Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

Donderdag 7 juli 2016

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Jeudi 7 juillet 2016

 

Après-midi

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 14.18 uur en voorgezeten door de heer Siegfried Bracke.

La séance est ouverte à 14.18 heures et présidée par M. Siegfried Bracke.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Aanwezig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l’ouverture de la séance:

Kris Peeters, Maggie De Block, Daniel Bacquelaine.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Nawal Ben Hamou, Gautier Calomne, An Capoen, Caroline Cassart-Mailleux, Maya Detiège, Olivier Maingain, Evita Willaert, Fatma Pehlivan, wegens gezondheidsredenen / pour raisons de santé;

Elio Di Rupo, wegens ambtsplicht / pour devoirs de mandat;

Karine Lalieux, met zending buitenslands / en mission à l'étranger;

Laurent Devin, familierouw / deuil familial.

 

Federale regering / gouvernement fédéral:

Koen Geens, Theo Francken, Europese Ministerraad Justitie en Binnenlandse Zaken /Conseil des ministres européens Justice et Intérieur (Bratislava).

 

01 Hulde aan de slachtoffers van aanslagen

01 Hommage aux victimes des attentats

 

De voorzitter (voor de staande vergadering)

Le président (devant l’assemblée debout)

 

Goede collega's,

 

Sinds vele maanden moeten wij geregeld en jammer genoeg de plenaire vergadering openen met een stiltemoment voor de slachtoffers van terreurdaden. Vorige week nog de aanslag op de luchthaven van Istanboel, en nu dus weer van dat.

 

De maand juli 2016 is helaas gestart met een hele reeks bloedige aanslagen: 1 juli in Dhaka, Bangladesh, 3 juli in Bagdad, Irak, 4 juli  in Saoedi-Arabië en 5 juli in Syrië. In Bagdad liep het officiële dodental op tot meer dan 250 en daarnaast ook 300 gewonden. Deze aanhoudende, weerzinwekkende daden van blind terrorisme vervullen ons met afgrijzen en grote verontwaardiging.

 

Chaque jour des attentats transforment le monde en champ de bataille. Les terroristes n’ont qu’un seul objectif: frapper sans discernement partout dans le monde en espérant faire un maximum de victimes.

 

De tels actes sont une offense à l’humanité. Il est dès lors un devoir élémentaire et un impératif de nature morale que notre assemblée dénonce encore et toujours les idéologies qui contribuent à engendrer autant de souffrances et de crimes. Rien ne pourra faire fléchir notre détermination à relever les défis de la violence et des fondamentalismes.

 

Wij die de democratie willen blijven verdedigen, moeten blijven opkomen tegen alles wat aanzet tot haat tussen mensen. Met die terreurdaden willen de terroristen trouwens de fundamenten van onze beschaving aanvallen: verdraagzaamheid, het ideaal van rechtvaardigheid, het recht om anders te zijn, de vrijheid.

 

Au nom de la Chambre des représentants, je condamne avec fermeté ces assassinats odieux de victimes innocentes et je souhaite présenter nos condoléances aux familles et aux amis des victimes.

 

01.01  Kris Peeters, ministre: Monsieur le président, chers collègues, chaque semaine, ces actes de violence endeuillent des familles à travers le monde.

 

Elke week moeten mensen afscheid nemen van hun vaders, moeders, kinderen, broers, zussen of familie nadat ze door blinde terreur uit het leven werden weggerukt. De afgelopen week vormt helaas geen uitzondering. Zondag werd Bagdad het toneel van de meest gewelddadige en moorddadige IS-aanslag. Het was de zoveelste laffe en schandalige daad van een organisatie wier enige ideologie het nihilisme is. Zonder uitzondering werden onschuldigen, passanten en winkeliers van een drukke wijk in het vizier genomen. Een dag eerder werd Dhaka in Bangladesh op een zelfde manier getroffen.

 

Wij veroordelen sterk deze terroristische daden over de hele wereld. We zullen ons er nooit bij neerleggen, we zullen ze nooit aanvaarden als onderdeel van het leven.

 

Au nom du gouvernement fédéral, je souhaite exprimer notre plus grande solidarité à l'égard du peuple irakien, souvent éprouvé par des actes de terreur et de violence, mais aussi à l'égard des nombreuses victimes du terrorisme  à travers le monde. Nous leur témoignons toute notre solidarité et notre plus profonde compassion.

 

De voorzitter: Collega’s, ter nagedachtenis van de talloze slachtoffers van dit zinloze geweld verzoek ik u een minuut stilte in acht te nemen.

 

De Kamer neemt een minuut stilte in acht.

La Chambre observe une minute de silence.

 

02 Rouwhulde – de heer Andries Kinsbergen

02 Éloge funèbre – M. Andries Kinsbergen

 

De voorzitter (voor de staande vergadering)

Le président (devant l'assemblée debout)

 

Geachte collega’s, op 24 juni overleed Andries Kinsbergen, minister van Staat en eregouverneur van de provincie Antwerpen. Hij was 89 jaar.

 

Andries Kinsbergen is geboren in Amsterdam uit Nederlands-Israëlische ouders, maar hij groeide op in Antwerpen. Hij volgde er les in het Atheneum en studeerde rechten aan de VUB. Als student was hij actief in het Liberaal Vlaams Studentenverbond.

 

Op 1 januari 1967 werd hij provinciegouverneur van Antwerpen. Op het ogenblik van zijn benoeming was hij voorzitter van de PVV-Antwerpen-stad. Hij was toen veertig en had al een goed gevulde carrière achter de rug als advocaat. Hij behoorde tot dezelfde generatie Antwerpse advocaten als Hugo Schiltz. Ook Kinsbergen was een strijdlustig pleiter, geducht om zijn dossierkennis.

 

Hij heeft ook jaren les gegeven: van 1959 tot 1967 was hij assistent aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB), waar hij Personenrecht gaf.

 

En 1966, il devient professeur à la RUCA et y enseigne les principes généraux du droit.

Les nombreuses organisations et institutions économiques, scientifiques et socioculturelles qu’il préside, témoignent de l’exceptionnel éclectisme des engagements d’Andries Kinsbergen.

 

Il exerce une multitude de fonctions et préside notamment la Fondation Roi Baudouin, la Société de développement régional d’Anvers et le Ballet royal de Flandre.

 

Entre 1964 et 1966, il siège en outre à la Commission permanente de contrôle linguistique.

 

Andries Kinsbergen était un ardent défenseur du patrimoine anversois. Ainsi, il a par exemple organisé la restauration de la cathédrale Notre-Dame et du palais épiscopal dans le cadre d’Anvers ’93.

 

Bijna tweeduizend genodigden namen op vrijdag 10 september 1993 afscheid van Kinsbergen als gouverneur. Hij had de provincie Antwerpen gedurende bijna 27 jaar bestuurd. Geen enkele andere Antwerpse gouverneur had dat ambt zo lang vervuld.

 

In zijn slottoespraak zei Kinsbergen als “een zeer tevreden man” afscheid te nemen. Hij ging niet op rust, zei hij, want hij wou zich blijven inzetten voor de zwakkeren in de samenleving, in het bijzonder voor de gehandicapten.

 

Personnalité faisant autorité et appréciée, consciencieux et prévenant, Andries Kinsbergen a toujours réussi à faire valoir ses idées dans tous les domaines.

 

Il aspirait à une politique harmonieuse et à des relations amicales, au-delà des clivages de partis.

 

Zijn optimisme en beminnelijke inborst zullen hen die het geluk hadden hem te kennen, nog lang bijblijven.

 

In naam van de Kamer heb ik zijn familie mijn oprechte deelneming betuigd.

 

02.01 Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, collega's, in naam van de regering breng ik hulde aan Andries Kinsbergen, Antwerps eregouverneur en minister van Staat.

 

Andries Kinsbergen heeft een belangrijke rol gespeeld in de economische en culturele ontwikkeling van zijn stad en zijn provincie.

 

Ook zijn engagement in de academische wereld is vandaag nog steeds voelbaar. Hij zorgde mee voor de uitbouw van de Antwerpse eenheidsuniversiteit en zette de stad op wetenschappelijk vlak mee op de kaart.

 

Daarnaast speelde hij een sleutelrol voor de Hoge Raad voor Diamant, voor de haven en als voorzitter van de Koning Boudewijnstichting.

 

Als gouverneur was hij bijna 27 jaar lang het boegbeeld van de provincie. Maar bovenal was hij voor velen een leermeester, een mentor die toonde wat maatschappelijke inzet betekent.

 

Andries Kinsbergen was een uitzonderlijke persoonlijkheid met een lange staat van dienst, een man die trouw bleef aan zijn idealen en ten dienste stond van zijn studenten, zijn burgers en zijn collega's. Het mag niet verwonderen dat Andries Kinsbergen de eerste gouverneur was die tot minister van Staat werd benoemd, een erkenning die hij koesterde.

 

Au nom du gouvernement, je voudrais présenter nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches d'Andries Kinsbergen. Nous leur souhaitons beaucoup de courage dans ces moments difficiles.

 

De voorzitter: Collega’s, mag ik u vragen om ter nagedachtenis van de overleden minister van Staat enige ogenblikken stilte in acht te nemen?

 

De Kamer neemt een minuut stilte in acht.

La Chambre observe une minute de silence.

 

Vragen

Questions

 

03 Vraag van de heer Egbert Lachaert aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de annualisering van de arbeidstijd" (nr. P1357)

03 Question de M. Egbert Lachaert au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "l'annualisation du temps de travail" (n° P1357)

 

Collega’s, daar u vorige week fors hebt overdreven, in algemene lijnen, wil ik u vragen zich aan het Reglement te houden: twee minuten per vraag, twee minuten per antwoord, en één minuut voor de repliek.

 

03.01  Egbert Lachaert (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega’s, deze week konden wij in de krant lezen dat u bezoek gekregen hebt van de werkgevers- en werknemersorganisaties van het land. Het moet een constructief overleg geweest zijn, maar niet zo confidentieel want wij konden de neerslag ervan lezen in de krant, de dag nadien.

 

Het ging daar over de veelbesproken 38-urenweek. Er is al vaak gezegd dat die afgeschaft zou worden, maar dat herhaal ik niet want dat gebeurt niet, voor alle duidelijkheid. Het ging over een flexibelere invulling van die 38-urenweek, waarbij er meer vrijheid is voor de werkgevers en de werknemers in ons land. Zij zullen ze op hun tempo kunnen invullen.

 

Blijkbaar vragen de sociale partners de sectorale akkoorden te respecteren. Er zijn al 1,6 miljoen werknemers die eigenlijk in het systeem werken dat u nu overal wil introduceren. Die akkoorden zijn ondertekend door het ABVV, door het ACV, door het ACLVB. In vele sectoren zijn ze goedgekeurd. Nu wil u een algemene chapeau maken en vragen de vakbonden u de bestaande akkoorden te respecteren en ons toe te laten nog akkoorden af te sluiten in de komende tijd.

 

Ten eerste, is het dat wat men u komen vragen is? Of liggen er ook nog andere zaken op tafel?

 

Ten tweede, u weet dat er veel heisa is over de zogenaamde afschaffing van de 38-urenweek. Snapt men uiteindelijk bij de sociale partners dat dit helemaal geen sociale afbraak hoeft te betekenen en dat er ondernemingen zijn die beslissen bij zonnig weer in de zomerperiode, zoals vandaag, minder te werken en in de winterperiode meer te werken? Zij doen dat ten gunste van hun werknemers en niet alleen omdat zij die werknemers altijd voor hun eigen doel willen inspannen.

 

Kortom, mijnheer de minister, merkt u meer goodwill bij de sociale partners? Wat was precies het voorwerp van het overleg?

 

03.02 Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, beste collega’s, zoals steeds apprecieer ik de vragen van collega Lachaert, die natuurlijk zoals iedereen de kranten leest. Soms is het interessant de kranten te lezen, soms is het wat minder interessant.

 

Ik wil even duidelijk maken dat de notificatie van de regering op 9 april duidelijk is: de minister van Werk zal na overleg met de Groep van Tien een wetsontwerp voorleggen aan de Ministerraad, nog vóór het zomerreces. Dat wetsontwerp zal dan natuurlijk ter goedkeuring voorgelegd worden aan dit Parlement dat er uitgebreid over zal kunnen discussiëren.

 

Ik zal niet de notificatie herhalen die u allemaal kent. Er staat in dat we de referteperiode, die nu trimesterieel is, op jaarbasis willen organiseren en dat de regeling inzake het bepalen van het overloon ongewijzigd blijft.

 

Collega Lachaert, de jongste tijd heb ik heel veel informele gesprekken gevoerd, altijd met de afspraak dat het informeel was en er niks naar buiten zou komen. Samen met u heb ik vastgesteld dat er toch iets naar buiten is gekomen en één krant daarover heeft bericht. Wat voor mij, en hopelijk ook voor u belangrijk is, is dat we de 38 uur op jaarbasis berekenen. Zoals u zegt, de 38 uur worden niet afgeschaft en niemand gaat erop achteruit, zeker niet wat het loon betreft. Ik hoop erop en doe er alles voor opdat de sociale partners inzien dat wat in het wetsontwerp zal worden verwoord een goede zaak is: een goede zaak voor de werknemers die nu werk hebben, een goede zaak voor diegenen die werk zoeken en een goede zaak voor de werkgevers, omdat wij een aantal zaken in ons arbeidsrecht moeten aanpassen.

 

Ik hoop dat, wanneer het wetsontwerp naar de regering is gegaan en hier in dit halfrond komt, we daarover een heel positieve discussie kunnen voeren. Dat is spijtig genoeg op straat niet altijd het geval geweest.

 

03.03  Egbert Lachaert (Open Vld): Mijnheer de minister, ik ben tevreden met uw antwoord dat u nog altijd het tijdpad aanhoudt om de notificaties uit te voeren en wij dus de komende weken – we hebben niet veel tijd meer – het wetsontwerp zullen zien dat de algemene chapeau moet bevatten om de annualisering rond te maken. Het zal aan ons zijn om daarvan een evenwichtig akkoord te maken. Het gaat niet op om één partij, werkgever of werknemer, in een sterke positie te plaatsen en de andere in een zwakke: dit moet een win-winscenario zijn, zowel voor de competitiviteit van onze ondernemingen als voor de werknemers die ook meer flexibiliteit vragen. In andere persartikels deze week lazen we dat ook: gelukkige werknemers zijn werknemers die meer vrijheid hebben. Dat steunen wij vanuit onze fractie natuurlijk voor 200 %.

 

Wel één bedenking bij de sectorale aanpak en ik wil hier voor een klein risico waarschuwen. Ik begrijp wat u daar doet, maar het lappendeken van het aantal sectoren in ons land is zeer breed. Laat het alstublieft niet eindigen in een heel complex systeem. Keep it simple. Zorg dat men het begrijpt. Er is op dit moment nog maar één inspecteur bij de FOD WASO die nog begrijpt hoe arbeidstijd werkt in ons land. Die situatie is ook slecht voor onze competitiviteit.

 

Geef ons werkbare regels, geef ons duidelijke regels en geef ons regels die ons meer vrijheid geven.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

04 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Barbara Pas aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de artsenquota" (nr. P1358)

- mevrouw Ine Somers aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de artsenquota" (nr. P1359)

04 Questions jointes de

- Mme Barbara Pas à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "les quotas de médecins" (n° P1358)

- Mme Ine Somers à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "les quotas de médecins" (n° P1359)

 

Le président: Chers collègues, puis-je vous demander de tenir vos conversations en dehors de cet hémicycle car le bruit qui y règne est assourdissant?

 

04.01  Barbara Pas (VB): Mevrouw de minister, 20 jaar geleden heeft de federale regering beslist om het aantal artsen te beperken. Vlaanderen is daaraan onmiddellijk tegemoetgekomen, door een efficiënt ingangsexamen in te stellen, en heeft daardoor heel veel Vlaamse studenten moeten ontgoochelen die de studies niet hebben kunnen aanvatten. Aan Franstalige kant is er niets gebeurd, met als resultaat dat men regelmatig de quota heeft moeten verhogen en er nu een artsenovertal is. Er is daar ook veel overconsumptie, waarvoor de Vlaming trouwens financieel mee opdraait. Zelfs de toekomstige contingenten heeft men daar al opgesoupeerd.

 

Mevrouw de minister, wij hebben er vorige week in de commissie al over gedebatteerd, het is niet uw schuld dat vandaag de vijfde- en zesdejaarsstudenten geneeskunde in Wallonië het beroep van arts niet meer zullen kunnen uitoefenen. Dat is een ware schande, maar het is het resultaat van het jarenlange Waalse wanbeleid. U wilt nu dat wanbeleid belonen. U komt met een typisch Belgische oplossing, waarbij de brave leerling van de klas wordt bestraft en de stoute wordt beloond, want u gaat zelfs voor het eerst de 60/40-verhouding ten nadele van Vlaanderen aanpassen.

 

Er is op uw voorstel al heel wat kritiek gekomen van onder meer het Vlaams Geneeskundigenverbond, het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen en het OVV. Sinds het debat vorige week in de commissie zijn er nog heel wat kritische stemmen bij gekomen. Vermoedelijk omdat 11 juli, de Vlaamse feestdag, nadert, heeft zelfs de Vlaamse regering een Vlaamse reflex gekregen. Zij verzette zich openlijk tegen uw voorstel. De minister-president noemde uw voorstel “de omgekeerde wereld” en ook minister Crevits was gisteren in het Vlaams Parlement heel duidelijk. Zij stelde zich vragen over de methode van de planningscommissie, waarop u uw voorstel baseert.

 

Mevrouw de minister, in Vlaanderen is er geen draagvlak voor uw voorstel. Bent u bereid dit voor Vlaanderen onaanvaardbare voorstel aan te passen?

 

04.02  Ine Somers (Open Vld): Mevrouw de minister, wij hebben hier al gehoord dat er enige onrust heerst over uw voorstel om een einde te maken aan het probleem van de artsenquota.

 

In Vlaanderen bestaat er al geruime tijd een ingangsexamen om de instroom te beperken, in Wallonië is dat niet het geval. Dat leidt onvermijdelijk tot een overaanbod van artsen in het zuiden van het land. Laten wij duidelijk zijn, dat probleem is niet nieuw. Uw voorgangster vond er geen oplossing voor en haar partijgenoot in de Franse Gemeenschap liet dit dossier letterlijk jaren etteren. Het siert u dus dat u het probleem voor eens en altijd van de baan wil.

 

Wat mij echter wel opvalt — ik verwijs graag naar de vraag van de vorige spreekster — is dat critici zich blindstaren op de procentuele quota voor Vlaanderen en Wallonië, respectievelijk 56,5 % versus 43,5 %. Het moet worden gezegd dat gemakkelijkheidshalve vergeten wordt dat deze aanpassing gebeurt op basis van een wetenschappelijk rekenmodel, dat het Waalse quotum de komende zeven jaar jaarlijks met 194 eenheden zal verminderen en het Vlaamse met 56 eenheden, dat u de Franse Gemeenschap dwingt om de instroom onder controle te houden en dat dit alles gebeurt zonder dat de studenten die nu aan hun opleiding bezig zijn hierdoor worden getroffen. Daar zorgt u ook voor.

 

Mevrouw de minister, wij weten dat politieke beslissingen nemen het best gebeurt op basis van feiten en niet op basis van emo.

 

Vandaar mijn vragen.

 

Kunt u toelichting geven bij het totstandkomen van alle elementen van uw voorstel? Wat is uw bevinding over het ingangsexamen aan Vlaamse kant versus het concours na het eerste jaar bachelor aan Franstalige kant? Wat is uw reactie op de huidige kritiek?

 

04.03 Minister Maggie De Block: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Pas, mevrouw Somers, de problematiek van de Riziv-nummers is een van de vergiftigde erfenissen die ik in de kasten van het ministerie van Volksgezondheid heb gevonden toen ik begon. Ik ben direct gestart met ruim overleg met alle betrokkenen.

 

Ik heb inderdaad een voorstel tot compromis op tafel gelegd dat niet enkel over de quota tot 2022 handelt, maar een structurele oplossing biedt voor de jaren nadien. De structurele oplossing bestaat erin het historische overtal aan opgeleide Franstalige studenten over een periode van zeven jaar weg te werken. Er wordt een reglementair verankerende grendel in de federale wetgeving opgenomen die in de toekomst moet vermijden dat er nog, in het ene of het andere landsdeel, te veel artsen een Riziv-nummer krijgen. Ik had eerder ook al bekomen dat de Franse Gemeenschap een filter heeft geïnstalleerd in de studies om het overtal aan studenten te vermijden. Die filter is vorige week van kracht geworden.

 

Het is net door die drie luiken samen te behandelen dat een eerbaar, evenwichtig compromis kon worden gevonden. Volgens mij is het de enige oplossing op basis van alle gesprekken die ik heb gevoerd. Ik hou daarbij vast aan een aantal lijnen die voor mij onontbeerlijk zijn in om het even welk compromis.

 

Ten eerste, een oplossing voor alle studenten die aan hun opleiding bezig zijn. De Franstalige studenten moeten niet het gelag betalen voor de onverantwoordelijke manier waarop de Franstalige ministers van Onderwijs vroeger met die quota zijn omgesprongen. De instroombeperking zal in de toekomst worden toegepast.

 

Ten tweede, problemen uit het verleden wegwerken en het overtal aan studenten afbouwen. Ik wil niet dweilen met de kraan open. Een doeltreffende filter in beide Gemeenschappen is absoluut noodzakelijk. Die doeltreffendheid zal ook worden geëvalueerd.

 

Ten derde, de methode om de quota te bepalen, moet worden verwetenschappelijkt en gesteund zijn op een robuuste methodologie. Dit alles in het kader van evidence based beleidsvoering.

 

Wat de quota betreft, is er inderdaad een methodiek uitgewerkt op basis van 25 variabelen, die rekening houden met het aantal buitenlandse studenten, de vergrijzing, de vervrouwelijking van het beroep enzovoort. De methodologie werd unaniem goedgekeurd door de leden van de onafhankelijke planningscommissie. De variabelen werden ook gelijk toegepast op alle specialismen in het noorden en zuiden van het land en ook voor de tandartsen. Het resultaat van de oefening is ondertussen bekend. Blijkbaar kan voor sommigen de algemene methodologie niet altijd leiden tot de cijfers waar zij van dromen. Zonder twijfel kan de methodologie in de toekomst nog worden verfijnd, maar het is een revolutie. Wij gaan van een politiek samengesteld cijfer naar een evidence based onderbouwd cijfer.

 

Ik weet dat het dossier veel emoties losmaakt, maar ik ben bevoegd als federaal minister van Volksgezondheid. Ik wil een globale, structurele oplossing voor dit aanslepend probleem. Ik wil billijk zijn ten aanzien van alle studenten in ons land. Wij hebben nood aan gemotiveerde artsen in het noorden en het zuiden.

 

Mevrouw Pas, het zal u misschien vreemd zijn, maar politics is the art of compromise. Ik reken erop dat alle betrokkenen zeer zorgvuldig zullen nadenken over hun posities en hun respectievelijke mandaten en dat zij die functies ook met zin voor verantwoordelijkheid en leiderschap opnemen.

 

04.04  Barbara Pas (VB): Mevrouw de minister, het klopt dat u het dossier hebt geërfd en het siert u dat u er een oplossing voor wilt zoeken, maar de oplossing die u vandaag voorstelt, is niet evenwichtig. De methodologie hangt met haken en ogen aan elkaar, zelfs de overconsumptie is er in meegenomen. Men heeft terecht vragen bij de methodologie en het resultaat.

 

Het is juist dat het voorstel unaniem is goedgekeurd door de planningscommissie, maar de stemming over het resultaat was niet unaniem. Er waren twee tegenstemmen. De N-VA en CD&V hebben allemaal terecht opmerkingen. Men weet nog niet eens of de filter die in Wallonië pas na de tweede zit van het eerste jaar zal worden ingesteld, zal werken.

 

Uw voorstel is dus allesbehalve evenwichtig en is een beloning voor het Waalse wanbeleid. U rekent op verantwoordelijkheidszin. Ik reken erop dat partijen zoals de N-VA, die in persmededelingen al heeft gezegd dat zij haar veto tegen uw voorstel stelt, dit veto niet alleen op papier zullen stellen, maar dat zij ook in de Ministerraad de Waalse beloning niet zullen laten passeren.

 

Ik rond af.

 

Ik heb deze week gelezen dat Rik Torfs exact hetzelfde zegt als wat ik u vorige week in de commissie heb gezegd, mevrouw de minister. Het dossier zit muurvast. Als u er niet uitraakt – u bent bereid om over alles te spreken – splits dan de sociale zekerheid, dan kunnen de Franstaligen zoveel artsen benoemen als zij willen, maar betalen zij er wel zelf de rekening voor.

 

De voorzitter: Collega’s, niemand kan een deftige repliek geven in dit soort rumoer. Ik vraag respect voor onder meer mevrouw Somers.

 

04.05  Ine Somers (Open Vld): Mevrouw de minister, ik dank u voor uw uitgebreid antwoord.

 

Wij weten allemaal dat dit geen eenvoudig dossier is en dat er een oplossing moet komen. Hoe langer een oplossing voor dit probleem uit blijft, hoe groter het probleem wordt. Ik ben ervan overtuigd dat u een oplossing zult bieden om uit die jarenlange impasse te geraken.

 

Wat nu op tafel ligt, lijkt mij een geschikte basis: evidence based quota op basis van de reële noden en evoluties. Eerst allemaal achter de 25 parameters staan maar dan de resultaten in twijfel trekken, vind ik niet logisch. Het geleidelijk aan wegwerken van het overtal aan Franstalige artsen veegt u niet onder de mat maar voert u uit. Er is eindelijk een beperking van de instroom aan Waalse kant. Zoals u zegt, moeten wij dat verder evalueren.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

05 Vraag van mevrouw Anne Dedry aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "de nieuwe criteria voor hormoonverstoorders" (nr. P1360)

05 Question de Mme Anne Dedry au ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l'Agriculture et de l'Intégration sociale, sur "les nouveaux critères relatifs aux perturbateurs endocriniens" (n° P1360)

 

05.01  Anne Dedry (Ecolo-Groen): Mevrouw de minister, of het nu gaat over fijnstof, dat onze longen schaadt, of over de kankerverwekkende onkruidverdelger glyfosaat of over de chemische stoffen in plastic die onze hormonen ontregelen, niemand in de regering neemt blijkbaar zijn verantwoordelijkheid op. Ik stel hierover regelmatig vragen. Ik stel vragen aan minister Marghem en wordt doorverwezen naar minister Borsus. Ik stel vragen aan minister Borsus en wordt doorverwezen naar u, mevrouw de minister De Block. Zo beland ik vandaag bij u. De hete aardappel wordt doorgeschoven. Mevrouw de minister, doe dat vandaag voor één keer niet.

 

Vandaag is de deadline voor België om commentaar te geven op de nieuwe criteria voor hormoonverstorende stoffen van de Europese Commissie. De Deense, de Zweedse en de Franse regeringen drukken hun bezorgdheid uit. Volgens die landen zal zelfs bisfenol A op basis van die nieuwe criteria geen hormoonverstoorder meer zijn, terwijl het nu in ons land verboden is in tutjes en voedselverpakkingen voor kinderen onder de drie jaar.

 

De menselijke tol is trouwens enorm. Onvruchtbaarheid, borstkanker, zwaarlijvigheid, groeistoornissen bij kinderen en tot 5 % van de gevallen van autisme zijn te wijten aan hormoonverstorende stoffen. Als al dat menselijk leed nog niet overtuigt, het kost de Europese overheden elk jaar 157 miljard.

 

Wanneer zal België eindelijk de impact van het milieu en van chemische stoffen op onze gezondheid serieus nemen?

 

Welk standpunt zal België innemen op het Standing Committee on Pesticide Residues? Wij zullen toch niet opnieuw onze kinderen een tutje geven met bisfenol A in?

 

05.02 Minister Maggie De Block: Mevrouw Dedry, ik zal u gelukkig maken door u het volgende antwoord te geven, ook namens minister Marghem en minister Borsus. Wij nemen alledrie wel degelijk de bescherming tegen de effecten van hormoonverstorende stoffen ernstig.

 

Dat moet inderdaad op Europees niveau aangepakt worden, dossier waarin België altijd voortrekker is geweest. Zo niet krijgen we een lappendeken aan maatregelen, als elk land zo’n beetje eigen maatregelen neemt. Wij pakken het anders aan: de lidstaten werken samen en elk doet een deel van het werk in het uittesten van de stoffen. Nu ligt er een voorstel van de Europese Commissie op tafel. De discussie, die zeer technisch is, begint dus pas.

 

In grote lijnen, het is zeker goed dat een en ander op Europees niveau geregeld wordt en dat dezelfde criteria gelden voor biociden en pesticiden, want vaak gaat het om dezelfde stoffen. Het enige wat ons interesseert, is het effect ervan op de volksgezondheid en het milieu. Aan dat voorstel moet er nog geschaafd worden om de bescherming van milieu en volksgezondheid te garanderen.

 

Mijn diensten hebben een eerste reeks van technische opmerkingen geformuleerd op het voorstel van de Commissie, waarover – ik herhaal het – de discussie nu pas begint. Zoals steeds hebben mijn diensten zich gebaseerd op de wetenschappelijke evidentie en op onafhankelijk onderzoek. Effecten die vastgesteld zijn bij dieren, moeten mee in rekening worden gebracht, ook al zijn er nog geen studies voorhanden over de effecten op de mens.

 

U mag er gerust in zijn: de discussie, die pas gestart is, zal grondig gevoerd worden en zal door mijzelf en mijn collega’s Borsus en Marghem onder de loep bekeken worden. Voor ons zijn de wetenschappelijke basis en de bescherming van milieu en volksgezondheid essentieel.

 

05.03  Anne Dedry (Ecolo-Groen): Het verheugt mij in elk geval dat de drie ministers op dezelfde lijn lijken te staan. Ik maak van de gelegenheid gebruik om uit het antwoord van minister Marghem van gisteren te citeren: “Het is inderdaad noodzakelijk om wijzigingen aan te brengen aan het huidige voorstel, om een hogere beschermingsgraad voor het milieu en de volksgezondheid te kunnen verzekeren".

 

Mevrouw de minister, in uw antwoord van vandaag ging u niet zo ver. Aangezien u echter namens drie ministers spreekt, ga ik ervan uit dat u de lat toch hoog genoeg zult leggen.

 

Wij hebben ook reeds een voorstel van resolutie over effectieve maatregelen tegen de gevolgen van hormoonverstoorders ingediend, die we kunnen bespreken in de commissie. Ik reken er dan ook op dat er schot in de zaak komt.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

06 Vraag van mevrouw Karin Jiroflée aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het grote aantal niet-geconventioneerde artsen" (nr. P1361)

06 Question de Mme Karin Jiroflée à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "le nombre important de médecins non conventionnés" (n° P1361)

 

06.01  Karin Jiroflée (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, in ons land houden de meeste huisartsen, bijna 90 %, zich aan de conventies. Dat wil zeggen dat ze werken tegen het met de verzekeringsinstellingen afgesproken vaste tarief. Dat is een heel erg goede zaak voor de patiënt.

 

Er zijn bij die cijfers echter een aantal kanttekeningen te plaatsen.

 

Ten eerste, de patiënt blijft vaak in de onzekerheid, omdat bij vele artsen er geen duidelijke aanplakking van de tarieven is.

 

Ten tweede, blijkbaar rekent een deel van de geconventioneerde artsen toch nog supplementen aan.

 

Ten derde, een groeiend probleem waarvoor wij heel alert moeten zijn, bij de specialisten is het helemaal niet zo goed gesteld met die conventies. Bij oogartsen en plastische chirurgen bijvoorbeeld volgt bijna 60 % de conventie niet. Een derde van de tandartsen volgt de conventie niet. De dermatologen spannen echt de kroon met bijna 70 % niet-geconventioneerden.

 

Bovendien bestaan er heel grote regionale verschillen, zodat het in sommige regio’s quasi onmogelijk is een specialist te vinden die zich aan de afgesproken tarieven houdt, die de afgesproken tarieven hanteert.

 

Mevrouw de minister, bent u ook niet van mening dat wij de patiënten tegen die ongewenste supplementen moeten beschermen?

 

Bent u ook niet van mening dat u maatregelen moet treffen om ervoor te zorgen dat meer artsen zich aan de afspraken over de tarieven houden? Moet dus niet worden bevorderd dat meer artsen zich aan de conventie houden?

 

Bent u ook niet van mening dat de artsen verplicht moeten worden hun tarieven aan hun kabinet te afficheren?

 

06.02 Minister Maggie De Block: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Jiroflée, wat het afficheren van tarieven betreft, die hangen in elke wachtzaal van de geconventioneerde artsen, dus u moet eens vaker naar de dokter gaan.

 

Betaalbare, goed toegankelijke en kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg is en blijft het centrale beleid. Dat veronderstelt ook het versterken van de tariefzekerheid en een modernisering van het overeenkomsten- en akkoordensysteem binnen de verplichte ziekteverzekering.

 

Ik kan u een opsomming geven van de maatregelen die in het verleden werden genomen door mijn voorgangers en door mijzelf om die drempels weg te nemen. Er is daaraan heel hard gewerkt: er is de verplichte derdebetalersregeling bij de huisarts voor voorkeursgerechtigden, het verbod op ereloonsupplementen in tweepersoonskamers, zowel bij klassieke als daghospitalisatie, de invoering van een steeds betere patiëntenfactuur en nog andere maatregelen.

 

Toegankelijkheid en financiële transparantie zijn in de eerste plaats elementen voor afspraken tussen artsen en ziekenfondsen. Een akkoordensysteem is mede erop gericht om die betaalbaarheid en toegankelijkheid te verzekeren. Het lopend Medicomutakkoord 2016-2017 bevat in dat kader ook nog een reeks maatregelen. Deze maandag werden in de MedicoMut nog twee belangrijke zaken goedgekeurd: een ontwerpovereenkomst voor een substantiële verbetering van de betaalbaarheid van de warmeborstreconstructie bij vrouwen die werden getroffen door borstkanker of die er preventief nood aan hebben, en een regeling rond het beperken van supplementen voor ereloonsupplementen klinische biologie, pathologische anatomie en genetica.

 

Er werd al afgesproken dat de MedicoMut na het reces een diepgaande discussie zal voeren over de problematiek van de ereloonsupplementen. Ik ontken niet dat voor sommigen de percentages laag liggen, maar dat is niets nieuws onder de zon. Het percentage is nu rond 88 %. Het is ooit erger geweest en wij gaan de goede weg op, ware het niet dat er nog steeds veel werk aan de winkel is. Dat zullen we dan ook doen.

 

06.03  Karin Jiroflée (sp.a): Mevrouw de minister, uw opmerking over het afficheren van tarieven klopt niet. Inderdaad, artsen zijn verplicht om uit te hangen of ze geconventioneerd zijn of niet, maar we weten allemaal dat bij de meeste huisartsen – ik ga ervan uit dat het bij u niet zo was – dit ergens op een verlodderd papier in een hoekje hangt, gesteld in een taal die de leek niet begrijpt. Vaste tarieven moeten niet verplicht worden uitgehangen en ze hangen bij de meeste artsen dan ook niet uit.

 

U hebt het over het percentage. Ik ben begonnen met te zeggen dat het algemene percentage inderdaad goed oogt, alleen als men naar de regionale verschillen kijkt en naar de verschillen in disciplines, zijn er grote lacunes. Wij vinden dat daar iets aan moet gebeuren. Wij vinden dat de patiënt recht heeft op een vast en zeker tarief. Wij hebben alvast een website gelanceerd waarop de patiënten de juiste informatie vinden. Ik reken eigenlijk op u, mevrouw de minister, om dat van overheidswege te doen.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

07 Question de Mme Kattrin Jadin au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "la protection des consommateurs en ce qui concerne l'utilisation de crèmes solaires" (n° P1362)

07 Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de consumentenbescherming inzake het gebruik van zonnecrème" (nr. P1362)

 

07.01  Kattrin Jadin (MR): Monsieur le président, madame la ministre, en cette période estivale, beaucoup de familles partant en vacances achètent des crèmes solaires, notamment aussi pour leurs enfants en bas âge. La protection pour les enfants par rapport aux UVA et UVB est particulièrement importante.

 

À cet égard, deux études ont été publiées, l'une par Test-Achats, il y a environ un mois, une autre, plus récemment en France, d'après lesquelles certaines crèmes solaires ne correspondraient pas aux dispositions légales en matière de protection, ce qui est très interpellant au point de vue de la protection du consommateur. Par ailleurs, il y est relevé que l'étiquetage ne serait pas suffisamment lisible.

 

Madame la ministre, comment pouvez-vous vous faire fort d'un meilleur étiquetage qui permet une certaine lisibilité par rapport aux produits de protection solaire? Comment peut-on renforcer les contrôles de manière plus régulière pour assurer la protection optimale et légalement imposée?

 

07.02  Maggie De Block, ministre: Monsieur le président, chère collègue, permettez-moi de vous faire remarquer que vous êtes bien bronzée!

 

Au début de l'été, il est opportun de rappeler qu'il faut faire preuve de prudence quand il s'agit de s'exposer aux rayons solaires afin d'éviter d'avoir la peau brûlée et pour réduire le risque de développer un cancer de la peau. Il est important de limiter l'exposition de la peau au soleil, mais aussi de se protéger avec une crème solaire fiable.

 

Suivant les tests effectués, les produits sont conformes pour ce qui concerne le sun protection factor qui protège des rayons UVB, mais deux produits sur treize assurent une protection contre les UVA inférieure à celle mentionnée sur leur étiquette. Vu les risques pour la santé publique, cette information est prise au sérieux. Les produits incriminés étant fabriqués par des entreprises françaises, mes services ont immédiatement pris contact avec les services d'inspection français qui peuvent mener des contrôles dans lesdites firmes.

 

En Belgique, c'est le service d'inspection pour les produits cosmétiques du SPF Santé publique qui réalise les contrôles pour ce qui concerne l'étiquetage des produits. Ce service vérifie les indices de protection des produits solaires lors du contrôle des dossiers techniques. Ces contrôles seront poursuivis avec une attention particulière pour les produits destinés aux enfants.

 

07.03  Kattrin Jadin (MR): Madame la ministre, je vous remercie beaucoup.

 

J'entends bien qu'à la suite de cette étude, vous avez pris les dispositions relatives à la protection des consommateurs dans notre pays. Par ailleurs, il me semblerait judicieux d'élaborer des propositions permettant une certaine harmonisation des contrôles européens, que ce soit en termes d'étiquetage ou d'inspections régulières, que nous devons renforcer, car elles sont insuffisantes pour le moment – sinon de telles situations ne se seraient pas présentées.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

08 Vraag van de heer Jan Spooren aan de minister van Pensioenen over "de verblijfsvoorwaarden met betrekking tot de inkomensgarantie voor ouderen (IGO)" (nr. P1363)

08 Question de M. Jan Spooren au ministre des Pensions sur "les conditions de résidence dans le cadre de la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA)" (n° P1363)

 

08.01  Jan Spooren (N-VA): Mijnheer de minister, de regering heeft vandaag beslist dat wie een inkomensgarantie voor ouderen, een IGO, wil genieten, gedurende tien jaar legaal in ons land moet hebben verbleven, waarvan vijf jaar zonder onderbreking. De N-VA heeft daar tijdens de jongste begrotingsbesprekingen, in april 2016, al sterk op aangedrongen. Ik wil u dan ook feliciteren dat u deze overeenkomst op zo’n korte tijd in wetteksten hebt gegoten.

 

Deze verblijfsvoorwaarde, collega’s, is belangrijk om twee redenen.

 

Ten eerste, moet de maatregel socialezekerheidstoerisme tegengaan en vermijden dat een persoon die nooit in België gewoond of gewerkt heeft een uitkering krijgt die even hoog en in sommige gevallen zelfs hoger is dan het pensioen van vele zelfstandigen of werknemers die daar heel lang voor gewerkt hebben. Men maakt zich terecht bezorgd over het socialezekerheidstoerisme, dat de jongste maanden in meerdere Europese landen de kop opsteekt en dat het zo noodzakelijke draagvlak voor onze sociale zekerheid verder dreigt te ondermijnen.

 

Ten tweede, gelooft de N-VA dat rechten op sociale uitkeringen gekoppeld moeten worden aan de verantwoordelijkheid om zich in de maatschappij te integreren en er actief deel van uit te maken. De verblijfsvoorwaarde van tien jaar zal hiertoe zeker bijdragen. Daarnaast zal een aantal personen voor de termijn van tien jaar terechtkomen in het stelsel van het leefloon, en daaraan zijn maatschappelijke integratiemaatregelen verbonden.

 

De N-VA schaart zich volledig achter de uitvoering van deze maatregel. Wij hebben wel twee bijkomende vragen, mijnheer de minister.

 

Ten eerste, kunt u een duidelijker beeld geven van de financiële impact van deze maatregel? Die zal er zeker zijn.

 

Ten tweede, kunt u meer in het algemeen zeggen hoe u de middelentoets, die ook voor de IGO geldt, effectief zult doen? Het is immers algemeen bekend dat de middelentoets voor het leefloon op een meer nauwgezette manier wordt opgevolgd dan voor de IGO.

 

08.02 Minister Daniel Bacquelaine: Mijnheer de voorzitter, ik dank de collega’s voor hun vragen.

 

De regering heeft besloten om aan de bestaande toekenningsvoorwaarden een bijkomende voorwaarde toe te voegen, namelijk een werkelijk verblijf van tien jaar in België, waarvan vijf jaar ononderbroken, teneinde de band te versterken die de gerechtigden met België en zijn stelsel van sociale bijstand dienen te hebben. Deze verblijfsvoorwaarde geldt voor alle IGO’s die ingaan vanaf 1 september 2017

 

De invoering van deze maatregel moet toelaten sommige misbruiken te stoppen die in verband staan met een vorm van sociale shopping. Ons land moet een hoog beschermingsniveau bieden aan zijn inwoners, maar het is onaanvaardbaar dat sommigen zich in België vestigen uitsluitend met het doel gebruik te maken van de sociale voordelen. Op die manier stemt België zijn beleid in die materie af op die van andere Europese landen.

 

Hoe kan een persoon die nooit in België heeft gewoond of er zelfs nooit heeft gewerkt een uitkering krijgen die soms hoger ligt dan het pensioen van vele zelfstandigen of werknemers, die tijdens hun loopbaan sociale bijdragen hebben betaald? Volgens de cijfers van de administratie zal de besparing in 2017 ongeveer twee miljoen euro bedragen en in 2021 tot ongeveer negen miljoen euro stijgen.

 

Tot slot, meld ik u dat de controle van de bestaansmiddelen gebeurt via gegevensstromen met de FOD Financiën. De controle van de verblijfsvoorwaarden gebeurt aan de hand van het Rijksregister.

 

08.03  Jan Spooren (N-VA): Mijnheer de minister, wij moeten er inderdaad naar blijven streven om onze sociale uitkeringen op peil te houden en zelfs te verhogen en vooral ervoor zorgen dat zij die ze het meest nodig hebben ze kunnen blijven krijgen. Dat kan echter alleen als wij ook streven naar een correcte toepassing van de sociale zekerheid en als wij ervoor zorgen dat de band tussen uitkeringen en bijdragen voldoende duidelijk blijft, evenals een verblijf in België. Ik meen dat deze maatregel daar zeker toe bijdraagt.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

09 Questions jointes de

- M. Ahmed Laaouej au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "les recettes fiscales dans le cadre du budget 2016" (n° P1364)

- M. Georges Gilkinet au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "les recettes fiscales dans le cadre du budget 2016" (n° P1365)

- M. Peter Vanvelthoven au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "les recettes fiscales dans le cadre du budget 2016" (n° P1366)

- M. Marco Van Hees au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "les recettes fiscales dans le cadre du budget 2016" (n° P1367)

- M. Benoît Dispa au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "les recettes fiscales dans le cadre du budget 2016" (n° P1368)

09 Samengevoegde vragen van

- de heer Ahmed Laaouej aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de fiscale ontvangsten in het kader van de begroting 2016 " (nr. P1364)

- de heer Georges Gilkinet aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de fiscale ontvangsten in het kader van de begroting 2016" (nr. P1365)

- de heer Peter Vanvelthoven aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de fiscale ontvangsten in het kader van de begroting 2016" (nr. P1366)

- de heer Marco Van Hees aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de fiscale ontvangsten in het kader van de begroting 2016" (nr. P1367)

- de heer Benoît Dispa aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de fiscale ontvangsten in het kader van de begroting 2016" (nr. P1368)

 

09.01  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, dès le premier budget que vous nous avez présenté, nous vous avons mis en garde au sujet des recettes fiscales. Nous avons dénoncé à plusieurs reprises l'amateurisme, qui s'est d'ailleurs confirmé au long des mois, du gouvernement dans son ensemble, et pas seulement celui du ministre des Finances.

 

Cette question nous taraude: pourquoi votre gouvernement s'est-il entêté dans cette voie de l'amateurisme et des erreurs à répétition? Cela reste un mystère. La réalité des chiffres vous rattrapera toujours, et vous le savez. À ce sujet, vous avez reçu la dernière tuile en date. La Banque nationale estime qu'il manque 8 à 9 milliards d'euros pour garder le cap vers le retour à l'équilibre en 2018, sur lequel vous vous êtes engagés.

 

Vous-même, monsieur le ministre, vous annonciez voici quelques jours que les recettes fiscales dans les caisses de l'État étaient inférieures de 760 millions, soit en comparaison avec les chiffres de l'année précédente, soit par rapport aux prévisions. Mais ce n'est pas grave, disiez-vous: l'année passée, c'était 1,4 milliard. Chacun appréciera!

 

Le fait est que ce n'est pas aussi simple. En effet, d'après le SPF Finances, le trou dans les recettes de l'État se situerait plutôt entre 1 et 2,2 milliards d'euros, auxquels s'ajoutent les 8 milliards qu'il faut trouver. Votre perspective est donc de trouver 11 milliards d'euros d'ici 2018! Chacun dans cette assemblée se rend-il compte de ce dont on parle?

 

Ma question est très simple.

 

À quand des recettes fiscales estimées de manière sérieuse et un travail budgétaire sérieux? Surtout, qu'allez-vous encore demander à nos concitoyens? Allez-vous, comme cela a été annoncé par les leaders de la N-VA, encore couper dans la sécurité sociale, si ce n'est aussi dans les services publics? Nous attendons des réponses claires, monsieur le ministre des Finances.

 

09.02  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le ministre des Finances, vous êtes un redoutable communicateur! Vous savez que, quand il y a une mauvaise nouvelle, il vaut mieux l'annoncer soi-même pour essayer de la nuancer, d'expliquer que ce n'est pas si grave. Mais les prévisions en matière de fiscalité, les premiers chiffres de recettes fiscales pour le premier semestre de cette année 2016 sont plus qu'inquiétants et devraient vous amener à réagir, à vous agiter un petit peu pour tenter de trouver des solutions. De plus, ils s'additionnent à d'autres chiffres fantaisistes: vos prévisions par rapport à la taxe sur les jeux de hasard contestée par des Régions, la taxe "diamant" qui n'est toujours pas approuvée par la Commission européenne, la taxe Caïman dont tout le monde nous explique qu'elle est si facile à contourner, sans parler des prévisions de la Banque nationale et du Bureau du Plan qui nous annoncent des exercices budgétaires particulièrement difficiles. Vous, un peu comme l'orchestre du Titanic, vous continuez de jouer malgré la situation difficile.

 

Il y a trois raisons à des recettes fiscales qui ne rentrent pas, monsieur le ministre des Finances. Premièrement, c'est une économie qui ne fonctionne pas. Quand l'économie fonctionne, les recettes rentrent normalement. Deuxièmement, ce sont des systèmes fiscaux qui sont inadaptés. Je pense particulièrement à la taxe sur les plus-values dont vous devez changer le logiciel. Troisième cause de cette situation, c'est le manque de moyens de votre administration fiscale, le SPF Finances, qui, depuis des années, est privé de sa capacité à percevoir correctement l'impôt.

 

Monsieur le ministre des Finances, la question est simple. Qu'allez-vous enfin changer pour améliorer la situation en matière de recettes fiscales? Votre boulot de ministre des Finances, c'est de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État fédéral pour qu'il puisse remplir toutes ses missions en matière de sécurité, de solidarité. C'est à vous de jouer!

 

09.03  Peter Vanvelthoven (sp.a): Mijnheer de minister, er is de voorbije dagen weer geen mooi beeld van de regering, van haar resultaten en van de manier waarop het er in de regering aan toegaat, opgehangen.

 

In het rapport van uw eigen administratie, de FOD Financiën concludeert men dat de belastinginkomsten op vijf maanden tijd 2,2 miljard euro lager liggen dan verwacht. Dat is een gigantisch bedrag. Nochtans reageert uw kabinet dat de rekening niet klopt en dat het maar om 760 miljoen euro gaat, wat nog veel geld is. Dat komt erop neer dat uw kabinet uw administratie tegenspreekt, wat mij toch verbaast. Ik vind dat niet correct.

 

Nog Interessanter is de reactie van uw coalitiepartner CD&V. Bij monde van de heer Van Rompuy – ik zou hem bijna kabouter Kwebbel noemen: hij praat veel, hij maakt veel van zijn neus, maar er komt niet veel van – zegt CD&V in de krant dat er een probleem Van Overtveldt is in de regering. Hij heeft het over een ongeziene lichtzinnigheid waarmee u met de cijfers omspringt. Ongezien betekent voor de heer Van Rompuy, die kan bogen op een lange carrière, dat hij dat nog niet gezien in vorige regeringen, met socialisten. De lichtzinnigheid van nu is dus ongezien.

 

Kortom, u krijgt voortdurend te horen in rapporten van verschillende instanties, van uw coalitiepartners dat u ondermaats presteert, dat u niet brengt wat u zou moeten brengen, dat u niet brengt wat u belooft te zullen brengen.

 

Mijn vraag is heel eenvoudig, mijnheer de minister. Ik vraag niet hoe u een en ander zult oplossen. Ik vraag u vandaag in het Parlement eerlijk te antwoorden op de vraag of uw administratie gelijk heeft dan wel of zij zomaar iets uit de duim zuigt?

 

09.04  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le ministre, les recettes fiscales font apparaître un trou. Vous-même l'évaluez à 760 millions d'euros, ce qui est plutôt considérable. Lorsqu'on se rend auprès de votre administration, on constate que la différence entre vos prévisions de recettes supplémentaires et la réalité dépasse les deux milliards d'euros? Ce trou dans les recettes fiscales est évidemment énorme.

 

Il convient de rappeler les estimations de la Banque nationale et du Bureau fédéral du Plan, qui évaluent à 9 milliards le montant de l'effort budgétaire à consentir pour retrouver l'équilibre en 2018, comme le gouvernement veut le faire.

 

Certes, il est facile d'incriminer les attentats, qui seraient la cause de tout. Bientôt, la défaite des Diables rouges sera aussi la cause des problèmes budgétaires. Moi, je penche plutôt pour votre tax shift, qui est profondément inégalitaire, puisque selon la réponse que vous m'avez transmise, les 10 % les plus riches de la population bénéficient d'une déduction de pratiquement 1 milliard d'euros d'IPP, alors que pour les 10 % les plus pauvres, elle s'élève à peine à 4 millions. Votre tax shift est pour le moins inégalitaire! Et même si l'on divise la population en deux, les 50 % les plus pauvres bénéficieront d'une diminution de 20 % de l'IPP contre 80 % pour les plus riches. Je pense que c'est une politique d'inégalité qui a un impact sur la consommation. Car il faut bien avouer que ce sont les plus pauvres qui payent le plus de taxes sur la consommation. On ne s'étonne donc pas de constater un énorme trou dans les recettes TVA. On pourrait dire la même chose en ce qui concerne la taxe sur la spéculation.

 

Aussi, monsieur le ministre, quel est, jusqu'à présent, le rendement de cette taxe sur la spéculation dans les recettes budgétaires? Confirmez-vous le report du budget 2017 à septembre? Selon  moi, ce gouvernement est acculé en matière budgétaire et reporte le problème à plus tard.

 

09.05  Benoît Dispa (cdH): Monsieur le président, chers collègues, monsieur le ministre des Finances, je ne sais pas si le Règlement de notre assemblée le permet mais j'ai envie de vous interpeller aujourd'hui au nom de la ministre du Budget. On sait depuis un certain temps que vous avez un problème avec le CD&V. Il est maintenant évident que la ministre du Budget doit avoir un problème avec vous parce que c'est manifestement du côté des recettes fiscales dont vous avez la responsabilité que le budget fédéral prend l'eau, au point de mettre en péril la perspective du rétablissement de l'équilibre budgétaire.

 

Voici à peine une semaine, ici même, nous discutions de l'ajustement budgétaire et nous étions plusieurs à vous démontrer que les chiffres ne tenaient pas la route. Il aura fallu quelques jours seulement pour que ce que nous vous disions soit confirmé. Les chiffres vous reviennent à présent à la figure. Encore faudrait-il s'entendre sur les chiffres! Si l'on en croit les tableaux du ministère des Finances, il manque 512 millions d'euros en 2016 par rapport aux recettes enregistrées à la même époque en 2015. Par rapport aux estimations budgétaires pour 2016, le trou est évidemment beaucoup plus important, selon un rapport du SPF Finances que vous pourriez peut-être nous communiquer. Ce gap par rapport aux estimations pourrait grimper jusqu'à 2,2 milliards d'euros. Vous le corrigez en considérant que finalement, le déficit ne serait que de 760 millions, ce qui reste quand même très substantiel. Certes, c'est le comité de monitoring, dans quelques jours, qui va nous mettre d'accord sur les chiffres. Il n'empêche que sans attendre ce comité de monitoring, on est amené à vous poser des questions.

 

Comment, monsieur le ministre des Finances, expliquez-vous la baisse des recettes fiscales, car il y a bien une baisse des recettes fiscales, par rapport aux estimations et par rapport aux perceptions de l'année dernière? Comment expliquez-vous les divergences d'interprétation entre vous-même et votre administration car s'il y a un problème entre le ministre des Finances et le ministre du Budget, il y a aussi de toute évidence, un problème entre le ministre des Finances et le SPF Finances? Enfin et surtout, monsieur le ministre des Finances, comment allez-vous corriger ces informations? Comment allez-vous faire rentrer les recettes fiscales si vous n'êtes pas crédible dans les chiffres, si vous n'êtes pas crédible dans les mesures que vous proposez? Nous devons nous attendre à de nouvelles coupes sombres tant en sécurité sociale que dans les dépenses des départements, ce qui serait évidemment inacceptable.   

 

09.06 Minister Johan Van Overtveldt: Mijnheer de voorzitter, beste collega’s, de recentste schattingen van de fiscale ontvangsten geven aan dat er voor 2016 minder inkomsten zijn, naar rato van 760 miljoen euro. Er circuleren ook andere cijfers, maar we moeten goed weten waarover we praten. Ik praat in deze context, zoals het hoort, over de cijfers op basis van ESER-termen, de Europese normgeving ter zake, terwijl veel van de andere cijfers gebaseerd zijn op kasbasis, wat vaak tot heel andere gegevens leidt.

 

Cela dit, les chiffres définitifs ne seront connus, comme l'a indiqué M. Dispa, que lorsque le rapport du Comité de monitoring sera disponible, un de ces jours.

 

De minderontvangsten zijn in hoofdzaak aan drie elementen te wijten.

 

Ten eerste, de btw. Dat heeft heel veel, zo niet alles, te maken met de aanslagen en de terreurdreiging in het algemeen. Het gaat hier over een minderontvangst ten belope van 360 miljoen euro. Uiteraard hebben de aanslagen op de eerste plaats een zeer grote menselijke prijs, maar ook financieel missen ze hun impact niet. Ik hoef hier volgens mij niemand aan te geven hoezeer sectoren als horeca en toerisme hebben geleden onder de aanslagen. Ze hebben er zelfs toe geleid dat de regering maatregelen heeft genomen om die sectoren toch een beetje te ondersteunen in deze moeilijke periode.

 

La deuxième raison est la baisse des versements anticipés d'un montant d'environ 300 millions d'euros. La cause en est assez simple, c'est la baisse continuelle des taux d'intérêt, ce qui élimine presque à 100 % la motivation des entreprises à faire des versements anticipés. Le gouvernement a pris la décision d'instaurer un taux d'intérêt de minimum 1 % afin de relancer la motivation à recourir aux versements anticipés.

 

La troisième raison de la baisse des recettes est le précompte mobilier. Il s'agit ici aussi d'à peu près 300 millions d'euros. La cause est également la baisse continuelle des taux d'intérêt et le fait que la saison des dividendes est en cours. Un mouvement de rattrapage sera probablement visible dans un futur proche.

 

Er zijn ook meevallers. Als u daarnet meegeteld hebt, komt u aan ruim een miljard. Er zijn dus ook meevallers. Het is bijzonder aangenaam om vast te stellen dat de opbrengst van de bedrijfsvoorheffing ruim 200 miljoen hoger uitvalt dan vooropgesteld, wat heel duidelijk aangeeft dat het aantrekken van de tewerkstelling een zeer reëel gegeven is. Anders is dit ondenkbaar. Ook bijvoorbeeld de ontvangsten bij de douane zitten in stijgende lijn.

 

Er zijn echter minderinkomsten, dat kan niemand ontkennen. De vraag is of die vermeden hadden kunnen worden. Beter nog qua vraagstelling, had ik ze persoonlijk kunnen vermijden? Ik denk het niet. Meer nog, het antwoord daarop is neen. Die aanslagen heb ik, noch iemand van u, kunnen voorspellen en dus uiteraard ook de budgettaire impact ervan niet.

 

Wat de andere elementen betreft, vooral de voorafbetalingen, hebben we, zoals ik daarnet heb aangegeven, recent maatregelen genomen om die tendens van continue afkalving van het aandeel van de voorafbetalingen aan de belastingbetalingen te keren. Waar we kunnen ingrijpen, grijpen we in. Ik heb u de cijfers daaromtrent gegeven.

 

Voor het overige meen ik dat we moeten doen wat in deze context aan de orde is en wat elke keer opnieuw aan de orde is bij begrotingsoefeningen, namelijk als regering aan de slag gaan op basis van de nodige cijfers van het monitoringcomité, zowel op het vlak van uitgaven als inkomsten.

 

09.07  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, j'entends encore le premier ministre, M. Michel, nous dire: "Stop aux mensonges!". Je lui rétorque ainsi qu'à vous, la majorité: "Stop à vos mensonges!". J'entends aussi le premier ministre affirmer: "Tout va bien! Nous sommes un gouvernement social". Comment ose-t-il? Je lui réponds et je vous réponds que son gouvernement a augmenté les taxes sur les ménages pour près de 3 milliards d'euros et qu'il lui en manque encore 11 milliards. Où allez-vous les prendre?

 

Et à vous, monsieur le ministre des Finances, je vous demande d'enfin remettre de l'ordre dans les comptes de l'État car, derrière ceux-ci, il y a les poches de nos concitoyens, qui en ont marre de votre politique d'austérité.

 

09.08  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre des Finances, votre réponse, je la connais par cœur. Vous avez une capacité à nier la réalité et à considérer que, finalement, il n'est pas si grave que votre mission principale – c'est-à-dire la perception de l'impôt – ne soit pas remplie; c'est étonnant! Vous êtes d'une placidité alarmante face à la situation inquiétante que vivent les Belges. Je l'ai indiqué dans ma question, votre responsabilité consiste à engranger les recettes qui doivent permettre à l'État fédéral de fonctionner dans toutes ses missions.

 

En quelque sorte, ce gouvernement et tous nos concitoyens sont pris en tenaille par votre parti. D'une part, vous n'accomplissez pas votre travail de perception de l'impôt. D'autre part, votre président et les collègues ici présents estiment qu'il va encore falloir faire des économies au motif qu'on dépenserait trop en sécurité sociale, de sorte que vous allez encore presser le citoyen comme un citron.

 

Monsieur le ministre des Finances, ce n'est pas acceptable. Au-delà, c'est tout sauf un choix d'avenir. Nous avons besoin d'une capacité d'investissement dans le futur et de préserver notre modèle de solidarité. Pour capter les emplois de demain, il faudra trouver des marges. C'est votre travail. Au boulot, monsieur le ministre des Finances!

 

09.09  Peter Vanvelthoven (sp.a): Mijnheer de minister, bij het aanhoren van uw antwoord voel ik toch een bepaalde kwaadheid bovenkomen.

 

Ik weet niet of u het begrip ‘ministeriële verantwoordelijkheid’ kent. Dat betekent dat de minister verantwoordelijk is voor zijn beleid. U hebt zonet met zoveel woorden “neen” geantwoordt op de vraag of u hiervoor persoonlijk verantwoordelijk bent. Dat vind ik schaamteloos. U zou er beschaamd over moeten zijn dat u vandaag zegt dat de cijfers die de administratie geeft, voor niks tellen, want u maakt toch een andere berekening. Ik stel me de vraag waarom uw administratie daarmee bezig moet zijn, als u toch zegt zich er niets van aan te trekken. Het is schaamteloos dat u uw eigen administratie op die manier in de hoek zet.

 

Het is schaamteloos dat u opnieuw de schuld bij anderen legt. Het is niet de schuld van de minister, het ligt aan anderen. Het is de terreur geweest. Als ik het mij goed herinner, mijnheer de minister, is de vorige begrotingscontrole er gekomen na de aanslagen. U had toen de gelegenheid uw verantwoordelijkheid op te nemen en aanpassingen door te voeren. De lage rente is niks van de laatste maanden, dat wist men toen ook. Toch is het niet uw schuld, u wast de handen in onschuld. U zou daar beschaamd over moeten zijn, mijnheer de minister. Ik vind dit ondermaats. Begin eraan, herhaal dit niet, neem uw verantwoordelijkheid op.

 

09.10  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le ministre, plus vous appliquez l'austérité, moins vous vous approchez de votre objectif budgétaire. Chaque année, chaque semestre, c'est la même chose. Et ce n'est pas anormal, parce qu'en fait, vous pratiquez une politique de cadeaux de plusieurs milliards aux patrons. Ce sont des politiques qui appauvrissent les travailleurs. Forcément, nous sommes dans une spirale négative, qui va faire baisser la consommation. C'est ce que l'on constate avec la TVA. Vous dites que ces moindres recettes résultent des attentats terroristes; avez-vous une preuve de cela? Ce qui est clair, c'est que vous réduisez la consommation en la taxant de plus en plus, et en taxant les plus bas revenus.

 

Prenons votre taxe sur la spéculation, taxe symbolique qui doit rapporter 34 millions. On voit cependant qu'elle cause une perte de 100 millions au niveau de la taxe sur les opérations de bourse. Voilà une taxe symbolique qui ne sert évidemment à rien.

 

Au PTB, monsieur le ministre, nous avons une taxe qui n'est pas symbolique. C'est la taxe des millionnaires, qui peut rapporter 8 milliards d'euros et qui touche les 1 % les plus riches. Avec cette politique-là, monsieur, non seulement vous atteindriez vos objectifs budgétaires, mais en plus, vous pourriez arrêter la politique d'austérité. Il est temps de changer de politique, monsieur le ministre.

 

09.11  Benoît Dispa (cdH): Monsieur le ministre, voici une semaine, j'ai dit ici même, pour qualifier vos recettes fiscales, qu'elles ressemblaient à un gruyère. Quelques jours plus tard, les trous ne font que se multiplier, aggravant la situation. Vous vous déchargez de toute responsabilité, imputant la baisse des recettes au terrorisme et aux diminutions des taux d'intérêt.

 

Je me permets quand même de vous dire que votre majorité a voté l'ajustement ici même à la fin du mois de juin, trois mois après les attentats du mois de mars, et alors que les taux d'intérêt étaient déjà aussi bas que lorsque vous aviez préparé votre exercice budgétaire 2016. Cette façon de nier votre propre responsabilité n'est donc pas crédible.

 

Monsieur le ministre, quand j'entends et quand je lis que la taxe sur la spéculation va coûter plus qu'elle ne va rapporter, quand j'entends les critiques d'un partenaire de votre majorité, qui jette ainsi un certain trouble au sein de la majorité quant à la ligne budgétaire du gouvernement, quand je vois le brouillard que vos estimations créent sur la ligne budgétaire du gouvernement, je me dis que vous êtes ce que l'on pourrait appeler un fauteur de troubles.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

10 Question de M. Stéphane Crusnière au premier ministre sur "la situation en Grèce un an après le référendum" (n° P1369)

10 Vraag van de heer Stéphane Crusnière aan de eerste minister over "de situatie in Griekenland een jaar na het referendum" (nr. P1369)

 

10.01  Stéphane Crusnière (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, il y a presque six mois, le Conseil européen se pliait en quatre pour répondre au chantage du conservateur Cameron. Malgré cela, on se retrouve aujourd'hui confronté au Brexit pour lequel les Britanniques ont souverainement opté. Nous avons déjà beaucoup parlé de cette question ici et nous en reparlerons sans doute encore beaucoup.

 

Avant cela, nous avons connu un tout autre scénario nettement moins complaisant. En effet, il y a un an, le Conseil, poussé par l'Ecofin, mettait le fusil sur la tempe de la Grèce pour la faire capituler, pour qu'elle se soumette aux contraintes qui lui avaient été signifiées et éviter un Grexit qui lui aurait été imposé unilatéralement.

 

De ces deux États membres, l'un voulait continuer à participer au projet européen alors que l'autre s'appliquait à le diluer, à le dénaturer.

 

Depuis, les décisions budgétaires et fiscales de la Grèce sont soumises à l'accord préalable de ses créanciers. Le programme de privatisation imposé à ce pays constitue le plus important transfert de propriétés jamais opéré dans l'Union européenne.

 

Pendant ce temps, la situation sociale et économique de cet État membre est dans le rouge. Pourtant, rien n'y fait et le destin des Grecs est, aujourd'hui, aux mains de l'Ecofin, alors que 2,5 millions de Grecs n'ont plus accès aux soins de santé et qu'une génération entière est sacrifiée. Il s'agit là, sans doute, d'une des conséquences de la fin de la récréation que notre premier ministre appelait fièrement de ses vœux.

 

Monsieur le ministre, comment expliquez-vous la politique européenne d'austérité aveugle imposée à la Grèce, les pratiques d'intimidation dont cette dernière fait l'objet, ce sans prendre en compte les conséquences sociales et économiques des décisions européennes? Ne pensez-vous pas, monsieur le ministre, que cet aveuglement puisse pousser les Européens à envisager l'exit? Le gouvernement compte-t-il demander au Conseil d'aborder très rapidement la situation sanitaire et socio-économique en Grèce, ce pays devant, par ailleurs, faire face à l'accueil de nombreux réfugiés?

 

10.02  Johan Van Overtveldt, ministre: Monsieur le président, cher collègue, votre question comprend différents aspects.

 

Pour ce qui concerne la Grèce, cette dernière a fait l'objet de deux programmes. Ainsi, une aide de 240 milliards lui a été accordée, aide qui n'a pas donné lieu à des résultats substantiels pour la simple raison que l'exécution de ce programme présentait de graves lacunes. En effet, les réformes structurelles n'ont pas été effectuées ou l'ont été dans une moindre mesure. Je pense ici au marché du travail, aux pensions, au marché de l'énergie, à la collecte des taxes et à d'autres éléments structurels.  

 

Un troisième programme a été mis en oeuvre à hauteur de 86 milliards d'euros dont les réformes structurelles sont beaucoup plus détaillées et suivies de beaucoup plus près qu'auparavant. Ces réformes sont nécessaires pour le redressement de l'économie grecque et pour un nouvel élan de la croissance grecque.

 

La comparaison avec le Royaume-Uni est un peu spéciale car il s'y est tenu un vote démocratique en faveur de la sortie de l'Union européenne. En Grèce, par contre, les sondages montrent très clairement que le peuple grec veut, en grande majorité, rester dans l'union monétaire et dans l'Union européenne. La situation est totalement différente. Cela signifie aussi, si on veut rester membre d'une union monétaire, que tous doivent suivre des règles, la Grèce y compris. Par conséquent, on peut difficilement comparer ce qui se passe actuellement au Royaume-Uni avec la situation grecque. Ce sont deux développements assez différents.

 

10.03  Stéphane Crusnière (PS): Monsieur le ministre, j'entends votre réponse, une fois de plus, décevante. L'objet de la question n'était pas de comparer la Grèce à l'Angleterre.

 

Vous dites qu'il manque de réformes structurelles, qu'il y a des règles à suivre mais, convenez avec moi, monsieur le ministre, que les Grecs ont déjà fait beaucoup d'efforts et continuent à en faire.

 

Monsieur le ministre, vous ne m'avez pas répondu. Comptez-vous sincèrement relancer le projet européen en conditionnant la solidarité européenne à l'austérité et en vous attaquant aux plus fragiles? Quand le Conseil européen arrêtera-t-il de donner les pleins pouvoirs aux ministres des Finances pour décider de ces politiques sociales? Je l'ai déjà dit; ce dont l'Europe a besoin, c'est bien d'une politique pour les citoyens et non pas contre les citoyens. Pourtant, les instances de l'Union européenne ne semblent pas vouloir prendre conscience de la situation et aucune mesure d'aide n'est, à ce jour, proposée pour leur venir en aide.

 

Je vous le redis, monsieur le ministre, nous devons réfléchir à une autre Europe, une Europe qui réenchantera les Européens avec un projet social fort. C'est comme cela que vous rendrez la confiance aux Grecs et plus largement aux citoyens européens.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

11 Samengevoegde vragen van

- de heer Bert Wollants aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling over "de steenkoolcentrales" (nr. P1370)

- de heer Michel de Lamotte aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling over "de steenkoolcentrales" (nr. P1371)

11 Questions jointes de

- M. Bert Wollants à la ministre de l'Énergie, de l'Environnement et du Développement durable, sur "les centrales au charbon" (n° P1370)

- M. Michel de Lamotte à la ministre de l'Énergie, de l'Environnement et du Développement durable, sur "les centrales au charbon" (n° P1371)

 

11.01  Bert Wollants (N-VA): Mevrouw de minister, er kwam deze week een rapport van het WWF uit – niet de kleinste milieuorganisatie – waaruit blijkt dat jaarlijks in Europa 22 000 overlijdens te linken zijn aan de productie van elektriciteit op basis van kolen. Wij zijn daar ondertussen al van afgekickt, maar de landen die er wel nog gebruik van maken, maken hun burgers en ook de onze ziek, of erger.

 

Het gaat om 500 overlijdens per jaar in ons land gelinkt aan de verslaving aan steen- en bruinkool in een aantal landen. Dat zijn meer overlijdens dan het aantal verkeersslachtoffers in Vlaanderen. Als men daarbij stilstaat en op hetzelfde moment tot de vaststelling komt dat Nederland en Duitsland ons vragen een aantal centrales te sluiten en in ruil daarvoor “schone” stroom in te voeren die bij ons 300 slachtoffers per jaar maakt, dan geeft dat toch een iets ander beeld.

 

Mevrouw de minister, het is goed om die problematiek eens te bespreken met onze buurlanden. Wij moeten dat gesprek op gang trekken.

 

Ik heb hierbij een paar vragen.

 

Wat is uw reactie op de studie? Welke stappen wenst u te zetten?

 

Zult u het gesprek met Nederland en Duitsland starten over de problemen die hun centrales stellen voor onze gezinnen en bedrijven?

 

11.02  Michel de Lamotte (cdH): Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, comme mon collègue vient de le rappeler, WWF ainsi que trois autres opérateurs se sont joints pour signaler que plus de 22 900 personnes ont perdu la vie à cause d'une pollution de l'air provoquée par les centrales au charbon en Allemagne. C'est un chiffre important si on le compare au nombre de décès sur la route en 2013: plus de 26 000. Vous voyez l'ordre de grandeur. Ces chiffres sont vérifiés par un certain nombre d'opérateurs et les données sont disponibles. Les centrales au charbon produisent pour l'instant un quart de l'électricité dans l'Union européenne. C'est important.

 

Les organisations précisent que chaque centrale nuit à la santé, non seulement des habitants proches mais également des pays voisins. Comme mon collègue, je m'interroge par rapport au fait qu'on regarde dans nos centrales, mais que la pollution de l'air est aussi un élément à prendre en compte pour les Belges. Eux aussi subissent les effets et les décès prématurés.

 

Plaidez-vous pour que soit étendu au niveau européen le choix de la Belgique de ne plus autoriser la production d'électricité à partir de centrales au charbon? Nous avons fermé la centrale de Langerlo. Il faut maintenant aller plus loin et mener une dynamique volontariste en Europe.

 

Quel est l'état de la discussion à propos de l'Union de l'énergie au Conseil européen de l'énergie? Avez-vous une démarche accentuée, volontariste, pour éviter les centrales au charbon?

 

Le mix énergétique qui doit être réalisé ne doit-il pas faire partie intégrante de l'Union de l'énergie? Je me rappelle qu'ici, la semaine passée, dans le cadre du dossier sur le Brexit, il a été dit que l'Union de l'énergie était une des formules que l'on devait prioritairement, peut-être même avec un nombre réduit de pays, saisir à bras-le-corps pour le futur.

 

11.03 Minister Marie-Christine Marghem: Mijnheer de voorzitter, beste collega’s, ik neem kennis van de aangehaalde studie en zal aan mijn administratie vragen deze cijfers te onderzoeken, in samenwerking met mijn collega bevoegd voor Volksgezondheid, mevrouw De Block.

 

De vaststellingen in het verslag liggen in de lijn van de vrees die ik begin februari 2016 samen met mijn collega Jan Jambon uitte ten aanzien van de Duitse minister van Leefmilieu, mevrouw Barbara Hendricks. Minister Hendricks heeft ons inderdaad meegedeeld dat de Duitse steenkoolcentrales tot in 2040 zullen blijven draaien. Ik heb duidelijk mijn ongerustheid geuit over de impact die het behoud van deze centrales op het milieu zou hebben.

 

Avant de poursuivre sur l'Union de l'énergie, je voudrais ajouter un élément fondamental. Quand on décide de remplacer l'énergie nucléaire, à travers un grand projet qu'on appelle Energiewende, par des centrales à charbon qu'on veut maintenir jusqu'en 2040, j'ai un gros problème.

 

À ce sujet, je citerai un auteur scientifique bien connu, Jean-Marc Jancovici, qui dit: "Le charbon s'avère donc être de loin la plus problématique des énergies que nous utilisons. Mais ce n'est clairement pas l'avis d'un bon nombre de militants dits environnementaux puisqu'ils préfèrent supprimer du nucléaire pour le remplacer par du charbon. Cela conduit logiquement à la question suivante: 'Au fond, être antinucléaire, est-ce être écologiste ou justement simplement être antinucléaire?' "

 

Je poursuis sur l'Union de l'énergie.

 

Je rappelle qu'un des cinq piliers de l'Union de l'énergie traite de la décarbonisation de l'économie européenne, en ce compris allemande. La DG Énergie, dans sa note du 15 juin à mon attention, recommande une hausse européenne du prix du CO2 afin de permettre une meilleure rentabilité des centrales au gaz moins polluantes.

 

En ce qui me concerne, j'avais déjà appuyé une révision du système d'échange d'émissions européen dans mon position paper du 2 décembre 2015. Les derniers dossiers pour de telles centrales au charbon ont été refusés pour des raisons environnementales au niveau régional. Nous avons fermé la dernière centrale à charbon en Belgique. Une centrale qui se trouve au Luxembourg et qui servait à la réserve stratégique va également être fermée, selon la décision du conseil d'administration du 7 juillet dernier.

 

Le mix énergétique est en premier lieu une compétence nationale, bien que vous ayez raison quand vous dites que l'impact des décisions nationales peut également avoir une grande influence sur la politique énergétique dans les pays voisins. Tout cela est sous-tendu par des rapports commerciaux évidents. C'est pour cette raison que la Belgique est favorable à un plus grand échange d'informations et de coordination tant sur le plan régional qu'européen. L'Union de l'énergie a été lancée en février 2015. Depuis lors, la moitié des 43 actions reprises dans la Energy Union Action Plan ont été exécutées. Des négociations sont en cours à Bonn concernant les initiatives législatives sur l'étiquetage énergétique, la sécurité d'approvisionnement en matière de gaz naturel et les accords intergouvernementaux. D'autres propositions sur ces matières ainsi que sur les ressources d'énergie renouvelable et le market design sont attendues plus tard cette année. Nous les prendrons bien évidemment en compte.

 

11.04  Bert Wollants (N-VA): Mevrouw de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Het is jammer dat onze collega’s Calvo en Nollet hier niet zijn om het antwoord te aanhoren, maar ik veronderstel dat dit ook wel in de koffiekamer wordt uitgezonden.

 

Wat zeker een feit is, is dat er in Europa inderdaad nog een aantal steenkoolminnende naties zijn die hun buren passief laten meeroken. Er bestaan daar heel duidelijke redenen voor ook al heeft dit de nodige gevolgen. Denk even aan de Duitse Energiewende, dat is mossel noch vis. Vanop een grote berg bruinkool predikt men het groene geloof, terwijl er in de grond nog voor 240 jaar bruinkool steekt. Qua productie van bruinkool zijn zij volgens mij wereldrecordhouder, naast Europees recordhouder voor de invoer van steenkool. Ook onze Nederlandse vrienden doen het jammer genoeg niet veel beter. De voorbije vijf jaar is hun productie gestegen als het gaat over steenkoolcentrales. Meer dan 87 % extra ten opzichte van vijf jaar geleden.

 

Collega’s, ik meen dat wij hier iets mee moeten doen. Om het debat verder uit te diepen, heb ik een stuk gepubliceerd op newsmonkey. Ik nodig iedereen in dit halfrond uit, ook zij die er vandaag niet zijn, om het probleem bij de wortel aan te pakken en de discussie te voeren.

 

11.05  Michel de Lamotte (cdH): Madame la ministre, vous avez fait un certain nombre de constats dans votre réponse et plutôt un état des lieux. Je pense qu'à l'heure actuelle, les discussions dans cette forme ne suffisent pas. Il faut absolument, notamment dans la dimension européenne, une Union de l'énergie plus forte. Il faut être, excusez le terme, plus énergique, madame la ministre. Nous avons besoin d'une politique volontariste au niveau de l'Union européenne. Je ne la perçois pas dans votre réponse.

 

Nous avons besoin d'un mix énergétique clair et précis. Il faut le développer aussi. Nous pouvons imaginer, et nous allons sans doute avancer là-dessus, un mix énergétique gaz renouvelable. Mais pour cela, il faut une vision énergétique claire et avancer d'une manière volontariste. Je crains que ce ne soit pas le cas.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

12 Vraag van de heer Veli Yüksel aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de bewakingsopdrachten van de militairen" (nr. P1372)

12 Question de M. Veli Yüksel au ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique, sur "les missions de surveillance confiées aux militaires" (n° P1372)

 

12.01  Veli Yüksel (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega’s, tijdens de bloederige terreuraanslag aan de concertzaal Bataclan zouden zes Franse militairen die voor de deur stonden, niet zijn opgetreden, omdat hun rules of engagement dat niet toelieten.

 

De regering besliste na het terreuralarm in Verviers in januari 2015 op basis van een protocolakkoord tussen Defensie en Binnenlandse Zaken militairen op straat te laten patrouilleren. U verklaarde toen dat het protocol niet het ideale scenario als juridische basis was en ook dat de politiewet diende te worden aangepast. In reactie op het nieuws van Frankrijk en de toestand van de Franse militairen verklaarde u: “wij communiceren niet over die rules of engagement uit veiligheidsoverwegingen, maar onze militairen hebben alle middelen ter beschikking om binnen hun opdracht adequaat te reageren.”

 

Mijnheer de minister, dat is duidelijk. Niettemin wil ik u drie vragen voorschotelen.

 

Ten eerste, wat zijn de rules of engagement voor onze militairen? Het Parlement heeft het recht dat te weten.

 

Ten tweede, zijn onze militairen 100 % gedekt als het gaat over een interventie bij een aanslag of aanval?

 

Ten derde, u hebt in januari 2015 een wetgevend initiatief aangekondigd om de politiewet aan te passen. Bent u daarmee bezig? Wanneer mogen wij een concreet initiatief verwachten?

 

12.02 Minister Steven Vandeput: Mijnheer de voorzitter, mijnheer Yüksel, collega’s, ik heb vroeger verklaard dat wij om veiligheidsredenen niet over de rules of engagement van onze ingezette soldaten communiceren. Ik zie geen enkele reden om die houding aan te passen.

 

Ik heb voorheen al opgemerkt dat ik in het Parlement altijd bereid ben de nodige informatie te verschaffen, zij het achter gesloten deuren. Dat is voor mij geen enkel probleem.

 

Op uw tweede vraag of onze militairen 100 % wettelijk gedekt zijn ingeval zij binnen hun opdracht moeten optreden, kan ik volmondig “ja” antwoorden.

 

Dat is ook deels een antwoord op uw derde vraag over het wetgevend initiatief. Ik heb inderdaad aan de staf de opdracht gegeven na te gaan in welke mate afdoende kon worden geantwoord op alle juridische vragen die zouden kunnen worden gesteld, indien de militairen op de ene of de andere manier zouden moeten optreden.

 

Kennelijk is vandaag het advies niet eensluidend. Wij zijn echter tevreden dat wij op basis van de wet op de zelfverdediging en, meer specifiek, de wet op de uitgebreide zelfverdediging genoeg juridische elementen hebben om binnen het bestaande wettelijke kader de opdracht voor 100 % uit te voeren zoals ze moet worden uitgevoerd.

 

12.03  Veli Yüksel (CD&V): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw duidelijke antwoord.

 

Ik meen dat wij hier uiteraard moeten kijken naar de veiligheid van onze burgers, maar ook naar de veiligheid van onze militairen. Wij zullen bekijken of het nodig is achter gesloten deuren informatie uit te wisselen.

 

Ik wil nogmaals benadrukken, mijnheer de minister, dat als –ik zeg áls – onze militairen zoals in Frankrijk het geval is niet tussenbeide mogen komen, men zich kan afvragen wat zij buiten staan te doen. Ik meen dat wij dit absoluut moeten vermijden. U kent het spreekwoord “blaffende honden bijten niet.” Dat kan en mag hier niet het geval zijn. Laten wij hopen dat onze militairen niet tussenbeide hoeven te komen. Laten wij hopen dat een herhaling van 22 maart niet plaatsvindt. Als dat wel zou gebeuren, moeten onze militairen uiteraard de burgers die in gevaar zijn, alsook ook zichzelf kunnen beschermen.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

13 Question de M. Jean-Jacques Flahaux au ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "les prétendues économies supplémentaires dans les entreprises du rail" (n° P1373)

13 Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de zogenaamde extra besparingen bij de spoorwegmaatschappijen" (nr. P1373)

 

13.01  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le ministre, une réponse donnée lors de la commission de l'Infrastructure et des Entreprises publiques de ce mardi par la directrice Traffic Management d'Infrabel a véritablement jeté le trouble dans l'esprit de certains quant aux économies réellement imposées aux entreprises du rail. La presse s'est directement emparée du chiffre d'un milliard d'euros qui a été lancé en commission. Certains se sont plu à soupeser les euros en envisageant des combinaisons aussi folles que dramatiques. C'est ainsi que certains ont même "compris" qu'il s'agissait d'un milliard d'économies supplémentaires à ce qui avait déjà été décidé.

 

Le gouvernement impose de la rigueur et des économies dans la gestion des entreprises du rail. Certes, ces décisions étaient clairement signifiées dès octobre 2014. C'est donc un fait connu et ce n'est donc pas une nouvelle information. Que l'exercice soit ardu, on peut l'admettre. On doit l'admettre, car devoir assurer un service de qualité en analysant la pertinence de chaque investissement, pour s'assurer que l'argent public est utilisé de manière efficiente est un exercice complexe à mettre en oeuvre.

 

Qu'en est-il, monsieur le ministre, de cette information autour d'une somme qui n'est pas anodine, un milliard d'euros? La question sous-jacente est celle de l'impact que de telles économies pourraient avoir sur la sécurité du rail. En résumé, est-il vrai que de nouveaux scenarios soient à l'étude? Deuxièmement, le masterplan élaboré à la suite de la catastrophe ferroviaire de Buizingen sera-t-il remis en cause car – et vous l'avez déjà dit et répété, vous qui avez été président de la commission Buizingen – la sécurité du rail est la priorité absolue?

 

13.02  François Bellot, ministre: Monsieur le président, chers collègues, je veux être clair, le gouvernement maintient le cap fixé au départ. Il n'est en aucun cas question d'économies supplémentaires parce que d'aucuns ont un problème avec les chiffres. Mes instructions sont claires. Aucune économie ne doit compromettre la mise en œuvre du plan de sécurité. La demande a été clairement formulée au CEO. Je vais constituer un groupe de travail composé de représentants techniques d'Infrabel, de la SNCB, du SPF Mobilité et de mon cabinet, qui sera chargé de s'assurer de la bonne mise en œuvre du masterplan dans les délais prévus.

 

Je le répète: la sécurité est ma priorité. De plus, je reste convaincu qu'une plus grande efficacité est compatible avec un haut niveau de sécurité. Chaque responsable doit faire en sorte que les lignes directrices soient respectées à la lettre.

 

13.03  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie.

 

Nous avons tous été impressionnés – M. Cheron est absent, mais il le confirmerait…

 

13.04  André Frédéric (PS): (… )

 

13.05  Jean-Jacques Flahaux (MR): Oui, oui, je sais, mais vous n'assistiez pas à la réunion de commission.

 

Nous avons donc tous été impressionnés lorsque vous nous avez répondu en détaillant vos priorités pour la SNCB. Nous avons été plus qu'agréablement surpris – même si nous connaissions déjà vos qualités – par votre connaissance absolue du dossier.

 

Votre réponse nous rassure. Nous en étions déjà convaincus, mais il est bon que l'assemblée en soit désormais informée. Il est clair que, tel Mini Mir, vous ferez plus avec moins. C'est extrêmement important pour nous.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

Le président: Fin des questions orales.

 

14 Agenda

14 Ordre du jour

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 6 juli 2016, stel ik u voor op de agenda van de plenaire vergadering van vannamiddag in te schrijven:

- het wetsontwerp tot uitvoering en aanvulling van de verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG, houdende invoeging van titel 2 in boek XII "Recht van de elektronische economie" van het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan titel 2 van boek XII en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan titel 2 van boek XII, in de boeken I, XV en XVII van het Wetboek van economisch recht, nrs 1893/1 tot 3;

- het voorstel (de heren Peter Vanvelthoven, Stéphane Crusnière en Benoît Dispa) tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar het functioneren van de financiële toezichthouders en de bijzondere belastinginspectie bij de controle van de bank Optima, nr. 1938/1.

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 6 juillet 2016, je vous propose d'inscrire à l'ordre du jour de la séance plénière de cet après-midi:

- le projet de loi mettant en oeuvre et complétant le règlement (UE) n° 910/2014 du parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, portant insertion du titre 2 dans le livre XII "Droit de l'économie électronique" du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au titre 2 du livre XII et des dispositions d'application de la loi propres au titre 2 du livre XII, dans les livres I, XV et XVII du Code de droit économique, n°s 1893/1 à 3;

- la proposition (MM. Peter Vanvelthoven, Stéphane Crusnière et Benoît Dispa) visant à instituer une commission d'enquête parlementaire chargée d'examiner le fonctionnement des autorités de surveillance financière et de l'Inspection spéciale des impôts dans le cadre du contrôle de la banque Optima, n° 1938/1.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Wetsontwerpen en voorstellen

Projets de loi et propositions

 

15 Ontwerp van domaniale wet (1886/1-3)

15 Projet de loi domaniale (1886/1-3)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De rapporteur is de heer Calomne. Hij verwijst naar zijn schriftelijk verslag.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking aan van de artikelen. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1886/3)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1886/3)

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

16 Voorstel van resolutie over de oprichting van een werkgroep belast met het onderzoeken van duurzame alternatieven voor vegetatiebestrijding op het Belgische spoorwegennet (1534/1-5)

16 Proposition de résolution visant à créer un groupe de travail chargé d'examiner des alternatives durables au désherbage du réseau ferroviaire belge (1534/1-5)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Wouter Raskin, Yoleen Van Camp, Inez De Coninck.

 

Bespreking

Discussion

 

De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking (Rgt 85, 4) (1534/5)

Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1534/5)

 

De bespreking is geopend.

La discussion est ouverte.

 

Le rapporteur, Mme Grovonius, se réfère à son rapport écrit.

 

16.01  Wouter Raskin (N-VA): Mijnheer de voorzitter, collega's, jaarlijks rijdt de sproeitrein van Infrabel circa 10 000 km om het onkruid op de spoorwegbedding en in de bermen te bestrijden. Dat is een belangrijke opdracht in het kader van de spoorwegveiligheid en dus ook voor de stiptheid van de treinen. Zonder deze opdracht kunnen seinen en wissels ontregeld raken, het rem- en versnellingsproces kan worden gehinderd, technische installaties kunnen overwoekerd worden en er kunnen stabiliteitsproblemen optreden.

 

De bestrijding gebeurt vandaag vrijwel volledig aan de hand van chemische bestrijdingsmiddelen, pesticiden en herbiciden. Alternatieve bestrijdingstechnieken zijn erg arbeidsintensief en dus een pak duurder. Jaarlijks stoot die sproeitrein ongeveer 6 000 l pesticiden uit.

 

In 2009 kwam er al een Europese Richtlijn met als doel een gemeenschappelijk regelgevend kader inzake duurzaam gebruik van pesticiden en herbiciden te creëren. De laatste jaren hebben ook de federale overheid en de deelstaten maatregelen genomen om het gebruik van chemische verdelgingsmiddelen terug te dringen. Het doel daarvan is duidelijk en logisch: het beschermen van de menselijke gezondheid en het leefmilieu tegen de risico's die samenhangen met het gebruik van dit soort producten. Wetenschappelijke studies wijzen op het gebruik van chemische verdelgingsmiddelen als mogelijke oorzaak van kankers, zenuwziekten, vruchtbaarheidsproblemen en andere ziekten.

 

Afwijkingen op het verbod van gebruik van pesticiden zijn mogelijk wanneer er bijvoorbeeld geen afdoende niet-chemische middelen zijn of wanneer alternatieven onevenredige kosten met zich meebrengen. Op die basis geniet Infrabel een uitzondering.

 

Ik kan echter moeilijk zeggen dat het bedrijf niets heeft gedaan, geen maatregelen heeft genomen om de impact van die bestrijdingsmiddelen te verminderen. Men is selectief gaan optreden rond die verdelgingsmiddelen. De laatste jaren worden minder schadelijke producten gebruikt en men heeft cameradetectie geïnstalleerd, waardoor gericht wordt gesproeid in plaats van over hele oppervlakten. Men maakt bij de aanleg van nieuwe sporen gebruik van andere materialen en technieken, waardoor onkruid minder goed kan gedijen en men houdt ook rekening met gevoelige gebieden, zoals drinkwaterbeschermingszones of andere beschermde plaatsen. Die worden mechanisch onderhouden.

 

Ondanks al die inspanningen daalt de hoeveelheid gesproeide zones niet significant. Dat komt door herhaalde oefeningen, ten gevolge van de weersomstandigheden en ten gevolge van bijkomende zones. Op lange termijn is de vervanging van chemische verdelgers de enige duurzame oplossing. Daarom ligt dit initiatief hier vandaag voor.

 

Het is de bedoeling dat wij Infrabel ondersteunen door alle aanwezige expertise rond de tafel te brengen. Het is ook de bedoeling om een duurzaam maar financieel haalbaar alternatief op papier te zetten en onderzoek te voeren naar de haalbaarheid van de volledige omschakeling naar mechanische vegetatiebestrijding of andere technieken. De bevindingen van de werkgroep moeten leiden tot een plan van aanpak en een maximale en financieel draagbare substitutie van chemische bestrijdingsmiddelen. Indien substitutie tegen aanvaardbare kosten onhaalbaar blijkt, dan moet het de bedoeling zijn de gesproeide hoeveelheden in te perken, bijvoorbeeld door een ruimere definiëring van “gevoelige gebieden”.

 

Vandaar zijn wij tot een vijftal concrete verzoeken aan de regering gekomen.

 

Ten eerste, het oprichten van een werkgroep waarin Infrabel, en eventueel de betrokken dochterbedrijven, net als de partners uit de openbare en de private sector en de actoren met kennis van zaken uit het middenveld worden uitgenodigd.

 

Ten tweede, die werkgroep wordt opgedragen een plan van aanpak uit te werken met bindende verplichtingen voor de onderaannemers voor een duurzame en financieel draagbare vegetatiebestrijding op en langs de spoorwegbermen, alsook een manier van werken waarmee zo gering mogelijk gebruikgemaakt wordt van chemische verdelgingsmiddelen.

 

Ten derde, de regering moet erop toezien dat de werkgroep regelmatig vergadert en vragen dat er ten laatste tegen het voorjaar van 2018 een definitief rapport wordt voorgelegd.

 

Ten vierde, de regering wordt gevraagd regelmatig overleg te plegen met de leden van de werkgroep over de voortgang van de werkzaamheden en terug te koppelen naar de Kamer van volksvertegenwoordigers.

 

Tenslotte, wordt aan de regering gevraagd om, in overleg met Infrabel, het uiteindelijk voorgestelde plan van aanpak te implementeren.

 

16.02  David Geerts (sp.a): Mijnheer de voorzitter, collega’s, wij hebben in de commissie gezegd dat wij deze resolutie zullen steunen. Wij begrijpen echter niet en wij betreuren dat hier vorige week in de plenaire vergadering, onder andere door de N-VA, een motie van onze collega Jiroflée omtrent de bescherming van de volksgezondheid en het gebruik van glyfosaat werd weggestemd. Dat zijn twee maten en twee gewichten.

 

Ik heb begrepen dat er in de commissie voor de Volksgezondheid nog een discussie hangende is. Wij hopen dat er dan ook vanuit deze meerderheid enige continuïteit is, anders kan ik alleen maar concluderen dat het goedkeuren van deze resolutie tot hypocrisie zou leiden.

 

Le président: M. Cheron était inscrit, mais il n'est pas présent.

 

Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De bespreking is gesloten.

La discussion est close.

 

Er werden geen amendementen ingediend of heringediend.

Aucun amendement n'a été déposé ou redéposé.

 

De stemming over het voorstel van resolutie zal later plaatsvinden.

Le vote sur la proposition de résolution aura lieu ultérieurement.

 

17 Voorstel van resolutie betreffende een verbeterde sociale dialoog binnen de NMBS-groep (1565/1-3)

17 Proposition de résolution visant à améliorer le dialogue social au sein du groupe SNCB (1565/1-3)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Sabien Lahaye-Battheu, Egbert Lachaert.

 

Bespreking

Discussion

 

De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1565/3)

Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1565/3)

 

De bespreking is geopend.

La discussion est ouverte.

 

17.01  Inez De Coninck, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, ik verwijs naar het schriftelijk verslag.

 

17.02  Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, collega’s, in onze commissievergadering van 22 juni hebben wij het voorstel van resolutie met betrekking tot een verbeterde sociale dialoog in de NMBS-Groep uitvoerig besproken en goedgekeurd.

 

Waarover gaat het voorstel van resolutie, collega’s? Met het voorstel doen wij een oproep aan de regering om werk te maken van sociale verkiezingen bij de NMBS-Groep en van een gegarandeerde dienstverlening. Daarnaast pleiten wij voor een hardere aanpak bij bezetting van seinhuizen en spoorweginstallaties. Tenslotte, dringen wij erop aan dat een stijging van de productiviteit bij het personeel hand in hand zou gaan met de verbetering van de werkomstandigheden.

 

Het eerste deel van onderhavig voorstel betreft de sociale verkiezingen. Ik wil eerst en vooral de collega’s van Ecolo-Groen danken voor de steun voor die punten in de commissie.

 

Collega's, samen met mij hebt u jammer genoeg, ook dit jaar weer de macht van de vakbonden aan den lijve ondervonden. Al te vaak werd opgeroepen tot staking en werden reizigers gegijzeld na een vingerknip van de vakbonden. Vandaag is het helemaal niet duidelijk wie de bonden vertegenwoordigen, want personeelsleden van het treinbedrijf kunnen hun afgevaardigden nu niet verkiezen. De afgevaardigden worden intern aangesteld door de bond zelf. Ze moeten ook op geen enkele manier verantwoording afleggen aan de achterban voor hun stellingnames.

 

Ik wil hier enkele voorbeelden geven van de mate waarin het personeel de oproepen tot staking opvolgt. Ik verwijs onder andere naar de periode van wilde stakingen tussen 25 mei en 3 juni. Bij de NMBS werd het hoogste stakingspercentage genoteerd. Op 26 mei staakte 28 % van de Franstalige medewerkers en 10 % van de Nederlandstalige. Op 30 mei waren de verschillen nog groter: 24 % versus 3 %. Bij Infrabel staakte op 26 mei 15 % en op 27 mei 14 % van het Franstalig personeel. Het percentage bij de Nederlandstalige medewerkers lag op die dagen rond 1 %.

 

Dat toont aan dat er vandaag meer dan ooit een noodzaak is om de vertegenwoordiging van de bonden te regelen via sociale verkiezingen. Wij hebben ondertussen in de commissie het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake mobiliteit besproken en ten dele goedgekeurd. Er volgt volgende donderdagvoormiddag een tweede lezing. Dat wetsontwerp geeft eigenlijk al een antwoord op onze vraag in ons voorstel van resolutie om sociale verkiezingen te organiseren in de NMBS-Groep. Volgens het ontwerp komen die verkiezingen er vanaf 2018.

 

Het tweede deel van de voorgestelde tekst betreft de gegarandeerde dienstverlening.

 

Daarover is in de Kamer al heel veel gezegd. Op 31 mei hebben wij in de commissie een interessante toelichting gekregen van de NMBS en Infrabel en werd ons uitgelegd dat er vier scenario’s kunnen worden uitgewerkt op stakingsdagen. In die scenario’s kunnen treinen rijden op stakingsdagen, op voorwaarde dat het personeel minstens 72 uur voor de stakingsdag laat weten of het al dan niet zal werken. Op basis van het personeel beschikbaar op de stakingsdag, kan dan een vervoersplan à la carte worden uitgerold. Het is dus mogelijk. Wij roepen de regering dan ook om de gegarandeerde dienstverlening te realiseren.

 

Het voorlaatste punt van het voorstel van resolutie betreft de vaststelling dat er bij stakingen jammer genoeg nog altijd op de sporen wordt gelopen en dat seinhuizen worden bezet.

 

Infrabel trekt sinds enige tijd preventief naar de rechtbank overal in het land om op eenzijdig verzoekschrift een beslissing van de rechter te krijgen om aan de hand van een betekening door een gerechtsdeurwaarder een dwangsom te kunnen eisen of personen die op de sporen staan te kunnen verwijderen. Uit cijfers blijkt dat Infrabel in de 39 arrondissementen waarin het dergelijke beslissingen op eenzijdig verzoekschrift heeft aangevraagd, door de rechter in het gelijk is gesteld. Dat is correct, want lopen op de sporen en sporen of seinhuizen bezetten zijn heel gevaarlijk voor de veiligheid en brengen het treinverkeer volledig in de war. Wij menen dat die harde aanpak moet worden gehandhaafd.

 

Tot slot, collega’s, moet de productiviteitsverhoging van 4 % bij het spoorbedrijf, zoals door deze regering vastgelegd, volgens ons samengaan met de verbetering van de werkomstandigheden voor het personeel.

 

Wij stellen vast dat het statuut hopeloos achterhaald is, dat de interne reglementering en de papierwinkel nodeloos complex zijn — daarvan is het personeel ook het slachtoffer — en dat er een personeelsprobleem is, in die zin dat verlofdagen en vakantiedagen vaak niet kunnen worden genomen. Volgens ons is het dus een en-enverhaal. Er moet worden gewerkt aan de productiviteit, maar in het belang van het personeel moet ook worden gewerkt aan een verbetering van de werkomstandigheden en de modernisering ervan.

 

Ik dank tot slot de collega’s voor de constructieve dialoog en de steun in de commissie en ik kan u zeggen dat onze fractie in elk geval voor zal stemmen.

 

17.03  Inez De Coninck (N-VA): Mijnheer de voorzitter, geachte collega’s, zoals wij in de commissie al hebben gezegd, gaat onze fractie volledig akkoord met de resolutie van de collega’s van de Open Vld. De inhoud van deze resolutie ligt in de lijn van het regeerakkoord en van de strategische visie van het spoor, die nog door de vorige minister van Mobiliteit, mevrouw Galant, hier werd uitgewerkt en toegelicht.

 

Deze resolutie en de verzoeken die ermee gepaard gaan zijn broodnodig, willen wij de toekomst van onze spoorbedrijven veilig stellen. Studies bevestigen dit en ik heb daar in de commissie ook naar verwezen bij de behandeling van dit punt. Er is een studie van de Boston Consulting Group waaruit blijkt dat onze spoorbedrijven helemaal onderaan bengelen op het vlak van performantie. Wij betalen een zeer hoge prijs voor een vrij beperkte dienstverlening. Dat het beter kan, dat is absoluut een feit.

 

Zoals reeds toegelicht door de indiener, bevat de resolutie zes verzoeken aan de regering.

 

Ten eerste, de sociale verkiezingen.

 

Ik heb daar al voor gepleit tijdens het vragenuurtje in de plenaire vergadering. Nu is het zo dat de personeelsleden bij de NMBS hun afgevaardigden niet kunnen verkiezen. Ik vraag mij af of zij zich nog vertegenwoordigd voelen door hun vakbond. Bovendien hebben de vakbonden bij de NMBS momenteel 73 vrijgestelden. Dat zijn dus 73 personen die voltijds worden betaald door het bedrijf, door de belastingbetaler in feite, om vakbondswerk te doen.

 

Daar staat een serieus kostenplaatje tegenover, namelijk 11 miljoen euro per jaar. Dat is trouwens ook al uitvoerig aan bod gekomen. Welk vakbondswerk verrichten zij dan? Wij merken dat zij bijvoorbeeld principiële bezwaren hebben tegen voorstellen over gegarandeerde dienst, wat nochtans een van de opdrachten is. Zij maken geen inhoudelijke bezwaren tegen de vier scenario’s die werden toegelicht, maar wel een principieel bezwaar. Met betrekking tot de productiviteitsverhogende maatregelen die werden toegelicht in het sociaal overleg kwam er hetzelfde antwoord, te weten een principieel bezwaar met bovendien stakingen tot gevolg. Ik meen dus dat dit systeem moet stoppen, om te evolueren naar een democratisch systeem waarin vakbondsmensen verkozen worden door hun personeelsleden.

 

Het tweede verzoek bestaat erin de verkiezingen binnen een redelijke termijn te organiseren. Dat lijkt mij logisch.

 

Het derde verzoek betreft de onregelmatige bezetting van seinhuizen en spoorweginstallaties.

 

Zoals de indienster al heeft toegelicht, is het bezetten van seinen en spoorhuizen een strafbaar feit. Vandaar dat Infrabel gelijk kreeg van de rechter na een eenzijdig verzoekschrift om daar tegen op te treden. Collega’s, het bezetten van sporen en seinhuizen houdt een enorm risico in; het brengt de veiligheid van heel het spoorverkeer in het gedrang. Ik kijk dan ook uit naar de interventie van de collega’s van de oppositie, want zij hebben dit verzoek niet mee goedgekeurd. Ik ben dus benieuwd naar hun uitleg.

 

Het vierde verzoek betreft de gegarandeerde dienstverlening.

 

Ik meen dat u allen het standpunt van onze fractie daarover kent. Het is enorm belangrijk. De NMBS heeft nog altijd het monopolie op het binnenlands reizigersvervoer. De reiziger heeft dus geen alternatief op een stakingsdag. Wij hebben in de scenario’s die door de bedrijven zelf zijn toegelicht ook gezien dat het perfect mogelijk is om zo’n systeem uit te rollen. Het wetsvoorstel dat wij hebben ingediend is vrij ambitieus. De scenario’s die zijn toegelicht gaan eigenlijk uit van een vrijwillige basis en zijn ook realistisch als men rekening houdt met de stakingscijfers en de stakingsbereidheid die bij de laatste stakingen genoteerd zijn. Dit verzoek is goedgekeurd door een meerderheid in het Parlement. Ik meen dus dat dit toch een enorm signaal is aan de regering om daar nu dringend werk van te maken. De minister is niet meer aanwezig maar wij zullen hem dat nog wel zeggen tijdens de commissievergaderingen.

 

Het vijfde en het zesde verzoek betreffen de productiviteitwinst en de verbetering van de werkomstandigheden van het personeel.

 

Ik verwijs hiervoor nogmaals naar de studie van de Boston Consulting Group. Uit die studie blijkt dat wij eigenlijk een slechte dienstverlening aanbieden tegen een hoge prijs, met alle gevolgen van dien voor de werkomstandigheden van het personeel. Collega Lahaye-Battheu heeft dat ook al aangehaald. Volgens mij moeten deze twee verzoeken samengaan. Het kan niet de bedoeling zijn om een superroyaal statuut aan te bieden met vele verlofdagen, die echter niet kunnen worden opgenomen.

 

De conclusie is dat onze fractie deze resolutie zal goedkeuren, zoals in de commissie. Ons uitgangspunt in dit dossier, en in het hele spoordossier, is, zoals collega Flahaux daarnet zei, dat wij le minimir doen, wij doen meer met minder. Een betere dienstverlening voor de reiziger, voor minder geld, daarvoor doen wij het.

 

17.04  David Geerts (sp.a): Mijnheer de voorzitter, collega’s, wij zullen deze resolutie niet goedkeuren.

 

Wat mij enorm stoort, is het gonfler la poitrine, het spierballenvertoon van de N-VA en de Open Vld, waarbij zij het personeel van de NMBS en van Infrabel permanent bashen, alsof het bedrijven zijn waar alleen imbecielen werken. Dat is uw uitgangspunt om deze bedrijven te benaderen. Vandaar dat u telkens voorstellen doet om de efficiëntie en de werking van deze bedrijven te bemoeilijken.

 

Laat ik de resolutie zelf bekijken.

 

In uw inleiding, in de memorie van toelichting, staat bijvoorbeeld dat er sociale verkiezingen moeten komen. En als motivatie, mevrouw Lahaye-Battheu, zegt u dat er geen sociale verkiezingen zijn en dat de paritaire comités eigenlijk niet representatief genoeg zijn. Welnu, het is precies uw liberale partij, en ook de MR, die hemel en aarde heeft bewogen om de VSOA toe te laten in het nationaal paritair comité. Representativiteit? 900 leden op 36 000 personeelsleden! Kom dus niet af met representativiteit in uw memorie van toelichting als u dat elders probeert te realiseren.

 

Nogmaals, ik meen dat uw resolutie eigenlijk niet veel om het lijf heeft. Er wordt opnieuw gesproken over syndicale verkiezingen. Nogmaals, onze fractie is voorstander daarvan. Maar als ik uw argumenten lees, vind ik ze slecht geformuleerd. Ik meen ook dat u een andere agenda hebt, die u in alle eerlijkheid naar voren had moeten schuiven.

 

U verwijst beiden naar de gegarandeerde dienstverlening, Het klopt, wij hebben een uiteenzetting gehoord met vier verschillende scenario’s, maar u vergeet telkenmale te zeggen wat duidelijk gezegd is door de mensen van HR Rail en van de verschillende maatschappijen, namelijk dat dergelijke systemen alleen kunnen werken indien zij worden uitgewerkt met de steun van en in overeenstemming met de syndicale organisaties. Indien dat niet het geval is, kan men dat niet uitvoeren. Het is van essentieel belang dat die premisse wordt gevolgd.

 

Wat de timing betreft, in de commissie waren er positieve voorstellen, bijvoorbeeld van CD&V-collega’s Yüksel en Van den Bergh over diversiteitbeleid bij de NMBS, maar dat mocht niet behandeld worden en dit moest koste wat het kost behandeld worden. Dat is voor mij bezigheidstherapie, want een week later kwam de minister met een wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake mobiliteit en daar stond heel de discussie over die syndicale verkiezingen in. Ging het erover mekaar te gunnen toch de strafste te zijn? Met excuses voor de collega’s van CD&V, maar CD&V stond erbij, keek ernaar en liet passeren.

 

Daarom hebben wij tegen die resolutie gestemd in de commissie en zullen wij dat vandaag hier in de plenaire vergadering opnieuw doen.

 

17.05  Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer Geerts, u zegt dat deze resolutie bedoeld is om het personeel te bashen, ik denk dat u dat woord gebruikt hebt. Dat is helemaal niet juist. Wat kunt u ertegen hebben dat het personeel van het spoorbedrijf voortaan via verkiezingen zijn afgevaardigden zal kunnen bepalen? Vandaag is het zo dat er geen verkiezingen mogelijk zijn, het is dus juist een stap vooruit voor het personeel om op een democratische manier te kunnen aanduiden wie het als afgevaardigden wil in het bedrijf.

 

U verschilt van mening met de collega’s van Ecolo-Groen. Ik heb hen bedankt tijdens mijn uiteenzetting. Ik kijk naar de heer Cheron, die wel voorgestemd heeft op het vlak van sociale verkiezingen. Mijnheer Cheron, u zei dat u voor ging stemmen op de punten 1 en 2 van de resolutie omdat u voor verkiezingen bent. U zult dat straks waarschijnlijk ook zeggen.

 

Mijnheer Geerts, u moet geen tweespalt zoeken in de meerderheid. Ik wijs gewoon op het feit dat tijdens de discussie in de commissie een overgrote meerderheid gewonnen was voor dat evidente principe dat men op een democratische manier zijn afgevaardigden bij de vakbond moet kunnen aanduiden.

 

U vergeet ook te vermelden dat in onze resolutie duidelijk gepleit wordt voor de verbetering van de werkomstandigheden voor het personeel, met de problematiek van verlofdagen die niet kunnen worden opgenomen, het statuut dat vaak achterhaald is, nutteloze administratieve procedures en dergelijke meer. Wij willen ook dat daaraan gewerkt wordt, om de werkomstandigheden voor het personeel te verbeteren. Het staat in de tekst, maar u vergeet het te vermelden. Dat wil ik evenwel benadrukken, omdat voorliggende resolutie helemaal geen personeelbashing is. Integendeel, het gaat over de toekomst van het bedrijf.

 

Mijnheer Geerts, als er geen bedrijf meer is, is er absoluut geen toekomst voor het personeel. Het gaat er ons om het bedrijf te redden en te verbeteren.

 

17.06  David Geerts (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mevrouw Lahaye-Battheu, als u het verslag leest van mijn huidige uiteenzetting en het verslag van mijn uiteenzetting bij het ontwerp diverse bepalingen inzake mobiliteit, waarin ik gezegd zou hebben dat onze fractie tegen sociale verkiezingen is. Ik heb hier duidelijk gzegd dat onze fractie …

 

17.07  Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld): (…).

 

17.08  David Geerts (sp.a): U zegt nu dat ik ertegen ben.

 

(…) (…)

 

17.09  David Geerts (sp.a): Nee, ik zal de resolutie niet goedkeuren, omdat ze weinig meerwaarde geeft aan het debat.

 

Mevrouw De Coninck verklaarde daarstraks dat er zoveel vrijgestelden zullen zijn. Ik stel alleen vast dat u nu force par force wil dat de nationale paritaire commissie wordt uitgebreid om bijvoorbeeld het VSOA met 900 leden toe te laten wat voor mij geen probleem is. Hanteer evenwel geen twee maten en twee gewichten. Dat is wat wij naar voren brengen.

 

Voorzitter: André Frédéric, ondervoorzitter.

Président: André Frédéric, vice-président.

 

17.10  Marcel Cheron (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, nous avons à discuter d'une proposition de mon excellente collègue, parfois présidente de la commission de l'Infrastructure, Mme Lahaye-Battheu.

 

Le titre de ce texte est extrêmement sympathique. Je dirais même que le titre est aimable, puisqu'il nous invite à améliorer le dialogue social au sein du Groupe SNCB. Chers collègues, je suppose que vous imaginez l'ambition exceptionnelle décrite dans le titre et dans la résolution.

 

Évidemment, c'est une résolution, et nous allons être "résolutionnaires", chers amis du PTB, en votant un grand texte de résolution. Nous allons prendre une bonne résolution!

 

Le paradoxe du texte déposé par Mme Lahaye-Battheu est qu'il contient un peu de tout. J'hésite entre la formule "les fromages belges" et celle de M. Geens, "les pots-pourris". Le pot-pourri est une autre version du melting pot. C'est "un peu de tout". Il y a des choses que vous aimez bien et d'autres que vous n'aimez pas, comme dans les menus. Vous êtes presque obligé de prendre le dessert que vous n'aimez pas si vous aimez vraiment l'entrée.

 

Le problème est que ce texte contient effectivement des éléments qui nous intéressent. Madame De Coninck et Madame Lahaye-Battheu, cela nous vous a pas échappé. Oui, le groupe Ecolo-Groen trouve que dans le Groupe SNCB, il faudrait des élections sociales. C'est important, c'est une révolution. Quel gros mot! Au cours des siècles antérieurs, beaucoup se sont battus pour la démocratie sociale et des élections sociales dans les entreprises, y compris dans les entreprises publiques.

 

Donc, lorsque dans un texte un élément nous plaît, nous le soutenons. Cela en étonne peut-être certains, mais nous disons oui à des élections sociales au sein du groupe SNCB.

 

Faut-il faire cela dans un délai raisonnable? Oui! Qu'est-ce qu'un délai raisonnable? Nous ne le savions pas au moment où nous discutions de la résolution en commission. Mais depuis lors, le ministre Bellot a défendu en commission l'avant-projet déposé par Mme Galant. Déjà cela fait peur. L'avant-projet qui avait été déposé par Mme Galant est un projet de loi, aujourd'hui à l'examen en commission. Il viendra en deuxième lecture en commission jeudi prochain, si la Conférence des présidents en décide ainsi mercredi. Ce projet touche, lui aussi, à différents éléments du code ferroviaire.

 

Y figure l'organisation d'élections sociales à la SNCB, à des dates distinctes des autres élections sociales. Cela nous a un peu étonnés, parce que nous pensons qu'il est peut-être préférable de faire coïncider toutes les élections sociales. Le texte de M. Bellot distingue les dates. Mais nous discuterons de ce texte en temps utile.

 

J'ajoute, pour tous ceux qui sont soucieux des élections sociales au Groupe SNCB, que nous discutons maintenant d'une résolution, mais que nous connaissons déjà le texte suivant. Monsieur Geerts, je pense que c'est ce que vous vouliez exprimer. Ce prochain texte prévoit qu'il n'y aura d'élections sociales que dans les commissions paritaires régionales. À moins que je n'aie pas bien compris, madame De Coninck, j'ai l'impression que la façon de faire sera inchangée au niveau de la Commission paritaire nationale. Le nombre de membres des organisations syndicales sera compté et il n'y aura pas d'élections sociales à ce niveau-là.

 

J'attire déjà l'attention à ce sujet. J'espère que la majorité ne sera pas déçue. Je suppose que vous connaissiez le projet au moment où vous l'avez déposé. Je n'imagine pas une seconde que vous ne le connaissiez pas. Je ne vais pas réfréner votre enthousiasme, qui est intéressant. Je suis toujours ému quand la N-VA se passionne pour un sujet. C'est vraiment important. Mais lorsque le texte de M. Bellot sera discuté en commission et ici, je montrerai quand même la différence avec la proposition de résolution "résolutionnaire".

 

Vous comprendrez que le groupe Ecolo-Groen soutient absolument des élections sociales. Nous estimons qu'il est de l'intérêt du Groupe SNCB qu'il y ait une véritable démocratie sociale. Les élections sociales sont capitales, fondatrices, pour qu'il y ait un nouveau départ pour le groupe SNCB. Nous aurions aimé que ces élections sociales soient convenablement préparées.

 

Nous en reparlerons lors de la discussion du projet. Mais le projet tel qu'il est rédigé obligera les actuels partenaires sociaux au sein du Groupe SNCB – pas ceux qui pourraient être désignés sur la base d'élections sociales futures – à définir très vite, en trois mois, toutes les modalités d'organisation des élections sociales. Cela nous inquiète parce que, selon le texte de M. Bellot – que je peux vous traduire si vous ne l'avez pas bien compris – si, entre septembre et décembre, la majorité des deux tiers requise n'est pas atteinte et si aucun accord n'intervient au sein de la Commission paritaire nationale de la SNCB, les modalités seront définies par le gouvernement. C'est ce qui m'inquiète!

 

Pour ce qui concerne la résolution, il n'y a malheureusement pas que les points 1 et 2. Il y a aussi la question du service garanti. Il n'est donc pas question du service minimum. En tout cas, aucune précision n'est donnée.

 

En commission de l'Infrastructure, nous avons pu entendre les différents scénarios qui ont été élaborés. Vous ne dites pas comment vous pensez y arriver. Vous ne dites pas non plus ce que vous voulez. Souhaitez-vous avoir des trains bondés toutes les deux heures? Souhaitez-vous un système à la française, à l'italienne, à la suisse ou un système à la N-VA? Je ne sais pas.

 

Par ailleurs, vous nous avez parlé de gains de productivité. Sur quoi s'appuieront ces gains? Uniquement sur les travailleurs? Uniquement sur ceux qui, au sein du Groupe SNCB, sont à la manœuvre dans les trains comme les conducteurs, les accompagnateurs qui réparent les caténaires?

 

Hier, on a évoqué le maintien de capacité en commission. Et vous avez balayé les bonnes résolutions de l'opposition, ce qui est regrettable. Sachez également que ce genre de comportement ne peut que m'émouvoir.

 

Toujours est-il que, comme je le disais il y a un instant, la question qui se pose est de savoir si voulez faire porter les gains de productivité ou d'efficacité uniquement sur les travailleurs du rail. Dans l'affirmative, cela serait, évidemment, inacceptable.

 

Ne pensez-vous pas que nous nous trouvons face à un petit problème de gouvernance au sein de la SNCB et d'Infrabel? La question des filiales, de TUC RAIL, que votre groupe condamne, est posée dans différents dossiers.

 

Enfin, cerise sur le gâteau – j'ai fait des comparaisons culinaires, tout à l'heure – vous demandez instamment au Groupe SNCB d'assortir ces réformes de mesures visant à améliorer les conditions de travail. Autrement dit, l'amélioration des conditions de travail passe après tout le reste,  après avoir imposé des conditions inacceptables.

 

Chers collègues, devant un tel texte, il est impossible de se prononcer. Je vais donc, monsieur le président, vous demander un vote scindé, afin que l'on puisse voter sur chacun des points et se prononcer très clairement sur les conditions prévues dans ce texte.

 

Vous comprendrez que le groupe Écolo-Groen votera oui pour les deux premiers points relatifs aux élections sociales, mais nous ne pourrons pas soutenir les autres points, les considérants et les mesures beaucoup trop radicales, dans la mesure où nous voulons que soit amélioré le dialogue social au sein de la SNCB.

 

Voorzitter: Siegfried Bracke, voorzitter.

Président: Siegfried Bracke, président.

 

17.11  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le président, je voudrais tout d'abord dire aux deux auteurs que je m'interroge sur l'utilité de cette proposition de résolution car, finalement, ce qu'ils demandent au gouvernement, c'est de faire ce que le gouvernement est en train de faire. C'est assez étonnant.

 

Personnellement, j'aurais ajouté que l'on demande que le ministre s'appelle François. Cela aurait ajouté à la pertinence de cette proposition de résolution. Quelle est l'utilité de cette résolution? C'est un premier point.

 

Plus fondamentalement, je trouve que vous méritez réellement l'Oscar du surréalisme. En effet, vous donnez pour but à une telle proposition de résolution d'améliorer le dialogue social au sein de la SNCB, alors que le gouvernement est en train de casser ce dialogue social et fait de la casse sociale. C'est fou! Vous méritez vraiment l'Oscar du surréalisme. En tout cas, vous osez!

 

Ensuite, vous indiquez au point 5 qu'il faut réaliser des gains de productivité et, au point suivant, qu'il faut améliorer les conditions de travail du personnel. Cela mérite un deuxième Oscar du surréalisme! C'est assez incroyable.

 

En quoi la politique du gouvernement vis-à-vis de la SNCB pose-t-elle problème? C'est qu'il n'y a pas de vision stratégique. On parle de vision stratégique mais cela n'existe pas. Il y a une vision budgétaire. C'est clair! Mais il n'y a aucune vision stratégique. On a 3 milliards d'euros en moins pour la SNCB sur la législature. C'est clairement pour casser l'entreprise et la mobilité en transports en commun. C'est aussi une politique qui mène à des déficiences dans le domaine de la sécurité. On l'a vu dans le récent accident à Saint-Georges-sur-Meuse. Ce sont des billets qui, chaque année, sont plus chers. C'est un RER dont personne ne sait quand il sera mis en place. C'est même un projet de trains sans accompagnateurs. Le ministre l'a confirmé, alors qu'on a vu toute l'importance de l'accompagnateur dans l'accident de Saint-Georges-sur-Meuse. Ce sont des centaines de kilomètres de voies qui ne sont plus entretenues ou presque et qui risquent d'être supprimées. Ce sont des gares qui sont laissées à l'abandon et transformées en points d'arrêt. Ce sont des trains qui, tous les jours, sont en retard car ils ne sont pas réparés. Je le subis presque quotidiennement. Et ce sont des conditions de travail qui, à l'inverse de ce que vous indiquez dans votre proposition, se détériorent réellement et qui ont un impact sur la qualité du service et la sécurité.

 

Je comprends que les cheminots soient fâchés. À lire votre texte, le personnel de la SNCB comprendrait une petite minorité de grévistes qui imposeraient leurs vues à tout le personnel. Je vais vous soumettre une proposition. Puisque vous dites qu'il faut faire voter le personnel pour élire les délégués. Vu que, selon vous, c'est une minorité qui conteste la politique du gouvernement, je vais vous proposer d'organiser un référendum interne sur les plans gouvernementaux à l'égard de la SNCB. Nous verrons alors les résultats et nous pourrons vérifier si une majorité de cheminots sont d'accord avec la politique du gouvernement.

 

Je comprends aussi que les usagers soient fâchés. Avez-vous déjà entendu les associations de voyageurs? Pensez-vous qu'ils soient heureux du plan Galant-Bellot et de sa vision stratégique? Les écoutez-vous parfois?

 

Nous, membres du PTB, nous voulons la paix sociale, mais qui ne la souhaite pas? C'est clairement le gouvernement, qui a décidé d'un bras de fer avec le personnel de la SNCB. C'est pourquoi nous ne pourrons évidemment pas soutenir cette proposition de résolution. 

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De bespreking is gesloten.

La discussion est close.

 

Er werden geen amendementen ingediend of heringediend.

Aucun amendement n'a été déposé ou redéposé.

 

De stemming over het voorstel zal later plaatsvinden.

Le vote sur la proposition aura lieu ultérieurement.

 

18 Wetsontwerp tot uitvoering en aanvulling van de verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG, houdende invoeging van titel 2 in boek XII "Recht van de elektronische economie" van het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan titel 2 van boek XII en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan titel 2 van boek XII, in de boeken I, XV en XVII van het Wetboek van economisch recht (1893/1-3)

18 Projet de loi mettant en œuvre et complétant le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE, portant insertion du titre 2 dans le livre XII "Droit de l'économie électronique" du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au titre 2 du livre XII et des dispositions d'application de la loi propres au titre 2 du livre XII, dans les livres I, XV et XVII du Code de droit économique (1893/1-3)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

M. Flahaux, rapporteur, se réfère à son rapport écrit.

 

18.01  Peter Dedecker (N-VA): Ik wil twee zaken onderstrepen, mijnheer de voorzitter.

 

Dit wetsontwerp heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Ik herinner mij nog de eerste stemming over de betreffende principes in 2010 en 2011. Wij hebben die toen moeten terugtrekken, wegens een gebrekkige “voorafmelding” aan de Europese Commissie en de Europese Raad. Uiteindelijk zijn wij nu toch zover en is er een verordening die wij hier nu ook implementeren, met een aantal belangrijke principes.

 

Ten eerste, het gaat om een harmonisatie of standaardisatie van het concept “elektronisch aangetekende zendingen”. Het feit dat wij die standaardiseren, maakt het mogelijk dat heel veel aanbieders een product op de markt kunnen brengen waarmee die zaken aangeboden worden, terwijl die onderling compatibel zijn. Het is een standaard die als voordeel heeft dat wijzelf, wat onze eigen digitale gegevensuitwisseling betreft, op een beveiligde en geauthenticeerde manier gegevens kunnen uitwisselen tussen diensten onderling en met de burger en daarvoor niet telkens opnieuw eigen platformen moeten ontwikkelen of telkens opnieuw het warm water moeten uitvinden. Wij kunnen nu gebruikmaken van een standaardproduct. Dat biedt een gigantische opportuniteit, zowel voor onszelf als voor de vele bedrijven in dit land. Vandaar een oproep aan de minister en de regering om daarvan gebruik te maken en een coördinatie op te zetten tussen de verschillende overheidsdiensten zodat niet elke dienst opnieuw het warm water moet uitvinden.

 

Ten tweede, de elektronische archivering maakt het mogelijk – een ander belangrijk punt dat benadrukt moet worden – dat alles wat vandaag verplicht op papier bijgehouden moet worden nu ook gedigitaliseerd kan worden. Dat belet echter niet dat die zaken die vandaag bijgehouden moeten worden zonder dat er de specificatie bij staat dat het verplicht op papier moet, ook nog altijd bijgehouden en gearchiveerd kunnen worden op de vertrouwde manier, zonder te moeten overschakelen op een ander platform. Dat is een grote geruststelling voor de vele boekhouders en vele bedrijven die hun boekhouding en belastingadministratie vandaag op een digitale manier bijhouden. Zij zullen niet moeten overschakelen op een ander platform. Dat is in dezen niet vereist. Het is belangrijk om dat voor die mensen te benadrukken om ongerustheid weg te nemen.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking aan van de artikelen. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1893/3)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1893/3)

 

Het wetsontwerp telt 50 artikelen en twee bijlagen.

Le projet de loi compte 50 articles et deux annexes.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 50 worden artikel per artikel aangenomen, alsmede de bijlagen.

Les articles 1 à 50 sont adoptés article par article, ainsi que les annexes.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

19 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar het functioneren van de financiële toezichthouders en de Bijzondere Belastinginspectie bij de controle van de bank Optima (1938/1-4)

19 Proposition visant à instituer une commission d'enquête parlementaire chargée d'examiner le fonctionnement des autorités de surveillance financière et de l'Inspection spéciale des impôts dans le cadre du contrôle de la banque Optima (1938/1-4)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Peter Vanvelthoven, Stéphane Crusnière, Benoît Dispa.

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

19.01  Peter Dedecker, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, het betreft inderdaad het voorstel van de heer Vanvelthoven waarvoor vorige week door deze Kamer nagenoeg unaniem de urgentie werd goedgekeurd.

 

Het voorstel werd gisteren besproken in de commissie voor de Financiën. Er werden verschillende amendementen ingediend en deze werden ook telkens unaniem goedgekeurd. Ik wil dit toch benadrukken. Dit is een samenwerking, een unaniem verhaal. Enkel het amendement dat ertoe strekte een bijzonder statuut toe te kennen aan de kleine fracties, zodat ook zij konden deelnemen aan de werkzaamheden van deze commissie, werd weggestemd. Alle andere amendementen werden ofwel ingetrokken ofwel unaniem goedgekeurd. Dit getuigt van het breed draagvlak voor het werkingsgebied, de scope en de te onderzoeken elementen die deze commissie ter harte zal nemen.

 

Dit voorstel werd kamerbreed goedgekeurd.

 

De voorzitter: Ik dank u voor dit verslag, mijnheer Dedecker. Het verslag werd ondertussen uitgedeeld.

 

19.02  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, het maakt geen verschil of ik zit of sta, maar deze keer zal ik toch staan.

 

Ik herinner mij dat ik de vorige keer bij de Dexiacommissie daar stond en dat wij het allemaal eens waren dat wij de onderste steen naar boven moesten halen. Nu zijn wij het er unaniem over eens dat wij een uitloper van een uitloper van Dexia in een echte onderzoekscommissie, over de grenzen van meerderheid en oppositie heen, heel breed zullen onderzoeken.

 

Ik ben ook zeer tevreden dat een lid van de oppositie voorzitter is mogen worden. Ik had het liever zelf gedaan, maar de heer Van Rompuy is de perfecte tweede keuze. Ik ga ervan uit dat wij zeer goed zullen samenwerken in de commissie en dat in dit geval alles van begin tot einde mag worden ontrafeld. Niet voor het plezier van het reconstrueren, maar vooral om te kijken of de aanbevelingen die indertijd door de Dexiacommissie zijn voorgesteld, voldoende waren, en om na te gaan of de aanbevelingen die ondertussen zijn gesneuveld of helaas toen werden gecensureerd, ons hadden kunnen helpen om dit dossier te voorkomen.

 

Ik hoop vooral dat wij tot een resultaat komen waarmee wij de gewone burger recht in de ogen kunnen kijken en zeggen dat wij er alles aan hebben gedaan om te voorkomen dat zoiets zich in de toekomst nogmaals voordoet. De groene fractie zal daar volledig haar schouders onder zetten, in goede samenwerking, hoop ik, met alle andere fracties in het Parlement.

 

19.03  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Beste collega’s, vandaag wordt gestemd over de oprichting van een onderzoekscommissie over Optima. Wij vinden dat natuurlijk een uitstekend idee. Er moet worden onderzocht wat er allemaal in dit dossier is misgelopen. Dat is belangrijk.

 

In 2008 hebben wij 20 miljard euro in die banken gepompt. De controle van die banken gaat blijkbaar niet ver genoeg. Ze kunnen nog altijd doen wat ze willen met ons geld. Dan moet de overheid weer opdraaien voor wat er in de bankensector gebeurt. In die zin vinden wij het heel positief dat er vandaag over de oprichting van een onderzoekscommissie wordt gestemd.

 

De vraag rijst dan wie van deze commissie deel mag uitmaken. Wij hebben gezien dat veel traditionele politieke partijen min of meer met dat dossier gelinkt zijn. Dan denken wij op democratisch wijze: fijn dat er nog partijen zijn die daarmee niet gelinkt zijn, zoals de PvdA, die misschien aan deze commissie zouden mogen deelnemen.

 

U weet dat er een Panamacommissie is opgericht. Daarvan mochten wij deel uitmaken. Dus vroeg de PvdA aan de meerderheidspartijen om ook aan deze commissie te mogen deelnemen. Wat was het antwoord? Geen antwoord. Er was een feitelijk antwoord: neen, de PvdA mag geen deel uitmaken van deze onderzoekscommissie.

 

Mijn collega, Marco Van Hees, heeft vier of vijf keer gevraagd naar de reden waarom wij niet mogen deelnemen. Hij kreeg geen enkele reden. De voorzitter van de commissie zei zelfs dat hij persoonlijk vond dat het zou kunnen. Dat werd voorgelegd aan de Conferentie van voorzitters en er is nog altijd geen reden gegeven. Kunt u vandaag beslissen of wij deel mogen uitmaken van deze commissie? Leden van de meerderheid, wat hebt u te verbergen om ons niet aan deze commissie te laten deelnemen? U weet dat de oppositiepartijen deze commissie hebben gesteund. Neem een beslissing vandaag. Geef ons het recht om deel te nemen.

 

Wij zullen vragen stellen, misschien ambetante vragen, maar daarvoor staan we ook. Als bepaalde politici iets gaan drinken op een boot, dan zullen wij nagaan of dat problemen heeft veroorzaakt. Als bepaalde politici sponsoringproblemen hebben gehad en bepaalde sponsors een beetje meer geld hebben gegeven, dan zullen wij ook in de commissie nagaan of het FSMA of de Nationale Bank hun werk hebben gedaan.

 

Sta ons toch toe om deel te nemen aan de commissie. Maak er niet weer een onderonsje van, zonder de kleinere partijen die ambetante vragen stellen.

 

Dus stel ik hier vandaag de vraag: is het nog mogelijk om ons te integreren in de commissie? Wij maken deel uit van de Panamacommissie. U kunt vandaag beslissen, er werd een amendement ingediend dat ertoe strekt dat leden van politieke partijen zoals de PVDA mogen deelnemen.

 

19.04  Koenraad Degroote (N-VA): Ik heb een kleine vraag.

 

Ik heb één zaak niet goed begrepen. U zegt dat u zitting hebt in de Panamacommissie, klopt dat of klopt dat niet? Dat is geen onderzoekscommissie. Bent u daar vast lid? Dat is mijn vraag.

 

19.05  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Ja, wij zijn lid van de Panamacommissie.

 

19.06  Koenraad Degroote (N-VA): Ik hoor hier het omgekeerde, dat u geen vast lid bent.

 

19.07  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): U vindt dat wij misschien deel moeten uitmaken van de voorgestelde commissie, of niet?

 

19.08  Koenraad Degroote (N-VA): Dat vind ik niet. Ik vraag of u vast lid bent van de Panamacommissie.

 

19.09  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): U was er bijna. Wij zijn lid van de Panamacommissie en wij stellen u de vraag waarom wij geen deel mogen uitmaken van de onderzoekscommissie?

 

19.10  Koenraad Degroote (N-VA): Het schijnt dat dit niet waar is. Ik hoor het tegendeel. Ik vraag enkel of u vast lid bent van de Panamacommissie, dat is mijn enige vraag.

 

19.11  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Ik wil iets anders weten.

 

19.12  Koenraad Degroote (N-VA): Ik stel gewoon een vraag: bent u vast lid van de Panamacommissie? U staat hier de waarheid niet te verkondigen. U neemt een loopje met de waarheid.

 

19.13  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Geef ons nog altijd één reden waarom wij in de voorgestelde commissie niet binnen mogen.

 

19.14  Koenraad Degroote (N-VA): Ik zie dat u de waarheid niet spreekt en dat is voldoende voor mij.

 

19.15  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Om het wat gemakkelijker te maken, zullen wij een amendement indienen, wat u zal toelaten onze deelname aan de voorgestelde commissie goed te keuren.

 

Als u met de Optimacommissie echt de waarheid wil weten, laat dan alle partijen toe, wat ook hun bevoegdheden zijn. De heer Van Hees heeft reeds twee boeken uitgebracht over de bankensector. Wie kan eraan twijfelen dat hij iets kan toevoegen aan de commissie?

 

Mijnheer de voorzitter, ik stel voor vandaag over ons amendement te stemmen. Ik heb nog geen enkel argument gehoord waarom we niet binnen zouden mogen en ik hoop dus dat alle partijen ons amendement zullen goedkeuren. Dan zullen wij het voorstel goedkeuren. Mogen wij niet binnen, dan kunnen wij het natuurlijk niet goedkeuren.

 

19.16  Luk Van Biesen (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, sta mij toe op het einde van de algemene bespreking nog het volgende toe te voegen.

 

De voorzitter: We zijn aan de laatste sprekers in de algemene bespreking.

 

19.17  Luk Van Biesen (Open Vld): Als de laatste uiteenzetting gehouden is, dan wil ik nog aan iedereen vragen om het voorstel ten volle te steunen. De collega’s van meerderheid en oppositie hebben namelijk samen beslist om een onderzoekscommissie op te richten. Wij moeten kunnen onthullen wat er fout gelopen is, nu er vandaag, ondanks alle in het Parlement goedgekeurde regels, toch nog een bank failliet kan gaan. Via het garantiesysteem is de Belgische Staat daar op directe of indirecte wijze bij betrokken.

 

Aan de heer Hedebouw wil ik nog zeggen dat hij, als hij zijn uiteenzetting herleest, zal begrijpen waarom het nodig is dat wij het Reglement strikt toepassen. Voor lidmaatschap van de onderzoekscommissie moet men deel uitmaken van een fractie. Meer wil ik daar niet aan toevoegen.

 

19.18  Barbara Pas (VB): Mijnheer Van Biesen, ik zou graag een argument horen van de meerderheid of van de oppositie, van al degenen die dat onder elkaar beslist hebben.

 

Het is immers een déjà vu, net zoals we het bij de onderzoekscommissie naar de aanslagen hebben meegemaakt. Ook toen hebben alle partijen met boter op het hoofd onder elkaar beslist dat alleen zij aanwezig mochten zijn in de vergaderingen van de onderzoekscommissie.

 

Ik zou graag een argument willen horen waarom de kleinere fracties daar niet mee in zouden mogen zitten. U kunt perfect de democratische verhoudingen respecteren door, zoals dat in het verleden gebeurde, een lid toe te voegen, niet-stemgerechtigd. Dan kunnen wij ten minste – daarvoor zijn we ook verkozen – onze mond open doen.

 

Wanneer u zegt dat het de bedoeling is om de onderste steen boven te halen, dan zou het net in het belang daarvan zijn dat u elke kritische stem mee opneemt in de onderzoekscommissie. Bij de oprichting van de onderzoekscommissie inzake terreur was het enige zogenaamde argument dat ik heb gehoord dat men de werkzaamheden niet nodeloos wou bemoeilijken, zonder dat dat uiteraard concreet gemaakt kan worden. Ik zou graag een argument horen, als u echt van mening bent dat de onderste steen bovengehaald moet worden, waarom de kleinere fracties niet in de commissie vertegenwoordigd mogen zijn.

 

19.19  Luk Van Biesen (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, ik wil hier uiteraard niet namens mijn fractie zeggen waarom een bepaalde fractie niet kan deelnemen. Er is nu eenmaal het Reglement.

 

Maar mevrouw Pas, niets weerhield u ervan om samen met DéFI en PTB-GO! een technische fractie te vormen in het Parlement.

 

19.20  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur Van Biesen, plus vous parlez, moins c'est clair!

 

Pourquoi rejetez-vous la participation des groupes non reconnus? C'est une question que l'on vous a posée plusieurs fois en commission. Même des collègues de l'opposition qui soutenaient notre amendement vous ont posé la question, à vous, monsieur Van Biesen et aux autres collègues de la majorité. Jamais, vous n'avez donné la moindre réponse! Il y a même un membre de la majorité qui m'a dit en aparté: "on n'est pas obligé de motiver". Vous voyez le niveau de conscience de cette majorité! On n'est pas obligé de motiver! Qu'avez-vous à cacher dans ce cas? C'est la question qu'on se pose. Monsieur Piedboeuf, qu'avez-vous à cacher? Vous pouvez nous répondre!

 

Il serait intéressant d'avoir au moins une réponse! Faites-vous à ce point dans votre pantalon avec notre présence que vous n'osez même pas motiver! Êtes-vous droit dans vos bottes? Pouvez-vous motiver le rejet de notre présence dans cette commission? La question se pose. En tout cas, ce n'est pas un problème réglementaire. On a cité assez de précédents de commissions d'enquêtes parlementaires qui se sont faites avec les groupes non reconnus. Ne venez donc pas avec la question du Règlement! Ce n'est pas cela la question. C'est un choix politique. Ce choix politique, par quoi est-il déterminé? Monsieur Piedboeuf, monsieur Van Biesen, avez-vous une réponse à nous donner?

 

19.21  Barbara Pas (VB): Mijnheer de voorzitter, het gebeurt niet vaak, maar ik moet de heer Van Hees gelijk geven. U beroept zich op een reglement, mijnheer Van Biesen. Welk reglement? Het Reglement dat zegt dat een onderzoekscommissie zelf in een wetsvoorstel haar opdracht en samenstelling mag bepalen.

 

Er zijn in het verleden genoeg afwijkingen geweest. Ik heb zelf in de onderzoekscommissie naar de fiscale fraude gezeteld, in de vorige legislatuur. Samen met u, mijnheer Van Biesen! Dus u weet zeer goed dat men daar een extra lid van de technische fractie Ecolo-Groen aan toegevoegd heeft, zonder stemrecht.

 

Er worden uitzonderingen gemaakt à la carte. Er is geen reglement. De onderzoekscommissie beslist daar zelf over. Het is enkel een politieke beslissing. Ik wil een argument horen voor die politieke beslissing. Waarom houdt men kritische stemmen uit een onderzoekscommissie als het zogezegd de bedoeling is de onderste steen boven te halen? Dat kunt u niet verklaren!

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1938/4)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1938/4)

 

Het opschrift werd gewijzigd in “voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek over de oorzaken van het faillissement van Optima Bank en de eventuele belangenvermenging tussen de Optima Groep en haar componenten enerzijds en openbare besturen anderzijds”.

L’intitulé a été modifié en “proposition visant à instituer une commission d'enquête parlementaire chargée d'examiner les causes de la faillite de la banque Optima et l'éventuelle confusion d'intérêts entre le Groupe Optima et ses composantes, d'une part, et des administrations publiques, d'autre part’’.

 

Het voorstel telt 8 artikelen.

La proposition compte 8 articles.

 

*  *  *  *  *

Ingediende amendementen:

Amendements déposés:

Art. 5

  • 13 – Barbara Pas (1938/5)

  • 14 – Marco Van Hees cs (1938/5)

*  *  *  *  *

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over de aangehouden amendementen, het aangehouden artikel en over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur les amendements et l'article réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

*  *  *  *  *

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Conclusion de la discussion des articles:

 

Réservé: le vote sur les amendements et l'article 5.

Aangehouden: de stemming over de amendementen en artikel 5.

 

Artikel per artikel aangenomen: de artikelen 1 tot 4, 6 tot 8.

Adoptés article par article: les articles 1 à 4, 6 à 8.

*  *  *  *  *

 

20 Hernieuwing van de mandaten van lid niet-notaris van de Benoemingscommissies voor het notariaat  -  Tweede oproep tot kandidaten

20 Renouvellement des mandats de membres non-notaires auprès des Commissions de nomination pour le notariat  -  Second appel aux candidats

 

Overeenkomstig de beslissing van de plenaire vergadering van 19 mei 2016 verscheen in het Belgisch Staatsblad van 27 mei 2016 een oproep tot kandidaten voor de mandaten van lid niet-notaris van de Benoemingscommissies voor het notariaat.

Conformément à la décision de la séance plénière du 19 mai 2016, un appel aux candidats pour les mandats de membre non-notaire pour les Commissions de nomination pour le notariat a été publié au Moniteur belge du 27 mai 2016.

 

Veertien kandidaturen werden ingediend binnen de voorgeschreven termijn.

Quatorze candidatures ont été introduites dans le délai prescrit.

 

Er zijn onvoldoende kandidaten voor de mandaten van plaatsvervangend lid voor de categorie "docent of hoogleraar" van de Nederlandstalige en de Franstalige Benoemingscommissie en voor de categorie "externe leden" van de Franstalige Benoemingscommissie.

Il n'y a pas suffisamment de candidats aux mandats de membre suppléant pour la catégorie "chargé de cours ou professeur" pour les Commissions de nominations de langue française et de langue néerlandaise ainsi que pour la catégorie "membres externes" pour la Commission de nomination de langue française.

 

Geen enkele kandidaat van de Franstalige Benoemingscommissie levert het bewijs van de kennis van het Duits.

Aucun candidat pour la Commission de nomination de langue française ne fournit la preuve de la connaissance de l'allemand.

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 6 juli 2016 stel ik u voor een tweede oproep tot kandidaten voor de mandaten van plaatsvervangend en effectief lid voor alle categorieën bekend te maken in het Belgisch Staatsblad.

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 6 juillet 2016, je vous propose de publier un second  appel aux candidats pour les mandats de membre suppléant et de membre effectif pour toutes les catégories au Moniteur belge.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geheime stemming over de naturalisaties

Scrutin sur les demandes de naturalisation

 

Aan de orde is de geheime stemming over de naturalisaties. (1860/1-2)

L’ordre du jour appelle le scrutin sur les naturalisations. (1860/1-2)

 

De leden worden verzocht het voorstel van naturalisatiewetten te deponeren in de stembus.

Les membres sont priés de déposer la proposition de lois de naturalisation dans l’urne.

 

Het voorstel van naturalisatiewetten mag niet ondertekend worden.

La proposition de lois de naturalisation ne peut pas être signée.

 

Wanneer een lid gekant is tegen de naturalisatie van een aanvrager schrapt hij de naam van de belanghebbende op de lijst die hem werd bezorgd.

Le membre qui n’entend pas accorder la naturalisation à un demandeur biffera le nom de l’intéressé sur la liste qui lui a été remise.

 

Twee leden moeten tot de stemopneming overgaan. Ik stel u voor onze jongste twee leden, mevrouw Yoleen Van Camp en de heer Kristof Calvo, als stemopnemer aan te duiden.

Deux membres doivent procéder au dépouillement du scrutin. Je vous propose de désigner les deux plus jeunes membres, Mme Yoleen Van Camp et M. Kristof Calvo, en qualité de scrutateur.

 

Ik nodig de stemopnemers uit de namen af te roepen.

J'invite les scrutateurs à procéder à l'appel nominal.

 

Er wordt overgegaan tot de naamafroeping.

Il est procédé à l’appel nominal.

 

Wij gaan de geheime stemming over de naturalisatieaanvragen sluiten.

Nous allons clore le scrutin pour les demandes de naturalisation.

 

Ik vraag de leden die zulks nog niet gedaan hebben hun stembiljet onmiddellijk in de bus te steken.

Je prie les membres qui n’ont pas encore déposé leur bulletin de le faire immédiatement.

 

De geheime stemming is gesloten.

Je déclare le scrutin clos.

 

21 Inoverwegingneming van voorstellen

21 Prise en considération de propositions

 

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

 

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik deze als aangenomen; overeenkomstig het Reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considérerai la prise en considération comme acquise et je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au Règlement.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 6 juli 2016, stel ik u ook voor in overweging te nemen:

- het wetsvoorstel (de dames Muriel Gerkens en Evita Willaert, de heren Marcel Cheron en Georges Gilkinet, mevrouw Anne Dedry, de heer Benoit Hellings, mevrouw Meyrem Almaci en de heren Jean-Marc Nollet en Gilles Vanden Burre) betreffende de vrijwillige zwangerschapsafbreking, nr. 1947/1.

- het wetsvoorstel (de heer Raf Terwingen, mevrouw Sonja Becq en de heren Hendrik Bogaert en Roel Deseyn) tot wijziging van de wet van 21 december 2013 betreffende de oprichting van een DNA-gegevensdatabank "Vermiste Personen", nr. 1952/1.

Verzonden naar de commissie voor de Justitie

- het wetsvoorstel (mevrouw Els Van Hoof) tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering wat het vrijwilligerswerk in het buitenland betreft, nr. 1953/1.

Verzonden naar de commissie voor de Sociale Zaken

- het wetsvoorstel (de heer Brecht Vermeulen) tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden wat de betrokken clubs betreft, nr. 1955/1.

Verzonden naar de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 6 juillet 2016, je vous propose également de prendre en considération:

- la proposition de loi (Mmes Muriel Gerkens et Evita Willaert, MM. Marcel Cheron et Georges Gilkinet, Mme Anne Dedry, M. Benoit Hellings, Mme Meyrem Almaci et MM. Jean-Marc Nollet et Gilles Vanden Burre) relative à l'interruption volontaire de grossesse, n° 1947/1.

- la proposition de loi (M. Raf Terwingen, Mme Sonja Becq et MM. Hendrik Bogaert et Roel Deseyn) modifiant la loi du 21 décembre 2013 en ce qui concerne la création d'une banque de données ADN "Personnes disparues", n° 1952/1.

Renvoi à la commission de la Justice

- la proposition de loi (Mme Els Van Hoof) modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, en ce qui concerne le volontariat à l'étranger, n° 1953/1.

Renvoi à la commission des Affaires sociales

- la proposition de loi (M. Brecht Vermeulen) modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football en ce qui concerne les clubs visés, n° 1955/1.

Renvoi à la commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique

 

Urgentieverzoek

Demande d'urgence

 

21.01  Brecht Vermeulen (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik wil graag de urgente behandeling vragen van dit wetsvoorstel (nr. 1955). Wij hebben dat gisteren al min of meer afgesproken in de commissie.

 

Mijn motivering is de uitdrukkelijke vraag van een aantal lokale politiezones en van de federale politie om het toepassingsgebied van de voetbalwet te verbreden, specifiek wat betreft voetbalclubs uit de tweede en derde amateurklasse. De politiediensten vragen om dit zo snel mogelijk te doen, zodat het in het volgende voetbalseizoen kan worden toegepast.

 

De voorzitter: Collega's, wij zullen ons daarover op de gebruikelijke wijze uitspreken. Wie de urgentie steunt, staat nu recht.

 

De urgentie wordt aangenomen bij zitten en opstaan.

L'urgence est adoptée par assis et levé.

 

Het voorstel zal worden verwezen naar de commissie voor de Binnenlandse Zaken.

 

22 Urgentieverzoeken vanwege de regering

22 Demandes d'urgence émanant du gouvernement

 

De regering heeft de spoedbehandeling gevraagd met toepassing van artikel 51 van het Reglement, bij de indiening van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen ter bestrijding van terrorisme (III) (nr. 1951/1).

Le gouvernement a demandé l'urgence conformément à l'article 51 du Règlement lors du dépôt du projet de loi portant des dispositions diverses en matière de lutte contre le terrorisme (III) (n° 1951/1).

 

22.01 Staatssecretaris Elke Sleurs: Mijnheer de voorzitter, de regering vraagt de urgentie aangezien iedereen begrijpt dat de terroristische dreiging nog steeds groot is, wat voortdurend aanzienlijke inspanningen vraagt op het vlak van de strafrechtelijke onderzoeken. Wij vragen dus de urgentie om in een dergelijke toestand de verhoopte verbeteringen aan de wetgeving zo spoedig mogelijk in werking te kunnen laten treden — uiteraard als het Parlement toestemt — zodat het mogelijk wordt om de onderzoeken en de vervolgingen de volgende weken reeds op die wijzigingen te kunnen baseren.

 

De voorzitter: Ik stel u voor om ons over deze vraag uit te spreken.

Je vous propose de nous prononcer sur cette demande.

 

De urgentie wordt aangenomen bij zitten en opstaan.

L'urgence est adoptée par assis et levé.

 

De regering heeft eveneens de spoedbehandeling gevraagd met toepassing van artikel 51 van het Reglement, bij de indiening van het wetsontwerp met betrekking tot de fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen en het Fonds voor de beroepsziekten (nr. 1958/1).

Le gouvernement a également demandé l'urgence conformément à l'article 51 du Règlement lors du dépôt du projet de loi portant fusion du Fonds des accidents du travail et du Fonds des maladies professionnelles (n° 1958/1).

 

22.02 Minister Maggie De Block: Mijnheer de voorzitter, ik vraag aan de Kamer om de spoedprocedure toe te passen voor de behandeling van het wetsontwerp houdende de fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen en het Fonds voor de beroepsziekten. Het spoedeisende karakter is gemotiveerd door de Raad van State en ook door het Comité 20. Het is een prioritair dossier.

 

De sociale partners hebben erop aangedrongen omdat de wettelijke grondslag absoluut noodzakelijk is voor het instellen van deze procedure. Zij vragen ons om te kunnen beginnen onderhandelen over het personeel en vragen om eerst de wettelijke basis te voorzien.

 

De voorzitter: Ik stel u voor om ons over deze vraag uit te spreken.

Je vous propose de nous prononcer sur cette demande.

 

De urgentie wordt aangenomen bij zitten en opstaan.

L'urgence est adoptée par assis et levé.

 

La séance est suspendue.

De vergadering is geschorst.

 

La séance est suspendue à 17.20 heures.

De vergadering wordt geschorst om 17.20 uur.

 

La séance est reprise à 17.37 heures.

De vergadering wordt hervat om 17.37 uur.

 

La séance est reprise.

De vergadering is hervat.

 

Geheime stemming over de naturalisaties (voortzetting)

Scrutin sur les demandes de naturalisation (continuation)

 

Ziehier de uitslag van de geheime stemming over de naturalisaties. (1860/2)

Voici le résultat du scrutin sur les naturalisations. (1860/2)

 

Aantal stemmen

120

Nombre de votants

Geldige stemmen

118

Votes valables

Volstrekte meerderheid

60

Majorité absolue

 

Alle naturalisaties hebben de volstrekte meerderheid bekomen. Over het voorstel van naturalisatiewetten zal dadelijk worden gestemd.

Toutes les naturalisations ont obtenu la majorité absolue. Le vote sur la proposition de lois de naturalisation aura lieu dans un instant.

 

Het voorstel van de commissie voor de Naturalisaties omvat drie delen (A, B en C) die elk verscheidene aan te nemen artikelen tellen.

La proposition de la commission de Naturalisations est divisée en trois parties (A, B et C) comportant chacune plusieurs articles à adopter.

 

Voorstel van naturalisatiewetten

Proposition de lois de naturalisation

 

23 Voorstel van naturalisatiewet toegekend bij toepassing van de wet van 1 maart 2000 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit (deel A) (1860/2)

23 Proposition de loi de naturalisation accordée en application de la loi du 1er mars 2000 modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge (partie A) (1860/2)

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel van het voorstel van naturalisatiewet (deel A) zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble de la proposition de loi de naturalisation (partie A) aura lieu ultérieurement.

 

24 Voorstel van naturalisatiewet toegekend bij toepassing van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (deel B) (1860/2)

24 Proposition de loi de naturalisation accordée en application de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses et modifiant le Code de la nationalité belge (partie B) (1860/2)

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

De artikelen 1 tot 3 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 3 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel van het voorstel van naturalisatiewet (deel B) zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble de la proposition de loi de naturalisation (partie B) aura lieu ultérieurement.

 

25 Voorstel van naturalisatiewet toegekend bij toepassing van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (deel C) (1860/2)

25 Proposition de loi de naturalisation accordée en application de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge (partie C) (1860/2)

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel van het voorstel van naturalisatiewet (deel C) zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble de la proposition de loi de naturalisation (partie C) aura lieu ultérieurement.

 

Naamstemmingen

Votes nominatifs

 

26 Motions déposées en conclusion de l’interpellation de Mme Karine Lalieux sur "l'avenir de la politique scientifique fédérale et de son patrimoine culturel" (n° 155)

26 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van mevrouw Karine Lalieux over "de toekomst van het federaal wetenschappelijk beleid en het federaal cultureel patrimonium" (nr. 155)

 

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de l'Économie, de la Politique scientifique, de l'Éducation, des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l'Agriculture du 28 juin 2016

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale wetenschappelijke en culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw van 28 juni 2016.

 

Deux motions ont été déposées (MOT n° 155/1):

- une motion de recommandation a été déposée par Mme Karine Lalieux;

- une motion pure et simple a été déposée par Mme Rita Gantois.

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 155/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Karine Lalieux;

- een eenvoudige motie werd ingediend door mevrouw Rita Gantois.

 

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? 

 

26.01  Laurette Onkelinx (PS): (…)

 

26.02  Richard Miller (MR): Monsieur le président, je ne pensais pas répondre, mais j'ai été interpellé. Je ne serai pas long.

 

Je tiens à dire très clairement et sans aucune ambiguïté aux collègues de l'opposition que ce gouvernement est en train de réussir la politique culturelle que vous n'êtes pas parvenus à mener. L'ancien ministre s'appelle M. Magnette! C'est lui qui a échoué dans la mise en œuvre de son plan! Ensuite, M. Courard a arrêté le plan! Je peux vous donner tous les chiffres du budget que Mme Sleurs est occupée de dégager pour réussir cette politique.

 

L'échec de la politique culturelle à Bruxelles, c'est vous!

 

26.03  Laurette Onkelinx (PS): Monsieur Miller, une formule résume bien votre intervention: "cocu, mais content".

 

26.04  Richard Miller (MR): Madame Onkelinx, cette formule ne correspond pas du tout à la réalité. (Brouhaha)

 

C'est par le dard que Mme Onkelinx peut faire croire n'importe quoi. Je vais seulement rappeler deux dates aux collègues. Qui a été ministre de la Politique scientifique et des Musées royaux de 2011 à 2012? Paul Magnette! Qui l'a été de 2012 à 2014? Philippe Courard! Deux socialistes, et c'est cela votre échec!

 

Le président: Chers collègues, je vous invite à retrouver votre calme.

 

26.05  Marcel Cheron (Ecolo-Groen): Monsieur le président, je ne sais si cela va aider, mais je voudrais quand même préciser à M. Miller que le cinéma est devenu une compétence communautaire. (Hilarité)

 

Le président: Début du vote / Begin van de stemming.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd?

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

79

Oui

Nee

53

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

132

Total

 

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

 

27 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Dirk Van der Maelen over "de levensduurverlenging van onze F-16's" (nr. 158)

27 Motions déposées en conclusion de l’interpellation de M. Dirk Van der Maelen sur "la prolongation de la durée de vie de nos F-16" (n° 158)

 

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Landsverdediging van 29 juni 2016.

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de la Défense nationale du 29 juin 2016.

 

Twee moties werden ingediend (MOT n° 158/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Dirk Van der Maelen;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de heer Peter Buysrogge.

Deux motions ont été déposées (MOT nr. 158/1):

- une motion de recommandation a été déposée par M. Dirk Van der Maelen;

- une motion pure et simple a été déposée par M. Peter Buysrogge.

 

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? 

 

27.01  Dirk Van der Maelen (sp.a): Mijnheer de voorzitter, collega's, de minister en de regeringsmeerderheid willen laten geloven dat er maar één optie is voor de vervanging van de F-16, namelijk de aankoop van nieuwe vliegtuigen.

 

Ongeveer anderhalve maand geleden heeft de minister van Defensie hier in de Kamer verklaard, in zijn antwoord op een vraag, dat een levensduurverlenging van de Belgische F-16’s onmogelijk was. Via mijn interpellatie heb ik duidelijk gemaakt dat de levensduurverlenging van de F-16’s, blok A en B, wel mogelijk is. Het volstaat om te kijken op de website van Lockheed Martin.

 

De motie die ik heb ingediend, heeft een dubbel doel. Ten eerste, vraag ik aan de minister om zich te wenden tot Lockheed Martin om de studies op te vragen en die te bezorgen aan de Kamer. Ten tweede, vraag ik dat naast de optie van de aankoop van nieuwe vliegtuigen de veel goedkopere optie van een levensduurverlenging van de F-16’s onderzocht zou worden.

 

Collega’s, ik zeg met klem dat die optie ons garandeert dat wij tot 2040 of 2045 over gevechtsvliegtuigen zullen beschikken, tegen een kostprijs van ongeveer een derde of maximaal 40 % van de optie die de meerderheid genegen lijkt, namelijk de aankoop van de allerduurste vliegtuigen ter wereld, de F-35’s.

 

De voorzitter: Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

79

Oui

Nee

54

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

134

Total

 

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

 

28 Projet de loi domaniale (1886/3)

28 Ontwerp van domaniale wet (1886/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

91

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

43

Abstentions

Totaal

134

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1886/4)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1886/4)

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

M. Frédéric s'est abstenu.

 

29 Proposition de résolution visant à créer un groupe de travail chargé d'examiner des alternatives durables au désherbage du réseau ferroviaire (1534/5)

29 Voorstel van resolutie over de oprichting van een werkgroep belast met het onderzoeken van duurzame alternatieven voor vegetatiebestrijding op het Belgische spoorwegennet (1534/5)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

134

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

134

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de résolution. Il en sera donné connaissance au gouvernement. (1534/6)

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van resolutie aan. Het zal ter kennis van de regering worden gebracht. (1534/6)

 

30 Proposition de résolution visant à améliorer le dialogue social au sein du groupe SNCB (1565/3)

30 Voorstel van resolutie betreffende een verbeterde sociale dialoog binnen de NMBS-groep (1565/3)

 

Comme demandé par M. Cheron, nous votons sur chaque élément de la proposition de résolution.

 

Vote sur les considérants A à E. (1565/3)

Stemming over de consideransen A tot E. (1565/3)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

82

Oui

Nee

41

Non

Onthoudingen

11

Abstentions

Totaal

134

Total

 

En conséquence, les considérants A à E sont adoptés.

Bijgevolg zijn de consideransen A tot E aangenomen.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

Vote sur le point 1 de la proposition de résolution. (1565/3)

Stemming over punt 1 van het voorstel van resolutie. (1565/3)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 6)

Ja

112

Oui

Nee

20

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

132

Total

 

En conséquence, le point 1 est adopté.

Bijgevolg is punt 1 aangenomen.

 

(Mevrouw Zuhal Demir heeft ja gestemd)

 

Vote sur le point 2 de la proposition de résolution. (1565/3)

Stemming over punt 2 van het voorstel van resolutie. (1565/3)

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Stemming/vote 6)

 

En conséquence, le point 2 est adopté.

Bijgevolg is punt 2 aangenomen.

 

Vote sur le point 3 de la proposition de résolution. (1565/3)

Stemming over punt 3 van het voorstel van resolutie. (1565/3)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 7)

Ja

91

Oui

Nee

20

Non

Onthoudingen

22

Abstentions

Totaal

133

Total

 

En conséquence, le point 3 est adopté.

Bijgevolg is punt 3 aangenomen.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

Mme Lahaye-Battheu a voté pour.

 

Vote sur le point 4 de la proposition de résolution. (1565/3)

Stemming over punt 4 van het voorstel van resolutie. (1565/3)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 8)

Ja

83

Oui

Nee

41

Non

Onthoudingen

10

Abstentions

Totaal

134

Total

 

En conséquence, le point 4 est adopté.

Bijgevolg is punt 4 aangenomen.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

Vote sur le point 5 de la proposition de résolution. (1565/3)

Stemming over punt 5 van het voorstel van resolutie. (1565/3)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 9)

Ja

83

Oui

Nee

51

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

134

Total

 

En conséquence, le point 5 est adopté.

Bijgevolg is punt 5 aangenomen.

 

Vote sur le point 6 de la proposition de résolution. (1565/3)

Stemming over punt 6 van het voorstel van resolutie. (1565/3)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 10)

Ja

90

Oui

Nee

41

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

131

Total

 

En conséquence, le point 6 est adopté.

Bijgevolg is punt 6 aangenomen.

 

31 Ensemble de la proposition de résolution visant à améliorer le dialogue social au sein du groupe SNCB (1565/3)

31 Geheel van het voorstel van resolutie betreffende een verbeterde sociale dialoog binnen de NMBS-groep (1565/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 11)

Ja

83

Oui

Nee

51

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

134

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de résolution. Il en sera donné connaissance au gouvernement. (1565/4)

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van resolutie aan. Het zal ter kennis van de regering worden gebracht. (1565/4)

 

32 Wetsontwerp tot uitvoering en aanvulling van de verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG, houdende invoeging van titel 2 in boek XII "Recht van de elektronische economie" van het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan titel 2 van  boek XII en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan titel 2 van boek XII, in de boeken I, XV en XVII van het Wetboek van economisch recht (1893/3)

32 Projet de loi mettant en oeuvre et complétant le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE, portant insertion du titre 2 dans le livre XII "Droit de l'économie électronique" du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au titre 2 du livre XII et des dispositions d'application de la loi propres au titre 2 du livre XII, dans les livres I, XV et XVII du Code de droit économique (1893/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 12)

Ja

129

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

131

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1893/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1893/4)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Mme de Coster-Bauchau a voté pour.

 

33 Aangehouden amendementen en artikel van het voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek over de oorzaken van het faillissement van Optima Bank en de eventuele belangenvermenging tussen de Optima Groep en haar componenten enerzijds en openbare besturen anderzijds (nieuw opschrift) (1938/1-5)

33 Amendements et article réservé de la proposition visant à instituer une commission d'enquête parlementaire chargée d'examiner les causes de la faillite de la banque Optima et l'éventuelle confusion d'intérêts entre le Groupe Optima et ses composantes, d'une part, et des administrations publiques, d'autre part (nouvel intitulé) (1938/1-5)

 

Stemming over amendement nr. 13 van Barbara Pas op artikel 5. (1938/5)

Vote sur l'amendement n° 13 de Barbara Pas à l'article 5. (1938/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 13)

Ja

3

Oui

Nee

128

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

131

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Mme Grovonius a voté contre. On en prend acte.

 

Stemming over amendement nr. 14 van Marco Van Hees op artikel 5. (1938/5)

Vote sur l'amendement n° 14 de Marco Van Hees à l'article 5. (1938/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 14)

Ja

45

Oui

Nee

79

Non

Onthoudingen

10

Abstentions

Totaal

134

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 5 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 5 est adopté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

34 Geheel van het voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek over de oorzaken van het faillissement van Optima Bank en de eventuele belangenvermenging tussen de Optima Groep en haar componenten enerzijds en openbare besturen anderzijds (nieuw opschrift) (1938/4)

34 Ensemble de la proposition visant à instituer une commission d'enquête parlementaire chargée d'examiner les causes de la faillite de la banque Optima et l'éventuelle confusion d'intérêts entre le Groupe Optima et ses composantes, d'une part, et des administrations publiques, d'autre part (nouvel intitulé) (1938/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 15)

Ja

131

Oui

Nee

2

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

133

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel aan. (1938/6)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition. (1938/6)

 

35 Voorstel van naturalisatiewet toegekend bij toepassing van de wet van 1 maart 2000 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit (deel A) (1860/2)

35 Proposition de loi de naturalisation accordée en application de la loi du 1er mars 2000 modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge (partie A) (1860/2)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Neen)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 16)

Ja

129

Oui

Nee

3

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

133

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van naturalisatiewet (deel A) aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi de naturalisation (partie A). Elle sera soumise à la sanction royale.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

36 Voorstel van naturalisatiewet toegekend bij toepassing van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (deel B) (1860/2)

36 Proposition de loi de naturalisation accordée en application de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses et modifiant le Code de la nationalité belge (partie B) (1860/2)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(stemming/vote 16)

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van naturalisatiewet (deel B) aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi de naturalisation (partie B). Elle sera soumise à la sanction royale.

 

37 Voorstel van naturalisatiewet toegekend bij toepassing van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (deel C) (1860/2)

37 Proposition de loi de naturalisation accordée en application de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge (partie C) (1860/2)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(stemming/vote 16)

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van naturalisatiewet (deel C) aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi de naturalisation (partie C). Elle sera soumise à la sanction royale.

 

38 Voorstel tot verwerping door de commissie voor de Naturalisaties van de dossiers die in haar verslag nr. 1860/1 op bladzijden 4 tot 6 zijn opgenomen

38 Proposition de rejet faite par la commission des Naturalisations en ce qui concerne les dossiers repris dans son rapport n° 1860/1, aux pages 4 à 6

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 17)

Ja

131

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

132

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel tot verwerping aan.

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de rejet.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

(Mevrouw Ann Vanheste en mevrouw Monica De Coninck hebben gestemd zoals hun fractie)

 

39 Samenstelling van de parlementaire onderzoekscommissie Optima

39 Composition de la commission d'enquête parlementaire Optima

 

Ik stel u voor de parlementaire onderzoekscommissie Optima samen te stellen.

Je vous propose de procéder à la composition de la commission d'enquête parlementaire Optima.

 

De commissie bestaat uit 17 effectieve leden die de Kamer van volksvertegenwoordigers aanwijst onder haar leden, volgens de regel van de evenredige vertegenwoordiging van de politieke fracties.

La commission se compose de 17 membres effectifs que la Chambre des représentants désigne parmi ses membres conformément à la règle de la représentation proportionnelle des groupes politiques.

 

Er wordt een plaatsvervanger benoemd per politieke fractie.

Il est nommé un membre suppléant par groupe politique.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Ik herinner er u aan dat overeenkomstig artikel 158 van het Reglement de verdeling van deze commissie de volgende is:

Je rappelle que conformément à l'article 158 du Règlement la répartition de cette commission est la suivante:

 

N-VA: 4

PS: 3

MR: 3

CD&V: 2

Open Vld: 2

sp.a: 1

Ecolo-Groen: 1

cdH: 1

 

De voorzitters van de politieke fracties hebben mij de kandidaturen doen toekomen van de leden van hun fractie die deel zullen uitmaken van deze commissie.

Les présidents des groupes politiques m'ont fait parvenir les candidatures des membres de leur groupe qui composeront cette commission.

 

N-VA

vaste leden / effectifs:

Peter Dedecker, Zuhal Demir, Johan Klaps, Bert Wollants

plaatsvervanger / suppléant:

Robert Van de Velde

 

PS

vaste leden / effectifs:

Eric Massin, Ahmed Laaouej, Frédéric Daerden

plaatsvervanger / suppléant:

Fabienne Winckel

 

MR

vaste leden / effectifs:

Benoît Piedboeuf, Gautier Calomne, David Clarinval

plaatsvervanger / suppléant:

Vincent Scourneau

 

CD&V

vaste leden / effectifs:

Eric van Rompuy, Veli Yüksel

plaatsvervanger / suppléant:

Sarah Claerhout

 

Open Vld

vaste leden / effectifs:

Luk Van Biesen, Ine Somers

plaatsvervanger / suppléant:

Dirk Janssens

 

sp.a

vast lid / effectif:

Peter Vanvelthoven

plaatsvervanger / suppléant:

Dirk Van der Maelen

 

Ecolo-Groen

vast lid / effectif:

Meyrem Almaci

plaatsvervanger / suppléant:

Georges Gilkinet

 

cdH

vast lid / effectif:

Benoît Dispa

plaatsvervanger / suppléant:

Michel de Lamotte

 

Daar het aantal ontvankelijke kandidaturen overeenstemt met het aantal te begeven plaatsen aan de politieke fracties die kandidaten hebben voorgedragen moet, overeenkomstig artikel 157.6 van het Reglement, niet gestemd worden.

Étant donné que le nombre de candidatures recevables correspond au nombre de places à conférer aux groupes politiques ayant présenté des candidats, il n'y a pas lieu à scrutin conformément à l'article 157.6 du Règlement.

 

Dienvolgens verklaar ik verkozen de kandidaten die voorgedragen werden.

En conséquence, je proclame élus les candidats présentés.

 

40 Goedkeuring van de agenda

40 Adoption de l’ordre du jour

 

Wij moeten overgaan tot de goedkeuring van de agenda voor de vergadering van donderdag 14 juli 2016.

Nous devons procéder à l’approbation de l’ordre du jour de la séance du jeudi 14 juillet 2016.

 

Geen bezwaar? (Nee) De agenda is goedgekeurd.

Pas d’observation? (Non) L’ordre du jour est approuvé.

 

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 14 juillet 2016 à 14.15 heures.

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 14 juli 2016 om 14.15 uur.

 

La séance est levée à 18.00 heures.

De vergadering wordt gesloten om 18.00 uur.

 

 

 

 

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 54 PLEN 119 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 54 PLEN 119 annexe.

 

 

 


  


Detail van de naamstemmingen

 

Détail des votes nominatifs

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 001

 

 

Oui        

079

Ja

 

Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Carcaci Aldo, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

053

Nee

 

Almaci Meyrem, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lutgen Benoît, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Thiébaut Eric, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 002

 

 

Oui        

079

Ja

 

Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

054

Nee

 

Almaci Meyrem, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lutgen Benoît, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Thiébaut Eric, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 003

 

 

Oui        

091

Ja

 

Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Carcaci Aldo, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Geerts David, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vande Lanotte Johan, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

043

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Blanchart Philippe, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lutgen Benoît, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Thiébaut Eric, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Winckel Fabienne

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 004

 

 

Oui        

134

Ja

 

Almaci Meyrem, Beke Wouter, Bellens Rita, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Claerhout Sarah, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vande Lanotte Johan, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 005

 

 

Oui        

082

Ja

 

Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

041

Nee

 

Almaci Meyrem, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Calvo Kristof, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, De Vriendt Wouter, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pirlot Sébastian, Thiébaut Eric, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

Abstentions

011

Onthoudingen

 

Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Dallemagne Georges, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Lutgen Benoît, Matz Vanessa, Poncelet Isabelle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 006

 

 

Oui         

112

Ja

 

Almaci Meyrem, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Claerhout Sarah, Clarinval David, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vande Lanotte Johan, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

020

Nee

 

Blanchart Philippe, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Massin Eric, Mathot Alain, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pirlot Sébastian, Thiébaut Eric, Van Hees Marco, Winckel Fabienne

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 007

 

 

Oui        

091

Ja

 

Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Carcaci Aldo, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

020

Nee

 

Blanchart Philippe, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Massin Eric, Mathot Alain, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pirlot Sébastian, Thiébaut Eric, Van Hees Marco, Winckel Fabienne

 

Abstentions

022

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Bonte Hans, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, De Coninck Monica, Dedry Anne, De Vriendt Wouter, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Nollet Jean-Marc, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 008

 

 

Oui        

083

Ja

 

Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Carcaci Aldo, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

041

Nee

 

Almaci Meyrem, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Calvo Kristof, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, De Vriendt Wouter, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pirlot Sébastian, Thiébaut Eric, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

Abstentions

010

Onthoudingen

 

Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Dallemagne Georges, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Lutgen Benoît, Matz Vanessa, Poncelet Isabelle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 009

 

 

Oui        

083

Ja

 

Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Carcaci Aldo, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

051

Nee

 

Almaci Meyrem, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, De Vriendt Wouter, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lutgen Benoît, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Thiébaut Eric, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 010

 

 

Oui        

090

Ja

 

Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Ceysens Patricia, Claerhout Sarah, Clarinval David, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

041

Nee

 

Almaci Meyrem, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Calvo Kristof, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, De Vriendt Wouter, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pirlot Sébastian, Thiébaut Eric, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 011

 

 

Oui        

083

Ja

 

Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Carcaci Aldo, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

051

Nee

 

Almaci Meyrem, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, De Vriendt Wouter, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lutgen Benoît, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Thiébaut Eric, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 012

 

 

Oui        

129

Ja

 

Almaci Meyrem, Bellens Rita, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Claerhout Sarah, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vande Lanotte Johan, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

002

Onthoudingen

 

Hedebouw Raoul, Van Hees Marco

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 013

 

 

Oui        

003

Ja

 

Dewinter Filip, Pas Barbara, Penris Jan

 

Non        

128

Nee

 

Almaci Meyrem, Bellens Rita, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Claerhout Sarah, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vande Lanotte Johan, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 014

 

 

Oui        

045

Ja

 

Almaci Meyrem, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Thiébaut Eric, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

Non        

079

Nee

 

Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Abstentions

010

Onthoudingen

 

Brotcorne Christian, Carcaci Aldo, Dallemagne Georges, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Lutgen Benoît, Matz Vanessa, Poncelet Isabelle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 015

 

 

Oui        

131

Ja

 

Almaci Meyrem, Beke Wouter, Bellens Rita, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Claerhout Sarah, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vande Lanotte Johan, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

002

Nee

 

Hedebouw Raoul, Van Hees Marco

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 016

 

 

Oui        

129

Ja

 

Almaci Meyrem, Beke Wouter, Bellens Rita, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Claerhout Sarah, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vande Lanotte Johan, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

003

Nee

 

Dewinter Filip, Pas Barbara, Penris Jan

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 017

 

 

Oui        

131

Ja

 

Almaci Meyrem, Beke Wouter, Bellens Rita, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Claerhout Sarah, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Turtelboom Annemie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vande Lanotte Johan, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo