Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

Donderdag 18 januari 2018

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Jeudi 18 janvier 2018

 

Après-midi

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 14.19 uur en voorgezeten door de heer André Frédéric, ondervoorzitter.

La séance est ouverte à 14.19 heures et présidée par M. André Frédéric, vice-président.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Aanwezig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l’ouverture de la séance:

Charles Michel, Kris Peeters.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Maya Detiège, Vanessa Matz, Robert Van de Velde, wegens gezondheids­redenen / pour raisons de santé;

Olivier Maingain, wegens ambtsplicht / pour devoirs de mandat;

Catherine Fonck, Muriel Gerkens, Karin Jiroflée, Nathalie Muylle, Daniel Senesael, Damien Thiéry, Yoleen Van Camp, met zending buitenslands / en mission à l'étranger.

 

Federale regering / gouvernement fédéral:

Zuhal Demir, zwangerschapsverlof / congé de maternité.

 

Chers collègues, je suis amené à remplacer le président, qui a été brièvement hospitalisé. Celui-ci se porte bien. Je sais que vous vous en inquiétiez; vous voilà rassurés.

 

Vragen

Questions

 

01 Vraag van mevrouw Barbara Pas aan de eerste minister over "de protocollaire rangorde" (nr. P2537)

01 Question de Mme Barbara Pas au premier ministre sur "l'ordre de préséance protocolaire" (n° P2537)

 

01.01  Barbara Pas (VB): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, u kent de gevoeligheden. De diensten van het protocol bepalen de rangorde van de hoogwaardigheidsbekleders in dit land en daarbij komen de vertegenwoordigers van de deelstaten altijd na hun federale collega's. Nu, na zes staatshervormingen, het gewicht van de bevoegdheden steeds meer bij de Gemeenschappen en de Gewesten komt te liggen, willen de deelstaten de protocollaire rangorde aangepast zien.

 

Minister Jambon maakte zich sterk dat hij dat in orde zou brengen tegen de Nationale Feestdag van 2015, dus op 21 juli 2015. Ik heb hem ondertussen zeer regelmatig naar de stand van zaken gevraagd, maar telkens schuift hij de deadline een beetje op. Nu durft hij zich zelfs niet meer vast te pinnen op een datum.

 

Vorige week werd in het Vlaams Parlement een resolutie goedgekeurd over de internationale strategie van Vlaanderen in Europa en de wereld. In het eerste punt van deze resolutie vraagt het Vlaams Parlement aan de Vlaamse regering om er bij de federale overheid en bij de andere deelstaten op aan te dringen om de achterhaalde protocollijst op korte termijn te actualiseren zodat de Vlaamse diplomatie en de regeringsleden van de deelstaten op een correcte manier worden ingeschaald op het buitenlandse forum. De resolutie werd unaniem goedgekeurd.

 

Gelet op het feit dat men daar in het Vlaams Parlement zo'n groot belang aan hecht, heb ik minister Jambon gisteren opnieuw naar de stand van zaken gevraagd. Nu zegt hij plots dat dit dossier u toebehoort. Na mij jaren aan het lijntje te hebben gehouden, zegt hij nu dat u in dit dossier het initiatief moet nemen.

 

Vandaar mijn vragen aan u, mijnheer de eerste minister.

 

Is er ondertussen eindelijk een standpunt van de federale regering inzake de protocollaire rangorde?

 

Zijn er nog knelpunten? Zo ja, kunt u verduidelijken welke?

 

Ik heb deze vragen telkens opnieuw gesteld aan minister Jambon, maar ik mocht er nooit een antwoord op krijgen. Hopelijk is dat nu wel het geval.

 

01.02 Eerste minister Charles Michel: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Pas, ik apprecieer altijd de aanmoedigingen inzake de protocollaire volgorde. Om precies te zijn, hierover staat, zoals u weet, niets in ons regeerakkoord van drie jaar geleden. Het is correct dat de minister van Binnenlandse Zaken het initiatief heeft genomen om dienaangaande een werkgroep op te richten, die moet nagaan of er na de zesde staatshervorming initiatieven moeten worden genomen op dat vlak.

 

In de loop van april 2017 heeft de Vlaamse regering een nota ingediend bij het Overlegcomité in verband met de protocollaire volgorde. Het Overlegcomité heeft enkel akte genomen van de nota.

 

Bijgevolg kan ik slechts antwoorden dat ik tot op heden geen consensus in dat verband heb vastgesteld. Wij zullen zien of het in de toekomst al dan niet mogelijk is om tot een consensus te komen.

 

De voorzitter: Mevrouw Pas, ik geef u gedurende 1 minuut het woord voor uw repliek.

 

01.03  Barbara Pas (VB): Mijnheer de premier, het begint in deze regering stilaan een gewoonte te worden dat u de dossiers naar u toe moet trekken om er beweging in te krijgen, maar na u te hebben gehoord, vrees ik dat het ditmaal niet het geval zal zijn.

 

Dat er geen consensus is, dat hoor ik al vier jaar van minister Jambon, maar wat de gevoeligheden precies zijn, dat komen wij niet te weten.

 

Ik besef dat er in deze tijden van communautaire stilstand ergere zaken zijn dan de symbolische protocollaire volgorde, die afbreuk doen aan de Vlamingen, maar het is veelzeggend dat zelfs zoiets niet geregeld geraakt.

 

Elk deelstaatparlement in dit land vindt het belangrijk. Het gebeurt niet vaak dat de andere deelstaten de mening van Vlaanderen delen. U doet er nu al bijna vier jaar over om tot een standpunt te komen en een consensus te bereiken. Deze regering  houdt de Vlaamse regering niet eens op de hoogte van de stand van zaken in dit dossier.

 

De weg naar consensus moet u vooral in uw eigen partij zoeken, mijnheer de premier. De reactie van minister Reynders in dit dossier zegt alles. Hij stelde: “Misschien moeten wij dit bespreken bij de twaalfde staatshervorming. Wij hebben in het federaal regeerakkoord afgesproken vijf jaar lang institutioneel niets te veranderen.”

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

02 Samengevoegde vragen van

- de heer Jan Spooren aan de eerste minister over "de resultaten van het sociaaleconomische beleid van deze regering" (nr. P2538)

- de heer Egbert Lachaert aan de eerste minister over "de resultaten van het sociaaleconomische beleid van deze regering" (nr. P2539)

- de heer Benoît Friart aan de eerste minister over "de resultaten van het sociaaleconomische beleid van deze regering" (nr. P2540)

02 Questions jointes de

- M. Jan Spooren au premier ministre sur "les résultats de la politique socio-économique du gouvernement" (n° P2538)

- M. Egbert Lachaert au premier ministre sur "les résultats de la politique socio-économique du gouvernement" (n° P2539)

- M. Benoît Friart au premier ministre sur "les résultats de la politique socio-économique du gouvernement" (n° P2540)

 

02.01  Jan Spooren (N-VA): Mijnheer de voorzitter, geachte premier, collega's, "miserie, miserie, miserie", het is een gevleugelde uitspraak waarmee sommigen gisteren hebben uitgepakt naar aanleiding van de start van het nieuwe jaar. Eerst dacht ik nog dat het ging over de situatie in Antwerpen, maar het bleek wel degelijk te gaan over onze arbeidsmarkt. Volgens de auteurs van die uitspraak is de regering er niet in geslaagd voldoende nieuwe jobs te creëren. Volgens hen zijn die nieuwe jobs dan ook nog heel precaire en onzekere flexi-jobs.

 

Het is natuurlijk de taak van een oppositie om kritisch te zijn, maar de vraag is toch hoever men kan gaan in het ontkennen van het zonlicht vooraleer men ongeloofwaardig wordt. De objectieve cijfers van respectabele instellingen als het Planbureau, de Nationale Bank, maar ook Eurostat op Europees vlak, wijzen immers stuk voor stuk op een sterke jobcreatie in de privésector, liefst 250 000 jobs meer tegen het einde van deze legislatuur. Bovendien blijkt uit een rapport van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid dat 60 % van die nieuwe jobs voltijds is en slechts 40 % deeltijds. Dat is exact dezelfde verhouding als vroeger, vooral voor 50-plussers.

 

Mijnheer de eerste minister, heeft uw regering volgens u op het vlak van jobcreatie wel degelijk concrete resultaten geboekt? Vloeit een aantal van de uitspraken die wij gehoord hebben voort uit onwetendheid dan wel uit plat politiek opportunisme?

 

Daarnaast is het cruciaal dat het creëren van nieuwe jobs hand in hand gaat met het invullen van die jobs. Het is vooral nodig de arbeidsmarkt verder te moderniseren en te flexibiliseren. Vorige week hebt u aangekondigd dat u in het voorjaar met de regering nog nieuwe initiatieven daarrond zult nemen. Kunt u iets concreter zijn over die initiatieven?

 

02.02  Egbert Lachaert (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, collega's, mijnheer de premier, geen jobs, jobs, jobs, maar miserie, miserie, miserie, dat was gisteren de boodschap van Elio Di Rupo, gewezen premier, op de nieuwjaarsdrink van zijn partij, de PS. Mijnheer Spooren, ik dacht niet dat hij het over Samen of Apart had, maar over de toestand van zijn partij. Maar neen, onze vorige premier doelde op de stand van het land en de staat van onze arbeidsmarkt. Volgens de heer Di Rupo creëerde zijn regering betere en meer jobs. Hij hekelde dan ook de zogenaamd slechtbetaalde flexi-jobs van onze regering.

 

Welke zijn de feiten? Tijdens deze legislatuur komen er 252 000 jobs bij. Een kwart miljoen mensen vindt een nieuwe job, een kwart miljoen gezinnen mogen een nieuwe job in hun midden begroeten. Dat zijn er 52 000 per jaar. In de periode van de regering-Di Rupo waren dat er 3 250. Die rode jobs van Di Rupo werden dan vooral nog in de overheidssector gecreëerd. De blauwe jobs onder de regering-Michel worden vooral in de private sector gecreëerd. Het gaat wel degelijk grotendeels om voltijdse jobs en jobs die voor drie vijfde of vier vijfde worden ingevuld, uit vrije wil, door mensen die daarvoor kiezen.

 

Ook inzake de flexi-jobs slaat de heer Di Rupo de bal compleet mis. Er zijn amper 1 280 flexi-jobs in Brussel en Wallonië. Hoe zouden die flexi-jobs in de statistieken de jobgroei in die regio's van het land kunnen verklaren?

 

Collega's, het mag duidelijk zijn: Pinocchio Di Rupo spiegelde zijn achterban leugens, leugens, leugens voor.

 

Les paroles de Di Rupo ne sont que des mensonges, des mensonges et des mensonges.

 

Het ging nog nooit zo goed met de economie en de jobcreatie als nu, in vergelijking met vele voorgaande jaren.

 

Mijnheer de premier, wij zullen niet op onze lauweren rusten. Wat plant u de komende tijd nog ter verbetering van de werkzaamheidsgraad? Wat kunnen wij op het federaal niveau nog doen? Wat kunnen we samen met de regio's nog doen om nog een stap vooruit te zetten?

 

02.03  Benoît Friart (MR): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, chers collègues, en ce début d'année, je souhaiterais évoquer ici la situation socio-économique de notre pays. Depuis le début de cette mandature, le gouvernement a pris une série de mesures pour créer de la croissance et pour redynamiser l'économie de notre pays. Les différents paramètres dont nous disposons aujourd'hui nous montrent que cette politique porte ses fruits.

 

Au niveau de l'emploi, ce sont 176 500 emplois qui ont été créés. Jamais un gouvernement n'a fait aussi bien. Les perspectives sont d'ailleurs excellentes pour 2018, puisque la Banque nationale parle de 54 000 emplois, et l'Institut de recherches économiques et sociales (IRES) de 59 000 emplois. Tout cela permet de renforcer notre sécurité sociale.

 

Il y a également le pouvoir d'achat, qui a augmenté depuis le début de cette mandature d'une centaine d'euros environ pour les moyens et les bas salaires; et les entreprises et les PME qui se sentent soutenues par ce gouvernement, au travers notamment de la réforme de l'impôt des sociétés (ISOC), votée en fin de session 2017. Cette réforme de l'ISOC va d'ailleurs rapporter des moyens supplémentaires pour investir encore davantage. Je voudrais enfin citer le déficit budgétaire, qui a été divisé par trois depuis le début de cette mandature.

 

Tous ces bons résultats économiques nous conduisent à créer de la richesse et du bien-être pour la population. Ils montrent d'ailleurs la pertinence des solutions apportées par ce gouvernement. Le groupe du Mouvement réformateur considère qu'il est essentiel de poursuivre le chemin. La reprise économique est là, et il ne faut certainement pas arrêter les réformes. Nous devons donc continuer à œuvrer pour plus de pouvoir d'achat, plus de compétitivité, et renforcer encore la sécurité sociale.

 

J'en viens à mes questions. Monsieur le premier ministre, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur le pacte d'investissement? Quels sont les grands projets du gouvernement pour l'année 2018? Comment comptez-vous soutenir davantage nos entreprises et nos PME?

 

02.04 Eerste minister Charles Michel: Mijnheer de voorzitter, wij hebben in de voorbije drie jaar inderdaad enorm veel beslissingen genomen met de steun van het Parlement: meer koopkracht voor de mensen die willen werken, meer competitiviteit voor de bedrijven, meer zuurstof voor de economie, een sterk engagement voor de sanering, met resultaat. Wij zijn er immers van overtuigd dat jobcreatie de sleutel is voor een sterke sociale cohesie.

 

Inderdaad, net als enkele leden van de assemblee was ik verbaasd bij het horen van de woorden van mijn voorganger. Ik dacht onmiddellijk dat mijn voorganger misschien een grote liefhebber is geworden van de tv-serie FC De Kampioenen: "miserie, miserie, miserie". (Applaus)

 

Het kan echter ook dat hij misschien spreekt over de situatie in zijn eigen partij. Dat zou ook kunnen: "miserie, miserie, miserie".

 

Of misschien spreekt hij over de situatie in Bergen, zijn gemeente. Ik weet het niet.

 

Ce type de propos, de la part d'une personnalité ayant assumé les plus hautes responsabilités, ne renforce pas la crédibilité de son auteur.

 

02.05  Ahmed Laaouej (PS): (…)

 

02.06  Charles Michel, premier ministre: Monsieur le président, pouvez-vous veiller à faire respecter l'ordre des travaux, je vous prie?

 

02.07  Ahmed Laaouej (PS): (…)

 

02.08  Charles Michel, premier ministre: Je regrette son absence. Je regrette son siège vide.

 

02.09  Ahmed Laaouej (PS): (…)

 

Le président: Monsieur Laaouej, vous n'avez pas la parole. Je vous demande de respecter les règles de fonctionnement démocratique de cette assemblée, chacun intervenant quand il a le droit à la parole. À présent, la parole est au premier ministre. Je demanderai à chacun de se focaliser sur le contenu de la question et sur la réponse adéquate à la question posée. Quant à la manière de gérer les travaux, rassurez-vous, je m'en occupe!

 

Vous avez la parole, monsieur le premier ministre.

 

02.10  Charles Michel, premier ministre: Je comprends l'extrême embarras ainsi que le moment de gêne pour le Parti Socialiste.

 

Le président: Monsieur le premier ministre, je vous demande de répondre aux questions, s'il vous plaît.

 

02.11 Eerste minister Charles Michel: Wat zijn de resultaten na drie jaar?

 

Le déficit a été divisé par trois. Sous ce gouvernement, les entreprises ont créé 176 000 emplois en trois ans. Ce ne sont pas des prévisions. Ce sont des réalités: 176 000 familles davantage à l'abri de la pauvreté ou de la précarité parce qu'elles ont décroché un emploi.

 

Nous sommes totalement convaincus que lorsque, par exemple, on met en œuvre des mesures qui amènent, aujourd'hui, quatre fois plus de nouveaux indépendants que sous le précédent gouvernement, on fait œuvre utile pour la cohésion sociale et le financement de la sécurité sociale. Nous sommes convaincus que, quand la balance commerciale devient de nouveau favorable et continue à croître, c'est positif pour le pays et pour la sécurité sociale. Je constate – c'est un fait – que personne ne pourra contester que celui qui fait la leçon sur ce sujet-là est celui qui a dirigé un gouvernement sous lequel 25 000 emplois ont disparu dans le secteur privé. Il est mal placé pour faire la leçon! "Miserie, miserie, miserie", ce sont les résultats de vos choix, de votre politique, monsieur Laaouej!

 

02.12  Jan Spooren (N-VA): Mijnheer de voorzitter, premier, het is goed te horen dat u nog eens duidelijk in de verf zet wat die resultaten zijn. Ik meen dat het ook belangrijk is dat wij blijven streven naar een betere jobmobiliteit en een verdere modernisering van ons arbeidsrecht.

 

Het belangrijkste probleem waarmee wij vandaag kampen op de arbeidsmarkt is niet langer die torenhoge werkloosheid van de voorbije jaren, maar wel het feit dat onze bedrijven onvoldoende geschikte kandidaten vinden voor de vele openstaande vacatures. Ik wil toch eens benadrukken dat die extra jobs ook en vooral gericht zijn op laaggeschoolde jongeren, langdurig werklozen en nieuwkomers. Dit zijn allemaal kwetsbare groepen die in het verleden al te vaak aan de zijlijn moesten blijven staan door de hoge drempels en de rigiditeit van onze arbeidsmarkt.

 

De N-VA zal u dan ook voluit steunen bij de verdere hervormingen die u dit jaar nog wilt doorvoeren. Ik zou in dit verband dan ook willen wijzen op een nieuw wetsvoorstel dat wij vandaag hebben ingediend. Dit voorstel combineert flexibiliteit met zekerheid door middel van doorstartbanen. Het laat toe dat werknemers tijdelijk van werkgever veranderen zonder dat zij moeten vrezen hun job te verliezen.

 

02.13  Egbert Lachaert (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, voor mij was dit een heel klaar en duidelijk antwoord. Als wij in het land minder miserie willen en meer welvaart voor alle delen van het land, dan betekent dit vooral dat wij de koers van deze regering moeten aanhouden. De sociaal-economische hervormingen van de afgelopen drie jaar moeten worden voortgezet.

 

Wij moeten degenen helpen die vandaag nog uit de boot vallen en door de hervormingen nog niet volledig de vruchten hebben kunnen plukken. In Vlaanderen kijken we dan vooral naar de jeugdwerkloosheid. Er zijn jongeren die het nog altijd moeilijk hebben. Wij moeten daarom inzetten op vorming. Er zijn ook ouderen die door ons loonsysteem uit de markt worden geprezen. Zij hebben het soms heel moeilijk om terug aan de slag te geraken.

 

De grote verschillen tussen de regio's moeten worden weggewerkt. Het grote verschil tussen Vlaanderen en Wallonië moet worden weggewerkt. Dit kan alleen maar met een economisch beleid waarbij investeerders en ondernemers in Wallonië worden verwelkomd, in plaats van hen met het extreme syndicalisme van de PTB weg te jagen uit Wallonië. Op die manier zult u nooit jobs creëren en zult u altijd maar meer miserie krijgen. Wij hebben het tegendeel nodig: meer blauwe recepten, meer Michel!

 

02.14  Benoît Friart (MR): Monsieur le premier ministre, je vous remercie pour toutes ces réponses qui remettent bien le sujet dans son contexte. Je vous félicite aussi d'avoir remis à plat l'opposition, qui n'a que mensonges et forfanterie pour essayer de critiquer la politique menée par ce gouvernement!

 

En tant que membres du Mouvement réformateur, nous ne pouvons que vous souhaiter de poursuivre cette politique qui continue à engager notre pays sur le chemin de la croissance et du plein emploi. C'est ce qui est le plus important. Merci, monsieur le premier ministre.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

03 Vraag van de heer Youro Casier aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "het groeiende probleem van plastic afval en de initiatieven in de voedingsindustrie en andere sectoren" (nr. P2541)

03 Question de M. Youro Casier au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "le problème croissant des déchets en plastique: les initiatives prises dans l'industrie alimentaire et d'autres secteurs économiques" (n° P2541)

 

03.01  Youro Casier (sp.a): Mijnheer de minister, onze zee wordt hoe langer hoe meer een plasticsoep. Tegen 2050 zit er meer plastic dan vis in onze zeeën. Een mens staat er niet altijd bij stil dat zoiets simpel als een plastic zakje zo'n verwoestend effect kan hebben op ons milieu.

 

Europa wil daar iets aan doen. Er wordt onder meer gepleit om tegen 2030 alle plastic verpakkingen recycleerbaar te maken en om het gebruik van wegwerpproducten als wegwerpbekers en -rietjes aan banden te leggen. Ook de deelstaten doen een duit in het liefst recycleerbare zakje. Wallonië en Brussel vaardigden al een verbod op plastic zakjes uit in de kleinhandel. Ook Vlaanderen denkt daaraan. De gemeenten doen eveneens inspanningen om sluitstorten aan te pakken.

 

Onlangs pleitte uw collega De Backer ervoor om vissers restafvalzakken mee te geven, als ze de zee op gaan. Dat klinkt mooi in de media, maar het is eerlijk gezegd veeleer een pleister op een plastic been. Er is echt meer nodig om het plasticprobleem aan te pakken.

 

Mijnheer de minister, u lijkt mij daar de geknipte man voor. U kunt de producenten samenbrengen, u kunt verpakkingafval helpen beperken. U moet ingrijpen aan de bron en niet wachten tot het plastic zich ophoopt in zee. Er zijn in ons land meer bedrijven met recyclage bezig dan met preventie van plastic afval. Dat zou moeten veranderen.

 

Een zeepaardje met een wattenstaafje in de staart is een bizar beeld. Een zeeschildpad die gewurgd wordt met plastic verpakking, is afstotend. We eten ook allemaal vaker vis met plastic. Zeg nu zelf, een tomaat-garnaal met plastic garnalen is walgelijk en verre van gezond. Dat moet stoppen.

 

Mijnheer de minister, bent u van plan om samen te gaan zitten met de sector, teneinde een verbod op wegwerpplastic en microplastics in te voeren? Welke extra inspanningen kunt u nog leveren in het dossier?

 

De voorzitter: Mijnheer Casier, ik feliciteer u met uw maidenspeech. (Applaus)

 

03.02 Minister Kris Peeters: Mijnheer Casier, ook ik wil u feliciteren met uw eerste vraag.

 

Ten eerste, ik deel ten volle uw bezorgdheid. De impact van plasticafval op het leefmilieu is inderdaad enorm. Plastic verpakkingen blijven door de lange afbreekbaarheidsduur ons leefmilieu decennialang vervuilen. Ook de impact op de dieren is nefast.

 

Ten tweede, het afvalstoffenbeleid is wel een gewestbevoegdheid.

 

Ten derde, u hebt erop gewezen dat het Waalse, Brusselse en Vlaamse Gewest al maatregelen namen en vraagt wat we op federaal niveau kunnen doen. Welnu, uit ons onderzoek ter zake is gebleken dat de federale regering, in casu de minister van Leefmilieu, een beperkte bevoegdheid heeft, namelijk die in verband met de productnormen ter bevordering van de duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu.

 

Andere collega's namen ter zake al initiatieven. U verwees naar het actieplan Marien Zwerfvuil, waarvoor stappen zijn gezet.

 

Ik zet alles op een rijtje. Ten eerste, u geeft uiting aan een terechte bezorgdheid.

 

Ten tweede, de Gewesten zijn ter zake bevoegd. Desalniettemin zal ik samen met mijn federale collega van Leefmilieu een initiatief nemen om met de voor Leefmilieu bevoegde regionale ministers en alle stakeholders rond de tafel te gaan zitten. Hopelijk komen wij, ook al hebben wij wettelijk gezien niet de bevoegdheden, tot een regelgeving of een gedragscode, om het probleem op te lossen in ons aller belang, zeker in het belang van de volgende generaties en in het belang van het leefmilieu en de dieren, waaronder de vissen.

 

03.03  Youro Casier (sp.a): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Wij zijn van mening dat u maar beter een versnelling hoger schakelt. Het probleem moet volgens ons immers, liever vandaag dan gisteren, bij de bron worden aangepakt.

 

Wij zouden er ook op willen aandringen dat u met de sectoren samen zit. Elk stuk afval dat kan worden vermeden, hoeft immers niet te worden gerecycleerd.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

04 Questions jointes de

- M. Gilles Vanden Burre au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "les conditions de travail des coursiers Deliveroo et les réponses politiques à apporter" (n° P2542)

- M. Wim Van der Donckt au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "les conditions de travail des coursiers Deliveroo et les réponses politiques à apporter" (n° P2560)

- M. Raoul Hedebouw au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "les conditions de travail des coursiers Deliveroo et les réponses politiques à apporter" (n° P2543)

04 Samengevoegde vragen van

- de heer Gilles Vanden Burre aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de werkomstandigheden van de Deliverookoeriers en de beleidsmaatregelen daaromtrent" (nr. P2542)

- de heer Wim Van der Donckt aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de werkomstandigheden van de Deliverookoeriers en de beleidsmaatregelen daaromtrent" (nr. P2560)

- de heer Raoul Hedebouw aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de werkomstandigheden van de Deliverookoeriers en de beleidsmaatregelen daaromtrent" (nr. P2543)

 

04.01  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, 7,25 euros bruts par livraison, sans aucune couverture sociale, sans aucune assurance contre les accidents de travail et sans aucun salaire horaire minimum. Voici donc les conditions de travail imposées à des coursiers à vélo en janvier 2018 en Belgique! Voici donc les conditions de travail imposées pour la plupart à des jeunes travailleurs et travailleuses qui ont leur premier contact avec le marché de l'emploi, la vie active! Voici donc les conditions de travail qui leur sont imposées!

 

Monsieur le ministre, est-ce vraiment cela le modèle de création d'emplois durables que nous devons encourager?

 

Monsieur le ministre, est-ce vraiment cela la vision de société que nous devons ici léguer à nos enfants? Pour les écologistes, c'est clairement inacceptable!

 

Quand les nouveaux projets de plates-formes poussent à la précarisation de l'emploi, c'est tout simplement une régression économique et sociale. À nos yeux, les innovations économiques et technologiques doivent être des opportunités mais elles doivent être des opportunités pour l'ensemble de la société, pour créer une plus-value pour l'ensemble de nos concitoyens et certainement pas sur le dos des travailleurs et travailleuses et de la qualité de l'emploi.

 

Monsieur le ministre, pour ces cas d'abus précis que je viens de décrire, des solutions existent dans notre droit, dans la législation belge. En effet, pourquoi considérer les coursiers à vélo Deliveroo différemment d'autres coursiers dans d'autres secteurs d'activité, avec les mêmes impacts, les mêmes obligations en termes de contrat de travail et de protection sociale? D'ailleurs, la Cour de justice européenne ne dit pas autre chose. Elle a rendu un arrêt en décembre sur Uber, la plateforme de transport. Que dit-elle? Elle dit qu'Uber doit être considérée comme une entreprise de transport classique et non pas comme une plateforme numérique, qui met en relation les particuliers. Cela signifie que les obligations, en termes de contrat de travail et de protection sociale, doivent également s'appliquer.

 

Monsieur le ministre, quel est votre avis sur ces nouvelles conditions de travail des coursiers Deliveroo? Vous semblent-elles acceptables au XXIe siècle?

 

Deux enquêtes de l'inspection du travail …

 

Le président: Monsieur Vanden Burre, vous avez posé votre question. Les trois minutes de temps de parole sont écoulées. Je vous laisse encore dix secondes.

 

04.02  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, pourriez-vous faire le point sur les enquêtes et sur le rendez-vous que vous avez eu le 18 décembre dernier avec le patron de Deliveroo? Que lui avez-vous dit et, surtout, qu'allez-vous faire pour contrer ces abus?

 

04.03  Wim Van der Donckt (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega's, ik zetel nog niet zo lang in het Parlement, maar ik heb de gewoonte om de dossiers die mij worden toevertrouwd nauwgezet op te volgen, niet om lastig te doen, maar wel in het belang van het dossier zelf.

 

Tijdens de plenaire vergadering van 23 november kwam Deliveroo reeds uitvoerig aan bod en hebt u een aantal vragen van mij beantwoord. U zei dat u een onderzoek zou opstarten en hoopte tegen het einde van 2017 een duidelijk antwoord te krijgen op een aantal vragen.

 

Het onderzoek dat u beval, had onder meer betrekking op een aantal klachten in verband met Deliveroo inzake preventie, arbeidsongevallen, verzekering, welzijnswetgeving, veiligheidsomstandigheden, het statuut als zelfstandige of als werknemer en de verloning. Op 18 december zou u een onderhoud hebben gehad met de CEO van Deliveroo.

 

In uw vorig antwoord stelde u dat u de zaak verder zou bekijken met de Inspectie en met uw collega's om er zeker van te zijn dat geen misbruik wordt gemaakt van mensen die in een zwakke positie verkeren of die geen andere keuze hebben en hen in te schakelen in de deeleconomie zonder dat zij de nodige sociale bescherming krijgen, hetzij als zelfstandige, hetzij als werknemer. De beslissing daarover zou eind 2017 worden genomen.

 

Mijnheer de minister, ik heb de volgende concrete vragen. Ten eerste, wat is het resultaat van het aangekondigde onderzoek? Zijn de koeriers nu zelfstandigen of zijn het toch eerder werknemers? Volgens Deliveroo zouden de koeriers allemaal zelfstandig willen worden.

 

Ten tweede, welke sociale bescherming hebben die koeriers ten gevolge van de kwalificatie?

 

Ten derde, u weet dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt bij het arbeidsauditoraat in Gent. Hebt u zicht op het verloop van dat onderzoek?

 

Ten slotte, wat is het resultaat van het gesprek dat u hebt gehad met de CEO van Deliveroo?

 

04.04  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Monsieur le ministre, nous avons pris connaissance, au mois de novembre dernier, de la décision de la multinationale Deliveroo d'obliger ses coursiers à revêtir le statut d'indépendant et à abandonner le statut de salarié octroyé via la SMart. C'est une grave régression.

 

Mes collègues en ont parlé. Il s'agit de passer d'un traitement à l'heure à un traitement à la pièce. En effet, nous parlons d'une économie du XXIe siècle. Mais, je vous rappelle, chers collègues, que le traitement à la pièce constitue davantage une régression qu'une économie du XXIe siècle. La proposition de Deliveroo va dans le sens d'une régression. Passer à un statut d'indépendant sans couverture sociale, sans assurance est une véritable régression.

 

Vous avez répondu au parlement, le 23 novembre dernier, disant que le 18 décembre, vous comptiez rencontrer la direction de Deliveroo. Manifestement, cette rencontre n'a pas eu l'effet escompté sur la politique de Deliveroo étant donné qu'elle continue sur sa lancée à vouloir imposer, pour le 31 janvier prochain, ce passage vers le statut d'indépendant. Vous annonciez des inspections!

 

Monsieur le ministre, je pense qu'il faut accélérer, car il est très clair, vu les éléments sur la table, que nous ne sommes pas en présence de vrais indépendants: le lien de subordination est évident entre la direction de Deliveroo et ses coursiers. Ceux-ci sont sanctionnés lorsqu'ils refusent trois commandes, sanctionnés s'ils ne livrent pas assez rapidement. Ils ne fixent pas le tarif de leurs courses, car c'est Deliveroo qui les fixe. On est clairement dans une relation de dépendance évidente entre la direction de Deliveroo et ses coursiers.

 

Ce statut d'indépendant est en fait un faux statut d'indépendant.

 

Ma question sera donc très claire, monsieur le ministre. Prendrez-vous la décision claire de suspendre la décision de Deliveroo qui doit prendre effet le 31 janvier, car la multinationale a annoncé qu'à partir de cette date butoir, elle n'engagerait plus que des indépendants? Tous ces jeunes devront d'ici là changer de statut. Il reste deux semaines. Suspendrez-vous cette décision le temps de faire ces enquêtes? À cet égard, avez-vous reçu les réponses et les éléments clairs et tangibles des enquêtes de l'Inspection sociale et de l'Inspection du travail?

 

04.05  Kris Peeters, ministre: Monsieur le président, chers collègues, beste collega's, monsieur Vanden Burre, je partage votre souci au sujet de l'économie collaborative.

 

Ik deel de bezorgdheden en de vragen die er zijn over de deeleconomie. Op heel wat vlakken moeten er antwoorden worden gegeven.

 

Met betrekking tot het dossier Deliveroo klopt het, mijnheer Van der Donckt, dat ik op 27 oktober aan de inspectiediensten opdracht heb gegeven om te onderzoeken of het om zelfstandigen of werknemers gaat. Op dat moment waren er al onderzoeken lopende die uitleindelijk aanleiding hebben gegeven tot het opstellen van Pro justitia's.

 

Een nieuw element is dat meerdere arbeidsauditeurs het onderzoek naar zich hebben toegetrokken. Op zich is dat een goede zaak omdat die arbeidsauditeurs uit eigen beweging initiatieven hebben genomen maar, dat is iets minder, ik moet mij als minister in het kader van de scheiding der machten voorzichtig en terughoudend opstellen.

 

Dat is nu het geval. De inspectiediensten krijgen de resultaten en de opdrachten nu van de arbeidsauditeur en niet meer van de minister zelf. Dat is in december gebeurd.

 

Tussen het antwoord op uw vraag en vandaag hebben drie arbeidsauditeurs een initiatief genomen.

 

Op 10 januari heb ik de inspectiediensten van het TSW en de RSZ gevraagd om een vergadering te organiseren, ik was daar zelf bij, om een zicht te krijgen op de lopende onderzoeken in het kader van dit nieuwe gegeven. Er is immers ook op fiscaal vlak nog een onderzoek bezig, dus niet alleen sociaal maar ook fiscaal.

 

Een ander element dat u zeker zult kennen omdat u de dossiers grondig instudeert vooraleer een vraag te stellen, is het protocol van 14 december 2017 tussen Justitie, politie en de sociale inspectiediensten waar zij dergelijke dossiers bespreken. Ik heb gevraagd of zij in het kader van het protocol afspraken kunnen maken met de arbeidsauditeurs en de inspectiediensten om tot een plan van aanpak te komen en zo snel mogelijk resultaten te boeken.

 

Er is ten eerste niet alleen de vraag of het nu werknemers of zelfstandigen betreft, wat een zeer pertinente vraag is. Ik hoop dat daarop een antwoord komt met het onderzoek.

 

Daarnaast en ten tweede ben ik ook bezorgd over de eerlijke concurrentie en een gelijk speelveld voor alle spelers actief op de markt. Er zijn immers restaurants die werken met werknemers, die leveringen doen met werknemers en daar mogelijks met oneerlijke concurrentie te maken krijgen.

 

Ten derde, de rechten van de consument, met name het respect voor de regels inzake de voedselveiligheid, zijn ook van belang.

 

Ten slotte, ik heb de CEO van Deliveroo ontmoet en heb hem gevraagd om zo snel mogelijk alle gegevens te bezorgen aan de arbeidsauditeur en de inspectie. De CEO ging daarmee akkoord en zei dat hij actief zou meewerken aan het onderzoek. Ik hoop dat hij zich daaraan houdt en ik heb hem gezegd dat ik, zodra ik de conclusies van het onderzoek ontvang, zal bekijken welke initiatieven ik zal nemen. Zolang de arbeidsauditeur bezig is met het dossier, kan ik echter geen wetgevende initiatieven nemen. Dat is de stand van zaken.

 

Ik ben dus zeer bezorgd en begrijp uw vragen, maar ik ben niet bij de pakken blijven zitten. Geconfronteerd met de arbeidsauditeurs, heb ik de inspectiediensten gezien en wij zullen het protocol ook in deze zaak toepassen. Nog deze maand volgt er een vergadering met alle betrokkenen. Ik hoop dat wij niet alleen een antwoord krijgen op de vraag over zelfstandigen en werknemers, maar ook over de andere elementen.

 

Tot slot hoop ik dat het sociaal overleg in de onderneming alle kansen krijgt en dat de wijsheid in dezen moge zegevieren.

 

04.06  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos éléments de réponse.

 

Bien entendu, nous soutenons cette démarche. Mais, de nouveau, n'est-il pas évident qu'il s'agit de faux indépendants? En tout cas, tous les signes l'indiquent. Une initiative politique doit donc êtres prise. Je ne sais pas si elle doit être législative, mais il faut que vous vous "mouilliez" davantage dans ce dossier.

 

Vous avez rencontré la direction qui va vous communiquer tous les documents, ce dont je me félicite. Mais il faut l'obliger, en utilisant tous les moyens politiques envisageables, à respecter le Code du travail en Belgique. En effet, les dispositions existent et il est certain qu'il s'agit de faux indépendants puisque l'ensemble des critères ou presque sont réunis. 

 

Il faut vraiment avancer dans ce dossier. Nous avons déjà réfléchi à cette thématique et il est clair que nous ne sommes pas demandeurs d'un statut spécifique Deliveroo ou d'un statut spécifique économie collaborative. Mais il est important qu'à moyen et long terme, les responsables politiques réfléchissent à une évolution afin de  permettre aux personnes qui, demain, combineront une activité d'entrepreneur, d'indépendant complémentaire avec une activité de salarié de bénéficier des mêmes garanties sociales et des mêmes droits. Il s'agit ici d'une question fondamentale. En tout cas, tel est notre objectif!

 

04.07  Wim Van der Donckt (N-VA): Hartelijk dank voor uw duidelijke antwoord, mijnheer de minister.

 

Ik apprecieer ten zeerste dat u de nodige initiatieven hebt genomen en dat u het dossier verder nauwgezet opvolgt. Ik begrijp uiteraard dat u een beetje gekneld zit door het strafrechtelijke onderzoek dat nog loopt, maar dat neemt niet weg dat er ondertussen wel creatief kan worden nagedacht over mogelijke toekomstige oplossingen.

 

De deeleconomie is een jonge speler op de arbeidsmarkt en een belangrijke speler in de jobcreatie, maar wij willen uiteraard geen schemerzones in de deeleconomie. Het volle licht moet op het kader van de arbeidsrechtelijke bescherming gefixeerd zijn, want alleen dan kunnen wij tot een win-winsituatie voor de werknemers en de werkgevers komen.

 

Mijnheer de minister, ik zal ambetant blijven doen. Ik zal dit dossier verder blijven opvolgen.

 

04.08  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Monsieur le ministre, nous avons un problème de timing. Les mouvements de grève en résultent. Il est assez passionnant de voir qu'un secteur de travail atomisé, comme celui de l'économie de partage, arrive à se réorganiser dans la résistance. Les jeunes, qui sont complètement atomisés dans leur travail, parviennent à s'organiser pour déclencher des mouvements de grève comme ceux qui ont eu lieu samedi passé. Ils montrent les conditions de travail du doigt, mais aussi les problèmes de timing. La direction a pris la décision de ne plus accepter à partir du 31 janvier, tous ces jeunes qui travaillent via SMart, soit 50% d'entre eux.

 

Vous connaissiez ce problème de timing depuis octobre. Il faut accélérer les procédures et ensuite demander à l'entreprise une suspension de la décision, le temps de réaliser les enquêtes. Vous évoquez vous-même un délai de quelques semaines. Deux ou trois semaines feront la différence. Ils seront, selon le jargon "désactivés". C'est comme cela que Deliveroo opère. Quand vous ne convenez pas, quand vous faites grève, comme certains jeunes aujourd'hui, vous êtes désactivé. Ils n'ont plus accès à la plateforme. Il s'agit vraiment d'une offense à tous les droits élémentaires des travailleurs dans ce pays.

 

Monsieur le ministre, accélérez la procédure et demandez la suspension de la décision concernant le 31 janvier!

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

05 Questions jointes de

- M. Philippe Pivin au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "les négociations relatives à la Grande Mosquée de Bruxelles" (n° P2545)

- M. Georges Dallemagne au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "les négociations relatives à la Grande Mosquée de Bruxelles" (n° P2546)

05 Samengevoegde vragen van

- de heer Philippe Pivin aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de onderhandelingen over de Grote Moskee van Brussel" (nr. P2545)

- de heer Georges Dallemagne aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de onderhandelingen over de Grote Moskee van Brussel" (nr. P2546)

 

05.01  Philippe Pivin (MR): Monsieur le ministre, ce mardi, notre vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères recevait au Palais d'Egmont son homologue d'Arabie saoudite. Au programme des discussions figurait notamment la problématique de la gestion de la Grande Mosquée de Bruxelles, qui avait fait débat au sein de la commission d'enquête sur les attentats terroristes. Le groupe MR avait d'ailleurs porté une recommandation allant dans le sens du strict contrôle du financement étranger des cultes sur notre territoire.

 

À l'issue de cet entretien, nous avons eu le plaisir d'apprendre deux choses. D'abord, l'existence d'un accord pour une implication plus grande des communautés locales dans la gestion de la Grande Mosquée. Ensuite, la signature prochaine d'un memorandum of understanding entre la CTIF et son homologue saoudienne. Il s'agit d'un premier pas essentiel au plan diplomatique. Je souhaite ici saluer le travail du ministre des Affaires étrangères dans ce dossier.

 

Mais il nous faut désormais transformer cet essai sans perdre de temps et profiter de cette ouverture diplomatique. Concrètement, nous savons qu'une convention de 1969 lie l'État belge à l'Arabie saoudite et confie à cette dernière l'occupation et la gestion de la Grande Mosquée. Il en résulte une situation problématique dénoncée par notre assemblée dans le rapport de la commission d'enquête sur les attentats puisque depuis près d'un demi-siècle, des imams en provenance de Riyad viennent prêcher une vision extrêmement rigoriste au cœur même de la capitale européenne. Cela doit cesser!

 

Monsieur le ministre, le dossier est entre vos mains aujourd'hui. Avez-vous fixé un calendrier pour les négociations? Dans l'affirmative, quand comptez-vous les voir aboutir? Quelles sont les pistes de réflexion quant à la question du financement de la Grande Mosquée? À quelle autorité comptez-vous confier la gestion de l'institution? Nous savons que l'Exécutif des Musulmans de Belgique a été évoqué mais nous savons aussi que des réserves ont été formulées quant au manque de représentativité des diverses tendances de l'islam en son sein. Quel est votre avis sur cette question?

 

05.02  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le ministre de l'Intérieur, notre commission d'enquête parlementaire – dont le rapport a été adopté en séance plénière voici environ deux mois – avait clairement demandé la fin de la convention de concession. Nous en avions discuté de manière approfondie, y consacrant deux réunions de la commission d'enquête. Nous avions constaté qu'il n'existait pas d'autre solution, puisque nos services de sécurité avaient établi un rapport entre l'Arabie saoudite, la Grande Mosquée, un islam radical, une polarisation de la société et même – dans certains cas – une permissivité à l'égard d'actions violentes. Dès lors, nous ne pouvions pas faire autrement que de mettre un terme à cette convention, ce que l'article 14 nous autorisait à faire pour cause d'utilité publique.

 

Depuis, plusieurs initiatives diplomatiques ont été prises. Des hauts fonctionnaires, sous la houlette du président du comité de direction du ministère des Affaires étrangères, se sont rendus à Riyad, en compagnie de membres de l'OCAM et de la Sûreté de l'État. Ensuite, ils nous en ont rendu compte. Des parlementaires saoudiens sont venus nous voir pour nous demander de ne rien faire. Enfin, le ministre des Affaires étrangères saoudien a rencontré dernièrement M. Reynders. Soit dit en passant, cela démontre bien que c'est Riyad, donc le gouvernement saoudien, qui a la main sur cette mosquée – contrairement à ce que nous avaient raconté les deux imams qui prétendaient que c'était seulement une ONG qui la gérait.

 

Ma question est très simple, monsieur le ministre. Nous avons entendu qu'un accord avait finalement été conclu, même s'il n'était pas nécessaire – mais c'est tant mieux. Par conséquent, quand allons-nous rompre cette convention, et selon quelles modalités? Si je suis bien informé, il vous incombe, en votre qualité de ministre de la Régie des Bâtiments, de notifier à l'Arabie saoudite la rupture de la convention. Quel en sera le calendrier?

 

J'entends aussi parler de compensations financières. Cela me surprend quelque peu, dans la mesure où la Grande Mosquée fut concédée à titre gracieux à l'Arabie saoudite. Soit! Quel serait le montant de ces compensations, et sur quel département la charge budgétaire pèserait-elle? 

 

Enfin, puisqu'une période d'un an s'ouvre en vue de négocier avec une nouvelle entité, comment se déroulent ces tractations?    

 

05.03  Jan Jambon, ministre: Monsieur le président, chers collègues, je voudrais avant tout remercier mon collègue Didier Reynders qui, après des contacts positifs, a pu obtenir un accord avec l'Arabie saoudite. Il a effectivement pu être constaté que la suppression de la concession ne reposait pas sur des objections de principe de la part des autorités saoudiennes.

 

En outre, ce dossier ne relève pas de la seule responsabilité du ministre de tutelle de la Régie des Bâtiments, mais également de celle du ministre de l'Intérieur, du ministre des Affaires étrangères, du premier ministre ainsi que du ministre de la Justice. Ces cinq départements ont formé une task force au sein du gouvernement.

 

L'accord a déjà été conclu au sein du gouvernement de supprimer la concession aussi rapidement que possible. La décision politique est prise. Un première réunion de la task force a eu lieu en décembre dernier. Les questions que vous avez posées coïncident exactement avec les tâches qui l'occupent.

 

Il y a en fait deux volets. D'une part, pour ce qui est de mettre fin à la concession, la Régie des Bâtiments est en charge de cette mission. D'autre part, que fera-t-on une fois la concession supprimée? Qui va gérer la Grande Mosquée à ce moment-là? Nous attendons encore le texte relatif à ce dernier point.

 

Si les deux textes arrivent simultanément, ce que je pense, je les présenterai au sein du gouvernement pour prise concrète de décision, dès le début du mois de février.

 

Vous comprendrez donc que certaines réponses à vos questions devront encore attendre cette échéance. Ce que vous demandez relève de cette task force et donc de la décision du gouvernement. Je pourrai ensuite vous répondre plus précisément.

 

05.04  Philippe Pivin (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie pour ces premières informations. Nous reviendrons très certainement sur le sujet.

 

En tous les cas, sachez que notre formation est derrière ce processus et le soutient. Il démontre, si besoin en était, que les recommandations formulées par notre commission parlementaire sont suivies d'actes concrets du gouvernement. C'est très important de le souligner, tout comme de dire et de répéter, chers collègues, qu'il est pour nous impératif que le fonctionnement des cultes dans notre pays se fasse dans la plus grande transparence et dans le respect - faut-il le rappeler? - de nos principes, de nos valeurs et de notre socle commun de défense de ces valeurs.

 

05.05  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le ministre de l'Intérieur, je vous remercie de confirmer que vous n'allez pas vous écarter de cette recommandation très importante de notre commission d'enquête et qui avait été élaborée après de très nombreuses discussions.

 

Je crois que c'est important de s'y tenir et j'espère que le calendrier sera le plus serré possible. Je vois les mouvements diplomatiques du côté de l'Arabie saoudite. Elle a besoin d'alliés dans sa confrontation avec l'Iran. Elle cherche à plaire à l'opinion publique. Mais il faut répéter qu'elle n'a pas fait d'aggiornamento sur le plan du wahhabisme; elle continue à considérer qu'il n'y a pas de lien entre le wahhabisme et une certaine forme radicale et violente de l'islam. Nous avons une analyse différente. Il faut en tenir compte. J'entends qu'on va faire avec eux des Memorandum of Understanding. Il faut faire attention aux différences de points de vue que nous avons face au wahhabisme et au terrorisme.

 

Pour le reste, si la Belgique parvient rapidement à mettre en œuvre cette recommandation de notre commission d'enquête, elle fera œuvre pionnière. Il y a 31 centres dans le monde considérés par la Ligue islamique mondiale comme les siens et Bruxelles en fait partie. La Belgique doit prendre contact, vous devez prendre contact avec nos homologues, notamment à l'intérieur de l'Union européenne, pour que nous ne prenions pas cette décision seuls. Cela tient à la sécurité du monde. Il serait bon que la Belgique, dans ce domaine, puisse avoir un dialogue avec ses partenaires européens, entre autres, pour faire en sorte que cette expansion du wahhabisme, encore souhaitée par certains en Arabie saoudite, puisse s'arrêter et qu'enfin, les communautés musulmanes puissent se prendre en charge elles-mêmes, là où elles sont.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

06 Samengevoegde vragen van

- de heer Wouter De Vriendt aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "de oproep voor een groeiplan in de Ontwikkelingssamenwerking" (nr. P2547)

- mevrouw Gwenaëlle Grovonius aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "de oproep voor een groeiplan in de Ontwikkelingssamenwerking" (nr. P2548)

- de heer Marco Van Hees aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "de oproep voor een groeiplan in de Ontwikkelingssamenwerking" (nr. P2549)

06 Questions jointes de

- M. Wouter De Vriendt au vice-premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, sur "l'appel pour la croissance de la Coopération au développement" (n° P2547)

- Mme Gwenaëlle Grovonius au vice-premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, sur "l'appel pour la croissance de la Coopération au développement" (n° P2548)

- M. Marco Van Hees au vice-premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, sur "l'appel pour la croissance de la Coopération au développement" (n° P2549)

 

06.01  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, de Verenigde Staten hebben beslist hun financiering van de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) te halveren. U hebt daar deze week uitstekend op gereageerd. U hebt een extra toezegging van België beloofd. Vanuit de oppositie wil ik u daar eerst en vooral voor feliciteren.

 

Deze week is er echter ook een open brief van 11.11.11 verschenen, ondertekend door 123 prominente Belgen uit alle sectoren van de samenleving, waarbij zij vragen dat de besparingsmolen bij Ontwikkelingssamenwerking stopt. Uw besparingen, mijnheer de minister, zijn immens en grotesk. Het gaat om meer dan 1,1 miljard euro op vijf jaar tijd. Geen enkele minister van Ontwikkelingssamenwerking heeft ooit zo diep gesneden in het budget.

 

Niet alleen zijn deze besparingen niet in het belang van de landen uit het Zuiden — de bewoners krijgen nu minder kansen om zich op te werken —, zij zijn evenmin in ons eigen belang. Deze besparingen zijn kortzichtig. Immers, hoe meer welvaart er is in het Zuiden, hoe meer stabiliteit er is in de wereld en hoe minder migratiestromen er zijn naar de Europese Unie.

 

Een beleid dat gericht is op de lange termijn is een sterk ontwikkelingssamenwerkingbeleid. Natuurlijk is ontwikkelingssamenwerking niet alleen zaligmakend. Het is geen wondermiddel. Het moet absoluut geflankeerd worden door eerlijke globalisering, eerlijke, rechtvaardige handelsverhoudingen. Een zwakke ontwikkelingssamenwerking zal ook weinig zoden aan de dijk brengen, mijnheer de minister.

 

Bijgevolg vraag ik u om de oproep van die 123 prominente Belgen ter harte te nemen. Dit toont aan dat er een draagvlak is voor ontwikkelingssamenwerking, in weerwil van het beeld dat wij hebben van de Belg of de Vlaming die niet geïnteresseerd zou zijn in ontwikkelingssamenwerking. Nee, er is een draagvlak. Dit leeft! Grijp dit engagement aan, mijnheer de minister, en ontwikkel een groeiplan om tegen het einde van de volgende legislatuur 0,7 % van het bni te kunnen besteden aan ontwikkelingssamenwerking. Doe dat over de partijgrenzen heen. Ik ben ervan overtuigd dat u daarvoor ook in dit Parlement veel daadkracht, goesting en engagement zult vinden.

 

06.02  Gwenaëlle Grovonius (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, aujourd'hui, la presse relaie l'appel des 111. Cent onze personnalités de la société civile belge qui appellent votre gouvernement, qui vous appellent, à stopper les coupes budgétaires dans la Coopération au développement. Cent onze personnalités de la société civile belge qui demandent à votre gouvernement, qui vous demandent d'enfin respecter ses engagements internationaux de consacrer 0,7 % du revenu national brut (RNB) à la Coopération au développement.

 

À l'inverse, nous voyons qu'en 2015 seulement 0,42 % de notre RNB était consacré à la Coopération. Selon nos estimations, en 2019, nous serons à seulement 0,36 %, bien loin de nos engagements internationaux! Cette diminution est d'autant plus grave que la Belgique est devenue la première bénéficiaire de son aide, de sa coopération au développement. En effet, les moyens de la Coopération sont aujourd'hui utilisés pour les frais d'accueil des demandeurs d'asile en Belgique, ce qui diminue encore considérablement cette part réelle de notre coopération destinée aux pays du Sud et à nos actions dans ces pays.

 

Ces cent onze personnalités de la société civile belge vous appellent à mener, à l'inverse de ce qui est fait aujourd'hui, une véritable politique de développement, monsieur le ministre. En 2018 et jusqu'à la fin de la législature, quel pourcentage de notre RNB sera effectivement consacré à l'aide publique au développement? Quelle concertation a-t-elle lieu avec les acteurs de la coopération non gouvernementale?

 

Enfin, dans Le Soir, vous faites la leçon en réponse à cet appel des 111. Vous plaidez pour une coopération efficace. Comment souhaitez-vous mettre en place cette coopération efficace, monsieur le ministre, dans un cadre où nous avons un service d'évaluation interne réduit à son plus simple appareil, qui ne nous permet pas d'évaluer cette efficacité, et dans une situation où les moyens ont été diminués de plus d'1,5 milliard d'euros? Monsieur le ministre, comment allez-vous améliorer notre coopération dans ce contexte?

 

06.03  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le ministre, cent onze personnalités du monde académique, associatif, culturel et économique publient aujourd'hui une carte blanche pour dire stop! Stop à l'austérité en matière d'aide au développement: 900 millions sous le gouvernement précédent et plus d'un milliard sous ce gouvernement-ci. La Belgique arrive à un niveau plancher, autour de 0,35 % en 2019, alors que l'objectif pour lequel elle s'est engagée est de 0,7 %! Nous serons donc à la moitié de cet objectif l'année prochaine.

 

La Belgique est en dessous de la moyenne européenne, monsieur le ministre, et bien en dessous de ses voisins, mise à part la France. Mais par rapport aux Pays-Bas, au Luxembourg et à l'Allemagne, la Belgique est bien en dessous car ces pays ont quasiment atteint les 0,7 %.

 

C'est fondamental, monsieur le ministre, parce qu'il y a des enjeux: au niveau climatique, au niveau des inégalités, relatifs à la souveraineté alimentaire, au terrorisme et aux migrations. Ces enjeux sont fondamentaux et la Coopération au développement a un rôle à y jouer. Ce gouvernement ne peut se permettre, d'une part, de dire qu'il y a un problème de migrations et, d'autre part, de réduire l'aide au développement. C'est pourtant sa politique.

 

Vous nous direz que c'est classique et argumenterez probablement qu'il vaut mieux la qualité que la quantité. Tous les gouvernements et tous les ministres qui ont mené des politiques d'austérité ont toujours dit qu'il fallait faire plus avec moins. D'ailleurs vous faites vous-même la comparaison avec la SNCB. Effectivement, la SNCB est une catastrophe. Les économies y sont désastreuses.

 

Monsieur le ministre, si des pays comme l'Allemagne et les Pays-Bas peuvent le faire, pourquoi pas la Belgique? Ne pensez-vous pas que les milliards que ce gouvernement prévoit d'utiliser pour le remplacement des F-16 seraient mieux utilisés dans l'aide au développement? Je pense que les pays du Sud ont plus besoin d'aide que de bombes.

 

06.04 Minister Alexander De Croo: Mijnheer de voorzitter, ontwikkelingssamenwerking is wat anders dan zoveel mogelijk geld uitgeven. Ontwikkelingssamenwerking gaat erom de situatie van mensen ter plaatse te verbeteren en ervoor te zorgen dat zij een leven kunnen opbouwen. Dat vraagt om een efficiënte aanpak die resultaten oplevert en dat is niet meer volgens de methode van de jaren zeventig.

 

Spécifiquement par rapport à la lettre, j'apporterai quelques éléments. Tout d'abord, l'objectif de 0,7 % est confirmé dans l'accord gouvernemental, à condition qu'il soit réalisable du point de vue budgétaire. Tous les pays européens ont d'ailleurs confirmé l'objectif de 0,7 % dans le cadre des objectifs de développement durable visés jusqu'en 2020-2030. Sur ce point, nous sommes d'accord sur la lettre.

 

Pour le reste, nous nous situons au-delà de la moyenne de l'OCDE. Nous sommes aujourd'hui le septième bailleur européen. Dire que nous ne prenons pas nos responsabilités n'est donc pas correct du tout!

 

Je ferai quelques objections quant au contenu de cette lettre. Dépenser de l'argent est facile, obtenir des résultats est autre chose.

 

Wat mij opvalt is dat men resultaat boekt als er politieke wil ter plaatse is, als men erin slaagt de lokale privésector zich te laten ontwikkelen.

 

Mijnheer De Vriendt, u zegt dat wij een kortzichtig beleid voeren. Misschien bent u bijziend; bijziend voor wat er aan het gebeuren is in de wereld. De voorbije twintig jaar is de armoede in de wereld gehalveerd. Kwam dat door ontwikkelingssamenwerking? Nee. Dat is het gevolg van investeringen, van vrije handel en democratie. Dat is de manier waarop men vooruitgang in de wereld realiseert.

 

En ja, wij staan voor een ander beleid. Wij staan voor een beleid waarbij wij zoeken naar partnerschappen. Denk maar aan wat wij gedaan hebben rond de She Decides-beweging. België heeft 10 miljoen geïnvesteerd en in totaal werd er 400 miljoen gemobiliseerd om vrouwen wereldwijd meer kansen te geven. Wij besloten bijvoorbeeld ook om samen te werken met de Bill & Melinda Gates Foundation die elk bedrag dat wij investeren voor het stoppen van de slaapziekte in Congo, verdubbelt.

 

Dat is inderdaad een andere aanpak, waarbij wij gebruikmaken van de hedendaagse methodes, zoals het inzetten van de privésector als hefboom en het aanwenden van nieuwe vormen van financiering. Voortdoen zoals in de jaren zeventig, daartoe ben ik niet bereid. Wij willen andere methodes gebruiken die veel meer resultaat opleveren.

 

06.05  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer de minister, als ik uw redenering volg, dan kunt u evengoed ontwikkelingssamenwerking afschaffen, want de vrijhandel zal het allemaal wel oplossen. U bent zowat de enige minister die voorvechter is van nog meer besparingen in uw eigen departement. U negeert hoeveel armen er wereldwijd nog zijn, mensen die geen boodschap hebben aan vrijhandel omdat zij niet in dat circuit zitten, maar die door ontwikkelingssamenwerking moeten worden geholpen.

 

Toevallig is er een impactstudie verschenen, uitgevoerd door de Universiteit van de Verenigde Naties, waaruit blijkt dat een doeltreffende ontwikkelingssamenwerking wel degelijk een positieve impact heeft op het leven van mensen in arme landen. Neem dus de oproep van die 123 Belgen uit onze samenleving toch ter harte. Schuif dat niet opzij.

 

Wij mogen niet naïef zijn, wij zullen dit niet van vandaag op morgen kunnen oplossen. Wij moeten realistisch zijn op budgettair vlak. Ik wil u de concrete suggestie doen om een groeipad te definiëren, maar u weigert dat te doen en schuift de deadlines steeds verder door. 0,7 % van ons bni besteden aan ontwikkelingssamenwerking is een doelstelling die wij niet alleen in woorden, maar ook in daden moeten honoreren. Ik wacht op uw initiatief om alle fracties in dit Huis op uw kabinet te verzamelen, zodat wij de handtekeningen kunnen zetten en wij in de volgende legislatuur een consensus en een akkoord hebben om vooruitgang te boeken richting de 0,7%, welke partijen er dan ook aan de macht zijn.

 

06.06  Gwenaëlle Grovonius (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos éléments de réponse.

 

Vous parlez d'efficacité, de résultats. La moindre des choses serait d'appliquer ce concept à vous-même et de respecter vos propres engagements, à savoir les engagements internationaux de la Belgique à atteindre les 0,7 % du RNB consacrés à la coopération au développement. 

 

Votre leitmotiv est très clair: privé, privé, privé dans les pays les plus pauvres de notre planète. Pourtant, toutes les études démontrent que cela ne fonctionne pas.

 

Nous voulons un monde qui préconise la solidarité et la stabilité internationale alors que vous proposez un monde où règnent la confrontation, les conflits, l'instabilité internationale. La coopération au développement doit être un outil destiné à favoriser la paix et la solidarité. Or, vous en faites tout autre chose.

 

Beaucoup de personnes ont rêvé de réussir, enfin, à externaliser et à privatiser la coopération. Je vous félicite, monsieur le ministre, car vous serez, sans doute, le premier à y arriver!

 

Le président: Madame Grovonius, je vous remercie pour votre brièveté car votre réplique a duré exactement une minute.

 

06.07  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le ministre, je vous remercie d'avoir retiré votre masque.

 

Il est clair que pour vous, la solution n'est pas l'aide au développement, mais les multinationales. On va aider les pays du Sud grâce à l'économie de marché.

 

Suivant cette logique, votre objectif quantitatif n'est pas d'atteindre 0,7 %, mais 0 %. Et si on se réfère à vos projets, votre objectif qualitatif est la privatisation et l'instrumentalisation de l'aide pour faire valoir les intérêts économiques et stratégiques de la Belgique.

 

Par ailleurs, il faut se poser la question de savoir qui aide qui. Est-ce le Nord qui aide le Sud ou est-ce le Sud qui aide le Nord? Des ONG ont réalisé une étude qui vient d'être mise à jour et qui montre que, si on compare les flux qui vont vers l'Afrique et ceux qui en sortent, ceux qui sortent de l'Afrique sont supérieurs à ceux qui y entrent.

 

Le pillage du tiers-monde n'est pas terminé, monsieur De Croo et, selon moi, votre idéologie y participe!

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

07 Vraag van mevrouw Rita Bellens aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de situatie in de westerse Balkanlanden" (nr. P2550)

07 Question de Mme Rita Bellens au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la situation dans les pays des Balkans occidentaux" (n° P2550)

 

07.01  Rita Bellens (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, slechts twee landen uit voormalig Joegoslavië zijn erin geslaagd toe te treden tot de Europese Unie. De westelijke Balkan hinkt socio-economisch achterop en slaagt er niet in de standaarden te halen voor een toetreding tot de EU.

 

Terwijl wij in de EU worden geconfronteerd met een aantal belangrijke uitdagingen – de Brexit, de Griekse schuldencrisis, de migratiecrisis – wil de Bulgaarse EU-voorzitter projecten ontwikkelen om een toetreding van de westelijke Balkan op korte termijn te realiseren. Die korte termijn moeten we blijkbaar zeer letterlijk nemen want de eerste gesprekken voor een versnelde toetreding van Servië en Montenegro zouden al in februari plaatsvinden.

 

Eurocommissaris Hahn heeft de westelijke Balkan een toetreding beloofd tegen 2025. Wij stellen ons daar toch wel vragen bij, zeker in het licht van de instabiliteit in die regio.

 

Mijnheer de minister, in hoeverre stemt dit initiatief van de Commissie overeen met wat wij in ons eigen regeerakkoord hebben neergeschreven? Op welke wijze kan men garanderen dat de investeringen, die men plant in de westelijke Balkan, niet zullen resulteren in een politiek of financieel opbod tussen Rusland, China en de EU? Is het niet belangrijker om in te zetten op regionale stabiliteit en veiligheid vooraleer landen toe te voegen aan de Europese Unie?

 

07.02 Minister Didier Reynders: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Bellens, eerst en vooral wil ik zeggen dat er geen sprake is van een nieuw element in ons beleid in verband met de westelijke Balkan. Wij zijn voor een uitbreiding naar de westelijke Balkan, maar op basis van enkele voorwaarden. Er zijn momenteel nog veel problemen op het vlak van de strijd tegen de corruptie en de rechtsstaat in de zes landen van de westelijke Balkan.

 

Wij proberen hervormingen te bewerkstelligen. In de laatste maanden en zelfs jaren hebben wij geen echte vooruitgang kunnen vaststellen, maar wij proberen hen in de juiste richting te sturen.

 

Begin februari zullen wij vanuit de Commissie een strategie ontvangen voor de uitbreiding. Op 18 april zal de Commissie zijn uitbreidingspakket publiceren.

 

In juni 2018 moeten dan beslissingen over de uitbreiding in de Europese Raad worden genomen.

 

Er is nog een nieuwe top met de westelijke Balkan in Sofia op 17 mei. We zijn bereid om stap voor stap naar een uitbreiding te gaan, op basis van de vooruitgang die in elk land wordt geboekt. In België wordt altijd op die manier gewerkt. Wij hebben nooit een beslissing genomen over een pakket van landen samen, maar op basis van de evolutie en de vooruitgang in elk land apart.

 

Stabiliteit in Europa is belangrijk. De uitbreiding met de westelijke Balkan is daarbij de volgende noodzakelijke stap voor de Europese Unie in de volgende jaren.

 

07.03  Rita Bellens (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

De EU moet haar prioriteiten beter stellen. Het lijkt er nu op dat zij interne problemen door dat nieuwe uitbreidingsproject probeert te maskeren. Volgens ons moet de EU eerst heel duidelijk voor zichzelf uitmaken waar zij vandaag met de huidige lidstaten naartoe willen. Dan pas kan over een uitbreiding worden nagedacht.

 

Uitbreiding is volgens ons geen middel om regionale problemen op te lossen. Het lidmaatschap van de EU is de bekroning voor een land dat een traject heeft afgelegd. Die bekroning kan er slechts komen als de EU zelf een visie heeft over die regio en de toekomst van die regio.

 

Het kan niet zijn dat dit simpelweg mogelijk is door de Europese portemonnee open te trekken omwille van een competitie met Rusland of China.

 

Wij zijn uiteraard ook voorstander van stabiliteit en economische ontwikkeling in die regio, maar vandaag, dat hebben wij de afgelopen jaren zelf vastgesteld, wordt die regio nog altijd geplaagd door spoken uit het verleden. Die spoken moeten eerst worden opgelost vooraleer wij ze mee importeren naar de EU.

 

Mijnheer de minister, wij zijn voor een Europese Unie met en van hoge standaarden. Wij vragen u uitdrukkelijk om niet overhaast in een uitbreidingsavontuur te stappen en dat standpunt duidelijk in te nemen op de top in mei.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

08 Vraag van de heer Tim Vandenput aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de ontmoeting met de minister van Buitenlandse Zaken van Saudi-Arabië" (nr. P2551)

08 Question de M. Tim Vandenput au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la rencontre avec le ministre saoudien des Affaires étrangères" (n° P2551)

 

08.01  Tim Vandenput (Open Vld): Mijnheer de vicepremier, afgelopen dinsdag ontmoette u uw collega, de minister van Buitenlandse Zaken van Saudi-Arabië, de heer Adel al-Jubeir, nadat een Belgische diplomatieke delegatie in november van vorig jaar naar dat land was afgereisd.

 

Ik ben heel blij dat u de minister van Buitenlandse Zaken van Saudi-Arabië hebt ontmoet, want er is toch wel heel veel gespreksstof. Ik denk dan aan de financiering en de verspreiding van het salafisme, ook hier in België via de Grote Moskee, aan de oorlog in Jemen, aan de proxyoorlog met Iran, die het hele Midden-Oosten destabiliseert, en de schandalige situatie van de mensenrechten en de vrouwenrechten in dat land.

 

De Kamer heeft zich hier vorig jaar sterk over uitgesproken, zowel in een resolutie over Saudi-Arabië als in het verslag van de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart 2016. Wij hebben u gevraagd om die vragen aan te kaarten bij de Saudische regering en bij de minister van Buitenlandse Zaken.

 

Onze fractie heeft vorig jaar zowel een voorstel van resolutie als een wetsvoorstel ingediend om de financiële stromen vanuit de Golfregio naar hier ter ondersteuning van religieuze organisaties in ons land in kaart te brengen. Wij zijn dan ook zeer benieuwd naar de uitkomst van uw ontmoeting met uw collega, de minister van Buitenlandse Zaken van Saudi-Arabië.

 

Hebt u hem de eisen van het Parlement meegedeeld? Wat was zijn reactie daarop?

 

Ik heb nog twee bijkomende vragen. Dirk Achten liet ons in de commissie in december nog weten dat er wordt gewerkt aan een samenwerking tussen de Belgische en de Saudische instanties om transparantie te brengen in de wederzijdse geldstromen naar organisaties in de culturele, educatieve en religieuze sfeer. Hoe ver staat het daarmee? Hebt u misschien bijkomende informatie over de situatie van de Grote Moskee in Brussel, buiten wat minister Jambon al heeft gezegd?

 

08.02 Minister Didier Reynders: Mijnheer Vandenput, ik heb inderdaad sinds vorige zomer enkele keren contact gehad met collega Adel al-Jubeir in de vorm van twee tot drie bilaterale vergaderingen. Ik heb eveneens in november een missie met de heer Achten, de voorzitter van de FOD, en de vertegenwoordigers van onder andere verscheidene veiligheidsdiensten en Justitie naar Ryad in Saudi-Arabië gestuurd.

 

Ik geef u de drie elementen van de gesprekken, los van de algemene bespreking van de situatie in Syrië, de relatie met Iran of Jemen en een aantal regionale aspecten.

 

Ten eerste, inzake de financiële stromen kan ik u meegeven dat wij tot een MOU over de financiële relaties en de financiële sector zullen komen tussen de CFI in België en haar Saudische tegenhanger, waardoor een uitwisseling van gegevens wordt vergemakkelijkt.

 

Voor de financiering van een moskee of een school bijvoorbeeld is er nu een akkoord. Wij moeten voorafgaandelijk een schriftelijk akkoord geven voor elke financiering. Zonder een akkoord van België wordt elke mogelijke financiering vanuit Saudi-Arabië afgeschaft. De situatie is dus heel klaar en duidelijk voor de financiële stromen.

 

Wat de Grote Moskee betreft, Saudi-Arabië gaat ermee akkoord dat België ter zake bevoegd is. Het enige wat zal worden besproken in België, is wie de nieuwe beheerder in België van de Grote Moskee wordt, wellicht een lokale gemeenschap. Dat betekent een heel grote vooruitgang. Het is beter een en ander via een akkoord met Saudi-Arabië te bewerkstelligen.

 

Nu volgt dus een bespreking in de federale regering, zoals al door mijn collega van Binnenlandse Zaken, de heer Jambon, is medegedeeld, om te bepalen wie de nieuwe beheerder van de Grote Moskee zal worden.

 

Over de mensenrechten wil ik op twee à drie elementen wijzen. Ten eerste, wij hebben aan een aantal organen van de Saudische overheid een uitnodiging gestuurd om naar België te komen en er van gedachten te wisselen over vrouwenrechten.

 

Ten tweede, over de doodstraf komt er in 2019 een wereldwijd congres in België. Ik heb aan Saudi-Arabië gevraagd aan dat wereldwijde congres over de doodstraf deel te nemen. Het is erg belangrijk daarover een bespreking te houden, ook met een aantal landen die tot nu toe de doodstraf willen uitvoeren.

 

Ten derde, ik heb met mijn collega van Saudi-Arabië ook individuele gevallen besproken. Voor de vierde of vijfde maal bijvoorbeeld heb ik het over het geval van Raif Badawi. Het is erg belangrijk tot een oplossing voor dergelijke gevallen te komen.

 

Ten slotte, mijnheer de voorzitter, ik heb mijn collega ook gevraagd contact met het Parlement te nemen. Dat was, naar ik meen, het geval met leden van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen. Een rechtstreeks contact tussen de vertegenwoordigers van Saoedi-Arabië en de leden van het Parlement is heel nuttig.

 

Wij maken overigens voort werk van de correcte uitvoering van alle aanbevelingen van het Parlement, zoals door de voorzitter van de terreurcommissie, Patrick Dewael, is gevraagd.

 

08.03  Tim Vandenput (Open Vld): Mijnheer de vice-eersteminister, ik ben blij dat er reeds zoveel vooruitgang is geboekt, na de resolutie en na het verslag van de onderzoekscommissie. Wij moeten inderdaad gebruikmaken van de openheid ginder om de contacten onder andere tussen de parlementen te verbeteren.

 

Ondanks de vele positieve berichten over de vooruitgang van de vrouwenrechten, mogen wij ons toch geen zand in de ogen laten strooien. Dat vrouwen mogen rijden met de wagen of naar een voetbalmatch mogen gaan, kan ik moeilijk baanbrekende acties noemen om de vrouwenrechten vooruit te laten gaan.

 

Het voogdijsysteem blijft overeind; er is nog steeds politieke repressie; er wordt nog steeds oorlog gevoerd in Jemen. Wij moeten dus waakzaam zijn. Wij mogen Saudi-Arabië niet zomaar geloven, wij moeten acties van het land zien. U bent goed bezig en wij moedigen u aan om zo voort te doen.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

09 Question de M. Aldo Carcaci au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "le terrorisme et le problème des convertis" (n° P2544)

09 Vraag van de heer Aldo Carcaci aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "het terrorisme en het probleem van bekeerlingen" (nr. P2544)

 

09.01  Aldo Carcaci (PP): Monsieur le ministre, chers collègues, j'ai lu dans la presse qu'un djihadiste potentiel sur sept est un converti à l'islam. C'est une moyenne considérable. Votre collègue de l'Intérieur parle de "critères de captation des convertis", parmi lesquels figurent le mariage avec une personne radicalisée, et des relations d'amitié depuis l'enfance, mais il ne cite pas l'impact que peuvent avoir certains imams par leurs prêches haineux, et par leur appel à la guerre et au djihad. Je m'en étonne!

 

Par ailleurs, il ne parle nulle part de la fameuse loi islamique, la charia. Je suis moins étonné à ce sujet. La charia, ou du moins le respect qu'on lui porte, divise non seulement la communauté musulmane, mais la quasi-totalité de notre sphère bien-pensante. En effet, la charia n'est pas que le djihad, et l'interdire signifierait que le vivre-ensemble aurait du plomb dans l'aile. C'est évidemment politiquement incorrect.

 

Monsieur le ministre, voici les questions que je voulais poser à votre collègue de l'Intérieur. Les contrôles dans les mosquées sont-ils effectivement pratiqués et bien ciblés? Le contrôle des imams a-t-il vraiment lieu? Quand allez-vous faire savoir de manière très ferme que l'application de la charia est totalement incompatible avec nos valeurs, comme l'indique la Cour européenne des droits de l'homme?

 

09.02  Koen Geens, ministre: Monsieur Carcaci, il relève de la responsabilité de l'organe représentatif du culte islamique, qui, en Belgique, est l'Exécutif des Musulmans, d'assurer un contrôle sur les imams au sein des communautés islamiques. Le SPF Justice assure de son côté un contrôle administratif et préalable au paiement d'un traitement aux imams reconnus. Les services de police locale assurent un contrôle sur les communautés religieuses dans le cadre de leur fonctionnement quotidien. Il est porté une attention supplémentaire à ce contrôle dans le cadre du plan Canal.

 

De plus, il convient de mentionner les opérations de contrôle qui s'inscrivent dans le cadre du projet BELFI. Outre la police judiciaire, fédérale et locale, différents services d'inspection particulièrement au fait des enjeux locaux sont associés aux contrôles.

 

Du 20 janvier 2016 au 30 octobre 2017, 202 personnes morales ont été contrôlées dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles. Leurs activités concernaient 42 lieux de prière, mais aussi des crèches, le secteur horeca, des clubs sportifs, etc.

 

S'agissant des communautés religieuses locales, les ministres fédéraux compétents ont émis une circulaire en 2017, afin d'instaurer une nouvelle procédure lors de l'élaboration de l'avis en matière de sécurité de l'État et d'ordre public par l'autorité fédérale. À cet égard, une attention est évidemment portée aux prédicateurs et aux enseignants.

 

Pour les prêcheurs de haine, il convient également d'évoquer la circulaire spécifique les visant. Ces individus sont, en outre, repris dans la banque de données commune.

 

Dans notre pays, c'est le droit belge qui s'applique et pas la charia. L'une des pierres angulaires de notre droit consiste en la séparation de l'Église et de l'État. Nos Codes sont soumis au test de tous les traités internationaux relatifs aux droits de l'homme, tels que la Convention européenne des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

 

09.03  Aldo Carcaci (PP): Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse.

 

Cela dit, à force de laxisme dans la gestion de ces questions, nous en sommes arrivés à ce que - je cite Le Soir et la RTBF -, "74 % des Belges considèrent que l'islam est une religion non tolérante; 67 % des Belges estiment qu'il y a trop d'immigrés et 66 % d'entre eux se sentent de plus en plus envahis". C'est pourquoi, monsieur le ministre, chers collègues, je pense que votre vivre-ensemble est quasiment voué à l'échec.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

10 Question de Mme Özlem Özen au ministre de la Justice sur "la réforme de la cour d'assises et l'arrêt de la Cour constitutionnelle" (n° P2552)

10 Vraag van mevrouw Özlem Özen aan de minister van Justitie over "de hervorming van het hof van assisen en het arrest van het Grondwettelijk Hof" (nr. P2552)

 

10.01  Özlem Özen (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, ce matin la presse s'inquiète des conséquences de l'arrêt d'annulation de la Cour constitutionnelle concernant la cour d'assises. Pour rappel, la haute juridiction a estimé que votre projet visant la quasi-suppression de la cour d'assises est tout simplement contraire à la Constitution. C'est évidemment une première gifle. Aujourd'hui, plus rien ne va au sein des tribunaux correctionnels. C'est le véritable casse-tête juridique, le flou le plus total. Les interprétations divergent et l'insécurité juridique règne.

 

Les chambres correctionnelles sont-elles encore compétentes pour juger des crimes ou doivent-elles renvoyer vers les juridictions d'instruction? En attendant que cette question cruciale soit tranchée, les 54e et 90e chambres correctionnelles de Bruxelles sont à l'arrêt. Les jugements ne sont pas rendus. D'autres juridictions devraient également suivre. Tout risque donc de fonctionner désormais au ralenti.

 

Pourtant, monsieur le ministre, ce n'est pas comme si vous n'aviez pas été prévenu. Comme vous le savez, lors des très longues discussions concernant le projet pot-pourri II, nous avons, à maintes reprises, attiré votre attention sur la manière dont cette cour d'assises avait été vidée toute substance, sans passer par une véritable révision de la Constitution ni par un débat de fond.

 

Vous payez aujourd'hui votre refus, qui devient routinier, de ne pas écouter le Conseil d'État ni les experts et, passons, l'opposition. C'est une évidence!

 

C'est également le prix à payer pour défendre vos considérations purement budgétaires sur des droits et des dossiers aussi fondamentaux que la réforme des assises.

 

Depuis le vote de votre projet de loi, vous présentez sans cesse votre projet alternatif, preuve que vous saviez déjà que votre projet était bancal. À une question qui vous a été posée la semaine dernière, vous avez répondu que "l'avant-projet prévoit un jury populaire de quatre membres assistant trois magistrats du siège. Il inclut certains avantages de l'administration de la preuve de l'ancienne procédure. Ces chambres criminelles connaîtront aussi des délits politiques et de presse. Conformément à la Constitution, un appel sera possible." Vous semblez donc  tout à fait prêt à remettre de l'ordre dans cet imbroglio.

 

Monsieur le ministre, comment répondrez-vous aux inquiétudes des magistrats et des justiciables? Quelles conséquences juridiques tirez-vous de cette réforme? Qui sera désormais compétent pour le traitement des dossiers? Si les crimes déjà correctionnalisés doivent être, à l'avenir, jugés en assises, comment comptez-vous  éviter l'embouteillage que cela ne manquera pas d'engendrer devant les assises? Quand déposerez-vous votre nouvelle réforme au parlement? Pouvez-vous nous répondre de façon précise?

 

10.02  Koen Geens, ministre: Madame Özen, l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 21 décembre a annulé les articles de la loi pot-pourri II relatifs à la cour d'assises. Cette jurisprudence a un impact sur tous les crimes qui n'étaient pas correctionnalisables avant cette loi et qui pouvaient, grâce aux modifications de la loi pot-pourri II être correctionnalisés en évoquant des circonstances atténuantes.

 

Étant donné que la Cour constitutionnelle a décidé de maintenir les conséquences des dispositions annulées par rapport aux décisions prises sur cette base avant le 12 janvier (date de la publication de l'arrêt au Moniteur belge), le Collège des procureurs généraux a adopté la même position. Les affaires renvoyées devant une chambre correctionnelle, avec application des circonstances atténuantes, resteront traitées par une chambre correctionnelle. La peine que celle-ci pourra infliger sera au maximum de 30 ans.

 

En effet, selon les instructions envoyées par tous les procureurs généraux à tous les parquets: "Il n'est pas admissible que le tribunal correctionnel puisse prononcer une peine privative de liberté plus longue par rapport aux crimes relevant de la compétence de la cour d'assises avant l'entrée en vigueur de la loi du 5 février 2016 que celle que la cour d'assises pourrait prononcer même en invoquant des circonstances atténuantes à savoir, 20 ans pour les crimes passibles de 20 à 30 ans de réclusion et 30 ans pour les crimes passibles de la réclusion à perpétuité."

 

Cette peine maximale de 30 ans est également la solution avancée dans la presse par le professeur et avocat général près la Cour de cassation, M. Damien Vandermeersch. À partir du 12 janvier, les affaires criminelles seront également renvoyées devant la cour d'assises avec application des peines prévues avant la loi pot-pourri II. En son temps, j'ai envoyé mon avant-projet sur les chambres criminelles avec jury mixte, droit d'appel et procédure semi-ouverte pour avis au Conseil supérieur de la Justice et au Collège des procureurs généraux et bientôt, je le présenterai au kern pour connaître l'attitude que prendra le gouvernement à cet égard.

 

10.03  Özlem Özen (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse. L'arrêt ne fait cependant que reprendre les écueils que nous avions relevés lors du débat sur le projet de loi pot-pourri II. C'est révélateur de votre empressement, pour ne pas dire de votre entêtement, à vouloir absolument accoucher d'un projet qui était, tout simplement, contraire à la Constitution. Les effets en sont non négligeables en termes d'efficacité et de sécurité juridiques, tant pour le justiciable que pour la crédibilité de la Justice.

 

Voilà pour la première gifle! Vous savez aussi qu'il y a d'autres projets de réforme de procédures pénales qui vous attendent. Nous avons également des écueils des juges d'instruction qui, de nouveau, vous interpellent parce qu'ils ne sont pas associés au débat. Je me fais donc leur porte-voix ainsi que celui du ministère public. J'espère que, dans ce dossier, vous ne tendrez pas la joue pour ramasser une deuxième claque.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

11 Vraag van mevrouw Annick Lambrecht aan de minister van Justitie over "de aanpak van de schuldindustrie" (nr. P2553)

11 Question de Mme Annick Lambrecht au ministre de la Justice sur "la lutte contre l'industrie de l'endettement" (n° P2553)

 

11.01  Annick Lambrecht (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, de sp.a werkt reeds een hele tijd aan een dossier over de schuldenindustrie. Mensen die door een tegenslag of pech hun onbetaalde factuur niet onmiddellijk kunnen betalen, zien die geweldig stijgen. Dat is ondertussen de realiteit voor meer dan 350 000 Belgen. Wij praten dus niet over een klein probleem.

 

Er is een echte schuldenindustrie ontstaan. Incassobureaus, advocaten en deurwaarders worden rijk en verdienen massaal geld op andermans miserie. Let wel, schulden moeten worden afbetaald. Laat daar geen twijfel over bestaan, maar moet het allemaal zo onmenselijk gebeuren, mijnheer de minister? Vindt u het logisch en normaal dat een ziekenhuisfactuur – dit is maar één van de voorbeelden – van 53 euro oploopt tot 860 euro? Dat is 16 keer de oorspronkelijke factuur, dankzij, houd u vast, gedingkosten, kosten uitgifte, dagvaardingskosten, afkortingsrecht, inleiding rechtsregeling, aanmaning, betekening bevel, aanmaning en port, beslag, aanplakking, aangifteregistratie, afkortingsrecht, verwijlintrest, gerechtelijke intrest, gewone intrest en inningsrecht op een en dezelfde factuur. Dat is slechts één voorbeeld. Wij hebben er massa's.

 

Uit onderzoek blijkt dat 55 % van de schulden van de gezinnen niet te wijten is aan folietjes, maar aan dagelijkse, courante uitgaven. Ik denk aan schoolfacturen en elektriciteitsfacturen.

 

Mijnheer de minister, na vele gesprekken met mensen uit de sector, maar ook met ervaringsdeskundigen, hebben wij 10 wetsvoorstellen geschreven. Ik zal die niet allemaal opsommen, maar wij willen onder andere de herinneringskosten verminderen, de kosten van de deurwaarder halveren en een minnelijke schikking verplicht maken via de vrederechter.

 

Ik heb twee vragen, mijnheer de minister.

 

Ten eerste, bent u het met mij eens dat dit maatschappelijk probleem zeer ernstig genomen dient te worden?

 

Ten tweede, bent u bereid om samen de schouders te zetten onder en steun te verlenen aan onze 10 wetsvoorstellen?

 

11.02 Minister Koen Geens: Mevrouw Lambrecht, uiteraard ben ik het met u eens dat de problematiek van de debiteuren met een grote schuldenlast in de privésfeer een ernstig probleem is dat wij alle aandacht moeten geven die noodzakelijk is.

 

Ik wijs u erop dat de regeling inzake collectieve schuldenbemiddeling op dit stuk toch een enorme vooruitgang heeft gebracht in de voorbije jaren, met de mogelijkheid van kwijtschelding van schulden aan het einde van de afwikkeling. U weet ook dat wij voor de schulden van onderneming tot onderneming of B2B een vereenvoudigde procedure hebben gemaakt die minder kostelijk is, maar daarmee zijn de particulieren tot op vandaag niet geholpen. Veel van uw voorstellen kan ik onderschrijven, andere niet, maar degene die ik kan onderschrijven, zal ik steunen.

 

Ik wil u wel zeggen dat wij wat betreft de ombudsman de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders hebben gevraagd om dringend een verzoek in te dienen voor een sectorale ombudsman op het niveau van het ministerie van Economische Zaken. Officieus is dat gebeurd, officieel zal dat in februari gebeuren. Als het niet gebeurt, zal ik zelf met de betrokken collega een wetsontwerp in die zin voorleggen, want het is belangrijk dat wij voor de schuldenaren die recht in hun schoenen staan en het slachtoffer worden van te hoge kosten, een klachtenbank hebben die hen neutraal kan helpen bij de oplossing van hun problemen.

 

11.03  Annick Lambrecht (sp.a): Mijnheer de minister, laat het mij nog eens herhalen: schulden moeten worden afbetaald. Wij pleiten niet voor een kwijtschelding. Het gaat om de onmenselijke kosten, het gaat om dagelijkse courante uitgaven die zoveel mensen in de miserie brengen omdat zij niet snel genoeg betalen. Hoeveel mag men verdienen met de miserie van de mensen? Dat blijft de vraag. De schuldindustrie raakt veel te veel mensen en moet dringend aan banden worden gelegd.

 

Ik ben dan ook heel blij met uw welwillende steun voor de wetsvoorstellen. Ik hoop natuurlijk dat u alle tien voorstellen goed zult vinden en dat u ze instudeert. Ik hoop dat echter niet alleen voor u, mijnheer de minister. Ik doe een oproep aan alle collega's: de schuldindustrie is een thema dat boven de partijgrenzen moet staan. Ik hoop op de steun van iedereen.

 

Ik geef u de voorstellen mee, mijnheer de minister, dan moet u er al zelf niet naar op zoek gaan. (Mevrouw Lambrecht geeft een map af met de voorstellen)

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

12 Vraag van de heer Raf Terwingen aan de minister van Justitie over "de brief van het openbaar ministerie over de voorstellen voor de hervorming van het Wetboek van strafvordering" (nr. P2554)

12 Question de M. Raf Terwingen au ministre de la Justice sur "le courrier du ministère public concernant les propositions de réforme du Code d'instruction criminelle" (n° P2554)

 

12.01  Raf Terwingen (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, wij weten allemaal dat u al een tijdje werkt aan een aantal hervormingen, waaronder een hervorming van het Wetboek van strafvordering. Wij hebben daaromtrent al wat inlichtingen gekregen en hebben er ook al over gesproken op uw kabinet, samen met de andere meerderheidspartijen.

 

Het verbaasde mij dan ook begin deze week een reactie, een aanval, te lezen van het parket, dat stelde totaal niet te worden gehoord en dat veel kritiek had op het voorstel dat u lanceerde. U weet dat de parlementsleden enkele weken geleden werden uitgenodigd om morgen de onderzoeks­rechters te horen. Wij zullen dan vernemen welke kritiek zij menen te mogen hebben op het voorstel dat u in de loop van de volgende maanden zult lanceren.

 

De kritiek verbaast mij en ik vind het eigenaardig dat er blijkbaar geen voorafgaand overleg is geweest. Of is dat er wel geweest? Wat is de stand van zaken? Hoe gaat u de zaken verder aanpakken? Hoe zult u toch tot de hervorming komen die u altijd hebt aangekondigd?

 

12.02 Minister Koen Geens: Mijnheer de voorzitter, mijnheer Terwingen, de hervorming van het Wetboek van strafvordering is een van de belangrijke punten in ons regeerakkoord. De meesten onder u weten dat het eerdere falen van de hervorming van de grote Franchimont duidelijk heeft gemaakt dat bij gebrek aan een coherente, grondige en eigentijdse hervorming, de strafprocedure zal gedoemd zijn om nog veel partiële en incoherente aanpassingen te ondergaan.

 

Het Grondwettelijk Hof en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dwingen de wetgever met de regelmaat van een klok tot partiële aanpassingen. Zo is bijvoorbeeld het gelijktijdig bestaan van een opsporingsonderzoek en een gerechtelijk onderzoek met verschillende rechten voor de partijen, voor de hoogste hoven een blijvende steen des aanstoots geworden. Een nieuw en fijn evenwicht moet worden gezocht tussen de rechten van de partijen, de waarheidsvinding en de efficiëntie.

 

In de vorige legislatuur werd onder minister van Justitie Turtelboom de hervorming opgestart door een rapport van de professoren Traest en Vermeulen. Bij het begin van de legislatuur werd een aantal deskundigen aangesteld voor de strafvordering, de genoemde professor Traest, de professoren Beernaert van de UCL en Kennes van de ULB, procureur-generaal Yves Liégeois en professor Raf Verstraeten van de KU Leuven als coördinator.

 

De krachtlijnen die de experts hadden voorbereid, werden, in oktober en november 2016, toegelicht in de commissie voor de Justitie van uw Kamer, met gelegenheid tot vraag en antwoord. In de loop van het proces werd het College van procureurs-generaal al geconsulteerd, begin 2017, door de experts.

 

De onderzoeksrechters van Brussel werden informeel gehoord. Enkele van mijn experts hadden een lang en grondig debat met de onderzoeksrechters bij de jaarlijkse bijeenkomst van de onderzoeksrechters in Lanaken, in 2017. Een later gevraagd onderhoud met de onderzoeksrechters kwam niet tot stand omdat zij zich niet konden vinden in de uitgangspunten van de hervorming.

 

Half november 2017 werd mij meegedeeld dat het werk van de experts voor een kleine tweederde was gevorderd. De algemene beginselen in het eerste deel en het verloop van het onderzoek in het tweede deel waren klaar. Het derde deel, over de vonnisfase, staat nog in de steigers.

 

Beste collega's, ik heb toen besloten om het werkproces te volgen dat ook voor het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht succesvol is gebleken. Deze langdurende maar ook duurzame werkwijze bestaat erin om de parlementairen van de meerderheid, de leden van de ministeriële kabinetten en de vertegenwoordigers van de stakeholders, zoals de balie en het notariaat, in dit geval zouden dat ook het OM en het onderzoeksgerecht geweest zijn, onder mijn voorzitterschap te laten vergaderen met de experts in een soort van basiswerkgroep. Een eerste dergelijke vergadering met de meerderheid en de regering, ter kennismaking met de teksten, had plaats op 16 december. Omdat de experts na zes uur niet klaar waren met hun uiteenzetting, werd de vergadering in voortzetting geplaatst, eerst naar komende zaterdag 20 januari, maar wegens de heisa van deze week werd dat uitgesteld naar een latere datum.

 

Het was mijn oprechte bedoeling om eerst deze groepen van stakeholders, zijnde het openbaar ministerie en de onderzoeksrechters, collectief te informeren en dan, zoals bij het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht, per stakeholdersgroep vertegenwoordigers te laten afvaardigen naar de basiswerkgroep.

 

De heer Yves Liégeois had het openbaar ministerie op 4 januari uitvoerig geïnformeerd, met mijn volle medeweten. Tezelfdertijd werd de maandelijkse vergadering met het College van het openbaar ministerie van 15 januari gereserveerd voor de toelichting van het Wetboek van strafvordering door de experts. Na de heisa ontstaan op 12 januari besloot ik de vergadering zelf niet bij te wonen.

 

Het is jammer dat het OM reeds in het openbaar een negatieve houding heeft aangenomen, nog voor de consultatie op 15 januari had plaatsgehad. Deze consultatie zou om 18 u 00 begonnen zijn. Ze is begonnen en heeft vrij lang geduurd. Ze heeft volgens mijn experts toegelaten om alvast een en ander te verduidelijken en gevoeligheden te beluisteren.

 

Ook de onderzoeksrechters waren mij voor.

 

Le président: Veuillez conclure, monsieur le ministre.

 

12.03  Koen Geens, ministre: Je conclus, monsieur le président. J'ai été très bref pour répondre aux autres questions.

 

Le président: En effet, mais vous avez demandé trois minutes de temps de parole pour répondre à la dernière question; or vous parlez déjà depuis cinq minutes.

 

12.04 Minister Koen Geens: Mijnheer de voorzitter, ik zal mij haasten.

 

De onderzoeksrechters waren mij echter voor en gaven er net vóór Kerstmis de voorkeur aan om de parlementsleden morgen uit te nodigen, spijtig genoeg zonder experts. Ikzelf zal morgenochtend spreken met de voorzitters van de ordes van de balie. Met al hun reacties zullen wij dan aan de slag gaan in een met hun vertegenwoordigers verruimde basiswerkgroep.

 

Beste collega's, wij spreken hier over de kern van de rechtsstaat. Zijn resiliëntie zit in het strafrecht steviger verankerd dan in welke rechtstak dan ook. Maar de formele rechtsstaat moet zich aanpassen aan de steeds veeleisender beginselen van onze Grondwet en de mensen­rechten.

 

Langzaamheid past grote dingen. Deze gebeurlijke hervorming zal niet in werking treden voor 2021 of 2022, en zal bijkomende middelen vragen om daarin te kunnen slagen. Maar wie het momentum nu niet grijpt, verliest voor de derde keer in veertig jaar de kans om onze rechtzoekenden en onze actoren een aangepaste en transparante strafprocedure te bieden.

 

Ik roep daarom alle actoren op tot een constructieve en transparante houding.

 

Le président: Cher collègue, auriez-vous une réaction à cette réponse fort complète?

 

12.05  Raf Terwingen (CD&V): Mijnheer de voorzitter, dit was inderdaad een zeer volledig antwoord, maar de kwaliteit van een vraag staat meestal recht evenredig tegenover de lengte van het antwoord. Vandaar dat dit een lang antwoord was.

 

Mijnheer de minister, ik ben blij dat u bevestigt dat er wel degelijk contacten zijn geweest met alle afvaardigingen. Het had mij verwonderd als dat niet zo was geweest.

 

Wat u doet, is eigenlijk de uitvoering van het regeerakkoord. Ik herinner mij dat toen het regeerakkoord werd voorgesteld, de justitiële wereld het fantastisch vond en dat men vooral klaagde dat het niet zou kunnen worden uitgevoerd. Dat is waarschijnlijk wat u tegen de borst stuit. Ik heb daar begrip voor, want er liggen op dit ogenblik al heel wat wijzigingen op tafel die men nog moet verwerken in de juridische wereld. Men kan u zeker niet verwijten dat u geen werk zou maken van de uitvoering van het regeerakkoord. Dat veranderingen soms afschrikken, begrijp ik, maar ik meen dat hiervoor echt wel een draagvlak moet worden gezocht en dat de verschillende actoren met elkaar moeten spreken.

 

Wat de mensen thuis ook niet mogen vergeten, mijnheer de minister, is dat wij hier niet zomaar wijzigingen doorvoeren om te wijzigen, maar vooral om te verbeteren, en om het hele systeem transparanter te maken zodat alle recht­zoekenden, daders en vooral slachtoffers, sneller, transparanter en efficiënter beoordeeld kunnen worden.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

13 Vraag van mevrouw Veerle Wouters aan de eerste minister over "de parlementaire controle: het beantwoorden van vragen door de ministers van zijn regering" (nr. P2555)

13 Question de Mme Veerle Wouters au premier ministre sur "le contrôle parlementaire: les réponses apportées aux questions par les ministres de son gouvernement" (n° P2555)

 

13.01  Veerle Wouters (Vuye&Wouters): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik had deze vraag gericht aan de eerste minister, maar aangezien de regering een en ondeelbaar is, denk ik dat ik van u ook wel een antwoord mag verwachten.

 

Wij hebben deze legislatuur al ettelijke keren vergaderd over politieke vernieuwing en we kunnen concluderen dat die berg een minimuisje heeft gebaard.

 

Tot mijn grote spijt kan ik enkel maar vaststellen dat de regering niet door de Kamer wordt gecontroleerd. Laat mij het beter formuleren, de regering laat zich niet controleren door de Kamer. Dat is misschien beter gezegd, want ik heb de indruk dat de particratie het land regeert, strakker dan ooit tevoren.

 

Mijnheer de minister, u weet dat vragen van parlementsleden een heel belangrijk controlemiddel vormen. Er zijn excellenties die dat heel goed doen, die heel nauwkeurige en gedetailleerde antwoorden geven. Ik denk aan uw collega De Block. Ik heb op schriftelijke vragen heel uitvoerige en gedetailleerde antwoorden gekregen.

 

Er zijn echter ook een aantal excellenties waar men een eeuwigheid op de antwoorden moet wachten en er zijn ook excellenties waarbij dat antwoord nietszeggend is.

 

Mijnheer de minister, wij vernamen deze week dat in een aantal antwoorden die u aan het Parlement hebt verschaft, heel verontrustende informatie werd achtergehouden en niet met het Parlement werd gedeeld. Het ging dan onder andere over smartphones die bij opgesloten terroristen werden teruggevonden en eventueel gebruikt, over contact dat er in de gevangenis zou kunnen zijn geweest met foreign fighters en verboden wapens die men had teruggevonden binnen de afdelingen, zelfs binnen de afdeling van de zwaarste terroristen.

 

De vraag is hoe dit Parlement dit beleid, deze regering kan controleren wanneer heel belangrijke informatie gewoonweg niet wordt gedeeld. In dit geval kan men niet zeggen dat het gaat over de veiligheid van het land, want het betrof hier geen geclassificeerde informatie.

 

Het is noodzakelijk dat dit Parlement de stand van het land kent, dat wij weten wat er aan de hand is. Als informatie niet eens meer met ons kan worden gedeeld, dan kunnen wij evengoed de deuren van dit gremium sluiten.

 

De premier maakt een zeer subtiel onderscheid tussen liegen en niet de volledige waarheid vertellen.

 

Mijnheer de minister, in welke categorie steekt u het achterhouden van informatie?

 

13.02 Minister Koen Geens: Mevrouw Wouters, ik herinner mij als gisteren dat u een van de meest constructieve en ijverige parlementsleden was in de commissie voor de Financiën. Ik zou u in alle oprechtheid willen vragen om uw geweten eens te onderzoeken en na te gaan of ik inderdaad destijds op uw vragen niet uitvoerig en correct heb geantwoord als minister van Financiën. Dezer dagen kan ik mij niet verheugen in uw geregeld bezoek, noch in uw geregelde vragen.

 

Gemiddeld krijg ik jaarlijks 1 750 vragen. Ik durf u zeggen dat elk van die vragen uiteindelijk wordt gecorrigeerd en gevalideerd door mijn kabinetschef. Als u van mij verlangt dat de definitieve versie beter is dan de kladversie, dan moet u een dergelijke verificatie en validatie door het kabinet van de minister toelaten. Wij krijgen informatie uit allerlei hoeken, onder andere van de Veiligheid van de Staat, van de administratie, van de politie en van het gevangeniswezen. De administratie verwerkt die informatie tot één antwoord en het kabinet valideert dat.

 

Om het Parlement de mogelijkheid te bieden sneller te drukken, bied ik naast een pdf-versie altijd ook een Wordversie aan. Van een dergelijk document met track changes is een klein zinnetje gebruikt om aan te tonen dat ik informatie zou achterhouden. Ik heb mij dit weekend beijverd om aan te tonen dat dat zinnetje impertinent was. Aan de parlementaire onderzoekscommissie, net als de diensten, heb ik veel uitvoeriger informatie gegeven omtrent communicatie tussen mensen in geradicaliseerde afdelingen en Syriëstrijders. In dat zinnetje stond niets waaruit men ook maar iets kon leren.

 

Mag ik de informatie die ik van mijn administratie, van de Veiligheid van de Staat en van andere diensten krijg, niet verwerken? Moet ik de kladversie doorsturen? Stuurt u daar op aan? Het is mogelijk dat aangeleverde informatie relevant is. Mogelijk ook is die informatie ongenuanceerd, gedateerd of voorbijgestreefd, onkies om veiligheidsredenen of tegenstrijdig. Al die mogelijkheden doen zich voor. Telkens proberen wij om een kwalitatief zo goed mogelijk antwoord te geven om u duidelijk te maken waarover het gaat, in de juiste context.

 

Ik neem de verantwoordelijkheid voor het antwoord dat mij uiteindelijk wordt gepresenteerd en dat ik onderteken. Dat is mijn politieke daad. Dat antwoord assumeer ik. Als u rechtstreeks vragen wilt stellen aan de diensten en de minister wilt uitschakelen als verantwoordelijk doorgeefluik, dan mag dat. Ik sta open voor het nemen van politieke verantwoordelijkheid, maar die uitschakeling maakt mij het leven veel gemakkelijker.

 

Tegen de insinuatie dat ik pertinente informatie zou achterhouden, moet ik mij krachtig verzetten. Ik meen dat onze ervaring in het verleden, mevrouw Wouters, zonder verder op uw geweten te spelen, mag aantonen dat ik u doorgaans niet heb bedrogen.

 

13.03  Veerle Wouters (Vuye&Wouters): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Ik mag hopen dat u mij niet duizendmaal hebt bedrogen bij al mijn vragen die ik tijdens de vorige legislatuur aan u als minister van Financiën heb gesteld. Het klopt dat ik niet zo beslagen ben in Justitie als in Financiën. Ieder zijn topic.

 

Mijnheer de minister, u hebt het over een kladversie waarvan u een propere versie maakt en die u vervolgens ondertekent. Als men merkt dat in een aantal gevallen zeer essentiële informatie wordt weggelaten dan kan ik niet zeggen dat er transparantie is.

 

We stellen vandaag vast dat burgers zich ernstig zorgen maken over het gewelddadig jihadisme. Burgers hebben recht op informatie. Zo simpel is het! Transparantie is een essentieel kenmerk van de democratie. Ik vind dat zowel door het Parlement, de minister als de regering die transparantie op handen moet worden gedragen. Wij moeten zoveel mogelijk informatie kunnen delen. Een aantal toestanden verbergen voor het publiek is geen goede manier van werken.

 

Collega's, wij moeten ervoor zorgen dat wij niet zomaar akkoord gaan met een niet-volledige waarheid want dan kunnen we het licht hier ook gewoon uitdoen. Als wij geen duidelijke, transparante informatie willen, heeft het allemaal geen zin meer. Wij moeten niet zomaar dulden dat wij trekpoppetjes zijn van een regering. Ik geef als voorbeeld de voordracht voor het Grondwettelijk Hof. In de media staat te lezen dat wij dit al hebben goedgekeurd, maar daar is helemaal niets van aan.

 

Het lijkt mij hier stilaan een totalitair regime. Laat ons alstublieft gaan voor de democratie.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

14 Questions jointes de

- M. Benoît Dispa au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "le retour des taux réduits de TVA dans les compétences de la Belgique" (n° P2556)

- Mme Griet Smaers au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "le retour des taux réduits de TVA dans les compétences de la Belgique" (n° P2557)

14 Samengevoegde vragen van

- de heer Benoît Dispa aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "het opnieuw bevoegd zijn van België voor de verlaagde btw-tarieven" (nr. P2556)

- mevrouw Griet Smaers aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "het opnieuw bevoegd zijn van België voor de verlaagde btw-tarieven" (nr. P2557)

 

14.01  Benoît Dispa (cdH): Monsieur le ministre, la Commission européenne a déposé une proposition en matière de taux de TVA visant, en gros, à donner davantage de latitude aux États membres pour qu'ils puissent fixer avec plus d'autonomie les taux réduits, moyennant néanmoins certaines balises: d'abord une liste de biens pour lesquels le taux de TVA ne pourrait pas être inférieur à 15 %, ensuite l'exigence d'un taux moyen qui soit supérieur à 12 %.

 

En déposant cette proposition, la Commission européenne ouvre un débat intéressant et qui fait d'ailleurs un peu écho à certaines discussions que nous avons pu mener à plusieurs reprises en commission des Finances. En effet, on se pose régulièrement la question de notre capacité à réduire, ou pas, des taux de TVA. On a eu un long débat notamment lorsqu'il s'est agi de décider d'une réduction de la TVA sur les bâtiments scolaires. Il n'a pas été simple d'obtenir cette réduction.

 

Chacun des groupes dépose régulièrement des propositions visant à réduire les taux. Le cdH a déjà fait des propositions pour réduire les taux dans le secteur de la construction et de la rénovation d'infrastructures dans le secteur non marchand, par exemple, ou pour la rénovation de logements en faveur de personnes âgées ou de personnes handicapées; dans le secteur de la santé ou des produits alimentaires également.

 

Réfléchir sur les contraintes qu'impose la Commission européenne, je crois que c'est intéressant mais en même temps, le débat n'est pas sans risque. On peut se demander s'il n'y a pas là un risque de créer davantage de complexité finalement, à l'échelle du marché européen, voire des phénomènes de concurrence qui ne seraient pas souhaitables.

 

Monsieur le ministre, je voulais donc vous interroger sur la position de la Belgique par rapport à la proposition de la Commission. Considérez-vous que les balises proposées par la Commission sont suffisantes par rapport notamment au souhait d'une harmonisation européenne en la matière, par rapport au risque de complexité ou de concurrence transfrontalière - c'est un phénomène auquel nous ne sommes pas étrangers?

 

Avez-vous pris des initiatives et dans quel sens pour éventuellement arriver à un accord? Par ailleurs, on sait qu'il y a des réticences, notamment dans les États qui sont très vigilants quant à l'impact sur les finances publiques des États membres?

 

Enfin, monsieur le ministre, si d'aventure ce système devait être mis en place, quelle serait votre philosophie pour définir les secteurs qui pourraient bénéficier d'un taux de TVA réduit?

 

14.02  Griet Smaers (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega's, de Europese Commissie werkt momenteel aan voorstellen om de btw-tariefregeling te herzien. Een aantal denksporen ligt op de tafel van de Europese Commissie, die met de verschillende lidstaten besproken zullen worden. Het is dan ook van belang te weten van welk scenario België de verdediging zal opnemen.

 

Het eerste voorstel van de Europese Commissie bestaat erin dat wij met de bestaande Europese lijst van btw-tarieven, weliswaar gemoderniseerd, voortwerken, met vaste standaard- of basistarieven en verlaagde tarieven voor uitzonderingen. Er is nu een lijst van uitzonderingen waarvoor verlaagde tarieven op het Europese basistarief gelden. Dat geniet, mijns inziens terecht, de voorkeur.

 

Het tweede voorstel, dat de Europese Commissie nu naar voren schuift, bestaat erin om de lijst van Europese btw-tarieven los te laten en het opnieuw aan de individuele Europese lidstaten over te laten om in volle vrijheid zelf de btw-tarieven te bepalen. Dat betekent ook dat de lidstaten onderling zelf opnieuw kunnen beslissen over basistarieven, verlaagde tarieven en verhoogde tarieven.

 

Wij zijn ons allemaal bewust van wat die tweede piste tot gevolg zou kunnen hebben. Er zal opnieuw per lidstaat en per sector worden gelobbyd om lagere tarieven per lidstaat van toepassing te maken.

 

Echter, indien er één zaak goed is aan de Europese Unie, hoewel er voor mij verscheidene zaken goed aan zijn, dan is het zeker de economische unie, de douane-unie en de vrije markt in Europa, die de basis voor de vrijhandel en de welvaart in Europa vormen.

 

Indien iedere lidstaat opnieuw de btw zal bepalen, verliezen wij het voordeel van de eengemaakte markt. De btw is een belangrijk fiscaal instrument voor de handel en de eengemaakte markt.

 

Wij pleiten er dan ook volop voor om met de Europese lijst van tarieven te werken, waarbij de lidstaten bepaalde rechten maar niet de volle vrijheid van tariefzetting hebben.

 

Mijnheer de minister, ten eerste, welk scenario zult u namens België in Europa verdedigen?

 

Ik hoop dat u scenario 1 zal verdedigen, met een duidelijk Europees kader inzake btw-tarieven en geen chaos van tarieven in heel Europa.

 

Ten tweede, ik hamer al heel lang op de nagel van de groene taxshift. Welnu, in de nieuwe btw-regelgeving kunt u alvast het principe meenemen dat er meer btw wordt geheven op vervuilende en minder btw op groene productie. Overigens kiest ook Europa voor een dergelijke doelstelling in het kader van de duurzaamheidsagenda. Mijnheer de minister, zult u de btw-regeling dus vergroenen?

 

14.03 Minister Johan Van Overtveldt: De Europese Commissie heeft inderdaad te kennen gegeven dat ze binnenkort met een concreet voorstel komt om het Europese btw-regime te hervormen. Ondertussen is er al wel enige informatie doorgestroomd hoe dat voorstel er min of meer uit zal zien, maar het blijft afwachten op het definitieve voorstel.

 

Uit de informatie waarover we reeds beschikken, kunnen we alvast twee basiskenmerken van het nieuwe voorstel afleiden. Ten eerste zou de limitatieve lijst van goederen en diensten waarvoor een verlaagd btw-tarief kan worden toegepast, verdwijnen. Bovendien wordt de redenering helemaal omgekeerd: het normale tarief wordt enkel verplicht voor een beperkt aantal goederen. Het zou dan gaan om brandstof, alcohol, tabak, elektrotoestellen en andere dingen van dat type goederen.

 

Een tweede kenmerk zou zijn dat lidstaten twee verlaagde tarieven mogen blijven toepassen tussen 5 % en 15 %, één tussen 0 % en 5 % en één nultarief. In totaal zou dat dan over mogelijk vijf tarieven gaan. Het gewogen gemiddelde tarief zou inderdaad minimaal 12 % moeten zijn. België zit daar een heel stuk boven, namelijk rond 16 %.

 

Il s'agit d'une proposition, comme je l'ai déjà dit, qui doit encore être discutée au sein d'une commission et doit certainement être approuvée à l'unanimité dans tous les États membres.

 

Une telle réforme, qui est quand même assez radicale, risque de provoquer pas mal de discussions et donc aussi pas mal de résistance. Je crois pouvoir dire que le résultat final sera donc bien un compromis, dans le sens que je viens d'indiquer.

 

En tout état de cause, j'accueille positivement mais avec prudence la proposition de la Commission, dans la mesure où nous attendons encore, comme déjà dit à deux reprises, la liste définitive. Cette proposition nous permettra désormais de tenir également compte, au niveau de notre politique fiscale, des récentes évolutions sociales et économiques justifiant un taux de TVA réduit, mais qui ne peut être appliqué dans l'état actuel de la réglementation.

 

Dans ce contexte, il me paraît important de songer à des opérations contribuant à rendre la société plus respectueuse de l'environnement et plus durable.

 

Il faut évidemment aussi tenir compte des considérations budgétaires lors de la mise en œuvre d'un tel shift au niveau de la TVA. Par ailleurs, je crois que le taux moyen belge ne peut pas non plus augmenter.

 

Tot slot geef ik nog een en ander mee in verband met de vrees voor concurrentieverstoring. Hierbij vallen twee positieve zaken op te merken.

 

Ten eerste gebeurt de btw-heffing over de jaren heen alsmaar vaker waar de afnemer gevestigd is. Dat is belangrijk in verband met concurrentieverstoring.

 

Ten tweede legt de Commissie in haar voorstel op om het nominaal tarief verplicht te maken voor goederen waarvan bij uitstek bekend is dat er grensoverschrijdende trafiek kan worden gegenereerd wegens verschillende tarieven.

 

14.04  Benoît Dispa (cdH): Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos éléments de réponse.

 

Je partage assez bien votre point de vue. Cette proposition est intéressante. Il faudra l'examiner de près lorsqu'elle sera à disposition. Elle doit inciter à une forme de prudence pour éviter les effets pervers non désirés.

 

Pour ce qui me concerne, j'estime que les taux réduits doivent rester l'exception afin d'éviter de détricoter complètement le système. Il faut donc être très sélectif dans le choix des secteurs qui pourraient en bénéficier et, selon moi, les critères verts sont incontestablement intéressants pour garantir une certaine durabilité des choix. Il faut également être attentif aux impacts sociaux des secteurs. C'est la raison pour laquelle on pourrait, notamment dans le secteur non marchand, faire davantage preuve d'imagination pour essayer de réduire les taux.

 

Comme vous, je pense qu'il faut éviter à tout prix toute forme de concurrence transfrontalière. Des garanties sont données, mais il faudra veiller à ce qu'elles soient bien préservées dans le consensus final.

 

Enfin, le moment venu, il sera important de veiller à ce que la réduction des taux, lorsqu'elle aura été décidée, bénéficie réellement aux consommateurs et à éviter un effet de captation du bénéfice dans les marges bénéficiaires des entreprises. À cette fin, l'Observatoire des prix pourrait être associé à la réflexion.

 

C'est, en tout cas, un dossier qu'il faudra suivre de près puisqu'il porte à la fois sur le cadre européen qu'il faut conforter et sur la souplesse à laisser aux États. En termes de philosophie d'action, il s'agit donc d'un sujet intéressant.

 

14.05  Griet Smaers (CD&V): Mijnheer de minister, dank u voor uw antwoord.

 

In het kader van uw btw-hervorming wil ik nogmaals onderstrepen dat voor ons Europese sturing echt wel nuttig en nodig is. Zo krijgen we maximale rechtszekerheid, niet alleen voor bedrijven maar ook voor burgers, in de handel die alsmaar vaker grensoverschrijdend is. Een wirwar van btw-tarieven in de Europese Unie zou niet goed zijn voor de rechtszekerheid en de goede handel in Europa. Rechtszekerheid en vereenvoudiging voor onze burgers en bedrijven zijn belangrijk.

 

Ten tweede ben ik erover tevreden dat u verduurzaming en vergroening van de fiscaliteit, ook in de btw, nuttig en nodig acht. Ik wil erop blijven hameren dat u die aspecten zeker moet meenemen in uw hervormingsvoorstellen.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

15 Question de Mme Véronique Caprasse au ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "le survol aérien de la Région bruxelloise et de sa proche périphérie" (n° P2559)

15 Vraag van mevrouw Véronique Caprasse aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de vluchten boven het Brussels Gewest en de nabije rand" (nr. P2559)

 

15.01  Véronique Caprasse (DéFI): Monsieur le président, monsieur le ministre, le survol de la région bruxelloise et de sa périphérie continue à causer aux habitants de ces communes de nombreuses nuisances. Nous le rappelons constamment, ce dossier a été mal géré par différents ministres successifs. Force est de constater que cela ne change pas.

 

Pour autant que de besoin, je me permets de reprendre les termes contenus dans l'accord de gouvernement du 9 octobre 2014: "Le gouvernement soutiendra le développement économique de l'aéroport dans le respect des conditions de vie des riverains et de tous les citoyens touchés par les nuisances sonores. L'usage préférentiel des pistes et les normes de vent, qui font intégralement partie des accords aéroportuaires, seront maintenus et ancrés dans une loi sur les procédures de vol. En concertation avec les Régions, le gouvernement veillera, en outre, à la création d'une autorité indépendante de contrôle des nuisances sonores autour de l'aéroport de Bruxelles- National."

 

Malgré les nombreuses interpellations de l'opposition dans ce dossier, ces promesses ne sont actuellement que de simples effets d'annonce du gouvernement. Les nuisances sonores et environnementales perdurent au détriment de la santé et de la tranquillité des Bruxellois et des habitants de la périphérie. Nous pouvons valablement en déduire que depuis le début de cette législature, le gouvernement fédéral n'a qu'un seul et unique objectif: faire traîner le dossier. Je le déplore.

 

Pourtant, le 19 juillet 2017, à l'initiative de la Région bruxelloise et de plusieurs communes survolées, la Justice  a rendu un jugement ordonnant à l'État fédéral de respecter l'arrêt "Bruit" du ministre Gosuin de 1999. Ce jugement impose la fin de l'exploitation de la route du canal et de celle du ring entre 23 h et 7 h du matin, ainsi que la fin des atterrissages sur la piste 01 avant le 25 novembre 2017, sous peine d'astreintes. Le jugement prévoit également la réalisation, par le gouvernement fédéral, d'une étude d'incidence sonore et des solutions de rechange possibles tout en préservant le développement économique de l'aéroport de Bruxelles-National.

 

Nous apprenons par la presse que l'appel d'offres lancé pour la réalisation de cette étude n'a pas abouti. Un seul consortium s'est manifesté et son offre n'a pas été retenue faute de conformité.

 

Monsieur le ministre, est-il raisonnable de croire qu'une solution puisse être trouvée dans ce dossier avant la fin de la législature? Est-ce encore une priorité de votre gouvernement et la vôtre? Si un nouvel appel d'offres est déposé afin de réaliser cette étude d'incidence, avons-nous l'espoir de trouver d'éventuelles solutions?

 

15.02  François Bellot, ministre: Madame Caprasse, il me sera difficile de vous répondre en deux minutes au sujet d'un dossier vieux de vingt ans. Je vous fournirai quelques éléments.

 

Tout d'abord, je m'inscris tout à fait dans les accords du gouvernement. Le premier acte important que j'ai posé a été la commande d'un audit pour la période du 2 au 10 octobre 2016, afin de comprendre ce qui se passait. Les conclusions ont été obtenues bien plus tard que ce que j'aurais souhaité. Elles mèneront à la clarification des normes de vent. Des groupes de travail techniques se réunissent actuellement. Pourquoi faut-il clarifier ces normes de vent? Parce que les administrations fédérales et Belgocontrol n'ont pas la même interprétation d'instructions qui avaient été données. Dès l'instant où l'on réécrit une instruction, il est préférable de mettre tout le monde autour de la table. Ainsi quand on lira la lettre A, chacun comprendra désormais qu'il s'agit de A, et non de A et B.

 

Ensuite, concernant le jugement du mois de juillet, je vous invite à relire les décisions, madame Caprasse. Le jugement n'a pas dit qu'il fallait arrêter les vols au-dessus de la route du canal ou du ring. Il demande seulement de prendre des mesures opérationnelles de nature à respecter l'arrêté "Bruit" pour les habitants vivant sous le tracé de ces routes aériennes.

 

En outre, ce jugement demande la réalisation d'une étude d'incidence. Celle-ci doit être commandée. J'en attends beaucoup. Elle permettra de déplacer le débat de la sphère politique à la sphère technique et scientifique, qui est plus rationnelle, avouons-le. On passera alors de l'émotionnel au rationnel.

 

La procédure de cette étude a été commandée, le cahier de charge a été envoyé et publié au Moniteur et dans le Journal officiel de l'Union européenne le 1er décembre. Les manifestations d'intérêt devaient rentrer pour le 8 janvier. Nous n'avons reçu qu'une seule offre, et celle-ci n'est pas conforme, notamment en ses aspects concernant l'indépendance.

 

Donc, nous poursuivons la procédure. À présent, nous allons recourir à la procédure négociée sans publicité, comme les règles organisant les marchés publics nous y autorisent. Dans cette optique, nous allons consulter des bureaux d'études internationaux qui ont travaillé sur de multiples aéroports en vue de les sensibiliser. Ils savent qu'une publication a eu lieu au Journal officiel de l'Union européenne. J'ose espérer que nous en trouverons un qui satisfera à toutes les conditions.

 

Je réaffirme fermement ma volonté d'avancer dans ce dossier, dans le cadre de la procédure d'attribution de l'étude d'incidence, et en respectant bien entendu la loi et les arrêtés relatifs aux marchés publics.

 

Quant aux échéances, l'un des critères présidant au choix du bureau d'études est précisément le délai le plus court. Je ne puis vous dire que cela et vous inviter à me poser une nouvelle question dans quelques semaines, soit en commission soit en séance plénière, afin que je puisse vous dire où nous en sommes dans la désignation du bureau d'études et vous informer du délai dans lequel les résultats devraient être connus. Quand nous en serons informés, ainsi que des recommandations, un certain temps sera nécessaire à leur exécution. Par exemple, si le bureau d'études recommande un changement de route, une nouvelle étude d'incidence sera impérative. De plus, Belgocontrol demande trente à septante semaines pour rendre la mesure opérationnelle, en fonction des difficultés qu'elle pourrait représenter pour les aiguilleurs du ciel.

 

15.03  Véronique Caprasse (DéFI): Monsieur le ministre, je vous remercie de vos réponses.

 

Je suis parfaitement consciente du caractère épineux – dans tous les sens du terme – de ce dossier ainsi que de ses fréquents relents communautaires, que nous ne pouvons absolument pas nier. Toujours est-il que cela prendra encore du temps – c'est un fait. C'est pourquoi nous vous réinterrogerons certainement, ainsi que vous nous le proposez.

 

Je me permets quand même d'insister encore sur un aspect. Il serait judicieux de trouver une solution pour les vols de nuit, monsieur le ministre. Il n'y a pas un seul riverain, tant néerlandophone que francophone, tant bruxellois qu'habitant dans la périphérie, qui contestera cet objectif. Il faut absolument prendre conscience du besoin de sommeil que vivent quotidiennement les intéressés. J'y insiste, dans le souci de satisfaire chacun.

 

Nous reviendrons donc vous interroger. Faites-moi confiance.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

16 Vraag van mevrouw Els Van Hoof aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de ingebrekestelling van België door de Europese Commissie inzake het flexibel gebruik van het luchtruim" (nr. P2558)

16 Question de Mme Els Van Hoof au ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique, sur "la mise en demeure de la Belgique par la Commission européenne concernant l'usage flexible de l'espace aérien" (n° P2558)

 

16.01  Els Van Hoof (CD&V): Mijnheer de minister, de oplossing voor vlieglawaai is verder weg dan ooit. Dat hebben wij daarnet gehoord. Wij lazen het ook deze week in De Tijd. U zei dat voorlopig nog geen enkel studiebureau werd geselecteerd om de geluidsproblemen rond Brussels Airport te onderzoeken. Ook daardoor zijn de onderhandelingen over de vliegroutes vastgelopen.

 

Ik betwijfel of er voldoende gebruikgemaakt wordt van het luchtruimpotentieel. Niet alleen ik denk daar zo over, ook Europa doet dat. Europa heeft ons begin oktober 2017 in gebreke gesteld omdat het Belgische luchtruim niet flexibel gebruikt wordt. Dat betekent dat het luchtruim niet strikt als militair of als burgerlijk mag worden beschouwd, maar wel als een flexibel geheel.

 

Vandaag moet het luchtverkeer laveren tussen de militaire zones door. Dat betekent dat er in bepaalde zones een overconcentratie aan lawaai is. Het militaire luchtruim is bijzonder groot. Men schat van een derde tot 50 %, vertrekkend uit Florennes, Beauvechain en Kleine-Brogel. Het is enorm groot.

 

Dit is een oproep, mijnheer de minister, om ter zake een moedige beslissing te nemen en het luchtruim te flexibiliseren. Maak gebruik van de Europese strohalm, die sinds 2005 bestaat in een verordening, om het Belgische luchtruim te flexibiliseren. Maak daarvan gebruik om op die manier ook Vlaams-Brabant rustigere nachten en dagen te bezorgen. Daarvoor moeten de militaire en civiele autoriteiten samenwerken. Zij moeten procedures uitwerken om de vluchtroutes efficiënter te gebruiken en op die manier ook het luchtruim te vergroten. Dat gebeurt niet snel genoeg, wegens de bescherming van de militaire luchtruimzones. Dat betekent ook een enorm verlies van luchtruimcapaciteit in de tijd. Het betekent ook dat er een minder eerlijke spreiding van het vliegverkeer mogelijk is. De integratie van de militaire en civiele luchtleiding staat in het regeerakkoord. België moest deze maand een antwoord geven aan Europa inzake de ingebrekestelling, vandaar mijn vragen.

 

Waarom is de Europese Commissie van mening dat wij onze verplichtingen niet nakomen? Wat zijn de hinderpalen om een flexibel luchtruimgebruik mogelijk te maken? Welke acties zult u ondernemen, samen met minister van Defensie Vandeput, om de toepassing van het flexibel luchtruimgebruik mogelijk te maken?

 

16.02 Minister François Bellot: Mevrouw Van Hoof, in een schrijven van 5 oktober 2017 wees de Europese Commissie op een aantal tekortkomingen bij de uitvoering van het FUA-concept in België. Deze tekortkomingen zijn, ten eerste, het ontbreken van een gezamenlijke civiel-militaire luchtverkeersbeheersing en, ten tweede, het ontbreken van coördinatie tussen civiele en militaire autoriteiten op het pretactische niveau van het luchtruimbeheer via vaststelling van overeenkomsten en procedures.

 

De Europese Commissie is van oordeel dat hetgeen België reeds heeft uitgewerkt niet volledig tegemoetkomt aan de vereisten van verordening 2150/2005. De strategische pretactische en tactische niveaus werden weliswaar ingesteld, maar de Commissie oordeelt dat de resultaten op het gebied van de pretactische fase voor verbetering vatbaar zijn.

 

De volgende acties vinden momenteel hun beloop. Ten eerste, op datum van 19 mei 2017 hebben de minister van Landsverdediging en ikzelf de notaverklaring ondertekend met betrekking tot de basisafspraken en de opschortende voorwaarden van de samenwerking tussen Defensie en Belgocontrol op het gebied van de luchtverkeersleidingsdiensten. Die samenwerking gaat over de tegen eind 2019 voorziene co-locatie, met als einddoel de integratie. Vanaf deze co-locatie van het Air Traffic Control Center, momenteel in Semmerzake, met Belgocontrol in Steenokkerzeel, zullen de civiele en militaire partners ernaar streven de luchtruimplanningsprocessen binnen de ANC-context verder te ontwikkelen om te evolueren van het huidige FUA naar het advanced FUA.

 

Ten tweede wenst de Belgische Staat ook te verwijzen naar de FUA-letter of agreement tussen Defensie, MUAC en Belgocontrol.

 

Deze letter of agreement beschrijft de dagelijkse werken tussen de drie betrokken partijen – Defensie, MUAC en Belgocontrol – die gebaseerd is op de richtlijnen die in het handboek zijn opgenomen. De procedure van de ondertekening van deze letter of agreement door de partijen en de goedkeuring ervan door het Directoraat-generaal Luchtvaart zit in de definitieve fase. Van zodra deze procedure is afgerond, zal een kopie van de ondertekende versie aan de Europese Commissie worden bezorgd.

 

16.03  Els Van Hoof (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, het is goed dat u samen met Defensie die samenwerkingsakkoorden ondertekent. Blijkbaar vindt Europa het antwoord vandaag nog niet afdoende.

 

Ik zou u alleen maar willen aanmoedigen om samen met Defensie een stuk sneller te gaan want vandaag stellen wij een enorm verlies aan potentieel vast. Alle luchtvaartspecialisten zijn het daarover eens. Als het luchtruim ruimer wordt, kunnen wij flexibeler gaan vliegen en zijn er oplossingen mogelijk door te vertrekken vanuit Charleroi. Ook de aankomsten op Brussel kunnen hierdoor flexibeler worden gemaakt. Op die manier worden de problemen van Leuven Rechtdoor en de Noordrand opgelost.

 

Ik meen dan ook dat wij een tandje moeten bijsteken. Ik heb de indruk dat de hete aardappel wat wordt doorgeschoven. De minister van Defensie moet vandaag antwoorden. Het militaire luchtruim wordt al te lang – meer dan 13 jaar – afgeschermd. Er wordt immers geklaagd en wij moeten ervoor zorgen dat er oplossingen worden gevonden voor mensen die hun nachtrust moeten laten en moeten leven met lawaai van de vliegtuigen.

 

Het vinden van een oplossing voor het flexibel gebruik van het luchtruim zou dan ook een wezenlijk verschil uitmaken, en dit liefst zo snel mogelijk.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

Wetsontwerpen

Projets de loi

 

17 Wetsontwerp van wet houdende de opdrachten en de samenstelling van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (2732/1-4)

17 Projet de loi contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation (2732/1-4)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De voorzitter: De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Les rapporteurs, MM Calomne et Van Hecke, se réfèrent à leur rapport écrit.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2732/4)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2732/4)

 

Het opschrift in het Nederlands werd door de commissie gewijzigd in “wetsontwerp houdende de opdrachten en de samenstelling van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring".

L’intitulé en néerlandais a été modifié par la commission en “wetsontwerp houdende de opdrachten en de samenstelling van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring".

 

Het wetsontwerp telt 60 artikelen.

Le projet de loi compte 60 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

18 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen (2767/1-4)

18 Projet de loi portant modification de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité (2767/1-4)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

18.01  Éric Thiébaut, rapporteur: Monsieur le président, je renvoie au rapport écrit.

 

Le président: Monsieur Thiébaut, vous êtes le seul orateur inscrit. Je vous rends la parole.

 

18.02  Éric Thiébaut (PS): Monsieur le président, c'est un sujet qui manifestement n'intéresse pas tout le monde, au vu du nombre de présents. Ceci étant, on le sait, les questions de sécurité sont des questions sensibles qui doivent être traitées avec attention et mesure. L'accréditation de sécurité non seulement au moment de l'embauche mais également en cours de carrière dans le secteur privé est un principe auquel nous souscrivons.

 

Cependant, nous n'avons pas été totalement rassurés par les réponses que le ministre nous a données en commission pour répondre aux critiques assez importantes du Comité R ou du Conseil national du travail quant au texte en l'état, notamment en ce qui concerne la capacité des services à assumer ces nouvelles tâches, en particulier au niveau des recours et de l'impact que cette mesure pourrait avoir pour les travailleurs du secteur de la sécurité privée au sein des entreprises concernées. Toutes ces considérations justifieront l'abstention de mon groupe.

 

Nous avons entendu la proposition du ministre de procéder à une évaluation de ce texte dans le futur. Nous vous proposons d'en ancrer le principe dans la loi et c'est le sens de l'amendement que mon groupe dépose aujourd'hui.

 

18.03  Philippe Pivin (MR): Monsieur le président, sans refaire l'historique de ce projet que nous avons suivi en commission, je souhaite simplement souligner qu'il s'agit là d'une preuve supplémentaire, s'il en fallait une, de la vigilance que nous manifestons en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme. C'est une des priorités de notre gouvernement, comme d'ailleurs du Mouvement réformateur. Il est important de le rappeler.

 

À la suite des attentats, l'augmentation substantielle du nombre de demandes de vérification de sécurité, notamment en provenance du secteur privé, impliquait une clarification et une extension du champ d'application de cette législation. Avec ce nouveau texte, ce sera désormais chose faite puisque le projet de loi correspond non seulement aux orientations prises par le Conseil national de sécurité mais nous semble également répondre aux besoins des acteurs concernés. Le gouvernement est donc resté attentif à l'indispensable équilibre entre les impératifs de sécurité publique et la protection de la vie privée.

 

En outre, je veux rappeler, suite à la remarque de mon collègue M. Thiébaut, qu'une évaluation des nouvelles dispositions aura lieu afin de déterminer quelles seront les conséquences concrètes sur la charge de travail des différents services ainsi que sur l'organe de recours. Pour toutes ces raisons, nous soutenons ce projet de loi.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2767/4)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2767/4)

 

Het wetsontwerp telt 10 artikelen.

Le projet de loi compte 10 articles.

 

*  *  *  *  *

Ingediend amendement:

Amendement déposé:

Art. 9/1(n)

  • 2 - Eric Thiébaut (2767/5)

*  *  *  *  *

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het aangehouden amendement en over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l’amendement réservé ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

*  *  *  *  *

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Conclusion de la discussion des articles:

 

Aangehouden: de stemming over het amendement.

Réservé: le vote sur l’amendement.

 

Artikel per artikel aangenomen: de artikelen 1 tot 10.

Adoptés article par article: les articles 1 à 10.

*  *  *  *  *

 

19 Wetsontwerp betreffende de postdiensten (2694/1-15)

19 Projet de loi relative aux services postaux (2694/1-15)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Les rapporteurs sont Mme Grovonius et M. Flahaux.

 

19.01  Jean-Jacques Flahaux, rapporteur: Monsieur le président, habituellement, je me réfère au rapport écrit mais, à la demande insistante de la présidente de la commission de l'Infrastructure et des Entreprises publiques, je me dois de prendre la parole au sujet du rapport complémentaire au rapport initial de Mme Grovonius.

 

À la suite de la décision prise en séance plénière du 11 janvier dernier de renvoyer en commission des amendements qui avaient été reçus, la commission s'est réunie ce 16 janvier. Lors de cette réunion, M. de Lamotte a présenté un amendement n° 16 qui remplaçait l'amendement n° 9, précisant que ce nouvel amendement tenait compte des trois remarques formulées par le Conseil d'État au sujet de son amendement n° 9.

 

Le ministre de la Coopération, en l'occurrence le ministre des Télécommunications et de la poste, rappelle aux membres que cette problématique a déjà été évoquée lors des précédentes réunions de la commission et que le but poursuivi est de favoriser la concurrence des services postaux sur le marché belge.

 

En ce qui concerne la Belgique, la Commission européenne a souligné que les conditions d'octroi des licences n'étaient ni nécessaires ni justifiées. Le ministre estime, dès lors, qu'il se recommande de supprimer ces conditions d'octroi contestées par la Commission européenne, afin de lever les derniers obstacles à l'accès au marché belge.

 

Ensuite, M. Laurent Devin a initialement déposé les amendements nos 11, 12 et 14 à l'article 16. L'amendement n° 11 entend apporter des modifications techniques et correspond du reste, mot à mot, à l'amendement n° 15, déposé ultérieurement et sur lequel je reviendrai. L'amendement n° 12 est retiré par M. Devin, (qui entre-temps est arrivé) et l'amendement n° 14 intervient après l'avis du Conseil d'État. M. Devin considère qu'il n'appartient pas à bpost de décider seul, des questions relatives au service universel. Il y va du service à la population sur l'ensemble du territoire belge.

 

M. Vanden Burre commente alors son amendement n° 13 qui prévoit d'apporter les mêmes modifications que les amendements nos 11 et 15 déjà évoqués. "Il est inacceptable", dit-il, "que le service proposé soit différent en fonction du lieu d'habitation."

 

M. Clarinval, chef de groupe du MR, présente alors l'amendement n° 15 signé par les quatre chefs de groupe de la majorité visant à supprimer, notamment, les mots "conditions géographiques exceptionnelles" et s'inscrit dans la continuité de l'examen du projet de loi: "Il importe de respecter l'équilibre entre la modernisation des services postaux en Belgique et les intérêts des zones rurales."

 

M. Geerts souhaite cependant savoir ce que signifie, dans l'esprit de la majorité, la notion de "circonstances exceptionnelles". Il convient de l'expliciter en commission ultérieurement lors du rapport en séance plénière.

 

MM. de Lamotte et Devin demandent aussi des éclaircissements à propos de ce mot "exceptionnelles".

 

M. Clarinval précise que les quatre signataires de l'amendement n° 15, c'est-à-dire les quatre chefs de groupe, veulent éviter que les zones rurales soient pénalisées par rapport aux zones urbaines à la suite de l'effort de modernisation des services postaux: "Il ne faut pas créer une poste à deux vitesses." En effet, la crainte existait que les mots "conditions géographiques exceptionnelles" rendent possible pareille différenciation, d'où l'amendement déposé aussi par la majorité.

 

Le ministre rappelle qu'il a toujours affirmé qu'il n'était pas dans l'intention du gouvernement de modifier le service actuel. Les dispositions de l'article 16 du projet de loi constituent une transcription littérale de la directive postale. Les mots "conditions géographiques exceptionnelles" ne sont pas censés permettre de différencier les fréquences de distribution du courrier selon que les régions soient rurales ou urbaines. La notion de "circonstances exceptionnelles" offre suffisamment de flexibilité et permet d'alléger la condition de distribuer le courrier cinq fois par semaine dans le futur et que l'État continue de financer ce service universel.

 

Le ministre n'objecte pas que les mots "conditions géographiques exceptionnelles" soient supprimés. La possibilité d'organiser une discrimination n'est pas maintenue, comme certains le supposent. La fréquence de distribution sera la même partout. "Partout" est le mot important du rapport.

 

Le contrat de gestion actuel prévoit une distribution quotidienne et le prochain contrat de gestion couvrira la période 2019-2024 et l'obligation de distribuer le courrier tous les jours y sera maintenue.

 

Dans le prochain contrat, les "circonstances exceptionnelles" ne seront pas définies. Elles ne pourront donc pas être appliquées.

 

La notion du qualificatif "exceptionnelles" devra être définie dans le contrat de gestion. Or, le price cap prévu dans le projet de loi permettra une diminution graduelle des services postaux tels que le public les connaît actuellement.

 

Le qualificatif "exceptionnelles" ne porte pas sur la diminution du rythme actuel, mais sur une diminution future nettement plus accentuée. À partir de 2024, le contrat de gestion qui sera communiqué au parlement pourra définir la notion dont question.

 

M. Laurent Devin revient sur les compétences du Roi qui, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et après avis de l'IBPT ainsi que des associations protectrices des consommateurs et des représentants des travailleurs, devrait pouvoir décider d'assouplir ou non les règles du service universel. "Il s'agit après tout" – dit-il – "d'une décision qui affecte 11 millions d'habitants."

 

Le ministre répond que les précisions demandées ne sont pas nécessaires, car l'IBPT procède à la vérification du coût du service universel. L'assouplissement des règles de ce dernier et le coût net dudit service sont étroitement liés.

 

L'IBPT est habilité à donner des avis à tout moment au ministre, ce de sa propre initiative, mais le ministre peut aussi le solliciter en ce sens. Le Comité consultatif des services postaux peut également, de sa propre initiative ou à la demande, formuler des avis à l'attention du ministre.

 

Le contrat de gestion devra, quant à lui, être présenté au parlement. Bpost ne pourra pas modifier unilatéralement ses obligations.

 

MM. Devin, de Lamotte et Vanden Burre prennent acte avec satisfaction de la réponse du ministre pour ce qui concerne le volume lié ou non aux circonstances exceptionnelles.

 

Le ministre appelle, pour sa part, les membres à se rendre à l'évidence: le travail du facteur n'est plus le même qu'auparavant. Il a également reprécisé que la baisse qualifiée d'exceptionnelle n'est pas celle constatée actuellement, mais celle qui est prévue à l'article 16, étant entendu qu'une baisse du volume des envois postaux mettant en péril l'équilibre financier du service universel sera, en tout état de cause, considérée comme une telle circonstance.

 

Si la baisse devient si forte que le price cap ne peut maintenir l'équilibre financier, la circonstance sera considérée comme étant exceptionnelle.

 

Finalement, pour ce qui est des amendements qui n'ont pas été retirés, l'amendement n° 16 est rejeté par dix voix contre une et quatre abstentions. L'article 6 est lui-même adopté par dix voix et cinq abstentions.

 

À l'article 16, où une série d'amendements avaient également été déposés, l'amendement n° 11 est rejeté par dix voix contre quatre. L'amendement n° 14 est rejeté par dix voix contre cinq. L'amendement n° 15 est adopté à l'unanimité. Et l'article 16, ainsi amendé, est lui-même adopté par dix voix et cinq abstentions.

 

L'ensemble du projet, tel qu'il a été modifié, est adopté par dix voix et cinq abstentions.

 

19.02  Peter Dedecker (N-VA): Mijnheer de voorzitter, collega's, in naam van mijn fractie kan ik alleen maar onze tevredenheid uitdrukken over wat vandaag eindelijk voorligt. Er werd namelijk al vele jaren geleden op Europees niveau beslist om de postmarkt open te stellen, om ruimte te bieden aan nieuwe bedrijven, om concurrentie mogelijk te maken, die altijd streeft naar een betere dienstverlening aan lagere prijzen, en om nieuwe jobs te creëren, wat nieuwe bedrijven altijd met zich meebrengen.

 

Toch hielden dezelfde partijen die op Europees niveau de liberalisering en het schrappen van alle mogelijke toetredingsdrempels goedkeurden, op Belgisch niveau de deur angstvallig dicht voor concurrenten, voor nieuwe bedrijven en voor nieuwe jobs.

 

Het is pas vandaag dat via dit ontwerp eindelijk een einde wordt gemaakt aan de onredelijk hoge toetredingsdrempels voor nieuwkomers. Blijkbaar is de ene nieuwkomer niet de andere. Zoals de rapporteur uitstekend heeft toegelicht, was daarvoor zelfs een ingebrekestelling vanuit de Europese Commissie nodig. En u moet daar niet met banbliksems naar kijken, want de Europese Commissie geeft alleen maar uitvoering aan wat door ons allen, ook door de toenmalige regeringspartijen, op Europees niveau werd beslist.

 

Het voorliggend ontwerp biedt kansen aan nieuwkomers, maar zorgt er tegelijk voor dat duurzame tewerkstelling, ook van laaggeschoolden, bij ons overheidsbedrijf bpost zoveel mogelijk behouden blijft met een verplichte tewerkstelling als bediende, al dan niet op tijdelijke basis, voor de bedeling van geadresseerde stukpost en individuele brievenpost. Deze verplichting geldt ook voor mogelijke concurrenten, uiteraard voor zover het gaat over hetzelfde, namelijk de loutere bedeling van door anderen aangeleverde individuele poststukken en geadresseerde brieven. Deze verplichting moet men strikt interpreteren; zij geldt uiteraard niet voor diensten die daarbuiten treden, die meer inhouden dan dat.

 

Dat laat bpost ook toe om voort te innoveren, zoals het de voorbije jaren op een heel goede manier heeft gedaan, om de dalende markt van de brievenpost te compenseren met een groei op de pakjesmarkt dankzij e-commerce, alsook met de aanvullende diensten die het bedrijf vandaag aanbiedt en met doorgedreven automatisering, zoals in de high tech-sorteercentra, die niet meer te vergelijken zijn met vroeger. Bpost heeft een stevig trackrecord opgetekend.

 

En dit uiteraard ook met dank aan de druk die liberalisering biedt. Liberalisering zorgt voor een streven naar betere dienstverlening tegen lagere prijzen.

 

Ik ben ook tevreden met de radicale keuze voor het algemeen belang, het belang van de belastingbetaler. De universele dienst laat het vandaag toe om, zonder input van extra belastinggeld aan het overheidsbedrijf bpost, in een dagelijkse dienst bij iedereen te voorzien, ongeacht de woonplaats. Dat wordt gegarandeerd, zowel door de wet als door het beheerscontract dat vandaag in voege is. Natuurlijk, bij sterk veranderde omstandigheden, bij uitzonderlijke economische omstandigheden, dus alleen als het absoluut noodzakelijk blijkt, laat deze toekomstige wet toe om de belastingbetaler te beschermen en niet langer mordicus te voorzien in een dienst waarvoor er onvoldoende vraag is vanwege de burger.

 

Gisteren werd een amendement goedgekeurd, om het woord "geografisch" te schrappen uit de uitzondering, volgens mij terecht. Men moet niet a priori geografische criteria hanteren. De criteria die moeten gelden zijn uiteraard de economische criteria, de vraag van de burger naar een bepaalde dienst. Uiteraard zal dit voor een stuk gecorreleerd zijn, op macroniveau, aan geografische elementen. Maar de correlatie is niet noodzakelijk a priori het geval; het gaat hier louter om de economische omstandigheden, om de marktvraag. Wij voorzien dat slechts met één doel voor ogen, met name om een dienst waar vraag naar is zo lang mogelijk in stand te houden, maar te allen tijde te vermijden dat als die vraag verder sterk daalt, of als er geen vraag meer naar is, mordicus een dienst wordt in stand gehouden, met de factuur voor de belastingbetaler. Dat is iets dat voor ons absoluut niet kan. Een tussenkomst van de belastingbetaler is voor ons absoluut uit den boze. Dat vindt op deze manier zijn weerslag hier in het ontwerp.

 

Dat stemt onze fractie tevreden. Mijn fractie zal om die reden dan ook het wetsontwerp volop steunen, als partij van het algemeen belang, als vakbond van de belastingbetaler.

 

19.03  Laurent Devin (PS): Monsieur le président, monsieur le vice-premier ministre, madame la présidente de commission, chers collègues, permettez-moi d'abord de remercier notre excellent rapporteur, M. Jean-Jacques Flahaux, qui a bien fait état de nos nombreux échanges en commission depuis des mois.

 

Lorsque le projet de loi postale est arrivé sur nos bancs, le groupe PS y a vu plusieurs sources d'inquiétude: affaiblissement du service universel, hausse du prix du timbre, privatisation. Alors, reconnaissons-le d'emblée, le travail de l'opposition a partiellement réduit nos inquiétudes. Un excellent travail constructif de l'opposition! Et si vous avez applaudi à juste titre M. Flahaux, je vous demanderai également, chers collègues, d'applaudir Karin Lalieux, David Geerts, Michel de Lamotte et Gilles Vanden Burre qui, semaine après semaine, mois après mois, ont fait entendre raison - partiellement - à la majorité et à M. le vice-premier ministre.

 

Ce n'était pourtant pas gagné d'avance! Il y a trois mois encore, le MR ne voyait pas dans ce projet une menace pour nos zones rurales. Monsieur Clarinval, je vous ai vu à la télévision dire le contraire après; je m'en suis réjoui et vous en félicite car il n'est jamais trop tard pour avoir raison! Mais le dépôt d'amendements, la seconde lecture, le renvoi au Conseil d'État, les interpellations et les menaces de conflit d'intérêts depuis Namur ont ramené nos collègues de la majorité à la raison.

 

19.04  Laurette Onkelinx (PS): Monsieur le président, j'ai été interpellée par la courtoisie de notre excellent orateur citant beaucoup de nos collègues qui, par leur travail acharné, ont permis au projet d'évoluer, mais M. Devin s'est lui-même oublié. Et je voudrais le mettre en évidence.

 

19.05  Laurent Devin (PS): L'amendement voté mardi en commission, mot pour mot, virgule pour virgule, monsieur le vice-premier ministre, guillemet pour guillemet, est le même que le nôtre. L'adaptation du service universel postal ne pourra pas se faire au détriment des zones rurales. Grâce au travail de l'opposition, il n'y a pas un service postal universel de seconde zone en Belgique. L'égalité des citoyens face au service public est préservée.

 

C'est une excellente chose, car un service universel n'a de sens que si tous les citoyens en bénéficient de façon semblable sur l'ensemble du territoire. Il fallait donc supprimer dans le projet la notion de "conditions géographiques exceptionnelles" pour éviter tout risque. En effet, les déclarations d'intention de M. le vice-premier ministre, aussi rassurantes soient-elles, ne nous ont pas fait oublier celles de la N-VA, premier parti de la majorité, passées par la bouche de M. Dedecker, pour qui le principe de solidarité territoriale n'était pas acceptable. Je l'ai évoqué mardi.

 

Cette notion devait d'autant plus disparaître qu'il n'existe en Belgique aucune condition géographique suffisamment exceptionnelle pour justifier une différence de traitement entre des parties du territoire. Nous ne connaissons ni les conditions géographiques exceptionnelles du sub-Sahara, ni celles du Kilimandjaro.

 

Notre premier amendement a été repris textuellement; nous espérions donc que la majorité continue sur cette lancée et reprenne aussi notre second amendement, voire le vote. En effet, l'adaptation éventuelle du service universel ne peut être le fruit d'un simple calcul comptable. Il s'agit d'une décision politique qui doit s'inscrire dans la notion d'intérêt général.

 

Monsieur le vice-premier ministre, je vous l'ai dit mardi et je vous le répète: notre amendement permettrait que la décision revienne en dernier ressort au "politique". Ce n'est pas un gros mot. Je veux parler du Conseil des ministres, dont vous êtes actuellement le vice-premier ministre. Par ailleurs, cette décision serait préalablement  soumise à l'avis des usagers et des travailleurs de l'entreprise, notamment.

 

Pour mon groupe, modernisation ne doit pas être synonyme de diminution des services. La modernisation, c'est l'adaptation aux nouveaux besoins des citoyens. Ainsi, à une époque qui voit notre population vieillir et les contacts humains céder le pas aux échanges virtuels, le passage d'un représentant de la collectivité au domicile des personnes isolées relève chaque jour un peu plus de l'intérêt général. C'est dans cette optique que le rôle social du facteur doit être revalorisé, quand bien même le volume du courrier diminuerait.

 

À côté de la question de la fréquence de passage du facteur, les travaux en commission ont évidemment été marqués par l'avis de l'IBPT. Un schéma sur l'augmentation potentielle du prix du timbre a particulièrement retenu notre attention. À la vue de celui-ci, comment ignorer que ce projet de loi offre une plus grande liberté à bpost pour fixer le prix du timbre au cours des années à venir?

 

Ceci est d'autant plus vraisemblable que l'IBPT perd une large partie de son contrôle sur le prix du timbre. De là à y voir une mesure de rétorsion contre l'IBPT face à son refus inédit d'augmentation au début de 2017, il n'y a qu'un pas que nous ne franchirons pas.

 

Chers collègues, nous sommes conscients des risques posés par ce texte. Certes, monsieur le vice-premier ministre - et c'est important -, bpost, premier employeur du pays et entreprise performante sort renforcée de ce projet de loi; je vous rends hommage en ce sens. Certes, les missions de service public seront encore assumées exclusivement par des travailleurs sous contrat de travail et non par de faux indépendants, comme le réclamait la concurrence privée.

 

Pour nous, socialistes, ce projet présente une opportunité pour davantage soutenir les services à la population et pour mener des politiques sociales et environnementales ambitieuses. Mais nous n'ignorons pas que, dans ce gouvernement, certains se réjouissent de ce que la même loi valorise une entreprise, en vue, peut-être, de mieux la vendre demain.

 

En conclusion, chers collègues, l'abandon de la discrimination sur base géographique est une avancée essentielle. La majorité et M. le vice-premier ministre ont entendu l'opposition, fait suffisamment rare pour être souligné. Monsieur le vice-premier ministre, je retiens également qu'en commission, vous avez répété votre intention de confirmer le principe des cinq jours de distribution dans le nouveau contrat de gestion de bpost. Vous nous avez également assuré que la décision d'adapter le service universel appartiendra au Conseil des ministres, sur l'avis de l'IBPT. Ces mots sont importants. Nous aurions préféré les voir inscrits noir sur blanc dans ce projet de loi.

 

Restent les risques de privatisation, d'augmentation du prix du timbre et d'adaptation du service universel, sans une large consultation. Autant de raisons qui, malgré les points positifs de ce projet, nous imposent la vigilance. Nous vous fixons rendez-vous pour le contrat de gestion et, dans l'attente de ce contrat de gestion, le groupe socialiste s'abstiendra.

 

19.06  Emmanuel Burton (MR): Monsieur le vice-premier ministre, chers collègues, la Chambre s'apprête ce jour à voter un texte important, porté par notre vice-premier ministre, Alexander De Croo. Avec ce projet de loi qui tient d'ailleurs compte des objectifs de l'accord de gouvernement, la continuité avec le cadre légal et réglementaire actuel sera assurée, tout en prévoyant bien sûr plus de flexibilité afin de permettre aux prestataires de services universels de répondre à l'évolution des besoins des utilisateurs.

 

En d'autres termes, ce projet de loi - nous devons nous en féliciter -, vise à améliorer la transparence du cadre législatif et réglementaire du secteur postal, tout en codifiant en un seul texte législatif les dispositions légales qui sont devenues, jusqu'ici, un fatras totalement illisible. Réjouissons-nous, mes chers collègues, des objectifs poursuivis par ce projet de loi qui répond aux besoins en évolution des utilisateurs de services postaux, mais qui assure également un service postal universel de qualité au coût le plus bas pour la société. Comme vous le savez, la désignation actuelle de bpost en tant que prestataire de service universel postal prend fin le 31 décembre 2018. Il importait et il importe dès lors d'assurer la continuité de la fourniture du service universel après cette date. À cette fin, il faut créer un cadre stable pour le prestataire désigné de ce service universel.

 

Monsieur le vice-premier ministre, vous nous avez rassurés sur plusieurs points selon moi très importants et que j'aimerais rappeler. En premier lieu, la nouvelle loi postale maintient l'obligation de distribuer le courrier au moins cinq jours par semaine. C'est très important. En deuxième lieu, le contrat de gestion 2016-2020 prévoit le paiement des pensions et un bureau de poste par commune. Il ne faut donc pas s'inquiéter sur ces deux points en particulier. En troisième lieu, M. le ministre a répété à plusieurs reprises que la diminution ou la différenciation de la fréquence de distribution n'était absolument pas à l'ordre du jour. Cela a été dit et répété à maintes reprises. Le ministre n'a d'ailleurs pas l'intention de proposer une telle réduction dans le contrat de gestion concernant le service universel qui, si je ne dis pas d'erreur, couvrira la période 2019-2023. En conséquence, la distribution de courrier sera donc toujours assurée, aussi bien en zone rurale qu'en zone urbaine. Il n'est pas question de remettre cela en question. C'est un service d'intérêt économique général mais aussi de service à la société.

 

Enfin, j'aborderai la qualité de l'emploi. Le projet de loi la garantit dans le secteur postal. Il vient d'être rappelé que celui-ci était le premier employeur de Belgique. Comme d'autres, il bouge et devra s'adapter aux évolutions de son temps.

 

Comme mon cher collègue l'a dit, il y a quelques instants, bpost sort renforcée de cette nouvelle loi postale. C'est la raison pour laquelle le groupe MR la soutiendra sans réserve.

 

Monsieur le président, monsieur le vice-premier ministre, mes chers collègues, je vous remercie.

 

19.07  Nele Lijnen (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega’s, collega Flahaux heeft een heel goed verslag uitgebracht. De heer Dedecker en de collega van de MR hebben een goed betoog gehouden.

 

Sinds 1991 vervelde de oude Regie der Posterijen tot een modern, beursgenoteerd overheidsbedrijf. De brievenpost viel significant terug, terwijl het aantal postpakketjes steeg. De markt werd geliberaliseerd, de toekomst werd omarmd. Denk maar aan Bringr, of aan de app die bpost heeft uitgebracht en die het thans mogelijk maakt om digitaal een foto te maken en als kaartje te versturen naar de persoonlijke brievenbus van de bestemmeling. Dat is zelfs al mogelijk met filmpjes.

 

Dat betekent dus dat er een zeer duidelijk, regelgevend kader nodig is voor deze sector in transitie. Via deze nieuwe postwet zorgt de regering daarvoor. Enerzijds wordt er duidelijkheid geschapen over de rol van bpost, dat de komende vijf jaar de universele dienstverlening zal verzekeren met een duidelijk, voorspelbaar en stabiel prijscontrolemechanisme, zoals net toegelicht door onze collega. Anderzijds wordt er ook ingespeeld op de veranderende marktomstandigheden. Het lijkt ons immers vanzelfsprekend dat de overheid verantwoord moet omgaan met de centen van de belastingbetaler. Als het financiële evenwicht van de universele dienstverlening niet meer kan worden gegarandeerd, moeten wij ook ingrijpen.

 

Sommige collega’s in dit halfrond zien dat als een aanval op de dienstverlening op het platteland. Sommigen vinden het nodig om de bevolking bang te maken met doembeelden, alsof zij binnenkort geen post aan huis meer zouden krijgen. Dat is jammer, want deze regering maakt net de keuze door te stellen dat de universele dienst zoals nu gedefinieerd, kan worden herzien, mochten er grote veranderingen in de postmarkt optreden. De postbode dagelijks met lege zakken door het land sturen, dat is vasthouden aan gisteren, dat is nostalgisch, naïef en conservatief.

 

Voor de Open Vld is het duidelijk dat deze postwet de garanties biedt op een goede dienstverlening aan alle burgers in dit land, ongeacht de woonplaats, zoals collega Dedecker zei. Dat hebben wij met het amendement rechtgezet, zonder blind te zijn voor de veranderende marktomstandigheden, zoals dat ook het geval was bij het sluiten van de postkantoren en met de postpunten die in de plaats kwamen. Met andere woorden, er is veel meer dienstverlening aan de burger.

 

Angst en polarisering helpen de nieuwe en snelle evoluties niet vooruit, gezond verstand, een open vizier en wetgeving die evolutieproof is, doen dat wel. Dat is de reden waarom wij straks dit wetsontwerp zullen goedkeuren.

 

19.08  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, c'est un sujet important, dont nous avons débattu longuement ces derniers mois. Ce sujet concerne tous les citoyens. Il est fondamental car il touche leur quotidien et la qualité du service public qui leur est offert, en l'occurrence dans la distribution du courrier.

 

Au début des débats en commission, nous avions, eu égard à l'importance du sujet, demandé des auditions. Je regrette que cela n'ait pas été possible. Le débat a duré très longtemps, l'opposition a fait un travail acharné et est passée par plusieurs mécanismes pour forcer la main de la majorité. Peut-être qu'avec des auditions de bpost, des représentants du personnel, de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) – dont les membres regrettaient encore hier, en présentant leur rapport annuel en commission, de ne pas avoir été auditionnés –, nous aurions pu être plus efficaces.

 

Au niveau du groupe Ecolo-Groen, nous avons souhaité mettre en avant trois éléments durant ce débat. Le premier, c'est la révision des conditions d'obtention d'une licence postale, à la suite de l'injonction de la Commission européenne qui imposait à la Belgique de revoir trois obligations en ce qui concerne l'octroi de licence postale: l'obligation, dans les deux ans, pour tout nouvel arrivant hors service universel, de distribuer le courrier deux fois par semaine; l'obligation, dans les cinq ans, de couvrir l'ensemble du territoire belge, et l'obligation d'avoir un tarif uniforme sur l'ensemble du pays.

 

Ces conditions sont supprimées dans la nouvelle version du projet de loi. Toutefois, nous avons craint que ces barrières qui allaient être levées n'ouvrent en même temps le chemin à de nouveaux acteurs qui se comporteraient à la manière de cow-boys, comme le font actuellement certaines entreprises qui profitent de conditions plus favorables offertes sur certains marchés, notamment dans la distribution du courrier. Nous redoutions qu'elles ne viennent concurrencer déloyalement bpost. À cet égard, le présent texte comporte un paragraphe primordial, qui figurait déjà dans la précédente version et où il est précisé que "les travailleurs effectuant les collectes, le tri ou la distribution de correspondances seront employés sous un régime de contrat de travail". Cette disposition nous paraît essentielle – et c'est précisé dans le projet – en vue de combattre le dumping social et les faux indépendants. Nous nous réjouissons du maintien de cet objectif.

 

Pour établir un lien avec la discussion que nous avons eue tout à l'heure avec le ministre Peeters au sujet de la livraison de colis, une telle mesure permet de garantir dans certains secteurs des conditions sociales tout à fait respectables. On pourrait s'en inspirer dans d'autres activités.

 

J'en viens à la deuxième partie de mon intervention, pour rappeler que le débat s'est cristallisé sur la question du service universel, notamment au travers des changements ou, en tout cas, des conditions autorisant à y déroger que contient le projet de loi. En effet, dans sa version initiale, il permettait de surseoir, selon des circonstances exceptionnelles et des conditions géographiques qui l'étaient tout autant, à l'obligation, en vigueur sur tout le territoire, de distribuer le courrier cinq jours par semaine. Dans cette optique, le facteur aurait pu passer deux, trois ou quatre fois par semaine, mais plus cinq. C'était évidemment l'enjeu de la discussion. J'abonde dans le sens de mes collègues de l'opposition en relevant que notre travail conjoint a porté ses fruits. Il était en effet impensable, pour nous, écologistes, et plusieurs autres membres de l'opposition, que des zones géographiques de notre pays soient traitées différemment en termes de service public de sorte que, pour le dire concrètement, des gens habitant en territoire rural seraient considérés comme des citoyens de second ordre.

 

On ne peut imaginer que le facteur passe trois ou quatre fois par semaine en zone rurale, alors qu'il passe tous les jours à Bruxelles, Liège ou Anvers, en zone urbaine. Cette différenciation était, pour nous, impensable. Nous avons, avec d'autres collègues de l'opposition, déposé des amendements en plénière à ce propos pour tenter de faire bouger la majorité. Ce fut le cas. Nous pouvons donc saluer le travail de l'opposition et le fait que les lignes aient bougé du côté de la majorité, du MR. Un amendement a été déposé mardi en commission et nous l'avons évidemment soutenu. Cet amendement enlève toute référence géographique dans le texte. Nous nous réjouissons que le texte ne touche pas à l'égalité absolue entre citoyens, peu importe leur lieu d'habitation.

 

Mais le troisième point, qui est lié, c'est qu'il reste les circonstances exceptionnelles, c'est-à-dire que, demain, le nombre de passages du facteur pourrait diminuer pour une raison que le ministre a expliquée en commission, à savoir la diminution du courrier papier aujourd'hui de 5 % par an. L'accélération fort probable de la diminution du courrier papier constitue une circonstance exceptionnelle. Dans les dix ou quinze ans à venir, le volume de courrier papier diminuera très probablement. À ce moment-là, le texte prévoit qu'on peut diminuer le nombre de passages du facteur mais de manière uniforme sur l'ensemble du pays, sans faire de différences entre régions.

 

J'aborde un autre élément important de cette discussion. Monsieur le ministre, mardi après-midi en commission, je vous ai demandé dans quelles circonstances précises on pourrait imaginer qu'une telle situation se passe car il faut tenir compte du contrat de gestion. Vous avez alors précisé que le présent contrat de gestion arrive à échéance fin de cette année et que vous êtes en train de négocier le suivant. Vous nous avez confirmé que, dans le contrat de gestion 2019-2023, soit jusqu'au 31 décembre 2023, le passage quotidien du facteur était garanti, bétonné.

 

Autrement dit, jusqu'au 31 décembre 2023, la fréquence de passage du facteur cinq fois par semaine sur l'ensemble du territoire est garantie. C'est un élément de satisfaction en ce qui nous concerne. Mais comme je l'ai dit aussi, qu'en sera-t-il après?

 

Gouverner, c'est prévoir. Donc, notre demande est aussi d'avoir, à un moment donné, ce débat par rapport à la diminution "inéluctable" du courrier papier. Au cours de ce débat, on pourrait imaginer, par exemple, d'étendre les rôles du facteur – et notamment son rôle sociétal – pour compenser la diminution du courrier papier. Il ne s'agit pas de charger sa barque; on sait à quel point les tournées sont aujourd'hui réalisées avec un timing très serré et sous beaucoup de pression.

 

Je le répète, pour demain il faut imaginer un autre rôle qui compenserait, totalement ou non, la baisse du courrier papier. Nous pensons notamment – et le sujet a été évoqué en commission –, aux expériences pilotes positives menées dans plusieurs CPAS, dont ceux d'Ostende, de Roulers ou d'Anvers, où des facteurs participent à des enquêtes d'urbanisme, des mesures de pollution de l'air ou des services aux usagers du CPAS. Nous trouvons intéressant de pouvoir envisager leur extension pour être à même d'élargir le rôle sociétal des facteurs. J'ai aussi cité, dans les discussions, l'exemple de la poste française qui a lancé en mai 2017 un projet appelé "Veiller sur mes parents", ciblé en particulier sur les personnes âgées isolées, où le facteur, via un service, passe plus régulièrement pour jouer au voisin attentif, la famille étant parfois éloignée, et fournir toute une série de services liés au bien-être de ces personnes âgées isolées. Ce serait intéressant de pouvoir envisager de tels services en Belgique, avec bpost.

 

Nous souhaiterions examiner ces pistes. Pas par nostalgie quant au rôle du facteur, comme vous le sous-entendiez, ce n'est pas la nostalgie du facteur qui s'arrête, passe tous les jours, boit un verre dans chaque habitation des villages ou des communes. L'idée n'est pas de retourner à l'époque de "Bienvenue chez les Ch'tis" mais plutôt de profiter de cette opportunité de la baisse du courrier papier pour élargir le rôle du facteur, des cas précis existant aujourd'hui.

 

En conclusion, je répète que nous saluons le maintien des conditions garantissant la qualité de l'emploi et le fait que chaque travailleur doit disposer d'un contrat de travail pour peu qu'il distribue, trie ou collecte le courrier.

 

Nous saluons également le sursaut de la majorité concernant la discrimination géographique et la discrimination entre zones rurales et urbaines. Les lignes ont bougé et c'est assez rare que pour être souligné. Nous avons soutenu l'amendement de la majorité à ce sujet.

 

Nous restons néanmoins sur notre faim concernant les possibilités de diminution des passages du facteur. Quelque part, on ne prend pas assez en compte les solutions alternatives. Je pense qu'à la fin 2023, on constatera que le volume de courrier aura diminué de telle sorte que le facteur ne passera plus que trois ou quatre fois par semaine. Nous ne voulons pas nous résoudre à cette fatalité et préférons pouvoir explorer des solutions alternatives.

 

Monsieur le président, mon groupe s'abstiendra sur ce texte.

 

Le président: Chers collègues, je vous demande d'être attentifs. Je sais que quand les intervenants sont plus longs, votre patience s'effrite assez rapidement. Il faudra trouver un équilibre entre votre capacité d'écoute et la concision de l'expression!

 

19.09  David Geerts (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de vicepremier, collega's, eerst wil ook ik mijn dank uitspreken ten aanzien van de rapporteur voor de bijkomende mondelinge toelichting van vandaag.

 

Zoals de andere collega's al gezegd hebben, wijdden wij op 25 oktober vorig jaar in de commissie voor de Infrastructuur een eerste bespreking aan het ontwerp. Volgens mij dacht de minister, toen hij met zijn ontwerp naar het Parlement kwam, dat het a walk in the park zou worden en dat er zeer snel na de toelichting over zou worden gestemd in plenaire vergadering. Het heeft iets langer geduurd. Dat ligt niet aan het feit dat de oppositie procedures heeft uitgemolken of procedures louter om de procedures gebruikt zou hebben. Wel ligt het aan het feit dat de aanzienlijke bezorgdheden van de oppositie over de tekst nadien werden gedeeld door de meerderheid.

 

Die bezorgdheden werden, zoals vandaag herhaald werd, voornamelijk gevoed door de heer Dedecker met zijn uitspraken in het debat en zijn voorstel van resolutie waarin hij zijn visie omtrent het postlandschap neerschreef.

 

Mijnheer Dedecker, wij verschillen van visie en daarmee heb ik geen moeite. Echter, door uw voorstel van resolutie kon de oppositie vaststellen welke mogelijke werkelijkheid er achter het wetsontwerp schuilt en hoe ver de regering zou kunnen gaan in de organisatie van de postale markt. Met name vernoem ik uw verklaring dat in landelijke gebieden de postzegels duurder konden zijn. Ook stelde u voor dat lokale aanbestedingdossiers zouden kunnen verschillen. Volgens ons werd daarmee de deur opengezet voor een cherrypicken tot het uiterste. Ook vandaag nog, in uw toespraak, blijft u bij die visie. Met uw voorstel van resolutie over de voltooiing van de postmarkt beoogt u niets meer of minder dan een debat over de blinde liberalisering van de postmarkt. Ik denk overigens, als ik op haar toespraak mag afgaan, dat u een medestander gevonden hebt in mevrouw Lijnen.

 

Door het antwoord van de minister tijdens de commissievergaderingen had ik in hem iets meer vertrouwen, maar vandaag heeft Open Vld, bij monde van mevrouw Lijnen, een ander standpunt ingenomen. Ik weet niet naar welke Open Vld ik moet luisteren.

 

De bezorgdheden die wij op voorhand in verband met het ontwerp koesterden, blijven dus overeind.

 

De vraag is in welke mate wij in ons land het onderscheid tussen stedelijke en landelijke gebieden kunnen maken. Ongetwijfeld acht u dat van weinig belang, gelet op het feit dat volgens studies een gezin gemiddeld 25 euro per jaar aan postzegels uitgeeft.

 

Ik volg de posterijen al meer dan 10 jaar en ik erken dat de markt evolueert en dat het aantal stukken daalt. Maar de hogere prijs voor onder andere postzegels wordt niet alleen betaald door kmo's maar ook en vooral door gemeentebesturen. Gemeentebesturen zijn inderdaad verplicht heel wat stukken per post te sturen. De lokale besturen krijgen dus de hogere rekening gepresenteerd, wat wij absoluut willen vermijden. Ik meen, mijnheer Dedecker, dat ook de N-VA-burgemeesters absoluut niet opgetogen zouden, als zij de rekening voor het verzenden van hun poststukken op één jaar tijd met 10 % zien stijgen.

 

Tijdens uw betoog riep u hip hip hip hoera voor de liberalisering, omdat daardoor de prijs van de postzegel zou dalen en het dus goedkoper zou worden om post te versturen Maar ik moet dat formeel ontkennen. Volgens verscheidene studies kostte een postzegel eind 2015 in België 72 cent en nu 79 cent, terwijl het gemiddelde in de EU 75 cent bedroeg. In de landen waar de postale markt geprivatiseerd is, met name in Denemarken en het Verenigd Koninkrijk, is dat bedrag het hoogst.

 

U kunt nu opwerpen dat wij met Nederland moeten vergelijken. Het klopt dat de postzegel er goedkoper werd, maar waaraan dat te danken is, vindt u in de rapporten van de Tweede Kamer: in de geliberaliseerde postale markt zijn de lonen en de arbeidsvoorwaarden erbarmelijk; men maakt daar winst op de kap van de gewone man die door weer en wind de post bezorgt.

 

Ik kom dan terug bij de kern van onze bespreking vandaag. Met de tweede lezing van de tekst omdat in commissie en in plenaire vergadering amendementen waren ingediend, amendementen waarvoor het advies van de Raad van State gevraagd werd, zag de meerderheid kennelijk alsnog het licht en besliste zij het amendement ter schrapping van de geografische uitzonderingen op de verplichtingen goed te keuren. Ik heb in de commissievergadering gevraagd om even het amendement toe te lichten, zodat de interpretatie ervan klaar en duidelijk was. Ik moet toegeven dat de minister daar zeer correct op heeft geantwoord, wat een deel van onze bezorgdheden wegneemt.

 

Toch blijft het gelet op de delegatiebevoegdheid inzake de beheersovereenkomst van de minister voor ons als oppositie moeilijk om het ontwerp vandaag te kunnen goedkeuren. We weten immers niet wat er komt. Zeker als ik de verklaringen van de collega's Dedecker en Lijnen hoor, meen ik dat de oppositie voorzichtig moet zijn en die partijen in het oog moet houden.

 

Laat ik eerst even ingaan op het advies van het BIPT. De stelling van het BIPT dat een vijfdagenlevering niet meer geldt in ons land, is zorgwekkend. De minister heeft onmiddellijk opgemerkt dat dat niet zijn visie is. Maar die visie leeft wel, getuige de verwijzing naar Italië en de vraag of dat nog nodig is in een dalende postmarkt. In 2024 zullen we daarover effectief opnieuw het debat moeten voeren maar vandaag lijkt mij dat voorbarig.

 

U had het over een daling van de postmarkt. Bekijk ik de jongste cijfers – dat zijn de cijfers van eind 2015 –, dan worden er nog 162 brieven per Belg en 12,5 pakketten per jaar verstuurd. Dat is dus een enorme discrepantie. De markt evolueert. Men zegt dat het bij de brieven alleen nog om facturen gaat en dat er vandaag geen liefdesbrieven meer verstuurd worden. Alles gebeurt nu per sms of e-mail. Zeker aan het einde van de liefde gaat het meestal om e-mail en zullen er geen brieven meer verstuurd worden. Uiteindelijk tonen die cijfers toch wel het belang van een en ander aan.

 

Ik zet dat even af tegen het aantal werknemers. Mevrouw Lijnen, u vergeet in uw discours dat bpost vandaag 25 000 fulltime-equivalenten en dus zo'n 26 000 personeelsleden in dienst heeft.

 

Als wij zeer abrupte maatregelen zouden nemen, bijvoorbeeld een transitie voor de pakketjes, dan moet u ook de culot hebben om dat tegen al die mensen in dat bedrijf te zeggen. Ik wens u veel succes als u aan al die mensen moet vertellen, de tweede grootste werkgever van dit land, dat men naar een blinde regularisering wil gaan.

 

Sp.a wil dit voor alle duidelijkheid niet. Wij weten dat de markt evolueert. Wij gaan dat niet tegenhouden, absoluut niet, maar ik denk dat een transitieperiode tot 2024, zoals ook de minister in de commissie heeft gezegd, verstandig is. Dat debat zou moeten worden gevoerd.

 

Hier wordt ook steeds verwezen naar het vermaledijde verleden. Ik weet niet of u weet wie toen minister was, mevrouw Lijnen, op het moment dat de licentievoorwaarden in het Parlement werden goedgekeurd. Uw collega, de heer Van Quickenborne, was toen de bevoegde minister. Toen wilde men een aantal maatregelen nemen om de tewerkstelling en de kwalitatieve dienstverlening te behouden.

 

Precies omdat die maatregelen in het verleden werden genomen, is bpost vandaag nog een performant bedrijf dat in staat is geweest om die evolutie op de markt positief tegemoet te gaan, door het management maar ook door de werknemers die een ongelooflijke flexibiliteit hebben gehad om dag in, dag uit mee te denken om hun bedrijf te versterken om zo een zekere vorm van tewerkstelling te behouden.

 

Laat dat een les zijn. Als u nu allerhande losse flodders naar voren wil schuiven, moet u toch eens kijken naar alle maatregelen die in het verleden zijn genomen. Vraag dat maar eens aan de collega's in uw fractie. Zij kunnen toelichten hoe de debatten destijds zijn verlopen.

 

Wij denken dat we een nieuw debat moeten organiseren over de e-commerce, zoals u ook hebt gezegd, maar ook over de loon- en arbeidsvoorwaarden van de mensen die daar tewerkgesteld zijn.

 

Deze week nog vernamen wij dat na nieuwjaar 15 000 pakjes moesten worden teruggehaald. Wel, die mensen hebben dat gratis moeten doen.

 

De kosten om dat te doen, werden geleverd door de gewone werknemers die bijkomende arbeid hebben moeten verrichten zonder enige vergoeding. Dat zei ik gisteren ook tijdens mijn betoog over het BIPT. Als wij naar de organisatie van de markt kijken, dan moeten wij ook kijken naar de loon- en arbeidsvoorwaarden van de mensen die hierin tewerkgesteld zijn, ook voor de mensen die deze activiteiten bij bpost organiseren. U kent echter de nieuwe spelers op de markt en weet ook dat het marktaandeel van bpost hier veel kleiner is dan het historisch monopolie op de brievenmarkt.

 

Onze fractie vindt het belangrijk dat wij een nieuwe rol vinden voor de postbode, een sociale rol. Zelfs in de gemeente Brakel zijn daaromtrent initiatieven, helaas altijd betaald door de lokale overheid, waarin de postbode een sociale rol krijgt. Ook in andere gemeenten zoals Oostende en Geraardsbergen zijn er zulke projecten. In onze maatschappij bestaan er bepaalde noden op dat vlak en bpost kan daar een belangrijke rol in spelen.

 

Mijnheer de voorzitter, ik rond af. Ik erken dat het amendement dat werd ingediend door de fractieleiders van de meerderheid een verbetering is, maar onze fractie zal zich nog steeds onthouden, omwille van de delegatiebevoegdheid van de regering en een aantal elementen uit de beheersovereenkomst waarover nog onduidelijkheid is. Gelet op de verklaringen van de heer Dedecker en mevrouw Lijnen van vandaag, is het voorbehoud dat wij bij het voorliggend ontwerp maken, zeker en vast terecht.

 

19.10  Michel de Lamotte (cdH): Monsieur le président, monsieur le vice-premier ministre, chers collègues, aujourd'hui, mine de rien, le débat est important. Bpost est une importante entreprise publique (même si elle se voit voler sous d'autres cieux grâce à des coopérations) et l'un des premiers employeurs du pays.

 

Je voudrais rendre hommage à tous les travailleurs de bpost qu'ils soient facteurs ou qu'ils soient employés dans les zones de tri et de distribution. Je voudrais leur dire combien leur rôle est important au fil du temps.

 

Monsieur le vice-premier ministre, chers collègues, avouez que (et permettez-moi l'expression) l'on revient de loin! Oui, on revient de loin entre la première présentation de votre projet de loi au mois d'octobre, avec une première discussion générale, une seconde lecture, des amendements renvoyés au Conseil d'État et un processus qui nous amène à faire un véritable travail parlementaire pour tenter d'améliorer votre texte.

 

On revient de loin quand on voit le texte initial et celui qui est déposé sur nos tables aujourd'hui! En ce qui concerne le cdH, notre action a toujours été portée par une seule ligne de direction: une égalité de service quel que soit l'endroit où l'on habite en Belgique, le maintien et la consolidation du service universel, c'est-à-dire un service postal de courrier pour tous les citoyens, partout dans le pays et au même tarif. Le "cinq jours par semaine" devait être réalisé partout et il ne nous paraissait pas acceptable qu'il y ait deux poids deux mesures. Il ne pouvait pas y avoir des citoyens de seconde zone dans le pays.

 

C'étaient les craintes que nous avions à la lecture du document.

 

Deuxième élément, monsieur le ministre, et je vous l'ai reproché en commission: la Commission européenne avait émis une lettre avec un certain nombre d'arguments contre lesquels vous ne vous êtes pas battu. Vous n'avez pas argumenté ce type de courrier. Vous n'avez pas essayé de relever les incohérences de ce courrier, alors que la Commission européenne vous citait d'autres pays complètement différents du paysage belge. Je parle des conditions de licence.

 

Je reste évidemment attentif à tout ce qui pourrait être la notion anglaise de cherry picking pour évoquer le fait que d'autres opérateurs pourraient venir sur le marché belge en écrémant celui-ci par rapport à des zones urbaines et sans desservir de la même manière les zones rurales. Pour nous, la défense du service universel était impérative. Le risque d'écrémage du courrier de tous les jours, vais-je dire, est donc important et cela risque de jouer sur les coûts du service universel. Je suis bien d'accord que les gros colis soient mis sur le côté, mais on risque d'avoir des opérateurs qui, avec des centres de distribution en Hollande, par exemple, n'assureraient que le marché d'Anvers ou de Liège et des villes voisines ou des opérateurs installés au Luxembourg et ne couvrant qu'Arlon ou encore en France et ne couvrant que les grandes villes le long de la frontière française. De cette manière, ils écrémeraient le marché et ne laisseraient plus de courrier suffisant pour les zones rurales. Dans ce cas, monsieur le ministre, une intervention de l'État s'avérerait indispensable pour financer cette distribution du courrier.

 

Troisième élément sur lequel je voudrais revenir dans ce débat: l'augmentation du prix du timbre dans le futur. Un article de ce projet de loi permet, en dehors de toute norme, d'augmenter le prix du timbre. Bpost aurait bien voulu faire le plus vite possible, et déjà dès janvier 2018 sans doute, mais le traitement du dossier ne l'a pas permis.

 

Monsieur le vice-premier ministre, hier, en commission, comme mon collègue l'a rappelé, l'IBPT est venu s'exprimer sur le sujet. Ledit institut constate que la formule qui figure, aujourd'hui, dans le texte repose sur une projection des volumes futurs de distribution et non plus sur la réalité des coûts du service universel. Donc, bpost pourra, dans le futur, augmenter ses prix en raison d'une projection hypothétique d'une baisse de volume. Par conséquent, l'augmentation des prix pourrait être bien plus élevée que l'augmentation réelle des coûts de traitement du courrier. Ce risque est inhérent et il existe dans ce texte. Ce faisant, c'est un élément sur lequel nous devons travailler.

 

Il s'agit ici d'une remarque sur l'augmentation du prix, car je ne voudrais pas que, dans le futur, nous ayons à regretter une augmentation de prix bien plus importante que celle des coûts et ainsi rendre la mariée plus belle pour d'autres opérations.

 

Le travail que nous avons effectué est un vrai travail parlementaire avec des amendements, des argumentations, des débats. Et je regrette vraiment, comme l'ont déjà fait remarquer mes collègues, que nous n'ayons pas eu la possibilité d'organiser des auditions qui auraient, sans ralentir les débats, pu éclairer la commission sur un certain  nombre de points.

 

Finalement, nous avons dû attendre une quatrième commission pour, enfin, voir une éclaircie dans ce projet de loi grâce au retrait, via un amendement, des mots "conditions géographiques exceptionnelles". La majorité a dû  déposer cet amendement, parce que les amendements qui avaient été renvoyés au Conseil d'État étaient tout à fait justifiables. C'est, en tout cas, ce qu'il dit dans son avis. Le Conseil d'État nous donnait donc raison.

 

Toutefois, le texte à l'examen n'est que partiellement satisfaisant parce que s'il "bouge" les notions de "circonstances géographiques exceptionnelles", il ne modifie pas la problématique des "circonstances exceptionnelles". Les craintes subsistent donc, notamment pour ce qui concerne les volumes, même si, je me projète ici en 2024, monsieur le vice-premier ministre, puisque vous avez eu l'élégance ou vous avez pris le temps de nous confirmer que le contrat de gestion 2019-2024 serait maintenu avec un service universel de distribution cinq jours sur cinq.

 

Nous ne voulons pas de service différencié en défaveur des zones rurales. Mme Lijnen a déclaré tout à l'heure dans son intervention qu'"ils avaient, par cet amendement, rectifié le projet de loi." "Rectifié", cela veut bien dire qu'il y avait un souci, une intention cachée, quelque chose de peu clair. Je souhaitais effectivement dire qu'il ne s'agissait pas d'étouffer le débat sur la discrimination des zones rurales. Nous voulons absolument maintenir ce service universel pour tous, partout dans le pays, à un tarif identique.

 

Ce que je dis n'est pas évanescent, c'est tout à fait réel. M. Dedecker nous a expliqué sa position tout à l'heure. En commission, il avait dit, lors de la discussion d'un amendement, (cela figure en page 31 du rapport): "Il est inacceptable que le choix des personnes qui décident de s'installer dans les lieux les plus reculés se répercute sur le coût à payer par l'ensemble des contribuables et par d'autres consommateurs." Cela montre le contexte général dans lequel nous étions. Il y avait un niveau d'appréciation qui fait que seule la rentabilité compte et que, si vous habitez par malheur loin d'un centre, tant pis pour vous!

 

Monsieur Dedecker, la ruralité n'est pas nécessairement un choix, c'est aussi un fait professionnel, un fait familial, un fait historique. Ce n'est pas parce qu'on habite dans un endroit moins centré que l'on ne doit pas avoir le même service. Voilà la différence en ce qui nous concerne, c'est la différence de solidarité vis-à-vis des régions qui sont plus éloignées des centres!

 

En fonction de cela, monsieur le président, je vous annonce que nous nous abstiendrons, tout comme nous nous sommes abstenus en commission pour les deux éléments que j'ai repris dans mon discours: "les circonstances exceptionnelles" au-delà de 2024 et puis, la possibilité de fixer le prix du timbre sans tenir compte nécessairement des coûts d'exploitation et de ne plus avoir de contrôle de l'IBPT, le régulateur de la poste.

 

19.11  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le président, chers collègues, ce projet de loi relatif aux services postaux a un objectif clair. Le ministre l'a d'ailleurs répété plusieurs fois. Il s'agit de mettre la dernière main au projet de libéralisation complète du marché postal. Il s'agit d'enlever toutes les barrières subsistantes et de permettre aux acteurs privés d'envahir ce marché et, partant, de fragmenter le service postal dans notre pays, tout en érodant la garantie du service universel.

 

On peut déjà deviner le résultat de cette libéralisation. Ce ne sera pas, comme le prétend la majorité, un meilleur service à des prix plus bas. Ce sera l'inverse, comme on l'a constaté dans d'autres secteurs libéralisés: un service détérioré à des prix plus élevés.

 

Trois critères devaient jusqu'ici être respectés pour avoir une licence: garantir deux passages par semaine, couvrir le territoire à concurrence de 80 % dans les cinq ans, pratiquer un tarif uniforme pour toute la Belgique. Visiblement, il y avait trop de critères pour les commissaires européens et le gouvernement, qui voudraient voir ces critères disparaître.

 

Une étude de PwC, commanditée par la Commission européenne, indique qu'en Belgique, lors de cette libéralisation complète, les entreprises privées prendront les meilleurs morceaux du marché et laisseront le reste, comme les régions à faible densité, à l'opérateur historique. C'est ce qu'on appelle l'écrémage. Quand on sait qu'une grande partie des revenus viennent des clients les plus importants, l'écrémage de bpost semble inévitable.

 

Dans cette hypothèse, on en arrive à un paysage anarchique de plusieurs entreprises dont nous devrons connaître la couverture territoriale, les prix et les fréquences de passage, potentiellement différents pour chacune d'entre elles. On verra s'accroître le nombre de véhicules superflus encombrant les rues et polluant l'air.

 

Comme le ministre l'a dit dans son exposé, actuellement bpost offre un service universel de qualité à des tarifs inférieurs à la moyenne européenne. Apparemment, ce n'est pas acceptable pour les libéraux. Le projet de loi veut réviser le système du price cap et permettre au prestataire du service universel d'augmenter les prix, en tenant compte des coûts supportés par le prestataire et pendant une année, sans contrôle préalable de l'IBPT. Le but est clair: verser au plus vite le dividende aux actionnaires privés. Les libéraux veulent suivre l'exemple de pays comme les Pays-Bas, indiqué comme un modèle par la Commission européenne, où le prix du timbre a augmenté de plus de 44 % en cinq années seulement.

 

Il est significatif d'entendre des collègues, tel M. Dedecker, affirmer que cette loi favorisera une baisse des tarifs tout en affirmant dans la foulée que les prix doivent augmenter.

 

L'une des plus grandes préoccupations des gens est de savoir si l'on va supprimer les tournées journalières dans les zones à faible densité de population. Certes, comme plusieurs collègues l'ont rappelé, un amendement a été voté pour supprimer les mots "ou conditions géographiques exceptionnelles" à l'article 16. Le ministre a aussi garanti que "la possibilité d'organiser une discrimination ne sera pas maintenue, que la fréquence de distribution sera la même partout et que le prochain contrat maintiendra le courrier journalier".

 

Nous voulons bien le croire. Cependant, nous restons inquiets, surtout lorsque le ministre explique que la notion de "circonstance exceptionnelle" offre suffisamment de flexibilité et permettra à l'avenir d'alléger la condition de distribuer le courrier cinq fois par semaine.

 

Je voudrais encore citer quelques autres conséquences objectives de cette loi - si elle passe. D'abord, et heureusement, la N-VA n'a pas réussi à retirer les maigres garanties du projet contre le dumping social et le recours à de faux indépendants. Néanmoins, la concurrence va faire baisser les salaires et les conditions de travail. Les postiers, publics ou privés, en souffriront davantage encore.

 

De plus, dans ce nouveau contexte légal, bpost sera autorisé à augmenter les prix et sera même obligé de le faire, dans la mesure où les entreprises privées s'empareront des meilleurs parts de marché. Au bout du compte, cela coûtera plus cher à la population, les actionnaires privés y gagneront encore plus et, enfin, l'avenir de bpost sera mis en danger.

 

Avec le nouveau Géoroute, des milliers de véhicules supplémentaires circuleront dans nos rues. Et ce sera encore bien pire quand plusieurs entreprises postales s'installeront. Encombrements et pollution atmosphérique garantis!

 

En outre, les fonctions sociales ou sociétales du facteur se réduiront. En effet, le service public postal implique aussi de rendre des services nécessaires aux personnes âgées et/ou illettrées. Il est clair que, pour cette majorité, seule compte la logique du marché.

 

Se pose aussi la question de la privatisation de bpost. Le projet de loi représente un nouveau pas dans cette direction, d'autant plus que le ministre refuse d'en discuter de manière transparente et démocratique.

 

Bref, chers collègues, il est impossible d'assurer un service postal de qualité et à des prix raisonnables via une privatisation et une libéralisation du marché, surtout si elles se déroulent sans aucun garde-fou. C'est pourquoi le PTB votera contre ce projet de loi.

 

19.12  Véronique Caprasse (DéFI): Monsieur le ministre, chers collègues, le projet de loi soumis à notre examen et qui vise à une codification rationnelle du cadre législatif et réglementaire du secteur postal libéralisé depuis 2011 se donne deux objectifs: répondre aux besoins d'évolution des utilisateurs de services postaux et assurer un service postal universel de qualité au coût le plus bas pour la société.

 

L'article 9, § 2, alinéa 1er de la directive 97/67/CE du Parlement et du Conseil européen permet aux États membres de prévoir, pour les services qui relèvent du service universel, des systèmes d'autorisation, comme l'octroi de licences individuelles, dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles et la prestation du service universel. À cet égard, le Conseil d'État, dans l'avis tout récent de la section législation sur plusieurs amendements au projet de loi, a considéré comme légitimes, au regard de cette directive, les conditions relatives à la couverture territoriale et à la fréquence de distribution auxquelles l'octroi d'une autorisation peut être subordonné.

 

Nous souscrivons à l'analyse selon laquelle le phénomène d'écrémage du marché en Belgique, ainsi appelé dans le jargon, est réel par le fait que des opérateurs seraient actifs exclusivement dans des zones urbaines où le service postal est plus rentable. En raison de la libéralisation du secteur, il est patent que la couverture de grands centres urbains, comme Liège ou Mons, pourra être assurée par des opérateurs transfrontaliers sans couvrir les zones plus rurales avoisinantes. Il est regrettable que le projet de loi, article 6, n'ait pas pris en compte ces conditions nécessaires pour faire porter le coût de la couverture des zones rurales par les opérateurs qui bénéficient de la couverture des zones urbaines. De fait, en matière de prestation de service d'envoi de correspondance, un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres peut désormais permettre la licence.

 

Par ailleurs, il est tout aussi dommageable qu'une baisse de volume des envois postaux mettant en péril l'équilibre financier du service universel puisse être considérée de facto comme une circonstance exceptionnelle permettant une dérogation à la prestation du service universel dans le contrat de gestion.

 

Pourtant, dans les travaux parlementaires, monsieur le ministre, vous vous engagiez à ne pas toucher au service universel qui garantit une distribution cinq fois par semaine. En tant que bourgmestre d'une commune rurale, vous nous avez dit y être fort attaché.

 

En dépit du fait que la section législation du Conseil d'État a considéré qu'il appartenait au législateur de se réserver à l'avenir la définition de ce qui constituerait une circonstance exceptionnelle ou une condition géographique, il n'en demeure pas moins que la Chambre des représentants ne peut se prononcer à l'avenir sur une dérogation éventuelle à l'obligation d'assurer, au moins cinq jours par semaine, une levée et une distribution de courrier sur l'ensemble du territoire national, la dérogation étant l'apanage du contrat de gestion, ce qui constitue, de surcroît, une entorse à la fonction réglementaire.

 

L'égalité de traitement entre communes rurales et zones urbaines étant susceptible d'être mise à mal et les habilitations, tant du pouvoir exécutif que du titulaire du contrat de gestion, ne permettant pas au parlement d'exercer pleinement son contrôle sur l'application du service universel justifient notre abstention sur ce projet de loi.

 

19.13  Alexander De Croo, ministre: Monsieur le président, chers collègues, merci pour ce débat qui a été assez long en commission et ici également. Beaucoup de choses, en effet, ont été discutées d'une manière assez constructive avec l'opposition.

 

À en croire certains, on a l'impression que tout a changé par rapport au fond de cette discussion, mais n'exagérons rien! Il y a tout de même un élément qui a été repris, à savoir la couverture ou la non-discrimination géographique. C'est un élément que j'avais toujours mis en avant dans les discussions. J'ai toujours dit que c'est une transposition littérale de ce qui se fait au niveau européen, mais je n'ai pas l'intention d'instaurer une discrimination au niveau géographique. Mais je comprends que l'enlever de la loi rend les choses plus claires et plus permanentes. Cependant, dire que, sur base du travail parlementaire, on a commencé avec quelque chose et qu'on est sorti avec tout autre chose, je pense que c'est un petit peu exagéré!

 

Ce qui est important, par rapport au service universel, c'est que la meilleure garantie de son maintien est qu'il y ait un équilibre financier. Nous n'allons quand même pas payer les facteurs pour circuler partout en Belgique cinq fois par semaine avec des sacs postaux vides. Tout le mécanisme existant est donc un mécanisme avec un price cap qui prend en compte une diminution des volumes postaux. Quand il est question de circonstances exceptionnelles, provoquant en effet une potentielle modification de la distribution quotidienne, il faut être bien clair: on parle d'une diminution différente de celle observée actuellement. Cette diminution met en péril l'équilibre financier du service universel. Même si à un moment donné, le volume devait baisser beaucoup plus, sans mettre en péril l'équilibre financier, ce n'est pas une raison pour changer la fréquence de distribution quotidienne.

 

Wat het feit betreft dat ik geen inspanningen zou hebben geleverd om de argumenten van de Europese Commissie te weerleggen, mijn voorganger heeft dat meerdere malen gedaan en heeft altijd de boodschap gekregen dat de argumenten weinig indruk maakten.

 

Als de heer de Lamotte vindt dat ik hetzelfde moet doen als de heer Vande Lanotte, die daarin niet is geslaagd, ondanks een eerlijke inspanning, lijkt mij dat een beetje dubbelop.

 

Wat het risico voor cherry picking betreft, nieuwe spelers kunnen inderdaad aan cherry picking doen, maar bpost heeft de tijd gehad om zich daarop voor te bereiden. Wij hebben ervoor gezorgd dat er geen tariefuniformiteit moet zijn ten opzichte van de bulkmail, de sector waar de concurrentie het meest zal spelen.

 

J'en viens à la réponse du Conseil d'État et à l'argument de M. de Lamotte. Le Conseil d'État a dit que l'argument était admissible. Il n'a pas dit qu'il était complètement crédible. On sait que la Commission européenne a une opinion différente sur ce sujet.

 

Ik meen dat wij na de vele werkzaamheden en discussies zijn gekomen met een evenwichtig voorstel, dat rekening houdt met de specificiteiten van de postmarkt en met het feit dat wij met bpost een sterke speler hebben die een zeer grote werkgever is. Bovendien zorgen wij voor het juiste evenwicht, namelijk een evenwicht waarbij concurrentie mogelijk is, maar dan wel op een manier die de universele dienstverlening niet in het gedrang brengt.

 

Ik wil iedereen danken voor de vele inspanningen en voor het feit dat wij met een oplossing zijn gekomen waarvan ik hoop dat bijna iedereen in dit Parlement er zich in zal kunnen vinden.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2694/15)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2694/15)

 

Het wetsontwerp telt 39 artikelen.

Le projet de loi compte 39 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 39 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 39 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

20 Wetsontwerp tot oprichting van Sciensano (I) (2795/1-7)

- Wetsontwerp houdende invoeging van een paragraaf 4 in artikel 29 van de wet tot oprichting van Sciensano (II) (2796/1-4)

20 Projet de loi portant création de Sciensano (I) (2795/1-7)

- Projet de loi insérant un paragraphe 4 dans l'article 29 de la loi portant création de Sciensano (II) (2796/1-4)

 

Ik stel u voor een enkele bespreking aan deze twee wetsontwerpen te wijden. (Instemming)

Je vous propose de consacrer une seule discussion à ces deux projets de loi. (Assentiment)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Mme Els Van Hoof, rapporteur, se réfère à son rapport écrit.

 

20.01  Laurette Onkelinx (PS): Monsieur le président, décidément Mme De Block a trouvé le moyen de transformer l'or en plomb. Elle a, à disposition, une volonté unanime pour mieux soutenir les instituts de recherche scientifique fédéraux, pour renforcer l'efficience et l'efficacité, et même pour employer des moyens financiers nouveaux dont ils ont besoin. Tout le monde est d'accord! Elle crée un health research system plus cohérent, mieux structuré comme le demande la Cour des comptes. Tout le monde est d'accord!

 

Ensuite, elle met sur la table un projet dans le but de réunir, au sein de Sciensano, l'ISP, le CERVA mais aussi, à terme, le KCE et le Conseil supérieur de la Santé, un projet qui a tellement de trous ou d'orientations négatives que nous avons eu droit à une carte blanche signée par 70 scientifiques, dont le directeur du KCE, qui dénonçait l'orientation prise par le gouvernement, en général, et par la ministre De Block, en particulier.

 

Mon excellent collègue Daniel Senesael l'a longuement et pertinemment expliqué en commission de la Santé, soutenu par notre excellent président de ce jour, André Frédéric. Je me permettrai donc simplement de relever quelques inquiétudes. Nous avons des inquiétudes – c'est du lourd – concernant la composition et les modes de désignation politique des principaux organes de direction de Sciensano; des inquiétudes concernant ses missions qui pourront être menées pour des tiers, insuffisamment définis, tout comme ses sources de financement qui pourront être nationales, internationales, publiques mais également privées. Que devons-nous comprendre par "sources de financement privées", monsieur Daerden?

 

Pourquoi des balises claires n'ont-elles pas été fixées dans la loi? Comment, dès lors, garantir l'indépendance des experts s'ils peuvent mener des travaux pour l'industrie du tabac, s'ils peuvent être financés par l'industrie agroalimentaire, comme par exemple Monsanto pour des études sur le Roundup ou que sais-je?

 

Nous avons des inquiétudes concernant le traitement des données à caractère personnel prévu et insuffisamment encadré, comme le soulignait le Conseil d'État lui-même. Enfin, nous avons des inquiétudes concernant le personnel qui sera occupé au sein de Sciensano. En décidant de sortir l'institution de la loi sur la fonction publique, en lui donnant ce statut hybride, le gouvernement prévoit différents statuts pour le personnel, qui sont insuffisamment précisés. Bref, ils sont tous inquiets, ce qui n'est évidemment pas bon pour le travail à réaliser dans ces instituts de recherche.

 

Voilà ce que je voulais vous dire, en résumé. Il s'agit d'un projet sur lequel nous aurions pu bien travailler, avoir une unanimité au profit de la recherche scientifique qui est un gage de développement économique de notre pays. C'est pour toutes ces excellentes raisons que nous nous abstiendrons.

 

20.02  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Mijnheer de voorzitter, de fusie van het WIV en het CODA in Sciensano wordt door de minister verantwoord door de nood aan een efficiëntere werking van de gezondheidsinstellingen, op advies van het Rekenhof en de Raad van State.

 

Men zou op aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie werken volgens het one-healthprincipe, volgens hetwelk wat schadelijk is voor de mens, ook schadelijk is voor dieren en vice versa. Het is een nobel principe, maar er zijn toch redenen om ongerust te zijn over de onafhankelijkheid en de objectiviteit van de keuze van onderzoeken en adviezen die kunnen uitgedacht worden in deze nieuwe instelling. Zo is er de algemene raad van Sciensano, die minstens uit vijftien leden moet bestaan, van wie tien leden uit overheidsinstanties die politiek benoemd zijn. De raad van bestuur wordt gecontroleerd door deze algemene raad en de algemene raad kan steeds verzet aantekenen tegen de beslissing van de raad van bestuur. Ook de leden van de wetenschappelijke raad, die buiten Sciensano op het wetenschapsterrein worden geselecteerd, zullen nog steeds aangesteld en ontslagen worden door de raad van bestuur, die op zijn beurt uit leden van de algemene raad bestaat en die dus door de politiek wordt benoemd.

 

Men streeft beter naar een raad van bestuur zoals deze van het KCE, waar er een evenwichtige vertegenwoordiging is van overheidsinstanties, de belangrijkste actoren uit de gezondheidszorg, ziekenfondsen en patiënten. In Sciensano zal het primaat van de politieke benoemingen veel zwaarder doorwegen en wordt de deur geopend voor potentiële druk van verschillende belangengroepen op het beleid en dus ook op de keuze van de studies en de sturing van de adviezen.

 

Daarnaast is ook in de mogelijkheid voorzien om Sciensano te laten participeren in private vennootschappen, wat mogelijkerwijze ook de onafhankelijkheid kan schaden. Er kunnen ook, zoals beschreven in de artikelen 25 tot 27, andere filialen worden opgericht in het buitenland, die volledig autonoom kunnen functioneren.

 

Omgekeerd zal Sciensano privéfinanciering kunnen krijgen. Wat ons nog meer verontrust, is de volgende passage in het wetsontwerp: "Door de aard van haar activiteiten en opdrachten is Sciensano gericht op de markt en moet zij soepel op wijzigende marktomstandigheden kunnen inspelen." De markt dus, artikel 40. Het kan voor ons niet de bedoeling zijn dat een publiekwetenschappelijke instelling prioritair over onze gezondheid moet waken. De gezondheidsbehoeften moeten voor Sciensano centraal staan, en niet wat de markt op een bepaald moment dicteert.

 

Industry is the main bias of the evidence-based medicine. Er bestaan stapels studies, commentaren en vaststellingen in de big five, de vijf belangrijkste tijdschriften, waaronder The Lancet en New England, die zeggen dat de belangrijkste bedreiging voor evidence-based medicine de evidencebased marketing van de farmaceutische industrie is.

 

Studiedesigns worden gemanipuleerd, uitkomsten worden gemanipuleerd, negatieve studies worden niet publiek gemaakt, positieve studies worden uitvergroot of meerdere keren gepubliceerd. Gesponsorde studies hebben vier keer meer kans op positieve uitkomsten bij onderzoek naar de effecten van een zelfde geneesmiddel dan onafhankelijke studies.

 

Daarom is het begrip conflict of interest in de discussies binnen de biomedische wetenschappen zo belangrijk en zo actueel. Het kan absoluut niet dat een door de overheid gesubsidieerde instelling die verondersteld wordt het algemeen belang en de volksgezondheid te dienen, en die verondersteld wordt in volle onafhankelijkheid te kunnen werken, afhankelijk wordt gemaakt, of zelfs maar kan worden beïnvloed, door de markt, lees door big pharma. Dit is echt ongezien, beste collega's.

 

Ten slotte hebben wij ook reserves bij het nieuwe statuut sui generis van deze instelling en bij de gevolgen hiervan op de aanwerving en de rekrutering van personeel. Zo zal Sciensano een overheidsinstelling worden maar niet langer een Staatsdienst, wat inhoudt dat men geen aanwervingen meer moet doen via Selor.

 

Welk objectief, neutraal wervingsmechanisme komt dan in de plaats, vragen wij ons af.

 

Om al die redenen, beste collega’s, zullen wij tegen deze wet stemmen, voornamelijk omdat we er niet van overtuigd zijn dat de onafhankelijkheid en neutraliteit binnen Sciensano zullen worden gewaarborgd wegens de mogelijkheid van politieke sturing en wegens de financiering en participatie van Sciensano in de privésector en omgekeerd, wat een stap in de verkeerde richting is. Ik dank u.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking aan van de artikelen van het wetsontwerp nr. 2795. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2795/7)

Nous passons à la discussion des articles du projet de loi n° 2795. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2795/7)

 

Het opschrift werd door de commissie gewijzigd in "wetsontwerp tot oprichting van Sciensano".

L’intitulé a été modifié par la commission en "projet de loi portant création de Sciensano".

 

Het wetsontwerp telt 77 artikelen.

Le projet de loi compte 77 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 77 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 77 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

Wij vatten de bespreking aan van de artikelen van het wetsontwerp nr. 2796. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2796/2)

Nous passons à la discussion des articles du projet de loi n° 2796. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2796/2)

 

Het opschrift werd door de commissie gewijzigd in "wetsontwerp houdende invoeging van een paragraaf 4 in artikel 29 van de wet tot oprichting van Sciensano".

L’intitulé a été modifié par la commission en "projet de loi insérant un paragraphe 4 dans l'article 29 de la loi portant création de Sciensano".

 

Het wetsontwerp telt 3 artikelen.

Le projet de loi compte 3 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 3 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 3 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

21 Belangenconflicten - Wijziging van de samenstelling van de Kamerdelegaties

21 Conflits d'intérêts - Modification de la composition des délégations de la Chambre

 

Bij e-mail van 16 januari 2018 meldt de voorzitter van de MR-fractie de vervanging van de heer David Clarinval door de heer Damien Thiéry voor het belangenconflict over het wetsontwerp nr. 2652 en de vervanging van de heer Damien Thiéry door de heer David Clarinval voor het belangenconflict over het wetsontwerp nr. 2718.

Par courriel du 16 janvier 2018, le président du groupe MR communique le remplacement de M. David Clarinval par  M. Damien Thiéry pour le conflit d’intérêts sur le projet de loi n° 2652 et le remplacement de M. Damien Thiéry par M David Clarinval pour le conflit d’intérêts sur le projet de loi n° 2718.

 

22 Verzending van een voorstel van resolutie naar een andere commissie

22 Renvoi d’une proposition de résolution à une autre commission

 

Op vraag van de heer Laaouej, fractievoorzitter PS, stel ik u voor het voorstel van resolutie (van de heer Laurent Devin en de dames Laurette Onkelinx, Karine Lalieux en Gwenaëlle Grovonius) over de uitbreiding van de regeling voor gratis woon-werkverkeer per trein tot alle werknemers, nr. 1855/1, te verwijzen naar de commissie voor de Financiën en de Begroting, teneinde het toe te voegen aan het wetsontwerp betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding, nr. 2838/1.

À la demande de M. Laaouej, président du groupe PS, je vous propose de renvoyer à la commission des Finances et du Budget la proposition de résolution (de M. Laurent Devin et Mmes Laurette Onkelinx, Karine Lalieux et Gwenaëlle Grovonius) visant à étendre la gratuité des transports domicile - lieu de travail en train à l'ensemble des travailleurs, n° 1855/1, afin de la joindre au projet de loi concernant l'instauration d'une allocation de mobilité, n° 2838/1.

 

Dit voorstel werd vroeger verzonden naar de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven.

Cette proposition avait été précédemment renvoyée à la commission de l'Infrastructure, des Communications et des Entreprises publiques.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

23 Inoverwegingneming van voorstellen

23 Prise en considération de propositions

 

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

 

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik deze als aangenomen; overeenkomstig het Reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considérerai la prise en considération comme acquise et je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au Règlement.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Urgentieverzoek

Demande d'urgence

 

23.01  Fatma Pehlivan (sp.a): Mijnheer de voorzitter, collega's, de situatie in Myanmar blijft dramatisch.

 

Om het geweld en de bevolking te ontvluchten, verblijven nu bijna een miljoen Rohingya in buurland Bangladesh. Pogingen tot onderhandelingen of gesprekken met de regering en de militaire top van Myanmar hebben tot nu toe geen einde kunnen maken aan de ontoelaatbare situatie in het land.

 

Het is duidelijk dat zonder een brede internationale politieke boodschap van solidariteit met de Rohingyabevolking het geweld en de mensenrechtenschendingen niet zullen stoppen.

 

Er is nu sprake van een akkoord tussen Bangladesh en Myanmar, maar dat akkoord lost de kern van het probleem niet op, de systematische kwalijke politiek die Myanmar al decennialang voert ten opzichte van de Rohingya.

 

Vóór het reces heb ik daarom een resolutie ingediend uit solidariteit met de Rohingya (nr. 2872). Daarin worden alle opties op tafel gelegd, zoals het herinvoeren van de sancties tegen Myanmar net zolang tot de veiligheid en de elementaire rechten van de Rohingya worden gegarandeerd.

 

Aangezien de humanitaire ramp in omvang blijft toenemen en in het belang van een snelle en duidelijke boodschap aan de regering van Myanmar, vraag ik de urgentie voor deze resolutie. Ik hoop dat ik hiervoor de steun kan krijgen van de collega's van zowel oppositie als meerderheid.

 

De voorzitter: Ik stel u voor om ons over deze vraag uit te spreken.

Je vous propose de nous prononcer sur cette demande.

 

De urgentie wordt verworpen bij zitten en opstaan.

L'urgence est rejetée par assis et levé.

 

24 Urgentieverzoeken vanwege de regering

24 Demandes d'urgence émanant du gouvernement

 

De regering heeft de spoedbehandeling gevraagd met toepassing van artikel 51 van het Reglement, bij de indiening van het wetsontwerp houdende de wijziging van de wet van 20 juli 2006 betreffende de oprichting en de werking van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de financiering van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, nr. 2836/1.

Le gouvernement a demandé l'urgence conformément à l'article 51 du Règlement lors du dépôt du projet de loi portant modification de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé et portant diverses autres dispositions relatives au financement de l'Agence fédérale des médicaments et produits de santé, n° 2836/1.

 

Ik stel u voor om ons over deze vraag uit te spreken.

Je vous propose de nous prononcer sur cette demande.

 

Avant cela, le gouvernement va justifier sa demande.

 

24.01 Staatssecretaris Philippe De Backer: Mijnheer de voorzitter, de inwerkingtreding van de nieuwe financiering van het FAGG was normaal gesproken voorzien op 1 januari 2018. Die datum werd echter niet gehaald. Om de stakeholders van het FAGG voldoende duidelijkheid te kunnen bieden, dient deze wet zo snel mogelijk doorgang te vinden. Enkele van de voorziene retributies zullen retroactief in werking moeten treden. Om die reden vraagt de regering de urgentie.

 

24.02  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Omdat de regering haar werk niet gedaan heeft.

 

24.03  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, je voudrais vous demander s'il est possible d'organiser un vote nominatif.

 

Le président: Pour le vote par l'assemblée en faveur ou non d'une demande d'urgence, l'article 51 de notre Règlement prévoit qu'il s'opère uniquement par assis et levé. Je ne peux donc malheureusement pas satisfaire à votre demande, comme vous l'auriez souhaité, monsieur Nollet. J'en suis désolé.

 

Nous procédons donc au vote par assis et levé.

 

De urgentie wordt aangenomen bij zitten en opstaan.

L'urgence est adoptée par assis et levé.

 

24.04  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, pour le bon ordre de nos travaux et pour les raisons de procédure que vous savez, j'aimerais que l'on puisse savoir si la majorité est en nombre – et je ne doute pas que c'est le cas – avant de poursuivre nos travaux. Je vous demande ceci pour permettre à notre assemblée de travailler dans de bonnes conditions.

 

Je vous demande donc de procéder à un exercice de comptage afin de vérifier que la majorité est en nombre. Si tel est le cas, je serai le premier à m'en réjouir.

 

Le président: Conformément au Règlement, je dois faire droit à la demande de M. Laaouej et organiser un comptage électronique. Je rappelle que la règle démocratique du fonctionnement de l'assemblée, c'est que nous soyons au moins 76 présents dans l'hémicycle, majorité et opposition confondues.

 

Vous allez donc réfléchir à la manière d'exprimer votre vote.

 

Je demande donc à la majorité de faire un vote positif, pour montrer qu'elle est présente. Et nous compterons.

 

Il est procédé au comptage électronique.

Er wordt elektronisch geteld.

 

118 membres sont présents dans l'hémicycle.

118 leden zijn aanwezig in het halfrond.

 

Le président: Étant instituteur, je parviens généralement à me faire comprendre des enfants. Ici, cela semble plus difficile. J'indiquais que les membres de la majorité devaient voter "vert". D'autres se sont exprimés. Un vote est intervenu. Une majorité de membres sont donc présents dans l'hémicycle et je dois poursuivre le travail.

 

24.05  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, je constate que la majorité n'atteint pas les 75, la moitié requise. Nous allons évidemment poursuivre les travaux pour ce qui concerne le groupe socialiste. Mais je voudrais ajouter que, pour une majorité qui donne des leçons de crédibilité, on ne peut pas dire qu'elle soit, aujourd'hui, en mesure de le faire. Je le souligne, parce que c'est en nous donnant des leçons de crédibilité que vous avez débuté les travaux parlementaires aujourd'hui.

 

Monsieur le président, j'ose donc espérer que la majorité se montrera plus sérieuse et crédible à l'avenir.

 

Le président: Je suis sûr que vous avez été entendu.

 

24.06  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Au-delà de ce que mon excellent collègue vient de signaler – je peux me joindre à ses propos – je voudrais également indiquer que nous resterons présents. Ceci montre notre volonté d'être aussi constructif que possible. J'ose espérer que cela sera réciproque dans d'autres moments.

 

24.07  Peter De Roover (N-VA): Mijnheer de voorzitter, collega's, ik wil erop wijzen dat er in mijn fractie twee mensen ziek zijn en dat drie leden van de meerderheid zich momenteel in parlementaire opdracht in het buitenland bevinden. Normaal gesproken zouden zij dus aanwezig zijn geweest, maar door de weersomstandigheden is het vliegtuig in Zweden later vertrokken dan de bedoeling was.

 

Het gaat hier dus over vijf mensen die ofwel ziek, ofwel in parlementaire opdracht zijn waardoor zij hier niet aanwezig kunnen zijn. Ik meen dat dit een belangrijke nuance is bij het verhaal van de oppositie.

 

De voorzitter: De regering heeft meegedeeld dat zij de spoedbehandeling, gevraagd overeenkomstig artikel 51 van het Reglement, intrekt voor het wetsontwerp betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding, nr. 2838/1.

Le gouvernement a communiqué qu’il retire l’urgence, demandée conformément à l'article 51 du Règlement, pour le projet de loi concernant l'instauration d'une allocation de mobilité, n° 2838/1.

 

De regering heeft eveneens de spoedbehandeling gevraagd met toepassing van artikel 51 van het Reglement, bij de indiening van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot de sociale bijdragen van de zelfstandigen, nr. 2880/1.

Le gouvernement a également demandé l'urgence conformément à l'article 51 du Règlement lors du dépôt du projet de loi portant des dispositions diverses en matière de cotisations sociales des travailleurs indépendants, n° 2880/1.

 

Ik stel u voor om ons over deze vraag uit te spreken.

Je vous propose de nous prononcer sur cette demande.

 

Mais avant cela, la parole est au gouvernement pour justifier la demande.

 

24.08 Staatssecretaris Philippe De Backer: Mijnheer de voorzitter, het ontwerp voert in het sociaal statuut van de zelfstandigen voor de starters een nieuwe drempel voor de sociale bijdragen en twee nieuwe verminderingsdrempels in, evenals vier nieuwe verminderingsdrempels voor alle categorieën van zelfstandigen.

 

Donc, il s'agit de mesures importantes que le gouvernement a décidé de mettre en œuvre, dès le début 2018, pour accentuer le soutien qu'il veut apporter aux travailleurs indépendants et répondre à des situations, où les charges sociales personnelles peuvent s'avérer particulièrement lourdes comparativement aux résultats économiques des indépendants visés.

 

Als men rekening houdt met het belang van die zelfstandigen, dringt de tijd voor het nemen van de bepalingen die zich opdringen opdat de socialeverzekeringsfondsen en, voor wat betreft de controle, de FOD Sociale Zekerheid deze twee maatregelen daadwerkelijk ten uitvoer kunnen brengen, respectievelijk vanaf het eerste kwartaal 2018 voor wat betreft de vier nieuwe verminderingsdrempels, en vanaf het tweede kwartaal 2018 voor wat betreft de bijdrage van de starters. Om die reden vragen wij de urgentie.

 

Le président: Nous votons par assis et levé.

 

De urgentie wordt aangenomen bij zitten en opstaan.

L'urgence est adoptée par assis et levé.

 

Votes nominatifs

Naamstemmingen

 

25 Wetsontwerp houdende de opdrachten en de samenstelling van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (nieuw opschrift) (2732/4)

25 Projet de loi contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation (2732/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

132

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

133

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2732/5)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2732/5)

 

Raison d'abstention?

Reden van onthouding?

 

Il n'y a qu'une abstention, la mienne. Je la justifie par le fait que j'ai accepté de pairer avec M. Bracke.

 

26 Aangehouden amendement op het wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen (2767/1-5)

26 Amendement au projet de loi portant modification de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité (2767/1-5)

 

Stemming over amendement nr. 2 van Eric Thiébaut tot invoeging van een artikel 9/1(n). (2767/5)

Vote sur l'amendement n° 2 de Eric Thiébaut tendant à insérer un article 9/1(n). (2767/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

56

Oui

Nee

74

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

132

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

26.01  Elio Di Rupo (PS): Monsieur le président, j'ai pairé avec M. Wouter Beke.

 

Le président: Dont acte.

 

27 Geheel van het wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen (2767/4)

27 Ensemble du projet de loi portant modification de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité (2767/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

90

Oui

Nee

2

Non

Onthoudingen

41

Abstentions

Totaal

133

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2767/6)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2767/6)

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

28 Projet de loi relative aux services postaux (2694/15)

28 Wetsontwerp betreffende de postdiensten (2694/15)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

76

Oui

Nee

2

Non

Onthoudingen

55

Abstentions

Totaal

133

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2694/16)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2694/16)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d’abstention? (Non)

 

29 Wetsontwerp tot oprichting van Sciensano (2795/7)

29 Projet de loi portant création de Sciensano (2795/7)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 6)

Ja

76

Oui

Nee

2

Non

Onthoudingen

55

Abstentions

Totaal

133

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2795/8)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2795/8)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d’abstention? (Non)

 

30 Wetsontwerp houdende invoeging van een paragraaf 4 in artikel 29 van de wet tot oprichting van Sciensano (2796/2)

30 Projet de loi insérant un paragraphe 4 dans l'article 29 de la loi portant création de Sciensano (2796/2)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 7)

Ja

75

Oui

Nee

1

Non

Onthoudingen

55

Abstentions

Totaal

131

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (2796/5)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (2796/5)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d’abstention? (Non)

 

Mevrouw  Lanjri heeft voorgestemd.

 

31 Goedkeuring van de agenda

31 Adoption de l’ordre du jour

 

Wij moeten overgaan tot de goedkeuring van de agenda voor de vergadering van donderdag 25 januari 2018.

Nous devons procéder à l’approbation de l’ordre du jour de la séance du jeudi 25 janvier 2018.

 

Geen bezwaar? (Nee) De agenda is goedgekeurd.

Pas d’observation? (Non) L’ordre du jour est approuvé.

 

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 25 januari 2018 om 14.15 uur.

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 25 janvier 2018 à 14.15 heures.

 

De vergadering wordt gesloten om 18.43 uur.

La séance est levée à 18.43 heures.

 

 

 

 

 

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 54 PLEN 211 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 54 PLEN 211 annexe.

 

 

 


Detail van de naamstemmingen

 

Détail des votes nominatifs

 

 

 

Comptage électronique – Elektronische telling: 001

 

Aanwezig / Présents: 118

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 002

 

 

Oui        

132

Ja

 

Becq Sonja, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Massin Eric, Mathot Alain, Metsu Koen, Miller Richard, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thoron Stéphanie, Top Alain, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle

 

 

Non        

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

Bracke Siegfried

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 003

 

 

Oui        

056

Ja

 

Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Casier Youro, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Geerts David, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lutgen Benoît, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanvelthoven Peter, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Winckel Fabienne, Wouters Veerle

 

 

Non        

074

Nee

 

Becq Sonja, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert

 

 

Abstentions

002

Onthoudingen

 

Bracke Siegfried, Di Rupo Elio

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 004

 

 

Oui        

090

Ja

 

Becq Sonja, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Carcaci Aldo, Casier Youro, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Kitir Meryame, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Top Alain, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van der Maelen Dirk, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert

 

 

Non        

002

Nee

 

Hedebouw Raoul, Van Hees Marco

 

 

Abstentions

041

Onthoudingen

 

Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Thiébaut Eric, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Winckel Fabienne, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 005

 

 

Oui        

076

Ja

 

Becq Sonja, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert

 

 

Non        

002

Nee

 

Hedebouw Raoul, Van Hees Marco

 

 

Abstentions

055

Onthoudingen

 

Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Casier Youro, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Geerts David, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lutgen Benoît, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Vanvelthoven Peter, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Winckel Fabienne, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 006

 

 

Oui        

076

Ja

 

Becq Sonja, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert

 

 

Non        

002

Nee

 

Hedebouw Raoul, Van Hees Marco

 

 

Abstentions

055

Onthoudingen

 

Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Casier Youro, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Geerts David, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lutgen Benoît, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Vanvelthoven Peter, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Winckel Fabienne, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 007

 

 

Oui        

075

Ja

 

Becq Sonja, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert

 

 

Non         

001

Nee

 

Van Hees Marco

 

 

Abstentions

055

Onthoudingen

 

Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Casier Youro, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Geerts David, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lutgen Benoît, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Vanvelthoven Peter, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Winckel Fabienne, Wouters Veerle