Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

Donderdag 13 oktober 2016

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Jeudi 13 octobre 2016

 

Après-midi

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 14.17 uur en voorgezeten door de heer Siegfried Bracke.

La séance est ouverte à 14.17 heures et présidée par M. Siegfried Bracke.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Aanwezig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l’ouverture de la séance:

Charles Michel, Kris Peeters, Alexander De Croo, Didier Reynders, Koen Geens, Maggie De Block, Daniel Bacquelaine, Sophie Wilmès, François Bellot, Elke Sleurs.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Maya Detiège, Ine Somers, wegens gezondheidsredenen / pour raisons de santé;

Stefaan Vercamer, familieaangelegenheden / raisons familiales;

Ahmed Laaouej, persoonlijke aangelegenheden / convenances personnelles;

Philippe Blanchart, Raad van Europa / Conseil de l’Europe;

Brecht Vermeulen, OVSE / OSCE (Montenegro).

 

Federale regering / gouvernement fédéral:

Pieter De Crem, staatsbezoek (Japan) / visite d’État (Japon);

Theo Francken, Europese ministerraad Justitie en Binnenlandse Zaken (Luxemburg) / Conseil ministres européens Justice et Intérieur (Luxembourg).

 

01 Wettig- en voltalligverklaring van de Senaat

01 Constitution du Sénat

 

Bij brief van 11 oktober 2016 brengt de Senaat ons ter kennis dat hij ter vergadering van die dag voor wettig en voltallig verklaard is.

Par message du 11 octobre 2016, le Sénat fait connaître qu'il s'est constitué en sa séance de ce jour.

 

02 Ordre du jour

02 Agenda

 

02.01  Jan Penris (VB): Mijnheer de voorzitter, ik wil kort het woord voeren met betrekking tot de regeling van de werkzaamheden. Ik had een actuele vraag ingediend met betrekking tot het astronomisch hoge bedrag dat onze kroonprinses binnenkort zal mogen ontvangen van onze gemeenschap. U hebt mijn actuele vraag afgewezen.

 

U zult zich herinneren, mijnheer de voorzitter, dat in Nederland begin deze week rond een gelijkaardig incident over de dotatie aan prinses Amalia heel wat commotie is ontstaan. De Vlaamse pers heeft dat overgenomen en heeft ook berekend wat de kostprijs voor onze kroonprinses zou zijn. Dat is een aanzienlijk bedrag en daar wordt op dit ogenblik heel veel over gedebatteerd. De pers is daarmee bezig en niemand minder dan onze goede collega uit het Vlaams Parlement, Herman De Croo, vond het nuttig en nodig om zich in dit debat te mengen. Ik denk dat er voldoende actuele gegevens waren om dit als actuele vraag aan te houden.

 

Mijnheer de voorzitter, u hebt mijn fractieleidster meegedeeld dat dit onderwerp niet actueel genoeg is en u hebt eraan toegevoegd dat het eventueel kan worden behandeld in het kader van de begrotingsbesprekingen. Ik wil wel, maar in het Frans bestaat daar een uitdrukking voor: noyer le poisson. Breng dit onderwerp onder bij een groter geheel en het zal wel passeren.

 

Uw demarche, mijnheer de voorzitter, verbaast me en stelt me teleur. Ze verbaast me, omdat ik u heb leren kennen, en intussen ook heb leren waarderen, als een bijzonder coulante voorzitter. U bent iemand die heel weinig parlementaire initiatieven afwijst. Het aantal actuele vragen dat u hebt afgewezen is, denk ik, nog op één hand te tellen. Het stelt me teleur, omdat uitgerekend u het bent, een prominent lid van een republikeinse partij, die het nodig vindt om het koninklijk hof uit de wind te zetten. Ik neem daar akte van, ik kan niet anders, maar ik doe dat in de vrolijke wetenschap dat uw kiezer u dat zeker niet ten goede zal duiden.

 

De voorzitter: Dank u, mijnheer Penris, maar ik blijf bij die beslissing. Ik moet u dus teleurstellen.

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 12 oktober 2016, stel ik u voor de agenda te beginnen met de interpellaties.

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 12 octobre 2016, je vous propose de commencer l'ordre du jour par les interpellations.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Interpellaties

Interpellations

 

03 Samengevoegde interpellaties van

- mevrouw Meryame Kitir tot de eerste minister over "de crisis in de regering" (nr. 178)

- mevrouw Catherine Fonck tot de eerste minister over "het uitstel van de State of the Union" (nr. 179)

- de heer Kristof Calvo tot de eerste minister over "het uitstel van de regeringsverklaring" (nr. 180)

- de heer Jean-Marc Nollet tot de eerste minister over "het uitstel van de regeringsverklaring" (nr. 181)

- mevrouw Laurette Onkelinx tot de eerste minister over "het uitstel van de regeringsverklaring" (nr. 182)

- mevrouw Barbara Pas tot de eerste minister over "de crisis in de regering" (nr. 183)

- de heer Olivier Maingain tot de eerste minister over "de stand van de begrotingswerkzaamheden en de toestand binnen de meerderheid" (nr. 184)

- de heer Marco Van Hees tot de eerste minister over "het uitstel van de regeringsverklaring en de crisis binnen de meerderheid" (nr. 185)

03 Interpellations jointes de

- Mme Meryame Kitir au premier ministre sur "la crise au sein du gouvernement" (n° 178)

- Mme Catherine Fonck au premier ministre sur "le report de la déclaration sur l'État de l'Union" (n° 179)

- M. Kristof Calvo au premier ministre sur "le report de la déclaration gouvernementale" (n° 180)

- M. Jean-Marc Nollet au premier ministre sur "le report de la déclaration gouvernementale" (n° 181)

- Mme Laurette Onkelinx au premier ministre sur "le report de la déclaration gouvernementale" (n° 182)

- Mme Barbara Pas au premier ministre sur "la crise au sein du gouvernement" (n° 183)

- M. Olivier Maingain au premier ministre sur "l'état d'avancement des travaux budgétaires et la situation de la majorité" (n° 184)

- M. Marco Van Hees au premier ministre sur "le report de la déclaration gouvernementale et la crise au sein de la majorité" (n° 185)

 

03.01  Meryame Kitir (sp.a): Mijnheer de voorzitter, collega’s, premier, welkom. Het is goed dat u vandaag hier bent. Het is goed dat u vandaag wel de moeite doet om tot hier te komen. Na de woelige dagen hebben het Parlement en de bevolking toch recht op een woordje uitleg.

 

Eigenlijk, mijnheer de premier, had u hier dinsdag moeten staan met uw State of the Union. U hebt uitstel gevraagd en zelfs dat uitstel loopt in het honderd. Want hoeveel tijd hebt u nodig, mijnheer de premier? Vraagt u een dag uitstel? Vraagt u een week uitstel? Vraagt u uitstel voor onbeperkte duur? Niemand die het weet. Boven op de chaos die er vandaag al is, creëert u extra chaos. U toont weinig leiderschap op dat vlak.

 

Mijnheer de premier, als baas van ons land kent u ongetwijfeld de leuze van ons land. Ze staat hier boven me: “L’union fait la force”, “Eendracht maakt macht”. Mijnheer de premier, hoeveel macht hebt u vandaag nog? Hoeveel eendracht heeft uw regering vandaag nog? Hoeveel vertrouwen is er nog in uw regering? U staat hier vandaag met lege handen. Geen State of the Union, geen begrotingsakkoord, geen grote hervormingen, want uw regering is verdeeld.

 

Uw regering is diep verdeeld. Uw ministers lopen weg van de onderhandelingstafel. Uw ministers lanceren nog liever voorstellen in de pers dan in de regering. Zelfs de medewerkers lopen in de gangen van dit Parlement ruzie te maken.

 

Mijnheer de premier, is het niet erg dat u uw vier regeringspartijen, waarmee u reeds twee jaar lang regeert, vandaag niet aan een en dezelfde tafel krijgt? Het is toch wel ver gekomen!

 

Het lijkt mij ook dat u eerlijk gezegd niet echt verwonderd kunt zijn. Deze crisis was ergens wel voorspeld. Uw regering loopt al twee jaar ruzie te maken. Twee jaar sukkelt uw regering van het ene incident naar het andere. De naam “kibbelkabinet” plakt dan ook niet voor niets op uw regering.

 

Die verdeeldheid leidt telkens naar uitkomsten waarbij mensen verliezen, mijnheer de premier. U maakt er nu een verhaal van winnaars en verliezers van, terwijl het een verhaal zou moeten zijn van ons allemaal, een verhaal waarvan iedereen beter wordt. U bewijst hier alleen maar mee, mijnheer de premier, dat u niet in staat bent om te regeren.

 

Wat ligt er nu op tafel? CD&V wil een meerwaardebelasting. De N-VA wil een verlaging van de vennootschapsbelasting. En Open Vld wil het spaargeld activeren. Alle drie de partijen houden voet bij stuk. Alle drie blijven ze bij hun eigen standpunt. Er beweegt voorlopig niets. Weet u wat dat betekent? Dat betekent dat er ofwel geen hervormingen zullen komen, ofwel zullen er halfslachtige hervormingen komen die onze economie geen boost zullen geven, terwijl u deze begroting zou moeten aangrijpen om eindelijk een evenwicht te brengen in uw beleid.

 

Tot nu toe hebt u altijd van dezelfde mensen een bijdrage gevraagd. Toch lees ik in de kranten over besparingen in de sociale zekerheid, de gezondheidszorg en de pensioenen, terwijl de mensen snakken naar een eerlijk beleid. Ik begrijp niet waarom u niet naar hen luistert.

 

Ik heb drie vragen voor u, mijnheer de eerste minister. Ten eerste, doe iets aan die verdeeldheid binnen uw regering. U wordt er niet beter van, de oppositie wordt er niet beter van, laat staan de mensen buiten dit Parlement. Pak de verdeeldheid binnen uw regering aan.

 

Ten tweede, maak van de begroting die u zaterdag niet alleen bij Europa, maar ook in dit Parlement moet indienen, een evenwichtige begroting. Vergeet niet dat u al heel veel van de mensen hebt gevraagd: een indexsprong, een verhoging van de pensioenleeftijd en de 4 miljard btw die u al door de middenklasse hebt laten betalen. Zorg dat de begroting deze keer in evenwicht is.

 

Als u maatregelen neemt, zorg er ten minste voor dat de maatregelen die u neemt gefinancierd zijn. Ik hoor minister Van Overtveldt zeggen dat de vennootschapsbelasting is geregeld, dat er daarvoor een financiering is gevonden en ik hoor de heer Beke zeggen dat de vennootschapsbelasting bijlange nog niet is gefinancierd. Op dat vlak weet ik wel wie ik moet geloven, want vergeet niet, beste vrienden, ook de taxshift is vandaag nog altijd niet gefinancierd.

 

Ten derde, laat het de laatste keer zijn dat het zo chaotisch verloopt. Van een premier verwachten wij dat hij een verklaring komt geven over hoe hij de uitdagingen waarvoor ons land staat, wil aanpakken, hoe wij allemaal, ook de mensen buiten dit Huis, er beter van zullen worden.

 

Van een premier verwacht men ook dat hij zorgt voor rust en stabiliteit. Op dit moment zie ik enkel maar chaos. Eerlijk gezegd, ik had veel meer verwacht.

 

03.02  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, mieux vaut tard que jamais. Vous êtes ici, aujourd'hui, à la Chambre, tous ensemble. Vous n'êtes pas venus mardi, ni faire de déclaration, ni donner une seule explication par rapport à votre absence d'accord. Par contre, vous aviez envoyé votre ministre du Budget faire la déclaration du gouvernement sur les ondes de la radio. Mais, enfin, vous voilà aujourd'hui!

 

Monsieur le premier ministre, vous êtes responsable de la crise gouvernementale que vous vivez aujourd'hui. Vous directement, car ce qui se passe, cela n'est pas sérieux, cela n'est pas de la bonne gestion, cela n'est pas de la bonne gouvernance. Comment expliquez-vous que vous vous y soyez pris à la dernière minute, alors même que ce trou budgétaire dérape depuis des mois et des mois? Comment expliquez-vous que vous ayez pris, en juillet, la situation à la légère, avec un grand show médiatique, mais, en même temps, sans d'aucune manière pouvoir réellement réaliser un travail de fond sur le budget? Comment peut-on expliquer la bonne gestion, quand un trou, d'abord estimé à 2,4 milliards, s'est transformé en 4,2 milliards? Comment peut-on expliquer la bonne gestion, quand nous voyons que ce sont les mesures qui sont décidées par votre gouvernement qui sont directement responsables du trou budgétaire qui est aujourd'hui le vôtre? Pourtant, vous en avez demandé, des efforts, des mesures brutales, imposées aux citoyens, sauts d'index, en matière de santé, que cela soit au niveau des taxes, à gogo, que cela soit la TVA sur l'électricité, et j'en passe…

 

Vous allez bien sûr encore nous faire du "hollandisme", en nous disant que tout va bien, comme vous le faites chaque semaine. Caterpillar, ING, je peux en citer beaucoup d'autres… C'est bien de regarder son nombril mais quand nous regardons la situation à l'échelle européenne, le moins que nous puissions dire, c'est que la situation est tout sauf flatteuse. Par exemple, faut-il encore vous rappeler qu'en matière de variation d'emplois, vous êtes parmi les plus mauvais? Faut-il rappeler qu'au niveau de la dette publique, vous êtes parmi les pays et singulièrement les pays voisins, les plus mauvais? Faut-il encore rappeler, parce qu'un gouvernement n'est pas là pour créer de l'inflation, mais bien pour créer de l'emploi, que vous êtes aussi dans les records d'inflation avec un taux d'inflation augmenté de 2 %?

 

En matière d'emplois, vous revenez toujours avec vos 70 000, mais sur douze trimestres! Calculez bien, c'était déjà sous le gouvernement précédent et grâce aux mesures prises alors.

 

L'avantage de la crise actuelle, est que lorsqu'il n'y a pas d'accord sur tout, il n'y a d'accord sur rien. Je suis sûre que si je vous pose plein de questions aujourd'hui, vous répondrez, monsieur le premier ministre, que vous n'avez rien à dire puisque l'accord n'est pas bouclé. Je vais plutôt vous proposer un plan B avec les cinq grands axes essentiels pour le cdH.

 

Premièrement, il faut revenir sur votre pré-décision en matière de santé. Imposer un milliard d'économies supplémentaires en santé, c'est indécent après les deux milliards déjà réalisés. Madame De Block, vous disiez, il y a à peine quelques semaines, qu'il n'était pas question de faire un euro d'économie supplémentaire dans la mesure où cela pénaliserait directement le patient. Quelques semaines plus tard, il n'y a pas de problème! Touchez les hôpitaux et, vous le savez, il y aura moins de personnel infirmier, moins d'apports vers les patients, des patients gériatriques devront sortir plus vite; pour aller où alors qu'on manque de places? Toucher les médicaments, c'est directement mettre en difficulté les patients.

 

Le deuxième axe concerne une réforme en matière de fiscalité pour deux objectifs majeurs: réduire le coût du travail pour soutenir l'emploi en rééquilibrant les choses entre les multinationales et les PME et en mobilisant l'épargne et les investissements vers l'économie réelle.

 

Troisième axe, en matière de réforme du travail, monsieur le ministre de l'Emploi, je plaide auprès de vous pour qu'on trouve la direction d'un nouveau pacte social sur la flexibilité, avec les partenaires sociaux, à condition que cette flexibilité ne soit pas imposée unilatéralement et qu'elle soit accompagnée de la conciliation vie familiale, vie personnelle et vie privée.

 

Le quatrième axe est un plan d'investissement sur la mobilité, l'énergie, le numérique et l'innovation, ainsi que sur la santé.

 

Le cinquième axe, c'est la lutte contre le terrorisme car aujourd'hui, nos forces de police, de justice et de renseignement sont sur les genoux. Il est temps de les soutenir. La sécurité a un prix, c'est vrai, mais elle est existentielle.

 

Monsieur le premier ministre, aujourd'hui votre gouvernement est en crise. Nous assistons à un choc des egos particratiques. Chacun y va de sa petite idée en balayant celle des autres, y compris le ministre des Finances sur Twitter. Quand allez-vous enfin endosser votre costume de premier ministre et diriger votre attelage gouvernemental? Quand allez-vous enfin diriger ce pays avec comme objectif l'intérêt général plutôt que les petits intérêts particratiques? Les citoyens et l'emploi ont absolument besoin d'un sursaut gouvernemental. C'est votre responsabilité.

 

03.03  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de eerste minister, wij lezen in de krant dat uw regering onze vergadering maar niets vindt: een verplicht nummertje, nergens goed voor, verloren tijd.

 

Ik begrijp dat niet, collega's, want ik vind dat de eerste minister de oppositie eigenlijk zou moeten bedanken. De oppositie is erin geslaagd de heer De Croo, de heer Peeters en de heer Michel opnieuw in één kamer te krijgen. Wij hebben ze samengebracht.

 

Mijnheer de eerste minister, dat is u de afgelopen 24 uur niet gelukt. De sessie nu heeft er alvast voor gezorgd dat u hier opnieuw netjes samen een kamer deelt.

 

Eerlijk gezegd, mijnheer de eerste minister, ik begrijp niet dat u geen goesting hebt om hierheen te komen. Zeker op dit moment moet de eerste minister de volksvertegenwoordiging in de ogen kijken, zeker op dit moment moet de eerste minister onze landgenoten in de ogen kijken, want het is een politiek en maatschappelijk belangrijk moment.

 

Uiteraard gaat het debat over uw positie, mijnheer de eerste minister. Uiteraard gaat het debat over de meerderheid en de verdeeldheid daarin. Maar het debat gaat vooral over ons, over ons land, over onze burgers en bedrijven. In welk land willen wij wakker worden? Wat zullen wij in 2017 doen om onze burgers en bedrijven perspectieven te geven?

 

Ik wil u drie vragen stellen. Ten eerste, toon leiderschap. Durf leiderschap tentoon te spreiden.

 

Ten tweede, durf dingen die vandaag op tafel liggen, te herbekijken.

 

Ten derde, durf echt grondig te hervormen.

 

Eerst en vooral, durf een echte leider te zijn. Durf de kapitein te zijn waar ons land naar snakt. Hou uw troepen in het gareel. Gisteren liet Johan Van Overtveldt via de sociale media weten dat Kris Peeters en Wouter Beke hun dossiers niet kennen. Dat is niet ernstig.

 

Dat is niet ernstig, mijnheer de eerste minister. Scouts en Chiro vergaderen op een ernstiger manier dat uw regering. Hou daar alstublieft mee op! Dat is niet ernstig!

 

Wat ik mij afvraag – en ik kijk nu naar de collega’s met een beetje meer ervaring – is of Johan Van Overtveldt hetzelfde zou doen onder een eerste minister als Jean-Luc Dehaene? Zou hij dat durven te doen onder Guy Verhofstadt? Ik twijfel daaraan.

 

Blijkbaar denken uw regeringsleden dat dat normaal is, dat dat kan. Daarom heb ik deze oproep aan u. Ten eerste, toon leiderschap, wees die eerste minister en doe met uw regering wat normale mensen doen, op de werkvloer, in de sportclub, in de kantine, namelijk samenwerken, met mekaar babbelen en vooruitgaan. Dat is mijn eerste oproep aan u, mijnheer de eerste minister.

 

Ten tweede, er ligt blijkbaar reeds een en ander op tafel. De heer Reynders heeft afgelopen maandag gezegd dat het akkoord voor 99,9 % rond was. Vandaag zijn wij donderdag en er is nog niets ingediend. Er lekken echter wel maatregelen uit en ik ben daarover zeer bezorgd.

 

Mijnheer Peeters, uw gevecht de komende uren en dagen mag niet alleen gaan over wat er nog moet bijkomen. U zult wat ons betreft ook hard moeten knokken om nog een aantal dingen van de tafel te vegen. Ik verklaar mij nader. Ik lees in de kranten – en ik begrijp dit niet – dat de meerderheid opnieuw zal besparen bij burgers die het moeilijk hebben, dat zij zal beknibbelen op de welvaartsvastheid van onze uitkeringen, dat zij zal besparen bij burgers die in armoede leven, bij gepensioneerden. Mijnheer Peeters, dat moet van tafel!

 

Dan is er de gezondheidszorg. De heer Van Gorp van de CM maakt zich zorgen. Als men zo diep snijdt in de gezondheidszorg, worden onze patiënten geraakt, aldus de heer Van Gorp. Mijnheer Peeters, hop, dat moet van tafel. Dat moet van tafel, want anders, collega’s, is het opnieuw de N-VA die het pleit wint; anders is het opnieuw een begroting, mijnheer De Roover, waarin er meer wordt gehaald bij de sociale zekerheid, bij de mensen die het moeilijk hebben, dan bij de grootste vermogens, bij multinationals en mensen die echt wel een stukje kunnen bijdragen.

 

Ten slotte is mijn derde oproep om echt te durven hervormen. Drie trofeeën, een trofee voor elke partij, is nog geen coherente fiscale visie. Een trofee voor elke partij is nog geen maatschappelijk project.

 

Ik kijk dan naar hetgeen op tafel ligt. Men zou de vennootschapsbelasting hervormen. Deze stap moeten wij zetten: er moet een eerlijke vennootschapsbelasting komen voor onze kmo’s. Het gaat ook over de vermogensbijdrage. Mijnheer Peeters, overigens bedankt om de tekst te delen, maar er zijn zo veel uitzonderingen, zo veel alsen en maren aan het voorstel dat het opnieuw een kwestie zal zijn van miljoenen en dat het misschien niet eens zal werken. Wij hebben een echte bijdrage van de grootste vermogens nodig, geen symbolen, geen trofeeën maar een echte bijdrage.

 

Een laatste voorbeeld is de tankkaart. Blijkbaar komt er nog een kot bij, nog een extra belasting, nog iets wat ons fiscaal systeem complexer maakt. Er komt nu nog een belasting op tankkaarten. Mijnheer Michel, waarom wordt het systeem van de bedrijfswagens niet gewoon hervormd? Waarom blijven die voor 4 miljard gesubsidieerd en komt er een extra belasting? Neen, het is tijd voor een echte hervorming.

 

Ons interesseert niet zozeer de timing van het akkoord. Alleszins vind ik dit geen fraai schouwspel. Wat uw meerderheid doet, is geen reclame voor de politiek, maar de inhoud van de oefening is voor ons veel belangrijker.

 

Mijnheer de premier, ik doe u een oproep. Durf een premier te zijn. Het is een fantastische job om 11 miljoen landgenoten te mogen leiden. Doe dat dan. Durf een aantal zaken te herbekijken. Durf vooral te hervormen. Wees een hervormingspremier, in plaats van een premier die toch wel erg op zijn voorgangers lijkt. Ik kijk uit naar uw antwoord.

 

03.04  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le premier ministre, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue. Nous sommes heureux de vous retrouver ici. Ce n'est pas que vous m'ayez manqué personnellement, mais je pense que vous avez manqué à la démocratie et au rendez-vous constitutionnel que vous connaissez bien. Le deuxième mardi d'octobre, votre place est ici, au parlement. Or, mardi, c'était la crise. Ce jeudi, elle se poursuit. C'est aussi, je l'espère, le temps des explications.

 

Votre responsabilité est engagée comme chef d'équipe, comme premier ministre et comme animateur. Si vous aviez été chef d'entreprise, et vous le savez très bien, vous auriez déjà eu vos actionnaires sur le dos. Eu égard à vos responsabilités, ce sont les Belges qui occupent ce rôle. Ils attendent de votre part des éclaircissements et des explications. Voilà deux ans que vous êtes entré en fonction. Est donc venue l'heure d'un premier bilan. Vous vous souviendrez avoir dit aux Belges, lors de la campagne électorale, que vous formeriez un gouvernement sans la N-VA. Or nous en avons à présent un avec la N-VA. Vous aviez aussi déclaré, à cette époque, que le gouvernement ne déciderait pas d'un saut d'index. Or ce gouvernement l'a appliqué. Durant la campagne, vous aviez également promis de ne pas prolonger les carrières. Or votre gouvernement a choisi de les prolonger jusqu'à 67 ans. Voilà donc le bilan de deux ans de gouvernement Michel.

 

Ce que vous décrirez probablement comme un simple mélodrame entre vos ministres, nombre de citoyens le vivent comme un véritable film d'horreur. Le pays traverse une période difficile, on le sait. Tout d'abord économiquement avec la fermeture d'entreprises telles que Caterpillar, la restructuration massive chez ING, les licenciements, etc. Par ailleurs, les attentats sont, eux aussi, encore présents dans nos mémoires. Mais, à côté de ces facteurs extérieurs, ce qu'ils ressentent le plus, c'est le choix politique de l'austérité aveugle et linéaire que vous conduisez depuis le début: 4,5 milliards d'euros d'économies sur le dos des travailleurs, des pensionnés, des plus fragiles - les jeunes, les femmes, les femmes seules, les malades aussi. Et on ne sait pas encore ce que réserve votre budget. On a entendu quelques bribes, quelques premières informations.

 

Madame De Block, puisque vous êtes là, vous vous souviendrez certainement de vos déclarations. J'ai ici le journal L'Echo du mois de mars 2016. Vous en souvenez-vous? "Si on pousse plus loin les économies dans la sécurité sociale, ce sera sur le dos du patient". C'est le titre. C'est ce que vous avez dit. Si on pousse plus loin les économies, monsieur le premier ministre, votre ministre de la Santé dit que ce sera sur le dos du patient. Sentant probablement le vent venir, vous avez répandu le message plus durement, plus fortement encore au mois de septembre dans le journal Le Soir: "Des économies supplémentaires en soins de santé, c'est non!" Vous en souvenez-vous, madame De Block? C'est daté du 13 septembre. Deux jours plus tard, et c'est alors que j'ai commencé à comprendre qu'il y aurait un problème, notre collègue Ducarme déclarait ceci: "Moi, j'ai apprécié la réponse de la ministre De Block: pas d'économies supplémentaires en soins de santé. Je suis avec elle." Là, je me dis que cela commence à devenir difficile.

 

Effectivement, aujourd'hui, on apprend qu'on est à 900 millions d'euros d'économies dans la sécurité sociale.

 

Le ministre des Finances n'est pas présent dans cette enceinte, aujourd'hui. Mais la mécanique est connue: temps 1, il imagine des recettes irréalistes; temps 2, il constate que le trou est énorme; temps 3, c'est, comme toujours, le citoyen belge qui est appelé à combler les trous. Votre ministre des Finances, monsieur Michel, a hérité du logiciel de Margareth Thatcher et de la calculatrice de Jacqueline Galant.

 

Depuis deux ans, les recettes fiscales sont gonflées; les Régions doivent trinquer; on refuse d'aller chercher les 700 millions des excess profit rulings. Voilà le bilan de votre gouvernement.

 

Monsieur le président, je comprends le CD&V. À un moment, c'est trop!

 

Le président: Monsieur Nollet, je vous invite à conclure.

 

03.05  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): C'est la raison pour laquelle ils ont déposé des propositions. Mais je connais le CD&V. On monte aux barricades, à la veille de rendez-vous importants, et on atterrit très vite parce qu'il faut tenir compte de l'autre aile du CD&V. N'est-ce pas, monsieur Bogaert? À un moment donné, on dit stop, on arrête de rire pour, ensuite, atterrir. Ce faisant, peut-être parviendrez-vous à obtenir 15, 20, voire 30 millions, monsieur Peeters.

 

J'ai entendu et lu que votre taxe permettrait de récolter des centaines de millions. Si tel est le cas, nous y serons favorables et nous serons derrière vous. Mais je vous connais, si vous arrivez à obtenir 15, 20 voire 30 millions, vous serez content, monsieur le ministre, et vous passerez à autre chose.

 

Monsieur le premier ministre, voilà un scénario dont nous ne voulons pas. Nous voulons que la crise soit l'occasion d'un changement de cap. Et si tel est le cas, le groupe Écolo-Groen vous donnera le temps nécessaire pour le traduire dans des textes de loi. Mais changez de cap et abandonnez l'austérité au plus vite.

 

03.06  Laurette Onkelinx (PS): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, mes collègues ont dit l'essentiel au sujet de votre absence à la Chambre mardi dernier. Toujours est-il que vous auriez mieux fait d'y être. Les bancs vides du gouvernement ont été ressentis, au mieux, comme un mépris du parlement, au pire, comme de la lâcheté à assumer l'échec de vos négociations. En étant présent ici sur réquisition, votre image n'en ressort assurément pas grandie.

 

La ministre du Budget s'est exprimée devant les médias mardi matin.

 

Devant le parlement, pourriez-vous dès lors vous expliquer? Premièrement, sur le budget, à un moment donné, il a été question de 2,4 milliards, puis de 4,2 milliards, et puis 2,8 milliards. C'est quoi, ce cirque? Est-ce la fameuse goed bestuur? Ou est-ce une modification essentielle de votre accord de gouvernement? Est-ce l'abandon de l'équilibre budgétaire pour 2018? Ou reportez-vous sur 2018 un effort qui serait dès lors de 1,2 % du PIB, c'est-à-dire environ 5 milliards d'euros, sans compter le non-financement du tax shift?

 

Pierre Moscovici a pointé vis-à-vis de votre gouvernement trois fragilités: le déficit nominal (et manifestement, vous n'êtes pas bien vu); la dette (votre point noir) et la difficulté d'améliorer votre solde structurel. Ces fragilités sont graves, parce qu'elles détériorent sévèrement la situation du pays. Et quand la situation du pays se détériore, ce sont les citoyens qui en paient les pots cassés.

 

Deuxièmement, sur les choix internes pour les budgets. Il y a déjà l'indécence de faire payer la crise aux malades: 900 millions d'euros d'économies en soins de santé, c'est tout simplement une honte. Mais il semble que ce soit bien plus grave encore, qu'il faille ajouter de grosses mesures sur l'invalidité, sur les pensions. Bref, c'est la sécu que vous mettez à la diète.

 

Est-ce vrai? Est-ce que l'essentiel de l'effort est porté par la sécu, c'est-à-dire par ce modèle exceptionnel qui est à la fois un bouclier contre la crise et un outil majeur de protection sociale de la population? Est-ce vrai aussi qu'un nouvel effort sera demandé sur les services publics? Par exemple, la Justice va-t-elle encore devoir payer pour la crise?

 

Enfin, troisièmement, sur les réformes structurelles. C'est manifestement la foire d'empoigne. Cette journée a de nouveau été l'occasion d'attaques virulentes entre partis de votre majorité. Par rapport à l'information qui ruisselle, est-il exact qu'il y aurait au minimum cinq réformes?

 

La première concernerait la loi de 1996. Autrement dit, on tape de nouveau sur les travailleurs. Après les avoir ponctionnés au moyen du saut d'index, on les empêche de voir leurs rémunérations évoluer. Est-il vrai que l'on dégrade encore la notion d'emploi de qualité après les flexi-jobs et les mini-jobs?

 

Il s'agirait ensuite de la loi sur les quarante-cinq heures. Cela signifie que vous allez favoriser la flexibilité à outrance.

 

Puis, il est question de réformer l'ISOC. Nous n'en savons pas grand-chose. Cela peut constituer une bonne initiative, mais vous vous souviendrez que le Conseil supérieur des Finances avait indiqué qu'une telle mesure allait coûter cher. Il ne faudrait évidemment pas que cela se résume à un nouveau déficit, comme avec le tax shift, sous forme de cadeaux à certaines entreprises qui ne le méritent pas, payés sur le dos de la population.

 

On parle également de mobiliser l'épargne pour les investissements. M. Dewael l'a évoqué ce mardi. De nouveau, pourquoi pas? Cela fait des années que deux écueils majeurs sont repérés. Il s'agit d'abord du coût budgétaire et ensuite du contexte européen qui est tel que les effets d'aubaine pour des sociétés non belges peuvent être difficilement évités.

 

J'en viens enfin à la taxation des plus-values, qui suit le sens de l'Histoire. Une telle disposition existe partout et permet une justice fiscale entre les revenus du capital et ceux du travail. Cette question me permet de m'adresser à travers vous, monsieur le premier ministre, au CD&V. Ce dernier me semble être le grand dindon de la farce. Le patron des Mutualités chrétiennes vient de préciser ce qu'il pense des attaques contre les soins de santé pour des raisons budgétaires. Selon lui, c'est une honte! On s'en prend également aux pensions et on tape de même sur les travailleurs au moyen de la révision de la loi de 1996 et des quarante-cinq heures. Ils en sont réduits à mendier l'une des trois réformes de la fiscalité et à se faire injurier par leurs partenaires. S'ils n'obtiennent pas leur réforme, ils en sortiront humiliés. Plus grave encore, c'est ici une question de crédibilité.

 

Monsieur le premier ministre, chers collègues, je viens d'apprendre que Bob Dylan a reçu le prix Nobel de littérature. Dans une de ses chansons, il disait: "Combien d'oreilles un homme doit-il avoir avant qu'il puisse entendre le peuple crier?" Monsieur le premier ministre, combien d'oreilles votre gouvernement devra-t-il avoir pour que votre politique change de cap? Des réformes, c'est bien, mais si c'est pour diminuer le bien-être de la population, assurément, c'est non!

 

03.07  Barbara Pas (VB): Mijnheer de premier, hoe gaat het met u? Doet u uw job nog graag? Ziet u het nog een beetje zitten? U lacht en u ziet het dus blijkbaar wel nog zitten. Dat is fijn voor u. Eerlijk gezegd, ik vrees dat heel wat burgers in dit land het niet meer zo zien zitten. Zij hebben door uw regering al een spectaculaire stijging van de elektriciteitsfactuur en allerhande belastingverhogingen moeten slikken. Zij zien nu dat er geen einde aan komt en dat zij opnieuw zullen moeten opdraaien voor de situatie.

 

U moet zich eens inbeelden hoe die mensen zich voelen als zij vandaag in zowat alle Vlaamse kranten kunnen lezen dat die kroonprinses als ze meerderjarig wordt 2 500 euro per dag zal krijgen. Mijn collega Jan Penris wou er een vraag over stellen in het vragenuurtje, maar u had geen zin om daarop te antwoorden. Die mededeling kwam er vanuit het kabinet en de Kamervoorzitter volgde braaf het kabinet door dit te weigeren als aparte mondelinge vraag. Uit respect voor dit Parlement had hij veel beter dinsdag uw plotse verzoek geweigerd om die beleidsverklaring uit te stellen. Op de dag van de State of the Union zelf plots met de mededeling komen dat u niet komt, dat is nog nooit gezien.

 

Wat er nu gebeurt, is heel pijnlijk allemaal. Het was een heel triest schouwspel deze week. We hebben allerlei dingen gezien, verwijten, allerhande ideeën die we via de media hebben kunnen vernemen. Open Vld wil de 260 miljard op de spaarboekjes omzetten in risicokapitaal. Sinds wanneer is risicokapitaal hetzelfde als spaargeld? De Crem is blijkbaar niet het enige regeringslid dat een cursus economie kan gebruiken.

 

Eigenlijk is het helemaal hallucinant. We leven in een land met nagenoeg de hoogste belastingdruk in de hele wereld en CD&V lokt een regeringscrisis uit over het invoeren van een extra nieuwe belasting. Dat is de situatie. Uiteraard moeten er rechtvaardigere belastingen komen, maar er moeten ook minder belastingen komen. Denkt u nu werkelijk dat iemand gelooft dat u in enkele nachten, onder begrotingsdruk, tot een echte fiscale hervorming gaat komen?

 

Voor een echte fiscale hervorming moeten immers alle taboes bespreekbaar zijn en niet enkel de taboes die bij de achterban van een van de regeringspartijen goed scoren.

 

Minister Peeters, u hebt, allicht in het kader van een constructieve sfeer, een uur geleden het voorstel van de meerwaardebelasting openbaar gemaakt. Ik zou vandaag ook de andere voorstellen wel eens willen horen, meer bepaald de voorstellen over de concrete besparingsmaatregelen die bij de regering op tafel liggen. Is er bijvoorbeeld al een woord gerept over de miljarden euro die in dit land naar asiel en migratie gaan of is dat taboe? Is al gesproken over de miljarden euro die naar de Europese Unie gaan of is ook dat taboe? Immers, uitgerekend vandaag stond in de krant het bericht dat de Europese Rekenkamer voor het 22e jaar op rij het budget van de Europese Unie afkeurt. Er zijn alweer voor meer dan 5 miljard euro onrechtmatige kosten gemaakt. Alleen aan werkingskosten voor de Europese Unie betaalt de huidige regering elk jaar opnieuw ruim 3 miljard euro. Ik vraag mij bijgevolg af of zo’n bedrag niet ter sprake komt wanneer op de uitgaven moet worden beknibbeld. Ik had dat vandaag graag van u vernomen.

 

Mijnheer de voorzitter, ik rond af.

 

Mijnheer de eerste minister, u ontkent dat er een regeringscrisis is. Ik vraag mij dan af wat hier wel aan de hand is. U kan een en ander immers moeilijk afwimpelen als een minicrisis, of is de sfeer altijd zo?

 

Het is de omgekeerde wereld. De sfeer van de onderhandelingen is naar eigen zeggen constructief. In de pers rollen de regeringspartijen echter vechtend over de straat. Zij maken elkaar uit voor leugenaar. Ze keren niet meer terug naar de vergadertafel, wat tegenwoordig weglopen heet. Wij hebben het allemaal, meestal zelfs in mindere mate, ook meegemaakt bij de vorige regering, waarmee de N-VA zo graag het verschil had willen maken.

 

Mijnheer de eerste minister, wanneer komt er een State of the Union? Kom er überhaupt een beleidsverklaring?

 

Voor mij hoeft het niet. Een deftige uitleg over de reden waarom u dinsdag niet hier was, zou echter een minimum aan respect voor het Parlement zijn.

 

Ik ben erg benieuwd naar uw antwoord.

 

03.08  Olivier Maingain (DéFI): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, votre majorité est en difficulté parce que la politique que vous avez menée depuis deux ans est un échec. Votre majorité se divise parce qu'elle constate cet échec et qu'elle cherche, de manière approximative, improvisée et non concertée, un changement de position.

 

M. Dewael a fait preuve d'une franchise étonnante mardi dernier. Je l'ai salué pour son courage. Je reprends son propos. Voici le constat qu'il fait au sujet de la politique actuelle de votre majorité et de ses résultats. Il a eu cette phrase dure que je cite: "D'un point de vue fiscal, nous devrions tous rougir de continuer à encourager davantage les gens à ne pas travailler plutôt qu'à travailler." C'est là le résultat de votre politique, parce que la réforme fiscale n'a pas été au rendez-vous pour répondre aux attentes des travailleurs. Votre réforme fiscale est une illusion.

 

D'ailleurs, le thermomètre Solidaris – RTL Info - Le Soir confirmait ce matin ce constat d'échec de M. Dewael. Que nous dit ce thermomètre? Que travailler ne protège pas nécessairement de la pauvreté: 40 % des salariés de ce pays considèrent qu'ils ont du mal à boucler leurs fins de mois. Quatre travailleurs sur dix sont confrontés à ce problème du risque de pauvreté. On sait que de grands aléas de l'existence ne sont pas nécessaires pour basculer, peut-être définitivement, dans la pauvreté.

 

Votre réforme fiscale n'a pas été à la hauteur des promesses électorales que vous faisiez à l'époque. Je peux reprendre tout votre programme électoral. Votre réforme est bien éloignée de vos promesses. D'autres indicateurs montrent que vos résultats ne sont pas à la hauteur de vos effets d'annonce. C'est sous votre gouvernement que, pour la première fois, la croissance du PIB a basculé en dessous de la moyenne européenne.

 

C'est sous votre gouvernement aussi que l'emploi augmente deux fois moins vite que dans les autres pays de la zone euro. Vous avez beau dire "création d'emplois", vous n'avez pas la croissance d'emplois qu'on constate dans d'autres pays!

 

Si on prend, par exemple, l'indicateur de la BNB quant à la confiance des consommateurs, c'est-à-dire de ceux qui sont prêts à soutenir la croissance par leur pouvoir d'achat, on constate encore en ce mois de septembre que cet indicateur se replie parce que la confiance n'est pas au rendez-vous! En somme, c'est là le problème de votre majorité, elle constate aujourd'hui que la confiance des citoyens n'est pas au rendez-vous de vos effets tant et tant répétés.

 

Vous avez un problème de promesses non tenues ou de promesses qui étaient dans vos programmes électoraux et qui n'ont pas été concrétisées.

 

On l'a rappelé ici, Mme De Block a dit qu'on ne toucherait plus aux soins de santé et à la sécurité sociale. On voit ce qu'il en est! Soit dit en passant, vous avez quand même un fameux problème d'autorité dans votre gouvernement, quand votre ministre du Budget se permet de révéler sur les antennes d'une chaîne de radio l'ébauche d'un accord que vous n'avez même pas le courage de venir expliciter devant le parlement le jour-même! Qui est à la tête du gouvernement? Qui assume encore la communication de ce gouvernement? Qui a encore l'autorité pour dire ce qu'il en est de la réalité de vos débats internes? On cherche à comprendre!

 

On l'a vu avec le tweet de votre vice-premier ministre aujourd'hui, il y a une guerre de tranchées au sein de votre majorité et chacun est en train d'y aller de son influence via les médias. Vous êtes en train de faire la négociation par médias interposés. Et vous prétendiez avoir un gouvernement où il y avait plus de rigueur, plus de méthodologie et plus de respect mutuel que sous le précédent gouvernement! Vous en êtes bien éloigné! Aujourd'hui, c'est la cacophonie qui triomphe au sein de votre majorité!

 

Dès lors, monsieur le premier ministre, on voudrait comprendre où est votre cap. L'échec de votre politique économique est patent parce que vous n'avez misé que sur un aspect! Vous ne misez que sur la compétitivité des entreprises et vous avez massacré le pouvoir d'achat par un ensemble de mesures, que vous allez amplifier par de nouvelles décisions gouvernementales! Il est peut-être temps de vous inspirer d'autres exemples en Europe que ceux de l'époque thatchérienne et reaganienne qui est révolue pour tous ceux qui ont conscience de ce que doivent être les véritables enjeux économiques en Europe!

 

03.09  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, (…) (M. Van Hees fait mine de s'adresser à quelqu'un d'autre). Pardon, je me suis trompé. Monsieur le premier ministre, j'ai l'impression que votre gouvernement est un petit peu déboussolé ces derniers temps. Monsieur le premier ministre, j'ai regardé ailleurs mais c'est vrai que c'est là que vous êtes. Vous pouvez peut-être me rassurer. Un peu déboussolé car vous avez des difficultés à trouver le chemin. M. De Crem ne trouve pas le chemin de la Belgique.

 

(…): (…)

 

03.10  Marco Van Hees (PTB-GO!): Voyez-vous, il est parti. Vous l'avez vexé. Monsieur le président, rajoutez-moi du temps de parole.

 

M. Reynders ne trouve pas le chemin du Japon. M. Peeters ne trouve pas le chemin du conclave. Vous-même, monsieur le premier ministre, vous ne trouvez pas le chemin du parlement. Et ce gouvernement, d'une manière générale, ne trouve pas le chemin de l'argent des plus riches, qui représentent 1 % de la population et qui possèdent 420 milliards d'euros. J'aime le répéter de temps en temps. On sent que ce gouvernement est "crispé". Je dirais "Kris Peeters", si j'osais. On sent des dissensions. Et on est rassuré d'entendre la présidente du Sénat, de votre parti, monsieur le premier ministre, dire que: "le MR est le Maïzena de ce gouvernement". J'ai l'impression qu'elle confond un peu le Maïzena et le pop-corn! Avez-vous déjà essayé de faire une sauce béchamel avec du pop-corn? C'est un peu ce qui se passe au niveau du gouvernement aujourd'hui.

 

La signification de cette crise politique, monsieur le premier ministre, n'est pas anodine. Il ne s'agit pas seulement d'une petite guéguerre entre partis. C'est plus profond et il y a, derrière cela, une mobilisation sociale importante qui ébranle ce gouvernement. D'où une divergence entre une droite décomplexée, que l'on connaît, jusqu'au-boutiste et un parti encore un petit peu lié au mouvement social, qui cherche un trophée – qui, pour l'instant, ressemble plus à un Kinder Surprise qu'à autre chose – mais qui, en tout cas, mène le combat sur l'ordre du symbolique.

 

Le contenu des fuites de cet accord budgétaire du gouvernement est assez inquiétant par rapport aux menaces sur la sécurité sociale, sur les services publics, sur les revenus du monde du travail, et avec ces nouveaux "cadeaux". Monsieur le premier ministre, un vent favorable m'a amené votre bulletin. Il n'est pas terrible. Je ne vais pas donner toutes les cotes, mais enfin… Par rapport à la zone euro, la croissance économique marque un écart important. Concernant le solde structurel, je me rappelle encore du plan budgétaire annoncé en 2014… Où en sommes-nous actuellement? Cela n'est pas beau à voir… Le taux d'emploi, le taux de chômage, par rapport à la zone euro est très en retard, c'est un problème. La part de salaires dans le PIB ne cesse de diminuer d'année en année. Les salaires diminuent par rapport à la richesse créée. Il n'y a qu'un seul chiffre qui est bon, monsieur le premier ministre, c'est la part des bénéfices dans le PIB. Cela augmente, c'est toujours cela.

 

Monsieur le premier ministre, il faut revoir votre modèle. Si je devais commenter le bulletin que voici à M. Louis Michel, par exemple, je dirais: "Monsieur Louis Michel, votre fils, ce n'est pas qu'il ne travaille pas, mais je pense que c'est sa méthode qui n'est pas bonne." Peut-être devriez-vous arrêter de vous inspirer des dogmes de M. Van Overtveldt. Il a un poster de Milton Friedman dans sa chambre. C'est un admirateur de la théorie du trickle down, du "ruissellement". Nous donnons plein de cadeaux aux plus riches et cela ruisselle sur l'ensemble de la population.

 

La première phase fonctionne bien, pas de problème. Arroser les riches, cela marche. Mais la deuxième phase, les répercussions sur l'ensemble de l'économie, cela marche beaucoup moins bien… Par exemple, toutes les années, un top 50 des plus grosses ristournes fiscales est réalisé. Combien les multinationales paient d'impôts: KBC: 0,3 %, Solvay: 0 %, Atlas Services 0 %, UNILIN: 0,5 %, AB InBev: 0 %, Janssen Pharmaceutica 2,4 %, ce n'est pas mal, Ontex: 0 %. Et tout cela au nom de l'emploi!

 

Combien d'emplois supplémentaires ces sociétés ont-elles créés? Aucun. Non seulement elles n'ont pas créé d'emplois, mais en plus, elles ont réduit l'emploi de 1 % par rapport à l'année précédente. Par contre, elles ont distribué 71 % de leurs bénéfices à leurs actionnaires, en dividendes. C'est la réalité de votre politique, qui ne fonctionne pas. Non seulement elle est catastrophique socialement, mais en plus, elle ne fonctionne pas économiquement.

 

Le président: Veuillez conclure, s'il vous plaît.

 

03.11  Marco Van Hees (PTB-GO!): Je conclus par mes questions. Monsieur le premier ministre, comment justifiez-vous votre absence à la Chambre ce mardi 11 octobre? Quelle est la ventilation des mesures prises pour résorber le trou de 4 milliards? Comment justifiez-vous le fait d'octroyer de nouveaux cadeaux inutiles au capital malgré l'importance du dérapage budgétaire?

 

Quelle est votre position concernant la taxation des plus-values? Votre parti, me semble-t-il, est le seul à ne pas avoir pris position sur la question. Cela a-t-il un sens de ne taxer les plus-values qu'à l'impôt des personnes physiques, alors que les plus grands actionnaires détiennent leurs actions en sociétés?

 

Enfin, vous avez généralement une Rolex à votre poignet. J'ignore si c'est le cas aujourd'hui. Savez-vous combien de fois cela représente le revenu mensuel d'un minimexé?

 

Le président: La parole est au premier ministre.

 

03.12  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): (…)

 

De voorzitter: Nee, mijnheer Calvo, de eerste minister heeft het woord. De heer De Roover heeft zijn vraag ingetrokken. Dat is een individueel recht.

 

03.13  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Wij hebben een agenda gekregen waarop een vraag van de heer Peter De Roover staat. U hebt die agenda niet gewijzigd. Ik had dus verwacht dat de heer De Roover zou interveniëren.

 

Alle meerderheidspartijen zwijgen hier in het Parlement, maar ondertussen zegt mevrouw De Block buiten over uw voorstel, mijnheer Peeters…

 

(De microfoon van de spreker wordt uitgeschakeld)

 

De voorzitter: Dank u vriendelijk, mijnheer Calvo. Het is het recht van elk lid om zijn vraag in te trekken.

 

03.14  Peter De Roover (N-VA): Mijnheer de voorzitter, geachte collega’s, in tegenstelling tot de oppositie zullen wij de toespraak die wij drie weken geleden geschreven hebben hier niet uitspreken. Aangezien er zich na dinsdag geen nieuwe feiten hebben voorgedaan, heb ik mijn vraag ingetrokken. Ik houd mij daaraan.

 

De voorzitter: De eerste minister heeft het woord.

 

03.15  Charles Michel, premier ministre: Monsieur le président, chers collègues, tout d'abord permettez-moi de remercier M. Van Hees pour le moment de divertissement. En même temps, c'est un peu dommage. Raoul aurait dû vous donner un texte. Ce n'est pas très solidaire, je trouve.

 

Monsieur le président, chers collègues, nous avons en effet demandé le report de la déclaration et je regrette cette décision, même si ce n'est pas la première fois, et probablement pas la dernière, que cela arrive dans l'histoire de notre pays. Je veux, de manière transparente, vous indiquer l'état de la situation politique dans laquelle nous nous trouvons.

 

Il y a principalement deux raisons ayant amené le gouvernement à faire cette proposition de report de la déclaration gouvernementale. Certainement, est intervenu le fait que nous ayons reçu l'actualisation des chiffres du Bureau du Plan à peine trois semaines avant la date du 11 octobre. Le Plan a réduit le niveau de la croissance en raison du Brexit, ce qui a ainsi complexifié le processus de négociation budgétaire. La deuxième raison, bien entendu, tient à la difficulté de conclure les derniers arbitrages dans la négociation dans le cadre de laquelle nous nous trouvons.

 

De politieke wil van de regering is aan de ene kant een begroting goed te keuren en aan de andere kant een pakket hervormingen goed te keuren. Ik wil graag de kans aangrijpen om uit te leggen waar wij staan in het onderhandelingsproces.

 

Ten eerste, het budget. Op dat vlak staan wij ver. Wij hebben de principiële beslissing genomen een inspanning van 3 miljard euro te realiseren in 2017. Er zijn akkoorden over een paar belangrijke politieke principes. Wij willen met het budget alles doen om de koopkracht te beschermen en te steunen, de koopkracht van de mensen die werken maar ook van de mensen die niet werken. Tot nu toe is er de principiële beslissing om niet te raken aan de indexering. Principieel hebben wij eveneens beslist om geen nieuwe belastingen in te voeren op werk of die tegen de consumptie gericht zijn. Dat zijn de krachtlijnen van onze oefening op dit moment.

 

Natuurlijk blijft de sanering een belangrijke uitdaging en een belangrijk doel. Het is ook de bedoeling om in 2017 vooruitgang te boeken inzake de vermindering van het tekort, conform onze Europese engagementen.

 

Om duidelijk te zijn kan worden bevestigd dat er vandaag een akkoord is over het budget, op voorwaarde dat wij de komende uren of dagen in staat zijn om over te gaan tot de laatste arbitrage met betrekking tot het pakket hervormingen.

 

De la même manière, je voudrais vous dire quelles sont les réformes dont nous discutons en ce moment et au sujet desquelles nous tentons de progresser. C'est un paquet ambitieux qui se trouve sur la table du gouvernement et le caractère ambitieux de ce paquet de réformes contribue sans doute à expliquer pourquoi nous avons besoin d'un peu plus de temps pour conclure les arbitrages politiques au sein de la coalition.

 

La première réforme concerne la flexibilité et le marché du travail. Avant l'été, nous avons proposé aux partenaires sociaux de remettre des avis sur les propositions de réformes en matière de marché du travail et au sujet de la loi de 1996 sur l'évolution des salaires. Nous constatons que les partenaires sociaux ne sont pas en mesure de rendre un avis et, par conséquent, nous analysons comment nous pouvons résoudre ces questions au sein du gouvernement.

 

Ten eerste, de arbeidsmarkt. Wat is de bedoeling? Wij willen het sociaal overleg een echte kans geven. Dat is belangrijk voor ons. Wij willen een evenwicht vinden tussen, enerzijds, het privéleven en, anderzijds, de flexibiliteit voor de bedrijven, om hen meer kansen te bieden, zodat zij in staat zijn de juiste antwoorden te vinden voor de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd.

 

C'est l'enjeu face auquel nous nous trouvons. Nous avons énormément progressé sur ces sujets. Mais il y a encore un certain nombre de points de discussion que nous devons tenter de résoudre au sein de cette coalition.

 

Le deuxième point a trait à la loi de 1996. Vous savez que, depuis de très nombreuses années, de nombreux gouvernements se sont "cassé les dents" et n'ont pas réussi à réformer ou à moderniser cette loi. C'est évidemment important. Pourquoi? Parce que nous avons pris des décisions substantielles visant à baisser les charges sur le travail afin de réduire notre handicap de compétitivité et réussir à créer des dizaines de milliers d'emplois supplémentaires.

 

Voilà la raison pour laquelle il est important que le gouvernement soit en mesure de soumettre très prochainement des textes au parlement afin que nous puissions continuer à soutenir la création d'activités, la création d'emplois, clef pour financer nos protections sociales dans la durée.

 

Personne ici n'a le monopole en termes de préoccupation des questions sociales. Cette coalition et les quatre partis qui la composent veulent apporter des solutions crédibles, concrètes permettant d'assurer une capacité de financer les protections sociales en matière de soins de santé et de pensions.

 

De bedoeling in het kader van de hervorming van de wet van 1996 is ook om aan de sociale partners de kans te geven om in de toekomst nog in staat te zijn sociale akkoorden te boeken.

 

Een andere belangrijke hervorming op de agenda van de regering is haar keuze om aan de digitalisering voort te werken. Wij hebben de voorbije dagen met ING jammer genoeg gemerkt dat de digitale agenda een cruciaal punt voor de toekomst is. Het engagement om vandaag hard te werken voor de creatie van de jobs van de toekomst, van de jobs van morgen en overmorgen, ook dat is onze verantwoordelijkheid. Er is ook een sterke politieke wil onder de vier regeringspartijen om op dat vlak concrete resultaten te boeken. Dat opent de vraag hoe de e-commerce meer kan worden gestimuleerd, teneinde ook binnen die sector meer jobs te creëren.

 

Een ander belangrijk punt is de hervorming van de vennootschapsbelastingen. Wat zijn onze bedoelingen? Wat zijn onze oriëntaties? Na de hervorming in de fiscaliteit met het oog op de vermindering van de lasten op arbeid en na de inspanningen die wij hebben geleverd om meer middelen aan onze kmo’s te geven, zodat ze kunnen groeien en jobs kunnen creëren, moeten wij de komende weken ook bekijken op welke manier de regering beslissingen ter zake kan nemen en voorstellen en ontwerpen in het Parlement kan indienen. Dat is een kwestie van gezond verstand.

 

Wat zijn onze krachtlijnen? Dat is een grotere aantrekkelijkheid voor ons land. De keuze voor een vermindering van het nominale tarief is daarbij een interessante keuze. Wij willen nog meer steun aan de kmo’s, de groei en de tewerkstelling geven. Natuurlijk zijn wij ook vragende partij voor rechtszekerheid en stabiliteit. Dat laatste is ook zeker een belangrijk punt.

 

Het is voor een dergelijke belangrijke en complexe hervorming nodig om heel aandachtig en heel voorzichtig de mogelijkheden te bekijken. De bedoeling is in staat te zijn om beslissingen te nemen.

 

Le cinquième point que je veux mettre en évidence, et je n'ai pas l'intention de contester un certain nombre de difficultés que nous devons résoudre à l'intérieur de la coalition, c'est la question de la fiscalité et notamment la fiscalité sur les revenus mobiliers. Il y a pour ce parlement, et pour cette majorité aussi, un enjeu auquel nous devons faire face. Plusieurs l'ont dit, M. Calvo l'a dit, je partage votre point de vue, c'est une question de société qui est posée: comment peut-on faire en sorte de conjuguer l'équité fiscale et l'efficacité économique?

 

Meer fiscale rechtvaardigheid en economische efficiëntie, dat moet onze bedoeling zijn. In mijn ogen, als we de goede keuze maken in de volgende uren, dagen, maanden en jaren, is het mogelijk om tot een situatie te komen waarin een rechtvaardige fiscaliteit en economische efficiëntie, jobcreatie en groei bondgenoten zijn voor een betere samenleving, meer welvaart en succes in de uitdaging voor het herstel van ons economisch model en onze sociale bescherming.

 

Geachte collega’s, een zesde belangrijk punt in mijn ogen. Ik ben hier zeer duidelijk over, want het is cruciaal voor de toekomst. Wij willen een betere toekomst, wij willen meer welvaart en wij willen meer sociale cohesie, maar om resultaten te boeken in dit perspectief is het ook belangrijk om een duidelijke, sterke strategie op te stellen voor de investeringen, voor de publieke investeringen. Dat is bijvoorbeeld de keuze in het kader van mijn voorstel om een pact voor investeringen te lanceren. Ik hoop dat het mogelijk zal zijn om daaromtrent met het Parlement een goede en constructieve samenwerking te vinden. Ik hoop dat we in dit verband ook met de deelstaten positief zullen kunnen samenwerken, in een positief perspectief. Niemand zal hier betwisten dat dit voor de mobiliteit, voor energie en voor de versterking van onze infrastructuur cruciaal is. Het is nodig om in de volgende maanden meer te investeren. Als we dat niet doen, betekent dat een schuld voor de volgende generaties. We moeten vandaag onze verantwoordelijkheid nemen. Dat doen wij ook.

 

Monsieur le président, très chers collègues, c'est avec sobriété, mais aussi avec la conscience de la responsabilité qui pèse certainement sur mes épaules, ainsi que sur celles de chacun de mes collègues membres de ce gouvernement, que je vous parlerai.

 

Des accords de principe très larges ont été conclus, parce que nous avons travaillé intensément. Nous avons travaillé avec difficulté, c'est vrai, à certains moments. Je constate qu'au moment où je vous parle, quelques efforts restent à concrétiser. Il faut faire encore un pas les uns vers les autres. En deux ans, nous avons accompli beaucoup de chemin - je le pense du fond du cœur - vers l'efficacité économique et la création d'emplois. Nous l'avons fait en prenant également en compte, par exemple dans le cadre du tax shift, la nécessité de renforcer le pouvoir d'achat des personnes percevant des bas et des moyens salaires. Cela aussi, c'est un choix d'équité fiscale.

 

Ik wil de nadruk leggen op onze keuze om in het kader van de taxshift zeer snel, dus niet in 2019 of 2020, maar wel al in 2016, meer koopkracht te geven aan mensen met lage of middeninkomens. Die resultaten zijn er. Niemand hier kan dat betwisten. Iemand met een laag loon verdient 80 euro meer, elke maand. Welke regering heeft in de laatste vijftien jaar zo’n sterke en rechtvaardige beslissing genomen?

 

Monsieur le président, chers collègues, ces deux années n'ont pas été faciles. Ces deux années n'ont pas été simples. Bien sûr, pour un gouvernement, faire un peu moins, ne pas trop bouger, ne pas trop respirer, c'est simple, et on ne se soumet pas au débat et à la vigueur de la critique. Ce n'est pas le choix que nous avons fait!

 

Pour les pensions, pour les soins de santé, pour la question de la fiscalité, pour le pouvoir d'achat, pour la sécurité de nos concitoyens, nous avons pris des initiatives. Lorsque nous avons été confrontés, il y a quelques mois, à ce drame des attentats, nous avons réagi. Nous avons tenté de mobiliser tous nos efforts pour être à la hauteur.

 

Nous mesurons bien que gouverner n'est pas simple. Dans un monde qui change aussi vite, où nous sommes confrontés, par exemple, aux incertitudes à la suite du vote sur le Brexit en Grande-Bretagne, confrontés aux incertitudes liées à l'évolution économique dans le monde, et y compris en Europe, confrontés aux incertitudes géopolitiques au Sud de l'Europe, avec des crises, des instabilités, nous mesurons bien que le devoir d'un gouvernement, c'est de regarder à court terme, mais de regarder aussi un peu plus loin pour voir de quelle manière nous pouvons prendre des décisions qui amènent nos concitoyens à avoir plus d'espérance, plus de confiance. C'est notre responsabilité, et je le mesure parfaitement.

 

Monsieur le président, chers collègues, vous l'avez compris, le choix de ce gouvernement, c'est de continuer d'arrache-pied à tout mettre en œuvre, dans les heures qui viennent, pour conclure les tout derniers arbitrages, et de faire en sorte que la stabilité soit garantie. Mais je veux profiter de ce moment, bien sûr, pour lancer un appel à ce que chacun, dans les heures qui viennent, fasse preuve du sens des responsabilités. Nous le devons à notre pays, nous le devons à nos concitoyens.

 

Je voudrais terminer ces quelques mots en vous indiquant une conviction. Les dernières heures, les derniers jours n'ont pas été simples. Il faut avoir l'humilité et la franchise de le reconnaître et de le dire. Je le fais bien volontiers ici, dans ce cœur battant de la démocratie. Nous devons tous mesurer, majorité et opposition, quel est notre devoir d'exigence à l'égard de nos concitoyens, au-delà des différences politiques démocratiques entre nous.

 

Je voudrais m'adresser à la majorité, m'adresser quelques instants aux partis de la coalition pour leur dire que ma conviction est que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise.

 

Nous devons le démontrer. Je suis convaincu que nous allons conjuguer l'équité fiscale et l'efficacité économique pour être ainsi en mesure de relever les défis qui sont devant nous. Je vous remercie. (Applaudissements nourris sur les bancs de la majorité)

 

03.16  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, nous avons vu M. Ducarme déposer ce que je suppose être une motion. Je souhaitais en connaître la teneur. S'agit-il d'une motion de confiance ou de défiance ou encore d'une motion pure et simple?

 

Le président: C'est une motion pure et simple, monsieur Nollet.

 

03.17  Meryame Kitir (sp.a): Mijnheer de eerste minister, wij dachten dat u vandaag een woordje uitleg kwam geven over de chaos in uw regering, maar het is net alsof u hier aan uw regeringspartijen een nieuwjaarsbrief bent komen voorlezen over wat u graag zou willen.

 

Ik zag aan uw houding, mijnheer de eerste minister, dat u een beetje onwennig was, want voor alles wat u hier vandaag hebt verklaard, bent u niet zeker dat u er een meerderheid voor heeft. Ik begrijp die ontkenningsfase van u niet. U blijft doen alsof er niets aan de hand is. Alle oppositiepartijen, alle mensen buiten dit Parlement, stellen zich de vraag wat er aan de hand is met de regering, waarom ze zo verdeeld is. Waarom hangen de leden niet samen? Waarom kunnen zij niet aan de onderhandelingstafel zitten en onze problemen, waarmee wij dagelijks zitten, oplossen?

 

U komt hier mooi vertellen: “Wij zijn goed bezig, welke regering heeft dat ooit eerder gedaan?” (Roept en bootst premier Michel na)

 

Maar, mijnheer de eerste minister, u hebt veel gevraagd van de mensen. Veel gevraagd! U hebt 4 miljard te kort! Vindt u dan dat u zo goed bezig bent? Vindt u echt dat u zo stoer kunt zijn en verwijzen naar wat deze regering allemaal doet?

 

Ik zou in uw plaats veel nederiger zijn, mijnheer de eerste minister. Veel nederiger! Want u kunt uw beloften aan de mensen niet waarmaken. Bovendien hebt u een regering die verdeeld is. Zelfs nu wij hier bijeen zitten, zijn er nog regeringspartijen die daar buiten verklaren dat zij de eis van een andere regeringspartij niet zullen dulden.

 

Ik heb u gevraagd, mijnheer de eerste minister, die verdeeldheid binnen uw regering op te lossen. Zolang u die niet oplost, kunt u hier mooie praatjes komen houden, maar geen van die mooie praatjes zal uitkomen. Zorg dat de verdeeldheid binnen uw regering opgelost is, want anders kunt u er beter mee stoppen!

 

03.18  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, que venez-vous de nous dire? D'abord que ce n'est pas de votre faute: c'est le Brexit; on a reçu les chiffres tardivement, il y a trois semaines. Monsieur le premier ministre, tous les indicateurs sont au rouge depuis des mois. Vous le saviez! Qu'avez-vous attendu pour travailler en temps utile et avec sérieux?

 

Vous nous dites encore que des réformes ambitieuses prennent du temps à être décidées. L'ISOC, la mobilisation de l'épargne … Mais vous vous êtes décidés hier, chers ministres. Si vous vouliez travailler avec sérieux et efficacité, cela fait deux ans que vous auriez dû vous pencher sur ces réformes.

 

Les deux dernières années, dites-vous, n'auraient pas été simples pour votre gouvernement. C'est vrai. Mais c'est surtout pour les citoyens que cela n'a pas été simple, pour les entreprises, pour les malades … Vous avez prononcé deux fois le mot "santé", mais rien n'a été dit en faveur des patients, alors même que votre ministre de la Santé déclarait qu'aller au-delà des deux milliards d'économies déjà engrangés affecterait le patient. J'ose espérer que les patients, que les malades nous écoutent, qu'ils vous écoutent. À titre personnel, j'estime que c'est totalement inacceptable. Mais, pour les patients, c'est une forme de gifle que vous leur adressez ainsi qu'à l'ensemble des professionnels de la santé.

 

Sur le plan politique, vous avez fait un "gros doigt" à la tribune en enjoignant les partis de la majorité à rentrer dans le rang. Singulièrement, vous vous êtes adressé au CD&V. Je vais redire ce que j'ai dit mardi, à mes collègues du CD&V: résistez! Résistez car, depuis quelques jours, vous avez manifestement un sursaut. Cela fait deux ans que ce n'est pas simple pour vous, c'est vrai. Mais vous voulez plus d'équité fiscale, plus d'équité dans les mesures brutales imposées à la majorité de la population.

 

Vous voulez aussi plus d'efficacité aux plans budgétaire et économique. Continuez à résister parce que ce gouvernement en a bien besoin!

 

Monsieur le premier ministre, vous nous dites que vous voulez un meilleur avenir. Vous nous dites que vous voulez de la confiance, mais il ne suffit pas de citer le mot confiance. La confiance, il faut la créer! Le cirque que vous avez organisé ces derniers jours ne crée absolument pas la confiance. Il crée la défiance! Et ce n'est pas avec de la défiance que les gens voudront investir; ce n'est pas avec de la défiance que les entreprises voudront se lancer; ce n'est pas avec de la défiance que les indépendants pourront tenir le coup; ce n'est pas avec de la défiance que la majorité des citoyens ira mieux demain! Cette défiance, c'est votre responsabilité, c'est vous qui l'avez créée ces derniers jours! Bon courage!

 

03.19  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de eerste minister, geef toe, het is een beetje vreemd wat zopas gebeurd is. Uw oproep en het laatste deel van uw rede tonen echt aan dat wij met een serieus probleem zitten. Ik heb u aangemoedigd om leiderschap te tonen. Het heeft mij verbaasd hoezeer u krampachtig moet solliciteren naar applaus van uw meerderheid. Het heeft mij verbaasd, collega’s – en ik denk dat dit redelijk uniek is – dat een eerste minister aan zijn vice-eersteministers moet smeken om het, alstublieft, op een andere manier aan te pakken. Uw oproep heeft het probleem dus alleen maar onderstreept.

 

Mijnheer de eerste minister, ik sluit mij aan bij uw oproep. Mijnheer Peeters, mijnheer Jambon, mijnheer De Croo, mijnheer Reynders, doe wat ons land van u verwacht, maak een akkoord, geef hoop en perspectief en laat de eerste minister zo niet spartelen, want het is geen fraai zicht.

 

Wij hebben eigenlijk een beetje een State of the Union gezien op de tweede donderdag van oktober, maar dan zonder cijfers, zonder concrete voorstellen, vooral over wat geweest is, en op dit moment eigenlijk ook zonder meerderheid. Collega’s, het zou een goede zaak zijn, mochten de meerderheidspartijen hier zwijgen omdat men de landing heeft ingezet. Dat zou een goede zaak zijn. Mijnheer Verherstraeten, ik zou dan begrijpen dat u zwijgt, dat u zegt dat u nu zult proberen om alles in orde te krijgen.

 

Maar kijk wat er hierbuiten gebeurt. Mijnheer Peeters, hebt u mevrouw De Block gehoord? Neen? Ze heeft uw voorstel afgekraakt tot op de grond; ze heeft gezegd dat uw meerwaardebelasting slecht is, ook voor mensen die werken. U hebt op dit moment dus een enorm groot probleem. Mijnheer de eerste minister, het spijtige is dat uw probleem ook het probleem is van al onze landgenoten, van alle 11 miljoen Belgen.

 

Mijnheer de eerste minister, u zegt dat u niet meer om fiscale rechtvaardigheid heen kunt. Ik waardeer dat. U zegt dat u dat moet vastpakken. Maar u zegt – en ik heb het genoteerd – dat u dat de volgende uren, dagen of jaren moet vastpakken. Neen, collega’s, niet de volgende jaren, die eerlijke bijdrage van de grootste vermogens moet er nu komen. Dat is wat onze burgers vandaag vragen. Dat is de roep om rechtvaardigheid, die nu reeds weerklinkt.

 

U hebt gesproken over het investeringspact. U hebt naar onze fractie gekeken en onze uitgestoken hand om daaraan in het Parlement te werken, aanvaard, waarvoor dank.

 

De besparingen die op tafel liggen, hebt u echter niet aangesneden. U zult opnieuw de postbode zijn van heel veel facturen bij gewone mensen. Over de besparingen in de gezondheidszorg en in de uitkeringen hebt u bijvoorbeeld met geen woord gerept.

 

Collega’s, ik vrees daarom dat het opnieuw een N-VA-werkstuk wordt, opnieuw een begroting die de facturen legt bij gewone mensen, bij mensen die keihard werken, in plaats van dat de vermogens en multinationals aangesproken worden.

 

Mijnheer de premier, het kleinste kind heeft gezien dat de regering echt met een probleem zit. Ik kan u er alleen maar toe aanmoedigen om dat aan te pakken. In de eerste plaats is dat uw verantwoordelijkheid, maar het is ook de verantwoordelijkheid van alle meerderheidspartijen.

 

Mag ik u alvast één ding voorspellen? Als u de brede roep om rechtvaardigheid niet inwilligt, dan zullen wij dit nog vaak meemaken. De mensen hebben het namelijk echt gehad met een meerderheid die op die manier functioneert. De mensen zijn het beu dat er keer op keer bij hen wordt aangeklopt. Als u de roep om rechtvaardigheid nu niet inwilligt, dan kunt u misschien nog even overleven. Het lukt dan misschien toch om de begroting in te dienen, maar wij zullen elkaar wel heel snel terugzien. Ik kan u er dus alleen maar toe aanmoedigen om die stap te zetten naar waar ons land naar snakt: naar een eerlijke bijdrage van de grootste vermogens. Ons land snakt naar een stevige dosis hoop en perspectief in plaats van wat wij zopas gezien hebben.

 

03.20  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, chers collègues, je crois pouvoir dire que nous venons de vivre un moment relativement rare. En effet, il arrive qu'un premier ministre utilise la tribune pour lancer un appel. Mais un premier ministre qui utilise la tribune pour lancer un appel à ses collègues du gouvernement, à ses partenaires de la majorité, c'est, selon moi, du jamais vu.

 

Comme vous l'avez dit, c'est un peu un appel à l'aide, un appel au secours que le premier ministre a lancé à la tribune. À peine a-t-il dévoilé le menu des dossiers, des difficultés auxquelles il est confronté. Personne ne l'a entendu s'engager sur un calendrier précis. Il a parlé de quelques heures, de quelques jours, voire de quelques semaines.

 

Monsieur le premier ministre, vous ne découvrez quand même pas que c'est le deuxième mardi d'octobre que vous étiez attendu dans cette enceinte? Vous ne découvrez pas que, sur des sujets aussi délicats que celui de la réforme de l'impôt des sociétés, de la taxation sur les plus-values, des problèmes se posent, déjà depuis un certain temps, au sein de votre gouvernement? Voilà maintenant deux ans que vous êtes au gouvernement!

 

Permettez-moi d'être dubitatif après votre intervention à cette tribune. Permettez-moi d'être dubitatif également après avoir constaté l'absence de l'un de nos collègues. En effet, M. De Wever, qui était présent en début de séance, a quitté cette enceinte quand vous êtes monté à cette tribune pour aller lire son journal à la cafétéria. Peut-être ne voulait-il pas entendre le message que vous deviez lui transmettre? Peut-être est-ce à lui que vous deviez vous adresser?

 

Je reste dubitatif, monsieur le président. Nous sommes dans l'expectative. On ne connaît pas la suite de nos travaux. On ne sait pas si le gouvernement va trouver un terrain d'entente et d'arbitrage. C'est du rarement vu de vivre ici, en séance plénière, une telle situation. Monsieur Reynders, vous avez un peu l'expérience, davantage que moi en tout cas. Admettez que nous n'avons pas vu souvent un premier ministre lancer ce genre de cri d'alarme à sa propre majorité!

 

Nous le verrons dans les prochains jours mais, au détour de ce qui a pu être dit par vos collègues, monsieur le premier ministre, que ce soit dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans les couloirs ou en réunion, je crains que le changement de cap que nous avons appelé de nos vœux ne soit malheureusement pas au rendez-vous. Je dis "malheureusement" car les Belges l'attendent. Comme je l'ai dit, il faut quitter la logique d'austérité. Il faut changer de logiciel. Ce que vous chercherez simplement, c'est d'avoir un accord a minima au sein de votre majorité. Nous verrons, quand vous reviendrez ici, mais je n'ai pas beaucoup d'espoir étant donné votre réponse.

 

03.21  Laurette Onkelinx (PS): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, vous avez donné une réponse articulée en deux parties. La première partie s'adressait, me semble-t-il, à l'ensemble du parlement. Mais je vous dirais que, dans une situation pareille, dans la situation que nous vivons, se contenter d'effets de manche et de hausser le ton sur quelques concepts grandiloquents pour chercher l'appui de votre majorité, c'est bien peu. Pas un mot sur l'équilibre budgétaire! Pas un mot finalement sur votre budget établi sur le dos des malades, des pensionnés et des travailleurs! Pas un mot sur les réformes concernant les plus-values ou l'épargne! C'est d'abord, en quelque sorte la chaise vide, puis le vide de la réponse. Je comprends effectivement que, pendant votre réponse, M. De Wever soit resté à la buvette pour lire son journal.

 

Dans la deuxième partie de votre réponse, vous vous êtes adressé à votre majorité.

 

Vous avez donné l'image d'un homme aux abois, désemparé, qui quémandait la solidarité de sa majorité. Vous avez été applaudi par celle-ci. Vous avez eu des fleurs de chacun des groupes qui attend qu'on lui donne raison. Je ne doute pas qu'en retournant à votre bureau, ce soient les pots qui vous attendent.

 

Le seul espoir, en ce qui concerne mon groupe, n'est pas que vous restiez ou que vous partiez. Notre seul espoir est qu'il n'y aura pas d'accord sur le dos de ceux qui, depuis le premier jour, sont dans votre ligne de mire, les plus fragiles de notre société. On l'a dit et redit. Un gouvernement faible avec les forts, et fort avec les faibles: voilà l'image que vous venez de donner à nouveau. Manifestement, c'est ce qui vous unit. À votre place à tous, sur les bancs de la majorité, je n'en serais pas très fière!

 

03.22  Barbara Pas (VB): Mijnheer de premier, ik begrijp niet waarom u dit dinsdag niet komen vertellen bent. Inhoudelijk had het geen enkel verschil gemaakt, want u hebt op geen enkele vraag geantwoord. Het had misschien wel een verschil gemaakt bij het paniekapplaus op de meerderheidsbanken. Ik ben ervan overtuigd dat dit met twee dagen crisis minder, minder luid en minder therapeutisch lang had geklonken.

 

Wij zitten in een financiële noodtoestand en u spreekt over structurele hervormingen, maar uw regeringspartijen maken ruzie over symbooldossiers, over de waan van de dag en zijn met alles behalve de langetermijnvisie bezig. Als u dat niet aanpast, dan mag u hier bevlogen komen vertellen wat u wilt, maar dan zult u er niet geraken.

 

U moet ervoor zorgen dat investeren loont, dat het klimaat wordt gecreëerd waarin de economie weer kan groeien. U moet ervoor zorgen dat u de economische groei niet fnuikt en dat het klimaat wordt opgewaardeerd vooraleer u met extra belastingen komt aandraven. De belastingdruk is al torenhoog en moet naar beneden.

 

U hebt geen woord gezegd over de uitgavenzijde, ondanks alle vragen die ik daaromtrent heb gesteld over de miljarden die naar migratie en asiel gaan of de miljarden die naar de Europese Unie gaan. Moet ik daaruit afleiden dat alles gewoon voortkabbelt zoals dat al jaren en regeringen lang het geval is, dat ook daarin geen enkele verandering zal komen? Nochtans, dat is het belangrijkste wat u moet doen: u moet de uitgaven onder controle houden. Als men elk jaar meer uitgeeft dan er binnenkomt, dan blijft men de tekorten opstapelen, dan blijft de staatsschuld stijgen. Dat doet ze trouwens al twee jaar onder uw bewind. De rente is nu nog laag maar als ze stijgt, dan is het budgettair effect daarvan niet te overzien.

 

Mijnheer de premier, het verbaast mij niet dat u zich van crisis naar crisis sleept en dat u er maar niet in slaagt de cijfertjes op orde te krijgen binnen die Belgische krijtlijnen.

 

Misschien is dit wel het moment om het geweer van schouder te veranderen en de juiste conclusie te trekken. Ik denk aan een analyse die vroeger door de N-VA werd gedeeld, met name dat men sociaal-economisch pas orde op zaken kan stellen als er ook institutionele hervormingen komen.

 

In het regeerakkoord wordt gestipuleerd dat er een begrotingsevenwicht moet zijn in 2018. U hebt daarvan nu met geen woord gerept, maar als u dat loslaat, als u die voorwaarde niet nakomt — het was voor de N-VA dé voorwaarde om de communautaire stilstand gedurende vijf jaar te honoreren — dan is er ook geen enkele reden meer waarom aan Vlaamse kant de communautaire stilstand nog zou worden gehonoreerd. Aan Franstalige zijde is dat trouwens al lang niet meer het geval.

 

Trek uw conclusies. Als men echt structureel wil hervormen, kan men niet anders dan institutioneel te hervormen, zo niet blijft men aanmodderen en dan zal men zien wat men zal zien. Het boezemt mij en vele anderen alleszins geen vertrouwen in.

 

03.23  Olivier Maingain (DéFI): Monsieur le premier ministre, en raison des divisions de votre majorité, en être réduit à lancer des incantations, quelle humiliation! Je crois pouvoir soutenir que, depuis que je siège au parlement, de tous les premiers ministres que j'ai entendus lors de la rentrée parlementaire, quelles que fussent les circonstances, vous êtes arrivé à dire encore moins qu'Yves Leterme en son temps. Mais les circonstances actuelles sont d'une gravité particulière tant sur le plan national qu'européen.

 

Vous n'êtes pas en droit de vous abstenir d'exercer votre leadership de premier ministre. Certains de vos ministres se répandent dans la presse avec leurs exigences, leurs projets et leurs ultimatums. D'un autre côté, nous avons un premier ministre incapable d'exposer devant le parlement sa vision personnelle de ce que doivent être l'avenir de ce pays et son projet économique. Quelle faiblesse inacceptable!

 

Vous nous dites, à l'instar d'un étudiant de première candidature, qu'il faut parvenir à concilier efficacité économique et équité fiscale. Oui, et alors? Quelle est votre vision? Quelles sont vos propositions concrètes? Quel est votre élan, quel est votre dynamisme pour atteindre cet objectif bien modeste - car il en est bien d'autres, cela va sans dire? Rien, pas un mot! Pas d'explication, pas même au départ de votre déclaration gouvernementale. Nous assistons à une sorte de renoncement – un renoncement coupable qui est en train de vider votre fonction. Au-delà de votre personne, c'est tout simplement l'avenir de ce pays qui est en jeu. Je crois finalement que cela fait les affaires de ceux qui veulent le plonger dans le marasme pour mieux imposer leurs choix ultimes. Je ne peux que le regretter!

 

03.24  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, finalement, on n'en sait pas plus que mardi, quand vous n'étiez pas là. On n'en sait pas plus parce qu'on a eu droit à des déclarations vagues et générales.

 

Ce qu'on sait, c'est que la crise politique au sein de votre majorité est loin d'être terminée. Quand on s'adresse aux partis de la majorité en leur lançant un incantatoire "ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise", cela montre le degré de division!

 

Finalement, à travers des formules creuses et générales, vous nous offrez la perspective de continuer dans l'axe de ce gouvernement, c'est-à-dire encore des sacrifices pour les travailleurs, les malades et autres allocataires sociaux et encore des cadeaux au capital. On a l'habitude, il n'y a aucune autocritique.

 

Vous avez dit qu'il fallait revoir la loi de 1996. Effectivement, en termes de sacrifice pour les travailleurs, on y va fort! Que dit-on aux travailleurs depuis 1996? Depuis vingt ans, on leur dit qu'il faut faire des sacrifices, qu'il faut modérer les salaires. Je me rappelle vous entendre dire qu'on allait bientôt arriver à la fin du handicap salarial. Et quand la fin du handicap salarial est là, vous dites aux travailleurs qu'on va changer les règles du jeu. Depuis vingt ans, on modère les salaires avec la loi de 1996 et, aujourd'hui, alors que le handicap salarial serait éventuellement résorbé, on va changer les règles du jeu et on va continuer à exiger des sacrifices.

 

En ce qui concerne la taxation des plus-values, vous ne nous avez rien dit! Rien! Quelle est la position du MR sur cette taxe? On ne sait pas. Quelle est votre position? On ne sait pas. Vous nous avez dit qu'il fallait concilier l'efficacité et la justice fiscale. Je vous dirai qu'en matière de taxes sur la consommation, à la fois c'est injuste socialement et inefficace budgétairement, mais c'est un autre débat.

 

Nous soulevons un problème fondamental: l'efficacité et la justice fiscale ne vont pas de pair avec les mesures symboliques. Effectivement, c'était le cas avec la taxe "spéculation": les petites taxes, qui sont en fait des taxes symboliques, des taxes "alibis" pour faire passer l'austérité, cela ne marche pas. Des taxes qui rapportent 34 millions d'euros, cela ne fonctionne pas. Il faudrait une véritable alternative budgétaire. Au lieu de toujours activer les chômeurs et prépensionnés ou autres, activons les fortunes pour aller chercher l'argent là où il se trouve réellement, avec des mesures qui ne rapportent pas 34 millions, mais qui peuvent rapporter plusieurs milliards d'euros.

 

Taxer les plus-values à l'impôt des sociétés, cela rapporterait 2 milliards par an au budget de l'État. Évidemment, cela va à contre-sens de votre politique des cadeaux, celle qui vise justement à réduire le rendement de l'impôt des sociétés … Ou taxons les plus grandes fortunes, les 1 % les plus riches, avec un impôt de 1 à 3 %. J'entends dans la majorité: "si nous avons une mesure qui peut taxer les 1 % les plus riches, d'accord, nous signons à deux mains". Cette mesure, elle existe! Nous avons déposé la proposition de loi, ici à la Chambre. C'est une taxe des millionnaires qui touche les 1 % et qui peut rapporter 8 milliards. Voilà une autre politique, monsieur le premier ministre, que les éternels sacrifices des travailleurs et les cadeaux au capital.

 

Moties

Motions

 

De voorzitter: Tot besluit van deze bespreking werden volgende moties ingediend.

En conclusion de cette discussion les motions suivantes ont été déposées.

 

Une motion de recommandation a été déposée par Mmes Catherine Fonck, Vanessa Matz et Isabelle Poncelet et par MM. Christian Brotcorne, Francis Delpérée, Benoît Dispa, Michel de Lamotte et Benoît Lutgen et est libellée comme suit:

"La Chambre,

ayant entendu les interpellations de Mmes Meryame Kitir et Catherine Fonck, de MM. Kristof Calvo et Jean-Marc Nollet, de Mmes Laurette Onkelinx et Barbara Pas et de MM. Olivier Maingain et Marco Van Hees

et la réponse du premier ministre,

demande au gouvernement

1. de présenter son budget 2017 à la Commission européenne pour ce samedi 15 octobre comme il en a l’obligation en vertu des règlements européens encadrant l’établissement du budget (Two Pack);

2. de présenter dans la foulée ce même budget à la Chambre des représentants ainsi que des réformes ambitieuses en vue d’améliorer la situation socio-économique de notre pays;

3. de venir avec des mesures efficaces, qui tiennent compte de l’intérêt général et du nécessaire équilibre qui doit exister quant à la charge des efforts à fournir en vue de réduire le déficit budgétaire;

4. d’examiner un plan B avec les cinq axes suivants:

4.1. un plan de relance des investissements axés en priorité sur la mobilité, l’énergie, l’économie numérique innovante et la santé;

4.2. une réforme fiscale équilibrée pour soutenir l’emploi avec

a. une réduction du coût du travail et un rééquilibrage des mesures fiscales pour soutenir les PME,

b. une mobilisation de l’épargne vers l’économie réelle;

4.3. un grand pacte social conclu avec les partenaires sociaux, équilibré et durable, qui ne se focalise pas sur le wendbaar werk mais qui allie réellement flexibilité et respect de la vie privée et familiale;

4.4. une révision du plan d’économie en matière de soins de santé en vue de limiter l’effort aux deux milliards déjà décidés et de ne pas alourdir une nouvelle fois la facture des patients;

4.5. un renforcement de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme via un budget pérenne."

 

Een motie van aanbeveling werd ingediend door de dames Catherine Fonck, Vanessa Matz en Isabelle Poncelet en door de heren Christian Brotcorne, Francis Delpérée, Benoît Dispa, Michel de Lamotte en Benoît Lutgen en luidt als volgt:

"De Kamer,

gehoord de interpellaties van de dames Meryame Kitir en Catherine Fonck, van de heren Kristof Calvo en Jean-Marc Nollet, van de dames Laurette Onkelinx en Barbara Pas en van de heren Olivier Maingain en Marco Van Hees

en het antwoord van de eerste minister,

verzoekt de regering

1. haar begroting 2017 tegen zaterdag 15 oktober eerstkomend aan de Europese Commissie voor te leggen, zoals ze daar krachtens de Europese verordeningen inzake de begrotingsopmaak (het ‘twopack’) toe verplicht is;

2. diezelfde begroting onmiddellijk daarna aan de Kamer van volksvertegenwoordigers voor te leggen, samen met ambitieuze hervormingen die tot doel hebben de sociaal-economische situatie van ons land te verbeteren;

3. doeltreffende maatregelen voor te stellen waarbij er rekening wordt gehouden met het algemeen belang en met het noodzakelijke evenwicht op het stuk van de te leveren inspanningen om het begrotingstekort te verminderen;

4. zich te buigen over een plan B dat de volgende vijf krachtlijnen bevat:

4.1. een plan om de investeringen weer aan te zwengelen, vooral in mobiliteit, energie, innovatieve digitale economie en gezondheidszorg;

4.2. een evenwichtige belastinghervorming ter ondersteuning van de werkgelegenheid, waarbij

a. de arbeidskosten worden verminderd en de fiscale maatregelen worden herschikt teneinde de kmo’s te ondersteunen,

b. het spaargeld wordt gemobiliseerd ten gunste van de reële economie;

4.3. een grootschalig, evenwichtig en duurzaam sociaal pact met de sociale partners dat niet louter op ‘wendbaar werk’ is gericht maar dat flexibiliteit en de eerbiediging van het privé- en gezinsleven daadwerkelijk combineert;

4.4. een herziening van het besparingsplan in de gezondheidszorg teneinde de inspanning te beperken tot de twee miljard euro waartoe er reeds werd besloten en de factuur voor de patiënten niet nogmaals te verzwaren;

4.5. een verhoging van de veiligheid en een verscherping van de strijd tegen het terrorisme middels een duurzame begroting."

 

Une motion pure et simple a été déposée par MM. Peter De Roover, Patrick Dewael, Denis Ducarme et Servais Verherstraeten.

Een eenvoudige motie werd ingediend door de heren Peter De Roover, Patrick Dewael, Denis Ducarme en Servais Verherstraeten.

 

Le vote sur les motions aura lieu ultérieurement. La discussion est close.

Over de moties zal later worden gestemd. De bespreking is gesloten.

 

Vragen

Questions

 

04 Vraag van de heer Hendrik Vuye aan de eerste minister over "de uitspraken over een herfederalisering" (nr. P1498)

04 Question de M. Hendrik Vuye au premier ministre sur "les déclarations relatives à une refédéralisation" (n° P1498)

 

04.01  Hendrik Vuye (onafhank.): Mijnheer de eerste minister, ik heb u hier een aantal maanden geleden horen verklaren dat u er bijzonder fier op was dat u aan het hoofd stond van een regering zonder communautair programma. De N-VA-fractie heeft toen geapplaudisseerd, op een paar uitzonderingen na.

 

Doch, wat hoor ik nu, ondanks die communautaire standstill? Ik hoor dat mevrouw Marghem de klimaatbevoegdheid wil herfederaliseren. Ik hoop dat ze het niet had over het klimaat in de regering, want dat is niet zo goed. Ik lees dat mevrouw Defraigne, Senaatsvoorzitster, de gezinsbijslagen wil herfederaliseren. In juli wou de heer De Croo nog mobiliteit, energie en milieu herfederaliseren. Dat is een beetje raar natuurlijk, want energie en milieu zijn net bevoegdheden van een liberale minister in de Vlaamse regering, met name de heer Tommelein. Gelukkig is die er, want hij floot de heer De Croo terug. Hij floot ook mevrouw Marghem terug: ze moet eerst in haar eigen bord kijken. En terecht. Maar het kan nogal verkeren. In 2014 vertrokken wij met een communautaire standstill, maar twee jaar later in 2016 willen we herfederaliseren. Dat is de kracht van verandering, want dat is een verandering, en geen kleine.

 

Recentelijk hebt u in een commissie op een vraag van mevrouw Fonck geantwoord dat er in het atomaschriftje niets over artikel 195 staat. Ik begin schrik te krijgen dat er in het atomaschriftje wel iets staat over herferderaliseren. Mijn eerste vraag is dus of er in het atomaschriftje iets staat over herferderaliseren. Geldt de standstill ook voor de MR en Open Vld of alleen voor de N-VA? Die indruk krijg ik namelijk. Ik zou graag uw mening daarover horen.

 

Ten slotte, zijn de standpunten van mevrouw Marghem, de heer De Croo en mevrouw Defraigne persoonlijke standpunten of regeringsstandpunten?

 

04.02 Eerste minister Charles Michel: Mijnheer de voorzitter, beste collega, ten eerste wil ik u bedanken, mijnheer Vuye, voor de boeiende vraag, zeker na de vorige discussies die we in deze assemblee hebben gevoerd.

 

Ik ben een beetje droef natuurlijk, maar ik bevestig wat ik altijd heb gezegd: er komt tijdens deze legislatuur geen nieuwe staatshervorming, dat is duidelijk, daaraan is niets veranderd. Als sommige leden van de regering een persoonlijk standpunt uitdrukken, is dat niet noodzakelijk het standpunt van de regering. Het standpunt van de regering is zeer duidelijk: geen nieuwe staatshervorming tijdens deze legislatuur. Na de volgende verkiezingen zullen we zien wat mogelijk is, maar het zal de verantwoordelijkheid van de politieke partijen na de verkiezingen zijn om daarin desgevallend beslissingen te nemen.

 

04.03  Hendrik Vuye (onafhank.): Ik dank u voor uw antwoord, mijnheer de eerste minister. Als u L’Echo gelezen hebt, weet u dat u niet moet spreken over 2019, maar over 2024.

 

Ik heb tot nu toe nog niets gezegd over CD&V en ik zal daarover nu iets zeggen, iets positiefs. De heer Verherstraeten heeft in 2012-2013 een aantal keren een idee gelanceerd voor een kenniscentrum inzake staatshervorming. Eigenlijk is dat een heel goed idee, mijnheer de eerste minister: met zo’n kenniscentrum moet u niet uitroken, dan hebt u geen frigo noch diepvries nodig, dan kunt u er gewoon over spreken en die zaken gewoon voorbereiden. Ik kan u één ding vertellen, mijnheer de eerste minister: een staatshervorming, dat is zoals een begroting. Als u daaraan op tijd begint, dan zult u goed werk leveren, maar als u daaraan te laat begint, dan zult u altijd slecht werk leveren.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

05 Samengevoegde vragen van

- de heer Wouter De Vriendt aan de eerste minister over "de nakende ontruiming van het vluchtelingenkamp in Calais" (nr. P1501)

- mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "de nakende ontruiming van het vluchtelingenkamp in Calais" (nr. P1502)

05 Questions jointes de

- M. Wouter De Vriendt au premier ministre sur "l'évacuation imminente du camp de réfugiés à Calais" (n° P1501)

- Mme Sabien Lahaye-Battheu au secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "l'évacuation imminente du camp de réfugiés à Calais" (n° P1502)

 

05.01  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega’s, gisteren ben ik in het vluchtelingenkamp te Calais geweest, samen met Hilde Vautmans van Open Vld en met de vzw Humain. Wij hebben daar schrijnende taferelen gezien. Ik moet zeggen dat ik nog altijd onder de indruk ben van hetgeen ik daar heb gezien. Het was veel erger dan ik had gedacht. Het gaat daar om tienduizend mensen die opeengepakt zitten, vaak in tenten zonder ook maar enige verwarming. Onder hen bevinden zich duizend kinderen zonder ouders.

 

Wij hebben daar kunnen spreken met een achtjarig Afghaans jongetje dat al acht maanden in dat kamp verblijft zonder ook maar enige begeleiding, compleet aan zijn lot overgelaten.

 

Het kamp wordt van eten voorzien door de Franse overheid, die daar tweeduizend maaltijden per dag levert. Er zitten echter tienduizend mensen in dat kamp. De rest van het werk wordt puur door vrijwilligers gedaan.

 

Mijnheer de minister, die kinderen zonder ouders hebben niets misdaan. Zij zijn niet op de hoogte van welke soort procedure dan ook. Het enige wat zij willen en waar zij recht op hebben, is beschermd worden en onttrokken worden aan dat moeras, uit die jungle van Calais. Dat gebeurt echter niet. De Franse overheid schiet daarin zeer zwaar tekort. We spreken over een lidstaat van de Europese Unie en het gaat over een plek op zestig kilometer afstand van België.

 

Laten wij niet naïef zijn. Wat er moet gebeuren, is dat die mensen de kans moeten krijgen om een asielaanvraag in te dienen. Heel veel van de betrokkenen zijn van die mogelijkheid niet op de hoogte. Die kans wordt hen dus niet geboden. Voor de mensen van wie de asielaanvraag geweigerd wordt, moet het terugkeerproces uiteraard opgestart worden.

 

Er is een ontruiming aangekondigd op 17 oktober. De kans bestaat dat zeker die kinderen nog meer in handen vallen van mensensmokkelaars.

 

Mijnheer de minister, ik wil u vragen om contact op te nemen met uw Franse collega om te vragen dat er tot menselijke oplossingen overgegaan wordt, zoals een menswaardige opvang.

 

België moet aan de grens ook klaarstaan met hulpverlening en met een asielprocedure die correct kan verlopen.

 

Tot slot wil ik u voorstellen, als Frankrijk er werkelijk niet in slaagt om aan duizend kinderen zonder ouders opvang aan te bieden, dat België daarvan een fair deel op zich neemt en ten minste een derde van het aantal kinderen zonder ouders opvangt. Een derde zou in Frankrijk kunnen blijven en het laatste derde zou in Groot-Brittannië ondergebracht kunnen worden. Ik denk dat wij als buurland, zestig kilometer verder, niet lijdzaam op deze schrijnende toestand kunnen toezien.

 

05.02  Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de vicepremier, laat mij misschien eerst heel duidelijk zeggen dat de ontruiming van Calais en Grande-Synthe absoluut terecht is. Die kampen zijn een echte schandvlek voor Frankrijk, maar eigenlijk ook voor Europa. Meer dan tienduizend mensen zitten daar in mensonwaardige omstandigheden. Mijn collega heeft reeds gezegd dat er meer dan duizend kinderen op zichzelf zijn aangewezen.

 

Wij moeten het vandaag over de gevolgen van deze ontruiming hebben. De hamvraag is: wat met de mensen die niet bereid zijn te vertrekken naar de 196 asiel­centra die volgens Frankrijk klaarstaan om die mensen op te vangen? Zal dit een grensstroom teweegbrengen? Zo ja, welke grensstroom?

 

Het is niet nieuw. We weten al een hele tijd dat die ontruiming er aankomt. Zowel in België als in Frankrijk zijn er heel voorbereidingen getroffen. Bij ons gebeurde dat op drie niveau’s: het lokale niveau met de politiezones, het provinciale niveau met de gouverneur en het federale niveau. De premier is in dit halfrond eind februari ondervraagd over de nakende ontruiming. Hij heeft toen gezegd, ik citeer: “We zullen er alles aan doen om geen no-gozone te worden, geen illegale kampen te krijgen op ons grondgebied. We zullen samenwerken met Frankrijk, onder andere op het vlak van terugkeerbeleid.”

 

Ik heb drie vragen voor u, mijnheer de vicepremier.

 

Wat met de situatie in die kampen? Klopt het dat er eigenlijk nog altijd geen volledige officiële registratie is van de mensen die daar verblijven, laat staan dat er cijfers zouden zijn over het aantal dat asiel wil aanvragen, dat naar Engeland wil of dat in ons land asiel wil aanvragen? Kan daarop worden aangedrongen en eventueel een uitstel worden bedongen tot alle kinderen officieel geregistreerd zijn?

 

Mijn tweede vraag gaat over de voorbereidingen bij ons. Gebeurt dit in perfecte harmonie en coördinatie met de Fransen? Ik ben een beetje bezorgd als ik vandaag lees dat onze gouverneur een en ander via de pers moet vernemen en niet van de Fransen zelf hoort hoe die mensen zullen worden vervoerd.

 

Ten derde, klopt het dat er vanmiddag nog een vergadering is geweest met de prefect? Was het federale niveau daar vertegenwoordigd? Wat is eventueel het resultaat van deze vergadering?

 

05.03 Minister Jan Jambon: Collega’s, de problematiek van Calais en de fall-out voor ons land is niet nieuw. Dat is een bekommernis die al een hele tijd speelt. Ik kan bevestigen wat de eerste minister gezegd heeft, wat ik hier ook al een aantal keren gezegd heb en wat we tot nu toe gestand doen, namelijk dat we niet zullen toelaten dat we in West-Vlaanderen en aan de kust toestanden zoals in Calais krijgen. Dat zullen we niet toelaten, daar is onze politiek op gericht.

 

Ik zal eerst antwoorden op de vragen van de heer De Vriendt wat het humanitaire aspect betreft. Het drama dat zich afspeelt, is dat die mensen en ook diegenen die met die kinderen bezig zijn geen asiel willen aanvragen, noch in Frankrijk, noch in België. Zij hebben een focus, zij willen naar het Verenigd Koninkrijk. Bij de eerste ontruimingsgolf van de kampen bij Calais, vlak voor de zomer, hebben wij opvangpunten georganiseerd. Wij hebben daar mensen opgevangen die we nog niet geregistreerd hadden om ze te registreren. Telkens werd hen meegegeven wat hun rechten waren, onder andere asiel aanvragen. Zij gingen daar manifest niet op in. Een groot staatsman heeft hier ooit gezegd: “You can lead a horse to water, but you can’t make it drink.” Dat is het drama dat zich hier voordoet. Zij zijn gefocust op het Verenigd Koninkrijk. Wanneer ze geen asiel willen aanvragen en niet naar het Verenigd Koninkrijk kunnen, zouden we ze eigenlijk moeten kunnen laten terugkeren, maar Irak laat ze niet binnen. Het zijn immers heel vaak Irakezen. Dat is het drama.

 

Wat de problematiek van die kinderen betreft, voel ik met u mee. Als wij kinderen naar hier zullen zien komen, dan zullen wij ze op een menswaardige manier opvangen. We zullen ervoor zorgen dat ze niet verder het slachtoffer worden van hun situatie. Alles begint echter bij de aanvraag van asiel.

 

Mevrouw Lahaye-Battheu, wat u betreft, wij staan permanent in contact met de Franse overheid. Wij hebben met de Franse overheid afspraken gemaakt. Wanneer ze effectief tot de ontruiming overgaan, zullen wij verwittigd worden. Er zullen contactpunten georganiseerd worden. Dat is allemaal georganiseerd, het is klaar. We zullen contactpunten hebben. De Fransen hebben ons ook gegarandeerd dat er geen drop-out naar hier zal komen, voor zover ze dat onder controle kunnen houden. Wij zullen op dat moment aanwezig zijn en de zaken opvolgen.

 

Inderdaad, vandaag is er nog een vergadering geweest om de datum van het overleg vast te leggen, maar die datum is nog niet vastgepind.

 

Wij volgen dit permanent op, ten eerste vanuit humanitair perspectief, en ten tweede om te vermijden dat dergelijke fenomenen zich ook bij ons aan de kust zouden voordoen.

 

05.04  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, indien het allemaal zo gemakkelijk zou zijn en de betrokkenen maar gewoon asiel zouden moeten aanvragen, waarom verblijven die duizend kinderen zonder ouders dan nog altijd in dat kamp? U kan aan een kind van tien jaar toch niet vragen dat het maar asiel moet aanvragen?

 

U moet op die kinderen toestappen en hen uit het vluchtelingenkamp wegtrekken.

 

Bovendien komt de Franse overheid elke dag met een bus naar het kamp. Elke dag krijgen veertig vluchtelingen de kans asiel aan te vragen. Er staan dan ook telkens honderden asielzoekers te wachten.

 

U verklaart dat zij asiel kunnen aanvragen, maar dat niet doen. Dat klopt in de feiten dus gewoon niet. Het geldt voor ongeveer de helft van de populatie van het vluchtelingenkamp. Zij willen naar Engeland. Dat is waar. De andere helft wil echter werkelijk asiel aanvragen. De opvangcentra in Frankrijk zitten echter overvol.

 

Daarom herhaal ik mijn voorstel aan u. Doe het aanbod om ten minste een derde van die kinderen zonder ouders in België op te vangen. Wanneer mensen na de ontruiming van het vluchtelingenkamp de grens oversteken en in West-Vlaanderen belanden, plaats ze dan op de radar en laat ze niet uitzwermen. Geef ze een faire kans op asiel. Indien het antwoord van de asielprocedure “ja” is, kunnen zij blijven. Hebben zij echter geen recht op asiel, dan moeten zij uiteraard terug.

 

Ik vraag dus een actieve houding van de Belgische overheid op dat vlak.

 

05.05  Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld): Mijnheer de vice-eersteminister, ik dank u voor het geruststellend antwoord, want alle maatregelen worden genomen en zullen genomen worden opdat het probleem zich niet naar ons grondgebied zou verschuiven.

 

Het is positief dat private bewakingsfirma’s zijn ingezet om een aantal terreinen te bewaken. Een versterkte politiecapaciteit en grenscontroles zullen aanwezig zijn. Dat is in elk geval zeer positief.

 

Wij moeten misschien ook eens onze steun en ons respect uitspreken voor de mensen op het terrein die de komende dagen en de komende week voor een belangrijke opdracht zullen staan. Enerzijds is dat het humanitair aspect en anderzijds is dat het veiligheidsaspect in ons land.

 

Wat de gecoördineerde aanpak met Frankrijk betreft, zegt u dat er geen enkel probleem is, dat dit gestroomlijnd verloopt. Volgens mij laat Frankrijk op het vlak van de officiële registratie – wie zit er in dat kamp en waar gaan zij naartoe –toch een aantal steken vallen. Ik weet het, dat is Frankrijk en niet wij, maar misschien kan in de contacten toch op zijn minst worden aangedrongen op de registratie van de kinderen.

 

Ik kom vandaag terug van de Raad van Europa in Straatsburg. Op het Europese grondgebied is het verdwijnen van niet-begeleide minderjaren een groot probleem. Het behoeft volgens mij ook een Europese aanpak, maar ik denk dat wij als buurland niet mogen wegkijken en die kinderen geen tweede keer ten prooi van mensensmokkelaars mogen zien vallen.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

06 Questions jointes de

- Mme Vanessa Matz au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "le possible démantèlement de la police des chemins de fer" (n° P1503)

- Mme Françoise Schepmans au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "le possible démantèlement de la police des chemins de fer" (n° P1504)

06 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Vanessa Matz aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de mogelijke ontmanteling van de spoorwegpolitie" (nr. P1503)

- mevrouw Françoise Schepmans aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de mogelijke ontmanteling van de spoorwegpolitie" (nr. P1504)

 

06.01  Vanessa Matz (cdH): Monsieur le président, monsieur le vice-premier ministre, il nous revient qu'il est question de démanteler la police des chemins de fers.

 

Certaines informations à ce sujet avaient déjà circulé, il y a une quinzaine de jours, dans la presse. Mais aujourd'hui, c'est un document quelque peu plus officiel qui confirme ledit démantèlement. Donc les missions actuellement assumées par cette police devraient l'être par les zones de police, ce qui est naturellement contraire à nos vœux, vu la charge qui est déjà la leur.

 

L'inquiétude est d'autant plus grande qu'en septembre dernier, des agents de la police des chemins de fer se plaignaient de voir tous les moyens dédiés à la sécurité liée aux risques d'attentats, dévolus à Zaventem, sans que rien ne soit prévu notamment pour le métro. Deux attentats, deux traitements différents?

 

Coïncidence ou non, ces propos intervenaient au moment où le commissaire Jo Decuyper, ancien patron de la police des chemins de fer, prenait la direction de la police aéronautique de Zaventem.

 

À terme, la police des chemins de fer qui compte actuellement 600 agents serait réduite ou anéantie, en tout cas, réduite dans un premier temps, à 185 unités. Des services internes seraient même supprimés, à savoir le service radicalisme, la cellule immigration. L'équipe chargée de la lutte contre les pickpockets serait réduite de moitié. En fait, il serait question de fusionner l'équipe anti-agressions et l'équipe chargée de la suite des enquêtes et de réduire de moitié les effectifs.

 

Les syndicats ont déjà, à plusieurs reprises, posé la question de savoir si une fois déforcée, la police des chemins de fer sera encore en mesure d'assurer toutes ses missions. À l'avenir, qui sera en mesure d'intervenir notamment en cas de nouvelles menaces d'attentat sur le métro?

 

Est-il question de revenir à l'ancien projet du CEO de la SNCB qui visait à armer les agents de Securail? Une fois encore, au lieu d'augmenter les moyens et de renforcer les effectifs où cela s'avère nécessaire, vous donnez d'une main ce que vous reprenez de l'autre. En tout cas, telle est l'impression que nous avons.

 

Monsieur le ministre, confirmez-vous – j'espère que non – ce projet dont il est fait état dans un document officiel que je ne souhaite pas dévoiler? Quelle est votre vision quant à l'avenir de la police des chemins de fer?

 

06.02  Françoise Schepmans (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, la division spécialisée de la police fédérale des chemins de fer et du métro assure des interventions sur les différents réseaux de transport en comptant notamment sur des policiers formés spécialement pour ce terrain.

 

En ce qui concerne Bruxelles, chaque jour, près d'un million de voyageurs empruntent les transports publics. Pour assurer leur confort et leur sécurité, il y a 160 agents de prévention, près de 200 agents de sécurité et de nombreuses caméras. Donc la présence de policiers est aussi un facteur important pour assurer la sécurité.

 

Il me revient aussi qu'il existerait un projet de restructuration de la police fédérale des chemins de fer et du métro. D'après les informations que j'ai pu obtenir, on transférerait la gestion des incidents se passant dans les stations de métro et dans les gares, à la police locale. La police fédérale continuerait à s'occuper des incidents pouvant survenir entre les stations de métro et les gares. On évoque encore la fermeture des bureaux de police qui se situent dans les gares du Nord et du Midi. On évoque également la fermeture de la police de proximité chargée de faire le lien entre le SNCB et la STIB.

 

Monsieur le ministre, qu'en est-il de ce projet de restructuration? Fait-il partie d'une réflexion globale? Dans l'affirmative, des contacts se font-ils déjà avec la police locale? Si tel est le cas, prévoit-on des compensations pour renforcer ces polices locales dans le cadre de ces missions?

 

06.03  Jan Jambon, ministre: Chers collègues, je peux être très bref. Non, il n'est pas question de restructuration, de diminution des effectifs du SPC. Nous n'avons pas encore … Nous n'avons pas l'intention de réaliser un démantèlement. Aucun calendrier n'est défini dans ce sens-là. Mais c'est vrai que, pour le moment, il y a des problèmes au SPC à Bruxelles. Mes services sont en contact avec eux pour analyser comment nous pouvons résoudre ces difficultés, mais cela ne sera jamais un démantèlement de ces forces de police, qui sont fort appréciées, et qui ont réalisé un effort énorme dans le combat contre le terrorisme.

 

06.04  Vanessa Matz (cdH): Monsieur le ministre, j'espère que votre langue a fourché quand vous avez dit que ce n'était "pas encore à l'ordre du jour".

 

06.05  Jan Jambon, ministre: J'ai rectifié cela.

 

06.06  Vanessa Matz (cdH): Vous avez rectifié, OK. Alors je pense qu'il est vraiment plus que temps d'aller vers les polices bruxelloises, et les polices locales en général, pour expliquer que ce projet est une fausse information. Il y a une panique bien légitime des zones de police qui pensent qu'elles vont se voir charger de missions complémentaires sans que les moyens s'ensuivent.

 

S'il faut effectivement renforcer la police pour le plan Canal, il ne faut pas aller puiser dans la police des chemins de fer pour ce faire. Je vous ai souvent dit: arrêtons de déshabiller Paul pour rhabiller Jacques. C'est souvent ce que vous faites en matière de police. Vous annoncez des effectifs complémentaires et en fait, vous enlevez. Vous donnez d'une main et vous reprenez de l'autre.

 

J'espère vraiment que l'engagement que vous venez de prendre devant cette assemblée n'est pas un démantèlement, ni même une restructuration dans le sens d'une diminution. Il ne faut pas que la police des chemins de fer subisse le moindre euro d'économie. Au contraire, elle doit être renforcée, notamment suite aux événements dramatiques que nous avons vécus sur notre territoire. Je vous remercie.

 

06.07  Françoise Schepmans (MR): Monsieur le ministre, j'insiste pour que toute réforme puisse se faire en collaboration étroite avec les polices locales concernées en Région bruxelloise. Je vous remercie pour votre réponse.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

07 Question de Mme Fabienne Winckel au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "le pouvoir d'achat des travailleurs" (n° P1499)

07 Vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de koopkracht van de werknemers" (nr. P1499)

 

07.01  Fabienne Winckel (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, nous avons entendu, ces dernières semaines et tout à l'heure, la majorité pousser des cocoricos. En effet, en Belgique, tout semble aller parfaitement. L'emploi se porte bien, le pouvoir d'achat des Belges est intact voire même parfois amélioré, les miracles annoncés arrivent grâce aux grandes réformes de flexibilité du travail à outrance!

 

Plus sérieusement, j'avais envie de vous parler calmement et avec beaucoup d'humilité d'une étude réalisée par Solidaris qui révèle que 40 % des travailleurs peinent à boucler leurs fins de mois. Ils ne peuvent pas mettre un cent de côté. Le travail ne permet plus de faire réellement des projets de vie. Pire, pour beaucoup, il ne suffit même plus à vivre!

 

Nous savions déjà que 15 % de notre population courait un risque de pauvreté: les pensionnés, les chômeurs et les familles monoparentales. Maintenant, ce sont les travailleurs qui s'appauvrissent! Aujourd'hui encore, une enquête de Solidaris, menée auprès de plus de 800 travailleurs, met en lumière les difficultés rencontrées par nombre d'entre eux qui ont des difficultés à joindre les deux bouts.

 

Parmi les travailleurs interrogés, 29 % disent arriver tout juste à boucler leur mois; 8 % disent vivre avec un compte à découvert; 3 % assurent qu'ils ne s'en sortent plus et craignent de basculer dans la pauvreté. Ces chiffres sont inquiétants. Et ce ne sont évidemment pas les mesures prises par votre gouvernement qui vont améliorer les choses. Au contraire, ces mesures ne font que continuer à appauvrir nos citoyens, notamment les travailleurs. Je pense au saut d'index, à la hausse du coût de la visite chez certains spécialistes, à l'augmentation de la TVA sur l'électricité, à l'augmentation des accises sur le diesel, etc. Maintenant, vous voulez vous attaquer plus durement au salaire des travailleurs en modifiant la loi de 1996 qui permet aux partenaires sociaux de négocier les augmentations salariales.

 

Le président: Votre question s'il vous plaît!

 

07.02  Fabienne Winckel (PS): Monsieur le ministre, votre gouvernement est à la recherche de 2,8 milliards. Nos craintes sont grandes que la facture s'adresse à nouveau aux travailleurs et aux personnes plus fragiles. N'est-il pas temps pour vous de prendre un engagement clair en arrêtant de vous attaquer aux plus faibles de notre société et en arrêtant de toucher au pouvoir d'achat de nos citoyens? Quand votre gouvernement va-t-il enfin changer de cap? Quand allez-vous enfin faire contribuer les plus nantis et arrêter de vous en prendre aux travailleurs?

 

07.03  Kris Peeters, ministre: Monsieur le président, madame Winckel, j'ai bien noté tous les chiffres que vous avez mentionnés. Je conviens avec vous que la pauvreté est un problème très grave auquel il faut s'attaquer. Toutefois, il y a d'autres chiffres. Le gouvernement a tenté, dans des circonstances économiques difficiles, de préserver le pouvoir d'achat des travailleurs. Je tiens ici à votre disposition deux études du Bureau du Plan. Ses prévisions de septembre 2016 montrent que le pouvoir d'achat augmente chaque année: + 0,5 % en 2014, + 1,3 % en 2015, + 1 % en 2016, + 1,1 % en 2017. L'influence du tax shift sur l'augmentation du pouvoir d'achat est claire et nette. Selon l'analyse d'impact de fin 2015, le tax shift augmente le pouvoir d'achat de 0,81 % en 2015, de 0,68 % en 2016 et jusqu'à 2,25 % en 2017.

 

Madame Winckel, la pauvreté est un très grave problème. Les chiffres que nous avons sont différents des vôtres mais je suis d'accord d'étudier les chiffres repris dans l'étude que vous avez évoquée pour trouver des solutions. Ce n'est pas le moment d'exposer ici toutes les décisions prises dans le cadre du budget 2017 mais je suis convaincu que nous pourrons en discuter une fois que le gouvernement aura pris sa décision.

 

07.04  Fabienne Winckel (PS): Monsieur le ministre, votre réponse est révélatrice d'une guerre des chiffres. C'est regrettable d'en arriver là. Nous sentons bien que, dans la population, cela ne va pas! Sortez de vos bureaux, allez voir les gens! Il y a des difficultés. Ce sont des chiffres, ce sont des rapports. Allez à la rencontre des gens!

 

Examinez les mesures totalement injustes que vous avez prises en deux ans. Vous avez accepté le saut d'index, une flexibilité du travail à outrance, de casser la concertation sociale, des mesures diminuant directement le pouvoir d'achat des gens et maintenant vous citez des rapports … Pour quelle raison? Pour vous excuser de ces mesures qui sont totalement abjectes? Réveillez-vous monsieur Peeters!

 

Quand vous dites vouloir prendre des mesures justes et équitables, nous pouvons vous suivre. Mais vraiment, il est temps de se réveiller et de sentir le pouls de la population. C'est quand même triste de penser que plus de 850 000 femmes vivent sous le seuil de pauvreté. Il est temps de bouger à ce sujet, de travailler sur le temps partiel. Mais je n'ai rien entendu de votre part, si ce n'est une énumération de chiffres.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

08 Question de Mme Caroline Cassart-Mailleux au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "les emplois créés en six mois" (n° P1500)

08 Vraag van mevrouw Caroline Cassart-Mailleux aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de banen die in de afgelopen zes maanden gecreëerd werden" (nr. P1500)

 

08.01  Caroline Cassart-Mailleux (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, un communiqué du ministre Borsus nous annonçait cette semaine une excellente nouvelle pour l'emploi. En six mois, la mesure "zéro cotisation" a en effet permis de créer 3 400 emplois.

 

D'autres réformes ont été entreprises par le gouvernement en termes de soutien à l'emploi et à la compétitivité des entreprises. J'en citerai quelques-unes: la diminution des cotisations sociales, les mesures pour les travailleurs de nuit, les flexi-jobs, etc. Les résultats sont là. Je vous assure que je m'en réjouis. Créer de l'emploi a toujours constitué le leitmotiv de ce gouvernement. Selon les chiffres de la Banque nationale de Belgique, 76 000 emplois ont été créés en deux ans. D'après Eurostat, le nombre de demandeurs d'emploi n'a jamais été aussi bas depuis vingt-cinq ans. En outre, 4 623 employeurs ont pu créer 15 568 flexi-jobs en six mois. Les entreprises, en particulier les PME, continuent d'engager, et nous nous en réjouissons. Les chiffres en témoignent.

 

Monsieur le ministre, je souhaite faire le point avec vous sur les perspectives au chapitre de l'emploi à court ou moyen terme. Nous ne devons pas nous cacher que la mesure "zéro cotisation" est un succès. Elle a permis à des employeurs d'engager et à des travailleurs de trouver du boulot.

 

J'aimerais savoir, pour les secteurs concernés par cette disposition, quels sont les profils des travailleurs et quels sont les chiffres en termes de ventilation régionale. Je vous remercie pour les réponses que vous m'apporterez.

 

08.02  Kris Peeters, ministre: Monsieur le président, chers collègues, madame Cassart, les mesures prises par le gouvernement afin de réduire les charges salariales dans le cadre du tax shift n'ont effectivement pas raté leur but de création d'emplois. Nous constatons une augmentation importante du nombre de nouveaux emplois, surtout auprès des petites et moyennes entreprises. Ceci prouve que par le passé, un jeune entrepreneur avait un obstacle à franchir afin de pouvoir procéder à son premier recrutement. Aujourd'hui, chers collègues, nous voyons que nous avons pu fortement abaisser cet obstacle.

 

Ik heb hier de cijfers die u vraagt. In 2016 kwamen de nieuwe werkgevers vooral voor in de sectoren handel, horeca, bouw, vrije beroepen, en wetenschappelijke en technische activiteiten. Voor het Vlaams en het Waals Gewest geldt bijna dezelfde verdeling, met een iets groter aandeel in de bouwsector in het Waals Gewest en in de horeca in het Vlaams Gewest. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er meer nieuwe werkgevers in de handel, in wetenschappelijke en technische activiteiten, maar minder in de bouw.

 

Madame Cassart, je vous fournis volontiers les chiffres détaillés par secteur que vous avez demandés.

 

Wat het profiel van de werknemers betreft, kan ik het volgende meegeven. In de cijfers inzake de aanwervingen van het eerste trimester van 2016 stellen wij vast dat de verhouding mannen/vrouwen 60-40 is. Van de mannen kreeg ongeveer 75 % een voltijdse overeenkomst, van de vrouwen de helft.

 

Wanneer wij inzoomen op het aspect leeftijd, zien wij dat zowel bij de mannen als bij de vrouwen de meeste aanwervingen in de categorie 30-39 jaar plaatsvonden. De laagste aanwervingsgraad betreft de min-25 jarigen en de vijftigplussers; in beide categorieën hebben de mannen een kleine voorsprong van 2 %.

 

Zoals u al onderstreepte, mevrouw, heeft deze maatregel zijn effect niet gemist. De gunstige effecten die wij reeds op korte termijn zien, verzekeren ons ook van de effecten op lange termijn, wat ten goede komt aan de Belgische economie in het algemeen en aan de jobcreatie in het bijzonder.

 

08.03  Caroline Cassart-Mailleux (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, je vous remercie d'avoir fait le point sur cette mesure ainsi que sur l'emploi tel qu'il a été pris en charge par ce gouvernement. Oui, certaines personnes sortent de la spirale du chômage; oui, l'emploi est garant de l'intégration sociale; oui, les mesures "premier travailleur-zéro cotisation" ont donné la possibilité à certaines personnes de trouver un emploi et aux employeurs d'embaucher. C'est une opération win-win dont je me réjouis. Je souhaite que ce gouvernement continue à travailler de manière à créer de l'emploi car c'est l'objectif que nous nous sommes fixé.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

09 Samengevoegde vragen van

- de heer Dirk Van der Maelen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de B-FAST-missie in Haïti" (nr. P1505)

- mevrouw Rita Bellens aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de B-FAST-missie in Haïti" (nr. P1506)

- mevrouw Gwenaëlle Grovonius aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de B-FAST-missie in Haïti" (nr. P1507)

09 Questions jointes de

- M. Dirk Van der Maelen au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la mission B-FAST en Haïti" (n° P1505)

- Mme Rita Bellens au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la mission B-FAST en Haïti" (n° P1506)

- Mme Gwenaëlle Grovonius au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la mission B-FAST en Haïti" (n° P1507)

 

09.01  Dirk Van der Maelen (sp.a): Mijnheer de voorzitter, collega’s, mijnheer de minister van Buitenlandse Zaken, ons B-FAST-team heeft in de loop van de jaren een uitstekende reputatie verworven door een reeks zeer geslaagde acties in het buitenland. Helaas moeten we zeggen dat de voorbije twee jaar de positieve reputatie een knauw kreeg. Zo was er Nepal: B-FAST kwam te laat met de verkeerde hulpmiddelen en moest onverrichterzake terugkeren. Dat werd besproken in de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en daar werd beloofd om tegen einde 2015 een evaluatie in te dienen. Vandaag is het twintig maanden na de operatie en we hebben nog geen verslag gezien. Mijnheer de minister, wanneer zullen we dat zien?

 

Ten tweede, op 3 oktober jongstleden, dus nog voor de ramp, – dit is nog slechter – schrijft de Haïtiaanse regering naar de VN en vraagt al op voorhand om hulp. Op 4 oktober krijgen de Europese instanties, met name de Europese noodhulporganisatie, de vraag van Haïti. Op 5 oktober weten we wat Haïti juist vraagt, onder meer waterzuiveringsinstallaties en medische ondersteuning. Wij lezen in de kranten dat het team, dat nochtans klaar stond om te vertrekken, niet van de grond komt. Sommigen verwijzen daarvoor naar uw departement.

 

Wanneer is de planningscommissie samengekomen? Wanneer is de coördinatie samengekomen? Het argument dat u in de krant aanvoert, dat u wachtte op een VN-coördinatie, houdt geen steek. Haïti had duidelijk aangegeven wat gewenst was. Andere landen zijn met hulp ter plaatse geraakt. Wij in België zijn weer op de grond blijven staan.

 

Wij vragen u hier duidelijkheid over te geven, mijnheer de minister. Het gaat over een zwaar menselijk probleem: 1 500 000 mensen werden getroffen, 350 000 mensen wachten op noodhulp en er zijn 1 000 doden gevallen. Andermaal slaat België met B-FAST een zeer mal figuur.

 

09.02  Rita Bellens (N-VA): Mijnheer de minister, ik zal alle data niet herhalen, die heeft mijn collega al aangebracht. Naar aanleiding van de orkaan die over de Caraïben en Haïti is geraasd, verscheen er in de voorbije dagen heel wat communicatie in de media.

 

Een team zou hebben klaargestaan, gepakt en gezakt om te vertrekken, maar dat mocht volgens het team niet. Uw communicatie, mijnheer de minister, luidde dat men mag vertrekken, maar dat wij op groen licht van de VN wachten. Een andere bron zei dat het niet meer nodig was, dat het al te laat was en dat wij beter hier konden blijven. Ten slotte zei iemand van Artsen zonder Grenzen gisteren op Radio 1 dat het absoluut noodzakelijk is dat wij daar nog raken, omdat er nog heel veel hulp nodig is.

 

Mijnheer de minister, Matthew is uitgeraasd. Het is stil. Wat blijft er? Dat is dikke miserie voor de Haïtianen, enerzijds, en grote onduidelijkheid hier in België, met heel veel vragen over de Belgische hulp voor de getroffenen, anderzijds. Met mijn vragen over de Belgische hulp kan ik mij alleen tot u richten, mijnheer de minister.

 

Wat B-FAST betreft, wanneer is de vraag gekomen? Aan wie is die gesteld? Is er al beslist of B-FAST alsnog op missie vertrekt? Als die beslissing genomen is, op welke manier is die genomen? Is er een overleg met de departementen geweest? Is het planningscomité of de coördinatieraad bijeengekomen? Als men nog vertrekt, in welke constellatie zal dat dan gebeuren? Als wij beslissen dat B-FAST niet meer vertrekt, hoe zullen wij Haïti dan nog helpen? Dat lijkt mij namelijk het allerbelangrijkste. Er is daar dringend hulp nodig.

 

09.03  Gwenaëlle Grovonius (PS): Monsieur le ministre, vous avons tous en tête les images horribles des conséquences de l'ouragan Matthew en Haïti. Lorsque nous avons vu les premières images, nous nous attendions à ce que B-FAST soit immédiatement mobilisé et envoyé sur place. D'ailleurs, ce lundi, la presse nous informait qu'une équipe était prête à partir sur le terrain, mais que, malheureusement, cette équipe n'avait pas reçu l'accord du gouvernement. Vous avez, il est vrai, démenti cette information. Le résultat est qu'aujourd'hui, B-FAST est toujours cloué au sol et, étant donné les délais, ne se rendra pas sur place, selon toute vraisemblance.

 

Cette situation donne malheureusement du grain à moudre à ceux qui voudraient voir cette structure disparaître, et je pense évidemment ici à la N-VA. Depuis les couacs de l'opération au Népal, ce groupe politique n'arrête pas de remettre cet outil en cause.

 

Je ne dis pas que des réformes ne sont pas nécessaires au sein de B-FAST, mais il n'est pas question ici d'adopter a priori une attitude de privatisation de l'outil, comme le font certains de mes collègues. Il n'est pas question non plus de voir en lui, malheureusement, un outil belge, ce qui pourrait ennuyer certains membres de la N-VA.

 

Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que vous déposiez enfin au Parlement l'audit et l'évaluation commandités après l'opération au Népal, afin que nous puissions tous en discuter de manière sereine et apporter à cet outil les éventuelles améliorations qu'il convient.

 

J'en viens à mes questions, monsieur le ministre. Avez-vous effectivement reçu une demande d'assistance concernant le passage de cet ouragan en Haïti? Avez-vous donné ou non votre feu vert pour cette mission? Quelle a été la position des autres départements en jeu dans le cadre de B-FAST? Comment expliquez-vous qu'à ce jour, nous n'ayons toujours pas reçu cet audit et cette évaluation de B-FAST?

 

09.04 Minister Didier Reynders: Mijnheer de voorzitter, collega's, ik wil eerst antwoorden op de twee vragen over de hervorming van B-FAST.

 

In juli lag er een nota op de tafel van de Ministerraad. Die nota werd goedgekeurd en we maken verder werk van de verbetering van B-FAST. Ik ben bereid om naar de commissie te komen met een analyse van de audit en de verschillende voorstellen van de departementen over de verbetering. We hebben aan alle betrokken departementen gevraagd om het verbeteringsproces voort te zetten.

 

Deuxième élément, vous y faisiez allusion, madame Grovonius et monsieur Van der Maelen, je regrette évidemment les propos qui sont parfois tenus par l'un ou l'autre volontaire - et je peux comprendre leur enthousiasme - concernant B-FAST. Mais B-FAST, ce n'est pas cela. Ce n'est pas de savoir si quelqu'un souhaite partir, c'est de savoir si la demande nous est adressée et si, effectivement, nous avons la capacité de répondre à ce qui nous est demandé. Je ne vais pas rappeler ce que M. Van der Maelen a dit. Le 3 octobre, il y a eu, de manière préventive, non seulement de la part d'Haïti mais aussi de la Jamaïque, une demande à la plate-forme des Nations unies de se préparer à une aide d'urgence. Le 4 octobre, c'est le même cas de figure du côté de la coordination européenne. Mais il n'y a eu aucune demande adressée aux pays, en particulier à la Belgique, sur un point précis d'intervention.

 

Mijnheer Van der Maelen, al op 4 oktober 2016 hebben wij een vergadering gehad met de vier departementen die bij B-FAST betrokken zijn om de mogelijkheden te bekijken die wij hebben om aan Haïti hulp te bieden. Ik zal de details van die vergadering niet geven. De beslissing was echter een zogenaamde prudent planning voor een voorbereidende fase bij een mogelijke interventie.

 

Er was op 11 oktober 2016 ook een planningscomité met als conclusie dat geen concreet voorstel voor actie kon worden voorgelegd, omdat de rapportage vanuit het rampgebied in Zuid-West-Haïti geen precies cijfermateriaal kon geven.

 

Op 3 oktober 2016 al was er het concrete nieuws uit Haïti dat het niet noodzakelijk was een buitenlands medisch hulpteam te sturen. Er was geen vraag naar een medisch hulpteam.

 

Mijnheer de voorzitter, ik wil een ander lid van B-FAST aanhalen. In Knack verklaarde dokter Gerlant van Berlaer, die u misschien kent, mijnheer Van der Maelen, dat de heisa ongegrond is. Het materiaal lag uiteraard klaar en ligt altijd klaar in een hangar van B-FAST in Peutie. Er stond inderdaad een team klaar, maar dat betekent niet dat het met pak en zak op de militaire luchthaven van Melsbroek stond. Paraat staan wil zeggen dat het nodige is gedaan om zich indien nodig op het werk te laten vervangen, aldus de heer van Berlaer. Haïti had 24 uur vóór de doortocht van de orkaan bij de Verenigde Naties preventief om hulp gevraagd, wat een primeur was in de urgentie. Die aanvraag is ook bij B-FAST terechtgekomen. Om te kunnen vertrekken, moest er echter nog een concrete vraag van Haïti komen, wat nooit is gebeurd.

 

De normale procedure is dus gevolgd.

 

Mijnheer de voorzitter, mijn slotwoord is voor mevrouw Bellens.

 

Tijdens de vergadering van het comité met alle voor B-FAST bevoegde departementen deelde Ontwikkelingssamenwerking mee dat via de flexibele fondsen en het Wereldvoedselpro­gramma Ontwikkelingssamenwerking financiële middelen zal geven – er is dus beslist financiële middelen vrij te maken – voor de aankoop en verdeling van noodhulp. Bovendien kan binnen het budget Humanitaire Hulp van Ontwikkelings­samenwerking worden nagegaan of ongebruikte vastleggingen niet naar het project in Haïti kunnen worden afgeleid ten bate van de wederopbouw.

 

Wij zullen de situatie nader opvolgen. Zonder een precieze vraag aan B-FAST zullen wij geen team sturen. Na een precieze vraag zal dat misschien mogelijk zijn. Wij kunnen intussen Haïti helpen via de internationale organisaties en rechtstreeks via ons humanitair fonds.

 

09.05  Dirk Van der Maelen (sp.a): Mijnheer de minister, ik heb met openvallende mond naar u geluisterd.

 

Het VN-mechanisme werd op 4 oktober in gang gezet. We wisten in Europa wat de noden in Haïti waren. Er is inderdaad een vergadering geweest met een prudent planning. Shelters, medische hulp en een waterbehandelingsinstallatie stonden klaar. Dat alles zou pas na 11 oktober kunnen vertrekken, nadat in de krant werd gemeld dat de Belgische hulp klaarstond, maar niet kon vertrekken wegens getouwtrek, vooral van uw departement.

 

Het is een schande dat B-FAST met een heel goede reputatie wordt kapotgemaakt door bad governance, slecht bestuur vanuit de FOD Buitenlandse Zaken.

 

Het is nu de tweede keer dat wij een mal figuur slaan. Mijn fractie zal in de discussies de stelling verdedigen dat, zoals voor binnenlandse rampen, waarbij de coördinatie bij de eerste minister ligt, ook voor buitenlandse rampen de coördinatie wordt weggehaald bij de FOD Buitenlandse Zaken en bij de eerste minister wordt gelegd.

 

Het kan niet blijven duren dat mensen in nood in de wereld het slachtoffer zijn van Belgisch getouwtrek en van slecht bestuur van de FOD Buitenlandse Zaken.

 

09.06  Rita Bellens (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Vooral belangrijk is dat de Haïtianen van heel de wereld, maar ook vanuit België, de hulp krijgen die zij verdienen.

 

Ik zal niet de toon van mijn collega gebruiken, maar wat mij opvalt, is dat er de afgelopen dagen toch wel enige onduidelijkheid was over de werking. Vandaar opnieuw mijn vragen. Ik heb ze al na Nepal gesteld en ik zal ze blijven stellen.

 

Wanneer krijgt de Kamer de externe audit en de interne evaluaties? Ik heb afgelopen zomer vernomen dat de regering akkoord ging met een audit, wat ik al in december had voorgesteld. Ik ben dus heel tevreden dat de regering mij gelijk geeft en hetzelfde besluit neemt. Ik ben in blijde verwachting van die documenten.

 

09.07  Gwenaëlle Grovonius (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse, mais pas pour votre rapidité dans l'action qui a suivi cette catastrophe. Je le rappelle, le groupe PS continuera à défendre une structure qui soit publique, fédérale et multidisciplinaire pour B-FAST, n'en déplaise à mes collègues. Si des améliorations peuvent être apportées, évidemment, nous y sommes favorables, mais sa remise en cause pure et simple est inacceptable pour nous.

 

Ici, monsieur le ministre, c'est notre action internationale d'urgence qui a été remise en cause, alors même que notre expertise est réelle dans le secteur. Mais surtout, mes chers collègues, aujourd'hui, nous choisissons de ne pas aider des populations qui souffrent.

 

J'en appelle donc d'urgence à la transparence et à un sursaut de solidarité qui honorerait grandement notre pays. Il m'est en effet insupportable aujourd'hui de me dire que la Belgique part plus facilement en guerre qu'elle ne répond à l'impérative solidarité internationale face à de tels drames.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

10 Questions jointes de

- M. Benoit Hellings au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le traité CETA" (n° P1508)

- Mme Sarah Claerhout au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le traité CETA" (n° P1509)

- M. Tim Vandenput au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le traité CETA" (n° P1510)

- Mme Gwenaëlle Grovonius au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le traité CETA" (n° P1511)

- M. Dirk Van der Maelen au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le traité CETA" (n° P1512)

- M. Marco Van Hees au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le traité CETA" (n° P1513)

10 Samengevoegde vragen van

- de heer Benoit Hellings aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het CETA-verdrag" (nr. P1508)

- mevrouw Sarah Claerhout aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het CETA-verdrag" (nr. P1509)

- de heer Tim Vandenput aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het CETA-verdrag" (nr. P1510)

- mevrouw Gwenaëlle Grovonius aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het CETA-verdrag" (nr. P1511)

- de heer Dirk Van der Maelen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het CETA-verdrag" (nr. P1512)

- de heer Marco Van Hees aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het CETA-verdrag" (nr. P1513)

 

10.01  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, avec Caterpillar et ING, ce gouvernement s'est rendu compte qu'il était incapable de protéger les travailleurs contre des multinationales rapaces. Le constat est terrible: vous n'avez rien pour mettre ces rapaces au pas et les renvoyer à la niche.

 

Le CETA, c'est le cheval de Troie du TTIP, l'accord avec les États-Unis. C'est aussi, via le tribunal arbitral spécifiquement créé, taillé sur mesure pour les multinationales, une façon de donner les clés de l'Europe à ces mêmes multinationales.

 

Aujourd'hui, Caterpillar et ING tuent nos jobs, les "Jobs! Jobs! Jobs!". Demain, Bayer et Monsanto utiliseront ce fameux International Court System (ICS) pour imposer in fine leur poison OGM, pesticides et autres dans nos champs, puis dans nos assiettes, pour ensuite nous vendre les médicaments qui pourront lutter contre les maladies qu'ils ont eux-mêmes créées.

 

Pour amadouer certains États, certaines régions ou proto-États, les partenaires de ce traité ont créé une déclaration interprétative qui s'avère, aux yeux de nombreux juristes, être "un cache-sexe du libre-échangisme".

 

Alors vous avez un problème. Des résolutions ont été votées hier au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles et d'autres le seront prochainement au parlement wallon. Des velléités similaires sont exprimées au sein des parlements bruxellois et germanophone, où siègent des libéraux, pour empêcher les gouvernements de vous donner de pouvoir signer le CETA, le 27 octobre prochain, lors du sommet Europe-Canada.

 

Signerez-vous le CETA au nom de la Belgique et de ses entités fédérées? Avant cela, quel sera le vote que la Belgique émettra en Conseil le 18 octobre prochain lorsque cette question du CETA reviendra sur la table de l'Union européenne?

 

10.02  Sarah Claerhout (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, een aantal Belgische deelparlementen blokkeren op dit moment het CETA. Onze eerste minister krijgt op die manier niet de toelating om namens ons land het akkoord tussen de EU en Canada te ondertekenen. Nochtans, sinds 2009, met een stevig mandaat van onder andere de PS, onderhandelt de Europese Commissie met Canada over dat handelsakkoord.

 

Waar gaat het over? Voor België, met zijn open economie en het belang van de export, is het CETA belangrijk. Dat was zo in 2009 bij het verlenen van het mandaat, en dat is nog steeds zo. Het gaat om kansen voor onze bedrijven in Canada, onder andere mededinging bij openbare aanbestedingen. Het gaat ook om het wegwerken van douanetarieven. Het gaat om economische groei en jobs. Het gaat in essentie over onze welvaart.

 

Denk bijvoorbeeld aan het verdrag van de EU met Zuid-Korea. Dat is nu vijf jaar van kracht, en de export steeg met 55 %.

 

Het is terecht dat een hele reeks organisaties en ngo’s de voorbije jaren heel wat bezorgdheden hebben geuit inzake internationale verdragen, ook inzake het CETA. Deze bezorgdheden worden ook ernstig genomen, zowel door de Europese Commissie als door Canada. Wij zien bijvoorbeeld dat er voor de geschillenbeslechting een nieuw, versterkt systeem is uitgewerkt. Wij zien ook dat Canada door dit akkoord is overgegaan tot het ratificeren van ontbrekende IAO-akkoorden. Hier is belangrijk werk geleverd door het middenveld, en het had resultaat. Maar het Brusselse en het Waalse Parlement roepen nu hun regeringen op om het akkoord met Canada niet te ondertekenen. Dit radicaal standpunt tegen vrijhandel plaatst ons land op Europees en internationaal vlak in een uiterst moeilijke positie. Ons land wordt zo een struikelblok voor het Europees handelsbeleid.

 

Mijnheer de minister, voldoet het akkoord volgens u aan het mandaat dat aan de Europese Commissie verleend werd?

 

Indien de eerste minister het niet kan ondertekenen, wat zijn de implicaties daarvan voor Vlaanderen, België en de Europese Unie?

 

De geloofwaardigheid van ons land staat hier op het spel, niet alleen ten opzichte van Canada, maar ook ten opzichte van de Europese partners en ten opzichte van toekomstige handelspartners. Hebt u ter zake reeds reacties ontvangen? Wat is uw reactie daarop?

 

10.03  Tim Vandenput (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, op 27 oktober wordt normaal gesproken het akkoord tussen Canada en de EU ondertekend. Het is goed om te zien dat het onderhandelingsmandaat, dat in 2009 en 2011 ook door de PS en het cdH werd gegeven, volledig zal worden gerespecteerd.

 

Dat verdrag heeft, zoals de voorgaande spreekster al zei, alleen maar voordelen voor ons. Zo worden de douanetarieven geschrapt, wat goed is voor 500 miljoen euro aan besparingen voor de exporteurs. Er kan bovendien meegedongen worden naar overheidsopdrachten in Canada, wat goed is voor een open economie als de onze.

 

Enkele deelstaten in ons land lijken er echter inderdaad op gebrand te zijn om dat proces te blokkeren en om België internationaal voor schut te zetten. Anders dan hun kameraden in Frankrijk en Duitsland, zijn de socialisten in ons land tegen de ondertekening van dat verdrag. Ik ga nog verder, want zelfs de communisten van Syriza in Griekenland zijn voorstanders van de ondertekening van het CETA.

 

Liever dan dat te erkennen en hun bezorgdheden toe te geven, blokkeren de socialisten het handelsbeleid van heel de Europese Unie. De Commissie had op voorhand gevraagd om de bezorgdheden door te geven, maar de Waalse regering heeft nagelaten om dat te doen. Na de sabotage van de deal tussen bpost en PostNL is het nu heel duidelijk dat de PS, en bij uitbreiding de socialisten, kiezen voor een verrottingsstrategie. Zij saboteren de economie. Terwijl de Waalse regering wapens blijft leveren dat het een lieve lust is aan Saudi-Arabië, maakt zij zich in het geval van Canada zorgen over het respecteren van de mensenrechten. Wel, collega’s, ik noem dat pure hypocrisie. Canada is een land dat de mensenrechten heel hoog in het vaandel draagt, even hoog als de Europese Unie.

 

Mijnheer de minister, als België het verdrag niet ondertekent, welke impact zal dat dan hebben?

 

Ziet u een manier om alsnog een Belgische handtekening onder dat verdrag te zetten?

 

10.04  Gwenaëlle Grovonius (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, certes le Canada est un partenaire important de la Belgique et de l'Union européenne. Il s'agit même d'un pays ami. Mais ce n'est pas pour autant que nous ne devons pas être vigilants.

 

Monsieur Vandeput, l'opposition du PS à cet accord n'est ni un signe d'euroscepticisme, ni la manifestation d'une certaine méfiance à l'égard du Canada. En revanche, notre volonté est de préserver notre modèle socioéconomique, nos emplois … 

 

10.05  Richard Miller (MR): (…)

 

10.06  Laurette Onkelinx (PS): Attention, vous allez perdre votre réputation de libéral social! Pieds et poings liés aux multinationales …

 

Le président: Veuillez poursuivre votre intervention, madame Govonius.

 

10.07  Gwenaëlle Grovonius (PS): Je disais donc que nous voulons préserver notre modèle socioéconomique, nos emplois ainsi que nos normes sociales et environnementales.

 

Malheureusement, la déclaration interprétative jointe au CETA ne change rien au texte qui nous est proposé.

 

Monsieur Vandenput, monsieur Miller, le problème réside dans le fait qu'aujourd'hui, nous nous trouvons face aux positions dogmatiques du MR et de l'Open-Vld qui considèrent que le libre-échange est bon en soi, qu'il est un remède à tous les maux.

 

Monsieur Miller, expliquez-moi pourquoi, aujourd'hui, 1 % de la population possède plus de 50 % des richesses? Expliquez-moi pourquoi les multinationales telles que Caterpillar agissent comme elles le font aujourd'hui?

 

Par ailleurs, je vous reproche d'avoir une position, par nature, totalement imprudente. Votre leitmotiv consiste à dire qu'il faut signer ce traité et que ce n'est pas grave s'il doit avoir des conséquences malheureuses, que nous y reviendrons par la suite. Mais une fois que cet accord sera signé, monsieur Miller, il sera trop tard.

 

10.08  Laurette Onkelinx (PS): Évidemment!

 

10.09  Gwenaëlle Grovonius (PS): Le PS s'insurge contre votre position. En revanche, il est très fier de la position adoptée par le parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du veto de ce dernier, veto que je vous demande d'ailleurs, monsieur le ministre, de relayer sans la moindre ambiguïté. (Contestations sur les bancs du MR)

 

Je comprends que cela vous énerve un peu.

 

Le président: Madame Grovonius, je vous invite à poser vos questions.

 

10.10  Gwenaëlle Grovonius (PS): Monsieur le ministre, quelle position défendrez-vous au nom de la Belgique lors du prochain Conseil européen, suite à ce vote au niveau du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles? Quelles conséquences la position belge entraînera-t-elle dans les suites de la procédure pour le CETA et quelles seront les conséquences pour les négociations au niveau du TTIP?

 

10.11  Dirk Van der Maelen (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister van Buitenlandse Zaken, CETA is een voorbode van het TTIP-debat dat wij zullen voeren. Dit is, we moeten dat erkennen, een zwaar politiek en ideologisch geladen debat.

 

De vaststelling die mijn collega’s van de PS, Groen en ikzelf maken, is dat de neoliberale globalisering, waarin de totale vrijhandel een belangrijke rol speelt, tot zeer grote problemen leidt.

 

Niet toevallig is zowat overal in Europa de bevolking van oordeel dat die neoliberale globalisering… De impact op onze samenleving en de groeiende ongelijkheid waarnaar mijn collega verwees is juist, maar er is vandaag ook een gemeenschappelijk persbericht van de drie liberale mutualiteiten, waarin staat dat het niet kan dat de mutualiteiten in België met private instellingen in concurrentie moeten treden. De vakbonden wijzen erop dat de multinationals nu al veel te veel macht hebben.

 

Collega’s, herinnert u zich nog de sjoemelsoftware, de impact van Volkswagen en andere grote multinationals op de regelgeving? CETA en TTIP gaan meer macht aan de multinationals geven. Er komt een regelgevend orgaan waarin de multinationals vertegenwoordigd zullen zijn en waarin elke lidstaat die TTIP of CETA ondertekent, zijn eigen regelgeving aan die multinationals ter goedkeuring moet voorleggen.

 

Als die multinationals dan hun zin niet krijgen, zullen zij naar een aparte rechtbank kunnen gaan. Niet om zich te verdedigen tegen onteigening, zoals de heer De Gucht zegt. Het is nogal evident dat dit niet kan. Wij hebben voldoende vertrouwen in het Amerikaanse en het Europese rechtssysteem om te weten dat dit soort van zaken tot het verleden behoort, maar ze zullen zelf regelgeving die hen niet aanstaat kunnen aanvallen.

 

Er zijn voorbeelden gekend. Ik denk aan een Frans voorbeeld: Veolia heeft Egypte aangevallen omdat Egypte het aangedurfd heeft om in een minimumloon voor zijn arbeiders te voorzien. Dat minimumloon zou de winst van het bedrijf aantasten.

 

Daar wilt u, de rechtse meerderheid, naartoe. Daarmee is progressief Vlaanderen, progressief België, het helemaal niet eens. Ik roep de Brusselse en de Waalse regering op om het been stijf te houden.

 

Ik ben blij dat ik aan de kant sta van Guy Vanhengel, mijnheer Vandenput.

 

10.12  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le ministre, nous n'aurons pas le temps aujourd'hui de refaire tout le débat sur le CETA et le TTIP. Nous avons encore eu la confirmation aujourd'hui que les amis des multinationales défendent ces traités; ce n'est pas très étonnant. On constate aussi une opposition citoyenne grandissante à ces traités. Comme on l'a vu dans l'affaire Caterpillar, des inquiétudes existent. Les syndicalistes de Caterpillar eux-mêmes nous disent de rejeter ce traité, parce qu'il donnera encore davantage d'arguments aux multinationales pour mener demain des politiques comme celle de Caterpillar. Nous savons tout cela.

 

Il ne s'agit pas de déclarations interprétatives qui changent fondamentalement les choses. Je cite le responsable de Greenpeace selon lequel "ces déclarations interprétatives ont autant de valeur juridique qu'un catalogue de vacances".

 

Certains événements récents m'inquiètent, monsieur le ministre. J'entends dire que l'Union européenne, et notamment la Commission européenne, exercent des pressions sur la Wallonie pour que le CETA soit accepté. Je vous pose la question. Qu'en est-il?

 

Je lis dans la presse que David Lametti, le vice-ministre canadien du Commerce, met en garde la Wallonie et le Parlement wallon. Il leur dit: "Nous sommes amis, continuons à travailler ensemble. Si vous refusez ce texte, il y aura des conséquences." Ce genre de menace est-il acceptable? Est-ce normal dans un jeu démocratique?

 

Enfin, quelles conséquences aura la position des entités fédérées qui vont à l'encontre du CETA ou le rejettent sur la position de la Belgique et sur celle de l'Union européenne?

 

10.13 Minister Didier Reynders: Mevrouw Claerhout, mijnheer Vandenput, eerst en vooral steunt de federale regering CETA. Dat is klaar en duidelijk. Onder de twee vorige regeringen in 2009 en in 2011 was er een nieuwe regeling voor de investeringen met een specifiek mandaat. Wij menen dat dit akkoord niet alleen conform het mandaat is, het gaat zelfs verder in een betere richting. Zo zijn er bijvoorbeeld, wat de investeringen betreft, echte rechters, benoemd door de twee partijen, en niet door de multinationals zoals ik heb gehoord. Die rechters zijn publiek en dat is echt nieuw. CETA is een zeer goede zaak. Volgens mij is het de beste garantie om geen slecht akkoord meer te hebben. Wij gaan verder met de sociale normen, met de milieunormen en met een mogelijke regeling voor de investeringen dan in alle andere akkoorden. Het is dus de beste garantie om geen slecht TTIP te hebben. Dat is het zeker en vast.

 

Wat de situatie in andere landen betreft, er is ongelooflijke steun van de Franse regering. Zij vragen zo vlug mogelijk de inwerkingtreding van dit akkoord. Hetzelfde geldt voor de Italiaanse regering. In Duitsland waren er enkele besprekingen en nu is er echte steun van de SPD bijvoorbeeld. Op Europees vlak is het dus niet alleen uw partij, mevrouw Claerhout, of niet alleen uw partij, mijnheer Vandenput, maar ook de socialistische partij die voor CETA is. Nu krijg ik van mijn socialistische collega’s de vraag hoe het mogelijk is dat we zoiets zien in België. Dat is klaar en duidelijk. Ik ben een van de zes ministers van Buitenlandse Zaken van de zes stichtende landen van de Europese Unie. Ik vergader met mijn vijf socialistische collega’s en zij zijn allen voor CETA. Ik ben de liberaal die daar moet zeggen dat we in België een probleem hebben met verschillende deelstaten.

 

Je réponds très simplement à M. Hellings et à Mme Grovonius: je verrai probablement lundi quelle sera la position adoptée par la Belgique parce que je suis respectueux des procédures. Lundi, une concertation avec les différents gouvernements aura lieu. Vous le savez, la responsabilité de signer est dans les mains des gouvernements. Les parlements ont évidemment le droit de voter des résolutions, d'influer sur le cours des événements, mais le choix de décider, de signer ou non, appartient aux exécutifs. Il ne faut pas se cacher derrière ses responsabilités, derrière un paravent. Ce sont les exécutifs qui signent, les parlements, ensuite, ratifient ou non. Ici, bien entendu, on préfère ne pas prendre cette responsabilité! Nous verrons bien…

 

Sur le fond, le Canada est le pays, hors Union européenne, le plus proche de nous, en ce qui concerne l'ensemble des normes que vous évoquez. Quand je dis le plus proche de nous, je ne dis même pas le plus proche de l'Union européenne. Il y a des pays dans l'Union européenne qui protègent moins bien leurs services publics que ne le fait le Canada. Il y a des pays dans l'Union européenne qui appliquent des normes sociales et environnementales moins favorables que ne le fait le Canada.

 

Dans ce contexte-là, que celles et ceux qui vont envisager de refuser de signer cet accord se rendent compte qu'ils vont nous placer dans une situation d'isolement complet en Europe. Nous pouvons crier ici mais nous sommes seuls en Europe, sur le sujet, face à cette démarche de quelques parlements régionaux et communautaires. Si nous ne signons pas avec le Canada, avec qui d'autre sera-t-il encore possible de signer? Lorsque nous devrons négocier avec la Grande-Bretagne qui sera sortie de l'Union européenne, que pourrons-nous accepter, si nous n'acceptons pas le Canada? Le Vietnam a été négocié; nous allons devoir signer. Pensez-vous qu'il vaut mieux aller devant les tribunaux vietnamiens, si nous avons un conflit d'une entreprise belge au Vietnam ou aller devant une juridiction dont les magistrats publics sont désignés des deux côtés par l'Union européenne et par le Vietnam?

 

Et puis – je sais que, cette semaine, beaucoup ont été très sensibles à cette situation –, nous tentons de conclure avec la Tunisie. Nous allons pouvoir signer un accord avec elle en fonction des normes sociales et environnementales pratiquées dans le pays. Je le répète, si nous ne concluons pas avec le Canada, je ne sais pas avec qui nous pourrons encore le faire. Le CETA représente le meilleur accord commercial que l'Union européenne ait jamais conclu depuis qu'elle conclut des accords.

 

Je regrette que, pour des raisons que je pense peu liées à la nature même du CETA, plusieurs formations politiques belges aient changé d'avis.

 

10.14  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, il existe en effet une évolution entre un tribunal d'avocats d'affaires qui se réunissent entre eux et qui sont nommés par les entreprises et l'ICS, qui permet aux deux parties de désigner des juges permanents. Toutefois, la grande différence entre ce système prévu spécifiquement pour les multinationales et la justice ordinaire est que les multinationales peuvent intenter un procès aux États, et non l'inverse. Une justice ad hoc pour les entreprises ne constitue tout simplement pas notre vision de la démocratie.

 

Monsieur le vice-premier ministre, vous affirmez que le Canada est le pays le plus proche de nous en termes de normes sociales et environnementales. C'est vrai, mais il est aussi le pays le plus proche géographiquement des États-Unis. C'est pour cette raison que des multinationales américaines pourront utiliser des tribunaux canadiens afin d'intenter des procès aux États européens.

 

Visiblement, deux écoles coexistent à l'Open Vld: il y a l'école Vandenput, pro-libre-échange, et l'école Vanhengel à Bruxelles, qui semble plus proche des intérêts des citoyens. Je suis plutôt de cette dernière école.

 

M. Juncker a dit: "Si l'on remet en cause le CETA, il faudra revoir de fond en comble la politique européenne en matière de commerce." Saisissons cette balle au bond et, en effet, revoyons fondamentalement la politique européenne en ce domaine!

 

10.15  Sarah Claerhout (CD&V): Mijnheer de minister, ik vraag mij eigenlijk af wat een mandaat van de Belgische regering nog betekent wanneer partijen die het akkoord, dat bovendien voldoet aan dit mandaat en op een aantal punten zelfs verder gaat, initieel steunden, dit niet langer steunen eens zij op de oppositiebanken zitten. Voor onze geloofwaardigheid is dit zeer ondermijnend. Federaal oppositie voeren lijkt in dit dossier belangrijker dan groei en economische mogelijkheden scheppen voor ons land. In het huidige klimaat is dat onverantwoord.

 

Het is één zaak om te luisteren naar en rekening te houden met de opmerkingen en de bekommernissen die vanuit organisaties, verenigingen en de samenleving worden geuit. De nodige hervormingen moeten de nodige implicaties hebben op het Europese handelsbeleid.

 

Het is een andere zaak om daar misbruik van te maken en desinformatie te verspreiden om het Europese handelsbeleid te ondergraven. Het niet-krijgen van een mandaat om het CETA te ondertekenen, is meer dan een deuk in onze geloofwaardigheid. Het gaat hier ook over de toekomst van de Europese Unie en het Europese handelsbeleid.

 

Ik dank u voor uw antwoord.

 

10.16  Tim Vandenput (Open Vld): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Ik vind het toch wel stuitend in dit dossier, collega’s, dat zogezegd pro-Europese partijen hun totale wantrouwen tonen voor het Europees Parlement en de Europese Commissie.

 

Ik heb ook iets geleerd. Ik viel daarnet van mijn stoel toen ik hoorde dat progressief België eigenlijk zeer conservatief is, mijnheer Van der Maelen. Ik wist niet dat dit kon, maar u hebt mij dit daarnet uitgelegd.

 

Ten slotte, collega’s, ik wil afsluiten met wat mevrouw Kitir hier twee uur geleden heeft gezegd. Zij heeft terecht verwezen naar wat daarboven staat: “Eendracht maakt macht”, “L’union fait la force”. Ik stel vast dat de socialisten dit dossier vandaag gebruiken naar eigen goeddunken en als verwijt aan onze eerste minister. Zij gebruiken dit dossier echter niet in een Europese context. Proficiat socialisten, maar wij kijken vooruit. Wij kijken uit naar de ondertekening van dit akkoord.

 

10.17  Gwenaëlle Grovonius (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse. Je le dis et je le répète: nous, socialistes, ne jouerons pas à ce jeu de dupes. Nous demandons à la Commission, mais aussi à votre gouvernement fédéral, de bien vouloir descendre de sa tour d'ivoire et d'enfin intégrer toutes les réticences que nous entendons depuis des mois; réticences de la population, de la société civile, des mutuelles, des syndicats, des agriculteurs, face à ce rouleau compresseur du néolibéralisme sur notre tissu socioéconomique et notre modèle de vie, dont nous savons qu'ils seront les principales victimes de ce traité.

 

Monsieur le ministre, il est temps d'abandonner ces logiques de concurrence à tout prix et de mobiliser toutes nos énergies pour mettre en place des politiques qui visent réellement le bonheur des peuples et non le profit de quelques-uns. Les citoyens ont aujourd'hui, vous le savez, chers collègues, une grande méfiance vis-à-vis du politique. Ils ont le sentiment que les politiques sont à la botte des multinationales. Nous avons aujourd'hui une opportunité unique de leur prouver le contraire. J'espère, monsieur le ministre, que votre gouvernement aura le courage de le faire.

 

10.18  Dirk Van der Maelen (sp.a): Mijnheer de minister, u vroeg zich af of – ik neem het op mij – Vlaamse socialisten nog internationale akkoorden willen sluiten. Het antwoord daarop is ja, op één voorwaarde, met name dat die het algemeen belang dienen, niet het belang van multinationals.

 

Dertig jaar lang heeft men ervoor gekozen om het belang te dienen van multinationals. Wij hebben gezien dat dit geleid heeft tot een enorme macht en invloed op onze staten. Ik heb verwezen naar Volkswagen, maar ik zou naar vele andere kunnen verwijzen. Het zijn zij die bepalen hoe onze samenleving eruitziet. Dat pikken de mensen niet meer. De mensen zien de groeiende ongelijkheid en de uitholling van de welzijns- en welvaartsstaat. Wij zullen ons dus tegen die akkoorden verzetten, mijnheer de minister. Het zijn geen gewone handelsakkoorden, waarbij men wat procentjes aan invoerrechten verandert. Neen, dit zijn andere akkoorden.

 

Het CETA is het eerste verdrag dat werkt met zogenaamde negatieve lijsten. Dat wil zeggen dat al wat niet in het akkoord staat wel onder het toepassingsgebied van het akkoord valt. Ik neem de minister van Volksgezondheid als getuige. Ik heb haar anderhalf jaar gelden gevraagd of daarin geen gevaar zit voor ons Belgisch socialebeschermingssysteem. De minister heeft daarop geantwoord dat wij inderdaad bijzonder voorzichtig zullen moeten zijn.

 

De voorzitter: U moet afsluiten, mijnheer Van der Maelen.

 

10.19  Dirk Van der Maelen (sp.a): Ja, wij zijn internationalisten, mijnheer de minister. Ja, wij willen akkoorden sluiten, maar het wordt tijd dat de Europese Unie en rechtse partijen inzien dat het zo niet verder kan.

 

De voorzitter: Nu moet u stoppen.

 

(De microfoon van de spreker wordt uitgeschakeld, maar de spreker blijft hoorbaar op de achtergrond.)

 

10.20  Dirk Van der Maelen (sp.a): Men kan de bescherming van de gewone man niet uithollen om die aan rijke multinationals te geven. Dat zal met ons niet gebeuren.

 

De voorzitter: Collega’s, ik wil eenieder oproepen om de tijdslimiet niet al te fel te overschrijden.

 

10.21  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le président, monsieur le ministre, je veux vous rassurer. Au PTB, on n'a jamais changé d'avis sur ces traités. Je constate que tout le processus de négociations sur le CETA s'est fait en secret. Cela a d'ailleurs servi de leçon pour le TTIP. Ce, toujours avec l'argument qu'au moment de décider, la démocratie pourra jouer et que tout le monde aura son mot à dire. Or, que voit-on aujourd'hui? Comme des entités émettent des réserves sur ces traités, on exerce toutes les pressions possibles et imaginables sur elles pour les faire changer d'avis.

 

Monsieur le ministre, vous comparez l'Union européenne au Canada, disant qu'au fond, ce n'est pas si différent et qu'on est assez proche. Mais il ne s'agit pas ici d'opposer le Canada et l'Union européenne. L'opposition réelle dans ces traités est entre les multinationales et les populations tant européennes que canadiennes. Elle est là la véritable opposition. Et s'il y a effectivement un mouvement contre le CETA et le TTIP, il vient de la mobilisation citoyenne. Ces traités sont comme des "vampires"; ils ont peur de la lumière. Malheureusement pour les multinationales, ils ont subi cette lumière et, aujourd'hui, l'opposition est grandissante.

 

Je sens votre gêne et votre embarras, monsieur le ministre. Oui, monsieur le ministre, il me semble déceler un petit peu d'embarras; la preuve c'est que vous n'avez pas répondu à la question de savoir ce qui se passe si un gouvernement, une entité fédérée par exemple, rejette ce traité. Que se passera-t-il? Vous n'avez pas répondu à cette question qui, à mon avis, était la question du jour.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

11 Question de M. Aldo Carcaci au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la demande d'aide humanitaire du Yémen" (n° P1514)

11 Vraag van de heer Aldo Carcaci aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de vraag om humanitaire hulp van Jemen" (nr. P1514)

 

11.01  Aldo Carcaci (PP): Monsieur le ministre, une grande cérémonie funéraire se déroulant ce samedi 8 octobre à Sanaa au Yémen a été frappée de plein fouet par une attaque aérienne dévastatrice. Plus de 145 personnes ont été tuées et selon l'ONU, 525 au moins y ont été blessées. Des bombes incendiaires et à fragmentation auraient été utilisées par la coalition emmenée par le régime saoudien. Il s'agit potentiellement d'un crime de guerre.

 

Le Yémen, en situation de crise humanitaire totale, n'a pas la capacité de soigner autant de blessés, dont certains sont gravement brûlés. La Russie a accueilli plus de 50 blessés ces derniers jours à Moscou. Le Yémen appelle les Européens au secours. Selon mes informations, certains pays, dont l'Italie, pourraient provisoirement accueillir des blessés.

 

Monsieur le ministre, la Belgique est-elle capable de poser un geste humanitaire fort en soignant chez elle une dizaine de blessés, notamment des grands brûlés? En a-t-elle la volonté?

 

11.02  Didier Reynders, ministre: Monsieur le président, monsieur Carcaci, c'est un peu le même type de problématique que lorsqu'on on intervient en envoyant des équipes au loin.

 

Dans le cas que vous évoquez, la Belgique a condamné l'attaque et souhaite que la clarté puisse être faite parce qu'il y aura des conséquences en termes de responsabilités, y compris quand on parle de crime de guerre ou de crime contre l'humanité.

 

La Belgique intervient déjà au Yémen à travers des organisations internationales. La coopération au développement y finance des opérations précises et la Défense a la capacité de soigner de grands brûlés. Elle l'a déjà fait. L'année dernière encore, à Neder-over-Heembeek, nous avons accueilli huit personnes à la suite d'un incendie particulièrement dramatique à Bucarest.

 

Mais pour le moment, il n'y a pas de demande de cette nature à notre égard en provenance du Yémen. Je peux comprendre le souhait d'avancer dans cette voie, j'y suis favorable si une demande devait parvenir. J'ai interrogé le ministre de la Défense, il examinera les conditions dans lesquelles nous pourrions accueillir des grands brûlés si la demande est formulée par les autorités yéménites.

 

11.03  Aldo Carcaci (PP): Je remercie le ministre pour sa réponse. Je ferai certainement passer le message au niveau des responsables locaux de manière à ce qu'une intervention puisse se faire au travers des organisations en place dans le cadre de la coopération et autres. Je ne manquerai pas non plus de suivre ce dossier car il y a aussi une situation humanitaire très grave qui se déroule là-bas. Mais il faut aller très vite. La situation l'exige.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

12 Question de M. Philippe Pivin au ministre de la Justice sur "le recrutement de mineurs par Daech" (n° P1515)

12 Vraag van de heer Philippe Pivin aan de minister van Justitie over "de werving van minderjarigen door Daesh" (nr. P1515)

 

12.01  Philippe Pivin (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, nous avons pu lire cette semaine dans la presse que le porte-parole du parquet fédéral confirmait un changement de stratégie de Daech, changement sans doute lié à un affaiblissement de ses bases en Syrie et qui se concrétise par une volonté de l'État islamique de recruter non plus sur place mais ici, parmi les jeunes, principalement parmi les mineurs, et de fournir aux éventuelles recrues tous les moyens de commettre les attentats de masse qu'ils seraient en capacité de commettre.

 

Le fait n'est pas nouveau, mais il semble que ce soit devenu une priorité de Daech, ce qui suscite notre inquiétude. C'est, en tout cas, selon moi, la démonstration des efforts que nous devons faire pour améliorer l'intégration des populations sur notre territoire.

 

Depuis les attentats du 13 novembre à Paris et du 22 mars à Bruxelles, nous savons que cette guerre se mène contre des ennemis à l'intérieur et pas uniquement à l'extérieur. Nos services de surveillance et de contrôle sont donc vitaux.

 

Monsieur le ministre, sur quels éléments se fonde l'analyse qui a été développée par le porte-parole du parquet? Combien de mineurs ont-ils été impliqués et, le cas échéant, poursuivis pour des faits de menace terroriste, en 2015 et en 2016? Dispose-t-on de profils types de ces mineurs? Quelles sont les mesures de vigilance spécifiques qui sont prises au sein des services de renseignement pour combattre cette stratégie? Les nouvelles méthodes particulières de recherche (MPR) constitueront-elles une réponse à cette dernière? Connaissant l'enjeu global et face à nouvelle stratégie d'endoctrinement "à distance", quelles sont les mesures qui sont prises en matière de contrôle de l'internet et des réseaux sociaux et, en particulier, des messageries cryptées telles que Telegram?

 

12.02  Koen Geens, ministre: Monsieur le président, monsieur Pivin, depuis 2012, 15 mineurs ont pris la route de la zone Syrie-Irak, sans être accompagnés d'un parent, afin d'y rejoindre un groupe terroriste. Onze de ces 15 individus, 13 garçons et 2 filles, sont toujours sur place. Trois y seraient décédés.

 

En septembre 2016, plusieurs de ces individus ayant atteint leurs 18 ans depuis leur départ, il restait sur place trois mineurs non accompagnés, deux garçons et une fille. Quatre individus partis non accompagnés avant leur majorité sont entre-temps rentrés en Belgique. À la date du 20 septembre, sur base des critères utilisés par l'OCAM, 12 mineurs étaient considérés comme des candidats au départ.

 

Pour ce qui concerne les mineurs accompagnés, des enfants ont été emmenés sur place par leurs parents, voire sont nés sur place. En mars 2016, la dernière liste OCAM reprenant cette catégorie a identifié 35 mineurs accompagnés, mais le nombre réel pourrait monter à 80. Les chiffres sur les naissances sur place sont impossibles à établir avec précision, comme vous l'imaginez. Outre le manque d'informations disponibles, il s'agit parfois d'enfants nés d'un père belge mais dont la mère possède une autre nationalité.

 

En général, je peux dire que la hiérarchie de l'État islamique accorde une importance particulière aux enfants présents sur le territoire, par un enseignement qui se concentre essentiellement sur l'apprentissage du Coran, l'histoire de l'islam et l'éducation physique, qui inclut des cours de tir, de natation, de lutte. Daech cherche à préparer une nouvelle génération conditionnée et prête à servir.

 

J'en viens aux mineurs sympathisants de Daech en Belgique. Sur la base des chiffres de l'OCAM, depuis 2012, 18 mineurs ont été interceptés alors qu'ils étaient en route pour rejoindre la zone de combat ou que leurs préparatifs étaient déjà bien avancés.

 

Plusieurs enquêtes récentes en Belgique et en France ont conduit à l'arrestation et parfois au placement de mineurs, filles et garçons, qui discutaient, sur des réseaux sociaux, de la possibilité de commettre des attentats dans des lieux proches de leur domicile.

 

De la propagande spécifique aux mineurs a été développée par Daech. Elle les incite, plutôt qu'à rejoindre les zones de conflit, à commettre des actes contre les infidèles dans leur pays d'origine.

 

Tant les services de sécurité que le parquet fédéral prennent la situation des mineurs très au sérieux. L'OCAM a procédé récemment à une analyse de la problématique des mineurs recrutés par Daech ou sympathisant avec lui.

 

Monsieur le président, je tenais quand même à saluer la qualité du travail de nos services. La réponse était importante.

 

Le président: Oui, mais il faut tenir compte du Règlement.

 

12.03  Philippe Pivin (MR): Monsieur le ministre, merci pour cette réponse qui était importante et précise. Nous devons apporter deux éléments de réponse à cette problématique. Daech veut prodiguer sur place un enseignement d'un type particulier. Nous devons répondre par un enseignement qui mise, dans nos écoles, sur le respect de nos valeurs. Nous devons aussi être à vos côtés afin que des mesures soient prises pour que les sociétés actives sur le net parviennent à circonscrire, si pas à empêcher, l'endoctrinement à distance au djihadisme et au terrorisme. En tout cas au MR, nous sommes à vos côtés.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

13 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Karin Jiroflée aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de supplementen bij borst­reconstructies met eigen weefsel" (nr. P1516)

- mevrouw An Capoen aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de supplementen bij borst­reconstructies met eigen weefsel" (nr. P1517)

13 Questions jointes de

- Mme Karin Jiroflée à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "les suppléments facturés pour les reconstructions mammaires par tissus autologues" (n° P1516)

- Mme An Capoen à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "les suppléments facturés pour les reconstructions mammaires par tissus autologues" (n° P1517)

 

13.01  Karin Jiroflée (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, met ontzetting las ik vanmorgen dat de plastisch chirurgen niet van plan zijn om de akkoorden die werden gesloten met het RIZIV en de ziekenfondsen, uit te voeren. Met andere woorden, de chirurgen blijven nu en in de toekomst supplementen van 4 000 euro en meer vragen aan vrouwen die uit een zware ziekteperiode komen, met een levensbedreigende ziekte die een zware psychologische impact heeft. Dat is ontstellend.

 

Al in 2009 kaartte Marleen Temmerman de problematiek aan bij de toenmalige minister. Sindsdien zijn wij, vrouwenverenigingen en andere partijen, actie blijven voeren en vragen blijven stellen. In 2013 werd er bij het RIZIV een potje opzijgelegd om deze problematiek op te lossen. In februari hebben wij u nog een taart bezorgd om de problematiek nogmaals aan te kaarten. In juli was het dan eindelijk zover, er was een akkoord. Dat leidde tot een zucht van opluchting bij de patiënten. Nu willen de chirurgen dat echter niet uitvoeren, begrijp ik. Sterker nog, zij dreigen er zelfs mee om die ingrepen niet meer uit te voeren. Dat is ontstellend! Realiseert u zich wat dit betekent, collega’s, dat artsen weigeren om die ingrepen uit te voeren? Dat is ontstellend, dat is schandalig, ik kan daar totaal niet bij. Zelfs het Artsensyndicaat heeft dat veroordeeld en vindt het schandalig.

 

U zegt, mevrouw de minister, dat u nog geduld wilt hebben tot het einde van de maand en dan zult ingrijpen. Ik vind dit persoonlijk al te gek. De graaicultuur wint het hier duidelijk van de menselijkheid; men wil geld laten voorgaan op patiënten.

 

Mevrouw de minister, ik vind dat u moet ingrijpen. Zult u ingrijpen? Zo ja, hoe en wanneer?

 

13.02  An Capoen (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, hier sta ik weer, hoewel ik hoopte hier niet meer met deze vraag te moeten staan. Immers, in juli werd het akkoord over de borstreconstructies gesloten tussen de artsensyndicaten en het RIZIV. De artsensyndicaten vertegenwoordigen toch de artsen, en dus was ik ervan overtuigd dat wij voor eens en altijd af waren van dit thema.

 

Het is een goed akkoord, zowel op politiek als op financieel vlak. De chirurgen gaan er niet op achteruit en, vooral, de patiënten worden er veel beter van. Dat was uiteindelijk de bedoeling van ons allen toen wij startten met de aanpak van dit probleem.

 

Al probeer ik dat al anderhalf jaar te doen, ook vandaag zal ik het verhaal opnieuw even nuanceren. Blijkbaar zijn er een aantal knelpunten opgedoken in verband met dit akkoord, en volgens de chirurgen zijn deze veeleer van technische dan wel van financiële aard.

 

Blijkbaar is er wat onduidelijkheid ontstaan over een van de paragrafen, over de verdeling tussen eenpersoons- en tweepersoonskamers, die in een 60/40-verhouding zou moeten gebeuren. Voor de chirurgen is het onduidelijk wat er dan gebeurt als zij pakweg in oktober reeds een limiet bereikt hebben van patiënten in een eenpersoonskamer. Wil dat zeggen dat zij de patiënten die vanaf dan een eenpersoonskamer vragen, moeten wegsturen? Of moeten zij deze patiënten het volgende jaar laten terugkomen?

 

Bovendien is er onduidelijkheid over de reden waarom de ingreep in een erkend borstcentrum moet gebeuren, aangezien de expertise hiervan niet in handen ligt van de plastisch chirurgen maar wel van de gynaecologen en algemene chirurgen die de originele tumor opereren. Het is perfect mogelijk dat een patiënt geopereerd wordt voor haar kanker in een erkend borstcentrum, maar in een tweede fase naar een plastisch chirurg gaat die mogelijk niet verbonden is aan een centrum. Kunt u hieromtrent verdere uitleg geven?

 

Een derde probleem is blijkbaar nog steeds de plafonnering van de ereloonsupplementen. Dit blijft blijkbaar gevoelig liggen, omdat de plastisch chirurgen vrezen dat dit als een precedent zou kunnen beschouwd worden voor andere specialisten. Eerlijk gezegd, ook daar volg ik de collega’s eigenlijk niet meer.

 

Mevrouw de minister, is het een optie om eventueel nog te sleutelen aan enkele van deze randvoorwaarden, om alzo het ondertekenen van het akkoord te bespoedigen?

 

U zegt vandaag in de media dat u maatregelen zult nemen. Wat kunt u in deze situatie nog doen?

 

13.03 Minister Maggie De Block: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Jiroflée, mevrouw Capoen, nogmaals, een reconstructie met eigen borstweefsel voor vrouwen die een amputatie moesten ondergaan na borstkanker of omdat zij een hoger risico op borstkanker hebben, is geen luxe. Het is ook geen esthetische chirurgie, maar louter het herstel van het lichaam in zijn oorspronkelijke staat, voor zover dat mogelijk is. Ik vind dat elke vrouw daar recht op heeft. Het is ook een kwestie van respect voor de patiënt.

 

Wij hebben het overleg tussen het RIZIV, de ziekenfondsen en de representatieve artsen­syndicaten meer dan een jaar de kans gegeven om te resulteren in een akkoord. Ik heb natuurlijk begrip voor het feit dat het om een technisch moeilijke ingreep gaat waartegenover een correct loon moet staan. Er zijn echter nog andere moeilijke ingrepen, zoals een oogoperatie, neurochirurgie of een Whipple-operatie bij een pancreastumor, en die ingrepen worden ook redelijk verloond. Die mensen horen wij niet klagen.

 

Kortom, ik heb het overleg tussen het RIZIV, de ziekenfondsen en de vertegenwoordigers van de artsen maximaal gesteund. Er is ook een budget vrijgemaakt van ongeveer 2,5 miljoen om de erelonen te kunnen verhogen. De honoraria zijn verhoogd naar bijna 3 000 euro voor de reconstructie van één borst en naar meer dan 4 500 euro voor de reconstructie van twee borsten. Daarbij is voor een eenpersoonskamer nog altijd een honorariumsupplement van 100 % mogelijk. Reken het verlonen daarvoor dus maar uit.

 

De esthetische supplementen zijn verboden, dat werd wel degelijk opgenomen in het akkoord, maar nu hoor ik dat sommige plastisch chirurgen vinden dat deze regeling onvoldoende is.

 

In ieder geval, wij horen dat de conventie hier en daar in de ziekenhuizen al in behandeling is en dat de mensen bereid zijn erop in te gaan. Er zijn er wel telkens een paar die de kat de bel aanbinden en daarvan de patiënt het slachtoffer maken.

 

Wij zijn nu drie maanden verder en kregen het bericht van één enkel ziekenhuis dat al een formeel ondertekend exemplaar aan het RIZIV heeft bezorgd. Ik vind dat niet genoeg en ik doe een oproep om dit tegen het einde van de maand toch te regelen. Er moet een regionale spreiding zijn, zodat elke vrouw in de nabijheid kan worden geholpen. Ik kan dus niet langer toelaten dat vrouwen het slachtoffer zijn van deze situatie.

 

Er was toevallig al een ontmoeting gepland tussen mijn kabinet en de esthetisch chirurgen omdat wij nogal wat echo’s hadden gehoord. De ontmoeting vindt volgende week plaats en ik zal dan de knelpunten die u hier aanhaalt en die veeleer van technische aard zijn, zeker vermelden.

 

Ik wacht dus nog twee weken en ik hoop dat er nog ziekenhuizen zullen laten weten dat de conventie onderweg is. Indien dat effectief onvoldoende resultaat oplevert, dan zal ik verplicht zijn om een regeling uit te werken waardoor elke vrouw gegarandeerd deze behandeling kan krijgen zonder de hoge ereloonsupplementen te moeten betalen.

 

13.04  Karin Jiroflée (sp.a): Mevrouw de minister, over de grond van de zaak zijn wij het duidelijk eens. Wat ik u vraag is om nu te laten zien aan welke kant u staat. Wacht niet langer, kanker wacht ook niet.

 

13.05  An Capoen (N-VA): Mevrouw de minister, ik dank u voor uw antwoord. De N-VA-fractie steunt u ten volle in dit dossier.

 

Volgens mij is het akkoord nog steeds niet dood, maar het probleem moet nu opgelost worden. Ik vraag ook aan de chirurgen om redelijkheid aan de dag te leggen in dit dossier. Misschien moeten wij er in de toekomst echter ook voor opletten dat men de nomenclatuurdiscussies zuiver houdt, zonder al te veel randvoorwaarden die het probleem moeilijker maken en de oplossing minder transparant.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

14 Question de M. Marco Van Hees à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "le modèle kiwi comme alternative aux économies dans les soins de santé" (n° P1518)

14 Vraag van de heer Marco Van Hees aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het kiwimodel als alternatief voor de besparingen in de gezondheidszorg" (nr. P1518)

 

14.01  Marco Van Hees (PTB-GO!): Madame la ministre, j'espère que nous aurons plus de réponses de votre part que du premier ministre, en tout cas s'agissant des économies prévues dans les soins de santé.

 

Je me rappelle cette une du journal Le Soir, il y a juste un mois (le 13 septembre): "Maggie De Block à Bart De Wever: 'Pas touche aux soins de santé' ". Et ceci: "La ministre Open Vld des Affaires sociales réplique vertement aux propositions du chef de la N-VA, Bart De Wever"… qui nous a quittés, qui n'est plus là.

 

Madame la ministre, au contraire de ce que vous disiez il y a un mois, la presse indique que l'épure budgétaire à venir prévoit de sérieuses économies dans les soins de santé. Si c'est vrai, pourquoi ce changement? Vous disiez, il y a peu, que si nous poussons plus loin dans les économies, ce sera sur le dos des patients. Sera-ce donc le cas?

 

Il est question de 900 millions d'euros; pouvez-vous en dire plus? Il y a 700 millions qui viennent de l'accord de gouvernement et 200 millions supplémentaires … Quel est alors le montant des efforts à réaliser sur les soins de santé dans l'effort budgétaire de 4 milliards? Quelles seront les mesures? Nous parlons de médicaments plus chers: quelle augmentation et quel montant? Nous parlons notamment des antibiotiques. Il y a des antibiotiques qui peuvent être néfastes s'ils sont mal prescrits. Mais, je suppose que votre raisonnement n'est quand même pas de dire que, comme il y a des antibiotiques qui sont mauvais dans certains cas, nous allons réduire le remboursement pour améliorer le problème médical.

 

Enfin, j'en viens au modèle kiwi. S'il y a des économies à réaliser en soins de santé, faut-il que ce soit toujours, comme ce gouvernement le réalise systématiquement, sur le dos des patients? N'est-ce pas l'occasion de mettre sur pied un modèle kiwi, c'est-à-dire un appel d'offres qui met en concurrence les différentes multinationales du médicament pour proposer et pour rembourser le meilleur médicament, au meilleur prix.

 

14.02  Maggie De Block, ministre: Monsieur Van Hees, sur la base des estimations techniques de l'INAMI en septembre 2016, il était déjà clair qu'un effort de 665 millions d'euros serait nécessaire pour que le budget des soins de santé reste sur la bonne voie. De plus, il était clair, dès le début de la législature, qu'il serait nécessaire de fournir un effort supplémentaire d'au moins 53 millions d'euros en 2016.

 

Lors du conclave budgétaire, nous avons pris d'autres mesures, mais elles ne sont pas encore finalisées, le premier ministre nous l'a dit.

 

Sans vouloir anticiper le résultat du conclave, je peux déjà vous communiquer que je veillerai à ce que le patient soit épargné autant que possible au moment de fournir ces efforts dans le secteur des soins de santé. Je tenterai d'exécuter mon exercice budgétaire de manière rigoureuse par le biais de réformes mais aussi en accélérant nos réformes et en éliminant le gaspillage.

 

En ce qui concerne le secteur des médicaments, je lui demanderai de contribuer à l'exercice d'économies. J'ai conclu un pacte d'avenir avec ce secteur, dans lequel l'accent est mis sur l'accessibilité et le respect du cadre budgétaire. Le secteur pharmaceutique fournira de grands efforts afin de respecter son trajet budgétaire.

 

En ce qui concerne le modèle kiwi, je suis ici depuis 1999 et on a parlé du grand kiwi avec M. Demotte, du petit kiwi, du kiwi light. Ensuite, il y a eu un kiwi mort. Je veux bien recommencer toutes ces discussions mais ce modèle ne donne pas l'opportunité de l'innovation pour le patient, alors que l'innovation est importante pour moi. Ce modèle vient de Nouvelle-Zélande mais nous ne sommes pas en Nouvelle-Zélande, nous sommes dans un marché européen.

 

Je veux bien recommencer tous ces débats mais le kiwi reste mort pour moi.

 

14.03  Marco Van Hees (PTB-GO!): Au moins, madame la ministre, vous avez la qualité de la franchise: "Le kiwi reste mort". En ce cas, je ne sais pas comment interpréter votre propos selon lequel le secteur pharmaceutique va contribuer de manière significative. En effet, s'il existe bien une manière de le faire contribuer, c'est avec un modèle kiwi. Il y a eu le grand kiwi, le petit, le light et, à présent, le mort. Vous voulez qu'il le reste. J'en prends bonne note.

 

En revanche, vous êtes aussi imprécise que le premier ministre au sujet du coût imposé par l'effort budgétaire aux patients. Vous ajoutez en une formule qui serait savoureuse si elle n'était malheureuse pour eux: "Nous allons les épargner autant que possible". Mais vous n'allez pas élaborer de modèle kiwi visant à faire payer les multinationales. J'en conclus que le patient sera la grande victime de cet effort budgétaire, une fois de plus, malgré vos propos et ceux du premier ministre.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

15 Questions jointes de

- M. Daniel Senesael à la ministre de l'Énergie, de l'Environnement et du Développement durable, sur "l'accord burden sharing" (n° P1519)

- M. Jean-Marc Nollet à la ministre de l'Énergie, de l'Environnement et du Développement durable, sur "l'accord burden sharing" (n° P1520)

15 Samengevoegde vragen van

- de heer Daniel Senesael aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling over "het akkoord inzake de burden sharing" (nr. P1519)

- de heer Jean-Marc Nollet aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling over "het akkoord inzake de burden sharing" (nr. P1520)

 

15.01  Daniel Senesael (PS): Monsieur le président, madame la ministre, j'ai envie de dire "alléluia, alléluia, alléluia"! Un accord intrabelge est enfin intervenu sur les objectifs climatiques mais j'ai l'impression d'être dans du théâtre de boulevard, un certain Feydeau joué en trois actes.

 

Acte 1er: l'intrigue. Décembre 2015, en fanfare et avant la Conférence de Paris, on annonce la signature d'un grand accord. Dix mois plus tard, on voit enfin peut-être le bout du tunnel. Entre-temps, heureusement, on n'a pas retrouvé la Flandre les pieds dans l'eau parce que c'était le bout de ce BHV climatique.

 

Acte 2: la grosse farce. En effet, les trois Régions se réunissent, finalisent un accord, alors que vous n'êtes pas à la table des négociations. De surcroît, la presse s'empare du sujet et dit qu'une ambiance constructive règne entre les protagonistes. Madame la ministre, que faisiez-vous pendant ce temps-là? Comment avez-vous contribué à la finalisation de cet accord?

 

Acte 3: épilogue chaotique. En effet, madame la ministre, en décembre 2015, à cor et à cri et en fanfare, on annonce la signature de cet accord. On dit que 300 millions d'euros dorment profondément sur un compte bloqué chez bpost et, pendant ce temps-là, les Régions attendent impatiemment les 210 millions d'euros qui leur sont dus pour mener des politiques environnementales positives et innovantes.

 

Tel Feydeau, madame la ministre, mes questions seront au nombre de ces actes. Elles seront trois. Premièrement, confirmez-vous l'accord qui est intervenu entre les trois Régions? Confirmez-vous que vous étiez bien sur la photo finale de cet accord? Deuxièmement, est-il exact que les 210 millions d'euros qui doivent être versés aux Régions le seront sans délai, comme vous l'avez répété en juillet dernier? Je répète "sans délai". Écrivez-vous bien sans S-A-N-S?

 

15.02  Marie-Christine Marghem, ministre: C-E-N-T.

 

15.03  Daniel Senesael (PS): Enfin, l'impact sur le budget fédéral de ce versement de 210 millions sera-t-il mesurable? En d'autres termes, et selon les impératifs européens, le compte bpost est-il consolidé dans l'entité 1? Cela a des répercussions indéniables sur les trajectoires budgétaires. Merci de vos réponses, madame la ministre.

 

15.04  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, je n'ai pas le talent de notre collègue M. Senesael. Je vais le faire de manière très sobre, comme d'habitude.

 

Madame la ministre, vous sortez d'un épisode peu glorieux. J'ai pu lire les propos de vos collègues régionaux sur la manière dont la négociation n'a pas été menée. Même après l'accord, M. Tommelein est encore intervenu dans les médias pour dire ce qu'il pensait de votre rôle dans cet accord. Mais je dirais: qu'importe.

 

Ce qui compte, et c'est ma question, c'est de savoir quelles leçons vous tirez de ce processus de burden sharing 2020 pour la suite. Parce qu'au-delà du fait qu'il faut se réjouir qu'il y a enfin un accord, que vous avez eu au mois de décembre, qui est traduit dans un texte et qui maintenant va passer dans les différents gouvernements, au comité de concertation et aux parlements, au-delà, il faut déjà penser à l'avenir et notamment, aux enjeux 2030-2050.

 

Madame la ministre, ma seule question est la suivante: quelles leçons tirez-vous de cet épisode peu glorieux pour améliorer le processus pour les épisodes à venir? Des enjeux beaucoup plus importants sont devant nous. Ce qui a été traduit dans le texte est presque riquiqui par rapport aux enjeux à 80 et à 90 % de réduction de CO2 d'ici 2050.

 

J'ose donc espérer que vous retirez de bonnes leçons de l'épisode qui vient de se clôturer et qui a été magnifiquement représenté ici par notre collègue.

 

15.05  Marie-Christine Marghem, ministre: Monsieur le président, je remercie MM. Senesael et Nollet pour leur talent; un talent caché en ce qui concerne M. Senesael et M. Nollet, dans un exercice de sobriété qui ne lui est pas habituel.

 

Ceci dit, l'accord noué sur le dernier point, qui ne concernait que les Régions, se devait d'être résolu par elles. Elles l'ont fait. Où étais-je à ce moment-là – puisque vous représentez cela comme une pièce de Feydeau? J'étais en coulisse, évidemment. Pourquoi? Parce que j'avais proposé, depuis plusieurs semaines, trois options et que la Wallonie et la Flandre ont opté pour la deuxième et sont venues me le dire. Car, pour nouer un accord de coopération, il faut que le fédéral soit d'accord avec ce qui concerne les Régions. Quel était ce point précis? Je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'était la possibilité pour l'une des Régions de vendre ses statistiques si elle a fait des efforts qui dépassent ses objectifs à l'autre Région, en l'occurrence la Flandre, laquelle pourrait ne pas atteindre ses statistiques en 2020.

 

Ainsi, ce point a été tranché (option 2) et inscrit dans l'accord de coopération. J'espère qu'il sera signé demain par tous les ministres concernés, qu'il partira devant chaque gouvernement et ensuite devant le comité de concertation. Pour répondre à votre question, cela entraînera la libération des fonds, quand chaque entité aura créé la niche qui permet de recevoir ces fonds spécifiques qui sont tous, aussi bien au niveau fédéral qu'au niveau des Régions, en dehors des budgets. Les sommes versées en provenance de l'Europe sont destinées à des politiques spécifiques et non à répondre à toutes les dépenses des budgets fédéral et régionaux. Il importe dès lors que chacun ait la possibilité de désigner dans son budget – ce qui se fait par les parlements – l'endroit où vont se loger ces politiques. La plupart du temps, on le fait via des fonds créés de façon à pouvoir recevoir cet argent.

 

Pour aller plus loin, en cas de fonds de ce type, la Région bruxelloise demande expressément, depuis le début – cela figure dans le compte rendu de nos échanges –, de recevoir la somme qui lui est dévolue en quatre fois à partir de janvier 2017 jusqu'en 2020 pour que les recettes qu'elle reçoit sur ce périmètre circonscrit d'un fonds soient, chaque année, égales aux dépenses, ceci afin d'éviter d'être comptabilisées dans les normes SEC.

 

15.06  Daniel Senesael (PS): Monsieur le président, madame la ministre, je vous remercie pour votre réponse.

 

Cela dit, je voudrais être le souffleur de Feydeau en vous demandant, madame la ministre, d'être davantage proactive et surtout de ne pas noyer le poisson dans vos réponses.

 

Il faut que vous teniez vos promesses et vos engagements. Vous avez déclaré, en décembre, et confirmé, en juillet, que les fonds seraient versés sans délai. Les Régions ont pris leurs dispositions pour accueillir ces fonds et elles ont à leur agenda des politiques innovantes, créatrices et actives à mener sur le terrain.

 

S'il vous plaît, madame la ministre, faites en sorte que ces fonds soient débloqués dans les meilleurs délais! Il y va du bien-être et de l'avenir de notre climat.

 

15.07  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, je ne souhaite pas créer un incident, mais force est de constater que Mme la ministre a répondu à M. Senesael au sujet des fonds, mais pas au sujet de la prospective.

 

15.08  Marcel Cheron (Ecolo-Groen): La réponse de la ministre est passée inaperçue!

 

15.09  Laurette Onkelinx (PS): Il est vrai que Mme la ministre n'a pas répondu à cette question.

 

15.10  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Ou alors, monsieur Cheron, Mme Marghem a déjà annoncé son futur rôle pour ce qui concerne la prospective: dans les coulisses!

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

16 Questions jointes de

- M. Georges Dallemagne au ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "le crash aérien évité de justesse à l'aéroport de Bruxelles-National" (n° P1521)

- Mme Véronique Caprasse au ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "le crash aérien évité de justesse à l'aéroport de Bruxelles-National" (n° P1522)

16 Samengevoegde vragen van

- de heer Georges Dallemagne aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de ternauwernood voorkomen vliegtuigcrash op Brussels Airport" (nr. P1521)

- mevrouw Véronique Caprasse aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de ternauwernood voorkomen vliegtuigcrash op Brussels Airport" (nr. P1522)

 

16.01  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le ministre, nous l'avons échappé belle le mercredi 5 octobre à Zaventem. Il s'agit d'un incident rare, mais très grave, puisqu'à 20h41, selon les informations qui ont été confirmées depuis lors, un avion au décollage a failli en téléscoper un autre qui atterrissait. Cette catastrophe aérienne évitée à neuf secondes près est due à une erreur humaine. Un avion qui n'a pas attendu le "Go!" de la tour de contrôle pour décoller, cela peut arriver… L'autre cause est l'utilisation fautive de la piste 01. On sait qu'elle est dangereuse, parce qu'elle est courte et qu'elle n'est pas équipée électroniquement de manière convenable et puis, surtout, parce qu'elle croise les autres pistes. On ne peut y recourir que lorsque le vent l'impose. Or, à cette heure-là, les relevés de vent sont unanimes à indiquer que le vent n'imposait pas l'utilisation de la piste en question. Il y avait en effet entre 4 et 6 nœuds de vent d'est (soixante degrés). C'est donc la piste 07 ou éventuellement, en cas de rafale, la 25 qui aurait dû être utilisée. Pourtant, on a employé la 01 en contrevenant aux instructions du gouvernement, à la loi et aux AIP (aeronautical information publications). C'est extrêmement grave. Le danger est bien réel et la catastrophe a été évitée de justesse.

 

Monsieur le ministre, j'entends que vous avez demandé un audit à la DGTA. C'est un aveu. Vous reconnaissez ainsi que celle-ci ne peut pas remplir son rôle légal, qui consiste à connaître en temps réel et de manière permanente la manière dont Belgocontrol travaille. C'est l'aveu que votre administration ne dispose pas des informations relatives aux composantes de vent en temps réel qui justifient l'utilisation des pistes.

 

Ce que je vous demande, monsieur le ministre, c'est évidemment de faire toute la clarté sur cette affaire et de faire en sorte qu'enfin, la loi ainsi que les décisions de justice soient respectées et que l'on cesse d'abuser du recours à cette piste ou à d'autres. L'administration de Belgocontrol doit rester sous votre contrôle et appliquer les règles qui lui ont été imposées. De la sorte, la tranquillité, la qualité de vie et la sécurité des riverains seront garanties.

 

16.02  Véronique Caprasse (DéFI): Monsieur le ministre, il est clair que ce qui s'est passé est vraiment alarmant. Cet incident n'aurait jamais dû arriver. Aucune contrainte opérationnelle ou météorologique n'imposait l'utilisation de la piste d'atterrissage 01. À nouveau, le choix des pistes opéré par Belgocontrol doit être vivement condamné. Le non-respect flagrant des prescrits de la cour d'appel du 17 mars 2005 doit être sanctionné.

 

Vous devez prendre vos responsabilités, monsieur le ministre et tout particulièrement dans un dossier aussi important, lorsque la sécurité des passagers est jeu, mais aussi lorsqu'il s'agit de tous les riverains de Bruxelles-National.

 

J'espère que vous en êtes conscient: l'utilisation excessive, et dans ce cas abusive, de la piste 01 est directement liée au survol intensif de la Région bruxelloise. Ce dossier, je le rappelle, est au point mort depuis votre entrée en fonction. Vous avez demandé un audit. Nous en attendons le résultat. Je ne peux que vous demander de confirmer de manière absolue le principe de non-survol des zones densément peuplées. Chaque jour, c'est plus d'un million de personnes qui sont touchées par les survols. J'aurais pu vous inviter hier soir dans mon quartier. Vous auriez compris que c'est absolument insupportable.

 

Instaurer un organisme de contrôle indépendant est aussi absolument nécessaire; des avions interdits de vol continuent à décoller la nuit. Les niveaux de bruit ne sont ni surveillés, ni respectés. Les normes de vent sont quasiment systématiquement violées.

 

Et on vous demande aussi tout simplement de respecter l'arrêté Gosuin. Le dispositif légal est déjà en place, alors pourquoi ne pas l'utiliser et le faire respecter? Mes questions sont les suivantes, monsieur le ministre. Allez-vous, grâce à cet audit, mais aussi de manière générale, enfin faire toute la transparence quant aux décisions prises par Belgocontrol en matière de choix des pistes? Quand un organisme de contrôle indépendant sera en place, qu'en sera-t-il? Allez-vous enfin – cela aurait dû être fait depuis de nombreuses années – mettre en place une gestion du trafic aérien organisée dans le respect des normes légales applicables?

 

16.03  François Bellot, ministre: Merci, chers collègues. Tout d'abord je voudrais rappeler que le secteur aérien est très encadré par des normes internationales. Deuxièmement, en cas d'incident aérien, ceux et celles qui en sont témoins doivent automatiquement transmettre leurs observations à un organisme belge qui s'appelle la BSA, Belgian Surveillance Authority, qui, en fonction des éléments qui lui sont donnés, compare l'incident constaté ou relevé avec la classification de l'OACI, qui est l'organisme international. À l'issue de cet examen, la BSA a classé comme sérieux l'incident de mercredi.

 

Quand un incident est classé 'sérieux', l'information est transmise à l'autorité indépendante d'enquête des incidents et des accidents, créée par l'arrêté royal du 8 décembre 1998. Cette cellule qui a été saisie fonctionne de manière indépendante et communique à l'ensemble des autorités des pays d'origine des pilotes et des avions, qu'il y a eu un incident impliquant des avions de ces pays-là ou des pilotes de ces pays-là. En l'occurrence, ces contacts ont été pris et les autorités de ces pays ont indiqué qu'elles collaboreraient.

 

L'enquête est en cours. Monsieur Dallemagne, vous dites: "Je sais que c'est un commandant de bord qui est en tort". Moi, je ne sais pas de quel élément vous disposez. Je laisse faire l'autorité qui a un pouvoir d'investigation relativement large et qui, a l'issue de ses travaux, remettra un rapport au SPF Mobilité ainsi qu'aux acteurs concernés de la compagnie ou du pays d'origine. Attendons ce rapport. Et, bien entendu, des recommandations seront alors prises.

 

Je voudrais également dire qu'avant que je ne sois informé de l'incident, sur base de différents éléments dont je disposais et entendant ce que les riverains me disaient alors que dans les mois qui précédaient les choses n'avaient pas été aussi intenses, j'ai demandé qu'un audit soit réalisé par la DGTA, sur base de toutes les données, quant au choix des pistes opéré entre le 3 et le 10 octobre. Lorsque nous disposerons de l'audit, nous vérifierons que le choix des pistes qui résulte des PRS, donc des décisions antérieures, a bien été opéré en fonction des exigences et des obligations sachant que les pistes 25L et 25R sont les pistes préférentielles et que ce n'est qu'en cas de vent fort et de changement de vent fort de nord-est, d'est que d'autres pistes peuvent être choisies.

 

Je m'en tiens donc au cadre. Il m'appartient, en tant que ministre, de vérifier que le contrôle est bien effectué. Je crois savoir que, si je remonte dans le temps de quelques mois ou quelques années, il est rare qu'un ministre ait demandé ce type d'audit. J'ai décidé de le faire et de le demander à la DGTA pour vérifier si toutes les règles sont bien respectées. Si tel n'était pas le cas ou si tel est le cas, j'en tirerais les conclusions nécessaires.

 

En ce qui concerne le reste du plan de survol de Bruxelles – je l'ai expliqué aux différents ministres et en commission –, nous n'en sommes pas restés au point mort, madame. J'avance significativement. Une fois terminé, ce plan sera présenté à toutes les parties: les Régions, les représentants des partis politiques, des associations, du fédéral, des bourgmestres et toutes les autorités qui sont concernées dans le choix qu'il faudra faire ensemble, en toute transparence et en concertation avec toutes celles et ceux qui doivent intervenir dans les choix.

 

16.04  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le ministre, vous avez dit qu'il s'agissait d'un incident sérieux, grave. Par contre, je trouve que votre réponse n'est pas très sérieuse. Vous nous dites que vous avez commandé un audit. Vous devez simplement faire respecter votre administration, elle a tous les pouvoirs de connaître en temps réel, de manière permanente, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, 365 jours par an ce que fait Belgocontrol, sur quelle base il décide, quelle utilisation de piste il opère. C'est cela que vous devez faire. Vous ne devez pas demander un audit sur une semaine, vous et votre administration devez savoir cela en permanence. Votre administration n'est pas respectée, faites-la respecter!

 

En commission de l'Infrastructure du 15 juin 2016, vous aviez promis une clarification sur l'application des normes de vent. Nous sommes mi-octobre et cette clarification n'est toujours pas intervenue! La preuve est qu'il y a une discussion sur les normes de vent.

 

Enfin, vous dites que vous avancez. Mais c'est ce qu'on nous dit depuis le début de la législature! Vous dites "j'avance", mais j'aimerais bien que vous atterrissiez!

 

Les associations de riverains de l'aéroport ont dit: "Le MR avait promis monts et merveilles pendant la campagne électorale et le bilan actuel du MR dans ce dossier est un zéro pointé!"

 

16.05  Véronique Caprasse (DéFI): Monsieur le ministre, ce n'est pas depuis le début de la législature. Ce dossier reste en panne depuis 15 ans. Mais ce qui m'effraie, c'est le non-respect des règles. Les normes de vent ne sont pas respectées. Les vols sont intensifs. Belgocontrol n'en fait qu'à sa tête. Vous n'êtes absolument pas écouté. Vous en avez la responsabilité. Cet organisme est maître après Dieu, il fait ce qu'il veut.

 

Je peux vous assurer que pour tout mon entourage – vous savez où j'habite, je suis quasiment en dessous des avions – cette piste 01 doit être revue et corrigée. C'est intolérable. C'est jour et nuit, monsieur le ministre. Jour et nuit, à même pas une minute d'intervalle, des avions atterrissent.

 

Et on comprend alors ce qui se passe quand la 01 est utilisée dans des conditions tout à fait inacceptables: on risque des accidents. Ce n'est pas la première fois. Il y a déjà eu un accident, qui n'avait pas fait de victimes. Mais cela arrivera un jour, et là, vous vous en mordrez les doigts.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

17 Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Financiën, over "de winteropvang" (nr. P1523)

17 Question de Mme Nahima Lanjri à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes, adjointe au ministre des Finances, sur "l'accueil hivernal" (n° P1523)

 

17.01  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de staatssecretaris, collega's, het wordt kouder. De winter staat voor de deur en we zetten thuis en in dit Parlement de verwarming een paar graden hoger. Dat kunnen wij ons veroorloven.

 

Ik weet niet of wij voldoende beseffen dat er ondertussen tienduizenden dak- en thuislozen zijn die dat niet kunnen doen en die op straat onder een kartonnen doos moeten overnachten.

 

Ook de Vlaamse Kinderrechtencommissaris wees er recentelijk op dat een op drie thuis- en daklozen minderjarig is. Alleen al in Vlaanderen zijn 1 700 kinderen dak- of thuisloos.

 

Dak- en thuisloosheid en armoede zijn complexe problemen, waaraan we vanuit verschillende beleidsdomeinen – lokaal, de Gemeenschappen en de federale overheid – moeten werken.

 

Elk jaar organiseren wij een winteropvang voor daklozen, gewoonlijk van 1 november tot 31 maart. Dat is ook dit jaar de bedoeling.

 

Wij moeten lessen trekken uit de voorbije jaren. Armoedeorganisaties hebben mij meegedeeld dat heel wat punten voor verbetering vatbaar zijn. Zo zien wij dat er steeds meer vrouwen dakloos zijn en er dus een aangepaste opvang voor vrouwen moet zijn.

 

We zien dat er problemen zijn met het reserveren van een plaats om te overnachten. Soms kan dat via een gratis nummer, maar wanneer men enkel kan bellen vanuit een nachtwinkel of een telefoonwinkel omdat men geen gsm heeft, is dat niet gratis.

 

Er zijn organisaties die opvang bieden, zoals de Hoeksteen in Brussel, waar men letterlijk met een lotje werkt. Wie het goede lotje trekt, heeft geluk en wordt opgevangen en moet de nacht niet op straat doorbrengen. Wie geen goed lotje trekt, moet de nacht op straat doorbrengen omdat er te weinig plaatsen zijn.

 

Er zou eigenlijk ook overdag opvang moeten zijn voor gezinnen en kwetsbare personen. Ik merk ook dat er extra financiering is voor de grote steden, maar niet voor de centrumsteden.

 

Mijn vragen zijn de volgende. Welke plannen hebt u en in welke budgetten voorziet u met betrekking tot de opvang van daklozen? Normaal gaat het over 50 000 euro per stad voor de vijf grote steden. Is er ook nog geld voor de centrumsteden?

 

Wat leert u uit de praktische problemen die ik heb opgesomd en wat zult u eraan doen?

 

Hoe zult u samenwerken met de Gemeenschappen? Er is immers een samenwerkingsakkoord dat bepaalt dat er minstens een keer per jaar een overleg moet plaatsvinden. Dit overleg heeft echter nog niet plaatsgevonden.

 

17.02 Staatssecretaris Elke Sleurs: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Lanjri, ik dank u voor uw vraag.

 

Zoals u weet, sloten de federale overheid en de overheden van de Gemeenschappen en de Gewesten in mei 2014 een samen­werkings­akkoord inzake dak- en thuis­loosheid. Daarin onderstrepen de ondertekenende overheden dat de lokale besturen in de eerste plaats bevoegd zijn voor de opvang van daklozen.

 

Wij onttrekken ons evenwel niet aan onze verantwoordelijkheid. Rekening houdend met dit samenwerkingsakkoord, het regeerakkoord, de eigen beleidsnota’s en het derde federale actieplan kan ik u bevestigen dat deze federale regering de noodzakelijke maatregelen blijft nemen om de opvang van dak- en thuislozen tijdens deze winterperiode te waarborgen.

 

Concreet wil dit zeggen dat de federale ondersteuning inzake winteropvang een aanvulling is op het beleid van de Gewesten en de lokale overheden. Net als de vorige winters heb ik opnieuw 50 000 euro uitgetrokken voor de vijf grote steden. Brussel krijgt meer dan 1 miljoen euro. Ook vorig jaar hebben wij in 300 extra opvangplaatsen voorzien voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

We hebben in extra capaciteit voorzien. Daar wordt nu allemaal voor gezorgd.

 

Niet elke winter is dezelfde. Wij zorgen ervoor dat er geen crisismanagement nodig is, want wij gaan voor duurzame en stabiele oplossingen. Daarom heb ik mijn administratie de opdracht gegeven om met de andere betrokken actoren naar een hervormingspolitiek te zoeken.

 

Bovendien zit de administratie minstens drie keer per jaar met de verschillende actoren samen om de goede praktijken met betrekking tot de winteropvang uit te wisselen, zodat de nodige verbeteringen vanuit het federale niveau kunnen worden aangestuurd.

 

17.03  Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de staatssecretaris, dat er tienduizenden dak- en thuislozen zijn, is een land als het onze, een welvaartsstaat, onwaardig. Dat een op drie daarvan kinderen zijn, is een schandvlek op het blazoen van onze samenleving.

 

Mevrouw de staatssecretaris, ik reken erop dat u zorgt voor een krachtdadig beleid en dat het probleem van dak- en thuisloosheid wordt aangepakt, uiteraard in overleg met de Gemeenschappen en Gewesten. Zorg niet voor meer opvangplaatsen, maar zorg er vooral voor dat er minder daklozen zijn.

 

Zolang er toch daklozen zijn, moeten wij inderdaad zorgen voor opvang. Zorg ervoor dat niemand, en al zeker geen kinderen, de nacht moet doorbrengen op straat in de koude.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Zo komen wij aan het einde van de mondelinge vragen.

 

18 Federale deontologische Commissie

18 Commission fédérale de Déontologie

 

Naar aanleiding van een incident in de plenaire vergadering van 15 september 2016 en gelet op het ontbreken van bepalingen in het Kamerreglement die het mogelijk maken op te treden tegen misplaatste uitspraken, heeft de Conferentie van voorzitters van woensdag 12 oktober 2016 ermee ingestemd om volgend verzoek voor te leggen aan de Federale Deontologische Commissie:

À la suite de l’incident en séance plénière du 15 septembre 2016 et vu le manque de dispositions dans le Règlement de la Chambre permettant de réprimer les propos déplacés, la Conférence des présidents du mercredi 12 octobre 2016 a marqué son accord sur la demande suivante à soumettre à la Commission fédérale de Déontologie:

 

1. Kan de Federale Deontologische Commissie de Kamer een voorstel bezorgen van een gefaseerde sanctiemogelijkheid als reactie tegen misplaatste, respectloze, onhoffelijke of indecente uitspraken, gedaan in het kader van de parlementaire debatten (en al dan niet geregistreerd via de geluidsopname), waarbij er enkele sancties worden voorgesteld oplopend van lichte naar hardere?

1. La Commission de Déontologie peut-elle fournir à la Chambre des représentants une proposition quant à une possible sanction échelonnée en réaction à des propos déplacés, irrespectueux, discourtois ou indécents tenus dans le cadre des débats parlementaires (et enregistrés ou non), dans laquelle plusieurs options de sanctions sont créées allant de la plus légère à la plus lourde?

 

2. Worden die sancties best ingeschreven in het Reglement van de Kamer dan wel in de deontologische code voor parlementsleden?

2. Est-il préférable d’inscrire ces sanctions dans le Règlement de la Chambre ou dans le code de déontologie pour les parlementaires?

 

Overeenkomstig artikel 4, § 2, eerste lid, van de wet van 6 januari 2014 houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie dient het verzoek door minstens vijftig leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers te worden ondertekend.

Conformément à l’article 4, § 2, premier alinéa, de la loi du 6 janvier 2014 portant création d’une Commissie fédérale de Déontologie, cette demande doit être signée par au moins 50 membres de la Chambre des représentants.

 

Het verzoek zal via de fractiesecretariaten ter ondertekening aan de leden worden voorgelegd.

Cette demande sera soumise à la signature des membres via les secrétariats des groupes.

 

Collega’s, ik ga ervan uit dat wij dat unaniem goedkeuren. Als er geen bezwaar is, zal aldus geschieden.

 

19 Caterpillar

19 Caterpillar

 

Ten gevolge van een informele ontmoeting van collega Delizée, collega Van Quickenborne en mezelf met de directie van Caterpillar zullen de verenigde commissies voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de nationale wetenschappelijke en culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw en voor de Sociale Zaken op 25 oktober 2016 om 14.15 uur een hoorzitting houden met de directie van Caterpillar.

Les commissions réunies de l’Économie, de la Politique scientifique, de l’Éducation, des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l’Agriculture et des Affaires sociales organiseront une audition avec la direction de Caterpillar le 25 octobre 2016 prochain à 14.15 heures.

 

20 Inoverwegingneming van voorstellen

20 Prise en considération de propositions

 

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

 

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik deze als aangenomen; overeenkomstig het Reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considérerai la prise en considération comme acquise et je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au Règlement.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

21 Urgentieverzoeken vanwege de regering

21 Demandes d'urgence émanant du gouvernement

 

De regering heeft de spoedbehandeling gevraagd met toepassing van artikel 51 van het Reglement, bij de indiening van het wetsontwerp betreffende de verwerking van passagiersgegevens, nr. 2069/1.

Le gouvernement a demandé l'urgence conformément à l'article 51 du Règlement lors du dépôt du projet de loi relatif au traitement des données des passagers, n° 2069/1.

 

Collega’s wij moeten ons over deze vraag uitspreken bij zitten en opstaan, maar zoals gebruikelijk is er eerst een motivering van de regering.

 

21.01 Minister Jan Jambon: Mijnheer de voorzitter, collega’s, in navolging van punt 3 uit de notificatie van de Ministerraad van 29 april 2016 verzoek ik u om de urgentie toe te kennen in toepassing van artikel 51 van het Reglement van de Kamer. Dat verzoek steunt op de volgende argumenten.

 

D'abord, le PNR belge était une des dix-huit mesures, spécifiquement la mesure n° 9, dans la lutte contre le terrorisme, que le gouvernement fédéral a annoncées en séance plénière de la Chambre, le 19 novembre 2015.

 

Sedertdien is er de richtlijn nr. 2016/681 van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers voor het voorkomen, het opsporen, het onderzoeken en het vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit. Die richtlijn bepaalt dat ze uiterlijk op 25 mei 2018 omgezet moet worden.

 

De omzetting van de bepalingen van deze richtlijn vergt nog verscheidene koninklijke besluiten waarover telkens door de Ministerraad moet worden overlegd. Er zijn ook nog uitvoeringsbesluiten die moeten worden voorgelegd aan de Privacycommissie, de Raad van State en de gewestregeringen, in toepassing van artikel 6, § 4, derde lid van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. Om deze redenen is het tijd om de richtlijn in haar volledigheid om te zetten, om dat klaar te krijgen tegen 25 mei 2018.

 

La collaboration avec les services concernés et la coopération internationale qui font partie de la transposition précitée de la directive doivent être définies au moyen de différents protocoles d'accord. L'élaboration d'un projet de loi s'impose pour l'élaboration de ces protocoles.

 

Het is evident dat er ook nog een ICT-infrastructuur moet worden uitgebouwd die op zich niet eenvoudig is, en waarvoor nog marktbevragingen moeten plaatsvinden en overheidsopdrachten moeten worden uitgeschreven. Om die overheidsopdrachten te kunnen uitvoeren is een wet nodig.

 

Finalement, le secteur étant demandeur de clarté, un traitement rapide de cette loi-cadre est essentiel pour que puissent débuter les entretiens avec les différents secteurs, en vue de prendre les arrêtés royaux d'exécution.

 

Om al deze redenen vraag ik de Kamer van volksvertegenwoordigers de spoedbehandeling van dit wetsontwerp goed te keuren.

 

Le président: Merci, monsieur le ministre. Monsieur Hellings, nous ne pouvons pas ouvrir un débat sur une demande d'urgence. Il ne peut pas non plus y avoir une explication de vote car nous votons par assis et levé. Je suis vraiment désolé. Je demande à ceux et celles qui soutiennent la demande d'urgence de se lever.

 

La demande d'urgence est adoptée par assis et levé.

Het urgentieverzoek wordt bij zitten en opstaan aangenomen.

 

De regering heeft eveneens de spoedbehandeling gevraagd met toepassing van artikel 51 van het Reglement, bij de indiening van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze centrales en van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, nr. 2070/1.

Le gouvernement a également demandé l'urgence conformément à l'article 51 du Règlement lors du dépôt du projet de loi portant modifications de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales et de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, n° 2070/1.

 

Wij zullen ons uitspreken bij zitten en opstaan maar ik vraag de minister eerst naar een motivering.

 

21.02  Marie-Christine Marghem, ministre: Monsieur le président, je vous remercie de m'avoir donné la parole.

 

Tout d'abord il s'agit d'un projet de loi qui impose une contribution de répartition, à savoir une fiscalité sur les centrales nucléaires non prolongées comme Doel 3 et 4, et Tihange 2 et 3. En effet, depuis 2008, l'État belge impose une telle contribution de répartition. Jusqu'à présent, ceci était concrétisé sur la base d'une réglementation qui était, à chaque fois, adoptée pour une année spécifique. Pour l'année 2016, il s'agit d'une contribution de répartition ad hoc, sur la base de la production d'électricité pendant l'année 2015, alors que de 2017 à 2026, un mécanisme permanent est prévu pour le calcul de la contribution de répartition.

 

La demande d'urgence, fondée sur l'article 51 du Règlement de la Chambre, est motivée par une double préoccupation. D'une part, la perception de la contribution de répartition nécessite l'entrée en vigueur du projet de loi dans l'année. Dans le cas contraire, ceci pourrait avoir des conséquences négatives sur le budget de l'État.

 

D'autre part, vous le savez puisqu'elle a été publiée le 1er décembre 2015, l'État belge a signé une convention avec l'exploitant. Celle-ci fixait son entrée en vigueur au 31 juillet. Elle a été reportée par un avenant au 15 novembre. Dès lors, il nous importe de commencer les travaux sans désemparer.

 

De voorzitter: Ik stel u voor om ons over deze vraag uit te spreken.

Je vous propose de nous prononcer sur cette demande.

 

Het urgentieverzoek wordt bij zitten en opstaan aangenomen.

La demande d'urgence est adoptée par assis et levé.

 

Naamstemmingen

Votes nominatifs

 

22 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de M. Sébastian Pirlot sur "les quartiers militaires" (n° 170)

22 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Sébastian Pirlot over "de militaire kwartieren" (nr. 170)

 

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique du 4 octobre 2016.

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt van 4 oktober 2016.

 

Deux motions ont été déposées (MOT n° 170/1):

- une motion de recommandation a été déposée par Mmes Julie Fernandez Fernandez et Laurette Onkelinx et par MM. Stéphane Crusnière et Sébastian Pirlot;

- une motion pure et simple a été déposée par M. Jean-Jacques Flahaux.

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 170/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door de dames Julie Fernandez Fernandez en Laurette Onkelinx en door de heren Stéphane Crusnière en Sébastian Pirlot;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de heer Jean-Jacques Flahaux.

 

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik die motie in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

 

22.01  Sébastian Pirlot (PS): Monsieur le président, cette motion demande simplement, si le gouvernement confirmait sa volonté de fermer des quartiers militaires, qu'une répartition géographique équilibrée soit assurée entre les trois Régions de notre pays ainsi qu'une proximité avec les bassins d'emploi.

 

Cette motion demande également, si le gouvernement confirmait cette volonté de fermer des quartiers militaires, d'assurer une parfaite implication des partenaires sociaux et des autorités locales concernées.

 

Je rappelle que des fermetures de casernes entraînent des conséquences socioéconomiques, notamment en termes d'emploi et de bien-être par rapport aux conditions de travail des militaires et du personnel civil.

 

Cette motion demande enfin d'assurer le rôle de Bruxelles en tant que capitale belge et européenne en maintenant les implantations bruxelloises de notre Défense nationale, comme celles de l'état-major, de l'hôpital, de l'École royale et du Musée royal militaire et de prendre des initiatives concrètes afin de voir s'établir à Bruxelles un quartier général européen.

 

Comme il s'agit d'une motion constructive, je ne doute pas un instant que celle-ci sera rejetée par la majorité sur base d'une motion pure et simple, avec une argumentation extraordinaire qui décide de passer au point suivant de l'ordre du jour!

 

Le président: La parole est à M. Flahaux pour une explication avant le vote.

 

22.02  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le président, permettez-moi de prendre la parole, car j'étais présent lorsque le premier ministre a répondu à l'interpellation de M. Pirlot.

 

Il s'agit premièrement de l'opérationnalité, de la priorité accordée au personnel pour l'engagement opérationnel; deuxièmement, de l'outsourcing et de la rationalisation des fonctions sans spécificité militaire; enfin, de la rationalisation des fonctions plus particulièrement militaires sans aller pour autant à l'encontre d'une répartition géographique équilibrée. La répartition équilibrée des capacités aussi bien quantitatives que qualitatives seront à l'ordre du jour.

 

Pour terminer, en ce qui concerne l'aspect social, il faudra éviter de déplacer inutilement des travailleurs et de fermer pour fermer, mais bien pour utiliser rationnellement les moyens. C'est l'équilibre qui est visé en tenant compte de plusieurs paramètres. Les décisions seront prises, a insisté le premier ministre avec raison, sans précipitation, car derrière chacune des décisions, des militaires et leurs familles sont concernés.

 

Le président: Début du vote / Begin van de stemming.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd?

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

75

Oui

Nee

57

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

132

Total

 

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

 

23 Goedkeuring van de agenda

23 Adoption de l’ordre du jour

 

Wij moeten overgaan tot de goedkeuring van de agenda voor de vergadering van donderdag 20 oktober 2016.

Nous devons procéder à l’approbation de l’ordre du jour de la séance du jeudi 20 octobre 2016.

 

Geen bezwaar? (Nee) De agenda is goedgekeurd.

Pas d’observation? (Non) L’ordre du jour est approuvé.

 

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 20 oktober 2016 om 14.15 uur.

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 20 octobre 2016 à 14.15 heures.

 

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 54 PLEN 130 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 54 PLEN 130 annexe.

 

 

 


Detail van de naamstemmingen

 

Détail des votes nominatifs

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 001

 

 

Oui        

075

Ja

 

Becq Sonja, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

 

Non        

057

Nee

 

Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Lalieux Karine, Maingain Olivier, Massin Eric, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Winckel Fabienne, Wouters Veerle

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen