Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

Donderdag 29 september 2016

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Jeudi 29 septembre 2016

 

Après-midi

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 14.20 uur en voorgezeten door de heer Siegfried Bracke.

La séance est ouverte à 14.20 heures et présidée par M. Siegfried Bracke.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Aanwezig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l’ouverture de la séance:

Charles Michel, Kris Peeters.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Aldo Carcaci, wegens gezondheidsredenen / pour raisons de santé;

Willy Demeyer, met zending buitenslands / en mission à l'étranger;

Rita Bellens, Stéphane Crusnière, OVSE / OSCE.

 

Vragen

Questions

 

01 Questions jointes de

- M. Raoul Hedebouw au premier ministre sur "la manifestation d'aujourd'hui et la situation socio-économique et budgétaire" (n° P1455)

- Mme Laurette Onkelinx au premier ministre sur "la manifestation d'aujourd'hui et la situation socio-économique et budgétaire" (n° P1456)

- Mme Meryame Kitir au premier ministre sur "la manifestation d'aujourd'hui et la situation socio-économique et budgétaire" (n° P1457)

- M. Kristof Calvo au premier ministre sur "la manifestation d'aujourd'hui et la situation socio-économique et budgétaire" (n° P1458)

- M. Benoît Dispa au premier ministre sur "la manifestation d'aujourd'hui et la situation socio-économique et budgétaire" (n° P1459)

- M. Jan Spooren au premier ministre sur "la manifestation d'aujourd'hui et la situation socio-économique et budgétaire" (n° P1460)

- M. David Clarinval au premier ministre sur "la manifestation d'aujourd'hui et la situation socio-économique et budgétaire" (n° P1461)

- M. Georges Gilkinet au premier ministre sur "la manifestation d'aujourd'hui et la situation socio-économique et budgétaire" (n° P1462)

01 Samengevoegde vragen van

- de heer Raoul Hedebouw aan de eerste minister over "de betoging van vandaag en de sociaal-economische en budgettaire toestand" (nr. P1455)

- mevrouw Laurette Onkelinx aan de eerste minister over "de betoging van vandaag en de sociaal-economische en budgettaire toestand" (nr. P1456)

- mevrouw Meryame Kitir aan de eerste minister over "de betoging van vandaag en de sociaal-economische en budgettaire toestand" (nr. P1457)

- de heer Kristof Calvo aan de eerste minister over "de betoging van vandaag en de sociaal-economische en budgettaire toestand" (nr. P1458)

- de heer Benoît Dispa aan de eerste minister over "de betoging van vandaag en de sociaal-economische en budgettaire toestand" (nr. P1459)

- de heer Jan Spooren aan de eerste minister over "de betoging van vandaag en de sociaal-economische en budgettaire toestand" (nr. P1460)

- de heer David Clarinval aan de eerste minister over "de betoging van vandaag en de sociaal-economische en budgettaire toestand" (nr. P1461)

- de heer Georges Gilkinet aan de eerste minister over "de betoging van vandaag en de sociaal-economische en budgettaire toestand" (nr. P1462)

 

01.01  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Mijnheer de eerste minister, ik ben zopas teruggekomen van een betoging waar tienduizenden mensen aanwezig waren. Mijn stem is natuurlijk een beetje hees na zo’n betoging. Ik ben veel volk tegengekomen dat woedend was, van de openbare diensten, van de privésector, jongeren, mensen uit de culturele sector, van Hart boven Hard.

 

Wat komt telkens naar boven? Mensen begrijpen niet dat de regering het geld niet gaat halen waar het is. Er is een gat van 4,2 miljard. Welke denksporen worden naar voren geschoven? Men spreekt alweer van een indexsprong; men zou alweer medicijnen duurder maken voor de zieken; men zou weer eens meer taksen en meer btw heffen, van 21 % naar 22 %. De mensen zijn het beu, want wanneer het gaat over denksporen, is er alweer een taboe. Dat is hier in België altijd hetzelfde. Geen enkele maatregel die vandaag in de pers kwam, slaat op de invoering van een vermogensbelasting in België. Dat is hier taboe. De zieken doen betalen, de arbeiders en de bedienden doen betalen, dat vormt geen probleem, maar de rijken doen betalen, is weer taboe.

 

Het ergste, mijnheer de eerste minister, is dat u verleden jaar een begrotingstekort had en dat u, om dat begrotingstekort te verhelpen, hebt gekozen voor een besparingspolitiek en wat is het resultaat van die besparingspolitiek? Er is nu nog een groter tekort. Dat werkt gewoon niet. Waarom? U haalt geld uit de zakken van arbeiders en bedienden. Die mensen consumeren minder en dus blijft er op economisch vlak een totale status quo.

 

Vandaag stelt u voor nog verder te gaan. Straks zult u weer antwoorden dat er geen geld is in België, dat we daar niet aan mogen raken, dat iedereen belastingen moet betalen. Welnu, gisteren heeft het studiebureau van de Partij van de Arbeid onze top 50 naar buiten gebracht. Het gaat niet om de top 50 van Radio Contact. Wat staat er in de studie? Het is duidelijk aangetoond dat voor de vijftig genoemde grote bedrijven – ik raad iedereen aan goed te luisteren – een belastingvoet van 2,7 % geldt. 2,7 %! Dat zorgt voor een tekort in de staatskas van 6,9 miljard.

 

Ik stel u een duidelijke vraag, mijnheer de eerste minister, wanneer zult u eindelijk het geld halen bij de rijken? Wanneer zult eindelijk het geld halen bij de grote vermogens en bij de grote bedrijven? Wanneer stopt u eindelijk met het geld te halen bij de zieken en bij de arbeiders en bedienden van ons land?

 

01.02  Laurette Onkelinx (PS): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, chers collègues, à nouveau, des dizaines de milliers de personnes sont dans les rues de Bruxelles. Ce défilé, ils le font à un moment important. Dans quelques jours, vous allez décider des mesures de politique économique et sociale pour l'année 2017.

 

Je sais bien que vous êtes dans un moment difficile: croissance en berne, licenciements collectifs massifs, comme ceux, insoutenables, de Caterpillar, un trou budgétaire catastrophique et l'impression, surtout, que vous n'arrivez pas à maîtriser le budget.

 

Et puis surtout, les citoyens savent qu'ils ont déjà énormément donné. Ils ont donné, et ils n'ont pas oublié, ils le rappellent sans cesse, avec le saut d'index; ils ont donné parce que vous avez décidé d'économies très importantes dans la sécurité sociale, les taxes sur la consommation, l'augmentation du prix de l'électricité, et j'en passe, évidemment, et des meilleures. M. Leemans, ce matin, disait qu'en moyenne, un ménage a perdu quelque 1 000 à 1 200 euros par an suite à vos choix de mesures.

 

Et ce n'est manifestement pas fini, puisque les journaux nous servent actuellement toute une série d'éventuelles nouvelles mesures. C'est une nouvelle augmentation des taxes sur la consommation avec la TVA; c'est enlever le caractère d'assurance du chômage pour en faire de l'assistance sociale; c'est, pire encore, faire payer les malades avec une augmentation du prix des médicaments.

 

Aujourd'hui, je ne vous demanderai pas quelles mesures vous avez prises ou comptez prendre. Vous n'avez pas encore décidé. Mais ce que je cherche, c'est un engagement de cesser de prendre les citoyens pour des pigeons taxables à souhait et d'oser chercher là où il se trouve l'argent, les moyens de combler notre déficit. C'est en quelque sorte, monsieur le premier ministre, votre responsabilité de réconcilier le pays. Je dirais même, c'est votre devoir.

 

01.03  Meryame Kitir (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de premier, ook vandaag komen duizenden mensen op straat uit protest tegen het besparingsbeleid dat u met uw regering al twee jaar aan het voeren bent. De mensen hebben er geen vertrouwen in en zij geloven niet dat het juiste beleid wordt gevoerd. Dat komt doordat de mensen al veel hebben moeten inleveren. Zo is er de indexsprong van 2 %, het langer moeten werken, de duurdere elektriciteitsfactuur en noem maar op.

 

En voor alle inspanningen die de mensen geleverd hebben, krijgen zij zelfs geen begroting die op orde is. Het tekort bedraagt immers 4 miljard. De mensen hebben nog altijd geen antwoord op de vraag waar dat geld eigenlijk naartoe is. Dat snappen de mensen niet. U loopt vol lof op de trom te roffelen over uw beleid, maar de mensen snappen het niet en vragen zich af waar het geld naartoe is. Waarom, zo redeneren zij, hebben zij zoveel moeten inleveren, als er alsnog een tekort van 4 miljard is?

 

Collega’s van CD&V, mijnheer Vercamer, de mensen worden vandaag wakker met een tweede indexsprong, een piste die deze regering wilt bewandelen. Eventueel komt er een belastingverhoging of worden de medicijnen iets minder terugbetaald. Alweer wordt dezelfde doelgroep aangesproken. Mijnheer Vercamer, u kunt dan wel tweeten dat uw coalitiepartner alle realiteitszin misschien kwijt is en dat de mensen een rechtvaardige verdeling willen, maar de mensen geloven u niet meer. Iedereen die mij vandaag op straat aansprak, zegt teleurgesteld te zijn in u en uw partij. U moet uw rug rechten! U moet uw rug rechten en ervoor zorgen dat er een eerlijk en rechtvaardig beleid komt. Daarbij zijn de mensen gebaat.

 

Mijnheer de premier, samen met mijn partij vraag ik u om zeker en vast geen tweede indexsprong door te voeren. De mensen zijn het echt beu. Zorg er nu eens gewoon voor dat al degenen die belastingen moeten betalen, hun belastingen ook echt zouden betalen. Dan waren wij al een hele stap verder en dan zou u het vertrouwen van de burger terugkrijgen.

 

01.04  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de premier, ik wil u bedanken om zo sterk en zo duidelijk te mobiliseren voor de manifestatie van vandaag. Elke dag wordt een beetje duidelijker waar deze meerderheid, deze vier partijen voor staan. Elke dag vermindert het draagvlak voor deze meerderheid in de samenleving.

 

Waarom zijn mensen vandaag boos? Waarom waren veel mensen vandaag op pad? Waarom waren er ook veel meer mensen boos dan zij die er vandaag waren? Dat is eerst en vooral wegens de put van 4,2 miljard. Ondanks alle inspanningen, ondanks alle facturen, ondanks al degenen die mee hun nek uitsteken, is er nog altijd een put van 4,2 miljard, getekend Johan Van Overtveldt.

 

Vandaag, ik beschouw het zelfs als een provocatie mijnheer De Roover, is er het idee voor een nieuwe indexsprong, een tweede indexsprong, getekend de N-VA.

 

Collega’s van de N-VA, de index is geen luxeproduct. De index is er om ervoor te zorgen dat mensen op het einde van de rit, op het einde van de maand, hun facturen kunnen betalen. Zeker met deze regering, zeker met deze federale en Vlaamse regering, is de index superbelangrijk, mijnheer De Roover. U schudt van nee. De reden waarom mensen vandaag op straat komen, is omdat zij vaststellen dat er een politieke partij is die zegt opnieuw een indexsprong te willen doorvoeren.

 

Collega’s van de N-VA, mijnheer De Roover, vindt u echt dat de werknemers de put van Johan Van Overtveldt moeten dichten? Of vindt u echt dat de gepensioneerden dat moeten doen? Of vindt u dat de ambtenaren die put moeten dichten?

 

Mijnheer De Roover, vindt u echt dat de vierduizend gezinnen die de voorbije septembermaand werden geconfronteerd met slecht nieuws, zijnde de werknemers van Caterpillar, ING en Douwe Egberts, de put van Johan Van Overtveldt moeten dempen? Is het dat wat de N-VA en deze meerderheid voorstaan?

 

Mijnheer de eerste minister, ik vraag niet dat u vandaag al zegt wat u allemaal zult doen. U moet vandaag nog niet vertellen hoe u de put van Johan Van Overtveldt zult dichten. Over één punt echter bent u best glashelder, extreem formeel en honderd procent duidelijk, en dat is over de vraag of er al dan niet een indexsprong komt. Dat is wat u vandaag aan dit Parlement moet vertellen. Komt er een indexsprong, ja of nee? Wees daarover vandaag duidelijk alstublieft.

 

01.05  Benoît Dispa (cdH): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, face aux manifestants qui défilent en nombre dans la rue, face aux parlementaires qui s'expriment à cette tribune, vous pourriez faire le gros dos. Vous pourriez spéculer sur un essoufflement du mouvement syndical, sur le sentiment que la grogne finira par s'estomper. Vous pourriez feindre de croire que l'opinion publique qui, en Belgique, n'a pas le fond révolutionnaire finira par se lasser des grèves à répétition, des manifestations, et par se résoudre, se résigner à cette espèce de soupe à la grimace que vous lui servez depuis deux ans. Oui, monsieur le premier ministre, vous pourriez faire le gros dos, et vous auriez tort.

 

Vous auriez tort parce que ce pays n'a pas besoin de résignation. Il a besoin d'espoir. Non, pas un espoir porté uniquement par des mots "jobs, jobs et jobs" mais un espoir fondé sur des perspectives concrètes d'amélioration de la situation économique, sociale et budgétaire. Malheureusement, par rapport à ces défis, force est de constater qu'après deux ans, votre gouvernement est en échec. Le dialogue social auquel vous ne cessez de vous référer est aujourd'hui un dialogue de sourds qui menace durablement la démocratie sociale dans ce pays. Le taux de chômage a augmenté en un an et les fermetures d'entreprises se multiplient, faisant craindre le pire sur le terrain économique.

 

Et, en matière budgétaire, vos ministres du Budget et des Finances ne nous ont pas rassurés. Cette semaine, en commission, ils ont été incapables d'esquisser la moindre perspective crédible de redressement de nos finances publiques. Ils préfèrent laisser fuiter dans la presse ce musée des horreurs, ce catalogue des horreurs (relèvement du prix des médicaments, hausse de la TVA, saut d'index supplémentaire, mesures à l'encontre des épargnants), sans doute en pensant qu'à l'arrivée, ce sera "moins pire" que ce qui était redouté et qu'on pourra donc, au sortir du conclave, se dire qu'on a échappé au pire et que, finalement, on doit effectivement se résigner à la politique de ce gouvernement.

 

Dans l'intervalle, monsieur le premier ministre, s'installe dans l'opinion publique un sentiment d'échec et d'injustice.

 

Je voudrais simplement vous demander si, deux ans après les débuts de votre politique, qui ne porte manifestement pas ses fruits – ou alors ils sont très secs! –, vous persistez dans vos choix initiaux ou si vous osez infléchir cette politique et commencer à opérer un changement qui serait de nature à répondre enfin aux attentes de la population.

 

01.06  Jan Spooren (N-VA): Premier, collega’s, in tijden waarin er structurele veranderingen worden doorgevoerd en waarin het beleid fundamenteel andere keuzes maakt, is het normaal dat er een beetje ongerustheid ontstaat. De proporties die deze ongerustheid echter bij sommigen aanneemt, hier in het Parlement maar ook op straat, zijn toch echt niet meer realistisch. Wie de feiten en de cijfers beter kent en bekijkt, ziet meteen dat er in het betogingspamflet van vandaag gewoon foute informatie staat. Men vraagt meer koopkracht, terwijl de cijfers van de Nationale Bank van slechts twee weken geleden bewijzen dat de collectieve koopkracht van de Belgen erop vooruitgaat, dankzij de taxshift, dankzij de jobcreatie en ondanks de lage rente en de indexsprong. Men eist meer jobs voor de mensen. De cijfers van augustus tonen aan dat er 36 000 werklozen minder zijn dan één jaar geleden, ook bij de oudere werklozen tussen vijftig en zestig jaar. Men pleit voor goede pensioenen, terwijl de pensioenhervorming van deze regering er net voor zorgt dat ook diegenen die vandaag nog aan het werk zijn later een goed pensioen zullen hebben. Men wil correcte belastingen, terwijl de regering ervoor gezorgd heeft dat zij die werken netto meer overhouden aan het einde van de maand. Er ligt ook een vennootschapsbelastinghervorming op tafel die veel eerlijker zal zijn voor onze kmo’s. (Rumoer)

 

De voorzitter: Laat de heer Spooren spreken alstublieft.

 

01.07  Jan Spooren (N-VA): Mijnheer de voorzitter, de waarheid roept blijkbaar toch enige wrevel op. Ik ga nog even door op het pamflet.

 

Vandaag wordt voor correcte belastingen gepleit en wordt een goede openbare dienstverlening gevraagd. Nochtans wil de huidige regering met het vereenvoudigen van structuren een betere dienstverlening garanderen, en dat met minder overheidsbeslag dan de 54 % waarmee wij nu wereldkampioen zijn.

 

Ten slotte, ook de besparingen in de sociale zekerheid worden aangeklaagd. Nochtans geeft de huidige regering alsmaar meer geld aan de sociale zekerheid en zorgt zij er vooral voor dat de uitkeringen belanden bij zij die ze nodig hebben.

 

Daarom heb ik twee heel korte vragen.

 

Ten eerste, mijnheer de eerste minister, kunt u bevestigen dat de regering op de ingeslagen weg zal doorgaan, om de noodzakelijke structurele hervorming te finaliseren?

 

Ten tweede, weet u eigenlijk waarom de vakbonden tot staking en protest oproepen?

 

01.08  David Clarinval (MR): Monsieur le premier ministre, chers collègues, cela fera bientôt deux ans, en effet, que le gouvernement Michel est en place. Quand on analyse objectivement … (Rires sur les bancs de l'opposition)

 

Quand on analyse objectivement et calmement la situation, on ne peut que s'en réjouir.

 

Selon Eurostat, depuis l'entrée en fonction de ce gouvernement, 76 000 emplois ont été créés. Toujours selon la même source, le nombre de demandeurs d'emploi en Belgique n'a jamais été aussi bas en 25 ans. (Applaudissements sur les bancs de la majorité)

 

Il y en avait 700 000 en 1992. On en compte 570 000 cette année. Nous en sommes à 8,6 %. La création nette d'entreprises s'élève à 19 000 unités. Les faillites ont diminué de 13 % en 2015, comme le démontre une étude de Graydon. Le nombre de pertes d'emploi consécutives aux faillites baisse également. Il y a Caterpillar, mais c'est un arbre qui cache la forêt. On entend un arbre qui tombe; on n'entend pas la forêt des entreprises qui poussent!

 

Selon la FEB, et M. Hedebouw va être content, le handicap salarial a diminué. Les exportations regagnent des parts de marché. Quant à notre balance commerciale, elle a augmenté. Ce n'était plus arrivé depuis 2008. Voilà des analyses objectives!

 

Cela se traduit par un saut de deux places dans le classement de l'OCDE en termes de compétitivité pour notre pays. C'est une vérité que vous ne voulez pas entendre. Aussi suis-je étonné de voir certains partis se positionner contre des mesures qui créent de l'emploi. M. Dispa, tout à l'heure, a dit que le taux de chômage était supérieur. C'est faux, monsieur Dispa! Je suis également étonné de constater que des grèves et des manifestations ont lieu, alors qu'elles n'ont aucun objet. On manifeste, mais on ignore pourquoi. Voilà ce qui se passe aujourd'hui! C'est une manifestation politique et non sociale.

 

D'après le rapport de l'OCDE, il subsiste un problème majeur en Belgique, à savoir la rigidité du marché du travail. Il est grand temps d'aller encore plus loin dans cette flexibilité.

Monsieur le premier ministre, pouvez-vous nous donner des informations eu égard aux prévisions en cette matière?

 

01.09  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, laissez-moi expliquer à M. Clarinval la raison pour laquelle nous étions avec 50 000 personnes tout à l'heure dans les rues de Bruxelles: des Wallons, des Bruxellois, des Flamands, des travailleurs, des demandeurs d'emploi, des jeunes, des moins jeunes, des personnes qui en ont marre, monsieur Clarinval!

 

Elles en ont marre de ce gouvernement qui creuse des déficits et leur présente, ensuite, la note, monsieur le premier ministre!

Elles en ont marre des économies réalisées par le gouvernement sur le dos des plus faibles: les jeunes, les femmes, les malades!

Elles en ont marre d'un gouvernement incapable de lutter contre la fraude fiscale et la criminalité financière!

Elles en ont marre d'un gouvernement qui négocie dans leur dos le TTIP et le CETA, monsieur le premier ministre! Elles en ont marre, monsieur Clarinval, d'un gouvernement qui fait toujours plus de cadeaux aux multinationales sans contrepartie en matière d'emplois!

 

Elles en ont marre d'un gouvernement qui n'a aucune vision énergétique ni d'ambition en matière environnementale!

Elles en ont marre d'un gouvernement qui n'a pas de vision d'avenir et qui ne prépare pas demain!

Elles en ont marre d'un gouvernement qui ose même envisager, ce matin, un deuxième saut d'index!

 

Monsieur le premier ministre, un, c'est de la provocation. Deux, ce serait à nouveau faire payer l'échec de vos politiques socioéconomiques aux travailleurs et aux allocataires sociaux. Trois, ce serait abîmer encore plus la sécurité sociale qui est un patrimoine de ce pays et un outil de stabilité économique extraordinaire.

 

L'indexation automatique des salaires, monsieur le premier ministre, n'est pas un gadget, ce n'est pas du luxe. C'est une adaptation des revenus des travailleurs et des allocataires à l'évolution du coût de la vie. C'est ce qui leur permet de se nourrir, de se chauffer, d'avoir des loisirs et c'est essentiel.

 

Monsieur le premier ministre, j'ai trois questions à vous poser. Vous êtes en train de préparer un budget. Premièrement, pouvez-vous vous engager à ce que, que dans le cadre de ce budget, il n'y ait pas de saut d'index ni de nouvelles économies linéaires en matière de sécurité sociale, comme des augmentations de prix de médicaments?

 

Deuxièmement, est-ce que vous allez enfin faire contribuer convenablement les revenus du capital et les fraudeurs à l'effort auquel nous sommes soumis?

 

Troisièmement, allez-vous conserver des marges pour une relance intelligente de notre économie, préparer demain, investir dans la recherche et le développement, aller capter ces emplois dont nous avons besoin?

 

01.10  Charles Michel, premier ministre: Monsieur le président, chers collègues, je remercie, comme à chaque fois, tous les intervenants. C'est la vitalité du débat démocratique et cela montre qu'une conviction est partagée sur tous les bancs, du moins je l'espère: la volonté de réussir un projet de relance de l'économie par la création d'emplois, même si les chemins pour y parvenir sont différents.

 

Il est vrai, monsieur Hedebouw, que je ne crois pas que Cuba, la Corée du Nord ou l'Union soviétique soient des modèles de succès sur le plan économique, social, ni sur celui des libertés. Cela étant dit, notre responsabilité en tant que gouvernement consiste à travailler pour tenter de renforcer notre économie et de mettre notre pays en ordre. C'est l'ambition affirmée de cet accord de gouvernement.

 

Je veux d'emblée indiquer que les travaux budgétaires sont importants. Mettre progressivement nos finances publiques en ordre, s'orienter vers l'équilibre budgétaire est essentiel. Ce n'est pas un exercice facile. Il y a une dizaine de jours, par exemple, le Bureau du Plan a révisé des projections macro-économiques, à concurrence d'une réduction de 0,3 % de la croissance pour 2017. L'impact sera d'un gros milliard d'euros, dans l'effort à faire pour 2017. Pourquoi? Essentiellement parce que le Bureau du Plan, comme d'autres institutions internationales, a pris en considération le vote sur le Brexit. C'est donner beaucoup de pouvoir et d'influence à Johan Van Overtveldt que de considérer qu'il serait responsable du vote sur le Brexit et de ses conséquences sur le budget de 2017. Premier point.

 

Deuxième point, nous allons évidemment travailler pour tenter de mettre ce budget sur les rails. Conformément aux exigences, nous serons en ordre le 11 octobre pour présenter la déclaration et les axes du budget. Nous l'adresserons le 15 octobre à l'Europe, comme prévu. Nous aurons bien sûr un débat approfondi, non pas sur des rumeurs, des fuites, des suppositions ou des spéculations, mais sur la base des décisions prises par un gouvernement. Je propose que l'on ne mette pas la charrue avant les bœufs et que l'on travaille avec la méthode requise.

 

Ik kom tot het tweede belangrijke punt. Naast de sanering nemen wij duidelijk het engagement op voor een structurele hervorming. Wij zijn ervan overtuigd dat een structurele hervorming nodig is om de jobcreatie te steunen.

 

De taxshift is een mooi en goed voorbeeld: een duidelijke vermindering van de lasten op arbeid levert concrete resultaten op.

 

Je peux respecter le fait que, dans l'opposition, on dise que "ce n'est pas le bon chemin", que "ce ne sont pas les bonnes solutions", "qu'il faut une économie plus collectiviste, plus étatisée". Je peux respecter que ce soit le point de vue sur une part des bancs de l'opposition.

 

Je voudrais toutefois indiquer que ces réformes structurelles – et je le dis avec la plus grande sobriété – délivrent un certain nombre de résultats qui ne sont pas contestables parce qu'ils sont consolidés par le Bureau du Plan, par la Banque nationale. Je vous donne quelques exemples. Nous avons, depuis octobre 2014, créé 76 000 emplois, 50 000 dans le domaine privé, quand sous la précédente législature 7 000 emplois ont été détruits, supprimés.

 

Les dernières données sur les investissements privés montrent une croissance en 2016 de 11,7 % des investissements privés. Les exportations sont en hausse de 5,4 %. Au Forum économique mondial, nous gagnons deux places. Ce n'était plus arrivé depuis les cinq dernières années. Que cela vous plaise ou pas, 76 000 personnes, qui ne travaillaient pas hier, travaillent aujourd'hui. C'est plus de pouvoir d'achat. C'est plus de liberté. C'est moins de pauvreté pour des familles, pour des dizaines de milliers de familles.

 

Je vais conclure en indiquant que nous avons beaucoup de respect pour les inquiétudes et préoccupations exprimées par les travailleurs. Ils veulent plus de pouvoir d'achat; ils ont raison. Nous voulons continuer à y travailler: + 2 % selon le Bureau du Plan et la Banque mondiale. Nous allons poursuivre les efforts.

 

Wij zijn er ook van overtuigd dat de strategische investeringen voor de toekomst een belangrijk element betekenen in onze globale aanpak met jobcreatie en met meer steun voor onze economie.

 

Et donc, je vais encore une fois, comme je le fais depuis deux ans avec ténacité et obstination, répéter qu'il y a une grande ouverture avec les partenaires sociaux pour voir comment nous pouvons améliorer et renforcer la capacité de croissance économique; mais il y a aussi une grande volonté de continuer à agir pour rendre notre pays plus moderne, plus solide sur le plan économique et en situation de pouvoir réellement financer les défis de demain en matière de protection sociale, de soins de santé et de financement des pensions. Je vous remercie.

 

01.11  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Nous avons donc entendu un premier ministre et un député libéral nous dire que tout va de mieux en mieux: le chômage diminue, la création d'emplois augmente, les allocataires sociaux se portent bien. Sérieusement, vous habitez sur quelle planète? Non, mais "Allô la Terre, ici Oxo"! Ce n'est pas possible! Vivez-vous la même réalité que nous quand nous sommes dans les quartiers? On le sent, les gens ne vivent pas cela! Les gens ont de plus en plus de mal à nouer les deux bouts. Les gens perdent leur emploi à Caterpillar et, lundi, on annoncera la perte d'emplois à ING. Mais où vivez-vous s'il vous plaît? Arrêtez de vous baser uniquement sur des chiffres, des prévisions, qui ne se concrétisent pas dans la réalité! Aujourd'hui, il faut regarder la réalité en face. Les gens souffrent de plus en plus et vous, vous faites du cocorico ici!

 

Votre budget, voilà le débat sur lequel personne ne s'est prononcé aujourd'hui dans le gouvernement! Un déficit de 4,2 milliards. Chaque année, vous nous dites votre intention de le résorber. Grâce à des mesures d'austérité, tout ira mieux! Et chaque année, le déficit devient de plus en plus grand! Aussi, cessez de dire qu'il n'y a pas d'argent en Belgique! Nous avons fait, hier, notre Top 50. Cinquante grandes entreprises, qui ont pignon sur rue en Belgique, payent un impôt de 2,7 % alors que nous, les travailleurs, payons 40 %: 6,9 milliards d'euros qui devraient atterrir dans les caisses de l'État et qui n'y sont pas! Allez chercher l'argent de ces entreprises, chez les riches, mais cessez de venir chercher l'argent dans nos poches! Nous, nous avons assez donné. Nous allons mener le combat et ferons reculer le premier ministre.

 

01.12  Laurette Onkelinx (PS): Monsieur le premier ministre, je voudrais d'abord dire un mot à M. Clarinval.

 

Monsieur Clarinval, j'ai trouvé votre intervention d'une violence rare, car elle exprimait du mépris pour les manifestants et pour les travailleurs. Vous avez dit: "Caterpillar, c'est l'arbre qui cache la forêt". Que croyez-vous que se disent à cet instant les travailleurs d'ING, d'IBM, d'AXA, d'Ethias, de P&V, j'en passe et des meilleures?

 

Quel est donc ce mépris pour le monde du travail? C'est insupportable!

 

Monsieur le premier ministre, avouez que, dans votre réponse, vous ne nous avez guère laissé d'espoir. Nous savons que les travailleurs sont inquiets des mesures que vous êtes en train de préparer avec M. Peeters: la loi sur les 45 heures; mais aussi, encore une fois, la volonté de s'attaquer aux travailleurs, qui ont déjà eu droit au saut d'index et dont le salaire risque d'être corseté via une révision de la loi de 1996.

 

À présent, c'est l'ensemble de la population, des plus jeunes aux plus âgés, qui manifestement doit s'attendre à une diminution de son pouvoir d'achat.

 

Monsieur Michel, vous êtes occupé, brique par brique, à détruire le modèle social que nous avons patiemment édifié. L'OCDE a estimé en effet que, malgré les injustices subsistantes, ce modèle a permis à notre pays, avant l'entrée en fonction de votre gouvernement, de connaître la situation de bien-être la plus exemplaire au monde.

 

Je vous dirai simplement ceci. Être au pouvoir est une chose, mais l'exercer dans le respect de tous les citoyens, avec une attention particulière aux plus faibles d'entre eux, est une autre histoire. J'ai l'impression que vous avez encore bien du chemin à faire!

 

01.13  Meryame Kitir (sp.a): Mijnheer de eerste minister, uw goednieuwsshow is ongeloofwaardig. Ongeloofwaardig! De mensen geloven u niet meer.

 

Ja, er zijn jobs bijgekomen. Ik hoor dat graag. Maar laten wij eens kijken naar de kwaliteit van de jobs die er zijn bijgekomen. Ik kijk ook naar u, mijnheer de minister van Werk. De grootste angst van de mensen vandaag is hun job te verliezen. Wanneer zij de krant openslaan, zien zij iedere dag dat het ene na het andere bedrijf sluit.

 

Tegelijkertijd horen zij de regering zeggen dat zij goed bezig is, want er komen jobs bij. De mensen geloven dat niet meer.

 

Als mensen hun facturen zien verhogen en tegelijk hun koopkracht zien verminderen, terwijl de regering zegt ervoor te zullen zorgen dat iedereen 100 euro extra krijgt, geloven zij dat niet meer.

 

Mijnheer de eerste minister, stop dus met niet te luisteren naar de mensen. Voer eindelijk eens een eerlijk beleid!

 

01.14  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer Peeters, wat is er u opgevallen in het antwoord van de eerste minister? Hebt u het ook gemerkt, collega’s? De eerste minister wil niet ontkennen dat er een indexsprong komt. De eerste minister antwoordt niet op de vraag van diverse Parlementsleden of de regering daar wel of niet toe zal beslissen.

 

Mijnheer de eerste minister, diverse fracties en tienduizenden mensen hebben u vandaag gevraagd: doe dat niet! Die index is nodig om onze rekeningen te betalen. U wil daar vandaag niet op antwoorden.

 

Schrikt u dan dat de mensen op straat komen? Dan zijn er nog collega’s die niet begrijpen waarom de mensen boos zijn. Daarom zijn de mensen boos, mijnheer Spooren. Ik vind het eigenlijk erg.

 

Normaal mijdt de heer De Roover geen enkel debat, maar vandaag blijft hij thuis, omdat hij hier niet durft te zeggen dat zijn partij wil dat ambtenaren, werknemers en gepensioneerden opnieuw de factuur betalen.

 

Blijkbaar circuleren er allerlei nota’s. Dat zijn nota’s over een indexsprong, nota’s over een btw-verhoging, nota’s over minder sociale bescherming. Er zou er beter een circuleren over een rechtvaardigere btw en een rechtvaardigere fiscaliteit.

 

Mijnheer de eerste minister, mijnheer Peeters, dit is meteen het punt waarmee ik afrond. In plaats van nota’s over de indexsprong en over extra facturen te schrijven, schrijf eens een nota over eerlijke fiscaliteit. Schrijf eens een nota over een eerlijke bijdrage van de grootste vermogens. Schrijf eens een nota over een echte strijd tegen de Panamatoeristen en de BahamaLeaks.

 

Het is tijd om daarover eens een nota te schrijven.

 

01.15  Benoît Dispa (cdH): Monsieur le président, monsieur Clarinval, il fallait oser! Dire aux travailleurs de Caterpillar qu'ils sont l'arbre qui cache la forêt! Franchement, quand on se laisse ainsi emporter par sa fougue, on finit par tomber dans la caricature. Le problème des discours caricaturaux est qu'ils finissent dans la surenchère, et qu'ils ne collent plus du tout à la réalité telle qu'elle est ressentie par la population.

 

Monsieur le premier ministre, vous n'avez pas non plus échappé à la caricature. Vous vous opposez au modèle économique de Cuba, de l'Union soviétique, de la Corée du Nord, et cela nous fait une belle jambe. Invoquer le Brexit comme la cause des difficultés économiques de ce pays: franchement, j'attendais mieux de vous! J'attendais davantage de lucidité. En réalité, vous me paraissez incorrigible.

 

Je crois vraiment que vous vous bercez d'illusions sur l'état du pays. Le pays ne va pas bien. Et vous vous bercez d'illusions sur l'efficacité de votre politique. Vous nous dites que cela va mieux: cela me fait penser à la méthode Coué, que le président français affectionne. François Hollande dit aussi à son pays depuis longtemps: "ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux." Personne ne le croit. Chez vous, la population a également le sentiment, non pas que cela va mieux, mais que cela va de mal en pis. Ce message-là, manifestement, vous ne le partagez pas. Votre forme d'autisme m'inquiète pour la suite de notre développement et pour l'avenir de ce pays.

 

01.16  Jan Spooren (N-VA): Mijnheer de premier, ik ben blij te horen dat u op de ingeslagen weg verder wilt gaan. Ik wil toch vooral onderstrepen dat de activering hierin een speerpunt moet blijven. Naast jobcreatie is het natuurlijk ook de uitdaging om ervoor te zorgen dat de mensen die hier aan de zijlijn staan, die jobs kunnen invullen. Op die manier kan onze werkzaamheidsgraad stijgen en zal onze sociale zekerheid niet steen per steen worden afgebroken, maar worden opgebouwd en gegarandeerd voor de toekomst.

 

In die zin is het goed dat binnen de regering zaken zoals de quickscan en het integratieplan in de steigers staan. Daarom is het ook belangrijk dat wij in het Parlement werken aan een volledig nieuw concept van arbeidsintegratiejobs, dat ook langdurig zieken en gehandicapten zal helpen om hun weg naar de arbeidsmarkt te vinden.

 

Ik wil vooral iedereen oproepen, ook de mensen die vandaag betogen, ook de sociale partners, om samen onze schouders te zetten onder een project dat onze sociale bescherming en onze welvaart voor de toekomst kan garanderen.

 

01.17  David Clarinval (MR): Madame Onkelinx, je n'accepte pas du tout ce que vous avez dit à mon égard. Si donner des chiffres objectifs de la Banque nationale, de Graydon, d'Eurostat, cela vous déplaît; si ces chiffres vous déplaisent…

 

01.18  Laurette Onkelinx (PS): (…)

 

01.19  David Clarinval (MR): Ce n'est pas du mépris, c'est simplement une analyse objective. Je vous invite simplement à ne plus avoir d'œillères idéologiques, à regarder la réalité et à cesser d'insulter les gens en étant méprisants. Oubliez vos œillères idéologiques, voyez la réalité en face et cessez ces attaques indignes!

 

Monsieur le premier ministre, par contre, je vous invite à poursuivre dans cette voie qui démontre qu'elle est source de résultats positifs.

 

(…): Vous avez insulté les travailleurs de Caterpillar.

 

01.20  David Clarinval (MR): Je n'ai pas insulté les travailleurs de Caterpillar. C'est complètement faux. Et ce n'est pas digne de votre part de dire cela. Je vous remercie pour votre attention.

 

01.21  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le premier ministre, vous avez déclaré, voici quelques semaines, qu'avec le dossier Caterpillar, on atteignait les limites d'un système. Nous l'avons apprécié. Avec vos propos ici, à la Chambre, et ceux de M. Clarinval et de la N-VA, on atteint par contre les limites du déni de réalité par rapport à, non pas des chiffres, mais des personnes qui aujourd'hui ont perdu leur emploi, sont inquiètes pour leur avenir et celui de leurs enfants.

 

Monsieur le premier ministre, je vous ai posé trois questions précises. Vous n'avez répondu à aucune des trois. Je crois que c'est parce que vous êtes pris en tenaille. Vous n'avez pas répondu sur les économies en sécurité sociale et sur le saut d'index. Vous n'avez pas répondu sur la mise à contribution des revenus des capitaux et vous n'avez pas répondu sur un plan de relance intelligent. C'est parce que vous êtes pris en tenaille, d'une part, entre M. Van Overtveldt qui ne fait pas son boulot de ministre des Finances (faire rentrer l'impôt, lutter contre la fraude fiscale) et qui crée ces déficits et, d'autre part, entre M. De Wever et le reste de la N-VA qui vous dit: "On peut encore taper dans la sécu. On peut encore faire des économies." Votre silence par rapport à cela est très grave.

 

J'aurais souhaité, en tant que premier ministre, que vous ayez des propos plus fermes, que vous disiez que ce que vous appelez "des bruits" n'est pas la réalité, et que vous engagiez votre gouvernement à ce que ces scénarios catastrophiques ne voient pas le jour. Monsieur le premier ministre, je vous demande de sortir réellement de ce silence et de ne plus être complice de ce scénario de fin de la Belgique et de fin de notre système de sécurité sociale.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

02 Samengevoegde vragen van

- de heer Patrick Dewael aan de eerste minister over "de toekomst van Brussels Airlines en het investeringspact" (nr. P1463)

- mevrouw Monica De Coninck aan de eerste minister over "de toekomst van Brussels Airlines en het investeringspact" (nr. P1464)

- de heer Paul-Olivier Delannois aan de eerste minister over "de toekomst van Brussels Airlines en het investeringspact" (nr. P1465)

- de heer Gautier Calomne aan de eerste minister over "de toekomst van Brussels Airlines en het investeringspact" (nr. P1466)

- de heer Veli Yüksel aan de eerste minister over "de toekomst van Brussels Airlines en het investeringspact" (nr. P1467)

02 Questions jointes de

- M. Patrick Dewael au premier ministre sur "l'avenir de la compagnie aérienne Brussels Airlines et le pacte d'investissement" (n° P1463)

- Mme Monica De Coninck au premier ministre sur "l'avenir de la compagnie aérienne Brussels Airlines et le pacte d'investissement" (n° P1464)

- M. Paul-Olivier Delannois au premier ministre sur "l'avenir de la compagnie aérienne Brussels Airlines et le pacte d'investissement" (n° P1465)

- M. Gautier Calomne au premier ministre sur "l'avenir de la compagnie aérienne Brussels Airlines et le pacte d'investissement" (n° P1466)

- M. Veli Yüksel au premier ministre sur "l'avenir de la compagnie aérienne Brussels Airlines et le pacte d'investissement" (n° P1467)

 

02.01  Patrick Dewael (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik kan mij er toch niet van weerhouden om wat commentaar te geven op het vorige debat. (Rumoer)

 

Dank u voor de belangstelling. Ik meen dat het belangrijk is om op te merken dat het gevaarlijk is te proberen het ongenoegen, de zogezegde boosheid, de woede te capteren, om te praten in termen van “de mensen zijn boos”, “u luistert niet naar de mensen”, “doe eindelijk eens wat de mensen u vragen”. Ik zeg altijd dat het ‘rassembleren’ van het maatschappelijk ongenoegen nog nooit heeft geleid tot een betere samenleving. De verzuring die ik hier vandaag vaststel bij de oppositie… Collega Detiège, normaal gezien ben ik geen voorstander van nieuwe belastingen, maar als we een belasting zouden invoeren op verzuring… (Onderbrekingen van op de banken)

 

Ils ont peur!

 

Ik ben normaal geen voorstander van nieuwe belastingen. (Onderbrekingen van op de banken) Mijnheer de voorzitter, dit wordt toch van mijn spreektijd afgetrokken?

 

De voorzitter: Het wordt van uw spreektijd afgetrokken.

 

02.02  Patrick Dewael (Open Vld): Dank u wel. Ik zei al dat ik normaal geen voorstander ben van nieuwe belastingen, maar als we een belasting zouden invoeren op verzuring, dan zouden rood en groen zich blauw betalen, daar ben ik zeker van. (Onderbrekingen van op de banken)

 

De voorzitter: Collega’s, u kunt dit nog vele minuten volhouden, maar de spreektijd wordt gewoon stilgezet.

 

02.03  Patrick Dewael (Open Vld): Mijnheer de eerste minister, als het gaat over jobcreatie, dan moet uw regering van niemand lessen ontvangen. Minder lasten voor de mensen en minder lasten voor de bedrijven geven aanleiding tot een jobcreatie zonder voorgaande in de privésector. Er zijn in de voorbije periode 68 000 jobs gecreëerd in de privésector. Ik weet natuurlijk dat er bedrijven zijn die de boeken neerleggen, maar als u het verschil maakt tussen jobcreatie en aan de andere kant de jobs die verloren gaan, dan zijn uw regering, uw beleid en uw politiek aan de winnende hand. Ik woon in een provincie waar het jobaanbod vandaag hoger ligt dan voor de sluiting van Ford Genk. Tegenover al die verzuring die hier vandaag wordt geëtaleerd, moet toch eens duidelijk gemaakt worden… (Onderbrekingen van op de banken)

 

Mijnheer de voorzitter, ik sta erop mijn spreektijd hier te kunnen gebruiken. Ik heb al meer moeten zwijgen door toedoen van de heer Frédéric. Ik weet niet wat hij probeert te doen..

 

Monsieur Frédéric, avez-vous peur du débat? Craignez-vous ce que je vais dire?

 

02.04  André Frédéric (PS): Pas du tout!

 

02.05  Patrick Dewael (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, dit is een incident. Ik ken de heer Frédéric als een goede collega, maar hij respecteert op dit moment het Reglement niet. Ik heb het woord en ik mag niet onderbroken worden.

 

De voorzitter: Mijnheer Dewael, u hebt nog een minuutje. U moet het echt kort houden.

 

02.06  Patrick Dewael (Open Vld): Allez dans la rue, monsieur Frédéric!

 

02.07  André Frédéric (PS): J'y étais ce matin.

 

02.08  Patrick Dewael (Open Vld): Retournez-y!

 

De voorzitter: Collega’s, ter zake nu.

 

02.09  Patrick Dewael (Open Vld): Naast de jobcreatie is er nog een tweede aspect dat ik nu wil aanhalen. Voor een economie is het, naast een begroting op orde waarvan de cijfers kloppen, even belangrijk dat er wordt geïnvesteerd. Ik maak mij zorgen over het feit dat de publieke overheden in ons land eigenlijk in onvoldoende mate…

 

Le président: Chers collègues, le Règlement est le même pour tous. Je dispose même d'un chronomètre. Aussi, monsieur Dewael, il faut conclure.

 

02.10  Patrick Dewael (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, ik wil opmerken dat ik nog geen enkele gedachte heb kunnen ontwikkelen.

 

De voorzitter: Dat is een overdrijving.

 

02.11  Patrick Dewael (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, als men mij toelaat en als u het mij toelaat, wil ik graag doorgaan, maar ik zou toch graag twee zinnen na elkaar kunnen zeggen zonder steeds te worden onderbroken.

 

Ik vind het opnieuw een schande voor een parlementaire democratie dat men weigert naar elkaar te luisteren en ik vind dat u dat punt moet maken.

 

De voorzitter: Oké. Gaat u nu door.

 

02.12  Patrick Dewael (Open Vld): Ik was op het punt gekomen van de publieke investeringen. Wij stellen allen vast dat alle overheden in steeds mindere mate zijn gaan investeren.

 

Mijnheer de eerste minister, het is in die context dat ik met genoegen kennis heb genomen van het feit dat u een investeringspact nastreeft, waarbij overheden zouden moeten investeren in cruciale …

 

02.13  Ahmed Laaouej (PS): (…)

 

Le président: Monsieur Laaouej, cela n'a aucun sens. La parole est à M. Dewael.

 

02.14  Patrick Dewael (Open Vld): Dank u mijnheer de voorzitter.

 

Een investeringspact dat inderdaad de motor zou moeten kunnen zijn voor cruciale investeringen in economische sectoren zoals de luchtvaartsector, mijnheer de eerste minister, want ik denk dat luchtvaart, energie, infrastructuur en telecommunicatie sectoren zijn waarin de publieke overheden de komende jaren meer moeten investeren.

 

Mijn vraag is heel duidelijk. Ik denk niet dat de publieke overheden dat alleen moeten doen. Wij stellen vandaag vast dat ons land op een berg van spaargeld zit van om en bij de 250 tot 260 miljard euro. Er moeten, naast de begrotingen die op orde moeten zijn, wegen worden aangeboord, instrumenten worden ontwikkeld, opdat dat spaargeld samen met de publieke overheden zou kunnen worden geïnvesteerd in vitale sectoren, strategische sectoren van onze economie.

 

Wat er de komende weken gaat gebeuren in het hele dossier van Zaventem en onze luchthaven, is in die zin belangrijk. Ik denk dat u ook het signaal moet geven aan de buitenlandse maatschappij dat ook onze overheid – de federale overheid en de gewestelijke overheden – bereid is om te blijven investeren in de luchtvaartindustrie, want ik denk dat die luchtvaartindustrie goed is voor de creatie van duizenden jobs.

 

Mijnheer de voorzitter, ik wou ook nog zeggen dat ik geschandaliseerd ben. Ik ga dit punt aan de orde brengen, want dit is een pure schande. (Tumult)

 

De voorzitter: Collega’s, wij zullen deze discussie voeren op de plaats waar ze moet worden gevoerd. Ik kan u alleen maar zeggen dat ik bij rumoer en bij applaus de tijd stilleg. Ik ben geen apotheker. Ik heb hier een mooi statistiekje. Dat is de ene keer in het voordeel van de andere en de volgende keer in het nadeel van de andere.

 

Als extreme toegift één uiteenzetting, mijnheer Calvo.

 

02.15  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, ik respecteer collega Dewael te zeer om te jouwen en te joelen wanneer hij aan het woord is. Dat hoort niet. Anderzijds, en dat is het enige dat ik daarover wil zeggen, geldt het Kamerreglement ook voor collega Dewael. Als hij het debat van daarnet, terecht, interessant vond, dan had hij zich daarvoor moeten inschrijven.

 

Mijnheer de voorzitter, als u die twee zaken wilt bewaken, dan zullen wij fijnere en aangenamere debatten krijgen. Dat zou goed zijn voor ons, maar ook voor de kijkers.

 

02.16  Monica De Coninck (sp.a): Mijnheer Dewael, als u de kleine mensen zich blauw laat betalen, zou u wel eens bont en blauw kunnen eindigen.

 

Mijnheer de voorzitter, uw stijl van begeleiden is eigenlijk een afspiegeling van hoe het beleid hier wordt gevoerd. Sommige mensen krijgen alle kansen, en andere niet.

 

Mijnheer de eerste minister, nu over Brussels Airlines. Het zal u misschien verwonderen, maar ik heb een absolute bewondering voor mensen, beleidsmakers, managers en personeelsleden die vechten voor hun bedrijf, die van een bedrijf dat in drijfzand zit met vereende krachten opnieuw een mooi bedrijf maken en resultaten behalen.

 

Dat vraagt heel veel inspanningen, van het management, van de beleidsmakers, maar ook van de personeelsleden. Vele van die mensen doen dat vanuit een soort fierheid: “Ik plooi niet!”

 

Hier doen zij dat ook, en sommigen zullen dat misschien niet graag horen, vanuit een soort nationale trots. Het gaat om een Belgisch bedrijf dat actief is met vliegtuigen. Het gaat ook om een bedrijf dat belangrijk is voor de regio. Tienduizend jobs hangen samen met de luchthaven. Ik vind dus dat wij het, als beleidsmakers, als politici, op een fatsoenlijke manier moeten behandelen en ondersteunen.

 

Daarom heb ik een aantal vragen voor u, mijnheer de eerste minister.

 

Ten eerste, bent u zich bewust van het belang van Brussels Airlines?

 

Ten tweede, vindt u dat na zovele inspanningen van beleidsmakers, managers en personeelsleden dit bedrijf zomaar voor een appel en een ei kan worden weggegeven? Dat is nadelig voor de aandeelhouders, maar het is ook nadelig voor het personeel! Want er wordt gediscussieerd over het scenario dat het een lowcostbedrijf zal worden.

 

Ik heb het hier in het Parlement al gezegd: als u 50 euro betaalt voor een ticket om heen en weer te vliegen, hoeveel meent u dan dat die mensen zullen verdienen?

 

Mijnheer de premier, wilt u alstublieft onderhandelingen of gesprekken opstarten met Lufthansa om voor Brussels Airlines een scenario op te stellen, net zoals voor Austrian Airlines en voor Swissair? Ik besef dat wij in een globale wereld leven en dat er netwerken moeten zijn tussen grote bedrijven. Daarmee heb ik helemaal geen probleem. Zorg er echter voor dat er lokale centra zijn die op een eigen manier een beleid kunnen voeren binnen een bepaald kader en dat de mensen hun eigenheid kunnen behouden.

 

02.17  Paul-Olivier Delannois (PS): Monsieur le président, j'ai deux minutes pour vous parler des travailleurs de Brussels Airlines et je vais les utiliser parce que je pense qu'ils valent bien cela. Ce que je viens de vivre à travers les propos de M. Dewael est assez indécent. Je pense que si on a deux minutes pour parler de ces travailleurs, il faut les utiliser.

 

Monsieur le premier ministre, le plan de rachat de Brussels Airlines par Lufthansa peut être un coup dur pour notre pays. Un fleuron belge risque une nouvelle fois de passer totalement sous pavillon étranger et de quitter ainsi notre pays. Les 3 400 travailleurs de Brussels Airlines sont évidemment les premiers concernés. Les sous-traitants mais également les travailleurs de l'aéroport de Buxelles-National craignent les conséquences négatives de ce rachat. Nous devons les soutenir et le gouvernement doit les soutenir.

 

Face au géant Lufthansa, l'actionnariat belge est malheureusement très fractionné. Monsieur le premier ministre, pour réduire ce déséquilibre entre Lufthansa et les actionnaires belges, vous avez un rôle important à jouer. Vous devez unifier ces actionnaires et toutes les parties belges pour qu'elles pèsent plus lourd face à Lufthansa. Dans les négociations, vous devez avoir des exigences fortes; vous devez obtenir des garanties pour l'emploi en Belgique. L'ancrage belge de Brussels Airlines doit être défendu bec et ongles! Cet ancrage passe notamment par le maintien des longs courriers à Bruxelles. C'est ainsi que les liaisons directes entre notre capitale et l'Afrique, l'Amérique du Nord, Israël et bientôt l'Inde, sont des atouts économiques qu'il faut préserver.

 

Monsieur le premier ministre, avez-vous déjà pris contact avec Lufthansa et le gouvernement allemand? Vous ont-ils déjà fait part de leurs intentions pour l'avenir de Brussels Airlines?

 

Je vous demande de vous engager devant le parlement en faveur de l'emploi, de l'activité économique et des conséquences diplomatiques de cette décision. Allez-vous désigner un négociateur qui représentera les autorités et l'ensemble des actionnaires belges pour défendre les intérêts de la Belgique et de notre capitale?

 

Pouvez-vous, monsieur le premier ministre, nous garantir que vous allez négocier avec Lufthansa pour maintenir l'emploi, mais aussi l'ancrage belge de Brussels Airlines? Je vous remercie.

 

02.18  Gautier Calomne (MR): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, le conseil de surveillance du groupe Lufthansa, qui possède actuellement 45 % de SN Airholding, vient d'entériner la décision d'acquérir l'ensemble de la société Brussels Airlines.

 

Cette décision ouvre donc la voie à des négociations entre l'entreprise allemande et les actionnaires belges, parmi lesquels les services publics comme la SRIB bruxelloise et la SIRW wallonne.

 

Le début des négociations serait donc prévu dès le mois d'octobre, mais il semblerait qu'à ce stade, certains actionnaires belges soient défavorables aux modalités de cette acquisition, notamment en raison du prix de rachat jugé trop faible.

 

Cette annonce de rachat pose évidemment de nombreuses questions. S'il est primordial qu'un accord équilibré puisse être trouvé entre les différentes parties, il est évidemment essentiel que des garanties puissent être données quant au maintien de l'emploi, de l'ancrage belge de la compagnie et de l'activité à Bruxelles. Et là, c'est le parlementaire fédéral qui parle, mais aussi, évidemment, le Bruxellois.

 

Monsieur le premier ministre, avez-vous déjà pu prendre contact avec la direction de Lufthansa. Si oui, ont-ils déjà pu vous donner plus de précisions sur le sort qu'ils souhaitent réserver à la compagnie belge? Des concertations ont-elles déjà eu lieu avec les actionnaires, et je pense en particulier ici aux actionnaires publics, bruxellois ou wallons? Qu'en est-il ressorti?

 

Enfin, monsieur le premier ministre, pouvez-vous nous confirmer que le centre de votre intervention portera sur la préservation de l'emploi, de l'ancrage belge et bruxellois, mais aussi sur le maintien d'un centre opérationnel dans notre pays et des activités qui lui sont propres? Je pense aux liaisons vers l'Afrique, mais aussi à son rôle en Europe. Je vous remercie, monsieur le premier ministre, pour vos réponses.

 

02.19  Veli Yüksel (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, gisteren bereikte ons het nieuws dat Lufthansa Brussels Airlines opkoopt voor een bedrag van 2,6 miljoen euro. Dat is peanuts. Brussels Airlines is als home carrier een belangrijk signaal en een belangrijk symbool voor ons land. Het is ook een belangrijke economische motor voor de luchthaven, alsook voor de hele regio.

 

Nu Brussels Airlines in Duitse handen komt, worden er terecht veel vragen gesteld. Is dit de uitverkoop van België?

 

Die vragen komen niet alleen van de ondernemers, van de aandeelhouders, maar ook van de vakbonden en het personeel. Zij hebben uiteraard terecht hun bezorgdheid geuit.

 

Quid met het behoud van de tewerkstelling? Er werken 3 400 mensen rechtstreeks bij Brussels Airlines en dan zijn er nog heel wat jobs in de regio, te danken aan Brussels Airlines. Quid met het behoud van de naam Brussels Airlines? Quid met een mogelijke integratie van Brussels Airlines in de lagekostenmaatschappij Eurowings? Quid met de beslissingsautonomie van de luchtvaartmaatschappij?

 

Er zijn heel wat private bedrijven actief in en aandeelhouder van Brussels Airlines, maar er zijn ook publieke aandeelhouders, zoals het Waals Gewest en het Brussels Gewest. Ook de Federale Participatiemaatschappij heeft een belangrijke rol te spelen door de lening aan Brussels Airlines.

 

Mijnheer de eerste minister, ik weet dat u de voorbije weken en dagen gesprekken hebt gevoerd met de CEO van Lufthansa. Wat hebben die gesprekken opgeleverd? Hebt u garanties gekregen voor het behoud van de tewerkstelling?

 

Welke strategie heeft de FPIM gevolgd met betrekking tot Brussels Airlines? Was er eigenlijk een strategie? Immers, gelet op het verloop en gezien het bedrag dat uiteindelijk door Lufthansa moet worden betaald, stel ik mij daarbij vragen.

 

Ten slotte, welke marge heeft de federale overheid nog om in die gesprekken tot een goede afloop te komen?

 

02.20  Charles Michel, premier ministre: Monsieur le président, chers collègues, je me réjouis que le parlement aborde de concert ces deux sujets. En effet, ils sont intimement liés à la nécessité de développer une stratégie pour les investissements, d'identifier les secteurs pour l'avenir.

 

Nous avons eu, hier, une réunion en comité de concertation, au cours de laquelle le principe de ce pacte a été validé ainsi que la décision de poursuivre les travaux avec les gouvernements des entités fédérées, à la fois sur la gouvernance mais également sur les axes principaux de ce pacte.

 

S'il n'y a aucune certitude, le consensus est largement partagé. La mobilité, les infrastructures, et par conséquent la stratégie pour les aéroports, sont évidemment des secteurs clefs pour l'avenir. De manière tragique, il y a quelques mois, nous avons ressenti sur le plan économique à Bruxelles, autour de Bruxelles et dans l'ensemble du pays, à quel point une stratégie pour les aéroports, une capacité de développer des compagnies aériennes représentent un enjeu majeur sur le plan économique et sur le plan de la création d'emplois.

 

Ten eerste, onze strategie voor investeringen in de toekomst is cruciaal en dringend. Ik bevestig hier nogmaals dat het mijn rol en mijn verantwoordelijkheid is om er, samen met de deelstaten, alles aan te doen om zo snel mogelijk concrete resultaten te boeken. Dat kan een positieve rol spelen voor de jobcreatie en de groei. Ik ben optimistisch, in die zin dat ik meen dat daarvoor een gemeenschappelijke politieke wil kan bestaan. En dat is belangrijk.

 

Ten tweede, wat uw concrete vragen over Lufthansa en Brussels Airlines betreft, in het verleden, in 2008 en 2009, werd een belangrijke beslissing genomen. Wat men vandaag leest, is niet het gevolg van een beslissing van vandaag of van enkele maanden geleden, maar wel van beslissingen in 2008 en 2009.

 

Quelle est la décision prise en 2008 et 2009? C'est la montée dans le capital de Lufthansa. À ce moment-là, d'emblée, il est décidé que Lufthansa dispose de ce qu'on appelle un call, une capacité d'acheter le reste des actions. Deux types de calls sont d'ailleurs envisagés. Un call classique, normal, et un call dit "de crise", utilisé en fonction de la situation de SN Airlines.

 

La situation de SN Airlines est saine. Cela a été souligné, un travail important a été réalisé par le personnel et le management pour crédibiliser la capacité de SN Airlines à affronter certains défis. Le partenariat avec Lufthansa a plutôt été fructueux ces dernières années. En effet, Lufthansa a permis, par exemple, que l'on renforce notre capacité de commercialisation en Amérique du Nord et au Canada.

 

Maintenant, vient un moment important: le call a été déclenché. Vous l'avez mentionné.

 

Mijn antwoord is duidelijk: op dit moment vind ik dat wij te weinig waarborgen hebben. Het moet de bedoeling zijn om in de loop van de volgende weken meer waarborgen te krijgen.

 

Ik ben het eens met wat u hebt gezegd. Wat zijn onze prioriteiten? Ten eerste, uiteraard de verankering in ons land, rekening houdend met onze expertise. Wij hebben bijvoorbeeld veel expertise in Afrika en Noord-Amerika, die wij moeten valoriseren. Ten tweede, tewerkstelling en jobcreatie en, ten derde, een beslissingscentrum in België.

 

Dit is inderdaad een delicaat moment, want het zal belangrijk zijn voor ons imago, voor de rol van Brussel en van België, maar een delicaat moment zoals dit kan ook een opportuniteit zijn. Immers, in de logica van een samenwerking met Lufthansa bestaat ook de mogelijkheid van een versterking van de rol van Brussel in een grotere maatschappij. Dat is de aanpak die ik zal steunen.

 

Ik bevestig dat ik de laatste maanden, sinds het begin van dit jaar, veel contacten heb gehad met het management van SN Brussels Airlines en de directie van Lufthansa.

 

La SFPI joue un rôle à travers des participations bénéficiaires et des prêts qui ont été consentis, comme vous le savez. Mais il est bien dans mes intentions que le gouvernement fédéral s'invite à la table des négociations, parce que l'enjeu est stratégique et essentiel.

 

Je ne manquerai pas d'informer régulièrement le parlement des développements de ce dossier important. Je vous remercie.

 

02.21  Patrick Dewael (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, ik zou de premier willen danken voor zijn antwoord.

 

Ik wil nog even verduidelijken dat ik mijn vraag had ingediend onder de noemer “investeringspact”. Het investeringspact is natuurlijk een cruciaal instrument in de sociaal-economische relance en in dat opzicht sloot mijn vraag ook aan bij het vorig debat. SN Brussels Airlines was daarvan een onderdeel.

 

Mijnheer de eerste minister, u hebt gisteren vergaderd met het Overlegcomité. Het moment is inderdaad aangebroken om de neuzen van alle overheden in dezelfde richting te krijgen. Wij zouden het spaarkapitaal moeten kunnen mobiliseren door investeringsvehikels op te zetten die ook de toets van Europa kunnen doorstaan. Ik wil even herinneren aan het feit dat de Europese Commissie met de heer Juncker zelf een fonds in het leven heeft geroepen, precies om te kunnen investeren in die sectoren waaraan Europa en ook ons land nood hebben. Het gaat om investeringen in de energie- en in de transportsector en uiteraard ook in heel het luchthavengebeuren. Het economisch belang van Zaventem valt voor ons land immers niet te ontkennen.

 

02.22  Monica De Coninck (sp.a): Mijnheer de premier, ik had eigenlijk een beetje de indruk dat u mijn vraag herhaalde. Het is inderdaad belangrijk om te investeren in infrastructuur, maar er moet ook worden geïnvesteerd in mensen en in vertrouwen. In de economie is het immers zeer belangrijk dat de mensen u geloven en dat zij vertrouwen hebben.

 

Ik reken erop dat u samen met Brussels Airlines en Lufthansa rond de tafel gaat zitten om een aantal harde waarborgen te verkrijgen, zodanig dat het bedrijf in zijn totaliteit in de toekomst erop vooruit kan gaan.

 

02.23  Paul-Olivier Delannois (PS): Monsieur le premier ministre, je vous remercie pour vos différentes réponses. Effectivement, je vous ai entendu dire que nous n'avions pas assez de garanties. Je partage votre point de vue. Vous avez dit que vous aviez plusieurs objectifs, à savoir l'ancrage belge, l'emploi et un centre de décision en Belgique. Nous partageons également votre point de vue. Vous avez dit que vous alliez vous inviter à la table des négociations. C'est ce qu'on vous demandait. Par contre, n'aviez-vous pas intérêt à désigner une personnalité forte qui pourrait mener toute cette négociation face à ce géant? Vous ne m'avez pas répondu mais je suppose que c'est toujours ouvert. Enfin, on doit refuser tout fatalisme et défendre nos fleurons nationaux. Je vous souhaite beaucoup de courage pour y parvenir.

 

02.24  Gautier Calomne (MR): Monsieur le premier ministre, je vous remercie pour votre réponse ainsi que pour les différents engagements que vous venez de prendre ici devant nous. Nous continuerons à être attentifs à l'évolution de ce dossier important. Je le répète, pour notre groupe, l'emploi, la préservation de l'ancrage belge et bruxellois de Brussels Airlines mais aussi le maintien d'un centre opérationnel dans notre pays sont essentiels. Nous savons, monsieur le premier ministre, que votre gouvernement aura à cœur de les défendre avec détermination.

 

02.25  Veli Yüksel (CD&V): Mijnheer de premier, ik meen dat het belangrijk is om meer garanties te verkrijgen over de modaliteiten om deze operatie tot een goed einde te brengen, ook om de jobs veilig te stellen.

 

Brussels Airlines is een sterk merk en ik meen dat dit sterk merk in de luchtvaartsector aanwezig moet blijven. Collega’s, wij moeten in dit verhaal gezond chauvinistisch zijn.

 

Mijnheer de premier, ik hoop dat u in dit dossier al uw gewicht aanwendt om deze operatie tot een goed einde te brengen, om de tienduizenden jobs in de regio rond de luchthaven veilig te stellen.

 

Aan collega Dewael, die intussen niet meer aanwezig is, wou ik het volgende zeggen. Wij zeggen ja tegen een gezond investeringsklimaat in ons land voor buitenlandse investeerders, maar dat moeten wij in alle omstandigheden doen. Het dossier van de voorbije dagen, waarvan ik de naam niet zal noemen, is een voorbeeld waarbij men voor buitenlandse investeerders een toch wel zeer warrig verhaal brengt.

 

Wat de verankering van Brussels Airlines in Brussel betreft, wil ik tot slot nog opmerken dat staatssecretaris De Backer, destijds Europarlementslid, zich toen heeft uitgesproken tegen steun voor de luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

03 Question de Mme Véronique Caprasse au premier ministre sur "le nouveau dérapage raciste du secrétaire d'État à l'Asile et la Migration" (n° P1468)

03 Vraag van mevrouw Véronique Caprasse aan de eerste minister over "de nieuwe racistische uitschuiver van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie" (nr. P1468)

 

03.01  Véronique Caprasse (DéFI): Monsieur le premier ministre, M. Francken aime faire parler de lui, malheureusement jamais dans le bon sens. En effet, on a encore constaté un énième dérapage.

 

Rappelons que M. Francken, dès son entrée en fonction, assistait au nonantième anniversaire d'un ancien activiste pro-nazi et fondateur du VMO, milice d'extrême droite. Puis, on découvrait qu'il avait déclaré en 2011 douter de la valeur ajoutée des diasporas marocaine, congolaise ou algérienne. On sait par ailleurs qu'en 2007, il organisait des réunions d'extrême droite.

 

Monsieur le premier ministre, vous avez à chaque fois étouffé l'affaire. Le secrétaire d'État s'en est systématiquement sorti en présentant des excuses rapides.

 

Pourtant, le 16 octobre 2014, en séance plénière de la Chambre, il avait promis d'exercer sa fonction dans l'intérêt de tous les citoyens de ce pays et dans le plus grand respect de chacun.

 

Monsieur le premier ministre, retweeter une vidéo dans laquelle M. Francken se montre en train d'expulser un Africain à l'aide d'une ventouse, en trouvant cela très marrant, n'a rien de respectueux et contredit ses déclarations de 2014. Pire, c'est indigne d'un secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, qui doit travailler sereinement ses dossiers, et plus encore dans le contexte migratoire et humanitaire actuel.

 

Votre réaction a consisté à lui demander de retirer son tweet. C'est très bien, mais M. Francken, tout en s'étant exécuté, s'est encore senti obligé de renchérir en accusant l'opposition de lui intenter un procès d'intention – et ce, sans même avoir jugé nécessaire de présenter des excuses spontanées et rapides aux personnes qu'il aurait pu blesser ou choquer.

 

Monsieur le premier ministre, aujourd'hui, qu'allez-vous faire avec quelqu'un qui fait tache d'huile dans votre gouvernement? Allez-vous lui demander de démissionner ou ferez-vous un "stop ou encore" et l'incident sera-t-il définitivement clos?

 

03.02  Charles Michel, premier ministre: Monsieur le président, chère collègue, après avoir regardé cette vidéo, je peux vous dire que je ne la trouve absolument pas drôle et absolument pas acceptable.

 

Quels sont les faits? Il y a un internaute qui fabrique des vidéos et les diffuse sur le net dans un contexte de parodie et de critique de l'action du gouvernement, de Theo Francken et d'autres ministres. Theo Francken s'est rapidement expliqué. Il a considéré avoir retweeté cette vidéo dans une démarche d'autodérision, puisqu'il était critiqué à travers une vidéo.

 

Constatant une polémique immédiate et un certain nombre d'agitations autour de ce sujet, je lui ai demandé de retirer cette vidéo, ce qu'il avait fait avant que je le lui demande d'ailleurs.

 

Je constate par ailleurs, sur l'action de ce gouvernement, que nous sommes totalement engagés dans la lutte contre toutes les formes de racisme et toutes les formes de discrimination. Nous étions ensemble, avec Didier Reynders, Alexander De Croo et Theo Francken à New York ces derniers jours pour soutenir, par exemple dans le débat sur les réfugiés, l'appel à la dignité. La Belgique est un des pays épinglés favorablement pour la manière dont nous avons fait le travail d'accueil de dizaines de milliers de réfugiés au pire de la crise.

 

Je constate aussi que Theo Francken s'est mobilisé 24 heures/24 au plus fort de la crise, précisément pour être en situation d'offrir un accueil dans la dignité à l'ensemble des réfugiés.

 

Je suis extrêmement clair! Je trouve cette vidéo inacceptable, elle ne me fait pas rire. Je l'ai dit à Theo Francken, je le dis devant ce parlement! Cette vidéo a été retirée et elle n'émanait pas de Theo Francken.

 

Enfin, je constate – ce n'est pas moi qui le dis – que le Centre interfédéral pour l'égalité des chances, UNIA, interrogé sur la question, a considéré que cette vidéo, qui émanait d'un internaute et pas de Theo Francken, n'était pas contraire à la loi sur le racisme.

 

03.03  Véronique Caprasse (DéFI): Monsieur le premier ministre, votre réponse ne me satisfait absolument pas. Il est inadmissible qu'un secrétaire d'État ou un ministre se comporte de la sorte, même si c'est une parodie. Cela n'a rien à voir!

 

(…): Il a déjà tenu des propos racistes.

 

03.04  Véronique Caprasse (DéFI): Vous savez très bien qu'un tel dérapage, qui aurait eu lieu dans un autre pays européen, aurait été directement qualifié d'extrême droite. Quand il s'agit d'un membre de votre gouvernement, minimiser et excuser sont les seules réponses que vous êtes capable d'apporter. À l'heure où la parole raciste se libère de plus en plus, monsieur le premier ministre, tant dans la sphère publique qu'au sein même de ce parlement, j'attendais beaucoup plus de courage de votre part et le sens des responsabilités!

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

04 Vraag van de heer Egbert Lachaert aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de wet-Renault" (nr. P1470)

04 Question de M. Egbert Lachaert au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "la loi Renault" (n° P1470)

 

04.01  Egbert Lachaert (Open Vld): Mijnheer de minister, vanmorgen las ik de krant, net zoals de meeste collega’s. In De Standaard namen wij kennis van een interessant voorstel van u. Het thema ervan ligt mij zeer na aan het hart. Het sluit ook aan bij het thema van daarnet, de werkgelegenheid, en de aangekondigde intentie van een belangrijke onderneming in Wallonië, Caterpilllar, om de deuren te sluiten. In de nasleep daarvan is ook in het Parlement het debat gestart over de wet-Renault, die de rechten van de werknemers bij een dergelijke intentie regelt.

 

Wij hebben een tijdje geleden in de commissie voor de Sociale Zaken daarover een interessante gedachtewisseling gehad. Ik heb toen de suggestie gedaan dat werknemers die in afwachting van het sociaal plan al een job hebben gevonden, de voordelen van het plan niet zouden verliezen, zodat ze echt de kansen op een nieuwe job zouden grijpen. Ik was aangenaam verrast in het artikel te lezen dat u die suggestie genegen bent, want een dergelijke bepaling zou deel uitmaken van een ontwerp dat u naar de Groep van Tien hebt gestuurd. Ik zag dat er ook andere suggesties, van andere collega’s, in verwerkt zijn, suggesties die te maken hebben met onder andere de impact op onderaannemers. Bij een grote herstructurering, zoals die waarvan sprake, is er inderdaad zo’n impact.

 

Mijnheer de minister, kunt u voor de collega’s in het halfrond wat meer licht laten schijnen op de inhoud van het ontwerp? Wat is uw verdere werkmethode? Wat is uw timing? Welke overlegmomenten hebt u gepland met de sociale partners en de regering?

 

04.02 Minister Kris Peeters: Collega Lachaert, het is goed dat u de krant leest, maar ik had natuurlijk niets anders verwacht. Het is ook goed dat u positief reageert op het initiatief dat ik genomen heb. Wij zijn allemaal getroffen door zware herstructureringen, zoals bij Caterpillar. Als u de kranten goed hebt gelezen, dan weet u dat er, spijtig genoeg, nog een aantal in de pijplijn zitten.

 

Hoe dan ook, ik heb goed geluisterd naar de voorstellen in dat verband van uzelf en andere collega’s, zowel van de meerderheid als van de oppositie.

 

Collega Lachaert, ik heb een brief gericht aan de Groep van Tien. Ik kan die brief aan het Parlement bezorgen. Daarin heb ik mijn intentie bekendgemaakt om een ontwerp met vijf punten op te maken. Daaraan kunnen nog andere punten worden toegevoegd. Ik overloop de vijf punten even kort, omdat dat ook belangrijk is voor het Parlement.

 

Het eerste wat ik vraag, is het verplicht informeren van alle overheden en van het Parlement. Ik heb immers duidelijk begrepen van de voorzitter van de commissie dat het Parlement ook wil worden geïnformeerd en dat het bedrijven, in het kader van de wet-Renault, om tekst en uitleg wil kunnen vragen over een aangekondigde sluiting.

 

Dat is ook belangrijk, omdat men conform cao nr. 24 ook de ondernemingsraad moet informeren.

 

Ten tweede pleit ik voor een impactanalyse van de sluiting op de onderaannemers. Ik meen dat ook de oppositie dat steunt. Die directe gevolgen van een sluiting moeten worden meegenomen in de besprekingen in het kader van de wet-Renault met het bedrijf dat herstructureert of sluit.

 

Ten derde wens ik de rol van de sociale bemiddelaar te versterken en uit te breiden.

 

Ten vierde stel ik voor om de uitwerking van een sociaal plan te verplichten, net zoals dat het geval is in andere landen.

 

Ten vijfde – en hiermee ga ik in op uw suggestie, mijnheer Lachaert – voer ik een wettelijke garantie in dat het sociaal plan op alle werknemers slaat, ook op de werknemers die het bedrijf vóór de tweede fase zouden verlaten. Zij moeten dus ook de rechten krijgen die in het sociaal plan zijn opgenomen, met uitzondering van het recht op outplacement, aangezien dat niet meer nodig is.

 

Ik heb de Groep van Tien gevraagd om ter zake een inbreng te doen. Ik zal met die inbreng en met de inbreng van anderen, ook vanuit het Parlement, een ontwerp opstellen en daarmee zo snel mogelijk naar het Parlement komen.

 

04.03  Egbert Lachaert (Open Vld): Mijnheer de minister, ik dank u voor de verduidelijking. We moeten niet altijd geloven wat in de kranten staat. Men probeert de waarheid te schrijven, maar soms is er toch nog nuancering nodig.

 

U hebt dus een brief geschreven met een aantal suggesties. Ik ben blij dat te vernemen. Die passen ook in het debat dat wij in de commissie hebben gevoerd.

 

Ik wil er nog een aandachtspunt aan toevoegen. In sommige herstructureringen is het noodzakelijk dat de procedure binnen een redelijke termijn kan worden afgerond. Ik noem bijvoorbeeld het geval waarin men bijna failliet is. Als de procedure dan te lang duurt, riskeert men alleen nog terug te vallen op de 25 000 euro van het sluitingsfonds.

 

Ik denk dat dat ook een aandachtspunt is, maar de Groep van Tien kent het probleem nog beter en zal dat ongetwijfeld meenemen.

 

Wij zullen het dossier blijven opvolgen om er samen voor te zorgen dat degenen die worden getroffen door een dergelijke drastische beslissing, de bescherming krijgen die zij verdienen. Wij zullen uw partner zijn in dat debat.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

05 Vraag van de heer Hendrik Vuye aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "het recht op eerbiediging van de woning" (nr. P1471)

05 Question de M. Hendrik Vuye au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "le droit au respect du domicile" (n° P1471)

 

05.01  Hendrik Vuye (onafhank.): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, het was nogal een zomer voor de mensenrechten! Het was een ballonnetjeszomer. Eerst ging de vrijheid van meningsuiting op de schop, nadien ging de godsdienstvrijheid op de schop. Ik ben in ieder geval heel tevreden dat de rector van de grootste universiteit van dit land bij de opening van het academiejaar een aantal van die ballonnetjes heeft doorprikt.

 

Nu is het nazomer en blijkbaar zijn er nieuwe ballonnetjes. Immers, in de commissie voor de Binnenlandse Zaken verklaarde u dat in geval van voortdurende misdrijven — ik vraag mij af of u beseft hoeveel voortdurende misdrijven ons strafrecht kent — een woning kan worden betreden zonder enige interventie van een rechter. De uitleg die u daarbij geeft, is dat het om een voortdurend misdrijf gaat en er dus altijd betrapping op heterdaad is.

 

Ik feliciteer u met uw vernieuwende uitleg. Vernieuwend in het licht van de onschendbaarheid van de woning, die in onze Grondwet is opgenomen. Bijzonder vernieuwend in het licht van het recht op privacy, zoals bepaald in artikel 8 van het EVRM. Zodanig vernieuwend zelfs dat een ander lid van de regering op 19 juli 2016 in de commissie voor de Binnenlandse Zaken er nog op gewezen heeft dat zo’n betreding niet kan.

 

Blijkbaar is hier dus sprake van vooruitschrijdend inzicht of misschien van achteruitschrijdend inzicht. U mag kiezen.

 

Ik heb ook gemerkt dat mevrouw Lanjri het blijkbaar niet eens is met uw interpretatie, in welk verband zij verklaart dat zulks ingaat tegen afspraken binnen de regering.

 

Ik heb drie vragen voor u, mijnheer de minister.

 

Ten eerste, kunt u uw visie even toelichten? Ten tweede, is wat u op 21 september 2016 hebt verklaard, een persoonlijk standpunt of een standpunt van de regering? Ten derde, zijn daarover afspraken binnen de regering? Zo ja, welke?

 

05.02 Minister Jan Jambon: Mijnheer de voorzitter, mijnheer Vuye, u verwijst ongetwijfeld naar het antwoord dat ik heb gegeven in de commissie voor de Binnenlandse Zaken op een vraag van mevrouw Lanjri. Dat antwoord moet ik hier niet herhalen, want het staat zwart op wit op papier in het integraal verslag. Het antwoord is gebaseerd op de interpretatie die de juridische dienst van de federale politie hanteert. Die interpretatie is nog nooit door iemand in vraag gesteld en wordt al heel lang gehanteerd. Noch een minister van Binnenlandse Zaken, noch een minister van Justitie heeft er ooit vragen bij gesteld. De politie hanteert die interpretatie op die manier al vele jaren.

 

Ik ben natuurlijk niet doof voor het debat dat is ontsponnen na de vraag van mevrouw Lanjri. Sindsdien heb ik dan ook contact opgenomen met collega Geens om de kwestie uit te klaren en om tot een correcte en ondersteunde interpretatie te komen.

 

Het gaat hier om een praktijk die al vele jaren wordt toegepast en die wij nu juridisch zullen uitklaren.

 

05.03  Hendrik Vuye (onafhank.): Mijnheer de minister, een praktijk die al vele jaren toegepast wordt? Blijkbaar niet op 19 juli van dit jaar, toen een ander lid van de regering in de commissie voor de Binnenlandse Zaken bevestigde dat dit niet kon.

 

En wat dat ander lid van de regering heeft gezegd, namelijk dat een woning alleen binnengetreden kan worden wanneer iemand in nood verkeert, wanneer men vrijwillig toegang geeft of wanneer er een bevel tot huiszoeking is, is juist. De Jambondoctrine klopt echter niet. Ik denk dat u gewoon niet weet wat betrapping op heterdaad betekent. Op heterdaad betrappen betekent dat eerst het misdrijf wordt vastgesteld en dat dan de woning wordt binnengetreden; niet dat eerst de woning wordt binnengetreden en pas dan het misdrijf wordt vastgesteld.

 

U zegt dat het om een unanieme doctrine gaat, maar dat klopt niet. Lees Chris Van den Wyngaert, lees Frank Verbruggen, lees Raf Verstraeten en lees Paul Ponsaers. Zij zeggen allemaal dat wat u op 21 september in de commissie voor de Binnenlandse Zaken verklaard hebt, niet kan.

 

De Vlamingen vragen een kordaat en efficiënt uitwijzingsbeleid. Dat veronderstelt echter wel dat u binnen de lijntjes kleurt. Als u buiten de lijntjes kleurt, dan zal het uitwijzingsbeleid niet efficiënt zijn, want dan zult u gewoon teruggeroepen worden door de magistraten die zullen stellen dat u buiten de lijntjes kleurt, dat u buiten de Grondwet en buiten het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens treedt.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

06 Vraag van mevrouw Barbara Pas aan de eerste minister over "de zoektocht van de Europese Commissie naar oplossingen om de visumdeal met Turkije te realiseren" (nr. P1469)

06 Question de Mme Barbara Pas au premier ministre sur "les solutions explorées par la Commission européenne pour réaliser l'accord sur les visas avec la Turquie" (n° P1469)

 

06.01  Barbara Pas (VB): Mijnheer de minister, u weet dat ik de migratiedeal die de EU met goedkeuren van deze regering met Turkije sloot, slecht en verwerpelijk vind. Slecht omdat ik vind dat de EU zich niet mag laten chanteren en verwerpelijk omdat een tiran wordt beloond met onbeperkte toegang tot alle Europese steden. Officieel moet Turkije aan 72 voorwaarden voldoen vooraleer die beloofde visumliberalisering wordt ingevoerd.

 

Begin mei heb ik daarover de eerste minister ondervraagd. Toen was hij zelf bereid om te antwoorden. Vandaag moet u dat in zijn plaats doen. Toen waren er 65 van de 72 voorwaarden vervuld.

 

Gisteren bracht de Europese Commissie een rapport uit waaruit blijkt dat er al die afgelopen maanden geen enkele vooruitgang is geboekt voor die resterende zeven voorwaarden. De enige gepaste conclusie zou dan ook zijn dat men dat idee van visumliberalisering laat varen of dat men op zijn minst opnieuw een uitstel daarvan hanteert.

 

De EU doet echter net het tegenovergestelde, mijnheer de minister, want ik lees dat de Europese Commissie schrijft dat de EU en Turkije samen praktische oplossingen gaan zoeken om aan de wettelijke en procedurele veranderingen te voldoen. Het doel, schrijft de Europese Commissie, is om visumvrij reizen voor zowat 80 miljoen Turken zo snel mogelijk te regelen.

 

Waarom heeft de EU ineens zoveel haast voor de afschaffing van de visumplicht voor Turken, mijnheer de minister? Als ik lees wat de Europese Commissie allemaal schrijft, slaat de schrik mij om het hart. Dat is opnieuw een signaal dat de EU bereid is om haar eigen voorwaarden te versoepelen.

 

Schulz heeft begin deze maand al een eerste signaal gegeven door te zeggen dat de Turkse antiterreurwetgeving geen struikelblok mag zijn voor die visumafschaffing.

 

Vandaar mijn vragen, mijnheer de minister. Waarom die haast? Waarom een soepelere opstelling? Wat zijn die praktische oplossingen waaraan de EU denkt? Gaat deze regering akkoord met deze handelwijze? Deelt u de mening van Schulz of bent u van mening dat zonder praktische oplossingen onverkort aan die opgelegde voorwaarden moet worden voldaan?

 

Deelt u de mening van de Hongaarse premier dat door de zuiveringsacties van Erdogan na de mislukte staatsgreep het afschaffen van de visumplicht helemaal onmogelijk zou moeten zijn?

 

Ik kijk uit naar uw antwoord, mijnheer de minister.

 

06.02 Minister Didier Reynders: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Pas, mijn antwoord kan heel kort zijn.

 

Er was op 18 maart 2016 inderdaad een overeenkomst. Er is nu een stand van zaken van de Europese Commissie met zeven punten op een totaal van 72 punten die door Turkije nog niet correct zijn uitgevoerd. De Europese Commissie zal dus het werk met Turkije voortzetten, om een oplossing voor die zeven punten te vinden.

 

Het standpunt van de Belgische regering is heel klaar en duidelijk. De overeenkomst mag tot stand komen, eenmaal aan alle vereisten is voldaan. Turkije moet wetgevend en administratief relevante initiatieven invoeren.

 

Mijnheer de minister, ik voeg er enkel nog aan toe dat ik eraan wil herinneren dat België voor de versterking van het vrijwaringsmechanisme heeft gepleit, zodat de visumliberalisering wordt opgeschort voor landen die daarvan genieten, wat voor Turkije nog niet het geval is, wanneer in de toekomst aan de vereisten niet meer zou worden voldaan.

 

Er zijn nu besprekingen ter zake in het Europees Parlement.

 

Wij wachten dus nog op vooruitgang in Turkije voor de zeven punten die tot nu toe niet zijn uitgevoerd.

 

06.03  Barbara Pas (VB): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, u distantieert zich niet van de Europese Commissie, die aan de voorwaarden wil morrelen.

 

Beseft u dat door de afschaffing van de visumplicht, waarmee u principieel akkoord gaat, zowat 80 miljoen Turken vrij en ongehinderd in de Europese Unie kunnen reizen en verblijven, wat in het verleden, toen de visumplicht voor een aantal Balkanlanden werd afgeschaft, een asielcrisis heeft veroorzaakt? Die Balkanlanden waren niet eens met zoveel miljoenen als de Turken wel zijn. Daar waren niet eens miljoenen Koerden die een gegronde reden hebben om hun land te ontvluchten.

 

Het feit dat na een half jaar op nog geen enkele van de zeven voorwaarden vooruitgang is geboekt, wil nog niet zeggen dat de Europese Commissie nu aan die voorwaarden moet morrelen. Het was voor u de ideale gelegenheid om aan de afschaffing van de visumplicht en aan dat zelfmoordpact met Erdogan een einde te maken.

 

Ik reken erop dat u in de Europese Unie op tafel klopt, dat u op die zeven voorwaarden niks toegeeft en dat u niet de weg van Schulz en de Europese Commissie uitgaat.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

07 Samengevoegde vragen van

- de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "Syrië" (nr. P1472)

- mevrouw Kattrin Jadin aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "Syrië" (nr. P1473)

07 Questions jointes de

- M. Peter Luykx au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la Syrie" (n° P1472)

- Mme Kattrin Jadin au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la Syrie" (n° P1473)

 

07.01  Peter Luykx (N-VA): Collega’s, ik breng de woorden van onze voorzitter in herinnering, na het woelige debat vanmiddag: “Democracy is not only the right to speak, but also the duty to listen." Laten we dus af en toe, zeker in het halfrond, die discipline opbrengen.

 

Mijnheer de minister, mijn vraag betreft Syrië. Al vier jaar woedt daar een hevige burgeroorlog. De beelden van de duizenden doden in Aleppo in Syrië, in het zwaar gestrafte Aleppo, laten niemand onberoerd. Er worden kleine kinderen van onder het puin gehaald, soms levend, soms dood. Inwoners kunnen nergens meer naartoe. Men bloklettert: Aleppo gaat dood. Als vader van zes kinderen doen de beelden van die kinderen in Aleppo mij verschrikkelijk pijn.

 

De situatie daar neemt apocalyptische proporties aan. Achter de onverbiddelijke regen van Russische bombardementen gaat een vrij complex wespennest van diverse actoren schuil, elk met eigen belangen. Zij spelen elk een eigen rol in dat strategospel. Zo is de metamorfose van al-Nusra, dat zich losmaakt van Al Qaida, eigenlijk alleen maar bedoeld om zijn positie in Syrië te versterken. De zogenaamde gematigde rebellen stellen weinig voor en sluiten zich ook gemakkelijk aan bij Jabhat al-Nusra, dat niet meer of minder is dan Al Qaida, als een wolf in schapenvacht.

 

Mijnheer de minister, wij nemen akte van de reactie van u en minister De Croo, waarin u de blinde bombardementen van de Russische luchtmacht veroordeelt, waarin u vraagt om de schendingen van de mensenrechten te monitoren en op te volgen en waarin u oproept de aanvallen te stoppen, om humanitaire hulp toe te laten. Uw pleidooi om burgers te beschermen, is prioritair.

 

Mijnheer de minister, hoe bepalen wij met de regering waar we welke actoren nu moeten steunen? Wij zijn militair aanwezig op het terrein. Hoe pakken we het aan? Die vraag is pertinent.

 

Wat kan de regering nog meer doen? Ik verwijs naar de redding van 244 christenen uit Aleppo vorige zomer, iets wat u samen met staatssecretaris Francken gerealiseerd hebt. Zijn er nog andere humanitaire reddingsacties mogelijk? Ik kijk uit naar uw antwoord, mijnheer de minister.

 

07.02  Kattrin Jadin (MR): Monsieur le président, mon collègue Luykx a, je pense, dressé l'état de la situation très alarmante en Syrie, et singulièrement à Alep. Certes, monsieur le ministre, l'accord intervenu à Genève, le 9 septembre dernier, entre les États-Unis et la Russie, a laissé germer beaucoup d'espoir d'apporter la paix dans cette région.

 

Malheureusement, force est de constater que cette trêve est très fragile. D'une part, la Russie dénonce deux cents violations de ce cessez-le-feu. D'autre part, les États-Unis reconnaissent avoir bombardé par erreur des positions tenues par Damas, à Deir ez-Zor notamment. L'armée syrienne, de son côté, cherche à reprendre le contrôle total de la ville d'Alep, et refuserait de laisser pénétrer les convois humanitaires dans les zones occupées par les opposants. Cela pose beaucoup de questions, monsieur le ministre.

 

A-t-on une idée du nombre de civils et d'opposants actuellement bloqués dans ces zones de conflit? Quelle est la proportion réelle des divers organes humanitaires? Quelle est leur force opérationnelle? Quelle possibilité ont-ils de faire leur devoir et de soutenir la douleur que vivent les hommes, les femmes et les enfants dans cette région?

 

La menace américaine de geler la coopération avec la Russie si cette dernière ne cesse pas ses bombardements nous interpelle particulièrement, dans la mesure où nous espérons toujours que ces deux pays puissent encore reprendre raisonnablement le dialogue, dans l'espoir de poursuivre les opérations de maintien de la paix.

 

07.03 Minister Didier Reynders: Mijnheer de voorzitter, mijnheer Luykx, de situatie is momenteel ongelooflijk dramatisch, niet alleen in Aleppo.

 

Wat hebben wij gedaan? Het is heel belangrijk om dat te zeggen. Ten eerste, wij maken deel uit van een militaire coalitie. Dankzij het akkoord van het Parlement is het nu mogelijk om met onze F-16's vanuit Jordanië niet alleen in Irak, maar ook in Syrië te zijn, bijvoorbeeld in Raqqa.

 

Ten tweede, wij hebben ook heel wat humanitaire steun verleend in Syrië wanneer dat mogelijk was. Het is niet gemakkelijk. Wij hebben dat op 19 september gezien met de laatste konvooien. Wij hebben dat ook gedaan in Jordanië, Libanon en in andere landen rond Syrië, zoals Turkije.

 

Ten derde, wij hebben ook een aantal initiatieven genomen wat de vluchtelingen betreft. U herinnerde aan de operatie met staatssecretaris Francken, vorige zomer, waarbij wij 250 mensen hebben gered vanuit Aleppo. Er was ook een tweede operatie. Ik ben altijd bereid om meer te doen.

 

Ten slotte, op humanitair vlak hebben wij veel vluchtelingen in België ontvangen ingevolge een aantal beslissingen van de Verenigde Naties of de Europese Unie.

 

Wij zoeken sinds meer dan vijf jaar naar een politieke oplossing. Wat kunnen wij meer doen?

 

Tout d'abord, je répondrai à Mme Jadin qui a demandé combien de personnes sont bloquées et ce que nous pouvons faire de plus pour elles? On recense environ 4,5 millions de personnes bloquées dans des zones difficiles d'accès, 1,5 million de personnes en difficulté autour d'Alep, à l'ouest de la ville, et 275 000 personnes bloquées dans les quartiers de la ville.

 

Ce que nous cherchons d'abord, c'est augmenter l'accès, l'aide humanitaire vers ces personnes.

 

Samen met mijn collega Alexander De Croo heb ik gevraagd of het mogelijk is om echt toegang te krijgen. Daartoe moeten wij meer druk uitoefenen.

 

Ten tweede rijst de vraag of een politieke oplossing mogelijk is. Welnu, wij zullen alle inspanningen in dat verband ondersteunen. U hebt echter gemerkt dat zelfs het jongste akkoord tussen de Verenigde Staten en Rusland niet werkt.

 

Il n'y a pas, pour l'instant, de cessez-le-feu qui tienne encore; on l'a vu avec l'attaque sur Alep. Il n'y a pas d'accès des convois humanitaires. La situation est vraiment de plus en plus compliquée.

 

Que pouvons-nous faire de plus?

 

Ik verwijs naar wat de heer Luykx zei over de monitoring. Wij moeten strijden tegen de straffeloosheid.

 

On doit vraiment rappeler que des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité sont commis en Syrie aujourd'hui. Il faut faire en sorte que l'on puisse relever des preuves en la matière et annoncer que nous allons poursuivre les auteurs. C'est une responsabilité de notre pays mais aussi de la communauté internationale. La Cour internationale de La Haye aura à traiter d'un certain nombre de cas. Il faut rassembler des preuves sur cela et pouvoir avancer vers des poursuites. Les crimes contre l'humanité ne se prescrivent pas.

 

Comme Mme Jadin le sait, nous avons travaillé dans ce parlement à propos des Yézidis. Nous avons reçu Nadia Murad dans ce parlement pour discuter des Yézidis. Nous l'avons d'ailleurs encore rencontrée à New York. Il faut prouver qu'on ne laissera pas passer ces faits sans poursuites. On doit lutter contre l'impunité.

 

Au-delà, il faut bien dire que c'est au Conseil de sécurité de prendre ses responsabilités. Nous devons continuer à faire pression sur les acteurs du Conseil de sécurité pour qu'enfin, une solution intervienne.

 

Er is nu een blokkering tussen de Verenigde Staten en Rusland. Wij hebben dat gezien tijdens de laatste vergadering van de Veiligheidsraad. Wat ons betreft is het echter zeer belangrijk om steun te geven aan alle actoren die tot een politieke oplossing willen komen.

 

Ik herhaal dat wij al veel gedaan hebben, op humanitair vlak, op militair vlak, voor de vluchtelingen en ook om tot een politieke oplossing te komen. Nu moeten wij de strijd tegen de straffeloosheid voeren. Wij moeten echter ook alle mogelijke middelen aanwenden om tot een politieke oplossing te komen.

 

07.04  Peter Luykx (N-VA): Mijnheer de minister, wij zijn inderdaad zowel op militair als humanitair vlak betrokken partij op het terrein. Dat hebt u duidelijk zo geschetst. Ik waardeer dat u zich wilt inzetten om de straffeloosheid inzake mensenrechtenschendingen verder te monitoren en op te volgen, zodat de mensenrechten bewaakt worden.

 

Ook waardeer ik uw steun om op politiek vlak in alle bestaande gremia uw stem te laten horen.

 

Tot slot nog dit. Tijdens de zomer heb ik in Diest een groep mensen ontmoet, afkomstig uit Aleppo. Na die ontmoeting besefte ik pas, doordat die mensen gered zijn en hier zijn, welk effect deze regering heeft veroorzaakt, wat u hebt gedaan. Dat heeft mij ertoe geïnspireerd om opnieuw een resolutie in te dienen. Het gaat om een resolutie van de oppositie die ook door u gesteund werd. Die resolutie beoogt de bescherming van religieuze minderheden in het Midden-Oosten en ook in Afrika. Ik hoop dat datgene wat ons toen inspireerde en ons vandaag inspireert, andermaal kan leiden tot een Kamerbrede steun.

 

07.05  Kattrin Jadin (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie beaucoup pour vos réponses. Je vous rejoins évidemment dans ces combats qui sont multiples. Des solutions doivent être trouvées sur le plan militaire. Surtout, des décisions doivent être prises d'un point de vue humanitaire.

 

M. Luykx parlait de jeunes Syriens qu'il a rencontrés – dans sa région, je suppose. J'en ai aussi rencontré. Selon moi, le langage universel des droits de l'homme est quelque chose qui est compris lorsqu'on est privé de ceux-ci. Il importe que nous continuions à nous battre pour ces gens et pour préserver nos valeurs et notre rigueur démocratique.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

De voorzitter: Einde van de mondelinge vragen.

 

08 Agenda

08 Ordre du jour

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 28 september 2016, stel ik u voor op de agenda van de plenaire vergadering van vannamiddag, na de naamstemming, volgende interpellaties en vragen in te schrijven:

de interpellatie van mevrouw Véronique Caprasse tot de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de RIZIV-nummers en de gevolgen van het arrest van de Raad van State en van de negatieve gelijkschakeling" (nr. 165);

de interpellatie van mevrouw Laurette Onkelinx tot de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de verdeelsleutel inzake de RIZIV-quota" (nr. 167);

de interpellatie van mevrouw Catherine Fonck tot de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de RIZIV-nummers" (nr. 168);

de interpellatie van mevrouw Barbara Pas tot de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de artsenquota" (nr. 173);

de interpellatie van mevrouw Muriel Gerkens tot de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de RIZIV-quota voor de studenten geneeskunde" (nr. 174);

de interpellatie van de heer Marco Van Hees tot de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de RIZIV-quota voor de studenten geneeskunde" (nr. 175);

- de vraag van mevrouw Valerie Van Peel tot de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het akkoord inzake de artsenquota" (nr. 13816);

- de vraag van de heer Damien Thiéry tot de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de toekenning van de RIZIV-nummers" (nr. 13819);

- de vraag van mevrouw Nathalie Muylle tot de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "artsenquota" (nr. 13902).

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 28 septembre 2016, je vous propose d'inscrire à l'ordre du jour de la séance plénière de cet après-midi, après le vote nominatif, les interpellations et questions suivantes:

l'interpellation de Mme Véronique Caprasse à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "Numéros INAMI – les conséquences de l'arrêt du Conseil d'Etat et du lissage négatif" (n° 165);

l'interpellation de Mme Laurette Onkelinx à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "la clé de répartition des quotas INAMI" (n° 167);

l'interpellation de Mme Catherine Fonck à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "les numéros INAMI" (n° 168);

l'interpellation de Mme Barbara Pas à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "les quotas de médecins" (n° 173);

l'interpellation de Mme Muriel Gerkens à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "les quotas Inami pour les étudiants en médecine" (n° 174);

l'interpellation de M. Marco Van Hees à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "les quotas Inami pour les étudiants en médecine" (n° 175);

- la question de Mme Valerie Van Peel à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "l'accord sur les quotas de médecins" (n° 13816);

- la question de M. Damien Thiéry à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "l'attribution des numéros INAMI" (n° 13819);

- la question de Mme Nathalie Muylle à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "les quotas de médecins" (n° 13902).

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

09 Wettig- en voltalligverklaring van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement

09 Constitution du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale

 

Bij brief van 19 september 2016 brengt het Brussels Hoofdstedelijk Parlement ons ter kennis dat het ter vergadering van die dag voor wettig en voltallig verklaard is.

Par message du 19 septembre 2016, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale fait connaître qu'il s'est constitué en sa séance de ce jour.

 

10 Wettig- en voltalligverklaring van de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

10 Constitution de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune

 

Bij brief van 20 september 2016 brengt de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie ons ter kennis dat zij ter vergadering van die dag voor wettig en voltallig verklaard is.

Par message du 20 septembre 2016, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune fait connaître qu'elle s'est constituée en sa séance de ce jour.

 

11 Wettig- en voltalligverklaring van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

11 Constitution du Parlement de la Communauté germanophone

 

Bij brief van 21 september 2016 brengt het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap ons ter kennis dat het ter vergadering van 19 september 2016 voor wettig en voltallig verklaard is.

 

Par message du 21 septembre 2016, le Parlement de la Communauté germanophone fait connaître qu'il s'est constitué en sa séance du 19 septembre 2016.

 

Mit Schreiben vom 21. September 2016 teilt das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft mit, dass es sich in seiner Sitzung vom 19. September 2016 konstituiert hat.

 

12 Wettig- en voltalligverklaring van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

12 Constitution du Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

 

Bij brief van 21 september 2016 brengt de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie ons ter kennis dat hij ter vergadering van die dag voor wettig en voltallig verklaard is.

Par message du 21 septembre 2016, le Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie fait connaître qu'il s'est constitué en sa séance de ce jour.

 

13 Wettig- en voltalligverklaring van het Parlement van de Franse Gemeenschap

13 Constitution du Parlement de la Communauté française

 

Bij brief van 22 september 2016 brengt het Parlement van de Franse Gemeenschap ons ter kennis dat het ter vergadering van die dag voor wettig en voltallig verklaard is.

Par message du 22 septembre 2016, le Parlement de la Communauté française fait connaître qu'il s'est constitué en sa séance de ce jour.

 

14 Raadgevende interparlementaire Benelux-raad

14 Conseil interparlementaire consultatif Benelux

 

De N-VA-fractie heeft mij de kandidatuur bezorgd van de heer Peter De Roover als effectief lid van de Raadgevende interparlementaire Benelux-raad.

Le groupe N-VA m'a fait parvenir la candidature de M. Peter De Roover comme membre effectif du Conseil interparlementaire consultatif Benelux.

 

Aangezien er geen andere kandidaturen zijn, moet er, overeenkomstig artikel 157, 6, van het Reglement, niet gestemd worden en verklaar ik de heer Peter De Roover verkozen als effectief lid in de Raadgevende interparlementaire Benelux-raad.

Étant donné qu'il n'y a pas d'autres candidatures, il n'y a pas lieu à scrutin, conformément à l'article 157, 6, du Règlement, et je proclame M. Peter De Roover élu en qualité de membre effectif du Conseil interparlementaire consultatif Benelux.

 

15 Verzending van voorstellen naar de commissie voor advies

15 Renvoi de propositions en commission pour avis

 

Op vraag van de voorzitter van de tijdelijke commissie "terrorismebestrijding", stel ik u voor volgende voorstellen te verwijzen naar de tijdelijke commissie "terrorismebestrijding", voor advies, teneinde ze toe te voegen aan het voorstel (de heren Raf Terwingen, Hendrik Vuye, Denis Ducarme en Patrick Dewael) tot herziening van artikel 12 van de Grondwet, teneinde voor bepaalde misdrijven een aanhoudingstermijn van tweeënzeventig uren mogelijk te maken, nr. 1529/1:

- het voorstel (de heren Stefaan Van Hecke, Gilles Vanden Burre, Jean-Marc Nollet en Marcel Cheron en de dames Muriel Gerkens, Anne Dedry en Evita Willaert) tot herziening van artikel 12 van de Grondwet, teneinde een verlenging van de aanhoudingstermijn tot achtenveertig uren mogelijk te maken, nr. 1712/1;

- het voorstel (de heer Hans Bonte) tot herziening van artikel 12, derde lid, van de Grondwet wat betreft de uitbreiding van de termijn van aanhouding tot 48 uur, nr. 1713/1;

- het voorstel (mevrouw Catherine Fonck en de heren Christian Brotcorne en Georges Dallemagne) tot herziening van artikel 12, derde lid, van de Grondwet, nr. 1741/1.

À la demande du président de la commission temporaire "lutte contre le terrorisme", je vous propose de renvoyer à la commission temporaire "lutte contre le terrorisme", pour avis, les propositions suivantes afin de les joindre à la proposition (MM. Raf Terwingen, Hendrik Vuye, Denis Ducarme et Patrick Dewael) de révision de l'article 12 de la constitution en vue de permettre pour certaines infractions un délai d'arrestation de septante-deux heures, n° 1529/1:

- la proposition (M. Stefaan Van Hecke, Gilles Vanden Burre, Jean-Marc Nollet et Marcel Cheron et Mmes Muriel Gerkens, Anne Dedry et Evita Willaert) de révision de l'article 12 de la Constitution en vue de permettre la prolongation du délai d'arrestation à quarante-huit heures, n° 1712/1;

- la proposition (M. Hans Bonte) de révision de l'article 12, alinéa 3, de la Constitution en vue de prolonger le délai d'arrestation à quarante-huit heures, n° 1713/1;

- proposition (Mme Catherine Fonck et MM. Christian Brotcorne et Georges Dallemagne) de révision de l'article 12, alinéa 3, de la Constitution, n° 1741/1.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

16 Inoverwegingneming van voorstellen

16 Prise en considération de propositions

 

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

 

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik die als aangenomen. Overeenkomstig het Reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considérerai la prise en considération comme acquise et je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au Règlement.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van gisteren, stel ik u ook voor het wetsvoorstel (de heren Jean-Marc Nollet en Kristof Calvo) tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, met het oog op het valoriseren van de elektriciteitsvraagflexibiliteit, nr. 2054/1, in overweging te nemen.

Verzonden naar de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 28 septembre 2016, je vous propose également de prendre en considération la proposition de loi (MM. Jean-Marc Nollet et Kristof Calvo) modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, en vue de valoriser la flexibilité de la demande en électricité, n° 2054/1.

Renvoi à la commission de l'Économie, de la Politique scientifique, de l'Éducation, des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l'Agriculture

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Ik stel u ook voor het wetsvoorstel (de heren Peter De Roover, Denis Ducarme, Servais Verherstraeten en Patrick Dewael) tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, nr. 2057/1, in overweging te nemen.

Verzonden naar de tijdelijke commissie “Terrorismebestrijding"

Je vous propose également de prendre en considération la proposition de loi (MM. Peter De Roover, Denis Ducarme, Servais Verherstraeten et Patrick Dewael) modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, n° 2057/1.

Renvoi à la commission temporaire "lutte contre le terrorisme"

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

17 Urgentieverzoek vanwege de regering

17 Demande d'urgence émanant du gouvernement

 

De regering heeft de spoedbehandeling gevraagd met toepassing van artikel 51 van het Reglement, bij de indiening van het wetsontwerp houdende verdere omzetting van de Richtlijn 2010/64/EU betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures en van de Richtlijn 2012/29/EU tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ, nr. 2029/1.

Le gouvernement a demandé l'urgence conformément à l'article 51 du Règlement lors du dépôt du projet de loi complétant la transposition de la Directive 2010/64/UE relative au droit de l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales et de la Directive 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil, n° 2029/1.

 

Ik stel u voor om ons, zoals gebruikelijk, over die vraag bij zitten en opstaan uit te spreken.

Je vous propose de nous prononcer sur cette demande.

 

Het is evenzeer gebruikelijk dat de regering haar verzoek motiveert.

 

17.01 Minister Maggie De Block: Mijnheer de voorzitter, ik spreek namens de minister van Justitie.

 

De Salduz-bisrichtlijn heeft een rechtstreekse impact op de strafprocedure en de rechten van de verdediging.

 

Het is dus absoluut nodig de richtlijn vóór de inwerkingtreding op 27 november 2016 naar Belgisch recht om te zetten.

 

Er moeten ook enige praktische zaken op het terrein worden aangepast. Het College van procureurs-generaal en de politie zijn daarom vragende partij om ruim op voorhand te kunnen beschikken over een definitieve wettekst.

 

Ten tweede, de richtlijn inzake het recht op vertaling en vertolking van strafprocedures moest feitelijk al tegen 16 november 2015 naar Belgisch recht zijn omgezet.

 

De richtlijn wordt ten dele ook omgezet via het tweede wetsontwerp inzake verhoor in strafzaken, waardoor de te verhoren personen eveneens het recht krijgen op een vertaling en een tolk.

 

Aangezien beide ontwerpen gelinkt zijn, is het noodzakelijk beide ontwerpen samen dringend in de commissie voor de Justitie te behandelen.

 

De voorzitter: Collega’s, ik stel u voor dat wij ons op de gebruikelijke wijze over de urgentie uitspreken.

 

De urgentie wordt aangenomen bij zitten en opstaan.

L'urgence est adoptée par assis et levé.

 

Urgentieverzoek

Demande d'urgence

 

17.02  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, ik zou de urgentie willen vragen voor wetsvoorstel nr. 2036, zijnde een wetsvoorstel van mevrouw Willaert, de heer Gilkinet, mijzelf en de heer Nollet. Het wetsvoorstel is vorige week door de Kamer in overweging genomen. Het is erop gericht in geval van collectief ontslag in een parlementaire consultatie te voorzien.

 

Helaas hebben wij de voorbije weken dergelijke voorvallen mogen meemaken. Er was een algehele verontwaardiging over de weigering van het management van Caterpillar om naar de Kamer van volksvertegenwoordigers af te zakken.

 

Ons wetsvoorstel geeft een antwoord op die weigering. Ik vraag de urgentie, ook omdat ik merk dat de parlementaire steun voor een dergelijk idee toeneemt. Ik heb, zoals de andere leden, kennis mogen nemen van een voorstel van de heer De Roover, de heer Ducarme, de heer Verherstraeten en de heer Dewael, dat een gelijkaardige ambitie formuleert.

 

De urgentie voor ons wetsvoorstel en hopelijk ook voor dat van de meerderheid zou ertoe kunnen leiden dat we als Parlement snel gaan om duidelijk aan te geven dat een woordje uitleg voor de volksvertegenwoordiging in zulke gevallen gepast is.

 

De voorzitter: Collega’s, voor alle duidelijkheid, als u aan het zoeken bent, dit stond vorige week op onze lijst.

 

17.03  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Het is vorige week in overweging genomen. Vandaag is er een gelijkaardig voorstel. Wij stellen voor om in elk geval het onze hoogdringend te behandelen. Het lijkt me dan logisch om dat voor beide te doen en de besprekingen snel aan te vatten.

 

17.04  Vincent Van Quickenborne (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, het klopt dat er ook een wetsvoorstel is ingediend door de meerderheid, dat in overweging werd genomen (nr. 2049). Als voorzitter van de commissie voor de Sociale Zaken neem ik mij voor om volgende week bij de regeling van de werkzaamheden beide wetsvoorstellen aan de collega’s voor te leggen. U hebt ook gehoord dat de minister van plan is om met een wetsontwerp dienaangaande, de wet-Renault, naar de commissie te komen. Ik stel dus voor om eerst collectief de regeling van de werkzaamheden te bekijken, met meerderheid en oppositie, en dan te bekijken of er al dan niet urgentie moet zijn. Ik stel dus voor om op dit ogenblik geen urgentie toe te kennen, maar dat alsnog te overwegen indien de regeling van de werkzaamheden niets oplevert.

 

De voorzitter: Mijnheer Calvo, kunt u zich uitspreken over het voorstel?

 

17.05  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, gelet op het engagement van de commissievoorzitter hoeft er voor mij niet te worden gestemd over de hoogdringendheid. Het belangrijkste is dat wij de debatten snel kunnen aanvatten.

 

De voorzitter: Dank u wel.

 

18 Urgentieverzoek vanwege de regering

18 Demande d'urgence émanant du gouvernement

 

De regering heeft eveneens de spoedbehandeling gevraagd met toepassing van artikel 51 van het Reglement, bij de indiening van het wetsontwerp betreffende bepaalde rechten van personen die worden verhoord, nr. 2030/1.

Le gouvernement a également demandé l'urgence conformément à l'article 51 du Règlement lors du dépôt du projet de loi relatif à certains droits des personnes soumises à un interrogatoire, n° 2030/1.

 

On se prononce sur cette demande par assis et levé, mais d’abord la motivation du ministre.

 

18.01 Minister Maggie De Block: Mijnheer de voorzitter, ik heb alleen van minister Geens een verzoek gekregen voor de voorgaande twee ontwerpen, en niet van iemand anders.

 

De voorzitter: Het ging inderdaad over twee teksten. Er is ook de urgentie gevraagd voor een wetsontwerp inzake bepaalde rechten van personen die worden verhoord.

 

Ik meende dat u zich over die twee Europese teksten had uitgesproken. Tenzij ik slecht heb geluisterd en u ook de urgentie hebt aangevraagd voor de tweede tekst?

 

18.02  Servais Verherstraeten (CD&V): Mijnheer de voorzitter, de collega’s die de minister van Volksgezondheid goed aanhoord hebben, hebben kunnen vernemen dat de minister voor de beide ontwerpen een motivering heeft gegeven. Volgens mij is de nodige toelichting dus gegeven.

 

18.03  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, vanuit de oppositie kan ik bevestigen dat mevrouw de minister de motivering voor de twee ontwerpen heeft gegeven. Blijkbaar heeft niemand dat gehoord, maar ik wel. De motivering is gegeven.

 

De voorzitter: Bedankt, mijnheer Van Hecke.

 

Collega’s, wij kunnen ons dus over de urgentieverzoeken uitspreken.

 

De urgentie wordt bij zitten en opstaan aangenomen.

L’urgence est adoptée par assis et levé.

 

19 Hommage à Mme la Greffière

19 Hulde aan mevrouw de Griffier

 

Le président: Mme Emma De Prins, greffière de notre assemblée, prendra sa retraite le 1er octobre prochain.

 

Chère madame De Prins,

 

Licenciée en droit de l’Université libre de Bruxelles, vous êtes entrée en service au secrétariat des Commissions, en qualité d’attachée, le 1er octobre 1976, à une époque où le travail législatif ordinaire ne cessait de s’intensifier.

 

À cette époque, notre assemblée ne comptait que 14 femmes! Il y en a désormais 58, dont la présence s’avère à présent incontournable, ce qui doit certainement vous réjouir compte tenu du fait que vous êtes la première femme à avoir exercé les fonctions de greffier de la Chambre. (Applaudissements)

 

Outre la Commission des Poursuites, vous assurez le secrétariat administratif de la commission de la Justice, une matière qui allait d’ailleurs vous tenir à cœur tout au long de votre carrière.

 

C’est là que vous apprenez à toiletter les textes législatifs, à optimiser la collaboration avec les cabinets ministériels ou encore la marche à suivre pour assurer l’impression et la distribution des documents parlementaires.

 

In 1988 wordt u bevorderd tot afdelingschef bij de dienst Commissies, en op 1 januari 1995 wordt u benoemd tot directeur van het Wetgevend Secretariaat.

 

Met de u geheel en al eigen zorgvuldigheid en nauwkeurigheid bereidt u de plenaire vergaderingen optimaal voor en ziet u erop toe dat de wetsvoorstellen en -ontwerpen gedrukt en rondgedeeld worden, en dat de schriftelijke vragen verwerkt worden.

 

U komt dan ook uitstekend beslagen ten ijs als u op 1 januari 2004 adjunct-griffier wordt. U zet zich in om alle wetgevende diensten, en het belang van hun werk behoeft geen betoog, optimaal te laten functioneren.

 

Vous êtes nommée greffière de la Chambre à partir du 15 octobre 2009.

 

Dans cette fonction délicate et polyvalente, qui implique une mission permanente d’avis et de conseil du président, vous faites preuve d’une connaissance parfaite de l’ensemble des rouages de notre assemblée et du règlement qui la régit.

 

Appelée à pourvoir aux décisions de la Conférence des présidents et du Bureau, vous participez avec vigilance et compétence à la préparation de leurs délibérations.

 

Comme l’a écrit un de vos prédécesseurs, la Chambre est une institution dont le Bureau est la conscience et dont le greffier est la mémoire, mémoire organisée et ordonnatrice.

 

Vous faites face, avec réalisme, aux nécessités et aux exigences toujours croissantes de la vie parlementaire.

 

Ainsi, avec le concours du service des Relations publiques et internationales, service qui relève de votre autorité directe, vous veillez à développer l’information de la presse et du public sur nos travaux et les activités de notre assemblée en général.

 

U hebt veel aandacht voor de ICT die onze Assemblee nodig heeft, en versterkt en moderniseert de operationele diensten van de Kamer, die ons efficiënt bijstaan en zonder welke wij ons werk nooit zouden kunnen doen.

 

De opvolging van de activiteiten van de Europese Unie is ook een grote bekommernis van de Kamer.

 

De voorbereiding en het verloop van de parlementaire activiteiten in het kader van het Belgische EU-voorzitterschap in 2010 volgt u van nabij, en u hebt oog voor de verscherping van de parlementaire controle op het Europese besluitvormingsproces.

 

Chère madame De Prins,

 

Vous vous êtes consacrée, pendant une carrière de 40 ans, avec un dévouement inlassable et une disponibilité sans failles à l’accomplissement de vos tâches. Nous vous en sommes profondément reconnaissants. Vous avez assumé avec conscience les charges et les responsabilités de votre haute fonction.

 

Vous avez mis au service de la Chambre, avec un sens du devoir hors du commun, votre force de travail et votre connaissance approfondie du fonctionnement d’une assemblée législative.

 

Ik ben er zeker van dat ik namens het personeel spreek als ik zeg dat men ook met menselijke problemen bij u een begripvol oor vond.

 

Zelfs de lastigste problemen kon u oplossen met kalmte, tact en discretie, altijd bedaard en met immens veel geduld.

 

Chère madame De Prins,

 

Vous aurez désormais davantage de temps à consacrer à vous-même ainsi qu’à la lecture et au théâtre dont vous êtes une amatrice éclairée.

 

La nouvelle tranche de vie que vous allez entamer sera certes différente, mais je suis certain qu’elle sera toujours aussi active et enrichissante.

 

Au nom de notre assemblée, je vous dis de tout cœur merci et vous souhaite une très heureuse retraite.

 

Mevrouw De Prins, laat ik daar uit eigen naam aan toevoegen dat ik het de voorbije twee jaar heel prettig werken vond met u. U bent een BV. U hebt mij gezegd dat de Vlamingen op straat u herkennen van op de televisie. Zij herkennen u als de mevrouw die naast de voorzitter staat.

 

Tot twee jaar geleden kende ook ik u eigenlijk alleen als een icoon op de televisie. Dat is na een turbulente start veranderd. Ik heb veel met u kunnen praten. Wij hebben samen nagedacht, en wij hebben ook veel gelachen, samen. Soms is het hier inderdaad plezant, zelfs als het niet zo is bedoeld.

 

Nog iets. Wat ook uw eigen meningen of overtuigingen mogen zijn, zij hebben nooit belet dat u met raad en daad ter beschikking stond, en hoe! Ik weet dat al mijn voorgangers het op dat punt volkomen eens zullen zijn.

 

Mevrouw De Prins, ik heb u een aantal weken geleden gevraagd wat wij zoal konden doen bij uw afscheid, en toen was uw antwoord: "Niet te veel en maak het kort." Vanaf nu zal ik dat doen. Ik zal nog drie woorden spreken: un grand merci.

 

(Applaudissements nourris)

(Langdurig applaus)

 

19.01  Laurette Onkelinx (PS): C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole, madame la greffière, pour vous dire au revoir. Et quand je suis dans l'émotion, je prépare mon intervention de manière encore plus précise que d'habitude. J'ai donc réfléchi, effectué des recherches dans tous les sens, interrogé des collègues qui vous connaissent, de par leur carrière, mieux que moi.

 

Les réponses obtenues lors de ce processus m'amènent à vous décrire avec ces trois mots-clefs: discrétion, droiture et disponibilité, Mme De Prins en 3D en quelque sorte!

 

La discrétion tout d'abord. Nous connaissons tous Mme la greffière, mais qui connaît Emma De Prins? Qui sait ce qu'elle fait pendant ses heures perdues? Pas grand monde! Cette discrétion, madame, vous la mettez également en œuvre dans l'exercice de votre fonction. Vous êtes toujours là, présente et bienveillante, mais toujours en retrait. Vous avez horreur d'être sous le feu des projecteurs. Désolée pour cette séance d'ailleurs! Vous préférez votre place dans l'ombre. Mais depuis votre présence discrète sur le perchoir aux côtés du président, vous jouez pour nous tantôt un rôle de protection tantôt un rôle de contrôle.

 

Puis la droiture. Le Règlement de la Chambre est votre bible. Vous l'appliquez de la même façon pour tous et dans chaque situation, ce qui vous vaut le respect de tous. Vous êtes toujours animée par une féroce volonté de protéger et de faire respecter les prérogatives du parlement; et c'est à nos yeux plus que précieux.

 

Il est absolument nécessaire que l'institution puisse compter sur des femmes de votre envergure, sur des hauts fonctionnaires avec une telle compétence et un tel sens de l'État, pour se protéger des velléités de mise au pas, de contournements qui pourraient affaiblir le cœur même de notre démocratie.

 

Enfin, votre disponibilité, votre grande capacité de travail et votre efficacité. Mme De Prins est toujours là, à longueur de journée, en plénière comme en commission, pour vérifier que tout se passe bien dans sa maison. Nous pouvons remercier cette majorité de vous permettre de nous démontrer l'étendue de vos talents.

 

Reconnaissons, chers collègues, que les conditions de travail imposées au parlement, surtout vers la fin de session, ont exigé maîtrise et compétence des services. Madame, vous avez été le chef d'orchestre, la force tranquille qui ont permis de terminer les travaux sans incident.

 

C'est la première fois, comme l'a dit le président, que ce poste a été attribué à une femme. La première fois! À cet égard, permettez-moi de vous dire que la façon dont vous avez investi cette mission vous transforme en modèle pour toutes ces femmes qui ont bien besoin de guides comme vous. Merci, madame. (Applaudissements)

 

Naamstemming

Vote nominatif

 

20 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van mevrouw Barbara Pas over "het taal­onevenwicht in het leger ten nadele van de Nederlandstaligen" (nr. 161)

20 Motions déposées en conclusion de l’interpellation de Mme Barbara Pas sur "le déséquilibre linguistique à l'armée au détriment des néerlandophones" (n° 161)

 

De voorzitter: Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Landsverdediging van 21 september 2016.

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de la Défense nationale du 21 septembre 2016.

 

Twee moties werden ingediend (MOT n° 161/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Barbara Pas;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de heren Peter Buysrogge en Damien Thiéry.

Deux motions ont été déposées (MOT nr. 161/1):

- une motion de recommandation a été déposée par Mme Barbara Pas;

- une motion pure et simple a été déposée par MM. Peter Buysrogge et Damien Thiéry.

 

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

 

U krijgt twee minuten spreektijd voor uw stemverklaring, mevrouw Pas.

 

20.01  Barbara Pas (VB): Mijnheer de voorzitter, u en anderen kloppen zich graag op de borst dat er hier vanaf dit parlementaire jaar vanaf september heel hard gewerkt wordt. Ik moet echter vaststellen dat er zonder de Vlaams Belang-oppositie niet eens een hoofdelijke stemming aan de agenda zou zijn geraakt in september.

 

Waarover gaat het? Het gaat over iets wat u allen aanbelangt, met name het taalevenwicht in het leger. Ik weet dat de collega’s daar zeer mee begaan zijn wat de Franstaligen en de hogere kaders betreft. Er is hiervoor in de vorige legislatuur immers een heuse werkgroep opgericht, met een verslag van niet minder dan 217 bladzijden.

 

Nog frappanter — dat kwam daar helemaal niet ter sprake — is het taalonevenwicht bij de lagere graden. Daar zijn de verschillen veel groter, maar dat is ten nadele van de Nederlandstaligen. Ik heb de minister daarover ondervraagd. Ik heb hem de recente cijfers gevraagd en hij gaf zelf toe dat het probleem nog altijd even groot is, dat er geen enkele verbetering is op dat vlak.

 

Om de minister een steuntje in de rug te geven heb ik een motie van aanbeveling ingediend, met de vraag naar maatregelen om ten minste dat taalonevenwicht weg te werken.

 

20.02  Peter Buysrogge (N-VA): Het uitgangspunt van mevrouw Pas in de commissie was verkeerd. Zij zei dat de situatie nog aan het verslechteren is. De minister heeft wel degelijk gezegd dat er een status-quo is en dat bij de officieren en onderofficieren de status dezelfde gebleven is. De minister heeft er zich ook toe geëngageerd om bijkomende inspanningen te doen op het vlak van werving in Vlaanderen. Vandaar zal alvast onze fractie de eenvoudige motie steunen.

 

20.03  Barbara Pas (VB): (…)

 

De voorzitter: Mevrouw Pas, u hebt uw stemverklaring al afgelegd.

 

20.04  Barbara Pas (VB): Mijnheer de voorzitter, dit is geen stemverklaring. Ik vraag het woord voor een persoonlijk feit. De heer Buysrogge legt mij namelijk woorden in de mond die ik niet heb uitgesproken.

 

De voorzitter: Waarvan akte.

 

Vraagt nog iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee.)

 

Début du vote / Begin van de stemming.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd?

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Vote/stemming 1)

Oui

86

Ja

Non

47

Nee

Abstentions

0

Onthoudingen

Total

133

Totaal

 

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

 

(M. Philippe Blanchart a voté contre)

 

Mevrouw De Prins, dit was uw laatste stemming. Volgende week komt de adjunct-griffier in uw plaats. Ik wil u bedanken en ik wens de adjunct-griffier een succesrijk parcours. (Applaus)

 

Interpellaties

Interpellations

 

21 Interpellations et questions jointes de

- Mme Véronique Caprasse à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur les " numéros INAMI - les conséquences de l'arrêt du Conseil d'État et du lissage négatif" (n° 165)

- Mme Laurette Onkelinx à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "la clé de répartition des quotas INAMI" (n° 167)

- Mme Catherine Fonck à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "les numéros INAMI" (n° 168)

- Mme Barbara Pas à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "les quotas de médecins" (n° 173)

- Mme Muriel Gerkens à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "les quotas INAMI pour les étudiants en médecine" (n° 174)

- M. Marco Van Hees à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "les quotas INAMI pour les étudiants en médecine" (n° 175)

- Mme Valerie Van Peel à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "l'accord relatif aux quotas de médecins" (n° 13816)

- M. Damien Thiéry à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "l'attribution des numéros INAMI" (n° 13819)

- Mme Nathalie Muylle à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "les quotas de médecins" (n° 13902)

21 Samengevoegde interpellaties en vragen van

- mevrouw Véronique Caprasse tot de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de RIZIV-nummers en de gevolgen van het arrest van de Raad van State en van de negatieve gelijkschakeling" (nr. 165)

- mevrouw Laurette Onkelinx tot de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de verdeelsleutel inzake de RIZIV-quota" (nr. 167)

- mevrouw Catherine Fonck tot de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de RIZIV-nummers" (nr. 168)

- mevrouw Barbara Pas tot de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de artsenquota" (nr. 173)

- mevrouw Muriel Gerkens tot de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de RIZIV-quota voor de studenten geneeskunde" (nr. 174)

- de heer Marco Van Hees tot de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de RIZIV-quota voor de studenten geneeskunde" (nr. 175)

- mevrouw Valerie Van Peel aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het akkoord inzake de artsenquota" (nr. 13816)

- de heer Damien Thiéry aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de toekenning van de RIZIV-nummers" (nr. 13819)

- mevrouw Nathalie Muylle aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de artsenquota" (nr. 13902)

 

21.01  Véronique Caprasse (DéFI): Monsieur le président, madame la ministre, à la suite de l'arrêt du Conseil d'État du 26 juillet 2016, suspendant l'exécution du classement du concours en médecine basé sur le nouveau système de sélection mis en place en Fédération Wallonie-Bruxelles, les étudiants qui ont réussi 45 crédits en juin sans être classés en ordre utile lors du concours et les étudiants en seconde session sont dans le flou le plus total.

 

Le Conseil d'État a invalidé le quota de 605 étudiants francophones autorisés à passer en deuxième BAC, parce que ce chiffre ne repose pas sur des données suffisamment actuelles et précises.

 

Fin juin dernier, 1 244 étudiants en médecine et dentisterie ont présenté le concours, dont 787 l'ont réussi en première session; 255 étudiants ont réussi leur année en juin mais pas le concours. Lorsqu'ils se sont présentés à votre cabinet, celui-ci s'est déclaré ne pas être visé par l'arrêt rendu par le Conseil d'État. Pourtant, cet arrêt mentionne explicitement le fait que les quotas ne reposent pas sur des éléments objectifs. Et pour cause, faut-il encore rappeler que les quotas ont été imposés dans une loi fourre-tout en 1995 comme une réponse au transfert soi-disant injustifié des dépenses de santé entre la Flandre et la Wallonie?

 

L'arrêt du Conseil d'État n° 235.618 du 12 août 2016, qui a ordonné ainsi la suspension de l'exécution du classement du concours de bachelier médecine, année académique 2015-2016, organisé par l'Université de Liège, a très explicitement mis en évidence dans ses considérants que: "la situation que l'arrêt royal du 30 août 2015 a vocation à régir, à savoir la planification de l'offre médicale, tenant compte des besoins de santé de la population et des moyens que les pouvoirs publics veulent y consacrer, n'est pas établie".

 

La démarche n'a jamais été objective mais bien toujours symbolique sur le plan communautaire. Nous disposons enfin d'un cadastre qui a fait l'objet d'un travail considérable de la part de la commission de planification de l'offre médicale. Cependant, les conclusions qui s'imposent déplaisent au nord du pays. Ce cadastre confirme le risque de pénurie de médecins au sud, à tel point qu'il faudrait revoir la clé de répartition des numéros INAMI en faveur des francophones.

 

La commission de planification de l'offre médicale a en effet recommandé de remplacer l'actuelle clé de 60 % pour la Communauté flamande et 40 % pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, par une clé de 56,5 à 43,5. Las et contre toute attente, vous avez décidé de maintenir la clé 60-40. Ce faisant, vous méprisez la commission de planification et cédez aux sirènes les plus intransigeantes de votre Communauté. Vous déclariez dans un grand hebdomadaire francophone, il y a environ trois semaines, avoir la solution. J'en déduis donc que n'avez pas vraiment dit la vérité.

 

Par ailleurs, la profession de médecin généraliste est à présent classée, pour la première fois en cinq ans, dans les professions en pénurie en Wallonie. C'est donc la santé publique qui est menacée et votre responsabilité est engagée.

 

Imposer un lissage négatif pour rattraper le dépassement d'une norme non fondée dans un contexte de pénurie avérée ne me paraît pas responsable.

 

De plus, retirer 2 185 étudiants diplômés d'ici 2021 menacerait la survie des universités. Sur la base d'une analyse du comité interuniversitaire des étudiants en médecine, le CIUM-UNECOF estime en effet qu'une ou plusieurs universités devraient fermer leurs portes si le lissage négatif était imposé.

 

Selon les calculs à terme, l'UMONS n'accueillera plus que 32 étudiants en médecine, l'ULB 55, l'ULG 61, l'Université de Namur 64 et l'UCL 78. Je précise que ces chiffres ont été calculés sur la base d'un lissage en sept ans, et sur la base de la nouvelle clé de répartition préconisée par les experts. Ils sont donc déjà sans doute dépassés, vu les derniers rebondissements politiques du dossier.

 

La Roumanie a bien compris l'absurdité de la politique belge. Plusieurs universités roumaines ont décidé d'attirer des victimes de la sélection pratiquée en Belgique. La médecine y est enseignée en français et débouche sur un diplôme européen qui offre la garantie d'obtenir un numéro INAMI. Autrement dit, les étudiants dont les parents peuvent financer des études en Roumanie sont privilégiés par rapport ceux qui restent en Belgique et qui sont sévèrement sélectionnés, même en période de pénurie. C'est en Roumanie que vous créez des emplois dans des facultés, alors qu'en raison d'une politique fondée uniquement sur la symbolique communautaire, nos universités francophones vont être désertées.

 

Madame la ministre, cette situation surréaliste m'amène à vous poser les questions suivantes.

 

Quelle réponse officielle avez-vous donnée ou allez-vous donner aux étudiants qui sont venus exprimer leurs inquiétudes à votre cabinet? Comment analysez-vous l'arrêt du Conseil d'État quant à la responsabilité du fédéral qui a imposé des normes ne se basant sur aucun fondement objectif? Quelle suite allez-vous lui donner? Ne craignez-vous pas une insécurité juridique à la suite de votre décision de ne pas tenir compte du cadastre et de maintenir une clef qui ne s'appuie pas sur des données objectives, comme l'a déjà pris en considération le Conseil d'État? Comment réagissez-vous aux clefs avancées par le CIUM (Comité interuniversitaire des étudiants en médecine)? Allez-vous maintenir un lissage négatif? Si oui, suivant quelles modalités? Comment pouvez-vous justifier de manière circonstanciée le maintien de la clef de répartition 60/40 des numéros INAMI, au mépris de l'avis de la commission de planification?

 

D'avance, madame la ministre, je vous remercie pour vos réponses.

 

21.02  Laurette Onkelinx (PS): Mes chers collègues, on ne gère pas la santé de la même manière qu'un autre département. Un ministre a en charge la santé de toute la population et, selon les décisions, le gouvernement exerce une influence directe sur la vie de millions de personnes – parfois même, sur la mort de certaines d'entre elles. Le nombre de médecins et leurs qualités sont, à cet égard, d'une importance décisive.

 

Dans les années 90, en Belgique - comme en France, aux Pays-Bas ou en Allemagne -, on a cru sur la base d'analyses d'experts qu'on allait avoir une pléthore de médecins. Un système de planification médicale a alors été mis au point, avec un quota de numéros INAMI distribués.

 

Depuis ces années-là, on a constaté que la situation avait profondément changé et que le danger venait plutôt d'une pénurie de médecins. En 2012, par exemple, l'INAMI a tiré la sonnette d'alarme: "Attention, nous allons connaître une grave pénurie de médecins généralistes", par exemple. Parmi les raisons, l'INAMI cite: "Le vieillissement du contingent de médecins actifs, la féminisation du métier, la volonté de diminuer le temps de travail, la difficulté d'assumer des horaires souvent impossibles pour les spécialistes qui doivent être disponibles pour des gardes."

 

Dans d'autres pays, comme la France, les Pays-Bas avec les mêmes constats, on a changé de politique et on a, à nouveau, augmenté l'influx des étudiants. En Belgique, malheureusement, c'est plus compliqué parce que le communautaire s'en mêle. Malgré tout, sous l'impulsion de la commission de planification et de certains ministres qui vous ont précédée, on a fait bouger les lignes: augmentation importante des quotas de médecins, mise au point d'un système de lissage, nombre minimum de médecins par spécialisation en pénurie, lancement du cadastre. Ensuite, on a pris des mesures de soutien aux médecins, Fonds Impulseo, revalorisation des honoraires, le n° 1733 pour la garde. J'en passe et des meilleures.

 

Malgré tout cela, la situation reste critique. La commission de planification fait alors une proposition excellente: accès totalement libre pour les spécialisations en pénurie, comme par exemple les médecins généralistes et quotas pour les autres. Malheureusement, le poison communautaire passe par là et la Flandre hurle aux loups! La commission de planification, avec des francophones et des néerlandophones, ne désarme pas. Elle propose une nouvelle augmentation des quotas de médecins, mais vu le danger de plus en plus grand de pénurie dans certaines régions, en Wallonie en particulier, la commission veut s'écarter des proportions théoriques de pourcentage défini entre francophones et néerlandophones et augmenter le nombre de médecins, là où cela s'avère nécessaire pour la santé de la population.

 

Qu'avons-nous appris? Que le gouvernement a désavoué la commission et nié le besoin des francophones, qu'il a choisi de faire du communautaire sur le dos des francophones, que le MR n'a pas été capable de s'opposer à la N-VA et que vous, vous n'avez pas mis la santé au-dessus des questions communautaires. Je voudrais dès lors, qu'ici, vous vous expliquiez sur ce choix que je considère comme totalement inacceptable.

 

21.03  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, madame la ministre, je voudrais d'abord m'attarder un instant sur les quatre derniers rounds de la très mauvaise saga des étudiants et des diplômés en médecine et en médecine dentaire.

 

D'abord le round des arrêts du Conseil d'État en juillet et août dernier. Je n'oserais pas vous citer et reprendre des extraits de ces arrêts du Conseil d'État! Par contre, si je résume, ils sont très clairs. Ces arrêts visent directement et de façon très claire votre arrêté royal, l'arrêté royal de ce gouvernement du 30 août 2015, en disant que les fondements juridiques sont illégaux, que votre arrêté royal est basé sur un contingentement décidé de manière arbitraire. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les arrêts du Conseil d'État. Ces arrêts sont implacables et le Conseil d'État estime que le nombre de médecins à l'échéance de 2021 décidée par votre gouvernement se fait de manière purement illégale.

 

Deuxième round. La commission de planification a réalisé un travail impressionnant, un travail scientifique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est vous, madame la ministre, et je suis d'accord avec vous.

 

Ce travail objectif tient compte de la réalité de terrain. Ceux qui sont montés à la tribune avant moi ont cité quelques éléments, en matière de pratique réelle. Un enjeu est lié à la pyramide des âges, on le sait. Des études bien plus anciennes existent. Le professeur Deliège, notamment, de l'Université catholique de Louvain, l'avait démontré de façon très claire. Il y a lieu de tenir compte également de la féminisation. Donc, il s'agit d'un cadastre de données objectives qui mesure la force actuelle en présence et la force en présence qui sera indispensable demain.

 

Cette commission confirme aussi les pénuries, singulièrement parmi les médecins généralistes, mais aussi parmi les médecins spécialistes.

 

Troisième round. Vos déclarations, et juste après les vôtres, celles du MR, puis les décisions purement politiques de votre gouvernement. Vous avez dit devant le parlement et à la presse, que vous vous étiez engagée à respecter le travail de la commission de planification. Et la décision du gouvernement est de balayer purement et simplement tout ce travail de la commission de planification. Quelle injure pour tous ceux qui, au sein de cette commission, se sont investis et ont réalisé un travail particulièrement impressionnant!

 

Quatrième round. Alors là, excusez-moi, mais cela, c'est vraiment "se foutre de la gueule", excusez-moi l'expression, des étudiants et des diplômés concernés. En effet, les personnes ne disent pas la même chose, au sein de ce gouvernement, et je vous vise en tant que ministre responsable, mais je vise également le cabinet du premier ministre et le vice-premier ministre MR.

 

Les quotas, d'abord. On balaye le quota de 60 et 40 %, on balaye les nombres prévus par la commission, à savoir 745 médecins néerlandophones en 2022, et 575 francophones. Vous décidez un quota revu à la baisse: 56,5 % pour le nord, 43,5 % pour les francophones. Le MR dit qu'il n'y a pas de problème, que tous les étudiants qui sont aujourd'hui en cours d'études et qui demain seront diplômés auront tous un numéro INAMI. On répète cela à toutes les radios.

 

Et puis je vous entends, madame la ministre. Alors on se demande si vous participez au même gouvernement. "Non!", dites-vous, "pas question! Seuls ceux qui seront en dernière année (qui rentrent donc en quatrième année de master) auront un numéro INAMI à la sortie".

 

Excusez-moi, mais c'est vraiment totalement incorrect! Dire une chose et son contraire en fonction de la Communauté à laquelle on s'adresse, quand ce sont des décisions gouvernementales, c'est totalement indécent.

 

Êtes-vous allée voir une seule seconde la réalité des étudiants, qu'ils soient en première année de baccalauréat ou en troisième, quatrième, cinquième, sixième ou septième année? Ces derniers vont devoir, dans quelques mois, préparer leur concours et choisir la médecine générale ou une spécialité. Avez-vous vu leur réalité? Pouvez-vous imaginer ce qu'ils doivent ressentir quand les uns et les autres ne racontent pas la même chose?

 

Le président du MR a même eu le culot, monsieur le président, de dire que dans le fond, les francophones allaient avoir plus. Excusez-moi, il suffit de compter. Quand la commission de planification en prévoit 575 et qu'in fine, il y en a 528, cela ne fait pas plus, cela fait moins.

 

Madame la ministre, il y a deux enjeux majeurs: la réalité des étudiants, mais aussi l'avenir des soins de santé. Pourquoi avez-vous balayé d'un revers de bras l'avis de la commission de planification, alors même que vous vous étiez engagée au contraire? Quelle est la vraie version du gouvernement, puisque selon votre discours, celui de la N-VA ou celui du MR, ce n'est manifestement pas la même chose décidée par le gouvernement?

 

Pourquoi ne pas enfin profiter aujourd'hui, compte tenu des arrêts du Conseil d'État, des décisions des tribunaux, pour enfin sortir par le haut dans ce dossier? Réunissez-vous avec les Communautés et trouvez un accord qui pourrait reposer sur un trépied: un, garantir un numéro INAMI aux médecins et aux dentistes diplômés; deux, trouver une formule pour un examen d'entrée similaire au nord et au sud du pays. J'ai d'ailleurs entendu que la ministre Crevits était ouverte à cette possibilité, et je trouve que c'est une bonne solution. Cela permettrait de sortir de ce conflit permanent. Et trois, se pencher à nouveau sur la question des Européens qui eux, obtiennent un numéro INAMI dès qu'ils arrivent en Belgique. Parce que, dans le fond, la politique que vous décidez, c'est de privilégier les étrangers plutôt que nos propres étudiants diplômés belges. C'est totalement inacceptable.

 

Madame la ministre, j'attends vos réponses. Mais surtout, les étudiants et les jeunes diplômés attendent les réponses du gouvernement dans son ensemble. Je vous remercie.

 

21.04  Barbara Pas (VB): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, u hebt een draak van een dossier geërfd, met een bewogen geschiedenis.

 

Ik zal die geschiedenis hier niet uitgebreid herhalen. U weet evengoed als ik dat Vlaanderen in de jaren '90 de numerus clausus heeft ingevoerd en Wallonië niet, en dat er nu te veel Franstalige artsen zijn, meer Franstalige artsen dan er beschikbare RIZIV-nummers zijn.

 

Nu hoor ik de dames Onkelinx en Fonck u hier verwijten dat er voor de studenten, die allemaal de studies hebben aangevat zonder dat daarop enige beperking stond, nu geen RIZIV-nummers meer beschikbaar zijn.

 

Dat is uiteraard niet uw fout. Hadden zij gehandeld zoals ze moesten handelen en hadden zij in 1998, net zoals in Vlaanderen, een beperking opgelegd, dan was er nu niet eens een probleem.

 

U hebt in deze regering voor een compromis gezorgd om dit hypergevoelig dossier in orde te krijgen. U hebt in de federale regering een akkoord bereikt over die artsenquota in 2022. Over zes jaar mogen 1 320 artsen afstuderen, 792 in Vlaanderen en 528 in Wallonië.

 

Het siert u dat u daarbij van uw oorspronkelijke gedachte bent afgeweken en dat u die 60/40-verhouding niet meer dan terecht handhaaft.

 

Ik hoor de vorige sprekers zeggen dat die 60/40-verhouding onrechtvaardig is. Het zou pas onrechtvaardig zijn wanneer men daarvan zou afwijken. Dat zou pas onrechtvaardig zijn ten opzichte van al die Vlaamse studenten die destijds werden gedwongen om af te zien van hun wens om de artsenstudie aan te vatten.

 

De Franstaligen worden in uw compromis alsnog beloond om afspraken niet na te komen, want u bent bereid om de 1 300 huisartsen die Franstalig België op overschot heeft een RIZIV-erkenningsnummer te geven.

 

Die extra aantallen wil u dan logischerwijze de komende jaren in mindering brengen van het Franstalig quotum. De uitvoering van die regeling hangt samen met het invoeren van een ingangsexamen voor het begin van het eerste jaar geneeskunde in de Franse Gemeenschap. Daarmee vraagt deze regering dus eigenlijk niet meer dan dat er uitvoering gegeven wordt aan het akkoord van 1998. De federale regering heeft de Franse Gemeenschap dan ook gevraagd om in dat verband een decreet goed te keuren voordat het koninklijk besluit dat u daarover hebt voorbereid een tweede lezing krijgt. Nu ligt het voor advies bij de Raad van State.

 

Mevrouw de minister, een heel aantal zaken is mij nog steeds niet duidelijk. In bepaalde berichten lees ik dat u nog moet beginnen met het overleg met de collega’s uit de Gemeenschappen. In andere berichten lees ik dat er al concrete afspraken zouden zijn. Daarover had ik graag van u enige duidelijkheid gekregen vandaag. Als ik minister Marcourt bezig hoor, dan raak ik er eerlijk gezegd niet meer wijs uit. In de media verklaart hij dat hij persoonlijk gekant is tegen die 60/40-verhouding, terwijl hij op 22 september, vorige week, tijdens de vergadering van de Franse Gemeenschap verklaard heeft dat hij zou instemmen met een ingangsexamen aan het begin van het eerste jaar, en dat hij dat dus niet laat afhangen van een wijziging van die 60/40-verhouding. Ik zou dus graag van u willen weten of u een akkoord op zak hebt met die Franse Gemeenschap. Zal er een ingangsexamen, een selectieproef, komen aan het begin van het eerste jaar? Vanaf wanneer zal die regeling ingaan? Wat met de studenten geneeskunde die dit academiejaar met de studie willen beginnen?

 

Een tweede concrete vraag voor u, mevrouw de minister. Wat gaat u doen als dat akkoord er niet is? Als dat decreet ondertussen niet is goedgekeurd, zult u het dan wel degelijk opnieuw op de tafel van de federale regering leggen,? Hebt u een akkoord van de Franse Gemeenschap over die 60/40-verdeelsleutel? Als ik de collega’s hier hoor fulmineren, vrees ik daar een beetje voor.

 

Zullen alle Franstalige studenten die momenteel met die studies bezig zijn, een RIZIV-nummer krijgen, of is dat alleen voor de laatstejaarsstudenten verzekerd?

 

Hoe zit het met de zogenaamde negatieve lissage? De Franse Gemeenschap heeft in het verleden te veel RIZIV-nummers toegekend en heeft zelfs al toekomstige RIZIV-nummers uitgedeeld. Hoe zult u dat precies compenseren? Zult u minder studenten toelaten in de toekomst? Wanneer zal die compensatie aanvangen? Wordt het teveel dat in het verleden is toegekend, volledig gecompenseerd? Welke garanties zijn er op dat vlak? Hoe gaat dat in zijn werk?

 

Tot slot, kunt u verzekeren dat u het koninklijk besluit, dat in eerste lezing door de Ministerraad goedgekeurd werd, voldoende getoetst werd om een oordeel van de Raad van State te doorstaan? Het advies van de Raad van State moeten we natuurlijk nog afwachten. Hoe zult u reageren als de Raad van State de vooropgestelde verdeelsleutel weigert te aanvaarden? Hebt u daarvoor al een plan b?

 

21.05  Servais Verherstraeten (CD&V): (…)

 

21.06  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen): Oui, monsieur Verherstraeten, je suis une parlementaire francophone et je connais bien la réalité francophone, mais je fais partie d'un groupe bilingue qui connaît donc aussi la réalité en Flandre. Ce que je vais dire pourrait donc être soutenu par tous les membres de mon groupe. Je suis, par ailleurs, ravie de pouvoir intervenir. En effet, notre préoccupation est la qualité et l'accessibilité des soins de santé pour chaque citoyen sur tout le territoire. Madame la ministre, je vais structurer mon interpellation selon trois axes.

 

Tout d'abord, quand on vous pose la question du nombre de médecins généralistes en activité qui ont plus ou moins de 55 ans, que ce soit à Liège, Mol, Tirlemont ou encore Schaerbeek, vous ne pouvez ou ne souhaitez pas y répondre. En revanche, vous limitez le nombre de nouveaux médecins qui sont autorisés à poursuivre la fin de leurs études en Belgique.

 

À cette fin, vous vous basez sur des données scientifiques qui, dites-vous, sont les meilleures d'Europe grâce au cadastre dynamique des professionnels de la santé. Je reconnais qu'un travail a été fait. Il est exact que, depuis 2014, ce cadastre intègre des données et nous permet de nous rendre compte de l'énorme différence entre les médecins existants et les médecins en activité. De même, nous disposons de la sorte d'indications relatives à leur nombre et à leur activité dans les trois Régions du pays. Toutefois, ce n'est pas suffisant. Nous avons déjà eu l'occasion d'en débattre en commission. C'est insuffisant, madame la ministre, parce que les méthodes statistiques ne sont pas la panacée.

 

Il manque une connaissance du terrain pour évaluer les besoins en soins par bassin de soins. C'est un travail à entreprendre avec les différents acteurs de la santé et les aides à domicile pour évaluer correctement les besoins que l'on rencontre et ceux en offres de soins que l'on ne rencontre pas. C'est ce qui permettra de faire remonter à la commission de planification une évaluation de l'offre et du nombre de médecins nécessaires dans les différentes spécialisations. Cela, vous le refusez aussi!

 

De quoi avez-vous peur dans cette manière de travailler à partir du terrain, faire remonter les informations à la commission et croiser les données du terrain avec des exercices statistiques? Craignez-vous de découvrir que le nombre de médecins nécessaires à Liège, Bruxelles, Anvers, Riemst et Bastogne est insuffisant? Est-ce cela qui vous empêche d'opter pour une méthode d'appréciation qui soit plus en lien avec la réalité?

 

En effet, la conclusion et l'aboutissement de ce non-croisement des réalités par bassin de soins, c'est que l'on se retrouve, comme aujourd'hui, dans une opposition entre Flamands et francophones. On communautarise le problème, alors qu'il se pose de manière plus généralisée, sur l'ensemble du territoire, là où les besoins ne sont pas rencontrés.

 

Je voudrais également vous citer quelques chiffres sous un angle d'approche différent de celui des mes collègues. D'ici 2021, 1 230 nouveaux médecins seront autorisés, chaque année, à avoir un numéro INAMI. En 2022, ce seront 1 320 médecins, ce sur la base des chiffres de la commission de planification. Mais l'examen de l'ensemble des chiffres soumis et figurant dans les rapports nous apprend qu'en Flandre, 270 médecins hors quota vont prester et seront engagés par les hôpitaux qui manquent de médecins. Du côté francophone, même réalité: 200 médecins seront engagés hors quota, lequel est de 1 492 en 2021.

 

Vous rendez-vous compte de la proportion? On limite à 738 le nombre de médecins en Flandre et on permet à 270 médecins supplémentaires de venir exercer hors quota. On limite à 492 le nombre de médecins du côté francophone, en fonction de la clef de répartition 60/40, et 200 médecins hors quota pourront s'installer ou exercer dans les hôpitaux. Il s'agit de médecins étrangers de l'Union européenne qui, via la libre circulation, viendront s'établir ici, mais il s'agit aussi, si on se base sur les données prospectives publiées dans les chiffres de planification, d'étudiants belges qui iront étudier à l'étranger et qui reviendront munis d'un diplôme étranger et qui seront hors quotas belges.

 

Si ces médecins hors quotas arrivent à prester et s'ils sont engagés par les hôpitaux, n'est-ce pas justement parce qu'on en a besoin? N'est-ce pas parce qu'il en manque? N'est-ce pas parce que l'évaluation qui est faite et les quotas qui sont décidés sont inférieurs aux besoins réels?

 

21.07  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le président, madame la ministre, à l'instar de Mme Gerkens, je déplore qu'on communautarise ce dossier, où il est question du sort d'étudiants, du sort des malades qui n'arrivent pas à trouver de médecins en suffisance. Il y a une pénurie de médecins généralistes et dans certaines spécialités au point qu'il faut en "importer". On arrive à une situation aberrante. On peut être inquiet en voyant les prévisions de la commission de planification pour 2037, qui parlent de 7,94 médecins équivalent temps plein en Flandre et 5,09 en Wallonie pour 10 000 habitants, soit nettement sous le seuil de "pauvreté médicale" qui est de 9 généralistes pour 10 000 habitants. Tant en Wallonie qu'en Flandre, on se situe en dessous.

 

Cet été, le métier de généraliste a été inscrit sur la liste des métiers en pénurie au Forem. Je ne sais pas si vous êtes au courant, madame la ministre. Dans le même temps, il y a une impossibilité pour les étudiants qui voudraient remédier à cette pénurie de s'engager dans cette voie.

 

La question qui devrait se poser est comment résoudre cela de manière rationnelle dans l'intérêt des patients en Belgique, tout en respectant les jeunes qui font le choix difficile et méritant de se consacrer à la formation de médecin.

 

Quand on voit les chiffres, on comprend qu'il faille revoir fondamentalement la logique des quotas qui préside à la répartition des numéros INAMI depuis 1997. Apparemment, dans ce pays, c'est impossible! En premier lieu, parce que cela voudrait dire investir plus dans les soins de santé et dans la formation, mais aussi parce que cela remettrait en question les privilèges de certains qui voient leur métier comme une corporation de privilégiés et veulent limiter l'offre.

 

Malheureusement, il existe des médecins qui ne voient que cet aspect financier, alors qu'il y a un problème objectif de soins de santé dans ce pays. Au lieu d'objectiver les besoins et de mener le débat sur l'avenir de nos soins de santé, beaucoup préfèrent communautariser la question.

 

La dernière décision du gouvernement de maintenir la clé de répartition 60/40 plutôt que 56,5/43,5 est à comprendre dans ce sens. Elle est purement politique. Ce sont d'ailleurs vos propres mots, madame la ministre. Elle ne repose pas, en tout cas, sur une analyse étayée des besoins.

 

Comment cette nouvelle clé va-t-elle aider à résoudre la pénurie? Je vous pose la question, madame, parce que franchement, je ne vois pas. Les quotas de 2021 ont été invalidés par le Conseil d'État cet été, qui les a estimés non fondés. Vu que les quotas sont basés sur les compromis politiques, selon vos propres déclarations, et non sur un avis indépendant de la commission de planification, qu'est-ce qui nous empêcherait de revivre chaque été le même scénario d'une invalidation par le Conseil d'État?

 

Quid des étudiants en parcours actuellement? Pouvez-vous nous garantir qu'ils recevront bientôt ce numéro INAMI, ou comptez-vous vous servir d'eux comme otages tout au long des années à venir?

 

21.08  Valerie Van Peel (N-VA): Mevrouw de minister, het dossier een processie van Echternach noemen, is jammer genoeg een understatement aan het worden. Sta me toe om mij eerst even tot mijn collega Onkelinx te richten?

 

Mevrouw Onkelinx, ik wil u even rechtstreeks aanspreken, omdat uw uiteenzetting in verband met onderhavig dossier wel bijzonder cynisch is. Uw verantwoordelijkheid voor het mislopen van het dossier is verpletterend. Ik zal u ook uitleggen waarom.

 

U hebt, als bevoegd minister, jarenlang allerlei constructies uit uw mouw getoverd om uw collega in de Franse Gemeenschapsregering de hand boven het hoofd te houden. Hij weigert daar al achttien jaar te doen wat hij moet doen, namelijk een toelatingsexamen inrichten. U hebt achttien jaar lang constructies gemaakt, waardoor de studenten van vandaag de RIZIV-nummers van de toekomst aan het opsouperen zijn. Wij zitten al in 2022. Als vandaag studenten onzeker zijn over hun toekomst, mevrouw Onkelinx, dan bent u daarvoor medeverantwoordelijk. U hebt hun wijsgemaakt dat u alles wel zou oplossen en dat u ervoor zou zorgen dat de federale wet, waarvoor u nochtans zo veel liefde hebt, de ijskast in kon. Dat is uw verantwoordelijkheid. Ik vind het bijzonder cynisch dat u hier keer op keer komt staan en in de richting van de minister durft te wijzen.

 

Sorry dat ik dat even kwijt moest, maar ik word echt kwaad van dit dossier.

 

Le président: Je donne la parole à Mme Onkelinx pour fait personnel.

 

21.09  Laurette Onkelinx (PS): Chère madame, je connais bien ce dossier. Je me suis battue dans ce département pendant des années, pour les francophones et les néerlandophones. On ne m'a jamais prise en défaut de mener une politique qui serait contraire aux intérêts d'habitants d'une Région parce qu'ils se trouvaient dans une Région. Première chose: cela fait peut-être mal, mais c'est ainsi. Pour moi, la santé de l'ensemble des habitants de ce pays était une priorité.

 

Deux: je reviens sur ce qui s'est passé au niveau des Communautés. La Flandre et la Communauté française ont pris des dispositions différentes. N'oubliez jamais que la Flandre n'a pas instauré d'examen sur la base des quotas INAMI, mais un concours qui avait pour conséquence, si vous connaissez votre dossier, la présence d'étudiants surnuméraires par rapport aux quotas INAMI. La Communauté française a pris une autre voie. Chaque Communauté avait emprunté sa propre voie.

 

Moi, en tant que ministre fédérale, interpellée par l'INAMI et par le Kenniscentrum, et voyant ce que la commission de planification disait sur la pénurie de médecins, j'ai effectivement soutenu les médecins par toute une série de moyens que j'ai énoncés tout à l'heure (des revalorisations, le projet 1733, les fonds Impulseo). J'ai pris ces responsabilités pour tous, que ce soit du côté francophone ou néerlandophone. Et c'est la commission de planification elle-même, avec des néerlandophones – ce qui vous fait mal – qui nous a dit qu'elle avait un problème particulier du côté francophone, parce qu'il y avait des spécificités. Lorsqu'une Région présente un caractère rural important, prendre des dispositions est une évidence.

 

Ce que vous faites ici, c'est prendre des décisions de nature communautaire, ce que je n'ai jamais fait!

 

21.10  Valerie Van Peel (N-VA): Mevrouw Onkelinx, excuseer mij, maar nu zal ik enkele zaken uit de wereld helpen, waarvan ik het ook beu ben om die in dit dossier te horen.

 

Ten eerste, als iemand het dossier communautair gemaakt heeft, dan is het wel uw partij, door niet te doen wat er moest gebeuren.

 

Ten tweede, u weet zeer goed dat er geen globale nood is aan artsen, maar er bestaat wel een huidig tekort in bepaalde deelspecialiteiten. De bevoegdheid ter zake komt de huidige gemeenschapsregering toe, door voor subquota te zorgen en om studenten daar naartoe te leiden. Neem dus uw verantwoordelijkheid!

 

Daaraan wil ik ook het volgende toevoegen. Als u denkt dat u het tekort kunt oplossen door de algemene quota op federaal niveau op te trekken, dan spreekt u niet de waarheid en dat weet u zeer goed. Ik zal u uitleggen waarom. Er zou dan immers vandaag geen tekort in Wallonië zijn, want er zijn geen quota in Wallonië. U hebt geen filter en er is toch een tekort. Dat komt omdat de gemeenschapsregering, die bevoegd is, niet aan de deelspecialiteiten toewijst. Dat is de waarheid.

 

Ten derde, de regering houdt wel degelijk rekening met de Planningscommissie. De algemene quota worden op aangeven van de Planningscommissie omhooggetrokken.

 

Wij zullen echter niet raken aan de 60/40-verdeling. Die verdeling was trouwens ook niet wetenschappelijk onderbouwd. De verdeling is ontstaan op basis van gemaakte keuzes. Een van de argumenten om de 60/40-verdeling los te laten, is het feit dat artsen in Wallonië blijkbaar minder uren werken. Er werd echter niet nagegaan of dat misschien komt doordat er te veel artsen zijn. Dat hoeven wij ook niet op te volgen. De 60/40-verdeling blijft dus bestaan.

 

De voorzitter: Ik sta mevrouw Onkelinx een weerwoord toe.

 

21.11  Laurette Onkelinx (PS): Commencer par dire qu'il y a une pénurie chez les francophones parce que les médecins seraient paresseux, c'est vraiment une insulte que je n'accepte pas! Ensuite, quand vous dites en avoir marre d'entendre dire que c'est du communautaire, je vous le demande: qui l'a affirmé? C'est le ministre Ben Weyts!

 

De plus, qu'a déclaré la ministre de la Santé publique? Elle a expliqué que c'était une décision politique. En effet, ce n'est pas un choix de santé publique, mais bien une décision communautaire et donc politique!

 

21.12  Valerie Van Peel (N-VA): Mevrouw Onkelinx, u hebt het dossier communautair gemaakt, en dat voor een partij die beweert zoveel van het federale niveau te houden, door, wanneer op federaal niveau iets wordt beslist dat u niet aanstaat, “foert” te zeggen en te weigeren om mee te doen. Zo hebt u het dossier communautair gemaakt. Al achttien jaar lang wil u geen toelatingsexamen laten invoeren.

 

Mijnheer de voorzitter, ik stel voor dat ik voortga met het stellen van mijn vragen.

 

21.13  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, ce qui m'importe, c'est que l'on trouve des solutions pour l'ensemble des diplômés et l'ensemble des médecins qui, demain, assureront l'avenir des soins de santé.

 

Cependant, je voudrais que la ministre en charge valide ou non ce qui vient d'être dit sur le travail de la commission de planification, dont il faudrait prétendument conclure que les toubibs wallons ne foutent rien et sont des paresseux qui travaillent moins. C'est ce qu'un parti de sa majorité vient de dire. Si la position du gouvernement est effectivement de valider cela, c'est une véritable injure au travail des médecins au quotidien et à leur investissement. Madame la ministre, oui ou non, êtes-vous d'accord avec ce que votre majorité dit ici au nom du gouvernement?

 

21.14  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen): Ceci est un exemple typique démontrant que des chiffres et des statistiques ne suffisent pas. Comment a-t-on estimé qu'un médecin était l'équivalent d'un travailleur à temps plein? On a pris le nombre de consultations remboursées par l'INAMI que pratiquait un médecin. Cela faisait autant de revenus. On a pris des médecins de la cinquantaine, en pensant que ces médecins avaient leur carrière et travaillaient pleinement. On a ensuite comparé un médecin qui gagne moins que X de remboursement INAMI. Il a été considéré comme "zéro virgule quelque chose temps plein". Un médecin qui a plus est considéré comme "un virgule quelque chose temps plein". D'où les conclusions de Mme Van Peel.

 

Par contre, si on se pose les questions en lien avec la réalité sur le terrain, de nombreuses choses accompagnent ces faits. Si cette différence se présente, c'est parce qu'il faut prendre en compte la durée de la consultation, et la qualité de la relation qui se tisse lors d'une consultation. Lorsque l'on voit trop de patients, lorsqu'on voit un patient dix minutes ou bien vingt, la rentabilité est autre. Des médecins refusent de laisser des patients aller chez d'autres médecins. Nous devons nous poser toutes ces questions en lien avec ce qui se passe sur le terrain. C'est cela qui permettra d'évaluer quelle est la force de l'offre médicale sur le terrain. Pour le reste, les conclusions que vous tirez, c'est-à-dire qu'il y a au Nord des gens qui travaillent plus, et d'autres qui travaillent moins au Sud, ne servent strictement à rien. Cela ne donne aucune information sur la nature du besoin en soins, ni sur l'offre nécessaire pour répondre aux demandes et aux besoins du citoyen.

 

21.15  Damien Thiéry (MR): J'apprécie ce que vient de dire Mme Gerkens. Il est reconnu que je ne suis pas excellent bilingue, mais je ne pense pas que Mme Van Peel ait dit que les médecins francophones étaient fainéants. Ils travaillent différemment, et encore. Quand on dit travailler moins, cela signifie que tous les médecins ne sont pas obligés de faire un équivalent temps plein.

 

Je crois qu'il faut faire attention à l'interprétation de ce qui a été dit. Je voudrais apporter un peu de sérénité dans ce débat et j'en profiterai moi-même pour intervenir par la suite. Enfin, il serait peut-être temps de laisser à Mme Van Peel le temps de poser ses questions.

 

21.16  Valerie Van Peel (N-VA): Er is hier inderdaad ondertussen een discussie ontstaan. Wat u wel bevestigt, is dat de onderbouwing van de Planningscommissie keuzes maakt; het is dus geen wetenschappelijk feit.

 

Wat ik heb gezegd, en dat weet u ook van in de commissiebespreking, is dat er onder andere rekening werd gehouden met het feit dat er aan Waalse kant minder uren worden gepresteerd per arts en er dus meer artsen nodig zouden zijn, maar dat er geen rekening werd gehouden met de vraag of het zou kunnen dat dit komt omdat er in bepaalde specialiteiten te veel artsen zijn, waardoor zij ook minder cliënten vinden. Dat was mijn punt. Wij hebben daarover nu een half uur gesproken en dat was wellicht ook interessant.

 

Om voort te gaan met datgene waarop het neerkomt, deze regering — en dat schijnt u niet te begrijpen — heeft in een dossier waarin wij al jaren “stop” hadden moeten zeggen, toch de keuze gemaakt om opnieuw na te denken over een oplossing. Wij willen daarin wel meegaan, maar dan moeten de voorwaarden duidelijk worden gesteld. Dat is wat deze regering doet. Wij willen de quota voor 2022 vastleggen, maar wij vragen wel dat u dan eindelijk een filter inbouwt, iets wat achttien jaar geleden al werd beslist.

 

Wij willen de huidige studenten, die door u zijn voorgelogen over het feit dat de RIZIV-nummers wel zouden verdwijnen, laten afstuderen met een RIZIV-nummer, maar dan moet dat overtal wel worden afbetaald. Waarom willen wij dat? Dit is niet eens een communautair spelletje. Mevrouw Onkelinx, zoals u zelf hebt gezegd, is de contingentering ingevoerd om twee redenen. Ten eerste, om de kwaliteit van de zorg te kunnen behouden, en niet zoals vandaag het geval is in de Waalse universiteiten met een overtal aan studenten in de aula's, waardoor de kwaliteit zwaar naar beneden gaat. Ten tweede, om ervoor te zorgen dat er geen overconsumptie komt door een teveel aan artsen en de gezondheidszorg dus betaalbaar blijft. Dat is de reden waarom de contingentering werd ingevoerd. Dat is de reden waarom deze regering vandaag met een voorstel komt dat wij kunnen steunen. Dit is nog maar het eerste deelakkoord. Neem verdorie uw verantwoordelijkheid in de Franse Gemeenschapsregering, zodat wij dit dossier voor eens en voor altijd kunnen oplossen.

 

Mevrouw de minister, thans richt ik mij tot u met de volgende vragen.

 

Hebt u al een antwoord gekregen van de heer Marcourt? Ik word niet echt gelukkig van de persberichten ter zake, want ik heb niet het gevoel dat hij al aan het meedenken is, al hoop ik dat hij tegen u iets anders zegt.

 

Het hele debat over de vraag hoe wij er globaal zullen uitkomen, met een afbetaling en een verdeling voor de toekomst en met eindelijk een toelatingsexamen, moet nog worden gevoerd. Kunt u mij verzekeren dat deze regering ook in het vervolg van dit dossier voldoende filters zal inbouwen om ervoor te zorgen dat het overtal daadwerkelijk wordt afgebouwd en dat het toelatingsexamen, dat er hopelijk komt, ook zal blijven bestaan zolang de contingentering bestaat? Gelet op de teneur van het huidige debat heb ik daar zeer weinig vertrouwen in.

 

21.17  Damien Thiéry (MR): Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, ce débat est essentiel. Chacun reconnaîtra ici que nous souhaitons tous disposer des meilleurs soins de santé dans notre pays et, par définition, de la meilleure formation pour nos médecins.

 

Il est possible de débattre en toute sérénité, même si nous ne sommes pas d'accord sur plusieurs points. Si nous partons du principe que chacun veut les meilleurs soins de santé, il faut admettre que les objectifs sont identiques, mais que les moyens pour y parvenir peuvent varier.

 

À cet égard, je voudrais revenir un peu en arrière. À ma connaissance, c'est bien en 1997 que le gouvernement Dehaene II, auquel participaient les socialistes francophones et néerlandophones, a décidé, dans ce dossier, d'instaurer le quota ou, du moins, la proportion de 60/40. J'irai même plus loin dans le raisonnement, parce que c'est ce même gouvernement qui avait opté pour un examen d'entrée. À ce moment-là, si mes informations sont exactes, le numerus clausus qui était proposé et qui se voulait évolutif était alors de 700 pour atteindre 1230 en 2015.

 

Dès lors, je suis amené à me poser la question suivante – mais, encore une fois, de manière extrêmement sereine. Entre 1997 et aujourd'hui, plus précisément, entre 2009 – lorsque le ministre Marcourt est entré en fonction à la Communauté française – et maintenant, entre 2007 et 2014 – période durant laquelle Mme Onkelinx a été ministre de la Santé publique -, même si cette dernière a soutenu avoir pris des décisions qui convenaient à tout le monde, je constate que le problème n'a pas été résolu. Nous sommes face à une cocotte-minute qui est en train de bouillir. Et l'on demande à la ministre De Block de régler définitivement le problème en deux ans, alors que d'autres n'ont pas été capables de le résoudre au cours des dix années précédentes. Il est facile de mettre sur le dos du gouvernement actuel la responsabilité de ce problème plus ancien.

 

J'entends bien que certains veulent faire de ce dossier une question communautaire, mais nous savons très bien que le communautaire est probablement le seul moyen que l'opposition ait trouvé pour déstabiliser le gouvernement. Toutefois, je constate que, depuis ce qui a été décidé en 1997, cet examen a été instauré en Flandre, alors que ce n'est toujours pas le cas du côté francophone.

 

Je serai le premier à faire amende honorable et à arrêter de reprocher systématiquement aux uns et aux autres ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. À un certain moment, il faut intervenir. Je dois dire que j'ai été un peu surpris des interventions de mes prédécesseurs dans lesquelles on parle de pénurie déjà en 2012. Je veux encore bien y croire mais je voudrais savoir sur quelle base spécifique cette pénurie a été annoncée.

 

Je rappelle qu'en 2008, le MR avait déjà demandé, par l'intermédiaire de M. Brotchi, d'avoir un cadastre dynamique de la situation des médecins en Belgique. Ce cadastre, nous ne l'avons jamais eu, sauf depuis que Mme De Block est aux commandes. C'est un élément qui nous permet d'avoir une analyse beaucoup plus claire et qui nous permet d'avancer dans l'intérêt des médecins.

 

Madame Fonck, vous avez parlé de la manière dont Mme De Block considérait les étudiants. Vous défendez maintenant un examen d'entrée ou équivalent! Je vous félicite! Le problème est que vous êtes confrontée à une certaine contradiction, madame Fonck. En 2010 et en 2014, nous avons déposé une demande claire pour avoir cet examen d'entrée et le cdH, comme le PS, ont balayé cela d'un revers de la main. Je dis simplement que le cdH a voté contre. Je suis donc très content d'entendre aujourd'hui que vous êtes tout à fait d'accord avec cette approche, mais je veux de temps en temps remettre les membres de cette honorable assemblée devant leurs contradictions.

 

21.18  Catherine Fonck (cdH): À titre personnel, cela fait longtemps que je me suis positionnée en faveur d'un examen d'entrée.

 

Qui a validé le concours en fin de première année? Il n'y a pas que les politiques! Il y a la Cour constitutionnelle. Pourquoi le Conseil d'État décapite-t-il ceci avec deux arrêts? Ce n'est pas suite à un problème de concours, c'est suite à l'arrêté royal fédéral d'août 2015. Selon le Conseil d'État, cet arrêté royal ne tient sur rien, est illégal et n'a pas de fondement juridique.

 

Ce qui nous intéresse, c'est de trouver une solution pour tout le monde, et je pense qu'on le peut. Profitons des arrêts du Conseil d'État et profitons des décisions des tribunaux. Le problème, ce n'est pas une histoire de quotas, c'est de pouvoir se mettre d'accord sur un modèle d'examen d'entrée qui soit similaire pour l'ensemble de la Belgique et ensuite de garantir un numéro INAMI à tous ceux qui sont diplômés.

 

Il n'y a pas de raison de faire un cadeau à des étrangers quand on continue à faire mal – on a l'impression qu'on fait mal pour le plaisir – à ceux qui, en Belgique, ont fait non seulement des études mais des études de très haut niveau.

 

J'insiste sur le fait que, pour cet examen d'entrée, il faut aussi permettre d'avoir une préparation adéquate. Différents modèles existent. Mais ce n'est pas cela qui pose aujourd'hui le plus grand problème.

 

21.19  Damien Thiéry (MR): Madame Fonck, vous avez tout à fait raison. Ce n'est pas cela qui pose le plus grand problème.

 

Un numéro INAMI à tous, je pense que nous sommes tous d'accord. Un examen d'entrée identique au Nord et Sud, je pense que personne n'a été contre. Au contraire! Le problème, c'est qu'on aurait déjà dû le faire, il y a une dizaine d'années.

 

Madame la ministre, je souhaiterais vous poser deux questions spécifiques. D'une part, pouvez-vous nous donner un aperçu des démarches qui ont été entreprises pour pouvoir solutionner maintenant le problème dans sa globalité? D'autre part, pouvez-vous me garantir que, dans le chef de la Communauté française, vous auriez, soit un avancement, soit déjà un accord sur le principe d'un filtre qui serait bien instauré au début du cursus? Car, en définitive, si on solutionne ce problème, il est évidemment que l'on va vers une solution globale.

 

21.20  Nathalie Muylle (CD&V): Mevrouw de minister, collega’s, er is al heel veel gezegd in het debat. Ik zal mijn betoog dan ook kort houden.

 

Ik wil wel heel duidelijk zeggen dat voor mijn partij een student die een artsenopleiding start en met succes beëindigt, ook de zekerheid moet hebben een RIZIV-nummer te krijgen en toegang te krijgen tot het beroep. Dat was ook onze houding in het debat dat wij hier jaren geleden al gevoerd hebben. Mevrouw de minister, u was toen een collega, hier op onze banken. Het ging toen over de kinesisten, inzonderheid over het examen op het einde van hun studies.

 

Dat is ook onze houding vandaag. Laat ik heel duidelijk zijn, collega’s. Het feit dat een en ander vandaag ter discussie ligt, is de verpletterende verantwoordelijkheid van de Franstalige Gemeenschapsregering, die het jarenlang nagelaten heeft een effectieve filter in te voeren die zorgt voor een effectieve instroombeperking.

 

Ik wijs hier naar niemand. Ik zeg alleen dat het de verantwoordelijkheid van de Franstalige Gemeenschap is.

 

Wij moeten dan ook, met het akkoord dat vandaag voorligt, de problemen oplossen. Ik meen dat wat vandaag voorligt, mevrouw de minister, een eerste belangrijke stap is. Het is een akkoord onder voorwaarden. Voor ons is het een minimum.

 

Ik wil duidelijk zijn over wat wij, als CD&V, in het dossier willen.

 

Hier is al veel met cijfers gegoocheld. Ik hoor hier dubbele lezingen van aantallen. Wij zeggen dat er vandaag eigenlijk een tekort is aan Vlaamse zijde. Dat was er ook in 2012 al. Dat zal er, als wij het extrapoleren, ook na 2020 zijn. Het gaat om een tekort van 390 plaatsen.

 

Laten wij naar de Franstalige zijde kijken. Ook mevrouw Onkelinx heeft verwezen naar 2012. Toen waren er ook al 1 247 te veel. Dat overtal neemt enkel toe na 2020, tot 1 350.

 

Uiteraard hebben studenten recht op een RIZIV-nummer, maar wij zeggen dit duidelijk: dat kan pas als er een effectief ingangsexamen komt. Wij willen dan ook dat in het akkoord ingeschreven is dat een en ander goedgekeurd moet zijn bij de tweede lezing. Ik volg de collega’s die zeggen dat minister Marcourt met dubbele tong spreekt.

 

Ten eerste willen wij nu weten, mevrouw de minister, of er een overleg geweest is. Heeft de Franstalige regering effectief de intentie het examen te organiseren?

 

Ten tweede, wanneer het gaat over tekorten en overtallen bij huisartsen en andere disciplines, dan gaat dat om subquota en dat is een gemeenschapsbevoegdheid. Het gaat hier over overtallen en tekorten aan Vlaamse zijde. Mevrouw de minister, ik wil graag van u horen, mevrouw de minister, dat tegen 2022 de tekorten en overtallen weggewerkt zullen zijn. Dat is voor ons een voorwaarde.

 

Ten derde wil ik het hebben over de stageplaatsen. Daarover heb ik vandaag in het debat jammer genoeg nog veel te weinig gehoord. Wat zal er gebeuren met de stageplaatsen? Wij weten dat er in 2018 een dubbele cohorte afstudeert. Hoe worden de stageplaatsen gefinancierd? Elke student heeft recht op een goede stageplaats.

 

Er is bovendien een probleem met bepaalde disciplines, die opgewaardeerd zouden moeten worden. Er is ook een probleem met het statuut van studenten in opleiding, of ze nu specialist in opleiding of huisarts in opleiding zijn.

 

Mevrouw de minister, wij zouden graag zien dat u in het kader van het akkoord ook wat die punten betreft de lead neemt en dat u er met uw collega’s over spreekt, aangezien het om een gedeelde bevoegdheid gaat. Dat is onze houding. Mevrouw de minister, ik hoop dat iedereen een RIZIV-nummer kan krijgen, maar dan moet ook iedereen – ik zeg heel duidelijk iedereen – hierin zijn verantwoordelijkheid nemen.

 

De voorzitter: De minister heeft het woord.

 

21.21 Minister Maggie De Block: Mijnheer de voorzitter, dank u dat u mij ook eens het woord geeft na een debat van meer dan een uur, dat op de belangstelling van veel collega's kan rekenen.

 

La planification de l'offre médicale est nécessaire pour pouvoir continuer à garantir des soins de qualité et un surnombre de praticiens ne fait que réduire la qualité de la formation et des soins.

 

Voor het moeilijk dossier van de contingentering tracht ik sedert mijn aantreden te komen tot een globale en duurzame oplossing, waarin elkeen zich kan vinden. Al in december 2014 werd met de bevoegde ministers van de deelstaten een plan van aanpak overeengekomen. Een onderdeel daarvan was de verbintenis van de Franse Gemeenschap om een doeltreffende filter te installeren, om eindelijk tot een beheersing van de uitstroom te komen. Daarenboven was een werkzame filter ook een voorwaarde om te kunnen overgaan tot een regeling die toelaat alle studenten, ook zij die in overtal zullen zijn ten opzichte van de quota bepaald voor elk promotiejaar en die hun studies uiterlijk in 2014 hebben aangevangen, een universitair attest toe te kennen op het moment dat zij tot arts promoveren.

 

Aangezien de Franse Gemeenschap ervoor heeft gekozen om een concours te installeren op het einde van het eerste bachelorjaar, kon de effectiviteit van die filter dan ook ten vroegste in september van dit jaar, na de tweede zittijd, worden geëvalueerd. De keuze om een proef na het eerste studiejaar te organiseren, heeft aanleiding gegeven tot de zogenaamde “reçus-collés”, zijnde studenten die het eerste bachelorjaar hebben beëindigd met minstens 45 kredietpunten en vervolgens niet nuttig geklasseerd werden bij het concours. Zoals te verwachten, zijn veel van die “reçus-collés” procedures gestart voor de Raad van State en voor diverse rechtbanken van eerste aanleg. In fine moet er dus jammer genoeg worden vastgesteld dat de door de Franse Gemeenschap ingestelde filter helemaal niet het beoogde effect had.

 

Dat bleek ook uit de verschillende recente arresten van de Raad van State en van een aantal rechtbanken van eerste aanleg. De Raad van State had een aantal vragen over de grond en motivering van het KB betreffende het federale quotum voor 2021. Ik meen evenwel over voldoende argumenten te beschikken om te stellen dat het quotum 2021 op een deugdelijke wijze is vastgesteld. Zelfs al is het juist dat ik bij mijn aantreden een initiatief heb genomen om de bepaling van de quota verder te verfijnen dankzij een dynamisch kadaster en een mathematisch model voor het bepalen van vraag en aanbod, toch was ook de vroegere methodiek, zoals door mijn voorgangster gebruikt voor de quota tot en met 2020, eveneens onderbouwd en solide om quota te formuleren op basis van de zorgnoden van de Belgische bevolking.

 

De vermelde arresten van de Raad van State en de latere beschikkingen in kort geding in verband met de rangschikking van studenten in het concours tonen aan dat de filter die aan Franstalige kant ingesteld is, niet werkzaam is. Daarbij komt dat de Franse Gemeenschap nu heeft beslist om alle studenten die ten minste 45 credits hebben behaald, toegang te geven tot het tweede jaar van de basisopleiding tot arts.

 

Het komt de Franse Gemeenschap toe om de eerste voorwaarde, reeds in december 2014 opgenomen in het stappenplan naar een oplossing, nu eindelijk te realiseren, namelijk de installatie van een doeltreffende filter. Enkel die stap kan een totale impasse verhinderen. Ik hoop spoedig van de Franse Gemeenschapsregering te mogen vernemen dat die filter inderdaad ingesteld is. De minister heeft op 15 september herbevestigd wat ik reeds sedert mijn aantreden zeg, namelijk dat de installatie van een daadwerkelijke selectieproef noodzakelijk is.

 

De recente evoluties in dat heikel dossier bevestigen nogmaals dat het meer dan verkieslijk is om een dergelijke proef te organiseren voorafgaand aan de aanvang van het eerste jaar. Een dergelijke voorafgaandelijke selectieproef blijft bijgevolg ook een voorwaarde om tot een oplossing te komen voor de studenten die in de periode 2017-2020 zullen promoveren.

 

Un groupe de travail au sein du gouvernement est chargé de l'élaboration d'une solution pour la fixation de quotas pour les années 2023 et suivantes, ainsi que pour l'accès à la formation de spécialisation pour tous les étudiants qui, de 2017 à 2020 y compris, obtiennent le grade de médecin. Des pistes pouvant mener à une telle solution existent, mais doivent encore faire l'objet de discussions au sein du groupe de travail. Cette solution sera soumise en Conseil des ministres, ensemble avec le projet d'arrêté royal fixant les quotas 2022.

 

Le projet d'arrêté royal relatif aux quotas 2022 tient compte des arrêts du Conseil d'État, lesquels sont intervenus après les travaux de la commission de planification, travaux qui ont résulté en un avis pour ce qui concerne les quotas 2022. Lors de la formulation de son avis, la commission de planification s'est basée sur l'hypothèse que le filtre de la Communauté française était bel et bien efficace et qu'en autres termes, la Communauté française n'octroierait le grade de médecin qu'à maximum 492 étudiants en 2021.

 

Selon les informations les plus récentes dont je dispose, 283 étudiants de plus que prévu initialement passent en deuxième année de bachelier. L'hypothèse utilisée en avril dernier par la commission de planification pour émettre son avis relatif aux quotas 2022 n'est donc plus valable. C'est pourquoi il a été décidé de baisser légèrement les quotas de 2022 de la Communauté française. Comparé au surnombre d'étudiants entrant en deuxième année de bachelier, il ne s'agit que d'une faible diminution.

 

En outre, il est ressorti du rapport de la commission de planification que plusieurs membres avaient rétorqué que le quota de la Communauté flamande était trop bas. C'est pourquoi le quota de la Communauté flamande a été légèrement augmenté.

 

Cependant, l'essence de l'avis n'a pas été modifiée. En d'autres termes, le chiffre du quota fédéral global, tel que fixé par la commission de planification pour 2022, à savoir 1 320 médecins, a été respecté. Il n'est, en effet, pas souhaitable de créer à nouveau une abondance de médecins. Il convient de souligner que le quota de la Communauté française de 2022, tel que repris dans l'arrêté royal, s'élève à 528. Par rapport au quota de 2021, il s'agit d'une augmentation de 7,3 %, c'est-à-dire 36 unités. C'est donc la première fois que le quota augmente de manière significative pour les étudiants francophones.

 

Ik twijfel helemaal niet aan het wetenschappelijk werk geleverd door de Planningscommissie, integendeel. De aantallen werden aangepast op basis van de gegevens die ik zojuist heb toegelicht. Het ontwerp van KB werd inmiddels samen met het verslag aan de Koning overgemaakt aan de Raad van State voor advies. Dit advies zal gegeven worden binnen de gestelde termijn van een maand.

 

En ce qui concerne les travaux scientifiques de la commission de planification, vous savez qu'ils sont en constante amélioration depuis sa création et que sa capacité de prédiction évolue au fur et à mesure que de nouveaux types de données deviennent disponibles. La fixation des quotas 2023, par exemple, se fera sur la base de scénarios alternatifs.

 

L'administration poursuit en même temps ses efforts dans le redéveloppement du modèle mathématique, un outil qui a aidé à projeter des scénarios quantitatifs probables pour toutes les professions considérées. Cet outil a évolué ces dernières années vers un modèle plus transparent, flexible et facile à utiliser. Il permettra de quantifier plus rapidement les hypothèses des experts réunis au sein de la commission de planification et fournir des scénarios alternatifs d'évolution de la force de travail pour consolider les prochains quotas.

 

En ce qui concerne les chiffres avancés par le Comité inter-universitaire des étudiants en médecine (CIUM), comme Mme Caprasse l'a déclaré, ils évoquent le nombre de 2 185 diplômés d'ici 2021 et ils avancent pour les années à venir des nombres extrêmement bas pour les étudiants dans chaque faculté de médecine. J'ignore la base de calculs utilisée pour avancer ces nombres limités. Il est donc difficile pour moi de me positionner sur les conclusions qu'ils en tirent.

 

Ik begrijp de bezorgdheden die er kunnen bestaan in verband met de leefbaarheid van de faculteiten geneeskunde als er geen minimaal aantal studenten die faculteiten bevolkt. Ik heb daar ook rekening mee gehouden. Bij het afbouwen van het in de voorbije jaren ontstane overtal aan tot arts gepromoveerde studenten is daarmee rekening gehouden.

 

Anderzijds kan de overbevolking van faculteiten geneeskunde door een miskenning van de quota evenmin aanvaard worden omdat dan ook de kwaliteit van de opleiding en de kwaliteit van onze gezondheidszorg gehypothekeerd dreigen te worden.

 

Depuis la sixième réforme de l'État, les sous-quotas relèvent des compétences communautaires. Il revient donc aux Communautés de fixer des sous-quotas spécifiques qui répondent aux observations faites, par exemple en augmentant les quotas pour la médecine générale ou pour des spécialités où l'on constate des pénuries et, à l'inverse, de les limiter pour des spécialités où l'abondance existe. La seule condition est que ces sous-quotas respectent le quota global fédéral.

 

Toutefois, il n'est pas réaliste de penser pouvoir obliger quelqu'un à s'orienter vers une certaine discipline ou à s'installer à un endroit déterminé.

 

Om af te sluiten, wil ik benadrukken dat ik, in afwachting van een duidelijk signaal vanuit de Franse Gemeenschap, volledig bereid blijf om het stappenplan dat ik in december 2014 op tafel heb gelegd verder uit te voeren, om op die manier eerst en vooral een einde te stellen aan de onzekerheid voor de studenten die hun studies reeds hebben aangevat, maar ook om weg te raken uit de jarenlange impasse, waardoor aan Franstalige kant grote overtallen aan geneeskundestudenten werden opgeleid.

 

Het debat zal hier niet eindigen, maar ik dank in ieder geval alle leden van de commissie voor hun belangstelling.

 

De voorzitter: Ik herinner de collega’s eraan dat alleen de interpellanten recht hebben op een repliek.

 

Seuls les interpellants ont droit à une réplique, pas ceux ou celles qui ont posé une question. C'est le Règlement. Monsieur Thiéry, c'est affreux, mais c'est comme cela. La parole est à Mme Caprasse.

 

21.22  Véronique Caprasse (DéFI): Madame la ministre, je voudrais vous poser une petite question complémentaire. Si j'ai bien compris, vous avez décidé de la clé de répartition 60/40 sur la base de commentaires qui ont été faits au sein de la commission de planification.

 

21.23 Minister Maggie De Block: Mijnheer de voorzitter, ik denk dat ik volledig uitgelegd heb dat ik rekening heb gehouden met het advies van de Planningscommissie. De feiten zijn ondertussen echter veranderd, juist door de arresten van de Raad van State, waardoor er nu aan Franstalige zijde weer een overtal aan studenten zal passeren.

 

21.24  Véronique Caprasse (DéFI): De toute façon, au vu de ce qui a été décidé, je ne suis pas convaincue que ce sont les bonnes décisions. Je ne peux me contenter des réponses données car, dans la réalité, cela s'avérera tout à fait autre à l'avenir. C'est la raison pour laquelle je dépose une motion de recommandation.

 

Je demande au gouvernement fédéral de cesser de faire de la question de l'offre médicale un enjeu purement communautaire et d'en faire désormais une question de santé publique; de prendre ses responsabilités en vue de garantir une offre médicale suffisante tant au Nord qu'au Sud du pays; de répartir le quota des numéros INAMI conformément aux recommandations des experts de la commission de planification de l'offre médicale, ce qui implique une révision de la clé de 60 % pour la Communauté flamande et de 40 % pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, les experts recommandant une nouvelle clé de 56,5 % contre 43,5 %; et de renoncer à imposer un lissage négatif en vue de corriger une soi-disant négligence du passé, car il ne repose pas sur une base objective et risque de porter sérieusement atteinte à la santé publique au Sud du pays.

 

21.25  Laurette Onkelinx (PS): Monsieur le président, je voudrais revenir à un propos tenu par M. Thiéry qui pensait que, lors de la décision sur les quotas de médecins, on avait décidé en même temps au niveau fédéral d'imposer un examen d'entrée. C'est inexact! On a décidé que les Communautés devaient prévoir un filtre et qu'elles avaient le choix. Par exemple, un filtre avait été décidé en troisième année en Communauté française et puis, sous l'impulsion de Hervé Hasquin, de votre parti, un autre filtre a été choisi. Tous les partis ont participé, à un moment donné, au niveau francophone, à des gouvernements en Communauté française et à chaque fois, on a pris des décisions responsables en matière de filtre.

 

21.26  Damien Thiéry (MR): J'entends bien ce que vous dites, mais à l'heure actuelle, on a constaté que le système avait atteint ses limites et qu'on était dans un véritable nœud. On dit que certains ministres ne répondent jamais aux questions. En l'occurrence, j'insiste pour dire que la ministre De Block a répondu à toutes les questions et a aussi été très claire sur les enjeux actuels et futurs et sur ce qui allait être fait, pour autant qu'il y ait, cette fois-ci, un filtre ou un système à l'entrée des études et pas un an ou trois ans après.

 

21.27  Laurette Onkelinx (PS): Donc, ce que disait M. Thiéry était faux et tous les partis francophones ont imaginé les filtres, gouvernement après gouvernement.

 

Deuxièmement, la situation actuelle est stupide. Vous avez énormément de médecins qui s'installent dans notre pays et qui pratiquent parce qu'il y a une pénurie. En 2013, par exemple, hors Union européenne, 2 000 spécialistes exerçaient dans ce pays!

 

Ce qui est lamentable, c'est que l'on ne considère pas les nécessités de terrain, ni la qualité de la médecine. On fait de ce dossier un dossier communautaire. Je suis totalement d'accord avec ce qu'avait dit la commission de planification, pas cette fois-ci, mais celle d'avant. Elle disait: face à une situation incroyable, pourquoi ne pas libérer complètement les spécialisations en pénurie de ces problèmes de quotas? Pourquoi n'instaurons-nous pas des quotas simplement là où il n'y a pas de pénurie? Nous aurons toujours besoin d'une planification pour la médecine évidemment.

 

Enfin, effectivement, la ministre a répondu. Qu'a-t-elle dit? En commission, elle a continuellement affirmé qu'elle suivrait l'avis de la commission de planification. Aux parlementaires présents en commission de la Santé, elle avait dit qu'elle suivrait cet avis. Et qu'a-t-elle dit? Qu'une minorité n'était pas d'accord avec l'accord de la commission, et donc, qu'elle a suivi la minorité. C'est ce qu'elle a dit ici.

 

On a diminué les quotas INAMI pour les francophones et on les a augmentés pour les néerlandophones, par rapport à la décision de la commission de planification. J'appelle cela une volonté de faire du communautaire, et non pas de regarder les problèmes. M. Ben Weyts a raison: vous, le MR, vous avez accepté le diktat de la N-VA.

 

21.28  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, madame la ministre, cela vaudrait la peine de rechercher le texte reprenant vos propos. On a l'impression que le monde a changé et que les arguments qui n'étaient pas utilisés hier le sont aujourd'hui. Nous n'en serions pas là aujourd'hui avec les effets du concours organisé en Communauté française et annulé si l'arrêté royal du gouvernement du 30 août 2015 n'était pas clairement remis en question et considéré comme totalement arbitraire par le Conseil d'État.

 

Madame la ministre, il est incroyable de constater qu'avant la décision du gouvernement, vous nous dites et répétez que vous suivrez l'avis de la commission de planification car vous vous basez sur des fondements scientifiques.

 

Vous nous le dites souvent! Mais cela ne me pose pas de problème. Je suis même d'accord. Cependant, on ne peut pas tout changer après coup et balayer à présent votre annonce de suivre les arguments scientifiques d'un revers de main. C'est évidemment un petit peu facile.

 

J'ai constaté, chers collègues de la majorité, que votre arrêté royal qui est à présent envoyé au Conseil d'État énonce dans son dernier paragraphe qu'il ressort de la lecture du rapport de la réunion de la commission de planification que le quota de la Communauté flamande ne permet pas de répondre aux besoins de médecins au sein de la Communauté flamande et donc qu'il existe des pénuries. Je n'ai pas de problème avec cela. En effet, s'il y a des pénuries du côté de la Communauté flamande, il faut pouvoir y remédier. Or, dans l'arrêté royal, on ne trouve pas un seul mot relatif à ce que la commission de planification a objectivé du côté francophone, à savoir également des pénuries.

 

Oserais-je vous relire ce qu'ont exprimé des membres de la commission de planification? Par exemple, le Dr Cédric Hermans, de l'UCL, juge que les experts ont été bafoués et que leur travail a été déconsidéré. Et vous leur demandez aujourd'hui de retravailler sur autre chose, alors que vous ne respectez même pas leurs décisions après l'avoir pourtant clamé haut et fort?

 

Ce qui m'intéresse, je le dis et je le répèterai, est de trouver des solutions. Madame la ministre, j'ai envie de vous enfermer avec les ministres communautaires dans une pièce, de vous obliger à trouver un accord et de ne laisser sortir aucun d'entre eux tant qu'un accord n'est pas signé. On ne peut pas continuer à placer une épée de Damoclès au-dessus de la tête de ces étudiants en médecine, qu'ils entrent en première année de bac ou non. On ne peut pas continuer à les laisser dans l'incertitude.

 

Cela suffit! Parce qu'il y a des responsabilités politiques écrasantes dans ce dossier, il faut maintenant que l'ensemble des responsables politiques compétents signent un accord et trouvent une solution positive pour tous ceux qui, aujourd'hui et demain, s'engagent dans des études de médecine et de médecine dentaire.

 

Je dépose donc une motion qui reprend, monsieur le président, les différents éléments sur lesquels je veux insister, y compris une négociation aboutissant à une solution et permettant à la fois la garantie d'un numéro INAMI à chaque diplômé et un examen d'entrée en première année avec une préparation facultative sur un modèle similaire à la Communauté flamande. Et, surtout, je demande aux ministres qu'ils se mettent d'accord entre eux pour faire quelque chose qui soit du même ordre. Cela facilitera les choses.

 

Je réinsiste aussi sur l'importance d'examiner la manière avec laquelle les numéros INAMI sont octroyés aux médecins européens au titre de la libre circulation des diplômes, puisqu'il faut garantir tant la maîtrise d'une langue nationale que la qualité des soins de santé. Monsieur le président, je vous dépose cette motion.

 

21.29 Minister Maggie De Block: Mijnheer de voorzitter, ik zou nog even iets willen zeggen over het feit dat mevrouw Fonck een oplossing vraagt. Die oplossing lag er in december 2014. Er was een akkoord van minister Marcourt, minister Crevits en mijzelf. Dan is de Planningscommissie met haar voorstel gekomen, waarvan ik inderdaad gezegd heb dat het wetenschappelijk onderbouwd was, dat ik het steunde en dat ik het zou voorleggen aan de Ministerraad. Vervolgens is er de vernietiging van de zogenaamde filter-Marcourt gekomen. Dat was na het advies van Planningscommissie. De tijdlijn is hierbij belangrijk. Daardoor bleken er nu 283 studenten, zogenaamde “reçus-collés”, te zijn die erbij komen. Nog maar eens wordt de contingentering van het aantal studenten dat aan de studies begint dus niet gerespecteerd.

 

Mevrouw Fonck, wat dat opsluiten betreft, we zijn hier niet in het Vaticaan waar men mensen gaat opsluiten tot er witte rook uit de schoorsteen komt. Ik ben te allen tijde bereid om met mijn collega’s aan de tafel te gaan zitten, maar ik wil mij niet laten opsluiten.

 

21.30  Catherine Fonck (cdH): Parlons-en de la ligne du temps, madame la ministre! Quand avez-vous déclaré une fois encore que vous alliez suivre la commission de planification, parce que vous, vous vous basiez sur des arguments scientifiques? Le matin même où le gouvernement a décidé de ne pas suivre ladite commission! Madame la ministre, la ligne du temps est imparable. Vous l'avez dit à la télévision et dans la presse, notamment dans Vers l'Avenir.

 

Si vous le souhaitez, je vous offrirai cette ligne du temps. Réécrire l'Histoire pour arranger vos affaires, je puis vous le dire, ce n'est pas scientifique!

 

21.31  Barbara Pas (VB): Mevrouw de minister, ik zou u willen bedanken voor het uitgebreide en gedetailleerde antwoord, zoals wij dat van u gewoon zijn. Helaas is het niet geruststellend. U wacht immers zelf nog het antwoord van Waals minister Marcourt af. Als ik de Franstalige collega’s hier bezig hoor, dan bespeur ik toch, met de beste wil, niet al te veel bereidwilligheid om mee te gaan in uw stappenplan.

 

U hebt met uw deelakkoord dus inderdaad al een eerste stap gezet, maar het verhaal is nog lang niet ten einde. Wij weten nog niet of er überhaupt een werkende Franstalige filter zal komen en of die naar behoren zal werken. Er is al negentien jaar lang geen filter. Als ik de collega’s hier zo bezig hoor, dan betwijfel ik sterk of de wil deze keer wel aanwezig is.

 

Wij moeten dus afwachten wat de Franse Gemeenschap zal doen, afwachten hoe serieus de Franse Gemeenschap eventueel een toelatingsexamen zal afnemen, afwachten of de Franse Gemeenschap eindelijk haar verantwoordelijkheid zal opnemen.

 

De vraag rijst daarom wat u nog achter de hand hebt, als de afspraken ook deze keer moedwillig niet gehonoreerd zullen worden aan Franstalige zijde.

 

Ik heb geen motie van aanbeveling ingediend. Ik ken het Reglement van de Kamer. Mijn mondelinge vraag heb ik in een interpellatie laten omzetten, omdat ik graag mijn spreekrecht ten volle benut. Als ik een motie van aanbeveling had ingediend, dan zou die juist een plan B bevatten, iets wat u achter de hand moet houden, de enige oplossing die u dan nog hebt. Die oplossing komt eigenlijk ook tegemoet aan de vragen van mevrouw Fonck en mevrouw Onkelinx om de discussie niet meer communautair te voeren. Er is maar één manier om daarover niet meer in communautair verband te discussiëren, namelijk door de onmiddellijke regionalisering van de sociale zekerheid. In dat geval hoeven er geen discussies meer gevoerd te worden over een 60/40-verhouding of andere verhoudingen. Het is dan 100 % Franstalig en 100 % Nederlandstalig. Aan Franstalige zijde doet de Franse Gemeenschapsregering met het beleid dan zelf wat ze wilt, maar dan draagt ze er ook zelf de kosten voor.

 

Dat is de enige aanbeveling die u kunt doen, mevrouw de minister. Houd dat als stok achter de deur als er ook deze keer niets in huis komt van de grendel die men aan Franstalige kant na twintig jaar eindelijk zou moeten installeren.

 

21.32  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen): Monsieur le président, je vais continuer dans la cohérence que Ecolo-Groen, Agalev à l'époque, en 1997, a toujours maintenue dans ce dossier. Nous avons voté contre cette loi instaurant les quotas car on savait bien que cela allait aboutir à la situation actuelle. Je rappelle qu'en 2014, l'OMS et l'OCDE ont rendu des rapports sur les politiques de santé et l'accès des citoyens aux soins de santé. Elles considéraient que les déterminants de la santé étaient importants par rapport à cette offre de soins qu'on doit offrir à la population. Parmi ces déterminants, il y a les conditions sociales et économiques mais il y a aussi la proximité du soin. La Belgique est pointée comme n'offrant pas un accès suffisant au citoyen belge par manque de proximité en soins de santé et justement parce qu'il y a trop de zones dans notre pays où les besoins ne sont pas couverts, aussi bien en Flandre qu'en Wallonie.

 

En ce qui concerne un examen d'entrée ou une autre organisation des études, ce ne sont pas des compétences fédérales. On ne va pas me faire croire qu'on organise la planification, la rencontre des besoins en soins de santé en réfléchissant au nombre d'étudiants qui vont commencer leur première année. L'organisation et la couverture des besoins viennent d'une évaluation de ce qui se passe sur le terrain et du croisement de cette observation avec des acteurs qui analysent scientifiquement ces données.

 

Madame la ministre, vous ne donnez jamais de réponse claire sur ce qui empêche cet exercice de récolter les informations auprès des acteurs sur le terrain et les faire travailler avec les membres de la commission de planification. Or nous sommes convaincus que c'est là que réside la solution pour avoir une offre de soins qui corresponde aux besoins.

 

Il faut comparer et compléter indications de terrain et indicateurs statistiques.

 

Vous balayez d'un revers de main ce qui concerne l'organisation de l'implantation en disant: "C'est une profession libérale, donc nous n'allons pas entrer dans cette voie." Il y a quand même des professions libérales qui sont conditionnées, dont les praticiens ne peuvent pas s'installer où elles veulent. En matière de santé, les pharmaciens ne peuvent pas s'installer partout où ils veulent. Dans d'autres secteurs, il n'y a pas de notaires autant qu'on veut partout où on veut.

 

Ici, ce sont en plus des professions libérales qui sont quand même financées par la sécurité sociale, avec pour mission de donner accès aux citoyens à des soins de santé de qualité partout sur l'ensemble du territoire. Avoir l'exigence qu'ils couvrent les besoins ne me semble pas être une atteinte à ce que vous appelez une profession libérale, qui pourrait dès lors faire n'importe quoi.

 

Le fait de trop considérer que c'est uniquement cet angle d'approche "profession libérale" a un autre effet, aussi sur les pénuries dans certaines des spécialisations. Il y a des rémunérations complètement folles pour certaines spécialisations, et d'autres sont alors délaissées. On transforme finalement une organisation des professionnels de soins devant rencontrer les besoins en un marché concurrentiel entre des candidats, qui se battent parfois pour de mauvaises raisons dans les différentes spécialisations.

 

Madame la ministre, vous n'avez pas non plus répondu à la dernière question que je vous ai posée. De 450 à 500 médecins sont engagés, s'installent et prestent, alors qu'ils sont hors quota. S'ils prestent, et s'ils sont engagés dans les hôpitaux, c'est parce qu'on en a besoin; ou parce qu'on veut engager des médecins spécialistes dans certains hôpitaux, qui seront sous-payés par rapport aux médecins belges des mêmes spécialisations.

 

Il faut également tenir compte de cela. Nous ne sommes pas dans la gabegie. Nous sommes dans une réalité qui fait que nous devons aller chercher ailleurs, parce que nous n'avons pas de médecins formés chez nous pour répondre aux besoins. Je n'arrive pas à comprendre la logique dans laquelle vous persistez concernant la manière d'élaborer les quotas ou en tout cas d'évaluer l'offre de soins dont nous avons besoin.

 

Avec ma collègue Anne Dedry, nous déposons également une motion de recommandation qui demande une évaluation des besoins par bassin de soins, et une organisation d'installation territoriale des médecins. Elle demande complémentairement que, simultanément, et de manière assez rapide, on travaille à l'harmonisation des rémunérations, pour éviter les distorsions dans les choix des spécialisations et dans le recours à des médecins issus d'autre pays, notamment.

 

21.33  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le président, quelque chose m'a frappé dans les propos de la ministre et des collègues de la majorité. En effet, ce dossier présente deux problèmes essentiels: le problème des étudiants en médecine et de leur sort. C'est la faute à, c'est la faute à … Ce sont des réponses très insatisfaisantes, mais typiques du jeu politique.

 

Mais il y a un deuxième volet, sur lequel je n'ai pas entendu la ministre, ni les collègues de la majorité. L'autre gros problème de ce dossier est la pénurie de médecins. Je ne vous ai pas entendue en parler. À vous entendre, ce problème n'existe pas. Il y a trop peu de généralistes à certains endroits. Certaines spécialités comptent trop peu de médecins, et vous faites comme si cela n'existait pas, comme si ce n'était pas un problème.

 

C'est assez incroyable qu'un problème aussi essentiel n'existe pas pour vous! Qu'entend-on? On vous entend parler d'abondance de médecins, les collègues de la majorité parlent de surconsommation, donc logique purement financière et qui ne m'étonne nullement venant de certains partis qui veulent détruire la sécurité sociale. Par contre, la sous-consommation, les pénuries, on n'en parle pas, alors que d'après les données en ma possession, on "importe" 500 médecins par an et 25 % des médecins, aujourd'hui, ont obtenu leur diplôme à l'étranger. Que peut-on observer? Qu'il y a même un cursus libre qui s'ouvre en Roumanie! Donc dorénavant, on verra des étudiants belges qui iront suivre leur cursus en Roumanie, s'ils en ont les moyens, et qui pourront revenir en Belgique et obtenir sans problème un numéro INAMI. On s'inscrit dans une logique totalement folle, purement financière selon moi.

 

En effet, on évoque le communautaire, mais à la base, le problème n'est pas communautaire. Le problème est une logique financière, une logique de marché, où certains ont des revenus extravagants, car certaines spécialités génèrent des revenus qui se chiffrent en centaines de milliers d'euros par an. Visiblement, certains veulent maintenir ces privilèges et produisent une interférence négative sur l'ensemble de la profession. Telle est la base du problème! On s'inscrit dans une logique de marché et je pense qu'il faut en sortir.

 

À cet effet, nous avons introduit une motion de recommandation, qui demande au gouvernement d'établir d'urgence un cadastre dynamique et fiable pour la planification et la gestion médicale, dont la base doit être une analyse des besoins de santé de la population. C'est à ce fondement-là qu'il importe de retourner. En attendant ce cadre, on demande de suspendre le système actuel de quota des médecins.

 

21.34 Minister Maggie De Block: Mijnheer de voorzitter, ik zal een kleine poging doen om het nog eens uit te leggen aan de heer Van Hees.

 

De penurie voor sommige specialiteiten als huisartsen, geriaters, pediaters en psychiaters is er en is ook vastgesteld. Dat behoort nu tot de bevoegdheid van de Gemeenschappen.

 

Mag ik u er subtiel op wijzen, mijnheer Van Hees, dat het feit dat er de vorige jaren een overtal aan afgestudeerde artsen was in Wallonië, er niet toe geleid heeft dat de penurie zich daar niet heeft voorgedaan. U stelt een diagnose, maar u kiest de verkeerde remedie.

 

21.35  Marco Van Hees (PTB-GO!): Madame la ministre, je n'ai entendu aucune solution pour régler ce problème! Vous en restez à des quotas dont vous avez dit vous-même qu'ils n'étaient pas bons, puisque vous êtes revenue sur votre propre décision. Admettez qu'il y a un problème fondamental! Vous ne pouvez pas l'admettre car vous êtes tenue par d'autres membres de votre coalition.

 

Le président: Monsieur Van Hees, je vous remercie. Ici se termine notre débat sur les quotas.

 

Moties

Motions

 

En conclusion de cette discussion les motions suivantes ont été déposées.

Tot besluit van deze bespreking werden volgende moties ingediend.

 

Une première motion de recommandation a été déposée par Mme Véronique Caprasse et est libellée comme suit:

"La Chambre,

ayant entendu les interpellations de Mmes Véronique Caprasse, Laurette Onkelinx, Catherine Fonck, Barbara Pas, Muriel Gerkens et de M. Marco Van Hees

et la réponse de la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

demande au gouvernement fédéral

- de cesser de faire de la question de l’offre médicale un enjeu purement communautaire et d’en faire désormais une question de santé publique;

- de prendre ses responsabilités en vue de garantir une offre médicale suffisante tant au Nord qu’au Sud du pays;

- de répartir le quota de numéros INAMI conformément aux recommandations des experts de la Commission de planification de l’offre médicale, ce qui implique une révision de la clé de 60 % pour la Communauté flamande et 40 % pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, les experts recommandant une nouvelle clé de 56,5 % / 43,5 %;

- de renoncer à imposer un lissage négatif en vue de corriger une soi-disant ‘négligence’ du passé, car il ne repose pas sur une base objective, et risque de porter sérieusement atteinte à la santé publique au Sud du pays."

 

Een eerste motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Véronique Caprasse en luidt als volgt:

"De Kamer,

gehoord de interpellaties van de dames Véronique Caprasse, Laurette Onkelinx, Catherine Fonck, Barbara Pas, Muriel Gerkens en van de heer Marco Van Hees

en het antwoord van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

verzoekt de federale regering

- de kwestie van het medisch aanbod niet langer te herleiden tot een louter communautaire aangelegenheid en voortaan als een volksgezondheidskwestie te beschouwen;

- haar verantwoordelijkheid op te nemen om zowel in het noorden als in het zuiden van het land een toereikend medisch aanbod te verzekeren;

- de quota voor de RIZIV-nummers te verdelen overeenkomstig de aanbevelingen van de deskundigen van de Planningscommissie-medisch aanbod, wat inhoudt dat de verdeelsleutel 60 % voor de Vlaamse Gemeenschap en 40 % voor de Franse Gemeenschap herzien wordt, aangezien de deskundigen een nieuwe sleutel 56,5 % / 43,5 % adviseren;

- af te stappen van een verplichte negatieve lissage teneinde een zogenaamde nalatigheid uit het verleden recht te zetten, omdat die regeling niet op een objectieve basis stoelt en de volksgezondheid in het zuiden van het land ernstig dreigt te ondermijnen."

 

Une deuxième motion de recommandation a été déposée par Mme Laurette Onkelinx et est libellée comme suit:

"La Chambre,

ayant entendu les interpellations de Mmes Véronique Caprasse, Laurette Onkelinx, Catherine Fonck, Barbara Pas, Muriel Gerkens et de M. Marco Van Hees

et la réponse de la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

demande au gouvernement

- de reconnaître, conformément aux informations contenues dans le cadastre dynamique des professions médicales de 2015, la pénurie annoncée de certaines spécialités médicales et, en particulier, la pénurie de médecins généralistes dans le Sud du pays;

- de suivre l’avis de la Commission de planification concernant la clé de répartition des quotas INAMI à savoir 56,5 % pour la Flandre et 43,5 % pour la Fédération Wallonie-Bruxelles;

- de trouver rapidement, en concertation avec les Communautés, une solution pour tous les étudiants en cours de formation afin que tous disposent d’un numéro INAMI;

- si un lissage négatif s’avère nécessaire, qu’il soit basé sur les données du cadastre dynamique, qu’il prenne en considération la pénurie annoncée de certaines spécialités médicales et qu’il tienne compte d’un seuil de viabilité suffisant pour toutes les facultés du pays."

 

Een tweede motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Laurette Onkelinx en luidt als volgt:

"De Kamer,

gehoord de interpellaties van de dames Véronique Caprasse, Laurette Onkelinx, Catherine Fonck, Barbara Pas, Muriel Gerkens en van de heer Marco Van Hees

en het antwoord van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

vraagt de regering

- conform de informatie die vervat is in het dynamische kadaster van de zorgberoepen van 2015 te erkennen dat er een dreigend tekort is aan bepaalde specialisten en dat er zich in het Zuiden van het land een tekort aan huisartsen voordoet;

- het advies van de Planningscommissie in verband met de verdeelsleutel voor de RIZIV-quota te volgen, namelijk 56,5 % voor Vlaanderen en 43,5 % voor de Fédération Wallonie-Bruxelles;

- in overleg met de Gemeenschappen op korte termijn een oplossing te vinden voor alle studenten in opleiding en ervoor te zorgen dat ze allemaal een RIZIV-nummer krijgen;

- een eventueel noodzakelijke negatieve lissage te stoelen op de gegevens van het dynamische kadaster, daarbij rekening te houden met het voorspelde tekort aan bepaalde specialisten en rekening te houden met een voldoende leefbaarheidsdrempel voor alle faculteiten van het land."

 

Une troisième motion de recommandation a été déposée par Mme Catherine Fonck et est libellée comme suit:

"La Chambre,

ayant entendu les interpellations de Mmes Véronique Caprasse, Laurette Onkelinx, Catherine Fonck, Barbara Pas, Muriel Gerkens et de M. Marco Van Hees

et la réponse de la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

demande au gouvernement

- de valider le travail de la Commission de planification et la proposition objective et scientifiquement étayée de répartition des numéros INAMI entre les Communautés;

- de négocier avec les Communautés pour trouver un accord global comprenant

    - la garantie d’un numéro INAMI à chaque diplômé

    - un examen d’entrée en première année avec une préparation facultative;

- d’examiner la manière avec laquelle les numéros INAMI sont octroyés aux médecins européens au titre de la libre circulation des diplômes, afin de garantir la maîtrise d’une langue nationale et la qualité des soins de santé."

 

Een derde motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Catherine Fonck en luidt als volgt:

"De Kamer,

gehoord de interpellaties van de dames Véronique Caprasse, Laurette Onkelinx, Catherine Fonck, Barbara Pas, Muriel Gerkens en van de heer Marco Van Hees

en het antwoord van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

verzoekt de regering

- het werk van de Planningscommissie en het objectieve en wetenschappelijk onderbouwde voorstel voor een verdeling van de RIZIV-nummers over de Gemeenschappen te bekrachtigen;

- met de Gemeenschappen te onderhandelen over een globaal akkoord

    - over de garantie van een RIZIV-nummer voor elke afgestudeerde arts

    - over een toelatingsexamen in het eerste jaar met een facultatieve voorbereiding;

- te onderzoeken hoe de RIZIV-nummers worden toegekend aan de Europese artsen in naam van het vrije verkeer van diploma’s, teneinde te garanderen dat de betrokkenen een van de landstalen beheersen en dat de zorgkwaliteit gevrijwaard wordt."

 

Une quatrième motion de recommandation a été déposée par Mmes Muriel Gerkens et Anne Dedry et est libellée comme suit:

"La Chambre,

ayant entendu les interpellations de Mmes Véronique Caprasse, Laurette Onkelinx, Catherine Fonck, Barbara Pas, Muriel Gerkens et de M. Marco Van Hees

et la réponse de la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

demande au gouvernement

- d’organiser l’évaluation des besoins en offre de soins par bassin de soin en collaboration avec les acteurs de la santé de ce territoire et en complémentarité avec la Commission de planification;

- de planifier l’installation territoriale des nouveaux médecins;

- d’harmoniser les rémunérations des médecins des différentes spécialisations afin de ne pas transformer l’exercice de la médecine en un marché concurrentiel."

 

Een vierde motie van aanbeveling werd ingediend door de dames Muriel Gerkens en Anne Dedry en luidt als volgt:

"De Kamer,

gehoord de interpellaties van de dames Véronique Caprasse, Laurette Onkelinx, Catherine Fonck, Barbara Pas, Muriel Gerkens en van de heer Marco Van Hees

en het antwoord van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

verzoekt de regering

- de zorgbehoefte per zorgregio te evalueren in samenwerking met de actoren van de gezondheidszorg in die regio en als aanvulling op het werk van de Planningscommissie;

- de vestiging van nieuwe artsen op het grondgebied te plannen;

- de honoraria van de verschillende specialisten te harmoniseren opdat de uitoefening van de geneeskunde niet zou worden gemercantiliseerd."

 

Une cinquième motion de recommandation a été déposée par M. Marco Van Hees et est libellée comme suit:

"La Chambre,

ayant entendu les interpellations de Mmes Véronique Caprasse, Laurette Onkelinx, Catherine Fonck, Barbara Pas, Muriel Gerkens et de M. Marco Van Hees

et la réponse de la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

- vu les prévisions les plus récentes de la Commission de planification, selon laquelle le nombre de médecins, en équivalents temps plein pour 10 000 habitants chute pour 2037 à 7,94 en Flandre et 5,09 en Wallonie, alors qu’une région est considérée comme étant ‘sous le seuil de pauvreté médicale’ à moins de 9 médecins pour 10 000 habitants;

- vu le fait que, pour certaines professions médicales spécialisées, comme la médecine d’urgence, la psychiatrie ou la gériatrie, la situation est alarmante;

- considérant que le système actuel de quotas en médecine n’a aucune base scientifique;

- considérant qu’il est grand temps, au lieu de décourager les étudiants motivés à étudier la médecine, de promouvoir et d’encourager l’accès à ces professions;

demande au gouvernement

- d’établir d’urgence un cadastre dynamique et fiable pour la planification et la gestion médicales, dont la base doit être une analyse des besoins de santé de la population;

- en attendant ce cadre, de suspendre le système actuel de quotas de médecins."

 

Een vijfde motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Marco Van Hees en luidt als volgt:

"De Kamer,

gehoord de interpellaties van de dames Véronique Caprasse, Laurette Onkelinx, Catherine Fonck, Barbara Pas, Muriel Gerkens en van de heer Marco Van Hees

en het antwoord van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

- gelet op de meest recente voorspellingen van de Planningscommissie zou het aantal voltijds equivalente huisartsen per 10 000 inwoners tegen 2037 dalen tot 7,94 in Vlaanderen en 5,09 in Wallonië. Dit hoewel een regio als ‘huisartsenarm’ beschouwd wordt bij minder dan 9 huisartsen per 10 000 inwoners;

- gelet op het feit dat ook voor bepaalde gespecialiseerde gezondheidsberoepen, zoals de urgentiegeneeskunde, psychiaters en de geriatrie, de situatie alarmerend is;

- overwegende dat het huidige systeem van quota in de geneeskunde geen enkele wetenschappelijke basis heeft;

- overwegende dat het hoog tijd is om in plaats van gemotiveerde studenten tegen te houden om geneeskunde te gaan studeren, de toegang tot deze beroepen te promoten en stimuleren;

verzoekt de regering

- dringend werk te maken van een dynamisch en betrouwbaar kadaster voor een degelijke artsenplanning en sturing, waaraan een analyse van de zorgbehoeften van de bevolking aan de basis moet liggen;

- in afwachting van de totstandkoming van dit kader het huidige systeem van artsenquota tijdelijk op te schorten."

 

Une motion pure et simple a été déposée par MM. Patrick Dewael, Denis Ducarme, Dirk Janssens, Servais Verherstraeten et Peter De Roover.

Een eenvoudige motie werd ingediend door de heren Patrick Dewael, Denis Ducarme, Dirk Janssens, Servais Verherstraeten en Peter De Roover.

 

Le vote sur les motions aura lieu ultérieurement. La discussion est close.

Over de moties zal later worden gestemd. De bespreking is gesloten.

 

22 Goedkeuring van de agenda

22 Adoption de l’ordre du jour

 

Wij moeten overgaan tot de goedkeuring van de agenda voor de vergadering van donderdag 6 oktober 2016.

Nous devons procéder à l’approbation de l’ordre du jour de la séance du jeudi 6 octobre 2016.

 

Geen bezwaar? (Nee) De agenda is goedgekeurd.

Pas d’observation? (Non) L’ordre du jour est approuvé.

 

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 6 oktober 2016 om 14.15 uur.

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 6 octobre 2016 à 14.15 heures.

 

De vergadering wordt gesloten om 18.30 uur.

La séance est levée à 18.30 heures.

 

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 54 PLEN 127 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 54 PLEN 127 annexe.

 

 

 


  


Detail van de naamstemmingen

 

Détail des votes nominatifs

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 001

 

 

Oui        

086

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Non        

047

Nee

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Frédéric André, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Winckel Fabienne, Wouters Veerle

 

Abstentions

000

Onthoudingen