Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

Donderdag 28 april 2016

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Jeudi 28 avril 2016

 

Après-midi

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 14.20 uur en voorgezeten door de heer Siegfried Bracke.

La séance est ouverte à 14.20 heures et présidée par M. Siegfried Bracke.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Aanwezig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l’ouverture de la séance:

Kris Peeters, Jan Jambon.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Gautier Calomne, Maya Detiège, Daphné Dumery, Julie Fernandez Fernandez, Olivier Maingain, wegens gezondheidsredenen / pour raisons de santé;

Laurette Onkelinx (stemmingen / votes), Johan Vande Lanotte, wegens ambtsplicht / pour devoirs de mandat.

 

01 Rouwhulde – de heer Louis Van Geyt

01 Éloge funèbre – M. Louis Van Geyt

 

De voorzitter (voor de staande vergadering)

Le président (devant l'assemblée debout)

 

Collega’s, we hebben met droefenis het overlijden vernomen van onze oud-collega Louis Van Geyt, op donderdag 14 april 2016.

 

Louis Van Geyt is op 24 september 1927 in Antwerpen geboren in een liberaal, vrijzinnig, Vlaams gezin. Zijn vader was daar magistraat en werd later Nederlandstalig professor burgerlijk recht aan de ULB.

 

Louis Van Geyt ging vier jaar naar de lagere school in Antwerpen, waarna hij zijn schoolloopbaan in Brussel in het Frans voortzette aan de Section d’Athénée A de la Ville.

 

Vervolgens ging hij aan de ULB studeren, die in januari 1945 haar deuren weer had geopend. Hij studeert er af als licentiaat in de economische en financiële wetenschappen. Als perfect tweetalige student zette hij mee zijn schouders onder de heroprichting van de studentenvereniging Geen Taal, Geen Vrijheid, die pleitte voor de opsplitsing van de ULB in een volwaardige tweetalige universiteit.

 

Il milite ensuite chez les Étudiants socialistes puis adhère au Parti communiste belge. À la Libération, le Parti communiste belge peut compter sur le soutien de quelque 100 000 membres.

 

Combattre la politique de Paul-Henri Spaak et plus globalement le renversement des alliances opéré par le président américain Truman, tels furent les éléments-clés de son engagement politique.

 

De 1949 à 1952, Louis Van Geyt siège au bureau national de la Jeunesse populaire de Belgique, où il s’occupe de l’organisation des étudiants progressistes.

 

In 1951 trad hij toe tot het bestuursapparaat van de communistische partij. Hij werkte in eerste instantie op de documentatiedienst en werd nadien redacteur van het partijdagblad Le Drapeau rouge.

 

In 1960 werd hij opgenomen in het politiek bureau van de communistische partij en al vrij snel werkte hij zich op tot de belangrijkste leider van de Brusselse federatie.

 

Van 1965 tot 1970 zat hij in de gemeenteraad van de stad Brussel. In 1971 werd hij lid van het nationaal secretariaat en na het overlijden van voorzitter Marc Drumaux werd hij op 9 december 1972 verkozen tot voorzitter van de communistische partij.

 

Il fait son entrée dans notre assemblée le 28 janvier 1971. Il siégera à la Chambre jusqu’au 6 octobre 1981. C’est avec courage, détermination mais toujours avec simplicité qu’il prend part aux grands débats qui agitent notre assemblée au cours des années 70.

 

Il s’y montre fidèle à ses valeurs et se fait rapidement remarquer par sa connaissance des dossiers et ses interventions fort bien documentées que ce soit sur les conséquences des chocs pétroliers, la course aux armements ou encore les relations diplomatiques avec le Chili après le coup d’État du général Pinochet. Il fut également un membre très actif de l’AWEPA.

 

In de internationale communistische beweging pleitte hij tijdens de debatten over het eurocommunisme voor “kritische solidariteit”, dat wil zeggen een kritische houding tegenover Moskou met behoud van een duurzame strategische solidariteit met het Sovjetblok.

 

In de jaren ‘80 ijverde hij voor vrede en tegen de plaatsing van kernraketten in Europa.

 

In 1989 werd de KPB-PCB opgesplitst volgens de taalgemeenschappen, maar Louis Van Geyt bleef tot in 1995 voorzitter van de Unie van communisten van België, die de beide partijen overkoepelde. Om het historisch patrimonium van de partij te beschermen, richtte hij een vzw op, waarvan hij tot in 2012 voorzitter zou blijven.

 

Onze voormalige collega was een echte gentleman, een innemende en hoffelijke man die altijd is blijven geloven in de waarden van vrijheid, waardigheid en rechtvaardigheid die zijn partij in zijn ogen belichaamde.

 

Ik heb de familie van onze vroegere collega – ik mag de broer van onze overleden collega in de tribune begroeten – namens onze assemblee mijn deelneming betuigd.

 

01.01 Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, ook de regering wil graag hulde brengen aan Louis Van Geyt.

 

Hij was een opmerkelijk politicus die bijna tien jaar in onze assemblee zetelde.

 

Louis Van Geyt is een tiener als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt en Europa in brand zet. De oorlog is bepalend voor zijn politiek engagement. Aan de ULB studeert hij onder meer economische en financiële wetenschappen. Van Geyt is perfect tweetalig en pleit voor het opsplitsen van de lessen op basis van de taal.

 

Daarna sluit hij zich aan bij de communistische partij. Van Geyt is ambitieus en schopt het tot partijvoorzitter.

 

Élu à la Chambre des représentants en 1971, il devient une des voix fortes de l'opposition de l'époque. Fervent défenseur de ses convictions, il était apprécié pour la qualité de ses interventions. Dix ans plus tard, il quitte la Chambre, mais reste très actif sur le plan politique. Grand pacifiste, il continue à prôner le désarmement de l'Europe, alors en pleine guerre froide.

 

Louis Van Geyt heeft een reputatie van betoger. Hij neemt aan honderden betogingen deel, ook na zijn politieke carrière. Zijn overtuiging blijft intact en authentiek tot op heel hoge leeftijd.

 

In naam van de federale regering wil ik zijn familie en zijn naasten mijn diepste medeleven betuigen.

 

Le président: Chers collègues, je vous propose d’observer une minute de silence à la mémoire de notre ancien collègue.

 

De Kamer neemt een minuut stilte in acht.

La Chambre observe une minute de silence.

 

Vragen

Questions

 

Collega’s, aan de orde zijn de mondelinge vragen.

 

De heer Bonte vraagt echter het woord in verband met de regeling van onze werkzaamheden.

 

01.02  Hans Bonte (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik heb het woord gevraagd, omdat ik een vraag in verband met de gebrekkige opvolging van Syriëstrijders heb gericht tot de eerste minister.

 

Ik heb erop aangedrongen dat de eerste minister zelf het antwoord zou verschaffen, niet alleen omdat hij eerste minister is, maar ook omdat hij voorzitter is van de Nationale Veiligheidsraad. De ambitie is dat er snel iets gebeurt. Ik stel nu vast dat mijn vraag zal worden beantwoord door de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken. Ik wil er nog eens op aandringen dat de eerste minister antwoordt. Is de eerste minister verontschuldigd of wat is er precies aan de hand?

 

De voorzitter: Mijnheer Bonte, het zou te gek zijn om verstoppertje te spelen en ik kan u meedelen dat er, enerzijds, effectief gepraat is over wie die vraag zou moeten beantwoorden. Ik moet zelfs toegeven dat er enige logica schuilt in de redenering dat de eerste minister de voorzitter is van de Nationale Beiligheidsraad. Anderzijds bestaat er over het punt, tenminste voor zover wij weten of ons wordt meegedeeld, geen enkele onenigheid in de regering. De vice-eersteminister en tevens bevoegd minister zal dus antwoorden op uw vraag. Ik ga ervan uit dat het u eigenlijk om dat antwoord te doen is.

 

01.03  Hans Bonte (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik ga er altijd van uit dat de regering een en ondeelbaar is. We hebben al staaltjes gezien van die ondeelbaarheid.

 

Maar op basis van welk artikel of op basis van welke redenering in het kader van de parlementaire controle gaat u in op een negotiatie die in de regering gebeurt? Als een Parlementslid erop aandringt dat de eerste minister antwoordt, dan meen ik dat er maar één reden is waarom dat niet gebeurt, namelijk omdat hij verhinderd is door internationale afspraken of andere zaken.

 

Ik handhaaf dus mijn vraag.

 

De voorzitter: Ik heb geprobeerd de werkzaamheden zo goed mogelijk te organiseren. In de Nationale Veiligheidsraad hebben nog andere ministers zitting en die zijn dus ook betrokken. Ik heb al toegegeven dat er enige logica is. Na een gedachtewisseling zijn wij tot de conclusie gekomen dat …

 

01.04  Karin Temmerman (sp.a): (…)

 

De voorzitter: Neen, mevrouw Temmerman.

 

Er zijn veel zaken waarover men, onder andere via de media, verneemt dat daaromtrent inderdaad spanningen of indicaties van mogelijke meningsverschillen in de regering bestaan. Dat lijkt mij hier niet het geval te zijn.

 

01.05  Hans Bonte (sp.a): Mijnheer de voorzitter, als er toch negotiaties zijn geweest en overwegingen zijn gemaakt, wil ik erop aandringen dat het betreffende Kamerlid, waarvan u de voorzitter bent, daarbij op zijn minst wordt betrokken.

 

De voorzitter: Op dat vlak hebt u gelijk.

 

01.06  Hans Bonte (sp.a): Als ik gelijk heb, vraag ik dat de eerste minister komt.

 

De voorzitter: Daar hebt u gelijk en mijn excuses op dat punt, maar de beslissing is vandaag behoorlijk laat gevallen.

 

02 Questions jointes de

- M. Frédéric Daerden au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "le taux d'emploi en Belgique" (n° P1136)

- Mme Monica De Coninck au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "le taux d'emploi en Belgique" (n° P1137)

02 Samengevoegde vragen van

- de heer Frédéric Daerden aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de tewerkstellingsgraad in België" (nr. P1136)

- mevrouw Monica De Coninck aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de tewerkstellingsgraad in België" (nr. P1137)

 

02.01  Frédéric Daerden (PS): Monsieur le vice-premier ministre, le premier ministre, lors de l'état de l'union a affirmé n'avoir qu'une obsession: "Jobs! Jobs! Jobs!". Au nom de cette obsession, vous n'avez pas hésité à faire mal. Vous vous êtes attaqués au pouvoir d'achat, il y a eu des hausses de TVA, d'accises, le saut d'index, la modération salariale; vous vous êtes attaqués aux travailleurs âgés, aux pensionnés, aux chômeurs, aux allocataires sociaux, même aux femmes. Seuls les plus nantis ont été épargnés.

 

Aujourd'hui, les masques tombent. Il y a deux jours, Eurostat a communiqué ses chiffres sur le taux d'emploi en Europe et, pour notre pays, ils sont loin d'être positifs. Après toutes ces mesures injustes, nous sommes avec la Finlande le seul pays à voir notre taux d'emploi diminuer. Notre taux d'emploi diminue et on s'éloigne de notre objectif européen.

 

Ce qui est dramatique, c'est que, pour votre gouvernement, cela ne suffit pas. Vous voulez toujours aller plus loin. Selon vous, si cela va mal, ce n'est pas à cause de votre politique, c'est de la faute des travailleurs: ils ne sont pas assez flexibles, ils ne travaillent pas assez! Votre solution: réformer pour détruire les droits des travailleurs, pour mieux les exploiter, pour augmenter la rentabilité des entreprises. Et, pour y arriver, affaiblir leurs représentants, avec aujourd'hui une concertation sociale au point mort.

 

Face à ce constat, allez-vous revoir votre approche, revenir à des solutions imaginées avec les partenaires sociaux et non dictées par le patronat et par votre partenaire N-VA? Allez-vous conditionner les réductions de cotisations, et autres mesures, à la création d'emplois?

 

02.02  Monica De Coninck (sp.a): Mijnheer de minister van Werk, ik hoor het de eerste minister nog zeggen: de inzet van deze regering is jobs, jobs, jobs. Daarvan zou werk worden gemaakt.

 

De werknemers van ons land hebben daarvoor een indexsprong moeten slikken, de lonen staan stil en de levenskosten van de gezinnen zijn sterk verhoogd door allerlei accijnzen en extra facturen om de taxshift te realiseren en jobs te creëren. Men zei dat dit 50 000 tot 80 000 jobs zou opleveren. Ook de werkgeversorganisaties voorspelden dat toen. Vorige week kwam de grote baas van UNIZO echter op zijn afspraken terug. Hij zei dat er geen extra jobs zullen komen omdat wij worden geconfronteerd met kostenverhogingen, vermits er door de inflatie meer loon betaald moet worden. Het zal volgens hem dus echt niet lukken.

 

België heeft net als Finland, waar het ook niet goed gaat, een zeer lage werkzaamheidsgraad. België is het enige land waar de werkzaamheidsgraad – het aantal mensen van 20 tot 64 jaar dat werkt – in 2015 is gedaald. Dat betekent dat hier in verhouding niet erg veel mensen aan de slag zijn. België scoort met een tewerkstellingsgraad van 67,2 % het op zes na slechtste resultaat in de Europese Unie. Enkel Bulgarije, Roemenië, Spanje, Kroatië, Italië en Griekenland scoren slechter.

 

Minister Peeters, hoe kunt u dit verklaren? Meent u niet dat het tijd wordt voor een ander beleid, een progressief beleid, een taxshift met een ernstige bijdrage van de grote vermogens? En waarom? Om te investeren in koopkracht, maar ook om te investeren in de uitdagingen van de toekomst. Ik denk dan aan alles in verband met energie en aan alles in verband met de vergrijzing van de bevolking. Daarvoor moeten jobs worden gecreëerd.

 

02.03  Kris Peeters, ministre: Madame De Coninck, monsieur Daerden, vous avez raison: la priorité absolue de notre gouvernement est de créer de l'emploi.

 

Dat zal zo blijven; tot de laatste dag van deze legislatuur zullen wij alles doen om jobs te creëren.

 

U verwijst naar Eurostat.

 

On a évidemment aussi lu le rapport d'Eurostat.

 

Ik heb samen met u vastgesteld dat wij 0,1 % achteruitgegaan zijn en op 67 % gebleven zijn, wat nog altijd onder de ambitie is die wij hebben en die de vorige regering en vele regeringen daarvoor hadden. Wij moeten vooruit. Ik hoop dat wij die jobs zullen creëren, maar deze studie aangrijpen om te zeggen dat wij niet de goede richting uitgaan, is totaal verkeerd.

 

Ten eerste, als u naar de feiten kijkt, bijvoorbeeld naar de cijfers van de RSZ, dan blijkt duidelijk dat er tussen eind 2014 en eind 2015 wel jobs gecreëerd zijn, namelijk 30 700. Die informatie komt van onze eigen RSZ.

 

Ten tweede, u moet de nodige intellectuele eerlijkheid opbrengen en toegeven dat de bevolking in ons land sneller is toegenomen dan in onze buurlanden. Er is een stijging geweest met bijna 3 % tussen 2000 en 2010. In Nederland bedroeg dit 1,1 %. In Denemarken was er zelfs sprake van een daling met 1 %. Als u deze studie nogmaals gebruikt om standpunten te verdedigen, dan moet u ook daarmee rekening houden.

 

Het is evident dat wij jobs willen creëren. Net daarom heeft deze regering een aantal belangrijke beslissingen genomen om die ook te realiseren. Wij hebben de loonmatiging van de vorige regering doorgetrokken met een indexsprong. Wij hebben de loonkosten voor de werkgevers verlaagd. Wij hebben recentelijk nog bijkomende beslissingen genomen inzake werkbaar werk. Kortom, dit zijn allemaal voorstellen die ervoor zullen zorgen — daarvan zijn wij overtuigd — dat er jobs worden gecreëerd bij de kleine ondernemingen. De werkgeversbijdrage voor een eerste aanwerving zal tot nul worden gereduceerd. Dezelfde Karel Van Eetvelt, die u citeert, mevrouw De Coninck, heeft een paar dagen nadien gezegd dat er al 10 000 jobs werden gecreëerd door de zelfstandigen.

 

Laten wij eerst en vooral de studie ernstig nemen. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat er jobs zullen worden gecreëerd door de maatregelen die wij hebben genomen. Op het einde van deze legislatuur zullen wij kunnen vaststellen dat ons beleid het juiste beleid was en is om dit te kunnen realiseren.

 

02.04  Frédéric Daerden (PS): Monsieur le vice-premier ministre, j'ai bien entendu votre réponse.

 

Mais au "Jobs! Jobs! Jobs!" du premier ministre, ma cheffe de groupe avait répondu: "Taxes! Taxes! Taxes!". Le constat est que les taxes sont bien là, et que les jobs n'arrivent pas.

 

Vous n'apportez pas de solution, vous dites simplement: "Ce n'est pas de notre faute, c'est à cause de la démographie." C'est un peu court, monsieur le vice-premier ministre. Pour augmenter le taux d'emploi, il faut réduire le temps de travail et augmenter la consommation intérieure. Croyez-nous!

 

02.05  Monica De Coninck (sp.a): Mijnheer de minister, het is heel belangrijk dat iedereen bijdraagt en middelen geeft om te investeren in ons land. Er zijn immers heel veel uitdagingen voor de toekomst. Op die manier kunnen wij werk creëren. Het is dus belangrijk dat ook mensen met grote vermogens niet met hun centen naar Panama trekken, maar hier hun deel doen. Zij zullen daarvan zelf ook de vruchten plukken.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

03 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Evita Willaert aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "werkbaar werk" (nr. P1138)

- mevrouw Catherine Fonck aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "werkbaar werk" (nr. P1139)

03 Questions jointes de

- Mme Evita Willaert au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "le travail sur mesure" (n° P1138)

- Mme Catherine Fonck au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "le travail sur mesure" (n° P1139)

 

03.01  Evita Willaert (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, vandaag is het de Internationale Dag van Veiligheid op het Werk en zondag is het 1 mei, Dag van de Arbeid.

 

Met die arbeid en gezondheid op het werk is het in dit land slecht gesteld. Twee op drie werknemers lijdt onder stress en 2015 was zo goed als een topjaar inzake langdurig ziekteverzuim. We hebben dus duidelijk te kampen met een structureel probleem. Dat veroorzaakt niet enkel heel veel leed, maar kost ons ook handenvol geld: 1,8 miljard in de gezondheidszorg en voor ieder bedrijf 8 000 euro per werknemer die uitvalt door burn-out. U zult het met mij eens zijn dat die budgetten beter kunnen worden besteed. Het is tijd voor preventie en voor structurele maatregelen. Het is beter te voorkomen dan te genezen.

 

Mijnheer de minister, een jaar geleden hebben wij een aantal voorstellen op tafel gelegd om de loopbaan meer haalbaar en gezond te houden. Vandaag doen wij dat opnieuw en we maken daarvan de inzet van 1 mei. Wij vragen ons af wat de regering heel concreet zal doen om die hoge kosten te drukken. De loopbaan werd intussen flexibeler gemaakt, de mensen moeten al langer werken, maar u nam nog geen maatregelen om dat effectief haalbaar te houden. U hebt al vaak gesproken over werkbaar werk, maar u heeft nog geen actie ondernomen.

 

Vandaag komen wij daarom met twee heel concrete voorstellen.

 

Een eerste voorstel heeft te maken met het feit dat niet iedereen even lang kan werken. Langer werken is niet voor iedereen haalbaar. One-size-fits-all, één systeem waarin alle werknemers moeten passen, is gewoon niet van deze tijd. Dit is niet haalbaar, er is maatwerk nodig. Ons voorstel is om met een puntensysteem te werken, waarbij zwaardere beroepen zwaarder doorwegen en de mensen die een dergelijke job uitvoeren, sneller pensioenrechten opbouwen. Beter nog is te vermijden dat mensen zo snel uitvallen omdat ze een zwaar beroep uitoefenen. Daarom ons tweede voorstel om die bedrijven die nu al werk maken van werkbaar werk, een loonkostenvermindering toe te staan.

 

Wat zal uw regering doen om die kosten te drukken en om effectief werk te maken van werkbaar werk? Uw kabinet heeft onze voorstellen al gevraagd en ontvangen. Wat vindt u van die twee ideeën, het loopbaanpuntensysteem en de loonkostenvermindering voor bedrijven die nu al maatregelen nemen?

 

03.02  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, monsieur le ministre, le thème que je souhaite aborder n'est pas identique.

 

En fait, je souhaite vous interroger aujourd'hui plutôt sur la décision qui a été prise à l'occasion de l'ajustement budgétaire et, plus particulièrement, sur la réaction du Groupe des dix. Ce sujet est d'actualité puisque ce dernier s'oppose, en quelque sorte, unanimement à vous. Certes, ils ne sont pas d'accord sur le fond notamment quant à l'obligation de l'annualisation du temps de travail. Toutefois, il y a unanimité puisque les discussions sont bloquées. Les syndicats et les employeurs vous ont fait part de toute une série de commentaires. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la manière avec laquelle le gouvernement a décidé d'avancer n'est ni plus ni moins qu'une provocation à l'égard des partenaires sociaux.

 

En effet, vous avez décidé unilatéralement de procéder à un tri sélectif complètement déséquilibré au sein du gouvernement alors qu'il aurait été logique d'organiser une discussion avec l'ensemble des partenaires sociaux au préalable.

 

Monsieur le ministre, comment comptez-vous procéder? Vous avez reçu ces courriers. Pouvez-vous nous donner des informations quant à leur contenu? Quelle est votre réaction? Allez-vous laisser la main aux partenaires sociaux? Allez-vous mettre de l'huile dans les rouages pour permettre aux uns et aux autres d'avancer? Si je ne me trompe pas, ils ont demandé à vous rencontrer. Selon moi, il est important de pouvoir faire la clarté sur la manière dont nous allons avancer sur ce dossier majeur.

 

03.03 Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, het gaat om twee enigszins verschillende vragen. Ik zal dus eerst ingaan op de vraag van mevrouw Willaert.

 

Het is een belangrijke uitdaging om het arbeidsrecht en de arbeidsmarkt aan te passen aan de 21e eeuw en aan een economie die steeds meer gedigitaliseerd is, die nog meer dan ooit tevoren geglobaliseerd is en waarin mensen dagelijks moeten werken. Wij worden met heel wat uitdagingen geconfronteerd, waarvan u er een aantal al hebt vernoemd, zoals stress en burn-out.

 

Het is met die vaststelling dat de huidige regering het initiatief heeft genomen om werkbaar en wendbaar werk aan te pakken. Wij hebben twee rondetafels gehouden en we hebben heel wat ideeën. Bij de begrotingscontrole is een eerste belangrijke stap gezet om niet alleen tot wendbaar werk te komen, maar ook tot werkbaar werk, waarop u de nadruk legt.

 

Het is juist dat het om twee elementen gaat bij de hervorming van de arbeidsmarkt en de arbeidswetgeving. Wij mogen echter nooit vergeten dat het ook zeker moet gaan om het werkbaar houden van het werk voor zowel jonge als oudere mensen, die langer moeten werken, gelet op de pensioenproblematiek die de huidige regering ook wil aanpakken. Wij hebben op dat vlak een erg vooruitstrevende en innovatieve aanpak naar voren geschoven met een sokkel en een menu, waarin allerlei zaken staan voor werkbaar en wendbaar werk.

 

Ik apprecieer ten zeerste uw voorstellen. Ik heb in dit halfrond naar aanleiding van een andere vraag van u al aangegeven dat ik niet alleen voorstellen van de sociale partners en van de meerderheid verwacht, maar ook voorstellen van de oppositie. Dat u voorstellen doet, apprecieer ik dus erg.

 

Wij hebben daarstraks zelf met uw partij contact opgenomen, om de voorstellen te vragen. Wij hebben ze ook gekregen, waarvoor grote dank.

 

Ik heb toegezegd dat wij ze serieus zullen bekijken. U hebt meerdere voorstellen gedaan. Ik wil echter vooral de twee voorstellen over de trampolinepremie en over het puntensysteem voor de loopbaan onthouden.

 

Om mij tot het eerste voorstel te beperken, wil ik meegeven dat wij moeten blijven nadenken over de manier waarop wij opzeggingstermijnen op een andere manier kunnen invullen. Het zou veeleer om transitievergoedingen moeten gaan, om ervoor te zorgen dat iemand die ander werk zoekt, wordt gesteund doordat hij een transitievergoeding krijgt en niet een opzeggingsvergoeding.

 

Wij nemen die voorstellen dus au sérieux.. Wij zullen ze verder bekijken omdat het werk niet alleen werkbaar maar ook betaalbaar moet zijn in de praktijk. Ik zal mijn mensen vragen de zaak te onderzoeken en ik kom er dan later op terug.

 

Madame Fonck, j'ai reçu deux lettres, l'une émanant des syndicats, l'autre de la FEB (Unizo et UCM), lettres auxquelles j'ai répondu en vue d'organiser une réunion avec chacune de ces instances. C'est normal. Il s'agit d'une concertation sociale non avec le Groupe des dix mais avec ces deux partenaires, qui ont demandé que deux réunions séparées soient organisées.

 

03.04  Evita Willaert (Ecolo-Groen): Mijnheer de minister, u antwoordt opnieuw heel charmant op mijn vragen. U reageert trouwens altijd heel charmant op mijn vragen. Ik apprecieer die constructieve houding wel, maar tot nu toe hebt u met onze voorstellen bitter weinig gedaan. Belangrijker nog, na een jaar voelen mensen daarvan nog niets in de praktijk.

 

Precies omwille van uw mooie woorden en uw constructieve houding zal ik hierop blijven terugkomen. Ik zal vragen blijven stellen tot u eindelijk actie onderneemt. Ik zal werkbaar werk in dit Parlement nog honderd keer herhalen, tot u stappen vooruitzet. Wij zullen voorstellen blijven formuleren, u inspiratie blijven geven, tot er eindelijk schot in de zaak komt. Het kan gezonder, het kan menselijker, het kan werkbaarder.

 

Mijnheer de minister, read my lips: werkbaar werk.

 

03.05  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le ministre, je ne sais pas si votre réponse est charmante. On verra si vos actions le seront. Je ne doute pas de vous; elles le seront très certainement. C'est une belle solidarité!

 

Monsieur le ministre, la modernisation du travail et l'adaptation au XXIsiècle est un dossier important. C'est une évidence. Notons cependant, qu'après les tables rondes, le gouvernement a pris la décision d'accoucher d'une souris. Par rapport aux décisions du gouvernement, votre travail se résume au passage à 45 heures par semaine et à un renvoi ultérieur sur la question du crédit-temps.

 

Monsieur le ministre, j'ai deux demandes à vous faire.

 

Tout d'abord, ce gouvernement a eu, à plusieurs reprises, la mauvaise habitude de reprendre la main quand cela grippait au sein des partenaires sociaux. Surtout, monsieur le ministre, laissez la main aux partenaires sociaux! Ne décidez pas de façon unilatérale au niveau du gouvernement!

 

Ensuite, monsieur le ministre, vous avez tout intérêt à rouvrir votre chantier car vous l'avez réduit à la taille d'une toute petite souris. De ce fait, je peux comprendre que, tant du côté des syndicats que de celui des employeurs, ce ne soit pas acceptable. Monsieur le ministre, rouvrez ce chantier dans l'intérêt de tous! Cela permettra d'avancer réellement en matière de modernisation de l'emploi.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

De voorzitter: We komen nu tot de twee samengevoegde vragen over socialezekerheidsuitkeringen aan gedetineerden. We beginnen met de vraag van de heer Dewinter.

 

03.06  Filip Dewinter (VB): (…)

 

De voorzitter: Ik weet het. Dit is de laatste vraag voor de vice-eersteminister.

 

Mijnheer de vicepremier, het hangt van u af.

 

03.07 Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, aangezien ik toch als charmant wordt beschouwd… (Hilariteit)

 

De voorzitter: Dank u wel, iedereen.

 

04 Vraag van de heer Hans Bonte aan de eerste minister over "de opvolging van Syriëstrijders" (nr. P1135)

04 Question de M. Hans Bonte au premier ministre sur "le suivi des djihadistes rentrés de Syrie" (n° P1135)

 

04.01  Hans Bonte (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik wil beginnen met de puntjes op de i te zetten.

 

Deze vraag was aan de premier gericht. Wij hebben het daarover daarnet al gehad. Ik blijf mij erover verbazen dat u op die manier belet dat een Parlementslid de premier ondervraagt. Het gaat over de veiligheid en de premier is de voorzitter van de Nationale Veiligheidsraad.

 

Dat belet niet, mijnheer de vicepremier, dat u misschien ook antwoorden kunt verschaffen op een aantal precieze vragen.

 

Het gaat over een zaak waarover wij hier al jaren debatteren. Ik heb er zelfs nog met uw voorganger over gedebatteerd: er is een structureel tekort in de opvolging van Syriëstrijders, zeker in het Hoofdstedelijk Gewest. Dat is niet nieuw. Ik heb het hier, in de commissie en ook hierbuiten, in het Kanaalplan, al verschillende keren aangehaald. Het pijnlijke is dat wij en de regering nu te maken krijgen met een voorlopig rapport, waarvan wij kennis hebben kunnen nemen nadat een aantal journalisten er kennis van genomen hadden.

 

Het is een bijzonder pijnlijke zaak, in die zin dat er blijkbaar informatie te over was over de gebroeders Abdeslam en Abaaoud, maar die was blijkbaar ergens gestockeerd en werd nooit ten gronde bekeken, niet vóór de aanslagen in Parijs, niet na de aanslagen in Parijs en niet vóór de aanslagen van Maalbeek en Zaventem. De informatie werd slechts geëxploiteerd op het ogenblik dat het Comité P optrad. U hebt, op verzoek van de begeleidingscommissie van het Comité P, ook kennis kunnen nemen van het rapport.

 

Er is één vraag die ik wenste u niet te moeten stellen, omdat u het antwoord niet kent, namelijk “wat als?” Wat indien men die informatie wel geëxploiteerd had? Wat indien men die informatie wel au sérieux had genomen? Het is een vraag die velen beroert, maar ik vrees dat wij vandaag het antwoord erop niet kennen.

 

Wij leven vandaag onder dreigingsniveau 3. Het OCAD doet een oproep voor alertheid bij de mensen.

 

De enige vraag die mij rest, mijnheer de minister, is welke conclusies de regering uit het rapport trekt. Welke garanties hebt u dat de subjecten naar wie de speurders nu nog op zoek zijn, niet even slordig worden opgevolgd als de personen in het rapport?

 

04.02 Minister Jan Jambon: Mijnheer Bonte, het verwondert mij enigszins dat u die vraag vandaag in de plenaire vergadering stelt. In de loop van deze week was er een vergadering van de begeleidingscommissie. Daar werd kennisgenomen van een tussentijds rapport van het Comité P. Er werd daar unaniem beslist dat wij het wederwoord van de bevoegde diensten van politie en Justitie zouden vragen na het rapport.

 

Ik zal dan ook geen standpunt innemen. Dat is ook afgestemd met minister Geens. Wij zullen geen standpunt innemen voordat wij het wederwoord van de diensten hebben gehoord en er een eindrapport van het Comité P is. Die beslissing is unaniem genomen in de begeleidingscommissie. Ik wens die te respecteren.

 

04.03  Hans Bonte (sp.a): Mijnheer de minister, de bevolking neemt via de pers kennis van geheime rapporten die illustreren wat ik al jaren zeg, met name dat er een structureel falen is in de opvolging van Syriëstrijders.

 

Veel politiezones en politiediensten werken keihard vandaag. Er worden imagocampagnes opgezet om Brussel weer een beetje sexy te maken, waar ik alle sympathie voor heb. Het blijft echter wachten op het fundamentele werk: orde op zaken stellen inzake de opvolging van de Syriëstrijders. Daarover zegt u nu ook weer dat u het later zult bekijken.

 

Uw antwoord ontgoochelt mij ten zeerste.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

05 Samengevoegde vragen van

- de heer Filip Dewinter aan de minister van Justitie over "de onterechte uitbetaling van socialezekerheidsuitkeringen aan gedetineerden" (nr. P1140)

- mevrouw Carina Van Cauter aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de onterechte uitbetaling van socialezekerheidsuitkeringen aan gedetineerden" (nr. P1141)

05 Questions jointes de

- M. Filip Dewinter au ministre de la Justice sur "le paiement indu de prestations de sécurité sociale à des détenus" (n° P1140)

- Mme Carina Van Cauter au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "le paiement indu de prestations de sécurité sociale à des détenus" (n° P1141)

 

05.01  Filip Dewinter (VB): Mijnheer de minister, u zei een paar weken geleden dat we met zijn allen boven onze stand leven. Sinds gisteren weten we wie er echt boven zijn stand leeft, namelijk de veroordeelde terroristen in de gevangenissen. Blijkbaar krijgen zij al geruime tijd een werkloosheidsuitkering.

 

We leven hier in Absurdistan en iedere dag opnieuw word ik verrast door het feit dat wij dergelijke feiten in overtreffende trap te horen krijgen. Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat uitgerekend op dit moment de publieke opinie wordt ingelicht over het feit dat veroordeelde terroristen in de gevangenis zowaar een werkloosheidsvergoeding kunnen ontvangen? Onze overheid is door allerlei praktische omstandigheden blijkbaar niet in staat om dat te detecteren. Men zegt ons ook dat de veroordeelde terroristen zelf de RVA hadden moeten inlichten.

 

Het zou een mop kunnen zijn op de conference van Geert Hoste op oudjaar. Men zou er hartelijk om kunnen lachen, ook al zou niemand het geloven, maar het is de realiteit.

 

Mijnheer de minister, over hoeveel geld gaat het in feite? Over hoeveel gedetineerden gaat het? Hoelang duurt die praktijk al? Hoe zult u dat in de toekomst vermijden?

 

Tot slot nog de volgende opmerking, het zou misschien goed zijn, mocht u als politiek verantwoordelijke namens de regering uw verontschuldigingen aanbieden, want zo'n feit zet heel veel kwaad bloed bij de bevolking.

 

05.02  Carina Van Cauter (Open Vld): Mijnheer de minister, ik begin met een vriendelijk woord en ik dank u voor het geduld, zodat wij elkaar hier in de plenaire vergadering toch nog kunnen ontmoeten.

 

Nu even ernstig, mijnheer de minister, ik denk dat heel België van zijn stoel viel toen men vernam dat werkloosheidsuitkeringen worden uitbetaald aan gedetineerden die een vrijheidsstraf ondergaan. Dat is een oud zeer. Wij weten dat al geruime tijd. Nochtans moeten wij vaststellen dat overheidsdiensten vandaag nog altijd onvoldoende met elkaar communiceren. De wetgeving is in orde, maar de uitvoering in de praktijk blijft achter. Dat is de reden waarom ik mij tot u wend, mijnheer de minister.

 

Wat zult u doen? Ik lees dat u het probleem zult aanpakken. Ik hoop dat dat met bekwame spoed en onmiddellijk kan gebeuren. Ik denk dat een en ander lang genoeg heeft geduurd. Wat zult u doen om de onterechte uitbetaling van werkloosheidsvergoedingen, die de wet verbiedt, werkelijk aan te pakken?

 

Onze begroting wordt sterk bezwaard door uitgaven voor de sociale zekerheid. Die uitgaven zijn meestal terecht voor mensen die ongelukkig en te goeder trouw zijn, maar dit is erover, mijnheer de minister. Wij vragen dat u het probleem kordaat aanpakt.

 

Mijn vraag gaat nog iets verder, mijnheer de minister. Het gaat niet alleen over werkloosheidsuitkeringen. Ook andere sociale uitkeringen, zoals arbeidsongeschiktheidsuitkeringen aan ambtenaren en pensioenen, worden voort uitbetaald aan personen die tot een vrijheidsstraf veroordeeld zijn, ook al neemt de overheid de dagelijkse kosten en de gezondheidszorg van die personen ten laste. Ik denk dat wij hieraan paal en perk moeten stellen.

 

Wij hebben een wetgevend initiatief genomen om al die vervangingsinkomens werkelijk te schorsen voor de duur van de vrijheidsstraf. Zult u dat voorstel steunen, mijnheer de minister?

 

05.03 Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, collega's, zowel Justitie als de RVA is al een tijdje bezig zijn met het ten gronde oplossen van het probleem. Die oplossing bestaat erin dat de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid die informatie automatisch krijgt van Justitie en ze ook automatisch doorgeeft aan de RVA. Daardoor kan niemand die in de gevangenis zit, nog een werkloosheidsuitkering krijgen.

 

De wet is duidelijk. Wie in de gevangenis zit, is niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt en kan geen werkloosheidsuitkering krijgen. Structureel zal dat worden opgelost door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Men is daarmee al bezig en wij hebben nogmaals aangedrongen op spoed. Men zegt ons dat die mogelijkheid zal worden gerealiseerd in het eerste trimester van 2017.

 

U zou kunnen opwerpen dat dit nog lang is, en dat wij nu al actie moeten ondernemen om ervoor te zorgen dat geen enkele gedetineerde in welke gevangenis ook in België een uitkering krijgt. U hebt gelijk. Daarom hebben wij een aantal bijkomende acties ondernomen en zullen wij er nog ondernemen.

 

Ten eerste, na toelating van de procureur-generaal krijgt de RVA een lijst van terreurverdachten. Op basis van die lijst wordt gecontroleerd wie een werkloosheidsuitkering ontvangt en in de gevangenis zit of heeft gezeten. Ten onrechte ontvangen uitkeringen worden teruggevorderd en de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen wordt stopgezet.

 

Ten tweede, met de verdere ontwikkeling van de SIDIS-databank werkt Justitie sinds begin dit jaar aan technische gegevensuitwisseling. In afwachting van de structurele oplossing zal de RVA heel snel een lijst krijgen van Justitie om zelf na te gaan wie in de gevangenis zit en of aan die personen een werkloosheidsuitkering wordt gegeven.

 

Ten derde, wij zullen aanvullend RVA-inspecteurs naar de gevangenissen sturen om gerichte informatie in te winnen over het globale bestand aan gedetineerden om ervoor te zorgen dat geen enkel gevangene een werkloosheidsuitkering krijgt.

 

Een vierde punt dat ik wil meegeven en waarnaar u niet hebt gevraagd, is het volgende. Personen met een enkelband die het huis niet mogen verlaten, zijn niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt en hebben dus ook geen recht op een werkloosheidsuitkering. Er zullen de nodige initiatieven worden genomen om ervoor te zorgen dat ook wie een enkelband heeft en het huis niet mag verlaten, geen werkloosheidsuitkering meer krijgt.

 

Collega’s, met de structurele oplossing, die er zo snel mogelijk moet komen en waarvoor al initiatieven genomen zijn, en met de bijkomende maatregelen zullen we er absoluut voor zorgen dat dergelijke praktijken niet meer gebeuren. In de toekomst zal de regeling waterdicht zijn.

 

Collega Van Cauter, wat de andere elementen betreft, dat is een discussie die we in de regering moeten voeren. Ik wil de bevoegde collega’s consulteren, vooraleer ik hierover uitspraken doe. Ik zeg u echter in alle duidelijkheid dat de werkloosheidsuitkering voor gedetineerden wettelijk niet kan. Dat is ook niet mogelijk. Praktisch hebben we daarvoor nu de juiste instrumenten uitgewerkt.

 

05.04  Filip Dewinter (VB): Mijnheer de minister, dat is steekvlampolitiek, zoals zo dikwijls in dit land. Er was een artikel in de media voor nodig om de feiten aan het licht te brengen, vooraleer de regering er werk van maakt. Dat is wat mij en wellicht heel veel landgenoten zo boos maakt. Blijkbaar is men in dit digitale tijdperk, met alle mogelijke informatiebanken, met 900 000 ambtenaren, in dit land niet in staat ervoor te zorgen dat gedetineerden, veroordeelde terroristen, niet langer over een werkloosheidsvergoeding kunnen beschikken. Daarvoor is eerst een lek in de media nodig. Dat typeert ons land, dat typeert onze administratie, dat typeert de politiek in België.

 

05.05  Carina Van Cauter (Open Vld): Collega Dewinter, het moet mij van het hart, het probleem werd niet aangekaart door het lek in de media, maar wel door Parlementsleden die aandachtig waren, ook al in 2012. Ik dank de regering omdat zij er nu effectief werk van maakt om het onterecht uitbetalen van werkloosheidsuitkeringen onmogelijk te maken.

 

Mijnheer de minister, ik hoop dat u consequent bent. Als u zegt dat het vervangingsinkomen moet worden geschorst, omdat men niet meer beschikbaar is voor de arbeidsmarkt, dan hoop ik dat u ons steunt in onze vraag om onder andere vervangingsinkomens wegens arbeidsongeschiktheid of pensioenen ook te schorsen tijdens het verblijf in de gevangenis. Hopelijk trekt u met uw antwoord niet de paraplu open, maar gaat u voor de bescherming van onze sociale zekerheid.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

06 Samengevoegde vragen van

- de heer Raf Terwingen aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de opvordering van lokale politiecapaciteit" (nr. P1142)

- mevrouw Katja Gabriëls aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de opvordering van lokale politiecapaciteit" (nr. P1143)

06 Questions jointes de

- M. Raf Terwingen au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la réquisition d'effectifs de la police locale" (n° P1142)

- Mme Katja Gabriëls au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la réquisition d'effectifs de la police locale" (n° P1143)

 

06.01  Raf Terwingen (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, vooreerst wil ik verduidelijken dat ik als federaal Parlementslid vind dat de regering op dit ogenblik, in de moeilijke omstandigheden waarin wij leven, doet wat zij kan om de veiligheid van onze burgers te garanderen. Daarover mag geen onduidelijkheid bestaan.

 

Tegelijk denk ik dat het goed is dat de korpschef van Ronse enkele bezorgdheden heeft verwoord, waarmee hij vandaag ook in de pers is gekomen, over het feit dat de lokale politie momenteel echt wel kreunt onder de opvorderingen voor federale inzet.

 

Mijnheer de minister, we moeten eerlijk blijven door te zeggen dat dit probleem niet door u is ontstaan. Het is gegroeid door de jaren heen. Het heeft te maken met een jarenlange, misschien te geringe investering in de federale politie, waardoor we nu in een problematische situatie zitten.

 

Als burgemeester van Maasmechelen en als voorzitter van onze lokale politiezone, moet ik zeggen dat wij dezelfde noodkreet hebben geslaakt. Wij hebben daarover ook een brief gestuurd naar de federale politie op provinciaal niveau. Maasmechelen is een gemeente – volgens mij zijn er veel vergelijkbare gemeenten – die aan de grens ligt en die te maken heeft met drugsproblemen, motorbendes en met een autosnelweg die de gemeente doorkruist. Wij kunnen de inzet en solidariteit voor HyCap niet langer garanderen.

 

Mijnheer de minister, wij zitten met die situatie en daarom wil ik u de volgende concrete, positief bedoelde vragen stellen.

 

Hoe kan het evenwicht worden hersteld? Ons politiesysteem is een geïntegreerd systeem, waarbij de lokale politie wordt verondersteld de basisfuncties te garanderen en de federale politie wordt verondersteld de gespecialiseerde inzet te doen, zoals bij Terro. Echter, als er zoveel inzet van de lokale politie gevergd wordt om bij te springen op het federaal niveau, dan kan dat problemen geven. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het politiemodel op korte termijn terug in evenwicht komt, zodat de lokale politiezones terug hun basisfunctionaliteit kunnen garanderen? De lokale politiekorpsen zitten echt op hun tandvlees, dat is een gegeven.

 

06.02  Katja Gabriëls (Open Vld): Mijnheer de minister, collega Terwingen zei het al, de veiligheidsdiensten zitten op hun tandvlees. Zoveel is duidelijk. Het zijn moeilijke tijden, met veel buitengewone opdrachten die veel vragen van zowel de lokale als de federale politie.

 

Bijzondere tijden vragen uiteraard bijzondere inspanningen. Dat besef is er ook, voor alle duidelijkheid. Er is veel inzet en flexibiliteit op het terrein. Onze politiemensen geven elke dag het beste van zichzelf om de vluchtelingencrisis, de tijdelijke grenscontroles, de terroristische dreiging en allerlei andere uitdagingen die op hen afkomen, zo goed mogelijk te beantwoorden.

 

Ieder mens en iedere organisatie heeft echter zijn limieten. Die lijken vandaag bereikt. Niet alleen Maasmechelen en Ronse, maar ook alle politiezones in mijn provincie, Oost-Vlaanderen, slaken een noodkreet. Vorige maand moest het CIC Oost-Vlaanderen bijvoorbeeld enkele noodcentraleposten sluiten wegens personeelstekort. Dat kan niet, dat brengt de veiligheid van de burgers in het gedrang.

 

Mijnheer de minister, niemand stelt het solidariteitsmechanisme bij de politie in vraag, maar wij moeten wel oplossingen kunnen bieden en de politie, indien mogelijk, ontlasten van bepaalde taken. Eén manier is het aanwerven van extra agenten. Dat zal nodig zijn, met de extra pensioneringen in het vooruitzicht. Er zal nieuw bloed moeten worden aangeworven. Dat alleen is echter niet zaligmakend. Er zullen keuzes moeten worden gemaakt, er zullen prioriteiten moeten worden gesteld.

 

Het is hier al enkele keren aan bod geweest. Wat zijn de kerntaken van de politie? Welke taken kunnen wij beter uitbesteden, zodat de politiemensen deels ontlast worden?

 

Mijnheer de minister, mijn vragen zijn eenvoudig.

 

Hoever staat het met de bijkomende aanwervingen? Hoever staat het met de plannen inzake de kerntaken van de politie en de uitbesteding aan derden van andere taken? Met andere woorden, wat zult u doen om meer ademruimte te creëren voor onze politiediensten?

 

06.03 Minister Jan Jambon: Mijnheer de voorzitter, collega’s, laat mij eerst en vooral zeggen dat ik de verzuchtingen van de lokale politie ten volle begrijp. We leven in een tamelijk uitzonderlijk tijdsgewricht en hebben tegelijkertijd drie crisissen te beheren, waarvan het zwaartepunt bij de politie ligt, zowel de lokale als de federale politie. Dat zijn de terrocrisis, de vluchtelingencrisis en de transmigratiecrisis ten gevolge van de ontmanteling van de kampen in Calais en in Duinkerken. Dat zijn de omstandigheden en er wordt veel gevraagd van onze politiemensen, van zowel de lokale als de federale politie. Ik wil van deze gelegenheid nog eens, voor de zoveelste keer, gebruikmaken om al die mensen daar bijzonder voor te danken. Daarmee komt men er natuurlijk niet.

 

Mevrouw Gabriëls, wij hebben in de commissie voor de Binnenlandse Zaken al een uitvoerige toelichting gegeven bij het kerntakendebat en wat de politieke conclusie daarvan is. Via die maatregelen maken we een capaciteit van 2 500 mensen vrij, waarvan 450 bij de lokale politie, ongeveer 500 bij de federale politie en de rest in dat speciaal korps dat we oprichten. Dat is al één zaak.

 

Ten tweede, in het kader van de interdepartementale provisie van 400 miljoen, hebben we de beslissing genomen om de capaciteit van de federale politie te verhogen met 1 000 mensen en 200 bij de luchthavenpolitie ten gevolge van de onderhandelingen. Daarvoor werven we dit jaar 1 600 politiemensen aan en de volgende twee jaar nog eens opnieuw 1 400 politiemensen. De eerste schijf van 400 politiemensen is deze maand in opleiding gegaan. Nu weet u zo goed als ik dat werven eerst de rekrutering inhoudt en daarna de opleiding. Spijtig genoeg kunnen we daarin niet toegeven: vooraleer die mensen het veld ingaan, moeten ze degelijk en goed zijn opgeleid en dat vergt enige tijd.

 

Er is nog een actie bezig. Samen met de lokale politie onderzoeken wij hoe we het systeem van HyCap kunnen actualiseren en meer op maat van de lokale zones maken. U moet niet vergeten dat dit wederzijds is. Wanneer zones, dus lokale politie, bijstand vragen aan de federale politie, krijgen ze die ook. Daar speelt het solidariteitsmechanisme. Ik ben mij ervan bewust dat in deze uitzonderlijke omstandigheden veel wordt gevergd van de lokale politie. Morgen start er een werkgroep samen met de lokale politie om te zien wat we daaraan kunnen doen.

 

Ik kom tot een laatste bemerking. In een politielandschap met 189 meestal heel kleine politiezones – laten we wel wezen – moeten we ook de oefening durven te maken of we niet tot grotere gehelen moeten komen. Ik weet dat in het regeerakkoord staat dat we dit enkel op vrijwillige basis doen. Ik wil daarvan niet afstappen, maar ik meen dat wij die oefening toch eens moeten durven te maken, om overhead te verminderen door het aantal politiezones te reduceren. Doch, dat kan deze legislatuur geen verplichting zijn.

 

06.04  Raf Terwingen (CD&V): Mijnheer de minister, de fusie van zones is inderdaad een goed idee. De zone LAMA, Lanaken en Maasmechelen, is een van de laatste die vrijwillig gefusioneerd is. Op dat vlak is uw betoog duidelijk. Ik noteer een heel aantal initiatieven, alsook dat er mensen zullen bijkomen. Ik heb er alle begrip voor dat daarvoor tijd nodig is, maar op dit ogenblik zit de lokale politie werkelijk op haar tandvlees. Ik zie zelf, in de korpsen waarmee ik geconfronteerd word, dat er geen vakantieperiodes kunnen worden toegezegd voor de zomervakantie. Men raakt er gewoonweg niet.

 

Dat staat nog los van de HyCap en de plannen om die te verhogen. Ik meen dat een procentuele verhoging van de solidariteit die men vraagt van de lokale zones op dit ogenblik echt niet aan de orde is, minstens tot er een bepaalde diversifiëring komt. Ik weet dat de collega van Ronse ook met een heel specifieke problematiek te maken heeft. Sommige zones hebben nu eenmaal andere problemen. Wij moeten proberen om daarmee creatief om te gaan. Waar solidariteit bij de lokale zones mogelijk is, zal die er ook komen, maar er zijn andere zones, die op dit moment echt geen mogelijkheid voor bijkomende solidariteit hebben.

 

Wij moeten vermijden met de kranen open te dweilen. Wij moeten ervoor zorgen dat wij niet in een vicieuze cirkel terechtkomen. Ik deel op dat vlak de mening van collega Bonte. Wij zetten nu de lokale politie in voor de beveiliging tegen terrorisme. Ik ben ervan overtuigd dat de lokale politie een heel belangrijke rol heeft in de lokale integrale veiligheidscellen, die alle gemeenten op dit ogenblik aan het bouwen zijn. Op basis daarvan kan de radicalisering in de kiem worden gesmoord. Daarvoor heeft men de lokale politie erg nodig. Daarvan moet ik u niet overtuigen, maar u vindt in ons een bondgenoot om te proberen, op een creatieve manier, en zo spoedig mogelijk, met de mensen en de middelen die wij nu hebben, tot een evenwicht te komen tussen de verschillende lokale zones.

 

06.05  Katja Gabriëls (Open Vld): Mijnheer de minister, de situatie is inderdaad uitzonderlijk en dan is het normaal dat de lokale politie solidair is met de federale politie. Wij moeten er echter ook rekening mee houden dat de uitzonderlijke situatie misschien niet meer zo uitzonderlijk is en dat zij nog een hele tijd kan aanhouden.

 

Wij kennen de maatregelen. Aanwervingen vergen inderdaad tijd, maar, nogmaals, wij kijken uit naar de prioriteiten en de kerntaken. Wij hebben dat dossier al besproken in de commissie. Onze fractie hoopt op vooruitgang op dat vlak.

 

Wat HyCap betreft, vroeger was er veel steun vanwege de federale politie aan de lokale politie. Nu werkt het echter veel meer uitsluitend in de omgekeerde richting. Dat kan men moeilijk volhouden, maar ik stel vast dat de regering de noodkreet van de verschillende zones ernstig neemt. Er is zuurstof nodig opdat onze veiligheidsmensen meer ademruimte krijgen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

07 Vraag van mevrouw Sarah Smeyers aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "het akkoord tussen België en Marokko" (nr. P1144)

07 Question de Mme Sarah Smeyers au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "l'accord conclu entre la Belgique et le Maroc" (n° P1144)

 

07.01  Sarah Smeyers (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, na meer dan tien jaar onderhandelen, is deze regering, in tegenstelling tot de vorige regeringen, erin geslaagd een samenwerkingsakkoord te ondertekenen met Marokko. U hebt dit akkoord samen met uw collega’s, staatssecretaris Francken en minister van Justitie Geens, gesloten. Dit is een heel belangrijke stap voorwaarts in de gezamenlijke strijd tegen terrorisme, illegale migratie en de georganiseerde misdaad.

 

Mijnheer de minister, hoewel dit een grote stap is, is mijn vraag zeer kort.

 

Waaruit bestaat dit akkoord precies? Wat is de belangrijke stap voorwaarts inzake veiligheid? Waaruit bestaat die betere samenwerking exact?

 

07.02 Minister Jan Jambon: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Smeyers, wij hebben vorige vrijdag, na meer dan tien jaar onderhandelen, inderdaad een MoU, een memorandum of understanding, kunnen ondertekenen met Marokko, dat kadert in de strijd tegen illegale migratie, veiligheid en terrorismebestrijding. Samen met het samenwerkingsakkoord dat vorige week in deze Kamer werd goedgekeurd, duidt dit op het goede partnership dat wij hebben opgebouwd met de Marokkaanse regering. Dit partnership heeft ertoe geleid dat wij ook op politioneel vlak samenwerken om samen de strijd tegen terrorisme en criminaliteit aan te pakken.

 

Via dit MoU kunnen wij op Marokko een beroep doen wanneer wij personen aantreffen die illegaal op ons grondgebied verblijven en beweren de Marokkaanse nationaliteit te hebben, in die zin dat wij hun vingerafdrukken naar Marokko kunnen doorsturen waar ze worden opgezocht in een digitale databank. Op dit moment bevat de Marokkaanse digitale databank reeds de vingerafdrukken van 25 miljoen van de 35 miljoen inwoners. Op die manier kunnen wij met zekerheid te weten komen of betrokkenen al dan niet de Marokkaanse nationaliteit hebben. Zo ja, dan kunnen zij worden teruggestuurd naar Marokko.

 

Dit is een zeer belangrijk akkoord, niet alleen in de strijd tegen illegale migratie en terrorisme, maar ook op het vlak van het verhogen van de veiligheid. Ik wil de collega’s Reynders en Geens, maar vooral collega Francken, die het hardst aan deze kar heeft getrokken, daarvoor uitdrukkelijk bedanken.

 

07.03  Sarah Smeyers (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor het benadrukken van het belang van het akkoord.

 

Het heeft meer dan tien jaar geduurd vooraleer Marokko over de streep werd getrokken. België is het eerste land in Europa dat zo’n akkoord heeft kunnen onderhandelen met Marokko. Eindelijk is er een effectief terugnameakkoord. Dat betekent dat illegale Marokkanen die in onze gevangenissen zitten, naar Marokko kunnen worden teruggestuurd en dat Marokko hen ook daadwerkelijk terugneemt. Dat is een zeer belangrijke stap voorwaarts, zeker in de terrorismebestrijding, alsook in de strijd tegen de illegale migratie.

 

Ons devies is duidelijk: wij willen helpen wie in nood is. Mensen die in nood zijn, willen wij opvangen. Voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid, wat illegale criminelen des te meer doen, is er geen plaats in ons land.

 

Ik wil u en uw collega’s dan ook nogmaals bedanken voor dit zeer goed akkoord.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

08 Vraag van de heer Peter De Roover aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de zwarte lijst van Turkije" (nr. P1145)

08 Question de M. Peter De Roover au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la liste noire établie par la Turquie" (n° P1145)

 

08.01  Peter De Roover (N-VA): Mijnheer de minister, deze vraag is dan wel aan een andere minister gericht dan de vorige vraag, maar ze sluit er eigenlijk indirect bij aan, in die zin dat de vorige vraag aangaf dat goede contacten met relevante landen een belangrijke impact op binnenlands vlak kunnen hebben. Daarnet was er sprake van een doorbraak, na vele jaren onderhandelen met Marokko.

 

Spijtig genoeg duikt de naam Turkije toch net iets meer op dan ons lief is als het gaat over zaken die wij liever niet zien gebeuren.

 

In Nederland is een hele discussie losgebarsten over de beïnvloeding en de intimidatie die vanuit de Turkse ambassade zou plaatsvinden, wellicht geïnstrueerd door de Turkse overheid. Die discussie wordt ook bij ons gevoerd, maar wij hebben deze week het toch wel onprettige nieuws moeten vernemen dat 1 200 Belgen of in elk geval mensen die legaal in ons land verblijven, op een zwarte lijst zouden staan.

 

Mijnheer de minister, ik heb meer dan tien jaar lang Istanboel bezocht met de laatstejaars van mijn school om de leerlingen te laten kennismaken met het kruispunt tussen Oost en West, de boeiende stad die Istanboel is. Ik kreeg de indruk dat dit veel begrip en kennis van dat kruispunt bij de leerlingen heeft opgeleverd.

 

Wanneer wij vandaag echter vaststellen dat er een vrij indrukwekkende lijst is van mensen die de toegang tot Turkije zou worden ontzegd, dan duidt dat op een bijzonder slechte evolutie.

 

Mijnheer de minister, hebt u weet van die lijst? Ik heb in de media vernomen dat er ook vragen aan de Turkse overheid zijn geweest om daarover enige toelichting te geven. Wie staat op die lijst? In welke mate moeten wij ons zorgen maken over de manier waarop met zulke lijsten wordt omgesprongen?

 

08.02 Minister Didier Reynders: Mijnheer de voorzitter, mijnheer De Roover, eerst en vooral is er niets nieuws. Turkije heeft een no entry list.

 

Ik zal wat cijfers geven. Sinds 2011 heeft Turkije 37 000 individuen uit meer dan honderd landen op een no entry list geplaatst in het kader van de strijd tegen foreign terrorists fighters die van Turkije naar Syrië afreizen. De lijst is gebaseerd op de Turkse vreemdelingenwetgeving, die bepaalt dat men de toegang tot het grondgebied aan vreemdelingen kan ontzeggen omwille van redenen van openbare orde, openbare veiligheid en volksgezondheid.

 

Voor België bestaat er een lijst met 1 224 Belgische onderdanen. Wij weten niet op basis van welke criteria die werd opgesteld en wij kennen de identiteit van de mensen op de lijst niet.

 

Op 9 maart heb ik met de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en met de staatssecretaris voor Asiel en Migratie in Ankara een trilaterale vergadering gehad met onze Turkse collega's. Wij hebben daar om meer preciseringen gevraagd over die lijst, de criteria en de namen die erop staan. De Turkse minister van Binnenlandse Zaken heeft zich ertoe verbonden informatie te verschaffen aan België over deze no entry list. Nu moet aan dat engagement gevolg worden gegeven via een contact op het gepaste niveau. De ambassade en de dienst van Binnenlandse Zaken hebben om verdere informatie gevraagd. Spijtig genoeg hebben wij tot nu toe geen nieuwe preciseringen gekregen.

 

Ik herhaal dat zulke lijsten al sinds 2011 bestaan in Turkije. Wij weten dat er een no entry list bestaat over landgenoten, maar tot nu toe hebben wij geen preciseringen gekregen van onze Turkse collega's.

 

08.03  Peter De Roover (N-VA): Mijnheer de minister, toen ik u zonet vroeg of u weet had van het bestaan van zo’n lijst, dan bedoelde ik natuurlijk concreet deze. Turkije heeft vanzelfsprekend, net zoals elk land, het recht om bepaalde voorwaarden op te leggen vooraleer mensen het land worden binnengelaten. Dat is op zich niet het punt dat ik wilde maken.

 

Wel wil ik uiting geven aan een bekommernis die wellicht niet alleen in onze fractie bestaat, over de impact en misschien ook wel de toenemende driestheid van de Turkse overheid in het beschouwen van de hele wereld als een soort van binnenland, waarbinnen Turkije een soort van jurisdictie zou hebben. Dat gebeurt tegen de achtergrond van het nieuws over intimidatie van mensen hier vanuit Turkije. Daarom zou ik er bij u op willen aandringen om de nodige inspanningen te leveren omtrent de inhoud en vooral ook de criteria die gehanteerd worden om mensen op die lijst te zetten – het gaat ook om inwoners van ons land, die daardoor hoe dan ook in hun vrijheid worden beperkt –, zodat wij ook in dit Huis kennis van zaken zouden hebben over datgene wat toch enige achterdocht verdient.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

09 Questions jointes de

- M. Benoit Hellings au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le traité commercial entre l'UE et le Canada" (n° P1146)

- M. Richard Miller au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le traité commercial entre l'UE et le Canada" (n° P1147)

- M. Peter Luykx au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le traité commercial entre l'UE et le Canada" (n° P1148)

09 Samengevoegde vragen van

- de heer Benoit Hellings aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het handelsverdrag tussen de EU en Canada" (nr. P1146)

- de heer Richard Miller aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het handelsverdrag tussen de EU en Canada" (nr. P1147)

- de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het handelsverdrag tussen de EU en Canada" (nr. P1148)

 

09.01  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le vice-premier ministre, le traité entre le Canada et l'Union européenne fait couler beaucoup d'encre, comme vous le savez. Il n'a pas encore été signé ni, a fortiori, ratifié. Il a fait l'objet d'intenses discussions au sein de la société civile, des syndicats, des mutuelles, des associations agricoles et environnementales. De nombreuses manifestations en Europe, et plus particulièrement chez nous, en témoignent.

 

Lors des débats qui se sont déroulés dans cet hémicycle, il est apparu que ce traité était dangereux car il mettait à mal notre modèle social et environnemental ainsi que l'idée démocratique européenne. En bref, ce texte apparaissait comme le cheval de Troie du traité transatlantique qui fait, lui, toujours l'objet de négociations.

 

Au cours de la discussion relative à une proposition de résolution émanant d'Ecolo-Groen, deux requêtes avaient été adressées au gouvernement. La première recommandait de ne pas vous mandater pour signer ce traité avec vos homologues européens et canadien. Ce que les parlementaires fédéraux ne sont pas parvenus à faire alors, les députés wallons y sont parvenus hier. En effet, une proposition de résolution a été adaptée au Parlement wallon à une large majorité. Elle demande que le gouvernement wallon ne vous octroie pas la délégation de signature pour ce traité. En quelque sorte, cette dernière assemblée a agi comme un lanceur d'alerte dans le système démocratique belge.

 

Ma question est simple: qu'allez-vous faire? Avez-vous compris le message? À défaut d'entendre les arguments développés dans la société civile, allez-vous saisir le message que vous a adressé hier le Parlement wallon?

 

09.02  Richard Miller (MR): Monsieur le ministre des Affaires étrangères, c'est avec une certaine stupéfaction que le monde a appris ce matin que le Parti Socialiste avait changé d'avis! En 2009, il avait marqué son accord sur le mandat de négociation. Je crois même qu'en 2015, le ministre de l'Économie de la Région wallonne, M. Marcourt, était aussi en mission économique au Canada. Mais maintenant, en 2016, c'est terminé. L'intérêt de développer un accord commercial avec le Canada n'est plus du tout évident. Il ne faudrait pas signer le traité, et il faudrait se priver de moyens commerciaux que peut apporter un tel accord à une Région.

 

Je dois bien avouer que je ne suis pas du même avis que M. Hellings. Cette Région en a vraiment besoin. S'il y a bien une Région en Europe qui besoin de développer ses activités commerciales, il me semble que c'est la Wallonie.

 

Comme je le rappelle, le Canada importe pour 475 milliards de dollars par an. On ne peut pas dire qu'il n'achète pas! Je vais arrêter d'ironiser. Pourquoi? Parce que le dossier est trop important. Devant le fait que la Wallonie entre en résistance et que son ministre-président soit même heureux, comme il l'a déclaré, d'être le seul à avoir entamé ce processus de résistance, j'avoue qu'il est difficile d'arrêter d'ironiser.

 

La Région wallonne a, à plusieurs reprises, dit qu'il ne fallait pas signer ce traité, ni le ratifier. Cela a été dit à la tribune du Parlement wallon par son ministre-président, en réponse à de nombreuses interpellations. Monsieur Hellings, vous évoquez tous ceux qui sont contre, mais vous n'évoquez jamais ceux qui sont pour le développement des activités commerciales.

 

J'en viens à mes questions, monsieur le président. Elles ont été posées par des collègues, notamment le jeune M. Bouchez, et par M. Crucke. On leur a répondu qu'il ne fallait pas ratifier ce texte.

 

Quand la Commission européenne va-t-elle soumettre l'accord CETA au Conseil et au Parlement européen? L'accord doit-il encore faire l'objet d'un arrêt de la Cour de justice concernant son caractère mixte ou non - ce qui a beaucoup d'importance? Quelles sont les relations entre l'État fédéral et les entités fédérées dans le suivi du mandat de négociation?

 

09.03  Peter Luykx (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, al sedert 2009 onderhandelen Europa en Canada over een vrijhandelsakkoord. In 2014 werd in dat verband een akkoord gesloten, met de steun van Vlaanderen en Wallonië. Met de steun dus van diezelfde Franstalige partijen, die gisteren in het Waals Parlement een resolutie hebben goedgekeurd om dit niet meer te steunen.

 

Collega’s van de oppositie, uw fracties slaan in het Waals Parlement een blunder van formaat. Ik zal u uitleggen waarom. Dit akkoord is belangrijk voor Vlaanderen en Wallonië, voor beide partijen. Dit akkoord bouwt douanerechten af en het verlaagt de tarieven voor farmaceutische bedrijven en landbouw. Dit akkoord is van cruciaal belang. Welnu, dit akkoord vandaag niet steunen betekent niet meer of niet minder dan masochisme, uzelf pijn doen in tijden van belangrijke economische uitdagingen.

 

Collega’s, deze regering wil vooruit en Vlaanderen wil vooruit. Zij worden echter geblokkeerd door de linkse politieke partijen in Wallonië. Het gevolg is dat er geen consensus is en gezichtsverlies voor België. Erger nog, indien Wallonië dit niet ratificeert, komt heel het verdrag op de helling te staan en gijzelt die linkse groep in Wallonië niet alleen Vlaanderen en Wallonië, maar ook de welvaart en de jobs.

 

Mijnheer de minister, het verdrag zal wellicht begin 2017 geratificeerd moeten worden. Deze regering steunt het vrijhandelsverdrag. Wij vernemen van de Vlaamse regering, bij monde van minister-president Bourgeois, dat men zeer ongerust is.

 

Daarom heb ik enkele vragen.

 

Ten eerste, welke stappen wil u ondernemen om het intra-Belgisch overleg op te voeren?

 

Ten tweede, ontving u al reacties van uw Europese collega’s? Sprak u met minister Freeland die hier op bezoek was? Is zij intussen op de hoogte van de nee-stem in Wallonië?

 

09.04  Didier Reynders, ministre: Monsieur le président, chers collègues, je rappelle qu'en avril 2009, 28 États membres ont donné mandat à la Commission européenne pour se lancer dans les négociations, en ce compris la Belgique avec ses différents niveaux de pouvoir et avec les majorités qui composaient les gouvernements de chacun de ces niveaux de pouvoir en 2009.

 

Le Traité de Lisbonne est intervenu et, en 2011, la Commission a demandé si elle pouvait encore entamer des négociations pour protéger les investissements et ajouter cela à son mandat. Cela a été décidé à l'unanimité des États membres. Bien entendu, ce mandat a été rendu public. Il a fallu le demander à plusieurs reprises en ce qui concerne la Belgique, mais nous avons obtenu cette publication. Le 15 décembre 2015, le mandat était mis en ligne sur les sites de la Commission européenne.

 

Je rappelle que la Commission et le gouvernement canadien ont annoncé la conclusion d'un accord, non pas la semaine dernière mais en septembre 2014. Dans un souci de transparence, le texte de l'accord a été rendu public en septembre de la même année. Il a fallu un certain temps pour analyser dans le détail le texte rendu public à l'époque.

 

En février 2016, la Commission et le gouvernement canadien ont annoncé la fin de l'examen juridique des textes - cela se fait systématiquement après chaque négociation -, ainsi qu'un accord visant à remplacer les éléments de protection des investissements de l'accord de septembre 2014 par un nouveau mécanisme juridictionnel, présenté publiquement en octobre 2015 déjà. Ce mécanisme constitue une réponse, point par point, aux préoccupations exprimées lors de la consultation de la société civile par le Conseil et par le Parlement européen.

 

Le texte finalisé est rédigé en anglais et intègre ce résultat inespéré en matière d'investissements. Il a été publié sur le site de la Commission. Il fera donc l'objet de traductions.

 

Mijnheer Luykx, u vroeg naar de volgende stap inzake de goedkeuring en ondertekening van het CETA.

 

Enerzijds, nadat de Engelse tekst van het akkoord tussen de Europese Commissie en Canada op 29 februari klaar was, wordt deze tekst in de 21 andere officiële talen van de Europese Unie vertaald. Anderzijds zal de Europese Commissie de 28 leden van de Raad een ontwerpbesluit ter goedkeuring en ondertekening van het verdrag voorleggen. Deze wetgevende teksten worden aangekondigd voor ten vroegste juni. Wij zullen dus wachten tot juni om het debat ten gronde te voeren. Misschien is het wel al mogelijk in mei een eerste debat te voeren in de Raad van ministers bevoegd voor Buitenlandse Handel.

 

Monsieur Miller, je tiens à préciser qu'il n'y a pas de demande de consultation de la Cour de justice des Communautés européennes. À ce jour, je n'en ai pas connaissance. Je crois qu'il y a eu un accord sur la manière dont la Commission a négocié le texte.

 

Pour préparer les travaux en vue des Conseils qui auront lieu au niveau européen, nous allons, comme à chaque fois, organiser des réunions à l'intérieur du système belge.

 

Ter voorbereiding van de volgende Raden op Europees vlak, mijnheer Luykx, zullen wij nog vergaderingen hebben, zoals altijd, met een coördinatie tussen alle bevoegde entiteiten, dus de Gemeenschappen en de Gewesten.

 

Je voudrais préciser, monsieur Hellings, qu'alors que je m'informe avec beaucoup d'attention de tout ce qui est publié, je n'ai toujours pas connaissance d'une position précise qui serait adoptée par les représentants de la Région wallonne lors des débats de préparation pour les Conseils européens dans quelques semaines.

 

J'ose espérer que tout le monde tiendra compte de l'ampleur des relations économiques que nous entretenons avec le Canada et du système très spécifique qui existe au Canada, par exemple en matière de services publics ou de système universel de santé. J'espère mais je ne peux m'adresser qu'à une partie de l'hémicycle, que l'on tiendra compte aussi des relations particulièrement étroites entre certaines entités, comme la Fédération Wallonie-Bruxelles, et certaines entités au Canada, je pense au Québec. On peut évidemment choisir d'oublier tout cela. Ce n'est pas mon cas.

 

09.05  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le vice-premier ministre, nous pouvons entretenir des relations extrêmement cordiales avec un partenaire comme le Québec pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, sans forcément adopter un traité de libre-échange.

 

Monsieur Miller, la Wallonie, c'est vrai, a besoin d'emplois. Pas d'un traité de libre-échange. Si plus de libéralisation amenait à de l'emploi, cela se saurait. Ce sont les politiques que l'Union européenne mène depuis trente ans, sans succès en termes de création d'emplois.

 

Monsieur le vice-premier ministre, il existe une possibilité que nous avions annoncée dans notre résolution il y a deux mois. C'est de mobiliser l'article 128 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour demander un avis à la Cour de justice de l'Union européenne sur la compatibilité entre le projet d'accord tel qu'il a été négocié et les traités européens.

 

Des centaines de milliers de personnes en Europe sont aujourd'hui dans les rues. Les citoyens demandent de ne pas signer ce traité transatlantique, ni donc le traité avec le Canada qui en est le cheval de Troie.

 

Je terminerai pour dire que ce combat politique n'est pas un combat entre le Canada, les États-Unis et l'Europe. C'est un combat entre les multinationales et la démocratie et, au final, les citoyens.

 

09.06  Richard Miller (MR): Je remercie le ministre des Affaires étrangères pour sa réponse et pour les éléments extrêmement importants portés à notre connaissance, en matière de transparence pour ce qui concerne l'évolution de ce dossier et quant à la façon dont les textes ont été mis à disposition du public.

 

À nos yeux, cet accord reste fondamental. Nous espérons qu'il aboutira, qu'il sera signé et ratifié.

 

Enfin, monsieur Hellings, j'ai bien entendu votre attaque à l'égard de la libéralisation et de l'absence de création d'emplois, etc. Pour ma part, j'ai plutôt la faiblesse de croire que c'est le vote majoritaire des Wallons en faveur du socialisme qui est à l'origine des problèmes d'emploi en Wallonie.

 

09.07  Peter Luykx (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoorden.

 

Collega’s van de PS, van cdH, van Ecolo, open uw ogen! Ouvrez les yeux! Het niet ratificeren van dit akkoord leidt niet alleen tot gezichtsverlies, maar is ook een bedreiging voor onze economie en onze welvaart. De export van Vlaanderen naar Canada en de import van Canada naar Vlaanderen zijn belangrijk voor België, mijnheer Miller, maar als wij de cijfers onder de loep nemen, merken wij dat bijna 87 % wordt gerealiseerd door Vlaanderen alleen. De import is zelfs bijna 97 %.

 

Wat de leden van de PS, cdH en Ecolo vandaag doen, is alleen het bevestigen van de stelling dat samenwerking in België blijkbaar niet werkt. Dat is mijn conclusie en hiermee versterkt u onze overtuiging.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

10 Question de Mme Özlem Özen au ministre de la Justice sur "la grève dans les prisons" (n° P1149)

10 Vraag van mevrouw Özlem Özen aan de minister van Justitie over "de staking in de gevangenissen" (nr. P1149)

 

10.01  Özlem Özen (PS): Monsieur le président, chers collègues, monsieur le ministre, c'est malheureusement l'énième fois que je suis amenée à vous interroger sur la situation dans nos prisons.

 

Depuis le début de cette législature, les mois se suivent et se ressemblent et les tensions ne cessent de s'accroître chez ceux qui sont au service de la justice. Il y a eu les greffiers, les avocats, les magistrats et les agents pénitentiaires en premier lieu. Les grèves de ces derniers jours en sont une nouvelle démonstration.

 

Monsieur le ministre, votre politique carcérale est schizophrénique, il n'y a pas d'autre terme. D'un côté, vous diminuez le nombre d'agents et, de l'autre, vous augmentez leurs responsabilités et les missions qui leur sont attribuées. Je ne parle même pas du saut d'index, de l'allongement de la carrière, de la suppression des jours de maladie, de la rationalisation, de la sécurité des établissements. Le personnel est clairement à bout.

 

Vous imposez des suppressions d'effectifs et des réductions de moyens. Cela veut dire des conditions de travail et des conditions de détention qui se dégradent, des agents qui sont surmenés et des détenus dont on hypothèque les chances de réinsertion chaque jour davantage.

 

Vous voulez que ces agents en sous-effectifs assurent de nouvelles missions, dont certaines particulièrement sensibles, par exemple veiller à la prévention de la radicalisation et gérer des détenus qui sont déjà radicalisés. Comment assumer ces responsabilités supplémentaires avec des agents en moins? Les gardiens ont-ils été formés pour prévenir la radicalisation de ces détenus et pour s'occuper de ceux qui sont déjà radicalisés? Rien ne permet en tout cas de croire que la situation d'urgence qui est vécue actuellement dans nos prisons, et notamment à Forest, va s'éteindre.

 

Monsieur le ministre, estimez-vous que vous disposez de moyens suffisants pour répondre à vos objectifs en matière carcérale? Le sous-effectif chronique des agents pénitentiaires dans les prisons ne devrait-il pas mettre fin à toute volonté de rationalisation des effectifs? Enfin, quels moyens matériels et quelles formations sont-ils mis à disposition du personnel pour, d'une part, gérer les détenus radicalisés et, d'autre part, prévenir cette radicalisation?

 

10.02  Koen Geens, ministre: Monsieur le président, madame Özen, laissez-moi dire tout d'abord que j'ai encore négocié ce matin avec les syndicats – que je reverrai probablement demain. J'aimerais souligner que le climat social de l'année dernière a été fructueux. Vous m'interrogez comme si rien de bien n'avait été entrepris. En tant que membre de l'opposition, c'est bien entendu votre devoir. Cependant, je vous rappelle qu'il y a eu assez peu de journées de grève en 2015 – et j'espère que cela persistera, même si ce n'est jamais certain.

 

S'agissant ensuite de la concertation, sept groupes de travail ont été constitués. Plusieurs d'entre eux ont obtenu un résultat positif. Pour l'instant, l'arrêté royal relatif aux congés antérieurs à la pension qui seraient reportés à cinquante-huit ans est examiné par le Conseil d'État. Un autre arrêté portant sur la flexi-prime destinée à compenser l'effet de la rationalisation sur les primes et à stabiliser le salaire par agent pénitentiaire est en train d'être négocié par votre serviteur et le ministre de la Fonction publique, que j'ai encore appelé ce matin.

 

En ce qui concerne le recrutement, nous avons engagé vingt agents en 2015.

 

Au sujet de la radicalisation, j'ai présenté, lors de la négociation syndicale de ce matin, un avis positif de l'Inspection des finances quant à l'engagement de septante-deux personnes. Après avoir contacté ma collègue du Budget, j'en attends encore vingt-huit. Ce sont donc cent personnes qui seront engagées. Les agents ont été formés, en particulier à Ittre et à Hasselt. Je vais pleinement exploiter la marge budgétaire de cette année en vue d'autres recrutements dans les prisons.

 

J'espère donc que, demain, nous aboutirons à un accord. J'éprouve un très grand respect pour les agents pénitentiaires, car je sais que leur travail exige beaucoup d'amour et d'engagement. Nous faisons de notre mieux, malgré vos propos que j'accepte, même s'ils ne correspondent pas toujours à la réalité.

 

10.03  Özlem Özen (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses.

 

Je suis assez surprise de vous entendre dire qu'en 2015, il n'y a pas eu assez de journées de grève.

 

10.04  Koen Geens, ministre: (…)

 

10.05  Özlem Özen (PS): Vous avez dit que l'ambiance syndicale n'était pas si tourmentée que cela car, en 2015, la situation n'était pas si catastrophique!

 

Je peux vous dire que la majorité des acteurs de la justice sont mécontents et que la situation dans les prisons se dégrade de plus en plus. Ces personnes travaillent dans des conditions inacceptables! Elles doivent remplir leurs missions avec moins de personnel, et cela crée des tensions. De plus, avoir moins de personnel pour s'occuper des détenus spécifiques, par exemple les radicalisés, engendrera des tensions supplémentaires qu'il sera difficile d'endiguer.

 

Je le répète, la situation dans nos prisons est désastreuse, et vous le savez bien! Nous sommes très souvent condamnés. Il faut sortir de ce cercle vicieux!

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

11 Question de M. Damien Thiéry à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "la proposition de Solidaris de rembourser intégralement les consultations" (n° P1150)

11 Vraag van de heer Damien Thiéry aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het voornemen van Solidaris om raadplegingen volledig terug te betalen" (nr. P1150)

 

11.01  Damien Thiéry (MR): Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, vous ne serez certainement pas surpris par l'intitulé de ma question relative à l'annonce faite aujourd'hui dans la presse et à la radio sur la prise de décision de Solidaris de rembourser 100 % des consultations, plus spécifiquement pour les médecins généralistes et les gynécologues.

 

Cela signifie que la mutuelle va rembourser complètement le ticket modérateur au patient par l'intermédiaire de son assurance complémentaire. Ce qui est gênant, c'est qu'en définitive, le ticket modérateur avait un but extrêmement important. Ce but est en fait repris dans la dénomination "modérateur", qui signifie "modération" dans le cadre de l'utilisation des soins de santé. C'est là où le bât blesse parce que c'est l'équivalant d'une responsabilisation financière pour chacun des patients.

 

Si j'ai bien compris, les gynécologues sont plutôt favorables, quoique, si mes informations sont bonnes, 50 % des gynécologues ne sont pas conventionnés. Par conséquent, cette gratuité de soins ne sera pas réelle pour un certain nombre de patients. Les médecins généralistes, quant à eux, disent être clairement défavorables. Selon eux, il y a une dévalorisation de la profession qui n'a manifestement pas été prise en compte.

 

Madame la ministre, pour ne pas polémiquer, je voudrais connaître votre avis sur cette situation. À ma connaissance, vous êtes en contact avec les mutualités, normalement dans le cadre d'un pacte. Ce sujet sera-t-il prochainement mis sur la table?

 

11.02  Maggie De Block, ministre: Monsieur le président, monsieur Thiéry, je vous remercie pour votre question.

 

En tant que pouvoirs publics, nous veillons à ce que les soins de santé soient accessibles à tous. Pour cette raison, l'assurance obligatoire comporte une série de facilités afin de garantir cet accès aux soins de santé. Il y a tout d'abord la facture "maximum à facturer" (MAF), le régime préférentiel ou droit à l'intervention majorée (BIM) et le tiers payant pour les patients bénéficiant d'une intervention majorée lorsqu'ils consultent le médecin généraliste à son cabinet.

 

Cela a été mis en place en octobre 2015 afin d'encore améliorer cette accessibilité. Le principe du ticket modérateur est que les patients prennent conscience de leur consommation de soins. Les mutualités remboursent une partie de la consultation via l'assurance obligatoire, dont c'est le rôle. Maintenant, Solidaris rembourse toute la dépense, y compris le ticket modérateur via son assurance complémentaire, ce qui n'est pas le rôle de l'assurance complémentaire.

 

Pour moi, les interventions par les mutualités dans le cadre d'assurances complémentaires ne peuvent pas être en conflit avec les principes de l'assurance obligatoire. Une réflexion est d'ailleurs en cours avec les mutualités afin que les packages proposés par les mutualités soient davantage evidence-based. Nous continuons le dialogue avec eux. C'est évidemment leur propre choix de rembourser l'intégralité du montant.

 

11.03  Damien Thiéry (MR): Madame la ministre, je vous remercie.

 

Vous avez au moins répondu clairement à mes deux questions. Je suis plutôt satisfait du dialogue qui existe avec les mutualités. Je crois que vous vous y étiez engagée. C'est un point important.

 

La deuxième chose, c'est qu'en fait, à l'heure actuelle, nous avons un système qui fonctionne et qui prend aussi soin des plus démunis. Vous avez vous-même cité le MAF et le BIM.

 

Je crois sincèrement que nous avons ici affaire, de la part de Solidaris, à un bon coup de pub, un bon coup de marketing. Une concurrence est en train de s'installer entre les différentes mutualités, indirectement au détriment des patients. Voilà ce que je retiens de cette initiative.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

12 Question de M. Raoul Hedebouw au ministre des Pensions sur "les pensions des fonctionnaires" (n° P1151)

12 Vraag van de heer Raoul Hedebouw aan de minister van Pensioenen over "de ambtenarenpensioenen" (nr. P1151)

 

12.01  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Mijnheer de minister, u hebt de voorbije weken uw hervorming van de ambtenarenpensioenen voorgesteld. U wil onder andere de diplomabonificatie schrappen en mensen die met vervroegd pensioen willen gaan, moeten tot 63 jaar werken met een carrière van 42 jaar. U speelt ook met de tantièmesk, zodat de pensioenen verminderen.

 

U doet ons geloven dat iedereen in België langer zal moeten werken. Iedereen in België zal langer moeten werken. Blijkbaar moet één categorie van de bevolking echter niet langer werken. Blijkbaar mogen de ministers en alle rechtse politici die de verhoging van de pensioenleeftijd tot 67 jaar hebben goedgekeurd allemaal nog vanaf 55 jaar met pensioen. Twee derde van het Parlement mag nog op 55 jaar met pensioen vertrekken. Dat is wel gemakkelijk natuurlijk. Een wet goedkeuren die bepaalt dat de anderen tot 67 jaar moeten werken en u maar tot 55 jaar! Dat is heel gemakkelijk bij rechts.

 

C'est facile! J'entends bien! On va de plus en plus vers l'obligation pour tous de travailler jusqu'à 67 ans, mais parmi les députés de droite présents aujourd'hui, deux tiers peuvent partir à la pension à 55 ans, tout comme les ministres. Il me semble assez facile de demander aux autres de faire ce que l'on ne veut pas faire soi-même

 

12.02  Marie-Christine Marghem, ministre: C'est n'importe quoi!

 

12.03  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): C'est prouvé noir sur blanc. Je vous demande, madame Marghem, de me démontrer que deux tiers des membres de cette assemblée ne peuvent pas partir à la pension à 55 ans. Vous ne pourrez pas m'apporter des preuves pour étayer vos dires. D'ailleurs, vous savez que mes propos sont exacts.

 

D'ailleurs, M. Bracke a dit, le 3 juillet, que nous allions revoir le système des pensions des parlementaires. Un an plus tard, qu'avons-nous observé? Que les pensions des fonctionnaires avaient été revues à la baisse! Qu'il a été demandé aux citoyens de travailler jusqu'à 67 ans. Mais en un an, en quoi les pensions des parlementaires ont-elles été modifiées? En rien!

 

Vu qu'il apparaît justifié que les députés ici présents et les ministres travaillent jusqu'à 55 ans, ne serait-il pas logique de ramener l'âge de la pension des travailleurs à 55 ans et de ne pas les faire travailler jusqu'à 67 ans?

 

12.04  Daniel Bacquelaine, ministre: Monsieur Hedebouw, tout d'abord, je peux vous certifier, carte d'identité à l'appui, que j'ai 63 ans.

 

Votre question, qu'elle soit populiste ou pas, m'étonne. Comme vous devriez le savoir, c'est en fait moi qui devrais vous poser la question. Qu'allez-vous faire des pensions des parlementaires, monsieur Hedebouw? Personnellement, je ne suis pas compétent en la matière, même si j'ai un avis à ce sujet et qui n'est, en tout cas, pas populiste comme le vôtre. J'ai toujours considéré que le mandat parlementaire n'était pas une profession. On peut avoir, à cet égard, différentes façons de concevoir les choses.

 

Cela étant, je revendique l'ensemble des réformes et des mesures que nous proposons aujourd'hui en vue d'une meilleure harmonisation dans les régimes de pension pour permettre au système de rester soutenable financièrement et performant socialement.

 

Par rapport à la pension des parlementaires, je vous invite à consulter vos pairs et à faire en sorte de vous sentir à l'aise dans cette assemblée.

 

12.05  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Monsieur le ministre, c'est une réponse un peu facile car vous pourrez vous-même profiter de cette pension de parlementaire. Comment pouvez-vous justifier, alors que vous avez vous-même ce droit à partir à la pension plus tôt, que les travailleurs de ce pays doivent travailler plus longtemps?

 

En quatre ans de mandat, vous construisez 1 500 euros de droit à la pension. En huit ans de mandat, c'est 3 000 euros! Et on dit aux fonctionnaires de ce pays qu'ils sont privilégiés! Vous devriez avoir honte quand vous dites que ce n'est pas une profession!

 

Les gens ont le droit de se reposer. Ils ont le droit de prendre leur prépension parce qu'ils ont bûché à fond. Je trouve décadent qu'on vote pour que les Belges travaillent jusqu'à 67 ans alors qu'on peut soi-même partir à 55 ans! C'est injuste! Les travailleurs de ce pays vont vous montrer dans les semaines à venir que c'est tout à fait injuste!

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

13 Questions jointes de

- M. Michel de Lamotte à la ministre de l'Énergie, de l'Environnement et du Développement durable, sur "le pacte énergétique" (n° P1152)

- M. Jean-Marc Nollet à la ministre de l'Énergie, de l'Environnement et du Développement durable, sur "le pacte énergétique" (n° P1153)

- Mme Leen Dierick à la ministre de l'Énergie, de l'Environnement et du Développement durable, sur "le pacte énergétique" (n° P1154)

- Mme Karine Lalieux à la ministre de l'Énergie, de l'Environnement et du Développement durable, "le pacte énergétique" (n° P1155)

- Mme Karin Temmerman à la ministre de l'Énergie, de l'Environnement et du Développement durable, sur "le pacte énergétique" (n° P1156)

13 Samengevoegde vragen van

- de heer Michel de Lamotte aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling over "het energiepact" (nr. P1152)

- de heer Jean-Marc Nollet aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling over "het energiepact" (nr. P1153)

- mevrouw Leen Dierick aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling over "het energiepact" (nr. P1154)

- mevrouw Karine Lalieux aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling over "het energiepact" (nr. P1155)

- mevrouw Karin Temmerman aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling over "het energiepact" (nr. P1156)

 

13.01  Michel de Lamotte (cdH): Monsieur le président, madame la ministre, vous nous avez annoncé un pacte énergétique avant la fin de 2015. Je parle d'une annonce faite avant la dernière nouvelle année. Début mars, vous nous faisiez une déclaration d'intention politique pour la fin du mois de mars. Mercredi dernier, vous annonciez que vous alliez présenter une vision globale du gouvernement fédéral avant les vacances. Via la presse de jeudi dernier, nous avons appris que cette vision serait elle-même intégrée dans le pacte énergétique.

 

Selon la presse à nouveau, les critiques ont fusé après la réunion du Conseil consultatif du gaz et de l'électricité, durant laquelle les participants ont appris que l'étude réalisée par Elia allait servir de base à la définition de la vision énergétique à long terme du pays.

 

Madame la ministre, nous souhaiterions que vous travailliez à la construction d'un pacte énergétique qui fasse l'objet d'un consensus sur la base d'une véritable consultation. Or, il apparaît que les stakeholders devront remettre un avis pour le 15 mai. Vous conviendrez que ce délai est ridiculement court si ceux-ci veulent effectuer un travail sérieux. En outre, il est surprenant de définir une vision énergétique sur la base de la seule étude Elia, et de désigner, à la suite de celle-ci, des experts pour travailler, au départ de cette vision, à un véritable pacte énergétique.

 

Le paysage est fixé. Voici mes cinq questions.

 

Y a-t-il un accord émanant des partenaires régionaux pour travailler à une vision énergétique sur la base de l'étude d'Elia et dans les délais impartis aux stakeholders? Ceux-ci ont-ils tous marqué leur accord pour commenter cette étude avant le 15 mai? Pourriez-vous confirmer que les discussions sur le pacte énergétique ne débuteront pas avant 2017? Y a-t-il un accord des entités fédérées pour travailler selon la méthodologie annoncée dans la presse pour ce pacte énergétique? Quel sera le mandat du groupe d'experts, sa composition et ses objectifs en ce qui concerne les matières examinées?

 

13.02  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, madame la ministre, le pacte énergétique, c'était votre dossier de cette législature. Toutes les questions sur la prolongation du nucléaire étaient vraiment sans importance par rapport à ce pacte. Ce pacte devait être porté main dans la main avec les Régions. Il allait nous donner une vision claire et sceller un partenariat avec les différents acteurs du secteur de l'énergie. Où en est-il aujourd'hui?

 

Je vous ai interrogée au mois d'octobre 2015. À l'époque, vous m'aviez répondu ce qui suit: "La synthèse des travaux doit être rédigée avant la fin du premier trimestre 2016." On pouvait déjà constater un décalage. Je me réfère ici à votre réponse. J'ai donc décidé de déposer une question.

 

Monsieur le président, je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais M. Gilkinet a attiré mon attention sur ce point: ma question date du 28 décembre 2015. Elle a été "aspirée" en séance plénière car, depuis le 8 octobre, la ministre a réussi à fuir et à contourner les travaux classiques d'une commission. Cette façon de faire est quand même particulière! En tout cas, cela démontre bien le vide sidéral de la politique énergétique, exception faite – je comprends tout à fait la joie de M. Clarinval – de la prolongation du nucléaire malgré tous les risques encourus.

 

Madame la ministre, pouvez-vous me dire où vous en êtes? Pourquoi ce pacte prend-il tant de temps? Quel est le délai que vous offrez aux partenaires? Je ne pense pas seulement ici aux acteurs économiques, mais aussi aux nombreuses associations environnementales qui attendent de pouvoir participer concrètement à l'élaboration de ce pacte. J'ai vraiment l'impression que vous allez leur présenter un plan tout fait, à prendre ou à laisser en 24 heures.

 

Si vous voulez encore vous donner une chance de sauver ce pacte énergétique, vous devez vous engager, aujourd'hui, à l'occasion de votre réponse, à laisser du temps aux partenaires et, surtout, à leur laisser la possibilité d'intervenir sur le fond du contenu de ce pacte énergétique.

 

13.03  Leen Dierick (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, ik ben om twee redenen blij. Ik ben blij omdat mijn vraag die ik eind januari 2016 heb ingediend, vandaag wordt behandeld. Ik ben ook blij omdat wij eindelijk eens over het energiepact en de energievisie kunnen spreken. Wij hebben het immers vaak over andere onderwerpen gehad. Nochtans is dit dossier zoveel belangrijker.

 

Mijn vraag om tot een energievisie en een energiepact te komen, is uiteraard niet nieuw. Het is niet echt een vraag meer; het begint stilaan echt een noodkreet te worden. Bij veel mensen is echt wel doorgedrongen dat wij dringend nood hebben aan een langetermijnenergiebeleid, een energievisie en een energiepact. Die nood is voor de energiesector al lang duidelijk. Het is die sector immers die in 2014 de eerste oproep heeft gedaan om zo’n pact te maken.

 

Die nood is ook voor de federale regering al lang duidelijk. Het pact is immers opgenomen in het federaal regeerakkoord. Die nood is ook bij u al lang duidelijk. Het pact staat immers in uw beleidsnota. Ook in het Vlaams regeerakkoord staat het. Dat is dus positief. Niettemin was ik enigszins ontgoocheld, toen ik onlangs via de krant heb vernomen dat het pact blijkbaar vertraging heeft opgelopen. Er zou immers zijn aangekondigd dat het pact niet meer in 2016 en mogelijk ook niet in 2017 zou worden gerealiseerd. Dat is jammer. Er zou blijkbaar ook zijn afgesproken dat elk niveau zijn eigen visie maakt, waarna, hopelijk in 2017, alle visies zouden worden samengelegd om aldus tot één pact te komen. Dat betekent dat de plannen toch vertraging hebben opgelopen.

 

Mevrouw de minister, daarom heb ik een aantal vragen voor u.

 

Hoever staat het nu eigenlijk met de energievisie en het energiepact? Welke stappen hebt u nu al concreet ondernomen? Heel belangrijk voor het pact is dat de stakeholders erbij worden betrokken. Hoe zal u dat concreet aanpakken? Om tot één visie te komen, hebt u in oktober 2015 aangekondigd dat u met een intentieverklaring zou werken die u met uw collega’s-ministers zou sluiten. Wanneer komt de intentieverklaring er?

 

Mijn vragen zijn dus eigenlijk heel eenvoudig.

 

Wat hebt u al gedaan? Wanneer en hoe komen wij nu eindelijk tot een energievisie en het energiepact?

 

13.04  Karine Lalieux (PS): Monsieur le président, madame la ministre, en tant que ministre de l'Énergie, votre première mission c'est organiser une grande transition énergétique et un pacte énergétique dont nous avons fort besoin, comme toute l'Europe d'ailleurs. Vu la répartition des compétences, vous devez travailler en dialogue, en collaboration et en coordination avec vos homologues régionaux.

 

Il y a eu un grand effet d'annonce lors de votre prise de fonction: vous alliez mettre en place un grand pacte énergétique. Tout cela a été rappelé, en 2015. Mais à part un effet d'annonce, nous n'avons absolument rien vu venir. On nous dit que ce serait pour la fin de l'année 2017. Nous verrons bien.

 

La méthode, de plus, est brouillonne. Quand nous demandons à des homologues régionaux quelle est la méthode de la ministre et quand nous vous le demandons, nous ne recevons que très peu de réponses.

 

Madame la ministre, nous vous donnons l'occasion de nous répondre. Car il est vrai qu'à part le 22 mars, depuis le 8 octobre, vous n'en avez pas eu l'occasion. Mais, entre le 8 octobre et le 22 mars, il y a cinq mois, ce qui est trop long. Nous vous demandons quelle est votre méthode. Quel est le calendrier que vous nous garantissez en cette séance plénière? Quels sont à ce stade les éléments de procédure et de contenu qui font l'objet d'un accord entre le fédéral et les Régions? Cette procédure a-t-elle fait l'objet d'un accord avec les Régions?

 

Vous aviez parlé d'une grande association. Comment allez-vous associer les acteurs publics et privés du monde de l'énergie, les partenaires sociaux, les associations, la société civile et les citoyens? Nous n'avons encore rien entendu à ce propos, sauf une étude d'Elia.

 

Avez-vous présenté votre projet de déclaration d'intention de politique commune à vos homologues régionaux? Avez-vous un accord sur ce texte et sur cette procédure?

 

13.05  Karin Temmerman (sp.a): Mevrouw de minister, mijn vraag dateert van februari. Er is blijkbaar een probleem met het beantwoorden van vragen. Zoals vele andere collega’s ben ik blij dat ik ze vandaag in de plenaire vergadering kan stellen.

 

Mevrouw de minister, ik hoef u er niet aan te herinneren dat Belgische klimaatexperts in januari gezegd hebben dat zij erg bezorgd zijn over de klimaatagenda van ons land. Zij zijn bezorgd omdat er, enerzijds, geen globale visie is en, anderzijds, omdat er een zeer grote verdeeldheid is.

 

Sinds u vorig jaar het energiepact hebt aangekondigd, moeten wij de experts gelijk geven. Er is geen globale visie, mevrouw de minister. Bovendien hebt u gezegd dat elke regio zijn eigen klimaatpact kan opstellen en dat u daarna wel zult bekijken hoe u ze kunt realiseren.

 

Mevrouw de minister, u weet dat dit absoluut geen manier van werken is in dit land. Wij weten wat de Vlaamse regering aangekondigd heeft in verband met haar klimaatplan. Mijn partij heeft ter zake een belangenconflict ingeroepen. De realisatie van dat klimaatplan is immers totaal in conflict met de beslissingen die federaal genomen zijn over de verlenging van Doel 1 en Doel 2. Die twee gaan niet samen. Men kan niet, enerzijds, volop investeren in nucleaire energie en, anderzijds, kiezen voor alternatieven. Die twee gaan niet samen, mevrouw de minister. Dat zegt Vlaanderen, maar eigenlijk zegt u dat zelf ook. In het klimaatplan dat federaal is goedgekeurd en in het Akkoord van Parijs staat dat immers ook. Ik vraag mij af hoe u die zaken met elkaar zult verbinden.

 

Ik kom tot mijn vragen.

 

Hoever staat u, zowel wat de inhoud als de timing betreft, met de organisatie van het globaal plan? Hoever staat u met de gesprekken met de regio’s?

 

Hoe verklaart u dat de timing die u zelf hebt opgelegd en die in het regeerakkoord staat, totaal niet gerespecteerd wordt?

 

Ik hoef u er niet aan te herinneren dat in 2017 de federale regering een nationaal energie- en klimaatplan moet voorleggen met het oog op de energietransitie. Hoe rijmt u dat met de verlenging van Doel 1 en Doel 2?

 

Ten slotte, op welke manier zal de federale regering het Akkoord van Parijs uitvoeren en de alternatieve energievormen stimuleren?

 

13.06 Minister Marie-Christine Marghem: Mijnheer de voorzitter, beste collega’s, het regeerakkoord bepaalt dat ons land een interfederaal energiepact ontwikkelt dat voorafgegaan wordt door een energievisie. De wil die de federale regering daarmee tot uiting brengt, wordt gedeeld door de regeringen van de Gewesten en wordt ondersteund door resoluties die unaniem goedgekeurd werden in de parlementen van elk Gewest.

 

De inzet is groot, want het gaat om een gezamenlijke energievisie die moet worden bepaald voor 2050. Daarbij moeten wij rekening houden met de verschillende stappen die overeenstemmen met de uitdagingen waarmee ons energiesysteem geconfronteerd zal worden.

 

Il s'agit d'atteindre une plus grande efficacité et une plus grande cohérence ainsi que de coordonner les actions des différentes entités de ce pays en termes de politique énergétique. Je ne saurais trop insister à ce sujet: nous ne parlons pas seulement d'électricité, mais avant tout de la politique énergétique dans son ensemble.

 

Contrairement à ce que vous affirmez, nous n'avons pas tardé à entreprendre l'élaboration de la vision de ce pacte, puisque le 13 mars 2015, le Conseil des ministres a adopté en premier lieu un document déterminant intitulé "Les Fondements pour une vision énergétique". Ce texte décrit le point de vue du fédéral, permettant ainsi d'ouvrir les discussions avec les Régions.

 

Différents groupes de travail ont ensuite contribué à élaborer une méthodologie. Nous voulons à présent officialiser ce processus appelant les ministres régionaux à s'engager via une déclaration d'intention, comme vous l'avez indiqué. Un intercabinets interfédéral a encore eu lieu le 22 avril afin de coordonner la rédaction de cette déclaration d'intention. D'autres réunions sont prévues dans les semaines à venir.

 

J'ai aussi consulté de manière informelle les trois Régions. Il apparaît clairement qu'elles souhaitent d'abord peaufiner les réflexions qu'elles mènent quant à leur avenir énergétique, bien que le fédéral ait présenté sa vision en premier lieu.

 

Ainsi, la Région flamande développe sa propre conception énergétique à l'horizon 2030. La CWaPE (Commission wallonne pour l'énergie) a, pour sa part, entrepris un vaste travail de réflexion et de consultation relativement aux différents aspects de la politique énergétique wallonne.

 

Il me paraît essentiel de tenir compte de ces initiatives, qui ne peuvent qu'enrichir l'élaboration de la vision et du Pacte interfédéral, car si les politiques énergétiques régionales interagissent très peu, leur impact sur le fédéral est majeur. C'est pourquoi nous avons décidé de postposer à la fin de cette année la mise en commun de ces visions dans le but de développer une conception d'ensemble.

 

Sur le plan fédéral, comme vous le savez, nous avons lancé un vaste chantier de réflexion, mais qui ne constitue pas le seul auquel nous nous fions, monsieur de Lamotte. Il enrichira les travaux relatifs au Pacte énergétique. Une première étude a été demandée au GRT (Gestionnaire de réseau de transport) Elia pour la période 2017-2027. Ses résultats sont actuellement analysés par le Bureau fédéral du Plan, la Banque nationale et la CREG. Un questionnaire portant sur cette analyse a été proposé à septante-deux acteurs du monde de l'énergie. Les résultats viendront étoffer la vision énergétique du fédéral et donc, plus tard, le Pacte. En outre, ils passeront sous les fourches caudines de deux experts désignés par le fédéral.

 

C'est une première étape, à l'instar de celle développée par les Régions. Après tout ce travail, la vision interfédérale pourra alors être élaborée par un comité d'experts nommés par les trois Régions et le fédéral, avec l'appui des différentes administrations et du Bureau fédéral du Plan, poursuivant également la consultation des différents acteurs du monde de l'énergie.

 

Vous voyez donc que nous avons lancé ensemble, en laissant à chacun la possibilité de réfléchir et d'avancer dans son domaine de compétences et en se tenant mutuellement informés, une large consultation de la société civile et des acteurs de l'énergie pour une politique énergétique qui devrait voir le jour à travers ce pacte en 2017.

 

13.07  Michel de Lamotte (cdH): Madame la ministre, vous êtes plus prudente aujourd'hui. Vous n'indiquez pas d'échéance ou de date butoir précise. Mais 2017 est à nos portes et sera le moment de vérité.

 

Vous évoquez, dans votre réponse, la date du fondement de l'intercabinets ou de la décision du gouvernement fédéral du 13 mars 2015 sur les objectifs du fédéral. Mais aucune des entités fédérées n'a approuvé ce document. Ce montage me semble un peu particulier. J'ose espérer que cette méthodologie pourra créer un véritable contenu. Je pense qu'il n'y aura pas de vrai consensus s'il n'y a pas une consultation crédible de tous les acteurs en s'inspirant d'une assise sociétale. Pour pouvoir avancer, nous avons besoin d'une véritable politique énergétique qui ne se limite pas à la prolongation de Doel 1 et Doel 2, seule chose qui existe pour l'instant.

 

13.08  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Madame la ministre, je vous invite à relire votre réponse et à la comparer avec ce que vous nous avez dit voici quelques mois. Vous constaterez assez facilement – l'exercice n'est pas trop compliqué – que votre réponse d'aujourd'hui est non seulement floue mais qu'elle est aussi en complet décalage par rapport aux engagements, pris ici même, voici dix ou douze mois. C'est en complet décalage!

 

Vous nous annoncez aujourd'hui avoir "postposé". Ce mot cache difficilement le fait que vous ayez enterré l'idée d'un grand pacte énergétique. Nous pouvons presque déjà dresser votre bilan, madame la ministre. Vous aurez ressuscité le nucléaire et enterré l'idée d'un pacte énergétique! Triste bilan!

 

13.09  Leen Dierick (CD&V): Mevrouw de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

De voorbijgaande jaren bestond het energiebeleid vooral uit het nemen van ad-hocbeslissingen. We moeten daar echt van afstappen. Vandaar ook de nood om echt werk te maken van een langetermijnenergiebeleid en te werken aan een energiepact.

 

Wij lopen al vertraging op, want dit stond al geagendeerd tegen 2015. U hebt nu uitgelegd welke stappen er reeds zijn gezet. De nieuwe deadline is 2017. Wij moeten er werk van maken dat het pact er dan ook ligt.

 

Ik merk dat op Vlaams niveau al stappen zijn gezet. Ik wil erover waken dat er niet op verschillende snelheden wordt gewerkt. Ook hier op het federaal niveau moet een tandje worden bijgestoken, zodat de deadline van 2017 wordt gehaald.

 

Ik verwacht van u heel snel concrete stappen. Ik hoop dat wij het debat in de commissie voor het Bedrijfsleven kunnen voeren. Wij zullen in elk geval onze resolutie over de opmaak van een energiepact indienen. Wij hopen dat wij daarover heel snel van gedachten zullen kunnen wisselen in de commissie.

 

13.10  Karine Lalieux (PS): Madame la ministre, je rejoins quelque peu ma collègue du CD&V.

 

Il est particulier qu'un groupe de la majorité doive déposer une proposition de résolution pour faire travailler un ministre de sa majorité. En même temps, on doit se dire que c'est la priorité par rapport à son ministre.

 

13.11  Marie-Christine Marghem, ministre: Nous l'avons fait pour le climat.

 

13.12  Karine Lalieux (PS): Monsieur le président, cela pose question en tout cas, puisque Mme la ministre se sent obligée de réagir.

 

Après un an et demi, madame la ministre, c'est toujours le flou, il n'y a toujours pas de méthode, il n'y a toujours rien de concret. Vous dites que vous travaillez ensemble, avec les Régions, mais je constate que c'est chacun de son côté. Alors que votre mission était d'assurer la transition énergétique, nous n'avons rien vu. En effet, dans ce gouvernement, c'est tout au nucléaire. Pour le Pacte énergétique, rien de concret.

 

J'espère que vous viendrez très rapidement avec une vraie méthode et des éléments concrets. Vous n'avez répondu à aucune de mes questions. Nous allons redéposer ces questions en commission. En effet, je ne sais pas où vous allez!

 

13.13  Karin Temmerman (sp.a): Mevrouw de minister, uw antwoord bevestigt wat de Belgische experts in januari hebben gezegd: gebrek aan visie door verdeeldheid binnen ons land.

 

U kondigt nu een hele reeks overlegmomenten aan. Dat hebt u de vorige keer ook al aangekondigd. U verschuift de deadline met twee jaar, van 2015 naar 2017, maar ook dan zullen we weer met hetzelfde probleem zitten.

 

Bovendien, mevrouw de minister, hebt u totaal niet geantwoord op het feit dat de regio’s nu bezig zijn met eigen plannen die helemaal in tegenstelling staan tot wat hier federaal wordt beslist. U schudt nee, maar dit is wel waar. De zaken die Vlaanderen heeft beslist voor 2030, kunnen onmogelijk gerealiseerd worden met het nucleair plan dat men hier op federaal niveau realiseert. Dit is compleet onmogelijk.

 

Hoe u dit zult doen, dit energiepact in 2017, is voor mij een raadsel. Nogmaals, al weet ik dat sommigen in dit Parlement geen hoge dunk hebben van wetenschappers, ik moet de wetenschappers gelijk geven: geen visie, gebrek aan visie en totaal geen overleg met de regio’s, waardoor grote verdeeldheid en geen energiepact. Ik voorspel nu: ook niet in 2017.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

14 Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "de opvang van asielzoekers door de gemeenten" (nr. P1157)

14 Question de Mme Nahima Lanjri au secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "l'accueil des demandeurs d'asile par les communes" (n° P1157)

 

14.01  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de staatssecretaris, nadat enkele maanden geleden de gemeentebesturen nog herhaaldelijk werden aangemaand om extra opvangplaatsen voor asielzoekers te creëren, worden ze nu vooral geconfronteerd met de leegstand van woningen en appartementen die zij in orde hebben gebracht, wat vaak duizenden euro’s heeft gekost.

 

Een goed opvangbeleid houdt uiteraard rekening met de instroom. Die instroom is de jongste maanden gelukkig gedaald. Een goed opvangbeleid houdt ook rekening met de partners die voor dat opvangbeleid nodig zijn. De lokale besturen, die mee voor de opvang zorgen, zijn heel belangrijke partners, die wij ook ernstig moeten nemen. Zij voelen zich vandaag een beetje miskend. Zij weten niet goed waar zij aan toe zijn. Dat lezen wij in de krant, bij monde van de voorzitter van de VVSG.

 

Mijnheer de staatssecretaris, wat is de stand van zaken met betrekking tot het opvangbeleid? Hoe zit het met het spreidingsplan, dat normaal gezien vanaf 1 mei in werking zou moeten treden?

 

Wij zien dat een heel aantal plaatsen niet bezet is. Als wij alles meetellen, zijn dat meer dan vierduizend plaatsen, maar aangezien wij de opvangplaatsen niet voor honderd procent moeten bezetten, kan men stellen dat tweeduizend plaatsen echt beschikbaar zijn.

 

In de collectieve opvangstructuren stellen we dan weer een overbezetting vast; men zit er vaak met vijfhonderd en meer samen, wat spanningen geeft. Zo braken onlangs in Broechem vechtpartijen uit. De burgemeester aldaar heeft ook gevraagd om het aantal te halveren van vierhonderd naar tweehonderd, omdat de situatie anders niet houdbaar is.

 

Tegelijkertijd was ook afgesproken om de noodopvangplaatsen, namelijk de kazernes die men een aantal maanden geleden heeft moeten inrichten, zo snel mogelijk af te bouwen.

 

Mijn vraag is dan ook of een en ander niet aan mekaar kan worden gekoppeld. Kunnen wij niet gebruikmaken van de plaatsen die de OCMW’s hebben gecreëerd en tegelijk de grootschalige centra ontlasten?

 

Er is ook de vraag van de VVSG dat erkende vluchtelingen iets langer in de opvang kunnen blijven. Vandaag rijst immers een probleem met de huisvesting.

 

Mijnheer de minister, bouw de grootschalige noodopvangcentra alstublieft zo snel mogelijk af. Pak de overbevolking in de centra aan. Zorg er ook voor dat de plaatsen die de gemeenten hebben gecreëerd, optimaal worden benut. Zorg ook voor reserveplaatsen, voor bufferplaatsen. Stel ook een overgangsperiode in nadat vluchtelingen erkend zijn.

 

14.02 Staatssecretaris Theo Francken: Mevrouw Lanjri, eerst en vooral geef ik een pluim aan de lokale besturen en de OCMW's. Minister Borsus en ik hebben de afgelopen maanden heel veel met hen samen gezeten. Wij hebben de opvangcrisis goed kunnen managen dankzij de hulp van lokale besturen en OCMW-voorzitters uit het noorden en het zuiden van dit land. Een en ander is op een heel goede manier verlopen en collega Borsus en ikzelf willen namens de regering iedereen daarvoor expliciet bedanken.

 

Op dit moment is de instroom heel sterk gedaald. Op dit moment zijn er voor april – morgen is het de laatste dag dat men deze maand asiel kan aanvragen – nog maar 925 eerste asielaanvragen. Dat is opnieuw 10 % lager dan in maart en toen waren het al historisch lage cijfers.

 

Het spreidingsplan werd vandaag ondertekend. Het gaat deze namiddag naar de collega's Borsus en Jambon en daarna naar de Koning voor publicatie in het Belgisch Staatsblad.

 

De Raad van State heeft gezegd dat we om het spreidingsplan te activeren, een nieuw koninklijk besluit nodig hebben. Dat is nu naar de Raad van State en die procedure vergt ook dertig dagen. De datum van 1 mei kan ik niet halen, omdat er dertig dagen zijn bijgekomen voor het advies van de Raad van State. Dat betekent dat het spreidingsplan uiterlijk over enkele weken volledig klaar en operationeel zal zijn.

 

Zal het spreidingsplan worden geactiveerd? Indien ja, voor hoeveel plaatsen? Er zal daaraan in de regering een bespreking worden gewijd. Die bespreking heeft nog niet plaatsgevonden, dus ik kan u daarover vandaag nog geen verder nieuws geven. Wij volgen de situatie dag na dag van nabij.

 

Ik kan u wel zeggen dat collega Borsus en ik opnieuw zullen samen zitten met de partners van de VVSG en haar Franstalige en Brusselse tegenhangers, maar eerst zullen we in de regering beslissen wat we precies zullen doen, gelet op de sterke daling van het aantal asielaanvragen.

 

U vraagt of we geen asielzoekers kunnen overplaatsen naar de LOI's? U moet toch oppassen, mevrouw Lanjri. In het regeerakkoord werd duidelijk afgesproken dat collectieve opvang de standaard moet zijn. Voor beperkte, kwetsbare groepen en asielzoekers met een hoge erkenningsgraad kan de opvang gebeuren in de LOI's; wij moeten hoe dan ook voldoende collectieve opvangstructuren hebben en behouden.

 

Op dit moment is het aantal asielzoekers in Broechem al gedaald tot 391. Het waren er 461 en dat aantal zal verder dalen. Ik heb zeker oren naar de vraag van de burgemeester.

 

Ten slotte, u hebt vragen over de periode van twee maanden plus een maand plus een maand. Op dit moment gaat 5,8 % van de plaatsen in het opvangnetwerk naar mensen die al langer dan twee maanden na de erkenning in de opvang zitten. Ik sta uitzonderingen toe. Mits een goede motivatie kunnen erkende asielzoekers tot vier maanden na de erkenning in de opvang blijven. Dat gebeurt nu dus al.

 

14.03  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de staatssecretaris, een en een is twee. Enerzijds zit u met overbevolkte grootschalige centra, waar er 500 tot 700 plaatsen ingericht zijn. Anderzijds hebben sommige gemeentebesturen alles in het werk gesteld om, zoals wij gevraagd hebben, tien tot vijftien plaatsen klaar te maken, maar die staan nu leeg. Ik denk daarom dat het verstandig is de noodopvang in grootschalige centra, bijvoorbeeld in de kazernes, voor een stuk af te bouwen en de plaatsen bij de gemeentebesturen te activeren. Dat vraag ik u.

 

Als we dat doen, zouden we eigenlijk ook respect tonen voor het werk dat de gemeentebesturen hebben gedaan. Ik reken erop dat u dat ook zult doen en dat we op die manier tot een oplossing komen. Grootschalige centra zijn niet goed en daarom is het belangrijk dat wij die afbouwen. In het regeerakkoord hebben we daarover ook een en ander afgesproken; bij de opstelling van het regeerakkoord was ik aanwezig. Grootschalige opvang moet er wel zijn, maar de kleinschalige lokale opvanginitiatieven zijn bedoeld voor asielzoekers met een hoge erkenningsgraad en op dit ogenblik zijn er dat veel. Het gaat weliswaar om sommige nationaliteiten.

 

14.04 Staatssecretaris Theo Francken: De Syriërs (…)

 

14.05  Nahima Lanjri (CD&V): De Syriërs hebben een hoge erkenningsgraad.

 

Mijnheer de staatssecretaris, de selectie moet juist gebeuren. De asielzoekers met de grootste kansen om in ons land te blijven, moeten wij naar de lokale opvanginitiatieven sturen, want die kunnen zich dan volop integreren. De andere asielzoekers kunnen inderdaad in de grootschalige centra blijven. Die grootschalige opvang moet ook beheersbaar blijven. We mogen geen centra openhouden die bedoeld waren als tijdelijke noodopvangplaatsen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de mondelinge vragen.

 

15 Agenda

15 Ordre du jour

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 27 april 2016, stel ik u voor na de mondelinge vragen het verslag van de bijzondere commissie belast met de opvolging van het dossier "Dieselgate", nrs 1720/1 tot 5, te behandelen.

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 27 avril 2016, je vous propose de discuter du rapport de la commission spéciale chargée du suivi du dossier "Dieselgate", n°s 1720/1 à 5, après les questions orales.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Bijzondere commissie

Commission spéciale

 

16 Verslag van de bijzondere commissie belast met de opvolging van het dossier "Dieselgate" (1720/1-5)

16 Rapport de la commission spéciale chargée du suivi du dossier "Dieselgate" (1720/1-5)

 

Hervatting van de bespreking

Reprise de la discussion

 

De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85,4) (1720/1)

Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85,4) (1720/1)

 

Dit punt werd tijdens de plenaire vergadering van 21 april 2016 naar de commissie teruggezonden voor het bespreken van amendementen.

Ce point a été renvoyé en commission lors de la séance plénière du 21 avril 2016 pour l’examen d’amendements.

 

De bespreking is hervat.

La discussion est reprise.

 

Il nous faut een aanvullend verslag. Ik heb vier namen.

 

Mevrouw Dierick, ik geef u het woord.

 

16.01  Leen Dierick, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, ik verwijs naar het schriftelijk verslag.

 

De voorzitter: Dank u, mevrouw Dierick.

 

Comme promis la semaine passée, pour ouvrir la discussion, je donne tout d'abord la parole à M. Van Hees. Ce sera ensuite au tour de M. Nollet.

 

16.02  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, sauf erreur de ma part, j'étais à la tribune au moment où la discussion du rapport a été suspendue. Il me semble logique que je sois le premier orateur à m'exprimer en la matière, mais eu égard au rapport, un commentaire devait peut-être être apporté par l'un ou l'autre collègue au sujet des amendements déposés. Il me semble que c'est la façon logique de procéder.

 

Le président: M. Van Hees étant le seul à n'avoir pu s'exprimer, il est logique de lui passer la parole en premier lieu.

 

16.03  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Mais moi non plus! Vous avez suspendu les débats!

 

Le président: Si vous insistez, monsieur Nollet!

 

16.04  Laurette Onkelinx (PS): Monsieur le président, M. Van Hees a des choses importantes à dire, mais un événement majeur s'est produit la semaine dernière. Prenant au mot notre collègue du MR et ses déclarations dans la presse, nous avons voulu déposer un amendement pour une recommandation supplémentaire en regard avec le Dieselgate. À ce moment, M. Nollet se trouvait effectivement à la tribune et les débats ont été arrêtés. Vous avez d'ailleurs accepté de geler les discussions et de reporter le débat en commission.

 

J'estime que nous devons reprendre le débat là où il en était et commencer, non par une discussion générale sur les conclusions, mais sur la problématique qui a occasionné la suspension des travaux, à savoir celle liée à l'amendement que nous avons déposé.

 

16.05  Kattrin Jadin (MR): Monsieur le président, il me semble logique aussi que ce soit M. Nollet qui reprenne son discours. Un rapport a été déposé à la suite du renvoi en commission des amendements qui avaient été déposés en séance plénière. J'ai entendu que le rapport de cette séance sera ajouté au rapport principal et que les collègues renvoient à leur rapport écrit.

 

Dans la mesure où M. Nollet aurait encore des ajouts à formuler, je propose de poursuivre la discussion et d'aborder les éléments qui pourraient surgir au cours de celle-ci, mais non de reprendre le débat que nous avons eu mercredi passé durant une heure et demie en commission.

 

16.06  Michel de Lamotte (cdH): Monsieur le président, nous sommes dans la discussion générale. Comme vous avez renvoyé le débat en commission, il a eu lieu tel que Mme Jadin vient de le dire. Ceci a donné l'occasion de proposer en séance plénière, aujourd'hui, un amendement signé par plusieurs partis de l'opposition, qui pourrait essayer de faire une synthèse et mettre tout le monde d'accord. Je souhaiterais le défendre et le présenter devant notre assemblée lors du débat, quand vous l'estimerez utile.

 

Le président: La parole est à M. Van Hees. Non, excusez-moi, je donne la parole à M. Hedebouw.

 

16.07  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Monsieur Van Hees, je n'ai rien contre vous. Je vous porte même dans mon cœur. Je vous fais une déclaration d'amour et de camaraderie devant ce parlement.

 

Je rejoins mes collègues. Nous ne pouvons pas faire comme si rien ne s'était passé pendant une semaine. Le débat sur l'amendement me semble vraiment important. Nous ne demandons pas de prendre forcément la parole maintenant, mais je veux soutenir cette volonté de tenir un débat en profondeur sur le fond et les causes. Nous aurons l'occasion d'intervenir. En ce qui nous concerne, monsieur le président, c'est avec un grand plaisir que la moitié de notre groupe laissera la place.

 

16.08  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le président, j'interviens sur l'ordre des prises de parole. La semaine passée, vous avez formellement déclaré: "Monsieur Van Hees, vous serez le premier à prendre la parole jeudi prochain." Cependant, je me soumets à la volonté de cette Chambre, et je vous cède volontiers la parole, monsieur Nollet.

 

Le président: Monsieur Nollet, cédez-vous la place? Passez-vous la parole à M. de Lamotte? (Assentiment)

 

Il en sera ainsi.

 

16.09  Michel de Lamotte (cdH): Monsieur le président, la semaine passée, j'étais à la même place, avec le sentiment du travail accompli. J'évoquais 59 recommandations sur lesquelles nous avions réussi à nous mettre d'accord à l'unanimité. J'avais également énuméré quelques regrets comme le manque d'ambition de la majorité sur certaines thématiques, notamment la compensation des consommateurs dont le véhicule est concerné par le Dieselgate.

 

Hasard du calendrier, ce même jour, nous avions appris que les consommateurs américains allaient recevoir 4 500 euros pour compenser le préjudice subi. C'est pourquoi nous avions souhaité, avec d'autres membres de l'opposition, ajouter une petite recommandation concernant les consommateurs européens aux 59 autres.

 

Pour nous, un consommateur est un consommateur, et un consommateur lésé est un consommateur lésé. Qu'il soit américain ou européen, il doit être traité de la même manière. La protection des consommateurs doit être garantie peu importe leur nationalité. C'est ce que nous avons voulu expliquer en commission mardi après-midi. Nous avons dit que la législation américaine n'est pas la législation européenne et que le gouvernement n'avait pas le poids d'obliger Volkswagen à indemniser les consommateurs. Sur le premier point, je peux être d'accord avec la majorité, les États-Unis ne sont pas l'Europe, mais un préjudice doit être réparé indépendamment de la nationalité du consommateur touché. Je voudrais revenir sur ce deuxième point et ne pas me laisser empêtrer dans l'intervention d'un membre de la majorité qui voulait nous faire dire des choses que nous ne disons pas.

 

16.10  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Ce que vous dites me semble tellement important que je voudrais vous inviter à le dire en présence du gouvernement!

 

Le président: Il y a un problème, aucun membre du gouvernement n'est présent dans la salle.

 

16.11  Michel de Lamotte (cdH): Monsieur le président, nous nous sommes réunis plus de douze fois pour élaborer 59 recommandations. La moindre des choses serait qu'un membre du gouvernement soit présent à l'occasion de ce débat.

 

Je propose donc que nous suspendions la séance.

 

Le président: Monsieur de Lamotte, vous demandez donc la présence du gouvernement?

 

16.12  Michel de Lamotte (cdH): Monsieur le président, lors du premier débat, le gouvernement était présent.

 

Il est ici question d'une recommandation qui s'adresse à ce dernier. Je vous demande donc de le contacter.

 

De voorzitter: De vergadering is geschorst.

La séance est suspendue.

 

De vergadering wordt geschorst om 16.50 uur.

La séance est suspendue à 16.50 heures.

 

De vergadering wordt hervat om 17.07 uur.

La séance est reprise à 17.07 heures.

 

De vergadering is hervat.

La séance est reprise.

 

16.13  Michel de Lamotte (cdH): Monsieur le ministre, je suis content que vous soyez là. Si vous me le permettez, je reprends mon propos. Monsieur le ministre, monsieur le président, chers collègues, la semaine dernière, nous étions ici pour un débat du même type. Nous avons réussi à nous mettre d'accord, à l'unanimité, sur 59 recommandations et ce, malgré des regrets relatifs au manque d'ambition sur quelques thèmes, notamment la compensation des consommateurs dont le véhicule est concerné par le Dieselgate.

 

Madame la présidente de la commission: tout cela pour ça! Nous avions un accord. Et puis le calendrier a décidé que … et vous avez communiqué dans la presse. Nous vous avons suggéré un amendement que vous n'avez pas accepté. En fait, nous avons appris que les consommateurs américains allaient recevoir 4 500 euros pour compenser le préjudice subi. C'est pourquoi nous avons souhaité, avec les autres membres de l'opposition, ajouter une petite recommandation concernant les consommateurs européens.

 

Pour nous, en effet, un consommateur est un consommateur et un consommateur lésé est un consommateur lésé, qu'il soit américain ou européen, et il doit être traité de la même manière. La protection des consommateurs doit être garantie, peu importe leur nationalité. Malheureusement, la semaine passée, la majorité n'a pas souhaité nous suivre sur cet amendement, en justifiant son choix par le fait que la législation est bien différente aux États-Unis qu'en Europe, mais également en disant que le gouvernement n'avait pas le pouvoir d'obliger Volkswagen à indemniser les consommateurs.

 

Si, sur le premier point, je peux être d'accord avec vous: les États-Unis ne sont pas l'Europe, un préjudice subi doit être réparé indépendamment de la nationalité du consommateur touché. Mais c'est sur le deuxième point que je voudrais revenir. Lors de cette commission, un membre de la majorité a eu l'audace de dire que dans le fond, nous ne voulions pas protéger le consommateur, mais que nous voulions mettre des obligations sur le dos du gouvernement pour pouvoir l'incriminer ensuite si les consommateurs ne sont pas indemnisés. Je voudrais donc vous rassurer et rassurer une nouvelle fois la majorité sur le fait que l'amendement ne demande que des obligations de moyens et non de résultats.

 

Il est indispensable que cette commission se clôture en mettant en avant que le gouvernement fait bien tout ce qui est en son pouvoir pour les consommateurs. La protection des consommateurs doit se défendre à tout prix. Certes, il est déjà prévu que les constructeurs doivent indemniser les consommateurs en cas de perte de valeur, ce pour quoi le gouvernement entamera les démarches, comme vous l'avez rappelé à la radio hier matin.

 

Mais cela vaut uniquement quand la perte de valeur a été établie. Par contre, le préjudice que le consommateur a subi depuis l'achat et, par exemple, la difficulté de revente ne sont pas pris en compte. Pourtant, des propriétaires de véhicules Volkswagen m'ont déjà confié les difficultés qu'ils avaient à revendre leur véhicule. Je doute que cela s'améliore avec le temps, d'autant qu'il n'y a pas encore de monitoring de revente.

 

C'est pourquoi nous avons décidé à plusieurs de déposer un nouvel amendement qui répond davantage, me semble-t-il, aux préoccupations des uns et des autres et aussi de la majorité. En effet, celui-ci met en avant que le débat se placera bien au niveau européen et que c'est bien une obligation de moyens et non de résultats qui est prévue.

 

Dans bien d'autres recommandations, nous avons également prévu cette obligation de moyens. De plus, l'amendement ne prévoit plus une indemnisation identique pour les consommateurs américains et européens, car il est vrai que la situation est un peu différente. Vous voyez que nous pouvons nous adapter au cours de la discussion.

 

En conclusion, je ne peux qu'espérer que la majorité se rallie à cet amendement, qui met en avant la préoccupation principale de protection des consommateurs. Cet amendement demande d'ajouter un point 16/1, rédigé comme suit dans la rubrique consacrée à la protection des consommateurs: "Il demande au gouvernement fédéral d'entamer des démarches et de tout mettre en œuvre au niveau européen en vue de dégager une compensation pour les consommateurs dont le véhicule est concerné par le Dieselgate".

 

Ce n'est pas différent de ce qui existe dans les autres recommandations et je veux l'ajouter pour ces consommateurs qui sont lésés. Ils ont acheté un produit qui n'est pas celui qu'on leur a soi-disant vendu. Il y a eu tromperie sur la marchandise. Je veux, ainsi que mes collègues d'autres partis, que ces consommateurs soient indemnisés. La perche est tendue pour que l'on puisse obtenir un consensus, jusqu'au bout.

 

16.14  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, je n'interviendrai pas sur l'amendement. Ma collègue s'en chargera tout à l'heure. Je vais plutôt me pencher sur la vue d'ensemble des recommandations relatives au Dieselgate.

 

Comme j'ai déjà pu l'exprimer en qualité de rapporteur, je dois vous dire la satisfaction personnelle que m'inspirent les travaux de la commission. Je dois ajouter que ma position se maintiendra, quand bien même la majorité – ce que je n'espère évidemment pas – rejetterait notre amendement. En effet, les recommandations sont d'importance.

 

Monsieur le ministre de la Défense, il est bien entendu essentiel que vous soyez présent parmi nous, mais je vous demande de jouer le rôle d'intermédiaire vis-à-vis de vos collègues. Je trouve paradoxal qu'on envoie l'armée – notre ministre de la Défense – pour participer à nos travaux portant sur le Dieselgate, un dossier qui concerne plusieurs autres ministres, parce qu'aucun d'entre eux n'a pu se libérer. C'est quelque peu cavalier. En commission, nous avions reçu la ministre De Block, puisque cette affaire a un impact sur la santé, le ministre Peeters, étant donné les conséquences en termes de protection du consommateur, Mme Galant lorsqu'elle était ministre des Transports ainsi que la ministre Marghem pour le volet "environnement". Aujourd'hui, aucun n'est disponible, et l'on envoie l'armée! Soit! Vous relayerez nos discussions auprès de vos collègues pour insister sur les différents points que mes collègues et moi-même évoquerons.

 

Les recommandations que nous avons adoptées comportent de réelles avancées au regard d'un travail parlementaire classique. Je pense sincèrement que nous avons fait œuvre utile en ce domaine. Je ne vais pas passer en revue chaque recommandation, mais je mettrai en exergue quelques-unes d'entre elles.

 

La première est évidente, mais il nous semblait important de pouvoir la rappeler. Il serait injuste de condamner un consommateur qui n'a rien à voir en termes de responsabilité avec les erreurs de Volkswagen. Je cite ici Volkswagen mais d'autres marques de voitures, malheureusement de plus en plus nombreuses, sont concernées par ce scandale du Dieselgate.

 

Monsieur le ministre, je voudrais aborder avec vous la cinquième recommandation, celle qui a l'originalité de demander au gouvernement, dont vous faites partie, de veiller à l'amélioration de la qualité des informations, en ce compris donner accès au contenu du fameux logiciel. Monsieur le ministre, qu'en pensez-vous? C'est une recommandation extrêmement importante. À ce stade du débat, il serait utile d'avoir votre point de vue.

 

Le président: Monsieur Nollet, cela ne se fait pas ainsi!

 

Nous sommes dans la discussion d'un rapport. J'apprécie que le gouvernement soit là. Je le lui avais d'ailleurs demandé. Nous ne rentrons cependant pas dans un débat avec le gouvernement. Ce dernier est là pour prendre acte du rapport.

 

16.15  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, je n'ai pas dit que le gouvernement devait répondre mais j'aurais apprécié avoir son point de vue sur une recommandation que, personnellement, j'estime importante et qui concerne l'accès au logiciel.

 

Je fais ici référence à la recommandation n° 58 qui engage le gouvernement à déposer un plan d'action sur chacune des recommandations d'ici à la fin de l'année. À ce moment-là, je suppose qu'on aura, dans le chef du gouvernement – vous serez peut-être à nouveau celui qu'on enverra, monsieur le ministre de la Défense – au moins une vision claire sur la manière dont vous traduirez chacune de ces recommandations.

 

Monsieur le ministre, je me permets de vous prendre à témoin pour que vous soyez le relais auprès de vos collègues, à défaut de pouvoir me répondre aujourd'hui. J'insiste sur le fait que, dans le plan d'action qui doit être déposé en lien avec la recommandation n° 58, il faut un agenda prévisionnel. Pour chacune des recommandations, il vous est demandé de nous dire quel est l'agenda de mise en œuvre des différentes recommandations.

 

Ceci vaut aussi pour la recommandation n° 9. On en a beaucoup parlé en commission et M. Miller se souviendra de son intervention déterminante dans le cadre de ce débat, celui sur les lanceurs d'alerte. Monsieur Miller, vous vous souviendrez que nous avons conclu, grâce à votre proposition de consensus … 

 

16.16  Kattrin Jadin (MR): Monsieur le président, je souhaite intervenir car une semaine s'est écoulée entre mon intervention et les propos de M. Nollet ce jour.

 

La semaine dernière, nous avons eu l'occasion de nous exprimer quant à cette recommandation n° 9. Faut-il rappeler la recherche de consensus qui a été la nôtre, notre volonté de travailler ensemble sur ces propositions de recommandations? Nous avons été réglos durant tout le processus. C'est la raison pour laquelle il est quelque peu regrettable de voir certains amendements pulluler alors que le débat était clos.

 

16.17  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Madame Jadin, dans mon introduction, j'ai précisé qu'indépendamment du sort que vous réserverez à notre amendement, notre vote ne changera pas. Je l'ai dit et je le répète officiellement: le travail qui a été réalisé est de qualité. Mais ce travail a conduit à la recommandation n° 9 qui ne fait pas aujourd'hui l'objet de discussions. En tout cas, aucun amendement n'a été déposé à ce sujet. L'amendement vise à introduire une recommandation supplémentaire. J'en profite pour remercier M. Miller pour son intervention qui avait pour objectif d'arriver à un consensus autour d'un point dont on sait qu'il est délicat et difficile.

 

Il était tout à fait légitime de votre part, madame la présidente de la commission, de rappeler que nous nous sommes mis d'accord sur le fait qu'un débat sur le principe des lanceurs d'alerte ne devait plus avoir lieu. Le débat doit porter sur les modalités. Ce faisant, permettez-moi de me référer à la recommandation. Ainsi, on demande au gouvernement d'étudier, après consultation des différents secteurs – l'objectif étant d'insister sur le fait que cela ne se limite pas au seul secteur automobile –, les modalités de mise en œuvre d'un dispositif légal qui, lui, ne fait plus l'objet de discussions sur le principe pour les lanceurs d'alerte et, élément très important, de leur protection juridique.

 

Dans le cadre, oserais-je dire, de la seconde lecture que nous avons eue en commission, la majorité a mis en exergue le deuxième alinéa de la recommandation n° 15 qui est d'importance puisqu'elle permet – vous l'avez dit aussi -, de garantir au consommateur, si une perte de valeur est établie suite aux adaptations techniques liées au Dieselgate, que les constructeurs veilleront à ce qu'il y ait une compensation adéquate.

 

Il importe de souligner ce paragraphe, car celui qui le précède demande simplement au gouvernement d'évaluer l'opportunité de mettre en place le monitoring, mais le second alinéa n'est pas conditionné au premier. Il existe en tant que tel.

 

Ma collègue Anne Dedry a déjà eu l'occasion de préciser toute la force des recommandations en matière de santé publique. Je n'y reviendrai pas, mais j'aimerais encore insister sur la recommandation n° 31, qui se joue au niveau de l'Europe.

 

Elle demande au gouvernement fédéral d'œuvrer au renforcement des normes européennes en matière de NOx, mais aussi de particules fines. Il est notamment précisé: " … de sorte que le deuxième facteur de conformité soit déjà revu à la baisse pour les nouvelles voitures arrivant sur le marché à partir de 2020".

 

Il est important de donner ce mandat au gouvernement belge pour accélérer la révision des normes jugées très majoritairement comme trop laxistes en la matière.

 

La recommandation n° 39 remet à leur place les experts techniques eu égard aux responsabilités politiques, le fonctionnaire délégué étant tenu de respecter le mandat donné par le ministre. C'est bien à ce dernier qu'il incombe d'accorder un mandat dans ces instances européennes de comitologie. Malheureusement, cela n'a pas été le cas et la Belgique, par la voix de son expert-fonctionnaire, a accepté les dérogations.

 

J'ajouterai encore un mot au sujet du cadre fiscal. En effet, nous avons aussi beaucoup discuté au sein de la commission sur la nécessité de mettre en place un modal shift qui permette et soutienne un recours plus intense à la mobilité douce, aux transports en commun et aux carburants moins polluants. Sur ce volet aussi, nous attendons le gouvernement d'ici la fin de l'année, puisque chacune des recommandations doit être traduite concrètement d'ici la fin de l'année.

 

Je ne peux m'empêcher de voir là un point d'appui pour le nouveau ministre de la Mobilité, de telle sorte qu'au sein même du gouvernement, il puisse s'appuyer sur ces recommandations pour revendiquer un autre cadre budgétaire pour la SNCB que celui qu'avait accepté Mme Galant à l'époque. Les recommandations 51 et 54 vont dans le même sens. On y demande de renforcer les budgets de la mobilité non polluante, au sein desquels on peut évidemment penser au budget de la SNCB.

 

Voilà notre intervention, qui complète celle de ma collègue Anne Dedry qui a eu l'occasion de s'exprimer la semaine dernière. Ce sont autant de raisons qui nous amèneront à voter favorablement ces recommandations, avec une attention pour l'amendement, mais ce n'est pas le vote sur l'amendement qui déterminera notre vote au niveau global.

 

La recommandation 58 nous fera régulièrement revenir ici et en commission sur la manière dont le gouvernement la transposera, dans les différents textes légaux ou autres qu'il sera amené à adopter dans la foulée des recommandations de la séance plénière.

 

Je remercie le ministre d'avoir été particulièrement attentif. On peut lui faire confiance, afin que ce qui a été dit ici soit rapporté au gouvernement. Si ce n'était pas le cas, c'est à lui que je m'adresserai dans six mois pour faire le point. Je le vois déjà envoyer des messages et des sms à ses collègues; je suis donc relativement confiant. À défaut, je le réinterpellerai bien entendu, principalement sur la recommandation 9. Prenez-en note, monsieur le ministre!

 

16.18  Marco Van Hees (PTB-GO!): Chers collègues, rebonjour! Je vois que vous avez le temps. Nous n'allons pas forcément terminer tôt aujourd'hui.

 

Tout d'abord, je dois vous dire que nous partageons certaines recommandations de ce texte. Je pense à la partie sur la protection du consommateur. De même, il est correct de demander au gouvernement fédéral de plaider au minimum pour l'application des normes de l'OMS en matière de particules fines dans le cadre d'une harmonisation au niveau européen.

 

Par contre, et la discussion sur l'indemnisation des consommateurs américains le reflète très bien, nous avons l'impression qu'on rate le coche en laissant bien tranquilles les responsables du scandale qui jouent avec nos vies et notre environnement, ces multinationales qui sont prêtes à tout pour faire du profit. L'actualité montre pourtant qu'on peut demander plus à ces multinationales. C'est ce que démontre le débat que nous avons entamé la semaine passée sur les 5 000 dollars américains que la multinationale Volkswagen s'apprête à verser à chaque acheteur américain d'un des ses véhicules truqués. Le fait qu'une telle demande ne figure pas dans le texte est assez éclairant. La leçon qu'on devrait tirer de cette affaire est qu'il est temps de s'attaquer à l'impunité de ces grandes multinationales. Le problème ne s'arrête pas à Volkswagen. Les multinationales qui trichent pour faire encore plus de profit sont un problème structurel. On sait maintenant que Mitsubishi et Opel ont aussi truqué des tests de consommation pendant 25 ans.

 

Bref, même si ce texte contient quelques bonnes recommandations, le fait de ne pas attaquer, même un petit peu, l'impunité des multinationales suffit à juger le travail insuffisant. Quid des poursuites judiciaires? Quid des lobbies? Quid des portes tournantes, c'est-à-dire l'absence d'étanchéité entre le monde des affaires et la sphère publique? Quid de la prime de départ du CEO de Volkswagen? Le constat de ces crimes graves n'aurait pas de conséquence pour les coupables qui reçoivent même des bonus. On a appris hier dans la presse que pour 2015, l'année du scandale, on a versé 63 millions de rémunérations aux douze membres du directoire et que le principal responsable, l'ex-CEO Martin Winterkorn, a touché 7,3 millions d'euros. On leur dit aujourd'hui que 4 millions d'euros ne leur seront versés que dans trois ans si l'évolution de la bourse est bonne. Que faut-il faire pour que le cours de bourse de Volkswagen s'améliore? Il faut inventer un nouveau logiciel truqué ou une nouvelle malversation qui permettra d'augmenter encore les bénéfices de la multinationale.

 

Ce genre de politique ou d’absence de politique vis-à-vis des multinationales n’est pas tellement étonnante de la part de ce gouvernement et de cette majorité. Cela met évidemment la population en colère puisqu’on constate que ceux qui mettent leur argent au Panama et se font du profit au détriment de l’ensemble de la population, de notre santé et de notre environnement, semblent être au-dessus des lois.

 

Ce problème est structurel dans notre système économique. On constate que les 147 plus grandes multinationales contrôlent 40 % de l’économie mondiale; le top 737 en contrôle même 80 %. Ces entreprises sont too big to fail, too big to manage mais surtout aussi too big to control. Et bien sûr cette situation n’est pas limitée aux constructeurs automobiles. Je pourrais rappeler les campagnes meurtrières de Nestlé contre l’allaitement maternel; ou le cas de Chevron qui en 2013 a carrément refusé de payer pour la dépollution dont elle était responsable en Équateur; ou pour prendre un exemple belge, le scandale de l’amiante d’Eternit.

 

En étouffant l’affaire avec un rapport selon nous bien trop léger, on se porte complice de ces multinationales, comme c’est déjà le cas avec les institutions européennes. Avec l’aide du CD&V et du Vlaams Belang notamment, le Parlement européen n’a pas utilisé son veto contre la décision assez douteuse voire révoltante de la Commission de rehausser temporairement les limites d’émissions d’oxyde d’azote pour les voitures diesel.

 

Par ailleurs, la Commission européenne était au courant du logiciel de fraude depuis la fin des années nonante. À ce moment-là, il s’agissait de la grande fraude sur des camions américains mais la Commission n’a pas donné la moindre impulsion pour investiguer sur l’affaire. Grâce à cette négligence coupable, Audi a inventé le logiciel de fraude en 1999, et VW l’a utilisé à partir de 2005.

 

Ce texte comprend également une section Mobilité. On voit effectivement que le texte demande, à juste titre, "une politique qui encourage les citoyens à utiliser les alternatives à la voiture individuelle": mobilité douce, transports en commun, covoiturage, et demande au gouvernement fédéral de la traduire dans les politiques concernées.

 

Chers collègues de la majorité, soutenez-vous bien ce texte? Je suppose que vous vous êtes rendu compte en observant la politique de ce gouvernement que c'est exactement l'inverse que réalise ce gouvernement! Sauf si le nouveau ministre Bellot prend l'exact contrepied de la ministre Galant et de l'accord de gouvernement. Aujourd'hui, nous sommes dans la destruction des transports en commun avec une réduction de trois milliards de la dotation de la SNCB.

 

Avant d'en terminer, je vais encore relever que l'on pourrait se demander s'il n'y a pas dans le texte une référence cachée au nucléaire. Dans la section sur la fiscalité, il est proposé d'investir dans une stratégie d'électricité bas carbone. Nous croyons que l'énergie dans laquelle il faut investir, c'est l'énergie verte, durable, comme l'électricité solaire et éolienne, c'est-à-dire zéro carbone. Le fait de choisir le mot "bas carbone" semble être, mais vous pouvez me contredire, une référence cachée à l'énergie nucléaire qui n'est pourtant ni verte, ni durable et, en Belgique, certainement pas sûre, c'est le moins que l'on puisse dire.

 

Voilà donc, chers collègues, pourquoi nous ne pourrons pas soutenir ce texte. Je vous remercie.

 

16.19  Daniel Senesael (PS): Monsieur le président, mes chers collègues, comme j'ai pu le dire dans mon intervention générale en plénière la semaine dernière, le groupe PS soutiendra les 59 recommandations adoptées en commission. Ces 59 recommandations sont une bonne base de travail. Maintenant, c'est au gouvernement de reprendre la main.

 

Je ne vais pas revenir sur tous les éléments que j'ai pu aborder la semaine dernière. Je voudrais juste dire quelques mots sur la question des compensations pour les clients de Volkswagen, pour être certain d'avoir été bien compris.

 

Aux États-Unis, les propriétaires des véhicules concernés reçoivent 1 000 dollars et trois ans d'assistance gratuite de la part de Volkswagen. Il s'agit d'un geste commercial de Volkswagen USA. Cela n'a rien à voir avec les procédures judiciaires en cours. Et cela n'a rien à voir avec le système juridique américain. C'est uniquement parce que VW USA craint plus la réaction des autorités et des clients américains que celle des autorités européennes. Nous avons appris la semaine dernière, lors de ce débat, qu'il était aussi question d'un dédommagement supplémentaire de 5 000 dollars par client. Cette deuxième partie du dédommagement s'inscrit quant à elle dans une procédure judiciaire. Face à l'évolution du dossier aux États-Unis, nous ne trouvons pas acceptable que pour les consommateurs européens, Volkswagen ne prévoie rien en surplus de la remise en conformité des véhicules.

 

Lors de la commission de mardi, la majorité a refusé notre amendement, qui demande une indemnisation financière des clients européens trompés par Volkswagen. À vrai dire, je ne comprends pas très bien ce choix de la majorité. Nous avons l'impression que la majorité a peur de Volkswagen. Il s'agit d'une entreprise tellement grande, tellement riche, qui représente tellement d'emplois, qu'elle n'a même plus besoin de faire du lobbying pour faire peur.

 

Avec d'autres collègues, nous déposons à nouveau un amendement pour défendre les intérêts des consommateurs européens. J'espère qu'il sera, cette fois, accepté par la majorité.

 

Nous devons nous mettre d'accord pour que le Parlement envoie un signal fort à Volkswagen, pour une égalité de traitement. Nous devons dire à Volkswagen qu'un consommateur européen vaut bien un consommateur américain. L'un ne peut pas avoir faim plus que l'autre et encore moins être dévoré.

 

16.20  Anne Dedry (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, zeer kort en van op mijn bank wil ik even toelichten dat wij de 59 aanbevelingen uiteraard nog steeds steunen, maar ook het voorliggend amendement en wel om drie redenen.

 

Ten eerste, elke consument heeft recht op een gelijke morele schadevergoeding. Het kan niet zijn dat er een verschil is tussen de VS en Europa.

 

Ten tweede, Volkswagen heeft in maart een minnelijke schikking geweigerd en is duidelijk nooit van plan geweest om een en ander te geven. Dat is onaanvaardbaar.

 

Ten derde, het is absoluut nodig dat er een compensatie komt voor de vertrouwensbreuk.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De bespreking is gesloten.

La discussion est close.

 

*  *  *  *  *

Ingediend amendement:

Amendement déposé:

Aanbeveling/Recommandation 16/1(n)

  • 3 – Michel de Lamotte cs (1720/6)

*  *  *  *  *

 

De stemming over het amendement wordt aangehouden.

Le vote sur l'amendement est réservé.

 

De stemming over het aangehouden amendement en over de motie ingediend tot besluit van het debat over het verslag van de bijzondere commissie belast met de opvolging van het dossier "Dieselgate" zal later plaatsvinden.

Le vote sur l'amendement réservé et sur la motion déposée en conclusion du débat sur le rapport de la commission spéciale chargée du suivi du dossier "Dieselgate" aura lieu ultérieurement.

 

Wetsontwerpen en voorstel

Projets de loi et proposition

 

17 Voorstel van resolutie over het mogelijk maken van gedecentraliseerde en gedemedicaliseerde opsporing bij prioritaire doelgroepen die bijzonder vatbaar zijn voor hiv-besmetting (1206/1-4)

17 Proposition de résolution visant à permettre le recours au dépistage décentralisé et démédicalisé à l'égard de groupes cibles prioritaires particulièrement vulnérables face au VIH (1206/1-4)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Laurette Onkelinx, Daniel Senesael, Fabienne Winckel, André Frédéric, Alain Mathot.

 

Bespreking

Discussion

 

De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking (Rgt 85, 4) (1206/4)

Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1206/4)

 

De bespreking is geopend.

La discussion est ouverte.

 

17.01  Karin Jiroflée, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, ik verwijs naar het schriftelijk verslag.

 

17.02  Laurette Onkelinx (PS): Monsieur le président, chers collègues, j'ai constaté avec plaisir que cette proposition de résolution avait été finalement soutenue par tous les membres de la commission ainsi que la ministre, qui a pris des engagements.

 

De quoi s'agit-il? L'objectif est de participer plus encore à la lutte contre les infections VIH. Vous savez que plus de mille nouvelles infections sont diagnostiquées chaque année dans notre pays. Cela correspond à une moyenne d'à peu près trois nouveaux cas de VIH par jour. C'est énorme! Pour cette raison, un plan national de lutte contre le VIH a été mis au point.

 

Un des quatre piliers de ce travail concerne le dépistage, qui est fondamental. À l'heure où nous discutons, cette intervention est encore trop souvent tardive, notamment au sein de certains groupes tels que les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Les raisons de ce constat sont multiples: absence de fréquentation des structures classiques de dépistage, crainte de la stigmatisation ou encore difficulté de dialoguer avec les professionnels de soins au sujet de l'orientation sexuelle ou des pratiques sexuelles.

 

Aussi, nous souhaitons permettre à des associations reconnues et à des travailleurs communautaires de pratiquer un dépistage du VIH sida décentralisé et démédicalisé auprès de groupes cibles particulièrement vulnérables et d'assurer l'accompagnement que ce dépistage réclame avant, mais aussi après son exécution.

 

Cela existe dans d'autres pays. Un projet pilote nommé Test-Out a aussi été mené chez nous en 2013 par l'ASBL Ex-Aequo. Le dépistage avait été confié à des représentants issus du groupe cible. Des dépistages ont été effectués à bord d'un camion dans le quartier gay de Bruxelles. Ils ont eu lieu dans des établissements gay où des actes sexuels sont consommés, mais aussi lors de permanences hebdomadaires dans les locaux de l'ASBL.

 

Lors de ce projet pilote, nous avons constaté que les résultats étaient excellents. Voilà pourquoi ce dépistage décentralisé et démédicalisé est maintenant porté par toute une série d'associations, le Conseil Supérieur de la Santé, mais également, à certaines conditions, l'Ordre des médecins.

 

À l'heure où les scientifiques du monde entier appellent à une intensification du dépistage et à un traitement précoce, nous sommes convaincus que ce type de dépistage permettra d'augmenter le nombre de dépistages précoces et donc assurera une meilleure prise en charge des patients atteints du VIH.

 

Monsieur le président, chers collègues, je suis ravie que cette proposition de résolution ait pu être appuyée à l'unanimité par les collègues de la commission de la Santé publique. La ministre De Block s'est également engagée à veiller au suivi rapide de cette résolution. Je crois qu'aujourd'hui le parlement réuni va contribuer à intensifier le combat contre le fléau du VIH. Je vous remercie.

 

17.03  Damien Thiéry (MR): Monsieur le président, je me joins à Mme Onkelinx au sujet de la qualité du travail qui a été fourni au sein de notre commission de la Santé. Je souligne surtout le côté constructif des débats qui ont eu lieu.

 

Mme Onkelinx a bien défini le cadre de la résolution. Je n'y reviendrai pas. Je vais simplement parler de deux ou trois éléments qui ont fait l'objet de discussions pendant la commission et qui nous ont semblé importants. Il s'agit de réaffirmer notre souhait de modifier le cadre légal afin de permettre l'organisation d'un dépistage démédicalisé et décentralisé. Cette organisation relève par ailleurs de la compétence des entités fédérées.

 

Cela étant, le principe même de ce dépistage décentralisé et démédicalisé est porteur d'un enjeu dont nous devons absolument tous être conscients. C'était l'objet des discussions lors de notre commission.

 

L'application du plan national belge de 2013 nécessitait une modification législative qui n'avait pas été apportée à l'époque. Notre ministre de la Santé s'est prononcée, à maintes reprises, en faveur de cette modification qui est d'ailleurs à l'étude.

 

Comme le précise le Conseil Supérieur de la Santé et le Plan national belge de 2013, il est important de réserver le recours aux stratégies décentralisées et démédicalisées aux personnes qui, dans le cas contraire, passeraient entre les mailles du filet, comme cela a été régulièrement le cas jusqu'à présent. Le dépistage décentralisé et démédicalisé est une réponse aux difficultés d'accès auxquelles se heurtent certains groupes.

 

À ce stade, je voudrais insister sur quelques points. Dans son avis, le Conseil Supérieur de la Santé détermine précisément les balises dont il faudra tenir compte pour organiser ce dépistage. Le Conseil national de l'Ordre des médecins s'est également penché sur la question dans son avis du 24 juillet 2014. Il a relevé un certain nombre de recommandations dont il faudra tenir compte, raison pour laquelle j'ai fait amender le texte en commission. Toutes les garanties d'hygiène et de respect de bonne pratique en matière de dépistage devront être respectées. Ces dépistages doivent aussi être organisés, supervisés et évalués par des structures de référence agréées qui disposeront en leur sein de médecins formés à cet effet. Les formations et la compétence sont essentielles; elles doivent aussi être évaluées. Des mesures de suivi et de soutien devront donc être définies afin que la personne ne soit pas livrée à elle-même lors de cet examen.

 

Voilà dans les grandes lignes, monsieur le président, chers collègues, les différentes remarques que je souhaitais émettre au nom de mon groupe, étant convaincu que ce type de dépistage fait partie d'une stratégie globale de lutte contre le sida en complément des dispositifs existants qui ont déjà fait leurs preuves.

 

En conclusion, nous soutiendrons, mon groupe et moi-même, cette proposition de résolution.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De bespreking is gesloten.

La discussion est close.

 

*  *  *  *  *

Ingediend amendement:

Amendement déposé:

Punt/Point 4(n)

  • 2 – Barbara Pas cs (1206/5)

*  *  *  *  *

 

Mevrouw Pas, kunt u uw amendement heel kort toelichten?

 

17.04  Barbara Pas (VB): Mijnheer de voorzitter, ik kan het heel kort toelichten.

 

Het betreft een bekommernis die door verscheidene commissieleden tijdens de discussie is opgeworpen. Het gaat hier om een gemengde bevoegdheid. Onze enige bekommernis is dat, indien het voorstel ter harte wordt genomen en wordt uitgevoerd, de regering daarvoor in overleg treedt met de deelstaten en ervoor zorgt dat iedereen bij zijn bevoegdheid blijft.

 

Dat mee in de resolutie opnemen, is het enige wat wij met het amendement willen verkrijgen.

 

De voorzitter: De stemming over het amendement wordt aangehouden.

Le vote sur l’amendement est réservé.

 

De stemming over het aangehouden amendement en over het geheel van het voorstel zal later plaatsvinden.

Le vote sur l’amendement réservé et sur l’ensemble de la proposition aura lieu ultérieurement.

 

18 Wetsontwerp houdende internering en diverse bepalingen inzake justitie (1590/1-11)

18 Projet de loi relatif à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice (1590/1-11)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

18.01  Christian Brotcorne, rapporteur: Monsieur le président, chers collègues, la commission de la Justice a été saisie d'un texte par son ministre de tutelle visant, pour l'essentiel, à modifier des dispositions relatives à l'internement des personnes mais également, comme c'est devenu malheureusement une habitude, diverses modifications du Code judiciaire qui n'ont rien à voir avec l'internement, la signification électronique et certaines modifications du Code d'instruction criminelle.

 

L'essentiel des débats de la commission portait bien évidemment sur les modifications relatives à l'internement. Ce point particulièrement important a fait l'objet d'une série d'auditions d'acteurs de terrain, tant sur le plan médical que de l'accompagnement des personnes internées.

 

Il y a, dans ce texte, des modifications qui sont des adaptations purement techniques. Vous vous souviendrez, peut-être, que la dernière loi en date remonte au 5 mai 2014. C'est donc tout récent. Mais la pratique a laissé apparaître que des corrections devaient être effectuées ou que des manquements devaient être comblés. Je l'ai dit, il y a des adaptations purement techniques et d'autres adaptations qui ont suscité un débat au sein de la commission, tous les commissaires ne partageant pas l'avis de l'auteur du texte et de la majorité qui le soutenait. En l'état, il s'agissait de modifications prévues dans les modalités d'exécution lorsqu'il est question d'internés qui séjournent illégalement sur le territoire du Royaume. Le texte en projet entraîne des différences de traitement entre ces personnes et celles qui ont un statut régulier sur notre territoire.

 

Par ailleurs, des éléments beaucoup plus fondamentaux ont été introduits. Le plus essentiel est celui qui vise à introduire que, désormais, pour procéder à l'internement et donc décider qu'il n'y a pas de culpabilité, il faudra se trouver dans une situation où le fait commis est particulièrement grave. Le texte parle de "crime qui ne peut être correctionnalisé en application de l'article 2 de la loi d'octobre 1867 sur les circonstances atténuantes" ou "un crime qui peut être correctionnalisé en application de cette loi si le fait a provoqué une atteinte à l'intégrité physique ou psychique ou une menace contre celle-ci" et enfin, "un délit qui a provoqué une atteinte à l'intégrité physique ou psychique ou une menace contre celle-ci".

 

C'est, d'une certaine manière, l'introduction d'un seuil. Tout élément de nature infractionnelle, délictuelle ou correctionnelle – criminelle -, ne permettra plus aujourd'hui l'internement. Il faudra que le fait soit jugé suffisamment grave. C'est cette notion de seuil qui a, pour l'essentiel, retenu les travaux des commissaires et les interrogations de ceux-ci. En effet, ceux qui ne peuvent pas "bénéficier" de la loi sur l'internement ne se verraient-ils pas dotés d'une forme d'impunité, puisque d'autres éléments pourraient toujours être invoqués pour considérer qu'ils n'étaient pas responsables de leurs actes? Le ministre a été amené à donner des réponses à ces interrogations.

 

Pour que l'internement soit aujourd'hui décidé, des garanties sont inscrites dans le texte, à savoir qu'un examen psychiatrique sera obligatoire, délivré et effectué par un médecin psychiatre, pas nécessairement et uniquement un psychologue. La matière de l'internement est confiée à ce que l'on crée dans nos palais de justice et s'appelle désormais la chambre de protection sociale. La possibilité de recours contre la décision d'internement est introduite par la chambre de protection sociale, ce qui n'était pas le cas auparavant. On crée donc une chambre correctionnelle près de la cour d'appel. On prévoit le placement dans un établissement ou une section de défense sociale organisée par l'autorité fédérale, sortant ainsi l'interné des établissements pénitentiaires, ce qui est quand même une notion essentielle.

 

Enfin, il y a introduction de conditions de temps de la loi relative aux statuts juridiques externes en vue d'établir un parallélisme avec les dispositions de cette loi en cas d'exécution simultanée d'une peine privative de liberté.

 

En ce qui concerne les modifications du Code judiciaire, elles visent essentiellement le statut ou la situation de magistrats, le régime disciplinaire de ceux-ci. Il s'agit de corrections essentiellement techniques.

 

L'introduction de la signification électronique remplacera, chaque fois que possible, la signification en personne et permettra ainsi des économies substantielles à la fois en temps mais aussi en éléments financiers, au niveau des parquets notamment. On poursuit ainsi ce qui était déjà envisagé dans chacune des lois "pot-pourri" que nous avons adoptées depuis l'introduction de cette législature.

 

En ce qui concerne le Code d'instruction criminelle, il est aujourd'hui question d'étendre ou d'attribuer la qualité d'officier de police judiciaire au procureur général et aux magistrats du parquet fédéral et de l'auditeur général qui n'en bénéficiaient pas jusqu'à présent, alors qu'au niveau de la première instance, tel était le cas.

 

Voilà les éléments contenus dans le projet qui nous est soumis. J'ai indiqué les éléments sur lesquels les commissaires avaient discuté. J'imagine que certains d'entre eux viendront à la tribune pour s'en expliquer. En ce qui concerne le vote de la commission, après une seconde lecture, le texte a été adopté par dix voix pour et deux abstentions.

 

Monsieur le président, je livrerai très rapidement le point de vue que le cdH a défendu à l'occasion de l'examen de ce texte. Nous nous réjouissons des éléments proposés en matière d'internement. Ce sont des pas intéressants qui vont dans le sens d'une meilleure prise en compte de la dimension humaine et de la dignité des personnes dans une matière particulièrement complexe et difficile, surtout lorsqu'il faut l'associer à la commission d'un délit, et qu'une sanction doit être donnée.

 

Nous n'en avons plus tellement l'habitude en commission de la Justice et au sein de l'assemblée, mais pour une fois, le projet de loi s'est intéressé à cette dimension particulière plutôt qu'à des considérations budgétaires ou matérielles. On ne parlera désormais plus de juge de l'internement, mais de juge de la protection sociale. Des chambres particulières sont créées pour en connaître.

 

J'étais plus critique à l'égard d'éléments de ce texte ayant trait à la situation des étrangers en situation irrégulière, que j'estime discriminatoire. Ces derniers devraient bénéficier de mesures d'internement. Le Conseil d'État critique d'ailleurs ces mesures dans l'avis qu'il a rendu. C'est une des faiblesses du texte.

 

J'ai aussi regretté que le ministre profite de l'examen de ce document relatif à l'internement pour introduire d'autres modifications qui n'avaient strictement rien à voir avec la matière de l'internement. On en fait une loi fourre-tout. Nous pouvons dès lors difficilement nous situer par rapport aux textes soumis. Si le texte relatif à ces différentes modifications du Code judiciaire et du Code d'instruction criminelle avait constitué des entités différentes, nous aurions pu avoir une attitude différente à son égard. Je veux parler d'une abstention, que nous n'aurions pas eue sur le texte essentiel de ce document, à savoir celui qui concerne l'internement.

 

Entre les propositions qui nous sont faites et qui n'avaient rien à voir, il a paru intéressant à mon groupe de pouvoir avancer sur la matière de l'internement, raison pour laquelle nous allons soutenir ce texte dans son intégralité, malgré certaines imperfections.

 

18.02  Goedele Uyttersprot (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega’s, eindelijk is het zover, de nieuwe interneringswet is een feit. Al tientallen jaren is internering zowat de schandvlek van Justitie. De tekortkomingen op het vlak van internering worden al jaar en dag met felle kritiek bezaaid. Dat komt omdat er een ongepaste behandeling is van geïnterneerden. Zij worden nog te dikwijls opgesloten in de gevangenis zonder de nodige zorg en begeleiding. Herhaalde veroordelingen door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, zelfs vorig jaar nog een tiental, waren daarvan het spijtige resultaat.

 

Eerdere initiatieven die werden genomen om het tij te keren, in 2014 en 2007, kwamen tot vandaag niet tot uitvoering. Dat er nu eindelijk voortgang gemaakt wordt en dat de regering dit als prioriteit heeft aangestipt, zowel de internering als de geestelijke gezondheidszorg in het algemeen, is een zeer goede zaak.

 

Vandaag zitten nog steeds bijna negenhonderd geïnterneerden in de Belgische gevangenissen, wat overeenkomt met maar liefst 10 % van de gevangenisbevolking. Geïnterneerden horen echter, zoals gezegd, niet thuis in de gevangenis; zij hebben nood aan therapie in een beveiligd kader. Eindelijk worden die pijnpunten aangepakt. Met dit ontwerp wordt ingezet op zorg op maat voor geïnterneerden, maar er is ook aandacht voor de bescherming van de maatschappij en de rechten van het slachtoffer.

 

Bij de bespreking van dit onderwerp hebben wij de mensen op het terrein kunnen horen die dagelijks met internering bezig zijn, uit alle geledingen. Wij hebben mogen vaststellen dat de algemene teneur positief was. Dat is wat telt, dat het veld aan de slag kan.

 

Misschien de meest opvallende krachtlijn uit het ontwerp is de invoering van een drempel om tot internering over te gaan. In de toekomst zullen enkel nog misdrijven die de fysieke of psychische integriteit aantasten aanleiding kunnen geven tot internering. Het doel daarvan is duidelijk, met name het oneigenlijk gebruik van internering tegengaan. Het opleggen van een interneringsmaatregel heeft namelijk een zeer grote impact op het leven van de betrokkene. De einddatum voor de vrijlating is immers niet te bepalen, waardoor het in se een maatregel van onbeperkte duur is. Het principe dat internering niet gepast is voor lichte of banale feiten kunnen wij dan ook zeker volgen en onderschrijven. Is het immers te verantwoorden dat iemand die een winkeldiefstal pleegt voor onbepaalde duur van zijn vrijheid zou worden beroofd?

 

In de hoorzittingen hoorden wij ook dat een verfijning en een verenging van het toepassingsgebied aan de orde waren en zijn.

 

Een aantal instanties was bezorgd voor de groep die buiten de verenging van het toepassingsgebied valt, wat begrijpelijk is. Die groep mag niet zonder hulpverlening en psychiatrische hulp vallen. Dat blijft een aandachtspunt.

 

Onze fractie is blij met de aankondiging van de komst van een observatiecentrum, een centrum waar een geesteszieke dader langdurig zal worden geobserveerd, waarna de rechter een gefundeerde uitspraak kan doen. Er komt dus een einde aan de dramatische en tegenstrijdige debatten tussen psychiaters voor de rechtbank.

 

Wettelijk is zo’n centrum al jaren mogelijk, sinds de jaren ‘90, maar in de praktijk bleef het tot vandaag helaas dode letter. Eind vorig jaar eiste een teruggekeerde en zwaargewonde Syriëstrijder van de Belgische Staat een schadevergoeding van maar liefst 100 000 euro. Vóór zijn veroordeling in een ander, voorafgaand proces oordeelde de rechter namelijk dat hij eerst grondig geobserveerd moest worden, om na te gaan of hij al dan niet ontoerekeningsvatbaar was. Op dat moment bestond het observatiecentrum nog niet. Zoiets zal in de toekomst dus niet meer mogelijk zijn, dankzij het observatiecentrum, dat er in 2020 komt. In afwachting daarvan wordt in een oplossing voorzien. In die tussentijd zal, volgens de voorwaarden van het voorliggend wetsontwerp, een observatie mogelijk zijn.

 

Er moet alleszins verder worden ingezet op geestelijke gezondheidszorg, zowel binnen als buiten de gevangenis. Het is bewezen dat een betere geestelijke gezondheidszorg, zowel voor de geïnterneerden als gedetineerden, leidt tot een lager recidiverisico. Dat is in ieders belang, in het belang van de geïnterneerde en gedetineerde, maar ook in het belang van de veiligheid van de maatschappij.

 

Met dit wetsontwerp wordt duidelijk een eerste en grote stap gezet. Er wordt ingezet op de uitbouw van de geestelijke gezondheidszorg in het algemeen, maar ook op een vlotte instroom, doorstroom en uitstroom tussen de gevangenissen, FPC’s en de reguliere zorgsector. Daar was nood aan in het grillig traject dat een geïnterneerde doorloopt.

 

18.03  Philippe Goffin (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, le "pot-pourri I", matières civiles, "pot-pourri II", matières pénales, "pot-pourri III", l'internement. Dans son rapport très complet et bien résumé, M. Brotcorne a dit l'essentiel de ce pot-pourri qui a fait l'objet de discussions consensuelles, utiles, avec des auditions éclairantes, dont il a été tenu compte.

 

Les travaux en commission l'ont démontré, l'internement n'est pas une peine. Trop souvent, on considère que c'est une peine et une confusion s'installe dans l'esprit de la population. Il s'agit d'une mesure de protection tant pour la société que pour l'individu lui-même.

 

Nous avons pu remarquer l'approbation quasiment unanime des personnes qui ont été entendues dans le cadre de votre projet de modification des règles liées à l'internement. La première grande nouveauté est la mise en place du principe qui fondera désormais l'internement: un seuil de gravité pour que l'internement puisse être prononcé. En effet, pour qu'il y ait internement, il faudra désormais un crime ou un délit ayant entraîné une atteinte à l'intégrité physique particulièrement lourde ou psychique. Il ne sera donc plus possible de prononcer l'internement, et donc une peine à déterminer, pour ce qu'on a appelé en commission "un petit larcin". Ces personnes doivent être soignées et leur place n'est pas en prison, comme c'est encore trop souvent le cas aujourd'hui. C'est une modification fondamentale, une petite révolution même, soutenue sans réserve par mon groupe.

 

Une critique assez récurrente avait marqué notre groupe et il faudra l'analyser à l'usage: dans les chambres de protection sociale, il n'y aura pas de spécialiste de la santé susceptible de les éclairer sur l'évolution de l'état mental de l'interné. J'ai entendu votre argumentation selon laquelle il n'y aurait pas assez de psychiatres médico-légaux pour remplir tous les postes, qui plus est des postes à temps plein. Par ailleurs, il y aurait toujours un risque de conflit d'intérêt car le psychiatre pourrait avoir connu le patient, d'où un risque de révocation. Nous verrons à l'usage si cet argumentaire avait un sens pertinent.

 

Je souligne que le projet prévoit que la mise en observation ne pourra plus avoir lieu dans une annexe psychiatrique de la prison. C'est une belle avancée. Il est indéniable que ces annexes psychiatriques ne sont pas équipées pour procéder à une mise en observation approfondie. Comme nous l'avons rappelé, il faut que ce centre soit créé au plus vite pour que la mesure puisse avoir réellement son effet.

 

Je salue le fait que le projet prévoie la révocation de la liberté à l'essai ou de la surveillance électronique, qui ne pourra plus aboutir au placement dans une annexe psychiatrique, mais uniquement au placement dans un établissement de défense sociale.

 

Je salue également le fait que la personne puisse désormais être assistée par un médecin ou un avocat lorsqu'il sera procédé à son expertise médico-légale.

 

Pour toutes ces raisons, notre groupe soutiendra votre texte, monsieur le ministre. Je vous remercie.

 

18.04  Özlem Özen (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, si nous pouvons marquer notre accord sur une large partie de votre pot-pourri, nous regrettons néanmoins certains choix qui ont été opérés en commission. De manière générale, nous déplorons avant tout une énième modification de la loi sur l'internement. Qu'il en soit ainsi. Toutefois, nous souhaitons vivement que celle-ci soit rapidement et pleinement mise en œuvre et que les moyens budgétaires – parce que c'est le nerf de la guerre – soient libérés pour la rendre effective.

 

Quant aux modifications diverses, si nous pouvons globalement adhérer à votre volonté de simplifier, d'informatiser, etc., un point nous semblait beaucoup plus contestable: l'attribution aux huissiers de justice de la compétence de gérer et de conserver les adresses judiciaires électroniques et les documents numériques via le registre central des actes authentiques dématérialisé des huissiers de justice. La liste et les données qui y figurent pourront être consultées exclusivement par les huissiers de justice dans l'exécution de leurs missions légales sous le contrôle de la Chambre nationale des huissiers de justice. Cette attribution de compétence est contestable en ce sens que la Chambre nationale est mandatée et payée pour surveiller et exploiter un système dont elle est l'unique bénéficiaire, rendant l'apparence d'impartialité des huissiers de justice assez discutable – nous l'avons assez répété en commission.

 

Par ailleurs, nous avons également proposé – je dis bien "nous", vous avez raté l'opportunité – que ces adresses électroniques soient mises à la disposition d'autres administrations.

 

En ce qui concerne l'internement, on peut fortement se réjouir que le projet ne prévoit l'internement que pour des personnes ayant commis des infractions graves ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique de personnes.

 

Cependant, comme cela fut soulevé lors de nos travaux en commission, ce sont surtout les troubles que présente la personne qui importent et qui sont déterminants pour sa prise en charge plus que la gravité de l'infraction. Par ailleurs, quelle sera la prise en charge prévue pour des individus ayant commis un acte portant atteinte aux biens? Quel est le trajet de soins qui leur sera assigné? Vont-ils devoir rester ou être placés dans les annexes psychiatriques des prisons, voire pire: être enfermés dans de simples cellules dans lesquelles aucune prise en charge de la déficience mentale ne sera organisée? Nos craintes persistent donc quant au sort qui leur sera réservé.

 

Mon groupe se réjouit de l'apparition de la notion de "trajet de soins" ainsi que de la flexibilité des congés et de la libération à l'essai. Néanmoins, nous ne pouvons que déplorer que ces personnes internées ne puissent accéder à aucune modalité d'exécution de la mesure d'internement tant qu'elles ne répondent pas aux conditions de temps prévues par la loi relative au statut juridique externe. Or, par définition, l'internement n'étant pas une peine, mais une mesure de sécurité, elles doivent recevoir un statut et un traitement différents des personnes condamnées qui sont estimées responsables de leurs actes.

 

Je rejoins la remarque formulée par mon collègue Christian Brotcorne, qui a mis un lourd bémol à votre projet. Je vais parler des personnes en situation irrégulière, qui sont gravement discriminées. Je n'imiterai pas M. Hedebouw en parlant de "Momo, 52 ans, interné, qui ne pourra pas sortir pour ses congés au même titre que Jean", mais nous avons appris que 10 à 15 % des internés du Centre régional de soins psychiatriques Les Marronniers étaient en séjour illégal. Ce taux n'est donc pas négligeable. En tout cas, ces personnes sont exclues du champ traditionnel des modalités d'exécution de l'internement, notamment des autorisations de sortie qui font pourtant partie du traitement, mais qui ne seront pas applicables à ces internés, puisque seule est prévue la libération en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise à personne. C'est éminemment critiquable, parce que discriminatoire et en porte-à-faux avec une prise en charge adéquate des soins qui pourront leur être prodigués.

 

Autre point de désaccord: ce ne seront désormais plus des psychiatres qui siégeront en chambre de protection sociale, mais des psychologues, qui sont moins à même de prendre les décisions qui s'imposent. Les psychiatres assesseurs apportent aujourd'hui un éclairage spécifique sur la problématique psychiatrique, sur le diagnostic, le traitement qui sera préconisé et les possibilités de réinsertion sur le plan psychiatrique. Nous regrettons que cette modification diminue l'expertise et permette à des assesseurs psychologues de critiquer l'avis de médecins psychiatres.

 

Il y a fort à parier, comme nous l'avons rappelé en commission, que le gain budgétaire sera remis en cause par la nécessité d'avoir recours à des expertises médico-légales complémentaires, qui vont en fin de compte annihiler les gains obtenus.

 

Enfin, autre remarque que j'avais formulée en commission, si la Flandre avait du retard dans la mise en place de centres adaptés, nous ne pouvons que constater que l'on investit beaucoup plus en Flandre, beaucoup moins en Wallonie et pas du tout à Bruxelles. Il faut songer à rétablir l'équilibre et à investir dans les institutions francophones en termes de personnel, de centres adaptés au long stay, mais aussi dans les infrastructures qui sont vieillissantes.

 

Monsieur le ministre, vu nos quelques désaccords sur certains points de votre réforme, mon groupe s'abstiendra sur ce texte.

 

18.05  Sonja Becq (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega’s, we bespreken nu de potpourri III. Het wordt een rangorde: I, II, III en IV zou er aankomen. Er is een belangrijk hoofdstuk met regelgeving, vooral in de procesvoering. Het ordewoord was vooral vereenvoudiging en tevens moest de organisatie beter worden gestroomlijnd. Ik denk daarbij aan de elektronische betekening, de organisatie van hoven en rechtbanken, de tuchtrechtbanken. Daarbij zijn een aantal aanpassingen gebeurd, maar vooral het interneringshoofdstuk is een heel belangrijk element. Dit is, hopen we, een stukje een mijlpaal in het geheel van de uitvoering van de internering. We hebben immers diverse wetten inzake de internering gehad, waarbij – belangrijk – een aantal zorgprincipes werden opgenomen, ook voor veroordeelden en geïnterneerden. De uitvoering daarvan lag echter moeilijk en de goedbedoelde pogingen van 2007 en 2014 treden nu hopelijk mee in werking op een uitvoerbare manier.

 

In de commissie hebben wij uitvoerig kunnen debatteren en hoorzittingen organiseren, wat niet onbelangrijk was. De collega’s die er in 2014 bij waren, zullen zich nog herinneren dat toen het ontwerp uit de Senaat kwam, we in de commissie voor de Justitie werden verzocht om het vrij snel goed te keuren. Het ontwerp bevatte principes zoals het operationeel maken van de bekommernis om in behandeling te voorzien. We hebben dat toen echter heel snel moeten doen. We hopen dat na de oefening die vandaag wordt gemaakt, waarbij ook na de hoorzitting nog beperkte wijzigingen mogelijk waren, een en ander operationeel zal kunnen worden.

 

Er werd reeds verwezen naar het belangrijk element van de inperking van het toepassingsgebied van deze internerings­maatregel. Die maatregel is heel belangrijk, omdat hij mensen voor onbepaalde duur onder dit statuut brengt en wij de zekerheid wilden krijgen dat mensen niet verstoken blijven van therapie of toch minstens van begeleiding.

 

Wij zijn ook blij dat de link behouden bleef met de wetgeving op het nationaal register voor gerechtsdeskundigen. Dit vormt ook een element in de deskundigenverslagen en -onderzoeken. Wij menen dat dit handelbaarder is dan het invoeren van extra kwaliteitscontroles.

 

Mijnheer de minister, ik weet dat er zal worden gewerkt met een college van deskundigen als het gaat over het onderzoek en de inobservatiestelling. Dit is een specifieke opdracht in het geheel van dit verhaal van de internering. Een centrum zou echter pas tegen 2020 kunnen. Wij hopen en rekenen er echter op dat dit zo snel mogelijk operationeel wordt gemaakt.

 

Het gaat hier over een wetgeving waarvan de inwerkingtreding iets werd uitgesteld, mede door de hoorzitting. Dit moet echter de uitvoerbaarheid verbeteren. Wij hopen dat dit ook zal worden gerealiseerd op 1 oktober 2016, zodat dit kan worden opgenomen in het geheel van de zorg voor de internering.

 

Er is het FPC in Gent en er komt er een in Antwerpen. Er is ook de langdurige behandeling en de zorg voor mensen die worden geïnterneerd omdat een behandeling voor hen niet echt evident is.

 

Mijnheer de minister, het lijkt mij belangrijk om ook de vinger aan de pols te houden als het gaat over de concrete werking van de FPC’s. Desgevallend kunnen eventuele bekommernissen alsnog worden meegenomen om te komen tot een goede werking in Antwerpen.

 

18.06  Carina Van Cauter (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega’s, wij zijn ondertussen al aan potpourri III, zoals collega Becq daarnet zei. Eigenlijk zou ik durven zeggen dat dit een wetsontwerp is over een bijzonder thema, met name de wet op de internering. Ik zou de wet zo willen noemen, omdat het toch het hoofddoel is van deze potpourriwet.

 

Het is welbekend en niet nieuw dat de problematiek van de internering en van de geïnterneerden in de gevangenis ons reeds decennialang parten speelt.

 

Mijnheer de minister, verschillende van uw voorgangers hebben ongetwijfeld met de beste bedoelingen al een en ander in gang willen zetten. Niettemin blijft de situatie van de geïnterneerden vandaag tijdens het verblijf in de gevangenis problematisch, niettegenstaande de inspanningen die door mannen en vrouwen op het terrein worden geleverd, om met de middelen die er zijn de nodige of beschikbare zorg aan te bieden. Dat heeft ertoe geleid dat het internationaal niveau ons land reeds herhaaldelijk op de vingers heeft getikt.

 

Mijnheer de minister, wat de creatie van een aantal FPC’s betreft, is het initiatief voor de start van het FPC in Gent nog genomen door minister De Clerck. Nadien werd het initiatief voortgezet door mevrouw Turtelboom. Daarna was er ook de goede samenwerking met minister De Block, die hier net aanwezig was en vandaag jarig is. Die inspanningen hebben ertoe geleid dat op het terrein effectief de nodige voorbereidingen …

 

18.07  Laurette Onkelinx (PS): (…).

 

18.08  Carina Van Cauter (Open Vld): Mevrouw Onkelinx, het zou u oneer aandoen. Als ik mij niet vergis en voor zover ik mij kan herinneren, is de bouw van het FPC in Gent een initiatief van minister De Clerck geweest.

 

U wijst mij erop dat u reeds voorafgaandelijk aan de basis lag. Die erkenning wil ik u graag geven. Ik heb ook de algemene term “verschillende voorgangers” van de huidige minister van Justitie gebruikt.

 

Mevrouw Onkelinx, het siert u dat u destijds al in een vroeg stadium het nodige initiatief hebt genomen. Ik wil dat hier dan ook graag erkennen, nu u mij daarop attent maakt. Jammer genoeg heb ik echter nog niet zoveel ervaring in het Parlement als u, waardoor ik u misschien uit het oog ben verloren. Ik hoop dat aldus te hebben goedgemaakt.

 

U wil mij echter onderbreken.

 

18.09  Laurette Onkelinx (PS): Monsieur le président, cela fait effectivement très longtemps que l'on s'interrogeait sur la façon d'élargir les possibilités d'accueil pour les personnes qui ne pouvaient pas "croupir" en prison; l'objectif était de les accueillir dans des institutions d'internement spécialement préparées. Nous avons travaillé sur certains sites comme ceux d'Anvers et de Gand.

 

En tant que ministre de la Justice, puis comme ministre de la Santé, j'ai été très heureuse, à titre individuel, de soutenir le FPC de Gand et ce, bien entendu, avec le soutien du gouvernement.

 

18.10  Carina Van Cauter (Open Vld): Dank u voor uw verduidelijking.

 

Zoals destijds gaat het ook nu om een initiatief van de voltallige regering, waarschijnlijk getrokken en gesteund door de minister van Justitie en de minister van Volksgezondheid. Een FPC is effectief de plaats bij uitstek waar zorg en beveiliging van de maatschappij elkaar moeten vinden.

 

De creatie van FPC’s en bijkomende plaatsen zullen, eens de wet klaar is voor toepassing in de praktijk, het mogelijk maken dat geïnterneerden een plaats vinden in een omgeving waar hun de beste zorg wordt verleend. Zo moet het zijn. Wetgeving moet niet alleen op papier bestaan, maar ook in de praktijk kunnen worden toegepast.

 

De voorliggende tekst bevat naast een aantal technische verbeteringen aan de wetgeving, die reeds geruime tijd evolueert, een aantal fundamentele wijzigingen. De aandacht gaat naar de kwaliteit en de structuur van het psychiatrisch deskundig onderzoek, het uittekenen van interneringstrajecten en de internering zelf, waarbij het zorgaspect van de interneringsmaatregel centraal staat in al de onderdelen. Dat zal de rechtspositie van de geïnterneerde uiteraard fors verbeteren.

 

De verklaringen tijdens de hoorzittingen dat er aandacht wordt besteed aan een nieuwe specialisatie, namelijk de forensische psychiatrie, waren zeker geruststellend. De discussies over de indicatie en het ziektebeeld, die wij vaak in de rechtbanken hebben gehoord, zijn voortaan achter de rug, aangezien er een duidelijke vertaling daarvan is in justitiële termen.

 

Mijnheer de minister, misschien de meest fundamentele wijziging is de invoering van een drempel. Enkel wie een feit begaat dat een aantasting of een bedreiging van de fysieke of psychische integriteit meebrengt, zal voortaan in aanmerking komen voor internering.

 

Ik begrijp die keuze en mijn fractie onderschrijft ze ook, omdat het inderdaad weinig zinvol is om personen die kleinere misdrijven hebben gepleegd – als wij ze zo kunnen benoemen – en niet schuldbekwaam zijn, te onderwerpen aan een zware maatregel als internering.

 

Mijnheer de minister, wij zijn u ook erkentelijk, omdat u naar aanleiding van de hoorzittingen de term krankzinnigheid achterwege hebt gelaten en dus niet terugkeert naar de oude versie van artikel 71. Wij spreken dan ook over personen met een geestesstoornis.

 

Collega’s, de instrumenten om in de toekomst aan geïnterneerden de zorg te verstrekken die zij verdienen, zijn nu uiteindelijk beschikbaar. Nu komt het erop aan ze in de praktijk toe te passen. Daarom zal mijn fractie het ontwerp steunen, want het is de noodzakelijke weg om een en ander ten uitvoer te brengen op het terrein.

 

Er is wel één aandachtspunt, namelijk voor zij die niet in aanmerking komen voor internering, die zich onder de drempel van de internering bevinden, en die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en niet schuldbekwaam zijn. Ik heb begrepen, mijnheer de minister, dat u daaraan inderdaad aandacht zult besteden bij het herschrijven van het Strafwetboek en het strafprocesrecht. Het zal in ieder geval ook onze aandacht blijven verdienen. Wij zullen de kwestie in de praktijk opvolgen.

 

Ik wens u en de diensten alleszins veel succes met de inwerkingtreding en de uitvoering van het ontwerp.

 

18.11  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer de minister, in mijn betoog zal ik mij niet wagen aan het eerste deel van uw potpourriwetgeving, die de organisatie van onder andere de rechtbanken, de magistratuur en de deurwaarders betreft. Ik ben geen jurist en ik maak ook geen deel uit van de commissie voor de Justitie. Ik zal mij daar dan ook niet aan wagen, maar collega’s hebben mij verzekerd dat dat allemaal zeer goed zit.

 

Ik wil het wel hebben over iets wat mij na aan het hart ligt, met name de uitvoeringswetten van de interneringswet. Zoals mevrouw Van Cauter ook heeft gezegd, is dat het meest substantiële deel van het voorliggend ontwerp van potpourriwet.

 

Ons land is al ontelbare keren veroordeeld door internationale gerechtshoven, omdat wij de geïnterneerden al sinds mensenheugenis onvoldoende rechten geven. Het gaat dan vooral om het gebrek aan psychische zorg.

 

Het was en is vaak een kwestie van een gebrek aan middelen. Het heeft geen enkele zin om een steen te werpen naar de ene of de andere. Het is een collectieve schuld, die wij samen moeten aanpakken. Wij willen de minister ermee feliciteren dat hij de interneringswet met onderhavig ontwerp mooi afrondt.

 

Wij blijven er wel over waken dat in de begroting voldoende middelen ingeschreven blijven, zodat op het terrein werkelijk een verbetering van de situatie van de geïnterneerden merkbaar is. Als er geen middelen zijn, kan men immers niets doen.

 

Het FPC in Gent en het FPC dat er in Antwerpen aankomt, tonen in elk geval aan dat wij in dat verband en in verband met de problemen inzake personeelsomkadering waakzaam moeten blijven. Dat men een deel heeft geprivatiseerd, heeft alvast voor een aantal problemen gezorgd.

 

Mijnheer de minister, u hebt ongetwijfeld het rapport gelezen dat ons vanuit Vlaanderen heeft bereikt. Daarin staat duidelijk dat er een probleem is met de personeelsomkadering in het FPC van Gent.

 

Wat mij vooral stoort, is dat het rapport niet werd gegeven aan de burgemeester van Gent, die verantwoordelijk is voor de veiligheid buiten en deels ook binnen het FPC en die erom had gevraagd. Hij kreeg alleen een korte samenvatting. Hij heeft een brief gericht aan de betrokken instanties dat hij het als burgemeester toch wel op prijs zou stellen om het rapport te kunnen inzien.

 

De reden waarom men het rapport niet heeft vrijgegeven, is dat er momenteel nog een tender loopt voor het FPC in Antwerpen en de uitbaters van het FPC van Gent ook meedingen naar de aanbesteding voor dat FPC. Mijnheer de minister, dat betekent dus dat men de commerciële belangen van een bepaald bedrijf vóór de veiligheid plaatst van de inwoners van het centrum en daarbuiten. Ik neem aan dat u het met mij eens bent dat zoiets niet kan en dat u er bij de collega’s in Vlaanderen op zult aandringen – de burgemeester heeft daarvoor al een brief geschreven – dat het rapport wordt vrijgegeven, minstens aan de bevoegde burgemeester.

 

Hoopgevend was in elk geval de opening vorige week van een afdeling voor de langdurige opvang van geïnterneerden in het Universitair Psychiatrisch Centrum van Bierbeek bij Leuven. Daarmee komt er een oplossing voor niet meer in de maatschappij te integreren geïnterneerden, zoals de heer Frank Van den Bleeken, die een half jaar geleden nog heel wat beroering veroorzaakte toen hij om euthanasie vroeg, omdat hij in onze penitentiaire instellingen geen psychische zorg kon krijgen. U bent daarvoor ook tussenbeide gekomen. We scoorden daarmee bijzonder slecht in de internationale media; die storm is nu gelukkig gaan liggen. Bierbeek biedt hiervoor ook de oplossing.

 

Onze fractie heeft de vorige legislatuur – collega Anciaux in de Senaat – een wetsvoorstel inzake de internering ingediend, dat zowat unaniem werd aangenomen in de Senaat en de Kamer en twee jaar geleden wet werd. Mevrouw Van Cauter heeft er al naar verwezen. Daarna moesten er echter nog heel wat uitvoeringsbepalingen in wetten worden uitgeschreven. Dat is precies wat hier nu voorligt. Het gaat om de artikelen 143 tot 250 van het wetsontwerp dat in tweede lezing werd goedgekeurd. Met de interneringskamers, correcter in de wet omschreven als kamers voor de bescherming van de maatschappij, die worden opgericht bij de strafuitvoeringsrechtbanken, krijgen de geïnterneerden nu een rechtspositie zoals alle andere veroordeelden. Die rechtspositie wordt verankerd in een zorgtraject, met rechten en – laten we duidelijk zijn – ook plichten voor de geïnterneerden.

 

Dat in het interneringsbeleid vooral gefocust wordt op personen die zwaardere misdrijven gepleegd hebben, is een humane accentverschuiving. Kruimeldieven mogen niet voor lange tijd in een inrichting verdwijnen, als zij zware psychische problemen hebben. Daarvoor zijn andere diensten bevoegd.

 

Collega’s, onze fractie schaart zich voor honderd procent achter het voorliggend wetsontwerp, waarmee een zwarte bladzijde in de behandeling van de geïnterneerden in ons land definitief omgedraaid wordt. Wij blijven echter zeer waakzaam voor de privatisering van de zorg, ook in die instellingen. Daartegen zullen wij blijven ageren.

 

18.12  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le président, chers collègues, même si toutes les dispositions du projet "pot-pourri III" ne concernent pas l'internement, c'est quand même le volet principal. C'est aussi celui qui nous pousse à nous opposer au projet.

 

En effet, il y a actuellement de gros problèmes dans la façon dont les personnes internées sont traitées. Il y a lieu d'avoir une réflexion profonde sur le sort que l'on souhaite donner aux personnes qui souffrent d'une maladie mentale et qui commettent des délits.

 

Or, tout comme dans le "pot-pourri II", ce n'est pas en changeant quelques dispositions de la procédure en droit pénal que l'on aboutira à une solution sérieuse. Même s'il est vrai que certaines dispositions sont une amélioration de la situation actuelle, la loi dans son ensemble n'est pas une solution.

 

Tout comme la Ligue des droits de l'homme, le PTB estime que le traitement des condamnés internés ne devrait pas aboutir à un retour dans le système pénal. Il est incohérent de traiter les condamnés internés principalement comme des condamnés et accessoirement comme des internés. Il faudrait donc une prise en charge complète des internés par le système civil, la psychiatrie.

 

Si le gouvernement craint que certaines personnes condamnées simulent un trouble mental, il faudra alors renforcer le dispositif d'évaluation de l'état de santé et non aggraver les conditions de vie de personnes condamnées qui sont devenues malades.

 

C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas soutenir ce projet.

 

18.13  Véronique Caprasse (DéFI): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes a permis d'avancer dans l'élaboration d'un statut juridique pour les personnes internées, ce qui était indispensable au regard de la situation des internés, de leur forte représentation au sein de nos établissements pénitentiaires, établissements qui n'offrent jusqu'ici pas de soins suffisamment adéquats.

 

Toutefois, les imperfections que cette loi comportait hypothéquaient la concrétisation de ce statut, raison pour laquelle mon groupe soutient ce projet de loi. Les corrections plus fondamentales apportées à l'exercice des fonctions de magistrat et d'assesseur au sein des tribunaux d'application des peines, à l'organisation des significations ou encore au registre des actes authentiques sont également à accueillir, en ce que ces modifications visent à une rationalisation et à une modernisation de la justice, sans toucher aux droits de la défense. Ce doit être notre première préoccupation à l'analyse de projets de loi d'une aussi grande ampleur que celui-ci.

 

Nous sommes donc rassurés de voir que ces droits n'ont pas été sacrifiés pour des besoins de rentabilité judiciaire, contrairement aux deux premiers "pots-pourris".

 

Ce projet de loi sera suivi par le "pot-pourri IV", relatif aux établissements pénitentiaires, et nous attendons avec impatience, vu la promesse contenue dans le plan justice, de rendre la loi relative au statut juridique des détenus enfin pleinement applicable et appliquée.

 

Je me permets par conséquent d'attirer votre attention sur le fait que l'adaptation de la réglementation ici proposée ne parviendra à atteindre son objectif d'améliorer la situation des internés que si le "pot-pourri IV" concrétise le volet soins de la loi de principe.

 

Malgré ses bonnes intentions, le présent projet de loi souffrait, dans sa version initiale, de certaines incohérences qui ont fort heureusement pu être corrigées en première et en deuxième lecture. Ainsi, alors que le projet imposait la signification par voie électronique en matière pénale et non en matière civile, la majorité a finalement fait le choix du bon sens. Elle a pris en considération la plus-value du déplacement de l'huissier de justice sur place en matière pénale, et elle a laissé à l'huissier de justice le choix de la forme que revêtira la signification, tant en matière pénale qu'en matière civile.

 

Cette modification était indispensable pour préserver le droit des justiciables à bien comprendre les réquisitoires pénaux, et éviter une fracture plus grande entre le système judiciaire et la population.

 

La réforme du régime de l'internement est également en grande partie positive, en ce qu'elle limite l'internement aux faits les plus graves, et qu'elle permet un examen régulier du dossier de l'interné par la chambre de protection sociale.

 

En matière d'internement des personnes condamnées, le modèle ici proposé vise à revenir au modèle pénitentiaire en prévoyant des garanties comme le maintien de l'expertise psychiatrique obligatoire, et l'introduction d'une possibilité d'appel de la décision d'internement de la chambre de protection sociale devant la chambre correctionnelle près la cour d'appel.

 

Je me réjouis de ce choix, même s'il ne répond qu'en partie aux nombreuses condamnations de notre pays par la Cour européenne des droits de l'homme, et qu'il ne va pas aussi loin que ce que mon parti a toujours prôné. En effet, il n'a pas opté pour le transport immédiat des personnes inculpées vers un établissement de soins approprié, et ce dès le dépôt du rapport d'expertise concluant à une mesure d'internement.

 

Je tiens à préciser que l'internement ne doit pas être considéré comme une sanction mais bien comme une mesure de sécurité et de protection. Il ne peut, en outre, être décidé uniquement parce que les modalités d'accompagnement sont, en général, insuffisantes.

 

Par conséquent, je vous appelle, monsieur le ministre, chers collègues, à profiter de ce projet de loi pour saisir l'opportunité qui nous est ainsi offerte d'investir davantage dans les soins de santé préventifs. Cette démarche me semble, en effet, à privilégier par rapport à celle qui est, par exemple, de postposer la création du Centre d'observation clinique à 2020, ce que nous regrettons.

 

18.14  Koen Geens, ministre: Monsieur le président, je serai très bref dans la mesure où la plupart des questions ont déjà été posées en commission et ont déjà reçu une réponse.

 

Cependant, je voudrais dire clairement que l'avant avant-projet de Code pénal, qui a été présenté hier en commission, comble plusieurs lacunes qui ont été relevées par certains membres. Je pense notamment à celle qui a été abordée par M. Brotcorne et qui fait référence aux illégaux. Il est évident que ces derniers emprisonnés ou non pourront faire l'objet d'un traitement spécifique à tout moment et qu'ils auront droit aux soins adaptés. Par ailleurs, l'internement n'est pas une peine, mais pour ceux qui ne tombent pas sous le champ d'application en raison du seuil, il sera toujours possible de leur imposer une peine comme un traitement spécifique.

 

Ik stel vast dat mevrouw Temmerman niet langer aanwezig is, maar het lijkt mij toch belangrijk voor het verslag nog het volgende te zeggen.

 

Het verslag van de Vlaamse Zorginspectie dat de heer Termont zou willen krijgen, maakt het voorwerp uit van passieve openbaarheid van bestuur. Dit wil zeggen dat de heer Termont het verslag zal ontvangen van de Vlaamse administratie als hij erom vraagt.

 

En ce qui concerne la question de Mme Özen quant à savoir s'il y aura suffisamment d'institutions pour internés en Wallonie, le projet de Masterplan III prévoit au moins deux nouvelles institutions pour internés. Les Marronniers long stay a déjà été ouvert et nous planifions deux nouvelles institutions en Wallonie dans un avenir proche.

 

Tot daar, mijnheer de voorzitter, de antwoorden op de vragen inzake dit ontwerp, waarvoor ik de eer had het samen met mevrouw De Block aan het Parlement voor te leggen.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1590/11)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1590/11)

 

Het opschrift in het Frans werd door de commissie gewijzigd in “projet de loi relatif à l'internement et à diverses dispositions en matière de justice".

L’intitulé en français a été modifié par la commission en “projet de loi relatif à l'internement et à diverses dispositions en matière de justice".

 

Het wetsontwerp telt 261 artikelen.

Le projet de loi compte 261 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 261 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 261 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

19 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 oktober 1996 betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van bepaalde buitenlandse Staten zijn gebracht (1645/1-6)

19 Projet de loi modifiant la loi du 28 octobre 1996 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers (1645/1-6)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

19.01  Özlem Özen, rapporteur: Monsieur le président, si ma collègue Mme Onkelinx n'y voit aucun inconvénient, je renvoie au rapport écrit.

 

19.02  Gwenaëlle Grovonius (PS): Monsieur le président, messieurs les ministres, chers collègues, mon intervention sera brève. Je voulais simplement pointer du doigt une certaine incohérence de la part du gouvernement en nous soumettant ce texte de transposition de directive. En effet, comme l'ont dit mes collègues en commission, si nous rejoignons l'esprit et la lettre du projet, il subsiste un petit souci.

 

Nous rejoignons la lettre, parce que ce projet renforce la coopération entre États et les prérogatives pour mieux protéger les oeuvres d'art considérées comme des trésors nationaux. Mais quant à l'esprit, le projet s'inscrit dans la lutte contre le trafic international d'œuvres d'art, un trafic qui n'est pas anodin, puisqu'il représente, selon l'Unesco, entre 3,4 et 6,3 milliards d'euros par an dans le monde. Au-delà du pillage culturel qu'il représente, ce trafic alimente les conflits armés à travers le monde.

 

Le conflit syrien n'échappe d'ailleurs pas à cette réalité. Bien au contraire, l'organisation terroriste Daech en aurait fait l'une de ses principales sources financières. Tous les experts reconnaissent aussi que les œuvres pillées de Palmyre ou Alep atterrissent en Occident, notamment en Belgique.

 

Mes chers collègues, vous comprendrez notre consternation lorsque, entre la première et la seconde lecture du projet en commission, nous avons appris que le gouvernement supprimait la cellule Art et Antiquités de la police judiciaire et que, désormais, les missions de cette cellule seraient traitées au niveau local. N'y allons pas par quatre chemins! C'est une aberration quand on sait le besoin de centralisation et de coopération internationales que requiert la lutte contre cette activité criminelle, un constat qu'ont d'ailleurs bien compris nos voisins, puisque la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont tous renforcé leurs départements policiers et judiciaires chargés de lutter contre le trafic illicite d'œuvres d'art.

 

Avec la suppression de cette cellule centralisée, la Belgique, déjà malheureusement trop connue pour être une plaque tournante du trafic illégal d'œuvres d'art, se décrédibilise sur la scène internationale. Nous ne serons plus à même de répondre aux demandes spécifiques d'Interpol, des douanes étrangères et des autres interlocuteurs internationaux.

 

Or, mon groupe ne cesse de le répéter, la lutte contre toutes les criminalités requiert avant tout des moyens suffisants, qu'il s'agisse du terrorisme ou du trafic d'art. Dès lors, chers collègues, vous comprendrez à quel point le gouvernement fait preuve d'incohérence en nous soumettant ce projet de loi au moment même où il décide de se priver des moyens humains pour son exécution.

 

C'est donc avec une amertume certaine que nous nous apprêtons à voter en faveur de ce projet qui, nous le craignons, aura du mal à avoir des effets réels si cette cellule Art et Antiquités de la police judiciaire n'est pas rétablie.

 

19.03  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le président, pour appuyer les propos de ma collègue Mme Grovonius, je voudrais dire que je suis très déçu et perturbé à l'idée que le gouvernement fédéral est en train de se passer d'un instrument tel que sa cellule Art et Antiquités au moment même où on intensifie la lutte contre le terrorisme. Il s'agit d'un message totalement paradoxal que le gouvernement fédéral est en train d'envoyer.

 

Tous les gouvernements proches de la Belgique sont en train de renforcer leur capacité de lutte contre le financement du terrorisme. C'est bien de cela qu'il s'agit. Je demande vraiment au gouvernement de reconsidérer cette décision qu'il a prise d'affaiblir la police fédérale judiciaire dans ce domaine-là.

 

Plus qu'un mauvais signal, cela va nous empêcher de traquer certaines sources de financement du terrorisme alors même qu'on sait que Bruxelles est une place importante en matière de pièces archéologiques et qu'il existe effectivement à Bruxelles et en Belgique des risques en matière de trafic de pièces archéologiques qui viennent du Moyen-Orient, en particulier de Syrie et d'Irak.

 

Nous nous empêchons de lutter contre ce trafic-là. Je pense que c'est vraiment une très mauvaise décision du gouvernement fédéral et je demande au gouvernement de la reconsidérer.

 

19.04  Koen Geens, ministre: Monsieur le président, je prends acte des remarques tout à fait valables des deux collègues qui viennent de s'exprimer. Il est vrai que, dans le cadre de l'optimalisation de la police, certains services centraux ont été décentralisés.

 

Comme je n'ai pas préparé de réponse à cette question, si vous êtes d'accord, je vous propose d'y revenir dans le cadre d'une question orale en commission, au moment que vous choisirez.

 

19.05  Laurette Onkelinx (PS): Elle est déposée.

 

19.06  Koen Geens, ministre: C'est formidable!

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1645/6)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1645/6)

 

Het wetsontwerp telt 10 artikelen.

Le projet de loi compte 10 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 10 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 10 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

20 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (1726/1-4)

20 Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (1726/1-4)

 

Le rapporteur est Mme Ben Hamou. Elle s'en réfère à son rapport écrit.

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

20.01  Emir Kir (PS): Monsieur le président, messieurs les ministres, chers collègues, je voudrais au préalable faire deux remarques quant à la méthode.

 

Tout d'abord, comme je l'ai déjà dit en commission, le gouvernement demande l'urgence sur deux textes qui nous sont soumis aujourd'hui. Pourtant, ils ont été déposés au parlement les 18 et 21 mars alors que les avis du Conseil d'État avaient été rendus le 13 janvier. On peut dès lors se demander ce qui justifie l'urgence. Le parlement doit pouvoir travailler sereinement et ne doit pas servir de variable d'ajustement dans le calendrier législatif du gouvernement.

 

Par ailleurs, on apprend qu'une modification relative aux personnes qui tenteraient d'aider une personne à entrer illégalement sur le territoire est en discussion. Pourquoi ces dispositions n'ont-elles pas été jointes à celles traitées en séance plénière aujourd'hui? Voilà une question que l'on peut évidemment se poser.

 

Cela dit, j'en arrive à la position de mon groupe sur le projet de modification de la loi. Le groupe PS estime essentiel que le traitement des dossiers de chaque demandeur puisse s'exercer dans les meilleures conditions. Je pense ici à l'administration, mais également aux demandeurs en tant que tels. Nous estimons également que l'examen des dossiers doit se faire dans un délai raisonnable afin de stabiliser au mieux et le plus rapidement possible la situation de chacun.

 

Nous comprenons que l'administration se trouve dans une situation difficile au moment d'une augmentation du nombre de demandes, en particulier lorsque les choix budgétaires effectués par le gouvernement mettent la pression sur le personnel de l'ensemble des administrations.

 

Toutefois, il semble que la directive européenne sur laquelle s'appuie le texte à l'examen prévoit un délai maximum de neuf mois lorsque les circonstances rendent un délai de traitement plus rapide difficile, voire impossible. Dès lors, il nous paraît regrettable de faire d'un délai de neuf mois la règle, indépendamment des circonstances extérieures.

 

Ensuite, il y a une possibilité d'amendement proposant d'instaurer un mécanisme qui tienne compte du besoin d'un délai plus long en cas de forte affluence des demandes, mais sans que cela impacte le délai actuel de six mois. Ce point a été abordé en commission. Je reviens, aujourd'hui, avec cette proposition. Nous pouvons envisager un mécanisme selon lequel le CGRA publierait, tous les mois, la moyenne des demandes reçues au cours des six derniers mois. Chaque mois, le chiffre des demandes reçues dans le mois écoulé serait comparé à cette moyenne. S'il s'avère que la demande dépasse de 25 %, on pourrait considérer que l'on se trouve dans une période exceptionnelle au cours de laquelle les nouvelles demandes reçues pourraient être traitées non pas dans un délai de six mois, mais de neuf mois.

 

Ce mécanisme de moyenne permet aussi de ne pas soustraire le gouvernement à ses obligations de moyens à mettre à disposition de l'administration pour l'accomplissement de ses missions, puisque l'augmentation qui s'inscrirait durablement dans le temps ferait ainsi remonter la moyenne jusqu'à un seuil auquel le délai de neuf mois ne se justifierait plus. On entrerait alors dans le constat que la norme aurait changé et que des moyens supplémentaires devraient être trouvés pour traiter les dossiers dans le délai normal de six mois.

 

20.02  Vanessa Matz (cdH): Monsieur le président, nous avons déposé un amendement parce qu'un courrier du HCR a été diffusé à l'ensemble des groupes politiques. Ce courrier date du 12 avril, c'est-à-dire le jour de l'examen de ce projet en commission. Ce courrier du HCR demande qu'on puisse faire exception, c'est-à-dire ne pas augmenter le délai de traitement à neuf mois mais le garder à six mois pour toutes les personnes qui bénéficient d'une protection internationale. Il invoque un certain nombre d'arguments dont l'éventuelle incompatibilité de ce projet de loi avec une directive européenne.

 

L'amendement qui vous est soumis aujourd'hui vise à satisfaire la demande qui a été émise par le HCR, organisation internationale sérieuse sur laquelle on peut s'appuyer pour essayer de trouver une atténuation dans la manière dont vous traitez le regroupement familial. J'espère que cet amendement du groupe cdH recevra votre assentiment, puisque tout le monde a été sollicité de la même manière sur ce dossier. Au regard de conventions internationales, il paraît important que nous puissions respecter cette demande et maintenir un délai de six mois, ce qui est déjà horriblement long. Nous proposons que l'assemblée puisse adopter l'amendement que nous avons déposé.

 

20.03  Sarah Smeyers (N-VA): Mijnheer de voorzitter, het belang van dit wetsontwerp is zeer groot, hoewel het een kleine wijziging betreft. Het is een heel goede zaak omdat dit de Dienst Vreemdelingenzaken de kans geeft om, ondanks de toch nog hoge instroom van kandidaat-vluchtelingen die nadien een aanvraag tot gezinshereniging indienen, de kwaliteit van het onderzoek even hoog te houden als in tijden waarin de instroom lager ligt. De aanvraag tot gezinshereniging van erkende vluchtelingen en mensen met een andere verblijfstitel moet alzo niet op automatische piloot worden goedgekeurd wegens een te korte onderzoekstermijn. Het is zeker de bedoeling van de staatssecretaris geweest om niet in te boeten aan kwalitatieve beoordeling.

 

In de commissie en ook daarnet was het een punt van kritiek dat er op dit moment geen probleem is. Waarom zou de termijn dan worden verlengd? Welnu, gouverner c’est prévoir, zegt men in het mooi Nederlands. Het is de taak van onze bestuurders om te anticiperen, zodat de administratie op een gegeven ogenblik niet in de problemen komt. Wij weten allen welke weg een ontwerp moet afleggen en ik denk dat de staatssecretaris zeer vooruitziend is geweest door met dit ontwerp op tijd naar de Kamer te komen.

 

In de commissie werd veel gediscussieerd over de evenredigheid van het recht op gezinsleven en het al dan niet overschrijden van de redelijke termijn van behandeling. Het is in ons aller belang, zeker in tijden van terreurdreiging, en ook onze verdomde plicht, om de aanvragen voor gezinshereniging terdege te onderzoeken. Wij moeten weten wie een aanvraag doet en voor wie hij wordt gedaan. Bij het afwegen van het recht op veiligheid, enerzijds, en het recht op een gezinsleven, anderzijds, mag deze maatregel niet voor onevenredigheid zorgen. Wel, de evenredigheid is nog altijd gehandhaafd.

 

Om die reden hebben wij in de commissie aangegeven wat wij nu herhalen, namelijk dat wij onze volmondige steun geven aan voorliggend wetsontwerp.

 

20.04  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le président, chers collègues, aujourd'hui notre assemblée est appelée à voter en faveur d'une mesure visant à augmenter de trois mois le délai de traitement des dossiers de regroupement familial pour les ressortissants des pays tiers. Ce délai passera désormais de six à neuf mois maximum, avec la possibilité, dans des cas exceptionnels et en fonction de la complexité des dossiers, d'une prolongation de deux fois trois mois.

 

Nous le savons tous: l'immigration légale en Belgique est avant tout une immigration familiale, puisque de manière structurelle, chaque année, près de 50 % des visas délivrés sont des visas de regroupement familial.

 

En plus, notre pays a fait face à une augmentation substantielle du nombre de demandeurs d'asile en 2015. Nous avons reçu 35 476 dossiers, pour un total de 44 760 personnes en 2015. Je pense, monsieur le secrétaire d'État, que mes chiffres sont corrects. La progression des chiffres par rapport à 2014 est éclairante, puisqu'en 2014, nous avions 17 213 demandes pour un total de 22 710 personnes.

 

En outre, le taux de reconnaissance du statut de réfugié est très élevé, environ 60 %. Il s'agit généralement d'hommes isolés, susceptibles pour certains d'entre eux de faire une demande de regroupement familial.

 

L'augmentation des demandes d'asile se traduira ipso facto par une augmentation du nombre de demandes de regroupement familial. Les chiffres communiqués en commission par M. le secrétaire d'État parlent d'eux-mêmes. En 2015, nous avons eu un nombre total de 38 214 demandes de regroupement familial; 3 235 demandes émanaient de réfugiés et 757 de bénéficiaires de la protection subsidiaire.

 

En 2015, 3 042 décisions positives ont été prises en faveur des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire dans le cadre du regroupement familial, soit 23 % de toutes les décisions positives à propos de regroupement familial.

 

Pour le premier trimestre 2016, le nombre total de demandes de regroupement familial est de 9 431. Nous avons déjà reçu 1 023 demandes de regroupement familial émanant de réfugiés, et 226 de bénéficiaires de la protection subsidiaire.

 

Premièrement, dès lors que les conditions auxquelles les réfugiés reconnus et les bénéficiaires de la protection subsidiaire doivent répondre sont plus souples - par exemple, sans critère de revenu -, le pourcentage de décisions positives est beaucoup plus élevé.

 

Deuxièmement, la crise de l'asile a connu son apogée à partir de juillet-août 2015. Cela signifie que les décisions relatives au regroupement familial des candidats réfugiés commencent seulement à tomber. Cette année sera capitale pour le traitement des demandes de regroupement familial. Les données chiffrées du premier trimestre font ainsi apparaître une augmentation notable du nombre de demandes: 1 023 demandes pour cette période contre 3 235 pour toute l'année 2015. En ce qui concerne les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire, au cours de l'année dernière, 757 demandes avaient été introduites alors que, pour le seul premier trimestre 2016, on compte 226 demandes.

 

Troisièmement, à l'heure actuelle, le délai de traitement des dossiers de regroupement familial est de six mois. Au-delà, la décision est automatiquement positive. En clair, sans réponse de l'administration après six mois, le dossier est considéré comme accepté. Or, vu l'afflux des demandeurs d'asile ces derniers mois, et étant donné la charge de travail particulièrement élevée, il est logique et souhaitable d'augmenter de trois mois cette échéance. Des prolongations sont envisageables si le dossier est complexe. Même si l'ambition, comme l'ont précisé plusieurs collègues, est de revenir au plus vite au délai de six mois, il n'est pas toujours possible de le respecter. Il ne faut en effet pas oublier qu'une décision est automatiquement positive s'il est dépassé. Les fonctionnaires de l'Office des Étrangers doivent donc pouvoir disposer de suffisamment de temps pour pouvoir examiner convenablement et qualitativement chaque demande. À l'inverse, le gouvernement s'est engagé à revenir à un délai de six mois lorsque la charge de travail sera moindre.

 

Le gouvernement a été très clair: la mesure ne vise pas à prolonger inutilement le délai de traitement mais simplement à gérer l'afflux et permettre un examen de qualité pour chaque dossier.

 

Ce projet respecte également, comme l'a rappelé le Conseil d'État, la directive européenne 2003/86 sur le regroupement familial des ressortissants de pays tiers qui permet d'allonger le délai de traitement des dossiers à neuf mois et de prolonger ce délai si le dossier est complexe. La majorité gouvernementale respecte donc pleinement et entièrement le droit européen et ses principes.

 

En conclusion, il n'y a pas de remise en question de l'équilibre entre humanisme et fermeté et il faut le dire avec force. Il n'y a pas non plus de remise en question des règles de regroupement familial qui ne changent pas. On ne touche pas au statut particulier dont bénéficient les réfugiés et les personnes recevant la protection subsidiaire en matière de regroupement familial, notamment le fait qu'ils ne doivent pas prouver des conditions de revenus stables, ni un logement suffisant, ni une assurance maladie la première année suivant la reconnaissance de leur statut.

 

Il s'agit juste d'une mesure de bon sens, de bonne gouvernance, permettant à l'Office des Étrangers de faire face à l'afflux des dossiers et de continuer à les traiter de manière qualitative. C'est pourquoi le groupe MR votera en faveur de cette mesure.

 

20.05  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ik meen dat in de commissie het belangrijkste werd gezegd. Ik wil een ding nog eens onderstrepen.

 

Toen wij in 2011 in het Parlement de wet op de gezinshereniging hebben goedgekeurd, hebben wij daarin een aantal verstrengingen opgenomen. Wij waren immers van mening dat wie het recht op gezinshereniging wil openen om te huwen of samen te wonen met een partner, ook een aantal verplichtingen heeft. Ik denk dan aan een minimuminkomen, aan huisvesting en dergelijke meer. Wij hebben in het toenmalig wetsvoorstel ook opgenomen dat wij een einde zouden maken aan de onzekerheid.

 

Vóór de wet van 2011 was het voor mensen die een gezinshereniging aanvroegen onduidelijk hoelang hun procedure zou duren. Soms duurde het enkele maanden, maar het kon net zo goed een jaar of langer duren. Wij hebben in die wet heel duidelijk bepaald dat een normaal dossier niet langer dan zes maanden mag duren. Voor een uiterst complex dossier kan deze termijn worden verlengd met drie maanden en eventueel nogmaals drie maanden.

 

Op dat vlak hebben wij rechtszekerheid geboden voor de mensen die aan gezinshereniging willen doen. Zoals de heer Flahaux daarnet reeds heeft gezegd, zijn dat er heel wat. Op jaarbasis gaat het over zowat vijftigduizend mensen. De grootste groep betreft EU-onderdanen, maar het blijft hoe dan ook een enorm grote groep.

 

Ik begrijp ook dat DVZ, met de vluchtelingencrisis in de periode van september tot december 2015, toen er sprake was van een enorm hoog aantal asielaanvragen, vragende partij is om de periode voor het behandelen van een aanvraag voor gezinshereniging te verlengen. Op zich kunnen wij daarvoor begrip opbrengen op voorwaarde dat dit van tijdelijke aard is. Dat is ook afgesproken binnen de regering.

 

Momenteel is er sprake van een dalende instroom. Men moet echter rekening houden met het feit dat de gezinshereniging pas volgt op het moment dat men is erkend. Het dossier van mensen die vorig jaar in september zijn binnengekomen, kan bij sommigen in enkele maanden worden behandeld. Door de toevloed krijgen de meesten echter pas een beslissing na zowat een jaar. Wij weten dat 40 % van hen zal worden erkend. Pas nadat mensen worden erkend, dienen zij eventueel een aanvraag voor gezinshereniging in. Dan moeten zij de procedure opstarten.

 

Laten we dus heel correct tegenover elkaar zijn. Wij weten dat heel wat vluchtelingen die vorig jaar het land zijn binnengekomen, nu nog niet met hun gezinshereniging zijn gestart omdat ze nog geen antwoord hebben gekregen. Dus de grote toevloed bij DVZ op het vlak van gezinsherenigingen zal nog komen.

 

Zolang het nodig is, is het voor ons geen probleem dat die termijn tot negen maanden wordt verlengd. Wij willen er echter wel op hameren dat die maatregel van tijdelijke aard is en dat wij, zoals afgesproken in de regering, zullen vragen de maatregel terug te schroeven naar de termijn van zes maanden, die voorheen gold, zodra de gezinsherenigingen en de aanvragen daartoe ten gevolge van de vluchtelingencrisis opnieuw dalen.

 

Dat punt wou ik opnieuw maken. Voor ons is in de regering een woord immers een woord. Wij vertrouwen erop dat de afspraak die in de regering wordt gemaakt, ook wordt uitgevoerd. Wij zullen daarom het amendement niet steunen.

 

De voorzitter: Mevrouw De Coninck, wil u onderbreken?

 

20.06  Monica De Coninck (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik heb in de commissie al aangegeven dat de staatssecretaris de lat meestal hoog legt. Hij heeft er jaren voor gepleit dat wij dossiers snel zouden behandelen, dat wij een kwalitatieve en efficiënte overheid moeten hebben en dat aan de betrokken indieners vlug rechtszekerheid moet worden gegeven.

 

Ik merk dat in heel wat dossiers het argument van de rechtszekerheid naar voren wordt geschoven.

 

Bij de eerste crisis die opduikt, een crisis die heel tijdelijk van aard is, als ik de berichten van de voorbije dagen mag geloven, probeert de meerderheid al significante wijzigingen aan de wetgeving aan te brengen.

 

Mevrouw Lanjri, u werpt op dat de maatregel slechts tijdelijk is en dat ze daarna opnieuw zal worden veranderd, wanneer de situatie niet langer prangend is en er niet langer aanvragen binnenkomen. In dat geval had de meerderheid perfect kunnen beslissen een tijdelijke wijziging door te voeren. Daarvoor moest de wetgeving niet worden veranderd.

 

Ik ben ervan overtuigd dat dit nooit meer zal worden teruggeschroefd. Daarmee gaan wij nu op de knieën voor een betere, efficiëntere, snellere overheid, wat nochtans de opdracht was die zij zichzelf had gegeven.

 

Wij zullen dan ook tegen dit ontwerp stemmen.

 

20.07  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, mevrouw en mijnheer de minister, mijnheer de staatssecretaris, collega’s, ik wil een nieuw element aanbrengen in deze discussie.

 

Dit wetsontwerp is op zich niet onschuldig. Waarover gaat het? De regering wil de behandelingstermijn voor aanvragen tot gezinshereniging verlengen van zes maanden naar negen maanden. Waarom? Ik meen dat de belangrijkste motivering van de regering is dat zij wil vermijden dat wanneer de aanvraag tot gezinshereniging op het einde van de termijn niet kan worden behandeld, deze automatisch zou worden toegekend. Zij wil de tijd die zij zichzelf geeft om die aanvragen te bekijken een stukje verlengen.

 

Dat is dus niet onschuldig. De mensen die in aanmerking komen voor gezinshereniging kunnen zich immers in een ander land in een precaire, kwetsbare situatie bevinden of in een situatie waarin zij bedreigd worden. Het is dan uiteraard in het belang van die mensen, en van hun gezin, dat de aanvraag snel wordt behandeld, zodat zij snel in een veilige situatie kunnen terechtkomen.

 

Ik heb een document van de VN-vluchtelingenorganisatie gekregen dat verspreid is tijdens of net na de bespreking in de commissie. Het document is daar niet aan bod gekomen. Ik heb het verslag er nog eens goed op nagekeken. Als ik mag, wil ik u de opmerkingen van de VN-vluchtelingenorganisatie voorleggen.

 

Ten eerste wordt de opmerking geformuleerd dat, in tegenstelling tot vroeger blijkbaar, de VN-vluchtelingenorganisatie door de huidige regering niet meer betrokken wordt bij wetgevende initiatieven die haar aanbelangen of die slaan op de vluchtelingenproblematiek in het algemeen.

 

Dat is toch wel vrij jammer, vind ik. Blijkbaar had de vorige regering de praktijk om de VN-vluchtelingenorganisatie wel te betrekken bij wetgevend werk. Nu stelt de vluchtelingenorganisatie zwart op wit dat de huidige regering dat niet doet. Althans, voor het wetsontwerp dat we nu bespreken, is dat niet gebeurd.

 

Mijnheer de staatssecretaris, mijn eerste vraag aan u is of dat klopt en of u dat wilt veranderen, zodat die organisatie in een vrij vroege fase toch benaderd wordt.

 

Meer ten gronde, de VN-vluchtelingenorganisatie formuleert een aantal opmerkingen en wil daarbij focussen op de impact van dit wetsontwerp op mensen die recht hebben op internationale bescherming, zoals erkende vluchtelingen en mensen met een subsidiair statuut. De VN-vluchtelingenorganisatie zegt dat een verlenging van de behandeltermijn tot negen maanden misschien wel als onbedoeld effect heeft dat mensen die zich in derde landen bevinden op eigen kracht en met gevaar voor eigen leven toch zelf proberen om in België te geraken, omdat zij minder vlot kunnen rekenen op de legale weg van de gezinshereniging. Dat lijkt mij toch een belangrijk risico en eigenlijk een pervers, onbedoeld en ongewenst effect te zijn van dit wetsontwerp.

 

Sta me toe om een algemene opmerking te formuleren over gezinshereniging, waarvan ik hoop dat wij het er toch over eens kunnen zijn. De misbruiken moeten er absoluut uit, maar wij zijn toch voorstanders van de integratie van vluchtelingen? Welnu, gezinshereniging is niet alleen een internationaal erkend recht, maar helpt ook, vanuit een heel pragmatisch standpunt, bij de integratie van mensen. Gezinshereniging verhoogt immers het welbevinden van de personen in kwestie en het helpt de betrokkenen om zich te integreren, een job te zoeken en aan de slag te gaan, eigenlijk allemaal zaken die wij willen. Dat is een element dat wij in de discussie over gezinshereniging duidelijk voor ogen willen houden, want wij delen dezelfde doelstelling.

 

Bovendien, in de huidige wetgeving heeft de Dienst Vreemdelingenzaken al de mogelijkheid om het moment van de beslissing uit te stellen, twee keer met een periode van drie maanden. Als nu de initiële periode verlengd wordt van zes naar negen maanden, waarbij nog twee keer een verlengingstermijn van drie maanden komt, dan zitten we op een behandelingstermijn van maximum vijftien maanden, wat vrij lang is.

 

Dat is, zoals ik daarnet zei, zeker een lange periode voor mensen die zich in een precaire kwetsbare situatie bevinden, bijvoorbeeld in oorlogsgebied. Daarom vraagt de VN-vluchtelingenorganisatie om voor die specifieke groep mensen, die vrij klein is in vergelijking met het totale aantal aanvragen tot gezinshereniging, zeker een uitzondering te maken.

 

Ik rond af met de drie aanbevelingen die de VN-vluchtelingenorganisatie doet in haar document. Ik zou daarop graag van u een reactie krijgen.

 

Een eerste aanbeveling en vraag is – logisch eigenlijk – dat de capaciteit van de administratie wordt vergroot om toe te laten dat aanvragen tot gezinshereniging toch nog binnen de huidige termijn van zes maanden worden behandeld.

 

Ten tweede, zij vragen van u een engagement – dat lijkt een beetje op het vertrouwen waarover mevrouw Lanjri daarnet sprak – dat u er wel degelijk alles aan zult doen om de aanvragen zo snel mogelijk te behandelen. Nu volgt er een wetswijziging, waarin de maximale termijn negen maanden bedraagt. De VN-vluchtelingenorganisatie vraagt van u eigenlijk een engagement dat u er alles aan doet om in zoveel mogelijk gevallen naar kortere behandelingstermijnen te gaan.

 

Sta mij toe mij akkoord te verklaren met wat Monica De Coninck daarnet zei. Nu is er een hoge instroom, en dat was zeker ook zo vorig jaar. In 2016 zullen wij daarvan het effect zien op de aanvragen tot gezinshereniging. Dat is zo. Wij gaan absoluut naar een piek. Waarom voert u dan geen tijdelijke wijziging in? In dit geval is het een wetswijziging, die per definitie niet tijdelijk is. Alles hangt dus eigenlijk af van uw goede wil of van de afspraak die misschien binnen de regering bestaat om eind 2016 de behandelingstermijn van negen maanden niet meer te hanteren en opnieuw terug te keren naar kortere en efficiëntere procedures van zes maanden.

 

20.08  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer De Vriendt, ik wil u er nogmaals op wijzen dat woorden ook hun belang hebben. U weet dat. Wij hebben vorige week immers een heel debat gevoerd over woorden.

 

Als in deze wetgeving sprake is van het optrekken van de behandelingstermijn van maximum zes maanden naar maximum negen maanden, dan heeft het woord “maximum” wel zijn belang. Dat betekent niet dat die termijn per definitie negen maanden is. Het is echt de bedoeling om, zoals u dat vraagt en ik sluit mij daarbij aan, dat zo snel mogelijk te doen.

 

U vraagt om een uitzondering voor mensen die zich in oorlogsgebieden of in een precaire situatie bevinden. Ik heb daar het volste begrip voor, maar eigenlijk is daarvoor geen uitzondering op de wet nodig. Dat is perfect mogelijk binnen de huidige wetgeving. Meer nog, op dit ogenblik is dat ook het beleid van Merkel. Ik hoop dat de staatssecretaris haar daarin wil volgen en een onderscheid wil maken voor gezinshereniging.

 

Voor mensen die uit veilige landen komen, kan het wel wat langer duren, maar voor mensen die het risico lopen in een oorlog om te komen of die een gevaarlijke overtocht per boot moeten wagen, voorziet Duitsland in een prioritaire behandeling van die dossiers.

 

Dat is iets dat DVZ sowieso kan doen. Het is dus aan DVZ om uit te maken of het om een prioritair dossier van kwetsbare groepen gaat en om dat zo snel mogelijk te behandelen. Voor anderen is een iets langere behandelingstermijn misschien minder een probleem omdat zij in een veilige omgeving zitten. U moet niet in de wetgeving opnemen over welke landen het gaat, want ook die opsomming kan immers elk moment wijzigen.

 

Het is volgens mij dus belangrijk om die appreciatiebevoegdheid ook aan DVZ te geven, maar mee te geven dat er voor bepaalde groepen effectief wordt ingezet op een snelle gezinshereniging, bijvoorbeeld wanneer vrouw en kinderen in conflictgebied zijn achtergebleven.

 

20.09  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Ik ben het volledig met u eens, mevrouw, maar hebt u dat engagement van de staatssecretaris gekregen?

 

Ik begrijp dat er een engagement is om te proberen sneller te gaan dan die negen maanden, maar hebt u het engagement van de staatssecretaris gekregen dat hij, zeker voor die doelgroep van mensen die leven in oorlogsgebied en kwetsbare situaties, in de praktijk meer moeite zal doen om te komen tot snellere behandelingstermijnen dan gemiddeld? Hebt u die toezegging gekregen?

 

20.10  Nahima Lanjri (CD&V): De toezegging is er in elk geval van de regering om dit zo snel mogelijk te doen. U werpt dit punt nu op. U hebt dat daarvoor niet opgeworpen. Ik zeg gewoon dat de mogelijkheid bestaat. Ik neem aan dat de staatssecretaris straks zal bevestigen dat die mogelijkheid altijd bestaat en dat DVZ niet de bedoeling heeft om mensen in conflictgebieden te houden. Dat is iets dat men in de praktijk moet doen.

 

20.11  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): De mogelijkheid bestaat daadwerkelijk om die kwetsbare mensen voor te trekken, om die specifieke doelgroep sneller te behandelen. Ik wil deze vraag echter duidelijk aan de staatssecretaris stellen, in de hoop daarop een duidelijk antwoord te krijgen om dat engagement, die toezegging, duidelijk van hem te krijgen.

 

Los van de inhoudelijke overeenstemming tussen ons denk ik dat een wetswijziging meer marge geeft. De staatssecretaris en DVZ hoeven zich daar niet aan te houden. Zelfs al gebeurt de toezegging nu, binnen drie maanden kan een element worden ingeroepen om dat te herroepen.

 

Die nieuwe wet geeft te veel marge aan de regering om die behandelingstermijnen te verlengen tot negen maanden, zonder met die precaire doelgroep rekening te houden.

 

We kunnen nu wel het engagement krijgen, maar situaties kunnen altijd veranderen in de politiek, zoals u weet. Er is geen keiharde, gebetonneerde garantie dat een beleid met de focus op snelle termijnen, zes maanden in de plaats van negen maanden en specifiek gericht op die doelgroep van oorlogsvluchtelingen en mensen in precaire situaties, de lijn is die tot op het einde van de regeerperiode zal worden aangehouden. Dat geeft te veel marge aan de regering.

 

Daarom zullen wij tegen dit wetsontwerp stemmen.

 

20.12  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, le gouvernement justifie cette mesure en invoquant une augmentation du nombre de demandes d'asile durant ces derniers mois, qui impliquerait également l'augmentation du nombre de demandes de visas sur la base du regroupement familial.

 

Je remarque, tout d'abord, qu'aucun chiffre, qu'aucune statistique n'est présentée pour justifier cette modification. Constate-t-on réellement une augmentation du nombre de demandes d'asiles? Les travailleurs de l'Office des Étrangers se plaignent-ils, par exemple, de ce délai trop court? N'est-on pas en train de faire perdre son temps au parlement et au Conseil d'État alors que l'on ne sait pas si cette augmentation est avérée?

 

20.13  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le président, je n'ai pas l'habitude de défendre le secrétaire d'État, mais je voudrais vous faire remarquer, monsieur Van Hees, que ces points ont déjà été discutés en commission. Et si vous aviez lu le rapport, vous vous seriez aperçu que M. le secrétaire d'État a donné des chiffres très clairs pour ce qui concerne l'augmentation du nombre de demandes d'asile.

 

Je ne suis pas d'accord avec ce que M. le secrétaire d'État propose. M. De Vriendt a bien exprimé notre point de vue. Mais il est faux de prétendre que les chiffres n'ont pas été donnés. Comme cela a été dit à de nombreuses reprises, nous n'avons pas les mêmes concepts en termes de politique d'asile. Je répète que ce que vous venez de dire, monsieur Van Hees, est totalement faux. Je vous invite donc à lire les rapports ou à assister à nos réunions de commission.

 

20.14  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le président, si M. Van Hees avait été attentif lorsque j'ai fait mon exposé, il aurait entendu les chiffres que j'ai cités, qui sont exactement les mêmes que ceux donnés par le secrétaire d'État. Il est regrettable que vous n'ayez pas été attentif, monsieur Van Hees!

 

20.15  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le ministre, je note cette belle unité entre Ecolo et le MR. Je remarque cette convergence. Je pense que politiquement, il faudra l'analyser, l'interpréter. C'est en tout cas intéressant. Personnellement, j'estime que le travail d'opposition, c'est aussi une certaine vision de l'unité politique.

 

Notre gouvernement ainsi que l'Union européenne ont toujours expliqué vouloir venir en aide aux réfugiés, mais vouloir mettre fin au trafic d'êtres humains et aux réseaux criminels de passeurs. Le regroupement familial est justement un des meilleurs instruments pour mettre fin à ces réseaux. Très souvent, il s'agit de demandes de regroupement introduites par des membres de la famille d'un réfugié reconnu en Belgique.

 

Au lieu de faire souffrir ces personnes, de les forcer à faire appel à des criminels, le gouvernement devrait mettre tout en œuvre pour pouvoir aider ces personnes au plus vite étant donné qu'elles aussi fuient des situations de guerre et ont donc besoin de protection.

 

Dès lors, cette mesure est contestable. Son but est exclusivement de faire de la musculation en matière de communication et de rendre la Belgique moins "attractive" au détriment de notre responsabilité et du respect des droits humains pour des réfugiés qui fuient par ailleurs des conflits dans lesquels nos gouvernements ont une responsabilité énorme.

 

C'est la raison pour laquelle nous voterons contre ce projet de loi.

 

20.16 Staatssecretaris Theo Francken: Mijnheer de voorzitter, collega’s, mijn hartelijke dank voor de vele interventies.

 

Ook in de commissie hebben wij goed en ten gronde kunnen discussiëren. Mijnheer Van Hees, u moet niet beginnen over een romance tussen Ecolo en de regering, of tussen Ecolo en de N-VA. Blijf maar rustig. Ik kan u echter wel zeggen dat die cijfers inderdaad bezorgd zijn. Ik meen dat ze vandaag nog extra zijn gemaild. Het zou dus van intellectuele eerlijkheid getuigen, mocht u op zijn minst… Misschien hebt u het niet gezien, dat kan natuurlijk ook.

 

Er werden verschillende opmerkingen gemaakt, onder andere met betrekking tot het optrekken van de termijn van zes maanden tot negen maanden. In dat verband zal ik niet veel zeggen, want er werd in de commissie al zeer lang over gesproken, maar ik wil wel benadrukken dat wij op dat vlak niet alleen staan in Europa. Een aantal andere Europese landen, zoals Nederland, voeren exact hetzelfde door. En dat is noodzakelijk, want het aantal aanvragen, alleen al voor de visa gegeven in het kader van gezinshereniging voor vluchtelingen of voor subsidiair beschermden, bedroeg in 2014 1 386, in 2015 al 3 042 en dit jaar gaat dat er nog ver boven. Volgens mij zal dat aantal een heel eind boven de vijfduizend eindigen. Dit jaar zullen uiteraard de meeste dossiers worden behandeld. De maatregel is dus zeker nodig, maar ik kan u wel zeggen dat het voor mijn part ook een tijdelijke zaak is. Volgens mij is de termijn van zes maanden, zoals afgesproken in het kader van de strengere wet op de gezinshereniging van 2011, een correcte termijn. Die termijn wordt nu dus tijdelijk verlengd tot negen maanden.

 

En ce qui concerne ce que M. Kir a dit, je pense que ce qui est proposé par l'amendement n'est techniquement pas possible pour l'administration. Mais je soutiens l'idée que cela doit être temporaire, pour la durée de la crise. Après, nous devrons revenir à six mois, c'est clair.

 

Ik heb het in de commissie al gezegd en ik wil hier expliciet herhalen dat het terugschroeven van de termijn wel degelijk de bedoeling is.

 

In antwoord op de bemerkingen over het personeel kan ik zeggen dat er op de dienst die zich bezighoudt met de aanvragen voor gezinshereniging voldoende personeel is. U kunt wel stellen dat met meer personeel de termijn van zes maanden zou kunnen behouden blijven. Mijn departement heeft echter wegens de asielcrisis al heel wat extra personeel gekregen, waarvoor ik dankbaar ben, maar ik moet niet overdrijven. De huidige situatie is een goed evenwicht, namelijk dat de termijn van zes maanden, of van negen maanden na de stemming straks en na publicatie in het Belgisch Staatsblad, een maximumtermijn is. Ik heb deze week met de administratie vergaderd om na te gaan welke praktische afspraken wij kunnen maken om te voorkomen dat de termijn van negen maanden een standaardtermijn wordt. Dat zou ik immers niet willen.

 

Mijnheer De Vriendt, u vroeg mij of ik aan de vragen van UNHCR zal tegemoetkomen. Ik wil, ook voor het verslag, even herhalen dat het belangrijk is te weten dat niet wordt geraakt aan de gunstige voorwaarden voor gezinshereniging voor vluchtelingen en subsidiaire bescherming, zijnde de vrijstellingsvoorwaarden voor huisvesting, zorgverzekering en inkomen, maar ook onder andere het feit dat zij geen wachtperiode moeten doorlopen. Daar wordt dus niet aan geraakt.

 

U vraagt of ik voor die meest kwetsbare groep niet kan bekijken of de periode korter kan worden gemaakt. Ik zal met mijn administratie bespreken of dat mogelijk is. Op zich heb ik daarmee immers absoluut geen probleem. Het is ook een logische vraag, die in de commissie echter niet is geopperd, omdat de kwestieuze brief het commissiewerk heeft gekruist. Op zich zie ik helemaal geen problemen om te proberen mijn administratie te laten regelen dat die aanvragen voor gezinshereniging prioriteit krijgen. Ik heb daarmee geen problemen. Ik zal de kwestie bekijken. U kunt mij daarover binnen enkele weken ondervragen en dan zal ik u het resultaat van die besprekingen kunnen geven. Nu kan ik niets garanderen, maar ik zal de kwestie bespreken met de heer Roosemont en met mijn administratie.

 

Ik meen dat het meeste gezegd is.

 

Madame Matz, je vous souhaite bon courage.

 

U was door omstandigheden niet aanwezig in de commissie. Ik wens u in elk geval een spoedig herstel.

 

Ik meen dat het verhogen van de termijn naar negen maanden een tijdelijke maatregel is en in die zin te verantwoorden is. Op dat vlak handelen trouwens niet alleen wij zo. Het overgrote deel van de Europese landen heeft dat al gedaan. De cijfers uit de studie over de andere landen heb ik ook aan de commissie bezorgd.

 

Ce que le gouvernement propose, c’est un compromis équitable.

 

Dit is een redelijk voorstel, opdat onze administratie elke aanvraag ook op een correcte manier kan behandelen. Dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste.

 

De voorzitter: Zijn er collega’s die wensen te repliceren?

 

20.17  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer de staatssecretaris, ik dank u voor de toezegging om de zaak met de administratie te bespreken en naar kortere behandelingstermijnen te gaan voor aanvragen tot gezinshereniging ingediend door erkende vluchtelingen of subsidiair beschermden, mensen die zich per definitie in een kwetsbare situatie bevinden. Ik zal u daarover binnen een paar weken ondervragen.

 

U doet dus enkele toezeggingen, bijvoorbeeld over de tijdelijkheid van de maatregel, die u wilt evalueren op het einde van het jaar. U engageert zich er ook toe om zo snel mogelijk te werken en om voldoende aandacht te hebben voor erkende vluchtelingen, subsidiair beschermden en oorlogsvluchtelingen.

 

Waarom is deze wetswijziging dan nodig zonder dat u die garanties inschrijft? Er zijn immers een aantal amendementen, niet van onze fractie maar van andere fracties, die dat soort veiligheidskleppen inschrijven. Wij kunnen natuurlijk discussiëren over de techniciteit van die amendementen, maar het moet toch mogelijk zijn om dat soort zaken in een wet in te schrijven? Dat is echter niet gebeurd.

 

U zegt dat u een aantal toezeggingen doet en dat wij het daarmee moeten doen. Dat is beter dan niets, maar de wetswijziging gaat voor ons echt te ver. Voor hetzelfde geld verandert de situatie of uw opinie immers, om bepaalde volgens u objectieve redenen, en dan staan wij weer even ver als vandaag.

 

Een vraag waarop u nog niet hebt geantwoord, is de volgende.

 

De VN-vluchtelingenorganisatie werd door de regering niet meer betrokken bij dit wetsontwerp. Dat gebeurt bijna niet meer, maar dat was onder de vorige regering wel het geval. UNHCR heeft de expertise bij dit thema, ze heeft vele juristen, ze heeft veel ervaring en ze heeft natuurlijk een bepaalde invalshoek, met name deze van het internationaal recht, waar wij allen achter staan. Wat kan er op tegen zijn om de VN-vluchtelingenorganisatie te betrekken bij uw wetgevende initiatieven in dit verband, een kwestie van goede praktijken? Wilt u hun opmerking ter harte nemen?

 

20.18 Staatssecretaris Theo Francken: Mijnheer De Vriendt, ik onderhoud zeer goede contacten met UNHCR. De mensen van UNHCR komen op geregelde tijdstippen op het kabinet. Een kleine maand geleden heb ik nog een aantal hoge vertegenwoordigers ontvangen. Ik ben hun namen vergeten, maar die kan ik u laten weten. Samen praten wij dan over het vluchtelingenbeleid en over hoe zij de zaak zien. Als u zegt dat wij UNHCR bij elk wetsontwerp moeten betrekken alvorens het ontwerp naar de regering en het Parlement gaat, dan is het ook mijn keuze om dat niet te doen. Ik betrek hen er echter wel bij en zij weten perfect waarmee wij bezig zijn. Ook over de omzetting van de asielprocedurerichtlijn zijn er bijvoorbeeld goede contacten.

 

20.19  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): De VN-vluchtelingenorganisatie heeft het op pagina 2 van de nota over de vraag om betrokken te worden bij de opmaak van dit wetsontwerp vooraleer het aan het Parlement wordt voorgelegd. Ik heb er niets tegen dat dit zou gebeuren. Als de regering zich informeert vooraleer tot een wetgevend initiatief te komen, waarom niet? Zeker als het gaat over de VN-vluchtelingenorganisatie. Dan kunnen wij ook met het Parlement hun input in alle openheid bespreken. Ik verzoek u toch om die vraag in overweging te nemen. Blijkbaar was de praktijk van de vorige regering daarin anders. Ik denk dat, tenminste op dat vlak, de praktijk van de vorige regering beter was.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1726/4)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1726/4)

 

Het opschrift werd door de commissie gewijzigd in “wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 10ter en 12bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen".

L’intitulé a été modifié par la commission en “projet de loi modifiant les articles 10ter et 12bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers“.

 

Het wetsontwerp telt 4 artikelen.

Le projet de loi compte 4 articles.

 

*  *  *  *  *

Amendements déposés:

Ingediende amendementen:

Art. 3

  • 4 – Vanessa Matz (1726/5)

Art. 4

  • 5 – Vanessa Matz (1726/5)

*  *  *  *  *

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over de aangehouden amendementen en artikelen en over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur les amendements et les articles réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

*  *  *  *  *

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Conclusion de la discussion des articles:

 

Aangehouden: de stemming over de amendementen en de artikelen 3 en 4.

Réservé: le vote sur les amendements et les articles 3 et 4.

 

Artikel per artikel aangenomen: de artikelen 1 en 2.

Adoptés article par article: les articles 1 et 2.

*  *  *  *  *

 

21 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (1730/1-4)

21 Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (1730/1-4)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

21.01  Sarah Smeyers, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, ik verwijs naar het schriftelijk verslag.

 

Ik wil echter wel melding maken van een document met errata dat is rondgedeeld. Ik heb begrepen dat het nodig is dat hier expliciet te vermelden. Ik hoop dat dit verzoenbaar is met mijn verwijzing naar het schriftelijk verslag.

 

Er is een vergissing gebeurd bij het implementeren van een ingediend amendement tijdens de commissievergadering.

 

Ik verwijs hiervoor naar document nr. 1730/006.

 

De voorzitter: Wij nemen daar akte van. Ik neem aan dat er geen bezwaren tegen zijn.

 

Mevrouw Smeyers, vraagt u ook het woord in de algemene bespreking van dit ontwerp?

 

21.02  Sarah Smeyers (N-VA): Heel graag. Het vorige wetsontwerp is belangrijk, maar dit is minstens even belangrijk. Het is ook iets lijviger. Het bevat vijf belangrijke wijzigingen, de ene wat juridisch-technischer dan de andere.

 

Het grote belang van dit wetsontwerp is dat wij ons wat de erkenning als vluchteling betreft, aligneren met ongeveer 85 % van de Europese landen. Wij zijn ervan overtuigd dat de andere landen zullen volgen.

 

Tot nu toe was België een van de weinige landen waar een erkenning als vluchteling een onbeperkt verblijfsrecht met zich meebracht. Nu wordt dat, analoog met de regel die in het huidig rechtssysteem al geldt voor de subsidiaire bescherming, tot vijf jaar beperkt, weliswaar te rekenen vanaf de indiening van de asielaanvraag.

 

Dit is de belangrijkste wijziging die het wetsontwerp bevat. De staatssecretaris had ze overigens al aangekondigd in zijn plan om tot een rechtvaardiger en meer sluitend asiel- en migratiesysteem te komen. Ik meen dat het voor zich spreekt dat niemand ervan uitgaat dat de erkenning als vluchteling een onbeperkt verblijf met zich meebrengt. In ons rechtssysteem, in ons land, was dat wel het geval.

 

Het spreekt voor zich en het is de logica zelve dat men kijkt naar de situatie in het land van herkomst. Die vijf jaar is ook verlengbaar.

 

Het is belangrijk te benadrukken – zoals de staatssecretaris in de commissie heeft herhaald – dat bij een evaluatie van dat beperkt verblijfsrecht niet alleen moet worden gekeken naar de globale situatie in het land van herkomst, maar dat ook de persoonlijke situatie van de erkende vluchteling in ogenschouw zal worden genomen. Neem bijvoorbeeld een kandidaat-vluchteling die een beschermingsstatus krijgt en die erkend wordt als vluchteling omwille van zijn seksuele geaardheid en die op basis van die geaardheid kan worden vervolgd in het land van herkomst. Als na vijf jaar blijkt dat dit land nog altijd een dergelijke houding aanneemt tegenover die seksuele geaardheid, dan spreekt het voor zich dat de staatssecretaris die erkenning zal aanhouden en het verblijfsrecht zal verlengen. Dat is toch wel een belangrijke nuance die ook meegegeven moet worden, naast het algemeen principe dat dit wetsontwerp wil invoeren.

 

Onze fractie zal deze zeer goede en belangrijke wijziging ten volle steunen. Het is een van de vele stappen die gezet worden in uitvoering van het engagement dat in het regeerakkoord is opgenomen en dat de regering via staatssecretaris Francken doorvoert, namelijk een strenger en humaner migratiebeleid.

 

21.03  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, ik wil graag twee elementen aanbrengen.

 

Ten eerste, wij gaan hier naar een evaluatie die het Commissariaat-generaal moet maken. Dat is een nieuwe stap, een nieuw administratief onderzoek, een nieuwe administratieve last.

 

Daarnet hebben wij een wetsontwerp besproken dat is ingediend omdat de belasting voor de Dienst Vreemdelingenzaken te hoog is, omdat er een personeelstekort is en we die mensen meer tijd moeten geven.

 

Nu doet u in feite net het omgekeerde met het Commissariaat-generaal. U voert een extra zware evaluatie in, dus dat zal hen tijd kosten. Dat is een bemerking.

 

Ten tweede, ik heb een vraag voor u, mevrouw Smeyers. Het is een tegenargument voor wat de regering hier wil doen, een tegenargument waarop wij tot nu toe nog geen antwoord hebben gekregen: bevordert deze maatregel de integratie van erkende vluchtelingen?

 

Als een erkend vluchteling zich in die eerste vijf jaar aandient voor een job of een opleiding en de werkgever weet dat de betrokkene slechts over een tijdelijk statuut beschikt, rijst de vraag of die werkgever dan geneigd zal zijn om te investeren in die persoon, om hem een job of een opleiding te geven?

 

Dat is een vraag die ik u wil voorleggen. Het is een heel pragmatische, praktische vraag en ik ben benieuwd naar uw antwoord.

 

21.04  Monica De Coninck (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik wil alleen aan de heer De Vriendt opmerken dat dit eigenlijk in de commissie besproken is en ook wel in het verslag staat.

 

De voorzitter: Goed, ik neem aan dat de heer De Vriendt daarvan akte neemt.

 

Ik geef het woord aan de heer Kir.

 

21.05  Sarah Smeyers (N-VA): (…)

 

De voorzitter: Mevrouw Smeyers, als u wilt antwoorden, dan vraagt u het woord, en dan krijgt u het.

 

21.06  Sarah Smeyers (N-VA): Mijnheer de voorzitter, het is heel vriendelijk van mevrouw De Coninck dat zij zegt dat dit inderdaad in de commissie werd besproken. Ik wil echter niet de indruk wekken dat ik niet op de vragen van de heer De Vriendt zou willen antwoorden.

 

Mijnheer De Vriendt, wat het eerste punt betreft, vergelijkt u appelen met peren. Het eerste wetsontwerp gaat erover dat de Dienst Vreemdelingenzaken een adequate en goede screening kan uitvoeren van mensen die een aanvraag indienen om naar België te komen en die een verblijfstitel zouden kunnen krijgen op basis van gezinshereniging. Het wetsontwerp dat we nu bespreken, gaat over het verlengen van het verblijfsrecht. Wat tot nu toe onbeperkt was, wordt beperkt, van vijf naar tien jaar; die evaluatie moet inderdaad gebeuren. Het gaat naar mijn mening dus over een heel ander type van erkenning. Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatslozen heeft, zoals de staatssecretaris al heeft gezegd, onlangs een personeelscapaciteit bij gekregen van 173 voltijdse equivalenten. Dat is misschien niet het meest afdoende argument, maar het beargumenteert wel dat het Commissariaat wel degelijk de mogelijkheid heeft om die evaluatie uit te voeren.

 

Ik vind dat wij het aan onszelf verplicht zijn om ons te aligneren – daarmee kom ik tot uw volgende vraag – met wat 85 % van alle Europese landen doet. Het is ook de logica zelve om bescherming te geven zolang het nodig is, zolang de situatie in het thuisland dat vraagt of, in bepaalde gevallen, zolang de persoonlijke situatie dat vraagt. Dat is een uitvloeiing van het principe dat ingeschreven is in de Conventie van Genève zelf. Eindelijk zullen we nu de logica van de Conventie van Genève volgen, terwijl we tot nu toe als een van de weinige Europese landen net het omgekeerde deden, door een tijdelijke situatie in een land van herkomst aan te grijpen om een betrokkene een levenslang en onbeperkt verblijfsrecht te geven, wat misschien toch ook geen evenredig gevolg was.

 

Uiteraard komt er – gelukkig – een evaluatie na die vijf jaar om een eventuele verlenging mogelijk te maken. Dat is in de commissie genoeg uitgelegd.

 

Ik denk dat uw vraag of dit al dan niet de integratie bevordert irrelevant is, en dat de integratie van andere dingen moet uitgaan dan van het al dan niet tijdelijk zijn van een verblijfsrecht.

 

21.07  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mevrouw De Coninck, ik weet niet of dat een antwoord op de vraag is. Ik weet niet of u daarmee tevreden bent, wij alleszins niet. Dat is natuurlijk geen antwoord.

 

Mevrouw Smeyers, ik confronteer u met een zeer aannemelijke situatie, waarin een werkgever zal aarzelen om een job te geven aan iemand met een tijdelijk statuut en u antwoordt daar niet op.

 

Ik begrijp dus dat het geen probleem is om extra personeel aan het Commissariaat-generaal te geven voor dit soort van beslissingen, maar dat het niet kan om extra personeel te geven aan DVZ, die zich moet uitspreken over de gezinshereniging van mensen die zich in een precaire situatie bevinden of misschien zelfs in oorlogsgebied.

 

Het gaat over twee verschillende zaken, maar het gaat wel over een investering en een personeelsbeweging die voor de ene kan en voor de andere blijkbaar niet.

 

De voorzitter: Kunnen wij de discussie dan afsluiten?

 

21.08  Sarah Smeyers (N-VA): Met alle respect voor de heer Kir, die moet wachten om zijn uiteenzetting te beginnen, maar het wordt afgeschilderd alsof wij de gezinshereniging bij de erkende vluchtelingen zouden tegenhouden. Die onderzoekstermijn wordt dan ocharme verlengd met drie maanden. De staatssecretaris heeft uitdrukkelijk gezegd dat het niet de bedoeling is om al die dossiers met drie maanden te verlengen en op negen maanden te brengen.

 

Ik vind het echt ongehoord dat deze twee zaken, omdat ze samen op de agenda staan, worden vergeleken. Het valt niet te vergelijken.

 

21.09  Emir Kir (PS): Monsieur le président, je voudrais renvoyer au compte rendu des débats en commission et résumer ma pensée, et la pensée du groupe socialiste, avec l'idée suivante. Nous suivons M. Francken dans ce qu'il dit. Il dit qu'il va venir, à un moment donné, avec un Code rassemblant toute la loi sur les étrangers, avec toutes les modifications. Mais là, nous ne vous comprenons pas, puisque vous venez tous les deux mois avec des nouvelles modifications de loi. C'est compliqué pour les demandeurs, c'est compliqué pour les avocats, c'est compliqué pour l'administration.

 

Ici, vous êtes en pleine contradiction entre les deux modifications de loi. Dans la première, vous nous expliquez la surcharge de travail administratif, et dans celle-ci, vous la créez vous-même. Mon groupe ne peut pas vous suivre dans votre proposition de modification, parce qu'il est impossible pour l'administration de relever le défi que vous lui adressez.

 

Pour toutes ces raisons, mais aussi pour le problème d'intégration que vous posez aux demandeurs, mon groupe ne soutiendra pas cette modification.

 

21.10  Denis Ducarme (MR): Monsieur le président, c'est un projet important. On vote aujourd'hui sur l'instauration d'un premier titre de séjour limité de cinq ans pour le réfugié politique en lieu et place de la délivrance immédiate d'un titre de séjour illimité. Nous voterons aussi la mise en place d'une base juridique qui va permettre au gouvernement de prendre une mesure d'éloignement du territoire à la suite du retrait ou de l'abrogation de ce titre de séjour.

 

On le sait, l'exil n'est pas un choix et nombre de réfugiés aspirent à retrouver leur pays, leur maison, leur vie d'avant si l'évolution de la situation le permet un jour. En attendant, notre protection leur est assurée. Ainsi, à l'image de nombreux pays européens, en ce compris tous les pays limitrophes de la Belgique, nous nous alignons sur cette philosophie pour insister sur l'aspect temporaire et non plus illimité du statut de réfugié.

 

Le projet de loi du gouvernement lie explicitement le droit de séjour des réfugiés durant les cinq premières années de séjour à l'évolution de la situation du pays d'origine ou du pays dans lequel ils vivaient. Après cinq ans de séjour, à compter de l'introduction de la demande d'asile qui a mené à la reconnaissance du statut de réfugié, ce droit de séjour limité sera converti en un droit de séjour illimité, sauf si le statut de réfugié a entre-temps été abrogé, retiré à la suite d'un examen individuel par le CGRA.

 

Rappelons-le, d'autres pays ont instauré ce système depuis des années. Je pense à la France, au Luxembourg, à l'Allemagne, à l'Italie, aux Pays-Bas et au Portugal.

 

Il faut également être très clair au sujet d'un autre aspect: cette modification dans l'octroi du titre de séjour n'est pas une modification du statut des réfugiés. Nous ne touchons pas au statut social des réfugiés, qui est garanti par la Convention de Genève, articles 23 et 24, et par la directive Qualification.

 

Ce projet est l'incarnation de cet équilibre, que nous voulons dans notre politique d'asile, entre une forme de fermeté et de l'humanisme. Les réfugiés ne bénéficieront plus automatiquement d'un droit de séjour illimité dans notre pays, comme nous l'autorisent la Convention de Genève et la directive Qualification.

 

Cependant il ne saurait être question que des personnes qui ont commis des infractions graves, des crimes de guerre, ou qui sont une menace pour notre société, puissent bénéficier des statuts et des avantages liés au statut de réfugié. Il en va de même pour les personnes qui ont fraudé pour obtenir un titre de séjour.

 

Nous continuons, avec ce projet, à développer cette politique migratoire équilibrée. Sans hésiter, sans aucune réserve, monsieur le secrétaire d'État, le Mouvement réformateur votera ce projet.

 

21.11  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ik zou ook bij voorliggend wetsontwerp een en ander willen onderstrepen.

 

Ten eerste, wat wij nu doen, was ook vroeger mogelijk, zij het op een andere manier. Vroeger was het ook mogelijk om het verblijf van personen die als vluchteling erkend waren, in te trekken.

 

Wij moeten twee zaken heel duidelijk onderscheiden. Er is, enerzijds, de toekenning van het statuut van vluchteling, wat een bevoegdheid is van het Commissariaat-generaal als onafhankelijke instantie; dat gebeurt op basis van de Conventie van Genève. Anderzijds is er, daaraan gekoppeld en ten gevolge daarvan, de toekenning van het verblijf. Dat laatste mogen de lidstaten regelen.

 

Een aantal lidstaten heeft al langer in een tijdelijk en later een definitief verblijf voorzien. Bij ons werd in geval van erkenning onmiddellijk ook een toelating tot definitief verblijf verleend, zij het met dien verstande – dit was ook in de wet ingeschreven – dat de toelating tot definitief verblijf ook kon worden ontnomen op het moment dat de status van vluchteling niet langer noodzakelijk was.

 

Dus ook vóór het onderhavig voorstel tot wijziging van de wet was het mogelijk om de status en dus de toelating tot verblijf in te trekken, indien er geen redenen meer waren om iemand de bescherming van de status van vluchteling te bieden, bijvoorbeeld omdat het regime in het land van herkomst was veranderd of omdat de betrokkene niet meer wegens zijn politieke overtuiging of zijn seksuele geaardheid zou worden vervolgd.

 

Met de voorgestelde wijziging wordt de regeling voor de subsidiair beschermden, die wij vandaag ook al onmiddellijk een tijdelijk verblijf geven, veralgemeend. Daarbij wordt eerst een tijdelijk verblijf verleend, dat na vijf jaar in een definitief verblijf wordt omgezet.

 

Tijdens die eerste vijf jaar is het dus mogelijk dat de situatie in het land van herkomst wijzigt, waardoor de betrokkene geen noodzaak aan bescherming meer heeft.

 

Ik wil er echter op wijzen, beste collega’s, dat dat zowel in ons land als in die andere landen heel weinig tot bijna nooit voorkwam. Laten wij dus alstublieft geen mist spuien en beweren dat vluchtelingen hier maar tijdelijk zijn en straks allemaal weg zijn. Dat mogen wij ook niet doen. Het kan zijn dat bijvoorbeeld het conflict in Syrië snel wordt opgelost. Laten wij dat hopen, want heel veel Syriërs willen ook terug naar hun land. Helaas duren conflicten meestal lang. Meestal blijven regimes vervolgen en zullen vluchtelingen langer dan vijf jaar in ons land verblijven, waar zij dan ook hun leven uitbouwen.

 

Vorig jaar zijn bijna veertigduizend kandidaat-vluchtelingen ons land binnengekomen, van wie er wellicht zo’n twintigduizend zullen worden erkend. Het is belangrijk dat wij zo snel mogelijk beginnen met de sociale en economische integratie van wie erkend wordt als vluchteling of subsidiaire bescherming krijgt. De meerderheid van die vluchtelingen zal waarschijnlijk definitief in ons land blijven.

 

Ook de werkgevers weten dat, mijnheer De Vriendt. Zij hebben dat in het verleden immers ook al gezien. Op de papieren van personen met subsidiaire bescherming staat eerst een verblijfsrecht voor één jaar, later voor twee jaar en dan nog eens twee jaar. Zekerheid in het leven heeft men natuurlijk nooit. Zelfs als vluchtelingen in ons land mogen blijven, kan het zijn dat zij beslissen om terug te gaan naar hun land van herkomst. Laten wij inzetten op integratie, ervan uitgaand dat de meesten hier zullen blijven.

 

Ten slotte wil ik ook wijzen op de opmerking van de Raad van State. Hij oordeelde dat de afgifte van een eerste tijdelijke verblijfstitel geldig voor vijf jaar in geen enkel geval mag leiden tot een andere behandeling of tot het creëren van twee soorten burgers, A- en B-burgers.

 

Daarmee sluiten wij ons aan bij wat de MR bij monde van de heer Ducarme in de commissie en hier bepleit. Voor ons mag er geen onderscheid zijn tussen burgers. Wij hebben dat van bij het begin gezegd. Ook anderen zijn daarvan overtuigd. Zodra asielzoekers erkend zijn, hebben zij dezelfde rechten en uiteraard ook dezelfde plichten als iedereen.

 

Tot slot, stel dat de situatie over een jaar toch verbetert en vluchtelingen terug moeten, dan zal, vooraleer de verblijfsvergunning wordt ingetrokken, DVZ altijd rekening houden met de mate van lokale verankering in onze gemeenschap. Men wordt dus niet per definitie uitgewezen als men geen vijf jaar in het land verblijft. Dan zal er rekening worden gehouden met de persoonlijke situatie van de betrokkenen.

 

21.12  Vanessa Matz (cdH): Monsieur le président, monsieur le ministre, je voudrais revenir sur deux points qui ont fait l'objet de discussions en commission. Je n'ai malheureusement pas pu y être présente, ce dont je m'excuse à nouveau, mais je n'ai pas manqué de lire les rapports.

 

La demande d'asile est une demande, on le sait, individuelle. Le retrait de ce statut, au bout de cinq ans, est également opéré de manière individuelle.

 

Cela dit, nous sommes confrontés à une surcharge de travail. Et comme cela a été dit à l'occasion de l'examen du précédent projet, toutes les personnes qui obtiennent la reconnaissance actuellement seront aussi nombreuses dans cinq ans. Ce faisant, le CGRA sera confronté à une masse de travail supplémentaire avec le risque que les demandes ne soient pas examinées de manière individuelle, mais plutôt au regard de la situation du pays d'origine. Il s'agit ici d'un aspect qui me pose problème.

 

Ce point me tracasse, même si je sais que vous avez dit que les dossiers seraient traitées de manière individuelle. Mais dans les faits, la surcharge de travail sera bel et bien présente dans cinq ans, vu le taux de reconnaissance important que l'on enregistre actuellement. Cet aspect a été utilisé comme argument, lors du précédent projet, au sujet du délai de traitement des demandes en cas de regroupement familial. En la matière, il faut donc faire preuve de cohérence.

 

Un deuxième point me tracasse: l'idée de vouloir un maximum. Nous partageons tous la volonté que ces personnes s'intègrent le plus vite possible. Imaginez-vous une seconde qu'on leur dise: "dans cinq ans, attention, votre statut sera retiré". Quelle sera encore la volonté de ces personnes de s'intégrer dans une société de laquelle ils ne feront peut-être plus partie cinq ans plus tard? Ce point reste une interrogation pour moi. Il me semble en contradiction avec la volonté, souvent exprimée par le gouvernement et que nous partageons, d'intégration des réfugiés.

 

Pour ces raisons-là, notre groupe s'abstiendra sur ce projet.

 

21.13  Monica De Coninck (sp.a): Mijnheer de voorzitter, de sp.a is niet per se gekant tegen dit wetsontwerp. Wij weten ook wel dat deze maatregel in de meeste Europese landen al wordt toegepast. Ik vrees echter dat deze maatregel op het terrein niet veel zal veranderen omdat de internationale conflicten en oorlogen jammer genoeg wel langer zullen aanhouden.

 

Met het wetsontwerp kan de minister of zijn gemachtigde beslissen om een verblijf te beperken, een vergunning in te trekken, een bevel om het grondgebied te verlaten uit te vaardigen enzovoort. Ik heb daarjuist verwezen naar de rechtszekerheid en ik wil eigenlijk ook verwijzen naar de verjaringstermijn voor bepaalde zaken. Zoals ik vorige week al zei, in situaties waarin er kinderen bij betrokken zijn, zou men eigenlijk moeten aanhouden dat het na een verblijf van zeven jaar niet meer mogelijk is om nog beslissingen te nemen. Ik weet wel dat de staatssecretaris het heeft over evenredigheid en dat hij zegt rekening te zullen houden met de context. Ik zou daar nog mee kunnen leven als dat ook gebeurt rond fiscale fraude, maar ik merk dat het op dat vlak niet gebeurt. Voor alle duidelijkheid, er zijn veel partijen die opkomen voor kinderrechten en zelfs voor de rechten van ongeboren kinderen. Dit gaat over kinderen die vaak hier geboren zijn en in bepaalde gevallen teruggestuurd kunnen worden naar een land waar zij niet geboren zijn, waar zij nog nooit geweest zijn, waarvan zij de taal niet kennen en waar zij geen enkel netwerk hebben. Zeven jaar is eigenlijk de helft van hun jeugd.

 

Wij hebben ook twee amendementen ingediend. Ik zou echt wel voor menselijkheid en barmhartigheid willen pleiten in die zaken.

 

21.14  Marco Van Hees (PTB-GO!): Chers collègues, nous déplorons le fait que ce type de projet soit encore focalisé sur le retrait de la protection, pour fraude ou autre, et l'image négative du réfugié. Dans la pratique, l'abrogation et le retrait de la protection aux réfugiés sont des décisions minoritaires, exceptionnelles, prises par le CGRA. Il y a eu 41 décisions pour toute l'année 2015.

 

Il y a de fortes chances que la majorité des réfugiés voient leur séjour renouvelé après cinq ans, vu les situations durables qu'ils fuient. Il me semble que c'est avant tout de la communication, d'ailleurs douteuse, du gouvernement, qui veut se montrer plus restrictif.

 

Le signal donné est donc que, a priori, un réfugié peut repartir dans son pays après cinq années, alors qu'en principe, une protection internationale reste valable une fois qu'elle est acquise, donc sans limitation dans le temps. C'est le but, d'ailleurs, de la convention de Genève concernant le statut de réfugié.

 

Un tel changement va aussi entraîner des difficultés en termes d'intégration pour les réfugiés disposant d'un titre de séjour de cinq ans, ainsi que des complications administratives dans le chef des instances d'asile, qui seraient amenées à devoir examiner un certain nombre de dossiers, notamment à la demande du ministre ou de son délégué, l'Office des Étrangers.

 

Voilà pourquoi nous voterons contre ce projet de loi.

 

21.15 Staatssecretaris Theo Francken: Collega’s, dank u voor de vragen en bemerkingen.

 

Er was een opmerking van de heer De Vriendt dat een tijdelijk verblijf geven gedurende de eerste vijf jaar de integratie zal bemoeilijken. Volgens mij is er daarvoor geen enkel wetenschappelijk bewijs, integendeel. Als men daarop verder nadenkt, zou men kunnen zien hoe een en ander verloopt in landen waar die regel bestaat. In het overgrote deel van de Europese lidstaten krijgt men een tijdelijk verblijfsstatuut als men wordt erkend als vluchteling, en krijgt men niet onmiddellijk een permanent verblijfsstatuut.

 

Wij waren eigenlijk een van de uitzonderingen in Europa en op het vlak van integratie scoren wij Europees en internationaal bijzonder slecht. Als het gaat over sociaal-economische participatie, over de grote integratie-indicatoren – we gaan er geen technisch debat over voeren –, over de kloof tussen arm en rijk en tussen autochtoon en allochtoon, dan is dat een van de grootste uitdagingen van onze samenleving. Toch gebeurde dat altijd met een permanent verblijfsrecht. Toch zeggen jullie dat het de integratie stremt. Het is echter altijd een permanent verblijfsrecht geweest. Blijkbaar heeft het geven van een permanent verblijfsrecht weinig impact op het al dan niet slagen van de integratie. U gaat wat kort door de bocht als u stelt dat deze maatregel de integratie zal belemmeren. Ik wil herhalen dat heel wat landen altijd al een tijdelijk verblijfsrecht hebben gegeven aan erkende vluchtelingen, en die landen doen het inzake integratie veel beter dan wij. Daarin een één-op-éénverhouding zien is niet juist, dat klopt niet. Integratie gaat over veel meer andere zaken en verdient een veel breder debat dan alleen te spreken over de status.

 

Bij het overgrote deel van de verblijfstitels die elk jaar worden uitgereikt door de Dienst Vreemdelingenzaken, gaat het bijna altijd over tijdelijke verblijfstitels. Gezinshereniging geldt voor één jaar en wordt pas na vijf jaar permanent. Subsidiaire bescherming geldt voor één jaar, drie jaar en vijf jaar. Een arbeidskaart is één jaar geldig. Een studiekaart is één jaar geldig. Dat zijn allemaal tijdelijke verblijfstitels, altijd, die wel kunnen worden verlengd. Ook regularisatie is een tijdelijke verblijfstitel de eerste vijf jaar. Zijn die mensen niet geïntegreerd? Lukt dat niet, hebben zij geen werk, geen huurcontract? Wat u zegt, is totaal niet juist. Zeg ik daarmee dat de integratie helemaal opgelost zal zijn? Dat heb ik ook niet gezegd. Kort door de bocht gaan en beweren dat door dit in te voeren de integratie slechter zal worden, is niet juist.

 

Madame Matz, quand vous parlez de l'enquête individuelle versus l'enquête au cas par cas versus une enquête par région ou par pays, comme je l'ai dit en commission, il est clair que l'enquête doit avoir lieu de manière individuelle. Avec les réfugiés, il est évidemment indispensable de procéder de la sorte. Telle est la loi internationale. Dès lors, je la suivrai, il n'y a aucun doute à ce sujet.

 

Pour la protection subsidiaire, il peut s'agir d'une enquête conflit par conflit. Dans ce cas, elle suivra les prescrits des lois internationales.

 

Mevrouw De Coninck, als er kinderen zijn – dat is uw stokpaardje, wij hebben er trouwens vorige week nog in de wandelgangen over kunnen spreken – zijn er garanties inzake proportionaliteit, dat staat expliciet in de wet. Het kan niet explicieter. De Raad van State heeft er een opmerking over gemaakt. Wij hebben die passage letterlijk overgenomen. Wij hebben er nog expliciet in vermeld dat er proportionaliteit moet zijn en dat altijd rekening moet worden gehouden met de sociale en familiale toestand, op het vlak van de integratie.

 

Volgens mij hebben wij maximaal gedaan wat nodig is en wat voorgeschreven is. Het heeft sowieso directe werking. Het moest niet eens expliciet in de wet staan, maar wij hebben het er wel ingezet. Het heeft directe werking. Het is Europese wetgeving. Wij hebben het er expliciet ingezet, net om aan te tonen dat de dossiers individueel, geval per geval, ook op basis van sociale integratie en de familiale toestand, zullen worden bekeken.

 

Het is symbolisch, wordt er gezegd. Ik vind dat niet symbolisch. Ik vind het een heel belangrijke zaak dat wij ons aligneren met de meeste Europese landen en al onze buurlanden. De Conventie van Genève wordt heel vaak ingeroepen als het nec plus ultra van de internationale bescherming. Welnu, in de Conventie van Genève is voortdurend expliciet sprake van tijdelijke bescherming. U mag die erop nalezen, die bewoordingen komen in verschillende artikelen voor. Wij zetten die tijdelijke bescherming er ook in, zolang het conflict duurt, rekening houdend met de sociale en familiale toestand.

 

Ik meen dat wij voldoende checks-and-balances hebben ingevoerd en dat dit een goed wetsontwerp is. Ik zal het zeker op een correcte manier uitvoeren, samen met mijn administratie en met het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, dat hier ook absoluut achter staat.

 

21.16  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer de staatssecretaris, ik dank u voor uw antwoord, maar ik denk dat u causaliteit verwart met correlatie. Dat is een klassieke fout in de statistiek, die bijvoorbeeld te maken kan hebben met de invulling van het woord “significant”. Af en toe duiken er zulke discussies op, als het over statistiek gaat. Wij hebben op geen enkel moment gezegd dat er een causale relatie bestaat tussen een permanent asielstatuut en ipso facto een goede, geslaagde integratie.

 

Wat wij zeggen, is dat er wel een correlatie is. Het is een element dat meespeelt. Als men die mensen slechts een tijdelijk statuut geeft, bemoeilijkt dat hun integratie.

 

Wil dat zeggen dat die mensen per definitie met een slechte integratie opgezadeld zitten? Nee, want dit kan gecompenseerd worden door andere goede integratiemaatregelen. Zulke goede integratiemaatregelen kent u ongetwijfeld, daar u er al twaalf jaar mee verantwoordelijk voor bent in de Vlaamse regering. U weet daar ongetwijfeld alles van.

 

Dit is iets wat mij interesseert. Bestaat er wetenschappelijk onderzoek over? Misschien wel. Ik leg u echter een heel concrete situatie voor. Verplaats u in de huid van een werkgever die een keuze moet maken tussen investeren in iemand van wie hij zeker weet dat hij in het land kan blijven, en iemand waarvan hij niet zeker weet of dat het geval is, omdat die persoon misschien over een aantal jaren het land zal moeten verlaten. Ik meen dat dit element meespeelt in de beslissing van de werkgever. Het is ook een element dat meespeelt in het hele integratiedebat.

 

21.17  Monica De Coninck (sp.a): Mijnheer de staatssecretaris, voortgaand op het vorige punt, Voka en het VBO hebben dit ook gezegd: zullen wij investeren in mensen waarvan wij niet zeker weten of zij kunnen blijven wanneer hun verblijf beperkt wordt tot vijf jaar?

 

Ik kan inkomen in uw redenering over evenredigheid en de garanties die u hebt ingeschreven. Wat mij wel bijzonder stoort, is dat u niet consequent bent en dat u de fiscale fraude niet op dezelfde manier bekijkt. Daar wordt het dossier na zeven jaar wel afgesloten, in naam van de rechtszekerheid. Als u dezelfde redenering daar toepast, kan ik ermee leven.

 

21.18 Staatssecretaris Theo Francken: Ik ben geen expert in fiscale fraude, maar ik kan alleszins zeggen dat het hier gaat over vijf jaar. Na vijf jaar is er een permanent verblijfsrecht. Dat zal nooit zeven jaar zijn.

 

Voorts betwist ik de correlatiestelling. Er is ook geen enkel empirisch of wetenschappelijk bewijs voor, toch geen studies die ik ken, maar ik zal het verder laten uitzoeken. Ik betwist het feit dat door een tijdelijk verblijf te geven het moeilijker zal zijn om werk en een huis te vinden.

 

In het overgrote deel van de landen waar het tijdelijk verblijf al sinds jaar en dag wordt gehanteerd, al dertig jaar, zolang de asielwet in die landen bestaat, is de integratie veel beter dan hier. Ik betwist de correlatiestelling dus ten gronde.

 

Het is echter wel een interessant idee om Myria de opdracht te geven om dit te onderzoeken. Die krijgen daar veel geld voor.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1730/4)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1730/4)

 

Het wetsontwerp telt 8 artikelen.

Le projet de loi compte 8 articles.

 

*  *  *  *  *

Amendements déposés:

Ingediende amendementen:

Art. 5

  • 9 – Monica De Coninck (1730/5)

Art. 6

  • 10 – Monica De Coninck (1730/5)

*  *  *  *  *

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over de aangehouden amendementen en artikelen en over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur les amendements et les articles réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

*  *  *  *  *

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Conclusion de la discussion des articles:

 

Aangehouden: de stemming over de amendementen en de artikelen 5 en 6.

Réservé: le vote sur les amendements et les articles 5 et 6.

 

Artikel per artikel aangenomen: de artikelen 1 tot 4, 7 en 8.

Adoptés article par article: les articles 1 à 4, 7 et 8.

*  *  *  *  *

 

22 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken (1722/1-4)

22 Projet de loi portant des dispositions diverses en matière sociale (1722/1-4)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

22.01  Evita Willaert, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, ik verwijs graag naar het schriftelijk verslag.

 

22.02  Stefaan Vercamer (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ik wil het nog even hebben over de tijdelijke werkloosheid.

 

Er liggen hier een aantal wijzigingen voor, die uitvoering geven aan het akkoord van de Groep van Tien. Het betreft de versterking van de responsabiliseringsbijdrage voor de werkgevers wanneer zij op de tijdelijke werkloosheid een beroep doen. Daarnaast laten we een aantal voorwaarden aansluiten bij de economische realiteit. Zo bieden wij de mogelijkheid om bij overmacht, zoals wij onlangs met de aanslagen hebben vastgesteld, via een gemotiveerde aanvraag een beroep te doen op de tijdelijke werkloosheid. Da is een goede zaak, want het gaat misbruik van de tijdelijke werkloosheid tegen.

 

De Groep van Tien had ook nog iets anders gevraagd en daarop wil ik even de aandacht vestigen. Hij vraagt dat de regering snel een initiatief zou nemen om misbruik bij tijdelijke werkloosheid bij onderaanneming tegen te gaan. Dat staat ook in het witboek over de sociale fraude, dat vorige zomer werd voorgesteld. Het gaat hierbij over het volgende. In de context van de grensoverschrijdende tewerkstelling worden er constructies opgezet waarbij men in België tijdelijke werkloosheid aanvraagt en men de vrijgekomen arbeid laat invullen door een tijdelijke buitenlandse werkkracht aan dumpingprijzen. Dat zijn zuivere sociale dumpingpraktijken. Dat is verboden en dat staat ook op die manier in cao nr. 53. Het is echter niet zo eenvoudig om dat verbod af te dwingen.

 

Door het verbod echter te koppelen aan een punt uit het witboek over de sociale fraude, met name de beperking van het aantal onderaannemers in verticale lijn, kunnen wij die bepaling beter afdwingbaar maken. Werknemers zouden dan niet langer op tijdelijke werkloosheid kunnen worden geplaatst wanneer een werknemer van een onderaannemer van minstens twee niveaus in de keten vervolgens zijn plaats zou innemen.

 

Het is een gemeenschappelijke vraag van de sociale partners om dat misbruik uit de wereld te helpen. De vraag aan de regering is om hiervan zeer snel werk te maken, zodat ook dat poortje van sociale dumping kan worden gesloten.

 

22.03  Frédéric Daerden (PS): Monsieur le président, chers collègues, je serai très bref.

 

Je tenais à expliquer les raisons pour lesquelles nous nous sommes abstenus en commission et pourquoi nous le ferons encore ce soir. Ce projet comporte notamment une partie relative aux réductions de cotisations sociales. Or, pour nous, celles-ci doivent s'accompagner autant que possible de garanties en termes de création d'emplois, comme c'est le cas avec le système Maribel. Cette garantie est essentielle à nos yeux, surtout après la publication par Eurostat de chiffres sur le taux d'emploi en Belgique, ainsi que j'ai eu l'occasion de l'évoquer en début de séance au cours des questions d'actualité.

 

Alors que le gouvernement précédent avait prévu d'octroyer des moyens importants pour la création d'emplois dans le non-marchand par le biais du système Maribel, nous regrettons que l'exécutif actuel choisisse plutôt de réduire les coûts pour les employeurs sans obligation d'embauche.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking aan van de artikelen. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1722/4)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1722/4)

 

Het wetsontwerp telt 29 artikelen.

Le projet de loi compte 29 articles.

 

*  *  *  *  *

Ingediende amendementen:

Amendements déposés:

Art. 30(n)

  • 7 – Meryame Kitir (1722/5)

  • 8 – Marco Van Hees cs (1722/5)

*  *  *  *  *

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over de aangehouden amendementen zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur les amendements réservés aura lieu ultérieurement.

 

*  *  *  *  *

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Conclusion de la discussion des articles:

 

Aangehouden: de stemming over de amendementen.

Réservé: le vote sur les amendements.

 

Artikel per artikel aangenomen: de artikelen 1 tot 29.

Adoptés article par article: les articles 1 à 29.

*  *  *  *  *

 

23 Verzending van wetsvoorstellen naar een andere commissie

23 Renvoi de propositions de loi à une autre commission

 

Op aanvraag van de indieners, stel ik u voor volgende wetsvoorstellen te verwijzen naar de tijdelijke commissie "terrorismebestrijding":

- het wetsvoorstel (mevrouw Laurette Onkelinx, de heer Stéphane Crusnière, mevrouw Julie Fernandez Fernandez en de heren Willy Demeyer, Eric Thiébaut en Sébastian Pirlot) tot indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers van een jaarverslag over de wapenverkoop door de politiediensten, nr. 1549/1;

- het wetsvoorstel (de heren Marco Van Hees en Raoul Hedebouw) tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, nr. 1629/1.

À la demande des auteurs, je vous propose de renvoyer les propositions suivantes à la commission temporaire "lutte contre le terrorisme":

- la proposition de loi (Mme Laurette Onkelinx, M. Stéphane Crusnière, Mme Julie Fernandez Fernandez et MM. Willy Demeyer, Eric Thiébaut et Sébastian Pirlot) instituant la remise d'un rapport annuel auprès de la Chambre des représentants sur les ventes d'armements réalisées par la police, n° 1549/1;

- la proposition de loi (MM. Marco Van Hees et Raoul Hedebouw) modifiant la loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace du 18 juillet 1991, n° 1629/1.

 

Deze wetsvoorstellen werden vroeger verzonden naar de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt.

Ces propositions avaient été précédemment renvoyées à la commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

24 Inoverwegingneming van voorstellen

24 Prise en considération de propositions

 

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

 

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik deze als aangenomen; overeenkomstig het Reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considérerai la prise en considération comme acquise et je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au Règlement.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 27 april 2016, stel ik u ook voor in overweging te nemen:

- het wetsvoorstel van de heren Stefaan Van Hecke en Gilles Vanden Burre tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis wat betreft de voorwaarden voor de verlenging van de arrestatietermijn (nr. 1788/1);

Verzonden naar de commissie voor de Justitie

- het voorstel van resolutie van de dames Muriel Gerkens, Catherine Fonck en Anne Dedry en de heer Benoît Lutgen betreffende een betere follow-up van de gezondheid van de werkenden en de vlottere overzending van het beroepsgezondheidsdossier (nr. 1789/1);

- het wetsvoorstel van de dames Catherine Fonck, Muriel Gerkens en Anne Dedry en de heer Benoît Lutgen tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers, met het oog op een betere follow-up van de gezondheid van de werknemers en de vlottere overzending van het beroepsgezondheidsdossier (nr. 1790/1);

- het voorstel van resolutie van de dames Muriel Gerkens en Evita Willaert en de heren Georges Gilkinet en Wouter De Vriendt over de pensioenen van de vrouwen (nr. 1792/1);

- het wetsvoorstel van mevrouw Nahima Lanjri en de heer Stefaan Vercamer tot wijziging van de regelgeving met het oog op het optrekken van de uitkeringen voor alleenstaanden tot op niveau van de Europese armoededrempel (nr. 1797/1);

- het wetsvoorstel van mevrouw Nahima Lanjri en de heer Stefaan Vercamer tot wijziging van de regelgeving met het oog op het optrekken van de uitkeringen voor gezinnen tot op niveau van de Europese armoededrempel (nr. 1798/1).

Verzonden naar de commissie voor de Sociale Zaken

- het wetsvoorstel van mevrouw Els Van Hoof betreffende de genitale verminking (nr. 1799/1).

Verzonden naar de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 27 avril 2016, je vous propose également de prendre en considération:

- la proposition de loi de MM. Stefaan Van Hecke et Gilles Vanden Burre modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive en ce qui concerne les conditions relatives à la prolongation du délai d'arrestation (n° 1788/1).

Renvoi à la commission de la Justice

- la proposition de résolution de Mmes Muriel Gerkens, Catherine Fonck et Anne Dedry et M. Benoît Lutgen visant au renforcement du suivi de la santé des travailleurs et à l'amélioration de la transmission du dossier de santé professionnelle (n° 1789/1);

- la proposition de loi de Mmes Catherine Fonck, Muriel Gerkens et Anne Dedry et M. Benoît Lutgen modifiant l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs visant à renforcer le suivi de la santé des travailleurs et à améliorer la transmission du dossier de santé professionnelle (n° 1790/1);

- la proposition de résolution de Mmes Muriel Gerkens et Evita Willaert et MM. Georges Gilkinet et Wouter De Vriendt sur les pensions des femmes (n° 1792/1);

- la proposition de loi de Mme Nahima Lanjri et M. Stefaan Vercamer modifiant la réglementation en vue de relever le montant des allocations pour isolés au niveau du seuil de pauvreté européen (n° 1797/1);

- la proposition de loi de Mme Nahima Lanjri et M. Stefaan Vercamer modifiant la réglementation en vue de relever le montant des prestations pour les ménages au niveau du seuil de pauvreté européen (n° 1798/1);

Renvoi à la commission des Affaires sociales

- la proposition de loi de Mme Els Van Hoof relative aux mutilations génitales (n° 1799/1).

Renvoi à la commission de la Santé publique, de l'Environnement et du Renouveau de la Société

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Ik stel u eveneens voor het wetsvoorstel van de heer Philippe Goffin c.s. tot wijziging van de wet van … tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt met betrekking tot de benoemingscommissies voor het notariaat (nr. 1801/1) in overweging te nemen.

Verzonden naar de commissie voor de Justitie

Je vous propose également de prendre en considération la proposition de loi de M. Philippe Goffin et consorts modifiant la loi du … modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat en ce qui concerne les commissions de nomination pour le notariat (n° 1801/1).

Renvoi à la commission de la Justice

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Naamstemmingen

Votes nominatifs

 

25 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de Mme Gwenaëlle Grovonius sur "le déblocage de la modernisation des instruments de défense commerciale notamment vis-à-vis de la Chine" (n° 134)

25 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van mevrouw Gwenaëlle Grovonius over "een nieuwe start voor de modernisering van de instrumenten ten behoeve van handelsbescherming, met name jegens China" (nr. 134)

 

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission des Relations extérieures du 19 avril 2016.

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van 19 april 2016.

 

Deux motions ont été déposées (MOT n° 134/1):

- une motion de recommandation a été déposée par Mme Gwenaëlle Grovonius;

- une motion pure et simple a été déposée par Mmes An Capoen, Sarah Claerhout et Nele Lijnen et par M. Jean-Jacques Flahaux.

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 134/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Gwenaëlle Grovonius;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de dames An Capoen, Sarah Claerhout en Nele Lijnen en door de heer Jean-Jacques Flahaux.

 

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Début du vote / Begin van de stemming.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd?

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

77

Oui

Nee

54

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

131

Total

 

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

 

26 Amendement réservé à la motion déposée en conclusion du débat sur le rapport de la commission spéciale chargée du suivi du dossier "Dieselgate" (1720/1-6)

26 Aangehouden amendement op de motie ingediend tot besluit van het debat over het verslag van de bijzondere commissie belast met de opvolging van het dossier "Dieselgate" (1720/1-6)

 

Vote sur l'amendement n° 3 de Michel de Lamotte cs tendant à insérer une recommandation 16/1(n). (1720/6)

Stemming over amendement nr. 3 van Michel de Lamotte cs tot invoeging van een aanbeveling 16/1(n). (1720/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

53

Oui

Nee

79

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

133

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

27 Motie ingediend tot besluit van het debat over het verslag van de bijzondere commissie belast met de opvolging van het dossier “Dieselgate” (1720/3)

27 Motion déposée en conclusion du débat sur le rapport de la commission spéciale chargée du suivi du dossier “Dieselgate” (1720/3)

 

Een motie werd ingediend door de dames Kattrin Jadin, Leen Dierick en Anne Dedry en de heren Jef Van den Bergh, Bert Wollants, David Geerts, Dirk Janssens, Jean-Marc Nollet, Daniel Senesael en Michel de Lamotte.

Une motion a été déposée par Mmes Kattrin Jadin, Leen Dierick et Anne Dedry et MM. Jef Van den Bergh, Bert Wollants, David Geerts, Dirk Janssens, Jean-Marc Nollet, Daniel Senesael et Michel de Lamotte.

 

Deze motie werd ingediend in de plenaire vergadering van 21 april 2016.

Cette motion a été déposée en séance plénière du 21 avril 2016.

 

Ik breng de motie van de dames Kattrin Jadin, Leen Dierick en Anne Dedry en de heren Jef Van den Bergh, Bert Wollants, David Geerts, Dirk Janssens, Jean-Marc Nollet, Daniel Senesael en Michel de Lamotte in stemming.

Je mets aux voix la motion de Mmes Kattrin Jadin, Leen Dierick et Anne Dedry et MM. Jef Van den Bergh, Bert Wollants, David Geerts, Dirk Janssens, Jean-Marc Nollet, Daniel Senesael et Michel de Lamotte.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une explication de vote? (Non)

 

Début du vote / Begin van de stemming.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd?

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

129

Oui

Nee

2

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

133

Total

 

La motion est adoptée.

De motie is aangenomen.

 

Raison d'abstention?

Reden van onthouding?

 

27.01  Michel de Lamotte (cdH): Monsieur le président, nous avons longuement travaillé au sein de la commission Dieselgate. Le groupe a adopté la motion et je me suis abstenu. C'est vrai que 59 points importants ont été développés. C'est un bon travail.

 

Nous avons cependant regretté le manque d'ambition. Nous avons surtout regretté, lors de la dernière séance, la position frileuse sur la protection du consommateur, dans le cadre de la position que la présidente de la commission a prise a posteriori. Nous pensons que cette position était particulièrement malvenue dans le cadre d'une décision prise de commun accord.

 

Nous serons très attentifs au suivi du travail de cette commission, tel qu'il est défini dans le texte de la résolution. Pour nous, la défense du consommateur reste une des priorités. Nous souhaitons la mettre en oeuvre le plus vite possible.

 

27.02  Daniel Senesael (PS): Monsieur le président, je voudrais dire, très brièvement, que nous avons accepté de retirer notre proposition de résolution qui était plus dure pour revenir à une proposition plus consensuelle et à un dénominateur petit mais commun. Cela n'a pas reçu l'aval de la majorité, alors que nous aurions pu faire consensus pour obliger ou, en tout cas, intéresser, Volkswagen à indemniser les consommateurs européens de la même manière que les consommateurs américains.

 

28 Aangehouden amendement op het voorstel van resolutie over het mogelijk maken van gedecentraliseerde en gedemedicaliseerde opsporing bij prioritaire doelgroepen die bijzonder vatbaar zijn voor hiv-besmetting (1206/1-5)

28 Amendement réservé à la proposition de résolution visant à permettre le recours au dépistage décentralisé et démédicalisé à l'égard de groupes cibles prioritaires particulièrement vulnérables face au VIH (1206/1-5)

 

Le président:

Stemming over amendement nr. 2 van Barbara Pas cs tot invoeging van een punt 4 (n). (1206/5)

Vote sur l'amendement n° 2 de Barbara Pas cs tendant à insérer un point 4 (n). (1206/5)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

3

Oui

Nee

131

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

134

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

29 Geheel van het voorstel van resolutie over het mogelijk maken van gedecentraliseerde en gedemedicaliseerde opsporing bij prioritaire doelgroepen die bijzonder vatbaar zijn voor hiv-besmetting (1206/4)

29 Ensemble de la proposition de résolution visant à permettre le recours au dépistage décentralisé et démédicalisé à l'égard de groupes cibles prioritaires particulièrement vulnérables face au VIH (1206/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

134

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

134

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van resolutie aan. Het zal ter kennis van de regering worden gebracht. (1206/6)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de résolution. Il en sera donné connaissance au gouvernement. (1206/6)

 

30 Wetsontwerp houdende internering en diverse bepalingen inzake justitie (1590/11)

30 Projet de loi relatif à l'internement et à diverses dispositions en matière de justice (nouvel intitulé) (1590/11)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 6)

Ja

109

Oui

Nee

2

Non

Onthoudingen

23

Abstentions

Totaal

134

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1590/12)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1590/12)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

31 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 oktober 1996 betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van bepaalde buitenlandse Staten zijn gebracht (1645/6)

31 Projet de loi modifiant la loi du 28 octobre 1996 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers (1645/6)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 7)

Ja

134

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

134

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1645/7)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1645/7)

 

32 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 10ter en 12bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (nieuw opschrift) (1726/1-5)

32 Amendements et articles réservés du projet de loi modifiant les articles 10ter et 12bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (nouvel intitulé) (1726/1-5)

 

Stemming over amendement nr. 4 van Vanessa Matz op artikel 3. (1726/5)

Vote sur l'amendement n° 4 de Vanessa Matz à l'article 3. (1726/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 8)

Ja

38

Oui

Nee

83

Non

Onthoudingen

14

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 3 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 3 est adopté.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

Stemming over amendement nr. 5 van Vanessa Matz op artikel 4. (1726/5)

Vote sur l'amendement n° 5 de Vanessa Matz à l'article 4. (1726/5)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 8)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 4 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 4 est adopté.

 

33 Geheel van het wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 10ter en 12bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (nieuw opschrift) (1726/4)

33 Ensemble du projet de loi modifiant les articles 10ter et 12bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (nouvel intitulé) (1726/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 9)

Ja

84

Oui

Nee

51

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1726/6)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1726/6)

 

34 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (1730/1-6)

34 Amendements et articles réservés du projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (1730/1-6)

 

Stemming over amendement nr. 9 van Monica De Coninck op artikel 5. (1730/5)

Vote sur l'amendement n° 9 de Monica De Coninck à l'article 5. (1730/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 10)

Ja

49

Oui

Nee

84

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 5 aangenomen, met het erratum (1730/6).

En conséquence, l'amendement est rejeté et l’article 5 est adopté, avec l’erratum (1730/6).

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 10 van Monica De Coninck op artikel 6. (1730/5)

Vote sur l'amendement n° 10 de Monica De Coninck à l'article 6. (1730/5)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 10)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 6 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l’article 6 est adopté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

35 Geheel van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (1730/4)

35 Ensemble du projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (1730/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 11)

Ja

93

Oui

Nee

32

Non

Onthoudingen

9

Abstentions

Totaal

134

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1730/7)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1730/7)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

36 Aangehouden amendementen op het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken (1722/1-5)

36 Amendements réservés au projet de loi portant des dispositions diverses en matière sociale (1722/1-5)

 

Stemming over amendement nr. 8 van Marco Van Hees cs tot invoeging van een artikel 30(n). (1722/5)

Vote sur l'amendement n° 8 de Marco Van Hees cs tendant à insérer un article 30(n). (1722/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 12)

Ja

2

Oui

Nee

122

Non

Onthoudingen

9

Abstentions

Totaal

133

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 7 van Meryame Kitir tot invoeging van een artikel 30(n). (1722/5)

Vote sur l'amendement n° 7 de Meryame Kitir tendant à insérer un article 30(n). (1722/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 13)

Ja

45

Oui

Nee

80

Non

Onthoudingen

10

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

37 Geheel van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken (1722/4)

37 Ensemble du projet de loi portant des dispositions diverses en matière sociale (1722/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 14)

Ja

91

Oui

Nee

2

Non

Onthoudingen

42

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1722/6)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1722/6)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

38 Goedkeuring van de agenda

38 Adoption de l’ordre du jour

 

Wij moeten overgaan tot de goedkeuring van de agenda voor de vergadering van woensdag 4 mei 2016.

Nous devons procéder à l’approbation de l’ordre du jour de la séance du mercredi 4 mai 2016.

 

Geen bezwaar? (Nee) De agenda is goedgekeurd.

Pas d’observation? (Non) L’ordre du jour est approuvé.

 

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering woensdag 4 mei 2016 om 14.15 uur.

La séance est levée. Prochaine séance le mercredi 4 mai 2016 à 14.15 heures.

 

De vergadering wordt gesloten om 20.51 uur.

La séance est levée à 20.51 heures.

 

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 54 PLEN 108 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 54 PLEN 108 annexe.

 

 

 


Detail van de naamstemmingen

 

Détail des votes nominatifs

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 001

 

 

Oui        

077

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

054

Nee

 

Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Massin Eric, Matz Vanessa, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 002

 

 

Oui        

053

Ja

 

Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Massin Eric, Matz Vanessa, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

Non        

079

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 003

 

 

Oui        

129

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Massin Eric, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

002

Nee

 

Hedebouw Raoul, Van Hees Marco

 

Abstentions

002

Onthoudingen

 

de Lamotte Michel, Senesael Daniel

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 004

 

 

Oui        

003

Ja

 

Dewinter Filip, Pas Barbara, Penris Jan

 

Non        

131

Nee

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Massin Eric, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 005

 

 

Oui        

134

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Massin Eric, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 006

 

 

Oui        

109

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

002

Nee

 

Hedebouw Raoul, Van Hees Marco

 

Abstentions

023

Onthoudingen

 

Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Devin Laurent, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Frédéric André, Grovonius Gwenaëlle, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Massin Eric, Özen Özlem, Pas Barbara, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Winckel Fabienne

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 007

 

 

Oui        

134

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Massin Eric, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 008

 

 

Oui        

038

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Frédéric André, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Massin Eric, Matz Vanessa, Özen Özlem, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Vanden Burre Gilles, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

Non        

083

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Abstentions

014

Onthoudingen

 

Bonte Hans, Carcaci Aldo, De Coninck Monica, Geerts David, Hedebouw Raoul, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Pehlivan Fatma, Temmerman Karin, Top Alain, Van der Maelen Dirk, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 009

 

 

Oui        

084

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

051

Nee

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Massin Eric, Matz Vanessa, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 010

 

 

Oui        

049

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Massin Eric, Matz Vanessa, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

Non        

084

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Abstentions

002

Onthoudingen

 

Hedebouw Raoul, Van Hees Marco

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 011

 

 

Oui        

093

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Geerts David, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

032

Nee

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Frédéric André, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Massin Eric, Özen Özlem, Pirlot Sébastian, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Vanden Burre Gilles, Van Hees Marco, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

Abstentions

009

Onthoudingen

 

Brotcorne Christian, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, de Lamotte Michel, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Lutgen Benoît, Matz Vanessa, Poncelet Isabelle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 012

 

 

Oui        

002

Ja

 

Hedebouw Raoul, Van Hees Marco

 

Non        

122

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, Dewael Patrick, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Geerts David, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Massin Eric, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Abstentions

009

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Calvo Kristof, Dedry Anne, De Vriendt Wouter, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Hellings Benoit, Vanden Burre Gilles, Willaert Evita

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 013

 

 

Oui        

045

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Calvo Kristof, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Massin Eric, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

Non        

080

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Abstentions

010

Onthoudingen

 

Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Dallemagne Georges, de Lamotte Michel, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Lutgen Benoît, Matz Vanessa, Poncelet Isabelle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 014

 

 

Oui        

091

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Geerts David, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

002

Nee

 

Hedebouw Raoul, Van Hees Marco

 

Abstentions

042

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Frédéric André, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Massin Eric, Matz Vanessa, Özen Özlem, Pas Barbara, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Vanden Burre Gilles, Willaert Evita, Winckel Fabienne