Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

Dinsdag 20 december 2016

 

Voormiddag

 

______

 

 

du

 

Mardi 20 décembre 2016

 

Matin

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 10.10 uur en voorgezeten door de heer Siegfried Bracke.

La séance est ouverte à 10.10 heures et présidée par M. Siegfried Bracke.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Aanwezig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l’ouverture de la séance:

Charles Michel, Johan Van Overtveldt, Willy Borsus, Sophie Wilmès, François Bellot.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Vanessa Matz, Vincent Van Quickenborne, wegens gezondheidsredenen / pour raisons de santé.

 

Federale regering / gouvernement fédéral:

Didier Reynders, met zending buitenslands (Midden-Oosten) / en mission à l'étranger (Moyen Orient).

 

01 Hulde

01 Hommage

 

De voorzitter: Collega's, ik denk dat wij onze werkzaamheden vandaag niet kunnen beginnen zonder stil te staan bij wat gisteren is gebeurd in Berlijn.

 

Nous savons d'ailleurs tous hélas très bien ce qu'il se passe chez nos voisins allemands parce que nous avons vécu cela nous-mêmes. Ce processus bizarre de surprise, de peur, de deuil, de mépris. Un mélange de sentiments.

 

Het is merkwaardig vast te stellen hoe de terreur zelf en het blinde geweld ons terugbrengen tot een realiteit waarvan wij weten dat ze bestaat, ook in dit land, en dat ze op elk moment kan toeslaan. Ik denk dat het belangrijk is om ook bij dit soort momenten te blijven zien… que jamais la violence aveugle n'a pu résoudre aucun problème.

 

Ik denk dat wij ook niet mogen wijken als het gaat om het respect voor basiswaarden.

 

01.01 Eerste minister Charles Michel: Mijnheer de voorzitter, collega’s, opnieuw een tragedie, opnieuw een drama. Onze gedachten gaan in de eerste plaats naar de slachtoffers en hun families.

 

C'est la violence aveugle contre des personnes qui, dans un moment de détente, dans un moment d'insouciance, partageaient un peu de plaisir dans un marché de Noël. C'est, une fois encore, la démonstration que nous devons être soudés, mobilisés. L'ensemble de celles et de ceux qui croient aux valeurs de respect de la vie, l'ensemble de celles et de ceux qui croient aux valeurs démocratiques, à ces valeurs des Lumières que nous aimons, doivent être rassemblés dans un moment tel que celui-là.

 

J'ai eu l'occasion, dès hier, de communiquer, au nom de la population belge, notre profonde sympathie, notre affection pour la population allemande, principalement pour les victimes. Et soyez convaincus que le gouvernement va continuer à tout mettre en œuvre, en partenariat avec nos collègues européens, à faire face, afin de combattre cette violence haineuse et extrême.

 

Je mêle ceci, monsieur le président, à vos propos et à l'expression de sympathie et de condoléances adressés au peuple allemand.

 

De voorzitter: Collega’s, laten wij uit respect voor de slachtoffers en bij wijze van medeleven met hun naasten enige ogenblikken stilte in acht nemen.

 

De Kamer neemt een minuut stilte in acht.

La Chambre observe une minute de silence.

 

Begrotingen

Budgets

 

02 Wetsontwerp houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 (2108/1-5)

- Wetsontwerp houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 (2109/1-42, 2107/1, 2110/1-26, 2111/1-21)

- Wetsontwerp houdende de tweede aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 (2176/1-4)

- Ontwerp van programmawet (2208-1-11)

02 Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2017 (2108/1-5)

- Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017 (2109/1-42, 2107/1, 2110/1-26, 2111/1-21)

- Projet de loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016 (2176/1-4)

- Projet de loi-programme (2208/1-11)

 

Ik stel u voor een enkele bespreking aan deze wetsontwerpen. (Instemming)

Je vous propose de consacrer une seule discussion à ces projets de loi. (Assentiment)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Er zijn verschillende rapporteurs. De rapporteur over de begrotingen, de heer Klaps, heeft mij laten weten dat hij verwijst naar het schriftelijk verslag. De rapporteurs voor de tweede aanpassing zijn de heren Gilkinet en Van de Velde, die eveneens naar het schriftelijk verslag verwijzen. Voor de programmawet zijn er verschillende rapporteurs, die allen verwijzen naar het schriftelijk verslag. Ik dank hen voor de verslaggeving.

 

Afin de régler au mieux nos travaux et nos activités, j'ai l'intention d'organiser une pause d'environ trois quarts d'heure vers 12 h 30-13 h 00 et puis, une autre pause nécessaire aux services techniques en début de soirée vers 18 h 00-19 h 00, cela dépendra des orateurs.

 

Er zijn dus twee pauzes voorzien: één op het middaguur en één in de avond.

 

02.01  Johan Klaps (N-VA): Mijnheer de voorzitter, geachte premier, geachte regering, beste collega’s, het begrotingswerk is er het afgelopen jaar niet eenvoudiger op geworden. De aanslagen met hun impact op, in de eerste plaats, de rechtstreeks getroffen mensen, maar ruimer gesproken ook op onze economie, hebben hun sporen nagelaten. De asielcrisis en de beslissing van het Verenigd Koninkrijk om uit de Europese Unie te stappen, doen onze economie geen deugd. Dat maakt dat de cijfers voor 2016 zijn wat ze zijn.

 

Maar toch, collega’s, is er een groot verschil met het beleid in de vorige legislatuur. Toen steeg het al torenhoge overheidsbeslag, het aandeel overheidsuitgaven ten opzichte van het bbp, nog met 1,8 % tot liefst boven 55 % en dat ondanks een dalende rente, ook toen al. Nederland kon in dezelfde periode, van 2010 tot 2014, zijn overheidsbeslag met 2 % doen zakken tot 45 %, Duitsland tot 44,4 %. In België was er daarentegen een lawine aan nieuwe belastingen, die over de burger werd uitgestrooid. De overheidsinkomsten stegen met maar liefst 12 miljard euro, ofwel 4 500 euro per modaal gezin per jaar, collega’s. Op besparingsvlak gebeurde er daarentegen nauwelijks iets.

 

Sinds het aantreden van de huidige regering zien we dat de overheidsuitgaven fors dalen, met bijna 2 %. Dat gaat gepaard met dalende belastingen. Dat verklaart ook dat er nog steeds een begrotingstekort is. Begrotingsdiscipline is uiterst belangrijk, daar hoeft u onze partij niet van te overtuigen, maar we hebben in het verleden genoeg gezien dat men tekorten niet kan blijven wegbelasten. Er is zoiets als een maximale belastingdruk die iemand wil of kan ondergaan. Als zichzelf opwerken in de maatschappij door te werken of te ondernemen alleen maar afgestraft wordt, dan gaat de goesting over, collega’s. Dat hebben we vorige legislatuur gezien, want het aantal jobs in de privésector daalde. Met steeds minder privéjobs ontstaat een neerwaartse spiraal. De overblijvende jobs moeten immers nog zwaarder worden belast om de geldhonger van de Staat te blijven stillen, waardoor steeds meer mensen en bedrijven afhaken.

 

De voorzitter: Mijnheer Klaps, er is een interruptie van mevrouw Temmerman.

 

Mevrouw Temmerman, vooraleer ik u het woord geef, zou ik willen herinneren aan de afspraak die wij in de Conferentie van voorzitters hebben gemaakt, om, ten eerste, het aantal interrupties beperkt te houden zodat het debat overzichtelijk blijft en, ten tweede, binnen de interrupties enige restrictie van tijd in acht te nemen en ze dus niet te lang te maken.

 

02.02  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik zal die instructies zeker in acht nemen.

 

Mijnheer Klaps, u hebt een hele reeks cijfers ter vergelijking opgesomd, ik wil die cijfers even vervolledigen.

 

Bij de start van de vorige regering was het nominale tekort 4,1 %. Bij het einde van de vorige regering was dat 3,1 %, zijnde dus een verbetering met 0,9 %. Bij de start van de huidige regering was dat tekort 3,3 %. Momenteel is dat 2,3 %, zijnde dus een verbetering met 0,02 %. De verbetering in de vorige regering van 1,09 % naar een verbetering nu van bijna nul, namelijk 0,2 %.

 

U zult erop wijzen dat eigenlijk het structurele tekort moet worden bekeken. Daarvoor zal ik de cijfers niet herhalen, maar de verbetering onder de vorige regering was 1,25 %. De verbetering onder de huidige regering is 0,14 %. Ze gaat dus van 1,28 % naar 0,14 %.

 

Ik wil ook nog de cijfers van de inflatie vernoemen, die onder de vorige regering beter waren dan het Europese gemiddelde. Nu zitten wij ruim boven het Europese gemiddelde. Ook qua tewerkstelling meldt u dat het goed gaat en dat er jobs bijkomen. Wanneer u echter de vergelijking met de vorige regering maakt, moet u de juiste cijfers geven. Mijnheer Klaps, onder de vorige regering was de werkgelegenheid 1 % hoger dan de eurozone, nu is ze 0,5 % onder de eurozone. Indien u vergelijkingen maakt, maak dus de juiste vergelijkingen. Ook qua groei zaten we onder de vorige regering boven het Europese gemiddelde en zitten wij nu onder het Europese gemiddelde. De daling van het overheidstekort was beter en groter dan die onder het huidige regime, mijnheer Klaps.

 

Ik kan nog wel even voortgaan met het geven van cijfers, maar ik houd het hierbij. Ik wou dat toch ter informatie meedelen, zodat we over de juiste cijfers spreken.

 

U zegt dat de rente toen ook al laag was. Ze was toen echter helemaal nog niet zo laag als nu. De economische crisis was toen nochtans veel erger dan die van nu.

 

02.03  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le président, je m'inscris dans la lignée de ce qui vient d'être exprimé par notre collègue, Karin Temmerman.

 

Je me rappelle qu'en 2014, dans le programme de la N-VA, il était indiqué qu'au nom du goed bestuur, il fallait respecter l'équilibre budgétaire afin de ne pas laisser de dettes aux générations futures et de ne pas payer des intérêts inutilement.

 

Depuis deux ans, des milliards d'économies ont été faits dans un climat d'austérité pour aboutir, en termes d'amélioration, à un solde minimal se situant entre 0,02 et 0,03 %. Il s'agit ici du chiffre avancé par le ministre Jambon. Des milliards d'économies, de nombreux efforts ont donc été imposés à la population pour que, finalement, le déficit ne soit pas réduit. Dans ces conditions, qu'en est-il du goed bestuur?

 

02.04  Rob Van de Velde (N-VA): Ik heb het gevoel dat er zich interessante discussies gaan ontspinnen. Vooral het geschiedkundig geheugen van een aantal collega’s blijft immers enigszins in gebreke.

 

Mevrouw Temmerman, als u het hebt over de jobcreatie en de werkgelegenheidsgraad ten opzichte van Europa, dan moet ik u zeggen dat de vorige regeringen één goede matregel hebben genomen, die wij ook hebben verdedigd en zelfs gesteund vanuit de oppositie. Dat was namelijk de tijdelijke werkloosheid gedurende de periode waarin de crisis ontzettend hard woedde. Dat heeft ons een voordeel gegeven op korte termijn.

 

Wat hebben die vorige regeringen echter nagelaten? Als u de vergelijking wil maken met de andere Europese landen, dan moet u ook eerlijk zijn. De andere Europese landen hebben zich voorbereid en ervoor gezorgd dat het economische klimaat, de werkgelegenheid en de competitiviteit werden ondersteund op lange termijn. U hebt een verhaaltje geschreven om mensen te redden op zeer korte termijn. Dat is gelukt en wij hebben dat ook gesteund. Op lange termijn hebt u die competitiviteit echter niet versterkt, waardoor wij vandaag effectief achter lopen ten opzichte van Europa.

 

Dit is een inhaalrace waar deze regering mee bezig is en waar ik trouwens zeer blij mee ben.

 

02.05  Barbara Pas (VB): Mijnheer de voorzitter, twee elementen.

 

Ik hoor de heer Klaps beginnen met de traditionele excuses van de aanslagen en de asielcrisis die men onderschat heeft. Mijnheer Klaps, u had kunnen luisteren naar mijn tussenkomst bij de bespreking van de begroting voor 2016, waar ik ook al had gezegd dat het belachelijk was om te zeggen dat dit een eenmalige uitgave zou zijn en dat de bedragen die daarvoor ingeschreven waren veel te laag waren, wat nu intussen ook gebleken is. U moet dus niet verbaasd zijn over het tekort.

 

Ten tweede, een aantal cijfers. Men verwijst naar het verleden, terecht uiteraard, maar dat vergoelijkt de huidige situatie niet als men kijkt naar de economische groei in de buurlanden en als men die vergelijkt met de veel lagere groei hier. Ik heb dus een concrete vraag, in aanvulling op de cijfers van mevrouw Temmerman. De output gap in dit land is een zeer goede indicator voor de stand van de conjunctuur, een zeer goede indicator voor de gezondheid van de economie. Daar zien wij, wat het onderpresteren van die economie betreft, dat wij dit jaar op –0,3 % van het bbp zaten en dat de prognoses voor volgend jaar zelfs nog verslechteren tot –0,5 % van het bbp. De economie valt dus nog verder terug in de prognoses voor volgend jaar, ferm onder haar potentieel.

 

Ik had graag van collega Klaps geweten wat daarvoor de verklaring is, u kunt immers niet opnieuw komen aanzetten met aanslagen of een onderschatte asielcrisis. Dit is puur economisch en financieel, en daar had ik graag een uitleg voor gekregen.

 

02.06  Johan Klaps (N-VA): Mijnheer de voorzitter, misschien toch een paar opmerkingen.

 

Mevrouw Temmerman, ik heb niet gezegd dat er tijdens de vorige legislatuur geen jobs zijn bijgekomen, alleen waren dat jobs bij de overheid, gesubsidieerde jobs voor het grootste stuk.

 

02.07  Karin Temmerman (sp.a): (…)

 

02.08  Johan Klaps (N-VA): Het tekort is inderdaad gedaald omdat er net een hele barrage aan nieuwe belastingen over de mensen heen is geschud. Met 12 miljard aan nieuwe belastingen zou het er nog moeten aan mankeren dat het record dan nog zou zijn gestegen.

 

Mevrouw Pas, sta mij toe dadelijk terug te komen op uw vraag over de situatie van het heden en de toekomst. Ik ben net begonnen met mijn uiteenzetting en ik meen dat ik nog wat tijd heb alvorens dat thema aan te snijden.

 

Collega’s, ik had het over minder privéjobs tijdens de vorige legislatuur, waarmee men natuurlijk in een neerwaartse spiraal belandt. De overblijvende jobs moet men dan immers nog zwaarder belasten om de geldhonger van de Staat te blijven stillen. Steeds meer mensen en bedrijven haken dan af. De plannen van de Waalse regering om 4/5-jobs in te voeren, met behoud van loon, maken duidelijk dat sommigen die les nog altijd niet begrepen hebben.

 

Daarom wil ik hier toch nog eens het volgende meegeven. Zolang Brussel en Wallonië erop staan een socialistisch beleid te blijven voeren, opgejaagd door marxistisch geïnspireerd extreemlinks, zullen zij verder blijven verarmen en zal de kloof met Vlaanderen blijven toenemen. Men zou zich dan de vraag kunnen stellen of het niet goed is voor de N-VA indien het verschil nog toeneemt. Maar in plaats van strategische reflecties te maken, doet het mij vooral pijn om te zien hoe de Waalse politici hun toekomst zo blijven verkwanselen.

 

Daarom is het zo belangrijk, collega’s, dat deze federale regering kiest voor een ander pad, het pad van een volgehouden herstelbeleid.

 

Vorig jaar hebben wij het hier uitgebreid gehad over de taxshift. Collega’s, ik kan alleen maar vaststellen dat alle economische parameters ongeveer op groen staan. Er zijn meer investeringen, minder faillissementen, meer starters dan ooit en ondanks alle fabeltjes ter linkerzijde stijgt de koopkracht. Dit jaar was er een reële stijging van 1,4 %. De prognoses van de Nationale Bank geven ook een reële stijging voor 2017 en 2018 met respectievelijk 1,6 % en 2,2 %. Het duidelijkst zien wij dit in het aantal jobs, namelijk 200 000 nieuwe jobs in deze legislatuur. Dat is een nettocijfer, collega’s, ondanks enkele grote ontslagrondes zoals wij bij ING en Caterpillar hebben gezien.

 

Ik zal de kritiek met plezier beantwoorden, mevrouw Temmerman. Het klopt dat er in andere Europese landen soms nog meer jobs bijkomen, maar wij komen dan ook van heel ver. Landen als Duitsland en Nederland zijn ons jarenlang voor geweest met besparen en hervormen. Daar werd ter linkerzijde in ons land schande van gesproken. Nochtans zijn die hervormingen in Duitsland gestart door de socialist Schröder en zijn ze ook in Nederland doorgevoerd in coalities met socialisten. Die landen hebben ons duidelijk gemaakt dat men beter tijdig hervormt, zij plukken daar nu duidelijk de vruchten van. Daarom moeten wij ook op die weg verder gaan.

 

Ja, wij zouden graag hebben dat het wat sneller gaat, maar met een overheidsschuld boven de 100 % boksen wij een wedstrijd met een hand op de rug gebonden en dat is niet zo eenvoudig. Omdat wij de focus zoveel mogelijk leggen op structurele besparingen, ziet men de effecten maar heel traag. De broodnodige pensioenhervorming bijvoorbeeld genereert nauwelijks een verschil op korte termijn maar pakt wel de vergrijzingkosten op lange termijn aan. Die pensioenuitgaven groeiden in de voorbije jaren gemiddeld met 4,5 % per jaar, wat erop neerkwam dat de regering bij elke begrotingsopmaak alvast 1,3 miljard euro moest vinden, alleen nog maar om de aangroei te bekostigen. Net daarom is de pensioenhervorming zo belangrijk. Wat een verschil trouwens met het fameuze Zilverfonds, dat wij vorige week na een lijdensweg van 15 jaar hebben afgeschaft. Een lege doos die ons alleen maar geld heeft gekost, tot zelfs dit jaar nog.

 

In de begroting van 2017 gaan wij op de ingeslagen weg verder. De focus ligt op de broodnodige besparingen. Dat is ook logisch met een overheidsbeslag dat nog altijd boven de 50 % zit. In die zin is het dan ook vreemd dat de kritiek van de oppositie steevast over een gebrek aan inkomsten gaat. Men kan zich natuurlijk focussen op elk apart lijntje in de begroting en vaststellen dat niet overal het vooropgestelde bedrag wordt gehaald. Laat ik het nog eens heel duidelijk zeggen, mevrouw Temmerman. Er was in het Stabiliteitspact begin dit jaar voorgesteld om 50,8 % van het bbp aan inkomsten te realiseren. Wel, collega’s, wij halen dit jaar volgens de Europese Commissie 50,8 % van het bbp aan inkomsten. Aan de inkomstenzijde is het rapport dus redelijk positief. Globaal gezien zit het probleem dus zeker daar niet.

 

Collega’s van de oppositie, zeg het maar als u wil dat wij voor meer inkomsten gaan of het overheidsbeslag weer verhogen, zoals onder Di Rupo, maar kom niet af met het riedeltje over het verschuiven van belastingen in het kader van rechtvaardige fiscaliteit. Dat helpt het begrotingstekort geen millimeter te dichten. Het was frappant om te zien hoe vorige zondag in de studio’s van de VRT de heer Calvo en mevrouw Kitir niet konden antwoorden op die vraag. Zij bleven er maar omheen zwemmen. Ik ben dan ook benieuwd te horen wat zij straks over dat punt zullen zeggen.

 

De voorzitter: Mijnheer Klaps, mevrouw Pas wil u onderbreken.

 

02.09  Barbara Pas (VB): Mijnheer Klaps, u zegt dat de oppositie geen besparingsalternatieven heeft.

 

Ik herinner u eraan dat wij vorig jaar al een hele resem amendementen hebben ingediend op de begroting van 2016 over zaken waarop wel degelijk bespaard kon worden, want het grootste probleem zit inderdaad aan de uitgavenzijde, wat niet wegneemt dat u ook aan de inkomstenzijde een probleem hebt.

 

De inkomsten worden systematisch overschat. U hebt daarjuist de taxshift aangehaald. Misschien kunt u daarover al een tipje van de sluier lichten? Hoe zal die worden gefinancierd? U weet zo goed als ik dat de suikertaks daarvoor 200 miljoen zou moeten opleveren, maar die werd ondertussen in alle stilte afgevoerd. U weet ook dat de accijnzen de taxshift mee zouden financieren, voor 460 miljoen, maar die inkomsten vallen serieus tegen. De accijnzen op alcohol brengen veel minder in het laatje dan voorzien, zoals ik vorig jaar ook heb voorspeld. De mensen gaan namelijk aankopen in het buitenland doen en zo wordt er maar 400 miljoen binnengehaald. Ik zou dus van u willen weten hoe de taxshift gefinancierd wordt, want de relancemaatregelen waarnaar u verwees, blijken op de poef gekocht te zijn. Daarvoor zou ik wel graag een verklaring krijgen.

 

Ik heb nog een tweede concrete vraag. U verwees daarjuist naar de jobcreatie. Kunt u mij dan een verklaring geven voor de niet verbeterende werkloosheidscijfers? Waarom worden die voor 2017 op 7,9 tot 8,2 % geraamd? Dat is opnieuw geen verbetering van de cijfers van dit jaar, namelijk 7,9 tot 8,3 %.

 

02.10  Rob Van de Velde (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik kan het mevrouw Pas niet kwalijk nemen. Haar fractie zit hier met niet veel leden. Ze was er wellicht niet bij toen de Europese Commissie ons is komen vertellen dat de werkloosheidscijfers die deze regering hanteert bijzonder rustig zijn ingeschat en dat aan de negatieve zijde, waardoor volgend jaar zowel de groei als de werkgelegenheid beter zullen zijn.

 

Mevrouw Pas, kom volgende keer langs en wij zullen het gezellig maken, dan weet u meteen hoe de cijfers ineenzitten.

 

02.11  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer Klaps, ik ben blij dat de heer Van de Velde net voor mij het woord nam, want als men zo graag naar het rapport van de Europese Commissie verwijst, moet men het juist citeren.

 

Zowel de Europese Commissie als het Rekenhof hebben gezegd dat de problemen die wij vandaag hebben grotendeels het gevolg zijn van het verkeerd inschatten van de inkomsten. Mijnheer Van de Velde, ik herhaal nogmaals wat de Europese Commissie zegt over de fiscale ontvangsten en specifiek over de taxshift: "have not been fully compensated". Met andere woorden, de taxshift is niet volledig gefinancierd.

 

Mijnheer Klaps, ik doe niets anders dan cijfers geven, maar het is misschien goed om ze in de juiste context te plaatsen, iets wat u toch minder doet. Hetzelfde wordt gezegd door het Rekenhof, de Nationale Bank en het Planbureau en werd in het verleden ook gezegd door het Monitoringcomité. Uw minister, deze regering en uzelf op deze tribune blijven evenwel zeggen dat er niets aan de hand is met die inkomsten.

 

Mijnheer Klaps, niet eens de helft van wat is vooropgesteld, wordt gehaald. U kunt zeggen dat het altijd ramingen zijn. Dat klopt. Het zijn inderdaad altijd ramingen, maar van deze ramingen werd voorspeld dat ze niet zouden worden gehaald, alweer door het Planbureau, het Rekenhof en het Monitoringcomité. U, uw regering en zeker uw minister slaan dit voortdurend in de wind. Daardoor hebben wij nu nog altijd een tekort dat we in 2017 niet zullen inhalen.

 

Als u toch zo graag verwijst naar de Europese Commissie, de Europese Commissie zegt dat het tekort niet is ingehaald in 2016 en dat het bijna onmogelijk zal zijn om het in 2017 in te halen. Ze zegt trouwens in haar rapport dat ze dit niet gelooft en dat een evenwicht in 2018 compleet onhaalbaar is. Dat zeggen de Europese Commissie en het Rekenhof.

 

Alstublieft, als u cijfers en citaten aanhaalt, graag de juiste!

 

02.12  Johan Klaps (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik constateer dat men ter linkerzijde die taxshift liever niet gezien had en dat wij de lage inkomens niet meer netto-inkomsten hadden gegeven.

 

Mevrouw Temmerman, het antwoord is heel simpel, er was 50,8 % van het bbp aan inkomsten vooropgesteld, wij halen 50,8 % aan inkomsten. Men kan inderdaad over elk regeltje discussiëren. Het is inderdaad zo dat, als men naar een nieuw beleid gaat, naar een omslag, het iets moeilijker is om te voorspellen. Ik kom daarop straks nog terug, geen enkel probleem. U moet echter niet zeggen dat wij op het vlak van de inkomsten een probleem hebben.

 

Mevrouw Temmerman, ofwel zegt u dat wij die taxshift moeten terugdraaien en de lagere inkomens geen hoger nettoloon moeten geven, ofwel zegt u dat wij de belastingen moeten verhogen omdat wij nu niet genoeg binnenhalen, en wij dus nog wat meer moeten belasten.

 

02.13  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer Klaps, u hebt daarnet op het spreekgestoelte gezegd dat er geen probleem is aan de inkomstenzijde.

 

Was u er niet tijdens de besprekingen? Hebt u het rapport van de Europese Commissie niet gelezen? Hebt u het rapport van het Rekenhof niet gelezen? Blijft u beweren dat er geen tekort is, dat er geen probleem is aan de inkomstenzijde? Durft u dat hier zwart op wit beweren?

 

Ten tweede, ik heb nooit gezegd, mijn partij heeft nooit gezegd, en bij mijn weten heeft de volledige linkerzijde nooit gezegd dat wij niet voor een taxshift zijn. Wel integendeel, wij zijn voor het verlagen van de lasten op arbeid. Wij zijn daar absoluut voorstander van. Wij willen echter wel dat het globale kader bewaard blijft. Wij willen ook bekijken wie dit zal betalen. Nu verlaagt u de lasten op arbeid en laat u dit betalen door de gewone man. Dat is hetgeen u doet en daarop hebben wij kritiek.

 

Wij hebben helemaal geen kritiek op het feit dat er bijkomende jobs komen. Integendeel, er zouden er nog veel meer mogen komen. Maar de vraag is wie die bijkomende jobs betaalt. Daar moet er een eerlijkere verdeling komen.

 

02.14  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer Klaps, ten eerste, ik houd er niet van dat u een loopje neemt met ons programma, dus ik ga dat heel rustig nog eens benadrukken: het meningsverschil zit in de financiering van de taxshift en de toepassing van de taxshift, niet in het principe of de last op arbeid al dan niet moet worden verlaagd. Daar bestaat, denk ik, quasi unanimiteit over in dit Parlement.

 

Ten tweede, u zegt dat als men nieuwe dingen doet, het risico van een verschil tussen inschatting en realiteit groter is. Dat hebt u gezegd en daarmee ben ik het eens. Dat is zeker zo met jullie fiscale strategie, waarbij heel veel nieuwe koterijen worden gebouwd en waarbij wij om de zes maanden, na een periode van onzekerheid, worden geconfronteerd met nieuwe fiscale maatregelen. Dat versterkt inderdaad de onzekerheid en dan kan het wel eens tegenvallen in de praktijk. Dat klopt. Ik ben blij dat u dat ook inziet.

 

Het probleem is dat u het probleem-Van Overtveldt blijft ontkennen. U zegt dan aan mevrouw Temmerman dat zij de belastingen wil verhogen, dat de oppositie de belastingen wil verhogen, dat er geen problemen zijn op het vlak van inkomsten, dat die er alleen zijn op het vlak van de uitgaven. Dan vergeet u natuurlijk ook wel dat de problematiek van de inkomsten niet alleen werd gesignaleerd door ons. Het Rekenhof zegt het ook in haar documentatie. Het is voor hen, maar ook voor ons, vervelend om systematisch geconfronteerd te worden met een N-VA die de problemen inzake inkomsten negeert. Die problemen worden ook gesignaleerd door Eric Van Rompuy en de CD&V-fractie. De problemen inzake financiering van de taxshift werden ook regelmatig gesignaleerd door mevrouw Wilmès. Het was bijna aandoenlijk om in de commissie voor de Financiën, enerzijds, de versie van Wilmès en, anderzijds, de versie van Van Overtveldt naast elkaar te moeten aanhoren. De heer Van Overtveldt blijft maar zeggen dat de taxshift gefinancierd is, maar mevrouw Wilmès is op dat vlak een stuk eerlijker en opener. De problemen worden ook gesignaleerd door het Rekenhof en de Europese Commissie.

 

Daarom mijn uitnodiging aan u vandaag, mijnheer Klaps, het zou helpen indien u het probleem niet zou ontkennen. Dat zou helpen om de komende tijd stappen vooruit te zetten in een probleem dat door diverse actoren meermaals is gesignaleerd.

 

02.15  Rob Van de Velde (N-VA): Ik voelde het aan, ik zei eerder vandaag al dat er interessante discussies gevoerd zouden worden.

 

Ik wil eerst toch het volgende meegeven aan de ontkenners van het licht. Ik weet niet hoe het er bij u thuis aan toe gaat, maar als wij thuis een plannetje maken, dat op het einde van de maand klopt, dan schreeuwen we niet naar elkaar dat er een probleem is met de inkomsten. Ik vind het een nogal absurde discussie. Als men start met een bedrag voor ogen en men haalt dat bedrag, dan is er geen probleem. Wat er natuurlijk wel gebeurd is, is dat er gesleuteld werd aan de interne verhoudingen. Dat heeft te maken met de marktsituatie.

 

De kosten voor terreur en migratie worden door externe instituten geraamd op ongeveer 2,4 miljard euro. Dat is 0,6% van het bbp. In normale omstandigheden kunnen we wel omzetten realiseren en is er spraken van going concern. Ik wil u eraan herinneren dat er in de periode van de aanslagen hier in Brussel geen horeca-activiteiten waren, geen enkel appartement verkocht werd en geen enkel kantoor verhuurd raakte gedurende vier tot zes weken. Er werd berekend dat een en ander gaat om 0,6% van ons bbp. Als we dat halen, dan moeten we de boeken dicht doen.

 

Dan kom ik nog even terug op de huishoudsituatie. Ik vind het heel grappig dat politici, eens ze hier zitten, vergeten hoe het er in het echte leven aan toegaat. Als men thuis uw budget opmaakt en men gaat erover, dan heeft dat niets te maken met de inkomsten. Dan gaan de partners niet naar elkaar schreeuwen dat er meer inkomsten moeten komen. Neen, verdorie, dan gaat men besparen, dat is wat men doet. Als men ziet dat de tering niet naar de nering gezet is, dan moet men beginnen met de tering.

 

Voor politici is het heel gemakkelijk om te roepen dat er meer inkomsten moeten komen. Wel, ik ben blij dat u toegegeven hebt dat u meer wil belasten. Als men het probleem op een andere manier wil oplossen, dan moet men meer belasten, er geen andere mogelijkheid. Integendeel, wij moeten verder besparen.

 

02.16  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer Van de Velde, ik vind dat u het nogal plat uitdrukt. Ik heb nooit gezegd dat er meer belast moet worden. U gaat de populistische toer op en dat zal ik ook even doen. U zou misschien kunnen beginnen met minder cadeaus aan Electrabel te geven, dat zou ons al een heel eind op weg helpen. Zo kan ik nog een paar voorbeelden opnoemen.

 

Na die tussenwerping ga ik terug naar de sérieux. (Protest van de heer Van de Velde)

 

Mijnheer de voorzitter, heb ik het woord of niet? Als ik het woord heb, dan kunt u dat misschien ook aan de heer Van de Velde duidelijk maken.

 

Mijnheer Van de Velde, ik wil even terugkomen op de problemen in verband met de aanslagen en asiel en migratie.

 

Het klopt dat die problemen ons land in alle opzichten een zeer zware klap hebben gegeven. Daarbij moet ik echter wel opmerken dat zowel de Europese Commissie als ons eigen Instituut voor de Nationale Rekeningen concludeert dat wij die problemen vrij snel te boven zijn gekomen. Dat toont onze veerkracht. Met andere woorden, u kunt die problemen niet als excuus gebruiken. Dat zegt de Europese Commissie eveneens. Bovendien geldt dat excuus, zeker wat asiel en migratie betreft, voor veel landen in Europa, en het probleem van de aanslagen geldt jammer genoeg ook voor enkele landen.

 

Als u mij niet gelooft, dan kan ik het Instituut voor de Nationale Rekeningen citeren: “Een aantal maatregelen heeft een gunstig koopkrachteffect gegeven, al wordt dat deels tenietgedaan door onder meer de btw-verhoging op elektriciteit," dat heeft dus niets te maken met de aanslagen, “de verhoging van de indirecte belastingen en de indexsprong". Het Instituut voor de Nationale Rekeningen concludeert daaruit dat de invloed van de problemen van de aanslagen en asiel en migratie op onze economie na een aantal maanden en zeker op het huidig moment eigenlijk vrij miniem is geweest. Bovendien zegt de Europese Commissie in verband met het “risk of significant deviation” dat “refugees and security does not change this conclusion".

 

Met andere woorden, u kunt dat niet inroepen als excuus voor het belabberd begrotingswerk dat u hier aflevert.

 

De voorzitter: Collega’s, ik wil ieder van u gerust het woord geven. Ik ben absoluut voorstander van het debat. Ik wil echter herinneren aan de afspraak om het aantal interrupties zo beknopt mogelijk en zo beperkt mogelijk in aantal te houden.

 

De heer Klaps staat hier al een behoorlijke tijd. Hij had rond deze tijd in theorie moeten afronden, maar ik houd keurig de interrupties bij. Hij heeft dus nog een tijdje te gaan. Wie het woord vraagt, kan het natuurlijk krijgen; dat is de evidentie zelf.

 

02.17  Rob Van de Velde (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik zal mij wat inhouden.

 

Het enige wat ik eigenlijk wou vragen aan mevrouw Temmerman, gaat over de tijdelijke verlaging van de btw op elektriciteit, eigenlijk een strijdpunt in de verkiezingscampagne van een aantal mensen in de vorige regering. Dat was een tijdelijke maatregel. Ik zou dit aan mevrouw Temmerman willen vragen, maar dat mag ik niet. Wat zou u nu gedaan hebben? Zou u die maatregel doortrekken? Hoe zou u die financieren? Mevrouw Temmerman, als u een debat voert, moet u het eerlijk durven te voeren. U blijft hameren op die maatregelen, die u zelf overschat hebt en waardoor u een deel van de rekening hebt gecorrumpeerd. U hebt zelfs de index anders georganiseerd. Welnu, de indexsprong was eigenlijk een veel zuiverder manier om beleid te voeren dan de manier waarop u intern een en ander hebt geregeld. Nu dat alles intussen aan het licht komt, zou ik in uw plaats iets rustiger zijn.

 

02.18  Johan Klaps (N-VA): Ik wil er nog een puntje uit pikken. Het aanhoudende verhaal dat de taxshift betaald wordt door de gewone man, klopt natuurlijk van geen kanten. Ondanks alle maatregelen die genomen zijn, gaat de nettokoopkracht er immers op vooruit, mevrouw Temmerman. Dat zijn ook cijfers, die u kunt terugvinden bij de Nationale Bank.

 

In plaats van het steeds te hebben over meer belastingen meen ik dat een overheid, vooraleer te bepalen wie welke belasting moet betalen, eerst eens in de spiegel moet kijken. Eerlijk zijn tegen de burger en tegen bedrijven betekent dat men alleen de belastingen vraagt die men nodig heeft om de Staat ordentelijk te doen functioneren. Zolang ons overheidsbeslag aan de wereldtop staat, meen ik dat het niet eerlijk is om altijd maar meer belastingen te vragen. Blijkbaar verschillen we daarover echter van mening.

 

In plaats van meer te belasten zet de regering in op reële economische groei door het structureel saldo van de federale overheid te verbeteren. We verbeteren de werkgelegenheid door de hervorming en de modernisering van de arbeidsmarkt. Met de hervorming van de wet op de loonnorm, de zogenaamde wet van 1996, bouwen we onze historische loonkostenhandicap verder af en met de wet inzake wendbaar en werkbaar werk passen we de arbeidsmarkt aan de 21ste eeuw aan, in het voordeel van de werkgevers en werknemers. Met de hervorming van de financiering van de sociale zekerheid stellen wij een einde aan de traditie van sociale akkoorden waarvan het kostenplaatje gewoon wordt doorgeschoven naar de Staat, en dus naar de belastingbetaler, en dus naar de kleine man. Het zijn dit soort structurele hervormingen die belangrijk zijn voor de gezondmaking van de overheidsfinanciën op lange termijn, zoals de eerder aangehaalde pensioenvorming heeft aangetoond.

 

Ik zal inzake een aantal thema’s even de opmerkingen van het Rekenhof overlopen. Ik zal daarbij focussen op enkele fiscale maatregelen. Daar is waarover in de commissie voor de Financiën altijd gediscussieerd werd. Ik zal het hebben over de afschaffing van de speculatietaks en de aanpassing van de beurstaks, collega’s.

 

De speculatietaks was een voorbeeld van een fout geconcipieerde belasting. Die zal in de economische handboeken komen in het rijtje van zogenaamd rechtvaardige belastingen die niets opbrengen maar integendeel geld kosten. De opbrengsten van de speculatietaks liggen nu eenmaal lager dan de daling van de opbrengsten van de beurstaks. Dat is slecht voor de overheidsfinanciën, en slecht voor de economie, want vooral bij de small en de mid caps gingen de verhandelde volumes sterk achteruit. In ruil daarvoor verhogen wij de plafonds voor de beurstaks. Wie binnenkort een pakket van 600 000 euro aan aandelen koopt, zal 1 600 euro aan beurstaks betalen in plaats van 800 euro nu. Voor wie een aankoop van 5 000 euro of 10 000 euro doet, verandert er niets. De aanpassing geldt enkel voor grote beleggers, wat zorgt voor een belasting van vermogenden die de middenklasse spaart. Ook hier sluiten wij weer een achterpoortje. De beurstaks wordt ook van toepassing op transacties via buitenlandse tussenpersonen. Zo zorgen wij voor een gelijk speelveld met onze binnenlandse brokers.

 

Het probleem van de speculatietaks toont trouwens aan hoe moeilijk het in dit overbelaste land is geworden om nieuwe belastingen te heffen, zeker nieuwe belastingen op zoiets liquide als kapitaal. Het toont ook aan dat de plannen van sommigen om de rijken meer te doen betalen, enkel zullen leiden tot nog meer rijken die het land verlaten, minder belastinginkomsten, en een tekort dat uiteindelijk weer door de hardwerkende Vlaming zal moeten worden bijgepast.

 

02.19  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): De herontdekking van de hardwerkende Vlaming door de heer Klaps is aandoenlijk. Op dat vlak hebt u in dit Parlement echt geen lessen te geven.

 

Als u de deeltijds werkende moeder of man deze legislatuur fors hebt gepakt, dan hebt u weinig reden tot spreken als het gaat over de hardwerkende Vlaming beschermen en versterken. Al die besparingen in de sociale zekerheid treffen ook die hardwerkende Vlaming. Er is aan de overkant ook nog de Turteltaks, de duurdere kinderopvang en de kinderbijslag die niet wordt geïndexeerd, dus hebt u weinig recht van spreken om te zeggen dat de hardwerkende Vlaming in de plannen van de oppositie nog veel meer zou betalen.

 

Mijnheer Klaps, ik denk dat het heel moeilijk is om de hardwerkende Vlaming meer te laten betalen dan met uw regeerprogramma. Daar ben ik redelijk zeker van.

 

02.20  Johan Klaps (N-VA): Dat is opnieuw hetzelfde riedeltje dat wij vandaag al drie keer hebben gehoord, mijnheer Calvo, en ik ben nog geen half uur bezig. De lage inkomens krijgen door de taxshift een hoger netto inkomen en meer koopkracht, mijnheer Calvo.

 

Ik heb voordat ik hier zat 20 jaar in de echte wereld geleefd, mijnheer Calvo, en ik heb met mensen van alle rang en stand gewerkt. Ik heb gezien dat het inderdaad moeilijk is. Het is niet gemakkelijk, maar net voor die categorie zetten wij in om de situatie te verbeteren.

 

02.21  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer Klaps, de facturen vernoemt u even niet en er is de afbouw van onze sociale zekerheid, de gezondheidszorg, de besparingen in de pensioenen en de manier waarop u de mensen met een laag pensioen, om niet te spreken van vrouwen die grotendeels deeltijds hebben gewerkt, in de armoede duwt.

 

Het kan zijn dat de koopkracht misschien een beetje is gestegen, maar wist u dat het mediaan inkomen – dat is niet het gemiddelde maar een meer serieuzer bekijken van de samenleving – in 2015 voor het eerst sinds zeer lang gedaald is? Weet u wat dat betekent als het mediaan inkomen daalt, mijnheer Klaps? Dat betekent dat het het verschil tussen de degenen die bovenaan zitten, de rijken, en degenen die onderaan zitten groter wordt. Dat gebeurt ‘dankzij’ de maatregel van uw regering, mijnheer Klaps.

 

02.22  Johan Klaps (N-VA): Mevrouw Temmerman, ik wil daarop reageren.

 

We leven in zowat het meest herverdelende land ter wereld wat belastingen betreft. Ik wil het graag hebben over de sociale zekerheid en de pensioenen. In het verleden heb ik een socialist eens horen zeggen “Ik weet wat ik moet doen om de pensioenen te redden, maar als ik dat doe word ik nooit meer herkozen.”

 

Wij doen dat wel, mevrouw Temmerman.

 

02.23  Rob Van de Velde (N-VA): De techniek van dat mediaan inkomen is gebaseerd op de belastingaangiftes. Het gaat dan voor alle duidelijkheid om het inkomen van 2013. Ik ben ontzettend blij dat mevrouw Temmerman wat dat betreft de vinger op de wonde legt.

 

02.24  Johan Vande Lanotte (sp.a): Ik vind het goed dat er een debat gevoerd wordt. Doch, het systeem waarin iemand van een partij spreekt om dan telkens gecorrigeerd te worden door iemand van dezelfde partij, om op die manier de spreektijd te monopoliseren, is echter niet de normale manier van werken. Het lijkt hier wel een duobaan.

 

Wij hebben afgesproken dat iedereen zijn spreektijd krijgt. Op deze manier neemt u echter gewoon de tijd af van anderen.

 

De voorzitter: Mijnheer Vande Lanotte, ik wil opmerken dat ik de spreektijd nauwkeurig bijhoud. Niemand zal aan tijd inboeten. Het debat is wat het is, met de afspraken die wij daarover gemaakt hebben.

 

02.25  Hendrik Vuye (Vuye&Wouters): Mijnheer Klaps, ik hoor u met veel enthousiasme spreken over de hardwerkende Vlaming. Zou u echter niet beter spreken over de veelbetalende Vlaming?

 

Als ik de inkomstenzijde bekijk, zie ik een lastenverhoging op tankkaarten. Zoals u weet, zal die bijna volledig door Vlaanderen betaald worden. U weet dat er in de provincie Antwerpen, uw kieskring trouwens, meer bedrijfswagens zijn dan in heel Wallonië. De verhoging van de roerende voorheffing, die op zes jaar tijd is verdubbeld van 15 naar 30 %, wordt door Alain Mouton van Trends de “meest communautaire van alle belastingen” genoemd. Dat is een belasting die voornamelijk in Vlaanderen betaald zal worden. De beurstaks, waarover u daarnet sprak, is ook een belasting die voornamelijk in Vlaanderen betaald zal worden. Dus in plaats van te spreken over de hardwerkende Vlamingen, zou u misschien beter de hand in eigen boezem steken en spreken over de veelbetalende Vlamingen. Ik denk dat dit veel correcter zou zijn.

 

02.26  Johan Klaps (N-VA): Het is net daarom dat wij verder gaan met de hervormingsagenda, want dat is de enige manier om dat ooit naar beneden te krijgen, mijnheer Vuye.

 

Als wij het hebben over het mobiliteitsbudget…

 

De voorzitter: Nog een klein weerwoord van de heer Vuye.

 

02.27  Hendrik Vuye (Vuye&Wouters): Mijnheer Klaps, we hebben het hier over 2017, niet over 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022.

 

U antwoordt helemaal niet op mijn opmerking. Dat zijn allemaal belastingen die grotendeels in Vlaanderen zullen worden betaald. En dat met een Vlaams-nationalistische partij in de regering, proficiat.

 

Ik begrijp heel goed dat u dat probeert te verbergen, maar gelukkig zitten hier mensen die al wat u probeert te verbergen wel ontmaskeren.

 

02.28  Johan Klaps (N-VA): Mijnheer Vuye, de begroting 2017 berust voor 20 % op nieuwe inkomsten en voor de rest op besparingen. Er zijn inderdaad een aantal lastenverhogingen. Dat klopt. Wij zijn daar niet gelukkig mee en wij hopen dat we dat kunnen terugschroeven, dat we dat in een latere fase kunnen verlaten, maar in een situatie zoals vandaag moeten wij daarmee verder gaan.

 

Ik wilde iets zeggen over het mobiliteitsbudget, want daarover had u het ook, en over de problematiek van de firmawagens.

 

02.29  Hendrik Vuye (Vuye&Wouters): Mijnheer Klaps, daarover gaat het niet. Het gaat er niet over dat wij het daarmee zullen moeten doen en dat er bijkomende inkomsten zullen komen.

 

Het gaat erover, en daarop heb ik van u nog altijd geen antwoord gekregen, dat die bijkomende inkomsten voornamelijk door de Vlamingen zullen worden betaald, én de roerende voorheffing én de beurstaks én de tankkaart.

 

02.30  Johan Klaps (N-VA): Mijnheer Vuye, de verhoging van de beurstaks is er enkel op het plafondbedrag, dat wil zeggen voor bestellingen vanaf 600 000 euro aan aandelen. Dat gebeurt niet alleen in Antwerpen, maar ook in Waals-Brabant. Daar ben ik vrij zeker van, dus ik denk dat het verhaal misschien net iets genuanceerder is dan u het brengt, maar ik begrijp dat u dit in uw nieuwe rol wil uitspelen.

 

Ik was bij mijn uitleg in verband met de firmawagens.

 

De voorzitter: Mijnheer Klaps, ik kan er niets aan doen, maar mevrouw Pas vraagt het woord.

 

02.31  Barbara Pas (VB): Mijnheer Klaps, u zegt dat het verhaal genuanceerd is, maar neem nu de tankkaarten en de bedrijfswagens. Ik herinner mij dat Di Rupo als formateur de bedrijfswagens extra wilde belasten en dat de N-VA toen op zijn achterste poten stond, omdat slechts 15 % van de bedrijfswagen in Wallonië zitten, de rest zit in Vlaanderen en Brussel. Als men spreekt over het veranderen van rol, u bent zeer goed bezig met dat veranderen van rol, want u zult nu de bedrijfswagen via de tankkaarten aanpakken, hoofdzakelijk in Vlaanderen.

 

02.32  Johan Klaps (N-VA): Collega’s, ik wil wel verder gaan, maar als ik steeds onderbroken word, wordt het moeilijk.

 

Ik kwam net aan mijn toelichting in verband met de firmawagens. Ik wil gerust nog eens in herinnering brengen waarom wij in ons land kampioen zijn in het aantal bedrijfswagens. Dat komt, collega’s, door de hoge loonkosten, de hoge loonlasten en de fiscale koterij. Eerst heeft men waanzinnig hoge belastingschalen en dan begint men, in plaats van die serieus aan te pakken, snoepjes uit te delen, zoethouders als het ware. Zo zijn er de maaltijdcheques, de ecocheques, de dienstencheques en ook de firmawagens. Dat alles werd stuk voor stuk ingevoerd om een stukje van het probleem genaamd belastingdruk op te lossen. Voor de firmawagens zegt men dan algauw dat ze gunstig belast worden, dat men dat maar moet aanpakken, dat men daarop de lasten maar moet verhogen. Men vergeet wat de oorspronkelijke bedoeling ervan is. Het mag dan ook duidelijk zijn dat de afschaffing van het systeem van firmawagens voor ons onbespreekbaar is, zolang wij er niet in slagen om de loonlasten substantieel naar beneden te krijgen.

 

Collega’s, wij zijn wel gevoelig voor het milieu- en mobiliteitsargument. Het is onlogisch dat iemand een firmawagen krijgt, terwijl hij de woon-werkverplaatsing ook kwaliteitsvol kan maken met het openbaar vervoer of de fiets. Daarom zullen wij nu werk maken van een mobiliteitsbudget, waarbij de werknemers in kwestie zullen kunnen kiezen hoe ze dat voordeel krijgen.

 

Dan wil ik het even hebben over de redesign.

 

Wij moeten op dat vlak nog een tandje bijsteken, mijnheer Vuye, ik zal u voor zijn. Wij zijn het er immers allemaal over eens dat er bij de overheid efficiëntiewinsten te boeken zijn. Daarom worden er maatregelen genomen waarvan de opbrengst geherinvesteerd wordt in de verbetering van de werking. Maar het vraagt inderdaad meer tijd dan verwacht om een vastgeroeste bureaucratie mee te krijgen in het verhaal. Voor alle duidelijkheid, dat is een verantwoordelijkheid voor heel de regering, voor alle partijen, voor alle ministers. Wij hopen dan ook dat iedereen zijn steentje bijdraagt om het roest weg te schuren.

 

In dat verhaal moeten wij de ambtenaren meekrijgen om er een succes van te maken. Ik heb dus liever dat wij wat trager gaan en met alle spelers samen een performante overheid uitbouwen, in plaats van een politiek van grote aankondigingen te voeren, die later toch op niets uitdraaien.

 

Collega’s, ook inzake de fiscale fraude maken wij het verschil, want er wordt effectief veel meer geïnd aan aanslagen dan in het verleden. Ik nodig de verenigde oppositie ook uit om het N-VA-wetsvoorstel tot oprichting van een openbaar register voor beroepsverboden mee te ondertekenen, dat ligt klaar. Met dat openbaar register kunnen wij de harde kern van fraudeurs aanpakken, van wie niet alleen de overheid, maar ook de private sector nadeel ondervindt. Het papieren klassement bij de Kruispuntbank van Ondernemingen is in de vorige legislatuur door de minister van Economie afgeschaft. Griffiers hoeven hun vonnissen niet meer aan de Kruispuntbank van Ondernemingen te bezorgen. Het zijn echter net de echte fraudeurs en oplichters, die steeds opnieuw slachtoffers maken. Met dat wetsvoorstel kunnen wij dat aanpakken. Ik hoop dus op uw steun, als u een oplossing voor die problematiek genegen bent.

 

02.33  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le président, monsieur Klaps, je suis à votre écoute. Néanmoins, je n'entends toujours pas de réponse à la question que je vous ai posée et que j'attendais dans votre exposé. En effet, la majorité a comme une sorte de baguette magique pour faire disparaître l'argent à l'inverse de la goed bestuur.

 

Depuis deux ans, des mesures d'austérité et des efforts budgétaires à hauteur de neuf milliards d'euros sont réalisés sans compter les 1,8 milliard de financement du tax shift, en 2016. Vous avez réduit le solde de 0,02 ou 0,03 %, c'est-à-dire de cent millions. Vous avez donc demandé un effort de neuf milliards à la population et vous avez réduit ce montant de cent millions. Où donc est passé cet argent et avec quelle baguette magique avez-vous fait disparaître ces neuf milliards?

 

02.34  Johan Klaps (N-VA): Het is heel simpel, mijnheer Van Hees: er is een lastenverlaging geweest. Als we inderdaad geen belastingverlaging hadden uitgevoerd, zou het budget ongeveer in evenwicht zijn geweest. Maar we zijn er nog niet. Komende van een partij met een economisch programma dat ons 50 miljard zal kosten, is die kritiek natuurlijk weinig geloofwaardig. U zult natuurlijk iedereen belasten tot er niets meer over is en dan kunnen we zoals in Venezuela allemaal gezellig de voedingswinkel bestormen.

 

02.35  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer Klaps, daar haalt u het aan. U hebt daarstraks gevraagd hoe wij het zouden doen. U zegt iedere keer dat wij de belastingen zouden verhogen. Ik heb dat woord nog niet uitgesproken.

 

02.36  Johan Klaps (N-VA): Ik sprak niet tegen u, mevrouw Temmerman.

 

02.37  Karin Temmerman (sp.a): Ik heb eventjes gezegd dat u ook iets aan Electrabel zou kunnen vragen. Een andere zaak – ik ben blij dat u ze aanhaalt – is natuurlijk de fiscale fraude, wat de slechtste of verderfelijkste vorm is van het zich niet voegen in de samenleving. Daarin bent u het helemaal met mij eens, waarvoor dank.

 

Het is dan toch wel raar dat, ten eerste, uw minister en uw regering – dit is het minimum – zelfs geen aparte beleidsnota rond fiscale fraude hebben, maar dat het onderwerp in het geheel zit. Dat bewijst al dat de strijd tegen fiscale fraude wat wordt aanzien als een aanhangsel. Ten tweede, het college dat zowel de sociale als de fiscale fraude zou moeten aanpakken, is nog maar twee keer samengekomen. Ook dat duidt erop dat men daar het geld eigenlijk niet zal zoeken. In april werd er een taskforce opgericht die moest optreden tegen belastingconstructies. We weten het allemaal, want collega Vanvelthoven heeft er een vraag over gesteld: na acht maanden is die er eigenlijk nog altijd niet.

 

Als we kijken naar de maatregelen inzake fiscale fraude, moeten we vaststellen dat die er bijna niet zijn. Dat zeg ik niet, dat zegt het Rekenhof. Het Rekenhof stelt dat er weer 50 miljoen euro bij wordt ingeschreven inzake fiscale fraude, maar kan eigenlijk niet nagaan of dat klopt, want het krijgt geen uitleg over de maatregel. Ik weet dat een en ander zeer moeilijk is in te schatten, maar men krijgt zelfs de maatregelen op zichzelf niet. Qua beleid is dat toch wel heel raar. Meer nog, ook al is uw minister voorstander van de interdisciplinaire aanpak, zoals wij allemaal trouwens, omdat daardoor de sociale en fiscale fraude beter zou kunnen worden aangepakt, merken we dat de regering de multidisciplinaire teams nu wil afschaffen.

 

Misschien moet u voor de volgende begroting, om de zaken toch wat op orde te brengen, eens kijken naar maatregelen en inkomsten op dat vlak, in de plaats van alle maatregelen die u nu uitvaardigt.

 

02.38  Johan Klaps (N-VA): Mevrouw Temmerman, ik ben het met u eens: fiscale fraude is de meest verderfelijke vorm van ontwijking of ontduiking van belastingen. Volgens mij zijn wij het daar allemaal over eens. Ik moet echter wel constateren dat er onder de huidige regering op vier maanden tijd meer wordt geïnd aan achterstallige en ontdoken belastingen dan in een volledig jaar voordien, dus ik denk wel dat wij op de goede weg zijn.

 

Mijnheer de voorzitter, ik probeer de draad van mijn betoog weer op te pikken om binnen de toegemeten spreektijd te blijven.

 

Collega’s, ik wil nog iets zeggen in verband met de gezondheidszorg, want ook daaromtrent zijn er opmerkingen geformuleerd.

 

De groeinorm in de gezondheidszorg bedroeg jarenlang 4,5 %, boven op de inflatie. In die jaren van nagenoeg ongelimiteerd geld worden er nu eenmaal, onvermijdelijk, inefficiënties opgebouwd. Daarom hebben wij nu ook een opportuniteit om op dat vlak te besparen zonder de patiënt te raken en op een manier die de gezondheid ten goede komt. Antibiotica, bijvoorbeeld, worden al jarenlang te veel voorgeschreven, wat heeft geleid tot een ongezondere bevolking en resistente bacteriën. Ik denk dat iedereen het ermee eens is dat wij het gebruik van antibiotica zouden moeten beperken.

 

02.39  Karin Jiroflée (sp.a): Mijnheer Klaps, u begint uw betoog over de gezondheidszorg door onmiddellijk te zeggen dat de patiënt niet geraakt wordt. Daar hebt u het zo fout. Uw regering haalt een derde weg uit het budget van de gezondheidszorg, namelijk 900 miljoen euro, bijna een miljard. U blijft vertellen, samen met de minister van Volksgezondheid, dat dit lukt zonder de patiënt te raken. Dat is pure onzin.

 

Langzamerhand bent u, in schuifjes, de gezondheidskloof steeds groter aan het maken. In het begin van deze legislatuur is het begonnen met het terugschroeven van de derde-betalersregeling voor de chronisch zieken. Nu komt daar de indexering van de maximumfactuur bij. Door de vorige regeringen werd de maximumfactuur bewust nooit geïndexeerd, met de bedoeling langzamerhand de bescherming van de zwakste patiënt te kunnen optrekken. Dat wordt nu tenietgedaan. U zegt dat de patiënt het niet voelt, maar de maatregel inzake antibiotica voelen de patiënten wel. Er zijn immers patiënten die wel antibiotica nodig hebben. De patiënt wordt gesensibiliseerd door de antibiotica duurder te maken, maar in feite moeten de artsen gesensibiliseerd worden, want achter iedere antibioticakuur staat een voorschrijvende arts. De sensibilisering van de arts gebeurt op dit moment echter niet. Bovendien worden de antibiotica dubbel zo duur voor u en mij, maar voor de zwakste patiënt drie keer zo duur. Daar komt het moratorium op de wijkgezondheidscentra bovenop, opnieuw op de nek van de allerzwaksten. De recentste ontwikkeling leiden we af uit de nieuwsbrief van de beroepsfederatie van kinesisten die we gisteren kregen, want de beroepsfederatie van kinesisten heeft beslist om zich niet meer aan de conventies te houden. Vandaag wordt er bekendgemaakt dat een groot gedeelte van de artsen vindt dat ze zich niet meer moeten houden aan de conventies. De heer Moens van het Artsensyndicaat heeft trouwens heel duidelijk aangegeven dat, als dit wordt goedgekeurd – dat zal donderdag waarschijnlijk wel gebeuren, daar maak ik mij geen illusies over – ze heel de conventie willen opzeggen. Wie gaat dat betalen denkt u? Wie gaat die verhoogde artsenlonen betalen? Denkt u dat de Staat dat gaat doen? Neen, de patiënt zal dat doen en de zwakste patiënt in de allereerste plaats.

 

Wat deze regering doet is de gezondheidskloof, in schijfjes, steeds maar groter maken. Dat is deze regering aan het doen, mijnheer Klaps. Dat de patiënt daar niets van voelt is pure, pure onzin. U weet dat ook.

 

02.40  Johan Klaps (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik had de bedoeling een algemene uiteenzetting te houden maar ik zie dat we al in het detaildebat over de gezondheidszorg beland zijn.

 

De voorzitter: Juist. Dat was dus voor later.

 

02.41  Yoleen Van Camp (N-VA): Daar lijken we inderdaad in beland te zijn.

 

Mevrouw Jiroflée, ik wil toch even opmerken dat u een totaal van de pot gerukte vergelijking maakt. De oefening gaat over 900 miljoen euro waarbij de antibiotica waarover het gaat 14 miljoen vertegenwoordigen. We hebben het daar in de commissie uitgebreid over gehad. Er wordt al jaren aan sensibilisering gedaan. U hebt geen enkel alternatief. Misschien hebt u het voor de plenaire vergadering voorbehouden? Wij zijn dan zeer benieuwd om van u te horen hoe u de patiënten gaat beschermen tegen het groeiend aantal resistente kiemen waar kinderen met infecties vandaag gewoon aan sterven. Ik ben zeer benieuwd naar uw alternatief, maar ik denk dat u niet kunt ontkennen dat bij die oefening van 900 miljoen euro een derde gaat naar het goedkoper maken van geneesmiddelen, 300 miljoen euro tegenover 14 miljoen euro.

 

Er zijn ook andere maatregelen die wij treffen om de patiënt volledig te vrijwaren. Daar zal ik graag op terugkomen in de discussie inzake volks­gezondheid die we hopelijk dan kunnen voeren en niet nu.

 

De voorzitter: Collega’s, ik wil wel maar dan gaan we de discussie compleet loslaten en eindigt ze stukken in de nacht. Het is maar wat we beslissen. Voor mij is het om het even.

 

02.42  Karin Jiroflée (sp.a): Mijnheer de voorzitter, wij zijn blijkbaar niet alleen in een detaildebat beland. Wij zijn ook in het populistische debat beland.

 

Er moest 900 miljoen euro worden bespaard. Die besparing is in stukjes gescheurd. Daardoor is ook de antibiotica belast. Dat is niet om sensibiliserende redenen gedaan.

 

02.43  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, chers collègues de la NV-A et plus globalement, chers collègues de la majorité, une des grandes difficultés par rapport à la manière dont vous avez conçu votre budget est que vous puisez pour un tiers – c'est du jamais vu – dans le budget des soins de santé.

 

Ce n'est pas la première fois, car durant les deux dernières années, vous avez déjà réalisé plus de deux milliards d'économies rien que dans ce secteur. Ce ne sont pas des chiffres qui émanent de l'opposition mais de la ministre.

 

En réalité, vous avez décidé d'utiliser le budget des soins de santé pour renflouer le budget de l'État et votre propre dérapage budgétaire très important.

 

Si des mesures d'économie dans les soins de santé sont nécessaires, elles doivent être réalisées, si nous constatons du gaspillage, il faut en faire la chasse, mais l'enjeu est de pouvoir, grâce à ces économies et à cette chasse au gaspillage, réinvestir ces moyens dans la Santé.

 

Clairement, vous n'anticipez pas l'avenir: vous ne tenez pas compte du vieillissement de la population, du virage au niveau ambulatoire, de la nécessité de reconstruire les hôpitaux et du soutien au domicile.

 

Vous allez mettre à mal tous ces dispositifs avec des réformes inefficaces, qui vont vous coûter de l'emploi, nuire aux hôpitaux et dont vous allez payer, demain, les effets directs de votre choix politique.

 

Vous faites mal aux patients, vous allez perde des emplois. Nous assistons à une rupture complète de confiance et la ministre De Block et la majorité nous expliquent maintenant que vous négociez de grands cadres pluriannuels avec le secteur.

 

Cependant, votre cadre pluriannuel que vous n'avez pas respecté est celui de l'accord de gouvernement, qui prévoyait de verrouiller une norme des soins de santé à 1,5 %. Vous en êtes loin puisque cette année, elle est de 0,5 % pour le budget 2017, alors que le Bureau du Plan prévoyait qu'à politique constante, vous aviez besoin d'une norme de croissance de 2,2 %.

 

Aussi, nous faire croire aujourd'hui que vous allez à présent négocier les cadres pluriannuels et les respecter, alors que vous n'avez même pas respecté votre propre cadre, c'est une illusion complète. Vous me permettrez l'expression: c'est prendre et les patients et les professionnels de la santé pour des moins que rien. Je le regrette. Vous payerez cette politique au cours des années à venir.

 

02.44  Damien Thiéry (MR): Je fais appel à vous, monsieur le président, car soit nous avons affaire ici à une intervention d'ordre plus général qui touche directement au budget, soit nous entrons maintenant dans le détail des différents partim.

 

Je tiens à rappeler que nous avons déjà eu cette discussion en commission. Nous l'avons ici durant la discussion générale et nous l'aurons – je sais comment les choses fonctionnent – une troisième fois, alors que de toute manière, nous savons que nous ne serons pas d'accord. Je pourrais, en effet, m'amuser à donner des chiffres qui sont tout à fait contraires à ceux que je viens d'entendre de la part de Mme Fonck. Dans ce cas, je ne sais pas où nous allons.

 

Monsieur le président, pourriez-vous, à un moment donné, demander que nous restions dans un cadre général? Il est prévu que, par après, se tiendra un débat par partim.

 

De voorzitter: Ik stel voor dat we de heer Klaps toestaan om af te ronden.

 

02.45  Johan Klaps (N-VA): Dank u wel, voorzitter.

 

02.46  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, on est pleinement dans le cadre général quand on parle de la norme de croissance du budget des soins de santé. Par contre, (…)

 

Le président: Oui, mais je propose que M. Klaps continue.

 

02.47  Johan Klaps (N-VA): Ik heb, mevrouw Fonck, daar in algemene termen enkel over gezegd dat in een sector waarnaar jarenlang 4,5 % meer middelen gegaan zijn, boven op de inflatie, ruimte is om te besparen. Dat is wat deze regering doet. Voor de details van alle maatregelen verwijs ik u en alle collega’s graag naar het detaildebat straks.

 

Mijnheer de voorzitter, ik rond mijn betoog af.

 

Mevrouw Temmerman begon daarstraks met te zeggen dat ik niet wil zien dat er een probleem is met de inkomsten. Wel, er is minstens een probleem met de ramingen daarvan, collega Temmerman, dat klopt. De ramingen die de regering overhandigd krijgt, blijken elk jaar te hoog te liggen. Dat is niet nieuw, dat was ook in de vorige legislatuur al zo. Daarom ben ik wel blij dat wij nu voor de eerste keer het voorzichtigheidsprincipe hanteren en een veiligheidsbuffer van 739 miljoen euro inbouwen. Nog belangrijker is het de oorzaken van die foute ramingen te onderzoeken en er snel duidelijkheid over te krijgen, zodat wij snel kunnen nakijken of de buffer voldoende groot is.

 

Kortom, collega’s, de meeste signalen zijn positief: het jongste rapport van de Nationale Bank was zeer positief, het bbp blijft de komende jaren groeien, de consumptie stijgt, het beschikbaar inkomen stijgt, er worden een pak nieuwe jobs gecreëerd en vooral, collega’s, het overheidsbeslag is op koers om in 2019 eindelijk onder 50 % te dalen. Daarmee bereiken wij een heel belangrijke mijlpaal. Ook het IMF bevestigt de positieve groeicijfers. Het is zelfs iets optimistischer dan de Nationale Bank.

 

Het IMF steunt ook uitdrukkelijk de hervormingsagenda van onze regering, die gericht is op concurrentiekracht en jobs, en het moedigt ons aan verder te hervormen. Het IMF volgt ons standpunt dat wij het budgettair tekort moeten wegwerken via de uitgavenzijde en vraagt ons de vennootschapsbelasting te hervormen. Dat laatste kunnen wij alleen maar aanmoedigen. De door minister Van Overtveldt geplande hervorming van de vennootschaps­belasting wordt ondertussen door zowat iedereen in dit Huis en daarbuiten gesteund. Gisteren was er trouwens het collectieve manifest vanwege de werkgevers. Ik roep de andere partners in de regering dan ook op hier zo snel mogelijk werk van te maken. Deze hervorming, die budgetneutraal moet zijn, zal resulteren in een lagere effectieve belastingdruk voor onze kmo’s, die niet kunnen profiteren van de fiscale spitsvondigheden van multinationals. Voor multinationals zal zij het voordeel van de duidelijkheid bieden. Zoals topman Ronnie Leten van Atlas Copco het stelde: ik krijg het Belgisch fiscaal stelsel op onze hoofdzetel niet uitgelegd; liever een duidelijk, rechtszeker kader waarin wij weten wat wij moeten betalen dan een hoog tarief met een massa aftrekposten waarbij wij het risico lopen jaren later het deksel op de neus te krijgen.

 

Deze begroting bevat vele zinvolle maatregelen die de economische indicatoren verder positief zullen ondersteunen. Daar mag het wel niet bij blijven, wij moeten durven, collega’s, durven verder te hervormen.

 

Onze fractie zal deze begroting enthousiast goedkeuren.

 

02.48  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, chers collègues, je voudrais avant toute chose vous faire part de notre émotion face au drame survenu hier à Berlin. La violence barbare a encore frappé, comme elle a frappé à Zurich, Ankara, Istanbul et comme elle frappe à Alep. Nos pensées vont évidemment aux victimes et à leurs proches.

 

Monsieur le président, chers collègues, le samedi 17 décembre, le président du MR, M. Chastel, s'exprimait dans le quotidien Le Soir et déclarait à propos de l'équilibre budgétaire en 2018: "Je n'ai pas de fétichisme." Y aurait-il un éclair de lucidité dans la majorité? Peut-être.

 

Alors, vous comprendrez qu'on vous pose une question très simple. Où sont les engagements du début de législature où vous prétendiez, au rythme d'un effort de 0,6 %, parvenir à l'équilibre en 2018? Où sont les déclarations matamoresques de certains, la N-VA en particulier, qui faisaient de la bonne gestion, het goed bestuur, leur cheval de bataille?

 

La vérité est bien différente. Tous les indicateurs fondamentaux qui permettraient d'attester d'une bonne gestion présentent une évolution négative. Il y a une augmentation de la dette publique: 107 % en 2016, soit + 1 % par rapport à 2015 et + 1,6 % par rapport à 2013. La croissance économique, on l'a déjà dit, est inférieure à celle de la zone euro. Je peux vous redonner les chiffres. Je ne vais pas vous inonder mais, enfin, tout de même: 2 % de croissance en 2015 dans la zone euro contre 1,4 % en Belgique et, en 2016, 1,7 % dans la zone euro contre 1,4 % en Belgique et, en 2017, selon les estimations du FMI, 1,5 % dans la zone euro contre 1,2 % à 1,4 % pour la Belgique. Vous êtes donc en dessous de la moyenne de la zone euro. C'est aussi déjà un élément de votre bilan.

 

Le président: Monsieur Laaouej, M. Van de Velde souhaite intervenir.

 

02.49  Rob Van de Velde (N-VA): Mijnheer Laaouej, ik weet niet of u goed hebt opgelet tijdens de hele discussie die zich het voorbije uur heeft ontsponnen. Ik weet niet of u het zich realiseert, maar mevrouw Temmerman heeft het socialisme werkelijk ten grave gedragen.

 

Mijnheer Laaouej, met haar geweldige betoog over het mediane inkomen van 2015 heeft zij bewezen, zonder dat zij het waarschijnlijk zelf beseft, dat uw enorme belastingdrang van 2013 onhoudbaar was geworden. Het mediane inkomen is op de aangiften berekend. Het is geweldig dat u dergelijke argumenten hier aanhaalt. Zij heeft bewezen dat uw beleid en de manier waarop u de belastingdruk hebt verhoogd, onhoudbaar was geworden. Alles wat u vandaag zult verklaren en alles wat de socialistische familie vandaag zal verklaren, moet worden gezien in het licht van dat mediane inkomen. Het was een geweldig betoog. Ik zal er u dan ook graag aan herinneren. Ik hoop dat u er op dat moment ook nog een uitleg voor hebt.

 

02.50  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, je ne sais pas si je dois répondre à tout ce que M. Van de Velde a dit, parce qu'objectivement, c'est une addition d'incohérences.

 

Mais cela étant, puisqu'il m'invite à lui répondre: vous êtes-vous penché sur l'augmentation de la fiscalité indirecte, monsieur Van de Velde? Êtes-vous capable de m'indiquer, sur toute la législature, le total de vos augmentations de taxes sur la consommation? Pouvez-vous me citer un chiffre? Dites-moi un peu. Non?

 

M. Van de Velde m'interpelle. C'est trop facile de dire: "Ah! Vous augmentez … " Trois milliards, monsieur Van de Velde, sur la législature. Suite au saut d'index, monsieur Van de Velde, savez-vous à combien vous allez arriver au bout de la législature? En concevant qu'il y a une ponction de 2,5 milliards par an: à plus de 10 milliards d'euros. Donc, s'il vous plaît, monsieur Van de Velde, pas de leçon s'agissant des prélèvements obligatoires. Mais si vous le voulez bien, je vais poursuivre, parce que vous allez voir, vous aurez l'occasion de réagir à nouveau.

 

Si j'ai bien compris, à chaque fois qu'on vous parle de justice fiscale, à chaque fois qu'on vous parle de bonne gestion, à chaque fois qu'on vous parle de croissance économique et de relance, donc à chaque fois que vous êtes pris en défaut par rapport à votre politique, il faut que vous inventiez des arguments qui ne tiennent pas la route. Je m'excuse, mais je vais plutôt reprendre le fil de mon exposé. C'est bien essayé, cette diversion!

 

Troisième point: après l'augmentation de la dette publique, après une croissance économique inférieure à la zone euro, le non-respect de la trajectoire de résorption du déficit structurel. Sur ces trois éléments-là, votre échec est patent.

 

Que les choses soient claires! Nous n'avons pas, nous, le fétichisme des trajectoires budgétaires, en particulier lorsque de vraies politiques de relance économique permettent de stimuler l'économie, les investissements et la demande intérieure. Le problème, votre problème, mais qui devient le problème de toute la population, c'est que vous avez imposé une politique d'austérité qui ne produit aucun résultat économique et budgétaire positif.

 

Vous continuez, du reste, madame la ministre, monsieur le ministre, à nous prétendre que l'équilibre en 2018 est toujours un objectif réaliste. Et la réalité est pourtant bien différente. La Commission européenne, rappelons-le, estime le déficit structurel à 2,2 % du PIB en 2018, soit de l'ordre de 9,8 milliards d'euros. Les chiffres cités par Le Soir sont tout à fait corrects, sur base des projections d'Eurostat.

 

Vous rendez-vous compte de la situation dans laquelle vous avez placé le pays? Où sont passés tous vos milliards d'efforts, tous ces milliards d'euros de sacrifices imposés à la population? On connaît les raisons imputables à votre imprévoyance. Pour résumer: un tax shift non financé. On l'a dit, je le répète: selon la BNB, 6,6 milliards non financés à l'horizon 2019.

 

Une baisse des charges d'intérêt qui aurait pu être utilisée pour assainir les finances publiques mais que vous avez utilisée pour financer d'autres politiques. Imaginez un seul instant ce que serait la situation si les taux d'intérêt étaient plus élevés!

 

Vous avez pourtant frappé très fort, dès le début de la législature, ne laissant aucun répit à nos concitoyens en visant toutes les catégories de la population (les travailleurs, les pensionnés, les allocataires) et en frappant aussi tous les secteurs. Vous prenez trois milliards sur la SNCB. Vous affaiblissez le financement de la sécurité sociale avec vos réductions linéaires de cotisations. Vous coupez dans les soins de santé. J'y reviendrai. Tout cela, pour des résultats économiques qui ne sont pas au rendez-vous!

 

02.51  Peter De Roover (N-VA): De vraag waar die miljarden naar toe zijn, is natuurlijk een bijzonder belangwekkende vraag en u vindt het antwoord, mijnheer Laaouej, in de economische projecties voor België, najaar 2016, die de Nationale Bank onlangs heeft bekendgemaakt.

 

Ik zit bij de tabel “Heffingen die in hoofdzaak van toepassing zijn op de inkomsten uit arbeid”, specifiek arbeidsinkomsten, want de heffingen op vermogen blijven stabiel voor deze legislatuur.

 

Als ik die heffingen op arbeid bekijk, dan gaan die in 2016, in vergelijking met 2015, met 0,9 % van het bbp naar beneden; in 2017 met 1 %; in 2018 met 1,5 % en in 2019 met 1,8 %. Ik zal dat vertalen in centjes. Dat is voor 2016 3,7 miljard euro vermindering van heffingen op arbeid, in 2017 4,1 miljard euro, in 2018 6,15 miljard euro en in 2019 7,38 miljard euro. Opgeteld voor deze legislatuur is dat een vermindering met 21,33 miljard euro aan belastingen op arbeid, die bij de hardwerkende burger terechtkomt.

 

Ik dank u voor die kleine vraag.

 

02.52  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur De Roover, je vous remercie.

 

Pourriez-vous néanmoins refaire l'addition de la réduction des prélèvements sur le travail que vous évoquez, si toutefois cela ne vous dérange pas, mais en pourcentages de PIB? À combien s'élève cette addition, monsieur De Roover, lorsque vous additionnez ces pourcentages de PIB liés à la baisse des prélèvements sur le travail? À combien parvenez-vous? Vous les avez cités, il suffit de les additionner!

 

02.53  Peter De Roover (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer Laaouej, ik heb voor elk jaar de vergelijking met 2015 gemaakt. Dat betekent een vergelijking mits ongewijzigd beleid.

 

Aangezien wij, zoals u al hebt vastgesteld, het beleid wel wijzigen in vergelijking met vroeger en dus met uw beleid, is de vergelijking met het ongewijzigde beleid elk jaar de vermindering. Dat betekent dat, indien wij de maatregelen fiscaal niet zouden treffen – ik herhaal dat het om maatregelen voor arbeid en niet voor vermogen gaat, want die heffingen blijven stabiel – wij, de overheid, bij de mensen dan 21 miljard euro meer zouden moeten ophalen.

 

Vanzelfsprekend is dat een inspanning die wij tegenover de burgers moeten doen. Omdat wij die middelen teruggeven en ervoor zorgen dat zij die middelen niet aan de overheid en de Staatskas moeten geven, is dat een inspanning die wij begrotingstechnisch moeten uitvoeren.

 

Ik moet u eerlijk bekennen dat ik er bijzonder trots op ben dat wij de bevolking die 21 miljard euro teruggeven. Ik steun mij op de cijfers van de Nationale Bank van België. U mag er echter andere cijfers tegenover plaatsen.

 

02.54  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur De Roover, vous ne répondez pas à ma question, mais ce n'est pas grave.

 

Vous parlez de 21 milliards d'efforts; dont acte. Du reste, on sait où vous allez les chercher: par le moyen de coupes dans la sécurité sociale, dans les services publics.

 

Je vais vous parler du saut d'index. C'est une compression sur la masse salariale de 12,5 milliards sur les cinq ans de votre législature, soit 2,3 % du PIB. Vous ajoutez 0,8 % d'augmentation des taxes indirectes, soit au total, presque 3,5 % de PIB en plus pris sur les salaires et pris sur la fiscalité sur la consommation. Voilà, monsieur De Roover, où est passé l'argent des contribuables, qui sont aussi des travailleurs! Ce ne sont pas des abstractions. Un contribuable, c'est un ménage, quelqu'un qui travaille, quelqu'un chez qui vous allez prendre de l'argent avec vos mesures, directement ou indirectement. Car, quand vous demandez aux gens de payer les médicaments plus cher, quand vous les privez de droits sociaux, vous vous en prenez aussi à leur portefeuille. Je vous demande, donc, d'avoir une vision globale de ce que vous faites en termes d'efforts, singulièrement quand vous allez chercher dans la poche de nos concitoyens.

 

02.55  Peter De Roover (N-VA): Mijnheer Laaouej, wij hebben de keuze gemaakt om de besteding van de middelen opnieuw voor een stuk naar de burger zelf toe te schuiven. U zou misschien een andere keuze gemaakt hebben. Wij hadden ook een andere keuze kunnen maken en veel meer belastingen kunnen heffen en namens de overheid kunnen beslissen waar dat geld naartoe gaat. Wij zeggen echter dat de burger daar best zelf een beslissing over kan nemen. Vanzelfsprekend kan hij bepaalde opties nemen in zijn keuzepalet van bestedingen.

 

U hebt gelijk wanneer u zegt dat we voor een deel een verschuiving gemaakt hebben naar indirecte belastingen. Ook dat is een keuze. Nogal wat economen zijn daar een voorstander van, zelfs vanuit vermogensoogpunt. Qua heffing van indirecte belastingen zitten we namelijk internationaal, zoals u weet, op een veel lager niveau dan vele concurrerende landen.

 

02.56  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur De Roover, j'ai écouté avec courtoisie votre catéchisme de l'économie de l'offre, mais vous comprendrez qu'on n'est pas obligé d'y adhérer, en particulier quand les résultats ne sont pas au rendez-vous. Je reviendrai sur ce point.

 

Je disais donc que vous frappez nos concitoyens directement, mais également indirectement lorsque vous allez chercher 3 milliards sur la SNCB, lorsque vous réduisez le financement de la sécurité sociale ou lorsque vous vous en prenez à leurs droits sociaux.

 

J'ai été interrompu, mais finalement, c'est l'occasion pour moi d'insister, une nouvelle fois, sur le fait que vous avez aussi infligé un saut d'index, que vous avez augmenté la TVA sur l'électricité, les accises dans des proportions jamais vues, tout cela pour arriver à des résultats économiques et budgétaires particulièrement désastreux.

 

Faut-il rappeler ici à quel point infliger un saut d'index aux travailleurs et aux allocataires tout en les soumettant à une augmentation vertigineuse des taxes sur la consommation est source d'injustice sociale? Faut-il aussi vous rappeler, monsieur De Roover, que les impôts indirects sont anti-redistributifs, qu'ils pèsent plus lourdement sur les bas revenus? Faut-il réinsister sur le fait que la prétendue réduction d'impôt induite par le tax shift – vous n'en parlez jamais – n'entre en vigueur que progressivement alors que le saut d'index et les augmentations de taxes sur la consommation ont été infligés immédiatement?

 

Je rappelle, à nouveau, que les pensionnés et les allocataires qui subissent tant le saut d'index que les augmentations de taxes sur la consommation ne profitent en rien de votre tax shift. Il s'agit ici encore d'une réalité que vous occultez. À l'injustice sociale, vous ajoutez donc un échec économique cuisant et vous laisserez une situation budgétaire déficitaire.

 

Sur le plan économique plus précisément, la Belgique est, aujourd'hui, à la traîne de la zone euro. Elle affiche une croissance économique inférieure à la moyenne, alors que, sous la législature précédente, on a assisté au phénomène inverse. Voilà un élément que vous oubliez régulièrement de mentionner à l'occasion de vos interventions!

 

Sur le plan budgétaire, j'ai parlé du déficit structurel, à l'horizon 2018, à concurrence de 2,2 %. Rappelons que, pour 2016, le déficit nominal atteint 3 %

 

Vous vous raccrochez à deux bouées, à savoir, la création d'emplois et l'augmentation macroéconomique du revenu disponible.

 

Pour ce qui concerne la création d'emplois, vous vous en tenez aux prévisions, je dis bien "aux prévisions", de la Banque nationale qui fait état de la création de 120 000 emplois. Pourtant, un économiste – n'est-ce pas, monsieur Gilkinet? – a récemment montré qu'on avait créé autant d'emplois en période d'affaires courantes.

 

Mais vous occultez aussi le fait que, sur tous ces emplois que vous attribuez fallacieusement à votre politique économique, la quasi-totalité sont des emplois précaires, partiels ou de durée déterminée. C'est la Banque nationale elle-même qui met en avant la faible qualité de ces emplois. Je cite la Banque nationale: "Ce phénomène s'inscrit dans un marché du travail de plus en plus flexible, où le travail à temps partiel et les contrats de courte durée sont plus répandus".

 

Vous oubliez aussi de dire que la Banque nationale attribue fortement les créations d'emplois au retour d'une meilleure conjoncture qui est préalable au gouvernement Michel! Je cite à nouveau la Banque nationale: "Depuis que la reprise économique s'est amorcée dans le courant de 2013, la croissance de l'activité en Belgique a proportionnellement présenté une intensité en emplois toujours plus grande". 2013, monsieur De Roover!

 

Ce que vous ne dites pas non plus, troisième faiblesse dans votre démonstration, c'est que si la Banque nationale de Belgique table sur 120 000 emplois supplémentaires pendant les trois prochaines années, les projections avant l'arrivée de l'actuel gouvernement tablaient déjà sur 96 000 emplois – et c'est le Bureau fédéral du Plan qui le dit – soit 80 % des prévisions actuelles. Votre politique de réduction salariale est, de ce point de vue, très improductive en plus d'être injuste. Si on ne considère que les emplois salariés, à côté des emplois d'indépendants et des emplois dans le secteur public, le gouvernement Michel fait même moins bien que les projections avant son arrivée. Je peux vous fournir les chiffres du Bureau du Plan en comparaison avec ceux de la Banque nationale. Et pourtant, la modération/réduction salariale est colossale: de l'ordre de 11 milliards d'euros à l'horizon 2019. À cet égard, je vous renvoie vers les chiffres du Bureau du Plan qui montrent bien l'évolution à la baisse de la masse salariale. Je le répète, moins 11 milliards sur la période précitée.

 

Par ailleurs, connaissant votre intention, avec l'éventuelle réforme de la loi de 1996, de revoir encore à la baisse la masse salariale par une modération qui pourrait aller, nous dit-on, jusqu'à 10 %, il y a lieu de s'inquiéter. Il serait peut-être grand temps de tirer les leçons des faits qui s'imposent à vous.

 

Alors, peut-être un peu plus d'emplois, sous réserve de la confirmation des prévisions, mais pas autant que vous le dites, loin de là, et surtout plus d'emplois précaires, avec une modération salariale dangereuse!

 

Je ne peux dès lors que vous inviter à faire preuve de modération et d'humilité quant à l'argument de l'emploi. Pourquoi d'humilité? Parce que, vu les projections actuelles et celles telles qu'elles étaient en 2014, l'augmentation nette prévisionnelle est de 25 000 unités. Mais rappelez-vous les propos que je viens de tenir! Vous ponctionnez sur les masses salariales avec le saut d'index soit, sur la même période 2016 – 2019 (période de quatre ans), dix milliards de ponctions, auxquelles vous devez ajouter, toujours sur la même période, huit milliards d'euros de réduction de cotisations sociales, ce qui donne un paquet de 18 milliards à mettre en rapport avec les 25 000 unités nettes supplémentaires que vous prétendez créer selon les prévisions de la Banque nationale. Vous conviendrez avec moi que le ratio n'est pas spécialement avantageux.

 

Vous vous accrochez par ailleurs à l'évolution macroéconomique et globale du revenu disponible. Je ne m'y attarderai pas, car nous en avons longuement discuté en commission des Finances. Simplement et afin de bien fixer les idées, je rappellerai les quelques éléments que j'avais portés à votre attention. Premier élément: une augmentation macroéconomique du revenu disponible ne dit rien sur sa composition. Sont-ce les revenus du travail qui augmentent ou ceux du capital? À partir du moment où, sur la période 2016 – 2019, vous ponctionnez onze milliards d'euros (soit dix milliards imputables au saut d'index et un milliard à d'autres éléments de modération), voilà une mesure qui donne à penser que ce n'est certainement pas les salaires qui sont dopés!

 

Second élément: cela ne nous dit rien non plus sur la distribution des revenus disponibles à savoir, qui profite des augmentations de revenu disponible. Est-ce le haut ou le bas du panier?

 

Troisièmement: les citoyens constatent peut-être une augmentation faciale de leur revenu disponible mais si, dans un second temps, ils sont confrontés à vos augmentations de taxes sur la consommation, cela ne les avancera pas beaucoup, que du contraire!

 

Quatrième élément: si demain, vous leur demandez de payer leurs médicaments plus cher, leur prétendue augmentation faciale de revenu disponible ne sera pas non plus d'un grand intérêt pour eux. Pour ces quatre raisons, l'argument de l'augmentation macroéconomique du revenu disponible doit être pris avec beaucoup de précautions. Mais mieux encore, si nous établissions la comparaison des projections d'augmentations de revenus disponibles sous votre gouvernement avec celles qui étaient sous le gouvernement précédent, nous constatons que, à l'horizon 2019, la Banque nationale prévoit une augmentation de 7,4 % du revenu disponible, alors que sous le gouvernement Di Rupo, nous parvenions à une augmentation de 8,5 % d'augmentation du revenu disponible.

 

Cela signifie que nous faisions mieux que ce que vous faites avec votre politique d'austérité et de compression de la demande intérieure.

 

Il est également intéressant de montrer…

 

02.57  Griet Smaers (CD&V): Mijnheer Laaouej, ik hoor u zeggen dat u eraan twijfelt dat de stijging van het reëel beschikbaar inkomen voor de volgende jaren, volgens projecties van de Nationale Bank, in het aandeel wedden en lonen in dat reëel beschikbaar inkomen zit. Ik kan uw twijfel wegnemen, want volgens het recente rapport “Economische Projecties voor België” van de Nationale Bank zit in het aandeel wedden en lonen wel degelijk een stijging, niet alleen voor 2016 en 2017, maar ook voor 2018 en 2019.

 

Ik weet dat u graag zaken in twijfel trekt die door de meerderheid worden gezegd, maar ik meen dat u het meest recente rapport van december 2016 over onder meer de jobcreatie, de soorten jobs die werden gecreëerd en de stijging van het beschikbaar inkomen niet in twijfel kunt trekken.

 

Ik verwijs ook naar de grafiek nr. 4 op bladzijde 15 over de effectieve stijging van het aandeel wedden en lonen in het reëel beschikbaar inkomen.

 

02.58  Ahmed Laaouej (PS): Madame Smaers, vous ai-je dit, à un quelconque moment, qu'il n'y avait pas, dans la composition de l'augmentation des revenus disponibles, d'augmentation de la part des salaires? Je n'ai jamais prétendu cela. Je vous invite à regarder quelle est la part des revenus des capitaux dans l'augmentation des revenus disponibles. C'est cela que je vous demande de faire et que vous ne faites jamais.

 

Deuxième élément. Évidemment, je n'ai pas contesté le fait que, facialement, les revenus disponibles augmentent. Je vous amène un nouvel élément en vous disant que les prévisions de la Banque nationale sous le précédent gouvernement amenaient à une augmentation de 8,5 % à l'horizon 2019 contre 7,4 % pour l'actuel gouvernement. Cela veut dire que vous faites moins bien que ce que nous faisions à l'époque où nous étions aux affaires. Je ne dis rien d'autre.

 

Autre point. Je ne vous entends pas quand je vous dis que les gens ont peut-être une augmentation de revenu disponible mais que, dans un deuxième temps, ils sont confrontés à des taxes indirectes ou qu'ils vont être confrontés à moins de droits sociaux, moins de remboursements de médicaments, moins de remboursements de soins de santé. Cet argument macroéconomique est un argument qui peut à un moment donné faire illusion mais qui, lorsque l'on creuse un peu, ne résiste pas à l'analyse.

 

02.59  Benoît Piedboeuf (MR): Je voudrais demander à M. Laaouej, parce qu'il parle beaucoup du gouvernement précédent, qui était ministre des Finances et du Budget à l'époque.

 

02.60  Ahmed Laaouej (PS): Je vous propose d'adresser la question à vos collègues du CD&V. Mme Smaers va nous aider à y voir plus clair. Il y a toujours un moment surréaliste avec M. Piedboeuf! Je propose aux membres du groupe CD&V de répondre à ma place. Je crois qu'ils sont mieux placés. Votre intervention, monsieur Piedboeuf, est intéressante parce qu'il y a beaucoup de schizophrénie. Souvent, M. Van de Velde dit "sous le précédent gouvernement" et je ne vous entends jamais réagir. Objectivement, je vous invite à réagir davantage.

 

Je disais donc que ce qui vaut pour le revenu disponible vaut aussi pour la consommation privée. Là aussi, c'est très intéressant. Prévisions de la Banque nationale à l'horizon 2019: + 6,6 %. C'est un cumulé. On cumule chaque année. C'était 8 % sous la présente législature. À nouveau, là aussi, on voit que votre politique a plutôt tendance à tasser la demande privée. C'est pour cela que demeure, monsieur De Roover, cette question: où sont passés tous ces milliards pris dans la poche de nos concitoyens? En tout cas, ils ne vous permettent pas de redresser les comptes publics ni de relancer l'économie!

 

Les faits vous imposent une nouvelle leçon. Je m'adresse à l'ensemble du gouvernement, mais plus particulièrement au ministre des Finances. L'asphyxie sociale n'a jamais contribué à rendre de l'oxygène à notre économie.

 

Un échec sur deux tableaux, donc, auquel s'ajoute la dégradation du climat social, que vous avez provoquée. En effet, l'économie, c'est aussi de la psychologie, monsieur Piedboeuf. Quand vous commencez une législature avec un catalogue d'horreurs, comme les sauts d'index, l'augmentation de la TVA sur l'électricité etc., que vous vous ramassez 100 000 personnes dans les rues, vous insécurisez les gens. Vous ne leur donnez pas envie de participer activement à l'économie. Que se passe-t-il alors? Vous tassez la demande intérieure.

 

Le climat de confiance pour les consommateurs et les ménages est aussi important que le climat de confiance pour les entreprises. Une économie marche sur deux jambes.

 

02.61  Benoît Piedboeuf (MR): Monsieur le président, je voudrais faire remarquer à monsieur Laaouej que, quand il y a des manifestations dans la rue, c'est lui et les siens qui sont en tête.

 

02.62  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur Piedboeuf, des interventions comme celle-là, j'en redemande!

 

Revenons au budget 2016 et au budget 2017. Pour 2016, disons les choses comme elles sont: votre imprévoyance et votre mauvaise gestion placent la Belgique à 3 % de déficit nominal. Vous êtes dans l'antichambre de la procédure de déficit excessif. Pris à la gorge, parce que c'est bien de cela dont il s'agit, vous avez décidé de limiter les efforts à 0,1 % du PIB en 2016, et de reporter la quasi-totalité des efforts en 2017 et en 2018. Ce sera déjà dur en 2017, mais nous craignons le pire pour 2018.

 

Pour 2016, vous évoquez les attentats, le Brexit et la crise de l'asile. La Commission ne suit pas le raisonnement que vous invoquez pour expliquer votre crash budgétaire de 2016. Même si l'on tient compte de ces faits, ceux-ci n'expliquent pas comment vous en êtes aujourd'hui à quasiment 3 % de déficit nominal.

 

Vous me permettrez aussi de vous faire remarquer que d'autres pays que le nôtre, hélas, sont confrontés aux mêmes difficultés mais affichent pourtant de meilleurs résultats. Ce sont donc peut-être des paramètres influents, mais certainement pas déterminants.

 

Non! Les vraies raisons sont ailleurs, et résident d'abord dans vos politiques économiques; je viens d'en parler. Elles ne créent pas les conditions de la relance, et la dynamique des assiettes fiscales et parafiscales est donc en recul. L'intérêt de se pencher sur l'évolution de la croissance économique était évidemment là: à la croissance économique correspond une dynamique des assiettes fiscales et parafiscales, ce qui signifie davantage de recettes, sans nécessairement augmenter les prélèvements obligatoires.

 

Vous avez aussi créé un climat de défiance dès 2014-2015. Ce n'est évidemment pas de nature à soutenir la demande intérieure privée. On en paie encore le prix aujourd'hui! La question n'est pas simplement de savoir si la demande intérieure a augmenté, mais de savoir de combien elle aurait augmenté sans la brutalité des mesures que vous avez imposées à la population.

 

Vous avez multiplié les erreurs d'estimation dans les recettes fiscales, qu'il s'agisse des recettes courantes ou du rendement des nouvelles mesures. Rendez-vous compte: pour 2016, l'écart est presque de 2 milliards d'euros du côté des recettes fiscales. Il y a eu d'abord 794 millions, ensuite 760, et puis se sont ajoutés 540 millions. Au gré des ajustements et des feuilletons budgétaires, plus de 2 milliards d'euros d'écart sur les recettes fiscales! C'est tout simplement incroyable et intenable.

 

Vous nous avez annoncé une task force pour résoudre le problème de l'estimation. Mais après deux ans et demi de législature! Il est en effet peut-être temps d'y penser. Mais que de temps perdu! Il faut là aussi le déplorer.

 

Autre élément – ne le négligez pas et intéressez-vous au terrain: lorsque vous avez réduit à peu de choses le régime fiscal des commissions secrètes, les montants qui quittent de manière occulte le patrimoine des entreprises, vous avez envoyé un mauvais signal. Aujourd'hui, on peut faire sortir de l'argent, de manière occulte, d'une entreprise; la seule chose que l'on risque, c'est de payer l'impôt qu'on aurait dû payer de toute façon. Si ce n'est pas un appel ou un encouragement à frauder, je ne sais pas ce que c'est! Mais là aussi vous allez perdre beaucoup d'argent. Cela ne se chiffrera pas en millions ni en dizaines de millions, mais très certainement en centaines de millions.

 

Vous avez tablé sur des économies bidons. Cela devient la bouteille à l'encre. Je m'excuse, mais le redesign de l'administration, par exemple! Ma cheffe de groupe, Laurette Onkelinx disait que finalement, chaque anglicisme dissimulait une entourloupe. Jobs, jobs, jobs! Tax, tax, tax! Redesign! Starter jobs! On se méfie de vos anglicismes. Vous devriez peut-être vous aussi commencer à vous en méfier. Le redesign de l'administration! Vous avez d'abord mis au budget des montants faramineux. Aujourd'hui, on se rend compte que vous-même en êtes revenu parce que la Cour des comptes et l'opposition vous l'ont dit. Et puis surtout parce qu'on a assisté à un vaudeville qui n'honore pas l'image de votre gouvernement où chacun se renvoyait la balle pour savoir qui devait faire des économies, qui devait prendre le dossier à bras-le-corps. Bref, tout cela s'écroule!

 

C'est la raison pour laquelle vos budgets ressemblent de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, à un château de cartes qui continue à s'écrouler comme cela est programmé.

 

Rendez-vous compte aussi de ce que vous nous avez présenté en 2016. La régularisation fiscale dont vous attendiez 250 millions d'euros pour un projet adopté en juillet 2016 et qui connaîtra encore des modifications en décembre 2016, avec des problèmes institutionnels et juridiques pointés par le Conseil d'État. Ce sera un miracle si vous atteignez 100 millions d'euros!

 

Quant aux augmentations d'accises sur les tabacs et sur les alcools, nous vous avions demandé, dès le début, de vérifier le niveau de ces prélèvements dans les pays voisins, dans le nord de la France et au Grand-Duché de Luxembourg. Rien n'y a fait. Aujourd'hui, vous êtes confronté à un cross-border shopping qui vous fait perdre des centaines de millions d'euros. Ce cross-border shopping représente une augmentation d'achats de 35 % au Grand-Duché de Luxembourg. Nous avons tiré la sonnette d'alarme, vous n'avez pas voulu nous écouter et vous allez perdre, monsieur le ministre, des centaines de millions! C'est déjà trop tard!

 

La taxe Caïman représente une autre bouteille à l'encre. Personne, et surtout pas la Cour des comptes, ne croit au montant de 460 millions d'euros. J'y reviendrai pour évoquer 2017 car la Commission européenne commence, elle aussi, à s'y intéresser.

 

Je voudrais également insister, pour 2016, sur un écroulement de la recette attendue de l'augmentation du précompte mobilier de 25 à 27 %. À la page 45 de son rapport, la Cour des comptes signale que là où vous attendiez une recette complémentaire de 178 millions sur neuf mois, vous subissez déjà une perte de 287,5 millions.

 

Dois-je également citer la question des sicafi pour lesquelles vous escomptiez 250 millions alors que la Commission européenne vous conseille de n'en retenir que 125?

 

Je pourrais encore citer d'autres exemples.En effet, en plus des mauvais chiffres que vous nous présentez, l'ardoise s'alourdira immanquablement d'au moins un milliard d'euros, en raison de l'estimation farfelue de vos recettes.

 

Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous êtes déjà dans le déficit excessif. Cela veut dire que, pour 2016, vous dépasserez déjà les 3 %. Il y a là, me semble-t-il, pour vous, l'occasion, peut-être en 2017, le plus rapidement possible, d'essayer de rectifier le tir, pour éviter que les erreurs de 2016 ne se décalquent sur 2017. Pour 2016, je le crains fort, il est peut-être déjà trop tard.

 

On aurait pu s'attendre à ce que, précisément, pour 2017, vous rectifiiez le tir mais rien n'y a fait. Je ne reviens pas sur le vaudeville de la fin de l'année où, en septembre 2016, on apprend finalement que ce ne sont pas 2,4 milliards d'efforts qu'il faudra faire mais 4,2 milliards. Vous conviendrez qu'à quelques semaines de l'envoi de votre feuille budgétaire à la Commission européenne, cela ne fait pas vraiment bon genre.

 

Tout de même, pourquoi ne pas tenir compte des remarques de la Cour des comptes quand elle vous dit: "Attention! On a pointé des erreurs sur le budget 2016. Ne les répétez pas en 2017!"? Vous ne l'écoutez pas. Vous continuez et vous reportez les mêmes erreurs sur l'estimation des recettes. Et à nouveau, on retrouve toujours les mêmes postes: la taxe Caïman. Pour la taxe Caïman, l'Europe vous dit: "Mettez 100 millions! Ne mettez pas 460 millions!" Vous gardez les 460 millions. On va donc être confronté à une difficulté, puisque la Cour des comptes nous dit qu'elle va avoir du mal à estimer le rendement parce que l'argent est versé au pot commun du précompte mobilier.

 

J'ai un peu creusé l'affaire. Le fait est que la taxe Caïman est tributaire des déclarations à l'IPP aussi. Donc, on aura peut-être la possibilité, à travers la déclaration de l'IPP, de suivre le rendement de cette mesure. Mais j'espère en tout cas que vous rendrez transparente la taxe sur la transparence. J'espère que vous pourrez nous aider à y voir plus clair sur l'évolution du rendement, sans quoi, une fois de plus, on sera obligé, avec vous, de naviguer à vue lors de nos débats budgétaires. Ce n'est ni judicieux, ni acceptable!

 

Le précompte mobilier, vous le mettez maintenant à 30 % et vous pointez une recette de 345 millions d'euros! La Cour des comptes vous dit que ce n'est pas raisonnable parce que ce qui a été observé en 2016, c'est-à-dire les baisses d'intérêts, le changement de comportement des épargnants, on les observera encore en 2017. Vous n'écoutez pas! Vous maintenez cette recette de 345 millions d'euros.

 

Je peux citer la Cour des comptes, qui le dit explicitement, puisqu'elle "attire l'attention sur une possible surestimation des recettes du précompte mobilier". Vous ne tenez aucun compte de ces remarques et vous persistez dans le même aveuglement en termes de politique d'accises. En 2016, on vous dit que vous vous êtes trompé. Dès lors, on se dit que la loi-programme comportera une réévaluation de cette politique. Que nenni! Ce n'est pas un anglicisme, monsieur Miller… Vous maintenez encore et toujours vos niveaux d'accises et continuez à encourager les gens à aller faire leurs achats au Grand-Duché de Luxembourg ou en France. C'est la période des fêtes, il est vrai! Chaque jour qui passe vous fait perdre des dizaines de millions d'euros. Je ne sais pas ce qu'il vous faut pour que vous vous réveilliez.

 

Ensuite, vous prenez un énorme risque d'au moins 500 millions d'euros, à mon avis. Je veux parler du fameux buffer sur les recettes fiscales. Quel est le raisonnement? Quand le SPF Finances se tourne vers le passé - et les choses se répètent en 2016 - il constate un écart systématique de deux milliards d'euros dans les recettes fiscales. Bon prince, il vous recommande de ne pas prendre une telle marge, parce que la situation pourrait subitement s'améliorer, mais plutôt d'en prendre une de 1,1 milliard. Vous ne l'écoutez pas et faites vos propres calculs avant de mettre un buffer - c'est-à-dire une marge de sécurité - de 739 millions. Refaisant ses propres calculs, la Cour des comptes vous signale que même ce buffer-là n'est pas correct. En réalité, vous ne retenez une marge réelle que de 482 millions. Bref, entre le 1,1 milliard que vous suggère le SPF Finances et les 482 millions que retient la Cour des comptes, il vous manquera 500 millions. Il n'est pas trop tard pour rectifier le tir.

 

02.63  Benoît Piedboeuf (MR): Sur ce point précis, lorsque la Cour des comptes a été interrogée par moi-même sur le sujet en commission, elle a esquivé la réponse, parce qu'elle s'est bien rendu compte qu'elle s'était trompée dans ce calcul-là. En effet, elle avait déduit de la somme de 780 millions… Mais si! Vous étiez là, vous êtes témoin. Ne soyez pas de mauvaise foi, monsieur Laaouej. Vous ne l'êtes pas d'habitude. La Cour des comptes a reconnu qu'elle s'était trompée.

 

02.64  Ahmed Laaouej (PS): Ah bon! Alors si la Cour des comptes se trompe! À mon avis, c'est plutôt M. Piedboeuf qui croit avoir compris que la Cour des comptes disait qu'elle s'était trompée. Moi, je n'ai pas entendu cela. D'autant plus que je leur ai posé la question. Je leur ai demandé de nous expliquer la différence de chiffres. Elle a maintenu son explication, que vous retrouverez dans son rapport. Je peux évidemment vous y renvoyer. Les choses y sont expliquées de manière tout à fait précise, monsieur Piedboeuf.

 

Mais on transmettra vos observations à la Cour des comptes. Il y a le cahier d'observations de la Cour des comptes et maintenant, il y a le cahier d'observations de M. Piedboeuf sur la Cour des comptes.

 

02.65  Benoît Piedboeuf (MR): La clause de flexibilité était bien intégrée dans le budget. La ministre vous l'a dit aussi. La Cour des comptes l'a déduite de ce buffer, à tort. Je suis désolé de vous le dire. Elle a reconnu ses torts.

 

02.66  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur Piedboeuf, nous prenons acte de ce que vous dites. Nous prenons acte que vous considérez que la Cour des comptes se trompe. M. Piedboeuf, visiblement, maîtrise mieux le budget que la Cour des comptes. Je n'en fais pas un argument d'autorité.

 

02.67  Benoît Piedboeuf (MR): Cela peut arriver! Vous vous trompez à longueur d'année.

 

02.68  Ahmed Laaouej (PS): De mieux en mieux! Un peu de courtoisie, monsieur Piedboeuf! Soyez dur, mais restez courtois! J'ai bientôt terminé.

 

Autre point: la lutte contre la fraude fiscale. Mme Temmerman en a parlé. En quelques lignes, en page 43, la Cour des comptes explique – mais elle se trompe, n'est-ce pas, monsieur Piedboeuf? – que ce nouveau rendement de la lutte contre la fraude fiscale s'appuie sur pas grand-chose. Nous attendons de voir. Elle a bien raison!

 

Le président: Vous disposez encore de trois minutes, monsieur Laaouej!

 

02.69  Ahmed Laaouej (PS): Trois minutes? Mais j'ai été interrompu, monsieur le président!

 

Le président: C'est décompté!

 

02.70  Ahmed Laaouej (PS): Quand on additionne les interventions de "l'Institut" Van de Velde avec celles de M. Klaps, on arrive à au moins trois heures d'interruptions.

 

Le président: Je fais le calcul du temps de parole!

 

02.71  Eric Van Rompuy (CD&V): Mijnheer Laaouej, u hebt nog drie minuten. Kunt u tijdens die drie minuten uw alternatief voorstellen?

 

Ik ken uw kritiek. Mevrouw Onkelinx, u weet dat ik een deel van de kritiek kan onderschrijven. Echter, van het alternatief en van de visie van de socialisten op de hele problematiek, die zij in drie minuten zouden uitleggen, heb ik nog geen jota gehoord. Ik ben nochtans ook naar hier gekomen om te luisteren op welke manier wij het beter zouden kunnen doen.

 

M. Laaouej, vous avez trois minutes pour dire comment vous allez le faire.

 

02.72  Ahmed Laaouej (PS): Non seulement, on veut réduire mon temps de parole, mais on me dit aussi ce que je dois dire à la tribune. Il ne faut quand même pas exagérer!

 

Cela étant, pour des politiques alternatives, je renvoie au blog de M. Van Rompuy. On y trouve de nombreuses solutions intéressantes. Mais je dois dire ici que l'on vous a également privé de votre temps de parole, monsieur Van Rompuy et je le déplore. J'aimais bien lire vos blogs et écouter vos interventions en commission. Cela nous manque!

 

Quoi qu'il en soit, j'ai trois minutes pour vous dire qu'il y a une collection de recettes qui, évidemment, ne tiennent pas la route.

 

Pour ce qui concerne les économies, avec le redesign, on revient à quelque chose d'un peu raisonnable. Mais je rappelle que, dans ce cadre, vous tabliez sur 750 millions d'euros pour financer votre tax shift. C'est pour cette raison que les critiques de Mme Temmerman étaient particu­lièrement justifiées. En effet, 750 millions d'euros pour votre financement du tax shift disparaissent comme disparaissent aussi, notamment, les recettes attendues des accises, les recettes liées au précompte mobilier, etc. Vous avez donc un gros problème au niveau du financement du tax shift.

 

Vous surestimez également les économies en charges d'intérêt. Ce n'est pas négligeable. Vous oubliez de doter l'intégration sociale des moyens suffisants pour pouvoir mener les réformes que vous votez. La Cour des comptes le dit, mais elle se trompe sans doute!

 

La Régie des Bâtiments n'aura pas les moyens de sa politique. Je n'évoquerai pas ici les soins de santé. Je laisse à mes collègues le soin d'y revenir en leur demandant de bien vouloir m'en excuser, mais il y a beaucoup de choses à dire.

 

J'en arrive ainsi à la loi-programme et à la taxe diamant. Vous créez un nouveau privilège avec une impudeur inouïe. Pendant que vous créiez un privilège envers ce secteur, vous ne vous êtes pas demandé s'il était normal que ce secteur ne paie que 20 millions d'euros alors qu'il enregistre un chiffre d'affaires de 50 milliards d'euros. Vous trouvez normal que 20 millions de recettes fiscales représentent 60 millions de bénéfices imposables. Vous ne vous dites pas qu'il s'agit d'un secteur sensible à la fraude. Dois-je citer Omega Diamonds qui a fraudé 2,2 milliards d'euros? Dois-je citer l'affaire Monfreid et les 800 millions de fraude? Vous ne vous posez pas de questions. Vous créez un privilège pendant que vous vous apprêtez à voter une discrimination fiscale à l'égard des demandeurs d'asile qui ont des enfants. Vraiment, vous avez perdu tout sens de la pudeur!

 

La taxe sur la spéculation a disparu et il ne faut pas imaginer qu'on va la voir revenir.

 

Vous voulez des alternatives, monsieur Van Rompuy, comme la proposition du CD&V de fiscaliser les plus-values pour une fiscalité plus juste? Visiblement, vous allez avoir du mal à la faire passer! Je comprends mieux pourquoi vous me demandez des alternatives! Vous avez besoin de nous, monsieur Van Rompuy! Voilà la raison d'être de votre intervention!

 

En guise de conclusion, votre politique antisociale, vos mauvais choix économiques, votre politique budgétaire chaotique, votre impudeur à créer des privilèges pour les plus nantis pendant que vous tapez très durement sur les plus fragiles, se traduisent par une collection impressionnante d'échecs. Par votre faute, les comptes publics sont dans une situation qui nous met à la merci de l'Europe et de son credo, l'austérité! Par votre faute, les ménages sont aujourd'hui asphyxiés et le seront plus encore demain. Par votre faute, vous compromettez l'avenir des générations futures. Vous définancez la sécurité sociale, vous démantelez les droits sociaux des personnes, vous alourdissez la dette publique et vous démembrez les services publics.

 

Au fond, l'agenda libéral du "moins d'État" rencontre l'agenda de la N-VA du "moins de Belgique". Affaiblir l'État fédéral pour affaiblir la Belgique, tel est le résultat de votre complicité budgétaire. Je vous le dis: vous nous trouverez toujours face à vous pour défendre l'intérêt des travailleurs et l'avenir du pays!

 

02.73  Benoît Piedboeuf (MR): Monsieur le président, je ne vais probablement pas dire la même chose que M. Laaouej!

 

Les discussions budgétaires sont les plus importantes de l'année, comme vous le savez. C'est l'expression financière du programme d'actions que l'on mène depuis le début de la législature. Nous entamons aujourd'hui les discussions finales du budget 2017, après plusieurs jours de débats constructifs dans chacune des commissions. Je voudrais saluer, au nom de mon groupe, la qualité du travail de toutes les formations politiques, réalisé dans le dialogue permanent et l'approfondissement des thèmes abordés.

 

La ministre Sophie Wilmès a contribué de manière décisive à ce budget. Je voudrais également saluer son travail rigoureux et précis dans sa fonction.

 

Le budget 2017 s'inscrit dans la volonté de notre gouvernement de soutenir la création d'emplois, l'augmentation du pouvoir d'achat et la compétitivité de notre pays, en vue de garantir le financement à long terme de notre sécurité sociale. Comme lors de chaque exercice budgétaire, le gouvernement a étudié la situation avec beaucoup de minutie. Mais au-delà de notre pays, le budget s'inscrit dans un contexte international économique et politique plus large, parfois difficile, quelquefois tragique - nous l'avons constaté encore hier - et relativement incertain. En cette fin d'année 2016, tout naturellement nos yeux sont tournés vers l'année 2017, mais il convient de revenir quelques instants sur les épreuves qu'a dû affronter notre pays.

 

Le gouvernement a pleinement assumé, sur le plan sécuritaire, la montée en puissance du terrorisme islamique. Les attentats ont causé des dommages importants à notre économie, mais notre pays a démontré sa capacité exemplaire de résilience. Au niveau du budget, le gouvernement a dû assumer, tant en recettes en moins qu'en dépenses en plus, les conséquences budgétaires de ce drame collectif.

 

La sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, rendue possible par le référendum britannique, a créé un climat d'incertitude sur le commerce international en général, et européen en particulier, lequel n'est pas favorable à la croissance économique, que vous le vouliez ou non. L'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis fait monter un fort degré d'incertitude dans les relations économiques mondiales, notamment au niveau des accords internationaux, de la gestion du climat et du maintien du Delaware au rayon des paradis fiscaux favorisant les évasions fiscales. Enfin, et ce ne sont que quelques éléments, l'actuelle remontée des prix du pétrole sont une source supplémentaire d'incertitude.

 

Cela nous rappelle l'urgence climatique et la nécessité de contribuer à y faire face. Malgré ces difficultés contextuelles, le gouvernement a résolument maintenu son cap et poursuit ses objectifs de retour progressif à l'équilibre budgétaire, d'assainissement de nos finances publiques, et surtout de poursuite des réformes structurelles sur le plan socio-économique, consistant en la mise en place et au renforcement d'un contexte favorable à la création d'emplois et au développement de l'entrepreunariat.

 

02.74  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur Piedboeuf, je vais vous poser la même question que celle que j'ai posée à M. Klaps, pour voir si les réponses sont identiques. Un effort budgétaire de 9 milliards a été réalisé, consistant essentiellement en une austérité instaurée depuis deux ans. Or nous ne constatons aucun progrès au niveau de l'évolution du solde nominal ou structurel, à part un progrès minime de 100 millions d'euros. Comment 9 milliards d'austérité se traduisent-ils par une amélioration du solde de l'ordre de 100 millions?

 

02.75  Benoît Piedboeuf (MR): Je vous remercie pour votre question. Je poursuis.

 

Au travers de ce budget, le gouvernement consolide ses grandes réformes socio-économiques structurelles, prévues dans l'accord de gouvernement.

 

02.76  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur Piedboeuf, j'ai noté que vous ne pouviez pas répondre à cette question, alors je vais vous en poser une autre. Ce gouvernement dit toujours qu'il s'occupe des plus bas revenus, notamment à travers le tax shift.

 

Le ministre des Finances m'a donné un tableau qui porte sur la répartition du tax shift par déciles de revenus. Le premier décile représente les 10 % les plus pauvres, et cela va jusqu'au dixième décile, représentant les 10 % les plus riches. Comment expliquez-vous que les cinq premiers déciles, donc les 50 % les moins riches de la population aient bénéficié de seulement 20 % du tax shift, sachant que cela ne porte que sur l'impôt des personnes physiques? On sait aussi que les taxes indirectes touchent plus fortement les bas revenus. On ne voit ici que le côté positif de la chose, pas le côté négatif du tax shift. Comment expliquez-vous cette inégalité? Je suppose que vous allez fournir la même réponse que celle que vous avez donnée à ma première question.

 

02.77  Benoît Piedboeuf (MR): Justement pas parce que je salue votre soif de savoir mais, voyez-vous, comme tout bon élève, vous allez écouter ce que j'ai à vous dire et si vous avez encore une question, j'y répondrai tout à l'heure.

 

À propos de la montée en puissance de l'étape suivante du tax shift visant à accroître la compétitivité et à augmenter le pouvoir d'achat des bas et moyens salaires, sa totale exécution est confirmée en 2017, tant en ce qui concerne le soutien au pouvoir d'achat des travailleurs que la baisse des charges décidés pour renforcer la compétitivité des entreprises et, tout particulièrement, des petites et moyennes entreprises. Le gouvernement consolide ses efforts pour 2017 et confirme ainsi qu'à l'horizon 2019, le tax shift apportera une hausse de pouvoir d'achat nette pour tous les bas revenus. C'est une politique qui crée et créera la différence dans le quotidien de très nombreuses familles.

 

Sur la réforme de notre système de pensions, le gouvernement a ancré le budget 2017 dans une vision pluriannuelle de long terme. Le financement des pensions constitue l'un des défis majeurs pour les décennies à venir. Ma collègue, Stéphanie Thoron, sauf si elle accouche d'ici là, reviendra plus en détail sur les réformes entreprises et à entreprendre.

 

Néanmoins, il convient de rappeler que les réformes entreprises visent à garantir la soutenabilité budgétaire du premier pilier de pension en relevant progressivement l'âge moyen de sortie du marché du travail. Des réformes étaient indispensables et répondaient au-delà du bon sens même aux différentes recommandations du FMI, de l'OCDE et de la Commission européenne. Le gouvernement l'a fait, même si de nombreuses mesures actuelles bénéficieront budgétairement au prochain gouvernement. L'important est de garantir une équité intergénérationnelle à long terme.

 

Les réformes n'ont pas que l'objectif de la pérennisation de notre modèle social. Elles visent aussi à rendre notre système plus performant d'un point de vue social. Le Bureau du Plan estime ainsi, dans son scénario intermédiaire, que la réforme des pensions permettra à l'échéance 2060 un relèvement de la pension moyenne entre 2,2 et 7,3 % en fonction des régimes.

 

Sur les deux premières années de la législature, la pension minimum mensuelle pour une carrière complète au taux isolé a été ainsi relevée de 53,57 euros pour un travailleur salarié et de 115,97 euros pour un travailleur indépendant.

 

Dans ce cadre modificatif de la durée du temps de travail, le gouvernement tiendra compte, comme annoncé, de la pénibilité. Grâce à Daniel Bacquelaine qui respecte pleinement la concertation sociale, le Comité national des Pensions prévoit que les travailleurs bénéficiant d'une reconnaissance de pénibilité se verront appliquer des modalités plus favorables pour partir en pension anticipée ou pour bénéficier d'une pension plus élevée. Un budget a été libéré à cet effet dans le cadre de la loi-programme.

 

Ces réformes évoquées sont nécessaires pour renouer avec la croissance, tout en favorisant la création d'emplois, la hausse du pouvoir d'achat, la hausse de notre compétitivité et la pérennisation à long terme de notre système de sécurité sociale.

 

02.78  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, j'écoute M. Piedboeuf avec beaucoup d'attention depuis le début de son intervention, en espérant trouver, dans son exposé, autre chose que des propos lénifiants et des congratulations aux membres de son parti qui sont dans le gouvernement. Il a eu le mérite d'être le premier à citer Mme Wilmès. J'y reviendrai tout à l'heure.

 

Il cite maintenant M. Bacquelaine sur les réformes en matière de pension et en essayant de faire croire qu'après sera mieux qu'avant. Mais la constante dans ce gouvernement et notamment dans l'action des ministres MR, c'est qu'après sera bien pire qu'avant.

 

Je dois vous rappeler que ce gouvernement, après le précédent, a décidé de supprimer très largement les possibilités de pension anticipée et les assimilations des périodes non travaillées notamment par des travailleuses qui s'occupent de leurs enfants ou de leurs parents. C'est la réalité de notre société. On peut la contester et nous la contestons. Et puis, effectivement, il y a tout ce débat sur la pénibilité qui est un peu le pansement posé après coup par le gouvernement.

 

Je voudrais vous poser la question de savoir si vous avez fait le calcul de savoir, avec l'enveloppe qui est mise aujourd'hui sur la table par le gouvernement et par le ministre Bacquelaine, combien de travailleurs pourraient bénéficier effectivement, et pendant combien de temps, d'un mécanisme de pension anticipée parce que leur carrière a été pénible et difficile? Quel en est le pourcentage?

 

J'ai lu votre président de parti ce week-end qui écrivait que les fonctions enseignantes, vu la charge psychologique, le fait de devoir être en prestation devant des groupes d'étudiants ou d'enfants parfois exigeants, pouvaient être considérées comme pénibles. Au-delà de 55-60 ans, il peut être difficile, en tant qu'institutrice maternelle, de devoir se pencher, soulever des enfants, être tout le temps en activité. Dans certains milieux de l'enseignement, c'est plus difficile. Pensez-vous réellement que les enveloppes minimalistes dégagées vont permettre quoi que ce soit de signifiant à l'égard de ces fonctions? Pensez-vous réellement que par rapport au système préexistant et que vous avez abîmé et déconstruit, on va pouvoir faire quelque chose qui conduira vraiment à un futur meilleur?

 

Je ne suis pas nostalgique. Je pense qu'il y a des choses à changer dans la société, mais pour faire mieux, pas pour rendre les choses pires.

 

02.79  Benoît Piedboeuf (MR): Monsieur Gilkinet, il va de soi que, quand les niveaux de pénibilité auront été arrêtés, on saura calculer, profession par profession, à quoi cela correspond. D'ailleurs, vous ne manquerez pas de poser la question au ministre Bacquelaine.

 

Mais face à un problème, il faut trouver des solutions. Nous avons fait nos choix. Ce ne sont pas les vôtres. Pour compenser partiellement l'augmentation de la durée du temps de travail, nous avons effectivement décidé de tenir compte d'un facteur de pénibilité. C'est comme pour la question adressée tout à l'heure par M. Van Rompuy à M. Laaouej: il faut faire des choix. Nous avons fait les nôtres. Quelles sont vos solutions? Maintenir les choses en place?

 

02.80  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Je pourrais développer les solutions ici mais je le ferai pendant mon quart d'heure, ultérieurement. Sinon le président ne sera pas content.

 

Soyez conscient, monsieur Piedboeuf, que vous créez un problème énorme auquel vous n'apportez, ensuite, que de minuscules solutions. Au moment de la première réforme des pensions, sous un autre gouvernement – M. Van Quickenborne était ministre des Pensions à l'époque –, nous avons dénoncé des mesures qui allaient toucher très fortement les femmes – c'est le cas –, les travailleurs à carrière interrompue – qu'elle l'ait été volontairement ou non – ainsi que les travailleurs à temps partiel et conduire à des situations de pauvreté toujours plus grandes.

 

Dans son avis, la Cour des comptes met très justement en évidence le fait que les économies d'un jour vont engendrer des dépenses du lendemain beaucoup plus importantes. C'est du "court-termisme", monsieur Piedboeuf.

 

L'initiative que doit prendre un ministre des Pensions n'est pas de promouvoir les fonds de pension, comme le fait systématiquement M. Bacquelaine, mais consiste à se battre pour un financement alternatif suffisant qui permettra d'octroyer à tous les travailleurs, après leur carrière, un revenu suffisamment décent pour continuer à vivre et non à survivre. Cela n'intéresse pas votre gouvernement, et nous le dénonçons. C'est pourquoi nous soumettons des propositions alternatives et continuerons à le faire.

 

02.81  Benoît Piedboeuf (MR): Hormis que vous n'apportez pas de solution financière!

 

02.82  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, les pensions constituent un volet majeur du budget.

 

Monsieur Piedboeuf, vous avez décidé immédiatement de relever l'âge du départ à la retraite de 66 à 67 ans – aux dates que nous connaissons. Vous avez également relevé les adaptations de fin de carrière, et même vous les avez complètement supprimées pour une part. Je pense, par exemple, au secteur des soins de santé, où vous avez totalement modifié les adaptations qualitatives de fin de carrière pour les soignants.

 

Résultat des courses, en pratique, vous avez surtout un vase communicant vers les invalidités. Il faut augmenter le taux d'emploi des 55-65 ans, c'est une certitude. Nous pouvons être d'accord à ce sujet. Mais l'une des raisons pour lesquelles vous n'en récoltez aujourd'hui aucun bénéfice, au point même que la situation se détériore – surtout au vu du transfert vers les invalidités, qui dépasse de manière inédite le nombre de personnes au chômage –, c'est que vous avez reporté toutes les mesures qui devaient pourtant être prises simultanément si l'on voulait une acceptation de la population et un maintien plus long des personnes au travail.

 

Je vous prends deux exemples. Premièrement, en 2014, vous avez décidé de relever à 67 ans l'âge du départ à la retraite, mais avez reporté en 2019 tout le volet de la pénibilité. Or, elle est primordiale et aurait dû entrer en application en même temps.

 

Deuxièmement, je citerai toutes les adaptations qualitatives et quantitatives des fins de carrière qui font toujours défaut aujourd'hui alors que nous les avons toujours soutenues et qui permettent à plus de personnes à vouloir rester au travail plus longtemps. En cassant toutes ces mesures, vous détruisez le taux d'emploi des 55-65 ans alors qu'il devrait augmenter. Vous délaissez ce chantier mais il doit être mis en application, contrairement à votre stratégie de maintien de l'emploi qui se révèle inefficace et nuisible pour l'avenir des pensions.

 

02.83  Gautier Calomne (MR): Monsieur le président, je voudrais réagir au discours de M. Gilkinet car il a toujours tendance à ne se référer que partiellement à la réalité.

 

L'allongement de la carrière professionnelle est préconisé par la Commission européenne et par le FMI. Vu le vieillissement de la population, nous sommes obligés d'imposer cette mesure reconnue par ces instances. Cela a d'ailleurs permis de ramener notre objectif MTO à zéro. Il s'agit là d'une réalité. À chaque fois, monsieur Gilkinet, vous omettez ce fait.

 

Comme vous le savez, la réforme des pensions était nécessaire pour renouer avec la croissance, pour pérenniser notre système de sécurité sociale et éviter une charge pour les générations futures. Et je sais de quoi je parle!

 

02.84  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Il existe deux façons de résoudre le problème des pensions.

 

Le gouvernement a choisi de diminuer les droits actuels et futurs des pensionnés et de miser sur des fonds de pension privés qui ont aussi un coût, qui permettent à certains actionnaires de profiter de bénéfices trop peu taxés et qui présentent certains dangers. C'est la voie de la facilité choisie par le gouvernement.

 

Cependant, il existe une autre voie. Face à l'enjeu du vieillissement qui est bien réel, nous devons, collectivement, dégager les marges budgétaires et mettre en œuvre les réformes qui permettent à chacun de vivre dignement. Tel est mon objectif de mandataire, de représentant.

 

Les mesures prises par le gouvernement, aujourd'hui et demain, vont conduire davantage de pensionnés, et surtout de pensionnées, dans une situation de risque de pauvreté. Je trouve cela insupportable. Je n'accepte pas qu'on se glorifie, comme M. Calomne et M. Piedboeuf l'ont fait, des mesures prises en matière de pension. Elles sont, d'un point de vue social et sociétal, insupportables.

 

02.85  Benoît Piedboeuf (MR): Nous assumons nos responsabilités. Nous faisons ce que nous devons faire, monsieur Gilkinet, et nous ne rêvons pas. Nous sommes confrontés à des situations que nous devons régler pas à pas en essayant de ne pas aggraver la situation financière de la Belgique.

 

Par rapport aux propos de Mme Fonck: effectivement, mais nous avons fait une programmation sur une législature. Nous ne savons pas tout faire en même temps. Nous programmons et nous avançons petit à petit. Toute une série de déclarations ont été faites. Elles doivent être discutées et transformées en textes légaux. Nous avançons. Nous ferons le bilan à la fin de la législature. Je suis désolé, nous ne sommes absolument pas indifférents à ce qu'il faut faire, et nous le faisons au fur et à mesure.

 

02.86  Catherine Fonck (cdH): (…)

 

02.87  Benoît Piedboeuf (MR): Vous poserez les questions à M. Bacquelaine. Vous l'avez déjà fait et il vous a déjà répondu. On recommence encore les questions.

 

(…): (…)

 

02.88  Benoît Piedboeuf (MR): Mais si, il a répondu! Bien sûr que si!

 

Les effets commencent à apparaître en matière d'emploi. Selon les récentes statistiques de l'Institut des comptes nationaux, entre fin 2014 et fin 2016, près de 105 000 emplois ont été créés dans notre pays. Nous faisons mieux que ce qui était prévu, puisque le Bureau fédéral du Plan prévoyait, à politique inchangée, la création de 56 000 emplois depuis le 1er janvier 2015. La politique du gouvernement, axée sur la création d'emplois, a donc permis d'augmenter ce chiffre.

 

Cette création d'emplois est également confirmée par le dernier rapport relatif aux projections économiques de la Banque nationale, qui relate la création de 55 000 emplois en 2016. Cette bonne performance s'explique en partie, selon le gouverneur de la Banque nationale, par la politique de modération salariale du gouvernement Michel, qui rend les nouveaux recrutements réellement moins coûteux.

 

02.89  Catherine Fonck (cdH): Monsieur Piedboeuf, mon intervention sera brève.

 

(…): (…):

 

02.90  Catherine Fonck (cdH): Non, ce sont des chiffres. Ce ne sont pas les vôtres. Il s'agit de chiffres que je connais.

 

Tout emploi créé est, évidemment, bon à prendre.

 

On assiste à beaucoup de glorification de la part du gouvernement et de la majorité pour ce qui concerne le dossier de l'emploi. Mais permettez-moi de rappeler un constat. En effet, quel était l'objectif que le gouvernement s'était assigné? Dans son accord de gouvernement, il prévoyait de respecter son objectif européen, à savoir un taux d'emploi équivalent à 73,2 % en fin de législature. Mais quel est le nombre d'emplois, monsieur Piedboeuf, qui doit être créé pour respecter ce taux en fin de législature? S'agit-il de 100 000 emplois? Non. S'agit-il de 200 000 emplois? Non. Suivant les calculs, ce nombre devrait atteindre plus de 400 000 emplois entre 2014 et la fin de la législature. J'ai entendu le ministre Peeters dire que 210 000 emplois auront été créés à la fin de cette législature. Ce faisant, en pratique, vous arrivez à la moitié de l'objectif que vous vous étiez assigné en termes de création d'emplois.

 

Tout cela pour vous dire que nous attendons du gouvernement qu'il fasse preuve de lucidité. Mon propos ne s'inscrit pas dans la critique. Il consiste à vous demander d'arrêter de vous glorifier de ces chiffres. Retroussons-nous les manches pour que le taux d'emploi de 73,2 % soit atteint et surtout, pour éviter de tacler d'un côté ce que vous avez tenté de donner de l'autre.

 

Tout à l'heure, vous parliez des PME. C'est très bien. On crée un tax shift. On supprime les cotisations sociales et patronales sur le premier emploi. C'est très bien! Mais on est toujours en attente d'une politique forte et claire en matière de lutte contre le dumping social – le secteur de la construction en a fait état tout récemment. Ces emplois sont détruits au fur et à mesure.

 

On attend également du gouvernement que ce dernier ne prenne pas de mesures visant à augmenter le coût de l'emploi. Je pense aux décisions récentes relatives aux voitures de société. Je pense à ce que vous avez décidé par rapport à la sanction des employeurs sur l'écartement des femmes enceintes. Je pense à ce que vous avez décidé sur la sanction des employeurs pour les personnes malades. Autant de mesures qui, in fine, pèsent aussi sur le coût du travail.

 

Retroussons nos manches pour éviter d'avoir des mesures qui pénalisent l'emploi d'un côté et donnons-nous comme objectif ce taux d'emploi de 73,2 %. Cela demande clairement plus de 400 000 emplois sur la législature. C'est cet objectif que le gouvernement s'est assigné et qu'il doit donc respecter.

 

02.91  Benoît Piedboeuf (MR): Ce n'est pas se glorifier que de constater les chiffres! Si on peut en faire le double, on le fera! Une sagesse populaire dit qu'il faut rêver très haut pour réaliser très bas. Nous avons cette ambition! Et si, sur la législature, nous créons effectivement 20 000 emplois, ils seront créés, madame Fonck. Ils ne seront plus à créer et puis nous essaierons de faire mieux lors de la législature prochaine, puisque nous espérons continuer.

 

Vous parlez de dumping social. On n'a jamais pris autant de mesures et de plans que lors de cette législature, même si tout cela doit se mettre en œuvre.

 

02.92  Catherine Fonck (cdH): Elles ne sont pas efficaces.

 

02.93  Benoît Piedboeuf (MR): Vous avez toujours des solutions pour tout le monde! On vous a vus à l'œuvre avant!

 

02.94  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur Piedboeuf, vous voulez parler du démantèlement de l'Inspection sociale?

 

S'il y a bien un secteur avec lequel nous devons travailler, car c'est un opérateur qui utilise beaucoup de main d'œuvre et qui est essentiel par rapport à la transition écologique de notre économie, par rapport à l'isolation de nos maisons, par rapport aux infrastructures dans lesquelles il faut investir, c'est bien le secteur de la construction! Semaine après semaine, mois après mois, le secteur de la construction, employeurs et travailleurs, nous alerte, nous décrit les dizaines de milliers d'emplois détruits à cause de la directive sur le détachement des travailleurs que votre parti et tous les partis traditionnels ont votée au Parlement européen. Il nous explique combien la Belgique est inefficace, par rapport aux rares volants de manœuvre qui lui sont laissés par la Commission européenne, pour lutter contre ce phénomène réellement problématique.

 

De quoi pouvez-vous vous réjouir dans le cadre de vos actions dans la lutte contre le dumping social, en tant que représentant de la majorité? C'est zéro et même davantage, monsieur Piedboeuf, soyez-en conscient! Les mesures de régulation ne coûtent rien. C'est une question de volonté politique que vous n'avez pas.

 

02.95  Benoît Piedboeuf (MR): Non seulement, nous avons la volonté politique mais, en ce qui concerne le secteur, nous l'entendons. Le ministre l'a rencontré plusieurs fois et nous essayons petit à petit d'améliorer la politique nécessaire en matière de dumping social. Vous nous donnez des leçons d'efficacité? Je serais curieux de voir ce que la commission d'enquête sur les panneaux voltaïques va produire comme effets au niveau wallon et quelles leçons d'efficacité vous nous donnerez par la suite!

 

Le ministre-président wallon … (Tumulte)

 

02.96  Willy Borsus, ministre: Je vous prie de m'excuser, monsieur le président. Je n'ai certainement pas l'habitude d'intervenir à ce stade dans les débats mais je ne peux pas laisser affirmer, en cette enceinte, que rien n'aurait été fait concernant le dumping social.

 

Au contraire et je peux illustrer pendant une demi-heure le détail des mesures prises et décidées: plus de 40 mesures, en ce compris celles votées ici au parlement, les modifications des règles des marchés publics et de très nombreuses dispositions conduisent à ce que, pour la première fois, depuis plusieurs années, on engage désormais à nouveau, en Belgique, dans le secteur de la construction.

 

Bien sûr, il y a encore du travail. Bien sûr, les chiffres que l'on cite régulièrement sont des chiffres de 2014, de 2013 et de début 2015, mais je suis heureux de partager avec vous cette information selon laquelle, aujourd'hui et en lien avec les pouvoirs régionaux que nous rencontrons régulièrement sur ce sujet, nous avons réussi à ce stade à inverser la courbe du dumping social avec des créations nettes d'emplois, de retour aussi dans le secteur de la construction. Je mets quiconque au défi de prouver que nous n'aurions rien fait en matière de dumping social! S'il vous plaît!

 

02.97  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, il ne se passe pas une semaine sans que le secteur de la construction et la Confédération Construction, ainsi que les employeurs, monsieur Borsus, ne dénoncent les situations de dumping social dont ils sont victimes.

 

Vous parlez de la transposition de la directive sur les marchés publics. Vous avez utilisé tout au plus un quart des possibilités laissées par l'Europe pour fournir des critères qualitatifs favorisant des employeurs qui utilisent de la main-d'œuvre pour laquelle il y a un paiement de cotisations sociales.

 

Avez-vous lu ce que pensent les auditorats du travail de la réforme de l'inspection sociale de votre collègue secrétaire d'État compétent en matière de fraude sociale? Vous ne pouvez pas vous gargariser de résultats en la matière, monsieur Borsus. Ce sont des mesures de régulation qui sont possibles, pas des mesures coûteuses. J'entends que chaque fois que l'opposition propose des alternatives, on crie: "Vous allez augmenter les impôts!" Vous avez les volants de manœuvre en matière de lutte contre la fraude sociale; vous les utilisez de façon insuffisante. Lisez simplement ce que dit la Confédération Construction sur le sujet. Ils ne sont pas suspects d'être partisans.

 

02.98  Catherine Fonck (cdH): Je ne dis pas que vous n'avez pas pris de mesures. Mais, là où vous pouviez adopter une position ambitieuse en matière de lutte contre le dumping, vous ne l'avez pas fait! Le meilleur exemple est la résistance que vous avez montrée pour transposer de manière forte la directive européenne. Vous avez choisi d'en faire une transposition minimaliste. Là où vous pouviez arriver à garantir le principe consistant à dire "à travail égal, salaire égal", vous ne l'avez pas fait. À travers cela se dessinent des brèches majeures, qui permettent à toute une série de travailleurs détachés de venir chez nous prendre des places. C'est donc à la fois néfaste pour nos travailleurs et terriblement néfaste pour nos employeurs.

 

Vous dites que les résultats sont là. Nous venons de parler du secteur de la construction. Vous l'avez entendu, vous l'avez lu. Ce secteur s'est encore manifesté voici une semaine ou dix jours. Mais il n'y a pas que lui! La liste des secteurs concernés est très longue.

 

Concernant la directive européenne que vous avez transposée et qui vous permettait pourtant de vous attaquer à la problématique, vous avez décidé de ne rien faire et de réévaluer les choses dans un an ou deux. Ce sont des occasions manquées, qui constituaient pourtant des leviers majeurs pour protéger nos travailleurs et nos emplois, et éviter cette concurrence terriblement déloyale entre employeurs chez nous.

 

C'est évidemment de cela que je veux parler. Avez-vous entrepris des actions? Oui! Avez-vous manqué des occasions d'aller beaucoup plus loin? La réponse est oui également!

 

02.99  Benoît Piedboeuf (MR): Monsieur le président, je ne reviendrai pas sur les termes de "gargarisme" et de "glorification", parce que ce n'est pas du tout la marque de fabrique de ce gouvernement de faire le malin. Nous prenons les mesures nécessaires au fur et à mesure. Parfois, nous nous trompons et nous corrigeons alors nos erreurs, comme nous l'avons fait pour certaines dispositions fiscales. Les résultats sont là. Voici peu de temps, le ministre-président wallon s'est félicité de la création d'emplois, mais nous sommes, bien entendu, ravis qu'il se réjouisse de notre politique.

 

En termes de pouvoir d'achat, l'enquête européenne sur les salaires préparée par la société Deloitte, qui n'est pas suspecte non plus, publiée voici deux semaines, établit une fois de plus que les mesures prises par le gouvernement augmentent le pouvoir d'achat puisqu'elle constate une augmentation de 500 euros du revenu net annuel en moyenne. C'est vrai, ce sont des moyennes, mais cette hausse est réelle. Au demeurant, ce sont les bas et moyens salaires qui en ont le plus profité. L'étude indique également que l'effet "revenu net supplémentaire" pourrait quasiment doubler d'ici 2019.

 

Ensuite, le gouvernement a résorbé le handicap salarial dont notre pays souffrait. Selon le Conseil central de l'économie, le handicap entre la Belgique et les trois pays voisins s'est réduit de 4,1 % en 2013, à 2,9 % en 2014 et à 1,5 % en 2015. L'écart devrait être négatif en 2016. Notre gouvernement aura donc résorbé le handicap salarial instauré en 1996. Ce sont des faits.

 

En termes de création d'entreprises, avec 88 963 sociétés nées en 2015, nous assistons à la meilleure performance depuis dix ans. Cela donne, en raison de la disparition de certaines entreprises, une création nette de 19 411 sociétés en 2015. La tendance se confirme en 2016 avec une hausse de 6,4 % au regard du premier trimestre 2015, ainsi que l'indique Graydon.

 

Vous parliez du taux de l'emploi. Le Bureau fédéral du Plan observe qu'il est passé de 63,5 à 64,5 % et qu'il devrait atteindre 64,8 % en 2017. Certes, c'est encore insuffisant, mais nous poursuivons le travail.

 

S'agissant de notre balance commerciale, monsieur Laaouej, elle est sortie du rouge pour la première fois. Depuis dix ans, les exportations ont augmenté de 5,4 % en 2016 contre 3,2 % pour les importations.

 

02.100  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur Piedboeuf, vous parlez du taux d'emploi. Vous me permettrez d'attirer votre attention sur le fait que la progression très légère du taux d'emploi est, là aussi, inférieure à ce qui est observé ailleurs, en Europe. Cela ne vous interpelle-t-il pas?

 

02.101  Benoît Piedboeuf (MR): Je pense que la comparaison par rapport à certains pays européens, notamment voisins, comme les Pays-Bas, mérite d'être faite parce qu'on se rend compte qu'ils ont pris des mesures bien avant nous. On prend maintenant les mesures que l'on aurait dû prendre plus tôt. Il y a effectivement un décalage dans le temps, mais on va dans le bon sens.

 

02.102  Ahmed Laaouej (PS): Votre argument se vérifierait si on observait ce que vous venez de dire sur une série longue, si, en effet, depuis que les écarts salariaux sont prétendument plus favorables pour nos pays voisins, il y avait dans leur chef une augmentation supérieure à celle observée en Belgique. Mais cela ne se vérifie pas, monsieur Piedboeuf. Se pose alors la question de savoir si votre politique ne plombe pas l'évolution du taux d'emploi; si, en réalité, en multipliant les emplois précaires, vous n'êtes pas vous-même en train de creuser un écart négatif au niveau de l'évolution du taux d'emploi avec l'ensemble des autres pays de l'Union européenne.

 

02.103  Willy Borsus, ministre: (…)

 

02.104  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): M. Piedboeuf a déclaré, et c'était intéressant, que ce gouvernement avait une capacité de remise en question quand les politiques décidées ne conduisaient pas aux résultats espérés. La difficulté provient du fait que la plupart des indicateurs (budgétaires, de taux d'emploi, de qualité d'emploi, de prêts des banques aux entreprises, etc.) sont aujourd'hui négatifs, très défavorables par rapport à l'action de votre gouvernement. Vous répondez, comme la N-VA, que c'est parce qu'il faut aller encore plus loin et plus vite dans le mur. Ce qu'il faut, monsieur Piedboeuf, c'est une remise en question des choix posés. Acceptez avec nous et tous ceux qui vous observent – la Commission européenne, la Cour des comptes, le Comité de monitoring – que cela ne fonctionne pas. Proposez-nous autre chose plutôt que de dire qu'il faut aller encore plus vite et plus loin vers la catastrophe!

 

02.105  Benoît Piedboeuf (MR): À mon avis, vous ne lisez pas complètement les articles car toutes ces institutions confirment que nous allons dans la bonne direction et que nous devons poursuivre ces réformes. On nous dit cela à longueur d'article. À mon avis, vous ne disposez pas des bonnes lectures mais cela ne m'étonne pas!

 

En matière de compétitivité, la Belgique a progressé pour la première fois en cinq ans dans le classement établi par le Forum économique mondial et selon le baromètre Manpower, les intentions de recrutement des entreprises ont pris cinq degrés sur l'échelle des prévisions nettes d'emplois. Il s'agit de la prévision la plus optimiste depuis le troisième trimestre 2011.

 

Rappelons également que grâce aux réformes, la pression fiscale et parafiscale globale a baissé d'1,2 milliard. Quant à la pression fiscale et parafiscale sur le travail, elle a diminué de 3,4 milliards.

 

Si les mesures prises par le gouvernement ont permis de retrouver le chemin de la compétitivité et de la confiance des entreprises, elles ont également permis de relancer l'emploi et d'augmenter progressivement le pouvoir d'achat des travailleurs.

 

En ce qui concerne l'assainissement budgétaire, le budget 2017 se caractérise par une volonté de réduire, en priorité, la dépense publique. Pour limiter les conséquences négatives de l'assainissement sur la croissance économique, le gouvernement a choisi d'économiser dans les dépenses et de ne pas augmenter davantage encore la pression fiscale. C'est ce que préconise le FMI. Les économies sur les dépenses publiques demeurent l'unique bonne solution. Mon parti a toujours plaidé pour une utilisation efficiente et transparente des deniers publics.

 

On a longuement commenté les mesures prises au niveau des soins de santé. Cependant, nous devons maîtriser la croissance de nos dépenses de santé et respecter la trajectoire que nous nous sommes fixée. Les mesures d'économies s'inscrivent principalement dans le cadre du pacte pharmaceutique. Une responsabilisation du secteur était prévue pour maîtriser ses dépenses, et ce sera bien le cas. Pour le surplus, les autres économies consistent à ne pas attribuer une masse d'indexation aux prestataires. Ceci représente effectivement un effort considérable qui leur est demandé et nous en sommes parfaitement conscients.

 

Comme dans les autres secteurs, le gouvernement a annoncé, sous l'égide de Mme Maggie De Block, une série de réformes dans le secteur des soins de santé.

 

Je vous citerai la réforme hospitalière pour réorganiser en profondeur le paysage et élaborer un nouveau concept d'hôpital, le pacte d'avenir avec l'industrie pharmaceutique pour garantir l'investissement dans de nouveaux médicaments et permettre aux patients d'avoir accès aux traitements les plus récents, le pacte avec l'industrie des technologies médicales pour améliorer la sécurité, la qualité, l'efficacité et l'accessibilité des dispositifs médicaux pour le patient, le pacte avec les organismes assureurs afin de les responsabiliser.

 

Et, enfin, le plan de lutte contre le gaspillage et les abus qui vise une utilisation adéquate des moyens, l'efficience des soins de santé et un contrôle performant.

 

02.106  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, juste pour la clarté de nos échanges, je reviens sur mon fichier et l'évolution du taux d'emploi. Je vous signale simplement que, de 2014 à 2016, le taux d'emploi moyen dans la zone euro a augmenté de 1,4 % pendant qu'il a diminué de 0,2 % en Belgique. Voilà, comme cela, au moins les faits sont fixés. Je vous remercie.

 

02.107  Benoît Piedboeuf (MR): Nous poursuivrons les réformes pour assurer la pérennité de notre système, compte tenu du vieillissement de la population, de l'augmentation des maladies chroniques ainsi que de l'évolution des techniques médicales. Mon collègue Damien Thiéry reviendra sur ces points lors des discussions thématiques.

 

Au niveau de la taxation, dans cet objectif d'assainissement budgétaire, l'option est donc bien de réduire les dépenses publiques au lieu de créer de nouvelles taxes sur le travail ou sur la consommation. Dans cet esprit, la totalité des recettes fiscales nouvelles nécessaires vise les revenus du capital ou la fiscalité environnementale. Je vais passer le détail, puisque vous le connaissez.

 

En ce qui concerne l'estimation des recettes dont on a parlé tout à l'heure, mon groupe se réjouit de la mise en place d'une task force visant à réévaluer la méthode d'estimation des recettes et à évaluer si le buffer prévu par le gouvernement est suffisant. Ceci va dans le sens d'une indispensable transparence et d'une plus juste et plus grande prévisibilité des recettes fiscales. En effet, alors que les dépenses sont conformes aux attentes, les recettes présentent régulièrement des difficultés. Il convient d'y remédier.

 

Pour ce qui est du renforcement de la lutte contre la fraude fiscale, on a parlé d'un montant de 50 millions d'euros tout à l'heure. C'est exact. Ce montant est repris dans le budget mais, que ce soit au niveau national ou international, il reste de nombreux défis en ce qui concerne la lutte contre la fraude fiscale. On l'a vu avec tous les scandales découverts.

 

Une législation plus transparente et plus simple ainsi qu'un meilleur échange d'informations entre les différents services publics belges et étrangers ont un rôle majeur à cet égard. Nous devons poursuivre nos efforts mais des progrès, comme jamais aucun autre gouvernement n'a accomplis, ont été engrangés.

 

Sur les quatre premiers mois de 2016, la lutte contre la fraude fiscale a rapporté 228 millions d'euros, c'est-à-dire l'équivalent des années 2013, 2015 et quasiment l'équivalent de 2014. En outre, j'ai entendu le juge Claise, que nous avons rencontré, dire qu'il avait rentré 100 millions d'euros le mois dernier. Je suppose donc que les résultats de l'année vont être exceptionnels.

 

02.108  Ahmed Laaouej (PS): Le juge Claise, avec lequel nous étions en débat sur un plateau de télévision, expliquait aussi que sans renforcer les moyens de la Justice et des parquets, en particulier de ceux en charge de la lutte contre la criminalité financière, ils ne s'en sortiraient pas. Il faut peut-être aussi rendre justice à ce qu'il a dit.

 

J'aimerais vous poser une question très concrète, monsieur Piedboeuf. Comme vous le savez, la fameuse fairness tax, l'impôt des sociétés minimum, introduit de la justice fiscale entre les PME, qui n'ont pas beaucoup de possibilités de déduction fiscale, et les grandes entreprises, qui font le plein de niches fiscales. Cette fairness tax est un peu menacée par le rapport d'un avocat général près la Cour de Justice, qui indique que tout en étant compatible avec le droit primaire européen, elle pourrait poser question au regard d'une directive.

 

Vous engagez-vous, au nom du groupe MR, à soutenir une loi de réparation - autrement dit, une proposition de loi de réparation? Je sens que M. le ministre des Finances est assez ambigu lorsque je lui pose la question. Il ne se découvre pas vraiment. Vous aviez voté cette loi sous la précédente législature. Si une solution juridique et technique est apportée, par exemple par l'opposition – compte tenu de l'inertie du gouvernement ou du ministre des Finances – seriez-vous prêt à la soutenir? Pouvez-vous prendre cet engagement, monsieur Piedboeuf?

 

02.109  Benoît Piedboeuf (MR): Nous sommes toujours prêts, monsieur Laaouej, vous le savez, à prendre les mesures qu'il faut, au moment où il le faut, et quand les textes sont suffisamment sûrs juridiquement, de façon à amener les recettes.

 

Vous parlez du juge Claise, qui dit qu'il n'a pas de moyens. Vous aviez dit que M. Crombez avait augmenté les agents de l'ISI de 100 unités. Nous avons fait la même chose avec des économistes, des juristes et des dataminers. Nous avons doublé les magistrats fiscaux. Il est vrai que nous avons des difficultés de recrutement, mais nous avons doublé. Et nous avons doublé les collaborateurs mis à la disposition de la Justice.

 

Quand nous aurons encore plus les moyens, nous ferons encore plus. Mais cela a été fait. Et tout cela va dans le sens du renforcement de la lutte contre la fraude fiscale. Nous sommes favorables à la justice fiscale, vous le savez.

 

02.110  Ahmed Laaouej (PS): J'ai enfin l'occasion de vous répondre à cet argument des 100 agents supplémentaires. Premièrement, d'après mes informations, les 100 agents en plus à l'Inspection spéciale des impôts ne sont pas tous là. Deuxièmement, une part d'entre eux vient d'autres services fiscaux, et notamment les centres de contrôle.

 

Les centres de contrôle s'occupent aussi de lutter contre la fraude ficale. Vous opérez donc un déplacement à l'intérieur des effectifs. De mémoire, nous avions dégagé une enveloppe de 20 millions d'euros pour des engagements supplémentaires et non pas pour des glissements à l'intérieur du SPF Finances. Ici aussi, je vous prie, ayez un peu de modestie et d'humilité en ce qui concerne les chiffres!

 

02.111  Benoît Piedboeuf (MR): La remarque de Maître Afschrift ne vous aura pas échappé lorsqu'il constate que les moyens en Belgique sont suffisants. Nous avons en Belgique encore 25 000 agents, alors qu'un pays comme les Pays-Bas en a 18 000 pour un secteur beaucoup plus large que le nôtre, avec une efficacité encore meilleure. Donc les moyens sont suffisants. Ce qu'il faut, c'est les affecter aux bons endroits. Et vous dites justement, et vous avez raison: on les déplace d'un endroit à l'autre justement pour les concentrer sur la lutte contre la grande fraude fiscale. Car il vaut mieux s'occuper des grands fraudeurs que des petits commerçants. Ce déplacement-là, nous le soutenons.

 

02.112  Ahmed Laaouej (PS): Il faut mettre le paquet sur la grande fraude fiscale, on est d'accord. Il faut aussi que l'administration fiscale fasse son boulot de manière générale à l'égard de tous les contribuables. Il n'est que juste de le faire aussi. Ce qui m'étonne – et c'est même un peu amusant – vous évoquez maître Afschrift qui vous explique qu'il y a assez d'agents du fisc. Est-ce que vous attendez autre chose d'un avocat fiscaliste qui défend des contribuables qui ont ici et là des problèmes avec l'administration fiscale? Avec tout le respect que je lui dois, là n'est pas le problème. Mais vous auriez peut-être pu prendre une référence ou un avis un peu plus objectif.

 

Pour le reste, pardon, je débats régulièrement sur un plateau de télévision avec des avocats fiscalistes. Certains arguments sont recevables, d'autres un peu moins. Donc, je trouve que vos références paraissent un peu étonnantes. Je pense qu'il est préférable de demander son avis à la Cour des comptes. Je sais que pour vous, la Cour des comptes se trompe. Mais bon, elle fait régulièrement des audits du SPF Finances et elle pointe là où il y a des déficits, là où les cadres ne sont pas remplis. C'est déjà elle qui avait pointé que l'Inspection spéciale des impôts n'avait pas son cadre rempli, ce qui nous avait amenés, sous la précédente législature, à au moins remplir le cadre de l'Inspection spéciale des impôts.

 

Ce que je vous dis, c'est que dans les centres de contrôle, on s'occupe aussi parfois de gros dossiers. Autrement dit, tous les gros dossiers ne sont pas des dossiers ISI, heureusement d'ailleurs. L'ISI, c'est mille dossiers par an de mémoire. Peut-être que je me trompe, peut-être un peu plus avec les Panama Papers évidemment, Swiss Leaks, etc. Mais il y a des dizaines de milliers d'autres dossiers qui concernent la grande fraude fiscale.

 

J'en profite pour vous adresser un message, mais il s'adresse en fait à l'ensemble du gouvernement, et en particulier au premier ministre. Attention à l'OCDEFO, attention à ce qu'on vous raconte sur l'OCDEFO. Vous allez perdre beaucoup d'argent si vous laissez Mme De Bolle et son entourage vous proposer son démantèlement sous prétexte d'une décentralisation. Gardez une force de frappe intégrée! Je parle ici au-delà des discussions partisanes, d'un point de vue de l'intérêt général. Le magistrat Claise ne dit pas autre chose. Si moi vous ne me croyez pas, ce que je peux comprendre, le magistrat Claise ne dit pas autre chose: gardez l'OCDEFO.

 

02.113  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur Piedboeuf, vous concentrez toute l'attention sur l'ISI. C'est vrai que l'ISI est un organe important, mais premièrement, je pense qu'il faut voir que l'ensemble du SPF Finances joue un rôle dans la lutte contre la fraude, et notamment en amont de l'ISI, pour lui apporter des dossiers que l'ISI peut alors approfondir. Deuxièmement, l'importance de l'effectif de la justice au niveau de la délinquance financière. Le juge Claise dit qu'il y a un manque cruel de moyens. Les gens de l'ISI le disent eux-mêmes, et sont venus nous le dire. Troisièmement, au sein du SPF Finances, il y a des services qui s'occupent de la grande fraude fiscale internationale sans que ce soit l'ISI. Je pense par exemple au service, pas très étoffé à mon avis, qui s'occupe des prix de transfert.

 

On a eu le cas de Caterpillar, où on voit une manipulation supposée, mais à grande échelle, de prix de transfert; cette entreprise est vraiment un voyou social qui a fermé l'usine de Gosselies. Au moment de l'émotion la plus forte liée à la fermeture, on avait demandé au premier ministre de réaliser une étude sur la manipulation éventuelle de prix de transfert par Caterpillar. Il y a peu, le premier ministre m'a répondu en commission qu'en fait, il avait commandé cette étude, obtenu les résultats mais qu'il ne pouvait pas les divulguer. On se demande même si cette étude existe puisque finalement, on n'a pas les moyens de voir si elle existe et on ne peut rien en dire. Elle serait dans un de ses tiroirs. On se demande pourquoi cette étude a été commandée si c'est pour ne pas en divulguer les conclusions.

 

02.114  Rob Van de Velde (N-VA): Ik ben ontzettend tevreden dat de heer Laaouej de heer Claise heeft vermeld.

 

Voor de collega's die het gemist hebben, de heer Claise heeft van P&V, een gerenommeerd PS-bolwerk, de prijs van de democratie gekregen. Ik begrijp dat er een zeker attachment is tussen de PS en de heer Claise, maar laat ik daar even afstand van nemen. Trouwens, met de tak 23 die daar wordt verhandeld, zal alles wel in orde zijn.

 

Wat echter wel frappant is, mijnheer Laaouej, is dat wij stilletjesaan tot de vaststelling zijn gekomen dat er een heel sterk verschillende benadering en behandeling van fiscale dossiers is in Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

 

02.115  Ahmed Laaouej (PS): (…)

 

02.116  Rob Van de Velde (N-VA): Wacht, wacht, wacht…

 

02.117  Ahmed Laaouej (PS): (…)

 

02.118  Rob Van de Velde (N-VA): Op basis van de EBA ter…

 

02.119  Ahmed Laaouej (PS): (…)

 

02.120  Rob Van de Velde (N-VA): Het is amusant.

 

U zit zeer slecht op uw stoel, want bij de EBA ter zijn er 6 000 dossiers geregulariseerd. In Vlaanderen is 50 % van de dossiers met kapitaal geregulariseerd, in Wallonië en Brussel 5 %. Dat dossiers zowel op het gebied van het gerecht, onder meer vervolging, als op het gebied van de BBI, ongelijk worden behandeld, zullen wij een keer uitmesten.

 

Het is wel heel frappant dat op een bepaald ogenblik alle gerechtelijke directeurs van de BBI hier zeiden dat wat in Gent gebeurd is en wat de heer Anthonissen zegt, niet klopt. Wij zullen die zaak uitspitten en bekijken hoe u die in het verleden hebt georganiseerd. Ik denk dan vooral aan de ongelijke behandeling tussen de verschillende Gewesten op het gebied van vervolging. Het zou wel eens goed kunnen zijn – ik beweer niet dat het zo is – dat het feit dat er veel minder wordt vervolgd in bepaalde sectoren, er precies toe leidt dat fiscaal verjaarde kapitalen niet worden aangegeven.

 

De minister doet niets aan fiscale fraude; ik vind het heel straf dat een onderzoeksrechter die woorden in de mond neemt, maar de cijfers zullen uiteindelijk het omgekeerde bewijzen. Ik zou heel voorzichtig zijn.

 

02.121  Ahmed Laaouej (PS): Je vais vous dire, monsieur Van de Velde, je trouve vraiment déplorables vos allusions tantôt sur le fait qu'un magistrat est francophone, tantôt qu'il serait à gauche. C'est déplorable! Et maintenant, vous vous aventurez sur le terrain de la sociologie différente au Nord, à Bruxelles, en Wallonie, etc. pour expliquer les comportements des parquets et des administrations fiscales.

 

Très franchement, votre tendance à tout communautariser vous permet d'échapper aux vraies questions, aux vrais débats: celui de la justice fiscale, celui de l'intérêt général, de la bonne gestion des comptes publics, de la qualité aussi des législations. C'est quand même vous, en premier, qui avez fait pression sur le gouvernement pour adopter un privilège fiscal pour les diamantaires et qui ne vous honore pas! Il y a en a d'autres!

 

Alors s'il vous plaît, monsieur Van de Velde, un peu d'humilité et un peu de correction parce que vous avez tout doucement, avec un glissement récurrent mais en même temps qui se renforce de jour en jour, un mépris affiché pour les institutions! Je ne vous ai pas entendu quand un haut fonctionnaire, président du SPF Finances, a donné un satisfecit et a encouragé, sortant de son rôle, la politique du ministre des Finances. Là, je ne vous ai pas entendu!

 

Si je comprends bien maintenant, avec vous, la liberté d'expression ou la possibilité pour quelqu'un de donner son avis devient en soi un problème. Mais, surtout, ce qui est déplorable, c'est votre tendance à tout communautariser. C'est insupportable!

 

02.122  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, puisque nous avons là plusieurs ministres – MR comme vous monsieur Piedboeuf –, par rapport à ce qui vient de se passer ici, de nouveau, plus qu'une touche communautaire est donnée à ce dossier de la fiscalité. Jour après jour, tout fait farine au moulin pour au moins un partenaire de votre majorité, pour tout le temps tout communautariser surtout, d'ailleurs, quand cela l'arrange et en fonction des données qui l'arrangent.

 

Puisque vous êtes à la tribune, je voudrais bien connaître la position du MR par rapport ce que votre partenaire de majorité vient de faire ici. Franchement, on n'a pas entendu le MR se positionner ces derniers jours sur ce juge francophone, en insistant trois fois pour certains, pour le dossier de cette famille syrienne. Je rappelle d'ailleurs qu'il n'y avait pas eu qu'un juge mais plusieurs. Mais non, c'était tout d'un coup la faute d'un juge francophone! De nouveau, ici, quelques jours plus tard, sur un débat de fiscalité, on en remet une couche.

 

(Interruptions)

 

Votre position, je la connais et je vous avoue qu'elle ne m'étonne pas!

 

Mais je voudrais connaître la position du MR. Et ne faites pas une petite entourloupe pour tenter de ne pas répondre, monsieur Piedboeuf.

 

02.123  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Retenez la question de Mme Fonck, monsieur Piedboeuf. Je suis curieux de connaître votre réponse.

 

Cela dit, le thème qui nous occupe est celui de la lutte contre la fraude fiscale. Une nouvelle fois, vous vous réjouissez des résultats obtenus. Laissez-moi vous dire qu'il est ici question du parent pauvre du gouvernement. On a la chance que Mme Sleurs soit ici présente, même si ce n'est pas en tant que secrétaire d'État chargée de la lutte contre la fraude fiscale, ce qu'elle a été pendant deux ans avec un bilan qui a conduit à ce que cette compétence soit confiée au ministre des Finances. Toujours est-il qu'aujourd'hui, le résultat obtenu n'est pas différent.

 

Dans le cadre de la commission Panama Papers, on a entendu les fonctionnaires chargés de la lutte contre la fraude fiscale. On s'est aperçu qu'ils sont contraints de lire des sources ouvertes, des journaux pour tenter de savoir où ils doivent chercher alors que des administrations fiscales étrangères avec lesquelles ils travaillent disposent de fichiers qu'on est, pour notre part, dans l'incapacité d'obtenir.

 

Il y a un constat de carence à tous les niveaux de la lutte contre la fraude fiscale, en commençant par l'administration, en continuant avec la police financière. On a cité l'OCDEFO. On pourrait aussi citer la cellule fédérale en charge de la lutte contre le trafic d'œuvres d'art et d'antiquités, la justice avec des juges fiscaux qui, pour des raisons budgétaires, ne sont pas remplacés, ce qui est insupportable. Le montant des impôts non recouvrés n'a jamais été aussi élevé. Il se chiffre en milliards d'euros. Il n'est pas ici question de plus d'impôts, mais de mieux d'impôts. Ceux qui fraudent le font au détriment de l'immense majorité de nos concitoyens qui sont d'honnêtes contribuables.

 

Contrairement à ce que vous affirmez, ce gouvernement n'a pas une action suffisante en matière de lutte contre la fraude fiscale et la communautariser ne sert à rien, sinon à lancer un écran de fumée. C'est comme si on disait qu'à l'instar de la banque Optima, toutes les banques situées en Flandre étaient mal gérées et organisaient la fraude. Pourquoi se permet-on ici de prétendre qu'en fonction de sa langue parlée, de son origine, de qui a donné un prix à qui, les options politiques sont différentes? La volonté doit être de lutter contre la fraude. Or cette lutte n'est pas suffisamment présente, monsieur Piedboeuf.

 

02.124  Charles Michel, premier ministre: Monsieur le président, je ne veux pas compliquer les débats mais ma réaction porte sur l'intervention de M. Van Hees concernant la question de Caterpillar et les enquêtes qui ont été demandées.

 

Pour le procès-verbal, pour ne pas laisser une telle contre-vérité sans réaction, je voudrais indiquer ce que Johan Van Overtveldt et moi-même nous vous avons dit en commission. Nous avons bel et bien demandé une étude à l'administration concernant Caterpillar. L'administration nous a dit, à juste titre je crois, qu'elle ne pouvait pas communiquer les informations individuelles qui concernaient un contribuable.

 

Voilà la raison, monsieur Van Hees, que je vous ai expliquée en commission.

 

02.125  Benoît Piedboeuf (MR): J'ai quand même quelques réponses à faire.

 

Sur la remarque de Rob Van de Velde, je pense que les choses sont beaucoup plus prosaïques que cela. Quand on constate par exemple que 80 % des exportations viennent de Flandre, 14 % de Bruxelles et 6 % de Wallonie, c'est clair que si on aborde le développement économique, il y a probablement plus de raisons d'avoir des recettes d'un côté de la frontière linguistique que de l'autre. Cela n'a rien de communautaire, c'est un constat de la réalité économique.

 

Les choses sont plus prosaïques et j'ai une analyse un peu différente.

 

(…): (…)

 

02.126  Benoît Piedboeuf (MR): C'est ce que je dis: 80 %, 14 % et 6 %. Quand il y a plus d'activité économique et de richesse dans un endroit, forcément, vous risquez d'avoir aussi plus de tentatives de fraude. C'est tout. Je n'analyse pas cela dans un manque d'efficacité des agents du fisc francophone. D'ailleurs, quand je vous vois réagir en tant qu'ancien agent du fisc, je me doute de la nervosité et de l'attention nécessaire pour s'occuper des contribuables.

 

En ce qui concerne Me Afschrift, il est aussi professeur d'université, il a donc aussi une honnêteté intellectuelle. Quand il dit qu'aux Pays-Bas, il y a 18 000 contrôleurs et que chez nous, il y en a 25 000, que ce n'est pas une question de moyens mais d'orientation des gens, je pense qu'il a raison. Quand vous avez fait déplacer des agents vers la lutte contre la fraude fiscale, vous avez été efficace. On peut donc continuer à le faire.

 

En ce qui concerne l'OCDEFO, au même titre que les agents de l'ISI sont répartis territorialement, au même titre l'OCDEFO est réparti territorialement. On verra bien si cela manque d'efficacité. C'est une demande de la police dans son organisation.

 

Établir des cellules compétentes aux bons endroits est une idée. Maintenant, nous verrons bien. En tout cas, cette législation est antérieure à l'entrée en fonction du présent gouvernement.

 

02.127  Ahmed Laaouej (PS): (…)

 

Le président: Si nous continuons de la sorte, nous ne laisserons jamais finir M. Piedboeuf.

 

02.128  Benoît Piedboeuf (MR): Je constate que M. Vande Lanotte a un problème avec Me Afschrift.

 

Plus de trente mesures du plan antifraude sont en phase d'exécution afin de réduire la tentation de la fraude.

 

02.129  Ahmed Laaouej (PS): Essayons un petit peu d'oublier les arguments ad hominem parce qu'autrement, on ne va pas s'en sortir. Monsieur Piedboeuf, Me Afschrift est en effet un professeur d'université. Mais ce n'est pas ça qui est remis en cause. Je dis juste que pour pouvoir porter un jugement sur le fait de savoir s'il y a ou non suffisamment d'agents du fisc, je m'en remettrais plutôt à la Cour des comptes qu'à un avocat qui défend des contribuables qui ont maille à partir avec le fisc. Je n'ai rien dit d'autre, avec le respect dû aux uns et aux autres.

 

Par contre, je reviendrai un instant sur les comparaisons internationales entre la Belgique et la Hollande. J'ai d'ailleurs entendu Me Afschrift dire un jour qu'il y avait plus d'agents du fisc en Belgique qu'aux États-Unis. Sauf qu'aux Etats-Unis, vous avez des administrations fiscales fédérées. C'est un très vaste pays. Il y a même, là-bas, des impôts paroissiaux. Cela veut dire qu'il y a des collectes d'impôts qui se font à un niveau de décentralisation très poussé. Donc, les comparaisons internationales ne sont pas bonnes. C'est également le cas avec la Hollande, d'ailleurs. Tout n'y est pas logé au département des Finances. Il y a des agences en dehors. Donc, attention aux comparaisons internationales.

 

Pour le reste, M. le premier ministre a évoqué quelque chose sous l'ancien gouvernement, mais je n'ai pas entendu, je ne sais pas ce que c'était.

 

02.130  Benoît Piedboeuf (MR): Cela concernait l'OCDEFO.

 

02.131  Ahmed Laaouej (PS): Alors, il faut rendre hommage à Mme Milquet, à qui Mme De Bolle avait déjà soumis une note en essayant de faire passer la décentralisation et l'éclatement de l'OCDEFO et qui avait résisté. Malheureusement, sous ce gouvernement, vous êtes en train de vous faire avoir.

 

Monsieur le premier ministre, je vous le dis très simplement, ne vous faites pas avoir.

 

02.132  Benoît Piedboeuf (MR): Je croyais que vous évoquiez Mme Milquet pour les impôts paroissiaux.

 

Je disais donc que plus de trente mesures antifraude sont en phase d'exécution afin de réduire la tentation de la fraude. Le triangle échange d'informations, régularisation fiscale et taxe de transparence va connaître sa vitesse de croisière. En ce qui concerne la taxe Caïman que vous avez évoquée, notre gouvernement est le premier à s'attaquer aux constructions fiscales dans les paradis fiscaux. C'est, de nouveau, un fait.

 

Une task force multidiscipliaire Justice-Finances sera créée; qui sera chargée d'analyser la lutte contre la fraude via le recours aux constructions fiscales en optimisant la procédure Una Via en vue d'assurer une approche efficace. Toutes les mesures projetées, tant dans la prévention que dans la répression, seront mises en œuvre.

 

Mon groupe soutiendra toute démarche visant à mieux percevoir l'impôt et à développer l'équité. Que la fraude soit fiscale ou sociale, elle est contraire à la demande de justice de la population. Les conclusions de la commission Panama Papers feront l'objet d'une mise en force afin d'endiguer au mieux tant la fraude que l'évasion fiscales.

 

Sur la sécurité et le terrorisme, le gouvernement confirme par ailleurs ses engagements en accordant une priorité au budget de la sécurité et à la lutte contre le terrorisme. Dès le printemps 2015, des montants avaient été débloqués: une provision de 250 millions d'euros, puis une provision terrorisme de 400 millions d'euros au lendemain des attentats du 13 novembre 2015. Le budget 2017 s'inscrit dans cette dynamique et poursuit son objectif visant, par l'octroi de moyens supplémentaires, à élever notre niveau de sécurité et à renforcer nos services dans leur lutte quotidienne contre le fléau terroriste. La commission d'enquête parlementaire mise sur pied au lendemain des attentats formulera, d'ici le printemps, des recommandations et conclusions finales. La majorité a cependant fait le choix de ne pas attendre et d'aller de l'avant: les projets continuent de se concrétiser, les moyens humains et matériels continuent d'arriver. Nous devons poursuivre dans cette voie, rattraper le retard accumulé par le passé. La sécurité est au cœur des préoccupations de notre groupe et l'on ne peut que saluer les décisions budgétaires arrêtées dans le cadre de la confection du budget 2017. Le constat est clair: les moyens alloués à la Sûreté de l'État, au Centre de Crise, à l'OCAM, à la sécurité civile sont en augmentation. Une sécurité accrue n'est pas seulement une question budgétaire, mais peut se concevoir comme un ensemble de forces convergentes participant à l'amélioration de notre cadre de vie. À cet égard, la participation citoyenne, la collaboration des associations professionnelles et la coopération supra-locale contribuent à l'élaboration d'une politique de sécurité performante.

 

Complémentairement à cette vision, des systèmes permettant d'alerter la population en cas de crise ou d'accident majeur sont pour partie déjà et seront encore mis en place par ce gouvernement au cours de l'année 2017.

 

En outre, l'échange d'informations entre les services eux-mêmes à tous les niveaux peut se révéler décisif dans certaines circonstances. Concernant la sécurité civile, les efforts consentis en vue du financement de la réforme seront poursuivis, le financement convenu sera maintenu et aucune économie ne sera faite à ce niveau. Enfin, il est bien entendu certain que la protection et la conservation de la fonction de policier sont essentielles, afin d'assurer une des missions de service public les plus importantes: garantir la sécurité du citoyen. Concernant le budget total de la police fédérale, le crédit total prévu en 2017 est en augmentation par rapport à 2014 de 15,82 %. Nous espérons, dans cette voie, obtenir le plein soutien de tout le monde contre l'obscurantisme et l'État islamique.

 

Nous allons poursuivre les réformes structurelles. Le gouvernement montre des résultats encourageants mais des efforts supplémentaires restent à faire. Il faut donc poursuivre. Cet accord budgétaire va dans ce sens en prévoyant une série de réformes structurelles supplémentaires visant à renforcer la compétitivité de nos entreprises et à créer de l'emploi. Je le répète, la sauvegarde de la compétitivité de nos entreprises est l'une de nos priorités. Nous sommes parvenus à résorber notre handicap salarial, il ne faudrait pas que celui-ci dérape à nouveau.

 

Eurostat indiquait précisément que le coût de la main-d'œuvre avait augmenté au troisième trimestre de l'année 2016 par rapport à l'année précédente. Bien que cela reste de loin inférieur à l'augmentation que l'Allemagne, les Pays-Bas et la France ont connue sur la même période, il est indispensable de fixer les balises qui nous permettront d'éviter tout nouveau dérapage salarial. C'est précisément la raison pour laquelle le gouvernement viendra dès le début de l'année prochaine avec la modernisation de la loi de 1996 et mon groupe s'en réjouit. Cette loi n'a pas connu de réforme depuis 20 ans. Il s'impose de revoir, aujourd'hui, son mécanisme afin de maintenir les gains de compétitivité retrouvée en tenant compte de l'évolution salariale des pays voisins.

 

Un second axe de la réforme sur le marché du travail concerne le travail faisable ou, plus précisément, comment mieux organiser le travail. Nous le savons, nos entreprises ont besoin de s'adapter. Elles ont besoin de plus de flexibilité pour faire face à la réalité économique. Par ailleurs, les travailleurs réclament davantage de flexibilité de la part de leur employeur pour concilier au mieux vie privée et vie professionnelle. Une récente étude d'Acerta sur 2 000 travailleurs, datant de 2016, a démontré que 70 % des travailleurs désirent davantage de flexibilité. Ils veulent pouvoir travailler plus à certains moments et récupérer des heures à des moments où leur vie privée doit prendre le dessus. Ils sont aussi 63 % à vouloir utiliser un compte-carrière pour épargner des jours de congé pour plus tard.

 

De toutes parts, une plus grande flexibilité est réclamée. Cela ne signifie pas qu'on travaillera plus, comme certains veulent le faire croire à la population. La règle reste celle des trente-huit heures, mais elle sera calculée sur une base annuelle avec, en effet, une possibilité d'aller jusqu'à quarante-cinq heures à certains moments de l'année. Actuellement, chers collègues, 1,2 million de travailleurs fonctionnent sous ce régime de flexibilité. La mesure sera dorénavant étendue à tout le monde.

 

Quand on évoque la réforme du marché du travail, on ne peut passer sous silence la numérisation et l'e-commerce, un secteur en forte croissance. Nos entreprises ne parviennent pas à se positionner, alors que la France, les Pays-Bas et l'Allemagne représentent à trois 72 % du volume des ventes en Europe. Nous savons combien nos entreprises souffrent aujourd'hui de la rigidité de notre législation sociale, surtout en ce qui concerne le travail de nuit. Nos habitudes de consommation changent, nos modes de vie évoluent, les entreprises n'ont d'autre choix que de s'adapter. Aujourd'hui, elles ne peuvent concurrencer leurs voisines, parce qu'elles ne jouent pas à armes égales. Elles perdent quotidiennement des parts de marché et empêchent la création d'emplois dans notre pays. Nous devons leur permettre de développer leurs positions concurrentielles. Nous le faisons en autorisant dorénavant le travail de nuit.

 

Ce sont autant de réformes en termes de flexibilité auxquelles le MR souscrit pleinement.

 

En termes d'emploi des jeunes, les chiffres restent très préoccupants. Ce qui est vrai pour Bruxelles l'est aussi pour tout le territoire. Leur taux d'emploi était de 33,2 % en 2000 et n'est plus que de 23,8 % en 2015. Le taux de chômage des jeunes a même augmenté de 30 % sur les cinq dernières années en Wallonie. Le gouvernement a donc décidé de prendre à bras-le-corps ce problème. Afin d'encourager les entreprises à engager les jeunes pour leur donner une chance d'intégrer un premier emploi, le gouvernement a décidé de garantir un coût salarial minimum en fonction de l'âge du jeune travailleur. Les employeurs seront incités financièrement à les engager. C'est tout bénéfice pour les jeunes sans qualification.

 

Autre réforme attendue…

 

02.133  Catherine Fonck (cdH): Monsieur Piedboeuf, vous avez annoncé plusieurs mesures en octobre. Je pense à celle-ci, à l'ISOC, aux plus-values, au plan national d'investissement, aux voitures de société et, surtout, au budget mobilité. Il y a aussi les starter jobs. Vous avez décidé de ne pas décider. En effet, nous n'en voyons aucune trace dans la loi-programme, alors que j'avais quand même cru comprendre qu'au sein du gouvernement, vous aviez décidé d'avancer à travers celle-ci. En ce qui concerne les starter jobs, la décision est également reportée.

 

Je voudrais que vous garantissiez, en cas de réduction du salaire minimum, que le salaire net de ces jeunes ne sera pas amputé et qu'il s'agira uniquement d'une diminution du salaire brut. Le fait de ne pas voir cette précision dans la loi-programme et de renvoyer le texte pour cause de difficultés techniques, me fait penser que le but de cette manœuvre est simplement de cacher l'absence de compensation du salaire net.

 

J'ose espérer que ce gouvernement ne va pas diminuer le salaire net de ces jeunes. Vous vous y étiez engagé. Puisque cet engagement ne figure pas dans la loi-programme, j'ose espérer que vous ne reviendrez pas en arrière en la matière.

 

Je me permets à nouveau de plaider en sa faveur, parce que c'est important.

 

02.134  Charles Michel, premier ministre: Monsieur le président, je confirme formellement ce que j'ai dit au nom du gouvernement il y a plusieurs semaines, au moment de la déclaration gouvernementale. Vendredi dernier, le Conseil des ministres a formellement approuvé la mécanique qui permettra de garantir le salaire net, en ce compris la prise en considération des augmentations de salaire futures pour ces mêmes jeunes aux bas salaires, qui sont octroyées dans le cadre du tax shift, qui va continuer à se déployer.

 

Donc, non seulement, le salaire net est garanti mais les augmentations de salaire générales prévues pour les bas salaires dans le cadre du tax shift vont également être acquises pour les jeunes en question. La mécanique a été formellement approuvée la semaine passée en Conseil des ministres. Elle viendra donc très rapidement au Parlement.

 

Initialement, nous pensions pouvoir encore le faire par amendement à la loi-programme. Je vais vérifier par quel biais technique nous allons venir vers le Parlement, pour ne pas induire ce dernier en erreur.

 

02.135  Catherine Fonck (cdH): (…) OK! À vérifier!

 

02.136  Charles Michel, premier ministre: Une vérification était nécessaire pour examiner du point de vue technique, dans le respect du Parlement, par quelle procédure nous pouvons arriver le plus rapidement possible avec cette précision.

 

02.137  Benoît Piedboeuf (MR): Monsieur le président, j'ai bientôt fini.

 

Une autre réforme attendue est la réforme de l'impôt des sociétés. Pour le MR, la réforme de l'impôt des sociétés est indispensable et une attention particulière doit être donnée aux petites et moyennes entreprises. L'objectif doit être le renforcement de l'attractivité de notre pays, un meilleur soutien aux PME et la création d'emplois tout en renforçant la sécurité, la stabilité juridique ainsi que la justice fiscale. Il y a un besoin d'innovation car, sans modification de notre structure, notre pays court le risque d'une perte de compétitivité, donc d'emploi et d'investissement.

 

Mon groupe souhaite que cette réforme permette de donner une image positive aux investisseurs étrangers afin qu'ils s'inscrivent dans notre tissu économique et créent de l'emploi aux côtés de nos PME. La fiscalité est un levier majeur pour la relance de notre économie, la création d'emplois et l'assainissement de nos budgets. Pour cette majorité, il est crucial de progresser tant en matière d'efficacité économique que de justice. Ces deux points vont de pair et doivent se renforcer mutuellement.

 

02.138  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur Piedboeuf, le groupe MR et vous-même êtes-vous favorables à une taxation des plus-values sur actions, tel que souhaitée par le CD&V?

 

02.139  Benoît Piedboeuf (MR): Comme vous le savez car nous vous l'avons dit à de nombreuses reprises, plusieurs chantiers sont étudiés en même temps et comme nous sommes soucieux de la justice fiscale, elle sera au bout du travail qui sera réalisé.

 

Je vais bientôt conclure, monsieur le président. Monsieur Van Hees, je voudrais en revenir à votre question, parce que, tout en lisant, je réfléchissais et je n'ai pas compris votre question sur les déciles. J'avais dit que j'y répondrais avant la fin.

 

Le président: Il faut conclure, monsieur Piedboeuf.

 

02.140  Benoît Piedboeuf (MR): L'important dans le contexte international que nous connaissons est de maintenir le rythme des réformes structurelles et de poursuivre l'assainissement orienté vers la réduction des dépenses. Les dernières perspectives de la Commission européenne vont dans ce sens et démontrent que du travail reste encore à accomplir en 2018 et 2019.

 

Le tax shift et les réformes structurelles menées par le gouvernement participent positivement à la reprise du marché du travail et à la croissance mais des efforts doivent encore être menés en termes de réduction des dépenses et en termes de création d'emplois. Avec un niveau de prélèvement obligatoire de 54 %, il faut préserver notre modèle économique en osant prendre des réformes. Notre priorité pour les prochains mois vise à relancer l'investissement public comme privé, à baisser significativement nos émissions de CO2 et à continuer de réformer notre modèle socioéconomique en poursuivant l'assainissement budgétaire entamé.

 

Je vous remercie de votre attention.

 

02.141  Benoît Dispa (cdH): Monsieur le président, je ne voulais pas interrompre M. Piedboeuf.

 

Comme un observateur extérieur à nos débats pourrait avoir le sentiment que l'opposition est exclusivement critique, je voudrais au moins saluer son intervention, et en particulier souligner une citation que j'ai trouvée absolument admirable et que je veux mettre en exergue. Je crois que ce sera la citation du jour, voire peut-être la citation de la législature.

 

Vous avez dit, monsieur Piedboeuf: "Il faut rêver très haut pour réaliser très bas."

 

Je trouve qu'on ne pouvait pas mieux résumer la politique budgétaire de ce gouvernement. C'est une citation qu'il faudrait inscrire dans les documents budgétaires du gouvernement. On ne peut pas mieux dire que les objectifs budgétaires du gouvernement sont devenus chimériques et que les résultats obtenus sont loin, très loin des ambitions affichées.

 

02.142  Benoît Piedboeuf (MR): Je regrette simplement, monsieur le président, que M. Dispa, qui monte souvent en chaire de vérité, n'ait pas suffisamment de culture et de sens poétique pour comprendre le sens de cette phrase.

 

De voorzitter: Dank u, mijnheer Piedboeuf.

 

De heer Piedboeuf is begonnen met zijn uiteenzetting om 12 u 15 en hij heeft gesproken tot 13 u 40. Dat is uw eigen beslissing, met de interrupties. Mij niet gelaten, maar als wij op dat tempo verder gaan zal het hier nog een tijdje duren.

 

02.143  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer de voorzitter, misschien moeten we daar lessen uit trekken en niet alles op het einde doen en ervoor zorgen dat wij meer tijd hebben om de begroting te bespreken. Dan zullen we hier geen nachtelijke zitting moeten hebben en dan kunnen wij een serieus debat voeren.

 

De voorzitter: Waarvan akte.

 

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering dinsdag 20 december 2016 om 14.30 uur.

La séance est levée. Prochaine séance le mardi 20 décembre 2016 à 14.30 heures.

 

De vergadering wordt gesloten om 13.42 uur.

La séance est levée à 13.42 heures.

 

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 54 PLEN 145 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 54 PLEN 145 annexe.