Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

Dinsdag 12 april 2016

 

Voormiddag

 

______

 

 

du

 

Mardi 12 avril 2016

 

Matin

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 10.11 uur en voorgezeten door de heer Siegfried Bracke.

La séance est ouverte à 10.11 heures et présidée par M. Siegfried Bracke.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Aanwezig bij de opening van de vergadering is de minister van de federale regering:

Ministre du gouvernement fédéral présent lors de l’ouverture de la séance:

Willy Borsus

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Maya Detiège, Olivier Maingain, Vanessa Matz, wegens gezondheidsredenen / pour raisons de santé;

Vincent Van Quickenborne, buitenslands / à l'étranger.

 

Federale regering / gouvernement fédéral:

Didier Reynders, met zending buitenslands / en mission à l'étranger (Amsterdam).

 

01 Goedkeuring van de agenda

01 Adoption de l’ordre du jour

 

Wij moeten overgaan tot de goedkeuring van de agenda voor de vergaderingen van deze week.

Nous devons procéder à l’approbation de l’ordre du jour des séances de cette semaine.

 

Geen bezwaar? (Nee) De agenda is goedgekeurd.

Pas d’observation? (Non) L’ordre du jour est approuvé.

 

02 Terroristische aanslagen – Internationaal medeleven

02 Attentats terroristes – Témoignages de sympathie en provenance de l'étranger

 

Naar aanleiding van de terroristische aanslagen op dinsdag 22 maart 2016 hebben de volgende parlementaire assemblees mij hun medeleven betuigd:

- de Assemblee van de Portugese Republiek,

- le Conseil national van het Vorstendom Monaco,

- de Algemene Raad van het Vorstendom Andorra,

- het Iers Parlement,

- het Parlement van de Republiek Finland,

- het parlement van de Republiek Polen,

- het Huis van Afgevaardigden van Roemenië,

- het presidentschap van de Republiek Haïti,

- de Nationale Assemblee van de Franse Republiek,

- de Nationale Raad van de Zwitserse Bondsstaat,

- de Nationale Assemblee van de Republiek Slovenië,

- de Saeima van de Republiek Litouwen,

- de Assemblee van de Republiek Kosovo,

- de Nationale Assemblee van de Republiek Belarus,

- de Nationale Assemblee van de Republiek Kaapverdië,

- de Nationale Assemblee van Burkina Faso,

- de Legislative Yuan van de Republiek China (Taiwan) en

- de Nationale Assemblee van de Islamitische Republiek Pakistan.

 

À l'occasion des attentats terroristes survenus le mardi 22 mars 2016, des messages de soutien et de condoléances me sont parvenus de la part des assemblées parlementaires suivantes:

- l'Assemblée de la République portugaise,

- le Conseil national de la Principauté de Monaco,

- le Conseil Général de la Principauté d'Andorra,

- le Parlement irlandais,

- le Parlement de la République de Finlande,

- la Diète de la République de Pologne,

- la Chambre des Députés de Roumanie,

- la présidence de la République d'Haïti,

- l'Assemblée nationale de la République française,

- le Conseil national de la Confédération suisse,

- l'Assemblée nationale de la République de Slovénie,

- le Saeima de la République de Lituanie,

- l'Assemblée de la République du Kosovo,

- l'Assemblée Nationale de la République du Bélarus,

- l'Assemblée Nationale de la République du Cap-Vert,

- l'Assemblée nationale du Burkina Faso,

- le Legislative Yuan de la République de Chine (Taïwan) et

- l'Assemblée nationale de la République islamique du Pakistan.

 

03 Inoverwegingneming van voorstellen

03 Prise en considération de propositions

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 7 april 2016, stel ik u voor in overweging te nemen het voorstel (Peter De Roover, Laurette Onkelinx, Denis Ducarme, Servais Verherstraeten, Patrick Dewael, Meryame Kitir, Jean-Marc Nollet, Kristof Calvo, Catherine Fonck) tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de omstandigheden die hebben geleid tot de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in de luchthaven Brussel-Nationaal en in het metrostation Maalbeek te Brussel, met inbegrip van de evolutie en de aanpak van de strijd tegen het radicalisme en de terroristische dreiging, nr. 1752/1;

Verzonden naar de commissie voor de Justitie

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 7 avril 2016, je vous propose de prendre en considération la proposition (Peter De Roover, Laurette Onkelinx, Denis Ducarme, Servais Verherstraeten, Patrick Dewael, Meryame Kitir, Jean-Marc Nollet, Kristof Calvo, Catherine Fonck) visant à instituer une commission d’enquête parlementaire chargée d’examiner les circonstances qui ont conduit aux attentats terroristes du 22 mars 2016 dans l’aéroport de Bruxelles-National et dans la station de métro Maelbeek à Bruxelles, y compris l’évolution et la gestion de la lutte contre le radicalisme et la menace terroriste, n° 1752/1;

Renvoi à la commission de la Justice

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Dan stel ik u ook voor om de urgentie van dit voorstel goed te keuren. Niemand wenst op dat punt tussen te komen?

 

Dan is de urgentie aangenomen. Waarvan akte.

 

Mevrouw Pas, u heeft het woord.

 

03.01  Barbara Pas (VB): Mijnheer de voorzitter, collega's, een inoverwegingneming zou louter pro forma moeten zijn. In een echte parlementaire democratie zou alles in overweging genomen moeten kunnen worden, maar wij weten dat dat hier niet het geval is.

 

In tegenstelling tot de zelfverklaarde democraten in dit halfrond die deze legislatuur al tot tweemaal toe geweigerd hebben voorstellen van het Vlaams Belang in overweging te nemen en het debat te voeren, zullen wij dat vandaag vanzelfsprekend niet doen. Een onderzoekscommissie moet er komen. Het Vlaams Belang was daarvan al in januari overtuigd. Wij hebben toen al een voorstel tot oprichting van een onderzoekscommissie ingediend, over de terreurcel Molenbeek, na de aanslagen in Parijs. Het was toen al duidelijk dat er van alles fout liep. Helaas moesten er eerst nog gruwelijke aanslagen gebeuren vooraleer u, collega’s, ook van het nut van een onderzoeks­commissie werd overtuigd.

 

Collega’s, ik heb vóór het paasreces met bijzondere aandacht geluisterd naar uw verklaringen in dit halfrond over hoe er een onderzoek moet komen zonder taboes, hoe er geen nood is aan politieke spelletjes en hoe er geen nood is aan achterdocht. Amper een week na die mooie woorden in het halfrond bleken die al hol. Op 1 april werd over de onderzoekscommissie één groot politiek akkoord gemaakt. Ik heb het uit de kranten moeten vernemen. Zo werkt de parlementaire democratie in België. Ik dacht eerst nog werkelijk dat het om een slechte 1 aprilgrap ging.

 

Na alle beloofde openheid en democratie ging ik er echt vanuit dat men over zulke levens-belangrijke materie op zijn minst alle partijen zou vertegenwoordigen in die onderzoekscommissie, dat men alle hier in dit Parlement vertegenwoordigde partijen in die onderzoekscommissie zou opnemen.

 

Ik ging ervan uit dat alle partijen die hier in het Parlement vertegenwoordigd zijn, in die onder-zoekscommissie zouden worden opgenomen, zoals dat heel dikwijls het geval is, in verhouding voor de kleinere partijen en met niet-stemgerechtigde leden. Dat is u toch niet onbekend, een niet-stemgerechtigd lid van een onderzoekscommissie? De collega’s van N-VA kennen dat zeker. Ik vernoem de onderzoekscommissie-Fortis, waarvan ik lid was, en de onderzoekscommissie fiscale fraude, waar ik in zat. N-VA was daar telkens in vertegenwoordigd met een niet-stemgerechtigd lid. De N-VA heeft nog nooit een ander dan een niet-stemgerechtigd lid in een onderzoekscommissie gehad.

 

Leden van de N-VA, u bent dan toch niet vergeten dat een niet-stemgerechtigd lid bestaat? Hoe kunt u dat zo snel vergeten? Is dat de kracht van verandering dat een niet-stemgerechtigd lid vandaag de dag niet meer mag?

 

Hoe legt u aan de bevolking uit dat u een politiek akkoord maakt dat ervoor zorgt dat diegenen die de problemen en de aanslagen voorspelden en dat diegenen die als eerste een onderzoekscommissie hebben gevraagd, uit die commissie worden geweerd? Als u volledige transparantie wilt, zoals u beweert, dan zou u juist gebruik moeten maken van onze expertise en van onze fundamentele kritiek, in plaats van er schrik voor te hebben.

 

De politieke correctheid, die heeft geleid tot de vele jihadslachtoffers in Zaventem en Brussel, blijkt zelfs uit de taakomschrijving van de onderzoekscommissie die vandaag voorligt. Ik heb het drie keer herlezen, maar ik heb het woord islam er niet in zien staan. De termen open grenzen of asielbeleid heb ik ook niet teruggevonden. Wel las ik alle ingrediënten voor een politiek correct wegkijkonderonsje. Onder elkaar beslissen dat enkel de partijen met boter op het hoofd in die onderzoekscommissie mogen zetelen, is nu eenmaal de beste garantie op een witwascommissie, zoals de voorgaande onderzoekscommissies die ik hier heb meegemaakt.

 

Als u enige geloofwaardigheid wilt, als u echt denkt dat u op die manier het vertrouwen zult terugwinnen, dan onderschat u de burger schromelijk. De burger geeft u vandaag het nadeel van de twijfel, want iedereen weet dat het één grote constructie is voor één groot politiek spel en voor één grote paraplu.

 

Deze namiddag komen wij daar uiteraard op terug, als dit ten gronde zal worden besproken in de commissie. Wij zullen amendementen indienen om uw fout nog recht te zetten. Ik reken er op, maar ik hoop er niet meer op.

 

03.02  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Monsieur le président, chers collègues, on nous demande aujourd'hui de prendre en considération une proposition qui a été discutée par plusieurs partis pendant la deuxième semaine des vacances de Pâques. Je dois regretter qu'elle n'ait pas fait l'objet d'une dynamique de discussion incluant l'ensemble des forces politiques présentes aujourd'hui, de manière à créer une commission où toutes les questions, où tous les axes de recherche pourront être envisagés.

 

Daarover gaat het vandaag. Wij zullen vanmiddag een debat hebben over de fond en die commissie gaat ook over de fond kunnen werken. De eerste vraag die vandaag rijst is echter waarom niet iedereen aanwezig mag zijn in die commissie. Ik heb daarvoor geen reden gevonden. Wat is het probleem? De meeste commissies zijn commissies waarin iedereen vertegenwoordigd is.

 

La plupart des commissions avec lesquelles nous travaillons sont composées de l'ensemble des groupes. Quel est le problème d'avoir aujourd'hui cette même dynamique inclusive? La commission temporaire "Lutte contre le terrorisme" elle-même, qui travaille sur le même sujet, est composée de différentes forces politiques.

 

Vous me rétorquerez sans doute ne pas y avoir pensé ou ignorer qui doit composer les commissions, etc. La seule chose que nous savons, c'est que votre débat a eu lieu lors de la réunion des chefs de groupe. Les représentants d'Ecolo-Groen sont intervenus pour demander la présence des différentes forces politiques dans cette commission. Le débat a eu lieu. Et c'est consciemment que vous avez décidé de refuser la présence de certains partis au sein de cette commission.

 

Qu'avez-vous donc à cacher? Quelles questions craignez-vous? Il n'y a quand même pas de problème, puisqu'une transparence intégrale est requise dans ce débat. Vous prétexterez qu'il s'agit d'une commission d'enquête et que, traditionnellement, la clef D'Hondt limite à 17 le nombre de représentants.

 

Mais observons l'Histoire! Elle montre qu'il y a déjà eu des commissions d'enquête au sein desquelles des partis, éventuellement sans voix, étaient présents. Permettez-moi de les citer!

 

En 1997, on met sur pied la commission d'enquête concernant les événements du Rwanda. Étaient représentés la Volksunie, Ecolo et Agalev qui, à l'époque, n'avaient pas de groupe. En 1988 se présentait la même situation pour la commission d'enquête chargée d'étudier la portée, les causes et les conséquences des fraudes, les infractions au traité de non-prolifération, qui avaient été commises par le Centre d'étude de l'Énergie nucléaire. En 1996, la commission d'enquête chargée d'enquêter sur la criminalité organisée en Belgique comptait des représentants de partis qui n'avaient pas encore un groupe.

 

Quelle est votre crainte? Peut-on donner en séance plénière, une réponse, un argument de poids permettant de dire que les partis qui ne sont pas représentés en groupe ne peuvent pas siéger dans cette commission. Pour l'instant, à travers les médias, pas un seul argument démocratique n'a été invoqué.

 

Aujourd'hui est un jour historique! En effet, c'est la première fois dans l'histoire du PTB que nous allons déposer un "amendement Bourgeois". C'est un point important pour nous. Un "amendement Bourgeois" pour un parti qui défend les travailleurs peut paraître bizarre, mais c'est un amendement inspiré de celui déposé par M. Geert Bourgeois en 1996.

 

J'espère que, par exemple, la N-VA, dans un souci de continuité, votera "l'amendement Bourgeois". Nous n'avons pas changé une virgule, par respect pour l'auteur. M. Bourgeois voyait déjà clair en 1996. Il demandait le droit à la présence de l'ensemble des parlementaires dans cette commission.

 

Je ne partage évidemment pas ses options socioéconomiques et éthiques, mais sur la question démocratique, je trouve que M. Bourgeois avait raison. Il tenait compte du fait qu'il n'était pas normal qu'un parti comme la N-VA à l'époque n'ait pas été présent dans cette commission d'enquête.

 

Het is die spirit waarmee de heer Bourgeois in 1996 de democratie heeft verdedigd, die wij vandaag opnieuw willen brengen door het amendement-Bourgeois in het Parlement in te dienen.

 

Ik hoop dat alle partijen dit amendement deze namiddag zullen goedkeuren.

 

De voorzitter: Vragen de twee sprekers de stemming over de inoverwegingneming? Ik heb dat niet gehoord in hun uiteenzetting.

 

03.03  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, het debat ten gronde wordt straks in de commissie en donderdag in de plenaire vergadering gevoerd. Dit is echter een fundamenteel punt, dus ik sta erop een en ander heel kort te duiden.

 

Onze fractie heeft heel graag meegewerkt aan deze tekst. De aanslagen in Parijs en Brussel vereisen ernstig parlementair werk, een operatie van openheid en transparantie.

 

De collega's raken terecht een punt aan. Het is geen geheim dat onze fractie in de Conferentie van voorzitters voorstellen heeft geformuleerd om die parlementaire onderzoekscommissie inclusiever en opener te maken. Ik wil dat toch benadrukken.

 

Dat betekent niet dat de voorliggende tekst geen verdiensten heeft, integendeel. Ik wil dat duidelijk maken omdat dit iets is dat ook dit Parlement en de fracties, wiens mening ik soms verfoei, mogen weten.

 

Als er de komende 48 uur voorstellen in die zin zijn, zullen wij die steunen met een even grote gretigheid als die waarmee wij de eigenlijke tekst zullen steunen. Het is immers belangrijk dat die onderzoekscommissie snel van start gaat.

 

Ik stond erop om dat even duidelijk te maken.

 

De voorzitter: Ik heb niet begrepen dat de stemming wordt gevraagd bij zitten en opstaan, dus ik neem aan dat de inoverwegingneming en de urgentie zijn aangenomen. (Instemming)

 

Ik stel u ook voor in overweging te nemen:

- het wetsvoorstel (de heren Benoit Hellings, Stefaan Van Hecke, Gilles Vanden Burre, Jean-Marc Nollet, Kristof Calvo en Wouter De Vriendt, mevrouw Anne Dedry en de heer Marcel Cheron) tot wijziging van de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van en de bestrijding van illegale handel in wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie, alsmede van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, nr. 1748/1.

Verzonden naar de commissie voor de Justitie

- het wetsvoorstel (de heer Jean-Marc Nollet, mevrouw Meyrem Almaci, de heren Kristof Calvo, Gilles Vanden Burre, de dames Muriel Gerkens en Evita Willaert en de heren Georges Gilkinet, Stefaan Van Hecke, Benoit Hellings en Wouter De Vriendt) om georganiseerde veroudering tegen te gaan en de circulaire economie te steunen, nr. 1749/1.

Verzonden naar de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de nationale wetenschappelijke en culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw

Je vous propose également de prendre en considération

- la proposition de loi (MM. Benoit Hellings, Stefaan Van Hecke, Gilles Vanden Burre, Jean-Marc Nollet, Kristof Calvo et Wouter De Vriendt, Mme Anne Dedry et M. Marcel Cheron) modifiant la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente, et la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, afin d'améliorer les licences et opérations des intermédiaires, n° 1748/1.

Renvoi à la commission de la Justice

- la proposition de loi (M. Jean-Marc Nollet, Mme Meyrem Almaci, MM. Kristof Calvo, Gilles Vanden Burre, Mmes Muriel Gerkens et Evita Willaert et MM. Georges Gilkinet, Stefaan Van Hecke, Benoit Hellings et Wouter De Vriendt) relative à la lutte contre l'obsolescence organisée et au soutien à l'économie circulaire, n° 1749/1.

Renvoi à la commission de l'Économie, de la Politique scientifique, de l'Éducation, des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l'Agriculture

 

Geen bezwaar?

 

Pas d'observation?

 

03.04  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, het is de bedoeling om wetsvoorstel nr. 1748 naar de tijdelijke commissie “Terrorismebestrijding” te verzenden omdat die thema’s daar zullen worden behandeld. Dit is een van onze prioriteiten die wij daar willen aankaarten.

 

De voorzitter: Ik stel voor om dit naar de tijdelijke commissie “Terrorismebestrijding” te verzenden. Het andere (nr. 1749) wordt verzonden naar de commissie voor het Bedrijfsleven.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

04 Verzending van voorstellen naar een andere commissie

04 Renvoi de propositions à une autre commission

 

Op aanvraag van de indieners, stel ik u voor het voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met een onderzoek naar de Molenbeekse terreurcel die in Parijs een reeds terroristische aanslagen pleegde, nr. 1626/1, te verwijzen naar de commissie voor de Justitie.

À la demande des auteurs, je vous propose de renvoyer à la commission de la Justice, la proposition visant à instituer une commission d'enquête parlementaire chargée d'enquêter sur la cellule terroriste molenbeekoise qui a commis une série d'attentats à Paris, n° 1626/1.

 

Dit wetsvoorstel werd vroeger verzonden naar de tijdelijke commissie "terrorismebestrijding".

Cette proposition avait été précédemment renvoyée à la commission temporaire "lutte contre le terrorisme".

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Op aanvraag van de indiener, stel ik u ook voor het wetsvoorstel van mevrouw Sarah Smeyers tot wijziging van de programmawet (I) van 24 december 2002 wat de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen betreft (nr. 1652/1) te verwijzen naar de commissie voor de Justitie.

À la demande de l'auteur, je vous propose aussi de renvoyer à la commission de la Justice, la proposition de loi de Mme Sarah Smeyers modifiant la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, en ce qui concerne la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés (n° 1652/1).

 

Dit wetsvoorstel werd vroeger verzonden naar de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt.

Cette proposition avait été précédemment renvoyée à la commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

La séance est levée. Prochaine séance le mercredi 13 avril 2016 à 14.15 heures.

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering woensdag 13 april 2016 om 14.15 uur.

 

La séance est levée à 10.29 heures.

De vergadering wordt gesloten om 10.29 uur.

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 54 PLEN 104 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 54 PLEN 104 annexe.