Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

Donderdag 17 november 2016

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Jeudi 17 novembre 2016

 

Après-midi

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 14.21 uur en voorgezeten door de heer Siegfried Bracke.

La séance est ouverte à 14.21 heures et présidée par M. Siegfried Bracke.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Aanwezig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l’ouverture de la séance:

Charles Michel, Kris Peeters, Johan Van Overtveldt, Willy Borsus

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Nawal Ben Hamou, Peter Dedecker, Zuhal Demir, Vanessa Matz, wegens gezondheidsredenen / pour raisons de santé;

Johan Vande Lanotte, wegens ambtsplicht / pour devoirs de mandat;

Filip Dewinter, Dirk Janssens, Jean-Marc Nollet, Jan Penris, Bert Wollants, met zending buitenslands / en mission à l'étranger;

Gilles Vanden Burre, familierouw / deuil familial;

Véronique Caprasse, buitenslands / à l'étranger.

 

Federale regering / gouvernement fédéral:

Jan Jambon, Marie-Christine Marghem, met zending buitenslands / en mission à l'étranger;

Didier Reynders, ambtsplicht / pour devoirs de mandat.

 

Vragen

Questions

 

01 Samengevoegde vragen van

- de heer Kristof Calvo aan de eerste minister over "de begroting en de hervorming van de fiscaliteit" (nr. P1599)

- mevrouw Barbara Pas aan de eerste minister over "de begroting en de hervorming van de fiscaliteit" (nr. P1600)

- mevrouw Meryame Kitir aan de eerste minister over "de begroting en de hervorming van de fiscaliteit" (nr. P1601)

- de heer Ahmed Laaouej aan de eerste minister over "de begroting en de hervorming van de fiscaliteit" (nr. P1602)

- mevrouw Catherine Fonck aan de eerste minister over "de begroting en de hervorming van de fiscaliteit" (nr. P1603)

- de heer Robert Van de Velde aan de eerste minister over "de begroting en de hervorming van de fiscaliteit" (nr. P1604)

- de heer Hendrik Vuye aan de eerste minister over "de begroting en de hervorming van de fiscaliteit" (nr. P1605)

- de heer Peter Vanvelthoven aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de begroting en de hervorming van de fiscaliteit" (nr. P1618)

01 Questions jointes de

- M. Kristof Calvo au premier ministre sur "le budget et la réforme de la fiscalité" (n° P1599)

- Mme Barbara Pas au premier ministre sur "le budget et la réforme de la fiscalité" (n° P1600)

- Mme Meryame Kitir au premier ministre sur "le budget et la réforme de la fiscalité" (n° P1601)

- M. Ahmed Laaouej au premier ministre sur "le budget et la réforme de la fiscalité" (n° P1602)

- Mme Catherine Fonck au premier ministre sur "le budget et la réforme de la fiscalité" (n° P1603)

- M. Robert Van de Velde au premier ministre sur "le budget et la réforme de la fiscalité" (n° P1604)

- M. Hendrik Vuye au premier ministre sur "le budget et la réforme de la fiscalité" (n° P1605)

- M. Peter Vanvelthoven au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "le budget et la réforme de la fiscalité" (n° P1618)

 

01.01  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de premier, het nieuws van de dag is de verhuis van een van uw vice-eersteministers. Het allerbelangrijkste politieke en maatschappelijke nieuws van de afgelopen week moet volgens mij wel vooral het begrotingsnieuws zijn: de ferme buis van de Europese Commissie voor het begrotingswerk van uw meerderheid. Na al die inspanningen van gewone mensen is er nog altijd een gigantische put.

 

In dat verband, mijnheer de minister van Financiën, wil ik vragen of uw verhuisplannen naar de Antwerpse Begijnenstraat al zijn geregeld, of u zich al hebt aangemeld in de gevangenis. Collega's, ik citeer Johan Van Overtveldt, in 2012 nog hoofdredacteur van Trends: “Mensen die begrotingsgewijs alles doorschuiven naar morgen, horen thuis in de gevangenis en niet in de Wetstraat. Dat is puur crimineel", dixit Johan Van Overtveldt in 2012. Mijnheer de minister, ik ga zelfs zo ver niet. Ik neem het woord “crimineel” niet in de mond, van mij hoeft u de gevangenis niet in.

 

Maar het is wel een schandaal, collega’s van de N-VA, want het is altijd maar de schuld van iemand anders, van de aanslagen, de brexit, de vluchtelingen, terwijl de Europese Commissie zwart op wit zegt dat het probleem de kaaimantaks is, de speculatietaks, de redesign. Dat zijn allemaal, beste collega’s, N-VA-bevoegdheden. Elke dag opnieuw wordt een beetje meer duidelijk dat de kracht van verandering voor heel veel landgenoten de kracht van de achteruitgang betekent.

 

Het probleem van de heer Van Overtveldt, mijnheer de premier, is het probleem van 11 miljoen landgenoten, die de afgelopen jaren, maar ook vandaag worden geconfronteerd met heel veel facturen, heel veel besparingen, belachelijk weinig investeringen en toch nog altijd een begroting die niet in orde is. De buis van de Europese Commissie is het resultaat van een beleid, mijnheer de premier, dat te veel inzet op winsten, dividenden, wat een echt N-VA-beleid is, en veel te weinig op mensen en de reële economie.

 

Ik heb twee bangelijk concrete vragen voor u.

 

Eerst en vooral, het is niet het eerste, het tweede, het derde of het vierde maar het zoveelste rapport dat aantoont dat uw recept niet werkt. Bent u bereid het roer radicaal om te gooien en wel perspectief te geven aan de mensen die werken en ondernemen in ons land? (Protest van de heer De Roover)

 

Mijnheer de voorzitter, ik stel voor dat de N-VA zich inschrijft in het debat. Waar zit de N-VA? De Roover, kom eens hier staan, kom. (Rumoer op de banken van de N-VA)

 

De voorzitter: Mijnheer Calvo, u mag uw vraag afronden. Mijnheer Calvo, u zit al aan 2 minuten en 40 seconden.

 

01.02  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Ik begrijp dat u verveeld zit met het mager palmares.

 

De voorzitter: Collega’s, we luisteren naar de heer Calvo.

 

01.03  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Elke dag, mijnheer De Roover, zal de Vlaming een beetje meer doorhebben waar de kracht van verandering voor staat. Ik herhaal: het is de kracht van achteruitgang voor heel veel landgenoten.

 

Ik kom dan tot mijn volgende vraag, als ik mag.

 

01.04  Marcel Cheron (Ecolo-Groen): (…)

 

De voorzitter: Vous exagérez, M. Cheron.

 

De heer Calvo heeft het woord voor zijn laatste vraag.

 

01.05  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijn volgende vraag, mijnheer de eerste minister, is gericht op de oplossing, de hefboom der hefbomen, namelijk de fiscale rechtvaardigheid.

 

Afgelopen zondag zei u in de televisiestudio dat de meerwaardebelasting en de vennootschapsbelasting niet gekoppeld zijn. Volgens de heer Peeters zijn ze wel gekoppeld. Ik meen dat de plenaire vergadering en de 11 miljoen Belgen vandaag mogen weten wat uw plannen zijn op het vlak van fiscale rechtvaardigheid. Ik kijk uit naar een concreet antwoord.

 

01.06  Barbara Pas (VB): Mijnheer de eerste minister, de vorige regeringscrisis is amper voorbij, maar men kon blijkbaar niet wachten tot de volgende begrotingscontrole, want het is al opnieuw prijs.

 

Minister Van Overtveldt vraagt studies aan voor een ander voorstel dan dat wat hij indient bij de regering. Minister Peeters verwijt op zijn beurt minister Van Overtveldt chaos en onzekerheid. Er kwamen uitspraken over het wel of niet koppelen van een meerwaardebelasting aan een daling van de vennootschapsbelasting, en noem maar op. Uw kibbelkabinet lijkt alweer volop in verkiezingsmodus.

 

U komt hier vandaag uitleggen hoe u de situatie weer eens even zult ontmijnen door alles naar u toe te trekken. Maar u zit met een veel groter probleem. U hebt van de Europese Commissie een bar slecht rapport gekregen, een bevestiging van wat wij al eerder hadden gezegd, namelijk dat het wel heel erg gesteld is met de Belgische boekhouding. Door het knoeiwerk van de regering zullen de pijnlijke inspanningen door de burgers waarschijnlijk voor niets zijn geweest, want u krijgt de cijfers maar niet op orde. De staatsschuld is torenhoog en noem maar op. De begroting verslechtert zelfs structureel dit jaar en het tekort kampt met de 3 %-grens, even slecht als onder de vorige regering. Paars lijkt weer helemaal terug.

 

Ook op het vlak van de oorzaken lijkt paars helemaal terug: overramingen van de inkomsten, overramingen van de groei, dat kennen wij allemaal.

 

Ik heb ook wel heel originele verklaringen gehoord, moet ik zeggen. De grappigste was die van minister Wilmès, die opnieuw alles op de asielcrisis en op de aanslagen stak, alsof de Europese Commissie geen rekening houdt met uitzonderlijke omstandigheden, vooral, alsof alle andere landen in Europa, die het inzake begrotingsdiscipline zoveel beter doen, daar geen last van hebben gehad dit jaar. Ik vraag mij af of zij dat überhaupt zelf gelooft, mijnheer de eerste minister.

 

Ik heb een aanvullende vraag voor u. U bent in het regeerakkoord het engagement aangegaan om in 2018 een begrotingsevenwicht voor te leggen. Gisteren hoorde ik uw minister van Begroting zeggen dat een begrotingsevenwicht geen prioriteit meer is.

 

Mijn vraag is heel concreet. Zult u het engagement in het regeerakkoord, dat u enkele weken geleden nog in uw beleidsverklaring hebt herhaald, nu loslaten of niet?

 

01.07  Meryame Kitir (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, het klopt niet meer. Uw beleid klopt niet, uw begroting klopt niet en de beloftes die u hebt gemaakt, kunt u niet meer waarmaken.

 

Ik vroeg mij vanochtend af of u wel aan politiek doet opdat iedereen in ons land erop vooruit zou gaan? Dat zou toch ons aller doelstelling moeten zijn. Daarom zijn wij in de politiek gestapt.

 

Wat is het resultaat na twee jaar? De mensen moeten langer werken voor minder pensioen en u laat hen meer betalen voor water en elektriciteit. Dat zijn toch geen luxeproducten? Zelfs mensen die ziek zijn en zorg nodig hebben, doet u meer betalen. Voortaan moeten mensen voor een neusspray 15 euro betalen in plaats van 3 euro.

 

Mensen stellen zich daar vragen bij. Een vraag die steeds terugkomt, is of zij daar nu beter van worden. Gaan we er met zijn allen op vooruit? Integendeel, de mensen gaan er niet op vooruit, ze gaan er zelfs op achteruit.

 

Al twee jaar lang draagt bijna iedereen in dit land zijn steentje bij en toch is er 9 miljard te kort, toch moet u op zoek gaan naar 9 miljard. Zelfs op lange termijn zijn er geen vooruitzichten. Is dit het perspectief dat u de mensen wil bieden? Is dat wat ze terugkrijgen voor de inspanningen die zij de afgelopen twee jaar hebben geleverd?

 

Welk perspectief geeft u de jongere generatie in ons land? Welk perspectief geeft u de kmo's die vooruit willen? Op welke manier zult u de pensioenen leefbaar houden? Waar zijn de grote hervormingen en de grote investeringen?

 

Veel vragen, mijnheer de eerste minister, maar weinig antwoorden. Hoeveel signalen, hoeveel rode stoplichten hebt u nog nodig vooraleer u uw beleid omgooit en een beleid zult voeren waardoor iedereen in dit land erop vooruit zal gaan?

 

01.08  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, chers collègues, vous voilà dans une bien fâcheuse posture ou, devrais-je dire, une bien fâcheuse imposture! En effet, la Belgique est aujourd'hui et à cause de vous, dans le collimateur de la Commission européenne pour ses très mauvais résultats budgétaires. Personne ne s'en réjouit car nous savons ce que cela veut dire. Si vous ne rentrez pas dans les clous, l'Europe pourrait vous imposer un nouvel ajustement. Qui dit ajustement dit nouveaux sacrifices pour la population comme vous le faites depuis le début de la législature, comme si nos concitoyens n'en avaient pas déjà assez souffert.

 

Voilà deux ans que nous vous prévenons, de conclave en conclave, de débat parlementaire en débat parlementaire! Vous ne nous avez pas écoutés comme vous n'avez pas écouté le Bureau du Plan qui rappelait qu'il vous manquerait au moins 9 milliards en 2018, comme vous n'avez pas écouté non plus la Banque nationale lorsqu'elle vous rappelait qu'il vous manquerait au moins 9 milliards dont 6,6 milliards rien que pour le tax shift. Vous avez affiché le même dédain pour la Cour des comptes qui n'a cessé de pointer le rendement fantaisiste de vos nouvelles mesures. Dois-je ici rappeler la taxe Caïman dont on doute au sein même de votre propre majorité?

 

De notre côté, nous avancions le chiffre de 10 milliards d'euros à trouver d'ici 2018. La Commission européenne nous donne raison puisqu'elle considère, elle, qu'il vous manque 9,8 milliards à l'horizon 2018. Non seulement, l'équilibre en 2018 que vous vous êtes engagé à respecter est incertain mais en plus, la dette publique s'est creusée pour atteindre 107 %. Qu'apprend-on de surcroît? Que sur le sable mouvant qu'est devenu votre budget, vous pourriez vous risquer à une nouvelle aventure financière sur le terrain de l'impôt des sociétés. Comme si vous n'aviez pas déjà causé assez de dégâts budgétaires, voilà que vous allez en rajouter! C'est stupéfiant d'irresponsabilité! Permettez-moi de vous le dire, monsieur le premier ministre!

 

Mes questions sont très simples. À quoi ont servi vos sauts d'index, vos augmentations de taxes, vos coupes à répétition dans la sécurité sociale et dans les services publics? Où sont passés tous ces milliards d'euros pris dans la poche de nos concitoyens? Votre imposture aujourd'hui ne tient plus, monsieur le premier ministre! Le seul résultat de votre matraquage social, c'est le creusement du trou budgétaire! C'est un échec! Et même s'il est tard, il est peut-être grand temps d'ouvrir les yeux.

 

Mes questions sont simples parce que, monsieur Miller, il ne faut peut-être pas simplement rédiger un manifeste libéral, il faudrait peut-être aussi rédiger un manuel budgétaire à l'attention du premier ministre!

 

Continuerez-vous à garder l'objectif d'équilibre pour 2018? Vous engagez-vous devant ce parlement à stopper l'augmentation des taxes sur la consommation? Vous engagez-vous à ne pas continuer vos coupes dans les services publics et la sécurité sociale?

 

01.09  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, chers collègues, le verdict de la Commission européenne est tombé et il est implacable: votre budget est bancal. Dans cette majorité, vous vous étiez tous présentés comme les champions de la bonne gestion, van het goed bestuur. On allait voir ce qu'on allait voir. Tout allait rouler grâce à vous. Et bien, on le voit! Vous êtes maintenant dans le club des mauvais élèves de l'Union européenne et non pas, comme vous avez voulu nous le faire croire, parce que soi-disant les informations du Bureau du Plan étaient mauvaises. Et puis, vous nous avez dit que c'était dû au Brexit, aux attentats, à la crise migratoire. On peut éventuellement imaginer qu'il y ait un impact de 0,1 % du PIB mais, franchement, pas plus. Cela n'explique évidemment en rien non seulement votre dérapage de 0,7 % mais le pire est encore à venir, puisqu'il vous manque manifestement 10 milliards d'euros pour 2018.

 

Vous avez pris de grandes mesures d'économie. Vous avez dit aux gens: "Il faut qu'on vous fasse mal mais c'est pour le bien du pays. Cela ira mieux demain". Les gens ont eu mal. Les mesures ont été dures et brutales. Mais où est passé l'argent? Parce qu'entre-temps, la situation ne s'est pas améliorée. Vous avez tout simplement mal géré.

 

Monsieur le premier ministre, comme si cela ne suffisait pas, votre gouvernement a ouvert un nouvel épisode à ce mauvais feuilleton de guéguerres gouvernementales: "chaos et incertitude sont au maximum". Ce n'est pas l'opposition qui le dit. C'est votre vice-premier. "Chaos" et "incertitude", les mots sont lourds. Avec une note du ministre des Finances, un avis au Conseil supérieur des Finances et vos propos, monsieur le premier ministre, à la VRT la semaine dernière, vous avez cassé purement et simplement le discours que vous aviez tenu au moment de votre déclaration d'octobre où vous parliez à la fois de réforme de l'ISOC, d'une mobilisation de l'épargne et de taxation des plus-values. Coût de canif dans vos déclarations, coup de poignard aussi, si vous me le permettez, dans le dos du CD&V.

 

Monsieur le premier ministre, où en est votre budget? On le reporte à chaque fois. Cette fois-ci, on nous le promet pour lundi. J'attends de voir. Je me demande s'il va arriver lundi. Mais n'est-il pas urgent surtout de changer de cap? Comme je le rappelais, mobilisation de l'épargne, réforme de l'ISOC pour nos PME mais aussi taxation des plus-values. Vous nous aviez vous-même annoncé un plan d'investissement pour des milliards. C'était votre rentrée politique en septembre. Il n'y a toujours rien. Si: 100 millions d'euros, c'est vrai, au budget de 2017. C'est une cacahuète. Monsieur le premier ministre, ressaisissez-vous et, surtout, faites changer de cap l'ensemble de ce gouvernement!

 

01.10  Rob Van de Velde (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, er is de laatste dagen serieus met spek en zelfs met bonen op de begroting geschoten. Ik moet zeggen dat het links populisme welig tiert.

 

01.11  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): (…)

 

01.12  Rob Van de Velde (N-VA): Mijnheer Calvo, ofwel pleit u voor meer belastingen, ofwel voor meer besparingen.

 

Deze regering heeft een noodzakelijke en zeer complexe hervormingsagenda. Gedurende honderd jaar hetzelfde doen, dat is heel gemakkelijk. Wat wij vandaag doen, is ons aanpassen aan de internationale noodzaak om te hervormen. Een voorbeeld daarvan is de vennootschapsbelasting. Kijk naar het Europese gemiddelde: 20,48 %. Italië gaat zelfs naar 24 %. Ons omringende landen en belangrijke handelspartners zoals de UK hebben een plan om naar 18 % te gaan. Nederland, voor kleine bedrijven: 20 %. Wij, met onze 33,99 %, denken heel de tijd dat wij dat met koterijen kunnen tegenspreken. Bedrijven vertrekken of overwegen het.

 

Het is waar, begrotingstechnisch is er werk aan de winkel. Dat is wat deze regering van bij de aanvang ook aan het doen is, met name besparen om ervoor te zorgen dat de noodzakelijke hervormingen ook kunnen gebeuren. Wij moeten dat voortzetten, wij moeten de besparingen doorvoeren om de hervormingen te kunnen uitvoeren.

 

De voorbije dagen had men het over onze inkomsten. Ja, wij hebben een inkomstenprobleem, wij zitten gemiddeld 6,6 % hoger dan de rest van Europa met onze inkomsten. De laatste cijfers voor dit jaar betekenen dat wij 0,1 % meer binnenhalen dan bepaald in het Stabiliteitspact.

 

U moet de cijfers leren lezen. U moet hier geen onnozelheden komen vertellen, u moet weten waarover u het hebt!

 

Mijnheer de eerste minister, ik heb een zeer eenvoudige vraag. Deze regering had bij de aanvang een belangrijke en moeilijke hervormingsagenda. Alle criticasters, alle stilstandpredikers, die vandaag de hervormingen proberen tegen te gaan, moeten wij lik op stuk geven. Ik vraag u of de regering nog altijd bereid is om de hervormingen door te zetten.

 

01.13  Hendrik Vuye (Vuye&Wouters): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, de ontgoocheling moet groot zijn voor u en voor vele mensen en vooral voor de mensen die, zoals ik, in u hebben geloofd. Wij dachten immers ooit dat de regering-Michel een nieuwe wind zou doen waaien.

 

U zag nochtans aankomen wat nu gebeurt. Ik heb hier in juni 2016 tijdens de begrotingscontrole het woord niet meer genomen. Ik heb dat aan iemand anders overgelaten, omdat de begroting voor mij niet meer geloofwaardig was.

 

Wat blijkt nu? Nominaal is het tekort groter dan onder de regering-Di Rupo.

 

Ik heb horen zeggen: “Wij zullen nooit met de PS regeren.” U hebt die PS niet nodig. U bent zelf de PS geworden. De regering-Michel is de PS geworden. U hebt ze dus niet nodig.

 

Binnenkort zitten wij op het Europese strafbankje, het strafbankje waar net Elio Di Rupo ons indertijd van heeft weggehaald.

 

Het begrotingsevenwicht zit in de frigo. Excuseer mij, mijnheer de voorzitter, het zit in de diepvries. Dat is het tweede pakje dat in de diepvries ligt. Naast het communautaire ligt nu ook het begrotingsevenwicht in de diepvries.

 

Alles wat de meerderheid hier in alle toonaarden heeft ontkend, blijkt nu plots waar te zijn. De taxshift is ondergefinancierd. Aan de inkomstenzijde is er een probleem. Aan de uitgavenzijde is er een probleem. Die problemen worden niet alleen door asiel en migratie en door terreur verklaard.

 

De redesign zou ooit 750 miljoen euro opbrengen tegen 2020. Waar is hij? De redesign is weg en verdwenen.

 

01.14  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Hij ligt in de frigo.

 

01.15  Hendrik Vuye (Vuye&Wouters): Nee, mijnheer Calvo, die ligt niet in de frigo, die is met een F-35 van het bureau van de minister regelrecht in het gat van de begroting gevlogen. Daar is de redesign. Show me the redesign. Waar is hij?

 

Mijnheer de eerste minister, bovendien breekt in uw regering ook de kiesstrijd los, met de heer Peeters, die in Antwerpen gaat wonen. U zult meer werk hebben met het klimaat in uw regering dan met het klimaatakkoord. (Hilariteit)

 

Daarom heb ik één vraag voor u.

 

Wat zult u nu eigenlijk doen? Welke maatregelen zult u nemen opdat wij niet op het strafbankje zouden terechtkomen?

 

Ik kijk al uit naar uw antwoord.

 

01.16  Peter Vanvelthoven (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de premier, mijn vraag over de vennootschapsbelasting, die was gericht tot de minister van Financiën, werd toegevoegd aan de vragen over de begroting. Dat is jammer, vooral nu blijkt dat de minister van Financiën zelf geen uitleg meer mag komen geven in het Parlement over zijn kroonjuweel. Het dossier is hem uit handen genomen en u behandelt het nu, mijnheer de premier.

 

Dat is volgens mij ook wel nodig. Ik hoorde collega Van de Velde zonet zeggen dat een hervorming van de vennootschapsbelasting noodzakelijk is. Het is inderdaad belangrijk dat kmo’s minder en multinationals meer betalen in ons land. Maar als er één iemand is die voor chaos heeft gezorgd in dat dossier, dan is het wel uw minister van Financiën, mijnheer Van de Velde, en ik zal uitleggen waarom.

 

Minister Van Overtveldt legt in de pers vennootschapshervorming A voor. Vervolgens legt hij in de regering plan B neer. Uiteindelijk, zo heb ik begrepen, bezorgt hij de Hoge Raad van Financiën plan C. Welnu, dat is de manier om belangrijke hervormingen in de soep te doen draaien. Op die manier dossiers aanpakken en collega’s in de regering een neus zetten, betekent dat men de zaken niet ernstig neemt en men er niet ernstig aan wil werken.

 

Ook de rekening klopt niet. Dat zegt niet alleen de oppositie, ook de voorzitter van de commissie voor de Financiën komt, op basis van wat hij gelezen heeft in het rapport van de Hoge Raad van Financiën, tot de conclusie dat wij opnieuw met een gat van 2 miljard zitten.

 

Mijnheer de premier, ik heb twee vragen voor u.

 

Ten eerste, klopt het dat uw minister van Financiën aan de Hoge Raad van Financiën een ander plan heeft bezorgd voor de hervorming van de vennootschapsbelasting dan het plan dat in de regering werd besproken? Dat wordt nu namelijk betwist en vanuit uw positie kunt u die stellingen uit elkaar houden. Ik zou dat vandaag graag van u vernemen.

 

Ten tweede, wie heeft gelijk over het evenwicht in de compensatiemaatregelen: uw minister van Financiën, die zegt dat het budgetneutraal is, of de voorzitter van de commissie voor de Financiën in het Parlement, die zegt dat er opnieuw een gat in de begroting dreigt?

 

Op die twee vragen had ik graag met aandrang uw antwoord vernomen.

 

01.17 Eerste minister Charles Michel: Mijnheer de voorzitter, mijn eerste woorden gaan naar de heer Vuye. Ik dank u voor de humor. Ik ben onder de indruk. Een paar maanden geleden heb ik u vaak bijzonder kritisch gehoord tegenover de PS. Vandaag krijgt u applaus van de PS. Dat is de kracht van de verandering! Proficiat!

 

Dames en heren, het budget is natuurlijk een moeilijke en serieuze zaak. Het is onze keuze om coherent en consequent te blijven. De bedoeling van de regering is duidelijk: wij moeten tegelijkertijd onze publieke financiën saneren en parallel de relance steunen en meer jobs creëren. Jobcreatie is op middellange en lange termijn de beste waarborg voor de duurzame sanering van onze publieke financiën. Dat is de keuze van de meerderheid, van de regering.

 

Je veux indiquer bien entendu que, lorsque nous travaillons à l'assainissement budgétaire, nous prenons au sérieux les remarques émises par la Commission européenne dans tous les domaines, y compris dans le draft budgetary plan. À cet égard, j'aimerais corriger quelques propos un peu rapides qui ont été exprimés ici ou là. Sur la base de deux critères, ceux du déficit et de la dette, la Commission européenne examine la situation budgétaire 2016 et 2017 et constate – pas seulement à propos du gouvernement fédéral, mais aussi pour l'entité 1, l'entité 2, les entités fédérées et les pouvoirs locaux – que les différents gouvernements de notre pays ont dévié des objectifs qu'ils avaient présentés. Vous avez invoqué plusieurs raisons, que nous prenons en compte.

 

À partir du moment où des réformes structurelles sont décidées – comme le tax shift, les mesures en faveur de la compétitivité et des PME –, il est dès lors plus compliqué d'estimer avec un degré de certitude élevé les recettes fiscales. Néanmoins, dès le contrôle budgétaire, nous avons intégré cette réalité.

 

Met een taskforce werd de beslissing genomen tot een hervorming van de raming om meer zekerheid te krijgen. We zijn ons er dus van bewust dat het nodig is om daarin vooruitgang te boeken. Er is een belangrijke nota van de FOD Financiën waaraan we hard zullen werken met de bevoegde en betrokken departementen om de raming van onze fiscale inkomsten te verbeteren. Dat is een belangrijk ontwerp. We willen ook daarin vooruitgang realiseren.

 

Le premier point que je veux souligner, c'est le fait que nous devons effectivement continuer à améliorer notre capacité à engranger les rendements quand des décisions et des mesures sont prises.

 

Je souhaite mettre un deuxième point en évidence. J'entends des choses étonnantes. La Belgique se situe dans le cadre du bras préventif de l'Union européenne, pas du bras répressif, comme la France. Parmi les six pays qui ont reçu la même mention que la Belgique, nous sommes le seul pour lequel la Commission ne recommande aucune mesure nouvelle ou additionnelle. Je veux le préciser clairement.

 

De quoi s'agit-il? La Commission souhaite avoir la certitude et la garantie que nous allons concrétiser les réformes qui ont été décidées. Ceci montre bien que nous devons les mettre en œuvre et que nous sommes sur le bon chemin. Nous devons continuer à travailler dans cette direction-là, et c'est ce que nous allons faire.

 

Wat de fiscaliteit betreft, de fiscaliteit is natuurlijk een belangrijke hefboom voor de relance van onze economie, voor jobcreatie en voor de duurzame sanering van onze budgetten. Ik herhaal wat ik daarover al heb gezegd in het kader van de budgettaire discussies. Voor deze meerderheid is het cruciaal vooruitgang te boeken in een logica van zowel economische efficiëntie als rechtvaardigheid. Die twee gaan samen. Het ene moet het andere versterken.

 

Concernant ces éléments, je confirme encore une fois, et j'imagine que je le ferai régulièrement à cette tribune, qu'il y a trois sujets sur lesquels nous avons décidé d'avancer. Il s'agit de la réforme de l'impôt des sociétés, qui est déjà engagée, de la question des plus-values, qui fera aussi l'objet de propositions, et de l'activation de l'épargne pour l'orienter vers l'économie réelle. Sur ces sujets-là, je suis extrêmement clair. Je l'ai indiqué encore cette semaine au cabinet restreint.

 

Mon intention est de rencontrer personnellement, la semaine prochaine, les représentants du Bureau du Plan, de la Banque nationale et du Conseil supérieur des Finances, pour voir avec ces instances comment elles peuvent être associées au processus de décision au niveau du gouvernement. De plus, il s'agira d'examiner avec elles deux préoccupations extrêmement importantes.

 

Wat is de budgettaire impact van de verschillende mogelijke beslissingen?

 

Naast de budgettaire impact, wat zijn de gevolgen, de positieve gevolgen voor onze economie, voor de bedrijven en voor de sectoren?

 

Pour être tout à fait clair, l'avis qui a été demandé est un avis sur la base d'un texte qui n'a pas été validé par le gouvernement. Ce dernier appréciera les propositions pour lesquelles la coordination sera organisée.

 

Je maîtriserai le calendrier et, en ma qualité de premier ministre, j'apprécierai le moment auquel les dossiers seront prêts pour faire l'objet d'une décision au sein du gouvernement.

 

En conclusion, monsieur le président, nous allons garder ce cap. En effet, comme le dit également la Commission, avec ce dernier, 140 000 emplois sont annoncés à l'horizon 2018. C'est bien la démonstration que nos engagements et nos réformes portent et continueront à porter leurs fruits.

 

01.18  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de eerste minister, uw antwoord stelt mij teleur maar één positief punt wil ik toch benoemen.

 

Mijnheer Van Overtveldt, de eerste minister heeft hier gezegd dat u een tekst betreffende de vennootschapsbelasting naar de Hoge Raad van Financiën hebt gestuurd, die niet eens besproken is op de Ministerraad. Ik vind het een absolute schande dat een belangrijke hervorming, zoals deze van de vennootschapsbelasting voor onze kmo’s, op een dergelijke manier wordt gemismanaged. Dat is schandalig, mijnheer Van Overtveldt. Onze kmo’s verdienen beter.

 

Mijnheer de eerste minister, u zei dat u consequent en coherent bent. U bent inderdaad consequent. U bent consequent in het negeren van het probleem. De N-VA zegt dat er een begrotingstechnisch probleem is. Een put van miljarden, dat is volgens de N-VA een begrotingstechnisch probleem.

 

En het is niet alleen het onevenwicht in de begroting, maar ook het onevenwicht in de samenleving die ons zo boos en zo bezorgd maakt. Ik denk aan de vele facturen, aan het gebrek aan investeringen. Waar zijn de investeringen in schone energie en in treinen die op tijd rijden?

 

U bent consequent in het praten over hervormingen, maar de verschuiving, de eerlijke bijdrage van de grootste vermogens, de vennootschapsbelasting, die laat u liggen, terwijl die maatregelen moeten worden doorgevoerd. Die zaken moeten wij doen, wij moeten ze allebei doen, dat zou een echte hervormingsregering doen.

 

U bent bangelijk consequent, helaas, in uw beleidskeuzes. En dat is de perfide strategie van de N-VA. Al wat nog maar een beetje ruikt naar rechtvaardige fiscaliteit, wordt door Johan Van Overtveldt gesaboteerd, op de Griekse kalender geschoven. Om dan keer op keer, begrotingscontrole na begrotingscontrole, elke zes maanden opnieuw facturen te leggen bij mensen die het moeilijk hebben, bij mensen die ziek zijn, bij gepensioneerden, bij mensen die aan de slag zijn. Dat is de perfide strategie van de N-VA.

 

De voorzitter: Mijnheer Calvo, laatste zin.

 

01.19  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Collega’s van de meerderheid, collega’s van de oppositie, mijnheer de eerste minister, die strategie moeten wij stoppen. Als wij een rechtvaardige fiscaliteit aanvatten, kunnen wij een stuk perspectief en hoop geven aan onze burgers en bedrijven, mijnheer De Roover. De N-VA laat het al twee jaar na. Mijnheer De Roover, ik zeg het u, die roep om rechtvaardigheid stoort u en verveelt u, u vindt dat ambetant, maar die roep zal alleen maar luider klinken. Dat kan ik u garanderen.

 

01.20  Barbara Pas (VB): Mijnheer de premier, ik dank u voor uw omstandige uitleg, maar ik heb u één vraag gesteld en daarop heb ik geen antwoord gekregen. Wat met het belangrijke engagement dat in uw regeerakkoord staat voor het begrotingsevenwicht in 2018? Uw minister van Begroting zei gisteren zelf dat het geen prioriteit meer is. Gaat u dat loslaten of niet?

 

In september vernamen wij via de pers dat de N-VA dat al losgelaten heeft. Nochtans heeft de N-VA zelf van dat begrotingsevenwicht in 2018 de inzet van dit regeerakkoord gemaakt. Het is als het ware de bestaansreden van deze coalitie. Herinnert u zich dat dit de reden was voor de communautaire stilstand, collega’s. Hier was het allemaal om te doen. Van die belofte, om in ruil voor de communautaire omerta budgettair orde op zaken te stellen, blijft niets meer over. Vandaag gelooft niemand nog dat u de cijfers ooit nog op orde zult krijgen. Professor economie Peersman zei enige tijd geleden al dat hij zijn schoen zou opeten als deze regering een begrotingsevenwicht bereikt.

 

Als u dit, voor u zo essentieel engagement uit het regeerakkoord laat varen, dan moet u voor één keer consequent zijn: laat dan ook de communautaire stilstand, de voorwaarde die eraan gekoppeld werd, varen. Zonder een institutionele hervorming kunt u immers sowieso sociaal-economisch geen orde op zaken stellen.

 

01.21  Meryame Kitir (sp.a): Mijnheer de premier, wanneer gaat u nu eens stoppen met het probleem te minimaliseren?

 

Wij zijn nu twee jaar verder. De oppositie heeft u verwittigd dat uw cijfers niet kloppen. Dat was niet zo erg. Het Planbureau heeft u verwittigd dat uw cijfers niet kloppen. Dat was ook niet zo erg. CD&V, die bij u aan tafel zit in uw eigen meerderheid, zei dat de cijfers niet kloppen. Dat is niet zo erg. De Europese Commissie geeft u een onvoldoende. Dat is nog niet zo erg, want er zijn landen die het nog veel slechter doen. Wij hebben een onvoldoende gekregen, maar het is niet zo’n ramp.

 

Mijnheer de premier, de mensen hebben twee jaar lang ingeleverd. Zij stellen zich de vraag hoe zij daar beter van worden.

 

Zij krijgen een begroting die niet op orde is. Zij krijgen geen perspectief. Zij krijgen geen vooruitzichten waardoor zij het gevoel hebben dat zij er beter van worden. Toch blijft u de problemen negeren. Het enige consequente in uw beleid, mijnheer de premier, zal uiteindelijk zijn dat wij constant in het rood zullen staan.

 

01.22  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le premier ministre, aujourd'hui, votre bilan, c'est votre boulet. Depuis deux ans, vous avez imposé à la population des sacrifices insupportables. Vous n'avez cessé de piocher dans la poche des gens pour combler vos trous. Tout cela pour un bilan économique négatif. Et vos chiffres sur l'emploi sont bidons et vous le savez, monsieur le premier ministre.

 

À ce très mauvais bilan s'ajoute, on le sait, un échec dans la gestion des finances publiques. Non seulement vous appauvrissez la population, mais en plus, vous lui laissez une facture que vous lui demanderez de payer une deuxième fois. Avec vous, c'est très clair, la population paie toujours deux fois.

 

Car, et je vous le dis, chers collègues, derrière les comptes publics, il y a le portefeuille de nos concitoyens. Et c'est pour ça que votre politique budgétaire est totalement inacceptable. Vous gérez mal, mais ce n'est pas grave, ce sont les autres qui paient. Voilà la réalité de votre gouvernement.

 

Dans n'importe quelle entreprise, on vous demanderait de rendre votre tablier. Alors le minimum, monsieur le premier ministre, serait d'entendre ce que les gens ont à vous dire. Ils en ont assez de votre politique. Il est grand temps que vous puissiez les entendre.

 

01.23  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le premier ministre, vous tentez d'embellir la situation. Vous tentez terriblement bien de le faire. Vous ne nous rappelez pas que la dette augmente, que le déficit augmente, que vous avez créé nettement moins d'emplois que plusieurs pays voisins. Et chaque semaine, à la Chambre, vous tentez tant bien que mal de courir après vos ministres et de dire: "C'est moi le chef, c'est moi qui décide!" Pendant ce temps, les tiraillements se poursuivent. Chacun tire de son côté au sein de votre gouvernement.

 

Le pire de tout cela, monsieur le premier ministre, ce sont les conséquences. Les conséquences d'abord pour les citoyens. Vous leur avez imposé des mesures dures, des mesures brutales. Tout ça pour rien! Ensuite, et c'est le pire, pour les entreprises. Quel investisseur a envie de venir en Belgique quand il voit, semaine après semaine, cette mauvaise saga sur l'ISOC, sur la mobilisation de l'épargne vers l'économie réelle ou encore sur la taxation des plus-values? Cette instabilité, c'est le pire pour les investisseurs. Cette instabilité, c'est le pire aussi pour nos entreprises!

 

J'aurais attendu de vous, aujourd'hui, un peu d'humilité; que vous disiez: "C'est vrai, ça cafouille, c'est difficile!" J'aurais attendu de vous que vous preniez un engagement clair de nous présenter, avant Noël, un plan complet sur ces différents points et sur le plan d'investissements que vous avez promis, il y a trois mois. Vous ne l'avez pas fait! Mais c'est votre responsabilité; votre responsabilité face aux citoyens, votre responsabilité face aux entreprises. En un mot comme en cent: ressaisissez-vous pour ce gouvernement!

 

01.24  Rob Van de Velde (N-VA): Mijnheer de premier, ik ben u dankbaar voor het doorzettingsvermogen van de regering bij de uitvoering van de hervormingsagenda, die niet eenvoudig is en waar u volledig uw schouders onder zet.

 

Ik wil de oppositiepartijen in 2019 met alle plezier eens horen vertellen hoe het komt dat de laagste lonen met 125 euro netto gestegen zijn. Ga dat maar eens uitleggen in 2019. Onze kmo’s verdienen inderdaad beter. Wij willen hen minder belastingen laten betalen. Het is logisch dat de minister van Financiën zijn job doet. Het is logisch dat de eerste minister coördineert.

 

Minister Peeters, voor het laatste stukje van mijn antwoord zal ik u iets Antwerps leren. De grootste firma in Antwerpen die beerputten ruimt, heet “het Ruimerke”. Ik richt mij tot alle Parlementsleden aan de kant van de oppositie. De regering heeft in de tijd dat zij bezig is, meer fiscale shit geruimd dan het Ruimerke in Antwerpen in heel zijn bestaan kan ruimen. De liquidatiebonus hebben wij moeten herzien. De monsterboetes van 300 procent waren niet haalbaar. De taks van 1,5 procent voor de omzetting van effecten aan toonder is onwettig. Tot overmaat van ramp wordt vandaag uw fairness tax door de advocaat-generaal van het Europees Hof als ontwettig beschouwd. Door die taks van 5,15 procent hangen nu een hoop claims boven de regering.

 

Mijnheer de premier, u doet een schitterende job.

 

01.25  Hendrik Vuye (Vuye&Wouters): Mijnheer de eerste minister, ik zal u iets verklappen. U bent een man naar mijn hart. Ik had nooit gedacht dat u hier, in volle plenaire vergadering, zou zeggen dat de kracht van verandering bij mij en mevrouw Wouters zit, wat wil zeggen dat die niet meer bij de N-VA zit, maar hierboven, bij ons. Dat had ik nooit gedacht. Dank u wel daarvoor.

 

U bent ook een man naar mijn hart, omdat u aan het bewijzen bent wat ik al lang zeg. U kunt geen structurele besparingen doen met een communautaire standstill. Een communautaire standstill impliceert ook een hervormingsstilstand. Wat gebeurt er met uw regering? U weigert de goedkope besparingen, die u kunt vinden bij de hervorming van de instellingen. U weigert om dat laaghangend fruit te plukken en om daar te besparen. U moet dus besparen op plaatsen waar het de mensen pijn doet. Ik kan u alleen maar aanraden om te stoppen met de communautaire standstill. Begin met orde te brengen in de chaos van de instellingen en u zult al een heel stuk verder staan.

 

Ten slotte wil ik mij richten tot de ministers die indertijd gezegd hebben dat zij in de komende periode tot 2019 de rekeningen in orde zouden brengen en in 2019 voor het communautaire zouden gaan. Ik weet nu al wat de boodschap in 2019 zal zijn: wij zijn nog bezig, wij moeten ons werk voortzetten en wij zullen het communautaire nog eens voor vijf jaar in de koelkast stoppen. Dan zult u tien jaar communautaire stilstand gehad hebben en dan zult u tien jaar gedweild hebben met de kraan open. Een en ander zal helaas niet lukken.

 

01.26  Peter Vanvelthoven (sp.a): Mijnheer de eerste minister, u hebt in ieder geval in verband met een van mijn vragen duidelijkheid verschaft, met name over de vraag of de minister van Financiën aan de Hoge Raad een ander plan van hervorming van de vennootschapsbelasting heeft gestuurd dan hetgeen in de regering is besproken. U hebt dat bevestigd, waarmee u eigenlijk de lezing van Kris Peeters bevestigt. Op zichzelf is dat bizar, want ik had begrepen dat, toen u tijdens de zomer in de regering over de vennootschapsbelasting sprak, de nieuwe vennootschapsbelasting kant-en-klaar was. De hervorming van de vennootschapsbelasting was budgettair neutraal. Daaraan moest niets meer worden veranderd en er kon onmiddellijk over worden beslist. Het was alleen omdat CD&V met de meerwaardebelasting kwam, dat zij er niet is gekomen.

 

Dan stel ik nu vast – u bevestigt dat – dat dit kant-en-klare document niet naar de Hoge Raad is gestuurd, maar dat nu blijkbaar een ander plan naar de Hoge Raad is gestuurd. U zegt vandaag dat zoiets kan voor u, mijnheer de eerste minister, dat zoiets mag, dat dit de normale gang van zaken is in uw regering, want achteraf zult u het wel bespreken. Mijnheer de eerste minister, u moet beseffen dat hiermee het leiderschap van de regering, uw leiderschap, ernstig onder druk komt. Als u op die manier de twee kemphanen niet uit elkaar kunt houden en u de ene dan eens gelijk geeft en de andere een andere keer, maar geen lijn trekt, dan heeft de regering vandaag geen leider en dat verwijt ik u vandaag.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

02 Questions jointes de

- M. Francis Delpérée au premier ministre sur "l'affaire Chodiev et les rapports entre les pouvoirs" (n° P1606)

- M. Marco Van Hees au premier ministre sur "l'affaire Chodiev et les rapports entre les pouvoirs" (n° P1607)

- M. Eric Massin au premier ministre sur "l'affaire Chodiev et les rapports entre les pouvoirs" (n° P1608)

- M. Georges Gilkinet au premier ministre sur "l'affaire Chodiev et les rapports entre les pouvoirs" (n° P1609)

- M. Olivier Maingain au premier ministre sur "l'affaire Chodiev et les rapports entre les pouvoirs" (n° P1610)

02 Samengevoegde vragen van

- de heer Francis Delpérée aan de eerste minister over "de zaak-Chodiev en de verhoudingen tussen de machten" (nr. P1606)

- de heer Marco Van Hees aan de eerste minister over "de zaak-Chodiev en de verhoudingen tussen de machten" (nr. P1607)

- de heer Eric Massin aan de eerste minister over "de zaak-Chodiev en de verhoudingen tussen de machten" (nr. P1608)

- de heer Georges Gilkinet aan de eerste minister over "de zaak-Chodiev en de verhoudingen tussen de machten" (nr. P1609)

- de heer Olivier Maingain aan de eerste minister over "de zaak-Chodiev en de verhoudingen tussen de machten" (nr. P1610)

 

02.01  Francis Delpérée (cdH): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, chers collègues, le moins que l'on puisse dire c'est que l'affaire Chodiev nous interpelle. Nous nous posons des questions. Qui fait la loi? Qui corrige la loi? Comment se fait la loi? Comment s'applique la loi? Ce sont là des questions fondamentales dans un État de droit.

 

En tant que parlementaires, nous avons le droit de nous demander si, dans l'affaire Chodiev, nous n'avons pas été manipulés, instrumentalisés.

 

L'affaire Chodiev fait apparaître un entrelacs de relations pour le moins dangereuses entre un ensemble de personnes investies de fonctions officielles au niveau de nos trois pouvoirs. Je ne parle même pas de l'influence que d'autres personnes auraient pu avoir de l'extérieur sur les titulaires de fonctions politiques, administratives ou juridictionnelles.

 

Une information est en cours. Elle touche à sa fin, selon les dires du ministre de la Justice. Les résultats de cette information pourront être exploités par la commission d'enquête parlementaire relative à l'élaboration et à l'application de la loi sur la transaction pénale que nous pourrions constituer.

 

Monsieur le premier ministre, pour l'heure, je ne peux m'empêcher de poser deux questions. Premièrement, ne serait-il pas temps, voire même urgent, de corriger le Code pénal, et plus particulièrement son article 247, § 4, pour empêcher que les lobbies de tout acabit puissent influencer, de manière déterminante, la confection de la loi et l'exercice de la fonction juridictionnelle? Deuxièmement, y a-t-il vraiment lieu de permettre à des magistrats d'exercer à temps partiel des fonctions politiques dans un cabinet ministériel? Est-il permis à ces mêmes personnes de profiter de cette double casquette pour traiter un même dossier concret sous deux aspects différents?

 

02.02  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, l'affaire qui nous occupe est celle d'un délinquant financier international, M. Chodiev, qui a échappé à un procès en 2011 grâce à la transaction pénale instituée en Belgique, sur la base d'une chaîne d'influence assez effarante. En effet, M. Chodiev et ses acolytes font pression sur l'État kazakh, qui fait pression sur l'État français, qui fait pression sur l'État belge, qui fait pression sur le Sénat et la Chambre. Pour finir, le parquet subit des pressions multiples. Tout cela avec l'intervention de l'ancien président du Sénat, qui est membre de votre parti.

 

C'est effectivement très interpellant, monsieur le premier ministre. Ce qui est notamment effarant, bien que tant de choses figurent dans ce dossier, c'est l'empressement avec lequel la Chambre et le Sénat ont voté cette loi, de manière totalement imparfaite, en 2011.

 

Les pressions concernent différents partis: le vôtre, monsieur le premier ministre, mais aussi le CD&V au sein duquel un avocat général possède trois casquettes différentes. Il appartient à la fois au pouvoir judiciaire, au pouvoir exécutif et au pouvoir législatif.

 

Pointons aussi le rôle du ministre de la Justice de l'époque, qui donne l'ordre de ne pas conclure de transaction pénale dans la période séparant les deux lois, la loi initiale et la loi réparatrice. Cependant, les procureurs généraux lui disent: "On va quand même le faire."

 

Suite à tous ces problèmes, monsieur le premier ministre, j'ai différentes questions à vous poser. Estimez-vous que la séparation des pouvoirs a été respectée dans cette affaire? A-t-on respecté l'indépendance de l'État belge à l'égard d'États étrangers et d'intérêts privés? Le ministre de la Justice de l'époque a-t-il répondu à la lettre que le procureur général de l'époque lui avait adressée, disant que des transactions allaient être conclues, alors qu'il avait exigé formellement l'inverse? A-t-il répondu ou donné suite à ce courrier qu'il a reçu du président du Collège? Est-il normal qu'un ancien président du Sénat aille voir le procureur général et le ministre de la Justice au sujet d'un dossier où il est simplement avocat? Ce système de transaction pénale, qui est un système de justice de classe, est-il normal? Pour le dire autrement, est-il normal qu'en 2011, un simple citoyen se soit retrouvé devant le tribunal parce qu'il avait pris deux paquets de muffins dans les poubelles d'un GB, et qu'un mois plus tard, un bandit international comme Chodiev échappe au tribunal simplement parce qu'il avait de l'argent et de l'influence?

 

02.03  Éric Massin (PS): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, le nouveau John Le Carré est à disposition jour après jour, semaine après semaine dans les journaux belges et internationaux. On prend un ancien président du Sénat qui, le temps d'une affaire, enfile sa toge, joue les porte-serviettes pour une puissance étrangère et pour des milliardaires empêtrés dans une vaste affaire de fraude et rafle – pour ouvrir des portes et jouer de son influence – des honoraires à hauteur de 700 000 euros. Le tout dans les couloirs feutrés des cours et tribunaux, du Sénat et des cabinets ministériels. Ajoutez de grands juristes, des procureurs généraux, des avocats généraux, des circulaires limpides, des décisions plus troubles. Tous les ingrédients y sont: trahisons, gros sous, richissimes hommes d'affaires étrangers, Élysée, magistrats, sénateurs, ministres, députés, suspicion de justice sur mesure. Cela ne m'étonne pas, au demeurant, que l'on parle autant de Sarkozy.

 

Monsieur le premier ministre, malheureusement, nous ne sommes pas dans un roman. Je tiens à le signaler. Contrairement à d'autres, je ne dirai pas qu'il n'y a pas de fumée sans feu; la présomption d'innocence est fondamentale. Chacun est présumé innocent. Néanmoins, toutes les révélations dans ce dossier sont extrêmement troublantes. Comment expliquer le rôle de M. De Decker, qu'on dit aujourd'hui être intervenu dès 2010 auprès d'un procureur général, et de qui d'autre encore? Comment avoir la certitude que la séparation des pouvoirs a bien été respectée par toutes les parties? Comment être certain que personne n'a tenté de faciliter le traitement d'un dossier judiciaire? Comment expliquer que ce ne soit pas le Collège des procureurs généraux qui adopte une circulaire pour empêcher toute transaction avant l'adoption d'une loi réparatrice, alors que cela avait été annoncé au Sénat? Comment se fait-il qu'une circulaire du procureur général n'ait pas été respectée par l'avocat général?

 

Toutes ces questions troublent, selon la presse – et je constate qu'elle est bien informée à cet égard –, des poids lourds de votre parti, mais surtout abîment l'image de notre pays et interrogent le sens de l'éthique de certains hauts représentants de l'État, mais pas seulement. Des questions se posent aussi en termes de respect de la séparation des pouvoirs.

 

Dès lors, monsieur le premier ministre, comment allons-nous lever cette suspicion de confusion des pouvoirs?

 

Pensez-vous, comme nous aujourd'hui, qu'une commission d'enquête s'impose pour lever les zones d'ombre et vérifier que le principe de la séparation des pouvoirs a bel et bien été respecté, pour vérifier qu'il n'y a pas eu trafic d'influence?

 

Monsieur le premier ministre, il est urgent de faire la lumière.

 

02.04  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le premier ministre, ce dossier du Kazakhgate a tout de l'affaire d'État. Il y a d'abord le rôle du sénateur, bourgmestre, lobbyiste, royalement rémunéré, Armand De Decker. Jusqu'ici, son parti a considéré que ce qu'il avait lui-même admis par voie de presse comme étant son rôle – le fait d'aller un dimanche chez le ministre de la Justice pour essayer de le convaincre de voter une loi au profit de quelqu'un qu'il défendait – n'était pas grave. Nous verrons si vous avez l'occasion de croiser son président, n'hésitez pas à lui en parler! Il paraît qu'un rendez-vous a été fixé lundi et le lundi suivant. Je suivrai cela avec attention. Mais c'est évidemment la responsabilité du parti de M. De Decker.

 

Il y a aussi le non-respect de principes démocratiques fondamentaux. La souveraineté de notre État a été bafouée. C'est un État voisin qui a fait pression pour que nous adoptions, dans des circonstances que nous avons dénoncées à l'époque, une loi qui modifie foncièrement la manière de rendre justice en Belgique. Les trois pouvoirs ont été touchés. Le kern, à l'époque, a donné son feu vert à cette manœuvre, à cet accord. La Chambre puis le Sénat ont voté cette loi dans des conditions réellement difficiles. Nous y avons joué notre rôle d'opposition à l'époque en pointant les problèmes de cette loi. La justice n'a pas appliqué la loi. Elle n'a pas appliqué, à l'époque, les consignes des procureurs généraux.

 

Le sentiment d'affairisme, qui peut être celui des citoyens qui essaient de comprendre ce dossier et qui se rendent compte que quelque chose de très grave se passe, de l'ordre du scandale, qui n'arrive pas tous les cinq, dix ou vingt ans, est énorme. Monsieur le premier ministre, il faudra beaucoup pour rétablir la confiance, comme des réformes fondamentales contre le conflit d'intérêts pour éviter ce type de dossier.

 

Il faudra, d'abord et avant tout, que notre parlement puisse mettre tous les dossiers et tout ce dossier au clair. C'est la raison pour laquelle nous demandons la mise en place d'une commission d'enquête. C'est la responsabilité du parlement. Je vais quand même vous demander de vous exprimer au nom de la majorité pour voir si vous soutenez le principe de cette commission d'enquête et, davantage dans votre rôle de premier ministre, je voudrais un engagement de votre part - parce que je ne doute pas qu'elle arrivera - de collaborer avec cette commission d'enquête et de nous donner accès à toutes les pièces utiles des travaux du gouvernement à l'époque, au premier semestre 2011.

 

02.05  Olivier Maingain (DéFI): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, l'affaire Chodiev-De Decker prend la tournure d'un scandale d'État. M. De Decker, homme qui bénéficiait d'une incontestable respectabilité, a cru, mû par des motivations qui m'échappent encore, qu'il devait répondre à l'appel de l'entourage du président de la République française dans une sombre négociation de vente d'hélicoptères de la France au président peu recommandable d'un ex-État de l'URSS.

 

M. De Decker a tout d'un coup eu le souvenir que sa robe d'avocat pendait au clou depuis un certain nombre d'années et que, dès lors, il avait, bien entendu, une vocation de grand avocat pénaliste méconnue, qui devait être ravivée pour qu'il puisse assumer, dans un dossier aussi délicat, un rôle aussi particulier, mais que seul lui, si proche de certains milieux français, pouvait estimer honorable.

 

Tout cela révélerait une grande naïveté si d'abord il n'y avait pas eu la conclusion financière connue dans le chef de l'avocat De Decker mais surtout, s'il n'y avait pas eu un travail d'influence auprès de différents pouvoirs.

 

Alors, quand on a assumé les plus hautes responsabilités de l'État, comme M. De Decker, même dans l'exercice d'une activité professionnelle aussi honorable que celle d'avocat, il y a des gens que l'on ne côtoie pas, que l'on ne rencontre pas et dont on n'assume pas la défense. C'est le sens de la hauteur de la fonction que l'on doit avoir au nom de l'État qui l'emporte sur celle, certes honorable, d'avocat mais qui, en l'occurrence, ne peut venir ternir le prestige des fonctions qu'on a assumées au nom de l'État. M. De Decker a fait d'autres choix.

 

Mais qui pourrait y croire? Qui pourrait croire finalement que M. De Decker, malgré ses relations très personnelles à Paris, a été choisi parce qu'en effet, il était connu pour son passé d'avocat pénaliste au Barreau de Bruxelles? Et donc, aujourd'hui, on découvre que plusieurs pouvoirs ont pu être influencés par un jeu obscur. De deux choses l'une, soit, au nom de la majorité gouvernementale, monsieur le premier ministre, vous préférez vous taire et, d'une certaine manière, vous vous rendrez complice de ce qui prend la dimension d'un scandale d'État. Soit, vous plaidez pour le sursaut et la crédibilité des institutions et vous ne pouvez que faire droit à la demande de la constitution d'une commission d'enquête. J'attends votre réponse de premier ministre et non de dirigeant d'un parti.

 

02.06  Charles Michel, premier ministre: Monsieur le président, chers collègues, plusieurs l'ont mis en évidence et je veux, à mon tour, l'exprimer avec clarté: la séparation des pouvoirs est un principe essentiel pour garantir le caractère démocratique de nos institutions et, en ma qualité de premier ministre, de chef du gouvernement, je veux réaffirmer à quel point nous devons, tous ensemble, être particulièrement attachés à ce principe.

 

Des questions ont été soulevées et je veux être clair en la matière. Je souhaite qu'absolument toute la lumière puisse être faite, sans qu'il y ait la moindre ambiguïté. Par conséquent, il va de soi –je l'affirme avec clarté également– que le gouvernement coopérera pour aider à ce que la lumière soit faite sur les faits qui ont été évoqués.

 

Dans ce contexte, je tiens à indiquer que le ministre de la Justice a déjà répondu à plusieurs questions en commission. Je ne reviendrai pas sur son évocation du parcours législatif des textes en question relatifs aux transactions pénales qui auraient été conclues à Bruxelles ou ailleurs à la suite des deux législations, en prenant en compte la période au cours de laquelle des interrogations avaient été soulevées.

 

Ensuite, précisément parce que je respecte la séparation des pouvoirs, je considère, monsieur Maingain, qu'il ne m'appartient pas, comme chef de gouvernement, de donner des instructions au parlement sur la manière d'exercer le contrôle démocratique. C'est le parlement qui est maître des instruments destinés à surveiller le gouvernement!

 

Nous sommes extrêmement clairs: nous coopérerons chaque fois avec les institutions qui demanderont au pouvoir exécutif de coopérer en vue de faire toute la lumière sur cette importante affaire.

 

Je conclurai d'un mot. Comme cela a été dit, la hauteur d'une démocratie, l'honneur d'une démocratie est de pouvoir travailler, dans certains cas, à garantir la transparence absolue, afin que la confiance des citoyens dans les institutions soit assurée. C'est dans cet esprit que le gouvernement travaillera.

 

02.07  Francis Delpérée (cdH): Monsieur le premier ministre, vous rappelez les prérogatives du contrôle parlementaire. L'une de ces prérogatives, c'est précisément d'instituer une commission d'enquête parlementaire sur le sujet et j'entends bien le message.

 

Par ailleurs, j'ai posé deux questions. L'une avait trait à la réforme du Code pénal en matière de trafic d'influence. Vous n'y avez pas répondu. L'autre avait trait à la présence des magistrats au sein des cabinets ministériels. Vous n'y avez pas répondu. J'espère que ces non-réponses sont une invitation à la commission d'enquête parlementaire de faire des propositions législatives sur le sujet en vue de régler ce type de situation détestable.

 

02.08  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le premier ministre, la brièveté de votre réponse est révélatrice. Ce qui est en cause ici, c'est une affaire très grave au sujet de laquelle vous n'avez donné aucun éclairage.

 

Selon moi, la création d'une commission d'enquête parlementaire est nécessaire pour lever tous les mystères qui tournent autour de cette affaire.

 

Par ailleurs, derrière cette affaire spécifique, il y a le problème encore plus fondamental de la transaction pénale élargie qui permet une justice de classe, qui permet à des personnes comme Chodiev d'échapper à la justice grâce à un trafic d'influence et d'argent, alors que le justiciable ordinaire est facilement jugé et condamné.

 

On pourrait dire qu'avec cette justice, le pauvre est cuit et le riche est cru! En effet, monsieur le premier ministre, nous nous trouvons face à une situation où votre parti, notamment, est directement lié à un trafic d'influence avec un ancien président du Sénat qui se fait payer 740 000 euros pour 350 heures supposées de travail, ce qui fait 2 114 euros de l'heure. Cette somme correspond au double du montant perçu par les pensionnés aujourd'hui, pensionnés que votre gouvernement attaque de front à travers une politique d'austérité dont le monde du travail est victime.

 

Monsieur le premier ministre, nous voilà dans une situation qui ne peut plus être endurée par le peuple et par les travailleurs. Il vous faudra revoir fondamentalement cette politique.

 

02.09  Éric Massin (PS): Monsieur le premier ministre, il ne faut pas se cacher derrière les réponses apportées par le ministre de la Justice. Si nous revenons aujourd'hui devant vous pour vous poser des questions, c'est justement parce que les réponses apportées en toute transparence par le ministre de la Justice ont suscité de nouvelles questions. La seule chose que nous disons, c'est qu'il faut organiser cette commission d'enquête.

 

Vous dites qu'il ne vous appartient pas de décider à la place du parlement, mais que vous allez collaborer, et le gouvernement aussi. En d'autres circonstances, vous avez dit que vous souhaitiez que le parlement se saisisse de la mise en place d'une commission d'enquête sur les attentats terroristes, et nous l'avons fait. Vous dites que vous collaborerez; cela signifie pour moi que vous soutenez la création d'une commission d'enquête. Vous avez raison, l'honneur d'une démocratie, c'est la transparence.

 

D'un autre côté, l'honneur de la politique est de pouvoir faire pièce à certains slogans. Il consiste à dire qu'hier, peut-être, ont régné une justice de riches, une justice de pauvres et une justice de classe. Mais nous sommes dans un pays démocratique. Nous ne travaillons pas comme cela. Il faut pouvoir le dire haut et fort. J'attends dès lors que votre parti réponde aux affirmations d'un poids lourd du MR: "Il faut régler le problème tout de suite. Je ne comprends pas que Charles Michel, qui est toujours hyper-prudent, n'agisse pas". Dès lors, j'espère que nous aurons cette commission d'enquête.

 

02.10  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, pour ce qui concerne le sort de M. De Decker, nous attendrons donc, avec beaucoup de curiosité. Je prends surtout acte, positivement, de votre engagement à collaborer activement aux travaux de la commission d'enquête qui, je ne le doute pas après vos propos, sera mise en place par ce parlement. J'espère que nous obtiendrons plus facilement des réponses que jusqu'ici. Depuis 2011, j'interroge très régulièrement sur le sujet les ministres de la Justice qui se succèdent et il est très difficile de leur extirper des réponses.

 

Mais plus fondamentalement, monsieur le premier ministre, ne vous méprenez pas sur la colère des citoyens face à un tel affairisme, face à des faits aussi graves. Ils appellent de la part de votre majorité et de votre gouvernement des réformes en matière de gouvernance, contre le conflit d'intérêts, contre le cumul des mandats, pour une justice qui ne soit plus une justice de classe, où on poursuit les voleurs de pommes et où on laisse la criminalité financière impunie. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui en Belgique et c'est ce que révèle ce Kazakhgate.

 

02.11  Olivier Maingain (DéFI): Monsieur le président, je prends la réponse du premier ministre comme étant plutôt une invitation à la majorité gouvernementale d'accepter l'initiative de la constitution d'une commission d'enquête parlementaire. Si la majorité ne veut pas répondre à votre appel à la transparence, alors votre gouvernement mettrait en effet un obstacle à la séparation des pouvoirs et refuserait finalement que la Chambre assume la plénitude de ses compétences et de ses prérogatives.

 

J'attends donc de la majorité qu'elle rejoigne la volonté unanime de l'opposition démocratique de constituer cette commission d'enquête parlementaire, car indépendamment des aspects de responsabilité pénale – que nous apprécierons le moment venu quand seront connues les conclusions du travail mené par le parquet, qui devrait peut-être un jour songer à mettre l'affaire à l'instruction, c'est un autre débat –, il y aura en tout cas un débat sur la responsabilité politique et sur les règles éthiques qui s'imposent aux représentants du peuple.

 

Un comportement comme celui de M. De Decker creuse le fossé entre les électeurs et les représentants politiques. Cela pèse encore bien plus lourd que d'autres affaires. C'est une affaire où on a le sentiment qu'un homme politique s'est placé au-delà de toute considération de respect des fonctions qu'il a assumées.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

03 Questions jointes de

- M. Gilles Foret au vice-premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, sur "l'offre de reprise de PostNL par bpost" (n° P1611)

- Mme Nele Lijnen au vice-premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, sur "l'offre de reprise de PostNL par bpost" (n° P1612)

- M. David Geerts au vice-premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, sur "l'offre de reprise de PostNL par bpost" (n° P1619)

- Mme Karine Lalieux au vice-premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, sur "l'offre de reprise de PostNL par bpost" (n° P1620)

- Mme Isabelle Poncelet au vice-premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, sur "l'offre de reprise de PostNL par bpost" (n° P1613)

03 Samengevoegde vragen van

- de heer Gilles Foret aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "het overnamebod van bpost op PostNL" (nr. P1611)

- mevrouw Nele Lijnen aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "het overnamebod van bpost op PostNL" (nr. P1612)

- de heer David Geerts aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "het overnamebod van bpost op PostNL" (nr. P1619)

- mevrouw Karine Lalieux aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "het overnamebod van bpost op PostNL" (nr. P1620)

- mevrouw Isabelle Poncelet aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "het overnamebod van bpost op PostNL" (nr. P1613)

 

03.01  Gilles Foret (MR): Monsieur le président, monsieur le vice-premier ministre, en décembre 2015, notre Parlement modernisait la loi du 21 mars 1991 afin de permettre à deux de nos fleurons, bpost et Proximus, de faire face aux défis auxquels ces deux entreprises sont confrontées dans un marché hyper concurrentiel en pleine mutation.

 

Dois-je rappeler que l'activité postale est sous pression constante avec la digitalisation de notre société, digitalisation qui implique des changements de comportement chez les clients mais aussi une adaptation permanente des services postaux ainsi que le mode de fonctionnement de ces entreprises? Les résultats sont là pour en attester, avec une activité courrier en nette diminution depuis plusieurs années mais aussi avec une activité colis en pleine expansion, grâce notamment à l'e-commerce. Grâce à ces changements législatifs, nous avons donné à bpost la possibilité de créer des filiales, de prendre des participations mais aussi de renforcer les règles de bonne gouvernance.

 

Aujourd'hui, bpost souhaite poursuivre sa stratégie d'innovation et de croissance, gagnante jusqu'à présent, en opérant notamment des acquisitions, ce qui est monnaie courante dans une activité concurrentielle comme celle-là, mais qui est aussi une preuve de bonne santé pour une entreprise belge à la manœuvre dans ces opérations.

 

Monsieur le vice-premier ministre, quelles conclusions tirez-vous de la succession des événements et de la réaction fermée des autorités néerlandaises? Pouvez-vous nous donner votre vision quant au rôle de l'État? Quel rôle doit-il jouer? L'État est actionnaire majoritaire dans bpost. Quelles garanties pouvez-vous apporter pour faire en sorte que nous puissions maintenir un service de qualité et pérenniser l'emploi dans ce secteur d'activité?

 

03.02  Nele Lijnen (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, collega’s, mijnheer de vicepremier, de collega heeft het al gezegd: bpost heeft zijn oog laten vallen op een samenwerking met PostNL. Dat is niet verwonderlijk, want bpost is de laatste jaren uitgegroeid tot een van de meest performante postbedrijven van Europa. Dat is natuurlijk op de eerste plaats te danken aan de 26 000 medewerkers, maar ook aan de toekomststrategie van het management en de raad van bestuur.

 

De uitdaging voor bpost bestaat er vooral in om die positieve dynamiek aan de gang te houden. Bpost opereert in een sector die steeds internationaler en digitaler wordt, met een shift van de traditionele postactiviteiten naar de levering van pakketjes via e-commerce. In dat opzicht is het samengaan met PostNL een logische stap. Dat bedrijf is perfect complementair met bpost, onder meer ook door die sterke positie van PostNL op de pakjesmarkt in Nederland. De twee postbedrijven samen zouden op het vlak van omzet de vierde in Europa zijn en op het vlak van winstgevendheid de derde. Dat is een perfect huwelijk voor de twee partners, zowel inzake de financiële cijfers, de vraag van de markt als de kansen op tewerkstelling in Nederland en België.

 

En toch, mijnheer de minister, wordt het vriendelijk bod van bpost boven de Moerdijk vijandig onthaald. Naar verluidt maken de Nederlanders zich zorgen over het aandeelhouderschap van de Belgische Staat in bpost, ondanks de aangepaste wetgeving waarnaar mijn collega verwezen heeft. Mij verbaast dat; vandaar een aantal vragen.

 

Is deze zorg van onze Nederlandse collega’s gegrond? Kan de Belgische Staat na een mogelijke overname de investeringen, de tewerkstelling en de dienstverlening van België bevorderen ten nadele van Nederland?

 

U hebt gisteren een gesprek gehad met uw Nederlandse collega Kamp. Kunt u ons vertellen hoe dat gesprek is verlopen en waarover u het gehad hebt? Welke volgende stappen moeten worden gezet?

 

De voorzitter: Collega’s, we zijn niet zo talrijk, maar het geluid dat geproduceerd wordt, is voor zo’n kleine groep behoorlijk indrukwekkend.

 

Puis-je vous demander d’avoir du respect pour les orateurs, les questions et les réponses.

 

03.03  David Geerts (sp.a): Mijnheer de voorzitter, het doet mij deugd dat mijn twee voorgangers van liberale signatuur het met mij eens zijn dat een overheidsbedrijf het wel degelijk zeer goed kan doen. U hebt beiden hulde gebracht aan bpost, een overheidsbedrijf dat het zeer goed doet.

 

Als ik terugkeer naar het onderwerp van vandaag, dan meen ik dat wij die bedrijven met mekaar moeten kunnen laten praten. Ik vind het eigenlijk een paradox dat de Nederlandse regering zegt tegen PostNL dat het niet met dat Belgisch bedrijf mag praten omdat het een overheidsbedrijf is. Begrijpe wie kan.

 

Ik meen dat die fusie een meerwaarde kan hebben. Er kan een markt worden gecreëerd voor 28 miljoen inwoners. Als men beide bedrijven bekijkt, zijn er weinig overlappingen en is er eerder sprake van een aanvulling. Bovendien zou men de vierde speler worden op de Europese markt, wat eigenlijk belangrijk is voor een consolidatie en om zelf niet te worden overgenomen.

 

Voor onze partij zijn er een aantal “maren” in dit verhaal. Het mag niet op kap van de werknemers en de klanten gebeuren. PostNL werkt, zoals u weet, eigenlijk met arbeidscontracten waarbij men toch vraagtekens kan plaatsen. Het gaat over maximaal deeltijdse arbeid. Vrij vaak gaat het niet over arbeidscontracten, maar over bijkomende taken voor huisvrouwen, gepensioneerden en studenten.

 

De pakjesmarkt werkt met stukloon wat maakt dat pakjesbezorgers soms als ‘zotten’ door de straten rijden omdat men gedwongen wordt om alles tegen een bepaalde tijd af te leveren. Ook bpost is niet vrij van zonden, want ik heb u eerder een vraag gesteld over het uitvlaggen van de informatica om zo meer winst te kunnen maken.

 

Dit alles mag echter niet op kap van de klanten gebeuren. Ik vind dat mensen in landelijke gemeenten als Brakel en Heist-op-den-Berg evenveel recht hebben op een goede dienstverlening als in de steden. Een postzegel moet er net zo duur zijn.

 

Ik kom dan tot mijn vragen. Wij hebben reeds tal van berichten gelezen. Waar staan we vandaag? Hebt u contact gehad met uw Nederlandse evenknie? Wat is daar gezegd? Bent u bereid om er als meerderheidsaandeelhouder voor te zorgen dat het management in die gesprekken steeds het respect voor en het belang van die werknemers en klanten ter harte zal nemen?

 

03.04  Karine Lalieux (PS): Monsieur le président, monsieur le vice-premier ministre, je vous le demande: jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour privatiser La Poste, pour parvenir à vos fins? Deux tentatives du management et du conseil d'administration de bpost ont échoué. Vous, vous allez jusqu'aux Pays-Bas pour sacrifier La Poste, qui est aujourd'hui une entreprise publique autonome.

 

Au même moment, monsieur le vice-premier ministre, vous refusez de voir les représentants des travailleurs qui vous ont demandé un entretien. Je dispose de deux lettres à ce sujet. Comme l'a dit Mme Lijnen, si La Poste est l'une des entreprises les plus performantes d'Europe – et nous en sommes fiers –, c'est grâce aux 25 000 travailleurs que vous refusez de rencontrer aujourd'hui, alors que vous allez voir un ministre néerlandais pour vendre La Poste et ses travailleurs et, ainsi, affaiblir la présence de l'État dans cette entreprise. Voilà la réalité!

 

Monsieur le vice-premier ministre, les travailleurs auraient voulu vous poser une question. La Poste parle de deux milliards et demi. Pendant ce temps, on évoque de nouveau un énième Géoroute pour épargner quelques euros ou quelques centimes sur le dos de la productivité des travailleurs. Ils n'en peuvent plus, comme vous le savez. Il paraît en effet que vous discutez souvent avec votre facteur.

 

Qui dit perte du statut public dit perte du contrat de gestion. Alors, arrêtez de justifier votre choix au nom d'un meilleur service! En effet, un contrat de gestion impose des missions de service public pour le citoyen et l'intérêt général. Comment allez-vous faire? Vous évoquez la création de 3 000 emplois, quand un analyste néerlandais affirme qu'aucune fusion n'a jamais créé d'emplois dans quelque pays que ce soit.

 

Monsieur le vice-premier ministre, pourquoi avez-vous refusé de rencontrer les travailleurs? Quels étaient les échanges avec votre homologue néerlandais? Jusqu'à quelle hauteur êtes-vous prêt à augmenter le prix de l'action et à réduire la participation de l'État fédéral dans bpost? Pour nous, elle doit rester une entreprise publique, l'emploi doit être maintenu, la qualité de l'emploi doit être sauvegardée. Nous ne voulons pas de travailleurs au rabais, comme c'est le cas aux Pays-Bas. Mon collègue Foret a justement fait remarquer qu'on avait changé la loi pour employer de faux indépendants à temps partiel et des ménagères censées apporter notre courrier. Ce n'est ni notre projet de société ni celui d'une entreprise publique!

 

03.05  Isabelle Poncelet (cdH): Monsieur le président, monsieur le vice-premier ministre, il y a quelques semaines déjà et depuis quelques jours encore, la presse se fait l'écho de discussions entre bpost et PostNL à propos d'un éventuel mariage entre les deux sociétés. On peut souligner positivement que bpost manifeste par sa volonté d'achat de rester ou de devenir un leader européen en matière de services postaux. Il est vrai qu'en Belgique, on est plutôt habitué à voir partir les bijoux de famille plutôt que de les entretenir ou de les conserver chez nous.

 

Nous, nous pensons qu'il vaut mieux prendre l'initiative de la consolidation plutôt que de la subir. Dans ce cas, si la négociation pouvait aboutir, ce groupe deviendrait le quatrième opérateur postal en Europe et se positionnerait de manière beaucoup plus forte.

 

Monsieur le ministre, vous avez laissé entendre que bpost négocie seule ce projet mais est-ce vraiment en toute liberté? Quelle est la position du gouvernement face à ces négociations? Le gouvernement est-il intervenu? Ou bien a-t-il fixé un cadre de négociations, sachant que l'État belge est quand même actionnaire majoritaire, comme mes collègues l'ont rappelé?

 

Deuxième chose, monsieur le ministre, vous avez rencontré hier votre homologue néerlandais, Henk Kamp. Je suppose que ce dossier a été mis sur la table. Que pouvez-vous nous communiquer des discussions que vous avez eues avec lui?

 

03.06 Minister Alexander De Croo: Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik dank u voor de vragen. Eerst en vooral wil ik één punt duidelijk maken. De Nederlandse bezorgdheid voor inmenging door de Belgische Staat is volledig onterecht. De governancestandaarden van bpost zijn perfect vergelijkbaar met deze van andere beursgenoteerde bedrijven. Bpost neemt zelf beslissingen, zonder inmenging van buitenaf. Die beslissingen worden genomen door de directie en door de raad van bestuur. Ik wil heel duidelijk zijn: een overheid komt daarin niet tussenbeide. En dat is een goede zaak.

 

Het is een indianenverhaal dat de Belgische Staat als een soort donkere schaduw over de Nederlandse belangen zou hangen en België zou bevoordelen. Dat is absoluut niet het geval. De governancestructuur van bpost laat dat niet toe. Trouwens, de privéaandeelhouders van bpost zouden op geen enkele manier aanvaarden dat de Belgische overheid tussenbeide zou komen. Zoals reeds vermeld, ongeveer een jaar geleden hebben wij de wet ook aangepast om ervoor te zorgen dat bpost exact op dezelfde manier beheerd wordt als een beursgenoteerd privébedrijf.

 

Ik had gisteren inderdaad een onderhoud met mijn Nederlandse collega Henk Kamp, op zijn vraag, in Brussel.

 

Madame Lalieux, ce n’était pas aux Pays-Bas, c’était ici à Bruxelles!

 

Het doel van dat gesprek was niet om te onderhandelen. De onderhandelingen moeten gebeuren tussen de twee bedrijven. De directies, de raden van bestuur en de raad van commissarissen moeten dat doen. De politiek moet daar buiten blijven. Ik heb dat ook benadrukt ten aanzien van mijn Nederlandse collega.

 

Het is inderdaad zo dat vanuit Nederlandse hoek de voorbije maanden meermaals de vraag is gekomen om tussenbeide te komen bij het management of de raad van bestuur van bpost. Het antwoord van de Belgische regering was zeer duidelijk: zo werkt het niet in België. Het is geen zaak van de politiek, het is een zaak van de directies van de ondernemingen en de raden van bestuur van de ondernemingen om dat te doen.

 

Quelques questions ont trait aux implications pour les collaborateurs.

 

Comme plusieurs d'entre vous l'ont évoqué, bpost est une entreprise moderne, une entreprise à la pointe du développement en Europe, ce grâce au travail de ses 26 000 travailleurs.

 

Par ailleurs, j'ai pu constater que les représentants des collaborateurs étaient déçus à la suite de la réponse négative de PostNL, ce qui prouve bien que l'initiative de bpost est largement soutenue par ses travailleurs.

 

Ik wil trouwens ook benadrukken dat ik duidelijk begrijp dat vier van de vijf personen die in dit Parlement de vraag hebben gesteld, positief zijn over het initiatief van bpost.

 

Quant aux questions relatives aux droits des travailleurs, vous savez très bien que, dans la législation, dont nous avons discuté voici un an, les droits des travailleurs seront parfaitement protégés, quel que soit le scénario choisi. Un arrêté royal sera pris fixant les droits acquis du personnel statutaire. C'était exactement la même méthode qui a été utilisée par le passé, par exemple quand BIAC a été privatisée.

 

Ik zal niet vooruitlopen op de scenario’s die zich kunnen ontwikkelen. Nogmaals, dit zijn gesprekken die moeten worden gevoerd door de directies, de raden van bestuur en de raden van commissarissen. Het is niet aan mij, noch aan de regering en evenmin aan de politiek om zich daarover uit te spreken, vooral omdat het gaat over beursgenoteerde bedrijven.

 

J'en viens à la question de la mission de service public. Comme vous le savez, celle-ci ne dépend pas du fait qu'elle soit exécutée par une entreprise publique ou pas. Vous savez bien que si cette entreprise change de statut, ce service public se poursuivra.

 

Ik hoop dat u het met mij eens bent dat wij een bedrijf als bpost zijn autonomie moeten geven, om zelf zijn toekomst te kunnen uitbouwen. De verduidelijking die ik gegeven heb aan mijn Nederlandse collega Henk Kamp is dezelfde als deze die ik hier geef, met name dat de onderhandelingen moeten worden gevoerd door beide ondernemingen en dat er vanuit de politiek geen interventie meer vereist is.

 

03.07  Gilles Foret (MR): Monsieur le vice-premier ministre, je vous remercie. Je n'entrerai pas dans un débat idéologique stérile. Je ferai plutôt preuve de pragmatisme en rappelant que bpost évolue dans un domaine concurrentiel, avec une réalité digitale importante. Tout le monde utilise les nouveaux moyens de communication. Dans ce cadre, il est important de sauvegarder un service de qualité et de pérenniser l'emploi. C'est une de nos priorités.

 

Je ferai également preuve d'optimisme en rappelant que les garanties qui ont été insérées dans la loi de 1991 sont de trois ordres: l'ancrage belge doit être respecté, il doit y avoir de la croissance et de l'emploi et l'intérêt de la stratégie dans la décision doit être maintenu. Madame Lalieux, vous voyez que le gouvernement prend en compte ces éléments pour faire en sorte qu'il y ait une vraie stratégie pour l'emploi et la qualité du service et pour que la Belgique puisse exister sur la carte de l'Europe.

 

Monsieur le vice-premier ministre, continuez comme cela!

 

03.08  Nele Lijnen (Open Vld): Mijnheer de minister, bedankt voor uw antwoord. Eerst wil ik terugkoppelen naar de Nederlandse situatie, want ik vind het toch opmerkelijk dat een Nederlandse minister het goed vindt dat Nederlandse staatsbedrijven, voor honderd procent in handen van de Nederlandse Staat, buitenlandse privébedrijven overnemen in de gassector, maar dat hij er wel een probleem van maakt dat de Belgische Staat een minderheidsaandeel zou hebben in een beursgenoteerde combinatie van PostNL en bpost. Sta me toe om te stellen dat de Nederlandse overheid met twee maten en twee gewichten meet.

 

Mijnheer de minister, bpost en PostNL zijn complementair op de postmarkt. Het is dan ook zonneklaar dat beide bedrijven kunnen groeien door de krachten te bundelen.

 

Mevrouw Lalieux, bijkomende investeringen en bijkomende jobcreatie zouden tot gevolg hebben dat er wel 3 200 extra jobs gecreëerd kunnen worden in België en Nederland. Het zou dan ook bijzonder jammer zijn, als die operatie niet kan plaatsvinden.

 

Sta me toe dat ik mij even richt tot de Nederlandse regering met haar eerste minister Rutte. Ik heb vandaag goed gehoord en genoteerd dat de Belgische Staat zich niet mengt in de onderhandelingen. Het is een zaak van twee bedrijven en niet van de politieke wereld. Het is dan ook jammer dat de Nederlandse regering wel haar politiek gewicht in de schaal legt om een logische samenwerking alsnog te dwarsbomen.

 

Mijnheer de voorzitter, ik rond af met een rechtstreekse boodschap tot premier Rutte. Liberalen zijn geen nationalisten. Liberalen zijn geen protectionisten. Laten wij PostNL en bpost alle kansen geven om de lead in Europa te nemen.

 

03.09  David Geerts (sp.a): Mijnheer de minister, bedankt voor uw antwoord. Ik heb duidelijk gezegd dat die fusie naar onze mening een meerwaarde kan betekenen. Wij willen echter wel een degelijk kader. Personeelsleden bij bpost zeggen namelijk dat zij in het verleden al veel gegeven hebben. Er bestaat al een grote vorm van flexibiliteit. Een gewone postbode leeft echt niet boven zijn stand. Postbodes ontvangen een gematigd loon. Wij willen dus een goed kader, zodat de werknemers, die al inspanningen geleverd hebben, later geen ezelsstamp zouden krijgen.

 

03.10  Karine Lalieux (PS): Vous ne nous avez pas convaincus, monsieur le vice-premier ministre. En effet, une fois de plus, le renforcement du projet industriel de bpost n'est pas tabou pour nous. C'est sous les ministres socialistes que la poste est devenue ce qu'elle est aujourd'hui.

 

Seulement, vous ne nous avez pas parlé de projet industriel, ni de l'analyste hollandais et de la création des 3 000 emplois. Vous ne nous avez pas dit pourquoi vous n'avez pas reçu les représentants des travailleurs que vous respectez sans doute tant. Les travailleurs sont tellement avec vous et avec le CA dans votre réforme que des préavis de grève sont sur la table, monsieur le vice-premier ministre! Arrêtez donc de mentir ici. Vous faites de l'idéologie. Vous l'avez dit en début de mandat, vous voulez privatiser les entreprises publiques sans projet industriel. C'est ce que vous faites, et c'est un véritable hold-up pour les travailleurs et pour les citoyens. La poste, c'est avant tout un service aux citoyens.

 

03.11  Isabelle Poncelet (cdH): Monsieur le vice-premier ministre, nous nous accordons à penser que les centres de décision restent en Belgique. On ne parlait pas d'ingérence. Il est important pour nous que ces centres restent chez nous. Seulement, vous avez dit qu'il ne fallait pas en faire une affaire politique. Nous ne demandons pas que ce soit le cas, mais c'est tout de même une affaire d'État. L'État est tout de même actionnaire principal. Pour nous, il est important que vous reveniez vers nous au sujet de cette décision.

 

Vous nous avez fait part de ce dont vous n'aviez pas discuté avec votre homologue, mais vous ne nous avez pas dit de quoi vous aviez discuté. Nous restons dès lors un peu sur notre faim. Nous pensons tout de même aux travailleurs concernés par cette décision; ce n'est pas une affaire politique, mais une affaire d'État, et nous aimerions bien avoir un peu de retour.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

04 Samengevoegde vragen van

- de heer Eric Van Rompuy aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de plannen voor de uitbreiding van Brussels Airport" (nr. P1614)

- de heer Tim Vandenput aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de plannen voor de uitbreiding van Brussels Airport" (nr. P1615)

- de heer Gautier Calomne aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de plannen voor de uitbreiding van Brussels Airport" (nr. P1616)

04 Questions jointes de

- M. Eric Van Rompuy au ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "les projets d'extension de l'aéroport de Bruxelles-National" (n° P1614)

- M. Tim Vandenput au ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "les projets d'extension de l'aéroport de Bruxelles-National" (n° P1615)

- M. Gautier Calomne au ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "les projets d'extension de l'aéroport de Bruxelles-National" (n° P1616)

 

04.01  Eric Van Rompuy (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, op dit ogenblik vindt op de luchthaven van Zaventem een persconferentie plaats van Brussels Airport Company, met de heer Feist, die zijn plannen ontwikkelt om het aantal passagiers op Zaventem tegen 2040 te verdubbelen van 240 000 tot 500 000.

 

Ik ben ook schepen van Ruimtelijke Ordening en Milieu in Zaventem. Na zijn persconferentie worden de schepenen uitgenodigd om in een halfuur te zeggen welke implicaties dat plan heeft voor het banengebruik in de omgeving van Zaventem.

 

Men verlengt een startbaan met 800 meter, waardoor er veel meer vliegtuigen zullen kunnen landen, maar doordat die baan dan vier kilometer lang zal zijn, kan ze ook worden gebruikt voor het opstijgen.

 

Vliegtuigen die daar zullen opstijgen, kunnen dat langs twee kanten doen: richting Kortenberg-Leuven en richting Zaventem-centrum, waar ik woon. Daarna nemen ze de bocht naar links richting luchtbaken Huldenberg en komen ze in Sterrebeek en Tervuren.

 

Concreet betekent dit dat in de toekomst, indien die baan zou worden gebruikt, de helft van alle vluchten op Zaventem langs de Vlaamse oostrand zou gaan richting Leuven, Sterrebeek, Tervuren en Zaventem-centrum. Dat is interessant voor Brussel, want daardoor vermijdt men het Brussels Gewest.

 

Ik hoef u niet te zeggen dat dit onaanvaardbaar is. De burgemeester van Steenokkerzeel heeft al gesproken van een tweede Doel en de burgemeester van Kortenberg heeft het over de onleefbaarheid van Erps-Kwerps.

 

Ik ben van Zaventem. Mijnheer de voorzitter, wat is de bedoeling van Brussels Airport Company geweest? U werkt aan een spreidingsplan en dan komt BAC af met iets dat voor discussie zorgt en waarbij één deel van de regio de zwaarste lasten zal moeten dragen, zodat die regio onleefbaar zal worden.

 

Ik woon vlak bij de luchthaven, op één kilometer van de startbaan. Als wij daar de helft van alle dagvluchten krijgen, wordt het onleefbaar in Zaventem. Bent u door Brussels Airport Company op de hoogte gebracht? Hoe gevoelig is BAC voor het creëren van een draagvlak voor de uitbreiding van de luchthaven wanneer het zo eenzijdig die verklaring aflegt?

 

04.02  Tim Vandenput (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, de luchthaven van Zaventem, Brussel-Internationaal, is de tweede economische pool van België, met 20 000 directe jobs en 40 000 indirecte jobs. Zij creëert een toegevoegde waarde van 3,2 miljard per jaar, 1,8 % van het bbp.

 

2016 is een moeilijk jaar geweest voor onze luchthaven. De aanslag van 22 maart was zeer moeilijk, maar is op een zeer menselijke en professionele manier aangepakt door de mensen in de luchthaven. Wij moeten de CEO van de luchthaven en zijn hele ploeg proficiat wensen voor de serene en professionele manier waarop zij dat hebben opgelost.

 

De voorbije decennia zijn er al investeringen gebeurd in de luchthaven. Pier A en pier B werden gebouwd en recent werd ook de connector toegevoegd. Die connector is een voorbeeld in de wereld over hoe de handling van passagiers moet gebeuren. Men komt daar van ver naar kijken.

 

Het is goed dat Brussels Airport vandaag opnieuw naar de toekomst kijkt. Het kompas van Brussels Airport wijst weer naar de toekomst, richting groei. De groei in de luchtvaartsector is wereldwijd. Als de luchthaven van Zaventem niet kan groeien, wees er dan maar zeker van dat de luchthavens rondom ons – Parijs, Schiphol, de Duitse luchthavens – wel zullen groeien en dat zij met onze passagiers, onze pakjes en onze jobs zullen gaan lopen.

 

In het voorgestelde groeiplan zitten goede maatregelen, maar er zitten ook een aantal onrealistische maatregelen tussen, bijvoorbeeld de verlenging van baan 25L. Meer economische activiteiten wil niet zeggen dat er meer overlast voor de omgeving moet zijn. De groei moet gebeuren met respect voor de omwonenden. Economische groei kan alleen maar als er rechtszekerheid is voor de airlines en voor de luchthaven. Mijnheer de minister, u bent verantwoordelijk om die rechtszekerheid te bieden.

 

Ik heb hierover twee vragen.

 

Welke rol ziet u voor uzelf in dit dossier om de langetermijnvisie op de groei van de Brusselse luchthaven waar te maken?

 

Wanneer zult u rechtszekerheid bieden in de vorm van een vliegwet aan de luchthaven en aan de luchtvaartmaatschappijen?

 

04.03  Gautier Calomne (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, nous apprenions, hier, dans la presse, que Brussels Airport Company travaillait actuellement à une vision à long terme pour l'aéroport national, vision qui passerait par l'agrandissement de ses installations. Brussels Aiport réfléchirait notamment à l'allongement de la piste 25L.

 

Bien que l'aéroport soit un atout économique – nous serons tous d'accord pour le reconnaître – tant pour notre pays que pour sa capitale, il est évident que nous ne pouvons pas considérer son développement que sous cet angle particulier. En effet, ledit développement doit aussi, selon moi, impérativement se faire en concertation et en harmonie avec les Bruxellois.

 

Monsieur le ministre, chers collègues, ce n'est pas uniquement le parlementaire fédéral qui parle, aujourd'hui, c'est aussi un élu bruxellois. Et je peux vous dire que les habitants de la Région bruxelloise sont excédés, exténués par les nuisances sonores qu'ils subissent depuis des années. Bruxelles et son million d'habitants ne sont pas une piste de décollage et les Bruxellois ont, eux aussi, droit à une amélioration de leur qualité de vie.

 

Vous avez annoncé une solution globale, une solution structurelle à cette problématique de survol et des nuisances qui en découlent. Où en êtes-vous dans votre réflexion? Quelles seraient concrètement les conséquences de l'allongement de la piste 25L tel que cela a été proposé par Brussels Airport Company?

 

04.04  François Bellot, ministre: Cher collègue, les questions que vous me posez illustrent un des aspects de la complexité inhérente au dossier de la gestion des nuisances sonores, à savoir l'équilibre entre le rôle économique de l'aéroport et le respect des riverains.

 

Om het standpunt van de regering samen te vatten, citeer ik uit de regeringsverklaring: “Gezien het bijzonder grote belang van de luchthaven van Brussel-Nationaal voor de economie en tewerkstelling in ons land, zal de regering de economische ontwikkeling van de luchthaven ondersteunen met inachtneming van de leefomstandigheden van de omwonenden en van alle burgers die geluidshinder ondervinden.”

 

Mon approche du dossier consiste à intégrer l'ensemble des acteurs et l'ensemble des sujets aux contraintes qui régissent la matière aéronautique. Imaginer qu'une solution simple existe est illusoire. Par contre, je peux vous confirmer qu'après avoir identifié les sept composantes qui fixent le cadre de ce dossier, à savoir les composantes techniques, opérationnelles, environnementales, économiques, juridiques et bien sûr politiques et institutionnelles, j'ai étudié un ensemble assez vaste de pistes de travail en intégrant les propositions faites par l'ensemble des acteurs que j'ai rencontrés.

 

Je suis conscient que cette approche est nouvelle. Mais dans le même temps, si vous m'interpellez aujourd'hui, c'est que les méthodes choisies par mes prédécesseurs pour trouver une solution pendant quinze ans, tous partis confondus, n'ont pas donné entière satisfaction.

 

Het is mijn bedoeling om het resultaat van deze werkzaamheden voor te stellen aan de federale regering en daarna aan alle betrokken actoren. Het gaat dan om de Gewesten, maar ook om organisaties van bewoners, de burgemeesters en de sociaal-economische actoren, zoals de werkgevers en de vakbonden.

 

Ma volonté est de présenter le résultat de ces travaux au gouvernement fédéral et, ensuite, à l'ensemble des acteurs concernés. Il est trop facile de crier au loup un jour sur les nuisances sonores, puis le lendemain de se muer en défenseur inconditionnel de l'emploi. Les deux aspects doivent coexister dans l'élaboration d'une proposition globale et structurée, conformément à l'accord de gouvernement, comme je le rappelais, il y a un instant.

 

Une proposition globale implique également de ne pas simplement déplacer les nuisances mais de les gérer comme un ensemble à répartir équitablement, en tenant compte des critères lisibles, transparents et respectés. Bien entendu, parmi les propositions que je présenterai, il y en a qui visent à réduire le volume global généré par l'aéroport.

 

Le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National, BAC, présente cet après-midi en conférence de presse son plan stratégique de développement à l'horizon 2040. Selon mes informations, BAC a présenté ce plan à l'ensemble des acteurs politiques et à d'autres, sans doute. J'ai eu l'occasion d'assister à une présentation à ce sujet.

 

Ik herhaal dat BAC een privéonderneming is. Dat betekent dat BAC haar strategische beslissingen in alle onafhankelijkheid maakt. De onderneming moet denken aan haar toekomst en het is dus logisch dat zij een goede strategie voorstelt. Het is niet de rol van de Staat om tussen te komen in het beheer van de onderneming. Het is wel onze taak om de groei te kaderen, zodat deze samengaat met een reële vermindering van de geluidsoverlast.

 

Le rôle de l'État n'est pas d'intervenir dans la gestion de cette entreprise. Par contre, il nous appartient d'encadrer la croissance afin qu'elle s'accompagne d'améliorations réelles au niveau des nuisances sonores. Parmi les grandes lignes de développement de BAC, il y a l'allongement de la piste 25L. Cette mesure pourrait élargir les formes d'exploitation de l'aéroport, ce qui ouvrirait également des perspectives en matière de meilleure gestion des nuisances.

 

À mes yeux, l'avenir de l'aéroport est un enjeu bien entendu environnemental, mais aussi économique. Cela représente aujourd'hui plusieurs milliers d'emplois directs et indirects pour les Flamands, les Bruxellois et les Wallons.

 

Pour conclure, je suis convaincu que la recherche d'une solution structurelle et équitable passera par une concertation de l'ensemble des acteurs publics, des exploitants de l'aéroport et des représentants des riverains. C'est le sens de la démarche que j'ai mise en œuvre et que je poursuis actuellement, et qui vous sera présentée prochainement.

 

04.05  Eric Van Rompuy (CD&V): Mijnheer de minister, mijn vraag heeft betrekking op het voorstel vandaag van Brussels Airport om een bepaalde start- en landingsbaan te verlengen. Hierdoor zullen, in tegenstelling tot wat nu het geval is, elk jaar wellicht 100 000 vliegtuigen langs de kant Kortenberg-Leuven of langs de kant Sterrebeek-Tervuren opstijgen. U zult dus heel de Vlaamse oostrand belasten. Ik ben overigens niet de enige die dat zegt; ook de burgemeesters van Steenokkerzeel, Kortenberg en Zaventem treden mij bij. Overigens verwondert het mij dat de heer Vandenput, die uit de streek Overijse-Huldenberg is, daarvoor niet gevoelig is.

 

Mijnheer de minister, als u streeft naar een evenwichtige spreiding, moet u rekening houden met het historisch baangebruik. Trouwens, in het regeerakkoord staat dat het preferentieel baangebruik zal vastgelegd worden in een vliegwet. De verlenging van de startbaan 25L betekent dat u het preferentieel baangebruik opzijschuift en een dergelijke maatregel hoort niet thuis in de nieuwe vliegwet.

 

Mijnheer de minister, het is niet Brussels Airport dat de spreidingsplannen zal moeten goedkeuren, maar het Parlement. Welnu, hou bij de indiening van de nieuwe vliegwet in het Parlement rekening met het historisch baangebruik en hou ook rekening met de Vlaamse oostrand, die tegen dat voorstel duidelijk neen zegt.

 

Laat het duidelijk zijn: probeer niet toe te geven aan de lokroepen die maken dat het Brussels Gewest 100 000 vluchten minder te verduren krijgt. Als men opstijgt langs die baan, vermijden vliegtuigen inderdaad Brussel. Wees zeer voorzichtig. Ik waarschuw u alvast dat de vele verkozenen hier uit de Vlaamse Oostrand dat spreidingsplan niet zullen aanvaarden.

 

Ik denk dat ik duidelijk geweest ben.

 

04.06  Tim Vandenput (Open Vld): Mijnheer de minister, ik dank u voor het antwoord. Wij als liberalen zijn voor de economische groei van Brussels Airport, maar wel met respect voor de omwonenden.

 

Mijnheer Van Rompuy, ik kan u geruststellen. Baan 25L is ook mijn bekommernis. Ik heb dat gezegd in mijn betoog. U hebt gelijk, de oostrand zal hierdoor meer hinder ondervinden.

 

Een perfect evenwicht tussen de omgeving en een hoge capaciteit voor het vliegveld is mogelijk, want de technologie laat dat vandaag toe. Ook een evenwichtige spreiding van de vliegtuigen over de drie regio’s is belangrijk. Ook het Brussels Gewest moet volgens ons een aantal vliegtuigen die op Brussels Airport landen en vertrekken, over zijn grondgebied aanvaarden.

 

Daarom vind ik dat u het voortouw moet nemen, mijnheer de minister. U moet de Gewesten, de betrokken gemeenten en de actiegroepen bij mekaar roepen – u bent daarmee al begonnen, want als burgemeester ben ik al naar zo’n vergadering geweest – zodat ze samen kunnen werken aan de groeiplannen van Brussels Airport en de opmaak van een vliegwet, die liefst voor het einde van 2017 wordt geïmplementeerd.

 

04.07  Gautier Calomne (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses et les informations que vous nous avez communiquées.

 

J'ai retenu que vous travaillez à une solution d'ensemble avec les acteurs concernés, à savoir les riverains et les pourvoyeurs d'emplois.

 

Je le répète, pour nous, il est primordial que les activités et le développement de l'aéroport national ainsi que les décisions qui seront prises n'entravent pas le bien-être des riverains et des habitants de Bruxelles.

 

J'ai toute confiance en vous pour qu'une solution structurelle et équitable soit trouvée rapidement. Je ne puis évidemment que vous encourager en ce sens.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

05 Vraag van mevrouw Sarah Smeyers aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "het terugroepen van de Belgische asielexperts uit Griekenland" (nr. P1617)

05 Question de Mme Sarah Smeyers au secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "le rappel des experts belges en matière d'asile présents en Grèce" (n° P1617)

 

05.01  Sarah Smeyers (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, wij hoorden gisteren dat u de beslissing hebt genomen geen nieuwe asielexperts naar het EASO in Griekenland te sturen. Het EASO is het Europese kantoor dat helpt bij de registratie en de opvang van vluchtelingen op de Griekse eilanden. U hebt daartoe beslist omdat de veiligheid van ons personeel daar in het gedrang komt. De veiligheid kan niet meer gegarandeerd worden. Er werden kantoorgebouwen in brand gestoken en een tolk raakte gewond.

 

Daarom trok u aan de alarmbel bij uw Griekse collega. U schreef hem een brief en de inkt was nog niet droog of nieuwe incidenten op het eiland Chios waren een feit. Groepen vluchtelingen plunderden een winkel met vuurwerk en onstaken dat vervolgens in het vluchtelingenkamp, waardoor opnieuw een deel van de kantoorgebouwen afbrandde.

 

Mijnheer de staatssecretaris, op die eilanden zitten 15 000 vluchtelingen vast. Bepaalde nationaliteiten krijgen logischerwijze een snellere behandeling, wegens de hoge erkenningsgraad, maar er zitten ook heel wat mensen van andere nationaliteiten te wachten op een beslissing inzake hun erkenning. Dat is nog altijd de zuivere verantwoordelijkheid van Griekenland. Zoals gezegd helpt het EASO bij de registratie van de asielaanvragen, bij de interviews en bij de opvang van de vluchtelingen, maar de behandeling zelf blijft de verantwoordelijkheid van Griekenland.

 

De vluchtelingen zitten nu al weken op die eilanden vast. Het is begrijpelijk dat er soms onrust ontstaat, maar het is niet goed te keuren dat ons EASO-personeel daar de dupe van is en in onveilige omstandigheden moet werken.

 

Mijnheer de staatssecretaris, bent u de enige staatssecretaris die bekommerd is om de veiligheid van het personeel? Trekken er nog landen aan de alarmbel?

 

Hebt u intussen uw Griekse collega gehoord? Is Griekenland bereid de veiligheid van het personeel te garanderen en vooral de duizenden vluchtelingen op die eilanden een perspectief te bieden en duidelijk te communiceren over hun perspectief op erkenning als vluchteling?

 

05.02 Staatssecretaris Theo Francken: Mijnheer de voorzitter, geachte collega’s, zoals u in de commissie voor de Binnenlandse Zaken vernomen hebt, heb ik een brief gestuurd naar collega Mouzalas, met wie ik een goede werkrelatie onderhoud, om aan te kondigen dat wij tijdelijk geen nieuwe medewerkers sturen en dat wij daar ook niemand hebben.

 

Ons land heeft eigenlijk van bij het begin heel veel steun gegeven aan de Grieken. Ik heb altijd gezegd dat wij hen maximaal zouden helpen vanaf het moment waarop er een deal was met Turkije. Wij hebben dat ook gedaan. Ik meen dat ons land zelfs verhoudingsgewijs de meeste steun heeft gegeven in de Europese Unie aan de Griekse collega’s om de asieldossiers te kunnen behandelen in de hotspots op de eilanden tussen het vasteland van Griekenland en Turkije.

 

Sinds maart 2016 hebben wij al voor niet minder dan 1 700 arbeidsdagen experts geleverd aan Griekenland. Hiermee zijn wij dus een van de belangrijkste bijdragers, misschien wel de belangrijkste. Het is niet zo dat wij zelf geen achterstand hebben en dat wij die medewerkers hier niet nodig hebben. Voor alle duidelijkheid, er is hier een achterstand van 11 000 dossiers, dus ik kan de mensen hier ook goed gebruiken. Toch hebben wij beslist om de Grieken te helpen. Wij hebben mensen gestuurd van Fedasil, van het Commissariaat-generaal voor de asieldossiers en van de Dienst Vreemdelingenzaken voor de intakes, maximaal, om een heel breed scala aan taken uit te voeren. Wij zijn daar helemaal niet streng in geweest. Toen men onze hulp nodig had, hebben wij meteen hulp geboden.

 

De veiligheidssituatie is echter precair. Ik heb brieven gestuurd. Ik heb de heer Mouzalas en de collega’s aangesproken tijdens Europese Raadsvergaderingen. De heer Van den Bulck heeft brieven gestuurd, het EASO heeft brieven gestuurd, telkens opnieuw met het verzoek om de veiligheid van onze medewerkers te garanderen. Het is daar zeer gevaarlijk en het wordt steeds grimmiger. Dat is niet onlogisch, want daar verblijven 80 tot 90 % jonge alleenstaande mannen, die al maanden vastzitten op een aantal kleine eilanden. Dat zorgt voor veel spanningen. Zoals u hebt vermeld, werd er vannacht opnieuw brand gesticht, een grote brand, op een van de eilanden. De inkt van mijn brief was toen inderdaad nog niet droog.

 

Zijn er andere Europese landen die met dezelfde vragen zitten? Absoluut. Sinds het bericht over die brief in het nieuws is geweest, heb ik verschillende collega’s aan de lijn gehad met de vraag wat ik precies gedaan heb en of wij dat vanavond zouden bespreken. Binnen twee uur begint een informele JBZ-Raad en dit punt staat op de agenda. Het zal dus duidelijk besproken moeten worden. Binnen een uur heb ik een afspraak met collega Mouzalas om die brief al eens te bespreken onder vier ogen en te bekijken wat wij precies vragen.

 

Ik ben eigenlijk altijd wel duidelijk geweest in de vragen die ik gesteld heb, samen met het EASO en alle andere Europese asielinstanties. Wij vragen een structurele verhoging van de politieaanwezigheid op het terrein. Dat mag voor mij ook een militaire aanwezigheid zijn. U weet dat ik er minder gevoelig voor ben of het politiemensen dan wel militairen zijn. Voor mij is dat iets minder belangrijk, zolang er maar veiligheidsdiensten aanwezig zijn. Voorts vragen wij een geïntegreerd veiligheidsplan voor de hotspots, want dat ontbreekt nog steeds. Er is een doorlichting geweest, maar er is geen plan. Tevens willen wij de piste onderzoeken om de EASO-experts buiten de hotspots te vestigen, zodat de interviews buiten de hotspots kunnen worden gedaan.

 

Wij willen alle steun geven. Zodra er een akkoord is omtrent meer veiligheid, zal ik meteen terug medewerkers naar ginder sturen. Op dit moment zou dat echter onverantwoord zijn. Ik meen dat u het met mij eens bent dat de veiligheid van ons personeel altijd gegarandeerd moet blijven en dat dit van prioritair belang is.

 

Als er iets zou gebeuren, dan zouden jullie ook de eersten zijn om mij daarover te ondervragen, wat ook terecht zou zijn.

 

05.03  Sarah Smeyers (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, ik dank u voor uw duidelijk antwoord. Ik begrijp dat u een signaal wilt geven en dat u aan de alarmbel trok om erger te voorkomen. Ik weet dat u een groot voorstander bent en een voortrekker bent geweest van de hotspots. Het zou heel erg zijn, mochten die op de helling gezet worden. Daarom geeft u nu het signaal dat de hotspots en de registratie van asielzoekers op de Griekse eilanden passen in de deal die Europa met Turkije heeft. Ze zijn ook een noodzaak om de Europese asielcrisis verder in te dijken. Ze passen ook in het antiverdrinkingsplan. De deal van Europa met Turkije redt levens. Het is van het allergrootste belang dat die niet op de helling wordt gezet. Daarom geeft u dat noodzakelijk signaal met een uitdrukkelijke vraag aan Griekenland, die u binnen het uur verder op informele wijze zult bespreken.

 

Ik vind het heel goed dat u aan de kar trekt, dat u dat initiatief neemt en dat u Griekenland, op een informele manier weliswaar, voor zijn verantwoordelijkheid zult plaatsen om ons personeel daar in veilige omstandigheden te laten werken en vooral ook om de duizenden vluchtelingen daar een toekomstperspectief te geven. Ik dank u en ik wens u veel succes.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

De voorzitter: Einde van de mondelinge vragen.

 

06 Agenda

06 Ordre du jour

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 16 november 2016 en op vraag van de regering, stel ik u voor volgende wetsontwerpen te verdagen naar de plenumvergadering van 23 november 2016:

- het wetsontwerp tot invoering van een algemene verblijfsvoorwaarde in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, nrs 1901/1 tot 11.

- het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 14 maart 1968 tot opheffing van de wetten betreffende de verblijfbelasting voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953, nrs 2097/1 tot 3.

- het wetsontwerp tot wijziging van artikel 61-2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen teneinde het bevel om het grondgebied te verlaten te vervangen door een tijdelijk verblijfsdocument in de procedure slachtoffers mensenhandel, nrs 2045/1 tot 3.

 

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 16 novembre 2016 et à la demande du gouvernement, je vous propose de reporter les projets de loi suivants à la séance du 23 novembre 2016:

- le projet de loi insérant une condition générale de séjour dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, n°s 1901/1 à 11.

- le projet de loi modifiant la loi du 14 mars 1968 abrogeant les lois relatives aux taxes de séjour des étrangers, coordonnées le 12 octobre 1953, n°s 2097/1 à 3.

- le projet de loi modifiant l'article 61-2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers afin de remplacer l'ordre de quitter le territoire par un document de séjour temporaire dans le cadre de la procédure traite des êtres humains, n°s 2045/1 à 3.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observations? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Wetsontwerpen en wetsvoorstel

Projets et proposition de loi

 

07 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht (2074/1-3)

07 Projet de loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées (2074/1-3)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De rapporteur is mevrouw Bellens. Zij verwijst naar het schriftelijk verslag.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2074/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2074/1)

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

08 Wetsontwerp houdende fiscale bepalingen (2052/1-3)

08 Projet de loi portant des dispositions fiscales (2052/1-3)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De rapporteurs zijn de heren Deseyn en Piedboeuf. Ze verwijzen naar het schriftelijk verslag.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2052/3)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2052/3)

 

Het wetsontwerp telt 11 artikelen.

Le projet de loi compte 11 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 11 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 11 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

09 Wetsvoorstel tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997 en tot invoering van het Centraal Register Solvabiliteit (1779/1-9)

09 Proposition de loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites et introduisant le Registre Central de la Solvabilité (1779/1-9)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Servais Verherstraeten, Leen Dierick, Patricia Ceysens, Dirk Janssens, Benoît Friart, Philippe Goffin, David Clarinval, Vincent Scourneau, Goedele Uyttersprot, Werner Janssen

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De rapporteur is mevrouw Uyttersprot. Zij verwijst naar het schriftelijk verslag.

 

09.01  David Clarinval (MR): Monsieur le ministre, monsieur le président, chers collègues, la création d'un registre central de la solvabilité est indéniablement une étape importante dans le processus d'informatisation de la justice. Elle a d'ailleurs été saluée par tous les acteurs du monde judiciaire concernés par les procédures de faillite et qui ont été auditionnés dans notre commission de droit commercial.

 

Il est vrai que centraliser dans une plate-forme informatique l'ensemble des documents et données relatifs aux faillites, par le biais du curateur de faillite et non plus par celui du greffe du tribunal, sera bénéfique à plusieurs niveaux. Tout d'abord, cela permettrait une diminution considérable de la charge de travail des greffes. Des auditions, il est, en effet, ressorti que, par exemple, pour le tribunal de commerce du Brabant wallon, la gestion des déclarations de faillite – près de 400 chaque année – occupe un employé du greffe à temps plein. Le greffe pourra alors vaquer à d'autres tâches.

 

Par ailleurs, un dépôt des créances à tout moment et sans déplacement pour les créanciers sera rendu possible. En outre, cela va engendrer des économies considérables suite à la gestion automatique des dossiers, à l'absence de manipulation de ces dossiers et à la disparition des frais postaux. En effet, une série de documents seront dorénavant communiqués automatiquement par voie électronique. Enfin, on peut évidemment aussi espérer une accélération du processus judiciaire en tant que tel.

 

Bef, ce registre garantira une gestion plus efficace et moins onéreuse des procédures de faillite dans notre pays. Je tiens à signaler ici que les recommandations de la Commission de la vie privée ont été intégrées par le biais de plusieurs amendements. Notre souci d'efficacité doit, en effet, être conjugué avec la volonté de respecter la vie privée des citoyens. C'est donc sans hésitation que le groupe MR votera cette proposition de loi.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1779/9)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1779/9)

 

Het opschrift werd door de commissie gewijzigd in “wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de faillissementswet van 8 augustus 1997 met het oog op de invoering van het Centraal Register Solvabiliteit".

L’intitulé a été modifié par la commission en “proposition de loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 8 août 1997 sur les faillites en vue d'introduire le Registre Central de la Solvabilité“.

 

Het wetsvoorstel telt 24 artikelen.

La proposition de loi compte 24 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 24 worden artikel per artikel aangenomen, met tekstverbeteringen op artikelen 2 en 8.

Les articles 1 à 24 sont adoptés article par article, avec des corrections de texte aux articles 2 et 8.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

10 Inoverwegingneming van voorstellen

10 Prise en considération de propositions

 

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

 

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik deze als aangenomen; overeenkomstig het Reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considérerai la prise en considération comme acquise et je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au Règlement.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Naamstemmingen

Votes nominatifs

 

11 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de M. Emir Kir sur "la traite et le trafic des êtres humains" (n° 187)

11 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Emir Kir over "de mensenhandel en de mensensmokkel" (nr. 187)

 

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique du 9 novembre 2016.

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt van 9 november 2016.

 

Deux motions ont été déposées (MOT n° 187/1):

- une motion de recommandation a été déposée par M. Emir Kir;

- une motion pure et simple a été déposée par M. Koenraad Degroote.

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 187/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Emir Kir;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de heer Koenraad Degroote.

 

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Début du vote / Begin van de stemming.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd?

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

75

Oui

Nee

52

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

127

Total

 

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

 

12 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht (2074/1)

12 Projet de loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées (2074/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

128

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

128

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2074/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2074/4)

 

13 Wetsontwerp houdende fiscale bepalingen (2052/3)

13 Projet de loi portant des dispositions fiscales (2052/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

117

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

129

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2052/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2052/4)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

14 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de faillissementswet van 8 augustus 1997 met het oog op de invoering van het Centraal Register Solvabiliteit (nieuw opschrift) (1779/9)

14 Proposition de loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 8 août 1997 sur les faillites en vue d'introduire le Registre Central de la Solvabilité (nouvel intitulé) (1779/9)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

127

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

127

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal als ontwerp aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1779/10)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Elle sera soumise en tant que projet à la sanction royale. (1779/10)

 

Mevrouw Smeyers heeft voorgestemd.

 

15 Goedkeuring van de agenda

15 Adoption de l’ordre du jour

 

Wij moeten overgaan tot de goedkeuring van de agenda voor de vergaderingen van de week van 21 november 2016.

Nous devons procéder à l’approbation de l’ordre du jour des séances de la semaine du 21 novembre 2016.

 

Geen bezwaar? (Nee) De agenda is goedgekeurd.

Pas d’observation? (Non) L’ordre du jour est approuvé.

 

La séance est levée. Prochaine séance le mercredi 23 novembre 2016 à 14.15 heures.

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering woensdag 23 november 2016 om 14.15 uur.

 

La séance est levée à 16.40 heures.

De vergadering wordt gesloten om 16.40 uur.

 

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 54 PLEN 139 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 54 PLEN 139 annexe.

 

 

 


  


Detail van de naamstemmingen

 

Détail des votes nominatifs

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 001

 

 

Oui         

075

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Yüksel Veli

 

 

Non         

052

Nee

 

Almaci Meyrem, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Carcaci Aldo, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Lalieux Karine, Maingain Olivier, Massin Eric, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Winckel Fabienne, Wouters Veerle

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 002

 

 

Oui        

128

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Maingain Olivier, Massin Eric, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Winckel Fabienne, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

 

Non        

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 003

 

 

Oui        

117

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Detiège Maya, Dewael Patrick, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Geerts David, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Maingain Olivier, Massin Eric, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Winckel Fabienne, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

 

Non        

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

012

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Calvo Kristof, Cheron Marcel, Dedry Anne, De Vriendt Wouter, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Willaert Evita

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 004

 

 

Oui        

127

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Maingain Olivier, Massin Eric, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Winckel Fabienne, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

 

Non        

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen