Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

Donderdag 24 november 2016

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Jeudi 24 novembre 2016

 

Après-midi

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 14.20 uur en voorgezeten door de heer Siegfried Bracke.

La séance est ouverte à 14.20 heures et présidée par M. Siegfried Bracke.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Aanwezig bij de opening van de vergadering is de minister van de federale regering:

Ministre du gouvernement fédéral présent lors de l’ouverture de la séance:

Charles Michel.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Peter Dedecker, Renate Hufkens, Vanessa Matz, wegens gezondheidsredenen / pour raisons de santé;

Monica De Coninck, met zending buitenslands / en mission à l'étranger.

 

Federale regering / gouvernement fédéral:

Didier Reynders, met zending buitenslands (Sommet de la Francophonie) / en mission à l'étranger (Sommet de la Francophonie)

François Bellot, buitenslands / à l'étranger.

 

01 Voorstel tot wijziging van de agenda

01 Proposition de modification de l’ordre du jour

 

Collega’s, ik neem de draad op waar we hem gisteren hebben laten liggen, te weten bij de vraag van collega Bonte om het wetsontwerp betreffende de verwerking van passagiersgegevens naar de commissie voor de Binnenlandse Zaken terug te verwijzen. Daarover waren er gisterenavond grondig verschillende meningen.

 

Nous avons eu un débat sur le renvoi en commission. Je ne veux pas rouvrir ce débat, mais il faut prendre une décision. Je m'adresse maintenant à M. Bonte.

 

Ik richt mij tot de heer Bonte die bij wijze van stemverklaring en kadering nog eens zal uitleggen waarover het gaat, want het debat werd gisteren gevoerd.

 

01.01  Hans Bonte (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik wil voor alle duidelijkheid herhalen, ook voor de collega's die er gisteren niet bij waren, waarover het precies gaat.

 

In november 2015 werd een belangrijk wetsontwerp betreffende de verwerking van passagiersgegevens aangekondigd door de regering als een van de 18 dringende maatregelen in navolging van de aanslagen van november.

 

Wat bijzonder bizar is, is dat dit wetsontwerp door de regering werd rondgedeeld op 10 oktober, in het Parlement werd ingediend op 3 oktober waarbij de urgentie werd gevraagd en bekomen. Het wetsontwerp is dan in een ongelooflijk tempo door de commissie gegaan, op 21 oktober in eerste lezing en op 10 november in tweede lezing.

 

Verschillende leden hebben toen gesuggereerd om in de goede geest die de verwerking van al die maatregelen met zich brengt en oppositie en meerderheid die samen de weg naar het compromis zoeken, hoorzittingen te organiseren. Omdat dit een delicaat en ambitieus wetsontwerp was, hebben de oppositie en ook anderen aangedrongen op hoorzittingen. Dit werd geweigerd. De commissie heeft verder gewerkt en een tweede lezing aangenomen. Dat is de tekst die nu voorligt.

 

Een paar dagen na de afsluiting van het debat, en ook gisterenavond hier in plenaire vergadering, heeft een collega van de meerderheid, de heer Yüksel, melding gemaakt van een advies van de Europese Commissie over het ontwerp. Dat advies is er gekomen op de expliciete vraag van de regering en in het bijzonder van de minister van Binnenlandse Zaken. De minister van Binnenlandse Zaken heeft op 23 september 2016 de vraag aan de Europese Commissie gericht om haar licht over het ontwerp te laten schijnen.

 

Na het debat gisteren, met het verzoek om het advies van de Europese Commissie te mogen kennen, werd mij gisterenavond inderdaad de brief bezorgd, een brief gericht aan de minister van Binnenlandse Zaken, de heer Jambon, en ondertekend door Violetta Bulc, bevoegd voor Transport en Vervoer in Europa, door Dimitri Avramopoulos, bevoegd voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap en door de heer Julian King, belast met de Veiligheid binnen de Europese Unie.

 

Dat advies is binnengekomen, volgens de datumstempel die ik op de brief lees, op 28 oktober 2016, zeg maar in volle bespreking van het ontwerp.

 

De inhoud van die brief is bijzonder kritisch voor het ontwerp, zeker voor de grote uitbreiding naar transport via het spoor, via bussen en andere middelen. Het is een bijzonder kritische analyse door de drie Europese commissarissen die er zelfs naar verwijzen dat er een studie bestaat en dat er op dat punt ook nog een besluitvormingsagenda is afgesproken binnen de Europese Unie.

 

Dit is wat mij betreft, collega’s, een stap te ver. Als het Parlement zich buigt over een ontwerp, zou het zich over alle adviezen moeten kunnen buigen, ook deze die de meerderheid niet goed uitkomen, in het bijzonder hier het advies van de Europese Commissie.

 

Vandaar, mijnheer de voorzitter, mijn vraag om ook dit advies ten gronde te kunnen bespreken en op basis daarvan een oordeel te kunnen vellen of mijn partij dit ontwerp steunt of niet. Vandaar ook de logische vraag, mijnheer de voorzitter, om het document en het advies met het voorliggende ontwerp terug naar de commissie te verwijzen.

 

In tegenspraak tot wat u suggereert, mijnheer de voorzitter, is het niet de commissie voor de Binnenlandse Zaken die hieraan heeft gewerkt, maar wel de commissie voor Terrorismebestrijding. Het toeval wil dat we morgen met de commissie Terrorismebestrijding bijeenkomen. Mijn vraag is duidelijk om in het belang van goede wetgeving en transparante besluitvorming het dossier te versturen naar de commissie van morgen.

 

De voorzitter: Collega’s, omdat wij gisteren effectief niet in aantal waren om over het voorstel te stemmen, heb ik de heer Bonte wat meer tijd gegeven om een en ander te kaderen. Mochten er nu nog leden zijn die over het voorstel willen spreken dan beschouw ik dat als een stemverklaring die echt tot twee minuten en niet meer is gelimiteerd.

 

Indien u het goed vindt, wil ik het volgende doen.

 

Monsieur Crusnière, vous aurez la parole dans quelques instants.

 

Chers collègues, nous allons donc voter sur une demande de modification de l'ordre du jour.

 

01.02  Stéphane Crusnière (PS): Monsieur le président, je voulais aussi vous remercier pour l'envoi du courrier de la Commission, que nous avons reçu immédiatement après la séance hier. C'est un courrier qui n'est pas anodin, contrairement à ce qu'on a tenté de nous faire croire hier. Il est quand même signé par trois commissaires qui font part de leurs inquiétudes. Trois commissaires qui s'adressent à la Belgique, ce n'est vraiment pas anodin.

 

C'est un signal fort de la Commission, qui mérite d'être entendu. Il faut que nous puissions les entendre, les écouter avant que notre parlement puisse prendre position. Je n'ai pas envie de réentendre ce que nous avons entendu hier, à savoir que nous ferions cela uniquement pour retarder le débat, pour ne pas prendre position. Ce n'est pas le cas. Je tiens à être très ferme à ce sujet.

 

La lutte contre le terrorisme, sous toutes ses facettes, est une priorité pour mon groupe. Elle doit l'être pour l'ensemble des parlementaires, mais cela ne peut se faire n'importe comment et pas à n'importe quel prix. Il faut des mesures pertinentes et efficaces qui protègent nos concitoyens, non seulement sur l'aspect de leur sécurité, mais également au niveau de leurs droits et de leurs libertés individuelles. Nous soutiendrons toutes les mesures qui iront dans ce sens.

 

Ici, nous ne sommes pas convaincus; la Commission non plus, à juste titre, parce que le texte va beaucoup plus loin que ce que les directives proposent. Dès lors, je pense que le débat doit être reporté en commission pour que nous ayons tous nos apaisements. Nous ne sommes pas dans l'urgence. Nous pouvons prendre quelques jours pour en discuter.

 

Je soutiendrai la demande de mon collègue Jambon…je veux dire Hans Bonte pour que nous puissions avoir un débat serein au parlement.

 

01.03  Veli Yüksel (CD&V): Mijnheer de voorzitter, collega’s, de PNR is een nieuwe Europese maatregel in het kader van de bestrijding van terrorisme en zware criminaliteit. Wij hebben in de commissie over een kaderwet gesproken. Aan de orde staat inderdaad de bespreking van deze belangrijke wet, mijnheer Bonte, in het kader van de bestrijding van het terrorisme.

 

De brief van drie commissarissen van de Europese Commissie is een belangrijk element. Die brief heeft mij een paar dagen geleden bereikt na de afsluiting van de debatten. Ik heb daarover gecommuniceerd en de bezorgdheden van de Commissie geuit.

 

Als u de brief goed hebt gelezen, zult u vaststellen dat de Europese commissarissen vooral een aantal punten in de belangstelling brengen met betrekking tot de uitvoering van deze kaderwet met betrekking tot het internationaal spoorverkeer, busvervoer en bootvervoer. U weet dat wij die zaken verder zullen bespreken en uitklaren in koninklijke besluiten. De brief van de Europese Commissie doet daar absoluut geen afbreuk aan, mijnheer de voorzitter.

 

Ik zou dan ook willen voorstellen om hierover te stemmen zodat we kunnen doorgaan met de bespreking.

 

01.04  Peter Buysrogge (N-VA): Mijnheer de voorzitter, net zoals collega Crusnière steunen wij minister Jambon.

 

Wij hebben hier gisteren een goede bespreking aan gewijd. Ik meen niet dat het de bedoeling kan zijn om die bespreking volledig over te doen. Ik meen ook dat wij nu niet moeten vooruitlopen op de inhoudelijke bespreking. Ik hoop dat die straks nog aan bod komt.

 

In onze commissie zijn er aantal bezorgdheden geuit door de collega’s over administratieve overlast, de kostprijs, de privacy en de concurrentiepositie. Laat dit nu allemaal zaken zijn die ook voor ons gevoelig liggen en waarvan ook wij vinden dat we hieraan het hoofd moeten kunnen bieden via de nodige maatregelen. Ik meen dat minister Jambon steeds een goed, omstandig en inhoudelijk stevig antwoord heeft gegeven op de vragen, wat ons in elk geval geruststelt.

 

Bovendien, zoals collega Yüksel al zei, gaat het hier om een kaderwet. Het is net de bedoeling dat de uitwerking ervan zal worden opgenomen in koninklijke besluiten, en dat over de concrete bezorgdheden die aangestipt zijn door zowel collega’s die hier de inhoudelijke bespreking hebben gevolgd als door collega’s in de commissie, eerst zal worden overlegd met de sector.

 

Er is nu een kaderwet waarmee België het voortouw neemt om de terreur aan te pakken. Laten wij verder werken.

 

01.05  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le président, nous avons eu d'excellents débats en commission de la Lutte contre le terrorisme sous la présidence de M. Metsu. Le ministre nous a d'ailleurs fait l'honneur de sa présence à deux reprises puisque je rappelle qu'il y a une deuxième lecture de ce projet.

 

Par ailleurs, il a bien été précisé lors de la commission, puisque c'est manifestement la problématique posée par les trois commissaires européens, que l'extension à d'autres moyens que l'aérien ferait l'objet d'une concertation notamment avec les compagnies ferroviaires des pays voisins et que, dès lors, le travail se ferait par arrêtés royaux.

 

Je connais assez bien le ministre de l'Intérieur pour pouvoir dire qu'il a le souci du respect du parlement et qu'il fera rapport aussi des évolutions de ce dossier. Franchement, je n'ai pas d'inquiétude à ce propos. Je rappelle que la majorité a entendu la voix de l'opposition et a voté à deux reprises le projet en question. Donc, il me semble que nous pouvons maintenant effectivement passer au vote.

 

01.06  Carina Van Cauter (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, collega’s, ik kan alleen maar herhalen wat wij in commissie hebben gezegd, namelijk dat wij koele minnaars zijn van dit wetsontwerp.

 

U weet — het verwondert u ongetwijfeld niet— dat voor ons privacy en een aantal andere fundamentele grondrechten effectief op de best mogelijk wijze moeten worden bewaakt. Dat geldt uiteraard ook voor onze fysieke integriteit. Dat is de reden, als men bepaalde inperkingen plant, om dat weloverwogen en proportioneel te doen en om te zorgen voor een wettelijke basis.

 

Wij hebben vertrouwen in deze regering en in de bevoegde minister. Dat is ook de reden waarom wij deze kaderwet zullen goedkeuren. De minister heeft ons immers verzekerd dat hij overleg zal plegen met de sectoren opdat er geen onbedoelde economische gevolgen zouden zijn en opdat er geen disproportionele maatregelen zouden worden genomen die niet Europees zijn afgesproken.

 

Wij vertrouwen de regering en de minister en daarom zullen wij deze wet goedkeuren.

 

01.07  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le président, chers collègues, le texte qui est discuté ici concerne la collecte indiscriminée de données de tous les Belges, de plusieurs dizaines de millions de passagers.

 

La Commission européenne a mis cinq ans, de février 2011 à mai 2016, pour rédiger la directive que cette loi doit transposer. Le parlement peut prendre cinq semaines pour voter la loi qui la transpose. Cinq semaines, c'est-à-dire le temps d'analyser facilement la lettre que les trois commissaires européens ont envoyée au ministre de l'Intérieur et qui s'inquiètent de l'élargissement de cette collecte massive de données à d'autres moyens de transport que l'avion.

 

C'est la raison pour laquelle nous soutenons le renvoi en commission du collègue Bonte.

 

01.08  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, comme vous le savez, nous avons voté en faveur de ce projet de loi en commission.

 

Cela étant, nous disposons, aujourd'hui, d'éléments qui n'étaient pas connus au moment des débats. Ces éléments ont été transmis par trois commissaires qui appartiennent à des familles politiques différentes. Il ne s'agit donc en aucune manière d'une position politique de l'opposition. Ce faisant, il est important, selon nous, de réexaminer ce dossier sensible, à la lumière du courrier qui nous a été transmis. En effet, il est question ici de trouver le bon équilibre entre, d'une part, la lutte contre le terrorisme, et, d'autre part, les enjeux liés au respect de la vie privée.

 

Si ce dossier n'est pas réexaminé, cela reviendra, pour la toute grande majorité des parlementaires de cette assemblée, à voter sans avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments dudit dossier, ce qui ne me semble pas crédible et qui pose un certain nombre de questions. J'appelle donc la majorité à dépasser les questions de majorité et opposition et à nous rejoindre pour que nous puissions renvoyer, sans perdre de temps et sans vouloir perdre du temps, ce dossier en commission pour qu'il puisse être rapidement examiné en séance plénière.

 

01.09  Aldo Carcaci (PP): Monsieur le président, je considère également que le problème est tellement sensible et délicat que nous ne sommes pas à quelques semaines près pour prendre une décision commune dans ce parlement.

 

En effet, un nouvel examen de ce dossier en commission relève du pur bon sens, raison pour laquelle je voterai pour le renvoi en commission tel que demandé par notre collègue.

 

01.10  Hendrik Vuye (Vuye&Wouters): Mijnheer de voorzitter, op het ogenblik staan alle kranten vol van het betreffende voorbeeld van overhaaste wetgeving. Het zou dus maar normaal zijn als ook de meerderheid begrijpt dat dat niet voor herhaling vatbaar is.

 

Het zou een zeer goede zaak zijn dat de commissie zich over de tekst buigt, zeker wanneer ik hoor dat die commissie morgen samenkomt. Het kan dan eigenlijk vrij snel gaan. In het licht van wat we de voorbije weken lezen in de kranten, zou het eigenlijk getuigen van een betamelijke houding van het Parlement, om te stoppen met overhaastig handelen, alleen omdat een minister of iemand anders dat vraagt.

 

Wij steunen dus de verwijzing naar de commissie.

 

01.11  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le président, je pense aussi que ce texte ne doit pas être discuté dans la précipitation, ce sont des matières trop importantes. Il n'y a pas seulement la question des trois commissaires européens qui sont critiques vis-à-vis de ce texte. Je rajouterai aussi la perplexité de membres du gouvernement, comme le ministre de la Mobilité. J'ai eu l'occasion de lui poser une question orale sur le sujet et il trouvait qu'on lui avait forcé la main au sein du gouvernement. C'est en tout cas ce que j'ai perçu de sa réponse.

 

Je pense donc que c'est le genre d'élément qui mérite d'être examiné par la commission de manière sereine et approfondie.

 

De voorzitter: Mijnheer Bonte, u hebt als laatste het woord, voor maximaal twee minuten.

 

01.12  Hans Bonte (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik herhaal wat ik gisteren gezegd heb.

 

Ik zit al meer dan twintig jaar in de Kamer en ik heb al in de meerderheid en in de oppositie gezeten, in moeilijkere en gemakkelijkere tijden. De essentie in deze zaak is het respect voor het Parlement. Ik ben het niet met u eens dat u nu een stemming moet vragen.

 

Ik hoorde de interventie van de heer Yüksel, die zei dat hij na het sluiten van de debatten in de commissie in kennis werd gesteld van het advies van de Europese Commissie; voor hem was het goed. Maar ik hoorde ook andere uitspraken. Ik hoorde mevrouw Van Cauter zeggen dat zij een koele minnaar is. Zij wil dat in de toekomst wordt gewaakt over de proportionaliteit van de maatregel. Welnu, dat is precies de kern van de opmerking van de Europese Commissie, mijnheer de premier. De uitbreiding, niet alleen naar passagiersgegevens van vliegtuigen, maar ook van treinen en andere, is disproportioneel.

 

Het nieuwe gegeven, namelijk het advies van de Europese Commissie, lag op de tafel van de bevoegde minister. Ik heb het verslag nog nagelezen. De bevoegde minister heeft echter met geen woord gerept over het advies van de Europese Commissie, ook niet wanneer er opmerkingen kwamen over de disproportionaliteit. Na de stemming moesten wij evenwel vaststellen dat er toch een advies is.

 

Ik richt mij nu expliciet tot u, mijnheer de voorzitter. Het respect voor deze instelling zou erin bestaan dat u dat belangrijke nieuwe element onderwerpt aan een discussie in de commissie.

 

Laten wij dat morgen in de commissie bespreken.

 

De voorzitter: Wij gaan dus over tot de stemming over de agendawijziging gevraagd door de heer Bonte. Ik stel voor dat wij bij zitten en opstaan stemmen. (Protest)

 

Wij gaan dus over tot de naamstemming.

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

49

Oui

Nee

76

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

125

Total

 

De vraag tot agendawijziging is verworpen.

La demande de modification de l'agenda est rejetée.

 

Vragen

Questions

 

01.13  Laurette Onkelinx (PS): Monsieur le président, nous avons un souci concernant les questions d'actualité.

 

Une question destinée au premier ministre a été déposée par mon collègue Ahmed Laaouej. Cette question concerne le fédéralisme fiscal lié à l'application de la sixième réforme de l'État. Le premier ministre était parmi les négociateurs, j'y étais également. Il y a un problème d'application de la sixième réforme. Une lettre des ministres-présidents a été transmise au premier ministre. Le dossier doit venir en comité de concertation, il est donc clair que cela concerne le gouvernement dans son ensemble et plus particulièrement le premier ministre, qui doit être le garant de la loyauté fédérale.

 

Or il semblerait que vous ayez, à la demande du premier ministre, accepté que cette question glisse vers le ministre des Finances. Cela ne va pas du tout! C'est vraiment le premier ministre qu'on interroge, premier ministre qui est président du comité de concertation et garant de la loyauté fédérale. Je demande donc au premier ministre de répondre à M. Laaouej.

 

De voorzitter: Mevrouw Onkelinx, u zult het mij niet kwalijk nemen dat ik in het Nederlands antwoord.

 

Via de diensten van de Kamer heb ik kennis gekregen van de bezwaren van collega Laaouej. Ik heb daarover nagedacht en ik ben tot de conclusie gekomen dat het niet is omdat het Overlegcomité zich over een bepaalde kwestie moet uitspreken, dat de bevoegde minister zijn bevoegdheden verliest.

 

Hier geldt hetzelfde als voor elk dossier dat in de Ministerraad komt, waarvoor de eerste minister inderdaad de eindverantwoordelijke is. Dat een dossier besproken wordt in de Ministerraad, betekent echter niet dat de betrokken minister zijn bevoegdheden verliest.

 

Ik heb dezelfde redenering toegepast en ik heb, niet op verzoek van de eerste minister, maar gewoon na afweging van het een en ander, beslist dat in dit geval de minister van Financiën moest antwoorden.

 

01.14  Laurette Onkelinx (PS): Monsieur le président, vous allez avoir un problème avec moi et nous en discuterons en Conférence des présidents. Je n'aime pas ce genre de décision.

 

La question porte sur l'implication du fédéral dans le traitement des charges antérieures liées aux infrastructures hospitalières. Ce n'est pas rien! Les ministres-présidents ont écrit, non pas au ministre des Finances, mais bien au premier ministre. C'est donc un problème de gouvernement à gouvernement. Si l'on nous dit que le premier ministre ne veut plus être le garant de la loyauté fédérale, cela constitue alors un fait politique important, mais cela me pose problème. Il doit l'assumer.

 

En outre, vous décidez unilatéralement de rediriger les questions.

 

Le président: Nous en parlerons à la Conférence des présidents, mais je vous ai donné mon raisonnement.

 

Je vous propose, dès lors, de nous en tenir à cette décision.

 

01.15  Laurette Onkelinx (PS): Monsieur le premier ministre, êtes-vous d'accord avec cela?

 

Le président: Nous n'allons pas ouvrir un débat de procédure.

 

01.16  Laurette Onkelinx (PS): Si, car vous avez commis une faute!

 

01.17  André Frédéric (PS): Monsieur le président, on peut permettre au premier de s'exprimer!

 

01.18  Charles Michel, premier ministre: Monsieur le président, madame la députée, quand vous recevrez la réponse à la question, vous comprendrez aussi la logique du raisonnement qui a été développé.

 

Je préside en effet le comité de concertation. En l'occurrence, le problème qui est soulevé par le collègue Laaouej concerne très directement un point qui a été soumis ce matin en Conseil des ministres. Le ministre des Finances vous l'expliquera. Vous pourrez ainsi constater que, sur cette question, il n'existe aucune divergence au sein du gouvernement. C'est souvent un critère qui est pris en considération pour légitimer le fait que le premier ministre réponde en personne.

 

Ensuite, ce dossier est dans les mains du ministre des Finances, qui a résolu certaines difficultés, comme il l'exposera dans sa réponse.

 

Au demeurant, le point n'est même pas encore inscrit à un prochain comité de concertation. Cette lettre a été réceptionnée hier. J'ai même eu des entretiens personnels et oraux avec le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui n'a pas manqué de me sensibiliser à ce sujet. Très rapidement, en quelques heures, une solution dans la loyauté fédérale a été apportée à la remarque soulevée.

 

Le président: Le dernier mot revient à Mme Onkelinx.

 

01.19  Laurette Onkelinx (PS): Je voudrais remercier le premier ministre pour son explication, qui démontre qu'il avait évidemment la main sur ce dossier et qu'il aurait pu répondre lui-même à M. Laaouej.

 

Monsieur le président, vous avez commis une faute en redirigeant la question vers le ministre des Finances.

 

01.20  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, je voudrais intervenir sur un autre sujet, mais qui touche à la même problématique de procédure.

 

Nous avons rentré des questions sur la manifestation du non marchand. Il y avait 20 000 personnes aujourd'hui dans les rues de Bruxelles. Elles manifestaient pour les pensions, les carrières professionnelles et l'emploi ainsi que pour la santé. Plusieurs ministres sont donc concernés et impliqués. Il est donc logique que le premier ministre réponde au nom de l'ensemble du gouvernement. La ministre de la Santé ne peut pas être responsable de tout, pour une fois! Renvoyer cette question à la ministre de la Santé, quand plusieurs ministres sont impliqués, c'est se décharger, en tant que premier ministre, directement de ses responsabilités. Ce faisant, le signal donné face à ces 20 000 personnes et à la majorité silencieuse n'est évidemment pas acceptable.

 

Monsieur le président, dans un premier temps, ces questions étaient bien inscrites dans un tableau pour le premier ministre. Or, vous n'avez pas prévenu que ce tableau a été modifié. Ces questions ne sont maintenant plus adressées au premier ministre. Ce n'est absolument pas acceptable.

 

Le président: Madame Fonck, contrairement à ce qu'a dit Mme Onkelinx, dans votre cas, je n'ai eu aucune connaissance de ce problème. On ne m'a rien dit ni écrit. On ne m'a pas téléphoné. Si un problème se pose en ce qui concerne les questions orales, il est toujours possible de me téléphoner.

 

01.21  Catherine Fonck (cdH): Le premier tableau était correct. Ce tableau a été changé! Dans le premier tableau, c'était bien le premier ministre qui répondait.

 

Le président: À vrai dire, madame Fonck, je n'en sais rien et nous allons passer aux questions orales.

 

01.22  Catherine Fonck (cdH): N'êtes-vous pas le président de la Chambre?

 

Le président: Nous pourrons y revenir en Conférence des présidents.

 

01.23  Catherine Fonck (cdH): Vous ne saviez pas!

 

02 Question de M. Stéphane Crusnière au premier ministre sur "la proposition visant à saisir la Cour de justice de l'Union européenne dans le cadre du CETA" (n° P1626)

02 Vraag van de heer Stéphane Crusnière aan de eerste minister over "het voorstel om CETA aan het Europees Hof van Justitie voor te leggen" (nr. P1626)

 

02.01  Stéphane Crusnière (PS): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, le tempo du CETA est en train de s'accélérer. Malgré le volontarisme des eurodéputés socialistes belges, le Parlement européen a décidé de ne pas saisir la Cour de justice de l'Union européenne pour vérifier la compatibilité du CETA avec les traités européens. Poser cette question à la Cour aurait suspendu le processus de ratification durant quelques mois, mais la question posée le justifiait pleinement. Nous ne pouvons que le regretter.

 

Mais tout n'est pas perdu. En effet, au niveau belge, de par l'action déterminée des entités francophones du pays pour encadrer strictement un tel traité, nous avons obtenu l'inclusion contraignante d'un instrument interprétatif et de dix déclarations. Cet instrument interprétatif a une forme juridique contraignante et permet de garantir le respect par le CETA de l'ensemble de nos garde-fous maintes fois exprimés.

 

La Wallonie a également demandé à votre ministre des Affaires étrangères la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne afin d'obtenir son avis sur cette compatibilité entre le CETA et les mécanismes de l'ICS avec les traités européens.

 

Monsieur le premier ministre, quand l'État fédéral compte-t-il donner suite à l'exigence wallonne de demander en urgence l'avis de la Cour de justice de l'Union européenne sur le CETA et l'ICS? Quelles dispositions comptez-vous prendre pour assurer que l'on soit fixé sur la légalité du CETA et de l'ICS avant que de nouvelles décisions soient prises?

 

Enfin, étant donné que le volontarisme wallon a mis le débat public et parlementaire au centre des discussions et a ouvert la porte à une politique commerciale plus démocratique et transparente, informerez-vous les parlements concernant cette procédure?

 

02.02  Charles Michel, premier ministre: Monsieur le président, cher collègue, ma réponse sera assez brève, je vais aller à l'essentiel.

 

Dans le cadre des négociations interfédérales au sein du Comité de concertation, qui visaient à valider la déclaration de la Belgique en lien avec le CETA, un texte précis a été validé par le gouvernement fédéral et par les entités fédérées.

 

En voici le contenu: "La Belgique demandera un avis à la Cour de Justice de l'Union européenne concernant la compatibilité du mécanisme ICS avec les traités européens, notamment à la lumière de l'avis 2/2015."

 

Cet avis concerne une procédure qui a été lancée en ce qui concerne l'accord de libre-échange finalisé en 2013 entre l'Union européenne et Singapour. Nous devrions recevoir cet avis dans le courant de l'année 2017. Et néanmoins, sans attendre de le recevoir, afin d'être prêt au moment de sa réception et d'apprécier l'opportunité de déclencher cette procédure, j'ai déjà demandé au ministre des Affaires étrangères de charger les services concernés de se préparer techniquement pour que, le moment venu, on puisse évaluer, conformément à l'accord de cet avis qui concerne Singapour, si une telle demande doit être adressée.

 

02.03  Stéphane Crusnière (PS): Monsieur le premier ministre, je vous remercie pour votre réponse.

 

J'entends effectivement que les choses se mettent doucement en place. Par contre, vous n'avez malheureusement pas répondu sur les mesures que vous prendrez pour s'assurer qu'on sera effectivement bien fixé sur cette légalité, avant que de nouvelles décisions soient prises. Mon groupe y sera particulièrement attentif.

 

Je voudrais redire que l'action que mon groupe a défendue ici même, et par la Wallonie, depuis des mois, ne visait certainement pas à empêcher les relations commerciales de notre continent et à défier inutilement nos amis canadiens. Cette action visait la promotion d'un commerce international loyal. Cette action a permis concrètement de faire du CETA une référence, en fixant des standards européens pour toutes les futures négociations. La Wallonie a de facto imposé la démocratisation des négociations via un débat beaucoup plus précoce et ouvert avec les citoyens.

 

Je vous remercie.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

03 Vraag van mevrouw Veerle Wouters aan de eerste minister over "de afkoopwet" (nr. P1628)

03 Question de Mme Veerle Wouters au premier ministre sur "la loi sur la transaction financière" (n° P1628)

 

De voorzitter: Collega’s, ik moet u zeggen dat ik na elke plenaire zitting enkele tientallen mails krijg – dat aantal neemt nog toe – over de manier waarop de leden van de Kamer zich gedragen tijdens de discussies.

 

Ils font tout sauf s'écouter les uns les autres. Je voudrais donc vous demander d'écouter les collègues qui posent des questions et d'écouter aussi les réponses parce que cette attitude donne l'impression d'être impoli.

 

Je vous remercie.

 

03.01  Veerle Wouters (Vuye&Wouters): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, op 2 maart 2011 wordt het amendement op de afkoopwet in de commissie voor de Financiën ingediend. Het ging om een behoorlijk bundeltje wetteksten. Wij hadden door dat het er snel door moest worden gejaagd. Wij kregen welgeteld een uurtje de tijd om de tekst te bekijken. ’s Avonds moest erover worden gestemd.

 

Mijnheer de minister, de hele affaire lijkt steeds meer op een roman, een roman van Dan Brown. Ik geef u de titel: De Chodievcode. Het is een roman waarin federale ministers, een gewezen Senaatsvoorzitter, de Franse president maar ook ons koningshuis een rol spelen, maar waarin – raar maar waar – ook de Orde van Malta een rol speelt.

 

Mijnheer de minister, de bewuste corruptieaffaire gaat tot in het hart van de politiek maar ook tot in het hart van uw partij.

 

Wij kunnen enkel vaststellen dat de afkoopwet lobbyistenwerk is en uiteindelijk ook een lobbyistenwet is. In juni 2016 heeft het Grondwettelijk Hof brandhout gemaakt van deze wet.

 

Collega’s, ik richt mij tot iedereen. Ik wil hier ook absoluut niemand met de vinger wijzen, maar het is evenwel tijd dat wij ons deftig bezinnen.

 

Bijna iedereen hier heeft ooit in de meerderheid gezeten. Wij kennen allemaal het fenomeen van amendementen die nog snelsnel op de ene of de andere wet worden ingediend en zonder advies van de Raad van State door de strot van een aantal partijen worden geduwd. Wij kennen dat allemaal. Eigenlijk moeten wij ons daarover deftig bezinnen. Wij weten immers allemaal dat die amendementen vaak geen parlementair initiatief zijn, maar dat ze van de regering afkomstig zijn. Zo ging het ook met de afkoopwet. Mijnheer de voorzitter, ik merk dat zelfs minister Leterme daarover een aantal opmerkingen heeft gemaakt en ze ook heeft bevestigd.

 

De afkoopwet is geen goede oplossing. Wanneer de fiscale administratie en Justitie echter niet optimaal werken, kunnen wij er niet veel meer mee.

 

Mijnheer de eerste minister, mijn vragen zijn dan ook de volgende.

 

Welke lessen trekt u uit deze affaire, die absoluut niet opnieuw mag gebeuren? Wij moeten ons bezinnen over de manier waarop de regering met het Parlement omgaat.

 

Wat stelt u voor? Zult u dat doen?

 

Het is dan ook heel belangrijk dat we de stand van zaken kennen van de afkoopwet, mijnheer de premier.

 

De voorzitter: Afsluiten alstublieft.

 

03.02  Veerle Wouters (Vuye&Wouters): Er moet duidelijkheid komen. Wordt ze on hold gezet? Kan ze toegepast worden onder nieuwe voorwaarden? Gaat u ze aanpassen of afschaffen? Duidelijkheid is hier heel belangrijk.

 

03.03 Eerste minister Charles Michel: Mijnheer de voorzitter, beste collega’s, ik kan natuurlijk bevestigen wat ik hier vorige week zeer duidelijk heb verklaard. U hebt gelijk, er zijn vragen en we moeten antwoorden krijgen. We moeten alles doen om transparantie te krijgen.

 

Er zijn vandaag twee processen. Enerzijds, is er een gerechtelijke procedure. Zoals iedereen hier pleit ik voor de volledige onafhankelijkheid van Justitie om haar taak goed te vervullen. Anderzijds, is er nu een mogelijk nieuwe procedure in het kader van de beslissing van het Parlement om een onderzoekscommissie op te richten. Ik heb vorige week duidelijk gezegd dat de regering in ieder geval volledig zal samenwerken met het Parlement in een perspectief van volledige transparantie.

 

Ik wil nogmaals zeer duidelijk bepleiten dat de scheiding der machten een zeer belangrijk principe is voor onze democratie en voor het vertrouwen in onze instellingen. Iedereen in deze assemblee heeft alles te winnen bij transparantie en duidelijkheid. Als regering zullen we onze rol volledig spelen in een logica van samenwerking met het Parlement. Daarna zal het misschien mogelijk zijn om daar samen lessen uit te trekken. Dat is wat ik hoop.

 

Bedank voor deze vraag.

 

03.04  Veerle Wouters (Vuye&Wouters): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, hartelijk dank voor uw antwoord.

 

Die onderzoeks­commissie vinden wij een goede zaak en ze zal zeker onze steun krijgen. Het is toch wel belangrijk dat wij zo snel mogelijk een antwoord krijgen wat de status is van die afkoopwet, want de mensen hebben duidelijkheid nodig.

 

Ik denk aan u en aan de regering, maar ook alle collega’s hier moeten zich deftig bezinnen over hoe die relatie tussen regering en Parlement verder moet. Ook bij het opstellen van wetten moet er transparantie zijn. U hebt zelf gezegd dat dat belangrijk is en ik steun u daarin. Transparantie is het belangrijkste, want mensen dulden geen achterkamerpolitiek meer, de mensen zijn dat beu.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

04 Vraag van de heer Vincent Van Peteghem aan de eerste minister over "de resultaten van de ontmoeting met de Britse premier" (nr. P1629)

04 Question de M. Vincent Van Peteghem au premier ministre sur "les résultats de la rencontre avec la première ministre britannique" (n° P1629)

 

04.01  Vincent Van Peteghem (CD&V): Mijnheer de eerste minister, u hebt afgelopen dinsdag een ontmoeting gehad met eerste minister May van het Verenigd Koninkrijk om de brexit te bespreken.

 

De brexit zorgt voor de nodige onrust. Aangezien België meer dan 30 miljard exporteert naar en bijna 20 miljard importeert van het Verenigd Koninkrijk, is de onrust niet meer dan terecht.

 

De regering moet dan ook de nodige stappen ondernemen om de ongerustheid weg te nemen. Het lijkt mij raadzaam dat wij hierbij niet enkel focussen op het behoud en de versterking van onze bilaterale handelsrelaties, maar dat we ook op een offensieve manier omspringen met de kansen die de brexit ons biedt. Ik zie daar verschillende pistes. Een eerste is zeker en vast een eventuele verhuis naar Brussel van Europese instellingen zoals het European Medicines Agency en de European Banking Authority, die naast directe ook heel wat indirecte werkgelegenheid zou opleveren. Ik denk ook aan het aantrekken van de in Londen gevestigde banken, die niet langer van de voordelen van de eengemaakte markt zullen kunnen genieten. Zij zullen niet wachten op wat de uitkomst zal zijn van de nog op te maken handelsverdragen en zullen wegtrekken uit Londen.

 

Ik ben ervan overtuigd dat ons land veel troeven in handen heeft om de rol van financiële hub in het hart van Europa over te nemen. In die context is het belangrijk om te beseffen dat andere landen, en zeker andere steden zoals Parijs, Amsterdam en Frankfurt, reeds heel wat inspanningen hebben geleverd om die financiële instellingen naar zich toe te trekken.

 

Mijnheer de eerste minister, ik heb twee vragen.

 

Wat zijn de resultaten van uw ontmoeting afgelopen dinsdag met de Britse premier May?

 

Welke ambities heeft onze regering voor het aantrekken van Europese instellingen en eventueel geïnteresseerde financiële instellingen?

 

04.02 Eerste minister Charles Michel: Collega, dank u voor uw belangrijke vraag.

 

Ik heb inderdaad afgelopen week het geluk gehad een ontmoeting te hebben met Theresa May, in Londen.

 

Op de agende stonden natuurlijk de discussies over de brexit, maar ook andere belangrijke punten, zoals de strijd tegen terreur en de Europese evolutie op geopolitiek vlak, onder andere de relaties met Rusland en de situatie in Syrië.

 

Kortom, er waren veel belangrijke punten om een grondige discussie over te voeren, zeker na de verkiezingen in de VS. Die zullen ons misschien nopen tot een nieuwe relatie met de VS.

 

Ten eerste, wat de brexit betreft, was mijn eerste punt een bevestiging van onze positie, namelijk dat de formele onderhandelingen niet starten zonder notificatie. Ik heb gepleit voor meer duidelijkheid en ik heb meer duidelijkheid gekregen over de timing. In maart zal het onderhandelingsproces opgestart worden, na de formele notificatie door het Verenigd Koninkrijk.

 

Ten tweede, heb ik gepleit voor een intelligente brexit waarbij men, enerzijds, probeert de economische relaties te versterken en, anderzijds, aandachtig blijft voor het risico op ontmanteling op Europees niveau. Wij staan nu eenmaal voor delicate uitdagingen, zoals de ondersteuning van de groei en jobcreatie in Europa, de geopolitieke situatie en de controle van de buitengrenzen van Europa en dat zijn nog maar slechts enkele voorbeelden. In dat perspectief is het belangrijk een sterk Europa te verdedigen, met het oog op een oplossing voor die fundamentele punten. Dat is zeker een van de belangrijke uitdagingen voor de volgende maanden. Daarvan ben ik overtuigd.

 

Ten derde, België heeft troeven. Inderdaad, wij willen ons land aantrekkelijker maken voor investeringen in het algemeen, en de Ministerraad zal de situatie zeker van nabij opvolgen. Ik geef een voorbeeld. Zeer snel na het referendum hebben wij, op initiatief van de minister van Werk, een werkgroep opgericht die bekijkt hoe wij een positieve rol kunnen spelen in de onderhandelingen en hoe wij zekerheid kunnen krijgen dat de brexit ook positieve effecten voor België kan sorteren, als dat mogelijk is.

 

04.03  Vincent Van Peteghem (CD&V): Mijnheer de eerste minister, ik dank u voor antwoord.

 

Ik denk dat het belangrijk is dat het Verenigd Koninkrijk op een verstandige manier omgaat met die zware verantwoordelijkheid, die de brexit met zich brengt. De zoektocht naar dat nieuwe evenwicht in de handelsrelaties tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zal sowieso een moeilijke oefening worden.

 

Mijnheer de eerste minister, ik wil er toch nog eens op aandringen om na te gaan welke inspanningen er daadwerkelijk noodzakelijk zullen zijn om de handelsrelaties blijvend te versterken en zeker en vooral welke Europese en financiële instellingen we naar ons land en naar Brussel kunnen halen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: De heer Van Peteghem heeft gisterenavond zijn maidenspeech gehouden in een niet zo goed gevuld halfrond. Daarom wens ik hem bij deze te feliciteren voor zijn bijna-maidenspeech. (Applaus)

 

05 Vraag van mevrouw Meryame Kitir aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de herintegratie van langdurig zieken" (nr. P1630)

05 Question de Mme Meryame Kitir au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "la réinsertion des malades de longue durée" (n° P1630)

 

05.01  Meryame Kitir (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, het zal u niet ontgaan zijn dat er vandaag heel wat mensen op straat zijn gekomen om te protesteren tegen de stijgende werkdruk en de vele besparingen die hen worden opgelegd door uw regering en de andere regeringen. Vooral de zorgsector en de culturele sector zijn vandaag op straat gekomen maar ook in andere sectoren stijgt de werkdruk. De cijfers liegen er niet om, steeds meer mensen blijven thuis met een burn-out en nog nooit waren zoveel mensen langdurig ziek.

 

Twee jaar geleden besliste u met een vingerknip dat mensen langer moesten werken. Maar de manier waarop dat moet gebeuren, daarvoor heb ik nog maar weinig maatregelen gezien. Die vraag is nochtans belangrijk, mijnheer de minister, en zij leeft bij heel wat mensen. Al wat de mensen weten is dat zij langer zullen moeten werken, maar niemand weet welke maatregelen er zijn om de werknemer te beschermen als hij of zij het fysiek of psychisch niet meer aankan. Daarvoor ligt er nog geen enkele maatregel op tafel.

 

Samen met de minister van Volksgezondheid hebt u een plan voorgelegd om mensen die langdurig ziek zijn sneller aan het werk te helpen. Ik wil u er toch even aan herinneren dat het gaat om mensen die ziek zijn. Dat vergt een heel andere aanpak dan voor mensen die werkloos zijn…

 

(Rumoer) (De heer Flahaux vraagt iets aan minister De Block)

 

Le président: Monsieur Flahaux, puis-je vous demander de…

 

05.02  Karin Temmerman (sp.a): Un peu de respect, s’il vous plaît!

 

Mevrouw Smeyers, ik heb al twee keer gevraagd aan de voorzitter dat hij zou tussenkomen.

 

De voorzitter: Wij weten waar het over gaat. Mag ik u dus vragen om gesprekken met ministers in de gang te voeren. U weet toch dat dit allemaal in beeld komt?

 

Excuus, mevrouw Kitir, u mag uw betoog voortzetten.

 

05.03  Meryame Kitir (sp.a): Ik dank u, mijnheer de voorzitter.

 

Mijnheer de minister, ik herinnerde u eraan dat mensen die ziek zijn een heel andere aanpak vergen dan mensen die werkloos zijn. Dat wil zeggen dat men mensen geleidelijk aan de kans moet geven om op momenten waarop zij zich beter voelen, weer aan het werk te gaan.

 

Wat de langdurig zieken betreft, krijg ik steeds meer het gevoel dat u alleen naar het kostenplaatje kijkt, maar niet zozeer naar de reële situatie.

 

Ik heb uw plan goed doorgenomen en ik heb drie vragen.

 

Ten eerste, u stelt nu voor dat de patiënt, en niet de dokter, een vragenlijst invult na twee maanden ziekte. Als ik ziek ben, ga ik naar de dokter. De dokter heeft daarvoor gestudeerd, heeft een diploma daarvoor en hij of zij is degene die mij ziek verklaart. Ik begrijp niet zo goed dat, als u een evaluatie wilt doen van mijn genezingsproces, u dat niet aan de dokter vraagt. U legt de volledige verantwoordelijkheid nu bij de patiënt. Ik heb daar vragen bij. Ik snap dat niet zo goed. Waarom moet de patiënt een vragenlijst invullen over de evaluatie van zijn genezingsproces? Waarom legt u die verantwoordelijkheid niet bij de dokter?

 

Ten tweede, u zei dat langdurig zieken, als zij eenmaal terug kunnen gaan werken de eerste dag hun ziekte-uitkering kunnen behouden. Dat bestaat vandaag al, mijnheer de minister. U wilt nu morrelen aan de wetgeving. Hoe garandeert u dat mensen die langdurig ziek zijn, als zij toch meer dan één dag gaan werken, daardoor niet minder verdienen?

 

Ten derde, u bent het sociale gelaat van deze regering, althans u probeert dat te zijn, maar in mijn ogen bent u dat nog niet. Volgens de sociale partners helpt een sanctie niet. Toch lees ik dat u gaat nakijken op welke manier u langdurig zieken kunt sanctioneren. Ik begrijp dat niet goed. Waarom stapt u af van het unanieme akkoord van de sociale partners?

 

Op deze drie vragen had ik graag een antwoord gekregen.

 

05.04 Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, beste collega’s, collega Kitir, voor alle duidelijkheid, wij hebben dinsdag in de commissie het wetsontwerp besproken en goedgekeurd. Vandaag zijn er twee koninklijke besluiten gepubliceerd, een van mijn collega, mevrouw De Block, en een van mezelf. Zowel de wetsaanpassing als de twee koninklijke besluiten voeren uit wat, weliswaar een tijdje geleden, de sociale partners zijn overeengekomen. Dat is dus een afgerond geheel, dat is geen plan. Het zal in werking treden in december. Ik meen dus dat wij hebben uitgevoerd wat de sociale partners hebben voorgesteld.

 

Volgens mij is dit een zeer goede aanpak omdat wij in verschillende fases werken. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen een werknemer die langdurig ziek wordt en iemand die niet is gebonden aan een arbeidscontract, wat behoort tot het bevoegdheidsdomein van mijn collega. Ik meen dat wij hier maximale inspanningen doen om de werknemer die jammer genoeg langdurig afwezig is geweest wegens ziekte, op een positieve manier te re-integreren.

 

U hebt de KB’s ongetwijfeld goed gelezen, maar voor alle duidelijkheid wil ik toch eens onderstrepen dat het re-integratietraject kan worden opgestart op vraag van de werknemer of zijn behandelende arts, van de adviserend geneesheer of van de werkgever. Er moet natuurlijk altijd een overeenkomst zijn tussen de werknemer en de werkgever. Als de een of de ander dat niet ziet zitten, dan moet er worden gemotiveerd waarom men dat niet doet.

 

Ik meen dat dit de juiste aanpak is. Samen met mijn collega hoop ik dat met deze aanpak heel wat mensen zich op een goede manier zullen kunnen re-integreren in het werk en wat mij betreft bij de werkgever waar zij vroeger werkten.

 

Het tweede element waarnaar u verwijst heeft betrekking op de responsabilisering. Ik moet u zeggen dat de discussie daarover in de regering nog niet is beëindigd, maar wij willen op dat vlak nog een stap verder gaan. Het overleg daarover in de schoot van de regering is nog volop aan de gang. Ik meen dat het belangrijk is om zowel de werkgever als de werknemer te responsabiliseren zodat het aantal arbeidsongeschikten, dat enorm hoog ligt en dat een kostenplaatje heeft van meer dan zeven miljard euro, op een goede manier kunnen doen dalen.

 

Ik kan u verzekeren dat, in eerste instantie, de re-integratie van de werknemer ons uitgangspunt is, niet budgettaire of andere bijkomstige overwegingen, zoals u suggereert.

 

05.05  Meryame Kitir (sp.a): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Veel vragen blijven wel nog open. Wil men de langdurig zieken re-integreren, dan is dat een en-en-enverhaal, want zowel de zieke, de dokter als de werkgever zullen moeten meewerken. In dit verhaal legt u de verantwoordelijkheid veel te veel bij de patiënt. Stel, ik ben ziek, maar ik wil terug worden tewerkgesteld, bij voorkeur bij mijn huidige werkgever, maar ik kan mijn job daar niet meer uitvoeren. Mijn werkgever werkt echter niet mee om een andere job voor mij te zoeken. Wie is dan in fout?

 

U praat in uw voorstel over sancties.

 

05.06 Minister Kris Peeters: Nee, er zit geen sanctie in.

 

05.07  Meryame Kitir (sp.a): Mijnheer de minister, ik heb u gisteren horen verklaren dat u zelf geen voorstander bent van sancties, maar dat aan de minister van Volksgezondheid moet worden gevraagd op welke manier de sancties moeten worden doorgevoerd.

 

Ik pleit ervoor om dit op vrijwillige basis te blijven doen, want dit is een en-enverhaal. Sancties zullen ter zake niet helpen.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

06 Question de Mme Stéphanie Thoron au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "la protection des jeunes consommateurs" (n° P1631)

06 Vraag van mevrouw Stéphanie Thoron aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de bescherming van jonge consumenten" (nr. P1631)

 

06.01  Stéphanie Thoron (MR): Monsieur le président, monsieur le vice-premier ministre, ces derniers jours, de nombreux Belges, de nombreux parents ont été choqués par la dernière publicité de Proximus. Celle-ci met en scène un enfant s'adressant à Saint-Nicolas en lui déclarant qu'il ne souhaite pas un pull en laine mais qu'il veut un smartphone. Ce spot publicitaire pose question. Les enfants sont de plus en plus visés par la publicité et ce, de plus en plus jeunes. Le ton employé par l'enfant dans cette publicité va par ailleurs à l'encontre de valeurs aussi essentielles dans notre société que sont le respect et la politesse. On est aussi en droit de s'interroger sur l'intérêt de promouvoir l'achat de smartphones pour des enfants prépubères quand on connaît les risques liés notamment à l'accès à internet pour les jeunes enfants.

 

Des plaintes ont été déposées auprès du Jury d'Éthique publicitaire et l'opérateur en question a décidé de ne plus diffuser cette publicité.

 

Alors que, dimanche passé, nous célébrions la Journée internationale des droits de l'enfant, je souhaiterais revenir avec vous sur les instruments juridiques existant sous l'angle de la protection des consommateurs afin de protéger les enfants de la publicité.

 

Monsieur le vice-premier ministre, quelles sont les dispositions existantes du Code de droit économique protégeant les enfants de la publicité? Sont-elles suffisamment efficaces? Les recommandations du Jury d'Éthique publicitaire en matière de publicité relative aux fêtes enfantines vous semblent-elles suffisamment complètes et adaptées, notamment en ce qui concerne les publicités diffusées sur des supports issus des nouvelles technologies? Des mesures de sensibilisation existent-elles? Les différents acteurs du secteur y sont-ils associés?

 

06.02  Kris Peeters, ministre: Monsieur le président, chère collègue, il existe une règle de droit dans le livre VI du Code de droit économique qui stipule que "sont des pratiques déloyales, notamment le fait, dans une publicité, d'inciter directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d'autres adultes de leur acheter le produit faisant l'objet de la publicité". Le Code est très clair concernant cette problématique.

 

De plus, il existe une règle générale qui veut que les publicités qui s'adressent à un groupe bien précis de consommateurs, par exemple à des enfants, doivent être jugées par rapport aux normes moyennes de ce groupe.

 

Concrètement, lors du jugement de la communication vers l'enfant, il sera tenu compte de sa naïveté naturelle et de son manque d'expérience.

 

Troisième élément, la règle de droit est effectivement pénalement sanctionnée avec des sanctions de niveau 2. Aujourd'hui, le Jury d'Éthique publicitaire - un organe indépendant, vous le savez -, s'est prononcé sur la base d'un code international sur un dossier concret en matière de publicité s'adressant aux enfants. Concrètement, il s'agit de Proximus qui incite les enfants à demander à leurs parents d'acheter un gsm. J'ai demandé à l'Inspection économique d'examiner cette publicité.

 

06.03  Stéphanie Thoron (MR): Merci, monsieur le vice-premier ministre, pour votre réponse.

 

J'ai envie de dire aussi que cet épisode traduit un phénomène plus important qui est celui des messages publicitaires s'adressant à un public de plus en plus jeune, de façon de plus en plus intrusive et à l'aide de nouvelles technologies.

 

Nous pensons qu'il pourrait être intéressant d'adapter le Code de droit économique à cette nouvelle réalité afin de mieux encadrer les publicités à destination des mineurs. Nous déposerons donc prochainement une proposition en ce sens. Il ne sera pas question de créer de nouveaux comités d'avis en tous genres mais bien d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire garantir la protection de nos enfants.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

07 Question de M. Georges Dallemagne au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la Belgique en tant que maillon faible dans la lutte contre le trafic d'art et le financement du terrorisme" (n° P1643)

07 Vraag van de heer Georges Dallemagne aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "België, de zwakke schakel in de strijd tegen de illegale kunsthandel en de financiering van het terrorisme" (nr. P1643)

 

07.01  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le ministre de l'Intérieur, en 2009, M. Khalid El Bakraoui, le terroriste du métro de Maelbeek, a volé une œuvre d'art de Magritte, un nu – comme quoi les mœurs des terroristes ne sont pas ce qu'ils prétendent. Il est parvenu à escroquer l'assurance pour 50 000 euros. Il a réédité cet exploit et il a volé plusieurs tableaux de maître en 2013. Il a essayé de revendre ces œuvres d'art. Son parcours ultérieur vers le terrorisme est connu.

 

La preuve est là, monsieur le ministre de l'Intérieur, qu'il y a un lien entre le trafic d'œuvres d'art et le financement du terrorisme en Belgique. Au même moment, vous affaiblissez la position de la Belgique sur le plan international, vous démantelez la cellule "Art et antiquités", vous dites publiquement que la lutte contre le trafic d'œuvres d'art, et je cite vos propos d'il y a quinze jours, "n'est pas une priorité du gouvernement belge".

 

Interpol avait déjà lancé un cri d'alarme. L'Unesco, aujourd'hui, a adressé au gouvernement belge un courrier qui fait part de sa colère. Le Conseil international des monuments et sites, qui regroupe 11 000 experts de 110 pays, exprime la même colère à l'égard de la Belgique.

 

Il est temps que vous vous ressaisissiez. On sait que la Belgique est une plaque tournante en matière de trafic d'œuvres d'art. On connaît le lien avec le financement du terrorisme. Il faut, au contraire, renforcer cette cellule "Art et antiquités". Il faut absolument que nous soyons en capacité de rendre les rapports que nous n'avons pas rendus les deux derniers quadrimestres à l'Unesco, qui nous les réclame. C'est une obligation du Conseil de sécurité. Nous ne l'avons pas fait, parce qu'il n'y a plus personne pour remplir ces rapports.

 

Il est temps que vous vous conformiez, que la Belgique se conforme à ses obligations en matière de lutte contre le terrorisme et contre le trafic d'œuvres d'art. Je vous le demande, monsieur le ministre de l'Intérieur. Tenez compte de ce cri d'alarme lancé par ces organisations internationales!

 

07.02  Jan Jambon, ministre: Monsieur le président, chers collègues, monsieur Dallemagne, je dirai tout d'abord que l'optimalisation de la police fédérale a été décidée en 2013. La décision avait été prise de rapprocher les enquêteurs du lieu où ces phénomènes se produisent. Je soutiens cette décision.

 

La surveillance du trafic d'art et d'antiquités est incluse dans le fonctionnement normal de la police fédérale. Toutefois, il existe des enquêteurs spécialisés, des enquêteurs dédiés dans la plupart des polices judiciaires de chaque arrondissement.

 

Je voudrais aussi indiquer que, pour ce qui concerne le financement du terrorisme, nous disposons d'une cellule policière spécialisée. Le financement ne s'opère pas seulement par le trafic des œuvres d'art, car il est beaucoup plus étendu. Cette cellule traite donc les informations financières.

 

S'agissant plus précisément de vos questions relatives au rapport de l'Unesco, je m'engage à ce que nous rattrapions ce retard. Je n'en étais pas informé; c'est grâce à l'article de presse que je l'ai été. Nous avons du personnel spécialisé, qui est affecté à la rédaction des rapports. De la sorte, nous allons corriger le tir.

 

Quant au cas de M. El Bakraoui, les médias parlent de "rumeurs". Je ne peux me prononcer à ce sujet, car cela fait partie de l'enquête. Les faits que vous venez de mentionner remontent à 2013 – et même avant. À ce moment-là, la cellule relative au trafic d'œuvres d'art existait. Or, elle n'a guère montré d'efficacité dans la lutte contre ce phénomène. Nous avons donc pris des décisions en vue d'améliorer la situation.

 

07.03  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le ministre de l'Intérieur, je vous l'ai déjà dit, le 22 mars 2016 a produit une rupture. Vous ne pouvez pas feindre d'ignorer que la situation est nouvelle. À ce moment-là, on ne pouvait pas savoir que Khalid El Bakraoui allait commettre les attentats du 22 mars. Aujourd'hui, vous le savez. Votre politique est irresponsable, comme le soulignent toutes les organisations internationales.

 

Vous n'êtes pas en capacité de remplir le rapport de l'UNESCO, parce que, tout simplement, il n'y a personne pour le faire. Mme Catherine De Bolle détient ce rapport depuis le mois de mai, mais elle n'a pu se charger de cette tâche, car il n'y a plus personne pour le faire au niveau central. Ce n'est pas avec une police déconcentrée que nous pourrons nous conformer à nos obligations internationales et répondre au Conseil de sécurité.

 

Je vous prie instamment de ne pas mépriser ou ignorer ces appels qui émanent d'organisations sérieuses, lesquelles comptent sur la Belgique et sa position en termes de lutte contre le terrorisme pour être efficace et arrêter de démanteler des services fédéraux. Ce n'est, au demeurant, pas le premier que vous démembrez. Il est faux de prétendre que c'est de la responsabilité des ministres précédents. Preuve en est que vous le faites aujourd'hui, en novembre 2016! Ces instruments existaient jusqu'à présent. Vous agissez de même avec l'OCDEFO et la FCCU. Nous savons également dans quel état d'affaiblissement se trouve l'unité centrale de lutte contre le terrorisme, à savoir la DJSOC Terro. Je vous demande instamment de mettre un terme à ce démantèlement.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

08 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Barbara Pas aan de minister van Justitie over "de voorwaardelijke invrijheid­stelling bij ontstentenis van een verblijfs­vergunning" (nr. P1632)

- mevrouw Carina Van Cauter aan de minister van Justitie over "de voorwaardelijke invrijheid­stelling bij ontstentenis van een verblijfs­vergunning" (nr. P1633)

- mevrouw Sophie De Wit aan de minister van Justitie over "de voorwaardelijke invrijheid­stelling bij ontstentenis van een verblijfs­vergunning" (nr. P1634)

08 Questions jointes de

- Mme Barbara Pas au ministre de la Justice sur "la libération conditionnelle en l'absence d'un titre de séjour" (n° P1632)

- Mme Carina Van Cauter au ministre de la Justice sur "la libération conditionnelle en l'absence d'un titre de séjour" (n° P1633)

- Mme Sophie De Wit au ministre de la Justice sur "la libération conditionnelle en l'absence d'un titre de séjour" (n° P1634)

 

08.01  Barbara Pas (VB): Mijnheer de minister, in de media zien we alweer een schandalig gevolg van het falende justitiebeleid van enkelbandjes, vervroegde vrijlatingen, schouderklopjes, knipoogjes en kushandjes dat deze regering gewoon voortzet.

 

Deze keer gaat het om een illegale Marokkaan, Azrih Fikri, veroordeeld tot drie jaar cel wegens zedenfeiten en vijf genegeerde bevelen om het grondgebied te verlaten. Ondanks deze feiten werd hij vervroegd vrijgelaten na amper een jaar en dat zonder enige voorwaarde.

 

Vorige zomer, ongeveer gelijktijdig met uw instructie om gedetineerden met straffen tot drie jaar versneld vrij te laten, kwam het dan tot het logische gevolg van zo’n laks justitiebeleid. Er was opnieuw een zeer brutale verkrachting door dezelfde Azrih Fikri.

 

Mijnheer de minister, kunt u de slachtoffers en de vele potentiële slachtoffers eens uitleggen waarom u het mogelijk maakt dat gevaarlijke criminele illegalen vrij kunnen rondlopen? Waarom worden veroordeelde illegale verkrachters zonder voorwaarden in deze maatschappij vrijgelaten?

 

Ik lees dat men aan een illegaal zonder adres geen voorwaarden kan opleggen. Waarom wordt hij dan überhaupt vrijgelaten? Ik begrijp het niet meer. Ik hoop dat u mij dat kunt uitleggen.

 

Ik begrijp ook niet waarom slachtoffers van vroegere verkrachtingen niet bij het onderzoek worden betrokken. In de zomer van 2015 was er een slachtoffer van gelijkaardige leeftijd in dezelfde buurt waarbij eveneens een allochtone dader driest te werk ging. Waarom werd de dader niet met hen geconfronteerd?

 

Waarom werd door politie, parket en gerecht niet publiek gecommuniceerd na zulke brutale verkrachtingen in de zomer van 2015 en de zomer van 2016? Was een correcte communicatie niet nuttig geweest om de mensen te waarschuwen of is er een reden waarom dergelijke zaken moeten worden doodgezwegen?

 

08.02  Carina Van Cauter (Open Vld): Mijnheer de minister, hier vlakbij beleeft nog maar eens een jonge vrouw de pijn van verkracht te zijn, dit door een dader die reeds eerder dergelijke feiten had gepleegd en die daarenboven geen vergunning had om op dit grondgebied, in dit land, te verblijven.

 

Collega’s, voor mijn fractie moet de strijd tegen seksueel misbruik niet alleen op papier door ons als wetgever worden gevoerd maar vooral ook buiten, in de praktijk.

 

Ik richt mij dus tot u, mijnheer de minister. Voorwaardelijke invrijheidstelling is voor ons geen gunstregime voor veroordeelde criminelen. Dit kan alleen kort voor het einde van de straf met het oog op re-integratie. Met andere woorden, het kan niet voor iemand die geen verblijfsvergunning voor dit land heeft. Voorwaardelijke invrijheidstelling kan in die gevallen alleen met het oog op het effectief verwijderen van de dader van het grondgebied.

 

Mijnheer de minister, tot slot, is er de vaststelling die ik in de media lees, namelijk dat iemand die voorwaardelijk in vrijheid wordt gesteld helemaal niet wordt opgevolgd omwille van het feit dat er geen bijzondere voorwaarden worden opgelegd. U weet echter net zo goed als ik dat in alle gevallen de straf niet ten einde is en dat de algemene voorwaarde om geen nieuwe feiten te plegen als een paal boven water staat. Met andere woorden, niet alleen de justitiehuizen maar ook de politiediensten moeten dergelijke in vrijheid gestelde veroordeelden dag in, dag uit actief volgen.

 

Mijnheer de minister, mijn vragen zijn eenvoudig.

 

Kunt u mij uitleggen waarom een veroordeelde illegale crimineel gewoon in vrijheid werd gesteld en op de maatschappij is losgelaten? Ten tweede, kunt u bevestigen dat wanneer iemand in vrijheid wordt gesteld hij te allen tijde actief en proactief wordt opgevolgd? Kunt u mij geruststellen?

 

08.03  Sophie De Wit (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, de feiten zijn gekend. Wij hebben allen gelezen over de illegale verkrachter die drie jaar cel kreeg, wat op zich al niet veel is, en die na één jaar vervroegd vrijkwam, zomaar, quasi automatisch, zonder voorwaarden, na een bevel van de Dienst Vreemdelingenzaken dat werd genegeerd en waarbij het lang wachten was op het antwoord van Marokko. Het gevolg kennen we: nieuwe feiten, een nieuw slachtoffer. Volgens mij is alle verontwaardiging vandaag terecht. Het is heel erg. Het is dan ook logisch dat iedereen zich vandaag afvraagt hoe dat in godsnaam is kunnen gebeuren.

 

Nochtans hebben deze regering en deze meerderheid al naar een aantal oplossingen gezocht. Dat mag ook eens gezegd worden. Ik denk aan de uitwijzing van illegale criminelen – dankzij uw samenwerking met staatssecretaris Theo Francken zijn er nog nooit zoveel illegale criminelen uitgewezen –, het akkoord met Marokko en ook de wetswijzigingen die wij hebben doorgevoerd in uw potpourri II-wet waarbij illegale criminelen niet meer voorwaardelijk vrij kunnen komen en ook niet meer een straf onder elektronisch toezicht kunnen uitzitten. Zij kunnen verwijderd worden om hun straf in hun thuisland te gaan uitzitten. Die wetgeving bestaat.

 

We zitten echter nog altijd met de rondzendbrief voor de kortgestraften. Dat is vervelend. Door die rondzendbrief kan iemand nog altijd vrijkomen, ook een illegaal, na een derde van zijn straf, na de beslissing van een directeur. Nochtans dienen er contra-indicaties onderzocht te worden, maar die zijn in het geval dat we nu bespreken blijkbaar onvoldoende onderzocht. Het gaat onder andere over het hebben van onderdak en van bestaansmiddelen en er moet ook nagegaan worden of er een risico bestaat voor de fysieke integriteit.

 

In het regeerakkoord staat dat we die rondzendbrieven zouden afschaffen en dat heb ik ook in uw justitieplan gelezen.

 

Er is echter meer aan de hand, want zoals ik het lees, is de rondzendbrief ook gewoonweg niet correct toegepast. De genoemde contra-indicaties doen zich bij de betrokkene namelijk wel voor, wat redenen zijn om hem niet vrij te laten.

 

Mijnheer de minister, werd de procedure tot vervroegde invrijheidsstelling in dat dossier correct toegepast?

 

Zullen wij, als er dan toch iemand vrijgelaten worden, alstublieft zorgen voor een veel betere opvolging?

 

Wanneer zullen wij ervoor zorgen dat die rondzendbrieven niet meer gebruikt worden en dat gestraften gestraft worden?

 

Tot slot, ik weet dat experts samen met u aan een nieuw Strafwetboek II werken. Zullen we ervoor zorgen dat voor dergelijke feiten de straffen een heel stuk hoger kunnen liggen dan vandaag het geval is?

 

08.04 Minister Koen Geens: Mijnheer de voorzitter, collega’s dames, vooreerst wil ik mijn oprechte spijt uitdrukken over wat er gebeurd is met het slachtoffer. Ik beloof er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat dergelijke zaken in de toekomst worden vermeden.

 

Ik moet echter ook een paar feitelijke zaken toelichten. Op het ogenblik dat deze man gedetineerd was voor verkrachting was men in de overtuiging dat hij een Irakees was. Dat wil zeggen dat hij illegaal op ons grondgebied verbleef maar afkomstig was uit een land waarmee wij geen akkoord inzake repatriëring hebben afgesloten. Dat betekent ook dat er op het moment van zijn normale vrijlating contact was tussen de gevangenisdirectie en de Dienst Vreemdelingen­zaken. Wanneer er geen akkoord is met de betrokkene brengt men hem op zo’n ogenblik niet over naar een gesloten vreemdelingencentrum. Overigens gold de maatregel van de zes maanden toen nog niet. De potpourriwet is pas iets later in werking getreden. Hoe dan ook, men kon hem niet overbrengen naar een gesloten vreemdelingencentrum omdat er geen akkoord is met het moederland. Men heeft hem dus bevolen het land te verlaten. Voor de zoveelste keer.

 

Op dat ogenblik had men niet vastgesteld dat hij een Marokkaan is. Dat is pas vastgesteld nadat hij nieuwe feiten had gepleegd. De openbare aanklager heeft voor deze nieuwe verkrachting 15 jaar gevorderd. De gevangenisdirectie zal hem deze keer na zijn straf uiteraard wel kunnen overbrengen naar een gesloten centrum.

 

Wij hebben het voorbije jaar 1 600 veroordeelde illegalen gerepatrieerd. Dat is drie keer meer dan in het jaar 2014. Ik besef dat dit niet goed genoeg is. Er is nog veel werk aan de winkel, dat besef ik ook, onder meer de verzwaring van de straffen voor geweldmisdrijven, en in het bijzonder voor verkrachting. Boek II van het Strafwetboek zal daarin voorzien. Ik hoop dat u daaraan met mij zult meewerken.

 

08.05  Barbara Pas (VB): Mijnheer de minister, u geeft geen enkele verklaring waarom men zo iemand op de maatschappij loslaat. U zegt de man niet te kunnen terugsturen omdat de nationaliteit niet vaststond. Dat is echter geen reden om zo iemand na een jaar zonder enige voorwaarde, zonder enige controle, op de maatschappij los te laten.

 

Ik las vandaag een reactie van één van de bekendste vrouwelijke strafpleiters, meester Nina Van Eeckhout, die zwaardere straffen vraagt voor verkrachters. Niet meer dan terecht overigens. Ze zegt het volgende: "Een verkrachter die drie jaar krijgt, stapt haast automatisch de gevangenis uit na een jaar en onder de drie jaar ontsnapt hij ook aan de voorwaarden die de strafuitvoeringsrechtbank kan opleggen. Ik noem dat dweilen met de kraan open."

 

Mijnheer de minister, zij heeft overschot van gelijk. Eigenlijk geeft zij een samenvatting van uw laks beleid. U zegt, en dat is de rode draad door al uw potpourris die hier zijn gepasseerd, dat u wilt besparen en minder mensen in de gevangenis. U doet dat door ze snel vrij te laten.

 

U zou een voorbeeld moeten nemen aan Nederland, waar men eerst heeft geïnvesteerd in capaciteit, precies om elke straf, hoe kort ook, te kunnen uitvoeren. En dat schrikt af. Nu heeft men daar capaciteit op overschot omdat er minder criminelen zijn en niet door, zoals hier gebeurt, de criminelen vrij te laten rondlopen.

 

08.06  Carina Van Cauter (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, er is inderdaad veel gebeurd. Ik zal dat niet ontkennen.

 

Ik weet ook dat u heel geïnspireerd bent wanneer het gaat om de strijd tegen seksueel misbruik, maar ik denk dat wij moeten samen werken en samen leren. Ik wil u vragen om toch eens na te denken over de voorwaardelijke invrijheidstelling van illegale veroordeelden. Het is het een of het ander. Ofwel is men illegaal, identificeert men tijdig, betekent men tijdig een bevel om het grondgebied te verlaten, brengt men betrokkene over naar een gesloten centrum en zet men hem nadien op het vliegtuig richting thuisland. Ofwel is er een mogelijkheid tot re-integratie, maar dat betekent dat een legaal verblijf op het grondgebied mogelijk is. Als dat niet het geval is, dan mogen wij echt niemand die is veroordeeld en die een gevaar vormt voor onze maatschappij in vrijheid stellen.

 

Ik vraag u daarover na te denken en desgevallend de nodige instructies te geven. Ik zal u daar dankbaar voor zijn.

 

08.07  Sophie De Wit (N-VA): Mijnheer de minister, dank u voor uw antwoord.

 

Ik begrijp dat er veel factoren spelen en dat identiteit daar één van is. Toch moeten we de juiste volgorde in de keten bekijken. Het begint bij de vervroegde vrijlating. U stelt dat we de identiteit moeten kennen om iemand terug te sturen. We hadden echter niet op één derde van de straf moeten handelen. Hij had een straf van drie jaar gekregen en had die maar tot het einde moeten uitzitten. Ondertussen hadden we de identiteit wel gekend en was er het akkoord van Marokko en dan was dit niet gebeurd. Het zijn veel “haddens”, mijnheer de minister, maar dit toont slechts aan dat illegale criminelen zonder onderdak of bestaansmiddelen, wat per definitie zo is voor illegalen, niet mogen worden vrijgelaten.

 

Contra-indicaties zoals beschreven in uw rondzendbrief van 2015 moeten gelden en daaraan mogen we niet toegeven. Elk slachtoffer dat er valt door inadequate strafuitvoering is er één te veel. We hebben al veel gedaan, mijnheer de minister, maar de strafuitvoering is een werf waaraan nog heel veel werk is. Ik heb uw oproep gehoord: wij zijn bereid om daar heel hard aan samen te werken zodat dergelijke feiten niet meer gebeuren.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

09 Vraag van de heer Jan Spooren aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de langdurig zieken" (nr. P1635)

09 Question de M. Jan Spooren à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "les malades de longue durée" (n° P1635)

 

09.01  Jan Spooren (N-VA): Mevrouw de minister, afgelopen week kwam een aantal maatregelen rond arbeidsintegratie eindelijk in een stroomversnelling, met voorop vandaag de publicatie van de langverwachte koninklijke besluiten rond het re-integratieplan. Eergisteren was er de goedkeuring van een arbeidsrechtelijk kader voor dat plan in de commissie voor de Sociale Zaken en gisteren hebt u een versoepeling van de toegelaten arbeid aangekondigd. Daarnaast zit ook het debat met betrekking tot de responsabilisering in de laatste rechte lijn.

 

Dat is niets te vroeg, want ook net deze week werd met cijfers aangetoond dat de kosten voor arbeidsongeschiktheid in 2017 voor de eerste keer in de geschiedenis van onze sociale zekerheid hoger zullen zijn dan de kosten voor werkloosheid.

 

Voor de N-VA is een globale aanpak van de arbeidsongeschiktheid altijd al een prioriteit geweest. Ik heb zowel in de commissie als hier in de plenaire vergadering reeds verschillende malen aangeklaagd dat het allemaal veel te lang duurde. Maar als het goed is, zeggen wij het ook. Ik wens u en uw collega’s in de regering vandaag te feliciteren met de doorbraak in een aantal dossiers. Terzelfder tijd zou ik graag verduidelijking krijgen met betrekking tot een aantal van die aangekondigde initiatieven.

 

Ten eerste, u hebt in De Tijd verklaard dat er in 2017 maar liefst 10 000 re-integratieplannen door multidisciplinaire teams zouden worden opgemaakt. Is de sector klaar voor al dat werk en is er voldoende capaciteit om al die plannen te maken en, naar ik hoop, ook op te volgen?

 

Ten tweede, ik heb begrepen dat de versoepeling van de toegelaten arbeid in se gaat over een verbetering van het bestaande systeem van de progressieve werkhervatting. Indien dat zo is, in welke mate is dat toepasbaar op iemand die bij een andere werkgever opnieuw aan de slag gaat? Vreest u niet dat de aanpassing van de uitkering naar gelang van het aantal dagen dat men werkt, tot een administratief kluwen zal leiden? Waarom houdt u er zo strikt aan dat de adviserend geneesheer voorafgaandelijk toestemming moet geven, ook al is er op dat vlak net vaak een flessenhals en is de benadering vaak te medisch?

 

09.02 Minister Maggie De Block: Mijnheer Spooren, de twee koninklijke besluiten van minister Peeters en mijzelf zijn vandaag inderdaad, zoals afgesproken, samen in het Belgisch Staatsblad verschenen. Ze treden op 1 december in werking en vormen één geheel. Het gaat om een re-integratietraject, dat wordt opgezet in samenwerking met collega Peeters, die bevoegd is voor het arbeidsrechtelijke gedeelte. Daarom werd het ook in die commissie besproken.

 

De inwerkingtreding op 1 december heeft betrekking op de nieuwe instroom van werknemers die vanaf dan langdurig arbeids­ongeschikt zullen zijn. Begin volgend jaar komt het project op kruissnelheid. Het gaat om 10 000 werknemers. Het traject is dus verplicht voor de nieuwe gevallen, maar er zijn ook mogelijkheden voor werknemers die nu al langdurig arbeidsongeschikt zijn. Zij kunnen zelf vragen om in te stappen in zo’n re-integratietraject.

 

Ik herhaal dat – dit kan niet genoeg gezegd worden – wie echt te ziek is, met rust wordt gelaten. Wij werken met een quickscan door de adviserende geneesheer en de arts. Zo wordt bepaald, in samenwerking met de patiënt, voor wie een traject zin heeft.

 

De tenuitvoerlegging heeft een tijd geduurd, zegt u, maar er is dan ook heel veel overleg met het terrein geweest. Er moest ook een elektronische tool ontwikkeld worden om de informatie tussen de adviserende geneesheer en de behandelende arts, en eventueel de arbeidsgeneesheer, naar gelang van de situatie, veilig te laten verlopen.

 

Wij hebben bovendien ook de regeling inzake de toegelaten arbeid vereenvoudigd en het systeem financieel interessanter gemaakt. De berekening gebeurde op basis van een schijvensysteem. Dat zal nu een eenvoudiger systeem worden. Als men één dag per week werkt, dan zal men voor die ene dag een loon krijgen, zonder zijn uitkering te verliezen. Als men twee dagen werkt, dan krijgt men loon voor twee dagen en krijgt men nog een uitkering van 80 %. Voor de personen die de inspanning leveren om het werk te hervatten, is het dus een interessanter financieel systeem.

 

09.03  Jan Spooren (N-VA): Mevrouw de minister, wat de re-integratieplannen betreft, stelt het mij gerust dat er voldoende geconsulteerd is. Ik zou alleszins willen voorstellen om voldoende ondersteuning en opleiding te geven aan de artsen en deskundigen die betrokken zijn bij de opmaak van de re-integratieplannen, want het is toch een heel nieuw concept.

 

De versoepeling van de toegelaten arbeid juichen wij vanzelfsprekend toe. Ik meen echter dat de doelgroep nog te beperkt is en ik roep u dan ook op om nog een stap verder te gaan, bijvoorbeeld ook in het concept van de arbeidsintegratiejobs, waarvoor ook personen met een inkomens­vervangende uitkering (IVT) in aanmerking zouden moeten komen en waarbij het makkelijker moet worden om bij een andere werkgever aan de slag te gaan.

 

Tot slot, wil ik u oproepen om in het debat rond de responsabilisering – u hebt het ook al aan mevrouw Kitir geantwoord – voluit te gaan voor een evenwichtige benadering, waarin zowel werkgevers als werknemers en artsen positief en negatief geprikkeld worden om voluit mee te werken aan maximale arbeidsintegratie.

 

Ik meen dat iedereen wint bij een succesvolle aanpak van de arbeidsongeschiktheid, eerst en vooral de werknemers, die anders in de kou blijven staan, maar ook de werkgevers en tot slot ook onze sociale zekerheid, die op die manier toch enigszins betaalbaar blijft.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

10 Questions jointes de

- M. Raoul Hedebouw au premier ministre sur "la manifestation du secteur non marchand" (n° P1621)

- Mme Catherine Fonck au premier ministre sur "la manifestation du secteur non marchand" (n° P1622)

- Mme Muriel Gerkens au premier ministre sur "la manifestation du secteur non marchand" (n° P1623)

- Mme Karin Jiroflée au premier ministre sur "la manifestation du secteur non marchand" (n° P1624)

- M. Stefaan Vercamer à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "la manifestation du secteur non marchand" (n° P1636)

- Mme Anne Dedry au premier ministre sur "la manifestation du secteur non marchand" (n° P1625)

10 Samengevoegde vragen van

- de heer Raoul Hedebouw aan de eerste minister over "de betoging van de non-profitsector" (nr. P1621)

- mevrouw Catherine Fonck aan de eerste minister over "de betoging van de non-profitsector" (nr. P1622)

- mevrouw Muriel Gerkens aan de eerste minister over "de betoging van de non-profitsector" (nr. P1623)

- mevrouw Karin Jiroflée aan de eerste minister over "de betoging van de non-profitsector" (nr. P1624)

- de heer Stefaan Vercamer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de betoging van de non-profitsector" (nr. P1636)

- mevrouw Anne Dedry aan de eerste minister over "de betoging van de non-profitsector" (nr. P1625)

 

10.01  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, ik was deze morgen natuurlijk aanwezig op de betoging. Ik ben daar 20 000 mannen en vrouwen tegengekomen die zorgden voor een warme wind. Het zijn mensen die vandaag in onze samenleving volle bak bezig zijn met het verzorgen van zij die het nodig hebben in onze maatschappij. Die warme wind van mensen die soms 24 uur op 24 stand-by zijn om te helpen in ziekenhuizen en gezondheidscentra zodat iedereen in ons land deftige zorgen kan krijgen. Die warme wind van mensen die met solidariteit bezig zijn, dagelijks, en daarbij hun uren niet tellen.

 

Mevrouw de minister, wat een verschil met die koele, koude wind die vanuit de rechtervleugel van dit Parlement komt. Die wind van de cijfers, van de centjes. Die wind van het egoïsme van alleen maar tabelletjes te zien. Zo’n koude wind is niet de wind die onze samenleving wil, collega’s.

 

Mevrouw de minister, vandaag hebben uw besparingen een gezicht gekregen. 20 000 gezichten waren aanwezig in Brussel.

 

Madame la ministre, vos coupes budgétaires qui ne représentaient que quelques petits chiffres ont, aujourd'hui, des visages. Il est ici question de 20 000 personnes qui, tous les jours, travaillent presque 24 heures sur 24 en disponibilité dans des secteurs difficiles pour apporter de l'aide aux gens qui en ont le plus besoin.

 

Dans ce secteur, les gens sont fatigués. Les gens donnent beaucoup de leur personne parce qu'ils ne travaillent pas avec des objets, mais avec des êtres humains qui leur demandent de l'aide. Et de plus en plus nombreux sont ceux qui disent être las et qui souhaitent s'en aller plus tôt.

 

Die mensen hadden in het jaar 2000 al een strijd gevoerd met de witte woede. Zij hadden recht op rimpeldagen. Die dagen hadden zij gekregen omdat zij met geen loonsverhoging akkoord waren gegaan, zij kregen een paar rimpeldagen om uit te blazen, om te rusten. Nu komt u daarop terug en zegt u “geen rimpeldagen”. De minister zegt natuurlijk dat de rimpeldagen vast blijven vanaf 45 jaar.

 

Mevrouw de minister, kunt u één argument geven waarom iemand die 44 jaar in de sector is, de werkdruk minder hard zou ervaren?

 

Mevrouw de minister, zult u terugkomen op de asociale maatregelen die u nu doorvoert, of gaat u door met het afbreken van ons gezondheids­systeem?

 

10.02  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, madame la ministre, j'avais adressé cette question au premier ministre. Son silence a été le reflet de son désintérêt pour la réalité que nous connaissons. En quelque sorte, il vous renvoie "la patate"; c'est donc votre responsabilité. Il considère, j'imagine, que c'est à cause de vous que ce type d'économies a été décidé.

 

Il est vrai qu'en matière de santé, de pensions et d'adaptation des fins de carrières, des mesures dures et brutales ont été prises ces deux dernières années. Et comme si cela ne suffisait pas, vous avez décidé, cette fois-ci, d'utiliser la santé pour renflouer les caisses de l'État. Un tiers de votre dérapage, c'est-à-dire 900 millions sur 3 milliards, provient du budget des soins de santé. Le patient est fortement touché. Les professionnels de la santé le sont tout autant. Ce matin, le secteur hospitalier était particulièrement représenté dans la manifestation.

 

Madame la ministre, votre stratégie fait mal, mais elle est surtout contre-productive. En effet, elle mène à des pertes d'emplois et augmente, in fine, l'incapacité et l'invalidité.

 

Je voudrais qu'un instant, chers collègues, nous nous glissions dans la peau d'une infirmière. Les patients sont de plus en plus âgés. Les pathologies sont de plus en plus lourdes et complexes. Les patients sont une charge de plus en plus lourde pour les infirmières: c'est une réalité. Vous diminuez le budget des hospitaliers. Cela mènera clairement à des pertes d'emploi. Les infirmières auront davantage de charges, devant faire plus avec moins. Vous sanctionnez les hôpitaux, notamment à travers la problématique des infirmières enceintes devant être écartées. Là encore, les infirmières devront faire plus avec moins. Elles exercent pourtant déjà des métiers lourds; j'espère en tous cas que vous les reconnaissez comme tels. Elles devront, à travers la réforme des pensions, travailler plus longtemps.

 

Ce matin, vous avez reçu une délégation et avez rapidement communiqué. Dans ce tweet, madame la ministre, vous avez dit qu'il y avait un accord pour poursuivre un dialogue constructif. "Fins de carrières: espace pour la concertation", dites-vous.

 

Madame la ministre, ma question sera très simple. Oui ou non allez-vous ouvrir une concertation pour changer de cap et revenir sur vos décisions, ou ce tweet est-il bidon et relève-t-il d'une communication de façade?

 

10.03  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen): Monsieur le président, madame la ministre, vous êtes ministre de la Santé et ministre des Affaires sociales. Il s'agit là de postes-clés pour le maintien et la préservation de la solidarité mais aussi de postes-clés pour la considération des travailleurs sociaux et des travailleurs de la santé. Pourtant, avec la complicité – parce que vous n'êtes pas seule – du ministre de l'Emploi mais aussi celle du ministre de l'Intégration, et ce sous la direction du premier ministre à qui nous adressions nos questions, tous ensemble, vous nuisez gravement à la santé non seulement des patients mais aussi des professionnels de la santé, des travailleurs et plus particulièrement des travailleurs du secteur non marchand.

 

Le constat qui m'effraie le plus, c'est que les politiques de ce gouvernement précarisent déjà les citoyens les plus fragiles et les plus pauvres. Comme si cela ne suffisait pas, vous précarisez les travailleurs dont la mission est de s'occuper de ces personnes les plus précarisées et de les aider. Vous renforcez donc encore les politiques d'exclusion et de précarisation.

 

Quand vous diminuez le budget des soins de santé de la manière dont vous le faites, notamment en diminuant les budgets pour les hôpitaux, vous savez qu'ils ne pourront plus respecter les normes de personnel. Enlever les aménagements de fin de carrière pour les infirmiers et les infirmières, comme si ce n'était pas un métier pénible, c'est évidemment porter atteinte à leur bien-être, à la qualité de leur travail et aux personnes dont elles s'occupent qui méritent leurs soins. Mettre un moratoire sur les maisons médicales au forfait, c'est viser directement les travailleurs du secteur non marchand et qui ont la volonté de ne pas se faire de l'argent sur le dos des patients. Ce sont des travailleurs qui visent la solidarité et le travail avec les plus pauvres.

 

Madame la ministre, quels sont vos objectifs? Quels sont les objectifs de ce gouvernement? Est-ce arriver, finalement, à une marchandisation des soins de santé? Est-ce se battre pour atteindre la marche supérieure du podium des fossoyeurs de la solidarité?

 

Aujourd'hui, 20 000 travailleurs du secteur non marchand se sont retrouvés dans la rue. Qu'avez-vous retenu de leurs plaintes et de leurs revendications? Quelles réponses concrètes et tenables allez-vous leur apporter?

 

10.04  Karin Jiroflée (sp.a): Mijnheer de voorzitter, eerst even zeggen dat ik samen met mevrouw Fonck de spijt deel dat de eerste minister hier niet is om hierop te antwoorden. Het gaat immers over veel meer dan alleen gezondheidszorg. Dit gaat over de mentaliteit van deze regering tegenover hardwerkende mensen.

 

Mevrouw de minister, wij zijn vanmorgen met een paar tienduizenden mensen uit de sector door de straten van Brussel getrokken als protest tegen de te hoge werkdruk, als protest tegen te grote besparingen in de zorg. Het is lang geleden dat de witte woede nog zo groot was.

 

De verwachtingen waren nochtans hoog­gespannen bij het aantreden van deze regering. Er werden een hoop hervormingen in het vooruitzicht gesteld door iemand die uit de sector kwam, door iemand die de sector kende. In die zin waren de verwachtingen hooggespannen.

 

Vandaag zijn de mensen boos en teleurgesteld. Twee jaar na het aantreden van deze regering draait de gezondheidssector op voor een derde van de besparingen, bijna een miljard euro, mevrouw de minister. Laagdrempelige, goede, betaalbare zorg via wijkgezondheidscentra moeten het ontgelden. Het sociaal statuut van de zorgverstrekkers wordt aangepakt. De werkdruk is nog nooit zo hoog geweest.

 

Dat deze zorgende mensen vandaag met zo veel de straat opgaan, daarvan moet u wakker liggen, mevrouw de minister. Daarmee moet u rekening houden. Zorgende mensen gaan immers niet zo gauw de straat op. Meestal gaan zorgende mensen gewoon door met het verlichten van pijn, het luisteren naar mensen, het zich met hart en ziel inzetten voor hun job en zich geven voor hun ideaal.

 

Hoe lang gaan deze zorgende mensen nog moeten opdraaien voor deze platte besparingen omdat deze regering de begroting niet in orde krijgt, mevrouw de minister?

 

10.05  Stefaan Vercamer (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, meer dan 170 000 verpleegkundigen, verzorgenden, kinesisten en logistiek medewerkers vallen onder uw verantwoordelijkheid op federaal niveau en meer dan 300 000 andere werknemers uit de Vlaamse zorgsector zijn vandaag ongerust. Zij geven daaraan uiting door vandaag naar Brussel te komen. Zij doen dat met veel verantwoordelijkheidszin, want de zorgverlening in de voorzieningen waaruit dat zorgpersoneel komt, is ook vandaag gegarandeerd. Dat is een mooi voorbeeld van hoe sociale actie en continuïteit van de dienstverlening kunnen worden verzoend.

 

Ik heb veel begrip voor de bekommernissen van de mensen uit de zorgsector. Zij verdienen veel respect en waardering en wij moeten zorgzaam met hen omgaan. De mentale en fysieke belasting van mensen met een zorgberoep mag niet worden onderschat. Dagelijks worden zij geconfronteerd met menselijk leed en een bezorgde familie, met moeilijke rugbelastende handelingen, vroege en late werkuren en nachtwerk. Dat vraagt heel veel van een mens in de huidige context. Wie lokaal actief is, weet dat de zorgbehoeften toenemen en steeds zwaarder worden, bijvoorbeeld ook in de woonzorgcentra. De mensen worden, gelukkig maar, steeds ouder. Het gaat om een groeiende sector met een zeer hoge werkdruk en vaak personeelstekort.

 

De rimpeldagen, waardoor personeelsleden een beetje ademruimte kunnen krijgen, zijn dan ook een goed systeem om het werk wat langer vol te houden en werkbaar te houden, wat een van de speerpunten van deze regering is. In het systeem moeten enkele zaken worden bijgestuurd, waarbij de focus vooral op het zorgpersoneel moet liggen. Daar zijn wij het mee eens. De formule om extra ademruimte te bieden via vrije dagen moet evenwel behouden blijven. De RSZ-cijfers geven immers aan dat dit tot positieve resultaten leidt. Zo is er veel minder uitstroom sinds dat systeem in voege is en de mensen blijven ook effectief langer werken, wat net een van de doelstellingen is van deze regering.

 

Het is goed om in dit dossier ook de houding van het Vlaams bestuursniveau te bekijken. Vlaams minister Vandeurzen heeft alvast aangegeven dat hij niet wil raken aan de rimpeldagen. Een andere regeling op federaal niveau dan op Vlaams niveau kunnen we in deze sector nu echt wel missen. We gaan toch niet zelf concurrentie organiseren tussen zorginstellingen, naargelang zij onder de federale bevoegdheid dan wel onder de bevoegdheid van het Vlaams niveau vallen? We gaan het toch niet ingewikkelder maken dan het vandaag al is?

 

Mevrouw de minister, ik verneem graag van u wat uw houding in dit dossier zal zijn. In welke mate zult u de mensen met een zorgberoep zoveel mogelijk ontzien en een perspectief bieden voor een werkbare eindeloopbaan?

 

In welke mate hebt u al overleg gepleegd met uw Vlaamse collega, die voorlopig niet van plan is om de rimpeldagen af te bouwen? Hoe zult u het gemeenschappelijk federaal en Vlaams sociaal overleg dienaangaande organiseren?

 

10.06  Anne Dedry (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, vandaag kwamen 20 000 mensen uit de socialprofitsector op straat omdat het water hen aan de lippen staat.

 

Ik heb vanochtend mee betoogd met mijn oud-collega's, verpleegkundigen in ziekenhuizen, vroedvrouwen in de thuiszorg en medewerkers uit de wijkgezondheidscentra, allemaal mensen die hun job met passie, met volle goesting en met veel drive doen.

 

Ik denk dat iedereen het ermee eens is dat wij deze mensen op handen moeten dragen. Zorg is immers de hoeksteen van onze samenleving. Als wij geen zorg dragen voor de professionele zorgverstrekkers, dan komt ook de mantelzorg en de vermaatschappelijking van zorg onder druk.

 

Als deze mensen massaal op straat komen omdat het beleid van de regering in hun ogen desastreus is, dan moet u als minister van Volksgezondheid luisteren. Wat doet deze regering echter? Zij richt haar pijlen op deze hardwerkende mensen: minder personeel rond het bed van de patiënt, minder rimpeldagen voor wie nog geen 45 jaar is, minder loonindexering en tegelijkertijd meer en langer werken, meer chronische en zware patiënten door de vergrijzing en meer moeite om werk en zorg en privéleven te combineren.

 

Kortom, meer werkdruk en minder goede zorg. Deze regering treft onze gezondheidszorg in het hart.

 

Mijn vraag is heel eenvoudig: wat zijn de krachtlijnen van het nieuwe sociaal akkoord dat aangekondigd wordt? En vooral, wat is de timing? Geen woorden, maar daden.

 

10.07 Minister Maggie De Block: Mijnheer de voorzitter, ik dank alle vragenstellers voor de bezorgdheid die zij hebben geuit.

 

Ik ben het ermee eens dat de zorgsector van cruciaal belang is voor ons land, zowel vanuit een sociaal oogpunt als een economisch oogpunt, maar ook vanuit een werknemers­perspectief. Er zal nog werkgelegenheid bij worden gecreëerd in de zorgsector, vermits nu pas de vergrijzing op volle kracht toeslaat. Ik waardeer ook onze gezondheidswerkers die zich dag en nacht inzetten, en speciaal ook vandaag. Mijnheer Vercamer, ik ben blij dat u vaststelt dat in de zorgsector tegelijk kan worden betoogd en een minimale dienstverlening kan worden geleverd.

 

Tijdens de constructieve ontmoeting die de premier, mijn collega de minister van Werk en ikzelf deze morgen hebben gehad met het vakbondsfront, werd bevestigd dat de zorgsector de volle steun van de regering geniet. Dat blijkt ook uit de zeer concrete maatregelen die reeds werden genomen. Denken wij aan de extra injectie van 476 miljoen die in het kader van de taxshift werd vrijgemaakt voor de socialprofitsector en die gebruikt wordt voor een lastenverlaging, maar ook voor bijkomende tewerkstelling via de sociale Maribel, alsook voor de betaling van de pensioenen van de statutairen in de publieke ziekenhuizen.

 

Ik heb 50 miljoen extra vrijgemaakt voor een eerste stap in de uitrol van het IF-IC-functieclassificatiesysteeem in de federale zorgsector. De sociale partners hebben niet minder dan 15 jaar gevraagd om deze stap te zetten. Wij hebben daarin geïnvesteerd en hebben er met hen veel overleg over gepleegd. De kern van dit systeem bestaat erin de zwaarte en de inhoud van een bepaalde functie te gaan beoordelen en daaraan een bepaald barema te verbinden. Eerder dan naar het diploma wordt gekeken naar de zorgzwaarte voor elk beroep.

 

Ces deux dernières années, je me suis intensivement concertée avec les partenaires sociaux, concernant tant les réformes en cours dans le secteur des soins de santé que les attentes relatives à la concertation sociale elle-même. Le premier ministre, Kris Peeters et moi-même, nous nous sommes engagés ce matin à fixer un calendrier afin de poursuivre le dialogue social permettant d'entamer les négociations concernant les cahiers de revendications transmis par les syndicats privés et publics.

 

C'est précisément dans ce cadre que, en ce qui concerne les demandes du côté du gouvernement, il a été décidé lors du dernier conclave de se concerter avec les partenaires au sujet d'une réforme des mesures de fin de carrière. Nous entamons cette concertation avec un esprit ouvert. Sans vouloir anticiper les résultats, je tiens à souligner que toute décision doit être prise avec le plus grand respect pour les droits acquis pour ceux qui bénéficient déjà des mesures de fin de carrière et prévoyant des périodes de transition pour les autres.

 

Een sociaal onderhandelingsproces is vanzelfsprekend een proces waarbij drie partijen betrokken zijn, namelijk: de overheid, de bonden en de werkgevers. Elke partij heeft zijn eigen verwachtingen en bezorgdheden. Onze doel­stelling is om een evenwichtig akkoord te kunnen bieden over de belangrijkste vragen en bezorgdheden die bij alle betrokken partijen leven, waarbij ook met de strikte budgettaire context rekening wordt gehouden. Er zal natuurlijk ook op de deelstaten worden afgestemd, die na de zesde staatshervorming bevoegd zijn geworden voor het sociaal overleg met betrekking tot de in de gezondheidszorg overgedragen bevoegdheden in de sector van de ouderenzorg.

 

10.08  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Mijnheer de minister, u hebt blijkbaar niet veel begrepen van wat er vanmorgen in de straten van Brussel is gezegd. Er waren 20 000 betogers in Brussel en die waren er niet om te vertellen dat alles goed zal gaan, zoals u beweert met zoveel van dit en zoveel van dat. Daarvoor waren zij niet in Brussel. Dat weten zij al. Maar dat is niet genoeg; dat is het specifieke punt.

 

Er waren vandaag 20 000 zorgverstrekkers die aangaven niet meer te kunnen doorgaan, omdat de werkdruk veel te hoog is.

 

Wat is uw antwoord daarop? Mijnheer Vercamer, u hebt het ook gehoord, inzake de rimpeldagen is er geen enkel principe; alles staat open. CD&V heeft geen enkele garantie dat de rimpeldagen behouden blijven. Dat is een groot probleem. Dat was precies wat de sector in 2000 had binnengehaald, de garantie dat de rimpeldagen zouden behouden blijven.

 

Men voelt duidelijk dat het alleen maar een budgettaire kwestie is, dat het enkel om geld draait. Dat de regering nu toch eens stopt met te zeggen dat er geen geld is! In onze maatschappij is er wel geld, maar men moet het gaan ophalen via een miljonairstaks en een meerwaarde­belasting, om het te investeren in de zorgsector. Wij hebben een voorstel om via het kiwimodel 1,5 miljard euro bij de grote farmaceutische industrie op te halen. Maar wat doet u, mevrouw de minister? U wil het geld gewoon bij de patiënten halen.

 

Mevrouw de minister, ik zal u zeggen wat ik vanmorgen heb gehoord: “Eerst de patiënten en niet de centen.” Dat is het beleid dat u zou moeten voeren.

 

10.09  Catherine Fonck (cdH): Madame la ministre, je vous remercie pour vos réponses.

 

Puis-je vous rappeler que, derrière les 20 000 personnes qui manifestaient dans les rues, aujourd'hui, figure une immense majorité silencieuse, celle qui a toujours assuré les soins même en cas de grève ou de manifestation.

 

Vous avez déclaré qu'ils avaient tous le plein soutien du gouvernement. Dans ce cas, comment avez-vous pu accepter que soit amputé à ce point le budget des soins de santé?

 

Vous alliez soi-disant vous battre. On n'allait soi-disant pas toucher aux patients. On allait soi-disant tuer le système si des économies supplémentaires étaient faites. Résultat, le budget est largement amputé alors que plus de 2 milliards d'économies ont déjà été consentis sur ces deux dernières années.

 

Des réformes doivent effectivement intervenir. Mais elles ne doivent pas avoir pour objet de résorber le dérapage budgétaire. Elles doivent contribuer à l'évolution du paysage hospitalier, permettre des soins ambulatoires, une adaptation au vieillissement de la population. Elles doivent aussi permettre l'allongement de carrière en adaptant surtout les fins de carrière.

 

Vous dites – je m'étonne ici de la position du CD&V – que vous allez négocier. J'ai ici les notifications du budget du gouvernement. Je vous en ai fait une photocopie. Il y est écrit noir sur blanc que vous allez modifier profondément le régime qui permet d'améliorer les fins de carrière et qui permet aux infirmiers et aide-soignants de travailler plus longtemps.

 

Madame la ministre, votre technique est toujours la même: d'abord décider et, ensuite, faire semblant de négocier.

 

10.10  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen): Madame la ministre, je crois que je vais devoir préciser deux choses avant de répliquer. Les travailleurs du non marchand qui étaient dans la rue ce matin n'étaient pas là à la gloire du gouvernement. Ils étaient là pour dire que cela ne va pas, que vos mesures mettent à mal le secteur non marchand.

 

Il y a une deuxième chose que je voudrais préciser. La concertation, la négociation, cela veut dire que l'on discute, que l'on met les éléments sur la table et qu'après, ensemble, on décide de la manière dont on va gérer et dont on va éventuellement modifier le budget. Ce n'est pas le contraire!

 

Vous n'êtes pas les champions de la concertation. Si vous l'étiez, les gens ne seraient pas dans la rue en train de vous dire qu'ils n'en peuvent plus parce qu'ils travaillent dans des conditions épouvantables, parce que le budget ne permet pas de rencontrer les besoins et parce que les fins de carrière vont être tout simplement invivables pour eux. Il ne faut donc pas transformer la réalité et venir nous dire ici qu'un accord social du non marchand satisfera tout le monde.

 

Vous dites que vous avez un calendrier. Vous ne nous donnez pas les dates. Vous dites qu'au sein du gouvernement, on a décidé de revoir les fins de carrière, sans décider de ce que sera la suite. En même temps, dans les mesures de l'emploi, les fins de carrière sont menacées pour tous les travailleurs. Il n'y a donc aucune garantie que ce ne sera pas le cas pour les travailleurs sociaux.

 

Par ailleurs, vous dites déjà maintenant que vous allez garantir le maintien des droits acquis et que vous envisagerez la mise au point de mesures de transition. Cela veut donc bien dire que vous voulez changer et diminuer ces acquis relatifs à une fin de carrière pour un ou des métiers, car il ne s'agit pas seulement de ceux de la santé.

 

10.11  Karin Jiroflée (sp.a): Mevrouw de minister, de zorgsector die de volledige steun van deze regering krijgt, dat gelooft u toch zelf niet? Waarom waren er vanmorgen dan 20 000 mensen in de straten van Brussel?

 

Ik heb het daarnet al gezegd, dit gaat over veel meer dan alleen maar gezondheid. Deze zorgende mensen dragen deze samenleving. De mate van beschaving van een maatschappij, een samenleving, kan men bij wijze van spreken aflezen van de mate waarin er aandacht is voor de zorg. Als minister van Sociale Zaken moet u eens dringend nadenken over dat principe. Deze zorgende mensen die in paniek zijn door de maatregelen die er op hen afkomen, verdienen veel beter, mevrouw de minister.

 

10.12  Stefaan Vercamer (CD&V): Mevrouw de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Deze regering heeft inderdaad al een zeer belangrijke inspanning gedaan voor de creatie van extra jobs. Het is in jaren niet gebeurd dat er 476 miljoen werd uitgetrokken voor de creatie van extra jobs in deze sector. Dat is een belangrijke en goede inspanning van deze regering.

 

Wij verwachter echter natuurlijk ook dat er bij deze onderhandelingen genoeg onderhandelingsruimte zal zijn om het werk in de sector doenbaar te houden, ook op latere leeftijd, zodat er perspectief blijft op een kwaliteitsvol einde van de loopbaan in de zorgsector. Wij hebben er alle vertrouwen in dat deze regering dat tot een goed einde zal brengen.

 

10.13  Anne Dedry (Ecolo-Groen): Mevrouw de minister, de 20 000 betogers van deze morgen, dat zijn de doeners. Zij verdienen ons respect en onze steun. Die 20 000 betogers hebben mijn steun. Hun zorg is onze gezamenlijke zorg. Deze regering spreekt heel vaak over een zorgzame samenleving. Welnu, ik vraag vooral een zorgzame regering. Dan hebt u het signaal van deze morgen begrepen.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

11 Question de M. Ahmed Laaouej au premier ministre sur "la loi spéciale de financement et l'incidence d'une erreur budgétaire sur les infrastructures hospitalières" (n° P1627)

11 Vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de eerste minister over "de bijzondere financierings­wet en de impact van een begrotings­fout op de ziekenhuis­voorzieningen" (nr. P1627)

 

11.01  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, chers collègues, la question que je devais poser au premier ministre et qui sera finalement posée au ministre des Finances est liée au sujet que nous venons d'évoquer, à savoir les soins de santé, terriblement maltraités par le gouvernement et qui, à nouveau, pourraient faire l'objet d'un traitement qui amènerait les entités fédérées à ne pas pouvoir assumer ces besoins fondamentaux pour la population que sont les soins de santé.

 

Monsieur le ministre, votre budget, tant pour 2016 que pour 2017, n'est pas dans les rails. Les efforts pour 2016 sont reportés à 2017 et la Commission européenne est sceptique quant au réalisme de cette ébauche budgétaire. Nous ne sommes pas encore au cœur de la discussion budgétaire, mais je ne peux cacher mon inquiétude. La situation est particulièrement grave et les informations que je vais évoquer ne sont pas de nature à nous rassurer.

 

Le financement des hôpitaux et des soins de santé est une préoccupation majeure pour le Parti Socialiste. Il est donc essentiel pour nous que les prévisions budgétaires concernant ces domaines soient fiables et justes. Nos concitoyens n'accepteront pas une nouvelle attaque dans les soins de santé.

 

Pourtant, les Communautés et les Régions sont très inquiètes. En effet, dans le cadre de la sixième réforme de l'État, le financement des infrastructures hospitalières a été transféré aux entités fédérées. Cependant, les entités fédérées ne peuvent être tenues de financer les décisions antérieures du fédéral en ce qui concerne les infrastructures hospitalières. C'est ce qu'on appelle les charges du passé.

 

Et, vous devriez le savoir, une dotation particulière est prévue pour couvrir cela. Mais il semble que depuis le début de cette année, aucun versement n'ait été effectué par le fédéral. La raison invoquée serait le manque de crédits inscrits au budget fédéral. Il faut savoir qu'avant la mise en œuvre de la loi spéciale de financement, une allocation INAMI était inscrite au budget fédéral pour financer les infrastructures hospitalières.

 

Depuis le transfert de cette compétence, cette allocation a été supprimée parce que la loi spéciale intégrait les dépenses de financement des infrastructures hospitalières dans une dotation à verser aux entités fédérées. Il semblerait pourtant que ce n'est pas prévu, ni pour le budget 2016, ni pour le budget 2017, étant donné que la dotation inscrite au budget a été diminuée des dépenses que je viens de mentionner. On le sait, il manquait déjà 200 millions aux entités fédérées pour faire face à ce besoin de financement.

 

Aujourd'hui, avec ce qu'il manque dans vos budgets de 2016 et de 2017, il est question de 600 millions pour chaque année, soit au total 1,2 milliard.

 

Monsieur le président, mes questions sont très simples. Monsieur le ministre des Finances, qu'en est-il? Confirmez-vous, oui ou non, que ces montants ne sont pas repris au budget général de 2016 et de 2017? Surtout, dites-nous si cela va d'une manière ou d'une autre empêcher les entités fédérées de faire face à leurs besoins de financement. Enfin, vous comprendrez que nous sommes inquiets de l'évolution du solde budgétaire.

 

11.02  Johan Van Overtveldt, ministre: Monsieur le président, chers collègues, monsieur Laaouej, l'adaptation budgétaire dont vous avez parlé est la conséquence de la complexité, voire même d'une certaine incohérence, de la loi spéciale de financement.

 

Vous n'ignorez certainement pas que, dans le cadre de la sixième réforme de l'État, différentes compétences en matière de sécurité sociale ont été transférées aux Communautés, dont les investissements dans les infrastructures hospitalières à partir du 1er janvier 2016. Le financement lié à ces compétences transférées s'effectue sous la forme de dotations inscrites dans le budget général des Dépenses.

 

En 2015, les Communautés n'étaient pas encore prêtes à reprendre plusieurs de ces compétences. Les autorités fédérales continuent donc d'assurer un certain nombre de compétences pour le compte des Communautés. Les coûts y afférents sont prélevés sur les dotations aux Communautés selon le protocole horizontal.

 

Pour le financement des infrastructures hospitalières, connu comme A1-A3, et le maximum à facturer, le prélèvement effectué par les autorités fédérales sur les dotations concernées est explicitement mentionné dans la loi spéciale de financement. Pour 2016, il s'agit de 784 millions d'euros pour les infrastructures hospitalières et de 5 millions d'euros pour le maximum à facturer.

 

Mon administration applique correctement la loi spéciale de financement et n'inscrit, pour ses compétences, que la dotation nette. Mais les dépenses concernées, de 189 millions d'euros, sont réalisées par l'INAMI. Ces dépenses peuvent uniquement être considérées par l'INAMI comme des dépenses pour tiers, raison pour laquelle elles sont directement portées en compte des budgets respectifs des Communautés. Des corrections ont été apportées du point de vue technique en prévoyant un nouveau crédit pour ces dépenses de l'INAMI dans le budget des dépenses.

 

J'insiste sur deux éléments. Premièrement, en termes SEC, le budget prévoyait déjà ce crédit, de sorte que cette adaptation n'a aucun impact sur le solde de financement. Deuxièmement, la solution intermédiaire que nous avons trouvée permet aux Communautés de percevoir à temps les sommes auxquelles elles ont droit.

 

11.03  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le ministre des Finances, on ne peut pas dire que vous vous soyez montré très convaincant et très éclairant. Vous nous expliquez que le solde budgétaire ne présente aucun problème puisque les crédits existaient déjà. Si les crédits existaient déjà, pourquoi avez-vous arrêté de liquider ce que vous deviez aux entités fédérées en raison précisément de l'absence de crédits? Vos explications sont pour le moins incohérentes. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Nous comptons beaucoup sur la Cour des comptes pour nous donner les réponses que vous n'apportez pas.

 

Je voudrais qu'on soit bien conscient que votre politique, qui coupe dans la sécurité sociale et dans les soins de santé, ne peut s'accompagner en plus d'un manque à gagner sur le plan du financement à destination des entités fédérées. Je voudrais dire au MR que vous êtes le comptable des intérêts francophones aussi et qu'à ce sujet, vous n'êtes pas à la hauteur depuis le début de la législature! (Applaudissements)

 

De plus, vous nous expliquez qu'il n'y a pas de problème. Mais si vous rajoutez des crédits qui n'étaient pas prévus en 2016, cela signifie que vous alourdissez le déficit budgétaire pour 2016, et que vous l'aggravez également pour 2017. Là aussi, il y aura matière à vérification de votre trajectoire budgétaire.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

12 Question de M. Aldo Carcaci au ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "la mobilité à Bruxelles" (n° P1637)

12 Vraag van de heer Aldo Carcaci aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de mobiliteit in Brussel" (nr. P1637)

 

12.01  Aldo Carcaci (PP): Monsieur le président, monsieur le ministre, nous apprenons avec stupeur la décision du gouvernement bruxellois de réduire, début 2017, l'autoroute E40 de deux fois six bandes de circulation à deux fois trois bandes. Je sais évidemment que cette matière est une compétence régionale. Néanmoins, il s'agit d'une décision purement politique qui tend à dynamiser les transports en commun. On engorge l'autoroute et, de cette façon, les navetteurs devront emprunter les transports en commun. Mais, il n'y a pas encore de transports en commun en suffisance et tous les navetteurs n'ont pas accès à ces mêmes transports. Cette mesure risque de créer non seulement le chaos sur l'autoroute ou sur les itinéraires bis mais aussi dans les transports en commun. Je pense entre autres aux chemins de fer.

 

Dès lors que la mobilité et plus précisément la fluidité du trafic sont un des facteurs pour attirer des investisseurs, mettre en application une telle décision est synonyme d'un recul de croissance, ce dont on se passerait bien. De plus, le projet souhaite la création de services publics supplémentaires et, là, je me demande avec quoi nous allons les financer.

 

La Région bruxelloise est la pierre angulaire entre la Région wallonne et la Région flamande. L'une axe toute son économie sur des plans qui ne fonctionnent pas et l'autre qui développe tant et plus le circuit court et, donc le transport. Au centre de ces approches économiques diamétralement opposées, les autorités politiques décident de créer un goulet. Alors qu'aucune mesure n'est prise pour fluidifier le trafic, comme le contrôle des voitures tampons sur la bande de circulation du milieu, la réduction de la densité des transports par camion aux heures de pointe ou encore des aménagements simples de l'infrastructure routière, on va en plus réduire l'absorption du débit de circulation. Alors, voulons-nous vraiment que l'économie de ce pays se redresse? Avec des décisions pareilles, je n'en suis pas persuadé.

 

Monsieur le ministre, mes questions sont très simples. Au nom de votre collègue, M. Bellot, allez-vous tenter d'infléchir cette mesure contre-productive pour notre économie en sollicitant une concertation entre le fédéral et les entités fédérées? Êtes-vous en mesure d'accroître l'offre de services des transports en commun en vue d'absorber le surplus des navetteurs éventuels? Enfin, accessoirement, avec votre collègue de l'Intérieur, allez-vous réfléchir à des mesures correctes pour fluidifier le trafic autoroutier, notamment sur les deux axes wallons vers notre capitale?

 

12.02  Willy Borsus, ministre: Monsieur le président, cher collègue, c'est au nom de mon collègue absent et excusé que je me permets de vous répondre.

 

Comme vous l'avez souligné, cette mesure relève des compétences, en l'espèce régionales, du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

 

Mon collègue, François Bellot, déplore la décision prise, ce pour plusieurs raisons. D'une part, les besoins en matière de mobilité ne cessent d'augmenter. On peut constater, au quotidien, combien il est de plus en plus difficile de se déplacer. Les villes de Bruxelles et d'Anvers font déjà partie des villes les plus embouteillées d'Europe. Cette décision ne viendra donc qu'aggraver la congestion routière. D'autre part, le coût des embouteillages est connu. Il est économique et environnemental. En termes de santé, l'OCDE comme BECI l'ont chiffré. Les chiffres sont impressionnants.

 

François Bellot déplore que cette décision ou cette proposition de décision ait été annoncée sans aucune forme de communication structurée à l'adresse des citoyens, des usagers et des entreprises, accroissant ainsi encore le chaos pour notre économie ainsi que pour les citoyens.

 

Mon collègue regrette que cette décision ait été prise sans la moindre concertation alors même que le Conseil exécutif des ministres de la Mobilité s'est réuni à plusieurs reprises et que des décisions importantes ont été prises par mon collègue pour ce qui concerne notamment le shift modal dans le but de diminuer la congestion routière à travers, entre autres, l'élaboration du plan de transport 2017, et la hausse de l'offre de trains, notamment en Région bruxelloise. Bruxelles n'est pas une île. Mon collègue déplore donc vivement que cette concertation n'ait pas été menée, d'autant que l'offre de mobilité est, aujourd'hui, autour de ou à Bruxelles, dans le contexte des propositions sur la table, en développement, singulièrement pour ce qui concerne l'offre S.

 

Voilà les raisons pour lesquelles François Bellot a demandé au ministre de la Mobilité bruxellois l'organisation en urgence d'une réunion du Conseil exécutif des ministres de la Mobilité de manière à ce que l'intégralité de cette décision puisse être, si elle est confirmée, exposée et concertée.

 

12.03  Aldo Carcaci (PP): Monsieur le président, monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse.

 

Je savais que cette matière est régionalisée, mais je voulais démontrer l'absurdité de la régionalisation de la Mobilité.

 

Nous nous retrouvons ici en l'espèce – ne vous en déplaise, chers collègues! – avec quatre ministres pour traiter de la matière.

 

Monsieur le ministre, l'hiver arrive et il n'est pas rare qu'en cas de neige et de verglas, une pelleteuse s'arrête là où s'arrête la frontière de la Région, laissant ainsi une partie dégagée et une autre qui ne l'est pas. Ce n'est pas très sérieux! Je crois que refédéraliser cette matière serait une manière d'avoir une vision plus globale et permettrait de résoudre les problèmes.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

13 Question de M. Benoît Friart au ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l'Agriculture et de l'Intégration sociale, sur "les bons chiffres de l'esprit d'entreprendre" (n° P1638)

13 Vraag van de heer Benoît Friart aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "de goede cijfers met betrekking tot het ondernemer­schap" (nr. P1638)

 

13.01  Benoît Friart (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, c'est une tendance qui se dessine à l'échelle planétaire: le monde du travail est en pleine mutation. Nous savons déjà que les emplois de demain n'auront plus rien à voir avec ceux d'aujourd'hui.

 

Les avancées extraordinaires, et même exceptionnelles, dans les domaines des nouvelles technologies et du numérique vont conduire à la création de nombreux métiers et offrir en même temps un accès illimité aux connaissances ainsi qu'une plus grande flexibilité dans le monde du travail.

 

La génération Y, qui est également concernée par cette évolution, veut donner son impulsion. Elle est aussi soucieuse de conférer un véritable sens à sa carrière. L'entrepreneuriat a le vent en poupe. L'esprit start-up est en pleine effervescence.

 

À propos de l'entrepreneuriat, un rapport d'Amway affirmait que la Belgique avait fortement augmenté son capital entrepreneurial en 2015. Par ailleurs, une autre bonne nouvelle venait d'une toute récente étude de SD Worx, qui rapportait que l'indice d'emploi dans les PME battait un nouveau record pour le troisième trimestre consécutif, progressant en effet de 0,39 % entre le deuxième et le troisième trimestre. C'est ainsi que plus de 25 000 emplois ont été créés dans les PME depuis le début de l'année.

 

Tous ces bons résultats, monsieur le ministre, sont certainement à mettre en relation avec les mesures que vous avez prises en faveur des PME et des indépendants.

 

J'en viens à mes questions. Que comptez-vous entreprendre pour amplifier cette tendance? Quels sont, selon vous, les dossiers prioritaires? L'étude d'Amway démontre que l'entrepreneuriat féminin se développe, mais qu'il pourrait croître davantage. Apparemment, certaines femmes seraient encore freinées par un manque de confiance en soi et dans leurs compétences. Comment estimez-vous que nous pourrions nous attaquer à ces points bien précis?

 

13.02  Willy Borsus, ministre: Chers collègues, il se passe en effet quelque chose d'important pour l'emploi dans les PME. Pas exclusivement dans les PME d'ailleurs, mais je tiens à attirer votre attention collective sur ces deux indicateurs. Le premier est SD Worx, un indicateur indépendant qui nous signale que nous avons atteint, lors du dernier trimestre, le sommet en termes de taux d'emploi, de progression de l'emploi dans les PME. Jugez-en plutôt: le secteur connaît une progression de 1,4 % de l'emploi dans les PME en seulement trois trimestres, avec la création nette de 24 500 emplois.

 

On lit régulièrement les rapports d'Amway. C'est sa septième livraison. Pour l'indicateur entrepreunarial, notre pays a progressé de trois places en l'espace d'un an: 80 % des Belges se déclarent aujourd'hui favorables à l'entrepreunariat, ou avoir une inclination positive pour celui-ci. Ces éléments majeurs nous concernent et nous intéressent tous pour l'avenir.

 

Monsieur Friart, comment continuer dans le même sens? Comment permettre ce mouvement, et je parle bien de mouvement, enregistré dans l'emploi des PME? Il faut avoir de l'audace pour prendre un certain nombre de mesures complémentaires. On le sait, des adaptations raisonnables et équilibrées du marché du travail, la révision de la loi de 1996, des dispositions qui renforcent le statut des indépendants et de nouvelles dispositions permettant les groupements d'employeurs, iraient dans ce sens.

 

On attend le rapport des partenaires sociaux pour la fin de l'année, mais je plaide aussi pour une réintroduction de la clause d'essai. Celle-ci devra être équilibrée pour les travailleurs et pour les entreprises qui contractent des engagements à durée indéterminée.

 

Et puis, je termine en disant qu'il y a par ailleurs des groupes cibles où il y a de véritables gisements de capacités et de potentiels d'activités. Nous avons beaucoup travaillé le statut de l'étudiant. Merci de votre soutien unanime. Nous allons par ailleurs travailler ensemble l'entrepreneuriat de la diversité notamment et continuer à prendre un certain nombre de mesures pour développer l'entrepreneuriat féminin. Je pense qu'en plus des mesures transversales, un certain nombre de mesures ciblées concernant les groupes et les secteurs contribuent en tout cas à l'ampleur de ce mouvement dont on doit tous ensemble se réjouir.

 

13.03  Benoît Friart (MR): Monsieur le ministre, merci pour ces informations et pour ces mesures que vous allez continuer à prendre. Vous êtes à l'écoute des indépendants. Vous êtes à l'écoute des PME. On sait que les indépendants et les PME constituent l'épine dorsale de l'économie de notre pays. C'est certainement à travers les indépendants et les PME qu'on pourra, à l'avenir, développer l'emploi, cet emploi qui permettra d'assurer une meilleure sécurité sociale d'ailleurs à tous les travailleurs de ce pays.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

14 Samengevoegde vragen van

- de heer Egbert Lachaert aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling over "de energietransitie" (nr. P1639)

- mevrouw Karin Temmerman aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling over "de energietransitie" (nr. P1641)

14 Questions jointes de

- M. Egbert Lachaert à la ministre de l'Énergie, de l'Environnement et du Développement durable, sur "la transition énergétique" (n° P1639)

- Mme Karin Temmerman à la ministre de l'Énergie, de l'Environnement et du Développement durable, sur "la transition énergétique" (n° P1641)

 

14.01  Egbert Lachaert (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, collega’s, mijn fractie is een koele minnaar van het verder gebruik van nucleaire energie. Wij hebben gisteren op een iets later tijdstip hierover gedebatteerd, mevrouw Temmerman. Wij konden niet anders deze legislatuur, anders zouden wij vanavond het licht moeten uitdoen. Wij zullen dat niet doen!

 

Wij zijn akkoord gegaan met een langere exploitatie van de centrales, maar onder heel duidelijke voorwaarden. Wij vonden dat er een federaal energietransitiefonds moest komen, dat effectief zou worden gebruikt om werk te maken van een echte energietransitie.

 

Ik was dan ook blij te zien dat op Vlaams niveau alle partijen, over meerderheid én oppositie heen, samen een resolutie hebben opgesteld waarin zij op een heel ambitieuze manier de klimaatuitdaging aangaan. Het gaat niet alleen over energie, maar ook over veel andere thema’s. Het is eigenlijk een zeer interessant werkstuk.

 

De vraag die ik u wil stellen, mevrouw de minister, is de volgende.

 

Ik lees in dat document dat men in overleg wil gaan met de federale overheid over een aantal maatregelen. Men wil een federaal energiebeleid dat complementair is met wat in de nota staat. Men verwijst naar het mobiliteitsbudget, een thema dat hier op tafel ligt. Er is ook sprake van de verlaging van de btw op klimaatvriendelijke investeringen, van investeringen op het vlak van energie in federale gebouwen en van maatregelen in verband met transportfiscaliteit. Mevrouw de minister, hebt u al kennis genomen van dat document? Hebt u daar al een eerste reactie op?

 

Hoe zit het met Wallonië en Brussel, want u wachtte op een duidelijke visie van de Gewesten vooraleer u zelf op federaal niveau met een coherente visie zou komen? Kunt u verder? Kunt u een concrete timing meegeven?

 

Het energietransitiefonds moet worden gestijfd met de nucleaire rente. Hoe gaat dat verder? Wat zult u daarmee doen? Hoe zult u een en ander precies aanpakken?

 

14.02  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, collega’s, in het Vlaams parlement is er over meerderheid en oppositie heen een zeer ambitieus klimaatplan opgesteld voor de toekomst. U hebt het gelezen. Het is zeer ambitieus en betekent echt wel een trendbreuk. Zelfs de N-VA heeft bevestigd dat ze de beslissing van de kernuitstap, die wettelijk is vastgelegd, zal respecteren. De heer Lachaert is daarmee tevreden, wij ook, mevrouw de minister.

 

Wij beseffen echter dat in ons land een en ander niet zo eenvoudig is, als er beslissingen rond het klimaat worden genomen. Ik hoef u niet te herinneren aan de voorbije discussies met betrekking tot de verdeling van de inspanningen. Zeven jaar hebben wij daarover gedaan. Dat betekent dat als Vlaanderen zijn ambities wilt waarmaken, het sowieso de steun zal moeten krijgen van het federale niveau en waarschijnlijk ook van de andere Gewesten.

 

De heer Lachaert zei zopas reeds dat de nota een aantal voorstellen bevat die eigenlijk betrekking hebben op federale bevoegdheden, onder andere de btw-tarieven voor klimaatvriendelijke investeringen. Mevrouw de minister, als men die alternatieven voor het vervoer van toepassing wil maken, dan zult u meer in de NMBS moeten investeren, wat de regering totaal niet doet, wel integendeel, mijnheer Lachaert. Zo zijn er nog andere federale energiemaatregelen, waarvoor de Vlaamse regering en het Vlaams parlement, dat de betreffende resolutie heeft aangenomen, met u zullen moeten onderhandelen.

 

Ten eerste, hebt u kennis genomen van de resolutie? Daar hebt u al positief op geantwoord.

 

Ten tweede, welke suggesties bent u bereid te volgen? Op welke manier zult u in overleg gaan met uw collega’s in Vlaanderen? Welke concrete maatregelen kunt u voorstellen?

 

Ten slotte, wat is nu eigenlijk de stand van zaken met betrekking tot uw interfederale energievisie?

 

Als wij inderdaad de energietransitie tot stand willen brengen en onze ambities ter zake hard maken – ik ben ervan overtuigd dat de andere Gewesten dezelfde ambities delen -, dan zult u als minister toch iets sneller moeten werken en een en ander niet zeven jaar laten aanslepen, zoals dat in het verleden het geval was.

 

Mevrouw de minister, ik hoop dat u echt even ambitieus zult zijn als uw Vlaamse collega’s en met heel concrete maatregelen zult komen en die ook op heel korte termijn realiseren.

 

14.03 Minister Marie-Christine Marghem: Zoals de heer Lachart gisteren terecht heeft opgemerkt, heeft de regering bij haar aantreden te maken gehad met een kritieke situatie in de bevoorradingszekerheid. Ze heeft een scenario opgemaakt op korte, middellange en lange termijn, waarbij België een betaalbare en duurzame bevoorrading van de elektriciteit kan verzekeren. Dat scenario beantwoordt aan onze doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Daarom heeft de regering onmiddellijk de beslissing genomen om de productie van de centrales Doel 1 en 2 te verlengen, zonder de datum van de kernuitstap, in 2025, op de helling te plaatsen. Die beslissing is gebaseerd op verschillende GEMIX-expertenrapporten. De verlenging is verankerd in de wet van 28 juni 2015.

 

Sur la base d'une étude d'Elia sur la sécurité d'approvisionnement et les besoins en adéquation et en flexibilité pour les années 2017-2027, le gouvernement déposera dans les prochains jours sur les bancs du parlement un projet de loi concernant la gestion de la demande et les besoins en flexibilité nécessaires pour accompagner l'augmentation progressive des énergies renouvelables. Je tiens à signaler l'effort du fédéral pour développer nos capacités en matière d'éolien offshore. J'ai également lu la résolution ambitieuse du Parlement flamand, qui, tous partis confondus, prévoit des défis très ambitieux en cette matière dans les compétences de la Région. Cela nous permettra, au niveau belge, de faire en sorte que les travaux autour du Plan Énergie-Climat 2030 puissent être finalisés en concertation avec les Régions.

 

Chaque Région m'avait demandé, après l'accord sur le burdensharing – soit le texte juridique traduisant l'accord politique conclu le 11 octobre dernier –, de reprendre les travaux. Je rencontre lundi la Région bruxelloise. Je vais évidemment rencontrer la Région flamande, vu la résolution sur la vision flamande qui a été adoptée. Je n'ai pas encore de nouvelles de la Région wallonne. J'aurais pu parler avec les Régions ce matin lors du 25e anniversaire de CONCERE (ou ENOVER en néerlandais) qui est l'instance de concertation entre le fédéral et les Régions concernant la politique énergétique. Cette instance fonctionne dans le cadre des réformes institutionnelles pour établir précisément la concertation et la politique énergétique.

 

Je regrette que les Régions n'aient pas cru bon d'être représentées à cette occasion, où étaient présents bon nombre d'entrepreneurs, le patron de la FEB, ainsi que les représentants des administrations concernées. Il me semble que la concertation et la coordination sont absolument nécessaires pour que nous puissions, comme le demande la résolution flamande, trouver un plan fédéral qui soit complémentaire de celui des Régions et inversement, afin de conclure le pacte énergétique qui nous amènera tout doucement vers la transition énergétique et le passage au travers d'un grand shift, à savoir le fait de quitter l'énergie nucléaire en 2025.

 

14.04  Egbert Lachaert (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, ik schets even de historiek.

 

Bij het begin van de huidige legislatuur kampten wij met een probleem van bevoorradingszekerheid. Wij hebben uw beleid gesteund, om een aantal reactoren te verlengen. Die steun kwam echter niet voor niets. Namens mijn fractie dring ik nogmaals aan op een energievisie, want anders zal men in 2025 niet slagen in de opzet. Er moet nu echt een interfederale energievisie komen, dus ook met de verschillende Gewesten. En de tijd dringt.

 

Mijnheer Nollet, wij begrijpen elkaar.

 

Ik ben blij met het hoopgevend signaal aan de bevolking in Vlaanderen dat het Vlaams Parlement dat zal doen over de partijgrenzen heen, over de grenzen van oppositie en meerderheid heen.

 

Mevrouw de minister, ik nodig u met aandrang uit om de teugels in handen te nemen ten opzichte van de Gewesten die nog achterblijven. Toon dat het u menens is om met een interfederaal pact naar buiten te komen, anders halen wij ons doel niet in 2025.

 

Ten tweede, geef inhoud aan het energietransitiefonds, dat wij met de nucleaire rente spijzen. Geef dat fonds het komende jaar een inhoud en kader het binnen die visie.

 

Ik zal, zoals u weet, namens mijn fractie op die nagel blijven kloppen, omdat zulks echt onze wil is. Wij steunen de verlenging van de reactoren, maar wij koppelen die steun aan een energievisie.

 

14.05  Karin Temmerman (sp.a): Mevrouw de minister, ik dank u voor uw antwoord, maar u hebt mij helemaal niet gerustgesteld.

 

Wij hebben in het verleden al een paar keer over die zaken beslist, maar telkens opnieuw moesten wij andere beslissingen nemen, zeker over het verlengen van de kernenergie.

 

Ik ben het helemaal niet eens met de heer Lachaert. Wij hebben die discussie gisteren al gehad. Ik ben het er niet mee eens dat Doel 1 en Doel 2 voor onze energievoorziening absoluut moesten worden verlengd. Elia bewijst dat het niet zo was.

 

Mevrouw de minister, indien u er nu echter niet in slaagt om samen met de Gewesten de energietransitie op poten te zetten, zult u in 2025 zeker een probleem hebben. Ik vraag u dus de transitie nu voor te bereiden en u niet weg te stoppen achter wie er allemaal niet was. Het is uw verantwoordelijkheid. U hebt nu beslist in 2025 uit te stappen. U moet er dus voor zorgen dat wij die uitstap ook absoluut kunnen uitvoeren.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

15 Question de M. Olivier Maingain à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes, adjointe au ministre des Finances, sur "la réorganisation de la politique scientifique" (n° P1642)

15 Vraag van de heer Olivier Maingain aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Financiën, over "de reorganisatie van het wetenschaps­beleid" (nr. P1642)

 

15.01  Olivier Maingain (DéFI): Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, après vos déboires juridictionnels dans le dossier de la Fondation polaire Princesse Élisabeth, voici une nouvelle preuve de ce que le gouvernement, à votre initiative, s'est aventuré sur un terrain très glissant, aussi en ce qui concerne le sort réservé à l'ancien président du comité de direction du SPF Politique scientifique, M. Mettens.

 

Je sais que cela a déjà été débattu en début de semaine en commission. Vous preniez connaissance, à ce moment-là, des arrêts du Conseil d'État. Je crois que vous avez un peu rapidement considéré qu'ils ne menaçaient finalement pas votre construction juridique hasardeuse en ce qui concerne la succession de M. Mettens.

 

À bien lire les arrêts du Conseil d'État, je vous conseille quand même d'être beaucoup plus prudente. Un de ces arrêts stipule clairement que "M. Delcourt ne pouvait pas être nommé à titre temporaire par défaut de comparaison des titres et mérites". Mais plus fondamentalement encore, un deuxième arrêt précise que "le changement de règles pour évaluer la pondération pour désigner un président de comité de direction avait été fait sans respecter le fameux arrêté royal du 11 juillet 2001", si j'ai bonne mémoire.

 

Vous êtes donc quasiment certaine de perdre le recours introduit par M. Mettens en ce qui concerne la nomination définitive de M. Delcourt. Dès lors, votre entreprise systématique de démanteler les fleurons de la politique culturelle et scientifique de ce pays et son rayonnement international doit être arrêtée. Ma première remarque est d'appeler le MR à assumer enfin sa responsabilité pour ne pas régler des comptes politiques mais à avoir le courage de mettre le holà.

 

Madame la secrétaire d'État, je vous pose une simple question. Vu l'incertitude juridique qui pèse sur vos décisions, acceptez-vous de suspendre toute restructuration du SPF Politique scientifique aussi longtemps que vous ne connaîtrez pas l'issue du dernier recours pendant devant le Conseil d'État? Ce serait non seulement de la sagesse juridique, mais aussi une prudence budgétaire, afin de ne pas avoir à payer de lourds dédommagements à celui que vous avez sans doute évincé de manière totalement illégale.

 

15.02  Elke Sleurs, secrétaire d'État: Monsieur Maingain, en ce qui concerne M. Mettens, le mardi 22 novembre 2016, le Conseil d'État a rendu trois arrêts. Les conséquences concrètes en sont que, dans l'immédiat, rien ne change. L'annulation de la nomination de M. Delcourt comme président ad interim reste sans effet. Il a été nommé entre-temps en tant que président et il le restera pour l'instant. Si le Conseil d'État décidait d'annuler sa nomination dans les mois à venir, il faudra refaire la procédure de sélection. Le cas échéant, un président ad interim devra être désigné.

 

Vous dites que je démantèle les fleurons de la politique scientifique. Je vous répondrai que nous avions un budget de plus de 11 millions d'euros l'an passé pour acheter du matériel, rénover des salles et organiser des expositions. Nous avons un nouveau programme FED-tWIN qui concerne 125 chercheurs pour une période de sept ans à partir de 2018. Les scientifiques travailleront à mi-temps pour les ESF. Le programme BRAIN, de nouvelle génération, sera lancé en 2018. Sa réforme se fera dans un cadre budgétaire neutre.

 

Vu la création d'une agence interfédérale imminente et la rénovation des ESF, il est défendu de prétendre que je démantèle les fleurons de la politique scientifique. C'est incorrect. À titre de preuve, je vous demanderai d'observer les réalisations que j'ai faites en la matière.

 

15.03  Olivier Maingain (DéFI): Madame la secrétaire d'État, je vous répondrai assez brièvement. Ce n'est pas parce que les seaux d'eau dans les musées sont devenus plus grands que vous avez une nouvelle politique! (Applaudissements) C'est la réalité!

 

Pour le surplus, il faudra se demander pourquoi le monde académique, le monde industriel, le monde scientifique interpellent les politiques pour dire que les mesures que vous prenez amènent à un démantèlement de la capacité du rayonnement de la Belgique dans les domaines spatial et culturel.

 

Visiblement, vous répondez de manière anecdotique, sans vouloir vous poser les vraies questions, parce que vous mettez tout simplement en œuvre le programme de votre parti! Ce qui est malheureux, c'est que d'autres vous laissent faire!

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

De voorzitter: Einde van de mondelinge vragen.

 

Wetsontwerpen

Projets de loi

 

16 Wetsontwerp betreffende de verwerking van passagiersgegevens (2069/1-8)

16 Projet de loi relatif au traitement des données des passagers (2069/1-8)

 

Mme Onkelinx demande la parole.

 

16.01  Laurette Onkelinx (PS): Monsieur le président, puisqu'il existe de grosses incertitudes juridiques concernant le projet de loi relatif au traitement des données des passagers et vu la nécessité de trouver une réponse aux interpellations de la Commission européenne, je vous dépose deux amendements pour lesquels je demande l'avis du Conseil d'État. L'un des amendements a été signé par presque tous les groupes de l'opposition.

 

16.02  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le président, effectivement, nous avons cosigné l'un de ces deux amendements puisqu'il me semble qu'il y a également une confusion qui pourrait se glisser dans l'article 29 du projet de loi qui nous a été soumis. Nous souhaitons l'avis du Conseil d'État.

 

Vous savez que notre groupe, encore une fois, a soutenu ce projet de loi. Il nous semble qu'il faut pouvoir donner un signal. C'était une demande de l'Union européenne mais ici, justement, c'est la Commission européenne qui nous met en garde et qui nous dit que nous avançons en ordre dispersé sur certains élément de ce projet de loi.

 

Nous souhaitons entendre ces questions de la Commission européenne. Nous souhaitons, bien sûr, aller de l'avant mais pas avant d'avoir entendu les arguments de la Commission européenne ni d'avoir vérifié que nous travaillions convenablement, s'agissant du PNR.

 

Le président: Chers collègues, j'ai reçu deux amendements (n°s 9 et 10). Pour que la demande d’avis soit mise en discussion, il faut le soutien de 30 membres.

 

Apparemment, il y en a beaucoup plus que trente qui la soutiennent. Pour ce qui est de l'avis du Conseil d'État, il faut que 50 membres soutiennent cette demande. Nous allons procéder par un vote par assis et levé.

 

La demande d'avis est appuyée par plus de 50 membres.

De vraag om advies wordt door meer dan 50 leden gesteund.

 

En conséquence, le président demandera l'avis du Conseil d'État en application de l'article 98.3 du Règlement.

Bijgevolg zal de voorzitter het advies van de Raad van State vragen met toepassing van artikel 98.3 van het Reglement.

 

Dit schorst de bespreking van wetsontwerp nr. 2069.

 

17 Wetsontwerp tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren (2083/1-4)

17 Projet de loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises (2083/1-4)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Mevrouw Dierick, rapporteur, verwijst naar haar schriftelijk verslag.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2083/4)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2083/4)

 

Het wetsontwerp telt 156 artikelen.

Le projet de loi compte 156 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 156 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 156 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

18 Wetsontwerp houdende uitvoerings­maatregelen van Verordening (EU) nr. 2015/751 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 betreffende afwikkelings­vergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalings­transacties (2084/1-3)

18 Projet de loi portant des mesures d'exécution du Règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte (2084/1-3)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De heer Friart, rapporteur, verwijst naar zijn schriftelijk verslag.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2084/3)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2084/3)

 

Het wetsontwerp telt 9 artikelen.

Le projet de loi compte 9 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 9 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 9 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

19 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van Economisch Recht, wat de bevoegdheid van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen betreft (2090/1-4)

19 Projet de loi modifiant le Code de droit économique, en ce qui concerne la compétence de la Commission des Normes Comptables (2090/1-4)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Mevrouw Smaers, rapporteur, verwijst naar haar schriftelijk verslag.

 

19.01  Michel de Lamotte (cdH): Monsieur le président, monsieur le ministre, excusez-moi de vous le dire mais le diable est parfois dans les détails! Entre le moment où on examine un texte en commission et le moment où on relit le rapport et qu'on examine les textes, un certain nombre d'éléments peuvent apparaître. Effectivement, le projet de loi vise à étendre la compétence de la Commission des Normes Comptables (CNC) afin de l'autoriser à formuler des rulings formels à l'intention des entreprises au sujet de l'application des dispositions spécifiques du droit comptable.

 

Je voudrais revenir, monsieur le ministre, sur la mission du nouveau collège qui sera institué et qui est de répondre, par des décisions individuelles relevant du droit comptable, …

 

Président: André Frédéric, vice-président.

Voorzitter: André Frédéric, ondervoorzitter.

 

Le président: Chers collègues, s'il vous plaît! Le but n'est pas de faire remarquer que je remplace momentanément le président. Mais plusieurs d'entre vous tiennent des conciliabules. Ce n'est pas respectueux de l'intervenant.

 

19.02  Michel de Lamotte (cdH): Merci, monsieur le président.

 

Monsieur le ministre, je voudrais revenir sur quelques éléments. En commission, vous nous avez signifié avoir consulté la Commission des Normes Comptables pour la présentation de ce projet. Or il semblerait que ce ne soit pas le cas et que seul son président ait été consulté pour la rédaction de ce projet de loi et qu'aucun avis formel ne soit sorti de la Commission elle-même. Je regrette que la communication autour de ce dossier soit non transparente. Vous l'avez fait de cette manière. La Commission en tant que telle n'a pas remis d'avis mais le président de la Commission l'a fait personnellement.

 

Je voudrais revenir sur deux articles particuliers concernant ce projet de loi. Monsieur le ministre, j'ai introduit deux amendements en séance plénière. Dans l'exposé des motifs et la présentation que vous avez faite du projet de loi, vous ne faites pas mention de l'anonymat que vous allez solliciter de la part du collège que vous instituez, repris dans l'article 3, § 7, alinéa 2, et il n'y a pas de justification à ce fait dans le commentaire des articles. Le fait que cette Commission puisse remettre des avis de manière anonyme est un peu particulier. Dans d'autres commissions, on connaît la composition des commissaires. Dans d'autres institutions, on sait qui va prononcer un avis, un jugement (par exemple, au niveau judiciaire).

 

Ici, la composition n'est pas requise. Même dans le rapport de ce projet qui doit être transmis au parlement, la composition de cette Commission n'est pas explicitée. Cette situation est, selon moi, quelque peu troublante. On ne connaît pas ceux par qui l'avis sera remis.

 

On sait que le rôle de cette Commission est de déterminer l'interprétation des modalités d'application de la loi dans le chef du demandeur. Ne pas connaître l'identité du demandeur est une chose. Toutefois, à partir du moment où une commission doit remettre un avis, il est quand même intéressant d'en connaître la composition.

 

Je voudrais attirer votre attention sur un point. L'article qui est ici présenté est tout à fait paradoxal dans la mesure où, si l'objectif poursuivi est l'anonymat, c'est perdu à l'avance, monsieur le ministre. En effet, un membre du collège de la Commission des Normes Comptables doit être membre du collège chargé de la direction du Service des Décisions anticipées en matière fiscale du SPF Finances. Or, tout le monde connaît la composition de ce collège. Je souhaitais attirer votre attention sur ce point, raison pour laquelle j'ai déposé un amendement.

 

De plus, monsieur le ministre, on se trouve face à une situation un peu troublante dans la mesure où vous modifiez totalement la composition de la CNC avec votre projet de loi. En fait, il est question d'une démission d'office de l'ensemble des commissaires puisque ces derniers ne seront pas repris, l'ensemble étant modifié.

 

Par ailleurs, chacun sait que pour composer une telle commission (consultation des comités d'avis, interpellations diverses, etc.) huit à douze mois sont nécessaires. En tout cas, il en a été ainsi durant la précédente législature.

 

La jurisprudence risque d'être troublée dans le cadre de cette représentation.

 

J'ai introduit un autre amendement, afin de ne pas sanctionner ou démissionner d'office les membres de cette Commission. Il vous permettra, si vous le souhaitez, d'introduire l'un ou l'autre membre pour le collège, en dehors de la commission complémentaire, pour la durée de la transition. Vous retrouverez dans l'amendement qui est sur vos bancs ce texte expliquant cette dimension. Il vise à éviter des avis et des jurisprudences variables. Avouez qu'il est délicat de changer l'ensemble. Si je peux me permettre la comparaison, c'est comme si on changeait d'un seul coup tous les directeurs de la Banque nationale, ou tous les commissaires de l'une ou l'autre des institutions, sans garantir la suite des activités.

 

Monsieur le ministre, je critique votre projet de loi sur ces deux points, arrivés a posteriori je le reconnais. J'ai introduit deux amendements en suggérant à la majorité aussi de les suivre. Il s'agit en effet de connaître les personnes qui vont émettre des avis. L'anonymat n'est pas une bonne politique. Elle va contre la transparence et la clarté des décisions. Démissionner d'office un certain nombre de commissaires, ou tous les commissaires, pour pouvoir les renommer par après, ne m'apparaît ni pertinent, ni utile, dans le cadre de cette Commission. Celle-ci remettra des avis. Ces avis, s'ils sont appliqués, auront aussi des suites en matière de fiscalité et d'impôt des sociétés. Je voulais absolument insister sur ces deux éléments.

 

19.03 Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, wij hebben in de commissie een uitgebreid debat gehad. Er zijn heel wat vragen gesteld. Zoals gebruikelijk heb ik ook een aantal antwoorden daarop gegeven.

 

Le premier élément est pour moi très important. J'espère qu'il l'est aussi pour M. de Lamotte. Depuis sa création, la Commission des Normes Comptables reçoit souvent de la part des entreprises, des experts comptables ou des comptables, du fisc et des réviseurs des questions ponctuelles concernant l'application correcte du droit comptable. En 2013, par exemple, la CNC a été saisie 177 fois de ce type de questions, en 2014, 110 fois et en 2015, 195 fois. Cela veut dire qu'il y a maintenant une grande demande d'avis ponctuels avec des questions ponctuelles.

 

Die praktijk willen wij beter organiseren.

 

Het tweede punt dat ik wil onderstrepen betreft de problematiek van het College. Het is de bedoeling dat een beperkt aantal leden van de CBN samen met de voorzitter het College zullen vormen.

 

Et j'ai dit très clairement que l'arrêté royal précédera la composition du collège.

 

Het koninklijk besluit zal dus zeer duidelijk bepalen wie in dat College zit. U verwees ernaar, mijnheer de Lamotte, en ik heb ook wat meer tekst en uitleg gegeven over de samenstelling. Het koninklijk besluit zal deze nader bepalen, maar er wordt gedacht aan een samenstelling van het College uit een lid aangeduid door de minister van Economie, een lid aangeduid door de minister van Financiën, een lid aangeduid door de minister van Justitie en een lid aangeduid door de minister die de Middenstand onder zijn bevoegdheid heeft. Die beperkte groep laat toe om op een snelle en efficiënte manier te antwoorden op de concrete toepassing van de CBN-adviezen in specifieke situaties. Minstens één lid maakt tevens deel uit van het College dat belast is met de leiding van de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken.

 

J'ai également donné cette information en commission.

 

Tot slot, nog dit.

 

De individuele adviezen worden nadien gepubliceerd, maar de anonimiteit ervan wordt verzekerd. Die publicatie lijkt mij een goede zaak, omdat wij de toepassing van de boekhoudkundige regels zo correct en zo duidelijk mogelijk willen realiseren. Het is al jarenlang de praktijk dat de Commissie voor Boekhoudkundige Normen algemene adviezen geeft. Concrete, individuele adviezen, door ons IBB’s genoemd, maken het nog duidelijker en zullen in de praktijk nog meer effect hebben.

 

Ik meen hiermee de amendementen te hebben geduid en ik hoop dat zij niet nodig zijn.

 

Afsluitend, in mijn vorig beroepsleven ben ik jarenlang lid geweest van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen en ik weet dus hoe ze functioneert. De gewezen voorzitter, die jammer genoeg overleden is, zou heel blij zijn dat dit na zoveel jaren wordt gerealiseerd. Deze vraag wordt immers al jaren gesteld. Ik hoop dan ook dat wij er vandaag eindelijk een concreet antwoord kunnen op geven door de goedkeuring van dit wetsontwerp.

 

19.04  Michel de Lamotte (cdH): Monsieur le président, comme le ministre l'a dit, le nombre d'interventions est de plus en plus important. C'est pourquoi je pense qu'il est nécessaire de cadrer les choses de manière précise et fixe en termes de publicité et de jurisprudence quant à cette Commission des Normes Comptables.

 

Je voulais insister à ce sujet et je maintiens les amendements tels qu'ils ont été déposés. En effet, cela me semble plus efficace dans le texte que dans un règlement d'ordre intérieur ou une déclaration dans cette assemblée.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2090/4)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2090/4)

 

Het opschrift werd door de commissie gewijzigd in "wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van economisch recht, wat de bevoegdheid van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen betreft".

L'intitulé a été modifié par la commission en "projet de loi modifiant le Code de droit économique, en ce qui concerne la compétence de la Commission des normes comptables".

 

Het wetsontwerp telt 5 artikelen.

Le projet de loi compte 5 articles.

 

*  *  *  *  *

Ingediende amendementen:

Amendements déposés:

Art. 3

Art. 5

*  *  *  *  *

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over de aangehouden amendementen en artikelen en over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur les amendements et les articles réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

*  *  *  *  *

Besluit van de artikelsgewijze bespreking.

Conclusion de la discussion des articles.

 

Aangehouden: de stemming over de amendementen en de artikelen 3 en 5.

Réservé: le vote sur les amendements et les articles 3 et 5.

 

Artikel per artikel aangenomen: de artikelen 1, 2 en 4.

Adoptés article par article: les articles 1, 2 et 4.

*  *  *  *  *

 

20 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake detachering van werknemers (2091/1-6+8)

20 Projet de loi portant diverses dispositions concernant le détachement de travailleurs (2091/1-6+8)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

M. Egbert Lachaert, rapporteur, renvoie à son rapport écrit.

 

20.01  Frédéric Daerden (PS): Monsieur le président, monsieur le vice-premier ministre, chers collègues, la directive relative au détachement des travailleurs a vingt ans. Elle est née en 1996 dans le contexte d'une Europe à quinze, à une époque où les écarts de salaires variaient de un à trois entre des pays aux normes sociales voisines. Aujourd'hui, nous sommes à vingt-sept ou vingt-huit – je ne sais pas ce que je dois dire -, tandis que l'écart salarial varie de un à dix. La donne a donc clairement changé.

 

Nous constatons, à cet égard, une prise de conscience à l'échelle européenne. J'en veux pour preuve la directive relative aux marchés publics, qui constitue une véritable avancée permettant de sortir de la dictature du prix le plus bas, ainsi que la directive d'application que nous transposons aujourd'hui, avec un peu de retard toutefois. Certes, celle-ci est imparfaite, car nous aurions souhaité une révision pure et simple de la directive initiale. Toutefois, elle accorde des outils de lutte contre le dumping. Ces deux directives nous donnent des armes pour renforcer le contrôle et assurer une responsabilité en chaîne solidaire des entreprises fautives.

 

Pourtant, ces deux armes, vous, monsieur le ministre et votre gouvernement, vous avez décidé de les charger à blanc. Premièrement, la transposition de la directive sur les marchés publics laisse encore le choix du prix le plus bas. Nous en avons discuté voici quelques semaines: quelle occasion manquée! Deuxièmement, votre projet de transposition de ce jour est présenté dans le même sens; vous n'allez pas assez loin. Pourquoi? Parce que vous prévoyez, tout d'abord, une responsabilité solidaire, qui risque cependant de n'être qu'une coquille vide, limitée au secteur de la construction et contournable. J'en ai expliqué les raisons en commission. Ensuite, rien n'est prévu pour les détachements via les agences intérimaires, alors que nous savons qu'elles servent de porte d'entrée au dumping social. Enfin, vous ne permettez pas qu'un syndicat este en justice sans l'accord des travailleurs détachés, même si leurs droits ne sont pas respectés.

 

Monsieur le ministre, la situation en Belgique est grave. Les secteurs de la construction, du nettoyage et des transports crient au secours.

 

On ne peut plus dire que c'est simplement la faute de l'Europe. Des efforts ont été faits et la Commission a décidé de maintenir son projet de révision de la directive de 1996 malgré le carton jaune de nombreux pays de l'Est. Le Parlement européen prépare d'ailleurs un rapport avec deux co-rapporteurs représentant les deux plus grands groupes politiques. Cela montre que le problème transcende les partis et qu'il y va de la survie du projet européen.

 

Et il n'y a pas que l'Europe qui bouge. La Wallonie a élaboré un guide anti-dumping. Les pouvoirs locaux ont pris des initiatives pour lutter concrètement contre le dumping social. À Herstal, par exemple, où le slogan À travail égal, salaire égal est né, nous avons été les premiers à lancer une charge anti-dumping dans les marchés publics avec la mise sur pied d'une plate-forme pour en mesurer les effets. Notre initiative s'est d'ailleurs répandue dans plusieurs villes et communes. Je soulignerai également l'initiative de la ville d'Ostende, qui impose le respect du salaire minimum en vigueur en Belgique pour ses appels d'offres.

 

Il ne reste plus que le fédéral qui n'a pas l'air de prendre la mesure du fléau. Monsieur le ministre, vous aviez la possibilité de répondre à des situations de terrain concrètes de dumping avec ce projet de loi. Des amendements ont été déposés. Vous n'avez pas suivi. Vous n'êtes pas à la hauteur de l'enjeu pour notre pays, qui compte plus de 200 000 travailleurs détachés.

 

Votre gouvernement a déjà manqué une belle occasion avec la loi de transposition de la directive "Marchés publics". Vous recommencez ici. Monsieur le ministre, le fédéral doit être plus volontariste. Stop aux travailleurs low cost. Stop aux entrepreneurs bandits. Stop au dumping social.

 

20.02  Nahima Lanjri (CD&V): De omzetting van de Europese richtlijn zal leiden tot betere controles en communicatie tussen de lidstaten, tot meer transparante informatie voor werknemers en tot duidelijkere procedures. Dat kunnen wij alleen maar toejuichen en daarom zullen wij de omzetting uiteraard ook steunen.

 

De inhoud ervan heb ik trouwens een aantal maanden geleden in een resolutie verwerkt, waarin wij de regering verzoeken de strijd aan te binden tegen sociale dumping. Ik ben er dan ook over verheugd dat in de tekst maatregelen te vinden zijn die sociale dumping tegen kunnen gaan.

 

Wij staan uiteraard achter het principe van vrij verkeer in de Europese Unie: het moet mogelijk blijven om in een ander Europees land te werken. Wel stellen we heel wat misbruiken vast. Doordat de sociale bijdragen in het land van herkomst moeten worden betaald en er daar geen of minder sociale bijdragen worden opgelegd, is er natuurlijk een serieus concurrentieel nadeel, bijvoorbeeld voor onze Belgische bouwondernemingen. Een ander fenomeen is dat onze loon- en arbeidsvoorwaarden niet worden gerespecteerd, omdat er wordt gewerkt met postbusbedrijven die werknemers naar België sturen. Zo omzeilt men de verplichting om in ons land sociale bijdragen te betalen.

 

Met de omzetting van de richtlijn zou de controle daarop moeten verbeteren en daar kunnen we alleen maar blij om zijn. Sociale dumping waarbij werknemers en werkgevers de dupe worden van uitbuiting respectievelijk oneerlijke concurrentie moet uiteraard gebannen worden. Vlaamse kmo’s in de bouwsector verliezen aan de lopende band opdrachten, vooral omdat bijvoorbeeld buiten­landse en Belgische bouwbedrijven buitenlandse onderaannemers inschakelen en niet alle spel­regels respecteren. Een betere aansprakelijkheid, zoals ook bepaald in de richtlijn, zal de misbruiken verder aan banden leggen. Ook dat is een goede zaak.

 

Europees Commissaris Thyssen werkt aan een nieuw pakket maatregelen dat deel uitmaakt van het zogenaamde mobiliteitspakket. Daarmee zullen we verdere stappen kunnen zetten. Vandaag zetten we alvast een heel belangrijke stap naar een oplossing voor een aantal sociale problemen, waarmee we ook sociale dumping tegengaan. We hopen dat we, eens het mobiliteitspakket is goedgekeurd na de discussie op Europees niveau, nog verdere stappen kunnen doen.

 

Vandaar, mijnheer de minister, collega’s, dat wij de omzetting zullen steunen.

 

20.03  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen): Monsieur le président, je rejoins l'intervention de mon collègue Frédéric Daerden en disant qu'à nouveau, nous avons raté une occasion de prendre des mesures claires et incontournables contre le dumping social. Ce fut le cas au moment de la transposition de la directive relative aux marchés publics. Je pense d'ailleurs que je n'arriverai jamais à accepter que vous ayez gardé comme critère unique le prix le plus bas en essayant de nous faire croire que vous vouliez lutter contre le dumping social. Vous deviez mettre l'obligation d'y intégrer les critères sociaux et environnementaux!

 

Nous avons ici une directive qui permettait aux États de la transposer avec des degrés divers de sévérité et de précision. Monsieur le ministre, ici aussi, vous avez décidé d'adopter la version minimale de ce qui était contenu dans cette directive. Dans le projet de loi que vous nous soumettez, il y a néanmoins des dispositions qu'on ne peut que soutenir, par exemple permettre le contrôle des conditions de travail via les services d'inspection, avoir des exigences de preuves d'existence d'un contrat, d'un nombre d'heures prestées, de paiement de salaires, avoir une personne de liaison désignée par l'employeur détachant. Ces mesures sont nécessaires et, de la même manière, il y a une obligation de respect de la rémunération des travailleurs, pour qu'un travailleur national et un travailleur détaché aient les mêmes rémunérations. Mais dans le même temps, il est aussi prévu que si le sous-traitant s'engage à payer le travailleur, il n'y aura pas de sanction puisque cet engagement écrit suffit à limiter les sanctions, pourtant indispensables dans ce type de contrat entre entreprises en Belgique, entreprises à l'extérieur et travailleurs déplacés, qui sont évidemment démunis face à ces entreprises qui les engagent.

 

Le projet de loi veut aussi supprimer les entreprises dites "boîtes aux lettres" et pour ce faire, il est précisé que le détachement devra être temporaire et l'entreprise caractérisée par des activités substantielles. La limite de temps pour ces activités temporaires n'est pas définie dans le projet de loi. Là aussi, il y a eu des amendements, des discussions en commission, un avis du Conseil national du travail, qui a suggéré que cette durée soit de six mois renouvelables. Il est dommage que ce ne soit pas plus précis dans le texte de loi et que vous vous soyez contentés de l'adjectif "temporaire".

 

Il faut qu'il y ait une activité substantielle. Des critères définissent cette dernière, ce qui est une bonne chose. Mais vous considérez que les agences d'intérim sont des sociétés qui ont des activités substantielles et que dès lors, elles entrent dans le cadre des règles de rémunération, des obligations de documents à fournir, etc. Sauf que, quand on arrive au chapitre "Responsabilité solidaire", cette responsabilité solidaire ne concerne que les entreprises du secteur de la construction, que les dettes futures et que la sous-traitance directe et non toute la chaîne des sous-traitants.

 

J'ai assisté à la première réunion de commission, mais malheureusement pas à celle concernant les articles, vu la tenue simultanée de la commission de la Santé. J'avais alors cru comprendre que les agences d'intérim étaient effectivement concernées, puisqu'elles détachent de manière temporaire des travailleurs et qu'elles ont une activité substantielle. Mais cette activité substantielle ne fait pas partie du secteur de la construction. Des travailleurs de ces agences peuvent cependant être engagés par des entreprises du secteur de la construction. Des dispositions relatives au secteur de la construction peuvent dès lors ne pas s'appliquer, notamment dans les relations entre employeur détachant et employeur engageant, vu cette différence de secteur d'activité.

 

Monsieur le ministre, pourriez-vous préciser jusqu'où et comment une agence d'intérim est concernée lorsqu'elle collabore avec des entreprises du secteur de la construction?

 

En tant que Liégeoise, j'ai été, à plusieurs reprises, impressionnée par la capacité de la chambre de la construction liégeoise à se mobiliser sur cette lutte contre le dumping social et en faveur de la protection des entreprises de la construction. Ses membres vous ont interpellé à plusieurs reprises. Ils sont venus. Ils vous ont proposé des adaptations des dispositions, à la fois au moment des discussions relatives aux marchés publics et à la fois concernant ces dispositions-ci, pour que vous supprimiez ce délai de 14 jours suivant la notification des inspections, moment où la responsabilité solidaire prend effet.

 

Ils vous ont également contacté et vous ont fait des propositions exprimant leurs préoccupations: qu'est-ce qu'une rémunération? Qu'est-ce que le salaire minimum? Qu'est-ce qu'un revenu qui permet à un travailleur de vivre dans la dignité ici dans notre pays, et pas dans la dignité dans leur pays d'origine? Malgré ces revendications et cette collaboration spontanée de leur part, visant à protéger l'emploi dans le secteur de la construction, il faut bien constater qu'ils n'ont pas été suivis. La déception est grande dans leur chef.

 

Lorsqu'on annonce vouloir protéger un secteur, et qu'on accuse ce secteur d'être auteur de malversations et de non-respect de la législation sociale dans le chef de certains de ses membres, ne pas tenir compte des remarques et des propositions concrètes qu'ils font et qui vont dans le sens de la directive, c'est un manque de responsabilité de la part d'un ministre de l'Emploi et de la part d'un gouvernement qui veut lutter contre le dumping social.

 

Monsieur le ministre, c'est embêtant. En effet, il s'agit d'une directive et d'une modification législative qui permettent d'avancer. Elles se limitent à un secteur et présentent les limites que je viens d'énoncer. Elles sont confrontées à un secteur du transport qui hurle également au secours pour que des dispositions similaires soient prises, et qui ne sera pris en compte qu'éventuellement dans un an, au moment de l'évaluation de cette loi. Nous sommes face à un projet qui présente des avancées, un projet qui aurait pu être tellement bien, mais qui n'est que minimal. Nous ne pouvons donc pas soutenir entièrement ce projet de loi. Nous devons malheureusement nous abstenir, alors que nous aurions vraiment aimé soutenir un vrai projet ambitieux de lutte contre le dumping social.

 

20.04  Wouter Raskin (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik wil mij grotendeels aansluiten bij het pleidooi van collega Lanjri. Wij steunen iedere maatregel die de vrije Europese arbeidsmarkt een eerlijkere arbeidsmarkt maakt. Dat is ook de boodschap die wij aan de vicepremier hebben meegegeven in de commissie.

 

Wij zijn er voorstander van om gedetacheerde werknemers te betalen aan loon- en arbeidsvoorwaarden zoals dat gebeurt bij de lokale werknemers. Wat ons betreft, mag hier het debat wel eens worden gevoerd over de detacheringstermijn. Hoe lang moet die termijn wel duren? Hoe zit het met het socialezekerheidsprincipe?

 

Enkel wanneer op beide vlakken vooruitgang wordt geboekt of verandering wordt gerealiseerd, zullen we tot een level playing field komen in de ware zin van het woord. Detachering is voor ons niet de mogelijkheid creëren om aan sociale dumping te doen, maar is een middel om arbeidskrachten die een specifieke kennis en expertise hebben, zonder veel belemmeringen tijdelijk hier te werk te stellen.

 

Deze omzetting van een EU-richtlijn in Belgisch recht is een kleine stap in een betere controle op een eerlijke arbeidsmarkt. Wij zullen dit wetsontwerp dan ook met overtuiging steunen.

 

Ik wil nog een kleine bedenking maken die ik ook al heb geformuleerd aan de vicepremier in de commissie. Het betreft de hoofdelijke aansprakelijkheid die in de tekst is opgenomen.

 

Wij bevestigen opnieuw het standpunt dat wij in het verleden ook al innamen. Wij hebben geen enkel probleem met de hoofdelijke aansprakelijkheid indien rekening wordt gehouden met de goede trouw en dat is hier effectief het geval. An sich is er dus geen probleem, alleen kan men er niet omheen dat die vorm van hoofdelijke aansprakelijkheid nieuw is, en een en ander eventueel complex kan maken. Wij hebben aan de vicepremier laten weten dat het zinvol zou zijn om ter zake in opvolging en evaluatie te voorzien.

 

20.05  David Clarinval (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, vous le savez, la lutte contre le dumping social est une priorité pour mon groupe et je me réjouis donc que ce projet arrive sur notre table.

 

La philosophie qui se dégage du texte peut se résumer en quatre axes. Le premier vise dans un premier temps à protéger au mieux les intérêts d'un travailleur d'un pays de l'Union européenne vers la Belgique. Si un travailleur est en litige avec son ancien employeur pour des infractions à la réglementation sur le détachement, il ne pourra à l'avenir plus subir aucun préjudice auprès de son nouvel employeur.

 

Le deuxième axe vise également à un meilleur contrôle des conditions de travail pour le travailleur détaché. Ainsi, le texte prend une série de dispositions qui vont permettre de lutter plus efficacement contre les faux indépendants ou encore les sociétés-boîtes aux lettres. Concrètement, les inspecteurs auront la possibilité, lors de tout contrôle sur le terrain, d'exiger une série de documents auprès de la personne de liaison qui permettra de déterminer si le détachement se fait dans des conditions de concurrence loyale ou pas.

 

Le troisième axe impose également un régime spécifique de responsabilité solidaire du co-contractant dans le secteur de la construction.

 

Enfin, le quatrième axe implémente chez nous le système de sanctions et amendes administratives appliqué à l'échelle européenne. Il faut bien l'avouer, jusqu'ici, l'application des sanctions était difficile à établir. Dorénavant, la Belgique pourra récupérer par elle-même le montant des sanctions et amendes infligées. C'est une bonne chose.

 

Il est important de rappeler ici que les partenaires sociaux ont une nouvelle fois été consultés. De fait, le gouvernement a tenu compte de l'avis des partenaires dans le texte, des différentes remarques formulées et plus tard, nous viendrons avec un texte spécifique pour le transport.

 

Comme vous le savez, chers collègues, ma formation politique est très attachée aux valeurs de liberté, notamment de circulation des personnes et des services. Nous sommes en faveur du détachement mais nous sommes contre la fraude au détachement. Il est donc primordial pour nous que ça se fasse dans un cadre de concurrence loyale. Pour moi, ce projet représente donc un pas dans la bonne direction. Il s'agit d'une petite avancée dans la lutte contre le dumping social, car cela va en effet permettre de garantir de meilleures conditions de travail pour les travailleurs détachés et de combattre davantage l'exploitation des êtres humains.

 

Néanmoins, comme je l'ai déjà formulé en commission, le texte aurait pu aller plus loin, notamment dans la problématique des sociétés intérimaires hollandaises qui représentent près de 30 % de la fraude au détachement. À cet égard, je ne doute pas qu'on pourra revenir sur le sujet ultérieurement.

 

Par ailleurs, monsieur le ministre, il convient de souligner trois éléments vraiment positifs. Premièrement, vous vous êtes engagé à procéder à une évaluation dans un an. Je suis persuadé qu'au cours de cette évaluation, nous pourrons procéder aux aménagements nécessaires.

 

Deuxièmement, comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, le gouvernement s'est engagé à procéder à un tax shift spécifique pour la construction. Ce sont plusieurs centaines de millions qui sont prévus pour ce secteur qui n'a pas bénéficié du tax shift comme les autres secteurs. Je ne doute pas qu'on pourra effectivement réaliser ce tax shift construction dans les années à venir.

 

Enfin, last but not least, nous savons tous que Mme la commissaire Thyssen a dans ses cartons un projet de directive "Mobility package". J'ose espérer qu'elle pourra obtenir, au niveau européen, un soutien de toute une série de pays qui, malheureusement, y voient des sources négatives. Je ne doute pas que Mme Thyssen pourra aboutir sur ce projet que nous soutenons évidemment.

 

Pour ces raisons, le groupe MR soutiendra le texte qui est proposé aujourd'hui. Je vous remercie.

 

20.06  David Geerts (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega’s, wij hebben dit ontwerp al uitvoerig besproken in de commissie. Mijn interventie zal derhalve vrij beknopt zijn.

 

Onze fractie heeft in de commissie amendementen ingediend, naar mijn mening zeer goede amendementen, die helaas weggestemd zijn. Mijnheer de minister, ik heb de toelichting van collega De Coninck en uw antwoord gelezen. Ik was echter niet helemaal overtuigd door uw antwoord. We dienen de amendementen dan ook opnieuw in.

 

Collega’s, andere sprekers hebben al gezegd dat de strijd tegen fiscale en sociale fraude enorm belangrijk is. Dit thema wordt trouwens in verschillende commissies behandeld. Ik meen echt dat het in tal van sectoren zeer moeilijk is geworden om als bonafide ondernemer te overleven. Het water staat deze mensen vaak aan de lippen. Dat is eigenlijk nefast voor heel ons economisch systeem. Als een bonafide werkgever ten onder gaat, dan heeft dat een impact op de tewerkstelling voor de mensen die daar werken maar ook op ons socialezekerheidssysteem aangezien bijdragen om het systeem te financieren verloren gaan. Eigenlijk verliest dus de hele samenleving. Vandaar dat de sp.a zich voor 100 % verzet tegen deze vormen van fraude. Bovendien zien wij dat malafide ondernemers hun werknemers op de meest schandalige manier uitbuiten. Dat is schrijnend en wij zien het in tal van sectoren.

 

Het is dus goed als de wetgever dit probeert te bestrijden via wetgeving. Er moet natuurlijk ook voldoende controle zijn om de wetgeving uit te voeren. Wij hadden deze week trouwens nog een debat over de hervorming van de controlediensten. Wij zullen dat debat hier niet voeren; voor ons is het belangrijk dat de hervorming uiteindelijk leidt tot resultaten op het terrein. Wij kunnen hier nog zoveel wetgeving goedkeuren als wij willen, op het terrein moet deze ook worden toegepast en de toepassing ervan moet worden gecontroleerd.

 

Mijnheer de minister, terugkomend op voorliggend wetsontwerp tot omzetting van de richtlijn, mijn fundamentele bedenking is dat het te minimalistisch is. De Europese richtlijn gaf aan de lidstaten meer mogelijkheden om sociale dumping tegen te gaan. Wij betreuren dat dit in deze minimalistische omzetting niet het geval is. Paradoxaal genoeg maakt u wel maximaal gebruik van de minimale verplichtingen die in de richtlijn staan. Ik denk bijvoorbeeld aan de notie “zorgvuldigheidsmaatregelen.” Door als zuivere formaliteit die zorgvuldigheidsmaatregelen in te schrijven in de contracten, vrees ik dat men al te gemakkelijk kan ontsnappen aan de hoofdelijke aansprakelijkheid.

 

Wij hebben opnieuw amendementen ingediend, onder andere inzake de ketenaansprakelijkheid. U hebt uitgelegd: één op één. Volgens ons is het beter de hele keten te bekijken. Wij vinden bijvoorbeeld dat als de arbeidsprestaties niet bewezen kunnen worden als deeltijds gepresteerd, er een weerlegbaar vermoeden moet zijn van voltijdse prestatie, zodat betrokkenen vergoed kunnen worden.

 

Ten slotte, collega’s, hebben wij een reeks amendementen ingediend om de aanwezigheidsregistratie te vervolledigen met een tijdsregistratie.

 

Tot daar mijn toelichting bij onze amendementen.

 

20.07  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le ministre, nous avons eu des débats en commission. Nous n'allons évidemment pas tout refaire ici mais ce que je retiendrai, c'est que votre texte de transposition manque manifestement de trois ingrédients indispensables: l'ambition, la clarté et l'efficience. Pourtant, ces trois ingrédients sont d'autant plus indispensables dans un dossier tel que celui-ci.

 

Je vous vois hausser les sourcils et je ne peux m'empêcher de rappeler qu'il y a quelques secondes, un membre de la majorité n'a, dans le fond, pas dit grand-chose de différent à la tribune. Mon collègue Clarinval, avec lequel je suis d'accord sauf peut-être avec un mot de sa phrase, a dit que "vous auriez pu aller plus loin". Moi, je dis simplement que vous auriez dû aller plus loin.

 

D'abord sur la forme – et c'est important parce que cela concerne bien sûr le secteur - il faut rappeler que la directive d'exécution devait être transposée pour le 18 juin. Cinq mois de retard, ce n'est pas banal. C'est d'autant plus problématique qu'il s'agit d'une matière où les pertes d'emplois sont quotidiennes et importantes et que ce délai supplémentaire n'a pas été mis à profit pour réaliser un travail complet et ambitieux. Ma foi, vous seriez venu avec de l'ambition et quelque chose de fort en la matière, les cinq mois étaient pardonnés! Avec une version aussi minimaliste et avec autant de retard, je vous avoue que c'est assez incompréhensible.

 

Pour un employeur détachant des travailleurs en Belgique, la législation applicable aux travailleurs détachés est déjà d'une extrême complexité aujourd'hui. Loin de résoudre ce problème, le présent projet l'aggrave en ajoutant une série de règles supplémentaires très techniques à l'amas déjà nébuleux de la réglementation existante. Une véritable lasagne! On rajoute des couches et des couches comme, s'il ne faut en citer qu'une, le cumul des législations sur la responsabilité solidaire. Il est très ardu de s'y retrouver!

 

Ce n'est pas tant pour les employeurs étrangers que cela m'inquiète, monsieur le ministre. C'est plutôt que j'ai conscience – et j'espère que vous l'avez aussi – de l'arrêt Arblade puisque la Cour de justice de l'Union européenne a décidé que, je cite: "Un État membre ne peut imposer à une entreprise établie dans un autre État membre et exécutant temporairement des travaux dans le premier État de payer à ses travailleurs détachés la rémunération minimale fixée par la convention collective de travail applicable dans le premier État membre qu'à condition que les dispositions en cause soient suffisamment précises et accessibles pour ne pas rendre, en pratique, impossible ou excessivement difficile la détermination, par un tel employeur, des obligations qu'il devrait respecter".

 

Si ces conditions ne sont pas remplies, l'employeur étranger pourra se prévaloir du manque de clarté. Il pourra ainsi échapper au respect des règles. C'est évidemment cela que nous aurions dû éviter.

 

Monsieur le ministre, depuis la semaine dernière, nous disposons de nouvelles informations. En effet, le secrétaire d'État en charge de la lutte contre la fraude sociale nous a expliqué, hier, en commission que la première faille dans l'analyse SWOT réalisée dans le cadre de la réforme des inspections sociales concernées par le dumping est l'absence de cadre juridique clair. Il a, en quelque sorte, fait la leçon aux politiques que nous sommes en pointant du doigt la complexité problématique des législations dans ce domaine. Mais, pendant ce temps, le gouvernement s'appliquait à complexifier encore la législation à travers des textes multiples et éclatés plutôt que d'élaborer, enfin, une loi rassemblant l'essentiel des dispositions s'imposant aux travailleurs détachés, ce qui est un comble.

 

J'ai rédigé plusieurs amendements qui ont pour objectif de clarifier la législation et, en particulier, la notion de salaire minimum, de garantir de façon certaine l'obligation de respecter les conditions de travail belges, notamment, les barèmes sectoriels ou encore d'aller plus loin dans la lutte contre le dumping social, ce après m'être inspirée de la proposition de révision de la directive "détachement" de Mme Thyssen sur certains points.

 

Ces amendements ont été rejetés en bloc. Je le déplore et les redépose donc aujourd'hui. Votre projet comporte de nombreuses failles et d'occasions manquées. Je prendrai quatre exemples.

 

Premièrement, pourquoi n'a-t-on pas saisi l'opportunité de clarifier la notion de "rémunération du travailleur détaché"? Cela témoigne, bien entendu, d'un manque de clarté.

 

Deuxièmement, pourquoi n'a-t-on pas saisi l'opportunité de limiter la durée des détachements? Cela traduit un manque d'ambition évident.

 

Troisièmement, pourquoi n'a-t-on pas profité de l'occasion pour étendre immédiatement le régime de responsabilité solidaire à d'autres secteurs? En effet, le texte vise le seul secteur de la construction. C'est, là encore, le signe d'un manque d'ambition.

 

Quatrièmement, toujours en ce qui concerne la responsabilité solidaire, quels sont les motifs qui ont conduit à prévoir que cette dernière ne couvre que les prestations effectuées à partir de l'expiration d'un délai de quatorze jours suivant la notification par l'Inspection sociale? Cette disposition permet de contourner très aisément la règle. De plus, elle supprime la peur du gendarme, si je peux m'exprimer ainsi. La directive permettait, au contraire, de faire jouer immédiatement la solidarité. Vous n'avez pas fait ce choix. Vous avez reculé en autorisant ce délai qui est susceptible de profiter également aux entrepreneurs de mauvaise foi qui en feraient usage pour se mettre en ordre dans l'intervalle. C'est clairement un manque d'efficience.

 

Comme je l'ai annoncé, j'ai redéposé des amendements, afin de clarifier la notion de "salaire minimum du travailleur détaché", conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et à la proposition de Marianne Thyssen du 8 mars dernier.

 

Un autre amendement vise à supprimer ce délai de quatorze jours que je viens d'évoquer. Le suivant offre aux syndicats la possibilité d'ester en justice. Dans le texte actuel, elle est soumise à l'approbation préalable des travailleurs. Or, ils n'y ont évidemment pas intérêt ou redoutent des représailles. C'est pourquoi je propose de modifier la disposition, afin que leur absence de réaction puisse être assimilée à un accord. J'ai vérifié depuis lors: d'autres pays ont pratiqué de même: la France, pour ne prendre qu'un exemple.

 

Tous ces amendements ont été rejetés en bloc par manque d'ambition ou peut-être simplement par entêtement. C'est toujours le petit jeu majorité contre opposition. Mais oui, monsieur le ministre. Je vous le dis très clairement sur ce dossier-ci. Faut-il vous rappeler ce que M. Clarinval vient de dire? Non, peut-être pas. C'était tout bêtement le petit jeu majorité contre opposition. Il y avait un texte, et donc il ne fallait pas réfléchir, ne pas se poser de questions, mais avancer et voter. Et puis, des membres de la majorité viennent dire, à la tribune, que tout compte fait, cela aurait été franchement mieux d'être beaucoup plus ambitieux.

 

C'est manifestement la dure loi entre le gouvernement et le parlement. Cela me fait penser à mon collègue M. Eric Van Rompuy qui, à juste titre d'ailleurs, s'est exprimé récemment sur la manière dont le gouvernement avançait sur le budget et dont il prend en considération le parlement. Je me suis dit qu'il avait bien raison. Il a aussi vite été vertement remis à sa place par son président de parti par échange de tweets.

 

Manifestement, il s'est passé la même chose pour ce texte. C'est juste la majorité! Et donc on ne se pose plus de questions: on vote, et plus vite c'est fait, mieux c'est! Et tant pis si à l'intérieur des textes, on a manqué d'efficience, de clarté, d'ambition – ce sera pour plus tard!

 

Il est toujours temps de corriger ces failles. J'ai redéposé mes amendements. Ce n'est pas pour le plaisir de pointer des failles. Mais si vous ne les corrigez pas, les employeurs qui détachent, surtout ceux qui sont malintentionnés, ne manqueront pas de s'y engouffrer au détriment de nos entreprises – parce que c'est de la concurrence particulièrement déloyale – et aussi au détriment de nos travailleurs, puisque des emplois seront perdus.

 

Sans ces corrections, nous ne pourrons pas marquer notre accord sur ce texte et nous nous abstiendrons.

 

Pour terminer, je voudrais rappeler les propos tout récents de l'Union des classes moyennes. Elle soulignait le fait que plus de 20 000 emplois ont été perdus en Belgique rien que dans le secteur de la construction et du transport à cause du dumping social.

 

L'Union des classes moyennes appelait l'État belge, vous, monsieur le ministre, à aller beaucoup loin et à être beaucoup plus efficace en la matière mais elle rappelait aussi combien ce sont les règles trop laxistes qui sont responsables de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui.

 

Vous l'avez bien compris, nous nous abstiendrons sur ce texte, à moins que, tout d'un coup, la majorité ait décidé de se poser quelques questions. Ce texte aurait dû être beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus efficace.

 

20.08  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, je vais commencer par rappeler ce qui, pour moi, est une évidence. Ce n'est peut-être pas le cas pour tous les collègues. Cette évidence, c'est le fait que la mise en concurrence des travailleurs constitue l'essence même du marché européen. Il n'est dès lors pas étonnant de voir se développer ce phénomène de dumping social qui, malheureusement, touche de plus en plus le monde du travail. D'où l'importance d'avoir une bonne transposition de la directive européenne en Belgique. Or je constate, avec regret, un manque d'ambition – plusieurs collègues ont utilisé ces mots – d'abord au niveau des discussions européennes sur la directive. Et puis, on a encore été un cran plus loin dans le manque d'ambition au moment de transposer la directive en Belgique. On rate totalement ce qui, selon moi, devrait être l'objectif, à savoir un salaire égal pour un travail égal.

 

Les syndicats ont exprimé leur inquiétude en particulier par rapport à la limitation du mécanisme de responsabilité solidaire: limitation sectorielle puisque c'est sur le secteur de la construction qu'on applique le principe et aussi limitation en ce qui concerne la chaîne, le nombre de niveaux de sous-traitance. De fait, on se limite à un ou deux niveaux sans aller au-delà, alors que, dans la pratique, on constate qu'il y a des chaînes de sous-traitance beaucoup plus importantes. Ceci fait donc l'objet de deux de nos amendements.

 

Un troisième amendement que nous déposons vise à prévenir les abus et les contournements. Les autorités compétentes doivent connaître les informations pertinentes sur le détachement, comme le nombre de personnes concernées, l'identité des prestataires de services, les dates prévues de début et de fin de détachement, avant le détachement et non au moment où celui-ci débute.

 

Un quatrième amendement concerne le système de responsabilité solidaire, qui devrait être étendu à tous les secteurs, et pas seulement à celui de la construction. En effet, les abus et les contournements se produisent aussi dans d'autres secteurs comme ceux de la viande ou du tourisme.

 

Monsieur le ministre, malheureusement, nous ne pourrons pas soutenir ce projet.

 

20.09  Egbert Lachaert (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega’s, ook wij zullen dit wetsontwerp steunen. Het is de omzetting van een richtlijn op Europees niveau, het gaat om de handhaving van richtlijn 96/71, die de detacheringen regelt op Europees niveau, waaraan onze wetgeving reeds aangepast is. Het Europees kader is natuurlijk wat het is.

 

Wij hebben in het verleden gezien dat een aantal sectoren slachtoffer werd van oneerlijke concurrentie, ik denk bijvoorbeeld aan de transportsector. Vandaag is ook de bouwsector een sector die heel hard aan de alarmbel trekt, om criteria en regels te hebben om oneigenlijk gebruik van Europese constructies tegen te gaan en om die sociale dumping te stoppen. Wij hebben hierover vorig jaar, op 23 juli 2015, een resolutie aangenomen in de Kamer, om de strijd tegen de sociale dumping te versterken.

 

Wij denken wel degelijk dat dit wetsontwerp, binnen het kader van wat Europees mogelijk is, een goede balans biedt om uiteindelijk op een correcte manier die detacheringen te gaan organiseren. In de bouwsector komt er een ketenaansprakelijkheid voor het niet-betalen van loon.

 

Beste collega’s, de oppositie zegt steeds dat men nog verder zou kunnen gaan. Ik denk echter dat dit een fout debat is. Voor mij zal het succes van die handhavingrichtlijn grotendeels afhangen van wat een aantal andere lidstaten van de EU doet.

 

Collega’s, laten wij echter eerlijk zijn, de problemen met de detacheringen liggen bij een gebrek aan samenwerking met de inspectiediensten van een aantal lidstaten, die reeds lang of sinds 10 à 15 jaar bij de Unie zijn. Een aantal diensten communiceert gewoon niet of slecht met onze inspectiediensten, waardoor het voor onze inspectiediensten nagenoeg onmogelijk of moeilijk wordt om op een correcte manier te controleren of lonen en sociale bijdragen betaald zijn.

 

Dat is eigenlijk de essentie van het probleem. Ik hoop dat hiervoor in Europese context echt een oplossing wordt gezocht. Ik hoop ook dat de richtlijn die in sancties en boetes voorziet als men niet gaat samenwerken, effectief realiteit wordt, want daar zit echt het grote probleem. Als een inspectiedienst hier het loon moet controleren en hij krijgt niet de documenten uit het land van oorsprong, dan is dit allemaal papier en staan wij machteloos. Als men daaraan op Europees niveau niets doet, vrees ik dat men het draagvlak voor de Europese constructie ondergraaft.

 

Samen met de leden van de oppositie hoop ik dus dat ter zake op Europees niveau vooruitgang wordt geboekt en dat wij ervoor kunnen zorgen dat ondernemers en werknemers in ons land die te goeder trouw werken, niet langer door dergelijke constructies worden benadeeld.

 

Binnen dat Belgisch kader moet men echter ook voorzichtig zijn. Als men te ver gaat in de ketenaansprakelijkheid – met de bouwsector is er nu een eerste schot voor de boeg –, moet men opletten dat wie te goeder trouw is en onderaan de keten zit, wel degelijk de mogelijkheid heeft om na te gaan dat iets fout liep en dat de regels niet correct werden nageleefd.

 

In het voorliggende wetsontwerp is wel degelijk een evenwicht gezocht. Mocht blijken dat wij verder kunnen gaan en er op termijn een systeem zou bestaan waarmee goed kan worden geverifieerd of de lonen eender waar in de keten correct worden betaald en dat daarvan een attest zou kunnen worden geleverd, dan is dat een andere zaak. Vandaag bestaat dat nog niet en is er het risico dat, wanneer nog verder wordt gegaan – wat sommige leden bepleiten –, ook werkgevers, onderaannemers en hoofdaannemers die te goeder trouw zijn, worden gestraft. Dat willen wij niet. Wij willen dat er een rechtvaardige balans is.

 

In de commissie is ook een hele discussie over het sanctiemechanisme gevoerd. Mevrouw Fonck, ik zal dat debat niet opnieuw starten. Wij hebben in de commissie al genoeg tijd daaraan gespendeerd. Ten behoeve van de andere leden zal ik dat dus niet doen. Met overtuiging kan ik u evenwel meegeven – de minister heeft dit in de commissie aan de hand van een juridische nota ook goed geduid – dat het niet betalen van loon, voor alle duidelijkheid, een misdrijf blijft waaraan strafsancties zijn gekoppeld.

 

20.10 Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, vooreerst wens ik mijn appreciatie uit te drukken voor alle redevoeringen, ook die in de commissievergadering, omdat wij over de grenzen van meerderheid en oppositie heen de sociale dumping verder willen aanpakken. Daarin zijn wij zeer ambitieus. Elk voorstel, ook van de oppositie, wordt onderzocht. Wij hebben de amendementen van de heer Geerts en van andere collega’s zeer zorgvuldig beantwoord, omdat wij elk amendement en elke redevoering naar waarde hebben geschat.

 

Ik wil onderstrepen dat wij de sociale dumping natuurlijk ook op Europees niveau moeten aanpakken. In die zin sluit ik mij aan bij wat collega Lachaert heeft gezegd. Wij moeten op Europees niveau richtlijnen en toepassingen afspreken tussen de verschillende lidstaten en dan moeten wij er ook op kunnen rekenen dat die in de verschillende lidstaten correct worden toegepast.

 

Ik wil de collega’s informeren dat wij inzake de detacheringsrichtlijn volledig achter de aanpassingen staan die Europees Commissaris Marianne Thyssen heeft voorgesteld.

 

Monsieur Daerden, vous avez bien rappelé le principe très important: à travail égal, salaire égal. C'est un principe primordial.

 

Op 8 december is er een EPSCO-raad en zal dit opnieuw besproken worden. Wij hopen dat wij zo snel als mogelijk vooruitgang zullen kunnen boeken inzake de voorstellen van aanpassing van de detacheringsrichtlijn. Daarnaast meen ik dat de Europese lidstaten correct moeten uitvoeren wat al op Europees niveau is afgesproken.

 

Een aantal betogen hier zijn een herhaling van wat in de commissie al is besproken.

 

J'ai bien compris que Mme Gerkens a demandé des explications sur le retard. Je les ai déjà données. Après une consultation des partenaires sociaux du secteur de la construction sur l'avant-projet de loi, le Conseil national du Travail a été invité, en décembre 2015, à émettre un avis. Cet avis n'a été rendu que le 4 mai 2016. Voilà qui explique le retard.

 

Wij hebben de sociale partners alle tijd gegeven om daarop te antwoorden.

 

Ten tweede, ik wil nogmaals herhalen dat in het wetsontwerp is geopteerd voor een beperking van een nieuw stelsel van hoofdelijke aansprakelijkheid tot de bouwsector, zoals de richtlijn toelaat. Dit biedt ook de mogelijkheid om een evaluatie door te voeren. In het advies van de Nationale Arbeidsraad werd uitdrukkelijk bepaald dat deze regeling moet worden toegepast op de bouwsector om na een evaluatie na een jaar het toepassingsgebied uit te breiden. We moeten echter goed opletten dat bestaande systemen van aansprakelijkheid in andere sectoren niet te snel overboord worden gegooid. Dat is de reden waarom wij in een stapsgewijze invoering voorzien, te starten met de bouwsector.

 

Er is in de commissie ook uitgebreid gesproken over de problematiek van de uitzendarbeid. Verscheidene leden hebben verwezen naar de problematiek van de Nederlandse uitzend­kantoren. Ik wil nogmaals herhalen dat die Nederlandse uitzendkantoren vallen onder het toepassingsgebied van de regels met betrekking tot detachering. Zij kunnen werknemers detacheren naar België, op voorwaarde dat zij in Nederland substantiële activiteiten verrichten. Omdat de detacheringsactiviteiten van Neder­landse uitzendkantoren omvangrijk zijn, zullen de inspectiediensten er nauwgezet op toezien dat zij geen detacheringsfraude plegen. Voor de rest is het natuurlijk wel belangrijk dat ook Nederland de wetgeving correct toepast. Als dit gebeurt, kunnen wij momenteel geen stappen ondernemen op Europees niveau.

 

Dit is nogmaals een herhaling van de uitgebreide discussie in de commissie. Ik ga ervan uit dat wij met deze invulling van de richtlijn absoluut alles gaan zetten op het zo snel mogelijk zetten van verdere stappen, ook op Europees niveau wat de detacheringsrichtlijn betreft. Na de evaluatie na een jaar zullen wij deze regeling ook uitbreiden tot andere sectoren. De efficiëntie op het terrein en het aanpakken van sociale dumping op het terrein moeten het eindresultaat vormen van al het wetgevend werk dat wij hier verrichten.

 

Ik vraag dan ook dat dit wetsontwerp wordt goedgekeurd zodat we dat op het terrein ook kunnen waarmaken.

 

Le président: Y a-t-il des répliques courtes et amenant une plus-value?

 

20.11  Catherine Fonck (cdH): Je dis juste, monsieur le président, qu'il faudrait parfois délivrer le même message au gouvernement parce que la plus-value n'est pas prévue dans le Règlement, même si c'est intéressant!

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2091/5)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2091/5)

 

Het wetsontwerp telt 41 artikelen.

Le projet de loi compte 41 articles.

 

*  *  *  *  *

Ingediende amendementen:

Amendements déposés:

Art 7/1(n)

Art. 8

Art. 12

Art. 13

Art. 14

Art. 15

Art.16

Art.17

Art.26

Art.36

Art.42(n)

Hoofdstuk/Chapitre 5(n)

Art. 43(n)

*  *  *  *  *

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over de aangehouden amendementen en artikelen en over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur les amendements et les articles réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

*  *  *  *  *

Besluit van de artikelsgewijze bespreking.

Conclusion de la discussion des articles.

 

Aangehouden: de stemming over de amendementen en de artikelen 8, 12 tot 17, 26 en 36.

Réservé: le vote sur les amendements et les articles 8, 12 à 17, 26 et 36.

 

Artikel per artikel aangenomen: de artikelen 1 tot 7, 9 tot 11, 18 tot 25, 27 tot 35 en 37 tot 41.

Adoptés article par article: les articles 1 à 7, 9 à 11, 18 à 25, 27 à 35 et 37 à 41.

*  *  *  *  *

 

Chers collègues, nous arrivons au bout de l'ordre du jour.

 

Le groupe de travail mettant en place la commission d'enquête parlementaire ‘’Kazakhgate’’ termine ses travaux. Le temps de laisser ses membres nous rejoindre, je suspends la séance pour quelques minutes.

 

La séance est suspendue.

De vergadering is geschorst.

 

La séance est suspendue à 18.20 heures.

De vergadering wordt geschorst om 18.20 uur.

 

De vergadering wordt hervat om 18.30 uur.

La séance est reprise à 18.30 heures.

 

De vergadering is hervat.

La séance est reprise.

 

Voorzitter: Siegfried Bracke, voorzitter.

Président: Siegfried Bracke, président.

 

21 Bijzondere commissie "internationale fiscale fraude/Panama Papers" – verlenging van het mandaat

21 Commission spéciale "fraude fiscale internationale/Panama Papers" – prolongation du mandat

 

De Conferentie van voorzitters van 23 november 2016 stelt aan de Kamer van volksvertegenwoordigers voor het mandaat van de leden van de bijzondere commissie "internationale fiscale fraude/Panama Papers", te verlengen tot 31 maart 2017.

La Conférence des présidents du 23 novembre 2016 propose à la Chambre des représentants de prolonger le mandat des membres de la commission spéciale "fraude fiscale internationale/­Panama Papers", jusqu'au 31 mars 2017.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

22 Inoverwegingneming van voorstellen

22 Prise en considération de propositions

 

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverweging­neming is gevraagd.

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

 

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik ze als aangenomen; overeenkomstig het Reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considérerai la prise en considération comme acquise et je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au Règlement.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 23 november 2016, stel ik u ook voor in overweging te nemen:

- het voorstel van resolutie (de dames Anne Dedry, Ine Somers, Els Van Hoof, Rita Bellens, Kattrin Jadin en Muriel Gerkens en de heer Georges Dallemagne) betreffende het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid, nr. 2171/1.

Verzonden naar de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen

- het wetsvoorstel (de heer Kristof Calvo) houdende wijziging van het Wetboek van de inkomsten­belastingen 1992, waarbij het standpunt van CD&V over de meerwaarde­belasting ten dele wordt omgezet, nr. 2177/1.

Verzonden naar de commissie voor de Financiën en de Begroting

- het voorstel (de heer Olivier Maingain c.s.) tot instelling van een parlementaire onderzoeks­commissie die ermee wordt belast onderzoek te voeren naar de instigatie en naar de omstandigheden die hebben geleid tot de aanneming van de wet van 14 april 2011 houdende diverse bepalingen, tot de op 17 juni 2011 doorgevoerde minnelijke schikking in strafzaken en de bekrachtiging ervan door het hof van beroep te Brussel en tot de aanneming van de herstelwet van 11 juli 2011 tot wijziging van de artikelen 216bis en 216ter van het Wetboek van strafvordering, alsmede ter zake de politieke verantwoordelijkheden te bepalen, nr. 2179/1.

Verzonden naar de commissie voor de Justitie

 

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 23 novembre 2016, je vous propose également de prendre en considération:

- la proposition de résolution (Mmes Anne Dedry, Ine Somers, Els Van Hoof, Rita Bellens, Kattrin Jadin et Muriel Gerkens et M. Georges Dallemagne) relative au Fonds belge pour la Sécurité alimentaire, n° 2171/1.

Renvoi à la commission des Relations extérieures

- la proposition de loi (M. Kristof Calvo) modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, transposant en partie la vision du CD&V de la taxation sur les plus-values, n° 2177/1.

Renvoi à la commission des Finances et du Budget

- la proposition (M. Olivier Maingain et consorts) visant à instituer une commission d’enquête parlementaire chargée d’enquêter sur les incitations et circonstances ayant conduit à l’adoption de la loi du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses, à la transaction pénale intervenue le 17 juin 2011 et sa validation par la Cour d’appel de Bruxelles, à l’adoption de la loi réparatrice du 11 juillet 2011 modifiant les articles 216bis et 216ter du Code d’instruction criminelle, et de déterminer les responsabilités politiques, n° 2179/1.

Renvoi à la commission de la Justice

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Quelqu'un demande-t-il l'urgence pour cette dernière proposition?

 

Vraagt iemand de urgentie voor het laatste in overweging genomen voorstel?

 

22.01  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, onze fractie heeft een voorstel ingediend dat een vertaalslag maakt van het voorstel van de CD&V-fractie betreffende de meerwaardebelasting (nr. 2177).

 

De voorzitter: Excuseer dat ik u onderbreek.

 

22.02  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): U weet nog niet wat ik wil zeggen.

 

De voorzitter: Ik vroeg eigenlijk, om een beetje systematisch te werken, of iemand de urgentie vraagt voor de onderzoekscommissie.

 

22.03  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Nee.

 

De voorzitter: Dames en heren, niemand vraagt de urgentie voor het wetsvoorstel betreffende de oprichting van de onderzoekscommissie? (Neen)

 

Ik neem daarvan akte.

 

Mijnheer Calvo, nu kunt u spreken over het andere punt.

 

22.04  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Over het voorstel van CD&V inzake de meerwaardebelasting hebben wij een heel boeiend en inhoudelijk rijk debat gehouden. Wij stellen vast dat het een knoop blijft voor de meerderheid.

 

Onze fractie heeft ook zelf een aantal bemerkingen bij het CD&V-voorstel, maar aangezien dat voorstel het voorwerp uitmaakt van een belangrijk politiek debat, wil ik u vragen dat u als Kamervoorzitter het wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State zou sturen. Dan kan ons een betere kijk geven op de voor- en nadelen ervan, met het oog op de debatten over fiscale rechtvaardigheid de komende weken en maanden.

 

Onze fractie heeft het CD&V-voorstel overgenomen en als wetsvoorstel ingediend, precies om een advies van de Raad van State en een berekening door het Rekenhof mogelijk te maken.

 

De voorzitter: Aldus zal geschieden. Il en sera ainsi.

 

23 Urgentieverzoeken vanwege de regering

23 Demandes d’urgence émanant du gouvernement

 

De regering heeft de spoedbehandeling gevraagd met toepassing van artikel 51 van het Reglement, bij de indiening van het wetsontwerp houdende overdracht van de scheepsregistratie en scheepshypotheekbewaring, nr. 2151/1.

Le gouvernement a demandé l'urgence conformément à l'article 51 du Règlement lors du dépôt du projet de loi portant transfert de l'enregistrement des navires et de la conservation des hypothèques maritimes, n° 2151/1.

 

23.01 Minister Steven Vandeput: Mijnheer de voorzitter, collega's, de overdracht van de scheeps­hypotheek­bewaring naar de FOD Mobiliteit en Vervoer werd gestart naar aanleiding van de nakende pensionering van de huidige en enige scheepshypotheekbewaarder.

 

Deze laatste is sinds 1 november met pensioen en zijn functie wordt momenteel uitgeoefend door een interimaris. De aanwerving van de definitieve opvolger is volop aan de gang, zodat deze op 1 januari 2017 officieel van start kan gaan bij de FOD Mobiliteit.

 

Deze persoon kan echter niet worden aangesteld zolang de rechtsgrond, het voorliggend wetsontwerp, niet is aangenomen. Bovendien werden alle regelingen getroffen voor de verhuis van de huidige medewerkers en hun dossiers, die gepland is voor eind december.

 

Om de medewerkers de nodige zekerheid te bieden, is het noodzakelijk dat het wetsontwerp zo snel mogelijk wordt aangenomen. Op die manier kunnen ook de uitvoeringsbesluiten worden aangenomen en kan deze dienst zo snel mogelijk volwaardig starten en in een goede dienstverlening voorzien voor de Belgische rederijen.

 

De voorzitter: Ik stel u voor om ons over deze vraag uit te spreken.

Je vous propose de nous prononcer sur cette demande.

 

De urgentie wordt aangenomen bij zitten en opstaan.

L'urgence est adoptée par assis et levé.

 

De regering heeft eveneens de spoedbehandeling gevraagd met toepassing van artikel 51 van het Reglement, bij de indiening van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, nr. 2154/1.

Le gouvernement a également demandé l'urgence conformément à l'article 51 du Règlement lors du dépôt du projet de loi portant des dispositions diverses en matière de santé, n° 2154/1.

 

23.02 Minister Steven Vandeput: Mijnheer de voorzitter, de regering vraagt de spoedbehandeling van dit ontwerp om verschillende redenen.

 

Voor artikel 7 van het wetsontwerp is de urgentie gerechtvaardigd omdat de besparingsmaatregel die in het betreffende artikel is vervat in 2017 een besparing van 16,3 miljoen euro moet opleveren. Bij een publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad en dus de inwerkingtreding van de wetswijziging na 31 december 2016 zal de besparing niet volledig kunnen worden gerealiseerd.

 

De urgentie van de bepalingen van de artikelen 79 tot 88 is gemotiveerd door de noodzaak de Europese richtlijnen 2015/565/EU en 2015/566/EU zo snel mogelijk in Belgisch recht om te zetten. De deadline voor de omzetting was oktober 2016 en is dus reeds verstreken.

 

Bovendien moet de wettelijke basis voor het systeem voor de organisatie van de zelfvoorziening van de plasmaderivaten in de artikelen 76 tot 78 van het wetsontwerp vóór 31 december 2016 worden herzien. Dat is immers de datum waarop de overgangsperiode, bepaald in artikel 20, 1°, van de wet van 5 juli 1994, afloopt. Het aangepaste systeem moet toelaten de Europese openbare aanbesteding in 2017 te lanceren.

 

Tot slot, is het noodzakelijk het mechanisme, waarbij de industrie van de medische hulpmiddelen het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten financiert, vóór 31 december 2016 te wijzigen, opdat het overschot op de financiering ten voordele van de sector kan worden aangewend, wat in artikel 65 is vervat.

 

De voorzitter: Ik stel u voor om ons over deze vraag uit te spreken.

Je vous propose de nous prononcer sur cette demande.

 

De urgentie wordt aangenomen bij zitten en opstaan.

L'urgence est adoptée par assis et levé.

 

Naamstemmingen

Votes nominatifs

 

24 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de Mme Muriel Gerkens sur "la loi concernant les psychothérapeutes" (n° 169)

24 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van mevrouw Muriel Gerkens over "de wet in verband met de psychotherapeuten" (nr. 169)

 

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de la Santé publique, de l'Environnement et du Renouveau de la Société du 16 novembre 2016.

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing van 16 november 2016.

 

Deux motions ont été déposées (MOT n° 169/1):

- une motion de recommandation a été déposée par Mme Muriel Gerkens;

- une motion pure et simple a été déposée par Mme Ine Somers.

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 169/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Muriel Gerkens;

- een eenvoudige motie werd ingediend door mevrouw Ine Somers.

 

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

 

24.01  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen): Monsieur le président, nous étions plusieurs à interroger la ministre en commission de la Santé sur l'entrée en vigueur, sur la portée des articles et le contenu des mesures transitoires relatives à la loi concernant les psychologues, les ortho­pédagogues et l'exercice de la psychothérapie. Les réponses de la ministre n'ont pas été conformes à nos attentes.

 

Dès lors, la motion que j'ai déposée demande au gouvernement de préciser les termes qui sont contenus dans les articles relatifs à cette période transitoire pour les personnes qui, aujourd'hui, ne remplissent pas toutes les conditions attendues par la loi.

 

Je pense donc qu'il n'est pas excessif ni abusif de demander au gouvernement de nous dire clairement ce que contiennent ces articles. J'espère que les membres de cette assemblée soutiendront cette demande légitime.

 

Le président: Début du vote / Begin van de stemming.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd?

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

80

Oui

Nee

62

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

142

Total

 

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

 

M. Gilkinet a voté contre.

 

De heer Vercamer heeft voorgestemd.

 

25 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de M. Emir Kir sur "le code de l'immigration" (n° 171)

25 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Emir Kir over "het Wetboek Migratie" (nr. 171)

 

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique du 16 novembre 2016.

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt van 16 november 2016.

 

Deux motions ont été déposées (MOT n° 171/1):

- une motion de recommandation a été déposée par M. Emir Kir;

- une motion pure et simple a été déposée par Mme Sarah Smeyers.

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 171/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Emir Kir;

- een eenvoudige motie werd ingediend door mevrouw Sarah Smeyers.

 

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Début du vote / Begin van de stemming.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd?

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

80

Oui

Nee

62

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

142

Total

 

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

 

26 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de M. Emir Kir sur "l'accueil des demandeurs d'asile" (n° 186)

26 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Emir Kir over "de opvang van de asielzoekers" (nr. 186)

 

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique du 16 novembre 2016.

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt van 16 november 2016.

 

Deux motions ont été déposées (MOT n° 186/1):

- une motion de recommandation a été déposée par M. Emir Kir;

- une motion pure et simple a été déposée par Mme Sarah Smeyers.

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 186/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Emir Kir;

- een eenvoudige motie werd ingediend door mevrouw Sarah Smeyers.

 

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Début du vote / Begin van de stemming.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd?

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

82

Oui

Nee

61

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

143

Total

 

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

 

26.01  Aldo Carcaci (PP): (…)

 

De voorzitter: De heer Carcaci heeft tegengestemd.

 

27 Aangehouden amendement en artikel van het wetsontwerp tot invoering van een algemene verblijfsvoorwaarde in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (1901/1-12)

27 Amendement et article réservés du projet de loi insérant une condition générale de séjour dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (1901/1-12)

 

Stemming over amendement nr. 29 van Monica De Coninck op artikel 4. (1901/12)

Vote sur l'amendement n° 29 de Monica De Coninck à l'article 4. (1901/12)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

43

Oui

Nee

85

Non

Onthoudingen

15

Abstentions

Totaal

143

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 4 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l’article 4 est adopté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

28 Geheel van het wetsontwerp tot invoering van een algemene verblijfsvoorwaarde in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (1901/11)

28 Ensemble du projet de loi insérant une condition générale de séjour dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (1901/11)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 6)

Ja

84

Oui

Nee

13

Non

Onthoudingen

46

Abstentions

Totaal

143

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1901/13)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1901/13)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

29 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 14 maart 1968 tot opheffing van de wetten betreffende de verblijfbelasting voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953 (2097/1)

29 Projet de loi modifiant la loi du 14 mars 1968 abrogeant les lois relatives aux taxes de séjour des étrangers, coordonnées le 12 octobre 1953 (2097/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 7)

Ja

84

Oui

Nee

33

Non

Onthoudingen

26

Abstentions

Totaal

143

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2097/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2097/4)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

30 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 61/2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen teneinde het bevel om het grondgebied te verlaten te vervangen door een tijdelijk verblijfsdocument in de procedure slachtoffers mensenhandel (nieuw opschrift) (2045/3)

30 Projet de loi modifiant l'article 61/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers afin de remplacer l'ordre de quitter le territoire par un document de séjour temporaire dans le cadre de la procédure traite des êtres humains (nouvel intitulé) (2045/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 8)

Ja

143

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

143

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2045/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2045/4)

 

31 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken (2064/4)

31 Projet de loi portant diverses dispositions en matière de fonction publique (2064/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 9)

Ja

130

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

13

Abstentions

Totaal

143

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2064/5)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2064/5)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

32 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie (2085/1-6)

32 Amendements et articles réservés du projet de loi modifiant la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire (2085/1-6)

 

Stemming over amendement nr. 2 van Karin Temmerman cs tot weglating van artikelen 1 tot 7. (2085/6)

Vote sur l'amendement n° 2 de Karin Temmerman cs tendant à supprimer les articles 1 à 7. (2085/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 10)

Ja

46

Oui

Nee

82

Non

Onthoudingen

15

Abstentions

Totaal

143

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en zijn de artikelen 1 tot 7 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et les articles 1 à 7 sont adoptés.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d’abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 3 van Karin Temmerman cs tot invoeging van een artikel 8(n). (2085/6)

Vote sur l'amendement n° 3 de Karin Temmerman cs visant à insérer un article 8(n). (2085/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 11)

Ja

45

Oui

Nee

87

Non

Onthoudingen

11

Abstentions

Totaal

143

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d’abstention? (Non)

 

33 Geheel van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie (2085/5)

33 Ensemble du projet de loi modifiant la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire (2085/5)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 12)

Ja

85

Oui

Nee

58

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

143

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2085/7)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2085/7)

 

34 Aangehouden amendementen op het voorstel van resolutie over de steun van België aan een hervatting van het vredesproces in het Nabije Oosten (1973/1-7)

34 Amendements réservés à la proposition de résolution sur l'appui de la Belgique à une relance du processus de paix au Proche-Orient (1973/1-7)

 

Stemming over amendement nr. 26 van Wouter De Vriendt cs tot invoeging van een considerans AD(n). (1973/7)

Vote sur l'amendement n° 26 de Wouter De Vriendt cs visant à insérer un considérant AD(n). (1973/7)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(…): (…)

 

De voorzitter: We hebben wel gestemd, mevrouw Lijnen. Madame Fonck, nous pouvons décider d'annuler ce vote et j'ai l'impression que c'est ce que nous décidons. Ik meld u dat wij de stemming zullen moeten overdoen.

 

(Stemming nr. 13 wordt geannuleerd)

(Le vote n° 13 est annulé)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 14)

Ja

138

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

4

Abstentions

Totaal

142

Total

 

Bijgevolg is het amendement aangenomen.

En conséquence, l'amendement est adopté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d’abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 27 van Wouter De Vriendt cs op verzoek 4. (1973/7)

Vote sur l'amendement n° 27 de Wouter De Vriendt cs à la demande 4. (1973/7)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 15)

Ja

127

Oui

Nee

1

Non

Onthoudingen

15

Abstentions

Totaal

143

Total

 

Bijgevolg is het amendement aangenomen.

En conséquence, l'amendement est adopté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d’abstention? (Non)

 

35 Geheel van het voorstel van resolutie over de steun van België aan een hervatting van het vredesproces in het Nabije Oosten, zoals geamendeerd (1973/6)

35 Ensemble de la proposition de résolution sur l'appui de la Belgique à une relance du processus de paix au Proche-Orient, telle qu'amendée (1973/6)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 16)

Ja

105

Oui

Nee

2

Non

Onthoudingen

35

Abstentions

Totaal

142

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van resolutie zoals geamendeerd aan. (1973/8)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de résolution telle qu’amendée. (1973/8)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d’abstention? (Non)

 

36 Wetsontwerp houdende instemming met het Tweede Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinsten, ondertekend te Brussel op 1 juni 1987, zoals gewijzigd door het op 24 juni 2009 te Parijs ondertekende Protocol, gedaan te Londen op 13 maart 2014 (2092/1)

36 Projet de loi portant assentiment au Deuxième Protocole modifiant la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital, signée à Bruxelles le 1er juin 1987, telle que modifiée par le Protocole signé à Paris le 24 juin 2009, fait à Londres le 13 mars 2014 (2092/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 17)

Ja

142

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

143

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2092/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2092/4)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

37 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 1 april 2014, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Canada tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, gedaan te Ottawa op 23 mei 2002 (2093/1)

37 Projet de loi portant assentiment au Protocole, fait à Bruxelles le 1er avril 2014, amendant la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Canada en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Ottawa le 23 mai 2002 (2093/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 18)

Ja

141

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2093/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2093/4)

 

37.01  Willy Demeyer (PS): Monsieur le président, j’ai voté pour.

 

Le président: Dont acte.

 

38 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Republiek Polen, gedaan te Luxemburg op 14 april 2014, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Polen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Warschau op 20 augustus 2001 (2094/1)

38 Projet de loi portant assentiment au Protocole entre le Royaume de Belgique et la République de Pologne, fait à Luxembourg le 14 avril 2014, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Pologne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude et l'évasion en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Varsovie le 20 août 2001 (2094/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 19)

Ja

141

Oui

Nee

1

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

142

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2094/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2094/4)

 

39 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en haar lidstaten en de Republiek Moldavië, gedaan te Brussel op 26 juni 2012 (2095/1)

39 Projet de loi portant assentiment à l'Accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses Etats membres et la République de Moldavie, fait à Bruxelles le 26 juin 2012 (2095/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 20)

Ja

138

Oui

Nee

1

Non

Onthoudingen

3

Abstentions

Totaal

142

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2095/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2095/4)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

39.01  Laurent Devin (PS): Monsieur le président, j’ai voté pour.

 

Le président: Dont acte.

 

40 Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 106/1 in de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie (2031/4)

40 Projet de loi insérant un article 106/1 dans la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques (2031/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 21)

Ja

143

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

143

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2031/5)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2031/5)

 

41 Wetsontwerp tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren (2083/4)

41 Projet de loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises (2083/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 22)

Ja

139

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

3

Abstentions

Totaal

142

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2083/5)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2083/5)

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

42 Wetsontwerp houdende uitvoerings­maatregelen van Verordening (EU) nr. 2015/751 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 betreffende afwikkelings­vergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties (2084/3)

42 Projet de loi portant des mesures d'exécution du Règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte (2084/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 23)

Ja

143

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

143

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2084/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2084/4)

 

43 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van economisch recht, wat de bevoegdheid van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen betreft (nieuw opschrift) (2090/1-5)

43 Amendements et articles réservés du projet de loi modifiant le Code de droit économique, en ce qui concerne la compétence de la Commission des normes comptables (nouvel intitulé) (2090/1-5)

 

Stemming over amendement nr. 2 van Michel de Lamotte op artikel 3. (2090/5)

Vote sur l'amendement n° 2 de Michel de Lamotte à l'article 3. (2090/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 24)

Ja

56

Oui

Nee

81

Non

Onthoudingen

6

Abstentions

Totaal

143

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 3 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 3 est adopté.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

Stemming over amendement nr. 3 van Michel de Lamotte op artikel 5. (2090/5)

Vote sur l'amendement n° 3 de Michel de Lamotte à l'article 5. (2090/5)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 24)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 5 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 5 est adopté.

 

44 Geheel van het wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van economisch recht, wat de bevoegdheid van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen betreft (nieuw opschrift) (2090/4)

44 Ensemble du projet de loi modifiant le Code de droit économique, en ce qui concerne la compétence de la Commission des normes comptables (nouvel intitulé) (2090/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 25)

Ja

82

Oui

Nee

58

Non

Onthoudingen

3

Abstentions

Totaal

143

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2090/6)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2090/6)

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

45 Amendements et articles réservés du projet de loi portant diverses dispositions concernant le détachement de travailleurs (2091/1-6+8)

45 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake detachering van werknemers (2091/1-6+8)

 

Vote sur l'amendement n° 22 de Catherine Fonck tendant à insérer un article 7/1(n). (2091/6)

Stemming over amendement nr. 22 van Catherine Fonck tot invoeging van een artikel 7/1(n). (2091/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 26)

Ja

11

Oui

Nee

81

Non

Onthoudingen

50

Abstentions

Totaal

142

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

Vote sur l'amendement n° 25 de Raoul Hedebouw cs à l'article 8. (2091/6)

Stemming over amendement nr. 25 van Raoul Hedebouw cs op artikel 8. (2091/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 27)

Ja

15

Oui

Nee

82

Non

Onthoudingen

45

Abstentions

Totaal

142

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 8 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 8 aangenomen.

 

(De heer Vincent Van Peteghem heeft tegengestemd)

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

Vote sur l'amendement n° 34 de David Geerts cs à l'article 12. (2091/6)

Stemming over amendement nr. 34 van David Geerts cs op artikel 12. (2091/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 28)

Ja

58

Oui

Nee

80

Non

Onthoudingen

4

Abstentions

Totaal

142

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

Vote sur l'amendement n° 26 de Raoul Hedebouw cs à l'article 12. (2091/6)

Stemming over amendement nr. 26 van Raoul Hedebouw cs op artikel 12. (2091/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 29)

Ja

37

Oui

Nee

80

Non

Onthoudingen

25

Abstentions

Totaal

142

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

Vote sur l'amendement n° 43 de Muriel Gerkens cs à l'article 12. (2091/6)

Stemming over amendement nr. 43 van Muriel Gerkens cs op artikel 12. (2091/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 30)

Ja

18

Oui

Nee

81

Non

Onthoudingen

44

Abstentions

Totaal

143

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 12 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 12 aangenomen.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

Vote sur l'amendement n° 35 de David Geerts cs à l'article 13. (2091/6)

Stemming over amendement nr. 35 van David Geerts cs op artikel 13. (2091/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 31)

Ja

53

Oui

Nee

80

Non

Onthoudingen

4

Abstentions

Totaal

137

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

(M. Emir Kir et Mme Julie Fernandez Fernandez, MM. Francis Delpérée, Georges Dallemagne, Benoît Lutgen et Hans Bonte ont voté pour)

 

Vote sur l'amendement n° 20 de Catherine Fonck à l'article 13. (2091/6)

Stemming over amendement nr. 20 van Catherine Fonck op artikel 13. (2091/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 32)

Ja

47

Oui

Nee

81

Non

Onthoudingen

15

Abstentions

Totaal

143

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

Vote sur l'amendement n° 27 de Raoul Hedebouw cs à l'article 13. (2091/6)

Stemming over amendement nr. 27 van Raoul Hedebouw cs op artikel 13. (2091/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 33)

Ja

37

Oui

Nee

81

Non

Onthoudingen

25

Abstentions

Totaal

143

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

Vote sur l'amendement n° 44 de Muriel Gerkens cs à l'article 13. (2091/6)

Stemming over amendement nr. 44 van Muriel Gerkens cs op artikel 13. (2091/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 34)

Ja

28

Oui

Nee

81

Non

Onthoudingen

34

Abstentions

Totaal

143

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 13 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 13 aangenomen.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

Vote sur l'amendement n° 36 de David Geerts cs à l'article 14. (2091/6)

Stemming over amendement nr. 36 van David Geerts cs op artikel 14. (2091/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 35)

Ja

59

Oui

Nee

80

Non

Onthoudingen

3

Abstentions

Totaal

142

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

Vote sur l'amendement n° 28 de Raoul Hedebouw cs à l'article 14. (2091/6)

Stemming over amendement nr. 28 van Raoul Hedebouw cs op artikel 14. (2091/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 36)

Ja

36

Oui

Nee

91

Non

Onthoudingen

15

Abstentions

Totaal

142

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

(M. Philippe Blanchart a voté pour)

 

Vote sur l'amendement n° 45 de Muriel Gerkens cs à l'article 14. (2091/6)

Stemming over amendement nr. 45 van Muriel Gerkens cs op artikel 14. (2091/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 37)

Ja

26

Oui

Nee

81

Non

Onthoudingen

36

Abstentions

Totaal

143

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 14 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 14 aangenomen.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

Vote sur l'amendement n° 37 de David Geerts cs à l'article 15. (2091/6)

Stemming over amendement nr. 37 van David Geerts cs op artikel 15. (2091/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 38)

Ja

57

Oui

Nee

81

Non

Onthoudingen

4

Abstentions

Totaal

142

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

(M. Alain Mathot a voté pour)

 

Vote sur l'amendement n° 29 de Raoul Hedebouw cs à l'article 15. (2091/6)

Stemming over amendement nr. 29 van Raoul Hedebouw cs op artikel 15. (2091/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 39)

Ja

37

Oui

Nee

91

Non

Onthoudingen

14

Abstentions

Totaal

142

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

(M. Jean-Marc Nollet s'est abstenu)

 

Vote sur l'amendement n° 46 de Muriel Gerkens cs à l'article 15. (2091/6)

Stemming over amendement nr. 46 van Muriel Gerkens cs op artikel 15. (2091/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 40)

Ja

25

Oui

Nee

81

Non

Onthoudingen

36

Abstentions

Totaal

142

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen..

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

Vote sur l'amendement n° 32 de Raoul Hedebouw cs à l'article 15. (2091/6)

Stemming over amendement nr. 32 van Raoul Hedebouw cs op artikel 15. (2091/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 41)

Ja

26

Oui

Nee

82

Non

Onthoudingen

34

Abstentions

Totaal

142

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

(M. Philippe Pivin a voté contre)

 

Vote sur l'amendement n° 33 de Raoul Hedebouw cs à l'article 15. (2091/6)

Stemming over amendement nr. 33 van Raoul Hedebouw cs op artikel 15. (2091/6)

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Stemming/vote 41)

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

Vote sur l'amendement n° 24 de Catherine Fonck à l'article 15. (2091/6)

Stemming over amendement nr. 24 van Catherine Fonck op artikel 15. (2091/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 42)

Ja

47

Oui

Nee

81

Non

Onthoudingen

15

Abstentions

Totaal

143

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 15 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 15 aangenomen.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

Stemming over amendement nr. 38 van David Geerts cs op artikel 16. (2091/6)

Vote sur l'amendement n° 38 de David Geerts cs à l'article 16. (2091/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 43)

Ja

59

Oui

Nee

81

Non

Onthoudingen

3

Abstentions

Totaal

143

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 16 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l’article 16 est adopté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 39 van Frédéric Daerden cs op artikel 17. (2091/6)

Vote sur l'amendement n° 39 de Frédéric Daerden cs à l'article 17. (2091/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 44)

Ja

49

Oui

Nee

81

Non

Onthoudingen

13

Abstentions

Totaal

143

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 23 van Catherine Fonck op artikel 17. (2091/6)

Vote sur l'amendement n° 23 de Catherine Fonck à l'article 17. (2091/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 45)

Ja

47

Oui

Nee

81

Non

Onthoudingen

15

Abstentions

Totaal

143

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 17 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l’article 17 est adopté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 30 van Raoul Hedebouw cs op artikel 26. (2091/6)

Vote sur l'amendement n° 30 de Raoul Hedebouw cs à l'article 26. (2091/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 46)

Ja

37

Oui

Nee

90

Non

Onthoudingen

15

Abstentions

Totaal

142

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 47 van Muriel Gerkens cs op artikel 26. (2091/6)

Vote sur l'amendement n° 47 de Muriel Gerkens cs à l'article 26. (2091/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 47)

Ja

26

Oui

Nee

81

Non

Onthoudingen

36

Abstentions

Totaal

143

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 26 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 26 est adopté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 31 van Raoul Hedebouw cs op artikel 36. (2091/6)

Vote sur l'amendement n° 31 de Raoul Hedebouw cs à l'article 36. (2091/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 48)

Ja

37

Oui

Nee

91

Non

Onthoudingen

15

Abstentions

Totaal

143

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 48 van Muriel Gerkens cs op artikel 36. (2091/6)

Vote sur l'amendement n° 48 de Muriel Gerkens cs à l'article 36. (2091/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 49)

Ja

26

Oui

Nee

81

Non

Onthoudingen

36

Abstentions

Totaal

143

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 36 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 36 est adopté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 21 van Catherine Fonck tot invoeging van een artikel 42(n). (2091/6)

Vote sur l'amendement n° 21 de Catherine Fonck tendant à insérer un article 42(n). (2091/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 50)

Ja

47

Oui

Nee

81

Non

Onthoudingen

15

Abstentions

Totaal

143

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 40 van David Geerts cs tot invoeging van een hoofdstuk 5(n). (2091/6)

Vote sur l'amendement n° 40 de David Geerts cs tendant à insérer un chapitre 5(n). (2091/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 51)

Ja

50

Oui

Nee

80

Non

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

142

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 41 van David Geerts cs tot invoeging van een artikel 42(n). (2091/6)

Vote sur l'amendement n° 41 de David Geerts cs tendant à insérer un article 42(n). (2091/6)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 51)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 42 van David Geerts cs tot invoeging van een artikel 43(n). (2091/6)

Vote sur l'amendement n° 42 de David Geerts cs tendant à insérer un article 43(n). (2091/6)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 51)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

46 Geheel van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake detachering van werknemers (2091/5)

46 Ensemble du projet de loi portant diverses dispositions concernant le détachement de travailleurs (2091/5)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 52)

Ja

95

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

48

Abstentions

Totaal

143

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2091/7)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2091/7)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

47 Goedkeuring van de agenda

47 Adoption de l’ordre du jour

 

Wij moeten overgaan tot de goedkeuring van de agenda voor de vergadering van donderdag 1 december 2016.

Nous devons procéder à l’approbation de l’ordre du jour de la séance du jeudi 1er décembre 2016.

 

Geen bezwaar? (Nee) De agenda is goedgekeurd.

Pas d’observation? (Non) L’ordre du jour est approuvé.

 

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 1er décembre 2016 à 14.15 heures.

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 1 december 2016 om 14.15 uur.

 

La séance est levée à 19.12 heures.

De vergadering wordt gesloten om 19.12 uur.

 

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 54 PLEN 141 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 54 PLEN 141 annexe.

 

 

 


  


Detail van de naamstemmingen

 

Détail des votes nominatifs

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 001

 

 

Oui        

049

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Dallemagne Georges, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Pas Barbara, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Van der Maelen Dirk, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Vuye Hendrik, Winckel Fabienne, Wouters Veerle

 

Non        

076

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 002

 

 

Oui        

080

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Non        

062

Nee

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Winckel Fabienne, Wouters Veerle

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 003

 

 

Oui        

080

Ja

 

Becq Sonja, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Non        

062

Nee

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Winckel Fabienne, Wouters Veerle

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 004

 

 

Oui        

082

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Non        

061

Nee

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Winckel Fabienne, Wouters Veerle

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 005

 

 

Oui        

043

Ja

 

Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Detiège Maya, Devin Laurent, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Grovonius Gwenaëlle, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Onkelinx Laurette, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Van der Maelen Dirk, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

Non        

085

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Abstentions

015

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Calvo Kristof, Carcaci Aldo, Cheron Marcel, Dedry Anne, De Vriendt Wouter, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Hellings Benoit, Nollet Jean-Marc, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 006

 

 

Oui        

084

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

013

Nee

 

Almaci Meyrem, Calvo Kristof, Cheron Marcel, Dedry Anne, De Vriendt Wouter, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Hellings Benoit, Nollet Jean-Marc, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Willaert Evita

 

Abstentions

046

Onthoudingen

 

Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Detiège Maya, Devin Laurent, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Grovonius Gwenaëlle, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Onkelinx Laurette, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Van der Maelen Dirk, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 007

 

 

Oui        

084

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

033

Nee

 

Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Devin Laurent, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Grovonius Gwenaëlle, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Onkelinx Laurette, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Van Hees Marco, Winckel Fabienne

 

Abstentions

026

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Bonte Hans, Calvo Kristof, Cheron Marcel, Dedry Anne, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Nollet Jean-Marc, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Temmerman Karin, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Willaert Evita

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 008

 

 

Oui        

143

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 009

 

 

Oui        

130

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Detiège Maya, Devin Laurent, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Geerts David, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Onkelinx Laurette, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

013

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Calvo Kristof, Cheron Marcel, Dedry Anne, De Vriendt Wouter, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Hellings Benoit, Nollet Jean-Marc, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Willaert Evita

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 010

 

 

Oui        

046

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Calvo Kristof, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

Non        

082

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Abstentions

015

Onthoudingen

 

Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Dallemagne Georges, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Dewinter Filip, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Pas Barbara, Penris Jan, Poncelet Isabelle, Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 011

 

 

Oui        

045

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Calvo Kristof, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

Non        

087

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Abstentions

011

Onthoudingen

 

Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Dallemagne Georges, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Poncelet Isabelle, Van Hees Marco

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 012

 

 

Oui        

085

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Non        

058

Nee

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Winckel Fabienne, Wouters Veerle

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 013 (geannuleerd – annulé)

 

 

Oui        

056

Ja

 

Non         

082

Nee

 

Abstentions

005

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 014

 

 

Oui        

138

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

004

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo, Dewinter Filip, Pas Barbara, Penris Jan

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 015

 

 

Oui        

127

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Kir Emir, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

001

Nee

 

Van Hees Marco

 

Abstentions

015

Onthoudingen

 

Bonte Hans, Carcaci Aldo, Detiège Maya, Dewinter Filip, Geerts David, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Temmerman Karin, Top Alain, Van der Maelen Dirk, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 016

 

 

Oui        

105

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

002

Nee

 

Carcaci Aldo, Van Hees Marco

 

Abstentions

035

Onthoudingen

 

Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Detiège Maya, Devin Laurent, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Grovonius Gwenaëlle, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Massin Eric, Mathot Alain, Onkelinx Laurette, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Van der Maelen Dirk, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 017

 

 

Oui        

142

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

Lutgen Benoît

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 018

 

 

Oui        

141

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 019

 

 

Oui        

141

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

001

Nee

 

Van Hees Marco

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 020

 

 

Oui        

138

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non         

001

Nee

 

Van Hees Marco

 

Abstentions

003

Onthoudingen

 

Dewinter Filip, Pas Barbara, Penris Jan

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 021

 

 

Oui        

143

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non         

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 022

 

 

Oui        

139

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hellings Benoit, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

003

Onthoudingen

 

Dewinter Filip, Pas Barbara, Penris Jan

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 023

 

 

Oui        

143

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 024

 

 

Oui        

056

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

Non        

081

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Abstentions

006

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo, Dewinter Filip, Pas Barbara, Penris Jan, Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 025

 

 

Oui        

082

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Non        

058

Nee

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Winckel Fabienne, Wouters Veerle

 

Abstentions

003

Onthoudingen

 

Dewinter Filip, Pas Barbara, Penris Jan

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 026

 

 

Oui        

011

Ja

 

Brotcorne Christian, Dallemagne Georges, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Dewinter Filip, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Lutgen Benoît, Pas Barbara, Penris Jan, Poncelet Isabelle

 

Non        

081

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Abstentions

050

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Geerts David, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Winckel Fabienne, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 027

 

 

Oui        

015

Ja

 

Almaci Meyrem, Calvo Kristof, Dedry Anne, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Hellings Benoit, Nollet Jean-Marc, Pas Barbara, Penris Jan, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Willaert Evita

 

Non        

082

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Abstentions

045

Onthoudingen

 

Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Detiège Maya, Devin Laurent, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Grovonius Gwenaëlle, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Onkelinx Laurette, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Van der Maelen Dirk, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 028

 

 

Oui        

058

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

Non        

080

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Vermeulen Brecht, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Abstentions

004

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo, Van Hees Marco, Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 029

 

 

Oui        

037

Ja

 

Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Detiège Maya, Devin Laurent, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Geerts David, Grovonius Gwenaëlle, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Massin Eric, Mathot Alain, Onkelinx Laurette, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Van der Maelen Dirk, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

Non        

080

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Vermeulen Brecht, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Abstentions

025

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cheron Marcel, Dallemagne Georges, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, De Vriendt Wouter, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Hellings Benoit, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Nollet Jean-Marc, Poncelet Isabelle, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 030

 

 

Oui        

018

Ja

 

Almaci Meyrem, Calvo Kristof, Cheron Marcel, Dedry Anne, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Nollet Jean-Marc, Pas Barbara, Penris Jan, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Willaert Evita

 

Non        

081

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Abstentions

044

Onthoudingen

 

Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Detiège Maya, Devin Laurent, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Grovonius Gwenaëlle, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Onkelinx Laurette, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Van der Maelen Dirk, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Vuye Hendrik, Winckel Fabienne, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 031

 

 

Oui        

053

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

Non        

080

Nee

 

Becq Sonja, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Abstentions

004

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo, Van Hees Marco, Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 032

 

 

Oui        

047

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Pas Barbara, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

Non        

081

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Abstentions

015

Onthoudingen

 

Bonte Hans, Carcaci Aldo, Detiège Maya, Geerts David, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Pehlivan Fatma, Temmerman Karin, Top Alain, Van der Maelen Dirk, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 033

 

 

Oui        

037

Ja

 

Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Detiège Maya, Devin Laurent, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Geerts David, Grovonius Gwenaëlle, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Massin Eric, Mathot Alain, Onkelinx Laurette, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Van der Maelen Dirk, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

Non        

081

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Abstentions

025

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cheron Marcel, Dallemagne Georges, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, De Vriendt Wouter, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Hellings Benoit, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Nollet Jean-Marc, Poncelet Isabelle, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 034

 

 

Oui        

028

Ja

 

Almaci Meyrem, Bonte Hans, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Dedry Anne, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Maingain Olivier, Nollet Jean-Marc, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Temmerman Karin, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Willaert Evita

 

Non        

081

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Abstentions

034

Onthoudingen

 

Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Brotcorne Christian, Carcaci Aldo, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Devin Laurent, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Grovonius Gwenaëlle, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Massin Eric, Mathot Alain, Onkelinx Laurette, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Van Hees Marco, Vuye Hendrik, Winckel Fabienne, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 035

 

 

Oui        

059

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

Non        

080

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Abstentions

003

Onthoudingen

 

Van Hees Marco, Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 036

 

 

Oui        

036

Ja

 

Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Detiège Maya, Devin Laurent, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Geerts David, Grovonius Gwenaëlle, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Massin Eric, Mathot Alain, Onkelinx Laurette, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Van der Maelen Dirk, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

Non        

091

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Caprasse Véronique, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Abstentions

015

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Calvo Kristof, Carcaci Aldo, Cheron Marcel, Dedry Anne, De Vriendt Wouter, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Hellings Benoit, Nollet Jean-Marc, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 037

 

 

Oui        

026

Ja

 

Almaci Meyrem, Bonte Hans, Calvo Kristof, Cheron Marcel, Dedry Anne, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Nollet Jean-Marc, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Temmerman Karin, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Willaert Evita

 

Non        

081

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Abstentions

036

Onthoudingen

 

Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Devin Laurent, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Grovonius Gwenaëlle, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Onkelinx Laurette, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Van Hees Marco, Vuye Hendrik, Winckel Fabienne, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 038

 

 

Oui        

057

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Massin Eric, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

Non        

081

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Abstentions

004

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo, Van Hees Marco, Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 039

 

 

Oui        

037

Ja

 

Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Detiège Maya, Devin Laurent, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Geerts David, Grovonius Gwenaëlle, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Massin Eric, Mathot Alain, Onkelinx Laurette, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Van der Maelen Dirk, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

Non        

091

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Caprasse Véronique, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Abstentions

014

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Calvo Kristof, Carcaci Aldo, Cheron Marcel, Dedry Anne, De Vriendt Wouter, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Hellings Benoit, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 040

 

 

Oui        

025

Ja

 

Almaci Meyrem, Bonte Hans, Calvo Kristof, Cheron Marcel, Dedry Anne, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Nollet Jean-Marc, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Temmerman Karin, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Willaert Evita

 

Non        

081

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Abstentions

036

Onthoudingen

 

Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Devin Laurent, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Grovonius Gwenaëlle, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Onkelinx Laurette, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Van Hees Marco, Vuye Hendrik, Winckel Fabienne, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 041

 

 

Oui        

026

Ja

 

Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Devin Laurent, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Grovonius Gwenaëlle, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Massin Eric, Mathot Alain, Onkelinx Laurette, Pas Barbara, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Van Hees Marco, Winckel Fabienne

 

Non        

082

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Caprasse Véronique, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Maingain Olivier, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Abstentions

034

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Carcaci Aldo, Cheron Marcel, Dallemagne Georges, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Lutgen Benoît, Nollet Jean-Marc, Pehlivan Fatma, Poncelet Isabelle, Temmerman Karin, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 042

 

 

Oui        

047

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric Andr