Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

Donderdag 2 februari 2017

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Jeudi 2 février 2017

 

Après-midi

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 14.20 uur en voorgezeten door de heer Siegfried Bracke.

La séance est ouverte à 14.20 heures et présidée par M. Siegfried Bracke.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Aanwezig bij de opening van de vergadering is de minister van de federale regering:

Ministre du gouvernement fédéral présent lors de l’ouverture de la séance:

Charles Michel.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Meyrem Almaci, Vanessa Matz, Stefaan Van Hecke, Marco Van Hees, Dirk Van Mechelen, wegens gezondheidsredenen / pour raisons de santé;

Elio Di Rupo, Vincent Van Peteghem, wegens ambtsplicht / pour devoirs de mandat;

Aldo Carcaci, Filip Dewinter, internationale assemblees / assemblées internationales;

Laurette Onkelinx, familierouw / deuil familial.

 

Federale regering / gouvernement fédéral:

Didier Reynders, met zending buitenslands / en mission à l'étranger;

Marie Christine Marghem.

 

Vragen

Questions

 

01 Vraag van mevrouw Barbara Pas aan de eerste minister over "de toespraak van koning Filip voor de gestelde lichamen" (nr. P1798)

01 Question de Mme Barbara Pas au premier ministre sur "l'allocution du roi Philippe aux corps constitués" (n° P1798)

 

01.01  Barbara Pas (VB): Mijnheer de premier, deze week achtte koning Filip het nodig om in zijn toespraak voor de gestelde en ongestelde lichamen twee bevriende landen, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, schaamteloos de levieten te lezen, alsof zij zich tegenover ons te verantwoorden hebben voor hun democratisch gesteunde keuzes.

 

Mijnheer de premier, het wordt dringend tijd dat iemand Filip eens duidelijk maakt dat het niet aan een staatshoofd zonder enige democratische legitimiteit toekomt om een meerderheid van kiezers in andere landen de les te spellen.

 

Deze regering, dat weten wij, en de rest van de politieke elite in Europa zijn tegen de brexit en tegen het tijdelijk inreisverbod in de VS, omdat de bevolking zich wel eens zou kunnen afvragen waarom men dat in Europa niet doet. Dat wil echter niet zeggen dat een koning zich moet verlagen tot het bedenkelijke niveau van Guy Verhofstadt en Donald Tusk, die Trump als het ware afschilderen als de baarlijke duivel, zonder een onderscheid te maken tussen IS en VS. Zonder zich te verdiepen in de standpunten gaan zij over tot haatpraat en anti-Trumphysterie, zoals wij die allicht in het debat hierna ook wel te horen zullen krijgen.

 

Wat heeft koning Filip gezegd? Filip, zelf resident van een paleis achter zeer hoog opgetrokken muren, zei in zijn toespraak dat “het geen zin heeft om muren op te trekken”. De koekjesdooskoning voegde daar nog aan toe dat de Britse en Amerikaanse kiezers nostalgie te verwijten valt.

 

Mijnheer de premier, de toespraken van de Koning moeten gedekt worden door de regering. Is dat ook door de voltallige regering gebeurd? Waarom heeft niemand in deze regering Filip behoed voor het maken van zulke uitschuivers? Ik vraag mij vooral of de N-VA akkoord gaat met zo’n aanval op de democratie en soevereiniteit van andere landen.

 

01.02 Eerste minister Charles Michel: Mijnheer de voorzitter, beste collega’s, wij hebben in ons land een Grondwet. Die Grondwet is bijzonder duidelijk: het is de verantwoordelijkheid van de regering, en dus van de eerste minister, de Koning politieke dekking te geven.

 

Het is een traditie in ons land dat er in januari een receptie is in het paleis. Dat is de gelegenheid om twee toespraken te houden, een door de Koning en een door de eerste minister. Ik bevestig hierbij aan de Kamer dat ik als eerste minister mijn politieke dekking heb gegeven aan de toespraak van de Koning. Dat is klaar en duidelijk. Daar is geen discussie over in de Ministerraad. Dat is onze traditie in België. Er vindt een persoonlijk gesprek plaats tussen de eerste minister en de Koning. Kortom, wij hebben de Grondwet uitgevoerd en de traditie gerespecteerd.

 

Inhoudelijk hebben wij in deze toespraken een aantal punten duidelijk aangehaald. U geeft volgens mij een verkeerde interpretatie van de inhoud van onze toespraken. Het was belangrijk te herhalen dat een sterk vertrouwen in de instellingen een cruciaal punt is voor de toekomst, in België maar ook op internationaal niveau.

 

01.03  Barbara Pas (VB): Mijnheer de eerste minister, het is tegenwoordig mode om een maand geen alcohol te drinken of een maand geen vlees te eten. Maar wij zijn blijkbaar nog veraf van een maand zonder zaniken over de president van de Verenigde Staten. Zelfs een dag zonder gezanik lukt hier niet.

 

Ik begrijp dat u het moeilijk hebt met iemand als president Trump, iemand die na de verkiezingen effectief uitvoert wat hij voor de verkiezingen gezegd heeft dat hij zou doen. Dat is men hier niet gewoon, dat klopt. Dat wil echter niet zeggen dat u de Koning, die politiek neutraal zou moeten zijn, moet inschakelen in uw communicatiestrategie.

 

Als koning Filip aan politiek wil doen, moet hij maar troonsafstand doen en op een kieslijst gaan staan. Hij kan beter een voorbeeld nemen aan president Trump. De president van de Verenigde Staten doet afstand van zijn presidentiële pree van 400 000 dollar. Ik meen niet dat dit ooit al het geval geweest is met koninklijke dotaties.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

02 Samengevoegde vragen van

- de heer Kristof Calvo aan de eerste minister over "de uitdagingen voor de Europese Unie" (nr. P1799)

- de heer Patrick Dewael aan de eerste minister over "de uitdagingen voor de Europese Unie" (nr. P1800)

- de heer Peter De Roover aan de eerste minister over "de uitdagingen voor de Europese Unie" (nr. P1801)

02 Questions jointes de

- M. Kristof Calvo au premier ministre sur "les défis de l'Union européenne" (n° P1799)

- M. Patrick Dewael au premier ministre sur "les défis de l'Union européenne" (n° P1800)

- M. Peter De Roover au premier ministre sur "les défis de l'Union européenne" (n° P1801)

 

02.01  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de premier, het zal u wellicht niet verbazen dat de teneur van mijn vraag helemaal anders is dan die van de voorgaande spreekster. Sterker nog, ik vond de koning eigenlijk fantastisch, verrassend goed.

 

02.02 Eerste minister Charles Michel: Ik vind u ook goed, mijnheer Calvo. Uitstekend zelfs!

 

02.03  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Dank u wel.

 

Ik vind het zelfs jammer dat de koning uw eerste mededeling van afgelopen weekend niet heeft geschreven. De koning kwam immers ter zake over die vreselijke, onmenselijke Trumpmaatregelen, duidelijker dan de eerste slappe reactie van u, mijneer de eerste minister.

 

02.04 Eerste minister Charles Michel: Ah, minder goed.

 

02.05  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de premier, we kennen de reden waarom u met de handrem op moet reageren in de kwestie. Een grote Vlaamse partij worstelt met Trump. Een belangrijke Vlaamse krant stelt vandaag de vraag: wat denkt de N-VA nu echt over Donald Trump. De collega’s van CD&V en Open Vld hebben dat de jongste dagen terecht aangekaart.

 

Mijnheer De Roover, de N-VA heeft in de afgelopen maanden de meest lelijke dingen gezegd over Angela Merkel. Zij werd zelfs rechtstreeks verantwoordelijk geacht voor vreselijke gebeurtenissen. Daar mocht alles over gezegd worden; De Wever kon over Angela Merkel niet zwijgen. Over Donald Trump horen we De Wever echter niet. Als een Vlaams-Brabantse gemeente met 15 000 inwoners een dag vergeet om een kerststal te zetten, dan is dat voor de N-VA een staatszaak. Als echter de Verenigde Staten van Amerika mensen de toegang weigeren op basis van hun naam en afkomst, dan komt er geen duidelijke boodschap van de grootste Vlaamse partij.

 

Mijnheer de premier, ik wil u vandaag uitnodigen om de handrem los te laten en om voor honderdentien procent duidelijk te zijn.

 

Gisteren heb ik u bovendien gevraagd om ervoor te zorgen dat die maatregelen geen impact hebben op onze landgenoten. U hebt mij gisteren verzekerd dat er geen impact zal zijn. Eerder deze week werden de reis en wedstrijd van onze taekwondohelden gehypothekeerd door de Verenigde Staten; zij waren plots niet meer welkom.

 

Vandaag is er een tweede verhaal, collega’s, en daarmee rond ik af. Een zoon van een collega-politica, iemand met een Arabische naam en zelfs de Belgische nationaliteit, 150 % Belg, die wil uitblazen na zijn examens, krijgt plots te horen dat zijn reis naar de Verenigde Staten niet kan doorgaan.

 

Mijnheer de eerste minister, die maatregelen hebben dus ook impact op landgenoten. Dit is mijn volgende vraag. Wat zult u daarvoor doen? Wees alstublieft duidelijk, laat u niet doen door Vlaams-nationalisten, laat u niet doen door de onderaannemers van Trump in ons land.

 

02.06  Patrick Dewael (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik vond de inleiding van collega Calvo uitstekend. Ik zou bijna zeggen, dankzij de koning kunnen we af en toe nog eens applaudisseren voor de heer Calvo.

 

Mijnheer de eerste minister, ik zou echter naar de toekomst willen kijken. Ik meen dat de voorzitter van de Europese Unie, Donald Tusk, in een brief heel duidelijk de bedreigingen van de nieuwe geopolitieke situatie voor de Europese Unie heeft uiteengezet. Het zou misschien goed zijn als de voorzitter van de Europese Unie wat meer aan de kar zou trekken voor wat in de komende maanden en jaren zou moeten gebeuren.

 

De geopolitieke situatie is zorgwekkend. Er is China, er is Rusland en we kennen hun ambities. Helaas werden we op ons continent ook al geconfronteerd met het fenomeen terrorisme. Er is de migratiecrisis rond de Middellandse Zee. Ik meen dat er toenemende onzekerheid is bij onze bevolking, onzekerheid waar populisten dankbaar gebruik van maken. Toen ik nog heel klein was beluisterde ik een Amerikaanse president die verklaarde: “Ich bin ein Berliner”. Twintig jaar later zei een andere president over dezelfde muur: “Mister Gorbachev, tear down this wall”. Vandaag zien we een fenomeen waarbij een Amerikaanse president zich hult in protectionisme en denkt dat hij met het optrekken van muren, de wereld tegemoet zal kunnen treden.

 

Mijnheer de eerste minister, mijn vraag aan u is de volgende.

 

Er komt een informele Europese top aan in Malta. We moeten die top en alle komende Europese vergaderingen gebruiken om een antwoord te geven op de bedreigingen. Het is niet door vast te stellen wat er niet gaat aan de andere kant van de Atlantische oceaan, dat we de problemen hier zullen oplossen.

 

Er is dus een heel duidelijke wake-upcall voor Europa, voor de Europese Unie. Ik denk dat die wake-upcall moet focussen op drie uitdagingen, de corebusiness van de Europese Unie. Ten eerste, is er migratie en asiel. We hebben de Conventie van Genève, maar die ontslaat ons niet van onze plicht om onze buitengrenzen te beschermen. Ten tweede, is er het militaire bondgenootschap. Wij hebben te lang geschuild onder de Amerikaanse paraplu en ons niet afgevraagd wat wij binnen Europa moesten doen en welke investeringen binnen de Europese Unie moeten gebeuren binnen de defensiepijler. Wij moeten daarin verder durven te gaan. Ten derde, is er ook de buitenlandse handel, de corebusiness van Europa. Met de brexit wordt dat nog eens benadrukt. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat de exportmogelijkheden van onze bedrijven worden gevrijwaard?

 

Mijnheer de eerste minister, dat zijn de drie uitdagingen, waarvan u volgens mij in de komende dagen en weken werk moet maken om, zoals dat past in de traditie van ons land, de voorloper van de Europese Unie te zijn. Laten we van de bedreiging, van de crisis een opportuniteit maken. Crisissen zijn uitdagingen en u moet met ons land het voortouw nemen voor een sterkere Europese Unie.

 

Mijn vraag is wat u concreet zult ondernemen op de informele top in Malta.

 

02.07  Peter De Roover (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, collega's, als ik een Amerikaans staatsburger zou zijn, dan had ik in november mee de uitslag van de verkiezingen kunnen bepalen in de Verenigde Staten. Als ik een Amerikaans rechter zou zijn, dan zou ik vandaag nauwlettend mee kunnen zien waar eventueel de grens van de Amerikaanse rechtsstaat wordt bereikt of zelfs overschreden. Als ik een Amerikaans lid van de Senaat of van het Huis van Afgevaardigden zou zijn, dan zou ik vandaag mee in het oog kunnen houden waar en hoe de rol van de wetgevende macht moet worden gespeeld. Het zal u niet verbazen – ik ben niet de enige in het halfrond – dat ik geen van de drie ben.

 

Daarom denk ik dat het passend is om aan te dringen op een correcte terughoudendheid in het beoordelen van het resultaat van een democratisch proces, dat bij de heer Calvo schijnbaar enig wenkbrauwgefrons veroorzaakt.

 

Mijnheer de eerste minister, die terughoudendheid moet en mag worden verwacht van al onze instellingen.

 

Het respect voor soevereiniteit is een bouwsteen in de internationale orde en wij mogen niet de indruk wekken dat we in dit al bij al bescheiden halfrond would-be wereldleidertje moeten gaan spelen, met het nodige pathos waarvan we daarnet een voorbeeld zagen, met de morele superioriteit waarvan vooral de nuance het slachtoffer is. Dergelijke pogingen om hier een beetje wereldleidertje te komen spelen, kunnen op zijn best genomen verbazing opwekken. Als u niet oplet, collega’s, maakt u zich daar gewoon belachelijk mee.

 

Onze lijn in het internationale beleid is: wat is de impact op onze samenleving? Wat is de impact op wat bij ons gebeurt? Dat moet het uitgangspunt zijn. Tegen de achtergrond van de eerste maatregelen van de Amerikaanse president, zien we er in het bijzonder een tweetal. De eerste situeert zich op het vlak van defensie. Decennialang zijn wij vrijbuiter geweest achter de brede rug van Uncle Sam. Die tijden zijn wellicht voorbij, met alle gevolgen en consequenties van dien. Als Europa een invloedrijke stem wil zijn, zal dat moeten gebeuren op basis van kracht en niet op basis van persmededelingen of resoluties.

 

Ten tweede, geachte collega’s, wil mijn fractie haar ongerustheid uitspreken over het handelsbeleid van president Trump of hetgeen daarvan aangekondigd is, wat de facto zou neerkomen op het uitvoeren van het beleid van de heer Magnette en de linkerzijde in dit halfrond. Dat verontrust ons zeer.

 

Vandaar mijn vraag, mijnheer de eerste minister.

 

Wat zal de houding zijn van ons land om on speaking terms te blijven met een cruciale, jarenlange bondgenoot, met het oog op de genoemde uitdagingen die ons mogelijk direct zullen treffen? Laten we daarbij het kind niet met het badwater weggooien in deze moeilijke oefening van transatlantische relaties, want wanneer Trump over het belang daarvan twijfelt, dan mogen wij niet mee in die val trappen.

 

02.08 Eerste minister Charles Michel: Mijnheer de voorzitter, beste collega’s, wij worden de laatste maanden geconfronteerd met een belangrijke evolutie op het internationale vlak. Er was de keuze van de UK voor een brexit, enkele maanden geleden. Dat was een belangrijk moment in de geschiedenis van de Europese Unie. Een paar maanden later was er een belangrijk democratisch moment met de verkiezing van Donald Trump. Ik ga ervan uit dat iedereen het ermee eens is dat wij respect moeten tonen voor de keuze van de kiezers in een grote democratie zoals de UK of de VS. Tegelijkertijd zijn wij er ons ook van bewust dat dit voor Europa een belangrijk momentum is, om vragen te stellen, maar ook een momentum om de juiste concrete antwoorden te geven.

 

Het is het engagement van ons land om op Europees en internationaal niveau koelbloedig en rationeel te blijven, maar ook om concrete oplossingen te bieden en oplossingen te steunen van onze partners op Europees en internationaal niveau. Ik geef een paar concrete engagementen. Wat betreft de beslissingen in het kader van het migratiebeleid in de VS, hebben wij onmiddellijk duidelijk gereageerd, ook op diplomatiek niveau. Ik wil daar duidelijk over zijn. Ik heb het gisteren gezegd en ik herhaal het vandaag: Buitenlandse Zaken en onze diplomatieke adviseurs zijn ter beschikking om hun concrete en individuele steun te geven aan degenen die in moeilijkheden zouden zitten na de beslissingen die in de VS zijn genomen.

 

Dan wat betreft de toekomst van de transatlantische relaties, enerzijds, en de toekomst van de EU, anderzijds.

 

Ik ben ervan overtuigd, onafhankelijk van de politieke situatie vandaag in de VS, dat de transatlantische relaties bijzonder belangrijk blijven omwille van drie redenen.

 

Ten eerste, de transatlantische relaties zijn belangrijk voor een sterke economische ontwikkeling. Wij moeten onze belangen steunen en verdedigen. Wij moeten onze economische visie op internationaal niveau ontwikkelen en verdedigen.

 

Ten tweede, de transatlantische relaties zijn belangrijk voor de interne en externe veiligheid. Het is ook cruciaal om een goede relatie te behouden in een open dialoog met de nieuwe partners, met de nieuwe administratie in de VS.

 

Ten derde, de transatlantische relaties zijn belangrijk voor de geopolitiek. Misschien komt er een evolutie in de grote evenwichten. Wat met Rusland? Wat met China? Europa moet daar een sterkere rol spelen.

 

Wij werden de laatste maanden in Europa geconfronteerd met cruciale uitdagingen voor onszelf, maar ook voor onze kinderen. Ik denk aan de situatie in het zuiden van Europa. Kijk naar de problematiek met de vluchtelingen een paar maanden geleden en de effecten daarvan op Europa. Ik denk aan de situatie op socio-economisch niveau, de jobcreatie, de relance, de investeringen om een positief perspectief te bieden aan onze jongeren. Dat is ook een cruciaal engagement. Natuurlijk is er ook de problematiek van de migratie, met een sterke controle van onze buitengrenzen, meer uitwisseling tussen onze inlichtingendiensten. Dat moeten concrete engagementen zijn.

 

Ten slotte, is het natuurlijk belangrijk op Europees niveau te discussiëren, maar op een bepaald moment moet men concrete beslissingen nemen en moet men beslissen over wat belangrijk is. Ik deel de redenering dat er drie belangrijke domeinen zijn. Ten eerste, jobcreatie, groei en relance, een perspectief bieden voor onze jongeren. Ten tweede, externe en interne veiligheid, met meer capaciteit en meer middelen. Ten derde, een duidelijke keuze en sterke engagementen met betrekking tot migratie.

 

Beste collega’s, dat zijn de punten die ik in Malta ga verdedigen. Dit delicate moment kan een momentum zijn, daarvan ben ik overtuigd, om stappen in de goede richting te zetten, zonder naïviteit of nostalgie, om te bekijken wat prioritair is voor de toekomst.

 

02.09  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, ik hoop dat onze diplomatieke diensten de concrete gevallen die wij de voorbije dagen hebben gezien met veel aandacht zullen volgen. Ik ga ervan uit dat u dat ook heel belangrijk vindt.

 

Ten tweede, met betrekking tot Europa, wij ecologisten zijn de eersten om land- en taalgrenzen te overstijgen. Wij doen dat elke dag opnieuw in dit Parlement. Ja, meer Europa, maar als wij niet nog meer Trumps willen creëren moet dat een Europa zijn voor mens en milieu, een Europa dat kijkt naar de rest van de wereld, dat handelt met de rest van de wereld, maar dat ook aandacht heeft voor de vele verliezers van de globalisering.

 

Ten slotte, als wij die stem in Europa willen zijn, dan kan u niet anders dan heel duidelijk tegen de heer De Roover zeggen dat hij zich daarnet totaal, maar dan ook totaal heeft vergist. Hij vergist zich van vijand en vooral van vriend.

 

Ik begrijp niet, mijnheer De Roover, dat u in die twee minuten met geen woord rept over maatregelen die haaks staan op onze normen en waarden, die haaks staan op de universele mensenrechten. Ik begrijp dat niet. Ik begrijp eerlijk gezegd niet dat u hier komt zeggen dat u zich zorgen maakt over de handel, maar met geen woord rept over die zaken.

 

Mijnheer de eerste minister, ik zou u echt willen uitnodigen. Het mag niet de N-VA zijn die de toon van België bepaalt. Laat dat alstublieft… (Rumoer)

 

De voorzitter: Laat de heer Calvo uitspreken.

 

02.10  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Laat de N-VA alstublieft niet de stem van België in Europa bepalen, want dan zullen er heel veel verliezers zijn.

 

Ja, ik ben ook een democraat. Democraat wil ook zeggen dat, als mensen worden geweigerd aan de grens op basis van hun afkomst, hun naam of hoe ze er uitzien, mijnheer De Roover, men dan ook opstaat als democraat.

 

Mijnheer de voorzitter, zulke zaken moeten wij niet proberen te begrijpen. Zulke zaken moeten we niet proberen in een context te plaatsen. Zulke zaken moeten wij veroordelen.

 

Dat is de reden waarom wij een hand uitsteken naar alle democratische fracties in dit halfrond. Wij nemen een initiatief om naar Oostenrijks voorbeeld met dit Parlement een duidelijke resolutie goed te keuren over wat er nu in de VS gebeurt. Die uitnodiging heeft net alle fracties bereikt. Wij nodigen iedereen uit, ook u, mijnheer De Roover, om daar maandag de koppen over samen te steken en met alle Belgische democraten te zeggen dat wij geen Trump willen. Niet in onze naam!

 

02.11  Patrick Dewael (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, laat ons opletten met het uiten van te veel morele verontwaardiging en misschien eerder kiezen voor praktische antwoorden. Ik zal mijn moreel gevoel alleszins afstemmen op onze eigen daden.

 

Mag ik dan misschien bij wijze van repliek, mijnheer de eerste minister, het voorbeeld aanhalen van een minister van uw regering die tot mijn partij behoort? Hij heeft een internationaal fonds opgericht met andere landen om het fundamentele recht op seksuele gezondheid en familieplanning te kunnen vrijwaren als antwoord op de conservatieve wending in de Verenigde Staten van Amerika.

 

Ik kan het niet altijd tot u richten, hij zit toevallig voor mij nu. Hij zal daarover binnenkort in Brussel een internationale conferentie organiseren.

 

Namens mijn fractie, maar ik denk niet alleen namens de mijne, zeg ik dan ook bravo daarvoor. Dat is praktisch moreel handelen en tonen waar wij, België en Europa, voor staan. Dat is 100 keer krachtiger dan de zoveelste verontwaardigde tweet. Bravo!

 

02.12  Peter De Roover (N-VA): Mijnheer de voorzitter, in een poging om hier toch geen would-be wereldleidertje te willen spelen en met de voorspelde… Ik had het voorspeld, mijnheer Calvo – het lijkt wel alsof ik uw repliek al had gelezen – dat u met een resolutie zou komen die ongetwijfeld de golven van de Atlantische Oceaan zal doen overslaan.

 

Ik ben heel erg blij, mijnheer de eerste minister, dat er effectief diplomatiek wordt opgetreden indien landgenoten worden getroffen door bepaalde maatregelen. Dat spreekt voor zich en is de correcte houding die de regering in die concrete gevallen kan en moet aannemen.

 

Zonder een oordeel te vellen over het Amerikaans beleid kunnen wij er natuurlijk wel een aantal lessen uit trekken. President Trump speelt in op een aantal terechte bekommernissen, maar we moeten ervoor opletten dat Amerika aantoont dat, wanneer wij die bekommernissen te zeer verwaarlozen, mensen vrij spel krijgen die waarschijnlijk andere oplossingen aandragen dan degene die wij in een democratische consensus naar voren zouden willen schuiven.

 

Er is echter ook een terechte vrees, over de inhoud – die moeten wij geval per geval bekijken – maar vooral ook over de stijl en aanpak van de nieuwe Amerikaanse president, met zijn nadruk op impulsiviteit, wat dreigt neer te komen – die angst bestaat alleszins – op destabilisatie. Stabiliteit is nochtans een zeer hoog goed op het internationale toneel.

 

Vandaar, mijnheer de premier, wil ik u, voor u op het vliegtuig naar Malta stapt, nog het volgende meegeven.

 

Checks and balances zijn belangrijk. In de Verenigde Staten van Amerika wordt daarin een bijzonder grote rol gespeeld door de deelstaten. Laten wij zeer gelukkig zijn dat de Verenigde Staten geen gecentraliseerde superstaat zijn. Laten wij gelukkig zijn dat de deelstaten daar desgevallend het nodige tegengewicht kunnen leveren. Dat is een belangrijke, maar heel zinvolle boodschap om mee te nemen naar Malta.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

03 Samengevoegde vragen van

- de heer Egbert Lachaert aan de eerste minister over "het interprofessioneel akkoord (IPA)" (nr. P1802)

- de heer Stefaan Vercamer aan de eerste minister over "het interprofessioneel akkoord (IPA)" (nr. P1803)

03 Questions jointes de

- M. Egbert Lachaert au premier ministre sur "l'accord interprofessionnel" (n° P1802)

- M. Stefaan Vercamer au premier ministre sur "l'accord interprofessionnel" (n° P1803)

 

03.01  Egbert Lachaert (Open Vld): Mijnheer de eerste minister, de sociale partners zijn er voor het eerst sinds 2008 in geslaagd een interprofessioneel akkoord te sluiten.

 

Het betreft een akkoord over de loonmarge, de marge waarbinnen onze lonen de komende twee jaar zullen kunnen stijgen. Er komt 1,1 % boven op de indexeringen en de baremieke verhogingen, en dan houden wij nog rekening met een veiligheidsmarge die wij nadien kunnen toekennen. Dat is niet alleen goed nieuws voor de sociale vrede in ons land maar ook voor de consumptie, voor de uitgaven die de gezinnen daarmee kunnen doen. Ook van belang is dat met dit verhaal de loonkostenhandicap van ons land sinds 1996 weggewerkt is. Vier jaar geleden hadden wij een handicap van bijna 5 %, vandaag zijn wij wat de loonkosten betreft concurrentieel met Duitsland, Nederland en Frankrijk.

 

Mijnheer de eerste minister, dat uw beleid resultaten oplevert, zeggen niet alleen wij. Men moet vandaag maar naar de cover van het magazine Knack kijken om het te zien. U zocht jobs, jobs, jobs. Wel, daar staat het nu: de jobs, jobs, jobs zijn er. Er zijn 6 % minder werklozen, 26,4 % meer vacatures. Dat is dankzij uw beleid op het vlak van tewerkstelling. Uw beleid werpt vruchten af.

 

Mijnheer de eerste minister, ook de laagste pensioenen zullen winnen bij dit akkoord. De welvaartsenveloppe zal prioritair terechtkomen bij die categorie van personen die het thans hard nodig heeft.

 

U weet, collega’s, dat er een kanttekening was inzake het brugpensioen, het SWT. Nu hebben de sociale partners uiteindelijk een akkoord afgesloten, binnen het kader dat wij twee jaar geleden hebben vastgelegd. Wij hebben hen de keuze gegeven hoe snel het traject naar 60 jaar gaat in het geval van herstructurering. Zij kiezen voor de trage weg. Dat zal ook inhouden dat zij een versnelling zullen moeten uitvoeren achteraf. Dat is hun keuze. Maar laten wij duidelijk zijn, de regering en het Parlement hebben samen het kader vastgelegd, twee jaar geleden, als democraten, en de sociale partners hebben netjes binnen dit kader hun akkoord gesloten. Wat ons betreft: pacta sunt servanda. Wij zullen ons aan ons deel van de verbintenis houden en wij zullen dit IPA volmondig steunen.

 

Mijnheer de eerste minister, hebt u een consensus binnen de regering, en wat is het verdere traject?

 

03.02  Stefaan Vercamer (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, mijnheer de minister van Werk, het was goed nieuws toen wij deze middag vernamen dat de regering het interprofessioneel akkoord integraal zal uitvoeren.

 

Het is een evenwichtig akkoord, collega Lachaert heeft er al naar verwezen. De hoogste loonsverhoging in jaren is in dit akkoord begrepen, maar ook het optrekken van de laagste pensioenen en uitkeringen. Opnieuw krijgen ook die mensen een verhoging. Ten derde, gebeurt dit binnen bepaalde grenzen waarnaar ook de heer Lachaert heeft verwezen, binnen het kader dat door de regering werd uitgetekend rond brugpensioenen en landingsbanen. Daar zijn correcte afspraken over gemaakt. Er is nog een vierde, minstens even belangrijk luik. Er is het engagement om op korte termijn en nog voor de zomer over een aantal heikele dossiers afspraken te maken, zoals jongerentewerkstelling, mobiliteitsbudget, burn-out en dergelijke.

 

Het is een evenwichtig akkoord dat zorgt voor meer koopkracht, waardoor onze bedrijven verder bijkomende jobs kunnen creëren. De partners hebben zich zeer loyaal opgesteld en hebben onderhandeld in het kader van wetten die wij vandaag nog bespreken, die nog niet zijn goedgekeurd. Dan is het ook maar logisch dat de regering zich zeer loyaal opstelt. Het is goed dat de regering dit integraal zal uitvoeren, want dat zal voor sociale vrede zorgen en voor de broodnodige sociale en economische stabiliteit. Iedereen zal daar wel bij varen.

 

Mijnheer de eerste minister, u beloofde dat het akkoord zal worden uitgevoerd, maar heeft dat ook betrekking tot het vierde luik? Werden er ook afspraken gemaakt om daar verder werk van te maken?

 

03.03 Eerste minister Charles Michel: Mijnheer de voorzitter, beste collega’s, twee jaar geleden heeft deze regering belangrijke socio-economische beslissingen genomen. Wij naderen nu de helft van de legislatuur.

 

Dit is uitstekend nieuws. Ik deel een belangrijke boodschap, met name het feit dat een akkoord in de G10 geboekt werd. Dit is een positief signaal voor sociale rust in de toekomst, voor stabiliteit, voor de aantrekkelijkheid van ons land om bijkomende economische en sociale vooruitgang te boeken. Dat is ons engagement, dat is onze redenering, dat is onze strategie.

 

Ik kom tot mijn concrete antwoorden.

 

Eerste stap, wij zullen dit akkoord honoreren en uitvoeren. De tweede stap, een belangrijke stap, heeft betrekking op de rol van de bevoegde ministers; zij zullen maatregelen nemen in overleg met de G10. Derde stap, budgettaire controle; wij zullen een definitieve budgettaire evaluatie maken in het kader van de budgettaire controle en desgevallend de nodige maatregelen nemen, conform de traditionele budgettaire engagementen van ons land. Dat is dus positief nieuws, het gaat zeker de goede richting uit.

 

Het is ook een signaal dat de competitiviteit in balans is. Ook het feit dat dit akkoord gesloten is in het kader van de nieuwe wet van 1996 is zeer belangrijk. Een bijkomend element is de welvaartsenveloppe als de sociale uitdaging voor de toekomst. Ook op dat vlak zullen de regering en de bevoegde ministers een belangrijke rol spelen.

 

Het gaat de goede richting uit en wij zijn positief en optimistisch. Wij hopen dat het met dat akkoord mogelijk zal zijn om in de komende maanden bijkomende positieve sociale en economische resultaten te boeken, want meer jobs blijft ons engagement.

 

03.04  Egbert Lachaert (Open Vld): Mijnheer de eerste minister, bedankt voor uw antwoord.

 

Wij zijn samen blij dat het akkoord van de sociale partners gehonoreerd kan worden binnen het kader dat wij vastgelegd hebben en binnen de algemene filosofie van de regeringsploeg, die daarmee bezig is. De regering heeft de voorbije jaren enkele minder populaire maatregelen moeten nemen. Een indexsprong doorvoeren, gebeurt niet met volle goesting. Dergelijke maatregelen geven echter resultaat en dat is wat men vandaag merkt. Dankzij de opgebrachte moed kunnen er vandaag resultaten worden voorgelegd.

 

Ik kan u alleen maar feliciteren en u aanmoedigen om uw beleid voort te zetten.

 

Beste vrienden, men kan geen sociaal paradijs bouwen op een economisch kerkhof, waarmee ik een uitspraak van Willy De Clercq herhaal. Wij hebben een economische stimulans nodig en dan zullen wij tot een sociaal paradijs komen.

 

03.05  Stefaan Vercamer (CD&V): Mijnheer de eerste minister, ik dank u voor uw antwoord en moedig u aan om snel werk te maken van datgene waartoe u zich engageerde.

 

Collega’s, ik wil u vragen om er in de komende maanden voor te zorgen dat de sociale rust terugkeert. Wij moeten aan de sociale partners de nodige tijd geven om de afspraken in de sectoren en bij de bedrijven concreet om te zetten. Enige tijd en sociale rust zullen deugd doen en heilzaam zijn om een goede voedingsbodem te creëren voor een goed sociaal klimaat. Als al die zaken ons lief zijn, dan zullen wij dat akkoord niet alleen uitvoeren, maar ons ook ertoe engageren om de weg van het sociaal overleg te blijven volgen en niet het pad van het sociaal conflict te kiezen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

04 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Annick Lambrecht aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "het banenverlies bij Bombardier en Caterpillar" (nr. P1804)

- de heer Raoul Hedebouw aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "het banenverlies bij Bombardier en Caterpillar" (nr. P1805)

- de heer Franky Demon aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "het banenverlies bij Bombardier en Caterpillar" (nr. P1806)

04 Questions jointes de

- Mme Annick Lambrecht au ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "les pertes d'emplois chez Bombardier et Caterpillar" (n° P1804)

- M. Raoul Hedebouw au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "les pertes d'emplois chez Bombardier et Caterpillar" (n° P1805)

- M. Franky Demon au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "les pertes d'emplois chez Bombardier et Caterpillar" (n° P1806)

 

04.01  Annick Lambrecht (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, de werknemers van Bombardier Brugge hebben deze week wel een heel erg koude douche gekregen. De helft van de 500 werknemers moet namelijk beginnen vrezen voor zijn job. De Europese directie overweegt namelijk om een heel deel van de productie uit Brugge weg te halen en te versluizen naar het Franse Crespin. In ons jargon noemen wij dat een vestiging langzaamaan uitkleden.

 

Mijnheer de minister, in 2015 werd er een bestelling geplaatst voor 445 dubbeldekstreinen door de NMBS. Die bood jobzekerheid voor de vestiging in Brugge tot 2021 en zelfs tot 2025. Die jobgarantie was niet alleen maar een mondelinge belofte. Nee, die jobgarantie staat zwart op wit in het addendum van hoofdstuk 5 van het lastenboek. Een addendum is iets officieels. In dat addendum staat dat de treinstellen in de vestiging van Brugge zullen worden gemaakt, van het begin tot het einde. De Europese directie wil dat contract nu eenzijdig afbreken. De NMBS ondertekende die contractwijziging niet. Een handtekening wil nog altijd iets zeggen en een contract is geen vodje papier.

 

In naam van alle bezorgde werknemers heb ik dan ook twee vragen, mijnheer de minister.

 

Hoe gaat u ervoor zorgen dat het contract, waarin gestipuleerd wordt dan men van begin tot einde de toestellen in Brugge zal maken, wordt nageleefd en men geen contractbreuk pleegt?

 

Ik roep u op om samen met uw collega Bellot, de voogdijminister van de NMBS, te gaan bemiddelen om deze relocatie naar Frankrijk te stoppen, want dit was niet de oorspronkelijke bedoeling van het contract.

 

De voorzitter: Mevrouw Lambrecht, ik mag u feliciteren met uw maiden speech. (Applaus.)

 

04.02  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Jobs, jobs, jobs! Hoe raar, hoe raar, hoe raar moeten die woorden nu klinken in Brugge? Jobs, jobs, jobs. Hoe raar moeten die woorden nu klinken bij Bombardier?

 

U leeft gewoon in een andere wereld, u kunt gewoon niet begrijpen wat er vandaag bij Bombardier gebeurt. U zit daarmee te lachen. U begrijpt niet eens wat dat wil zeggen. Er zullen 250 personen hun job verliezen in Brugge en de N-VA zit daar mee te lachen. Hahaha, hahaha. Een beetje sociale voeling, beste collega’s?

 

Het ergste daarbij is dat Bombardier 34 miljoen euro winst heeft geboekt. Daarover gaat het in België. Ze ontslaan geen 250 mensen omdat ze geen winst boeken. Neen, het bedrijf boekt wel degelijk winst. Waarom dan? Omdat ze 9 tot 10 % rendement willen geven aan al die pensioenfondsen in Canada. Zo kunnen wij niet verder met onze jobcreatie in België.

 

Ik heb heel veel woede gezien bij de collega’s, bij al die mensen in Brugge. Zij zeggen dat het toch niet kan dat hun vestiging, ondanks de grote kennis die zij hebben om al die treinen te bouwen, in gevaar is. Die mensen zeggen dat dit gewoon niet kan. Waarom? Omdat er een belofte op papier was dat jobs tot 2021 behouden zouden blijven. In België is een belofte van het patronaat echter niets waard. Zo kan het niet verder, collega’s.

 

De minister heeft morgen een vergadering met de leiding van Bombardier. Ik wil weten wat hij precies gaat zeggen. Want op die 34 miljoen euro winst heeft Bombardier in België nul euro belastingen betaald en 12 miljoen euro notionele-intrestaftrek gekregen. Hoeveel cadeaus gaan wij nog geven aan de bedrijven die voor ons in België geen jobs creëren?

 

Mijnheer de minister, morgen om 9.00 uur hebt u een vergadering. Wat gaat u zeggen tegen de leiding van Bombardier? Gaat u gewoon toegeven dat u niets kunt doen? Of gaat u zeggen dat de jobs behouden moeten blijven in de industrie in België?

 

Laat ons niet doorgaan met de cadeautjespolitiek en laat ons voor een echt industrieel beleid in België gaan.

 

04.03  Franky Demon (CD&V): Populisme, populisme, populisme, mijnheer Hedebouw!

 

Laten wij even terugkeren naar de feiten.

 

Na JLG in Maasmechelen, mijnheer Terwingen, staan er terug 250 jobs op de helling bij Bombardier in Brugge. Jawel, er was een garantie van de internationale directie dat er tot 2021 250 jobs konden blijven in onze Brugse vestiging. Nu ligt echter voor, het is nog niet beslist, dat plots allerlei zaken van productie, zoals schilderen, lassen en management, zouden worden overgeplaatst naar Frankrijk. Alleen assemblage, testen en uitlevering zouden blijven in onze vestiging in Brugge.

 

Ik wil het even hebben over die M7-dubbeldekstreinen. Ongeveer een jaar geleden is er samen met minister Bellot een mooi contract afgesloten om die dubbeldekstreinen door Bombardier te laten maken. Inderdaad, er werd toen effectief in een planning voorzien, een planning die gebaseerd was op kwaliteit. Vermits de Brugse vestiging die kwaliteit kon bieden, was duidelijk dat van ruwbouw tot aflevering als het ware het treinstel mocht gemaakt worden bij de Brugse vestiging. Mijnheer de minister, ik vraag u straks om dit mee te verdedigen.

 

Maar er zijn ook die tramtoestellen, 145 tramtoestellen. Op advies van de NMBS heeft minister Weyts dit order gegund aan de Spaanse firma CAF. Wij zijn voor de vrije markt, dit moet spelen, maar als de auditeur van de Raad van State vorige week zegt dat er iets schort aan dit contract omdat er opnieuw geen rekening is gehouden met het onderhoud van die treinen, met de kwaliteit die de Brugse vestiging levert, dan denk ik dat wij minister Weyts moeten oproepen gevolg te geven aan de raad van die auditeur en dit order opnieuw te lanceren.

 

Vijfhonderd mensen werken in onze Brugse afdeling. Vijfhonderd gezinnen leven van Bombardier.

 

Daarom heb ik drie vragen, mijnheer de minister.

 

Wilt u samen met de internationale directie gesprekken aangaan met de vakbond?

 

Wilt u samen met minister Bellot zorgen dat het schema dat gemaakt is om die treintoestellen in Brugge te maken, uitgevoerd wordt?

 

Kunt u mee aan de kar trekken, zodat minister Weyts het advies van de auditeur van de Raad van State volgt en het order terug opent?

 

04.04 Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, beste collega’s, ten eerste, het is natuurlijk een zeer, zeer spijtige zaak dat Bombardier een wereldwijd herstructureringsplan heeft aangekondigd en ook in Brugge wil afslanken. We moeten niet alleen meeleven met de werknemers die hun job in gevaar zien komen, we moeten ook bekijken hoe we daar concrete oplossingen aan kunnen geven.

 

Ik zal morgen de president van Bombardier Transportation Belgium ontvangen, op zijn vraag. Ik zal bij die gelegenheid een aantal duidelijke elementen op tafel leggen.

 

Ten eerste, zoals collega Lambrecht en andere collega’s hier uitdrukkelijk hebben onderstreept, kan het niet dat we in Brugge geconfronteerd worden met een sterfhuisconstructie. We gaan nu een aantal mensen laten afvloeien. In een tweede periode gaan we dit dan volledig downsizen. Met andere woorden, men gaat van de afdeling Brugge een verkoopsbureau maken. Ik meen dat dit niet kan. Ik zal sterk pleiten voor het verder mogelijk maken van industriële activiteit in Brugge.

 

Ten tweede, het is zo – collega Bellot heeft duidelijke afspraken gemaakt over de M7-treinstellen – dat de contracten moeten worden nagekomen. Pacta sunt servanda, dat zijn vastgelegde contracten en men kan daar niet zomaar onderuit. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de productiesites die de M7-treinstellen moeten produceren. Ik zal er alles aan doen om hen duidelijk te maken dat de contracten ook hier in België nageleefd moeten worden.

 

Ik meen ook dat we moeten pleiten voor het behouden van supplementaire activiteiten in Brugge, zoals daarjuist onderstreept werd, om ervoor te zorgen dat de werknemers die heel veel knowhow hebben daar verder schitterend werk kunnen leveren.

 

Ik zal de reactie van de president van Bombardier zeer aandachtig beluisteren. Ik zal ook contact opnemen met de werknemersvertegenwoordigers. Verder ben ik ook heel graag bereid om met de parlementsleden die dit dossier van heel nabij volgen en er terecht heel veel aandacht aan besteden in contact te blijven. Natuurlijk zal ik samen met collega Bellot ook het contract met de NMBS bekijken.

 

Wat betreft de vraag inzake collega Weyts, ik meen dat het van zeer groot belang is om hier de krachten te bundelen op de verschillende niveaus. In de stad Brugge zijn de burgemeester en de schepenen al actief geweest. Ook op Vlaams niveau moet over de bestelling van De Lijn duidelijke taal worden gesproken. Ook het federale niveau moet de krachten bundelen.

 

Ik zal er samen met de collega’s alles aan doen om het mogelijk te maken dat de werkgelegenheid in Brugge en zeker in de onderneming in kwestie maximaal wordt behouden.

 

04.05  Annick Lambrecht (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, velen weten het, maar ik wil nogmaals benadrukken dat het niet over zomaar een bedrijf gaat. Het gaat over een bedrijf, namelijk Bombardier Brugge, dat het productiefste en het meest rendabele is en ook de hoogste kwaliteit levert.

 

Mijnheer de minister, ik bemerk heel veel goede wil in uw antwoord, waarvoor ik u wil danken. Echter, honderden werknemers en hun gezinnen zijn nu in het ongewisse. Zij rekenen op de moed en het doorzettingsvermogen van de regering en zeker van beide ministers.

 

Mijnheer de minister, steeds meer zien wij dat werknemers het slachtoffer worden van een internationalisering in de industrie, die niet meer rechtvaardig te noemen is. Wij horen vandaag het nieuws over Bombardier; wij hoorden over JLG Maasmechelen en wij hoorden over ING en de schaamteloze winstvoorspelling vandaag. Wij horen dag na dag andere verhalen. Het kan niet langer dat wij het motto “jobs, jobs, jobs” uitroepen en niets doen, zelfs niet wanneer er flagrante contractbreuken zijn.

 

Mijnheer de minister, ik wees er reeds meermaals op: een contract is geen vodje papier. Laten wij tegen dergelijke contractbreuken dan ook heel streng optreden.

 

04.06  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, op de oorzaak van wat in Brugge gebeurt, moeten wij dieper ingaan.

 

Hoe kan een bedrijf of industrietak vandaag nog 8 à 9 % rendabiliteitcijfers verwachten? Dat is gewoon jobs kapotmaken, enkel om geld op te brengen voor de pensioenfondsen. Mijnheer de minister, wij mogen onze regels niet van dergelijke cijfers laten afhangen. Daarop moet u morgen duidelijk wijzen. U moet het verdedigen van die jobs tegenover de winsten van een dergelijk bedrijf vooropstellen.

 

Mijnheer de minister, u moet ook op Europees vlak kunnen aangeven dat dit het failliet is van onze besparingspolitiek. Wat gebeurt er immers bij Caterpillar? Wat gebeurt er bij Bombardier? Het is gewoon zo dat steeds minder in de openbare diensten wordt geïnvesteerd en dat globaal in Europa steeds minder bussen, trams en treinen worden gekocht, waardoor die industrie verdwijnt.

 

Wat betreft het motto “jobs, jobs, jobs”, ik vraag kwaliteitsjobs te creëren. Het is immers niet moeilijk om 100 000 goede jobs in twee te delen en er 200 000 nepjobs mee te creëren. Dat is wat de huidige regering doet. Met flexibele jobs en Mc Donaldsjobs bent u al bezig. Wij moeten echter gaan voor echte jobs, zoals in Brugge, en echte kwaliteitsjobs, zoals bij Bombardier.

 

Mijnheer de minister, ik hoop dat u het voorgaande morgen duidelijk aan de directie zult overbrengen.

 

04.07  Franky Demon (CD&V): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw duidelijk engagement.

 

Ik hoop ook dat minister Weyts uw uitgestoken hand om het contract van de kusttrams opnieuw te negotiëren, aanneemt, niet alleen voor die o zo belangrijke tewerkstelling. Ik hoop ook dat die trams en treinen kunnen worden gemaakt in onze Brugse vestiging, ik wil immers geen tweede Fyraverhaal.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

05 Questions jointes de

- Mme Gwenaëlle Grovonius au vice-premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, sur "les nouvelles coupures dans le budget de la Coopération au développement" (n° P1807)

- Mme Fatma Pehlivan au vice-premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, sur "les nouvelles coupures dans le budget de la Coopération au développement" (n° P1808)

05 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Gwenaëlle Grovonius aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "de nieuwe besparingen bij Ontwikkelingssamenwerking" (nr. P1807)

- mevrouw Fatma Pehlivan aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "de nieuwe besparingen bij Ontwikkelingssamenwerking" (nr. P1808)

 

05.01  Gwenaëlle Grovonius (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, nous savons que vous adorez le secteur privé, le marketing et les gadgets de communication. D'ailleurs, ne dites plus Coopération technique belge (CTB), dites Enabel. Et entre Enabel et unable, il n'y a qu'un pas, qui fera que bientôt la Coopération sera incapable de remplir ses missions.

 

Après la suppression du Fonds belge pour la sécurité alimentaire, après les menaces qui pèsent sur les trois projets Nord de la CTB, à savoir le programme Annoncer la couleur, Infocycle et le département du Commerce équitable, le fait que les ONG aient été mises sous pression de manière inacceptable pendant des mois dans un flou juridique, nous apprenons que ce sont 30 millions d'économies supplémentaires par an qui vont être imposées au secteur des ONG. Ces 30 millions par an s'ajoutent aux économies linéaires décidées depuis cette législature, économies linéaires qui prévoient 150 millions d'économies en 2015, et jusqu'à plus de 270 millions en 2019.

 

Monsieur le ministre, confirmez-vous ces nouvelles mesures d'économies budgétaires? Quels départements seront-ils affectés par ces nouvelles coupes budgétaires?

 

Avec ces économies additionnelles, quel sera le pourcentage de notre PIB qui sera effectivement consacré à l'aide publique au développement?

 

Quelle concertation a-t-elle été menée avec le secteur? Et comment expliquer cette forme de chantage inacceptable vis-à-vis du secteur des ONG?

 

05.02  Fatma Pehlivan (sp.a): Mijnheer de minister, u bent een ambitieuze minister van Ontwikkelingssamenwerking. Uw rode lijn door het ontwikkelingsbeleid is niet de onze. Ik heb u al gezegd dat het veeleer een blauwe lijn is, ook al geef ik toe dat u ambitie hebt. Ambitie is nodig om het hoofd te bieden aan de steeds veranderende wereld en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan.

 

Tegenover ambitie staan ook middelen, mijnheer de minister. Net voor de kerstvakantie hebben wij geanimeerd de budgetten besproken. Daarna hebben wij erover gestemd. Wij zijn echter nog maar vier weken ver in het nieuwe begrotingsjaar en wij vernemen nu al dat er nog meer bespaard moet worden of, zoals u het zegt, dat er nog meer onderbenut zal worden.

 

U kondigde in het begin van de legislatuur al aan dat er een miljard euro bespaard zou worden. Ondertussen hebt u ook al wat minder geld uitgegeven door onderbenutting. In de solidariteitsnota van 2016 stak een tabel met een inschatting van de onderbenutting voor de komende jaren. In de nota stond ook een berekening van de geplande totale onderbenutting voor deze legislatuur. Het resultaat was 609 miljoen euro. Volgens u zit daar dus nog een marge, boven op de aangekondigde besparingen van een miljard euro.

 

Mijnheer de minister, het Rekenhof stelde in 2016 dat het schrappen van middelen via structurele onderbenutting ook een vorm van besparing is. Het verzwakt volgens het Rekenhof onze internationale samenwerking, omdat de voorspelbaarheid van hulp essentieel is om efficiënt te kunnen werken. In de solidariteitsnota van 2016 vond ik wel de tabel van 2017 terug, maar niet die van 2016. Die was weg, verdwenen. Tot onze verbazing is het ons ter ore gekomen dat u ervoor kiest om opnieuw door middel van onderbenutting extra te besparen op Pntwikkelingssamenwerking.

 

Vandaar enkele vragen, mijnheer de minister.

 

Wordt er opnieuw een bijkomende onderbenutting ingepland die boven op de eerder aangekondigde besparing komt? Over welke bedragen spreken wij dan? Hoe wilt u verder besparen zonder de bestaande engagementen van ons land te breken, want u hebt een aantal engagementen aangegaan? Zullen ook de overeenkomsten met de partnerlanden kunnen worden behouden? Zal het akkoord met de Belgische ngo’s standhouden en worden gerespecteerd?

 

05.03 Minister Alexander De Croo: Beste collega’s, bedankt voor de vraag.

 

Het feit dat een budget niet volledig uitgegeven wordt, dat een klein deel van het budget niet uitgegeven wordt, is niet nieuw. Dat men gebruikmaakt van budgettaire circulaires om de budgettaire doelstellingen te halen, is de voorbije jaren nooit anders geweest.

 

Inderdaad, voor dit jaar gaat men ervan uit dat voor Ontwikkelingssamenwerking een deel van 120 miljoen niet uitgegeven zal worden.

 

Tussen 2010 en 2016 bedroeg de gemiddelde onderbenutting 154 miljoen. Dit jaar zal dat bedrag lager zijn dan het gemiddelde tussen 2010 en 2016. Waarom is dat zo? Op Ontwikkelingssamenwerking werken wij vaak in moeilijke omstandigheden, in landen met een bijzonder grote instabiliteit, waar het vaak zeer moeilijk is projecten uit te werken. Wij hebben teams ter plaatse, die alles in het werk stellen om de projecten uit te voeren, maar soms staan wij voor een voldongen feit en kiezen wij er liever voor een project niet uit te voeren dan het uit te voeren in slechte omstandigheden, wanneer het weinig effect zou sorteren.

 

Ik onderstreep dat de niet-uitvoering van de inspanningen die wij dit jaar zullen leveren, minder groot zal zijn dan het gemiddelde tussen 2010 en 2016. Ik ben in overleg met alle partners om te kijken hoe wij een en ander op de meest correcte manier voor de verschillende beleidsinstrumenten kunnen verdelen.

 

Madame Grovonius, votre indignation m'étonne quelque peu.

 

En effet, je vous ai dit que la moyenne sur les sept années précédentes était de 154 millions. En 2012, un champion de la sous-utilisation n'a pas dépensé 384 millions. C'est ainsi que 27 % du budget n'ont pas été utilisés. À l'époque, le ministre de la Coopération au développement était Paul Magnette. C'est ce dernier qui a été le champion de la sous-utilisation.

 

Ne venez donc pas me donner de leçon! Selon moi, ce que nous faisons est assez raisonnable et correspond à la pratique de la Coopération au développement.

 

05.04  Gwenaëlle Grovonius (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse. Je vous remercie également pour votre bel exercice de communication. Il est vrai que vous nous avez habitués à ce genre d'exercice. Quoi qu'il en soit, avec vous et votre chef de cabinet, c'est toujours la même chose!

 

Cela dit, entre une sous-utilisation de budget et de réelles coupes budgétaires, il y a une distinction. Aujourd'hui, vous procédez à ces coupes budgétaires additionnelles sur un département qui a pourtant besoin de moyens pour relever les défis humanitaires, environnementaux et humains.

 

Vous ne voulez pas l'entendre. Vous continuez à utiliser la Coopération au développement comme une variable d'ajustement budgétaire. C'est votre choix. Mais vous n'en voudrez pas au groupe PS et à moi-même de ne pas être d'accord avec la politique que vous menez!

 

05.05  Fatma Pehlivan (sp.a): Mijnheer de minister, u verwijst altijd naar het verleden, maar wij moeten naar de toekomst kijken. Dat is belangrijk, misschien voor u niet, maar voor mij wel. Het debat over de onderbenutting hebben wij al verschillende keren gevoerd en is eigenlijk een non-debat aan het worden. U blijft volharden dat het geen besparingen zijn, maar in de praktijk zijn zij dat wel, mijnheer de minister. Laten wij bovendien ook niet vergeten dat alle besparingen of onderbenuttingen, zoals u het eigenlijk verbloemt, altijd ten koste gaan van de organisaties en van de bevolkingen in het Zuiden.

 

U hebt op de nieuwjaarsreceptie van de BTC een mooie naam aangekondigd – Enabel – en zelfzeker gesproken over hoe u de grote uitdagingen in onze partnerlanden wilt aanpakken en hoe België zijn rol zal spelen om de SDG’s te betalen. Wel, mijnheer de minister, dat betekent nog minder geld voor meer uitdagingen. Dat is wat ik hoor. Bij de ngo’s zullen banen sneuvelen. Er zal worden gekapt in de activiteiten. U en de sector hadden een akkoord over een maximum aan besparingen. Als u ervoor kiest om toch nog meer besparingen door te voeren op de kap van de ngo’s, dan pleegt u woordbreuk. Zo simpel is dat.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

06 Questions jointes de

- Mme Muriel Gerkens à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "l'arrêt du Conseil d'État sur les quotas de médecins" (n° P1809)

- Mme Véronique Caprasse à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "l'arrêt du Conseil d'État sur les quotas de médecins" (n° P1810)

- Mme Catherine Fonck à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "l'arrêt du Conseil d'État sur les quotas de médecins" (n° P1811)

- Mme Veerle Wouters à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "l'arrêt du Conseil d'État sur les quotas de médecins" (n° P1812)

06 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Muriel Gerkens aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het arrest van de Raad van State over de artsenquota" (nr. P1809)

- mevrouw Véronique Caprasse aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het arrest van de Raad van State over de artsenquota" (nr. P1810)

- mevrouw Catherine Fonck aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het arrest van de Raad van State over de artsenquota" (nr. P1811)

- mevrouw Veerle Wouters aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het arrest van de Raad van State over de artsenquota" (nr. P1812)

 

06.01  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen): Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, l'accès aux soins de santé et le respect des patients passent aussi par le respect des futurs médecins. Or, madame la ministre, depuis plus de deux ans, on assiste à un renvoi de responsabilités entre vous, ministre fédérale de la Santé publique, et le ministre de l'Enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

 

Vous avez lié la délivrance du numéro INAMI aux étudiants en cours de formation à un examen d'entrée dans les facultés de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce qui est remis en cause aujourd'hui par le Conseil d'État, c'est précisément votre arrêté. Il vous est tout d'abord reproché de ne pas avoir tenu compte de la clef de répartition vivement recommandée par la Commission de planification. Et puis, le Conseil d'État déplore que vous ayez publié cet arrêté après la rentrée académique de septembre dernier.

 

Nous nous trouvons face à une situation telle que les étudiants qui poursuivent leur formation sont incertains quant à leur avenir, dans la mesure où ils ignorent si cet examen prévu en juin sera organisé. De même, ceux qui aimeraient commencer leur cursus en septembre prochain sont confrontés à une incertitude en raison d'un problème de timing dans les dispositions à prendre.

 

Le Conseil d'État préconisait que vous recouriez à une loi plutôt qu'à un arrêté. Force est de constater que le gouvernement s'est montré incapable d'aboutir à une position commune.

 

Madame la ministre, par respect pour ces étudiants qui suivent leur formation et qui estiment qu'ils pourraient devenir médecins, par respect pour les patients qui vont avoir besoin de ces futurs médecins, mais aussi par respect pour notre système fédéral et solidaire qui organise une politique de santé publique, je vous demande de nous dire quelles mesures concrètes vous allez prendre, de nous donner des dates précises ainsi que des ordres du jour relativement à ce dont vous allez convenir avec le ministre de l'Enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Enfin, j'aimerais qu'après avoir apporté ces réponses, vous puissiez vous y tenir.

 

06.02  Véronique Caprasse (DéFI): Monsieur le président, madame la ministre, la saga continue parce que votre gouvernement ne veut pas suivre les recommandations des experts de la commission de planification médicale, et pour une raison la plus inadmissible qui soit, car purement communautaire!

 

Je vous ai interrogée à plusieurs reprises sur le sujet. Tout le monde sait qu'il y a pénurie au Sud du pays, et pas uniquement dans les zones rurales! Il y a eu de nombreux témoignages dans les médias à ce propos.

 

Tout le monde sait que le contingentement imposé par le fédéral ne repose pas sur des bases objectives. Le Conseil d'État avait déjà pointé ce fait dans plusieurs arrêtés. Tout le monde sait également que ces bases objectives existent. Elles ont été scientifiquement élaborées par la Commission de planification de l'offre médicale et elles indiquent qu'il faut revoir la clé de répartition des numéros INAMI de 40/60 en faveur des francophones et passer à une clé 56.5/43.5. Tout le monde sait enfin que votre gouvernement ne veut pas tenir compte de l'avis des experts ni de celui du Conseil d'État.

 

La section Législation du Conseil d'État vient de rendre un avis négatif sur votre projet d'arrêté royal en vue d'imposer un statu quo, envers et contre tout, en pointant une nouvelle erreur, de timing cette fois.

 

Vous auriez dû prendre une initiative au plus tard avant la rentrée de septembre dernier. Il est effectivement absurde de laisser de jeunes étudiants s'engager dans un cycle de six ans d'études pour limiter ensuite le nombre de ceux qui auront accès aux formations menant aux titres professionnels relevant de la médecine.

 

Madame la ministre, que comptez-vous faire dans ce dossier?

 

06.03  Catherine Fonck (cdH): Madame la ministre, votre responsabilité de ministre et celle de l'ensemble du gouvernement, c'était de définir, par un arrêté royal, le quota de numéros INAMI réservés aux étudiants entrés en médecine le 1er septembre 2016 et qui sont maintenant en première année. Cette responsabilité est implacable et définie dans la loi.

 

Non seulement, vous deviez le faire à temps et à heure, mais vous deviez en plus le faire sur des bases objectives. Vous avez décidé que vous n'alliez pas le faire sur des bases objectives. Dans le fond, pourquoi avoir tant fait travailler la Commission de planification pour, de toute façon, malgré vos grandes théories d'evidence-based, ne pas suivre son avis quand cela ne vous arrange pas politiquement?

 

Vous deviez respecter la loi. Que dit-elle? Vous deviez prendre cet arrêté royal avant le 1er septembre 2016. Nous sommes aujourd'hui en février 2017; vous êtes complètement hors-la-loi!

 

Madame la ministre, c'est de la mauvaise gestion, mais c'est, de plus, particulièrement inacceptable pour les étudiants que vous insécurisez et déstabilisez. Des milliers d'entre eux sont concernés.

 

Aujourd'hui, je vous demande une réponse claire. Malgré que vous soyez hors-la-loi, allez-vous oui ou non tenter, par je ne sais quelle pirouette, de définir un quota INAMI sur une base légale pour les étudiants aujourd'hui en première année de médecine?

 

Je vous demande d'être claire, car les étudiants en subiront directement les conséquences. Maintenir ces étudiants dans une telle incertitude serait non seulement irresponsable, mais aussi singulièrement irrespectueux envers eux.

 

06.04  Veerle Wouters (Vuye&Wouters): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, hier staan wij weer, u te bevragen over de RIZIV-nummers.

 

Vanmorgen las ik een heel verontrustend persartikel in Le Soir over het juridisch kluwen waarin u verwikkeld bent geraakt. Volgens het artikel zullen zowat 2 500 studenten geneeskunde in de Franse Gemeenschap naar alle waarschijnlijkheid geen selectieproef meer moeten afleggen in juni, op het einde van hun eerste jaar. In de Franse Gemeenschap is het dus weer vrijheid, blijheid.

 

Vorige zomer heeft de Raad van State het besluit van minister Marcourt naar de prullenmand verwezen, met als gevolg geen selectieproef. Dat is alom bekend. Wat minder bekend is, is dat ook uw koninklijk besluit naar de prullenmand is verwezen. Uw koninklijk besluit over de quota-2021 werd arbitrair bevonden. Voor uw besluit over de quota-2022 hebt u dan ook het advies van de Raad van State gevraagd.

 

Nu zit u echter met twee problemen. Het eerste probleem is dat het koninklijk besluit eigenlijk al gepubliceerd had moeten zijn, met name voor de aanvang van het academiejaar. Het tweede probleem is dat ook het nu voorliggend koninklijk besluit arbitrair bevonden zal worden. Concreet, er komt waarschijnlijk geen selectieproef. Als er toch een selectieproef komt, dan volstaat het dat één student naar de Raad van State trekt, waardoor uw koninklijk besluit vernietigd zal worden, met als gevolg: exit selectieproef.

 

Mevrouw de minister, welke stappen zult u zetten om uit dat juridisch kluwen te geraken? Quid met de toelatingsproef in de Franse Gemeenschap?

 

06.05  Maggie De Block, ministre: Monsieur le président, madame Gerkens, madame Caprasse, madame Fonck, mevrouw Wouters, je vous remercie pour vos questions régulières et votre suivi dans ce dossier qui, on le sait, présente de nombreuses difficultés depuis des années.

 

Le point de départ dans ce dossier est la notification du Conseil des ministres du 15 septembre 2015 concernant le projet d'arrêté royal relatif aux quotas de médecins pour 2022. Cette notification peut être résumée comme suit: le projet d'arrêté royal peut être envoyé au Conseil d'État pour avis, mais ne peut être soumis qu'en deuxième lecture, premièrement, après que le groupe de travail ait trouvé une solution pour fixer les quotas de 2023 et pour les étudiants qui obtiendront leur diplôme durant la période de 2017 à 2020 et, deuxièmement, une fois que le gouvernement de la Communauté française aura approuvé en deuxième lecture un projet de décret instaurant un examen d'entrée.

 

Il a aussi été convenu de prévoir une concertation entre les autorités fédérales et les entités fédérées pour certains sujets. Ce dernier aspect a déjà été repris dans le cadre du groupe de travail "professions de soins de santé" de la Conférence interministérielle de la Santé publique, le 1er février. À la suite de cette décision, le projet d'arrêté royal relatif aux quotas de médecins pour 2022 a été transmis au Conseil d'État pour avis. Le Conseil d'État a constaté que le projet d'arrêté royal qui fixe les quotas de 2022 ne sera pas pris suffisamment à l'avance.

 

Une fixation par la loi des quotas, comme le suggère le Conseil d'État, est techniquement peu utile. Étant donné que la procédure préparatoire pour cette disposition légale ne permettra pas non plus une publication en temps utile, cette piste semble également peu plausible.

 

Mevrouw Gerkens, de Raad van State heeft geen uitspraak gedaan over de inhoud van het ontwerp van KB, maar heeft alleen gezegd dat het te laat is.

 

Ik kom terug op de vraag over het niet volgen van het advies van de Planningscommissie. Daarover heeft de Raad van State ook geen opmerking gemaakt. Mevrouw Gerkens, u neemt de literaire vrijheid om daar een en ander tussen te schrijven. Dat is misschien uw goed recht, maar daar moet ik juridisch geen rekening mee houden.

 

Zoals ik reeds heb aangegeven, blijft de verantwoordelijkheid van elke Gemeenschap onverminderd bestaan in dit dossier. Er kunnen door de Gemeenschappen immers initiatieven worden genomen zonder een formele beslissing van de federale regering, die toelaten het aantal promovendi voor 2022 te bepalen. De heer Marcourt weet dat, want het staat ook in zijn decreet. Het bestaande advies van de Planningscommissie is ook daarvoor nuttig voor hem.

 

Ikzelf noch de federale regering kunnen, gelet op de bevoegdheidsverdeling, in de plaats van de Franse Gemeenschapsregering en zeker niet in de plaats van de heer Marcourt — ik zou het niet durven — een beslissing nemen in de organisatie van het concours op het einde van het huidig academiejaar.

 

U zegt dat het een juridisch kluwen is. Inderdaad, en het wordt er niet beter op. Maar er zijn veel spelers in het veld en de studenten worden door de ene of de andere daar niet in geholpen. De opties die wij hebben nadat het decreet van de heer Marcourt met betrekking tot het concours zal worden goedgekeurd — want dat is nu voor een tweede advies naar de Raad van State — zullen door de federale regering worden genomen. Ik zal u dat te gepasten tijde laten weten.

 

Mevrouw Gerkens, u hebt als Kamerlid veel rechten, maar nog niet het recht om de agenda van de regering te bepalen.

 

06.06  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen): Madame la ministre, il appartient évidemment au gouvernement de fixer son agenda. En tant que parlementaire, j'ai parmi mes missions de contrôler le gouvernement, s'il fait ce qu'il dit qu'il va faire et s'il fait ce qu'il doit faire. Ma conclusion, c'est que ce n'est pas le cas. Nous ne parvenons jamais à avoir des dates précises, des ordres du jour détaillés et des avancées concrètes. On se renvoie constamment la balle. Pourquoi, fondamentalement?

 

Une des premières raisons, c'est que la manière dont les besoins en médecins sont évalués ne repose pas sur des bases suffisamment fiables et en lien avec le terrain. Même quand la Commission de planification, qui se sert d'informations statistiques et de chiffres et qui adopte un modèle dynamique, vous fait des propositions, elles ne sont pas suivies. Les dispositions visant la sélection du nombre d'étudiants sont mises à mal parce qu'elles ne reposent pas sur des critères objectifs d'évaluation du nombre de médecins nécessaires. C'est la première des raisons pour lesquelles les dispositions successives qui sont prises sont éliminées. L'autre, c'est que vous ne parvenez pas à fixer d'abord des positions communes, grâce à un travail commun aboutissant à des mesures concrètes.

 

Nous sommes au mois de février 2017. Des étudiants ignorent ce qu'il adviendra en la matière. Des futurs étudiants ignorent comment ils pourront s'inscrire. La population souffre de la pénurie de médecins dans de nombreux endroits ainsi que de certains spécialistes dans de nombreux hôpitaux. Et notre système de santé publique est mis à mal par toutes ces tergiversations. C'est vraiment un élément sur lequel j'attire votre attention. Sans une bonne gestion et une bonne organisation, c'est tout le système que vous risquez de fiche en l'air.

 

06.07  Véronique Caprasse (DéFI): Madame la ministre, la saga continue. C'est un jeu de ping pong. On ne voit pas la fin. Je veux insister sur un point, et je m'adresse spécialement à mes collègues du MR: ce sont vos régions et vos communes qui sont visées, par les pénuries! Le Hainaut, le Luxembourg sont les premières victimes de cette pénurie. Comment réagissez-vous au sein de la majorité? On ne vous entend jamais à ce propos.

 

J'insiste, madame la ministre. Nous ne lâcherons pas ce dossier tant qu'il n'y aura pas de solutions correctes.

 

06.08  Catherine Fonck (cdH): Madame la ministre, cette situation est difficile depuis des années. Vous venez nous expliquer cela et c'est vrai. Mais en n'ayant pas pris votre arrêté royal comme l'exigeait la loi, c'est-à-dire à heure et à temps, c'est-à-dire avant la rentrée académique 2016, vous avez ajouté une insécurité juridique majeure dans ce dossier. C'est votre responsabilité et celle de votre gouvernement.

 

Faire cela, c'est évidemment rendre complètement insécures le concours prévu en juin prochain ainsi que l'examen d'entrée qui a eu lieu en septembre 2016 en Communauté flamande. Comme vous l'avez bien compris, c'est aussi pénaliser l'ensemble des étudiants concernés.

 

Vous faites le choix de ne pas avancer sur une base légale et de conserver ce vide juridique. Vous faites donc le choix de l'insécurité. Pour vous en sortir, il ne vous reste plus qu'une seule solution. Elle consiste à prendre acte du fait que, du côté néerlandophone, les choses sont arrangées et que du côté francophone, l'examen d'entrée est maintenant prévu. Un nombre raisonnable doit évidemment être défini. Celui-ci devra tenir compte des pénuries mais aussi de tous les Européens étrangers qui viennent s'installer ici en recevant automatiquement un numéro INAMI. Vous devez le faire en garantissant un numéro INAMI à tous les médecins lorsqu'ils sont diplômés. Si vous ne faites pas cela rapidement, vous pouvez vous attendre, au cours des mois qui viennent et durant l'été prochain, à connaître de nouvelles sagas juridiques majeures, dont la responsabilité pleine et entière sera la vôtre.

 

06.09  Veerle Wouters (Vuye&Wouters): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, de Vlamingen zijn het beu.

 

Het is reeds sinds 1997 dat Vlaamse studenten uiteindelijk niet de opleiding van hun dromen kunnen volgen, en dat is heel erg. Behoudens een grote verrassing ziet het ernaar uit dat er in de Franse Gemeenschap op het einde van dit jaar geen selectieproef zal zijn. Behoudens een grote verrassing.

 

Mevrouw de minister, u kunt die grote verrassing zijn. U weet dat toch, u beseft dat toch? Ik wil dan ook graag nog eens uit dat arrest citeren: “Het staat niet vast dat het koninklijk besluit relevant is voor de situatie die moet worden geregeld, meer bepaald de planning van het medisch aanbod.” Mevrouw de minister, u beseft toch dat dit het doodvonnis betekent voor uw koninklijk besluit? Maar dit is ook het doodvonnis voor al uw toekomstige besluiten.

 

Mevrouw de minister, er is slechts één oplossing. Ik roep u dan ook op om het volgende te doen: kom met een nieuwe basiswet, overtuig uw meerderheid om met een nieuwe wet te komen en dan zijn de problemen opgelost.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

07 Questions jointes de

- M. Benoît Dispa au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "la création d'un registre ‘fraudeurs’" (n° P1813)

- M. Robert Van de Velde au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "la création d'un registre ‘fraudeurs’" (n° P1814)

07 Samengevoegde vragen van

- de heer Benoît Dispa aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de invoering van een frauderegister bij de banken" (nr. P1813)

- de heer Robert Van de Velde aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de invoering van een frauderegister bij de banken" (nr. P1814)

 

07.01  Benoît Dispa (cdH): Monsieur le président, monsieur le ministre des Finances, la lutte contre la fraude fiscale doit nous mobiliser pour des raisons évidentes d'éthique liées à la justice contributive et à l'équité fiscale; pour des raisons plus prosaïques aussi liées à la nécessité d'atteindre les objectifs budgétaires qui sont ceux du gouvernement en termes d'équilibre financier.

 

La lutte contre la fraude fiscale mobilise au premier chef les services de l'État (SPF Finances, Inspection spéciale des impôts). Il faut les encourager parce que les résultats obtenus sont souvent fonction des moyens qui leur sont attribués. Mais au-delà du périmètre de l'État, on sait que la lutte passe aussi par le renforcement des mécanismes de coopération. C'est vrai à l'échelle internationale. De ce point de vue, des progrès sont accomplis grâce à l'échange de plus en plus automatisé d'informations. Cela doit être vrai aussi sur un plan plus sectoriel. À cet égard, la proposition émanant de la fédération Febelfin me paraît intéressante. Elle a été un peu caricaturée en parlant d'une proposition d'un registre des fraudeurs, mais les choses sont plus nuancées que cela. Venant d'un secteur dont, le moins que l'on puisse dire, est qu'il n'a pas toujours été irréprochable en la matière – dans les processus d'évasion fiscale, d'évitement, d'optimisation, de fraude, on voit souvent intervenir tel ou tel intermédiaire financier –, je pense que la proposition mérite l'attention parce qu'elle traduit une volonté d'assumer davantage de responsabilités, de manière concertée, dans la lutte contre la fraude fiscale.

 

Monsieur le ministre des Finances, comment analysez-vous cette proposition dont on sait qu'elle peut soulever des objections, notamment au regard du respect de la vie privée? Au-delà de ces considérations, quels avantages et inconvénients percevez-vous dans cette proposition? Quelle suite allez-vous lui donner?

 

07.02  Rob Van de Velde (N-VA): Mijnheer de voorzitter, wij hebben het samen met de minister over het incidentenregister of het register van fraudeurs, dat door de bankensector wordt gevraagd.

 

Dit dossier is absoluut niet nieuw. Het is een dossier dat ook bij de vorige regering op tafel lag. Uw voorganger, de heer Crombez, heeft heel snel de duimen gelegd voor de privacycommissie. Nochtans is het zeer moeilijk uit te leggen aan de burger dat, ondanks het ruime wettelijke kader dat wij hebben, zij die het niet zo goed menen met de wet en fraude plegen, van schandaaltje naar schandaaltje kunnen hobbelen maar verder hun gang kunnen blijven gaan.

 

We moeten niet lichtzinnig omspringen met privacy. Ik ben het daar volledig mee eens. In het maatschappelijke belang hebben wij ons daar ook in andere dossiers overheen kunnen zetten.

 

Ik vind het wel belangrijk om mee te geven, mijnheer de minister, dat ik in de vraag van de banken een aantal dingen ontwaar. Het zelf organiseren van een dergelijk register door een sector lijkt mij niet meteen een goed idee. Ik meen dat een aantal elementen goed moeten worden afgebakend. Als we het voor handen zijnde instrumentarium bekijken, zoals het meldpunt voor fraude en bedrog en de Cel voor Financiële Informatieverwerking, die een belangrijk aanspreekpunt vormt voor de banksector, dan meen ik dat wij moeten streven naar een oplossing waarin beide instellingen worden betrokken.

 

Wij steunen in elk geval het initiatief. Ik had echter graag geweten wat het standpunt is van de regering. Hoe plant u deze moeilijke evenwichtsoefening aan te pakken?

 

07.03 Minister Johan Van Overtveldt: Collega Dispa, collega Van de Velde, fraude bestaat in vele vormen en gedaantes. In de strijd tegen de fiscale fraude hebben wij stilaan serieuze resultaten geboekt. De cijfers voor 2016 spreken voor zich.

 

Cela dit, nous ne perdons certainement pas de vue qu'il existe d'autres formes de fraude: la fraude informatique, financière, d'identité, etc. Toutes peuvent affecter directement le secteur financier ainsi que, de manière indirecte, le client des institutions financières.

 

Initiatieven vanuit de sector om de risico's in te perken zijn dus meer dan welkom. Ik denk dat wij het daarmee allemaal eens zijn.

 

Ik heb al vaak gezegd en blijf herhalen dat een onmisbaar onderdeel van elke vorm van ernstig fraudebeleid uitwisseling van informatie is. Dat klinkt eenvoudig, maar dat is het helaas zelden. Er zijn veel actoren betrokken bij de meeste van die processen en er is het gegeven van de privacyregels, dat wij zullen blijven respecteren.

 

Ik ben het volledig met u eens, collega Van de Velde, dat wij vooral de bestaande instrumenten en instanties zo goed mogelijk op elkaar moeten afstemmen vooraleer we opnieuw met allerhande nieuwe zaken beginnen. Zonder discussie.

 

Il faut donc poursuivre la concertation sur ce plan. Un groupe interdépartemental de coordination a été mis en place et se concentre principalement sur la transposition des règles européennes. Mon cabinet y participe. Mais je pense aussi qu'il convient de s'accorder avec la Justice puisqu'il s'agit de faits punissables.

 

Het spreekt voor zich dat ik ook hier de sector zal uitnodigen om van gedachten te wisselen. Maar laat mij onmiddellijk duidelijk zeggen dat we dit breder moeten zien dan alleen maar de banksector. Bijvoorbeeld de verzekeringssector moet hier ook bij worden betrokken en ik zal dat dan in ieder geval in die zin doen.

 

Ik zal dit dossier laten agenderen op de eerstvolgende vergadering van het interministerieel comité Fraudebestrijding, zodat we dit kunnen bespreken op een bevoegdheidsgrenzenoverschrijdende manier. Dit is ook een heel belangrijk onderdeel van elke vorm van ernstig fraudebeleid.

 

07.04  Benoît Dispa (cdH): Merci, monsieur le ministre, pour votre réponse.

 

Vous êtes assez prompt à vous réjouir des résultats obtenus en matière de lutte contre la fraude fiscale, notamment sur la base des résultats de l'Inspection spéciale des impôts (ISI) en 2016. Mais vous me paraissez moins empressé à l'idée d'adopter des mesures nouvelles. Je pense que les résultats obtenus ne doivent pas vous inviter à vous satisfaire de la situation existante, ni de la simple transposition des normes européennes. Au contraire, il faut faire preuve de détermination.

 

La proposition qui est sur la table n'est pas parfaite, elle doit être analysée au regard de nombreux critères, notamment le respect de la vie privée. Mais elle a au moins le mérite d'exister et je pense qu'elle appelle de votre part une attention rapide. Je souhaite vraiment qu'en commission des Finances vous puissiez faire état des conclusions du groupe de travail auquel vous avez fait référence, pour que nous puissions rapidement avoir un calendrier et si possible un texte praticable, juridiquement assuré, qui nous permette d'avancer davantage dans la nécessaire lutte contre la fraude fiscale. Je voudrais voir chez vous une détermination à la hauteur des besoins et des enjeux.

 

07.05  Rob Van de Velde (N-VA): Mijnheer de minister, het fraudebeleid van deze regering, uw fraudebeleid, werkt. Ik laat mij niet in met zinloze vergelijkingen met voorgangers, maar ik zie wel dat de doorkijkbelasting er onder deze regering is gekomen. De globale aanpak van verjaarde fiscale kapitalen is er onder deze regering gekomen en nu doen wij ook nog dit. Ik ben ontzettend tevreden dat u die evenwichtsoefening wenst te maken. Degenen die in het verleden de evenwichtsoefening tussen privacy en het maatschappelijk belang van het aanpakken van fraude niet hebben gemaakt, zijn zwaar in de fout gegaan. Ik ben blij dat u die oefening zult maken en ik ben ook ontzettend blij dat u zult gebruikmaken van de bestaande instrumenten daarvoor, namelijk het meldpunt en de CFI.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

08 Question de M. Gautier Calomne au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "les recettes de la lutte contre la fraude fiscale" (n° P1815)

08 Vraag van de heer Gautier Calomne aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de opbrengst van de fiscalefraudebestrijding" (nr. P1815)

 

08.01  Gautier Calomne (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, vous lisez comme moi à longueur de journée, à longueur de semaine, toutes les rengaines dont les membres de l'opposition, en particulier MM. Crombez et Laaouej, nous abreuvent dans les médias. Avec une mauvaise foi regrettable, ils prétendent que ce gouvernement ne serait pas à la hauteur en matière de lutte contre la fraude fiscale.

 

Mais les chiffres sont tombés et il me semble qu'il est important que vous puissiez les confirmer devant ce parlement. En effet, 255 millions d'euros ont été récoltés en 2016 dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale. Il est incontestable qu'un tel montant n'a jamais été atteint durant ces dernières années. Cela ne fut pas le cas en 2014. Cela ne fut pas non plus le cas en 2013 alors que le gouvernement était mené par les socialistes. Il est donc important que vous confirmiez ces chiffres aujourd'hui. Nous devons tous pouvoir les entendre et chacun doit pouvoir les accepter.

 

Pourriez-vous également nous dire quel est le nombre de dossiers qui ont été traités par l'ISI en 2016 et quel est le taux de récupération des amendements? Quel est le nombre de dossiers pour lesquels il y a eu une concertation entre la justice et l'ISI, selon la procédure "una via".

 

Les premières mesures ont déjà porté leurs fruits. Les résultats tangibles; c'est une évidence. Et ce n'est pas fini puisque d'autres mesures doivent encore être mises en œuvre. Nous souhaiterions en connaître le rythme car, selon nous, l'implémentation de ces mesures est une priorité politique.

 

Monsieur le ministre, quelles seront concrètement les mesures à venir? Quand seront-elles mises en place?

 

08.02  Johan Van Overtveldt, ministre: Monsieur le président, cher collègue, la lutte contre la fraude fiscale et surtout la lutte contre la grande fraude fiscale est une question de justice fondamentale.

 

Au cours de cette législature, nous avons pris un certain nombre de mesures qui se renforcent mutuellement et qui commencent à porter leurs fruits.

 

L'an passé, environ 2 500 dossiers ont été traités, soit le chiffre le plus élevé depuis 2001. Des sanctions ont été imposées à raison de 1,7 milliard d'euros. Ce chiffre est également le plus élevé depuis 2001. Comme vous l'avez indiqué, près de 255 millions ont été perçus. Il s'agit ici du chiffre le plus élevé depuis que les perceptions sont réellement mesurées.

 

Ces chiffres ne seront totalement complets qu'en avril, ce qui signifie que le montant final sera probablement plus élevé. En effet, ils ne peuvent baisser puisqu'il s'agit de perceptions.

 

Quant à vos questions, monsieur Calomne, qui portent plus particulièrement sur la concertation avec la justice au sujet des dossiers de fraude, l'année 2016 est de nouveau – je m'en excuse –, une année record. En 2014, il s'agissait de 36 dossiers, en 2015 de 60 dossiers, et de pas moins de 3 047 en 2016.

 

Comme vous le savez, monsieur Calomne, nous examinons en ce moment la réforme de la concertation "una via". En effet, nous avons renforcé l'ISI grâce aux investissements dans l'ICT, aux logiciels data mining et au recrutement de 100 collaborateurs supplémentaires qui sont à présent au travail.

 

Les résultats sont très positifs. Nous devons poursuivre nos efforts entrepris au cours des deux dernières années.

 

08.03  Gautier Calomne (MR): Monsieur le président, je vous remercie d'avoir confirmé ces chiffres, qui vont même au-delà de ce que j'avais pu indiquer, puisque vous expliquez qu'ils seraient encore plus élevés – sous toute réserve, évidemment. J'estime qu'il est important d'en recevoir la confirmation officielle au sein de l'enceinte parlementaire.

 

Vous avez parlé de "chiffres les plus élevés depuis 2001" et même "depuis qu'on peut les mesurer". C'est encourageant. Nous ne pouvons que vous inciter à poursuivre dans cette voie, au travers de mesures à prendre et qui produiront certainement encore d'autres résultats.

 

Comme vous l'avez dit, la lutte contre la grande fraude est une question d'équité sociale, mais aussi de justice fiscale, car ce sont tous nos concitoyens qui supportent le poids de la fraude.

 

Pour terminer, nous n'avons pas abordé un aspect auquel il faudra rester attentif: le renforcement de la coopération internationale et de l'échange d'informations. Nous vous suivrons évidemment dans ce dossier.

 

En tout cas, je vous remercie pour toutes ces informations positives.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

09 Question de M. Éric Massin au ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l'Agriculture et de l'Intégration sociale, sur "le secret professionnel des CPAS" (n° P1816)

09 Vraag van de heer Éric Massin aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "het beroepsgeheim van de OCMW's" (nr. P1816)

 

09.01  Éric Massin (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, je suppose que vous avez pris connaissance des communiqués de presse. Le secteur de l'aide sociale est un peu en feu du fait de la deuxième lecture d'une proposition de loi qui est sur la table du parlement et qui devrait intervenir demain.

 

Le gouvernement, au départ, voulait se saisir d'un dossier, tout simplement parce que certains CPAS refusaient d'apporter des informations, alors que, de manière injuste, certaines personnes parties à l'étranger, c'est-à-dire du côté de la Syrie, continuaient à percevoir des allocations. Je le dis; c'est totalement anormal, tout comme la réaction de certains CPAS est tout aussi anormale.

 

D'un autre côté, sous prétexte de lutter contre les infractions terroristes, il avait été décidé de prendre des dispositions. Malheureusement, le Conseil d'État a émis toute une série de remarques. On a donc choisi la voie parlementaire. Il n'en reste pas moins que le secteur est particulièrement inquiet. Il est surtout inquiet face à votre silence en la matière.

 

Des objections ont été soulevées par le Conseil d'État, entre autres, à la suite des projets que vous aviez déposés mais qui ne sont pas venus sur la table du parlement. Des objections ont aussi été émises à la suite de la proposition de loi déposée par une collègue et qui devrait être votée demain en deuxième lecture.

 

Manifestement, monsieur le ministre, vous allez devoir prendre une circulaire en la matière et des formations devront être prévues, surtout pour ce qui est de l'obligation active – je ne parle pas ici de l'obligation passive car ce n'est pas contestable – et les indices sérieux, la manière de dénoncer les personnes concernées, etc.

 

Monsieur le ministre, où en est votre réflexion? Sortirez-vous de votre mutisme? C'est important. Il est temps de rassurer le secteur et d'apporter surtout des réponses claires et précises à ses interrogations légitimes.

 

09.02  Willy Borsus, ministre: Monsieur Massin, je vous remercie pour votre question.

 

Nous parlons ici d'un sujet extrêmement important, extrêmement sérieux dans le contexte d'actes terroristes, dont ont été victimes ou pourraient être victimes un certain nombre de pays ou de personnes. Je ne sais si vous avez été distrait ces derniers mois, mais, loin d'avoir été silencieux, j'ai été particulièrement offensif. J'ai notamment interrogé les fédérations de CPAS pour connaître leurs propositions à cet égard. D'après leur réponse - je la tiens à votre disposition - une simple circulaire adaptative pourrait répondre au problème soulevé.

 

Ce n'est pas mon opinion. J'ai d'ailleurs écrit, dès le 14 septembre au président de la commission d'enquête sur les attentats terroristes – vous avez dû en être informé - pour l'avertir que je soutenais le processus concerné. Je le soutiens d'autant plus que, d'une part, on intègre l'ensemble des institutions visées par la loi du 11 avril 1995 et par la charte de l'assuré social. Ce ne sont donc pas uniquement les CPAS.

 

D'autre part, il y a, comme vous l'avez souligné, une obligation passive, c'est-à-dire une possibilité pour le procureur du Roi de solliciter un certain nombre de renseignements et une obligation active, qui sera effectivement indiquée aux travailleurs sociaux.

 

J'ai l'intention de préparer très rapidement la circulaire que vous appelez de vos vœux. Dans les jours qui suivront l'adoption de ce texte par notre assemblée et sa publication au Moniteur, je traduirai en circulaire les instructions que nous préparons avec le SPP Intégration sociale et que nous allons concerter avec la fédération de CPAS.

 

En ce qui concerne des infractions et crimes aussi graves, et des situations aussi dramatiques, nous devons oser être offensifs. Il y a bien sûr une hiérarchie de priorités et je suggérerais même d'étendre le dispositif en place aux crimes les plus graves en dehors des faits terroristes.

 

Pas d'ambiguïté: j'ai concerté, j'ai communiqué à la commission, je soutiens le processus, je le ferai appliquer et en assurerai le suivi en informant les acteurs sociaux.

 

09.03  Éric Massin (PS): Monsieur le ministre, s'il y a bien une chose que je reconnais, c'est votre énergie pour défendre et porter ce projet. Par contre, pour la concertation, c'est une buse. Il faut lire ce que vous disent les fédérations de CPAS: "La concertation n'a pas existé." Vous voulez imposer, point à la ligne! Si vous appelez concertation le fait de simplement imposer votre point de vue aux fédérations ou aux autres acteurs, je crois que vous vous trompez complètement.

 

A-delà de cela, des solutions existaient, comme la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale. Vous n'en voulez pas! Vous voulez responsabiliser les acteurs, leur imposer des choses et apporter des sanctions!

 

Je tiens à vous signaler qu'à côté de cela, et ce n'est pas la moindre des choses, une série de personnes annoncent qu'elles vont introduire des recours. Je vous l'ai déjà dit. Attendez-vous, demain, à ce que la Cour constitutionnelle annule le tout. Je crois qu'à ce moment, vous retournerez d'une autre manière, en n'étant pas aussi fier que maintenant.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

10 Question de Mme Stéphanie Thoron au ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "le transport routier des marchandises" (n° P1817)

10 Vraag van mevrouw Stéphanie Thoron aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "het goederenvervoer over de weg" (nr. P1817)

 

10.01  Stéphanie Thoron (MR): Monsieur le président, c'est certainement ma dernière question avant mon accouchement.

 

Monsieur le ministre, chers collègues, de nombreuses entreprises belges actives dans le secteur du transport routier de marchandises font face, depuis plusieurs années, à de sérieuses difficultés économiques. C'est un secteur qui a son importance puisque, selon la Febetra, il emploie environ 90 000 personnes (chiffre de 2015).

 

Les transports effectués par des entreprises belges ont en effet diminué fortement et continuellement depuis le début des années 2000. Ainsi, le nombre de kilomètres parcourus par les camions belges en transport international a pratiquement été divisé par trois durant la période de 2001 à 2015.

 

Monsieur le ministre, nous ne pouvons pas continuer à laisser détruire nos emplois de la sorte. M. Parrillo, président européen des syndicats pour les transports routiers, annonçait lors d'une interview en juillet 2016 que le secteur du transport routier a perdu 17 % des emplois en Belgique à cause du dumping social.

 

Les causes de ce problème sont connues. Depuis les derniers élargissements de l'Union européenne, les entreprises belges du secteur sont soumises à une concurrence très rude de la part de celles qui proviennent des pays d'Europe de l'Est. De véritables pratiques de dumping social et de fraude sont mises en place, induisant une concurrence déloyale, nuisible pour nos entreprises et notre économie.

 

Monsieur le ministre, vous vous êtes rendu ce 31 janvier 2017 à Paris afin d'y signer, avec d'autres ministres européens en charge du transport, une déclaration visant à définir une position commune en matière de transport routier. Quelles sont les mesures contenues dans ce document? En quoi permettront-elles d'améliorer la situation? Concrètement, que peut-on attendre de ce processus, et dans quel délai?

 

Si l'Europe n'est pas proactive, les travailleurs continueront à se détourner des emplois dans le secteur. Le secteur du transport est en grande partie régi par des réglementations européennes. Quelle position défendez-vous sur la scène européenne à ce sujet?

 

Enfin, quelles autres initiatives notre pays a-t-il prises durant ces dernières années pour éviter que la position concurrentielle de nos transporteurs ne continue à se dégrader?

 

10.02  François Bellot, ministre: Monsieur le président, chère collègue, le dumping social, et la fraude sociale qui l'accompagne souvent, sont sources de distorsions, pénalisent des entreprises et sont destructeurs d'emplois.

 

Nous plaidons pour mieux d'Europe. La déclaration signée par les neuf pays le 31 janvier à Paris fait suite à une lettre cosignée par la Belgique et huit autres pays en septembre 2016 et adressée à la Commission européenne. Le but est que la Commission tienne compte de la position de ces pays lors de la révision de la réglementation qu'elle a entreprise en matière de transport routier et qu'elle garantisse la mise en œuvre des mesures pour une concurrence loyale dans le secteur des transports.

 

Cette déclaration a pour objectif de faire converger les différentes mesures nationales afin d'éviter des interprétations diverses des réglementations européennes, d'améliorer et d'harmoniser les pratiques de contrôle et de défendre les positions communes pour lutter contre le dumping social.

 

Pour ce faire, des engagements concrets sont pris. Premièrement, garantir aux chauffeurs des conditions de travail saines via des règles de temps de conduite et de temps de repos adaptées et un retour régulier à leur domicile pour éviter que ces travailleurs soient de véritables forçats de la route. Deuxièmement, élargir les règles en vigueur pour les poids lourds aux véhicules utilitaires légers afin d'éviter une concurrence déloyale de leur part. Troisièmement, élargir à nos neuf pays l'usage de la lettre de voiture électronique, qui a été mise au point en Belgique. Elle est toujours dans sa phase pilote mais elle permet à la fois une simplification administrative et un suivi facile dans les différents pays. Quatrièmement, renforcer la coopération des États en matière de contrôle en favorisant l'échange transfrontalier ainsi que l'échange de données. Cinquièmement, défendre une position commune au sein des instances internationales pour garantir une évolution soutenable du marché.

 

L'ensemble de ces actions permettra d'éviter l'ouverture plus poussée du marché du transport sans qu'une harmonisation préalable n'ait été réalisée en termes tant de normes sociales que de pratiques de contrôle.

 

Cette déclaration s'inscrit en droite ligne dans le plan pour une concurrence loyale dans le secteur du transport, adopté par la Belgique en février 2016, fruit d'une concertation entre le gouvernement et les représentants du secteur, et dont les premiers effets se font sentir.

 

Enfin, dans les mois qui viennent, je continuerai à défendre une position ferme au niveau européen, notamment par rapport aux propositions que fera la Commission européenne. Je ne doute pas que d'autres États européens rejoindront les neuf cosignataires de l'alliance dite du "routier".

 

Enfin, des mesures de contrôle concertées et partagées viennent d'entrer en application au sein du Benelux. Nous espérons pouvoir les étendre rapidement à la France et à l'Allemagne.

 

10.03  Stéphanie Thoron (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse qui explicite ces très bonnes mesures. Bravo aussi pour votre position ferme à cet égard!

 

Je reviendrai bien évidemment vous questionner pour connaître l'évolution de ce dossier qui touche à de nombreux emplois, aujourd'hui en danger. En effet, il ne faut pas oublier que ces pratiques affectent directement des dizaines de milliers de personnes – et donc, des familles.

 

Le président: Je vous remercie, madame Thoron, et vous souhaite bonne chance.

 

10.04  Stéphanie Thoron (MR): Je vous remercie, monsieur le président.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

Le président: Fin des questions orales.

 

Wetsontwerpen en voorstel

Projets de loi et proposition

 

11 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Luxemburg op 14 april 2014, tot wijziging van de Overeenkomst tussen België en Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Brussel op 24 juni 1970 (2222/1-3)

11 Projet de loi portant assentiment au Protocole, fait à Luxembourg le 14 avril 2014, modifiant la Convention entre la Belgique et l'Irlande en vue d'éviter la double imposition et l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 24 juin 1970 (2222/1-3)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Le rapporteur est Mme Grovonius qui se réfère à son rapport écrit.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2222/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2222/1)

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

12 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering betreffende de politiesamenwerking, gedaan te Brussel op 21 november 2013 (2223/1-3)

12 Projet de loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement belge et le Gouvernement macédonien relative à la coopération policière, faite à Bruxelles le 21 novembre 2013 (2223/1-3)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

12.01  Jean-Jacques Flahaux, rapporteur: Monsieur le président, je vais être extrêmement bref puisque ce rapport a fait l'objet d'un vote unanime. Il va dans le sens d'une meilleure sécurité puisqu'il s'agit d'une coopération policière.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2223/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2223/1)

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

13 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Colombia inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Bogota op 25 augustus 2015 (2224/1-3)

13 Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et la République de Colombie sur l'exercice d'activités à but lucratif par des membres de la famille du personnel diplomatique et consulaire, fait à Bogota le 25 août 2015 (2224/1-3)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Le rapporteur est Mme Jadin qui se réfère au rapport écrit.

 

13.01  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le président, lors des discussions que nous avons eues en commission, nous avons immédiatement précisé que nous allions voter pour cet accord technique. Mais j'ai rappelé l'histoire qui lie notre État avec la Colombie. En octobre 2010, six ONG belges, qui avaient des bureaux en Belgique (la Fédération internationale des droits de l'homme, Oxfam solidarité, le Centre national pour la Coopération au développement, la Copenhague Initiative for Central America, Broederlijk Delen et la Ligue des droits de l'homme) ont déposé plainte contre X, avec constitution de partie civile, pour des infractions commises par les services de renseignements colombiens, le DAS.

 

Ce dépôt de plainte a suivi la découverte, au sein des archives du DAS, de documents prouvant l'existence d'un véritable programme d'investigation, de filatures, de collectes d'informations privées, de profilages psychologiques, de persécutions, de menaces et de chantages vis-à-vis d'ONG, d'avocats, de journalistes et de juges. L'opération, baptisée EUROPA, visait les activités d'ONG et leur personnel en Europe et a abouti à une surveillance importante, en Belgique, sans autorisation des services de renseignement belges, bien entendu, et en contradiction totale avec le droit belge.

 

C'est pourquoi ces ONG ont porté plainte. On peut lire dans cette plainte que Broederlijk Deelen a été visée par une opération de décrédibilisation visant à empêcher l'obtention de financements par cette ONG. Le DAS a ainsi cherché a obtenir un document intitulé "Ouvrir des espaces pour la construction d'une société participative, équitable et non violente en Colombie". Ce document était destiné à l'Union européenne, en vue d'obtenir une subvention de trois ans pour des organisations partenaires colombiennes à partir de 2006. Le but était d'ensuite rédiger un nouveau document qui puisse neutraliser le document de l'ONG, entre autres en établissant de faux liens avec les FARC. La sous-commission des droits de l'homme du Parlement européen a également fait l'objet d'espionnage, à Bruxelles, par le DAS.

 

On lit aussi que, parmi les plaignants, figure un certain Luis Guillermo Pérez Casas, qui était secrétaire général de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme à l'époque des faits. M. Pérez Casas a été contraint de s'exiler deux fois en Belgique en raison de ses activités de protection des droits de l'homme en Colombie. Il a fait l'objet d'espionnage, et d'un cambriolage de son domicile en Belgique, au cours duquel trois ordinateurs portables ainsi qu'un disque dur externe lui ont été soustraits. Sa famille a reçu des menaces via des appels téléphoniques et le but poursuivi par le service de renseignement colombien était de neutraliser son travail auprès de la Cour pénale internationale et de la Commission des crimes contre l'humanité.

 

La justice belge a pris très au sérieux ces mesures illégales de surveillance et ces campagnes de décrédibilisation et d'intimidation. C'est ainsi que, suite au dépôt de plaintes par les victimes, le juge d'instruction Leroux a fait une demande de commission rogatoire en 2012 aux autorités colombiennes. La Colombie a répondu qu'elle étudiait la demande, puis n'a plus jamais donné de nouvelles. Parallèlement, elle répondait positivement à une demande de commission rogatoire de la justice espagnole sur ce dossier en Espagne.

 

Ce que je veux dire, monsieur le président, c'est que nous allons aujourd'hui approuver un accord de siège, ce qui est bien normal, mais qu'il s'agit de rappeler le passé, dans cette enceinte démocratique-ci. Le passé n'était pas reluisant. Or, aujourd'hui, la situation politique en Colombie a particulièrement changé, après un accord de paix avec les FARC et un président qui a reçu récemment le prix Nobel. Il faut pouvoir envisager l'avenir et assumer les faits. Cela a été rappelé ici.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2224/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2224/1)

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

14 Wetsontwerp tot goedkeuring van de algemene rekening van het algemeen bestuur van het jaar 2015 en van de uitvoeringsrekeningen van de begrotingen van Staatsdiensten met afzonderlijk beheer van voorgaande jaren (2192/1-4)

14 Projet de loi visant à approuver le compte général de l'Administration générale pour l'année 2015 et des comptes d'exécution des budgets des Services de l'État à gestion séparée pour des années précédentes (2192/1-4)

 

Beperkte algemene bespreking

Discussion générale limitée

 

Overeenkomstig artikel 116 van het Reglement wordt in plenaire vergadering een beperkte algemene bespreking gehouden.

Conformément à l'article 116 du Règlement, le projet de loi fait l'objet d'une discussion générale limitée en séance plénière.

 

De beperkte algemene bespreking is geopend.

La discussion générale limitée est ouverte.

 

14.01  Stéphane Crusnière, rapporteur: Monsieur le président, je renvoie à mon rapport écrit.

 

De voorzitter: Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking aan van de artikelen. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2192/4)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2192/4)

 

Het wetsontwerp telt 11 artikelen.

Le projet de loi compte 11 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 11 worden artikel per artikel aangenomen, alsmede de tabellen A tot H.

Les articles 1 à 11 sont adoptés article par article, ainsi que les tableaux A à H.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

15 Wetsontwerp houdende de invoering van een aftrek voor innovatie-inkomsten (2235/1-4)

15 Projet de loi portant l’introduction d’une déduction pour revenus d’innovation (2235/1-4)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Les rapporteurs sont MM. Piedboeuf et Van Biesen qui se réfèrent au rapport écrit.

 

La parole est à M. Dispa.

 

15.01  Benoît Dispa (cdH): Merci, monsieur le président.

 

Je voudrais me réjouir de l'instauration de ce nouveau régime de déduction pour revenus d'innovation, tel que proposé par M. le ministre. C'est un régime qui va remplacer le système de la déduction pour revenus de brevet, ce qui permettra à la Belgique de se conformer aux recommandations de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et de poursuivre avec une certaine cohérence la volonté stratégique qui doit être la nôtre de favoriser la dynamique de l'innovation et de la recherche et développement.

 

Je voudrais simplement profiter de cette discussion générale pour attirer l'attention sur trois éléments qui me paraissent importants. Premièrement, il s'agit de la situation des PME, car en la matière, les grandes entreprises ont évidemment un rôle moteur à jouer, mais il faut veiller à ce que les PME puissent s'inscrire dans ces régimes d'aides.

 

La deuxième réflexion porte sur la sécurité juridique du dispositif et sur le risque éventuel d'être interpellé par la Commission européenne, qui pourrait considérer qu'il y a là une aide d'État. Pouvez-vous nous rassurer à cet égard, monsieur le ministre? Une notification a-t-elle été rédigée et des réponses rassurantes ont-elles été reçues en provenance de l'Europe?

 

Dernier élément, il faut être attentif aux impacts budgétaires puisque, par principe, même si les mesures se veulent positives, il faut avoir à l'esprit la nécessité de suivre leur impact budgétaire pour éviter toute mauvaise surprise.

 

15.02  Johan Van Overtveldt, ministre: Monsieur le président, je suis un partisan des pensées de M. Dispa. Je tiens à signaler à ce dernier que l'application pour les PME est maintenant plus facile.

 

Par ailleurs, pour ce qui concerne la position ou la réaction de l'Europe, nous avons suivi en tous points les règles de l'OCDE. Nous avons également consulté de manière informelle la Commission européenne qui n'a pas émis de remarque.

 

Quant aux aspects budgétaires, le bénéfice net enregistré à la suite du changement de régime s'élève, selon le SPF Finances, à 120 millions d'euros et, selon l'inspecteur des finances, qui est parti d'autres hypothèses concernant l'impact sur le comportement des entreprises, à 56 millions d'euros.

 

Le président: Monsieur le ministre, je constate que M. Gilkinet vient de nous rejoindre. Je vous propose de l'écouter brièvement.

 

15.03  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le ministre, lors des débats en commission, vous nous avez annoncé ces chiffres émanant de l'Inspection des finances, mais on ne les voit pas, tout comme c'est le cas pour les notes que l'Inspection des finances à élaborées au sujet de différents textes puisque le gouvernement ne nous les communique pas.

 

Je dois vous dire que nous avons malheureusement été très négativement surpris par les résultats de politiques fiscales que vous avez mises en œuvre et qui n'aboutissement pas aux résultats que vous annoncez. En l'occurrence, le régime de la réduction sur les revenus issus de brevets a le défaut de récompenser ceux qui disposent de brevets. Or, en Belgique, il faudrait plutôt soutenir la recherche et le développement, comme nous le demandons régulièrement.

 

Pour ce qui nous concerne, nous votons en faveur de textes qui préparent demain en subventionnant notamment les emplois en matière de recherche et de développement. Mais il ne s'agit pas de cela ici. Le texte a quelque peu été corrigé sous la pression de l'OCDE, mais il continue à s'inscrire dans une logique de concurrence fiscale. Il a et il aura un coût important, sans que l'on ait pu mesurer l'impact réel en matière d'emploi.

 

Il s'agit d'une demi-mesure comme souvent. Nous mettons en question vos projections budgétaires. C'est pourquoi nous ne pourrons pas le soutenir, même si nous considérons que la recherche et développement, c'est l'innovation, le futur de notre économie.

 

Monsieur le ministre, je suis insatisfait à la fois des réponses que vous avez données en commission et de celles que vous donnez ici.

 

15.04  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, chronique d'un projet de loi annoncé. Le gouvernement devait introduire une réforme sur ce dispositif très important, incontestablement déterminant dans l'évolution de notre tissu économique, en particulier celui qui touche au high-tech, à la recherche et développement, l'innovation.

 

Nous avons toujours dit, s'agissant de la fiscalité, que nous étions davantage favorables aux mesures relatives à l'actif du bilan plutôt qu'aux mesures relatives au passif du bilan. Nous avons toujours dit qu'il était indispensable d'avoir une politique fiscale qui accompagne les investissements productifs, qui crée de l'emploi et, en particulier, la haute valeur ajoutée, l'innovation, la recherche et développement.

 

Néanmoins, nous constatons un resserrement du dispositif dans la manière de déterminer le calcul de l'avantage mais aussi un élargissement de son champ d'application. C'est la raison pour laquelle nous adressons deux avertissements. Le premier, c'est qu'il faut mettre cette disposition sous contrôle budgétaire. Il ne faudrait pas qu'il y ait une forme de dérapage budgétaire qui rende cette mesure particulièrement coûteuse, singulièrement s'il y a une disproportion entre ce que cette mesure rapporte en termes d'emploi, d'investissements productifs et le coût qu'elle représente pour le budget. Il est nécessaire d'avoir un bon équilibre, équilibre qui justifiera et légitimera la mesure. Nous demandons donc une mise sous contrôle budgétaire de cette mesure dans le chef du département des Finances.

 

Par ailleurs, on a rajouté un certain nombre de possibilités de déduction avec de nouveaux segments en termes de recherche et développement, d'avoirs intangibles. Il est important de mettre en place des procédures administratives non pas bureaucratiques mais efficaces et qui permettent de bien vérifier que les investissements qui sont soumis ou postulés à la déduction soient effectivement ceux souhaités par le législateur, autrement dit qu'ils répondent parfaitement à l'ensemble des conditions. Cela me paraît indispensable.

 

À ce sujet, il ne serait peut-être pas inutile de disposer d'une circulaire interprétative et exemplative, dressant une liste de cas qui permettent, sans aucune forme de doute, de constater que nous nous trouvons face à un tangible qui rentre parfaitement dans les conditions.

 

La mesure est évidemment souhaitable pour l'amélioration de notre tissu économique ainsi que pour la compétitivité structurelle, au lieu de la concurrence salariale à laquelle nous ne croyons pas tellement. De ce point de vue, même si cette disposition nous paraît aller dans le bon sens, nous nous abstiendrons sur ce projet de loi.

 

15.05  Johan Van Overtveldt, ministre: Bien évidemment, des contrôles fiscaux doivent être exercés sur le plan administratif. Ils le seront. Votre suggestion d'une circulaire est valable. Je vais y penser.

 

S'agissant de la recherche, l'octroi des brevets est stimulé par une telle mesure. Par ailleurs, de manière plus générale, nous recourons à d'autres instruments, comme la déduction générale pour des investissements.

 

Enfin, nous allons, bien sûr, suivre de près les effets budgétaires. Comme l'ont prouvé les estimations établies par le SPF Finances et l'Inspection des finances, la marge est déterminée à partir d'hypothèses formulées quant aux conséquences de la nouvelle législation sur le comportement des entreprises.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2235/4)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2235/4)

 

Het opschrift werd door de commissie gewijzigd in “wetsontwerp tot invoering van een aftrek voor innovatie-inkomsten".

L’intitulé a été modifié par la commission en “projet de loi portant introduction d'une déduction pour revenus d'innovation“.

 

Het wetsontwerp telt 16 artikelen.

Le projet de loi compte 16 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 16 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 16 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

16 Voorstel van resolutie over de rol van België binnen de Wereldbank (1836/1-4)

16 Proposition de résolution relative au rôle de la Belgique au sein de la Banque mondiale (1836/1-4)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Gwenaëlle Grovonius, Stéphane Crusnière, Philippe Blanchart, Dirk Van der Maelen, Fatma Pehlivan.

 

De commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen stelt voor dit voorstel van resolutie te verwerpen. (1836/4)

La commission des Relations extérieures propose de rejeter cette proposition de résolution. (1836/4)

 

Overeenkomstig artikel 88 van het Reglement spreekt de plenaire vergadering zich uit over dit voorstel tot verwerping, na de rapporteur en eventueel de indieners te hebben gehoord.

Conformément à l’article 88 du Règlement, l’assemblée plénière se prononcera sur cette proposition de rejet après avoir entendu le rapporteur et, éventuellement, les auteurs.

 

Le rapporteur est M. Hellings qui ne demande pas la parole. Mais je crois que Mme Grovonius demande la parole. Vous avez la parole, madame.

 

16.01  Gwenaëlle Grovonius (PS): Monsieur le président, je souhaite m'exprimer sur ce projet de résolution que j'ai déposé et qui, malheureusement, a été rejeté en commission. Il s'agit pourtant d'un projet largement soutenu par les acteurs de la société civile.

 

La Banque mondiale est une des deux institutions spécialisées de l'ONU issues des accords de Bretton Woods de 1944, l'autre étant le FMI. La Banque mondiale est principalement financée par ses membres. Au niveau des chiffres, il s'agit d'environ 60 milliards de dollars américains, en 2015, en dons, prêts, prises de participations ou garanties diverses. La Belgique est un de ses 187 pays membres, un de ses membres historiques et un des membres qui contribuent le plus au plan financier et qui a, dès lors, un pouvoir dit "majeur" au sein de ses instances décisionnelles.

 

La Belgique contribue à hauteur de plus ou moins 130 millions d'euros, ce qui représente environ 10 % du budget total de la Coopération au développement belge. Étant donné le fonctionnement interne de la Banque mondiale, qui veut que les voix sont pondérées en fonction de la contribution financière, la Belgique a vraiment un poids important au sein de ses instances. Elle occupe des postes-clés: le poste de directeur exécutif du conseil des administrateurs, deux postes de conseillers, sur sept, au sein de notre groupe de pays et un poste de délégué à l'Association internationale de développement, qui est un des cinq organismes qui composent la Banque mondiale.

 

Jusqu'il y a peu, tous ces représentants belges étaient désignés par le ministre des Finances et relevaient uniquement de la compétence du SPF Finances, alors que le financement et la contribution de la Belgique à la Banque mondiale est un budget issu exclusivement de la Coopération au développement.

 

Suite à la pression de la société civile et du parlement, un arrêté royal a été adopté le 24 novembre dernier, qui permet aujourd'hui que la compétence soit exercée conjointement par le département des Finances et celui de la Coopération au développement. Cet arrêté royal marque évidemment une avancée significative que je tiens à saluer. Malheureusement ce n'est pas suffisant puisque le ministre des Finances continue encore et toujours à exercer la fonction de gouverneur pour la Belgique, alors que le ministre de la Coopération au développement a seulement un rôle de suppléant. Le ministre des Finances reste également le représentant; c'est lui qui siège aux rencontres annuelles de la Banque mondiale et qui reste compétent pour désigner notre haut fonctionnaire. Il y a donc dans cette résolution une volonté d'aller encore plus loin que cet arrêté royal de novembre 2016.

 

Au-delà de la question de la cohérence, en particulier vis-à-vis de notre Coopération au développement, un problème majeur se pose au niveau de la transparence des décisions qui sont prises à la Banque mondiale. Notre contribution à la Banque mondiale, c'est 10 % du budget total de la Coopération au développement. Par contre, nous n'avons aucune information sur la position belge qui est défendue dans les différents organes décisionnels de la Banque mondiale.

 

Un effort a cependant été consenti puisque nous avons eu, en commission, pour la première fois, une audition de M. Godts, notre administrateur à la Banque mondiale. Malheureusement, l'acte est ponctuel. Il répondait à un appel de la société civile et des parlementaires. La résolution souhaiterait faire en sorte que ces auditions soient à l'avenir institutionnalisées, formalisées et systématisées. D'autant que certains projets financés par la Banque mondiale posent question et font l'objet de rapports plus ou moins alarmants de la part de la société civile, notamment à propos de projets miniers ou gaziers dans des pays comme le Kosovo.

 

La résolution ne vise pas la polémique et ne remet pas en cause le rôle important que pourraient jouer la Banque mondiale et notre pays au sein de cette institution. Nous devons rester un acteur de premier plan. Mais plus de cohérence et de transparence sont essentiels, surtout si sont prises en compte les sommes en jeu et les projets du ministre en matière d'agriculture ou de souveraineté alimentaire. Cette analyse est, en effet, d'autant plus vraie que les modèles promus par la Banque mondiale dans ces deux problématiques entrent souvent en contradiction avec la note stratégique "Agriculture et sécurité alimentaire", ciblant en priorité l'agriculture familiale durable susceptible de contribuer à la sécurité alimentaire des populations. C'était, en tout cas, le cas jusqu'à aujourd'hui. J'espère pouvoir discuter prochainement la nouvelle note stratégique en commission et nous verrons ce que le ministre nous réserve à ce propos.

 

Sur la base de cette note, qui est actuellement d'application, j'estime que notre pays ne peut pas veiller à l'application des principes contenus dans cette note sans avoir l'assurance que le ministre des Finances, ou son représentant aux instances de la Banque mondiale, y défende l'agriculture familiale durable.

 

Par ailleurs, le ministre actuel de la Coopération au développement prétend à qui veut bien l'entendre qu'il veut une coopération au développement plus intégrée et souligne que la sécurité alimentaire est et reste l'un des quatre piliers de sa politique. Comme il l'indique, la transversalité est l'idée que la sécurité alimentaire doit être intégrée dans toutes nos interventions. Cela doit également s'appliquer aux mandats belges au sein de la Banque mondiale, très active dans ce secteur.

 

Je ne rêve pas trop. Je ne pense pas que mes collègues de la majorité auront changé d'avis depuis le vote en commission. Néanmoins, je vous remercie pour votre attention, pour les débats intéressants que nous avons eus en commission et le travail sérieux que nous avons mené lors de l'analyse de cette proposition de résolution.

 

16.02  Jean-Jacques Flahaux (MR): (…)

 

Le président: Monsieur Flahaux, vous ne pouvez pas prendre la parole. Seuls le rapporteur et les auteurs peuvent s'exprimer.

 

Geen andere spreker mag het woord nemen.

Plus personne ne peut prendre la parole.

 

De stemming over het voorstel tot verwerping van dit voorstel van resolutie zal later plaatsvinden.

Le vote sur la proposition de rejet de cette proposition de résolution aura lieu ultérieurement.

 

17 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas - Tuchtraad - Vierde oproep tot kandidaten

17 Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz - Conseil disciplinaire - Quatrième appel aux candidats

 

Overeenkomstig de beslissing van de plenaire vergadering van 15 december 2016 werden twee oproepen tot kandidaten in het Belgisch Staatsblad van 23 december 2016 bekendgemaakt, een voor de voorzitter en de twee leden van de Tuchtraad en een andere voor de griffiers.

Conformément à la décision de la séance plénière du 15 décembre 2016, deux appels aux candidats ont été publiés au Moniteur belge du 23 décembre 2016, un pour le président et les deux membres du Conseil disciplinaire et un autre pour les greffiers.

 

Slechts een kandidatuur voor een mandaat van lid van de Tuchtraad werd ingediend binnen de voorgeschreven termijn; daarentegen geen enkele voor de mandaten van griffier.

Une seule candidature pour un mandat de membre du Conseil de discipline a été introduite dans le délai prescrit; par contre, aucune pour les mandats de greffier.

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 1 februari 2017 stel ik u voor opnieuw twee oproepen tot kandidaten in het Belgisch Staatsblad bekend te maken, een voor de voorzitter en de twee leden van de Tuchtraad en een andere voor de griffiers.

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 1er février 2017, je vous propose de publier à nouveau deux appels aux candidats au Moniteur belge, un pour le président et les deux membres du Conseil disciplinaire et un autre pour les greffiers.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geheime stemming

Scrutin

 

18 Benoeming van plaatsvervangende leden niet-notarissen van de Benoemingscommissies voor het notariaat (2273/1)

18 Nomination de membres suppléants non-notaires des Commissions de nomination pour le notariat (2273/1)

 

Aan de orde is de geheime stemming voor de benoeming van plaatsvervangende leden niet-notarissen van de Benoemingscommissies voor het notariaat.

L'ordre du jour appelle le scrutin en vue de la nomination de membres suppléants non-notaires des Commissions de nomination pour le notariat.

 

De Kamer moet, overeenkomstig artikel 38 van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, overgaan tot de benoeming van de leden niet-notarissen van de Nederlandstalige Benoemingscommissie en de Franstalige Benoemingscommissie voor het notariaat. Deze leden worden benoemd voor een periode van vier jaar; waarbij om de twee jaar de mandaten van de helft van de werkende en de plaatsvervangende leden worden vernieuwd.

En application de l'article 38 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, la Chambre des représentants doit nommer les membres non-notaires de la Commission de nomination de langue française et de la Commission de nomination de langue néerlandaise pour le notariat. Ces membres sont nommés pour une période de quatre ans; les mandats de la moitié des membres effectifs et suppléants sont renouvelés tous les deux ans.

 

Elke commissie bestaat uit acht werkende en acht plaatsvervangende leden.

Chaque commission compte huit membres effectifs et huit membres suppléants.

 

De werkende en plaatsvervangende leden niet-notarissen worden aangewezen door de Kamer van volksvertegenwoordigers met een tweederdemeerderheid van de uitgebrachte stemmen, uit de volgende drie categorieën:

- één magistraat;

- één docent of hoogleraar in de rechten;

- twee externe leden met een voor de opdracht relevante beroepservaring.

Les membres effectifs et suppléants non-notaires sont désignés par la Chambre des représentants à la majorité des deux tiers des votes émis, parmi les trois catégories suivantes:

- un magistrat;

- un chargé de cours ou un professeur de droit;

- deux membres externes avec une expérience professionnelle utile pour la mission.

 

Ten minste één lid van de Franstalige Benoemingscommissie moet het bewijs leveren van de kennis van het Duits. Aangezien een lid-notaris dit bewijs reeds levert, is de Kamer niet verplicht een lid te benoemen met kennis van het Duits.

Au moins un membre de la Commission de nomination de langue française ou un suppléant doit justifier de la connaissance de l'allemand. Cette condition étant déjà réalisée pour les membres notaires de cette commission, la Chambre n'est pas tenue de nommer un membre connaissant l'allemand.

 

Als overgangsbepaling werd – in artikel 2 van de wet van 20 mei 2016 tot wijziging van de wet van van 27 april 2016 tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt – bepaald dat bij de eerste wedersamenstelling na de inwerkingtreding van deze wet de helft van de leden voor een termijn van twee jaar wordt benoemd.

À titre de mesure transitoire, il est stipulé – à l'article 2 de la loi du 20 mai 2016 modifiant la loi du 27 avril 2016 modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat – que lors de la première composition après l'entrée en vigueur de cette loi, la moitié des membres seront nommés pour un terme de deux ans.

 

Een mandaat van twee jaar wordt verleend aan één van de in artikel 38, §4, eerste lid, 3° en 4°, bedoelde leden (dus aan één lid van de categorieën ‘magistraat’ of ‘hoogleraar of docent’) en aan een van in artikel 38, §4, eerste lid, 5°, bedoelde leden (dus aan één extern lid).

Un mandat de deux ans est attribué à un des membres visés à l'article 38, §4, premier alinéa, 3° et 4° (soit à un membre des catégories ‘magistrat’ ou ‘professeur ou chargé de cours’) et à un des membres visés à l'article 38, §4, premier alinéa, 5° (soit à un membre externe).

 

De volgende personen hebben hun kandidatuur ingediend voor een mandaat van twee jaar en van vier jaar: de heer Nicolas Carette (N), mevrouw Ludivine Kerzmann (F) en de heer François Dubois (F).

Les personnes suivantes ont introduit leur candidature pour un mandat de deux ans et de quatre ans: M. Nicolas Carette (N), Mme Ludivine Kerzmann (F) et M. François Dubois (F).

 

Tijdens de plenaire vergadering van 19 januari 2017 werden de kandidaturen aangekondigd en werd de kandidatenlijst rondgedeeld onder het nr. 2273/1.

Les candidatures ont été annoncées en séance plénière du 19 janvier 2017 et la liste des candidats a été distribuée sous le n° 2273/1.

 

Bij e-mail van 1 februari 2017 trekt mevrouw Stéphanie Mees haar kandidatuur in.

Par courriel du 1er février 2017, Mme Stéphanie Mees retire sa candidature.

 

Ik vestig nochtans uw aandacht op het volgende:

1°Voor de categorie Nederlandstalige "magistraat" moeten wij niet stemmen. Voor dit mandaat is er immers maar één kandidaat. Met toepassing van artikel 157.6 van het Kamerreglement is bijgevolg mevrouw Rita Mortier die zich kandidaat stelde voor een mandaat van vier jaar, verkozen tot plaatsvervangend lid niet-notaris van de Nederlandstalige Benoemingscommissie voor een mandaat van vier jaar.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

2°Voor de categorie Nederlandstalige "docent of hoogleraar" moeten wij niet stemmen. Voor dit mandaat is er immers maar één kandidaat. Bijgevolg is de heer Nicolas Carette, met toepassing van artikel 157.6 van het Kamerreglement, verkozen tot plaatsvervangend lid niet-notaris van de Nederlandstalige Benoemingscommissie voor een mandaat van twee jaar.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

3° Hoewel er maar één kandidaat is voor de categorie Franstalige "magistraat", moeten wij toch stemmen om de duur van haar mandaat vast te stellen.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

J'attire cependant votre attention sur le fait que:

1° Il n'y a pas lieu de procéder à un scrutin pour la catégorie "magistrat" néerlandophone. En effet, il n'y a qu'un candidat pour ce mandat. En application de l'article 157.6 du Règlement de la Chambre, je déclare donc Mme Rita Mortier qui a posé sa candidature pour un mandat de quatre ans, élue en qualité de membre suppléant non-notaire de la Commission de nomination de langue néerlandaise pour un mandat de quatre ans.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

2° Il n'y a pas lieu de procéder à un scrutin pour la catégorie "chargé de cours ou professeur" néerlandophone. En effet, il n'y a qu'un candidat pour ce mandat. Je déclare donc élu M. Nicolas Carette, en application de l'article 157.6 du Règlement de la Chambre, en qualité de membre suppléant non-notaire de la Commission de nomination de langue néerlandaise pour un mandat de deux ans.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

3° Bien que pour la catégorie "magistrat" francophone il n'y ait qu'une seule candidate, nous devons cependant fixer la durée de son mandat.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Ik herinner u eraan dat voor de categorie "docent of hoogleraar" voor de Franstalige Benoemingscommissie een oproep tot kandidaten werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 23 januari 2017.

Je vous rappelle que pour la catégorie "chargé de cours ou professeur" pour la Commission de nomination francophone, un appel aux candidats a été publié au Moniteur belge du 23 janvier 2017.

 

U heeft een stembiljet gekregen met de namen van de Nederlandstalige kandidaten en de Franstalige kandidaten. Het stembiljet biedt ook de mogelijkheid een keuze te maken tussen een mandaat van twee of vier jaar.

Vous avez reçu un bulletin de vote reprenant les noms des candidats francophones et des candidats néerlandophones. Ce bulletin prévoit également la possibilité de choisir entre un mandat de deux ou de quatre ans.

 

Om te stemmen moet men een kruisje in het vakje tegenover de naam van de gekozen kandidaten plaatsen en de duur van het mandaat kiezen. Stembiljetten waarop meer stemmen zijn uitgebracht dan er mandaten zijn, zijn ongeldig.

Il y a lieu de voter en traçant une croix dans la case figurant en regard du nom des candidats choisis et de fixer la durée du mandat. Les bulletins qui comporteraient plus de votes qu'il y a de mandats à pourvoir sont nuls.

 

Daar de stemming geheim is, mogen de stembiljetten niet worden ondertekend.

Le scrutin étant secret, les bulletins ne peuvent être signés.

 

We moeten eerst een of twee bureaus van stemopnemers bij loting samenstellen. Elk bureau bestaat uit vier leden. Ik stel u evenwel voor om voor de stemopneming de jongste twee leden aan te wijzen die heden aan het bureau hebben plaatsgenomen.

Nous devons d'abord procéder au tirage au sort d'un ou de deux bureaux de scrutateurs composés chacun de quatre membres qui seront chargés du dépouillement. Je vous propose cependant de désigner les deux membres les plus jeunes siégeant au bureau ce jour pour dépouiller les scrutins.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

De dames Nawal Ben Hamou en Yoleen Van Camp worden aangewezen om de stemmen op te nemen.

Mmes Nawal Ben Hamou et Yoleen Van Camp désignées pour dépouiller les scrutins.

 

Ik stel u voor dat de stembiljetten geteld worden in de Conferentiezaal, in aanwezigheid van de stemopnemers.

Je vous propose de procéder au dépouillement des scrutins à la salle des Conférences, en présence des scrutateurs.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Ik verzoek elk lid om bij het afroepen van zijn naam zijn ongetekende stembiljet in de stembus te komen deponeren. Gelieve langs mijn linkerzijde op het spreekgestoelte te komen en dit aan mijn rechterzijde te verlaten.

A l'appel de son nom, chaque membre est prié de venir déposer son bulletin non signé dans l'urne, en montant à la tribune, de ma gauche à ma droite.

 

Ik nodig de stemopnemers uit de namen af te roepen.

J'invite les scrutateurs à procéder à l'appel nominal.

 

Er wordt overgegaan tot de naamafroeping.

Il est procédé à l’appel nominal.

 

Heeft iedereen gestemd? (Ja)

Tout le monde a-t-il déposé son bulletin dans l'urne? (Oui)

 

De stemming is gesloten.

Je déclare le scrutin clos.

 

19 Inoverwegingneming van voorstellen

19 Prise en considération de propositions

 

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

 

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik deze als aangenomen; overeenkomstig het Reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considérerai la prise en considération comme acquise et je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au Règlement.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 1 februari 2017, stel ik u ook voor in overweging te nemen:

- het voorstel van resolutie (de dames Sabien Lahaye-Battheu en Nele Lijnen) betreffende de oprichting van "TreinPunten", nr. 2284/1.

Verzonden naar de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven

- het wetsvoorstel (mevrouw Sonja Becq en de heer Raf Terwingen) tot wijziging van het Wetboek van economisch recht en de wet van 25 december 2016 tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie, nr. 2286/1.

Verzonden naar de commissie voor de Justitie

- het wetsvoorstel (de heer Egbert Lachaert c.s.) strekkende tot de vervanging van de ecocheques door een nettovergoeding, nr. 2287/1.

Verzonden naar de commissie voor de Sociale Zaken

- het voorstel van resolutie (de heren Gilles Vanden Burre en Kristof Calvo) betreffende de overdracht van kmo's, nr. 2288/1.

Verzonden naar de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de nationale wetenschappelijke en culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 1er février 2017, je vous propose également de prendre en considération:

- la proposition de résolution (Mmes Sabien Lahaye-Battheu et Nele Lijnen) relative à la création de "points train", n° 2284/1.

Renvoi à la commission de l'Infrastructure, des Communications et des Entreprises publiques

- la proposition de loi (Mme Sonja Becq et M. Raf Terwingen) modifiant le Code de droit économique et la loi du 25 décembre 2016 modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice, n° 2286/1.

Renvoi à la commission de la Justice

- la proposition de loi (M. Egbert Lachaert et consorts) visant à remplacer les écochèques par un montant net, n° 2287/1.

Renvoi à la commission des Affaires sociales

- la proposition de résolution (MM. Gilles Vanden Burre et Kristof Calvo) relative à la transmission des PME, n° 2288/1.

Renvoi à la commission de l'Economie, de la Politique scientifique, de l'Education, des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l'Agriculture

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Urgentieverzoek

Demande d'urgence

 

19.01  Sonja Becq (CD&V): Mijnheer de voorzitter, wij willen graag de dringende behandeling van ons voorstel (nr. 2286) vragen, omdat het een technische fout in de uiteindelijke versie van de potpourriwet 4, die hier werd goedgekeurd, repareert. Ons voorstel is niet meer dan een technische aanpassing. Wij vragen daarvoor de urgentie, omdat de wet zelf op 9 januari 2017 in werking is getreden en wij ze graag zo snel mogelijk willen corrigeren.

 

De voorzitter: Wij zullen ons op de gebruikelijke wijze over uw verzoek uitspreken, met zitten en opstaan.

 

De urgentie wordt aangenomen bij zitten en opstaan.

L'urgence est adoptée par assis et levé.

 

Naamstemmingen

Votes nominatifs

 

20 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Luxemburg op 14 april 2014, tot wijziging van de Overeenkomst tussen België en Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Brussel op 24 juni 1970 (2222/1)

20 Projet de loi portant assentiment au Protocole, fait à Luxembourg le 14 avril 2014, modifiant la Convention entre la Belgique et l'Irlande en vue d'éviter la double imposition et l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 24 juin 1970 (2222/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

130

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

131

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2222/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2222/4)

 

Raison d’abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

21 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering betreffende de politiesamenwerking, gedaan te Brussel op 21 november 2013 (2223/1)

21 Projet de loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement belge et le Gouvernement macédonien relative à la coopération policière, faite à Bruxelles le 21 novembre 2013 (2223/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

130

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

130

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2223/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2223/4)

 

22 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Colombia inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Bogota op 25 augustus 2015 (2224/1)

22 Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et la République de Colombie sur l'exercice d'activités à but lucratif par des membres de la famille du personnel diplomatique et consulaire, fait à Bogota le 25 août 2015 (2224/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

131

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

131

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2224/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2224/4)

 

23 Projet de loi visant à approuver le compte général de l'Administration générale pour l'année 2015 et des comptes d'exécution des budgets des Services de l'Etat à gestion séparée pour des années précédentes (2192/4)

23 Wetsontwerp tot goedkeuring van de algemene rekening van het algemeen bestuur van het jaar 2015 en van de uitvoeringsrekeningen van de begrotingen van Staatsdiensten met afzonderlijk beheer van voorgaande jaren (2192/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

78

Oui

Nee

1

Non

Onthoudingen

52

Abstentions

Totaal

131

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2192/5)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2192/5)

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

24 Projet de loi portant introduction d'une déduction pour revenus d'innovation (nouvel intitulé) (2235/4)

24 Wetsontwerp tot invoering van een aftrek voor innovatie-inkomsten (nieuw opschrift) (2235/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

87

Oui

Nee

1

Non

Onthoudingen

41

Abstentions

Totaal

129

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2235/5)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2235/5)

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

25 Voorstel tot verwerping door de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van het voorstel van resolutie over de rol van België binnen de Wereldbank (1836/1-4)

25 Proposition de rejet faite par la commission des Relations extérieures de la proposition de résolution relative au rôle de la Belgique au sein de la Banque mondiale (1836/1-4)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 6)

Ja

80

Oui

Nee

52

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

132

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel tot verwerping aan. Het voorstel van resolutie nr. 1836/1 is dus verworpen.

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de rejet. La proposition de résolution n° 1836/1 est donc rejetée.

 

26 Goedkeuring van de agenda

26 Adoption de l’ordre du jour

 

Wij moeten overgaan tot de goedkeuring van de agenda voor de vergadering van donderdag 9 februari 2017.

Nous devons procéder à l’approbation de l’ordre du jour de la séance du jeudi 9 février 2017.

 

Geen bezwaar? (Nee) De agenda is goedgekeurd.

Pas d’observation? (Non) L’ordre du jour est approuvé.

 

Wij moeten wel nog wachten. Je vous demanderai donc de rester dans l’hémicycle parce qu’il faut prendre connaissance du résultat du vote sur les Commissions de nomination pour le notariat.

 

Ik ga de vergadering voor enige minuten schorsen, maar ik zou u wel willen vragen om terug te keren, want de Benoemingscommissies voor het notariaat moeten aan de slag kunnen gaan. Zodra de resultaten binnen zijn, hernemen we de vergadering.

 

De vergadering is geschorst.

La séance est suspendue.

 

De vergadering wordt geschorst om 17.01 uur.

La séance est suspendue à 17.01 heures.

 

De vergadering wordt hervat om 17.10 uur.

La séance est reprise à 17.10 heures.

 

De vergadering is hervat.

La séance est reprise.

 

Geheime stemming (voortzetting)

Scrutin (continuation)

 

27 Uitslag van de geheime stemming voor de benoeming van plaatsvervangende leden niet-notarissen van de Benoemingscommissies voor het notariaat (2273/1)

27 Résultat du scrutin pour la nomination des membres suppléants non-notaires des Commissions de nomination pour le notariat (2273/1)

 

Stemmen

126

Votants

Blanco of ongeldig

1

Blancs ou nuls

Geldig

125

Valables

2/3 meerderheid

84

Majorité des 2/3

 

Voor de Nederlandstalige Benoemingscommissie:

Pour la Commission de nomination de langue néerlandaise:

 

In de hoedanigheid van extern lid:

En qualité de membre externe:

 

De heer Etienne Allaert behaalt 0 stemmen voor een mandaat van 2 jaar.

M. Etienne Allaert obtient 0 suffrage pour un mandat de 2 ans.

 

De heer Etienne Allaert behaalt 0 stemmen voor een mandaat van 4 jaar.

M. Etienne Allaert obtient 0 suffrage pour un mandat de 4 ans.

 

Mevrouw Isabelle Dupré behaalt 122 stemmen voor een mandaat van 2 jaar.

Mme Isabelle Dupré obtient 122 suffrages pour un mandat de 2 ans.

 

Mevrouw Isabelle Dupré behaalt 2 stemmen voor een mandaat van 4 jaar.

Mme Isabelle Dupré obtient 2 suffrages pour un mandat de 4 ans.

 

De heer Antoine Van Eeckhout behaalt 2 stemmen voor een mandaat van 2 jaar.

M. Antoine Van Eeckhout obtient 2 suffrages pour un mandat de 2 ans.

 

De heer Antoine Van Eeckhout behaalt 122 stemmen voor een mandaat van 4 jaar.

M. Antoine Van Eeckhout obtient 122 suffrages pour un mandat de 4 ans.

 

Voor de Franstalige Benoemingscommissie:

Pour la Commission de nomination de langue française:

 

In de hoedanigheid van magistraat:

En qualité de magistrat:

 

Mevrouw Ludivine Kerzmann behaalt 0 stemmen voor een mandaat van 2 jaar.

Mme Ludivine Kerzmann obtient 0 suffrage pour un mandat de 2 ans.

 

Mevrouw Ludivine Kerzmann behaalt 123 stemmen voor een mandaat van 4 jaar.

Mme Ludivine Kerzmann obtient 123 suffrages pour un mandat de 4 ans.

 

In de hoedanigheid van extern lid:

En qualité de membre externe:

 

De heer Guy Cremer behaalt 123 stemmen voor een mandaat van 4 jaar.

M. Guy Cremer obtient 123 suffrages pour un mandat de 4 ans.

 

De heer François Dubois behaalt 58 stemmen voor een mandaat van 2 jaar.

M. François Dubois obtient 58 suffrages pour un mandat de 2 ans.

 

De heer François Dubois behaalt 0 stemmen voor een mandaat van 4 jaar.

M. François Dubois obtient 0 suffrage pour un mandat de 4 ans.

 

De heer Christophe Philippe behaalt 1 stem voor een mandaat van 4 jaar.

M. Christophe Philippe obtient 1 suffrage pour un mandat de 4 ans.

 

Derhalve worden tot plaatsvervangende leden van de Benoemingscommissies voor het notariaat verkozen verklaard:

Dès lors, sont proclamés élus membres suppléants des Commissions de nomination pour le notariat:

 

Voor de Nederlandstalige Benoemingscommissie:

Pour la Commission de nomination de langue néerlandaise:

 

In de hoedanigheid van extern lid:

En qualité de membre externe:

 

Mevrouw Isabelle Dupré voor een mandaat van 2 jaar.

Mme Isabelle Dupré pour un mandat de 2 ans.

 

De heer Antoine Van Eeckhout voor een mandaat van 4 jaar.

M. Antoine Van Eeckhout pour un mandat de 4 ans.

 

Voor de Franstalige Benoemingscommissie:

Pour la Commission de nomination de langue française:

 

In de hoedanigheid van magistraat:

En qualité de magistrat:

 

Mevrouw Ludivine Kerzmann voor een mandaat van 4 jaar.

Mme Ludivine Kerzmann pour un mandat de 4 ans.

 

In de hoedanigheid van extern lid:

En qualité de membre externe:

 

De heer Guy Cremer voor een mandaat van 4 jaar.

M. Guy Cremer pour un mandat de 4 ans.

 

Voor het mandaat van twee jaar van plaatsvervangend lid van de Franstalige Benoemingscommissie voor het notariaat, categorie ‘externe leden’, heeft geen enkele kandidaat de vereiste tweederdemeerderheid behaald.

 

Er wordt daarom voorgesteld om voor dit mandaat een nieuwe oproep in het Belgisch Staatsblad bekend te maken.

 

Aucun candidat n’a obtenu la majorité des deux tiers requise pour pourvoir au mandat de deux ans de membre suppléant de la Commission de nomination de langue française pour le notariat, catégorie ‘membres externes’.

 

Il est dès lors proposé de faire paraître un nouvel appel au Moniteur belge pour ce mandat.

 

Ik denk dat wij hier de zitting kunnen beëindigen.

 

De agenda hebben wij daarstraks reeds goedgekeurd. Ik herhaal het nogmaals, als daar geen opmerkingen over zijn is de agenda goedgekeurd.

 

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 9 februari 2017 om 14.15 uur.

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 9 février 2017 à 14.15 heures.

 

De vergadering wordt gesloten om 17.13 uur.

La séance est levée à 17.13 heures.

 

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 54 PLEN 155 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 54 PLEN 155 annexe.

 

 

 


  


Detail van de naamstemmingen

 

Détail des votes nominatifs

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 001

 

 

Oui        

130

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Vanheste Ann, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

Hedebouw Raoul

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 002

 

 

Oui        

130

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Vanheste Ann, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 003

 

 

Oui        

131

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Vanheste Ann, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 004

 

 

Oui        

078

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

001

Nee

 

Pas Barbara

 

Abstentions

052

Onthoudingen

 

Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Van der Maelen Dirk, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 005

 

 

Oui        

087

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Caprasse Véronique, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Maingain Olivier, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

001

Nee

 

Hedebouw Raoul

 

Abstentions

041

Onthoudingen

 

Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Calvo Kristof, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Van der Maelen Dirk, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 006

 

 

Oui        

080

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

052

Nee

 

Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Van der Maelen Dirk, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

Abstentions

000

Onthoudingen