Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

Woensdag 13 april 2016

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Mercredi 13 avril 2016

 

Après-midi

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 14.22 uur en voorgezeten door de heer Siegfried Bracke.

La séance est ouverte à 14.22 heures et présidée par M. Siegfried Bracke.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Aanwezig bij de opening van de vergadering is de minister van de federale regering:

Ministre du gouvernement fédéral présent lors de l’ouverture de la séance:

Alexander De Croo.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Maya Detiège, Vanessa Matz, wegens gezondheidsredenen / pour raisons de santé.

 

Federale regering / gouvernement fédéral:

Johan Van Overtveldt, IMF/FMI (Washington).

 

01 Agenda

01 Ordre du jour

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 13 april 2016, stel ik u voor:

1) op de agenda van de plenaire vergadering van morgennamiddag in te schrijven:

- het wetsontwerp inzake aanvullende maatregelen ter bestrijding van terrorisme, nrs 1727/1 tot 4;

- het wetsvoorstel (mevrouw Sonja Becq en de heren Raf Terwingen en Servais Verherstraeten) tot aanvulling van het Wetboek van strafvordering wat betreft de telefoontap bij wapenhandel, nrs 117/1 tot 4;

- het wetsvoorstel (de heren Hans Bonte en Alain Top) tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering betreffende maatregelen ter bevordering van de strijd tegen illegale wapenhandel, nr. 1362/1;

- het wetsvoorstel (de heer Olivier Maingain en mevrouw Véronique Caprasse) tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, nr. 1463/1;

- het wetsvoorstel (de heer Hans Bonte) tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt met betrekking tot een sluitende informatiedoorstroming over foreign terrorist fighters, nr. 1711/1;

- het voorstel (de heer Peter De Roover, mevrouw Laurette Onkelinx, de heren Denis Ducarme, Servais Verherstraeten en Patrick Dewael, mevrouw Meryame Kitir, de heren Jean-Marc Nollet en Kristof Calvo en mevrouw Catherine Fonck) tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de omstandigheden die hebben geleid tot de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in de luchthaven Brussel-Nationaal en in het metrostation Maalbeek te Brussel, met inbegrip van de evolutie en de aanpak van de strijd tegen het radicalisme en de terroristische dreiging, nr. 1752/1;

- het voorstel (mevrouw Barbara Pas en de heren Filip Dewinter en Jan Penris) tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met een onderzoek naar de Molenbeekse terreurcel die in Parijs een reeks terroristische aanslagen pleegde, nrs 1626/1 tot 3;

2) de bespreking van het verslag van de bijzondere commissie belast met de opvolging van het dossier "Dieselgate", nrs 1720/1 en 2, te verdagen naar donderdag 21 april 2016.

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 13 avril 2016, je vous propose:

1) d'inscrire à l'ordre du jour de la séance plénière de demain après-midi:

- le projet de loi relatif à des mesures complémentaires en matière de lutte contre le terrorisme, n°s 1727/1 à 4;

- la proposition de loi (Mme Sonja Becq et MM. Raf Terwingen et Servais Verherstraeten) complétant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne l'écoute téléphonique en cas de trafic d'armes, n°s 117/1 à 4;

- la proposition de loi (MM. Hans Bonte et Alain Top) modifiant le Code d'instruction criminelle en vue de promouvoir la lutte contre le trafic d'armes, n° 1362/1;

- la proposition de loi (M. Olivier Maingain et Mme Véronique Caprasse) modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes et le Code d'instruction criminelle, n° 1463/1;

- la proposition de loi (M. Hans Bonte) modifiant la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police en vue de permettre une transmission efficace des données relatives aux combattants terroristes étrangers, n° 1711/1;

- la proposition (M. Peter De Roover, Mme Laurette Onkelinx, MM. Denis Ducarme, Servais Verherstraeten et Patrick Dewael, Mme Meryame Kitir, MM. Jean-Marc Nollet et Kristof Calvo et Mme Catherine Fonck) visant à instituer une commission d'enquête parlementaire chargée d'examiner les circonstances qui ont conduit aux attentats terroristes du 22 mars 2016 dans l'aéroport de Bruxelles-National et dans la station de métro Maelbeek à Bruxelles, y compris l'évolution et la gestion de la lutte contre le radicalisme et la menace terroriste, n° 1752/1;

- la proposition (Mme Barbara Pas et MM. Filip Dewinter et Jan Penris) visant à instituer une commission d'enquête parlementaire chargée d'enquêter sur la cellule terroriste molenbeekoise qui a commis une série d'attentats à Paris, n°s 1626/1 à 3;

2) de reporter la discussion du rapport de la commission spéciale chargée du suivi du dossier "Dieselgate", n°s 1720/1 et 2, au jeudi 21 avril 2016.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

02 Terroristische aanslagen – Internationaal medeleven

02 Attentats terroristes – Témoignage de sympathie en provenance de l'étranger

 

Naar aanleiding van de terroristische aanslagen op dinsdag 22 maart 2016 heeft de Nationale Assemblee van de Republiek Ivoorkust mij haar medeleven betuigd.

À l'occasion des attentats terroristes survenus le mardi 22 mars 2016 un message de soutien et de condoléances m'est parvenu de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire.

 

Wetsontwerpen en wetsvoorstellen

Projets et propositions de loi

 

03 Wetsontwerp inzake het hergebruik van overheidsinformatie (1619/1-3)

- Wetsvoorstel betreffende de invoering van een opendatabeleid (1683/1-2)

03 Projet de loi relatif à la réutilisation des informations du secteur public (1619/1-3)

- Proposition de loi visant à l'établissement d'une politique de données ouvertes (Open Data) (1683/1-2)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Benoit Hellings, Stefaan Van Hecke, Jean-Marc Nollet, Kristof Calvo, Gilles Vanden Burre, Meyrem Almaci, Muriel Gerkens, Evita Willaert, Georges Gilkinet, Wouter De Vriendt.

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

03.01  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de voorzitter, de heer Yüksel verwijst naar zijn schriftelijk verslag.

 

De voorzitter: Waarvan akte.

 

03.02  Peter Dedecker (N-VA): Mijnheer de voorzitter, collega’s, hoewel dit wetsontwerp misschien wel aan velen voorbijgaat, mogen we het economisch en democratisch belang ervan niet onderschatten. Het ontwerp is het resultaat van een mooie samenwerking tussen minister Alexander De Croo, staatssecretaris Theo Francken en staatssecretaris Bart Tommelein. Het gaat niet alleen om een internationale tendens, maar ook om een paradigmashift in dit land. Ik illustreer dat met een voorbeeld uit het verleden. Het openstellen van data is lang een gevoelig thema geweest. Veel administraties beschouwen hun data als hun eigendom. Ze bewaken die zoals een kip haar eieren. Nochtans kunnen met de data heel veel zaken worden gedaan.

 

In 2010 bracht ik het onderwerp voor het eerst ter sprake in het Parlement, met een vraag aan toenmalig minister Vincent Van Quickenborne. Die reageerde daar heel enthousiast op en nam het initiatief om een portaalwebsite te lanceren. Er werd toen samengewerkt met het Vlaamse niveau. Vlaanderen stelde toen de eerste conceptnota voor structureel opendatabeleid voor. Dat was de eerste asymmetrische samenwerking en eigenlijk confederalisme avant la lettre. Vlaanderen begon voor het eerst met een structureel beleid om data open te stellen, mensen ermee aan de slag te laten gaan en er ook economische meerwaarde mee te laten creëren.

 

Het openstellen van data moest niet alleen nationaal gebeuren, maar ook lokaal. Ik nam ook daar het initiatief om via Helga Stevens – ze was toen het enige N-VA-gemeenteraadslid, want N-VA was nog een heel kleine partij – een vraag te laten stellen in de gemeenteraad in Gent. De reactie toen was een beetje vreemd. Het Gentse schepencollege vond het uiteraard evident om data open te stellen voor anderen, maar het kon niet toelaten dat de data commercieel hergebruikt worden en dat bedrijven winst maken met de data die eigendom zijn van de overheid. Want, bedrijven die winst maken is des duivels. Dat was de redenering van het Gentse schepencollege, dat bestond uit socialisten en liberalen. In Gent zijn die min of meer hetzelfde.

 

Gelukkig kan een dergelijke reactie vandaag niet meer. Dat is gekeerd.

 

03.03  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer Dedecker heeft mij echt uitgenodigd om te antwoorden, mijnheer de voorzitter.

 

De heer Dedecker zat toen niet in de gemeenteraad en al zeker niet in het college. Ik zat toen wel in de gemeenteraad en ik denk zelfs nog in het college.

 

Mijnheer Dedecker, er is nooit gezegd dat bedrijven die winst zouden maken des duivels is. Wel integendeel, Gent is een voorbeeld van samenwerking tussen privé en overheid als het over ontwikkeling gaat. De Arbeidsite, de ontwikkeling van de oude dokken, de samenwerking met sogent, alles verloopt in samenwerking met de privé.

 

Veel andere overheidsdiensten en zeker andere steden kunnen daar een voorbeeld aan nemen. U zegt dat een bedrijf dat winst maakt des duivels is, ik zou die bewoordingen toch enigszins anders formuleren.

 

Bovendien, wat de data zelf betreft, het is een beetje raar, maar u bent er altijd voorstander van dat belastinggeld goed moet worden gebruikt. Daar was het de opinie van de overheid, van de stadsdiensten, dat men met belastinggeld data had verzameld. Klopt het dan dat wij deze data aan één bedrijf doorgeven, zonder dat wij daarvoor iets aanrekenen? Het is immers verzameld door stadsdiensten, dus met overheidsgeld.

 

U trekt het wel een beetje op flessen door te zeggen dat de stad Gent daar toen volledig tegen was en dat het vooral de overheid versus de privé was. Ik zou dat enigszins nuanceren.

 

03.04  Peter Dedecker (N-VA): Ik zou toch maar eens kijken naar wat schepen Tapmaz toen gezegd heeft. Hij zei dat het niet kan dat er winst wordt gemaakt met onze data. U gaat daar, toch gedeeltelijk, ook op in. Wij zien, gelukkig maar, dat het gekeerd is. Wij hebben toen het initiatief genomen. Samen met mensen uit de open data community hebben wij binnen de Gentse administratie een aantal enthousiaste ambtenaren verzameld. Zij hebben mee voor een kentering in het beleid gezorgd en samen Apps For Ghent opgericht. Dat was een zeer goede zaak. Het was een succesverhaal. Vandaag is het een toonbeeld. Het was een keerpunt. Vandaag is dat een mooi stukje beleid van Gent geworden. Ik maak er een compliment van, mevrouw Temmerman. Wij zien dat het initiatief ook in andere steden navolging krijgt. Dat is een zeer goede zaak. Uiteindelijk springt nu ook het federale niveau mee op de kar.

 

Wat kan men ermee doen? De mogelijkheden zijn eindeloos. Als overheden hun data op zo’n manier openstellen dat die automatisch verwerkbaar zijn, dan kan men daar zeer interessante zaken mee doen, bijvoorbeeld data-analyse. Men kan er wetenschappelijk onderzoek op uitvoeren. Niet alleen wetenschappers kunnen er hun ding mee doen. Ik denk ook aan onderzoeksjournalisten. Zij hebben de laatste tijd ook al straffe resultaten voorgelegd, maar de data die hier opengesteld worden, bevatten uiteraard geen persoonsgegevens. Het gaat niet om privacygevoelige data, maar uiteraard kunnen daarop ook zeer goede analyses uitgevoerd worden.

 

Ook de overheid doet er haar voordeel mee: het is een stimulans om efficiënter te gaan werken, om de eigen gegevens te analyseren en op een structurele manier bij te houden. De meerwaarde is echter vooral economisch: Agoria, de technologiefederatie, haalt een bedrag aan van 900 miljoen euro als meerwaarde die gerealiseerd kan worden als de overheid haar data openstelt. Daar wordt ook het verschil gemaakt in het nu voorliggend wetsontwerp: wij moedigen de bedrijven expliciet aan om met die data ook winst te gaan maken, om een economische meerwaarde te creëren. Het is dus absoluut de bedoeling om door data te combineren en te hergebruiken een meerwaarde te creëren. Denk maar aan de innovatieve parkeerapps, die men op een smartphone kan gebruiken. Ze geven de vrije plaatsen in de verschillende parkings aan en bieden zo een meerwaarde voor de automobilist. Die meerwaarde moeten wij realiseren en ten volle kunnen benutten.

 

Ik denk ook aan de data van de NMBS, die eindelijk zullen worden opengesteld. De sp.a stemde destijds om onverklaarbare redenen tegen een resolutie daarover. Ik vond dat jammer, maar ik ben blij dat wij nu een stap vooruit kunnen zetten en dat wij de drempel voor hergebruik zullen verlagen, met standaardlicenties. Ja, wij steunen dit wetsontwerp en het feit dat bedrijven daarmee winst maken.

 

De voorzitter: Mijnheer Yüksel, u staat ingeschreven als spreker.

 

03.05  Veli Yüksel (CD&V): Mijnheer de voorzitter, daarnet werd er verwezen naar het verslag.

 

De voorzitter: Dat heeft collega Lanjri in uw naam gedaan.

 

03.06  Veli Yüksel (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ik was niet aanwezig omdat ik in een commissie verhinderd was. Ik wil toch van de gelegenheid gebruikmaken om me tot u te richten.

 

Uiteraard is het een goede zaak dat informatie ter beschikking wordt gesteld van burgers en bedrijven. Ook dit Huis beschikt over een schat aan informatie. Het zou goed zijn, mijnheer de minister, dat informatie die door dit Huis wordt geproduceerd, op een vlotte en toegankelijke manier door de burgers kan worden geraadpleegd. Vaak is het niet evident om verslagen en vragen op te zoeken, of om te weten te komen hoe de Parlementsleden hebben gestemd. Het zou goed zijn om wat dat betreft open kaart te spelen en de data open te stellen. Ik doe een beroep op uw diensten om dat mogelijk te maken, in de geest van dit ontwerp.

 

De voorzitter: De diensten van de Kamer zijn daar op volle kracht mee bezig, mijnheer Yüksel.

 

03.07  Nele Lijnen (Open Vld): Olie hebben we niet in ons land en de steenkoolmijnen zijn al een tijdje gesloten. Data hebben we echter in overvloed. Data zijn de grondstof van de kenniseconomie. Het is dan ook uitermate belangrijk dat de data waarover de overheid beschikt, en dat zijn er een hele hoop, zoveel mogelijk ter beschikking kunnen worden gesteld.

 

Met deze grondstof kunnen creatieve ondernemers aan de slag om oplossingen te bedenken voor vraagstukken die we ons soms nog niet kunnen indenken of om toepassingen te bedenken die nu misschien nog als verre toekomstmuziek klinken, maar die morgen het dagelijks leven kunnen bepalen. Zo kan men, bijvoorbeeld, te weten komen of een trein al dan niet vertraging heeft.

 

Uiteraard, en dat wil mijn fractie benadrukken, is de bescherming van de privacy een heel belangrijk aandachtspunt. Dit ontwerp zet richtlijn 2013/37/EU om in Belgisch recht, maar gaat nog een stapje verder. Hoewel de richtlijn dit niet vereist, wordt ervoor gekozen om ook de autonome overheidsbedrijven en de Nationale Loterij binnen het toepassingsgebied te brengen.

 

Daarover wilde ik graag een aantal vragen stellen aan de minister.

 

Hoever reikt de toepassing op deze rechtspersonen? Wat zijn de grenzen? Wat gebeurt er met de informatie die voor deze bedrijven van commercieel belang is?

 

03.08  Gilles Foret (MR): Monsieur le président, monsieur le vice-premier ministre, chers collègues, je voudrais intervenir brièvement pour rappeler que l'environnement numérique et, plus singulièrement, celui des données, représente un des plus grands défis de demain. De nombreux spécialistes, Mme Ljinen l'a rappelé, comparent les données au pétrole du XXIe siècle.

 

Les opportunités socioéconomiques qui découlent de la réutilisation des données sont nombreuses. Beaucoup de startups et de développeurs sont demandeurs de cette politique d'open data afin de développer des solutions innovantes facilitant le quotidien des citoyens. Je ne reviendrai pas sur les chiffres que M. Dedecker a donné, notamment lors des études d'Agoria, environ 900 millions d'euros de retombées économiques par an, ce qui est considérable.

 

Je voudrais aussi rappeler que le citoyen sortira gagnant dans ses rapports avec l'État. L'ouverture des données dont regorgent les services publics constitue, de toute évidence, une avancée importante dans la modernisation et l'allégement des démarches auprès des administrations publiques. Cette ouverture permettra une meilleure participation citoyenne qui prendra part au débat sociétal sur base de meilleures informations qu'ils pourront utiliser pour mieux analyser les choix politiques, pour poser des affirmations ou pour examiner les faits. Il est donc important de rappeler aussi que plusieurs balises sont prévues dans cette transposition et dans ce projet de loi, notamment au niveau de la protection de la vie privée et des enjeux de sécurité.

 

Cette stratégie d'open data mène évidemment à l'innovation, à la croissance économique, à la transparence et à la participation. Il est donc évident que le groupe MR soutient ce projet de loi visant à rendre les services publics plus proches des citoyens. Le MR se réjouit que le gouvernement et le vice-premier ministre Alexander De Croo agissent avec dynamisme pour que la Belgique perpétue ses efforts dans le développement d'une économie numérique et d'une société digitale performante et moderne.

 

03.09 Minister Alexander De Croo: Mijnheer de voorzitter, eerst en vooral dank voor de brede steun voor dit wetsontwerp. Zoals u weet is dit de omzetting van een Europese richtlijn, waarin we eigenlijk zeggen dat de regel is: open by default. In principe kunnen alle data worden opgevraagd, liefst op een zo gemakkelijk mogelijke manier, zodat ze machinaal kunnen worden beheerd. Er zijn een paar uitzonderingen met betrekking tot het beschermen van de persoonlijke levenssfeer of de bescherming van de veiligheid.

 

Wat is de kostprijs van de data? In principe worden de data gratis ter beschikking gesteld. Er kan enkel een vergoeding worden gevraagd voor marginale kosten van terbeschikkingstelling. Alleen overheden die inkomsten moeten halen uit de terbeschikkingstelling van hun documenten, evenals bibliotheken, archieven en musea, mogen hogere tarieven vragen.

 

Er is speciale aandacht voor de bescherming van de privacy. In principe komen documenten die persoonsgegevens bevatten niet in aanmerking voor open data, tenzij deze volledig anoniem worden gemaakt. We hebben ook in specifieke maatregelen voorzien om de bescherming van de persoonsgegevens maximaal te waarborgen. Zo wordt er binnen de Privacycommissie een opendatacomité opgericht.

 

Il y a aussi des conditions minimales de réutilisation. Les pouvoirs publics peuvent mettre à disposition des données, soit sans condition, soit en conditionnant leur réutilisation, par exemple en imposant la mention de la source ou une tarification. Ces conditions de réutilisation sont déterminées dans les licences. Ces licences et les cas dans lesquels elles doivent être utilisées seront définies dans un arrêté royal, de manière à ne pas poser de restriction inutile.

 

Ik kom tot de vraag van mevrouw Lijnen over de Nationale Loterij. De Nationale Loterij en de autonome overheidsbedrijven zullen voortaan ook onder het begrip “overheid” vallen en met name onder de categorie “rechtspersonen van publiek recht die van de federale Staat afhangen”, bedoeld in artikel 2, 1°, b). Deze rechtspersonen vallen onder het toepassingsgebied in de mate waarin ze beschouwd worden als overheid en dus voor de uitvoering van hun taken van openbare dienst. Het gaat om de taken die de rechtspersoon op zich neemt ter vervulling van zijn opdrachten van openbare dienst die worden bepaald in het beheerscontract. Bijvoorbeeld wat de NMBS betreft, wordt het verstrekken van informatie over vertragingen beschouwd als een taak van openbare dienst. Dat zijn dus gegevens die gedeeld moeten worden. Het ontwerp heeft verder enkel betrekking op bestuursdocumenten, zoals begrepen in de openbaarheidswetgeving.

 

Artikel 3, § 2 van het ontwerp verduidelijkt dat bepaalde bestuursdocumenten of gedeelten van bestuursdocumenten van het toepassingsgebied van de wet zijn uitgesloten en bijgevolg niet voor hergebruik in aanmerking komen. De belangrijkste uitsluiting geldt voor bestuursdocumenten die op grond van publieke toegangsregels niet openbaar kunnen worden gemaakt, bijvoorbeeld omdat het om commerciële informatie gaat, om beroepsgeheim, zakengeheim of bedrijfsgeheim. Er wordt bewust voor gekozen om de uitzonderingsgronden van de publieke toegangsregels, waaronder dus het commercieel karakter van informatie, niet in de wet zelf op te nemen, maar te verwijzen naar de bestaande overheidsregelgeving. Dit moet ervoor zorgen dat de specifieke voorwaarden waarop de uitzonderingsgronden kunnen worden ingeroepen behouden blijven en dat de formulering van de uitzonderingsgronden in deze wet niet zou afwijken van deze in de openbaarheidsregelgeving.

 

Commercieel gevoelige informatie in het bezit van autonome overheidsbedrijven, bijvoorbeeld van de Nationale Loterij, valt heel duidelijk buiten het toepassingsgebied van dit ontwerp. Die informatie is vaak van cruciaal belang met het oog op de ontwikkeling van innovatie, research en andere. Het is dus niet de bedoeling om deze rechtspersonen te beknotten in hun slagkracht om te concurreren met andere nationale en internationale spelers.

 

Het algemeen idee dat de gegevens geen bezit zijn van de overheid, dat ze eigenlijk bezit zijn van de bevolking en dat het dus de logica zelve is dat iedereen het recht heeft om deze gegevens op te vragen en ze te gebruiken voor eigen gebruik, hobbyprojecten of commerciële projecten, wordt weerspiegeld in dit wetsontwerp.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking aan van de artikelen. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1619/3)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1619/3)

 

Het wetsontwerp telt 24 artikelen.

Le projet de loi compte 24 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 24 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 24 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

04 Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, en van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen (1649/1-3)

04 Projet de loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, et la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des véhicules (1649/1-3)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Mevrouw Dumery, rapporteur, verwijst naar haar schriftelijk verslag.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking aan van de artikelen. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1649/3)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1649/3)

 

Het wetsontwerp telt 8 artikelen.

Le projet de loi compte 8 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 8 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 8 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

05 Wetsontwerp tot wijziging van de programmawet van 29 maart 2012 betreffende de controle op het misbruik van fictieve adressen door de gerechtigden van sociale prestaties, met het oog op de invoering van het systematisch doorzenden naar de KSZ van bepaalde verbruiksgegevens van nutsbedrijven en distributienetbeheerders tot verbetering van de datamining en de datamatching in de strijd tegen de sociale fraude (1554/1-9)

05 Projet de loi modifiant la loi-programme du 29 mars 2012 concernant le contrôle de l'abus d'adresses fictives par les bénéficiaires de prestations sociales, en vue d'introduire la transmission systématique de certaines données de consommation de sociétés de distribution et de gestionnaires de réseaux de distribution vers la BCSS améliorant le datamining et le datamatching dans la lutte contre la fraude sociale (1554/1-9)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

05.01  Jean-Marc Delizée, rapporteur: Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, chers collègues, je serai bref car je pense que les rapports sont assez complets. Pour ce qui est de la première lecture, puisque je ne suis rapporteur que de la première partie de notre débat, nous nous sommes réunis à quatre reprises. Je voudrais remercier le secrétaire d'État d'avoir accepté, lors de la première réunion du 22 janvier, le principe d'organiser des auditions. Je pense que certains étaient disposés à voter en quelques minutes ce texte qui concerne la vie privée et des éléments de droit fondamentaux. Par leur contenu, les auditions ont montré toute leur importance et leur intérêt. Elles ont permis d'animer le débat et de poser des questions. Elles ont aussi permis à la majorité d'amender le texte. La majorité a complété ce texte mais de manière très partielle. Pour le reste, sur base de cela, chacun a pu exprimer ses positions. Il y a eu beaucoup de questions mais pas toujours de réponses complètes ce qui nous a amené à demander une deuxième lecture. Mais je ne suis pas le rapporteur de cette partie.

 

Monsieur le président, je ne veux pas être plus long. Pour ce qui concerne le contenu des auditions et des échanges avec le secrétaire d'État, je m'en réfère au rapport écrit.

 

05.02  Wouter Raskin (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, in de commissie had ik u al laten weten dat we uw wetsontwerp steunen, niet het minst omdat een ambitie die neergeschreven staat in het regeerakkoord waargemaakt wordt. Er staat namelijk letterlijk in dat datamining en de kruising van gegevens tussen inspectiediensten, socialezekerheidsinstellingen, de fiscale administratie, de kruispuntbank en derde instanties essentieel zijn om het dubbel gebruik van sociale uitkeringen of het oneigenlijk gebruik van cumuls, lonen en uitkeringen te vermijden.

 

Ook in uw beleidsnota van december 2015 geeft u duidelijk aan dat de strijd tegen de uitkerings- en domiciliefraude ook in 2016 een van uw prioriteiten blijft. U vermeldt dat de detectie van dit type fraude zal gebeuren aan de hand van technieken als datamining en datamatching. U verwijst in uw beleidsnota naar het initiatief om een pilootproject op te zetten in samenwerking met de RVA dit jaar. Eerder, in augustus 2015, had u ook al het initiatief genomen om RVA-controleurs de toestemming te geven om aan de hand van onaangekondigde huisbezoeken de conformiteit van dossiers na te gaan, al blijft dit een uitzonderingsprocedure, zoals u zelf nuanceerde.

 

Wij zullen met dit wetsontwerp een wettelijk kader scheppen, waarbij een jaarlijkse afwijking van 80 % of meer versus normaal gebruik doorgegeven wordt aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Op die manier zal de programmawet van 29 maart 2012 wijzigen.

 

De zaken worden vanaf nu omgekeerd. De nutsbedrijven en de distributienetbeheerders zullen de afwijkende data systematisch doorsturen naar de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, terwijl dat in het verleden niet het geval was.

 

Die data zijn immers een indicatie dat de werkelijke gezinstoestand wel eens anders zou kunnen zijn dan de doorgegeven situatie, zodat daaraan het gepaste gevolg kan worden gegeven. Bovendien kan dit belangrijke informatie verstrekken om verdoken armoede en andere schrijnende situaties aan het licht te brengen, om de handen aan de ploeg te slaan en mensen in armoede te helpen.

 

Zoals ik al zei, vinden wij dit wetsontwerp een nuttig initiatief. Uitkeringsfraude opsporen via datamining is een handige tool, die trouwens al in het buitenland bestaat.

 

Wij moeten echter kritisch blijven. Dit is geen mirakeloplossing. Wij mogen meer verwachten in het kader van de strijd tegen de uitkeringsfraude. Als wij die strijd echt willen winnen, moeten wij evolueren naar een echt transparante sociale zekerheid.

 

De structuren en de processen van die sociale zekerheid zijn dringend aan vereenvoudiging toe. Door de complexiteit van de structuren, zoals verschillende openbare instellingen van sociale zekerheid die niet altijd even goed samenwerken, verschillende afzonderlijke uitbetalingsinstellingen en tal van sociale-inspectiediensten die los van elkaar werken, is dit alles aan vereenvoudiging toe.

 

De wetgeving die de sociale prestaties regelt, is complex en is niet altijd op mekaar afgestemd. Men werkt met verschillende grensbedragen en men hanteert verschillende definities. Dat is niet ideaal. Meer eenvoud in structuren, processen en wetten is het beste recept om sociale fraude en administratieve fouten te voorkomen.

 

Ik kom tot mijn conclusie. Dit wetsontwerp is een positieve stap in de goede richting en een stapje in het kader van de globale aanpak van de strijd tegen de sociale fraude. U hebt aangegeven dat wij dit testgewijs starten en dat u bereid bent om bij te sturen of te optimaliseren waar nodig.

 

Dit moet de aanleiding zijn voor nog meer en nog beter wetgevend werk om op die manier effectief te komen tot vereenvoudigde en transparante structuren, processen en modellen. Mijnheer de staatssecretaris, als dat uw ambitie is, dan blijven wij uw partner.

 

05.03  Jean-Marc Delizée (PS): Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, chers collègues, vous vous en doutez, je n'irai pas dans le même sens que l'orateur précédent. Je pense que nous avons eu, sur ce projet, des débats qui ont analysé les choses en profondeur – je l'ai indiqué – notamment en analysant l'avis du Conseil d'État, les deux documents transmis par la Commission de protection de la vie privée ainsi que l'avis du Conseil National du Travail.

 

Pour aller dans un sens assez contraire avec le précédent orateur, je dirais, monsieur le secrétaire d'État, que si je devais qualifier votre projet de loi par trois mots, j'utiliserais les mots: disproportionné, irréaliste et inefficace. Au cours des travaux en commission, nous avons démontré en quoi ce projet est disproportionné, irréaliste et inefficace. Finalement, on va s'immiscer dans la vie privée de tous les Belges, permettant au gouvernement d'analyser les données de consommation énergétique – cela concernera donc 11 millions de personnes – pour, espère le gouvernement, débusquer quelques domiciliations fictives supplémentaires.

 

Il y a une formule qui a été utilisée par le représentant de la Fédération des services sociaux. Il a dit: "On utilise un bazooka pour chasser une mouche". Je pense que cette formule est assez juste. Cela a été étayé par un travail similaire réalisé par une société de logement social à Charleroi, La Sambrienne. On a donné les chiffres de La Sambrienne. Faisant cet exercice de datamining, ils sont arrivés à un résultat de 0,013 % de difficulté de fraude parmi les personnes concernées par cette enquête. Nous pensons que s'immiscer dans la vie privée de nos concitoyens pour un résultat proche de zéro, c'est totalement disproportionné.

 

Ce projet a fait l'objet de critiques de la part du Conseil d'État et de la Commission de la protection de la vie privée. Dans ce dernier cas, c'est plus grave car la Commission de la protection de la vie privée pose des questions et met des conditions mais si celles-ci ne sont pas rencontrées – je pense que ce sera le cas –, en cas de recours, ce texte pourra être recalé par la Cour constitutionnelle.

 

Le débat a aussi porté sur la difficulté de déterminer des normes standard de consommation. Beaucoup d'experts sont venus dire que c'était impossible à faire et, à partir de là, de percevoir les écarts. Nous savons que la consommation énergétique d'un ménage est très dépendante de nombreux facteurs tels que l'isolation du bâtiment, l'état et la taille du logement, les équipements ménagers présents ou non, les habitudes de consommation, le fait de se chauffer à l'électricité ou à d'autres sources d'énergie … D'un autre côté, les allocataires sociaux, nous le savons aussi, sont souvent locataires de logements mal isolés, mal équipés et donc très énergivores. Il n'est dès lors pas rare que leur consommation soit supérieure à la moyenne théorique établie. À l'inverse, en raison du coût croissant de l'énergie, certains sont dans une situation grave de privation énergétique. Cela a aussi été débattu notamment lorsque l'on a évoqué les mesures prises par notre gouvernement telles que l'augmentation de la TVA sur l'électricité ou l'imposition des intercommunales; éléments qui ne vont pas améliorer la situation.

 

La question revient donc à se demander si, dans notre pays, on ne dispose pas de moyens de contrôle de la situation des domiciles des allocataires sociaux. Or, il existe des dispositifs qui fonctionnent. M. le secrétaire d'État a répondu à des questions parlementaires sur le nombre de contrôles. Par exemple, en 2014, 10 566 cas de fraude ont été décelés pour un montant de 36,7 millions d'euros.

 

De notre point de vue, le gouvernement n'a jamais été en mesure de démontrer en quoi son projet était nécessaire et proportionné pour mieux lutter contre la fraude sociale et justifier une atteinte à la vie privée.

 

Ce projet est aussi stigmatisant pour les allocataires sociaux. Cela a été dit. Mais quels sont les résultats? Parallèlement à ce débat j'ai également interrogé M. le secrétaire d'État sur les visites inopinées effectuées au domicile des demandeurs d'emploi. La majorité a voté cette loi en juillet dernier et il est encore difficile d'avoir des chiffres, mais ceux dont on dispose montrent que l'effet est quasi nul. La mesure était idéologique. Nous reviendrons sur les chiffres, trimestre par trimestre, et nous verrons quels sont les résultats effectifs du contrôle à domicile mis en place par ce gouvernement.

 

Les domiciliations fictives pourraient aboutir à des suspicions de fraude fiscale. M. Laaouej suit cela de près. Dans ce cas-là, les données collectées ne pourront pas être transmises au SPF Finances. Ce dont il s'agit, c'est uniquement la question du contrôle du domicile des allocataires sociaux.

 

Pour la fraude fiscale, ce projet tel qu'il nous est présenté n'est pas de la compétence du secrétaire d'État, qui ne s'occupe pas de fraude fiscale. Il faut se rendre compte qu'il y a deux poids, deux mesures. La fraude au domicile serait-elle plus admissible en cas de fraude fiscale qu'en cas de fraude sociale? Comment faire comprendre aux allocataires sociaux qu'il est fait usage des données de consommation pour les assurés sociaux mais pas pour la fraude fiscale? Cela paraît tout à fait discriminatoire.

 

Revenons au débat sur le coût. De l'aveu même des gestionnaires de réseau de distribution, ce dispositif va être difficile et complexe à mettre en œuvre. Il va demander en partie un travail manuel car tout ne peut pas être résolu de manière informatique, nous a-t-on dit. Les gestionnaires de réseau ont clairement dit que si l'État n'intervenait pas dans le financement de ces coûts, ce qui n'est pas prévu dans le projet actuel, les opérateurs répercuteraient le coût de ce travail supplémentaire sur les tarifs de distribution. Finalement, est-il raisonnable de faire supporter le coût de ce projet par tous les consommateurs, alors qu'il se révèlera au final inefficace et injuste?

 

J'aimerais aussi parler de la difficulté à mettre en œuvre la méthode proposée. Je pense que M. le secrétaire d'État en a pleinement conscience. C'est la raison pour laquelle il nous dit que nous allons soumettre un projet de loi au parlement. La majorité va le voter. Mais vous proposez un projet pilote, une phase de test. Comme je l'ai dit en commission, c'est déjà en soi un aveu d'impuissance. Il démontre la très grande difficulté de mise en œuvre du projet. Sinon, pourquoi faire une phase de test? Le projet en parle très peu.

 

J'ai demandé au secrétaire d'État de nous dire combien de sociétés de distribution et de gestionnaires de réseau seraient concernés par la mise en œuvre de la méthode proposée. Je n'ai pas eu de réponse complète. J'ai donné le chiffre de 82, en détaillant gaz, électricité et eau. Même au terme de la deuxième lecture, monsieur le secrétaire d'État, vous n'avez pas pu me confirmer ce chiffre. Pouvez-vous aujourd'hui confirmer ou infirmer ce chiffre?

 

Nous sommes à 82 opérateurs, des très petits aux très grands, des régies d'eau dans certaines provinces du pays, plus la Banque-carrefour, l'ONEM, les IPSS. Cela constitue beaucoup d'opérateurs concernés par ce projet.

 

Dans un souci d'équité entre tous les citoyens, il faudrait que tous les opérateurs fassent le même travail partout, sinon le même traitement ne sera pas possible pour toutes les personnes en fonction de la commune dans laquelle les citoyens habitent.

 

Dans le débat, vous avez affirmé ne pas pouvoir être plus précis sur le projet pilote. Vous êtes donc volontairement vague sur celui-ci. Cependant, le projet pilote ne va pas gommer les difficultés opérationnelles.

 

Nous ne sommes pas les seuls à formuler ces critiques. Je voudrais rappeler quelque chose que j'ai dit en commission. Trois éminents professeurs d'université – M. Daniel Dumont, professeur à l'ULB, Mme Valérie Flohimont, professeure à l'Université de Namur et M. Jean-François Neven, maître de conférence à l'UCL – ont publié une carte blanche sur le sujet et affirment ceci. Ce n'est donc pas le Parti Socialiste qui le dit mais trois professeurs d'université: "Le projet du gouvernement pose à notre sens des problèmes de fiabilité, de coût et de discrimination. D’abord, l’efficacité des techniques de profilage pour débusquer les domiciliations fictives est loin d’être avérée. Les écarts par rapport à la consommation moyenne n’ont pas tous pour origine une domiciliation fictive. De nombreuses autres causes peuvent être envisagées". Je les ai indiquées tout à l'heure à titre d'exemple.

 

Les trois professeurs poursuivent: "En pratique, soit l’État fédéral en assurera le financement (ce qui en l’état actuel du projet n’est pas prévu), soit les gestionnaires de réseau le répercuteront dans le prix de l’énergie. Si la première solution est choisie, la rentabilité du projet deviendra probablement assez aléatoire: il n’est pas certain du tout que les coûts du profilage n’excéderont pas le coût de la réduction de la fraude qui pourrait en résulter. Dans le second cas, on peut se demander s’il est raisonnable de faire supporter par tous les consommateurs, les coûts d’un projet dont l’efficacité est incertaine."

 

Enfin, ils ajoutent: "Dans la mesure où la collecte des données de consommation sera systématique, elle mettra potentiellement à jour des domiciliations fictives motivées par des préoccupations fiscales. En l’état actuel, il n’est pas prévu de transmettre les écarts de consommation au SPF Finances. Cette différence de traitement interpelle. Comment comprendre qu’il soit fait usage des données révélant une fraude au domicile dans le cas des assurés sociaux, mais pas dans le cas des fraudeurs fiscaux? L’atteinte à la solidarité serait-elle plus admissible dans un cas plutôt que dans un autre?"

 

Le 22 mars dernier, jour funeste dont on se souvient malheureusement, le Collectif Solidarité contre l'exclusion, la Ligue des droits de l'homme, le Centre d'appui SocialÉnergie, la Coordination gaz-électricité-eau Bruxelles et le Réseau wallon pour l'accès durable à l'énergie ont diffusé un communiqué de presse commun considérant ce projet comme "disproportionné, inefficace, injuste et coûteux". Je les cite, mais nous ne disons pas autre chose que cette analyse externe.

 

J'en viens à un dernier point. Je voudrais faire un parallèle avec le débat que nous avons eu dans cette assemblée sur les empreintes digitales, le "modèle marocain". Monsieur le secrétaire d'État, vous êtes aussi en charge de la Protection de la vie privée et vous aviez réagi à la suggestion de votre collègue M. Jambon, qui voulait étudier pour notre pays le système d'empreintes automatiques pour chaque citoyen.

 

Je relis votre réaction que j'avais applaudie, d'ailleurs, en commission: "Cette mesure est-elle vraiment proportionnelle, sans parler de son coût? Nous devons avant tout miser sur une gestion efficace des banques de données actuelles au lieu de collecter le plus possible de données. Il va de soi que la collecte des empreintes digitales ne pose aucun problème lorsqu'il s'agit de personnes qui représentent un risque pour notre société et notre sécurité". Nous sommes tous d'accord là-dessus. Et vous poursuivez: "D'ailleurs, cette collecte a déjà eu lieu. Mais la collecte de toutes les empreintes digitales pour l'ensemble de la population belge me semble disproportionnée par rapport à l'objectif. Non seulement cette collecte systématique coûterait beaucoup d'argent aux contribuables, mais je me demande aussi si elle aurait la moindre utilité". Vous avez entièrement raison concernant cette idée qui avait été soumise par M. Jambon. Malheureusement, vous ne l'appliquez pas à votre propre projet. Et c'est là, à mon avis, que le bât blesse.

 

Je voudrais faire une autre citation. Nous avons parlé ici de cette question d'empreintes digitales et j'ai salué notre collègue Sabien Lahaye-Battheu, qui n'est pas présente aujourd'hui. Je la cite en néerlandais.

 

"Als ik een minister hoor zeggen dat wie niets te verbergen heeft niets moet vrezen, dan voel ik een koude rilling over mijn rug. Waar brengt ons dat eigenlijk? Bij wie niets te verbergen heeft, heeft de overheid zeker geen reden om de fundamentele burgerrechten in te perken."

 

Je salue et applaudit Mme Sabien Lahaye-Battheu. Ce qu'elle a dit, ainsi que M. Tommelein, sur les empreintes digitales vaut parfaitement pour ce projet de datamining pour les allocataires sociaux.

 

Vous l'aurez compris, le groupe socialiste continue de s'opposer à ce projet négatif.

 

05.04  Sybille de Coster-Bauchau (MR): Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, chers collègues, vous ne serez pas étonnés d'entendre que je ne partage pas votre analyse. Nous aboutissons enfin à un projet qui vise à imposer aux gestionnaires de réseaux de distribution d'eau, de gaz et d'électricité, la transmission automatique et systématique des données de consommation ainsi que les adresses des clients concernés, à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.

 

M. Delizée l'a dit, ce projet a reçu un petit surnom: "un projet bazooka pour tuer une mouche". C'est loin d'être mérité et je vais vous expliquer pourquoi.

 

Sous la précédente législature, une décision avait déjà été prise en matière de lutte contre la fraude sociale, à travers un système "pull" destiné à détecter les allocataires sociaux qui réalisaient de fausses déclarations en vue de se faire octroyer des allocations majorées. Ce système a porté ses fruits puisqu'on est passé de 4 422 cas de fraude en 2012 à 10 566 cas en 2014 et de 24 millions récupérés à plus de 36,8 millions sur la même période. Le bien-fondé de tels systèmes de lutte contre la fraude est démontré à suffisance, fraude qui met à mal notre système de sécurité sociale.

 

Elle fragilise aussi les bases de notre solidarité. Cette solidarité est nécessaire et doit exister pour l'ensemble des citoyens de notre pays.

 

Pour nous, la fraude, quelle qu'en soit son origine, ne peut être acceptée. Nous ne pouvons pas fermer les yeux, même si la situation de certaines personnes pourrait le justifier. La fraude reste un vol. Nous ne pouvons pas tolérer ce genre de comportement. Ni moi, ni cette majorité, ni le gouvernement n'autorisons cette fraude organisée.

 

Monsieur le secrétaire d'État, vous êtes venu avec un nouveau système. Ce système "push" va offrir aux services de contrôle l'opportunité d'être encore plus efficaces, d'améliorer leur précision et de cibler ceux qui feront l'objet d'un contrôle. Cette méthode va permettre de travailler directement sur base de données qui s'écartent fortement de la moyenne. Le ratio choisi est de 80 % d'une consommation moyenne d'un ménage, ce qui n'est pas rien!

 

Monsieur Delizée, je ne partage pas votre analyse. Cela permet d'écarter un ensemble de situations bien concrètes de consommation: par exemple, celui qui utiliserait une citerne d'eau de pluie, celui qui a une maison à basse consommation d'énergie ou, au contraire, les habitations très mal isolées ou précaires. Ces cas-là seront exclus du champ d'application du système. Ce ratio permettra aussi de détecter des situations extrêmes. Vous aviez balayé cela d'un revers de la main lors de la commission. Je pense que le fait de pouvoir mettre le doigt sur des situations extrêmes permettra aux autorités locales de prendre le relais et d'aider des personnes qui en ont davantage besoin. De plus, cela rendra possible la détection d'une situation avérée de fraude, ce qui est l'objectif premier de cette disposition.

 

En ce qui concerne le déroulement des opérations, les données de consommation qui s'écarteront significativement de la moyenne seront transmises à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale pour être couplées à des informations déjà détenues par d'autres institutions.

 

C'est au moment où une fraude est avérée que l'information sera transmise aux inspecteurs sociaux qui l'utiliseront dans le cadre de leur enquête. Il ne s'agit donc pas du tout d'une surcharge administrative, ni pour les opérateurs distributeurs d'énergie, ni pour les services de la Banque-Carrefour. Il s'agit d'un point important sur lequel il convient d'insister.

 

Ce nouvel outil a déjà fait ses preuves. Il est en effet utilisé depuis plusieurs années par le gouvernement bruxellois dans sa lutte contre les logements inoccupés. Selon l'administration bruxelloise, le système "push" est bel et bien efficace. Quant à l'administration régionale wallonne elle envisage, elle aussi, de l'utiliser, même si l'on se garde d'ébruiter cette information à l'heure actuelle.

 

05.05  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen): Monsieur le président, j'interviendrai pour donner mon analyse et mon appréciation, mais je ne peux pas laisser Mme de Coster-Bauchau transmettre de fausses informations en tribune. La Région bruxelloise n'a pas recours au système que vous défendez dans le projet de loi.

 

Le système utilisé se base sur d'autres critères de consommation minimale (5m³ d'eau et 100 kW/h par an). Ce n'est pas la même chose. Par ailleurs, au niveau de la transmission des données, il n'y a pas d'envoi systématique des informations avec réaction des administrations, mais bien croisement de données par rapport à des enquêtes faites sur le terrain par des acteurs issus des communes et de la police locale. C'est à ce moment-là seulement qu'il y a intervention.

 

La différence se situe bel et bien là! L'efficacité du système bruxellois est à mettre en lumière là où l'inefficacité de votre système sera bientôt prouvée!

 

05.06  Sybille de Coster-Bauchau (MR): Je ne partage pas votre analyse, madame Gerkens. Vous parlez de 5 m³ alors que nous parlons ici de quelque chose qui se détache de 80 % de la moyenne. Mais c'est le même principe qui va fonctionner avec d'autres valeurs. Il y a également un croisement au niveau de la Région bruxelloise.

 

05.07  Catherine Fonck (cdH): Madame de Coster, vous avez affirmé qu'on avait un système "pull" auparavant. Ce n'est pas exact mais j'y reviendrai tout à l'heure. Par contre, au niveau du logement en Région bruxelloise, ils n'appliquent pas un système "push".

 

05.08  Sybille de Coster-Bauchau (MR): Je n'ai pas parlé d'un système de "pull". J'ai dit qu'il s'agit d'un système identique à celui existant en Région bruxelloise.

 

05.09  Catherine Fonck (cdH): Vous avez clairement dit que la Région bruxelloise avait un système "push". Elle a légalement la possibilité d'avoir un système "push" mais elle ne l'utilise pas en raison de son inefficacité car en appliquant ce système, ils se retrouveraient alors noyés de données. À l'inverse, ils utilisent un système "pull": quand ils ont des suspicions, ils vont effectivement chercher les données que vous avez citées mais ils n'appliquent pas du tout ce que vous avez décidé de faire ici qui consiste à aspirer les données de l'ensemble des Bruxellois. C'est une grosse différence.

 

Je ne peux donc pas vous laisser affirmer qu'à Bruxelles, on utilise un système "push" puisque ce n'est pas le cas. Le moteur de cette décision est d'être efficace en évitant d'être noyé de données où personne ne s'y retrouve et, pire, où l'on passe à côté des fraudeurs.

 

05.10  Sybille de Coster-Bauchau (MR): Je ne partage pas votre analyse. J'ai dit que c'était le même fonctionnement qu'en Région bruxelloise, et vous venez de le confirmer. Ils n'utilisent pas l'entièreté du système, parce qu'ils ont modifié les choses par la suite, mais au départ, c'était bien ainsi.

 

05.11  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen): (…)

 

05.12  Sybille de Coster-Bauchau (MR): Je n'ai pas perçu de la même façon que vous ce qui a été dit lors des auditions! J'ai par contre perçu que celui qui venait s'en expliquer était un peu mal à l'aise quand on lui posait des questions parce qu'il devait dire ce qu'on lui avait dit de dire. C'est un système où l'on utilise des données. Monsieur le secrétaire d'État mettra en oeuvre une période d'évaluation.

 

05.13  Catherine Fonck (cdH): (…)

 

05.14  Sybille de Coster-Bauchau (MR): Madame, je peux quand même encore dire ce que je pense! Vous pensez ce que vous voulez, moi aussi! N'utilisez pas toujours de tels mots!

 

Je poursuis. Ce projet de loi dont nous discutons offrira un outil complémentaire qui aidera les services dans leurs tâches. Il le fera notamment en ciblant mieux ceux et celles qui tentent de profiter de notre système de solidarité auquel ils n'ont pas droit. Je voudrais redire que l'objectif premier est de déterminer une fraude au domicile. Les gens sont-ils bien à l'adresse où ils disent habiter et leur composition familiale correspond-elle à celle qui est déclarée auprès des administrations communales? In fine, c'est la question. Ce n'est pas nous qui avons décidé qu'il y aurait deux types d'allocataires, des cohabitants et des isolés. Si mes souvenirs sont bons, cette différence a été instituée sous les gouvernements précédents. Aujourd'hui, si vous voulez qu'on la supprime, on peut en parler, mais la différence existe. Ou on est isolé ou on est cohabitant, et les allocations sont liées à ce statut. Il est important de redire que c'est là ce que nous ciblons.

 

Dans cette nouvelle mission confiée aux distributeurs d'énergie, il n'y aura donc pas d'augmentation des coûts, ni pour les consommateurs bruxellois ni pour les distributeurs eux-mêmes. Certains l'ont prétendu et M. Delizée y est revenu.

 

J'en viens à la méthode. Je voudrais féliciter M. le secrétaire d'État pour avoir accepté les auditions qui lui avaient été demandées. L'opposition ne pourra pas dire qu'on a fait du forcing dans ce projet. La majorité y a répondu favorablement parce qu'elle reste convaincue qu'il offre un outil supplémentaire et complémentaire aux autres outils de détection de fraude. C'est une bonne chose.

 

Il en va de même pour l'avis complémentaire qui a été demandé à la Commission de la protection de la vie privée. Nous y avons aussi répondu favorablement. Toutes les auditions organisées ainsi que les réponses fournies par M. le secrétaire d'État ont apporté des précisions sur les divergences de consommation et de consommation moyenne, sur la garantie de la protection de la vie privée, sur la protection de ces données, sur les sanctions dans le cadre du projet pilote, sur le déroulement de l'expérience pilote et sur son coût. Le tout a été assez constructif.

 

Nous n'avons pas du tout l'intention de stigmatiser les allocataires sociaux, comme certains voudraient le faire croire, pas plus que de faire la chasse aux chômeurs. Au contraire, nous voulons pérenniser notre système de protection sociale tel que nous le connaissons. Un de nos collègues, M. Gilkinet, a d'ailleurs fait remarquer qu'il y avait lieu de mettre en balance l'intérêt général et l'intérêt individuel. Je partage ce point de vue. M. Massin est du même avis que la majorité puisqu'il n'y a pas si longtemps, dans le cadre de sa charge de directeur de CPAS, il déclarait que si les gens avaient droit à une aide sociale, ils avaient aussi l'obligation de déclarer leur situation réelle, sans quoi cela reviendrait à prendre l'argent de ceux qui en ont vraiment besoin. Si on veut préserver notre sécurité sociale, il faut s'attaquer à cette fraude.

 

Vous l'aurez compris, le surnom donné à ce projet de loi n'est pas approprié et est même outrancier. Lorsqu'on sait les difficultés budgétaires que nous connaissons, on ne peut pas mettre à mal notre système de sécurité sociale.

 

Bien sûr, mon groupe et moi-même soutiendrons cette initiative du gouvernement. J'invite mes collègues à la soutenir également.

 

05.15  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, chers collègues, ce projet de loi suscite chez moi et chez mes collègues Ecolo-Groen une profonde colère. Ce n'est pas seulement un bazooka pour détecter quelques fraudes, c'est aussi un système qui repose sur le présupposé selon lequel les allocataires sociaux sont fondamentalement des fraudeurs potentiels. Vous aurez beau dire, comme Mme de Coster, que ce n'est pas stigmatisant, il n'en reste pas moins qu'un tel projet vise à identifier la consommation moyenne d'eau, de gaz et d'électricité des citoyens qui ont des allocations sociales comme revenu. Si ce n'est pas stigmatiser et cibler une population qu'on présume comme étant fraudeuse, il faudra m'expliquer où est la logique.

 

Je rejoins les propos de notre collègue Delizée. En première lecture, nous avons considéré, et nous continuons à le faire, que ce projet est irréaliste, inefficace, injuste et stigmatisant, parce qu'il repose sur une discrimination de base.

 

Ce que je voudrais mettre en évidence dans mon intervention, c'est l'hypocrisie parfois utilisée par certains membres de la commission pour justifier ce projet. Le fait de recourir aux arguments qu'ils ont utilisés me laisse penser qu'ils ne sont pas si clairs et si nets que cela par rapport à la performance, à l'honnêteté du système.

 

Vous nous avancez que c'est une manière d'améliorer la simplification administrative, vu le nombre d'administrations qui interviennent pour garantir un revenu de base, un revenu de remplacement ou un revenu de survie à nos concitoyens. Ce sont donc les citoyens les plus démunis qui devront assumer à leurs dépens une incapacité de ce gouvernement à organiser une simplification administrative, qui figure parmi les priorités de ce gouvernement.

 

Je me souviens de M. Van Quickenborne en 1999, qui, à l'entrée de son cabinet, rue de la Loi, avait apposé un sablier avec des petits papiers bleus pour indiquer le nombre de charges administratives. Et il espérait parvenir en fin de législature sans ces papiers bleus. Je pense que ce sablier est toujours sur le mur, à moins qu'on ne l'ait enlevé, il y a quelques mois, et il y a toujours autant de papiers bleus!

 

La simplification administrative est à votre charge, à la charge des responsables politiques et non à celle des citoyens qui sont les plus démunis dans notre pays.

 

L'autre élément, c'est l'hypocrisie, consistant à dire que ce merveilleux outil permettra de lutter contre la pauvreté. En effet, il permettra de retrouver et d'identifier les personnes qui avaient droit à une allocation et ne l'ont pas demandée. Étant donné qu'elles consomment trop ou trop peu d'électricité, elles pourront être identifiées et on pourra voler à leur secours. On pourra repérer les personnes qui sont décédées sans que leur décès n'ait été signalé. On pourra repérer les personnes qui cultivent du cannabis, puisqu'on détectera la consommation excessive d'électricité. Les membres de la majorité sont donc allés rechercher des arguments de cette nature pour justifier ce projet!

 

C'est bien la preuve qu'ils se rendent compte combien il est stupide de mettre en place un tel système.

 

Plus fondamentalement, suivant l'analyse et les critiques émises qui corroborent d'ailleurs mes propos, on va noyer les administrations d'informations. Cela va demander beaucoup d'argent. Cela va nécessiter la mobilisation de fonctionnaires pour un résultat qui risque d'être minime.

 

Tous les intervenants qui travaillent avec les personnes qui bénéficient d'allocations, qui sont en situation de précarité ou de pauvreté sont d'accord pour dire que les critères utilisés (80 % de la moyenne de la consommation) ne sont pas signifiants. Pire encore, il s'agit de critères qui vont à l'encontre de l'intelligence collective qu'a pu développer cette population.

 

Si j'ai de faibles revenus, si j'habite dans un logement que je dois chauffer – et on a rarement un logement impeccable lorsqu'on a peu de moyens –, il est évident que je ne passe pas mes journées, mes soirées et mes nuits chez moi. Je vais plutôt passer mes journées et, si possible, mes soirées dans des lieux collectifs chauffés afin de limiter mes dépenses. Ces personnes seront ciblées par la mesure.

 

Par ailleurs, certaines personnes consomment beaucoup plus que ce qu'elles ne devraient, vu l'insalubrité de leur logement ou la maladie de membres de leur famille. Ces personnes feront systématiquement l'objet d'inspections, de contrôles. Il est possible qu'après un contrôle, on puisse décider de ne pas prendre de sanction. Il n'empêche que les personnes concernées auront été contrôlées et le seront encore à l'avenir.

 

J'en arrive ainsi à la question de la faisabilité ou non du système et à la nécessité d'une phase test. Même Frank Robben, pourtant favorable à la récolte des données et aux banques de données, a déclaré que la manière d'imaginer le système risquait de provoquer une utilisation trop importante de moyens et de personnes, vu l'afflux et l'utilisation systématique des données, et qu'un test était indispensable.

 

Une évaluation, que vous avez ajoutée à votre projet, n'est pas un test. En effet, durant cette procédure, des gens seront contrôlés et sanctionnés. Si elle débouche sur une conclusion négative, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Ce ne sont donc pas deux réalités identiques. Il ne faut pas mentir au public.

 

Je voudrais répondre à Mme de Coster-Bauchau. J'ai relu le rapport. À la page 13, M. Lopes nous dit: "C'est ainsi que le constat d'une consommation d'eau et d'électricité inférieure à un certain seuil peut être un critère d'inoccupation. Ce critère, rarement isolé, conforte une présomption déjà existante." Il s'agit à Bruxelles de sanctionner un propriétaire, et non pas un citoyen qui laisserait son logement inoccupé. Il insiste aussi pour que le système en place dans la capitale soit efficace. C'est un autre élément qui n'est pas prévu et qu'on essaie même d'éliminer via ce projet. Selon lui, il est nécessaire que cela repose sur une inspection dans les quartiers afin de repérer les logements vides. Voilà ce qui importe, madame de Coster: si l'on veut lutter contre la fraude sociale ou autre et détecter les risques de pauvreté, il faut être sur le terrain et observer les familles dans leur vécu. Il ne s'agit pas de leur envoyer un inspecteur, au motif qu'un chiffre serait apparu dans un relevé statistique.

 

On est en train de parler de la nécessité de mener des politiques sociales et d'intégration, mais on fait tout pour empêcher les relations humaines et remplacer l'homme par la machine.

 

05.16  Sybille de Coster-Bauchau (MR): Vous mélangez deux choses. Il n'a jamais été dit que dans le cadre de ce projet, les inspecteurs et le travail social des communes seraient remplacés par ce type de projet. C'est un outil complémentaire spécifiquement lié à la fraude. Par rapport aux données que nous pourrions obtenir, nous serons peut-être confrontés à des cas de pauvreté ou à de cas pour lesquels nous pouvons intervenir et où le CPAS interviendra. Ce sont deux choses différentes, il ne faut pas les mélanger.

 

05.17  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen): Ce mélange dans les politiques ayant pour destination la lutte contre la pauvreté, ce sont les membres de la commission et de la majorité qui l'ont fait. Lorsque vous mettez en place un système automatique, mathématique de transmissions de données et ensuite de l'envoi d'un inspecteur, vous ne facilitez pas le travail social et de terrain. Non seulement vous ne le facilitez pas mais en plus vous le mettez à mal. Vous allez le perturber voire l'empêcher.

 

M. Lopes de la Cellule "Logement inoccupés" de Bruxelles déclare qu'il y avait effectivement deux possibilités pour utiliser les données. Soit, les agents du service peuvent ouvrir d'initiative une enquête sur la base des informations communiquées, soit ils se servent des donnés communiquées afin de renforcer une présomption d'infraction. Avec l'expérience, la deuxième méthode s'est avérée plus efficace car elle évite des recherches inutiles dans le cas d'une présomption déjà suffisamment forte. C'est donc M. Lopes qui a dit qu’à l'expérience, il fallait évidemment opter pour le deuxième système. Il dit aussi, en page 22 du rapport, que même en prenant cette deuxième piste, une réforme des services et du travail supplémentaire a été nécessaire et que le travail mathématique était complexe. Si le travail mathématique est complexe, avec une consommation de base minimale, que dire quand on prend comme référence mathématique une consommation moyenne et un écart par rapport à une consommation moyenne? À mon avis, ce sera encore plus compliqué. Or ce gouvernement veut diminuer les budgets consacrés à l'administration, à la fonction publique. Nous allons ainsi nous retrouver avec une administration qui, soit passera son temps à aller contrôler sur la base d'un relevé de compteur et ne pourra dès lors plus rencontrer les autres besoins de la population, soit sera dans l'incapacité de remplir le rôle que l’on attend d’elle.

 

Je terminerai en précisant que nous avons déposé un amendement qui reprend le système bruxellois tant vanté, puisque c'est de lui que vous voulez vous inspirer. Cet amendement propose de relever et de signaler les consommations inférieures à cinq mètres cube et à 100 kWh par an. L'intérêt de ces seuils de consommation, c'est que ces critères reposent sur des analyses. Quel est le besoin minimal d'une personne qui occupe un logement? Quelles sont les données à récolter pour un logement occupé? En l'absence de ces données, nous avons la preuve que le logement est inoccupé.

 

L'amendement que nous avons déposé, toujours basé sur le système bruxellois qui a montré son efficacité, propose, en cas de présomption et sur la base d'autres éléments – la consommation minimale est un élément complémentaire à intégrer dans l'enquête – qu'il peut y avoir, dans ce cas, inspection en raison d'un soupçon renforcé de domicile fictif ou de fraude.

 

Par ailleurs, il y avait moyen de prendre d'autres mesures qui simplifieraient la vie de toutes les administrations, en plus des personnes bénéficiant d'allocations et de revenus de remplacement, je parle de l'individualisation des droits. C'est également une manière de simplifier, d'être juste, de lutter contre la pauvreté et de rencontrer les besoins, mais on préfère contrôler et exclure des citoyens de droits.

 

Il faut aussi travailler sur le non-recours aux droits. Pour le SPF Intégration sociale, cela touche plus de la moitié des bénéficiaires et des personnes qui ont droit aux allocations. La fraude sociale représente entre 4 et 10 %. Où fixe-t-on les priorités? Visent-elles les personnes qui n'ont hélas pas accès à un travail et à un salaire, qui bénéficient d'une allocation de remplacement? L'important, est-ce de leur assurer un revenu minimal qui leur permette de vivre dans la dignité et sans doute aussi de continuer ainsi à participer à la société et peut-être de chercher du travail quand il y en a ou la priorité est-elle la stigmatisation et l'exclusion?

 

Parmi les différentes mesures mises en place par ce gouvernement, je constate que les mesures d'exclusion se répètent. Une société qui exclut des personnes leur enlève leur dignité et ne leur permet plus de se sentir membres à part entière de cette société. En agissant de la sorte, le gouvernement prend des risques très graves.

 

05.18  Catherine Fonck (cdH): Nous discutons aujourd'hui d'un projet de loi qui se base d'abord et avant tout sur une position de principe. Je tiens à le rappeler car mon groupe est favorable à la lute contre la fraude sociale. Pour être efficace, il faut des moyens efficaces et proportionnés. Ce projet de loi contient certains éléments plus qu'inquiétants.

 

Ma collègue du MR qui a quitté notre séance a fait, tout à l'heure, des déclarations absolument inexactes. Monsieur le secrétaire d'État, vous ne pourrez évidemment pas le nier! Cette représentante du MR a déclaré à cette tribune que le service d'inspection sociale disposait déjà du fameux système "pool" qui permet d'obtenir des données relatives à la consommation, à la demande des services d'inspection, en cas de suspicion de fraude et singulièrement de domiciliation fictive. Puis-je vous rappeler, chers collègues du MR, que la base légale de ce dispositif, notamment avec les articles 100 à 105 de la loi-programme du 29 mars 2012, est effectivement en vigueur? Mais l’arrêté royal n'a jamais été pris. Dès lors, ce système qui existe sur papier n'a pas été finalisé, ce qui aurait permis l'utilisation de ce fameux système "pool". Les propos de notre collègue du MR sont donc absolument faux. L'arrêté royal qui permettait l'entrée en vigueur du dispositif n'a pas été pris par ce gouvernement.

 

D'ailleurs, les systèmes de distribution ont confirmé qu'ils n'avaient jamais été contactés pour adopter ce dispositif et le mettre en place. Ne pas savoir que l'arrêté d'exécution n'a pas été pris et affirmer que le système existait déjà, c'est tout de même un peu léger de la part du MR!

 

J'ai déjà expliqué tout à l'heure la réalité de Bruxelles-Capitale, je ne vais donc pas recommencer. Le deuxième élément qui pose question dans ce dispositif est l'efficacité. Vous avez décidé d'aller chercher les données de tous les Belges puisque nous sommes tous des consommateurs. Vous allez chercher ceux qui s'écartent de 80 % vers le haut ou vers le bas de la consommation moyenne. Qu'allez-vous trouver puisque nous avons les chiffres et les projections? Grosso modo, 7 % des ménages se situeront au-dessus du seuil de 80 % en plus de la moyenne et 2 % se situeront au-delà de 80 % sous la moyenne. Vous allez alors détecter toute une série de gens, notamment ceux qui ont des piscines, des panneaux photovoltaïques ou des citernes. Mais les vrais fraudeurs risquent de passer entre les mailles du filet. Vous risquez de passer à coté de la cible visée. Je prends un exemple qui vaut parfois mieux qu'un long discours. Un parent qui vit avec ses enfants et qui se met en ménage, verra-t-il sa consommation augmenter à 80 % de la consommation moyenne? Clairement non. Vous visez notamment le cas de figure que je viens de citer et votre système ne permettra en rien de le détecter. Vous ne serez donc pas efficaces dans la lutte contre la fraude sociale et les domiciliations fictives.

 

Permettez-moi de dire combien, là non plus, vous n'avez pas envisagé la problématique de la lutte contre le dumping social et la concurrence déloyale. Vous savez qu'il y a aussi des entreprises fictives qui sont à l'origine de situations inacceptables de concurrence déloyale pour nos entreprises. Vous n'avez absolument pas actionné ce levier. Ce n'est pas la première fois, monsieur le secrétaire d'État et chers collègues de la majorité, que je pointe du doigt votre absence de volonté d’actionner ces leviers alors même que vous avez la capacité et les moyens concrets de lutter contre le dumping social; et pourtant, vous les actionnez à d'autres fins.

 

À l'inverse, nous étions favorables à un système qui aurait permis d'activer la base légale que l'on a aujourd'hui et que l'on n'a jamais mise en pratique. Effectivement, il est utile d'avoir un système qui permet d'obtenir les consommations des personnes lorsqu'il y a des suspicions et des doutes en matière de fraude et singulièrement en matière de domiciliation fictive. Je pense qu’il fallait effectivement activer ce système et le mettre en place. Ce moyen aurait été efficace, proportionné, cela nous aurait permis d'avancer dans la lutte contre la fraude sociale.

 

Le dernier point que je voulais évoquer avec vous est votre obstination en la matière. Vous n'avez pas encore utilisé le système "pull", destiné à aspirer les données lorsqu'il y a des doutes. Nous vous avons dit qu'il fallait peut-être commencer par cela. Non, vous avez fait semblant de ne pas savoir que le système n'avait jamais été appliqué et que cet arrêté royal n'avait jamais été pris. On vous a dit que cela allait coûter cher et que comme je viens de le démontrer, ce système n’était pas efficace. Là encore, vous avez dit vouloir absolument ce système. Vous vouliez la plume au chapeau! Vous avez aussi balayé d'un revers de la main l'avis du CNT, celui de la Commission de la protection de la vie privée. C'est un beau paradoxe pour un secrétaire d'État en charge de la compétence! Vous avez balayé le fait que vous n'étiez plus compétent au niveau fédéral en matière d'allocations familiales. Vous gardez l'exercice de la compétence mais vous n'êtes plus compétent pour modifier la législation qui a trait aux allocations familiales, puisque, je le rappelle, cela a été transféré aux entités fédérées avec la sixième réforme de l'État.

 

J'entendais tout à l'heure mon collègue, Jean-Marc Delizée, dire combien cette carte blanche des professeurs Dumont, Flohimont et Neven était intéressante. Je rappelle que j'avais proposé qu'ils soient auditionnés et que tout le monde, y compris une partie de l’opposition, avait alors rejeté ma demande. Maintenant, tous se précipitent pour appuyer leurs propos qui auraient été très intéressants en début de travail de commission.

 

Nous sommes clairement favorables à la lutte contre la fraude sociale car, comme pour toute fraude, ce n'est évidemment pas acceptable. Comme je viens de l'expliquer, nous sommes profondément perplexes face à l'efficacité du système que vous avez imaginé et aux moyens utilisés par le gouvernement dans ce cadre. Nous nous abstiendrons donc sur votre projet de loi. Par contre, je le répète, nous soutenons un système de contrôle des données de consommation chaque fois qu'il y a un doute ou une suspicion de domiciliation fictive ou de fraude, système qui, jusqu'ici, n'a jamais été mis en place malgré ce que certains ont essayé de faire croire.

 

Pour terminer, vous me permettrez d'élargir un peu le débat. À travers ce projet, je voudrais, encore une fois, souligner que même si le gouvernement est toujours déterminé dans la lutte contre la fraude sociale – autre chose est de dire qu'il sera efficace, je viens d'en parler – il serait bon, messieurs les ministres, que le gouvernement s'attelle aussi à lutter avec la même énergie et la même détermination contre la grande évasion fiscale, contre les paradis fiscaux et contre la grande criminalité financière. En effet, le moins que l'on puisse dire c'est que, au fur et à mesure des jours qui se passent, des dossiers supplémentaires émergent chaque fois dans l'actualité qui démontrent que là il y a de fameux verrous à resserrer et de fameux leviers à actionner. En la matière, le moins que l'on puisse dire, est que le gouvernement est au balcon.

 

05.19 Staatssecretaris Bart Tommelein: Mevrouw Fonck, u hebt gelijk; uw laatste opmerking was to the point. We moeten met de regering op een consequente manier ten strijde trekken tegen elke vorm van fraude en dus ook tegen fiscale fraude. Ik ben er dan wel niet voor bevoegd, maar ik spreek me toch uit als lid van de regering.

 

Moeten we tolereren dat rijke burgers belastingen ontduiken? Neen. Moeten we tolereren dat banken die gered werden met ons belastinggeld, meewerken aan dergelijke constructies? Neen, mevrouw Fonck. Iedereen moet bijdragen aan ons systeem. De vraag is enkel of we andere dan fiscale fraude, bijvoorbeeld sociale fraude, ongemoeid moeten laten, omdat er grote fiscale fraude op internationaal vlak bestaat. We laten wie een dvd steelt, niet zomaar lopen, omdat anderen televisietoestellen stelen. We laten chauffeurs die 70 km/u rijden waar ze 50 km/u mogen rijden, toch niet met rust, omdat anderen er 100 km/u of 120 km/u rijden? We laten een horecazaak toch niet in het zwart werken, omdat ook bouw- en transportbedrijven aan internationale en sociale dumping doen?

 

Collega’s, fraude is een misdrijf en sociale fraude is dat ook, of dat nu op grote of op kleine schaal gebeurt. Uiteraard zetten we met de regering mensen en middelen in om de grote internationale sociale dumping aan te pakken. Dat is zelfs mijn grootste prioriteit, maar dat betekent niet dat we andere vormen van fraude, zoals uitkeringsfraude, zomaar blauwblauw moeten laten.

 

In de voorbije periode heb ik vaak gehoord dat ik de kleine man wil pakken, dat we willen stigmatiseren, dat maatregelen als het automatisch doorsturen van sterk afwijkende verbruiksgegevens armoede in de hand zouden werken en zelfs uitsluiting zouden inhouden. Het tegendeel is waar.

 

Mevrouw Gerkens, u spreekt over een individueel recht waarbij alles bespreekbaar moet zijn. Ik meen echter dat het huidig systeem met verschillende bijdragen op basis van informatie over de status van de betrokkene – alleenstaand of samenwonend – al bestaat van voor uw partij aan de regering deelnam. U hebt dus voldoende kansen gehad om een en ander te veranderen. U hebt dat toen niet gedaan. Dus moet u er nu ook niet over zeuren.

 

Collega’s, de voorgestelde maatregel zorgt ervoor dat wie geen recht heeft op een uitkering, er ook geen krijgt. Achteraf moeten we dan ook geen onterecht toegekende uitkeringen terugvorderen. Op die manier stoppen wij op termijn de sociale fraude, voordat ze plaatsvindt. Ik benadruk daarom het preventief karakter van de maatregel. In dat preventief effect geloof ik rotsvast. Voortaan weet men heel duidelijk dat het niet loont om te frauderen. Een vals adres opgeven om een hogere uitkering te krijgen dan waarop men recht heeft, is geen goed idee. Onterecht verkregen geld zal terugbetaald moeten worden.

 

Onlangs had ik in het Vlaams Parlement een internationale discussie met vertegenwoordigers uit verschillende landen over sociale dumping. Een collega van de SP uit Nederland was daarbij ook aanwezig. Hij kwam mij feliciteren, omdat wij de uitkeringsfraude zullen aanpakken aan de hand van energiegegevens. Mijnheer Delizée, het gaat wel degelijk over een collega van de SP. Hij heeft mij aangemoedigd om nog verder te gaan, omdat ik nog niet ver genoeg zou gaan. Hij heeft mij uitgenodigd om te komen kijken naar de aanpak in Nederland, waar nog veel meer gegevens gebruikt worden dan wij vandaag doen. Dat geef ik u maar mee. De SP is overigens nog linkser dan de PvdA, nóg socialer.

 

Collega’s, ondanks de beweringen hier, is die maatregel wel degelijk proportioneel en zeer goed begrensd.

 

Mijnheer Delizée, voor alle duidelijkheid, ik kan u antwoorden dat het gaat om acht distributienetbeheerders. Die informatie kunt u terugvinden op de website van de CREG. Die distributienetbeheerders zijn ORES, Tecteo, Régie de Wavre, AIESH en AIEG in Wallonië, Sibelga in Brussel en Eandis en Infrax in Vlaanderen. U beweert dat u die info niet gekregen hebt. Welnu, u hebt nu de acht namen van de distributienetbeheerders. Die distributienetbeheerders zullen een sterk afwijkend gebruik melden aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

 

Mevrouw Fonck, ik wil ook even terugkomen op uw vraag. U zegt dat wij op federaal niveau niet meer bevoegd zijn voor de kinderbijslag en dat klopt. Sinds 1 juli 2014 zijn de kinderbijslagen officieel een bevoegdheid van de regio’s. Echter, tot 31 december 2019 geldt er een overgangsperiode, waarbij Famifed, DIBISS en de kinderbijslagfondsen de uitvoering ervan verder op zich blijven nemen. Met die uitvoering is ook de controlebevoegdheid overgenomen. Dat bleek ook tijdens een bezoek dat ik aan Famifed gebracht heb. Op die vergadering heeft Famifed gevraagd om betrokken te worden in het pilootproject, vanwege het sterk preventief karakter.

 

Wie denkt aan fraude met kinderbijslag, is meteen gewaarschuwd: dat zal niet lukken. Bovendien hebben wij de intentie om ook het RIZIV bij het proefproject te betrekken, wat ons een noodzaak lijkt. Immers, het onterecht verkrijgen van uitkeringen voor ziekte, een zeer actueel thema, moet ook worden aangepakt.

 

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid kruist de gegevens. Bij een sterk afwijkend energieverbruik gaan de gegevens ter zake pas naar de Sociale Inspectie als men recht heeft op een uitkering. Die kan dan – ik zeg wel: kan – de gegevens bekijken en gebruiken indien er een vermoeden van sociale fraude bestaat. Voor alle duidelijkheid, nutsbedrijven krijgen geen gegevens van uitkeringstrekkers. Alleen de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid mag de energiegegevens en de uitkeringsgegevens matchen.

 

Voor alle duidelijkheid, de minimale afwijkingsgrens is tachtig procent en dat volgens verschillende gezinstypes. Het gaat dus niet over tachtig procent verbruik ten opzichte van het gemiddelde, maar om een afwijking van tachtig procent. Dat betekent dat al heel duidelijk moet zijn dat er geen sprake is van vaak of weinig het licht aansteken. Een afwijking van tachtig procent betekent dat er iets verkeerds is of kan zijn. Dan bekijken wij dat. Het gaat over een serieuze afwijking en een verbruik dat jaarlijks wordt aangepast, niet zomaar over wat minder verbruik. Daarom vind ik het amendement van Groen niet bruikbaar: ik stel vast dat men geen rekening wil houden met verschillende gemiddelde verbruiken. De verschillende distributienetbeheerders houden wel rekening met verschillende categorieën en ook in mijn piloottest zal ik rekening houden met de verschillende verbruikscategorieën. Men houdt er bijvoorbeeld rekening mee of men alleen woont dan wel vijf kinderen heeft. Daaraan wordt de afwijking van tachtig procent getoetst; de afwijking werkt als knipperlicht voor wie moet controleren of er iets loos is.

 

De opmerking dat we niet tegemoetkomen aan de adviezen van de Privacycommissie, vind ik niet correct. We hebben twee adviezen van de Privacycommissie en dat tweede advies van de Privacycommissie is er enkel gekomen omdat er een hoorzitting is geweest waarmee ik heb ingestemd. Ik heb als staatssecretaris bevoegd voor de bescherming van de privacy een voorbeeldfunctie en dat betekent dat ik rekening houd met opmerkingen en voor aanpassingen zorg. Dat heb ik ook gedaan. Er is inderdaad een verwerker voor de gegevens aangeduid. Het is juist dat er een algemene wettelijke basis moet komen voor datamining en datamatching. We zijn daar ook mee bezig. Voor onderhavig ontwerp hebben wij voor een wettelijke basis gezorgd, maar die moet nu uitgebreid worden. Dat dossier wordt de komende weken opgevolgd door mijn kabinet.

 

Overigens, ik vind het nogal cru wanneer men zegt dat ik daarvan een testproject maak. Natuurlijk maak ik daar een testproject van. Wat is er verkeerd aan een testproject? Ik zou onzeker zijn en het eigenlijk allemaal niet goed weten. Het is van bij het begin mijn duidelijke keuze geweest om een testproject op het getouw te zetten, zodat we een en ander duidelijk kunnen evalueren en desgevallend bijsturen.

 

Mijnheer Raskin, u vraagt om werk te maken van de herstructurering van de sociale zekerheid. Ik denk dat u gelijk hebt. U vindt in mij een medestander. Wij moeten gaan naar administratieve vereenvoudiging, naar een vereenvoudiging van de processen, naar een vereenvoudiging van de modellen en naar een vereenvoudiging van de structuren, zowel voor de sociale zekerheid als voor de Sociale Inspectie. Ik zal dat samen met mijn bevoegde collega’s, zeker met mijn goede collega Maggie De Block, opnemen.

 

Collega’s, laat ik toch eens herhalen dat fraude een misdrijf is. Ook fiscale fraude is een misdrijf.

 

Het valt mij telkens op dat, als het over veiligheid gaat, er nooit een probleem is om een databank te maken en daarmee bepaalde zaken te doen, want veiligheid is toch zo belangrijk. Ik ben het daarmee eens, collega Jambon. Veiligheid is belangrijk. Ik denk dat wij ook daar met een aantal zaken rekening moeten houden, wat ook maar logisch is. De strijd tegen terreur is belangrijk. De strijd tegen fiscale fraude is belangrijk.

 

Als mijn collega van Financiën mijn expertise nodig heeft om het systeem ook te gebruiken om fiscale fraude op te sporen, dan heeft hij in mij een bondgenoot. Het moet echter gedaan zijn met te zeggen dat de staatssecretaris bevoegd voor sociale fraude niets mag doen, omdat er fiscale fraude is en hij dan de kleine man zou pakken. Het is voor mij onaanvaardbaar dat bepaalde partijen in een kramp schieten wanneer het over sociale fraude gaat.

 

Als ik het systeem kan gebruiken voor armoedebestrijding, dan is men voor. Als men het kan gebruiken in de strijd tegen terreur, dan is men voor. Als men het kan gebruiken in de strijd tegen leegstand, is men voor. Als men het gebruikt in de strijd tegen het onterecht ontvangen van uitkeringen, dan is het stigmatiserend en is het onaanvaardbaar. Wel, ik aanvaard dat niet.

 

Mevrouw de Coster-Bauchau, als het moet, zullen wij daarmee ook armoede opsporen, maar ik zeg eerlijk dat dit niet het doel van het project is. Als men aan de hand van databases van energiegegevens personen in armoede wil opsporen om aan gerichte armoedebestrijding te doen, dan hebt u in mij een bondgenoot en zal ik dat samen met mijn collega’s van de Gewesten opnemen.

 

Dat betekent evenwel dat we een ander wetsontwerp moeten goedkeuren met een ander doel en met een andere proportionaliteit. Ik zorg ervoor dat we onze sociale zekerheid voorbehouden voor degenen die het echt nodig hebben en niet voor fraudeurs.

 

05.20  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik heb nog een zeer korte vraag.

 

Mijnheer de staatssecretaris, ik hoor u bepleiten dat die databanken er zeker moeten zijn, onder andere voor de veiligheid. U zegt dat we zowel de sociale fraude als de fiscale fraude moeten bestrijden. U vindt daarvoor in ons een absolute bondgenoot. Aangezien u die databanken toch zo belangrijk vindt voor het bestrijden van de fraude, bent u dan ook voor een vermogenskadaster?

 

05.21 Staatssecretaris Bart Tommelein: Ik ben staatssecretaris bevoegd voor de bestrijding van de sociale fraude.

 

05.22  Karin Temmerman (sp.a): Dat is een flauw antwoord.

 

De voorzitter: Laat de heer Tommelein uitspreken.

 

05.23 Staatssecretaris Bart Tommelein: Mevrouw Temmerman, ik heb slechts twee woorden gezegd, mijn antwoord was niet volledig. Het volgende wat ik u zal zeggen, zal u nog veel minder bevallen. Ik ben dus staatssecretaris bevoegd voor bestrijding van de sociale fraude en mijn voorganger was de staatssecretaris bevoegd voor fraudebestrijding. Hij had zowel de fiscale als de sociale fraudebestrijding onder zijn hoede. De vraag is waarom hij dat dan niet heeft ingevoerd.

 

05.24  Karin Temmerman (sp.a): Ik kan daarop meteen antwoorden, namelijk omdat uw partij daar tegen was. Ik heb u echter een rechtstreekse vraag gesteld. U zegt dat u voor die databanken bent en voor het gebruik ervan in de strijd tegen fiscale en sociale fraude. Aangezien u niet rechtstreeks op mijn vraag geantwoord hebt, neem ik dus aan dat u voor een vermogenskadaster bent. Bedankt voor die informatie.

 

05.25 Staatssecretaris Bart Tommelein: Mevrouw Temmerman, u gebruikt mijn woorden doelbewust verkeerd. Ik heb – luister goed naar wat ik zeg – mijn expertise en wat ik hier in de voorbije maanden heb bijeengesprokkeld om een en ander aan te pakken, aan mijn collega van Financiën aangeboden. Overigens werd ik door de oppositie in de strijd tegen de sociale fraude gematrakkeerd, omdat ik de bescherming van de privacy en de bestrijding van de fraude niet in evenwicht kon houden. Als het gaat over sociale fraude, dan moet de staatssecretaris bevoegd voor de bescherming van de privacy, gematrakkeerd worden, omdat hij onvoldoende rekening houdt met de privacy. Als het echter gaat over fiscale fraude, dan is dat kennelijk van geen enkele tel, mevrouw Temmerman? Dan telt dat allemaal niet meer. Ik zeg u dat u met twee maten en twee gewichten meet.

 

05.26  Karin Temmerman (sp.a): (…)

 

05.27  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen): J'ai eu l'occasion de m'exprimer au sujet du contenu et je n'y reviendrai donc pas. Néanmoins, monsieur le secrétaire d'État, je pense que vous confondez un objectif de simplification administrative avec du simplisme intellectuel et politique!

 

Dans votre manière de présenter les choses, vous tournez toujours les propos à votre avantage. Par exemple, nous n'avons jamais dit que vous ne pouviez rien faire en matière sociale parce qu'il n'y a pas de lutte contre la fraude fiscale. Nous avons dit que ce gouvernement, au nom d'une simplification administrative, mobilise toute son énergie afin de lutter contre les plus démunis, originellement soupçonnés de fraude.

 

En revanche, ce gouvernement ne concrétise pas des mesures identifiées depuis longtemps comme étant à même de lutter contre la fraude fiscale. Ce n'est pas la même chose!

 

Par ailleurs, vous dites vouloir réduire les dépenses et donc le nombre de fonctionnaires. Je ne vous ai pas entendu vous exprimer à ce sujet. Toutes les expériences menées et tous les intervenants qui se sont exprimés en la matière témoignent du fait qu'il s'agira d'une charge de travail supplémentaire, occasionnant un important croisement de données qui nécessitera davantage de moyens humains. Pourtant, votre gouvernement ne les prévoit pas. Ne nous faites pas croire n'importe quoi en vous détournant de la réalité!

 

Enfin, concernant l'individualisation des droits, depuis notre participation au gouvernement, vous disposez d'informations budgétaires concernant le coût d'une éventuelle individualisation ou du relèvement des allocations au niveau du seuil de la pauvreté.

 

Vous disposez donc des éléments nécessaires pour concrétiser les choses et j'attends que vous le fassiez dans un avenir proche puisque, à entendre votre réponse, vous êtes favorable à l'idée.

 

05.28  Jean-Marc Delizée (PS): Le projet de loi qui nous est soumis ne concerne que la question du contrôle du domicile et donc la lutte contre la fraude sociale, même si le secrétaire d'État nous dit qu'il serait favorable à ce que ses collègues prennent des initiatives en la matière.

 

Par conséquent, il ne nous faut nous prononcer qu'à ce sujet qui s'inscrit dans le cadre de vos compétences. Si quelque chose est détecté en matière de fiscalité, il serait logique qu'un suivi soit assuré. Nous attendons d'autres initiatives de la part de vos collègues et de votre gouvernement concernant la lutte contre la fraude fiscale et contre la pauvreté.

 

Vous évoquez également la question de la terreur et du terrorisme. J'espère que le gouvernement proposera des mesures plus efficaces que l'examen des factures énergétiques de tous les Belges, destiné à débusquer les individus se livrant à des pratiques terroristes.

 

Il y a, d'une part, le discours et, de l'autre, l'efficacité de l'action. M. le secrétaire d'État tient le même discours enflammé qu'en commission et il le fait très bien. Or c'est l'efficacité de cette mesure qui est en question. Mme Fonck a parfaitement raison de dire que la loi de 2012, avec un arrêté royal, imposant le système "pull", qui repose sur des présomptions, porte ses fruits. C'est au demeurant ce qui est en place à Bruxelles. Quand on recueille les données de tout le monde, et l'expérience a été réalisée, on n'aboutit à rien: quelques pourcents, c'est dérisoire. En revanche, quand un contrôle est effectué sur la base de présomptions, cela donne des résultats. Bref, vous vous cantonnez au discours.

 

Vous allez m'expliquer que le système est différent aux Pays-Bas. Tout cela n'a aucun intérêt dans ce débat.

 

S'agissant du caractère opérationnel de la méthode, je vous dis que cela sera impraticable. Dans les sociétés de distribution, il y a les gestionnaires de réseau purs et mixtes. Il faut tenir compte de tous les opérateurs, y compris des régies d'électricité. Selon mes calculs, on compte dix GRD en Flandre, douze en Wallonie et un à Bruxelles. Ils s'occupent également du gaz. Pour l'eau, et en incluant les petites régies communales qui existent dans certaines parties du pays, j'arrive à 59 opérateurs-distributeurs et gestionnaires de réseau. Nous atteignons donc un total de 82 opérateurs – hors la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, l'ONEM et les organismes de sécurité sociale. Vous n'avez jamais répondu à propos de leur nombre. J'attire donc votre attention sur l'égalité de traitement de nos concitoyens, quelle que soit leur commune et quelle que soit la régie de quartier pour l'eau et l'électricité.

 

En tout cas, nous n'allons pas changer notre point de vue. Nous maintenons que ce projet n'apportera aucun résultat. Nous le verrons au demeurant au travers des chiffres des contrôles au domicile des chômeurs. Tout cela est de la poudre aux yeux. Cette mesure démontrera son inefficacité et, surtout, son caractère terriblement discriminatoire pour les allocataires.

 

05.29  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le secrétaire d'État, concernant les allocations familiales, vous avez beau essayer de réinterpréter la sixième réforme de l'État, je me permets quand même de rappeler ici que la compétence a été transférée, y compris sur le volet du contrôle. C'est simplement l'exercice en attente et pour le compte des Régions qui est exercé par Famifed. Cela signifie que, dans l'attente du transfert de l'exercice, le fédéral n'est plus compétent pour modifier les règles. Les textes sont clairs. De surcroît, cela a été très simplement confirmé, en novembre 2015, par votre collègue, le ministre Peeters, lors d'une réponse à une question parlementaire que je tiens à votre disposition, si cela vous intéresse.

 

En ce qui concerne le projet de loi, nous nous abstiendrons parce qu'effectivement, la lutte contre la fraude sociale est tout aussi importante que la lutte contre toutes les fraudes quelles qu'elles soient. Nous nous abstiendrons aussi parce que je pense que vous allez passer à côté de la cible, outre le fait que vous allez être noyé d'informations. C'est un petit peu comme si en matière de lutte contre le terrorisme, vous mettiez tous les Belges sur écoute. Je peux vous assurer que vous seriez particulièrement inefficace et que les terroristes passeraient à travers les mailles du filet. Il vaut beaucoup mieux cibler les écoutes téléphoniques. En l'occurrence, je pense que vous feriez beaucoup mieux de cibler et d'avoir un système permettant d'aller chercher les données de consommation.

 

Outre cela, l'avenir pourra aussi donner quelques éléments amusants. Vous vous souviendrez que nous avons eu un petit débat en commission concernant la manière dont vous avez libellé votre projet de loi, qui fait que les services d'inspection sociale sont aussi compétents pour contrôler toute une série d'avantages rémunératoires: les voitures de société, les avantages en nature, les gsm, l'utilisation professionnelle du domicile. En pratique, comme vous voulez contrôler toutes les rémunérations alternatives à du cash, vous allez aussi, avec votre système, vous retrouver avec des situations particulièrement "amusantes". Ce sera simplement la preuve que ce projet de loi a été mal ficelé!        

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1554/8)

 

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1554/8)

 

Het opschrift werd door de commissie gewijzigd in “wetsontwerp tot wijziging van de programmawet (I) van 29 maart 2012 betreffende de controle op het misbruik van fictieve adressen door de gerechtigden van sociale prestaties, met het oog op de invoering van het systematisch doorzenden naar de KSZ van bepaalde verbruiksgegevens van nutsbedrijven en distributienetbeheerders tot verbetering van de datamining en de datamatching in de strijd tegen de sociale fraude".

L’intitulé a été modifié par la commission en “projet de loi modifiant la loi-programme (I) du 29 mars 2012 concernant le contrôle de l'abus d'adresses fictives par les bénéficiaires de prestations sociales, en vue d'introduire la transmission systématique de certaines données de consommation de sociétés de distribution et de gestionnaires de réseaux de distribution vers la BCSS améliorant le datamining et le datamatching dans la lutte contre la fraude sociale“.

 

Het wetsontwerp telt 8 artikelen.

Le projet de loi compte 8 articles.

 

*  *  *  *  *

Amendements déposés:

Ingediende amendementen:

Art. 2

  • 8 - Evita Willaert cs (1554/11)

Art. 4

  • 7 - Meryame Kitir (1554/10)

*  *  *  *  *

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over de aangehouden amendementen en artikelen en over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur les amendements et les articles réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

*  *  *  *  *

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Conclusion de la discussion des articles:

 

Réservé: le vote sur les amendements et les articles 2 et 4.

Aangehouden: de stemming over de amendementen en de artikelen 2 en 4.

 

Artikel per artikel aangenomen: de artikelen 1, 3, 5 tot 8.

Adoptés article par article: les articles 1, 3, 5 à 8.

*  *  *  *  *

 

06 Wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn 2014/49/EU inzake depositogarantiestelsels en houdende diverse bepalingen (1656/1-4)

06 Projet de loi transposant la Directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses (1656/1-4)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

M. Stéphane Crusnière, rapporteur, renvoie au rapport écrit.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1656/4)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1656/4)

 

Het wetsontwerp telt 34 artikelen.

Le projet de loi compte 34 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 34 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 34 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

07 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, teneinde de variabele vergoeding van bedrijfsleiders te beperken en te rechtvaardigen (972/1-2)

07 Proposition de loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, en ce qui concerne la modération et la justification de la rémunération variable des dirigeants (972/1-2)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Ahmed Laaouej, Fabienne Winckel, Jean-Marc Delizée, Karine Lalieux, Alain Mathot.

 

De commissie voor Handels- en Economisch Recht stelt voor dit wetsvoorstel te verwerpen. (972/2)

La commission de Droit commercial et économique propose de rejeter cette proposition de loi. (972/2)

 

Overeenkomstig artikel 88 van het Reglement spreekt de plenaire vergadering zich uit over dit voorstel tot verwerping, na de rapporteur en eventueel de indieners te hebben gehoord.

Conformément à l’article 88 du Règlement, l’assemblée plénière se prononcera sur cette proposition de rejet après avoir entendu le rapporteur et, éventuellement, les auteurs.

 

07.01  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, la question posée à ce parlement à travers cette proposition de loi est de savoir si on peut encadrer, selon certaines modalités et dans une certaine mesure, la politique salariale des managers des grandes entreprises. Pourquoi? Parce qu'on peut se demander s'il est bon pour le fonctionnement d'une entreprise que les salaires des dirigeants soient liés aux résultats à court terme. On voit en effet trop souvent des bonus, des stock-options qui sont immédiatement liés aux résultats bénéficiaires de l'entreprise à très court terme. Ce genre de pratique salariale ne conduit-il pas à développer une recherche du profit au détriment du développement à long terme de l'entreprise? N'y a-t-il pas là un effet pervers potentiel dans cette façon de procéder?

 

La deuxième raison pour laquelle on peut légitimement se poser la question de savoir s'il faut ou pas encadrer les salaires des managers des grandes entreprises, c'est que, vu l'évolution des écarts salariaux au sein des entreprises, tandis que certains d'entre elles procèdent parfois à des licenciements collectifs alors qu'elles sont en bénéfice, il est difficilement compréhensible par les travailleurs qu'on leur demande des sacrifices alors que leurs patrons se voient allouer des sommes parfois exorbitantes.

 

La première proposition de loi, celle que j'ai déposée, qui vise à limiter les salaires variables à 30 % des salaires fixes et ne pas admettre l'octroi de bonus lorsque l'entreprise procède à des licenciements collectifs et prend comme dispositif de sanction une surfiscalisation de ce qui dépasserait ce plafond, poursuit cet objectif d'encadrer de manière raisonnable les rémunérations variables.

 

Nous le faisons parce qu'il est apparu que certains comportements étaient particulièrement indécents. Sans citer l'entreprise concernée, très connue dans le secteur brassicole, on a pu voir qu'un de ses dirigeants s'était octroyé des stock-options dans des proportions très impressionnantes, ainsi que des bonus en plus d'un salaire fixe particulièrement important, alors même que la société procédait à un licenciement collectif tandis qu'elle affichait un bénéfice d'exploitation se chiffrant en milliards d'euros.

 

Comment voulez-vous que les travailleurs puissent comprendre ce genre de comportement et de pratique et, au-delà des travailleurs, la société dans son ensemble?

 

J'ai commencé mon exposé en rappelant qu'il pouvait même y avoir une dérive entravant le bon fonctionnement de l'économie si certains managers étaient incités à ne voir que le profit à court terme. Cela peut passer par des choix allant à l'encontre de l'intérêt de l'entreprise elle-même et son développement pérenne. Cela a été particulièrement le cas dans le secteur financier. Nous l'avons vu au moment de la crise financière de 2008. Dans le secteur financier, un certain nombre de personnes ont admis qu'en effet cela les avait motivés à prendre des risques inconsidérés dans la gestion de l'institution bancaire.

 

Finalement, voir mes collègues de la majorité rejeter la proposition de loi que nous déposons donne à penser qu'ils ne tirent pas les leçons de la crise financière. Rappelons-nous que le big boss de Lehman Brothers avait touché des bonus se chiffrant à 400 millions de dollars. Lehman Brothers était au cœur de la crise financière de 2008. Ce qui est vrai dans le secteur financier l'est dans l'économie en général. Visiblement, vous ne voulez pas l'entendre, vous ne voulez pas nous accompagner dans cette volonté de réguler l'économie à travers la régulation des politiques salariales des patrons d'entreprise. Nous ne pouvons que le déplorer. Les arguments, que nous avancions lors de nos travaux, n'ont pas reçu de contradictions déterminantes.

 

Je souhaite cependant souligner l'apport très important de M. Delpérée qui nous a aidés à améliorer le texte, notamment dans son libellé, afin de le rendre compatible avec la Constitution notamment au regard du critère d'égalité mais aussi du point de vue de la légistique. À ce sujet, nous avions dit que nous étions ouverts à des amendements comme d'ailleurs nous avons aussi dit à la majorité, cette fois, que nous étions ouverts à des modifications sur le fond pourvu que cela avance. Nous avons enregistré un refus de principe qui marque une posture idéologique de préservation de certains intérêts au détriment d'une volonté de réguler l'économie pour plus d'efficacité, pour plus de justice au sein de l'entreprise.

 

Monsieur le président, voilà ce que je voulais rappeler. Je déplore une fois de plus le refus des groupes de la majorité d'aller vers plus de justice salariale, plus de justice économique et, au fond, plus de justice tout court.

 

De voorzitter: Geen andere spreker mag het woord nemen.

Plus personne ne peut prendre la parole.

 

De stemming over het voorstel tot verwerping van dit wetsvoorstel zal later plaatsvinden.

Le vote sur la proposition de rejet de cette proposition de loi aura lieu ultérieurement.

 

08 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, wat de bekendmaking van de verschillen in bezoldiging betreft (177/1-2)

08 Proposition de loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, en ce qui concerne la publication des écarts de rémunérations (177/1-2)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Frédéric Daerden, Jean-Marc Delizée, Özlem Özen, Paul-Olivier Delannois, Fabienne Winckel.

 

De commissie voor Handels- en Economisch Recht stelt voor dit wetsvoorstel te verwerpen. (177/2)

La commission de Droit commercial et économique propose de rejeter cette proposition de loi. (177/2)

 

Overeenkomstig artikel 88 van het Reglement spreekt de plenaire vergadering zich uit over dit voorstel tot verwerping, na de rapporteur en eventueel de indieners te hebben gehoord.

Conformément à l’article 88 du Règlement, l’assemblée plénière se prononcera sur cette proposition de rejet après avoir entendu le rapporteur et, éventuellement, les auteurs.

 

08.01  Frédéric Daerden (PS): Monsieur le président, je n'ai pas eu l'occasion d'entendre mon collègue Laaouej mais je pense qu'il a dû être excellent, comme d'habitude. En fait, les deux propositions sont très complémentaires et ont malheureusement été rejetées en commission. C'est pourquoi nous avons voulu les représenter en séance plénière.

 

Je vais développer la deuxième proposition qui concerne le même thème des rémunérations. L'idée est simple. Mon groupe et moi-même souhaitons que les entreprises privées et publiques publient la proportion entre le salaire des dirigeants et le salaire médian au sein de leur entreprise. Pour votre information, le salaire médian est le salaire qui permet d'avoir la moitié du payroll au-dessus de celui-ci et l'autre moitié en dessous. L'objectif est de révéler les différences salariales qui existent. C'est un souci de transparence.

 

Comme mon collègue l'a évoqué tout à l'heure, on constate que les différences sont parfois énormes dans les entreprises. Si on prend quelques grandes entreprises, cela va parfois à plus de cent de rapport entre le salaire le plus élevé et le salaire le plus bas. Il ne s'agit pas ici d'une logique d'interdiction, il s'agit d'une logique de transparence pour améliorer la vision économique de ces différences salariales. On ne peut que regretter que même cet élément de transparence n'ait pu recueillir de soutien en commission. Différents arguments ont été évoqués par la majorité, disant qu'on revenait dans une logique de discours de lutte des classes, que la réglementation européenne allait régler le problème, que la législation belge était déjà très transparente par rapport aux salaires des top managers. En fait, tout cela ne correspond pas à une réalité. Ce que nous disons existe déjà ailleurs, aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Ce ne sont pas des pays particulièrement communistes et il y a déjà là cette logique de transparence.

 

Vous voulez attendre l'Europe. Mais nous ne sommes pas obligés d'attendre qu'une directive règle le problème. Nous pouvons être à l'avant-garde en matière de transparence et prévoir cela dans les rapports de gestion qui prévoient déjà une série de mentions.

 

Enfin, cela n'a aucun sens de dire que cette transparence supplémentaire serait préjudiciable à la compétitivité de nos entreprises. La transparence n'a jamais été un frein à la compétitivité. Ce refus me paraît être idéologique. Il méritait un débat en plénière.

 

De voorzitter: Geen andere spreker mag het woord nemen.

Plus personne ne peut prendre la parole.

 

De stemming over het voorstel tot verwerping van dit wetsvoorstel zal later plaatsvinden.

Le vote sur la proposition de rejet de cette proposition de loi aura lieu ultérieurement.

 

09 Wetsontwerp houdende wijziging en invoeging van bepalingen inzake consumentenkrediet en hypothecair krediet in verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht (1685/1-4)

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet teneinde de kredietgever en de krediet­bemiddelaar een informatie- en adviesplicht op te leggen, en houdende diverse maatregelen (291/1-2)

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 april 2014 houdende invoeging van boek VII "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht wat de verruiming van het toepassingsgebied van hypothecair krediet naar binnenvaartuigen andere dan binnenschepen te boek gesteld in het scheepsregister betreft (835/1-2)

09 Projet de loi portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique (1685/1-4)

- Proposition de loi modifiant la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire afin d'établir une obligation d'information et de conseil dans le chef du prêteur et de l'intermédiaire de crédit et portant des mesures diverses (291/1-2)

- Proposition de loi modifiant la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit" dans le Code de droit économique en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application du crédit hypothécaire aux bâtiments de navigation intérieure autres que les bateaux d'intérieur immatriculés au registre des navires (835/1-2)

 

Voorstellen ingediend door:

Propositions déposées par:

- 291: Karine Lalieux, Paul-Olivier Delannois, Fabienne Winckel

- 835: Peter Dedecker, Daphné Dumery, Johan Klaps, Jef Van den Bergh.

 

Ik stel u voor een enkele bespreking aan dit wetsontwerp en deze wetsvoorstellen te wijden. (Instemming)

Je vous propose de consacrer une seule discussion à ce projet et ces propositions de loi. (Assentiment)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Mevrouw Ann Vanheste, rapporteur, verwijst naar haar schriftelijk verslag.

 

Madame Cassart, je vous donne la parole.

 

09.01  Caroline Cassart-Mailleux (MR): M. Friart prendra la parole à ma place parce que je suis appelée en commission.

 

Le président: Il n'est pas là. Les orateurs inscrits sont Mme Smaers, M. Vanden Burre, de heer Klaps qui vient d'entrer. Het woord is aan de heer Klaps.

 

09.02  Johan Klaps (N-VA): Mijnheer de voorzitter, de minister heeft met dit wetsontwerp een goede oefening gemaakt in het bewandelen van de zogenaamde gulden middenweg. Er is gezocht naar een evenwicht tussen de wensen van de verschillende stakeholders. Dat blijkt heel duidelijk uit de schriftelijke adviezen die de commissie ontving. Voor de ene gaat het te ver of net niet ver genoeg voor een bepaald punt, voor de andere is het dan weer net andersom.

 

Het is effectief een goed compromis. De consumentenbescherming gaat er immers heel sterk op vooruit, vergeleken bij de huidige situatie. Het ESIS-document dat samen met het aanbod aan de klant moet worden aangeboden, garandeert meer duidelijkheid en transparantie voor de consument.

 

Tijdens de bespreking is door een aantal collega’s, voornamelijk van de oppositie, opgeroepen om de duurtijd van een hypothecaire lening met een variabele rentevoet automatisch te verlengen, als die rentevoet wijzigt. Ik ben blij dat dit voorstel de uiteindelijke versie niet gehaald heeft, want als de looptijd van een lening wordt verlengd, dan stijgen de terugbetaalde intrestlasten exponentieel. Het is dus best mogelijk dat dit een tijdelijke oplossing is voor een aantal ontleners, maar als men er een automatisme van zou maken, zou dat voor heel wat mensen zeer zware en bovendien onnodige kosten betekenen.

 

De consumentenbescherming is goed, zoals ik al zei. De acceptatiecriteria zijn goed. Dat blijkt al jarenlang uit de statistieken. Het aantal dossiers met betalingsachterstand stijgt in ons land wel nominaal, maar de ratio niet. Het aantal leningen stijgt, dus zijn er ook meer dossiers met een achterstand. De achterstand beperkt zich wel telkens tot ongeveer 1 % van alle openstaande dossiers. Dat is volgens mij een goed evenwicht tussen het al te streng worden bij acceptatie, enerzijds, en er toch over waken dat leningen goed kunnen worden afbetaald, anderzijds.

 

Tijdens de bespreking werd een bijzondere bekommernis opgeworpen door de vertegenwoordigers van de tussenpersonen van het bank- en verzekeringswezen. Heel terecht, meen ik. Het is al lang een gangbare praktijk dat bij hypotheekleningen de verloning via een eenmalige commissie verloopt, onmiddellijk na het vestigen van de hypotheek.

 

Er is nu een nieuwe regeling geïntroduceerd, waarbij de ene helft van de commissie onmiddellijk betaald wordt en de andere helft gespreid, net zoals dat gebeurt bij consumentenkrediet.

 

Ik heb u tijdens de bespreking opgeroepen die termijn zo kort mogelijk te houden, daar dit anders voor ernstige cashflowproblemen zorgt voor de tussenpersonen. Ik ben dan ook heel blij dat u hebt toegezegd daar bij de opmaak van het koninklijk besluit rekening mee te houden. Dat is absoluut een pluspunt.

 

Collega’s, er is ook heel lang gediscussieerd over de zogenaamde gebundelde verkoop. Een aantal collega’s riep op die volledig te verbieden. Ik meen echter dat dit een stap te ver zou zijn. Wij moeten uiteraard blijven monitoren of er klachten over opduiken, maar ik heb alle stakeholders opgeroepen de klachten ter zake te melden.

 

Men heeft het hier wel altijd over klachten, maar wanneer ik ze concreet opvraag, krijg ik er geen. Ik meen dat het in de praktijk allemaal wel meevalt. Vergeet ook niet dat de commerciële kortingen voor leningen zeer groot kunnen zijn bij gebundelde verkopen. Het is vandaag mogelijk al die producten apart aan te kopen. Dat blijft ook zo. Er is voor een bank geen enkel beletsel om uit te pakken met afzonderlijke hypotheektarieven, zonder gebundelde verkoop. Het is afwachten of de markt erop ingaat, maar een verbod zou wellicht te ver gaan.

 

Ik ben ten slotte ook bijzonder blij dat het N-VA-wetsvoorstel van de heer Dedecker, mevrouw Dumery, mezelf en CD&V-lid Jef Van den Bergh om een hypotheek op woonboten mogelijk te maken, in het wetsontwerp wordt geïntegreerd.

 

Het gaat om een verzuchting die in onze fractie al een tijdje meeging. De minister heeft ze opgepikt, was het er volmondig mee eens en heeft ze in het ontwerp geïntegreerd, waarvoor uiteraard onze dank en onze steun.

 

Wij zullen het ontwerp dan ook volmondig steunen.

 

09.03  Jean-Marc Delizée (PS): Monsieur le président, je faisais un petit aparté pour dire que le ministre compétent devrait pouvoir dialoguer avec le parlement sur ce projet qui fait quelque 500 pages.

 

Le président: Le ministre répond à des questions au sein d'une commission et nous allons aller le chercher.

 

09.04  Jean-Marc Delizée (PS): Je suis le porte-parole de Mme Lalieux. Je peux intervenir plus tard?

 

Le président: Oui et je propose qu'entre-temps la parole soit donnée à M. Friart pour rendre la parole à M. Delizée dans quelques instants.

 

09.05  Benoît Friart (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, le projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui contient notamment plusieurs dispositions visant à assurer une meilleure transparence du marché du crédit hypothécaire. Certaines mesures apportent notamment une meilleure information et protection des consommateurs, tout en introduisant l'obligation, pour les prêteurs et les intermédiaires de crédits, de transmettre des informations personnalisées aux consommateurs.

 

Ces informations sont rassemblées dans une fiche d'information standardisée européenne qui permettra aux consommateurs de comparer les produits de crédits disponibles sur le marché. Ils pourront ainsi prendre une décision en connaissance de cause quant à l'opportunité de conclure ou non un contrat de crédit.

 

Le projet de loi vise également à promouvoir le crédit responsable et donc à mieux informer le consommateur lors de la souscription d'un emprunt hypothécaire afin qu'il puisse mieux en évaluer les risques et anticiper ainsi d'éventuelles difficultés de remboursement. La transparence joue donc un rôle essentiel en la matière. Le projet de loi détermine d'ailleurs la manière dont est calculé le taux annuel effectif global.

 

Grâce au formulaire standardisé, le prêteur devra fournir gratuitement des informations personnalisées au consommateur, afin de favoriser la comparaison des produits. L'information tiendra compte des besoins du candidat, de sa situation financière et de ses préférences.

 

Elle devra également être précise au sujet des conditions d'obtention d'un crédit, notamment concernant les conditions de souscription de contrats d'assurance ou les conséquences d'un remboursement anticipé. Elle devra également mentionner le service auquel une plainte peut être adressée, expliciter la procédure en cas d'arrêt de remboursement par l'emprunteur à la suite de problèmes financiers et fournir le contact de la personne à solliciter pour éventuellement obtenir un plan de remboursement flexible.

 

Les banques auront par ailleurs l'obligation de communiquer aux consommateurs le coût total du crédit et de les informer des risques associés. Ainsi, le consommateur pourra choisir de la meilleure façon du crédit, du produit lui convenant le mieux.

 

La vente liée – c'est-à-dire la vente sous forme de lot d'un contrat de crédit et d'autres produits ou services financiers distincts – sera par ailleurs interdite dès que le crédit n'est pas proposé séparément. Les établissements de crédit disposeront évidemment d'une période transitoire pour s'adapter aux nouvelles dispositions.

 

Si ce projet renforce les garanties pour le consommateur, il veille, cependant, à ne pas verser dans l'excès de régulation, ce qui pourrait – il convient de le souligner – aboutir à rendre les conditions d'accès au crédit tellement sévères et onéreuses qu'une série de catégories de la population, notamment les jeunes mais aussi la classe moyenne se retrouverait dans l'impossibilité de contracter un crédit hypothécaire afin de devenir propriétaire d'un logement.

 

Si le projet de loi doit être salué, il convient de ne pas demeurer sourd aux remarques émises par une série d'acteurs de terrain, notamment à l'occasion de l'adoption des arrêtés d'exécution auxquels nous serons attentifs.

 

Il est, par exemple, courant que les intermédiaires soient rémunérés au moyen d'une commission unique versée immédiatement après l'établissement définitif d'une hypothèque. Or, la nouvelle réglementation qui sera instaurée en exécution du projet de loi aura des répercussions importantes pour les intermédiaires. En effet, ledit projet de loi prévoit que la première moitié de la commission devra être payée à l'avance, le paiement de la seconde moitié étant échelonné sur la base du système qui existe déjà pour les crédits à la consommation. Cette nouvelle réglementation dont les modalités doivent encore être définies par arrêté royal pourrait notamment avoir pour conséquence de diminuer les revenus des intermédiaires, les commissions uniques prépayées constituant une partie récurrente de la rémunération.

 

Il conviendra, monsieur le ministre, d'être particulièrement attentif à cet aspect, tout comme aux autres éléments soulevés par les différents acteurs consultés lors des travaux en commission, mais aussi en amont puisque vous avez indiqué avoir également largement consulté les acteurs concernés.

 

En conclusion, chers collègues, s'il salue les éléments clefs du projet de loi, le groupe MR sera notamment attentif au suivi qui lui sera réservé afin de ne pas pénaliser le secteur des intermédiaires de crédit, dont le rôle économique nous paraît indiscutable.

 

09.06  Griet Smaers (CD&V): Mijnheer de voorzitter, collega’s, een aantal collega’s hebben de doelstelling en de scope van het wetsontwerp al toegelicht. Ik zal in het kort een aantal bezorgdheden van onze fractie aanhalen bij de omzetting van de Europese richtlijn over het hypothecair krediet en de consumentenbescherming in interne wetgeving. Het is de bedoeling om te komen tot meer verantwoord lenen.

 

De richtlijn zorgt voor een verschuiving van het toepassingsgebied, waardoor kredieten die momenteel worden beschouwd als consumentenkredieten, in geval van hypotheekstelling worden beschouwd als hypothecaire kredieten. Dat is een grote aanpassing die meteen ook noopt tot een aanpassing van de beschermingsmaatregelen van consumenten.

 

Ik verklaar mij nader en verwijs naar het voorbeeld van een autofinanciering, die onder de dekking van een hypotheek voortaan ook kan worden beschouwd als een hypothecair krediet. Daarom ondersteunen wij uiteraard alle maatregelen tot bijkomende bescherming van de consument bij dergelijke kredieten.

 

Naast bescherming en bijkomende bescherming van de consument vinden wij transparantie en duidelijkheid van enorm belang. De consument moet over informatie kunnen beschikken die nodig is om kredietproducten op de markt te kunnen vergelijken en zo een beslissing te nemen over het al dan niet aangaan van een kredietovereenkomst.

 

Wij zijn dan ook blij dat bij de omzetting van die richtlijn in interne wetgeving de invoering van een Europees gestandaardiseerd informatieblad is mogelijk gemaakt. De kredietgever of kredietbemiddelaar moet via dat formulier gratis informatie op maat verstrekken aan de consument. Het aspect gratis is daarbij van belang en vormde een deel van de discussie in de commissie.

 

Sommigen waren erover bezorgd dat een dergelijk document laattijdig aan de consument zou worden bezorgd.

 

Uiteraard vinden we dat het document absoluut tijdig aan de consument moet worden bezorgd. De minister heeft in de commissie enkele keren onderstreept dat dat niet altijd tegelijk met het kredietaanbod kan gebeuren, maar dat hij de banken wel uitnodigt om erop toe te zien dat het document vóór het kredietaanbod, tijdig dus, aan de consument wordt bezorgd.

 

Onze fractie is tevreden dat de minister niet is ingegaan op de vraag van een aantal actoren om de wederbeleggingsvergoeding te verhogen naar aanleiding van de massale herfinancieringsaanvragen door lage rentes, en dat de wederbeleggingsvergoeding hetzelfde is gebleven.

 

Bij de opmaak van het wetsontwerp werd zoveel mogelijk met de standpunten, maar niet met alle standpunten van de verschillende stakeholders rekening gehouden. Een van de verzuchtingen betreft de graduele verloning van de makelaars. We hebben het daarover in de commissie ook even gehad en de minister gevraagd om daar bij de uitvoering van het wetsontwerp zo goed mogelijk rekening mee te houden.

 

Het voorliggend wetsontwerp, waarmee wij akkoord gaan, biedt een bijkomende bescherming aan de consument, maar tegelijk belast het de sector niet te zwaar en verstoort het de marktwerking niet te fel. Wij vinden dat het wetsontwerp een goed evenwicht behoudt tussen consumentenbescherming en vrijemarktwerking, en we steunen het dan ook ten volle.

 

09.07  Jean-Marc Delizée (PS): Monsieur le président, chers collègues, monsieur le ministre, merci de nous avoir rejoints. Nous pouvons comprendre que l'agenda est particulier puisque, en même temps que la séance plénière, huit commissions se réunissent cet après-midi. Nous pouvons donner l'impression que peu de députés sont présents en plénière, mais des travaux se font en parallèle et le ministre ne peut pas être à deux endroits en même temps.

 

Il n'empêche, vu l'importance de ce projet, vous conviendrez, monsieur le ministre, qu'il est quand même bien que nous puissions être ensemble en séance plénière pour pouvoir en parler, que vous puissiez entendre les interventions des collègues, même si certains de la majorité se sont déjà exprimés. Je salue le fait que vous nous ayez rejoints, ce qui me paraît quand même assez normal.

 

Vous savez que, pour le PS, la spécialiste de la question de la protection du consommateur est notre collègue Mme Karine Lalieux, mais elle ne pouvait pas non plus se couper en quatre cet après-midi. J'ai donc été désigné par le groupe pour faire cette intervention. Cela me permet de sortir du rôle de président devant rester neutre. Ici, j'ai une liberté d'expression que je vais utiliser, monsieur le ministre, je vous préviens déjà.

 

Finalement, ce dossier est assez volumineux. Il ne compte pas beaucoup d'articles, mais avec les annexes, il fait 500 pages. C'est un dossier important, la transposition d'une directive européenne d'avril 2014, c'est-à-dire il y a deux ans. Nous avons eu le temps de le faire, et puis, arrivés à la limite, cela devient urgent et il faut faire cela en vitesse.

 

Il y a quand même eu une certaine déception dans notre groupe car la majorité n'est pas prête à faire un travail en profondeur et à tenir les quelques auditions demandées. Cela a été refusé par vote et nous avons seulement reçu, en dernière minute, un grand volume d'avis qui s'est ajouté aux 500 pages du dossier.

 

Ce n'est pas un dossier anodin. Mais il est vrai que le parlement n'est pas simplement une instance d'entérinement d'un projet bien emballé sur lequel on ne pourrait rien dire. Nous espérons toujours un travail en profondeur. Cela n'a pas été le cas ici. Nous le regrettons.

 

Au-delà des auditions, nous regrettons que la majorité n'ait pas été ouverte à certains amendements constructifs de l'opposition, notamment du groupe socialiste, sur un projet aussi fondamental pour nos concitoyens.

 

Dans l'ensemble, nous devrions être satisfaits. Finalement, cette directive va dans le bon sens et sa transposition en droit national devrait nous réjouir. Il devrait s'agir d'une avancée claire pour le consommateur en matière d'information et de conseil. Au terme de cette transposition, le consommateur devrait avoir enfin à disposition les outils nécessaires pour comparer les offres et faire jouer réellement la concurrence. Quant aux prêteurs, leur responsabilité devrait être renforcée par rapport au contrôle de la solvabilité du candidat emprunteur. Malheureusement, la lecture du texte qui nous est soumis au vote nous laisse un goût de trop peu, pour ne pas dire qu'il nous déçoit très clairement.

 

Très régulièrement, Mme Lalieux considère que la protection des consommateurs est la dernière des dernières préoccupations du gouvernement. Je le dis pour elle. Je suis ici le porte-parole de Mme Lalieux et du groupe PS et je le dis aussi avec conviction, monsieur le ministre, étant libéré ici de ma neutralité de président de commission.

 

Après l'adoption de ce projet, le consommateur ne sera finalement pas beaucoup mieux informé qu'il ne l'est actuellement et la mobilité ne sera pas fondamentalement améliorée, compte tenu du fait que ce projet pérennise la pratique des contrats annexés, sur lesquels je reviendrai.

 

Disons-le tout de suite, la directive prévoyait spécifiquement la possibilité pour un État membre de maintenir ou d'introduire des dispositions plus strictes que celles qui figuraient dans la directive, afin d'éviter d'entraver le niveau élevé de protection du consommateur. Malheureusement, une réelle opportunité n'a pas été saisie par le gouvernement. Alors, que doit-on constater dans votre projet? Le gouvernement utilise effectivement la latitude donnée par la directive au niveau de la transposition, non pas pour renforcer les droits des consommateurs mais bien pour assouplir certaines obligations incombant aux prêteurs. C'est le cas pour des mesures essentielles de la directive, à savoir l'obligation d'information et le TAEG (taux annuel effectif global).

 

En outre, en ce qui concerne les contrats annexes, dont nous avons pas mal débattu et qui ont un impact considérable sur la capacité de mobilité des consommateurs, je vous indique quelques éléments.

 

Si les contrats liés sont spécifiquement interdits par la directive, le gouvernement autorise néanmoins les contrats groupés. La nuance est très subtile mais elle réside dans la possibilité pour le consommateur de résilier quand il le désire les produits annexes. Mais il y a la théorie et il y a la pratique. Il y a un monde entre les deux! Le consommateur sera de toute façon en position de faiblesse par rapport au prêteur étant donné que le gouvernement permet toujours à ce dernier d'augmenter le taux de crédit du client qui aurait l'outrecuidance de faire jouer la concurrence. C'est le monde à l'envers dans la philosophie de ce gouvernement! Nous sommes assez perplexes quant à cette philosophie. Le consommateur ne sera donc pas mieux armé mais, au contraire, il sera moins bien armé et il sera toujours pieds et poings liés à un prêteur qui l'obligera, nous en sommes certains, à souscrire une série de contrats annexes, comme c'est souvent le cas aujourd'hui.

 

Bref, cette transposition nous l'attendions avec impatience, depuis la création de ce gouvernement. Nous fondions beaucoup d'espoir et nous espérions sincèrement que la directive serait exploitée au maximum afin de protéger le consommateur. Le rôle des pouvoirs public est de protéger le consommateur. Notre déception est proportionnelle au temps que nous avons attendu ce projet de loi. Finalement, celui-ci est conforme à la philosophie générale de ce gouvernement qui consiste à renforcer les droits des entreprises au détriment des droits des consommateurs.

 

Notre groupe s'abstiendra. Sur le fond, on va dans le sens de la directive européenne mais nous avons un goût de trop peu, nous avons des déceptions. Nous pensons que c'est une occasion manquée. Monsieur le ministre, j'ai envie de vous dire: "pouvait faire mieux!"

 

09.08  Johan Klaps (N-VA): Mijnheer Delizée, ik begrijp een aantal elementen uit uw commentaar niet goed.

 

U zegt dat de consumentenbescherming niet ver genoeg gaat. Ik begrijp niet wat de minister volgens u meer had moeten doen. Het ESIS-document lijst alle kosten op die met een hypotheek gepaard gaan. Dat document wordt bezorgd aan de consument, voordat hij ook maar een bindende handtekening plaatst. Wat kan men nog meer doen dan alle beschikbare informatie klaar en duidelijk bezorgen?

 

Wij kunnen nog uren discussiëren over de gebundelde verkoop. Dat is in de commissie uiteraard ook gebeurd. Als daarvoor echt een businesscase met interessante tarieven bestond, waarom biedt geen enkele bank dat vandaag dan aan en waarom zijn er dan geen klanten die daarop staan?

 

De mogelijkheid om daarop in te gaan, bestaat vandaag. Dus ik denk dat de minister hier een heel evenwichtige tekst heeft gepresenteerd. Een aantal punten zouden verder kunnen gaan in de richting van de consument, maar volgens de richtlijn hadden een aantal andere punten ook verder kunnen gaan in de richting van de banken.

 

Er is geen verhoging van de wederbeleggingsvergoeding, wat nochtans door de sector werd gevraagd. Laten wij dat ook niet vergeten.

 

Ik meen dat de tekst zeer evenwichtig is. Het is uiteraard uw plicht om te wijzen op zaken die u minder goed vindt, maar zeggen dat de tekst niet evenwichtig is, is geen correcte voorstelling van de zaken.

 

09.09  Jean-Marc Delizée (PS): Je vois que la solidarité de la majorité est très présente dans ce dossier et j'en prends bonne note, mais chacun peut avoir un point de vue. Qu'est-ce qui aurait pu être fait de mieux? Comme je l'ai indiqué, ne pas arriver en dernière minute. Prendre le temps d'un débat en profondeur et accepter, par exemple, d'entendre quelques acteurs de terrain avant de se forger une opinion. C'est une remarque générale.

 

Nous avons fait une ouverture par des amendements qui plaçaient le curseur du côté du consommateur. Ils ont été rejetés par la majorité; je vous invite, pour répondre à votre question, à relire le contenu de nos amendements. J'ai indiqué, pour le groupe PS, les remarques que nous avions faites sur les contrats annexes. Nous aurions pu faire mieux en manifestant plus d'ouverture dans un débat en faveur des consommateurs et pas en faveur d'un clivage majorité contre opposition. Si vous relisez le contenu des amendements de Mme Lalieux pour le groupe PS, vous aurez la réponse à votre question. Je vous remercie.

 

09.10  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Monsieur le président, je serai assez bref au sujet de ce projet de loi parce que beaucoup de choses ont déjà été dites. Ce très long texte qui nous a été remis pendant les travaux de la commission, dans un délai très court, comprend énormément de paramètres. Il contient aussi des améliorations du droit des consommateurs et des clients. Tout n'est pas à balayer d'un revers de la main, loin de là d'ailleurs.

 

Ceci dit, je concentrerai mon intervention sur le point suivant. Tant en commission qu'aujourd'hui, nous nous sommes montrés très critiques et nous allons continuer à l'être à son sujet. Eu égard à la protection, aux droits et à la protection du consommateur et du client, la possibilité de conclure une offre conjointe lors d'un crédit hypothécaire subsiste. Pourquoi nous attachons-nous à ce point de manière telle? Les débats durant la commission Économie tournaient essentiellement autour de ce point. Pourquoi est-il si important? Beaucoup de citoyens sont concernés. Tous les jeunes ménages, tous les citoyens de la classe moyenne, peu importe leur Région, sont concernés. On sait bien que le consommateur est à la recherche du taux d'intérêt le plus bas possible, et que c'est toujours en fonction de cette cible qu'il fixe son choix entre les différentes offres bancaires. Il ne prête probablement pas toujours l'attention nécessaire et suffisante aux obligations contractuelles auxiliaires.

 

Ce n'est qu'ensuite qu'on se rend compte qu'on est coincé au niveau d'une assurance incendie, habitation ou autre. J'ai vécu cela voici un an, comme beaucoup d'entre vous plus ou moins récemment. C'est pour cela que c'est si fondamental, parce que c'est lié au quotidien de la plupart de nos concitoyens. Je pense qu'ici, toutes et tous souhaitent qu'un maximum de nos concitoyens deviennent propriétaires. Je suis vraiment surpris qu'il n'y ait pas eu plus d'ouverture de la part du gouvernement, notamment sur les différents amendements déposés et soutenus. Sincèrement, au-delà des clivages majorité-opposition, c'est un objectif de fond partagé par tous.

 

J'ai bien entendu que vous avez fait attention aux avis de Test-Achats ou du Syndicat national des indépendants et d'autres associations de terrain mais que vous n'avez pas pu tous les satisfaire. Mais tous sont opposés aux options que vous avez privilégiées. Ils dénoncent tous le fait qu'il y a une vraie difficulté sur ce point. C'est encore plus étonnant.

 

De nouveau, ce texte comporte des éléments intéressants. C'est pourquoi, globalement, nous nous abstiendrons sur ce projet de loi. Mais je voulais réaffirmer que, pour ce qui concerne la protection du consommateur, on aurait franchement pu faire mieux et être plus flexibles.

 

09.11  Johan Klaps (N-VA): Mijnheer Vanden Burre, ik heb heel lang ervaring in de sector. Ik kan u met de hand op het hart verzekeren dat de tijd echt wel voorbij is dat klanten alleen naar het tarief van hun hypotheek vroegen en dat men er allerhande kosten sluiks aan kon toevoegen. De consument heeft heel veel bijgeleerd. Natuurlijk moeten wij blijven inzetten op de financiële opvoeding van onze burgers, want wellicht worden dergelijke praktijken nog wel toegepast.

 

U zegt dat alle adviezen in de commissie dat punt aanhaalden. Ik moet u tegenspreken; een aantal adviezen ging daar formeel tegen in. Overigens, als we de koppelverkoop formeel verbieden, dan is er één zekerheid, namelijk dat hypotheken duurder worden. Wie verscheidene producten bij dezelfde verkoper koopt, krijgt korting. Dat werkt zo voor auto’s, voor bananen en ook voor financiële producten. We moeten dus heel verstandig zijn.

 

Ik roep de sector op om een businesscase op te stellen en een zo interessant mogelijk aanbod te doen zonder gebundelde verkoop. We zullen zien hoeveel klanten er effectief op ingaan. Uiteindelijk tellen de klanten hun kosten bij elkaar, vooraleer ze een beslissing nemen. Dat weet ik uit de praktijk.

 

09.12  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Nous avons un point commun que je ne soupçonnais pas, monsieur Klaps: nous avons tous les deux travaillé dans le secteur bancaire. Dans mon cas, c'était avec les PME. Je connais donc aussi le secteur.

 

Ici, c'est toujours le même raisonnement. Qui est ciblé par ce genre d'information envers le consommateur? Probablement les consommateurs les plus fragiles et les plus modestes de notre société. Je ne doute pas qu'il y a toute une frange de la population qui n'a pas de problème avec les annexes et les contrats. Mais, de nouveau, la protection du consommateur et le rôle du législateur, c'est de protéger les plus modestes, les moins bien informés d'entre nous. C'est pour ces gens-là, en priorité, que ce genre de disposition est important.

 

Quant à savoir si, selon les statistiques, les gens sont plus attentifs qu'avant, je n'en sais rien. Je pense simplement que, de la part du législateur, c'est normal que nous soyons particulièrement attentifs à ce genre de choses. De nouveau, vous avez utilisé le même argument en commission: les chewing-gums, les bananes, les ventes couplées dans d'autres secteurs. Moi, je crois que c'est un secteur tout à fait particulier. On ne peut donc pas le comparer avec d'autres ventes couplées dans d'autres secteurs.

 

Je ne crois pas que vous me convaincrez du bien fondé de cette partie-là du texte. Nous aurions pu faire mieux. Entre l'interdiction totale et ce qu'il y a dans le texte, il y avait peut-être moyen de faire autre chose. Nous regrettons que vous n'ayez pas été meilleur sur cette partie-là du texte avec l'objectif d'avoir une meilleure information et protection du consommateur.

 

09.13 Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, het is juist dat dit een heel belangrijk wetsontwerp is dat een impact zal hebben op het dagelijks leven van heel wat mensen in België. Wij hebben dit wetsontwerp zeer snel opgesteld en ook zo snel mogelijk ingediend in de commissie.

 

Monsieur Delizée a dit que ce texte a peut-être été trop vite approuvé et que nous n'avons pas eu l'occasion d'en discuter, etc. C'est peut-être vrai mais nous avons essayé, pas seulement le président de la commission, d'inviter toutes les organisations pour qu'elles transmettent leur avis.

 

Ik heb niet alleen met de Parlementsleden in de commissie, maar ook met heel wat organisaties gesproken, om hun inzichten en opmerkingen te kennen.

 

J'ai constaté que de nombreuses propositions et remarques de Test-Achats ou d'autres organisations ont aussi été formulées dans le débat qui a eu lieu au sein de la commission.

 

Ik wil onderstrepen dat we hier, gezien de timing, de zaken op een heel efficiënte manier hebben aangepakt en dat we ook, dankzij de voorzitter van de commissie, nog alle adviezen hebben ingewonnen van alle organisaties die betrokken waren.

 

Ik wil natuurlijk alle sprekers bedanken die hun zegje gedaan hebben in de plenaire vergadering. Ook het debat in de commissie is zeer uitvoerig gevoerd volgens mij. Mijnheer Klaps, u kent de sector heel goed, en u hebt dan ook in deze plenaire vergadering terecht gewezen op het belang van de problematiek van de woonboten, de bundeling en de vergoeding.

 

Monsieur Friart, vous avez aussi mentionné d'autres aspects concernant les personnes intermédiaires, etc. Vous avez aussi bien souligné l'importance de l'arrêté royal. J'ai déjà dit en commission qu'il est évident que j'enverrai l'arrêté royal en commission aussi vite que possible.

 

Mevrouw Smaers, u hebt terecht een aantal elementen benadrukt. Het wetsontwerp dat straks hopelijk wordt goedgekeurd, is belangrijk. Het is evident dat wij ook rekening hebben gehouden met de consument, en dat we ook gelet hebben op de praktische behandeling en uitvoering.

 

Monsieur Delizée, en tant que président, vous avez essayé de convaincre tous les membres de la commission de travailler aussi vite que possible. Je vous en remercie. J'ai bien compris que votre position est un petit peu différente. Pour vous, l'équilibre ne sera pas le même que celui qui est dans le projet. Je respecte votre position. Nous avons essayé de créer un level playing field. C'est cela qu'on demande d'approuver ou non.

 

Monsieur Vanden Burre, j'ai déjà donné des arguments concernant les contrats groupés.

 

Inzake de gebundelde verkoop heeft de heer Klaps er al naar verwezen dat een aantal stakeholders graag hadden gezien dat het wetsontwerp ook beperkingen zou opleggen aan de gebundelde verkoop of de kredietgever zou verplichten de kortingen toe te kennen over de hele looptijd, ook wanneer de consument van verzekeraar zou veranderen. We hebben dat heel zorgvuldig in overweging genomen. Na overleg met de diverse stakeholders werd beslist om dat denkspoor niet te volgen.

 

Ik heb in de commissie vier argumenten aangehaald waarom we dat niet doen. De heer Klaps heeft daar vanuit de praktijkervaring nog eens naar verwezen. Ik heb ook gezegd dat we alles van heel nabij volgen. Als er zich problemen voordoen, zullen we die onder ogen zien. Op die manier geven we met een belangrijk wetsontwerp de consument in de praktijk zeker een nieuwe dynamiek, vooral als u kijkt naar het ESIS en de problematiek van het vooraf volledig informeren. We geven de consument voldoende elementen om op een verstandige en volledig geïnformeerde manier een beslissing te nemen.

 

Ik wil al de leden danken, zowel uit de meerder­heid als uit de oppositie, voor de constructieve discussie over dit ontwerp.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking aan van de artikelen. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1685/4)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1685/4)

 

Het wetsontwerp telt 45 artikelen en een bijlage.

Le projet de loi compte 45 articles et une annexe.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 23 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 23 sont adoptés article par article.

 

In artikel 24 worden de artikelen VII.123 tot VII.147 evenals de artikelen VII.147/1 tot VII.147/38 worden artikel per artikel aangenomen.

A l’article 24, les articles VII.123 à VII.147 ainsi que les articles VII.147/1 à VII.147/38 sont adoptés article par article.

 

Artikel 24 wordt aangenomen.

L’article 24 est adopté.

 

De artikelen 25 tot 31 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 25 à 31 sont adoptés article par article.

 

In artikel 32 worden de artikelen VII.209 tot VII.214 evenals de artikelen VII.214/1 tot VII.214/10 worden artikel per artikel aangenomen.

A l’article 32, les articles VII.209 à VII.214 ainsi que les articles VII.214/1 à VII.214/10 sont adoptés article par article.

 

Artikel 32 wordt aangenomen.

L’article 32 est adopté.

 

De artikelen 33 tot 45 worden artikel per artikel aangenomen, alsmede de bijlage.

Les articles 33 à 45 sont adoptés article par article, ainsi que l'annexe.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

10 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake asiel en migratie en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen (1696/1-4)

10 Projet de loi portant des dispositions diverses en matière d'asile et de migration et modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers (1696/1-4)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

10.01  Sarah Smeyers, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, ik verwijs naar het schriftelijk verslag.

 

Staat u toe dat ik meteen het woord voer namens mijn fractie?

 

De voorzitter: U hebt bij dezen verwezen naar het schriftelijk verslag, waarvoor dank, en ik geef u het woord in de algemene bespreking.

 

10.02  Sarah Smeyers (N-VA): Mijnheer de voorzitter, collega’s, het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake asiel en migratie, dat enkele weken geleden in de commissie werd besproken, bevat naast een aantal technische aanpassingen ook heel wat belangrijke inhoudelijke aanpassingen aan onze wetgeving inzake asiel en migratie. Met het nu voorliggend ontwerp gaat de regering dan ook verder op haar elan om de wetgeving minder soepel te maken en aan te passen aan de nieuwe, huidige en reeds vanuit het verleden bestaande realiteit. Er wordt in deze legislatuur, ontwerp na ontwerp, komaf gemaakt met het quasi opendeurbeleid van het verleden.

 

Geachte collega’s, ik wil heel graag een aantal maatregelen belichten die volgens onze fractie het belangrijkst zijn in dit wetsontwerp.

 

Ten eerste, wie het recht op verblijf of vestiging krijgt op basis van fraude, hoort hier niet thuis. Het feit alleen dat personen fraude plegen, toont aan dat zij met slechte en verkeerde intenties naar hier zijn gekomen. Het oude adagium fraus omnia corrumpit bood ons al de mogelijkheid om daar iets aan te doen, maar het feit dat dit adagium nu ook als algemeen principe in de vreemdelingenwet wordt opgenomen, moet het mogelijk maken dat niemand nog door de mazen van het net kan glippen. Wie fraude pleegt, vliegt eruit. Dat is simpel en duidelijk, zowel voor de aanvrager als voor de bevolking, die het niet pikt dat leugenaars recht zouden krijgen op verblijf in het land.

 

Vervolgens, de enorme toestroom van vreemdelingen en meer specifiek vluchtelingen die wij hebben gekend in 2015, zorgt voor heel wat uitdagingen. Een daarvan is de veiligheid in de opvangcentra. Zowel de aanbieders van opvang, de verschillende partners als de vakbonden zelf, zijn vragende partij om fouilleringen in gesloten centra mogelijk te maken, om zo de veiligheid en de ordehandhaving te garanderen. Het gaat hier voor alle duidelijkheid over mensen die in gesloten centra zitten, dus bijvoorbeeld over delinquenten of verslaafden.

 

Een andere uitdaging die in het wetsontwerp wordt opgenomen is het voorzien van opvangplaatsen voor kwetsbare groepen. Voor onze fractie is dit ook een zeer belangrijke maatregel, een uitvoering van wat in het regeerakkoord is overeengekomen. Ook hiervoor biedt het ontwerp een oplossing, met name door het verlengen van de minimale termijn die mensen in een collectieve opvangstructuur moeten verblijven. Deze termijn wordt verlengd van vier tot zes maanden. Op die manier wordt individuele opvang zoveel mogelijk voorbehouden voor kwetsbare groepen, voor zwangere vrouwen, alleenstaande vrouwen en mindervaliden. Dat is een afspraak die gemaakt werd in het regeerakkoord.

 

Het is ook goed om te zien dat de staatssecretaris zijn bevoegdheden voor Asiel en Migratie en voor Administratieve Vereenvoudiging combineert. De regels rond de kennisgeving van beslissingen worden aangepast. Het wordt voortaan mogelijk om de kennisgeving van beslissingen tot verblijf of bevelen om het grondgebied te verlaten, evenals alle soorten beslissingen waarvan kennis moet worden gegeven, via aangetekende brief over te maken. Dat betekent een enorme daling van de administratieve lasten voor zowel politiediensten als gemeentebesturen.

 

Geachte collega’s, ik meen dat het duidelijk is dat de staatssecretaris en met hem de hele Zweedse coalitie een nieuwe wind laten waaien door het hele asiel- en migratieverhaal. Dat was al een tijdje zo en met dit wetsontwerp houdende diverse bepalingen gaan we op dat elan verder. Die trendbreuk moeten we absoluut verder zetten in de komende jaren, de bevolking verwacht van ons niets minder. Om die reden zal onze fractie dit wetsontwerp morgen goedkeuren.

 

10.03  Emir Kir (PS): Monsieur le président, avant même de parler du fond des propositions qui nous sont soumises, j'aimerais me faire le relais d'une demande pressante et répétée émanant du terrain. En tant que législateur, il faut que nous arrêtions d'accepter les modifications de la loi de 1980 tous les deux mois.

 

En effet, rendre justice demande une certaine stabilité dans le cadre juridique. Il n'est pas question de conservatisme donc, mais de stabilité. C'est la raison pour laquelle il importe que les praticiens du droit des étrangers, tant du côté des demandeurs que de celui de l'administration, puissent travailler dans la sérénité et non avec des bases légales en perpétuelle mutation.

 

À changer constamment le droit comme c'est actuellement le cas, nous finirons par ne plus avoir de droit du tout! Par ailleurs, l'accord du gouvernement annonce la codification de la loi. C'est une démarche utile et positive mais des groupes de travail ont beau être annoncés à ce sujet, on en revient au mythe de Sisyphe poussant éternellement son rocher. Ainsi, si l'on continue de modifier les textes à ce rythme, nous ne verrons jamais ce travail aboutir.

 

Je ne dis pas qu'il ne faut pas changer les textes et le gouvernement a évidemment la possibilité de le faire, mais il importe de le faire sérieusement et non pas tous les deux mois, chaque fois que l'un ou l'autre estime qu'une opération de communication serait la bienvenue.

 

Vous vous doutez bien que, de manière générale, ce texte n'inspire pas l'enthousiasme à mon groupe. Il s'agit bien entendu de durcir, une fois de plus, les conditions d'accès au territoire. Pardonnez-moi de le répéter, mais nous nous livrons tous les deux mois au même saucissonnage d'une approche qui, si elle nous était présentée d'un seul tenant, exposerait toute sa dureté, au point qu'il serait d'ailleurs difficile pour certains membres de la majorité de la soutenir.

 

Pourtant, j'ai le sentiment que nous allons encore plus loin cette fois-ci. J'espère même que nous allons trop loin aux yeux de certains d'entre vous. Nous faisons face à l'illustration d'une société appelée de ses vœux par Bart De Wever, une société dans laquelle l'asile tel que nous le connaissons actuellement n'existe plus.

 

Ainsi, ironie du sort, plusieurs modifications s'appuient sur le règlement Schengen. Celui-ci a pour ambition de faciliter l'abolition des frontières intérieures dans un espace que le gouvernement de M. Francken participe à affaiblir en les fermant.

 

Ce n'est, bien entendu, pas à vous qu'il faut rappeler que notre pays, la Flandre pour ceux qui y voient leur seule patrie, tire sa richesse de son ouverture sur le monde, non seulement sur l'espace économique européen mais sur le monde. Tout ce qui est de nature à entraver la liberté de circulation, donc le commerce, ne nous renforce pas. Cela ne participe pas à la protection du bien-être, qui serait en quantité trop rare que pour être partagée avec ceux que le hasard n'a pas favorisés par une naissance dans un de nos pays.

 

Au contraire, cela étouffe ce que vous présentez comme la source même de ce bien-être. D'ailleurs, il ne s'agit même pas ici de mettre en place une immigration choisie. Il n'y a rien en la matière qui laisserait les frontières poreuses au profit des plus qualifiés dont notre économie aurait besoin. Même ces travailleurs hautement qualifiés seraient refoulés aux frontières sur la base de ce projet s'ils présentaient des soucis de santé, que nous pourrions sans doute traiter efficacement sur notre territoire dans une démarche win-win, pour reprendre une expression du premier ministre.

 

Je soulignerai aussi l'extension déraisonnable du principe selon lequel toute fraude entraînerait l'annulation d'un titre de séjour ou de tout droit qui en aurait découlé. L'auteur du projet nous explique qu'il n'existe pas de définition spécifique de ce qu'est un élément déterminant dans la délivrance du titre de statut. Il aurait pu rencontrer son objectif en établissant une liste de tels éléments. Mais non! Toute fraude est d'emblée jugée déterminante et justifie la suppression des droits ouverts, mais pas seulement! Il convient encore de faire porter le poids de la faute sur l'éventuelle famille, notamment les enfants de l'infâme fraudeur et le droit de vivre en famille, consacré par l'article 8 de la Cour européenne des droits de l'homme peut toujours s'exercer ailleurs, ce qui est un renversement complet de l'esprit même de cet article. Mon groupe s'interroge quant à l'opinion du CD&V en la matière. Compte-t-il soutenir une disposition de cet ordre?

 

Que dire de la disposition relative à la fin du séjour pour les personnes présentes sur le territoire en vertu d'un lien affectif, lien qui viendrait à se rompre? Il conviendrait au moins de prendre en considération les raisons qui ont amené à la disparition du lien. C'est précisément l'objet de la proposition de ma collègue Nawal Ben Hamou que nous sommes plusieurs à avoir cosignée. Il peut y avoir d'excellentes raisons de mettre un terme à ce lien qui ouvre le droit de séjour, mais durcir l'attitude de l'État à l'égard de ceux ou plutôt de celles, car ce sont souvent des femmes qui font l'objet de ce type de situation, c'est tout simplement mettre leur vie en danger. À cet égard, nous sommes choqués, je tiens à le rappeler.

 

Je voudrais lancer un appel à Mme Lanjri. Vous nous avez annoncé à plusieurs reprises une proposition que vous vouliez déposer comme une alternative à notre texte. Est-ce à de telles dispositions que vous songiez? Est-ce là le message que vous souhaitiez envoyer aux femmes migrantes victimes de violences intrafamiliales?

 

Il faut encore parler de deux éléments. Le premier concerne les mesures que vous souhaitez prendre dans les centres fermés. J'ai encore dans les oreilles le démenti cinglant imposé par à peu près tous les partis de la majorité précédente à ceux qui disaient que "les centres fermés sont des prisons". Non, nous n'avons jamais envisagé les centres fermés comme des prisons parce que nous n'avons jamais considéré les résidents de ces centres comme des délinquants. Le droit international est d'ailleurs assez clair en la matière: se trouver en situation irrégulière ne peut en aucun cas être considéré comme un crime.

 

Mais voici que ce gouvernement décide d'expulser les délinquants sans papiers. Et voici qu'ils constatent que ces personnes se retrouvent en centre fermé avant leur expulsion et que leur présence dans les centres justifie pour le gouvernement de durcir les règles qui régissent ces centres, à ce stade en matière de fouilles, au nom de la protection de l'ordre public. Les centres fermés voient leur fonctionnement interne modifié pour y introduire des méthodes qui relèvent d'un règlement carcéral.

 

Quelle est l'étape suivante? Puisqu'on doit leur appliquer un règlement de type carcéral pour protéger l'ordre public, c'est bien que les personnes qui résident en centre fermé sont considérées comme dangereuses. La boucle est malheureusement bouclée.

 

Sur ce point, nous nous interrogeons. Car, enfin, de qui parle-t-on ici? S'agit-il des détenus de droit commun qui se voient expulsés pendant qu'ils purgent leur peine? Si oui, au nom de quoi ces personnes sont-elles transférées de leur lieu de détention vers un centre fermé? Le vrai danger pour l'ordre public, ce serait qu'un gouvernement commence à sortir les détenus de leur lieu de détention pour une période à durée indéterminée sans que cela soit dans le cadre d'un congé pénitentiaire ou d'un des cas prévus pour ce faire.

 

Si cette majorité considère qu'il est normal d'expulser un détenu au cours de sa peine, je ne vois pas ce qui l'empêcherait d'effectuer un transfert du lieu de détention vers l'aéroport au moment même du vol prévu pour l'expulsion. À moins qu'il ne s'agisse pour ce gouvernement de procéder à une réduction artificielle de la population pénitentiaire aux dépens des droits des autres résidents des centres fermés, je pense qu'il est tout à fait absurde de ne pas réaliser le transfert de la prison vers l'aéroport.

 

À moins qu'il ne s'agisse de personnes qui ont purgé leur peine et qui sont expulsées comme une peine annexe, dont parlait Mme Smeyers. Nous marchons sur la tête. Si ces gens ont purgé leur peine, par définition la société ne les considère plus comme des dangers potentiels pour leur public. C'est la base même sur laquelle repose notre système judiciaire. C'est le fondement même de ce qui légitime le système carcéral. La personne ayant purgé sa peine n'est plus considérée comme un danger pour la société. Cette personne redevient un justiciable comme tous les autres. On ne lui colle pas un agent de police sur le dos ou la Sûreté pour surveiller ses faits et gestes comme si elle était une menace.

 

Mais ici, nous parlons d'étrangers en situation irrégulière. Serions-nous légitimes à les traiter différemment? Non! Les mêmes règles doivent être appliquées pour toutes les personnes ou alors tout ce qui est fait en matière de justice et de politique pénitentiaire n'a plus aucun sens. Tout ce qu'on peut dire au sujet de la réinsertion et du rôle de la prison est un mensonge. Est-ce là la philosophie que vous soutenez dans la majorité? C'est pourtant, si on la pousse jusqu'au bout, la logique de cette disposition.

 

J'aborde un dernier point, c'est l'extension du séjour en accueil collectif et les restrictions quant à l'accès à un accueil individuel ou familial. Chers collègues, l'accueil individuel est le plus à même de favoriser l'intégration des candidats dont, qu'on le veuille ou non, la majorité a vocation d'obtenir un titre de séjour pour rester durablement sur notre territoire. L'accueil collectif est plus coûteux sur le plan humain et dans une certaine mesure du point de vue financier. Nos points de vue sur ce sujet divergent avec certains partis de la majorité, ils se rapprochent d'autres qui soutiendront malgré tout ces dispositions. Dont acte! Je vous remercie.

 

10.04  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de voorzitter, collega’s, het ontwerp dat vandaag voorligt, is noodzakelijk om een aantal wijzigingen aan te brengen die nodig zijn op basis van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, maar ook op basis van Europese richtlijnen. Denk daarbij bijvoorbeeld maar aan de wijzigingen aan artikelen inzake de gezinshereniging voor Belgen. Daarvoor is nu heel duidelijk in de wetgeving voorzien dat voor Belgen die gebruikmaken van het vrij verkeer een andere regeling geldt, namelijk de regeling die ook geldt voor de EU-onderdanen. Normaal gezien moet voor gezinshereniging aan strenge voorwaarden voldaan worden inzake inkomen, huisvesting en dergelijke, geregeld in onze wet van 2011. Wanneer het echter gaat over Belgen die eerst gebruik hebben gemaakt van het vrij verkeer, dan vallen zij onder de andere regeling, net zoals andere Europeanen. Zij hebben dan ook nog wel een inkomen aan te tonen, maar dat is een andere regeling. Dat is nu dus verduidelijkt.

 

Ik geef grif toe dat er zeker nog een aantal zaken moeten worden verbeterd. We hebben dat ook besproken in de commissie. Zo hebben we onder meer gewezen op het feit dat we toch nog een aantal verfijningen aan de wet op de gezinshereniging moeten aanbrengen, bijvoorbeeld voor expats. Denk maar aan een Belgische onderdaan die in het buitenland aan ontwikkelingssamenwerking doet, daar de vrouw van zijn leven tegenkomt en dan terug verhuist naar België. Op dat moment heeft hij natuurlijk moeilijkheden om aan te tonen dat hij een inkomen heeft in België. Voor zulke situaties moeten er nog aanpassingen komen aan de wet. Ik ben dan ook blij dat er gisteren in de commissie is afgesproken dat we binnenkort zeker hoorzittingen zullen organiseren om na te gaan welke mankementen of welke knelpunten uit de wet we nog kunnen verbeteren.

 

Wat dat betreft, mijnheer Kir, snap ik eigenlijk niet dat u telkens opnieuw zegt dat u wacht op het voorstel van mevrouw Lanjri in verband met het intrafamiliaal geweld. U vindt alles terug op het internet. Dat wetsvoorstel waarnaar u verwijst, en waarvan u vraagt wanneer dat ingediend zal worden, heb ik ondertussen al meer dan een jaar geleden ingediend. Ik zal u nu het nummer geven: nr. 992/001, op datum van 26 maart 2015. Meer dan een jaar geleden dus. Dus hierbij, mijnheer Kir, staat het nu genoteerd in het Verslag.

 

Met betrekking tot de opvangwet wordt in het wetsontwerp ook opgenomen dat de termijn van vier maanden die nu bepaald is in de wet, waarna een overplaatsing kan worden gevraagd van een collectieve opvang naar een lokaal opvanginitiatief (LOI), opgetrokken wordt naar zes maanden. We hebben daar in principe geen probleem mee, maar we vragen wel aan de staatssecretaris om uitdrukkelijk werk te maken van wat we in het regeerakkoord hebben afgesproken. Voor ons zijn deze twee zaken van belang.

 

Ik weet dat er een crisis is en dat we te maken hebben met een verhoogde instroom. Het was niet altijd gemakkelijk, zeker niet in de laatste maanden. In het regeerakkoord hebben we afgesproken dat de doorlooptijd van de dossiers gemiddeld zes maanden moet zijn. Dat is door de crisis enorm opgelopen. We vragen wel om alles in het werk te stellen om met bijkomend personeel zo snel mogelijk in de richting van een half jaar te gaan, zeker nu de instroom de laatste maanden terug wat gedaald is. We mogen dat niet laten oplopen tot een jaar en meer. Ik ben gisteren op bezoek geweest in een opvangcentrum in Antwerpen op Linkeroever. Daar zitten de mensen gemiddeld een jaar in het opvangcentrum en een aantal nog veel langer. Het is belangrijk om die termijn zo kort mogelijk te houden en te proberen om ze terug te brengen naar zes maanden, zoals we in het regeerakkoord hebben afgesproken. Daardoor kunnen we de opvangcapaciteit beter beheren en moeten we geen bijkomende plaatsen blijven creëren.

 

Verder is in het regeerakkoord ook afgesproken dat kwetsbare groepen, onder meer gezinnen met kinderen, alleenstaande vrouwen en holebi’s, en mensen van wie de kans op erkenning heel groot is, bij voorkeur worden opgevangen in LOI’s. Dat is trouwens ook de vraag van heel wat lokale besturen. Mensen die in een LOI worden opgevangen, zijn hopelijk mensen van wie de kans groot is dat ze kunnen blijven omdat ze effectief al stappen zetten op het vlak van integratie. Het lijkt me logisch dat Fedasil een heel goede selectie maakt tussen mensen die eerder worden doorgestuurd naar LOI’s en diegenen die eerder in collectieve centra thuishoren, bijvoorbeeld mensen uit landen met een lage erkenningsgraad.

 

10.05  Emir Kir (PS): Monsieur le président, je souhaite répondre à Mme Lanjri. J'ai eu confirmation du dépôt d'un texte par rapport aux femmes qui font l'objet de violences conjugales et intrafamlilales. J'ose espérer que nous allons pouvoir débattre de cette question lors d'une prochaine commission de l'Intérieur.

 

Je voudrais attirer l'attention sur le fait que ce gouvernement a porté de trois à cinq ans la période d'examen de la situation de celui qui est rejoint. Il a fait un pas encore plus restrictif dans la période d'examen. Ici, nous venons avec un texte qui n'apporte aucune amélioration par rapport à ces situations de violences conjugales ou intrafamiliales.

 

J'ose espérer que nous allons pouvoir nous rassembler en commission de l'Intérieur et apporter une amélioration parce qu'il y a énormément de femmes qui quittent leur époux pour des raisons qui sont justes; elles sont en danger de vie. Je regrette, dans le texte déposé par M. Franken, qu'il n'y ait aucune réponse à ce type de situation. Pourtant, des échanges ont déjà eu lieu au cours de la précédente législature. Je nous donne rendez-vous lors d'un débat en commission de l'Intérieur pour revenir sur ce sujet.

 

10.06  Monica De Coninck (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, beste collega’s, ik heb drie opmerkingen over drie onduidelijkheden of tegenstrijdigheden in het voorliggend wetsontwerp.

 

Ten eerste, mijnheer de staatssecretaris, u herhaalt wel vaker dat u ervoor gezorgd hebt dat de regering snel en efficiënt optreedt op het vlak van asiel en migratie en bij het creëren van volume om mensen op te pakken. Ook mevrouw Smeyers wordt geregeld ingezet om te zeggen dat dankzij een enorm grote trendbreuk alles zoveel beter gaat, vooral veel beter dan onder de vorige bestuurders.

 

Die houding contrasteert echter met de relatief lange voorgeschiedenis, ongeveer negen maanden, van het wetsontwerp. Het werd in de Ministerraad goedgekeurd op 10 juli 2015. Het advies van de Raad van State werd vier dagen later gevraagd en werd ongeveer twee maanden later ontvangen. Het wetsontwerp werd echter pas op 2 maart 2016 ingediend in de Kamer van volksvertegenwoordigers. Dat is dus een periode van negen maanden, maar misschien hebt u iets met zwangerschapsperiodes.

 

Ten tweede, u hebt de ambitie om een snelle doorlooptijd te realiseren. U hebt ook in de vorige bestuursperiode altijd heel erg benadrukt dat de asielaanvragen snel behandeld moesten worden en dat de kandidaat-vluchteling heel snel een gefundeerd antwoord moest krijgen op zijn asielaanvraag. Ik kan daarmee uiteraard akkoord gaan. Ik vind dat eigenlijk ook. Ik vind dat een overheid die goed werkt, snel een antwoord moet geven op de vragen van mensen.

 

Tegelijkertijd communiceert de staatssecretaris aan de buitenwereld dat het anderhalf jaar duurt vooraleer een antwoord volgt op de vraag om asiel. Misschien heb ik het verkeerd begrepen, maar ik vermoed dat de staatssecretaris zeer goed het verschil zal kunnen uitleggen tussen zijn ambitie, met eisen die hij aan anderen en zichzelf heeft gesteld, en de communicatie die daarover gebeurt. We hebben daar gisteren in de commissie ook over gediscussieerd. Ik denk dat het antwoord op die vraag van bijzonder belang is. Het betekent immers dat het opvangconcept en dus de regelgeving van de federale regering nauw samenhangt met de doorlooptijd. Een doorlooptijd van anderhalf jaar is toch wel drie keer zolang als de vooropgestelde ambitie van zes maanden. Dat heeft natuurlijk heel veel gevolgen, onder andere voor het managen van de situatie, de opvangcapaciteit en het aantal medewerkers. Als daar geen tegenstrijdigheid is – ik ben van West-Vlaamse oorsprong en daar zegt men het zo – dan spreekt men met dubbele tong en speelt men dubbelspel.

 

Ten derde, ik heb ook in de commissie gezegd dat ik met een aantal bepalingen in het wetsontwerp absoluut geen probleem heb, bijvoorbeeld de verwerking van de Schengengrenscode in een nationale regelgeving of de gelijkschakeling van de controleperiode voor gezinshereniging. Ook de maatregelen in verband met fraude of het fouilleren van personen moet men natuurlijk plaatsen in de moeilijke en uitzonderlijke asielcontext. Maar het is het een of het ander. Als de situatie vandaag zeer uitzonderlijk is, dan rijst de vraag of men de wet wel zo fundamenteel moet aanpassen. Men kan ook concluderen dat het om een uitzonderlijke situatie gaat, die evenwel vreselijk lang zal aanhouden. Dan geeft men toe dat de instroom van kandidaat-vluchtelingen nog heel lang zal aanslepen en dan is er nood aan de aanpassing van het wettelijk kader. Maar dan dringen ook andere maatregelen zich op, onder andere inzake de opvangcapaciteit en de integratiecapaciteit. U verwijst in verband daarmee naar de bevoegdheden van de Gewesten en de Gemeenschappen. Ik denk dan aan onderwijs en huisvesting. Ik waarschuw nogmaals: als we niet beter omgaan met een en ander, dan creëren wij de voedingsbodem voor radicalisering de komende twintig jaar.

 

U zegt voortdurend dat die kwestie niet voor u is, maar voor de Gewesten en de Gemeenschappen. Ik merk alleen op dat dezelfde partijen in al die regeringen zitten en dat ze dat best eens zouden aankaarten. Ik vermoed toch dat u met uw collega’s praat.

 

Tot slot wil ik ook nog een opmerking maken over de bewijslast voor de Dienst Vreemdelingenzaken op het vlak van fraude. Moet de fraude van doorslaggevend belang zijn? Daar wordt eigenlijk van afgestapt. Een paspoort dat verlopen is, kan bijvoorbeeld beschouwd worden als fraude. Daardoor kan de verblijfstitel afgeschaft worden. Hoe worden de nieuwe regels geïnterpreteerd? Vanaf welk ogenblik heeft de gepleegde fraude een bijdrage geleverd? Zal dat bijvoorbeeld het geval zijn indien een paspoort gebruikt wordt waarmee er een probleem is? Als men geen paspoort heeft, is dat dan beter dan een paspoort dat verlopen is? Gooit men dan beter zijn paspoort weg? Een frauduleus verkregen verblijfsvergunning moet kunnen ingetrokken worden, met alle gevolgen van dien, een maatregel waarmee ik geen enkel probleem heb.

 

Wat mij echter heel erg stoort, is de onduidelijkheid over de tijdsperiode. Hoelang geleden moet de fraude gebeurd zijn? Hoever wil men teruggaan in de tijd? Stel dat in een gezin waarvan de kinderen hier zijn geboren, hun leven hier hebben opgebouwd, hier naar school zijn gegaan, een van de ouders fraude heeft gepleegd. Wat doet u dan met de kinderen? Zult u rekening houden met het belang van de kinderen? Zult u de kinderrechten, waar we toch achter staan, respecteren? Zult u kinderen die hier geboren zijn en hier bijvoorbeeld zeven jaar naar school zijn geweest, bijna de helft van hun kindertijd, terugsturen naar een land waar ze nooit geweest zijn en waarvan ze de taal niet kennen? Ik vind dat eigenlijk zeer onbarmhartig. Ik begrijp dan ook niet dat een partij als CD&V, die in veel dossiers zo opkomt voor kinderrechten, voor het respect voor kinderen, zelfs voor het respect voor ongeboren kinderen, volhoudt dat die kinderen na zeven jaar teruggestuurd kunnen worden, ook al hebben ze met de hele zaak niets te maken.

 

De zwaksten in dergelijke dossiers worden gestraft. Ik heb het daar zeer moeilijk mee, des te meer omdat men wel na zeven jaar de spons veegt over fiscale fraude.

 

Trouwens, het is niet altijd zwart-wit als asielzoekers fraude plegen. Soms liegt men over zijn nationaliteit om het land binnen te geraken en zijn kinderen een andere toekomst te garanderen.

 

Mijnheer de staatssecretaris, u zult opwerpen dat er in alle dossiers, die individueel worden onderzocht, een afweging zal worden gemaakt, waarbij het evenredigheidsbeginsel een rol zal spelen, zoals de juristen dat zeggen.

 

Moeten wij dan nu en voor altijd vertrouwen op de kracht, het begrip, de energie om op een evenwichtige manier naar een dossier te kijken? Wij krijgen daarvoor geen garantie.

 

Ik heb een amendement ingediend om heel uitdrukkelijk een uitzondering te maken met het oog op het belang van het kind. Als de fraude zeven jaar geleden is gebeurd, is er verjaring als er kinderen bij betrokken zijn.

 

Ik heb ondertussen concrete ervaring in dergelijke dossiers. Mevrouw Lanjri heeft ook al gevraagd om hoorzittingen over de gezinshereniging te organiseren.

 

Sommige kinderen zijn zelf slachtoffer. Ik wil de mannen die hier een kind verwekken, alleen om verblijfspapieren te krijgen, niet te eten geven. Wat zal men met dat kind doen? Ook nog sanctioneren? Dat gebeurt vrij frequent. Ik vind dat wij een garantie moeten inbouwen.

 

De voorzitter: Er zijn geen andere sprekers ingeschreven. Ik geef het woord aan de regering.

 

10.07  Theo Francken, secrétaire d'État: Monsieur Kir, vous avez oublié une petite chose par rapport à ce que vous avez dit en commission. Je cite le rapport: "Plusieurs modifications sont fondées sur le règlement Schengen qui, faut-il le rappeler, a pour ambition de faciliter l'abolition des frontières intérieures dans un espace que ce gouvernement participe à affaiblir en fermant les frontières pour arrêter une menace fantôme sur la saison touristique des établissements". Vous avez dit cela en commission mais c'était avant le 22 mars. Maintenant, vous ne l'avez pas répété! Vous avez repris exactement la même intervention mais vous n'avez pas répété cela! Heureusement… Adressez-vous aux établissements touristiques! Parler d’une menace fantôme, c’est un peu…

 

10.08  Laurette Onkelinx (PS): (…)

 

10.09 Staatssecretaris Theo Francken: Dat is maar een eerste opmerking. Het is zo te merken al direct raak.

 

En ce qui concerne le contenu, monsieur Kir, ce que vous dites sur le fait qu'il n'y a pas de délinquants dans les centres fermés, je vous invite à en visiter, je vous invite à parler avec les directions et le personnel. Il y a même une aile spéciale à Vottem pour les cas très graves.

 

Le groupe cible que ce gouvernement veut rapatrier, ce sont les délinquants! Il n'est pas correct de dire qu'il n'y a pas de délinquants dans les centres fermés! Je n'ai jamais dit que tous les sans-papiers dans les centres fermés étaient des délinquants. La réalité est un peu plus nuancée.

 

10.10  Emir Kir (PS): Monsieur le secrétaire d'État, vous avez lu le rapport de la commission dans lequel on parlait de la côte. Je ne vais pas revenir là-dessus. On n'a jamais dit qu'il n'y avait pas de danger pour notre pays dans ce contexte de terrorisme que tout le monde connaît. Mon groupe n'a jamais considéré qu'il n'y avait pas de danger. Ne faites pas d'amalgame, je ne me suis pas permis d'en faire.

 

Je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de délinquants dans les centres fermés. J'explique que vous voulez pratiquer la double peine. Dans la manière dont vous voyez les choses, vous laissez sans cesse sous-entendre que des délits sont commis par les étrangers ou ceux qui sont dans les centres fermés. C'est cela que j'ai mis en avant mais je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de situations de délinquance dans les centres fermés. Ce qui nous choque, c'est qu'on est dans un État de droit. La justice prend ses responsabilités et après la peine, la personne n'est plus considérée comme un délinquant. Elle a fait son travail de réparation envers la société. Ceux qui ont commis un délit dans notre pays, vous voulez les renvoyer. Là, nous ne sommes pas d'accord avec vous car vous voulez pratiquer la double peine.

 

10.11  Theo Francken, secrétaire d'État: Monsieur Kir, il est intéressant de disposer du rapport. En tant que parlementaire, vous avez bien entendu la liberté de le modifier, mais pour l'instant vous y dites littéralement que: "Les résidents de ces centres ne sont en effet pas des délinquants." C’est votre intervention!

 

10.12  Ahmed Laaouej (PS): Vous l'avez dit vous-même!

 

10.13 Staatssecretaris Theo Francken: In het Nederlands werd het vertaald als "de bewoners van die centra zijn immers geen delinquenten". Ik zeg alleen…

 

Ce que je dis, c’est que ce n’est pas vrai. La réalité est beaucoup plus nuancée. Et quand la FGTB demande de faire des fouilles dans les centres fermés, c’est parce qu’il y a des délinquants dans les centres. Ça c’est la vérité!

 

C’est une demande du front syndical en Belgique, de réintroduire les fouilles dans les centres fermés. Les fouilles, ça existe déjà. En effet, le personnel peut fouiller lorsque les gens arrivent, ou quand ils sont allés à l’ambassade par exemple ou au poste diplomatique à Bruxelles pour obtenir l’un ou l’autre document. Ce n’était pas possible pendant le séjour au centre.

 

Il faut donc réintroduire une situation qui existait depuis des dizaines d'années.

 

Sous les gouvernements précédents, c'était possible de faire des fouilles. Le front syndical demande de le réintroduire. Vous dites que cela est incroyable. Cela a toujours été comme cela.

 

10.14  Emir Kir (PS): Monsieur Francken, vous prenez une petite phrase et vous racontez des histoires. Racontons maintenant la vraie histoire. Je vais relire ce que j'ai dit.

 

Nous n'avons jamais envisagé les centres fermés comme des prisons parce que nous n'avons jamais considéré les résidents de ces centres comme des délinquants.

 

Le droit international est d'ailleurs clair à ce sujet. Se trouver en situation irrégulière ne peut en aucun cas être considéré comme un crime.

 

Voilà la grande différence entre vous et nous! Vous considérez que quelqu'un en situation irrégulière est un délinquant. Monsieur Francken, le droit international n'est pas avec vous. Vous voulez écrire une autre histoire du droit international. Elle n'existe pas. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette déclaration.

 

Mais retirer un petit mot et dire que j'ai dit qu'il n'y avait pas de délinquants... Il existe toutes sortes de situations partout dans la société. Cela peut exister dans les centres fermés comme cela peut exister dans une maison de jeunes. Partout.

 

Monsieur Francken, ne jouez pas à ce jeu!

 

N'essayez pas de faire tout le temps des amalgames, de jouer aux gros bras et de donner l'impression que dans ce parlement, nous sommes laxistes et que vous, vous apportez la discipline.

 

Avant que vous ne soyez là, ce pays fonctionnait. Des règles étaient appliquées. Ne donnez pas l'impression qu'avant vous, il y avait du laxisme, que vous êtes arrivé maintenant et qu’on est dans un État de droit.

 

Vous devez appliquer le droit. Le droit international est clair en la matière. Ce n'est pas parce que quelqu'un est en situation irrégulière qu'il est un délinquant. Retenez-le!

 

10.15  Theo Francken, secrétaire d'État: Monsieur Kir, je n'ai jamais dit cela. Ne pensez-vous pas que le Conseil d'État casserait cela, si c'était contraire au droit international? Le Conseil d'État n'a fait aucune remarque sur cela. C'était comme ça avant. Les fouilles étaient possibles pour le personnel pendant le séjour des détenus dans les centres fermés. C'était possible. Dire que le droit international est contre ce que je propose n'est pas juste. Quand vous dites que faire des fouilles relève d'un régime carcéral, ce n'est pas juste. Ce que nous proposons, ce n'est pas la fouille, et je vais le dire en néerlandais. Dat is de fouilles op de kledij. Ce n'est pas le même régime que les fouilles juridiques dans les prisons.

 

Het gaat om fouilles op de kledij.

 

Ce n'est pas …

 

De gerechtelijke fouille is niet wat wij hier voorstellen. Ik heb dat in de commissie drie keer geantwoord op uw vraag. Het betreft niet hetzelfde regime als in de gevangenissen. Dat is niet zo. Het is een heel ander regime. Dus steeds opnieuw zeggen dat ik van de gesloten centra gevangenissen wil maken, is niet juist.

 

Vous voulez faire passer les centres fermés pour des prisons. Ce n'est pas juste. C'est intellectuellement incorrect.

 

Ik kom dan tot de vragen van mevrouw Lanjri over de integratie, de LOI’s en de doorlooptijd. Wat de LOI’s betreft, gaat de doorlooptijd van vier naar zes maanden. Voor ons blijft het belangrijk de doorlooptijd op zes maanden te houden. Ik heb dat ook in de commissie gezegd.

 

Mevrouw De Coninck, u zegt dat het niet logisch is en dat u niet meer kunt volgen. Ik zal u het nogmaals uitleggen. Wij halen momenteel niet altijd de doorlooptijd van zes maanden, omdat de instroom zodanig is gestegen dat de diensten niet kunnen volgen. Ik geef dat eerlijk toe en daar is ook niets verkeerd mee. Hetzelfde gebeurt in Nederland, Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk en zo goed als elk ander Europees land, buiten Portugal en Spanje.

 

Wij kunnen niet volgen. Wij hebben echter actie ondernomen en 173 personeelsleden aangeworven voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Zij doen de interviews en behandelen de dossiers. Er werden ook meer dan zestig extra personeelsleden aangeworven bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Die aanwerving verloopt via Selor en duurt dus enige tijd. Dat lukt dus niet op een, twee, drie. Gelukkig gaat het bij Fedasil wel heel snel, omdat het een agentschap is met een eigen aanwervingspolitiek. Het gaat sneller als bij Selor. U weet dat als voormalig minister ook. Dat alles neemt zijn tijd.

 

Als men zes- tot zevenduizend dossiers per maand moet behandelen en men neemt gemiddeld 1 300 beslissingen per maand, dan betekent het dat men per maand drie tot vier maanden achterstand oploopt. Dat betekent dat men moet bijtanken. Men moet extra personeel aanwerven. Die mensen moeten worden opgeleid. Op die manier kan men komen tot meer dan tweeduizend beslissingen, zoals in de afgelopen maand. Wij gaan naar 2 500 beslissingen per maand. Mevrouw Lanjri, er zal een bijkomende versterking komen op het CGVS om de achterstand bij te benen.

 

Men herinnert mij eraan dat ik wel ging voor een gemiddelde termijn van zes maanden. Dat was inderdaad de absolute ambitie. Ik hoop dat die termijn van zes maanden opnieuw tegen het einde van mijn mandaat wordt gehaald. Door de gebeurtenissen van de afgelopen maanden is dat echter niet gelukt. De doorlooptijd is stelselmatig gegroeid. Nu zijn wij opnieuw aan het inhalen.

 

Laten we hopen dat wij de doorlooptijd zo vlug mogelijk weer op zes maanden krijgen. Hoe korter, hoe liever! Het kost minder, het is beter voor de vluchtelingen en het is beter voor onze samenleving. U hoeft mij zeker er niet van te overtuigen dat we de doorlooptijd opnieuw naar beneden moeten krijgen.

 

Men kan natuurlijk geen ijzer met handen breken. Als plots achtduizend asielzoekers voor de deur staan op een maand tijd, kan men niet volgen. Dan is er nu eenmaal een bepaalde inertieperiode nodig om bij te benen. Dat is maar logisch. Geef ons nog even tijd, dan zullen we hopelijk de achterstand kunnen wegwerken.

 

Asielzoekers met een hoge erkenningsgraad moeten absoluut in LOI's worden opgevangen. Maar ook dat is de afgelopen maanden niet altijd gelukt. Ik was al blij dat ik iedereen een bed kon aanbieden. We waren niet zo kieskeurig en het was ook niet het moment om dat te zijn. Wij hebben iedereen een bed aangeboden, als er een vrij was. Het gevolg is dat op dit moment 250 vluchtelingen afkomstig uit een volgens de lijst veilig land, in een LOI zitten. Dat weet ik sinds vorige week. Ik heb Fedasil nu de opdracht gegeven hen er zo snel mogelijk uit te halen, want dat kan niet de bedoeling zijn. Het was echter dát, of hen op straat zetten. Ik denk dat u het met mij eens bent dat ik ze dan beter een bed aanbied, ook al is het dan in een LOI van een OCMW, dat daar eigenlijk niet voor dient. Toen was het roeien met de riemen die we hadden; nu stellen we geleidelijk aan orde op zaken. Tegen het einde van de maand zal dat probleem ook opgelost zijn. We zijn daarmee bezig.

 

Mevrouw De Coninck had een opmerking over het doorslaggevend belang van fraude. Het concept “van doorslaggevend belang” is inderdaad uit het ontwerp gehaald, omdat er over dat concept heel veel juridische discussie was. Sowieso, als er fraude is en een intrekking volgt op basis van een beoordeling, per individueel geval, dossier per dossier, dan zal door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een oordeel geveld worden over de gewichtigheid van de fraude. Er moet altijd rekening worden gehouden met de proportionaliteit. We hebben daar gisteren in de commissie nog over gepraat. Dat is een feitelijkheid, dat is Europese rechtspraak, dat moet altijd. Daarbij wordt ook rekening gehouden met alles wat te maken heeft met onder andere de gezinsband, de kinderen en lang verblijf.

 

U pleit voor een verjaring na zeven jaar, zoals voor fiscale fraude. Ik wist dat niet eens, maar het is een goede vergelijking. Voor alle duidelijkheid, toen u minister was, was het tien jaar. Het was wel uw portefeuille niet.

 

Persoonlijk ben ik geen voorstander van een verjaringstermijn, maar ik vind wel dat er een verschil is als er al dan niet nog een bezwarend element van openbare orde bijkomt. Een dergelijk concept pas ik als staatssecretaris ook toe in het kader van mijn discretionaire bevoegdheid.

 

Ik vind dat er een verschil is tussen een fraudegeval dat na tien of vijftien jaar opduikt, waarbij er kinderen zijn en waarbij er kan worden gesproken van een perfecte integratie en van een actieve bijdrage aan de samenleving, en een geval waarbij er ook heel wat bezwarende elementen zijn.

 

Het gaat natuurlijk niet over de kinderen, maar over de ouders en de ouderlijke verantwoordelijkheid. Als de kinderen meerderjarig zijn en niet meer thuis wonen, worden zij ook niet gerepatrieerd, maar wel als ze nog thuis wonen. Ook dat is op basis van Europese rechtspraak, artikel 8 of 9 van het EVRM, het recht op gezinsleven.

 

Ook al zijn de kinderen meerderjarig, als ze nog thuis wonen, dan is het een repatriëring van de gezinscel, hoe onjuist men dat ook kan vinden. Ik geef het concrete voorbeeld van een verpleegster in West-Vlaanderen. Dat is een heel pijnlijke situatie. Ze is twintig jaar en doet het heel goed op de verpleegsterschool. Na een aantal jaren komt er fraude van de ouders aan het licht. Ik zal niet verder uitweiden, omdat het een individueel geval is, maar het stond in de krant. Omdat zij thuis woonde, kon men niet anders dan haar ook te repatriëren; anders konden wij niemand repatriëren. U zou dan voorstellen om iedereen thuis te laten. Laat ik zeggen dat het dossier voldoende elementen bevatte om toch tot repatriëring over te gaan. Meer zal ik daarover niet zeggen. Dat is een heel vervelend geval.

 

Ik vind wel dat dat een bijkomend element kan zijn en ik pas dat ook toe. Dat is mijn mening daaromtrent.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1696/4)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1696/4)

 

Het wetsontwerp telt 38 artikelen.

Le projet de loi compte 38 articles.

 

*  *  *  *  *

Ingediende amendementen:

Amendements déposés:

Art. 33

  • 8 - Monica De Coninck (1696/5)

Art. 35

  • 9 - Monica De Coninck (1696/5)

*  *  *  *  *

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over de aangehouden amendementen en artikelen en over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur les amendements et les articles réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

*  *  *  *  *

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Conclusion de la discussion des articles:

 

Réservé: le vote sur les amendements et les articles 33 et 35.

Aangehouden: de stemming over de amendementen en de artikelen 33 en 35.

 

Artikel per artikel aangenomen: de artikelen 1 tot 32, 34, 36 tot 38.

Adoptés article par article: les articles 1 à 32, 34, 36 à 38.

*  *  *  *  *

 

11 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit betreffende de verklaring van behoud van de Belgische nationaliteit (989/1-3)

11 Proposition de loi modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la déclaration conservatoire de la nationalité belge (989/1-3)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Eric Thiébaut, Laurent Devin, Nawal Ben Hamou, Willy Demeyer, Stéphane Crusnière, Gwenaëlle Grovonius.

 

De commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen stelt voor dit wetsvoorstel te verwerpen. (989/3)

La commission des Relations extérieures propose de rejeter cette proposition de loi. (989/3)

 

Overeenkomstig artikel 88 van het Reglement spreekt de plenaire vergadering zich uit over dit voorstel tot verwerping, na de rapporteur en eventueel de indieners te hebben gehoord.

Conformément à l'article 88 du Règlement, l'assemblée plénière se prononcera sur cette proposition de rejet après avoir entendu le rapporteur et, éventuellement, les auteurs.

 

Le rapporteur, M. Hellings, n'est pas présent. Je donne la parole à M. Crusnière, un des auteurs de la proposition.

 

11.01  Stéphane Crusnière (PS): Monsieur le président, chers collègues, en dépit de la distance physique, les Belges qui résident à l'étranger gardent, à l'égard de notre pays, un lien affectif souvent très fort. Ils contribuent en effet notamment à promouvoir l'image de la Belgique dans le monde et aident à tisser des liens d'amitié et de solidarité avec d'autres États membres. Ce rôle et cette fidélité sont importants et méritent une attention particulière de la part de l'État belge et, bien évidemment, aussi de notre assemblée.

 

La pratique a cependant démontré que, parfois, les Belges résidant à l'étranger rencontrent certaines situations, certains problèmes spécifiques dans leur relation avec l'État belge et avec l'administration. Je pense entre autres aux cartes d'identité électroniques, aux passeports, etc. Ces problèmes appellent une réponse politique ad hoc. C'est pour ce faire qu'en juillet dernier, je présentais en commission du Règlement une proposition visant à créer un comité d'avis des Belges à l'étranger au sein de notre assemblée. Celui-ci aurait été chargé de relayer au niveau politique et parlementaire les préoccupations des Belges résidant à l'étranger, comme le sujet traité par le texte que mon groupe vous soumet aujourd'hui. Je dis "aurait" car, malheureusement la majorité a rejeté ce texte d'un revers la main.

 

Dès lors, nous avons déposé ce texte, certes technique, mais qui répond à une véritable problématique à laquelle sont confrontés de nombreux Belges à l'étranger. En effet, cette proposition de loi a pour but d'abroger le point 5 de l'article 22, § 1, du Code de la nationalité belge qui prévoit la perte de nationalité pour certaines catégories de Belges nés à l'étranger s'ils n'exécutent pas une déclaration conservatoire de nationalité entre leur 18e et 28e année.

 

Si ce texte est technique, il n'en est pas moins important pour de nombreux binationaux nés à l'étranger qui se retrouvent à 28 ans automatiquement privés de leur nationalité belge, pour une seule raison, parce qu'ils ignoraient cette disposition légale d'un autre temps et dont les conséquences sont pourtant lourdes. L'article 22, § 3, prévoyait que cette perte de nationalité ne s'appliquait pas aux Belges qui, par l'effet d'une de ces dispositions, deviendraient apatrides. Bref, qu'elle ne s'appliquait exclusivement aux Belges possédant au moins deux nationalités.

 

Or, par le passé, la perte de la nationalité belge pour acquisition volontaire d'une autre nationalité a été éliminée du Code de la nationalité. Dès lors, chers collègues, vous conviendrez que le maintien du point 5 de l'article 22, § 1, ne cadre plus dans l'esprit de la loi ainsi modifiée par le passé. Plusieurs cas et décisions de justice ont par ailleurs mis en lumière la difficulté d'application de cette disposition peu connue du Code et les drames humains qu'elle est susceptible de générer. Je voudrais rappeler la prise de position du vice-premier ministre et du ministre des Affaires étrangères, M. Reynders, qui a déclaré, lors de l'examen du projet de budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016 que, pour ce qui était d'une éventuelle modification du Code de la nationalité belge, toute simplification administrative serait la bienvenue. C'en est une et je ne comprends dès lors pas la position de certains groupes en la matière.

 

Par ailleurs, les médiateurs fédéraux, dans leur note du 26 janvier 2016, ont souligné que le rapport annuel 2014 constatait déjà une augmentation des réclamations concernant la perte de nationalité fondée sur cet article 22, § 1, 5e, du Code de la nationalité belge. Ils confessent donc que, pour eux, cette augmentation est due à la disparition des possibilités qu'offrait effectivement le Code de la nationalité belge de recouvrer ou d'acquérir à nouveau, à partir de l'étranger, la nationalité belge, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration.

 

Les médiateurs fédéraux rangent les situations desquelles ils ont été saisis en trois groupes: le premier comprend les citoyens qui découvrent qu'ils auraient dû souscrire à la déclaration de conservation de nationalité lorsqu'ils ont introduit une demande de passeport ou de renouvellement après leur vingt-huitième anniversaire, ou lors d'une demande des restitution de leurs documents, et que les autorités belges le leur refusent. Le deuxième groupe comprend ceux à qui les autorités diplomatiques ou consulaires belges ont continué à délivrer des documents d'identité belges au-delà de leur vingt-huitième anniversaire et qui se voient annoncer tout d'un coup qu'ils ont perdu la nationalité belge par défaut de déclaration ou de conservation de nationalité à cette date. Le troisième groupe rassemble les citoyens qui ne devraient pas souscrire une déclaration de nationalité parce qu'ils n'ont pas d'autre nationalité que la nationalité belge, mais qui ne parviennent pas à satisfaire aux exigences de preuves de l'absence d'une autre nationalité posées par le SPF Affaires étrangères, et se retrouvent donc, de fait, dans une situation d'apatrides.

 

Comme vous pouvez le constater, ces trois cas qui ont été exposés par les médiateurs ne sont certainement pas anodins. C'est pourquoi j'en appelle une nouvelle fois à l'Assemblée afin de faire preuve de cohérence en adoptant cette proposition de loi.

 

Il ne s'agit pas d'un texte à portée politique, mais d'une simple correction technique qu'il convient d'apporter au Code de la nationalité afin de répondre à une réelle difficulté éprouvée par plusieurs de nos concitoyens. De plus, cela permettrait de réaliser des économies. Dans le contexte actuel, ce n'est certainement pas négligeable.

 

En commission, la majorité a rejeté mon texte. Le représentant du ministre a évoqué la mise en place d'un groupe de travail chargé d'analyser cette question. J'espérais que le ministre Reynders serait présent, mais le secrétaire d'État pourra peut-être me répondre. J'aimerais en effet savoir où en est ce groupe de travail et quand nous pouvons espérer le voir aboutir.

 

Je conclurai en soulignant ceci: s'il est légitime de s'assurer, lorsque l'on a affaire à plusieurs générations de Belges expatriés, que ces personnes maintiennent un lien suffisant avec notre pays, j'estime que la déclaration attributive de nationalité déjà prévue par la loi pour un enfant né à l'étranger semble fournir une garantie suffisante et définitive d'attachement à la Belgique. On ne peut pas prendre une posture de défenseur absolu des Belges à l'étranger sans répondre à de tels cas.

 

J'espère dès lors, mes chers collègues, qu'après réflexion, et contrairement au vote en commission, je pourrai compter sur votre soutien, loin des clivages majorité-opposition, afin de répondre à une véritable question posée par nos compatriotes qui résident à l'étranger.

 

Le président: Merci, monsieur Crusnière. Il y a une interruption.

 

Madame Smeyers, ce n'est pas prévu dans le Règlement. Het Reglement voorziet er niet in, maar een interruptie moet altijd kunnen. Ik geef u twee minuten.

 

11.02  Sarah Smeyers (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik had de beleefdheid om de heer Crusnière te laten uitspreken, ik had hem ook kunnen onderbreken en dan was ik misschien conform het Reglement geweest.

 

Mijnheer Crusnière, dit voorstel wordt afgedaan als een besparing en een administratieve vereenvoudiging, maar het gaat natuurlijk veel verder dan dat. Het bewijst dat de PS volhardt in haar visie op nationaliteit, waarin gelukkig de laatste jaren toch een kentering is gekomen. U volhardt in de boosheid, u leeft volgens mij in een parallel universum. Uw visie op nationaliteit als zijnde een vodje papier, wordt met dit voorstel nog eens bevestigd.

 

Het enige dat Belgen in het buitenland moeten doen is tussen hun 18 en 28 – ze hebben daarvoor dus tien jaar de tijd – een verklaring afleggen dat ze hun nationaliteit willen behouden. En zelfs die simpele verklaring, die enige administratieve handeling, wilt u afschaffen.

 

Ik begrijp echt niet hoe u in tijden als vandaag, waarin Oezbeekse miljardairs die belastingen ontwijken Belg kunnen worden, waarin criminelen Belg geworden zijn op basis van de oude snel-Belgwet, waarin heel veel huidige moslimfundamentalisten producten zijn van die oude snel-Belgwet, hoe u onder zo’n gesternte en in zulke tijden toch uw visie over die nationaliteit aanhoudt, met dit voorstel. Het is een voorstel tot verwerping en onze fractie zal dat met plezier doen.

 

11.03  Stéphane Crusnière (PS): Il est clair que nos deux groupes ne seront jamais d'accord sur la vision de la nationalité. Ce n'est un secret pour personne!

 

Je ne comprends pas du tout votre argument sur le fait d'échapper à l'impôt mais cela ne me surprend pas. Quand je me remémore votre attitude lors de la discussion de ce texte en commission Justice à qui nous avions demandé un avis, je vous ai entendu dire qu'il n'était pas nécessaire pour les ambassades ou les consulats de prévenir les personnes concernées par cette décision. Je trouve cela scandaleux et cela reste dans votre logique de délitement des moyens de l'État et de la nationalité belge.

 

Cela ne m'étonne absolument pas et cela me rassure que nous ne soyons pas d'accord sur cette proposition.

 

De voorzitter: Geen andere spreker mag het woord nemen.

Plus personne ne peut prendre la parole.

 

De stemming over het voorstel tot verwerping van dit wetsvoorstel zal later plaatsvinden.

Le vote sur la proposition de rejet de cette proposition de loi aura lieu ultérieurement.

 

Ici se terminent nos travaux pour aujourd'hui. Demain, nous reprendrons nos travaux à 14 h 15 avec l'éloge funèbre de l'ancien président Defraigne.

 

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 14 avril 2016 à 14.15 heures.

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 14 april 2016 om 14.15 uur.

 

La séance est levée à 18.26 heures.

De vergadering wordt gesloten om 18.26 uur.

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 54 PLEN 105 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 54 PLEN 105 annexe.