PLENUMVERGADERING

Séance plénière

 

van

 

Vrijdag 18 december 2015

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Vendredi 18 décembre 2015

 

Après-midi

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 14.18 uur en voorgezeten door de heer Siegfried Bracke.

La séance est ouverte à 14.18 heures et présidée par M. Siegfried Bracke.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Aanwezig bij de opening van de vergadering is de minister van de federale regering:

Ministre du gouvernement fédéral présent lors de l’ouverture de la séance:

Johan Van Overtveldt.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Philippe Blanchart, Kristof Calvo, Maya Detiège, Elio Di Rupo, Barbara Pas, wegens gezondheidsredenen / pour raisons de santé;

Peter Buysrogge, Catherine Fonck, Benoît Lutgen, wegens ambtsplicht / pour devoirs de mandat;

Francis Delpérée, met zending / en mission.

 

Wetsontwerp

Projet de loi

 

02 Wetsontwerp houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht (1520/1-8)

02 Projet de loi relatif aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat (1520/1-8)

 

Hervatting van de algemene bespreking

Reprise de la discussion générale

 

De algemene bespreking is hervat.

La discussion générale est reprise.

 

 Peter Vanvelthoven (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik heb mij voorgenomen om in de plenaire vergadering niet de detaildiscussies te herhalen die wij in de commissie hebben gevoerd. Ik ga de maatregelen niet een voor een bespreken, hier en daar toejuichen en hier en daar fileren. Ik ga daar niet mee beginnen.

 

Ik wil het wel hebben over de politieke keuzes die worden gemaakt. De taxshift is daar een mooi voorbeeld van. Dat is de essentie van het verhaal, van wat een debat in de plenaire vergadering zou moeten zijn.

 

Ik herhaal opnieuw, ik heb mij daarover daarstraks even opgewonden, dat een taxshift een lastenverschuiving moet zijn die ertoe moet leiden dat de lasten op arbeid, zowel voor de bedrijven als voor de mensen die werken, naar beneden gaan. Dat is voor ons een absolute prioriteit.

 

Die prioriteit stond ook in ons verkiezingsprogramma en was al door de vorige regering-Di Rupo in gang gezet met het competitiviteitpact.

 

De echte discussie gaat niet over het feit dat de lasten naar beneden moeten. Ik denk dat daarover grote eensgezindheid in het halfrond bestaat. De vraag is wel hoe wij dit gaan betalen. Het laten dalen van lasten op arbeid moet ergens door worden betaald. Vandaar een shift van het een naar het ander. Ik denk dat ik gerust mag zeggen dat de verschillen tussen meerderheid en oppositie zich daar vooral situeren.

 

Ik denk dat het ook een beetje gaat over de manier waarop de lastenverlagingen gebeuren. Deze regering heeft ervoor gekozen om de algemene lastenverlaging van 33 % naar 25 % algemeen aan iedereen, aan alle ondernemingen, toe te kennen.

 

Wij hebben het gevoel dat het beter geweest zou zijn om zich op bepaalde sectoren te richten, als het doel en de ambitie zijn vooral die sectoren te helpen die het in de internationale concurrentie moeilijk hebben. Er zijn vandaag sectoren die in de internationale concurrentieslag geen enkel probleem hebben. Laat mij de chemie- en de IT-sector maar als voorbeeld nemen. Dat zijn sectoren die het uitstekend doen. Ik meen dat de lastenverlaging, die ook naar die sectoren gaat, een lastenverlaging is die voor die andere doelstelling, namelijk meer jobs creëren, uiteindelijk boter aan de galg is. Wij hadden dus meer kunnen doen voor de bedrijven, ondernemingen en sectoren die het vandaag echt kwaad hebben in de internationale concurrentie. Het is een gemiste kans.

 

Wij hebben het hier de hele tijd over de taxshift. De meerderheid probeert de discussie echter te beperken tot de belastingen op zich en de verschuiving aldaar, terwijl de oppositie dikwijls spreekt over een globalere shift, die ik dan maar de koopkrachtshift zal noemen, want eigenlijk gaat het daarover. Weinig mensen zijn geïnteresseerd in een belastingverlaging, indien tegelijkertijd blijkt dat aan de andere kant de facturen simpelweg omhoog gaan.

 

De mensen zijn geïnteresseerd in wat zij als beschikbaar inkomen hebben om in hun behoeften te voorzien en om in een beetje luxe te voorzien. Ik begrijp dat de regering het liever heeft over de taxshift in de enge betekenis van het woord. De man en vrouw in de straat zien ondertussen echter dat er een en ander aan het gebeuren is om de financiering van de lastenverlaging rond te krijgen. De taxshift is op zich een gemiste kans, qua financiering. Er zijn heel wat maatregelen genomen, aan de betalende kant, die heel veel mensen in het land raken.

 

 Hendrik Bogaert (CD&V): U zegt dat wat de lastenverlaging betreft, u het eigenlijk eens bent met de regering…

 

(…): (…)

 

 Hendrik Bogaert (CD&V): De heer Vanvelthoven heeft net gezegd dat de verlaging geen probleem is, maar dat de financiering van de verlaging het echte probleem is.

 

Ik kijk even …

 

 Karin Temmerman (sp.a): (…)

 

 Peter Vanvelthoven (sp.a): Ik ben niet van plan om mezelf te herhalen. Ik verwacht dat iedereen goed luistert.

 

 Hendrik Bogaert (CD&V): Laat ons het even over de financiering hebben, als daar het probleem zit. U verwijt een aantal partijen dat er te weinig vermogensbelasting in zitten.

 

Taxshift 1 en 2 gaat over 7,2 miljard euro. U kunt beweren dat de eerste van u was, maar die was niet gefinancierd. Het idee was dat de volgende regering het maar moest verlagen. Er stond ook geen financiering tegenover.

 

Wij spreken in totaal over een financiering van 7,2 miljard euro. Ik neem aan dat daar geen 7,2 miljard euro vermogenswinstbelasting tegenover zou staan, maar welk bedrag hebt u in het hoofd opdat het voor u in evenwicht zou zijn geweest?

 

 Peter Vanvelthoven (sp.a): Laat me verwijzen naar een paar bronnen, die een en ander duidelijk maken.

 

Als wij het over financiering hebben, had een heel belangrijk gedeelte, 4 tot 6 miljard euro, gefinancierd kunnen worden met een vermogenswinstbelasting, een meerwaardebelasting.

 

 Hendrik Bogaert (CD&V): Van de 7,2 miljard euro financiering voor taxshift 1 en 2 zou tussen 4 en 6 miljard euro van de vermogensbelasting zijn gekomen?

 

 Peter Vanvelthoven (sp.a): Als de keuze voor vermogenswinstbelasting zou zijn gemaakt, zoals de Hoge Raad van Financiën heeft berekend en dus niet het studiecentrum van sp.a of PS, zou dat niet alleen een belangrijke bron van financiering van de taxshift zijn geweest, maar vooral een veel eerlijker verdeling van die financiering.

 

Er zijn nog andere bronnen. Die bevinden zich in uw partij. Ik heb de citaten nog uit de commissie.

 

 Hendrik Bogaert (CD&V): Ik heb gevraagd wat het alternatief was en hoeveel. Ik weet welke citaten u zult brengen. U mag ze gerust herhalen, maar ik denk dat we dat al hebben gehad. Ik moet uw uiteenzetting niet bepalen. U mag de citaten gerust herhalen.

 

De vraag was alleen hoeveel van de 7,2 miljard euro volgens u uit de vermogensbelasting zou moeten komen. Ik heb 4 tot 6 miljard euro genoteerd. Dat was mijn vraag en ik daarop een duidelijk antwoord gekregen.

 

 Peter Vanvelthoven (sp.a): Het is een beetje lachwekkend. Ik begrijp dat CD&V probeert om de focus te verleggen. Ik zal citaten meegeven, niet omdat mij dat plezier doet, maar omdat een en ander mij ergert. Ik begin met twee citaten die dateren van het begin van de oefening van de minister van Financiën, een goed jaar geleden. Vicepremier Kris Peeters zei toen vrij algemeen: “De mensen verwachten dat we ook aan de vermogens een inspanning vragen”. U zult waarschijnlijk opwerpen dat dat inderdaad gebeurd is. Collega Verherstraeten zei nog in november: “Het is een publiek geheim dat wij voor een vermogenswinstbelasting zijn”. In alle eerlijkheid, dat was voor mij een geheim. Er was niets publiek aan, want dat staat nergens vermeld in het verkiezingsprogramma van CD&V, dat ik erop nageslagen heb. Dat staat er nergens in.

 

Er was dus geen sprake van een publiek geheim; het was op dat moment een totale verrassing dat CD&V plots de grote verdediger was van een vermogenswinstbelasting of een meerwaardebelasting. Verherstraeten zei voorts: "Als de zeer grote vermogens de dans ontspringen, is dat onrechtvaardig”. U herinnert zich dat dat kort na de nationale betoging was. Toen voelde CD&V zich heel erg aangesproken door de 120 000 betogers, die voor rechtvaardige belastingen op straat kwamen, en door de terechtwijzingen vanuit het ACV en het ACW. Die uitspraken kaderden daar uiteraard in.

 

De minister van Financiën heeft toen de tijd genomen die hij moest nemen. Eind juli was er de grote aankondiging: de taxshift was er eindelijk. Het rare is dat de uitspraken van bepaalde CD&V’ers op dat ogenblik gewoon verscherpten. Ik zal een paar personen citeren, die vandaag zeer moedig afwezig zijn. Mevrouw Lanjri zei bij de aankondiging van datgene waarover we vandaag zullen stemmen en waar er sindsdien niets meer aan is gewijzgd: “Mensen aanvaarden dat het moeilijke tijden zijn op voorwaarde dat je een rechtvaardig beleid voert, maar deze taxshift” – die vandaag zal worden goedgekeurd – “is niet rechtvaardig, te onevenwichtig. Onze limiet is overschreden. Ik wil nog in de spiegel kunnen kijken”.

 

Collega Vercamer, die vandaag eveneens zeer moedig afwezig is, verklaarde: "De ontgoocheling is groot. Dat de vermogenden buiten schot blijven," – en dergelijke maatregelen zullen inderdaad vandaag worden goedgekeurd – "is een gemiste kans". Er is ook de uitspraak van een ander federaal Parlementslid van CD&V, dat niet bij naam wordt genoemd – ik vermoed dat het geen van de vorige leden is, die ik heb aangehaald – en ook een van de vele afwezigen nu. “Er is een bodem en daar kunnen wij niet blijven ondergaan. Dan moet het maar zonder ons”. Dat ging over de taxshift die u vandaag zult goedkeuren. “Ik vergelijk dat met een echtscheiding. Dat is een beslissing die je niet van vandaag op morgen neemt, maar als het echt niet gaat, moet je er uit stappen”.

 

Ik geef nog een citaat van de voorzitter van CD&V. De heer Beke heeft op een bepaald ogenblik de voorgestelde taxshift willen verdedigen. Hij zei, niet oninteressant: “Ik heb geen moeite om toe te geven dat er ook een aantal zaken niet in zitten” - tot daar begrijp ik hem, maar dan voegt hij eraan toe – “om redenen die voor mij nog altijd onbegrijpelijk zijn”.

 

Dat begrijp ik niet. Het gaat om een meerderheidspartij, een belangrijke partij die van de vermogenswinstbelasting een heel jaar lang een punt heeft gemaakt, waarvan de fractie overhoop ligt, omdat ze een en ander onevenwichtig vindt, en waarvan de voorzitter toegeeft niet alles te kunnen binnenhalen, maar er tegelijk zijn verwondering over uitspreekt dat hij nog altijd niet weet hoe dat komt. Collega’s van de CD&V-fractie, een illustere voorzitter van uw partij heeft ooit andere partijen in volle kiescampagne verweten: “Wie gelooft deze mensen nog?” U zult die vraag aan uzelf moeten stellen gelet op die citaten en het aangekondigde stemgedrag straks. Ik hoef u natuurlijk gen goede raad te geven, want u bent veel wijzer dan ik wanneer het gaat over wat de richting van CD&V moet zijn. Hoe dan ook, als u op die manier spelletjes speelt met de mensen, zullen zij u niet meer geloven.

 

Nu heb ik afgelopen week iemand van uw fractie, die ook afwezig is, horen verklaren dat er een derde taxshift moet komen. Dat is nog eens hetzelfde verhaaltje, neem ik aan. U zult nog eens komen met de vermogenswinstbelasting, voor de derde keer. Wat in de vorige regeringen niet is gelukt, omdat u tegen was en omdat dat geen onderwerp was van de verkiezingscampagne en niet in uw verkiezingsprogramma stond, daarmee zult u nu, voor de derde keer, met de kop tegen de muur lopen.

 

Ik herinner mij heel goed dat de heer Dewael hier op een bepaald ogenblik heeft gezegd dat één ding duidelijk was in de regering: Open Vld zou nooit een vermogenswinstbelasting goedkeuren; de partij zou in een regering zonder socialisten zeker niets goedkeuren wat zij altijd heeft tegengehouden met socialisten in de regering. Kom er dus niet mee af dat u dat nog eens zult proberen. De kleinste partij uit de meerderheid zegt njet en we weten dat CD&V gaat liggen.

 

Dat is de realiteit vandaag en dat maakt mij eigenlijk een beetje boos.

 

 Eric Van Rompuy (CD&V): Mijnheer Vanvelthoven, ik zou twee dingen willen zeggen.

 

Ten eerste, onze fractie blijft betreuren dat er in de taxshift een missing link is, namelijk de meerwaardebelasting. Zo heb ik het genoemd. Iedereen kan er voor zichzelf een tekening bij maken hoe de onderhandelingen in de regering zijn verlopen. In elk geval hebben wij het akkoord verdedigd.

 

Ten tweede, ik was voorzitter van de CD&V-werkgroep over de taxshift. Ik heb in mijn leven weinig voorzitterschappen aangeboden gekregen. Dat is twee keer gebeurd: het voorzitterschap van de commissie voor de Financiën en de Begroting in de Kamer en van de werkgroep over de taxshift. Wij hebben daar maandenlang gediscussieerd. Het begrip meerwaardebelasting, zoals wij het uiteindelijk hebben omschreven, betrof alleen de verkoop van aandelen. Het gaat dan om de zogenaamde Coucketaks, die van toepassing is als men zijn bedrijf verkoopt en de opbrengst daarvan bij zijn inkomen terechtkomt en niet in het bedrijf blijft.

 

Van bij het begin hebben wij gezegd dat wij niet de historische meerwaarde zouden belasten als wij een meerwaardebelasting zouden invoeren. Mochten wij vandaag de meerwaardebelasting volgens CD&V goedkeuren, zou zij ingaan op 1 januari 2016. Zij zou dan de meerwaarden betreffen die in 2017, 2018 en 2019 zouden worden gerealiseerd. Daarnaast hebben wij een soort vloer geplaatst, in die zin dat de belasting niet op de kmo’s mag slaan, omdat wij de groei van de kleine en middelgrote ondernemingen niet wilden beperken.

 

U zegt, mijnheer Vanvelthoven, dat de taxshift moet worden gefinancierd met een soort vermogensbelasting die volgens u minstens 4 tot 6 miljard euro zou opbrengen.

 

 Peter Vanvelthoven (sp.a): Dat zegt de Hoge Raad van Financiën.

 

 Eric Van Rompuy (CD&V): Wij kwamen op 3 jaar tijd, met onze definitie van een meerwaardebelasting, uit op een bedrag van 250 miljoen euro. Dat was volgens experts goed berekend. Na 5 à 6 jaar zouden wij boven de 500 miljoen euro hebben kunnen komen. Het is een illusie te denken dat men een taxshift met een omvang van 8 miljard euro kan financieren met een meerwaardebelasting op aandelen, de zogenaamde Coucketaks met alle restricties die ik heb vermeld.

 

Wij blijven het betreuren dat dat niet aan de orde komt. Ik zal mij niet uitspreken over de vraag of er al dan niet een derde taxshift moet komen. Mevrouw Smaers heeft dat verwoord, maar ik zal mij daar niet van distantiëren of er een waardeoordeel over vellen.

 

Echter, gelet op de moeilijke budgettaire situatie waar wij in de volgende jaren voor staan – ik heb die getallen niet voor niets genoemd –, zal de discussie over de verdeling van de inspanningen hoe dan ook terug op tafel komen. In de discussie daarover zegt CD&V – collega Deseyn heeft dat al aangehaald – dat de meerwaardebelasting voor een stuk ook een symbolische belasting is, als die wordt bekeken in het geheel van de fiscale ontvangsten van de Staat. De fiscale ontvangsten omvatten ongeveer 100 miljard euro en die meerwaardebelasting wordt geschat op 250 miljoen euro. Maar wij vinden die belasting wel nodig, maatschappelijk gezien.

 

Bij de verkoop van grote bedrijven zien we dat bepaalde mensen een enorm inkomen ontvangen dat absoluut niet belast wordt als het geld in het bedrijf blijft. Ik denk bijvoorbeeld aan Luc Tack die zulke operaties uitvoert. Het gaat om operaties waarbij het bedrag uiteindelijk opnieuw wordt geïnvesteerd in de economie en daar willen wij absoluut niet aan raken. Ik denk bijvoorbeeld aan een kmo die doorgroeit en meerwaarde of toegevoegde waarde realiseert. Wat wij echter viseren, zijn operaties die ik niet bij de naam zal noemen. De meerwaardebelasting daarop is echter heel beperkt. Volgens de experts kan dat over vijf tot zes jaar misschien 300 of 400 miljoen euro opleveren.

 

Nogmaals, voor ons is het ontbreken van een meerwaardebelasting een missing link, maar ik ben het er niet mee eens als u stelt dat met een meerwaardebelasting de taxshift volledig gefinancierd kan worden. Het kan wel als u zoals de groenen, hoewel de heer Gilkinet dat altijd ontkent, te werk zou gaan met een taxdrift. Als we hun voorstellen volgen, dan halen we inderdaad 4 miljard euro uit de vermogens, maar bij nadere ontleding blijkt dat iedereen die een huis bezit dat meer dan 250 000 euro waard is, daar 25 % belastingen op moet betalen als een soort van vermogensbelasting. Dat kan ik echt een taxdrift noemen.

 

Mijnheer Vanvelthoven, ik weet eigenlijk niet wat u bedoelt met die 4 miljard euro, want u hebt de vragen van de heer Bogaert daarover niet beantwoord. Als u 4 miljard euro uit de vermogens wilt halen, dan moeten ook de kleine vermogens aangepakt worden. Die 4 miljard euro zult u nooit bereiken met voorstellen zoals de miljonairstaks van collega Van Hees, die zich nu al aangesproken voelt om die miljonairstaks te verdedigen.

 

Die discussie moet in een bepaald perspectief worden bekeken.

 

 Hendrik Bogaert (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ik zou een aantal elementen aan de discussie willen toevoegen.

 

Ik ben heel blij dat wij nu duidelijkheid hebben over het alternatief van een vermogensbelasting van 4 tot 6 miljard euro, die de sp.a zou voorstellen.

 

U moet eens kijken naar de landen die al een dergelijke vermogensbelasting hebben, zoals Frankrijk, en naar de opbrengsten daarvan. De opbrengsten zijn ook 6 miljard euro.

 

 Peter Vanvelthoven (sp.a): Mijnheer Bogaert, u hebt het over een vermogensbelasting. Ik heb het over een vermogenswinstbelasting. Ik corrigeer u even. U vergelijkt appelen met peren.

 

 Hendrik Bogaert (CD&V): Mijnheer Vanvelthoven, laat mij eerst uitspreken. Laat ons elk om beurt uitspreken.

 

In Frankrijk brengt de vermogensbelasting 6 miljard euro op. Frankrijk is een land dat een paar keer groter is dan België.

 

Het gaat er mij om dat uw voorstel niet realistisch is. U moet ook eens kijken naar de vermogensbelasting in Frankrijk, niet alleen naar de absolute getallen maar ook naar de frequentieverdeling.

 

 Peter Vanvelthoven (sp.a): Wij hebben geen voorstel voor een vermogensbelasting.

 

 Hendrik Bogaert (CD&V): De frequentieverdeling van die belasting is heel interessant. U zult merken dat de bedragen die worden betaald, heel divers zijn. Links en klein links wil de grote miljardairs pakken en daar honderden miljoenen euro per persoon uithalen. Wanneer wij echter naar de frequentieverdeling van de vermogensbelasting kijken, dan merken wij dat het over bedragen van 1 000 euro, 2 000 euro, 3 000 euro en 4 000 euro gaat, waarna ze volledig aftoppen.

 

Met andere woorden, u komt heel snel bij een middenklassenbelasting uit, wanneer u de vermogens- of de vermogenswinstbelasting in rekening brengt in de mate en de omvang die u, Ecolo-Groen en, niet te vergeten, PTB naar voren brengen.

 

Daarover moet natuurlijk duidelijkheid zijn. Zoekt u naar een vermogensbelasting die de top 1 % van de bevolking probeert af te toppen, wat ik begrijp, of bent u bezig de middenklasse te treffen, die ook de ambitie heeft een huis te verwerven en zijn kinderen te laten voortstuderen? Tussen die twee opties schuilt natuurlijk een wezenlijk verschil.

 

Nu wij toch over bepaalde belastingen bezig zijn, u hebt een serieus gat in uw financiering van de taxshift. Ik ben dan ook benieuwd naar de andere maatregelen die buiten de radar zijn gevallen. Wat is uw mening daarover?

 

Ik geef een voorbeeld. Wij verhogen de accijnzen op diesel, wat geen evidente keuze is. Het is wel een ecologisch goede keuze. Het is een externality die in de prijzen komt en iets wat Groen en Ecolo hebben voorgesteld.

 

Ik vraag mij evenwel af of de sp.a daarvan voorstander is. Is de PS er voorstander van?

 

Ik heb in de commissie gehoord dat de PS van mening is dat het geen goede keuze is – ik weet niet of een vertegenwoordiger van de PS aanwezig is die daarover het woord kan voeren – en dat het geen goed idee is de accijnzen te verhogen in de mate waarin wij dat doen, om een ecologische dimensie aan de taxshift te geven.

 

Dat zijn relevante vragen, waarop een goed antwoord zou moeten komen.

 

 Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, je tiens à remercier mes collègues du CD&V d'interpeller M. Vanvelthoven.

 

Monsieur Bogaert, nous n'avons pas la même définition de la classe moyenne. M. le président de la commission des Finances aime à caricaturer notre proposition. Je vais donc répéter ce que j'ai dit en commission.

 

Nous assumons totalement notre position suivant laquelle il est nécessaire de mettre en place un shift fiscal et une meilleure contribution des revenus des capitaux qui n'ont fait qu'augmenter au cours des vingt dernières années au détriment des revenus du travail. Notre budget alternatif prévoit effectivement une contribution importante, mais une contribution brute. En effet, nous supprimons une série de taxations en matière de capital. Nous simplifions le système. Cela conduit à des recettes supplémentaires substantielles – ce que nous assumons – pour financer la sécurité sociale, diminuer le coût du travail en se concentrant sur les plus bas salaires, ce que vous ne faites pas. Je m'étendrai sur ce point ultérieurement. Tous ces objectifs ne sont pas atteints avec la proposition de tax shift qui nous est soumise.

 

Monsieur Bogaert, vous dites que l'augmentation des accises résulte d'intentions écologiques. Si tel est le cas, vous devez utiliser les montants obtenus grâce à cette augmentation pour refinancer les alternatives à la voiture, par exemple le rail. C'est ce que nous demandons: un modal shift pour diminuer le nombre de voitures qui circulent sur la route, qui créent des embouteillages et qui ont un coût économique énorme. Vous devez travailler sur la question des voitures de société pour donner à nos concitoyens un vrai salaire plutôt qu'une voiture. Une voiture peut leur être laissée s'ils en ont besoin pour travailler, mais si ce n'est pas le cas, il faut leur donner du salaire. Vous oubliez également cet élément. N'essayez donc pas de faire croire que vous faites de l'écologie parce que vous avez un peu augmenté les accises – augmentation dont le but est surtout de diminuer le solde à financer avec le tax shift – ou de nous faire porter la responsabilité de ce que vous faites à moitié. Refinancez, par exemple, la SNCB, et nous vous soutiendrons! Je fais ici référence aux excellentes propositions de mes collègues, Marcel Cheron et Stefaan Van Hecke.

 

 Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur Vanvelthoven, nous sommes au cœur du débat sur ce qu'aurait dû être le tax shift. Nombre de syndicalistes croyaient au tax shift à cause de cela. La question est de savoir s'il faut faire contribuer les plus riches. M. Van Rompuy suggère de prendre quelques petites mesures symboliques, mais ce n'est pas cela qui va rapporter beaucoup d'argent. C'est là l'enjeu du débat! Prenons-nous des mesures symboliques, genre taxe spéculation qui rapporte 34 millions d'euros, ou prend-on de réelles mesures pour aller chercher l'argent où il se trouve?

 

À cet égard deux pistes se dégageaient: un impôt sur la fortune, autrement dit une taxe des millionnaires, suivant le modèle de taxe déposé par le PTB, qui rapporterait 8 milliards d'euros. Cette mesure viserait réellement le 1 % de la population le plus riche, et non la classe moyenne, qui contribue pour 90 % à cette taxe. L'autre piste est celle des plus-values sur actions. Ainsi, par rapport aux 34 millions que rapportera cette taxe spéculation, les plus-values nettes sur actions à l'impôt des sociétés, coûtent 2 milliards par an aux finances publiques. Donc, 8 milliards pour la taxe des millionnaires et 2 milliards rien que pour les plus-values sur les impôts des sociétés, sans parler des personnes physiques, voilà des taxes que la majorité des citoyens peut apprécier!

 

En France, l'impôt sur la fortune rapporte 6 milliards, parce que, depuis des années, les gouvernements successifs ont mis des niches sur cet impôt pour le vider de sa substance, tout en maintenant la façade, car on craint de le remettre en question. En effet, Chirac, à une époque, avait perdu les élections présidentielles parce qu'il était revenu sur l'impôt sur la fortune. Avec un impôt effectif sur la fortune, il y a moyen d'engranger de l'argent. Pourquoi? Parce qu'une fortune de 420 milliards d'euros est entre les mains de 1 % de la population la plus riche. Rien qu'en ciblant cette population qui accumule 420 milliards, il y a moyen d'aller chercher beaucoup d'argent.

 

 Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik merk dat mensen van CD&V, en zeker de heer Bogaert iedere keer als het wat moeilijk wordt voor CD&V proberen de discussie te verschuiven naar iets waar zij een punt menen te kunnen maken, en ons dan bovendien zaken in de mond willen leggen die helemaal niet gezegd zijn. De heer Bogaert verwees daarnet naar de vermogensbelasting in Frankrijk. Wij hebben nooit gezegd dat wij voor een vermogensbelasting zijn, wel voor een vermogenswinstbelasting.

 

Mag ik ook opmerken, mijnheer Bogaert, dat België het enige land is, zeker in de eurozone, dat die niet heeft.

 

Het gaat ons er ook om dat een euro een euro is. Iemand die geld verdient met werken wordt belast. Wij vinden het dan ook maar eerlijk dat iemand die geld verdient door iets te verkopen ook belast wordt.

 

Wat de opbrengst betreft, zoals de heer Vanvelthoven daarnet zei, gaat het om een berekening van de Hoge Raad van Financiën, niet van de PS-studiedienst, de sp.a-studiedienst of van wie dan ook. De Hoge Raad van Financiën heeft die 6 miljard euro berekend.

 

Trouwens, er is nog een berekening, de Universiteit van Leuven heeft ter zake ook een berekening gemaakt. Zij komt op ongeveer 5,5 miljard euro. Dit geheel ter informatie.

 

 Eric Van Rompuy (CD&V): Ik zal die studie van de Hoge Raad van Financiën dadelijk halen op mijn bureau. Die gaat over alle soorten van meerwaarden, ook in de immobiliënsector. Het gaat niet alleen over de verkoop van aandelen, maar ook over obligaties en alle mogelijke vormen van meerwaarden die in portefeuille worden gehouden en die in het inkomen van de mensen terechtkomen. Als men dat gaat belasten aan 25 % komt men volgens de Hoge Raad van Financiën aan een bedrag van 4 miljard euro.

 

CD&V heeft het altijd gehad over de verkoop van aandelen en dan alleen voor de grote bedrijven en dan nog alleen als het in het inkomen van de mensen terechtkomt en niet in andere bedrijven wordt geherinvesteerd.

 

Bekijk dan de belastbare basis voor dat soort van meerwaardebelastingen. Ik wist het ook niet en het is een van de conclusies van onze werkgroep dat er op een andere manier geld zal moeten worden gevonden. Zo zijn wij ook bij de verhoging van de onroerende voorheffing terechtgekomen. Zo is ook de kaaimantaks teruggekomen, omdat dit ook vermogenwinstbelastingen zijn.

 

Ik zal dadelijk de studie van de Hoge Raad van Financiën halen. Ik zal u voorlezen wat men onder de financiering van vermogenswinstbelasting verstaat.

 

 Veerle Wouters (N-VA): U beweert dat wij geen vermogensbelasting hebben, mevrouw Temmerman. Ik wil u er toch even op wijzen dat wij wel heel wat vermogensbelastingen hebben. Wij hebben registratierechten, schenkingsrechten, successierechten en de roerende en onroerende voorheffing. Als u die allemaal bij elkaar telt, dan komen wij, voor het niveau van de belastingen op vermogen, op de derde plaats in Europa.

 

U moet zelf ook eerlijk zijn. U weet dat vermogens zeer volatiel zijn en dat uiteindelijk de middenklasse belast zou worden. De hoogste klassen zullen namelijk altijd wel een uitweg vinden om die belasting niet te hoeven betalen.

 

 Ahmed Laaouej (PS): Les impôts que vous citez (les droits d'enregistrement, les droits de succession) sont des impôts sur la transmission de patrimoine. Ce ne sont pas des impôts sur le patrimoine. Ce sont deux choses différentes. On peut avoir un débat sur la pertinence des droits d'enregistrement. C'est un très vieil impôt qui date de l'époque où la seule chose qui était fiscalisée était la propriété terrienne. Les droits de succession répondent peut-être à une préoccupation qui consiste à se demander s'il est légitime que les gens soient riches de naissance et s'il ne faut pas, à l'occasion d'une transmission pour cause de décès, opérer un prélèvement pour redistribuer. Ce sont des discussions philosophiques assez intéressantes.

 

L'impôt sur les grands patrimoines, les cotisations de solidarité sur le patrimoine constituent un autre débat. Cela ne concerne pas la transmission du patrimoine. Cela concerne l'accumulation du patrimoine. Ce sont donc des débats de nature complètement différente.

 

 Benoît Piedboeuf (MR): Par rapport à cette habitude d'aller voir les propos tenus dans les programmes électoraux et la réalité, comme on vient de le faire avec le CD&V, je voudrais vous signaler qu'on a chacun des objectifs et qu'on a chacun des idéaux. On essaie de les mener à bien mais on doit aussi tenir compte des réalités. La preuve, c'est que dans le précédent gouvernement, vous avez dû mener une politique de droite et qu'on voit les résultats maintenant: c'est le PTB qui monte. Vous avez dû le faire. On a mené une politique de droite. On n'est pas encore allé assez loin, c'est pour cela que maintenant, on est content de le faire sans vous. Mais vous avez dû le faire. Vous êtes aussi confronté à des réalités. Nous faisons donc chacun ce que nous pouvons et nous essayons de le faire le mieux possible.

 

 Ahmed Laaouej (PS): Monsieur Piedboeuf, vous aviez fait trois grandes promesses: pas de saut d'index, pas de report de l'âge légal de la pension à 67 ans et pas d'augmentation de la TVA sur l'électricité. Vous avez failli sur vos trois grandes promesses. Vous pouvez raconter ce que vous voulez! Vous avez fait toute votre campagne là-dessus et, aujourd'hui, ce que vous infligez à la population, c'est une hausse de la TVA sur l'électricité, c'est un saut d'index et c'est un relèvement de l'âge de la pension à 67 ans. Arrêtez de faire des projections sur les autres! Assumez la manière dont vous ne respectez pas vos propres engagements!

 

 Peter Vanvelthoven (sp.a): Mijnheer de voorzitter, wij zijn hier getuige geweest van een mooie truc in dit debat. CD&V wordt aangesproken op hun voortdurend wisselende standpunten en op het feit dat zij niet binnenhalen wat zij proclameren. Eric Van Rompuy vult het eerste kwartier met te spreken over zijn eigen werkgroep, al hebben wij daar voor het overige niets mee te maken. Daarna noemt hij plots twee namen van personen, die dan ook reageren, en op die manier is de focus op CD&V even weggenomen. Ik moet toegeven dat dit mooi gedaan is.

 

Wat mij wel deed glimlachen, was dat hij op een bepaald moment verwees naar de taksdrift van de groenen. Welnu, van taksdrift gesproken, ik denk bijvoorbeeld aan de verhoging van de btw op elektriciteit en van de accijnzen op tabak, diesel en alcohol, ik denk ook aan de invoering van een suikertaks of aan de verhoging van de vennootschapsbelasting op de intercommunales. De taksdrift zit duidelijk aan uw kant!

 

En dan heb ik het nog niet over de factuurdrift die heerst bij dezelfde partijen in het Vlaams Parlement. In dat verband denk ik aan een verhoging van de tarieven bij De Lijn, van het inschrijvingsgeld voor de hoge scholen, van de zorgpremie, van de waterfactuur en van de elektriciteitsfactuur. Het gaat er een beetje over als men dan anderen taksdrift verwijt. Vandaar dan ik even moest glimlachen.

 

 Hendrik Bogaert (CD&V): Mijnheer Vanvelthoven, dit is heel demagogisch. Tijdens het debat van deze voormiddag, over de taxshift, zei u dat de socialisten voorstanders zijn van de lastenverlagingen, zelfs de PS, want de socialisten, dat is één grote familie. U zei dat alle socialisten achter die lastenverlagingen staan. Tijdens het debat over de financiering vindt u het echter erg dat de taksen worden verhoogd. Wel, op een bepaald ogenblik moet u een kamp kiezen. Bent u wel echt voorstander van die taxshift? Zonder financiering en met een begroting in de gevarenzone moet men op een bepaald moment toch iets gaan doen.

 

Vervolgens ging het debat over de belastingen en toen wees de PS op de wenselijkheid van een vermogenswinstbelasting. Het Rekenhof heeft berekend wat het voorstel van collega Laaouej zou opbrengen voor de begroting, te weten 800 miljoen euro. Dat betekent dat er nog heel wat te financieren valt om te komen tot de 7,2 miljard euro van de eerste en tweede taxshift. U beweert dat een vermogenswinstbelasting 4 miljard euro zou opbrengen. Dat betekent dat er nog steeds moet worden gezocht naar de financiering van 3,2 miljard euro. U kunt niet tegelijk voorstander zijn van een lastenverlaging voor de bedrijven en de gezinnen, maar bij de financiering ervan uithalen naar een verhoging van allerlei taksen en accijnzen, bijvoorbeeld op diesel. Ik vind dit een heel merkwaardige redenering.

 

 Ahmed Laaouej (PS): Pas du tout! Vous dites des contre-vérités! La Cour des comptes n'a pas parlé de 800 millions. Elle a d'abord parlé d'une fourchette basse de 700 millions et 2,2 milliards en fonction d'autres modalités.

 

Le rapport du Conseil supérieur des Finances vous donne de la marge jusqu'à 4 milliards d'euros si vous voulez une fiscalité plus juste sur les revenus du capital. Avec cela, vous avez de quoi financer une réduction d'impôt sur les revenus du travail.

 

Autrement dit, vous auriez pu faire une réforme fiscale qui réduisait la taxation sur les revenus du travail de l'ordre de 4 à 5 milliards, que vous auriez pu financer par une fiscalité plus juste sur les revenus du capital.

 

 Peter Vanvelthoven (sp.a): Collega’s Bogaert en Van Rompuy, als de groenen kiezen voor bepaalde belastingen noemt u dat taxdrift, maar als u hier andere belastingen verdedigt, dat noemt u dan geen taxdrift meer. Het is niet correct om de zaken zo naar voren te brengen.

 

(…): (…)

 

 Peter Vanvelthoven (sp.a): Zij stellen voor om andere belastingen te verhogen, wat ook een taxshift is maar dan op een andere manier als die van u. Wij hebben ook ander voorstellen voor een shift, waarbij wij focussen op zaken waarvan de man in de straat overtuigd is dat ze scheeflopen. Ik denk bijvoorbeeld aan meerwaardebelasting en fiscale fraude. Ik ben blij met het plan van de minister van Financiën, maar in de discussie daarover heb ik het gevoel dat de meerderheid daar minder blij mee is. Ik zal daar nu echter niet op ingaan. Kijk naar wat er onder de vorige regering effectief werd gerealiseerd, al stond het niet in de begroting. Wel, als u dat pad verder volgt, dan zult u een deel van uw shift gefinancierd krijgen.

 

Een andere probleem is dat de multinationals vandaag schandalig weinig belasting betalen. Dat weet u ook. Onze kmo’s betalen tien keer meer belasting dan de multinationals. Doe daar iets aan, ga daar een deel van uw financiering halen.

 

De OESO, nochtans niet de denktank van de socialisten, schuift twee elementen naar voren die voor u belangrijk hadden kunnen zijn. Ten eerste, dat er in België een meerwaardebelasting op aandelen zou moeten komen, maar dat schuift u aan de kant. Straks kom ik daarop terug. Ten tweede, dat de salariswagens — ik heb het dus niet over de bedrijfswagens maar over de salariswagens — een schande zijn en dat daar iets moet aan gedaan worden, maar ook daar doet u niets aan. Dat zijn allemaal zaken die de shift hadden kunnen financieren op een veel meer eerlijke manier dan vandaag. Dat is wat ik daarstraks zei, dat is het verschil tussen de socialisten en deze rechtse meerderheid, of u dat nu graag hoort of niet.

 

 Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, ik ben blij dat wij nog eens kunnen debatteren met collega Bogaert want dat is al een tijdje geleden, althans wat mij betreft.

 

Mijnheer Bogaert, ik denk dat wij het erover eens kunnen zijn dat de bevolking al lang uitkeek naar deze taxshift. Het zou gebeuren met uw coalitie, met de kracht van verandering.

 

(…): (…)

 

 Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): U maakt toch deel uit van de coalitie? Dat hoop ik in ieder geval.

 

Wat er uiteindelijk uit de bus kwam, mijnheer Bogaert, is vrij mager. De mensen wilden een effectieve loonlastenverlaging maar uiteraard moest dat een lastenverlaging voor de laagste lonen zijn, om het meest resultaat te hebben in de meest arbeidsintensieve sectoren. Een vermogenswinstbelasting komt er niet bij u. Onbegrijpelijk, want dat stond toch in het verkiezingsprogramma van CD&V, dat daaromtrent vooruitgang wilde boeken. Die vermogenswinstbelasting is er niet.

 

Wat wij wel zien, is dat de middenklasse en de mensen die het sowieso al moeilijk hebben, worden opgezadeld met steeds meer facturen. Ik geef toe dat het zeer traag gaat; het is geen putsch of geen bankoverval, maar het gaat beetje bij beetje. De btw wordt verhoogd, de facturen worden verhoogd, de mensen in Vlaanderen worden opgezadeld met hogere waterfacturen, schoolgaan kost meer, het inschrijvingsgeld voor universiteiten wordt verhoogd, enzovoort. Het stapelt zich allemaal op, maar er gebeurt heel weinig aan de kant waar de inspanningen wel zouden moeten gebeuren, namelijk bij de miljoenenvermogens in dit land, die te weinig bijdragen in vergelijking met het buitenland.

 

Wij bevinden ons in zeer goed gezelschap, want uw ondervoorzitter zegt precies hetzelfde. Mijnheer Vanvelthoven, ik ben niet de enige die de verklaringen heeft gelezen. De ondervoorzitter van CD&V is ook niet tevreden met deze taxshift.

 

Mijnheer Bogaert, misschien moet u toch eens overleggen met uw ondervoorzitter om te bepalen wat nu eigenlijk het CD&V-standpunt omtrent deze taxshift is.

 

 Eric Van Rompuy (CD&V): Ik heb inmiddels het document van de Hoge Raad van Financiën van augustus 2014 gehaald waarnaar de heer Vanvelthoven verwijst.

 

Zij komen inderdaad tot een budgettaire opbrengst van 4 miljard euro of 1 bnp-punt.

 

U moet de definitie eens lezen, mevrouw Temmerman. Dat gaat over een uniforme belasting op de spaarinkomsten, een uniforme belasting op verschillende vormen van spaaropbrengsten, inkomsten uit roerend en onroerend goed en meerwaarden, ook op roerend en onroerend goed. Die hervorming brengt inderdaad 4 miljard euro op, maar dat is natuurlijk iets totaal anders dan waarover wij het hadden, met name over de meerwaardebelasting bij de verkoop van bedrijven op aandelen.

 

Ik heb mijn dossier er ook nog eens bijgenomen. Ik kijk naar het standpunt dat wij hebben ingenomen inzake de meerwaardebelasting. Ons standpunt is geen retroactiviteit, dus geen belasting op historische meerwaarden maar alleen op de gerealiseerde meerwaarde, dus geen fictieve meerwaarde. Minwaarden moeten aftrekbaar zijn. Er moet maximaal aan een bronheffing worden gewerkt. Wij vragen ook een voetvrijstelling, zeker op lange termijn, om te voorkomen kmo’s. Dat was ook het standpunt dat andere partijen hebben ingenomen, onder meer de N-VA. De heer Vuye heeft ook gezegd dat het niet mag gaan ten koste van spin-offs en kmo’s. Wij hebben toen heel duidelijk een standpunt ingenomen dat die meerwaarde definieert.

 

Ik denk dat uw partij zelfs geen voorstander is om op alle spaarinkomsten een globalisering te maken, om op de inkomsten uit roerende en onroerende spaaropbrengsten en de meerwaarden uit roerend en onroerend goed een uniforme belasting van 25 % te nemen, die maakt dat wij aan die 4 miljard euro komen.

 

Ik betreur nog altijd dat wij dit niet hebben kunnen waarmaken, want die meerwaardebelasting vind ik verdedigbaar, ook vanuit sociaal oogpunt, na alles wat er is gebeurd. Mijn partij heeft dat ook verdedigd. Dat werd niet meegenomen. Ik ga niet zeggen wie of wat daarvoor verantwoordelijk is. Die tijd is voorbij. Vroeg of laat komt die discussie terug naar boven.

 

Denk dus niet, dat is de stelling die de heer Bogaert heeft gebracht, dat u 4 miljard euro uit de vermogenswinstbelasting gaat halen. Als men daar 500 miljoen euro binnen dit en zes, zeven jaar uithaalt, zal men goed geboerd en goed gewerkt hebben.

 

Het hangt er dan nog vanaf hoeveel bedrijven er verkocht worden, want de Coucketaksen zullen niet elk jaar zoveel opbrengen. Dat hangt af van de omstandigheden.

 

Hier wordt veel demagogie verkocht, excuseer mij. Ik overdrijf misschien wanneer ik Groen taksdrift verwijt, maar ik heb uw tekst nog eens herlezen, mijnheer Gilkinet. U wil in het totaal 8 miljard euro aan belastingen ophalen, waarvan 4 miljard euro uit het vermogen. Bruto wil u dus 12 miljard euro. Ik heb de tekst die u hier vorig jaar naar voren gebracht hebt daarnet nog bekeken. U trekt daar inderdaad de successierechten en de registratierechten af, enzovoort. Alsof die niet ook een inkomensverdelend effect hebben. Als u alle successierechten afschaft, wie zal daar het meeste voordeel uithalen? De hogere inkomens, de mensen die nu veel successierechten betalen. Als u de registratierechten afschaft, winnen de mensen die huizen verkopen.

 

Mijnheer Vanvelthoven, ik wil gewoon zeggen dat u ons probeert af te maken, excuseer mij, met een oneliner en met een paar citaten, terwijl het hier gaat om een fundamentele maatschappelijke en economische discussie. Ik heb toch het recht hier te zeggen welke soort standpunten wij hebben ingenomen en over welke soort belastingen het gaat? Wij hebben heel duidelijk gekozen voor een bepaalde optie, die absoluut niet…

 

U bent begonnen met te zeggen: hier is een berekening van de Hoge Raad van Financiën: 4 miljard euro. Daar gaat het niet over. Die 4 miljard euro heeft te maken met een heel ander draagvlak voor uw belastingen. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer u dat voorlegt aan uw kiezers – een uniforme belasting op spaarinkomsten, roerend en onroerend goed, en ook op de meerwaarde, en dan moet u de kmo’s er ook bij betrekken – u waarschijnlijk vlug zult moeten zeggen: dat hebben wij zo niet bedoeld

 

 Ahmed Laaouej (PS): Monsieur Van Rompuy, nous aussi, nous avons lu le rapport du Conseil supérieur des Finances; vous n'êtes pas le seul! Quand ils disent 4 milliards, ils sont dans une optique minimaliste car ils ne cernent que les revenus mobiliers, au sens du Code des impôts sur les revenus. Savez-vous que sur les stocks options, le flux se chiffre à 2 milliards d'euros par an? Imaginez de soumettre les gains retirés des stocks options au taux marginal de l'IPP. Rien qu'avec cela, vous pourriez engranger une recette de plus d'un milliard d'euros.

 

Pour le reste, si vous voulez élargir le débat et parler des revenus du capital en général, dans une approche économique, ce ne sont pas uniquement les revenus mobiliers au sens du Code des impôts, mais les bénéfices de sociétés. Là nous sommes tous d'accord pour faire la différence entre ceux retirés par les PME et les grandes entreprises dont le taux d'impôt réel se situe entre 14 et 16 % parce qu'elles font le plein de toute une série de niches fiscales - intérêts notionnels, dividendes déductibles, j'en passe et des meilleures! C'est la raison pour laquelle, sous le précédent gouvernement, avec vous d'ailleurs, on a pu obtenir la fairness tax qui malheureusement est querellée juridiquement et qui n'allait pas assez loin! C'est aussi pourquoi nous plaidions pour un impôt minimum sur les sociétés qui permettrait d'augmenter la part de l'impôt sur les revenus du capital.

 

Le chiffre de 4 milliards est donc minimaliste. Il ne vise que certaines choses. On pourrait aller rechercher beaucoup plus. Sous le précédent gouvernement, dont vous faisiez partie, vous n'avez d'ailleurs jamais contredit ce chiffre. On est allé rechercher 7 milliards d'euros sur les revenus du capital. Il est possible de réduire les impôts sur les revenus en les déplaçant sur l'assiette du capital entendu dans un sens large. Ce qui pourrait être renforcé par une lutte plus efficace en matière de fraude fiscale.

 

C'est juste une question de volonté politique, que avez perdue, alors que vous l'aviez peut-être un peu lorsque nous étions dans le même gouvernement!

 

De voorzitter: Ik geef het woord opnieuw aan de heer Vanvelthoven, die momenteel al ongeveer een uur aan het spreken is.

 

 Peter Vanvelthoven (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik ben inderdaad bijna een uur bezig, waarvan een half uur is volgepraat door twee CD&V-ers, die het vooral hebben gehad over hun eigen programma dat zij niet hebben gerealiseerd en over het programma van anderen waar zij niet mee akkoord gaan. Daar is een half uur tijd naartoe gegaan.

 

 Eric Van Rompuy (CD&V): U hebt nul minuten gesproken over hoe u het zou doen. (…)

 

Mevrouw Kitir, waar zult u die 8 miljard euro halen?

 

 Peter Vanvelthoven (sp.a): Mijnheer Van Rompuy, als u hier was gebleven, zou u het weten, want ik heb net aan collega Bogaert uitgelegd waarop wij zouden hebben ingezet.

 

 Eric Van Rompuy (CD&V): Ik moest een document halen.

 

 Peter Vanvelthoven (sp.a): Als u mijn betoog interessant genoeg vindt, dan had u moeten blijven.

 

Ik wil nog één ding zeggen over de meerwaardebelasting. Men doet hier alsof zij de middenklasse treft. Dat is natuurlijk niet het geval. Wie bezit er aandelen in België? Het gros van de aandelen, bijna 95 %, is in handen van de categorie van de hoge inkomens, die slechts 10 % van de inkomens vertegenwoordigen. Binnen die 10 % is het aandelenbezit dan nog geconcentreerd bij 1 %. Het dreigement dat hiermee de middenklasse zou worden getroffen, is dus flauwekul.

 

Ik heb het OESO-rapport nog eens bekeken over de meerwaardebelasting in andere OESO-landen, de rijkste landen ter wereld. In België, Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea en Zwitserland zijn meerwaarden op aandelen volledig vrijgesteld. Het is toch gewoon niet oké dat de verkoop van aandelen volledig is vrijgesteld. Zoveel andere landen hebben vandaag een meerwaardebelasting. Griekenland heeft ze in 2013 moeten invoeren onder Europese druk, maar hier vindt men dat niet nodig. Duitsland, de motor van de Europese economie, heeft een meerwaardebelasting ingevoerd, maar hier vinden wij dat dit niet moet.

 

De Open Vld verzet zich ertegen, maar is daar correct over. De N-VA verzet zich ertegen, maar is daar ook correct over. Alleen CD&V blijft maar roepen dat zij een meerwaardebelasting wilt, maar zij is blijkbaar niet belangrijk genoeg om er een grote oorlog voor aan te gaan.

 

Mijnheer de voorzitter, bij aanvang heb ik gezegd dat het gaat om politieke keuzes en meningsverschillen. Wij moeten politieke keuzes maken. Naast de taxshift wil ik er nog twee noemen die hier ook mee te maken hebben. Ik heb het ook in de commissie al aangekaart. Er ligt vandaag een dossier op tafel, waarvan ik nog altijd niet weet hoe de CD&V, N-VA en Open Vld daar tegenaan kijken. Dat is het bankgeheim. Vanaf 2017 is er een internationale afspraak dat financiële instellingen de financiële gegevens van Belgen aan de Belgische fiscus moeten bezorgen.

 

Vandaag is het de vierde keer dat ik u vraag, mijnheer de minister, wanneer de regering hierover zal beslissen zodat Belgische financiële instellingen de financiële gegevens van Belgen automatisch aan de fiscus bezorgen. Ik zie u neen schudden. Dat is duidelijk. Ik begrijp echter niet waarom de regering dat niet wilt doen.

 

Als het gaat om de loongegevens van ons allemaal, dan vinden we dat wel normaal, want die mogen rechtstreeks aan de fiscus bezorgd worden. Als het echter gaat om financiële gegevens, dan is de reactie huiverachtig. Daarom had ik graag vernomen, ook van de CD&V-fractie, hoe daarover wordt gedacht. Zal men datgene wat zich momenteel op internationaal vlak afspeelt, gewoon naast zich neerleggen? Wilt men het de fiscus niet gemakkelijk maken? Wij zijn in dat dossier voorstander van een totale transparantie voor de fiscus en ik mag hopen dat hetzelfde geldt voor deze meerderheid, of minstens voor CD&V.

 

Een laatste punt dat ik wil aankaarten, werd ook al in de commissie aangehaald. Het gaat over de lastenverlaging voor de lokale besturen, of beter gezegd de niet-lastenverlaging voor de lokale besturen. Ook dat is een ideologische keuze. Vandaag zien wij dat deze regering, evenals de regering op Vlaams niveau, er voortdurend voor kiest om het de lokale overheid moeilijk te maken. Zo hebben we een discussie gevoerd over de vennootschapsbelasting op de intercommunales. Als argument werd aangehaald dat het concurrentieverstorend zou zijn als bedrijven vennootschapsbelasting moeten betalen en intercommunales niet. Ik doel echter op gemeenten die in een intercommunale samenwerken, louter om gezamenlijk een pure overheidstaak uit te voeren en waarin geen concurrentie met de privésector bestaat. Ik vind het schandalig als die gemeenten in die intercommunale nu vennootschapsbelastingen moeten betalen. Dat heeft niets te maken met een element van concurrentieverstoring, maar toch heeft deze regering die maatregel erdoor geduwd, ook met CD&V aan het roer.

 

Nu krijgen we het omgekeerde in verband met de lastenverlaging van 33 % naar 25 %. Ik begrijp niet waarom er voor mensen die bij de overheid werken, hogere sociale en fiscale lasten betaald moeten worden dan voor mensen die in de privésector werken. Ik heb het voorbeeld gegeven van de uitbating van een zwembad. Gelukkig zijn er nog wat gemeentebesturen die het belangrijk vinden dat er een zwembad ter beschikking is voor de inwoners. Nu zullen we simpelweg moeten vaststellen dat het personeel dat in dat gemeentelijk zwembad tewerkgesteld is, duurder is dan het personeel dat in een privaat zwembad tewerkgesteld is. Dat is gewoon niet correct. Daar zit een ideologische agenda achter die neerkomt op het afbouwen van overheid en overheidstaken, en ook dat betreur ik ten zeerste.

 

Vandaag vernemen wij in dat verband uit de media nog dat Vlaanderen zal beslissen, of althans voorstelt, dat vervoersmaatschappij De Lijn enkel nog de grote lijnen bedient tussen de steden en gemeenten. Al de rest zal door de privésector gedaan moeten worden, zoals door taxibedrijven. De mensen die openbaar vervoer nodig hebben, zijn nu net mensen die het financieel niet breed hebben en geen twee wagens voor de deur hebben staan. Die mensen zullen geen beroep meer kunnen doen op een gesolidariseerd systeem van openbaar vervoer, maar zij zullen nu een dure taxi moeten betalen. Blijkbaar kiest ook CD&V voor het afbreken van overheidstaken ten koste van de gewone mensen.

 

Dit is ook waar CD&V blijkbaar voorstander van is: het afstoten van overheidstaken ten koste van de gewone mens. Dank u.

 

 Veerle Wouters (N-VA): Mijnheer de voorzitter, collega’s, er werd al heel veel geschreven en gesproken over de taxshift, dat is al maanden zo. Gelukkig was het eerste deel al uitgevoerd en ligt hier nu het tweede deel van de taxshift voor ons op de banken ter stemming. We hebben er heel lang naar uitgekeken.

 

Ik geef toe, het is allemaal niet van een leien dakje gelopen. Daarom wil ik nogmaals de collega’s van zowel de meerderheid als de oppositie bedanken voor hun constructieve medewerking de voorbije weken, zeer specifiek wat onderhavig wetsontwerp betreft. Daarmee kunnen we ervoor zorgen dat de lastenverlaging in werking kan treden op 1 januari toekomend.

 

De taxshift, die vandaag voorligt, is een van de grootste fiscale hervormingen sinds 1963: de regering verlaagt de lasten op arbeid met 8 miljard euro. Ook nieuw is dat wij deze keer een perspectief bieden voor een periode van vijf jaar. We kijken op lange termijn, 2015-2020, en nemen niet nog maar eens kortzichtig een maatregel voor korte duur, nee, we hebben een perspectief voor vijf jaar.

 

We hebben het hier vandaag al verscheidene keren gehoord inzake de taxshift: enerzijds worden lasten verlaagd, maar dat betekent anderzijds dat er ook verhogingen komen. Dat is nu exact een verschuiving. Een taxshift is een verschuiving van de belastingdruk. Dan zal men dus enerzijds, de lasten, hier die van arbeid, verlagen. Collega Temmerman heeft het al heel vaak gezegd: we willen allemaal de lasten op arbeid verlagen om meer jobs te creëren. Daarmee gaat iedereen akkoord.

 

Als men de lasten verlaagt, moet men natuurlijk, anderzijds, extra inkomsten zoeken. De regering heeft ervoor gekozen om die te gaan zoeken in de ecofiscaliteit, in de btw en bij kapitaal. Wij hebben hier vandaag reeds een discussie gezien over de vraag op welk domein men hoeveel moet halen. Het antwoord daarop is voor elke partij verschillend. De meerderheid heeft een keuze gemaakt en de gemaakte keuze ligt hier vandaag voor.

 

Het doel is natuurlijk om jobs te creëren, investeringen aan te trekken en de koopkracht te verhogen. Het is logisch, wij willen werken lonend maken. Collega Van Cauter heeft reeds aangegeven wat werken is en ik ondersteun die definitie ten volle. Wij willen werken lonend maken, maar wij moeten mensen ook motiveren om aan te slag te gaan en zelfs om aan de slag te blijven. Immers, vaak zullen mensen, wanneer ze de afweging maken tussen werken en niet werken op basis van wat ze overhouden na belasting, ervoor kiezen om niet te gaan werken. Dat willen wij niet meer; wij willen ervoor zorgen dat de mensen de keuze maken om aan de slag te gaan en zeker om aan de slag te blijven.

 

De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid heeft het in zijn verslag van oktober over 18 000 extra banen in 2016 en dat zou zelfs kunnen oplopen tot 94 000 in 2017. De Nationale Bank berekent dan weer tegen 2021 64 500 jobs. Het Federaal Planbureau houdt het op 45 000. Dat zijn verschillende cijfers, maar wij hebben nu eenmaal geen glazen bol; wel zijn de drie instellingen het erover eens dat het gaat over een groot aantal nieuwe jobs.

 

De regering heeft gekozen voor een evenwichtige verdeling van de lastenverlagingen zowel voor de werkgevers als voor de werknemers. De belastingen voor de werknemers worden verlaagd onder andere door het schrappen van de schijf van 30 %, een verdere verhoging van de werkbonus en een verhoging van de forfaitaire aftrekbare kosten, wat wij eerder dit jaar al hebben ingevoerd. Het is gewoon de bedoeling dat mensen eindelijk netto eens wat meer overhouden. Werken moet lonen.

 

Natuurlijk moeten we ook zorgen voor de werkgever. Dankzij de loonlastenverlagingen zal de werkgever nog maximaal 25 % sociale bijdragen boven op het brutoloon betalen. Samen met de andere maatregelen, die we al genomen hebben zoals de indexsprong en de loonmatiging, moeten we de sinds 1996 opgebouwde loonkostenhandicap wegwerken. Liefst zetten we dat om in een concurrentievoordeel.

 

Zoals ik al zei, kost koken geld. Wij zorgen voor lastenverlagingen voor de werkgever en de werknemer en zullen elders inkomsten moeten zoeken. De niet-arbeidsgebonden inkomsten leveren de belangrijkste bijdrage aan de financiering van de taxshift, gevolgd door ecofiscaliteit en btw. De niet-arbeidsgebonden inkomsten bestaan onder andere uit de maatregelen tegen fiscale fraude, de invoering van de doorkijkbelasting en de hogere roerende voorheffing. Er is ook nog de ecofiscaliteit. Het consumeren van diesel, tabak en alcohol brengt op termijn hoge kosten met zich voor de maatschappij en de overheid. Daarom kiest de regering voor hogere accijnzen op die schadelijke producten. Het zijn bovendien belastingen die minder groeiverstorend werken voor een economie dan lasten op arbeid. Uiteindelijk heeft de gebruiker nog altijd de keuze om die goederen al dan niet te gebruiken of kopen. Het is natuurlijk enkel de gebruiker, die betaalt.

 

 Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mevrouw Wouters, u bent bij een heel interessant deel aanbeland. U probeert namelijk de hogere factuur voor de mensen te verrechtvaardigen. U bent dus bezig met uw uitleg ter verdediging.

 

Een aantal facturen hadden wij echter kunnen vermijden, indien u de moed had gehad iets aan het systeem van de bedrijfswagens in ons land te doen. U bent bezig met uw rekening van onze uitgaven en inkomsten te maken. Het systeem van de bedrijfswagens is echter een totale aberratie en is niet langer uit te leggen. Dat beweren niet alleen wij met Groen en Ecolo. Dat is ook een opmerking van de OESO.

 

Het kostenplaatje voor ons land bedraagt tussen 3 en 4 miljard euro, wat hoger is dan het budget voor de NMBS. Ondertussen zegt iedereen met gezond verstand dat wij de regeling van de bedrijfswagens moeten herzien en afschaffen. Niettemin hebt u dat in de voorliggende taxshift, nochtans het uitgelezen moment om echt te hervormen, niet gedaan.

 

Kunt u verklaren waarom u aan dat blijkbaar, voor u, heilige idee van de bedrijfswagens en van de subsidiëring van de files in ons land blijft vasthouden? Ondertussen is dat idee immers door iedereen als een fout en slecht idee afgedaan.

 

Mijn vraag is aan u gericht. Ze is ook aan Open Vld en aan CD&V gericht. U vormt samen een coalitie en hebt ervoor gekozen dat systeem in stand te houden, hoewel het onrechtvaardig is.

 

Het heeft bovendien tot hogere facturen voor de mensen, ook voor de middenklasse, geleid. Immers, het geld dat u niet bij de bedrijfswagens en bij die kleine elite haalt, moet u uiteraard ergens anders halen.

 

Hoe kunt u dat verdedigen?

 

 Veerle Wouters (N-VA): Mijnheer De Vriendt, u kent ons standpunt daaromtrent.

 

Ten eerste, wij moeten een kat een kat noemen. Bedrijfswagens dienen heel vaak als salariswagens, zoals ook de heer Vanvelthoven al heeft aangehaald. Op het ogenblik kampen wij nog altijd met hoge kosten op het loon. Het is een eerste stap om de lasten op arbeid naar beneden te krijgen. Vanaf het ogenblik dat kan worden gekozen tussen een nettoloon dat even hoog is en voor de werkgever evenveel kost, en een salariswagen, kan perfect een andere keuze worden gemaakt.

 

Iedereen, ook op Vlaams niveau, is in het kader van het mobiliteitsbudget, waarover iedereen nadenkt, volop bezig met de toekomst. Iedereen moet ook naar de toekomst kijken. Op dit ogenblik en zolang de lasten op arbeid nog te hoog zijn en het verschil nog te groot is, zijn wij echter nog altijd voorstander van de bedrijfswagens.

 

 Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mevrouw Wouters, er is geen tegenstelling tussen beide. Sterker nog, ze zijn aan elkaar gelinkt. Als u 4 miljard euro zou kunnen besparen op de bedrijfswagens, geeft u dat meer financiële ruimte om de lasten op arbeid te verlagen voor iedereen die werkt.

 

 Veerle Wouters (N-VA): Dat is ook niet de volledige 4 miljard euro.

 

 Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): U zegt dat u wacht tot u het systeem zult herzien, tot de loonlasten verder worden verlaagd. Dat is een vreemde redenering, want beide zijn aan elkaar gelinkt. U kunt de loonlasten verder verlagen als u iets doet aan het onrechtvaardige systeem van de bedrijfswagens.

 

Voor alle duidelijkheid, dat is ook het voorstel dat Ecolo-Groen al vele keren op tafel heeft gelegd: een deel van de opbrengsten van de afschaffing van het systeem van bedrijfswagen gebruiken voor een algemene loonlastenverlaging, liefst gericht op de laagste lonen. Dat is een oplossing voor een deel van de financiële puzzel.

 

 Veerle Wouters (N-VA): Het is naïef om te denken dat men zomaar alle bedrijfswagens kan afschaffen. Bepaalde wagens zijn noodzakelijk, denk maar aan de wagens voor vertegenwoordigers. U moet niet naïef zijn en denken dat de volledige 4 miljard euro alleen maar over salariswagens gaan.

 

Ik meen dat alles evolueert als die kosten lager zijn. Mensen krijgen nu een vergoeding via een salariswagen. Als zij zouden kunnen kiezen om die vergoeding via een nettoloon te krijgen, dan zouden velen zeggen dat ze hun salariswagen niet meer hoeven en zouden ze kiezen voor het nettoloon.

 

 Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Wij zijn hier een theoretische, intellectuele discussie aan het voeren over hoe een eventuele taxshift er zou kunnen uitzien en hoe wij iets zouden kunnen doen aan het systeem van de bedrijfswagens.

 

Dat is heel interessant, maar waarom is het nu niet gebeurd? Er zijn collega's die beter weten dan ikzelf hoeveel maanden en jaren wij die discussie over die taxshift hebben gevoerd. Ondertussen liggen de rapporten van de OESO, die aantonen dat het systeem van bedrijfswagens niet meer te rechtvaardigen valt, op onze bureaus. Waarom zijn die niet gebruikt? Waarom zit dat niet in uw taxshift?

 

 Veerle Wouters (N-VA): Mijnheer De Vriendt, wij hebben die keuze niet gemaakt. Het is een keuze die op een bepaald ogenblik gemaakt is, wat wel en wat niet. Ik begrijp uw idee wel dat men naar een mobiliteitsbudget moet evolueren, maar u kent ons standpunt over de loonlasten.

 

De btw, nog zo’n heikel punt. Wij hebben er vandaag al veel over gediscussieerd.

 

De tijdelijke verlaging van het btw-tarief voor elektriciteit draaien wij terug. Eerder is al gebleken dat het doel van die verlaging grotendeels was de indexevolutie te vertragen. Dit blijkt echter een veel hogere kostprijs te hebben dan oorspronkelijk werd geraamd.

 

Ik wil u er ook op wijzen dat zovele jaren geleden de PS het tarief verhoogd had naar 21 %. Op het einde van de vorige legislatuur heeft men het tijdelijk verlaagd tot 6 %. Wij verhogen het opnieuw naar 21 %.

 

Wat doen wij hier? Wij verhogen de btw-inkomstenratio. Dit betekent dat wij minder vrijstellingen, minder verlaagde tarieven en minder administratieve toleranties toestaan. Denk aan esthetische ingrepen.

 

In de landen rondom ons was er zelfs sprake van een nog hoger btw-tarief. Ik wil u duidelijk maken dat wij daar niet voor gekozen hebben.

 

Deze lastenverlaging, en dit is belangrijk, meen ik, is geen vestzak-broekzakoperatie. Het is wel degelijk een belastingverlaging. Het totaal van de belastingverlagingen is immers groter dan dat van de nieuwe inkomsten. Natuurlijk moet de rest ook gefinancierd worden, en dat gebeurt door de redesign van de overheid.

 

De overheid moet efficiënter werken en op die manier doet ook de overheid zelf een duit in het zakje. Wij moeten zorgen voor een betere dienstverlening met minder middelen. Dat moet volgens ons mogelijk zijn in een land met een overheidsbeslag dat de afgelopen jaren boven de 50 % van het bruto binnenlands product lag.

 

Ik wil nogmaals benadrukken dat de taxshift tot en met 2018 volledig is gefinancierd. De terugverdieneffecten zullen een positieve bijdrage leveren aan de begrotingssanering. Zoals collega Van Cauter al aanhaalde, zijn wij best wel conservatief geweest bij het inschatten van die terugverdieneffecten. Onder meer de Nationale Bank schat de terugverdieneffecten veel hoger in.

 

Ik ga alle maatregelen niet meer apart bekijken. Ik ben ervan overtuigd dat alle thema’s vandaag al ter sprake zijn gekomen.

 

Wij zijn zeer tevreden dat de regering zo’n omvangrijke en ingrijpende taxshift heeft kunnen realiseren. Onze fractie zal deze taxshift dan ook volledig ondersteunen.

 

 Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, ik heb nog een heel korte vraag.

 

Steunt de N-VA het pleidooi van de CD&V-ondervoorzitter, Griet Smaers, om een derde taxshift door te voeren met meer vergroening en meer vermogensfiscaliteit? Wat is het standpunt van uw partij ter zake?

 

 Veerle Wouters (N-VA): Ik meen dat wij nu een tweede taxshift doorvoeren. Op 1 januari wordt deze maatregel van kracht. Laat dit nu eerst eens goed draaien en laat ons dan ook de resultaten bekijken. Als het nodig is, kunnen we nog een derde taxshift doorvoeren, maar laat ons eerst deze tweede taxshift doorvoeren.

 

 Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, d'emblée, et comme cela, c'est fait, je voudrais souligner quelques éléments positifs du texte qui nous est soumis et que nous avons votés positivement en commission. Quand c'est bien, il faut le dire. Nous étions demandeurs de réformes. Certains des éléments de réforme ont été soutenus.

 

Comme l'a dit le ministre des Finances hier en séance plénière, dans un contexte économique un peu déprimé – ce qui pour moi est la conséquence des mesures prises antérieurement et d'un contexte européen où les bonnes réponses n'ont pas été apportées à la crise financière et budgétaire – il ne faut pas rester les bras croisés, il faut essayer de faire quelque chose. Il faut agir. Mais il faut agir bien, évidemment.

 

Nous ne sommes pas d'accord avec tout ce qui figure dans ce projet de loi. Je pourrai le détailler ensuite et proposer des alternatives. Mais je voudrais rappeler que nous sommes favorables à une diminution du coût de l'emploi, pour autant que ce soit orienté d'abord et avant tout vers les bas et moyens salaires et pour autant que ce soit strictement compensé en termes de recettes alternatives pour la sécurité sociale.

 

Nous sommes favorables à la mesure de réduction de cotisations pour les indépendants, qui a été votée en commission de l'Économie, sur suggestion de M. Borsus, même si le coût lié à cette mesure pour le financement de la sécurité sociale des indépendants n'a pas été compensé, par exemple, par l'instauration d'un taux supérieur pour les indépendants qui gagnent des sommes importantes, une augmentation minimale, mais qui permettrait au budget de rester en équilibre.

 

Nous sommes favorables à la diminution à 6 % de la TVA sur les bâtiments scolaires. C'est une mesure que nous demandons depuis très longtemps. Il faut soutenir notre enseignement, lui permettre de s'exercer dans de bonnes conditions matérielles, dans des bâtiments efficaces sur le plan énergétique. Les besoins sont essentiels, notamment à Bruxelles. Mon collègue M. Jean-Marc Nollet a beaucoup travaillé là-dessus sous la précédente législature communautaire.

 

Nous sommes favorables aux mesures de soutien fiscal aux investissements productifs qui ont été votées mais pourquoi ne pas avoir modifié le système des intérêts notionnels au même moment, qui, lui, coûte très cher et n'est pas efficace sur le plan économique? Nous avons voté les articles concernés.

 

Monsieur Borsus, je vous remercie pour votre présence car j'ai des questions spécifiques pour vous. C'est bien que vous soyez là.

 

Nous sommes favorables à des réductions fiscales pour des investissements dans les hautes technologies. Nous pensons que notre économie doit effectivement s'orienter vers des secteurs à plus-value. Il ne s'agit pas seulement de diminuer les coûts, le coût de l'emploi, il faut aussi choisir une direction dans laquelle nous serons performants demain avec des secteurs qui sont moteurs.

 

Nous sommes favorables également au relèvement de la quotité exemptée d'impôt pour permettre aux travailleurs surtout à bas salaires, d'avoir des moyens de subsistance suffisants. La question que l'on se pose est la suivante. Pourquoi ne pas l'avoir limité à un certain niveau salarial?

 

Néanmoins, il faut pouvoir le dire et le répéter. Nous avons soutenu, par un vote sur les articles concernés dans les commissions de l'Économie, des Affaires sociales et des Finances, certaines des mesures de ce tax shift. Plus globalement, nous étions et nous sommes demandeurs en tant qu'écologistes d'un tax shift. Maintes fois en cette séance plénière dans le cadre des questions d'actualité, il a été demandé au premier ministre et au ministre des Finances quand ils allaient avancer avec ce tax shift. Nous relayions à ce moment-là aussi l'impatience du président de la commission des Finances, M. Van Rompuy, et d'autres. C'est un débat que nous avons tenu lors de la précédente législature avec des auditions au sein de cette commission commune avec le Sénat. Il y a eu beaucoup d'auditions passionnantes. Des études du Conseil supérieur des Finances, par exemple, et d'autres académies nous ont été présentées. En tant qu'écologistes, nous avons retenu trois objectifs qui devraient être ceux d'un tax shift.

 

Le premier objectif a été beaucoup débattu avant que je ne monte à la tribune. Je ne serai donc pas très long sur le sujet. Il s'agit d'un transfert, en termes de revenus fiscaux pour l'État belge, des revenus du travail vers les revenus du capital pour essayer de retrouver un certain équilibre par rapport à l'évolution de notre économie, la diminution de la part relative des revenus du travail dans la richesse produite chaque année. C'est un phénomène que nous connaissons depuis trente à quarante ans. Pourtant, la fiscalité porte très fort sur les revenus du travail et trop peu sur les revenus du capital.

 

Un shift fiscal doit, premièrement et avant tout, essayer de recréer une forme d'équilibre.

 

Le deuxième objectif d'un shift fiscal est lié au premier: il s'agit de favoriser l'emploi, et notamment l'emploi pour les plus bas salaires, pour cette catégorie la moins qualifiée de la population, qui souffre depuis de trop nombreuses années, ce qui crée d'autres problèmes. Pour en citer quelques-uns, je pense au décrochage scolaire, aux problèmes de santé publique et aux problèmes d'ordre politique, au sujet duquel beaucoup de personnalités académiques ont écrit.

 

Le troisième aspect que nous pointons en tant qu'écologistes est que notre fiscalité doit évoluer dans un sens qui favorise la prise en compte des enjeux de sauvetage de la planète et du climat, pour financer notre économie et pour essayer de conserver un cadre de vie qui protège notre santé.

 

Ce sont les trois objectifs du tax shift que nous demandions. Nous voulions un rééquilibrage entre le travail et le capital. Nous voulions favoriser l'emploi et tenir compte des enjeux environnementaux. Ce que vous nous présentez comme étant la septième merveille du monde est – hormis quelques aspects positifs que je viens de souligner – loin de répondre à ces trois objectifs que nous fixons.

 

Je vois trois raisons à cela. La première est qu'en termes de procédures préalables et de consultations, vous avez agi – M. Deseyn parlait du lièvre et de la tortue – de façon particulièrement légère. Est-ce de la précipitation, est-ce une conviction qui vous anime, celle d'avoir les bonnes solutions sans devoir consulter? Un grand nombre d'interlocuteurs n'ont pas été respectés dans le cadre de vos travaux.

 

Le Conseil d'État relève que, sur une série de dispositions, par exemple en matière de soutien à la construction, madame la ministre, en matière d'aide fiscale au secteur des hautes technologies, une consultation préalable avec la Commission européenne est nécessaire. Celle-ci n'a pas encore eu lieu. C'est problématique à l'heure où l'on va voter ce texte.

 

Les Régions et les entités locales sont également concernées par les effets du tax shift et elles ont été trop peu appelées à la concertation préalable. Certaines dispositions en lien avec le tax shift, comme je l'ai lu hier dans le projet de loi-programme, ont dû être retirées des textes.

 

Madame la ministre, nous avons eu un débat sur le sujet en commission avec vous. Pour tous les aspects sociaux qui ont été traités en commission des Affaires sociales, vous avez avancé sans avoir obtenu l'avis du Conseil national du Travail. Vous n'en disposiez pas lundi lorsque nous en avons discuté. Je l'ai ici. Il est tombé entre-temps; il est daté du 15 décembre. Il s'agit d'un premier avis du Conseil national du Travail sur une partie des mesures décidées, dont vous n'aviez pas connaissance avant de décider de nous proposer certaines modifications en matière de droit social.

 

Nous n'en avions pas connaissance non plus quand nous avons discuté de la question, ce lundi, tout simplement parce qu'après votre conférence de presse du 21 juillet, vous avez tardé à saisir le Conseil national du Travail. Vous pouvez me dire, comme vous l'avez fait en commission, qu'il faut du temps pour préparer des textes de loi, que le Conseil national du Travail a tardé à réagir. Toujours est-il que le premier avis comporte des éléments très problématiques qui méritent un débat, qui méritent des réponses et dont il n'a pas été tenu compte. Le Conseil national du Travail estime qu'à partir du moment où les réductions de cotisations sociales n'entreront en œuvre qu'au 1er avril 2016, il a encore le temps pour rendre son avis. Mais c'est aujourd'hui que les textes vont être votés. Légiférer avant de se concerter n'est pas une bonne manière de travailler. C'est la première des raisons pour lesquelles nous estimons que ce tax shift n'est pas totalement satisfaisant.

 

Par ailleurs, il y a la question du financement. Selon notre vision des choses, un tax shift est une opération à somme nulle, un transfert de fiscalité du travail principalement vers le capital. À la fin, les deux plateaux de la balance doivent être équilibrés et le financement de la sécurité sociale garanti.

 

Je ne reviendrai pas sur la discussion budgétaire que nous avons eue. Beaucoup de collègues sont intervenus. Pour ce qui me concerne, je suis intervenu de mon banc.

 

Toujours est-il que sur la base de l'avis de la Cour des comptes, des remarques de l'Union européenne, des remarques sur la légalité des dispositifs émises par le Conseil d'État, nous estimons que le compte n'est pas bon, que l'équilibre n'est pas atteint et qu'avec les mesures que vous prenez, vous allez faire courir un grave risque budgétaire à l'État fédéral.

 

Pour ce qui concerne les recettes alternatives que vous proposez, la part des recettes issues du capital est beaucoup trop basse, même si vous prenez une première mesure de taxation de la spéculation. Je reviendrai sur ce point lorsque je défendrai mes amendements. En faisant porter une grosse part du financement du tax shift sur la taxe soda, etc., vous touchez des citoyens dans leur comportement de vie au quotidien et vous touchez ceux qui ne devraient pas l'être et qu'il faudrait protéger.

 

C'est la deuxième raison pour laquelle nous sommes très critiques au sujet de votre tax shift. Il n'est pas correctement financé.

 

Troisième raison, au-delà du financement, madame la ministre, les moyens sont-ils bien utilisés? En fonction de l'enveloppe dont vous allez disposer, principalement en termes de réduction de cotisations sociales, allez-vous obtenir un effet maximal? Allez-vous être le plus efficace possible?

 

Là aussi, notre diagnostic est le même. En proposant une réduction des cotisations sociales pratiquement linéaire, vous n'obtenez pas l'effet optimal dès lors qu'il fallait, qu'il faudrait et que l'on pourrait - puisque nous déposons des amendements sur le sujet -, se concentrer sur les bas et les moyens salaires. Nous avons un coût par emploi créé, si l'on en croit les chiffres du Bureau du Plan ou de la Banque nationale, qui est proprement astronomique. Il y a là un gaspillage des moyens de la sécurité sociale que nous ne pouvons pas accepter. En tant qu'écologistes, nous pensons que le budget de l'État doit être bien géré, que l'argent doit être bien dépensé et qu'il ne faut pas mettre un euro là où il n'est pas nécessaire.

 

Ce sont donc les trois raisons pour lesquelles nous sommes particulièrement critiques au sujet de votre tax shift: la méthode de travail non participative, la non-prise en compte de tas d'avis qui auraient été utiles, un financement qui n'est pas là et une utilisation inefficace des moyens.

 

Au-delà de ces trois principes généraux, il nous reste de nombreuses questions et insatisfactions par rapport aux absents de votre tax shift. J'ai bien écouté le débat entre Mme Wouters et mon excellent collègue, Wouter De Vriendt, mais c'est un débat que nous avons également eu hier avec M. Bogaert. Il n'y a pas de modal shift, de transfert de budget de la voiture de société vers la SNCB, vers d'autres moyens de transport plus conviviaux déjà, mais surtout plus respectueux de l'environnement et meilleurs pour notre économie que la voiture de société qui engorge nos routes, surtout quand elle sert de substitut salarial.

 

Je l'ai dit, la taxation du capital est particulièrement timide. Monsieur le ministre des Finances, nous avons débattu de la taxe sur la spéculation: 34 millions de recettes par rapport à des plus-values qui se chiffrent en milliards d'euros chaque année. Les professionnels qui réalisent des placements sont exonérés, les stocks options ne sont pas visées. Vous pratiquez un seul taux de taxation et une seule durée – six mois - de détention des produits financiers. Les principes sont beaucoup trop timides.

 

Quant à la crédibilité d'autres mesures que vous prenez, le redesign de la Fonction publique, nous n'en connaissons pas le premier mot. Nous connaissons le montant des économies que vous envisagez (100 millions en 2016, 750 millions d'ici la fin de la législature). C'est le ministre Vandeput qui s'en chargera mais pour le reste, de quelle manière allez-vous procéder? Comment allez-vous garantir que le fonctionnement de ces différents services publics fédéraux sera assuré au bénéfice des citoyens, que les missions régaliennes de sécurité, de perception de l'impôt continueront à être correctement exercées, voire mieux exercées demain? On doit juste vous croire et vous faire confiance. J'avoue que j'ai quelques difficultés sur le sujet.

 

Quelle est la crédibilité des mesures en matière fiscale? Votre plan, que nous apprécions, a été incendié par les membres mêmes de la majorité. Il n'a fait qu'un feu de paille. Comment croire à ces mesures ou aux 3 milliards d'euros que vous allez réaliser en termes d'économie dans la sécurité sociale, pour rendre celle-ci plus forte paraît-il, mais surtout pour laisser des dizaines de milliers de nos concitoyens (jeunes, femmes, travailleurs âgés, travailleurs malades) sur le bord de la route?

 

Qu'en est-il en termes de redistribution? Je regrette, car nous avons des débats francs en commission des Finances, que vous n'ayez pas produit l'étude du SPF Finances, de l'effet par décile des mesures qui ont été prises. Quid en matière d'évolution de l'impôt des personnes physiques? Quelle sera son influence? Qui en seront les grands bénéficiaires? Les premiers déciles qui bénéficieront de la quotité exemptée d'impôt et tous les autres? Quid de l'effet de l'augmentation diverse de taxes (taxe soda, taxe mazout)? Quid des effets des mesures en matière de sécurité sociale sur la répartition des richesses et sur le taux de pauvreté dans notre pays?

 

Vous citez le chiffre de 2,7 % d'augmentation de la richesse de redistribution vers nos concitoyens. Mais comment ce pourcentage sera-t-il réparti entre tous les citoyens, ceux qui sont déjà dotés de beaucoup de moyens et ceux qui ont du mal à terminer le mois?

 

En matière financière, vous supprimez le prêt citoyen thématique. Il ne s'agit pas de montants élevés, mais c'est symptomatique d'une certaine vision de l'économie et de la finance. Tout au contraire, nous pensons en notre qualité d'écologistes, que nous devons orienter les choix de placements bancaires vers les fonds de pension pour que l'épargne de nos concitoyens serve au soutien de l'économie, à la création d'emplois.

 

Madame la ministre, en matière d'emploi, nous avons débattu à plusieurs reprises du Maribel social en commission. Je voudrais cependant vous redire ici notre désaccord par rapport à la manière dont vous utilisez l'enveloppe de réductions des cotisations sociales pour ce qui concerne le secteur non marchand.

 

Il existe dans le secteur non marchand un système optimal en termes de création d'emplois. Historiquement, les réductions de cotisations sociales ont été transformées en subsides salariaux. Il y a un lien automatique et obligatoire entre la réduction des cotisations et la création d'emplois. Cela n'existe pas du tout dans le secteur marchand, ce que nous regrettons puisque nous demandons une plus grande conditionnalité des aides. Ce système fonctionne parfaitement.

 

Plutôt que de confier aux interlocuteurs sociaux du secteur non marchand 100 % de l'enveloppe des nouvelles réductions de cotisations sociales qui vont être réalisées, vous ne leur accordez que 45 % de l'enveloppe, alors que le slogan du gouvernement est "Jobs! Jobs! Jobs!". Il y a 50 % qui iront vers des revalorisations de subventions et 5 % vers le secteur des hôpitaux, sans que, madame la ministre, vous nous ayez dit le premier mot de la façon dont ces moyens vont être utilisés dans le secteur hospitalier.

 

Même les collègues du CD&V – je pense à M. Vercamer qui, courageusement, n'est pas présent – vous disent: "Au fait, à quoi cela va-t-il servir?" Je pourrais dire avec vous que s'ils n'étaient pas d'accord, il ne fallait pas, au niveau du gouvernement, vous donner un accord, mais soit! Il n'y a pas de clarté sur l'utilisation des moyens et il n'y a pas d'efficacité dans l'affectation des moyens. Selon certaines estimations, c'est 12 000 emplois que vous ne créerez pas dans le secteur non marchand en n'affectant pas 100 % de l'enveloppe au fonctionnement du Maribel tel qu'il existe historiquement.

 

Pour ce qui concerne l'absence de cotisations à durée indéterminée pour le premier emploi et l'extension des réductions de cotisations jusqu'au sixième emploi, je ne sais pas si vous avez pris connaissance, monsieur Borsus, de l'avis du CNT 1964 que nous venons de recevoir – il date de la séance de ce mardi du CNT – mais cela pose quelques questions.

 

Soyons clairs, en tant qu'écologistes, sur le principe, nous soutenons ces mesures. Nous avons déjà, avec ma collègue Mme Muriel Gerkens, déposé des propositions dans ce sens, comme soutenir la création des premiers emplois pour les PME. Mais j'ai déjà signalé en commission à Mme la ministre qu'on peut s'inquiéter de la façon dont ces réductions seront utilisées (certaines formes d'ingénierie sociale, de contournement de la norme). La réponse de la ministre était qu'il sera demandé aux secrétariats sociaux de signaler s'ils estiment qu'il y a des dérapages. Cette réponse n'est pas totalement satisfaisante.

 

Il s'agit d'un investissement sous forme de réductions de cotisations. On doit se donner tous les moyens pour que ce levier soit effectivement utilisé à la création d'emplois. Et là, il y a une inquiétude. On doit pouvoir aider un secteur pourvoyeur d'emplois mais pas sans conditions, pas en donnant un chèque en blanc.

 

Pour ce qui concerne le premier emploi – cela se décidera par arrêté; ce n'est pas dans le texte -, je voudrais mettre en évidence l'avis des interlocuteurs sociaux qui s'inquiètent qu'il n'y ait pas de montant salarial maximal prévu pour cette absence de paiement de cotisations. On pourrait payer un salaire de 200 000 euros à un travailleur sans cotisations. Ne faudrait-il pas instaurer un plafond salarial au-delà duquel des cotisations seraient normalement dues? Le signal en termes d'aide serait suffisant. Si on ne le fait pas, ne risque-t-on pas des excès et un contournement de l'objectif du système qui serait extrêmement coûteux à la sécurité sociale?

 

Dès lors que l'arrêté n'est pas encore pris et que, comme moi, vous venez de prendre connaissance de l'avis des partenaires sociaux, qui n'est pas en l'occurrence unanime, vous aurez encore l'occasion d'apporter des ajustements. Y êtes-vous ouvert, de façon à ce que les moyens soient utilisés correctement?

 

Madame la ministre des Affaires sociales, j'évoquerai à présent la question de la réduction de cotisations appliquée à certaines institutions culturelles fédérales. Le Palais des Beaux-Arts et le Théâtre royal de la Monnaie, bien qu'étant dans le secteur non marchand, pourraient également bénéficier de réductions de cotisations et tant mieux. C'est une manière de soutenir le travail culturel.

 

Par contre, je n'ai toujours pas compris pourquoi l'Orchestre national et différents musées comme celui de Tervueren ou celui des Sciences naturelles ne bénéficiaient pas des mêmes aides alors qu'il s'agit d'activités assez comparables à celles développées par le Palais des Beaux-Arts et le Théâtre royal de la Monnaie. Appliquez les mêmes règles pour des opérateurs qui sont proches!

 

Les justifications que vous avez apportées à ce sujet en commission concernant le fait que l'Orchestre national avait aussi des activités à l'étranger étaient un peu risibles.

 

J'aborderai un dernier point avant d'en arriver à ma synthèse et, surtout, à nos propositions alternatives: le secteur de la construction. Le texte soumis à l'examen prévoit un effort d'un peu plus de 600 millions au bénéfice de ce secteur qui connaît des difficultés à cause du dumping social, qui est lui-même la conséquence de la directive sur le détachement des travailleurs – votée un peu légèrement voici quelques années au Parlement européen par quasiment tous les groupes, sauf les Verts. Aujourd'hui, les représentants des travailleurs comme ceux des employeurs nous alertent au sujet de la situation dramatique en ce domaine, en particulier l'énorme destruction d'emplois découlant d'une concurrence déloyale. Le secteur a réagi en estimant que les mesures étaient "too little to late" (insuffisantes et tardives).

 

Surtout, on ne sait pas comment vous allez agir. Les premiers contacts avec les autorités européennes n'ont pas été pris relativement au respect des règles de concurrence, auxquelles elles sont très attentives. Tout cela sera instauré par arrêté, sans contrôle du parlement.

 

Par ailleurs, nous attendons toujours les mesures de régulation qui pourraient sans tarder offrir un peu d'air au secteur de la construction. Il est ainsi possible de réserver les marchés publics fédéraux, mais aussi régionaux et locaux, à des entreprises qui paient correctement leurs travailleurs et règlent leurs cotisations sociales en Belgique. En effet, la dernière directive européenne sur les marchés publics le permet. Or la loi transposant cette directive n'existe toujours pas. Votre gouvernement ne l'a pas appliquée.

 

Pardon, monsieur Borsus?

 

 Willy Borsus, ministre: Si le président m'y autorise, j'interviendrai pour vous signaler qu'elle est passée en première lecture. Au demeurant, elle est inscrite en deuxième lecture à l'ordre du jour du Conseil des ministres de ce vendredi.

 

 Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): J'en prends bonne note avec plaisir. Voici un an, j'interrogeais le premier ministre à ce sujet. La pauvre Mme Galant s'était pris les pieds dans le tapis à cet égard, parce que les choses ne sont pas claires.

 

(Brouhaha)

 

Oui, c'est le contraire qui serait une information.

 

Enfin, tant mieux si nous avançons; mieux vaut tard que jamais!

 

Voilà plusieurs éléments qui nous tracassent et qui ne nous satisfont pas. C'est pour cette raison que je vous dis en guise de pré-conclusion que votre tax shift n'est pas le nôtre.

 

Certes, il faut agir, car l'immobilisme ne constitue pas une option en matière socioéconomique.

 

Il y a certes des mesures dont on peut soutenir le principe et que nous avons votées en commission en matière de soutien aux indépendants, aux investissements productifs, aux secteurs technologiques de pointe, aux revenus des travailleurs, à la diminution du coût du travail. Mais force est de constater que l'exercice a été bâclé, que l'équilibre n'y est pas, que la concertation préalable n'a pas eu lieu avec les interlocuteurs sociaux, avec les Régions, avec l'Europe. Cela fait qu'on ne peut pas vous suivre les yeux fermés. Qui paiera la note? Les dépenses seront-elles maîtrisées? Les recettes y seront-elles? Les emplois espérés seront-ils créés? Il est clair, et cela a été dit par d'autres, y compris dans la majorité, qu'un monitoring serré devra être organisé et les ajustements nécessaires apportés au texte.

 

Il ne faut pas attendre que la catastrophe arrive pour tenter d'améliorer le projet de la majorité et c'est ce que nous allons essayer de faire par voie d'amendements. Vous avez reçu nos amendements. Ils ont trois objectifs, que je vais détailler. Ils visent à améliorer les revenus des taxations du capital, notamment la taxe spéculation. Ils visent à maintenir, en matière financière, les incitants à des formes de placements qui favorisent l'économie, à la fois le prêt citoyen thématique mais aussi le livret vert que les écologistes réclament de longue date. Ils visent aussi et surtout à cibler davantage les réductions de cotisations vers les bas et moyens salaires pour avoir un effet en termes de création d'emploi qui soit substantiellement plus fort que celui que vous envisagez et qui évite un gaspillage de l'argent de la sécurité sociale et des effets d'aubaine.

 

Vous avez reçu ces amendements en même temps que ceux d'autres collègues. Je voudrais les passer en revue avec vous rapidement. Pour tout ce qui concerne les aspects de compétitivité, il y a une série d'amendements techniques. Monsieur Piedboeuf, je vous invite à prendre le tableau "taux de cotisation patronale par rapport au salaire en fonction de différents scénarios". Nous avons eu ce débat en commission des Affaires sociales et dans le cadre du budget et nous estimons que les réductions de cotisations sociales proposées sont par trop linéaires.

 

Effectivement - c’est un argument que vous avez utilisé -, on ne peut pas nier qu’il y a une accentuation et par rapport à la situation actuelle et part rapport au pacte de compétitivité pour ce qui concerne les réductions de cotisations sociales. C’est le principal objectif de votre tax shift.

 

Mais la difficulté est que vous gaspillez des moyens pour diminuer les cotisations sociales sur les plus hauts salaires également. Ce que nous proposons dans le cadre de nos amendements, c’est d’utiliser la voie la plus basse, c’est-à-dire avec un taux de cotisation beaucoup plus bas pour les bas salaires et qui augmente progressivement jusqu’aux salaires médians. Au-delà du salaire médian, on resterait dans la situation des cotisations sociales actuelles.

 

Quel est l’avantage de cette formule? Je me base ici sur les travaux de plusieurs économistes, notamment sur base des travaux de l’IRES (Université catholique de Louvain) qui a publié une étude très intéressante au mois d’octobre sur le sujet. L’IRES estime que l’enveloppe budgétaire prévue pour les réductions de charges en 2016 pourrait engendrer un supplément de 28 000 à 47 000 emplois au lieu des 7 000 emplois annoncés par le Bureau du Plan en 2016.

 

Que faut-il faire pour cela? Nous proposons de maintenir et d’augmenter le forfait de réduction de cotisations sociales qui bénéficie surtout aux bas et moyens salaires, de supprimer la réduction de cotisations sociales pour les plus hauts salaires et choisir un plafond, sur base du revenu trimestriel, de 10 % avec une pente de 15 %. C’est un peu technique mais je pense que les schémas que nous proposons ici montrent la différence entre notre proposition et la vôtre. À dépenses équivalentes, on peut avoir un effet beaucoup plus efficace.

 

Désolé de ne pas avoir pu présenter ces amendements en commission, madame la ministre, mais nous avons été pris de court. J’avais néanmoins annoncé cette analyse. Nous avons des propositions concrètes pour améliorer votre texte. Il me semble qu’il est important de ne pas seulement critiquer mais également de faire des contre-propositions.

 

De même, pour ce qui concerne la taxe de spéculation prévue dans le volet financement, monsieur le ministre des Finances, il ne nous semble pas justifié de réserver le paiement éventuel de cette taxe aux personnes physiques. On doit pouvoir viser aussi les sociétés. Il ne nous semble pas logique de nous limiter à une détention des produits financiers et des actions à 6 mois. Pour nous, il faut aller beaucoup plus loin mais de façon plus progressive.

 

Nous proposons donc une taxe dégressive. Plus longtemps l'action sera détenue par celui qui l'a achetée, plus la taxe sera basse. L'idée est d'encourager un comportement en bon père de famille, un comportement d'investissement qui soit réellement un soutien pour l'économie plutôt qu'un comportement spéculatif. Nos entrepreneurs ont besoin d'investisseurs solides et durables, qui ne décident pas de revendre leurs actions pour un oui ou pour un non, ce qui peut provoquer de l'instabilité. Ce faisant, on peut espérer un revenu de la taxe. Cependant rassurez-vous, ceux qui revendent avec profit garderont un bon bénéfice. Celui-là sera beaucoup plus élevé que les 34 millions d'euros que vous proposez.

 

De même, nous proposons de maintenir la réduction du précompte mobilier pour les prêts citoyens thématiques et d'instaurer une nouvelle réduction de ce précompte. Nous sommes aussi en faveur de certaines diminutions fiscales là où elles sont utiles et nécessaires, pour les citoyens qui feraient le choix de placer leur argent sur un livret vert, nouveau produit financier créé par les établissements bancaires sur la base des normes fixées par le gouvernement. Les placements sur ces livrets seraient réservés à cette nécessaire transition de l'économie, en lien avec le sommet de Paris de ce week-end.

 

En tant qu'écologistes, nous ne pouvons rester sur un constat quelque peu critique en mettant en doute vos propositions. Nous devons critiquer, c'est notre rôle, mais nous devons également proposer des alternatives, et c'est ce que nous faisons. Votre tax shift pourrait être plus juste, plus vert et plus efficace sur le plan économique. Suivez-nous!

 

 Benoît Piedboeuf (MR): Monsieur le président, je serai très bref. Je souhaite effectuer une petite correction de nature culturelle. Au début de son exposé, M. Gilkinet a dit que le gouvernement comparait le tax shift à la septième merveille du monde. C'est une petite erreur, car la septième merveille du monde est la tour-fanal de Pharos, que l'on appelle le phare d'Alexandrie. Vous avez sans doute voulu dire la huitième, monsieur.

 

Ce qui est intéressant, en parlant de la septième merveille du monde, c'est que ce phare a été construit en quinze ans, ce qui fait trois législatures et nous convient très bien. Par contre, il a servi de guide pendant dix-sept siècles. Nous sommes donc très heureux de la comparaison.

 

 Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Je vais laisser mon droit de réplique à M. Cheron mais je pense qu'il vous inspire et que votre arrivée à tous les deux au sein de ce Parlement rehausse le niveau culturel de nos réflexions.

 

 Benoît Dispa (cdH): Monsieur le président, messieurs les ministres, madame la ministre, chers collègues, M. Piedboeuf nous a déjà fait la démonstration de ses talents de poète tout à l'heure lors d'une intervention très lyrique. Il a également des talents d'historien de l'art. Ma foi, cela agrémente les débats, ce n'est pas plus mal.

 

Si vous le voulez bien, j'essaierai d'intervenir avec une certaine concision, même si jusqu'à présent, je n'ai pas abusé du temps de parole dévolu à l'ensemble des collègues. Je voudrais surtout, au-delà de la durée des débats, intervenir avec une certaine forme de cohérence, en tout cas cohérence avec moi-même et avec l'ensemble du groupe, par rapport à des propositions que nous avions faites in tempore non suspecto; intervenir aussi avec de l'honnêteté et saluer les éléments positifs de ce tax shift et puis aussi, vous en conviendrez tout de même, intervenir avec lucidité puisque s'il y a des éléments positifs, il subsiste néanmoins beaucoup d'insatisfaction voire d'inquiétude.

 

Le débat fiscal était déjà un débat important avant les dernières élections puisque la question de la fiscalité a mobilisé les débats préélectoraux. C'est en cela que je voudrais être cohérent puisque avant les élections, le cdH avait déjà plaidé pour une refonte de l'ensemble de notre système fiscal, qui, à bien des égards, peut apparaître comme injuste dès lors qu'il ne parvient pas à juguler l'augmentation des inégalités; inefficace certainement au regard de certaines valeurs que nous souhaitons promouvoir, le travail notamment; complexe, puisque ce système est devenu proprement illisible.

 

Par rapport à ce constat, nous avions l'ambition - et elle était partagée par plusieurs forces politiques - de refondre la fiscalité, qui est un pilier important de notre contrat social, au même titre que la solidarité à travers la sécurité sociale.

 

La fiscalité est un élément majeur de notre contrat social. Il est important d'en prendre soin. C'est la raison pour laquelle nous avions fait une proposition de réforme fiscale substantielle. Elle portait sur des montants importants de l'ordre de 10 milliards d'euros et ne concernait pas uniquement l'IPP mais aussi l'impôt des sociétés. Cette réforme fiscale était par ailleurs intégralement financée puisqu'il nous paraissait et il nous paraît toujours important de préserver une totale neutralité budgétaire de toute avancée fiscale, dès lors qu'on est dans un contexte budgétaire dont on sait qu'il n'est pas facile.

 

Par rapport à cette nécessité d'une réforme fiscale, je reste cohérent avec l'ensemble des propositions formulées avant les élections par le groupe cdH. Je suis cohérent avec les propositions de loi que nous avons déposées et je continue à soutenir qu'il faudrait effectivement une réforme importante. Monsieur Piedboeuf, vous avez dit vous-même que cette réforme n'était pas tout à fait la septième merveille du monde, vous conviendrez avec moi que si c'est une réforme importante qui ne manque pas d'une certaine audace à certains égards, elle ne constitue assurément pas la grande réforme fiscale qui aurait été nécessaire. C'est un tax shift relativement limité, marqué idéologiquement, pas entièrement financé et qui souffre en quelque sorte des conditions dans lesquelles il a été élaboré. Je ne veux pas épiloguer sur les difficultés internes à la majorité qui se sont fait sentir pendant des mois. C'est le lot de toute majorité mais on sait qu'il y a eu pas mal de tensions, de rapports de force, de soubresauts.

 

Quelque part, le compromis qui est sorti de ce processus un peu chaotique en porte les stigmates. C'est une réforme qui, à certains égards, est incomplète puisqu'un certain nombre de dispositions ont dû être retirées des textes, faute de temps ou par incertitude. On sait que la régularisation fiscale notamment a été retirée en dernière minute. On sait que sur le Fonds d'investissement immobilier spécialisé, on attend encore les résultats des discussions. On sait que la taxe Diamant a disparu du budget. Donc, il y a, chemin faisant, un certain nombre d'inconnues qui sont venues s'ajouter et qui font de cette réforme un travail incomplet, également affecté par une méthode de travail qui, objectivement, me paraît discutable. J'en veux pour preuve que les études d'impact ont été réalisées après la prise de décision.

 

Il me semble que dans un processus de décision rationnel, il aurait mieux valu solliciter le Bureau du Plan ou la Banque nationale avant de prendre une décision pour que nous puissions disposer d'un certain nombre de scénarios et choisir le meilleur. Le gouvernement a fait l'inverse, il a pris les décisions et a demandé qu'elles soient évaluées. Il y a moyen de faire mieux en termes de gestion du processus de décision.

 

Les réflexions sur le glissement fiscal ont été préparées par le Conseil supérieur des Finances à travers ce rapport qui a été évoqué tout à l'heure. Pourquoi ne pas avoir soumis le projet de réforme au Conseil supérieur des Finances? Cela aurait été un bel acte de transparence. La ministre du Budget a déclaré hier que le gouvernement était transparent en matière budgétaire. Il aurait été utile, vu le travail réalisé en amont par le Conseil supérieur des Finances, d'avoir son analyse sur les propositions du gouvernement. Il y a bien sûr l'avis du Conseil d'État, bien qu'il ait une portée essentiellement juridique. Je pense que l'avis du CSF aurait été utile. S'il devait y avoir d'autres réformes, pourquoi ne pas prendre la peine de solliciter cet avis pour nourrir nos réflexions et améliorer le modèle? Nous avons là des spécialistes qui connaissent la matière et qui peuvent certainement nous faire des propositions intéressantes.

 

J'essaie d'être cohérent avec moi-même et je constate que la réforme fiscale de grande ampleur n'est peut-être pas celle que nous avions souhaitée mais, n'étant pas dans la majorité, je n'ai pas trop à m'en étonner. J'essaie d'être honnête et je veux saluer des éléments positifs dans ce tax shift. Il y en a, incontestablement. Je ne suis pas de ceux qui, par principe, contestent notamment les réductions de cotisations qui ont été décidées sur le plan du travail. En commission des Finances, j'ai notamment souligné qu'un certain nombre de dispositions nous paraissent tout à fait positives, comme le taux réduit de TVA concernant les bâtiments scolaires, même si, sur cette question, je demeure avec quelques incertitudes. Sauf erreur de ma part, s'agissant d'une matière qui relève directement des normes européennes, nous n'avons pas l'assurance que ce taux réduit sera accepté et validé par les instances européennes.

 

C'est un point d'interrogation qu'il conviendrait de lever au plus vite. Dans ses textes, le gouvernement déclare que cette critique est, en quelque sorte, prématurée. Pour ce qui me concerne, j'estime qu'il aurait mieux valu pouvoir adopter cette réduction des taux en toute connaissance de cause. Le Fiscologue International paru aujourd'hui évoque cette problématique. J'espère vraiment que le ministre ou le gouvernement pourra très vite nous rassurer totalement quant à la conformité de cette réduction, que nous soutenons, au regard des normes européennes.

 

Nous avons également attiré l'attention, en commission des Finances, sur le fait que les réductions relatives aux investissements pour les PME étaient positives et que nous les soutenions sans réserve.

 

En outre, la réduction des charges pesant sur le travail a été saluée en commission des Affaires sociales. Je me réjouis, en particulier, de la réduction des cotisations sociales pour les six premiers engagements dans les PME. Il s'agit d'une mesure significative, que je veux saluer dans la mesure où les PME sont les plus grands employeurs en Belgique. En effet, sauf erreur de ma part, quatre Belges actifs sur dix travaillent dans une PME. Cette mesure est donc la bienvenue.

 

De manière générale, je salue la volonté de tendre vers un taux facial de 25 % pour les cotisations patronales. Cette perspective est intéressante. Elle sera certainement de nature à encourager des investisseurs étrangers à s'établir en Belgique. On sait que, même s'il est théorique, le taux de 33 % est de nature à les dissuader.

 

Je souhaite aussi saluer l'effort supplémentaire qui est fait pour la construction. Le projet soumis à l'examen habilite le Roi et donc le gouvernement à élaborer un régime spécifique pour les cotisations patronales qui doivent diminuer dans le secteur de la construction. C'est un point positif.

 

Cela dit, j'annonce ici le dépôt, en séance plénière, d'un amendement, qui avait été présenté par Mme Fonck en commission, qui vise à raccourcir le délai. En effet, le texte actuel habilite le gouvernement à intervenir, mais endéans une période qui nous semble trop longue. Il s'agit d'une période de deux ans et demi puisqu'elle va jusqu'au 30 juin 2018. Juridiquement, cette habilitation porte sur une trop longue durée, et d'un point de vue pratique surtout, le secteur du bâtiment ne peut plus attendre. Il a perdu pas moins de 17 000 emplois ces dernières années. Il annonce la perte possible, voire probable, de 20 000 emplois, d'ici la fin de la législature, si rien n'est fait.

 

Il y a urgence à intervenir, d'où le dépôt de cet amendement visant à accélérer la prise en charge de cette problématique importante.

 

Des éléments positifs existent et j'essaie de les reconnaître avec honnêteté intellectuelle. Mais je ne peux pas m'empêcher, et c'est le rôle de l'opposition, vous en conviendrez, de faire preuve de lucidité et de considérer que ce projet souffre d'insuffisances. À certains égards, c'est peut-être une occasion manquée, car des éléments font défaut.

 

On ne peut sans doute pas tout mettre dans une réforme, mais je veux quand même souligner que n'y figure pas la taxation des plus-values boursières. C'eût été un élément intéressant qui aurait pu diversifier les sources de financement.

 

Rien non plus concernant l'impôt des sociétés, ni le taux de l'impôt des sociétés, alors qu'il y a sans doute là matière à améliorer le modèle.

 

Rien surtout sur les intérêts notionnels, qui représentent pourtant un volume budgétaire particulièrement important. C'est manifestement un tabou pour la majorité, presque une vache sacrée. Or, la répartition régionale du bénéfice de ces intérêts notionnels est assez inégale. C'est la raison pour laquelle, dans notre propre proposition de réforme fiscale, nous touchions à ces intérêts notionnels qui nous paraissent largement excessifs.

 

Rien non plus sur les voitures de société. C'est aussi, sans doute, une occasion manquée. Des propositions de loi ont été déposées. J'espère qu'elles seront examinées rapidement, car la situation actuelle est insatisfaisante.

 

Sans vouloir allonger le propos inutilement, on ne peut pas dire que le tax shift ici proposé fasse œuvre utile en termes de simplification.

 

Je ne peux que regretter ces éléments qui sont totalement absents de cette réforme. Par ailleurs, je voudrais insister sur quelques éléments négatifs, sans rien retirer des propos positifs que j'ai pu tenir sur certaines dispositions.

 

L'intitulé même de ce projet de loi est qu'il vise à créer de l'emploi. C'est le leitmotiv. Je ne doute pas que la réduction des charges pesant sur le travail générera, d'une façon ou d'une autre, des emplois nouveaux, mais il y a tout de même matière à s'interroger. D'abord, sur le coût de la création de ces emplois nouveaux. Je l'ai déjà dit en commission et je veux le redire. Selon les estimations de la Banque nationale ou du Bureau du Plan, le coût par emploi créé oscille entre 103 000 et 146 000 euros.

 

C'est objectivement énorme. On peut se demander quel est le seuil au-delà duquel le gouvernement jugerait déraisonnable de créer des emplois à charge de financement public. Sur cette question, je n'ai guère eu de réponse et je ne peux que constater que nous sommes sur un coût à charge de la collectivité qui est très élevé au regard des emplois créés.

 

En outre, je ne peux m'empêcher de constater la contradiction entre cette volonté, via le levier fiscal, de créer des emplois supplémentaires, et d'autres aspects de la politique gouvernementale, qui ne nous paraissent pas favorables à la création d'emplois.

 

Voici deux exemples. Le premier est le rabotage de l'allocation de garantie de revenus. Cette allocation permet de valoriser les travailleurs à temps partiel par rapport à l'allocation de chômage. Le gouvernement a décidé de réduire de moitié cette allocation de garantie de revenus, ce qui impacte fortement les femmes, qui représentent plus de trois quarts des bénéficiaires de cette allocation. Cette mesure, qui est déjà entrée en vigueur au 1er janvier 2015, nous paraît contradictoire par rapport à cette préoccupation en faveur de l'emploi que le gouvernement dit vouloir et soutenir envers et contre tout.

 

Le deuxième exemple est la suppression du bonus pension depuis le 1er janvier 2015 aussi. Alors que le gouvernement entend encourager les travailleurs à être actifs plus longtemps et encourager le travail, il décide en même temps de supprimer le bonus pension, ce qui nous paraît largement contradictoire.

 

En ce qui concerne le secteur non marchand, l'insatisfaction gronde. Manifestement, la rencontre avec le ministre Peeters et la ministre De Block n'a pas calmé les inquiétudes. Au contraire! Vu les communiqués incendiaires qui sont tombés, il y aurait intérêt, dans le Maribel social, à entendre les doléances du secteur pour créer davantage d'emplois que ce n'est le cas.

 

Dans le même ordre d'idées, je regrette que les pouvoirs locaux soient, à nouveau, exclus du champ des bénéficiaires des mesures de réduction de charges pesant sur le travail.

 

On sait pourtant que les pouvoirs locaux sont d'importants pourvoyeurs d'emplois et qu'ils sont frappés par des mesures prises au niveau fédéral et qui plombent leurs chiffres. Nous tenions là l'occasion de faire un geste, y compris pour l'emploi dans le secteur public local. Ce geste n'a pas été posé. Voilà donc les griefs que je tenais à formuler par rapport à cet objectif de l'emploi.

 

S'agissant maintenant de la technique fiscale, cette réforme fiscale atténue, réduit la progressivité de l'impôt. Dès lors qu'il y a une simplification des taux, sans rien modifier de la base imposable, il me semble que l'on s'oriente inéluctablement vers un système de plus en plus dual, ce qui affecte nécessairement la progressivité de l'impôt alors que la multiplication des taux permet une meilleure progression.

 

Si l'on compare le régime en vigueur en Belgique à celui, par exemple, du Luxembourg, on constate en Belgique des effets de palier qui se renforcent alors que le régime luxembourgeois est plus progressif et donc juste.

 

Le pouvoir d'achat fait aussi partie des objectifs revendiqués par le gouvernement – curieusement d'ailleurs car en début de législature il tenait plutôt un discours d'austérité. Il semble qu'il y ait eu un revirement; il fallait désormais absolument déposer un chèque de 100 euros sur la table de nos concitoyens pour les rassurer sur leur pouvoir d'achat. Objectivement, on a fait un peu de "gonflette" sur le sujet puisqu'on est loin des 100 euros annoncés. Ce n'est en tout cas pas pour tout de suite.

 

Vous en conviendrez: lorsqu'on voit l'entrée en vigueur des mesures, on constate qu'un certain nombre ne produiront leurs effets qu'en 2018, voire en 2019. Ce n'est donc pas pour tout de suite, ni pour tout le monde non plus car ce chiffre est une moyenne. Quand on regarde la répartition de ce gain en termes de pouvoir d'achat on est bien obligé de constater un certain nombre de différences. Je ne tiens pas à en faire une polémique.

 

Il est toutefois évident que les indépendants, par exemple, ne bénéficieront pas de la même façon que les salariés du dispositif du tax shift, puisqu'ils ne bénéficieront pas de l'augmentation des frais professionnels forfaitaires ni de l'augmentation du bonus à l'emploi. De sorte que, lorsque l'on compare le gain entre un salarié et un travailleur indépendant à revenu brut équivalent, il y a un différentiel particulièrement important. On retrouve un différentiel de cet ordre s'agissant des allocataires sociaux. Eux aussi sont en quelque sorte les oubliés de la réforme fiscale. Quoi qu'on dise par ailleurs des autres mesures prises en dehors du champ de ce tax shift, le gain pour un pensionné est nettement inférieur à celui d'un salarié qui bénéficie d'un même montant de revenus, simplement parce que les allocataires sociaux, les pensionnés en particulier, par définition, ne peuvent pas bénéficier, par exemple, du bonus à l'emploi ni de l'augmentation des frais professionnels forfaitaires, alors qu'ils subiront, dans le même temps, l'ensemble des nouvelles taxes.

 

Cent euros, ce n'est pas pour tout de suite, pas pour tout le monde et, surtout, pas sans contrepartie. Objectivement, si on veut être honnête et j'ai annoncé que je voulais l'être impérativement, il faut à la fois comptabiliser le gain fiscal qui est consenti par le gouvernement et, en même temps, comptabiliser l'impact des nouvelles taxes, dont on sait qu'elles sont nombreuses: taxe sur l'électricité, accises sur le diesel, accises sur le tabac, taxe sur les sodas, accises sur l'alcool, mesures en matière d'épargne, mesures sur les intercommunales qui se répercuteront sur les citoyens. Tout cela s'ajoute au saut d'index, de sorte que, lorsqu'on fait le total, le gain réel est très largement inférieur à ce qui est affiché par le gouvernement.

 

Je note d'abord que nos concitoyens peuvent se sentir légitimement piégés, d'une part, par la mesure relative à l'augmentation des accises sur le diesel, dans la mesure où pour beaucoup d'entre eux, l'utilisation de ce carburant ne peut pas être modifiée du jour au lendemain. Il y a donc là un effet sur une catégorie un peu captive. D'autre part, je regrette la mesure relative à l'augmentation du précompte mobilier sur le prêt citoyen thématique. Il s'agit là d'un revirement total par rapport à des décisions prises antérieurement par le gouvernement fédéral. Le gouvernement revient donc sur sa parole de proposer une fiscalité plus avantageuse pour des épargnants disposés à investir dans ces prêts à destination de l'économie réelle.

 

Si l'on fait le compte de ces mesures qui viennent en bonne partie manger l'avantage fiscal consenti, on s'aperçoit que le bénéfice est très largement inférieur, comme je vous le disais. Pour un revenu brut de 3 300 euros, le gain annoncé par le gouvernement est de l'ordre de 1 092 euros par an. Si l'on fait le décompte de toutes ces mesures et de toutes ces taxes qui viennent frapper le contribuable, on arrive à un gain largement inférieur, s'élevant à 319 euros par an.

 

Et encore, on pourrait aussi considérer que, de cet effort consenti au bénéfice des contribuables, une partie, à concurrence de 25 % environ, est portée par les Régions elles-mêmes. En effet, nous le savons, désormais l'IPP est attribué aux Régions à hauteur d'environ 25 %. De cette façon, au total, ce ne sont même plus 1 000 euros par an pour un revenu brut annuel de 3 300 euros, mais ce sont, selon les chiffres du gouvernement, 800 euros et, après décompte de l'ensemble des taxes qui s'appliquent, 35 euros de gain effectif par an, montant très chiche. Il y a là vraiment de quoi nuancer, c'est le moins que l'on puisse dire, le cadeau fait par le gouvernement en matière de pouvoir d'achat.

 

J'ai évoqué les problématiques de l'emploi, de la fiscalité et du pouvoir d'achat. Je voudrais, pour terminer, et sans être trop long, évoquer celle du financement de ce tax shift, puisqu'il s'agit bien d'une des faiblesses majeures et objectives du dispositif qui nous est proposé. Nous avons eu l'occasion, aujourd'hui, et précédemment dans le cadre du débat budgétaire, de pointer longuement toutes les faiblesses qui caractérisent le financement du tax shift. La régularisation fiscale est reportée à des jours meilleurs. La taxe Diamant ne figure plus dans le budget. La taxe de spéculation ne concerne que des montants objectivement insignifiants. Le rendement de la taxe Caïman a été revu à la hausse, mais nous attendrons de la voir pour y croire vraiment. La taxe santé frappe en réalité des comportements et, si elle devait être efficace, elle aurait pour effet d'atténuer le rendement que l'on pourrait en escompter. Je ne m'attarderai pas sur la fraude fiscale ou sur le redesign; nous en avons longuement parlé.

 

Ce sont des points qui affaiblissent et rendent incertains, voire hasardeux, le montage financier, de sorte que – comme le président de la commission des Finances l'a lui-même reconnu -, cette opération est pour le moins risquée. Je crois que c'est le terme que vous avez employé. Il y a là un risque. Sans doute des effets positifs pourraient-ils en résulter. Néanmoins, grande est l'inquiétude en termes de neutralité budgétaire. La trajectoire budgétaire du gouvernement fédéral est aléatoire. Nous aurons l'occasion d'en reparler au cours des exercices suivants, car, de toute évidence, l'objectif du rétablissement de l'équilibre budgétaire en 2018 est loin d'être acquis. Selon moi, il est même perdu. Je crains que ce tax shift ne complique davantage encore le modèle budgétaire.

 

Au-delà de l'impact budgétaire sur la trajectoire gouvernementale, les effets se feront sentir dans la vie de nos concitoyens qui ont déjà payé une première fois ce tax shift lorsqu'ils ont dû assumer le saut d'index. Ils le paient une deuxième fois avec les taxes qui sont assumées par le gouvernement. Je les ai citées et je n'y reviendrai donc pas. Je suis persuadé, tout comme eux, qu'ils devront payer le tax shift une troisième fois lorsqu'il faudra en compléter le financement - dont on sait d'ores et déjà qu'il est partiel – et qu'il faudra compenser toutes les mesures hasardeuses que je viens d'évoquer et qui ne sont pas garanties.

 

Ce chèque de 100 euros aura, par conséquent, coûté fort cher à nos concitoyens, puisqu'ils l'auront payé trois fois. C'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, chers collègues, je dois vous confirmer que, malgré les avancées positives que contient ce projet, le cdH votera contre ce texte.

 

Je vous remercie de votre attention.

 

 Olivier Maingain (DéFI): Monsieur le président, madame et messieurs les ministres, chers collègues, au terme de ce débat déjà bien nourri en réflexions, je synthétiserai les éléments qui nous paraissent essentiels pour justifier notre opposition à la réforme fiscale que nous soumet le gouvernement.

 

Nous sommes très loin de l'ambitieuse réforme fiscale que le gouvernement avait laissé entendre et annoncée au moment de sa formation et de la mise en place de la majorité gouvernementale, réforme dont le MR avait d'ailleurs fait un de ses leitmotivs de campagne électorale. Il laissait alors entendre qu'on allait enfin avoir ce vrai basculement de la fiscalité en faveur des revenus du travail et que nous allions enfin libérer le pouvoir d'achat grâce à un abaissement notoire de la fiscalité sur les revenus du travail.

 

En commission – n'en déplaise à M. Piedboeuf –, j'ai repris les propositions du MR, tirées de son programme électoral dont son président de l'époque, actuel premier ministre, disait sur tous les plateaux de télévision, qu'elles étaient auto-finançables. Je me souviens très bien d'un débat sur un plateau de RTL-TVI, l'ultime débat de la campagne électorale. Interrogé par le meneur du débat, Pascal Vrébos, lorsque chacun était invité à annoncer le gain net en poche par catégorie de revenus, M. Michel avait avancé quasiment pour un revenu de moins de 45 000 euros bruts par an, un gain de près de 400 euros nets par mois. Personne ne l'avait cru; tout le monde avait dit qu'il y avait un problème d'estimation budgétaire. Mais ce dernier prétendait que la libération de la fiscalité allait avoir un tel effet retour au bénéfice notamment de la création d'emplois qu'il n'y avait pas lieu de craindre le financement budgétaire d'une telle promesse électorale, qu'il n'a évidemment pas tenue. Mais, plus grave, …

 

 Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): (…)

 

 Olivier Maingain (DéFI): Plus grave, on constate que même ce qui a été annoncé au mois de juillet par le gouvernement, à savoir qu'un revenu sur deux, en Belgique, bénéficierait à tout le moins de 100 euros nets de revenus complémentaires grâce à la baisse de la fiscalité sur les revenus du travail, ne sera pas respecté, en régime plein, avant l'exercice d'imposition 2019, revenus 2018.

 

J'attends d'ailleurs toujours du ministre des Finances, qui les a annoncées en commission, ses prévisions réelles, par décile d'imposition, des avantages qui résulteront de cette réforme fiscale.

 

Le plus grand paradoxe et la preuve que la majorité est très peu sûre de ce qu'elle a annoncé, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement, le ministre des Finances ne donnent aucune prévision certaine des avantages fiscaux liés à la réforme annoncée. Il n'y a pas une prévision certaine. Pourquoi? Parce que le gouvernement lui-même n'est pas certain de financer la réforme fiscale annoncée. On sait que la Banque nationale et le Bureau du Plan ont estimé que les prévisions budgétaires pour le financement de cette réforme fiscale n'étaient pas tenables.

 

D'autres l'ont dit à cette place, c'est vrai que nous sommes non seulement très loin de la grande réforme au profit des revenus du travail, mais le gouvernement n'a pas osé porter le fer là où il aurait dû, dès lors qu'il voulait rechercher de nouveaux équilibres dans la fiscalité. Rien sur la fiscalité verte. Nous sommes sans doute le seul pays qui entame une réflexion sur sa fiscalité sans avoir l'audace de remettre en cause la fiscalité trop avantageuse pour les voitures de société. Nous l'avons fait, nous, dans une proposition de loi que nous avons déposée; d'autres partis également.

 

J'entends sur les bancs de la N-VA notamment qu'on nous dit que tant qu'on n'aura pas significativement baissé la fiscalité sur les revenus du travail, nous ne pouvons pas toucher à cet avantage fiscal. C'est une perversité du raisonnement. Si vous voulez diminuer sensiblement la fiscalité sur les revenus du travail, il faut s'attaquer aux niches fiscales et singulièrement à celle que représente aujourd'hui l'avantage fiscal sur les véhicules de société qui est, en effet, devenu un complément de revenu avantageux pour beaucoup de travailleurs.

 

Parce que, tout simplement, on n'ose pas s'attaquer à cette niche fiscale, on n'opère pas de diminution sur les revenus du travail pour libérer le pouvoir d'achat et, finalement faire quoi? Laisser le libre choix aux travailleurs du type de dépenses auquel il affecte les gains fiscaux qu'il aurait grâce à une véritable réforme fiscale.

 

En effet, notre fiscalité conditionne les comportements, notamment par un certain nombre de niches fiscales. Et que provoque-t-elle finalement? Entre autres, l'exil des centres urbains.  

 

Il ne faut pas se le cacher, nous avons une fiscalité qui par le mode de déplacement privilégié en voiture de société, et - je reconnais que ce n'est plus de la compétence du fédéral mais cette fiscalité a été longtemps privilégiée par le fédéral - les avantages liés à l'emprunt hypothécaire, le "bonus-logement": ces deux mesures ont conditionné pour longtemps le comportement de dépense et d'affectation des revenus des travailleurs avec les conséquences qui en résultent quant aux modes de déplacement et aux types de dépenses. Ça c'est un vrai problème de société auquel on n'a pas voulu s'attaquer!

 

Maintenant que les Régions sont chargées d'un volet, on a bien vu, peut-être en partie sous la contrainte budgétaire mais aussi par différence de choix politique, qu'elles ont remis en cause le bonus-logement. Il y a là de la volonté, il y a là de l'audace! Aujourd'hui, il n'y a pas au fédéral la même volonté, la même audace de revoir ce qui est une nécessité dans le développement économique actuel. Sans parler, bien entendu, de l'effet environnemental. Mais il ne s'agit pas que d'une question environnementale sensu stricto. Cette question touche également à la qualité de vie. Quand on voudra bien faire le bilan d'une vie consacrée aux déplacements quotidiens d'un certain nombre de travailleurs dans ce pays, on verra que c'est incontestablement la plus grande déperdition de capacités et de ressources humaines par rapport à l'efficacité des politiques économiques. Je ne parle même pas des retombées environnementales.

 

Il y a donc là une absence de vision à long terme et c'est sans doute ce qui fait la grande faiblesse de la réforme fiscale actuelle. On ne va pas critiquer tous les aspects pour le plaisir de critiquer. Le relèvement du plancher à partir duquel on taxe à 45 %: très bien. Le relèvement des frais déductibles: très bien. On pourrait bien sûr discuter de certaines modalités. J'ai entendu M. Dispa dire des choses très intéressantes à propos de l'excellence de la fiscalité luxembourgeoise. Nous pourrions tous modéliser autrement certains aspects de la réforme fiscale pour la rendre plus progressive et plus équilibrée selon les catégories de revenus.

 

Mais la grande faiblesse de votre réforme fiscale, c'est que vous n'avez osé aucun choix de société véritable! C'est ça qui est interpellant.

 

Autrement dit, ce pays continue à s'enfoncer dans un traditionalisme particulièrement pénalisant pour ceux qui ont pour seul revenu leur revenu du travail. Vous n'avez pas eu l'audace de faire une véritable réforme sur le capital.

 

Je n'irai pas aussi loin que certaines propositions qui ont été formulées mais, au sein même de la fiscalité sur les revenus du capital, il y a des disparités très grandes, et vous le savez. Selon le type de revenu du capital, il y a de grandes disparités. Vous n'avez pas voulu uniformiser, ne serait-ce que par des tarifs, des taux généraux et applicables de manière uniforme sur tout type de revenu du capital. Je ne participe pas à l'idée de globaliser l'ensemble des revenus, c'est le propos d'autres partis, car cela aurait des effets pervers, notamment en termes d'épargne. Par contre, uniformiser au moins le tarif fiscal sur l'ensemble des revenus du capital à un taux uniforme, de 25 % par exemple, était la moindre des exigences en termes de rééquilibrage de la fiscalité.

 

Vous n'avez pas eu non plus l'audace de toucher à l'impôt des sociétés. Là aussi, il fallait faire preuve d'audace. Il fallait avoir l'audace d'aller, et c'est aussi ce que demande le monde économique, vers la suppression des taux exorbitants qu'on connaît, pour avoir un taux uniforme et peut-être plus favorable, ce que nous proposons, pour les PME, 20 % et 25 %, et supprimer les niches fiscales qui existent dans l'impôt des sociétés. Les sociétés qui font preuve d'ingéniosité fiscale ont trouvé le moyen d'échapper à quasiment tout type d'impôt en Belgique. Et celles qui contribuent le plus sont celles qui ont l'assise de capitaux propres la plus faible. C'est donc évidemment très pénalisant pour l'activité économique des PME d'avoir une fiscalité à ce point absconse. Nous sommes donc très loin d'une fiscalité plus efficace, plus équitable, plus équilibrée. C'est donc un gouvernement qui a fait le choix le plus minimaliste.

 

De plus, le gouvernement va faire reporter un certain nombre de charges fiscales et de conséquences budgétaires sur les pouvoirs inférieurs, particulièrement sur les communes.

 

Elles auront des pertes de recettes budgétaires. On dira "à charge des communes de trouver des solutions pour leur équilibre budgétaire". On risque d'avoir des rattrapages fiscaux au niveau de certaines communes, notamment celles qui sont déjà confrontées à des situations budgétaires délicates. Mais on aura surtout une méconnaissance de la correcte application de la neutralité fiscale qu'avait promis le gouvernement et également le MR dans son accord de majorité qui stipulait qu'il n'y aurait pas de conséquences dommageables pour d'autres niveaux de pouvoir.

 

Puisque M. Piedboeuf a fait référence aux sept merveilles du monde - et nous avons tous apprécié ses références historiques -, je terminerai en disant qu'en somme, la majorité a enterré ses promesses électorales dans le mausolée d'Halicarnasse, car il faut un grand mausolée pour enterrer de grandes promesses. Il est vrai que le mausolée n'a pas résisté au temps, mais on savait que les promesses du MR n'y résisteraient pas non plus.

 

 Marco Van Hees (PTB-GO!): Chers collègues, je vais commencer cette intervention en citant un grand auteur. Je me demandais s'il fallait recourir à un grand auteur ou à la culture populaire. J'avais pensé à Victor Hugo qui a dit "C'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches." Mais il y avait aussi Louis de Funès dans "La folie des grandeurs" qui disait "Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches."

 

Par rapport à ce tax shift, on va aller à l'essentiel. Le MR est d'accord. C'est rare. Quand il a une bonne idée, je le suis. C'est rare mais je le fais.

 

Je vais procéder en énumérant les six grandes critiques que j'ai à l'égard du tax shift.

 

La première a trait au financement ou au non-financement du tax shift. Traditionnellement, on a des politiques basées sur la rigueur budgétaire qui aboutissent à des catastrophes sociales et des politiques qui s'inscrivent dans une moins grande mesure dans cette rigueur et qui sont un peu plus larges au niveau social. Dans ce cas, on retrouve les deux. On se trouve face à une politique qui n'est basée ni sur la rigueur budgétaire, ni sur le contenu social, ce qui est assez extraordinaire. Le tax shift qui nous est soumis est loin d'être neutre d'un point de vue budgétaire puisqu'il coûte 6 milliards d'euros. Pour financer ce tax shift, il y a deux possibilités. Soit, on choisit d'appliquer de nouvelles taxes, ce qui serait assez cocasse s'agissant d'un tax shift qu'il faudrait financer par de nouvelles taxes; je crains que vous choisissiez cette option. Soit, on choisit de détruire plus encore les services publics que ce n'est le cas pour l'instant, puisque vous reportez la charge du tax shift aux années à venir.

 

Ma deuxième critique concerne l'absence de contribution du grand capital à ce tax shift. Un débat à ce sujet a déjà eu lieu tout à l'heure. Pour ceux qui étaient absents, je rappelle un chiffre qu'il faut retenir. Le président de la N-VA a déclaré qu'il était d'accord pour taxer les personnes les plus riches qui représentent 1 % de la population, si on lui prouve que c'est possible. Nous avons donc déposé une proposition de taxe des millionnaires qui prouve que c'est effectivement possible. Á ceux qui, comme M. Van Rompuy, prétendent que l'on peut taxer les riches mais que cela rapportera peu d'argent à l'État, je dis que cela peut rapporter beaucoup si on prend en compte ce que possèdent les plus riches. Vous savez combien possèdent les 1 % des personnes les plus riches en Belgique? Ils possèdent 420 milliards d'euros. Je vous incite à retenir ce chiffre car nous y reviendrons peut-être dans les jours et les mois à venir.

 

Monsieur Miller, quel est le patrimoine des 1 % des personnes les plus riches? 420 milliards d'euros!

 

Donc, il y a de quoi aller chercher de l'argent!

 

En commission, j'ai utilisé une formule qui a été reprise – j'y tenais – à la huitième page du rapport que vous pouvez aller consulter. J'ai dit que "ce gouvernement taxe la sueur et exonère les glandeurs".

 

On ne touche évidemment pas aux grands patrimoines ni aux grandes fortunes, pas plus qu'aux niches de l'impôt des sociétés. Le MR et d'autres partis avaient dit qu'on allait peut-être revoir les intérêts notionnels. Apparemment, c'est la N-VA qui n'a pas voulu. Nous dirons donc que les autres partenaires sont retournés dans leur niche. Les plus-values ne sont pratiquement pas visées, puisque la mesure ne concerne qu'un rendement de 34 millions d'euros. De même, on ne trouve aucune progressivité du précompte mobilier, qui touche tout le monde de la même façon. On peut donc dire que le grand capital n'est pratiquement pas ciblé par ce tax shift.

 

En revanche, et c'est ma troisième critique, il reçoit des cadeaux assez impressionnants. Je pense aux réductions de cotisations patronales. Cela fait rire M. Van Rompuy chaque fois que j'utilise le mot "cadeau". Malheureusement, je n'en ai pas d'autre à disposition. C'est le terme qui s'impose puisque nous parlons de fiscalité! Le montant de ce cadeau s'élève à quatre milliards d'euros à attribuer sous forme de cotisations dites patronales, qui sont en réalité des salaires indirects. Je n'y reviendrai pas.

 

Tout cela repose sur le dogme auquel sont attachés la plupart des députés ici présents, selon lequel plus on accorde des cadeaux aux riches, plus cela va créer de l'activité et de l'emploi. Cela n'a jamais été démontré. La Banque nationale peut le prétendre, comme elle l'a fait les années précédentes. Je voudrais qu'on me montre où est cet emploi qui avait été programmé et estimé. Où est-il? Cela fait vingt ans qu'on accorde des réductions de cotisations sociales. Si cela avait créé de l'emploi, nous aurions une population active de dix millions de travailleurs. Si nous suivions cette logique, il faudrait faire travailler les enfants tellement nous aurions besoin d'emploi.

 

D'ailleurs, quand nous demandons au ministre des Finances d'inviter la Banque nationale et le Bureau du Plan en commission, puisqu'ils arrivent à des résultats différents sur le nombre d'emplois créés, il nous répond que c'est trop technique, trop compliqué, que nous n'allons pas entrer dans des discussions pareilles.

 

J'en conclus que c'est une sorte de dogme, une boîte noire qu'il ne faut surtout pas ouvrir. À une époque, on justifiait les inégalités sociales parce que le seigneur était de droit divin. Aujourd'hui, les inégalités sont justifiées par un droit économique, ou je ne sais pas. La religiosité est la même; simplement, les prêtres ont changé. Ils ne portent plus de soutane, mais un complet-veston.

 

 Eric Van Rompuy (CD&V): Mijnheer Van Hees, u hebt het er altijd over dat er geen werk is. Hoeveel mensen werken er eigenlijk in de privésector in België, dus buiten de overheidssector? U zegt dat er geen jobcreatie is, maar toch werkt er nog een aantal mensen. De ondernemers investeren toch, de arbeiders zijn tevreden in de fabrieken want zij hebben werkgelegenheid en onze economie kent een enorme innovatie en grote creativiteit. U doet alsof iedereen werkloos is, dat er geen welvaart wordt gecreëerd en dat ondernemers maar één doel hebben, namelijk hun rijkdom opstapelen om weet ik veel wat te doen. Wat is uw analyse? Vindt u dat de privésector nog zin heeft? Ik hoor u altijd praten over cadeaus, cadeaus en nog cadeaus, maar zou iedereen dan niet best bij de overheid worden tewerkgesteld? U maakt altijd een analyse, maar ik zou graag vanuit uw communistische visie eens willen horen hoe u de economie en de werkgelegenheid wilt stimuleren.

 

 Laurette Onkelinx (PS): (…)

 

 Eric Van Rompuy (CD&V): U neemt sommige zaken over, mevrouw Onkelinx, dat heb ik deze voormiddag gemerkt.

 

Mijnheer Van Hees, vanuit uw communistische visie wil ik graag eens horen hoe u de economie en de werkgelegenheid zult stimuleren. Dat zal ons meer bijbrengen dan uw punten van kritiek — gisteren had u er twaalf en vandaag zes. Hoe ziet u als communist hoe er werkgelegenheid kan worden gecreëerd?

 

 Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur Van Rompuy, je vais vous répondre, mais je vais d'abord vous donner un petit conseil. Vous m'aviez confié avoir travaillé naguère dans une banque. Je vous conseille d'aller dans une autre banque, auprès des travailleurs de Fortis, pour leur expliquer que dans le secteur privé - même si une petite partie de son capital est détenue par l'État belge -, que dans cette entreprise, on a distribué deux milliards de dividendes à la maison mère à Paris. Il s'agit d'une entreprise qui bénéficie de tous les cadeaux accordés aux entreprises. Expliquez-leur aussi qu'en même temps, elle licencie ou qu'elle supprime 1 050 emplois. Allez leur dire à quel point ce secteur privé fonctionne bien, quel miracle il représente.

 

Je vois des cadeaux offerts, mais ces cadeaux sont des effets d'aubaine. C'est la réalité. Monsieur Van Rompuy, plus vous offrez des cadeaux au secteur privé, plus vous définancez le secteur public où vous supprimez des milliers d'emplois. Combien d'emplois de cheminots vont-ils être supprimés? Aujourd'hui, ce sont les gardiens de prison qui font grève. Chaque jour, il y a des mouvements de mécontentement. Parfois c'est dans le département Justice. À tout moment, il y a des suppressions d'emplois et des restrictions dans le secteur public qui coûtent de l'emploi.

 

Vous voulez savoir ce qu'on dit au PTB? Plutôt que d'offrir des emplois virtuels en multipliant les cadeaux aux patrons, vous devriez utiliser l'argent autrement. Par exemple, l'argent des cotisations des 1 % les plus riches, qui possèdent combien monsieur Miller? 420 milliards d'euros! Puisez dans cette somme, taxez-la! C'est exactement la question. Taxez ces 420 milliards d'euros pour créer des emplois et satisfaire les besoins sociaux des gens, notamment en créant des emplois publics. Au lieu de créer des emplois virtuels, vous créerez alors des emplois réels, monsieur Van Rompuy. C'est la réalité! C'était la question de M. Van Rompuy.

 

 Laurette Onkelinx (PS): (…) est-ce que vous imaginez des employeurs dans le privé à l'avenir ou pas?

 

 Marco Van Hees (PTB-GO!): Dans ce cas, prenons encore plus de recul. C'est bien, monsieur Van Rompuy, les discussions de ce genre. Oui, tout à fait: je vois cela très bien, mais pas partout.

 

Je vais vous donner des exemples démontrant que le secteur public pourrait mieux fonctionner que le secteur privé. Par exemple, dans le secteur bancaire, la CGER a fonctionné depuis 1865 jusqu'aux années 1990 sans le moindre souci. Au contraire, la CGER versait de l'argent pour des missions sociales. Il a fallu dix années seulement de privatisation, monsieur Van Rompuy, avec Fortis, pour que ce soit la catastrophe financière, la crise de 2008 et que l'État soit obligé d'intervenir. Voilà un exemple qui illustre un secteur où le caractère public pourrait mieux fonctionner que le privé.

 

 Marcel Cheron (Ecolo-Groen): Monsieur le président, par deux fois M. Van Hees nous reparle des banques. C'est manifestement un sujet qui l'intéresse beaucoup mais, à chaque fois, il ne répond pas à la question pourtant assez simple posée par M. Van Rompuy. Est-ce que pour vous, l'existence même du secteur privé a encore un sens? Estimez-vous que l'entreprise privée a encore du sens? Pourquoi n'osez-vous pas avouer ce que nous savons tous à votre propos? Pourquoi cette peur d'annoncer ce que vous voulez: un système prônant l'appropriation collective des moyens de production, ni plus ni moins, comme il y a déjà pas mal d'années? On a vu le résultat! Dites-nous vraiment ce que vous voulez au lieu de botter en touche?

 

 Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur Cheron, j'ai peut-être mal écouté M. Van Rompuy tout à l'heure, mais vous m'avez mal écouté maintenant. J'ai dit que je n'étais pas contre le secteur privé mais qu'il y a des secteurs où je trouve que le public fonctionnerait mieux que le privé. Je donnais l'exemple des banques. Je peux donner l'exemple de l'énergie.

 

 Laurette Onkelinx (PS): Pour aller un peu plus loin, imaginez-vous encore une place pour le privé? Je ne sais pas dans quel secteur, vous n'êtes pas très clair. Dans quels secteurs imaginez-vous qu'il puisse encore y avoir du privé? Si vous l'imaginez, est-ce que ces employeurs peuvent être soutenus selon vous? Pourraient-ils être des alliés pour l'emploi?

 

 Marco Van Hees (PTB-GO!): Je trouve que c'est une drôle de logique!

 

 Laurette Onkelinx (PS): C'est une question, ce n'est pas une logique.

 

 Marco Van Hees (PTB-GO!): La logique qui sous-tend votre question est de dire qu'on est dans un système capitaliste, libéral, qu'il faut soutenir ces entreprises et leur venir en aide; chaque jour on nous dit que le libéralisme et la lutte concurrentielle sont une bonne chose pour l'économie. Pourquoi faudrait-il que l'État vienne au secours des entreprises pour les aider avec l'argent des travailleurs? Je pense que plus on donne ces aides aux entreprises, plus on a pour effet d'agrandir les inégalités entre ces 1 % des plus riches et l'ensemble des travailleurs qui s'appauvrissent de cette manière. En appauvrissant les travailleurs, vous les empêchez de consommer. Vous réduisez la consommation. Finalement, c'est la théorie du ruissellement que vous défendez. On arrose les plus riches, on donne des cadeaux aux entreprises - 420 milliards d'euros pour les 1 % des plus riches -, finalement ça va dégouliner sur l'ensemble de la société. Et vous pensez que tout le monde va en profiter?

 

C'est le néolibéralisme qui, malheureusement, a contaminé au-delà de la droite classique, madame Onkelinx.

 

 Éric Massin (PS): Monsieur Van Hees, je peux comprendre toutes les critiques à l'encontre des systèmes. Cela m'arrive aussi de le faire. J'entends vos critiques sur le fonctionnement du système économique actuel. Si vous êtes contre l'économie de marché, comme je l'ai entendu, quel est l'autre système que vous proposez? La question est simple. J'attends une réponse simple. De toute façon, c'est ainsi que vous vous exprimez. Donnez-moi donc une réponse simple!

 

 Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur Massin, vous avez l'art de recycler les questions que les autres ont déjà posées.

 

 Éric Massin (PS): Allez-y! Répondez!

 

 Marco Van Hees (PTB-GO!): Il n'y a pas de souci. Je vais vous répondre ce que j'ai dit tout à l'heure. Le PTB trouve que certains grands secteurs … 

 

 Éric Massin (PS): Non! Quel système économique préconisez-vous aujourd'hui? Quel est votre système économique? Dites-le!

 

 Marco Van Hees (PTB-GO!): C'est une société, c'est d'ailleurs le slogan de notre parti, … 

 

 Éric Massin (PS): Dites-le clairement! Cela porte un nom. Allez, "crache ta Valda"!

 

 Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur Massin, avez-vous envie de me laisser répondre ou avez-vous envie de continuer à parler? Le slogan de notre parti est celui-ci: "Les gens d'abord, pas le profit!". Nous sommes donc effectivement contre une société basée sur le profit. Or cette société capitaliste est basée sur le profit. C'est une réalité. C'est le moteur de fonctionnement de ce système économique.

 

En ce qui nous concerne, nous sommes en faveur d'une société qui est basée sur les besoins des gens. Il faut satisfaire les besoins des gens. Il faut partir de ces besoins; notre guide doit être ces besoins de la population et non pas le profit de quelques-uns.

 

Or le fait est que, dans cette société capitaliste, le moteur est le profit d'une minorité. Comme M. Nollet le rappelle très bien, quelle en est la conséquence? C'est que les 1 % des gens les plus riches ont 420 milliards d'euros de patrimoine. Ne faudrait-il pas aller chercher là pour relancer les choses, pour satisfaire les besoins des gens, par exemple les pensionnés? Savez-vous qu'un pensionné sur deux est sous le seuil de pauvreté. Ce sont les miracles de votre système capitaliste! Allons chercher, dans ces 420 milliards, de quoi refinancer les pensions au lieu de faire travailler les gens plus longtemps!

 

 Éric Massin (PS): Monsieur le président, si M. Van Hees s'était prononcé en faveur d'un système collectiviste, il aurait assumé. Par contre, je suis inquiet car il ne donne aucune référence économique. Pour un parti qui se dit au plus près des gens et non pour le profit, je ne sais pas quel système économique il prône. Je suis vraiment très inquiet. On pourrait qualifier ceci d'un terme que je n'ai pas envie de prononcer ici aujourd'hui.

 

 Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur Massin, le PTB n'a pas de souci sur son projet de société. Nous venons d'organiser un congrès et de publier un livre.

 

Nous ne sommes pas contre le secteur privé et les PME. Le PTB veut-il collectiviser le petit épicier du coin ou la brasserie Saint-Feuillien? Mais non! J'en veux aux multinationales qui mènent la véritable politique. Par exemple, Electrabel nous impose la politique énergétique dans notre pays! C'est une critique que je n'entends malheureusement pas assez, même du côté des écolos. Le libre marché a ici montré sa faillite en matière de politique énergétique. La faillite de la politique énergétique est due au fait que le marché dirige tout!

 

 Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, le fait que M. Van Hees ait beaucoup de critiques à l'égard des écolos, je peux le comprendre. Mais qu'il estime que nous n'attaquons pas assez Electrabel … 

 

Nous aurons un jour un débat en commission de l'Économie mais le problème, c'est que vous n'y êtes pas.

 

 Marco Van Hees (PTB-GO!): Nous sommes deux et je pense que nous remplissons suffisamment l'espace. Nous essaierons d'être plus nombreux après les prochaines élections.

 

 Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Ce n'est pas une critique, c'est un regret lié au fait que vous pensez que nous ne critiquons pas assez. Cela dit, pour votre information, nous critiquons Engie, qui est la maison mère. C'est parfois plus utile que de simplement critiquer Electrabel.

 

 Marco Van Hees (PTB-GO!): C'est élevé, monsieur Nollet. Je dois dire que, comme argumentation, c'est fort! Je continue?

 

 Eric Van Rompuy (CD&V): Mevrouw Onkelinx, mijnheer Massin, leden van Ecolo, er worden terechte vragen gesteld, maar er werd nog niet op geantwoord.

 

Vous êtes sur la défensive. Vous n’avez pas d’alternative. Vous étatisez toute l’économie. Certes, pas les petits bistros.

 

C’est la première fois que nous avons, avec vous et M. Hedebouw, des députés PTB dans ce parlement. Le dernier communiste qui a siége ici était M. Van Geyt. Je l’ai encore connu. Il proposait des solutions beaucoup plus raisonnables que votre communisme. Vous n’êtes pas un communiste moderne. Van Geyt l’était. Avec vous, il faut retourner à la période d’avant la guerre. Après un an, vous avez échoué votre examen. Je vous donne zéro sur dix.

 

 Marco Van Hees (PTB-GO!): Je vais vous faire une confidence, monsieur Van Rompuy, cela me fait plaisir que vous me mettiez zéro sur dix. Cela me rassure! Effectivement, quand on a un parti comme le vôtre qui dit qu’on va faire payer les plus riches et qu’on voit que, finalement, il faut chercher dans ce document pour voir ce qu’il en est. Oui, il y a 34 millions d’euros pour faire payer les plus riches. C’est votre base syndicale qui vous le demandait. Je ne sais pas encore si vous en avez de la base syndicale, monsieur Van Rompuy. Je m’inquiète pour l’avenir du CD&V.

 

34 millions d’euros alors que, et là je me tourne vers M. Nollet qui va nous le rappeler, la fortune des 1 % les plus riches est de 420 milliards d’euros. Je ne sais si c’est très moderne. Cela me fait penser un peu au XIXe siècle. C’est un peu l’analyse de Piketty qui dit qu’on retourne vers le XIXe siècle, vers une économie de rentiers. J’ai un peu l’impression que c’est le modèle de cette assemblée: l’économie des rentiers, le XIXe siècle. Je ne sais pas si c’est très moderne, monsieur Van Rompuy.

 

(…): (…)

 

 Marco Van Hees (PTB-GO!): Venons-en à la quatrième critique. Elle est plus spécifique et relative aux dispenses de précompte professionnel. Quel est le principe? Il y a une retenue à la source de l'impôt. Donc, le patron retient l'impôt sur le salaire brut du travailleur et le reverse à la recette des contributions. Sauf que, depuis un certain nombre d'années, il garde une partie pour lui! C'est le principe des dispenses de précompte professionnel qui vont encore plus loin avec ce tax shift.

 

Un passage m'interpelle particulièrement, c'est le travail de nuit! Figurez-vous, monsieur le ministre des Finances, travailler la nuit est néfaste pour la santé. Peut-être Mme la ministre de la Santé le confirmera-t-elle? D'ailleurs, je peux vous citer un rapport de la FGTB Centrale générale, qui mentionne: "Plusieurs études ont prouvé la nocivité du travail en équipe et de nuit pour la santé des travailleurs. Les méfaits peuvent aller de la simple prise de poids à des troubles du sommeil, voire dans certains cas à des problèmes cardio-vasculaires. Malgré cette évidence, le gouvernement de droite va, une fois de plus, rendre le travail en équipe et de nuit plus avantageux pour les employeurs."

 

J'ai posé une question écrite au ministre des Finances qu m'a renvoyé vers vous, madame De Block. Vous ne l'avez pas prévenue, monsieur le ministre? Je vous cite sa réponse à ma question écrite: "Il revient à mes collègues compétents pour l'Emploi et la Santé publique de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires."

 

Si je vous adresse la question, madame De Block, vous me rétorquerez qu'il s'agit d'une mesure fiscale et que je dois m'adresser au ministre des Finances. Je crains que cette partie de ping-pong ne dure un certain temps. Il serait peut-être bien de régler ce point. Qui va me répondre?

 

Mettez-vous d'accord afin de me dire qui va me répondre tout à l'heure!

 

La cinquième critique se rapporte à la progressivité de l'impôt. Le tax shift pose un problème en termes de progressivité globale de l'impôt, qui va être affaiblie. En effet, si on diminue le rendement de l'impôt des personnes physiques, qui est progressif, et qu'on augmente les recettes de la TVA et des accises, qui ne le sont pas, on abaisse la progressivité globale du système fiscal. En outre, il faut parler de l'évolution de la progressivité au sein même de l'impôt des personnes physiques.

 

La question de la répartition en déciles de l'impact du tax shift dans le cas de la réforme de l'impôt des personnes physiques a été posée à de nombreuses reprises. Que nous a répondu M. le ministre des Finances? Il nous a dit que ce n'était pas encore disponible en ajoutant: "Je l'ai demandé plusieurs fois au SPF Finances, mais c'est très compliqué, donc ce n'est donc pas encore possible."

 

Si je comprends bien, monsieur le ministre, normalement on vise une cible et puis on tire. Votre méthode consiste à tirer d'abord et à viser ensuite, c'est-à-dire quand le SPF Finances vous aura fourni les données. C'est un peu votre raisonnement. Vous entreprenez des réformes sur l'impôt des personnes physiques, mais sans savoir quel sera l'impact sur la répartition en déciles. Il me semble que vous mettez la charrue avant les bœufs.

 

Quelle est la finalité de réduire le rendement de cet impôt et d'augmenter la TVA et les accises, qui sont plus injustes? Tout à l'heure, Mme Van Cauter nous a donné la réponse en déclarant qu'il fallait inciter le travail. Dans l'exposé des motifs, il est en effet indiqué qu'il convient de favoriser les actifs. Cela signifie que cette réforme sera moins favorable à ceux qu'il m'est difficile d'appeler des "inactifs". Les pensionnés m'ont toujours paru être des gens qui avaient beaucoup travaillé et qui avaient par conséquent droit à un repos bien mérité. De même, un chômeur est un travailleur sans emploi. En tout cas, et cela ne semblait pas faire trop plaisir au MR, cela confirme que ce tax shift est très favorable aux patrons, mais pas du tout aux pensionnés. Cette idée figure, au demeurant, dans l'exposé des motifs. Mme Van Cauter a affirmé tout à l'heure qu'il fallait privilégier les actifs et donc défavoriser les pensionnés et les allocataires sociaux. Nous avons reçu confirmation par notre collègue de la N-VA de la question que nous nous posions quand nous disions que les retraités étaient une cible particulière pour ce gouvernement.

 

Président: André Frédéric, vice-président.

Voorzitter: André Frédéric, ondervoorzitter.

 

Sixième et dernière critique: les taxes sur la consommation sont les plus injustes et pourtant ce sont celles-là qu'on augmente. On en profite au passage pour culpabiliser la population en disant que c'est de sa faute si elle paie trop de taxes parce que son comportement est inadéquat en matière d'environnement ou de santé. C'est donc normal qu'elle paie par là où elle pèche.

 

On a rappelé tout à l'heure, en matière de TVA sur l'électricité, les promesses de Charles Michel qui prétendait ne pas vouloir toucher à la TVA. Si on résume les promesses électorales de Charles Michel aux dernières élections c'était "pas de TVA pas de N-VA!" Et on se ramasse les deux!

 

Deux conclusions. La première est que ce tax shift est une sorte de grande opération 11.11.11. en faveur des patrons. La seconde est qu'on accroît encore les inégalités au sein du monde du travail. Je comprends pourquoi M. le ministre des Finances a offert de la bière à la commission qui a adopté le tax shift. On ne pouvait pas boire du Gini parce que son coefficient allait être fortement ébranlé après le tax shift!

 

Minister Johan Van Overtveldt: Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik heb de indruk dat over de taxshift al veel is verteld, misschien zelfs al iets te veel. De taxshift heeft in ieder geval de verdienste dat zowel binnen als buiten het Parlement een debat op gang is gekomen over een aantal basisgegevens van onze sociaaleconomische en financiële orde.

 

Uiteindelijk zijn wij er op relatief korte tijd in geslaagd een belangrijke fiscale hervorming door te drukken. Bij de start van de oefening waren de commentaren behoorlijk denigrerend. Het zou nooit lukken. Vandaag ligt het antwoord echter op tafel.

 

Le projet à l'examen présente une réduction des charges de 8 milliards d'euros, qui vient s'ajouter à d'autres importantes mesures comme le saut d'index, la modération salariale et l'enveloppe bien-être.

 

Les moyens sont affectés d'une manière équilibrée et intelligente. De manière équilibrée, madame Onkelinx, grâce au rapport entre la baisse des charges pour les employeurs et les travailleurs. De façon intelligente, dans la mesure où ces moyens permettront d'augmenter tant l'offre que la demande d'emplois. Ce n'est donc pas une surprise, pour moi, que, selon les conclusions de la Banque nationale et du Bureau du Plan, des emplois pourront être créés grâce au tax shift. Il s'agit plus précisément de 64 500 emplois additionnels.

 

Voorzitter: Siegfried Bracke, voorzitter.

Président: Siegfried Bracke, president.

 

Ook op het niveau van de koopkracht mist de taxshift zijn effect niet. Iemand met een bruto-inkomen van 1 500 euro per maand zal volgend jaar al 83 euro netto per maand meer overhouden. Naar 2019 loopt dat op naar 146 euro netto per maand. Iemand die 5 500 euro bruto per maand verdient, zal volgend jaar 21 euro netto per maand meer verdienen en tegen 2019 74 euro. Als u die cijfers met elkaar vergelijkt, dan merkt u meteen het herverdelende effect dat uitgaat van de taxshift. Iedereen gaat erop vooruit, maar zij met een lager inkomen net meer dan de anderen.

 

Wat bij de taxshift ook uitermate belangrijk is, is dat wij de lastenverlagingen tot en met 2020 in wetteksten gieten. De taxshift is daarmee gebetonneerd. Wij geven perspectief aan de werkende mensen en aan werkgevers, een perspectief waarin de loonkosten dalen en werken opnieuw lonend wordt.

 

Ik hoorde in de uiteenzettingen van de oppositie met de regelmaat van de klok dat de taxshift en de begroting met elkaar verweven zijn. Uiteraard is dat het geval. Met tekst, tabellen en uitleg mag ondertussen voor iedereen duidelijk zijn dat de taxshift, ceteris paribus, tot en met 2018 volledig is gefinancierd.

 

Als er al een effect van de taxshift op de begroting is, zal het vooral een positief effect zijn. Door de creatie van tienduizenden bijkomende jobs, specifiek als gevolg van de taxshift, zullen de uitgaven van de overheid dalen, terwijl de inkomsten toenemen, zowel op federaal, regionaal als gemeentelijk vlak. De fameuze terugverdieneffecten zijn reëel. Ik herinner eraan dat de eerbiedwaardige Nationale Bank van België ze schat op niet minder dan 5 miljard euro.

 

De financiering van de taxshift is niet alleen volledig gepland tot en met 2018, ze is ook economisch onderbouwd. De lastenverhogingen zijn gericht op inkomsten die minder groeiverstorend zijn dan de lasten op arbeid.

 

Les éléments principaux sont les recettes non liées au travail, telles que la lutte contre la fraude fiscale, l'augmentation du précompte mobilier, la taxe de transparence et la contribution majorée des banques. L'éco-fiscalité constitue par ailleurs une source importante de revenus. Y figurent notamment les recettes supérieures provenant du diesel, du tabac et de l'alcool.

 

Meer mensen aan het werk, minder uitgaven voor de overheid, een betere omgeving voor ondernemers en een aantrekkelijker investeringsklimaat: deze taxshift is een proactief beleid, gericht op het minder afhankelijk maken van onze economie van de grillen van de internationale economie en dus een versterking van de structurele ruggengraat van ons bestel.

 

Niet alleen zal de taxshift de begroting en de tewerkstelling helpen, hij zal ook helpen om in de komende jaren en decennia de pensioenfactuur te kunnen betalen, samen met de inspanningen die we doen om de leefbaarheid van de laagste pensioenen te verbeteren, en niet alleen de pensioenen, maar ook de hele sociale zekerheid.

 

Deze taxshift versterkt onze economische structuur en maakt onze welvaartsstaat op termijn betaalbaar. Dank u.

 

Minister Maggie De Block: Mijnheer de voorzitter, wat mijn onderdeel betreft, ging het voornamelijk over de verminderingen van de patronale bijdragen en dit zowel voor de eerste aanwerving als de lineaire bijdragevermindering naar 25 %, met een versterking van de bijdragevermindering voor de lage lonen.

 

Ik wens de leden van de commissie voor de Sociale Zaken te danken voor de toch wel belangrijke besprekingen die daar zijn gevoerd. Ik heb begrepen dat die discussie nog zal worden voortgezet want er zijn nog een aantal zaken dat moet worden besproken. Ik denk dan aan het advies van de NAR.

 

Wij hebben dit advies gevraagd op 23 oktober. Er is momenteel al een advies voor de eerste aanwerving en de lineaire verlaging van de bijdragen. Het is echter een verdeeld advies, met de werkgevers voor en de werknemers tegen. Men vraagt vooral een monitoring van de genomen maatregelen. Die monitoring is reeds opgestart en er wordt ter zake overleg gepleegd tussen mijn diensten en die van collega Borsus, met de RSZ en de sociale secretariaten om eventuele misbruiken of oneigenlijk gebruik op te sporen.

 

Wat de financiering van de sociale zekerheid betreft, wordt ook 2016 een overgangsjaar. Wij nemen dezelfde methodes als de methodes die in 2015 zijn gehanteerd. Er moet echter natuurlijk ook een nieuwe, meer transparante methode voor de financiering van de sociale zekerheid worden geconstrueerd. Daar zullen wij ons vanaf nu op toeleggen. Ik hoop daarmee in de eerste helft van 2016 te landen.

 

Er waren nog een aantal punctuele vragen over de evaluaties die zullen gebeuren. In de commissie is op die evaluaties ingegaan.

 

Er was ook de vraag waarom de ingreep enkel voor de Munt en voor het Paleis voor Schone Kunsten en niet voor het Nationaal Orkest geldt. Ik heb de vraag van het Nationaal Orkest niet horen vallen aan de tafel waarop de ingreep werd besproken. Ik heb er echter ook op gewezen dat, indien er op dat vlak een probleem is, het te gepasten tijde zal worden opgelost.

 

Voor de bouwsector werd in de commissie gevraagd wanneer wij rond de tafel gaan zitten. Dat is ondertussen gebeurd. Er is op mijn kabinet een eerste vergadering met de mensen van de bouwsector geweest. Zij hebben al een eerste lijst van problemen gesignaleerd. Hun grootste bezorgdheid gaat over de sociale dumping. Tegen die praktijk zal nog een aantal maatregelen moeten worden uitgewerkt.

 

Ik laat mijn woorden aanvullen door minister Borsus, die in dit deel de bijdrageverminderingen voor de zelfstandigen onder zijn bevoegdheid heeft.

 

 Willy Borsus, ministre: Monsieur le président, chers collègues, je voudrais donner quelques réponses à M. Gilkinet. En ce qui concerne les mesures de réduction de cotisations sociales personnes physiques pour les indépendants, je vous remercie pour le soutien unanime et, de façon globale, merci pour le soutien de cette assemblée aux mesures en faveur des PME. On le sait tous, la relance, l'activité, la croissance, l'emploi passent par l'évolution de nos PME, par la création de celles-ci et par la création de richesses et d'activités qu'elles pourront porter.

 

Monsieur Gilkinet, nous avons veillé à être attentifs au monitoring des mesures. Ce n'est pas à vous que je dois dire combien certaines mesures, lorsqu'elles ne sont pas bien balisées au départ, peuvent entraîner des dérapages considérables du point de vue budgétaire. À cet égard, nous avons prévu une limitation de la disposition engagement premier emploi sur une période de cinq ans, et avec Maggie De Block, nous avons bien pris connaissance de l'avis du Conseil national du Travail qui est certes partagé mais aussi très nuancé. Je pense qu'il y a un élément des organisations syndicales qui me paraît devoir être retenu, à savoir les dispositions qui permettent de ne pas ajouter, en cas de fusion d'entreprises, celles qui permettent l'exonération des cotisations sociales du premier emploi.

 

En ce qui concerne la construction, les chiffres cités à cette tribune sont exacts. Voilà un secteur dont le chiffre d'affaires augmente mais on a parlé de 17 000 et, plus récemment, de 20 000 pertes d'emplois constatées en l'espace de trois ans. La réponse du gouvernement porte à la fois sur un certain nombre de dispositions déjà acquises dans le cadre du plan de lutte contre le dumping social dans le secteur de la construction, adoptées sur proposition de Bart Tommelein et avec le soutien d'un certain nombre de collègues. Il porte aussi sur des dispositions concernant les marchés publics, dont je vous confirme que la deuxième lecture de l'approbation de la réglementation belge, suivant ainsi la réglementation européenne, est à l'ordre du jour du gouvernement d'aujourd'hui. Une série de dispositions vont donner des outils inédits aux pouvoirs publics dans leur possibilité de freiner, de verrouiller un certain nombre d'adjudications lorsqu'on estime que, de façon frauduleuse, des entreprises usent de mécanismes de détachement, de sous-traitance. Ces dispositions ont été concertées avec le secteur et sont d'application.

 

Le rendez-vous est effectivement de pouvoir dégager des moyens supplémentaires pour obtenir, par rapport à ce secteur de la construction, un tax shift spécifique. On sait que ce secteur bénéficie déjà de réductions de cotisations sociales qui les amènent au taux moyen que nos décisions vont permettre d'atteindre pour l'ensemble des secteurs professionnels. Pour un secteur de cette importance, il faut des dispositions spécifiques en complément de l'action menée dans le cadre du plan de lutte contre le dumping social, notamment de dispositions réglementaires qui vont être modifiées incessamment.

 

N'éludons pas tout le travail à mener au niveau européen concernant le dumping social puisque notre réponse nationale ne peut suffire.

 

Je terminerai en remerciant l'ensemble des groupes et en indiquant que le travail n'est pas terminé. Une série de dispositions complémentaires doivent encore être décidées. Les pays voisins, nos concurrents, ne restent pas les bras croisés. Les dispositions à prendre, je vous propose de les étudier, dans la foulée, dans les prochains mois. Elles passeront aussi par le soutien et la mobilisation de l'ensemble des forces politiques, économiques, associatives et syndicales; aussi par un climat social que je souhaite aussi apaisé que possible.

 

 Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, M. Borsus crie fort et s'exprime bien! Néanmoins, ce n'est pas pour autant que nous ayons obtenu réponse à toutes les questions que nous avions posées, loin de là. Je pense à Mme De Block sur le sujet du Maribel social, et à M. le ministre des Finances, sur la crédibilité des recettes envisagées en compensation du tax shift. Il y a trop de points négatifs, trop de questions qui nécessiteront un monitoring important.

 

En conclusion, ce tax shift n'est pas financé d'une manière équitable. Vous n'affectez pas efficacement les moyens que vous y consacrez. Il s'agit d'un gaspillage de moyens publics. Aucun de vous trois ne s'est engagé à soutenir notre proposition alternative qui vise à se focaliser là où c'est nécessaire, sur les bas et les moyens salaires. C'est comme cela que l'on créera de l'emploi, de l'activité, une relance économique évidemment nécessaire, et dont nous soutenons le principe, mais pas comme cela!

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking aan van de artikelen. De door de commissies aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1520/7)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par les commissions sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1520/7)

 

Het wetsontwerp telt 153 artikelen.

Le projet de loi compte 153 articles.

 

*  *  *  *  *

Ingediende of heringediende amendementen:

Amendements déposés ou redéposés:

Art. 19

   6 – Georges Gilkinet cs (1520/8)

Art. 20

   7 – Georges Gilkinet cs (1520/8)

Art. 21

   1 – Meryame Kitir (1520/8)

   2 – Catherine Fonck (1520/8)

   8 – Georges Gilkinet cs (1520/8)

Art. 22

   9 – Georges Gilkinet cs (1520/8)

Art. 23

   10 – Georges Gilkinet cs (1520/8)

Art. 24

   11 – Georges Gilkinet cs (1520/8)

Art. 25

   12 – Georges Gilkinet cs (1520/8)

Art. 26/1(n)

   13 – Georges Gilkinet cs (1520/8)

   14 – Georges Gilkinet cs (1520/8)

Art. 26/2(n)

   15 – Georges Gilkinet cs (1520/8)

Art. 27

   3 – Catherine Fonck (1520/8)

Art. 43-85

   4 – Ahmed Laaouej cs (1520/8)

Art. 48

   16 – Georges Gilkinet cs (1520/8)

   17 – Georges Gilkinet cs (1520/8)

Art. 55

   18 – Georges Gilkinet cs (1520/8)

Art. 68

   19 – Georges Gilkinet cs (1520/8)

Art. 92

   20 – Georges Gilkinet cs (1520/8)

   21 – Georges Gilkinet cs (1520/8)

Art. 149

   5 – Ahmed Laaouej cs (1520/8)

*  *  *  *  *

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over de aangehouden amendementen en artikelen en over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur les amendements et les articles réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

*  *  *  *  *

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Conclusion de la discussion des articles:

 

Aangehouden: de stemming over de amendementen en artikelen 19 tot 25, 27, 43 tot 85, 92,149.

Réservé: le vote sur les amendements et les articles 19 à 25, 27, 43 à 85, 92,149.

 

Artikel per artikel aangenomen: de artikelen 1 tot 18, 26, 28 tot 42, 86 tot 91, 93 tot 148, 150 tot 153.

Adoptés article par article: les articles 1 à 18, 26, 28 à 42, 86 à 91, 93 à 148, 150 à 153.

*  *  *  *  *

 

03 Verzending van wetsvoorstellen naar een andere commissie

03 Renvoi de propositions de loi à une autre commission

 

Op aanvraag van de indieners, stel ik u voor volgende wetsvoorstellen te verwijzen naar de tijdelijke commissie "terrorismebestrijding":

- het wetsvoorstel (de heer Filip Dewinter, mevrouw Barbara Pas en de heer Jan Penris) tot wijziging van het Strafwetboek, wat betreft het afkondigen dat de voorschriften of de wetten van een godsdienst of een levensbeschouwing, en inzonderheid de sharia, op de openbare weg van toepassing zullen zijn of zullen afgedwongen worden, nr. 755/1;

- het wetsvoorstel (de heer Filip Dewinter, mevrouw Barbara Pas en de heer Jan Penris) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, wat betreft de voorhuwelijkse loyauteitsverklaring waarmee de sharia wordt afgezworen, nr. 756/1;

- het wetsvoorstel (de heer Filip Dewinter, mevrouw Barbara Pas en de heer Jan Penris) tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, met betrekking tot de loyauteitsverklaring, waarin inzonderheid verklaard wordt dat men de sharia, in iedere versie of lezing daarvan, afzweert, nr. 757/1;

- het wetsvoorstel (de heer Filip Dewinter, mevrouw Barbara Pas en de heer Jan Penris) tot wijziging van het decreet van 20 juli 1831 betreffende de eedaflegging bij de aanvang der grondwettelijke vertegenwoordigende monarchie, met betrekking tot het afstand nemen van de sharia, nr. 762/1;

- het wetsvoorstel (de heer Filip Dewinter, mevrouw Barbara Pas en de heer Jan Penris) betreffende de bestraffing van Belgen die, zonder algemeen of bijzonder verlof van de minister van Landsverdediging, vrijwillig dienst nemen in de krijgsmacht of een daarmee vergelijkbare gewapende groep van een lidstaat van de Organisatie van de Islamitisch Samenwerking, nr. 763/1;

- het wetsvoorstel (de heer Filip Dewinter, mevrouw Barbara Pas en de heer Jan Penris) tot wijziging van het Strafwetboek wat dragen, tonen of bezitten en verspreiden van uniformen, vlaggen, symbolen of emblemen van jihadistische groepen betreft, nr. 782/1;

- het wetsvoorstel (de heer Filip Dewinter, mevrouw Barbara Pas en de heer Jan Penris) houdende een verbod op het dragen van hoofddoeken of sluiers voor federaal overheidspersoneel, nr. 810/1;

- het wetsvoorstel (de heer Filip Dewinter, mevrouw Barbara Pas en de heer Jan Penris) betreffende de huiszoeking ter opsporing van illegale vreemdelingen, nr. 822/1;

- het voorstel (mevrouw Barbara Pas en de heren Filip Dewinter en Jan Penris) tot wijziging van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers wat betreft de orde in de Kamer en op de tribunes, nr. 889/1;

- het voorstel van resolutie (mevrouw Barbara Pas en de heren Filip Dewinter en Jan Penris) tot verfijning van de politiële registratie van misdrijven en de daarvan afgeleide politiestatistieken daarbij rekening houdend met de etniciteit van de vermoedelijke dader van een misdrijf, nr. 1175/1;

- het voorstel van resolutie (de heer Filip Dewinter, mevrouw Barbara Pas en de heer Jan Penris) tot oprichting van een centrale identificatiedienst voor vreemdelingen, nr. 1412/1;

- het voorstel van resolutie (mevrouw Vanessa Matz en de heer Georges Dallemagne) over het Europees beleid tegen radicalisme en terrorisme, nr. 915/1;

- het wetsvoorstel (mevrouw Vanessa Matz en de heer Georges Dallemagne) tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, teneinde een procedure in te stellen ter verwijdering van internetinhoud die terrorisme verheerlijkt, nr. 1279/1.

 

À la demande des auteurs, je vous propose de renvoyer les propositions suivantes à la commission temporaire "lutte contre le terrorisme":

- la proposition de loi (M. Filip Dewinter, Mme Barbara Pas et M. Jan Penris) modifiant le Code pénal en vue de punir ceux qui proclament que les préceptes ou les lois d'une religion ou d'une philosophie, en particulier la charia, seront appliqués ou imposés sur la voie publique, n° 755/1;

- la proposition de loi (M. Filip Dewinter, Mme Barbara Pas et M. Jan Penris) modifiant le Code civil en ce qui concerne la déclaration prénuptiale de loyauté, par laquelle la charia est reniée, n° 756/1;

- la proposition de loi (M. Filip Dewinter, Mme Barbara Pas et M. Jan Penris) modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la déclaration de loyauté, par laquelle le candidat à la nationalité belge déclare en particulier renier la charia, qu'elle qu'en soit la version ou la lecture, n° 757/1;

- la proposition de loi (M. Filip Dewinter, Mme Barbara Pas et M. Jan Penris) modifiant le décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative, en ce qui concerne la distanciation par rapport à la charia, n° 762/1;

- la proposition de loi (M. Filip Dewinter, Mme Barbara Pas et M. Jan Penris) sanctionnant les Belges qui, sans bénéficier d'une autorisation générale ou particulière du ministre de la Défense, s'engagent volontairement dans les forces armées ou dans un groupe armé comparable d'un État membre de l'Organisation de la coopération islamique, n° 763/1;

- la proposition de loi (M. Filip Dewinter, Mme Barbara Pas et M. Jan Penris) modifiant le Code pénal en ce qui concerne le port, l'exhibition ou la possession et la diffusion d'uniformes, de drapeaux, d'insignes ou d'emblèmes de groupes djihadistes, n° 782/1;

- la proposition de loi (M. Filip Dewinter, Mme Barbara Pas et M. Jan Penris) interdisant le port du foulard ou du voile pour le personnel des services publics fédéraux, n° 810/1;

- la proposition de loi (M. Filip Dewinter, Mme Barbara Pas et M. Jan Penris) relative à la perquisition aux fins de recherche d'étrangers en séjour illégal, n° 822/1;

- la proposition (Mme Barbara Pas et MM. Filip Dewinter et Jan Penris) de modification du Règlement de la Chambre des représentants en ce qui concerne l'ordre à la Chambre et dans les tribunes, n° 889/1;

- la proposition de résolution (Mme Barbara Pas et MM. Filip Dewinter et Jan Penris) relative à l'amélioration de l'enregistrement des infractions par la police ainsi qu'à l'affinement des statistiques qui en découlent en tenant compte de l'origine ethnique de leurs auteurs présumés, n° 1175/1;

- la proposition de résolution (M. Filip Dewinter, Mme Barbara Pas et M. Jan Penris) relative à la création d'un service central d'identification des étrangers, n° 1412/1;

- la proposition de résolution (Mme Vanessa Matz et M. Georges Dallemagne) relative à la politique européenne de lutte contre le radicalisme et le terrorisme, n° 915/1;

- la proposition de loi (Mme Vanessa Matz et M. Georges Dallemagne)modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, organisant une procédure de retrait des contenus faisant l'apologie du terrorisme sur Internet, n° 1279/1.

 

De voorstellen werden vroeger verzonden naar de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt, de commissie voor de Justitie en de Bijzondere commissie voor het Reglement en voor de Hervorming van de parlementaire werkzaamheden.

Ces propositions avaient été précédemment renvoyées à la commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique, à la commission de la Justice et à la commission spéciale du Règlement et de la Réforme du travail parlementaire.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Naamstemmingen

Votes nominatifs

 

04 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van mevrouw Barbara Pas over "het verrichten van een historische studie naar de dynamitering van de IJzertoren" (nr. 92)

04 Motions déposées en conclusion de l’interpellation de Mme Barbara Pas sur "la réalisation d'une étude historique concernant le dynamitage de la Tour de l'Yser" (n° 92)

 

Deze interpellatie werden gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale wetenschappelijke en culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw van 8 december 2015.

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de l'Économie, de la Politique scientifique, de l'Éducation, des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l'Agriculture du 8 décembre 2015.

 

Twee moties werden ingediend (MOT n° 092/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Barbara Pas;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de dames Patricia Ceysens en Leen Dierick en door de heren Benoît Friart en Johan Klaps.

Deux motions ont été déposées (MOT nr. 092/1):

- une motion de recommandation a été déposée par Mme Barbara Pas;

- une motion pure et simple a été déposée par Mmes Patricia Ceysens et Leen Dierick et par MM. Benoît Friart et Johan Klaps.

 

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik die motie in stemming.

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

90

Oui

Nee

47

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

137

Total

 

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

 

Mevrouw Demir heeft voorgestemd.

 

05 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de M. Georges Gilkinet sur "le traitement par la Justice des dossiers transmis par la CTIF comportant 'des indices sérieux de financement du terrorisme'" (n° 93)

05 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Georges Gilkinet over "de behandeling door Justitie van de door de CFI overgezonden dossiers die ernstige aanwijzingen bevatten van financiering van het terrorisme" (nr. 93)

 

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de la Justice du 9 décembre 2015.

De interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Justitie van 9 december 2015.

 

Deux motions ont été déposées (MOT n° 093/1):

- une motion de recommandation a été déposée par M. Georges Gilkinet;

- une motion pure et simple a été déposée par Mmes Sonja Becq et Kristien Van Vaerenbergh et par MM. Philippe Goffin et Egbert Lachaert.

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 093/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Georges Gilkinet;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de dames Sonja Becq en Kristien Van Vaerenbergh en door de heren Philippe Goffin en Egbert Lachaert.

 

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik die motie in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Début du vote / Begin van de stemming.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd?

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

84

Oui

Nee

51

Non

Onthoudingen

3

Abstentions

Totaal

138

Total

 

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

06 Amendements et articles réservés du projet de loi relatif aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat (1520/1-8)

06 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsontwerp houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht (1520/1-8)

 

Vote sur l'amendement n° 6 de Georges Gilkinet cs tendant à supprimer l'article 19. (1520/8)

Stemming over amendement nr. 6 van Georges Gilkinet cs tot weglating van artikel 19. (1520/8)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

34

Oui

Nee

95

Non

Onthoudingen

9

Abstentions

Totaal

138

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 19 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 19 aangenomen.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

Vote sur l'amendement n° 7 de Georges Gilkinet cs tendant à supprimer l'article 20. (1520/8)

Stemming over amendement nr. 7 van Georges Gilkinet cs tot weglating van artikel 20. (1520/8)

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Stemming/vote 3)

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 20 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 20 aangenomen.

 

Vote sur l'amendement n° 1 de Meryame Kitir à l'article 21. (1520/8)

Stemming over amendement nr. 1 van Meryame Kitir op artikel 21. (1520/8)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

51

Oui

Nee

86

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

138

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

Vote sur l'amendement n° 2 de Catherine Fonck à l'article 21. (1520/8)

Stemming over amendement nr. 2 van Catherine Fonck op artikel 21. (1520/8)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

41

Oui

Nee

84

Non

Onthoudingen

13

Abstentions

Totaal

138

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

Vote sur l'amendement n° 8 de Georges Gilkinet cs à l'article 21. (1520/8)

Stemming over amendement nr. 8 van Georges Gilkinet cs op artikel 21. (1520/8)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 6)

Ja

31

Oui

Nee

96

Non

Onthoudingen

9

Abstentions

Totaal

136

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 21 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 21 aangenomen.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

De heer Bogaert heeft tegengestemd.

 

Vote sur l'amendement n° 9 de Georges Gilkinet cs à l'article 22. (1520/8)

Stemming over amendement nr. 9 van Georges Gilkinet cs op artikel 22. (1520/8)

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Stemming/vote 6)

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 22 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 22 aangenomen.

 

Vote sur l'amendement n° 10 de Georges Gilkinet cs à l'article 23. (1520/8)

Stemming over amendement nr. 10 van Georges Gilkinet cs op artikel 23. (1520/8)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 7)

Ja

38

Oui

Nee

100

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

138

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 23 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 23 aangenomen.

 

Vote sur l'amendement n° 11 de Georges Gilkinet cs tendant à supprimer l'article 24. (1520/8)

Stemming over amendement nr. 11 van Georges Gilkinet cs tot weglating van artikel 24. (1520/8)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 8)

Ja

34

Oui

Nee

97

Non

Onthoudingen

6

Abstentions

Totaal

137

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 24 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 24 aangenomen.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

Mme Özen a voté pour.

 

Vote sur l'amendement n° 12 de Georges Gilkinet cs à l'article 25. (1520/8)

Stemming over amendement nr. 12 van Georges Gilkinet cs op artikel 25. (1520/8)

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Stemming/vote 8)

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 25 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 25 aangenomen.

 

Vote sur l'amendement n° 13 de Georges Gilkinet cs tendant à insérer un article 26/1 (n). (1520/8)

Stemming over amendement nr. 13 van Georges Gilkinet cs tot invoeging van een artikel 26/1 (n). (1520/8)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 9)

Ja

32

Oui

Nee

97

Non

Onthoudingen

9

Abstentions

Totaal

138

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

Vote sur l'amendement n° 14 de Georges Gilkinet cs tendant à insérer un article 26/1 (n). (1520/8)

Stemming over amendement nr. 14 van Georges Gilkinet cs tot invoeging van een artikel 26/1 (n). (1520/8)

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Stemming/vote 9)

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 15 de Georges Gilkinet cs tendant à insérer un article 26/2 (n). (1520/8)

Stemming over amendement nr. 15 van Georges Gilkinet cs tot invoeging van een artikel 26/2 (n). (1520/8)

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Stemming/vote 9)

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Stemming over amendement nr. 3 van Catherine Fonck op artikel 27. (1520/8)

Vote sur l'amendement n° 3 de Catherine Fonck à l'article 27. (1520/8)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 10)

Ja

37

Oui

Nee

89

Non

Onthoudingen

11

Abstentions

Totaal

137

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 27 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l’article 27 est adopté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 4 van Ahmed Laaouej cs op de artikelen 43 tot 85. (1520/8)

Vote sur l'amendement n° 4 de Ahmed Laaouej cs aux articles 43 à 85. (1520/8)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 11)

Ja

44

Oui

Nee

85

Non

Onthoudingen

8

Abstentions

Totaal

137

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

De artikelen 43 tot 47 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 43 à 47 sont adoptés article par article.

 

Stemming over amendement nr. 16 van Georges Gilkinet cs op artikel 48. (1520/8)

Vote sur l'amendement n° 16 de Georges Gilkinet cs à l'article 48. (1520/8)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 12)

Ja

43

Oui

Nee

86

Non

Onthoudingen

9

Abstentions

Totaal

138

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 17 van Georges Gilkinet cs op artikel 48. (1520/8)

Vote sur l'amendement n° 17 de Georges Gilkinet cs à l'article 48. (1520/8)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 13)

Ja

34

Oui

Nee

86

Non

Onthoudingen

18

Abstentions

Totaal

138

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 48 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l’article 48 est adopté.

 

De artikelen 49 tot 54 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 49 à 54 sont adoptés article par article.

 

Stemming over amendement nr. 18 van Georges Gilkinet cs op artikel 55. (1520/8)

Vote sur l'amendement n° 18 de Georges Gilkinet cs à l'article 55. (1520/8)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 13)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 55 aangeomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l’article 55 est adopté.

 

De artikelen 56 tot 67 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 56 à 67 sont adoptés article par article.

 

Stemming over amendement nr. 19 van Georges Gilkinet cs op artikel 68. (1520/8)

Vote sur l'amendement n° 19 de Georges Gilkinet cs à l'article 68. (1520/8)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 14)

Ja

13

Oui

Nee

86

Non

Onthoudingen

39

Abstentions

Totaal

138

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 68 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l’article 68 est adopté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

De artikelen 69 tot 85 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 69 à 85 sont adoptés article par article.

 

Stemming over amendement nr. 20 van Georges Gilkinet cs op artikel 92. (1520/8)

Vote sur l'amendement n° 20 de Georges Gilkinet cs à l'article 92. (1520/8)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 15)

Ja

51

Oui

Nee

85

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

138

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 21 van Georges Gilkinet cs op artikel 92. (1520/8)

Vote sur l'amendement n° 21 de Georges Gilkinet cs à l'article 92. (1520/8)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 16)

Ja

37

Oui

Nee

86

Non

Onthoudingen

13

Abstentions

Totaal

136

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 92 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l’article 92 est adopté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 5 van Ahmed Laaouej cs tot weglating van artikel 149.

Vote sur l'amendement n° 5 de Ahmed Laaouej cs tendant à supprimer l'article 149.

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 17)

Ja

54

Oui

Nee

84

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

138

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 149 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l’article 149 est adopté.

 

07 Toespraak van de voorzitter

07 Allocution du président

 

De voorzitter: Collega’s, we zijn aan het einde van onze werkzaamheden gekomen voor 2015, er rest mij enkel nog om jullie te bedanken voor de constructieve manier waarop we gedebatteerd hebben.

 

Dank ook omdat de collega’s in de Conferentie van voorzitters er toch heel vaak in geslaagd zijn de werkzaamheden te regelen in consensus. En ja, af en toe spant het erom. En ja, ik heb collega Calvo het woord ontnomen. En ja, dat was alleen bedoeld – dat begrijpt u – om zijn reputatie nog sterker te maken dan ze al is. De heer Calvo is ziek en zelfs dan houdt hij ons nog bezig! Er blijkt dus ook zoiets te bestaan als een Kamervullende afwezigheid.

 

Ik moet overigens tegenspreken dat ik het woord heb ontnomen aan collega Inez De Coninck en dat dat alleen toe te schrijven zou zijn aan haar familienaam. Dat klopt niet. Dat was alleen vanwege ons Reglement. Maar alle gekheid op een stokje.

 

Nous avons fourni cette année un important travail de fond, opéré et défendu des choix socioéconomiques qui transcenderont les chimères du moment et le court terme.

 

L'année 2016 nous confrontera aussi à un important défi sur le plan de la sécurité. Plus que pour tout autre enjeu, c’est pour notre sécurité collective et la défense de nos valeurs que majorité et opposition se rejoignent. Ensemble, nous démontrerons que notre démocratie est capable de résister et prête à combattre ses ennemis.

 

Ik wens ieder van u een deugddoende kerstvakantie, die we dankzij ons kerstbestand, waarbij iedereen uit de loopgraven is gekomen, met onze geliefden kunnen doorbrengen en dus niet met elkaar.

 

Au nom de notre assemblée, je voudrais également souhaiter au premier ministre et aux membres du gouvernement une très agréable fin d'année, et les remercier pour leur collaboration.

 

Nos remerciements et nos vœux de bonheur pour 2016 s'adressent également à Mme la greffière et à l'ensemble du personnel de la Chambre. (Applaudissements)

 

Collega’s, uw applaus spreekt boekdelen. Wij ervaren allemaal de diensten van de Kamer als bijzonder adequaat en altijd zeer aanwezig, waarvoor dank.

 

Nos vœux de bonheur aussi aux journalistes qui ont suivi le déroulement de nos travaux tout au long de l'année écoulée. (Applaudissements) Et, enfin, je ne veux surtout pas oublier le commandant militaire et l’ensemble du personnel en charge de la sécurité au Palais de la Nation. (Applaudissements)

 

Ik wens u allen een vredige Kerstmis en een gezond 2016! (Applaus)

 

 Laurette Onkelinx (PS): Monsieur le président, chers collègues, ce parlement a de nouveau vibré depuis la rentrée parlementaire. L'émotion a été au rendez-vous à la suite des attentats de Paris et d'ailleurs, à la pensée des victimes de la barbarie. Chacun ici, les ministres, les députés, tous les membres du personnel, les journalistes, nous nous sommes sentis proches les uns des autres dans la défense de nos valeurs constitutionnelles et de notre démocratie. Je remercie le président de cette assemblée d'avoir trouvé les mots pour témoigner de cette union.

 

Chers collègues, l'émotion dans cette assemblée joue sur toute la gamme, du rire aux larmes, dans l'étonnement également. Étonnement de compétences nouvelles et de talents méconnus parmi certains de nos collègues. Étonnement, par exemple, lors du dernier remaniement ministériel quand un secrétaire d'État, M. Tommelein, a reçu une compétence supplémentaire, l'urgence. M. Tommelein, l'homme de l'urgence, l'homme de la situation. Pourquoi l'urgence? Quelle situation? Peu importe. Comme on le dit en français: peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Et, effectivement, M. Tommelein nous a donné le tournis!

 

Mais au niveau parlementaire aussi, des talents ont explosé: M. Vuye, devenu, depuis la rentrée, spécialiste du football et qui m'a invitée au prochain match des Diables rouges; M. Nollet, le nouveau tweetman qui a enflammé la toile française après la COP21; M. Miller, spécialiste d'absolument tous les sujets, pompier de service, un problème survient au sein de la majorité, Richard est là aussi!

 

Ik heb het ook over de heer Van Rompuy, die uiteindelijk als enige de cijfers van mevrouw Galant begrijpt.

 

Je pourrais aussi citer M. Bonte qui, comme nous le savons, est devenu le nouvel agent 007 personnel du président Obama.

 

Des talents, il y en a. Certains groupes se diront: et moi, et moi et moi! La nature est ainsi faite que certains groupes étaient déjà dotés de tous les talents. Je prends un exemple au hasard: mon groupe, évidemment.

 

En tout cas, des talents il en aura fallu, dans tous les services de ce parlement, qui ont dû travailler dans des conditions épouvantables d'urgence et qui ont multiplié les heures pour mieux servir l'activité législative. Ce sont nos héros et héroïnes du quotidien.

 

Au nom de tous les parlementaires, mesdames, messieurs, quelle que soit votre fonction, je vous remercie. (Applaudissements)

 

Wij weten ook wat het lot is van samenlevingen zonder onafhankelijke journalisten. En ja, dames en heren van de pers, wij klagen en zagen vaak over en tegen u, en dat is normaal: u zou veel positiever moeten zijn ten aanzien van ons en veel kritischer ten aanzien van de anderen! Maar al bij al weten wij dat wij van geluk mogen spreken dat wij u hebben.

 

À vous, monsieur le président, aux membres du gouvernement et à leurs collaborateurs, aux membres de ce parlement et à leurs collaborateurs, aux journalistes, mais peut-être surtout aux membres des services et à leur famille, je souhaite un très joyeux Noël et une bonne année. (Applaudissements sur tous les bancs)

 

08 Geheel van het wetsontwerp houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht (1520/7)

08 Ensemble du projet de loi relatif aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat (1520/7)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 18)

Ja

84

Oui

Nee

50

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1520/9)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1520/9)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

09 Goedkeuring van de agenda

09 Adoption de l’ordre du jour

 

Wij moeten overgaan tot de goedkeuring van de agenda voor de vergaderingen van de week van 4 januari 2016.

Nous devons procéder à l’approbation de l’ordre du jour des séances de la semaine du 4 janvier 2016.

 

Geen bezwaar? (Nee) De agenda is goedgekeurd.

Pas d’observation? (Non) L’ordre du jour est approuvé.

 

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 7 janvier 2016 à 14.15 heures.

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 7 januari 2016 om 14.15 uur.

 

La séance est levée à 18.10 heures.

De vergadering wordt gesloten om 18.10 uur.

 

 

Dit verslag heeft geen bijlage.

 

Ce compte rendu n'a pas d'annexe.

 

 

 


  


Detail van de naamstemmingen

 

Détail des votes nominatifs

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 001

 

 

Oui        

090

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Massin Eric, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

047

Nee

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Maingain Olivier, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Vande Lanotte Johan, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 002

 

 

Oui        

084

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

051

Nee

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Vande Lanotte Johan, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

Abstentions

003

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo, Dewinter Filip, Penris Jan

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 003

 

 

Oui        

034

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Penris Jan, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

Non        

095

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Geerts David, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vande Lanotte Johan, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Abstentions

009

Onthoudingen

 

Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Dallemagne Georges, de Lamotte Michel, Dispa Benoît, Maingain Olivier, Matz Vanessa, Poncelet Isabelle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 004

 

 

Oui        

051

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Vande Lanotte Johan, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

Non        

086

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 005

 

 

Oui        

041

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Penris Jan, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

Non        

084

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Abstentions

013

Onthoudingen

 

Bonte Hans, De Coninck Monica, Geerts David, Hedebouw Raoul, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Pehlivan Fatma, Temmerman Karin, Vande Lanotte Johan, Van der Maelen Dirk, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 006

 

 

Oui        

031

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

Non        

096

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Geerts David, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vande Lanotte Johan, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Abstentions

009

Onthoudingen

 

Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Dallemagne Georges, de Lamotte Michel, Dispa Benoît, Maingain Olivier, Matz Vanessa, Poncelet Isabelle, Somers Ine

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 007

 

 

Oui        

038

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

Non        

100

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Geerts David, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vande Lanotte Johan, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 008

 

 

Oui        

034

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Pehlivan Fatma, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

Non        

097

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Geerts David, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vande Lanotte Johan, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Abstentions

006

Onthoudingen

 

Brotcorne Christian, Dallemagne Georges, de Lamotte Michel, Dispa Benoît, Matz Vanessa, Poncelet Isabelle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 009

 

 

Oui        

032

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

Non        

097

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Geerts David, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vande Lanotte Johan, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Abstentions

009

Onthoudingen

 

Brotcorne Christian, Carcaci Aldo, Dallemagne Georges, de Lamotte Michel, Dispa Benoît, Hedebouw Raoul, Matz Vanessa, Poncelet Isabelle, Van Hees Marco

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 010

 

 

Oui        

037

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

Non        

089

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Abstentions

011

Onthoudingen

 

Bonte Hans, De Coninck Monica, Geerts David, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Pehlivan Fatma, Temmerman Karin, Vande Lanotte Johan, Van der Maelen Dirk, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 011

 

 

Oui        

044

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Carcaci Aldo, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Vande Lanotte Johan, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

Non        

085

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Abstentions

008

Onthoudingen

 

Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Dallemagne Georges, de Lamotte Michel, Dispa Benoît, Maingain Olivier, Matz Vanessa, Poncelet Isabelle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 012

 

 

Oui        

043

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Vande Lanotte Johan, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

Non        

086

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Abstentions

009

Onthoudingen

 

Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Dallemagne Georges, de Lamotte Michel, Dispa Benoît, Maingain Olivier, Matz Vanessa, Poncelet Isabelle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 013

 

 

Oui        

034

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

Non        

086

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Abstentions

018

Onthoudingen

 

Bonte Hans, Brotcorne Christian, Carcaci Aldo, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, de Lamotte Michel, Dispa Benoît, Geerts David, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Matz Vanessa, Pehlivan Fatma, Poncelet Isabelle, Temmerman Karin, Vande Lanotte Johan, Van der Maelen Dirk, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 014

 

 

Oui        

013

Ja

 

Almaci Meyrem, Cheron Marcel, Dedry Anne, De Vriendt Wouter, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Nollet Jean-Marc, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Willaert Evita

 

Non        

086

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Abstentions

039

Onthoudingen

 

Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Devin Laurent, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Geerts David, Grovonius Gwenaëlle, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Vande Lanotte Johan, Van der Maelen Dirk, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 015

 

 

Oui        

051

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Vande Lanotte Johan, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

Non        

085

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Abstentions

002

Onthoudingen

 

Hedebouw Raoul, Van Hees Marco

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 016

 

 

Oui        

037

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

Non        

086

Nee

 

Becq Sonja, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Abstentions

013

Onthoudingen

 

Bonte Hans, De Coninck Monica, Geerts David, Hedebouw Raoul, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Pehlivan Fatma, Temmerman Karin, Vande Lanotte Johan, Van der Maelen Dirk, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 017

 

 

Oui        

054

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Vande Lanotte Johan, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

Non        

084

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 018

 

 

Oui        

084

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

050

Nee

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Dispa Benoît, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo