Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

Donderdag 17 december 2015

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Jeudi 17 décembre 2015

 

Après-midi

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 14.19 uur en voorgezeten door de heer Siegfried Bracke.

La séance est ouverte à 14.19 heures et présidée par M. Siegfried Bracke.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Aanwezig bij de opening van de vergadering is de minister van de federale regering:

Ministre du gouvernement fédéral présent lors de l’ouverture de la séance:

Kris Peeters.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Philippe Blanchart, Kristof Calvo, Maya Detiège, Elio Di Rupo, wegens gezondheidsredenen / pour raisons de santé;

Peter Buysrogge (stemmingen/votes), wegens ambtsplicht / pour devoirs de mandat;

Georges Dallemagne, met zending buitenslands / en mission à l'étranger.

 

Federale regering / gouvernement fédéral:

Charles Michel, Europese Top / Sommet européen.

 

Vragen

Questions

 

01 Samengevoegde vragen van

- de heer Jan Penris aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "het akkoord met betrekking tot de hervorming van de wet-Major" (nr. P0876)

- de heer Raoul Hedebouw aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "het akkoord met betrekking tot de hervorming van de wet-Major" (nr. P0877)

- de heer Johan Klaps aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "het akkoord met betrekking tot de hervorming van de wet-Major" (nr. P0878)

01 Questions jointes de

- M. Jan Penris au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "l'accord sur la réforme de la loi Major" (n° P0876)

- M. Raoul Hedebouw au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "l'accord sur la réforme de la loi Major" (n° P0877)

- M. Johan Klaps au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "l'accord sur la réforme de la loi Major" (n° P0878)

 

01.01  Jan Penris (VB): Mijnheer de minister, in de havengebieden mag havenarbeid enkel worden uitgevoerd door erkende havenarbeiders. Dat is een van de pijlers van ons sociaal strafrecht, maar tegelijkertijd ook een van de pijlers van de welvaart van onze havens. Het systeem, dat trouwens al ouder is dan de wet-Major uit 1972 – men leze er de boeken van pater Karel Van Isacker op na –, heeft ervoor gezorgd dat we niet alleen een traditie van sociale vrede hebben die al meer dan een halve eeuw oud is en die onze nabuurhavens ons benijden, maar dat we tegelijkertijd ook een keurkorps van havenarbeiders hebben kunnen verzamelen dat iedereen ons benijdt. Onze havenarbeiders zijn flexibel, constant inzetbaar, vierentwintig uur op vierentwintig, zeven dagen op zeven, driehonderdvijfenzestig dagen op een jaar, zon- en feestdagen inbegrepen. Tegelijkertijd levert dat keurkorps werk af waarover de klanten van onze havens bijzonder tevreden zijn, zelfs zo tevreden dat ze bereid zijn om een kleine meerprijs te betalen voor het werk dat onze havenarbeiders leveren.

 

Helaas ligt het systeem, dat wij al meer dan een halve eeuw hebben en koesteren, onder vuur: Europa stelt het ter discussie. Europa zou graag hebben dat niet alleen Vlamingen onder de zak lopen, maar dat ook Tsjechen, Polen, Roemenen, Grieken en Hongaren de kans zouden krijgen om dat werk mee te verrichten. Dus hebben ze al bij herhaling een stormloop georganiseerd op onze mooie wet met port package 1 en port package 2. Dat is tweemaal mislukt. Nu hebben ze u, mijnheer de minister, onder druk gezet met de dreiging dat er sancties zullen volgen als u niet luistert en dat u en uw land zullen worden veroordeeld. U moest naar Europa luisteren en die wet afschaffen.

 

Mijnheer de minister, mijn vraag aan u is zeer duidelijk. Bent u ingegaan op de Europese chantage, of niet?

 

01.02  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Mijnheer de minister, verleden jaar is in de haven van Antwerpen een record doorbroken: 200 miljoen ton overslag in de haven van Antwerpen. Dat is 200 miljoen ton die werd gedragen door arbeiders, dokwerkers. Dat is 200 miljoen ton die werd gedragen door dag- en nachtposten in volle flexibiliteit. Dat is 200 miljoen ton die met veel gevaar werd gedragen door al die dokwerkers.

 

Voor die 200 miljoen ton hebben zij gisteren zelfs fruit en koeken gekregen van het patronaat als dank voor het afgelopen recordjaar.

 

In de jungle van de haven van Antwerpen is er een factor van stabiliteit, met name de wet-Major, die het statuut van de dokwerkers verdedigt. Dat statuut stelt duidelijk dat elke dokwerker een opleiding van drie weken moet krijgen, waardoor de veiligheid in de haven van Antwerpen wordt verzekerd. Coördinatie van de dokwerkers is noodzakelijk, gelet op de honderden tonnen die boven hun hoofd hangen en die een gevaar betekenen voor hun leven.

 

Europa wil dat statuut vandaag doorbreken door de liberalisering van alle statuten in de haven van Antwerpen.

 

Het is trouwens heel uitzonderlijk dat het patronaat van de haven, met onder andere DP World en PSA, zelf geen vragende partij is voor een herziening van het statuut van de dokwerkers.

 

Mijnheer de minister, ik heb vernomen dat u tussenbeide wil komen. Daarover gaan mijn precieze vragen. Kunt u mij garanderen dat alle arbeiders en dokwerkers die in de logistiek werken, nog altijd onder paritair comité 301 zullen vallen?

 

Wat de patroons betreft die buiten de pool willen aanwerven, kunt u mij verzekeren dat de drie weken opleiding nog altijd gegarandeerd blijft voor de veiligheid van het personeel?

 

Mijn derde vraag betreft het multitasken. Sommige jobs zoals die van kraanman of carrier driver, zijn heel gespecialiseerd. Kunt u mij garanderen dat die werknemers niet nog meer flexibel moeten worden en dat hun statuut zal worden verdedigd?

 

De voorzitter: Collega’s, zou ik u mogen vragen om minstens tijdens de mondelinge vragen te luisteren naar de uiteenzettingen? Van op mijn plaats is het geluid uit het halfrond indrukwekkend, de sprekers moeten grote inspanningen doen om daarbovenuit te komen. Eigenlijk is dat niet zoals het hoort.

 

01.03  Johan Klaps (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, wij weten allemaal dat de wet-Major een oude wet uit 1972 is, die niet langer voldoet aan de huidige economische activiteiten en die dringend moet worden hervormd. U hebt daarover vorige week een voorstel ingediend bij de Europese Commissie, maar wij horen van verschillende kanten heel lauwe reacties daarop.

 

De vakbonden, enerzijds, laten verstaan dat het erg moeilijk ligt. Zij zijn vooral bezorgd over de veiligheid, wat ook terecht is. Er gebeuren ondanks alle maatregelen heel wat arbeidsongevallen in de haven. De veiligheid moet dus absoluut de eerste prioriteit blijven. Ongeacht of auto’s, bananen of bloemkool moeten worden gelost, de veiligheid blijft de eerste prioriteit.

 

Ten tweede, logistieke bedrijven en e-commercebedrijven zijn niet te spreken over het feit dat zij nog steeds moeten voldoen aan dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden als die voor de havenarbeiders. België hinkt op het vlak van e-commerce al achterop. Als wij die achterstand nog laten groeien, verliezen wij honderden jobs.

 

Ook eurocommissaris Bulc spreekt van een veelbelovende stap voorwaarts. Zij moet echter alles nog eens in detail bekijken.

 

De echte onderhandelingen moeten blijkbaar nog beginnen. Wij hebben nog maar zes maanden om aan die veroordeling te ontsnappen.

 

Mijnheer de minister, ik heb een paar concrete vragen.

 

Wat zult u doen om de veiligheid van de havenarbeiders niet in het gedrang te laten komen?

 

Bent u het met mij eens dat het voor de concurrentiekracht van onze havens noodzakelijk is om werknemers van logistieke en e-commercebedrijven in de haven niet onder dat paritair comité te laten vallen?

 

Bent u ervan overtuigd dat u binnen een periode van zes maanden met alle betrokken partijen tot een akkoord kunt komen om een Europese veroordeling te vermijden?

 

01.04 Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik wil, ten eerste, onze vier havens feliciteren. Gisteren zijn de cijfers bekendgemaakt.

 

De heer Penris en andere leden hebben al naar de Antwerpse haven verwezen. De haven heeft meer dan 200 miljoen ton goederen en 9 miljoen standaardcontainers behandeld, zijnde een groei van 8 %. Il faut le faire.

 

In de haven van Antwerpen is dus schitterend werk geleverd. Ik wil ook de havens van Zeebrugge, Gent en Oostende niet vergeten.

 

Dat is gebeurd onder de huidige wetgeving, met de wet-Major. Ik ben het ermee eens dat dit respect afdwingt, niet alleen voor het management maar ook voor alle arbeiders die daarvoor gezorgd hebben, mijnheer Hedebouw.

 

Volgens mij zijn er drie fundamentele uitgangspunten, doelstellingen die absoluut overeind moeten blijven.

 

Ten eerste, wij moeten de juridische moeilijkheden oplossen waarop Europa ons heeft gewezen; technisch gezien, gaat het over artikel 49 van het Europees Verdrag. Wij moeten ervoor zorgen dat onze wetgeving in overeenstemming is met Europa. Anders volgen er een veroordeling en boetes.

 

Ten tweede — en daarop werd terecht gewezen door de collega’s —, moeten wij de efficiënte werking van en de veiligheid in de Belgische havens veiligstellen. De mensen die in onze havens werken moeten dat in veilige omstandigheden kunnen doen.

 

Ten derde, wij moeten het hoge niveau van sociale bescherming van de havenarbeiders volhouden. Dat is ons zeer dierbaar en onze havens kunnen daarop rekenen. Het is door de rust die nu heerst in onze havens dat onze arbeiders en ondernemingen schitterende resultaten konden neerzetten.

 

Hier worden heel wat zaken de wereld ingestuurd die volstrekt onjuist zijn. Wij hebben twaalf vergaderingen gehad met de sociale partners, wij hebben vijf keer onderhandeld met de Europese Commissie en wij hebben vanuit de drie doelstellingen die ik nogmaals benadruk, een actieplan ingediend op 10 december. Mijnheer Klaps, luister goed, het is een actieplan op basis van de drie voornoemde doelstellingen. U moet zich geen zorgen maken, de commissaris heeft gezegd dat het oké is als wij dat actieplan uitvoeren. Ik hoop dat ik ook op uw steun en medewerking kan rekenen om dat actieplan concreet te maken en ervoor te zorgen dat iedereen daaraan meewerkt. Wij hebben op 11 december contact gehad met de commissaris. Hij heeft gezegd dat wij zijn volledige steun krijgen als wij dat actieplan uitvoeren, met een groot deel op basis van cao’s, op basis van overleg tussen werkgevers en werknemers. Dus geen wiswas. De commissaris heeft gezegd dat hij ermee akkoord gaat om de zaak volgend jaar te seponeren als wij dat plan uitvoeren. Daar zullen wij nu aan werken.

 

Waarop hebben wij antwoorden gegeven? De verplichting om met erkende havenarbeiders te werken die uit één pool komen. Ten tweede, de beperking van de keuzevrijheid voor de duur van de arbeidsovereenkomsten. Ten derde, verplichtingen inzake de ploegensamenstelling. Ten vierde, het verbod van multitasking. Ten vijfde, de noodzaak om logistieke arbeiders te erkennen.

 

Dat actieplan voorziet ook in een overgangsperiode, want zij die denken dat men op één dag gewoon alles kan overhoopgooien en de wet-Major kan onderuithalen, nemen een verschrikkelijk groot risico, op onrust en op het terugdringen van de opbrengst en de rentabiliteit van onze havens. Daar zal ik nooit aan meedoen! Wij hebben dus in een overgangsperiode voorzien. Ik hoop dat de sociale partners in de volgende dagen en weken overleg kunnen plegen over de wijze waarop men de veiligheid en de sociale bescherming van de mensen kan garanderen, in overeenstemming met Europa, zonder sociale onrust of grote discussies en stakingen in onze havens.

 

Is daarmee alles opgelost? Nee, er zijn nog andere uitdagingen, wat de logistieke bedrijven betreft. Een aantal ondernemingen is zeer actief om een punt te maken en alles op één hoop te gooien, maar ik hoop dat alle Parlementsleden in dit halfrond goed het onderscheid kunnen maken tussen de wet-Major, de logistiek, e-commerce en nachtarbeid. Wij zullen alle problemen aanpakken, het ene na het andere, met een en-enbenadering. Het is niet omdat dit probleem mogelijk opgelost raakt, wat ik van harte hoop, dat wij de logistieke en andere problemen niet zouden moeten aanpakken.

 

01.05  Jan Penris (VB): Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik heb onze goede collega Dirk Van Mechelen in een vorig leven ooit een “tjevenpaling” genoemd. Ik verontschuldig mij daarvoor, want dat is hij helemaal niet, maar u, minister Peeters, u bent dat vandaag wel. U draait, kronkelend als een paling, om de hete brij.

 

De eindvraag die wij en alle havenarbeiders u stellen, is of het systeem van het kot overeind blijft, ja of nee. Daarop geeft u geen antwoord en ik weet waarom u dat niet kunt. Omdat Europa u duidelijk heeft gedicteerd dat u het kot zult moeten afschaffen! U zult dat niet onmiddellijk doen, maar u zult dat één, twee, drie of vier jaar uitstellen.

 

Antwoord eerlijk, mijnheer de minister. Blijft het kot bestaan? Blijft de essentie van de wet-Major overeind of niet?

 

01.06 Minister Kris Peeters: Ja.

 

01.07  Jan Penris (VB): Ja? Dan neem ik u op uw woord en dan trek ik de belediging die ik u naar het hoofd slingerde misschien nog in.

 

Ik ben een sociale nationalist. Ik zal erover waken dat in de haven niet gebeurt wat in andere sectoren is gebeurd. Ik zal erover waken dat er in onze haven geen sociale dumping komt, zoals die wij in de bouwsector en de transportsector hebben meegemaakt. Daarmee, mijnheer de minister, weet u wie u op uw pad zult vinden.

 

01.08  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Mijnheer de minister, u hebt de jongste weken veel druk ondervonden van de Europese instellingen. Ik zou u willen aanmoedigen, in de dagen en weken die nu komen, om verder tegen die druk in te gaan. Veel dokwerkers zeggen mij dat de Europese technocraten in Straatsburg helemaal niets kennen van een ploegsamenstelling voor het werk in de haven of helemaal niet weten hoeveel dokwerkers er nodig zijn om een schip te lossen. De dokwerkers weten dat zelf wel op het terrein.

 

Wat er nu op het spel staat, is de vraag of de liberalisering van de havenarbeid al dan niet doorgaat.

 

Mijnheer de minister, vandaag hebt u gezegd dat de liberalisering van die sector niet doorgaat, dat het statuut van de dokwerkers overeind blijft staan. Dat antwoordt u hier vandaag in het bijzijn van N-VA en Open Vld. Sommigen hebben het misschien slecht gehoord. Wij zullen het allemaal opvolgen in de komende dagen.

 

Iedereen klaagt hier over sociale dumping. Welnu, wij hebben nu de macht om de sociale dumping een halt toe te roepen. In plaats van de wet-Major in te perken, stel ik voor dat die nog wordt uitgebreid naar onder andere de bouwsector en de sector van het internationaal transport, zodat alle arbeiders en bedienden van ons land een zeker sociaal weefsel hebben en niet de concurrentie van alle liberalen van vandaag moeten ondergaan.

 

01.09  Johan Klaps (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoorden.

 

Ik ben blij te horen dat veiligheid altijd het eerste criterium zal blijven, vóór eender welke hervorming die in onze haven wordt doorgevoerd. Daarvoor hebt u absoluut onze steun.

 

Het is niet onze partij die alles op een hoopje gooit, de wet-Major doet dat zelf. Die wet stelt immers simpelweg dat in het geografisch gebied van de haven enkel havenarbeiders mogen werken. Dat moet stoppen, want de Ring in Antwerpen staat nu al dagelijks vol met bestelbusjes met Nederlandse nummerplaten die bestellingen komen leveren, geplaatst bij Nederlandse e-commercebedrijven. Dat moet veranderen. Het laden en lossen van schepen is havenarbeid, maar e-commerce en logistiek zijn dat niet.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

02 Questions jointes de

- M. Raoul Hedebouw au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "les revendications des cheminots" (n° P0879)

- Mme Catherine Fonck au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "les revendications des cheminots" (n° P0880)

- M. David Geerts au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "la mission de médiation dans le cadre du conflit social à la SNCB" (n° P0881)

- M. Patrick Dewael au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "la mission de médiation dans le cadre du conflit social à la SNCB" (n° P0882)

02 Samengevoegde vragen van

- de heer Raoul Hedebouw aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de eisen van het spoorwegpersoneel" (nr. P0879)

- mevrouw Catherine Fonck aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de eisen van het spoorwegpersoneel" (nr. P0880)

- de heer David Geerts aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de bemiddelingsopdracht in het sociaal conflict bij de NMBS" (nr. P0881)

- de heer Patrick Dewael aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de bemiddelingsopdracht in het sociaal conflict bij de NMBS" (nr. P0882)

 

02.01  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Monsieur le président, monsieur le ministre, c'est encore moi! En français, cette fois. En tant que parlementaire fédéral, on est bilingue.

 

Monsieur le ministre, je voudrais vous interpeller sur le dialogue social ou plutôt sur l'absence de dialogue social aujourd'hui à la SNCB. Au moment du dépôt de ma question, je ne savais pas trop à qui l'adresser. À la ministre Galant? Je me suis dit que non, car elle est dans la provocation, et que je l'adresserais plutôt au ministre du Travail qui va tenter peut-être une certaine conciliation sociale. J'espère donc que vous pourrez débloquer la situation.

 

Je plante à nouveau le décor: une augmentation de 20 % de la productivité pour une entreprise qui aura 3 milliards d'euros en moins de dotation, c'est du jamais vu! Je dois dire que je le vis de très près à la maison car ma petite sœur est cheminote. Elle travaille à Liège-Guillemins comme accompagnatrice de train et elle me raconte ce que signifie au quotidien une augmentation de productivité. Il faut le dire au public car ce n'est pas connu. Je vois que les parlementaires de droite font beaucoup de bruit. Ils n'aiment pas entendre cela. Cela fait mal aux oreilles!

 

Quelle est la réalité pour les cheminots? On demande aujourd'hui aux opérateurs des cabines de signalisation, qui assurent le dispatching en faisant attention tant à la direction des trains qu'aux voies sur lesquelles ils roulent, de passer d'un horaire de 8 à 12 heures. Cela signifie que ces personnes devront opérer à deux reprises pendant les heures de pointe. Aujourd'hui, un conducteur de train qui termine sa journée de travail à 23 h 00 a le droit de ne reprendre le travail qu'à 05 h 00. Dorénavant, on va lui demander de commencer plus tôt.

 

Chers collègues, comment est-il possible de garantir la sécurité dans de telles conditions? Je le dis clairement aujourd'hui: on travaille activement à mettre sur pied de nouveaux accidents. Arrêtez de vous plaindre de l'accident de Buizingen si, aujourd'hui, vous ne donnez pas les moyens à la SNCB de garantir notre sécurité!

 

À tous les politiciens de droite, présents dans la salle, à vous qui parlez sans cesse des cheminots qui sont des privilégiés.

 

“De werknemers van de NMBS krijgen echt veel te veel cadeaus.”

 

Comment osez-vous dire cela? Vous qui gagnez 5 000 euros par mois! Vous allez faire la leçon à tous ces travailleurs!

 

Vijfduizend euro per maand, en toch durft u de les te spellen aan alle arbeiders en bedienden van de NMBS dat zij te veel verdienen!

 

Vous devriez avoir honte! Vous n'aimez pas qu'on vous le dise. Un peu d'humilité, s'il vous plaît!

 

Monsieur le ministre, je vous pose la question: comptez-vous débloquer la situation? Dans ce cadre, pouvez-vous donner la garantie aux travailleurs des chemins de fer que leur statut ne sera pas démembré au profit d'une austérité fédérale?

 

02.02  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, monsieur le vice-premier ministre, monsieur le ministre, je ne serai pas tout à fait dans le même registre.

 

Monsieur le vice-premier ministre, voilà que l'on vous demande d'endosser le costume de sauveur! En effet, avec les ministres pyromanes à qui on a affaire, vous êtes appelé à jouer ou, en tout cas, à tenter de jouer au pompier de service.

 

Que se passe-t-il, aujourd'hui, à la SNCB? La situation sociale n'a jamais été telle.

 

Il est vrai que des efforts de productivité doivent être consentis. Les gaspillages sont évidemment inacceptables.

 

Cela dit, ce gouvernement a décidé de faire faire à la SNCB près de 3 milliards d'économies. Vous criez "jobs, jobs, jobs", mais vous supprimez 2 700 emplois à la SNCB. Vous exigez que certains cheminots travaillent douze heures d'affilée. Reconnaissons, chers collègues, que tout cela n'est pas de nature à assurer une sécurité maximale et une meilleure ponctualité des trains! Tout cela n'est pas non plus de nature à assurer une offre de trains suffisante, y compris en dehors des grandes villes.

 

La première priorité est de veiller à la reprise du dialogue entre les boss de la SNCB et les syndicats et à installer un climat serein entre les protagonistes. C'est une priorité. C'est à cette seule condition que l'on pourra éviter les grèves de janvier prochain. Selon moi, c'est votre responsabilité qui est ici engagée.

 

Monsieur le ministre, allez-vous accepter cette mission de sauvetage? Je vous exhorte à le faire car il y va de l'intérêt des navetteurs.

 

02.03  David Geerts (sp.a): Mijnheer de minister, wij kunnen vaststellen dat het sociaal conflict bij de spoorwegen muurvast zit. Zowel binnen als buiten dit Huis wil niemand dat het spoor in januari gedurende vijf dagen stilligt. Ik meen dat wij te allen tijde en te allen prijze moeten vermijden dat dit gebeurt.

 

Vandaag is er een kans op een ultiem sociaal overleg waarvoor vakbonden en directie gezamenlijk u, de minister van Werk, oproepen een sociale bemiddelaar te sturen.

 

Ik roep u dan ook op dat te doen. Mijnheer de minister, ik meen dat de regering twee mogelijkheden heeft: ofwel volgt zij de teneur van minister Galant en sommige leden van de N-VA in de vorige weken, die van de forse stoere verklaringen, ofwel kiest zij voor effectief sociaal overleg, niet alleen in woorden maar ook in daden.

 

Ik kan uw link tussen het sociaal overleg en de minimale dienstverlening ten zeerste appreciëren, want ik meen dat wat u zegt verstandig was.

 

Mijnheer de minister, mijn vraag is klaar en duidelijk. Stuur alstublieft een sociale bemiddelaar. Zoek iemand die directie en vakbonden opnieuw rond de tafel kan brengen, zodat er niet gestaakt moet worden en zodat de reizigers in januari niet in de kou blijven staan.

 

02.04  Patrick Dewael (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de vicepremier, collega’s, ik vond het eerste debat vrij verrijkend omdat we konden vernemen dat de boodschappen van extreemlinks en extreemrechts een kopie zijn van mekaar. Même combat, zou ik zeggen. Dezelfde inhoud en hetzelfde populisme!

 

Als het gaat over de spoorwegen wil ik het over een andere boeg gooien. Ik meen dat er vandaag een perceptieprobleem bestaat inzake het begrip bemiddeling en sociale bemiddeling.

 

Ik zou eerst vooral willen verduidelijken dat mijn fractie en mijn partij met klem de vijf aangekondigde stakingsdagen bij de NMBS veroordelen. Wij veroordelen dat met klem. Wij menen dat dit een totaal foutief signaal is van de vakbonden van een bedrijf dat jaarlijks meer dan 3 miljard euro ontvangt aan dotaties, maar dat er niet in slaagt te doen wat de belastingbetaler en de reiziger ervan verwachten, namelijk het organiseren van treinvervoer op een behoorlijke en adequate manier. Het bedrijf faalt op dat vlak.

 

Mijnheer de minister, als lid van deze regering hebt ook u het hervormingsplan goedgekeurd. Ik heb vorige zondag op de televisie twee gewezen spoorbazen horen zeggen dat dit eigenlijk nog maar het topje van de ijsberg is. Volgens hen is dit eigenlijk nog maar het minimum minimorum. De aandachtige televisiekijker stelt zich op dat moment de vraag waarom zij het probleem in het verleden dan niet hebben aangepakt. Dat is echter een andere vraag. Beter laat dan nooit.

 

Ik meen dat het nu vijf vóór twaalf is. Dit plan moet worden doorgevoerd en geïmplementeerd. Als men op dat vlak stuit op sociale weerstand, dan kunnen bepaalde procedures worden gevolgd. U zult dan de perceptie kunnen wegnemen waarvan u vandaag het slachtoffer bent. U wordt door een fractie, het cdH, opgeroepen om te bemiddelen in dat conflict. Ik zou u ten stelligste willen ontraden om dat als minister van Werk te doen. U zult zichzelf tegenkomen. U hebt dat plan goedgekeurd in de regering. U kunt dus niet de arbiter zijn in dat sociaal conflict.

 

Het klopt wel dat in de wetgeving een procedure staat voor het aanstellen van een sociale bemiddelaar. Er zijn erkende sociale bemiddelaars die onafhankelijk zijn en die een rol kunnen spelen in het beslechten van sociale conflicten. U mag echter geen conflict of interest lanceren door de indruk te laten bestaan – het vragenuurtje is de geschikte plaats om die indruk weg te nemen – dat u als minister van Werk zal bemiddelen in een conflict dat behoort tot de NMBS-directie en tot de bevoegdheid van uw collega-minister Galant. Ik zou u willen vragen om in het belang van het bedrijf de puntjes op de i te zetten.

 

02.05 Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, de heer Dewael vraagt mij om de puntjes op de i te zetten. Hij is gewezen minister en hij weet dus zeer goed dat er een paritair comité is bij de NMBS en dat de bemiddelaars van de openbare sector niet bevoegd zijn voor de NMBS.

 

Daar rijst dus een probleem, in die zin dat wanneer een bemiddelaar wordt aangesteld, dat geen bemiddelaar van de openbare sector kan zijn. Men heeft zich daarom tot de minister van Werk gericht om daaraan een oplossing te geven.

 

Gisterenavond heb ik een brief van de voorzitter van de raad van bestuur gekregen met het verzoek van de voltallige nationale paritaire commissie, op aangeven van de syndicale organisaties, om een sociale bemiddelaar aan te stellen om het sociale klimaat bij de Belgische Spoorwegen zo vlug mogelijk te herstellen.

 

Voor alle duidelijkheid, er is geen wetgeving die momenteel een bemiddelaar voor de NMBS stipuleert. Misschien kan het Parlement later discussiëren over dat idee, maar dat lost het probleem van vandaag natuurlijk niet op.

 

Ook al is de vraag gericht tot de minister van Werk, het is evident dat in samenspraak met de eerste minister, de bevoegde minister Galant en de andere ministers in het kernkabinet een standpunt wordt geformuleerd dat door de regering wordt gedragen, wie de bemiddelaar ook moge zijn, want dat is niet mijn hoofdprobleem. Wij moeten hoe dan ook die bemiddelaar alle kansen geven om de stakingen succesvol te voorkomen. Daarover is iedereen het eens.

 

Hoe zullen wij dat concreet doen? Nogmaals, ik wil met de andere leden in de regering over de bemiddelaar spreken, maar de sociale bemiddelaar moeten in eerste instantie de afbakening van zijn of haar mandaat kennen. Ik zal als minister van Werk geen bemiddelaar aanstellen als die, patat, tegen de muur loopt. Ik zal niemand als bemiddelaar vragen, wie het ook moge wezen, om een mission impossible uit te voeren en nooit een positief signaal te krijgen. Dus vooreerst is het mandaat belangrijk.

 

Ten tweede, welke aspecten van het sociaal conflict moeten worden opgelost? U hebt gelijk dat u verwijst naar het plan dat de bevoegde minister ter zake heeft ingediend. Dat is door de regering goedgekeurd en ik zal mij daaraan ook houden.

 

Welke sociale aspecten moeten worden opgelost om het sociaal klimaat te herstellen? Welke aspecten moeten worden opgelost om de stakingen te voorkomen? Hoe kan er sociaal worden bemiddeld? Dat heeft veel te maken met het vertrouwen onder de sociale partners, met het vertrouwen dat nu spijtig genoeg niet meer bestaat tussen de directie van de NMBS en de syndicale vertegenwoordigers.

 

Tot slot, dit alles vraagt tijd. Een sociaal bemiddelaar het veld in sturen met de opdracht de zaak op te lossen binnen drie of vier dagen, gaat niet. Ook daarover wil ik duidelijkheid. Er moet voldoende tijd worden gegeven om van de bemiddeling een succes te maken.

 

Ik rond af. Wij hebben de zaak vanmorgen in de kern besproken. Morgen wordt er opnieuw over gesproken en dan zal er een antwoord komen. Ik zal mijn verantwoordelijkheid als minister van Werk in dezen nemen, want de vraag is uitdrukkelijk aan de minister van Werk gesteld, niet om zelf de bemiddeling op mij te nemen, maar wel om duidelijke taal te spreken.

 

Ik zeg echter nu al duidelijk dat ik geen bemiddelaar het veld in zal sturen wanneer niet duidelijk is, zowel van de kant van de regering als van de kant van alle andere betrokken partijen bij de NMBS, dat de bemiddeling tot een succes kan leiden. Het succes zal onder meer moeten inhouden dat er geen stakingen zullen zijn.

 

02.06  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik denk dat er effectief een zekere basis moet zijn om de dialoog bij de NMBS opnieuw op te starten.

 

Moeten de spoormannen en -vrouwen simpelweg aanvaarden dat de komende jaren zes- tot zevenduizend jobs zullen sneuvelen? Neen.

 

Moeten zij aanvaarden dat de flexibiliteit die van hen wordt gevraagd de veiligheid op het spoor in gevaar zal brengen? Neen.

 

Moeten zij het oubollig idee van langer werken voor minder geld aanvaarden? Neen. Trouwens, ik heb nog nooit zo'n oubollig idee gehoord. Dat is een idee uit de negentiende eeuw. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er nieuwe ideeën: laten we minder werken voor meer geld! Wij gaan die mensen nu vragen om een uur langer te werken voor minder geld. Leef toch in de eenentwintigste eeuw.

 

België heeft nog nooit zoveel rijkdom geproduceerd als vandaag. Tot 150 000 jongeren zoeken een job en dan komt u met een oubollig idee van 37 uren werken voor minder loon. Laten we ernstig zijn. Er moet een dialoog worden opgestart.

 

On a signé des accords dans le cadre de la COP21 pour augmenter les investissements dans les services publics.

 

Monsieur le ministre, vous pouvez intervenir dans le dossier SNCB pour éviter ces coupes et avoir un dialogue social serein. Visiblement, certaines composantes du gouvernement veulent provoquer les organisations syndicales et les travailleurs. Je compte sur vous pour redresser la situation.

 

02.07  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse. Vous êtes sans doute le dernier recours au regard de la situation sociale extrêmement tendue actuellement à la SNCB.

 

Si on en est là aujourd'hui et c'est je crois le plus grave, c'est aussi parce que la ministre de la Mobilité, compétente en cette matière, a décidé de rester au balcon tout en jetant de l'huile sur le feu. Elle ne s'est pas investie afin de restaurer le dialogue. Elle ne s'est pas investie auprès des patrons du rail et des syndicats pour sortir de cette crise par le haut.

 

Je vous rejoins pleinement en ce sens que, pour éviter les grèves de janvier, il faut prioritairement rétablir le dialogue au sein de la SNCB. Je pense qu'avec votre envergure et votre capacité à restaurer la concertation sociale, vous pouvez y arriver. L'enjeu, c'est l'intérêt des navetteurs, un climat social apaisé et surtout un dialogue renoué.

 

02.08  David Geerts (sp.a): Mijnheer de minister, bedankt voor uw antwoord.

 

Nogmaals, ik blijf bij mijn vaststelling dat zowel de directie als de vakbonden vragen naar sociale bemiddeling. Er ligt een ultieme kans voor. In de regering bestaat vandaag kennelijk geen eensgezindheid over het kader waarbinnen die bemiddelaar moet werken. Ik wil vragen om die ultieme kans niet voorbij te laten gaan, enkel omdat er in de regering geen eensgezindheid is. Ik verzoek u om morgen in de regering eensgezindheid te vinden en om een bemiddelaar te sturen. Het doel, waarmee iedereen akkoord gaat, is dat er een oplossing gevonden wordt voor het sociaal conflict, zodat er in januari geen reizigers in de kou blijven staan.

 

02.09  Patrick Dewael (Open Vld): Mijnheer de minister, ik denk niet dat wij elkaar tegenspreken. Ik heb benadrukt dat de essentie van arbitrage of bemiddeling eigenlijk neerkomt op onafhankelijkheid. Een sociaal conflict kan via bemiddeling of arbitrage alleen beslecht worden als de bemiddelaar geen deel heeft aan die of gene stelling. U bent als minister lid van een regeringsploeg die een spoorplan heeft goedgekeurd. Nogmaals wil ik benadrukken dat mijn fractie dat spoorplan geïmplementeerd wilt zien. Als en cours de route conflicten ontstaan, dan moet, als we ingaan op de vraag naar bemiddeling, een onafhankelijke instantie of een onafhankelijk persoon aangesteld kunnen worden. Dat is wat ik vraag. Het gaat dus niet om iemand die verbonden is aan de regering, uiteraard geen minister, geen collega van de voogdijminister, ook geen lid van een kabinet, maar een onafhankelijk sociaal bemiddelaar.

 

Ten tweede, u verwijst naar het nationaal paritair comité. Ik ben blij dat u dat doet. Bij de uitvoering van het spoorplan zullen er namelijk nog punten aan bod komen die vandaag misschien niet op tafel liggen, en die een tweederde meerderheid behoeven in het nationaal paritair comité. Een gekwalificeerde meerderheid wil eigenlijk zeggen dat we aan de spoorbonden een soort van vetorecht geven. Ik verzoek u om daar ook eens over na te denken; ik stel die vraag aan de regering in het algemeen. Het lijkt mij immers dat de wetgeving op dat punt moet worden aangepast.

 

Mijnheer de voorzitter, als de regering in die zin een initiatief neemt, dan lijkt mij dat des te beter. Zo niet denk ik dat het Parlement zich daarover eens moet buigen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

03 Vraag van mevrouw Els Van Hoof aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "het stijgend aantal langdurig zieken op de arbeidsmarkt" (nr. P0883)

03 Question de Mme Els Van Hoof au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "le nombre croissant de malades de longue durée sur le marché de l'emploi" (n° P0883)

 

03.01  Els Van Hoof (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, voorbije dinsdag heeft het RIZIV een rapport bekendgemaakt waarin staat dat het aantal langdurig zieke werknemers stijgt, namelijk tot 335 000 werknemers.

 

In het algemeen bedraagt dat aantal 7 %. Zorgwekkend is echter dat het aantal gevallen vooral bij vrouwen toeneemt, tot 9 % meer zelfs dan tien jaar geleden en ten opzichte van twee jaar geleden.

 

Als vrouw maak ik mij zorgen over het rapport. Een op tien vrouwen zit omwille van het werk ziek onder de kerstboom. Vijfendertig procent van de vrouwen lijdt aan psychische problemen omwille van burn-out of depressie. Dat zijn geen mooie cijfers om onder de kerstboom te leggen.

 

Het rapport van het RIZIV geeft verschillende redenen voor die cijfers. Enerzijds zijn vrouwen oververtegenwoordigd in precaire sectoren, waarin zij minder beslissingsmacht en minder autonomie hebben. Wat ook niet is geweten, is dat 60 % van de oudere werkneemsters in emotioneel belastende sectoren werkt, zoals de gezondheidszorg, het onderwijs en de verkoop, waar zij met lastig cliënteel te maken krijgen.

 

Een andere belangrijke reden kennen wij al lang, namelijk dat vrouwen tien uur meer tijd besteden aan zorgtaken in het gezin, aan het huishouden, aan zorg voor zieke kinderen, aan zorg voor een ziek familielid en aan zorg voor het kleinkind.

 

Dat betekent dat vrouwen veel sneller uit de arbeidsmarkt stappen en veel sneller met pensioen gaan. Dat betekent echter ook dat zij omwille van de fysieke en emotionele belasting veel sneller ziek worden en langdurig ziek worden.

 

Het regeerakkoord is nochtans duidelijk. Het bepaalt duidelijk dat aan werkbaar werk moet worden gewerkt.

 

Mijnheer de minister, u neemt dat erg ter harte. Dat is heel duidelijk door de rondetafelconferenties. U hebt de voorbije week ook heel duidelijk gesteld dat investeren in de economie in den beginne vooral gaat om investeren in mensen. U hebt het eveneens over re-integratieprojecten, die heel erg belangrijk zijn.

 

Het is echter ook heel belangrijk dat een job niet alleen leefbaar is, maar ook uitdagend en boeiend blijft. Dat is een uitdaging voor de sociale partners.

 

Daarom heb ik de hiernavolgende vragen voor u.

 

Ten eerste, welke aandacht hebt u tijdens de rondetafelconferentie aan de genderaspecten besteed?

 

Ten tweede, wat zult u doen om de uitval van langdurig zieke werknemers te voorkomen?

 

03.02 Minister Kris Peeters: Mevrouw Van Hoof, werkbaar wendbaar werk is een van onze topprioriteiten van het afgelopen jaar en ook volgend jaar zal dat zo zijn. Wij werken aan de verdere uitrol ervan. Wij hebben twee rondetafels gehouden en hebben in totaal vijftig voorstellen ontvangen, die nu op hun haalbaarheid en uitwerking worden gescreend. Wij zullen er verder de nodige aandacht aan besteden.

 

U hebt gelijk dat vrouwen op de arbeidsmarkt een specifiek aandachtspunt vormen, op vele vlakken. U hebt er één aangehaald, namelijk de situatie van langdurig zieken op de arbeidsmarkt. U weet dat zowel minister De Block als ikzelf voorstellen over re-integratietrajecten hebben gedaan. Dergelijke trajecten worden natuurlijk op maat uitgewerkt, waardoor rekening wordt gehouden met de individuele situatie van de arbeidsongeschikte werknemer, zeker wanneer het een vrouw is. In dat geval moet men met bepaalde elementen rekening houden.

 

U hebt een aantal rapporten en nieuwe cijfers geciteerd. Wij nemen die mee in de discussie over werkbaar wendbaar werk. Bij de uitrol in 2016 zullen wij daaraan de nodige aandacht besteden. Vorige week heb ik in de plenaire vergadering al een vraag gekregen over de re-integratie van langdurig zieken. Wij bekijken dat dossier momenteel in de federale regering. Ik hoop samen met u dat wij zeer snel de beslissing kunnen communiceren en dat u zult kunnen vaststellen dat met een re-integratietraject op maat voldoende rekening wordt gehouden met uw terechte verzuchtingen.

 

03.03  Els Van Hoof (CD&V): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord. Er moet inderdaad aandacht worden besteed aan re-integratieprojecten, maar ook aan werkbaar werk – ook daar werkt u aan – en aan preventie. Het is duidelijk dat werkgevers en werknemers elkaar enigszins vasthouden in stereotypes. Veertig procent van de werkgevers investeert amper in oudere werknemers en werkneemsters. Nochtans is er een vraag bij hen om dat te doen. Het is de bedoeling dat ontziemaatregelen, maatregelen om werknemers te ontzien, gepaard gaan met ontplooimaatregelen, zodat mensen goesting blijven houden in het werk. Het stereotype is dat werkgevers eigenlijk niet meer investeren in oudere werknemers omdat ze niets meer van hen verwachten en dat werknemers niet meer investeren in zichzelf omdat ze geen kansen meer krijgen. De bedoeling is dat die variatie, die flexibiliteit ontstaat op de werkvloer, zodat werknemers en werkneemsters terug goesting krijgen om te werken en op die manier minder ziek onder de kerstboom zitten.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

04 Vraag van mevrouw Rita Gantois aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "het ketenoverleg in de landbouw" (nr. P0884)

04 Question de Mme Rita Gantois au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "la concertation de la chaîne dans le secteur agricole" (n° P0884)

 

04.01  Rita Gantois (N-VA): Mijnheer de minister, ik had heel erg gehoopt dat ik hier vandaag niet zou moeten staan en deze vraag niet zou hoeven te stellen. Dan zou de gemaakte overeenkomst tussen de actoren van het ketenoverleg uitgevoerd zijn. Helaas.

 

Terwijl begin september het ketenoverleg nog met groot tromgeroffel een eenmalige steun en een historisch akkoord aankondigde, was het gisteren een zwarte dag: het blijkt nu dat hetgeen voor de melkveesector wel kan, voor de varkensboeren niet kan. Landbouworganisaties slikken dat niet en spreken van contractbreuk. Zij zijn de straat opgegaan en hebben actie gevoerd, met succes trouwens, want een aantal van onze grootwarenhuisketens, gisteren twee en vandaag nog eens twee, zullen op eigen initiatief een meerprijs vragen aan hun klanten om die rechtstreeks aan een weliswaar beperkt aantal landbouwers, aan hun leveranciers, over te maken, waardoor die leveranciers en producenten toch iets meer perspectief krijgen.

 

De partners in het ketenoverleg spreken over onuitvoerbare akkoorden. Ze blijven wel vol goede wil en onderhandelen voort op zoek naar een goed akkoord, maar ze schuiven intussen de zwartepiet door naar mekaar. De vraag naar structurele oplossingen is groot en komt van alle zijden.

 

Mijnheer de minister, even historisch zijn de verliezen die onze varkensboeren vandaag lijden. Wanneer nu een vrachtwagen met tweehonderd biggen de boerderij, het erf verlaat, dan betekent dat voor die boer minstens een verlies van 2 000 euro. Wat de vleesvarkens betreft, is de situatie niet veel beter. Mijnheer de minister, intussen geraken de spaarpotten bij de varkensboeren leeg. De varkensboeren zakken financieel, familiaal en sociaal alsmaar verder de dieperik in. Zij zweven tussen hoop en vrees en ik verzeker u dat menselijke drama’s onvermijdelijk zijn.

 

Dat maakt mij bang.

 

Mijnheer de minister, hoe ziet u de onderhandelingen tussen de landbouw en de ketenpartners evolueren? Of is het spreekwoordelijk kalf, of in dit geval het varken, totaal verdronken? Het overleg heeft alle tijd genomen en gekregen om tot een akkoord te komen op vrijwillige basis. Dat is niet gelukt. Is nu niet het moment gekomen dat de politieke wereld maatregelen neemt, om ervoor te zorgen dat gemaakte afspraken afdwingbaar worden?

 

04.02 Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, beste collega’s, collega Gantois, het is juist dat er afspraken zijn gemaakt om ook in een toeslag voor de varkenskwekers te voorzien. Er zijn ook duidelijke verklaringen over afgelegd door de actoren in het ketenoverleg.

 

Maar is uw vraag dat ik ook hier bemiddel en zie wat ik kan doen? Mijn frêle schouders kunnen veel dragen, maar ook al hebben de minister van Landbouw, de heer Borsus, en ikzelf aan de kar getrokken om dat allemaal mogelijk te maken, het gaat om duidelijke afspraken tussen de actoren van het ketenoverleg voor zowel de melksector als de varkenskwekers.

 

De FOD Economie heeft daartoe heel veel bijgedragen door de cijfers aan te reiken en voor ondersteuning te zorgen met onder andere objectieve analyses over de marktwerking. Als u mij vraagt of ik ook in dezen wil bemiddelen, zal ik dat ook bekijken. Niets in dit leven is mij vreemd en u hebt gelijk dat er voor de landbouwers en varkenskwekers een enorm probleem is gerezen.

 

We zullen eerst moeten vaststellen dat de private actoren hun afspraken niet nakomen en dan zal ik in overleg met mijn collega, bevoegd voor Landbouw op het federale niveau, daarover verder van gedachten wisselen. Wanneer u erop aandringt, wanneer de N-VA erop aandringt dat ik ook in dit dossier bemiddel, zal ik dat graag doen. Dat kan ik u verzekeren.

 

04.03  Rita Gantois (N-VA): Dat kan geen kwaad, als u dan toch aan het bemiddelen bent, mijnheer de minister. Maar ik meen dat landbouwers mans genoeg zijn om hun eigen belangen te verdedigen. Alleen hebben zij daarvoor de juiste omkadering nodig. De N-VA vindt dat de politieke overheid het beleidskader kan creëren, door de positie van de landbouwer in de keten te versterken, want hij is het zwakke beestje. Wij willen oplossingsgericht, productief en proactief werken. Dat kunnen wij doen door een combinatie van een versterkt individueel klachtrecht en publiek toezicht.

 

U weet het beter dan ik, volgens een Europese studie doet België niet genoeg tegen de oneerlijke handelspraktijken en moeten wij daarvan werk maken. Het is geen wondermiddel, mijnheer de minister, want wondermiddelen bestaan niet. Intussen vragen wij toch, en met ons alle landbouwers, dat het historisch akkoord nageleefd zou worden, want een historisch akkoord is pas historisch als alle beloftes nagekomen zijn.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

05 Questions jointes de

- Mme Özlem Özen au ministre de la Justice sur "l'enquête autour de Salah Abdeslam" (n° P0885)

- Mme Vanessa Matz au ministre de la Justice sur "l'enquête autour de Salah Abdeslam" (n° P0886)

- M. Gilles Vanden Burre au ministre de la Justice sur "l'enquête autour de Salah Abdeslam" (n° P0887)

- M. Olivier Maingain au ministre de la Justice sur "l'enquête autour de Salah Abdeslam" (n° P0888)

- M. Denis Ducarme au ministre de la Justice sur "l'enquête autour de Salah Abdeslam" (n° P0889)

- M. Hans Bonte au ministre de la Justice sur "l'enquête autour de Salah Abdeslam" (n° P0890)

- Mme Carina Van Cauter au ministre de la Justice sur "l'enquête autour de Salah Abdeslam" (n° P0891)

05 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Özlem Özen aan de minister van Justitie over "het onderzoek naar Salah Abdeslam" (nr. P0885)

- mevrouw Vanessa Matz aan de minister van Justitie over "het onderzoek naar Salah Abdeslam" (nr. P0886)

- de heer Gilles Vanden Burre aan de minister van Justitie over "het onderzoek naar Salah Abdeslam" (nr. P0887)

- de heer Olivier Maingain aan de minister van Justitie over "het onderzoek naar Salah Abdeslam" (nr. P0888)

- de heer Denis Ducarme aan de minister van Justitie over "het onderzoek naar Salah Abdeslam" (nr. P0889)

- de heer Hans Bonte aan de minister van Justitie over "het onderzoek naar Salah Abdeslam" (nr. P0890)

- mevrouw Carina Van Cauter aan de minister van Justitie over "het onderzoek naar Salah Abdeslam" (nr. P0891)

 

De voorzitter: Collega's, het is de derde keer dat ik u vraag om te luisteren. Ik begrijp dat u allerlei zaken te bespreken hebt, maar ik verzoek u dat buiten dit halfrond te doen. Breng ten minste het respect op om naar de sprekers te luisteren, waarvoor dank.

 

05.01  Özlem Özen (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, c'est déplorable! Nous sommes face à une menace très grave, qui impose la plus grande prudence et pourtant, des ministres de ce gouvernement, les uns après les autres, font les guignols devant les médias. On ne lutte pas contre le terrorisme en cherchant le buzz médiatique. On ne lutte pas contre le terrorisme en mettant à mal le travail et la crédibilité de nos policiers, du parquet fédéral, de nos services de renseignement.

 

Il est affligeant, monsieur le ministre, d'entendre un ministre des Affaires étrangères se répandre dans les médias internationaux sur la présence d'une dizaine de terroristes sur le sol belge, qui se baladeraient librement dans les rues de Bruxelles. Il est aussi déplorable, monsieur le ministre, de vous entendre avouer sur un plateau télévisé que l'ennemi public numéro 1 aurait filé sous le nez des policiers et de la Sûreté. Il est affligeant également d'entendre un ministre de l'Intérieur dire que "la Belgique a échappé à un attentat" sans aucune autre explication. Vous et vos collègues, monsieur le ministre, avez tout simplement cherché à faire le buzz. C'est aussi simple que cela!

 

La lutte contre le terrorisme n'a pas besoin de show médiatique, mais de moyens, monsieur le ministre, moyens que votre gouvernement a drastiquement rabotés. Tous ces professionnels, tous ces policiers qui sont jour et nuit sur le terrain pour assurer notre sécurité, la sécurité de nos citoyens, à défaut de moyens, ont besoin de plus de respect pour le travail qu'ils accomplissent. À force, on joue avec leur réputation. On joue avec la réputation de nos policiers. On joue avec la réputation de nos services de renseignement. On joue avec la réputation de la Belgique. On nous fait passer pour des amateurs. On fait passer nos services pour des amateurs. Il est vraiment déplorable, monsieur le ministre, d'utiliser cette période à des fins autres que la lutte contre le terrorisme.

 

Je trouve que la protection de la population vaut plus que cela.

 

Monsieur le ministre, maintenez-vous vos déclarations remettant en cause le travail de nos services de police? Était-il justifié de révéler la probable présence de Salah Abdeslam à Molenbeek? De façon plus générale, vos services et ceux du parquet fédéral se concertent-il sur la manière de communiquer?

 

05.02  Vanessa Matz (cdH): Monsieur le président, chers collègues, monsieur le ministre, je ne vais pas vous dire que la situation est grave; je pense que vous en avez bien conscience. Il y a un chaos depuis hier avec des déclarations de toutes sortes. Cela ne contribue pas à la transparence, à l'État de droit et à la démocratie.

 

Permettez-moi ce petit jeu de mots: c'est vous qui avez ouvert le feu. Voilà un mois que le parlement réclame, de manière intelligente et avec réserve, des éléments inhérents à l'enquête. Il y a déjà eu des déclarations de vos collègues ministres. M. Reynders disait, il y a quelques jours, aux médias qu'une dizaine de terroristes super-armés étaient à Bruxelles.

 

M. le ministre Jambon disait également que des attentats étaient en préparation le 22 novembre. Hier soir, il a refusé de me répondre, il a dit qu'il n'avait pas de responsabilité dans le dossier. Il est ministre de la Sécurité, de l'Intérieur, mais il n'a aucune responsabilité dans le dossier. Pire que cela, il n'avait hier soir aucune information à communiquer, disant n'avoir eu aucune concertation avec vous. Reconnaissez quand même que cela fait un peu désordre, c'est le moins que l'on puisse dire!

 

Depuis un mois, nous réclamions des réponses. Nous ne les avons pas. Et vous allez sur un plateau de télévision. Je me baserai sur vos déclarations, pas sur les extrapolations qui ont été faites autour du dossier. Tout d'abord, la Sûreté dit que "Salah Abdeslam était probablement dans cet immeuble". Vous dites "vraisemblablement". Et le parquet dit "pas du tout". Reconnaissez que ces déclarations contradictoires sont de nature à jeter la confusion!

 

Monsieur le ministre, Salah Abdeslam était-il présent sur les lieux la nuit du 15 au 16 novembre? Pourquoi, alors que le doute est permis, n'exploite-t-on pas tous les outils juridiques existants pour pénétrer dans l'appartement avant cinq heures du matin? Des exceptions sont prévues, comme juriste vous le savez.

 

Pourquoi ne pas avoir fait boucler le quartier? Pouvez-vous nous rassurer sur le fait que Salah Abdeslam n'a pas filé alors qu'on attendait pour agir? Quatre-vingts personnes sont suivies. Comment se passe ce suivi? Nous sommes sans réponse depuis des semaines. Cet événement n'est pas à prendre à la légère. J'espère de tout cœur que vous allez clarifier la situation pour rompre absolument cette opacité et ce manque d'État de droit qui s'est instauré depuis hier dans les médias à cause de vous.

 

05.03  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Monsieur le président, chers collègues, monsieur le ministre, q'est-ce qui vous a pris? Comment un ministre fédéral, avec votre expérience, a-t-il pu tenir de telles déclarations sur un dossier en cours, une enquête en cours, un sujet aussi sensible que la traque de Salah Abdeslam?

 

En tant qu'opposition, nous avons aussi des questions sur l'enquête, sur les perquisitions, sur les mesures du gouvernement. Nous avons insisté pour qu'une commission spéciale soit mise en place sur le terrorisme, que les Comités P et R se saisissent de l'affaire. Nous avons posé des questions en commission de la Justice et de l'Intérieur. Et chaque fois que vous, ou votre collègue M. Jambon, nous disiez que vous ne pouviez pas répondre, que l'enquête était en cours, nous comprenions et respections le travail des services.

 

Vous, en une interview, avez brisé le silence et la discrétion qui régnaient autour de cette affaire!

 

Après votre collègue le ministre Reynders qui s'exprimait il y a quelques semaines à la télévision américaine pour nous expliquer qu'il y avait une dizaine de terroristes armés jusqu'aux dents qui se baladaient dans Bruxelles, c'est donc vous aujourd'hui qui en direct à la télévision spéculez sur ce que font nos services de sécurité, sur la situation actuelle, sur des potentiels ratés de nos services dans la traque de Salah Abdeslam.

 

S'il vous plaît, arrêtez de jouer aux apprentis Columbo! Arrêtez cet amateurisme en termes de communication! C'est néfaste pour la sécurité des onze millions de Belges, pour la réputation de nos services de sécurité et de police, pour l'opinion publique belge et internationale.

 

Vous aurez compris, monsieur le ministre, de nombreuses questions se posent. J'aimerais vous en poser deux de manière plus directe et claire. Que s'est-il passé exactement les 15 et 16 novembre derniers à Molenbeek dans la traque de Salah Abdeslam? Qu'est-ce que démontre l'enquête? Nous sommes en droit de le savoir.

 

Vous rendez-vous compte de l'impact de vos déclarations dans les médias sur l'opinion publique, belge et internationale? Pensez-vous aux conséquences au niveau de la réputation de nos services de police, de sécurité et de renseignement?

 

Vous engagez-vous à ne plus communiquer sur des affaires en cours?

 

05.04  Olivier Maingain (DéFI): Monsieur le président, monsieur le ministre, quel fiasco! Alors que le premier ministre n'a de cesse de faire la leçon sur la communication à propos de faits graves qui mobilisent toute l'Europe - c'est une affaire qui nous place sous les regards du monde entier -, c'est au sein même du gouvernement que, semaine après semaine, nous entendons les pires propos et les pires déclarations, sans aucun contrôle de la réalité.

 

On pourrait prendre tout cela sur le mode de la dérision, mais pas lorsqu'il s'agit de la lutte contre le terrorisme et de notre crédibilité sur le plan international, dans un pays qui accueille quand même encore les institutions européennes et internationales qui contribuent aussi à sa renommée.

 

Maintenant vous allez devoir vous expliquer au fond des choses. De deux choses l'une. Soit vous avez laissé filtrer des éléments de l'instruction qui auraient quelques fondements – à savoir que le terroriste le plus recherché d'Europe se trouvait bien sur les lieux surveillés par les services de police à la surveillance desquels il a pu échapper – et cela n'a rien à voir avec les modalités de perquisition. Comme on l'a rappelé, il existe bien d'autres voies juridiques et bien d'autres moyens policiers pour arriver à cerner un individu caché dans un immeuble. Donc, soit c'est vrai et il faut alors désigner les responsabilités au niveau de la chaîne de commandement; soit ce n'est pas vrai et vous vous êtes avancé seul pour influencer le débat politique en faveur d'engagements que vous avez pris. Cela, c'est inacceptable!

 

Le Parlement est maintenant en droit de connaître la réalité des faits. Plus de faux-fuyants ni d'échappatoires! Il n'en va plus seulement de votre crédibilité, mais également de celle de ce pays!

 

05.05  Denis Ducarme (MR): Monsieur le président, que de caricatures et d'excès! Comme c'est bientôt Noël, monsieur Frédéric, je ne reviendrai pas sur des termes tels que "guignols" ou "fiasco".

 

Des explications doivent en effet être données, monsieur le ministre de la Justice. Vous vous engagez au sein de ce gouvernement avec énormément de force pour doter notre pays d'un arsenal de mesures qui pourront nous rendre plus efficaces face à la menace radicale et terroriste et, assurément, rattraper un certain retard en ce domaine. C'est d'ailleurs la raison des douze mesures qui ont été prises en tout début de législature et des dix-huit autres que le premier ministre a annoncées récemment.

 

Nous sortons … (Brouhaha)

 

Monsieur le président, un député de la majorité peut-il encore s'exprimer? Vous me feriez plaisir en défendant mon droit de parole comme vous l'avez fait pour le collègue Hedebouw tout à l'heure. J'aimerais aller au bout de mon intervention dans la sérénité.

 

Nous sortons d'une période d'un peu plus d'un mois extrêmement tendue sur le plan de la lutte contre le radicalisme et le terrorisme. Dans ce contexte, monsieur le ministre, vous vous êtes exprimé pour présenter très vraisemblablement l'une des dix-huit mesures importantes. Il s'agit en effet de ne pas accorder de douce nuit aux terroristes.

 

05.06  Laurette Onkelinx (PS): Quel est le rapport?

 

05.07  Denis Ducarme (MR): Monsieur le ministre, vous avez parlé de cette mesure qui doit permettre de perquisitionner 24h/24. À cet égard, nous devons partager une exigence de transparence, une nécessaire clarification.

 

En effet, vous avez indiqué que certaines informations laissaient à penser que ce terroriste se trouvait dans une habitation de Molenbeek.

 

05.08  Laurette Onkelinx (PS): (…)

 

05.09  Denis Ducarme (MR): Madame Onkelinx, c'est la fin de l'année. Je sais que les choses deviennent difficiles.

 

05.10  Laurette Onkelinx (PS): (…)

 

Le président: Je vous en prie, madame Onkelinx, laissez parler M. Ducarme.

 

05.11  Denis Ducarme (MR): Madame Onkelinx, je sais que, depuis quelques mois, vous essayez d'afficher un discours constructif. Mais nous sommes à la fin de l'année, vous êtes un peu fatiguée et vous avez du mal à retenir vos chevaux sauvages!

 

Le président: Venez-en à votre question, monsieur Ducarme.

 

05.12  Denis Ducarme (MR): Monsieur le ministre, on a assisté à un emballement médiatique, suite à vos déclarations.

 

Aujourd'hui, on se trouve face à des versions contradictoires. On ne sait plus très bien où est la réalité.

 

Je sais que, tout comme la majorité, tout comme ce Parlement, vous souhaitez que les choses soient clarifiées dans un souci de transparence.

 

05.13  Hans Bonte (sp.a): Mijnheer de minister, vandaag staat ons landje weer op de eerste pagina van The New York Times. De woordvoerder van het federaal parket zaait daar twijfel of wat u zegt al dan niet correct is.

 

Ik wil niet zoals andere collega’s ingaan op het gekakel – zo zal ik het maar noemen – van een aantal ministers, ook van u, over het lopend onderzoek.

 

Ik wil u eerst vooral een vraag stellen waarop u niet kunt antwoorden, een vraag die heel wat mensen bezighoudt. Is het correct dat terreurverdachte nummer 1 in Europa, die in staat was ons land onder te dompelen in een terreurdreiging van niveau 3, en in Brussel op een bepaald moment niveau 4, is kunnen ontsnappen in een kast die werd verhuisd onder de neus van de politiediensten?

 

Dit is een vraag waarop u niet kunt antwoorden, mijnheer de minister. Ik zal u zeggen waarom. U kunt er niet op antwoorden omdat er niet gebeurd is wat moest gebeuren. Dit probleem is compleet verkeerd aangepakt. Elke burgemeester in dit land – en hier zijn er nogal wat aanwezig – zal het allicht met mij eens zijn over wat er moet gebeuren als er gevaar dreigt. Als ergens in de wijk een bouwvallige woning staat, als er een bommelding is, als er een gaslek is, definieert men een perimeter en zet men die af. Als er een gaslek is, roept men de gasmaatschappij erbij, die onder leiding van de politiediensten elk gaskraantje controleert tot zij het probleem opgelost heeft. Daarna geeft de burgemeester toestemming om terug te keren.

 

Mijnheer de minister, er is een vraag die ik wel beantwoord wil zien. Wie is verantwoordelijk voor de ellendige blunder dat dit niet is gebeurd? Daarop wil ik zeer graag uw antwoord kennen.

 

05.14  Carina Van Cauter (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, mijn fractie is voorstander van een heldere beleidscommunicatie. Evenwel, als politie en parket terroristen op het spoor zijn, dan geldt het geheim van het onderzoek. Dat is niet om informatie achter te houden of onder de mat te vegen. Dat heeft één enkel doel, met name de opsporingsstrategie niet te doorkruisen, want zelfs ik weet dat men niet jaagt met de fanfare op kop.

 

Ik ben echter verbaasd wanneer ik in de media verneem dat huiszoekingen in realtime worden gefilmd en wanneer ik verklaringen hoor afleggen over de identificatie van slachtoffers of verdachten die zijn omgekomen tijdens het onderzoek, over hoe zij aan de hand van een vingerkootje worden geïdentificeerd. Ik ben verbaasd wanneer ik lees dat u stelt dat we te laat zouden zijn gekomen als we om vijf uur 's ochtends een huiszoeking hadden uitgevoerd ten huize van Salah Abdeslam. Dat heb ik gehoord in een VTM-programma. Een huiszoeking om vijf uur 's ochtends zou te laat zijn geweest.

 

Mijnheer de minister, ik heb de volgende vragen. Geldt nog steeds het geheim van het onderzoek, zolang de onderzoeksstrategie dat vereist?

 

Spoort men lekken in het onderzoek op die het onderzoek in gevaar brengen? Zal men die ook vervolgen? Of worden enkel vaders van omgekomen zonen voor de raadkamer vervolgd?

 

Het volgende is voor mij heel belangrijk. U zegt dat wij wisten dat we om vijf uur te laat kwamen om Salah Abdeslam op te pakken. Waarom is men dan niet binnengevallen wanneer het wel kon, vóór 22 u 00? Waarom heeft men dan niet de wacht gehouden aan zijn woning, op het dak, aan de vensters of de deuren en heeft men hem niet opgepakt toen hij misschien om 05 u 05 of later de woning verliet?

 

05.15 Minister Koen Geens: Mijnheer de voorzitter, beste collega’s, als u het mij toestaat, zeg ik hetzelfde in het Nederlands en het Frans om heel duidelijk te zijn.

 

En ce qui concerne l’émission de hier soir, pour ceux qui ne l’auraient pas vue, je voudrais préciser ceci. Cela m’est rarement arrivé que je sois cité contra et pour avant que l’émission ne soit produite. Cela a été le cas. Mais pour ceux qui ne l’auraient pas vue, je précise que j’ai seulement souligné, à l’occasion d’une question sur le train de mesures antiterroristes prises par le gouvernement, combien les restrictions légales relatives aux heures de perquisition peuvent être un handicap dans certaines situations d’urgence, notamment liées au terrorisme. C’est la question à laquelle j’ai répondu. J’ai aussi parlé d’autres choses à ce moment-là.

 

Dans certaines circonstances, intervenir de nuit, outre les facteurs temps et tactique, permettrait d’intervenir en garantissant une plus grande sécurité tant pour les services de police que pour les voisins ou passants. Voilà la raison pour laquelle le gouvernement a proposé de changer la loi à cet égard à partir des expériences de Verviers, Paris et Bruxelles.

 

Voor wie de uitzending van gisterenavond niet heeft gezien — het is zeldzaam dat men wordt geciteerd voor en contra alvorens een programma wordt uitgezonden — wens ik te preciseren dat ik naar aanleiding van een vraag over de reeks antiterrorismemaatregelen van de regering alleen heb onderstreept in welke mate de wettelijke beperkingen inzake de periode waarbinnen huiszoekingen mogen worden gevoerd een handicap kunnen vormen in bepaalde noodsituaties, inzonderheid met betrekking tot het terrorisme.

 

In bepaalde omstandigheden zou de mogelijkheid om ’s nachts te kunnen optreden, naast de factoren tijd en tactiek, ook kunnen toelaten om met een grotere vorm van veiligheid te handelen, zowel voor de politiediensten als voor de buren en de voorbijgangers. Het is precies daarom dat de regering er nu van uitgaat dat men huiszoekingen in een terrorismezaak anders moet bekijken, meer bepaald op grond van de ervaring in Verviers, Parijs en Brussel. Daarom hebben wij voorgesteld om de wet aan te passen. Het is trouwens niet de eerste keer dat ik dat zeg; ik zeg dat al sedert het gebeurd is.

 

Specifiek voor maandag 16 november heeft de politie een huiszoeking uitgevoerd in Sint-Jans-Molenbeek in de Delaunoystraat. Ik neem aan dat men toen niet heeft gedacht dat daar niets aan de hand zou kunnen zijn. Dat hebt u ook allemaal gezien. De ordediensten zijn de woning binnengedrongen om 10 u 00, maar de voorbereidingen waren al verschillende uren aan de gang. Volgens het federaal parket werd het tijdstip van het begin van de huiszoeking gekozen om operationele redenen en om opportuniteitsredenen, zoals in Verviers, waar men de huiszoeking om 18 u 00 heeft gedaan. De huiszoeking in de woning in Molenbeek, die was bedoeld om zich ervan te vergewissen of Salah Abdeslam er zich bevond of er zich zou bevonden hebben, gaf een negatief resultaat.

 

Dans le cas précis, le lundi 16 novembre, la police a exécuté une perquisition à Molenbeek-Saint-Jean, rue Delaunoy. Les forces de l'ordre ont pénétré dans l'habitation à 10 heures, les préparatifs étant évidemment en cours depuis plusieurs heures.

 

Selon le parquet fédéral, l'heure du début de la perquisition a été choisie pour des raisons opérationnelles et d'opportunité, tout comme à Verviers où elle a démarré à 18 heures. La perquisition à Molenbeek-Saint-Jean qui avait pour objectif de vérifier si Salah Abdeslam se trouvait, ou aurait pu se trouver, dans l'habitation en question a été négative.

 

Je n'ai jamais affirmé la présence de M. Salah Abdeslam à Molenbeek, le 16 novembre, mais le parquet fédéral a confirmé hier dans un communiqué de presse sa présence possible. C'est effectivement le parquet fédéral qui doit communiquer à ce sujet. Vous ne pourrez pas constater dans l'émission d'hier soir que j'ai communiqué là-dessus alors que j'ai seulement, ainsi que M. Jambon lors de la même émission, laissé comprendre implicitement une possible présence dont les services devaient tenir compte, comme le montrent bien l'important déploiement de forces de sécurité à l'occasion de la perquisition ainsi que le temps qu'elle a duré.

 

Beste collega’s, ik heb nooit beweerd dat Salah Abdeslam op 16 november inderdaad in Molenbeek aanwezig was, maar net zoals het federaal parket gisteren zelf heeft gecommuniceerd dat er een kans was dat Salah Abdeslam zich in het gebouw bevond en mijn collega Jambon dat in dezelfde uitzending evenzeer heeft bevestigd, heb ik impliciet gealludeerd op een mogelijke aanwezigheid waarmee de diensten rekening moesten houden, zoals overigens blijkt uit de belangrijke inzet van de veiligheidsdiensten naar aanleiding van de huiszoeking en de duur ervan.

 

Toujours en réponse à la question du journaliste sur les mesures antiterroristes que le gouvernement allait prendre.

 

Voor alle duidelijkheid, ik heb dus niet verklaard dat Salah Abdeslam er nipt in geslaagd zou zijn om aan de politie te ontkomen door het gegeven dat het verboden is ’s nachts op te treden. Niettemin is het nodig, beste collega’s, om de ordediensten meer manoeuvreerruimte te geven om hun interventies op private plaatsen beter te kunnen plannen en uitvoeren, zeker in die situaties waarbij er sprake is van een zekere gevaarlijkheidsgraad.

 

Het is dus in die zin dat ik mijn antwoord heb geformuleerd, wat overigens ook de reden was voor het voorontwerp van wet dat thans bij de Raad van State ligt.

 

Chers collègues, pour faire la clarté, je tiens à dire ici que je n'ai pas déclaré que Salah Abdeslam a échappé de peu à la police en raison de cette interdiction d'agir de nuit. Il n'en reste pas moins qu'il est nécessaire de donner aux forces de l'ordre une plus grande marge de manœuvre pour planifier et intervenir dans des lieux privés, surtout, madame Onkelinx, dans des situations présentant un degré de dangerosité. Ceci était le sens de ma réponse à la question visant à savoir quelles mesures antiterroristes je propose. Cela a motivé, par ailleurs, l'avant-projet de loi actuellement à l'examen au Conseil d'État.

 

Pour ce qui concerne ma solidarité avec les services, je vous invite, chers collègues, à trouver une déclaration, un seul moment où je n'ai pas soutenu mes services contre toute critique de quiconque. Hier soir, j'ai seulement osé dire que nos services auraient pu travailler encore mieux s'ils avaient pu travailler entre 21 heures et 5 heures ... (Tumulte) …

 

 

… en cas de flagrant délit, et je viens de dire que c'est la conclusion que je tire des attentats de Verviers, Paris et Bruxelles.

 

Beste vrienden, wat de diensten betreft, zou ik u willen vragen mij te zeggen waar ik de diensten tekortgedaan zou hebben. Ik heb mij, sedert het begin, bijzonder solidair opgesteld ten opzichte van de diensten, tegen alle kritiek in. Omdat ik, rekening houdend met de moeilijke omstandigheden waarin zij verkeren, de voorwaarden wil verbeteren waarin zij werken, heb ik een aantal maatregelen voorgesteld.

 

Mijnheer de voorzitter, ik heb gezegd.

 

05.16  Özlem Özen (PS): Monsieur le ministre, évidemment, votre réponse ne me satisfait pas du tout. Lorsque vous évoquez les restrictions, en tout cas, les heures où les perquisitions peuvent être accomplies, c'est un faux débat car vous essayez de noyer le poisson. Vous savez très bien qu'il existe des exceptions. Notamment en matière de stupéfiants, on ne respecte pas ces heures de perquisition. Dans cet hémicycle, personne ne s'oppose à des exceptions en matière de terrorisme.

 

Donc, il faut arrêter de noyer le poisson. Il s'agit d'un faux débat!

 

En ce qui concerne la communication, quand bien même, nous avons fait la une du New York Times, de France Inter. Sincèrement, je pense qu'à un moment donné, il faut redonner de la crédibilité à nos services, à la Belgique et qu'il faut arrêter. Nous avons, avec le parlement, joué le jeu de la discrétion et la cacophonie qui transparaît de ce gouvernement ne sied pas du tout! Nous vous demandons aussi autant de discrétion.

 

05.17  Vanessa Matz (cdH): Monsieur le ministre, je ne vous cache pas ma colère à propos de votre réponse. Celle-ci est en tous points contradictoire. Vous prenez la peine de lire ce que vous avez dit à la télévision avant-hier soir et, à la fin de votre message, vous contredisez vos propos. Si, monsieur le ministre, vous dites des choses différentes!

 

Vous entendre dire que si on avait eu l'extension des perquisitions, on aurait pu éventuellement mieux agir m'amène à me poser la question de savoir si, demain, en cas de menace d'attentat grave, vous allez attendre 05 h 00 pour agir sans faire droit à des exceptions légales existantes.

 

Nos citoyens et nos parlementaires attendaient des réponses. Vous avez jeté davantage d'opacité sur le dossier. Nos citoyens, mais aussi les citoyens européens, plus particulièrement les Français, attendaient des réponses sur la manière dont vous alliez mettre la main sur Salah Abdeslam et aussi sur le suivi que vous pourriez réserver aux 80 personnes considérées comme dangereuses. Il n'y a aucune réponse en la matière. J'ai l'impression que vous noyez le poisson avec des contre-vérités, des contradictions. Et si le parquet est sorti dans la presse, c'est parce que vous aviez commencé!

 

05.18  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, si je comprends bien, votre interview sur VTM était en fait une opération de marketing et de communication par rapport à l'une des dix-huit mesures du gouvernement qui concerne les perquisitions de nuit.

 

Si c'est le cas, c'est proprement indécent! Vous ne vous rendez pas compte de la grave erreur de communication que cela représente et l'impact sur notre population. Aujourd'hui, à cause de ce genre de ratés, nos concitoyens perdent confiance dans leurs services. Je ne dis pas que vous avez eu des propos malheureux par rapport aux services mais l'impact est désastreux sur la confiance que nos concitoyens ont dans leurs services de sécurité et de police et sur leur réputation à l'étranger.

 

Vous ne pouvez pas le nier. Dans toute la presse mondiale, nous sommes à nouveau malheureusement ridiculisés, nos services sont ridiculisés. Cette communication et ce marketing sont tout à fait regrettables.

 

05.19  Olivier Maingain (DéFI): En somme, monsieur le ministre, vous n'auriez pas compris vos propres propos mais tout le monde les a compris, le parquet aussi!

 

Je relis le communiqué de presse du parquet. "Affirmer qu'on n'a pas pu l'arrêter parce que nous ne pouvons pas effectuer des perquisitions entre 21 h 00 et 5 h 00 et qu'il s'est échappé durant cette tranche horaire est une extrapolation". Voilà la réponse cinglante du parquet à votre propos!

 

Aujourd'hui, aurez-vous l'audace de dire que c'est le parquet qui est dans l'erreur? Dites-le nous! Mais on ne va pas continuer longtemps la partie de cache-cache à laquelle vous vous livrez parce que l'affaire n'est pas terminée. Loin de là!

 

On ne peut accepter, dans ce pays, à un moment aussi crucial de la lutte contre le terrorisme, que le ministre de la Justice s'aventure de cette manière dans les médias. Je ne parlerai pas ici du secrétaire d'État au Commerce extérieur, qui n'a que faire de la question.

 

Je sais bien qu'une fois de plus, on constatera une sorte de complicité émanant de la majorité pour se taire quant à la gravité des faits. Mais il n'en reste pas moins que cette affaire vous poursuivra longtemps et, en tout cas, on va s'en occuper!

 

05.20  Hans Bonte (sp.a): Mijnheer de minister, laat mij twee dingen zeggen over het faux débat, het afleidingsmanoeuvre, het excuus, met name het debat over huiszoekingen tussen 22 u 00 ’s avonds en 5 u 00 ’s morgens. Als dat de les is die u trekt uit Verviers en Parijs, dan verbaast het mij dat die maatregel niet in de batterij maatregelen zat die naar voren werd geschoven op 12 januari. Nu is die maatregel er wel bij, nummer 16 van de 18 maatregelen.

 

Ik lanceer een concrete uitnodiging aan de voorzitter van de tijdelijke commissie voor de Terrorismebestrijding. De tekst ligt klaar. Ik stel voor dat wij er morgen aan beginnen, zoals dat was gepland, zodat dit excuus alvast verdwijnt. Wij kunnen het debat aangaan en, wat mij betreft, er zelfs nog over stemmen voor Nieuwjaar.

 

Het is echter een vals debat, mijnheer de minister. U weet zeer goed dat er een fout is gemaakt door de boel niet af te sluiten, door niet grondig te controleren en na te gaan wie er aanwezig was en vast te stellen of Salah Abdeslam er al dan niet was. Die fout werd gemaakt, puur omdat men niet heeft gedaan wat men in deze omstandigheden logischerwijze doet, namelijk de boel afzetten en grondig laten controleren.

 

Ik heb opzettelijk maar één vraag gesteld. Wie draagt hiervoor de verantwoordelijkheid? Waarom heeft de regering niet beslist de boel af te zetten en te controleren? Dat is mijn vraag, maar ik heb begrepen dat u ze niet wenst te beantwoorden.

 

05.21  Carina Van Cauter (Open Vld): Mijnheer de minister, als ik mij niet vergis, heb ik u in het VTM-programma horen zeggen dat men om 5 u 00 te laat zou zijn geweest. Waarom is er dan een huiszoeking uitgevoerd om 10 u 00 ’s morgens? Als de strategie van het onderzoek of operationele redenen – ik heb daar begrip voor – aangaven dat 10 u 00 ’s morgens het meest aangewezen moment was, waarom hebt u dan gezegd dat men om 5 u 00 te laat zou zijn geweest?

 

Mijnheer de minister, begrijp mij niet verkeerd. Wij delen uw intentie en wij staan achter u in de strijd tegen het terrorisme. Voor ons is een ding echter duidelijk: in een lopend onderzoek is zwijgen goud!

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

06 Question de M. Éric Massin à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "la mise en œuvre de l'accord des partenaires sociaux sur la réintégration des personnes en maladie-invalidité" (n° P0892)

06 Vraag van de heer Éric Massin aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de tenuitvoerlegging van het akkoord van de sociale partners met betrekking tot de re-integratie van personen die wegens ziekte of invaliditeit arbeidsongeschikt zijn" (nr. P0892)

 

06.01  Éric Massin (PS): Monsieur le président, madame la ministre, mesdames et messieurs, mes chers collègues, le gouvernement a mis en avant, selon les déclarations du premier ministre, deux choses qui me semblent essentielles et que je peux partager: d'une part, jobs, jobs, jobs, et, d'autre part, quelque chose que d'autres ne partagent peut-être pas, la concertation sociale et le respect de celle-ci.

 

Des décisions prises par le gouvernement ont été mises sur la table mais devaient faire l'objet d'une concertation sociale. Il s'agit de la remise au travail des travailleurs inaptes de longue durée. Il était même prévu que ce soit obligatoire, qu'il y ait éventuellement des sanctions. Mais les partenaires sociaux du Groupe des Dix, employeurs et représentants des travailleurs sont d'accord – et il faut le souligner – pour dire que cela ne doit pas être obligatoire et qu'il ne doit pas y avoir de sanction.

 

Vous vous étiez engagée, madame la ministre, de même que votre collègue le ministre de l'Emploi et de la Concertation sociale, M. Peeters, à ce que cet accord soit entériné. Jeudi dernier, le kern devait avaliser cet accord. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a eu une réunion aujourd'hui ou hier, et de nouveau, ce n'est pas le cas. Selon la presse, le dossier devrait revenir demain à 15 h, pour terminer avant les vacances, afin d'entériner – ou pas – cet accord.

 

Madame la ministre, la question est simple. Vous avez pris l'engagement de faire entériner l'accord du Groupe des Dix dans le cadre de la concertation sociale. Les employeurs sont clairs. Les organisations des travailleurs sont claires. Ils sont d'accord avec des parcours, mais pas obligatoires et sans sanction. Même si certains, en ce compris au niveau de votre parti, ne sont pas d'accord, allez-vous et votre collègue M. Peeters faire entériner cet accord par le gouvernement?

 

06.02  Maggie De Block, ministre: Monsieur le président, monsieur Massin, le 20 novembre, nous avons présenté aux partenaires sociaux les deux arrêtés d'exécution modifiés dans le cadre de la Plate-forme "Return to work" du Conseil national du Travail. La semaine passée, le Groupe des Dix a dégagé un accord sur le régime du chômage temporaire et le trajet de réintégration. Il faut les en remercier.

 

Comme je l'ai indiqué la semaine dernière, un accord social, c'est bien, mais il faut aussi un accord politique au sein du gouvernement. Et cet accord social doit être compatible avec l'accord de gouvernement et avec le budget.

 

Un accord au sein du gouvernement sera encore discuté demain. Le gouvernement s'est réuni une fois seulement, vendredi passé. On a constaté qu'un certain nombre de questions se posent, qu'il faut tirer au clair du point de vue technique.

 

Nous voulons qu'il y ait une approche personnalisée des patients concernés, des malades de longue durée. Nous voulons une approche positive: il faut parler de la capacité de travail et pas de l'incapacité de travail. Nous voulons responsabiliser tous les intéressés, les médecins, les patients et les employeurs. Si, pour y arriver, il faut un jour de plus, nous le prendrons!

 

06.03  Éric Massin (PS): Madame la ministre, soyons de bon compte! On était dans Le Malade imaginaire. Avec le gouvernement, nous tombons dans Le Misanthrope.

 

T'es bénéficiaire d'allocations de chômage, t'es fraudeur, tu bénéficies du système… T'es chômeur, t'es fraudeur, t'es fainéant… T'es pensionné, c'est pas normal, travaille. Et, maintenant, t'es malade, t'es le malade imaginaire de Molière.

 

Il faut que vous arrêtiez. Vous avez pris des engagements vis-à-vis des partenaires sociaux. Respectez-les, s'il vous plaît! Autrement vous perdrez toute crédibilité!

 

C'est peut-être l'élément le plus fondamental, surtout quand les partenaires sociaux vous disent qu'ils sont d'accord sur l'approche individualisée. Les deux seules choses que nous ne voulons pas, c'est que ce soit obligatoire et qu'il y ait des sanctions. Respectez-les, s'il vous plaît! C'est ce qu'ils essayent de faire avec vous!

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

07 Vraag van mevrouw Anne Dedry aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de veroordeling van de Europese Commissie door het Europees Hof wegens het uitblijven van criteria voor hormoonverstoorders" (nr. P0893)

07 Question de Mme Anne Dedry à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "la condamnation de la Commission européenne par la Cour de justice de l'Union européenne pour son retard dans la définition de critères relatifs aux perturbateurs endocriniens" (n° P0893)

 

07.01  Anne Dedry (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, er zijn 700 chemische stoffen bekend die in ons lichaam hormoonverstorend kunnen werken. U, als arts, weet dat die een menselijke tol eisen en de wetenschappers zijn het daarover eens. Voldoende studies tonen aan dat er daardoor kankergevallen bij gekomen zijn en ook autisme, onvruchtbaarheid en zwaarlijvigheid zijn eraan te wijten.

 

Gisteren heeft het Europees Hof van Justitie de Europese Commissie veroordeeld omdat zij treuzelt met het vastleggen van de criteria voor hormoonverstorende stoffen. In 2009 heeft de Europese Commissie die opdracht gekregen. Zij had daarvoor de tijd tot 2013 en zij heeft het niet gedaan. In 2014 heeft Zweden een klacht ingediend. In 2015 zijn alle Europese lidstaten gevolgd, ook België heeft zich bij die klacht aangesloten.

 

Dezelfde dag kregen wij nog berichten over ftalaten in ziekenhuismateriaal en plastiek en de effecten ervan. Men stelde duidelijk dat de boosdoener gevonden was, namelijk plastieken slangetjes en buisjes die tijdens en na de operatie tot diep in de huid van de patiëntjes doordringen. Katheders, buisjes en maagsondes zijn grote boosdoeners. Onderzoeken hebben uitgewezen — het is al lang bekend — dat deze een toxisch en hormoonverstorend effect hebben.

 

Mijn vraag is logisch en duidelijk. Aan welke kant staat u, aan de kant van de Europese Commissie, die treuzelt, of aan de kant van alle Europese lidstaten, die dringend actie willen? Zult u, als arts, ook iets doen aan de ftalaten in ziekenhuismateriaal?

 

07.02 Minister Maggie De Block: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Dedry, ik heb dit antwoord afgetoetst bij de andere bevoegde ministers, mevrouw Marghem en de heer Borsus.

 

Wij nemen de bescherming tegen de effecten van hormoonverstorende stoffen wel degelijk zeer ernstig, maar het betreft een zaak die op Europees niveau aangepakt wordt. Het is zeer moeilijk om aan te tonen of een stof hormoonverstorend is en bij welke blootstelling zij dat is. Er wordt samengewerkt met de lidstaten. Elk doet een deel van het werk in de evaluatie van 700 stoffen. Wij willen zo weinig mogelijk cavalier seul spelen. Het heeft geen zin om maatregelen te nemen, als wij niet weten waarom wij die nemen en hoe wij die moeten nemen. Het gaat om tal van cosmetica, pesticiden, biociden, maar ook om verpakkingsmiddelen van voedingsproducten, die in heel Europa verhandeld worden.

 

De feiten zijn er. De Europese Commissie is veroordeeld omdat zij er te lang over doet om haar regelgeving over biociden op orde te brengen. België heeft de indiening van die klacht in 2015 dan ook gesteund. Wij zijn daarin zeer actief van bij het begin. Wij eisen dat de Commissie een definitie uitbrengt, zodat er een duidelijk kader is waarbinnen wij kunnen werken. Wij evalueren stoffen in het kader van het Europees Agentschap voor chemische stoffen, wij nemen ook deel aan deskundigenpanels enzovoort. Belangrijk is dat wij willen werken op wetenschappelijke basis en daartoe moeten wij ons kunnen richten op onafhankelijk onderzoek in het kader van wetenschappelijke organismen, zoals het Europees Agentschap voor chemische stoffen of de Europese voedselautortiteit EFSA. De vragen zijn bijvoorbeeld of een stof hormoonverstorend is, vanaf welke blootstelling, en welke maatregelen er genomen moeten worden.

 

Wij moeten ook opletten voor simplisme. Wij moeten ons ervan bewust zijn dat overbodige of lichtzinnige maatregelen tot gevolg kunnen hebben dat er naar alternatieven wordt gezocht, die mogelijk nog schadelijker zijn dan de huidige producten op de markt. Laten wij ook niet vergeten dat bisfenol een van de meest geëvalueerde stoffen ter wereld is. Het EFCA baseert zich op meer dan tweeduizend studies.

 

Het Europees Hof heeft een beslissing genomen en wij accepteren die. Meer dan ooit echter is een Europese aanpak nodig. Wij denken dat de Europese Commissie dat arrest wel ter harte zal nemen.

 

07.03  Anne Dedry (Ecolo-Groen): Mevrouw de minister, u kunt misschien eens op werkbezoek gaan in Frankrijk, waar wel al verschillende stappen werden gezet. Dat zou ons kunnen vooruithelpen. Inzake het verbieden van bisfenol, bijvoorbeeld, staat men in Frankrijk al een stuk verder dan in België.

 

Ik ben het niet met u eens dat er onvoldoende onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt; dat gebeurt er absoluut wel. Wij mogen niet langer verstoppertje spelen met de volksgezondheid; die tijd is voorbij. Wij hebben immers al vijf jaar verloren.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

08 Vraag van de heer Jan Vercammen aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het misbruik van de ziekteverzekering door ziekenhuizen" (nr. P0894)

08 Question de M. Jan Vercammen à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "les abus commis par des hôpitaux en matière d'assurance maladie" (n° P0894)

 

08.01  Jan Vercammen (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, geachte collega’s, sjoemelsoftware in de Belgische ziekenhuizen. Deze week verscheen in de kranten een rapport van de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle, dat uitwijst dat in 15 % van onze ziekenhuizen meer dan 66 % van de CT-scans van rotsbeenderen plaatsvindt. Ik geef u graag een lesje anatomie. Ik zal mij wel aan de tijd houden.

 

Onze rotsbeenderen maken deel uit van onze schedelbasis. Zij liggen in het verlengde van onze gehoorgang. Die rotsbeenderen zijn klein, en technisch iets moeilijker te onderzoeken. Het is heel vreemd, maar de vergoeding voor zo’n onderzoek is veel voordeliger dan een scan van de schedel of een scan van het aangezicht.

 

De Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle is gaan kijken waar het probleem zit. Wordt het onderzoek te veel aangevraagd? Factureren de radiologen te veel? Of ligt het aan de facturatiediensten zelf?

 

Ik moet u zeggen hoe de ziekenhuisfinanciering in elkaar zit. Voor radiologie gaat 70 % tot 80 % van het honorarium voor dit nomenclatuurnummer naar de ziekenhuizen. Ongeveer 20 % gaat naar de verstrekkende arts.

 

Wat heeft men vastgesteld? Het zijn de ziekenhuizen die systematisch overfactureren. Toch wel vreemd.

 

Wat bewijst dit? Ik gooi niet met een steen naar de ziekenhuizen. De ziekenhuisfinanciering is in nood, en onze minister werkt daaraan. De ziekenhuizen hebben nood aan een optimale facturatie. Tussen optimaal en fraude ligt echter een grens.

 

De Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle is erin geslaagd dit fenomeen aan te tonen. Mevrouw de minister, mijn vragen zijn dan ook de volgende.

 

Ten eerste, worden met het oog op de openheid die de patiënt graag heeft de namen van de betrokken instellingen bekendgemaakt?

 

Ten tweede, de meeste betrokken instellingen, met één uitzondering, hebben verklaard het teveel terug te zullen storten. Alles goed en wel, maar krijgen zij ook een boete?

 

Ten derde, dankzij zijn terreinkennis vond de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle een verschil van 3 miljoen euro voor deze ene prestatie. Gaat u verder op de ingeslagen weg? Zal het RIZIV deze manier van handelen voortzetten?

 

08.02 Minister Maggie De Block: Collega Vercammen, ik dank u voor deze korte les anatomie. Ik ga u een geheim verklappen, ik wist de rotsbeenderen al liggen.

 

Alle gekheid op een stokje, de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle heeft een aantal te hoge facturaties gevonden in een veertiental ziekenhuizen. Ik moet zeggen dat die mensen hun werk goed hebben gedaan. De juiste onderzoeken werden aangevraagd, maar zij hebben de outliers genomen waarbij proportioneel eigenlijk te veel scans van de rotsbeenderen werden gefactureerd. Normaal is dat 10 % van die onderzoeken.

 

Er is dan ook een verwittiging naar die veertien ziekenhuizen gegaan. Het goede nieuws is dat dertien van hen de overbodige facturatie al hebben terugbetaald. Het gaat om twee jaren, 2013 en 2014. Natuurlijk zullen de controles verder gebeuren voor de volgende jaren. Belangrijk is dat er 2,4 miljoen euro is terugbetaald aan het RIZIV voor de ten onrechte opgestreken vergoedingen.

 

Ik weet niet in hoeverre de resultaten van het onderzoek openbaar moeten worden gemaakt. Ik meen dat zeker moet worden gezegd dat dit het bewijs is dat de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle met stiptheid zijn werk doet. Ik wens hen daarmee dan ook te feliciteren.

 

08.03  Jan Vercammen (N-VA): Mevrouw de minister, ik dank u voor uw duidelijk antwoord.

 

Ik wil benadrukken dat de N-VA blijft vechten voor het behoud van een open, vrije en toegankelijke geneeskunde. In budgettair moeilijke tijden kan dat alleen als de rotte appels uit de mand gaan. Helaas gebeurt al te vaak het omgekeerde en worden alle schapen over dezelfde kam geschoren. De index wordt niet doorgevoerd en er worden enkele percentages van een specifiek nomenclatuurnummer afgehaald.

 

Mevrouw de minister, wij wensen u veel moed voor wat nog komen gaat. Wij zullen u helpen om onze gezondheidszorg te redden, maar dan wel door dit soort van maatregelen en niet door een algemene aanpak.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

09 Question de Mme Caroline Cassart-Mailleux au ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l'Agriculture et de l'Intégration sociale, sur "l'échec des négociations sur la crise porcine" (n° P0895)

09 Vraag van mevrouw Caroline Cassart-Mailleux aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "het mislukken van de onderhandelingen over de varkenscrisis" (nr. P0895)

 

09.01  Caroline Cassart-Mailleux (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, en janvier 2014, le secteur du porc a subi une crise importante, découlant notamment de l'embargo russe.

 

Quelles sont les conséquences de cette crise? Évidemment, l'effondrement du cours du porc.

 

Dans notre pays, le secteur est fortement touché. En effet, 70 % de notre production porcine est exportée.

 

Il est vrai, monsieur le ministre, que vous avez pris ce problème à bras-le-corps, dès votre entrée en fonction. Différentes mesures ont déjà été prises. Vous avez fait preuve de proactivité au niveau européen afin que cet embargo soit levé. Vous avez supprimé les cotisations pour le Fonds sanitaire porcin. Cela ne représente pas moins de 3,6 millions d'euros pour 2014 et 4 millions d'euros pour 2015.

 

En août 2015, vous accompagniez l'accord de principe intervenu au niveau de la "concertation chaîne" dont la concrétisation a été difficile. Monsieur le ministre, pouvez-vous me rappeler les modalités de cet accord de principe? Quelle est votre analyse de ce blocage? Comptez-vous prendre des initiatives pour endosser le rôle de facilitateur dans le cadre de cette crise?

 

09.02  Willy Borsus, ministre: Monsieur le président, chère collègue, la situation du secteur porcin est effectivement très difficile, avec une diminution des prix d'au moins 30 % et qui continue. Ainsi, par exemple, le prix au kilo sur pied est aujourd'hui de 88 euros, prix jamais atteint dans le passé.

 

Vous avez raison, il s'agit d'un secteur important. Nous avons notamment produit 1,1 milliard de tonnes de viande porcine durant l'année écoulée. Nous devons donc prendre des mesures si nous voulons vraiment sauver ce secteur.

 

Vous avez évoqué le niveau européen où nous avons plaidé avec force pour l'ouverture de l'embargo sanitaire avec la Russie. La Belgique a joué un rôle de leader en la matière et nous attendons la concrétisation de cette demande, tout comme celle d'autres demandes qui ont trait au soutien au marché et aux mesures de stockage au niveau européen.

 

Cela dit, au niveau fédéral, l'actualité, c'est l'échec de la "concertation chaîne" dans le secteur du porc.

 

Je rappelle que 30 millions d'euros avaient été annoncés comme soutien au secteur à la suite de la concertation avec la distribution, le commerce et la transformation. Hélas, après quatre mois de négociations, mardi, les contacts ont échoué. Quelle est la situation? D'une part, plusieurs accords avec certaines chaînes commerciales sont aujourd'hui organisés; d'autre part, les organisations des producteurs sont très insatisfaites et il y a des risques d'actions à court terme dans les commerces. J'ai donc pris l'initiative, depuis mercredi, de contacter l'ensemble de ces acteurs, de tenter de faire des propositions pour renouer le dialogue. Nous avons à cet égard une réunion plénière prévue lundi prochain à 16 h 30 avec l'ensemble des acteurs de la chaîne, avec le soutien de Kris Peeters, de l'Autorité de la Concurrence et d'autres intervenants.

 

Par ailleurs, j'ai aussi pu obtenir des organisations agricoles que, temporairement, il n'y ait pas d'actions menées, ce jusque lundi, pour donner une chance à la médiation. Comme vous l'avez également souligné, cette semaine, nous venons de confirmer des exonérations des cotisations au Fonds sanitaire qui représentent, en 2015, 4 millions d'euros pour le secteur. Soyons très clairs, nous devons être mobilisés. Je tiens à être personnellement vraiment très impliqué dans les actions pour soutenir ce secteur et le secteur agricole en général, sans quoi nous devrons constater une crise destructrice et dévastatrice pour un secteur où nous sommes à la pointe depuis des années.

 

09.03  Caroline Cassart-Mailleux (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie pour cette réponse ferme, engagée et qui prouve que vous êtes vraiment là pour soutenir ce secteur qui, vous l'avez dit, subit une crise importante à la fois dans les secteurs porcin, laitier et bovin. Je vous remercie d'avoir pris les contacts avec les différents acteurs de la chaîne. Je crois que vous essayerez de jouer ce rôle de facilitateur. Notre groupe continuera à vous soutenir dans le travail que vous effectuerez en faveur de ce secteur qui en a grandement besoin.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Hiermee beëindigen we de mondelinge vragen.

 

Wetsontwerpen en voorstel

Projets de loi et proposition

 

10 Wetsontwerp betreffende de assimilatie van een periode van non-activiteit van bepaalde leden van de geïntegreerde politie voor de loopbaanvoorwaarde om met vervroegd pensioen te vertrekken, betreffende de cumulatie met een pensioen van de publieke sector, betreffende het gewaarborgd inkomen voor bejaarden en betreffende de pensioenen van het vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart (1502/1-4)

10 Projet de loi en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile (1502/1-4)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

M. Clarinval, rapporteur, renvoie à son rapport écrit.

 

Collega’s, heel weinig sprekers hebben zich ingeschreven voor de algemene bespreking. Wie zich geroepen voelt om hierover te interveniëren, moet zich wel melden.

 

Mme Fonck, vous avez la parole.

 

10.01  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, monsieur le ministre, nous avons débattu sur ce projet de loi en commission. Je ne reviendrai pas sur tous les points ici.

 

Mais il me semble nécessaire de mettre en évidence les incertitudes qui continuent à peser sur la sécurité juridique. J'ai eu l'occasion de vous en parler et de l'expliquer longuement au moment de la commission. D'habitude je ne reviens pas sur les avis du Conseil d'État en plénière, mais sur ce dossier, cela me semble important puisque cet avis est accablant. Il indique que la loi en projet restaure la disposition annulée par la Cour constitutionnelle et outrepasse ainsi l'autorité des décisions de cette dernière.

 

Le gouvernement rétablit une situation discriminatoire. Il s'expose non seulement au risque d'une nouvelle annulation, mais à celui d'une suspension sur la base de l'article 20, 2° de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle en vertu de laquelle la Cour peut suspendre une loi à la demande d'une partie requérante si cette loi est identique ou similaire à une norme déjà annulée par ladite Cour. Si cela arrivait, ce sont d'abord les policiers concernés qui en seraient les victimes.

 

J'en viens, à présent, au fond et aux débats qui ont eu lieu avec les syndicats des policiers. Lorsque cela arrange le gouvernement, il est d'accord de respecter la concertation sociale et la présente comme une chose que tout le monde doit suivre inconditionnellement. Quand cela ne l'arrange pas, il n'hésite par à boycotter cette concertation, voire à s'asseoir dessus.

 

Dans ce dossier, nous avons demandé l'avis des partenaires sociaux. Vous ne nous l'avez toujours pas communiqué, monsieur le ministre.

 

C'est compréhensible puisque l'on sait que trois des quatre syndicats ont marqué leur désaccord sur ce volet du texte.

 

Enfin, un point présentait une difficulté, à savoir le coefficient et son implication. Vous ne nous avez pas apporté de réponse en commission à ce sujet. Je ne vais pas revenir sur la technicité. C'est un élément sur lequel les syndicats avaient largement insisté. Le gouvernement n'a pas été en mesure de répondre quoi que ce soit.

 

Certains points sont positifs; nous pouvons d'ailleurs voter favorablement les articles y relatifs. Cependant, nous avons différents griefs contre les volets dont je viens de parler. Nous ne pourrons donc que nous abstenir sur ce projet de loi.

 

De voorzitter: Zijn er nog andere sprekers over het politiepensioen?

 

M. Clarinval vient de m’informer que Mme de Coster-Bauchau est au parking. Soyons gentils. Als er geen andere sprekers zijn, zal ik de vergadering gedurende twee minuten schorsen, in afwachting van de komst van mevrouw de Coster-Bauchau.

 

10.02  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik zal mij opofferen.

 

De voorzitter: Collega Temmerman, mijn dank daarvoor. U hebt het woord.

 

10.03  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer en mevrouw de minister, collega’s, ik was niet van plan om het woord te voeren, maar ik zal dat nu toch kort doen, omdat het zo wordt gevraagd door de voorzitter en door de collega’s van de MR. U ziet hoe de oppositie toch meewerkt met de meerderheid.

 

Collega’s, het is een goede zaak dat men een oplossing heeft gezocht voor het probleem van de politiepensioenen. Het probleem is alleen dat het weer een tijdelijke oplossing is, die natuurlijk ook weer aanleiding zal geven tot kritiek. Er is weer sprake van ongelijkheid en dus dreigt men de maatregel opnieuw voor het Grondwettelijk Hof te brengen. Men weet dan ook niet wat daaruit zal komen. Men vreest opnieuw dat daarover weer procedures zullen volgen.

 

Wat is het probleem? De minister had beloofd om vóór het einde van het jaar de problematiek van de zware beroepen op te lossen. Dat is nog altijd niet het geval, maar ondertussen is wel de verlenging van de pensioenleeftijd tot 67 jaar goedgekeurd en die gaat in op 1 januari.

 

We ontkennen niet dat heel wat taken in het politieambt effectief onder de zware beroepen vallen en men heeft nu een gedeeltelijke oplossing, zodat sommigen niet zullen moeten voldoen aan de wet om tot 67 jaar te werken. Men had zich niet mogen richten op één beroep, namelijk dat van politieagent, maar eerst de problematiek van de zware beroepen moeten oplossen, om dan te bekijken wat men doet met de leeftijd en vervolgens of nog bijkomende zaken nodig zijn voor het politieambt. Ik vrees dat we hier terug naar af zijn en dat men het probleem absoluut niet heeft opgelost. In de tussenperiode kunnen we wel met het voorstel instemmen.

 

Dan is er de kwestie van de cumulatie van een pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid met een vervangingsinkomen. Het is goed dat wat absoluut niet zo was bedoeld door de vorige wetgever, wordt rechtgezet en dat deze combinatie in de toekomst zal worden toegestaan. We hebben wel een probleem met de cumulatie van een pensioen toegekend wegens leeftijdsgrens met een beroepsinkomen. De rechtzetting is er eigenlijk gekomen op vraag van het Grondwettelijk Hof, aangezien de vorige maatregel werd geschorst. Die voert men nu opnieuw in. Dat is voor ons toch onbegrijpelijk. Bovendien had ook de Raad van State een opmerking hierover. Het is onbegrijpelijk dat dit opnieuw wordt ingevoerd. Wij kunnen het daar absoluut niet mee eens zijn.

 

Ten slotte is er de bepaling betreffende het gewaarborgd inkomen voor bejaarden. Uiteraard zijn wij er voorstander van dat de inkomensgarantie voor ouderen de index volgt, net zoals we daar voorstander van zijn voor alle inkomens, lonen en uitkeringen.

 

Daar zouden wij dus voorstemmen, maar aangezien de drie maatregelen in één wet worden voorgesteld en wij het absoluut niet eens zijn met één deel ervan, zullen wij ons bij de stemming over het wetsontwerp onthouden.

 

De voorzitter: Intussen is mevrouw de Coster-Bauchau gearriveerd.

 

10.04  Sybille de Coster-Bauchau (MR): Monsieur le président, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, je voudrais d’abord remercier Mme Temmerman de m’avoir permis d’arriver.

 

10.05  Karin Temmerman (sp.a): Avec plaisir!

 

10.06  Sybille de Coster-Bauchau (MR): Je vous remercie, madame Temmerman. Il est bon de pouvoir compter sur des collègues sympathiques pour venir à la rescousse de celui qui a un peu de retard. Revenons à notre sujet!

 

La réforme des pensions initiée par ce gouvernement sous l'impulsion du ministre Bacquelaine poursuit son chemin. Comme dans la plupart des pays européens, cette réforme s'impose comme une évidence. Non pas dans le seul but de faire travailler plus longtemps nos concitoyens, mais bien, d'une part, afin de pérenniser le système, de maintenir des retraites décentes et adaptées à l'évolution de la société pour les générations futures et surtout, d'autre part, afin de les rendre plus équitables, socialement, pour tous ceux qui y ont contribué durant leur vie active.

 

Je voudrais rappeler qu'un important travail législatif a été abattu depuis un an, qui poursuit toujours le même objectif. Je voudrais rappeler qu'on a supprimé d'abord les limites du travail autorisé; on a permis la suppression de la bonification pour diplôme; on a relevé les conditions d'âge et de carrière pour partir à la retraite; on a augmenté les revenus de pension via la hausse de 15 % du pécule de vacances; on a augmenté de 2 % les pensions GRAPA; on a augmenté de 1 % les pensions ayant pris cours avant 1995 et de 2 % les pensions ayant pris cours en 2010; on a harmonisé progressivement - et ce n'est pas rien - les pensions d'indépendant et les pensions des carrières mixtes des salariés.

 

Par ailleurs, par biais du tax shift dont on aura l'occasion de reparler demain, ce gouvernement s'est engagé à réduire la fiscalité sur les pensions et, partant, à revaloriser le pouvoir d'achat des pensionnés.

 

Des mesures comme la suppression de la tranche de 30 % constituent un véritable bénéfice pour les pensionnés. Il s'agit en l'occurrence d'une réduction d'impôt de 184 euros. De même, le relèvement de la tranche à 45 % et le budget récurrent supplémentaire de 50 millions pour augmenter les pensions les plus basses doivent être, bien sûr, additionnés aux dispositions que j'ai citées précédemment et qui favoriseront, chers collègues, une hausse des pensions pouvant atteindre, en fonction des situations, 1 370 euros annuels au bénéfice des plus petites pensions.

 

Les calculs du ministre des Pensions le montrent bien, malgré certaines assertions encore écrites ce matin dans la presse. Permettez-moi de vous dire qu'elles sont plutôt porteuses d'angoisse et de peurs non fondées auprès de nos concitoyens. Je ne suis pas d'accord et ne peux entendre aujourd'hui que le gouvernement serait "anti-pensionnés".

 

Monsieur le président, madame et messieurs les ministres, je suis convaincue que les décisions qui ont été prises favoriseront le pouvoir d'achat des pensionnés. Nous ne sommes, certes, pas encore arrivés au bout de la réforme, comme tout le monde le sait, mais elle ne les lèsera pas. Bien au contraire!

 

Je sais que ce point ne fait pas partie des projets dont nous débattons aujourd'hui, mais il me semble important, en guise de préambule, de remettre les pendules à l'heure et de tordre le cou à certaines contre-vérités qui ont été colportées ces derniers jours.

 

Je reviens au thème des deux projets de loi.

 

10.07  Marco Van Hees (PTB-GO!): Madame de Coster, puisque vous abordez le sujet, je suis contraint d'intervenir. Vous affirmez que les pensionnés pourront bénéficier de la modification des barèmes de l'impôt des personnes physiques, par exemple la tranche de 30 % qui est taxable à 25. D'abord, je vous rétorquerai que seuls sont concernés ceux qui atteindront ce niveau de taxation. En effet, beaucoup de retraités perçoivent une pension très basse, mais de surcroît ce que vous dites n'est pas totalement vrai. Le bénéfice de cette mesure sera amputé d'un autre montant à cause de la modification de la réduction d'impôt sur les pensions et autres revenus de remplacement. Le gouvernement a inséré une telle disposition dans le tax shift pour atténuer l'effet de la quotité exemptée d'impôt, mais elle va au-delà de celle-ci. En d'autres termes, il en résultera une augmentation d'impôt pour le pensionné, qui viendra grignoter ce qu'il gagne sur la tranche de 30 %.

 

Vous semblez oublier qu'au niveau des pensionnés, aussi, un saut d'index est intervenu cet été. Le ministre des Pensions peut d'ailleurs vous le confirmer - il me l'a dit en réponse à une question écrite. Vous devez également tenir compte de cette perte.

 

Je pourrais encore citer plusieurs éléments en défaveur des pensionnés. Vous citez tout ce qui est éventuellement bien pour les pensionnés, mais vous oubliez toutes les mesures négatives pour eux!

 

10.08  Sybille de Coster-Bauchau (MR): Monsieur Van Hees, je vais vous poser une question: avez-vous un cas concret? Notre ministre des Pensions nous a donné des chiffres concrets. Je suis une femme pragmatique, donc je me suis penchée sur la question. J'aimerais bien que vous me donniez le cas précis d'un pensionné.

 

Je peux vous donner des cas concrets. Évidemment, il est difficile, dans le cas des pensions, de faire une réponse linéaire, de dire: "C'est comme cela pour tout le monde." Non! On sait bien que pour celui qui est en dessous d'un tel plafond, pour celui qui est isolé, pour celui qui a eu une carrière mixte, pour celui qui est au chômage, pour celui qui est en incapacité – et nous allons en parler –, la situation est totalement différente.

 

Si je reprends les exemples que j'ai analysés, dans tous les cas d'espèce, par rapport à ce que vous venez de dire, je vois qu'il y a une réduction d'impôt. Je vois que le pensionné se retrouve dans une situation meilleure. Évidemment, celui qui ne payait pas d'impôt ne va pas avoir de réduction d'impôt. Mais cela me paraît normal.

 

10.09  Karin Temmerman (sp.a): Et le saut d'index?

 

10.10  Sybille de Coster-Bauchau (MR): Madame Temmerman, le saut d'index est compensé par l'enveloppe bien-être, et vous le savez bien. (Brouhaha)

 

Quoi, le père Fouettard? Monsieur Laaouej, vous êtes déjà intervenu mille fois! Ce matin, vous sortiez encore dans la presse: "Le gouvernement n'aime pas les pensionnés." Qu'est-ce que vous avez dit? C'est une obsession: "Les anti-pensionnés du gouvernement." Non et trois fois non, je ne suis pas d'accord avec votre théorie!

 

10.11  Ahmed Laaouej (PS): Madame de Coster, la TVA, est-ce de l'impôt ou n'est-ce pas de l'impôt? Question toute simple!

 

10.12  Sybille de Coster-Bauchau (MR): Vous aviez décidé de me coincer! C'est cela?

 

10.13  Ahmed Laaouej (PS): Non, pas du tout! Vous vous coincez toute seule!

 

10.14  Sybille de Coster-Bauchau (MR): Je ne suis pas issue du secteur des finances, monsieur!

 

Venons-en au projet de loi qui nous concerne. Je voudrais simplement vous dire que je suis convaincue que, pas à pas, le gouvernement est occupé à construire un modèle de pension performant. Nos enfants et nos petits-enfants seront contents. Monsieur Laaouej, regardez le modèle français! Tous les Français sont descendus dans la rue pour défendre leur modèle de pension et rien n'est résolu!

 

Nous, nous avons le courage, même si c'est difficile, de prévoir un système qui permettra le financement des pensions des générations futures. Cela, c'est capital!

 

10.15  Karin Temmerman (sp.a): Mevrouw de Coster-Bauchau, deze regering koketteert zeer graag met het rapport van de Pensioencommissie. Het probleem is dat zij daar iedere keer uithaalt wat haar past en laat liggen wat haar niet past.

 

U zegt daarnet dat u zult zorgen voor de financiering van de pensioenen van de toekomst, voor onze kinderen en kleinkinderen. Ik wil u eraan herinneren dat in het rapport van de Pensioencommissie letterlijk staat dat de pensioenen perfect kunnen worden gefinancierd als men ook het kapitaal, of een deel van het kapitaal, laat meebetalen.

 

U zegt nu dat u ervoor zult zorgen dat de pensioenen ook in de toekomst betaalbaar blijven. U verlaagt echter de pensioenen en u verhoogt de leeftijd. Men zal langer moeten werken voor minder geld. En dan nog durft u te zeggen dat u de toekomst wil veiligstellen.

 

Er was een andere mogelijkheid. De Pensioencommissie heeft u ook die mogelijkheid aangereikt. Deze regering wenst die mogelijkheid niet te benutten.

 

10.16  Catherine Fonck (cdH): Madame de Coster-Bauchau, je n'arrête pas d'entendre le gouvernement ou la majorité se glorifier du rapport du Comité d'étude sur le vieillissement, disant qu'ils assument la viabilité et le financement futur des pensions. Pourtant, dans ce rapport du Comité d'étude sur le vieillissement, vous oubliez deux éléments.

 

Premièrement, dans ce rapport, il est prévu que 350 000 étrangers supplémentaires s'installent en Belgique d'ici 2025 et travaillent depuis le premier jour de leur arrivée. Et vous comptez, d'ici 2060, sur 1 350 000 étrangers supplémentaires, qui, chacun, auront un travail dès leur arrivée sur notre territoire. C'est une utopie complète et c'est évidemment le premier élément qui montre que votre projection de viabilité des pensions n'est pas crédible.

 

Deuxièmement, quand on a modifié l'âge légal de la pension pour les femmes, un transfert important a eu lieu des dépenses des pensions vers les dépenses de maladie et invalidité. Des experts, comme Jean Hindriks, qui sont des références en la matière, disent que ce que vous avez développé comme politique, à savoir jouer sur l'âge légal de sortie – 65, 66, 67 – sans avoir articulé l'aménagement des fins de carrière avec l'âge de la pension, sans avoir travaillé sur le dispositif de carrière en lien avec les pensions, vous mènera à coup sûr à des transferts de dépenses importants vers le secteur maladie et invalidité.

 

Ces deux éléments majeurs illustrent de façon très claire que non seulement ce rapport dont vous vous glorifiez montre le choix des politiques de votre gouvernement, mais aussi que ce système n'est pas tenable en matière de viabilité du système des pensions.

 

Vous avez fait les choses à l'envers. Vous avez voulu jouer sur l'âge légal de la pension. Vous avez voulu supprimer les incitants à la pension. Et maintenant, vous vous demandez comment vous allez augmenter le taux d'emploi, et singulièrement le taux d'emploi des travailleurs âgés. En effet, c'est de cette manière que l'on évitera le transfert des dépenses de pensions vers le secteur maladie et invalidité.

 

Pire encore, vous avez clairement reporté à plus tard le débat sur les métiers pénibles alors qu'il aurait fallu, pour faire preuve de bonne gouvernance, travailler sur l'ensemble des points pour non seulement avoir une nouvelle politique efficace en matière de pensions, mais surtout pour entraîner l'adhésion de la population. S'il y a bien un élément majeur en matière de réussite de réforme des pensions, c'est celui-là!

 

10.17  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, je ne comptais pas intervenir sur ce projet somme toute technique puisque tout a déjà été dit en commission. Mais je dois répondre à Mme de Coster qui a fait un plaidoyer en faveur de la magnificence de la politique de ce gouvernement en matière de pensions.

 

10.18  Sybille de Coster-Bauchau (MR): Je n'ai pas fait un plaidoyer.

 

10.19  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Comme le gouvernement précédent, ce gouvernement a diminué les droits en termes de pensions de nos concitoyens en augmentant la durée de carrière sans prendre en compte les carrières spécifiques et en supprimant les périodes assimilées. Ce faisant, le diviseur qui sera appliqué pour calculer le montant des pensions de nos concitoyens va être augmenté, avec pour conséquence une diminution du montant moyen des pensions payées. Si on ajoute à cela le saut d'index qui s'applique aux allocataires sociaux, la suppression des bonifications fiscales pour les pensionnés, etc., les pensionnés sont perdants, ce malgré l'application d'une certaine revalorisation grâce à l'enveloppe bien-être.

 

Vous ajustez le système aux moyens plutôt que d'ajuster les moyens au système et aux engagements en termes de pensions qui ont été pris. Comment auriez-vous dû vous y prendre dans cette hypothèse? Cela figure dans le rapport des experts relatifs à l'avenir de nos pensions. En développant un financement alternatif solide de nos pensions, mais vous ne le voulez pas. En partageant davantage le temps de travail pour avoir plus d'actifs, mais vous ne le voulez pas.

 

Dire que le système des pensions offrira, demain, des pensions plus importantes à nos concitoyens est le contraire de la vérité. Vous pouvez le dire avec toute la conviction que l'on vous connaît – il faut de la conviction en politique –, il n'en reste pas moins que ce que vous dites n'est pas vrai!

 

10.20  Sybille de Coster-Bauchau (MR): Monsieur le président, j'ai le bonheur ou le malheur de côtoyer Mme Fonck et M. Gilkinet en commission. Je connais leurs arguments par cœur. Permettez-moi de vous dire qu'ils s'écoutent parler. Ils répètent la même chose en séance plénière pour se donner bonne conscience et pour pouvoir justifier leur place dans la presse demain encore. Non! Je ne suis pas d'accord. Je défends une tout autre vision des pensions. On se retrouvera peut-être dans vingt ans, monsieur Gilkinet. Qui sait! Non, pas dans vingt ans, j'exagère! Je n'y serai plus! Je suis en tout cas convaincue que les cinq nouvelles propositions que je vais vous présenter maintenant vont dans le bon sens pour pérenniser notre système de retraite.

 

La première modification consiste en l'assimilation des périodes de non-activité pour certains membres de la police intégrée. Vous savez que la Cour constitutionnelle avait annulé des dispositions particulières qui touchaient le départ à la retraite de certains policiers à un âge préférentiel. Il faut dire que c'était 54, 56 ou 58 ans. Permettez-moi de dire qu'à 54 ans, on n'est quand même pas vieux. Si vous vous sentez déjà vieux à 54 ans, c'est très triste!

 

Aujourd'hui, on répond à l'arrêt de la Cour. C'est assez technique. Tout le monde peut être d'accord. Monsieur Cheron, 2 500 policiers étaient concernés. Une solution est ici trouvée pour créer des périodes de non-activité, tout en comptabilisant ces périodes pour le calcul du départ à la retraite anticipée. Je rappelle que c'est en parfaite coordination et en accord avec les partenaires sociaux que cette solution a été trouvée.

 

Une deuxième proposition est le rétablissement du cumul d'une pension pour inaptitude physique avec un revenu de remplacement. Cela fait suite à une décision qui a été prise par le gouvernement Di Rupo. De nombreuses personnes avaient alors dû choisir: soit elles avaient un revenu de remplacement, soit elles optaient pour leur pension. Faire un tel choix a confronté de nombreuses personnes à des situations problématiques en termes de revenus. Les répercussions sociales et économiques ont été dramatiques.

 

10.21  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Madame de Coster, vous avez cité le gouvernement Di Rupo et vous avez raison. Le ministre des Pensions de l'époque était M. Van Quickenborne, libéral tout comme vous. C'est effectivement une mesure déplorable qui a été prise par le précédent gouvernement, mesure qui a été relevée par mon collègue Wouter De Vriendt via une question parlementaire au ministre Bacquelaine. Le ministre Bacquelaine a accepté de faire marche arrière pour une décision. Tout comme vous, nous nous réjouissons du fait qu'il y ait marche arrière. Vous attaquez le pauvre M. Di Rupo, qui n'est pas présent. Il était le premier ministre de ce gouvernement mais j'aime à rappeler que le ministre des Pensions était libéral, comme aujourd'hui.

 

10.22  Sybille de Coster-Bauchau (MR): Aujourd'hui, grâce au texte que nous allons voter, l'erreur va être corrigée. Il sera à nouveau permis de pouvoir avoir deux sources de revenus pour les personnes qui sont mises en pension d'office car elles ne peuvent plus exercer leur métier.

 

En ce qui concerne le cumul de la pension accordée pour limite d'âge avec des revenus professionnels, il s'agit aussi de catégories particulières, des militaires, des personnes issues du secteur public. La Cour constitutionnelle avait jugé anticonstitutionnel le fait que les limites autorisées de revenus professionnels étaient plus favorables pour les personnes mises d'office à la retraite pour limite d'âge que pour celles mises à la retraite pour inaptitude physique. Ici, le gouvernement a tenu à préciser sa position et les raisons de cette différence de traitement en reformulant une argumentation qui permettait de revenir à la situation qui prévalait avant l'arrêt de la Cour constitutionnelle. En matière de cumul, nous remettons sur un pied d’égalité celui qui a une activité professionnelle et les personnes mises à la pension pour raisons de santé.

 

Quatrièmement, c'est une disposition relative aux revenus garantis pour les personnes âgées. La loi du 21 mars 2001 prévoit qu'hormis l'indexation, il y a lieu de stabiliser les montants de l'enveloppe "bien-être". Ainsi, une base légale a-t-elle été déterminée pour permettre l'augmentation de 2 % du revenu garanti aux personnes âgées et compenser ainsi l'effet d'index.

 

C'est à présent chose faite et je voudrais rappeler qu'en 2015, près de 2 millions de pensionnés ont bénéficié d'une mesure de valorisation dans le cadre de l'enveloppe "bien-être". Ce n'est pas suffisamment dit.

 

Cette majorité est vraiment déterminée à protéger les revenus des pensionnés et particulièrement ceux dont les revenus sont les plus faibles.

 

Sous le gouvernement précédent il avait été décidé de mettre fin au régime particulier dont bénéficiait le personnel naviguant de l'aviation civile. Une période de transition avait été mise en place pour les personnes de plus de 55 ans en 2011. Depuis, il subsistait un problème d'interprétation sur la prise en compte ou non de cotisations spécifiques au secteur dans le calcul de la pension. Par ce projet, le gouvernement précise que les cotisations supérieures payées entrent bien en ligne de compte même si elles ne sont plus dues depuis 2012.

 

Les mesures qui vous sont soumises ont été décidées dans le cadre de la concertation sociale avant d'être examinées par le gouvernement. Une fois de plus, celui-ci a décidé de soutenir les décisions qui émanent de la concertation sociale. Les partenaires sociaux sont respectés et sont entendus même si ça déplaît à certains.

 

Monsieur le président, chers collègues, dans la foulée, je vais déjà vous parler du deuxième projet de loi relatif…

 

Le président: Monsieur Gilkinet demande la parole.

 

10.23  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Madame de Coster, les partenaires sociaux sont parfois entendus, mais souvent, ils ne le sont pas. Et souvent, ils ne sont pas consultés. Demain, nous discuterons du tax shift. Il s'agit quand même d'une mesure importante de diminution de cotisations sociales. Donc, on légifère sans avoir l'avis du CNT; on s'assied très souvent sur l'avis des partenaires sociaux. Parfois, on les écoute. C'est le cas en l'occurrence. Dans ces cas-là, on s'en réjouit, mais n'en faites pas une règle générale, n'en faites pas une gloire! C'est simplement normal!

 

10.24  Sybille de Coster-Bauchau (MR): Permettez-moi de m'arrêter à ce que je présente aujourd'hui! Dans ce cadre-ci, vous reconnaissez que les partenaires ont été entendus. Je vous remercie de le souligner.

 

J'interviendrai directement sur la question des pensions complémentaires. Ainsi, je ne devrai plus intervenir dans le débat suivant.

 

10.25  Frédéric Daerden (PS): Monsieur le président, je suis quelque peu surpris par la procédure! Nous abordons maintenant le projet suivant?

 

Le président: Non! Le libre choix est laissé aux orateurs. Si vous insistez, je demanderai à Mme de Coster de revenir pour s'exprimer sur le projet suivant.

 

10.26  Frédéric Daerden (PS): Ce serait logique!

 

10.27  André Frédéric (PS): Il n'appartient pas aux députés de décider!

 

10.28  Sybille de Coster-Bauchau (MR): Je ne suis pas d'accord, monsieur! J'ai encore la liberté de choisir!

 

10.29  André Frédéric (PS): Que faites-vous du Règlement?

 

10.30  Sybille de Coster-Bauchau (MR): Mais monsieur, le président a dit que l'on pouvait! Vous ne devez pas m'agresser pour autant!

 

10.31  André Frédéric (PS): Je ne vous agresse pas!

 

10.32  Sybille de Coster-Bauchau (MR): Mais si! Soyez aimable quand vous parlez, c'est le même prix!

 

10.33  André Frédéric (PS): Monsieur le président, je demande la parole pour fait personnel. Je n'agresse pas la collègue. Telle n'est pas mon habitude! Elle ne me connaît pas bien et j'ai énormément de savoir-vivre. Mais j'ai aussi un peu de respect pour cette institution et ce ne sont pas les députés qui montent à la tribune qui décident de modifier l'ordre du jour. Il y a un ordre du jour à respecter. Je demande qu'il en soit ainsi. J'ai dit, monsieur le président.

 

Le président: Merci, monsieur Frédéric. Madame de Coster, je vous redemande de revenir au moment où nous discuterons du deuxième projet.

 

10.34  Sybille de Coster-Bauchau (MR): Cela sera avec grand plaisir puisque vous le demandez si aimablement, monsieur le président.

 

10.35  Daniel Bacquelaine, ministre: Monsieur le président, je ne serai pas long, dans la mesure où l'objet de l'ordre du jour n'est pas de recommencer tout le débat sur la réforme des pensions. Au demeurant, le parlement a eu maintes fois et aura encore l'occasion d'en discuter.

 

Je tenais à rappeler à Mme Fonck que les annexes relatives aux avis des partenaires sociaux ont bien été remises en commission des Affaires sociales la semaine dernière. Sans doute, vous étiez-vous absentée à ce moment-là.

 

10.36  Catherine Fonck (cdH): (…)

 

10.37  Daniel Bacquelaine, ministre: C'est possible. Enfin, peu importe! Si vous aviez lu le rapport, vous auriez vu que les avis ont été communiqués à ladite commission. C'est repris en toutes lettres.

 

Ensuite, je ne reviendrai pas sur le discours quelque peu démagogique qui tend à soutenir que les pensionnés seraient les mal-aimés de ce gouvernement. Je suis prêt à mettre au défi quiconque de prouver le contraire des chiffres que j'avance. Et je le fais sur deux terrains. Il s'agit d'abord de l'enveloppe bien-être. Certes, elle fait partie de la loi relative au pacte de solidarité entre les générations, et il est normal de l'appliquer. Cependant, l'enveloppe précédente, de 2013/2014, représentait pour les pensionnés 250 millions d'euros. Celle de 2015/2016 comprend 500 millions d'euros, autrement dit le double. La moindre honnêteté intellectuelle consisterait à le reconnaître, monsieur Laaouej.

 

De plus, le tax shift vise principalement à diminuer les charges qui pèsent sur les revenus du travail. Tout le monde a toujours été d'accord à ce sujet. En revanche, il est faux de dire qu'il ne profitera en rien aux retraités. Plus d'un million d'entre eux – c'est-à-dire tous ceux qui gagnent plus de 15 518 euros par an – vont bénéficier de cette mesure. Je ne sais pas s'il faut cracher sur ce million de pensionnés comme vous le faites!

 

Si l'on additionne le tax shift et l'enveloppe bien-être, qui concerne les pensions minimales, on arrive à une valorisation pour plus de deux millions de retraités.

 

Voilà la vérité! C'est vrai aussi que ce n'est sans doute pas assez car ce n'est jamais assez, mais c'est la vérité.

 

Madame Fonck, j'entends bien le désaccord sur la pertinence de la réforme des pensions pour la soutenabilité financière du système. Oui, je constate qu'il y a un désaccord entre d'une part, Mme Fonck et, d'autre part, le Bureau fédéral du Plan, le Comité d'étude sur le vieillissement, l'OCDE, le FMI. Cherchez l'erreur … Nous avons toutes les vacances de Noël pour trouver qui a raison!

 

En ce qui concerne le coefficient de revalorisation dont Mme Fonck a parlé à propos des périodes de non-activité, j'assume: il n'y a pas eu de coefficient de revalorisation pour ces périodes prises en compte dans la durée de carrière pour le calcul de la pension. Je pense que doit persister dans ce pays une différence entre les périodes de travail effectif et les périodes qui ne sont pas travaillées. Sinon, nous allons marcher sur la tête! J'assume donc ce point-là.

 

Enfin, Mme Temmerman et d'autres ont parlé des métiers lourds. Je suis parfois un peu étonné quand on m'invite à respecter la concertation sociale et ensuite, pour les métiers lourds, on affirme que j'aurais dû décider tout seul.

 

10.38  Karin Temmerman (sp.a): Je n'ai pas dit cela.

 

10.39  Daniel Bacquelaine, ministre: Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? On soumet la question des métiers lourds à la concertation sociale dans le cadre du Comité national des pensions. Je suis ministre depuis un peu plus d'un an, je n'aurais pas pu le faire dans les années 2000-2010. C'est maintenant qu'on s'y attache, les travaux ont débuté, cette discussion est en cours et les partenaires sociaux ont bien compris l'intérêt de trouver une solution en ce qui concerne les métiers lourds.

 

10.40  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, le dernier mot revient aux parlementaires. Cela figure aussi dans le Règlement.

 

Monsieur le ministre, d'abord – puisque j'étais hors micro tout à l'heure – je prends bonne note de l'avis des partenaires sociaux. Mais Mme de Coster, de votre parti, a dit que ce texte faisait l'objet d'un accord de tous les partenaires sociaux. Permettez-moi de vous renvoyer vers ce rapport puisque, faut-il le rappeler, trois syndicats sur quatre n'ont pas marqué leur accord.

 

Si j'étais sortie avant la fin de la commission, et je le dis parce que j'étais hors micro tout à l'heure, c'est parce que j'étais en Conférence des présidents pour tenter, de manière constructive, d'aider le gouvernement à sauver la mise. Il est parfois nécessaire de rappeler certaines évidences. Vous n'êtes peut-être pas d'accord là-dessus, mais M. Vuye, hier à la tribune, a salué cela et a rappelé que c'est l'opposition qui a permis de sauver la mise au gouvernement ces dix derniers jours.

 

Ensuite, vous parlez du FMI, du Bureau du Plan, du Comité d'étude sur le vieillissement. Mais c'est votre gouvernement qui leur a dit que vous alliez faire venir 1 350 000 étrangers d'ici à 2060 et les mettre au travail dès le premier jour. Ce sont les éléments que vous avez fournis pour le rapport du Comité d'étude sur le vieillissement. Je pense que c'est complètement à côté de la plaque. Vous mettez cela en avant, soi-disant cela vous permettra d'assurer la viabilité des pensions. Cela ne tient évidemment pas la route.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking aan van de artikelen. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1502/4)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1502/4)

 

Het wetsontwerp telt 12 artikelen.

Le projet de loi compte 12 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 12 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 12 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

11 Wetsontwerp tot waarborging van de duurzaamheid en het sociale karakter van de aanvullende pensioenen en tot versterking van het aanvullende karakter ten opzichte van de rustpensioenen (1510/1-4)

11 Projet de loi visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite (1510/1-4)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

11.01  Karin Temmerman, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, ik verwijs naar mijn schriftelijk verslag.

 

11.02  Peter De Roover (N-VA): Mijnheer de voorzitter, collega's, de problematiek van de aanvullende pensioenen was bekend. De wetgeving die ooit werd ingevoerd om die aanvullende pensioenen populairder te maken, botste op de realiteit van de reële marktrente, waardoor het hele systeem dreigde in te storten. Daarover was wellicht iedereen het eens.

 

De minister heeft daarom aan de sociale partners gevraagd welke oplossing zij konden suggereren voor dat prangend probleem. Na enige aarzeling is er uit dat sociaal overleg een akkoord voortgekomen.

 

Voorzitter: André Frédéric, ondervoorzitter.

Président: André Frédéric, vice-président.

 

Onze houding ten opzichte van het sociaal overleg is heel duidelijk. Dat is een bijzonder interessant en boeiend element in elke politieke discussie. Het zijn tenslotte de sociale partners die op het veld over een expertise beschikken die wij misschien af en toe ontberen.

 

Vandaar dat wij dergelijke akkoorden altijd op een positieve manier bekijken, zonder onszelf daarvan evenwel per definitie de slaaf te voelen. Binnen de regering werd afgesproken dat de minister dat sociaal akkoord nauwgezet zou uitvoeren.

 

Het heeft dan ook geen enkele zin om hier vandaag detailkritiek te geven op dat akkoord. De politieke wil om dat akkoord uit te voeren werd geformuleerd en die willen wij hier niet betwisten.

 

Wij menen dat de minister bij de uitvoering van dat sociaal akkoord keurig werk heeft geleverd en het werk heeft gedaan dat van hem mocht worden verwacht.

 

Eerder dan mij in details te verliezen, wil ik aangeven dat dit voor ons opnieuw een heel belangrijke stap is in het lange proces om ons pensioenstelsel voor de toekomst opnieuw topfit te maken.

 

Het IMF heeft deze week in zijn beoordeling van ons beleid daarover trouwens een positieve beoordeling gegeven.

 

De tweede pijler voldoet zonder enige twijfel aan een grote vraag bij het publiek. In 2004 was 40 % van de werknemers aangesloten bij een of andere vorm van aanvullend pensioen. Dat is intussen tot 75 % gestegen. Het is de ambitie van de regering om dat getal nog verder te doen stijgen.

 

Het is tegen die achtergrond dan ook noodzakelijk dat een aanvullende pensioenregeling ervoor zorgt dat de gebruikers – de eindgebruikers daarvan zijn toch degenen die hun eerste pijler aangevuld willen zien – kunnen rekenen op een gegarandeerde maar realistische rendementsgarantie.

 

De tweede pijler is voor onze fractie een noodzakelijk element in de uitbouw van een volwaardig en leefbaar toekomstig pensioenstelsel.

 

Ivan Van de Cloot en andere mensen die over de pensioenen verstandige zaken zeggen, beklemtonen steeds dat een gemengd systeem een hoop voordelen heeft ten opzichte van een systeem dat hetzij op repartitie, hetzij op kapitalisatie is gebaseerd.

 

De eerste pijler, die steunt op repartitie, wensen wij te behouden. De maatregelen die eerder dit jaar zijn genomen, hebben die eerste pijler ook voor de toekomst versterkt.

 

De eerste pijler kent natuurlijk het probleem dat vanaf een bepaald inkomensniveau de vervangingsratio steeds en zeer snel daalt. We mogen niet vergeten dat mensen die bijdragen aan het in stand houden van ons sociaal stelsel ook dat solidariteitsmechanisme moeten willen dragen dat zo specifiek in die eerste pijler is ingebouwd.

 

Wij willen en moeten vermijden dat mensen, wanneer zij met pensioen gaan, een te laag pensioen hebben in vergelijking met hun laatste loon en dat zij het hele stelsel als zodanig in vraag zouden stellen. Daarom willen wij de klemtoon op de tweede pijler leggen, die de mogelijkheid biedt om op een flexibele manier en toegepast op de specifieke situaties van iedereen, ook op basis van kapitalisatie een aanvulling te krijgen op de bestaande eerste pijler.

 

Trouwens, mijnheer de minister, het werk is wat dat betreft niet af. Er wordt op gewezen dat de bedoeling van de wet op de aanvullende pensioenen natuurlijk is om het pensioen aan te vullen. Recent zijn er nog studies verschenen die aangeven dat in veel gevallen het aanvullend karakter behoorlijk pover is. Het moet onze ambitie zijn — daarom is een stabiel en betrouwbaar stelsel van het grootste belang — dat het in de toekomst zou groeien. Uit de debatten gevoerd in de commissie heb ik ook begrepen dat u daaromtrent verdere initiatieven zult nemen.

 

Met het oog op de agenda die ons nog te wachten staat, wil ik drie elementen aangeven. Dat is immers de slotsom: wij zetten wat de aanvullende pensioenen betreft een zeer belangrijke stap, maar voor ons is het absoluut niet de laatste stap.

 

In de commissie hebt u zelf aangegeven dat met betrekking tot uw vraag over de transparantie van de kostenstructuur van verzekeringen, geen akkoord is gevonden door de sociale partners of dat daarop althans niet is geantwoord. U hebt dat dan ook niet opgenomen in het wetsontwerp. Dat is de logica van de gemaakte afspraken. Wij hebben daar op zich geen probleem mee, zij het dat de transparantie vanzelfsprekend op het politieke bord moet worden gelegd in 2016. U hebt daarover trouwens in de commissie gezegd dat u mee vragende partij bent om in eerste instantie hoorzittingen te organiseren. Die moeten natuurlijk ergens toe leiden. Onze fractie zal erop toezien dat die hoorzittingen daadwerkelijk plaatsvinden, want de problematiek speelt een uitermate grote rol in de totaliteit van de opbouw van een fatsoenlijk aanvullend pensioensysteem. Als wij geen idee hebben van de kostenstructuur van degene die voor de uitkering moet zorgen, dan zal het vertrouwen van de verzekerden hierdoor zeker worden geschaad.

 

Een tweede element is technisch en een stuk moeilijker, maar wij mogen het toch niet vergeten. Landen als Nederland en Denemarken hebben dankzij pensioenfondsen een gigantische hoeveelheid geld bijeengebracht, die mee kan helpen zinvolle investeringen te ondersteunen in de reële economie, bijvoorbeeld bij kmo’s of grotere initiatieven. Ons pensioenstelsel maakt dat wij tot op vandaag dergelijke fondsen niet hebben, maar daar zijn redenen voor. De verzekeringssector is natuurlijk gebonden aan een reeks regels die maken dat zij wat dat betreft eigenlijk weinig kunnen bijdragen tot de reële economie en gebonden zijn aan een financiering die grotendeels steunt op langlopende overheidsobligaties.

 

Ook daar moeten wij ambitie hebben. Spijtig genoeg is deze ambitie misschien niet via het sociaal overleg te realiseren. Indien het tegendeel blijkt, des te beter. Wij moeten als politici de ambitie hebben om de thematiek van de aanvullende pensioenen te koppelen aan de mogelijkheid om fondsen te zien groeien. In de reële economie kunnen die een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld met het oog op de verankering van de tewerkstelling.

 

Mijnheer de minister, ik sluit mijn betoog af met een kleine opmerking. Wanneer wij inzake de pensioenregeling inspanningen vragen van de mensen met het oog op het solide maken van ons systeem voor de toekomst, moeten wij ons ervoor hoeden al te veel uitzonderingen in het systeem te brengen. Vandaag is er een wildgroei aan uitzonderingen. Wij moeten op een voorzichtige maar doortastende manier zorgen voor enige gelijkschakeling in deze aangelegenheid. Het lijkt symbolisch, maar ik hoop dat wij in de toekomst ook die uitzondering zullen kunnen wegwerken die nu gehandhaafd blijft voor beroepssportlui, die blijkbaar op 35-jarige leeftijd de opnameleeftijd hebben bereikt. Onze fractie vraagt zich af of zulke uitzonderingen verdedigbaar zijn, en of zij de geloofwaardigheid van de totale operatie waarmee wij nu bezig zijn hier en daar niet ondergraven.

 

Kortom, onze fractie zal dit ontwerp volmondig en met veel enthousiasme steunen, zij het dat 2016 wat dat betreft nog een jaar met veel huiswerk zal worden.

 

11.03  Frédéric Daerden (PS): Monsieur le président, madame la ministre, messieurs les ministres, monsieur le ministre des Pensions en particulier, vous le savez, pour mon groupe garantir à tous les concitoyens un haut niveau de pouvoir d'achat est une préoccupation essentielle. Nous défendons le maintien d'un premier pilier de pension performant, juste et accessible. Ce pilier est le véritable garant de notre système solidaire.

 

Ma collègue du MR a eu l'occasion de brosser tout l'historique de la politique des pensions lors du point précédent. Aujourd'hui, nous sommes contraints de constater que votre obsession est d'en diminuer les moyens. Vous n'arrêtez pas de dénoncer une campagne de désinformation "en bande organisée", qui serait menée contre cette politique. On pourrait parfois vous appeler Calimero, parce que c'est répétitif.

 

Ce matin encore, vous vous étaliez dans la presse pour démentir un discours purement démagogique. À vous entendre, le tax shift et l'enveloppe de bien-être amènent une revalorisation du pouvoir d'achat des pensionnés en général.

 

Vous avez précisé tout à l'heure qu'il y a pour quelques centaines de milliers de pensionnés une valorisation, mais vous ne parliez que d'un volet. Il faut également parler des autres volets. Votre présentation n'est pas juste. Comme vous le dites souvent, la vérité a ses droits.

 

Comment pouvez-vous dire cela alors que tout le monde sait que votre réforme des pensions a un objectif essentiellement budgétaire? Le but premier de votre réforme est simple: réaliser des économies.

 

Prenons l'enveloppe bien-être, qui, je le rappelle, est une initiative socialiste. Vous l'avez confirmé il y a un instant et je vous remercie de votre honnêteté à ce propos. Le précédent gouvernement, dont votre parti était membre, a pris l'engagement d'accorder à 100 % l'enveloppe bien-être en 2015. Vous avez respecté partiellement – je serais tenté de dire, largement – cet engagement puisque vous avez tout de même diminué de plusieurs dizaines de millions cette enveloppe sur le dos des pensionnés, avec la réforme de l'État comme prétexte.

 

Président: Siegfried Bracke, président.

Voorzitter: Siegfried Bracke, voorzitter.

 

Grâce à cette enveloppe bien-être et au travail des partenaires sociaux, que je souligne, un demi-milliard d'euros a donc permis de revaloriser certaines pensions de 2 % maximum. C'est important. Pour une fois, vous avez appliqué – serais-je tenté de dire – strictement cet accord des partenaires sociaux. Je salue ici votre attitude positive, une fois n'est pas coutume. Mais vous omettez de dire que toutes les pensions auraient dû augmenter de 2 % si l'indexation avait été appliquée. Or, avec votre saut d'index, tous les pensionnés ont perdu 2 % de leur pouvoir d'achat.

 

Ne me dites pas que cette mesure a été prise pour favoriser la compétitivité. Vous savez que, même en termes d'économies, l'impact de ce saut d'index sur les pensions est négatif. Ceux qui auraient dû voir augmenter leur pension de 4 % en raison de l'effet cumulé de l'indexation et de l'enveloppe bien-être ne l'ont vue augmenter que de 2 % grâce à l'enveloppe bien-être. Et ceux qui auraient dû voir augmenter leur pension de 2 % l'ont vue stagner à 0 %.

 

Il est exact que les pensions ont été revalorisées, mais c'est grâce à l'enveloppe bien-être et non grâce à l'indexation. Ce faisant, globalement, un certain nombre de pensionnés perdent de l'argent alors que la situation d'autres restent la même. Telle est la réalité.

 

Vous dites avoir fait plus que le gouvernement précédent pour les pensions. C'est faux. Vous ne trompez personne. Peut-être convainquez-vous votre entourage et vos supporters, mais vous ne convainquez pas tout le monde!

 

J'en arrive à certaines mesures fiscales de votre tax shift. Certes, certaines mesures fiscales profiteront à certains pensionnés. Mais comme vous l'avez vous-même reconnu, elles ne profiteront qu'à 25 % d'entre eux qui perçoivent les pensions les plus hautes. On se réjouit pour eux! En revanche, tous les pensionnés devront supporter vos mesures négatives comme celle relative à l'augmentation de la TVA sur l'électricité et les autres taxes et accises. En réalité, 25 % des pensionnés qui perçoivent les plus hautes pensions auront un léger gain, mais 100 % des pensionnés devront payer vos nouvelles taxes.

 

Je me devais de dire quelques éléments globaux, étant donné que ma collègue les avait abordés dans le projet précédent.

 

Venons-en maintenant aux pensions complémentaires. Dans la mesure où il permet d'améliorer le pouvoir d'achat, mon groupe soutient le second pilier de pension. Cependant, celui-ci doit revêtir des caractéristiques essentielles.

 

Premièrement, il doit d'abord rester complémentaire à un premier pilier de pension fort. La pension légale, garante de notre système de solidarité, doit rester performante et garantir un bon niveau de pouvoir d'achat à nos pensionnés. La pension légale doit rester juste et accessible. Contrairement à ce que vous faites, monsieur le ministre, il faut permettre, à ceux et celles qui le désirent, de prendre leur pension à un âge décent. Il est injuste de vouloir forcer nos concitoyens, y compris ceux qui exercent un métier lourd, à travailler jusqu'à l'épuisement parfois.

 

Deuxièmement, le second pilier doit être attractif. En effet, il ne faudrait pas que les travailleurs qui épargnent pour leur pension en viennent à terme à perdre du pouvoir d'achat. Dès lors, monsieur le ministre, il est important de veiller à ce que les rendements du second pilier permettent de couvrir l'inflation des prix. Sinon, vous spoliez en quelque sorte ces travailleurs. À cet égard, je me réjouis que l'on maintienne un taux garanti. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de le dire en commission. À un moment, les craintes étaient grandes qu'il n'y ait plus ce taux garanti. Mais, il ne faut pas confondre taux garanti avec le taux prévu par l'organisme dans le cadre des plans de pension. Vous avez insisté sur cette différence. C'est important de le rappeler. Il est clair que ce taux garanti influence les taux négociés dans le cadre des plans de pension.

 

Troisièmement, le second pilier de pension doit être transparent. Monsieur le ministre, je vous rappelle que l'on parle d'économies de nos travailleurs qui représentent une réserve de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Ce n'est peut-être pas comme dans d'autres pays mais cela représente malgré tout des sommes importantes au niveau de notre second pilier. Il s'agit donc d'une somme considérable dans les mains d'organismes essentiellement privés qui bénéficient de subsides "publics", c'est-à-dire d'impôts et de cotisations sociales réduits.

 

À l'heure où le gouvernement attaque les droits à la pension légale et parle de généraliser le second pilier, il est essentiel qu'une transparence exemplaire soit instaurée en matière de pension complémentaire, tant au niveau du type de placement que des bénéfices qui sont réalisés. D'autant qu'au vu du manque de transparence et parfois de l'absence de mobilité - une entreprise et un travailleur ne passent pas forcément d'un organisme à l'autre offrant des taux supérieurs -, il y a une concurrence limitée. Le taux garanti devient finalement le taux de référence pour les plans de pension.

 

Monsieur le ministre, je me réjouis de vous avoir entendu en commission indiquer que vous étiez favorable à un débat en matière de transparence. J'espère que nous pourrons aboutir rapidement à des mesures concrètes, même si, une fois de plus, vous prenez le problème à l'envers. Il aurait fallu de la transparence et, sur base de cette transparence, examiner les taux garantis qui pouvaient être raisonnablement fixés. Vous avez mis la pression pour revoir ces taux garantis et vous avez seulement ensuite parlé de transparence.

 

Enfin, le second pilier se doit d'être juste socialement. Or un récent rapport de la Cour des comptes indique clairement que les pensions complémentaires ne jouent pas leur rôle social. En effet, le régime de cotisations favorable dont bénéficient les pensions complémentaires coûte au budget de la sécurité sociale près de 900 millions par an et il apparaît que l'objectif qui est de garantir un niveau de pension suffisant à un maximum de travailleurs n'est pas atteint. Les réserves sont très inégalement réparties et le manque à gagner pour la sécurité sociale est majoritairement accordé à une minorité de personnes qui bénéficient de hauts revenus et qui ont donc généralement déjà une bonne pension. Autrement dit, les réductions de cotisations sociales bénéficient donc à ceux qui ont des hauts revenus. Il faut mettre fin à cette injustice et aborder ce qui est dénoncé par la Cour des comptes rapidement et en profondeur.

 

J'en viens à l'accord des partenaires sociaux. Il faut dire que le contexte dans lequel le gouvernement a mis en place la concertation sociale en la matière n'était pas évident. Monsieur le ministre, vous avez indiqué que si les partenaires sociaux n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur une diminution du taux garanti, vous seriez contraint de prendre vos responsabilités en faisant des propositions suite à la demande d'Assuralia.

 

L'objectif aurait consisté à diminuer le rendement garanti. Le taux de 0,4 % a été évoqué, de même que, dans certains cas, celui de 0 %. Cette situation aurait eu pour conséquence de diminuer certaines pensions complémentaires de manière drastique. Les socialistes l'avaient refusé à l'époque; vous l'avez envisagé. En agissant de la sorte, vous mettez le couteau sous la gorge des syndicats: soit ils acceptent la demande d'Assuralia, soit ils n'obtiendront rien. Ce n'est pas ainsi que l'on organise la concertation sociale.

 

Malgré ce climat déséquilibré que vous et votre gouvernement en général instaurez, les partenaires sociaux ont démontré leur sens des responsabilités et ont pu aboutir à un compromis aussi bien sur le volet des pensions complémentaires que sur d'autres.

 

S'agissant de la concrétisation de l'accord, j'ai entendu M. le premier ministre et vous-même affirmer qu'il serait intégralement mis en œuvre. Je m'en étais réjoui! Aujourd'hui, force est de constater que le gouvernement a, une fois de plus, trahi sa promesse, car vous avez décidé - comme pour les prépensions - de réécrire l'accord, de le nuancer, et ce sur la base de discussions informelles et non en vous fondant sur un nouvel accord des partenaires sociaux. En effet, alors même que ces derniers ont clairement indiqué qu'ils souhaitaient que la loi soit modifiée uniquement de la façon qu'ils proposaient, vous avez choisi unilatéralement de supprimer la possibilité d'accorder des services futurs. Cette interdiction constitue à nos yeux une intolérable violation du compromis trouvé par les partenaires. Il s'agit d'une nouvelle immixtion du gouvernement dans la concertation sociale et le droit de négociation collective, bien que vous ne cessiez de répéter vouloir respecter notre tradition en ce domaine. Vous l'avez encore dit dernièrement.

 

Nous vous avons offert la possibilité de respecter la concertation en vous proposant des amendements destinés à supprimer vos ajouts. Vous les avez purement et simplement rejetés. De la sorte, vous n'avez plus laissé planer le moindre doute. C'est dommage. L'accord des partenaires sociaux ne vous satisfaisait pas. C'est pourquoi vous avez décidé de le modifier. Non, vous ne respectez décidément pas le modèle belge de concertation sociale.

 

En conclusion, nous soutenons un deuxième pilier de pension solidaire, solide, transparent. À ce stade, ces impératifs sociaux ne sont pas rencontrés. Dès lors, le manque de transparence crée de sérieux risques sur les économies de nos travailleurs.

 

Il faut donc améliorer ce second pilier de pension et nous nous réjouissons que les partenaires sociaux aient, à l'unanimité, pu apporter une première pierre. Compte tenu des raisons évoquées tout à l'heure, nous ne pourrons soutenir le projet de loi présenté; nous nous abstiendrons sur celui-ci, comme nous avons eu l'occasion de le faire en commission.

 

11.04  Sybille de Coster-Bauchau (MR): Monsieur le président, je vais m'exprimer à propos du second projet de loi relatif aux pensions complémentaires.

 

La question de la pérennité des pensions complémentaires est sur la table du gouvernement actuel, comme du précédent. Nous savons que, depuis la dernière crise financière, les derniers taux d'intérêt intermarchés n'ont cessé de diminuer et ont mis sous pression les organismes assureurs par rapport à la garantie apportée pour ce genre de produit.

 

Cela fait trois ans que les organismes assureurs, les employeurs et les travailleurs essayent de trouver une solution qui permette, d'une part, de garantir un taux de rendement à la fois pour rendre suffisamment attrayant ce produit et, d'autre part, pour essayer d'éviter de créer une bulle et rendre le deuxième pilier fiable quant à son rôle de pouvoir d'achat supplémentaire.

 

Le ministre a une nouvelle fois laissé travailler les travailleurs sociaux. Ça a mis un certain temps mais un accord est intervenu susceptible de garantir la pérennité du système. Ainsi, à partir du 1er janvier 2016, le taux de rendement correspondra à un pourcentage: 65 % pour la période 2016-2017 de la moyenne au premier juin sur les 24 derniers mois des OLO belges à dix ans, arrondis aux 0,25 % les plus proches.

 

Ce pourcentage passera à 75 % pour la période 2018-2019 et à 85 % pour la période suivante puisque nous aurons un taux de rendement garanti qui sera obligatoirement contenu entre un seuil minimum de 1,75 % et un plafond maximum de 3,75 %.

 

Dans l'objectif que la prime pension complémentaire soit perçue au moment du départ légal de la retraite et pour maintenir le plus longtemps les personnes au travail, il sera dorénavant interdit de prévoir contractuellement des conditions permettant à l'assuré de percevoir le montant de sa pension complémentaire avant l'âge légal de la retraite.

 

Une période transitoire a cependant été fixée pour les personnes à la veille de demander leur pension complémentaire, à savoir 60 ans si l'affilié a 58 ans ou plus en 2016, 61 s'il a 57 ans ou plus en 2016, 62 s'il a 56 ans ou plus en 2016 et 63 s'il a 55 ans ou plus en 2016.

 

Finalement, les affiliés dormants qui perdent leur couverture décès ou n'en bénéficient plus lorsqu'ils laissent leur réserve auprès de l'organisme de pension de l'employeur qu'ils quittent, pourront désormais opter pour une couverture décès correspondant au montant des réserves acquises. Ils disposeront d'un an pour se prononcer en la matière.

 

Vous l'aurez compris, ce projet est bien le fruit d'un compromis qui, par définition, rencontre les intérêts de la majorité des intervenants. Nous pouvons aussi le soutenir.

 

Pour conclure, nous sommes conscients que d'autres réformes doivent venir compléter la refonte de notre système de pension. Rome ne s'est pas faite en un jour; étant donné son ampleur, cette réforme ne le sera pas non plus.

 

Je pense que les projets dont on vient de parler aujourd’hui sont des pierres supplémentaires à l’édifice. Mon groupe et moi-même soutiendrons le gouvernement pour cette nouvelle étape dans ce chantier aussi important que sont les pensions. Nous comptons sur le ministre pour mener à bien la suite de cette refonte.

 

11.05  Sonja Becq (CD&V): Mijnheer de voorzitter, heren ministers, mevrouw de minister, collega’s, we hebben vorige week in de commissie voor de Sociale Zaken inderdaad nog maar eens een akkoord van de sociale partners mogen bekrachtigen, een akkoord waarvan de regering gezegd had dat ze het onverkort zou uitvoeren. Hiermee hopen we, net als de sociale partners, dat het draagvlak en de praktijk voor deze aanvullende pensioenen ook een stukje zekerder en meer gegarandeerd kunnen zijn.

 

Mijnheer de minister, het meest positieve aspect van dit akkoord is dat nu ook de barrières weggewerkt worden voor een verdere veralgemening van die aanvullende pensioenen. Wat de rendementsgarantie betreft, worden de werkgevers uiteindelijk aangesproken als het rendement dat wettelijk verankerd is niet gehaald zou worden. Het zijn dus niet de verzekeringsmaatschappijen maar wel de werkgevers, zij het dat het gaat om contracten tussen verzekeringsmaatschappijen of pensioenfondsen en de werkgevers, waarbij dit rendement gegarandeerd moet worden. Het betekent dus ook dat de risico’s voor de werkgevers, die niet altijd gemakkelijk in te schatten zijn, nu wegvallen. Wij hopen dat dit ook een impuls kan betekenen voor een verdere veralgemening.

 

Ik verwijs graag naar Pieter Timmermans, die in een opiniestuk gezegd heeft dat dit akkoord een belangrijke stap is in de richting van een veralgemening, in casu een democratisering van de tweede pensioenpijler, een aanvullend pensioen voor elke werknemer in de privésector. Het aantal werknemers met een aanvullend pensioen, momenteel een kleine driekwart van hen, stijgt. Wat ons betreft, is dat echter nog steeds een kwart te weinig. Mijnheer de minister, in die zin meen ik dat het belangrijk is dat er verdere inspanningen worden geleverd om tot een verdere veralgemening te komen.

 

Een veralgemening alleen is echter geen voldoende doelstelling. Er zijn ook serieuze verschillen in de bedragen die gemiddeld opgebouwd worden in het aanvullend pensioen. Dat aanvullend pensioen moet een extra betekenen naast een gegarandeerd wettelijk pensioen dat ook voldoende moet zijn. De enorme verschillen tussen de mensen die deze bedragen opbouwen, blijven ook een belangrijk aandachtspunt. Dat blijkt ook uit de gemiddelde bedragen van de totale reserves, actieve en slapende. Voor alle aangeslotenen ligt dat rond zo’n 13 000 euro, weliswaar ook reserves die nog in opbouw zijn. In sommige sectoren zijn die opgebouwde bedragen echter erg beperkt.

 

Ik wil ook wijzen op het rapport van het Rekenhof dat we twee weken geleden hebben ontvangen. In dat rapport wordt duidelijk gezegd dat door de fiscale of sociale gunstmaatregelen, door de bijdragen die moeten worden betaald op de gestorte bedragen voor het aanvullend pensioen, zijnde 8,5 % en 1,5 % voor zij die boven de 30 000 euro zitten, een omgekeerd effect ontstaat. Er zijn immers vrij lage bedragen te betalen door een beperkt aantal mensen die genieten van een aanvullend pensioen. Ik meen dat we dit aandachtspunt ook moeten meenemen. Het zal volgens mij nodig blijven om te monitoren of onze aanvullende pensioenen naast een veralgemening ook een nivellering zullen ondergaan. Het lijkt mij belangrijk om dit aspect in de gaten te houden.

 

Een ander belangrijk element is het feit dat mensen eind volgend jaar ook toegang zullen krijgen tot de databank van de aanvullende pensioenen, de DB2P. Mensen zullen daar op elk moment duidelijk kunnen bekijken hoeveel zij hebben opgebouwd. Het zal voor sommige mensen ook verrassend zijn te moeten vaststellen hoe weinig dat is. Hetzelfde geldt voor het wettelijk pensioen. Vaak zijn mensen verrast over het uiteindelijk resultaat en dit ondanks de inspanningen die mensen moeten leveren. De transparantie ten aanzien van werknemers en zelfstandigen over hun aanvullend pensioen zal in die zin groot zijn, en het zal ook enig inzicht geven in de bedragen. Het lijkt mij belangrijk dat wij hun dit inzicht geven.

 

Er is ook een versterking voor de ‘slapers’. Zij krijgen de mogelijkheid om te zorgen voor een vergoeding voor hun slapende reserve en zij krijgen bovendien duidelijkheid over hun vergoeding in geval van overlijden.

 

Er is nog een ander aspect van transparantie. Naast de duidelijkheid voor de genieter, via duidelijke teksten in het Nederlands en het Frans waarin geen vakjargon wordt gebruikt, komt er ook transparantie met betrekking tot onder andere de kosten inzake verzekeringen. U weet dat wij, op het moment dat de vraag werd gesteld inzake een rendementsgarantieaanpassing, in deze plenaire vergadering hebben gevraagd om transparantie over de kosten en de opgebouwde reserves uit het verleden. Men heeft ons die cijfers nooit kunnen bezorgen.

 

Mijnheer de minister, wij rekenen op u om tijdens een hoorzitting door te bomen over de aanvullende pensioenen. Wij moeten het daarbij hebben over de kostenefficiëntie en de transparantie van verzekeringsmaatschappijen en fondsen. Wij steunen deze maatregel met plezier, maar rekenen ook op verdere stappen volgend jaar.

 

11.06  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, heren ministers, collega’s, iedere gepensioneerde in ons land heeft recht op een pensioen, maar vooral op een pensioen dat armoede voorkomt en een comfortabel leven mogelijk maakt. Na een lange loopbaan is een pensioen een volwaardig inkomen dat het behoud van de koopkracht moet garanderen.

 

Collega’s, de eerste pijler, het wettelijk pensioen, blijft voor ons het belangrijkste. Dit is de kern van het Belgisch pensioensysteem en dat willen wij ook zo houden. Het is de taak van de regering om de eerste pijler te vrijwaren, te versterken en op die manier zekerheid te geven aan de gepensioneerden.

 

In ons systeem hebben we ook het aanvullend pensioen. Dat is maar een aanvulling op het wettelijk pensioen. Het is een welkome aanvulling op het wettelijk pensioen en het is voor vele gepensioneerden ook noodzakelijk om niet in armoede te vervallen. Maar, collega’s, het aanvullend pensioen is momenteel nog altijd niet toegankelijk voor iedereen. Eigenlijk willen wij dat in de toekomst het aanvullend pensioen ook een volledig wettelijk pensioen wordt, zodat het voor iedereen toegankelijk is en we een gemengd oorspronkelijk wettelijk pensioen en een wettelijk aanvullend pensioen kennen. Maar dat is de toekomst, we moeten bekijken wat vandaag op de plank ligt.

 

De rol van zo’n aanvullend pensioen is deze. Het moet zeker aan een aantal voorwaarden voldoen. Het moet ten eerste transparant zijn, verder sociaal rechtvaardig, financieel aantrekkelijk in vergelijking met andere financiële producten en het moet zuinig en voorzichtig omspringen met middelen die door werkgevers en werknemers worden afgehouden van het loon. Voor alle duidelijkheid: wij zijn heel tevreden dat de regering het sociaal overleg hier ten volle heeft laten spelen. Wij hebben er ook altijd op gehamerd en gevraagd om dit te doen. De regering heeft zich ertoe verbonden om het sociaal akkoord dat hierin werd bereikt, volledig te respecteren. Samen met de collega’s moeten wij toch vaststellen, zoals de heer Daerden daarjuist goed heeft uitgelegd, dat een aantal zaken in dit voorstel niet helemaal beantwoorden aan wat de sociale partners waren overeengekomen.

 

De tekst is er, maar sta mij toe om toch een aantal opmerkingen te maken over wat wij hier zullen beslissen.

 

Mijnheer de minister, ten eerste is er uw inspraak in het sociaal overleg. Voorafgaandelijk aan het sociaal overleg hebt u eigenlijk reeds aan de sociale partners gezegd dat er een rendementsverlaging moest komen, zonder dat er transparantie was. Ik heb u in de commissie gevraagd om vooraf hoorzittingen te houden met de verzekeraars, zodat wij een juist zicht zouden krijgen op de problematiek, zodat wij zouden kunnen controleren wat de verzekeraars zeggen over hun rendement, zodat wij over de juiste cijfers zouden beschikken. U hebt dat geweigerd en u hebt onmiddellijk aan de sociale partners gezegd dat er een rendementsverlaging moest komen. U had de keuze omgekeerd kunnen maken: u had eerst kunnen zorgen voor transparantie, met de cijfers op tafel, en dan de sociale partners laten onderhandelen. U hebt dat niet gedaan.

 

Op die manier hebt u natuurlijk de zijde van de verzekeraars gekozen. Dat komt erop neer dat u, zonder de cijfers op tafel, de verzekeraars gelijk geeft en bijtreedt dat er een probleem is en dat de sociale partners een oplossing moeten zoeken.

 

Als de sociale partners geen oplossing vinden, dan zult u, zo zegt u, de oplossing voorstellen. Met andere woorden, er komt sowieso een rendementsverlaging.

 

Een tweede zaak is de financiële aantrekkelijkheid. Dat is ook een voorwaarde. Nu bestaat het risico dat het aanvullend pensioen zijn aantrekkelijkheid verliest voor de werknemers en de werkgevers. Het risico bestaat dat de toekomstige rente lager ligt dan de gemiddelde evolutie van de lonen. Dat betekent dus dat werknemers en werkgevers wellicht twee keer zullen nadenken, vooraleer zij geld storten voor het aanvullend pensioen. In de commissie hebt u daarover gezegd dat de markt blijft spelen en dat de verzekeraars daarop zullen ingaan. Onze ervaring is echter dat dit toch vrij moeilijk ligt, aangezien u een minimum vastlegt, maar ook direct een maximum. Wij denken dat dit zal beletten dat de markt voor honderd procent zal spelen. Daarnaast rijst nog de vraag of de financiële aantrekkelijkheid zal blijven bestaan als we ooit in een andere economische context terechtkomen dan de huidige.

 

In een derde punt bespreek ik de sociale rechtvaardigheid. Daarstraks zei ik al dat aanvullende pensioenen voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Dat is vandaag niet het geval.

 

Bovendien is gebleken dat wie meer in het systeem kan inbrengen, zijnde dus de mensen met de hoogste inkomens, ook de hoogste rendementen halen. De overheid steunt daarbij procentueel. Dat betekent dat miljoenen euro overheidsgeld naar de allerhoogste aanvullende pensioenen gaan en dat er procentueel veel minder gaat naar de allerlaagste pensioenen.

 

De vorige sprekers, onder andere mevrouw Becq en de heer Daerden, hebben al naar het rapport van het Rekenhof verwezen. Ik wil hier nog eens duidelijk stellen wat het Rekenhof in zijn Boek 2015 over de Sociale Zekerheid naar voren brengt.

 

Ik citeer letterlijk: “Het systeem is de laatste jaren verruimd, maar de stortingen voor de aanvullende pensioenen zijn ongelijk verdeeld onder de werknemers en bieden slechts aan een minderheid een betekenisvol aanvullend pensioen. (…) De beleidsmaatregel, die voor de sociale zekerheid der werknemers een kost in de vorm van een ontvangstenvermindering van om en bij de 900 miljoen euro per jaar vertegenwoordigt, bereikt dus niet zijn hoofddoel, namelijk waarborgen dat zoveel mogelijk werknemers een voldoende hoog pensioen zullen genieten."

 

Er is een omgekeerd effect. Wie al een hoog wettelijk pensioen heeft, heeft hiermee ook een hoog aanvullend pensioen. Wie een laag wettelijk pensioen heeft, heeft maar een heel klein aanvullend pensioen.

 

Voor dat systeem moeten we absoluut een andere oplossing vinden. Ik had gehoopt dat u daarvoor ook een project had. U hebt beloofd om daar in de toekomst naar te kijken. Dat had u kunnen doen samen met de voorstelling van onderhavige wetgeving.

 

De druk op een duurzame toekomst voor de aanvullende pensioenen wordt aardig opgevoerd. Eerst werd het minimumrendement verlaagd van 3,25 % naar 1,75 %. Daarna kondigde de Nationale Bank aan – wij zaten op dat moment in de commissie – dat ze nog verder op het minimumrendement zou willen ingrijpen. De wet is nog niet goedgekeurd – dat zal straks misschien gebeuren – of de Nationale Bank zegt al, op aanvraag van de verzekeraars, dat zij dat rendement eigenlijk nog wil verlagen.

 

Ik heb in de commissie niet echt een antwoord op mijn vragen ter zake gekregen, mijnheer de minister. Wat zult u doen? Zult u het advies van de Nationale Bank volgen om nog eens een vermindering naar 1,50 % te doen? Dan hebben de voorbije werkzaamheden hier en de inspanningen van de sociale partners totaal geen zin meer.

 

Ik zou dus graag van u duidelijk horen dat u niet op het advies van de Nationale Bank zult ingaan, want op die manier – dit begrijpt u zeer goed – legt u eigenlijk een bom onder het sociaal overleg. De wettekst ter zake is nog niet goedgekeurd en wat een akkoord onder de sociale partners was, zou men al onderuithalen.

 

Mijnheer de minister, ik heb het zopas al over de transparantie gehad. Volgens mij is het absoluut noodzakelijk dat er transparantie komt in de kostenstructuur van de verzekeraars. Ik heb in de commissie, samen met collega Daerden, een amendement ingediend en ik zal het hier opnieuw indienen. Met dat amendement vragen wij gewoon, heel eenvoudig, dat een aparte rapportering aan de FSMA wordt ingesteld. Daarmee haalt u het sociaal akkoord niet onderuit, mijnheer de minister. Het klopt dat de sociale partners het niet over die transparantie gehad hebben, hoewel er wel een vraag was. Er is alvast duidelijk vraag naar vanuit het Parlement en niet alleen vanuit de oppositie. Daarnet waren er vragen van de heer De Roover, van mevrouw Becq en zeker van de oppositie.

 

Wij vragen alleen dat er een rapportering komt aan de FSMA. Ik hoop dan ook dat de collega’s van de meerderheid het amendement ter zake absoluut zullen steunen, zodat wij transparantie krijgen. Wilt u geloofwaardig zijn, mijnheer de minister, dan moet die transparantie er zijn. Daar kan niemand iets op tegen hebben.

 

Als het klopt dat de verzekeraars zoveel problemen hebben met de rendementen, laten we dan die rendementen bekijken en laten we ook kijken naar wat er in het verleden gebeurd is. Wat is er in het verleden met de rendementen gebeurd? Hoe komt het dat men nu, zogezegd, een tekort heeft? Ik meen dat die zaken op tafel moeten komen en ik hoop dan ook echt dat de collega’s van de meerderheid die ook voor die transparantie zijn, ons amendement zullen steunen.

 

Mijnheer de minister, wij zullen ons bij de stemming over onderhavig wetsontwerp onthouden, tenzij het amendement wordt goedgekeurd. Wij zullen ons onthouden om drie redenen.

 

Ten eerste, omdat het sociaal overleg niet helemaal gerespecteerd is.

 

Ten tweede, onthouden we ons, omdat u de zaken omgedraaid hebt, door niet te kiezen voor transparantie en door aan de sociale partners, voordat er transparantie was, de opgave te geven dat er een rendementsverlaging moest komen.

 

Ten derde onthouden wij ons, omdat u in de commissie – misschien bent u nu van mening veranderd – ook geweigerd hebt om het amendement over de transparantie te steunen.

 

11.07  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, cet accord est une traduction d'un accord des partenaires sociaux. C'est important, c'est trop peu souvent le cas. Comme d'autres collègues l'ont dit, il n'est pas parfaitement transcrit, mais dans les grandes lignes, oui! Il faut bien l'admettre. Ce qui ne doit pas nous empêcher d'être critiques quant à son contenu et de bien prendre en compte les circonstances dans lesquelles il a été adopté, d'abord par le gouvernement et, ensuite, soumis à la commission des Affaires sociales avant de l'être en cette séance plénière.

 

Son contexte, c'est la pression des assureurs pour ne pas garantir, dans l'avenir, les mêmes taux que ceux auxquels ils s'étaient engagés par le passé, ceux-là faisant fi des bénéfices de l'époque, lorsque les taux, artificiellement, étaient particulièrement élevés. Que sont devenus ces bénéfices au-delà des taux garantis? On l'ignore. Ce que l'on sait, c'est que le gouvernement a accepté cette pression des assureurs pour diminuer les taux. Les partenaires sociaux se sont accordés sur le sujet, mais certains étaient au pied du mur, vous l'admettrez.

 

Je voudrais revenir sur la philosophie de notre modèle de pension futur. Vous, monsieur Bacquelaine, comme votre prédécesseur, M. Van Quickenborne, et comme le gouvernement précédent, êtes un grand supporter du deuxième pilier de pension, qui peut, au niveau de certaines entreprises, apporter un complément de pension appréciable aux travailleurs.

 

Néanmoins, il faut tenir compte de l'accès à ce deuxième pilier de pension et de la répartition des réserves financières qui sont constituées dans ce cadre. Beaucoup de travailleurs et de travailleuses n'y ont pas accès aujourd'hui: tout le secteur non marchand, tous les travailleurs intérimaires, tout le secteur de la grande distribution. Une très grande majorité de femmes n'y ont pas accès et la répartition de ce capital est par trop inégalitaire.

 

Le rapport récent de la Cour des comptes, le Cahier 2015 relatif à la sécurité sociale, indique que "20 % du coût de cette politique, environ 170 millions d'euros, sous la forme de réductions de cotisations, sont consacrés exclusivement à assurer à une minorité de travailleurs (0,5 %) un complément de pension élevé".

 

Vingt pour cent des coûts pour 0,5 % des travailleurs. N'est-il pas urgent de rétablir une certaine forme d'égalité dans l'accès à ce système de pension complémentaire? C'est un débat qu'il faut que nous ayons d'urgence.

 

M. Van Biesen, le président de la sous-commission Cour des comptes, n'est pas présent, mais hier j'ai vu qu'il était de retour et je m'en réjouissais. Nous avons demandé, et nous redemanderons, que la Cour des comptes vienne présenter ce rapport en sous-commission Cour des comptes ou en commission des Affaires sociales. Je vous interrogerai, monsieur le ministre des Pensions, pour envisager avec vous les réformes nécessaires pour diminuer cette inégalité.

 

Cette inégalité fondamentale dans le système actuel du deuxième pilier de pension est la raison pour laquelle nous n'en sommes pas d'aussi fervents supporters que vous. Nous ne voulons pas d'un glissement de notre système de sécurité sociale vers un système un peu plus privé, moins égalitaire, moins efficace, et également coûteux, ce qui est trop peu mis en évidence. D'où notre prudence à l'égard de ce système.

 

Un deuxième aspect que j'ai abordé avec vous et que j'essaie régulièrement de mettre en évidence, c'est que ces fonds de pension gèrent un capital important, qui est l'argent des travailleurs. Cet argent, comme le capital des comptes d'épargne de nos concitoyens, devrait davantage contribuer au soutien de notre économie, à la création d'emplois, au développement des nouveaux secteurs économiques, à rencontrer la nécessaire transition énergétique, génératrice d'économies et d'emplois.

 

Aujourd'hui, on constate que souvent, les fonds de pension mettent la pression sur les entrepreneurs pour des taux de rendement et des dividendes très élevés à court terme, au détriment de l'emploi. Le paradoxe est que l'argent des travailleurs pousse à licencier des travailleurs.

 

En tant qu'écologistes, nous demandons, avec l'amendement que ma collègue Mme Evita Willaert et moi avons déposé, davantage de transparence sur les placements réalisés par les fonds de pension: la durée de placement, les secteurs dans lesquels ces placements sont réalisés, l'emploi généré grâce à ces investissements. C'est une étape nécessaire pour arriver à ce que nous demandons en tant qu'écologistes: une meilleure orientation.

 

11.08  Richard Miller (MR): Je n'ai jamais compris la raison pour laquelle, quand Ecolo était au gouvernement wallon, vous n'avez pas accepté la proposition que nous avions déposée pour que les fonds de pension soient marqués par des critères de développement durable. C'était pourtant une belle proposition, dont M. Michel Daerden n'avait pas voulu. Cette proposition a eu une longue histoire. Je n'ai jamais compris votre double discours, qui diffère quand vous êtes dans l'opposition et quand vous êtes dans la majorité. Faites une recherche à ce sujet et puis expliquez-moi!

 

11.09  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur Miller, je ferai une recherche avec intérêt, nous pourrons en discuter après mon intervention qui ne sera plus très longue. J'avais cru comprendre que la question de la régulation financière était avant tout fédérale.

 

Je ne sais pas de quels fonds de pension vous parlez. Peut-être s'agit-il de fonds de pensions publics. Mais je vous confirme que structurellement ce sont des propositions que nous avons déposées depuis plusieurs législatures. Au risque de lasser mes collègues, j'interviens très régulièrement, quand je tiens un os, je ne le lâche pas.

 

En tant que libéraux, vous devriez être attentifs à ce souci que l'argent soit bien utilisé en soutien de l'économie. Un des critères notamment, c'est la durée des placements qui sont réalisés. Les investisseurs investissent, mais les entrepreneurs ont besoin d'une certaine stabilité dans le capital, vous serez d'accord avec moi.

 

11.10  Benoît Piedboeuf (MR): À propos de ce que M. Gilkinet vient de dire, comme le ministre des Finances l'avait rappelé, l'argent qui est sur les comptes d'épargne ne dort pas simplement sur les comptes d'épargne, mais permet aux banques de prêter aux entreprises. Et l'option tax shelter que nous venons de mettre au point permet d'aider les entreprises, notamment les jeunes entreprises.

 

11.11  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): À chaque fois que cet argent sert pour des prêts, que ce soient des prêts hypothécaires ou des prêts aux entreprises, je m'en réjouis. Nous essayons d'aller davantage dans ce sens.

 

Mais, avant que vous n'arriviez dans ce parlement, cet argent, dans les grandes banques belges, chez Dexia, chez Fortis, a servi à une expansion non contrôlée, à des investissements non contrôlés sur des marchés financiers. Et après, on a appelé l'État en garantie.

 

Nous voulons l'éviter de façon prudentielle, sans nouveaux coûts et de façon positive pour soutenir davantage notre économie. C'est une volonté d'orientation plus forte pour ne pas laisser le marché financier sans balise et commettre de nouvelles erreurs.

 

11.12  Benoît Piedboeuf (MR): Je suis d'autant plus d'accord avec vous que, dans une vie antérieure, j'ai aussi travaillé dans le domaine de la finance et je devais me battre contre les banques pour financer des PME.

 

11.13  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Je ne doute pas que nous pouvons avoir une convergence de vues sur le sujet, ce que je tiens à souligner. Je vous encourage, monsieur Piedboeuf, à soutenir l'amendement que nous avons déposé et qui doit se trouver sur vos bancs. Il a dû être déposé à 16 h 30. Cet amendement vise, d'abord et avant tout, à créer davantage de transparence. Il s'agit là, selon nous, d'une étape vers une orientation plus forte des placements réalisés grâce à cet argent des travailleurs. En commission des Affaires sociales, le ministre des Pensions a déclaré qu'il était question de 25 milliards d'euros.

 

Je voudrais maintenant revenir sur deux points plus précis qui nous ont occupés à l'occasion de la discussion. Ainsi, le fait de lier le bénéfice de la pension du deuxième pilier à l'âge de la pension pourrait être problématique s'il n'y avait pas, à l'occasion de la future discussion sur les métiers lourds, la capacité pour les travailleurs qui ont eu un travail lourd, d'avoir une pension anticipée, s'il n'y avait pas une simultanéité de la pension du premier pilier et du complément pension sous forme de capital ou de rente dans le cadre du deuxième pilier. Il est effectivement important que ce parallélisme soit parfaitement assuré. À ce sujet, vous avez pris des engagements, ce que je tiens également à souligner.

 

En revanche, nous avons été moins d'accord avec vous à l'occasion de la discussion, notamment prospective que nous avons eue sur l'hypothétique potentielle pension à temps partiel. Vous estimez que cette dernière – j'en suis très déçu – peut démarrer au moment de l'âge minimum de prise de la pension, alors nous pensons que cela pourrait être anticipé dans le cadre d'une forme de partage du temps de travail entre des travailleurs âgés, fatigués, qui ont envie de préparer leur pension, de faire autre chose et des jeunes qui ne demandent qu'à commencer à travailler. Dans ce contexte, il serait logique de travailler sur les mêmes termes dans le cadre du deuxième comme du premier pilier.

 

Il reste encore beaucoup de travail en matière de pension. Je ne vais pas rouvrir le débat sur les différentes réformes que nous avons contestées sous la précédente législature et sous celle-ci.

 

En tout cas, le deuxième pilier ne peut pas être le socle de votre politique en matière de pension. J'ai parfois l'impression que cette tentation est présente quand je vous écoute. Ce deuxième pilier ne peut être qu'un complément, il faut en améliorer la transparence, l'égalité d'accès et l'orientation.

 

11.14  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, permettez-moi tout d'abord de saluer l'accord du Groupe des Dix. Rendons à César ce qui appartient à César!

 

Par rapport aux débats que nous avons menés en commission, vous savez qu'outre les commentaires généraux, j'ai posé toute une série de questions techniques qui n'avaient pas pour finalité de vous embêter. C'était un enjeu important par rapport à l'interprétation de cette loi; il ne s'agit évidemment pas, à travers les trois pages de l'accord des partenaires sociaux, de développer tous les éléments techniques.

 

Je trouve dommage que, pour la grande majorité des questions techniques et d'interprétation que je vous ai adressées, vous m'ayez renvoyée à l'accord fixé avec les partenaires sociaux. Nous n'aurons donc pas les nécessaires éclaircissements quant à l'interprétation de cette loi et nous pourrions devoir bientôt faire face à un certain nombre de problèmes.

 

C'est un texte qui permet de trouver une solution mais, en même temps, n'oublions pas que ce projet de loi concerne des millions de personnes - tous ceux qui ont une pension complémentaire -, et que ces millions de personnes vont être impactées de façon non négligeable.

 

Il faut pouvoir le dire clairement.

 

J'ai deux préoccupations par rapport à ce texte.

 

Ma première préoccupation concerne la liaison de la libération des prestations du deuxième pilier avec l'âge légal de la pension. Ceci ne figure pas dans l'accord initial des partenaires sociaux, et je parle là du Groupe des Dix d'octobre 2015. C'était, par contre, repris dans l'accord de gouvernement. Alors même que le Groupe des Dix n'était absolument pas demandeur de quoi que ce soit en la matière à la mi-octobre, le gouvernement l'a exigé. Des discussions avec les partenaires sociaux ont ensuite eu lieu pour ce qui concerne les mesures transitoires.

 

Ceci étant, vous avez voulu, au niveau du gouvernement, lier la libération des prestations du deuxième pilier avec l'âge légal de la pension et vous n'avez pas répondu aux questions très concrètes et très précises qui vont se poser dans le cadre des contrats financiers que les futurs bénéficiaires d'une pension du deuxième pilier ont conclu en fonction du capital qu'ils espéraient retirer du deuxième pilier. Je vise notamment le cas des avances ou encore des mises en gage. Prenons, par exemple, les emprunts hypothécaires. Certaines personnes ont signé des contrats financiers dans le cadre d'emprunts hypothécaires qui les engageaient clairement avec un capital qui serait dégagé à soixante ans. Ce ne sera plus le cas aujourd'hui. À mon sens, cela pose clairement des questions pour de nombreux contrats. L'exemple des emprunts hypothécaires est très clair mais il y a toute une série d'autres types de contrats qui peuvent être concernés de la même manière.

 

Ma deuxième préoccupation concerne la rente. Monsieur le ministre, vous n'avez absolument rien prévu à ce sujet. Vous me direz que cela concerne les partenaires sociaux mais vous auriez pu vous saisir vous-même de la question de la rente. Or, aujourd'hui, que se passe-t-il en matière de rente, sans vouloir entrer en séance plénière dans la complexité du dossier? Il faut cependant rappeler, concernant les conditions minimales pour la conversion des capitaux en rente, imposées par la loi des pensions complémentaires et son arrêté d'exécution, que ce n'est actuellement plus garanti par les assureurs.

 

Donc, en pratique, tous les bénéficiaires qui ont choisi la rente se retrouvent évidemment aujourd'hui dans l'incertitude. Il aurait été responsable d'avancer en ce domaine. Vous savez, monsieur le ministre, que ce n'est pas dans le cadre des discussions avec les partenaires sociaux que cela doit être entrepris. Toutefois, vu qu'autant de personnes sont directement concernées par la question de la rente, il me semble essentiel que celle-ci soit également résolue.

 

D'autres questions restent sans réponse. Je puis m'entendre avec plusieurs collègues de l'opposition aussi bien que de la majorité sur la nécessité de la transparence, que vous avez aussi évoquée – et j'espère que vous respecterez votre engagement, monsieur le ministre –, dans le secteur des assureurs et dans le domaine des réserves constituées pour les fonds de pension. Cela dit, beaucoup d'interrogations restent pendantes. J'ose espérer qu'en la matière nous pourrons en débattre, non dans dix ans, mais dans les tout prochains mois.

 

À la suite de ce projet de loi et compte tenu des modifications que vous apportez aux taux garantis et aux contrats, j'espère que des informations objectives pourront être transmises aux bénéficiaires et aux futurs pensionnés. En outre, les organismes de pension devront être prêts au 1er janvier à gérer et calculer la méthode verticale, mais aussi – et c'est encore plus compliqué – l'horizontale. S'ils ne le sont pas, vous connaîtrez de nouvelles difficultés.

 

Pour conclure, il est dommage que vous ayez refusé d'avancer – même si vous avez préservé le caractère complet de l'accord des partenaires sociaux – sur un dossier qui n'était pas prévu, mais sur lequel le gouvernement et le parlement auraient pu progresser en commission. Je veux parler de l'abaissement de l'âge d'affiliation à 21 ans. En effet, si vous voulez consolider le deuxième pilier des pensions, là où vous souhaitez travailler sur l'âge de sortie, il aurait été nécessaire de prendre en considération toute la vie professionnelle et, partant, de réfléchir à cet abaissement.

 

Vous savez qu'une directive européenne, la 2014/50, qui doit être transposée pour le 21 mai 2018 au plus tard, ramènera en Belgique l'âge d'affiliation de 25 à 21 ans. Vous avez répondu que vous étiez d'accord avec moi mais qu'il en sera décidé ou non plus tard. C'est une opportunité manquée. Je redépose un amendement pour baisser d'ores et déjà l'âge d'affiliation.

 

Si le fait de renforcer le premier pilier est également crucial, il est important aussi de renforcer les secteurs qui aujourd'hui ne peuvent disposer d'un deuxième pilier, comme le non-marchand par exemple ou celui du bois. Il va falloir travailler en la matière. On ne peut à la fois promouvoir le deuxième pilier et rester aveugle aux difficultés de certains secteurs qui ne peuvent aujourd'hui et qui ne pourront pas demain bénéficier d'un deuxième pilier. Si on veut rendre ce deuxième pilier plus juste et démocratique, il faudra aussi assumer et prendre en main ces secteurs.

 

Je vous renvoie pour le reste au rapport de commission qui est très complet sur tous les éléments techniques et d'interprétation que j'ai mis en évidence et auxquels le ministre n'a pas répondu.

 

11.15  Daniel Bacquelaine, ministre: Je voudrais d'abord remercier tous les parlementaires qui ont pris une part active sur ce projet de transposition de l'accord du Groupe des 10. Le débat a été constructif et il n'entre pas dans les intentions du gouvernement de considérer ce projet comme venant clore le débat sur les pensions complémentaires.

 

Soyons clairs! Il a toujours été question de transcrire l’accord du Groupe des 10. Parfois, il y a une certaine contradiction à me dire qu’il faut absolument respecter l’accord du Groupe des 10 mais qu’on ne retrouve pas d’autres éléments qui ne sont pas dans l’accord du Groupe des 10. Forcément! Il faut être un peu plus patient et considérer que le débat n’est pas terminé. Nous poursuivrons le débat sur les pensions complémentaires dans les prochaines semaines et les prochains mois. C’est nécessaire, il faut faire en sorte qu’on ait davantage de démocratisation et une ampleur plus importante des pensions complémentaires pour renforcer l’ensemble du dispositif et faire en sorte que le pouvoir d’achat des pensionnés puisse augmenter à l’avenir.

 

En ce qui concerne la question de Frédéric Daerden, je ne reviendrai pas sur son introduction. J’y avais déjà répondu lors du projet précédent. Quel que soit le projet en matière de pension, une certaine opposition revient systématiquement sur un certain nombre d’éléments qui n’ont rien à voir avec le projet. Monsieur Daerden, il faut rappeler que ce ne sont pas 25 % des pensionnés qui sont concernés par le tax shift mais beaucoup plus que cela puisqu’il s’agit de plus d’un million. J’ai les chiffres à l’appui et je vous les fournirai de manière détaillée. Ces chiffres viennent des services officiels du secteur des pensions. Il est important que vous les ayez pour parfaire votre connaissance qui est de temps en temps déficiente. Je peux le comprendre vu la technicité du dossier.

 

Quand vous invoquez l’enveloppe "bien-être", je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure: cette enveloppe existait préalablement, nous l'avons doublée en ce qui concerne l'impact sur les pensions les plus basses et les plus anciennes. Nous sommes passés de 250 à 500 millions. Je ne m'étendrai pas davantage là-dessus; je l'ai répété plusieurs fois.

 

Mijnheer De Roover, mevrouw Becq, ik kan akkoord gaan met het voorstel van sommige Parlementsleden om binnenkort hoorzittingen te organiseren omtrent de transparantie van de aanvullende pensioenen.

 

Je suis évidemment prêt à ouvrir cette discussion.

 

Ik deel de mening van het Rekenhof dat de aanvullende pensioenen onvoldoende mensen bereiken en dat het bedrag dat ermee gepaard gaat nog niet significant genoeg is.

 

Je rappelle que tout ce qui concerne les taux de cotisation de sécurité sociale concerne le ministre de l'Emploi et de l'Économie. L'aspect fiscal des pensions complémentaires concerne aussi notre collègue, le ministre des Finances. Cet ensemble d'éléments rendant une pension complémentaire attractive doivent être effectivement discutés pour faire en sorte que les travailleurs trouvent un intérêt à rentrer dans le système, mais que ce soit financièrement tenable pour la collectivité. Il s'agit d'un débat important qui nécessite certainement d'autres développements dans le futur.

 

Monsieur Gilkinet, la liaison de l'âge de la pension complémentaire et de l'âge de la pension légale: évidemment, lorsqu'on discute des métiers lourds et qu'on permet aux personnes de partir plus tôt à la pension anticipée en fonction de leur métier lourd, elles perçoivent leur pension plus tôt aussi. C'est normal. Il ne s'agit pas de l'âge de la pension légale de 65, 66 ou 67 ans, c'est l'âge auquel on peut partir en pension. Donc, une personne effectuant un métier lourd reconnu comme tel pourra partir plus tôt et aura aussi la possibilité de profiter de sa pension complémentaire plus tôt.

 

En ce qui concerne le respect des contrats, madame Fonck, les avances et les mises en gage, je comprends vos questions techniquement intéressantes, mais elles sont reprises dans l'exposé des motifs, de la page 33 à la page 38. Je peux vous y renvoyer. La réponse est assez précise par rapport aux éléments que vous soulevez.

 

11.16  Catherine Fonck (cdH): Mais moi, je vous parle de quoi? Je vous parle des personnes qui auront en mains leur contrat d'emprunt hypothécaire pour se rendre chez leur banquier. Ce dernier aura beau lire votre exposé des motifs, ce n'est pas pour autant qu'il accueillera, avec un grand sourire, le pensionné!

 

Le président: Madame Fonck, vous aurez un droit de réplique!

 

11.17  Daniel Bacquelaine, ministre: En ce qui concerne les rentes, idem. Cela ne faisait pas partie de l'accord du Groupe des Dix, notamment le traitement fiscal des rentes, la façon de privilégier les rentes qui sont désavantagées aujourd'hui par rapport au capital. Ce débat figure d'ailleurs dans l'accord de gouvernement. Nous pourrons en discuter prochainement.

 

Pour ce qui concerne l'âge d'affiliation, je partage votre point de vue. Le Groupe des Dix n'a pas souhaité avancer l'âge d'affiliation à 21 ans. Selon moi, dès qu'un travailleur commence à travailler, il doit pouvoir bénéficier d'un accès à la pension complémentaire s'il le souhaite.

 

Je suis donc tout à fait favorable à une diminution de l'âge de l'affiliation. De toute façon, il faudra tenir compte de la directive européenne en la matière.

 

Je pense ainsi avoir répondu à la plupart des observations. Ces dernières ont d'ailleurs été reprises dans le rapport de la commission. En effet, des questions ont été posées à cette occasion. Je rappelle que nous avons eu un débat constructif qui a duré quatre heures.

 

Je terminerai en disant que le débat sur les pensions complémentaires n'est pas clos. Il faut encore travailler sur ce dossier. Aujourd'hui, on traduit l'accord du Groupe des Dix.

 

Par ailleurs, je répète ce que j'ai dit en commission: il n'y a pas de contradiction entre un taux de rendement garanti par l'employeur et les taux proposés par les assureurs et les fonds de pension. Ce sont deux choses totalement différentes. Il faut en être bien conscient. Cela veut dire que l'on n'empêche évidemment pas les compagnies d'assurances, mais plus encore – on peut le dire, nous sommes entre nous – les fonds de pension de proposer des taux supérieurs au taux garanti par l'employeur. Compte tenu des règles prudentielles différentes entre les assureurs et les fonds de pensions, ces derniers en ont aujourd'hui la possibilité. C'est le problème des fonds de pensions. Il existe d'ailleurs une certaine concurrence entre eux, concurrence qui me paraît nécessaire si l'on veut que l'affilié puisse bénéficier du meilleur résultat.

 

Enfin, la pension complémentaire porte bien son nom: elle est complémentaire. Il ne s'agit donc pas, monsieur Gilkinet, de considérer que, quand on défend ou quand on augmente les pensions complémentaires, on va à l'encontre des pensions légales du premier pilier. Il ne s'agit nullement de cela. Si elles sont complémentaires, cela signifie qu'elles sont complémentaires au système de répartition de la pension légale.

 

Nous avons tous intérêt à ce qu'un maximum de personnes entrent dans le système des pensions complémentaires et de manière plus importante que ce n'est le cas actuellement, comme l'a soulevé la Cour des comptes. Nous avons tout intérêt à faire en sorte qu'il y ait davantage de personnes dans le système avec des montants plus importants, notamment en proportion de la masse salariale. Et lorsque, à l'occasion des négociations en vue d'un accord interprofessionnel par exemple, on discutera de l'affectation d'une masse salariale complémentaire, il faudra privilégier aussi l'entrée dans le système des pensions complémentaires.

 

11.18  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer de minister, ik zal niet meer terugkomen op wat al gezegd is, want ik meen dat de standpunten duidelijk zijn. Ik heb echter nog altijd geen antwoord gekregen op mijn vraag omtrent het advies van de Nationale Bank van België.

 

11.19  Daniel Bacquelaine, ministre: (…)

 

11.20  Karin Temmerman (sp.a): Dans ce cas, je n’ai pas compris. Comptez-vous suivre l’avis de la Banque nationale?

 

11.21  Daniel Bacquelaine, ministre: Cela doit faire l'objet d'une discussion au sein du gouvernement. L'avis est récent, il date de vendredi. Mais ceci n'entache en rien le rendement garanti par l'employeur. Ce sont deux choses totalement différentes. L'employeur est tenu par une garantie de rendement fixée dans la loi et, par ailleurs, il y a des taux à négocier avec les assureurs et les fonds de pension par les organisateurs des plans de pension.

 

11.22  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer de minister, neem het mij niet kwalijk, dat zijn inderdaad twee verschillende zaken. Als u de werkgever verplicht om te onderhandelen over 1,75 %, terwijl u een minimumgarantie hebt van 1,50 %, dan is dat natuurlijk ten nadele van de werkgever én van de werknemer.

 

11.23  Daniel Bacquelaine, ministre: Évidemment, inévitablement. Les fonds de pension aujourd'hui rapportent plus que 1,5 ou 1,75 %.

 

11.24  Karin Temmerman (sp.a): Daar gaat het niet om. Er is nu een akkoord met de sociale partners over een minimumrendement. Dat wordt doorkruist door het advies van de Nationale Bank, op vraag van de verzekeraars, om de minimumrendementsgarantie op 1,50 % te brengen.

 

En nu zegt u dat we dat misschien wel zullen volgen, want u zult daarover nog eens onderhandelen binnen de regering. Zo begrijp ik dat althans.

 

Mijnheer de minister, op die manier legt u een bom onder het sociaal overleg. In dat sociaal overleg hebben de werkgevers en werknemers daarover een akkoord bereikt en u zult dat nu laten doorkruisen door nog eens een verlaging van het rendement.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking aan van de artikelen. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1510/4)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1510/4)

 

Het wetsontwerp telt 42 artikelen.

Le projet de loi compte 42 articles.

 

*  *  *  *  *

Heringediende amendementen:

Amendements redéposés:

Art. 2

6 – Karin Temmerman cs (1510/2)

7 – Georges Gilkinet cs (1510/2)

Art. 39/1 (n)

1 – Catherine Fonck (1510/2)

*  *  *  *  *

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over de aangehouden amendementen, het aangehouden artikel en over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur les amendements et l'article réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

*  *  *  *  *

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Conclusion de la discussion des articles:

 

Aangehouden: de stemming over de amendementen en artikel 2.

Réservé: le vote sur les amendements et l'article 2.

 

Artikel per artikel aangenomen: de artikelen 1, 3 tot 42.

Adoptés article par article: les articles 1, 3 à 42.

*  *  *  *  *

 

12 Wetsontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen (1505/1-4)

12 Projet de loi portant des dispositions fiscales et diverses (1505/1-4)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

12.01  Benoît Piedboeuf, rapporteur: Monsieur le président, je renvoie au rapport écrit.

 

De voorzitter: Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking aan van de artikelen. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1505/4)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1505/4)

 

Het wetsontwerp telt 107 artikelen.

Le projet de loi compte 107 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 107 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 107 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

13 Voorstel van resolutie waarbij het Rekenhof gevraagd wordt de kwaliteit, de uitvoering, de opvolging en de evaluatie van het tweede Armoedebestrijdingsplan 2012-2014 te onderzoeken en naderhand hetzelfde te doen met het toekomstige derde Armoedebestrijdingsplan (1342/1-4)

13 Proposition de résolution demandant à la Cour des comptes d'examiner la qualité, l'exécution, le suivi et l'évaluation du deuxième plan de lutte contre la pauvreté 2012-2014 ainsi que du prochain troisième plan de lutte contre la pauvreté (1342/1-4)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Éric Massin, Fabienne Winckel, Frédéric Daerden, Jean-Marc Delizée.

 

De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85,4) (1342/4)

Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85,4) (1342/4)

 

Het opschrift werd door de commissie gewijzigd in "voorstel van resolutie waarbij het Rekenhof gevraagd wordt de kwaliteit, de uitvoering, de opvolging en de evaluatie van het tweede Armoedebestrijdingsplan 2012-2014 te onderzoeken".

L'intitulé a été modifié par la commission en "proposition de résolution demandant à la Cour des comptes d’examiner la qualité, l’exécution, le suivi et l’évaluation du deuxième plan de lutte contre la pauvreté 2012-2014".

 

Bespreking

Discussion

 

De bespreking is geopend.

La discussion est ouverte.

 

Le rapporteur est madame Lanjri qui réfère à son rapport écrit.

 

13.01  Éric Massin (PS): Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, 15 % de la population belge se trouvent aujourd'hui encore sous le seuil de pauvreté. C'est inacceptable. Toute une série de réformes socioéconomiques ont été mises en place par le gouvernement, mais ce n'est pas le lieu de débattre de la potentielle aggravation de la pauvreté qu'elles ont causée. Le plus important aujourd'hui est qu'il faut prendre ce dossier à bras-le-corps et absolument avancer.

 

Le gouvernement en a fait une priorité, puisque cela figure dans la déclaration gouvernementale. Vous en êtes chargée, madame la secrétaire d'État. Pour mon groupe, il est indispensable de lutter contre la pauvreté et d'en faire une réelle priorité. Cette lutte contre la pauvreté doit se faire de manière transversale. Vous l'avez bien compris et vous l'avez annoncé à chaque fois dans vos notes de politique générale et encore dans l'annonce du troisième plan de lutte contre la pauvreté.

 

Depuis 2008, la Belgique s'est dotée d'un plan fédéral de lutte contre la pauvreté, qui concerne diverses matières: les revenus, l'emploi, la santé, le logement, l'accès à l'énergie et aux services publics, l'égalité entre les hommes et les femmes, la lutte contre toutes formes d'inégalités. Vous nous avez dit en commission que vous vous attachez à la rédaction d'un nouveau plan. Vous vous êtes déjà tournée vers vos collègues afin de leur demander quelles mesures ils comptaient mettre en œuvre afin de pouvoir dresser ce nouveau plan.

 

Cette résolution a été déposée dans ce cadre. Elle demande à la Cour des comptes d'examiner la qualité, l'exécution, le suivi et l'évaluation du plan fédéral de lutte contre la pauvreté 2012-2014 et de soumettre d'éventuelles recommandations au gouvernement. Cela vous permettrait de les prendre en considération afin d'améliorer le plan et les propositions soumises par vos collègues.

 

Pour le groupe PS, mais je crois et je souhaite que c'est pour l'ensemble de ce parlement, il est indispensable que ce nouveau plan réponde très concrètement à cette problématique multidimensionnelle, ce que vous avez annoncé. On le sait, cela ne se limite pas au seul manque d'argent. Nous devons combattre cette problématique multidimensionnelle avec force et engagement.

 

Suite à mes questions, vous vous étiez vous-même ralliée à la proposition de soumettre à la Cour des comptes le précédent plan. C'est avec grand plaisir que le texte a été voté à l'unanimité par tous les groupes politiques suite à l'examen de la proposition en commission.

 

J'espère dès lors que ce sera aussi à l'unanimité que le parlement votera cette résolution afin que nous puissions avancer dans le cadre de ce dossier. Il s'agit d'une démarche constructive, puisque ce texte aidera le gouvernement à poursuivre son travail rapidement. Il vous donnera des armes pour discuter avec vos collègues afin de soumettre un plan qui englobe l'intégralité de la problématique, qui ne se limite pas à des intentions ou des effets d'annonce, et permette dès lors d'obtenir des mesures concrètes. Celles-ci peuvent ne pas coûter d'argent, mais elles doivent aussi vous aider à demander à vos collègues les moyens nécessaires afin de pouvoir mettre en œuvre ce nouveau plan et répondre aux diverses problématiques de la pauvreté.

 

Une analyse objective et des recommandations de la Cour des comptes permettront sans doute d'agir plus concrètement en faveur de la lutte contre la pauvreté grâce à l'élaboration de ce nouveau plan, que nous espérons ambitieux et cohérent. Madame la secrétaire d'État, vous avez déjà commencé votre travail. Je vous souhaite plein succès dans votre travail et je vous souhaite aussi d'avoir la latitude, en fonction de ce que vos collègues vous soumettront, de pouvoir suivre les recommandations qui vous seront faites par la Cour des comptes.

 

Dites-vous bien que, si nous sommes attentifs à vos déclarations, à ce qui s'est passé, nous le serons aussi aux recommandations qui seront faites par la Cour des comptes. Nous espérons dès lors que le gouvernement les prendra en considération et les intégrera dans ce troisième plan.

 

13.02  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen): Monsieur le président, je voulais accompagner M. Massin dans son intervention parce que la commission de la Santé, qui a ces matières de lutte contre la pauvreté dans ses compétences, y a consacré pas mal de temps, en partie à l'occasion des questions orales qui vous ont été adressées, madame la secrétaire d'État. Lors de ces questions orales, nous avons dû accepter avec vous de postposer de manière régulière l'examen et la venue de ce troisième plan de lutte contre la pauvreté.

 

Je reconnais, et tous les membres également, que c'est une matière complexe qui associe des compétences fédérales et transversales avec d'autres compétences. Lorsque, à travers ces différentes questions et cette difficulté d'aboutir, est arrivé l'intérêt qu'il pouvait y avoir de demander à la Cour des comptes d'évaluer la concrétisation du deuxième plan de lutte contre la pauvreté, la commission et moi-même, en tant que présidente, ainsi que mon groupe ne pouvions que soutenir cette demande.

 

Je voudrais insister sur la pertinence qu'il y a à demander cette évaluation à la Cour de comptes, comme cela avait d'ailleurs été demandé pour le premier plan.

 

Lutter contre la pauvreté, et élaborer un plan de lutte contre la pauvreté, nécessite qu'il y ait de la part du membre du gouvernement en charge de cette compétence, des capacités de pression et de mobilisation de l'ensemble des membres de son gouvernement. En effet, on touche aux politiques d'emploi, aux politiques sociales, aux politiques économiques, à la santé, à l'énergie, à l'environnement, etc.

 

L'évaluation de ce deuxième plan devrait donc mettre en perspective là où la transversalité et la mobilisation des différents ministres et de leurs compétences ont soit failli ou, au contraire, particulièrement bien marché. Cela permettrait de généraliser les bonnes pratiques.

 

Un dernier élément doit attirer notre attention. Nous avons eu un premier plan, suivi d'un deuxième, et le taux de pauvreté dans notre pays est toujours aussi, et trop, important. Il y a forcément quelque chose qui ne va pas: cela ne suffit pas d'avoir un plan de lutte contre la pauvreté.

 

Nous avons beaucoup critiqué les politiques menées, notamment durant cette année, dans l'emploi, dans l'exclusion des droits pour toute une série de personnes bénéficiant d'allocations. Ce sera intéressant de voir ce que la Cour des comptes en dira dans son évaluation de concrétisation du plan de lutte contre la pauvreté. Ce sera aussi le cas dans l'interpellation qui en résultera vis-à-vis de vous et vis-à-vis des autres membres du gouvernement sur le choix des politiques qui sont menées et l'impact qu'elles ont sur la pauvreté. Il faut bien reconnaître que l'efficacité des plans de lutte contre la pauvreté n'est pas encore prouvée et n'est pas suffisante à l'heure actuelle.

 

13.03  Elke Sleurs, secrétaire d'État: Monsieur le président, chers collègues, la lutte contre la pauvreté est aussi importante pour moi que pour le gouvernement. J'ai dit en commission que le troisième plan était sur le point d'être finalisé au sein du gouvernement et en collaboration avec tous les stakeholders et les organisations luttant contre la pauvreté. J'ai suivi l'avis de la commission en ce qui concerne la réalisation d'une évaluation par la Cour des comptes. Elle peut être très importante aussi pour le deuxième plan et peut apporter des recommandations utiles pour le troisième.

 

Je suis heureuse que le gouvernement, l'opposition et la majorité réunis, nous ayons pu aboutir à une résolution, que j'espère unanime, afin que nous puissions demander cette évaluation à la Cour des comptes.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De bespreking is gesloten.

La discussion est close.

 

Er werden geen amendementen ingediend of heringediend.

Aucun amendement n'a été déposé ou redéposé.

 

De stemming over het voorstel zal later plaatsvinden.

Le vote sur la proposition aura lieu ultérieurement.

 

14 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 17 juli 2013 houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten (1518/1-3)

14 Projet de loi modifiant la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation (1518/1-3)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De rapporteur, de heer Wilrycx, verwijst naar zijn schriftelijk verslag.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking aan van de artikelen. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1518/3)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1518/3)

 

Het wetsontwerp telt 4 artikelen.

Le projet de loi compte 4 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 4 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 4 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

Begrotingen en rekeningen van de Kamer en van de dotatiegerechtigde instellingen

Budgets et comptes de la Chambre et des institutions financées par une dotation

 

15 Kamer van volksvertegenwoordigers en dotaties aan de politieke partijen: rekeningen van het begrotingsjaar 2014 en begrotingen van het begrotingsjaar 2016 (1507/1)

15 Chambre des représentants et dotations aux partis politiques: comptes de l'année budgétaire 2014 et budgets pour l'année budgétaire 2016 (1507/1)

 

Bespreking

Discussion

 

De bespreking is geopend.

La discussion est ouverte.

 

De rapporteur, de heer Klaps, verwijst naar zijn schriftelijk verslag.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De bespreking is gesloten.

La discussion est close.

 

De stemming over de rekeningen 2014 en de begrotingen 2016 van de Kamer van volksvertegenwoordigers en de financiering van de politieke partijen zal later plaatsvinden.

Le vote sur les comptes 2014 et les budgets 2016 de la Chambre des représentants et du financement des partis politiques aura lieu ultérieurement.

 

16 Rekenhof, Grondwettelijk hof, Hoge Raad voor de Justitie, Vast comité van toezicht op de politiediensten, Vast comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Federale ombudsmannen, Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Benoemingscommissies voor het notariaat, BIM-Commissie, Controleorgaan op de politionele informatie: rekeningen van het begrotingsjaar 2014, begrotingsaanpassingen van het begrotingsjaar 2015 en begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2016 (1497/1-3)

16 Cour des comptes, Cour constitutionnelle, Conseil supérieur de la Justice, Comité permanent de contrôle des services de police, Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité, Médiateurs fédéraux, Commission de la protection de la vie privée, Commissions de nomination pour le notariat, Commission BIM, Organe de contrôle de l'information policière: comptes de l'année budgétaire 2014, ajustements budgétaires de l'année 2015 et propositions budgétaires pour l'année 2016 (1497/1-3)

 

Bespreking

Discussion

 

De bespreking is geopend.

La discussion est ouverte.

 

De rapporteur, mevrouw Wouters, verwijst naar haar schriftelijk verslag.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De bespreking is gesloten.

La discussion est close.

 

De stemming over de rekeningen 2014, de begrotingsaanpassingen 2015 en de begrotingsvoorstellen 2016 zal later plaatsvinden.

Le vote sur les comptes 2014, les ajustements budgétaires 2015 et les propositions budgétaires 2016 aura lieu ultérieurement.

 

17 Raad van State – Voordracht van een Nederlandstalig assessor

17 Conseil d'État – Présentation d'un assesseur néerlandophone

 

De lijst met drie kandidaten voorgedragen door de Raad van State, voor een ambt van Nederlandstalig assessor, werd u meegedeeld tijdens de plenaire vergadering van 10 december 2015.

La liste de trois candidats présentés par le Conseil d'État pour une place d'assesseur néerlandophone, vous a été communiquée au cours de la séance plénière du 10 décembre 2015.

 

Aangezien de voordracht niet unaniem is, kan de Kamer, overeenkomstig artikel 70, § 1, achtste lid, van de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973, binnen een termijn van ten hoogste dertig dagen vanaf de ontvangst van de mededeling van deze voordracht, hetzij de door de Raad van State voorgedragen lijst bevestigen, hetzij een tweede uitdrukkelijk gemotiveerde lijst met drie namen voordragen.

La présentation n'étant pas unanime, la Chambre peut, conformément à l’article 70, § 1er, alinéa 8, des lois sur le Conseil d’État coordonnées le 12 janvier 1973, et dans un délai ne pouvant dépasser trente jours à compter de la réception de la communication de cette présentation, soit confirmer la liste présentée par le Conseil d'État, soit présenter une autre liste de trois noms formellement motivée.

 

De commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt heeft alle kandidaten op 15 en 16 december 2015 gehoord. De voorzitter van de commissie heeft verslag uitgebracht over deze hoorzitting in de Conferentie van voorzitters van 16 december 2015.

La commission de l’Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique a entendu tous les candidats les 15 et 16 décembre 2015. Le président de la commission a fait rapport de ces auditions en Conférence des présidents du 16 décembre 2015.

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 16 december 2015 stel ik u voor de door de Raad van State voorgedragen lijst te bevestigen, te weten:

- eerste kandidaat: de heer Michel Tison, gewoon hoogleraar aan de faculteit rechten van de Ugent en assessor bij de afdeling wetgeving van de Raad van State;

- tweede kandidaat: de heer Reinhard Steennot, hoogleraar aan de faculteit rechten van de Ugent;

- derde kandidaat: de heer Hans De Wulf, hoogleraar aan de faculteit rechten van de Ugent.

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 16 décembre 2015, je vous propose de confirmer la liste présentée par le Conseil d'État, à savoir:

- premier candidat: M. Michel Tison, professeur ordinaire à la faculté de droit de l'Université de Gand et assesseur auprès de la section de législation du Conseil d'État;

- deuxième candidat: M. Reinhard Steennot, professeur à la faculté de droit de l'Université de Gand;

- troisième candidat: M. Hans De Wulf, professeur à la faculté de droit de l'Université de Gand.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

18 Verzending van wetsvoorstellen naar een andere commissie

18 Renvoi de propositions de loi à une autre commission

 

Op aanvraag van de indieners, stel ik u voor volgende wetsvoorstellen te verwijzen naar de tijdelijke commissie "terrorismebestrijding":

- het wetsvoorstel van de heren Johan Vande Lanotte en Hans Bonte tot oprichting van de politiezone Brussel-Hoofdstad (nr. 710/1);

- het wetsvoorstel van de heer Johan Vande Lanotte tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (nr. 711/1);

- het wetsvoorstel van de heren Hans Bonte en Alain Top tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering betreffende maatregelen ter bevordering van de strijd tegen illegale wapenhandel (nr. 1362/1).

 

À la demande des auteurs, je vous propose de renvoyer les propositions suivantes à la commission temporaire "lutte contre le terrorisme":

- la proposition de loi de MM. Johan Vande Lanotte et Hans Bonte créant la zone de police de Bruxelles-Capitale (n° 710/1);

- la proposition de loi de M. Johan Vande Lanotte modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (n° 711/1);

- la proposition de loi de MM. Hans Bonte et Alain Top modifiant le Code d'instruction criminelle en vue de promouvoir la lutte contre le trafic d'armes (n° 1362/1).

 

Deze wetsvoorstellen werden vroeger verzonden naar de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt en de commissie voor de Justitie

Ces propositions avaient été précédemment renvoyées à la commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique et à la commission de la Justice.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

19 Inoverwegingneming van voorstellen

19 Prise en considération de propositions

 

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

 

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik deze als aangenomen; overeenkomstig het Reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considérerai la prise en considération comme acquise et je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au Règlement.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Naamstemmingen

Votes nominatifs

 

20 Rekeningen van het begrotingsjaar 2014 van de Kamer van volksvertegenwoordigers (1507/1)

20 Comptes de l'année budgétaire 2014 de la Chambre des représentants (1507/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

127

Oui

Nee

2

Non

Onthoudingen

3

Abstentions

Totaal

132

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer de rekeningen voor het begrotingsjaar 2014 van de Kamer van volksvertegenwoordigers aan.

En conséquence, la Chambre adopte les comptes de l'année budgétaire 2014 de la Chambre des représentants.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

De heer De Wever stemde voor.

 

21 Begroting van het begrotingsjaar 2016 van de Kamer van volksvertegenwoordigers (1507/1)

21 Budget pour l'année budgétaire 2016 de la Chambre des représentants (1507/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 1)

 

Bijgevolg neemt de Kamer de begroting van het begrotingsjaar 2016 van de Kamer van volksvertegenwoordigers aan.

En conséquence, la Chambre adopte le budget pour l'année budgétaire 2016 de la Chambre des représentants.

 

22 Rekeningen van het begrotingsjaar 2014 van de financiering van de politieke partijen (1507/1)

22 Comptes de l'année budgétaire 2014 du financement des partis politiques (1507/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

126

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

8

Abstentions

Totaal

134

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer de rekeningen van het begrotingsjaar 2014 van de financiering van de politieke partijen aan.

En conséquence, la Chambre adopte les comptes de l'année budgétaire 2014 du financement des partis politiques.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

23 Begroting van het begrotingsjaar 2016 van de financiering van de politieke partijen (1507/1)

23 Budget pour l'année budgétaire 2016 du financement des partis politiques (1507/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 2)

 

Bijgevolg neemt de Kamer de begroting van het begrotingsjaar 2016 van de financiering van de politieke partijen aan.

En conséquence, la Chambre adopte le budget pour l'année budgétaire 2016 du financement des partis politiques.

 

24 Rekeningen van het begrotingsjaar 2014 van het Rekenhof (1497/1)

24 Comptes de l'année budgétaire 2014 de la Cour des comptes (1497/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

128

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

7

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer de rekeningen van het begrotingsjaar 2014 van het Rekenhof aan.

En conséquence, la Chambre adopte les comptes de l'année budgétaire 2014 de la Cour des comptes.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

25 Rekeningen van het begrotingsjaar 2014 van het Grondwettelijk Hof (1497/1)

25 Comptes de l'année budgétaire 2014 de la Cour constitutionnelle (1497/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

134

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

134

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer de rekeningen van het begrotingsjaar 2014 van het Grondwettelijk Hof aan.

En conséquence, la Chambre adopte les comptes de l'année budgétaire 2014 de la Cour constitutionnelle.

 

M. Benoît Lutgen a voté comme son groupe.

 

26 Rekeningen van het begrotingsjaar 2014 van de Hoge Raad voor de Justitie (1497/1)

26 Comptes de l'année budgétaire 2014 du Conseil supérieur de la Justice (1497/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 4)

 

Bijgevolg neemt de Kamer de rekeningen van het begrotingsjaar 2014 van de Hoge Raad voor de Justitie aan.

En conséquence, la Chambre adopte les comptes de l'année budgétaire 2014 du Conseil supérieur de la Justice.

 

27 Rekeningen van het begrotingsjaar 2014 van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten (1497/1)

27 Comptes de l'année budgétaire 2014 du Comité permanent de contrôle des services de police (1497/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 4)

 

Bijgevolg neemt de Kamer de rekeningen van het begrotingsjaar 2014 van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten aan.

En conséquence, la Chambre adopte les comptes de l'année budgétaire 2014 du Comité permanent de contrôle des services de police.

 

28 Rekeningen van het begrotingsjaar 2014 van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (1497/1)

28 Comptes de l'année budgétaire 2014 du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité (1497/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 4)

 

Bijgevolg neemt de Kamer de rekeningen van het begrotingsjaar 2014 van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten aan.

En conséquence, la Chambre adopte les comptes de l'année budgétaire 2014 du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité.

 

29 Rekeningen van het begrotingsjaar 2014 van het College van de federale ombudsmannen (1497/1)

29 Comptes de l'année budgétaire 2014 du Collège des médiateurs fédéraux (1497/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 4)

 

Bijgevolg neemt de Kamer de rekeningen van het begrotingsjaar 2014 van het College van de federale ombudsmannen aan.

En conséquence, la Chambre adopte les comptes de l'année budgétaire 2014 du Collège des médiateurs fédéraux.

 

30 Rekeningen van het begrotingsjaar 2014 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (1497/1)

30 Comptes de l'année budgétaire 2014 de la Commission de la protection de la vie privée (1497/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 4)

 

Bijgevolg neemt de Kamer de rekeningen van het begrotingsjaar 2014 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer aan.

En conséquence, la Chambre adopte les comptes de l'année budgétaire 2014 de la Commission de la protection de la vie privée.

 

31 Rekeningen van het begrotingsjaar 2014 van de Benoemingscommissies voor het notariaat (1497/1)

31 Comptes de l'année budgétaire 2014 des Commissions de nomination pour le notariat (1497/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 4)

 

Bijgevolg neemt de Kamer de rekeningen van het begrotingsjaar 2014 van de Benoemingscommissies voor het notariaat aan.

En conséquence, la Chambre adopte les comptes de l'année budgétaire 2014 des Commissions de nomination pour le notariat.

 

32 Rekeningen van het begrotingsjaar 2014 van de BIM-Commissie (1497/1)

32 Comptes de l'année budgétaire 2014 de la Commission BIM (1497/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 4)

 

Bijgevolg neemt de Kamer de rekeningen van het begrotingsjaar 2014 van de BIM-Commissie aan.

En conséquence, la Chambre adopte les comptes de l'année budgétaire 2014 de la Commission BIM.

 

33 Aanpassing van de begroting van het begrotingsjaar 2014 van het Grondwettelijk Hof (1497/1)

33 Ajustement du budget de l'année budgétaire 2014 de la Cour constitutionnelle (1497/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 4)

 

Bijgevolg neemt de Kamer de aanpassing van de begroting van het begrotingsjaar 2014 van het Grondwettelijk Hof aan.

En conséquence, la Chambre adopte l’ajustement du budget de l'année budgétaire 2014 de la Cour constitutionnelle.

 

34 Aanpassing van de begroting van het begrotingsjaar 2015 van het Grondwettelijk Hof (1497/1)

34 Ajustement du budget de l'année budgétaire 2015 de la Cour constitutionnelle (1497/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

124

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

11

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer de aanpassing van de begroting van het begrotingsjaar 2015 van het Grondwettelijk Hof aan.

En conséquence, la Chambre adopte l’ajustement du budget de l'année budgétaire 2015 de la Cour constitutionnelle.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Mevrouw Carina Van Cauter, mevrouw Fatma Pehlivan en de heer Frédéric Daerden hebben zoals hun fractie gestemd.

 

35 Aanpassing van de begroting van het begrotingsjaar 2015 van de Hoge Raad voor de Justitie (1497/1)

35 Ajustement du budget de l'année budgétaire 2015 du Conseil supérieur de la Justice (1497/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 5)

 

Bijgevolg neemt de Kamer de aanpassing van de begroting van het begrotingsjaar 2015 van de Hoge Raad voor de Justitie aan.

En conséquence, la Chambre adopte l’ajustement du budget de l'année budgétaire 2015 du Conseil supérieur de la Justice.

 

36 Aanpassing van de begroting van het begrotingsjaar 2015 van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten (1497/1)

36 Ajustement du budget de l'année budgétaire 2015 du Comité permanent de contrôle des services de police (1497/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 5)

 

Bijgevolg neemt de Kamer de aanpassing van de begroting van het begrotingsjaar 2015 van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten aan.

En conséquence, la Chambre adopte l'ajustement du budget de l'année budgétaire 2015 du Comité permanent de contrôle des services de police.

 

37 Aanpassingen van de begroting van het begrotingsjaar 2015 van het College van de federale ombudsmannen (1497/1)

37 Ajustements du budget de l'année budgétaire 2015 du Collège des médiateurs fédéraux (1497/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 5)

 

Bijgevolg neemt de Kamer de aanpassingen van de begroting van het begrotingsjaar 2015 van het College van de federale ombudsmannen aan.

En conséquence, la Chambre adopte les ajustements du budget de l'année budgétaire 2015 du Collège des médiateurs fédéraux.

 

38 Aanpassing van de begroting van het begrotingsjaar 2014 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (1497/1)

38 Ajustement du budget de l'année budgétaire 2014 de la Commission de la protection de la vie privée (1497/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 5)

 

Bijgevolg neemt de Kamer de aanpassing van de begroting van het begrotingsjaar 2014 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer aan.

En conséquence, la Chambre adopte l'ajustement du budget de l'année budgétaire 2014 de la Commission de la protection de la vie privée.

 

39 Aanpassing van de begroting van het begrotingsjaar 2015 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (1497/1)

39 Ajustement du budget de l'année budgétaire 2015 de la Commission de la protection de la vie privée (1497/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 5)

 

Bijgevolg neemt de Kamer de aanpassing van de begroting van het begrotingsjaar 2015 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer aan.

En conséquence, la Chambre adopte l'ajustement du budget de l'année budgétaire 2015 de la Commission de la protection de la vie privée.

 

40 Aanpassingen van de begroting van het begrotingsjaar 2015 van de Benoemingscommissies voor het notariaat (1497/1)

40 Ajustements du budget de l'année budgétaire 2015 des Commissions de nomination pour le notariat (1497/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 5)

 

Bijgevolg neemt de Kamer de aanpassingen van de begroting van het begrotingsjaar 2015 van de Benoemingscommissies voor het notariaat aan.

En conséquence, la Chambre adopte les ajustements du budget de l'année budgétaire 2015 des Commissions de nomination pour le notariat.

 

41 Aanpassing van de begroting van het begrotingsjaar 2015 van het Controleorgaan op de politionele informatie (1497/1)

41 Ajustement du budget de l'année budgétaire 2015 de l’Organe de contrôle de l’information policière (1497/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 5)

 

Bijgevolg neemt de Kamer de aanpassing van de begroting van het begrotingsjaar 2015 van het Controleorgaan op de politionele informatie aan.

En conséquence, la Chambre adopte l’ajustement du budget de l'année budgétaire 2015 de l’Organe de contrôle de l’information policière.

 

42 Begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2016 van het Rekenhof (1497/1)

42 Propositions budgétaires pour l'année budgétaire 2016 de la Cour des comptes (1497/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 5)

 

Bijgevolg neemt de Kamer de begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2016 van het Rekenhof aan.

En conséquence, la Chambre adopte les propositions budgétaires pour l'année budgétaire 2016 de la Cour des comptes.

 

43 Begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2016 van het Grondwettelijk Hof (1497/1)

43 Propositions budgétaires pour l'année budgétaire 2016 de la Cour constitutionnelle (1497/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 5)

 

Bijgevolg neemt de Kamer de begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2016 van het Grondwettelijk Hof aan.

En conséquence, la Chambre adopte les propositions budgétaires pour l'année budgétaire 2016 de la Cour constitutionnelle.

 

44 Begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2016 van de Hoge Raad voor de Justitie (1497/1)

44 Propositions budgétaires pour l'année budgétaire 2016 du Conseil supérieur de la Justice (1497/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 5)

 

Bijgevolg neemt de Kamer de begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2016 van de Hoge Raad voor de Justitie aan.

En conséquence, la Chambre adopte les propositions budgétaires pour l'année budgétaire 2016 du Conseil supérieur de la Justice.

 

45 Begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2016 van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten (1497/1)

45 Propositions budgétaires pour l'année budgétaire 2016 du Comité permanent de contrôle des services de police (1497/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 5)

 

Bijgevolg neemt de Kamer de begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2016 van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten aan.

En conséquence, la Chambre adopte les propositions budgétaires pour l'année budgétaire 2016 du Comité permanent de contrôle des services de police.

 

46 Begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2016 van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (1497/1)

46 Propositions budgétaires pour l'année budgétaire 2016 du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité (1497/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 5)

 

Bijgevolg neemt de Kamer de begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2016 van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten aan.

En conséquence, la Chambre adopte les propositions budgétaires pour l'année budgétaire 2016 du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité.

 

47 Begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2016 van het College van de federale ombudsmannen (1497/1)

47 Propositions budgétaires pour l'année budgétaire 2016 du Collège des médiateurs fédéraux (1497/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 5)

 

Bijgevolg neemt de Kamer de begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2016 van het College van de federale ombudsmannen aan.

En conséquence, la Chambre adopte les propositions budgétaires pour l'année budgétaire 2016 du Collège des médiateurs fédéraux.

 

48 Begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2016 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (1497/1)

48 Propositions budgétaires pour l'année budgétaire 2016 de la Commission de la protection de la vie privée (1497/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 5)

 

Bijgevolg neemt de Kamer de begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2016 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer aan.

En conséquence, la Chambre adopte les propositions budgétaires pour l'année budgétaire 2016 de la Commission de la protection de la vie privée.

 

49 Begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2016 van de Benoemingscommissies voor het notariaat (1497/1)

49 Propositions budgétaires pour l'année budgétaire 2016 des Commissions de nomination pour le notariat (1497/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 5)

 

Bijgevolg neemt de Kamer de begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2016 van de Benoemingscommissies voor het notariaat aan.

En conséquence, la Chambre adopte les propositions budgétaires pour l'année budgétaire 2016 des Commissions de nomination pour le notariat.

 

50 Begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2016 van de BIM-Commissie (1497/1)

50 Propositions budgétaires pour l'année budgétaire 2016 de la Commission BIM (1497/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 5)

 

Bijgevolg neemt de Kamer de begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2016 van de BIM-Commissie aan.

En conséquence, la Chambre adopte les propositions budgétaires pour l'année budgétaire 2016 de la Commission BIM.

 

51 Begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2016 van het Controleorgaan op de politionele informatie (1497/1)

51 Propositions budgétaires pour l'année budgétaire 2016 de l’Organe de contrôle de l’information policière (1497/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 5)

 

Bijgevolg neemt de Kamer de begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2016 van het Controleorgaan op de politionele informatie aan.

En conséquence, la Chambre adopte les propositions budgétaires pour l'année budgétaire 2016 de l’Organe de contrôle de l’information policière.

 

Het zal ter kennis van respectievelijk het Rekenhof, het Grondwettelijk Hof, de Hoge Raad voor de Justitie, het Vast Comité van toezicht op de politiediensten, het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, het College van de federale ombudsmannen, de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de Benoemingscommissies voor het notariaat, de BIM-Commissie en het Controleorgaan op de politionele informatie worden gebracht, dat de Kamer de aanpassingen van de begrotingen van het begrotingsjaar 2014, de rekeningen van het begrotingsjaar 2014, de aanpassingen van de begrotingen van het begrotingsjaar 2015 en de begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2016 heeft aangenomen.

Il sera donné connaissance respectivement à la Cour des comptes, à la Cour constitutionnelle, au Conseil supérieur de la Justice, au Comité permanent de contrôle des services de police, au Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité, au Collège des médiateurs fédéraux, à la Commission de la protection de la vie privée, aux Commissions de nomination pour le notariat, à la Commission BIM et à l’Organe de contrôle de l’information policière de l'adoption par la Chambre des ajustements des budgets de l’année budgétaire 2014, des comptes de l'année budgétaire 2014, des ajustements des budgets de l'année budgétaire 2015 et des propositions budgétaires pour l'année budgétaire 2016.

 

52 Wetsontwerp houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 (1351/1)

52 Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2016 (1351/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 6)

Ja

79

Oui

Nee

58

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

138

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1351/6)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1351/6)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

53 Aangehouden amendementen en artikel van het ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 (1352/1-51)

53 Amendements et article réservés du projet du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016 (1352/1-51)

 

Stemming over amendement nr. 17 van Peter Vanvelthoven cs op artikel 1-01-2. (1352/51)

Vote sur l'amendement n° 17 de Peter Vanvelthoven cs à l'article 1-01-2. (1352/51)

 

Mijnheer Vanvelthoven, u hebt het woord.

 

53.01  Peter Vanvelthoven (sp.a): Mijnheer de voorzitter, het betreft hier een amendement dat betrekking heeft op de dotaties aan de koninklijke familie.

 

Om duidelijk te maken wat deze regering vorig jaar heeft beslist, lees ik even de notificatie voor van de Ministerraad van 15 oktober 2014: “Met uitzondering van de Civiele Lijst en de lijn Forum van het Parlement wordt op de begroting van de dotaties een besparing doorgevoerd van 2 % in 2015” - dat is gebeurd – “en daarbovenop jaarlijks 2 % in 2016 tot 2019.”

 

In de begroting voor 2016 is de korting van 2 % niet opgenomen. Vandaar dat wij conform de beslissing van de regering, die wij vanuit de sp.a hebben gesteund, een amendement op de begroting hebben ingediend om de korting van 2 % ook effectief gerealiseerd te zien. In de commissie is dat een beetje weggelachen door de minister van Financiën. Hij zei dat het de uitgavenbegroting betrof en dat we daarvoor bij de minister van Begroting moesten zijn. De minister van Begroting is hier vandaag aanwezig. Ik vermoed dan ook dat de minister het Parlement het advies zal geven om de beslissing van de regering met onderhavig amendement goed te keuren.

 

De voorzitter: Mijnheer Vanvelthoven, ik begrijp dat u uw amendement hebt toegelicht, maar eigenlijk was het een stemverklaring over het geheel.

 

53.02  Eric Van Rompuy (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ik zou willen opmerken dat de Belgische Rijksbegroting, met inbegrip van de sociale zekerheid, zowat 200 miljard euro bedraagt. De sp.a-fractie dient één amendement in over de dotatie van prins Laurent om haar maatschappelijke visie in de verf te zetten. Dat zegt veel over de oppositie.

 

De voorzitter: Collega’s, ik sluit de discussie, want eigenlijk moeten er geen stemverklaringen worden gegeven bij de stemming over een amendement.

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 7)

Ja

42

Oui

Nee

89

Non

Onthoudingen

8

Abstentions

Totaal

139

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 8 van Barbara Pas op artikel 1-01-2. (1352/51)

Vote sur l'amendement n° 8 de Barbara Pas à l'article 1-01-2. (1352/51)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 8)

Ja

3

Oui

Nee

136

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

139

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 18 van Peter Vanvelthoven cs op artikel 1-01-2. (1352/51)

Vote sur l'amendement n° 18 de Peter Vanvelthoven cs à l'article 1-01-2. (1352/51)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 9)

Ja

42

Oui

Nee

88

Non

Onthoudingen

8

Abstentions

Totaal

138

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Mevrouw Lanjri heeft tegen gestemd.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 9 van Barbara Pas op artikel 1-01-2. (1352/51)

Vote sur l'amendement n° 9 de Barbara Pas à l'article 1-01-2. (1352/51)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 10)

Ja

3

Oui

Nee

137

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 10 van Barbara Pas op artikel 1-01-2. (1352/51)

Vote sur l'amendement n° 10 de Barbara Pas à l'article 1-01-2. (1352/51)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 10)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 11 van Barbara Pas op artikel 1-01-2. (1352/51)

Vote sur l'amendement n° 11 de Barbara Pas à l'article 1-01-2. (1352/51)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 10)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 12 van Barbara Pas op artikel 1-01-2. (1352/51)

Vote sur l'amendement n° 12 de Barbara Pas à l'article 1-01-2. (1352/51)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 10)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 13 van Barbara Pas op artikel 1-01-2. (1352/51)

Vote sur l'amendement n° 13 de Barbara Pas à l'article 1-01-2. (1352/51)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 10)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 14 van Barbara Pas op artikel 1-01-2. (1352/51)

Vote sur l'amendement n° 14 de Barbara Pas à l'article 1-01-2. (1352/51)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 10)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 15 van Barbara Pas op artikel 1-01-2. (1352/51)

Vote sur l'amendement n° 15 de Barbara Pas à l'article 1-01-2. (1352/51)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 10)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 16 van Barbara Pas op artikel 1-01-2. (1352/51)

Vote sur l'amendement n° 16 de Barbara Pas à l'article 1-01-2. (1352/51)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 10)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en zijn artikel 1-01-2 en de bijgevoegde tabellen aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 1-01-2 est adopté ainsi que les tableaux annexés sont adoptés.

 

54 Geheel van het ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 (1352/1+2+44+49)

54 Ensemble du projet du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016 (1352/1+2+44+49)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 11)

Ja

81

Oui

Nee

58

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1352/52)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1352/52)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

55 Wetsontwerp houdende de tweede aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 (1468/1)

55 Projet de loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2015 (1468/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 12)

Ja

81

Oui

Nee

55

Non

Onthoudingen

4

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1468/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1468/4)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

56 Wetsontwerp houdende derde aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 (1508/1)

56 Projet de loi contenant le troisième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2015 (1508/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 13)

Ja

81

Oui

Nee

54

Non

Onthoudingen

4

Abstentions

Totaal

139

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1508/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1508/4)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

57 Wetsontwerp houdende de aanpassing van de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 (1504/1)

57 Projet de loi contenant l'ajustement du budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2015 (1504/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 14)

Ja

81

Oui

Nee

5

Non

Onthoudingen

54

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1504/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1504/4)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

58 Aangehouden amendementen en artikelen van het ontwerp van programmawet (I) (1479/1-15)

58 Amendements et articles réservés du projet de loi-programme (I) (1479/1-15)

 

Stemming over amendement nr. 4 van Raoul Hedebouw op artikel 87. (1479/15)

Vote sur l'amendement n° 4 de Raoul Hedebouw à l'article 87. (1479/15)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 15)

Ja

45

Oui

Nee

94

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 87 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l’article 87 est adopté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 1 van Karin Jiroflée tot invoeging van een artikel 88/1 (n). (1479/15)

Vote sur l'amendement n° 1 de Karin Jiroflée tendant à insérer un article 88/1 (n). (1479/15)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 16)

Ja

49

Oui

Nee

89

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

139

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Mevrouw Becq heeft tegen gestemd.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 5 van Georges Gilkinet op artikel 107. (1479/15)

Vote sur l'amendement n° 5 de Georges Gilkinet à l'article 107. (1479/15)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 17)

Ja

42

Oui

Nee

85

Non

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

139

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 107 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l’article 107 est adopté.

 

De heer Bonte heeft voor gestemd.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 2 van Peter Vanvelthoven cs tot invoeging van artikelen 116 (n) tot 119 (n). (1479/15)

Vote sur l'amendement n° 2 de Peter Vanvelthoven cs tendant à insérer les articles 116 (n) à 119 (n). (1479/15)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 18)

Ja

42

Oui

Nee

91

Non

Onthoudingen

6

Abstentions

Totaal

139

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 3 van Peter Vanvelthoven cs tot invoeging van artikelen 120 (n) tot 122 (n). (1479/15)

Vote sur l'amendement n° 3 de Peter Vanvelthoven cs tendant à insérer les articles 120 (n) à 122 (n). (1479/15)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 18)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

59 Geheel van het ontwerp van programmawet (I) (1479/14)

59 Ensemble du projet de loi-programme (I) (1479/14)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 19)

Ja

81

Oui

Nee

58

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1479/16)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1479/16)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

60 Wetsontwerp houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, inzake de Europese satellietnavigatieprogramma's, gedaan te Brussel op 18 december 2013 (1458/1)

60 Projet de loi portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite, fait à Bruxelles le 18 décembre 2013 (1458/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

 

60.01  Barbara Pas (VB): Mijnheer de voorzitter, collega's, ondanks het feit dat wij het inhoudelijk wel eens zijn met deze samenwerkingsovereenkomst — wij hebben trouwens recent een soortgelijke overeenkomst voor Noorwegen mee goedgekeurd —, zullen wij ons onthouden om formele redenen.

 

In tegenstelling tot de Raad van State is deze regering van mening dat dit geen gemengd verdrag is. De Raad van State zegt dat dit verdrag ook door de deelstaten moet worden geratificeerd, maar deze regering vindt overleg hierover met de deelstaten zelfs niet nodig. Wij vinden overleg met de deelstaten hierover op zijn minst gepast, alleen al omwille van de rechtszekerheid als men deze overeenkomst zou aangaan.

 

Daarom zullen wij ons onthouden wat deze samenwerkingsovereenkomst betreft.

 

De voorzitter: Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 20)

Ja

136

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

3

Abstentions

Totaal

139

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1458/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1458/4)

 

De heer Vercamer heeft voor gestemd.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

61 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik bij het Verdrag inzake biologische diversiteit, en met de bijlage, gedaan te Nagoya op 29 oktober 2010 (1457/3)

61 Projet de loi portant assentiment au Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, et à l'annexe, faits à Nagoya le 29 octobre 2010 (1457/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 21)

Ja

138

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1457/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1457/4)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

62 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake accijnsgoederen, evenals wijzigingen aan de algemene wet van 18 juli 1977 inzake douane en accijnzen (1490/4)

62 Projet de loi portant des dispositions diverses en matière de produits soumis à accise, ainsi que des modifications à la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises (1490/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 22)

Ja

140

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1490/5)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1490/5)

 

63 Wetsontwerp tot wijziging, wat het Instituut voor de Nationale Rekeningen betreft, van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen (1491/3)

63 Projet de loi modifiant, en ce qui concerne l'Institut des Comptes nationaux, la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses (1491/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 23)

Ja

137

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

3

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1491/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1491/4)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

64 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek (1492/3)

64 Projet de loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique (1492/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 24)

Ja

134

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

3

Abstentions

Totaal

137

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1492/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1492/4)

 

De heren Van den Bergh en Deseyn hebben voor gestemd.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

65 Wetsontwerp betreffende de assimilatie van een periode van non-activiteit van bepaalde leden van de geïntegreerde politie voor de loopbaanvoorwaarde om met vervroegd pensioen te vertrekken, betreffende de cumulatie met een pensioen van de publieke sector, betreffende het gewaarborgd inkomen voor bejaarden en betreffende de pensioenen van het vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart (1502/4)

65 Projet de loi en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile (1502/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 25)

Ja

82

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

58

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1502/5)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1502/5)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

66 Aangehouden amendementen en artikel van het wetsontwerp tot waarborging van de duurzaamheid en het sociale karakter van de aanvullende pensioenen en tot versterking van het aanvullende karakter ten opzichte van de rustpensioenen (1510/1-4)

66 Amendements et article réservés du projet de loi visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite (1510/1-4)

 

Stemming over amendement nr. 6 van Karin Temmerman cs op artikel 2. (1510/2)

Vote sur l'amendement n° 6 de Karin Temmerman cs à l'article 2. (1510/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 26)

Ja

57

Oui

Nee

82

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 7 van Georges Gilkinet cs op artikel 2. (1510/2)

Vote sur l'amendement n° 7 de Georges Gilkinet cs à l'article 2. (1510/2)

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Stemming/vote 26)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 2 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 2 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 1 van Catherine Fonck tot invoeging van een artikel 39/1 (n). (1510/2)

Vote sur l'amendement n° 1 de Catherine Fonck tendant à insérer un article 39/1 (n). (1510/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 27)

Ja

45

Oui

Nee

82

Non

Onthoudingen

14

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

67 Geheel van het wetsontwerp tot waarborging van de duurzaamheid en het sociale karakter van de aanvullende pensioenen en tot versterking van het aanvullende karakter ten opzichte van de rustpensioenen (1510/4)

67 Ensemble du projet de loi visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite (1510/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 28)

Ja

90

Oui

Nee

2

Non

Onthoudingen

49

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1510/5)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1510/5)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

68 Projet de loi portant des dispositions fiscales et diverses (1505/4)

68 Wetsontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen (1505/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 29)

Ja

82

Oui

Nee

13

Non

Onthoudingen

46

Abstentions

Totaal

141

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1505/5)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1505/5)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

69 Voorstel van resolutie waarbij het Rekenhof gevraagd wordt de kwaliteit, de uitvoering, de opvolging en de evaluatie van het tweede Armoedebestrijdingsplan 2012-2014 te onderzoeken (nieuw opschrift) (1342/4)

69 Proposition de résolution demandant à la Cour des comptes d'examiner la qualité, l'exécution, le suivi et l'évaluation du deuxième plan de lutte contre la pauvreté 2012-2014 (nouvel intitulé) (1342/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 30)

Ja

140

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van resolutie aan. Het zal ter kennis van de regering worden gebracht. (1342/5)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de résolution. Il en sera donné connaissance au gouvernement. (1342/5)

 

70 Projet de loi modifiant la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation (1518/3)

70 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 17 juli 2013 houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten (1518/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 31)

Ja

124

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

16

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1518/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1518/4)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Collega's, wij zijn aan het einde gekomen van de werkzaamheden voor vandaag. Wij hernemen onze werkzaamheden morgen om 10 u 00, voor de bespreking van het ontwerp over de taxshift.

 

La séance est levée. Prochaine séance le vendredi 18 décembre 2015 à 10.00 heures.

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering vrijdag 18 december 2015 om 10.00 uur.

 

La séance est levée à 19.25 heures.

De vergadering wordt gesloten om 19.25 uur.

 

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 54 PLEN 090 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 54 PLEN 090 annexe.

 

 

 


  


Detail van de naamstemmingen

 

Détail des votes nominatifs

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 001

 

 

Oui        

127

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Claerhout Sarah, Clarinval David, Crusnière Stéphane, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wit Sophie, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vande Lanotte Johan, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

002

Nee

 

Hedebouw Raoul, Van Hees Marco

 

Abstentions

003

Onthoudingen

 

Dewinter Filip, Pas Barbara, Penris Jan

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 002

 

 

Oui        

126

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Claerhout Sarah, Clarinval David, Crusnière Stéphane, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, Dierick Leen, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vande Lanotte Johan, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

008

Onthoudingen

 

Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Dewinter Filip, Hedebouw Raoul, Maingain Olivier, Pas Barbara, Penris Jan, Van Hees Marco

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 003

 

 

Oui        

128

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Claerhout Sarah, Clarinval David, Crusnière Stéphane, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vande Lanotte Johan, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

007

Onthoudingen

 

Brotcorne Christian, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Matz Vanessa, Poncelet Isabelle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 004

 

 

Oui        

134

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Claerhout Sarah, Clarinval David, Crusnière Stéphane, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, Dierick Leen, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Spooren Jan, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vande Lanotte Johan, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 005

 

 

Oui        

124

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, Crusnière Stéphane, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, Dierick Leen, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Geerts David, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Vande Lanotte Johan, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

011

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Cheron Marcel, Dedry Anne, De Vriendt Wouter, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Hellings Benoit, Nollet Jean-Marc, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Willaert Evita

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 006

 

 

Oui        

079

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Somers Ine, Spooren Jan, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

058

Nee

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 007

 

 

Oui        

042

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Vanvelthoven Peter, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

Non        

089

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, Dierick Leen, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Somers Ine, Spooren Jan, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Abstentions

008

Onthoudingen

 

Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Dewinter Filip, Hedebouw Raoul, Maingain Olivier, Pas Barbara, Penris Jan, Van Hees Marco

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 008

 

 

Oui        

003

Ja

 

Dewinter Filip, Pas Barbara, Penris Jan

 

Non        

136

Nee

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Claerhout Sarah, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, Dierick Leen, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vande Lanotte Johan, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 009

 

 

Oui        

042

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Vanvelthoven Peter, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

Non        

088

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, Dierick Leen, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Somers Ine, Spooren Jan, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Abstentions

008

Onthoudingen

 

Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Dewinter Filip, Hedebouw Raoul, Maingain Olivier, Pas Barbara, Penris Jan, Van Hees Marco

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 010

 

 

Oui        

003

Ja

 

Dewinter Filip, Pas Barbara, Penris Jan

 

Non        

137

Nee

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Claerhout Sarah, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, Dierick Leen, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vande Lanotte Johan, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 011

 

 

Oui        

081

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Somers Ine, Spooren Jan, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non         

058

Nee

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 012

 

 

Oui        

081

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Somers Ine, Spooren Jan, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

055

Nee

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

Abstentions

004

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo, Dewinter Filip, Pas Barbara, Penris Jan

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 013

 

 

Oui        

081

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Somers Ine, Spooren Jan, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

054

Nee

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

Abstentions

004

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo, Dewinter Filip, Pas Barbara, Penris Jan

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 014

 

 

Oui        

081

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Somers Ine, Spooren Jan, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

005

Nee

 

Dewinter Filip, Hedebouw Raoul, Pas Barbara, Penris Jan, Van Hees Marco

 

Abstentions

054

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 015

 

 

Oui        

045

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

Non        

094

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Capoen An, Caprasse Véronique, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, Dierick Leen, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Somers Ine, Spooren Jan, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 016

 

 

Oui        

049

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Carcaci Aldo, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

Non        

089

Nee

 

Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Caprasse Véronique, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, Dierick Leen, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Somers Ine, Spooren Jan, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

Becq Sonja

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 017

 

 

Oui        

042

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

Non        

085

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Somers Ine, Spooren Jan, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Abstentions

012

Onthoudingen

 

Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Hedebouw Raoul, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Matz Vanessa, Poncelet Isabelle, Van Hees Marco

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 018

 

 

Oui        

042

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

Non        

091

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Capoen An, Caprasse Véronique, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, Dierick Leen, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Somers Ine, Spooren Jan, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Abstentions

006

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo, Dewinter Filip, Hedebouw Raoul, Pas Barbara, Penris Jan, Van Hees Marco

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 019

 

 

Oui        

081

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Somers Ine, Spooren Jan, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

058

Nee

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 020

 

 

Oui        

136

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Claerhout Sarah, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, Dierick Leen, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vande Lanotte Johan, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

003

Onthoudingen

 

Dewinter Filip, Pas Barbara, Penris Jan

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 021

 

 

Oui        

138

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Claerhout Sarah, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, Dierick Leen, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vande Lanotte Johan, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

002

Onthoudingen

 

Hedebouw Raoul, Van Hees Marco

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 022

 

 

Oui        

140

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Claerhout Sarah, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, Dierick Leen, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vande Lanotte Johan, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 023

 

 

Oui         

137

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Claerhout Sarah, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, Dierick Leen, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vande Lanotte Johan, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

003

Onthoudingen

 

Dewinter Filip, Pas Barbara, Penris Jan

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 024

 

 

Oui        

134

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Claerhout Sarah, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, Dierick Leen, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vande Lanotte Johan, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

003

Onthoudingen

 

Dewinter Filip, Pas Barbara, Penris Jan

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 025

 

 

Oui        

082

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Somers Ine, Spooren Jan, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

058

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 026

 

 

Oui        

057

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

Non        

082

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Somers Ine, Spooren Jan, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Abstentions

002

Onthoudingen

 

Hedebouw Raoul, Van Hees Marco

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 027

 

 

Oui        

045

Ja

 

Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Devin Laurent, Dewinter Filip, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Grovonius Gwenaëlle, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Van der Maelen Dirk, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

Non        

082

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Somers Ine, Spooren Jan, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Abstentions

014

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Carcaci Aldo, Cheron Marcel, Dedry Anne, De Vriendt Wouter, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Nollet Jean-Marc, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Willaert Evita

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 028

 

 

Oui        

090

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Somers Ine, Spooren Jan, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

002

Nee

 

Hedebouw Raoul, Van Hees Marco

 

Abstentions

049

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 029

 

 

Oui        

082

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Somers Ine, Spooren Jan, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

013

Nee

 

Almaci Meyrem, Cheron Marcel, Dedry Anne, De Vriendt Wouter, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Nollet Jean-Marc, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Willaert Evita

 

Abstentions

046

Onthoudingen

 

Ben Hamou Nawal, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Devin Laurent, Dewinter Filip, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Grovonius Gwenaëlle, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Van der Maelen Dirk, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 030

 

 

Oui         

140

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Claerhout Sarah, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vande Lanotte Johan, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 031

 

 

Oui        

124

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Geerts David, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vande Lanotte Johan, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

016

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cheron Marcel, Dedry Anne, De Vriendt Wouter, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Maingain Olivier, Nollet Jean-Marc, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Willaert Evita