Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

Dinsdag 18 oktober 2016

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Mardi 18 octobre 2016

 

Après-midi

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 14.02 uur en voorgezeten door de heer Siegfried Bracke.

La séance est ouverte à 14.02 heures et présidée par M. Siegfried Bracke.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Aanwezig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l’ouverture de la séance:

Charles Michel, Kris Peeters, Jan Jambon, Alexander De Croo, Maggie De Block, Daniel Bacquelaine, Johan Van Overtveldt, Willy Borsus, Marie-Christine Marghem, Steven Vandeput, Sophie Wilmès, François Bellot, Elke Sleurs.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Stefaan Van Hecke, wegens gezondheids­redenen / pour raisons de santé.

 

Federale regering / gouvernement fédéral:

Didier Reynders, Europese Ministerraad Buitenlandse Zaken en Algemene Zaken (Luxemburg) / Conseil des ministres européens Affaires étrangères et Affaires générales (Luxembourg).

 

Naamstemming

Vote nominatif

 

01 Motie van vertrouwen ingediend door de eerste minister na de verklaring van de regering

01 Motion de confiance déposée par le premier ministre à l’issue de la déclaration du gouvernement

 

Aan de orde is de stemming over de motie van vertrouwen ingediend door de eerste minister na de verklaring van de regering.

L’ordre du jour appelle le vote sur la motion de confiance déposée par le premier ministre à l’issue de la déclaration du gouvernement.

 

Ik breng deze motie in stemming.

Je mets cette motion aux voix.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

 

01.01  Barbara Pas (VB): Mijnheer de voorzitter, over de orde van de werkzaamheden.

 

De voorzitter: Mevrouw Pas, neen, wij zijn aan stemverklaringen toe. U hebt twee minuten.

 

01.02  Barbara Pas (VB): Mijnheer de voorzitter, u hebt mij genegeerd als ik het woord vroeg tijdens de orde van de werkzaamheden.

 

De voorzitter: Zoals ik al zei geef ik u nu het woord voor een stemverklaring. Het debat is gesloten.

 

De heer Carcaci krijgt het woord voor zijn stemverklaring.

 

01.03  Aldo Carcaci (PP): Monsieur le président, je tiens à donner un mot d'explication avant le vote. Je voudrais m'adresser au premier ministre. Répéter des contre-vérités n'en fait pas des vérités pour autant. Monsieur Michel, vous n'êtes pas le premier ministre de tous les Belges. Votre budget est à l'image de votre attitude d'hier, méprisant pour le citoyen. Je ne voterai donc pas la confiance, monsieur le premier ministre.

 

De voorzitter: Dank u wel. Wenst nog iemand het woord voor een stemverklaring?

 

Mevrouw Pas, u krijgt twee minuten spreektijd.

 

01.04  Barbara Pas (VB): Mijnheer de voorzitter, wat wij hier gisteren gezien hebben, was een heel triest schouwspel. Met u vallen er blijkbaar geen afspraken te maken. Op een ander tijdstip zal ik daarop terugkomen, want u verplicht mij nu om mijn beperkte spreektijd de besteden aan het regeerakkoord.

 

Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, het was al een regering van communautaire stilstand, maar nu is het ook een regering van stilstand in structurele dossiers. De jobs, jobs, jobs die u wilt doen floreren, zullen alleen die van de leveranciers van de koelkasten in de Wetstraat zijn.

 

U zegt dat u voor een ondernemingsvriendelijk klimaat wilt zorgen, maar dat doet u niet door een verlaging van de vennootschapsbelasting op de lange baan te schuiven en evenmin door nogmaals de roerende voorheffing te verhogen.

 

Er staat geen woord over het communautaire in uw beleidsverklaring, zelfs niet één zinnetje zoals vorig jaar, toen u zei dat de federale loyauteit gehonoreerd moest worden. Deze communautaire omerta wordt door de N-VA met verbazingwekkend gemak zo scrupuleus toegepast dat een herinnering dit jaar zelfs niet meer nodig was.

 

De enige kracht van verandering die ik in de debatten heb gehoord, was toen een N-VA-collega gisteren zei dat er nu plots wel belastinggeld mag worden gebruikt voor de ARCO-deal. Iedereen heeft hier de mond vol over fiscale rechtvaardigheid. Inzake ARCO is de enige fiscaal rechtvaardige oplossing dat het ACW opdraait voor wat het zelf heeft veroorzaakt en niet de belastingbetaler.

 

Een regering die denkt sociaal-economisch te kunnen hervormen zonder institutionele hervormingen, die de transfers voort laat groeien, die zich vastrijdt in symbolische dossiers en niet aan de lange termijn denkt, een regering die, in een land waar 20 % van de moslims zegt begrip op te brengen voor IS, niet durft benoemen dat het om islamterreur gaat, een regering die kritiekloos miljarden blijft pompen in de Europese Unie en slaafs het wir schaffen das-asielbeleid van de Europese Unie uitvoert, dat ook nog eens miljarden kost, een regering…

 

De voorzitter: U moet afronden, mevrouw Pas.

 

01.05  Barbara Pas (VB): Mijnheer de voorzitter, ik mag mijn zin afmaken.

 

Een regering die een chantagedeal met Turkije voortzet, een politiek voert van cash uitdelen aan de vluchtelingen in Turkije, die zich niet verzet tegen een Europese Unie, praktische oplossingen wil uitwerken om toch maar zo snel mogelijk de visumliberalisering voor bijna 80 miljoen Turken te realiseren, een regering waarin elk vertrouwen tussen de regeringspartijen weg is, zo’n regering is het niet waard om het vertrouwen van het Parlement te krijgen.

 

01.06  Hendrik Vuye (onafhank.): Mijnheer de voorzitter, ik herinner u aan het trieste spektakel dat u gisteravond hebt opgevoerd, waarbij u duidelijk hebt getoond dat u niet de voorzitter bent van alle parlementsleden maar van deze van de meerderheid, van wie u blijkbaar signalen ontving om een deel van de oppositie de mond te snoeren. Dat is schandalig en betreurenswaardig.

 

Hetzelfde geldt voor het mediaspektakel dat u hier zondag hebt opgevoerd, op het ogenblik dat de televisieprogramma’s De Zevende Dag, Les Décodeurs en C’est pas tous les jours dimanche werden uitgezonden.

 

Na het mediaspektakel dat u hier gisteren hebt georganiseerd op het moment dat de camera’s van RTL, VRT en VTM hier waren en na de schandelijke wijze waarop u een deel van de oppositie hebt gemuilkorfd, kan om evidente redenen niet worden verwacht dat wij ook maar enige steun bieden aan een regering die dergelijke maatregelen treft.

 

Wij zullen dan ook tegenstemmen.

 

01.07  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, ik zal het thans niet hebben over de vorm want daarover werd gisteren al uitgebreid gepraat, maar over de inhoud.

 

Wij hebben er levendige debatten opzitten, waarvoor dank aan de collega’s van de meerderheid en van de oppositie. Een aantal overeenkomsten is komen bovendrijven, als een groot draagvlak voor een investeringspact, liefst al vanaf morgen. Er is onze uitnodiging om daaraan mee te werken en een breed draagvlak om te werken aan de veiligheid van onze burgers.

 

Er zijn ook scherpe meningsverschillen. Deze meerderheid wentelt de begrotingsinspanning af op gewone mensen, op mensen die het moeilijk hebben. Er is een sterke stem hier in het Parlement, maar ook daarbuiten, om dat op een totaal andere manier te doen, met een eerlijke bijdrage van de grootste vermogens en de sterkste schouders.

 

Ik stel nu al vast, mijnheer de eerste minister, dat het protest tegen deze begroting niet alleen in dit Parlement, maar ook hierbuiten al sterk weerklinkt. Deze levendige debatten van de afgelopen vierentwintig uur zijn nog maar het begin van een boeiend politiek en maatschappelijk jaar, waarin de roep om rechtvaardigheid steeds luider zal weerklinken.

 

Collega’s van de meerderheid, wij hebben alvast het einde van deze maand aangestipt in onze agenda. Ik richt mij ook tot u, mijnheer de eerste minister en mijnheer de vice-eersteminister. Zoals ik gisteren al zei op het spreekgestoelte, er is de belangrijke werf inzake fiscale rechtvaardigheid. Er is het concrete voorstel van CD&V, dat, hoe imperfect het ook is, toch een belangrijke politieke hefboom is. Als de collega’s van CD&V dit voorstel niet zelf indienen en als deze meerderheid niet zelf vaart maakt met de fiscale rechtvaardigheid, dan zullen wij op het einde van deze maand dat voorstel indienen, omdat dit land een eerlijke bijdrage van de grootste vermogens verdient.

 

Ik wil iedereen danken voor dit debat en ik beloof u dat het zeker niet het laatste zal zijn over de toekomst van dit land.

 

01.08  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Monsieur le président, nous vous avons adressé une lettre il y a une demi-heure. J'espère qu'à l'avenir, il n'y aura plus de court-circuitage comme celui que nous avons vécu hier. On n'a pas permis à tous les partis de s'exprimer. Quand le premier ministre a pris la parole, il n'a pas pu répondre aux excellents arguments que nous aurions mis en avant. Le droit démocratique de s'exprimer pour tous les partis est lié à cela. Le signal que vous avez donné hier, et dont la population a de plus en plus marre, revient à dire qu'on se fout des voix des petits partis. Continuez de la sorte et le petit parti va devenir grand!

 

Hier, nous avons eu l'occasion d'expliciter lors des débats pourquoi le PTB n'était pas d'accord avec ces mesures antisociales: plus de flexibilité, chasse aux malades de longue durée, population confrontée à des problèmes sans cesse plus nombreux pour nouer les deux bouts.

 

Het ergste van al is dat alle maatregelen, die u neemt, geen oplossing zijn.

 

Aujourd'hui, nous voyons que le continent européen est celui sur lequel la croissance ne revient pas. On applique depuis dix ans les mêmes recettes, et la crise ne cesse de s'approfondir. Donc, non seulement vos mesures sont antisociales, mais de plus elles ne fonctionnent pas d'un point de vue économique.

 

Les observateurs qui prennent un peu de recul se demandent ce que fait l'Europe en imposant l'austérité et en faisant payer de plus en plus les gens. Ceux-ci consomment par conséquent de moins en moins, si bien que l'économie stagne.

 

Nous le disons clairement aujourd'hui: il faut activer les grandes fortunes où elles se trouvent au lieu d'activer les malades de longue durée et les chômeurs. Allez prendre cet argent aux grandes fortunes et réinjectez-le dans notre économie! Ce n'est pas l'option adoptée par le gouvernement. C'est la raison pour laquelle le PTB votera contre cette motion de confiance.

 

01.09  Meryame Kitir (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de premier, u komt het vertrouwen vragen in de Kamer en als sp.a vinden we dat een beetje vreemd omdat u eigenlijk niet eens het vertrouwen geniet in uw eigen regering. Het is door de verdeeldheid in uw eigen regering dat er geen eerlijke bijdrage komt van de grote vermogens.

 

Uw slogan na de persconferentie was: “We raken niet aan de consumenten. We raken niet aan de patiënten. We raken niet aan de werknemers.” Uw woorden waren nog niet koud of ik moest al vaststellen dat u wel aan de patiënten raakt, wel aan de consumenten raakt en wel aan de werknemers raakt.

 

Zolang u de verdeeldheid in uw eigen regering niet oplost, zal onze partij u het vertrouwen niet geven.

 

01.10  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, nous avons vécu un mois de septembre particulièrement noir pour notre économie. La Belgique fait en outre moins bien, sur le plan socioéconomique, que les pays voisins. Nous attendions de votre gouvernement une dynamique forte, accompagnée de mesures visant à rééquilibrer la fiscalité, de mesures en faveur des PME, de mesures pour mobiliser l'épargne vers l'économie. Nous attendions aussi un plan d'investissement national déjà traduit dans le budget.

