Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

Dinsdag 20 december 2016

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Mardi 20 décembre 2016

 

Après-midi

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 14.36 uur en voorgezeten door de heer Siegfried Bracke.

La séance est ouverte à 14.36 heures et présidée par M. Siegfried Bracke.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Aanwezig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l’ouverture de la séance:

Charles Michel, Johan Van Overtveldt, Sophie Wilmès.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Maya Detiège, Vanessa Matz, Vincent Van Quickenborne, wegens gezondheids­redenen / pour raisons de santé.

 

Federale regering / gouvernement fédéral:

Didier Reynders, met zending buitenslands / en mission à l'étranger.

 

Begrotingen

Budgets

 

01 Wetsontwerp houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 (2108/1-5)

- Wetsontwerp houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 (2109/1-43, 2107/1, 2110/1-26, 2111/1-21)

- Wetsontwerp houdende tweede aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2016 (2176/1-4)

- Ontwerp van programmawet (2208/1-11)

01 Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2017 (2108/1-5)

- Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017 (2109/1-43, 2107/1, 2110/1-26, 2111/1-21)

- Projet de loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2016 (2176/1-4)

- Projet de loi-programme (2208/1-11)

 

Hervatting van de algemene bespreking

Reprise de la discussion générale

 

De algemene bespreking is hervat.

La discussion générale est reprise.

 

01.01  Griet Smaers (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de premier, mevrouw en heren ministers, collega’s, alvorens te starten met mijn begrotingsbetoog, dank ik alle collega’s, in het bijzonder de leden van de commissie voor de Financiën, voor hun constructieve samenwerking en hun constructieve bijdrage aan de begrotingsbesprekingen. Ik dank in het bijzonder de voorzitter, collega Van Rompuy, die het mogelijk maakte om de begroting effectief op korte tijd te behandelen, met respect voor iedereen, ook voor de oppositie, en om ze binnen een redelijke termijn ter stemming te brengen, waarna ze werd goedgekeurd. Kortom, van harte dank aan de collega’s en aan de voorzitter.

 

Collega’s, de regering maakt werk van belangrijke structurele sociaal-economische hervormingen en heeft visie. Deze regering maakt werk van substantiële lastenverlagingen, van loonmatiging, van langere en werkbare loopbanen, van de competitiviteit van onze economie en van jobcreatie.

 

Werken aan competitiviteit is inderdaad een juiste keuze van deze regering, en ook van de vorige regering. De vorige regering startte met het competitiviteitspact en voerde een eerste set van lastenverlagingen door. Deze regering gaat een stuk verder en voegt er de taxshift, waarop wij lang moesten hameren, aan toe.

 

Met de lastenverlaging en de koopkrachtverhoging wordt in het bijzonder gefocust op de lage lonen, zodat er maximaal wordt ingezet op jobcreatie. Het reëel beschikbaar inkomen van particulieren – dat is hier al meermaals gezegd vandaag – stijgt effectief volgens de meest recente rapporten. De stijging bedroeg 1,8 % in 2016 en zal 1,1 % bedragen in 2017.

 

Ook verkleint de Belgische loonhandicap tegenover de buurlanden verder. Dat mochten wij gisteren nog van Eurostat vernemen.

 

De pensioenhervorming loont. De Studiecommissie voor de Vergrijzing stelt dat de budgettaire kosten voor de vergrijzing gehalveerd zijn als gevolg van enkele maatregelen, waaronder de pensioenhervorming.

 

De jobcreatie werkt. De werkgelegenheid neemt toe. Er waren 42 000 bijkomende jobs in 2015 en 55 000 nieuwe jobs in 2016. De werkloosheid zal dalen tot minder dan 8 % en de Europese Commissie verwacht voor 2017 bijkomend 40 000 jobs. Kortom, het geplande en voorspelde aantal jobs als gevolg van de taxshift komt er wellicht nog positiever uit. Die jobs zullen worden gerealiseerd.

 

Collega's van de oppositie, wij zullen het uiteraard toejuichen wanneer het er meer worden dan de voorspelde 145 000. Wij hopen dat alvast.

 

De jobcreatie doet zich bovendien voornamelijk voor in de private sector. Vanaf 2017 zou het aantal jobs bij de overheid voor het eerst in twintig jaar dalen, maar dat kleiner aantal overheidsjobs zal ruimschoots worden gecompenseerd door jobcreatie in de private sector, wat wij altijd hebben beoogd met de taxshift.

 

Daarbij komt nog eens dat het aantal startende ondernemingen in ons land blijft toenemen: 2016 is het derde jaar op rij dat wordt afgesloten met een stijging in de verhouding van het aantal starters ten opzichte van het aantal stopzettingen.

 

De inflatie is en blijft een aandachtspunt. Met 1,7 % in 2016 en 1,7 % in 2017 zitten wij inderdaad hoger dan het gemiddelde in de eurozone.

 

De regering zet ook in op de hervorming van de arbeidsmarkt met haar project van wendbaar en werkbaar werk. De aanpassing van de loonwet van 1996 en het flexibeler en wendbaarder maken van onze arbeidsmarkt zijn van groot belang, zowel voor onze competitiviteit als voor onze welvaart. Onze arbeidsmarkt kan door meer flexibilisering en nog meer kansen voor kansengroepen, kansen die nu nog wat onderbenut zijn, inderdaad nog meer jobs creëren. In veranderende tijden waarin flexibilisering, zowel aan de zijde van de werknemers als van de werkgevers, een belangrijk begrip is geworden, moet hierop meer worden ingespeeld. Ook vraag ik de regering en de sociale partners om de komende maanden nog meer in te zetten op vorming en opleiding en op een betere integratie van alle bevolkingsgroepen in de arbeidsmarkt. Ook dat zal de jobcreatie en een blijvende welvaart in de toekomst ten goede komen.

 

De recente aanbevelingen en rapporten van het IMF en de Europese Commissie hebben betrekking op alle overheden samen. Dat klopt. Ja, de economische resultaten van het noordelijke landsgedeelte — het Vlaams Gewest—- zijn een stuk beter dan de resultaten van België en komen in de buurt van de buurlanden. De laatste tien jaar is de economie in Vlaanderen gegroeid met maar liefst 13 %, in het Waalse Gewest met 8 % en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met 4 %.

 

Niet alleen de federale regering, en wij drukken daar heel vaak op, maar ook de deelstaten hebben een plicht en de mogelijkheid om alles in te zetten op economische groei en jobcreatie. De deelstaten hebben de afgelopen jaren immers veel mogelijkheden en beleidsinstrumenten gekregen. Ik hoop dat eenieder waar dat kan, op welk overheidsniveau ook, werk maakt van groei en jobs. Samenwerkingsfederalisme is vandaag meer dan ooit nodig.

 

Na de Europese Commissie en de OESO sprak ook het IMF de afgelopen week van grote stappen voorwaarts in navolging van de genomen structurele hervormingen. Zij vragen meer van dat. Daarstraks ontkende een lid van Ecolo dat nog, maar in de aanbevelingen en in de rapporten worden wel degelijk meer structurele hervormingen gevraagd. Ook CD&V vraagt meer van de nodige hervormingen. Na de eerste en de tweede taxshift — ik val in herhaling — is er nood aan een derde budgettair neutrale taxshift.

 

01.02  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mevrouw Smaers, ik wil u daarvoor danken, want u zorgt twee keer voor nieuws.

 

Ten eerste, volgens u moet een taxshift budgettair neutraal zijn. Een budgettair neutrale taxshift zou alvast een trendbreuk zijn. Tijdens de plenaire vergadering van deze voormiddag hebben wij daarover al gesproken en minister Wilmès zei ook dat er nog een en ander gefinancierd moet worden in 2018 en 2019.

 

Ten tweede, u zegt dat er een derde taxshift moet komen en dat is nog belangrijker nieuws dan het eerste punt. Ik wil u daarvoor danken, want ik weet dat uw uitspraak in deze meerderheid niet gemakkelijk is. Sommige partijen reageren allergisch op al wat naar fiscale rechtvaardigheid ruikt. De heer De Roover is nu niet aanwezig, maar ik vermoed dat minister Van Overtveldt het hem wel zal meedelen. Ik hoop dat 2017 op dat vlak resultaten zal opleveren.

 

Echter, omdat dat al enkele keren werd aangekondigd, wil ik wel eens peilen naar de contouren van de derde taxshift. Wat zijn die volgens u? Ik nodig u uit om ter zake zeer expliciet te zijn, aangezien dat nu al een tijdje aan het aanslepen is. Onze fractie heeft u, zoals u weet, al een handje geholpen door het voorstel van Kris Peeters omtrent de meerwaardebelasting te vertalen in een parlementair document. De Raad van State legt momenteel de laatste hand aan zijn advies. Ik wil wel graag weten of het deze keer menens is. Kan men er bijvoorbeeld van uitgaan om dat onderwerp te behandelen vanaf 15 januari in de commissie voor de Financiën, en de maatschappelijke en politieke meerderheid, ook hier in de Kamer, daartoe te benutten? Het goede nieuws is immers dat er, net zoals in 2016, ook in 2017 een meerderheid zal zijn voor fiscale rechtvaardigheid, voor een eerlijke bijdrage van de grootste vermogens. Het is goed dat de premier deze vergadering bijwoont, zodat hij dat goed kan noteren.

 

01.03  Karin Temmerman (sp.a): Mevrouw Smaers, ook ik zal u een beetje helpen. U zegt dat er nog een tweede, budgetneutrale taxshift moet komen. U weet dat het Rekenhof gezegd heeft dat deze taxshift echt budgetneutraal zal moeten zijn, omdat we anders in 2020 een heel groot probleem zullen hebben. Het Rekenhof helpt u dus.

 

Ook het IMF helpt u. U verwees daarnet naar de aanbevelingen van het IMF. U hebt ongetwijfeld ook gelezen dat een van die aanbevelingen heel duidelijk stelt dat er ook een vermogenswinstbelasting moet komen in België.

 

Dat zijn twee elementen die uw standpunt nog meer force geven. Ik hoop dus dat u beide punten binnenhaalt.

 

01.04  Griet Smaers (CD&V): Collega’s, ik beschouw uw betogen eerder als aanmoedigend. Ik zal dadelijk verder ingaan op wat zo’n derde taxshift voor ons kan en moet betekenen. U zal niet op uw honger blijven zitten.

 

Mijnheer Calvo, het is ons altijd menens geweest, niet enkel deze keer. Weet u nog dat we hier twee jaar geleden ook stonden en pleitten voor een hoognodige vermindering van de lasten op arbeid? Daar moesten we toen dringend werk van maken om de competitiviteitstoets met onze buurlanden te kunnen doorstaan. Welnu, het was ons menens. Die taxshift is er gekomen. Ondertussen zien we de gevolgen en resultaten daarvan. Ik hoef niet meer opnieuw te verwijzen naar alle rapporten en aanbevelingen daarover. De taxshift heeft het resultaat dat we voor ogen hadden: lastenverlaging, verschuiving van lasten en jobcreatie in de private sector. Dus, ja: het is ons andermaal menens.

 

Ik ga verder met mijn uiteenzetting, met een tweede thema. Het gevoerde beleid van deze regering is ook sociaal, collega’s. De welvaartsenveloppe is groter dan onder Di Rupo. Het budget voor de welvaartsenveloppe blijft stijgen. De regering maakte geld vrij voor de welvaartsvastheid van de laagste uitkeringen en pensioenen, 31 % meer dan tijdens de vorige regering. Het leefloon werd onder deze regering met 6 % verhoogd. Ik neem aan dat de oppositie niet tegen de verhoging van het leefloon is en niet tegen de verhoging van de laagste uitkeringen, pensioenen en laagste lonen.

 

Ik neem ook aan dat de oppositie niet tegen de erkenning van het statuut van mantelzorger is en niet tegen het beter en uitgebreider sociaal statuut van zelfstandigen. Deze regering heeft beslist om geen tweede indexsprong door te voeren en ze heeft beslist om de indexkorf niet te wijzigen. De werkloosheidsuitkeringen worden niet in de tijd beperkt. Dus ja: ook deze regering is sociaal en voert een sociaal beleid.

 

01.05  Karin Jiroflée (sp.a): Ik wil even een kleine kanttekening maken bij het optrekken van de leeflonen. Men is daarbij de integrale tegemoetkoming aan gehandicapten gewoon vergeten. Ik heb dat al verschillende keren aangekaart. De bedragen van de IVT’s liggen al een heel jaar te laag. Wettelijk moeten die mee opgetrokken worden tot het minimumloon. Men doet dat maar niet. Ik heb mevrouw Sleurs daar al meermaals op gewezen. De regering heeft die fout gemaakt en bevindt zich daarmee in de onwettigheid. De regering moet die fout rechtzetten, volgens mij met terugwerkende kracht. In de begroting is daarvan niets te vinden. Men heeft die taak gewoon even naar de sociale partners geschoven. De bijpassing komt nu op de rug van diegenen die de sociale partners zouden kunnen helpen met de welvaartsenveloppe, terwijl de regering die bijpassing in de begroting had moeten opnemen. Ik blijf dat een schandaal vinden. Ik hoop dat u die boodschap overbrengt aan de regering.

 

01.06  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, certains éléments m'ont interpellée et je voudrais faire trois commentaires sur ce qui a été dit.

 

Premièrement, y a-t-il eu une compensation du tax shift pour les revenus les plus faibles? Oui, mais par contre, les classes moyennes ont été fortement, voire brutalement, mises à contribution et n'ont eu aucun retour de ce qui avait été tant annoncé.

 

Deuxièmement, monsieur le premier ministre, malgré la demande de la secrétaire d'État, rejetée par le gouvernement, pourquoi les personnes handicapées qui bénéficient d'une allocation de remplacement de revenus n'ont-elles pas bénéficié de la correction du tax shift alors que vous l'aviez garantie?

 

En conséquence, ces personnes handicapées ou gravement malades qui bénéficient d'une allocation de remplacement de revenus reçoivent un montant inférieur au RIS. La seule réponse du gouvernement consiste à leur demander de contacter les CPAS en devant se soumettre à des procédures administratives extrêmement lourdes. J'ose espérer que le gouvernement, face à des personnes handicapées et gravement malades, ne fait pas preuve d'une attitude bureaucratique en les renvoyant vers d'autres interlocuteurs, en faisant fi de ses promesses.

 

La secrétaire d'État a dit qu'elle avait voulu l'obtenir dans le budget 2017, mais que le gouvernement, tous les autres partenaires du gouvernement avaient refusé. Vous pouvez encore corriger cette décision. En effet, il est trop facile de renvoyer le problème aux partenaires sociaux. Je peux comprendre que vous entendiez traiter ce dossier dans un deuxième temps mais la responsabilité de votre gouvernement et de la majorité était de modifier cette allocation de remplacement de revenus pour éviter de pénaliser les personnes handicapées et gravement malades. J'espère que vous allez, enfin, pouvoir le faire et cesser de les renvoyer vers les CPAS, en les soumettant à des procédures très lourdes. Après, je comprendrais que vous vous adressiez aux partenaires sociaux.

 

Troisièmement, je voudrais aborder le problème des aidants proches. Sous la précédente législature, nous avons défini ensemble un statut qui, aujourd'hui, est toujours concrètement vide.

 

L'apport économique – je pèse mes mots – de ces aidants proches ainsi que leur apport qualitatif pour des enfants ou des personnes gravement malades de leur entourage sont majeurs. Je me permets, là encore, d'insister auprès du gouvernement pour qu'on ne fasse pas de ce statut une coquille vide, mais qu'on assiste, dans ce dossier, à des avancées concrètes susceptibles de soutenir ces aidants. Si ces personnes doivent être prises en charge par ailleurs, par exemple si elles doivent être hospitalisées pour des périodes prolongées, cela coûtera beaucoup plus cher au budget de l'État. Je me permets, en me tournant singulièrement vers le CD&V, d'insister sur ce point. Je sais que vous y êtes sensibles.

 

01.07  Griet Smaers (CD&V): Wij zijn inderdaad gevoelig voor die punten. Wij nemen die punten, onder meer in verband met de IVT, dan ook heel graag mee. Dat is een terechte opmerking en ik ga die niet uit de weg. Trouwens, wij hebben die vraag ook gesteld in de regering.

 

De regering laat het nu aan de sociale partners over om vanuit de verdeling van de welvaartsenveloppe een oplossing te vinden voor het probleem inzake de IVT en heeft onlangs bij monde van mevrouw Sleurs in de commissie geantwoord dat zij, zodra de zaak opnieuw op de regeringstafel zou komen, ter zake zou beslissen. Wij blijven dus inderdaad aandringen op een oplossing. Die mag inderdaad ter zake verwacht worden.

 

Ik kom terug op het debat over de taxshift. De huidige regering maakt werk van een rechtvaardige fiscaliteit. Wie met een vervuilend type wagen rijdt, wie gokt en inderdaad ook wie rookt, moet meer bijdragen. De huidige regering vraagt aanzienlijke bijdragen van de bankensector en heeft de kaaimantaks ingevoerd. De tarieven voor de roerende voorheffing waren nog nooit zo hoog.

 

Het klopt dat wij niet meer maar anders moeten belasten. De fiscale druk in het land is erg hoog. Wij kunnen niet blijven uitleggen dat iedereen die werkt, nog steeds te zwaar wordt belast, terwijl sommige inkomsten uit vermogen niet worden belast.

 

Een hervorming van de vennootschapsbelasting is voor ons niet alleen wenselijk, maar ook nodig, omdat wij geen economisch eiland zijn. Wij hanteren bij die hervorming vier belangrijke uitgangspunten. Ze moet, ten eerste, de werkgelegenheid ten goede komen. Ze moet, ten tweede, kmo-vriendelijk zijn. Ze moet, ten derde, rechtvaardig zijn. Ze moet, ten vierde, budgetneutraal zijn.

 

Ook voor een meerwaardebelasting op aandelen geldt dat ze kmo-vriendelijk, groeibevorderend en billijk moet zijn.

 

Ik ben de heer Piedboeuf, die momenteel niet in de zaal aanwezig is, dankbaar, omdat hij tijdens zijn uiteenzetting heeft bevestigd dat het dossier van de meerwaardebelasting de komende maanden op de werkplank ligt en dat ter zake een beslissing zal moeten worden genomen.

 

Behalve de hervorming van de vennootschaps­belasting en de meerwaardebelasting op aandelen blijft CD&V ervan overtuigd dat er meer nodig is en dat er de komende jaren een budgetneutrale derde shift moet komen.

 

Bij de uitvoering ervan – mijnheer Calvo, u vroeg wat erin zit – moet voor ons rekening worden gehouden met het principe van de dual income tax en moeten onze fiscaliteit en onze economie groener respectievelijk duurzamer worden.

 

De invoering van een mobiliteitsbudget, dat nog maar light is, is voor ons een eerste stap. Met het oog op verduurzaming en vergroening zijn er nog veel meer opties te realiseren als we de komende jaren ook de klimaatdoelstellingen willen halen.

 

01.08  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mevrouw Smaers, ik wou u al bijna uitnodigen om straks plaats te nemen op onze banken, want het klinkt als muziek in de oren. Het CD&V-congres heeft de fractie deugd gedaan.

 

Ik wil wel dat wij elkaar goed begrijpen. Er is de piste rond de vennootschapsbelasting, niet alleen belangrijk maar ook noodzakelijk. Daarin vinden wij elkaar. Het is jammer dat een belangrijke hervorming zoals die van de vennootschapsbelasting, de afgelopen maanden zo is mismeesterd. Laten we hopen dat 2017 op dat vlak een doorbraak met zich meebrengt.

 

U hebt het ook over de meerwaardebelasting. Ik heb dit niet gehoord, maar ik geloof u op uw woord dat de heer Piedboeuf heeft onderstreept dat men daaraan zou werken. Het zal hopelijk meer zijn dan alleen onderzoeken; er moeten ook stappen worden gedaan. U weet net zoals wij dat ons land op dat vlak nog rechtvaardiger kan en moet.

 

Heb ik u goed begrepen – dit zou toch een belangrijk punt zijn – dat u het logisch vindt dat de oppositie op die punten aandringt en dat u het even logisch vindt dat wij nog verder gaan, aangezien de derde taxshift, waarover u vandaag spreekt, een denkspoor betreft naast de meerwaardebelasting en de vennootschaps­belasting? Spreek mij tegen als ik het fout heb begrepen.

 

01.09  Griet Smaers (CD&V): U hebt mij vorig jaar op deze banken exact hetzelfde horen zeggen. Ik vermoed dat u er was vorig jaar. Het is niet de eerste keer dat ik dat zeg. Ik heb bewust gezegd dat ik herhaal wat ik ook vorige keer al heb gezegd. De derde taxshift moet volgens ons de principes van dual income tax, van vergroening en van verduurzaming van fiscaliteit en economie respecteren.

 

Is dat voor de komende maanden? Neen, voor de komende maanden moet er werk worden gemaakt van de hervorming van de vennootschapsbelasting en de invoering van de meerwaardebelasting op aandelen. De meerwaardebelasting op aandelen is in onze visie een eerste onderdeel van de derde taxshift, die meer omvat dan de dossiers inzake vennootschapsbelasting en meerwaardebelasting op aandelen.

 

01.10  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Ik moet mijn blijdschap al een beetje doseren maar toch wil ik aan de slag met wat er op tafel ligt. U hebt opnieuw gezegd dat er een derde taxshift moet komen naast de hervorming van de vennootschapsbelasting en de invoering van de meerwaardebelasting. U zegt vervolgens dat een en ander er los van staat.

 

01.11  Griet Smaers (CD&V): Dat is onze visie voor de komende jaren, de realisatie ervan hoeft niet in 2017 te gebeuren. Voor die visie, die de CD&V-fractie draagt, willen we geleidelijk stappen zetten, net zoals bij de eerste en tweede taxshift, waarbij we nu de vennootschapsbelasting en de meerwaardebelasting op aandelen voor 2017 vooropstellen.

 

01.12  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mevrouw Smaers, ik vermoed dat u het met mij eens bent dat we hier niet gewoon uit ons partijprogramma komen voorlezen en hier geen vrijblijvende verklaringen worden afgelegd.

 

01.13  Griet Smaers (CD&V): Ik neem aan dat u dat ook niet doet.

 

01.14  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Dit is geen vrijblijvend debat. Als u als meerderheidspartij vandaag het concept van een derde taxshift lanceert, is het toch normaal dat wij willen weten wat dat precies betekent en wanneer die er komt. Dat moet u toch begrijpen. Zowel voor het verhaal van de meerwaardebelasting als van de vennoot­schapsbelasting mag ik er toch van uitgaan dat die in 2017 absoluut moeten worden gerealiseerd? Ja of neen?

 

Voorts, ik verwelkom alvast de derde taxshift, die u hier aankondigt, want ik ben het eens met uw analyse dat onze belastingen groener, rechtvaardiger en eenvoudiger moeten. Maar is de derde taxshift, die u nu komt bepleiten, er een voor deze legislatuur of doet u gewoon een aankondiging voor een volgende keer, eventueel, misschien, als de kiezer het beslist? Dat zou ik gewoon goed willen begrijpen in deze fase.

 

01.15  Griet Smaers (CD&V): Collega Calvo, nogmaals, ik ben opnieuw hetzelfde aan het zeggen als vorig jaar. De derde taxshift, de vergroening en de dual income tax, is voor ons de leidraad, de visie van CD&V, waaraan wij jaar na jaar, dag in, dag uit werken. Ja, onze regering zet ook belangrijke stappen in de uitvoering van onze visie ter zake.

 

U hebt het juist, voor 2017 zijn de hervorming van de vennootschapsbelasting en de meerwaardebelasting op aandelen belangrijke dossiers, die op tafel liggen. Dat wil echter niet zeggen dat CD&V los van onze visie de komende jaren niet nog meer werk zou willen maken van bijvoorbeeld het mobiliteitsbudget, de verduurzaming van het wagenpark en de vergroening van onze fiscaliteit op diverse vlakken. Ik merk dat dit niet alleen een visie is, die onze leidraad is, maar dat we stap voor stap verder gaan. Ook onderhavige begroting voorziet in een aantal maatregelen rond het mobiliteitsbudget en rond de tankkaarten, waarmee we stap voor stap onze visie hard maken.

 

01.16  Eric Van Rompuy (CD&V): Mijnheer Calvo, ik heb hier een uitgewerkt standpunt “The Dual Income Tax”, met daarin een hoofdstuk over de vennootschapsbelasting en de meerwaarde­belasting. Als trouwe lezer van mijn blog hebt u dat misschien al gelezen. Wij hebben als CD&V heel gedetailleerde voorstellen en zoals mevrouw Smaers zei, is de dual income tax een hervorming ten gronde van onze fiscaliteit.

 

In de toekomst zullen wij belastbare inkomsten onderbrengen in twee boxen. Alle inkomsten uit arbeid, sociale tegemoetkomingen, lonen, pensioenen enzovoort, zullen volgens ons progressief worden belast. Een tweede box bevat alle inkomsten uit kapitaal, zoals onroerende en roerende inkomsten, en meerwaarden die niet-proportioneel maar met een vast tarief worden belast.

 

Dat is de dual income tax die wij voorstellen voor de toekomst. De eerste minister heeft in de State of the Union heel duidelijk gezegd dat hij op korte termijn de vennootschapsbelasting wil verlagen. Ook wij zijn daar voorstander van. Er zijn ter zake voorstellen gedaan door minister Van Overtveldt die ook door de Hoge Raad werden bekeken. Hij werkt eraan verder.

 

Wat het dossier van de meerwaardebelasting betreft, wij hebben heel duidelijk de contouren geschetst voor zo’n meerwaardebelasting. Het mag niet ten koste gaan van de kmo’s of de kleine spaarders. Wij hebben ter zake de nodige ‘vloeren’ ingebouwd.

 

U hebt een wetsvoorstel ingediend op basis van onze tekst. Ik kan u zeggen dat uw tekst niet klopt, want wij gaan verder dan wat u voorstelt. Ik zal u onze tekst nog eens overhandigen. Dit zal ook de nodige klaarheid brengen in dit debat.

 

Wij wensen in te gaan op het engagement van de eerste minister. Hij heeft immers gezegd dat hij in de komende maanden een aantal instanties zal raadplegen. Omtrent de vennootschapsbelasting, de meerwaardebelasting en de vraag van Open Vld inzake risicokapitaal zal hij dan voorstellen doen. Voor ons situeert de derde taxshift zich in de driehoek die de eerste minister zal behandelen en voor ons moet dit budgettair neutraal zijn. Het kan niet dat, zoals voor de tweede taxshift, er hoge risico’s aan verbonden zijn op het vlak van de compensaties. Dit is een duidelijk standpunt van CD&V. Wat mevrouw Smaers zegt, is volgens mij de vertolking van het standpunt van de CD&V-fractie.

 

Ze gaat ook in op wat de eerste minister ons ter zake heeft beloofd in de State of the Union.

 

01.17  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Er zit af en toe wat ruis op. Ik had uw congresteksten al gelezen, maar nog wat extra vakantielectuur kan geen kwaad. Ik begrijp dat er op langere termijn stappen worden gezet richting dual income tax, net zoals wij in de richting van een drastische hervorming voor de bedrijfswagens willen. Daar hoor ik geen concrete timing, maar dat hoeft niet. Ik wil er alleen voor pleiten om al zoveel mogelijk te doen in de plaats van te denken aan wat wij in een volgende legislatuur zouden kunnen doen.

 

Inzake de meerwaardebelasting en de vennootschapsbelasting: begrijp ik het goed dat 2017 echt het jaar is waarin voor u resultaten moeten worden geboekt? U fronst de wenkbrauwen, mevrouw Smaers, maar u moet toch begrijpen dat die vraag hier aan u wordt gesteld. U hebt eigenlijk zelf de reden gegeven voor die nogal aanklampende vraagstelling, want u zei zelf: “Vorig jaar heb ik hetzelfde gezegd.” Inderdaad, vorig jaar hebt u hier op het spreekgestoelte in het kader van de begrotingsbesprekingen ook gezegd: “Volgend jaar zullen we dit doen en zullen we dat doen.” Ik word er niet vrolijk van, maar voorlopig hebt u uw coalitiepartners daarvan nog niet kunnen overtuigen. Op dat punt wil ik u uitnodigen om zeer expliciet te zijn – en dat geldt ook voor u, mijnheer de eerste minister, want dat is het voordeel van uw aanwezigheid – en te antwoorden op mijn vraag: zal 2017 het jaar zijn van de meerwaardebelasting en de hervorming van de vennootschapsbelasting, ja of nee?

 

01.18  Griet Smaers (CD&V): Collega Calvo, u hebt mij goed gehoord daarnet: ik hoef dit geen vijf keer te herhalen omdat u het vraagt. Ik heb u gezegd dat dit voor ons belangrijk is de komende maanden en ja, ook in 2017 is dit belangrijk. Ja, dat is niet alleen belangrijk voor ons, wij zeggen dat niet alleen, nogmaals: de eerste en de tweede taxshift zijn er ook gekomen, twee en drie jaar geleden. Hier in het Parlement, ik herinner mij nog juni en juli twee jaar geleden, geloofde niemand van de oppositie dat die eerste en tweede taxshift er zouden komen. Daar is nog discussie over geweest eind juni, begin juli twee jaar geleden. Niemand geloofde dat hij er effectief zou komen. Is hij er gekomen? Ja.

 

01.19  Karin Temmerman (sp.a): Neen, hij is er niet gekomen. Het spijt mij. Het is geen shift geweest. U zat toch ook bij de bespreking van de Europese Commissie en het Rekenhof: deze taxshift is niet gefinancierd. Er is een tekort, dus er is geen taxshift. Er zijn verlagingen geweest van de lasten op arbeid; dat is juist en daar zijn wij absoluut voorstander van, dat klopt, maar er is geen shift geweest. U moet dat erkennen. En nogmaals, hij is niet gefinancierd. En niet alleen het Rekenhof en de Europese Commissie zeggen dat; ook de voorzitter van de commissie voor de Financiën, uw partijgenoot, zegt dat hij niet gefinancierd is.

 

Mevrouw Smaers, nogmaals, ik hoop echt en oprecht dat uw volgende taxshift, waarnaar u zo streeft, effectief gefinancierd zal zijn en dat u niet opnieuw alles doorschuift naar een volgende generatie en een volgende regering, want dat is wat u momenteel doet.

 

01.20  Griet Smaers (CD&V): Dat willen wij ook niet. En ja, die shift is er wel degelijk gekomen. Collega’s van de oppositie, u spreekt mekaar tegen. Daarstraks heeft collega Laaouej nog een aantal keren gevraagd waar al die verhogingen van consumptie, btw en roerende voorheffing goed voor zijn. Wel, dat is nu exact de shift waarvan wij werk hebben gemaakt. Spreek uzelf dus niet tegen: er is een shift, u klaagt hem zelf aan de andere kant ook aan.

 

Collega’s, ik kom nu aan de specifieke begrotingstechnische elementen. CD&V wil een geloofwaardige begroting. Ja, dat willen wij allemaal. Wij hebben al te vaak inkomsten gehad die lager uitvielen dan begroot. Na de Europese Commissie, de OESO en het Rekenhof tikte ook het IMF ons land op de vingers over zijn begrotingsbeleid. Ja, wij durven dat ook te benoemen. 2016 zal moeilijk worden op begrotingstechnisch vlak. Meer dan ooit zal er nood zijn aan een goede opvolging van de uitgaven en de begrotingsdoelstellingen van de overheidsdiensten, alsook van de beheers­entiteiten in de sociale zekerheid. Meer dan ooit zal er nood zijn aan een nauwkeurige maandelijkse monitoring van ontvangsten en uitgaven, opdat men in september 2017 niet opnieuw zou vaststellen dat er tegenvallende ontvangsten en besparingen zijn.

 

CD&V staat erop dat wij de voorgenomen structurele verbetering van de overheidsfinanciën en de schuldafbouw waartoe België zich Europees heeft verbonden, effectief waarmaken. Als wij onze welvaart effectief duurzaam willen verzekeren, moeten wij ook werk maken van die begrotingssanering en schuldafbouw.

 

Specifiek wat een aantal opmerkingen van het Rekenhof en vermeldingen in de commissie voor de Financiën betreft, verwijs ik naar onze opmerkingen over de onderbenutting en de provisies. Ja, ook het Rekenhof bemerkte andermaal dat er beter en duidelijker gebruikgemaakt kan worden van de onderbenutting en de provisies. Er moet meer duidelijkheid gegeven worden over de bestemming en de juiste aanwending.

 

Het Zilverfonds wordt opgedoekt. Het Rekenhof wees erop dat het opdoeken van het Zilverfonds geen enkele impact heeft, noch op het vorderingensaldo, noch op de schuld.

 

De Europese Commissie vroeg in de commissie naar afdwingbare begrotingsafspraken tussen de verschillende overheden, tussen de federale overheid en de deelstaten. Ook wij vragen van alle overheden in dit land een geloofwaardige inspanning, die door alle overheden in het Overlegcomité wordt nagekomen.

 

Wij steunen het verdere beroep op de flexibiliteitsclausule in 2017 voor uitgaven inzake veiligheid. De Europese Commissie heeft ook voor 2017 haar akkoord daarvoor gegeven, gezien de hoge bijkomende uitgaven als gevolg van de aanslagen van 22 maart. Jammer, maar helaas moeten wij vandaag opnieuw vaststellen dat investeren in veiligheid, zowel in de infrastructuur als in data, ICT en buurtwerkers, een noodzakelijke en dagelijkse realiteit is geworden.

 

Collega’s, de regering heeft werk gemaakt van een begroting met een ambitieuze inspanning voor 2017. Wij hopen dat de cumulatieve, structurele verbetering voor 2016 en 2017 effectief gerealiseerd zal worden. Dat zal een opvolging vereisen. Er resten nog heel wat uitdagingen om die verbetering waar te maken. Die willen wij niet uit de weg gaan. Wij willen er samen met de regering werk van maken om ook die begrotingsinspanningen en –uitdagingen aan te pakken.

 

Ook de aanzienlijke structurele inspanning om tot een evenwicht te komen, zullen wij moeten waarmaken, net als het remediëren van het tekort in de financiering van de taxshift en de gezondmaking van het primair saldo, zodat wij gewapend zijn tegen de impact van een stijging van de huidige, historisch lage rente, die er mogelijk aan komt nu de Amerikaanse Centrale Bank een renteverhoging heeft beslist. De Belgische overheidsschuld staat op 107 %. Wij vinden het belangrijk om deze in de komende jaren terug te dringen.

 

Wij weten ook dat de vergrijzingskosten zullen pieken in 2040. De structurele maatregelen van deze regering — dit zien wij effectief — hebben de toekomstige kosten aanzienlijk verminderd, maar in deze legislatuur zal de begrotingsimpact daarvan veeleer gering of miniem zijn. In de volgende legislaturen zal men daarvan steeds meer de vruchten kunnen plukken, maar ook dan zullen nog inspanningen nodig zijn om de vergrijzingskosten effectief aan te pakken.

 

Besluitend, deze regering doet wat moet. Ik wens haar veel succes om de ingeslagen weg te volgen en om, naast de structurele hervormingen, werk te maken van de begrotingssanering.

 

01.21  Dirk Van Mechelen (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, mevrouw en heren ministers, collega's, wij zijn er bijna in geslaagd om de klus te klaren.

 

Dankzij de commissievoorzitter en een gezamenlijke inspanning van zowel de leden van de meerderheid als van de oppositie zullen wij de deadline halen en zal België voor 2017 een goedgekeurde begroting kunnen hebben.

 

Mijnheer de eerste minister, ik meen evenwel dat het absoluut aanbeveling verdient dat wij in de toekomst iets sneller over de documenten kunnen beschikken teneinde het debat te kunnen voeren. Ik begrijp wel dat de klus die moest worden geklaard voor de begroting 2017 immens zwaar was. Wat mij betreft, telt uiteindelijk vooral het resultaat en dat ligt nu op tafel.

 

De regering is nu twee jaar aan het besturen. De hoofddoelstelling van de regering was heel duidelijk, namelijk jobs, jobs en jobs creëren. Ik kan alleen maar vaststellen dat de regering haar doelstelling aan het bereiken is om meer mensen aan de slag te krijgen, dus meer mensen die hun schouders onder onze economie zetten en meer mensen die bijdragen tot de sociale zekerheid. Wij merken dat er meer groei en meer tewerkstelling is en dat er op die manier meer bijdragen kunnen worden geïnd, waardoor wij het systeem in evenwicht kunnen brengen.

 

De tweede doelstelling was om het totale overheidsbeslag en de belastingdruk te doen dalen. De derde doelstelling, zeker niet de onbelangrijkste, was de sanering van de begroting.

 

Ik meen dat het economisch bilan na twee jaar regering-Michel uitstekend is. Wat jobcreatie betreft, slaagt de regering volledig in haar opzet. De Nationale Bank heeft de cijfers op tafel gelegd en veel collega's hebben ze aangehaald: 105 000 nieuwe jobs. Het belangrijkste is echter dat de regering erin geslaagd is een ware trendbreuk tot stand te brengen door ervoor te zorgen dat het merendeel daarvan — meer dan 70 %, 72 000 jobs — werd gecreëerd in de private sector. En daar zit het verschil voor iemand die nog in het Parlement zetelde ten tijde van DAC- en BTK-projecten en andere systemen, zoals gesco’s en geco’s.

 

Ik meen dat hier is aangetoond dat de regering de juiste koers vaart.

 

De werkgelegenheid in de private sector staat daarmee op het hoogste peil ooit. Het aantal jobaanbiedingen ligt vandaag 27 % hoger dan een jaar geleden. Het aantal werklozen is in een jaar gedaald met 5,1 %. De werkzaamheidsgraad stijgt, vooral in Vlaanderen, en in bepaalde regio’s bereiken wij een bijna volledige tewerkstelling. Als klap op de vuurpijl verwacht de Nationale Bank dat in de volgende twee jaar circa 100 000 bijkomende jobs gecreëerd kunnen worden. Met andere woorden, de kaap van de 200 000 nieuwe jobs is in zicht. Dat is natuurlijk een belangrijke verdienste.

 

Uiteraard moet de regering bescheiden zijn. Jobs worden niet hier gecreëerd, in het Parlement, maar zij worden gecreëerd door ondernemers die risico’s nemen, die investeren, en die opnieuw mensen aanwerven. Ik ben op het terrein getuige van het feit dat dit op dit ogenblik werkelijk aan de gang is. De ondernemingen zijn zich structureel opnieuw aan het versterken, om groei te creëren.

 

Wat doet de politiek? Ik meen dat de regering samen met het Parlement het juiste klimaat kan scheppen. Dat vraagt lagere lasten, zowel fiscaal als administratief. Misschien kunnen wij daar nog een tandje bijsteken. Dat vraagt een klimaat van rechtszekerheid, en daarom kijken wij uit naar de hervorming van de vennootschapsbelastingen. Maar ik meen dat deze regering bewezen heeft alleszins op de goede koers te zitten wat dit punt betreft.

 

Ook verheugend is vast te stellen dat er ondertussen, zoals blijkt uit de cijfers die de Nationale Bank naar voren heeft geschoven, 25 000 zelfstandige ondernemers zijn bijgekomen, op twee jaar tijd, en dat die evolutie zich doorzet. Nog verheugender is daarbij dat vele jonge mensen opnieuw het risico willen nemen om een zelfstandige job uit te oefenen. België eindigt daardoor dit jaar op de vijftiende plaats op de Global Entrepreneurship Index, twee plaatsen hoger dan vorig jaar. Dit zijn objectieve cijfers die aantonen dat de regering de juiste koers vaart.

 

Wij stellen vast dat het ondernemersvertrouwen groeit. Ik heb op het terrein gezien dat het in oktober en november iets minder was, maar de maand december is meer dan positief. Vanmorgen konden wij de cijfers horen waaruit blijkt dat ook de koopkracht zich laat gelden. Die cijfers zijn imponerend.

 

Belangrijk is ook de concurrentie. Ik heb de wet op de concurrentiekracht hier nog mee goedgekeurd, in 1996. Wij zijn er nu in geslaagd de loonkostenhandicap van ons land, van onze economie, van onze ondernemingen, ten opzichte van onze buurlanden volledig weg te werken.

 

Het zal nu de kunst zijn om er in de volgende maanden en jaren voor te zorgen dat wij die trend aanhouden, zodat wij uiteindelijk het voordeel dat wij daarmee behaald hebben, alleszins niet verliezen. Daarop moeten wij zeer aandachtig toekijken. Met andere woorden, wij zijn vragende partij voor een hervorming van de wet van 1996, om ze verder te verfijnen en te versterken. Op die manier kunnen onze bedrijven blijven concurreren, zodat wij opnieuw een overschot hebben op onze handelsbalans.

 

Collega’s, de regering zet niet enkel in op ondernemerschap en jobcreatie. De regering verlaagt niet alleen de lasten voor wie werk geeft, maar ook voor wie werkt. Er is al veel gepraat over de taxshift. Binnen enkele jaren zullen wij deze volledig kunnen becijferen. Alleszins, iedere werknemer kan op dit ogenblik genieten van extra koopkracht. De koopkracht zal dit jaar met 1,4 % stijgen. De laagste lonen stijgen tegen het einde van deze legislatuur met 160 euro netto. Het voornaamste is dat hierdoor de koopkracht stijgt, waardoor de economie aantrekt en er jobs worden gecreëerd.

 

Mijnheer de premier, er waren drie doelstellingen. Op het vlak van jobcreatie bent u geslaagd.

 

De tweede doelstelling was de verlaging van de belastingdruk en van het overheidsbeslag en ik meen te mogen zeggen dat u op dat vlak ook op de goede weg bent. Voor het eerst zijn er signalen dat het overheidsbeslag, in haast nooit gekende tijden, terug kan dalen tot onder 50 %. Men zou er bijna romantisch van worden dat men eindelijk in dit land opnieuw onder de 50 % duikt. Volgens mij is dat een heel goede zaak.

 

Zo kom ik tot de derde doelstelling, de begroting. Dit was een moeilijke oefening, maar wij wisten waaraan wij begonnen. De regering-Di Rupo startte met een tekort van 4,2 % en stond twee jaar later op een tekort van 3,2 %. Wij hadden een stevige daling in zicht, maar er is gebeurd wat er is gebeurd. In de commissie hebben wij daarover uitvoerig gesproken met de minister van Financiën. Echter, gelet op wat er in Duitsland wordt gevreesd na de terreuraanslag, is men er zich steeds meer van bewust dat dit alles niet zonder gevolgen zal blijven voor de ontvangsten en voor het vertrouwen van burgers.

 

Ik denk, met andere woorden, dat 2016 voor de begroting geen briljant jaar is. Daar zijn heel wat redenen voor te noemen.

 

Het voornaamste is dat wij blijven voortwerken aan structurele hervormingen. Collega’s, er wordt heel veel verwezen naar onze noorderburen, die het zogezegd uitstekend doen met een economische groei van 3 %. Zij creëren ook heel veel jobs en dringen hun staatsschuld terug. Ik wil er toch op wijzen dat de Nederlandse economie nog altijd niet staat op haar peil van 2008, van voor de crisis. Zij hebben het heel moeilijk gehad. Daardoor kunnen ze nu sneller inhalen en meer resultaten boeken. Ik denk dat het beleid dat door de vorige regering en deze regering is gevoerd, waarbij gekozen werd voor een gematigde aanpak, zijn vruchten heeft afgeworpen. Ik zou zeggen: ere aan wie ere toekomt.

 

Heeft de regering dan niets gedaan om de begroting te verbeteren? Ik denk dat het nominaal tekort van 3 % inderdaad hoog ligt, maar dat onder de motorkap het budget stilaan structureel verbetert en dat het resultaat van al de maatregelen zich op termijn zal laten voelen.

 

De belastingdruk is gedaald met 1,18 % bbp. De regering is de eerste in vijftien jaar, die ervoor zorgt dat de uitgavenquote aan het dalen is, met andere woorden dat de uitgaven trager stijgen dan de economische groei, waardoor ze nominaal onder controle zijn.

 

Ik denk dat de structurele begrotingsinspanningen die wij in 2017 zullen en moeten leveren, in de eurozone een van de grootste inspanningen zijn die door een lidstaat zullen worden geleverd.

 

Ik denk dat het daarbij niet zal blijven. De inspanningen zullen niet volstaan om het evenwicht te bereiken. Ik vrees dat de regering zal moeten blijven werken aan een oplossing van de pijnpunten die ook door het Rekenhof naar voren werden gebracht, namelijk de betere inning van de ontvangsten en het beter ramen van ontvangsten, zodat wij uiteindelijk de lucht uit de begroting kunnen halen op het moment dat we ze indienen en goedkeuren. Die uitdaging wilt u ongetwijfeld voor 2017 aangaan. Dat hebt u in de commissie bevestigd.

 

Beste collega’s, er wordt hier veel gepraat over belastingen. We hebben zopas nog de discussie gehoord met collega Smaers en andere collega’s. Laten we toch niet vergeten dat we nog altijd in een van de hoogst belaste landen van Europa wonen, met een overheidsbeslag dat nog altijd boven de 50 % ligt. Wat de lasten op vermogen betreft, staan we volgens de Europese Commissie op de vijfde plaats en volgens de OESO scoren we zelfs de vierde plaats, cijfers waar ik niet zo fier op ben. Het feit dat we de roerende voorheffing van 15 % naar 30 % hebben gebracht op vijf jaar, is natuurlijk een enorme inspanning waarbij de opbrengst van 3 miljard naar 5 miljard schuift in 2016. Mocht u eraan twijfelen, mijnheer Calvo, 85 % van de aandelen en obligaties is in handen van de 10 % rijksten. Die betalen dan ook die roerende voorheffing.

 

01.22  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer Van Mechelen, na wat u gezegd hebt en na wat mevrouw Smaers gezegd heeft, zult u begrijpen dat de oppositie de drang voelt om een stuk te modereren voor de meerderheid, die maar moeilijk op één golflengte raakt. Daarnet was collega Smaers vrij stellig, zeker naar christendemocratische normen: 2017 zou het jaar moeten worden van de meerwaardebelasting en van de hervorming van de vennootschaps­belasting. Nu zegt u dat vermogen al te veel wordt belast, een debat dat we al een aantal keer hebben gehad. Die cijfers zijn weerlegbaar en u weet dat. Maar wat betekent dat eigenlijk voor u? Op dat punt is het ook tijd dat Open Vld duidelijk is. Betekent dat voor u dat de meerwaardebelasting uitgesloten is of zegt u integendeel dat ook voor u, net als voor uw coalitiepartners, 2017 het jaar is om daarin knopen door te hakken?

 

01.23  Dirk Van Mechelen (Open Vld): U weet dat ik in een ander leven ook met fiscaliteit bezig ben geweest. Een ding heb ik geleerd, eigenlijk boerenlogica, namelijk dat hogere belastingen nog nooit hebben geleid tot de groei van de economie en meer jobs, meestal zelfs tot minder economie en minder jobs. Bovendien is er wat in het vakjargon fiscal compliance heet. Dat punt hebben we onder meer met de schenkingsrechten bewezen in Vlaanderen. We hebben de schenkingsrechten verlaagd van 60 % of 70 % naar 3 % tot 7 % op roerende goederen, waarbij de opbrengst is gestegen van 30 miljoen euro tot de huidige 230 miljoen euro per jaar, gewoon omdat de belastingen vandaag correct worden aangegeven via notariële aktes en de beschrijving.

 

Met andere woorden, wat wij moeten vermijden, is dat de meerwaardebelasting voor eenieder een minwaarde wordt. Wij willen met genoegen het debat aangaan. Wij zullen de maatregelen, wanneer ze op tafel komen, met genoegen bespreken. De doelstelling moet echter wel zijn dat wij niet andermaal de economie afbouwen.

 

Wij praten er veel over dat de kmo’s niet aan bod zullen komen. Er is een studie van UNIZO, die zegt dat 638 Limburgse kmo’s door een dergelijke meerwaardebelasting zullen worden getroffen.

 

Het is te vroeg om het debat te voeren. Ik heb de eerste minister gehoord, die het engagement heeft aangegaan om een en ander te inventariseren en omtrent de maatregel studiewerk te leveren. Daarna zullen wij op het juiste moment een ernstig debat voeren.

 

Bekijk alvast eens goed wat de resultaten zijn van de fiscal compliance. Vandaag worden de schenkingsrechten immers gebruikt als het prototypisch voorbeeld voor het doorbreken van de Laffercurve in de fiscaliteit, die stelt dat hogere belastingen absoluut niet altijd tot hogere inkomsten leiden.

 

Dat is ons standpunt. Met dat standpunt zullen wij aan tafel gaan zitten.

 

01.24  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer Van Mechelen, u bent het toch met mij eens dat u het totaal anders ziet dan mevrouw Smaers. Dat moet u toch erkennen.

 

U hebt een heel lange uitleg nodig. U haalt een aantal fiscale en economische theorieën aan.

 

01.25  Dirk Van Mechelen (Open Vld): Mijnheer Calvo, wij hebben één zaak gemeen. Wij hebben de congresteksten gelezen. Ik heb mevrouw Smaers over de dual income tax horen praten. Naar die taks zullen wij de komende jaren werken. Die evolutie zullen wij stap voor stap doen.

 

Wanneer wij over duurzame en groene energie praten, zoals u terecht naar voren schuift, dan zullen wij met genoegen met u en de andere leden het debat aangaan over ons streven naar de invoering van een mobiliteitsbudget, wat trouwens ook wordt aanbevolen door het IMF, om in dat verband maar een voorbeeld te geven.

 

Met andere woorden, laten we dat alles niet klassiek, traditioneel en links tegen rechts bekijken. Het gaat hier immers over de vraag wat een rechtvaardige fiscaliteit is, waarbij lagere lasten meer opbrengen, omdat er een mentaliteitswijziging tot stand komt. Dat is ook de bedoeling van de minister van Financiën met de vennootschapsbelasting. Hij wil ze met name eenvoudiger maken en wil de torenhoge tarieven van 34 % opnieuw laten dalen, teneinde op die manier de inkomsten te verhogen.

 

Dat vraagt echter een zeker geloof in het feit dat fiscal compliance tot meer middelen leidt.

 

01.26  Griet Smaers (CD&V): Voor alle duidelijkheid, ik weet wat u, dames en heren van de oppositie, probeert te doen, maar u zult niet slagen in uw opzet. U moet goed luisteren naar alle kanten van het verhaal. Als u goed hebt geluisterd, weet u dat ik daarstraks niet voor meer belastingen heb gepleit, maar voor anders belasten. Ik heb, denk ik, vijf keer gezegd dat ook wij met CD&V vinden dat we absoluut verder moeten inzetten op een hervorming van de fiscaliteit en dat onze belastingen te hoog zijn. Dat is ook de reden waarom we de eerste taxshift hebben doorgevoerd met de lastenverlagingen op arbeid. Daar zijn wij het volledig mee eens; wij zeggen geen compleet verschillende dingen.

 

01.27  Dirk Van Mechelen (Open Vld): Collega’s, laat het duidelijk zijn: de regering kiest, tot spijt van wie het benijdt, niet voor gemakkelijkheidsoplossingen, namelijk meer inkomsten via meer belastingen. De regering heeft met een 70/30-inspanning voor mij de juiste mix gehanteerd om de begroting in 2017 structureel te hervormen.

 

Belangrijk daarbij is ook dat alle ministers hun verantwoordelijkheid opnemen. Mevrouw Wilmès, ik weet uit eigen ervaring dat de minister van Begroting het hier moet komen toelichten en verdedigen, terwijl het uiteindelijk het werk is van een volledige ploeg. De maatregelen moeten dan ook door de ploeg worden genomen in solidariteit en in collegialiteit.

 

Ik denk, mijnheer de eerste minister, dat we niet anders kunnen dan blijven hervormen. Er komen ook in de pensioenen nog een aantal hervormingen aan. Dat leidt tot maatschappelijk gevoelige debatten. Ik ben zelf lid van de commissie voor de Landsverdediging. Dus ik weet wat zo’n debat betekent. Ik denk dat het debat gewoon moet worden gevoerd op zijn merites en dat niemand daaraan ontsnapt. Voorts moeten we in de sociale zekerheid ervoor zorgen dat personen opnieuw naar werk kunnen worden begeleid, natuurlijk op voorwaarde dat zij daartoe in staat en geschikt zijn. In de gezondheidszorg moeten wij de overconsumptie aanpakken. De overconsumptie van antibiotica is een goed voorbeeld van zaken die kunnen worden aangepakt.

 

Er is ook onze arbeidsmarkt. Vanmorgen waren er gigantische cijfers over de verkopen via bol.com van de voorbije vierentwintig uur.

 

Ik denk dat het meer dan ooit noodzakelijk is dat arbeid verder geflexibiliseerd wordt. Begin volgend jaar komen de hervormingen hier op tafel die door mijn partij al lang gevraagd worden. Die hervormingen hebben slechts één doel, met name meer jobs creëren in ons land en niet net over de grens.

 

01.28  Karin Jiroflée (sp.a): Mijnheer Van Mechelen, ik wil nogmaals kort herhalen wat ik vanmorgen al gezegd heb. U haalt weer het voorbeeld van de antibiotica aan. De besparingen die gerealiseerd werden in de volksgezondheid, hebben alleen maar gediend om het gat in de begroting te dichten. De besparingen die men probeert te realiseren op antibiotica zijn schandalig. Men zegt daarmee de patiënt te responsabiliseren omdat die dubbel zoveel of drie keer zoveel zal moeten betalen voor zijn antibiotica, maar dat geldt ook voor diegenen die antibiotica hard nodig hebben. Men bereikt daar uiteindelijk niets mee.

 

Ik ben het zo beu om te horen dat men maatregelen neemt die de patiënt niet raken of die een aantal problemen in de gezondheidszorg oplossen. Dat klopt niet. Men wil 900 miljoen euro besparen en dan heeft men geprobeerd om voor elk van de bedragen een paar excuses uit te vinden. Daar gaat het over.

 

01.29  Dirk Van Mechelen (Open Vld): Ik moet toegeven dat ik blij ben na twintig jaar opnieuw in de Kamer te zetelen, want ik ken nu opnieuw de bovenliggende cijfers. Op het regionale niveau krijgt men zijn dotaties. Ik zie in de begroting dat zomaar even 48 euro van iedere 100 euro vandaag naar de Gemeenschappen en Gewesten gaat. Van iedere 100 euro wordt er 19 euro bijgelegd bij de sociale zekerheid. Van iedere 100 euro gaat er 11 euro naar schuldafbouw. Van iedere 100 euro blijft uiteindelijk nog 22 euro over die de federale departementen mogen uitgeven.

 

Ik blijf het dus een ongelooflijk mysterie vinden hoe die sanering van Entiteit I plus II – het is een gezamenlijke oefening die moet worden gemaakt – eigenlijk maximaal ten laste komt van Entiteit I. In Entiteit I zit evenwel niet alleen de federale regering, maar ook de sociale zekerheid.

 

De totale ontvangsten van de federale overheid bedragen 115,9 miljard euro, waarvan de departementen uiteindelijk 22 miljard uitgeven, en de totale ontvangsten van de sociale zekerheid bedragen 96 miljard euro. Als u denkt de sanering te kunnen doen zonder efficiëntieoefeningen, zonder samenwerking tussen ziekenhuizen te organiseren en te verplichten, en zonder specialisaties te verplichten, dan vergist u zich. Willen wij die begroting, wat toch ook een opdracht is van alle partijen in dit halfrond, in 2018/2019 op orde krijgen, dan kunnen wij niet anders dan het debat voeren over alles en iedereen en zonder dat er heilige huisjes zijn.

 

In de marge daarvan zou ik nogmaals een oproep willen lanceren. Ik zie collega Vande Lanotte zitten. Wij hebben dikwijls onderhandeld over samenwerkingsakkoorden tussen de federale overheid en de deelstaten om de begrotingsdoelstellingen te behalen. Op dit ogenblik blijkt het gewoon niet meer mogelijk te zijn dergelijke samenwerkingsakkoorden te onderhandelen en te ondertekenen. Ik doe een oproep aan iedereen om op zijn niveau zijn verantwoordelijkheid te nemen om samen met Entiteit I en Entiteit II de sanering tot een goed einde brengen.

 

01.30  Karin Jiroflée (sp.a): Mijnheer Van Mechelen, laat het duidelijk zijn dat ik niets heb tegen orde. Ik heb ook niets tegen het tegengaan van verspillingen in de gezondheidszorg. Ik heb niets tegen het op orde zetten en netwerken van ziekenhuizen. Integendeel!

 

Het is alleen maar zo dat men op dit moment de besparingen in de gezondheidszorg op de verkeerde plaats zoekt en vooral op de kap van de verkeerde mensen, namelijk zij die het heel moeilijk hebben in onze samenleving. De grootste besparingen zijn bij die mensen gehaald.

 

Dat is wat ik hier aankaart. Ik kant mij niet tegen het feit dat er iets wordt gedaan tegen de verspilling en dat ziekenhuisnetwerken worden aangemoedigd. Dit is heel duidelijk gebleken in de discussie in de commissie.

 

01.31  Dirk Van Mechelen (Open Vld): Wat dat betreft, voel ik mij niet aangesproken dat wij van mening verschillen. Ik heb wat dat betreft het grootste vertrouwen in de kwaliteiten van dokter Maggie De Block als minister, bevoegd voor deze materie. De enige vraag is dat wij dit dossier met open vizier moeten durven bekijken. Men gaat die sanering in Entiteit I nooit alleen kunnen realiseren door naar de federale uitgaven te kijken. Het zal één grote oefening moeten zijn om ervoor te zorgen dat we de doelstelling halen.

 

01.32  Yoleen Van Camp (N-VA): Zoals ik eerder reeds zei, ik zou deze discussie heel graag voorbehouden voor het deel Volksgezondheid. Het zou fijn zijn, mocht u tijdens de algemene bespreking niet steeds op dezelfde riedel van die antibiotica terugkomen. Ik zal dan ook nog eens in herhaling vallen.

 

Het gaat om 14 miljoen, terwijl in de vorige oefeningen de patiëntenfactuur met 75 miljoen euro is verlaagd en in deze oefening een totale besparing zit op de geneesmiddelen en de geneesmiddelsector van 300 miljoen euro. Tel maar eens uit, verdeeld over de Belgen: voor die antibiotica gaat het over een euro per jaar. Denkt u zelf maar eens na hoe vaak u antibiotica nodig hebt per jaar. Ik hoop dat wij hierop zullen terugkomen in het deel Volksgezondheid.

 

U verwees naar uw uiteenzetting in de commissie voor de Volksgezondheid. Ik heb die hier bij mij, u zegt daar: “Het klopt, die antibioticaresistentie is een groot probleem en de inspanningen vandaag volstaan niet. Wij moeten ons inderdaad beraden over een ander soort inspanningen en”, nu komt de clou, “ik weet eerlijk gezegd ook niet dewelke.”

 

01.33  Laurette Onkelinx (PS): M. Van Mechelen ne siège pas dans la commission des Affaires sociales et de la Santé. Je comprends bien qu'il veuille s'en tenir au grand débat macroéconomique. On a d'ailleurs dit que c'était un débat général sur le budget et la loi-programme puis qu'on rentrerait, comme on l'a dit, dans le détail des mesures ultérieurement.

 

Au niveau macroéconomique, justement, certains en viennent toujours à la nécessité de faire des économies dans les soins de santé. Sachez que, quand on me dit qu'il faut faire des économies dans les soins de santé, je dis toujours que c'est une évidence parce que si l'on suit le trend des dépenses et de la nécessité d'investissements dans de nouveaux médicaments, dans de nouvelles technologies, ce serait une explosion des coûts qui ne serait pas contrôlable. On doit toujours contrôler le budget, admettre certains investissements, admettre certaines reconnaissances de technologies et de médicaments, d'une part, et maîtriser les dépenses, d'autre part.

 

Ce qui ne va pas et ce que l'on vous reproche, c'est d'aller beaucoup plus loin que cela et de vouloir véritablement restreindre les moyens dévolus aux soins de santé. Or, quand vous comparez, par exemple, ce qui se passe dans notre pays et aux États-Unis, au niveau macroéconomique, aux États-Unis, les dépenses en soins de santé se situent aux environs de 17 % du PIB et c'est un système très injuste. On le sait. Que vous soyez, là-bas, riche ou pauvre, vous avez une qualité de soins totalement différente. En Belgique, tous niveaux de pouvoir confondus, c'est environ 10 % du PIB et on a un système relativement juste. Il y a encore des poches de difficultés mais on essaie de maintenir le libre choix du médecin et un accès pour tout le monde à des soins de santé de la meilleure qualité possible.

 

Ce que l'on vous reproche, ce n'est pas ici et là, de vouloir maîtriser le coût des soins de santé, mais c'est de restreindre véritablement les moyens mis dans cet accès généralisé à des soins de santé de qualité. C'est en ce sens que la responsabilité de Mme De Block est pointée puisque nous sommes en train, doucement, de basculer dans un autre système que nous n'appelons pas de nos vœux. Au niveau macroéconomique, effectivement, il nous semble que vous nous faites basculer dans un régime beaucoup plus libéral qui va à l'encontre d'un grand système de qualité au profit de l'ensemble de nos concitoyens.

 

01.34  Karin Jiroflée (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ten eerste, voor de goede orde, ik ben hier niet opnieuw over antibiotica begonnen. Dat heeft de heer Van Mechelen gedaan.

 

Ten tweede, ik heb het vanmorgen over populisme gehad. Een van de tools die men daarbij heel graag gebruikt is selectief citeren. Als u eerlijk bent, mevrouw Van Camp, dan weet u dat die discussie veel meer inhield. Voor de volledigheid, het zijn de artsen die geresponsabiliseerd moeten worden. Dat heb ik hier vanmorgen ook al gezegd.

 

01.35  Dirk Van Mechelen (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, ik rond stilaan af, met de stelling dat de regering voor een loodzwaar jaar staat. Zo wordt het ook geformuleerd door de Europese Commissie en het Rekenhof. Het zal een titanenwerk zijn om de structurele inspanning van 1,2 % uiteindelijk te halen. Wij spreken daarbij toch over bedragen van 4 à 4,5 miljard euro.

 

Mijnheer de premier, ik heb van een van uw voorgangers geleerd — het werd er bij ons in gedramd — dat optimisme a moral duty is. De Open Vld-fractie geeft u alle vertrouwen. Wij zijn er honderd procent van overtuigd dat u deze job tot een goed einde zult brengen. Veel succes.

 

De voorzitter: De heer Vande Lanotte heeft het woord.

 

01.36  Johan Vande Lanotte (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, leden van de regering, beste collega’s, de regering heeft met deze begroting in elk geval een eerste record gebroken. Nooit eerder werd in een gewoon parlementair jaar de begroting later ingediend dan nu. Dat betekent dat het Parlement de begroting op drie weken moest afhaspelen. Mijn collega’s hebben daartegen geprotesteerd, maar eigenlijk kan ik hen daar niet volledig in volgen. Het was namelijk niet alleen maar drie weken, tegelijk was het van bij het begin duidelijk, als men de rapporten van het Rekenhof en de Europese Commissie erop naleest, dat de begroting 2017 al achterhaald is. Wij bespreken vandaag een begroting waarvan wij weten dat ze in maart helemaal herwerkt zal moeten worden, niet het minst omdat de basis ervan, 2016, gammel is.

 

De cijfers zijn reeds genoemd. Op twee jaar tijd heeft de regering een structurele verbetering van 0,2 % gerealiseerd. Behalve de regering-Leterme, die met de bankencrisis geconfronteerd werd, is er de jongste vijfentwintig jaar geen regering geweest die in haar eerste twee jaar een verbetering met slechts 0,2 % realiseerde. Op dat vlak scoort de huidige regering het slechtst in de afgelopen vijfentwintig jaar.

 

Ik hoor hier de aanslagen en de tegenvallende economische groei als excuus opwerpen. Het spijt mij, maar dat houdt echt geen steek.

 

Ten eerste kan ik daartegen een gezagsargument inroepen, want de Europese Commissie zegt dat het niet klopt. Volgens de Europese Commissie voldoet deze regering niet aan de vereisten, ook al wordt er rekening gehouden met voormelde elementen.

 

Ten tweede, het structureel saldo houdt juist rekening met een verminderde economische groei. De erg slechte economische groei heeft ook gezorgd voor een spectaculaire daling van de rente, waarvan de regering ook geprofiteerd heeft. Meer nog, dit is de eerste regering met een negatief structureel saldo. Het structureel saldo verslechtert als wij de renteverbetering aftrekken. De renteverbetering zorgt immers voor 0,6 %. Zonder die renteverbetering hebt u een vermindering van het structureel evenwicht met 0,4 %. Het zou de regering sieren om geen excuses te zoeken, om zich niet te verschuilen achter de aanslagen of andere zaken, maar om gewoon als les te leren dat zij in 2016 de begroting niet goed onder controle heeft gehouden en dat zij in 2017 beter moet doen. Het zou de regering ook sieren als zij dat duidelijk aan de bevolking zou meedelen, in plaats van de bevolking wijs te maken dat het in 2016 al bij al nog meeviel. Het viel niet mee, het was gewoon niet goed.

 

Daarop wordt gerepliceerd dat er wel jobs zijn bijgekomen. Het klopt inderdaad dat, via de loonkostendaling, het concurrentievermogen gerealiseerd is. Op zich is dat positief. Gelet op de loonkostendaling, die ons concurrentiëler maakt, zouden wij kunnen verwachten dat de jobs toestromen. Toch is dat niet het geval. Verschillende collega’s hebben de cijfers in dat verband al aangehaald en ik zal ze dus niet herhalen, maar wij scoren inzake jobcreatie minder goed dan de ons omringende landen. De uitleg die hiervoor wordt gegeven is dat men te laat is begonnen. Echter, als het correct zou zijn dat het om een tijdelijke vermindering gaat, dan zouden wij in de previsie van de Europese Commissie, in de herfst, niet hebben gezien dat de Commissie ook voor 2017, 2018 en 2019 voorspelt dat onze werkloosheid trager zal dalen dan in andere landen en dat de aangroei van jobs trager zal verlopen dan in andere landen.

 

Ik kan uw uitleg aanvaarden dat men een aantal moeilijke jaren heeft gekend, maar als men gedurende drie, vier of vijf jaar onder het groeiritme blijft van de andere landen, dan is er iets fout. En ik zal u ook zeggen wat er fout is. U onderschat fundamenteel het belang van de binnenlandse consumptie. U onderschat de binnenlandse consumptie als groeifactor. U bent volledig gericht op het concurrentievermogen, dat één factor is, maar u verwaarloost het feit dat de mensen onvoldoende kunnen kopen omdat de inflatie hoog is. Zij hebben onvoldoende koopkracht.

 

Op het vlak van economische groei zult u met enkel het concurrentievermogen nooit beter scoren dan de Europese collega’s. Vandaag is het niet gebeurd; wij zullen het in 2018 zien, zegt u. U belooft dat, maar volgens de feiten scoort u vandaag minder.

 

Er is al heel wat gezegd over de koopkracht. Wel, volgens mij is het goed om dat eens te bekijken aan de hand van de juiste cijfers. Eerst en vooral, de Nationale Bank zegt dat het beschikbaar inkomen met 2 % is gestegen. Dat staat zwart op wit op papier, daar kan men niet over discussiëren. En dat is juist. Het beschikbaar inkomen is het geld dat men heeft om iets te kopen. Dat is niet de koopkracht, dat is het beschikbaar inkomen.

 

01.37  Eric Van Rompuy (CD&V): (…)

 

01.38  Johan Vande Lanotte (sp.a): Nee, het beschikbaar inkomen per persoon is 2 % gestegen, niet het reëel inkomen dat men uitgeeft. Het is het inkomen na belastingen. Tegelijk heeft men 2 % meer inkomen, en een inflatie van 1,7 %. Dat zijn de cijfers van de Nationale Bank voor 2016. Dat betekent dus een kleine koopkrachtstijging van 0,3 %.

 

01.39  Eric Van Rompuy (CD&V): (…)

 

De voorzitter: Mijnheer Van Rompuy, u moet het woord vragen voor u begint. Het is handig als u eerst het woord vraagt. U kunt het ook krijgen.

 

01.40  Eric Van Rompuy (CD&V): Mijnheer Vande Lanotte, u wil een wetenschappelijk betoog houden over de Nationale Bank en het reëel beschikbaar inkomen van de particulieren. Het reëel beschikbaar inkomen van de particulieren is in 2013 gedaald met 0,6 %. Dat was niet onder deze regering. In 2015 is het gestegen met 0,7 % en in 2016 met 1,8 %. In 2017 zal het stijgen met 1,1 %, in 2018 met 1,7 %, en in 2019 met 1,9 %. De particuliere consumptie zal in 2016 gestegen zijn met 1,5 %. Dus, waarover hebt u het?

 

Het reëel beschikbaar inkomen is toch het inkomen na inflatie, dat men ter beschikking heeft om uit te geven. De statistieken wijzen uit dat de particuliere consumptie in 2016 is gestegen met 1,5 %. In de periode waarover u het hebt, namelijk 2013, is het reëel beschikbaar inkomen gedaald. Toen u bestuurde, daalde het reëel beschikbaar inkomen met 0,6 %. Nu is het gestegen met bijna 2 % en komt u zeggen dat de koopkracht van de bevolking gedaald is. Ofwel kan ik geen statistieken lezen, ofwel staat u hier gewoon te liegen.

 

01.41  Johan Vande Lanotte (sp.a): U kunt zelfs niet luisteren. Ik heb gezegd dat de koopkracht met 0,3 % gestegen is. Ik heb niet gezegd dat ze gedaald is. Als u luistert, probeer dan echt te luisteren. Hoe komt dat? Door het inkomen per persoon dat 2 % gestegen is en een inflatie van 1,7 %. Dat betekent dat de koopkracht in de totaliteit in 2016 met 0,3 % is gestegen. U gelooft het niet? Dat is best, maar u mag dat gerust bekijken.

 

Waar zit die stijging met 0,3 %? Doordat een aantal mensen werk gevonden heeft: dat is positief, dan zijn er minder werklozen. Omdat u de laagste inkomens effectief wat meer hebt gegeven, dat is positief. Maar tegelijkertijd ziet men een koopkrachtdaling bij heel veel anderen, niet het minst bij de gepensioneerden. Daarop kom ik straks nog terug. Nu verkoopt u een grote show over massale koopkracht. De koopkracht stijgt met 0,3 %. Bij een groep mensen zal het meer zijn, maar bij een grote groep zal het minder zijn.

 

Over de pensioenen heb ik daarnet ook nog mevrouw Smaers gehoord: “Wij zijn zeer sociaal, wij hebben die welvaartsenveloppe vergroot.” Maar dat zit natuurlijk ook in de koopkrachtdiscussie. Wie heeft een betere koopkracht en wie niet?

 

Laten wij kijken naar de welvaartsaanpassing, invaliditeit en dergelijke meer. Onder de regering-Di Rupo, om dat voorbeeld te nemen, werd tijdens de eerste twee jaar de index toegekend, op de normale manier. Er was geen koopkrachtdaling via een indexsprong. Er was toen een welvaartsenveloppe die voor een verhoging met 0,9 % zorgde, in twee jaar tijd.

 

Wat hebt u gedaan in de eerste twee jaar? U hebt een indexsprong doorgevoerd. Dat is –2 %. Dan was er een iets grotere welvaartsenveloppe, dat is juist, van 1,2 %. Het resultaat is –0,8 %. Vorige keer was het +0,9 %, nu is het –0,8 %. Dit gaat u net kunnen inlopen door uw volgende welvaartsenveloppe de komende twee jaar, waardoor u misschien dan op 0 zit.

 

Ik vind dat een van de mooiste voorbeelden, waarbij in heel deze discussie mensen die dat niet verdiend hebben, gepensioneerden, een koopkrachtdaling moeten ondergaan omdat er foute keuzes zijn gemaakt

 

Die koopkrachtdaling is een feit.

 

Ik pik in op wat u daarnet hebt gezegd. U hebt heel verhelderend gezegd wat u doet: de belasting op inkomen uit arbeid laten dalen, die uit vermogen gelijk laten en de indirecte belasting op consumptie omhoog laten gaan. Dat hebt u daarnet mooi uitgelegd. Dat is inderdaad wat u doet. U hebt er, wat piëteitsvol, een aantal zaken niet bij gezegd, namelijk wat er met vennootschappen en met fiscale fraude gebeurt.

 

U vroeg om een alternatief. U vindt dat wij nooit zeggen wat het alternatief is. Ik denk dat het alternatief ligt in wat daar wordt voorgesteld. Een eerste voorwaarde is uw personenbelasting, uw belasting op arbeid, verminderen, wel met een nuance, namelijk in de mate dat u de middelen hebt. Geef niet weg wat u nog niet hebt, zoals nu gebeurt. Het resultaat daarvan is immers dat men effectief putten maakt.

 

Ten tweede, u kunt de indirecte belastingen aanpakken, maar zorg dan dat het niet zo asociaal gebeurt als vandaag het geval is, waarbij u zegt dat de mensen zelf kunnen kiezen. De mensen die het minst hebben, hebben de minste keuze. Als u gas en elektriciteit duurder maakt, hebben de mensen de keuze om hun huis te verwarmen of niet. Dat is geen keuze. De indirecte belastingen verhogen op basisgoederen is geen keuze geven. Het is de keuze: kan ik genoeg doen of kan ik niet meer genoeg daarvan consumeren?

 

Ten derde, als u de belastingen op arbeid wil verlagen, dan moet u dat doen, maar maak dan dat de belastingen op vermogen gelijk zijn, gemiddeld, zoals die op arbeid. Het is mogelijk om arbeid progressief en het vermogen niet progressief te belasten, maar met een gemiddeld tarief.

 

Is er nu nog één reden waarom de belasting op arbeid hoger moet zijn dan de belasting op vermogen? Geef mij één goede reden. Er is er geen. Dus, als u putten wil vullen, verminder dan de belasting op arbeid en verhoog de belasting op vermogen, tot ze gemiddeld op hetzelfde niveau zitten.

 

Ten vierde, probeer uw vennootschapsbelasting, waarin nu continu bijkomende uitzonderingen worden toegestaan, op peil te houden en verhoog ze. Maak ze rechtvaardiger en verhoog ze.

 

Ten vijfde, zorg dat fiscale fraude beter wordt aangepakt, zoals in het verleden ook is gebeurd. Dan zult u niet, zoals nu, zitten met een begroting die op twee jaar tijd niets heeft gerealiseerd.

 

01.42  Eric Van Rompuy (CD&V): Mijnheer Vande Lanotte, ik heb vernomen dat dit uw laatste toespraak in dit Parlement is, over de begroting.

 

U geeft nu grote lessen, maar in 1999 was het primair surplus van de Belgische begroting 6 %. U bent dan in de regering-Verhofstadt gestapt, die massaal de belastingen verlaagd heeft. Dat siert, want dat was altijd een liberale eis. Dan was er ook de actieve welvaartsstaat van Vande Lanotte en Vandenbroucke, waarbij de sociale uitgaven sterk zijn gestegen. Het gevolg was dat het primair surplus van 6 % in 1999-2000 in 2007 volledig was opgesoupeerd. Wij hebben onlangs het Zilverfonds afgeschaft. Waarom kon dat nooit gespijsd worden? Er was geen primair overschot omdat alles opgesoupeerd was.

 

Mijnheer Vande Lanotte, België is de bankencrisis en de financiële crisis ingegaan zonder reserves omdat het primair saldo volledig was opgesoupeerd. Nu komt u hier pleiten voor lastenverlagingen die zouden moeten worden gefinancierd. U komt hier een hele ontwikkeling over overheidsuitgaven naar voren brengen.

 

Die uitgaven zijn toen inderdaad veel te snel gestegen, mevrouw Onkelinx, in de gezondheidszorg reëel met meer dan 4 %. Dan komt men tot een situatie zoals deze dat men zaken moet terugtrekken, dat men in een aantal sectoren moet besparen. Men kan met een budget van 28 miljard euro in de gezondheidszorg niet vrijblijvend dat stijgingsritme hanteren.

 

Mijnheer Vande Lanotte, u komt hier in uw laatste toespraak lessen geven over hoe de overheidsuitgaven moeten worden beheerst en hoe men belastingen kan verlagen die gefinancierd zijn. U hebt tien jaar mee in het bestuur van dit land gezeten en u hebt dat op een manier gedaan waardoor wij de bankencrisis zijn ingegaan zonder enige reserve, met een primair saldo dat in de jaren ‘90 is opgebouwd – u en Di Rupo waren daarbij – en dat van 2001 tot 2005 volledig is opgesoupeerd. Met een uitgeput primair saldo zijn wij aan de bankencrisis begonnen.

 

01.43  Johan Vande Lanotte (sp.a): Mag ik eerst antwoorden? Mijnheer Van Rompuy, ik was voorbereid, want ik wist dat u dat zou vragen. Eigenlijk had ik eerder in mijn speech moeten zeggen dat ik eerst en vooral moet uitleggen dat alles wat de voorbije twee jaar niet lukte, alle misrekeningen, al het geklungel en alle onenigheid, de schuld van de socialisten is. Dat had ik eerst moeten zeggen. Ik heb dat niet gedaan, waarvoor mijn excuses.

 

Ik zal u antwoorden. Ik ben minister geweest van 1993 tot 2007 en nadien voorzitter, maar ik reken dat als hetzelfde qua verantwoordelijkheid. In 1993 hadden wij 133 % schuld. In 2007 hadden wij 83 % schuld. Dat is dus min 50 %. Als wij kijken naar alle jaren waarin CD&V in de regering gezeten heeft vanaf 1980 en alle jaren waarin de sp.a in de regering gezeten heeft, dan is het verschil zeer groot. Wij hebben het tekort met 50 % gereduceerd nadat u er in de jaren ’80 50 % bij had gelapt. Dat is de waarheid die geschiedkundig juist is en niets anders.

 

Wat de uitgaven betreft, wil ik gerust de cijfers van 2007 tonen. U zegt dat wij gemakkelijk praten hebben over uitgaven en inkomsten. In 2007 bedroegen de overheidsuitgaven 48 %. Hoort u dat, collega’s van de N-VA, u die het altijd hebt over “onder 50 %”? In 2007 bedroegen de overheidsuitgaven 48 % en de inkomsten 48 %. Als men een begroting aflevert met 50 % reductie van de schuld, met inkomsten en uitgaven in evenwicht, 48 % in en uit, dan heeft men een begroting afgeleverd die klaar is voor de toekomst. U kunt ons nooit verwijten dat wij dat niet gedaan hebben.

 

01.44  Johan Klaps (N-VA): Mijnheer Vande Lanotte, ik heb even gewacht, want ik luisterde met stijgende verbazing naarmate ik u hoorde praten. Mijn vader heeft mij ooit twee goede raadgevingen meegegeven voor het leven. Hij zei: “Zoon, word nooit pastoor en word nooit politicus.” De tweede raadgeving heb ik in de wind geslagen, precies door wat er is gebeurd onder het paars bewind, te weten het langs alle kanten versmossen van een gigantisch primair saldo.

 

Mijnheer Vande Lanotte, kent u dit boekje nog? De Zilverkrant! Een dikke spaarpot voor de pensioenen.

 

01.45  Johan Vande Lanotte (sp.a): Ha, dat heb ik ook voorbereid. Goed zo! Leuk.

 

01.46  Johan Klaps (N-VA): Alles werd versmost! U zegt dat u de overheidsschuld hebt doen dalen. Ja, dat klopt, u hebt gebouwen verkocht en teruggeleased.

 

01.47  Johan Vande Lanotte (sp.a): Nee, nee.

 

01.48  Johan Klaps (N-VA): U hebt het Belgacompensioenfonds overgenomen om het gat te dichten. U hebt dat fantastisch gedaan, mijnheer Vande Lanotte.

 

01.49  Johan Vande Lanotte (sp.a): Nee, niks van, 2007 was volledig in evenwicht.

 

01.50  Johan Klaps (N-VA): Het zou de belastingbetaler geen frank kosten? Wel, mijnheer Vande Lanotte, als wij nu geen pensioenhervorming uitvoeren, dan hebben wij geen pensioen meer!

 

01.51  Johan Vande Lanotte (sp.a): Zeer interessant. Over het Zilverfonds, heel goed. Ik ben zeer gelukkig dat u het Zilverfonds aanhaalt. Het is normaal dat u het Zilverfonds hebt afgeschaft. Dat is absoluut normaal. Waarom? Het Zilverfonds was opgericht om, als een regering overschotten had en de schuld voldoende gedaald was, de pensioenen te kunnen verhogen. U streeft niet meer naar overschotten. U hebt geen regering die de schuld doet dalen. Het Zilverfonds was opgericht voor een situatie waarin de schuld daalde en de pensioenen konden verhogen. U zit in een situatie waarin de schuld verhoogt en de pensioenen dalen. Daarom moest het Zilverfonds weg.

 

01.52  Eric Van Rompuy (CD&V): Als ik het nog goed begrijp in de tijd, het Zilverfonds moest worden gespijsd met primaire overschotten.

 

01.53  Johan Vande Lanotte (sp.a): Met overschotten, niet met primaire overschotten.

 

01.54  Eric Van Rompuy (CD&V): Met primaire overschotten, want uw rentelasten moest u betalen. Die primaire overschotten moest u storten in een fonds, waardoor op termijn de pensioenen konden betaald worden, en een aantal verplichtingen konden worden nagekomen.

 

01.55  Johan Vande Lanotte (sp.a): Dat is juist.

 

01.56  Eric Van Rompuy (CD&V): Maar u had ze niet meer. Die primaire overschotten zijn op vijf jaar tijd tot nul herleid. Ik heb hier nog de statistieken van André Decoster die dat allemaal mooi sinds 1980 op slides heeft gezet. Ik wil ze u geven.

 

Ontkent u dat u het primair saldo, het saldo zonder rentelasten, uitgaven versus inkomsten, dat thans op nul zit – zelfs lichtjes negatief in 2016, –0,1% – hebt doen terugvallen van 6 % naar 0 % in 2007? Daardoor kon het Zilverfonds niet gespijsd worden. U had gewoonweg niet gespaard. U hebt het uitgegeven. Dat is de reden, zoals de heer Klaps zegt, maar dat ontkent u.

 

De voorzitter: Mijnheer Van de Velde, u wil interveniëren over hetzelfde onderwerp, neem ik aan. Anders is het niet te volgen.

 

01.57  Rob Van de Velde (N-VA): Het ligt in dezelfde lijn, mijnheer de voorzitter.

 

Ik vind het bijna aandoenlijk, mijnheer Vande Lanotte, hoe u de periode van 2000 tot 2007 verdedigt.

 

01.58  Johan Vande Lanotte (sp.a): De periode van 1993 tot 2007. Toen was er een vermindering met 50 % en geen verdubbeling, zoals nu in Vlaanderen op vier jaar tijd.

 

01.59  Rob Van de Velde (N-VA): Ik heb daar respect voor. Als men het traject bekijkt, merkt men dat er gewerkt werd met ongelooflijk veel eenmalige inkomsten — een deel van het patrimonium werd van de hand gedaan — en dat gebeurde in een periode van moeiteloze groei, laten wij dat niet vergeten.

 

01.60  Johan Vande Lanotte (sp.a): O ja?

 

01.61  Rob Van de Velde (N-VA): Absoluut.

 

Ik was een van degenen die in de periode van 1990 tot 2000 hun eerste job uitoefenden. Wij werden bij wijze van spreken van de schoolbanken geplukt. Daar gaat het echter niet over.

 

Mijnheer Vande Lanotte, u zei dat de schuld op de ‘sossen’ wordt gestoken. U moet een aantal zaken ook op korte termijn bekijken. In de periode van 2011 tot 2013 nam de schuld toe, ondanks het feit dat het bbp gedurende drie jaar op rij telkens met ongeveer 1 % groeide, wat voor extra belastinginkomsten zorgde. De uitgaven groeiden echter nog meer, want anders zou de schuld niet gegroeid zijn.

 

Tegelijk was er in die periode de grootste groei van armoede. De heer Van Hees zei het hier nog. Er was een daling van het inkomen. Uw collega Temmerman zei daarnet nog dat de mediaan in 2015 het teken was dat het inkomen in 2013 effectief tot op het laagste niveau ooit gezakt was, wegens die belastingdruk. Dat is ook logisch.

 

Er was een zwaar negatieve handelsbalans. De EU heeft u toen manu militari verplicht om de nodige hervormingen door te voeren, die u twee decennia lang niet had doorgevoerd omdat u de inkomsten potverteerde. U dacht dat alles wel in orde zou komen met wat extra belastingen. Dat gebeurde echter niet.

 

De Europese Commissie heeft in deze Kamer al verschillende presentaties gehouden over de macro-economische situatie. Wij hebben nu een situatie gecreëerd met meer jobs, met minder werkloosheid, met een handelsbalans die effectief weer positief is en met vooruitzichten die positief zijn, dankzij de hervormingen.

 

Voor de eerste keer heeft de EU gezegd dat we op macro-economisch vlak bij de goede leerlingen zitten en dat, mijnheer Vande Lanotte, ondanks het feit dat wij zijn gestart met een ongelooflijk zware last. Die last was uw erfenis.

 

01.62  Johan Vande Lanotte (sp.a): Ik wist dat u dat zou zeggen. Eerst en vooral ga ik in op de mythe van de jaren 1993 tot 2007. We zouden toen fantastische jaren hebben gehad, onder meer 2000. Welnu, ik meen dat de groei in 2001 0,9 % bedroeg. Dat is minder dan nu. In het jaar 2002 bedroeg de groei 1,1 %. Ook dat is minder dan nu.

 

U zult uw economische geschiedenis nog eens goed moeten bekijken. Er is nu een groei van 1,2 % en u kunt niets doen. Zeggen dat wij in economisch makkelijke tijden leefden, vergt dus toch wel enige nuancering.

 

Ten tweede, ik blijf u het volgende cijfer herhalen. U hebt het over potverteren. In 2007 hebben wij 48 % van het bnp uitgegeven. Dat is 2,5 % minder dan u nu doet. Natuurlijk waren de jaren 2012 en 2013 slecht, maar niet alleen bij ons. Ja, onze koopkracht is gedaald. Ja, wij hebben problemen gehad, maar we deden het nog altijd beter dan de andere landen van Europa die door de schuldencrisis dezelfde problemen hadden.

 

In die moeilijke omstandigheden is ons structureel tekort gedurende de eerste twee jaar met 1,2 % verminderd. Bij deze regering is dat amper 0,2 %. Dat maakt dat u niet klaar bent om de volgende jaren te doen wat moet worden gedaan op het vlak van de begroting.

 

01.63  Ahmed Laaouej (PS): Je voudrais confirmer les chiffres de M. Vande Lanotte. En 2012, la zone euro se trouve à -0,9 % de croissance et, en Belgique, nous sommes à 0,2 % de croissance. En 2013, la zone euro est à - 0,3% de croissance et, en Belgique, nous sommes à 0 %. Cela signifie que nous faisions mieux que la zone euro, alors que vous, aujourd'hui, vous avez une croissance qui est en dessous de la moyenne de la zone euro. Malgré tout, nous avions réussi à tenir la trajectoire budgétaire, contrairement à ce que vous racontez, monsieur Van de Velde.

 

01.64  Johan Vande Lanotte (sp.a): Ik wil niet polemiseren, mijnheer Borsus, maar wij hebben vanmorgen over sociale dumping gesproken. Ik wil het daarover toch even hebben, uit persoonlijk oogpunt, want in de laatste maanden van de vorige regering heb ik mij daarmee wat beziggehouden. Ik wil een oproep doen aan de meerderheid. Ik wil absoluut een oproep doen, omdat in Groot-Brittannië – wij kennen allemaal de uitslag van de stemming over de brexit – gebleken is dat het ongecontroleerd laten werken van mensen in het eigen stelsel, maar met lonen en vergoedingen van een ander land, de pro-Europese stemming, die al zwak was, volledig naar beneden heeft gehaald.

 

De sociale dumping is een kanker in ons eigen stelsel, maar ook in ons Europees stelsel. U hebt maatregelen daartegen genomen. Op zichzelf vind ik die goed en mensen uit de bouwsector denken dat die kunnen helpen, maar wij laten echt iets liggen. De Kamer heeft vóór de verkiezingen een antimisbruikwet goedgekeurd. Die antimisbruikwet laat toe om onze eigen socialezekerheidsregels toe te passen voor personen die hier werken en waarvan wij denken dat zij niet in orde zijn en dat ze in hun eigen land dus niet op een correcte manier ingeschreven zijn. Die wet laat dat toe. De Europese Commissie is daar inderdaad niet gelukkig mee en zij betwist die, maar dat betekent niet dat de antimisbruikwet niet meer bestaat. Pas die in godsnaam toe! Waarom doen wij dat niet?

 

Onder de vorige regering hebben wij die regeling klaargezet. De wet werd in de laatste maanden goedgekeurd. Wij zijn ermee begonnen en de diensten wilden die toepassen, maar omdat er op Europees niveau een procedure loopt, wacht men af. Europa heeft echter de schorsing niet gevraagd. Er is dus een instrument, er is een wet. Gebruik die antimisbruikwet. Doe het redelijk, niet in het wild, maar zorg ervoor dat mensen die hier profiteren van het systeem, aangepakt worden. Het zijn niet de arme arbeiders die ervan profiteren, maar wel de koppelbazen, de mensen die ertussen zitten. Wij zijn dat aan iedereen in ons land verschuldigd.

 

Ik besluit. Ik had nog veel te zeggen, maar ik moet de tijd respecteren. Het is soms goed te lezen wat anderen over de begroting schrijven. U weet over de heer Peersman van Gent natuurlijk al dat hij professor is aan de beste universiteit van ons land, maar dat geheel terzijde. U hebt de heer Piedboeuf gehoord dat alle professoren intellectueel altijd eerlijk zijn. Dat was zeer vriendelijk van hem. Welnu, wat schrijft professor Peersman? Hij was niet echt een grote liefhebber van de regering-Di Rupo. Hij is dus een vrij onverdachte bron.

 

Ik citeer: “Het resultaat van dat beroerde begrotingsbeleid is dat wij vandaag qua groei en begrotingsresultaat in de staart van het Europese peloton peddelen. De regering moet dringend het geweer van schouder veranderen en het begrotingsproces fundamenteel herzien om de buurlanden bij te benen. Maar in de praktijk lanceert de grootste regeringspartij een communicatiecampagne om de sociaal-economische verwezenlijkingen van de regering met gepimpte grafiekjes in de verf te zetten. De regering is goed bezig! Inderdaad, volgens Comical Ali waren in Bagdad ook geen Amerikanen te bespeuren."

 

De voorzitter: Collega’s, ik moet u melden – de heer Van Rompuy heeft ernaar verwezen – dat het misschien wel – nobody knows – de laatste speech zou kunnen zijn van de heer Vande Lanotte, die mij per brief heeft laten weten dat hij per 10 januari 2017 de Kamer zal verlaten.

 

De geschiedenis zal natuurlijk oordelen over de heer Vande Lanotte. Dat hij in de geschiedenis een rol heeft gespeeld, staat echter vast. Ik dank hem daarvoor. (Staande ovatie)

 

01.65  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, je commencerai mon intervention en saluant M. Vande Lanotte. On a pu ou pas, on peut ou non être d'accord avec ce dernier, il n'en reste pas moins qu'il aura marqué l'histoire de ce parlement. Il a été ministre du Budget. On peut ne pas partager certaines de ses options en tant que telles, mais il faut reconnaître qu'il a fait son travail.

 

Cela me permet d'enchaîner et d'aborder l'introduction de mon intervention. Il y a, dans ce monde, des personnes qui nient le dérèglement climatique. Et il y a, dans ce gouvernement, dans cette majorité, beaucoup trop de personnes qui nient le problème budgétaire auquel nous sommes confrontés.

 

Le problème budgétaire est lié, monsieur le ministre des Finances, à des décisions qui ont été prises et qui ne portent pas les fruits annoncés. Il est, sans doute, plus facile d'écrire des éditos au picrate pour dénoncer des budgets mal équilibrés que de porter des mesures qui peuvent avoir un effet positif ou écrire des lois. On peut en citer à l'envi: la taxe Caïman, la taxe Diamant, la taxe sur la spéculation, les sicafi, la régularisation fiscale, autant de mesures fiscales dont les recettes annoncées ne portent pas leurs fruits et qui nous amènent à être confrontés, aujourd'hui, à des difficultés.

 

Madame Wilmès, on vient de citer M. Vande Lanotte. Je dois vous dire que j'attends du ministre du Budget qu'il fasse en sorte que l'ensemble de ses collègues, à commencer par le ministre des Finances, fassent leur travail, respectent leurs engagements. Il ne suffit pas de sortir d'un conclave avec, de façon un peu magique, une équation qui semble juste, équilibrée entre les recettes et les dépenses et de ne pas faire le travail, ensuite, pour que, notamment, les recettes rentrent ou que certaines économies de bon aloi soient réalisées. Tel est pourtant le problème de ce gouvernement.

 

Quand M. Van Rompuy, président de la commission des Finances, tire, avec nous, la sonnette d'alarme, il se fait taper sur les doigts. Il n'y a pas de remise en question. Il en va de même pour ce qui concerne l'ensemble des organismes qui sont appelés à nous conseiller comme la Cour des comptes, la Commission européenne, le Bureau du Plan, le Comité de monitoring, le Conseil d'État qui s'interroge parfois sur le bien-fondé de mesures. Il arrive même que des juges soient remis en cause par ce gouvernement.

 

Président: André Frédéric, vice-président.

Voorzitter: André Frédéric, ondervoorzitter.

 

Tout le monde a tort, sauf vous, qui détenez la vérité. Quand vous êtes face à une difficulté, vous dites: "Nous allons faire encore plus de la même chose. Nous allons faire encore plus de ce qui ne fonctionne pas." Faire cela, c'est nous mener dans le mur. C'est encore accentuer nos problèmes budgétaires.

 

Cette volonté de nier le problème budgétaire est le principal problème de ce gouvernement. Répétez avec moi: "Oui, nous avons un problème budgétaire; oui, il est lié aux recettes qui ne rentrent pas, au travail du ministre des Finances, et à celui de l'ensemble du gouvernement." Vous le niez tellement qu'on pourrait croire que cette situation vous arrange. En effet, elle arrange ceux qui veulent la fin de ce pays. Cela arrange ceux qui veulent remettre en cause les mécanismes de solidarité en matière de sécurité sociale. Cela arrange ceux qui ne pensent pas que l'État, au-delà de réguler, doit pouvoir soutenir l'économie du futur.

 

Reconnaître le problème, c'est le premier pas à poser pour avancer vers des solutions. Les solutions, c'est une lutte plus efficace contre la fraude fiscale, c'est une meilleure contribution des revenus du capital en matière fiscale. Notre système fiscal est à la fois inéquitable et inefficace. À recettes fiscales égales, on peut très fortement améliorer notre système fiscal pour que ceux qui travaillent et qui entreprennent ici en Belgique – je ne pense pas aux multinationales envers lesquelles vous multipliez les cadeaux – puissent fonctionner de façon plus efficace, créer l'activité du futur et de l'emploi. Arrêtez avec ces cadeaux qui coûtent trop cher, avec toutes ces niches fiscales!

 

Ceci dit, nous sommes intéressés par une réforme fiscale de l'impôt des sociétés qui soit juste, et qui soit financée mieux que le tax shift! Chat échaudé craint l'eau froide. Mais nous sommes ouverts à la discussion, de la même manière que lorsque nous avons entendu cette discussion, dont vous êtes maintenant le responsable, monsieur le premier ministre. Je suis bien désolé de n'avoir pu vous entendre en commission des Finances. Le débat était couplé à une réflexion sur la taxation des plus-values, ou à toute forme de contribution des revenus du capital, et à une capacité de mobiliser l'épargne au profit de l'économie du futur.

 

Que dire de notre système économique qui continue à toussoter? À ce slogan de campagne de communication, évoquant "les 100 000 emplois créés", je préfère le terme de 100 000 emplois "nouveaux". Parce que croire que c'est votre action qui aurait créé ces emplois, ce serait nier l'action d'autres niveaux de pouvoir, notamment le pouvoir régional, et l'action de tous ceux qui entreprennent sur le terrain.

 

Ces 100 000 emplois nouveaux, ce n'est pas si extraordinaire! Ce n'est ni plus ni moins que ce qui se passe depuis plusieurs années. C'est la moyenne de nouveaux emplois créés, même en période d'affaires courantes. C'est tout sauf spectaculaire; c'est quasiment normal et mécanique puisque la population active augmente. Et puis, le nombre d'emplois nets créés n'est pas une bonne référence. C'en est une, évidemment, mais celle qui compte, monsieur le premier ministre, c'est le taux d'emploi, c'est le nombre de travailleurs par rapport au nombre total d'actifs. Si on prend les statistiques depuis 2010, par rapport aux objectifs européens de 73,2 %, ce taux d'emploi est stagnant. Nous avons même reculé. Il était de 67,6 % en 2010; il est aujourd'hui de 67,2 %. La perte est de 0,4 %. Nous ne faisons pas suffisamment bien en matière de création d'emplois.

 

On peut aussi s'interroger sur le coût par emploi créé. Via le tax shift et d'une façon insuffisamment ciblée vers les bas salaires – nous avions déposé un amendement à ce sujet –, vous avez mobilisé des moyens énormes. Si on les rapporte au nombre d'emplois nouveaux, on en arrive à des sommes faramineuses, au-delà des 67 000 euros minimum par emploi créé. Nous connaissons beaucoup d'employeurs du secteur privé, que celui-ci soit marchand ou non, qui pourraient faire bien davantage avec de telles sommes.

 

Enfin, personne n'interroge ici la qualité de l'emploi créé. Cet emploi va-t-il permettre à ceux qui bénéficient d'un contrat de travail de gagner correctement leur vie, de travailler à un rythme simplement soutenable, qui ne va pas augmenter un peu plus tard le nombre de burn-out et, donc, le coût en sécurité sociale? Pourra-t-il leur permettre, éventuellement, d'investir en Belgique en tant que consommateur? Si on regarde un peu plus finement les statistiques, on constate que l'emploi créé consiste essentiellement en intérims. Dans l'intérim, le nombre de contrats d'un jour ne fait qu'augmenter; c'est du temps partiel contraint, ce sont des flexi-jobs qui ne conduisent pas au paiement de cotisations de sécurité sociale. Le nombre de travailleurs intérimaires a augmenté de 40 000 unités de 2012 à 2015, passant de 350 000 à 390 000.

 

L'emploi intérimaire peut avoir une utilité mais lorsque, en tant que travailleur, on est contraint de multiplier les contrats intérimaires, on ne peut contracter un emprunt hypothécaire auprès de sa banque. Vous renforcez ce phénomène des travailleurs pauvres, des personnes qui travaillent mais qui ne peuvent pas s'installer dans la vie.

 

Quelle est la qualité des emplois? Émancipent-ils? Rendent-ils malades? Permettent-ils de s'installer dans la vie et d'investir? Telle est la difficulté! Notre système économique toussote; il ne fonctionne pas.

 

Pourtant, des solutions existent. J'apprécie quand le président de la commission des Finances nous demande des solutions. Des solutions ont déjà été avancées: lutter davantage et mieux contre le dumping social, monsieur le ministre Borsus; rendre les aides publiques conditionnées à un engagement à la création et au maintien de l'emploi de la part des entreprises qui bénéficient parfois d'avantages très généreux; se focaliser sur les baisses de cotisations, de préférence pour les bas salaires où l'effet multiplicateur est plus important; réduire, sur base volontaire, le temps de travail là où cela est possible; permettre aux travailleurs âgés de lever le pied et d'être remplacés par de jeunes travailleurs - comme le prévoit le plan Tandem -; se focaliser sur l'économie du futur en choisissant, monsieur Borsus, l'efficacité énergétique. Dans ce cadre, je vous ai déjà dit que le secteur de la construction pouvait et devait participer à ce défi plutôt que dépenser chaque année des centaines, voire des milliards d'euros pour acheter du gaz, du pétrole ou de l'uranium à la Russie, à l'Arabie Saoudite ou à d'autres pays bénéficiant de ces ressources carbonées. Investissons plutôt cet argent dans notre économie, dans l'efficacité énergétique et dans les énergies renouvelables, en développant un véritable projet.

 

Je voudrais aborder maintenant la question du projet socioéconomique de ce gouvernement. Faire des économies dans la sécurité sociale, en niant les conséquences sur les personnes concernées et sur le taux de pauvreté, sur les coûts futurs engendrés par ces économies, principalement pour les publics les plus fragiles - comme les jeunes qui rentrent dans le marché du travail ou les travailleurs de plus de 50 ans qui ont perdu leur emploi, les femmes et les travailleurs moins qualifiés -, entraîne la création de problèmes pour le futur. Espérer que le système économique se régularise par l'octroi d'avantages non conditionnés aux employeurs, c'est se tromper!

 

Où reste votre pacte d'investissement, monsieur le premier ministre? Et si vous pouvez le mettre sur pied, ce que nous souhaitons et ce pourquoi nous serons des partenaires, quels en seront les objectifs qualitatifs? On l'a vu avec la politique de la Banque centrale européenne, la quantitative easing, qu'inonder de liquidités les marchés financiers ne suffit pas. Il faut un projet lisible qui mobilise, qui prépare demain. Plutôt que de prolonger les centrales nucléaires et donc de saturer le marché énergétique, visons cette autonomie énergétique. Ce sont des emplois supplémentaires, des dépenses en moins, un environnement préservé et l'illustration la plus évidente. J'ai assisté avec mon excellent collègue, Marcel Cheron, à la commission de l'Infrastructure la semaine passée.

 

(…): (…)

 

01.66  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): J'ai plein d'excellents collègues ici mais je voulais citer M. Cheron qui, dans l'excellence, est difficile à égaler.

 

J'ai assisté à une commission de l'Infrastructure où le ministre de la Mobilité était assailli de questions par les collègues de tous les partis et de toutes les Régions par rapport aux difficultés aujourd'hui rencontrées par notre entreprise publique ferroviaire. Les effets des mesures d'austérité, le milliard d'économies décidé sous le précédent gouvernement et les deux milliards d'économies décidés maintenant, se font sentir au point que même le ministre s'en rend compte et, plutôt que de négocier des moyens supplémentaires au sein du gouvernement, il écrit à Infrabel, disant: "Faites quelque chose. Je reçois de nombreuses plaintes". C'est le niveau zéro de la réaction politique.

 

Alors, pour avoir une note positive dans cette intervention, il y a un élément intéressant dans ce qui figure à l'ordre du jour du gouvernement. C'est effectivement ce budget de mobilité. La communication sur le sujet a été réussie par le ministre des Affaires étrangères. C'est un peu étrange, mais bon! Il reste maintenant à faire en sorte que les effets concrets se mesurent à un moment.

 

Nous plaidons de longue date, groupe Ecolo-Groen, pour une remise en cause des subsides qui se chiffrent en milliards d'euros aux voitures de société, pour une alternative à ce système sous forme d'un budget de mobilité qui permet aux travailleurs de se déplacer via d'autres modes de transport quand c'est compatible avec leur fonction professionnelle. Il y a quelque chose qui ressemble à cela dans votre accord de gouvernement. Mais, quand on interroge le ministre des Finances sur les intentions réelles, sur le calendrier, sur la manière de lever les contraintes auxquelles vous êtes confronté, notamment le fait de devoir offrir le même type d'avantages à tous les travailleurs, qu'ils disposent, oui ou non, d'une voiture de société, sur les conséquences sur le financement de la sécurité sociale, là, nous ne trouvons pas de réponse. Nous serons donc extrêmement curieux à ce sujet.

 

Je voudrais vous encourager à réussir ce chantier sur le plan économique. Je vous rappelle toutefois l'évaluation par la FEB du coût des embouteillages, de l'engorgement de Bruxelles et du coût en termes de santé publique. Aujourd'hui, Bruxelles est saturée de particules fines dans l'air, pollution qui atteint des sommets vraiment inquiétants. Vous êtes face à un challenge extraordinaire et nous vous encourageons à y apporter des réponses concrètes.

 

01.67  Catherine Fonck (cdH): Monsieur Gilkinet, je vous présente mes excuses pour cette interruption. Je ne peux m'en empêcher. Au sujet des voitures de société pour ne pas en dire davantage, il est amusant de constater que la loi-programme ne dit rien sur le budget de la Mobilité, excepté une petite phrase qui ose dire qu'il y a un premier pas prévu pour la Mobilité mais, en lisant bien, il est uniquement question de taxes sur les voitures de société et, par conséquent, d'une augmentation du coût du travail.

 

En la matière, il me semble que transformer un budget de la Mobilité en taxes sur les voitures de société, cela, vous ne l'avez pas oublié! Si l'on combine cela aux réductions drastiques des plans d'investissement d'Infrabel et de la SNCB et à l'absence totale d'alternative, cela fait évidemment beaucoup pour les travailleurs qui ont besoin de leur voiture aujourd'hui pour se rendre à leur travail et qui n'ont, d'ailleurs, aucune alternative possible en matière de mobilité ponctuelle. En effet, les trains sont là, mais pas à l'heure!

 

01.68  Ahmed Laaouej (PS): Vous avez bien raison. À l'heure actuelle, le budget Mobilité ressemble à un budget taxation! Cela fait penser au tax shift lorsque l'on prétend vouloir diminuer les impôts pour mieux les augmenter! Visiblement, le gouvernement est très fort en effets d'annonce: mystifier et dissimuler sa véritable politique, à savoir une politique d'austérité et de taxation des ménages.

 

01.69  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Chers collègues, merci pour vos précisions.

 

Je termine avant de céder la parole à mon excellent collègue et chef de groupe, Kristof Calvo. Je demande tout d'abord au gouvernement de sortir du déni budgétaire - première étape vers une solution -, d'arrêter de frapper les plus fragiles par la poursuite du démantèlement de la sécurité sociale, de faire en sorte que notre économie arrête de toussoter autour d'un projet de redéploiement de notre économie et d'un plan d'investissement que nous attendons avec impatience et qui doit mettre la question de l'autonomie énergétique au centre du jeu; cela créera des emplois et améliorera notre balance commerciale à l'égard de pays souvent peu fréquentables, ainsi que la santé de nos concitoyens.

 

Le président: La parole est à M. Calvo.

 

01.70  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): (…)

 

Le président: Comme vous voulez! C'est alors au tour de M. Dispa.

 

01.71  Benoît Dispa (cdH): Monsieur le président, permettez d'abord à l'humble parlementaire que je suis – au demeurant, jeune parlementaire, pas si jeune dans l'absolu, mais relativement inexpérimenté dans cette enceinte; merci de me le rappeler, madame la chef de groupe – d'adresser à M. Vande Lanotte un message de respect. Vous avez suscité un débat au sujet duquel je ne pouvais pas prendre parti, puisque vous êtes remonté jusqu'aux années 1990, mais je puis dire, en tout cas, que votre parcours invite au respect et à l'admiration. Je ne puis donc que vous transmettre un message de reconnaissance et de bonne continuation dans votre trajectoire personnelle.

 

J'aurais voulu aussi adresser quelques mots aimables à Mme la ministre du Budget ou à M. le ministre des Finances, mais j'avoue que le prétexte me manque. Pourtant, je vous assure, madame la ministre, que j'aurais aimé vous offrir quelques fleurs, pas seulement par courtoisie, par estime ou par affection; mais si vous aviez pu nous convaincre des résultats enregistrés dans la mise en œuvre de la trajectoire budgétaire, j'aurais été le premier à m'en féliciter, à vous offrir quelques fleurs et, dans la foulée, à offrir des pralines ou des chocolats au ministre des Finances, puisque vous formez un tandem dans la gestion du budget de l'État.

 

C'est, en tout cas, ce que j'avais dit voici deux ans lorsque votre prédécesseur, Hervé Jamar, annonçait au nom du gouvernement que sa volonté était clairement d'atteindre l'équilibre budgétaire en 2018 et de diminuer le taux d'endettement. À l'époque, comme beaucoup de membres de l'opposition, j'avais émis des doutes quant au rythme de l'assainissement et la méthode choisie, mais j'avais en tout cas souscrit aux objectifs en considérant que le retour à l'équilibre budgétaire constitue un objectif parfaitement légitime et nécessaire dans la mesure où il constitue la seule manière de ne pas reporter indéfiniment la charge du déficit sur les générations futures. Je lui avais indiqué que je serais le premier à l'en féliciter s'il y parvenait.

 

Madame la ministre du Budget, si vous aviez pu nous dire que vous aviez, certes, pris des mesures difficiles – un saut d'index, une augmentation de la TVA et des accises – qui ont pu nuire à la population, mais que vous étiez parvenue à des résultats positifs deux ans plus tard et que ces efforts demandés à nos concitoyens portaient leurs fruits; si vous aviez pu nous dire que vos mesures avaient assurément généré beaucoup d'opposition au parlement et dans les rangs syndicaux ainsi que beaucoup de réserves dans des instances d'avis comme la Cour des comptes ou la Commission européenne, mais qu'en définitive ou, du moins à la mi-parcours, les chiffres vous donnaient raison; bref, si vous aviez pu atteindre les objectifs annoncés par le gouvernement en 2014, j'aurais été le premier à franchement vous en féliciter, mais nous en sommes loin.

 

Voorzitter: Siegfried Bracke, voorzitter.

Président: Siegfried Bracke, président.

 

Sauf erreur de ma part, en 2014, le gouvernement nous annonçait un déficit structurel pour 2016 de 0,6 % du PIB, nous sommes à 2,4 %. C'est quatre fois pire! Votre prédécesseur nous annonçait un solde de financement de 1,3 % du PIB en 2013, nous sommes à 2,96 %. Heureusement qu'il y a les centimes de pourcent pour ne pas atteindre la barre fatidique des 3 %, barre dont le ministre des Finances disait il y a deux ans qu'il fallait à tout prix s'en éloigner pour pouvoir revenir dans une trajectoire d'assainissement des finances publiques.

 

Ce n'est donc pas être désagréable à l'égard de la ministre ou de la majorité que de rappeler que nous sommes en échec sur la base des chiffres de 2007. Les discussions budgétaires donnent lieu à des débats sur les hypothèses retenues pour l'exercice futur. Un budget comprend une part de prévisions, puisqu'il y a des éléments d'incertitude. Mais les chiffres définitifs ne trompent pas. Ils sont incontestables et, de ce point de vue-là, nous sommes en situation d'échec en 2016.

 

J'ai pu le constater au cours de débat de ce jour, la majorité utilise divers stratagèmes pour essayer d'occulter cet échec. M. le ministre des Finances avait décidé, dans sa note de politique générale 2017, de ne pas en parler du tout. Dans sa note, un chapitre était intitulé "Des finances saines" et il n'évoquait nullement la question du déficit. On évoquait la pression fiscale, le taux de dépenses publiques mais pas un mot sur le déficit, comme si l'assainissement des finances publiques n'était pas vraiment fonction de cet équilibre des recettes et des dépenses. Finalement, M. le ministre des Finances en a parlé en commission mais par euphémisme, en disant qu'il ne pouvait pas nier que l'assainissement était moins rapide qu'il ne l'aurait voulu. "Moins rapide", c'est le moins qu'on puisse dire! En l'occurrence, en 2016, la situation s'est dégradée en termes structurels par rapport à 2015 et sur l'ensemble des deux premières années, c'est un sur-place qu'il faut constater et non une avancée vers l'objectif fixé.

 

D'autres ont évoqué, un peu pour justifier cet échec, des facteurs d'explication que l'on ne peut pas nier dans l'absolu mais qui, objectivement, ne suffisent pas à rendre compte de l'impasse dans laquelle vous êtes. On a évoqué le Brexit. On a évoqué le terrorisme. On a évoqué l'asile, la migration.

 

Pensiez-vous vraiment, il y a deux ans, que le monde extérieur serait une mer d'huile, qu'il n'y aurait aucune difficulté, que tout se passerait pour le mieux? Bien sûr que non! Les problèmes de sécurité, les problèmes de dissensions au sein de l'Union européenne, tout cela faisait déjà partie de la réalité non pas avec l'intensité dramatique que nous avons pu connaître, évidemment, mais incontestablement, les facteurs extérieurs, par définition, pèsent sur une trajectoire budgétaire. Tout à l'heure, on nous a même annoncé le facteur qui sera sans doute évoqué l'année prochaine lorsqu'on devra constater que le résultat de 2017 n'est pas à la hauteur de ce qui était escompté. C'est l'élection de Donald Trump qui sera finalement un nouveau responsable de cette défaillance.

 

Dans la discussion de ce matin, j'ai aussi relevé que certains arrivaient à glisser d'un objectif à l'autre. L'objectif d'équilibre budgétaire ne paraît pas le plus prioritaire. C'est finalement l'objectif de réduction de la pression fiscale qui paraît l'oméga de votre politique. Il y a là une forme d'incohérence par rapport à ce qui a été annoncé et aussi une incohérence interne au sein du gouvernement, puisqu'à un moment donné, il faudra choisir entre la responsabilité avec la volonté de rétablir l'équilibre budgétaire ou l'électoralisme fiscal pour dire aux électeurs, le moment venu, que cette majorité, à défaut d'avoir rétabli l'équilibre, aura au moins pu réduire les recettes fiscales.

 

C'est donc un constat d'échec. L'opposition n'est pas la seule à le dresser. En effet, il y a quelques semaines, Bart De Wever lui-même, qui n'est pas n'importe qui dans la majorité, puisqu'il s'invite dans des réunions au sommet au sein même du gouvernement, avait également dressé un constat sévère sur le plan budgétaire, en déclarant que c'était le point noir du gouvernement. Je pense qu'on ne peut pas lui donner tort.

 

Pour la suite, au-delà des mauvais résultats de 2016, peut-on envisager l'évolution des finances publiques avec davantage d'optimisme? Franchement, je voudrais le croire. J'y aspire mais on peut sérieusement en douter lorsqu'on a entendu l'ensemble des intervenants venus s'exprimer au sein de la commission des Finances, entre autres la Cour des comptes ou la Commission européenne.

 

Pour 2017, l'effort que vous souhaitez réaliser est un effort, en termes structurels, de 1,3 % du PIB.

 

La Cour des comptes a souligné à quel point c'était sans précédent. C'est le moins qu'on puisse dire puisque le mieux que votre gouvernement ait fait, c'est une amélioration, en 2015, de 0,2 % du PIB. Pour prendre de meilleures années, il faut remonter au gouvernement précédent: en 2012, l'effort structurel réalisé était de 0,6 %; en 2013, de 0,7 %. Pour penser que l'on pourra atteindre une amélioration de 1,3 %, il faut vraiment avoir l'optimisme libéral chevillé au corps.

 

En tout cas, la Cour des comptes souligne qu'au-delà de l'exercice 2017, pour atteindre l'équilibre budgétaire auquel le gouvernement s'est engagé, il faudra fournir pour l'entité 1, un effort additionnel de 4 milliards en 2018 et de près de 5 milliards en 2019. Ce sont des chiffres qui pèsent lourd au regard des efforts que vous réalisez pour 2016 et qui laissent à penser que cet objectif est, en réalité, hors d'atteinte. C'est aussi l'opinion de la Commission européenne puisqu'elle est également venue nous faire part de son analyse, avec un discours beaucoup plus sévère que les années précédentes en nous présentant une perspective d'évolution pour 2017-2018 beaucoup plus pessimiste que celle du gouvernement. En termes de déficit nominal, la Commission prévoit un déficit de 2,3 % en 2017 - et non de 1,7 % - puis une aggravation du déficit de 2018 à hauteur de 2,4 %. En termes structurels, les perspectives sont également inquiétantes: 2 % seulement en 2017 et 2,2 % - donc, une nouvelle dégradation - en 2018.

 

Comme d'habitude, on peut avoir un débat méthodologique sur les hypothèses à la base des différents modèles (ceux de la Commission ou ceux du gouvernement). Madame la ministre du Budget, vous prenez régulièrement soin de rappeler ces différences. C'est vrai. Mais à l'arrivée, force est de constater que ce sont toujours les prévisions de la Commission qui sont les plus proches de la réalité, bien plus que celles du gouvernement. Aussi, on peut accorder du crédit au message de la Commission lorsqu'elle souligne le risque de non-conformité du budget, lequel entraînera, vraisemblablement, au début de l'année prochaine, la nécessité de nouvelles mesures.

 

C'est un message inquiétant. Je ne le souligne pas par plaisir, mais je pense que nous devons tous en être conscients, parce que le pain noir n'est pas derrière nous. Des efforts plus durs encore s'annoncent dans l'exercice qui vient et ceux qui suivront.

 

En ce qui concerne plus précisément le budget 2017, je voudrais dire au nom du groupe cdH qu'il nous paraît à la fois contestable dans ses choix et douteux dans sa crédibilité. Contestable dans ses choix: je ne prendrai que quelques exemples, qui ont d'ailleurs peut-être déjà été évoqués dans cette enceinte.

 

La sécurité sociale et le secteur de la santé en particulier, c'est là que vous avez décidé de porter le fer. Trente pour cent des efforts portent sur le secteur de la santé, avec des impacts évidents sur le patient et le monde médical, en termes tant de coût des médicaments que d'indexation du maximum à facturer. On ne peut pas faire 900 millions d'économies sans affecter le monde médical dans son ensemble, et en particulier les patients. De sorte qu'à l'arrivée, ce budget des soins de santé apparaît comme la variable d'ajustement de votre épure budgétaire. C'est là que vous avez porté le fer pour atteindre votre objectif. Ce n'est pas un choix de santé publique. Les efforts que vous réalisez ne vont pas bénéficier aux politiques de santé publique. Ils ne vont bénéficier qu'à la tentative de renflouer le budget.

 

Deuxième exemple, c'est le budget de la Justice. Même si la situation est moins grave que l'année passée, il n'en reste pas moins vrai que le budget 2017 de la Justice reste inférieur à ce qu'il était en 2014 (80 millions d'euros de différence par rapport au budget de 2014). Il est difficile de considérer qu'il y a une volonté de réinvestir dans le monde de la justice. Mais il est vrai que vous avez, les uns et les autres, tenu des propos à son égard qui ne dénotent pas une vraie volonté de travailler en confiance, mais plutôt une volonté de dénigrer. Finalement, les choix budgétaires posés font la preuve d'une certaine cohérence.

 

Le troisième exemple qui m'amène à penser que les choix de ce gouvernement sont vraiment contestables, c'est le secteur des transports. Là aussi, les coupes sombres ne sont pas corrigées. Pour les navetteurs, c'est un réel problème que de pouvoir faire confiance aux services ferroviaires. C'est vrai dans le secteur des transports et plus généralement, c'est vrai dans tous les secteurs qui nécessitent des investissements.

 

Monsieur le premier ministre, vous nous aviez annoncé un plan d'investissement mobilisateur qui puisse fédérer les différents niveaux de pouvoir. Où en est-on? Je n'en ai pas vu trace dans le budget 2017, mais vous pouvez me corriger. Je ne demande pas mieux que de voir, enfin, les premiers signes budgétaires tangibles de cette volonté de réinvestir dans les secteurs qui en ont besoin.

 

Le budget 2017 nous paraît contestable dans ses choix. Sa crédibilité est également douteuse. On a du mal à y croire, n'en déplaise à M. le ministre des Finances, parce qu'au niveau des recettes se situe incontestablement un problème. Avec la Cour des comptes, nous avons pu, à nouveau, détailler l'ensemble des postes qui, pris isolément, risquent de ne pas se vérifier. La Cour des comptes a souligné qu'en termes de précompte mobilier, l'augmentation à 30 % n'allait pas produire – ou risquait de ne pas produire, car je vais rester prudent – les rendements escomptés. En effet, par expérience, on a vu que l'augmentation précédente n'avait pas généré d'augmentation, mais, au contraire, une diminution de recettes, en raison des modifications de comportement. D'ailleurs, en commission des Finances, monsieur le ministre, vous n'avez pas nié cette situation.

 

On peut parler de la lutte contre la fraude fiscale; la Cour des comptes ne considère pas qu'elle soit étayée de mesures suffisamment concrètes. On peut parler de la taxe de transparence, de la régularisation fiscale: autant de postes dont les recettes ne sont pas assurées, loin de là.

 

On pourrait aussi parler de la taxe Santé. À la fin de nos travaux, nous avons eu des difficultés à comprendre quelle était la position du gouvernement. D'un côté, on apprenait que le gouvernement renonçait à cette taxe Santé; de l'autre côté, la ministre du Budget nous disait que la recette devait absolument être maintenue. Qu'en est-il exactement? Il ne s'agit jamais que de quelques dizaines de millions mais, tant en termes budgétaires qu'en termes de santé publique, ce n'est pas tout à fait insignifiant.

 

Pris isolément, les postes de recettes ne sont donc pas rassurants. Et, globalement, la Cour des comptes a souligné l'écart récurrent qui peut être constaté, d'une année à l'autre, entre les prévisions et les réalisations, écart qu'elle évalue à plus de 2 milliards d'euros chaque année.

 

Conscient de cette difficulté structurelle, le gouvernement a fini par décider de mettre en place un groupe de travail appelé à plancher sur la fiabilité des recettes fiscales, ce qui m'amène à démentir des propos tenus, ce matin, selon lesquels il n'y aurait pas de problème de recettes dans ce budget. Il y a bel et bien un vrai problème. La preuve en est que le gouvernement souhaite comprendre la raison pour laquelle il y a un écart récurrent entre les prévisions et les réalisations.

 

Objectivement, il s'agit, selon moi, d'un problème qui doit tous nous préoccuper. En effet, ce problème s'aggrave d'année en année. Ex ante les prévisions de recettes sont peu fiables. Mais en lisant les rapports de la Cour des comptes on s'aperçoit que, ex post, il est très difficile de vérifier le rendement annoncé. Et comme le rendement se reporte mécaniquement d'une année à l'autre, on finit par piloter dans le brouillard sans avoir aucune assurance quant à la fiabilité des chiffres relatifs aux recettes budgétaires. Voilà pour ce qui concerne la première raison pour laquelle le budget apparaît peu crédible.

 

Il en existe une autre d'ordre plus politique. Mais j'espère être démenti à ce sujet dans les semaines ou les mois qui viennent. Toujours est-il que votre majorité, monsieur le premier ministre, me paraît extraordinairement divisée. En écoutant les interventions des uns et des autres, tout à l'heure, on a eu le sentiment qu'il y avait un flottement quant aux objectifs poursuivis. Est-il toujours question du rétablissement de l'équilibre budgétaire ou s'agit-il plutôt de la diminution de la pression fiscale quelle qu'en soit la conséquence sur l'équilibre et le solde des finances publiques. Il y a, selon moi, des approches quelque peu différentes d'un groupe à l'autre.

 

La question des recettes est-elle ou non problématique? Pour certains groupes, y compris au sein de la majorité, oui. Pour d'autres, non, et on peut être rassuré. Où en est la réforme de l'impôt des sociétés tellement nécessaire? On n'a pas eu l'occasion de débattre de cette question en commission des Finances puisque même l'avis rendu par le Conseil supérieur des Finances n'a pu nous être transmis. Sur le sujet, c'est un peu motus et bouche cousue! Où en est la réforme de l'impôt des sociétés? Où en est le projet de taxation des plus-values?

 

C'est vous qui avez repris la main, monsieur le premier ministre. J'espère que, le moment venu, vous nous en direz davantage. Mais pour le moment, en tout cas, on ne voit rien venir. Il n'y a rien dans le budget concernant ces questions, ni sur la taxe sur les transactions financières dont on a débattu, dans cette enceinte, il y a quelques jours.

 

On sent bien qu'il y a une tension vive au sein de votre majorité, ce qui ne renforce pas la crédibilité de ce budget.

 

Ce matin encore, Mme Smaers nous a annoncé un troisième tax shift, sans que l'on sache vraiment s'il s'agissait d'une revendication du CD&V ou d'une annonce liant la majorité à un certain moment. En tout cas, j'ai cru comprendre que vous y teniez pour 2017 et que vous posiez une vision assez novatrice quant à la taxation des revenus du travail et du capital. Nous ne demandons qu'à y croire mais je ne suis pas sûr que la majorité soit unanime, malgré les messages de collégialité.

 

01.72  Marcel Cheron (Ecolo-Groen): Monsieur le président, M. Dispa nous fait ici, un peu à la Prévert, un inventaire très cruel des promesses faites.

 

Il a évoqué un élément qui est passé inaperçu depuis qu'il a été annoncé: le pacte d'investissement.

 

Le premier ministre a pris un engagement fort dans ce pacte d'investissement. J'ai lu ce matin que le ministre-président wallon - qui fait partie de la même majorité que vous -, s'est plaint que le sujet n'ait été abordé qu'une fois en comité de concertation. Je ne sais pas qui y assistait - et je n'essaie plus de savoir qui est présent dans les réunions -, mais depuis lors, M. Magnette, ministre-président wallon, nous dit qu'il n'y a pas de suite et qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui est assez interpellant.

 

Je rappelle que le premier ministre s'est fortement engagé dans trois domaines: le numérique, les infrastructures - en particulier la mobilité -, l'excellence et la recherche. Ceci constitue un enjeu très important et je comprends qu'ils n'apparaissent pas directement dans le budget, c'est même assez normal. Cependant, nous participons à une discussion budgétaire qui engage l'avenir de secteurs importants et je pense que M. Dispa a eu raison d'insister sur ce pacte qui est le grand absent des discussions budgétaires.

 

01.73  Charles Michel, premier ministre: Monsieur le président, je comptais bien sûr aborder le sujet dans ma réplique, tout à l'heure, mais je ne résiste pas au plaisir immédiat de réagir à l'interpellation amicale, pleine de tendresse et de douceur, qui m'est adressée par Marcel Cheron.

 

J'apporterai quelques éléments et je mettrai les poins sur les i à ce sujet. Le gouvernement fédéral est déterminé à concrétiser ce pacte pour les investissements qui nous tient à cœur. Effectivement, c'est correct: nous avons, en comité de concertation, validé trois secteurs sur lesquels le gouvernement fédéral et les entités fédérées sont d'accord. Il s'agit de l'agenda digital, de la mobilité et de la transition énergétique.

 

Pour tout dire, il y a une certaine divergence de vues entre certaines entités fédérées. Certaines d'entre elles pensent que l'on devrait ajouter quelques thèmes, et d'autres considèrent que ces trois thèmes sont les seuls sur lesquels il est nécessaire et utile de travailler en coopération. Ce débat-là doit se poursuivre en comité de concertation.

 

Deuxièmement, j'ai demandé, depuis plusieurs semaines déjà que, dans les départements fédéraux, on entame le processus d'inventaire de projets. Il s'agit des projets déjà sur les rails et des nouveaux projets qui pourraient être susceptibles d'entrer dans cette liste, au travers d'un pacte pour les investissements. J'espère disposer, au début de 2017, de plus d'informations sur les enveloppes financières qui seraient utiles et nécessaires pour continuer à avancer dans la recherche de mécanismes de sélection des projets. Il faut en effet s'assurer que les projets sélectionnés soient réellement productifs, créent de la valeur et de la croissance, et soient positifs pour l'avenir du pays.

 

Enfin, un point complémentaire: je confirme que je souhaite que le parlement soit associé à ce processus qui mobilisera, je l'espère, au-delà de la majorité, l'opposition. J'espère que lors de la Conférence des présidents, nous pourrons évoquer les modalités d'une association avec le parlement.

 

J'en viens au plan européen. On sait que l'un des enjeux importants consiste à faire progresser le débat sur le plan européen. À de multiples reprises, mes conseillers et mon cabinet ont tenu des réunions techniques avec les représentants de la Commission européenne sur ce sujet. Moi-même, j'ai eu de nombreux contacts politiques sur le sujet. Enfin, je poursuis des consultations larges, y compris, et c'est important, parmi les acteurs non politiques comme des acteurs économiques et universitaires. Je souhaite examiner comment mobiliser les forces académiques, universitaires et sociales pour soutenir ce projet qui me tient à cœur.

 

Les points sont mis sur les i. Je persiste et je signe. Vous verrez que nous allons continuer à progresser et, je l'espère, à engranger des résultats concrets dans les prochaines semaines et les prochains mois sur ce dossier important pour l'avenir du pays.

 

Du reste, dans le cadre du débat budgétaire, dans nos contacts avec la Commission européenne, nous avons déjà présenté le grand raisonnement autour de ce pacte pour les investissements, afin de prendre aussi en compte cette volonté-là, dans le cadre de l'action menée par le gouvernement.

 

01.74  Marcel Cheron (Ecolo-Groen): Monsieur le président, j'ai failli applaudir le premier ministre. Comprenez mon émotion! Je suis enchanté de l'entendre s'exprimer de la sorte. Néanmoins, deux problèmes se posent à l'échelle européenne. Vous avez raison de souligner que l'Europe a probablement tout intérêt à suivre ce chemin et que c'est même l'un des enjeux essentiels de son avenir. En l'occurrence, la Belgique joue son rôle. Les projets font défaut à l'Europe. Je pense à la transition énergétique, à l'avenir du numérique et à la mobilité, car il n'y a pas que la FEB.

 

Reste que le premier problème est que la Commission européenne accepte ce que nous allons lui soumettre en termes de SEC 95 et d'autres énormités, qui empêchent les gouvernements de prendre des initiatives et des décisions contracycliques, comme on dit en langage économique. Nous le voyons en ce qui concerne ce que M. Bellot appelle le "milliard vertueux" pour le rail et pour des projets qu'Infrabel pourrait entreprendre demain. Je ne puis que vous engager à continuer de concert avec les entités fédérées – et je reviens à M. Dispa. Si, à Namur, on considère qu'il est bloqué, je pense qu'il est temps de relancer ce sujet avec les entités qui composent ce pays. Je vous remercie.

 

01.75  Benoît Dispa (cdH): En ce qui me concerne, je ne suis pas le porte-parole du ministre-président du gouvernement wallon. Tout ce que je puis dire, monsieur le premier ministre, c'est que le cdH peut vous rejoindre sur le plan d'investissement, en tout cas s'agissant des objectifs. Nous avons dit à plusieurs reprises qu'ils répondaient à une véritable nécessité. À cet égard, vous pouvez compter sur notre appui.

 

Cependant, je me permets de faire remarquer que, dans le travail d'inventaire qui est en cours au sein des départements fédéraux, il faut non seulement rechercher les projets qui sont sur les rails, pour reprendre votre formule, mais également ceux qui ne s'y trouvent pas. Du côté de la SNCB et d'Infrabel, de nombreux besoins sont en effet avérés. Je pense notamment au RER. À cet égard, un véritable refinancement est indispensable.

 

Restera alors la question des moyens budgétaires. Nous ne sommes pas les mieux placés pour demander à la Commission européenne de faire preuve d'indulgence ou de tolérance, alors que nous ne sommes pas aptes à atteindre les objectifs que nous avons définis avec elle.

 

Je vous remercie d'avoir répondu à cette question importante, monsieur le premier ministre. Croyez bien que nous aurons certainement l'occasion d'y revenir.

 

Je terminerai, monsieur le président si vous me le permettez, en réaffirmant mon scepticisme qui, d'année en année, ne fait que se renforcer sur la base des chiffres qui tombent exercice après exercice. L'exercice budgétaire à l'horizon 2018 était l'oméga de votre politique budgétaire au cours de cette législature. J'ai lu que le président du MR n'en faisait pas du fétichisme, ce qui est déjà sans doute une façon de préparer l'opinion.

 

Mme la ministre du Budget a elle-même laissé entendre que lorsqu'il retravaillerait son programme de stabilité, le gouvernement maintiendrait ou pas son objectif de rétablissement de l'équilibre budgétaire de sorte que l'on serait dans un schéma optionnel: on verra bien si on y arrive ou pas, ce qui donne l'impression de naviguer à vue à court terme, 2018 étant proche, mais également, à plus ou moins long terme et, à ce sujet, je soulignerai que la trajectoire pluriannuelle du gouvernement ne cesse d'inquiéter.

 

M. Piedboeuf a souhaité, tout l'heure, la reconduction de la majorité. Je vous le souhaite, mais pas nécessairement pour le pays. Si vous vous y plaisez, pourquoi pas? Quelle que soit la majorité du prochain gouvernement, il sera face à un certain nombre de problèmes à résoudre. En effet, les instances qui nous aident à piloter les finances publiques ont souligné à quel point il y avait lieu de nourrir quelques inquiétudes. Le tax shift n'est pas financé ce qui a été dit et par la Commission européenne et par la Cour des comptes et confirmé lorsque son redesign a échoué. Cela a même a été admis par le ministre des Finances qui a alors annoncé qu'il reviendrait avec de nouvelles trajectoires de financement du tax shift. C'est admettre qu'il y a là une difficulté.

 

01.76  Benoît Piedboeuf (MR): Plusieurs fois, depuis ce matin, nous avons entendu que le tax shift n'était pas financé. On parle, je vous le rappelle et on l'a déjà souligné en commission, du budget 2017. Dans celui-ci, qui n'est pas celui du tax shift, le tax shift est intégralement présent en recettes et en dépenses. Il est vrai que nous faisons un exercice pluriannuel, ce qui n'était jamais le cas auparavant et il est donc possible de se projeter dans l'avenir. À mon avis, dans le budget 2018, le tax shift 2018 sera également intégralement compris en recettes et en dépenses. Arrêtez de clamer des slogans! Le tax shift se trouve intégralement dans le budget 2017.

 

01.77  Benoît Dispa (cdH): Monsieur Piedboeuf, je ne fonctionne pas en slogans. Dans ma conclusion, je me permettais de dépasser le cadre strict de l'exercice budgétaire 2017 pour évoquer les perspectives pluriannuelles qui, me semble-t-il, doivent nous préoccuper. Je ne parlais pas en termes de slogans. Et ce que vous dites sur 2017 est peut-être exact mais ce que vous dites sur la suite ne me rassure pas, puisque vos propos se résument à "on verra bien!" Effectivement, c'est cette façon de piloter qui m'inquiète. "On verra bien!" C'est une navigation à vue qui n'est pas de nature, je le pense, à rassurer tous ceux qui ont des doutes sur le financement du tax shift et qui d'ailleurs, pour un exercice de tax shift ultérieur, exigent, de manière très ferme, une vraie neutralité budgétaire. C'est bien la preuve qu'elle n'a pas été réalisée dans les exercices précédents.

 

01.78  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, à commencer par la Commission européenne. La Commission européenne dit explicitement que le tax shift n'est pas financé. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle doute de votre trajectoire, de votre cadre pluriannuel. Elle explique expressis verbis que le tax shift n'est pas financé et, déjà pour 2016 et 2017. Et, avant elle, la Banque nationale. Et le ministre des Finances, lui-même, nous explique qu'il table sur des effets retours non encore démontrés et certainement pas démontrables.

 

Monsieur Piedboeuf, il n'y a pas que l'opposition qui dit que le tax shift n'est pas financé. Il y a toute une série d'institutions. Il ne faut pas exagérer!

 

01.79  Benoît Dispa (cdH): Ne vous inquiétez pas, monsieur Laaouej, "on verra bien"!

 

Mais il y a quand même un autre élément d'inquiétude pour ceux qui se préoccupent de la trajectoire pluriannuelle. C'est – et c'est encore la Cour des comptes qui le dit – tout ce qui relève de la Défense nationale. La Cour des comptes souligne, et ce n'est nié par personne, qu'un certain nombre de choix d'investissements qui sont opérés par le gouvernement actuel n'auront d'impact budgétaire que dans les exercices futurs et que c'est évidemment un motif d'inquiétude par rapport aux trajectoires qui seront celles de l'État fédéral dans les années qui viennent.

 

Et donc, c'est un élément d'incertitude par rapport à la trajectoire pluriannuelle, d'autant que s'ajoute à cela – je peux vous laisser la parole, monsieur le premier ministre – une inquiétude également par rapport à la modification du régime des pensions des militaires. Cela suscite de l'inquiétude chez les militaires eux-mêmes, mais cela peut aussi susciter une inquiétude sur le plan budgétaire, puisque, si les militaires doivent travailler plus longtemps avant d'être admis à la retraite, cela aura nécessairement un surcoût en termes de charge de personnel et ce sont des charges qui se reporteront également sur les exercices futurs.

 

01.80  Charles Michel, premier ministre: Dans le souci de préserver la qualité du débat, je voudrais brièvement préciser certains points. En ce qui concerne les prévisions pluriannuelles, je tiens à souligner le fait que c'est depuis 2015 seulement que la Commission européenne considère que nous devons travailler sur des projections pluriannuelles. C'est une bonne chose car cela permet d'échanger les points de vue, même si on ne partage pas le même raisonnement, que ce soit dans le cadre du tax shift ou sur d'autres sujets.

 

Premier point. Vous prenez l'exemple du budget de la Défense pour affirmer qu'il y aurait une certaine incertitude ou une imprévisibilité. Si vous étiez un tant soit peu de bonne foi, vous reconnaîtriez qu'en ce qui concerne les investissements liés à la Défense, un laps de temps long s'écoule, et ce, compte tenu de la nature même des investissements, entre le moment de la décision et celui où celle-ci a un impact significatif sur le budget de l'État. Au sujet des A400M, les décisions ont été prises, il y a quinze ans. Et ce n'est qu'au moment de la livraison que les factures sont payées. Donc, là aussi, nous prenons des responsabilités. C'est notre marque de fabrique: nous tentons de préparer l'avenir en prenant un certain nombre d'orientations et de décisions.

 

Dans le cas de la Défense, nous avons raisonné à la fois en libérant des capacités à concurrence de 200 millions d'euros d'investissements à court terme, pour organiser cette liaison avec l'implémentation progressive de la vision stratégique. C'est la démarche qui est suivie. Et si c'est cela l'argument que vous avancez pour tenter de fragiliser la manière dont on aborde les questions budgétaires, permettez-moi de vous dire que c'est particulièrement faible.

 

Deuxième point. Il y a quelques instants, monsieur Dispa, vous avez dit une énormité. Vous avez parlé des chiffres de la Justice en disant qu'on aurait, depuis la mise en place de ce gouvernement, baissé de 80 millions d'euros les chiffres de la Justice. C'est une contre-vérité, monsieur Dispa. Pourquoi? Parce que vous ne prenez pas en compte le fait qu'entre-temps, il y a eu une sixième réforme de l'État, qui a décidé du transfert de la délinquance juvénile et des maisons de justice vers les entités fédérées. Il y a lieu de comparer des pommes avec des pommes et pas des pommes avec des poires.

 

01.81  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le premier ministre, je me permets de citer la Cour des comptes. Je sais que d'après M. Piedboeuf, celle-ci se trompe, mais permettez-moi quand même de la citer: "La Cour souligne que le solde de financement sera grevé, à partir de 2020, par plusieurs dépenses de fournitures militaires. En conclusion, la Cour estime que le cadre budgétaire pluriannuel est incomplet et doit être appréhendé avec une certaine prudence." M. Dispa n'a rien dit d'autre!

 

 

01.82  Sébastian Pirlot (PS): Monsieur le président, pour le volet Défense, je renverrai également à l'avis du Conseil d'État sur la loi de programmation militaire. Il signale quand même que pour la première fois, un gouvernement va reporter à 100 % la charge des investissements sur les gouvernements ultérieurs. Je ne suis donc pas du tout d'accord avec la vision qui vient de nous être présentée par M. le premier ministre.

 

01.83  Benoît Dispa (cdH): Monsieur le premier ministre, ne vous méprenez pas sur mes propos, je n'ai pas contesté les choix du gouvernement en matière de programmation militaire. Un certain nombre de choix figurent dans le projet de programmation militaire qui sont nécessaires et que le cdH soutient. J'ai simplement souligné que, sur base du rapport de la Cour des comptes, ces choix vont générer un impact budgétaire qui se traduira dans les exercices futurs. Je ne vous en fais pas le reproche, c'est une réalité qui nous oblige à être d'autant plus prudents ici par rapport au rétablissement de l'équilibre budgétaire puisque, sans cela, on sera exposé à des difficultés encore plus importantes au-delà de l'exercice 2018.

 

01.84  Charles Michel, premier ministre: (…)

 

01.85  Benoît Dispa (cdH): Ce n'est pas ce que je dis; je dis que c'est un facteur d'inquiétude pour l'avenir et qu'on ne peut l'ignorer.

 

Permettez-moi de souligner un certain nombre d'éléments à prendre en considération si on veut avoir un pilotage à moyen et long termes. Il y a encore d'autres facteurs d'inquiétude, notamment la problématique des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt ont baissé de manière spectaculaire au cours des dernières années. Sauf erreur de ma part, entre 2012 et 2016, si les taux d'intérêt étaient restés inchangés, nous aurions eu un surcoût de 4 milliards d'euros dans l'exercice 2016. Cela a généré un espace budgétaire dont vous avez bénéficié et je ne vous en fais pas le reproche. Il y a des facteurs extérieurs qui sont négatifs mais celui-là est profitable au plan budgétaire. Mais je n'arrive pas à croire que cette tendance va se poursuivre indéfiniment et, à un certain moment, les taux vont repartir à la hausse. C'est aussi un effet inquiétant puisqu'il faudra raisonnablement s'attendre à une remontée de la dette. C'est donc un troisième élément que je me permets de pointer, sans vous en faire le reproche. Objectivement, c'est un facteur d'insécurité qui doit être pris en compte par les majorités actuelle et futures.

 

En ce qui concerne la justice, si le monde de la justice est rassuré par vos propos, j'en serais très heureux. Malheureusement, l'état dans lequel elle se trouve dément toute efficacité dans le prétendu réinvestissement auquel vous prétendez procéder.

 

M. Piedboeuf a dit tout à l'heure qu'il faut rêver très haut pour réaliser très bas. J'aurais tendance à dire: rêvez un peu moins haut et obtenez des résultats un peu plus hauts, ce serait mieux pour les finances publiques.

 

Je vous remercie.

 

01.86  Barbara Pas (VB): Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik hoor vandaag sommige leden verklaren dat zij fier zijn op de begroting 2017 die hier voorligt. Het beeld sprong bij mij binnen van een klein kind dat fier is omdat het de eerste nootjes uit een viool of uit een ander muziekinstrument krijgt. Alleen is het instrument waarmee u speelt, kapot en versleten. Het staat ook kattenvals gestemd. Bij elke poging van u om het instrument gestemd te krijgen en terwijl u nog maar aan de stemknoppen begint te draaien, springen de snaren.

 

Als u dat al niet zelf doet, dan doen de coalitiepartners dat wel voor u, gelet op de goede sfeer in de huidige regering.

 

U hebt de kiezer prachtige symfonieën beloofd, maar iedereen die niet doof is, beseft ondertussen wel dat u met het Belgische instrument zelfs het eenvoudigste melodietje niet deftig kunt doen klinken.

 

Collega’s, als u er werkelijk voor wil zorgen dat de economische situatie in dit land stabiel is en dat investeren loont, en als u eindelijk voor een ondernemingsvriendelijk klimaat wil zorgen, dan doet u dat niet door een verlaging van de vennootschapsbelasting op de lange baan te schuiven en al zeker niet door nogmaals een verhoging van de roerende voorheffing tot maar liefst 30 % in te voeren.

 

Die belasting is op zes jaar tijd maar liefst verdubbeld. Voor die belasting zal trouwens voornamelijk de Vlaming opdraaien.

 

De beloofde kracht van verandering was dat de budgettaire cijfers op orde zouden komen. Herinner u dat de minister van Financiën dat punt destijds zowaar tot de inzet van de huidige regering heeft gemaakt. Het begrotingsevenwicht was de voorwaarde en de reden waarom het communautaire jarenlang in de koelkast zit.

 

De N-VA heeft zelf van het budgettaire aspect haar handelsmerk gemaakt. Het is als het ware de bestaansreden van de huidige coalitie. Ondertussen beseft u als geen ander dat u ook die verkiezingsbelofte, het op orde krijgen van de staatsfinanciën, niet zal kunnen waarmaken.

 

Wat zien wij in de praktijk? Wij zien het betere bochtenwerk. De huidige coalitie maakt bochten en draaien waarop menig kunstschaatser jaloers zou zijn.

 

Eerst was er sprake van een begroting in evenwicht en van een tekort van nul procent. Tegen 2018-2019 zou dat begrotingsevenwicht er zijn. Een jaar geleden werd die ambitie stilzwijgend omgezet naar een doelstelling om een structureel begrotingsevenwicht te hebben, wat nog altijd een tekort inhoudt. In september 2016 konden wij in de krant lezen dat Bart De Wever openlijk al een volgende bocht inzette, om ook dat idee van het structureel begrotingsevenwicht los te laten.

 

Hij gaf openlijk in De Tijd toe dat het inzetten op een structureel begrotingsevenwicht tegen 2018-2019 niet langer wenselijk en haalbaar is. Ondertussen heeft de minister van Begroting zelf al gezegd dat een begrotingsevenwicht geen prioriteit meer is.

 

De premier mag hier anderhalve maand geleden in zijn beleidsverklaring nog met een uitgestreken gezicht komen vertellen dat een begrotingsevenwicht in 2018 de doelstelling blijft, er is werkelijk niemand meer die dat nog gelooft.

 

Daarnet heeft de heer Vande Lanotte professor in de Economie Peersman geciteerd, die al de uitspraak had gedaan dat hij zijn schoen zou opeten als de regering er deze legislatuur nog in slaagt om de begroting in evenwicht te krijgen.

 

Om de begroting op koers te houden, naar een begrotingsevenwicht in 2018, moeten er nog miljarden structureel worden bespaard. Collega’s, als het vandaag nog niet lukt om structureel bij te sturen, denkt u dan echt dat het, dichter bij gemeenteraadsverkiezingen, plots wel zal lukken, dat de profileringsdrang dan niet meer in de weg zal staan?

 

De volgende bocht werd bij de bespreking van deze begroting duidelijk: als de focus niet meer ligt op een begrotingsevenwicht en zelfs niet meer op een structureel begrotingsevenwicht, maar als men vooral nog spreekt over het financieringssaldo en het vorderingssaldo; kwestie van de staatschuld niet te moeten meetellen.

 

De heer Klaps mocht daarnet nog wel de mond vol hebben over eerlijkheid tegenover de burgers, maar dat is de mensen een rad voor de ogen draaien.

 

Collega’s, de begroting 2017 is typisch knip-en-plakwerk dat we al kennen sinds paars. Uw begroting wordt opgelapt met btw-inkomsten, roerende voorheffing voor maar liefst 863 miljoen euro, de tankkaarten op de bedrijfswagens, een beurstaks, accijnzen, ook weinig origineel.

 

Al evenmin origineel: maar liefst 14 % van de nieuwe begrotingsmaatregelen moet komen uit fiscale fraude. Heel geloofwaardig allemaal als u er op acht maanden tijd nog niet eens in slaagt om de bij het Panamaplan beloofde detachering van vijftien fiscale ambtenaren naar Justitie in orde te krijgen.

 

Deze begroting lijkt heel sterk op gebroddel in de marge, zonder dat dieperliggende ziektes worden opgespoord en aangepakt. Hetzelfde zagen wij bij de vorige socialistische regeringen, want structureel verandert er niet veel.

 

Ondanks de communautaire stilstand zal het de Vlaming zijn die in hoofdzaak zal betalen voor de beurstaks, voor de verhoogde roerende voorheffing en voor de aanpak van bedrijfswagens via de tankkaarten.

 

Ik vraag mij af of u twee jaar geleden zo’n begroting met zulke communautaire belastingen voor ogen had?

 

Een begrotingstekort dat blijft hangen rond 3 procent van het binnenlands product, is rampzalig. Het is zelfs officieel slechter dan bij uw voorganger, mijnheer de premier. Volgens de Europese Commissie komt dat door de hogere primaire uitgaven. U hebt dus niet alleen een probleem met het systematisch overschatten van de inkomsten, u hebt ook – en vooral – een probleem aan de uitgavenzijde. Structureel verandert u daar helemaal niets aan. Volgens de Europese Commissie zijn de begrotingsplannen voor 2017 ondoorzichtig en is het onduidelijk hoe België structureel wil besparen. Het is een rommelbegroting en van alle EU-lidstaten kreeg België de slechtste begrotingsscore.

 

Collega’s, ik vraag mij opnieuw af of u twee jaar geleden een dergelijke oplapbegroting voor ogen had. Was het voor zo’n begroting dat u akkoord ging met een communautaire stilstand?

 

Collega’s, vandaag heb ik allerlei excuses gehoord, van aanslagen tot de zogenaamd onvoorspelbare asielcrisis. Ik heb u echter niet horen spreken over de meevallers. U kreeg ook hulp. Tot nu toe werd de regering in haar begrotingssanering immers wel erg geholpen door de dalende rentelasten op de hoge schulden. Wie ten voordele van deze regering eigenlijk al het meest heeft bespaard, is Mario Draghi, de voorzitter van de Europese Centrale Bank. Dankzij het soepele beleid van de ECB profiteert de Belgische overheid van extreem lage rentes. De Schatkist heeft in 2016 meer dan 150 miljoen euro aan negatieve rentes verdiend. Vorige week nog leende het Agentschap van de Schuld 300 miljoen euro tegen een rente van –0,79 %.

 

Die situatie zal echter niet blijven duren. De rentes zullen op termijn stijgen. Dan pas hebt u een serieus probleem om die gigantische staatsschuld af te lossen, want dan zullen deze en ook de komende regeringen al zwaar moeten besparen, alleen nog maar om de rente op die staatsschuld te kunnen betalen. Vandaag, zonder die rentesneeuwbal, met die extreem lage rentes, slaagt u er al niet in om de staatsschuld af te bouwen. Nochtans hebben alle meerderheidspartijen dat voor de verkiezingen beloofd.

 

CD&V plakte daar zelfs cijfers op. Volgens CD&V zou de staatsschuld op vijf jaar tijd met een vijfde verlaagd worden, waardoor we tegen 2019 op 80 % van het bbp zouden moeten uitkomen. Gelet op de huidige situatie zal een grens van 105 % al haast onmogelijk zijn.

 

Uw totale overheidsschuld is in de voorbije jaren nog gestegen. Wij zaten in 2015 op 105,8 % van het bbp, in 2016 was dat 107 %.

 

Het ziet er niet naar uit dat er in 2017 wel een kentering zal komen, want de Europese Commissie gaat in haar prognose voor 2017 uit van 107,1 % van het bbp.

 

Een overheidsschuld hoger dan onder Di Rupo en zijn socialisten, en dat terwijl de economische groei hoger ligt dan onder de crisisjaren tijdens Di Rupo. Dan vraag ik mij opnieuw af, collega’s, of u dat twee jaar geleden voor ogen had. Was het daarvoor dat u akkoord ging met die communautaire stilstand?

 

Er is nog veel ruimte voor besparingen om echt te saneren aan de uitgavenzijde, maar daarvoor moeten wel een aantal taboes bespreekbaar zijn. De miljarden euro’s die in dit land naar asiel en migratie gaan, worden niet in vraag gesteld.

 

Evenmin wordt er beknibbeld op de uitgaven aan de Europese Unie. Als men die begrotingspost bekijkt en alleen nog maar de werkingskosten van die Europese Unie ziet, dan stelt men vast dat deze regering daarvoor elk jaar opnieuw meer dan 3 miljard euro uittrekt. In de begroting 2017 krijgt de Europese Unie zelfs nog 200 miljoen euro meer dan vorig jaar. België geeft 3,4 miljard euro aan de Europese Unie om haar noden te dekken voor het jaar 2017.

 

Herinner u dat enkele weken geleden de Europese Rekenkamer, voor de 22e keer op rij, het budget voor de Europese Unie afkeurde. Dit jaar gebeurde dat omdat er weer voor meer dan 5 miljard euro aan onrechtmatige kosten zijn gemaakt. Die Europese Unie zorgt dus niet alleen voor een nationale begroting die in het rood gaat door haar falend beleid inzake de euro en de vluchtelingeninvasie, maar daar komt nog eens een wanstaltig hoog bedrag voor die Europese Unie zelf bij. Een geschenk aan de Europese Unie voor slecht beleid als het ware.

 

Ik vraag mij af of die dotatie niet naar omlaag kan. Er zijn heel wat agentschappen bij de Europese Unie die hun werkingsmiddelen elk jaar opnieuw niet opgebruiken en gewoon overdragen naar het volgende jaar. Het zou toch de logica zelve zijn dat dit geld eerst met een verdeelsleutel terugkomt naar de lidstaten vooraleer u extra blijft storten.

 

Collega’s, ik kom tot mijn conclusie. Als ik uw begroting van 2017 bestudeer, stel ik vijf falingen vast.

 

Faling 1: ik stel vast dat de marketing van de regeringspartijen over de begroting de voorbije twee jaar voortdurend werd bijgestuurd. De focus op een begroting in evenwicht verschoof naar een structurele begroting in evenwicht. En de focus wordt nu alweer verlegd naar het vorderingssaldo. De meerderheidspartijen hebben hun communicatie bijgestuurd. U kunt zich afvragen waarom dat nodig is als alles goed gaat.

 

Eerst was het op orde brengen van de staatshuishouding de grote doelstelling waarop de regering kon worden afgerekend. Nu wordt die begroting vermeld in een lange rij en is ze verworden tot slechts één aspectje waarop de regering zou falen.

 

Jobcreatie en economische groei zouden wel positief uitpakken, althans volgens de propaganda. Maar, en dat is faling 2, die werkloosheid daalt helemaal niet en ook de economische groeiverwachting wordt voortdurend naar beneden bijgesteld.

 

De groeiverwachtingen zijn lager dan de prognoses van de vorige jaren en, faling 3, die groei ligt ook veel lager dan in de ons omringende landen Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

 

Faling 4, doe daar bovenop nog de torenhoge staatsschuld die de voorbije twee jaar nog verder is gestegen.

 

Faling 5: het economisch herstel, voor zover daar al sprake van is, hebt u op de pof gekocht, want de taxshift is niet gefinancierd.

 

Collega's, die vijf falingen tonen aan dat deze regering eigenlijk een regering in faling is. De meerderheidspartijen hadden de ambitie om de nv België als een bedrijf te besturen, maar een bedrijf in faling gaat failliet en moet worden ontbonden.

 

Dat is de enige juiste conclusie bij het bestuderen van uw rampzalige begroting 2017, die onze fractie uiteraard niet zal goedkeuren.

 

01.87  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, où est passé l'argent de l'austérité? C'est aujourd'hui la question qu'on est en droit de se poser. C'est d'ailleurs la question que j'ai posée à différents collègues. En effet, les chiffres sont interpellants.

 

Quand on fait la somme des efforts budgétaires de ces deux dernières années, on constate que ce gouvernement a demandé 4,4 milliards en 2015 et 4,7 milliards en 2016 d'efforts, si on compte l'effort initial et le contrôle budgétaire, ce qui fait un total de 9 milliards d'efforts imposés à la population. Si on compte les 3 milliards à venir, on atteint 12 milliards. On se souviendra des faux graphiques de la N-VA qui ont circulé sur la toile, même si ce fut peu de temps.

 

Finalement, que sont devenus ces 9 milliards? Qu'a-t-on fait pour réduire le déficit? Les chiffres sont ce qu'ils sont. Le solde de financement atteignait - 2,6 % en 2014. Aujourd'hui, il atteint toujours - 2,6 %. Autrement dit, il n'a pas bougé. Il est de zéro ou il s'approche du zéro. Ce n'est pas le ministre des Finances, ni le ministre du Budget, mais le ministre de l'intérieur, Jan Jambon, qui a déclaré, dans Le Vif, que nous avions amélioré le solde de financement de 0,03 % et que c'était insuffisant. C'est effectivement insuffisant.

 

On est loin de la goed bestuur de la NV-A, de son programme de 2014 selon lequel il fallait respecter l'équilibre budgétaire afin de ne pas laisser de dettes aux générations futures et de ne pas payer d'intérêts inutiles. Où est passée la goed bestuur de la N-VA? Et surtout, où est passé l'argent? C'est beaucoup plus interpellant.

 

Quand je l'ai interrogé, tout à l'heure, M. Piedboeuf n'a pas voulu me répondre, ce qui m'a un peu chagriné. À moins qu'il n'ait pas pu me répondre! Dans ce cas, je suis triste pour lui.

 

M. Klaps était, pour sa part, plus enthousiaste à s'exprimer puisqu'il m'a dit que tout cet argent était passé dans les réductions de charges patronales. Ce faisant, selon le représentant de la N-VA, les 9 milliards d'austérité ont disparu dans des cadeaux aux patrons.

 

Chacun pourra tirer ses conclusions. C'est en tout cas ce que dit la N-VA. Moi, je n'allais pas aller si loin, monsieur Borsus. J'allais dire une belle partie de ces 9 milliards et non pas l'ensemble, mais la N-VA nous dit que les neuf milliards sont passés dans des cadeaux au patronat.

 

Qui a finalement payé cette austérité? Ce sont d'abord les travailleurs. C'est la population travailleuse qui a dû payer les sauts d'index, les taxes indirectes dont on sent toujours les effets tant des uns que des autres et qui va continuer à payer à travers la réforme de la loi de 1996 sur la compétitivité. Pendant vingt ans, on a dit aux travailleurs qu'ils devaient faire des sacrifices parce que les trois pays voisins avaient des salaires qui évoluaient d'une autre façon, qui évoluaient moins vite que chez nous. "Vous devez faire des sacrifices, vingt années de sacrifices!" Et quand on voit que ce prétendu handicap salarial est enfin épuisé, on nous dit qu'on va changer les règles du jeu. Effectivement, le gouvernement, il y a quelques jours, s'est mis d'accord pour changer les règles du jeu après vingt années d'efforts de la part des travailleurs. On peut déjà calculer que cela fera une perte de salaire pour l'année qui vient de 1 à 1,5 %. Le premier ministre confirme. Vous avez un autre chiffre, c'est cela?

 

Il y aura des pertes également en ce qui concerne les dépenses sociales avec les réductions de dépenses sociales évidemment qui sont lourdes pour ces travailleurs et en ce qui concerne les salaires qui évoluent beaucoup moins en Belgique que dans les autres pays. Je vous donne les statistiques d'Eurostat pour 2015: la France + 1,6 %, l'Allemagne + 2,8 %, les Pays-Bas + 3 %, les salaires en Belgique un misérable + 0,1%. Les salaires en Belgique évoluent donc beaucoup moins qu'ailleurs. Autant dire qu'ils n'évoluent pas.

 

On entend souvent ce discours de la N-VA disant que le revenu disponible a augmenté, mais le revenu disponible ne dit pas si c'est l'ensemble des ménages. On ne peut pas y isoler les travailleurs. Par contre, quand on voit l'évolution des salaires, dans le revenu national brut, le ratio salaires/revenu national brut diminue. En 2015, il était de 50,34 %. En 2016, pour les trois trimestres dont on a les statistiques, il n'est plus que de 48,97 %. Cela fait donc une différence de 1,37 % du PIB, soit de l'ordre de 5 à 6 milliards d'euros perdus par les travailleurs.

 

Cette politique qui se fait au détriment des travailleurs et en particulier des plus pauvres se retrouve aussi au niveau de la distribution des gains en IPP du tax shift.

 

J'ai eu l'occasion d'interpeller M. Piedboeuf tout à l'heure avec un tableau qui m'a été fourni par le SPF Finances, par l'intermédiaire d'une réponse à une question que j'avais posée au ministre des Finances. Ce tableau montre clairement que le premier décile, donc les 10 % de revenus les plus bas en Belgique, a reçu 0,1 % de la manne de réduction de l'impôt des personnes physiques du tax shift. Et les cinq premiers déciles, donc les 50 % les plus pauvres de la population, ont reçu 19,6 %, soit environ un cinquième, de la manne du tax shift IPP. Ce qui veut dire que les 50 % les plus riches ont pris 80 % de la manne IPP.

 

Par ailleurs, les taxes indirectes qui compensent partiellement cette réduction de l'impôt des personnes physiques sont plus à charge des bas revenus. Nous savons que cela pèse plus lourdement sur les bas revenus. Ceux-ci sont donc deux fois victimes. Ils sont victimes au niveau de l'IPP et ils sont une deuxième fois victimes au niveau des taxes indirectes.

 

Victimes également de cette austérité: les services publics. Le démantèlement des services publics continue de plus belle avec ce gouvernement. En dix ans, le SPF Finances a vu ses effectifs se réduire de 8 000 unités. Et avec le budget pour 2017, cela va continuer. Les syndicalistes s'inquiètent, tirent la sonnette d'alarme, parlent d'économies coûteuses et disent que c'est la désorganisation des Finances qui est ainsi programmée. Puisque c'est budgétairement insensé, on se demande s'il n'y a pas derrière une volonté de protéger la fraude fiscale, de protéger peut-être certains amis ou, en tout cas, certains milieux liés à ce gouvernement.

 

Ce qui est clair, c'est qu'en matière de services publics, ce gouvernement avait inventé la formule magique qui permettait de faire des économies sans appliquer une austérité, sans réduire l'emploi des services publics. Le gouvernement avait appelé cela le redesign. Aujourd'hui, le redesign se dégonfle comme une baudruche. En fait, il n'en reste plus rien. Le gouvernement, dans son épure budgétaire, a été obligé d'admettre, par les chiffres, que ce redesign ne reposait sur pratiquement rien.

 

Victimes aussi de cette austérité: les pensionnés. Je ne vais pas faire la liste de toutes les attaques que subissent les pensionnés depuis deux ans et qu'ils vont encore subir maintenant. Ce qui est bizarre, c'est que toutes les attaques contre les pensionnés passent très vite, très facilement. Par contre, quand il s'agit de se mettre d'accord sur une révision de la pension des parlementaires, là, visiblement, cela bloque.

 

Pour tous les pensionnés, cela va, sauf pour une catégorie: le monde politique.

 

Les malades sont tout particulièrement visés par ce gouvernement. Neuf cent milliards d'économies en 2017, qui s'ajoutent à ce qui a déjà été fait précédemment. On peut dire, monsieur le premier ministre, que vous êtes un peu au modèle belge de santé ce que Trump est à l'Obama Care: une entreprise de destruction. Antibiotiques, spray nasaux, anti-acides, durée de séjour à la maternité, hôpitaux, tout y passe, avec une norme de croissance fortement revue à la baisse. Au départ, historiquement, elle était à 4,5 %; aujourd'hui, on est à peine à 0,5 %. Finalement, ce n'est même pas une politique de santé, c'est une politique purement budgétaire qui crée de faux alibis comme les attaques contre les antibiotiques, qui seront des mesures contre-productives, puisque la bronchite qu'on ne pourra pas soigner aujourd'hui deviendra, demain, une pneumonie pour laquelle les soins seront plus onéreux. Une mention spéciale pour cette entreprise de démolition: l'attaque contre les maisons médicales qui sont pourtant quelque chose de positif dans le monde de la santé, avec une conception de la médecine différente, non basée sur l'attrait de l'argent et pourtant efficace en termes de qualité de soins.

 

Parmi les autres victimes de cette politique, il faut citer la mobilité. Les voitures de société ne sont pas remises en cause. On a sous-investi dans la SNCB, les 3 milliards prévus sur la législature et le milliard annoncé par le ministre Bellot qu'il faudra trouver dans les finances même des entreprises de chemins de fer. Sans parler des cadeaux à Electrabel et autres.

 

La trajectoire budgétaire de ce gouvernement est particulièrement à côté de la plaque. En 2014, dans le tableau qu'on nous avait présenté, le solde structurel des entités I et II allait passer de - 2 % à - 1,3 % l'année suivante, puis à - 0,6 %, et ensuite à - 0,1 %, pour arriver à l'équilibre en 2018. La courbe évolue finalement en sens inverse. On s'éloigne de la situation telle que présentée en 2014.

 

Tout d'un coup, par miracle, le gouvernement nous dit qu'en 2017, l'effort sera important et qu'on approchera de l'équilibre budgétaire. Cependant, c'est l'inverse qui s'est passé lors des deux années précédentes. Ce sont les prévisions pessimistes de l'Union européennes qui se sont vérifiées dans les faits.

 

Cela pose deux questions. Comment croire à une amélioration pour 2017 alors que les deux années précédentes ont stagné? Quels efforts supplémentaires seront-ils encore demandés à la population si on respecte le retour à l'équilibre pour 2018? On parle de 8 milliards d'euros qui vont sans doute disparaître comme les 9 milliards d'euros de ces deux dernières années.

 

Il faut aussi parler de l'évolution de la dette dont la Commission européenne nous dit que si elle est plus ou moins maîtrisée – ceci n'est pas vraiment le cas –, cela est dû à des facteurs exogènes favorables et qu'il n'y a aucun mérite de la part du gouvernement. Cette dette n'est pas liée aux investissements éventuels dont le premier ministre nous a parlé; elle découle uniquement des déficits successifs. Nous étions à 105,8 % en 2015, nous sommes remontés à 107 % en 2016 et la Commission européenne prévoit que nous allons atteindre 107,1 % l'année prochaine.

 

Les partis traditionnels ont voté un traité européen d'austérité avec des règles très strictes mais nous constatons qu'aucune des règles européennes prévues, que notre parti rejette, n'est appliquée. La Belgique n'a pas appliqué la règle des 60 % (elle a raté), ni celle des 1/20e du gap (elle a raté), ni la période de transition 2014-2016 qui aurait amené à accumuler les retards des années précédentes.

 

Pourtant, la Commission repêche la Belgique, vu ses réformes structurelles, ce qui montre clairement son attitude arbitraire. En effet, si on examine le traitement réservé à la Grèce, on remarque qu'un minuscule allègement de la dette a été suspendu, suite à la décision du gouvernement grec d'octroyer, grâce à un excédent budgétaire, une hausse des pensions pour les retraités modestes.

 

La Grèce a osé envisager une petite augmentation des pensions des retraités modestes, et elle a été recalée au niveau européen. Alors que la Belgique ne respecte pas du tout les critères de la dette, mais ce n'est pas grave, parce qu'on est dans une logique néo-libérale. On a donc un blanc-seing de la Commission européenne.

 

Je n'ai pas le temps de vous parler de l'emploi. Malheureusement, la situation n'est pas idéale, monsieur le premier ministre. Je suis désolé de vous le dire. Là aussi, vous avez un mauvais bulletin. On peut vous parler de l'augmentation des temps partiels par rapport aux temps pleins. Il y a deux fois plus de temps partiels créés que de temps pleins, sans compter une augmentation de 15 % de l'intérim. D'abord, vous ne créez pas vraiment d'emplois; je dirais même que votre politique freine la création naturelle d'emplois. On a vu que sans gouvernement, il y aurait plus d'emplois qu'avec un gouvernement comme le vôtre. De plus, les quelques emplois créés sont des emplois précaires, qui mettent les gens dans des situations déplorables.

 

Si j'avais eu le temps, j'aurais pu vous parler de ces recettes fiscales; justement, le ministre des Finances arrive. Cela aurait été l'occasion de parler de ces recettes qui ne sont jamais au rendez-vous. Chaque fois, on espère que vous allez inventer une taxe qui va enfin rapporter de l'argent, mais non: chaque fois, on a le même problème, sauf évidemment quand il s'agit d'instaurer des taxes sur la consommation. Et encore! Même dans ce cas, comme on l'a vu pour certaines accises un peu "à côté de la plaque", cela ne rapporte pas toujours de l'argent.

 

En gros, puisque le président me demande de conclure, je dois vous dire, chers membres de la majorité et du gouvernement, que votre logiciel ne marche pas. Je dirais même que votre système d'exploitation ne marche pas.

 

Voici les leçons que l'on peut tirer de Caterpillar; en tous cas, ce sont les leçons que vous, vous tirez lorsque survient un drame comme celui-là. Vous nous dites que vous allez encore réduire le coût du travail, et continuer dans ce système qui ne marche pas, alors que Caterpillar montre justement que le problème n'est pas le coût du travail, mais celui du capital. En effet, ce groupe augmente d'année en année, depuis 22 ans, les dividendes versés aux actionnaires. Chaque année, l'objectif de Caterpillar n'est pas une politique industrielle, ni une politique d'emploi; il est évident que c'est une politique d'augmentation des dividendes année après année.

 

M. Nollet demande la parole, mais je ne suis pas président de cette assemblée.

 

Le président: Il faut conclure, monsieur Van Hees.

 

01.88  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le président, M. Nollet a-t-il droit à la parole ou dois-je terminer?

 

Le président: Vous devez terminer.

 

01.89  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le président, je termine, ou vous lui donnez la parole?

 

Le président: Non. Vous terminez.

 

01.90  Marco Van Hees (PTB-GO!): Je termine donc. Des pistes existent pourtant. Le PTB est pour une réforme de l'ISOC.

 

Supprimer dans l'ISOC tout ce qui fait de la Belgique un paradis fiscal, supprimer toutes ces niches fiscales? Le PTB y est favorable. Taxer les plus-values sur actions? Là encore, nous sommes pour taxer tous les revenus de la même façon – que ce soit à l'ISOC ou à l'impôt des personnes physiques. Le modèle Kiwi constitue une manière de récolter de l'argent et d'engranger des économies dans les soins de santé, non sur le dos des patients, mais sur celui des multinationales du médicament.

 

Enfin, nous proposons une taxe des millionnaires.

 

Le président: Monsieur Van Hees, il faut conclure.

 

01.91  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le président, ce sera ma dernière phrase.

 

La gestion de fortune en Belgique représente 240 milliards d'euros pour 2015, soit deux fois plus qu'en 2005. Il y a donc pas mal d'argent à taxer dans les grandes fortunes. Je vous rappelle que nous avons déposé une proposition de taxe des millionnaires. Donc, si le gouvernement et la majorité voulaient, un jour, s'en prendre au 1 % des plus riches au lieu de s'attaquer aux 99 autres pourcents, cette proposition l'attend clef sur porte.

 

01.92  Charles Michel, premier ministre: Monsieur le président, chers collègues, je commencerai par remercier les différents intervenants, non seulement à l'occasion de cette séance plénière, mais également dans les travaux en commission au cours desquels les ministres concernés ont eu l'occasion de débattre avec les parlementaires de la majorité et de l'opposition.

 

Pour ce qui me concerne, je vais tenter, dans cette réplique, d'être le plus lucide et le plus objectif possible. Je me rends compte que, deux ans après l'entrée en fonction de ce gouvernement, nous devons essayer de regarder avec objectivité les résultats que nous avons obtenus, les bilans positifs et favorables, mais aussi les objectifs qu'il nous faut encore atteindre et qui nécessitent donc des décisions complémentaires.

 

Twee jaar geleden hadden wij drie duidelijke objectieve doelstellingen. Het eerste belangrijke punt is de economische hervorming, de modernisering van onze economie, met als perspectief jobcreatie. De tweede belangrijke prioriteit is de sociale cohesie en vandaag maatregelen nemen om de financiering van ons sociaal model duurzaam te maken. Dat is een sterk engagement. Het derde belangrijke punt is de veiligheid. Wij werden de voorbije uren nog geconfronteerd met de tragische aanslag in Berlijn.

 

Dans le cadre de ces trois objectifs, il est certain que l'enjeu budgétaire doit être un instrument politique pour tenter de concrétiser progressivement à court, moyen et long terme dans la vie quotidienne de nos concitoyens, des améliorations sur les plans de la sécurité, du développement économique et des protections sociales. À votre manière et vous l'avez indiqué lors de vos interventions, le gouvernement dispose avec une majorité parlementaire qui le soutient, de trois leviers dans le cadre budgétaire. Le premier consiste en la définition d'une stratégie en matière de recettes avec la nécessaire prévisibilité des recettes fiscales, exercice qui n'est pas des plus simples (nous le reconnaissons et nous l'avons bien mesuré), raison pour laquelle nous instaurons une taskforce dans le but d'améliorer la prévisibilité des recettes fiscales. Nul doute que lorsque nous engageons des réformes telles que celles que nous engageons depuis deux ans, cela a une incidence sur la manière d'envisager cette prévisibilité des recettes fiscales. Si nous décidons de ne pas réformer, il y aura moins d'imprévisibilité dans le calcul des recettes fiscales pour l'avenir.

 

Le second élément est celui des dépenses. Plusieurs ont mentionné, à juste titre, le rapport de la Cour des comptes qui pointe un certain nombre de points parfois positifs et parfois moins. Mais on ne peut contester que ce rapport met en évidence que les budgets introduits traduisent une maîtrise relativement correcte des dépenses dans l'exercice soumis au parlement et qui fera l'objet d'un vote, je l'espère, dans quelques jours avant la fin de la semaine.

 

Het derde en laatste belangrijke punt is de snelheid waarmee wij onze doelstellingen kunnen verwezenlijken.

 

C'est-à-dire quel est le rythme de l'assainissement. Il est vrai que nous avons continué à considérer que l'objectif restait 2018 mais, comme la ministre du Budget l'a mentionné en commission, à chaque exercice, nous devons regarder les différents paramètres pour envisager de quelle manière progresser vers l'ajustement budgétaire d'un côté, et tenter d'engranger des résultats en termes de relance économique, d'un autre.

 

Ma conviction, qui ne doit pas vous surprendre, est que le budget présenté est cohérent compte tenu des objectifs fixés. Il est cohérent, car il tente de traduire les objectifs que nous avons fixés.

 

Onze eerste belangrijke doelstelling is de modernisering van onze economie en jobcreatie. Dat is geen exacte wetenschap. Wij zijn ons daarvan bewust. Er zijn enkele factoren waarop wij rechtstreeks invloed kunnen uitoefenen. Er zijn echter ook externe factoren, waarmee wij rekening moeten houden.

 

Wat dat betreft, men kan veel kritiek hebben op de meerderheid en op de regering, maar wij hebben de afgelopen twee jaar vele fundamentele, structurele beslissingen genomen die een positief effect hebben op de modernisering van onze economie, op de versterking van onze economie.

 

On a fait des choix, choix qui n'étaient pas simples, des choix qui ont ouvert un débat parfois passionné, parfois difficile, on l'a vu encore aujourd'hui, mais des choix qui ont permis d'engranger un certain nombre de décisions, qui sont considérées par la Commission européenne, par le FMI comme ayant joué un rôle positif sur des résultats en termes économiques. Très brièvement, je mettrai en évidence quelques-unes de ces décisions.

 

De keuze, bijvoorbeeld, om meer steun te geven aan de kmo’s, is een duidelijke richting, waarvoor we gekozen hebben. Er komt meer steun voor de kmo’s in de vorm van een nulbijdrage op de eerste aanwerving, een vermindering van de lasten op arbeid voor de zes eerste aanwervingen door een kmo, een verdubbeling van de fiscale steun voor de investeringen in kmo’s, een taxshelter voor kmo’s en een verbetering van de koopkracht van de zelfstandigen.

 

Un effet se fera sentir le 1er janvier 2017, avec la règle qui consistait à baisser les cotisations qui reposent sur les indépendants.

 

Le tax shift a été beaucoup mentionné, beaucoup discuté ces derniers mois dans ce parlement. C'est normal parce que nous avons souhaité que ce tax shift soit un instrument structurant de notre politique économique. On peut évoquer toutes les interprétations, tous les commentaires que l'on veut sur ce tax shift, mais personne ne pourra nier que ce tax shift exprime une volonté politique qui vise à baisser les charges qui pèsent sur le travail, à la fois pour la personne qui embauche, qui crée de l'activité et de l'emploi et la personne qui travaille, principalement quand il y a un bas et un moyen salaire.

 

À l'horizon de la fin de la législature, c'est une enveloppe d'environ 8 milliards d'euros qui doit être réinjectée dans l'économie. C'est vrai, j'ai entendu les commentaires sur le financement du tax shift, nous avons fait le choix d'implémenter le tax shift année après année. Les budgets que nous vous présentons permettront de concrétiser le tax shift tout au long de la législature. Il y aura encore des débats budgétaires en 2017, en 2018. Nous aurons la nécessité d'avoir l'ajustement des recettes et des dépenses pour qu'on puisse concrétiser les engagements qui ont été pris par exemple dans le cadre de ce tax shift.

 

Le tax shift nous a également permis de progresser dans l'amélioration de la position concurrentielle de la Belgique plus rapidement qu'on ne le pensait. Il y a deux ans, quand ce gouvernement a été formé, nous ne pensions pas réduire aussi vite le handicap salarial. Si nous avons progressé dans la réduction du handicap salarial plus rapidement qu'on ne le pensait, nous devons, dans le même temps, pour la dimension budgétaire, continuer à fournir des efforts additionnels pour adapter en permanence notre budget, en prenant en compte des facteurs qui vont évoluer. Personne ne sait aujourd'hui quels seront les paramètres de croissance dans quelques mois. Personne ne sait aujourd'hui quels seront les volumes d'emplois créés dans un an et dans deux ans. Cela aura des effets sur l'effort qu'il faudra concrétiser budget après budget jusqu'à la fin de la législature.

 

Enfin, réformes économiques, soutien aux PME, amélioration de la compétitivité, renforcement progressif du pouvoir d'achat, principalement pour les bas et moyens salaires. Personne ici ne peut contester qu'en deux ans, nous avons baissé la pression fiscale sur le travail à concurrence de 3 milliards d'euros. C'est une réalité. Cela a un impact, cela entraîne des efforts nécessaires sur un plan pluriannuel pour poursuivre l'assainissement, mais c'est un choix qui est opéré pour soutenir et encourager l'initiative et le travail. Personne ne peut contester que, pour la première fois, la balance commerciale est devenue positive. Personne ne peut contester qu'il y a une reprise des investissements et une reprise de la confiance qui incite les entreprises à pouvoir miser davantage sur l'avenir.

 

Pour autant, sommes-nous dans une situation idéale et parfaite?

 

Leven we in een ideale wereld? Natuurlijk niet. Natuurlijk zijn er moeilijkheden. Natuurlijk zijn er obstakels hier in België. De recente gebeurtenissen in België, in Frankrijk en in Berlijn een paar uren geleden hebben een impact. Zo heeft het VBO berekend dat de aanvallen in Brussel ons enkele miljarden euro gekost hebben. De gebeurtenissen hebben dus een effect op onze economie.

 

We moeten ook oog hebben voor de kansen op het vlak van de structurele hervormingen, gelet op de sterke politieke wil om resultaten te boeken.

 

C'est dans cet esprit que nous avons fait le choix, en parallèle avec l'exercice budgétaire qui vous est présenté, d'avancer sur un paquet complémentaire de réformes pour soutenir la création d'activités et la création d'emplois. Nous poursuivons le travail.

 

 Il y a quelques jours, à l'initiative du ministre Peeters, le gouvernement a validé la réforme du marché du travail, la réforme de la loi de 1996, la réforme en matière d'e-commerce, qui permettront de débattre de ces sujets au parlement et de poursuivre une démarche qui vise à rendre notre marché du travail plus attractif pour continuer à engranger des résultats supplémentaires en termes d'emplois.

 

Je voudrais à présent dire un mot sur la question de l'emploi. Je n'ai pas voulu intervenir, tout à l'heure, lors des échanges entre les parlementaires sur le sujet. En la matière, j'essaie d'être le plus objectif possible dans l'analyse de la situation.

 

Personne ne peut contester – l'ICN et la Banque nationale le mettent en évidence – que depuis deux ans, 105 000 emplois ont été créés. Depuis deux ans, 105 000 familles ont donc plus de pouvoir d'achat, sont davantage à l'abri de la pauvreté. Personne ne peut le contester et certainement pas quand on regarde les points négatifs et positifs relevés dans les rapports de la Cour des comptes, de la Banque nationale, du Fonds monétaire international. Toutes ces institutions reconnaissent l'effet des mesures que nous avons prises et leurs résultats en termes de création d'activités, en termes de création d'emplois.

 

Est-ce suffisant? Non! Allons-nous continuer à faire des réformes pour faire mieux et plus et pour augmenter plus sensiblement le taux d'emploi prenant en compte le fait que de plus en plus d'actifs rejoignent le marché du travail? Bien sûr! Nous devons faire plus d'efforts et poursuivre le processus de réforme en la matière.

 

Ce faisant, il n'y a aucun triomphalisme. Il n'y a pas l'ombre d'un triomphalisme dans l'attitude du gouvernement. Il y a la conviction que les premiers résultats commencent à être engrangés, même si c'est insuffisant et qu'on doit continuer à engranger progressivement, calmement, tranquillement les réformes nécessaires.

 

Je crois, pour ma part, par exemple, que la réforme de la compétitivité, la réforme de l'e-commerce vont continuer à permettre de stimuler la création d'activités et donc la création d'emplois.

 

Il y a donc, tout d'abord, le renforcement de notre structure économique avec la volonté – ce n'est pas simple – de continuer à assainir progressivement notre budget. Il y a encore du travail en la matière. Je le reconnais.

 

Tweede punt: de jobcreatie, de modernisering van onze economie. Dat is niet voor het plezier om mooie cijfers te kunnen lezen, maar om ons sociaal model steviger te maken. Wij zijn ervan overtuigd dat het nodig is, mede rekening houdend met de demografische realiteit, om vandaag beslissingen te nemen die een invloed zullen hebben op korte, middellange en lange termijn.

 

Je voudrais réagir sur un point qui me tient à cœur: la question des soins de santé. Je respecte les débats démocratiques qui ont eu lieu sur le sujet, dans lesquels chacun a donné son interprétation, sa lecture. Mais comme premier ministre, je vais vous donner notre vision de cet enjeu important de l'accès aux soins de santé, et donc de la dignité pour ceux qui, à un moment donné, dans leur vie, sont confrontés à la maladie, parfois même de manière chronique.

 

Nous avons, madame Onkelinx, c'est vrai, un bon système de soins de santé, qui est le fruit d'une histoire, d'une tradition qui a été progressivement cultivée. Et nous tenons - je ne veux pas qu'il y ait la moindre ambiguïté par rapport à cela - à faire en sorte que ce modèle demeure solide: un socle de solidarité effective pour l'ensemble de nos concitoyens.

 

Effectivement, nous avons eu, il y a plusieurs années, des situations de croissance qui ont permis d'augmenter les budgets des soins de santé de façon importante. Notre réalité actuelle doit nous conduire, raisonnablement, à aussi faire des réformes structurelles dans le département des soins de santé. Et je veux dire tout le soutien et tout l'encouragement que je veux adresser à la ministre de la Santé qui se mobilise avec courage, dans ce cadre-là, pour faire des réformes qui ne sont pas simples.

 

De hervorming van de ziekenhuizen, bijvoorbeeld, met als doel de kwaliteit te verbeteren en de reële mogelijkheid om de expertise te versterken, is niet evident. De voorbije weken had ik evenwel contact met de vertegenwoordigers van de ziekenhuizen en zij zijn er zich van bewust dat het nodig is om resultaten te boeken op korte, middellange en lange termijn.

 

Les soins de santé, c'est 7 milliards d'euros soit autant que l'ensemble des départements de sécurité réunis. C'est un budget important. Qu'il y ait donc une démarche pour faire en sorte que l'on puisse maîtriser l'évolution des dépenses me paraît être un élément important. Je conteste formellement les messages qui ont été donnés selon lesquels il y aurait une volonté de casser un modèle de soins de santé, de casser un modèle de sécurité sociale. Au contraire, être courageux, préserver et conforter, c'est prendre des décisions aujourd'hui pour garantir que l'on puisse payer demain et après-demain des soins de santé pour tout le monde!

 

01.93  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le premier ministre, vous admettrez qu'à tout le moins, ces économies-là sont en contradiction frontale avec ce que votre ministre de la Santé a déclaré, il y a quelques mois, dans les journaux, à savoir que plus aucune économie ne serait faite sinon ce serait sur le dos du patient. Je voulais juste rappeler cet élément-là qui n'a, à aucun moment, été démenti. Ce sont des propos qui ont été tenus mais qui n'ont pas été respectés dans les actes et dans les faits, avec ces 900 millions d'euros qui viennent s'ajouter ici pour l'année 2017.

 

Je vous remercie de m'avoir écouté parce que je trouvais que c'était important de vous rappeler ces éléments, ces engagements qui avaient été pris mais qui, manifestement, ne sont pas tenus.

 

01.94  Laurette Onkelinx (PS): On en a beaucoup parlé en commission avec la ministre. Nous avons déjà beaucoup échangé ici, y compris lors de votre déclaration gouvernementale à la rentrée.

 

Moi, je veux bien qu'on dise de grandes phrases comme vous. Tout le monde est capable de faire cela en disant d'une manière inspirée – vous le faites bien – que les soins de santé, c'est important. C'est vrai mais quand vous faites une trajectoire budgétaire où en fin de parcours, vous allez avoir une croissance du budget de soins de santé en deçà de 0,5 %, donc bien en deçà de la croissance économique, vous faites des économies extrêmement importantes dans un secteur où l'on a continuellement besoin d'investir.

 

Je l'ai dit tout à l'heure. Par exemple, sur la réforme des hôpitaux, c'est moi-même qui avais demandé - vous vous en souvenez - au Kenniscentrum (KCE) de réfléchir à cela. Nous savons tous qu'il faut des réformes en la matière et qui tiennent compte aussi de l'évolution des modes de gestion de sa propre santé, de l'hospitalisation à domicile par exemple, des nouvelles modalités de gestion de sa propre santé. C'est vrai qu'il y a des colloques entiers au niveau européen qui y sont consacrés. 

 

On veut aussi mettre beaucoup plus en réseau. C'est une évidence pour assurer une qualité plus importante. Tout cela est vrai. Mais, vous, qu'avez-vous fait? Vous avez pris des grands objectifs. Vous avez collé un objectif budgétaire. Donc, ce qui compte, ce n'est plus faire une réforme pour que l'hôpital suive une modernité nécessaire, une augmentation de la qualité, tout en conservant un accès aux soins de santé. C'est un objectif économique: on veut faire 90 millions d'euros. Débrouillez-vous! Et on fermera si nécessaire, y compris dans des zones où on a besoin d'hôpitaux de proximité. C'est votre démarche.

 

Moi, je veux bien que vous continuiez à dire, toute la nuit si vous voulez: "Pour nous, la santé, c'est important". Oui, mais concrètement, dans les choix que vous réalisez, vous allez diminuer la qualité des soins de santé. Idem, au niveau de la contribution du patient. La ministre dit: "On ne touche pas au patient". Que faites-vous? Vous entrez en conclave et vous dites à la pauvre ministre: "Qu'est-ce que tu veux! Tu vas en faire, des économies, y compris sur tes patients." On a cité, je ne sais combien de fois les antibiotiques. Mais il n'y a pas que les antibiotiques.

 

(…): Les antiulcéreux!

 

01.95  Laurette Onkelinx (PS): Il n'y a pas que dans ces secteurs-là. Interrogez les pharmaciens pour le moment! Ils vous diront ce qu'ils pensent. Interrogez les médecins, ils vous diront ce qu'ils en pensent. Interrogez les "para", comme les osthéopathes, les kinés, etc., ils vous diront aussi ce qu'ils en pensent.

 

Donc, oui à une maîtrise des moyens en soins de santé; je ne dirai jamais le contraire. J'ai horreur de dire "il n'y a qu'à". Ce n'est pas vrai; je ne dis pas ça. Par contre, vous, vous avez imposé une logique budgétaire à la gestion des soins de santé qui va poser problème - je le dis et je le répète - au système que nous avons mis en place patiemment, année après année, notamment avec vous, pour avoir un des meilleurs systèmes au monde. Voilà ce que vous êtes en train de faire. C'est diminuer la qualité de ce système extraordinaire.

 

01.96  Charles Michel, premier ministre: Madame Onkelinx, je partage votre point de vue. Si des réformes plus fortes avaient été faites plus rapidement, la situation aurait été plus simple. Aujourd'hui, je suis d'accord avec cette analyse et ce que j'ai voulu indiquer - et je persiste, en constatant, malheureusement, sur ce sujet, une différence d'approche -, c'est qu'être responsable aujourd'hui, c'est engranger les réformes, les faire entrer en vigueur progressivement pour faire en sorte que l'on puisse garantir la durabilité financière de l'accès aux soins de santé pour tout le monde.

 

Enfin, je donnerais un autre exemple, dans le domaine social, qui me tient à cœur pour lequel, aussi, nous prenons des responsabilités, ce qui suscite le débat et des réactions: le financement des pensions. Nous mesurons bien que, très rapidement, de premières décisions ont été prises afin d'encourager l'allongement de la durée moyenne des carrières. Là aussi, nous tentons, mois après mois, au départ du gouvernement, dans le cadre du Comité national des Pensions, en donnant de l'espace – nous le souhaitons – aux partenaires sociaux, de faire en sorte d'élargir le socle d'un consensus pour réformer dans la durée notre système de pension.

 

En dit met een paar belangrijke politieke principes. Wij menen bijvoorbeeld dat het nuttig is om in de toekomst een sterkere link te hebben tussen het werk en het pensioen. Wij achten dit zelfs noodzakelijk. Voorts moeten wij een evenwichtiger systeem uitwerken, in die zin dat de verschillende modellen progressief moeten worden geharmoniseerd. Tevens hebben wij rekening gehouden met het belangrijk punt van de zware beroepen. Het gaat om een belangrijke en zeer moeilijke hervorming. Samen met de sociale partners werden in dat verband een paar criteria goedgekeurd. Het is de bedoeling van de regering om hieraan voort te werken teneinde resultaten te boeken voor de toekomst.

 

Cela montre bien que, par cette réforme extrêmement difficile, la durabilité financière du système des pensions est garanti. Ce n'est pas par l'inaction que l'on rendra ce système solide aujourd'hui, demain et après-demain mais, au contraire, en ouvrant des débats difficiles qui suscitent des controverses et des polémiques avec, de temps en temps, je le crois, des formes simplistes dans l'argumentation. Ce serait plus simple de ne rien faire mais ne rien faire ne serait ni responsable ni raisonnable. Nous agissons donc tout en respectant les partenaires sociaux, point sur lequel nous voulons progresser davantage.

 

Enfin, je voudrais encore aborder un point qui me paraît important. Poursuivre des réformes, c'est évidemment poursuivre le travail pour faire en sorte que notre fiscalité soit modernisée. Notre fiscalité doit être efficace sur le plan de la création d'activités et d'emplois, qu'elle soit juste, équitable, correctement répartie. Nous devons conjuguer ces deux principes. En deux ans, vous l'avez vu, de nombreuses décisions ont été prises. Nous devrons continuer à travailler sur ces sujets-là, plusieurs l'ont souligné.

 

Dat zal natuurlijk een belangrijke oefening zijn voor de regering. Wij zullen er alles aan doen om bijkomende resultaten te boeken voor de versterking van onze economie en voor meer rechtvaardigheid. Dat is onze bedoeling.

 

Wij moesten op drie punten vooruitgang boeken, namelijk in de discussie over de vennootschapsbelasting, in de debatten over de meerwaardebelasting en in de problematiek van de activering van het spaargeld. Ik heb ter zake initiatieven genomen met mijn collega’s van de regering. Wij onderzoeken hoe wij steun kunnen krijgen van enkele instellingen, bijvoorbeeld van de Nationale Bank, de Hoge Raad van Financiën of het Planbureau. Wij hadden al de gelegenheid om ontmoetingen te organiseren met deze belangrijke organen.

 

Il y a encore du pain sur la planche et nous aurons encore l'occasion d'avoir de beaux débats passionnés et croyez bien que le gouvernement y prendra part.

 

Je voudrais vous entretenir d'un point qui me tient beaucoup à cœur, la fraude fiscale. L'opposition tente de jeter le doute et de donner l'impression qu'il y aurait une forme de complaisance par rapport à cette fraude. Ce débat n'est pas acceptable. Quels sont les faits?

 

L'ensemble des mesures qui ont été décidées dans le passé ont été confirmées et exécutées. Nous avons seulement ajouté des mesures supplémentaires pour renforcer la lutte contre la fraude fiscale.

 

De nouvelles batteries de mesures ont été validées ces derniers jours et seront présentées dans ce parlement. Elles donneront plus de capacités, en moyens humains et juridiques afin de pouvoir prendre en compte les opinions de nos administrations. Nous avons fait part en commission des progrès réalisés en la matière.

 

Je voudrais conclure en vous disant que nous mesurons tous, quel que soit le banc sur lequel nous siégeons, …

 

Meerderheid en oppositie, wij weten allen dat de wereld aan het veranderen is. Wij weten dat Europa opnieuw — het is niet de eerste keer in onze geschiedenis — wordt geconfronteerd met moeilijke, delicate uitdagingen. Wij weten ook dat onvoorspelbaarheid bezorgdheid creëert en soms zelfs een gevoel van angst voor de toekomst. Daarom is het belangrijk voor een regering, voor een meerderheid, om een duidelijke visie voor de toekomst te hebben, om duidelijke keuzes te maken met respect voor het democratisch debat.

 

Voici deux ans, nous avons fixé des choix et des orientations. En ce sens, nous avons considéré que la création d'emplois, la relance de l'activité, l'assainissement progressif des finances publiques ainsi que l'engagement en faveur de la sécurité, pour laquelle nous avons mobilisé des moyens, devaient constituer les priorités sur lesquelles nous devions travailler.

 

Les défis sont nombreux. Parfois, c'est vrai, cela peut donner le sentiment d'une course contre la montre. Hier soir, en apprenant ce qu'il s'était passé à Berlin, j'avais de nouveau cette impression que nous devions continuer à travailler plus vite et de manière encore plus énergique et à nous rassembler sur ces points clefs. L'exercice n'est pas simple. Pas question d'embellir la réalité ou de faire accroire que tout serait miraculeux ou idéal. Il faut de la lucidité, certainement, mais aussi avoir conscience que les décisions que nous prenons enregistrent des résultats et qu'elles améliorent la vie de nos concitoyens doit constituer notre ambition et le chemin sur lequel nous sommes mobilisés.

 

Merci pour votre soutien, merci pour votre attention!

 

Le président: Je vous remercie, monsieur le premier ministre.

 

Als niemand meer wenst te repliceren, dan kunnen wij dit hoofdstuk als afgesloten beschouwen.

 

On démarre immédiatement avec le chapitre Budget, Fiscalité et Politique scientifique.

 

Finances, Budget, Fiscalité et Politique scientifique

Financiën, Begroting, Fiscaliteit en Wetenschapsbeleid

 

01.97  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, les ministres du Budget et des Finances ne s'expriment-ils pas sur ce que l'opposition a dit?

 

Le président: Ils sont programmés après ce chapitre-ci. On vient de clôturer, à mon avis.

 

01.98  Ahmed Laaouej (PS): On a posé toute une série de questions très pointues sur la trajectoire budgétaire, sur les recettes fiscales, sur les intentions, en termes de politique générale, adossées évidemment au budget. J'imagine qu'on a quand même droit à des explications, des réponses des ministres. Non?

 

Le président: Comme vous le savez probablement, monsieur Laaouej, les ministres du Budget et des Finances sont programmés après le chapitre général. Je sais bien qu'on a posé des questions ... 

 

01.99  Ahmed Laaouej (PS): Parlez-vous de la loi-programme?

 

Le président: Non. On a posé des questions sur le budget aux deux ministres. Il y a aussi le chapitre "loi-programme". À mon avis, nous pouvons traiter le tout en une seule fois.

 

01.100  Laurette Onkelinx (PS): Monsieur le président, pour ce qui concerne l'organisation des travaux, M. Laaouej notamment – il n'était pas le seul – s'est exprimé sur la politique générale en disant, comme le premier ministre: "Il me tient à cœur ceci; il me tient à cœur cela". Mais, à côté de cela, il a été précis au niveau Budget-Finances en posant des questions précises, des interpellations. Cela n'a pas de sens qu'il remonte maintenant à la tribune pour répéter ce qu'il a dit tout à l'heure. Ce serait quand même beaucoup mieux que les ministres s'expriment et qu'ils répliquent.

 

De voorzitter: Mevrouw Onkelinx, ik ben het helemaal met u eens. Ik vind dat namelijk zelf ook; dat lijkt mij de logica zelve. Ik heb hier nog een lijst van sprekers die het woord willen voeren, de heren Gilkinet en Van Rompuy in verband met Financiën en Begroting.

 

Je sais que Mme Lalieux et M. de Lamotte interviendront sur la politique scientifique.

 

01.101  Eric Van Rompuy (CD&V): Ik trek mij terug als spreker in het debat over dat hoofdstuk. Ik heb vanmorgen en vanmiddag al een aantal dingen gezegd.

 

De voorzitter: Dat is genoteerd.

 

Monsieur Gilkinet, vous êtes inscrit. Êtes-vous d'accord de vous retirer de la liste des orateurs dans le chapitre consacré aux Finances et au Budget à la condition que les ministres prennent la parole? (Assentiment)

 

Dans ce cas, la parole est à la ministre du Budget.

 

01.102 Minister Sophie Wilmès: Mijnheer de voorzitter, na enkele weken van discussies en debatten zijn we vandaag inderdaad aan het einde gekomen van het proces dat moet leiden tot de goedkeuring van de begroting 2017. Met de stemming worden inderdaad meer dan een begrotingsdocument en de begroting goedgekeurd. Het is tevens de cijfermatige omzetting van het algemeen beleid dat de regering heeft gevoerd sinds het begin van de regeerperiode. Dat beleid is, zoals aangegeven in het regeerakkoord, gericht op het saneren van onze overheidsfinanciën en het versterken van ons concurrentievermogen, met extra werkgelegenheid als resultaat, waarover we het al vaak hebben gehad, net zoals de eerste minister.

 

Ten opzichte van de resultaten van 2016 moeten we ook rekening houden met de asielcrisis en de terreuraanslagen. Die hebben twee soorten gevolgen: er zijn de directe gevolgen zoals extra uitgaven, maar er zijn ook economische gevolgen. Internationale instanties stellen dat de gevolgen van bijvoorbeeld de terreuraanslagen tijdelijk zijn, maar ze hebben nooit gezegd dat er geen gevolgen waren voor de economie, integendeel. We moeten rekening houden met de extra primaire uitgaven in 2016, maar ook met de economische moeilijkheden die de gebeurtenissen met zich hebben meegebracht.

 

Bovendien liggen de fiscale inkomsten, zoals ik reeds heb opgemerkt, lager dan initieel verwacht. Wel hebben we in een marge voorzien om precies tegemoet te komen aan de moeilijkheden. Ook daarmee hebben wij bij de opmaak van de begroting 2017 rekening moeten houden. Zo weerspiegelt onderhavige begroting de wens van de regering om het beleid voort te zetten met het oog op economisch herstel, ook al is er slechts een kleinere verbetering van het structureel saldo. Om die reden – ik herhaal wat ik reeds in de commissie heb opgemerkt – hebben wij onze inspanningen erop geconcentreerd om een budgettaire verbetering van meer dan 1,2 % te verkrijgen.

 

De begroting 2017 weerspiegelt tegelijk de wens van de overheid om de uitgaven in de hand te houden. In België zijn de uitgaven, uitgedrukt in percentage van het bbp, bij de hoogste van de volledige Europese Unie, zonder dat er een betere dienstverlening of meer sociale voordelen tegenover staan, zoals het IMF onlangs heeft geconcludeerd.

 

Het is met dat doel voor ogen dat de regering in de begroting 2017 bezuinigingsmaatregelen heeft genomen. De eerder goedgekeurde besparingen werden herbevestigd, met name in de gezondheidszorg. Mevrouw De Block zal het beter kunnen uitleggen, maar ik wil alvast zeggen dat twee derde van de 900 miljoen euro die bespaard wordt in de gezondheidszorg, te maken heeft met eerdere beslissingen, die nog niet geïmplementeerd werden.

 

Er werden, zoals u hebt gemerkt, ook extra bezuinigingsmaatregelen genomen op het vlak van de sociale uitgaven en op het vlak van de primaire uitgaven. Die kostenbesparende maatregelen zorgen voor een meer gecontroleerde evolutie van de uitgaven.

 

Met de saneringen zullen wij, zoals het IMF ook aanbeveelt, voornamelijk de uitgaven beperken en zorgen voor meer efficiëntie in de overheidsuitgaven.

 

Le redesign fait effectivement partie du projet de ce gouvernement, l'objectif étant une plus grande efficience du travail des services publics. J'ai toujours dit, dans nos précédents débats, que l'objectif était qualitatif et non budgétaire. Quand on fait du redesign au travers des huit trajets qui ont été … 

 

Cela vous fait sourire, monsieur Van Hees, mais je suis du début à la fin dans nos commissions. Si vous étiez attentif, vous sauriez qu'on a toujours dit que l'objectif principal était une meilleure efficience. Si vous estimez que ce n'est pas un objectif valide en soi, cela vous regarde, mais offrir un service public de meilleure qualité avec les moyens à disposition ne me paraît pas superflu.

 

01.103  Ahmed Laaouej (PS): Ce n'est pas ce qui est en cause. Faire du qualitatif, évidemment! Tout le monde est pour l'amélioration du fonctionnement de l'administration. Mais, au départ, vous aviez programmé 750 millions pour financer votre tax shift. Puis il y a eu ces vaudevilles à répétition où on ne savait pas à qui s'adresser pour avoir des réponses entre M. Vandeput, vous-même, votre prédécesseur M. Jamar, M. Van Overtveld, tous se renvoyant la balle. Visiblement, devant l'absence de résultats et d'éléments concrets, vous avez changé votre fusil d'épaule et abandonné cette idée saugrenue d'avoir, par palier, des montants d'économie allant jusqu'à 750 millions pour arriver à la mise en place de trajets qui ont encore un certain degré d'abstraction et sur lesquels vous essayez autant que faire se peut de greffer encore des projets concrets pour réduire la voilure des économies à faire. Vous êtes redevenus raisonnables tout d'un coup. Mais lors de la première conférence de presse, tenue par le premier ministre pour vendre le pseudo tax shift, vous nous avez raconté des carabistouilles! Voilà ce qu'il s'est passé. La baudruche s'est dégonflée. Je m'excuse de vous le dire.

 

01.104  Marco Van Hees (PTB-GO!): Madame la ministre, en effet, votre discours me fait rire. Vous placez des objectifs très élevés au niveau des montants, et quand cela se dégonfle, vous venez nous dire que ce n'est pas le montant qui est important, c'est la qualité. C'est risible parce que vous adaptez votre discours à l'échec de ce redesign.

 

01.105  Sophie Wilmès, ministre: Si je peux me permettre de vous contredire, je n'ai jamais tenu un autre discours que celui-là. Vous pouvez relire toutes les prises de notes qui ont été faites pendant nos nombreux débats budgétaires en commission; je n'ai jamais eu d'autre discours que celui-là.

 

01.106  Ahmed Laaouej (PS): Souvenons-nous. Quand Mme Wilmès est entrée en fonction, d'emblée, elle a dit: "il manque au moins deux milliards d'euros pour le financement du tax shift". Ce fut sa première interview, ce qui n'a pas plu, je pense, à M. Van Overtveldt, qui, lui, disait le contraire. Je souhaitais juste rappeler cet élément de l'histoire récente. J'abonde donc dans votre sens.

 

01.107  Karin Temmerman (sp.a): Mevrouw de minister, ik wil u ook even helpen.

 

U hebt in het debat onlangs heel expliciet “ja” geantwoord op de vragen van de oppositie of de redesign deel uitmaakt van de taxshift. U mag dus nu niet vertellen dat het geen echte budgettaire kwestie, maar een inhoudelijke kwestie was.

 

01.108  Sophie Wilmès, ministre: Concernant le redesign et qui en a le leadership, en réponse à une récente question d'actualité en plénière à ce sujet, je me suis contentée de lire la notification. Celle-ci précise bien que c'est M. le ministre Vandeput qui est en charge de ce redesign. C'est la vérité objective.

 

À l'intérieur de ce redesign, différents trajets peuvent être conduits plus ou moins adéquatement en fonction des sujets. Par exemple, s'agissant d'un redesign en Santé, il n'est pas anormal que ce soit Mme De Block qui s'en occupe; s'agissant d'un redesign sur le meilleur recouvrement, que ce soit M. Van Overtveldt.

 

J'entends des critiques. Puis, quand l'inverse se produit, j'entends les critiques inverses. Il nous a été reproché, notamment par vous, d'attribuer des montants à ce redesign, en disant que c'était un bon projet – et c'est un bon projet – et que, quelque part, nous lui enlevions une valeur intrinsèque en lui attribuant des rendements inatteignables.

 

Je constate aujourd'hui que les 750 millions de la trajectoire ont été enlevés. Nous avons eu des longues discussions en commission. Je vous ai fourni des explications. Cela a été un peu long, mais je pense que tout le monde est arrivé à la même conclusion, à la compréhension que ces rendements ne font plus partie de la trajectoire, à l'exception de ces 53,7 millions qui sont détaillés. Chaque nouveau rendement qui sera issu de ce redesign ne fera qu'améliorer la trajectoire budgétaire, puisque nous avons prévu cette trajectoire à zéro, sauf pour les 53 millions que nous avons identifiés ensemble.

 

01.109  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Madame la ministre du Budget, vous êtes responsable du Budget. C'est-à-dire que la trajectoire budgétaire pluriannuelle que vous nous avez présentée, le fameux tableau que nous avons demandé et obtenu, prévoyait d'année en année des recettes nouvelles ou des économies nouvelles qui permettaient d'atteindre un équilibre à un moment donné, de financer des choix politiques comme le tax shift.

 

Le problème, c'est que la réalisation de ces économies, qu'on les conteste ou pas – nous l'avons effectivement fait sur le redesign, ces recettes nouvelles nous semblaient intéressantes sur papier, mais nous en avons contesté la mécanique –, ne se vérifie pas. Le fait que ces projections budgétaires, recettes ou économies, ne se vérifient pas crée un problème d'équilibre. Ce problème est exponentiel.

 

Si, pour l'année en cours, on nous annonce, par exemple pour la taxe de transparence, la taxe Caïman, plus de 450 millions d'euros, qu'il en va de même pour 2017 et 2018 et que seuls 100 millions d'euros sont récoltés, en conséquence, la première année, il manque 350 millions, sur deux ans, il en manque 700, sur trois ans c'est-à-dire d'ici à la fin de la législature, c'est plus d'un milliard de recettes que vous avez annoncées et qui ne sont pas dans les caisses.

 

Vous prenez acte du fait que vous ne parviendrez pas à réaliser certaines économies, que des recettes ne vont pas rentrer. Par conséquent, votre trajectoire pluriannuelle ne vaut plus rien. Vous créez un déficit et vous vous éloignez de l'équilibre budgétaire; c'est la raison pour laquelle je mentionnais un déni de réalité budgétaire. Vous créez des déficits budgétaires qui, après, justifient des mesures (que nous dénonçons) en matière de sécurité sociale, une incapacité à investir dans l'économie de demain (ce qui est important car nous aussi nous voulons de l'emploi et de l'emploi de qualité) ou la fin de l'État belge qui est l'objectif de ce gouvernement. C'est là que réside le problème!

 

Je vous demande, madame la ministre du Budget, non seulement d'en prendre acte, comme une personne qui n'aurait pas de capacité politique à influencer le dossier, mais de demander à vos collègues ce qu'ils proposent en matière d'alternatives. Que propose la N-VA (puisque M. Vandeput na pas fait son boulot sur le redesign) pour compenser ce manque budgétaire qui crée un trou budgétaire qui, demain, sera l'argument de l'adoption de nouvelles mesures catastrophiques sur le plan social ou économique?

 

C'est cela fondamentalement que je vous reprochais plus tôt à la tribune. Vous expliquez clairement que les recettes ont été limitées à 53 millions alors que 100 millions avaient été annoncés. Mais le problème des 100 millions réside dans les 200 en 2017, 300 en 2018 et 400 en 2019. Comme le souligne la Cour des comptes, il y a un effet boule de neige en termes d'objectifs budgétaires. Quelle réponse allez-vous fournir à cela?

 

01.110  Sophie Wilmès, ministre: Monsieur Gilkinet, je ne sais si vous étiez en commission à ce moment-là.

 

(…): (…)

 

01.111  Sophie Wilmès, ministre: M. Gilkinet est présent 99 fois sur 100. On a le droit de s'absenter et je ne lui reprocherai pas de ne pas participer au débat, loin de là. Monsieur Gilkinet, ce n'est pas du tout à cela que je voulais en venir!

 

Je fais référence au débat que nous avons tenu en commission. Je pensais que nous avions épuisé le sujet mais soit, peu importe! Je suis en effet ministre du Budget, et non pas ministre du tax shift, ni du redesign. Lorsque je vous dis que l'ensemble des recettes et des dépenses identifiées se retrouve dans le pluriannuel et qu'il se prolonge jusqu'en 2019, que des recettes sont identifiées pour un montant de 53,7 millions sur le redesign et tirées structurellement jusqu'en 2019, et que les rendements escomptés sur le redesign sont transférés en pertes et profits (car c'est de cela dont on a parlé), nous prenons nos responsabilités.

 

Le budget qui est déposé devant vous, avec la projection pluriannuelle, tient compte de ce différentiel. La Cour des comptes estime que cela ne comporte aucun risque. Plus généralement, quand elle n'obtient pas suffisamment d'informations pour prendre définitivement position et qu'elle ne peut être certaine à 100 %, parce que le projet est insuffisamment avancé ou que les informations ne sont pas assez claires, elle parle d'un risque. C'est logique, puisqu'elle ne dispose pas de toutes les données susceptibles de lui garantir une certitude à 100 % du rendement. Elle ne dit pas que le rendement ne sera pas là.

 

Au contraire, la Cour des comptes nous a indiqué qu'au fur et à mesure des exercices budgétaires, la qualité des informations qui lui ont été remises s'améliorait. Elle a aussi précisé que la collaboration avec mon cabinet, le SPF Budget, le cabinet des Finances et le SPF Finances était excellente. Elle a même ajouté, et je m'abstiendrai de toute comparaison avec les Régions – mais c'était tout de même piquant –, à propos du pluriannuel que certains ont essayé de remettre en cause tant de fois, qu'en raison de son expérience avec les entités fédérées, elle pouvait estimer que le budget fédéral était de loin le moins imprécis.

 

01.112  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Madame la ministre du Budget, j'apprécie de dialoguer avec vous.

 

Selon moi, il existe deux types de ministre du Budget. Dans l'Histoire récente, nous avons vu MM. Vande Lanotte, Van Rompuy – le frère de notre président de commission –, Chastel et Jamar. Je ne sais pas encore où vous classer, mais je vous encourage à être davantage M. Van Rompuy frère ou M. Vande Lanotte, c'est-à-dire un ministre du Budget qui ne se contente pas de prendre acte du devoir mal fait par les autres ministres. Certes, vous n'avez pas la responsabilité fonctionnelle du redesign et des nombreuses taxes manquées de M. Van Overtveldt. Cependant, si vos collègues ne remplissent pas leur devoir, se pose un problème budgétaire. Ne soyez pas une notaire des erreurs commises par ceux-ci!

 

Ensuite, la Cour des comptes indique que certaines mesures du budget initial 2016 ne sont pas suffisamment justifiées et argumentées. C'est pourquoi elle exprime des doutes. Son avis est identique pour 2017, mais elle ajoute que les recettes annoncées à travers ces dispositions imprécises ne sont pas rentrées.

 

La Cour des comptes elle-même parle d'un effet exponentiel, multiplicateur, d'un effet boule de neige.

 

Pour reprendre l'exemple du redesign, on a prévu 100 millions d'économies en 2016, 200 millions d'économies en 2017, et ainsi de suite. Si, sur 2016, on n'arrive qu'à 53 millions, le différentiel sera de 47 millions pour l'année précitée, mais il sera de 147 millions, toute chose étant égale par ailleurs, pour l'année suivante. Donc, les recettes qui ne sont pas rentrées en cours d'année seront reportées d'année en année. Le problème risque ainsi de devenir de plus en plus grand.

 

J'en arrive ainsi à mon troisième élément. Peut-être pourra-t-on sortir de cette polémique si vous nous présentez un tableau pluriannuel actualisé montrant comment vous compenserez, d'ici à la fin de la législature, des mesures qui n'ont pas eu les effets escomptés. M. Piedboeuf disait, tout à l'heure, qu'on a parfois de grandes ambitions, mais que la réalité nous ramène à en avoir un peu moins. M. Dispa l'avait paraphrasé. Soit, on peut parfois se tromper. Il arrive d'avoir des intentions et de ne pas y arriver! Mais, dans ce cas, il faut faire preuve de transparence à l'égard du parlement et nous présenter un nouveau tableau pluriannuel allant jusqu'en 2019 pour nous montrer explicitement comment vous allez arriver à l'équilibre visé. Mais vous ne le faites pas!

 

Tous les indicateurs montrent qu'il existe un problème d'équilibre budgétaire lié à un problème de recettes fiscales. Je vous demande de m'excuser d'attirer l'attention sur ce point. Je ne souhaite pas faire de critiques ad hominem. Á titre humain, je m'entends bien avec le ministre des Finances. Mais c'est souvent de chez lui que vient le problème. Cela a déjà été souligné à plusieurs reprises.

 

Madame la ministre du Budget, demandez à vos collègues de vous fournir les informations en vue de nous présenter un nouveau tableau pluriannuel! Monsieur le président de la commission des Finances, je vous invite à mettre ce point à l'ordre du jour en début d'année prochaine afin que nous puissions discuter sur la base de ce tableau.

 

En tant que groupe, Ecolo-Groen l'a utilisé comme outil pour construire notre budget alternatif. Comment a-t-il évolué? Pourquoi a-t-il disparu des tableaux budgétaires? Vous nous avez fourni un très bon outil, en début de législature. Ne le perdez donc pas de vue! En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous ne le perdons pas de vue.

 

01.113  Benoît Dispa (cdH): En matière de redesign, les choses me paraissent très claires en fonction des explications communiquées par la ministre du Budget en commission et confirmées aujourd'hui et sur la base des réponses apportées par M. le ministre des Finances à la question que je lui posais la semaine dernière.

 

Le redesign, c'est au départ 750 millions d'euros. En 2016, c'est en fait 25 millions d'euros: 15 millions au titre du meilleur recouvrement des recettes et 10 millions dans le chef de la Régie des Bâtiments. C'est 25 millions d'euros en 2016 et des frais de consultance de 10 millions d'euros sur la base de la réponse du ministre des Finances. En 2017, c'est 53 millions d'euros.

 

Et, puis, au-delà, dans la trajectoire pluriannuelle, il n'y a plus rien. C'est ce que Mme la ministre du Budget a expliqué. On peut le comprendre car elle avait, elle-même, défendu l'idée qu'il fallait un redesign du redesign. En conclusion, monsieur le président, le redesign, c'est une nouvelle illustration de la maxime du MR: il faut rêver très haut pour réaliser très bas!

 

01.114  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik wil het debat zeker niet overdoen, maar aangezien telkens wordt gezegd dat het Rekenhof dat eigenlijk niet heeft gezegd en dat het Rekenhof het budget heel goed vindt, wil ik een aantal citaten van het Rekenhof herhalen.

 

Het Rekenhof zegt letterlijk: "De impact op de overheidsfinanciën van maatregelen op middel- en lange termijn zijn zeer summier en hierdoor onvoldoende verifieerbaar. Dit geldt onder meer voor de taxshift. Hoewel dit budgettair ingrijpend is, bevat het meerjarenkader geen verdere informatie." Verder zegt het Rekenhof dat er sowieso een overschatting is van de inkomsten voor 2017 — het sneeuwbaleffect waarover de heer Gilkinet het heeft — omdat men zich baseert op inkomsten van 2016, die ook niet gehaald zijn. Dus, als u zegt dat het rapport van het Rekenhof heel positief is, dan is onze lezing ervan verschillend.

 

Ik begrijp heel goed, mevrouw de minister, dat de taxshift in de begroting zit, maar het probleem is dat de shift anders is. Aanvankelijk hebt u gezegd dat de taxshift onder andere door de redesign en de kaaimantaks zou worden gefinancierd, maar u haalde deze inkomsten niet, dus moest u ze natuurlijk elders gaan halen. En waar hebt u ze gehaald? In de sociale zekerheid. Dat is ons probleem. Wij zeggen niet dat die taxshift niet in die begroting zit, maar wij zeggen dat het geen shift is geweest en dat de financiering, zoals ze oorspronkelijk was bedoeld, er niet is.

 

01.115  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, le report des erreurs constatées en 2016 sur l'exercice 2017 est sans doute l'un des plus importants éléments de fragilité de la politique budgétaire de la ministre.

 

C'est la raison pour laquelle, nous devons être particulièrement attentifs sinon il va tirer, pendant toute la législature, ces boulets qui seront de plus en plus nombreux vu qu'ils s'accumulent d'année en année et qu'ils obèrent la trajectoire budgétaire.

 

Madame la ministre, vous évoquez la Cour des comptes en minimisant son interprétation des faits. Or il faut être attentif à ce qu'elle dit: "Le SPF Finances a repris l'incidence budgétaire décidée lors des conclaves précédents, même si des indices sérieux existent que ces mesures n'aboutiront pas aux recettes attendues, notamment en raison d'une évaluation incorrecte de l'incidence lors du contrôle budgétaire précédent", c'est-à-dire en 2016.

 

Vous reportez les erreurs de 2016 en 2017 avec votre autorité de ministre du Budget.

 

C'est la raison pour laquelle la Cour des comptes vous aide. Vous avez la possibilité de dire à vos collègues, avec l'appui du premier ministre, que les chiffres qui ont été communiqués ne sont pas exacts et que vous demandez des éléments concrets et tangibles. En effet, au final, c'est vous qui allez devoir rendre des comptes si on se trouvait face à un déficit excessif en 2016 et éventuellement pour les exercices futurs.

 

Tout comme la Cour des comptes, c'est aussi l'avis de la Commission européenne. Essayez de profiter de l'ajustement de 2017 pour demander à tous vos collègues, ceux qui s'occupent de redesign et ceux qui font des estimations de recettes fiscales, de vous présenter des chiffres sérieux. Il y va de votre crédibilité.

 

01.116  Sophie Wilmès, ministre: En ce qui concerne le tax shift qui fait partie du budget et sachant que le budget n'est pas le tax shift, le ministre des Finances a indiqué durant les commissions qu'il allait leur présenter un tableau mis à jour.

 

Je ne veux pas empiéter sur les prérogatives de mon collègue mais, tout comme un budget est établi et révisé lors de conclaves budgétaires, en fonction de la réalité du terrain, en fonction de l'évolution des paramètres macroéconomiques, il n'y a pas de raison qu'il n'en soit pas de même pour le tax shift car certaines recettes devraient pouvoir être réanalysées au regard de la situation actuelle. Le ministre des Finances s'est engagé à revenir en commission avec un financement réactualisé du tax shift.

 

Monsieur Gilkinet, j'ai l'impression que vous comprenez que quand nous prenons 53 millions de manière structurelle pour le redesign, nous prenons notre perte uniformément sur le temps T, donc sur l'année 2017 par rapport aux 100 millions que nous devions avoir. Non! La perte est intégrée sur tout le pluriannuel. Donc, en ce qui concerne ce point particulier du redesign, il n'y a pas de risque accru sur le pluriannuel puisque cela fait partie des schémas et du pluriannuel qu'on vous a présentés.

 

01.117  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Il y a un tour de passe-passe. On nous présente le tax shift en disant qu'il est 100 % financé. Puis, l'année suivante, on dit que les recettes qui étaient promises en compensation des réductions fiscales octroyées ne sont pas là. Mais ce n'est plus le responsable de l'opération tax shift qui doit rendre des comptes au gouvernement, à la ministre du Budget et puis au Parlement, c'est l'ensemble du gouvernement qui est face à un déficit budgétaire. Et là, on dit à Mme De Block, qui s'était pourtant positionnée très clairement dans la presse pour dire qu'on ne toucherait plus aux soins de santé, qu'elle doit faire un effort! Je m'excuse. Politiquement, dans ces cas-là, c'est le ministre responsable du mauvais calcul, des mauvaises estimations ou éventuellement sa famille politique qui doivent trouver la solution. Si vous, en tant que ministre du Budget, vous n'exigez pas de ce ministre ou de sa famille politique de le faire, vous commettez une faute politique et vous reportez le problème sur d'autres politiques et sur d'autres familles politiques membres de votre gouvernement ainsi que sur l'ensemble des citoyens!

 

Un tax shift, ça veut dire quoi? Une diminution de fiscalité compensée par des recettes nouvelles. Les recettes nouvelles annoncées pour financer le tax shift ne sont pas là! Et ce n'est pas dans le cadre de l'opération tax shift, qui est une part de votre budget, que vous trouvez les solutions. Vous reportez le problème sur l'ensemble du budget de l'État fédéral et donc sur l'ensemble des citoyens. Ce qui devait être des ressources nouvelles devient des économies, et en soins de santé en plus, avec toutes les conséquences qu'on a déjà décrites. Il y a peut-être des économies qui sont sensées mais, globalement, il s'agit de quelque chose de linéaire qui va limiter l'accès de certains de nos concitoyens malades à la capacité de se soigner, ce que nous n'acceptons pas.

 

01.118  Dirk Van Mechelen (Open Vld): Als ik het goed begrijp, is het heel eenvoudig. In 2016 schrijft men een opbrengst in van 400 miljoen voor de redesign. De minister van Begroting detecteert dat het bedrag van 400 miljoen niet gehaald kan worden en herleidt het tot 56 miljoen, die zij recurrent opneemt in de begroting voor 2017 en het meerjarenplan. Het saldo is dus 344 miljoen euro. Wat doet de regering daartegenover? Ik geef één voorbeeld. De regering beslist om de roerende voorheffing op te trekken tot 30 % en daaruit nieuwe inkomsten te genereren, zoals u wenst, uit vermogens. Dit kan gebruikt worden om de taxshift te financieren. Dat is ook wat het Rekenhof gezegd heeft. Alleen stelt het bij een aantal zaken zoals de beurstaks of de kaaimantaks vast dat doordat deze taks geen aparte libellering heeft op het aanslagbiljet, men daaraan geen bedragen kan toewijzen. Dat wil echter niet zeggen dat ze er niet zijn. Dat is het debat dat wij ook in de commissie gevoerd hebben. Laten wij intellectueel eerlijk zijn, dat klopt voor honderd procent.

 

01.119  Sophie Wilmès, ministre: Peut-être encore un mot sur la trajectoire pluriannuelle. Je voudrais rappeler, comme le premier ministre l'a fait, que nous sommes quand même le premier gouvernement qui fait ces projections pluriannuelles. Cela nous permet effectivement de voir la façon dont les choses évoluent.

 

01.120  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): (…)

 

01.121  Sophie Wilmès, ministre: C'est depuis le six-pack! Mais enfin! Le tableau pluriannuel est dans l'exposé général du budget. Vous l'avez vu? Il est dedans. De quel tableau parlez-vous?

 

01.122  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Je parle du tableau au format A3. Passionnant! Il était d'une lisibilité très grande. Encore merci au groupe Ecolo-Groen de l'avoir demandé, mais surtout au gouvernement de nous l'avoir transmis.

 

Ce tableau comprend de nouvelles recettes qui conduisent ce gouvernement vers le chemin d'un équilibre. Il présente des économies. On vient de citer longuement le redesign. Il s'avère après x mois de travail que les intentions de départ ne sont pas rencontrées. Les économies non réalisées doivent être compensées par d'autres économies, les recettes non réalisées, par d'autres recettes. Avez-vous un tableau actualisé? Ce tableau pluriannuel existe-t-il dans une version disponible pour le parlement? Je trouve que ce serait un outil très utile.

 

01.123  Sophie Wilmès, ministre: Monsieur Gilkinet, si je vous comprends bien, il faudrait déposer au parlement le budget, avec chaque fois les tableaux réactualisés. Il faudrait redéposer aussi au vote un tableau tax shift. Je regrette. On vote ici le budget de l'État fédéral. Il compte des milliers de pages. Si cela ne vous convient pas, je le regrette. C'est ainsi que cela fonctionne.

 

Le ministre des Finances s'est engagé à revenir en commission du Budget et des Finances pour discuter de manière plus précise du financement du tax shift. Il le fera en temps et en heure, pas maintenant, pas aujourd'hui, vous l'aurez compris. Je regrette. Je suis ministre du Budget. On fait voter un budget. Il y a les Dépenses. Il y a les Voies et Moyens. Il y a l'exposé général. En faire davantage, je pense que cela va être compliqué.

 

Je reviens sur la trajectoire. Je vous répète évidemment que les projections qui s'y trouvent traduisent l'ensemble des recettes et l'ensemble des dépenses, le tax shift inclus.

 

En ce qui concerne le fait d'atteindre l'équilibre en 2018, je ne peux que répéter ce que je vous ai dit en commission et qui a aussi été répété par le premier ministre. Chaque fois, ce principe d'équilibre sera évalué par le gouvernement, mais aussi par les entités fédérées, lors de l'élaboration du prochain programme de stabilité qui interviendra au mois d'avril sur la base d'une proposition du Conseil supérieur des Finances. Celui-ci nous indiquera, comme il l'a fait la dernière fois d'ailleurs, la trajectoire que nous pouvons adopter. Ils le feront soit pour répondre au souhait d'un équilibre en 2018, soit pour répondre aux exigences de la Commission européenne. C'est ainsi que le Conseil supérieur des Finances nous avait indiqué, lors de la dernière élaboration du programme de stabilité, que nous pouvions en fait postposer la recherche de l'équilibre en 2019, tout en respectant les règles de la Commission européenne.

 

Ce que fera le gouvernement est simple. Il va attendre, comme il le fait chaque fois, le rapport du conseil supérieur des Finances qui va lui indiquer quelles sont ses options. Il décidera à ce moment-là.

 

Je ferai une dernière remarque sur la Défense, bien que je pense que le premier ministre a répondu à ce sujet. Nous en avons aussi parlé en commission. Juste un point de détail: il n'est pas anormal, vu le caractère des achats qui doivent être faits dans le cadre du développement d'une vision stratégique pour la Défense, de sortir du cadre, d'autant plus qu'il a été décidé en 2001 d'acheter les A400M, dont le transfert de propriété va se faire maintenant. Quelle est la raison pour parler de transfert de propriété? Le payement des factures est encore différent de l'impact sec. L'impact sec, celui qui compte pour la Commission européenne et les analystes, ne se fera sentir que sous la législature actuelle, soit, au minimum, 15 ans après la décision. Personne ne trouve cela regrettable; cela fait partie des visions à long terme que l'on doit avoir dans ce type de politiques, eu égard à leur nature.

 

Je ferai aussi une incise sur le rapport de la Cour des comptes, qui dit effectivement qu'à partir de 2020, il y aura transfert de propriété et donc impact sec - je veux bien - et que ce n'est pas prévu dans le cadre pluriannuel.

 

À cet égard, la Cour des comptes a raison. Ce n'est pas prévu dans le cadre pluriannuel, parce que celui-ci s'arrête en 2019. Donc, CQFD, cela sort évidemment du cadre, puisque le cadre, c'est jusque 2019. (Applaudissements).

 

01.124 Minister Johan Van Overtveldt: Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik zal proberen niet te veel te herhalen wat de eerste minister en mevrouw Wilmès al hebben uiteengezet.

 

Alvorens in te gaan op een aantal specifieke onderdelen van de inkomsten, maak ik een paar algemene inleidende bemerkingen.

 

Uiteraard hadden wij in 2016 op budgettair vlak meer willen realiseren dan wij hebben gedaan. Een van de belangrijkste redenen daarvoor is dat wij het onszelf niet gemakkelijk hebben gemaakt. Wat bedoel ik daarmee? Wanneer wij naar de evolutie van de uitgaven en inkomsten kijken, dan zien wij over de periode 2014-2017 in procent van het bruto binnenlands product dat de uitgaven met 1,9 procentpunt en de inkomsten met 1 procentpunt zijn gedaald. De voorgaande periode, zijnde de periode 2011-2014, hadden wij een stijging van de uitgaven met 0,7 procentpunt en een stijging van de inkomsten met 1,7 procentpunt.

 

Economisch is er een fundamenteel verschil tussen beide aanpakken. Dat verschil heeft een impact op het economisch klimaat, op de jobcreatie, op investeringen en ook op het ondernemingsvertrouwen, zoals u gisteren met het consumentenvertrouwen nog hebt gezien. Die aanpak is fundamenteel verschillend, maar ook veel moeilijker, omdat op twee parameters neerwaarts moet worden ingewerkt, om tot hetzelfde resultaat voor het budget te komen.

 

En wegens de economische repercussies van de andere aanpak heeft de aanpak die wij voorstaan dus ook structureel veel meer gevolgen.

 

Inzake de uitgaven en de inkomsten op het vlak van de begroting in het algemeen en de begroting 2016 meer specifiek, is een eerste algemene bemerking daaromtrent dat het heel moeilijk is om afgerond 150 miljard aan inkomsten, bestaande uit een hele categorie onderdelen of subinkomsten, indien u ze zo wil noemen, lijn per lijn correct in te schatten. Dat is zelfs onmogelijk. Een schatting is en blijft een schatting. Een mooi voorbeeld is wat wij dit jaar bij de accijnzen zien. Globaal genomen zullen wij op dat vlak heel dicht in de buurt en zelfs minstens in de buurt uitkomen van het bedrag dat wij hebben vooropgesteld. Onderliggend zien wij echter dat bijvoorbeeld accijnzen op benzine en diesel in termen van inkomsten meer zijn toegenomen dan wij hadden verwacht, terwijl de accijnzen op tabak en alcohol minder opbrengen dan wij hadden vooropgesteld. Ik kom daar straks nog op terug.

 

Een tweede bedenking: wat is de realiteit van 2016 en van de effectieve verslechtering die wij zien in het budgettaire resultaat? Ik kan heel simpel verwijzen naar de cijfers van de Europese Commissie die in het verslag van het Stabiliteitspact staan. In het begin van het jaar ging de Commissie ervan uit dat de inkomsten 50,8 % van het bbp zouden zijn. In de recente rapportering van enkele weken geleden zegt de Commissie dat het effectief 50,8 % zal zijn. Met andere woorden, wat de inkomsten betreft, zullen we uitkomen waar de Commissie in het begin van het jaar verwachtte dat wij zouden uitkomen. Tegelijkertijd stelt de Commissie vast dat de uitgaven van 53,4 % gestegen zijn naar 53,9 %. Het is dus duidelijk dat de verslechtering van het budgettaire resultaat in hoofdzaak een gevolg is van evoluties aan de uitgavenzijde, waarop de premier en collega Wilmès al uitvoerig zijn ingegaan.

 

Een derde algemene bemerking kan ik maken na het doorlezen van het rapport van het Rekenhof.

 

Dans son rapport, la Cour des comptes pose effectivement des questions concernant un nombre de recettes mais elle ne dit nulle part qu'il n'y avait pas de recettes. Pas du tout! Elle insiste sur un bon suivi, ce que nous allons faire.

 

Le président: MM. Dispa et Laaouej souhaitent intervenir.

 

01.125  Benoît Dispa (cdH): Monsieur le ministre, vous venez de dire que la Cour des comptes considère qu'il y a un bon suivi des mesures fiscales. Moi, j'ai sous les yeux le rapport de la Cour des comptes concernant l'exécution du budget 2015 dans lequel la Cour s'interroge sur le suivi des mesures fiscales décidées en 2015.

 

Et la Cour dit ceci: "La Cour des comptes n'a pas obtenu d'informations de l'administration quant à l'exécution de ces mesures. Elle a en outre relevé que l'administration ne dispose pas d'un système d'indicateurs qui permette de suivre l'exécution budgétaire des nouvelles mesures fiscales". Cela me paraît totalement contradictoire avec ce que vous venez de dire. C'est plus cohérent avec ce que le premier ministre a dit tout à l'heure puisqu'il a eu la correction de signaler qu'il y avait effectivement un problème de suivi des mesures fiscales décidées par le gouvernement. La Cour des comptes l'affirme noir sur blanc.

 

01.126  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, il y a la Cour des comptes et la Commission européenne. Quand celle-ci vous dit: "Taxe Caïman, ne retenez pas 460 millions; 100 millions est un maximum"; quand elle dit: "Régularisation fiscale, ne mettez pas 250 millions mais plutôt 125"; quand sur les Sicafi, même chose, elle dit: "Ne mettez pas 250, mettez 125", etc. On pourrait continuer. Ne pensez-vous pas, notamment pour aider votre collègue du budget qui elle, après, va devoir rendre des comptes sur la trajectoire globale, qu'il faut écouter la Commission européenne? C'est elle qui va finalement apprécier si vous êtes en déficit excessif ou pas. Si elle constate que vous n'avez pas suivi ses recommandations, vous plombez vous-même votre dossier; vous montrez que vous ne suivez pas les conseils qu'elle vous donne. Elle ne sera peut-être pas encline à la bienveillance à votre égard.

 

Assez d'alarmes sont enclenchées pour vous inciter à réduire la voilure de vos prévisions fiscales. Vous ne le faites malheureusement pas.

 

01.127  Johan Van Overtveldt, ministre: Monsieur Laaouej, comment expliquez-vous alors que la Commission européenne constate qu'au début de l'année, les recettes doivent être de 50,8 % du PIB et qu'en fin d'année, ce chiffre est réalisé? L'explication est simple: parmi les 115 milliards d'euros de recettes, des parties produisent plus et d'autres moins.

 

En début d'année, la Commission parlait de 50,8 % du PIB et en fin d'année, elle constate qu'on arrive effectivement à ce pourcentage. C'est indéniable.

 

01.128  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Sur ce point aussi, vous faites de la magie! On vous parle de recettes fiscales nettes et vous nous parlez de recettes fiscales par rapport au PIB. Mais quand on prend les recettes fiscales par rapport au PIB, il y a deux variables. Le PIB évolue aussi en fonction du résultat en début d'année.

 

Monsieur le ministre des Finances, votre nouvelle taxe Caïman va enfin permettre que les revenus générés à l'étranger par des citoyens belges soient taxés. Cela représente des dizaines de milliards d'euros. En effet, quand je vous ai interrogé pour la première fois à ce sujet, vous m'avez dit que cela représenterait 450 millions d'euros. Ce chiffre est contesté par la Cour des Comptes. Mais vous le confirmez. Quoi qu'il en soit, ce qui m'intéresse, c'est qu'on soit assez proche de ce montant à la fin de l'année. En effet, il s'agit potentiellement d'une mesure tendant à assurer la justice fiscale.

 

Il en va de même pour une série de mesures prises isolément. On a cité les Sicafi, la taxe diamant. Quand on vous pose des questions qui vous ennuient, vous répondez en avançant un chiffre global impossible à interpréter. Il est ici question du pourcentage en recettes fiscales par rapport au PIB. Mais quand il a été question de cela, on n'a pas parlé de mesures plus ou moins justes.

 

La TVA touche tout le monde. Tous les citoyens, peu importe leurs revenus. Elle est assez facilement contrôlable. Une taxe comme la taxe Caïman, c'est quand même une manière de faire en sorte que les plus hauts revenus, les revenus de ceux qui ont les moyens d'aller placer de l'argent à l'étranger, contribuent un peu à diminuer les difficultés budgétaires que nous connaissons ici. Et vous dites maintenant que vous n'avez pas obtenu les résultats escomptés. C'est très grave! C'est vraiment inquiétant. Vous devez donc apporter des justifications au parlement, non pas en répondant avec des statistiques globales, mais en donnant des chiffres pour chaque mesure. Et admettez que vous avez un problème avec vos projections fiscales. Les mesures que vous nous avez présentées sont systématiquement tombées à côté de la plaque.

 

01.129  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer de minister, ik zet toch nog eens de puntjes op de i. In het rapport van de Europese Commissie besluit men voor 2016 het volgende: “Op basis van deze analyse is de Commissie voor 2016 tot de conclusie gekomen dat België significant afwijkt van het uitgestippelde begrotingstraject richting MTO. Dit is grotendeels te wijten aan verkeerde inschattingen. Voor 2017 zijn de cijfers van het begrotingsplan conform met de vereisten" – zo zei u het ook zopas – "zowel op het vlak van het structureel saldo als op het vlak van uitgavenbenchmarking, maar aangezien de sterke afwijking in 2016 onvoldoende wordt ingehaald in 2017, wijkt België significant af van het begrotingstraject in 2017." Ook het Rekenhof wijst erop dat men zich voor 2017 baseert op een aantal aannames van 2016, die niet werden gehaald. De Europese Commissie voegt er nog aan toe dat een en ander niet wordt gecorrigeerd door flexibiliteit, asiel enzovoort. Daardoor zitten we met een probleem: Belgium considered to be at risk of non-compliance.

 

Nu beweren dat er volgens de Europese Commissie en het Rekenhof geen probleem is, is er toch wel een beetje over.

 

01.130  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le ministre, vous nous avez sorti l'argument du pot commun, disant: "Ce n'est pas grave si, ici ou là, les estimations ne sont pas bonnes et qu'il y a moins que prévu pour différentes mesures si globalement les recettes augmentent". Non! Monsieur le ministre, ce raisonnement, on pourrait l'accepter si vous étiez à l'équilibre budgétaire. Mais vous avez un déficit structurel de 2,2 % à résorber dans les trois prochaines années, en comptant encore 2016. Cela signifie que vous avez besoin d'un surplus de recettes et, si vous ne l'avez pas, vous allez devoir faire un surplus d'économies. Donc, vous avez besoin de chaque euro pour chaque estimation de chacune de vos mesures nouvelles.

 

Rajoutez à cela que, sur les grands postes, les grandes assiettes de recettes fiscales, vous avez à chaque fois des reculs massifs par rapport aux prévisions: en précompte mobilier, en TVA, en accises et attention à la recette de l'impôt des sociétés qui est une dynamique toujours très incertaine. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs vous avez ce problème récurrent et structurel de 2 milliards d'écart entre les estimations à l'initiale et les réalisations en fin d'exercice.

 

Vous ne pouvez pas vous contenter de dire: "La Commission européenne me montre que j'ai une augmentation du pot commun". Non! Cela ne vous suffira pas. Faites attention à cet argument!

 

01.131  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer de minister, u zei dat u mij over de inkomstenzijde niets hebt horen zeggen, dus ik zal dat deel ook citeren, om op uw vraag te antwoorden. De Europese Commissie zegt: “Het tekort situeert zich langs de inkomstenzijde, deels door de terugval in inkomsten, maar ook deels door het taxshiftpakket.” Het heeft dus alweer met de taxshift te maken. “Een aantal maatregelen hebben niet de vooropgestelde inkomsten.”

 

De collega’s hebben al verwezen naar bijvoorbeeld de kaaimantaks, want Europa gelooft maar 100 in plaats van de 460, voor de fiscale regularisaties maar 125 in plaats van de 250, en vastgoedvennootschappen 100 in plaats van de 250.

 

U beweert dat de Europese Commissie niets zegt over de inkomstenzijde. Welnu, ik heb zonet geciteerd wat de Europese Commissie daarover zegt.

 

01.132  Benoît Dispa (cdH): Monsieur le président, j'avais trouvé l'intervention de M. le premier ministre relativement honnête intellectuellement par rapport au problème de prévisibilité des recettes fiscales. Mais objectivement, les propos du ministre des Finances se situent aux antipodes de la position du premier ministre. Si vous ne croyez pas la Cour des comptes, monsieur le ministre, si vous ne croyez pas la Commission européenne, accordez-vous un peu de crédit à vos propres services?

 

Je cite le rapport de la Cour des comptes, page 15: "Le service d'étude et de documentation du SPF Finances a indiqué au gouvernement qu'au cours des trois dernières années, les prévisions fiscales s'étaient révélées ex post trop optimistes. En effet, en moyenne, et sur une base annuelle, le rendement de l'impôt avait été inférieur de quelque 2,1 milliards d'euros aux estimations initiales."

 

Il est quand même difficile, après cela, de venir prétendre qu'il n'y a pas de problème du côté des recettes.

 

01.133 Minister Johan Van Overtveldt: Al wat ik in mijn vorige interventies gezegd heb, komt er niet op neer dat er niets zou gedaan moeten worden aan de inkomstenzijde. Ik heb zelf aangedrongen, op basis van een analyse van de FOD Financiën, op het inbouwen van een buffer. De schattingen van de inkomsten blijken namelijk systematisch in opwaartse richting af te wijken. Die buffer is ingeschreven naar rato van 739 miljoen euro. Op dit moment is een taskforce volop bezig met het verbeteren van die voorspellingskracht. Leg dus niet in mijn mond dat er aan de zijde van de inkomsten geen zaken moeten worden aangepakt en verbeterd.

 

Mijn punt is het volgende: doordat de inkomstenbatterij uit zo’n groot aantal verschillende onderdelen bestaat, kan men er altijd wel een aantal dingen uitpikken die net iets meer of net iets minder opbrengen dan vooropgesteld. Men moet in de eerste plaats naar de totaliteit kijken. Dat is mijn punt. Dat er bijvoorbeeld inzake de opvolging van de kaaimantaks, meer dingen moeten gebeuren, daar ben ik het mee eens.

 

Monsieur Gilkinet, je vous signale que l'analyse qui nous a menés à ce montant de 460 millions était basée sur une analyse initiale de la Banque nationale qui a fourni des données financières sur les structures ainsi qu'une analyse publique suffisamment approfondie du SPF Finances. Ce dernier a confirmé au gouvernement la validité de ses estimations lors de la confection du dernier budget.

 

Il n'est pas possible de le vérifier, car il n'y a pas de ligne "Caïman" dans les recettes, ce que nous tenterons de clarifier. Cependant, on ne peut pas le faire ni dire qu'il n'existe aucune recette "Caïman"'. On ne peut en vérifier directement les montants. Néanmoins, vous ne pouvez pas dire que ces 460 millions proviennent de nulle part, car nous nous sommes basés sur une analyse initiale de la Banque nationale et ensuite sur une analyse approfondie du SPF Finances laquelle est publique.

 

01.134  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): C'est un peu technique mais c'est intéressant! Je me souviens parfaitement vous avoir posé la question et me souviens totalement du calcul. Vous m'aviez parlé, je crois, de plus de 50 milliards d'euros en fonds de citoyens belges placés à l'étranger. Il manquait trois pays: la Suisse, le Grand-Duché de Luxembourg et les États-Unis. On peut estimer que c'est davantage. Vous aviez estimé un revenu relatif avec un taux d'intérêt lié à ces plus de 50 milliards; vous y avez appliqué un précompte et d'après vos calculs, vous estimiez la somme des fonds placés à plus 450 millions d'euros.

 

C'est le raisonnement de la Banque nationale que vous m'aviez expliqué. Mais pour que cela marche, votre dispositif sur la taxe Caïman doit être solide et les citoyens belges se trouvent dans l'obligation de déclarer leurs revenus de dépôts offshore et qu'il n'y ait pas de nouvelles échappatoires. Lorsque vous avez présenté techniquement le texte de la taxe Caïman, le Conseil d'État ainsi que l'opposition ont fait des remarques dans le but de vérifier la faisabilité de la taxe. Vos intentions étaient partagées mais techniquement, est-ce suffisamment solide? Aujourd'hui, voyant s'éloigner les recettes promises qui étaient pourtant bien incluses dans les calculs des financements d'autres politiques, on constate que le dispositif n'est pas assez solide. Le raisonnement, le calcul reste. Mais si la mécanique que vous avez mise en place et dont vous avez la responsabilité ne fonctionne pas, là se trouve le problème et là se trouve votre responsabilité politique.

 

Deuxièmement, il est vraiment important de disposer au départ des déclarations fiscales d'une capacité statistique beaucoup plus grande pour pouvoir évaluer les politiques.

 

Nous avons eu l'occasion d'en débattre avec la Cour des comptes et il est vraiment important de pouvoir évaluer l'effet des politiques publiques et fiscales.

J'ai bien entendu votre ouverture à ce sujet et je vérifierai ses résultats, afin que nous puissions débattre sur des chiffres et non sur des principes.

 

En effet, systématiquement, lorsque vous annoncez des recettes, elles ne viennent pas et vous devez assumer ce problème.

 

01.135  Johan Van Overtveldt, ministre: Monsieur le président, monsieur Gilkinet, vous savez bien que nous examinons continuellement les structures de la taxe "Caïman" et, à la fin de l'année passée, nous lui avons encore apporté un ajustement afin de fermer certaines portes. Nous l'étudions continuellement. Pour le moment, nous ne pouvons malheureusement pas voir ce que cela rapporte.

 

01.136  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le ministre, vous auriez besoin d'un buffer pour le rendement des nouvelles mesures.

 

Nous possédons un recul de deux ans et demi et nous constatons que sur un bon nombre de mesures nouvelles que vous avez prises, il y a chaque fois un problème de recettes qui ne sont pas au rendez-vous. L'inverse n'a quasiment jamais lieu et il serait utile que vous bénéficiez d'un buffer pour l'estimation des recettes nouvelles.

 

01.137  Johan Van Overtveldt, ministre: Monsieur Laaouej, c'est exactement ce que nous avons fait.

 

(Brouhaha)

 

01.138  Ahmed Laaouej (PS): Non, parce que le buffer que vous avez pris est largement en deçà de ce que vous demande le SPF Finances, constate un écart sur la recette globale, qui ne permet pas d'identifier les raisons de cet écart qui peuvent être liées à la dynamique des assiettes, à des éléments de conjoncture économique, à un recul de la demande intérieure, au prix du pétrole, etc.

 

Vous avez mis en place un buffer qui selon nous est insuffisant; je vous demande un buffer supplémentaire par rapport aux mesures que vous prenez où on constate une grande élasticité.

 

Voyez ce qui s'est passé avec les accises! Il s'agit d'une boîte de plusieurs centaines de millions d'euros.

 

Cela signifie que, pour 2016, il est trop tard, mais que vous allez rapidement devoir prendre des mesures pour 2017, sinon l'écart continuera à se creuser et votre déficit structurel à s'aggraver.

 

01.139  Johan Van Overtveldt, ministre: Nous avons inscrit un buffer. Ensuite, la task force chargée de revoir ces aspects s'en occupe. Sur la base de ses conclusions, le gouvernement statuera.

 

De voorzitter: Dan kunnen wij hierbij de bespreking van het hoofdstuk afsluiten?

 

Il nous reste, dans ce chapitre, à écouter l'intervention de Mme Lalieux à l'adresse de la secrétaire d'État Mme Sleurs.

 

01.140  Karine Lalieux (PS): On parlera évidemment d'une politique bien moindre que le budget et les finances au niveau de l'État fédéral mais importante quand même pour notre État.

 

Chers collègues, madame la secrétaire d'État, on a pris le temps, avec mes collègues de l'opposition, en commission, d'étudier de manière très approfondie votre note de politique générale en matière de politique scientifique. Vous êtes constante dans une chose, madame la secrétaire d'État: comme l'année passée, nous n'avons vu aucune réponse aux dizaines et aux dizaines de questions posées sur une série de matières dont vous avez la charge.

 

Il est vrai que je les ai recalculées avec mon collègue Daniel Senesael, qui était avec moi en commission. Nous vous avons posé pas moins de 24 questions précises. Nous avons tous les deux relus correctement, avec nos collaborateurs, le rapport: aucune réponse à ces 24 questions précises! Si je refais l'exercice ici, je pense que je vais perdre mon temps et faire perdre le sien à l'assemblée et ce n'est pas mon objectif. Donc, je ne vais pas vous reposer les 24 questions. Du coup, nous allons tirer nos propres conclusions sur vos non-réponses. Concernant les actions que vous avez déjà réalisées et qui sont connues, nous allons maintenant les commenter. Elles ne sont pas reluisantes pour le gouvernement, madame la secrétaire d'État!

 

D'abord, concernant le département de Politique scientifique, certains parleront de gestion calamiteuse. On a beaucoup lu cela dans la presse. En toute honnêteté, je ne crois pas que ce soit une gestion calamiteuse, madame la secrétaire d'État. Je crois que nous sommes face à une destruction méthodique et réfléchie de l'excellence au niveau fédéral. J'en veux pour preuve que cette année, après une série de décisions jugées totalement illégales par les cours et tribunaux - vous n'êtes pas la seule à ce niveau du gouvernement - vous avez atteint avec brio l'un de vos objectifs: la suppression de la mission scientifique de la station polaire Princesse Élisabeth.

 

C'est une première depuis la création de la station polaire, il y a huit ans.

 

Mon collègue Senesael l'a dit en commission, l'absence de mission à la station polaire est évidemment un échec politique grave. Le gouvernement a failli dans sa mission première et fondamentale, à savoir permettre aux scientifiques de travailler. Aujourd'hui, ils ne le peuvent pas et on sait combien la recherche scientifique est importante pour la Belgique et pour l'avenir de l'environnement et du monde entier.

 

Quand on sait que la secrétaire d'État n'a toujours pas nommé le conseil stratégique du secrétariat polaire et qu'elle refuse, en dépit des exigences légales, de déposer à la Chambre le budget de ce même secrétariat, on ne peut décemment plus se contenter de parler de gestion hasardeuse. Madame la secrétaire d'État, il y a, dans votre chef, avec la complicité de l'ensemble des partis de ce gouvernement et du MR en particulier, une volonté systématique de détruire ce qui est le joyau fédéral pour la science et le rayonnement international de la Belgique!

 

Aujourd'hui encore, l'actualité nous donne tristement raison. Le journal L'Echo nous apprend non seulement que le directeur des Musées Royaux des Beaux-Arts a porté plainte contre vous pour harcèlement mais, en plus, nous apprenons que vous refusez toujours de nommer deux directeurs de ces musées. Ici aussi, on casse, on empêche de travailler, on empêche les institutions fédérales de fonctionner.

 

La seule chose que vous avez décrétée pour nos musées est de vous mettre à la place de la direction du Musée d'Art Moderne, d'autorité, sans aucune modestie ni sans aucune connaissance. Le Musée d'Art Moderne est un joyau. Nous avons eu des artistes reconnus dans le monde entier. Vous décrétez toute seule, sans concertation, parce que vous savez les choses, de faire un Musée d'Art Moderne dans 2 400 m². J'avais, à l'époque, obtenu un accord avec M. Verherstraeten, Mme Onkelinx, M. Courard et l'ensemble du gouvernement précédent et aucune décision du gouvernement précédent n'est revenue sur cet accord. Vous mettez ainsi à mal un autre projet.

 

Vous savez qu'il faut minimum 5 000 mètres carrés pour développer un musée d'art moderne digne de ce nom, qui va accueillir des touristes et des visiteurs, non seulement de Belgique mais du monde entier. Vous décrétez qu'ils iront dans 2 400 mètres carrés, sans autre forme de procès. L'une des expositions que vous n'avez pas inaugurées – vous n'en inaugurez d'ailleurs jamais aucune – Moderniteit à la belge (je dirais plutôt i à la N-VA), le démontre aujourd'hui: la place que vous leur laissez sera telle que deux tiers à trois-quarts des œuvres resteront dans une cave et ne seront pas montrées au public. C'est honteux pour ces artistes, c'est honteux pour le déploiement des musées à Bruxelles et en Belgique.

 

01.141  Richard Miller (MR): Madame Lalieux, je vous entends bien, et je n'ai pas trop envie de polémiquer. Vous dites que les oeuvres vont rester dans la cave. Qui a mis les œuvres dans la cave, madame Lalieux? Qui a mis fin à tout ce que ce Musée d'Art Moderne représentait pour la Belgique et pour Bruxelles? Qui a dit qu'il n'y aurait plus de Musée d'Art Moderne à Bruxelles, madame Lalieux? Qui a choisi l'endroit, dans les caves, où ces œuvres extraordinaires ont été placées, madame Lalieux?

 

01.142  Karine Lalieux (PS): Je vais vous répondre, monsieur Miller. Je ne vais pas parler à la place d'un directeur. Vous savez qu'à un moment donné, il fallait présenter les collections "fin de siècle". À cette fin, le Musée Magritte et le Musée Fin-de-siècle ont été ouverts. J'allais justement souligner que le MR, dans les précédents gouvernements, a soutenu de manière considérable toute la politique scientifique, le développement des musées, le développement de la station polaire et de l'agence spatiale, tout ce que démolit aujourd'hui ce gouvernement.

 

Effectivement, ces œuvres ont été entreposées à la cave à un moment donné, mais avec un projet de remplacement. Ce gouvernement avait demandé à la ville de Bruxelles d'acheter un nouveau bâtiment de 7 000 mètres carrés pour procéder au redéploiement des musées. Si je dois parler de la ville de Bruxelles, excusez-moi de le faire! Nous avions obtenu un accord. En un an et demi, le budget était réalisé au niveau de la ville. Nous avions acheté le bâtiment. Le fédéral s'était engagé à concurrence d'un montant de 1,2 million. Nous avons conclu un marché.

 

Pourquoi n'avons-nous pas pu l'attribuer, monsieur Miller? Parce que ce gouvernement est revenu sur sa décision. Même pas l'ensemble du gouvernement! Une ministre toute seule, parce qu'aucune nouvelle décision n'est jamais intervenue dans le chef du gouvernement. De très belles expositions se tiennent aujourd'hui dans ce bâtiment remarquable, dont tout le monde dit qu'il devrait rester un musée. Ce bâtiment n'accueillera évidemment pas les oeuvres du fédéral. Les travaux prévus par Mme Sleurs dureront encore de nombreuses années. Je crains que ce Musée d'Art Moderne ne voie jamais le jour.

 

Monsieur Miller, la responsabilité en incombe au gouvernement actuel. Un projet alternatif pouvait être développé. Je pense que ce gouvernement aurait pu inaugurer un musée d'art moderne digne de ce nom en plein cœur de Bruxelles, avec toutes les œuvres qui auraient été sorties.

 

J'appelle cela du gâchis, monsieur Miller. Un grand gâchis!

 

01.143  Richard Miller (MR): Madame Lalieux, nous n'allons pas polémiquer. Nous entendrons aussi les réponses de Mme Sleurs. Je pense que vous comme moi avons vraiment envie que ce Musée d'Art Moderne puisse voir le jour. Vu l'heure tardive, nous n'allons pas trop nous disputer.

 

Il me semble que si, à un moment donné, il y a eu un projet de remplacement, c'est parce que des erreurs ont été commises conduisant à la fermeture du Musée d'Art Moderne. Je ne parle même pas de la responsabilité du directeur. Je vais rester au niveau politique.

 

Je pense que la responsabilité politique remonte effectivement au gouvernement précédent, et en particulier à celui qui avait en charge la politique scientifique de notre pays, qui s'était engagé à rouvrir le musée et à apporter des solutions par un plan général, à savoir M. Magnette. Vous le savez bien, M. Courard lui-même a dit que le plan Magnette n'était pas acceptable, était impossible à mettre en œuvre. C'est M. Courard lui-même qui a déclaré: "Je referme le dossier et je le range et on verra ce que cela deviendra". Voilà, monsieur le président, ce qui s'est passé.

 

01.144  Karine Lalieux (PS): Monsieur Miller, vous réécrivez l'histoire. J'étais autour de la table lors de la conclusion du le grand accord. La politique de redéploiement des musées avait effectivement été faite par M. Magnette. À un moment donné, j'étais autour de la table pour négocier avec le CD&V ici présent, avec le PS et avec le MR. Même M. Reynders était favorable à cette solution, je le rappelle, et il l'a soutenue au niveau du gouvernement fédéral.

 

Il y avait une solution alternative. Elle était trouvée, l'argent était là. Vous ne pourrez jamais nier que ce gouvernement en a fait un classement vertical, de même que de notre futur Musée d'Art Moderne en mettant tous ces artistes et toutes ces œuvres à la casse.

 

Voilà, monsieur Miller. Vous avez dit: "Vous avez vos lectures." Nous en ferons peut-être une analyse politique, mais je peux vous garantir qu'il existe une notification du gouvernement, que je peux vous ressortir, si vous le voulez, pour vous démontrer que ce musée pouvait exister très rapidement dans le cœur de Bruxelles et remettre l'ensemble de ces artistes à l'honneur.

 

Vous voulez continuer le débat? C'est possible.

 

01.145  Richard Miller (MR): Monsieur le président, avec mon intervention, j'ai voulu montrer que cette problématique, à laquelle nous sommes tous sensibles, ne date pas de ce gouvernement ni de la présence de la N‑VA dans ce gouvernement.

 

C'est un problème beaucoup plus ancien et auquel le PS n'a pas apporté de solution quand il gérait le dossier.

 

01.146  Karine Lalieux (PS): Monsieur Miller, je terminerai par une simple question. Pourquoi l'accord conclu entre le précédent gouvernement et la Régie des Bâtiments, la Politique scientifique, les Musées, qui avait reçu l'aval de M. Reynders, alors vice-premier en charge de la Régie des Bâtiments, n'a-t-il pas été exécuté par le présent gouvernement? Je précise qu'à la Ville de Bruxelles, nous avons continué à l'exécuter correctement, puisque nous avons dégagé – cela se trouvait systématiquement dans le budget de la Culture, mais je ne vais pas vous exposer le budget de la Ville – un million et demi. En outre, même l'entrepreneur a été désigné pour accomplir notre job. De même, les groupes de travail ont poursuivi leur réflexion en vue de la rénovation des anciens Magasins Vanderborght. Nous assistons donc à un véritable gâchis. Il sera d'autant plus grand si l'on veut installer ce musée d'art moderne dans 2 400 mètres carrés. Opposez-vous alors au projet de la secrétaire d'État Sleurs! Sa solution est en effet inadaptée.

 

Je vais à présent aborder l'Agence spatiale. Je suppose que, là aussi, on va réécrire l'Histoire. D'Agence fédérale, elle va devenir une Agence interfédérale. Cela signifie que vous allez communautariser à outrance un débat qui ne devrait être qu'économique et scientifique. Le gouvernement s'apprête à instituer une usine à gaz coûteuse, inutile et inefficace. Ce ne sont pas les socialistes qui le disent, mais la Cour des comptes. Nous le pensons aussi, mais comme vous nous accusez de pratiquer une lecture biaisée de ces questions, je vous informe que c'est l'avis de la Cour des comptes. J'ai bien compris que le ministre des Finances et la ministre du Budget n'accordaient plus aucun crédit à la Cour des comptes. Par conséquent, j'imagine que la secrétaire d'État non plus. Bref, l'usine à gaz voulue par la secrétaire d'État ne pourra que paralyser le processus de décision.

 

Je rappelle que le processus actuel, qui implique une équipe réduite de BELSPO recueillant la satisfaction de tous les acteurs et de tous les secteurs, offre à la Belgique l'un des meilleurs retours sur investissement en Europe. Nous savons où veut en venir la secrétaire d'État, car nous en avons discuté en commission: elle souhaite atteindre une clef de répartition pour affaiblir la capacité de la Wallonie dans le domaine de l'industrie spatiale, qui représente un de ses fleurons.

 

Ce qui est vrai pour la station polaire, les Musées des Beaux-Arts et l'Agence spatiale l'est tout autant pour le reste de la politique scientifique menée par ce gouvernement.

 

En dépit de toute logique d'efficacité, le gouvernement isole l'expertise des départements et met fin à la gestion cohérente de la Politique scientifique fédérale. Cette destruction méthodique et réfléchie que je viens de décrire poursuit pourtant bien un objectif. Il ne faut pas oublier que cette Belgique de l'excellence et des différences culturelles n'est pas compatible avec un discours nationaliste et d'exclusion porté par un parti séparatiste.

 

Autrement dit, pour la N-VA, casser la Politique scientifique fédérale est une nécessité afin d'aligner la réalité à ses discours. C'est pour cette raison que ce gouvernement, en dépit des objections des premiers concernés, c'est-à-dire l'ensemble de ce secteur, démantèle l'administration BELSPO et étouffe les institutions et musées fédéraux et prépare la régionalisation du spatial.

 

Je rappelle les termes de votre note de politique générale: la "décollection". Cela signifie que l'on va faire un inventaire pour transférer effectivement tout ce qu'on peut vers les Régions.

 

Chers collègues, je ne peux m'empêcher de regretter la complicité des libéraux qui, hier, participaient activement, monsieur Miller, à l'émergence de cette Politique scientifique fédérale forte mais qui, aujourd'hui, collabore à sa disparition. Je vous remercie. C'est vraiment la description d'un gâchis que l'on fait avec cette note de politique générale

 

Le président: M. Dispa demande également la parole dans ce chapitre-ci.

 

01.147  Benoît Dispa (cdH): Monsieur le président, depuis que Mme Sleurs n'est plus en charge de la Lutte contre la fraude fiscale, je n'ai plus l'occasion de la côtoyer mais je me permets de prendre la parole dans ce débat au nom de mon collègue, Michel de Lamotte, pour adresser deux messages: l'un à la secrétaire d'État, l'autre s'adressant plutôt au premier ministre.

 

Le premier point concerne la réforme de BELSPO. Je voudrais dire, au nom de Michel de Lamotte et du groupe cdH, qu'après avoir pris bonne note de la volonté de la secrétaire d'État de réformer la Politique scientifique, nous avons quelques questions sur l'efficacité de cette réforme et des craintes quant aux arrière-pensées qui portent sur la réforme. On demeurera donc extrêmement vigilants par rapport aux modalités de la réforme, afin que la Politique scientifique fédérale – c'est là notre préoccupation – demeure vraiment un exemple de la valeur ajoutée que peut avoir une action concertée menée au niveau de la Belgique fédérale.

 

Je voudrais inviter Mme Sleurs à être plus fédératrice autour de ces projets et à veiller à une consultation la plus large possible dans un secteur qui le nécessite vraiment

 

Le deuxième point, monsieur le président, concerne la station polaire. Là, je serai plus sévère. L'année 2016 aura été bien triste pour la recherche polaire: le gouvernement n'a pas nommé les membres du conseil stratégique du Secrétariat polaire; il n'a pas joint le budget du Secrétariat polaire au moment où il fait voter l'ensemble de son budget 2017; il ne respecte pas les décisions de justice; finalement, il en arrive à annuler purement et simplement la mission scientifique 2016-2017, entraînant un gaspillage important des deniers publics. Le gouvernement porte la responsabilité de tous ces échecs, par manque de clairvoyance, de responsabilité et de bonne volonté.

 

Je voudrais donc en appeler au premier ministre pour qu'il reprenne les choses en mains et nomme un médiateur car, dans ce conflit, je ne suis pas sûr que Mme la secrétaire d'État soit encore en capacité d'agir pour faciliter une négociation et faire émerger un nouveau partenariat avec la Fondation polaire. C'est le vœu que je souhaite exprimer: que l'État s'élève au-dessus de conflits au lieu de les nourrir. Le premier ministre serait bien inspiré de s'en inquiéter.

 

01.148  Elke Sleurs, secrétaire d'État: Madame Lalieux, monsieur Dispa, nous avons souvent eu l'occasion de discuter de votre vision et de votre opinion. Je sais que vous considérez que nous démantelons méthodiquement la Politique scientifique. Mais évidemment, je ne suis pas d'accord. Onze millions d'euros ont été réinvestis l'année dernière pour acheter des équipements et commencer des programmes de digitalisation, pour répondre aux besoins des musées et autres institutions fédérales. En ce qui concerne les programmes scientifiques, le FED-tWIN a été lancé; 125 chercheurs seront mobilisés l'année prochaine; 12 millions sont prévus chaque année pour des programmes scientifiques.

 

Vous dites que l'agence spatiale sera communautarisée. C'est votre opinion. Mais elle va être modernisée et rendue davantage compétitive. La situation en Europe a changé. Il faut être en mesure d'affronter la concurrence pour préserver l'industrie spatiale, si importante pour la Belgique.

 

Pour ce qui concerne les musées, c'est la première fois, depuis des années, qu'un masterplan est prévu pour la rénovation.

 

Pour BELSPO, l'audit a été finalisé hier et le gouvernement se concerte pour que cet organisme puisse dépendre du SPF Économie. Un rendez-vous est prévu au début du mois de janvier avec tous les directeurs. Peut-être qu'un d'entre eux ne pourra pas répondre à mon invitation, mais ce n'est pas mon choix. À cette occasion, il sera question de la modernisation de la gestion des dix instituts fédéraux.

 

Par ailleurs, les deux fonctions de directeur dont question ne sont pas remplies depuis des années. C'était déjà le cas avant que je prenne mes fonctions. Il ne faut pas dire que je suis responsable de cette situation. Par contre, ce que je dis, c'est qu'il n'est pas nécessaire de nommer ces deux directeurs, ces fonctions n'étant pas occupées depuis des années et les choses fonctionnant normalement. Je rappelle que lesdites fonctions ne sont pas remplies depuis avant 2014. Par ailleurs, en termes de réforme, ces nominations ne sont pas réellement garantes d'efficacité, pour le moment.

 

J'en arrive ainsi à la base polaire. La mission est effectivement suspendue. En effet, le Conseil d'État a fait savoir qu'il y avait un problème de légalité au niveau de la modification de l'arrêté royal. Ce faisant, je n'ai pas eu d'autre choix que de suspendre la mission. Mais on cherche une solution pour pouvoir continuer le plus rapidement possible la recherche scientifique sur la base polaire.

 

Soyez donc certain, monsieur Dispa, que je recherche une solution pour cette dernière. Quant à la réforme de BELSPO, je mènerai des négociations avec tous les directeurs, l'objectif étant de moderniser ensemble la Politique scientifique.

 

Vous dites, en ce qui concerne le Secrétariat polaire, que le budget est inscrit sur l'allocation de base à concurrence de plus de trois millions d'euros. Vous savez, par ailleurs, que conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 16 mars 1954, si le budget n'est pas prêt au 31 octobre, il est possible de l'inscrire provisoirement dans le budget de BELSPO. Le budget pour l'année prochaine est donc prévu. Vous m'accusez d'opposer un refus mais le budget est bien prévu pour l'année prochaine pour mener des recherches scientifiques en Antarctique.

 

La discussion reste la même: votre opinion est que je fais un démantèlement, une destruction. Je réponds que c'est un changement, une modernisation de la gestion qui, depuis des années, était mal conçue. Voilà le but de la réforme. L'accord de gouvernement précise que les collections doivent rester ensemble. Le masterplan concerne également la rénovation des collections d'art moderne. Vous paraissez étonnés du temps que cela prend! En effet, cela prend des années. À présent, le masterplan doit être mis en œuvre puisque rien n'a été fait depuis tant d'années. Le gouvernement désire moderniser la Politique scientifique pour que celle-ci puisse avoir un avenir, ce qui n'était pas possible avec la politique menée avant 2014.

 

01.149  Karine Lalieux (PS): Monsieur le président, Mme Sleurs et moi-même ne serons jamais d'accord, mais les faits sont là. Quand il y a une pétition comportant autant de signatures, émanant d'universités et de secteurs aussi différents que le domaine spatial, le polaire, la culture, madame Sleurs, vous et ce gouvernement ne pouvez pas avoir raison contre tout le monde.

 

Je comprends que vous défendiez votre politique. C'est votre choix, celui de la N-VA. Je vous ai entendue pendant des années en commission de l'Économie, demander à M. Courard et à M. Magnette pourquoi ils investissaient en politique scientifique ou dans la culture, alors que ce sont des matières régionalisées. Vous déclariez qu'il ne devrait plus y avoir de budget pour cela. Tel était votre discours. Maintenant, vous traduisez votre discours en actes de l'intérieur. Et effectivement, en 2019, vous serez arrivée à vos fins: l'ensemble des institutions seront totalement gâchées, pourries et n'existeront plus.

 

Le président: Chers collègues, comme annoncé ce matin, nous faisons maintenant une demi-heure de suspension pour donner l'opportunité aux services de faire les adaptations techniques nécessaires.

 

Je propose de reprendre nos travaux vers 20h30, avec le chapitre Affaires sociales, en présence de la ministre De Block et du ministre Borsus.

 

La séance est levée. Prochaine séance le mardi 20 décembre 2016 à 20.30 heures.

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering dinsdag 20 december 2016 om 20.30 uur.

 

La séance est levée à 19.53 heures.

De vergadering wordt gesloten om 19.53 uur.

 

 

Dit verslag heeft geen bijlage.

 

Ce compte rendu n'a pas d'annexe.