Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

Donderdag 4 mei 2017

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Jeudi 4 mai 2017

 

Après-midi

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 14.16 uur en voorgezeten door de heer Siegfried Bracke.

La séance est ouverte à 14.16 heures et présidée par M. Siegfried Bracke.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Aanwezig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l’ouverture de la séance:

Kris Peeters, Didier Reynders, Marie-Christine Marghem.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Philippe Blanchart, Raoul Hedebouw, Vanessa Matz, Sébastian Pirlot, wegens gezond­heids­redenen / pour raisons de santé;

Stéphanie Thoron, zwangerschapsverlof / congé de maternité;

Sabien Lahaye-Battheu, Daniel Senesael, met zending buitenslands / en mission à l'étranger;

Nahima Lanjri, OVSE / OSCE.

 

Federale regering / gouvernement fédéral:

Charles Michel, Steven Vandeput, met zending buitenslands / en mission à l'étranger.

 

Vragen

Questions

 

01 Samengevoegde vragen van

- de heer Werner Janssen aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de e-commerce" (nr. P2012)

- mevrouw Patricia Ceysens aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de e-commerce" (nr. P2013)

01 Questions jointes de

- M. Werner Janssen au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "l'e-commerce" (n° P2012)

- Mme Patricia Ceysens au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "l'e-commerce" (n° P2013)

 

01.01  Werner Janssen (N-VA): Mijnheer de minister, in 2016 gaf de Belg online 9,1 miljard euro uit. Dat wil zeggen dat de Belg ongeveer 16 procent van zijn inkomen online uitgeeft, vooral aan vliegtuigtickets, concerttickets en aan internetbedrijven, zoals Bol.com en Coolblue.

 

Internationale bedrijven maken deels gebruik van de Belgische logistiek voor hun transport omdat in die sector wel nachtarbeid is toegestaan, wat ook heel wat jobs oplevert. Winkelbedrijven blijven echter achterlopen inzake e-commerce omdat nachtarbeid daar wel een probleem vormt. Om dat probleem op te lossen, werd een kader-cao inzake e-commerce gesloten met de sector om nachtarbeid toe te staan. De kader-cao voorziet echter in een procedure waarbij alle vakbonden op bedrijfsniveau akkoord moeten gaan om nachtarbeid in te voeren op het vlak van de onderneming.

 

Wij hebben u vorig jaar reeds gewaarschuwd dat dit problemen kon veroorzaken. U stelde nochtans dat u een positieve indruk had over de mogelijkheden tot invoering, aangezien alle actoren rond de tafel hun akkoord hadden gegeven. In een aantal recente persartikels vernemen wij echter dat ons land nog steeds achterloopt en dat reeds meer dan dertigduizend jobs in onze buurlanden werden gecreëerd en niet hier. Een van de redenen zou zijn dat de vakbonden de hervorming met betrekking tot de nachtarbeid nog steeds proberen in te perken.

 

Na 1 april werd ook beloofd dat er een evaluatie zou komen met betrekking tot de kader-cao en daaromtrent heb ik een aantal vragen.

 

Werd ondertussen een evaluatie van de kader-cao gemaakt? Kan u daarover wat meer uitleg geven?

 

In hoeveel bedrijven werd ondertussen een nieuwe cao gesloten?

 

Hoeveel bedrijven vallen onder het statuut van kmo? Hoeveel jobs leveren zij ondertussen op?

 

Hebt u ook kennis van eventuele problemen met de vakbonden op ondernemingsniveau bij het invoeren van de cao?

 

Wij mogen ook de volgende vraag niet vergeten.

 

Zijn er bedrijfsleiders die er een probleem van maken om de kader-cao in te vullen?

 

Ziet u nog mogelijkheden om de invoering van de nachtarbeid in de e-commerce binnen de winkelbedrijven op een andere, snellere manier te bewerkstelligen?

 

01.02  Patricia Ceysens (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, collega’s, wij beginnen met het goede nieuws: e-commerce is booming. Ook ons land krijgt steeds meer slagkracht op het vlak van e-commerce.

 

Wie e-commerce zegt, moet beseffen dat e-commerce heel vaak een grensoverschrijdende handel met zich brengt. Grensoverschrijdend betekent dat de logistieke inzet heel vaak bijzonder groot is.

 

Er is een studie van Copenhagen Economics uitgekomen. Wie bekijkt waar de Europeanen land per land kopen en ook kijkt naar de top 3 van de Europeanen, merkt dat die landen tussen Duitsland en het Verenigd Koninkrijk worden verdeeld.

 

België is er gelukkig in geslaagd in de top 3 van twee buurlanden, namelijk Nederland en Frankrijk, te geraken. De Fransen en de Nederlanders kopen gelukkig stilaan ook heel graag op Belgische sites.

 

Natuurlijk ligt daar de uitdaging van de logistiek en de nachtarbeid, waarvoor we zo hard gevochten hebben, maar wat nu gelukkig toch een wettelijk feit is. Het is jammer, en voor ons mag het verder gaan, dat men het akkoord nodig heeft van alle vakbonden. We zijn absoluut vragende partij om daarin verder te kunnen gaan, zodat we in een volgende studie van Copenhagen Economics niet tot de top 3 van onze buurlanden behoren, maar stilaan oprukken naar de eerste plaats, en dat we ook andere landen weten te charmeren. Daar liggen immers de jobs.

 

De uitdaging in de e-commerce is vandaag de flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Dat is de vraag aan u, mijnheer de minister, op het gebied van werk. Wat zult u nog meer doen om ervoor te zorgen dat die flexibiliteit mogelijk is en de jobs in de e-commerce die in ons land verder zouden kunnen aangroeien, niet verloren gaan? Dit is een regering van jobcreatie en e-commerce is een sector die deze ambitie waar kan maken.

 

01.03 Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, collega Janssen, collega Ceysens, collega’s, we zijn het met zijn allen eens dat e-commerce belangrijk is en jobs kan creëren. Laat dat debat niet verder worden gevoerd, daarover is iedereen het eens. Wij hebben al een hele weg afgelegd. Wij hebben met de sector een kader-cao afgesloten, mijnheer Janssen, waarnaar u verwijst. Wij hebben zelfs nog een verdere stap gezet: met de laatste beslissing van de regering inzake e-commerce werd artikel 79 van de wet betreffende werkbaar en wendbaar werk ingevoerd. Dat is volledig het voorstel van collega Ceysens dat in de wet werd ingeschreven. Die kader-cao, mijnheer Janssen, ligt eigenlijk al achter ons: wij hebben die netjes in de wet ingeschreven, overeenkomstig het wetsvoorstel van collega Ceysens een tijdje geleden.

 

U vraagt naar een evaluatie. Die wet werd gepubliceerd op 15 maart 2017. Wij zullen dit na drie maanden, nadat de wet is gepubliceerd en de bedrijven dit hebben kunnen toepassen, aan een evaluatie kunnen onderwerpen.

 

Er zijn voorbeelden. Torfs is een goed voorbeeld. Zij hebben de koe bij de horens gevat en een akkoord met de vakbonden gevonden.

 

Wij blijven verder onderhandelen met de sectorfederaties en de vakorganisaties om e-commerce, waarvan jullie ook overtuigd zijn, verder mogelijk te maken.

 

Wij hebben vastgesteld dat men blijft benadrukken dat de arbeidsflexibiliteit hier het grote probleem is. Ik heb in het verleden al gezegd dat ook de loonkosten, niettegenstaande de taxshift, voor e-commerce en nachtarbeid een belangrijk punt blijven: 17 % verschil met Nederland.

 

Als u het alleen over de flexibiliteit en het veto van de vakbonden hebt, wat de heer Janssen doet, vergeet dan niet dat die 17 % niet gaat verdwijnen wanneer men een bijkomende maatregel neemt.

 

Ik heb uit vorige vragen geleerd dat men van mij ook voorstellen verwacht. Ik kondig dat bij dezen dan ook aan. Ik zal een voorstel uitwerken om, ten eerste, een juridisch kader te creëren om die e-commerce verder mogelijk te maken en zelfs te experimenteren, verder dan andere landen. Ten tweede stel ik voor – ik hoop dat ik daarvoor de volledige steun van iedereen krijg – om de loonkostenproblematiek binnen het Europees kader, specifiek voor de e-commerce die 17 %, weg te werken.

 

Ik hoop dat wij dit de volgende weken in de regering kunnen aanpakken, zodat ik niet alleen bij de start van de vraagstelling maar ook op het einde van beide collega’s in de nabije toekomst de reactie kan krijgen dat wij alles hebben gedaan en dat het nu echt booming is, met de twee elementen die ik zelf zal voorstellen. Ik zal daarmee naar het Parlement komen als de regering dat goedkeurt.

 

01.04  Werner Janssen (N-VA): Mijnheer de minister, bedankt voor uw antwoorden. Het is niet al kommer en kwel, dat willen wij niet gezegd hebben. Ik ben natuurlijk blij dat u ook bereid bent iets te doen aan die 17 % loonkosten.

 

Ik wil nog een ding zeggen. Wij zijn dertigduizend jobs misgelopen, jobs die wel in onze buurlanden werden gecreëerd. Het gaat hierbij om jobs voor arbeiders en laaggeschoolde bedienden. Wij moeten ervoor zorgen dat wij ons voorbereiden op de nieuwe trein die eraan komt met betrekking tot e-commerce. Wij moeten ons voorbereiden op het toekomstige landschap. Dat wil zeggen dat wij die jobs in België en Vlaanderen moeten creëren en niet in het buitenland.

 

01.05  Patricia Ceysens (Open Vld): Mijnheer de minister, u zou mij hiermee bijzonder gelukkig maken. Dit is een aanmoediging om daarmee door te gaan.

 

U zult wel weten dat ook wij op die nagel zullen blijven kloppen omdat het fijn is om vast te stellen dat er in dit halfrond een groot draagvlak is om in te zetten op e-commerce. Wij willen de collega’s van de N-VA de kleine misstap van mevrouw Remen vergeven. Zij stelde voor om e-commerce te belasten.

 

Ik meen dat wij alles te winnen hebben bij een aanmoediging van e-commerce omdat daardoor veel jobs te creëren zijn.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

02 Vraag van de heer Raf Terwingen aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de herziening van de ministeriële richtlijn MFO-2 betreffende het solidariteitsmechanisme tussen de politiezones inzake versterkingen voor opdrachten van bestuurlijke politie" (nr. P2014)

02 Question de M. Raf Terwingen au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la révision de la directive ministérielle MFO-2 relative au mécanisme de solidarité entre les zones de police en matière de renforts pour des missions de police administrative" (n° P2014)

 

De voorzitter: Collega’s, voordat ik de heer Terwingen het woord geef, moet ik even opmerken dat het geluidsvolume ronduit indrukwekkend is vanuit de zaal naar hier. Misschien kunnen we een beetje respect opbrengen voor de collega’s die hier vragen stellen, en voor de ministers die antwoorden. Dat zou niet onaardig zijn.

 

02.01  Raf Terwingen (CD&V): Mijnheer de minister, ik sta hier niet alleen als Parlementslid maar ook als woordvoerder van vele voorzitters van politiezones en burgemeesters die bezorgd zijn, en misschien nog meer als woordvoerder van de politieagenten zelf. Het gaat dan om de politiemensen die dag in, dag uit de lokale politie moeten bemannen en bevrouwen en die vaststellen dat er hoe langer hoe meer druk op de ketel komt. Steeds meer taken worden door het federale niveau afgewenteld op het lokale niveau. Daar staan niet noodzakelijk meer middelen tegenover.

 

Mijnheer de minister, ik heb vernomen dat er plannen zijn voor een nieuwe omzendbrief, waarmee blijkbaar andermaal een aantal federale taken worden afgewenteld op de lokale zones. Als er bijvoorbeeld HyCap moet geleverd worden – wanneer plaatselijke zones mensen moeten leveren voor federale beschermingsmaatregelen – zou zelfs de logistiek verzorgd moeten worden door een aantal lokale politiezones, die daar natuurlijk niet voor uitgerust zijn en bijkomende investeringen zullen moeten doen. Er wordt ook gezegd dat er een solidariteitsmechanisme zal worden ingevoerd voor zones die HyCap niet willen leveren, ook al gaat het erom dat zij die niet kunnen leveren wegens de te zware belasting die op dit ogenblik al wordt teweeggebracht door de verschillende maatregelen.

 

Mijnheer de minister, kunt u de lokale zones en de lokale politiemensen geruststellen dat er geen bijkomende druk zal gecreëerd worden en dat er geen bijkomende financiële middelen door de zones zullen moeten worden opgehoest om federale activiteiten in te vullen?

 

02.02 Minister Jan Jambon: Hartelijk dank voor uw vraag, mijnheer Terwingen, want als dergelijke zaken gezegd worden over de aankomende omzendbrief, dan zijn die volledig à côté de la plaque, zoals men dat zo mooi zegt.

 

Immers, de nieuwe omzendbrief, die eind volgende week ter ondertekening op mijn bureau zal komen, heeft de bedoeling om, ten eerste, de HyCap terug te brengen tot hetgeen waarvoor die bedoeld was, namelijk solidariteit tussen de lokale politiezones en geen verticale solidariteit met de federale politie. Dat systeem is in het verleden gedevieerd, door de alom bekende omstandigheden, maar, nogmaals, het is de bedoeling om het, via de omzendbrief, terug te plaatsen waar het thuishoort, namelijk bij de lokale zones met het oog op onderlinge solidariteit. Enkel in uitzonderlijke gevallen, bij eenmalige grote manifestaties bijvoorbeeld, kan de HyCap bij de federale politie worden ingezet. Ik wil daarin heel duidelijk zijn. Het is de bedoeling het HyCap-systeem te brengen naar waar het nodig is, namelijk bij de lokale zones op basis van onderlinge solidariteit.

 

Ten tweede, het is ook de bedoeling om de goede leerlingen in de klas, namelijk degenen die hun engagement in het kader van de HyCap nakomen, te belonen en orde op zaken te stellen voor de zones die meermaals abdiceren of afhaken. Het doel is heel duidelijk de solidariteit tussen de lokale zones.

 

02.03  Raf Terwingen (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ik dien samen met u vast te stellen dat niet alleen de minister van Werk goed nieuws brengt voor het Parlement, maar blijkbaar ook de minister van Binnenlandse Zaken.

 

Als er al enige onrust is geweest, dan heb ik heel goed genoteerd dat de lokale politiezones niet in bijkomende logistieke middelen zullen moeten voorzien om de eigen HyCap-mensen ter plaatse te brengen. Er zal, integendeel, minder HyCap zijn.

 

Ik noteer ook dat er sowieso niet gemorreld zal worden aan de financiële tegemoetkomingen van het federale niveau, die nu al bij alle zones verworteld en vastgelegd zijn, en dat men alleen bijkomend geld kan krijgen op het ogenblik dat men bijkomende HyCap wil geven. Dat is goed nieuws.

 

De verschillende burgemeesters onder ons, die verantwoordelijk zijn voor een politiezone, weten nu ook dat de financiële middelen gegarandeerd zijn en dat die alleen kunnen stijgen zodra er HyCap wordt geregeld. Zo heb ik uit uw antwoord heel duidelijk begrepen. Ik ben benieuwd of u dat kunt waarmaken. Ik kijk alleszins uit naar de toekomst. Wij zullen samenwerken, mijnheer de minister, aan een betere politiewerking, ook vanuit de lokale politie. De lokale politiemensen zitten op hun tandvlees; het is goed dat u dat heel goed beseft en dat er blijkbaar bijkomende middelen komen. Dat kan alleen maar toegejuicht worden.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Collega’s, aan de orde is nu de vraag van collega Bonte, maar aangezien hij niet aanwezig is, zal die vraag helaas vervallen.

 

03 Vraag van de heer Filip Dewinter aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de uitspraken ten voordele van de Franse presidentskandidaat Macron en ten nadele van de andere presidentskandidaat Le Pen" (nr. P2016)

03 Question de M. Filip Dewinter au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "les déclarations en faveur de M. Macron, candidat aux élections présidentielles françaises, et en défaveur de son adversaire, Mme Le Pen" (n° P2016)

 

03.01  Filip Dewinter (VB): Mijnheer de minister, soms heb ik de indruk dat de MR niet staat voor Mouvement Républicain maar wel voor Macron. U steunt die Franse presidentskandidaat toch heel uitdrukkelijk in uw uitspraken, samen met uw eerste minister trouwens, die het vorige week zelfs nodig vond via Twitter hartelijke felicitaties te sturen naar Emmanuel Macron: “Mijn steunbetuiging voor een optimistisch en toekomstgericht Europees project.”

 

U gaat daarin verder, als minister van Buitenlandse Zaken. U legt zelfs verklaringen af op radio en televisie waarin u de Fransen in België oproept niet voor extreemrechts, dus niet voor Marine Le Pen, te stemmen.

 

Merkwaardig, want ik meende dat u minister was? Als burger mag u uiteraard verklaren wat u wil. Als minister, en zeker als eerste minister in het geval van uw collega, ligt dat toch enigszins anders. Dan vertegenwoordigt u de natie, dan vertegenwoordigt u de belangen van ons land en van alle inwoners van dit land.

 

Ik heb de indruk dat u de neutraliteit ter zake niet respecteert en dat u ook de democratie in Frankrijk niet wenst te respecteren, dat u zich niet wenst neer te leggen bij het oordeel van de Franse kiezer, voor wie die ook mag stemmen.

 

U moet als minister en als regering de verkiezingsuitslag afwachten en de democratie respecteren. Al de rest, mijnheer de minister, is manipulatie! Al de rest is democratie op bestelling, verkiezingen à la carte, op basis van uw ideologische overtuiging, waarbij u de ideologische overtuiging van de Franse kiezer niet respecteert.

 

Ik vraag u dan ook uw uitspraken en die van de eerste minister in te trekken en uw verontschuldigingen aan te bieden aan de Franse kiezer, en u in de toekomst neutraal te gedragen bij welke verkiezingen dan ook.

 

03.02 Minister Didier Reynders: Mijnheer de voorzitter, mijnheer Dewinter, wij zijn democraten en dus gaan wij liever naar Europese vergaderingen zonder partners van extreemrechts. Ik weet het, voor u is dat geen argument. Maar meer dan dat, wij zijn Europeanen en het programma van mevrouw Le Pen is zeer gevaarlijk voor Frankrijk, voor Europa en voor België, met vele turbulenties met betrekking tot bijvoorbeeld onze munt. Er zijn verschillende redenen om zo’n standpunt in te nemen. Het werd zo gezegd en ik mag het vandaag bevestigen.

 

03.03  Filip Dewinter (VB): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, in het Engels zou men spreken over adding insult to injury. De Belgische regering beledigt vandaag miljoenen Franse kiezers, met het applaus van vice-eersteministers van N-VA en CD&V die medeplichtig zijn in dezen, laat dat genoteerd zijn. Misschien wordt mevrouw Le Pen wel president zondag. Wat gaat u dan doen? Wat gaat de Belgische regering doen ten aanzien van een buurland waarmee wij economische, politieke en andere relaties onderhouden?

 

U hebt ondertussen Poetin beledigd. U hebt kiesadvies gegeven tegen Trump. U vindt Victor Orban in Hongarije maar niets. Op de duur is het België dat geïsoleerd staat ten aanzien van al die zogenaamde extreemrechtse presidenten. En wij hebben dan natuurlijk het grote morele gelijk van minister Reynders en eerste minister Michel, gesteund door de N-VA in deze regering en door de CD&V, die in dezen blijkbaar niet meer het oordeel van de kiezer, van de Franse kiezer respecteren, die met miljoenen voor Le Pen hebben gestemd en dat zondag opnieuw zullen doen, maar die blijkbaar slaafs en onderdanig de MR in Wallonië volgen in hun drang om toch maar politiek correct te zijn en de linkse presidentskandidaat Macron steunen.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

04 Question de M. Marco Van Hees à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "le prix des médicaments en Belgique et aux Pays-Bas" (n° P2017)

04 Vraag van de heer Marco Van Hees aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de geneesmiddelenprijzen in België en in Nederland" (nr. P2017)

 

04.01  Marco Van Hees (PTB-GO!): Madame la ministre, ce lundi, c'était la Fête du Travail, mais ce n'était pas la fête pour tout le monde, notamment pas pour les malades qui doivent payer les antibiotiques plus cher désormais à cause de votre mesure. Il s'agit d'une mesure idiote, "een domme maatregel" selon le professeur De Maeseneer de l'UGent.

 

Le PTB, lui aussi, veut réaliser des économies dans la sécurité sociale et les soins de santé, mais pas sur le dos des patients, comme le fait ce gouvernement. Il faudrait plutôt mettre à contribution vos amis des multinationales pharmaceutiques. C'est pour cela que nous proposons depuis longtemps un modèle "kiwi", qui consiste à mettre en concurrence les firmes pharmaceutiques et à ne rembourser que le médicament le moins cher, à qualité égale. Nous avons montré qu'en appliquant ce principe aux 25 médicaments les plus chers pour la sécurité sociale, nous pourrions faire économiser 480 millions à l'assurance-maladie.

 

Nos médecins ont organisé un voyage aux Pays-Bas, samedi prochain, où ce principe est appliqué, pour établir une comparaison et montrer que le patient comme la sécurité sociale peuvent économiser de cette manière. Quelques exemples: un anti-cholestérol coûte en Belgique 20,03 euros et 7,74 euros aux Pays-Bas, le ticket modérateur pour le patient est de 5,36 euros en Belgique et 1,89 euro aux Pays-Bas; un spray nasal coûte 15,18 euros en Belgique et 4,46 euros aux Pays-Bas; un neuroleptique coûte 152,84 euros en Belgique et 11,66 euros aux Pays-Bas, et le ticket modérateur 14,80 euros au lieu de 2,91 euros.

 

Madame la ministre, voilà la réalité quand l'État refuse que la sécurité sociale soit un donateur et fasse jouer la concurrence chez les multinationales pharmaceutiques. En tant que libérale, vous devriez pourtant défendre le principe de concurrence.

 

Comment expliquez-vous ces différences de prix entre la Belgique et les Pays-Bas? Seriez-vous d'accord d'investiguer afin de voir comment réduire le prix des médicaments en Belgique? Seriez-vous d'accord de publier l'étude qui a été commandée, à l'époque où Mme Onkelinx était ministre de la Santé, sur l'analyse juridique du système "kiwi" et qui date du 27 février 2009?

 

Sur cette base, êtes-vous d'accord d'envisager un modèle qui rend les médicaments moins chers pour les patients et pour la sécurité sociale.

 

04.02  Maggie De Block, ministre: Monsieur Van Hees, comme vous le savez, notre système de remboursement passe par l'INAMI et non par des assureurs privés, comme aux Pays-Bas ou en Nouvelle-Zélande. En tant que membre du PTB, je suppose que vous vous en félicitez.

 

Le ministre Demotte a déjà tenté d'instaurer le modèle "kiwi" en Belgique après de longues recherches et adaptations. En 2017, l'INAMI n'a pu lancer de marché public que pour deux molécules: l'Amlodipine et le Simvastatine. Les soumissionnaires ont cependant été peu nombreux. À l'époque, les experts de la Commission de remboursement des médicaments ont constaté de sérieux problèmes au niveau de l'approvisionnement de ceux-ci

 

Aujourd'hui, vous trouvez beaucoup de sites web aux Pays-Bas. En 2014. plus de 800 000 médicaments prescrits n'ont pas été délivrés. C'est cela le système que vous voulez pour vos patients? Cela peut nuire à la qualité des traitements. Chez nous, ils peuvent obtenir une alternative, même si elle est plus chère. En l'absence d'alternatives, c'est encore plus dangereux! Les Pays-Bas anticipent les indisponibilités en cherchant des médicaments à l'étranger, qui sont aussi plus chers.

 

Le modèle "kiwi" ne fonctionne pas chez nous. Nous avons, dans notre Pacte d'Avenir, envisagé d'autres diminutions des prix des médicaments. Nous pratiquons également le forfait hospitalier et, depuis 2015, selon les chiffres du SPF Économie, le prix des médicaments a diminué de plus de 2 %. Si vous êtes aveugle, ce n'est pas mon cas!

 

De 2015 à 2018, nous libérons aussi un montant de 1,4 milliard aux fins de rembourser des traitements innovants. Les patients dépenseront 60 millions de moins.

 

En ce qui concerne le tourisme que vous avez organisé par bus aux Pays-Bas, ce n'est pas la tâche d'un médecin d'organiser des voyages en bus pour encourager davantage la surconsommation. Il faut aussi savoir que ce n'est pas une question de santé publique. C'est un coup politique et cela n'a rien à voir avec la santé des gens!

 

04.03  Marco Van Hees (PTB-GO!): Madame la ministre, je peux vous rejoindre sur un point. C'est vrai que normalement, il n'appartient pas aux médecins du PTB d'organiser ces voyages aux Pays-Bas. Ce serait plutôt à vous, en tant que ministre, de vous soucier du sort des patients. Je ne peux donc que vous inviter. Si vous voulez, je peux vous inscrire samedi pour aller avec les médecins du PTB aux Pays-Bas pour voir comment les choses s'y passent. Je pense que ce serait intéressant pour vous.

 

Vous nous parlez de pénurie. Excusez-moi mais, en Belgique, il y a aussi des pénuries de médicaments! Je vous ai d'ailleurs déjà interrogée en commission de la Santé sur la question. Avec des patients, les médecins du PTB ont mené une action contre Pfizer, parce que cette entreprise avait organisé une pénurie de médicaments. C'est le PTB qui s'en est occupé. Vous vous êtes très peu souciée, voire pas du tout, de la question. Vous n'avez donc pas de leçons à donner en matière de pénurie.

 

Je peux quand même vous répondre que la Mutualité chrétienne a trouvé une réponse technique au problème d'éventuelles pénuries en permettant un système "kiwi" sur la base de deux ou trois médicaments. La solution technique existe. Vous avez quelques maigres arguments, assez faibles techniquement parce que, sur le principe, vous n'êtes pas d'accord de faire payer les multinationales pharmaceutiques. Vous préférez faire payer les patients. Cela, c'est la politique assez générale de ce gouvernement!

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

05 Question de M. Jean-Marc Delizée à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "l'étude de la FGTB sur les conditions de travail dans le secteur des titres-services et du nettoyage et l'application de la nouvelle réglementation relative à la réintégration des malades de longue durée" (n° P2018)

05 Vraag van de heer Jean-Marc Delizée aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de studie van het ABVV betreffende de arbeidsomstandigheden in de dienstencheque- en de schoonmaaksector en de toepassing van de nieuwe back-to-workwetgeving" (nr. P2018)

 

05.01  Jean-Marc Delizée (PS): Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, j'entends que vous n'êtes pas aveugle, madame la ministre. Je vous invite donc à lire l'enquête à laquelle vient de procéder la FGTB sur les titres-services et le nettoyage. Cette enquête est assez intéressante; elle nous apprend que, dans ce secteur, 94 % des travailleurs, majoritairement des travailleuses, souffrent de douleurs physiques. Dans ce métier, c'est souvent le dos qui est mis à l'épreuve. Cette étude nous apprend également que sept travailleurs sur dix estiment que leur employeur n'a pas la volonté de leur proposer un travail adapté en cas de réintégration au travail.

 

Quoi qu'il en soit, cela montre toute l'importance de la prévention et du suivi qui doit être apporté au travailleur lorsqu'il contracte une maladie. Malheureusement, ce n'est pas ce que fait ce gouvernement. Fin 2016, vous avez modifié la loi. Nous avons discuté de votre projet de loi dans cette assemblée et nous nous y sommes opposés en raison d'une certaine ambiguïté au niveau des intentions du gouvernement et des possibles dangers qu'il faisait peser sur les travailleurs déjà fragilisés par la maladie.

 

Les faits nous ont donné raison puisque, dans votre note de politique générale, vous avanciez la notion de sanction. À l'époque, les choses étaient encore un peu floues, mais vous avez levé toute équivoque à l'occasion du dernier conclave budgétaire. Il y aura donc bien des sanctions pour les travailleurs malades qui ne se sentent pas prêts à reprendre le travail dans un certain délai.

 

À ce jour, nous ne connaissons pas encore les modalités de contrôle et de sanction, mais peut-être pourrez-vous nous donner des informations à ce sujet. Il apparaît cependant clairement que l'objectif du gouvernement est de faire des économies et de permettre aux employeurs de se séparer gratuitement, finalement, des travailleurs malades.

 

Les chiffres du premier semestre 2017 repris dans l'enquête précitée montrent que dans 72 % des cas, le médecin du travail reconnaît le travailleur définitivement inapte à effectuer le travailleur convenu, ce qui implique une rupture sans préavis du contrat de travail et aucune indemnité.

 

Madame la ministre, avez-vous connaissance de cette étude? Quelles conclusions en tirez-vous? Comment allez-vous corriger le tir par rapport à cette politique fortement injuste et contre-productive? 

 

05.02  Maggie De Block, ministre: Monsieur le président, monsieur Delizée, je constate avec vous que, dans sa communication, la FGTB se réfère fortement à moi. Or vous n'ignorez pas que plusieurs des thèmes évoqués ne relèvent pas de ma compétence mais de celle du ministre fédéral de l'Emploi. Les conditions de travail, la réglementation concernant le bien-être des travailleurs salariés au travail font partie de ses compétences. De même, la faculté de mettre en terme à un contrat de travail à cause d'une incapacité définitive de travail fait partie du droit du travail qui ne relève pas non plus de mes compétences.

 

Ceci dit, je tiens à faire remarquer que la législation actuelle sur la fin d'un contrat de travail à cause d'une incapacité définitive de travail est l'implémentation d'un accord entre les partenaires sociaux. Il y a d'abord l'avis de février 2015 du Conseil national du Travail qui est repris dans l'avis du Groupe des Dix du 10 décembre 2015. Je suis très étonnée qu'un des partenaires sociaux nous reproche maintenant l'exécution de cet accord.

 

Pour être absolument claire, notre objectif n'est absolument pas de favoriser le recours à l'incapacité définitive de travail. Au contraire, nous voulons que, malgré leur maladie, plus de travailleurs puissent garder leur emploi, en adaptant les conditions de travail ou la charge de travail ou en proposant un autre travail. On estime que, là aussi, les employeurs ont une responsabilité pour favoriser la réintégration quand c'est possible. Il y a évidemment des situations où on ne peut proposer un poste adapté et où, pour des raisons liées à la pathologie, il n'est pas possible de conserver le profil spécifique d'un travailleur dans l'entreprise. À l'impossible nul n'est tenu. C'est évident.

 

Il est tout à fait concevable que les possibilités de réadaptation sont parfois limitées dans ce secteur spécifique mais notre politique vise à favoriser la réintégration et la prévention, ceci surtout dans l'intérêt des travailleurs malades.

 

Je constate et déplore l'envie de certains de créer une atmosphère négative autour de ces mesures en leur donnant une lecture assez particulière. J'estime que cette envie n'aide pas les travailleurs malades à se réinsérer.

 

05.03  Jean-Marc Delizée (PS): Madame la ministre, je vous remercie pour vos réponses. À l'issue de celles-ci, je me demande s'il y a un ministre compétent pour s'occuper des travailleurs malades. Apparemment, personne n'est compétent: "Ce n'est pas moi, c'est l'autre!" Peut-être n'y avait-il pas d'accord entre vous sur la question des sanctions?

 

Aucun travailleur n'est malade par plaisir et si une maladie est constatée, elle l'est par des médecins, généralistes ou spécialistes. Finalement, on dit au travailleur qu'il n'est plus bon au travail et on le jette. Il se retrouve donc du jour au lendemain au chômage.

 

Nous contestons cette politique du gouvernement. Après avoir stigmatisé les chômeurs et les demandeurs d'emploi, ce sont maintenant les travailleurs malades. Ceci nous paraît inacceptable!

 

Nous vous demandons de mener une politique véritablement volontariste de réintégration au travail qui tienne compte du bien-être des travailleurs, pour une reprise sans sanction ou licenciement.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

06 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Veerle Wouters aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het akkoord inzake de toekenning van de RIZIV-nummers" (nr. P2019)

- mevrouw Catherine Fonck aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het akkoord inzake de toekenning van de RIZIV-nummers" (nr. P2020)

- mevrouw Laurette Onkelinx aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het akkoord inzake de toekenning van de RIZIV-nummers" (nr. P2021)

- mevrouw Valerie Van Peel aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het akkoord inzake de toekenning van de RIZIV-nummers" (nr. P2022)

06 Questions jointes de

- Mme Veerle Wouters à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "l'accord sur l'attribution des numéros INAMI" (n° P2019)

- Mme Catherine Fonck à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "l'accord sur l'attribution des numéros INAMI" (n° P2020)

- Mme Laurette Onkelinx à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "l'accord sur l'attribution des numéros INAMI" (n° P2021)

- Mme Valerie Van Peel à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "l'accord sur l'attribution des numéros INAMI" (n° P2022)

 

06.01  Veerle Wouters (Vuye&Wouters): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, afgelopen vrijdag kondigde u uw akkoord aan op het vlak van de RIZIV-nummers. Ik was verbaasd en dacht dat ik u deze week zou kunnen feliciteren met uw realisatie.

 

Ondertussen zijn er echter heel wat vragen gerezen, die ik u graag wil voorleggen. Eerst en vooral verwijs ik naar het jaarverslag van de Planningscommissie. Volgens het meest recente jaarverslag zou men in 2019 uitkomen op 2 352 overtollige artsen voor de Franse Gemeenschap en in 2020 op 2 758. Als ik de rekensom doortrek, zou men in 2024 net boven de 3 000 uitkomen. Plots hoor ik dat het overschot in 2024 geen 3 000 zal zijn, maar 1 531, de helft dus. Volgens welke magische formule komt u tot dat resultaat?

 

Als ik het goed begrijp, zou de afbouw van het artsenovertal zich uitstrekken over een periode van vijftien jaar. Kunt u bevestigen dat het inderdaad zal duren tot 2038 vooraleer het artsenovertal is weggewerkt?

 

Dit jaar zijn heel wat studenten in de Franse Gemeenschap gestart, weliswaar zonder het afleggen van een ingangsexamen, terwijl de Vlaamse studenten dat wel hebben gedaan. De quota voor 2022 liggen nog niet vast. Zult u daarvoor nog een koninklijk besluit uitwerken of andere initiatieven nemen?

 

Een aantal partijen heeft altijd vastgehouden aan de verdeling 60/40. Wat blijkt echter voor de quota 2023? Daar gaan wij naar een verhouding 58/42. Dat is historisch. Nu begrijp ik waarom de collega's van de MR uw akkoord een Franstalige overwinning noemen.

 

De quota voor 2024 en volgende jaren worden vastgelegd volgens een nieuwe berekeningsmethode op basis van het bevolkingsaantal. Is dat de enige parameter? Hoe zult u dat doen in Brussel? Daar bestaat immers geen subnationaliteit. En wat doet u met de Duitstaligen?

 

06.02  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, madame la ministre, vous avez donc trouvé un accord. Mais à quel prix? C'est le moins que l'on puisse dire quand l'on décortique un peu le résultat de ces négociations. L'accord est incompréhensible sur trois points.

 

Le premier est un engagement que le gouvernement avait déjà pris. C'est au moins la troisième fois ou la quatrième fois que vous répétez que les étudiants qui vont sortir en juin 2017 recevront un numéro INAMI. Rien de nouveau. Par contre, pour les promotions suivantes, vous conditionnez l'octroi d'un numéro INAMI pour les étudiants francophones, alors qu'il y a une automatisation du côté néerlandophone. Vous aviez prévu qu'il faudrait respecter un accord, à savoir l'instauration d'un examen d'entrée en Communauté française. Ce sera le cas en septembre 2017. Et malgré cela, vous gardez une épée de Damoclès au-dessus des étudiants francophones.

 

Deuxième incompréhension: la Commission de planification travaillait de manière objective sur un cadastre dynamique. Il faut vraiment saluer le travail remarquable qu'elle a effectué. Malgré cela, vous décidez de ne plus définir les quotas sur des bases objectives, liées aux besoins de santé publique, mais le gouvernement décide de confier cette tâche à la Cour des comptes, pour pouvoir les définir sur base de la population uniquement et sans aucunement tenir compte des besoins en santé publique. C'est évidemment incompréhensible.

 

Troisième problème: le lissage négatif. Selon l'estimation des besoins en santé publique par la Commission de planification, il faudrait 607 numéros INAMI annuels du côté francophone pour les étudiants qui vont rentrer en médecine en 2018. Or, vous décidez ici de réduire ce nombre à 505, soit une diminution de 15 %. La Flandre annonce qu'elle aura 1 000 étudiants supplémentaires.

 

Madame la ministre, comment expliquez-vous ce "deux poids, deux mesures" entre étudiants francophones et néerlandophones? Il n'y aura pas de conditions pour les étudiants flamands. Les étudiants francophones ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête.

 

Comment expliquez-vous ce "deux poids, deux mesures" pour les patients et les médecins? Je n'ai pas de problème avec le fait que des numéros INAMI supplémentaires soient octroyés en Flandre si cela répond à des besoins. Mais à l'inverse, du côté francophone, des besoins sont clairement identifiés. Il y a des pénuries, mais vous diminuez le nombre de numéros INAMI. Comment pouvez-vous expliquer cette décision qui, manifestement, est purement politique? À l'avenir, les besoins en matière de santé publique ne seront pas rencontrés et le système sera mis à mal.

 

06.03  Laurette Onkelinx (PS): Madame la ministre, vous l'aviez annoncé et le gouvernement l'a confirmé: les étudiants en médecine et en dentisterie qui seront diplômés en 2017 ont la garantie de disposer d'un numéro INAMI. Très bien! J'en suis vraiment très heureuse pour eux et je tiens tout d'abord à le leur dire.

 

Malheureusement, vous n'avez pas confirmé que les diplômés de 2018, 2019 et 2020 bénéficieraient de cette garantie, alors que la Fédération Wallonie-Bruxelles a fait sa part du chemin. Cela ne figurait pas dans le contrat. Vous avez donc manqué à vos engagements vis-à-vis de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

 

Par ailleurs, vous dites, en quelque sorte, que vous allez d'abord évaluer ce que donne cet examen organisé par la Fédération; vous prenez donc en otage des étudiants qui n'ont rien à voir avec cet examen. En effet, ils sont déjà engagés dans le cursus. Première question: comment justifiez-vous cela?

 

Surtout, vous avez payé cet accord par une décision qui est vraiment insupportable pour ceux qui se soucient de la qualité de la médecine. Dorénavant, ce ne sont plus les médecins, ni les spécialistes qui décideront des quotas INAMI en Commission de planification, mais la Cour des comptes. Incroyable! Le gouvernement a décidé que l'objectif budgétaire primait dorénavant sur l'objectif de disposer d'un bon système de soins de santé.

 

C'est ma deuxième question: comment justifiez-vous cette décision? Une fois de plus, vous n'avez pas su résister à vos collègues qui n'en ont rien à faire de la santé de nos concitoyens et qui en profitent, en plus, pour mener des débats communautaires.

 

Troisième question: n'avez-vous pas l'impression d'être trop timide ou trop esseulée pour défendre notre protection sociale en général, et nos soins de santé en particulier?

 

06.04  Valerie Van Peel (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, ik kan het niet laten.

 

Mevrouw Onkelinx, toen ik vanmorgen zag dat u in deze fase van het dossier een vraag ging stellen, dacht ik in al mijn naïviteit dat u de minister wou bedanken. Ik dacht dat u haar ging bedanken om een dossier, dat u twintig jaar hebt mismeesterd, op te lossen. Dat had ik verwacht. In de politiek is er natuurlijk weinig plaats voor naïviteit, dat had ik moeten weten.

 

Mevrouw de minister, als u het mij toestaat, ik zal u bedanken. Bedankt, dat u dit dossier na twintig jaar hebt opgelost en daarbij hebt geluisterd naar de visie van onze partij.

 

De oplossing bestaat erin dat er eindelijk een ingangsexamen wordt georganiseerd aan Franstalige kant. Dit examen zal er moeten blijven en het zal ook moeten werken. Er komt een verdeling van de algemene quota die federaal worden bepaald. Dit zal gebeuren volgens de enige parameter die mag gelden, met name het bevolkingsaantal.

 

Legt u mij eens uit, mevrouw Onkelinx en mevrouw Fonck, hoe het in godsnaam mogelijk is dat er in Wallonië per persoon meer artsen nodig zijn dan in Vlaanderen? Daar is geen uitleg voor en daar nemen wij nu afstand van. Dit komt nu eindelijk, voor eens en voor altijd, in de wet.

 

Het overtal, dat gedurende twintig jaar is opgebouwd, wordt nu zo snel mogelijk rechtgezet, enkel rekening houdend met de leefbaarheid van de universiteiten.

 

Mevrouw de minister, bedankt namens de duizenden Vlaamse gezinnen die de voorbije twintig jaar hun zoon of dochter niet die studies zagen aanvatten. Bedankt namens alle artsen, vooral in de Rand. Bedankt namens alle belastingbetalers die al jaren de overconsumptie, die het gevolg is van het teveel aan artsen in Wallonië, moeten betalen. Bedankt, mevrouw de minister, namens onze partij.

 

Ik heb slechts één vraag. Wanneer komt het ontwerp naar het Parlement, want ik kan niet snel genoeg van dit dossier af zijn?

 

06.05 Minister Maggie De Block: In dit zeer gevoelig politiek dossier dank ik u, mevrouw Van Peel, voor de bloemen, en u, mevrouw Fonck, mevrouw Onkelinx en mevrouw Wouters, voor de potten.

 

Deze regering houdt in elk geval vast aan de voortzetting van het systeem van de planning van het medisch aanbod.

 

Je tiens à souligner que cette décision a bel et bien été prise dans l’intérêt des patients et des citoyens.

 

Wij weten allemaal dat de kwaliteit van de vorming van onze studenten alsook de kwaliteit van de zorgverstrekking belangrijk zijn.

 

La condition d'octroi des attestations complémentaires était l'instauration d'un filtre robuste et efficace avant de donner accès à la formation de base en médecine. "Robuste" signifie que le filtre subsistera à l'avenir. "Efficace" signifie que le nombre d'étudiants qui entament le stage pour ensuite renforcer l'effectif médical ne dépassera pas les quotas prévus.

 

Cela a pris deux ans et demi au ministre Marcourt pour instaurer un examen d'entrée en Communauté française. C'est bien! Maintenant, le gouvernement a donné son feu vert pour délivrer les attestations supplémentaires pour 2017. Si l'examen d'entrée subsiste et qu'il s'avère efficace, des attestations supplémentaires seront octroyées aux étudiants en 2018, 2019 et 2020.

 

Voor het bepalen van de artsenquota voor 2023, maar ook voor de afbouw van het overtal wordt in 2023 het advies van de Planningscommissie gevolgd. Het federaal quotum voor 2023 is bepaald op 1 445, waarvan 838 studenten voor de Vlaamse Gemeenschap en 607 studenten voor de Franse Gemeenschap.

 

Pour mettre un terme au surnombre, il a été décidé de corriger les futurs quotas pour la Communauté français pour qu’ils atteignent le nombre minimum de 505 unités - à votre époque, madame Onkelinx, c’était 492 - jusqu’à l’élimination totale de l’excédent de 1 531. Quand vous étiez en charge du dossier, madame Onkelinx, le nombre atteignait encore 3 000.

 

Les surnombres seront donc éliminés progressivement. La durée de lissage dépendra des quotas qui seront fixés au cours des prochaines années. Au moment de déterminer ce seuil, il a été tenu compte de l’organisation de l’enseignement et des soucis exprimés par les doyens.

 

À partir de 2024, la répartition des quotas globaux sera adaptée. À l’avenir, ils seront également fixés après l’avis de la Commission de planification. Le seul changement qui sera constaté en 2024 est que ce ne sera plus cette dernière qui établira les quotas pour les Communautés, mais la Cour des comptes qui devra se fonder sur l’augmentation éventuelle des prestataires de soins et l’évolution démographique.

 

De verdeelsleutel zal inderdaad door het Rekenhof worden bepaald, maar al de rest, welke nood er is aan welke zorg voor de bevolking, blijft voor de Planningscommissie. Dat is een hele verbetering waarmee destijds werd gestart onder de bevoegdheid van mevrouw Onkelinx — dat mag ook worden gezegd — en wij hebben nog een en ander verfijnd.

 

Quant à Bruxelles, il n'est pas possible de déterminer un nombre d'habitants par Communauté et c'est pourquoi le calcul se fera à partir des élèves tant dans l'enseignement primaire que secondaire.

 

Madame Fonck, le système de contrôle consistait à ce que les commissions d'agrément n'acceptent que le plan de stage, dans la mesure où les quotas étaient respectés. Mais, depuis la sixième réforme de l'État, l'approbation des plans de stage relève des compétences des Communautés. Il était donc nécessaire d'incorporer un mécanisme de contrôle et de suivi dans les compétences fédérales, afin que les quotas soient respectés. Dans ce cadre, une base légale est prévue pour réguler l'attestation de contingentement par le SPF Santé, afin de respecter les quotas. Ainsi, les maîtres de stage ne seront autorisés à former que des candidats titulaires de cette attestation. L'INAMI ne l'attribue qu'aux candidats disposant d'une attestation de contingentement ou d'une dispense.

 

Mevrouw Van Peel, het is voor de studenten inderdaad goed nieuws dat er een akkoord is. Het is ook goed nieuws voor de faculteiten, voor de decanen, les doyens, die wij trouwens hebben ontvangen. Het is daarentegen slecht nieuws voor de oppositie, zeker voor iemand die in haar hoedanigheid van toenmalig minister gedurende tien jaar heeft geprobeerd om met haar eigen mensen tot een akkoord te komen, maar daarin nooit is geslaagd. Ik begrijp dat.

 

06.06  Veerle Wouters (Vuye&Wouters): Mevrouw de minister, ik dank u voor uw omstandig antwoord.

 

Ik blijf erbij dat wij hier met Belgische rekenkunde te maken hebben. De Planningscommissie heeft het over een overtal van 3 000, terwijl wij plots uitkomen op 1 531.Dat plotse resultaat is natuurlijk voordelig voor de Franstaligen en ik begrijp dan ook niet goed waarom zij nu zo zitten te toeteren. Het klopt natuurlijk dat er ook duizend extra bijkomen aan Vlaamse zijde. Men moet wel opletten voor overconsumptie.

 

U geeft zelf toe dat de afbouw vijftien jaar zal duren. Het zal dus dus minstens tot 2038 duren, vooraleer de volledige afbouw zal zijn afgerond. Dus, geen defederalisering van Volksgezondheid tot 2038. Dat betekent een standstill tot 2038.

 

Het is, ondanks alle beloftes, heel jammer dat niet aan de 60/40-verdeling wordt vastgehouden. De vraag zal dus zijn wat er vanaf 2024 zal gebeuren. Ik heb gehoord dat u bijkomende adviezen vraagt aan het Rekenhof, dat ter zake berekeningen maakt. U verwijst ook naar de manier waarop men voor Brussel de verdeelsleutel zal uitwerken. Ik wijs u erop dat de verdeelsleutel voor Brussel ook in de Brusselwet is opgenomen. In die wet geldt de 80/20-regel. Ik hoop dat u aan dat historisch compromis niet zult raken.

 

06.07  Catherine Fonck (cdH): Madame la ministre, votre réponse est à côté de la plaque! Vous vous contentez de répéter la teneur de l'accord; vous n'expliquez en rien pourquoi vous appliquez ce "deux poids, deux mesures" à des étudiants qui sont déjà en formation de médecine et qui, l'année prochaine, ne seront pas traités de la même manière au Nord et au Sud.

 

Vous n'expliquez en rien pourquoi vous vous basez tout à coup sur des raisons purement démographiques et non pas sur les besoins réels en soins de santé, qui ont été objectivés par la Commission de planification. Nous savons qu'il y a des pénuries et, si vous ne le savez pas, venez avec moi et je vous montrerai que, dans nos hôpitaux, des filières sont organisées avec 40 % des numéros INAMI francophones octroyés à des médecins européens étrangers. Vous créez ces filières d'appel et, ce faisant, vous pénalisez nos étudiants.

 

Vous avez parlé de "pot", mais c'est vous, madame la ministre, qui envoyez un fameux pot dans l'organisation des soins de santé, perturbant leur qualité et leur bonne organisation par rapport aux besoins du terrain. Votre responsabilité est énorme en la matière!

 

06.08  Laurette Onkelinx (PS): Madame la ministre, il est assez étrange de ne pas recevoir de réponses à ses questions. Vous avez simplement répété la décision qui a été prise par le gouvernement. Je ne vois pas de justification, par exemple, quant au fait d'être passé de la Commission de planification à la Cour des comptes. Je ne le comprends pas, car vous ne l'avez pas expliqué.

 

Je suis très fière d'avoir travaillé pendant des années avec la Commission de planification, d'avoir augmenté le nombre de numéros INAMI, d'avoir mis sur la table des propositions de modification pour répondre aux problèmes de pénurie que nous avons sur le terrain. Vous n'avez pas répondu aux questions sur le système dans son entièreté. Or j'estime qu'il s'agit d'un mauvais système.

 

Tout à l'heure, M. Reynders et d'autres membres du gouvernement ont dit combien ils pouvaient adhérer et admirer un candidat comme M. Macron, en France. Eh bien, hier lors du débat télévisé, M. Macron a annoncé que la France allait en finir avec le numerus clausus car ce système est inefficace, injuste et périmé. Voilà votre politique: inefficace, injuste et périmée!

 

06.09  Valerie Van Peel (N-VA): Mevrouw Onkelinx, het verbaast mij niet dat u het niet begrijpt. U hebt ook nooit de federale wet begrepen, die bepaalde dat u een ingangsexamen moest invoeren. Dat u het nu nog altijd niet doorhebt, is dus zeer begrijpelijk in dat opzicht.

 

Het is echter een historisch akkoord. Ik heb dat meteen gezegd. De situatie heeft twintig jaar kunnen scheefgroeien in regeringen zonder de N-VA maar vandaag wordt zij rechtgetrokken door een regering met de N-VA. Dat is belangrijk voor de betaalbaarheid en de kwaliteit van onze gezondheidszorg.

 

Mevrouw Wouters, ik wil nog het volgende zeggen. Natuurlijk is er altijd nog een betere oplossing, die door u wordt aangebracht, met name de splitsing van de gezondheidszorg. U weet dat wij daar ook voorstander van zijn, maar ik maak een heel duidelijke optelsom. Toen u nog bij ons was, waren wij met 33. Sinds u wegging, zijn wij nog altijd met 33. Het lukt dus niet op die manier en de piste waarvoor vandaag wordt gekozen, leidt, in de huidige realiteit, tot een goed akkoord.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

07 Question de M. Georges Gilkinet au ministre des Pensions sur "la pension des enseignants" (n° P2023)

07 Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de minister van Pensioenen over "het pensioen van het onderwijzend personeel" (nr. P2023)

 

07.01  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur Bacquelaine, j'ai réellement l'impression que vous avez un problème avec la catégorie professionnelle très importante que constituent les enseignants, que ceux-ci soient flamands, wallons ou bruxellois. Depuis le début de la législature, avec ce gouvernement, vous avez adopté des mesures qui ont un impact très lourd sur la durée de leur carrière. Ce faisant, vous avez déjà attenté à l'attractivité et à la reconnaissance d'un métier essentiel pour la société: éduquer nos enfants, les préparer à être des citoyens adultes, à devenir les travailleurs de demain, à faire fonctionner notre économie. Cette fonction particulière mérite un traitement distinct et une reconnaissance, notamment, de la pénibilité de certaines carrières. Sur ce sujet, on vous attend. M. Bacquelaine prend des mesures très dures, des mesures d'économie qui pénalisent les travailleurs, mais oublie les mesures compensatoires.

 

En l'occurrence, nous sommes en train de discuter, comme vous le savez, en commission des Affaires sociales de la comptabilisation des années d'études dans le calcul de la pension. La mesure que vous défendez avec le gouvernement aura demain, même si vous essayez de le cacher, un impact très fort et négatif sur la pension des enseignants. Ecolo a mis cette question sur la table au sein de la commission des Affaires sociales et au Parlement de la Communauté française. Chose positive: vous allez rencontrer tout à l'heure les trois ministres de l'Enseignement des trois Communautés pour discuter avec eux de cette réforme qui les implique en tant que ministres en charge de l'Enseignement.

 

Monsieur Bacquelaine, quel est finalement le statut de cette réunion? S'agira-t-il d'une concertation? D'une négociation, ce qui voudrait dire que les choses peuvent évoluer? Ou allez-vous procéder, comme vous l'avez fait en commission des Affaires sociales, à une simple information et vous contenter de répondre "parce que!" aux questions difficiles, sans autre justification hormis des justifications politiques?

 

Y a-t-il, dans le chef du gouvernement fédéral, une volonté d'ajuster le tir pour épargner la fonction essentielle des enseignants et des enseignantes dans notre société, et continuer à la reconnaître? C'est la question que je veux vous poser à présent, monsieur Bacquelaine.

 

07.02  Daniel Bacquelaine, ministre: Monsieur le président, chers collègues, je rencontre effectivement aujourd'hui les trois ministres de l'Éducation pour envisager avec eux les éléments repris dans la réforme de la bonification pour diplôme et du rachat des années d'études. Cette réunion fait suite notamment à une demande du Comité de concertation qui s'est tenu la semaine dernière ou la semaine avant. M. Demotte avait alors demandé, au nom de la Fédération Wallonie-Bruxelles, des explications sur la réforme du rachat des années d'études. Je lui ai bien entendu dit que j'étais à la disposition de la Fédération Wallonie-Bruxelles et j'ai élargi le contexte en invitant les trois ministres de l'Éducation pour leur donner un certain nombre d'explications, telles qu'elles sont demandées.

 

Très clairement, on est ici dans le registre du personnel enseignant qui est évidemment concerné par le rachat des années d'études, puisqu'on va harmoniser le système et qu'il sera le même pour les indépendants, les salariés et les fonctionnaires. Les fonctionnaires, comme les salariés et les indépendants, pourront continuer à racheter leurs années d'études. La gratuité ne sera plus de mise. Nous avons bien entendu prévu une période transitoire longue qui permet de garder les droits acquis pour l'ensemble du personnel de la fonction publique, quel que soit le niveau de pouvoir.

 

On a prévu aussi, pour les enseignants, toute une série de mesures transitoires et de mesures particulières qui permettent de moins les impacter. On a demandé au Bureau fédéral du Plan qu'il fasse un rapport sur les économies que cela permet de générer à terme, à l'horizon 2060. Le Bureau fédéral du Plan a expressément repris, dans son rapport, une phrase à l'intention des enseignants dans laquelle il dit que "de nombreux enseignants n'ont aucun intérêt à régulariser leurs années d'études car la durée de la carrière prise en compte dans le calcul de leur pension dépasse 41 ans et 3 mois, soit la durée après laquelle une pension maximum est atteinte pour un tantième de 55".

 

Je rappelle que nous avons eu, bien sûr, une concertation au sein du Comité A où les entités fédérées sont représentées et au sein de la Commission secteur public du Comité national des Pensions, où les entités fédérées sont aussi représentées.

 

07.03  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur Bacquelaine, vous présentez les choses comme étant logiques et sans impact. Ce même rapport du Bureau fédéral du Plan dit que l'économie réalisée sera de 700 millions d'euros. On ne peut pas faire une économie de 700 millions d'euros sans impacter individuellement des dizaines de milliers de personnes!

 

En l'occurrence, votre cœur de cible, ce sont les enseignants et les enseignantes. C'est ce que dit très clairement l'avis du Conseil de l'égalité des chances entre hommes et femmes, soulignant que parmi les fonctionnaires, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignants et que la très grande majorité d'entre eux sont des enseignantes.

 

Vous ne voulez pas entendre cette vérité. Vous avez accepté du bout des lèvres cette demande du gouvernement de la Communauté française. Vous allez expliquer, vous n'allez pas concerter, vous n'allez pas négocier. Je n'entends pas dans votre chef une volonté d'adapter cette réforme, et je le regrette. En tant qu'écologistes, nous pensons que le corps enseignant mérite un traitement différencié!

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

08 Samengevoegde vragen van

- de heer Ahmed Laaouej aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de verkoop van aandelen in BNP Paribas door de Belgische Staat" (nr. P2024)

- de heer Benoît Dispa aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de verkoop van aandelen in BNP Paribas door de Belgische Staat" (nr. P2025)

- de heer Johan Klaps aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de verkoop van aandelen in BNP Paribas door de Belgische Staat" (nr. P2026)

- de heer Luk Van Biesen aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de verkoop van aandelen in BNP Paribas door de Belgische Staat" (nr. P2027)

- de heer Vincent Scourneau aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de verkoop van aandelen in BNP Paribas door de Belgische Staat" (nr. P2028)

- de heer Roel Deseyn aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de verkoop van aandelen in BNP Paribas door de Belgische Staat" (nr. P2029)

- de heer Peter Vanvelthoven aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de verkoop van aandelen in BNP Paribas door de Belgische Staat" (nr. P2030)

- mevrouw Meyrem Almaci aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de verkoop van aandelen in BNP Paribas door de Belgische Staat" (nr. P2031)

08 Questions jointes de

- M. Ahmed Laaouej au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "la vente par l'État de parts détenues dans la banque BNP Paribas" (n° P2024)

- M. Benoît Dispa au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "la vente par l'État de parts détenues dans la banque BNP Paribas" (n° P2025)

- M. Johan Klaps au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "la vente par l'État de parts détenues dans la banque BNP Paribas" (n° P2026)

- M. Luk Van Biesen au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "la vente par l'État de parts détenues dans la banque BNP Paribas" (n° P2027)

- M. Vincent Scourneau au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "la vente par l'État de parts détenues dans la banque BNP Paribas" (n° P2028)

- M. Roel Deseyn au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "la vente par l'État de parts détenues dans la banque BNP Paribas" (n° P2029)

- M. Peter Vanvelthoven au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "la vente par l'État de parts détenues dans la banque BNP Paribas" (n° P2030)

- Mme Meyrem Almaci au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "la vente par l'État de parts détenues dans la banque BNP Paribas" (n° P2031)

 

08.01  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, après Belfius, nous apprenons, aujourd'hui, que le gouvernement s'apprête à revendre 25 % de sa participation dans BNP Paribas.

 

Ne tournons pas autour du pot: vous êtes aux abois sur le plan budgétaire et vous ne parvenez pas à désendetter de manière significative l'État belge! Ce faisant, vous décidez de liquider nos avoirs publics. C'est la grande liquidation! Et personne ne sait où cela va s'arrêter!

 

La vraie et seule motivation de vos décisions est budgétaire sur fond d'idéologie. Personne n'est dupe, monsieur le ministre!

 

À aucun moment, depuis le début de nos échanges sur les dossiers de privatisation, nous n'avons perçu, de manière convaincante, des motifs économiques déterminants. Belfius fonctionne bien. Elle garantit à l'État un dividende de plus de 200 millions d'euros; Belfius, aujourd'hui banque publique, dont le potentiel de soutien aux épargnants, aux ménages, aux entreprises et aux pouvoirs locaux est réel et n'est contesté par personne.

 

Notre participation dans BNP Paribas nous permet non seulement d'être le premier actionnaire, mais aussi et surtout d'être un actionnaire déterminant. Voulons-nous demain, monsieur le ministre, être à la merci d'une décision prise à Paris qui dépouillerait notre pays de ses emplois et de nombreuses implantations économiques? Dois-je vous rappeler ce qu'a fait ING, il n'y a pas si longtemps, avec une brutalité inouïe, vous rendant totalement impuissant?

 

Et qu'on ne dise pas que l'État belge, même en revendant 25 % de ses parts, resterait le premier actionnaire. Personne n'est dupe! Vous ouvrez là une porte et vous ne la refermerez pas. Nous le savons et vous le savez.

 

Monsieur le ministre, avez-vous un deal avec la Commission européenne: tolérance sur la trajectoire budgétaire contre réduction de la dette et vente des avoirs de l'État? Allez-vous sacrifier nos actifs dans Belfius et dans BNP Paribas sur l'autel de vos erreurs budgétaires? Comment allez-vous garantir, à l'avenir, nos intérêts stratégiques, qu'il s'agisse de l'emploi ou du soutien à l'économie? Je sais que cela vous gêne, mais vous ne m'empêcherez de vous le dire.

 

08.02  Benoît Dispa (cdH): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, l’État belge a donc décidé de vendre 25 % de ses parts dans BNP Paribas. Je ne vais pas vous chercher de mauvaise querelle. Vous obtenez deux milliards d’euros, conservez les dividendes escomptés pour cette année et affectez les deux milliards au désendettement. Cela ne me pose pas de difficulté de principe. Par conséquent, je ne chercherai pas à régler ici un quelconque contentieux idéologique.

 

Cela dit, j’aimerais vous poser des questions de fond, en commençant par vous interroger au sujet du timing. Pourquoi vendre maintenant? J’ai cru lire que vous aviez dû revenir précipitamment de Londres. Pour quelle raison? Une aubaine était-elle à saisir de manière urgente? Je n'en suis pas tout à fait convaincu parce que, les analyses de certains spécialistes font apparaître que les valeurs bancaires souffrent, aujourd'hui encore, d'une prime de risque et que les cours n'ont peut-être pas atteint leur plein potentiel. Par conséquent, cette vente n'est-elle pas prématurée? Dans le fond, n'avez-vous pas voulu revoir votre copie à l'attention de la Commission européenne? En effet, sur le plan budgétaire, votre plan n'est pas totalement convaincant.

 

Mon autre question portera sur votre stratégie. Quelle est, en définitive, votre ligne de conduite? Comptez-vous vendre au coup par coup les bijoux de famille, au gré des opportunités? C'est une approche qui pourrait se défendre, mais qui est plutôt opportuniste. Je plaide plutôt en faveur d'un État stratège. Dès lors, quelle est votre stratégie, si vous en avez une? Cette question se pose également à propos du caractère public de Belfius. Quel est le rôle de l'État dans le secteur bancaire tel qu'il fonctionne aujourd'hui, surtout après avoir connu la crise financière des dernières années? Dans cette perspective, allez-vous maintenir une participation de l'État au sein de BNP Paribas ou bien comptez-vous vendre toutes vos actions? C'est une question essentielle. J'aimerais donc obtenir des réponses du gouvernement à cet égard.

 

08.03  Johan Klaps (N-VA): Mijnheer de minister, de vorige sprekers hebben het al gezegd: het nieuws van de dag was zowel gisteren als vanmorgen de verkoop van een kwart van onze participatie in BNP Fortis. Dat is een eerste stap in de afbouw van ons belang in die bank, meen ik.

 

Collega’s, in 2008 is de Staat door de bankencrisis tegen wil en dank eigenaar geworden van Fortis. Dat is toen doorverkocht aan BNP Paribas. Sindsdien zitten wij met die aandelen.

 

Uiteraard is bankieren geen kerntaak van de overheid, collega Laaouej. Het klopt ook dat wij daar nu een mooi dividend van krijgen, collega’s, en dat dat goed is voor de begroting. Maar, kunt u er zeker van zijn dat het dividend jarenlang gegarandeerd blijft? Ik alleszins niet.

 

Wat als er morgen een nieuw probleem is? Dan zult u de minister verwijten dat hij met belastinggeld gespeculeerd heeft op de beurs. Immers, als het klopt dat wij de aandelen moeten aanhouden voor de dividenden, zouden wij er beter nog wat bijkopen. Laten wij dan nog wat bankaandelen bijkopen. Die geven dividenden.

 

Ik meen niet, collega’s, dat dat de bedoeling is. Wij kopen immers ook geen aandelen van supermarkten, van tankstations en noem maar op, omdat die dividenden opleveren.

 

Collega’s, wij zitten met een zeer grote staatsschuld. Daar moeten wij iets aan doen. Dat doen wij door een fundamentele gezondmaking van de begroting, waarin wij jaar na jaar stappen vooruitzetten, en door het afbouwen van dat soort participaties.

 

Ja, mijnheer de minister, ik hoop dat het ook een signaal is aan de Europese Commissie dat wij werk maken van een gezond financieel beleid, in tegenstelling tot de periode waarin de partij van de heer Laaouej het voor het zeggen had. Ik hoop dat wij opnieuw zullen kunnen inzetten op grote infrastructuurprojecten zoals de Oosterweel­verbinding. Wij hebben zulke projecten, die een veel grotere economische return zullen geven, dringend nodig.

 

Ik kom tot mijn vragen, mijnheer de minister. Kunt u ons al zeggen of er nog een verdere afbouw van het aandeel gepland is? Wat is de impact van het verminderd dividend op de begroting? Bent u van mening dat het vrijgekomen geld kan worden gebruikt voor investeringen in infrastructuurprojecten?

 

08.04  Luk Van Biesen (Open Vld): Mijnheer de minister, vannacht is er inderdaad een belangrijke transactie gebeurd op de beurs. U hebt namens de Belgische Staat voor meer dan 2 miljoen euro aandelen van BNP Paribas verkocht, zodat onze participatie daarin gedaald is tot 7,8 %.

 

Sommigen onder ons zullen zich nog het moment herinneren waarop hier negen jaar geleden bijna unaniem de redding van een aantal banken via leningen werd goedgekeurd. Die leningen hebben onze staatsschuld fundamenteel verhoogd, wat nodig was om toen die banken te kunnen redden. De meesten waren er destijds wel van overtuigd dat het geen kerntaak was en is van de overheid om te participeren in banken. Een afbouw van onze participatie in die banken drong zich dus op vanaf het ogenblik waarop er een meerwaarde werd gerealiseerd. Overigens, wij horen de voorbije maanden nogal wat tegenspraak. Blijkbaar gunt het merendeel van de mensen de Belgische Staat wel een meerwaarde, terwijl men de ondernemers eigenlijk bijzonder weinig meerwaarde gunt. Nochtans is de inzet dezelfde: ondernemen, laten groeien en proberen meerwaarde te realiseren.

 

Maar goed, wij zijn erin geslaagd om een meerwaarde te realiseren op een gedeeltelijke verkoop van onze participatie in BNP Paribas. Mijnheer de minister, dat is een goede zaak, waarvoor onze steun. Wij zijn inderdaad voorstander van de afbouw van die participatie.

 

Wij hebben wel enkele vragen voor u. Waarom beslist u tot een afbouw met 25 %? Uiteindelijk is het voor ons duidelijk dat wij geen participatie moeten aanhouden in die bank. Wat is het element van strategisch belang? Dat zou ik graag van u vernemen.

 

Kunt u ons bevestigen dat het bedrag zal worden gebruikt voor de afbouw van de staatsschuld? Het geld dat wij toen geïnjecteerd hebben, is immers nog niet gerecupereerd. Het lijkt mij toch wel bijzonder belangrijk voor de burgers dat de operatie resulteert in de afbouw van onze schuld.

 

08.05  Vincent Scourneau (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, tout le monde se souvient que 2008 fut une année des plus noires, avec la crise financière qui se profilait. Doit-on souligner avec quelle lucidité et avec quel courage le gouvernement et le ministre des Finances sont intervenus pour sauver les banques en 2008? Aujourd'hui, tout le monde peut en juger. À l'époque, sauver les banques signifiait sauver le pays, monsieur Gilkinet. Si aujourd'hui, avec dix ans de recul, vous n'avez pas pu le comprendre, alors nous pouvons nous poser beaucoup de questions sur votre lucidité économique. Sauver les banques était capital! Cela passait par la prise d'une participation significative qu'il convient aujourd'hui de reconsidérer.

 

Ne tournons pas autour du pot, comme le dit mon estimé collègue M. Laaouej! Monsieur le ministre, félicitations pour votre décision. C'est une bonne décision, qui traduit l'accord de gouvernement. La position de la Belgique dans cette banque ne change en rien; elle en reste le premier actionnaire. Nous sommes fortement engagés, au niveau bancaire. Nous sommes d'ailleurs fort exposés à un marché, dans un secteur où nous sommes le plus exposés, tous secteurs confondus. Nous possédons toujours 100 % de Belfius et nous restons le premier actionnaire de BNP Paribas.

 

C'est, en plus, la réalisation d'une belle opération financière. Nous en sortons avec une plus-value. Cerise sur le gâteau: vous avez pu conserver le dividende pour l'année 2017. C'est une bonne opération financière. Il faut s'en réjouir et vous féliciter de dégager deux milliards. Cette opération va assurément nous crédibiliser aux yeux de l'Europe. Une partie de cette somme va certainement contribuer au désendettement du pays. Avec mon groupe, j'ose espérer qu'elle contribuera, par ailleurs, au Pacte d'investissement colossal de 30 milliards pour une relance économique, unique en Europe, qui a été décidée, il y a à peine quelques mois.

 

Monsieur le ministre des Finances, ma question est la suivante: qu'allez-vous faire de ces deux milliards? Vont-ils pour partie servir à ce Pacte d'investissement?

 

08.06  Roel Deseyn (CD&V): Mijnheer de minister, collega’s, ik neem u even mee naar 2008, een bijzonder turbulent financieel jaar. De toenmalige regering zei toen zwaar te zullen investeren in de banken, waaronder Fortis, omdat zij de kleine spaarder en de Belgische economie niet in de kou wou laten staan. De toenmalige eerste minister, Yves Leterme, argumenteerde dat bij een goede aanpak ervan wij nog zouden verdienen aan de operatie. Dat werd toen op hoongelach onthaald, men zei dat het moeilijk bewezen kon worden.

 

Welnu, vandaag wordt die stelling hardgemaakt. Vandaag is bewezen dat het dossier goed is aangepakt en dat er een meerwaarde is geboekt. Het toont alleen maar aan dat men in de politiek soms te vroeg gelijk kan hebben.

 

Eenmalige verkopen moeten leiden tot de verbetering van onze schuldpositie en de aftopping van onze schuldenberg. Maar bij eerdere verkopen was er veel kritiek. Sommigen hadden het zelfs over gratuite dagjespolitiek, mijnheer de minister. Ik hoop dat iedereen nu beseft dat dergelijke stellingen achterhaald zijn en dat het een unieke kans voor ons land is om onze schuldenberg af te toppen.

 

Collega’s, een verkoopdossier is uiterst delicaat. U zult zich nog herinneren hoe men hier hysterisch reageerde bij iedere communicatie in het Fortisdossier. Ik vind het merkwaardig dat in zo’n vertrouwelijk dossier zo snel wordt gecommuniceerd. De regering had amper beraadslaagd en de zaak was al op de radio, wat een groot risico was.

 

Mijnheer de minister, het zou interessant zijn om de chronologie te kennen. Nog belangrijker is om te kijken naar de opbrengst. Wat zullen wij daarmee doen? Is er naast de schuldafbouw ook een mogelijkheid, na onderhandelingen met de Europese Commissie, om dat geld opnieuw in de economie te injecteren, bijvoorbeeld door in spoorweginfrastructuur te investeren?

 

De eerste minister had het over manoeuvreerruimte. Het is goed om vandaag van de minister te vernemen of er al een beetje manoeuvreerruimte is.

 

08.07  Peter Vanvelthoven (sp.a): Mijnheer de minister, er is al veel gezegd. Negen jaar geleden hebben we die participatie genomen met als bedoeling de banken, maar vooral het spaargeld van de mensen, te redden. Het is logisch, als dat met belastinggeld gebeurt, dat het niet de ambitie moet zijn om die participatie te handhaven. Om die reden pleit sp.a er al een hele tijd voor om onze participatie in BNP-Paribas van de hand te doen. U hebt daar onze steun voor.

 

Wij vragen wel dat u daarin verder zou gaan. Een kwart is goed, maar de rest hoeft voor ons ook niet meer te worden aangehouden. We zien niet in wat ons belang daarin is. Trouwens, wij hebben daar in het verleden tot vandaag nooit wat in de pap te brokken gehad; wij hadden daar nooit iets te zeggen. We hebben u horen spreken over een strategisch belang, maar dat ontgaat mij. Kunt u dat misschien even uitleggen? Dat is mijn eerste vraag. Voor sp.a mag de participatie in BNP-Paribas inderdaad snel verder worden afgebouwd.

 

Ten tweede, gisteren heb ik u horen verklaren dat u de centen zult besteden aan de afbouw van de staatsschuld. Daarmee ga ik akkoord. Ik heb vanmorgen de eerste minister daaraan horen toevoegen dat ook investeringen belangrijk zijn. Ook daarmee ga ik akkoord. Het is belangrijk om de staatsschuld naar beneden te krijgen. We betalen daar immers intresten op en als we die in de toekomst niet meer hoeven te betalen, zorgt dat voor ruimte in de begroting. Het is dus goed dat het geld wordt gebruikt voor de afbouw van de staatsschuld. Er zijn echter ook belangrijke investeringen nodig. De regering heeft een paar weken geleden investeringen ten belope van 30 miljard tot 2030 in het vooruitzicht gesteld. Daaruit leid ik af dat de regering zelf besefte dat zij die centen niet had. U krijgt onze steun dat het geld moet dienen voor de schuldafbouw en een stuk voor investeringen.

 

(…): (…)

 

08.08  Peter Vanvelthoven (sp.a): Jawel, dat kan wel. Luister naar wat ik zeg. Met een verdere afbouw van de participatie komt er meer geld binnen en kunnen we dat ook doen.

 

Mijnheer de minister, sp.a pleit voor beide. Ik wil van u graag vernemen, ten eerste, waarom u de participatie op bijna 8 % wil houden. Ten tweede, hebt u al gecheckt bij Europa hoe het zit met de eventuele besteding van het geld, niet voor schuldafbouw, maar voor investeringen?

 

08.09  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, ik wil een aantal partijen herinneren aan de zware erfenis die onze staatsschuld 10 tot 15 % heeft doen stijgen, als gevolg van de redding van zowel Dexia als Fortis. De zogenaamde Dexiapartijen zullen wel weten wat ik bedoel. Als wij het hebben over het verleden, dan zou ik willen oproepen om de amnesie die hier vandaag tentoongespreid wordt, achterwege te laten. Tegenover de bevolking, die al die jaren met zeer zware besparingen de zware pil van de verhoging heeft moeten slikken, is het schaamtelijk. Een beetje bescheidenheid op dat vlak zou hen dus wel sieren. (Protest op de banken van de meerderheid)

 

Het is wat het is, collega’s, namelijk een kortetermijnoperatie, een oneshotmaatregel, die een stuk van de gestegen staatsschuld naar beneden zou moeten halen.

 

Wat mij intrigeert, is de visie erachter. Ik heb in De Tijd gelezen, mijnheer de minister, dat slechts een stukje van de aandelen wordt verkocht, omdat er een strategisch belang is bij het aanhouden van de rest van de aandelen. BNP Paribas Fortis is inderdaad de grootste bank in ons land, met achttienduizend werknemers. Op dit moment, geachte collega’s van Open Vld, mijnheer Van Biesen, hebben wij twee bestuurders in die bank, met name de heer Van Broekhoven, van Open Vld-signatuur, en de heer Tilmant, van MR-signatuur. Als politici van de meerderheidspartijen hier zeggen dat politici niet aan bankieren willen doen, dan wil ik er ook nog eens de heer Algoed bij halen, de kabinetschef van de heer Muyters, die aangesteld werd als bestuurder bij KBC. Daarover gaat het natuurlijk.

 

Welke visie zit er achter de participatie in die bank? Die visie blijft al jaren achterwege. Onze overheidsbestuurders hebben er niets mee gedaan. BNP Paribas komt jaar na jaar, en gisteren opnieuw, in het nieuws met schandalen. Opnieuw werd er een dossier geopend, door het departement Justitie in de Verenigde Staten.

 

Eind vorig jaar werden duizend werknemers ontslagen en verhuisde 2 miljard aan dividenden in België naar Frankrijk. Wanneer u verklaart dat u een strategisch belang hebt in die bank, dan zeg ik u dat u gelijk hebt, mijnheer de minister, maar wat doet u ermee? U hebt er niets mee gedaan. De vraag is wat u er hierna wel mee zult doen. Ik zou graag een antwoord krijgen op die vraag.

 

U hebt gelijk, wij moeten met dat geld onze staatsschuld verminderen, maar de regering heeft wel gecommuniceerd – zij kan ook niet anders – dat zij iets wil doen op het vlak van mobiliteit. Wat is het nu? Wat zult u doen? Zult u investeren, wat inderdaad broodnodig is, of zal het geld linea recta naar de vermindering van onze staatsschuld gaan? Welke van de twee wordt het? Heeft uw collega van Open Vld gelijk of zal de eerste minister effectief investeren in mobiliteit, bijvoorbeeld in de noodlijdende NMBS?

 

08.10 Minister Johan Van Overtveldt: Mijnheer de voorzitter, collega’s, de regering heeft inderdaad gisteren in de vooravond definitief beslist om 25 % van haar aandelen in BNP Paribas te verkopen. Die transactie brengt ons aandeel in het aandeelhouderschap van BNP Paribas terug van 10,3 naar 7,8 %.

 

Ik meen in alle bescheidenheid te kunnen spreken over een zeer geslaagde operatie. Ik wil bij deze gelegenheid ook even mijn grote dank uitspreken ten aanzien van het team, want het is een heel team dat hieraan gewerkt heeft, inclusief het kabinet van de eerste minister, om de transactie te laten verlopen zoals die verlopen is.

 

Er werd reeds herhaaldelijk naar verwezen, maar om de gedachten en vooral de cijfers goed te ordenen, wil ik het volgende meegeven. De opgebouwde participatie in BNP Paribas is natuurlijk het rechtstreekse gevolg van dat onwaarschijnlijke jaar 2008 met de grootste financiële crisis sinds de Tweede Wereldoorlog en de teloorgang van Fortis, indien de regering niet had ingegrepen.

 

Er werd 9,4 miljard betaald voor de aandelen van Fortis, die vervolgens, korte tijd later, geruild zijn voor 121 miljoen aandelen van BNP Paribas. Dat is een simpele regel van drie: wij hebben voor die aandelen van BNP Paribas 58 euro per aandeel betaald.

 

Er werden gisterenavond en vannacht 31,2 miljoen aandelen verkocht aan een nettoprijs van 62,40 euro. Bruto bedroeg de prijs 66,15 euro.

 

La différence entre le prix brut et le prix net que je viens de citer s'explique pour deux raisons: la commission versée aux banques d'investissement qui ont opéré toutes les transactions nécessaires; le dividende prévu pour cette année, à savoir 2,7 euros par action.

 

Welk type van transactie hebben wij gedaan? Wij hebben een forward sale gedaan, zodanig dat wij het dividend, waarvan de effectieve uitgifte op 13 juni 2017 zal plaatsvinden, kunnen innen. Dat stond ingeschreven in de begroting. Wat dat betreft, verandert er dus niets aan de begroting. Rekening houdend met de net meegedeelde elementen, gaat het dus om een nettoprijs van 62,40 euro. Dat betekent een meerwaarde van 137 miljoen euro ten opzichte van wat wij in 2008 hebben betaald en een bruto-ontvangst van 2 miljard euro.

 

Ces transactions s'inscrivent dans le cadre de l'exécution de l'accord gouvernemental, dont l'objectif est de valoriser, de manière optimale et intelligente, les participations dans le secteur financier, sans perdre de vue le contexte financier, économique et sociétal. C'est aussi valable pour BNP Paribas que pour Belfius et toutes les participations du gouvernement fédéral.

 

Door het opzet van de operatie zijn er drie positieve gevolgen voor de overheid en bij uitbreiding voor de gemeenschap en de belastingbetaler.

 

Ten eerste, er kan schuldafbouw worden gerealiseerd, die uiteraard one off is. Ik zie niet in op welke manier dit anders kan worden gedaan. De enige manier om structureel de schuld af te bouwen, doen wij ook, namelijk door het structureel deficit te verminderen.

 

Ten tweede, ons risico in de financiële sector – wat ter zake in de federale portefeuille zit, is aanzienlijk – verkleint.

 

Ten derde, zoals reeds aangegeven, blijft het dividend voor 2017 integraal zoals in de begroting is ingeschreven. Wij hebben natuurlijk het perspectief dat voor de jaren nadien, wanneer het dividend als gevolg van de transactie in kwestie inderdaad kleiner zal zijn, de intrestlasten op de overheidsschuld, gegeven de schuldafbouw, ook lager zullen zijn.

 

Hoe wordt de winst aangewend? De Europese regels zijn wat ze zijn. De winst zal dus in eerste instantie naar schuldafbouw moeten gaan.

 

Iedereen hier in het halfrond weet dat wij op dit moment op diverse niveaus – niet alleen België doet dat, ook andere landen doen het – een intense discussie voeren met de Europese Commissie over de manier waarop in dat heel grote budgettair, boekhoudkundig kader van Europa met investeringen, zoals publieke investeringen en infrastructuurinvesteringen, wordt omgegaan.

 

Ik ben ervan overtuigd dat deze operatie ons bij die discussies zal helpen. Dat is ook een van de toegevoegde waarden van de transactie.

 

Quel impact cette transaction a-t-elle sur notre représentation dans BNP Paribas? Comme indiqué, nous réduisons la taille de notre participation encore une fois conformément à l'accord gouvernemental, mais nous restons, sans aucun doute, le plus grand actionnaire individuel. En l'état actuel, la probabilité est très réelle que nous conservions également la représentation de deux administrateurs indépendants.

 

Mevrouw Almaci, ik wijs u erop dat de heer Van Broekhoven al een jaar geleden geleden werd vervangen, maar dat is een detail.

 

Pourquoi n'avoir pas vendu davantage d'actions? Purement et simplement parce que si nous avions mis un plus grand nombre de parts sur le marché, nous n'en aurions pas obtenu le prix actuel.

 

Inzake de communicatie kan ik u zeggen dat er gisteren op een bepaald moment, na de beslissing in het kernkabinet, een lek op Bloomberg is geweest. Waar dat vandaan komt, weet ik niet. Er volgde ook snel een berichtgeving op De Tijd. Wij hebben op dat moment zelf ook gecommuniceerd. Op het moment dat het lek op Bloomberg verscheen, lag alles hermetisch vast. De volumes die verkocht zouden worden, lagen vast door de techniek die wij gekozen hebben. De prijs, 62,40 euro, lag op dat moment eveneens vast. De backstopformule die wij hadden ingebouwd – de vergoeding daarvoor zit voor een stuk in de commissie waarnaar ik daarnet heb verwezen – maakte dat, wat er ook gezegd werd en wie wat ook zou lekken via welk persagentschap dan ook, er niets meer kon worden veranderd aan de transactie. De trein was vertrokken en alle parameters lagen vast.

 

08.11  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le ministre, vos réponses nous confortent dans l'idée que vous avez ouvert la saison des grandes liquidations. Tout est à vendre, avis aux amateurs! Monsieur le ministre, dois-je vous rappeler que la peur budgétaire est très mauvaise conseillère? Visiblement oui!

 

Si vous en êtes là, c'est d'abord en raison de vos mauvais choix politiques. Je vous le dis à vous, mais aussi au MR, qui est co-responsable de cette Bérézina! Vous avez creusé les trous et il vous faut aujourd'hui les combler, c'est aussi simple que cela! Avec vos décisions, vous allez pourtant continuer à creuser ces trous! Ce que vous perdrez en recettes de dividendes ne compensera pas ce que vous gagnerez de façon marginale en baisse de charge d'intérêts.

 

Dans le contexte actuel, rien que pour BNP Paribas, le budget fédéral pourrait perdre de l'ordre de 70 millions par an, auxquels s'ajouteront les 60 millions que nous perdrons en raison de la vente pour moitié de Belfius. C'est la réalité des chiffres, monsieur le ministre! Au total, il y aura une perte annuelle de 130 millions d'euros qui pourrait affecter plus encore le déficit structurel de l'État belge.

 

Le plus grave, c'est que, progressivement, avec vos décisions, nous serons plus encore à la merci des diktats des marchés financiers et des états-majors étrangers, qui n'auront aucun scrupule, comme l'a fait ING, à sabrer dans l'emploi et dans les agences.

 

Monsieur le ministre, la facture de votre mauvaise gestion s'alourdit de jour en jour et c'est toujours la population qui trinque!

 

08.12  Benoît Dispa (cdH): Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses. Vous nous avez donné des informations techniques sur les paramètres de l'opération. M. Scourneau a déclaré que c'était une bonne décision parce qu'elle figurait dans la déclaration gouvernementale. Je serai plus nuancé en disant que ce n'est pas parce qu'elle figure dans la déclaration qu'elle est nécessairement mauvaise!

 

Cela dit, pour être totalement convaincant, j'aurais voulu vous entendre sur les deux éléments sur lesquels je vous ai interrogé. D'abord, en ce qui concerne le timing, c'est M. Scourneau qui a répondu! Il a dit que cette opération allait nous crédibiliser aux yeux de l'Europe. Je pense effectivement que le timing est dicté par les difficultés budgétaires que vous connaissez. Ensuite, je vous ai interrogé sur la stratégie. Là, je suis très déçu. Vous nous avez parlé du maintien de deux administrateurs. Dont acte, mais ce n'est quand même pas une stratégie par rapport au secteur bancaire!

 

Et, surtout, j'ai entendu des contradictions entre les propos de M. Van Biesen, qui dit que pour l'Open Vld, il faut se débarrasser de toutes les participations, et ceux de votre communiqué, dans lequel vous dites qu'il faut maintenir une participation stratégique de long terme. Manifestement, il faut accorder les violons au sein de la majorité!

 

Dans l'intervalle, nous restons en défaut d'obtenir une vision stratégique sur l'évolution du secteur bancaire et sur le rôle de l'État par rapport à ce secteur.

 

08.13  Johan Klaps (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Sinds de bankencrisis is de financiële exposure van de Belgische Staat op de financiële sector gigantisch groot. Ik meen dat het dan ook verstandig is om op de juiste momenten die exposure te verminderen.

 

Collega's, in juni 2016 was de koers van BNP Paribas 35,27 euro, vandaag is dat 66 euro. Ik denk dat nu het juiste moment is om een deel van die participatie te verzilveren. Wij kunnen dat nu zelfs met een lichte winst doen.

 

Het is nooit de kerntaak van de Staat geweest om te bankieren. Ik ben blij met uw antwoord dat we dat aandeel op termijn verder zullen afbouwen. Het is echter wel de taak van de Staat om te zorgen voor veiligheid, sociale zekerheid, onderwijs enzovoort. Dat kunnen wij alleen maar doen als onze overheidsfinanciën in orde zijn. Daar zorgen wij voor.

 

Mijnheer Laaouej, als de input voor uw uiteenzetting komt van het Institut Vandervelde, dan raad ik u aan om dat ook te verkopen, want er zit weinig zinnigs bij. Voor collega Vanvelthoven heb ik nog een korte boodschap. Die 2 miljard inkomsten voor de Staat is geen verhoging van de belastingdruk.

 

08.14  Luk Van Biesen (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Het is voor iedereen duidelijk dat dit bedrag Europatechnisch niet anders kan worden aangewend dan voor de vermindering van de staatsschuld, maar de verbeterde positie van ons land, zowel budgettair als wat de staatsschuld betreft, zal aanleiding geven tot gesprekken en tot een verbeterd klimaat in de discussie over het al dan niet opnemen in de begrotingen van de grote investeringen waarvoor zowel het federale niveau als de Gewesten en de Gemeenschappen in dit land staan.

 

Ten tweede, wat u hebt gezegd over de financiële transactie, heb ik niet begrepen zoals de vorige collega dat heeft begrepen. U hebt gezegd dat wij dit vandaag aanhouden, maar het is uiteraard de bedoeling om op het gepaste ogenblik de transacties verder te zetten en zo onze participatie in BNP Paribas af te bouwen.

 

Ten derde, er is een uitzonderlijk groot verschil in de uiteenzettingen van de Vlaamse en de Franstalige socialisten. De heer Vanvelthoven zegt terecht dat die participatie moet worden afgebouwd, terwijl de heer Laaouej blijkbaar vanaf 1 mei een nieuw soort socialisme heeft uitgevonden, het socialisme van “leve de dividenden en leve het kapitalisme”. Dat is blijkbaar de nieuwe boodschap die de socialisten hier vandaag brengen.

 

08.15  Vincent Scourneau (MR): Monsieur le président, un acte de sauvetage de nécessité publique commis en 2008 a permis, moins de dix ans plus tard, de fournir un rendement pour l'État. Bref, cela va se traduire par une bonne opération. Je ne comprends pas pourquoi certains montent au créneau alors qu'en 2013, dans une opération assez semblable à celle à laquelle nous assistons aujourd'hui, ils se montrèrent très mesurés, voire fort discrets.

 

Monsieur le ministre des Finances, c'est une bonne opération. Elle nous inspire confiance, parce que ces deux milliards seront bien utilisés. Nous espérons qu'ils seront consacrés à l'investissement de manière significative.

 

08.16  Roel Deseyn (CD&V): Mijnheer de minister, ik ben blij dat u erkent dat de toenmalige regering zeer goed werk heeft geleverd over de hele lijn, zoals de huidige regering dat in dit dossier de voorbije dagen heeft gedaan, met grote uitzondering van het zeer lichtzinnige lek. De deal laten lekken vooraleer hij is afgerond: daardoor heeft men werkelijk onverantwoord grote risico’s genomen en daarover is zeker het laatste woord nog niet gezegd.

 

Eind goed, al goed. Men heeft vanmiddag over bloempotten en bloemetjes gesproken. In dit dossier zijn wel degelijk potten gebroken en het zou sommigen zeker sieren om alsnog bloemen te overhandigen. Kijken wij immers even naar de totaliteit van de bankendossiers, met KBC, Belfius en Fortis. De regering, toen onder leiding van CD&V, heeft met vele partners, in de coalitie, met het personeel van de banken, met de belastingbetaler, haar verantwoordelijkheid genomen. Het is drie keer cashen, drie keer op rij een positief resultaat, en dat mag ook wel eens worden onderstreept.

 

08.17  Peter Vanvelthoven (sp.a): Mijnheer de voorzitter, de repliek van collega Klaps verraadt wel dat er blijkbaar een paragraaf is toegevoegd aan de debatfiches van de N-VA. Bij elke tussenkomst moet er iets over een socialist worden gezegd, ook als het nergens op slaat. Het is een beetje grappig geworden.

 

Mijnheer de minister, een paar dingen over uw antwoord. Ten eerste, ik hoor de eerste minister, van de Franstalige liberalen, zeggen dat wij moeten investeren, maar de Vlaamse liberalen zeggen dat wij dat niet moeten doen. Een beetje bizar.

 

Ten tweede, ik had u gevraagd, mijnheer de minister, of de huidige participatie nog van strategisch belang is voor ons land, omdat u dat hebt gezegd in de pers. U hebt daarop niet geantwoord. Ik heb u wel horen zeggen dat het niet verstandig zou zijn geweest om het hele pakket tegelijkertijd op de markt te brengen. Dat is misschien een valabel argument, maar het is wel een ander argument. Ik mag daaruit afleiden, mijnheer de minister, dat u het met mij eens bent dat wij die participatie in de toekomst inderdaad verder moeten afbouwen. Ik zou u daarin willen aanmoedigen. Verras ons en bouw die participatie op korte termijn zoveel mogelijk af.

 

08.18  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen): Mijnheer de minister, tussen al het gegoochel met cijfers door is het belangrijk om één ding mee te geven aan een aantal glunderende collega’s: dit is eigenlijk een nuloperatie. Het was een operatie ‘van moeten’, een operatie die zeer zwaar op dit land en haar burgers heeft gewogen en die heeft geleid tot een zeer zware bankencrisis waarop een zware besparingsronde is gevolgd, waardoor onze staatsschuld nog altijd zeer hoog is en we dus meer rentelasten moeten betalen. We eindigen in dit dossier vandaag dus met een bijna-nuloperatie.

 

Ik vind het spijtig dat die nuloperatie bijna tien jaar na datum blijkbaar nog altijd geldt als het gaat over uw visie op het sturen van die participaties. Wij hebben dat al aangeklaagd in het dossier van Belfius. U bevestigt dat we twee bestuurders houden, maar geen woord over de manier waarop zij de veiligheid van ons land zullen garanderen, over hoe zij ervoor zullen zorgen dat dit ons niet meer overkomt.

 

Geen woord daarover, geen visie. De grootste bank in België, waarin wij twee bestuurders hebben: geen visie. Een bank die in alle oude fouten blijft vervallen, schandaal na schandaal, die blijft investeren in fossiele brandstoffen, wapens, conflicten en dies meer. Dat is ongelooflijk betreurenswaardig.

 

Wij blijven pleiten voor investeringen. Vandaag was hier een Europees commissaris die de deplorabele staat van onze luchtkwaliteit heeft aangekaart. Hij heeft gevraagd om iets te doen aan het systeem van bedrijfswagens. Wij wachten op de investeringen van de NMBS. Dat zou een coherente visie zijn om de mobiliteit en de luchtkwaliteit in ons land op een positieve manier aan te pakken. Ik wacht erop. Ons land snakt ernaar.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

09 Question de M. Gilles Foret au ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "les élections sociales à la SNCB" (n° P2032)

09 Vraag van de heer Gilles Foret aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de sociale verkiezingen bij de NMBS" (nr. P2032)

 

09.01  Gilles Foret (MR): Monsieur le président, messieurs les ministres, chers collègues, on ne peut que se réjouir de l'accord intervenu au sein de la commission paritaire nationale sur la tenue d'élections sociales au sein du Groupe SNCB. Je tiens à féliciter celles et ceux qui ont pris leurs responsabilités et contribué à la conclusion de cet accord après de nombreux mois de négociations: les représentants des syndicats et de la direction ainsi que vous, monsieur le ministre.

 

C'est un changement fondamental qui se dessine à l'horizon 2018. Il inscrit résolument le dialogue social au sein du rail belge sur le chemin de la modernité, de la responsabilité et de l'efficacité des services au public. Ces élections sociales vont garantir une meilleure représentativité et permettre une plus grande implication des travailleurs. Cette nouvelle dynamique profitera également aux navetteurs, à celles et ceux qui font tous les jours confiance aux chemins de fer pour se rendre sur leurs lieux de travail ou d'apprentissage.

 

Cette étape importante franchie, qu'en est-il des suivantes, monsieur le ministre, d'ici la tenue de ces premières élections sociales au sein de la SNCB en décembre 2018? Pouvez-vous préciser l'impact réel de ces élections sur la qualité du dialogue social au sein du groupe ferroviaire?

 

09.02  François Bellot, ministre: Monsieur le président, cher collègue, je note avec satisfaction que les entreprises ferroviaires et les organisations syndicales ont rapidement abouti à un accord sur l'organisation des élections sociales au sein du groupe. En commission, on me disait que c'était impossible à organiser en dix-huit mois. Ils ont pu le faire en six mois. Je les ai d'ailleurs rencontrés et félicités hier, à l'issue de la commission paritaire nationale.

 

En quelques mois, la loi du 20 juillet 2016 devient une réalité. C'est une première pour une entreprise publique. Les élections sociales auront bien lieu l'année prochaine, en toute transparence, suivant la nouvelle organisation convenue. Ce projet a été adopté à l'unanimité par la commission paritaire nationale. C'est une avancée majeure vers un groupe ferroviaire plus moderne, radicalement tourné vers l'avenir.

 

Les élections permettront de renforcer la démocratie au sein du groupe ferroviaire, puisque les travailleurs, affiliés ou non, pourront enfin, véritablement et secrètement, choisir leurs représentants. Cela renforcera sans aucun doute le dialogue social.

 

D'un point de vue technique, deux adaptations législatives seront nécessaires, à la demande des interlocuteurs. Elles concernent notamment la protection des candidats aux élections. Ils me l'ont demandé, je me suis engagé à le faire et je m'y attellerai dans les meilleurs délais.

 

Il s'agit d'une étape historique qui s'inscrit dans la volonté du gouvernement de continuer à moderniser les entreprises publiques. Comme ma satisfaction est grande quand je vois que cette étape s'accompagne de l'unanimité des interlocuteurs, patrons et syndicats!

 

09.03  Gilles Foret (MR): Monsieur le ministre, vous pourrez évidemment compter sur le groupe MR pour vous soutenir dans l'élaboration de ces nouvelles modifications législatives. Je ne doute pas que mes collègues de l'opposition, qui ont failli me soutenir la semaine passée sur le transport rural, nous suivront cette fois-ci, pour faire en sorte que nous ayons la même unanimité que celle que les partenaires sociaux ont réussi à atteindre pour un mieux. Il s'agit de renforcer le groupe ferroviaire belge car, comme vous le rappelez souvent, en 2023, il y aura de grands changements. Si nous voulons faire en sorte que ce groupe ferroviaire soit fort et puisse continuer à assurer le service public en Belgique, il faudra aller de l'avant. Merci, monsieur le ministre; on continue!

 

09.04  François Bellot, ministre: Le sp.a avait apporté son soutien.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

Le président: Fin des questions orales.

 

Voorstellen

Propositions

 

10 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, ter verbetering van de  ontbindingsprocedure van niet-actieve vennootschappen, van vennootschappen met een fictieve zetel en van vennootschappen waarvan de zaakvoerders over onvoldoende beroepskennis beschikken (1940/1-8)

10 Proposition de loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, améliorant la procédure de dissolution des sociétés inactives, dont le siège est fictif et de celles dont les responsables ne disposent pas des connaissances professionnelles suffisantes (1940/1-8)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

David Clarinval, Goedele Uyttersprot, Patricia Ceysens, Leen Dierick, Egbert Lachaert, Vincent Scourneau, Benoît Friart.

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De heer Francis Delpérée en mevrouw Leen Dierick, rapporteurs, verwijzen naar het schriftelijk verslag.

 

10.01  David Clarinval (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, ce 28 mars, en commission de Droit commercial, la proposition que j'ai déposée avec les collègues Uyttersprot, Ceysens, Dierick, Lachaert, Scourneau et Friart a été votée à la majorité, avec l'abstention du groupe socialiste. Elle vise à assainir l'activité économique en Belgique, en améliorant et en élargissant le champ d'application de la procédure de dissolution des sociétés fictives, fantômes ou en déshérence de mauvaise foi qui existent encore aujourd'hui.

 

Il faut savoir qu'il y a un marché de la revente d'occasion de sociétés dites fantômes. Depuis plusieurs années, les tribunaux de commerce ont constaté un nombre important de ces sociétés prepack, rachetées dans différents objectifs frauduleux. Il s'agit souvent d'éviter, dans le chef de leurs nouveaux dirigeants, le contrôle du guichet d'entreprises sur l'existence dans la société des connaissances de gestion de base et autres compétences professionnelles obligatoires, ce qui génère évidemment une concurrence déloyale vis-à-vis des sociétés qui remplissent cette obligation.

 

D'autre part, ce système est utilisé pour mettre en place des sociétés paravents à des fins illégales, comme la fraude ou le terrorisme. Vous ajoutez à cela l'expansion du phénomène des sièges fictifs, à savoir les sociétés qui installent leur siège social à une adresse, à l'insu du réel propriétaire de l'immeuble. Enfin, nous avons également constaté un grand nombre de sociétés en déshérence. En effet, rien qu'en 2013, il y avait 140 000 sociétés qui n'avaient pas déposé leurs comptes annuels.

 

De l'avis unanime des institutions auditionnées, que ce soit la FEB ou l'Institut des experts comptables mais aussi les conseillers fiscaux, il est utile de prévoir une procédure rapide de dissolution de ces sociétés qui polluent l'activité économique de notre pays et mettent en péril les sociétés de bonne foi qui respectent la loi. Cette procédure devait jusqu'à présent être diligentée par le parquet qui ne réalisait pas ce travail, car il avait d'autres priorités. Ce rôle est dorénavant attribué par la proposition à la Chambre d'enquête commerciale qui est la plus outillée à cet effet.

 

Cependant, afin d'éviter, par le biais de cette nouvelle procédure, la dissolution des sociétés qui connaissent des difficultés passagères pour diverses raisons, telles que la situation familiale difficile d'un gérant, un état de santé compliqué ou la négligence du comptable, de nombreuses balises réfléchies en concertation avec les acteurs du terrain ont été mises en place.

 

10.02  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur Clarinval, dans votre proposition de loi initiale, le délai à partir duquel la dissolution pouvait être demandée - dans l'hypothèse d'une absence de dépôt des comptes annuels - était de deux ou trois ans, sauf erreur de ma part. Puis, au fur et à mesure des discussions et sur la base d'amendements divers et variés, ce délai a été réduit à sept mois après la clôture de l'exercice comptable.

 

Plusieurs auditions semblaient indiquer que ce délai paraissait trop court. À cet égard, vous avez évoqué les représentants du patronat ainsi que l'Institut des experts-comptables, qui estimaient qu'une durée de sept mois était trop brève.

 

C'est pourquoi j'aimerais connaître les raisons de votre évolution dans ce dossier, entre votre proposition de loi initiale et le texte actuel auquel a été adjoint un amendement de la N-VA - en l'occurrence de M. Van de Velde, si je me rappelle bien.

 

10.03  David Clarinval (MR): Monsieur Laaouej, en toute honnêteté, je confirme que nous avions prévu initialement un délai de trois ans, qui était sans doute trop long. Après tous ces débats, nous avons finalement opté pour un délai plus court. Cette discussion a eu lieu au sein même de la majorité. Nous considérons que c'est seulement le cas échéant que l'on recourra au délai de sept mois. Il ne faut pas croire que toute entreprise qui aura oublié de déposer ses comptes depuis une semaine sera immédiatement renvoyée devant un tribunal. Non, c'est une faculté qui est offerte aux Chambres d'enquête de se saisir de dossiers qu'elles auraient repérés. En l'espèce, il s'agira d'un motif supplémentaire.

 

Notre volonté n'est pas de déclencher une chasse aux sorcières. Le but véritable de cette réforme est de permettre aux sociétés en difficulté d'être remises sur le droit chemin grâce à l'encadrement de la Chambre d'enquête et aussi, bien entendu, de pouvoir éliminer plusieurs sociétés fantômes ou fictives établies pour des raisons illégales ou, en tout cas, obscures.

 

Le président: Monsieur Clarinval, M. Van Hees a demandé à vous interrompre.

 

10.04  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur Clarinval, étant donné que c'est la N-VA qui a introduit l'amendement, cette réduction du délai intervient-elle à la suite du cas de Zuhal Demir dont la société d'avocats a été liquidée parce qu'elle ne rentrait pas ses comptes annuels? Est-ce sur cette base? Pouvez-vous m'éclairer sur la question, monsieur Clarinval?

 

10.05  David Clarinval (MR): Monsieur Van Hees, je ne connais pas le cas de la société d'avocats dont vous faites état mais je ne manquerai pas de me plonger dans la littérature à son égard. Je vous assure toutefois que ce n'est pas ce cas-là qui nous a guidés dans notre choix. C'est une réflexion en interne avec les groupes de la majorité.

 

Monsieur Laaouej, je reconnais que c'est un changement par rapport à la position initiale que nous avions. Finalement, ce n'est pas plus mauvais de donner le signal qu'on pourra être poursuivi, dès le premier jour, le cas échéant. Mais il ne faut pas donner non plus l'impression que tout qui va être en retard d'une semaine parce que son comptable est malade ou parce que le gérant a eu des difficultés sera immédiatement poursuivi pour une dissolution. Ce n'est vraiment pas cela le but. C'est une faculté qui sera donnée au tribunal de pouvoir justement se saisir des sociétés. Ce sera un motif supplémentaire de lutte contre la fraude.

 

10.06  Ahmed Laaouej (PS): Je vous comprends bien. Vous considérez finalement que les avis rendus par les personnes que nous avons auditionnées (représentants du secteur économique, représentants des professionnels du chiffre, experts-comptables et autres) ne sont pas fondés et que, visiblement, les inquiétudes qu'ils ont pu formuler ne résisteraient pas, selon vous, à l'analyse.

 

Mais, au fond de vous-même, monsieur Clarinval, ne pensez-vous pas que ce changement brutal de délai – en effet, passer de trois ans à sept mois, c'est assez spectaculaire – crée le risque qu'au final des sociétés qui, en effet, par accident ou pour des causes tout à fait louables ou légitimes, n'ont pas pu déposer leurs comptes annuels dans les délais, fassent, à un moment donné, l'objet d'une sanction disproportionnée? Ce, d'autant plus que le dispositif légal intègre toute une série de variables d'interprétations par le juge sur toute une série de notions, autrement dit de la subjectivité, certes liée au contexte, tout en étant quand même de la subjectivité. Ne pensez-vous pas que vous avez créé beaucoup trop d'incertitude dans le dispositif que vous avez mis en place? Dès lors, le délai de sept mois ne semble pas être un délai qui indique si on a affaire à une société fictive, une société fantôme ou une société en déshérence. C'est comme cela que vous avez introduit le point. Vous avez introduit le point en parlant de sociétés fantômes, fictives ou en déshérence? Que je sache, une société qui, par exemple, n'a pas, pour la première fois, déposé ses comptes après sept mois n'est pas nécessairement une société fictive, en déshérence.

 

Monsieur Borsus, j'ai écrit au Syndicat neutre des indépendants pour leur demander leur avis sur la proposition de loi. Je n'ai pas encore eu de réponse. C'est un peu tard maintenant pour écrire à d'autres, puisque nous allons voter. Mais je vous rappelle que j'avais demandé des auditions de l'Union wallonne des Entreprises et d'autres interlocuteurs. Cela m'a été refusé.

 

Je serais quand même curieux, monsieur Borsus, de connaître votre avis. Vous êtes le ministre en charge des Classes moyennes, des PME. Vous prétendez faire beaucoup de choses pour les indépendants. J'imagine que mes collègues, dans votre commission, ont l'occasion d'en débattre avec vous. Que pensez-vous de cette proposition de loi? Y adhérez-vous? Ne pensez-vous pas que sept mois, c'est un changement brutal? Je veux juste rappeler que la proposition initiale était de trois ans. J'ai déposé un amendement. Il est vrai que trois ans, c'est beaucoup trop long. Mais sept mois, c'est trop court. Il y avait peut-être lieu de réfléchir à un délai intermédiaire.

 

10.07  David Clarinval (MR): Je vais vous rassurer, monsieur Laaouej.

 

De voorzitter: Een ogenblik, de heer Van de Velde vraagt ook het woord.

 

10.08  Rob Van de Velde (N-VA): Mijnheer Laaouej, wij hebben deze discussie zeer uitvoerig gevoerd in de commissie. Ik zal daarop straks nog terugkomen.

 

Ik meen dat u iets uit het oog verliest. Het is niet zo dat de periode van zeven maanden de dwingende termijn is om in te grijpen; dat is de termijn vanaf wanneer kán worden ingegrepen. Elke belanghebbende die naar de vennootschap kijkt, kan zien of voldaan is aan de wettelijke verplichting tot het neerleggen van een jaarrekening na het afsluiten van het boekjaar. Als daaraan niet is voldaan, kan hij nagaan of er misschien nog andere knipperlichten branden, zoals rekeningen die niet worden betaald.

 

Vandaag bekijkt u dit wetgevend initiatief vanuit een richting. U kijkt naar degene die laattijdig zijn jaarrekening neerlegt. Daarrond zit natuurlijk een heel economisch weefsel. Heel dat economisch weefsel is afhankelijk van een aantal wettelijke verplichtingen. Als een onderneming die verplichtingen niet nakomt, en misschien tegelijkertijd een betalingsachterstand oploopt en een aantal zaken doet die niet zo netjes zijn, dan moet men kunnen ingrijpen.

 

Dat is wat wij doen. Wij geven aan iedere ondernemer de mogelijkheid om bij incidenten — bijvoorbeeld een nalatige accountant — drie keer te worden opgeroepen. Dat is meer dan voldoende om een rechtzetting te kunnen doen in het voordeel van de maatschappij. Laten wij immers niet vergeten dat een onderneming een sociaal contract is, een vertrouwensrelatie met andere ondernemers én de overheid. Waarop zal de overheid anders haar fiscale aanslag baseren? Hoe gaat men dat organiseren als men niet over een jaarrekening beschikt? Hoe gaat men dit op een of andere manier attesteren?

 

U pleit ervoor om ondernemingen een paar jaar te laten doen. Na verloop van tijd kunnen wij dan vaststellen of zij al dan niet te ver zijn gegaan. En dat willen wij niet. In dit wetsvoorstel bieden wij de mogelijkheid om dingen recht te zetten. Dat is belangrijk. Op die manier komt niet elke ondernemer meteen in een situatie terecht waarbij hij dwingend moet stoppen. Integendeel! Wij geven die ondernemer de kans om dingen recht te zetten. Anderzijds geven wij belanghebbenden en het openbaar ministerie de mogelijkheid om zeer snel in te grijpen. Dat is het grote verschil met het verleden, toen na drie jaar en zeven maanden de ondernemingsnummers zonder meer werden geschrapt.

 

10.09  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen): Nous avons reçu la semaine passée un projet de loi du ministre Geens relatif à l'insolvabilité. S'y trouvent également une série de dispositions visant à encourager, soutenir, voire rendre obligatoires des mesures de prévention dans le cas d'une entreprise ou d'une activité économique qui seraient en mauvaise santé et d'un entrepreneur qui serait dans l'incapacité de remplir certaines obligations.

 

Et, ici, nous nous trouvons devant une proposition de loi qui va être adoptée quelques semaines avant ce projet de loi plus global. Le ministre Geens n'écoute pas, mais cela m'intéresserait de savoir ce qu'il va advenir de cette proposition de loi quand on adoptera le nouveau projet de loi.

 

Je partage tout à fait l'objectif de cette proposition de loi, qui est de lutter contre les sociétés dormantes avec des mesures adéquates et de venir en aide à ceux qui seraient en difficulté de manière à éviter les faillites et à lutter contre la fraude. Toutefois, je voudrais savoir de quelle manière les dispositifs qui sont mis en œuvre permettent de respecter le petit entrepreneur et le petit indépendant qui sont beaucoup plus fragiles et rencontrent beaucoup plus de difficultés à se défendre face à des mesures, à des intervenants extérieurs, à des décisions judiciaires et des enquêtes, contrairement aux plus grosses entreprises qui ont à leur service des équipes de gestion, de comptabilité et de management. Ne pensez-vous pas que cette proposition risque de fragiliser encore plus le petit en difficulté par rapport au gros et/ou au fraudeur, qui, lui, a souvent les moyens de mettre au point une ingénierie adaptée?

 

10.10  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, on doit s'adresser à l'orateur, donc je ne m'adresserai pas directement à M. Van de Velde. Mais dans ce que je vais dire à M. Clarinval figureront aussi des réponses à M. Van de Velde. Nous partageons évidemment ces objectifs. Je l'ai dit explicitement en commission et je le redirai tout à l'heure. Il est essentiel de lutter contre les sociétés fictives, en déshérence et contre les sociétés fantômes. C'est un vrai problème de concurrence déloyale. C'est un problème à l'égard des créanciers, qu'ils soient privés ou publics. Bref, c'est une distorsion de notre tissu économique et il y a en effet lieu de lutter efficacement contre ce phénomène.

 

J'irai même plus loin. Lors des débats en commission des Finances, je soulève régulièrement le problème de l'abus de personne morale. Certaines structures juridiques à forme commerciale sont des sociétés qui sont utilisées à des fins frauduleuses. Cela existe aussi et nous l'avons vu dans de grands dossiers de fraude fiscale. Il y a donc un vrai problème.

 

La question est de savoir quel dispositif proportionné on met en place pour atteindre ces objectifs. Autrement dit, ce dispositif ne doit pas mettre en péril des intérêts économiques légitimes et vitaux. Comme le dit à juste titre Mme Gerkens, tout ceci ne visera jamais les grandes entreprises qui ont des staffs de comptables, ou de grandes fiduciaires qui s'occupent de leurs intérêts et qui, de toute façon, seront toujours en ordre du point de vue du dépôt des comptes annuels. Il reste alors, en effet, ce tissu de très petites, de petites et de moyennes entreprises qui peuvent être soumises aux aléas de la vie. De la vie tout court, en réalité, mais parfois aussi de la vie économique, qui, à un certain moment, peut les amener à être en défaut de dépôt des comptes annuels.

 

Pour le reste, monsieur Van de Velde, vous avez cité les administrations publiques. Quand vous ne déposez pas vos comptes annuels, l'administration fiscale dispose d'un bazooka qui s'appelle la taxation d'office. Sur la base des listings TVA des fournisseurs et des clients, elle peut établir un bénéfice qu'elle va taxer sauf preuve du contraire. Autrement dit, il y a renversement de la charge de la preuve. Ceci amène l'entreprise à devoir prouver qu'en réalité, le bénéfice est inférieur. C'est un premier élément.

 

L'administration fiscale peut aussi, pour défaut de déclaration, rejeter les pertes récupérables; c'est une sanction particulièrement lourde. Il y a encore toute une collection de sanctions administratives. L'administration fiscale est armée et outillée.

 

Deuxième élément: l'ONSS. Je pense qu'il y a ici des gens qui connaissent le monde de l'entreprise. Vous êtes en retard pour payer vos cotisations sociales: l'ONSS vient vous les réclamer sans retard, avec les moyens qui sont les siens. C'est pareil pour le précompte professionnel; toute une série d'autres administrations publiques à qui vous devez de l'argent procèdent ainsi. Autrement dit, s'agissant des intérêts de l'État au sens large, des procédures existent. J'en viens alors aux créanciers privés. C'est vrai qu'une société qui ne dépose pas ses comptes annuels manque à ses obligations comptables. Elle passe aussi à côté d'une des raisons d'être du dépôt des comptes annuels, à savoir l'information et la protection des tiers.

 

Il n'empêche que les créanciers privés peuvent recourir à toute une série de procédures de droit commun leur permettant de récupérer leur dû. Cela signifie qu'il ne faut pas attendre trois ans pour pouvoir aller réclamer l'argent qu'on vous doit. Il peut d'abord y avoir aussi une rupture des relations commerciales, le cas échéant.

 

En bref, il existe déjà toute une série de procédures de droit commun ou de procédures publiques, de nature administrative, pour réagir à une société qui non seulement ne déposerait pas ses comptes, mais qui en plus serait en défaut de payer ce qu'elle doit aux créanciers publics et privés.

 

Ici, nous parlons du problème du défaut de dépôt des comptes annuels, avec la sanction qui peut en être la conséquence. C'est la question de la procédure de dissolution demandée au tribunal de commerce. Certes, le délai de sept mois n'est pas un délai qui s'impose. C'est un délai à partir duquel il est possible d'initier la procédure. Il n'empêche que ce qui est possible peut être rendu effectif.

 

Par ailleurs, les conditions subjectives que vous avez introduites dans le dispositif, se remettant à la sagesse et à l'appréciation souveraine du juge, permettent des pratiques différentes d'un arrondissement judiciaire à l'autre. Les appréciations souveraines des juges peuvent varier selon des critères qu'ils auront déterminés. Autrement dit, ils devront faire jurisprudence. Cela dépendra de la bienveillance, ou non, du juge auquel est confrontée la personne.

 

Vous indiquez qu'à trois reprises, la personne a la possibilité d'être entendue. Nous avons souhaité une obligation d'être entendue. C'est la moindre des choses. À partir du moment où vous raccourcissez le délai, il faut que l'audition ait lieu le plus vite possible, que l'on permette à la personne de faire connaître ses arguments. Cela aurait peut-être permis de compenser le raccourcissement du délai. Mais là aussi, vous ne nous avez pas suivis.

 

Je le dis clairement: oui, il faut lutter contre ces sociétés fictives ou en déshérence. Mais je le répète: le dispositif que vous mettez en place est particulièrement déséquilibré et il me paraît très éloigné de la proposition de loi initiale.

 

10.11  David Clarinval (MR): Monsieur le président, je vais tenter de répondre à toutes les questions qui m'ont été posées.

 

Monsieur Laaouej, il est vrai que nous n'avons pas entendu le Syndicat neutre pour indépendants ainsi que d'autres groupes qui avaient été proposés par les uns et les autres, mais nous avons quand même organisé des auditions. Nous n'avons pas pu entendre tout le monde, mais nous avons quand même entendu, me semble-t-il, les principaux acteurs ou protagonistes.

 

Chers collègues, pour ce qui concerne les petites PME, soyez rassurés, le MR est particulièrement attentif à ces entreprises car, comme vous avez eu raison de le dire, elles nécessitent plus d'attention que de grandes entreprises qui disposent de plus de moyens, notamment, administratifs et juridiques pour se défendre. Soyez donc rassurés, même s'il est vrai que nous n'avons pas pu entendre tout le monde.

 

Cela dit, et je m'adresse ici également à Mme Gerkens, je ne suis pas aussi inquiet que vous en matière de risques. En effet, nous avons prévu plusieurs garde-fous dans le texte pour les entreprises qui rencontrent un problème, que ce soit le gérant qui est malade, que ce soit le comptable qui rencontre des difficultés. Nous sommes très attentifs à ces cas d'école. Ces garde-fous ont trait à la procédure. Je les rappellerai, tout à l'heure.

 

Un autre élément me semble rassurant, c'est le rôle de la chambre d'enquête qui répond à l'argumentaire de disproportion, monsieur Laaouej. Le texte contribue, en effet, à une véritable responsabilisation de la chambre d'enquête.

 

Comme vous le savez, avec la loi sur la procédure de réorganisation judiciaire, nous avons donné des compétences importantes aux chambres d'enquête qui auront, dorénavant, plus de latitude, plus de pouvoir, plus d'autonomie pour réellement jouer leur rôle. Et quel est ce rôle, madame Gerkens? Il s'agit d'un rôle de prévention, dans certains cas, mais surtout d'accompagnement et de remise sur les rails.

 

La chambre d'enquête est constituée de juges consulaires. Il s'agit de personnes qui appartiennent au secteur, qui ne sont pas là pour tuer les entreprises, mais pour trier "le bon grain de l'ivraie", si je puis m'exprimer ainsi. Elles vont identifier clairement les sociétés fantômes qui doivent manifestement être rapidement éliminées parce qu'elles sont toxiques pour l'économie.

 

Je pourrais citer l'exemple d'un comptable de la province du Luxembourg qui avait fait croire à ses clients qu'il déposait leurs comptes alors qu'il ne faisait plus du tout son travail. Toute une série de clients se sont retrouvés grugés. Il serait malheureux que des entreprises soient victimes d'un tel comptable. Un marchand de bière à la pomme m'a contacté récemment pour me dire que déposer ses comptes annuels lui coûtait trop cher; il ne le faisait donc plus. La chambre d'enquête va pouvoir trier les situations qui nécessitent un coup d'arrêt rapidement et les personnes qui ont simplement besoin d'être recadrées. Un travail pédagogique et préventif va devoir être mené envers ces PME qui sont parfois à côté des clous. C'est pourquoi, madame Gerkens, le rôle préventif que vous évoquez, je le vois dans la chambre d'enquête.

 

Les juges consulaires connaissent bien le monde des entreprises. Leur mission sera plus d'accompagner que de sanctionner.

 

Monsieur Laaouej, nous avons affaire à une procédure judiciaire. Si, par malheur, les garde-fous sont insuffisants et que l'on a laissé passer une entreprise malheureuse qui ne devait pas être dissoute, elle peut toujours introduire un recours en appel et la machine peut se mettre en route. C'est vrai que cela coûte et engendre des soucis supplémentaires, mais c'est encore un filtre qu'il sera possible d'activer.

 

10.12  Ahmed Laaouej (PS): En ce qui concerne cette malheureuse société qui se retrouve prise dans les filets mais qui ne devrait pas s'y retrouver, cela signifie qu'elle est assignée devant les tribunaux, qu'elle doit prendre un avocat, ce qui engendre des frais, etc. Vous dites que, si elle perd, elle peut encore faire appel. Mais les frais judiciaires seront à charge de qui? Considérez le cas d'un petit entrepreneur. Il va encore devoir supporter ces frais alors qu'il aura été démontré que son comptable est tombé malade ou que sais-je … et que finalement il n'est pas responsable de ce qui lui arrive. Vous me direz que pour un divorce, on a toujours un partage de responsabilités au moins.

 

Et, à celui-là, on va demander, en outre, de payer les frais de justice! Ne pourriez-vous pas introduire un amendement prévoyant que, dans ces différents cas de figure, les frais de justice ne lui incombent pas? Il est encore temps. Qu'en pensez-vous, monsieur Clarinval?

 

10.13  David Clarinval (MR): Monsieur Laaouej, que se passe-t-il aujourd'hui dans le cas de ce malheureux entrepreneur qui est parvenu à passer à travers tous les filtres et qui, finalement, est victime d'un comptable qui n'est pas à la hauteur de la situation? Comme cet entrepreneur dirige une petite société, il travaille tous les jours.  Ce n'est donc pas lui qui va vérifier dans le Moniteur si sa comptabilité a été publiée. Un jour, un huissier de justice vient sonner à sa porte et lui annonce que tel organisme, par exemple l'ONSS, réclame de nombreux frais parce que le comptable n'a pas accompli son travail. Par conséquent, que doit faire pour le moment une entreprise qui vit une telle situation? Elle va devoir payer également des arriérés et des frais de justice.

 

C'est la raison pour laquelle je préfère que la chambre d'enquête se porte garante. Si elle a manqué à sa tâche, le chef d'entreprise devra introduire lui-même un recours. Certes, cela lui coûtera un avocat, mais nous savons qu'il est possible, dans ce type de procédure, d'engager des avocats qui ne sont pas trop onéreux. In fine, ces frais de justice seront incommensurablement moindres que s'il devait se défendre en vendant ses biens parce qu'il n'était pas en ordre avec la législation. Bref, ces frais constitueront un moindre mal.

 

Mme Gerkens m'a aussi interrogé sur la concordance de ce texte avec le pavé de 900 pages que le ministre Geens nous a fort généreusement présenté la semaine dernière. Je puis vous rassurer, madame Gerkens, nous avons travaillé en étroite collaboration avec le cabinet du ministre, faisant en sorte que ces textes soient en totale cohérence et qu'ils ne constituent pas des doublons. Dès lors, ils seront intégrés dans la réforme de l'insolvabilité proposée par le ministre.

 

Je reprends le fil de mon argumentation. Je vais vous expliquer rapidement la procédure, parce que nous en avons déjà abondamment parlé. Deux voies sont possibles. M. Laaouej a évoqué la première, à savoir l'absence de dépôt des comptes annuels. En ce cas, l'action en dissolution est intentée par tout intéressé, par exemple un créancier impayé qui espère ainsi que sa créance sera acquittée, ou par le ministère public. Dans cette hypothèse, la société citée à comparaître sera entendue par le tribunal qui aura l'obligation de lui accorder un délai de régularisation d'au moins trois mois.

 

Très vite, le tribunal se rendra compte du type de société auquel il a affaire: soit une société fantôme, soit une société en difficulté ou une société qui connaît des négligences passagères. En fonction des circonstances et de la cause, le tribunal déterminera si ce délai de trois mois est suffisant.

 

Rien ne lui interdit, si par exemple le gérant souffre d'une maladie grave ne lui permettant pas de faire face à ses obligations dans ce laps de temps, de lui accorder un délai plus long pour se conformer à ses obligations légales, obligations qui ont leur raison d'être et qui doivent être respectées.

 

Le dossier est alors suivi par la chambre d'enquête qui mettra tout en œuvre pour remettre la société sur les rails. C'est sa mission – ne l'oublions pas – suivant la loi du 31 janvier 2009. On peut en quelque sorte considérer que nous sommes dans la philosophie de la seconde chance. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, monsieur Laaouej. Plus tôt le problème est décelé, plus tôt il pourra être réglé.

 

À l'expiration du délai de régularisation, le tribunal, qui est composé de juges consulaires issus du monde des affaires, décidera si la société doit ou non être dissoute. Ce sera le cas pour la société fantôme. Rappelons que nous sommes dans une procédure judiciaire qui implique évidemment tous les recours qui y sont liés: opposition et appel.

 

Ces différentes garanties qui pourraient freiner la dissolution de sociétés fantômes sont nécessaires afin d'éviter que des sociétés qui ne sont pas de mauvaise foi mais qui, pour des raisons justifiées, ont été négligentes, ne soient pas pénalisées.

 

La suite de la procédure, c'est qu'après un examen réalisé par la chambre d'enquête commerciale, si le tribunal décide de donner suite à l'enquête - ce qui n'est pas une obligation - la société est convoquée par pli judiciaire. Ce pli judiciaire contiendra la décision motivée de la chambre d'enquête ainsi que l'article relatif à la dissolution judiciaire afin que les gérants ou l'administrateur soient pleinement informés des conséquences d'un défaut de présence.

 

Son gérant ou son administrateur aura donc l'occasion d'être entendu. Le tribunal décide alors, en fonction des circonstances, d'accorder un délai de régularisation ou de dissoudre la société. Si le délai est accordé, la chambre d'enquête effectuera le suivi et le tribunal se prononcera par la suite.

 

D'autre part, et c'est la deuxième voie, dans trois hypothèses spécifiques, la chambre d'enquête pourra dorénavant communiquer directement au tribunal le dossier d'une société pour que le tribunal décide soit d'accorder un délai de régularisation, soit de prononcer la dissolution. Les trois hypothèses sont les suivantes: le fait que la société ait été radiée d'office par la Banque-Carrefour des Entreprises; le fait que, malgré deux convocations à trente jours d'intervalle, la deuxième par pli judiciaire, la société n'ait pas comparu devant la chambre d'enquête; si les administrateurs ou gérants ne disposent pas de compétences fondamentales en matière de gestion ou ne disposent pas des qualifications professionnelles imposées pour l'exercice de leur activité par la loi, le décret ou l’ordonnance.

 

À nouveau, les mêmes balises sont prévues: suivi circonstancié par la chambre d'enquête qui cherche toujours à trouver une solution à la situation si cela s'avère nécessaire; convocation par pli judiciaire; possibilité de s'expliquer et de demander un délai de régularisation devant le tribunal composé de juges consulaires.

 

Afin de s'assurer de la collaboration des gérants ou administrateurs d'une société dissoute et ce, notamment, dans l'intérêt des créanciers, la proposition de loi prévoit, à l'instar de ce qui est prévu pour les faillites, différentes obligations dans le chef des administrateurs et gérants. Ils doivent notamment se rendre aux convocations faites par le liquidateur qui vérifie la comptabilité et dresse le bilan, lui donner tous les renseignements requis et le prévenir de tout changement d'adresse. En cas de non-respect de ces obligations, le tribunal peut prononcer une interdiction d'exercer la fonction d'administrateur pour trois ans au maximum.

 

En conclusion, cette proposition de loi permet de mettre en place une procédure rapide, souple et, j'ose le mot, efficace, en vue de supprimer les sociétés fantômes et de stimuler les gérants négligents à se mettre sur la bonne voie. C'est clairement une lutte contre la fraude et un coup de pouce aux entrepreneurs en difficulté.

 

10.14  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, très rapidement car j'ai déjà pu exprimer un certain nombre de points de vue. Pour rappel, notre groupe partage totalement les objectifs poursuivis par cette proposition de loi. L'opposition était en adéquation avec le projet tel qu'il existait initialement et puis, nous l'avons vu évoluer dans un sens qui ne convient plus à certains égards.

 

Bien sûr, il y a une nécessité impérieuse à réduire le nombre d'entreprises inactives fictives qui seraient actuellement au nombre de 140 000. On l'a dit; elles nuisent à l'économie. Elles portent atteinte à la concurrence loyale qui doit exister dans l'ensemble des secteurs économiques, en tout cas de manière régulée et, en particulier, il est essentiel d'éviter qu'elles ne soient utilisées pour commettre des infractions (fraude fiscale, sociale ou autres). Les exemples ne manquent pas. C'est la raison pour laquelle nous partageons aussi cet objectif de renforcement de la mission de police économique des tribunaux de commerce avec la volonté de renforcer les chambres d'enquête commerciales qui se voient attribuer un rôle plus actif.

 

De ce côté, il faut que les moyens suivent. Il ne suffit pas de confier des missions supplémentaires aux tribunaux de commerce, encore faut-il les moyens pour ce faire. Là, je me tourne vers vous, monsieur Clarinval. Je ne doute pas que vous serez particulièrement attentif à ce point.

 

Nous nous abstiendrons parce que nous pensons que la proposition de loi est disproportionnée et que, pour cette raison, elle passe à côté de certains objectifs. Tout d'abord, le délai pour dissoudre la société, dès le septième mois après la clôture de l'exercice, si elle n'a pas rendu ses comptes annuels est, selon nous, beaucoup trop court.

 

Nous avions une proposition d'un délai de deux ans, ce qui nous semble beaucoup plus adéquat et plus proportionné. Nous pensons, en effet, qu'il est essentiel que le tribunal puisse ouvrir une procédure, alors qu'un problème purement temporaire se pose à l'entreprise ou au cabinet comptable, comme une surcharge de travail. Mais il doit le faire avec beaucoup de discernement. Autrement dit, il ne faut le faire que si, vraiment, cela devient structurel. Et cela ne devient pas structurel après sept mois! C'est la raison pour laquelle nous remettons en cause ce délai.

 

Il serait peut-être utile que des procédures ne soient pas engagées à pure perte, risquant de préjudicier inutilement et de manière disproportionnée l'entreprise de bonne foi. Il y va de la sécurité juridique que les chambres n'entament pas des enquêtes alors que le problème est strictement comptable et peut aisément se résoudre.

 

Les délais proposés peuvent avoir aussi pour effet d'augmenter la pression sur la profession des experts-comptables, consultants fiscaux ou autres professionnels du chiffre. C'est ce que nous a expliqué un représentant de l'Institut des experts-comptables. Visiblement, il n'a pas été entendu par la majorité.

 

Nous avons proposé un entre-deux, parce que nous souhaitions être constructifs, vu le partage et l'adhésion aux objectifs.

 

Autre point qui n'a pas été évoqué: l'interdiction professionnelle. La proposition de loi telle qu'amendée prévoit d'interdire la profession d'administrateur, lorsque ces derniers n'auront pas collaboré avec les liquidateurs pendant la procédure de liquidation. Nous considérons que c'est disproportionné parce qu'il s'agit de transposer ce qui existe en matière de faillite. En matière de faillite, c'est lorsqu'il a été établi que le comportement était jugé frauduleux qu'on peut en plus prononcer l'interdiction professionnelle. Ce transvasement d'une matière à l'autre, dans un contexte qui est complètement différent, nous paraît, là aussi, totalement inadéquat et particulièrement disproportionné. Nous pensons qu'on va passer à côté des objectifs, singulièrement lorsque le défaut de dépôt des comptes annuels n'est pas lié à une faute quelconque dans le chef du gérant.

 

Monsieur le président, pour toutes ces raisons, nous allons nous abstenir. Je dois préciser que le dispositif qui nous est présenté aujourd'hui contient un certain nombre de failles s'agissant de la régularisation des conditions de régularisation lorsque quelqu'un ne dispose pas des qualifications nécessaires.

 

Nous pensons que là aussi, il aurait fallu mieux tenir compte d'un certain nombre de réalités économiques et sociales.

 

Vous vous demanderez, sans doute, pourquoi je suis aussi attaché à ce dossier. Les raisons sont évidentes. Il y a, bien entendu, l'intérêt économique des entrepreneurs et en particulier des PME dont nous connaissons l'importance pour le tissu économique. Mais il y aussi les travailleurs que l'on trouve dans toute entreprise. Et lorsqu'une société est dissoute en raison d'éventuelles carences, il y a des travailleurs qui trinquent, alors qu'ils ne sont pas responsables soit d'une mauvaise gestion délibérée, soit d'une mauvaise gestion passagère qui n'est pas liée à l'activité du gérant, mais à des causes extérieures. C'est également la raison pour laquelle ces intérêts sociaux devaient pouvoir aboutir à une mesure équilibrée, ce qui n'est malheureusement pas le cas avec le texte que vous nous proposez.

 

10.15  Rob Van de Velde (N-VA): Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik begin met collega Clarinval te bedanken voor het goede initiatief. Ik ben ontzettend blij dat wij met dit wetsvoorstel enkele belangrijke gaten in onze vennootschapswetgeving dichten. Het verbaast mij trouwens dat er voor dit voorstel niet meer aandacht is, want het gaat om een verregaand initiatief om de financiële en economische fraude door middel van vennootschappen, en dus ook de fiscale fraude, mijnheer Laaouej, aan te pakken.

 

Mijnheer Laaouej, ik merk in uw uiteenzetting dat uw angst om de wet toe te passen, overheerst. De cijfers zijn bekend. In 2013 legden 140 000 vennootschappen al meer dan drie jaar geen rekeningen neer. In 1989 waren dat er nog maar 15 000. De verhouding tussen het aantal niet-neergelegde en neergelegde jaarrekeningen is gestegen van een op tien naar drie op tien.

 

De neerlegging van een jaarrekening is geen vrijblijvende verplichting van de wetgever, hoewel u dat hier zomaar lijkt aan te nemen. De jaarrekening is een essentieel element in het vennootschapsrecht. Het is een contract, een sociaal contract, tussen ondernemers onderling en tussen de maatschappij en de ondernemer. Belangrijk is ook dat er een rechtsfiguur achter zit die beperkte aansprakelijkheid heet. Die beperkte aansprakelijkheid moet verdiend worden. Die kan niet te grabbel gegooid worden door de wet niet al te nauw te nemen. Als aandeelhouders en vennoten kiezen voor een vennootschapsvorm waarbij hun financiële aansprakelijkheid wordt beperkt tot hun inbreng, dan staat daar tegenover dat die vennootschap transparant is over haar vermogen. Daar dient de neerlegging en openbaarmaking van de jaarrekening voor. Werknemers – met wie ik ook ontzettend begaan ben –, klanten, leveranciers, financiële instellingen, de fiscus en de sociale zekerheid mogen weten of de vennootschap haar financiële verplichtingen wel kan nakomen. Bovendien vormt de gerapporteerde winst in de jaarrekening nog steeds het vertrekpunt in de vennootschaps­belasting. Zonder jaarrekening tast de fiscus in het duister.

 

Mijnheer Laaouej, u repliceerde zowel in de commissie als daarnet dat de fiscus over een fiscale bazooka beschikt door de ambtshalve aanslag. Welnu, als u de rechtspraak erop naleest, dan weet u dat de ambtshalve aanslag geen willekeur mag zijn. Een ambtshalve aanslag betekent voor de fiscaal inspecteurs trouwens vooral heel veel werk.

 

Daarenboven zal die ambtshalve aanslag van 19 000 euro voor iemand met een slapende vennootschap veel te veel zijn en voor een echte fraudeur veel te weinig.

 

Spijtig genoeg moeten wij vaststellen dat ondanks strafrechtelijke en administratieve geldboetes, de bestuurdersaansprakelijkheid en de gerechtelijke ontbinding na drie jaar en zeven maanden, het aantal vennootschappen dat geen jaarrekening neerlegt, blijft toenemen. De maatregelen die u destijds hebt genomen onder staatssecretaris Crombez om gewoon die ondernemingsnummers te schrappen, hebben geen effect gehad.

 

Dit wetsvoorstel verandert het geweer van schouder en daarom ben ik zo blij en dank ik de heer Clarinval. Voortaan zal elke belanghebbende of het openbaar ministerie, en ook dat is zeer belangrijk, de gerechtelijke ontbinding kunnen vorderen na het verstrijken van de wettelijke termijn waarbinnen de jaarrekening moet worden neergelegd, zij het vanaf die zeven maanden na het afsluiten van het boekjaar. Bovendien krijgen de kamers voor handelsonderzoeken de mogelijkheid om een dossier mee te delen aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel. Tot op heden hangen zij gewoon af van de prioriteiten van het parket opdat een dossier bij de rechtbank aanhangig wordt gemaakt. Er is geen mogelijkheid. Bijgevolg streven wij een zo groot mogelijke transparantie na bij vennootschapsvormen met beperkte aansprakelijkheid.

 

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de wettelijke termijn voor het neerleggen van de jaarrekening een hakbijl is op leven en dood voor een vennootschap. Integendeel, de heer Clarinval heeft het al uitgelegd en ik wil, op het gevaar af dat ik in herhaling val, toch nog een aantal belangrijke zaken meegeven.

 

Vooreerst, als de kamers voor handelsonderzoeken vaststellen dat een vennootschap geen jaarrekening neerlegt, dan zullen zij haar oproepen en een regularisatietermijn voorleggen. Gaan de bestuurders daar niet op in, dan zullen de kamers het vennootschapsdossier meedelen aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel. De voorzitter kan dan beslissen, maar moet dat niet, om het dossier op te nemen en verder te behandelen met het oog op een gerechtelijke ontbinding. De vennootschap zal worden opgeroepen en zal zich kunnen verdedigen, zoals het hoort. De beste verdediging is natuurlijk om alsnog de jaarrekening correct neer te leggen. Tevens bepaalt het wetsvoorstel dat de rechter altijd een regularisatietermijn oplegt als een belanghebbende of het openbaar ministerie de vordering tot ontbinding instelt.

 

We wijzen er wel op dat door potpourri I het hoger beroep niet langer een schorsende werking heeft en dat hoger beroep niet meer kan worden gebruikt als een bijkomende regularisatietermijn, nadat de rechter de gerechtelijke ontbinding heeft uitgesproken. Dat is toch wel belangrijk. In beide gevallen, mijnheer Laaouej, zal een vennootschap de mogelijkheid krijgen om haar toestand te regulariseren en zo hoort het. U hebt er tijdens de bespreking in de commissie terecht op gewezen dat er een aantal gevallen zijn waarin het niet nuttig is om de vennootschap te ontbinden.

 

Wij denken dan aan situaties waarin het bestuur van de vennootschap geblokkeerd geraakt, bijvoorbeeld in geval van echtscheiding, waarbij elke echtgenoot over 50 % van de stemrechten beschikt. Het kan ook gaan om de gezondheidstoestand van de bestuurders, de zaakvoerder, de boekhouder of accountant. Dat kan allemaal in aanmerking genomen worden. Deze weinig behartigenswaardige gevallen betekenen echter niet dat men de toestand drie jaar op zijn beloop moet laten, zoals dat nu het geval is. Het is in het belang van de vennootschap, derden en de overheid dat er actief wordt opgetreden.

 

10.16  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur Van de Velde, lorsque je vous ai posé toutes ces questions en commission, je le faisais dans une démarche constructive, pour permettre au législateur que nous sommes de préciser la ratio legis, autrement dit de préciser sa volonté de manière telle que demain, lorsqu'un président d'un tribunal de commerce sera saisi d'un dossier, il puisse l'apprécier en fonction de la volonté du législateur. Je me réjouis en effet que vous ayez pris le temps de donner un certain nombre d'exemples en commission. Et je trouve cela très bien qu'ils soient répétés à cette tribune, parce que je crois que c'est très important.

 

10.17  Rob Van de Velde (N-VA): Mijnheer Laaouej, als ik u hoor spreken over fiscale fraude, moet ik toch zeggen dat ik nooit enige clementie hoor ten aanzien van de belastingplichtige. Als wij echter vragen dat vennootschappen tijdig hun jaarrekening indienen, dan heeft de wettelijke termijn geen belang. Dat is de tegenspraak die ik in uw discours hoor. Ik vind dat wij daaraan met dit wetsvoorstel duidelijk paal en perk stellen. Dat er geen jaarrekening is neergelegd wanneer de belastingaangifte wordt ingediend, heeft voor u blijkbaar evenmin belang. En dat de vennootschap de wet overtreedt, maar niet doelbewust, heeft ook geen belang. Voor ons komt dat verrassend over. Dat lijkt mij een beetje een manier van werken te zijn die u in uw ideologie tracht door te voeren.

 

10.18  Ahmed Laaouej (PS): On évoque mon idéologie. Il faut que je réponde. Monsieur Miller, je vous promets que je ne ferai pas de carte blanche.

 

Monsieur Van de Velde, dans les grands dossiers de fraude fiscale qu'il nous est donné d'examiner en commission des Finances ou dans des commissions spéciales, le plus souvent, une société est instrumentalisée pour créer une interposition fictive en vue de générer de l'opacité et de dissimuler des activités frauduleuses. Ce n'est vraiment pas moi qu'il faut convaincre qu'il y a un vrai problème, contre lequel il faut lutter, avec certaines sociétés fictives, fantômes ou en déshérence, ou des sociétés qui ont une activité fallacieuse (qui ont une activité économique réelle et déposent même leurs comptes annuels, mais qui sont néanmoins utilisées à des fins frauduleuses).

 

À partir du moment où il peut être démontré qu'il s'agit de sociétés fictives, il s'agit d'un faux qui peut – qui doit –constituer une infraction pénale, pour laquelle les protagonistes doivent être poursuivis devant les tribunaux (pas le tribunal de commerce, mais le tribunal pénal). Ce n'est pas à moi qu'il faut, monsieur Van de Velde, expliquer que les sociétés en déshérence ou fantômes peuvent potentiellement constituer des instruments de fraude fiscale.

 

Je répète que nous sommes tout à fait d'accord avec les objectifs poursuivis. Il nous a néanmoins semblé, pour éviter que des PME ou des TPE se voient appliquer cette procédure avec trop de brutalité ou par erreur, qu'il fallait retrouver certains équilibres au sein de ces dispositifs. Mais, monsieur Van de Velde, s'il vous plaît, ne considérez pas que, parce que nous pensons que les équilibres sont mal placés, nous soyons pour autant favorables au laisser-faire. J'ai dit exactement le contraire. Je l'ai dit en commission. Je le répète ici. Entre l'inconvénient de se répéter et celui de ne pas être entendu, il n'y a pas à balancer. Donc, je le répète, monsieur Van de Velde.

 

10.19  Rob Van de Velde (N-VA): Dan zullen wij de rollen omkeren. U hebt daarstraks gevraagd of wij misschien toch niet wat zachter zouden kunnen zijn. U vindt de maatregelen disproportioneel. Denk er nog eens over na, tot de stemming. U kunt er nog eens over spreken met uw fractieleider, mevrouw Onkelinx. Denk nog eens na. Zou u toch uw onthouding niet omzetten in een ja-stem?

 

De tweede voorwaarde die u disproportioneel vindt, zal ik ook uitleggen. Die gaat over het al dan niet meewerken aan de gerechtelijke ontbinding door de zaakvoerders. Opdat de overheid een laatste blik zou kunnen werpen op de activiteit van de gerechtelijk ontbonden vennootschap verplicht het wetvoorstel, zoals wij het nu hebben geconcipieerd, bestuurders en zaakvoerders tot samenwerking met de gerechtelijke vereffenaar. Dat vinden wij niet meer dan logisch.

 

10.20  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur Van de Velde, je vous entends parler d'idéologie. La société d'avocats de Zuhal Demir (Zuhal Demir Advocaten) qui – vous le savez sans doute – est, aujourd'hui, secrétaire d'État, a été créée en 2010. J'ai recherché des comptes annuels sur le site de la Centrale des bilans de la Banque nationale, mais je n'en ai pas trouvé. Par ailleurs, la Banque-Carrefour des Entreprises fait état d'une radiation suite au non-dépôt des comptes annuels.

 

Vous parlez d'idéologie? C'est quoi l'idéologie qui se cache derrière l'attitude d'une avocate qui connaît la loi et qui ne dépose pas de comptes annuels alors qu'elle a créé une société? Expliquez-moi quelle est l'idéologie derrière cette attitude!

 

10.21  Rob Van de Velde (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer Laaouej, de ideologie is heel eenvoudig mee te geven. Ik kwam net bij dat punt.

 

De voorliggende wet zal in werking treden op de dag dat zij in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. De kamers voor handels­onderzoeken zullen bijgevolg snel werk kunnen maken van het oproepen van vennootschappen die de voorbije jaren geen rekening hebben ingediend of een negatief eigen vermogen hebben. Voor iedereen in dat geval, ongeacht of het een koning, een prins, een staatssecretaris, u of wie dan ook is, zal de wet gelden.

 

Het wettelijk objectief is precies om tegen te gaan dat belanghebbenden in de kou blijven staan en geen enkel actiemiddel hebben ten aanzien van een ondernemer die niet aan zijn wettelijke verplichtingen voldoet. Dat is de achterliggende ideologie.

 

Mijnheer de voorzitter, ik vervolg mijn betoog.

 

Ik had eigenlijk een bloemetje gegooid naar de heer Laaouej, door hem te vragen te stoppen met te beweren dat de wet te streng is en dat het de moeite is om misschien eens na te denken over zijn stemgedrag. Een en ander is namelijk absoluut niet disproportioneel. Ook de vraag om met de gerechtelijke vereffenaar mee te werken, is niet disproportioneel. Ik zal uitleggen waarom.

 

Een gerechtelijke vereffenaar kan immers pas nuttig werk doen als de bestuurders en de zaakvoerders de boekhouding van de vennootschap overhandigen en de nodige informatie geven. De verplichting die wordt ingevoerd, is dezelfde als deze die geldt bij een faillissement, waarbij bestuurders en zaakvoerders met een curator moeten samenwerken. De sanctie is zelfs veel milder.

 

Mijnheer Laaouej, een bestuurder die niet samenwerkt met een curator, kan worden gestraft met een gevangenisstraf van een maand tot een jaar en een strafrechtelijke geldboete van 800 tot 800 000 euro, inclusief strafrechtelijke opdeciemen. Dat wordt bepaald in artikel 489 van het Strafwetboek. De strafrechter kan aanvullend een beroepsverbod van maximum tien jaar opleggen. In ons voorstel kan een bestuurder die niet samenwerkt met een gerechtelijke vereffenaar, een beroepsverbod van maximum drie jaar oplopen. Het verbod kan enkel door de rechtbank van koophandel worden opgelegd, zodat het beroepsverbod ook niet op het strafblad komt.

 

Er is dus een duidelijk onderscheid, dat niet disproportioneel is, maar wel duidelijk de bedoeling heeft aan te tonen dat het geen zin heeft in gerechtelijke ontbinding te gaan, zonder dat de zaakvoerders op een positieve manier meewerken. Met die boekhouding kan men immers niets aanvangen.

 

Als derde punt verwijzen wij naar een artikel in Trends.

 

10.22  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur Van de Velde, pour quelqu'un qui est convaincu de fraude fiscale et qui ne collabore pas avec l'administration fiscale, les intérêts du Trésor étant donc particulièrement lésés, seriez-vous prêt à envisager aussi une interdiction professionnelle de trois ans?

 

10.23  Rob Van de Velde (N-VA): Kunt u de vraag herhalen?

 

10.24  Ahmed Laaouej (PS): Seriez-vous aussi prêt à appliquer la même sévérité, que vous prévoyez pour le cas de la procédure, en matière de fraude fiscale grave, par exemple impliquant des paradis fiscaux? Seriez-vous prêt à ajouter une sanction dans le dispositif de la lutte contre la fraude fiscale? Je ne dis pas que je propose cette disposition. Mais c'est une question que je vous pose parce que, fondamentalement, votre argument est qu'il faut pouvoir sanctionner quelqu'un qui ne collabore pas avec un liquidateur. Envisagez-vous ce type de sanction d'interdiction professionnelle aussi dans d'autres domaines? J'ai pris l'exemple de la fraude fiscale; on peut sans souci en prendre d'autres.  

 

10.25  Rob Van de Velde (N-VA): Sowieso, in het geval van een strafrechtelijke procedure heeft men de mogelijkheid om daartoe te komen. Wat puur ongoing business betreft, zolang niet is bewezen dat het effectief fraude is enzovoort, zit men natuurlijk in een heel ander debat. Het lijkt mij dus nogal gevaarlijk die debatten te mengen, maar ik ben absoluut bereid om daarover na te denken. U weet dat wij fraude zeer ernstig nemen.

 

De Vlaamse en de Waalse rechtspraak, mijnheer Laaouej, zijn verdeeld over de vraag of het openbaar ministerie als belanghebbende de gerechtelijke ontbinding kan vorderen indien het nettoactief daalt onder het wettelijk minimumkapitaal. Dat wordt nu verduidelijkt door het openbaar ministerie expliciet in de wet te vermelden. Daarnaast zullen de kamers voor handelsonderzoeken natuurlijk ook op deze grond een versterkte rol door dit wetsvoorstel kunnen opnemen. Zoals het artikel in Trends stelt, zegt het gezond verstand echter dat alleen moet worden opgetreden tegen die vennootschappen die een gevaar vormen voor de maatschappij.

 

Tot slot, ik vind het belangrijk om het volgende mee te geven, mijnheer de minister. Op een bepaald moment hebt u gezegd – dat was zeer terecht – dat vzw’s in de toekomst zullen moeten bewijzen wat de herkomst van hun centen is. Ik vind dat trouwens een zeer goed voorstel. De leden van de meerderheid weten dat mijn partij tijdens de werkzaamheden van de commissie om dit wetsvoorstel af te ronden heel duidelijk als voorwaarde heeft gesteld om verder te gaan met de vzw’s. Het kan natuurlijk niet dat de verstrenging die wij invoeren ten opzichte van vennootschappen ertoe leidt dat vzw’s nog meer als vehikel zouden worden gebruikt en zeker in een stedelijke context meer zouden worden gebruikt om frauduleuze praktijken in gang te zetten, door allerlei dingen te doen met een rechtspersoon, die daar eigenlijk niet voor dient.

 

Om dat te vermijden, willen wij eigenlijk vanaf morgen, bij wijze van spreken, bij u op de schoot komen zitten om werk te maken van de vzw’s. Ik weet dat uw idee over het bewijzen van de middelen die zij gebruiken, perfect past in het idee van de jaarrekening, dus wat dat betreft, zult u mij morgen horen aanbellen, want wij willen daar absoluut mee verder, zodat nu niet alles naar de vzw’s kantelt.

 

De voorzitter: Collega’s, er staat niemand meer ingeschreven voor de algemene bespreking. Vermits het om een wetsvoorstel gaat, is een toelichting door de regering ook niet verplicht, dus neem ik aan dat ik de algemene bespreking mag sluiten.

 

Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1940/8)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1940/8)

 

Het opschrift werd door de commissie gewijzigd in “wetsvoorstel tot wijziging van diverse wetten met het oog op de aanvulling van de gerechtelijke ontbindingsprocedure van vennootschappen".

L’intitulé a été modifié par la commission en “proposition de loi modifiant diverses lois en vue de compléter la procédure de dissolution judiciaire des sociétés".

 

Het wetsvoorstel telt 17 artikelen.

La proposition de loi compte 17 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 17 worden artikel per artikel aangenomen, met tekstverbeteringen op artikelen 7, 8, 9, 10, 16 en 17.

Les articles 1 à 17 sont adoptés article par article, avec des corrections de texte aux articles 7, 8, 9, 10, 16 et 17.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

11 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank "Intervenanten" (2087/1-9)

11 Proposition de loi modifiant la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, en vue de créer une banque de données ADN "Intervenants" (2087/1-9)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Sophie De Wit, Sarah Smeyers, Goedele Uyttersprot, Kristien Van Vaerenbergh, Egbert Lachaert, Carina Van Cauter.

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De heer Van Hecke, rapporteur, verwijst naar het schriftelijk verslag.

 

Het woord is aan mevrouw Özen.

 

11.01  Özlem Özen (PS): Monsieur le président, cette proposition qui crée une base de données ADN des intervenants en matière pénale a été votée dans le cadre des propositions de loi quick wins. Outre le fait qu'il ne s'agissait vraisemblablement pas d'un texte de cette nature, nous avions demandé l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, ce qui nous a malheureusement été refusé par la majorité. Il est vrai que, dans un premier temps, la Commission avait effectivement rendu un avis sur la question. Par contre, elle n'a pas pu remettre d'avis sur les nouveaux amendements introduits par la majorité, notamment celui qui vise à faire passer le délai de suppression automatique des données de 30 à 50 ans C'est évidemment un énorme problème dès lors que, dans son examen relatif à la proportionnalité, la Commission avait estimé à l'époque qu'avec le délai de 30 ans, la disposition était proportionnée. Il est donc actuellement difficile d'en dire autant de la version amendée. Si la conservation des données se justifie parce que certaines personnes travaillent parfois plus de 30 ans, le délai de 50 ans est particulièrement long.

 

Pour le reste, le débat n'a visiblement pas eu lieu avec les personnes concernées, comme les policiers qui devront désormais, je le rappelle, obligatoirement fournir leur ADN pour exercer leurs missions. Ce n'est quand même pas rien! En outre, la Commission de la protection de la vie privée relevait déjà à l'époque, dans le texte initial, que la comparaison systématique de tous les profils ADN avec la banque de données des intervenants n'était pas suffisamment motivée et n'était pas adéquate. Aujourd'hui, il est donc possible de confondre un intervenant dans une autre affaire pénale en tant que suspect parce que son ADN a été recueilli préalablement via cette nouvelle base de données. Cette disposition a pour effet, comme la Commission l'expliquait dans son avis, que les intervenants, de par leur profession, courent davantage le risque d'être repérés que le reste de la population s'ils commettent une infraction grave. Ce n'est pas rien non plus!

 

Cela implique qu'un contrôle de qualité soit effectué afin que la banque de données puisse correctement servir l'intérêt général, c'est-à-dire oeuvrer à la découverte de la vérité en matière pénale. Nous ne sommes en effet évidemment pas contre la philosophie de cette proposition, mais il n'en demeure pas moins que ce recul n'est ni adéquat ni justifié.

 

Cette proposition a été votée de façon expéditive et, comme je l'ai dit, sans nouvel avis de la Commission de la protection de la vie privée et sans que l'on prenne le temps de consulter les personnes concernées. C'est pour cette raison que mon groupe s'abstiendra sur ce texte.

 

11.02  Sophie De Wit (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik denk dat wij allemaal een crime scene kennen van in televisieseries, maar in werkelijkheid stapt men in strafzaken ook ter plaatse af, moet er forensisch onderzoek gebeuren en zien we meteen dat heel wat mensen ter plaatse gaan, zoals politieagenten, deskundigen, hulpverleners en andere medewerkers van het gerecht.

 

Er is dus in het sporenonderzoek heel veel risico op contaminatie of alleszins heel veel werk omdat men de vingerafdrukken van al die medewerkers moet kunnen onderscheiden van die waarover het echt gaat in het kader van het opsporings- en strafonderzoek. Dat kost veel tijd en veel geld, vandaar dat wij een voorstel hebben ingediend tot oprichting van een databank voor de intervenanten, de personen die tussenkomen in een onderzoek.

 

Dit voorstel werd tijdens de vorige legislatuur trouwens al door mijn collega Inge Faes in de Senaat ingediend. Er is toen ook al om een advies van de Privacycommissie gevraagd. Wij hebben dat voorstel verder uitgewerkt en zijn tegemoetgekomen aan de opmerkingen van de Privacycommissie. Zeggen dat er geen advies is, is dus weinig ernstig. Het was er wel en wij zijn eraan tegemoetgekomen.

 

Het is een belangrijk voorstel, een verdere stap inzake de oprichting van verschillende databanken, zoals de DNA-databank en recent nog de databank van vermiste personen. Dit is ook een erg belangrijke databank omdat ze tijdwinst en een besparing kan betekenen, doordat met deze databank contaminatie kan worden uitgesloten.

 

Ik heb de opmerkingen van collega Özen gehoord. Nadat het debat was gevoerd, denk ik dat het logisch was om de termijn waarna die profielen uiteindelijk zouden worden gewist op vijftig jaar te zetten.

 

Ik begrijp collega Özen echter niet wanneer zij blijft zeggen dat politieagenten en anderen verplicht DNA moeten afstaan. Dat is evident, want als de ene wel DNA afstaat en de andere niet, heeft het geen zin om een dergelijke databank op te richten. Bovendien is dat een beroepsvoorwaarde. Er is geen enkel probleem. Belangrijker nog, mevrouw Özen, ik verwijs naar het advies van de Privacycommissie, die het daarmee expliciet eens was. Wij doen wat de Privacycommissie vraagt.

 

Het is een bijkomende goede stap vooruit voor een efficiënter forensisch onderzoek. Ik ben heel blij dat wij de discussie in de commissie hebben kunnen voeren en ik dank iedereen voor die boeiende discussie. Ik dank al wie het wetsontwerp heeft gesteund. De uitslag was zo goed als unaniem, met slechts één onthouding. Ik ben daar heel tevreden mee en dank iedereen daarvoor.

 

11.03  Philippe Goffin (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, les analyses ADN sont aujourd'hui cruciales dans la plupart des enquêtes policières et judiciaires. Si cet élément de preuve est déterminant et ne doit jamais être négligé, il faut néanmoins procéder autant que possible à des analyses ciblées et intelligentes et ce, compte tenu de leur coût important.

 

C'est pourquoi mon groupe se réjouit de la création de cette banque de données ADN reprenant les profils des professionnels qui peuvent être amenés à intervenir sur la scène de crime. Cela permettra, lorsque des traces seront retrouvées, de confronter automatiquement ces dernières aux profils des personnes qui ont travaillé sur les lieux et ce, sans avoir à réaliser à chaque fois de nouveaux prélèvements. Ce n'est donc pas uniquement une économie qui sera réalisée, mais ce sera également un gain de temps important pour l'enquête.

 

Effectivement, la Commission de la protection de la vie privée n'a pas été entendue lorsque cette proposition a été examinée en commission. Comme nous avons bénéficié d'un avis qui avait été rendu préalablement, il ne nous a pas paru utile de procéder à une nouvelle audition et de demander un nouvel avis puisque les textes portaient sur le même objet. Par souci d'efficacité et de pragmatisme, nous n'avons donc pas demandé un nouvel avis de la Commission de la protection de la vie privée.

 

De toute façon, des garanties importantes sont prévues en matière de respect de la vie privée des personnes qui figureront dans cette banque de données. Il semble néanmoins important, monsieur le ministre, comme vous vous y êtes engagé, d'associer les professionnels du secteur à la concertation afin de les rassurer pour que des craintes non fondées ne viennent pas abîmer l'objet de cette proposition.

 

Je tiens à souligner que cette proposition s'inscrit dans la continuité de la loi du 22 mars 1999 relative à l'identification par l'analyse ADN en matière pénale, qui prévoyait déjà la création de cette banque de données "Intervenants". La mise en œuvre de cette banque de données va donc pouvoir intervenir le plus rapidement possible, selon les contingences techniques.

 

Je tiens aussi à saluer le travail des auteurs de la proposition, qui ont déposé le texte au Sénat sous la précédente législature et qui n'ont eu de cesse de le retravailler afin d'aboutir à un texte qui a obtenu la quasi-unanimité, puisque, comme Mme De Wit l'a précisé, il a été voté à l'unanimité moins une abstention en commission de la Justice.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking aan van de artikelen. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2087/9)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2087/9)

 

Het opschrift werd door de commissie gewijzigd in "wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank "Intervenanten".

L'intitulé a été modifié par la commission en "proposition de loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, en vue de créer une banque de données ADN "Intervenants".

 

Het wetsvoorstel telt 8 artikelen.

La proposition de loi compte 8 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 8 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 8 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

12 Voorstel van resolutie met betrekking tot het diversiteitsbeleid bij de NMBS-groep (1276/1-7)

12 Proposition de résolution relative à la politique de diversité au sein du Groupe SNCB (1276/1-7)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Veli Yüksel, Nahima Lanjri, Roel Deseyn, Jef Van den Bergh, Jean-Jacques Flahaux, Emmanuel Burton.

 

Bespreking

Discussion

 

De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1276/7)

Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1276/7)

 

De bespreking is geopend.

La discussion est ouverte.

 

De heer Wouter Raskin, rapporteur, verwijst naar zijn schriftelijk verslag.

 

12.01  Karine Lalieux (PS): Monsieur le président, chers collègues, mon intervention va porter à la fois sur la proposition de résolution de M. Yüksel et celle que mon groupe a déposée. Nous soutiendrons ces deux textes, mais pas avec le même enthousiasme.

 

Celui de M. Yüksel est à l'image de son parti: suffisamment flou pour que chacun y trouve son compte et pas trop ambitieux pour n'effrayer personne. Il n'évite ni les approximations ni les incohérences. La principale incohérence concerne sa portée. Le second considérant et l'exposé introductif rappellent, à juste titre, que toutes les entreprises publiques ont un rôle social et une fonction d'exemple. Elles doivent donc mener une politique diversifiée et non-discriminatoire. Or, les demandes de la proposition ne portent que sur le Groupe SNCB. Exit donc Proximus, bpost, Loterie Nationale, Belgocontrol, voire Belfius. La lutte contre les discriminations serait-elle plus urgente à la SNCB ou plus secondaire dans les autres entreprises publiques? La question a déjà été posée et n'a reçu aucune réponse. Je l'aurai peut-être aujourd'hui. Nos amendements visant à élargir la portée de la proposition ont été rejetés sans explication. 

 

Il y a ensuite une ambiguïté concernant les objectifs à atteindre. Veut-on promouvoir la diversité au sein de la SNCB ou lutter contre les discriminations? Ces deux questions, en apparence très semblables, relèvent de deux philosophies différentes. Promouvoir la diversité au sein d'une entreprise revient à engager une personne parce qu'elle fait partie d'un groupe ethnique. La personne est alors définie non pas en fonction de ses qualités propres ou les difficultés auxquelles elle fait face – je ne me prononce pas contre la diversité dans la mesure où je crois que la rencontre des cultures ne peut qu'enrichir la société. Lutter contre les discriminations, c'est autre chose: c'est porter une attention particulière à certains groupes de personnes parce qu'elles doivent faire face aux obstacles supplémentaires qu'elles subissent; c'est tenter de gommer les inégalités et de corriger les injustices sociales.

 

La distinction est importante parce que, si l'on veut résoudre un problème, il convient alors de le nommer et de le définir correctement. Or, en commission, ma collègue Grovonius a relevé certaines incohérences dans votre proposition de résolution, monsieur Yüksel, quant aux objectifs à suivre. Exiger une représentativité des personnes issues de l'immigration est une bonne chose. Encore faut-il savoir de quelle immigration on veut parler. Doit-on rappeler que toutes les personnes issues de l'immigration n'affrontent pas les mêmes difficultés, que postuler pour un emploi quand on est originaire de France ou de Suède n'est pas pareil que le faire lorsque l'on provient du continent africain?

 

Soyons honnêtes, l'exposé introductif du texte n'évacue pas totalement cet aspect, puisqu'il est question de coupler les données relatives à l'origine aux réalités socio-économiques. On évoque même le taux de chômage anormalement plus élevé en Belgique qu'en Allemagne ou au Royaume-Uni des ressortissants des pays extérieurs à l'Union européenne.

 

Par conséquent, je regrette surtout l'inadéquation de nos propositions de résolution respectives ainsi que le flou entre les objectifs fixés et les constats pourtant clairement établis. Et ce, d'autant plus qu'un amendement de la majorité a considérablement affaibli les demandes au gouvernement. Ce dernier ne devra plus prendre de mesures contraignantes que s'il décide de définir lui-même les objectifs. C'est un peu le chat qui se mord la queue.

 

C'est en raison de ce constat que nous avons choisi de redéposer en séance plénière notre proposition de résolution qui, d'une part, vise toutes les entreprises publiques autonomes et, de l'autre, énonce plus objectivement les résultats à atteindre. En accordant une attention toute particulière au chômage des jeunes des grandes villes, nous visons également à sortir d'un cercle vicieux observé dans certains quartiers et qui conduit à un progressif isolement culturel, social et économique.

 

Monsieur le président, chers collègues, vous comprendrez par conséquent que notre soutien au texte de la majorité porte davantage sur son esprit que sur son hypothétique mise en œuvre. C'est la raison pour laquelle nous soumettons à votre vote une proposition plus ambitieuse et plus claire dans ses objectifs. Je vous remercie de votre attention.

 

Le président: Madame Lalieux, je vous remercie et vous souhaite un joyeux anniversaire!

 

12.02  André Frédéric (PS): Monsieur le président, puis-je vous informer que c'est l'anniversaire de Mme Lalieux?

 

Le président: Je viens de le dire, monsieur Frédéric, et de féliciter Mme Lalieux.

 

12.03  André Frédéric (PS): J'ai été inattentif!

 

12.04  Veli Yüksel (CD&V): Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik wil beginnen met te zeggen dat de NMBS de trein van de diversiteit niet mag missen. Overheidsbedrijven hebben een maatschappelijke rol en vervullen ook een voorbeeldfunctie. Het is in onze maatschappij belangrijk dat elk talent wordt gebruikt. Wij hebben op dat vlak geen luxe.

 

In de voorliggende resolutie vragen wij dat de NMBS-Groep voortaan meewerkt aan het federale diversiteitsbeleid, dat ook in het regeerakkoord is opgenomen. Wij vragen dat de NMBS in de nieuwe beheerscontracten streefcijfers opneemt en ook een diversiteitsplan vooropstelt met meetbare doelstellingen.

 

In de toekomst zal het personeelsbestand van de NMBS de diversiteit van de Belgische samenleving moeten weerspiegelen. Misschien is een bijvoegsel zelfs niet nodig en kan dit rechtstreeks in de nieuwe nog op te maken beheerscontracten worden ingevoegd. U weet dat de opmaak van de nieuwe beheerscontracten al een paar jaar aan de gang is. Vandaag werken de spoorbedrijven op basis van beheerscontracten van bijna tien jaar geleden.

 

Wat zijn de cijfers? In 2009 bedroeg de instroom van andere nationaliteiten bij de NMBS 1,8 %. In 2013 was dit amper gestegen naar 2,5 %. Nochtans stond in het beheerscontract van 2009, dus het huidige beheerscontract, dat de instroom vanuit die doelgroepen 10 % zou bedragen.

 

Wij zien in de realiteit dus dat wij gestaag positieve resultaten bereiken, maar het gaat veel te traag. Wij willen ter zake een versnelling hoger gaan.

 

In 2012 had 10 % van de inwoners van dit land een andere nationaliteit. Waarom werkt men op basis van de nationaliteit? Omdat dit vandaag niet anders kan. Het is wachten op de definitie van personen met een migratieachtergrond, waaraan de federale regering en de minister bevoegd voor Ambtenarenzaken vandaag werken. U weet allemaal dat men deze oefening op Vlaams niveau al heeft afgerond. Er zijn daar wat dat betreft doelstellingen geformuleerd.

 

Twee weken geleden heeft de Europese Commissie nog gewezen op een hiaat bij ons, namelijk dat de arbeidsdeelname van mensen met een migratieachtergrond van buiten de Europese Unie in België de laagste is van alle EU-lidstaten, zowel voor de eerste, de tweede als de derde generatie. Het is dus belangrijk om vandaag wat dat betreft een versnelling hoger te schakelen. We weten ook dat de meeste hefbomen hiervoor op het niveau van de deelstaten zitten, maar ook het federale niveau moet helpen waar het kan.

 

Wij zien dat op dit moment ook als een belangrijke opportuniteit voor de NMBS omdat de NMBS-Groep een van de grootste werkgevers is in ons land en binnen de federale overheidsdiensten. Dit jaar wordt in de aanwerving van 2 200 mensen voorzien en ook in de komende jaren wordt een rekrutering van telkens 2 000 mensen vooropgesteld. De babyboomers gaan de komende jaren massaal met pensioen. Dit is voor de NMBS-Groep een opportuniteit om ervoor te zorgen dat zijn personeelsbestand meer een weerspiegeling wordt van de diverse samenleving in ons land. Ik hoop dat alle fracties deze resolutie zullen steunen.

 

Ik wil nog twee woorden zeggen met betrekking tot de collega’s van de PS. We hebben gekozen voor een stapsgewijze aanpak en we beginnen met de NMBS-Groep. Het is niet uitgesloten dat we er later de andere overheidsbedrijven bij kunnen betrekken. Ik wil nogmaals benadrukken dat deze ambitie in het regeerakkoord is vooropgesteld. We gaan stapsgewijs te werk.

 

Het is geen maatregel op zich. We willen bepaalde problemen op de arbeidsmarkt aanpakken. Er wordt vooral gewezen op de problematiek van de jeugdwerkloosheid en deze maatregel zal op de jeugdwerkloosheid ongetwijfeld ook een positief effect hebben. Ik stel echter voor om stap voor stap te werken. De NMBS zal alvast enkele concrete maatregelen nemen om tot resultaten te komen.

 

12.05  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer Yüksel, ik vraag u een verduidelijking. Ik heb de discussie in de commissie niet gevolgd, aangezien ik voor dat onderwerp geen vast lid ben van die commissie.

 

U zegt dat u stap voor stap wilt werken en dat het regeerakkoord uitgevoerd wordt met de nu voorliggende resolutie. Het zou dan in ieder geval beter zijn om er een wetsvoorstel van te maken, want een resolutie blijft toch maar een resolutie; dat weet u ook zeer goed.

 

Staat in het regeerakkoord effectief dat er begonnen moet worden bij de NMBS of dat er enkel bij de NMBS maatregelen moeten worden genomen? Dat hebt u daarnet namelijk gezegd.

 

12.06  Veli Yüksel (CD&V): Neen, ik heb gezegd dat deze resolutie perfect past in de ambitie van de regering om een diversiteitsbeleid uit te voeren.

 

12.07  Karin Temmerman (sp.a): Als dat zo in het regeerakkoord staat, dan begrijp ik niet waarom die maatregel nu alleen voor de NMBS voorligt. Dat is toch echt een heel minimale ambitie.

 

12.08  Veli Yüksel (CD&V): Mevrouw Temmerman, ik begrijp dat u heel wat van het debat gemist hebt. Ik heb u in de commissievergaderingen inderdaad niet gezien. Uw collega’s hebben in die zin op geen enkel moment opmerkingen geformuleerd, ook al doet dat er nu niet toe.

 

Wij willen die ambitie concretiseren door onder andere streefcijfers te laten opnemen in het beheerscontract van de NMBS. Het gaat om een heel concrete maatregel, met als bedoeling heel concrete resultaten te boeken. De resolutie heeft dus als bedoeling dat in het beheerscontract van de NMBS-Groep streefcijfers worden opgenomen, waardoor er meetbare doelstellingen worden vooropgesteld.

 

12.09  Karine Lalieux (PS): Monsieur le président, il arrive que certains collègues ne soient pas présents en commission. Vous n'étiez pas là non plus, monsieur Yüksel, quand j'ai débuté mon intervention. Il n'est donc pas très sympathique d'adresser des reproches de ce genre à vos collègues.

 

12.10  Veli Yüksel (CD&V): Ik heb de heer Geerts ook niet gehoord in dat verband.

 

12.11  Karine Lalieux (PS): Évidemment, ce n'est pas logique. On parle ici d'entreprises publiques autonomes sous le contrôle de l'État. On choisit juste la SNCB alors qu'on pourrait l'appliquer à l'ensemble des entreprises. Ce n'est donc pas ambitieux. Il faut le reconnaître! Quand on vous a demandé si seule la SNCB était visée, vous n'avez pas répondu. On la votera, monsieur Yüksel, mais lisez la nôtre qui est bien plus ambitieuse que la vôtre!

 

En même temps, un amendement du gouvernement semble aller dans un sens où les résultats n'ont pas d'importance et qu'il appartiendra au gouvernement de les déterminer lui-même. Votre ambition est encore diminuée. L'idée était bonne, franchement! Déposer ce texte aussi, mais je pense que vous auriez dû travailler avec notre résolution pour trouver un accord global et être plus ferme par rapport à votre propre majorité, parce que c'est votre majorité qui n'en voulait pas.

 

12.12  Marcel Cheron (Ecolo-Groen): Monsieur le président, pour gagner du temps, je profite de mon intervention pour expliquer la motivation de mon groupe. Monsieur Yüksel, d'abord, la bonne nouvelle, c'est que notre vote sera favorable. L'autre partie de mon intervention est peut-être moins sympathique non pas à votre égard, monsieur Yüksel. Je loue votre travail depuis 2015 quand vous aviez déposé ce texte. J'aime bien les marathoniens et vous avez fait du chemin.

 

Toutefois, il faut reconnaître que les débats en commission et les remarques des différents groupes, de Mme Lalieux ou d'autres, portaient sur plusieurs questions quand même fondamentales. La première, c'est: pourquoi uniquement cette entreprise publique-ci? C'est bien mais il y en a d'autres!

 

La deuxième remarque porte sur une certaine forme d'approximation dans ce que vous demandez au gouvernement. Certes, nous sommes dans une résolution, mais on sait que ce qui se discute, en particulier au sein du groupe SNCB, ce sont les contrats de gestion. Ce sont des outils un tout petit peu plus forts. Si nous voulons, en notre qualité de parlementaires, agir et avoir un peu d'influence sur les contrats de gestion qui sont en cours de rédaction – ils prennent du temps - et inscrire quelque chose de véritablement opérationnel, c'est dans le contrat de gestion.

 

C'est pour cela que vous ne le faites pas! Donc, c'est quand même un peu étrange! Ce n'est pas uniquement votre responsabilité mais si on voulait vraiment un geste fort, il faudrait quand même une résolution qui le spécifie plus clairement et qui demande au gouvernement d'inscrire cela dans le contrat de gestion. C'est le gouvernement qui négocie. Nous avons déjà formulé cette remarque en commission, mais je voulais la répéter ici.

 

Troisièmement, il est vrai qu'il y a beaucoup d'approximations dans un certain nombre de définitions et de critères. Dans les définitions, qui vise-t-on? Quel est le libellé exact? La nationalité? Bref, nous avons déjà eu ces débats. Il eut été utile d'approfondir les définitions. Il eut été utile d'approfondir les critères. Il eut été utile d'être un peu plus explicite et plus précis sur les chiffres demandés.

 

Enfin, l'un des enjeux très importants pour le Groupe SNCB a suffisamment été exprimé lors des débats que nous avons eus, parfois un peu seuls, en commission, dans le cadre de nombreuses questions orales. Souvent la présidente dont ce n'est pas tous les jours l'anniversaire et je profite de l'occasion, car je ne voudrais pas laisser à M. Frédéric le monopole du cœur….

 

12.13  André Frédéric (PS): En grande partie quand même!

 

12.14  Marcel Cheron (Ecolo-Groen): Oui, mais ne faites pas deux choses en même temps, vous ne les ferez pas bien toutes les deux!

 

12.15  Karine Lalieux (PS): (…)

 

12.16  Marcel Cheron (Ecolo-Groen): Il n'y a que les femmes qui peuvent le faire, me dit-on!.

 

La question qui est posée est celle du renouvellement du personnel de la SNCB. Vous avez vu, comme moi, la pyramide des âges. Cette dernière offre une véritable opportunité. C'est, sans doute, la raison pour laquelle nous soutiendrons votre proposition de résolution. En effet, même si l'objectif n'est pas très ambitieux, même s'il n'est pas très défini, vous montrez quand même un chemin, monsieur Yüksel. Nous allons donc prendre – si je puis dire – le train en marche, ce qui me permet d'établir une liaison avec l'actualité.

 

12.17  Inez De Coninck (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik wil kort namens onze fractie spreken.

 

Ik hoor de leden van de oppositie hun uiteenzetting telkens met dezelfde woorden beginnen, namelijk dat zij het voorstel zullen steunen, waarna de hele kritiek op het initiatief volgt of er bemerkingen komen dat het voorstel niet ver genoeg gaat, niet ambitieus genoeg is of enkel voor het spoor bedoeld is. Dat is jammer.

 

Er is een gezegde: beter één vogel in de hand dan tien in de lucht. Welnu, collega’s, wij hebben er nu één in de hand. Het voorstel ligt voor en deze meerderheid — de, kille, harde meerderheid, zoals de oppositie haar graag noemt — zal de streefcijfers en een diversiteitsplan opleggen. Wij starten inderdaad, zoals de heer Yüksel aanhaalt, stapsgewijs binnen onze spoorbedrijven.

 

De heer Yüksel verwees er tevens naar dat de Vlaamse regering dat ook al doet. Voorts wijs ik u erop dat diezelfde Vlaamse regering in 2016 de streefcijfers nog heeft opgetrokken.

 

12.18  Karin Temmerman (sp.a): (…)

 

12.19  Inez De Coninck (N-VA): Mevrouw Temmerman, het is een begin. U had vroeger die streefcijfers ook kunnen opleggen.

 

12.20  Karin Temmerman (sp.a): (…)

 

12.21  Inez De Coninck (N-VA): De spoorbedrijven zijn jammer genoeg nog altijd een federale materie.

 

(…): (…)

 

12.22  Inez De Coninck (N-VA): Daarom wou ik meegeven dat onze fractie de voorliggende resolutie voluit zal steunen.

 

12.23  Veli Yüksel (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ik wil de heer Cheron bedanken voor zijn eerlijk en evenwichtig betoog.

 

Mevrouw Lalieux en mevrouw Temmerman, waarom de NMBS? Ten eerste, omdat de NMBS een van de grootste werkgevers van het land is. Dat kunt u niet ontkennen.

 

Ten tweede, omdat vandaag de beheerscontracten worden opgemaakt voor de NMBS. Het is nu het moment om streefcijfers en een diversiteitsplan te vragen aan de NMBS.

 

Collega Lalieux, zoals ik al zei in de commissie, en ik wil geen partijpolitieke spelletjes spelen: als de PS daarvan werk wil maken, waarom hebt u dat dan niet gedaan in de vorige regering, toen uw partij de minister van Overheidsbedrijven leverde?

 

12.24  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le président, mesdames et messieurs, j'apprécie Mme Lalieux, et je la félicite aussi pour son anniversaire. Mais j'aurais tendance à lui dire: "Rastreins, valet!" C'est une expression wallonne, qu'elle ne connaît peut-être pas. Pour qu'elle comprenne peut-être mieux, je pourrais aussi dire: "Faites ce que je dis et pas ce que je n'ai pas fait." En effet, après avoir été pendant 25 ans au gouvernement, son parti, le PS, se plaint de l'absence d'une politique de la diversité.

 

Dans ce contexte, je pense qu'il faut voir cette proposition de résolution comme un pas en avant. Je l'ai très volontiers cosignée, et je remercie M. Yüksel pour cette initiative. Comme l'a dit notre collègue M. Marcel Cheron, il faut saluer le chemin. De temps en temps, il faut pouvoir montrer le chemin. Je crois que c'est ce que nous faisons ici. Le contrat de gestion confirmera très certainement cette évolution positive.

 

La Chambre s'apprête à voter aujourd'hui un texte qui me tient particulièrement à cœur. Comme vous le savez, les critères de la diversité sont multiples: le sexe, l'origine, la couleur de peau, le handicap ou la religion. Le sujet dépasse donc la sphère de l'entreprise, car il est aussi politique, sociétal, médiatique; il concerne l'école et la rue. Respecter chacun et estimer chaque personne à sa juste valeur sont des aspects essentiels que nous, politiques et nous, libéraux, devrons porter pour le bien de la cité.

 

La politique de diversité au sein du Groupe SNCB est fondamentale à plus d'un titre. Je me réjouis de nouveau que M. Yüksel ait pris cette initiative en commission de l’Infrastructure.

 

Comme cela est mentionné dans le texte, toute entreprise publique doit se rallier à la politique fédérale de diversité en instaurant des objectifs chiffrés notamment concernant la proportion de travailleurs issus de l'immigration.

 

Voorzitter: André Frédéric, ondervoorzitter.

Président: André Frédéric, vice-président.

 

Les entreprises publiques, telles que la SNCB, doivent être des exemples pour tous. Et le fait, madame Lalieux, que le gouvernement ait choisi une femme pour diriger la SNCB est aussi un signe extrêmement positif de la diversité que nous voulons mettre en œuvre. Il est dommage que cela n'ait pas été fait auparavant.

 

Les compétences des personnes issues de l'immigration sont plus que nécessaires, ce qui induit que les lieux de travail doivent refléter ce que représente notre société. Dès lors, madame Lalieux, comment ne pas douter une seule seconde - mais je vois que cela ne vous intéresse pas -, que les entreprises publiques fédérales donnent le bon exemple pour l'avenir.

 

La diversité nous apparaît indissociable de l'égalité. Si les actions positives sur lesquelles se fonde une vraie politique de diversité tendent à déconstruire les stéréotypes ou à réduire les discriminations, alors, oui, la cause de l'égalité en sortira grandie.

 

Mes chers collègues, je vous remercie et, moi aussi, j'attends que le contrat de gestion mette en évidence la résolution que nous allons voter dans quelques minutes.

 

12.25  Véronique Caprasse (DéFI): Monsieur le président, chers collègues, le travail est un pivot important de l'intégration et, par extension, il favorise l'exercice de la citoyenneté.

 

Selon les indicateurs de l'intégration des immigrés 2015, publiés conjointement par la Commission européenne et l'OCDE, la Belgique reste l'un des pays où le taux d'emploi, parmi les personnes issues de l'immigration, est le plus bas, puisqu'il est toujours inférieur de plus de 10 % au taux d'emploi des nationaux.

 

Les problèmes d'intégration sur le marché du travail sont directement liés à la ségrégation dans les écoles et à l'absence d'objectifs chiffrés d'embauche des étrangers. Certes, c'est en amont que la lutte doit se mener mais il apparaît qu'un grand nombre d'entreprises et d'organisations n'investissent pratiquement pas dans la professionnalisation de leur procédure de recrutement et de sélection et encore moins dans une procédure de sélection qui s'inscrirait dans une politique de diversité.

 

Il faut donc qu'une politique de diversité soit ancrée structurellement pour la globaliser dans l'entreprise et non la réduire seulement à des comportements individuels.

 

Nous soutiendrons donc la présente résolution qui propose une amélioration des indicateurs et un renforcement du caractère contraignant des objectifs en vue de recruter davantage de personnes d'origine étrangère à la SNCB.

 

Cependant, il est regrettable de devoir en arriver là. Les entreprises publiques fédérales devraient évidemment montrer l'exemple en matière de diversité. Il n'est pas admissible qu'une entreprise comme la SNCB ne respecte pas le contrat qui prévoyait un objectif de 10 % de travailleurs d'origine étrangère dans les recrutements annuels à partir de 2009. La progression vers l'objectif est dérisoire: passer de 1,8 % en 2009 à 2,47 % en 2013, ce n'est pas le résultat d'une politique volontariste. Il faut donc effectivement renforcer la pression.

 

Reconnaissons qu'il est regrettable de devoir demander au gouvernement fédéral (au point 1 de la résolution) d'insister auprès du Groupe SNCB pour qu'il se rallie à la politique fédérale de diversité. Les entreprises publiques ont pour vocation d'être socialement responsables et ce n'est pas uniquement une question de lutte contre le chômage des personnes d'origine étrangère.

 

Les entreprises publiques ont aussi tout intérêt à refléter les publics qu'elles servent, notamment en comprenant mieux les attentes des usagers pour la mise à disposition de ressources qui leur ressemblent, en favorisant le contrat et le dialogue avec toutes les composantes de la population.

 

Est-ce vraiment un hasard de calendrier si deux propositions de résolution inscrites à l'ordre du jour de notre séance vont dans le même sens: celle pour les personnes d'origine étrangère et celle qui concerne les jeunes dans les grandes villes? Non, selon nous, ce n'est pas un hasard. C'est le reflet d'une culture d'entreprise publique qui n'a pas pu évoluer et qui ne reflète plus notre société.

 

Nous voterons cette résolution avec l'espoir qu'elle contribuera à faire évoluer les mentalités et les pratiques.

 

Voorzitter: Siegfried Bracke, voorzitter.

Président: Siegfried Bracke, president.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De bespreking is gesloten.

La discussion est close.

 

Er werden geen amendementen ingediend of heringediend.

Aucun amendement n'a été déposé ou redéposé.

 

De stemming over het voorstel zal later plaatsvinden.

Le vote sur la proposition aura lieu ultérieurement.

 

13 Voorstel van resolutie tot aanmoediging van de autonome overheidsbedrijven om mee te werken aan een werkgelegenheidsbeleid tegen de jeugdwerkloosheid in de grote steden (1762/1-2)

13 Proposition de résolution visant à encourager les entreprises publiques autonomes à s'inscrire dans une politique d'emploi qui lutte contre le chômage des jeunes dans les grandes villes (1762/1-2)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Karine Lalieux, Laurette Onkelinx, Laurent Devin, Emir Kir, Éric Massin, Jean-Marc Delizée, Frédéric Daerden.

 

De commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven stelt voor dit voorstel van resolutie te verwerpen. (1762/2)

La commission de l’Infrastructure, des Communications et des Entreprises publiques propose de rejeter cette proposition de résolution. (1762/2)

 

Overeenkomstig artikel 88 van het Reglement spreekt de plenaire vergadering zich uit over dit voorstel tot verwerping, na de rapporteur en eventueel de indieners te hebben gehoord.

Conformément à l’article 88 du Règlement, l’assemblée plénière se prononcera sur cette proposition de rejet après avoir entendu le rapporteur et, éventuellement, les auteurs.

 

Mevrouw Nele Lijnen, rapporteur, verwijst naar het schriftelijk verslag.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

Geen andere spreker mag het woord nemen.

Plus personne ne peut prendre la parole.

 

De stemming over het voorstel tot verwerping van dit voorstel van resolutie zal later plaatsvinden.

Le vote sur la proposition de rejet de cette proposition de résolution aura lieu ultérieurement.

 

14 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering om de strijd tegen het terrorisme te bevorderen (2050/1-13)

- Wetsvoorstel tot wijziging van de Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn om de strijd tegen terroristische misdrijven te bevorderen (1687/1-4)

14 Proposition de loi modifiant le Code d'instruction criminelle en vue de promouvoir la lutte contre le terrorisme (2050/1-13)

- Proposition de loi modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale en vue de promouvoir la lutte contre les infractions terroristes (1687/1-4)

 

Voorstellen ingediend door:

Propositions déposées par:

- 2050: Valerie Van Peel, Sarah Smeyers, Karolien Grosemans, Koen Metsu, Peter Buysrogge

- 1687: Valerie Van Peel, Sarah Smeyers, Karolien Grosemans.

 

Ik stel u voor een enkele bespreking aan deze twee wetsvoorstellen te wijden. (Instemming)

Je vous propose de consacrer une seule discussion à ces deux propositions de loi. (Assentiment)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De rapporteurs zijn de heren Hellings, Vanden Burre en Crusnière. Zij verwijzen naar het schriftelijk verslag.

 

14.01  Valerie Van Peel (N-VA): Mijnheer de voorzitter, collega’s, dit voorstel heeft een zeer lange weg afgelegd. Eigenlijk begrijp ik dat vandaag nog altijd niet. Los van enkele juridische discussies had ik in alle eerlijkheid verwacht dat dit een wandeling door het park zou worden, de logica zelve: als iemand stoot op een terroristisch misdrijf is er maar één ding dat telt. Die info moet zo snel mogelijk naar de bevoegde diensten, zodat erger kan worden voorkomen. Dat klinkt toch logisch, niet?

 

Voor elke burger is dat vandaag reeds het geval. Stoot men als burger op een terroristisch misdrijf, dan moet men dit melden aan het parket. Zo niet maakt men zich schuldig aan schuldig verzuim. Alleen voor sociale werkers stond tot vandaag het beroepsgeheim in de weg.

 

Beweren dat de huidige wetgeving volstaat om geheimplichtigen in staat te stellen terroristische misdrijven aan te geven is de waarheid geweld aandoen. Op dit moment heeft het beroepsgeheim namelijk absolute voorrang op de aangifte­verplichting van de burgers en de ambtenaren. Dat is geregeld in artikel 29 en 30 van het Wetboek van strafvordering. Personen die gebonden zijn aan het beroepsgeheim kunnen terroristische misdrijven enkel melden in het geval dat de voorwaarden van de noodtoestand vervuld zijn. Dit is een uitzondering die gecreëerd is door de rechtspraak en die verschillende interpretaties toelaat. Om te voldoen aan de voorwaarden van de noodtoestand moet er een daadwerkelijk en ernstig gevaar bestaan dat onmogelijk op een andere wijze vermeden kan worden dan door het meedelen van de gegevens. Bovendien moet een actueel, zeker en ernstig gevaar bestaan voor het te beschermen belang dat op geen enkele andere manier kan worden beschermd dan door het geheim te verbreken.

 

Bent u nog mee? Ik eigenlijk niet. Zelfs voor de rechter is het een moeilijke opgave uit te maken of de voorwaarden van de noodtoestand wel of niet vervuld zijn. Dat zeg ik niet, dat zegt de rechtsleer. Voor een sociaal werker is het dus nog moeilijker die afweging te maken.

 

Trouwens, niet alle terroristische misdrijven kunnen vandaag onder de noodtoestand vallen. Dit wetsvoorstel creëert nu een wettelijke basis voor het verbreken van het beroepsgeheim die wel duidelijk is. Minstens veel duidelijker dan de voorwaarden van de noodtoestand.

 

De rechtszekerheid van de betrokkene gaat er dus enkel op vooruit. Niet achteruit, wat men hier zo meteen ook mag beweren.

 

En ja, het wordt een plicht. Als men over dergelijke info beschikt, mag er ook geen enkel moment getwijfeld worden.

 

Er wordt ook zeer duidelijk gekozen voor de bescherming van de medewerkers door geen straf op de meldingsplicht te zetten. Het is ook niet het resultaat van het onderzoek dat zal bepalen of de medewerker zijn beroepsgeheim al dan niet correct heeft verbroken, in toepassing van deze wet, maar wel de vraag of de medewerker de innige overtuiging heeft dat hij op een terreurmisdrijf is gestoten.

 

Aangezien er geen strafsanctie gekoppeld is aan de meldingsplicht, is deze plicht bovenal een morele plicht, maar ook een belangrijke plicht. Voor wie hierna nog zou twijfelen aan de noodzaak van dit voorstel, kan ik op het volgende wijzen. De realiteit bewijst al jaren dat sommige OCMW’s – een minderheid, maar dan wel een minderheid die er het meeste mee te maken krijgt, namelijk enkele Brusselse OCMW’s – geen enkele bereidheid tonen om nog maar na te denken over wat hier vandaag juridisch al wel mogelijk was.

 

Het College van procureurs-generaal maakt al jaren gewag van het feit dat zij bij elke vraag in een terreuronderzoek aan enkele Brusselse OCMW’s een standaardbrief krijgen teruggestuurd met daarin niet veel meer woorden dan: “Sorry, maar beroepsgeheim”. Als zij bijvoorbeeld vragen hadden over de reële verblijfplaatsen van opgepakte terroristen bleef het in die Brusselse OCMW’s muisstil, laat staan dat ze geneigd zijn om zelf iets te melden.

 

Voor zij die hier straks komen vertellen dat het allemaal niet nodig is: de realiteit spreekt u tegen.

 

Zeker zo opmerkelijk is dat zij die vandaag komen beweren dat het vandaag al kan en dat het ook gebeurt, vaak vijf minuten later hun betoog afronden met de zin: “Dit voorstel gaat belachelijk ver.” U moet natuurlijk wel kiezen: of het kan al en u vindt terecht dat het kan, of het is verschrikkelijk en het gaat veel te ver. Beide zienswijzen zijn volgens mij toch moeilijk te verzoenen.

 

Dit wetsvoorstel zorgt voor duidelijkheid voor alle betrokkenen en garandeert een betere informatiedoorstroming, wat cruciaal is in de strijd tegen terreur. Stelt het parket, binnen een terreuronderzoek, vragen aan een sociale instelling over uitkeringen of de reële woonplaats, dan zal deze instelling, op straffe van een boete, verplicht zijn om hierop te antwoorden. Stoot een van de medewerkers zelf, tijdens de uitvoering van zijn job, op een terroristisch misdrijf, dan valt er geen tijd te verliezen en zal hij of zij dit stante pede moeten melden.

 

De medewerker in kwestie hoeft zich dan ook geen zorgen meer te maken dat hij zich kan blootstellen aan vervolgingen omdat hij zijn beroepsgeheim heeft geschonden. Dat is waar dit voorstel voor zorgt: duidelijkheid en juridische zekerheid. Tot spijt van wie het benijdt!

 

Aan al wie blijft beweren dat wij hiermee het beroepsgeheim uithollen en hiermee een democratisch principe ondergraven, wil ik het volgende zeggen. Het beroepsgeheim is niet absoluut. Dat is het nooit geweest en dat heeft goede redenen. Wanneer een democratische orde van oordeel is dat een ander belang primeert, dan moet het beroepsgeheim hiervoor wijken. Nu vraag ik mij eerlijk gezegd af wie hier van oordeel zou zijn dat de veiligheid van onze burgers minder belangrijk is dan de vertrouwensband die een terrorist met een sociaal werker heeft. U mag uw hand opsteken, want ik zou wel eens willen weten wie. (Niemand steekt de hand op)

 

Dat dacht ik al. Het beroepsgeheim is nooit bedoeld om onaantastbaar te zijn. Het beroepsgeheim is nooit bedoeld om terroristen beter te beschermen dan onze burgers, en daar trekken wij vandaag de grens.

 

Aan Franstalige kant zorgde het wetsvoorstel voor nog meer commotie dan in Vlaanderen, vaak ook door heel wat desinformatie, tot er in Le Soir, dacht ik, een brief verscheen van de vader van een slachtoffer van de aanslag in Maalbeek, na uitlatingen van de rector van de ULB. Ik denk dat de discussie toen even is verstomd. Ik heb die persoon gebeld met de vraag of ik zijn brief mocht voorlezen. Ik ga dat in het Nederlands doen, met het meeste respect voor het slachtoffer, Aline, over wie het gaat, en de familie en naasten van het slachtoffer, maar wel in de hoop dat bepaalde collega’s gaan nadenken over de kritiek die zij onterecht over het voorliggende wetsvoorstel hebben gespuid.

 

Ik lees voor: “Mijnheer de rector, mijn dochter Aline studeerde en behaalde een master in de communicatie aan uw universiteit, waarvan een van de grondbeginselen de strijd tegen het obscurantisme en het dogmatisme is. Helaas kwam haar korte leven abrupt ten einde op 22 maart 2016 in Maalbeek, verbrijzeld door terrorisme en religieus fanatisme. Het onderzoek loopt nog steeds, maar verloopt traag en moeizaam, en hoewel wij ons burgerlijke partij hebben gesteld, hebben wij geen toegang tot het onderzoeksdossier, zoals de wet het ons toestaat, omdat wij helaas met te veel zijn en dit materieel onmogelijk is. Wij wachten dus geduldig af en vertrouwen op de onderzoeksrechter die met het dossier is belast.

 

Dit gezegd zijnde, begrijpt u vast mijn ongeloof en mijn verbazing wanneer ik via de stem van de premier als antwoord op uw vrije tribune het volgende verneem: ‘In september 2015 betreurde de procureur-generaal van Brussel in zijn openingsrede de houding van bepaalde OCMW’s die weigerden samen te werken met Justitie in het kader van onderzoeken naar bepaalde sociale-uitkeringsgerechtigden die verdacht worden van terroristische activiteiten door zich te verschuilen achter hun verplichting om het beroepsgeheim te eerbiedigen.’

 

Deze stelling is bevestigd tijdens verschillende hoorzittingen in de Kamer in het kader van de parlementaire onderzoekscommissie van 22 maart. Bij deze gelegenheid hebben zowel de federale procureur als verschillende verantwoordelijken van de politiediensten gewezen op de problemen met betrekking tot het beroepsgeheim, waarachter bepaalde diensten en hun medewerkers zich verschansten in het kader van onderzoeken in verband met terroristische misdrijven.

 

Ter herinnering, tijdens zijn verhoor door de onderzoekscommissie op 3 oktober 2016 heeft de procureur-generaal van Brussel erop gewezen dat hij een paar dagen eerder een brief had ontvangen van het OCMW van de stad Brussel waarin het weigerde mee te werken aan een terreuronderzoek onder het mom van het beroepsgeheim.

 

Om deze toestand te verhelpen, stelt de meerderheid terecht, en met de lovenswaardige hulp van oppositiepartij cdH, een wetsontwerp voor om de geheimhouding van maatschappelijk werkers af te schaffen, maar dan enkel in geval van terrorisme.

 

Dat u elke verandering op dat vlak afwijst, is één ding, en dat is uw recht als burger. Dat u het morele gezag dat verband houdt met uw functie meent te kunnen gebruiken, is een andere zaak die mij diep bedroeft. Op een gegeven moment in de geschiedenis was het beroepsgeheim van bankiers nog gebetonneerd. Kunnen we ons in deze tijd nog voorstellen dat dit nog zou bestaan onder dezelfde omstandigheden?

 

Het lijkt onbegrijpelijk om borg te staan voor de manier waarop het beroepsgeheim vandaag wordt aangewend zoals hierboven beschreven. Het gaat in casu niet om een zaak van winkeldiefstal of slagen en verwondingen. Het gaat om 32 onschuldige mensen die werden gedood en tientallen getraumatiseerde personen die hun lijden heel hun leven lang zullen moeten dragen.

 

De Staat heeft hun veiligheid niet kunnen waarborgen en zal hun geen recht meer kunnen doen omdat de daders die verdwenen zijn voor altijd verdachten zullen blijven. In ieder geval hebben ze ten minste het recht op de waarheid achter deze tragedie en het zou onmenselijk zijn hen die geheimen te onthouden.

 

Terwijl de families van de slachtoffers al bijna een jaar worstelen in de greep van procedures inzake schadeloosstelling en moeten rouwen doorheen slapeloze nachten die ongetwijfeld hun tol zullen eisen, hebben de nationale overheden de plicht om alles in het werk te stellen, zodat in de toekomst andere burgers niet even zwaar zouden worden getroffen.

 

Neen, mijnheer de rector, een utopische wereld bestaat niet. Uw toevlucht nemen in ontkenning en elke verandering weigeren, helpt ons niet. Dit komt alleen onze vijanden ten goede, die gebruikmaken van al onze zwakheden om te proberen onze samenleving te ontwrichten.

 

Als we niet in staat zijn om op te staan, dan zal de filosoof Michel Onfray helaas gelijk hebben wanneer hij zegt: ‘Na een periode van terreur, waarin het westers bloed rijkelijk werd vergoten, kunnen wij enkel en alleen nog maar antwoorden met kaarsen en knuffeldiertjes, gedichten en stille optochten die tekenen zijn van het nihilisme waarin we wegkwijnen.’

 

Pierre Bastin, vader van Aline Bastin."

 

14.02  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Nous avons évidemment tous pris connaissance de cette carte blanche qui avait été écrite par le père d'une des victimes. Il s'agit d'un témoignage dramatique, douloureux. Les mots qui sont choisis ne laissent personne indifférent. Je comprends la colère et l'incompréhension de ce monsieur qui a écrit sa lettre en réaction au plaidoyer du recteur de l'ULB. Je suis, malgré tout, mal à l'aise que vous l'utilisiez dans ce débat, parce que cette carte blanche parle de la douleur du père d'une des victimes. Nous avons déjà tous été interrogés pour donner notre avis en réponse à cette lettre.

 

Nous savons qu'il n'est pas question ici d'entraver la meilleure collaboration possible entre CPAS et justice. Et c'est ce que dénonce ce monsieur. Mais il n'est pas entré dans le détail, comme nous l'avons fait en commission, sur la différence entre l'obligation passive et l'obligation active, que vous avez ajoutée dans un deuxième texte et qui pose les problèmes dont nous avons pu débattre en commission.

 

Je trouve qu'utiliser cette lettre dans ce débat brouille les cartes, car il s'agit d'un vrai drame, d'une vraie souffrance. Tous les éléments juridiques et techniques ne se trouvent pas dans cette carte blanche, ce qui est normal. Je voudrais remettre le débat sur des bases moins émotionnelles, car il y a une grande différence entre l'obligation passive et l'obligation active et les impacts pour les travailleurs de terrain sont forts différents aussi. J'aimerais que nous nous concentrions sur cela sans interpréter des déclarations pleines d'émotions des proches des victimes des attentats du 22 mars.

 

14.03  Valerie Van Peel (N-VA): Ik heb in een eerste uiteenzetting de juridische vragen al beantwoord. Er komt nog een stukje, maar ik vond het belangrijk om de brief mee te geven, nogmaals, in overleg met de persoon zelf. Met alle respect, die brief maakt wel heel duidelijk wat het belang van het wetsvoorstel is. Daar is ook zeer veel discussie over geweest. Hij vat het zeer goed samen. U noemt het een emotionele oproep. Ik denk dat de brief allesbehalve overdreven emotioneel is. Het is een zeer doordachte brief van een man die daarover ernstig heeft nagedacht. Ik vind het niet verkeerd om die brief hier in het globale debat te brengen om het belang van het voorstel te onderstrepen, nogmaals met toestemming van de heer zelf en met alle respect voor zijn woorden. Trouwens, ook in Franstalig België is er een debat gevoerd over de betreffende brief.

 

Dat u vooral de juridische discussie wilt voeren, daarmee heb ik geen enkel probleem. U mag dat doen; u hebt aanstonds het woord. Ik heb al enkele van uw punten weerlegd. Collega's, het gaat wel over de bescherming van onze burgers. Dat moet onze hoofdtaak zijn. Dat moet uiteraard gebeuren met respect voor ieders rechten, dat klopt. Net daarom trekken we ook de lijn bij terroristische misdrijven. Hoe vaak de VVSG en haar Waalse tegenhanger dat nog willens en wetens mogen verkondigen, het gaat hier vandaag niet – ik onderstreep het woord “niet” – over radicalisering. Dat is ook bewust niet het geval. Daarvoor werden inderdaad lokale veiligheidscellen opgericht, de zogenaamde LIVC’s, en heeft collega Terwingen een wetsvoorstel betreffende het gedeelde beroepsgeheim ingediend, zodat al bij de eerste signalen voor de beste begeleiding kan worden samen gezeten.

 

Zo'n systeem werkt, dat is goed. Het is geen of-ofverhaal, het is een en-enverhaal. Onderhavig voorstel gaat over terreur in zijn puurste vorm. Het voorstel gaat over terroristen. Het gaat over personen die naar Syrië zijn afgereisd met de bedoeling daar te gaan vechten. Het gaat om personen die helpen een terroristische aanslag voor te bereiden. Het gaat om personen die ronselen en andere mensen aanzetten om af te reizen, om voor te bereiden, om te handelen in wapens met het oog op het plegen van aanslagen. Het gaat om personen die anderen aanzetten tot het plegen van aanslagen. Het gaat om personen die deelnemen aan activiteiten van een terroristische groep door het verstrekken van materiële middelen of door hen financieel te steunen. Het gaat om terroristen, die reeds tot het plegen van een aanslag zijn overgegaan of die binnen een korte termijn zullen overgaan tot het plegen ervan. Al die zaken staan zeer duidelijk opgesomd in de artikelen van het Strafwetboek die verwijzen naar terroristische misdrijven.

 

Wanneer voor zulke zaken ernstige aanwijzingen voorhanden zijn, mogen wij niet twijfelen. Dan moet dat aan onze veiligheidsdiensten gemeld worden, zodat zij de verdere stappen kunnen zetten die nodig zijn, en zodat leed voorkomen kan worden. Medewerkers van sociale instellingen beschikken vanwege de aard van hun relatie met hun cliënten over bijzondere informatie. Het is absoluut niet ondenkbaar dat die informatie ernstige aanwijzingen bevat aangaande hetgeen ik net heb uiteengezet.

 

In elk geval is de informatiedoorstroming inzake terrorisme cruciaal. Dat zal wellicht, zonder dat ik wil vooruitlopen op het rapport van de commissie van collega Dewael, ook een van de belangrijkste conclusies worden van de werkzaamheden van de onderzoekscommissie betreffende de aanslagen van 22 maart. Dat is wat het College van procureurs-generaal reeds jaren vraagt. Dat is hetgeen hier vandaag voorligt. Meer dan ooit ben ik ervan overtuigd dat hierover geen discussie zou mogen bestaan. Ik hoop dat voor u hetzelfde geldt.

 

14.04  Éric Massin (PS): Monsieur le président, chers collègues, messieurs les ministres, cette assemblée souhaite unanimement lutter efficacement et de manière cohérente contre le terrorisme et, donc, adopter les mesures nécessaires pour y parvenir. Notre opposition au texte qui nous est soumis aujourd'hui ne remet pas du tout en cause cette volonté. Si ce procès devait nous être fait, il serait faux et malsain en laissant sous-entendre que nous ne souhaitons pas ce texte parce que nous ne serions pas en première ligne pour renforcer la lutte contre le terrorisme. Simplement, nous ne partageons pas et ne voulons pas partager une vision sécuritaire qui met à mal nos valeurs et nos droits les plus précieux parmi lesquels le droit à la sécurité sociale, le droit à l'aide sociale et, surtout, le droit au respect de la vie privée.

 

Vous scellez cette vision sécuritaire dans un texte d'une telle imprécision qu'elle ouvre grand la porte à l'arbitraire sans prévenir les actes terroristes. Je me permets de vous rappeler un considérant du Conseil d'État, dans son avis du 24 juin 2016: "On ne perçoit pas les raisons pour lesquelles des renseignements confidentiels en possession de membres et des personnels du CPAS sont tellement plus pertinents et nécessaires dans la lutte contre le terrorisme que des renseignements confidentiels en possession d'autres personnes de confiance."

 

On le sait, aujourd'hui, les terroristes ont des trajectoires diverses. Certains avaient des histoires, plusieurs étaient des quidams sans histoire, des M. et Mme Tout-le-Monde. Des personnes émargeant au CPAS et impliquées dans des faits sanglants ne présentaient aucun signe particulier. Cette mutation a d'ailleurs été anticipée par Mme Giudicelli, qui précise: "Puisque la surveillance reste concentrée sur l'islam radical et ses différents signes extérieurs avant-coureurs, la prochaine étape devrait logiquement voir apparaître une génération d'individus échappant à ces caractéristiques, au passé apparemment lisse, socialement entourés, des citoyens parfaits, indétectables, précocement forts d'une clandestinité toute intérieure (…) Nationaux dont les seuls signes extérieurs sont ceux de la normalité."

 

Cette manière induit une culture du soupçon. Je me permets de rappeler des paroles de Kofi Annan, après les attentats de Madrid en 2005: “Porter atteinte aux droits de l'homme ne saurait contribuer à la lutte contre le terrorisme. Au contraire, cela permet aux terroristes d'atteindre plus facilement leur objectif, en donnant l'impression que la morale est dans leur camp, et en créant des tensions, en suscitant la haine et la méfiance à l'égard du gouvernement précisément chez ceux parmi lesquels les terroristes sont plus susceptibles de trouver de nouvelles recrues.“

 

Nous ne sommes pas les seuls à dénoncer le texte à l'examen, à pointer les dangers qu'il recèle, à penser qu'il n'atteint pas l'objectif de lutter contre le terrorisme. Je rappelle que sont montés au créneau les trois fédérations des CPAS, les syndicats, les ligues des droits de l'Homme, les réseaux de lutte contre la pauvreté, le secteur de l'aide à la jeunesse, le CIRÉ, des professeurs d'université, le recteur de l'ULB ainsi que beaucoup d'autres. Certains ont été vus, en début d'après-midi, devant notre parlement;

 

Je ne cesserai de le répéter: le secret professionnel est indispensable à la relation de confiance que le citoyen doit nécessairement avoir envers certains confidents. Les travailleurs sociaux, les médecins, les avocats, les journalistes, les agents de police, les psychologues ou les enseignants, par exemple, y sont tenus.

 

Mais, soyons clairs, le secret professionnel prévu à l'article 458 du Code pénal n'est pas un droit absolu. Nous le savons tous. Il doit, déjà aujourd'hui, dans certains cas, céder le pas devant d'autres impératifs, l'essentiel étant toujours de préserver un équilibre entre le maintien du lien de confiance et la protection de la société dans son ensemble. Faire croire le contraire, aujourd'hui, est mensonger!

 

Oui, la levée du secret professionnel est déjà prévue en cas de témoignage en justice ou devant une commission d'enquête. Oui, la levée du secret professionnel est déjà prévue dans le cas d'infraction sur des mineurs d'âge ou sur une personne vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, de la violence entre partenaires, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique et mentale! Oui, la levée du secret professionnel est déjà prévue en cas de non-assistance à personne en danger! Oui, la levée du secret professionnel est déjà prévue via l'obligation qui est faite à tout fonctionnaire de dénoncer au procureur du Roi les crimes et délits dont il aurait connaissance! C'est le Code d'instruction criminelle.

 

Au vu de notre législation, les secrets professionnels ne constituent pas, contrairement à ce que cette proposition de loi tente de faire croire, un obstacle à la lutte contre le terrorisme. Toutes les personnes actuellement tenues au secret professionnel peuvent, en effet, déjà lever celui-ci dans des situations spécifiques et, la plupart du temps, reconnaissons-le aussi, la collaboration avec les autorités judiciaires et les services de police se déroule bien. Fallait-il pour cela ignorer les informations transmises par le procureur général de Bruxelles qui déplorait, en septembre 2015, dans sa mercuriale, l'attitude de certains CPAS refusant de collaborer avec la Justice en se retranchant systématiquement derrière le secret professionnel? La réponse est claire. Non!

 

Et nous nous sommes d'ailleurs montrés ouverts dans le cadre de la discussion concernant ce qu'on a appelé l'obligation d'information passive et ce, afin de trouver comment clarifier la situation. Nous avons soutenu l'idée d'une meilleure collaboration entre la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et les autorités judiciaires qui semblait nous permettre de rencontrer les objections qui étaient soulevées.

 

Nous avons aussi soutenu l'élaboration d'une circulaire visant à définir une procédure spécifique dans le cadre des informations devant être transmises au procureur du Roi lorsqu'il en fait la demande. Évidemment, alors qu'il s'agissait là de propositions constructives, nous n'avons pas été entendus.

 

Et, malgré cela, nous avons continué à être constructifs. Nous avons, par exemple, demandé à plusieurs reprises que puissent être apportées dans le texte les précisions nécessaires quant aux renseignements administratifs jugés nécessaires dans le cadre de cette obligation d'information passive, précisions, je le rappelle, également souhaitées par le Conseil d'État. Certaines clarifications ont pu être apportées, j'en conviens, et d'autres, puisque M. le ministre Borsus nous l'annonce, le seront sans doute via une circulaire. Je l'espère.

 

Mais là où nous ne pouvons nullement vous rejoindre, c'est dans cette obligation d'information active que vous imposez aujourd'hui aux assistants sociaux mais aussi à tous les membres des institutions de sécurité sociale.

 

Ces personnes qui, de par leur profession, prennent connaissance d'une ou plusieurs informations pouvant "constituer des indices sérieux d'une infraction terroriste" devront ainsi en faire la déclaration au procureur du Roi. Comme le signalait le Conseil d'État, avec cette obligation d'information active, on touche à l'essence même du secret professionnel. On affecte le secret professionnel dans sa substance, tant la portée de la disposition est large.

 

Selon le Conseil d'État, il revenait d'ailleurs au législateur de juger de la proportionnalité d'une telle obligation. Il n'a eu de cesse de le rappeler systématiquement et, dans chacun de ses avis, à inciter le législateur à réexaminer ces dispositions et à procéder à cette justification. Cela n'a toujours pas été fait aujourd'hui. Le législateur, en commission, a tranché. Cette majorité a tranché, réduisant le secret professionnel à peau de chagrin, stigmatisant à nouveau les allocataires sociaux. Et comme je viens de le préciser, le but recherché ne sera vraisemblablement pas atteint.

 

L'ensemble des membres des institutions de sécurité sociale (en ce compris les mutuelles, les syndicats, et aussi les CPAS), soit des dizaines de milliers de membres du personnel, se voient aujourd'hui attribuer une mission qui ne peut pas être la leur, et pour laquelle, d'ailleurs, ils ne sont pas formés. Ils sont assistants sociaux et non indicateurs de police.

 

En les contraignant à être les bras droits de la justice et de la police, votre majorité, votre gouvernement jette notamment un discrédit sur les assistants sociaux, faisant croire qu'ils ne mesureraient pas la responsabilité qui est la leur. Votre majorité, votre gouvernement, met ainsi à mal le travail essentiel qu'ils effectuent au quotidien au lieu de pallier les carences des services de sécurité en leur donnant les moyens humains et financiers suffisants dans le cadre d'une lutte efficace contre le terrorisme.

 

Votre majorité, votre gouvernement, fait peser une nouvelle responsabilité, bien trop lourde, sur les épaules des personnes concernées. Par ailleurs, comme l'a dit le Conseil d'État, ce texte est trop vague, trop flou, trop imprécis.

 

Ce texte ouvre grand la porte à l'arbitraire et installe une réelle insécurité juridique. Quelles informations constituent-elles des indices sérieux, et non des indices clairs, d'une infraction terroriste? Je rappelle qu'il s'agit de lutter contre le terrorisme, et non de combattre le radicalisme. Comment les personnes concernées pourront-elles juger de la pertinence d'une information au regard d'une infraction terroriste? Que se passera-t-il si elles se trompent? Quelle sera leur responsabilité et qui l'endossera en cas de dénonciation non fondée? Qui payera les dommages à l'individu injustement soupçonné? Qu'arrivera-t-il s'il apparaît que les indices n'ont pas été transmis? Licenciement de l'employé concerné? Dommages et intérêts? Poursuites pénales? Les questions en suspens sont nombreuses. Comme l'ont annoncé plusieurs organisations professionnelles, un recours devant la Cour constitutionnelle n'est malheureusement pas à exclure.

 

Les intérêts en jeu dans ce dossier sont multiples. Il ne faut pas les balayer d'un revers de la main. Il s'agit du droit des citoyens à la vie privée, du devoir pour les professionnels soumis au secret de préserver non seulement la relation de confiance nécessaire à l'accomplissement de leur mission, mais aussi l'intérêt général de la société. Ces intérêts primordiaux doivent tous êtres protégés. Le législateur s'est toujours efforcé de maintenir ce difficile équilibre, qui est mis à mal aujourd'hui par ce texte.

 

Nos craintes pour demain sont grandes. Nous redoutons en effet que cette levée du secret professionnel soit étendue à d'autres professions: journalistes, médecins, etc. De même, nous craignons qu'elle ne soit étendue à d'autres infractions. Ces préoccupations sont légitimes. Je rappelle que le premier ministre s'est efforcé de laisser croire, par voie de presse, que la levée du secret professionnel était examinée dans la seule perspective de la lutte contre le terrorisme. Or, monsieur Borsus, vous vous êtes exprimé – dans le cadre d'une réponse à une question que je vous avais posée – en faveur d'une extension de cette obligation d'information à d'autres infractions que celles qui touchent au terrorisme. Peut-être à la fraude sociale? Qui croire au sein du gouvernement et du même parti politique?

 

Enfin, il y a votre projet, monsieur le ministre de la Justice, examiné actuellement en commission de la Justice; un texte concernant le secret professionnel partagé. Il a également fait l'objet d'une opposition virulente. Ce texte reste vague, malgré certaines modifications apportées, puisqu'il permet de lever le secret professionnel de tous les professionnels tenus au secret pour éviter n'importe quelle atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'une personne, sans exigence d'un degré de gravité minimum, sans le consentement de la victime ou de l'auteur présumé, sur base d'une simple crainte et sans que celle-ci ne soit nécessairement fondée.

 

Le président de avocats.be, Jean-Pierre Buyl, estimait d'ailleurs, en mars dernier, dans la lettre d'information de l'Ordre, que le secret de ceux qui détiennent les confidences des citoyens par nécessité, voire utilité, est ainsi menacé. Le travail de sape envers le secret professionnel que vous avez entamé ne fait donc que commencer.

 

Alors, oui, nous devons lutter efficacement contre le terrorisme. Oui, nous devons entendre les victimes. Oui, nous devons apporter des solutions efficaces afin de garantir à nos citoyens une plus grande sécurité. Mais, clairement, le texte qui se trouve sur nos bancs aujourd'hui ne permet d'atteindre aucun de ces objectifs. Au-delà de la défense des travailleurs sociaux et des assurés sociaux, c'est la défense de nos libertés fondamentales qui est en jeu.

 

14.05  Philippe Pivin (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, comme l'a dit et répété Éric Massin à l'instant – et c'est probablement le seul point de son intervention que je rejoins parfaitement –, je pense que tous ici, nous partageons l'objectif d'améliorer la lutte contre le terrorisme. Pour améliorer cette lutte, une clé est mise en évidence par la commission Attentats: une meilleure circulation, une meilleure récolte de l'information.

 

Cela ressortira de façon flagrante des recommandations qui seront prochainement publiées, à l'issue des travaux de cette commission. C'est une des clés d'amélioration: la circulation et la récolte de l'information.

 

Remontons un instant dans le temps. Au mois de septembre 2015, M. Delmulle, procureur général, publie une mercuriale. Il y regrette l'attitude de certains. Il n'en fait certainement pas une généralité. Il ne dit pas qu'ils sont nombreux mais il déplore que certains CPAS, en réponse à des demandes d'information, opposent la règle du secret professionnel et se retranchent derrière elle.

 

Ce regret, il nous le répète un an plus tard, dans le cadre des auditions qui sont menées par la commission d'enquête sur les attentats. Il est renforcé dans cette répétition par un autre personnage de l'Ordre judiciaire qui est Frédéric Van Leeuw, le procureur fédéral. On ne parle pas d'un cas unique. M. Delmulle s'est exprimé sur une situation rencontrée en 2015. M. Van Leeuw s'exprime, lui, sur des cas vécus quelques jours avant son audition en 2016. Donc, cela s'est répété.

 

Cela commence évidemment à inquiéter non seulement les commissaires mais aussi les victimes (on a entendu le témoignage du papa). La réaction de certains CPAS inquiète beaucoup de monde. Des initiatives sont donc prises.

 

De quoi s'agit-il? C'est une proposition qui a suscité beaucoup de questionnements, beaucoup de réactions, beaucoup de critiques, beaucoup d'interrogations. Je crois qu'on doit pouvoir les écouter. On doit surtout pouvoir les rencontrer. De quoi parle-t-on ici? Nous parlons d'une proposition qui a deux objectifs et qui, parallèlement, veut clarifier une situation vis-à-vis des travailleurs sociaux et vis-à-vis des institutions et de leur personnel qui oeuvrent dans le domaine de la sécurité sociale.

 

Le premier objectif est de contraindre les institutions de sécurité sociale et leur personnel à communiquer au procureur du Roi les informations - renseignements d'ordre administratif - au sujet d'individus qui peuvent faire l'objet d'enquêtes relatives à des infractions terroristes, lorsque ledit procureur les réclame. C'est ce qu'on a appelé le "volet passif" de la proposition: l'obligation de répondre aux demandes du procureur du Roi.

 

Deuxième obligation, et c'est celle qui fait débat, je crois. Il s'agit d'instaurer pour le personnel des institutions une obligation de déclaration de toute information pouvant constituer un indice sérieux de l'existence d'une infraction terroriste. C'est le volet actif de la proposition.

 

Je pense que, là, nous allons au-delà du Code d'instruction criminelle qui fait obligation à chacun de dénoncer les crimes et délits dont il a connaissance, parce qu'on ne parle pas ici d'un crime ou d'un délit dont on a connaissance, mais de l'indice sérieux de l'existence d'une infraction. On est donc en amont et, comme le Conseil d'État l'a souligné, dans une sphère plus étendue, plus large, probablement plus discutable au sens noble du terme, celui du débat. Étant entendu que toutes les informations concernant des données strictement médicales, et qui revêtent un caractère personnel, vont continuer quant à elles d'être couvertes totalement par le secret médical.

 

Chers collègues, notre groupe soutient cette proposition, parce que nous considérons qu'elle ne remet absolument pas en cause l'œuvre, l'action des travailleurs sociaux. Je connais bien les travailleurs sociaux, à titre personnel, car j'ai commencé ma carrière politique à la présidence d'un CPAS. Pendant six ans, j'ai eu énormément de plaisir à travailler avec les assistants sociaux et j'ai pu mesurer la difficulté de leur travail. Quiconque a exercé un mandat dans un CPAS pourra comprendre le propos que j'exprime ici.

 

Ce sont des acteurs de première ligne, oui. Ce n'est pas à moi de vous dire oui, d'ailleurs!

 

14.06  Hans Bonte (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik was niet van plan om in het debat tussen te komen, maar wel om straks mijn uiteenzetting te geven. Ik voel mij echter aangesproken door mijn collega, aangezien ik ook de eer en het genoegen heb gehad om zes jaar voorzitter van een OCMW te zijn. Ik heb doorgaans ook zeer veel waardering en vertrouwen in de medewerkers van OCMW’s. Ik heb het expliciet over wat u het actieve deel van het wetsvoorstel noemt, waarin men een plicht invoert voor de sociaal werkers.

 

Mijn vraag, als ex-voorzitter van een OCMW aan een ex-voorzitter van een OCMW, is of u het aanvoelen hebt dat uw medewerkers van het OCMW in Koekelberg, of waar dan ook, nagelaten hebben om hun verantwoordelijkheid te nemen wanneer zij strafbare feiten gezien hebben en om u of de politiediensten van uw zone te verwittigen. Hebt u dat probleem ervaren? Wat is de consequentie voor iemand die iets weet, maar die dat om allerlei mogelijke redenen niet doet, bijvoorbeeld omdat hij het juiste telefoonnummer van de procureur niet vindt? Welke sanctie riskeert de maatschappelijk werker wanneer hij dat niet doet?

 

14.07  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Vous parlez des CPAS et des acteurs de terrain. Comment expliquez-vous que l'ensemble des fédérations de CPAS, les secrétaires des CPAS de la Région bruxelloise, se soient exprimés contre ce texte, en particulier contre l'obligation active? Vous faites vous-même référence à votre expérience de terrain, et au respect que vous témoignez, comme tout le monde ici, pour le travail réalisé au sein des CPAS. Je me demande donc de quelle manière vous vous sentez interpellé par ce mouvement du terrain qui prend extrêmement clairement position contre ce texte. Comment l'expliquez-vous? Pourquoi ne pas avoir répondu à certaines de leurs attentes et à certaines de leurs questions?

 

14.08  Valerie Van Peel (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ten aanzien van ex-OCMW-voorzitters kan een huidig OCMW-voorzitter misschien eerst antwoorden.

 

Mijnheer Bonte, u had twee vragen, en als collega-OCMW-voorzitter kan ik u ook een antwoord geven. Ten eerste, gebeurt het dat maatschappelijk assistenten op criminele feiten stoten en deze niet doorgeven? Welnu, zij mogen dat vandaag niet doorgeven. Er is een beroepsgeheim, behalve in een noodtoestand.

 

Het hangt er dus van af waarover het gaat, mevrouw De Coninck. Daarvoor geldt nu net het beroepsgeheim. Daarom staan wij vandaag hier.

 

Mijnheer Bonte, u vroeg ook hoe het kan dat de VVSG en haar Waalse tegenhanger dan toch tegen zijn en dat heel wat sociaal assistenten inderdaad op straat zijn gekomen, vooral in Franstalig België; in Vlaanderen was dat niet het geval. Ik zal u daarop antwoorden wat ik daarnet ook in mijn toespraak zei. Wel, dat kan omdat de VVSG drie tot vijf keer toe en haar Waalse tegenhanger tot tien keer toe een omzendbrief hebben gestuurd waarin zij feitelijke onwaarheden schrijven, waarin bijvoorbeeld zwart op wit staat dat dit wetsvoorstel geldt voor radicalisering. Ik heb hun telkens opnieuw het wetsvoorstel bezorgd, en hun gezegd dat dit feitelijk niet klopt, maar zij zijn dat blijven communiceren.

 

Ik stel maar vast dat een onafhankelijke organisatie blijkbaar aan politiek begint te doen omdat zij anders het veld niet opgepookt krijgt. Als het voor radicalisering zou gelden en een plicht zou zijn, ga ik ermee akkoord dat het geen goede zaak zou zijn. Daarvoor heeft men de LIVC’s. Daarmee moet men inderdaad op een andere manier omgaan.

 

Dit gaat over terreurmisdrijven. Daarover mag men toch niet discussiëren. Sorry, maar het veld is opgepookt. Dat is de reden. Dat zijn discussies die men binnen de OCMW’s wel voert.

 

Met dit voorstel is het duidelijk wat zij moeten doen en zijn zij juridisch beschermd als zij het doen. Wat is dan het probleem?

 

14.09  Éric Massin (PS): Monsieur Pivin, mon but n'est pas de vous interrompre, mais je crois que l'on va faire un peu de ping-pong!

 

Avant de vous adresser ma question, je voudrais préciser qu'on parle ici de dénonciation active, et donc d'indices sérieux. Il n'est pas question d'infractions. Je me permets de reprendre Mme Van Peel qui parle d'infractions.

 

Vous êtes un ancien président de CPAS. C'est une excellente chose. Vous avez une pratique de terrain. Je le suis toujours, en l'état actuel des choses. Imaginez-vous, demain, une aide sanitaire se rendant chez quelqu'un et remarquant, sur la table de la salle à manger, un gsm démonté avec des fils qui dépassent. Est-ce un indice sérieux?

 

14.10  Philippe Pivin (MR): Nous ne sommes pas ici pour jouer aux Experts, monsieur Massin.

 

Je voudrais d'abord répondre à notre collègue, Hans Bonte: je n'ai personnellement jamais été confronté à la moindre difficulté parce que j'ai toujours eu à cœur d'entretenir avec le personnel d'excellentes relations de coopération et de collaboration. C'est la philosophie qu'essaie de dégager cette proposition de loi. Donc, je n'ai jamais été confronté à la situation mais cela remonte à des années où on ne parlait pas autant de terrorisme.

 

Aujourd'hui, on est confronté à certains signalements d'indices sérieux à propos de pères souhaitant quitter la Belgique, etc. Tous les éléments remontent mais le cas d'un CPAS dans une commune n'est pas celui de tous les CPAS ni de toutes les situations. Nous n'avons jamais vécu la situation mais, en tout cas, j'ai pu constater que, parfois, les assistants sociaux sont mal à l'aise pour exprimer quelque chose, se posent la question de savoir s'ils peuvent dire ce qu'ils sont prêts à dire. J'ai parfois recueilli dans mon bureau des confidences, avec toutes les précautions d'usage, parce que ces gens ne savent pas toujours s'ils peuvent vous expliquer ce qu'ils ont envie de vous expliquer.

 

C'est cela aussi la clarification que porte cette proposition de loi, me semble-t-il.

 

14.11  Éric Massin (PS): Monsieur Pivin, que vous receviez dans votre bureau, en tant que président de CPAS, des personnes qui se posent la question de savoir si elles peuvent dénoncer ou pas, c'est tout à fait normal. Vous êtes astreint au même secret professionnel. Ensuite, la dénonciation qui est visée ici n'est pas celle d'un travailleur social ou d'un autre travailleur prestant dans le cadre d'un CPAS qui s'ouvre au directeur général, au directeur du service de l'aide sociale ou au président du CPAS à propos d'indices qu'il a constatés. Ici, on vise la transmission aux autorités de police! Ce n'est pas du tout la même chose!

 

14.12  Olivier Maingain (DéFI): Monsieur Pivin, je ne doute pas de la sincérité de votre démarche, et j'avoue que je puis encore comprendre l'argument – et je le répéterai dans mon exposé – qui est celui d'établir une règle claire. Mais vous venez de donner, me semble-t-il, la réponse à un vrai problème. Vous dites vous-même: "J'ai reçu dans mon bureau des membres du personnel qui sont venus m'expliquer des choses."

 

C'est la raison pour laquelle j'ai déposé un amendement essentiel qui pourrait, à mon avis, concilier bien des points de vue. À un moment donné, plutôt que de faire peser la charge sur chaque membre du personnel, on pourrait leur permettre d'avoir un référent. Ce serait soit le plus haut fonctionnaire de l'institution concernée, soit l'autorité politique. Ce référent vérifierait si les conditions sont réunies pour transmettre ou non l'information aux autorités judiciaires et aux services de police. Voilà une garantie de sécurité juridique!

 

Mais vous ne recherchez pas la sécurité juridique. Vous cherchez un effet d'annonce, qui fera que, dans les faits, très peu de membres des institutions concernées transmettront d'initiative des informations, même s'ils sont détenteurs de certains constats. On fera un jour le bilan de l'application réelle de la loi. Il serait donc intelligent de créer l'équilibre entre la protection due aux membres du personnel et la garantie de l'efficacité de la transmission de l'information, en passant par un référent. Si vous aviez l'intelligence de rejoindre cet équilibre, vous gagneriez en sécurité et en efficacité, mais vous ne voulez pas faire ce choix.

 

14.13  Hans Bonte (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik ben het grotendeels eens met wat de heer Maingain zonet zei.

 

Mijnheer Pivin, ik wil even terugkomen op wat u zei. Een maatschappelijk assistente in een OCMW kan beschikken over gevoelige informatie en erover twijfelen of zij deze al dan niet bij de politie moet aankaarten. Het kan gaan over onder andere verwaarlozing, incest, een misdaad of een misdrijf. Wat wij nu bespreken, gaat ook over terrorisme. Ik denk dat de maatschappelijk assistente correct handelt als zij bij twijfel de kwestie bespreekt met haar OCMW-voorzitter.

 

Dat is trouwens — en ik richt mij ook tot minister Geens — ook de filosofie van de Lokale Integrale Veiligheidscellen, de LIVC’s, waarin de OCMW-voorzitters samen met de politiediensten, de burgemeesters en eventueel andere personen indien nodig, een afweging maken van de gevoelige informatie en deze overdragen binnen het wettelijk kader.

 

Mijnheer Pivin, wat hier voorligt, is precies het tegenovergestelde. Iedereen wordt belast met de verplichting om meteen naar de procureur te bellen. In mijn toelichting zal ik overigens nog vragen wie er beoogd wordt, want het gaat veel ruimer dan de maatschappelijk assistenten: in de discussie in de commissievergadering werd er gesproken over de kok, de tuinman en weet ik veel. Als voorzitter kunt u bijgevolg geen afweging meer maken, en de politiediensten evenmin, want men verwacht dat de kwestie meteen aan de procureur wordt gemeld. Ik wens de procureur alvast veel succes. Ik hoop dat hij over voldoende telefoonlijnen beschikt. In de praktijk wordt er namelijk nu al, binnen een wettelijk kader, zeer veel informatie overgedragen. U hebt ter zake ervaring in Koekelberg, ik in Vilvoorde.

 

Nu kom ik tot uw opmerking, want inderdaad, die ervaring bestaat misschien niet overal. Nochtans bestaan er daartoe overlegplatforms en verenigingen van OCMW’s en steden. De regering zou blij moeten zijn, want volgens de lokale besturen, de VVSG in Vlaanderen, zijn de LIVC’s het geëigende kanaal.

 

Dit wordt nu helemaal doorkruist door de individuele verplichting die wordt opgelegd.

 

Ik blijf ook bij mijn tweede vraag. Wat gebeurt er in het geval dat iemand iets weet en dat niet overdraagt? Welke sanctie riskeert die man, die vrouw, die tuinman, die kok? Ik zou het willen weten. Tot op heden heb ik daarover nog geen uitleg gekregen.

 

14.14  Valerie Van Peel (N-VA): Dat klopt niet, ik heb u daarop al vijf keer een antwoord gegeven, maar ik zal dat nog eens doen. Er is met opzet geen sanctie opgenomen om geen jacht op de medewerkers te openen.

 

14.15  Hans Bonte (sp.a): (…)

 

14.16  Valerie Van Peel (N-VA): Misschien kunt u mij laten uitspreken, dan krijgt u het antwoord meteen mee.

 

Wat altijd blijft bestaan, is het schuldig verzuim dat ook voor gewone burgers geldt. Als men willens en wetens informatie achterhoudt, dan valt dat onder schuldig verzuim. Dat is voor iedereen zo. Die afweging moeten wij allemaal maken. Waarom zou een maatschappelijk assistent dat dan plots niet kunnen?

 

Wat die tussenpersoon betreft, ik begrijp in se wel dat daarover wordt gesproken, maar het parket… U doet alsof zij allemaal moeten bellen naar de hoogste in rang. In het wetsvoorstel staat de procureur des Konings, wat wil zeggen dat zij naar de politie kunnen stappen. Het gaat erom dat de rechtstreekse link, de rechtstreekse informatie, van de persoon zelf moet komen in dergelijke zaken.

 

Ik kan het alleen nogmaals benadrukken: dit gaat niet over twijfels en toestanden, dit gaat over terreur, over terroristische misdrijven. Daarom is de rechtstreekse link gemaakt en daarom wordt daarnaast een LIVC ontwikkeld voor een heel andere problematiek.

 

14.17  Philippe Pivin (MR): Nous sommes vraiment dans un échange, ce qui est bien; mais je crois que ce n'est pas le lieu pour refaire tout le débat de la commission. Je pense que chacun doit pouvoir avancer et exposer son point de vue. Si vous le permettez, je vais continuer.

 

Concernant l'obligation d'information passive, le Conseil d'État n'a formulé aucun commentaire, nous le savons tous. Concernant l'obligation d'information active, il y a eu des commentaires et des observations. Il y a donc eu des amendements. Ainsi, puisque c'était un point de débat, les auteurs ont rappelé que les actes préparatoires étaient également couverts par la proposition. À défaut, comment la différence de traitement entre différentes infractions pourrait-elle être justifiée, dès lors qu'elles sont toutes à connotation terroriste?

 

Enfin, concernant le fait que le dispositif affecterait la vie privée de celui qui s'ouvre et qui communique des informations à la personne dont l'assistance va être requise par le procureur, le Conseil d'État dit trois choses. La première, c'est qu'une limitation à la protection de la vie privée doit être prévue dans une loi. Cela sera le cas si ce parlement vote le projet. La deuxième, c'est que le texte doit poursuivre un but légitime. Je pense que c'est important. Troisièmement, le Conseil d'État propose que le législateur, c'est-à-dire nous, apprécie si l'option de viser toutes les infractions terroristes peut se concilier avec le principe de proportionnalité. En disant cela, le Conseil d'État nous invite à faire un choix politique. Et comme vous l'avez dit, madame Van Peel, c'est un choix politique en faveur d'une meilleure circulation de l'information dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

 

Monsieur Massin, vous avez souligné que le secret professionnel est un principe important. J'ai envie de dire qu'il est essentiel. Mais ce n'est pas un principe absolu. Il souffre déjà des exceptions. Deux apparaissent déjà dans l'article 458 même. La première, c'est dans le cadre d'un témoignage en justice. Et la deuxième doit être prévue par une loi.

 

Juste après, à l'article 458bis, il y a encore une exception au principe du secret professionnel. Et je pense l'avoir lu dans la lettre que le premier ministre avait adressée au recteur de l'ULB: entre 2011 et 2016, pas moins de 5 fois, on a dérogé, de façon légistique, au principe de la protection du secret professionnel. Ce sont deux des exemples de ces dérogations.

 

Dès le moment où il y a des exceptions, voyons dans quelle mesure on doit en ajouter une en matière de terrorisme. Monsieur Massin, vous disiez: "Mais tout cela est déjà prévu. L'article 458bis permet, lorsqu'il s'agit d'infractions de mœurs commises sur un mineur ou une personne vulnérable, d'informer le procureur du Roi". Mais, attention, d'une part, il s'agit uniquement d'infractions sur mineurs ou personnes vulnérables et, d'autre part, c'est uniquement lorsqu'il existe un danger grave et imminent pour l'intégrité de la personne vulnérable. Nous posons donc la question de savoir si, en matière de terrorisme, nous devons attendre d'être confrontés à l'imminence d'un danger. N'est-ce pas déjà trop tard à ce moment-là?

 

Voilà pourquoi cette proposition a tout lieu d'être, parce qu'elle crée un régime ad hoc à destination des institutions de sécurité sociale et, cela, le Conseil d'État ne l'a pas remis en cause.

 

14.18  Éric Massin (PS): Monsieur Pivin, je vous remercie de rappeler certains éléments. Vous en oubliez sans doute un qui me semble essentiel. Tous les employés des services sociaux sont visés. La plupart ont, bien entendu, le statut de fonctionnaire. Vous connaissez l'obligation à laquelle ils sont soumis de dénoncer les crimes et délits dont ils ont connaissance.

 

14.19  Philippe Pivin (MR): L'article 29…

 

14.20  Éric Massin (PS): C'est la levée du secret professionnel. Donc, ne dites pas que c'est simplement en cas de témoignage, que cela s'applique aux infractions contre des mineurs d'âge et qu'on doit attendre. D'autres possibilités sont prévues.

 

14.21  Philippe Pivin (MR): Je n'ai pas dit cela et j'ai même anticipé votre propos, puisque j'ai cité l'article 29 en vous disant qu'une nuance s'imposait. En effet, celui-ci traite de l'obligation de dénoncer un crime ou un délit, donc une infraction consommée, tandis que l'un des deux volets en discussion ne porte pas sur celle-ci.

 

Le même article vous oblige en tant que citoyen à dénoncer une infraction au procureur, mais il ne prévoit pas que vous deviez répondre à une demande d'information émanant de ce dernier.

 

14.22  Éric Massin (PS): (…)   

 

14.23  Philippe Pivin (MR): Oui, mais il n'est pas prévu non plus!

 

14.24  Éric Massin (PS): Si!

 

Le président: Monsieur Massin, je dois vous demander d'utiliser votre micro.

 

14.25  Éric Massin (PS): Monsieur le président, c'est ce que je fais, mais la lampe témoin clignote malheureusement.

 

14.26  Valerie Van Peel (N-VA): We zijn hier opnieuw de juridische discussie aan het voeren die wij in de commissie hebben gehad. Ik heb daarop reeds geantwoord. Ik moet echter toegeven dat zo’n juridische discussie in het Frans iets moeilijker is om te volgen.

 

Als ik het goed begrepen heb, zegt u dat het vandaag reeds zo is. U vergeet echter wel dat de wetgeving omtrent het beroepsgeheim ouder is en voorgaat op artikel 29 en artikel 30. Wij zullen straks nog bespreken voor wie de bepaling van toepassing is. Hoe dan ook, het is juist dat elke burger die plicht reeds heeft, dat is volledig juist, behalve mensen met een beroepsgeheim. Dat artikel gaat voor op artikel 29 en artikel 30. Daarvoor moet u de rechtsleer lezen. Dat is nu net de reden waarom wij die regeling vandaag aanpakken.

 

14.27  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Dans les interventions tant de Mme Van Peel que de M. Pivin, on fait systématiquement référence à la lutte contre le terrorisme et à l'immédiateté. C'est le terme que vous venez d'utiliser.

 

Je prends l'avis commun qui avait été envoyé en octobre 2016 par l'Union des Villes et Communes de Wallonie, la Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) et leur équivalent bruxellois. Selon cet avis, le paragraphe 3, qui stipule justement que les informations doivent constituer "des indices sérieux de l'existence d'une infraction terroriste visée au Livre II, titre 1er ter du Code pénal", est dangereux. Ils qualifient cette terminologie, qui est utilisée dans la proposition de loi, de dangereuse.

 

Ici, on n'est pas dans l'immédiateté absolue. On passe par des indices sérieux. Ce sera d'ailleurs une partie de mon intervention tout à l'heure. Comment peut-on à un moment donné mettre des curseurs et des balises par rapport à cela? Concernant votre intervention, madame Van Peel, et les questions que j'avais posées à M. Pivin, je répète que l'ensemble des fédérations de CPAS s'oppose, en tout cas, à cette partie précise. C'est cela, la très grande difficulté de ce texte. 

 

J'ajoute que tous les acteurs de terrain s'y opposent aussi en Flandre. C'est pourquoi je vous posais la question de savoir comment vous réagissez par rapport à cela. Un ensemble de secrétaires de CPAS bruxellois a exprimé son opposition. Enfin, je souhaite rappeler à Mme Van Peel que cette opposition, quand même très ferme par rapport à ce paragraphe-là, a aussi été exprimée par la VVSG. Ne nous trompons pas dans les arguments!

 

14.28  Philippe Pivin (MR): Excusez-moi, j'avais perdu de vue votre question tout à l'heure.

 

Moi, j'ai le plus profond respect pour ces institutions et pour ces fédérations, mais en lisant leur texte et d'autres interventions dans la presse, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de mauvaises informations, peut-être pas assez de pédagogie ni d'explications. J'ai vu aussi une variété de raisons qui étaient exprimées, certains disant que la loi est trop floue, d'autres qu'on n'a pas besoin de cette loi. Finalement, j'ai l'impression que les personnes qui se sont exprimées contre, se sont exprimées contre un texte qui n'est pas celui dont on discute aujourd'hui.

 

Tel est mon sentiment. Et les fédérations, que je respecte profondément, – excusez-moi de le dire, monsieur Vanden Burre – ne détiennent pas la vérité, pas plus que nous. Je ne vais donc pas me mettre à genoux devant une phrase, une expression ou un argument émanant d'une fédération qu'elle soit de Wallonie, de Flandre ou de Bruxelles.

 

Je ne partage pas l'opinion qui a été exprimée à ce sujet. Pourquoi? Parce que, selon moi, elle part d'un préalable totalement erroné qui consiste à dire qu'on veut faire de tous les travailleurs sociaux des collaborateurs, au mauvais sens du terme, de la Justice, des indicateurs et qu'on veut, finalement, faire du flicage à travers des assistants sociaux. Ce n'est pas du tout de cela dont il est question dans cette proposition de loi.

 

Ce dont il est question, en tout cas à nos yeux et – je pense pouvoir le dire – aux yeux de tous les groupes de la majorité, c'est d'une meilleure coopération entre les travailleurs sociaux et les institutions judiciaires.

 

Nous devrions pouvoir nous rejoindre sur ce point. En effet, c'est un moyen de lutter contre le terrorisme. De plus, vous le savez car vous avez participé aux travaux de la commission et vous étiez présent lors des auditions, c'est une philosophie qui a été soulignée par plusieurs intervenants en commission Attentats. Le patron de Fedasil ainsi que le patron de l'Office des Étrangers nous ont dit qu'ils étaient demandeurs d'une meilleure coopération avec les institutions sociales.

 

Pour ce qui me concerne, je partage cette philosophie que l'on trouve également au niveau communal, dans les CSIL où il y a un échange d'informations et où participent aussi des travailleurs sociaux.

 

Il est donc grand temps d'élargir cette philosophie à la sphère des institutions de sécurité sociale et, plus précisément, des CPAS.

 

14.29  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen): Je ne suis pas membre de la commission mais je souhaite réagir à ce que vous venez de dire. Vous relevez que les fédérations et les travailleurs sociaux s'inquiètent et se mobilisent sur un texte ou des dispositions qui ne sont pas celles contenues dans le texte de ce jour.

 

J'insiste sur le point suivant. Il existe déjà des dispositions contraignantes pour ces travailleurs sociaux. Lorsqu'ils détectent des éléments inquiétants, ils doivent le signaler. Toutefois, vous considérez que dans le cas spécifique du terrorisme, ils doivent le signaler autrement. Mais comme cela ne se justifie pas à leurs yeux, il est normal qu'ils se tracassent et se disent qu'on leur invente des règles pour un sujet particulier alors qu'ils peuvent tout à fait répondre à ces préoccupations sans devoir modifier le dispositif comme vous le prévoyez ici.

 

Si vous visez une meilleure philosophie de collaboration, ce n'est pas la bonne manière de s'y prendre! Cela doit se construire autour de valeurs, de manières de travailler ensemble mais pas autour d'un texte de loi dont l'intention n'est pas partagée. Aujourd'hui, les travailleurs sociaux se sentent menacés. Á la limite, ils ne pourront pas collaborer correctement parce qu'ils sont disqualifiés dans la manière d'exercer leur travail.

 

14.30  Valerie Van Peel (N-VA): Ik zal het nog één keer proberen uit te leggen. Voor radicalisering zijn er de LIVC’s, dat klopt volledig. Hier gaat het over terreurmisdrijven.

 

U wil weten waarom de sociaal assistenten op straat kwamen? Ik zal het u voorlezen. Dit komt uit de omzendbrief van de VVSG. Het was de derde keer op rij dat men dit schreef: “De wet-Van Peel verplicht individuele OCMW-personeelsleden om signalen van terroristische misdrijven of mogelijke radicalisering aan de procureur des Konings te melden."

 

Dat is manifest onwaar. Dat weten zij. Dat heb ik hun keer op keer gezegd.

 

En dan heb ik de Franstalige teksten nog niet gelezen.

 

14.31  Philippe Pivin (MR): Pour conclure, nous sommes partisans d'un changement dans le fonctionnement du partenariat entre les opérateurs sociaux et les opérateurs de la justice. Nous constatons que, dans d'autres pays, que ce soit en France ou au Danemark, une autre dynamique s'est mise en place, avec une meilleure collaboration entre tous les acteurs. C'est ce que certains ont appelé, notamment dans le cadre de la commission d'enquête, la "communauté de sécurité". Nous sommes partisans d'une plus grande communauté de sécurité, dans laquelle doivent pouvoir nous rejoindre les travailleurs sociaux sans état d'âme et sous couvert d'une loi qui les protège et qui n'est certainement pas là pour les inquiéter.

 

14.32  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Étant donné que vous avez fait référence aux travaux de la commission d'enquête, je voulais réagir car j'en fais également partie. Nous avons entendu les mêmes choses et nous partageons le constat de la nécessité d'une meilleure information et d'une communauté de renseignement. Notre différend dans ce débat ne se place pas là. Je ne veux surtout pas donner l'impression que nous ne sommes pas d'accord avec ces constats qui sont posés en commission d'enquête, car nous les rejoignons totalement.

 

Ici, le réel changement de société qu'apporte ce texte, dans la mauvaise direction selon nous, c'est la partie qui concerne l'obligation active d'informer, qui tient dans un court paragraphe. Et cela, nous n'en avons jamais parlé en commission d'enquête, à part quand nous avons auditionné, pour d'autres raisons, les responsables des fédérations de CPAS, et que ceux-ci nous ont répété, même si ce n'était pas le sujet de l'audition, à quel point ils étaient opposés à ce texte. Ne faisons pas dire à la commission d'enquête ce qu'elle ne dit pas. Oui à une meilleure collaboration, mais on n'y a jamais parlé d'obligation active et d'une telle disposition. Ne mélangeons pas les sujets.

 

14.33  Hans Bonte (sp.a): Mijnheer de minister, ik ben vooreerst blij dat wij eindelijk kunnen debatteren in uw aanwezigheid, mijnheer de minister. Onderhavig wetsvoorstel heeft al heel wat commotie teweeggebracht. Het is al bij herhaling besproken in de commissie. Wij hebben daarbij echter nog nooit de kans gehad om kennis te nemen van de visie daarop van de regering en de minister van Justitie.

 

Ik meen alvast dat het voorstel aansluit bij wat de regering wenst te doen in verband met de strijd tegen het terrorisme. In mijn optiek blijven een aantal vragen open en houdt het ook riscio’s in, die ik zeer graag wil voorleggen aan u als minister van Justitie.

 

Ook al zal ik mij voornamelijk tot de regering richten, toch moet mij het volgende van het hart ten aanzien van mevrouw Van Peel. Haar stelling die zij bij het verlaten van het spreekgestoelte heeft geformuleerd dat over de voorgestelde maatregelen geen discussie zou mogen bestaan – en wij hebben heel lang gediscussieerd over de tekst –, past niet in het Parlement. Het gaat hier over een gevoelig thema, dat heel wat mensen beroert die bezig zijn met veiligheid en sociaal werk.

 

Ik meen dat wij hierover wel moeten discussiëren. Ik meen dat de opmerkingen van de collega’s in de commissie wel de moeite waard zijn om over te discussiëren.

 

Voorts suggereert u dat de oppositie, in casu de socialisten, minder bekommerd is om een efficiënt veiligheidsbeleid.

 

Wij zijn even gechoqueerd door de gebeurtenissen in Maalbeek en Parijs. Ik hoef geen brieven te lezen om gechoqueerd te zijn. Wanneer ik sommige van mijn personeelsleden bezoek die vandaag nog in behandeling zijn, dan weet ik waarover wij spreken. Ik heb op basis daarvan alvast niet de pretentie om te stellen dat u minder zou geëngageerd zijn dan ik.

 

Wij hebben hier ooit afgesproken dat wij, over de grenzen van meerderheid en oppositie heen, samen moeten zoeken naar methodes om voor ons land de hoogste veiligheid te bewerkstelligen. U zult steeds aan sp.a een bondgenoot hebben om mee te werken aan een efficiënt veiligheidsbeleid. En wij zullen die rol met zeer veel enthousiasme op ons nemen. Ik heb nog geen vergadering van de commissie gemist. Wij zullen ook onze expertise mee in het debat brengen. Wij zijn dus zeer geëngageerd in het debat, dat wel moet resulteren in een efficiënt veiligheidsbeleid.

 

Ik las vandaag de reactie van collega Degroote op een rapport dat wij gisteren in de begeleidingscommissie van het Comité P behandeld hebben en dat concludeert dat de inzet van militairen de werkdruk van de politie niet heeft verlaagd. Welnu, mijnheer de minister, ik kan u een hele reeks conclusies geven die op tafel liggen bij de regering – ik heb trouwens geleerd dat elk rapport dat wij van het Comité P krijgen, ook aan de regering wordt overgelegd –, waarover wij reeds lang gediscussieerd hebben en die ook vanuit de politiediensten naar voren worden geschoven, met het oog op meer efficiëntie in het veiligheidsbeleid, maar om een of andere reden onder het stof geraken en waarmee niets gedaan wordt.

 

Zo wordt er niets gedaan met het probleem dat politiediensten percipiëren in verband met de coherentie van de aanbevelingen in het kader van de terreurdreiging, ook al staat het zwart op wit in hun rapporten.

 

Dat geldt ook voor structurele problemen. Wij lezen inderdaad in allerhande rapporten dat er een structureel probleem is – ook mevrouw Van Peel heeft ernaar verwezen – inzake de doorstroming van informatie tussen de federale en de lokale politie. Wij lezen dat. Wij weten dat. Twee jaar geleden wisten wij dat al. Vorig jaar wisten wij dat. Het is absurd dat politiediensten die moeten toezien op geradicaliseerden of op potentiële terroristen, publieke camera’s kunnen bekijken in hun zone, behalve wanneer die in een station of een metro hangen. Dat probleem zou twee jaar geleden opgelost worden. Dat probleem zou vorig jaar opgelost worden. Ik heb vorige week van uw collega, de minister van Binnenlandse Zaken, begrepen dat er een nieuwe wet komt op de uitwisseling van cameragegevens. Men blijft maar aanmodderen.

 

Zo is het evenmin nieuw dat er volgens rapporten op sommige plaatsen nog steeds geen LIVC is opgericht, ook niet op kwetsbare plaatsen. Nochtans zet de regering terecht in op de LIVC's, omdat die ervoor kunnen zorgen dat gegevens op lokaal niveau, ook tussen sociale diensten en lokale politiediensten, correct worden uitgewisseld. Er wordt ook geen beleid gevoerd om de oprichting ervan te forceren.

 

Ik moet toch ook zeggen, net zoals de top van onze veiligheidsdiensten, gechoqueerd te zijn over het feit dat geheime rapporten van de Veiligheid van de Staat plotseling op een website staan of door een minister aan een lid van het Vlaams Parlement worden gegeven, wat fundamenteel de werking van de Veiligheid van de Staat ondergraaft. Daar wordt niet tegen gereageerd. Ik heb niet gehoord dat men de ene of de andere zou vervolgen. Nochtans zou dat moeten gebeuren, zo legt men toch uit. U hoeft het aan mijn neus niet te hangen.

 

Kortom, ik kan alleen maar de woorden herhalen van de mensen van de Veiligheid van de Staat en van het OCAD, waarmee ik afgelopen week samen aan tafel zat, dat dergelijke praktijken bijzonder nefast zijn voor de werking van de inlichtingendiensten en dat er een zeer grote reticentie zal ontstaan om nog vertrouwelijke informatie te delen, niet alleen met externen maar ook met politiediensten.

 

Dat is wat men mij komt zeggen. Ik zie geen verontwaardiging bij de minister van Binnenlandse Zaken of de minister van Justitie. U moet het niet aan mijn neus hangen, maar die zaken gebeuren, ook onder terreurdreigingsniveau 3.

 

Ik kan ook aannemen, mijnheer de minister, dat er op uw tafel dringende vragen liggen voor omzendbrieven over de manier waarop politiediensten moeten optreden tegen mensen die psychiatrische problemen hebben en gevaarlijk zijn. Die vragen liggen op uw tafel en op de tafel van de minister van Binnenlandse Zaken. Uit mijn ervaring weet ik dat die typologieën terugkomen op de OCAD-lijst.

 

Vanuit de politiewereld vraagt of schreeuwt men om duidelijkheid daarover. Die vragen blijven onbeantwoord. Alles wordt op de lange baan geschoven. Men kijkt er niet naar. De LIVC’s, die niet opgericht werden, worden nu ook niet opgericht. Dat blijft zo. Wat komt er dan wel? Twee wetsvoorstellen, een van de N-VA en een van de MR. Dat is de deal. Zij moeten elk een symbool hebben, maar de vraag of dit efficiëntieverhogend werkt, wordt nooit ten gronde behandeld. Dat is precies wat ik hier toch nog eens probeer te verkrijgen. Ik richt mij daartoe vooral tot u, als verantwoordelijke en bevoegde minister.

 

Ik wil nogmaals onder uw aandacht brengen dat ook wij – ik heb het tijdens elke bijeenkomst herhaald, mevrouw Van Peel, en ik herhaal het nu ook ten aanzien van de minister – gechoqueerd zijn wanneer OCMW’s pertinent weigeren informatie mee te geven, niettegenstaande het verzoek van de procureur. Wij waren wellicht even verontwaardigd als velen onder u.

 

Over het eerste luik van het wetsvoorstel hebben wij dus eigenlijk niet veel te zeggen. Dat hebben wij bij herhaling duidelijk gemaakt.

 

Een tweede zaak kwam daarstraks even aan bod: ik vrees echt voor de manier van werken waarbij men verplicht is om ernstige aanwijzingen te melden. Het mag wel eens duidelijk worden wat daarmee precies bedoeld wordt. Wat zijn die ernstige aanwijzingen? Er werd een voorbeeld gegeven, maar er kwam geen antwoord. Wat betekent het dat al die maatschappelijk assistenten “verplicht” zijn? Gaat het wel over maatschappelijk assistenten? De indienster heeft toegelicht dat ook de kok en de tuinier van het OCMW, die volgens mij niet door het beroepsgeheim gebonden zijn, die extra plicht hebben.

 

14.34  Valerie Van Peel (N-VA): (…)

 

14.35  Hans Bonte (sp.a): Mevrouw Van Peel, u hebt gezegd: “Als de kok een bom vindt in zijn soep, dan moet hij…” Het moet wel eens uitgeklaard worden. Ik maak mij geen illusies over de vraag of de meerderheid dit zal goedkeuren, want het compromis tussen MR en N-VA moet stand houden, maar als u een wet goedkeurt, moet u toch kunnen antwoorden op de vragen van de mensen hierbuiten die zich aangesproken voelen door die wet, die vragen of zij eronder vallen of niet. Daar bestaat de grootste onduidelijkheid over.

 

14.36 Minister Koen Geens: Mijnheer de voorzitter, mag ik iets zeggen? De heer Bonte weet dat ik niet kan blijven. Ik heb hem verwittigd. Ik vind dat heel erg en heel spijtig.

 

Mijnheer Bonte, voor al degenen die niet vermeld zijn in het wetsvoorstel en die u noemt, bijvoorbeeld de kok, geldt natuurlijk artikel 29 van het Wetboek van strafvordering. Die mensen zijn niet gehouden door het beroepsgeheim en zij moeten op grond van artikel 29 van het Wetboek van strafvordering, wanneer er een indicie is van een misdrijf, dat melden aan het parket.

 

Wat de LIVC’s betreft, begrijp ik u. Uw collega in de commissie voor de Justitie, mevrouw Lambrecht, weet dat zeer goed: er komt een algemeen wetsontwerp, dat op dit ogenblik voorligt in de commissie voor de Justitie, om het beroepsgeheim in te passen in het kader van de LIVC’s en het casusoverleg. We zijn daar ook mee bezig en aan uw oproep wat dat betreft, wordt gevolg gegeven. Mijn nederig excuus dat ik u moest onderbreken. U weet waarom, ik zal het nooit meer doen.

 

14.37  Hans Bonte (sp.a): Mijnheer de minister, u hebt mij inderdaad een tiental minuten of een kwartier geleden geïnformeerd dat u niet kon blijven. Mijnheer de voorzitter, ik meen dat we dan een probleem hebben voor de parlementaire behandeling van dit wetsvoorstel.

 

De voorzitter: Het is het ene of het andere. Ofwel hebt u een afspraak gemaakt, zoals mij is gezegd…

 

14.38  Hans Bonte (sp.a): Mijnheer Geens, u bent het mij hier een kwartier geleden komen zeggen. Ik richt mij nu expliciet tot de regering. Het is de eerste keer dat wij dat kunnen doen na vijf vergaderingen. Mijnheer de minister, de regering staat toch ter beschikking van het Parlement? Mijnheer de voorzitter, de minister is mij komen melden dat hij naar een televisiestudio moet. Mijnheer de voorzitter, aan u om uit te maken wat belangrijker is, een parlementair debat of een tv-optreden van de minister van Justitie.

 

De voorzitter: Ik vind het normaal dat minstens één lid van de regering aanwezig is. Dat lijkt mij de logica zelve. Mijnheer de minister?

 

14.39  Koen Geens, ministre: Monsieur le président, je suis tout à fait disposé à revenir vers 20 h 30. J'avais trouvé un accord avec tous les intervenants, y compris M. Bonte.

 

14.40  Meryame Kitir (sp.a): Mijnheer de voorzitter, met alle respect voor de werkzaamheden, in de Conferentie van voorzitters worden altijd goede en duidelijke afspraken gemaakt. Vorige week werd dit voorstel verschoven naar de agenda van deze week omdat de minister toen niet aanwezig kon zijn. Hij heeft dat op tijd aangekondigd. Thans voeren wij het debat in aanwezigheid van de minister, maar tien minuten geleden zei hij dat hij niet kan blijven omdat hij moet deelnemen aan een televisieoptreden. I am very sorry, maar wij hebben hier ook onze werkzaamheden en hier gelden ook afspraken. Ofwel voeren wij het debat in aanwezigheid van de minister, ofwel wordt het debat geschorst en uitgesteld tot volgende week.

 

14.41  Carina Van Cauter (Open Vld): Collega’s, wij behandelen hier een voorstel van een collega. Het gaat over een wetsvoorstel, geen wetsontwerp. Dit voorstel werd uitvoerig besproken in de commissie Terrorismebestrijding.

 

(…): (…)

 

14.42  Carina Van Cauter (Open Vld): Nee, dat zeg ik niet. Maar er is toch een lid van de regering aanwezig.

 

14.43  Hans Bonte (sp.a): (…) Wij hebben een debat gevraagd met de minister van Justitie in alle commissievergaderingen en er werd toegezegd om dat debat hier te voeren. (…)

 

De voorzitter: Mijnheer Bonte, ik zal u straks het woord geven als u het vraagt.

 

14.44  Carina Van Cauter (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, gaan wij het debat voortzetten?

 

14.45  Laurette Onkelinx (PS): Monsieur le président, nous savons qu'il s'agit d'un débat très important et fort sensible. L'émoi est grand parmi la population concernée, notamment les assistants sociaux, mais également les magistrats et les avocats, qui se sont aussi exprimés. Tout un pan de la société civile a fait entendre sa voix.

 

Ce dossier est suffisamment sérieux pour que non seulement le ministre de l'Intégration sociale, mais aussi le ministre de la Justice soient présents. Si ce dernier devait, par exemple, se rendre à un sommet européen, nous l'aurions évidemment compris. Un autre ministre, tel M. Borsus, aurait pu le remplacer. Or il s'agit simplement de se présenter devant les médias et d'éviter ainsi le débat contradictoire face au parlement. Monsieur le président, cela ne va pas! Cela dénote un mépris envers le parlement et vis-à-vis de toutes celles et tous ceux qui craignent les conséquences de ce genre de proposition de loi.

 

Par conséquent, je vous demande d'insister pour qu'il soit présent à ce débat fondamental pour nos valeurs.

 

14.46  Raf Terwingen (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ik weet dat het een heel delicaat debat is en ik weet ook dat er al heel veel over is gesproken in de commissies. Wat ik dan altijd opnieuw vaststel bij dit soort besprekingen, is dat wij eigenlijk in de plenaire vergadering de commissievergaderingen gewoon overdoen. Ik snap dat niet goed, maar dat is blijkbaar de gewoonte en door de jaren heen — ik zit hier pas tien jaar — … (Tumult)

 

De waarheid kwetst natuurlijk. De waarheid kwetst blijkbaar. Als men nu zegt dat de aanwezigheid van de minister van Justitie nodig is, dan is dat geen enkel probleem. Ik heb begrepen dat hij om 20 u 30 kan terugkomen. Dat heeft hij duidelijk gezegd, dat is binnen een uur. Dan wachten wij. Ik zag juist al tegenstrijdige signalen, maar, nogmaals, de regering is vertegenwoordigd, zelfs door twee leden, zelfs door de minister die bevoegd is voor de OCMW’s. Op die manier is er volgens mij voldoende vertegenwoordiging, zeker als het gaat over de gevoeligheden bij sociaal assistenten, al dan niet verbonden aan OCMW’s. Wat dat betreft, is wel degelijk iedereen aanwezig die het debat moet voeren. Als men het een beetje rekt, zoals men bezig is, dan kunnen wij dat over een halfuur of een uur nog voortzetten, misschien in aanwezigheid van de minister van Justitie.

 

14.47  Valerie Van Peel (N-VA): In de betogen ging het tot nu toe inderdaad vooral over de sociaal werkers. De bevoegde minister is aanwezig, dus ik stel voor dat wij gewoon voortdoen.

 

14.48  Hans Bonte (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik wil twee dingen zeggen.

 

Ten eerste, mijn fractie en ook andere fracties hebben bij de besprekingen over het voorliggend wetsvoorstel in de commissie en in de plenaire vergadering altijd de aanwezigheid van de minister van Justitie gevraagd. In de commissie is daarop nooit ingegaan. Er is nooit een debat geweest over dit voorstel in aanwezigheid van de minister, terwijl de minister hier komt verklaren dat de regering ook bezig is met wetgeving hieromtrent. Wij hebben dus de kans niet om de mening van de regering te horen en wij hebben de kans niet om af te toetsen wat de implicaties zijn van de goedkeuring van dit voorstel op andere wetgeving of op de intenties van de regering.

 

Ik heb begrepen dat vorige week in de Conferentie van voorzitters de twee wetsvoorstellen zijn verschoven, omdat de minister van Justitie niet aanwezig kon zijn. Dat is goed. Wij hebben ons daarbij neergelegd. De bespreking van deze voorstellen werd een week uitgesteld, tot deze week, en dan is de minister plotseling weg naar een televisieoptreden en krijgen wij dus zelfs geen antwoord op onze vraag.

 

Ten tweede, en ik richt mij ook expliciet tot u, mijnheer de voorzitter, het is eigenlijk straf dat wij hier zo’n debat moeten voeren. Een regeringslid moet ter beschikking staan van het Parlement. Punt. Dat is een grondwettelijke spelregel, en u moet erover waken dat deze wordt nageleefd. Dit is een kafkaiaanse situatie. Wanneer het Parlement de aanwezigheid vraagt en krijgt van een lid van de regering, dan is het de logica zelve dat het betrokken lid aanwezig is. Zo moeilijk is dat toch niet!

 

14.49  Éric Massin (PS): Monsieur le président, comme M. Terwingen l'a dit, nous avons eu des débats intéressants en commission. Mais, à aucun moment, le ministre de la Justice n'a été présent en commission, alors que des questions légitimes se posaient, notamment de ma part à M. Borsus, en ce compris sur ce qui, on s'en doutait, pouvait arriver. On pouvait dès lors légitimement s'attendre à ce que le ministre de la Justice soit présent en plénière si des interventions ou des interpellations devaient avoir lieu, pour éviter de devoir poser par la suite des questions en commission. Il n'est pas là. Cela ne va pas!

 

Par ailleurs, aujourd'hui, on parle beaucoup de respect de la démocratie. On parle beaucoup de bonne gouvernance. On parle beaucoup de travail parlementaire, d'implication des parlementaires et de présence des parlementaires au débat. Aujourd'hui, on déplore l'absence du ministre de la Justice qui, au premier plan, plus encore que le ministre de l'Intégration sociale, doit être préoccupé par la protection des libertés fondamentales et par la portée du secret professionnel. Il n'est pas ici pour entendre ce que disent les parlementaires. C'est ce qu'on appelle du déni de démocratie. C'est un véritable scandale, un affront fait à l'ensemble du parlement.

 

14.50  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, ik was zelf niet op de bewuste Conferentie, maar als die afspraak is gemaakt, lijkt het mij goed dat ze wordt gerespecteerd. Laten we daar echter pragmatisch mee omspringen. De minister van Binnenlandse Zaken is hier nu, laten we beginnen aan het volgende debat.

 

De voorzitter: Dat zou ook mijn voorstel zijn.

 

14.51  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Zoals wel vaker, mijnheer de voorzitter, zitten wij spontaan op dezelfde lijn.

 

De voorzitter: Great minds enzovoort.

 

14.52  Servais Verherstraeten (CD&V): Mijnheer de voorzitter, wij behandelen hier een wetsvoorstel en geen wetsontwerp. Het gaat hier over het beroepsgeheim van OCMW-personeel. De minister bevoegd voor de OCMW’s is hier aanwezig. Er is ook een link met de bestuurlijke politie. De minister van Binnenlandse Zaken, vicepremier, is hier aanwezig.

 

De minister van Justitie is hier altijd aanwezig geweest, tot enkele minuten geleden. Hij heeft gemeld dat hij een uurtje weg moest. Hij heeft dit ook aan u gemeld, collega Bonte. U hebt zich daar niet tegen verzet. De regering is vertegenwoordigd door de bevoegde minister.

 

Ik stel voor dat wij het debat voortzetten, mijnheer de voorzitter.

 

14.53  Georges Dallemagne (cdH): Chers collègues, vous savez que nous avons été très constructifs dans ce débat. Il est cependant vrai également que nous avons regretté, dès la première commission, l'absence de tout membre du gouvernement lors de nos travaux. Je trouve que sur un sujet aussi important, aussi sensible, sur lequel l'opinion publique s'est posé toute une série de questions, auxquelles nous n'avons pas reçu de réponse de la part du gouvernement et à cause desquelles nous avons accepté de reporter d'une semaine nos débats, il est incroyable qu'une fois de plus, aujourd'hui, nous n'aurons pas de membre du gouvernement pour en discuter. En tout cas, le ministre de la Justice ne sera pas présent en séance plénière pour entendre nos questions et y répondre.

 

C'est déjà curieux qu'il s'agisse d'une proposition de loi et non d'un projet et qu'il ne soit pas porté par l'ensemble du gouvernement. Je pense que, sur un sujet aussi sensible, il aurait mieux valu, monsieur Borsus, que le ministre de la Justice puisse entendre l'ensemble des questions qui se posaient en commission et puisse y répondre d'entrée de jeu. Nous aurions ainsi peut-être pu écarter d'emblée certaines caricatures, certaines mauvaises interprétations du projet ou de la proposition de loi à l'examen aujourd'hui. Je ne souhaite pas que nous poursuivions ce débat en l'absence du ministre de la Justice et je voudrais qu'on attende sa présence pour qu'il entende nos interventions.

 

14.54  Meryame Kitir (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer Verherstraeten, met alle respect, maar goede afspraken maken goede vrienden. U zegt dat de minister van Justitie niet aanwezig is geweest. Maar waarom hebben wij dan vorige week het wetsvoorstel uitgesteld? Omdat de minister van Justitie niet aanwezig kon zijn. Het is het een of het ander. Wij hebben de agenda omgegooid. De reden was dat de minister niet aanwezig kon zijn. Wij voeren vandaag het debat. Hij was aanwezig. Men kan niet tien minuten op voorhand komen zeggen dat men niet aanwezig kan zijn omdat men op televisie moet komen. Dat gaat niet. Wij voeren het debat hier in het Parlement. Wij vragen dat de minister van Justitie aanwezig is bij het debat.

 

14.55  Willy Borsus, ministre: Monsieur le président, le parlement est évidemment libre de ses travaux, mais je voudrais corriger un élément en ce qui concerne la commission. J'ai formellement écrit à cette dernière pour lui faire part de mon opinion. J'ai également indiqué, à la fin de ce courrier, que j'étais disponible pour la commission. Je n'ai, à aucun moment, été requis pour être présent en commission, ce qui ne m'a pas empêché de suivre minutieusement l'ensemble de ses travaux.

 

Concernant ce dossier, il est évident qu'un important volet concerne les fédérations de CPAS, que j'ai reçues à plusieurs reprises, avec lesquelles j'ai mené une série de concertations et débattu. Ces interlocuteurs, en tout cas dans ce débat-là, ont été, à travers leur fédération, leur direction ou leur structure, les plus actifs.

 

Je suis donc pleinement disponible en ce qui concerne ce débat. Je dois corriger le fait qu'on n'aurait pas été disponible pour la commission, car c'est inexact.

 

14.56  Servais Verherstraeten (CD&V): Mijnheer de voorzitter, collega Kitir doet geen juiste weergave van de feiten. Ik verwijs naar de agenda. Wij hebben inderdaad twee wetsvoorstellen die vorige week geagendeerd waren, uitgesteld, omdat hiervoor de aanwezigheid van de minister van Justitie raadzaam was. Het ging om de eerste twee wetsvoorstellen, die vandaag op de agenda stonden. Die behoren tot het bevoegdheidsdomein van de minister van Justitie. Hij was bij de bespreking daarvan ook aanwezig. Dat geldt echter niet voor onderhavig wetsvoorstel, collega Kitir. Hiervoor is minister Borsus bevoegd.

 

14.57  Hans Bonte (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik ben vooral blij met de uiteenzetting van minister Borsus. Ik heb samen met vele anderen in de commissie aangedrongen op de aanwezigheid van de regering om het regeringsstandpunt te kennen, om de samenhang te kennen met de beslissingen in verband met de LIVC’s en met andere ontwerpen, die blijkbaar in de maak zijn. Ik heb dus samen met veel collega’s in de commissie aangedrongen op de aanwezigheid van de regering, zeker ook die van de minister van Justitie. Nu verneem ik via uw antwoord, mijnheer de minister van Maatschappelijke Integratie, dat u formeel en schriftelijk meegedeeld had ter beschikking te zijn van de commissie.

 

Waarom werd u dan nooit uitgenodigd? Ik richt mij ook tot de voorzitter van onze commissie. Een deel van het Parlement vraagt de aanwezigheid van regeringsleden en de minister zegt dat hij beschikbaar is, maar dan wordt er ergens – ik weet niet waar en met welke motieven – beslist dat de minister niet hoeft te komen. Mijnheer de voorzitter, ik vind dat geen ordentelijke manier van werken.

 

14.58  Francis Delpérée (cdH): Monsieur le président, moi, je ne peux pas m'empêcher de me poser cette question: quel est l'objet de la proposition de loi qui est actuellement débattue? C'est une modification du Code – je dis bien du Code – d'instruction criminelle. Je ne peux pas comprendre que le ministre de la Justice – j'allais dire le ministre des Codes, du Code civil, du Code pénal, du Code d'instruction criminelle, du Code de commerce – ne soit pas présent.

 

De voorzitter: Collega’s, ik zou op dat laatste punt verder willen gaan. Ik denk dat wij het debat beter voeren in aanwezigheid van de minister van Justitie.

 

Gelet op het voorstel van de heer Calvo en gebruik makend van de aanwezigheid van de minister van Binnenlandse Zaken, stel ik aan de Kamer voor dat wij de bespreking van het ene punt opschorten in afwachting van de aanwezigheid van de minister van Justitie. Ik stel voor dat wij, overigens na een onderbreking van vijf minuten, die ik voor alle duidelijkheid voor onze technische installaties dien door te voeren, onze agenda voortzetten met de bespreking van het wetsvoorstel van de heer Ducarme.

 

Donc, je propose d'examiner la proposition de M. Ducarme sur les bourgmestres et de poursuivre l'autre débat en présence du ministre de la Justice. Chacun est-il d'accord?

 

Gaat iedereen daarmee akkoord? (Instemming)

 

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 4 mei 2017 om 19.50 uur.

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 4 mai 2017 à 19.50 heures.

 

De vergadering wordt gesloten om 19.37 uur.

La séance est levée à 19.37 heures.

 

 

Dit verslag heeft geen bijlage.

 

Ce compte rendu n'a pas d'annexe.