 

Ce plan d'investissement aurait comporté un volet mobilité - avec le RER -, un pacte pour la transition énergétique - avec de l'innovation -, du numérique et de la santé. C'est ce que nous attendions de la part de votre gouvernement. Cette dynamique est vitale pour être aux côtés des travailleurs, des entrepreneurs, du secteur marchand et du secteur non marchand. Elle est nécessaire pour être aux côtés des chercheurs, car ce sont eux qui, demain, nous apporteront la prospérité. Ce sont eux qui s'activent au quotidien pour redresser la Belgique. Nous attendions du souffle, et votre seule réponse a été de reporter à plus tard.

 

Par ailleurs, permettez-moi de tirer la sonnette d'alarme pour la santé. Non, vos mesures ne sont pas anodines; elles sont nocives, pour les malades, pour les hôpitaux, pour les acteurs de la santé, depuis le domicile jusqu'à l'hôpital. Je réitérerai ces propos aussi souvent que nécessaire.

 

Par rapport à cela, permettez-moi de citer François Jacob: "Rien n'est plus dangereux que la certitude d'avoir raison." En matière de santé, ressaisissez-vous, revoyez votre copie!

 

Je terminerai en paraphrasant Saint-Exupéry: il faut rendre l'avenir possible avec les citoyens, et pas contre les citoyens. Nous ne voterons donc pas cette motion de confiance.

 

01.11  Laurette Onkelinx (PS): Monsieur le président, mesdames et messieurs du gouvernement, chers collègues, après plus de seize heures de discussions, le constat est cinglant. Vous avez d'abord un budget qui ne tient pas la route. Vous ne maîtrisez pas la dette. Vous ne maîtrisez pas l'inflation. À cause de votre politique d'austérité, nous sommes devenus les mauvais élèves de l'Europe en matière de taux de croissance et de taux d'emploi. Mais surtout, vous vous lancez dans des réformes qui démontrent que, pour vous, le travail est peut-être important, mais pas les travailleurs.

 

On a pris leur index et, maintenant, on bride leur salaire. On les fait travailler plus pour gagner moins. Les travailleurs ne sont, pour vous, que des statistiques flexibles et non des hommes et des femmes qui méritent le respect et la dignité. Plus encore, vous réalisez un budget qui tape sur la sécurité sociale et particulièrement sur les personnes malades. C'est ignoble!

 

Vous demandez la confiance. Pour le PS, ce sera "non" mais un "non" de conviction!

 

01.12  Patrick Dewael (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, collega’s, het zou anders een beetje monotoon worden. Mijnheer de premier, mijn fractie gaat u het vertrouwen geven. Wij gaan dat doen met overtuiging.

 

De argumenten daarvoor heb ik gisteren in het debat aangehaald. Ik blijf echter ook een beetje met een wrang gevoel zitten want in een volwassen democratie, in een goede parlementaire democratie is het natuurlijk goed dat de regering haar keuze maakt en die keuze ook verdedigt voor het Parlement. Waar gaan we besparen, waar ligt het begrotingsobjectief, welke belastingen wel, welke belastingen niet? Dat zijn keuzes die we maken en waarvoor de regering met de eerste minister op kop, maar ook de meerderheidspartijen gisteren in het Parlement hun argumenten ten beste hebben gegeven.

 

Mijnheer de voorzitter, in een volwassen democratie zou het ook goed zijn als de oppositie, verenigd als dat kan, verdeeld als dat moet, ook haar argumenten geeft waarom zij tegen is maar ook alternatieven aanreikt. Het is niet voldoende om te zeggen dat men niet akkoord is met het objectief. Het is niet voldoende om neen te zeggen tegen bepaalde belastingen. Mijnheer Vanvelthoven, het is niet voldoende om te zeggen dat u het niet eens bent met die besparingen. Als u een volwassen oppositie bent, als u een mature oppositie bent, dan hebt u ook de moed om alternatieven aan te bieden.

 

Eigenlijk is dat het grote manco. Wij horen constant wat niet kan. Wat dan wel zou moeten, mevrouw Temmerman, hebben wij helemaal niet gehoord.

 

Er zijn natuurlijk Angelsaksische landen, ik denk aan het Verenigd Koninkrijk, waar men een schaduwkabinet heeft dat perfect naast het ontwerp van begroting van de meerderheid een ontwerp van begroting van de oppositie aanreikt en zegt: die besparing wel, die besparing niet. Het enige wat men hier zegt, is: doe de rijken de crisis betalen.

 

Wel, mijnheer Calvo, ik vond het eigenlijk aandoenlijk. U zat vorige week op televisie naast de heer Coucke, een rijke mens, en u zat in beate bewondering naar de heer Coucke te kijken. De heer Coucke schoof een beetje op zijn stoel, want u zat bijna op zijn schoot. Dat was het beeld dat ik van u had. Wat dacht de heer Coucke toen? Blaffende keffertjes bijten niet. Dat dacht de heer Coucke. Ik zag het hem zo denken.

 

Als u dus meent het plan van CD&V over te nemen, waarbij het gaat om 80 miljoen…

 

De voorzitter: Afronden, mijnheer Dewael.

 

01.13  Patrick Dewael (Open Vld): Ik rond af, voorzitter. Nog enkele zinnen.

 

Meent u met die 80 miljoen miljarden te kunnen genereren bij de rijken, mijnheer Calvo? De waarheid, mijnheer Calvo, is dat uw plan om de rijken te doen betalen (…) (De micro werd uitgezet)

 

Persoonlijk feit

Fait personnel

 

De voorzitter: De heer Calvo krijgt het woord voor een persoonlijk feit.

 

01.14  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Collega Dewael, de herkansing is met veel plezier gegund. Er ligt een grote misvatting aan de basis van uw uiteenzetting.

 

Onze fractie en ook veel mensen in de oppositie praten met ondernemers en met mensen die het goed hebben, maar ook met mensen die het moeilijk hebben. Dat is het probleem van deze meerderheid. Zij praat niet met mensen die het moeilijk hebben, zij laat die mensen in de steek, zij laat die mensen de facturen betalen.

 

En dus, collega Verherstraeten, is de relevantie van mijn betoog en van mijn ultimatum alleen maar belangrijker geworden na de uiteenzetting van collega Dewael, want wat heeft hij eigenlijk gezegd? Hij heeft gezegd dat geen haar op zijn liberaal hoofd eraan denkt om de sterkste schouders mee te laten bijdragen.

 

Dat heeft collega Dewael gezegd. Dat toont alleen maar aan waarom het werk van de oppositie ongelooflijk belangrijk is, inclusief alternatieven en oplossingen. U kunt het hier nog een paar keer zeggen, maar wij zullen daarvoor blijven strijden.

 

De uitnodiging blijft dus open, collega Verherstraeten, om iets te doen met die maatschappelijke en politieke meerderheid die er is – eigenlijk met het maatschappelijke en politieke isolement van collega Dewael – en om iets te doen met die brede roep om rechtvaardigheid.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

01.15 Denis Ducarme (MR): Monsieur le président, je voudrais commencer par remercier l'ensemble des collègues pour le débat que nous avons eu hier (plus de quinze heures) en présence du premier ministre. Naturellement, les échanges ont parfois été vifs. Madame Onkelinx, nous n'avons pas pu trouver un certain nombre de points d'accord sur les projets du gouvernement, ceux que nous avons défendus en matière de pouvoir d'achat – confirmé – des entreprises et de compétitivité que nous allons continuer, avec cette majorité et ce gouvernement, à soutenir. Le débat fut long. Il nous a opposés très franchement, parfois avec ce zeste de quasi-violence, qui l'a rendu très piquant à certains moments, comme nous en avons l'habitude depuis deux ans.

 

Mais je veux retenir aussi les éléments qui changent par rapport aux débats que nous avons eus depuis deux ans, à savoir des points de convergence. M. Calvo y a fait allusion.

 

Nous en avons eu même avec vous, madame Onkelinx. C'était un moment fort. Alors que j'étais à la tribune depuis près d'une heure et demie, vous avez indiqué qu'effectivement le tax shift, l'action du pouvoir d'achat de ce gouvernement équivaut à 80 euros supplémentaires, et que ce n'est pas si mal. Madame Fonck, nous avons également eu des échanges intéressants par rapport à ce qui doit être l'action politique d'un gouvernement pour soutenir les entreprises. Monsieur le président, je veux aussi retenir ces éléments-là du débat, ces éléments intéressants qui marquent, malgré nos oppositions, des points de convergence.

 

01.16  Servais Verherstraeten (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, dames en heren ministers, collega’s, wij hebben gisteren zeer goed gedebatteerd. Wij hebben besparingen besproken. Wij hebben fiscale bijdragen besproken. Iedereen heeft daar zijn visie op.

 

De onze is dat het begrotingsakkoord en de regeringsverklaring van de eerste minister evenwichtig zijn, met billijk verdeelde inspanningen en met redelijke belastingen die vooral gericht zijn op personen met kapitaalinkomsten. Die maatregelen zijn eerlijk verdeeld.

 

Mijnheer de eerste minister, uw regering, en dat reeds van bij haar start, mikt op economische groei met sociale rechtvaardigheid. Heel wat werven hebt u achter de rug. We hebben nog werven voor de boeg. U hebt daar gisteren ook over gesproken: voort de economie stimuleren, de fiscale rechtvaardigheid versterken. Op dat pad gaan wij verder. Wij geven u het vertrouwen.

 

01.17  Peter De Roover (N-VA): Mijnheer de eerste minister, gisteren werd u verweten dat u de media zocht door te antwoorden op de opmerkingen van diverse sprekers. Dat was een wat apart verwijt uit de mond van oppositieleden, wij hebben hier ook weer gezien hoe de heer Calvo zijn uiterste best doet om vandaag uit de media te blijven. Ik hoop dat het hem lukt.

 

Ik ben het dit keer wel oneens met collega Dewael wanneer hij zegt dat er van de zijde van de oppositie geen voorstellen zijn gedaan met een impact op de begroting. Die werden namelijk wel gedaan. Het tekort zou toch snel met een miljard toenemen indien wij alle voorstellen van de oppositie zouden overnemen. (Protest op de banken van de oppositie)

 

Dat zal zeker 5 miljard worden met uw hulp.

 

Mijnheer de voorzitter, ik stel dan ook voor om het debat af te ronden, want het wordt alsmaar erger. Hoe meer uiteenzettingen van de oppositie, hoe groter het gat in de begroting.

 

Onze fractie heeft met heel veel spanning gewacht op de voorstellen. Ik heb gezien dat de debatten van gisteren reeds gedrukt zijn. Iedereen kan er kennis van nemen aan de ingang van het halfrond. Ik heb het verslag erop nagelezen. Mijnheer Calvo, u bent briljant afwezig geweest bij het aangeven van alternatieven. Ook mevrouw Kitir is op dat vlak, spijtig genoeg, in gebreke gebleven en daarom zien wij ons genoodzaakt met veel enthousiasme om de beleidsverklaring van de regering goed te keuren.

 

De voorzitter: We gaan stemmen over de motie van vertrouwen.

 

Début du vote / Begin van de stemming.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd?

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming

 

(Vote/stemming 1)

Oui

81

Ja

Non

62

Nee

Abstentions

0

Onthoudingen

Total

143

Totaal

 

De motie van vertrouwen is aangenomen.

La motion de confiance est adoptée.

 

(Langdurig applaus)

(Applaudissements nourris)

 

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 20 oktober 2016 om 14.15 uur.

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 20 octobre 2016 à 14.15 heures.

 

De vergadering wordt gesloten om 14.29 uur.

La séance est levée à 14.29 heures.

 

 

Dit verslag heeft geen bijlage.

 

Ce compte rendu n’a pas d’annexe.

 

 

 


Detail van de naamstemmingen

 

Détail des votes nominatifs

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 001

 

 

Oui         

081

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Non        

062

Nee

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Winckel Fabienne, Wouters Veerle

 

Abstentions

000

Onthoudingen