère

 

09.01  Roel Deseyn (CD&V): Mijnheer de voorzitter, collega's, als voorzitter van de sectie België-Mexico wil ik de colegas Diputados de México, die hier aanwezig zijn, even begroeten.

 

De voorzitter: Collega's, wij begroeten de collega's van het Mexicaanse parlement. Ik heb ze eerder deze week mogen ontmoeten.

 

Welcome in the House of Parliament!

 

(Applaus)

 

09.02  Roel Deseyn (CD&V): Ik weet het niet of het de delegatie zal plezieren, maar ik wil het met de minister even over voetbal hebben.

 

Mevrouw de minister, niet alle voetballers zijn grootverdieners, verre van zelfs. Sommigen hebben wel het geluk, en wij gunnen hun dit, dat ze heel hoge en soms exuberante lonen ontvangen. De vraag van de politicus moet dan zijn of zij ook voldoende bijdragen aan de sociale zekerheid. Als men dat even becijfert, dan stelt men vast dat zij soms minder dan 1 % van het loon aan de sociale zekerheid bijdragen, terwijl dat voor een werknemer soms bijna 40 % is.

 

Mevrouw de minister, natuurlijk moedigen wij allerhande sectoren aan en natuurlijk wensen wij een aantrekkelijke competitie en het is een feit dat daarvoor goede spelers nodig zijn. Als de bijdrage van 1 % naar bijvoorbeeld 10 % wordt opgetrokken, zullen wij van een goede speler niet plots een slechte speler maken. Het gemiddelde jaarloon in eerste klasse is 337 000 euro. De wet, die van lang voor ons dateert, bepaalt dat er sociale bijdragen verschuldigd zijn op een fictief loon van 2 200 euro per maand.

 

Dat ligt natuurlijk heel ver van de werkelijkheid en komt erop neer dat de belastingbetaler eigenlijk meer dan 120 000 euro per speler sponsort. Gecombineerd met het feit dat een pensioen vanaf het vijfendertigste levensjaar kan worden opgenomen en de voordelen voor de clubs, is dat misschien van het goede te veel.

 

Mevrouw de minister, ik vraag de regering om de zaken eens te bestuderen. Ook de voetbalbond zou een studie maken over de terugverdieneffecten en voetbal en economie. Ik meen dat een kleine maar iets grotere bijdrage aan de sociale zekerheid hier vandaag meer dan aan de orde is. Dat kan de Belgische voetbalwereld toch niet op zijn kop zetten?

 

Mevrouw de minister, kunnen we de bestaande regeling blijven verdedigen? Of komt er een ontwerp? Komen er extra studies? Kunnen we eigenlijk blijven toelaten dat grootverdieners amper iets bijdragen aan de sociale zekerheid? Dat krijgt men niet uitgelegd aan de caissière van de supermarkt.

 

09.03 Minister Maggie De Block: Het klopt dat profvoetballers minder socialezekerheidsbijdragen betalen dan vele werkenden. Dat komt omdat de bijdragen worden berekend op een forfaitair bedrag, dat vaak lager ligt dan wat zij verdienen. Het gaat om een regeling van 1977, in het leven geroepen door wijlen Jean-Luc Dehaene.

 

Wij kunnen ons inderdaad afvragen of die regeling vandaag nog te verantwoorden is. Het zijn de clubs, die de sociale zekerheid moeten betalen. Het is goed dat daarover een debat op gang komt. Wij moeten er echter wel over waken dat wij het kind niet met het badwater weggooien.

 

Ten eerste, de regeling geldt niet alleen voor de voetballers, hoewel dat wel wordt gedacht. De regeling is er voor alle profsporters, wat erg belangrijk is. Immers, in de atletiek bijvoorbeeld zijn de verminderde bijdragen geen luxe. Voor die atleten is de regeling een manier om hun sportcarrière op te starten.

 

Voetballers zijn erg goed en zelfs meer dan goed betaald. U moet mij niet vragen waarom dat zo is, want ik ken niets van voetbal. In ieder geval verdienen andere profsporters veel minder dan wordt gedacht.

 

Wij moeten opletten wat wij doen en alles onderzoeken. Het is immers de bedoeling dat ons land toch atleten telt die dankzij hun statuut van profsporter sociale bescherming kunnen genieten.

 

Ik ken niets van voetbal, maar supporters vertellen mij dat zij goede voetballers betere wedstrijden zien spelen.

 

(…): (…)

 

09.04 Minister Maggie De Block: Mijnheer de voorzitter, de heer Calvo kent blijkbaar alles van voetbal.

 

De RSZ-korting werd in 1977 ingevoerd, omdat men van mening was – het zijn nu inderdaad andere tijden – dat die maatregel ons land kon helpen om jonge spelers uit de jeugdcategorieën die naar de topsport doorstromen, te kunnen aantrekken.

 

Ik ben dus bereid het debat aan te gaan, zij het niet alleen over de voetballers maar ook over de andere sporters.

 

Er zijn verschillende mogelijkheden. Het forfaitair bedrag kan worden verhoogd of de regeling kan tout court worden afgeschaft.

 

09.05  Roel Deseyn (CD&V): Mevrouw de minister, u reikt al meteen concrete denksporen aan. Ik vind het goed dat het debat wordt aangegaan.

 

U zegt dat een faire bijdrage het risico zou inhouden dat het kind met het badwater wordt weggegooid. Dat moet u eens zeggen tegen een werknemer met een laag loon die 50 % belast wordt en die 40 % socialezekerheidsbijdragen betaalt. De hele familie zou dan verdrinken.

 

Misschien zal in de regering het komend weekend worden bekeken hoe er kan worden bespaard en sommigen lonken daarvoor al naar de sociale zekerheid. Welnu, men krijgt het dan helemaal al niet meer uitgelegd dat wie het geluk heeft veel te verdienen, bijna niet hoeft bij te dragen, terwijl aan alle anderen een vrij grote bijdrage wordt gevraagd.

 

Mevrouw de minister, ik ben zeer blij dat u de discussie met open vizier tegemoet treedt. Ik hoop dat er spoedig een wetswijziging komt en dat er een faire bijdrage wordt opgelegd, niet op een fictief loon dat op 1 % van de reële inkomsten gebaseerd is, maar op een bedrag dat dichter bij de werkelijkheid ligt.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

10 Question de M. Gautier Calomne au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "la proposition de l'Europe visant à imposer les GAFA" (n° P2732)

10 Vraag van de heer Gautier Calomne aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "het Europese voorstel om de GAFA-bedrijven te belasten" (nr. P2732)

 

10.01  Gautier Calomne (MR): Monsieur le ministre, cette semaine, le commissaire européen, Pierre Moscovici, a présenté les propositions de la Commission européenne visant à créer une nouvelle taxe pour les entreprises du numérique. L'objectif est de garantir une imposition plus équitable pour l'ensemble des entreprises au sein de l'Union européenne.

 

Nul besoin de rappeler ici que ces entreprises, qu'elles soient d'ailleurs actives dans le secteur des médias sociaux, des plates-formes collaboratives ou encore des fournisseurs de contenu en ligne, sont en plein essor. Aujourd'hui, on estime que neuf des vingt plus grandes entreprises mondiales sont numériques et qu'elles bénéficient, grâce à la réglementation fiscale actuellement en vigueur, d'une imposition plus avantageuse par rapport à celles dites de l'économie traditionnelle.

 

Selon la Commission européenne, cette situation présenterait un risque pour les recettes publiques des États membres. Elles proposent donc, pour y remédier, de mettre en place une taxe de 3 % sur les revenus issus de la vente de publicité et des données. Les recettes fiscales ont d'ailleurs été estimées, selon la Commission, à environ cinq milliards d'euros par an pour les États membres.

 

Il faut d'ailleurs rappeler ici le contexte particulier, dans lequel s'inscrivent ces propositions puisque le projet budgétaire pluriannuel de l'Union européenne sera présenté d'ici un mois, par la Commission. C'est la raison pour laquelle, monsieur le ministre, je souhaiterais vous poser quelques questions.

 

Quel regard portez-vous sur les propositions de la Commission européenne? D'après vos informations, quel est à ce stade l'état des discussions européennes et la position de notre pays? Enfin, un agenda a-t-il déjà été communiqué à ce stade pour l'aboutissement de ce dossier?

 

10.02  Johan Van Overtveldt, ministre: Monsieur Calomne, effectivement, on est ici devant une question importante, à savoir la contribution équitable des grands acteurs du numérique, les GAFA (Google, Facebook, Amazon, Apple et d'autres encore, comme vous l'avez indiqué).

 

La Belgique était et est toujours favorable à une solution vraiment internationale. Cela signifie de préférence au niveau de l'OCDE, mais il faut constater qu'à ce niveau-là, un accord n'est actuellement pas possible.

 

La Commission vient de formuler une double solution: une solution à court terme assortie d'une proposition à long terme. À court terme, la Commission veut établir un digital services tax, une espèce de TVA, et, à long terme, il s'agit plutôt de règles à établir pour déterminer une base taxable bien définie. La Belgique peut se reconnaître dans les principes avancés par la Commission, à savoir qu'une solution au niveau des 28 est préférable à 28 solutions au niveau national, par définition distinctes.

 

Les grandes entreprises numériques doivent, à l'instar de toutes les entreprises, apporter une contribution équitable. Je saisis l'opportunité d'évoquer ici un autre fait, qui n'a en soi rien à voir avec la taxation, à savoir le problème du quasi-monopole de ces entreprises, qui doit aussi être examiné de près.

 

La proposition de la Commission vient d'être formulée. La prochaine étape consiste à analyser cette proposition de manière approfondie et technique. Cela aura lieu dans le délai le plus court possible.

 

10.03  Gautier Calomne (MR): Merci monsieur le ministre pour les éléments de réponse que vous venez de nous communiquer. Je me réjouis d'entendre que la volonté de notre pays est d'aboutir dans le cadre des 28 États membres à une imposition plus juste pour l'ensemble des entreprises, qu'elles soient issues du secteur des nouvelles technologies comme de l'industrie plus traditionnelle. Il est, par ailleurs, évident que cette nouvelle imposition devra s'inscrire dans le respect strict des règles européennes.

 

La Belgique, et en particulier Bruxelles, disposent d'une place de choix dans le secteur numérique sur l'échiquier international. Il faudra veiller à trouver un équilibre entre cette juste imposition, à laquelle on est attaché, et la volonté de ne pas étouffer l'innovation ni l'esprit d'entreprendre d'acteurs économiques qui souhaiteraient se développer. Notre groupe ne manquera pas de suivre l'évolution de ce débat et des discussions qui auront lieu dans les instances européennes. Nous ne doutons pas de la position d'équilibre et de consensus que défendra la Belgique dans ce cadre.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

11 Questions jointes de

- M. Frédéric Daerden au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "la privatisation de Belfius" (n° P2733)

- Mme Meyrem Almaci au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "la privatisation de Belfius" (n° P2735)

11 Samengevoegde vragen van

- de heer Frédéric Daerden aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de privatisering van Belfius" (nr. P2733)

- mevrouw Meyrem Almaci aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de privatisering van Belfius" (nr. P2735)

 

11.01  Frédéric Daerden (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, vous avez décidé de lier deux dossiers importants: le dédommagement des coopérateurs d'ARCO et la vente de Belfius. Pour vous, le prix à payer pour indemniser les coopérateurs lésés est donc de se séparer de Belfius.

 

Vous le savez, mon groupe déplore cette stratégie. Le 11 janvier dernier, je vous le disais encore. Pour nous, vendre une banque qui présente de bons résultats est une mauvaise opération budgétaire.

 

Par ailleurs, avoir une banque publique, Belfius, c'est imposer le respect de règles éthiques fortes. C'est soutenir l'économie réelle. C'est aussi avoir une banque au service des citoyens, des communes, des entreprises. Mais ce n'est pas le choix idéologique que vous avez fait!

 

Aujourd'hui, on apprend dans la presse quelques éléments. Tout d'abord, que 400 millions d'euros seraient bloqués chez Belfius pour le deal ARCO. Ensuite, qu'ARCO a cédé ses parts dans Auxipar. Enfin, que les cessions d'actifs ont permis aux liquidateurs d'ARCO de récupérer plus de 800 millions d'euros, soit 230 millions de plus que prévu.

 

Monsieur le ministre, il est donc nécessaire de refaire le point sur le dossier. Quand allez-vous indemniser les coopérateurs d'ARCO? Quelles solutions envisagez-vous pour indemniser les communes, également lésées dans ce dossier?

 

Vous évoquiez un chiffre de 49 % de parts mises en bourse au niveau de Belfius pour cette année. Confirmez-vous à la fois que c'est cette année et 49 %?

 

Enfin, la commissaire européenne à la Concurrence nous a dit, il y a quelques semaines, ne pas avoir été contactée à ce sujet. Confirmez-vous que vous allez entreprendre les démarches seulement maintenant?

 

11.02  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen): Geachte collega's, mijnheer de minister, het dossier dat op tafel ligt, de verkoop van Belfius en het debat dat wij nu aan het voeren zijn, zijn het gevolg van een gedwongen overname van Dexia, waarmee vermeden moest worden dat de hele bankensector en onze hele economie in elkaar zouden storten. Wij hebben die bank tweemaal gered met belastinggeld.

 

Tien jaar na de eerste redding en ettelijke miljarden verder is de vraag wat wij nu met die bank zullen doen. In de regeerverklaring was al duidelijk aangegeven dat men naar de beurs wilde trekken. In de meerjarenbegroting werden dividenden ingeschreven tot 2017. Toen ik daarnaar verwees en vroeg naar de timing van de beursgang antwoordde u dat het louter toeval was dat de dividenden slechts tot dan ingeschreven waren.

 

Met het Zomerakkoord hebt u, samen met CD&V, een dure eed gezworen om met de bank naar de beurs te gaan en dus de bank deels te privatiseren, in combinatie met een oplossing voor ARCO. De deadline voor deze beursgang, of voor het naar buiten komen met die communicatie, was vorige week.

 

Vorige week heb ik, samen met Johan Klaps, een vraag ingediend in de commissie, omdat er nog altijd geen nieuws was en omdat mijn fractie al ettelijke jaren probeert om een debat te verkrijgen over de toekomst van onze overheidsbank Belfius en over de vraag of de verkoop maatschappelijk gezien wel de beste optie is. Als antwoord kregen wij: "Ik zal op geen enkele vraag antwoorden." Dat is toch redelijk ongezien in een Parlement. Collega Johan Klaps van uw partij heeft natuurlijk gewoon geïncasseerd. U kreeg een vraag met meerdere bijvragen waarop u als minister toch perfect hier en daar het begin van een antwoord had kunnen geven, maar u verkoos totaal te zwijgen. Op 14 maart kregen wij dus geen antwoord.

 

Op 18 maart vond minister Jambon het blijkbaar wel de moeite om de pers te woord te staan en een antwoord te geven dat u in de commissie niet wilde geven: "Wij zullen met Belfius naar de beurs gaan. De beursgang moet er komen." Dat is al meer dan wat u aan het Parlement hebt gezegd. Het gaat bovendien om iemand die niet direct over het dossier moet antwoorden, want eigenlijk bevindt dat dossier zich bij de premier, via u.

 

Mijnheer de minister, de heer Jambon kan blijkbaar gemakkelijk communiceren, maar waar staan wij nu? Wat is de stand van zaken? Gaat u naar de beurs? Zo ja, wanneer? Zult u ook zonder een oplossing voor ARCO naar de beurs gaan? Dat is namelijk de dure eed die u hebt gezworen.

 

11.03  Johan Van Overtveldt, ministre: Monsieur le président, monsieur Daerden, madame Almaci, tout d'abord, l'accord de gouvernement prévoit la valorisation optimale et judicieuse des participations dans le secteur financier. À la demande du gouvernement, j'ai demandé, au printemps 2016, la réalisation d'une pré-étude concernant la participation de Belfius. L'analyse a été réalisée en tenant compte de toutes les parties prenantes et, en premier lieu du contribuable, du timing et de la méthode la plus appropriée pour une valorisation partielle et la meilleure préparation possible de cette transaction.

 

Cette pré-étude a conclu que le dossier est mûr pour une mise en bourse partielle de Belfius après quoi les autorités resteront actionnaires majoritaires.

 

Op basis hiervan heeft de regering vorige zomer, op mijn voorstel, beslist om Belfius deels te privatiseren, tot een maximum van 49 % van haar kapitaal, in de vorm van een beursgang die door het management van Belfius moet worden voorbereid met de steun van adviseurs van Belfius en uiteraard met de steun van de regering.

 

Deze voorbereiding is tot op heden vlot verlopen en technisch gezien behoort de geplande gedeeltelijke beursgang vóór het zomerreces zeker en vast nog altijd tot de mogelijkheden.

 

Tijdens dit voorbereidingsproces zal ik, om nogal evidente redenen, voorts geen statements maken met betrekking tot de exacte timing, de waardering en het percentage van de participatie die eventueel naar de markt zal gebracht worden.

 

Wat de binding met ARCO betreft, dat dossier ligt thans ter bespreking op de regeringstafel en er wordt verder over gedelibereerd. Het zou volkomen onverantwoord zijn om daarover in deze fase meer details te geven.

 

11.04  Frédéric Daerden (PS): Monsieur le ministre, je vous entends. Rien de neuf depuis ma question précédente. Cela fait quatre ans que vous faites lanterner les coopérateurs d'ARCO, que vous vendez et revendez l'accord à votre partenaire CD&V, que vous tournez autour du pot, sans solution pour les autres actionnaires qui ont été victimes de la déroute de Dexia. Et ce, au risque d'affaiblir notre banque publique. C'est regrettable.

 

11.05  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, de verkoop van Belfius op dit moment is dom en kortzichtig. Ik herinner u aan uw eigen uitspraak op 14 november 2013, toen u over de verkoop van BNP Paribas Fortis zei dat het gratuite dagjespolitiek van de regering was, die er op geen enkele manier voor zou zorgen dat de verkoop van kroonjuwelen onze overheidsschuld structureel zou doen afnemen.

 

Wel, dat klopt. En het is exact hetzelfde geval met Belfius. Zo snel kan het tij keren, mijnheer de minister. Van zitje veranderen en de N-VA die wel heel duidelijk is over de techniciteit rond Belfius, maar ondertussen bijzonder onduidelijk is over dat andere dossier. Beide dossiers verdienen beter. Het is bijzonder dom en kortzichtig — terwijl in Schotland een overheidsbank wordt opgericht om investeringen te doen — om in een land dat schreeuwt naar investeringen, zoals het onze, de enige overheidsbank in de solden te zetten. Ik herhaal dus wat u destijds hebt gezegd: gratuite dagjespolitiek. U zult hiermee noch de begroting noch de staatsschuld structureel redden. Wij hebben eindelijk dat debat nodig, maar dat vertikt u. Het is zoals de N-VA in elk dossier doet en het is zoals met de onmacht van de eerste minister, die daarnet opnieuw werd geïllustreerd: buigen of barsten. Het is duidelijk in welk dossier u wie zult laten buigen en op welke manier u met Belfius naar de beurs zult gaan.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

12 Vraag van mevrouw Nele Lijnen aan de staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, over "de privacybescherming op Facebook" (nr. P2734)

12 Question de Mme Nele Lijnen au secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude sociale, à la Protection de la vie privée et à la Mer du Nord, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, sur "la protection de la vie privée sur Facebook" (n° P2734)

 

12.01  Nele Lijnen (Open Vld): Misschien kunnen we via Facebook vriendjes worden, Kristof?

 

Collega's, ik heb een belangrijke vraag over Facebook. De gegevens van vijftig miljoen Facebookgebruikers werden gewoon te grabbel gegooid via een datalek. Ik meen dat dit belangrijk is. Onze privacy en onze fundamentele vrijheden staan hier op het spel, mijnheer Calvo, en daarom stel ik deze vraag.

 

Velen reageerden meewarig toen Open Vld in 2014 een staatssecretaris voor Privacy naar voren schoof. Vandaag zien wij waarom het belangrijk is iemand te hebben die opkomt voor onze privacy.

 

Wat is privacy? Vaak weten wij dat niet. Wij posten veel op Facebook en Instagram. Wij delen foto's met elkaar. Eigenlijk geven wij ons als product aan die socialemediabedrijven in ruil voor hun gratis dienstverlening. Onze data worden door al die bedrijven – de grote GAFA's van deze wereld – gebruikt om door te verkopen.

 

Ik meen dat de privacyregels in Europa zeer streng zijn, mijnheer de staatssecretaris. Wij kunnen niet begrijpen wat er is gebeurd. Het is nog maar de vraag of er ook Europese en Belgische profielen gehackt zijn en wat daarmee is gebeurd.

 

Mijnheer de staatssecretaris, voor ons is die fundamentele vrijheid ontzettend belangrijk. Onze privacy moet worden gegarandeerd. Wat zal u hieraan doen op het Belgische en internationale toneel?

 

12.02 Staatssecretaris Philippe De Backer: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Lijnen, dank u voor deze vraag. Het is inderdaad schandalig op welke manier vijftig miljoen profielen naar buiten zijn gekomen en wat daar achteraf mee is gebeurd. De reactie van Facebook de afgelopen dagen was beneden alle peil: men probeert de schuld af te schuiven. De manier waarop Facebook heeft gereageerd is absoluut onvoldoende. Het probleem zit namelijk bij het bedrijf zelf, daar en bij anderen die zomaar data verzamelen, zonder expliciete toestemming, zonder duidelijk doel, en die de gegevens gewoon verder verkopen.

 

Op de eerste plaats is er volledige transparantie nodig over de manier waarop die bedrijven gegevens verzamelen, wat daarmee gebeurt en hoe die bedrijven bij een bedrijf als Cambridge Analytica zijn terechtgekomen. Daarom wordt er op Europees niveau actie ondernomen. We hebben de Belgische Privacycommissie gevraagd om bij de Article 29 Working Party alle nationale privacycommissies samen op Europees niveau actie te laten ondernemen. Ondertussen ligt de leiding daarvan bij de ICO, dat met een onderzoek is gestart. Ook de Ierse Data Protection Authority is met een onderzoek gestart. Op 10 en 11 april zal een eerste keer worden gekeken naar de resultaten van dat onderzoek.

 

Tegelijkertijd heb ik een brief geschreven aan commissaris Jourova, die al heeft aangegeven te vinden dat alle digitale spelers onder de consumentenwetgeving zouden moeten vallen, waardoor consumenten veel beter beschermd zijn. Het kan gewoon niet dat Facebook totaal niet transparant is over het algoritme dat het gebruikt. Ik vergelijk het met Coca-Cola: het recept is geheim, maar dat onttrekt het bedrijf niet aan controles inzake voedselveiligheid en dergelijke. Ook Facebook zal zich veel transparanter moeten opstellen. Daar ligt de link met de GDPR, de nieuwe Europese privacywetgeving. Ook daar zijn er duidelijke spelregels die de consument opnieuw meer controle geven over zijn of haar eigen data.

 

Op zich zijn sociale media heel positief, want ze laten toe om contact te hebben met vrienden en familie, om dingen uit te wisselen, maar het debat komt nu pas op gang. Al weken en maanden is het duidelijk dat de grote spelers niet zorgvuldig met onze data omgaan. Het is absoluut duidelijk dat er meer transparantie moet komen en dat op bedrijven die ons zo intiem kennen, maar die tegelijkertijd algoritmes ontwikkelen om ons gedrag te sturen, absoluut meer democratische controle van toepassing moet zijn. We mogen niet toelaten dat Zuckerberg zich opstelt als gedachtepolitie: niet in Europa, niet in Amerika, nergens ter wereld.

 

12.03  Nele Lijnen (Open Vld): Dank u, mijnheer de staatssecretaris. De excuses van mijnheer Zuckerberg zijn inderdaad net iets te weinig. Wij steunen u op de barricade voor onze privacy.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Einde van de mondelinge vragen.

 

Wetsontwerpen en voorstellen

Projets de loi et propositions

 

13 Wetsvoorstel betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie (2922/1-11)

13 Proposition de loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale (2922/1-11)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

David Clarinval, Vincent Van Quickenborne, Stefaan Vercamer, Jan Spooren.

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De rapporteurs zijn mevrouw Lanjri, de heer Raskin, de heer Deseyn, M. Piedboeuf et M. Flahaut.

 

13.01  Nahima Lanjri, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, wij verwijzen naar ons schriftelijk verslag.

 

De voorzitter: Waarvan akte.

 

13.02  Meryame Kitir (sp.a): Mijnheer de voorzitter, zal minister Peeters aanwezig zijn bij de bespreking van het wetsvoorstel over de economische groei en de sociale cohesie? Dat is immers de reden waarom wij het punt naar voren hebben geschoven. Het is volgens mij belangrijk dat de minister aanwezig is.

 

De voorzitter: Ik verneem dat de minister heeft laten weten dat hij kan en zal komen als u erom vraagt. Ik heb begrepen dat hij hier zal zijn over vijf minuten.

 

Ik schors de vergadering tot de aankomst van de minister.

 

De vergadering is geschorst.

La séance est suspendue.

 

De vergadering wordt geschorst om 15.13 uur.

La séance est suspendue à 15.13 heures.

 

La séance est reprise à 15.33 heures.

De vergadering wordt hervat om 15.33 uur.

 

De vergadering is hervat.

La séance est reprise.

 

13.03  Frédéric Daerden (PS): Monsieur le président, messieurs les ministres, chers collègues, à l'exception de la mesure des 6 000 euros qui institutionnalise le travail au noir, cette proposition de loi reprend les mesures figurant dans le projet de loi controversé relatif à la relance économique et la cohésion sociale.

 

J'évoquerai tout d'abord le mépris affiché par les partis de la majorité pour la concertation sociale. Dans ce dossier, comme dans beaucoup d'autres, le gouvernement a mené une pseudo concertation. Dès le départ, les représentants des employeurs savaient que le gouvernement soutiendrait leur ligne, ils n'ont pas fait d'effort pour aboutir à un accord. Passer outre la concertation est devenu la règle avec ce gouvernement et cette majorité. Nous le déplorons d'autant plus que l'intitulé de votre proposition évoque la cohésion sociale.

 

Au-delà de cette première critique fondamentale, je reviendrai sur trois thématiques traitées dans cette proposition de loi.

 

Premièrement, la réduction du délai de préavis. Nous sommes opposés à la réduction du délai de préavis durant les six premiers mois d'occupation. Durant cette période, le gouvernement décide de diminuer la protection des travailleurs. À l'heure où les licenciements massifs sont légion dans notre pays, faciliter les licenciements ne semble pas être une mesure souhaitable. En fait, vous réintroduisez de facto la période d'essai sans l'aval des partenaires sociaux. Or la suppression avait fait l'objet d'un accord global à la suite de négociations difficiles. Vous balayez un compromis important d'un revers de la main en passant par une porte dérobée et sans en mesurer l'impact sur les travailleurs. C'est regrettable.

 

Deuxièmement, le travail intérimaire. Votre proposition de loi prévoit la suppression des interdictions sectorielles existantes, prévue dans des conventions collectives, de recourir aux travailleurs intérimaires dans certaines branches d'activité. Vous continuez à généraliser le travail intérimaire dans le marché de l'emploi. Plus de précarité, toujours plus de précarité, voilà le leitmotiv de ce gouvernement!

 

En empêchant toutes les conventions collectives qui prévoient une interdiction générale d'occupation des travailleurs intérimaires, une nouvelle fois, le gouvernement s'immisce dans la concertation sociale et émet une véritable motion de méfiance à l'égard des partenaires sociaux.

 

Le troisième thème que j'aborderai est celui des premiers emplois pour les jeunes. Ce thème est fondamental pour notre groupe. Dans ce texte, il est prévu de réduire le salaire des jeunes de moins de 21 ans sans expérience. Le gouvernement précédent avait décidé de mettre fin à la discrimination qui existait en fonction de l'âge du jeune. Ce gouvernement l'a rétablie. Vous décidez de réduire le salaire des jeunes en dessous des salaires minimums, en faisant croire que cela permettrait de lutter contre le chômage des jeunes.

 

Je tiens à rappeler ici qu'essentiellement grâce à la politique des Régions, le chômage des jeunes est en baisse. Par exemple, à Bruxelles, cela fait près de 60 mois consécutifs que le chômage des jeunes diminue. Nous n'avons donc pas besoin de votre mesure qui précarise et discrimine les jeunes.

 

Même si vous ne cessez de dire "pas de panique, la baisse du salaire net sera compensée par un supplément forfaitaire payé par l'employeur qui pourra, lui-même, le récupérer ensuite par une mesure fiscale", permettez-moi d'être inquiet.

 

Premièrement, en réduisant la rémunération des jeunes, vous réduisez aussi leur pécule de vacances et cela ne sera pas compensé. Avec votre mesure, vous diminuez également les droits sociaux des jeunes qui sont calculés sur le salaire brut et non sur le net. Vous créez une nouvelle forme de discrimination entre les travailleurs. À ce sujet, je vous renvoie vers l'avis éclairant du Conseil d'État.

 

Deuxièmement, comment pouvons-nous être certains que le supplément forfaitaire que vous promettez va réellement compenser la perte de salaire subie par le jeune? Dans l'exposé des motifs, vous reconnaissez qu'il pourrait y avoir une différence. En effet, vous indiquez vouloir faire correspondre le plus possible le supplément à la perte de salaire, mais vous refusez de nous fournir le projet d'arrêté royal qui nous permettrait de nous assurer que le jeune ne subira pas une diminution de son salaire net.

 

On avait d'ailleurs demandé une deuxième lecture pour pouvoir disposer de ce document. Nous ne l'avons pas eu. Peut-être pourrons-nous l'obtenir aujourd'hui?

 

13.04  Catherine Fonck (cdH): À condition qu'il soit écrit!

 

13.05  Frédéric Daerden (PS): Existe-t-il en effet?

 

La réalité, c'est qu'aujourd'hui les députés vont voter une mesure qui diminue le salaire des jeunes sans savoir si cette diminution sera entièrement compensée. La majorité va donc voter cette mesure à l'aveugle, sans connaître son véritable impact. C'est irresponsable!

 

In fine, avec ce gouvernement, c'est toujours la même méthode. Il passe en force avec toujours le même argument qui ne tient pas la route: faire mal pour faire du bien.

 

Monsieur le ministre, chers collègues, je constate une nouvelle fois, dans le chef de cette majorité, une incompréhension du vécu des travailleurs. Nous voterons donc contre cette proposition. Vous êtes surpris, monsieur le ministre?

 

13.06  Wim Van der Donckt (N-VA): Het wetsvoorstel betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie, de vroegere relancewet, bevat een aantal maatregelen die zijn titel eer aandoen.

 

Ik haal er enkele punten uit. Het eerste is de wijziging van de opzegtermijn en de herinvoering van een proefperiode light. Dat zijn de artikelen 91 en 93. Dat is een heel goede maatregel, die broodnodig was, want na de afschaffing van de proeftijd in 2014 konden wij op basis van verschillende studies vaststellen dat veel werkgevers terughoudender waren geworden om werknemers meteen een contract van onbepaalde duur aan te bieden.

 

De nieuwe maatregel, met een verlaging van de opzegtermijnen, biedt op dat punt soelaas en kan ertoe leiden dat werkgevers hun weigerachtige houding opgeven. Wij hopen dat in elk geval en ik denk zelfs dat de maatregel een stap in de goede richting zal zijn.

 

Een tweede punt, dat voor nogal wat kritiek van de oppositie heeft gezorgd, betreft de starterjobs. Dat is een bijzonder goede maatregel, omdat de verlaging van het brutoloon van de starterjobs werkgevers zal aanmoedigen om laaggeschoolden, die in onze maatschappij niet altijd gemakkelijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt, aan te werven.

 

Het verlaagde brutoloon zal niet leiden tot minder inkomen voor de jonge starters, maar zal fungeren als een ingroeiloon en zal ervoor zorgen dat die jongeren vanonder moeders rokken worden gehaald. Laaggeschoolde jongeren blijven immers vaak thuis wonen op kosten van de ouders of komen terecht in het systeem van het leefloon. Dat verlaagde brutoloon zal ertoe leiden dat zij toch op de arbeidsmarkt geraken, daar een bepaalde arbeidsattitude aangeleerd krijgen en zullen doorgroeien naar een ernstige en goedbetaalde job.

 

Dat is zeer belangrijk. Uit recente studies blijkt dat er precies op dat punt nog werk aan de winkel is op onze arbeidsmarkt. De maatregel zal daarop een antwoord bieden.

 

Gelet op die twee maatregelen, gekoppeld aan de maatregelen voor de bouwsector, waarvoor de regering ook een ernstige inspanning levert met het oog op de toename van de werkgelegenheid, kunnen wij niet anders dan onderhavig voorstel goed te keuren. Mijnheer de minister, u kunt rekenen op onze steun.

 

13.07  David Clarinval (MR): Monsieur le président, messieurs les ministres, chers collègues, enfin, le plan de relance et le renforcement de la cohésion sociale sont à l'ordre du jour de cette séance plénière. Vous vous rappellerez que le gouvernement a décidé ce plan au cœur de l'été dernier et que, malheureusement, la flibuste de certains groupes nous a contraints à devoir utiliser cette technique de proposition de loi, pour pouvoir aboutir à un texte particulièrement important pour l'emploi et pour l'économie de notre pays.

 

Ce texte comporte trois volets.

 

13.08  Catherine Fonck (cdH): À peine son intervention commencée, il a déjà dit le mot de trop!

 

Monsieur Clarinval, excusez-moi de vous interrompre. J'ai entendu "flibuste". Je me suis sentie visée. J'aimerais attirer votre attention, monsieur Clarinval. En quoi considérez-vous que nous avons commis une flibuste?

 

Pourquoi en est-on là aujourd'hui avec cette proposition de loi? Il est parfois intéressant de le rappeler. C'est parce qu'on vous a bloqués sur le dossier des 6 000 euros défiscalisés et "déparafiscalisés". Je vous préviens tout de suite: sur ce dossier-là, en ce qui nous concerne, nous irons jusqu'au bout du bout de ce que nous pourrons faire!

 

Je peux vous assurer, monsieur Clarinval, que ce n'est pas juste parce que nous sommes dans l'opposition. Nous avons derrière nous le secteur non marchand, le secteur associatif, les indépendants et les employeurs, les PME singulièrement. Tous ceux-là sont aujourd'hui extrêmement ravis que vous n'ayez pas encore pu avancer sur ces fameux 6 000 euros défiscalisés et "déparafiscalisés". On tiendra jusqu'au bout parce que vous introduisez avec ce mécanisme une concurrence déloyale incroyable. Vous faites véritablement du dumping intrabelge avec une mise à mal de nombreux emplois!

 

Monsieur Clarinval, si c'est ce que vous appelez de la flibuste, je peux vous assurer qu'elle va continuer encore longtemps. Je me réjouis de vous rappeler ici que nous avons derrière nous de grands secteurs de l'économie, qu'elle soit marchande ou non marchande, et qu'ils appuient complètement notre démarche.

 

13.09  Jean-Marc Delizée (PS): Monsieur le président, il faut lever une ambiguïté sur ce point. Je reprendrai les propos de mon collègue M. Daerden, qui s'est adressé au ministre concernant le projet de loi. Si je lis bien, l'ordre du jour contient ceci: proposition de loi de MM. Clarinval, Van Quickenborne, Vercamer et Spooren. Mais Mme Kitir a bien fait de solliciter la présence de M. le ministre. Nous savons en effet qu'il est le rédacteur principal du texte.

 

M. Peeters est le père biologique du texte et M. Clarinval en est le père porteur. En fait, il y a trois pères porteurs, parce qu'il y a beaucoup à porter!

 

Monsieur Clarinval, nous n'allons pas dresser longtemps l'historique de ce dossier. C'est un peu comme les séries télévisées, qui sont très à la mode. Nous en sommes à la saison 5. Il y a eu l'accord d'été, puis le saucissonnage. Il y aura encore d'autres saisons. La série a même subrepticement changé de nom. C'est maintenant "Pour le renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale". On lui a trouvé un nom un peu plus sexy et vendable. Trêve de plaisanterie, c'était une sorte de loi-programme ou de loi fourre-tout, dans laquelle la majorité n'avait pas toujours montré la plus grande cohérence non plus. Il n'est donc pas étonnant qu'il ait fallu saucissonner le dossier et le voter à des moments différents.

 

Vous avez commencé votre intervention, monsieur Clarinval, par le mot "Enfin!". Enfin, pour cette partie-ci, vous allez aboutir. Nous pourrons l'examiner et nous exprimer de manière différente sur le contenu de ce projet.

 

Je voulais simplement refaire ce petit historique et lever l'ambiguïté entre le père biologique et le père porteur qui est à la tribune.

 

13.10  David Clarinval (MR): Monsieur le président, le mot "flibuste" entend un usage abusif du Règlement et d'autres techniques procédurales pour faire traîner les choses. Nous ne sommes pas éloignés de cette notion ici. Je n'ai pas encore abordé le fond, mais seulement la forme.

 

Vous avez raison, madame Fonck, de dire que ce n'est pas terminé. Il y aura en effet un dernier épisode, monsieur Delizée. Ce sera l'arrivée au parlement, dans quelques semaines – je l'espère –, du texte sur les 500 euros. Vous avez raison, ce n'est plus un projet de loi mais une proposition. Pour pouvoir contourner la flibuste, nous avons dû faire usage d'une proposition de loi, afin de pouvoir voter rapidement – si j'ose dire ces mots – "le plan de relance". Je ne m'en suis d'ailleurs jamais caché; je suis allé présenter les choses de cette façon au sein des trois commissions ad hoc.

 

(…): (…)

 

13.11  David Clarinval (MR): Je vous remercie pour le rappel du libellé, mais pour être plus court, je vais quand même parler du "plan de relance". Celui-ci comporte trois paquets de mesures: un paquet en matière d'emploi, un paquet en matière de pouvoir d'achat et des mesures de cohésion sociale.

 

En ce qui concerne les mesures en matière d'emploi, M. Daerden a été très rapide quand il a rappelé que nous allons, en effet, élargir la possibilité d'avoir recours au travail intérimaire dans le secteur de la batellerie et du déménagement.

 

Une deuxième mesure vise à prolonger le délai dans lequel les partenaires sociaux peuvent conclure des conventions collectives en matière de formation. Vous vous rappelez que ce dossier a fait couler beaucoup d'encre. Un arrêté royal sur le sujet avait été cassé. Aujourd'hui, nous permettons aux partenaires sociaux – vous savez que nous sommes très attachés à la concertation sociale – de conclure des conventions collectives en matière de formation. Le texte donne plus de temps aux partenaires sociaux pour conclure des conventions.

 

La troisième mesure concerne le droit à la déconnexion. Avec l'évolution technologique, il devient parfois très difficile pour certains travailleurs de se déconnecter. Dès lors, nous allons permettre aux entreprises, si elles le désirent, de fixer un cadre en interne pour permettre de réglementer ce phénomène nouveau et pour permettre aux travailleurs de souffler le moment venu.

 

La quatrième mesure est relative à la période d'essai. Monsieur Daerden, je suis désolé de devoir vous contredire, mais vous vous rappellerez le débat que nous avons eu quand les partenaires sociaux ont, il y a quelques années, conclu un accord qui annulait notamment la période d'essai.

 

Dès le départ, nous avons tiré la sonnette d'alarme en disant que ce qui pouvait apparaître comme une bonne mesure allait finalement avoir un effet pervers. Les employeurs, ne pouvant plus avoir recours à des périodes d'essai, ont alors tout simplement recours à du travail intérimaire ou à des contrats à durée déterminée. Ils ne donnent plus de contrats à durée indéterminée parce qu'ils ont peur de devoir payer des préavis bien trop importants, et parce qu'ils n'ont pas pu procéder à une période d'essai.

 

Bien qu'il s'agisse d'une décision des partenaires sociaux, dès le départ, le banc patronal n'était, me semble-t-il, pas très enthousiaste. Je crois même que sur le banc syndical, on reconnaît à demi-mot qu'il y a eu des effets pervers. Ils ne le diront sans doute pas publiquement. Dès lors, il convenait d'apporter une modification.

 

Nous ne réinscrivons pas des périodes d'essai. Nous allons réduire la durée des préavis qui sont demandés dans les périodes de travail inférieures à six mois. Nous assouplissons donc quelque peu cette mesure. Cela permet, me semble-t-il, d'apporter des emplois plus durables dans les périodes d'activité.

 

J'en viens à la cinquième mesure, et là non plus je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur Daerden. Elle concerne les starter jobs. Je vais tout de même vous citer quelques chiffres parce que je suis tombé de ma chaise en vous entendant tout à l'heure! En Région wallonne, ce sont 28 % des jeunes qui sont au chômage et, à Bruxelles, il s'agit de 38 %. En moyenne, cela représente près d'un jeune sur cinq en Belgique. Il nous semble irresponsable de ne pas avoir une mesure spécifique pour ce public-là.

 

Sans doute la méthode ne vous plaît-elle pas, mais elle a démontré ses effets. Voyez le nombre de créations d'emplois qui a été obtenu depuis la mise en place du tax shift et la réduction des cotisations sociales. En l'occurrence, on poursuit dans cette voie en faveur des jeunes. Certes, monsieur Daerden, il y a une diminution du salaire brut, c'est la vérité. Mais, vous le savez, le gouvernement s'est engagé à apporter une compensation fiscale qui fera que les travailleurs concernés (les plus jeunes travailleurs) conserveront un salaire net identique à ce qu'il était auparavant. Nous allons ainsi remettre à l'emploi toute une série de jeunes travailleurs. Nous pensons que ce public doit vraiment être ciblé; c'est une question importante pour les années à venir.

 

J'aborde maintenant le second paquet qui vise des matières fiscales et financières. Nous introduisons, tout d'abord, un régime dans lequel un citoyen a la possibilité de verser jusqu'à 1 200 euros par an dans le cadre de son épargne-pension. Plus de deux millions et demi de Belges y souscrivent. Pour notre groupe, encourager la constitution d'un capital-pension est essentiel.

 

Ensuite, nous apportons un soutien aux entreprises en croissance. Les mesures proposées permettent de mobiliser l'épargne pour fournir du capital à risque dans des entreprises en croissance non cotées qui souffrent d'un déficit de financement.

 

Les entreprises en croissance jouent un rôle déterminant dans la création d'emplois et représentent un facteur important de développement économique.

 

La troisième mesure fiscale qui me semble importante vise à apporter des dispenses de précompte sur une base globale et non plus sur une base individuelle, comme par le passé. On va ainsi permettre à un plus grand nombre de personnes appartenant aux secteurs concernés d'en bénéficier. Par ailleurs, on élargit les mesures au secteur de la construction.

 

Monsieur Daerden, vous avez parlé, tout à l'heure de ce secteur. Vous savez très bien que ce dernier est particulièrement visé par le dumping social. Toute une série de mesures sont mises en place, depuis un certain nombre d'années, pour lutter contre ce dernier.

 

Permettez-moi de vous rappeler le point 1 d'une résolution que nous avons votée ici, il y a trois ou quatre ans, à l'unanimité, si ma mémoire est bonne et relative à la lutte contre le dumping social. Dans ce point, il est précisé qu'il faut d'abord veiller à réduire les coûts qui pèsent sur le travail de telle sorte que les emplois soient tout simplement plus compétitifs.

 

Grâce à cette mesure, on va pouvoir diminuer le handicap dans le secteur de la construction. Le handicap ne sera pas résorbé dans sa totalité, mais on fait un pas dans la bonne direction. Cela permettra, en tout cas, de "contrarier" le dumping social qui est actuellement présent dans notre pays.

 

Le troisième paquet des mesures qui vous est soumis ce jour a trait à la promotion de la cohésion sociale. Il s'agit de mesures particulièrement importantes puisqu'elles visent notamment à apporter un soutien financier complémentaire aux parents isolés, qui ont un revenu limité résultant d'une activité professionnelle. C'est donc un supplément additionnel financier qui est apporté par le biais de la quotité du revenu exempté d'impôt. Est visé ici un public dont les revenus sont les plus modestes. Il est donc indéniable qu'il s'agit d'une mesure sociale.

 

Selon moi, ce n'est que justice que d'apporter à ces personnes un complément financier particulièrement bienvenu.

 

Enfin, la deuxième mesure en matière de cohésion sociale vise à étendre l'accès au Service des créances alimentaires aux cohabitants légaux. De ce fait, on supprime la discrimination qui existait entre les époux et les cohabitants.

 

Monsieur le président, messieurs les ministres, chers collègues, depuis plusieurs années, notre gouvernement a entrepris une stratégie de relance de notre économie. La loi de relance s'inscrit dans le prolongement de cette stratégie. Plus encore, nous nous inscrivons, aujourd'hui, dans une volonté d'accélération et de renforcement de l'activité économique de notre pays.

 

Pour notre groupe, il est important que le gouvernement poursuive sur ce chemin. Nous avons déjà démontré la pertinence des solutions qui ont été apportées. Les chiffres qui sortent, chaque jour, nous le démontrent également.

 

Dès lors, vous ne serez pas étonnés que le groupe MR vote avec enthousiasme et conviction en faveur de cet avant-dernier feuilleton de la série du plan de relance, monsieur Delizée.

 

Je ne doute pas que l'enthousiasme se manifestera encore pour voter le dernier (épisode de ce feuilleton) dans quelques semaines. 

 

13.12  Stefaan Vercamer (CD&V): Mijnheer de voorzitter, collega's, het voorliggende wetsvoorstel bevat een combinatie van maatregelen die de economische groei moeten versterken, enerzijds, en de sociale bescherming moeten verbeteren, anderzijds. Ik breng een drietal maatregelen onder uw aandacht.

 

Ten eerste, de meer geleidelijke opbouw van de opzegtermijnen bij de opzeg door de werkgever gedurende de eerste zes maanden. De Groep van Tien had zich daarover al gebogen en men stond daar dicht bij een akkoord, maar dat is net voor de finish gestrand. De meerderheid heeft voortgebouwd op wat voorlag bij de Groep van Tien. Wij willen de werkgever stimuleren om nieuwe, jonge werknemers van bij de start een contract van onbepaalde duur te geven. De bestaande opzegregeling vormde daar vaak nog een rem op. Door de opzegregeling te hervormen willen wij het oneigenlijk gebruik van tijdelijke contracten als een soort proefperiode, uit de wereld helpen. Bovendien krijgen werknemers die nu vijf of zes maanden in dienst zijn ook een betere bescherming dan vroeger, namelijk vijf weken opzeg in plaats van vier.

 

De tweede maatregel die ik hier wil aanhalen is het versterken van de kans op werk voor jongeren. De heer Clarinval heeft net de cijfers inzake jeugdwerkloosheid aangehaald. Er zijn nog altijd te veel kortgeschoolde jongeren die het moeilijk hebben om een job te vinden op de arbeidsmarkt. Met dit voorstel krijgen de werkgevers een korting op het brutoloon als zij deze groep jongeren een contract van onbepaalde duur aanbieden. De korting voor de werkgever heeft geen invloed op het nettoloon van de jongeren; zij blijven dus evenveel verdienen. De lagere loonkosten gecombineerd met de eerste maatregel van geleidelijke opbouw van de opzegtermijnen, zouden de werkgevers toch moeten stimuleren om jongeren een tewerkstellingskans te geven met een contract van onbepaalde duur in plaats van hen te laten starten met korte tijdelijke contracten.

 

De derde maatregel die ik onder uw aandacht wil brengen is het voorzien in extra middelen om burn-outs te voorkomen. Deze extra middelen maken het mogelijk om inzake burn-out een beleid te voeren op maat van het bedrijf en de sector. Dat komt niets te vroeg. Een laatste onderzoek, dat ik gisteren las, geeft aan dat 20 % van de werknemers een verhoogd risico heeft op burn-out. Volgens alle deskundigen moet de problematiek van de burn-out vooral worden aangepakt op het niveau van het bedrijf, samen met de werknemers en de leidinggevenden. Met dit wetsvoorstel voorzien wij in de mogelijkheid en in de middelen om dit effectief te doen op het niveau van het bedrijf en de sector.

 

In die zin gaan wij dus verder op hetzelfde spoor om niet alleen jobs te creëren maar ook het werk houdbaar te houden voor de mensen, aan wie wij vragen om het wat langer uit te houden. Vandaar dat het voorliggend wetsvoorstel uiteraard ook op de steun van onze fractie kan rekenen.

 

13.13  Meryame Kitir (sp.a): Mijnheer de minister, ik vind het belangrijk dat u aanwezig bent. Het gebeurt niet vaak dat in de zomer over een akkoord wordt onderhandeld en dat dat akkoord eerst alle seizoenen van het jaar moet doorlopen vooraleer het de plenaire vergadering haalt. Ik denk dus dat het ook voor u een speciaal moment is; vandaar dat ik het belangrijk vind dat u aanwezig bent bij de bespreking ervan.

 

De collega's Vercamer en Clarinval hebben een toelichting gegeven bij wat in het voorstel staat. Door omstandigheden is het wetsontwerp in een wetsvoorstel gegoten. Ik zal daarop straks nog even terugkomen. Mijn partij vindt het belangrijk dat u aandacht besteedt aan de burn-out en aan de deconnectie. Dat gebeurt deze keer niet vanuit een bestraffende invalshoek, maar vanuit een onderhandelende invalshoek en op bedrijfsniveau. Dat is heel belangrijk en wij zullen dat dan ook steunen. Het is een eerste stap in de goede richting en de sp.a zal dat mee opvolgen.

 

Er zijn echter drie punten waarmee de sp.a niet akkoord gaat.

 

Het eerste punt gaat over de wijziging van de opzegtermijnen. U weet dat het historisch was — mevrouw De Coninck zit in de zaal — toen een akkoord werd bereikt over de opzegtermijnen. Het was een grote stap, waarbij de verschillen tussen arbeiders en bedienden volledig werden weggewerkt. Er ligt nog werk op de plank. Niemand geloofde dat dit ooit zou gebeuren, maar in de vorige legislatuur zijn wij er wel in geslaagd om die verschillen weg te werken. Ik betreur ten zeerste dat dit compromis, dat heel moeizaam werd bereikt tussen de werkgevers, de werknemers en de politiek, nu eenzijdig wordt veranderd. U gebruikt daarvoor het argument dat men geen akkoord kon vinden in de Groep van Tien en dat u daarom eenzijdig beslist, maar dat is wat te kort door de bocht, zeker gezien de geschiedenis van het dossier.

 

Misschien kunt u vandaag ook toelichten hoever u staat met het verder wegwerken van de verschillen tussen arbeiders en bedienden. Ik hoor daar weinig over, terwijl het toch belangrijk is dat op een dag de verschillen tussen beide categorieën volledig zijn weggewerkt en dat iedereen werknemer is. Misschien kunt u daarbij ook wat toelichting geven.

 

Ten tweede, dit voorstel houdt de opheffing in van het verbod op uitzendarbeid, vooral in de verhuissector en in de binnenscheepvaart. Ik kom terug op de kritiek van daarnet. Ik betreur ten zeerste dat dit eenzijdig wordt opgelegd en dat men niet overlegt met de sociale partners. Ik maak vooral de bedenking of deze maatregel wel voor extra tewerkstelling zal zorgen. Er was immers een reden voor het verbod op uitzendarbeid in de binnenscheepvaart en de verhuissector, in die zin dat in beide sectoren de veiligheid zeer belangrijk is. De eisen om daar te werken liggen veel hoger dan in een andere sector. U hebt tijdens de besprekingen aangegeven dat de uitzendkrachten daar aan dezelfde veiligheidsvoorwaarden zullen moeten voldoen als degenen die er vast werken. Ik betwijfel echter of uw maatregel effectief voor meer tewerkstelling zal zorgen. Als een werkgever evenveel inspanningen moet doen voor een uitzendkracht als voor een vaste kracht, waarom zou hij dan voor een uitzendkracht kiezen?

 

Ik betreur deze maatregel dus. Ik vrees ook voor de veiligheid van de uitzendarbeiders in deze sector, waar veiligheid toch zeer gevoelig ligt.

 

Ten derde, de starterjobs, en daarover hadden de vorige sprekers het ook al. U argumenteert dat u vooral wil dat laaggeschoolden aan een job geraken en dat starterjobs de weg naar de arbeidsmarkt vergemakkelijken. Toen u uw ontwerp inzake werkbaar werk aan de Kamer voorlegde, diende u een amendement in omtrent het loon van jongeren in starterjobs. U hebt dat amendement echter ingetrokken — daar was toen redelijk veel commotie over — zeggende dat het dossier nog niet rijp was en dat u verder overleg wou plegen. U bent dan teruggekomen en u hebt dit element toegevoegd aan het wetsontwerp inzake de economische relance.

 

Eigenlijk is er niet veel veranderd. In uw eerste voorstel moesten jongeren voor het deel dat zij zouden verliezen, aankloppen bij de RVA. Nu draait u het om; u legt de verantwoordelijkheid nu bij de werkgever. De werkgever betaalt een verminderd brutoloon, maar de werknemer zou daarvan in het nettoloon weinig merken. Maar, ten eerste, de jongere zal dan in een zwakkere positie zitten. Als hij zijn job verliest, wordt zijn uitkering immers berekend op zijn brutoloon en niet op zijn nettoloon, waardoor hij een lagere uitkering zal krijgen dan wanneer hij in een normale situatie tewerkgesteld was. Ten tweede, wij hebben heel lang heel hard gestreden om deze discriminatie weg te werken. Wij willen niet dat jongeren een ander loon krijgen dan volwassenen. U voert deze discriminatie echter opnieuw in.

 

Ten derde, deze maatregel zal veel geld kosten. Een eerste berekening leidde tot een kostprijs van 40 miljoen. U spreekt over een opbrengst van 20 miljoen. De cijfers liggen dus nog ter discussie. Er wordt vooral aan getwijfeld of de maatregel voor zoveel tewerkstelling zal zorgen. Als er via deze maatregel zowat 800 extra jobs worden gecreëerd, dan is 40 miljoen daartegenover een immens bedrag.

 

Ik hoor verschillende collega's beargumenteren dat de maatregel bedoeld is om laaggeschoolden extra kansen te geven. De maatregel die nu voorligt, wordt echter doorgevoerd voor alle jongeren. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt, het klopt niet dat de laaggeschoolden er extra kansen door krijgen. De maatregel geldt ook voor jongeren die vanuit een normale situatie hun weg naar de arbeidsmarkt gevonden zouden hebben. Ik ben daarom tegen deze maatregel en ik zou het ten zeerste betreuren mocht hij worden doorgevoerd. Wij kunnen deze maatregel absoluut niet steunen.

 

Mijnheer de minister, zo kom ik tot de laatste maatregel, die nog niet werd opgenomen in het voorstel. De reden waarom dit voorstel zoveel vertraging heeft opgelopen, is dat er nog een maatregel aankomt, met name een regeling omtrent 6 000 euro onbelast bijverdienen. Daarover hebben wij hoorzittingen gehouden en alle tien gastsprekers oordeelden zeer vernietigend over het voorliggend voorstel. Intussen hebt u tijd gewonnen. Ik hoop dan ook van harte dat u de tijd die u rest, en die u hebt verkregen wegens de vertraging die het ontwerp opliep, goed gebruikt om het ontwerp ter harte te nemen, zodat wij straks niet met een identiek voorstel worden geconfronteerd. U hebt namelijk de relancewet veranderd in de wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie, maar als u het onbelast bijverdienen, zoals initieel ingediend, opnieuw ter stemming voorlegt aan de Kamer, dan kunt u in één beweging ook de titel veranderen, want dan zal het niet meer over de versterking maar over de verstoring van de economische groei gaan. Als u mij niet gelooft, dan stel ik voor om de getuigenissen te lezen van de tien sprekers in de commissie voor de Sociale Zaken. Ik hoop dus dat u dat ter harte neemt.

 

Helaas kunnen wij het voorliggend voorstel niet steunen.

 

13.14  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, voilà ce qu'il reste de ce paquet reçu à la fin du mois de décembre et qui s'appelait "loi de relance". Nous avons alors dit que la méthode du gouvernement n'était pas la bonne et qu'il allait dans le mur. Cela a conduit au morcellement du texte en différentes parties. La réforme de l'impôt des sociétés a été votée avant la fin décembre, pour être d'application au 1er janvier.

 

Une partie de cette loi de relance est analysée aujourd'hui. La troisième partie a déjà fait l'objet d'une discussion; elle vise à permettre aux citoyens de gagner 500 euros par mois, 6 000 euros par an, sans assurances, sans cotisations sociales, sans paiement d'impôts. C'est l'élément qui a surtout coincé au mois de décembre, quand les interlocuteurs socio-économiques, y compris les représentants du monde associatif, ont été invités à commenter et ont dit tout le mal qu'ils pensaient de cette mauvaise idée. Le mauvais emploi chasse le bon emploi. C'est quelque chose que vous devez retenir et qui a pu être constaté dans notre histoire récente.

 

Il y a une procédure en conflit d'intérêts. J'invite le gouvernement à revoir sa copie, voire à l'oublier complètement. Sans quoi, je vous promets encore beaucoup de résistance de la part du groupe Ecolo-Groen et d'autres groupes de l'opposition. Car la disposition est vraiment mauvaise.

 

Monsieur Clarinval, si nous arrivons si tard à propos d'un texte qui était déjà sur la table du Parlement au mois de décembre, c'est à cause de la majorité. Nous sommes prêts à travailler, mais dans de bonnes conditions. Quand l'ensemble des interlocuteurs socioéconomiques et associatifs disent d'un texte qu'il est mauvais, c'est sans doute qu'il n'est pas très bon.

 

Le gouvernement a un peu trop tendance à foncer dans le brouillard.

 

Que reste-t-il du texte de décembre dans la proposition qui nous est soumise aujourd'hui? Il y subsiste des dispositions qui nous posent problème, certaines qui nous interpellent et d'autres enfin que nous pouvons soutenir.

 

Parmi les mesures problématiques, on trouve celles qui se rapportent aux premiers emplois jeunes. Monsieur le ministre de l'Emploi, nous partageons évidemment la préoccupation qui vous anime à propos de l'emploi des jeunes. En effet, au sortir des études, ils sont trop nombreux à ne pas pouvoir participer à la vie active et ainsi à se déqualifier pendant de longues périodes de chômage. Cependant, il me semble inexact de considérer qu'en les payant moins que leurs aînés, on réponde à l'enjeu.

 

Vous pourrez me rétorquer qu'il s'agit seulement d'une diminution du salaire brut, qui sera compensée dans la mesure où le salaire net sera équivalent à celui d'un travailleur plus âgé. Or, tout d'abord, nous attendons d'en obtenir la preuve, puisque le gouvernement ne nous a pas fourni l'arrêté royal qu'il prépare à ce sujet. Ensuite, c'est ignorer que la partie brute du salaire fait partie intégrante de la rémunération du travailleur et génère des droits en termes de sécurité sociale et de pension. Lorsqu'on réalise des économies sur les cotisations sociales sans les compenser par l'attribution de certains droits, on confère aux jeunes un sous-statut et on donne à la société un mauvais signal.

 

Tout à l'heure, je vous indiquais que le mauvais emploi chasse le bon. Selon moi, vous devriez aussi vous interroger sur les raisons pour lesquelles trop peu de jeunes travailleurs bénéficient d'un emploi à durée indéterminée avec un salaire correct. C'est notamment parce que vous les avez mis en concurrence avec les travailleurs étudiants. L'extension inconsidérée du travail étudiant par cette majorité et par la précédente a instauré une concurrence entre travailleurs.

 

De même, cette mesure relative aux emplois jeunes, qui est limitée dans le temps, va établir une concurrence entre les travailleurs très jeunes, qui sortent des études et ceux qui sont un peu plus âgés et dont le coût sera plus élevé, de sorte que ces derniers seront moins facilement engagés par des employeurs.

 

Ce qu'il faut en matière d'accès à l'emploi pour les jeunes, ce sont des mesures plus structurelles.

 

Monsieur le ministre, je vous ai souvent parlé de notre proposition relative à un "plan Tandem" qui permettrait aux travailleurs âgés de plus de 55 ans de lever le pied progressivement, d'être remplacés pour la période de travail abandonnée par des travailleurs jeunes, afin d'offrir un passage souple à la fois pour les jeunes vers le travail et pour les travailleurs âgés vers la pension. Il existe des formules plus innovantes et plus dynamiques à étudier pour favoriser l'emploi des jeunes.

 

Une autre disposition qui pose problème est l'élargissement de l'accès au travail intérimaire à des secteurs qui en étaient protégés par des conventions collectives. D'une part, vous vous inscrivez en contradiction avec des accords conclus entre travailleurs et employeurs au sein de commissions paritaires spécifiques et, d'autre part, vous participez de cette logique qui fait que s'il y a plus de travailleurs actifs aujourd'hui qu'hier - ce dont nous nous réjouissons -, un nombre trop important de travailleurs disposent de statuts intérimaires inconfortables. Je pense aux intérimaires d'un jour ou à durée déterminée, ne disposant pas de sécurité de l'emploi leur permettant, par exemple, de conclure un crédit hypothécaire ni d'avoir une certaine sécurité d'existence. Nous ne pouvons pas soutenir cette disposition.

 

Monsieur le ministre, pour enchaîner sur une disposition au sujet de laquelle notre avis est plus nuancé, lorsque vous envisagez de combattre le burn-out, d'offrir un droit à la déconnexion aux travailleurs, la meilleure des mesures est celle qui participe de la qualité de l'emploi. Quand le burn-out est là, il est trop tard et insuffisant de mettre en place des mécanismes d'accompagnement des personnes qui en sont victimes car, dans cette matière comme dans d'autres, il faut favoriser la prévention.

 

Le concept de la déconnexion, que vous amenez pour la première fois dans un texte législatif, est intéressant. Il correspond à un phénomène technologique nouveau, cette hyperconnexion, qui est une chance mais également une pression sur les travailleurs. Vous avouerez toutefois que ces dispositions sont bien légères puisqu'il s'agit d'ouvrir la possibilité du financement d'expériences pilotes ou d'encourager la concertation sur le sujet. Nous ne voulons pas incendier cette initiative, mais nous vous appelons à travailler aux questions de la qualité de l'emploi en amont des phénomènes de burn-out et d'en faire davantage sur le sujet.

 

Sur la question du retour d'une forme de période d'essai pour les travailleurs, j'aurai un avis plus nuancé que les collègues qui se sont déjà exprimés. Oui, effectivement, la suppression de la période d'essai faisait l'objet d'un accord global des partenaires sociaux, qu'il faut respecter parce que nous croyons à la concertation sociale. Mais sans doute que cette idée-là n'était pas excellente et qu'elle a freiné la capacité et la volonté d'employeurs de procéder à un engagement, dès lors qu'ils ne voyaient pas concrètement comment ils pourraient agir si jamais la personne qu'ils avaient choisie ne convenait pas à la fonction envisagée.

 

Nous pouvons admettre que des réformes issues de la concertation sociale doivent également être évaluées et, si nécessaire, corrigées. Ce qui est dérangeant ici, c'est que vous le faites contre l'avis des partenaires sociaux, sans leur permettre d'eux-mêmes amender leur réforme. Il faudra évaluer le nouveau système qui sera mis en place, mais, objectivement, la suppression de la période d'essai a eu des effets non désirés, notamment ce frein aux employeurs à engager de nouveaux travailleurs. Nous avons donc un avis nuancé sur la question.

 

Pour ce qui concerne un dernier avis positif sur le volet Affaires sociales, nous accueillons positivement les mesures relatives à l'amélioration de la situation des parents isolés à bas revenus. Nous pensons que ce public des mères célibataires, parfois des pères célibataires, doit faire l'objet d'une attention particulière en matière sociale car il y a, à ce niveau-là, une grosse pression sociale et un risque de décrochage important.

 

J'en viens aux dispositions Finances, monsieur le ministre des Finances. Nous pensons effectivement qu'il faut pouvoir développer de nouveaux mécanismes de financement de l'économie, y compris l'innovation. Mon collègue, Gilles Vanden Burre, ici présent, est très attentif à cette dimension. Néanmoins, il faut - et je vise principalement le nouveau mécanisme des pricafs privées - faire en sorte que les réformes envisagées ne créent pas d'effet d'aubaine, ne récompensent pas des acteurs économiques qui ne font pas un effort particulier de développement de l'économie et de l'emploi et qu'elles soient budgétairement soutenables. Je dois dire notre inquiétude par rapport à cela.

 

Il faudra un monitoring précis de cette mesure, d'une part pour voir si elle aboutit aux objectifs déclarés de dynamisation du financement des entreprises, et d'autre part pour voir si elle est soutenable financièrement.

 

Dans ce même texte, monsieur le ministre, vous proposez la transposition d'une directive européenne relative à la lutte contre l'évasion fiscale. Vous présentez cette mesure comme une mesure initiée par le gouvernement en matière d'évasion fiscale mais, malheureusement, cela ne résiste pas à l'analyse dès lors que le gouvernement a choisi une transposition a minima de la directive européenne. Seul un autre pays membre de l'Union, le Royaume-Uni, a fait ce choix. Vous montrez trop peu d'ambition en matière de lutte contre l'évasion fiscale, comme nous vous l'avons déjà fait remarquer à plusieurs reprises.

 

Par contre, dans le volet "recettes", vous nous annoncez des recettes maximales. Monsieur Van Rompuy, je sais que vous y êtes attentif dans le cadre du débat budgétaire. Transposer a minima une directive et annoncer des recettes maximales, c'est faire le grand écart. C'est une prestation gymnique tout à fait remarquable, mais je pense qu'en matière politique, en matière de finances et en matière budgétaire, c'est prendre le risque d'un nouveau dérapage dont on sait à qui votre gouvernement veut le faire payer. Nous avons dit en commission, dans le cadre de la première lecture de ce texte, au moment du projet, tout notre scepticisme à ce sujet. Je ne peux ici que le répéter.

 

Enfin, monsieur le ministre des Finances, pour terminer sur un bon point en matière de finances, nous avons voté positivement les mesures concernant le Service des créances alimentaires (Secal/Davo), parce qu'elles correspondent effectivement à une demande de la commission d'accompagnement, dont mon excellente collègue Mme Gerkens fait partie.

 

Il s'agit notamment d'assimiler les cohabitants légaux à des parents mariés par rapport aux avances pouvant être octroyées aux familles dans lesquelles un des parents n'assume pas ses obligations de contribuer à l'éducation des enfants. C'est un pas dans la bonne direction. Il y a eu écoute du secteur et il y a eu évaluation et adaptation d'une législation.

 

Je ne peux que vous encourager à pratiquer plus systématiquement de cette façon, notamment sur cette question qui nous préoccupe, la question des créances alimentaires, la question des parents célibataires. Nous pensons que c'est une question de société qui mérite davantage d'attention, je l'ai déjà dit, et aussi davantage de moyens pour le service concerné, qui est un peu le parent pauvre de votre administration, monsieur le ministre des Finances.

 

Nous continuerons donc à vous interroger sur le sujet et à encourager les améliorations, ce qui est le cas dans ce texte. Nous soulignons cela positivement. C'est la raison pour laquelle nous ne voterons pas contre ce texte, malgré nos critiques. Au vu des dispositions relatives aux créances alimentaires, nous nous abstiendrons, même si d'autres dispositions du texte nous posent de gros problèmes.

 

13.15  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le ministre, je m'adresserai essentiellement au gouvernement. De toute façon, M. Clarinval n'est plus là pour répondre aux questions techniques. Je ne m'égarerai pas en la matière, mais je ferai juste une piqûre de rappel, que j'ai déjà ébauchée tout à l'heure. Je ne peux que vous inciter à écouter la société civile sur le projet des 6 000 euros défiscalisés et déparafiscalisés. Je sais que ce n'est pas l'objet de ce jour, mais si on parle de cette proposition aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout à cause des 6 000 euros défiscalisés et déparafiscalisés. C'est la raison pour laquelle votre projet de loi, qui remonte à présent à de nombreux mois, a été bloqué.

 

Cela peut paraître sexy d'avoir 500 euros ce mois-ci, sans taxes. Oui, c'est sexy, mais les effets pervers sont énormes. Tous les partenaires sociaux, quel que soit le banc auquel ils appartiennent, ont fait exactement la même analyse. Cela crée un dumping social intrabelge. Cela crée une vraie concurrence déloyale. Ce projet sera à la base d'une destruction d'emplois. Il doit être fondamentalement revu.

 

Je ne fais pas partie de ceux qui n'en veulent pas du tout. Je dis plutôt: pourquoi pas? Mais j'y mets la condition que le projet soit circonscrit et limité à l'un ou l'autre petit secteur, comme celui du sport. Je pense qu'il était demandeur. Je pense aussi éventuellement à la culture. Le concevoir et l'appliquer de manière extrêmement élargie, tous secteurs confondus, créera de la concurrence déloyale avec les indépendants et plus encore avec les indépendants complémentaires. Il posera de véritables problèmes dans le secteur non marchand. Il créera des soucis aux petites et moyennes entreprises.

 

C'est un non absolu. Si vous revenez avec ce projet des 6 000 euros défiscalisés et paradéfiscalisés tel que vous l'avez conçu, nous nous battrons de manière jusqu'au-boutiste. Amendez-le, faites-le évoluer, rétrécissez sa sphère! Nous n'en voulons pas du tout dans sa dimension élargie.

 

Je profite du moment pour faire cette piqûre de rappel: il ne faut pas jouer aux apprentis sorciers avec ce projet.

 

Pour nous, c'est fondamental. Pour les nombreux secteurs concernés aussi. Il faut rappeler tout ce qui a été dit pendant les auditions. Par ailleurs, il y a quelques jours, j'avais encore des contacts avec les classes moyennes, le Syndicat Neutre pour Indépendants, avec le non-marchand. Ils m'ont répété qu'il fallait que nous nous battions à leurs côtés contre ce projet.

 

La proposition de loi, qui est donc une partie de votre projet de loi, si elle propose des choses intéressantes, elle en propose d'autres qui sont floues pour ne pas dire néfastes. Je laisserai mon collègue Benoît Dispa intervenir sur le volet fiscal pour me consacrer à la question de l'emploi.

 

Parmi les choses intéressantes sur ce volet, il y a la déconnexion. Quand j'avais déposé ma proposition de loi, personne n'avait bougé. Le gouvernement et certains membres de la majorité m'avaient même fait comprendre que je proposais n'importe quoi. Tant mieux si, en fin de compte, cela aura fait réfléchir au point qu'aujourd'hui, le gouvernement la reprend. Vous allez un peu moins loin, mais c'est un pas dans le bon sens. C'est donc une partie du texte à laquelle nous sommes favorables.

 

La prévention du burn-out est en soi un point positif, notamment pour ce qui touche à la réinsertion au travail. Sans vouloir diminuer votre implication sur un dossier qui vous tient particulièrement à cœur - cette initiative émane des partenaires sociaux -, je suis déçue que vous n'ayez pas adopté l'entièreté de leurs propositions. Sur le volet "innovation en matière de prévention du burn-out", des propositions intéressantes avaient été formulées.

 

Il est dommage que vous n'ayez pas accepté de prendre le package complet. Cette manière de sélectionner certains aspects du dossier est quelque peu regrettable.

 

Par ailleurs, ce qui peut paraître intéressant, c'est le volet de la formation. Cependant, j'ai quelques petites questions à vous poser, car depuis que vous avez développé votre projet de loi, du temps s'est écoulé.

 

Monsieur le ministre, j'aurais voulu savoir où on en est en la matière. En effet, - je ne rappellerai pas tout l'historique -, mais un arrêté royal a été publié très tardivement puisque, si mes informations sont correctes, – et je pense qu'elles le sont – le fameux arrêté royal qui exécutait un des articles relatifs à la formation de la loi du 5 mars 2017 a été publié en décembre 2017. Je rappelle que cet article modifiait toute la disposition qui fixait la date d'entrée en vigueur. Or, la loi va seulement être votée.

 

Qu'en est-il de cet arrêté royal relatif au volet de la formation qui a été publié en décembre 2017? Est-ce tenable en termes de timing, compte tenu du télescopage de l'évolution de la loi et des retards que vous avez pris en la matière? Pouvez-vous nous éclairer sur ce point? En effet, je rappelle que les partenaires sociaux ont dû prendre connaissance de l'arrêté royal avant de pouvoir déposer leur CCT sur l'effort de formation au niveau sectoriel. Je voudrais m'assurer que c'est véritablement faisable pour l'ensemble des secteurs et des partenaires sociaux. Il est ici question – je le répète – du volet relatif au dépôt des CCT.

 

Je voudrais maintenant m'arrêter sur deux mesures que contient votre projet de loi, qui selon moi, sont très floues. La première mesure a trait aux premiers emplois jeunes. Tout emploi qui peut être créé constitue une plus-value. Selon les estimations, 670 emplois pour les uns, 1 000 emplois pour les autres devraient être créés. Reconnaissez que 78 millions d'argent public pour créer entre 670 et 1 000 emplois, cela fait cher l'emploi.

 

Mais si cela permet aux jeunes d'accéder à l'emploi, je ne suis pas nécessairement négative. Vous n'avez pas oublié que cette mesure a été recalée à plusieurs reprises. Nous avions obtenu de votre part l'engagement que, même si le brut était largement diminué, le net serait compensé.

 

Vous aviez fait cette promesse et je n'y vois toujours pas clair puisque celle-ci, à l'analyse, ne peut être tenue étant donné qu'un arrêté royal doit être pris en la matière. Où en est-il? Êtes-vous au clair quant à son contenu? Sa technicité ne doit pas être simple à moins que vous ayez trouvé la formule magique, puisque tout un tableau sera indispensable pour fixer le supplément forfaitaire en fonction de l'âge et du salaire minimum servant de base à la réduction.

 

J'ai eu l'occasion de discuter avec les jeunes de la CSC qui ont fait des projections. Les avez-vous à disposition? Récemment, ces jeunes ont projeté des pertes ou non, avec chiffrage, estimées secondaires aux starters jobs. Je crois savoir qu'ils vous les ont envoyées. J'ignore quelle analyse vous déduisez de ce travail réalisé par ces jeunes.

 

Ils ont cité l'exemple suivant: "Un jeune de 18 ans travaillait durant un an dans la construction métallique mécanique électrique (CP 111.01). Voici les pertes nettes qu'ils ont chiffrées: 147 euros nets de prime de fin d'année en moins; 319 euros nets de pécule de vacances en moins; une répercussion des jours maladie (ce qui m'ennuie très fort et j'y reviendrai donc plus tard) ainsi que sur le volet chômage.

 

Ils ont calculé pour l'employeur une économie de 5 000 euros par an par jeune travailleur. J'aimerais entendre votre réaction à ce sujet.

 

Tout d'abord, ce qui me pose problème, ce sont vos promesses de compensation, celles relatives à la compensation et à la réduction du brut au niveau du net. À voir ces projections et l'immobilisme dans lequel se trouve l'arrêté royal, y aura-t-il, oui ou non, une véritable compensation au niveau du net? Je rappelle que le premier ministre, lui-même, s'était engagé lorsque nous vous avions recalé à la première mouture.

 

Ensuite, chacun dira que, si quelqu'un perd une partie de son pécule de vacances, ce ne sera pas très grave puisqu'il a un job. Oui ou non, monsieur le ministre, pouvons-nous obtenir l'engagement clair que, si des jeunes occupant des emplois aussi particuliers tombent malades ou sont victimes d'un accident de travail, ils ne seront pas laissés sur le côté? Nous pouvons encore discuter à l'infini des pécules de vacances ou des primes de fin d'année, mais je trouve que nous devons nous montrer intransigeants dans la défense de la protection face à la maladie et à un accident de travail. Cela relève de notre responsabilité collective. Nous ne pouvons donc pas accepter de creuser un écart entre les activités professionnelles. L'importance de cet enjeu est telle que j'aimerais que vous vous engagiez très clairement en ce domaine.

 

Je pense avoir ainsi fait le tour de ce qui nous semble consister, d'une part, en des mesures positives et, de l'autre, en des dispositions problématiques. J'attends évidemment vos réponses. Si vous pouvez prendre des engagements fermes - et vous aurez compris à propos de quels enjeux -, nous nous abstiendrons sur cette proposition de loi, qui reprend une partie de votre projet de loi de relance. Si, au contraire, vous ne pouviez pas nous rassurer quant aux points que j'ai évoqués, nous devrions alors nous y opposer.

 

Néanmoins, j'ose espérer – puisque je commence à avoir l'habitude de vos prises de position – que les aspects qui me semblent poser problème vous paraissent également essentiels et que, par conséquent, vous pourrez vous engager à en ternir compte. En ce cas, nous nous abstiendrons au moment de voter ce texte, mais – et je ne pourrais pas le dire autrement – en vous administrant cette piqûre de rappel pour le dossier des 6 000 euros défiscalisés et déparafiscalisés.

 

Nous tendons la main pour parvenir à une proposition alternative dont le champ d'application serait limité au sport et à la culture, mais il n'est absolument pas question de l'étendre à toutes les activités professionnelles.

 

13.16  Jean-Marc Delizée (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit mon collègue Frédéric Daerden, qui a fait une analyse assez synthétique mais essentielle sur le fond. Je ne vais pas non plus aborder la question des 500 euros puisque ce n'est pas le projet du texte qui nous est soumis. Ce sera pour les saisons 6, 7 et 8 sans doute.

 

Je voulais intervenir sur un aspect du dossier dont on n'a pas encore beaucoup parlé: les articles qui prévoient de durcir les conditions d'octroi d'une allocation de remplacement de revenu pour les personnes handicapées. Selon ce projet, il faut que la personne handicapée ait eu sa résidence en Belgique pendant au moins dix ans, dont au mois cinq ans ininterrompus. Il est assez paradoxal de voir que cette mesure est incluse dans un projet qui est intitulé "en faveur du renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale". J'ai posé cette question à Mme De Block à plusieurs reprises sans avoir de réponse. J'aurais voulu poser la question à M. Clarinval, premier auteur de la proposition de loi, mais je constate qu'il n'est pas là. Je ne vais pas requérir sa présence en séance mais en tant que père porteur du dossier, il aurait peut-être pu essayer de répondre à cette question. Sans doute pense-t-il qu'il n'est que le porteur de valises et qu'il ne doit pas nécessairement assister à l'ensemble des discussions?

 

En ce qui concerne le fait d'empêcher des personnes de pouvoir déposer un dossier en fonction de conditions de résidence, on nous a dit qu'il s'agissait de lutter contre les abus. Quand on a dit ça, on a tout dit. Il n'y a plus d'argument derrière, c'est vraiment le leitmotiv. Mme la secrétaire d'État en charge des personnes handicapées nous a dit que le nombre de dossiers frauduleux n'était pas important et que ce n'était pas cela qui devait empêcher de modifier le système. Aucun chiffre crédible ni aucune réponse n'ont été apportés à nos questions.

 

Dans une des saisons précédentes, la 3 ou la 4, il y a eu une vive tension en commission entre Mme Lanjri et Mme Demir sur cette question des chiffres. Mme Lanjri disait à juste titre qu'il faut pouvoir juger objectivement de l'ampleur du phénomène. On ne pouvait qu'approuver sa demande. Nous n'avons eu qu'une vague réponse qui était de dire que le système actuel serait trop "coulant".

 

C'est fort mal connaître le dispositif de l'accès aux allocations pour les personnes handicapées. La loi de 1987 est un véritable parcours du combattant pour les personnes qui introduisent un dossier. Il y a des conditions à respecter: dossier administratif, conditions médicales, financières. En outre, c'est un système qui n'est pas dépourvu de contrôles ni de sanctions. Il y a des révisions, des montants qui sont récupérés. On est déjà dans l'hyper-contrôle, dans l'hyper-sanction, et on nous dit qu'il faut encore lutter contre les abus.

 

En réalité, dans le projet initial, la raison même de cette disposition était clairement indiquée: le contrôle de l'évolution du coût de cette allocation de remplacement de revenus qui a augmenté de 30 % en dix ans.

 

Si M. Clarinval avait été présent, je lui aurais demandé en quoi ce durcissement des conditions d'octroi pour les personnes handicapées est une mesure de nature à promouvoir la cohésion sociale. Voire même, d'ailleurs, la relance économique. À cette question, je pense qu'il n'y a évidemment pas de réponse!

 

À côté de l'obsession de la lutte contre la fraude, pour quelques dizaines de cas, je pense qu'il y a d'autres obsessions qui sont plus positives, comme par exemple permettre aux personnes se trouvant en situation de handicap de vivre dignement, ou faire en sorte que personne ne se trouve en dessous du seuil de pauvreté. Ce sont des objectifs qui, à mon avis, sont tout à fait nobles.

 

Dans le débat, Mme la secrétaire d'État nous a dit que finalement ce n'est pas grave si demain, en fonction de ce nouveau dispositif, des personnes ne peuvent pas déposer de dossier pour une allocation de remplacement de revenus, elles pourront toujours faire valoir leur droit à une allocation d'intégration sociale au CPAS. C'est donc très clairement un transfert de charges vers les CPAS et les pouvoirs locaux.

 

S'agissant des objections juridiques, des objections émises par le Conseil d'État, et de tous les points visés par ce dernier, ce sont les mêmes qui avaient été débattus lors du débat sur la GRAPA, la loi de janvier 2017 votée, ici, par la majorité, qui indique ces mêmes conditions d'octroi pour  la GRAPA. Malheureusement, nous n'avons pas non plus obtenu de réponse satisfaisante à ces questions: objection par rapport au principe de l'égalité de traitement des citoyens au sein de l'Union européenne; objection par rapport à l'article 23 de notre Constitution, qui reconnaît les droits sociaux; objection par rapport à la condition même de séjour de dix ans pour démontrer un lien durable avec la Belgique. À aucun de ces éléments, aucune de ces questions, nous n'avons reçu de réponse ou d'argument valable, si ce n'est qu'il faut toujours lutter contre la fraude.

 

Pour rappel, les dispositifs sur la loi relative à la GRAPA ont fait l'objet d'un recours de la Ligue des droits de l'homme auprès de la Cour constitutionnelle. Le Conseil d'État le dit: que ce soit la loi de 2017 sur la GRAPA ou le présent dispositif qui nous est proposé, tout cela peut aboutir à des sanctions de la Cour constitutionnelle belge, mais aussi des juridictions européennes.

 

Ces mesures vont dans le droit fil de la politique de ce gouvernement qui réduit les dépenses en matière sociale. Malheureusement, c'est un peu le parent pauvre de cette politique. Pour les personnes handicapées, il y avait de beaux chantiers: la réforme de la loi de 1987 sur les allocations, la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies, adapter notre législation aux droits des personnes en situation de handicap, etc. Je pense que les personnes handicapées ne se font plus d'illusions depuis longtemps, elles savent qu'elles n'ont rien à attendre de positif de la part de cette majorité et de ce gouvernement.

 

13.17  Véronique Caprasse (DéFI): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, mon intervention sera assez courte parce que la matière est tellement dense que je me limiterai à des dispositions relatives à l'emploi. Cette proposition de loi comporte des mesures que nous pouvons soutenir, mais il y a aussi des éléments auxquels nous ne pouvons que partiellement adhérer, et d'autres auxquels nous sommes carrément opposés.

 

Je ne passerai pas en revue toutes les dispositions, mais je souhaite brièvement exprimer notre point de vue sur quelques aspects, et tout d'abord la modification des détails de préavis. Bien que nous ayons pour coutume de respecter les accords des partenaires sociaux, nous n'avons jamais été convaincus de l'opportunité de supprimer la période d'essai. Le risque d'effet pervers nous paraissait trop évident. Les employeurs allaient recruter de manière bien plus prudente et privilégier les contrats à durée déterminée et l'intérim. Dès lors, nous ne sommes pas hostiles par principe à cette proposition, qui vise à réintroduire une période de six mois pendant laquelle la période de préavis est réduite, mais progressive en fonction de l'ancienneté. Nous déplorons cependant que ce nouveau dispositif, un peu compliqué, n'ait pas été élaboré sur la base d'une concertation avec les partenaires sociaux.

 

En matière de prévention de burn-out, par contre, nous apprécions la confiance que ces dispositions permettent d'accorder aux partenaires sociaux. Nous déplorons le fait que vous n'instauriez pas de véritable droit à la déconnexion. Le gouvernement demande aux travailleurs de travailler plus longtemps et de manière plus flexible. Dès lors, il nous paraît d'autant plus important de leur accorder le droit de disposer de plages privées pour prendre des distances par rapport à leurs activités professionnelles, mais tout ce que vous proposez, c'est un droit de discuter d'un droit de déconnexion.

 

Nous sommes opposés au concept du premier emploi pour les jeunes. Certes, vous créez un levier pour l'engagement de jeunes peu qualifiés mais ce levier comporte trop d'effets pervers. Nous craignons que ce dispositif n'exerce une pression à la baisse sur le salaire des jeunes qui pourraient être payés plus que le minimum. Le gouvernement a déjà trop tendance à faire des jeunes une main-d'œuvre bon marché et flexible dans des jobs d'étudiants. Certains employeurs considèrent déjà ces jeunes comme taillables et corvéables au point de menacer la réussite de leurs études.

 

Cette proposition s'inscrit dans la lignée des actions du gouvernement en vue de mettre à mal le revenu moyen minimum garanti ou l'équivalent prévu par la CCT. Cela aura une conséquence sur les cotisations personnelles de ces travailleurs et sur les droits sociaux qui prennent en compte le salaire perçu, comme c'est le cas pour la pension. Avec ce type de mesures, on favorise aussi un turnover des jeunes. L'employeur aura tendance à s'en séparer lorsqu'ils ne rempliront plus les conditions. Cela risque de davantage précariser l'emploi des jeunes.

 

De plus, et contrairement aux mesures mises en place à la Région bruxelloise en faveur des jeunes, l'aspect formation est ici totalement négligé. Les jeunes auront sans doute une première expérience professionnelle mais cela n'augmentera pas leurs chances d'évoluer vers un emploi durable et de qualité.

 

Pour ces raisons déjà et pour plusieurs autres, nous ne soutiendrons pas votre projet.

 

13.18  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, "proposition de loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale", tout est faux dans cet intitulé. Même les mots "proposition de loi" sont mensongers, puisque ce texte est un reliquat d'un projet de loi qui contenait la réforme de l'impôt des sociétés et qui est devenu proposition de loi pour contourner le Règlement de la Chambre.

 

Les mots "relance économique", c'est une formule qui devrait, en réalité, s'appeler "cadeaux au capital" accordés au détriment du monde du travail: cadeaux sociaux, cadeaux fiscaux, précarisation du marché du travail. Évidemment, politiquement, "relance économique" est plus facile à vendre que "cadeaux à nos amis les riches".

 

Enfin, pour adoucir ce plan de cadeaux, on a ajouté "renforcement de la cohésion sociale". Mais, bien sûr, on est dans le rééquilibrage purement symbolique.

 

Je vais rapidement épingler quelques mesures en commençant par le travail intérimaire. On se souvient du slogan de mai 1968: "Il est interdit d'interdire." C'est un peu ce que nous avons ici. Il est interdit d'interdire le travail intérimaire dans certains secteurs. C'est finalement ce qui est repris dans ce projet. On veut promouvoir le travail intérimaire qui serait notamment admis dans le secteur du déménagement, de la navigation intérieure, alors que les syndicats ont souligné les dangers que cela représente, notamment en termes de risques d'accidents de travail potentiellement mortels. J'ai des connaissances qui, malheureusement, ont subi un accident fatal dans le cadre du travail intérimaire.

 

Mais nous savons que ce gouvernement est une machine à précariser le travail. Si on compare les dernières statistiques de l'ONSS du troisième trimestre 2017 avec celles du troisième trimestre 2014, on se rend compte que les emplois à temps plein ont augmenté de 1,7 %, les emplois à temps partiel de 6 % et les emplois intérimaires de 26,5 %. L'action du gouvernement en termes de précarisation du marché du travail fonctionne, malheureusement. Et rappelons que près de 70 % des contrats intérimaires sont des contrats d'un jour, d'une seule journée!

 

On savait déjà que la droite - j'inclus le CD&V dans la droite, si vous le permettez, monsieur le ministre -, nous martelait: "L'emploi à vie, c'est fini." Visiblement l'avenir, pour la droite, c'est le contrat d'emploi d'une seule journée.

 

J'en viens aux salaires des jeunes. Le gouvernement entend réduire les salaires bruts des jeunes qui quittent l'école afin de mieux les adapter au marché du travail. Quelle attention! On réduit votre salaire, mais c'est pour votre bien. On sait que, par effet domino, lorsqu'on réduit le salaire d'une catégorie de travailleurs, cette réduction a un impact à la baisse sur l'ensemble des salaires du monde du travail.

 

Excusez-moi de dire qu'il s'agit d'un texte du gouvernement, mais j'en ai parlé dans l'introduction. Le gouvernement dit qu'en net, les jeunes ne perdront rien. Ils ne perdront rien à première vue, mais ils ressentiront tout de même l'effet de cette diminution de salaire brut dans leur pécule de vacances, dans leur prime de fin d'année et dans l'ensemble des droits sociaux qu'ils accumulent, et dont ils bénéficient en cas de maladie, de chômage, ainsi qu'au moment de leur pension.

 

Cette mesure a aussi pour effet de réduire les cotisations sociales. Un salaire brut moindre signifie moins de cotisations à la sécurité sociale. Ensuite, cette majorité gouvernementale nous dira qu'il n'y a pas assez d'argent dans les caisses de la sécurité sociale pour les pensions. Elle dira: "Nous sommes obligés de faire travailler les gens plus longtemps."

 

Bref, ce gouvernement introduit une discrimination fondée sur l'âge et offre finalement aux employeurs un cadeau sans garantie d'emplois durables.

 

Voici encore une mesure que je veux épingler, parmi cet arsenal assez indigeste. Il s'agit des dispenses de versement de précompte professionnel. Ce texte ne les crée évidemment pas. Mais je ferai un petit rappel: que sont ces dispenses de paiement de précompte professionnel? Il s'agit de la possibilité, pour un patron, de voler l'impôt de ses travailleurs. Normalement, le patron prélève le précompte professionnel sur le salaire de ses travailleurs pour le verser au fisc. Mais depuis un certain nombre d'années, il a la possibilité de garder une partie pour lui, tout simplement. Il vole donc l'impôt de ses travailleurs. Au départ, j'avais appelé cette mesure "le petit frère des intérêts notionnels". Mais le petit frère a fortement grandi. En 2005, ces dispenses de précompte professionnel représentaient budgétairement 200 millions d'euros. Aujourd'hui, elles représentent 3 milliards d'euros, soit quinze fois ce montant. Nous savons, parce que cela a été voté voici quelques semaines, que 600 millions d'euros supplémentaires de dispenses de paiement de précompte professionnel seront ajoutés d'ici 2020.

 

Ici, ces dispenses de précompte professionnel sont étendues, notamment encore une fois aux intérimaires. Cela renvoie à ce que j'ai dit il y a quelques instants: ce gouvernement est une machine à créer de l'emploi précaire.

 

Messieurs les ministres, malheureusement, nous ne pourrons pas voter pour ce texte; nous voterons même contre!

 

13.19 Kris Peeters, ministre: Chers collègues, je vous remercie pour vos réactions et questions.

 

Je vais essayer de vous donner des informations supplémentaires car nous avons déjà évoqué beaucoup d'éléments en commission.

 

Ik zal trachten nog een aantal bijkomende vragen te beantwoorden, ook al is er in de commissie reeds heel wat aan bod gekomen.

 

Il n'est pas correct de dire que nous n'avons pas respecté les partenaires sociaux. J'ai dit en commission que nous leur avions demandé beaucoup d'avis mais que, malheureusement, le Groupe des Dix n'avait pas abouti à des accords sur certains thèmes.

 

Wij hebben de sociale partners maximaal om advies gevraagd, maar voor een aantal aspecten was er geen akkoord. Dat was het geval voor de proefperiode. Zo stemden de onderhandelaars van de Groep van Tien wel in met de regeling, maar – en dit kan iedereen overkomen – heeft de achterban het genegotieerde akkoord niet gehonoreerd.

 

Men is heel ver gegaan op het vlak van de opzegtermijnen, om daarin een lijn te trekken. Sommigen werpen op dat zulks al deel uitmaakte van het groter akkoord van de vorige regering. Alle respect voor wat de vorige regering ter zake bereikte, maar ook de sociale partners, de ene al wat meer dan de andere, waren bereid te sleutelen aan de opzegtermijnen, omdat die in de praktijk een rem zetten op de aanwerving van jongeren.

 

Bref, monsieur le président, chers collègues, il a été demandé aux partenaires sociaux dans le Groupe des Dix, de donner un avis ou de réaliser un consensus. Cela n'a malheureusement pas été le cas. Dans cette situation, il revient au gouvernement de décider.

 

Dat hebben wij ook gedaan.

 

Een aantal Parlementsleden juichte onze maatregelen rond burn-out toe. Wij geven de Nationale Arbeidsraad en de sociale partners namelijk de mogelijkheid een honderdtal projecten te financieren en trekken daarvoor een bedrag van 1,8 miljoen uit.

 

Madame Fonck, vous avez souligné que les partenaires sociaux sont également demandeurs d'innovation dans ce domaine. Je suis disposé à examiner la possibilité d'élargir les mesures de prévention du burn-out à l'appui d'éléments innovants dans le travail. Nous allons le faire aussi rapidement que possible et prévoir, dans une loi-programme, la possibilité de travailler dans cette approche novatrice.

 

Kortom, ik hoop dat wij de problematiek van de burn-out goed aanpakken.

 

Monsieur Gilkinet, vous avez raison, nous n'allons pas uniquement nous attaquer au burn-out, nous allons aussi travailler de manière préventive, afin de l'éviter quand c'est possible.

 

Ik kom tot de uitzendarbeid. Het is correct dat wij nog voor een bepaald aantal sectoren een verbod hadden op uitzendarbeid, waaronder de binnenvaart en de verhuissector. Dat verbod is er gekomen omdat er een probleem kan zijn inzake veiligheid. In de commissie heb ik wel gezegd dat wij de veiligheid verder zullen laten bewaken door de paritaire comités. Door dat verbod op te heffen, mag de veiligheid van de werknemers en van iedereen die in de buurt is, niet in het gedrang komen. Dat geldt zowel voor de binnenvaart als voor de verhuissector. Ook hier nemen we een belangrijk element mee dat aan bod kwam, namelijk het aspect veiligheid.

 

Wat de deconnectie betreft, gaan we niet zover als sommige landen die een recht op deconnectie invoeren. Wij zijn ervan overtuigd dat dit bedrijf per bedrijf moet worden bekeken. We willen dit wel heel nadrukkelijk als onderdeel van het overleg en de dialoog tussen werknemers en werkgevers op de agenda krijgen. Dan zal via maatwerk over de mogelijkheid tot deconnectie worden afgesproken, zodat de werknemers zeer duidelijk weten wat er van hen wordt verwacht inzake e-mail en het beantwoorden van berichten in het weekend of 's avonds, na de normale werkuren.

 

Er waren heel wat vragen over de starterjobs. Het is belangrijk te onderstrepen dat wij alles willen doen om jongeren aan het werk te helpen. Godzijdank is ook de jeugdwerkloosheid in bepaalde regio's van dit land sterk gedaald. Er zijn echter nog regio's waar de jeugdwerkloosheid vrij hoog ligt. Zoals mevrouw Kitir terecht opmerkt, hebben wij hier een tijd geleden een voorstel ingediend en opnieuw ingetrokken, omdat het nettoloon van die jongeren niet lager zou mogen liggen, zoals door de premier hier tijdens een plenaire vergadering werd onderstreept.

 

Wij hebben naar een fiscale oplossing gezocht die het mogelijk maakt dat het nettoloon van die jongeren niet wordt verminderd.

 

Ik ben ervan overtuigd dat veel jongeren moeilijk aan werk geraken omdat de werkgevers telkens vragen of zij al ervaring hebben. Jongeren zonder ervaring zijn niet meteen rendabel, gelet op de loonkosten die een werkgever voor hen moet betalen.

 

Vandaar dat wij die starterjobs hebben ingevoerd. Wij zijn ervan overtuigd dat wij met deze aanpak, waardoor het nettoloon wordt gegarandeerd, tegemoetkomen aan alle verzuchtingen die hier werden geformuleerd.

 

Madame Fonck, je n'ai pas reçu les documents de la CSC. Vous avez mentionné quelques exemples et je vais me renseigner à ce sujet, notamment sur les réactions de l'administration et de mon cabinet.

 

Ten slotte heb ik enkele belangrijke statements genoteerd over de maatregel rond de 500 euro, die geen deel uitmaakt van onderhavige tekst.

 

Collega's, met de voorgestelde aanpak kunnen we de jobcreatie nog meer aanmoedigen. Het klopt dat het hierbij niet alleen om kwantiteit maar ook om kwaliteit gaat. Vandaar dat in de tekst ook aspecten worden behandeld zoals burn-out en deconnectie, waarmee wij ook de kwaliteit in het licht zetten. Ik hoop dat we met de nieuwe maatregelen de jobcreatie, die al een aantal jaar volop aan de gang is, een extra boost geven.

 

Voor het overige meen ik dat ik op alle vragen heb geantwoord. Mocht dat niet zo zijn, dan zal dat zo dadelijk wel duidelijk worden.

 

13.20 Minister Johan Van Overtveldt: Wij hebben inzake de starterjob inderdaad een formule uitgewerkt op fiscaal en parafiscaal vlak, waarbij een effectieve daling van de brutoloonkosten, wat in principe de jobcreatie moet stimuleren, geen verlies aan nettoloon tot gevolg heeft. Dankzij die ideale combinatie creëren wij voor jongeren de mogelijkheid om een job op te nemen, ervaring op te doen en sociale rechten op te bouwen.

 

En ce qui concerne les éléments fiscaux dans ce projet de loi, il y a eu des remarques de M. Gilkinet concernant les pricafs privées et la suite budgétaire que nous allons donner. Il faut évidemment bien vérifier où cela nous mène mais nous sommes sûrs que cela nous procurera des éléments additionnels en termes d'initiatives et de croissance économique.

 

Il en va de même pour les mesures concernant la fraude fiscale, pour lesquelles nous avons essayé d'estimer les conséquences budgétaires d'une manière correcte et réaliste.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissies aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2922/11)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par les commissions sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2922/11)

 

Het opschrift werd door de commissie Sociale Zaken gewijzigd in "wetsvoorstel betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie".

L’intitulé a été modifié par la commission Affaires sociales en "proposition de loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale".

 

Het wetsvoorstel telt 137 artikelen.

La proposition de loi compte 137 articles.

 

*  *  *  *  *

Ingediende amendementen:

Amendements déposés:

Art. 3/1(n)

  • 1 – Catherine Fonck (2922/12)

Art. 15

  • 2 – Catherine Fonck (2922/12)

Art. 16

  • 3 – Catherine Fonck (2922/12)

Art. 17

  • 4 – Catherine Fonck (2922/12)

*  *  *  *  *

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over de aangehouden amendementen en artikelen en over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur les amendements et les articles réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

*  *  *  *  *

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Conclusion de la discussion des articles:

 

Aangehouden: de stemming over de amendementen en de artikelen 15 tot 17.

Réservé: le vote sur les amendements et les articles 15 à 17.

 

Artikel per artikel aangenomen: de artikelen 1 tot 14 en 18 tot 137.

Adoptés article par article: les articles 1 à 14 et 18 à 137.

*  *  *  *  *

 

14 Wetsontwerp houdende wijziging, wat de uitbreiding van het toepassingsgebied van de vordering tot collectief herstel tot K.M.O.'s betreft, van het Wetboek van economisch recht (2907/1-4)

14 Projet de loi portant modification, en ce qui concerne l'extension de l'action en réparation collective aux P.M.E., du Code de droit économique (2907/1-4)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

14.01  Michel de Lamotte, rapporteur: Monsieur le président, je me réfère au rapport écrit.

 

14.02  Jean-Marc Delizée (PS): Monsieur le président, messieurs les ministres, chers collègues, comme je l'ai indiqué en commission, notre groupe est favorable au principe de l'extension de la class action aux petites et moyennes entreprises qui se trouvent souvent dans une situation de faiblesse par rapport aux grandes entreprises, situation qui peut être comparée à celle des consommateurs.

 

Nous sommes évidemment favorables à davantage de régulation pour redresser et rééquilibrer les relations économiques entre les entreprises. Nous souscrivons donc pleinement à l'objectif du projet de loi à l'examen.

 

J'interviens, comme je l'ai fait en commission, pour dire que notre groupe approuvera ledit projet, mais que je m'abstiendrai, à titre personnel, ce pour plusieurs raisons.

 

Tout d'abord, dans ce dossier, le ministre Ducarme ne suit pas l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des PME. Il est vrai avec un peu de gêne, mais malgré nos débats en commission, il n'a pas cru bon de modifier sa position.

 

Cette semaine encore, le Conseil supérieur des Indépendants et des PME faisait une remarque très pertinente en démontrant que le système de class action qui est mis en place par le ministre dans ce projet est très facilement contournable. Il suffit, en effet, d'une phrase dans le contrat. Il suffit que le partenaire commercial le plus puissant impose à la PME une clause contractuelle lui faisant promettre de ne pas utiliser le système pour qu'elle perde la possibilité de recourir à l'action collective.

 

Nous voulions et nous voulons toujours remédier à ce problème en interdisant ce type de clause. M. Ducarme m'a répondu en commission que j'avais raison, mais que ce n'était pas le moment, qu'on examinerait la question plus tard, qu'un autre projet nous serait soumis au mois de juin ou plus tard.

 

Puisqu'on légifère maintenant, pourquoi ne pas prévoir un amendement allant dans le sens du Conseil supérieur des indépendants et des PME? Nous n'avons pas compris la raison pour laquelle il n'était pas possible de le faire aujourd'hui; c'est quelque peu regrettable pour les petites et moyennes entreprises.

 

J'en arrive ainsi à ma deuxième remarque. Avec ce projet, l'ensemble du contentieux en réparation collective sera transféré du tribunal de première instance vers le tribunal de commerce de Bruxelles, tant pour ce qui concerne la nouvelle class action PME que pour l'ancienne class action consommateurs.

 

Nous avons pris connaissances des informations communiquées par Test-Achats qui a demandé à pouvoir être auditionné sur ce point par la commission. Malheureusement, la majorité a refusé de l'entendre. Pourtant, ce n'était pas une manœuvre dilatoire, ni une manœuvre pour gagner du temps, l'objectif était simplement d'aborder une question de fond.

 

À l'instar de Test-Achats, nous pensons que le tribunal de commerce n'est pas spécialisé dans les litiges relatifs aux consommateurs. En y enfermant tout le contentieux collectif, la majorité montre une conception de la class action circonscrite au seul domaine économique, ce qui est dommage.

 

Ma dernière remarque porte sur le manque d'ambition de ce projet. L'évaluation de la loi de 2014 nous a été transmise en début de semaine. Un rapport sur l'avenir de la profession d'avocat a également été publié il y a quelques semaines. Ces documents intéressants donnent des recommandations sur base desquelles il aurait été possible de faire de l'action collective un véritable outil d'accès à la justice pour l'ensemble de nos concitoyens.

 

L'accès à la justice est devenu un véritable problème pour la classe moyenne comme pour les plus précaires. Les mesures adoptées par le gouvernement en matière d'aide juridique n'y sont d'ailleurs pas étrangères.

 

Cette réforme de la class action était une opportunité à saisir pour faciliter l'accès pour tous à la justice. Elle n'a pas été saisie. C'est la raison pour laquelle, à titre personnel, je m'abstiendrai. Quant au groupe PS, il est favorable à l'extension de la class action aux PME.

 

14.03  Benoît Friart (MR): Monsieur le président, messieurs les ministres, chers collègues, cette action en réparation collective existe depuis le 1er septembre 2014. À ce moment-là, c'était au bénéfice exclusif des consommateurs. L'an dernier, la loi a fait l'objet d'une évaluation afin de mesurer l'opportunité de son extension à d'autres catégories de justiciables. Mais c'est surtout en raison du préjudice causé par la crise du fipronil et le Dieselgate qu'est apparue la nécessité d'étendre ce mécanisme de protection aux PME.

 

La réforme proposée répond à ces considérations. Elle permet de rééquilibrer les rapports de force en donnant des moyens supplémentaires aux PME victimes d'un préjudice de masse. Si certaines hésitent encore à se lancer dans des procédures judiciaires longues et coûteuses, ce projet de loi leur facilitera l'accès à la justice.

 

Il contribue aussi à une meilleure administration de la justice, d'une part, en évitant la multiplication des recours individuels et, d'autre part, en diminuant le risque de décisions contradictoires. L'action en réparation collective a également l'avantage de réduire la charge administrative pour les PME qui souhaiteraient ester en justice. Enfin, l'application rétroactive de la loi au 1er septembre 2014 permettra aux PME d'agir collectivement en vue d'obtenir la réparation du préjudice subi, notamment lors de la crise du fipronil.

 

L'intérêt d'une telle action dans le cadre de préjudices portés à un grand nombre de personnes n'est plus à démontrer. Poursuivre l'élargissement de l'action en réparation collective au bénéfice des PME apparaît évident. C'est pourquoi le groupe MR s'exprimera en faveur de ce projet de loi.

 

14.04  Griet Smaers (CD&V): Mijnheer de voorzitter, wij zijn ook tevreden dat dit wetsontwerp nu ter stemming ligt en dat wij daardoor, in het raam van de visie die de regering op economisch beleid de voorbije jaren heeft gehanteerd, tot meer B2B-bescherming komen. Wij geven niet alleen particuliere consumenten bescherming via gezamenlijke rechtsvorderingen tot collectief herstel, maar ook kleine ondernemingen krijgen dezelfde mogelijkheden.

 

Het was al een aantal jaren onze vraag dat mogelijk te maken. Met dit wetsontwerp zal dat uitgebreid worden voor de rechtsvordering tot collectief herstel. De voorbije maanden heeft bijvoorbeeld de fipronilcrisis duidelijk gemaakt dat het voor een aantal kleine ondernemingen heel handig en nuttig is zich te groeperen en één gezamenlijke vordering tot herstel te kunnen indienen.

 

In de commissie was er een korte discussie over de vraag welke rechtbank bevoegd moet zijn voor rechtsvorderingen tot collectief herstel in het geval van kmo's. Even werd de vraag gesteld of dit niet door de algemene rechtbank van eerste aanleg kan gebeuren. Er is echter duidelijk gekozen voor de rechtbank van koophandel, om meerdere redenen waarop ik nu niet verder zal ingaan.

 

Wij zijn in ieder geval blij met het ontwerp zoals het nu voorligt.

 

14.05  Youro Casier (sp.a): Mijnheer de voorzitter, wij hebben twee amendementen ingediend. Ik wil graag meteen de toelichting daarbij geven.

 

Het eerste amendement strekt ertoe in artikel 5 het volgende op te nemen: "In artikel XVII, 42, § 2, derde lid, van hetzelfde wetboek worden de woorden 'en/of aan de kmo's' ingevoegd tussen de woorden 'consumenten' en de woorden 'wordt toegekend'."

 

Het tweede amendement strekt ertoe de artikelen 13 en 14 te doen opheffen. Het is de bedoeling de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van koophandel voor vorderingen tot collectief herstel te schrappen, zodat de consumenten de mogelijkheid niet ontnomen wordt zich te richten tot de natuurlijke rechter, de rechtbank van eerste aanleg.

 

Ik verklaar. De Raad van State heeft in zijn advies een aantal fundamentele bemerkingen geuit, vooral over de procedurele gevolgen die het concept dat iedere categorie een groepsvertegenwoordiger kan kiezen, in plaats van één vertegenwoordiger voor alle categorieën samen, met zich zou brengen.

 

In de memorie van toelichting wekt men eventueel wel de perceptie dat die kritiek inhoudt dat het probleem voornamelijk ligt in het feit dat twee verschillende procedures met betrekking tot dezelfde zaak kunnen worden ingediend voor een verschillende rechtbank. Aan dit probleem wordt dan tegemoetgekomen door de rechtbank van koophandel, die in de toekomst zal worden vervangen door de ondernemingsrechtbank, exclusief bevoegd te maken voor de vordering tot collectief herstel, ongeacht de categorie die deze vordering inleidt.

 

Volgens ons is deze perceptie niet correct, aangezien bovenstaande problematiek, zoals de gemachtigde reeds te kennen gaf aan de Raad van State – ik verwijs hierbij naar pagina 34 van de memorie van toelichting –, ondervangen wordt door de regels inzake samenhang. Ingevolge die regels zullen de voor verschillende rechtbanken ingeleide vorderingen tot collectief herstel sowieso door een en dezelfde rechter worden behandeld. De invoering van de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van koophandel is hiervoor dus geen meerwaarde.

 

Evenmin is de exclusieve bevoegdheid een meerwaarde of een oplossing voor de werkelijke kritiek van de Raad van State. Ik citeer uit de memorie van toelichting, pagina 34: "Onduidelijk wat er dient te gebeuren ingeval er een discordantie ontstaat tussen het onderhandelde akkoord met elk van beide groepen of ingeval er slechts een akkoord tot stand komt met een van de twee groepen en niet met de andere groep."

 

Vraag is bijvoorbeeld ook of de opsplitsing van de groepsvertegenwoordiging ertoe kan leiden dat ten aanzien van de ene groep toepassing wordt gemaakt van het optiesysteem met exclusie en ten aanzien van de andere groep van het optiesysteem met inclusie.

 

Een tweede argument dat deze exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van koophandel moet staven, is dat die rechtbank de natuurlijke rechter is inzake handelspraktijken. In de memorie van toelichting van het wetsontwerp tot invoeging van titel 2, rechtsvordering tot collectief herstel, wordt nochtans duidelijk gesteld dat de natuurlijke rechter voor vorderingen tot collectief herstel, uitgaande van consumenten, de rechtbank van eerste aanleg is. Ik citeer: "Het voorontwerp voorziet inderdaad geen wijzigingen aan de materiële bevoegdheid van de rechtbanken. Wanneer de eiser geen onderneming is, zoals in casu de consument, zal de natuurlijke rechter derhalve de rechtbank van eerste aanleg zijn, tenzij de eiser er zelf voor kiest, na het ontstaan van het geschil, de zaak voor de rechtbank van koophandel te brengen."

 

Eveneens in de memorie van toelichting van het huidig wetsontwerp wordt op pagina 8 uitdrukkelijk gesteld dat de idee dat de groep van consumenten en die van de kmo's vertegenwoordigd worden door een andere vertegenwoordiger, een keuze is die de wetgever maakt om rekening te houden met de eigenheid van die groepen. Welnu, die terechte keuze voor eigenheid impliceert dan ook dat men de natuurlijke rechter voor die groepen dient te behouden.

 

Tot slot wordt in de memorie van toelichting ook het argument aangevoerd dat de keuze voor de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van koophandel tegemoetkomt aan de wens van de wetgever om bij de invordering van de vordering tot collectief herstel voor de consumenten te zorgen voor een specialisatie bij de magistraten die dergelijke zaken moeten behandelen en voor een harmonisering van de jurisprudentie ter zake. Ook dat argument faalt. Immers, enkel de rechtbank van eerste aanleg te Brussel en niet de rechtbank van koophandel te Brussel heeft de expertise inzake de vorderingen tot collectief herstel opgebouwd. Bovendien is de rechtbank van koophandel gespecialiseerd in handelsrecht en niet in consumentenrecht. Het risico is dan ook niet onbestaande dat die deskundigheid eerder de ondernemingen zal dienen en in veel mindere mate de consument.

 

Tot dusver de verantwoording van de ingediende amendementen.

 

14.06  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Monsieur le président, pour l'essentiel, je répéterai les arguments que nous avions avancés en commission.

 

Tout d'abord, Ecolo-Groen plaide depuis de nombreuses années en faveur de l'extension du droit d'action en réparation collective (class action) pour les PME et les indépendants. Plusieurs collègues se sont référés à l'actualité, qu'il s'agisse de la crise du Fipronil, des licenciements collectifs chez ING ainsi que ceux des indépendants travaillant en agence. Ces derniers avaient ainsi regretté de pas pouvoir s'unir pour introduire un recours contre l'injustice que constituait cette restructuration.

 

Cette extension nous semblait donc absolument nécessaire pour que les PME et les indépendants puissent se défendre en s'organisant collectivement face aux comportements iniques de certains partenaires commerciaux, fournisseurs ou clients plus imposants qu'eux. Pour le moment, une petite entreprise isolée ne peut pas lutter contre eux à armes égales.

 

Bref, comme je l'ai indiqué en commission, nous sommes favorables au principe d'une telle extension. Cela dit, comme plusieurs collègues, nous avions posé la question du choix de l'instance juridictionnelle, à savoir le tribunal de commerce. Or, nous savons que, depuis 2014, c'est le tribunal de première instance qui traite toutes ces affaires du point de vue des consommateurs. C'est pourquoi il me semble primordial de conserver cette compétence qui lui a été conférée depuis quatre ans, mais nous savons que vous allez la transférer au tribunal de commerce. Ce choix soulève de nombreuses questions, notamment du côté des associations de défense des consommateurs. Je pense en particulier à Test Achats, qui regrette profondément ce choix et qui avait souhaité se faire entendre en commission. Nous avions soutenu cette demande d'audition, qui a été rejetée par la majorité. C'est vraiment dommage, dans la mesure où j'estime qu'il aurait été judicieux d'étendre le champ du débat en entendant les acteurs de terrain, notamment les associations de défense des consommateurs.

 

Au moment du vote en commission, je m'étais abstenu - au nom de mon groupe - sur l'article qui transfère la compétence vers le tribunal de commerce. Toutefois, comme nous sommes d'accord sur le principe qui consiste à étendre le droit collectif aux PME et aux indépendants, nous voterons en faveur de ce texte aujourd'hui.

 

14.07  Michel de Lamotte (cdH): Monsieur le président, rapidement, nous avons aussi, en commission, adopté positivement le projet de loi qui nous est présenté. Cette extension de la class action aux PME est pour nous un élément favorable.

 

J'aimerais rappeler, comme mon collègue l'a fait, qu'il n'est pas anodin qu'ait été évoqué le texte en question à plusieurs reprises, lors des commissions Fipronil. Il nous semble important de permettre le regroupement des petites et moyennes entreprises pour avoir réparation des délits, des fraudes ou fautes commis par une personne. Cela nous apparaît être, dans un premier temps, une bonne démarche.

 

Le choix est laissé entre le tribunal d'entreprise et le tribunal de commerce. Du côté des entreprises, les PME y sont habituées. Tout le monde connaît l'existence des juges consulaires et dans ce cas précis, cela me semble être un équilibre, raison pour laquelle nous avons soutenu ce projet de loi tel qu'il est présenté et que nous le soutiendrons lors du vote.

 

14.08 Minister Denis Ducarme: Het is positief dat het ontwerp bijna unaniem werd gesteund in de commissie en ook in de plenaire vergadering wordt gesteund door de meeste fracties, zowel van de meerderheid als van de oppositie. Dat komt door de gedeelde vaststelling dat onderhavig ontwerp nodig is voor de kmo's.

 

Monsieur Vanden Burre, vous avez pris un certain nombre d'exemples, comme la crise du fipronil. En commission, j'indiquais aussi le dieselgate et, aujourd'hui, l'affaire Veviba. Il s'agit d'autant d'éléments qui nous démontrent que le temps est venu d'étendre l'action en réparation collective aux PME, celle-ci étant jusqu'à présent réservée aux consommateurs.

 

Pour rappel, s'agissant des consommateurs, ce mécanisme a été ouvert en 2014. Plusieurs acteurs se sont alors exprimés en faveur de l'inclusion de nouvelles catégories de bénéficiaires, en particulier afin de couvrir les indépendants et les PME.

 

Le rapport de l'évaluation de la loi a d'ailleurs été transmis au Parlement. Il vous aura donc également été loisible de constater que le projet de loi apporte bien une solution aux préoccupations formulées par nos indépendants et PME. Monsieur Delizée, j'ai évidemment rencontré le Conseil supérieur des indépendants et des PME dans ce cadre; je peux dire qu'ils sont extrêmement satisfaits de ce projet et qu'ils entendent en faire la promotion.

 

La réforme permettra aux PME victimes d'un dommage causé par une entreprise, à la suite de la violation d'une de ses obligations contractuelles, d'introduire via un représentant de groupe une action en réparation collective pour obtenir réparation de ce dommage.

 

Si le mécanisme existant est étendu aux PME, quelques adaptations nécessaires ont été apportées afin de tenir compte de ces spécificités. Je pense en effet que c'est devant le tribunal de commerce que cette action devra dorénavant être introduite. Je veux répondre à M. Delizée qui nous indique qu'il va s'abstenir, en particulier sur cet aspect, et je voudrais répéter ce que j'ai dit en commission à cet égard: le tribunal de commerce, aujourd'hui, applique déjà des actions en cessation relatives aux droits de la protection du consommateur.

 

Sous-entendre que ces magistrats n'auraient pas la connaissance de ce type de contentieux n'a pas de sens. De plus - cela rejoint en filigrane ce que M. de Lamotte a indiqué -, le projet de loi est cohérent avec la réforme portée par mes collègues les ministres de la Justice et de l'Économie. Le tribunal de commerce deviendra le tribunal de l'entreprise. En tant que juge naturel du Code de droit économique, ce tribunal va devenir le juge naturel des class actions pour les PME.

 

Enfin, je suis un peu étonné de la remarque de M. Delizée. L'insinuation selon laquelle la protection serait moindre face à un magistrat du tribunal de commerce que face à un magistrat du tribunal de première instance et que l'indépendance du premier serait moindre que celle du second, cela pourrait légitimement choquer les magistrats.

 

Je voudrais quand même le répéter, à M. Casier aussi: ce transfert est une réponse à une observation du Conseil d'État. Dans son avis, celui-ci soulignait qu'une série de difficultés pourraient naître d'actions intentées séparément devant des tribunaux différents par une organisation représentant des consommateurs et une organisation représentant des PME.

 

Mevrouw Dierick vroeg of de Boerenbond zou kunnen worden beschouwd als een groepsvertegenwoordiger. Ik kan haar geruststellen: volgens de geest van de wet komt de Boerenbond net zoals andere representatieve organisaties in aanmerking voor het statuut. Dat kan gebeuren via ofwel een satellietvereniging, ofwel op basis van het koninklijk besluit met de specifieke criteria, dat het wetsontwerp zal vervolledigen.

 

Pour conclure, monsieur le président, je pense que c'est une mesure essentielle pour nos entreprises. De petites entreprises vont ainsi pouvoir se rassembler efficacement et travailler solidairement, dans des situations où se défendre de manière isolée était tout à fait impossible.

 

Je crois vraiment que nous rencontrons une nécessité. Nous offrons un outil supplémentaire à nos PME. Nous avons naturellement veillé - et je pense que c'est aussi en cela que le soutien va au-delà de la majorité - à fixer un certain nombre de balises et à construire un projet qui soit équilibré pour ne pas subir un certain nombre de dérives constatées dans d'autres pays.

 

Je vous remercie pour votre attention.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking aan van de artikelen. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2907/4)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2907/4)

 

Het wetsontwerp telt 15 artikelen.

Le projet de loi compte 15 articles.

 

*  *  *  *  *

Amendements déposés:

Ingediende amendementen:

Art. 5

  • 4 - Youro Casier (2907/5)

Art. 13 en 14

  • 5 - Youro Casier (2907/5)

*  *  *  *  *

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over de aangehouden amendementen en artikelen en over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur les amendements et les articles réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

*  *  *  *  *

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Conclusion de la discussion des articles:

 

Aangehouden: de stemming over de amendementen en artikelen 5, 13 en 14.

Réservé: le vote sur les amendements et les articles 5, 13 et 14.

 

Artikel per artikel aangenomen: de artikelen 1 tot 4, 6 tot 12, 15.

Adoptés article par article: les articles 1 à 4, 6 à 12, 15.

*  *  *  *  *

 

15 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontwijken van belasting, en met het Protocol, gedaan te Tokio op 12 oktober 2016 (2946/1-3)

15 Projet de loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Japon tendant à éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et à prévenir la fraude et l'évasion fiscales, et au Protocole, faits à Tokyo le 12 octobre 2016 (2946/1-3)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Mevrouw Pehlivan, rapporteur, verwijst naar het schriftelijk verslag.

 

15.01  Fatma Pehlivan (sp.a): Mijnheer de voorzitter, collega's, in 2015 werd een actieplan van de OESO goedgekeurd dat de manier waarop over belastingverdragen onderhandeld wordt, sterk bijstuurde. Samengevat, de belastingverdragen die BEPS-proof zijn, dienen op zijn minst een principal purpose test te bevatten. Minister Reynders heeft ons in de commissie verzekerd dat alle verdragen in de toekomst BEPS-proof zullen zijn. Het verdrag met Japan is het eerste dat België ondertekent dat BEPS-proof genoemd kan worden.

 

Het verdrag met Japan gaat zelfs nog een stapje verder. Het heeft niet alleen een principal purpose test, het heeft ook een  limitation on benefits clause. Japan heeft dat soort clausules ook in verdragen met andere Europese landen ingevoegd. Die clausule is belangrijk, omdat slechts met een dergelijke clausule multinationals niet langer op eenvoudige wijze hun maatschappelijke plichten kunnen ontlopen. Zij kunnen minder gemakkelijk misbruik maken van de grijze zones in wetgeving en verdragen om hun belastingplicht te ontwijken.

 

Helaas is er de expliciete erkenning van de regering dat de extra regeling er enkel is gekomen op aandringen van de Japanse regering. Voor de regering blijkt het dus voldoende dat er enkel een principal purpose test in de verdragen staat. In het licht van de toenemende sociale ongelijkheid en de toenemende machtsconcentratie bij een klein aantal internationale bedrijven vinden wij dat niet voldoende.

 

Wij zullen het verdrag wel goedkeuren, maar vragen aan de minister om het verdrag met Japan als voorbeeld te nemen voor alle dubbelbelastingverdragen die België voortaan zal sluiten.

 

De voorzitter: Ik dank u, mevrouw Pehlivan. De minister is hier niet, dus hij kan ook niet reageren, maar ik neem aan dat hij via het verslag kennis zal nemen van uw bedenking.

 

15.02  Fatma Pehlivan (sp.a): Ik heb het ook in de commissie met hem besproken. Ik ken zijn standpunt, maar ik wou ons standpunt toch nog eens duidelijk maken in de plenaire vergadering.

 

De voorzitter: For the sake of the record, zoals dat heet.

 

Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking aan van de artikelen. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2946/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2946/1)

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

16 Voorstel van resolutie om de veiligheid van voetgangers en fietsers in het verkeer te verhogen (539/1-5)

16 Proposition de résolution visant à améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes dans la circulation (539/1-5)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Jef Van den Bergh, Roel Deseyn.

 

Bespreking

Discussion

 

De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (539/5)

Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (539/5)

 

De bespreking is geopend.

La discussion est ouverte.

 

16.01  Jean-Jacques Flahaux, rapporteur: Monsieur le président, je renvoie au rapport écrit. J'interviendrai plus tard en tant que représentant du groupe MR.

 

16.02  Inez De Coninck (N-VA): Mijnheer de voorzitter, collega's, ik zal namens onze fractie het woord nemen. Normaal volgt collega Dumery dit dossier op, maar zij neemt deel aan een buitenlandse missie voor de Raad van Europa.

 

Eerst en vooral feliciteer ik de initiatiefnemers, onze collega's Van den Bergh en Deseyn, voor hun initiatief tot deze resolutie. Ik meen dat iedereen het erover eens is dat de veiligheid van voetgangers en fietsers in het verkeer, de zogenaamde zwakke weggebruikers, kan worden verhoogd. Jammer genoeg is het woord “zwak” ook dikwijls heel letterlijk te nemen.

 

Collega's, wanneer wij de cijfers uit de Verkeersveiligheidsbarometer van vorig jaar inkijken, kunnen wij een aantal evoluties vaststellen. Het aantal doden ter plaatse is voor de jaren 2016 en 2017 in België gedaald met 17 tot 483. Dat komt voornamelijk omdat er in het Vlaams Gewest een daling vast te stellen viel van 24 dodelijke slachtoffers.

 

Wat het aantal geregistreerde letselongevallen betreft, is de tendens in ons land globaal negatief. De vermindering van het aantal letselongevallen is vastgesteld in alle Gewesten met een globale daling van 5,2 %. In het Vlaams Gewest is er zelfs sprake van een daling van maar liefst 6,9 %.

 

Niettemin blijven wij ver verwijderd van de doelstellingen die werden vastgelegd door de Staten-Generaal, namelijk een maximum van 420 doden in 2020. Deze regering zal maatregelen blijven nemen om het stijgend aantal slachtoffers bij voetgangers, fietsers en motorrijders om te buigen.

 

Zo werd de wet ter verbetering van de verkeersveiligheid van 8 februari goedgekeurd om probleembestuurders strenger aan te pakken. Minister Van Overtveldt kondigde recent nog aan dat de fietsvergoeding ook geldt voor het langere, verkeersveiligere traject. Er wordt ook gewerkt aan een nieuwe Wegcode, met onder andere de mogelijkheid tot invoering van kruispunten waarop het verkeerslicht voor alle fietsers tegelijk op groen springt.

 

Ook de Vlaamse regering zet volop in op meer verkeersveiligheid, onder meer door extra investeringen in veiligere infrastructuur, fietssnelwegen en het versneld wegwerken van de zwarte punten.

 

Vandaag stemmen wij in de Kamer over een resolutie ertoe strekkende de veiligheid van de voetgangers en fietsers in het verkeer te verhogen. In deze resolutie worden allerlei maatregelen bepleit die een gunstige impact moeten hebben op de verkeersveiligheid van deze zwakke weggebruikers.

 

De NV-A-fractie is ook van mening dat een streng controle- en bestraffingsbeleid noodzakelijk is, evenals uiteraard een gepaste bestraffing. Een oplossing daarvoor ligt nog steeds voor het grijpen, met name het rijbewijs met punten. Dat is dan ook een van de verzoeken die de indieners in de voorliggende resolutie hebben opgenomen.

 

Mijn fractie zal zich altijd volop inzetten voor meer verkeersveiligheid, zowel op lokaal, Vlaams als federaal niveau. De NV-A-fractie zal bijgevolg deze resolutie goedkeuren.

 

16.03  Jean-Jacques Flahaux (MR): Je tiens avant tout à féliciter et remercier mes collègues Jef Van den Bergh et Roel Deseyn pour avoir déposé cette proposition qui, au-delà du thème, nous oblige à réfléchir à ceux qui sont les usagers les plus faibles de la circulation. Je remercie aussi ma collègue Inez De Coninck pour son intervention. Mes chers collègues, la Chambre s'apprête ce jour à voter en faveur d'un texte qui me tient particulièrement à cœur, ainsi qu'à l'ensemble de notre groupe. Ce texte vise à améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes dans la circulation.

 

Les piétons et les cyclistes sont des usagers de la route particulièrement vulnérables. D'après les différentes sources du SPF Économie, on peut constater que, dans le cadre de l'évolution du nombre de blessés graves et de blessés légers, si leur nombre a, globalement, considérablement baissé pour l'ensemble des usagers de la route, en revanche, il augmente parmi les piétons et les cyclistes, ce qui est extrêmement triste. En conséquence, il est un fait que la part de ces derniers dans le nombre des victimes ne cesse d'augmenter et, ce, même à Soignies. Permettez-moi également de souligner, mes chers collègues, que, tant chez les piétons que chez les cyclistes, c'est au sein de la catégorie des trois fois vingt ans et plus, si j'ose dire, que se trouve la grande majorité des victimes!

 

À titre d'exemple, sur l'ensemble des tués, 35 % des piétons et 40 % des cyclistes sont âgés de plus de 75 ans. Autrement dit, il y a urgence et je me félicite que cette proposition de résolution demande au gouvernement fédéral de mener à bien davantage d'études sur les causes des accidents impliquant des piétons et des cyclistes et d'y lier surtout des mesures politiques concrètes en vue de réduire le nombre d'accidents. En outre, il est également essentiel d'être attentif au développement des technologies intelligentes pour les véhicules, dont les systèmes d'adaptation des vitesses ou les alcolocks.

 

Chers collègues, cette proposition de résolution vient à point nommé, car elle nous alerte sur l'extrême nécessité  de mettre en place des mesures fortes et non des demi-mesures. Ces mesures fortes permettront désormais de mieux protéger ces usagers vulnérables que sont les cyclistes et les piétons.

 

16.04  Jef Van den Bergh (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ik dank de collega's die al het woord hebben genomen en hun steun hebben uitgesproken voor onderhavig voorstel van resolutie.

 

Het is belangrijk dat de Kamer een signaal geeft. Het is niet nieuw. De voorbije weken, maanden en jaren lazen wij met de regelmaat van de klok berichten in de kranten over fietsers en voetgangers die stierven in ons verkeer. Elk van ons hier kan zich wel zo'n ongeval voor de geest halen, evenals de impact ervan op de betrokken familie en vrienden en op een hele gemeente of stad.

 

Met het voorstel van resolutie wil het Parlement een sterk signaal geven, namelijk dat het de verkeersveiligheid van de zachte weggebruiker hoog in het vaandel draagt. Zowel voetgangers als fietsers zijn immers nog altijd oververtegenwoordigd in het aantal dodelijke en zwaargewonde verkeersslachtoffers en hun aandeel stijgt helaas.

 

Mevrouw Inez De Coninck heeft al opgemerkt dat de verkeersveiligheid erop vooruitgaat. Het aantal verkeersslachtoffers daalt gelukkig, maar als wij meer focussen op de voetgangers en fietsers in die statistieken, zien wij toch een verontrustend verhaal. Ik geef een aantal cijfers om dat te illustreren. De laatste officiële cijfers dateren van 2016. Toen was 23 % van de dodelijke verkeersslachtoffers een zachte weggebruiker. Het ging om 149 dodelijke slachtoffers, 11 % daarvan waren fietsers en 12 % voetgangers.

 

Maar liefst 36 % van de zwaargewonde verkeersslachtoffers in 2016 waren zachte weggebruikers. Dat zijn bijna 1 500 fietsers en voetgangers, die meer dan een maand in het ziekenhuis moeten verblijven na een ongeval en dan hebben wij het nog niet over de daaropvolgende revalidatie.

 

Bij de lichtgewonde verkeersslachtoffers ligt dat aandeel iets lager, maar we moeten daarbij wel sterk rekening houden met de onderregistratie van het aantal lichtgewonde zwakke weggebruikers in de statistieken. Dat blijkt uit elke studie die een vergelijking maakt tussen de ziekenhuisstatistieken en de officiële ongevalstatistieken.

 

Als wij de evolutie op lange termijn bekijken, dan zien wij dat het aantal verkeersdoden sinds 2009 gedaald is met 33 %, maar dat die daling zich veel minder voordoet bij de zachte weggebruikers. Bij de fietsers is er een daling van nauwelijks 20 % en bij de voetgangers van 23 %. Als we die cijfers bij elkaar optellen, dan is het resultaat dat het aandeel van de zachte weggebruikers in het totaal aantal verkeersslachtoffers, doden en zwaargewonden, in de afgelopen jaren sterk is gestegen, namelijk met 15 % onder de verkeersdoden en met maar liefst 52 % onder het aantal zwaargewonde verkeersslachtoffers. Als we dieper graven in die cijfers, dan zien wij dat in onze samenleving vooral oudere zachte weggebruikers getroffen worden en dat ook veel scholieren en kinderen als zachte weggebruikers door de verkeersonveiligheid worden getroffen.

 

Het afgelopen halfjaar is de vraag vanuit de bevolking voor meer veiligheid voor zachte weggebruikers, voetgangers en fietsers, exponentieel toegenomen. Ik hoef u niet te wijzen op de animo na recente ongevallen bijvoorbeeld in Antwerpen. Ongeruste ouders startten petities op voor meer conflictvrije kruispunten en er werden charters ondertekend om vrachtwagens op bepaalde uren in schoolomgevingen te verbieden. In de afgelopen week leerde de Gemeentemonitor ons nog dat de meeste Vlamingen vooral bezorgd zijn als zij zelf en vooral als hun kinderen de fiets gebruiken. Minder dan de helft van de Vlamingen vindt dat hij veilig kan fietsen in eigen buurt en twee op drie ouders is er niet gerust in als men zijn of haar kind in het verkeer stuurt.

 

Al die oproepen om aandacht en signalen wijzen ons, politici, erop dat wij ons nog meer moeten inzetten voor maatregelen ter zake. Uiteraard zal elk beleidsniveau daarvoor zijn verantwoordelijkheid moeten nemen: de gemeente- en stadsbesturen, het Vlaams niveau, het federaal niveau en niet te vergeten de provincies, die een belangrijke rol hebben op het vlak van de fietsostrades.

 

Heel wat maatregelen kunnen worden genomen, ook op federaal niveau. Collega De Coninck heeft er al naar verwezen dat het wettelijk kader om het verkeerslicht voor alle fietsers tegelijkertijd op groen te zetten, nog in de Wegcode moet worden ingeschreven. Wat wij ook nog kunnen initiëren, is bijvoorbeeld het ongevallenonderzoek. Wij kunnen ook tegemoetkomen aan de aanbevelingen van de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid voor een hogere pakkans en een beter handhavingsniveau om de risico's en gevaren op de weg te verlagen. Ik herhaal de doelstellingen in dat verband nog eens: een op drie bestuurders controleren op alcohol, drugs en gordeldracht in het verkeer per jaar en 40 miljoen bestuurders controleren op snelheid. Belangrijk daarbij is ook een beleidsinstrument voor een goede registratie van het aantal controles en daar schort het vandaag nog aan. Op dat vlak kunnen wij zeker nog voor verbetering zorgen.

 

Wij kijken ook uit naar de studie van Vias over het rijbewijs met punten. Dat rijbewijs zou ook een belangrijk instrument kunnen zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren, naast de ontwikkeling van technieken en veiligheidstechnologie in voertuigen, zoals de intelligente snelheidsadaptatie en het alcoholslot.

 

Met het voorliggende voorstel zal de verkeersveiligheid niet plotsklaps een droom worden in ons land, maar het moet vooral een sterk signaal zijn vanuit de Kamer dat wij de veiligheid van voetgangers en fietsers heel belangrijk vinden en dat wij daarvoor nog meer maatregelen willen nemen, zodanig dat zij veilig de baan op kunnen. Ik hoop op een brede steun voor het voorstel van resolutie, net zoals in de commissie.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De bespreking is gesloten.

La discussion est close.

 

Er werden geen amendenten ingediend of heringediend.

Aucun amendement n'a été déposé ou redéposé.

 

De stemming over het voorstel zal later plaatsvinden.

Le vote sur la proposition aura lieu ultérieurement.

 

17 Wetsvoorstel tot wijziging de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (2945/1-7)

17 Proposition de loi modifiant la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (2945/1-7)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Koenraad Degroote, Franky Demon, Sabien Lahaye-Battheu.

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Mevrouw Ben Hamou, rapporteur, en de heer Van Hecke, rapporteur, verwijzen naar het schriftelijk verslag.

 

17.01  Koenraad Degroote (N-VA): Mijnheer de voorzitter, het voorstel beoogt een wijziging van de wet op de geïntegreerde politiedienst omdat we met het oog op een aantal fusies van politiezones, en daarmee gepaard gaand enkele fusies van gemeenten in Oost-Vlaanderen, voor complexe situaties zouden kunnen komen te staan.

 

De gemeente Nevele moet meer bepaald defusioneren uit de politiezone om bij de nieuwe zone Deinze aan te sluiten. Die aanvraag is reeds eind december 2017 gebeurd. Dat brengt met zich mee dat een KB moet worden gepubliceerd met nieuwe gebiedsomschrijvingen van de nieuwe politiezones. Binnen de maand moet dan ook de nieuwe politieraad worden verkozen.

 

Gelet op het feit dat er binnen enkele maanden gemeenteraadsverkiezingen zijn en er vanaf 1 januari 2019 toch al nieuwe politieraden moeten worden geïnstalleerd, zou dat tot complexe situaties leiden. Dan zouden ook nog vacatures voor korpschef, politiesecretaris, rekenplichtigen enzovoort moeten worden uitgeschreven.

 

Om dit allemaal te vermijden, is er deze aanpassing van de wet op de geïntegreerde politie waarbij de bestaande gemeenteraden voor de resterende maanden de bevoegdheden zullen uitoefenen.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2945/7)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2945/7)

 

Het opschrift in het Nederlands werd door de commissie gewijzigd in “wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus".

L’intitulé en néerlandais a été modifié par la commission en “wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus".

 

Het wetsvoorstel telt 4 artikelen.

La proposition de loi compte 4 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 4 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 4 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

18 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid (2970/1-3)

18 Proposition de loi modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile (2970/1-3)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Koen Metsu, Franky Demon.

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

18.01  Éric Thiébaut, rapporteur: Monsieur le président, je renvoie au rapport écrit.

 

18.02  Sybille de Coster-Bauchau (MR): Monsieur le président, dans le prolongement de la proposition de loi précédente permettant d'assurer le fonctionnement des zones de police lors des fusions de communes, il nous semble logique de régler les conséquences de ces fusions dans les zones de secours. Notre groupe soutiendra dès lors ce texte. Je rappellerai ce que mon collègue Philippe Pivin a dit en commission, à savoir que nous ne souhaitons pas que l'adoption de ce texte ouvre la porte à une discussion sur la clé de répartition de la dotation fédérale aux zones de secours.

 

Comme l'a rappelé expressément l'auteur de la proposition en commission, la question d'une adaptation éventuelle du financement des zones de secours n'est pas prévue dans l'accord de gouvernement. Outre ce rappel, nous sommes tout à fait favorables à cette proposition de loi. Je vous remercie.

 

18.03  Koen Metsu (N-VA): Mijnheer de voorzitter, wij lezen dit wetsvoorstel inderdaad in exact dezelfde geest als het vorige wetsvoorstel, toegelicht door collega Degroote. Weliswaar gaat het hier over een andere rechtspersoonlijkheid, namelijk de hulpverleningszones.

 

Ik wil mevrouw de Coster ook geruststellen, in die zin dat tijdens de commissie duidelijk en expliciet werd gezegd dat de federale dotatie geen impact zal ondervinden, maar enkel de gemeentelijke dotaties die van zone A naar zone B zullen worden overgeheveld. Wij moeten wel beseffen dat de vrijwillige fusie van momenteel enkele Vlaamse gemeenten een effect zal hebben op de federale regelgeving. Ik ben zeer tevreden, want dit is zeer urgent. Men moet zich immers kunnen klaarstomen tegen 1 januari 2019.

 

Ik was blij te merken dat dit voorstel een breed draagvlak kende en veel steun, hoewel het weinig impact heeft op Wallonië op dit eigenste ogenblik.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2970/3)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2970/3)

 

Het wetsvoorstel telt 11 artikelen.

La proposition de loi compte 11 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 11 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 11 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

19 Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten - Benoeming van een eerste en tweede plaatsvervangend lid (F) - Tweede oproep tot kandidaten

19 Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité - Nomination d’un premier et d’un second membre suppléant (F) - Second appel aux candidats

 

Overeenkomstig de beslissing van de plenaire vergadering van 1 februari 2018 werd een oproep tot kandidaten in het Belgisch Staatsblad van 6 februari 2018 bekendgemaakt voor de mandaten van eerste en tweede Franstalig plaatsvervangend lid van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Conformément à la décision de la séance plénière du 1er février 2018, un appel aux candidats pour les mandats de premier et de second membre suppléant francophone du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité a été publié au Moniteur belge du 6 février 2018.

 

Er werden geen kandidaturen binnen de voorgeschreven termijn ingediend.

Aucune candidature n’a été introduite dans le délai prescrit.

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 20 maart 2018 stel ik u voor een tweede oproep tot kandidaten in het Belgisch Staatsblad bekend te maken voor het mandaat van eerste en tweede Franstalig plaatsvervangend lid van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 20 mars 2018, je vous propose de publier au Moniteur belge un second appel aux candidats pour le mandat de premier et de second membre suppléant francophone du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

20 Gegevensbeschermingsautoriteit - Ingediende kandidaturen

20 Autorité de protection des données - Candidatures introduites

 

Overeenkomstig de beslissing van de plenaire vergadering van 8 februari 2018 werd in het Belgisch Staatsblad van 12 februari 2018 een oproep tot kandidaten bekendgemaakt voor de mandaten van lid van het directiecomité, van het kenniscentrum en van de geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Conformément à la décision de la séance plénière du 8 février 2018, un appel aux candidats pour les mandats de membre du comité de direction, du centre de connaissances et de la chambre contentieuse de l’Autorité de protection des données a été publié au Moniteur belge du 12 février 2018.

Volgende kandidaturen werden binnen de voorgeschreven termijn ingediend:

Les candidatures suivantes ont été introduites dans le délai prescrit:

 

Voor de mandaten van lid van het directiecomité

Pour les mandats de membre du comité de direction

 

Directeur van het algemeen secretariaat

- de heer Charles Cuvelliez (F), oprichter ″CYC2″, gastprofessor aan de ″Ecole Polytechnique de Bruxelles″ ULB;

- mevrouw Charlotte Dereppe (F), raadgever op het kabinet van de staatssecretaris voor Privacy (in 2de ondergeschikte orde);

- de heer Koen Gorissen (N), lid van het Controleorgaan op de politionele informatie;

- mevrouw Hielke Hijmans (N), onafhankelijk deskundige Europees Privacyrecht;

- mevrouw Joëlle Jouret (F), rechtskundig adviseur bij de Privacycommissie;

- de heer Romain Robert (F), juridisch adviseur bij de Europese Toezichtshouder voor gegevensbescherming;

- de heer David Stevens (N), bedrijfsjurist (data protection officer) bij The Nielsen Company bvba;

- de heer Jesse Stroobants (N), groepsbeheerder op de groep Humane Wetenschappen aan de KULeuven;

- de heer Brendan Van Alsenoy (N), rechtskundig adviseur bij de Privacycommissie;

- mevrouw Veerle Van Crombrugge (N), directeur privacy op het kabinet van de staatssecretaris voor Privacy.

Directeur du secrétariat général

- M. Charles Cuvelliez (F), fondateur ″CYC2″, professeur invité à l’Ecole Polytechnique de Bruxelles, ULB;

- Mme Charlotte Dereppe (F), conseillère au cabinet du secrétaire d’Etat à la Vie privée (en 2e ordre subsidiaire);

- M. Koen Gorissen (N), membre de l’Organe de contrôle de l’information policière;

- Mme Hielke Hijmans (N), expert indépendant Droit européen sur la vie privée;

- Mme Joëlle Jouret (F), conseillère juridique à la Commission Vie privée;

- M. Romain Robert (F), conseiller juridique auprès du Contrôleur européen de la protection des données;

- M. David Stevens (N), juriste d’entreprise (data protection officer) chez The Niesel Company sprl;

- M. Jesse Stroobants (N), administrateur du groupe Sciences humaines à la ″KULeuven″;

- M. Brendan Van Alsenoy (N), conseiller juridique à la Commission Vie privée;

- Mme Veerle Van Crombrugge (N), directrice vie privée au cabinet du secrétaire d’Etat à la Vie privée.

 

Directeur van het kenniscentrum

- de heer Charles Cuvelliez (F), oprichter ″CYC2″, gastprofessor aan de ″Ecole Polytechnique de Bruxelles″ ULB;

- de heer Dirk De Bot (N), zelfstandig consulent en opleider inzake de gegevensbescherming en e-governement;

- mevrouw Charlotte Dereppe (F), raadgever op het kabinet van de staatssecretaris voor Privacy;

- de heer Koen Gorissen (N), lid van het Controleorgaan op de politionele informatie;

- mevrouw Hielke Hijmans (N), onafhankelijk deskundige Europees Privacyrecht;

- mevrouw Alexandra Jaspar (F), head of data protection office bij bpost;

- mevrouw Joëlle Jouret (F), rechtskundig adviseur bij de Privacycommissie;

- mevrouw Els Kindt (N), titular and lecturer aan het Centre for IT and IP law;

- de heer Jan Steenlant (N), adjunct-secretaris van de Nationale Arbeidsraad;

- de heer David Stevens (N), bedrijfsjurist (data protection officer) bij The Nielsen Company bvba;

- de heer Brendan Van Alsenoy (N), rechtskundig adviseur bij de Privacycommissie;

- de heer Eddy Van der Stock (N), algemeen directeur-voorzitter van de Vlaamse ICT organisatie vzw.

Directeur du centre de connaissances

- M. Charles Cuvelliez (F), fondateur ″CYC2″, professeur invité à l’Ecole Polytechnique de Bruxelles, ULB;

- M. Dirk De Bot (N), consultant et formateur indépendant pour les matières relevant de la protection des données et de l’e-governement;

- Mme Charlotte Dereppe (F), conseillère au cabinet du secrétaire d’Etat à la Vie privée;

- M. Koen Gorissen (N), membre de l’Organe de contrôle de l’information policière;

- Mme Hielke Hijmans (N), expert indépendant Droit européen sur la vie privée;

- Mme Alexandra Jaspar (F), head of data protection office chez bpost;

- Mme Joëlle Jouret (F), conseillère juridique à la Commission Vie privée;

- Mme Els Kindt (N), titular and lecturer au Centre for IT and IP law;

- M. Jan Steelant (N), secrétaire adjoint du Conseil national du travail;

- M. David Stevens (N), juriste d’entreprise (data protection officer) chez The Niesel Company sprl;

- M. Brendan Van Alsenoy (N), conseiller juridique à la Commission Vie privée;

- M. Eddy Van der Stock (N), directeur général président de la Vlaamse ICT organisatie vzw.

 

Directeur van de eerstelijnsdienst

- de heer Charles Cuvelliez (F), oprichter ″CYC2″, gastprofessor aan de ″Ecole Polytechnique de Bruxelles″ ULB;

- de heer Dirk De Bot (N), zelfstandig consulent en opleider inzake de gegevensbescherming en e-governement;

- mevrouw Charlotte Dereppe (F), raadgever op het kabinet van de staatssecretaris voor Privacy (in 1ste ondergeschikte orde);

- mevrouw Joëlle Jouret (F), rechtskundig adviseur bij de Privacycommissie;

- de heer David Stevens (N), bedrijfsjurist (data protection officer) bij The Nielsen Company bvba;

- mevrouw Veerle Van Crombrugge (N), directeur privacy op het kabinet van de staatssecretaris voor Privacy;

- de heer Peter Van den Eynde (N), rechtskundig adviseur bij de Privacycommissie.

Directeur du service de première ligne

- M. Charles Cuvelliez (F), fondateur ″CYC2″, professeur invité à l’Ecole Polytechnique de Bruxelles, ULB;

- M. Dirk De Bot (N), consultant et formateur indépendant pour les matières relevant de la protection des données et de l’e-governement;

- Mme Charlotte Dereppe (F), conseillère au cabinet du secrétaire d’Etat à la Vie privée (en 1er ordre subsidiaire);

- Mme Joëlle Jouret (F), conseillère juridique à la Commission Vie privée;

- M. David Stevens (N), juriste d’entreprise (data protection officer) chez The Niesel Company sprl;

- Mme Veerle Van Crombrugge (N), directrice vie privée au cabinet du secrétaire d’Etat à la Vie privée;

- M. Peter Van den Eynde (N), conseiller juridique à la Commission Vie privée.

 

Inspecteur-generaal

- de heer Charles Cuvelliez (F), oprichter ″CYC2″, gastprofessor aan de ″Ecole Polytechnique de Bruxelles″ ULB;

- mevrouw Cédrine Morlière (F/N), rechtskundig adviseur bij de Privacycommissie;

- de heer Romain Robert (F), juridisch adviseur bij de Europese Toezichtshouder voor gegevensbescherming;

- mevrouw Veerle Van Crombrugge (N), directeur privacy op het kabinet van de staatssecretaris voor Privacy;

- de heer Peter Van den Eynde (N), rechtskundig adviseur bij de Privacycommissie.

Inspecteur général

- M. Charles Cuvelliez (F), fondateur ″CYC2″, professeur invité à l’Ecole Polytechnique de Bruxelles, ULB;

- Mme Cédrine Morlière (F/N), conseillère juridique à la Commission Vie privée;

- M. Romain Robert (F), conseiller juridique auprès du Contrôleur européen de la protection des données;

- Mme Veerle Van Crombrugge (N), directrice vie privée au cabinet du secrétaire d’Etat à la Vie privée;

- M. Peter Van den Eynde (N), conseiller juridique à la Commission Vie privée.

 

Voorzitter van de geschillenkamer

- de heer Willem Debeuckelaere (N), voorzitter van de Privacycommissie;

- de heer Dirk De Bot (N), zelfstandig consulent en opleider inzake de gegevensbescherming en e-governement;

- de heer Koen Gorissen (N), lid van het Controleorgaan op de politionele informatie;

- mevrouw Audrey Henry (F), raadgeefster Justitie op het kabinet van de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken;

- mevrouw Hielke Hijmans (N), onafhankelijk deskundige Europees Privacyrecht;

- mevrouw Alexandra Jaspar (F), head of data protection office bij bpost;

- de heer Philippe Vande Casteele (F/N), advocaat aan de balie te Antwerpen.

Président de la chambre contentieuse

- M. Willem Debeuckelaere (N), président de la Commission Vie privée;

- M. Dirk De Bot (N), consultant et formateur indépendant pour les matières relevant de la protection des données et de l’e-governement;

- M. Koen Gorissen (N), membre de l’Organe de contrôle de l’information policière;

- Mme Audrey Henry (F), conseillère Justice au cabinet du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères;

- Mme Hielke Hijmans (N), expert indépendant Droit européen sur la vie privée;

- Mme Alexandra Jaspar (F), head of data protection office chez bpost;

- M. Philippe Vande Casteele (F/N), avocat au barreau d’Anvers.

 

Voor de mandaten van lid van het kenniscentrum

Pour les mandats de membre du centre de connaissances

 

- de heer David Baele (N), opdrachthouder van de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging, opgericht bij de Kanselarij van de eerste minister;

- de heer Christophe Boeraeve (F), advocaat aan de balie te Brussel (Law right) (in ondergeschikte orde);

- de heer Dirk De Bot (N), zelfstandig consulent en opleider inzake de gegevensbescherming en e-governement (in ondergeschikte orde);

- de heer Yves-Alexandre de Montjoye (F), lector aan de Imperial College London;

- de heer Frank De Smet (N), adviserend geneesheer bij de medische directie van de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, plaatsvervangend lid van de Privacycommissie;

- de heer Michel Fourman (F), ambtenaar bij de FOD Buitenlandse Zaken;

- de heer Koen Gorissen (N), lid van het Controleorgaan op de politionele informatie;

- mevrouw Hielke Hijmans (N), onafhankelijk deskundige Europees Privacyrecht;

- mevrouw Joëlle Jouret (F), rechtskundig adviseur bij de Privacycommissie;

- mevrouw Els Kindt (N), titular and lecturer aan het Centre for IT and IP law;

- de heer Alain Loute (F), lector bij het ″Centre d’éthique médicale″ van de ″Université catholique de Lille″;

- de heer Jo Pierson (N), hoofddocent aan de faculteit Economische en Sociale Wetenschappen van de VUB;

- de heer Frank Ponsaert (N), zaakvoerder ‘ivis4health’ bvba;

- de heer Bart Preneel (N), gewoon hoogleraar aan de KULeuven;

- de heer Frank Robben (N), administrateur-generaal bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en van het eHealth-platform te Brussel, lid van de Privacycommissie;

- de heer Romain Robert (F), juridisch adviseur bij de Europese Toezichtshouder voor gegevensbescherming;

- de heer Frank Schuermans (N), advocaat-generaal bij het hof van beroep te Gent, plaatsvervangend lid van de Privacycommissie;

- de heer Jan Steenlant (N), adjunct-secretaris van de Nationale Arbeidsraad;

- mevrouw Aurélie Van der Perre (F), data protection officer voor het notariaat;

- de heer Serge Vermeir (N), informatieveiligheidsadviseur bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;

- de heer Gert Vermeulen (N), hoogleraar aan de faculteit Recht en Criminologie van de Ugent, lid van de Privacycommissie;

- mevrouw An Vijverman (N), advocaat aan de balie te Leuven;

- de heer Nicolas Waeyaert (N), directeur-generaal Algemene Directie Statistiek bij de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie;

- mevrouw Séverine Waterbley (F), directeur-generaal bij de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, lid van de Privacycommissie (in ondergeschikte orde).

 

- M. David Baele (N), chargé de mission au Service de la Simplification administrative, créé au sein de la Chancellerie du premier ministre;

- M. Christophe Boeraeve (F), avocat au barreau de Bruxelles (Law right) (en ordre subsidiaire);

- M. Dirk De Bot (N), consultant et formateur indépendant pour les matières relevant de la protection des données et de l’e-governement (en ordre subsidiaire);

- M. Yves-Alexandre de Montjoye (F), maître de conférence à l’Imperial College London;

- M. Frank De Smet (N), médecin conseil auprès de la direction médicale des Mutualités chrétiennes, membre suppléant de la Commission Vie privée;

- M. Michel Fourman (F), fonctionnaire au SPF Affaires étrangères;

- M. Koen Gorissen (N), membre de l’Organe de contrôle de l’information policière;

- Mme Hielke Hijmans (N), expert indépendant Droit européen sur la vie privée;

- Mme Joëlle Jouret (F), conseillère juridique à la Commission Vie privée;

- Mme Els Kindt (N), titular and lecturer au Centre for IT and IP law;

- M. Alain Loute (F), maître de conférence auprès du Centre d’éthique médicale de l’Université catholique de Lille;

- M. Jo Pierson (N), professeur principal à la faculté des Sciences économiques et sociales de la ″VUB″;

- M. Frank Ponsaert (N), chef d’entreprise ‘ivis4health’ sprl;

- M. Bart Preneel (N), professeur ordinaire à la ″KULeuven″;

- M. Frank Robben (N), administrateur général de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de la eHealth-platform à Bruxelles, membre de la Commission Vie privée;

- M. Romain Robert (F), conseiller juridique auprès du Contrôleur européen de la protection des données;

- M. Frank Schuermans (N), avocat général près la cour d’appel de Gand, membre suppléant de la Commission Vie privée;

- M. Jan Steelant (N), secrétaire adjoint du Conseil national du travail;

- Mme Aurélie Van der Perre (F), data protection officer pour le notariat;

- M. Serge Vermeir (N), conseiller en sécurité informatique au Ministère de la Communauté flamande;

- M. Gert Vermeulen (N), professeur à la faculté de Droit et Criminologie de l’″Ugent″, membre de la Commission Vie privée; 

- Mme An Vijverman (N), avocate au barreau de Louvain;

- M. Nicolas Waeyaert (N), directeur général Direction générale des Statistiques du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie; 

- Mme Séverine Waterbley (F), directrice générale auprès du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, membre de la Commission Vie privée (en ordre subsidiaire).

 

Voor de mandaten van lid van de geschillenkamer

Pour les mandats de membre de la chambre contentieuse

 

Voor de twee mandaten van leden met grondige kennis op het vlak van de bescherming van persoonsgegevens

- de heer Christophe Boeraeve (F), advocaat aan de balie te Brussel (Law right);

- de heer Willem Debeuckelaere (N), voorzitter van de Privacycommissie (in ondergeschikte orde);

- de heer Frank De Smet (N), adviserend geneesheer bij de medische directie van de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, plaatsvervangend lid van de Privacycommissie;

- mevrouw Julie Feld (F), substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel;

- de heer Koen Gorissen (N), lid van het Controleorgaan op de politionele informatie;

- mevrouw Hielke Hijmans (N), onafhankelijk deskundige Europees Privacyrecht;

- mevrouw Alexandra Jaspar (F), head of data protection office bij bpost;

- mevrouw Els Kindt (N), titular and lecturer aan het Centre for IT and IP law;

- de heer Yves Poullet (F), emeritus hoogleraar van de ″Université de Namur″;

- de heer Frank Robben (N), administrateur-generaal bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en van het eHealth-platform te Brussel, lid van de Privacycommissie;

- de heer Romain Robert (F), juridisch adviseur bij de Europese Toezichtshouder voor gegevensbescherming;

- de heer Jelle Stasijns (N), advocaat aan de balie te Dendermonde, universitair medewerker N-VA-fractie;

- de heer Dirk Van der Kelen (N), voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, plaatsvervangend voorzitter van de Privacycommissie (in ondergeschikte orde);

- mevrouw Aurélie Van der Perre (F), data protection officer voor het notariaat;

- de heer Gert Vermeulen (N), hoogleraar aan de faculteit Recht en Criminologie van de Ugent, lid van de Privacycommissie (in ondergeschikte orde);

- mevrouw An Vijverman (N), advocaat aan de balie te Leuven;

- mevrouw Séverine Waterbley (F), directeur-generaal bij de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, lid van de Privacycommissie.

Pour les deux mandats de membres possédant des connaissances approfondies dans le domaine de la protection des données à caractère personnel

- M. Christophe Boeraeve (F), avocat au barreau de Bruxelles (Law right);

- M. Willem Debeuckelaere (N), président de la Commission Vie privée (en ordre subsidiaire);

- M. Frank De Smet (N), médecin conseil auprès de la direction médicale des Mutualités chrétiennes, membre suppléant de la Commission Vie privée;

- Mme Julie Feld (F), substitut du procureur du Roi près le parquet de Bruxelles;

- M. Koen Gorissen (N), membre de l’Organe de contrôle de l’information policière;

- Mme Hielke Hijmans (N), expert indépendant Droit européen sur la vie privée;

- Mme Alexandra Jaspar (F), head of data protection office chez bpost;

- Mme Els Kindt (N), titular and lecturer au Centre for IT and IP law;

- M. Yves Poullet (F), professeur émérite de l’Université de Namur;

- M. Frank Robben (N), administrateur général de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de la eHealth-platform à Bruxelles, membre de la Commission Vie privée;

- M. Romain Robert (F), conseiller juridique auprès du Contrôleur européen de la protection des données;

- M. Jelle Stasijns (N), avocat au barreau de Termonde, collaborateur universitaire au groupe N-VA;

- M. Dirk Van der Kelen (N), président du tribunal de première instance de Flandre orientale, président suppléant de la Commission Vie privée (en ordre subsidiaire);

- Mme Aurélie Van der Perre (F), data protection officer pour le notariat;

- M. Gert Vermeulen (N), professeur à la faculté de Droit et Criminologie de l’″Ugent″, membre de la Commission Vie privée (en ordre subsidiaire);

- Mme An Vijverman (N), avocate au barreau de Louvain;

- Mme Séverine Waterbley (F), directrice générale auprès du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, membre de la Commission Vie privée.

 

Voor de twee mandaten van leden met grondige kennis op het vlak van administratieve geschillenprocedures

- de heer Willem Debeuckelaere (N), voorzitter van de Privacycommissie (in ondergeschikte orde);

- de heer Koen Gorissen (N), lid van het Controleorgaan op de politionele informatie;

- mevrouw Hielke Hijmans (N), onafhankelijk deskundige Europees Privacyrecht;

- mevrouw Alexandra Jaspar (F), head of data protection office bij bpost;

- de heer Jelle Stasijns (N), advocaat aan de balie te Dendermonde, universitair medewerker N-VA-fractie;

- de heer Dirk Van der Kelen (N), voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, plaatsvervangend voorzitter van de Privacycommissie;

- de heer Gert Vermeulen (N), hoogleraar aan de faculteit Recht en Criminologie van de Ugent, lid van de Privacycommissie (in ondergeschikte orde).

Pour les deux mandats de membres possédant des connaissances approfondies dans le domaine des procédures contentieuses administratives

- M. Willem Debeuckelaere (N), président de la Commission Vie privée (en ordre subsidiaire);

- M. Koen Gorissen (N), membre de l’Organe de contrôle de l’information policière;

- Mme Hielke Hijmans (N), expert indépendant Droit européen sur la vie privée;

- Mme Alexandra Jaspar (F), head of data protection office chez bpost;

- M. Jelle Stasijns (N), avocat au barreau de Termonde, collaborateur universitaire au groupe N-VA;

- M. Dirk Van der Kelen (N), président du tribunal de première instance de Flandre orientale, président suppléant de la Commission Vie privée;

- M. Gert Vermeulen (N), professeur à la faculté de Droit et Criminologie de l’″Ugent″, membre de la Commission Vie privée (en ordre subsidiaire).

 

Voor de twee mandaten van leden met grondige kennis op het vlak van informatieveiligheid en informatie- en communicatietechnologie

- de heer Wim Barthier (N), security officer bij de Nationale Bank van België;

- de heer Christophe Boeraeve (F), advocaat aan de balie te Brussel (Law right);

- de heer Frank De Smet (N), adviserend geneesheer bij de medische directie van de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, plaatsvervangend lid van de Privacycommissie;

- de heer Bart Preneel (N), gewoon hoogleraar aan de KULeuven;

- de heer Frank Robben (N), administrateur-generaal bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en van het eHealth-platform te Brussel, lid van de Privacycommissie;

- de heer Serge Vermeir (N), informatieveiligheidsadviseur bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;

- mevrouw Séverine Waterbley (F), directeur-generaal bij de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, lid van de Privacycommissie.

Pour les deux mandats de membres possédant des connaissances approfondies dans le domaine de la sécurité des informations et des technologies de l’information et de la communication

- M. Wim Barthier (N), security officer à la Banque nationale de Belgique;

- M. Christophe Boeraeve (F), avocat au barreau de Bruxelles (Law right);

- M. Frank De Smet (N), médecin conseil auprès de la direction médicale des Mutualités chrétiennes, membre suppléant de la Commission Vie privée;

- M. Bart Preneel (N), professeur ordinaire à la ″KULeuven″;

- M. Frank Robben (N), administrateur général de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de la eHealth-platform à Bruxelles, membre de la Commission Vie privée;

- M. Serge Vermeir (N), conseiller en sécurité informatique au Ministère de la Communauté flamande;

- Mme Séverine Waterbley (F), directrice générale auprès du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, membre de la Commission Vie privée.

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 20 maart 2018 stel ik u voor het curriculum vitae van de kandidaten aan de politieke fracties te bezorgen.

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 20 mars 2018, je vous propose de transmettre le curriculum vitae des candidats aux groupes politiques.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

21 Inoverwegingneming van voorstellen

21 Prise en considération de propositions

 

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

 

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik deze als aangenomen; overeenkomstig het Reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considérerai la prise en considération comme acquise et je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au Règlement.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Naamstemmingen

Votes nominatifs

 

22 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsontwerp houdende wijziging, wat de uitbreiding van het toepassingsgebied van de vordering tot collectief herstel tot K.M.O.'s betreft, van het Wetboek van economisch recht (2907/1-5)

22 Amendements et articles réservés du projet de loi portant modification, en ce qui concerne l'extension de l'action en réparation collective aux P.M.E., du Code de droit économique (2907/1-5)

 

Stemming over amendement nr. 4 van Youro Casier op artikel 5. (2907/5)

Vote sur l'amendement n° 4 de Youro Casier à l'article 5. (2907/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

42

Oui

Nee

75

Non

Onthoudingen

14

Abstentions

Totaal

131

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 5 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 5 est adopté.

 

22.01  Stéphane Crusnière (PS): Monsieur le président, je me suis abstenu sur ce vote et je le ferai sur l'ensemble des votes aujourd'hui car je paire avec mon collègue Emmanuel Burton, qui est souffrant.

 

De voorzitter: Stemming over amendement nr. 5 van Youro Casier tot weglating van de artikelen 13 en 14. (2907/5)

Vote sur l'amendement n° 5 de Youro Casier tendant à supprimer les articles 13 et 14. (2907/5)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 1)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en zijn de artikelen 13 en 14 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et les articles 13 et 14 sont adoptés.

 

(M. Emir Kir a voté comme son groupe)

 

23 Geheel van het wetsontwerp houdende wijziging, wat de uitbreiding van  het toepassingsgebied  van de vordering tot collectief herstel tot K.M.O.'s betreft, van het Wetboek van economisch recht (2907/4)

23 Ensemble du projet de loi portant modification, en ce qui concerne l'extension de l'action en réparation collective aux P.M.E., du Code de droit économique (2907/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

131

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

133

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2907/6)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2907/6)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

24 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontwijken van belasting, en met het Protocol, gedaan te Tokio op 12 oktober 2016 (2946/1)

24 Projet de loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Japon tendant à éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et à prévenir la fraude et l'évasion fiscales, et au Protocole, faits à Tokyo le 12 octobre 2016 (2946/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

130

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

3

Abstentions

Totaal

133

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2946/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2946/4)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

25 Voorstel van resolutie om de veiligheid van voetgangers en fietsers in het verkeer te verhogen (539/5)

25 Proposition de résolution visant à améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes dans la circulation (539/5)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

132

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

133

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van resolutie aan. Het zal ter kennis van de regering worden gebracht. (539/6)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de résolution. Il en sera donné connaissance au gouvernement. (539/6)

 

26 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsvoorstel betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie (nieuw opschrift) (2922/1-12)

26 Amendements et articles réservés de la proposition de loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale (nouvel intitulé) (2922/1-12)

 

Stemming over amendement nr. 1 van Catherine Fonck tot invoeging van een artikel 3/1(n). (2922/12)

Vote sur l'amendement n° 1 de Catherine Fonck tendant à insérer un article 3/1(n). (2922/12)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

41

Oui

Nee

87

Non

Onthoudingen

5

Abstentions

Totaal

133

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 2 van Catherine Fonck op artikel 15. (2922/12)

Vote sur l'amendement n° 2 de Catherine Fonck à l'article 15. (2922/12)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 6)

Ja

29

Oui

Nee

87

Non

Onthoudingen

17

Abstentions

Totaal

133

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 15 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 15 est adopté.

 

Vote sur l'amendement n° 3 de Catherine Fonck à l'article 16. (2922/12)

Stemming over amendement nr. 3 van Catherine Fonck op artikel 16. (2922/12)

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Stemming/vote 6)

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 16 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 16 aangenomen.

 

Vote sur l'amendement n° 4 de Catherine Fonck à l'article 17. (2922/12)

Stemming over amendement nr. 4 van Catherine Fonck op artikel 17. (2922/12)

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Stemming/vote 6)

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 17 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 17 aangenomen.

 

27 Geheel van het wetsvoorstel betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie (nieuw opschrift) (2922/11)

27 Ensemble de la proposition de loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale (nouvel intitulé) (2922/11)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 7)

Ja

75

Oui

Nee

31

Non

Onthoudingen

24

Abstentions

Totaal

130

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal als wetsontwerp aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2922/13)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Elle sera soumise en tant que projet de loi à la sanction royale. (2922/13)

 

M. Top a voté contre, M. Vermeulen  et Mme De Coster ont voté pour.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

28 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (nieuw opschrift) (2945/7)

28 Proposition de loi modifiant la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (2945/7)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 8)

Ja

130

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

131

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal als wetsontwerp aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2945/8)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Elle sera soumise en tant que projet de loi à la sanction royale. (2945/8)

 

29 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid (2970/3)

29 Proposition de loi modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile (2970/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 9)

Ja

133

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

133

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal als wetsontwerp aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2970/4)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Elle sera soumise en tant que projet de loi à la sanction royale. (2970/4)

 

30 Goedkeuring van de agenda

30 Adoption de l’ordre du jour

 

Wij moeten overgaan tot de goedkeuring van de agenda voor de vergadering van donderdag 29 maart 2018.

Nous devons procéder à l’approbation de l’ordre du jour de la séance du jeudi 29 mars 2018.

 

Geen bezwaar? (Nee) De agenda is goedgekeurd.

Pas d’observation? (Non) L’ordre du jour est approuvé.

 

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 29 maart 2018 om 14.15 uur.

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 29 mars 2018 à 14.15 heures.

 

De vergadering wordt gesloten om 18.16 uur.

La séance est levée à 18.16 heures.

 

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 54 PLEN 220 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 54 PLEN 220 annexe.

 

 

 


  


Detail van de naamstemmingen

 

Détail des votes nominatifs

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 001

 

 

Oui        

042

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Casier Youro, Cheron Marcel, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Dedry Anne, Delizée Jean-Marc, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

Non        

075

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Flahaux Jean-Jacques, Friart Benoît, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert

 

Abstentions

014

Onthoudingen

 

Brotcorne Christian, Carcaci Aldo, Crusnière Stéphane, Dallemagne Georges, de Lamotte Michel, Dewinter Filip, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Hedebouw Raoul, Pas Barbara, Penris Jan, Poncelet Isabelle, Van Hees Marco, Vuye Hendrik

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 002

 

 

Oui        

131

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Friart Benoît, Galant Isabelle, Gantois Rita, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

002

Onthoudingen

 

Crusnière Stéphane, Delizée Jean-Marc

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 003

 

 

Oui        

130

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Friart Benoît, Galant Isabelle, Gantois Rita, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

003

Onthoudingen

 

Crusnière Stéphane, Hedebouw Raoul, Van Hees Marco

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 004

 

 

Oui        

132

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Friart Benoît, Galant Isabelle, Gantois Rita, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

Crusnière Stéphane

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 005

 

 

Oui        

041

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delizée Jean-Marc, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Winckel Fabienne

 

Non        

087

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Flahaux Jean-Jacques, Friart Benoît, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Abstentions

005

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo, Crusnière Stéphane, Hedebouw Raoul, Van Hees Marco, Vuye Hendrik

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 006

 

 

Oui        

029

Ja

 

Ben Hamou Nawal, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, de Lamotte Michel, Delizée Jean-Marc, Devin Laurent, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Van Hees Marco, Winckel Fabienne

 

Non        

087

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Flahaux Jean-Jacques, Friart Benoît, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Abstentions

017

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Calvo Kristof, Carcaci Aldo, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Dedry Anne, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Hellings Benoit, Nollet Jean-Marc, Pas Barbara, Penris Jan, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Vuye Hendrik

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 007

 

 

Oui        

075

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Flahaux Jean-Jacques, Friart Benoît, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Non        

031

Nee

 

Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Casier Youro, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Delizée Jean-Marc, Devin Laurent, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Massin Eric, Mathot Alain, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Van der Maelen Dirk, Van Hees Marco, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

Abstentions

024

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Dallemagne Georges, Dedry Anne, de Lamotte Michel, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Hellings Benoit, Maingain Olivier, Nollet Jean-Marc, Pas Barbara, Penris Jan, Poncelet Isabelle, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Vuye Hendrik

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 008

 

 

Oui        

130

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Casier Youro, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Friart Benoît, Galant Isabelle, Gantois Rita, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

Crusnière Stéphane

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 009

 

 

Oui        

133

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Friart Benoît, Galant Isabelle, Gantois Rita, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen