Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

Donderdag 9 november 2017

 

Avond

 

______

 

 

du

 

Jeudi 9 novembre 2017

 

Soir

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 18.31 uur en voorgezeten door de heer Siegfried Bracke.

La séance est ouverte à 18.31 heures et présidée par M. Siegfried Bracke.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Aanwezig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l’ouverture de la séance:

Denis Ducarme, Theo Francken.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Maya Detiège, Vanessa Matz, Evita Willaert, wegens gezondheidsredenen / pour raisons de santé;

Benoît Lutgen, wegens ambtsplicht / pour devoirs de mandat.

 

Federale regering / gouvernement fédéral:

Didier Reynders, Pieter De Crem, staatsbezoek (India) / visite d'État (Inde);

Zuhal Demir, wegens ambtsplicht / pour devoirs de mandat.

 

Wetsontwerpen en -voorstellen

Projets et propositions de loi

 

01 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen (2548/1-10) (voortzetting)

01 Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers (2548/1-10) (continuation)

 

Hervatting van de algemene bespreking

Reprise de la discussion générale

 

De algemene bespreking wordt hervat.

La discussion générale est reprise.

 

01.01  Monica De Coninck (sp.a): Mijnheer de voorzitter, beste collega's, mijnheer de staats­secretaris, de stelling van de staatssecretaris, maar ook van de vele collega's die al zijn tussenbeide gekomen, is dat het eigenlijk een omzetting van Europese regelgeving betreft, bestaande praktijken in een wet gieten en een aantal technische wijzigingen aanbrengen. Als dat zo is, mijnheer de staatssecretaris, vind ik dat u toch meer en beter met stakeholders had kunnen praten en samenwerken. Dat betekent daarom niet dat u alles moet overnemen en goedkeuren, maar wel dat u voor een breder maatschappelijk draagvlak voor de wetswijzigingen had kunnen zorgen. Toch wil ik ook wel zeggen dat u heel veel geduld hebt getoond. We zijn al bezig van in het voorjaar tot nu. Ik had, eerlijk gezegd, niet van u verwacht dat u zoveel geduld zou hebben. Ik probeer intellectueel eerlijk te zijn, ik vind dat heel belangrijk in de politiek.

 

Dit zijn twee wetsontwerpen die wet zullen worden. Eigenlijk zijn het instrumenten om een finaliteit, een doelstelling te realiseren, concreet: een humaan asielbeleid. Dergelijk humaan asielbeleid heeft te maken met respect voor mensenrechten en vooral ook het helpen van mensen die in gevaar zijn en die moeten vluchten.

 

Dat moet op een menswaardige manier gebeuren. Ik leg daar de nadruk op, omdat ik merk dat sommigen misschien denken dat daarmee andere doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. Ik ervaar dikwijls dat genuanceerd denken in dit dossier bijna niet getolereerd wordt. Ofwel wordt men in de ene, ofwel in de andere hoek geduwd. Wij zijn niet tegen snelle asielprocedures. Wij willen dat vluchtelingen heel snel weten waar zij aan toe zijn. Kunnen zij blijven of kunnen zij niet blijven? Als zij kunnen blijven, hebben zij recht op integratie en moeten zij daarbij ondersteund worden. Als zij niet kunnen blijven dan moeten zij op een humane wijze kunnen worden teruggestuurd.

 

Ik vind echter niet dat wetten gebruikt moeten worden om te bewijzen hoeveel mensen men op basis van een aantal gegevens snel kan terugsturen en om hoge terugkeercijfers te kunnen voorleggen. Nog erger, men zou ook kunnen zeggen dat de kans om opgesloten te worden groot is en dat er in België dus beter geen asiel aangevraagd kan worden. Daar wil ik voor waarschuwen. Met deze wetten kan er namelijk ook een beleid gevoerd worden waarin de nadruk wordt gelegd op opvang in gesloten centra en een brede interpretatie van het element "risico op onderduiken", waardoor men in principe razzia's en deportaties zou kunnen organiseren. Ik ga nu iets te kort door de bocht, maar ik wil er wel duidelijk over zijn. Onze fractie zal niet aanvaarden dat een nieuwe realiteit zou ontstaan met klopjachten op vluchtelingen en illegalen. Dat is duidelijk.

 

Ik wil ook een aantal positieve aspecten in de wetsontwerpen belichten. Ik heb al vermeld dat het goed is dat snel en efficiënt kan worden gewerkt en dat een asielzoeker snel duidelijkheid krijgt. Ook de vragenlijst en andere methodes voor het opsporen van bijzondere noden zijn goede hulpmiddelen. Ook voor kinderen en minder­jarigen zijn een aantal mogelijkheden gecreëerd voor het indienen van een aanvraag voor het verkrijgen van een hoorrecht, wat goed is. Ik heb alleen een groot probleem met het feit dat die mogelijkheden niet in de wet zijn ingeschreven, maar in de inleiding of toelichting zijn opgenomen. Ze zijn ook tijdens de bespreking in de comissie aan bod gekomen.

 

Minder positief is het feit dat ik niet altijd goed kan inschatten wat de staatssecretaris van plan is, bijvoorbeeld op het vlak van de meervoudige aanvragen. Op dat punt is een bijzonder negatieve kijk op de problematiek van de vluchtelingen voelbaar. Er wordt ook gesteld dat er een sterke uitbreiding van de gesloten centra zal komen. Dat kan ook op massale uitwijzingen wijzen. Daarom is het risico van onderduiken, waarover ik iets meer zal vertellen, een heel breed criterium. Er worden ter zake 12 elementen opgesomd. Het zijn uiteindelijk echter altijd mensen die over andere mensen moeten beslissen. Hoe worden zij opgeleid en hoe worden de beslissingen gecontroleerd?

 

Een van de doelstellingen, met name de derde doelstelling, is, naast de procedures en de vereenvoudiging van de asielprocedures, het tegengaan van misbruik. Voor alle duidelijkheid en om geen zwart-witdiscussie te krijgen, wil ik ook op dat punt erop wijzen dat ook onze fractie tegen misbruiken is. Wij zijn, voor alle duidelijkheid, …

 

01.02 Staatssecretaris Theo Francken: Mijnheer de voorzitter, mevrouw De Coninck, drie punten moeten even worden verduidelijkt.

 

U hebt vragen bij de manier waarop in het wetsontwerp een en ander inzake de meervoudige asielaanvragen is bepaald. Er is één uitdaging op het vlak van de hele asielprocedure. Dat zijn net die meervoudige asielaanvragen. België is op het vlak van de meervoudige asielaanvragen zowat de kampioen van Europa. In weinig Europese landen worden er meer meervoudige asielaanvragen ingediend dan in België en die situatie bestaat al jaar en dag. Wij hebben daarom indertijd, net na de regeerperiode van de heer Dewael in die functie, beslist om in geval van meervoudige asielaanvragen het recht op opvang te beperken. Wie een tweede asielaanvraag indient, heeft nog recht op opvang, maar dan stopt het ook, tenzij de asielaanvraag beter gemotiveerd is en ontvankelijk verklaard wordt.

 

In die filosofie gaan wij verder met het nu voorliggend wetsontwerp. Volgens mij gaan we helemaal niet over de schreef. Immers, op dit moment wordt er op Europees niveau volop gedebatteerd over de nieuwe asielprocedure­richtlijn – wij zijn eigenlijk wat te laat met deze omzetting – en die nieuwe richtlijn zal nog veel strenger zijn inzake meervoudige asielaanvragen. Wij stellen vast dat veel van de meervoudige asielaanvragen gewoonweg gebruikt worden om de rechten verder uit te putten, aangezien de aanvrager daardoor in procedure blijft.

 

Mevrouw De Coninck, u bent ook politiek actief in Antwerpen en u hebt ter zake veel ervaring opgebouwd. Ik denk dat u wel weet wat het betekent als meerdere procedures aan elkaar worden geregen. Wat hebben die meervoudige aanvragen nog voor zin, als we weten dat het antwoord toch njet wordt? De kans om na een tiende of zelfs na een dertigste asielaanvraag nog een positief advies van het CGVS te krijgen, is zo goed als nul.

 

U zegt dat het nooit de bedoeling kan zijn om massaal uit te wijzen. Dat merkt u op omdat de regering elke keer het terugkeerbudget verhoogt. Kiezen wij voor massaal uitwijzen? Die termino­logie klinkt nogal ferm. Moeten de repatriërings­cijfers van vrijwillige – liefst vrijwillig, dat is goedkoper en duurzamer – en gedwongen terugkeer hoger? Ja. De heer Dewael heeft ooit 17 000 repatriëringen behaald. De Europese Unie was op dat moment echter kleiner, waardoor er ook veel uitwijzingen naar niet-Schengenlanden plaatsvonden. Dat aantal behalen we tegenwoordig niet.

 

Uiteindelijk vind ik dat het een gezond politiek principe zou zijn om te stellen dat het jaarlijks aantal asielaanvragen en het aantal uitwijzingen, vrijwillig of gedwongen, min of meer in evenwicht moet zijn. Volgens mij heeft echter, buiten de heer Dewael, geen enkele minister of staatssecretaris in de Belgische geschiedenis dat ooit behaald. Toen de heer Dewael die functie uitoefende, was de context anders: er had ook een grote asielcrisis plaatsgevonden en er werd heel hard gewerkt aan repatriëringen, met een zeer goede samenwerking met de politiediensten op BruNat, waardoor er mooie cijfers behaald werden.

 

Halen wij die cijfers nu? Nee. Er is 35 % meer budget. Dit wordt volgende week hopelijk goedgekeurd in de commissie. De Europese Commissie neemt steeds meer budget over van de repatriëringen. De heren Avramopoulos en Juncker willen steeds meer uitwijzingen. Zij willen zelfs de tickets naar Marokko en Algerije betalen. Frontex betaalt alles terug. De Europese Commissie is qua filosofie helemaal veranderd. Zij willen meer uitwijzingen. Voor mij is dat geen probleem. Wij zullen de factuur doorsturen. Dat blijft echter heel moeilijk.

 

Gaan wij voor massale uitwijzingen? Ik vind dat een straf woord. Gaan wij voor meer uitwijzingen van mensen die al bijzonder lang en soms ook kort in de illegaliteit leven in onze grootsteden? Onder meer Antwerpen wordt op dat vlak trouwens geconfronteerd met een reële problematiek. Ja, ik kan dit echt bevestigen. Is dit wetsontwerp een stap in de goede richting? Ja. Gaan wij grote razzia's organiseren? Gaan wij rafles organiseren, zoals stond te lezen in de grote nazifolder van écolo j? Nee, wij gaan dat niet doen. Gaan wij op een correcte manier met onze politiediensten en de burgemeester van de stad Brussel de zaken proberen aan te pakken als er sprake is van een problematiek van illegaliteit? Ja, dat gaan wij doen. Is dat met steun van de Europese Commissie en in navolging van de Europese richtlijn? Ja.

 

Een massale uitwijzing is een heel straf woord, maar wij gaan wel stap na stap in de goede richting. Op die manier willen wij meer balans brengen in de instroom en uitstroom in dit land, en dan zeker op het vlak van de illegaliteit. Dat is absoluut de ambitie van deze regering. Dat kan ik zeker bevestigen.

 

01.03  Monica De Coninck (sp.a): Mijnheer de staatssecretaris, ik hoor het u graag zeggen en ik ben ook niet tegen het aanpakken van problemen. Het enige wat mij een beetje stoort, is het volgende. Voor mij is een asielprocedure een procedure die ervoor zorgt dat mensen, die op de vlucht zijn, een eerlijke kans krijgen om verblijfsrecht te krijgen. Ik kan op voorhand niet inschatten of dit fiftyfifty is. Zijn er 50 % bedriegers en 50 % terechte aanvragers? Ik kan dat niet op voorhand inschatten. Het kan best zijn dat de verhouding 80/20 is, of omgekeerd.

 

Uw uiteenzetting verontrust mij, in die zin dat u eigenlijk zegt dat er cijfers moeten worden behaald. Nee, wij moeten geen cijfers behalen. Wij moeten dossiers kwalitatief behandelen met respect voor de wetgeving en in eer en geweten beslissingen nemen. Dat kan inhouden dat er papieren moeten worden gegeven, maar dat kan ook inhouden dat betrokkenen worden terug­gezonden. De wetgeving moet dat garanderen. U zegt wel dat het commissariaat-generaal dat doet, maar u bent staatssecretaris voor iets, u werkt in een context en die mannen of vrouwen passen zich in die zin aan in de praktijk. U moet opletten als u zegt dat u cijfers wilt halen. De heer Dewael heeft 17 000 gehaald, en dat ziet u blijkbaar als een succes. Het kan zijn dat het een succes is, maar volgens mij is dit een omgekeerde redenering. Nogmaals, ik ben ook niet tegen snel en correct werken.

 

Wat betreft de medewerkingplicht, zoals ik daarnet al zei, moet er uiteraard worden mee­gewerkt als men asiel aanvraagt. Betrokkenen willen verblijfsdocumenten en ik meen dat degenen die het goed menen zoveel mogelijk informatie willen geven om hun dossier te ondersteunen. Er kunnen daarin blokkeringen zitten, rond homoseksualiteit en misschien ook rond andere zaken. Ik hoop dat de personen die dat moeten inschatten, goed opgeleid zijn en daarmee kunnen omgaan. Ik pleit er dan ook voor om voor die zaken personen met ervaring in te zetten, ik bedoel met levenservaring, want in de realiteit merk ik dat het vaak zeer jonge mensen zijn die deze dossiers behandelen.

 

Om die reden hebben wij een amendement ingediend om, totdat het koninklijk besluit er is, in de tekst in te schrijven dat de weigering genoteerd wordt maar dat dit op zich niet als negatief wordt beschouwd.

 

Daarover wil ik nog het volgende kwijt, mijnheer de staatssecretaris.

 

U vraagt van ons eigenlijk heel veel vertrouwen. Ik denk dat vertrouwen heel belangrijk is in de politiek en in de maatschappij. Ik wil dat vertrouwen ook wel geven. Maar laten wij eerlijk zijn, u bent niet altijd de persoon die zoveel vertrouwen geeft aan de vluchtelingen met betrekking tot de vraag of zij oprecht zijn. Het kan zijn dat u dat wel doet, maar uit de woorden die u gebruikt in de benadering blijkt dat vaak niet. Vertrouwen vragen, oké, maar probeer ook eens vertrouwen te geven.

 

01.04 Staatssecretaris Theo Francken: Mevrouw De Coninck, u maakt een terecht punt wanneer u het hebt over de uitvoerbaarheid van het artikel zolang er geen koninklijk besluit is. Dat werd niet opgeworpen in de commissie. Er werd daarover geen vraag gesteld.

 

01.05  Monica De Coninck (sp.a): Dat staat in de toelichting op het amendement.

 

01.06 Staatssecretaris Theo Francken: Dan moet ik dat hebben gemist, wat ik betwijfel. De heren Hellings en Dewinter hebben dat niet onmiddellijk aangehaald.

 

Ik wil in deze plenaire vergadering bevestigen dat zolang er geen koninklijk besluit is, er geen uitvoerbaarheid van het artikel is, om maar te zeggen dat ik altijd op een constructieve manier probeer om te gaan met de inbreng van de oppositie.

 

01.07  Monica De Coninck (sp.a): Dat is dan toch één garantie. Het vertrouwen is geschonken.

 

Wij kennen al het concept veilig land van herkomst en nu kennen wij ook het concept veilig derde land. U zegt duidelijk dat u dat geval per geval wil bekijken en beargumenteren en dat u daarvan geen lijst wil aanleggen. Als dat goed beargumenteerd is, dan is dat voor mij geen probleem. Maar — dit is ook een kwestie van terrorisme en veiligheid, als men wat verder doordenkt — als men iemand terugstuurt naar een derde land, moet men nagaan in welke mate de banden met dat derde land duurzaam zijn. Is betrokkene gewoon gepasseerd, bijvoorbeeld langs Turkije, of heeft hij daar familie, is hij daar één dag of een jaar geweest? Dat moet goed worden bekeken.

 

Ik vind ook het element wederkerigheid zeer belangrijk. Als u een persoon terugstuurt naar een derde land, dan moet volgens mij dat land bevestigen dat men daar weet heeft van het feit dat wij die persoon terugsturen, dat betrokkene daar welkom is en/of toegang kan hebben tot een asielprocedure die op een fatsoenlijke manier zal worden gevoerd. Ik leg daar de nadruk op omdat er situaties zijn waarbij personen hier niet mogen blijven en worden teruggestuurd naar een land waar zij ook niet welkom zijn, waardoor zij in een soort niemandsland terechtkomen, wat op lange termijn geen goede zaak is, ook niet voor de veiligheid. Men moet immers weten waar de mensen zich bevinden en in welke toestand zij verkeren. De wederkerigheid is dus een heel belangrijk element.

 

Voorts hebben wij een amendement ingediend inzake de detentie. Voor alle duidelijkheid, ik wil hier geen zwart-witdiscussie van maken. Er moet een waaier van mogelijkheden zijn en detentie moet echt de laatste mogelijkheid zijn. In sommige gevallen is het misschien noodzakelijk dat men mensen opsluit. Ik meen echter dat men absoluut moet vermijden om kinderen op te sluiten. Ik geloof dat u daar ook niet voor bent. Detentie is immers weinig efficiënt, laat blessures na en kost veel geld. U hebt in de commissie gezegd dat u dat wou onderzoeken. Ook in het buitenland zijn er pilootprojecten en experimenten daaromtrent. Wij moeten nagaan hoe detentie in gesloten centra kan worden vermeden. Wij moeten ook zoeken naar andere formules om mensen te kunnen opvolgen alvorens zij uit het land worden gezet, om te voorkomen dat zij onderduiken. Op dat vlak is communicatie een belangrijk element.

 

Wat het tweede wetsontwerp betreft, u brengt het aantal dagen om beroep aan te tekenen van 15 terug tot 10 dagen. Bovendien zijn het kalenderdagen en geen werkdagen. Ik weet dat het een uitzonderlijke periode is, maar 10 kalenderdagen tussen kerst en nieuwjaar om een advocaat te vinden en dossiers op te stellen is eigenlijk te kort. Ik vind dat niet in balans. Wij hebben een amendement gesteund, van mevrouw Poncelet als ik mij niet vergis, om daar op zijn minst werkdagen van te maken in plaats van kalenderdagen.

 

Tot slot, een ander element dat ik in de commissie niet heb aangebracht Ik meen dat het uitzetten van mensen en het hele beleid daaromtrent een geregelde evaluatie of toezicht behoeven. Dat is niet om kritiek te geven maar eigenlijk om te steunen, om het gevoel te hebben dat dit beleid vanuit verschillende perspectieven wordt bekeken.

 

Wat betreft ons stemgedrag, wij zullen ons onthouden bij de stemming over het eerste wetsontwerp en wij zullen tegen het tweede wetsontwerp stemmen, vooral gezien de beperkte periode om beroep aan te tekenen.

 

01.08  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, chers collègues, une première réflexion: il est vrai qu'une bonne partie de ces deux textes de loi transpose des directives européennes qu'il fallait transposer dans un délai qui, pour certaines, a été dépassé.

 

Mais vous légiférez aussi, monsieur le secrétaire d'État, là où la Commission européenne ou l'Europe ne vous y oblige pas. Je vais prendre l'exemple du pays tiers sûr; l'article 38 de la directive qui définit ce qu'est un "pays tiers sûr" ne vous demande absolument pas de définir ce qu'est un pays tiers sûr. C'est facultatif, mais vous avez décidé de légiférer en la matière.

 

Je ne reviendrai pas sur ce qui a été longuement débattu en commission et qui a été rappelé par notre collègue M. Kir, sur le fait que l'accélération du délai de traitement va évidemment provoquer une difficulté à déposer un véritable recours, dit recours "effectif".

 

Mais je vais bien sûr me concentrer sur l'avis de la Commission Vie privée, que j'ai sollicité et qui, depuis le début, me tracasse profondément. Là encore, monsieur le secrétaire d'État, la perquisition électronique n'est pas une transposition d'une des directives que vous devez appliquer dans le droit belge.

 

La perquisition électronique, c'est quelque chose qui est prévu par le Code d'instruction criminelle. Dans son avis, la Commission Vie privée est très claire: elle rappelle les conditions dans lesquelles un policier, un magistrat, peut entrer dans un système électronique et vérifier les dires d'une personne soupçonnée de commettre un crime grave. Il est essentiel, dans le monde dans lequel nous vivons, que des criminels puissent être soumis à ce type de contrôle.

 

Un criminel peut être un citoyen belge, il peut être un citoyen étranger séjournant légalement en Belgique et il peut être un citoyen étranger en séjour illégal en Belgique. N'importe qui, sur le territoire national, doit pouvoir rendre des comptes s'il est soupçonné de commettre un crime, a fortiori un des crimes les plus graves.

 

Je vous rappelle, monsieur le secrétaire d'État, qu'en réponse à une de mes questions, vous disiez – à propos des personnes demandeuses d'asile mais qui ont fait l'objet d'un signalement pour radicalisme – qu'à ce stade, des personnes ont été signalées comme potentiellement radicalisées mais qu'aucune, à ce jour, n'a été inculpée pour fait de terrorisme. Je touche du bois et j'espère, bien entendu, que cela n'arrivera jamais!

 

Il est évident que la perquisition électronique, en vertu du Code d'instruction criminelle, est applicable à un demandeur d'asile, à une personne en séjour illégal sur notre territoire, selon la loi existante. Si on soupçonne que quelqu'un va commettre un acte irréparable, a fortiori un acte terroriste, il peut faire l'objet d'une perquisition électronique de la part d'un policier ou d'un magistrat. L'article 10, dont il est question ici, introduit une possibilité de perquisition numérique à l'égard du demandeur d'asile. Attention, bien entendu, elle n'est pas automatique.

 

01.09  Theo Francken, secrétaire d'État: Monsieur Hellings, je ne peux que répéter que vous avez demandé l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, commission que je respecte beaucoup. Vous avez utilisé votre droit de parlementaire, ce dont je vous félicite.

 

Mais votre interprétation est très stricte. En effet, selon vous, on ne peut pas utiliser les réseaux sociaux pour identifier un demandeur d'asile.

 

01.10  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Ce n'est pas ce que je dis.

 

01.11  Theo Francken, secrétaire d'État: Vous dites que cela n'est possible que dans le cadre d'une enquête judiciaire, quand il y a, par exemple, des indices de radicalisme, etc. Il s'agit d'une position honnête, mais cela ne correspond pas aux pratiques en Europe. Par exemple, cela ne correspond pas à ce que font les Verts en Suède. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gouvernements auxquels participent les Verts.

 

Le président: (…)

 

01.12  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Il faudra vous y habituer, monsieur le président!

 

01.13  Theo Francken, secrétaire d'État: En Suède, par exemple, les Verts sont d'accord pour utiliser cette possibilité.

 

La possibilité existe et, selon moi, elle doit pouvoir être utilisée. Je sais qu'évoquer le fait qu'en Suède, les Verts partagent ce point de vue ne constitue pas un argument fort.

 

01.14  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Effectivement!

 

01.15  Theo Francken, secrétaire d'État: La Suède, c'est la Suède. Je vous comprends.

 

Mijnheer Cheron, u moet zich niet opwinden. Ik wil slechts het volgende zeggen over de interpretatie van de Europese richtlijn.

 

L'interprétation de la directive européenne, pour les gouvernements européens, c'est que tous les réseaux sociaux et aussi les gsm peuvent être utilisés pour l'identification, non d'un criminel demandeur d'asile, mais de tous les demandeurs d'asile. Pas seulement ceux qui sont potentiel­lement radicalisés, mais tous les demandeurs d'asile. Il s'agit d'une pratique européenne standardisée.

 

01.16  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le secrétaire d'État, il y a une différence de proportionnalité entre aller voir sur la page Facebook publique d'un demandeur d'asile ce qu'il raconte, ce qu'il fait, ce qu'il propose lui-même et exiger, parce qu'il s'agit de cela, d'un demandeur d'asile qu'il ouvre ses appareils électroniques où se trouve aujourd'hui, de par l'évolution de notre société numérique en particulier, l'essentiel de sa vie privée: avec qui vit-il? Avec qui entretient-il des relations? Que fait-il? L'argent qu'il transfère, etc.

 

D'ailleurs, cette perquisition électronique, vous en avez eu l'idée au Danemark à l'été 2016. On se souvient à l'époque de vos diverses prises de parole dans les médias. Vous aviez invité des journalistes à vous accompagner à l'été 2016 au Danemark et vous aviez constaté à quel point, selon vous, il était tellement efficace d'offrir aux services en charge de l'asile en Belgique, les mêmes possibilités que celles visiblement offertes au Danemark.

 

Pourquoi? "Entre 60 et 70 % des demandeurs d'asile mentent à propos d'un aspect de leur identité, qu'il s'agisse du nom, de l'âge, du trajet qu'ils ont suivi ou de leur pays d'origine". Ce sont les mots exacts que vous aviez prononcés à l'époque. Ces mots, monsieur le secrétaire d'État, restent et ils sont sur un certain nombre de sites internet en néerlandais et en français. J'ai moi-même vérifié avant de monter à cette tribune.

 

Ce que vous avez dit là a demandé de ma part une vérification statistique puisqu'on ne légifère pas sur du sable. On légifère sur des statistiques. Je vous ai posé plusieurs fois la question écrite de savoir quelles sont les statistiques de fraude à la nationalité collectées en Belgique ces dernières années. Vous m'aviez répondu dans un premier temps qu'il n'y avait pas de pourcentage mais que votre phrase était basée sur une estimation sommaire.

 

Chers collègues, cela veut donc dire qu'aujourd'hui, on permet la remise en cause d'un droit fondamental, celui de la vie privée, qui est consacré par la Convention européenne des droits de l'homme et par la Constitution belge, sur base d'une estimation sommaire. Au-delà du fait que c'est une drôle de façon de légiférer, c'est pour moi la base d'un recours éventuel de qui que ce soit devant la Cour constitutionnelle.

 

Monsieur le secrétaire d'État, à l'occasion des divers débats que nous avons eus en commission avec vous, mais aussi avec M. Van den Bulck, le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, je lui ai posé cette question. Et il m'a répondu qu'il n'existait aucune statistique relative à la fraude à la nationalité.

 

Je veux vous dire ici qu'au-delà du fait que vous légiférez pour répondre à un problème qui ne se pose pas et qui n'est pas constaté statistiquement dans la société, vous avez répandu sur un public tout entier – les demandeurs d'asile – un soupçon, un doute, une insulte: à savoir qu'ils seraient des menteurs. Or ils ne le sont pas; ce n'est pas prouvé statistiquement. En revanche, prétendre que 60 à 70 % des demandeurs d'asile mentent constitue un mensonge. Et ce mensonge reste. Dans cette enceinte parlementaire, nous devons pouvoir dire que non, c'est faux: 60 à 70 % des demandeurs d'asile ne mentent pas.

 

C'est l'un des dommages collatéraux de ce projet de loi qui sera voté par la majorité: il comporte une tache, une salissure. Le phénomène de fraude n'est absolument pas démontré.

 

Quel contraste, quand même! Voici cinq heures, M. Gilkinet dénonçait auprès de votre collègue Van Overtveldt l'absence de travail législatif, en dépit du grand nombre de leaks – les Panama Papers, les Paradise Papers, etc. Nous assistons à un phénomène de fraude fiscale à très grande échelle, qui implique des entreprises belges au plus haut niveau – phénomène vérifié et survérifié, sur lequel un consortium de journalistes européens enquête en apportant des preuves quotidiennement, des commissions d'enquête sont instituées, des preuves sont apportées –, mais le gouvernement ne légifère pas. Or, ici, aucun problème n'est constaté, aucune statistique n'établit l'existence de fraudes à la nationalité et pourtant, on légifère. Quel "deux poids deux mesures"! C'est complètement incompréhensible. Quand on élabore une loi, on le fait sur la base d'un fait, qui est mesuré statistiquement par les agences chargées du phénomène en question. En l'occurrence, vous légiférez sur du sable.

 

01.17  Theo Francken, secrétaire d'État: Monsieur Hellings, nous avons débattu plusieurs fois sur les statistiques. Je comprends bien. Intellectuellement vous marquez un point. Vous dites que j'ai dit quelque chose. Mais j'assume tout ce que j'ai dit. J'ai de nombreux contacts avec les officiers de protection du CGRA, l'Office des Étrangers et tous les experts. Je suis un secrétaire d'État et je suis informé par mes fonctionnaires.

 

Vous dites qu'il est nécessaire d'avoir des statistiques. Vous m'avez cité correctement. Je vous en remercie. Je vais demander qu'on relève des statistiques sur des éléments incorrects, et on verra d'ici un, deux ou trois ans. Je vais demander à M. Roosemont, à M. Van den Bulck et aux chefs de mes administrations de tenir des statistiques sur des éléments frauduleux ou potentiellement frauduleux, la route qu'ils ont empruntée pour venir en Europe, leur parcours d'asile. C'est nécessaire. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de statistique sur le phénomène que celui-ci n'existe pas.

 

Je comprends votre demande. Nous en reparlerons en commission. Je suis certain qu'avec votre ténacité, nous y reviendrons.

 

Ik vermoed dat u daar verder op in zult gaan in de commissie. Ik zal mijn administratie vragen de statistieken bij te houden, zodat wij dat debat daar kunnen voeren en dan zal ik duidelijk kunnen aanduiden wat er aan de hand is.

 

01.18  Rob Van de Velde (N-VA): Mijnheer Hellings, ik onderbreek meestal niet bij onderwerpen waar ik in de commissie niet over tussenbeide gekomen ben, maar ik vind dat u hier gratuit komt vertellen dat wij op het gebied van fiscale fraude op geen enkele manier aan wetgevend werk doen. Dat is zo'n beetje de strategie van Ecolo-Groen, het Texas van de 18e of 19e eeuw proberen te creëren en iedereen doen denken dat het hier allemaal slecht is, dat er geen wetgevend werk gebeurt, dat wij er alleen voor de rijken zijn en dat wij geen wetten maken voor rechtvaardigheid maar enkel voor de lobby die ons uitkomt.

 

Ik wil er een gewoonte van maken hier vaker over tussenbeide te komen, want ik vind het verwer­pelijk hoe u de samenleving omschrijft, hoe u het wetgevend werk hier volledig onderuit schoffeert. Dat vind ik beneden alle peil.

 

Als u dit soort zaken thuis wil vertellen, of in uw kroeg, dan moet u dat doen, maar dit is geen kroeg, dit is een Parlement, en wij hebben hier heel veel ernstige mensen. Er zijn hier heel veel ernstige mensen die op alle mogelijke vlakken het wetgevend wet ter harte nemen en de recht­vaardige maatschappij waarin wij leven willen onderhouden. Als u dat werk elke keer op die manier onderuit wil halen, is dat uw probleem, maar ik wil niet op deze manier geadresseerd worden.

 

01.19  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, sur le principe, M. Hellings n'a évidemment pas besoin de moi pour se défendre.

 

Simplement, un parlementaire est à la tribune et développe des arguments de nature juridique et politique et on lui dit qu'ici, on n'est pas au café. Mais non! On est au parlement et il a encore le droit de dire ce qu'il pense.

 

Je vous demande un minimum de respect!

 

01.20  Brecht Vermeulen (N-VA): Mijnheer Hellings, u herhaalt uw standpunt van in de commissie.

 

Ik vind het heel intellectueel oneerlijk om een redenering op te bouwen op het feit dat er geen statistieken voorhanden zijn en het feit zich daardoor niet zou voordoen. In onze samenleving, in onze werkelijkheid kunnen wij empirisch vaststellen wanneer zaken zich voordoen, en er kunnen getuigenverklaringen zijn waarbij mensen zich aanbieden om al dan niet in vertrouwen zaken te vertellen. Het betekent dus niet dat, als er geen statistiek is, het feit niet bestaat.

 

Een van de vele parlementaire zaken die wij hier kunnen doen is cijfers opvragen in schriftelijke vragen. Heel dikwijls is het antwoord: wij hebben op dit moment geen cijfers, dus wij kunnen u die informatie niet bezorgen. Dat betekent evenwel niet dat bepaalde feiten zich niet voordoen. De overheid beschikt alleen niet over de cijfers.

 

U mag daaruit niet besluiten dat de maatregel niet mag worden uitgevoerd of dat u alleen zaken wil remediëren die door de ambtenarij zelf worden gesignaleerd.

 

01.21  Eric Van Rompuy (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ik wil reageren op wat de heren Laaouej en Hellings zeggen.

 

De discussie gaat over de beoordeling van mensen. De statistieken zijn inderdaad niet altijd voorhanden, maar iedereen kent de fenomenen.

 

Wat de heer Hellings hier vertelt, is cafépraat. Mijnheer Laaouej, wij hebben over de Panama Papers anderhalf jaar vergaderd. Wij hebben grondig en ernstig werk geleverd. Wij hebben aanbevelingen gedaan. Zeggen dat wij anderhalf jaar lang geen serieus werk hebben geleverd, onder leiding van de heer Laaouej en samen met de heer Gilkinet, vind ik cafépraat. Zeggen dat wij de fraudeurs laten gaan en de vluchtelingen pakken, dat is werkelijk links populisme. Ja, mevrouw Kitir, dat is links populisme. Zeggen dat wij niets doen tegen de fraudeurs en de vluchtelingen willen pakken, dat is een taal die ik absoluut niet kan appreciëren, mijnheer Calvo. Wij zijn hier nog altijd niet tot caféniveau gedaald, zoals de heer Van de Velde zegt.

 

Wij hebben serieus werk geleverd. Ik aanvaard niet dat de heer Hellings op een blauwe maandag, of eerder een groene donderdagavond, ons werk naar beneden haalt.

 

De voorzitter: Verscheidene mensen vragen het woord.

 

Mijnheer Kir?

 

01.22  Emir Kir (PS): Je pense que M. Hellings a fait une très belle démonstration tout à l'heure, je l'en félicite. Ses mots ont peut-être dépassé sa pensée lorsqu'il a parlé de la fraude fiscale, je trouve qu'il a un peu exagéré.

 

Par contre, le secrétaire d'État a tenu des propos blessants à l'égard des personnes dont nous parlons. Il a parlé de 60 à 70 % de gens qui mentent. Notre collègue a fait la démonstration que c'était un mensonge. Il ne le conteste pas! Et, aujourd'hui, il dit que, au fond, nous devrions peut-être faire en sorte de disposer de statistiques.

 

Collègues, revenons à l'essentiel de nos travaux! Il s'agit de la transposition d'une directive qui devrait être équilibrée, avec une politique humaine et ferme à l'égard des demandeurs d'asile. Mais, ce qu'on nous propose, ici, est une politique vraiment négative. Je l'ai dit tout à l'heure: c'est une politique qui propose des critères vagues et qui présente systématiquement les choses de manière négative. Elle se concentre sur les abus, avec une volonté d'enfermement, de rapatriement. C'est cela que nous dénonçons!

 

Nous ne disons pas qu'il ne faut pas avoir une politique ferme. Personne n'a dit cela! Mais elle doit être humaine. Et elle doit présenter les demandeurs d'asile, monsieur Pivin, de manière équilibrée. Il n'y a pas, il n'y a plus d'équilibre, ici! Ce n'est pas moi qui le dis! C'est l'avis et du Haut Commissariat aux réfugiés, organe indépendant qui guide la politique des États, et de la Commission pour la protection de la vie privée. Ce sont eux qui le disent, et pas nous!

 

Monsieur Francken, où sont vos chiffres sur les fraudeurs? Pourquoi présentez-vous constam­ment les demandeurs d'asile de cette manière? Mon collègue a démontré tout à l'heure quelle était votre politique.

 

Vous rappelez-vous ce que vous avez dit tout à l'heure, monsieur Francken? Vous avez dit que l'ambition absolue de ce gouvernement était l'expulsion. Ce sont les mots que vous avez utilisés dans votre réponse. Des chiffres! Atteindre des chiffres! C'est déplorable! Mais, revenons à l'essentiel, c'est-à-dire ce projet de loi, un projet de loi qui est néfaste pour les demandeurs d'asile.

 

01.23  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Je n'interviendrai pas sur le fond, car mon collègue M. Hellings, connaissant mieux le dossier, le fait mieux que moi. Je lui fais entière confiance pour la poursuite de son débat.

 

Je voudrais lancer deux appels par rapport à la forme des propos qui ont été échangés: le premier à l'attention de M. Van Rompuy, afin qu'il prenne le temps pour relire, à tête reposée, les échanges et la réaction (qui n'est pas de nous) quant au propos sur le café. Vous relirez cela à votre aise et nous ferons de même.

 

Le second est une demande à votre attention, monsieur le président. Lorsque vous relirez les travaux et avant la diffusion du compte rendu, j'aimerais que vous fassiez usage de votre droit de supprimer des passages qui n'avaient pas lieu d'être en cette enceinte.

 

01.24  Monica De Coninck (sp.a): Mijnheer Van de Velde, ik vond uw pleidooi zeer aandoenlijk. Ik ben er zwaar van onder de indruk. Het klonk als van een socialist. Ik wil zelfs duidelijk uitleggen waarom ik dat zeg. Hier werd een aantal jaren geleden over maatschappelijke problemen systematisch gezegd: men moet moed tonen, dat is simpel, dat is snel beslist. Nu hoor ik voortdurend pleidooien vanuit de redenering dat het allemaal zeer complex en genuanceerd is en men op een andere manier naar de problemen moet kijken. Er is dus vooruitgang.

 

01.25  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le président, je répondrai au secrétaire d'État ainsi qu'à M. Vermeulen, le président de notre commission.

 

Aujourd'hui, il y a donc une nette avancée: le secrétaire d'État nous annonce qu'il va, enfin, mettre en œuvre les actions nécessaires pour obtenir des statistiques aux fins d'analyser en profondeur le phénomène de fraude sur la nationalité, sur le parcours, etc., ce que vous aviez précisé à l'été 2016.

 

Or, dans ce projet de loi, on fait tout à l'envers! On demande des statistiques après le vote, on demande l'avis du Haut Représentant pour les Réfugiés de l'ONU après le vote intervenu en commission et avant le vote en plénière et on demande l'avis de la Commission de la protection de la vie privée et, éventuellement, un input de la part de votre collègue en charge de la vie privée, parce qu'Ecolo-Groen a, là aussi, eu l'idée de demander un avis à la Commission de la vie privée.

 

C'est très heureux d'entendre que vous allez travailler sur des statistiques sur les fraudes à la nationalité. Là, je réponds à M. Vermeulen. Monsieur Vermeulen, il existe déjà des statistiques de fraude à la nationalité, chez Frontex. Et Frontex n'est pas, a priori, une instance européenne qui fait les doux yeux aux Verts. Frontex estime que les fraudes à la nationalité en Turquie, pour la plupart des réfugiés syriens, oscillent autour de 15 %. Il s'agit de personnes qui proviennent de Syrie et qui se font passer pour Syriens, alors qu'ils sont palestiniens, égyptiens, ou autre. C'est le seul chiffre d'une instance officielle que j'aie trouvé à ce stade.

 

Il est très différent de légiférer, parce qu'il y a une fraude de 60 à 70 % et une fraude de 15 %. Il est tout à fait justifié de prendre une mesure exceptionnellement intrusive pour la vie privée quand la fraude est massive; ce l'est beaucoup moins quand la fraude est quasi anecdotique. Voilà ce que je vous dis! Pour moi, cette mesure est disproportionnée!

 

01.26  Theo Francken, secrétaire d'État: Monsieur Hellings, les mots "fraude fiscale" sont des mots magiques au parlement.

 

In het geval van een meerderheid met veel linkse oppositie zijn de woorden "fiscale fraude" magische woorden, in het omgekeerde geval zijn de woorden "sociale fraude" de magische woorden. Ik heb al interessante uiteenzettingen gehoord over fiscale fraude van mensen die niet veel kaas gegeten hebben van asielwetgeving. Wij kunnen alle debatten samen voeren. Bij elk debat kan er over alles gepraat worden en de strijd tegen fiscale fraude is bijzonder relevant en interessant, maar ik zal mij daar persoonlijk niet mee inlaten, want ik ben geen expert.

 

Ik ken wel iets van de fraude in het asielsysteem. Als u zegt dat 15 % fraude bij Syrische asiel­vragen het enige cijfer is dat u kent, dan moet ik u zeggen dat ik die cijfers persoonlijk nog niet gezien heb. Ik geloof u echter onmiddellijk, als u zegt dat dit de cijfers zijn.

 

01.27  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): (…)

 

01.28 Staatssecretaris Theo Francken: Van Frontex, ja, maar in het algemeen wordt 98 % van de Syriërs erkend als vluchteling. Er is bijzonder weinig motivatie om een leugen of onwaarachtigheid in het asielverhaal mee te geven. Men moet namelijk gewoon zeggen dat men Syriër is, bij wijze van spreken, van eender welke regio, zelfs van Damascus of het beveiligde noorden van het land, waar president Assad en zijn troepen nog veel macht hebben over het Syrische grondgebied, en nu natuurlijk steeds meer, dan nog wordt men als vluchteling erkend. Het gaat zelfs niet om subsidiaire bescherming, het zijn allemaal erkende vluchtelingen.

 

Bij de Syriërs is er sowieso minder fraude, maar ik wil nogmaals herhalen dat ik maandagmorgen – wanneer ik mijn topambtenaren zie, zoals elke maandag om 8.00 uur – aan de top van mijn administratie zal vragen om beter te turven en die cijfers beter bij te houden. Dat geldt voor elk element van fraude, mijnheer Kir, niet alleen over identiteit, maar ook over de reisweg of het eerste land van binnenkomst in Europa. Ik werd correct geciteerd door de heer Hellings, waarvoor dank, want ik werd in het verleden al vaak incorrect geciteerd. Ik zal mijn administratie vragen om die zaken beter bij te houden. Het zou ook goed zijn als Frontex die cijfers beter zou bijhouden.

 

Ik kan u echter wel zeggen dat de Syriërs in dezen een bijzonder irrelevante of slecht vergelijkbare populatie zijn. In de Belgische asielstatistieken is Syrië nog een belangrijk land, maar niet het belangrijkste land. Er zijn veel meer asielaan­vragen van andere mensen dan van Syriërs. Wij zullen het goed bijhouden. Wij zullen het bekijken en wij zullen het verder in de commissie bespreken.

 

J'assume tout ce que j'ai dit sur ce point.

 

Mijnheer Kir, zeg ik dat alle asielzoekers fraudeurs zijn? U wil graag laten geloven dat ik dat altijd poneer, maar dat is absoluut niet juist. Dat heb ik nooit opgeworpen en dat zal ik ook nooit doen. Er zijn echter veel onwaarachtigheden in het hele asielsysteem. Daar blijf ik bij. Daar neem ik ook geen enkel woord van terug. Dat is wat mijn experts mij vertellen. Dat zijn mensen die het daarom niet slecht met de asielzoekers voor­hebben. Dat is helemaal niet het geval. Dat zijn terreinwerkers en mensen die zich op het terrein elke dag opnieuw voor de asielzoekers inzetten. Er zijn echter veel onwaarheden en onwaar­achtigheden in de asielverhalen. Dat is ook de waarheid. Daarom is het voorliggende wets­ontwerp een belangrijke stap voorwaarts.

 

Ik heb altijd en ook in de commissie het volgende verklaard. Een echte asielzoeker is bijvoorbeeld een Syriër die echt op de vlucht is. Hij heeft zijn identiteitspapieren niet kunnen meenemen omdat hij ineens moest vluchten, omdat hij ze onderweg op de boot is verloren of omdat ze door de mensensmokkelaars zijn afgenomen. Er is immers heel veel corruptie en er zijn verschrikkelijke wreedheden in dat proces. Een echte Syriër die asielzoeker is, dient een asielaanvraag in. Wat is dan het probleem, om te vertellen wie hij is, waar hij vandaan komt en hoe hij hier is geraakt? Ik zie het probleem niet. Hij wordt immers beschermd. Wat is dus het probleem? Wij vragen dat hij ons helpt, om hem te helpen. Wij vragen hem te vertellen wie hij is, hoe hij heet en waar hij vandaan komt. Dan wordt hij beschermd. Of hij Afghaan, Syriër of Irakees is, wij vragen hem ons te helpen, om hem te helpen. Wat is op dat vlak in godsnaam het probleem? Ik begrijp dat niet.

 

01.29  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le secrétaire d'État, merci car vous me permettez de rebondir sur la deuxième partie de ce que je voulais vous dire ainsi qu'à nos collègues.

 

Le cœur du problème est ici le consentement. La vie privée, c'est un droit fondamental. Vous pouvez vous-même dire: "Je vous donne le contenu de mon téléphone, de mon profil Facebook ou de tout autre élément qui contient des données à caractère personnel." Vous pouvez le faire si vous donnez votre consentement. Et là, la Commission de la protection de la vie privée mais aussi le HCR définit le consentement. Il existe deux textes de base. Il y a la loi sur la protection de la vie privée qui date du 8 décembre 1992 et qui court jusqu'en mai 2018. Après cela, il y aura un règlement sur la protection des données à caractère personnel qui entrera en vigueur immédiatement dans le droit belge. D'ailleurs, M. De Backer y travaille ainsi qu'à d'autres lois qui viennent compléter ce règlement.

 

Je vais lire ce qu'est le consentement selon la loi qui s'applique aujourd'hui en Belgique. C'est "toute manifestation de volonté libre, informée et spécifique par laquelle la personne concernée accepte que les données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement". Je répète: "manifestation de volonté libre, informée et spécifique". Or, dans le texte lui-même, il est écrit entre les pages 34 à 36 "qu'un refus de collaboration de la part du demandeur d'asile sera considéré par le CGRA comme une indication défavorable pour la demande déposée".

 

Comment, dès lors, considérer, monsieur le secrétaire d'État, que le consentement est libre et informé, sachant que – c'est ce que répète la Commission Vie privée – la personne concernée se trouve dans une situation de soumission dans sa demande par rapport aux collaborateurs du CGRA? C'est cela le cœur du problème. Comme vous l'avez dit, ces personnes sont dans des situations difficiles. Elles ont perdu leurs papiers et ont parfois vécu des choses extrêmement douloureuses à revivre ou auxquelles il est difficile de repenser. Ces personnes se retrouvent face à quelqu'un qui peut éventuellement leur donner le sésame absolu, à savoir l'asile. Ces personnes sont dans une situation de trouble, de difficulté et la demande qui sera faite d'ouvrir son gsm ne sera pas le résultat du libre consentement. C'est grave car vous devez vous soumettre au futur règlement qui entrera en vigueur le 24 mai 2018, donc demain. Et celui-ci dit qu'il n'y a pas consentement si la personne concernée "ne dispose pas d'une véritable liberté de choix ou n'est pas en mesure de refuser ou de retirer son consentement sans subir de préjudice".

 

Si vous refusez d'offrir votre gsm aux fonctionnaires du CGRA parce que vous n'avez pas vraiment envie qu'ils découvrent que vous êtes homosexuel ou que vous avez plusieurs femmes – de nombreuses raisons ont été avancées, tout à l'heure, par Mme De Coninck –, parce que ce sont des données à caractère personnel, cela sera considéré comme une indication négative pour la suite de la procédure. Voilà pour ce qui concerne la partie vie privée.

 

On arrive à la fin d'un processus, même si j'espère que ce n'est pas tout à fait la fin. Ce qui est tout à fait incroyable dans cette histoire, monsieur le secrétaire d'État, c'est que la législation telle que vous la proposez aujourd'hui ne respecte pas les droits fondamentaux. Cela a été reconnu par des instances internationales, à savoir le HCR, l'instance internationale la plus qualifiée pour vous remettre un avis et la Commission Vie privée, l'instance nationale la plus qualifiée pour vous remettre un avis en matière de vie privée, qui sera bientôt transformée en autorité de la protection des données.

 

Monsieur le secrétaire d'État, au passage, je vous remercie pour la reconnaissance du travail parlementaire fourni ainsi que pour la convivialité des débats d'aujourd'hui. Cela nous change!

 

Toutefois, on aurait pu s'attendre à ce qu'un collègue de la majorité – N-VA ou CD&V – introduise, comme l'opposition l'a fait, un amendement en tenant compte des remarques fondamentales formulées par le HCR et la Commission Vie privée, ce qui n'a pas été le cas.

 

La seule possibilité qui sera la nôtre, la seule possibilité de celles et ceux qui veulent combattre cette loi sera de déposer un recours devant la Cour constitutionnelle, comme cela a été le cas pour votre loi Mammouth votée en février 2017 qui a déjà fait l'objet de trois recours. C'est dommage! En effet, les nombreux débats que nous avons eus depuis l'été dernier auraient dû permettre d'établir une législation plus conforme à nos droits fondamentaux.

 

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, chers collègues, je terminerai sur une réflexion générale.

 

Nous avons discuté assez longuement, il y un an et demi, des accords commerciaux. Il est évident que nous entrons dans un monde qui connaît la généralisation des moyens de communication physiques (trains, voitures, avions), mais aussi électroniques.

 

Je n'ai pas à revenir sur la généralisation d'internet et des réseaux sociaux. Nous sommes entrés dans un monde où les biens, les marchandises et les capitaux – on le voit avec les scandales d'évasion fiscale dont il était question tout à l'heure –, mais aussi les femmes et les hommes voyagent librement dans le monde. C'est un fait: aujourd'hui, on prend l'avion comme on prenait le bus dans les années soixante. Nous devons pouvoir réfléchir à un cadre qui soit juste, efficace et qui permette la circulation des personnes dans le monde comme il en va des capitaux. Pourquoi est-il si facile pour un Belge d'investir dans le tiers-monde et si difficile, par exemple, pour une personne issue du tiers-monde de venir étudier en Belgique?

 

Nous devons, à un moment donné, nous demander pourquoi ce qui est vrai pour les capitaux et les marchandises n'est pas vrai pour les hommes et les femmes. Bien entendu, il ne faut pas ouvrir toutes les frontières. Je ne dis pas cela. Mais ouvrons notre esprit en nous disant que si, aujourd'hui, des personnes voyagent, c'est parce que c'est techniquement possible de prendre l'avion et de venir dans un pays européen.

 

Aujourd'hui, je pense que les personnes qui fraudent en plaçant des capitaux bénéficient de bien plus d'avantages que des personnes qui viennent simplement ici pour y trouver un avenir meilleur et, a fortiori pour échapper à la guerre quand il s'agit de Syriens ou de Soudanais.

 

01.30 Staatssecretaris Theo Francken: Mijnheer Hellings, u voert een bijzonder consequent intellectueel debat ter linkerzijde over migratie, wat ik wel kan smaken. Het is niet mijn lijn, dat weet u ook wel. Dat is perfect intellectueel verdedigbaar. Ik heb daar op zich geen problemen mee, integendeel. Dat is interessant.

 

We hebben al veel discussies gevoerd in de commissie op een correct niveau, over een manier om de migratiestromen op een goede manier te kunnen monitoren. Ik zal nooit zeggen dat u iedereen wilt binnenlaten, ik zal nooit zeggen dat voor u alle fraudeurs binnen mogen. Dat heb ik nooit gezegd. U zegt ook niet dat ik zeg dat iedereen een fraudeur is. Mijnheer Kir zegt dat, maar van u heb ik dat nog niet gehoord.

 

U stelt dat we meer zouden moeten kunnen nadenken over studenten- en arbeidsmigratie en daarvoor onze grenzen een deel openen. Dat gebeurt ook. Inzake de studenten- en arbeidsmigratie zijn sinds de zesde staats­hervorming, waaraan uw partij bijzonder actief heeft meegewerkt, nietwaar, mijnheer Cheron, de deelstaten bevoegd voor de visumcriteria voor studenten en arbeidsmigranten. Er zijn ook steeds meer buitenlandse studenten. Als een student zich inschrijft aan een universiteit of hogeschool, privé of publiek, en voldoet aan de voorwaarden, dan krijgt hij een studentenvisum. Ik zie dus niet onmiddellijk het verband met het asieldossier.

 

Asiel gaat over mensen die op de vlucht zijn, studenten zijn een heel andere categorie. We moeten proberen het debat hygiënisch te voeren, zonder thema's als studentenmigratie, arbeids­migratie en asiel te vermengen.

 

Ik ben staatssecretaris bevoegd voor Asiel en Migratie. Veel mensen vragen mij waarom ik niet gewoon staatssecretaris bevoegd voor Migratie ben, want asiel is toch ook migratie. Asiel betreft echter internationaal beschermingsrecht. Dat is van een totaal andere orde – want gebaseerd op de Conventie van Genève en internationale richtlijnen – dan studentenmigratie, arbeids­migratie en gezinshereniging. In die zin zie ik er totaal de relevantie niet van in om daarin ook studentenmigratie te betrekken.

 

01.31  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le secrétaire d'État, c'était une réflexion générale sur le fait qu'aujourd'hui tout le monde bouge. Le fait est qu'aujourd'hui, vous avez jeté l'opprobre sur cette catégorie d'êtres humains, à savoir les demandeurs d'asile, en disant un jour que 60 à 70 % d'entre eux mentaient. Nous allons voter aujourd'hui et nous arrivons à la fin de ce processus de ce pourquoi vous vouliez légiférer. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les marchandises, les biens, les capitaux mais aussi les hommes et les femmes bougent. Nous sommes dans un monde globalisé. La façon que vous avez aujourd'hui de restreindre les flux migratoires se base sur un mensonge. Non, 60 à 70 % des demandeurs d'asile ne mentent pas! Vous n'en avez pas la preuve!

 

Monsieur le président, c'est la raison pour laquelle notre groupe votera contre.

 

01.32  Isabelle Poncelet (cdH): Monsieur le secrétaire d'État, mon groupe souhaiterait tout d'abord revenir sur les mauvaises conditions de travail en commission. Vous nous avez contraints à faire les choses à l'envers et dans la précipitation. Les organisations et associations de défense des droits des étrangers ont également réagi de façon véhémente, vous demandant de revoir votre copie.

 

L'avis du HCR d'octobre n'a fait que confirmer la précipitation de votre méthode de travail. L'avis rendu d'initiative par la Commission de protection de la vie privée va dans le même sens. Lors de la mise à l'ordre du jour de la plénière, ces textes ont été renvoyés en commission suite à ces avis. Là, grande déception, on revient en commission pour apprendre que vous ne changez finalement rien.

 

Je tiens à rappeler que nous avons rédigé et déposé de nombreux amendements en collaboration avec les associations compétentes. Nos 14 amendements étaient nuancés, constructifs et contenaient des propositions équilibrées. Ces amendements ont été balayés d'un revers assez impressionnant. Nous vous avons tendu une perche que vous avez refusée. Pourtant, ces amendements auraient changé la donne. Ils vous auraient  permis de respecter en partie les avis rendus par les instances internationale et nationale.

 

Cette attitude est assez décevante et n'est pas celle d'un État soucieux de ses engagements internationaux. C'est la raison pour laquelle nous redéposons ces amendements en plénière.

 

Je ne reviendrai pas sur le débat de fond, nous en avons largement parlé ces dernières heures et mes collègues l'ont exposé en long et en large en commission. En substance, nous regrettons la transposition minimaliste de cette directive et de nombreuses limitations ou exceptions: par exemple, le raccourcissement des délais de procédures, le caractère non suspensif de certains recours ou encore un questionnaire non individualisé permettant l'identification des besoins procéduraux.

 

Nous reconnaissons qu'il y a des éléments positifs mais ils nous laissent relativement sceptiques. Je citerai notamment le traitement en plein contentieux par le Conseil du contentieux des étrangers de tous les recours introduits, l'introduction de l'examen médical offrant de meilleures garanties au demandeur, l'identification des besoins procéduraux spéciaux. Le HCR recommandait d'ailleurs une évaluation multidisciplinaire alors que votre préférence va vers un formulaire-type.

 

Un autre point positif est l'élargissement de la liste des personnes vulnérables ou encore la garantie d'un niveau de vie digne au demandeur d'asile en cas de retrait ou de limitation du droit à l'aide matérielle. Il est en effet positif de garantir un niveau de vie digne mais qu'entend-on par-là en pratique?

 

Enfin, la limitation du risque de fuite est réelle et ne peut être déterminée qu'après un examen individuel. Mais nous craignons que les critères ne soient pas objectifs: ils ne sont d'ailleurs pas clairement définis et manquent de précision dans votre texte.

 

Malheureusement, à la lecture de ces textes, nous constatons un déséquilibre constant. On vacille entre timidité, lorsqu'il faut prévoir des garanties favorables à l'étranger, et témérité, lorsque vous n'hésitez pas à imposer des restrictions, des dérogations, des présomptions d'abus.

 

J'en appelle à la nuance. Il faut que l'on se pose les bonnes questions. Comment analyser et évaluer la demande de protection? Quelle est la crainte en cas de retour? Quel est le besoin de protection du demandeur? Qui veut-on protéger?

 

Nous visons des personnes en fuite, en souffrance, en souffrance de leurs conditions de vie chaotiques, et qui ont vraiment besoin d'un nouveau départ.

 

Il faut donc sortir du postulat de base et arrêter de croire que la détention réduit les flux migratoires. C'est un leurre. D'emblée, vous analysez le dossier avec un a priori de suspicion. C'est une approche négative et dévalorisante que de croire, par exemple, que l'incapacité à produire des documents constitue automatiquement un refus de coopérer. Comme relevé par le HCR, des aspects psychologiques peuvent empêcher des personnes de se confier dès le premier entretien.

 

Au lieu de démontrer la crainte de persécution que l'étranger nourrit en cas de retour dans son pays d'origine, le demandeur d'asile devra s'atteler à convaincre l'État belge qu'il n'est ni un fraudeur, ni un menteur. C'est un principe de méfiance qui n'est vraiment pas productif. Les demandeurs d'asile ne sont pas tous des abuseurs du système. Certes, le demandeur a un devoir de collaboration. Toutefois, la charge de la preuve ne peut pas reposer uniquement sur ses épaules. Les instances d'asile et le demandeur d'asile doivent avoir une responsabilité partagée.

 

Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On ne fait pas ici l'apologie de procédures longues et interminables. Il est dans l'intérêt de tous qu'elles puissent prendre fin. On ne dit pas non plus que la Belgique doit être un eldorado. Mais il convient d'adopter une politique migratoire véritablement humaine et réaliste. Cela a été dit par certains de mes collègues et c'est ce que le cdH défend.

 

Le cdH plaide pour une politique d'accompagne­ment effective et adaptée aux besoins. Arrêtons de voir ces étrangers comme des numéros ou des dangers. Voyons-les comme des personnes, des humains qui se respectent. Il faut donc prévoir de réelles alternatives à la détention. Il faut mettre en place un modèle d'accueil flexible avec suffisamment de places tampons.

 

Pour toutes ces raisons, et parce que vous avez rejeté nos amendements constructifs, nous ne soutiendrons pas ces deux textes dans leur version actuelle.

 

Je vous remercie.

 

01.33  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer de staatssecretaris, ter aanvulling van mijn eerdere betogen vandaag wil ik zeggen dat u onze bezorgdheid over onderhavig wetsontwerp jammer genoeg niet hebt weggenomen. Wij vrezen dat de rechten van asielzoekers door het wetsontwerp geschonden zullen worden. Wij vrezen dat asielzoekers minder kansen zullen krijgen op een eerlijke, faire procedure. Nochtans is die nodig. Een legitiem asielzoeker, iemand die aan het begin van de rit nog geen zekerheid heeft over de vraag of hij wel bescherming zal krijgen maar die op het einde van de rit effectief bescherming zou krijgen, zou wel eens door de mazen van het net vallen door dit wetsontwerp.

 

Door dit wetsontwerp vergroot u de kans dat een legitieme asielzoeker finaal toch geen asiel krijgt, en dat is een bijzonder zware verantwoordelijk–heid, die u hier op u neemt. Ik wil dat illustreren door samen met u de belangrijkste knelpunten van het wetsontwerp te overlopen.

 

Ten eerste, zijn er de meervoudige aanvragers. Het is al gezegd door verschillende collega's, de sfeer wordt geschetst van misbruik, dat bestraft wordt met uitsluiting van opvang. Er komen kortere procedures en kortere beroepstermijnen. Mevrouw Smeyers heeft zopas klaar en duidelijk gezegd dat de Dienst Vreemdelingenzaken kan beslissen te repatriëren, indien iemand onvoldoende meewerkt aan de procedure. Bovendien dreigt een meervoudige aanvrager het recht op opvang te verliezen.

 

Maar een meervoudige aanvrager, wat is dat eigenlijk? Dat is een asielzoeker die een nieuw argument wil aandragen voor zijn procedure, voor zijn asielaanvraag. Dat is een meervoudige aanvrager. Het gaat dus niet altijd om een fraudeur of een profiteur. Daarover bestaat een statistiek: 20 % van de meervoudige aanvragen wordt ontvankelijk verklaard. Met andere woorden, u straft een groep mensen van wie wij uit de statistieken weten dat een aanzienlijk aantal onder hen effectief asiel zal krijgen of dat de aanvraag als ontvankelijk zal worden beschouwd.

 

Ten tweede, het wetsontwerp introduceert het concept van speciale procedurele noden voor asielzoekers die zich in een kwetsbare situatie bevinden met trauma's door onder andere seksueel misbruik. Zij krijgen een specifieke bescherming. Alleen moeten de bijzondere procedurele noden natuurlijk wel goed gedefinieerd en geïdentificeerd worden. Hoe wil de regering dat doen? Zij wil dat doen aan de hand van een vragenlijst. Wij hebben het in de commissie gevraagd. Met de vragenlijst zal men misschien niet onmiddellijk detecteren wanneer een asielzoeker zich in een zeer kwetsbare, getraumatiseerde situatie bevindt. Dus, zet daar op zijn minst onmiddellijk een advocaat bij of psychosociale begeleider. Dat was ook de vraag van de middenveldorganisaties. Het wetsontwerp komt daaraan niet tegemoet. Die begeleiding wordt niet verankerd in de wettekst. Dat is dus een fout, een tweede probleem met de tekst.

 

Het derde probleem van dit ontwerp heeft betrekking op het concept risico op onderduiken. Men kan beslissen dat er een risico op onderduiken is als de asielaanvraag te laat wordt ingediend, als de asielaanvrager niet goed meewerkt met het commissariaat-generaal of met DVZ, als het gaat om een meervoudige aanvraag. Dan kan wel eens heel snel de stempel van risico op onderduiken volgen. Dat leidt dan eventueel weer tot detentie. De criteria, uw beslissingsboom op basis waarvan u iemand een stempel risico op onderduiken toebrengt, zijn opnieuw zeer vaag. De detentie kan ook gebeuren in het kader van de Dublin-procedure uiteraard. Dat is een derde probleem met de wettekst.

 

Het vierde probleem heeft te maken met de bepalingen in verband met de minderjarigen. Met dit ontwerp kunnen minderjarigen apart van hun ouders een aanvraag indienen. Dat is goed. Maar als ik het goed heb begrepen, verplicht de wettekst niet om bij het terugsturen naar een veilig derde land, een nieuw concept, dat hier ook wordt gelanceerd, te toetsen of er onder meer in dat land een voogdijsysteem bestaat, er een jeugd­beschermingsysteem is en of het land het kinderrechtenverdrag wel heeft ondertekend. Voorts wordt in verband met het risico op onderduiken, wat een aanleiding kan zijn voor detentie, niet gespecificeerd of de criteria ter zake ook gelden voor minderjarigen. Dat is een vierde probleem in uw tekst.

 

Een vijfde knelpunt vormt het veilig derde land. U beslist asielzoekers naar een veilig derde land te sturen, maar als zij zich daar aandienen, mogen zij niet binnen. Zij komen dan terug naar België of zij doen opnieuw een beroep op ons land. Zij moeten daarvoor schriftelijke bewijzen aandragen. Als zij terug naar België komen, wordt hun beschermingsaanvraag meteen als een meer­voudige aanvraag beschouwd, met alle nadelige gevolgen van dien. De procedure om asielzoekers naar een veilig derde land te sturen, is eigenlijk niet goed uitgewerkt.

 

Zesde en laatste punt dat ik wil aanstippen, is de bewijslast. Wij hebben het er daarnet al over gehad. Die gedeelde bewijslast is voor ons nog altijd heel belangrijk. Het is niet evident voor een asielzoeker om zijn eigen identiteit aan te tonen en te bewijzen. Die gedeelde bewijslast moet echt wel verankerd blijven.

 

In uw wetsontwerp, artikel 48/6, wordt het principe van kracht dat het gebrek aan bewijs een negatieve indicatie is. Dat druist eigenlijk in tegen het voordeel van twijfel voor de asielzoeker, wat trouwens ook in artikel 4.5 van de kwalificatie­richtlijn staat. Het voordeel van de twijfel, dat in de EU-kwalificatierichtlijn staat, wordt niet omgezet in Belgische wetgeving, terwijl u dat eigenlijk had kunnen doen. Mevrouw Smeyers is daarnet gestart met te zeggen dat dit de omzetting is van een aantal Europese richtlijnen. Dat is geen hogere wiskunde. Er is daar bandbreedte. Men kan die Europese richtlijnen op verschillende manieren omzetten. U kiest op een aantal punten toch voor een methode die leidt tot minder rechtsbescherming voor asielzoekers. Een asielzoeker dreigt hierdoor geen asiel te krijgen alhoewel hij daar perfect recht op kan hebben.

 

Dan is er nog de kwestie van de adviezen. De adviezen die voorliggen en negatief zijn, zijn niet min. Het gaat om een advies van de VN-Vluchtelingenorganisatie. U repliceert daarop, maar eigenlijk negeert u dat advies want u incorporeert het advies niet in uw wettekst. Er is ook het negatief advies van de Privacycommissie, waarop u reageert door te stellen dat wij dit wetsontwerp, dat niet goed is volgens de Privacycommissie, met een koninklijk besluit zullen repareren. Wij moeten hier stemmen over een tekst en niet over dat koninklijk besluit, want dat ligt hier niet voor, wij weten niet wat daarin staat.

 

Ik wil mijn collega's oproepen om niet mee te werken aan dit staaltje van slechte wetgeving en ook om niet mee te werken aan de geleidelijke afbouw en afbraak van de rechten van asielzoekers, want dit is natuurlijk niet de eerste tekst waarover wij hier als zodanig stemmen. Het is een opeenhoping van wetsontwerpen waarin u geleidelijk aan, stap voor stap, morrelt aan die rechtsbescherming, aan die faire kans die elke asielzoeker zou moeten krijgen.

 

01.34  Filip Dewinter (VB): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, collega's, dat men zich vandaag vooral geen illusies maakt betreffende het voorliggend wetsontwerp. Ook met deze zogenaamde verstrengde asielwet blijft ons land een land zonder grenzen door het simpele feit dat deze aanpassingen aan de bestaande wet volkomen binnen het Europese keurslijf blijven ageren. Men stroomlijnt een aantal zaken op basis van Europese richtlijnen, er zijn een aantal verfijningen, vooral technische bepalingen, en men maakt een aantal zaken wettelijk die dat in het verleden niet waren.

 

Ik kan niet ontkennen dat er verstrengingen aan de orde zijn die onze goedkeuring zeker kunnen wegdragen. De regeling rond de veilige derde landen is een goede zaak, waarvoor wij al lang pleiten. In het verleden hebben wij er trouwens al op gewezen dat, indien men dit had toegepast naar aanleiding van de asielinvasie die wij twee jaar geleden hebben meegemaakt, wij natuurlijk niet opgezadeld zouden zijn geweest met al die asielzoekers. De mogelijkheid tot onderzoek van gsm's en dergelijke kan evenzeer onze goedkeuring wegdragen. De mogelijkheid dat bij een tweede asielverzoek de onontvankelijkheid kan worden ingeroepen en de betrokkene kan worden uitgezet indien het CGVS meent dat er geen nieuwe elementen aanwezig zijn, is positief.

 

Zo zijn er nog wel andere zaken op te noemen die in de marge ontgetwijfeld positief kunnen worden ingeschat, maar laten wij niet vergeten dat de staatssecretaris in zijn niet onintelligente communicatiebeleid alleen de verstrengingen beklemtoont, maar nooit spreekt over de versoepelingen. Daarom sta ik hier natuurlijk, mijnheer de staatssecretaris. Ik wil namelijk ook even wijzen op de versoepelingen in het wets­ontwerp waarover u ons vandaag laat stemmen.

 

Het terugdrijven van vreemdelingen die asiel aanvragen bij de met grenscontrole bevoegde diensten wordt afgeschaft. Vasthouden om redenen van openbare orde of nationale veiligheid wordt in de tijd beperkt. Er staan in dit wetsontwerp meer garanties en ook procedurele waarborgen voor de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Het bevel om het grondgebied te verlaten, volgt pas nadat het beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen tegen de weigering van het CGVS is verworpen of nadat de beroepstermijn is verstreken. Het recht op opvang blijft dus langer lopen dan nu het geval is. Alle asielzoekers hebben nu het recht op een persoonlijk onderhoud. Een vluchteling die naar zijn land terugkeert, bijvoorbeeld op vakantie, krijgt niet automatisch te maken met de opheffing van het vluchtelingenstatuut.

 

Dat zijn allemaal nieuwe zaken die ingeschreven worden en die ongetwijfeld ook gecommuniceerd zullen worden naar de landen van herkomst, mijnheer de staatssecretaris. U kent de fameuze tamtam waarover wij het altijd hebben. Misschien zullen die zaken wel tot meer in plaats van tot minder vluchtelingen leiden. Wie weet! Kortom, het is niet zo dat dit wetsontwerp alleen maar verstrengingen inhoudt. Er zijn ook versoe­pelingen, en niet van de minste.

 

Wat mij opvalt, mijnheer de staatssecretaris, is dat er een verstrenging is die toch een beetje haaks staat op wat de N-VA in de voorbije weken heeft bepleit. Uw vriendschap met de eerste minister van Catalonië, de heer Puigdemont, is bekend. Ik stel vast dat in deze nieuwe asielwet verzoeken om internationale bescherming die ingediend worden door inwoners van landen van de Europese Unie per definitie niet ontvankelijk moeten worden verklaard, tenzij de betrokkenen kunnen aantonen dat zij in hun land worden blootgesteld aan vervolging of ernstige schade. Het wetsartikel dat asiel voor EU-inwoners zo moeilijk maakt, is onaanvaardbaar gezien de Europese context van vandaag. Mijnheer de staatssecretaris, u zult het met mij daarover eens zijn, u die als eerste heeft bepleit dat Puigdemont wel degelijk het recht heeft om hier asiel aan te vragen.

 

01.35 Staatssecretaris Theo Francken: Mijnheer Dewinter, ik heb uw amendement gelezen. Ik vind het bijzonder ontroerend hoe u uw hart en uw armen opent voor asielzoekers uit het zuiden van de Europese Unie. Dat is bijzonder ontroerend. Ik had dat niet onmiddellijk van u verwacht, maar goed, als rechtgeaarde nationalist is dat misschien niet helemaal verwonderlijk.

 

Uw amendement slaat echter op niet zoveel. Er is immers geen verandering van het huidige systeem. Op dit moment is het principe dat een asielaanvraag – het is bijzonder actueel aangezien het gaat over de heer Puigdemont, dus ik moet voorzichtig zijn met wat ik zeg, zoals meestal – van een Europeaan mogelijk is in België. Het vermoeden van niet-ontvankelijkheid is nu echter ook een principe. De asielaanvraag kan worden ingediend. Uw fractie heeft daaromtrent amendement nr. 27 op artikel 40 ingediend. U vraagt daarin een bredere regeling dan momenteel het geval is. Wij verstrengen de regeling immers niet. Dat is heel duidelijk. Wij stellen geen verstrenging van de regeling voor, maar u wilt de regeling eigenlijk nog versoepelen. Goed, dat kan uw positie zijn, maar ik ben daar geen voorstander van.

 

Voorzitter: André Frédéric, ondervoorzitter.

Président: André Frédéric, vice-président.

 

Artikel 40 van de asielwet heeft een lange geschiedenis die al jaren teruggaat. Er zijn partijen geweest die artikel 40 wilden schrappen zodat Europeanen geen asiel zouden kunnen aanvragen in België, zoals in heel veel andere Europese landen. Mijn partij heeft zich daar, ook tijdens de regeringsonderhandelingen in 2014, altijd tegen verzet. U mag dat eens aan de heer Vuye vragen. Hij is er nu niet maar wij waren op dat moment nog fractiegenoten en wij hebben samen deelgenomen aan de regeringsonderhandelingen. Wij hebben ons daar altijd tegen verzet. Ik vind dat Europeanen wel asiel moeten kunnen aanvragen in België. In andere politieke partijen vond men dat dit niet moest kunnen.

 

Ik vind het vermoeden van niet-ontvankelijkheid echter op zich een gezond Europees principe. Dat wil niet zeggen dat er finaal geen asiel kan worden gegeven door het CGVS, het wil wel zeggen dat men naar een systeem gaat waarbij men een Europees land op dezelfde lijn plaatst als een veilig land. Wij hebben nu een lijst van veilige landen. Ik meen dat er zeven landen op die lijst staan, waaronder Albanië, Macedonië en Georgië. Ik vind dat een gezond principe. Ik vind het heel vreemd om te zeggen dat Albanië voor ons een veilig land is, maar Duitsland niet. Dat vind ik eigenlijk absurd. Dan plaatsen wij dat dus op dezelfde lijn. Er is dan een vermoeden van niet-ontvankelijkheid maar het CGVS kan op basis van concrete zaken, zoals een interview — dat zullen wij in de komende weken misschien zelfs meemaken — beslissen om toch asiel toe te kennen, een internationale beschermingsstatus toe te kennen en dus bescherming te bieden tegen een internationale of Europese uitlevering. Ik verdedig dat principe.

 

Uw amendement wil nog verder gaan dan wat wij nu doen. U beweert immers dat wat wij nu gaan doen de zaken zal verstrengen en het nog moeilijker zal maken voor Europeanen om asiel aan te vragen – quod non – en dat wij niet verder zullen gaan; wat juist is. U wil verder gaan. U wil geen asiel, voor niemand, maar Europees vindt u dat het nog verder moet gaan.

 

Mijnheer Dewinter, ik moet u zeggen dat de meeste Europese asielaanvragen niet uit Spanje komen, die komen van Roma. Daar bent u wellicht iets minder fan van, Antwerpenaar zijnde. In Lubbeek hebben wij geen Roma, maar in Antwerpen hebt u wel kennis van de problematiek in dat verband, en dat is niet evident. De meeste Europese asielaanvragen komen van Slowaken, Roma uit Kosice. Ik meen mij zelfs een actie van u te herinneren tegen die Roma.

 

Wat u voorstelt betekent eigenlijk dat u wil dat er nog meer Roma asiel aanvragen en dat die aanvragen allemaal bijna meteen ontvankelijk moeten worden verklaard. Dat is eigenlijk wat u hier voorstelt. Dat is eigenlijk ongelooflijk. Ik verwacht van u veel maar ik verwacht van u geen warm welkom voor de Roma uit Oost-Europa. Ik denk dat dit niet de bedoeling is. Ik snap echter de emotie over het Catalaanse dossier. Ik deel uiteraard die emotie, die nationalisten hebben. Maar als u dan zegt dat wij helemaal de andere kant uit moeten, ik denk dat u beter kunt.

 

01.36  Filip Dewinter (VB): Mijnheer de staatsecretaris, ik dank u voor uw uitgebreide reactie.

 

De voorzitter: Het woord is aan de heer Dewinter.

 

01.37  Filip Dewinter (VB): Ja?

 

De voorzitter: Excuseer, maar ik ben de voorzitter.

 

01.38  Filip Dewinter (VB): Mag ik u daarvoor feliciteren, mijnheer Frédéric?

 

De voorzitter: Natuurlijk. Geen probleem.

 

01.39  Filip Dewinter (VB): Mag ik mijn betoog voortzetten, mijnheer de voorzitter?

 

Le président: Allez-y.

 

01.40  Filip Dewinter (VB): Puis-je continuer, monsieur le président? Merci de votre gentillesse.

 

Dames en heren, ik was door de voorzitter even van de wijs gebracht. Ik meende de heer Bracke achter mij te zien maar het blijkt iemand anders te zijn.

 

Mijnheer de staatssecretaris, ik ken uw argumentatie. Ik weet ook dat ons land een uitzondering maakt op het fameuze artikel 40 en dat die uitzondering ook de kans is die aan Puigdemont wordt gegeven om hier asiel te aan te vragen. U zult echter begrijpen dat onze fractie toch nog net iets eurokritischer is dan uw partij. Na alles wat wij in Spanje hebben zien gebeuren, hebben wij onze bedenkingen bij het gegeven dat niemand nog uit principe maar wel bij uitzondering, in een ander Europees land nog asiel zou kunnen aanvragen. Uw dienaar heeft dergelijke asielaanvraag ooit overwogen, na vele processen tegen mijn partij. Ik heb het nooit gedaan; het is niet nodig geweest. Het had echter gekund. Inzake dergelijke asielaanvraag moeten ook die rechten worden gevrijwaard voor eenieder die in eigen land politiek dissident is. Hij of zij moet de kans krijgen om politiek asiel aan te vragen in een ander Europees land.

 

Mijnheer de staatssecretaris, Ik kom ter zake.

 

Ik las onlangs een artikel van Bart Eeckhout, waarin hij u vergeleek met Orbán. Hij schreef dat u alle vluchtelingen wilde deporteren, de grenzen wilde dichtgooien en dies meer. Dat is volks­verlakkerij. Dat is niet waar. Ik ben in deze uw medestander en bondgenoot, om duidelijk te maken dat u geen Vlaamse Orbán bent. U zult dat niet graag horen, want u cultiveert natuurlijk maar al te graag uw imago van Vlaamse Orbán. Dat bent u echter niet, op geen enkel moment. U bent ook niet de Vlaamse Fico, de Slowaakse eerste minister. U bent evenmin de Vlaamse Zeman, de Tsjechische president. En u bent ook niet de Vlaamse Szydlo, de Poolse eerste minister.

 

Deze vier landen, Slowakije Tsjechië, Polen en Hongarije, vormen samen de Visegrádlanden. Dat is het model dat mijn partij aanhangt, een model dat afstand neemt van het model van het Europese asielrecht. De Visegrádlanden zeggen duidelijk dat zij de oekazen van Europa niet aanvaarden, dat zij die Europese wetgeving naast zich neerleggen en dat zij niet langer kleuren binnen het Europese kader als het over asiel en immigratie gaat. Dat is het voorbeeld dat wij moeten volgen, in plaats van ons te schikken naar Europese richtlijnen en hier en daar wat takken van de boom te snoeien, maar niet te durven raken aan de wortels. In Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije durven ze dat wel. Visegrád toont de weg. Zij verzetten zich tegen Europa en hebben de politieke moed om te zeggen: Europa kan de pot op; wij doen niet mee aan de opengrenzenpolitiek, wij sluiten de grenzen hermetisch. Ze gaan dicht.

 

01.41  Rob Van de Velde (N-VA): Mijnheer Dewinter, ik moet vaststellen dat u, ten eerste, de verkeerde kranten leest.

 

01.42  Filip Dewinter (VB): Dat klopt.

 

01.43  Rob Van de Velde (N-VA): En, ten tweede, dat u een schromelijke vergissing maakt.

 

U zegt dat de heer Francken niet Orbán is. Ik zou het willen omdraaien. Ik denk dat wij in dit land blij mogen zijn dat wij Theo hebben. Het is niet zo dat die andere landen ook een Theo Francken hebben. Hij bakent op een zeer gedegen, rustige en duidelijke manier het beleid af. Hij geeft gewicht aan de juiste zaken en houdt de juiste proporties in balans. Dat is waarmee u het zo moeilijk hebt, mijnheer Dewinter. Dat is de reden waarom u nu probeert om dat in een bepaald daglicht te brengen, dat niet juist is. Het is gewoon andersom.

 

01.44 Staatssecretaris Theo Francken: Mijnheer Dewinter, ik begrijp dat u zegt: u bent niet de Vlaamse Orbán. Ik heb ook niet de ambitie om de Vlaamse Orbán te zijn. Ik wil ook de Vlaamse Fico niet zijn. Fico, de eerste minister van Slovakije, is trouwens een socialist. Kathleen Van Brempt ging zijn partij trouwens uit de Europese socialistische fractie zetten, maar dat is niet gebeurd. Fico wil ik ook niet zijn, want die man zorgt er net voor dat al die Slovaken met uw amendement zeker asiel in België zullen komen aanvragen. Dat is zeker mijn ambitie niet.

 

U hebt echt een verkeerd amendement. Ik denk dat u er nog spijt van zult krijgen. Ik vind het zeer interessant om dat amendement eens te delen in migratiekritische middens, waarin u ook vertoeft.

 

Ik heb veel contacten in Europa. Ik ben twee weken geleden in Hongarije geweest. Ik ben in Polen geweest. Wij hebben met die landen op zich goede contacten, maar met één zaak ben ik het principieel oneens met hen en ik zeg hen dat ook. Zij zeggen: wij zijn tegen illegale migratie en wij vinden dat wij de buitengrenzen van de Schengenzone beter moeten verdedigen, beter moeten controleren en beter duidelijk moeten maken dat illegale migratie niet meer kan worden getolereerd. Ik vind dat ze daarin gelijk hebben. Maar ik ben het er niet mee eens als zij zeggen dat zij geen asielaanvragers wensen op te nemen, ook als die worden verdeeld over de lidstaten van de Europese Unie. Daar ben ik het niet mee eens. Ik vind het niet correct dat men zegt: we gaan naar Italië en Griekenland x-aantal asielaan­vragers sturen. Ik ben het er ook niet mee eens dat er zoveel asielaanvragers zijn. Dat is een heel ander verhaal want dat gaat over de boot­problematiek. Een zeegrens verdedigt men niet zomaar, dat is veel moeilijker dan een landsgrens. Aan een landsgrens kan men een hek bouwen, in de zee gaat dit niet.

 

Ik begrijp dat zij zeggen dat het beter moet, maar ondertussen gebeurt het wel. Die mensen zitten wel in Italië en Griekenland. Ik vind het getuigen van een totaal gebrek aan solidariteit – een Europese gedachte – dat zij geen moslims wensen op te nemen. Ik ben het daar totaal niet mee eens. Zo raken we er immers echt niet uit.

 

Ik vind het bijzonder betreurenswaardig dat de Visegrádlanden – die ik voor de rest bijzonder kan waarderen op heel wat punten – Europese subsidies, vooral betaald door Noord- en West-Europese landen overigens, probleemloos incasseren. Er gaan voor landbouw en economie miljarden aan subsidies per jaar naar die landen. Maar moslims die asiel aanvragen in Parijs, Brussel en Amsterdam willen zij niet. Sorry, maar daar kan ik mij echt niet in vinden.

 

Dit is een heel fundamenteel punt en onze premier maakt op Europese vergaderingen dit keer op keer duidelijk. De heer Jambon en ikzelf ondersteunen en herhalen dit heel duidelijk. Solidariteit werkt niet in één richting want dan is dat geen solidariteit. Wij hebben daar in dit land ook wel wat ervaring mee.

 

01.45  Filip Dewinter (VB): Mijnheer de staats­secretaris, u wordt wat dat betreft een volleerd Europees politicus.

 

Ik meen toch dat Viktor Orbán en de leiders van de Visegrádlanden het bij het juiste eind hebben. Zij en hun moedige politiek – het sluiten van hun grenzen, optrekken van hekwerk, het weigeren van asielzoekers en immigranten – hebben ervoor gezorgd dat ook elders in Europa hun voorbeeld schoorvoetend wordt gevolgd. In de Europese Unie heeft men dan ook niet anders gedurfd dan een aantal maatregelen te nemen. Zonder hen zou het er echter nooit van gekomen zijn. Men had dan wel de Wir schaffen das-politiek van Merkel blijven volgen.

 

Het is dankzij Orbán en de leiders van de Visegrádlanden dat er opgetreden is en dat er hier en daar daadwerkelijk een kleine verstrenging tot stand is gekomen. Mag ik erop wijzen dat Beata Szydlo, de Poolse eerste minister, in 2016 zei dat het gedaan was en dat zij niemand meer zouden binnenlaten. Ook toen heeft men met EU-sancties gedreigd. Zij zei: "Liever EU-sancties dan vluchtelingen in mijn land." Ze heeft daarin gelijk.

 

Indien wij diezelfde burgerlijke ongehoorzaamheid zoals Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Polen aan de dag zouden leggen dan ben ik ervan overtuigd dat wij in Europa ook West-Europese landen mee zouden krijgen om dat te doen. Er is alleen politieke moed voor nodig, maar die is er niet of te weinig in deze regering.

 

Om u nog wat meer uit te dagen, wil ik mijn toespraak afsluiten – het is een korte toespraak, want het is al laat en veel meerwaarde zal dit debat uiteindelijk niet opleveren – met een lang citaat uit een historische toespraak van Viktor Orbán. Hij gaf die toespraak toen hij nog niet zo lang de beslissing had genomen om de grenzen te sluiten en een beleid te voeren, tegen de EU in, dat hem zoveel banvloeken heeft opgeleverd. Hij zei: "Geen enkel volk kan vrij zijn als Europa niet vrij is. Europa is vandaag zwak en ziek. Europa is niet vrij. Vrijheid begint met de waarheid te zeggen. Het is vandaag verboden in Europa om de waarheid te zeggen. Zelfs een zijden muilkorf blijft een muilkorf. Het is verboden te zeggen dat de nieuwe immigranten geen politieke vluchtelingen zijn, maar gelukzoekers. Het is verboden te zeggen dat Europa door de asielinvasie bedreigd wordt. Het is verboden te zeggen dat tientallen miljoenen nieuwe vluchtelingen in de startblokken staan om naar ons te komen. Het is verboden te zeggen dat de vluchtelingenstroom verantwoor­delijk is voor meer criminaliteit en voor meer terreur in onze landen. Het is verboden duidelijk te maken dat de massa's die uit zogenaamd andere beschavingen naar hier komen, onze levenswijze, onze cultuur, onze vrijheden en rechten, onze gebruiken en christelijke tradities bedreigen. Het is verboden te zeggen dat zij die al vroeger kwamen, hier een parallelle samenleving voor zichzelf hebben opgebouwd naar hun eigen wetten en idealen, een samenleving die onze Europese beschaving wil en op termijn, indien wij de massa-immigratie niet stoppen, zal vernietigen. Het is verboden te stellen dat dit niet toevallig of per ongeluk gebeurt, maar wel dat dit een door de Europese Unie geplande en georkestreerde operatie is. Het is verboden te zeggen dat de EU het plan heeft opgevat om de massa-immigratie te gebruiken als een hefboom om haar ideale Europese samenleving, de multiculturele samenleving, door te duwen. Het is verboden te stellen dat het doel van deze hervestiging, deze 'omvolking', het religieuze en culturele landschap van Europa moet hertekenen en de etnische fundamenten van Europa moet herschikken waardoor de natiestaten dreigen vernietigd te worden." Orbán zegt tot slot: "Het is verboden te stellen dat de Europese Unie" – aan wier handje u loopt en binnen wier krijtlijnen deze richtlijnen vandaag worden geïmplementeerd in uw wetsontwerp – "beetje bij beetje steeds meer nationale soevereiniteit inperkt, en dat in Brussel het plan beraamd wordt voor de zogenaamde Verenigde Staten van Europa, waarvoor niemand ooit toestemming heeft gegeven". Tot daar Viktor Orbán.

 

Ik kan eerlijk gezegd mijn betoog vandaag niet beter besluiten dan door deze man, een moedig politiek leider, te citeren en hem als voorbeeld te houden voor de politiek die wij op het vlak van immigratie en identiteitsvorming, op het vlak van vluchtelingen en op het vlak van nationaliteits­politiek moeten voeren.

 

Doe wat de Visegrádlanden doen, volg hun moedig voorbeeld, zorg ervoor dat Vlaanderen op termijn misschien het vijfde Visegrádland kan worden, de nieuwe en echte Europese Unie.

 

01.46  Véronique Caprasse (DéFI): Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, chers collègues, si ce projet de loi a pour honnête ambition de transposer deux directives européennes, je regrette que cette transposition se soit réalisée si tardivement qu'elle a empêché les associations d'être entendues en temps voulu, en commission, sur un projet d'aussi grande importance et qui va au-delà même du prescrit européen.

 

Alors que le gouvernement a deux ans de retard dans cette transposition, il a exigé des associations et des députés qu'ils se prononcent sur son projet en moins de deux semaines. Cette méthode est totalement irrespectueuse de notre mission de contrôle de l'action gouvernementale, de même que de l'expertise des associations spécialistes et experts du droit d'asile en Belgique et en Europe qui auraient dû être consultés a priori, c'est-à-dire pendant la rédaction de ce texte et non en bout de course.

 

Monsieur le président, où est M. le secrétaire d'État?

 

Le président: Il fait une pause technique mais M. Ducarme est présent.

 

01.47  Véronique Caprasse (DéFI): Dans ce cas-là, j'attends son retour.

 

Le président: Pouvons-nous nous assurer que le secrétaire d'État va revenir?

 

01.48  Véronique Caprasse (DéFI): Sinon, ce serait encore plus irrespectueux.

 

Le président: On fait comme on peut, chère collègue.

 

Il est de retour. Vous pouvez poursuivre votre intervention, madame Caprasse.

 

01.49  Véronique Caprasse (DéFI): Monsieur le secrétaire d'État, je m'adressais directement à vous. Quand j'ai vu que vous aviez disparu, je me suis inquiétée.

 

Monsieur le secrétaire d'État, vous avez déclaré en commission: "Allez-y, consultez qui vous voulez, je suis prêt à aller au finish. À titre personnel, le seul avis qui m'intéresse, c'est celui du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Les autres, on sait tous de quel côté ils penchent." C'est ainsi qu'au regard de l'avis du HCR, rendu début octobre, vous vous êtes trouvé contraint, par la force des choses, d'accepter le renvoi de ce projet de loi en commission de l'Intérieur. Mais quelle ne fut pas notre déception de constater que vous n'accepteriez finalement pas un seul amendement répondant aux préoccupations du HCR, quitte à ce que la loi doive être annulée par la Cour constitutionnelle.

 

Certes, votre projet propose des avancées: la liste des profils vulnérables souffrant d'une maladie grave, l'inscription de l'intérêt supérieur de l'enfant, l'interdiction de placer en détention un demandeur de protection internationale en raison de l'introduction de sa demande. Il est cependant regrettable que ces avancées soient limitées voire annulées par l'absence de garanties justes et équitables pour les demandeurs de protection internationale. Pire, votre projet complexifie tant le droit de l'asile qu'il le rend difficilement applicable alors que votre accord de gouvernement prévoyait, au contraire, de réaliser un code de la migration simplifiant ces procédures.

 

Votre projet tend même à criminaliser l'asile. La liste des critères dits "objectifs indicateurs d'un risque de fuite et autorisant la détention d'un demandeur d'asile" est en effet si longue et vague qu'elle pourrait englober tous les demandeurs d'asile. Rien que par cette disposition, ce projet démontre la méconnaissance du terrain et des difficultés qu'éprouvent les demandeurs d'asile pour comprendre les procédures, notre langue et la crainte qu'ils ont de recevoir un avis négatif.

 

Ce projet est également un fouillis de contradictions qui nourriront l'insécurité juridique. J'en veux pour preuve le fait qu'il insiste, dans le même temps, sur l'impossibilité de maintenir un étranger au seul motif qu'il a présenté une demande de protection internationale et sur la nécessité de placer en détention un étranger dès qu'il accède irrégulièrement au territoire. Je crains donc, à l'instar du CIRÉ, du HCR et de Myria, que la détention ne devienne la norme voire systématique, comme c'est le cas en Hongrie et, bientôt, en Pologne, alors qu'elle doit être l'exception.

 

Ce projet constitue, enfin, un exemple de ces textes dont les mesures sont complètement déséquilibrées par rapport à l'objectif poursuivi, quitte à porter atteinte à des droits fondamentaux. La Commission de la protection de la vie privée le met parfaitement en évidence dans son récent avis. Elle a considéré, à juste titre, que ce projet de loi ne prévoit aucune garantie entourant la possibilité d'accéder aux données gsm, aux mails et profils des demandeurs d'asile, jusqu'à interpréter un refus comme un manquement à leur obligation de coopération et, donc, comme un motif de placement en détention.

 

Face à ces critiques, le secrétaire d'État a annoncé être disposé à inscrire ces garanties dans un arrêté royal supplémentaire, alors que la sécurité juridique nécessite une inscription de celles-ci dans la loi.

 

De la même manière, vous avez balayé d'un revers de la main les critiques du HCR concernant la charge de la preuve incombant uniquement au demandeur d'asile, en précisant que des nuances avaient été apportées dans l'exposé des motifs. Là aussi, la sécurité juridique implique que le partage de la charge de la preuve soit expressément consacré dans la loi. Le dispositif de ce projet de loi, et non uniquement l'exposé des motifs doit, en effet, tenir compte de la réalité des demandeurs de protection internationale qui arrivent chez nous dans le plus grand dénuement et, très souvent, sans papiers personnels. Le projet, en l'état, fait tout l'inverse en sous-entendant que les demandeurs de protection internationale sont des fraudeurs ou des délinquants en puissance.

 

Pour cette raison, M. Maingain a déposé plusieurs amendements que j'espère pouvoir exposer à sa place et qui visent à transposer les préoccupations du HCR dans le projet de loi. J'ose espérer que la majorité aura la sagesse de les soutenir dans l'optique d'une réforme du droit à l'asile qui soit efficace et dans le même temps respectueuse des droits individuels. Je vous remercie.

 

01.50  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le président, chers collègues, s'il faut reconnaître qu'il y a quelques avancées dans ces textes, comme la possibilité d'un examen médical ou le questionnaire permettant l'identification des besoins procéduraux spéciaux, ou même la prise en compte de l'intérêt de l'enfant, ces projets prévoient surtout de fortes régressions au niveau démocratique en matière d'asile.

 

D'abord sur la forme, puisque ni Myria, ni les ONG actives sur la question des réfugiés d'immigration n'ont été consultés dans la préparation de ces textes, malgré leur impact important sur le droit des étrangers et le fait qu'il y avait largement le temps pour le faire. Ils n'ont été invités qu'en dernière minute à rendre un avis à la commission de l'Intérieur et ont d'ailleurs refusé d'y aller, dénonçant une mascarade, car ils étaient invités à se prononcer sur un texte de 400 pages qu'ils n'avaient évidemment pas eu le temps d'analyser.

 

Entre-temps, ils ont rendu sur ce projet des avis qui sont tous très critiques - au même titre que le Conseil d'État, le Haut Commissariat pour les réfugiés et la Commission pour la protection de la vie privée. Rappelons au passage que le secrétaire d'État avait préalablement dit que l'avis des associations actives sur le sujet ne l'intéressait pas du tout et que seul l'avis du HCR pouvait éventuellement l'intéresser mais, comme cet avis est critique, il n'a manifestement porté que peu d'intérêt à son contenu.

 

Cela en dit déjà beaucoup sur la valeur démocratique de la démarche.

 

À propos du fond, il faut noter que, comme d'habitude dans les projets du secrétaire d'État, le ton est fort dur à l'égard des demandeurs d'asile, qui sont présentés comme des fraudeurs, des abuseurs de procédures, des gens qui ne collaborent pas avec les autorités, etc. S'y retrouvent par conséquent une série de dispositions qui permettent de généraliser des mesures censées être exceptionnelles.

 

Ainsi, il devient normal de prévoir un délai de trente jours entre le moment où le demandeur d'asile se présente à l'Office des Étrangers pour introduire sa demande d'asile et le moment où celle-ci est inscrite. Cela normalise le principe de centre de pré-accueil, où ils vont devoir attendre que leur demande soit inscrite. Or nous savons que, dans ces centres, l'accueil est rudimentaire - pas de soins psychologiques, pas d'accès à un avocat, etc. -, alors qu'il s'agit de personnes qui viennent d'arriver en Belgique avec parfois un parcours d'exil très difficile, des traumatismes récents et des besoins particuliers qui nécessitent une attention spécifique.

 

Il devient aussi normal, avec ce projet, de détenir des demandeurs d'asile, puisque le projet prévoit un panel d'hypothèses, où l'Office des Étrangers peut décider de mettre en détention les demandeurs d'asile durant l'examen de leur demande d'asile. Ces critères très larges font craindre des décisions arbitraires.

 

Dans son rapport, qui n'intéresse pas le secrétaire d'État, l'ASBL Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers (CIRÉ) affirme que ces critères sont tellement larges que l'on peut craindre que l'Office des Étrangers recourre massivement à la détention, tant de personnes en situation irrégulière que de demandeurs de protection internationale. C'est une politique arbitraire et injustifiée, qui a non seulement un coût humain énorme pour les personnes qui viennent chercher l'asile, mais aussi un coût financier gigantesque pour la société, comme le rappelait hier encore le Centre fédéral Migration - Myria.

 

Il devient aussi normal, avec cette loi, d'expulser les demandeurs d'asile en cours de procédure de demande d'asile, quand il s'agit d'une deuxième demande d'asile et qu'elle est introduite à partir d'un centre fermé, en violation du droit au recours effectif. Le texte prévoit des délais de recours hyper courts pour les demandeurs d'asile détenus, tellement courts qu'on ne peut même plus parler d'exercice normal des droits de la défense. Nous nous demandons comment, en cinq jours, un demandeur d'asile peut avoir accès à un avocat qui, lui-même, devra ensuite trouver le temps d'analyser le dossier, de s'entretenir avec son client, de rédiger un recours au Conseil du Contentieux des Étrangers, recours qui est formaliste et par conséquent nécessite de la rigueur dans la rédaction. Le HCR, tout comme le Conseil d'État, doutent de la conformité de ce délai avec le droit des demandeurs d'asile à un recours effectif.

 

Ce texte introduit le concept de "pays tiers sûr". Dorénavant, un demandeur d'asile qui a résidé dans un pays tiers considéré comme sûr avant d'arriver en Belgique, et dont on considère qu'il a un lien sur place, ne pourra plus demander l'asile dans notre pays. Il sera considéré comme cherchant des conditions socio-économiques plus favorables. On vise donc sans doute ici les Syriens qui ont transité plusieurs mois en Turquie avant d'arriver en Belgique.

 

Président: Siegfried Bracke, président.

Voorzitter: Siegfried Bracke, voorzitter.

 

On va ainsi considérer la Turquie comme un pays sûr pour eux, car elle ne les refoule pas en Syrie. Cet exemple montre bien que la notion de "pays tiers sûr" est trop floue, problématique et hypocrite. Tous les rapports montrent que la Turquie n'est pas un pays sûr, vu que les droits fondamentaux et les conditions d'accueil n'y sont absolument pas garantis.

 

Ce texte instaure aussi une procédure accélérée pour plusieurs types de demande d'asile que je ne vais pas énumérer ici, car les débats ont été longs. En tout cas, pour toutes ces situations, le CGRA sera mis sous pression pour prendre une décision rapide.

 

Le délai de recours sera plus court. Pourtant, peut-on reprocher à un demandeur d'asile, qui vit une situation dramatique et qui a enduré des traumatismes, de se montrer parfois confus ou incohérent? Ce texte met bien sous pression le CGRA et va démultiplier les procédures de recours.

 

Bref, ces projets ne vont pas améliorer la politique d'asile, mais nous savons que ce n'est pas le but du secrétaire d'État. Depuis le départ, monsieur Francken, vous avez choisi de faire de la question des réfugiés et des migrants votre atout. Dans votre politique de division, vous trouvez un bouc émissaire et pratiquez l'agitation politique sur cette question pour éviter le débat autour de la politique antisociale de la N-VA et de ce gouvernement. Vous diffusez le racisme dans le but de détourner l'attention de vos attaques visant les salaires et les pensions, de votre inaction et de votre complicité avec les grands fraudeurs fiscaux ainsi que des affaires de corruption, des cumuls de rémunération et du copinage qui anime votre monde de partis politiques traditionnels.

 

Vous n'aimez pas qu'on établisse une comparaison avec la fraude fiscale, comme vous l'avez encore rappelé tout à l'heure. Pourtant, je le fais, monsieur le secrétaire d'État. En effet, dans des textes tels que ceux-ci, la N-VA dénie aux réfugiés qui arrivent ici, souvent pour survivre, le droit de protéger leur smartphone et leur vie privée. En revanche, la N-VA s'accroche au secret bancaire dès qu'il s'agit de protéger les riches fraudeurs fiscaux, évidemment, au nom du respect dû à la vie privée. Dès qu'il s'agit de riches fraudeurs, celle-ci est en jeu.

 

Je vais vous citer, monsieur Francken, même si vous chipotez votre smartphone. Je vais vous rappeler les propos que vous aviez tenus en 2012, lorsqu'un certain Bernard Arnault, milliardaire français et fraudeur notoire, voulait acquérir la nationalité belge. Vous aviez déclaré qu'il pouvait recourir à la procédure d'acquisition de la nationalité, ouverte aux personnes pouvant faire état de "mérites exceptionnels". Bernard Arnault, "des mérites exceptionnels"! Je vous cite: "Laissez venir ces Français! Arnault, dès qu'il sera belge, aura envie d'investir dans la petite Belgique" Non, monsieur Francken, il n'en avait pas envie; il voulait venir ici pour échapper au fisc. Finalement, que s'est-il passé avec M. Arnault, que vous vouliez à tout prix accueillir ici, à l'inverse de ce que vous infligez à ceux qui arrivent chez nous parce qu'ils sont réellement en difficulté et qu'ils essaient de survivre? Vous lui avez dit: "Venez, venez!" Et puis, il a été poursuivi pour fraude au domicile. Il a échappé à la justice grâce à une transaction pénale. Bernard Arnault a créé en Belgique une fondation pour échapper à l'impôt. Or, que constatons-nous aujourd'hui? Qui est cité dans les Paradise Papers? Le même Bernard Arnault, que vous vouliez accueillir à bras ouverts à la même époque!

 

Telle est la politique menée, une politique de deux poids deux mesures avec un tapis rouge déroulé pour les riches alors que vous appliquez une politique purement raciste pour les personnes en difficulté qui viennent demander de l'aide chez nous parce que leur vie est en jeu.

 

Voilà les raisons pour lesquelles vous nous trouverez toujours sur votre chemin, monsieur Francken!

 

01.51  Rob Van de Velde (N-VA): Mijnheer Van Hees, ik heb het daarstraks al aan Ecolo-Groen gezegd. Ik vind de gratuite manier waarop u hier zowel uw ex-administratie en het Parlement als een enorm groot deel van onze bevolking schoffeert, beneden alle peil. Mijnheer Van Hees, over dergelijke uiteenzettingen zeg ik hetzelfde als aan de heer Hellings: die horen thuis in een kroeg. Doe het daar, doe het thuis, doe het bij uw vrienden, maar hier hoort dat niet thuis. Mensen uitmaken voor racist op basis van een afgewogen beleid, mijn excuses, maar dat pik ik niet. Dat is niet de manier waarop wij hier met elkaar omgaan.

 

Het is één strijd vandaag. Wij hebben het daarstraks met de heer Van Rompuy gezamenlijk aangegeven: er wordt hier heel bewust omgegaan met rechtvaardigheid op alle mogelijke terreinen. Het beleid afschilderen alsof we voor de ene alles en voor de andere niks doen, is ronduit stuitend.

 

Het betreft hier niet mijn onderwerp, ik ben geen specialist ter zake, maar ik neem mij voor in de toekomst bij dergelijke belachelijke betogen de vinger op de wonde te leggen en te wijzen op het feit dat men alleszins welk ideologisch discours ook mag brengen, maar de mensen niet mag schofferen.

 

01.52  Marco Van Hees (PTB-GO!): Je ne sais même pas si cela vaut la peine de vous répondre. D'ailleurs, mes collègues ont déjà répondu, puisque vous avez fait la même chose tout à l'heure avec M. Hellings. Je ne considère pas que je tiens des propos de café. Dans les cafés anversois, on vous appelle "Rob Envelop". Moi, je ne vous appelle pas comme ça. Je ne fais pas des discussions de café.

 

Je constate simplement que ce gouvernement mène une politique que je considère raciste. C'est une politique raciste réfléchie. C'est une politique de division. Je pense qu'il faut avoir le courage d'accepter d'entendre une telle analyse. Des partis, et ils sont nombreux dans ce gouvernement, considèrent que pour faire passer des mesures antisociales et pour enrichir toujours les plus riches, il faut diviser la population. C'est diviser pour régner. C'est une analyse politique de tous les politologues dans le monde.

 

C'est exactement ce que la N-VA fait. Elle le fait vis-à-vis des Wallons, des francophones. Elle le fait vis-à-vis des immigrés, des demandeurs d'asile. C'est une réalité politique. Je peux comprendre qu'elle ne vous plaise pas, monsieur Van de Velde. Je peux comprendre que cela ne vous plaise pas d'entendre cela. Mais c'est une réalité. Si chaque fois que quelque chose ne vous plaît pas dans ce parlement, vous allez dire que c'est une discussion de café… D'accord, allez-y. Pas de problème. On pourra dire, alors, que c'est quelque chose qui ne plaît pas à M. Van de Velde

 

01.53  Rob Van de Velde (N-VA): Ik heb in mijn leven weinig lagere uiteenzettingen gehoord. Dat geldt zowel voor de eerste als voor de tweede. Als dat het niveau van dit Huis is en wordt, mijn hoed af.

 

01.54  Brecht Vermeulen (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik hoor hier nogal gemakkelijk het woord 'racist' gebruiken. Racisme is een strafbare daad. Dat kan niet, men kan niet zomaar iemand of een regering beschuldigen van racistische daden. Wanneer ik dan de verantwoording hoor van de heer Van Hees, gaat het net over wat de antisociale maatregelen van de regering zouden zijn ten opzichte van werknemers. Dat heeft eigenlijk daarmee niets te maken.

 

Mijnheer Van Hees, u maakt van het woord racisme een uitgehold begrip. Racisme is verwerpelijk, voor mij, voor de staatssecretaris en voor onze partij. Ik wil daar niet licht over gaan. Racisme hoort niet. En de beschuldigingen van racisme horen ook niet, als ze niet terecht zijn.

 

Le président: D'autres membres demandent-ils encore la parole?

 

01.55 Staatssecretaris Theo Francken: Dank aan de collega's.

 

Ik ben in de commissie meermaals geantwoord op inhoudelijke punten. Ook tijdens het debat hier heb ik dat meermaals gedaan. Ik heb op heel wat punten gereageerd en ik meen dat dat moet volstaan.

 

Voor de rest, als ik racist word genoemd, zoals zo vaak, vind ik dat bijzonder laag. Maar goed, elk parlementslid moet maar zeggen en doen wat het wil, we zullen wel zien.

 

Ik meen alleszins dat de meeste vragen beantwoord zijn en dat ik inhoudelijk over heel wat punten heb gezegd wat de juiste positie is en hoe de zaken geïnterpreteerd moeten worden. Er komt dus een KB. Het artikel is niet uitvoerbaar, tot het KB er is. We werken daar achter de schermen volop aan met de collega's van de meerderheid. We zullen dat verder bespreken, het zal zeker nog het onderwerp uitmaken van debat in het Parlement.

 

Ik zal proberen mijn administratie zo ver te krijgen mij goede cijfers over eventuele elementen van fraude te bezorgen. De elementen van fraude en identificatie in het kader van een asielaanvraag moeten statistisch worden bijgehouden.

 

Ten slotte, het betreft hier de omzetting van een Europese richtlijn. We komen van heel ver met onderhavig wetsontwerp. Het heeft lang geduurd vooraleer we hier de bespreking konden aanvatten, maar het is een zeer goed evenwicht. Zoals dat geldt voor veel dingen op het vlak van asiel en migratie, is het ontwerp een goed evenwicht tussen het beschermen van de meest kwetsbaren in onze samenleving en op het internationale toneel, en het kordaat durven en moeten optreden tegen mensen die misbruik maken van onze gastvrijheid. Dat is de rode lijn van de regering. Die rode lijn verdedig ik elke dag opnieuw met vuur.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2548/3)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2548/3)

 

Het wetsontwerp telt 71 artikelen.

Le projet de loi compte 71 articles.

 

*  *  *  *

Amendements déposés:

Ingediende amendementen:

Art. 4

  • 32 - Isabelle Poncelet (2548/11)

  • 45 - Olivier Maingain (2548/11)

Art. 10

  • 28 - Emir Kir (2548/11)

  • 33 - Isabelle Poncelet (2548/11)

  • 26 - Benoit Hellings cs (2548/10)

  • 31 - Monica De Coninck (2548/11)

  • 46 - Olivier Maingain (2548/11)

Art. 11

  • 47 - Olivier Maingain (2548/11)

Art. 15

  • 48 - Olivier Maingain (2548/11)

Art. 19

  • 34 - Isabelle Poncelet (2548/11)

  • 49 - Olivier Maingain (2548/11)

Art. 24

  • 35 - Isabelle Poncelet (2548/11)

  • 54 - Emir Kir (2548/11)

Art. 37

  • 36 - Isabelle Poncelet (2548/11)

Art. 38

  • 37 - Isabelle Poncelet (2548/11)

Art. 39

  • 38 - Isabelle Poncelet (2548/11)

Art. 40

  • 39 - Isabelle Poncelet (2548/11)

  • 27 - Barbara Pas cs (2548/11)

Art. 42

  • 40 - Isabelle Poncelet (2548/11)

  • 50 - Olivier Maingain (2548/11)

Art. 45

  • 51 - Olivier Maingain (2548/11)

  • 41 - Isabelle Poncelet (2548/11)

Art. 46

  • 42 - Isabelle Poncelet (2548/11)

  • 29 - Monica De Coninck (2548/11)

Art. 56

  • 52 - Olivier Maingain (2548/11)

Art. 57

  • 53 - Olivier Maingain (2548/11)

  • 43 - Isabelle Poncelet (2548/11)

Art. 61

  • 44 - Isabelle Poncelet (2548/11)

Art. 72(n)

  • 30 - Monica De Coninck (2548/11)

*  *  *  *  *

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over de aangehouden amendementen en artikelen en over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur les amendements et les articles réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

*  *  *  *  *

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Conclusion de la discussion des articles:

 

Réservé: le vote sur les amendements et les articles  4, 10, 11, 15, 19, 24, 37 à 40, 42, 45, 46, 56, 57 et 61.

Aangehouden: de stemming over de amendementen en de artikelen 4, 10, 11, 15, 19, 24, 37 tot 40, 42, 45, 46, 56, 57 en 61.

 

Artikel per artikel aangenomen: de artikelen 1 tot 3, 5 tot 9, 12 tot 14, 16 tot 18, 20 tot 23, 25 tot 36, 41, 43, 44, 47 tot 55, 58 tot 60, 62 tot 71.

Adoptés article par article: les articles 1 à 3, 5 à 9, 12 à 14, 16 à 18, 20 à 23, 25 à 36, 41, 43, 44, 47 à 55, 58 à 60, 62 à 71.

*  *  *  *  *

 

02 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (2549/1-6)

02 Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (2549/1-6)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Mevrouw Monica De Coninck, rapporteur, verwijst naar het schriftelijk verslag.

 

Nogal wat collega's hebben reeds een tussen­komst gehouden over de twee wetsontwerpen.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2549/3)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2549/3)

 

Het wetsontwerp telt 16 artikelen.

Le projet de loi compte 16 articles.

 

*  *  *  *  *

Amendements déposés:

Ingediende amendementen:

Art. 4

  • 4 - Isabelle Poncelet (2549/7)

  • 6 - Olivier Maingain (2549/7)

Art. 5

  • 7 - Emir Kir (2549/7)

  • 5 - Isabelle Poncelet (2549/7)

*  *  *  *  *

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over de aangehouden amendementen en artikelen en over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur les amendements et les articles réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

*  *  *  *  *

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Conclusion de la discussion des articles:

 

Réservé: le vote sur les amendements et les articles  4 et 5.

Aangehouden: de stemming over de amendementen en de artikelen 4 en 5.

 

Artikel per artikel aangenomen: de artikelen 1 tot 3, 6 tot 16.

Adoptés article par article: les articles 1 à 3, 6 à 16.

*  *  *  *  *

 

03 Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende de bevordering van de militairen (2711/1-3)

03 Proposition de loi modifiant diverses dispositions relatives à l'avancement des militaires (2711/1-3)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Peter Buysrogge, Karolien Grosemans, Veli Yüksel, Hendrik Bogaert, Richard Miller, Damien Thiéry, Dirk Van Mechelen, Tim Vandenput.

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De heer Veli Yüksel, rapporteur, verwijst naar zijn schriftelijk verslag.

 

03.01  Peter Buysrogge (N-VA): Mijnheer de voorzitter, heren ministers en mijnheer de staatssecretaris, collega's, ik zeg u ondertussen goedeavond.

 

Wat hier vanavond voorligt, is een aanpassing van de wetgeving over de forclusie. Het is misschien interessant de leden mee te geven wat forclusie juist inhoudt. Militairen in een hogere graad kunnen de laatste jaren vóór hun pensioen niet meer worden bevorderd. Voor hoofd- en opperofficieren gaat het om een periode van drie jaar waarin zij actief moeten zijn. Kunnen zij dat niet meer zijn, dan vallen zij in de forclusie. Bij hoofdonderofficieren geldt dat voor een periode van twee jaar. Voor reservemilitairen geldt dat voor een periode van één jaar. De forclusie is al oud, ze dateert van 1958.

 

Er zijn drie redenen waarom wij de forclusie willen afvoeren.

 

Het eerste argument betreft de reden waarom de maatregel in het verleden is ingevoerd. Het gaat om de zogenaamde gouden parachute. De militair die op pensioen ging, kreeg een pensioen op basis van zijn laatste loonfiche uitbetaald. Die wetgeving is ondertussen achterhaald. Nu wordt het pensioen op de periode van de laatste jaren berekend. Het argument dat iemand een gouden parachute kreeg, om nog snel te kunnen worden bevorderd, is alleszins weggevallen.

 

Er zijn ook nog twee inhoudelijke argumenten waarom wij de forclusie willen afvoeren. Dat is, ten eerste, een argument met betrekking tot het individu zelf. Nu wordt de betrokkene geremd in zijn of haar mogelijke groeikansen op het einde van zijn of haar loopbaan. Door de afschaffing van de forclusie komt hij of zij nog in aanmerking voor het maken van een promotie naar een hogere functie tijdens de laatste jaren van zijn of haar loopbaan.

 

Het tweede argument heeft betrekking op de organisatie. Misschien is de persoon die niet meer naar een functie kan worden bevorderd, wel de meest geschikte kandidaat of kandidate, om die plaats te bezetten.

 

Kortom, er zijn onzes inziens voldoende argumenten om de forclusie af te schaffen.

 

Wij hebben daarover ook een hoorzitting georga­niseerd met luitenant-generaal Jan Hennes, directeur HR van Defensie, die een toelicht gaf. Ook hij kan zich volledig vinden in de afschaffing van de forclusie.

 

Ik wil ook de collega's in de commissie danken voor de goede samenwerking en de unanieme steun voor het wetsvoorstel. Hopelijk zien wij die steun ook vertaald hier vanavond bij de stemming.

 

03.02  Richard Miller (MR): Monsieur le président, je serai très bref.

 

Nos remerciements vont aussi aux collègues qui ont permis l'adoption de ce texte en commission. Il était important que notre assemblée statue rapidement sur cette proposition de loi afin de pouvoir prendre en compte, lors des prochains comités d'avancement qui se réuniront les 5 et 6 décembre 2017, les militaires qui, proches de la retraite, se verraient refuser une dernière possibilité d'être promus à un grade supérieur.

 

À la suite de notre vote, et le MR soutiendra bien entendu cette proposition de loi que nous avons pu cosigner, la loi entrera en vigueur le 1er décembre 2017 et pourrait, dès lors, s'appliquer immédiatement. Nous considérons que cette correction législative permettra à une série d'officiers, de sous-officiers et de militaires de bénéficier à juste titre d'une dernière promotion, attrait qui sera une source de motivation supplémentaire pour qu'ils puissent terminer leur carrière de façon positive, bien entendu.

 

À l'heure où notre Défense nationale doit consacrer toute son énergie à recruter de jeunes militaires et garder en son sein toutes ses forces vives, les mesures qui vont dans le sens d'un attrait supplémentaire pour le département de la Défense doivent être prises. Cette proposition en fait partie. Nous l'approuvons donc dans l'intérêt de tous les concernés.

 

03.03 Minister Steven Vandeput: Mijnheer de voorzitter, ik denk dat het Parlement hiermee een heel goed initiatief neemt. Het is goed voor het departement zelf. Men kan tot op het laatste moment in de carrière van de mensen vragen dat ze zich blijven inzetten. Voor de mensen die bij Defensie werkzaam zijn, betekent dit ook dat zij tot op het einde van hun carrière bevordering kunnen maken, wat motiverend is en goed voor de werk­tevredenheid. Dat is ook goed voor Defensie zelf want daarmee hebben wij de mensen tot op het einde ingezet.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2711/3)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2711/3)

 

Het opschrift in het Nederlands werd door de commissie gewijzigd in “wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de bevordering van de militairen".

L’intitulé en néerlandais a été modifié par la commission en “wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de bevordering van de militairen".

 

Het wetsvoorstel telt 6 artikelen.

La proposition de loi compte 6 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 6 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 6 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

04 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaatmilitairen van het actief kader van de Krijgsmacht wat de politieke activiteiten en mandaten van militairen betreft (1254/1-5)

04 Proposition de loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées en ce qui concerne l'exercice d'activités et de mandats politiques par des militaires (1254/1-5)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Karolien Grosemans, Peter Buysrogge, Renate Hufkens, Johan Klaps, Tim Vandenput, Dirk Van Mechelen, Vincent Van Quickenborne, Veli Yüksel, Richard Miller.

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De rapporteurs zijn de heren Vandenput en Bogaert. Zij verwijzen naar hun schriftelijk verslag.

 

04.01  Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, tot 2006 konden militairen zich niet kandidaat stellen voor de verkiezingen, noch politieke activiteiten uitoefenen. Er was destijds redelijk wat terughoudendheid. De argumenten daarvoor waren de neutraliteit die in het gedrang zou komen en het risico dat de doeltreffendheid en de activiteiten van het leger zouden worden ondermijnd.

 

In 2006 was er al wat politieke druk en kwam er passief kiesrecht op lokale en provinciale niveaus, passief kiesrecht want in de praktijk was het onmogelijk. Militairen die een lokaal politiek mandaat wilden uitoefenen, moesten verplicht onbetaald verlof nemen, dus geen wedde, geen opbouw van anciënniteit of pensioenrechten gedurende dat politiek verlof. Die strikte regelgeving betekende zo'n grote financiële achteruitgang dat het onmogelijk werd om aan politiek te doen.

 

Heel weinig militairen zetten dan ook de stap. Militairen zijn verplicht hun intentie om zich kandidaat te stellen, te kennen te geven, dus wij beschikken over cijfers. Bij de vorige lokale verkiezingen waren er 141 kandidaten onder de militairen, van wie 20 werden verkozen. Slechts vijf van hen zetten uiteindelijk de stap en werden meteen in onbetaald politiek verlof geplaatst. In 2014 was er nog één militair over. Vandaag, in 2017, zijn de geesten gelukkig al wat meer gerijpt.

 

Het voorliggend wetsvoorstel vergemakkelijkt de deelname aan de lokale en provinciale verkiezingen en vergemakkelijkt het opnemen van de daaruit vloeiende mandaten. Het politiek verlof wordt afgestemd op dat van de federale ambtenaren. Het is een flinke stap voorwaarts en een wezenlijke verandering. Politieke rechten geven overigens geen vrijgeleide om te doen wat men wil. Wij moeten niet vrezen voor het verdwijnen van de neutraliteit van militairen. Wij moeten niet vrezen voor een rolverwarring. Militairen moeten zich onthouden van elke politieke activiteit tijdens de diensturen. Met andere woorden, geen verkiezingsborden, geen flyers, geen affiches binnen de muren van de kwartieren, net zoals dat trouwens ook taboe is in bijvoorbeeld scholen.

 

Het wetsvoorstel is eindelijk een stevige stap voorwaarts, maar ik steek niet onder stoelen of banken dat het voor mij nog verder mocht gaan. In onder meer Frankrijk, Duitsland, Nederland, Italië, Spanje, Portugal en Denemarken kunnen militairen zich verkiesbaar stellen op alle niveaus, ook nationaal en Europees. Ik vind het eigen­aardig dat dat bij ons niet kan. Op dit ogenblik krijg ik van de defensiestaf, noch van de vakbonden, noch van politieke fracties een overtuigend argument daarvoor. Ik hoop dus dat de geesten verder zullen rijpen.

 

Wij staan hoe dan ook op minder dan een jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Het is de hoogste tijd dat er vooruitgang komt. Ik hoop dat iedereen dit wetsvoorstel zal steunen omdat het een teken is van respect. Wie dit voorstel steunt, maakt duidelijk vertrouwen te hebben in de militair als mogelijk verkozene. Verder is het een meer­waarde en een verrijking voor de politiek, indien mensen met allerlei achtergronden niet alleen kunnen deelnemen aan de politiek, maar die ook voluit kunnen beoefenen.

 

04.02  Éric Thiébaut (PS): Monsieur le ministre, chers collègues, l'objectif du texte proposé aujourd'hui était simple dans le chef de la N-VA: offrir aux militaires la possibilité de se présenter dorénavant aussi aux élections législatives (fédérales, régionales et européennes) et non plus unique­ment aux élections provinciales et communales, comme c'est déjà le cas.

 

Ce débat avait déjà eu lieu lors de la précédente législature, il avait été rejeté par plusieurs partis qui sont pourtant cosignataires du présent texte.

 

Dans le texte amendé par la majorité elle-même, il n'en est plus rien. La N-VA a déposé des amendements en commission limitant l'application de cette proposition de loi au niveau local et provincial. En conclusion, nous revenons à la situation actuelle si ce n'est que ce texte, comme ma collègue l'a dit, aligne désormais pour ces niveaux de pouvoir, les militaires et les règles en vigueur pour les membres du personnel des services publics.

 

Il est vrai que lors des auditions, tant les syndicats que l'état-major ont été très critiques à l'égard de ce texte. On rejoint la position qui a toujours été défendue par mon groupe en la matière. Pour nous, il s'agit de respecter la stricte neutralité de la Défense nationale et des militaires mais aussi d'assurer la disponibilité inhérente à leur fonction. Ils jouissent déjà de la possibilité d'exercer leurs mandats locaux et provinciaux. Étendre cette possibilité aux autres niveaux de pouvoir peut potentiellement porter atteinte à cette neutralité.

 

Mon analyse et la position d'opposition au texte d'origine que j'ai défendues en commission avec ma collègue Julie Fernandez, n'ont, à aucun moment, remis en cause les compétences et aptitudes de nos militaires. Tous nos position­nements sur d'autres propositions ou projets peuvent en attester si besoin en est encore.

 

Au-delà du besoin de neutralité et d'éviter tout conflit d'intérêts, la volonté des auteurs pose également la question d'une différence de traitement inexplicable vis-à-vis des policiers notamment.

 

Je rappellerai la déontologie policière: "Les membres du cadre opérationnel s'abstiennent en toutes circonstances de manifester publiquement leur opinion politique et de se livrer publiquement à des activités politiques. Dans l'exercice de leur fonction, tous les membres du personnel observent une stricte neutralité dans leurs rapports avec les mandataires politiques." Ces règles valent également pour les magistrats. Il est donc pleinement justifié de prévoir une approche uniforme des droits politiques dans les corps spéciaux que sont la magistrature, la police et l'armée.

 

Ces différents corps sont des parties essentielles de la force publique et des missions régaliennes d'un État de droit comme le nôtre. On parle de fonctions régaliennes et hautement symboliques de l'action de l'État.

 

Ce texte pose aussi la question du sens des priorités de la majorité quand on parle de notre armée et des conditions de travail des militaires à l'heure où l'attrition est très élevée. Était-ce vraiment une priorité dans le contexte humain et matériel que connaît notre Défense suite aux coupes budgétaires décidées par ce gouvernement?

 

Dans les modifications du texte, on évoque aussi le droit fondamental qu'est l'éligibilité dans une société démocratique. Mais alors, pourquoi ne pas modifier la loi qui interdit aux militaires de faire grève? Le droit de grève est aussi un droit fondamental dans une société démocratique. Pourtant, on ne le leur octroie pas.

 

04.03  Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer Thiébaut, gewoon voor het goede begrip, u haalde reeds een aantal keren aan dat u geen politieke rechten wilt geven aan militairen vanwege de strikte neutraliteit. Op de PS-lijsten komt dus geen enkele militair? Kunt u dat bevestigen?

 

04.04  Éric Thiébaut (PS): Au niveau fédéral, non, madame. Vous en connaissez?

 

04.05  Karolien Grosemans (N-VA): Strikte neutraliteit is strikte neutraliteit.

 

04.06  Éric Thiébaut (PS): On n'a pas de militaires, on n'a pas de policiers, on n'a pas de magistrats, non!

 

Ce sont des fonctions régaliennes et nous estimons que lorsque ces dernières sont exercées par des citoyens, elles ne sont pas compatibles avec des fonctions politiques.

 

Notre position est claire. Connaissez-vous un membre du PS qui est militaire?

 

(…): (….)

 

Le président: Je vous invite à poursuivre votre intervention, monsieur Thiébaut.

 

(…): (…)

 

04.07  Éric Thiébaut (PS): Au niveau disciplinaire, elle peut être assez militaire, mais je ne crois pas qu'elle ait exercé des fonctions dans l'armée. (Hilarité)

 

Avant d'être interrompu par ma collègue, je disais qu'on pourrait envisager, tant qu'on y est, d'accorder le droit de grève aux militaires. Pourquoi pas, finalement? Mais sur ce point, je crois que la N-VA ne serait pas tout à fait d'accord. En effet, si on leur accordait le droit de grève, vu les rythmes, le budget rogné, les conditions de travail que cette majorité leur impose avec sa vision du militaire "bon à tout faire", je suis certain que de nombreux militaires seraient contents de pouvoir faire grève. Ils l'ont, en tout cas, démontré, en novembre 2016, à l'occasion de leur manifestation contre les décisions de ce gouvernement, notamment en matière de pensions, qui prolongent leur carrière unilatéralement, comme vous le savez, de sept ans.

 

Je terminerai mon intervention en annonçant que nous nous abstiendrons sur le texte tel qu'amendé par la majorité qui nous est soumis aujourd'hui. En effet, il ne vise plus qu'à aligner le régime de congés politiques applicable aux militaires sur le régime qui s'applique aux fonctionnaires.

 

Si nous sommes bien loin des velléités présentes dans le texte d'origine, nous continuons à penser qu'il ne s'agit pas, même dans cette version amoindrie du texte, d'entretenir des différences en la matière entre les militaires et les policiers, par exemple.

 

04.08  Richard Miller (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, le MR ne s'est pas associé immédiatement à l'initiative de nos collègues de la commission de la Défense, tout en étant très attentif au respect de l'accord de gouvernement qui stipule: "Le ministre de la Défense examinera la nécessité d'une initiative législative visant à aligner les droits politiques des militaires sur ceux des autres fonctionnaires."

 

Nous avons donc été attentifs à la poursuite des travaux en commission, notamment à travers différentes auditions, et à une réflexion initiée sur base de la proposition de loi de Mme Grosemans afin de faciliter l'exercice de leurs fonctions issues des élections locales et provinciales et des mandats qui en découlent.

 

Il était nécessaire à nos yeux d'assouplir les conditions très réductrices mises en place lors de la première extension des droits politiques, et ceci est désormais réalisé avec ce texte. Sur cette base, nous nous sommes associés à la démarche parlementaire et voterons, bien entendu, le texte proposé.

 

Enfin, je veux simplement faire remarquer à notre collègue M. Thiébaut que les militaires qui participent actuellement activement à la lutte contre le terrorisme apprécieront que son groupe les estime traités comme "bons à tout faire".

 

Fait personnel

Persoonlijk feit

 

04.09  Éric Thiébaut (PS): Monsieur le président, j'invoque un fait personnel.

 

Le président: Vous avez la parole, monsieur Thiébaut.

 

04.10  Éric Thiébaut (PS): Monsieur le président, j'ai dit qu'ils étaient considérés par ce gouvernement comme des "bons à tout faire". Pas par notre groupe!

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

04.11  Alain Top (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, beste collega's, onze fractie staat achter dit wetsvoorstel. Het dient aanbeveling om de militairen die ons land dienen eindelijk meer inspraak en participatie te geven in ons beleid.

 

Bij de bespreking in de commissie wilden wij eigenlijk verder gaan en ingaan op het oorspron­kelijke voorstel. De indieners zwakten het voorstel echter zelf af met een amendement op het laatste ogenblik. Het resultaat is, om het met een spreekwoord te zeggen, dat de olifant een muis heeft gebaard.

 

Het voorliggende voorstel verandert weinig. Er is op lokaal vlak uiteraard meer mogelijkheid voor de militairen om deel te nemen aan het politieke debat en om politieke mandaten uit te oefenen, maar op hoger niveau verandert er niets. Wij zullen hier in het Halfrond dus nog steeds geen militairen als collega kunnen hebben.

 

Eigenlijk moet men de vraag stellen waarom zij niet het recht hebben ook op dit niveau deel te nemen. Wij wilden de discussie aangaan om hun rechten uit te breiden tot een hoger niveau. Ik stel vast dat, indien niet in dit Parlement, dan toch in de kranten, ook de Open Vld die vraag stelde. Europarlementslid Hilde Vautmans wees erop dat men tot twee weken geleden hoog van de toren blies alsof er wezenlijk iets zou veranderen, om dan op het laatste nippertje terug te krabbelen. Een gemiste kans, volgens mevrouw Vautmans.

 

04.12  Peter Buysrogge (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mevrouw Grosemans heeft het daarjuist al gezegd en ik wil het beklemtonen, de N-VA is en blijft er voorstander van om politieke rechten ook toe te kennen aan militairen voor parlements­verkiezingen. Laat daar zeker geen misverstand over bestaan. Dat was inderdaad ons initieel voorstel. Vervolgens hebben wij daarover hoor­zittingen georganiseerd en er verrijkende debatten over gevoerd, en wij moeten vaststellen dat er op dit moment geen meerderheid is om de wetgeving tot de parlementen uit te breiden.

 

Als indiener van het voorstel heeft men dan twee mogelijkheden. Ofwel laat men over het integraal voorstel stemmen en wordt het weggestemd. Dan is er niets. Ofwel amendeert men het eigen voorstel naar een afgeslankte maar wel haalbare versie, waarbij de rechten worden uitgebreid, of waarbij alleszins de drempels die er op dit moment zijn voor lokale verkiezingen, worden weggewerkt.

 

In functie van de nakende lokale verkiezingen moest er vrij snel duidelijkheid komen. Wij konden nog weken, maanden of misschien jaren rondjes blijven draaien, maar dan was het resultaat nul. Nu is er een oplossing voor de lokale verkiezingen die voor de deur staan. Met betrekking tot de parlementsverkiezingen zullen wij nog zien wat wij doen.

 

Een europarlementslid van gelijk welke partij dat het dossier blijkbaar niet op de voet heeft gevolgd de voorbije weken mag beweren wat zij wil, de N-VA blijft er voorstander van om de politieke rechten uit te breiden, ook naar de parlementen.

 

04.13  Alain Top (sp.a): Ik spreek niet in naam van het europarlementslid, dat zal haar fractie wel doen.

 

Ik wil nogmaals benadrukken dat wij constructief zijn en hier het voorstel mee zullen goedkeuren.

 

Voor alle duidelijkheid, het is een eerste stap vooruit maar wel een kleine stap. Naar onze mening is het jammer dat het debat niet verder kon worden aangegaan om dit in gewijzigde vorm nog verder uit te breiden. Ik hoop dat wij verder initiatief kunnen nemen in de toekomst. U hebt verwezen naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. In 2019 zijn er andere verkiezingen. Ik hoop dat er dan nog een initiatief kan worden genomen om tegen 2019 de politieke rechten voor militairen verder uit te breiden.

 

04.14  Barbara Pas (VB): Mijnheer de voorzitter, ik wil mij aansluiten bij een aantal vorige sprekers. Ook wij zullen dit voorstel goedkeuren. Het is een stap in de goede richting.

 

Iedereen weet dat Vlaams Belang al jaren vragende partij is om de politieke rechten van militairen buiten dienstverband zo ruim mogelijk te maken. Ik heb de verslagen van de hoorzittingen gelezen en gezien dat de legertop geen voor­stander is van uitbreiding naar de parlementen. Ik heb echter ook gelezen dat de meeste vakorganisaties bij Defensie dat wel zijn. Dat hebben ze ook duidelijk laten blijken in die hoorzittingen. Als we de argumenten lezen die de legertop aanhaalt, dan vindt mijn fractie toch dat die maar heel licht wegen. Ze wegen zeker niet op tegen het democratisch recht om als burger dergelijke mandaten te ambiëren. Ik heb reacties van verschillende partijen gelezen die er net, zoals wijzelf, voorstander zijn om dat recht uit te breiden tot nationale parlementen, zoals dat in Nederland en andere landen vandaag al het geval is.

 

Ik geef u vandaag de kans om kleur te bekennen, want wij hebben een amendement ingediend voor die uitbreiding, zoals het initiële wetsvoorstel eigenlijk ook ambieerde. Ik reken straks uiteraard op de steun bij de stemming over dat amendement van al degenen die zich grote voorstanders hiervan tonen.

 

04.15 Minister Steven Vandeput: Mijnheer de voorzitter, collega's, ik kan alleen maar de kamerleden opnieuw feliciteren met het geleverde werk. Ik meen dat we hiermee effectief een stap vooruit zetten.

 

Ik zou toch willen onderstrepen dat er ergens iets niet klopt in het verhaal dat de PS hier zojuist is komen vertellen. De partij geeft toe mee te hebben gediscussieerd en akkoord te gaan met het feit dat militairen – die zij altijd als een klasse apart heeft beschouwd en die in een kooi moeten worden bewaard – wel op lijsten mogen staan, stemmen verzamelen en eventueel zelfs verkozen mogen worden. Als ze dan echter verkozen worden, zijn de stemmen wel voor de partij, maar het mandaat dat daarmee samenhangt, geeft de partij aan haar traditionele vrienden. Kortom, ze bedankt de dames en heren militairen; zij hebben hun best gedaan, maar voor de rest gaat de partij daarmee aan de slag. Ik begrijp dat niet. Dat is wel een heel erg vreemde visie.

 

De leden van mijn partij hebben al aangehaald dat de tekst eventueel verder kan gaan. Ik ben ervan overtuigd dat nu de logica wordt doorgetrokken, waardoor wie kandideert op het niveau waarop dat vandaag mogelijk is, ook effectief dat mandaat kan opnemen. Wat heeft het immers voor zin om de mogelijkheid tot kandideren te scheppen, om het vervolgens voor de desgevallend verkozen kandidaat praktisch onmogelijk te maken om dat mandaat uit te oefenen, om te doen waarvoor de kiezer hem verkozen heeft?

 

Geachte Kamerleden, nogmaals wens ik u proficiat met deze stap vooruit. We zullen wel zien wat de toekomst brengt.

 

04.16  Éric Thiébaut (PS): Monsieur le président, je suis quand même surpris par les remarques du ministre, parce qu'il semble penser qu'on va avoir des dizaines de militaires sur nos listes, mais on n'en a pas, monsieur le ministre!

 

Le plus militaire chez nous, c'est peut-être André Flahaut mais il n'est pas militaire. C'est un amateur de l'armée! C'est un connaisseur! Mais il n'y a pas de militaires chez nous! Vous nous dites: "C'est incroyable, on va mettre des militaires sur nos listes et ils ne pourront pas siéger! Quel scandale!"

 

Il est un autre cas bien plus fréquent que celui que vous citez là: des dizaines de fonctionnaires communaux, candidats sur des listes aux élections communales ne peuvent pas siéger. Ce cas-là est bien plus fréquent que celui de l'armée que vous évoquez. Il y a des tas de cas similaires!

 

04.17  Steven Vandeput, ministre: C'est exactement ce que je veux dire!

 

Ce que vous dites, c'est qu'on a voté par le passé la possibilité pour un militaire d'être candidat, alors que l'exercice du mandat n'est pas possible. Aujourd'hui, on permet à une personne qui a été élue d'exercer effectivement son mandat. Tel est l'objet de la proposition de loi de la majorité. On rend possible le fait qu'un candidat élu exerce son mandat au même niveau que celui où il peut être élu aujourd'hui. On rend cela possible! Ces candidats ne sont pas seulement là pour vous apporter des votes mais aussi pour exercer leur mandat. C'est l'objet de la décision d'aujourd'hui.

 

04.18  Éric Thiébaut (PS): En tout cas, je peux vous confirmer qu'il n'y a pas de militaires pressentis sur nos listes mais ce que je sais, c'est qu'il y en a sûrement beaucoup sur les vôtres! Cela, c'est sûr!

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1254/5)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1254/5)

 

Het wetsvoorstel telt 3 artikelen.

La proposition de loi compte 3 articles.

 

*  *  *  *  *

Ingediend amendement:

Amendement déposé:

Art. 2

  • 3 - Barbara Pas cs (1254/6)

*  *  *  *  *

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het aangehouden amendement, het aangehouden artikel en over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'amendement et l'article réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

*  *  *  *  *

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Conclusion de la discussion des articles:

 

Aangehouden: de stemming over het amendement en artikel 2.

Réservé: le vote sur l’amendement et l’article 2.

 

Artikel per artikel aangenomen: de artikelen 1 en 3.

Adoptés article par article: les articles 1 et 3.

*  *  *  *  *

 

05 Opvolgingscommissie "Terrorisme"

05 Commission de suivi "Terrorisme"

 

Overeenkomstig onze bespreking van 26 oktober 2017 moeten wij een opvolgings­commissie oprichten om periodiek de uitvoering van de aanbevelingen te evalueren van de parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de omstandigheden die hebben geleid tot de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in de luchthaven Brussel-Nationaal en in het metrostation Maalbeek te Brussel, met inbegrip van de evolutie en de aanpak van de strijd tegen het radicalisme en de terroristische dreiging.

Conformément à nos débats du 26 octobre 2017, nous devons créer la commission de suivi afin d'évaluer périodiquement la mise en œuvre des recommandations de la commission d'enquête parlementaire chargée d’examiner les circonstances qui ont conduit aux attentats terroristes du 22 mars 2016 dans l’aéroport de Bruxelles-National et dans la station de métro Maelbeek à Bruxelles, y compris l’évolution et la gestion de la lutte contre le radicalisme et la menace terroriste.

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 8 november 2017, stel ik u voor dat de politieke samenstelling dezelfde is als die van de parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de omstandig­heden die hebben geleid tot de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in de luchthaven Brussel-Nationaal en in het metrostation Maalbeek te Brussel, met inbegrip van de evolutie en de aanpak van de strijd tegen het radicalisme en de terroristische dreiging.

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 8 novembre 2017, je vous propose de reprendre la composition politique de la commission d'enquête parlementaire chargée d’examiner les circonstances qui ont conduit aux attentats terroristes du 22 mars 2016 dans l’aéroport de Bruxelles-National et dans la station de métro Maelbeek à Bruxelles, y compris l’évolution et la gestion de la lutte contre le radicalisme et la menace terroriste.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

06 Controleorgaan op de politionele informatie – Derde oproep tot kandidaten

06 Organe de contrôle de l'information policière – Troisième appel aux candidats

 

Overeenkomstig de beslissing van de plenaire vergadering van 21 september 2017 werd in het Belgisch Staatsblad van 26 september 2017 een oproep tot kandidaten bekendgemaakt voor het mandaat van mannelijk Nederlandstalig lid van de lokale politie van het Controleorgaan op de politionele informatie.

Conformément à la décision de la séance plénière du 21 septembre 2017, un appel aux candidats a été publié au Moniteur belge du 26 septembre 2017 pour le mandat de membre masculin néerlandophone de la police locale de l'Organe de contrôle de l'information policière.

 

Er werden geen kandidaturen ingediend.

Aucune candidature n'a été introduite.

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 8 november 2017 stel ik u voor een derde oproep tot kandidaten in het Belgisch Staatsblad bekend te maken voor het mandaat van mannelijk Nederlandstalig lid van de lokale politie van het Controleorgaan op de politionele informatie.

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 8 novembre 2017, je vous propose de publier au Moniteur belge un troisième appel aux candidats pour le mandat de membre masculin néerlandophone de la police locale de l'Organe de contrôle de l'information policière.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

07 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas – Tuchtraad – Oproep tot kandidaten

07 Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz – Conseil disciplinaire – Appel aux candidats

 

Overeenkomstig de beslissing van de plenaire vergadering van 21 september 2017 werden twee nieuwe oproepen tot kandidaten in het Belgisch Staatsblad van 3 oktober 2017 bekendgemaakt, een voor het mandaat van plaatsvervangend voorzitter en een andere voor de mandaten van griffier van de Tuchtraad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas.

Conformément à la décision de la séance plénière du 21 septembre 2017, deux nouveaux appels aux candidats ont été publiés au Moniteur belge du 3 octobre 2017, un pour le mandat de président suppléant et un autre pour les mandats de greffier du Conseil disciplinaire de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz.

 

Er werd geen enkele kandidatuur ingediend binnen de voorgeschreven termijn.

Aucune candidature n'a été introduite dans le délai prescrit.

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 8 november 2017 stel ik u voor een negende oproep tot kandidaten voor het mandaat van plaatsvervangend voorzitter in het Belgisch Staatsblad bekend te maken.

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 8 novembre 2017, je vous propose de publier au Moniteur belge un neuvième appel aux candidats pour le mandat de président suppléant.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geheime stemming over de naturalisaties

Scrutin sur les demandes de naturalisation

 

Aan de orde is de geheime stemming over de naturalisaties. (2719/1-2)

L’ordre du jour appelle le scrutin sur les naturalisations. (2719/1-2)

 

De leden worden verzocht het voorstel van naturalisatiewetten te deponeren in de stembus.

Les membres sont priés de déposer la proposition de lois de naturalisation dans l’urne.

 

Het voorstel van naturalisatiewetten mag niet ondertekend worden.

La proposition de lois de naturalisation ne peut pas être signée.

 

Wanneer een lid gekant is tegen de naturalisatie van een aanvrager schrapt hij de naam van de belanghebbende op de lijst die hem werd bezorgd.

Le membre qui n’entend pas accorder la naturalisation à un demandeur biffera le nom de l’intéressé sur la liste qui lui a été remise.

 

Twee leden moeten tot de stemopneming overgaan. Ik stel u voor onze jongste twee leden, mevrouw Nawal Ben Hamou en mevrouw Yoleen Van Camp, als stemopnemer aan te duiden.

Deux membres doivent procéder au dépouille­ment du scrutin. Je vous propose de désigner les deux plus jeunes membres, Mme Nawal Ben Hamou et Mme Yoleen Van Camp, en qualité de scrutateur.

 

Ik nodig de stemopnemers uit de namen af te roepen.

J'invite les scrutateurs à procéder à l'appel nominal.

 

Er wordt overgegaan tot de naamafroeping.

Il est procédé à l’appel nominal.

 

Wij gaan de geheime stemming over de naturalisatieaanvragen sluiten.

Nous allons clore le scrutin pour les demandes de naturalisation.

 

Ik vraag de leden die zulks nog niet gedaan hebben hun stembiljet onmiddellijk in de bus te steken.

Je prie les membres qui n’ont pas encore déposé leur bulletin de le faire immédiatement.

 

De geheime stemming is gesloten.

Je déclare le scrutin clos.

 

08 Urgentieverzoek vanwege de regering

08 Demande d’urgence émanant du gouvernement

 

De regering heeft de spoedbehandeling gevraagd met toepassing van artikel 51 van het Reglement, bij de indiening van het ontwerp van programmawet, nr. 2746/1.

Le gouvernement a demandé l'urgence conformément à l'article 51 du Règlement lors du dépôt du projet de loi-programme, n° 2746/1.

 

Ik nodig de regering uit dit verzoek te motiveren.

 

08.01  Denis Ducarme, ministre: Monsieur le président, j'interviendrai très brièvement pour ne pas prolonger la séance.

 

En effet, le gouvernement demande l'urgence en application de l'article 51 du Règlement de la Chambre pour le projet de loi-programme n° 2746. Ce projet de loi-programme contient diverses mesures liées à l'exécution du budget 2018 qui doivent, par conséquent, impérativement entrer en vigueur au plus tard au 1er janvier prochain.

 

Le projet contient notamment des mesures en matière de soins de santé, plusieurs mesures en faveur du développement de l'e-commerce, des mesures pour l'activation de l'épargne, l'extension des flexi-jobs ou encore la taxe sur les comptes-titres.

 

Je tiens à être complet et à apporter à la Chambre l'ensemble des informations utiles. Le projet a été déposé à la Chambre ce lundi 6 novembre et distribué ce mardi 7 novembre.

 

De voorzitter: Ik stel u voor om ons over deze vraag uit te spreken.

Je vous propose de nous prononcer sur cette demande.

 

De urgentie wordt aangenomen bij zitten en opstaan.

L’urgence est adoptée par assis et levé.

 

09 Inoverwegingneming van voorstellen

09 Prise en considération de propositions

 

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

 

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik deze als aangenomen; overeenkomstig het Reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considérerai la prise en considération comme acquise et je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au Règlement.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 8 november 2017, stel ik u ook voor het voorstel (de heren Raoul Hedebouw en Marco Van Hees) tot oprichting van een onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de politieke motieven van de aanslagen van de Bende van Nijvel, nr. 2757/1, in overweging te nemen.

Verzonden naar de commissie voor de Justitie

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 8 novembre 2017, je vous propose également de prendre en considération la proposition (MM. Raoul Hedebouw et Marco Van Hees) visant à instituer une commission d'enquête chargée d'examiner les motifs politiques des attaques commises par les tueurs du Brabant, n° 2757/1.

Renvoi à la commission de la Justice

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Naamstemmingen

Votes nominatifs

 

10 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Alain Top over "de inzet van privédetectives bij het opsporen van leefloonfraudeurs" (nr. 234)

10 Motions déposées en conclusion de l’interpellation de M. Alain Top sur "le recours à des détectives privés pour détecter les auteurs de fraude au revenu d'intégration" (n° 234)

 

De interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en de Openbare Ambt van 25 oktober 2017.

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique du 25 octobre 2017.

 

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 234/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Alain Top;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de heer Koenraad Degroote.

Deux motions ont été déposées (MOT n° 234/1):

- une motion de recommandation a été déposée par M. Alain Top;

- une motion pure et simple a été déposée par M. Koenraad Degroote.

 

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik die motie in stemming.

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

 

10.01  Alain Top (sp.a): Mijnheer de voorzitter, beste collega's, in de commissie voor de Binnenlandse Zaken kreeg ik van de minister antwoord op mijn vragen. Het is niet het OCMW, maar wel de privédetective, die de vraag aan de minister moet stellen om een uitzondering toe te kennen op de regeling in de wet van 19 juli 1991 betreffende het beroep van privédetective.

 

Op mijn meest prangende vraag kreeg ik echter geen antwoord. Zal de minister uitzonderingen toestaan? Zal de minister een heksenjacht op onze burgers toestaan?

 

Collega's, voor alle duidelijkheid, leefloonfraude moet worden aangepakt. De eerlijkheid en het respect voor degenen die het echt nodig hebben, gebieden ons dat. We moeten de mensen die de snelheid van onze maatschappij niet aankunnen, helpen en ondersteunen.

 

Werken met privédetectives is echter een verkeerde manier. Er is hier ruimte voor koehandel. We zitten hier niet op de boerenmarkt. De overheid moet haar kerntaken bewaken en bewaren. Het is aan de overheid om haar middelen en haar burgers te beschermen en te controleren, niet de privédetectives. Streng optreden tegen fraudeurs, maar ook de elementaire menselijkheid bewaren sluiten elkaar niet uit. Integendeel, dat gaat hand in hand.

 

Collega's, ik stel voor om de minister aan te manen niet in te gaan op de vragen van privédetectives om leefloontrekkers te controleren.

 

Le président: Début du vote / Begin van de stemming.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd?

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

73

Oui

Nee

48

Non

Onthoudingen

7

Abstentions

Totaal

128

Total

 

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

 

Raison d'abstention?

Reden van onthouding?

 

10.02  Sébastian Pirlot (PS): Monsieur le président, j'ai accepté de pairer avec mon collègue, M. Damien Thiéry. Je m'abstiendrai donc pour les autres votes.

 

10.03  Peter Vanvelthoven (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik heb een stemafspraak met de heer Luykx. Ik zal mij dus onthouden bij de volgende stemmingen.

 

10.04  David Geerts (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik heb een stemafspraak met collega Van der Donckt.

 

10.05  Christian Brotcorne (cdH): Monsieur le président, j'ai pairé avec mon collègue, M. Yüksel.

 

10.06  Francis Delpérée (cdH): Monsieur le président, j'ai pairé avec Mme Van Hoof qui est en mission à l'étranger.

 

10.07  Michel de Lamotte (cdH): Monsieur le président, j'ai accepté de pairer avec Mme Dierick qui est en mission à l'étranger à Taïwan. Je m'abstiendrai donc pour l'ensemble des votes.

 

11 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Georges Gilkinet over "een uitermate kritisch rapport van het Franse "Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire" (IRSN) in verband met de brandveiligheid in de kerncentrale van Chooz" (nr. 235)

11 Motions déposées en conclusion de l’interpellation de M. Georges Gilkinet sur "un rapport très critique de l'Institut de Radioprotection et de Sûreté nucléaire français (IRSN) relativement à la sécurité incendie à la centrale de Chooz" (n° 235)

 

De voorzitter: Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en de Openbare Ambt van 25 oktober 2017.

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique du 25 octobre 2017.

 

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 235/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Georges Gilkinet;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de heer Koenraad Degroote.

Deux motions ont été déposées (MOT n° 235/1):

- une motion de recommandation a été déposée par M. Georges Gilkinet;

- une motion pure et simple a été déposée par M. Koenraad Degroote.

 

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

 

11.01  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, chers collègues, la centrale nucléaire française de Chooz, comme celle de Gravelines et dans une moindre mesure celle de Cattenom, est située à proximité directe de notre territoire, mais sur le territoire français. Pire, elle est littéralement enclavée en Belgique, près de la province de Namur, des communes de Beauraing, Hastière, Philippeville, Dinant, avec en cas d'incident nucléaire des problèmes de radioactivité pour la Belgique puisque les vents dominants et le courant de la Meuse conduiraient cette radioactivité sur notre territoire.

 

La sécurité nucléaire sur le site est assurée par les autorités françaises, avec un droit de regard largement insuffisant de la Belgique et de ce parlement. Il est d'autant plus insuffisant en regard d'incidents à répétition à Chooz et d'un rapport récent de l'autorité de contrôle française accablant au sujet de la capacité du gestionnaire EDF d'assurer la sécurité incendie sur ce site.

 

C'est la raison pour laquelle j'ai interpellé le ministre de l'Intérieur et déposé une motion de recommandation qui vise à renforcer notre capacité à disposer de façon rapide d'informations en cas de problème dans cette centrale, mais aussi d'exercer une pression accrue à l'égard des autorités françaises pour éviter tout incident et assurer les conditions de sécurité suffisantes en attendant la fermeture la plus rapide possible de cette centrale.

 

Le président: Début du vote / Begin van de stemming.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd?

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

74

Oui

Nee

48

Non

Onthoudingen

6

Abstentions

Totaal

128

Total

 

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

12 Wetsontwerp over de infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting van Richtlijn 2014/65/EU (2658/5)

12 Projet de loi relatif aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE (2658/5)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

122

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

6

Abstentions

Totaal

128

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2658/6)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2658/6)

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

13 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten teneinde het beroep te regelen dat kan worden ingesteld tegen bepaalde beslissingen van de FSMA, genomen krachtens de wet over de infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten (2659/3)

13 Projet de loi modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers en vue de régler les recours contre certaines décisions prises par la FSMA en vertu de la loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers (2659/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

124

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

4

Abstentions

Totaal

128

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (2659/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (2659/4)

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

14 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, met betrekking tot de opeisbaarheid van de belasting, de met diensten gelijkgestelde handelingen, de regeling van actieve veredeling bij invoer en de vrijstelling van de belasting voor de levering van schepen voor de vaart op volle zee (2668/4)

14 Projet de loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne l'exigibilité de la taxe, les opérations assimilées à des prestations de services, le régime du perfectionnement actif à l'importation et l'exemption de la taxe pour la livraison de bateaux affectés à la navigation en haute mer (2668/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

125

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

127

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2668/5)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2668/5)

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

15 Wetsontwerp houdende tweede aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 (2685/1+4)

15 Projet de loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017 (2685/1+4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 6)

Ja

73

Oui

Nee

48

Non

Onthoudingen

7

Abstentions

Totaal

128

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2685/5)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2685/5)

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

16 Wetsontwerp betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten (2653/4)

16 Projet de loi relatif à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyages liées et de services de voyage (2653/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 7)

Ja

127

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

128

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2653/5)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2653/5)

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

17 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen (2548/1-11)

17 Amendements et articles réservés du projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers (2548/1-11)

 

Stemming over amendement nr. 32 van Isabelle Poncelet op artikel 4. (2548/11)

Vote sur l'amendement n° 32 de Isabelle Poncelet à l'article 4. (2548/11)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 8)

Ja

44

Oui

Nee

76

Non

Onthoudingen

8

Abstentions

Totaal

128

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

17.01  Laurent Devin (PS): J'ai voulu voter pour, monsieur le président.

 

Le président: Dont acte.

 

Stemming over amendement nr. 45 van Olivier Maingain op artikel 4. (2548/11)

Vote sur l'amendement n° 45 de Olivier Maingain à l'article 4. (2548/11)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 9)

Ja

45

Oui

Nee

76

Non

Onthoudingen

7

Abstentions

Totaal

128

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is het artikel 4 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 4 est adopté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 28 van Emir Kir op artikel 10. (2548/11)

Vote sur l'amendement n° 28 de Emir Kir à l'article 10. (2548/11)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 10)

Ja

37

Oui

Nee

76

Non

Onthoudingen

15

Abstentions

Totaal

128

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 33 van Isabelle Poncelet op artikel 10. (2548/11)

Vote sur l'amendement n° 33 de Isabelle Poncelet à l'article 10. (2548/11)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 11)

Ja

37

Oui

Nee

75

Non

Onthoudingen

15

Abstentions

Totaal

127

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

De heer Bogaert heeft tegengestemd.

 

Stemming over amendement nr. 26 van Benoit Hellings cs op artikel 10. (2548/10)

Vote sur l'amendement n° 26 de Benoit Hellings cs à l'article 10. (2548/10)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 12)

Ja

36

Oui

Nee

75

Non

Onthoudingen

15

Abstentions

Totaal

126

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 31 van Monica De Coninck op artikel 10. (2548/11)

Vote sur l'amendement n° 31 de Monica De Coninck à l'article 10. (2548/11)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 13)

Ja

30

Oui

Nee

76

Non

Onthoudingen

22

Abstentions

Totaal

128

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 46 van Olivier Maingain op artikel 10. (2548/11)

Vote sur l'amendement n° 46 de Olivier Maingain à l'article 10. (2548/11)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 14)

Ja

36

Oui

Nee

75

Non

Onthoudingen

15

Abstentions

Totaal

126

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is het artikel 10 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 10 est adopté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Mevrouw Almaci heeft voorgestemd.

 

Stemming over amendement nr. 47 van Olivier Maingain op artikel 11. (2548/11)

Vote sur l'amendement n° 47 de Olivier Maingain à l'article 11. (2548/11)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 14)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 11 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 11 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 48 van Olivier Maingain op artikel 15. (2548/11)

Vote sur l'amendement n° 48 de Olivier Maingain à l'article 15. (2548/11)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 14)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is het artikel 15 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 15 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 34 van Isabelle Poncelet op artikel 19. (2548/11)

Vote sur l'amendement n° 34 de Isabelle Poncelet à l'article 19. (2548/11)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 15)

Ja

37

Oui

Nee

73

Non

Onthoudingen

14

Abstentions

Totaal

124

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Ik heb tegengestemd, net zoals de heer Van Peteghem en de heer Vercamer.

 

Stemming over amendement nr. 49 van Oliver Maingain op artikel 19. (2548/11)

Vote sur l'amendement n° 49 de Oliver Maingain à l'article 19. (2548/11)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 16)

Ja

37

Oui

Nee

76

Non

Onthoudingen

15

Abstentions

Totaal

128

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is het artikel 19 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 19 est adopté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 35 van Isabelle Poncelet op artikel 24. (2548/11)

Vote sur l'amendement n° 35 de Isabelle Poncelet à l'article 24. (2548/11)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 17)

Ja

37

Oui

Nee

74

Non

Onthoudingen

15

Abstentions

Totaal

126

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 54 van Emir Kir op artikel 24. (2548/11)

Vote sur l'amendement n° 54 de Emir Kir à l'article 24. (2548/11)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 18)

Ja

45

Oui

Nee

76

Non

Onthoudingen

7

Abstentions

Totaal

128

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 24 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 24 est adopté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 36 van Isabelle Poncelet op artikel 37. (2548/11)

Vote sur l'amendement n° 36 de Isabelle Poncelet à l'article 37. (2548/11)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 19)

Ja

37

Oui

Nee

75

Non

Onthoudingen

15

Abstentions

Totaal

127

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 37 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 37 est adopté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

De heer Deseyn heeft tegengestemd.

 

Stemming over amendement nr. 37 van Isabelle Poncelet op artikel 38. (2548/11)

Vote sur l'amendement n° 37 de Isabelle Poncelet à l'article 38. (2548/11)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 19)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 38 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 38 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 38 van Isabelle Poncelet op artikel 39. (2548/11)

Vote sur l'amendement n° 38 de Isabelle Poncelet à l'article 39. (2548/11)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 19)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 39 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 39 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 39 van Isabelle Poncelet op artikel 40. (2548/11)

Vote sur l'amendement n° 39 de Isabelle Poncelet à l'article 40. (2548/11)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 19)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 27 van Barbara Pas cs op artikel 40. (2548/11)

Vote sur l'amendement n° 27 de Barbara Pas cs à l'article 40. (2548/11)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 20)

Ja

3

Oui

Nee

124

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

127

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 40 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 40 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 40 van Isabelle Poncelet tot weglating van artikel 42. (2548/11)

Vote sur l'amendement n° 40 de Isabelle Poncelet tendant à supprimer l'article 42. (2548/11)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 21)

Ja

37

Oui

Nee

75

Non

Onthoudingen

15

Abstentions

Totaal

127

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 50 van Olivier Maingain op artikel 42. (2548/11)

Vote sur l'amendement n° 50 de Olivier Maingain à l'article 42. (2548/11)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 22)

Ja

36

Oui

Nee

75

Non

Onthoudingen

15

Abstentions

Totaal

126

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 42 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 42 est adopté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

De dames Dedry en Becq hebben zoals hun fractie gestemd.

 

Stemming over amendement nr. 51 van Olivier Maingain op artikel 45. (2548/11)

Vote sur l'amendement n° 51 de Olivier Maingain à l'article 45. (2548/11)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 23)

Ja

45

Oui

Nee

75

Non

Onthoudingen

7

Abstentions

Totaal

127

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d’abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 41 van Isabelle Poncelet op artikel 45. (2548/11)

Vote sur l'amendement n° 41 de Isabelle Poncelet à l'article 45. (2548/11)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 24)

Ja

45

Oui

Nee

74

Non

Onthoudingen

7

Abstentions

Totaal

126

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 45 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l’article 45 est adopté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d’abstention? (Non)

 

Mevrouw Heeren en de heer Deseyn hebben tegengestemd.

 

Stemming over amendement nr. 42 van Isabelle Poncelet tot weglating van artikel 46. (2548/11)

Vote sur l'amendement n° 42 de Isabelle Poncelet tendant à supprimer l'article 46. (2548/11)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 25)

Ja

37

Oui

Nee

76

Non

Onthoudingen

15

Abstentions

Totaal

128

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d’abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 29 van Monica De Coninck op artikel 46. (2548/11)

Vote sur l'amendement n° 29 de Monica De Coninck à l'article 46. (2548/11)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 26)

Ja

44

Oui

Nee

73

Non

Onthoudingen

8

Abstentions

Totaal

125

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 46 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l’article 46 est adopté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d’abstention? (Non)

 

Mme Thoron, M. Foret et Mme Cassart-Mailleux ont voté contre.

 

Stemming over amendement nr. 52 van Olivier Maingain op artikel 56. (2548/11)

Vote sur l'amendement n° 52 de Olivier Maingain à l'article 56. (2548/11)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 27)

Ja

37

Oui

Nee

76

Non

Onthoudingen

15

Abstentions

Totaal

128

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 56 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l’article 56 est adopté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d’abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 53 van Olivier Maingain op artikel 57. (2548/11)

Vote sur l'amendement n° 53 de Olivier Maingain à l'article 57. (2548/11)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 27)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d’abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 43 van Isabelle Poncelet op artikel 57. (2548/11)

Vote sur l'amendement n° 43 de Isabelle Poncelet à l'article 57. (2548/11)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 28)

Ja

37

Oui

Nee

75

Non

Onthoudingen

15

Abstentions

Totaal

127

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 57 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l’article 57 est adopté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d’abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 44 van Isabelle Poncelet op artikel 61. (2548/11)

Vote sur l'amendement n° 44 de Isabelle Poncelet à l'article 61. (2548/11)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 28)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 61 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l’article 61 est adopté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d’abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 30 van Monica De Coninck tot invoeging van een artikel 72(n). (2548/11)

Vote sur l'amendement n° 30 de Monica De Coninck tendant à insérer un article 72(n). (2548/11)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 29)

Ja

32

Oui

Nee

73

Non

Onthoudingen

23

Abstentions

Totaal

128

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d’abstention? (Non)

 

18 Geheel van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen (2548/3)

18 Ensemble du projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers (2548/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 30)

Ja

74

Oui

Nee

36

Non

Onthoudingen

17

Abstentions

Totaal

127

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2548/12)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2548/12)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d’abstention? (Non)

 

19 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (2549/1-7)

19 Amendements et articles réservés du projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (2549/1-7)

 

Stemming over amendement nr. 4 van Isabelle Poncelet op artikel 4. (2549/7)

Vote sur l'amendement n° 4 de Isabelle Poncelet à l'article 4. (2549/7)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 31)

Ja

45

Oui

Nee

76

Non

Onthoudingen

7

Abstentions

Totaal

128

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

Stemming over amendement nr. 6 van Olivier Maingain op artikel 4. (2549/7)

Vote sur l'amendement n° 6 de Olivier Maingain à l'article 4. (2549/7)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 32)

Ja

45

Oui

Nee

76

Non

Onthoudingen

7

Abstentions

Totaal

128

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 4 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 4 est adopté.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

Stemming over amendement nr. 7 van Emir Kir tot weglating van artikel 5. (2549/7)

Vote sur l'amendement n° 7 de Emir Kir tendant à supprimer l'article 5. (2549/7)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 33)

Ja

45

Oui

Nee

74

Non

Onthoudingen

7

Abstentions

Totaal

126

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Mevrouw Van Camp heeft tegengestemd.

 

Stemming over amendement nr. 5 van Isabelle Poncelet op artikel 5. (2549/7)

Vote sur l'amendement n° 5 de Isabelle Poncelet à l'article 5. (2549/7)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 34)

Ja

37

Oui

Nee

76

Non

Onthoudingen

15

Abstentions

Totaal

128

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 5 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 5 est adopté.

 

20 Geheel van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (2549/3)

20 Ensemble du projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (2549/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 35)

Ja

73

Oui

Nee

45

Non

Onthoudingen

9

Abstentions

Totaal

127

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (2549/8)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (2549/8)

 

21 Wetsontwerp betreffende compensaties ten gunste van bedrijven getroffen door de fipronilcrisis (2693/4)

21 Projet de loi relatif à des compensations en faveur d'entreprises touchées par la crise du fipronil (2693/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 36)

Ja

127

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

127

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2693/5)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2693/5)

 

M Devin a voté pour.

 

22 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de bevordering van de militairen (nieuw opschrift) (2711/3)

22 Proposition de loi modifiant diverses dispositions relatives à l'avancement des militaires (2711/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 37)

Ja

128

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

128

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal als wetsontwerp aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2711/4)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Elle sera soumise en tant que projet de loi à la sanction royale. (2711/4)

 

23 Aangehouden amendement en artikel van het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaatmilitairen van het actief kader van de Krijgsmacht wat de politieke activiteiten en mandaten van militairen betreft (1254/1-6)

23 Amendement et article réservés de la proposition de loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées en ce qui concerne l'exercice d'activités et de mandats politiques par des militaires (1254/1-6)

 

Stemming over amendement nr. 3 van Barbara Pas cs op artikel 2. (1254/6)

Vote sur l'amendement n° 3 de Barbara Pas cs à l'article 2. (1254/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 38)

Ja

3

Oui

Nee

124

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

127

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 2 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 2 est adopté.

 

24 Geheel van het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaatmilitairen van het actief kader van de Krijgsmacht wat de politieke activiteiten en mandaten van militairen betreft (1254/5)

24 Ensemble de la proposition de loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées en ce qui concerne l'exercice d'activités et de mandats politiques par des militaires (1254/5)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 39)

Ja

106

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

22

Abstentions

Totaal

128

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal als wetsontwerp aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1254/7)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Elle sera soumise en tant que projet de loi à la sanction royale. (1254/7)

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

Geheime stemming over de naturalisaties (voortzetting)

Scrutin sur les demandes de naturalisation (continuation)

 

Ziehier de uitslag van de geheime stemming over de naturalisaties. (2719/2)

Voici le résultat du scrutin sur les naturalisations. (2719/2)

 

Aantal stemmen

117

Nombre de votants

Geldige stemmen

116

Votes valables

Volstrekte meerderheid

59

Majorité absolue

 

Alle naturalisaties hebben de volstrekte meerder­heid bekomen. Over het voorstel van naturalisatie­wetten zal dadelijk worden gestemd.

Toutes les naturalisations ont obtenu la majorité absolue. Le vote sur la proposition de lois de naturalisation aura lieu dans un instant.

 

Het voorstel van de commissie voor de Naturalisaties omvat vier delen (A, B, C en D) die elk verscheidene aan te nemen artikelen tellen.

La proposition de la commission de Naturalisations est divisée en quatre parties (A, B, C et D) comportant chacune plusieurs articles à adopter.

 

Voorstel van naturalisatiewetten

Proposition de lois de naturalisation

 

25 Voorstel van naturalisatiewet toegekend bij toepassing van de wet van 22 december 1998 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit wat de naturalisatieprocedure betreft (deel A) (2719/2)

25 Proposition de loi de naturalisation accordée en application de la loi du 22 décembre 1998 modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation (partie A) (2719/2)

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel van het voorstel van naturalisatiewet (deel A) zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble de la proposition de loi de naturalisation (partie A) aura lieu ultérieurement.

 

26 Voorstel van naturalisatiewet toegekend bij toepassing van de wet van 1 maart 2000 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit (deel B) (2719/2)

26 Proposition de loi de naturalisation accordée en application de la loi du 1er mars 2000 modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge (partie B) (2719/2)

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel van het voorstel van naturalisatiewet (deel B) zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble de la proposition de loi de naturalisation (partie B) aura lieu ultérieurement.

 

27 Voorstel van naturalisatiewet toegekend bij toepassing van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (deel C) (2719/2)

27 Proposition de loi de naturalisation accordée en application de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses et modifiant le Code de la nationalité belge (partie C) (2719/2)

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

De artikelen 1 tot 3 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 3 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel van het voorstel van naturalisatiewet (deel C) zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble de la proposition de loi de naturalisation (partie C) aura lieu ultérieurement.

 

28 Voorstel van naturalisatiewet toegekend bij toepassing van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (deel D) (2719/2)

28 Proposition de loi de naturalisation accordée en application de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge (partie D) (2719/2)

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel van het voorstel van naturalisatiewet (deel D) zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble de la proposition de loi de naturalisation (partie D) aura lieu ultérieurement.

 

Naamstemmingen (voortzetting)

Votes nominatifs (continuation)

 

Wij gaan over tot de stemming over het voorstel van naturalisatiewetten waarvan wij zojuist de artikelen hebben besproken.

Nous allons procéder au vote sur la proposition de lois de naturalisation dont nous venons d'examiner les articles.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Neen)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

29 Voorstel van naturalisatiewet toegekend bij toepassing van de wet van 22 december 1998 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit wat de naturalisatieprocedure betreft (deel A) (2719/2)

29 Proposition de loi de naturalisation accordée en application de la loi du 22 décembre 1998 modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation (partie A) (2719/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 40)

Ja

121

Oui

Nee

3

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

124

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van naturalisatiewet (deel A) aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi de naturalisation (partie A). Elle sera soumise à la sanction royale.

 

Mme Schepmans et M. Miller ont voté pour. Ook mevrouw Smeyers heeft voorgestemd.

 

30 Voorstel van naturalisatiewet toegekend bij toepassing van de wet van 1 maart 2000 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit (deel B) (2719/2)

30 Proposition de loi de naturalisation accordée en application de la loi du 1er mars 2000 modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge (partie B) (2719/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 41)

Ja

124

Oui

Nee

3

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

127

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van naturalisatiewet (deel B) aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi de naturalisation (partie B). Elle sera soumise à la sanction royale.

 

Mevrouw Lanjri heeft voorgestemd.

 

31 Voorstel van naturalisatiewet toegekend bij toepassing van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (deel C) (2719/2)

31 Proposition de loi de naturalisation accordée en application de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses et modifiant le Code de la nationalité belge (partie C) (2719/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 42)

Ja

125

Oui

Nee

3

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

128

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van naturalisatiewet (deel C) aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi de naturalisation (partie C). Elle sera soumise à la sanction royale.

 

32 Voorstel van naturalisatiewet toegekend bij toepassing van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (deel D) (2719/2)

32 Proposition de loi de naturalisation accordée en application de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge (partie D) (2719/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 43)

Ja

124

Oui

Nee

3

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

127

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van naturalisatiewet (deel D) aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi de naturalisation (partie D). Elle sera soumise à la sanction royale.

 

33 Voorstel tot verwerping door de commissie voor de Naturalisaties van de dossiers die in haar verslag nr. 2719/1 op bladzijden 4 en 5 zijn opgenomen

33 Proposition de rejet faite par la commission des Naturalisations en ce qui concerne les dossiers repris dans son rapport n° 2719/1, aux pages 4 et 5

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 44)

Ja

127

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

127

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel tot verwerping aan.

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de rejet.

 

34 Goedkeuring van de agenda

34 Adoption de l’ordre du jour

 

Wij moeten overgaan tot de goedkeuring van de agenda voor de vergadering van donderdag 16 november 2017.

Nous devons procéder à l’approbation de l’ordre du jour de la séance du jeudi 16 novembre 2017.

 

Geen bezwaar? (Nee) De agenda is goedgekeurd.

Pas d’observation? (Non) L’ordre du jour est approuvé.

 

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 16 november 2017 om 14.15 uur.

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 16 novembre 2017 à 14.15 heures.

 

De vergadering wordt gesloten om 22.04 uur.

La séance est levée à 22.04 heures.

 

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 54 PLEN 195 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 54 PLEN 195 annexe.

 

 

 


  


Detail van de naamstemmingen

 

Détail des votes nominatifs

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 001

 

 

Oui        

073

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert

 

Non        

048

Nee

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Winckel Fabienne

 

Abstentions

007

Onthoudingen

 

Brotcorne Christian, Carcaci Aldo, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Geerts David, Pirlot Sébastian, Vanvelthoven Peter

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 002

 

 

Oui         

074

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert

 

Non        

048

Nee

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Winckel Fabienne

 

Abstentions

006

Onthoudingen

 

Brotcorne Christian, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Geerts David, Pirlot Sébastian, Vanvelthoven Peter

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 003

 

 

Oui        

122

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Inez, De Coninck Monica, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Di Rupo Elio, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Massin Eric, Mathot Alain, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Winckel Fabienne, Wollants Bert

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

006

Onthoudingen

 

Brotcorne Christian, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Hedebouw Raoul, Pirlot Sébastian, Van Hees Marco

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 004

 

 

Oui        

124

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Inez, De Coninck Monica, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Di Rupo Elio, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Massin Eric, Mathot Alain, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Winckel Fabienne, Wollants Bert

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

004

Onthoudingen

 

Brotcorne Christian, Hedebouw Raoul, Pirlot Sébastian, Van Hees Marco

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 005

 

 

Oui        

125

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Inez, De Coninck Monica, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Di Rupo Elio, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Massin Eric, Mathot Alain, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Winckel Fabienne, Wollants Bert

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

002

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo, Pirlot Sébastian

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 006

 

 

Oui        

073

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert

 

Non        

048

Nee

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Winckel Fabienne

 

Abstentions

007

Onthoudingen

 

Brotcorne Christian, Carcaci Aldo, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Geerts David, Pirlot Sébastian, Vanvelthoven Peter

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 007

 

 

Oui        

127

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Inez, De Coninck Monica, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Di Rupo Elio, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Massin Eric, Mathot Alain, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Winckel Fabienne, Wollants Bert

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

Pirlot Sébastian

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 008

 

 

Oui        

044

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Winckel Fabienne

 

Non         

076

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert

 

Abstentions

008

Onthoudingen

 

Brotcorne Christian, Carcaci Aldo, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Devin Laurent, Geerts David, Pirlot Sébastian, Vanvelthoven Peter

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 009

 

 

Oui        

045

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Winckel Fabienne

 

Non        

076

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert

 

Abstentions

007

Onthoudingen

 

Brotcorne Christian, Carcaci Aldo, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Geerts David, Pirlot Sébastian, Vanvelthoven Peter

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 010

 

 

Oui        

037

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Winckel Fabienne

 

Non        

076

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert

 

Abstentions

015

Onthoudingen

 

Bonte Hans, Brotcorne Christian, Carcaci Aldo, De Coninck Monica, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Geerts David, Kitir Meryame, Lambrecht Annick, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Temmerman Karin, Top Alain, Van der Maelen Dirk, Vanvelthoven Peter

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 011

 

 

Oui        

037

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Winckel Fabienne

 

Non        

075

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert

 

Abstentions

015

Onthoudingen

 

Bonte Hans, Brotcorne Christian, Carcaci Aldo, De Coninck Monica, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Geerts David, Kitir Meryame, Lambrecht Annick, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Temmerman Karin, Top Alain, Van der Maelen Dirk, Vanvelthoven Peter

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 012

 

 

Oui        

036

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Winckel Fabienne

 

Non        

075

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert

 

Abstentions

015

Onthoudingen

 

Bonte Hans, Brotcorne Christian, Carcaci Aldo, De Coninck Monica, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Geerts David, Kitir Meryame, Lambrecht Annick, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Temmerman Karin, Top Alain, Van der Maelen Dirk, Vanvelthoven Peter

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 013

 

 

Oui        

030

Ja

 

Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Caprasse Véronique, Chabot Jacques, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Devin Laurent, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Grovonius Gwenaëlle, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Massin Eric, Mathot Alain, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Van der Maelen Dirk, Winckel Fabienne

 

Non        

076

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert

 

Abstentions

022

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Carcaci Aldo, Cheron Marcel, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, De Vriendt Wouter, Fonck Catherine, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Nollet Jean-Marc, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanvelthoven Peter

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 014

 

 

Oui         

036

Ja

 

Ben Hamou Nawal, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Winckel Fabienne

 

Non        

075

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert

 

Abstentions

015

Onthoudingen

 

Bonte Hans, Brotcorne Christian, Carcaci Aldo, De Coninck Monica, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Geerts David, Kitir Meryame, Lambrecht Annick, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Temmerman Karin, Top Alain, Van der Maelen Dirk, Vanvelthoven Peter

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 015

 

 

Oui        

037

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Winckel Fabienne

 

Non        

073

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Mechelen Dirk, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert

 

Abstentions

014

Onthoudingen

 

Bonte Hans, Brotcorne Christian, De Coninck Monica, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Geerts David, Kitir Meryame, Lambrecht Annick, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Temmerman Karin, Top Alain, Van der Maelen Dirk, Vanvelthoven Peter

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 016

 

 

Oui        

037

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Winckel Fabienne

 

Non        

076

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert

 

Abstentions

015

Onthoudingen

 

Bonte Hans, Brotcorne Christian, Carcaci Aldo, De Coninck Monica, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Geerts David, Kitir Meryame, Lambrecht Annick, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Temmerman Karin, Top Alain, Van der Maelen Dirk, Vanvelthoven Peter

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 017

 

 

Oui        

037

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Winckel Fabienne

 

Non        

074

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, Dedecker Peter, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert

 

Abstentions

015

Onthoudingen

 

Bonte Hans, Brotcorne Christian, Carcaci Aldo, De Coninck Monica, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Geerts David, Kitir Meryame, Lambrecht Annick, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Temmerman Karin, Top Alain, Van der Maelen Dirk, Vanvelthoven Peter

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 018

 

 

Oui        

045

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Winckel Fabienne

 

Non        

076

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert

 

Abstentions

007

Onthoudingen

 

Brotcorne Christian, Carcaci Aldo, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Geerts David, Pirlot Sébastian, Vanvelthoven Peter

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 019

 

 

Oui        

037

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Winckel Fabienne

 

Non        

075

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert

 

Abstentions

015

Onthoudingen

 

Bonte Hans, Brotcorne Christian, Carcaci Aldo, De Coninck Monica, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Geerts David, Kitir Meryame, Lambrecht Annick, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Temmerman Karin, Top Alain, Van der Maelen Dirk, Vanvelthoven Peter

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 020

 

 

Oui        

003

Ja

 

Dewinter Filip, Pas Barbara, Penris Jan

 

Non        

124

Nee

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Inez, De Coninck Monica, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Di Rupo Elio, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Massin Eric, Mathot Alain, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Winckel Fabienne, Wollants Bert

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 021

 

 

Oui        

037

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Winckel Fabienne

 

Non        

075

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert

 

Abstentions

015

Onthoudingen

 

Bonte Hans, Brotcorne Christian, Carcaci Aldo, De Coninck Monica, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Geerts David, Kitir Meryame, Lambrecht Annick, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Temmerman Karin, Top Alain, Van der Maelen Dirk, Vanvelthoven Peter

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 022

 

 

Oui        

036

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Winckel Fabienne

 

Non        

075

Nee

 

Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert

 

Abstentions

015

Onthoudingen

 

Bonte Hans, Brotcorne Christian, Carcaci Aldo, De Coninck Monica, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Geerts David, Kitir Meryame, Lambrecht Annick, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Temmerman Karin, Top Alain, Van der Maelen Dirk, Vanvelthoven Peter

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 023

 

 

Oui        

045

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Winckel Fabienne

 

Non        

075

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, D'Haese Christoph, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert

 

Abstentions

007

Onthoudingen

 

Brotcorne Christian, Carcaci Aldo, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Geerts David, Pirlot Sébastian, Vanvelthoven Peter

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 024

 

 

Oui        

045

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Winckel Fabienne

 

Non        

074

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert

 

Abstentions

007

Onthoudingen

 

Brotcorne Christian, Carcaci Aldo, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Geerts David, Pirlot Sébastian, Vanvelthoven Peter

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 025

 

 

Oui        

037

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Winckel Fabienne

 

Non        

076

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert

 

Abstentions

015

Onthoudingen

 

Bonte Hans, Brotcorne Christian, Carcaci Aldo, De Coninck Monica, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Geerts David, Kitir Meryame, Lambrecht Annick, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Temmerman Karin, Top Alain, Van der Maelen Dirk, Vanvelthoven Peter

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 026

 

 

Oui        

044

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Winckel Fabienne

 

Non        

073

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert

 

Abstentions

008

Onthoudingen

 

Brotcorne Christian, Carcaci Aldo, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Hedebouw Raoul, Pirlot Sébastian, Van Hees Marco, Vanvelthoven Peter

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 027

 

 

Oui        

037

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Winckel Fabienne

 

Non        

076

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert

 

Abstentions

015

Onthoudingen

 

Bonte Hans, Brotcorne Christian, Carcaci Aldo, De Coninck Monica, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Geerts David, Kitir Meryame, Lambrecht Annick, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Temmerman Karin, Top Alain, Van der Maelen Dirk, Vanvelthoven Peter

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 028

 

 

Oui        

037

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Winckel Fabienne

 

Non        

075

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert

 

Abstentions

015

Onthoudingen

 

Bonte Hans, Brotcorne Christian, Carcaci Aldo, De Coninck Monica, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Geerts David, Kitir Meryame, Lambrecht Annick, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Temmerman Karin, Top Alain, Van der Maelen Dirk, Vanvelthoven Peter

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 029

 

 

Oui        

032

Ja

 

Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Caprasse Véronique, Chabot Jacques, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Devin Laurent, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Grovonius Gwenaëlle, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Massin Eric, Mathot Alain, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Van der Maelen Dirk, Winckel Fabienne

 

Non        

073

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert

 

Abstentions

023

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Carcaci Aldo, Cheron Marcel, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Nollet Jean-Marc, Pas Barbara, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanvelthoven Peter

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 030

 

 

Oui        

074

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert

 

Non        

036

Nee

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Winckel Fabienne

 

Abstentions

017

Onthoudingen

 

Bonte Hans, Brotcorne Christian, De Coninck Monica, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Dewinter Filip, Geerts David, Kitir Meryame, Lambrecht Annick, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Temmerman Karin, Top Alain, Van der Maelen Dirk, Vanvelthoven Peter

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 031

 

 

Oui        

045

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Winckel Fabienne

 

Non        

076

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert

 

Abstentions

007

Onthoudingen

 

Brotcorne Christian, Carcaci Aldo, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Geerts David, Pirlot Sébastian, Vanvelthoven Peter

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 032

 

 

Oui         

045

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Winckel Fabienne

 

Non        

076

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert

 

Abstentions

007

Onthoudingen

 

Brotcorne Christian, Carcaci Aldo, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Geerts David, Pirlot Sébastian, Vanvelthoven Peter

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 033

 

 

Oui        

045

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Winckel Fabienne

 

Non        

074

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert

 

Abstentions

007

Onthoudingen

 

Brotcorne Christian, Carcaci Aldo, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Geerts David, Pirlot Sébastian, Vanvelthoven Peter

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 034

 

 

Oui        

037

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Winckel Fabienne

 

Non        

076

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert

 

Abstentions

015

Onthoudingen

 

Bonte Hans, Brotcorne Christian, Carcaci Aldo, De Coninck Monica, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Geerts David, Kitir Meryame, Lambrecht Annick, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Temmerman Karin, Top Alain, Van der Maelen Dirk, Vanvelthoven Peter

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 035

 

 

Oui        

073

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert

 

Non        

045

Nee

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Winckel Fabienne

 

Abstentions

009

Onthoudingen

 

Brotcorne Christian, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Dewinter Filip, Geerts David, Pas Barbara, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Vanvelthoven Peter

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 036

 

 

Oui        

127

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Inez, De Coninck Monica, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Di Rupo Elio, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Massin Eric, Mathot Alain, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Winckel Fabienne, Wollants Bert

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 037

 

 

Oui         

128

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Inez, De Coninck Monica, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Di Rupo Elio, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Massin Eric, Mathot Alain, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Winckel Fabienne, Wollants Bert

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 038

 

 

Oui        

003

Ja

 

Dewinter Filip, Pas Barbara, Penris Jan

 

Non        

124

Nee

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Inez, De Coninck Monica, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Di Rupo Elio, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Massin Eric, Mathot Alain, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Winckel Fabienne, Wollants Bert

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 039

 

 

Oui        

106

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, De Coninck Inez, De Coninck Monica, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Kitir Meryame, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

022

Onthoudingen

 

Ben Hamou Nawal, Chabot Jacques, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Devin Laurent, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Grovonius Gwenaëlle, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Massin Eric, Mathot Alain, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pirlot Sébastian, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Winckel Fabienne

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 040

 

 

Oui        

121

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Inez, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Di Rupo Elio, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Massin Eric, Mathot Alain, Metsu Koen, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Winckel Fabienne, Wollants Bert

 

Non        

003

Nee

 

Dewinter Filip, Pas Barbara, Penris Jan

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 041

 

 

Oui        

124

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Inez, De Coninck Monica, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Di Rupo Elio, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lijnen Nele, Massin Eric, Mathot Alain, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Winckel Fabienne, Wollants Bert

 

Non        

003

Nee

 

Dewinter Filip, Pas Barbara, Penris Jan

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 042

 

 

Oui        

125

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Inez, De Coninck Monica, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Di Rupo Elio, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Massin Eric, Mathot Alain, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Winckel Fabienne, Wollants Bert

 

Non        

003

Nee

 

Dewinter Filip, Pas Barbara, Penris Jan

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 043

 

 

Oui        

124

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Inez, De Coninck Monica, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Di Rupo Elio, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Massin Eric, Mathot Alain, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Winckel Fabienne, Wollants Bert

 

Non        

003

Nee

 

Dewinter Filip, Pas Barbara, Penris Jan

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 044

 

 

Oui        

127

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Inez, De Coninck Monica, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Di Rupo Elio, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Massin Eric, Mathot Alain, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Winckel Fabienne, Wollants Bert

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen