Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

Maandag 14 december 2015

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Lundi 14 décembre 2015

 

Après-midi

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 13.04 uur en voorgezeten door de heer Siegfried Bracke.

La séance est ouverte à 13.04 heures et présidée par M. Siegfried Bracke.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Aanwezig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l’ouverture de la séance:

Johan Van Overtveldt, Willy Borsus, Marie-Christine Marghem.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Meyrem Almaci, Maya Detiège, Luk Van Biesen wegens gezondheidsredenen / pour raisons de santé;

Georges Dallemagne, met zending buitenslands / en mission à l'étranger.

 

01 Terugzending naar de commissie

01 Renvoi en commission

 

Ik heb amendementen (nr. 1479/8) ontvangen op het ontwerp van programmawet (I), nr. 1479/1.

J'ai reçu des amendements (n° 1479/8) sur le projet de loi-programme (I), n° 1479/1.

 

Ik stel u voor deze amendementen terug te zenden naar de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de nationale wetenschappelijke en culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw.

Je vous propose de renvoyer ces amendements à la commission de l'Économie, de la Politique scientifique, de l'Education, des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l'Agriculture.

 

Geen bezwaar?

Pas d'observation?

 

01.01  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, je n'ai aucune observation à formuler sur le principe, mais j'ai une question.

 

Dans le cas présent, on renvoie l'amendement, mais est-il possible d'y joindre l'avis que le Conseil d'État a rendu sur le texte lorsqu'il était encore texte de loi?

 

De voorzitter: Zodra dat er is, gaan we dat doen!

 

01.02  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, vous savez combien – et j'espère que l'ensemble des collègues, outre les présidents de groupe en sont conscients – l'opposition a été constructive non seulement par rapport au paquet d'amendements "énergie" que le gouvernement veut faire passer, mais également vis-à-vis du tax shift qui était soi-disant prêt et sur lequel un accord était intervenu en juillet dernier.

 

En Conférence des présidents, nous avions décidé d'attendre l'avis du Conseil d'État sur les amendements "énergie" avant tout examen en commission. La réunion de commission est prévue pour demain. En l'absence de l'avis du Conseil d'État avant la réunion de commission, il ne serait pas possible de pouvoir examiner demain en commission les amendements relatifs au paquet "énergie".

 

Le président: Si j'ai bonne mémoire, les avis du Conseil d'État ont été annoncés pour ce jour.

 

01.03  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, je précisais simplement que notre accord prévoyait d'attendre cet avis du Conseil d'État avant d'examiner ces amendements en commission. Si nous l'avons avant demain, cela ne me pose aucun problème.

 

01.04  Dirk Van der Maelen (sp.a): Mijnheer de voorzitter, wij zijn samengekomen om wat ik ‘het geknoei van de meerderheid’ noem, te proberen op te lossen.

 

Uit een vlugge telling maak ik op dat wij met 63 of 64 leden zijn. Er moeten 76 leden aanwezig zijn om te kunnen beslissen. Let wel, ik zeg 64 leden, de oppositie inbegrepen.

 

De voorzitter: Mijnheer Van der Maelen, u dringt erop aan dat wij in aantal zijn? (Instemming)

 

Ik zal vragen dat de leden worden geteld.

 

01.05  Patrick Dewael (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, dit kadert nog steeds in de uitvoering van afspraken die wij bij consensus hebben gemaakt in de Conferentie van voorzitters.

 

Wij waren het erover eens om vandaag om 13 u 00 een plenaire vergadering samen te roepen om de amendementen op de programmawet terug te zenden naar de commissie – dit is een formaliteit. De Kamer moet daarover niet stemmen, u kunt een mededeling doen aan de Kamer zoals dit zo vaak gebeurt waaruit blijkt dat bepaalde amendementen worden teruggezonden naar de commissie en de behandeling ervan zal aldaar plaatsvinden.

 

Ik begrijp dat collega Van der Maelen nu aandringt op een stemming en dat is iets helemaal anders. Dit is, in mijn optiek, niet wat we hadden afgesproken in de Conferentie van voorzitters. Ofwel maakt men een akkoord over een bepaalde aanpak en behandelingswijze, ofwel wijst men op het quorum dat nodig is om een dergelijke terugzending goed te keuren en moeten we de zitting verdagen. Dit stemt echter niet overeen met het akkoord dat in de Conferentie van voorzitters werd bereikt.

 

De voorzitter: Ik moet u bijtreden, collega Dewael, ik had ook begrepen dat dit een onderdeel vormde van het akkoord.

 

U zal wel begrijpen dat, als iemand een stemming vraagt, ik niet anders kan dan ingaan op die vraag. Het spijt mij verschrikkelijk, maar het is wat het is.

 

01.06  Dirk Van der Maelen (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik trek mijn vraag in.

 

Ik meen dat dit geen precedent mag zijn. Ik wil dat dit uitdrukkelijk wordt genoteerd. Mocht dit een precedent zijn, zou dit later kunnen worden misbruikt. Als een plenaire vergadering, die geen 76 leden samenbrengt en dus het quorum niet heeft bereikt, kan beslissen over een agendawijziging kan ons dat later grote problemen opleveren.

 

Ik ben echter bereid om mijn vraag in te trekken.

 

De voorzitter: Bedankt, mijnheer Van der Maelen.

 

Geen andere bezwaren? (Nee)

Pas d'autres d'observations? (Non)

 

De amendementen op het ontwerp van programmawet worden naar de commissie teruggezonden.

 

Ik heb ook amendementen (nrs. 1352/40 en 45) ontvangen op het wetsontwerp houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016, nr. 1352/1.

J'ai également reçu des amendements (n°s. 1352/40 et 45) sur le projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016, n° 1352/1.

 

Ik stel u voor deze amendementen terug te zenden naar de commissie voor de Financiën en de Begroting.

Je vous propose de renvoyer ces amendements à la commission des Finances et du Budget.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

La séance est levée. Prochaine séance le mercredi 16 décembre 2015 à 10.00 heures.

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering woensdag 16 december 2015 om 10.00 uur.

 

La séance est levée à 13.11 heures.

De vergadering wordt gesloten om 13.11 uur.

 

 

Dit verslag heeft geen bijlage.

 

Ce compte rendu n'a pas d'annexe.