Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

Donderdag 10 december 2015

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Jeudi 10 décembre 2015

 

Après-midi

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 14.25 uur en voorgezeten door de heer Siegfried Bracke.

La séance est ouverte à 14.25 heures et présidée par M. Siegfried Bracke.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Aanwezig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l’ouverture de la séance:

Kris Peeters, Jan Jambon, Maggie De Block, Willy Borsus, Theo Francken.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Maya Detiège, Luk Van Biesen, Evita Willaert, wegens gezondheidsredenen / pour raisons de santé;

Meyrem Almaci, wegens ambtsplicht / pour devoirs de mandat;

Jean-Marc Nollet, Damien Thiéry, Dirk Van der Maelen (stemmingen/votes), Bert Wollants, met zending buitenslands / en mission à l'étranger.

 

Federale regering / gouvernement fédéral:

Alexander De Croo, Europese Ministerraad Ontwikkelingssamenwerking (Luxemburg) / Conseil des ministres européens Coopération au développement (Luxembourg);

Daniel Bacquelaine, familierouw / deuil familial.

 

01 Agenda

01 Ordre du jour

 

Op vraag van de regering stel ik u voor het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, nr. 1506/1, op de agenda van de plenaire vergadering van deze namiddag in te schrijven.

A la demande du gouvernement, je vous propose d'inscrire à l'ordre du jour de la séance plénière de cet après-midi le projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, n° 1506/1.

 

Mevrouw Sarah Smeyers zal mondeling verslag uitbrengen.

Mme Sarah Smeyers fera rapport oral.

 

Ik heb amendementen op dit wetsontwerp ontvangen.

J'ai reçu des amendements à ce projet de loi.

 

Ik stel u voor deze amendementen terug te zenden naar de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt die onmiddellijk zal bijeenkomen tijdens de mondelinge vragen.

Je vous propose de renvoyer ces amendements à la commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique qui se réunira immédiatement pendant les questions orales.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

01.01  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Monsieur le président, j'émettrai deux réflexions.

 

Pour des groupes qui ne peuvent assister aux deux réunions, c'est inacceptable sur le plan démocratique. Nous attendons en séance plénière que se tiennent des débats approfondis sur les projets de loi.

 

Nous prenons petit à petit l'habitude que le gouvernement passe en force. Il faut permettre aux groupes qui sont composés de moins de cinq députés d'exercer leurs droits démocratiques.

 

Il faut arrêter de se "foutre de la gueule" du monde, excusez-moi!

 

De voorzitter: Mijnheer Hedebouw, ik vrees dat er voor dat probleem geen oplossing bestaat. Ik ben bang dat u een keuze zult moeten maken. De beslissing over die aanpak is bij consensus genomen in de Conferentie van voorzitters, vandaar.

 

01.02  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Monsieur le président, excusez-moi, c'est un consensus parmi les partis présents en commission et qui se réalise malgré nous. Pour les groupes non représentés, cela ne va pas! J'ai une solution technique très simple: mettez-le à l'ordre du jour la semaine prochaine. Nous sommes aujourd'hui, jeudi, 14 h 15, et nous n'avons encore aucune idée de l'ordre du jour exact des travaux de la semaine prochaine, ni des projets de loi que le gouvernement va nous proposer, notamment en lien avec le tax shift et avec la rente nucléaire. Nous ne pouvons pas réaliser notre travail parlementaire convenablement. Je compte sur vous pour défendre les intérêts des plus petits groupes, s'il vous plaît!

 

Le président: Monsieur Hedebouw, c'était ma seconde annonce. Après la séance plénière, il y aura une Conférence des présidents.

 

Onmiddellijk na de plenaire vergadering houden wij een Conferentie van voorzitters, precies om te kunnen komen tot wat u hebt aangewezen in verband met de taxshift, energie enzovoort.

 

Ik zal u en de andere kleine fracties meteen op de hoogte laten brengen van de beslissingen.

 

Vragen

Questions

 

02 Vraag van mevrouw Patricia Ceysens aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "e-commerce" (nr. P0864)

02 Question de Mme Patricia Ceysens au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "l'e-commerce" (n° P0864)

 

02.01  Patricia Ceysens (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, u miste ooit een hogesnelheidstrein naar Osaka. Wat wij niet van plan zijn in ons land te missen, wij noch u, is de hogesnelheidstrein van de e-commerce. Meer nog, u hebt ons samen met de regering herhaaldelijk toegezegd dat u die economische hogesnelheidstrein vóór 1 januari 2016 het station zou binnenrijden.

 

Het is vandaag 10 december, en er resten ons dus nog 21 dagen tot 31 december. Dat geeft ons nog veertien dagen vooraleer wij aan de kalkoen toe zijn. Terwijl wij aan de kalkoen zitten, willen wij niet vaststellen dat wij welvaart en jobs naar het buitenland exporteren. Het buitenland in deze aangelegenheid, is Nederland. Dat zullen wij niet doen. Nederland kijkt naar ons als een dertiende provincie, die kan blijven slapen. Zij zullen de jobs, de welvaart en de commercie nemen. Dat zullen wij niet toelaten.

 

U hebt de locomotief van de economische hogesnelheidstrein van de e-commerce wat verzwaard, door er wat wagonnetjes aan te hangen. Ook voor ons moet sociaal overleg kunnen, indien het constructief is, indien het een meerwaarde biedt en indien er ernstig aan een akkoord wordt gewerkt. Wij moeten echter jammer genoeg vaststellen dat dit vandaag niet gebeurt.

 

Gelet op het voorgaande en op de kalender, heb ik de volgende vragen, mijnheer de minister.

 

Hoe ontwikkelt uw initiatief zich op bilateraal vlak? Wat is uw plan van aanpak, om ervoor te zorgen dat de belofte wordt uitgevoerd, met name dat wij in 2016 de hogesnelheidstrein van de e-commerce alle kansen geven om te vliegen? Als wij dat niet doen, verliezen wij immers welvaart en jobs in ons land.

 

De voorzitter: Mijnheer de minister, collega’s, mag ik vragen dat er naar de mondelinge vragen wordt geluisterd en dat de gesprekken op allerlei andere plaatsen in dit gebouw worden gevoerd; daar is ruim plaats voor. Mochten wij naar elkaar kunnen luisteren, wij zouden daar misschien ook iets van opsteken. Nietwaar, mijnheer de vicepremier? U hebt het woord.

 

02.02 Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, ik zal kort zijn.

 

Mevrouw Ceysens, het is juist dat de treinen in Japan stipt rijden; als men daar enkele seconden te laat komt, is de trein al vertrokken. Bedankt om mij daaraan nogmaals te herinneren. Dat kan misschien een ander debat met andere vragen opwerpen.

 

Dat was echter niet de kern van uw vraag. De kern van uw vraag betreft de e-commerce. U begon met de trein en u eindigde met vliegen. Eén ding is wel duidelijk, wij hebben tot het einde van dit jaar de mogelijkheid gekregen om dit via het sociaal overleg op te lossen. Ik begrijp dat u een beetje ongeduldig wordt. Ik ben dat trouwens ook, omdat ik graag dossier per dossier zo snel mogelijk tot een oplossing kom, zeker ook in dit dossier.

 

U hebt zelf gezegd dat het vandaag 10 december is, wat klopt, en dat wij tijd hebben tot 31 december, zoals afgesproken; dat klopt ook. Die veertien dagen en die kalkoen zijn niet relevant. Wel relevant is dat wij zeer intensief de sociale partners hebben aangemoedigd om tot een akkoord te komen. In één paritair comité, met name dat van de distributie en de kleinhandel, rees een ernstig probleem, waardoor de zaken blokkeerden. Ik weet niet goed welk spelletje daar door wie wordt gespeeld, maar ik ben ervan overtuigd dat een akkoord tussen de sociale partners en het invoeren van nachtarbeid de e-commerce een boost kan geven. Ik ben het met u eens dat het beter is om het op die manier te regelen dan via één zinnetje in de wet.

 

Wij hebben tijd tot 31 december en ik zal tot dan hard werken om de sociale partners te overtuigen met de argumenten die u aanhaalt, zoals de werkgelegenheid. Als dat niet lukt, trek ik daaruit de consequenties en zal ik zien wat wij zullen doen, omdat er duidelijke afspraken werden gemaakt in de regering.

 

02.03  Patricia Ceysens (Open Vld): Mijnheer de minister, het is goed dat u klare taal gebruikte en zei dat de belofte blijft wat ze is. Af en toe is dat belangrijk, want men zou vragen kunnen opwerpen bij politici en bij gemaakte beloften, en ervan uitgaan dat de kalkoen misschien niet zo warm wordt gegeten als hij wordt opgediend. Welnu, ik kan u zeggen dat de kalkoen heet op uw bord ligt en dat de tijd tikt.

 

Er is uw hernieuwde belofte en wij kijken met zijn allen uit naar het einde van het jaar. Per 1 januari 2016 worden wij dan wakker in België, e-commerce country.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

03 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Meryame Kitir aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "het akkoord van de Groep van Tien over de vrijwillige terugkeer naar werk van personen met een gezondheidsprobleem" (nr. P0866)

- mevrouw Catherine Fonck aan de eerste minister over "het akkoord van de Groep van Tien met betrekking tot de tijdelijke werkloosheid en de langdurig zieken" (nr. P0862)

- mevrouw Muriel Gerkens aan de eerste minister over "het akkoord van de Groep van Tien met betrekking tot de tijdelijke werkloosheid en de langdurig zieken" (nr. P0863)

03 Questions jointes de

- Mme Meryame Kitir au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "l'accord du Groupe des 10 concernant le retour volontaire au travail des personnes présentant un problème de santé" (n° P0866)

- Mme Catherine Fonck au premier ministre sur "l'accord du Groupe des 10 portant sur le chômage temporaire et les malades de longue durée" (n° P0862)

- Mme Muriel Gerkens au premier ministre sur "l'accord du Groupe des 10 portant sur le chômage temporaire et les malades de longue durée" (n°P0863)

 

03.01  Meryame Kitir (sp.a): Mijnheer de minister, u had het voorstel om mensen die ziek zijn sneller opnieuw aan het werk te helpen door hen financieel te straffen. Een zieke die niet zou meewerken aan uw plan, zou 10 % van zijn uitkering verliezen.

 

U weet dat wij het daarmee niet eens zijn, mijnheer de minister. Eerlijk gezegd, ik denk niet dat ik beter geholpen ben als ik een burn-out zou hebben en iemand me zou verplichten snel opnieuw aan het werk te gaan zonder dat ik genezen ben. Daarmee zorgt u ervoor dat ik sneller herval en langer thuisblijf.

 

U hebt nu het advies gevraagd aan de sociale partners van de Groep van Tien, wat goed is, want het zijn de werkgeversorganisaties en de werknemersorganisaties die dit uiteindelijk zullen moeten uitvoeren. Zij kennen de situatie ook het beste. Zij hebben nu een akkoord bereikt. Ook zij zeggen dat u beter blijft wachten op de vrijwillige terugkeer naar een job, of naar de huidige job.

 

Mijn vraag is heel eenvoudig, mijnheer de minister. Ik heb ze u dit jaar al verschillende keren moeten stellen. Zult u het akkoord van de sociale partners overnemen of niet?

 

03.02  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, le moins que l'on puisse dire à ce sujet, c'est que le gouvernement a des positions pour le moins divergentes. Vous plaidez pour un retour volontaire des personnes malades de longue date, invalides, handicapées. Et l'arrêté royal de votre collègue du gouvernement va dans un autre sens, puisqu'il s'agit ici d'un retour obligatoire, avec une sanction très claire à la clé si la réintégration au travail ne se fait pas.

 

Devant des positions si divergentes du gouvernement, saluons la responsabilité de l'ensemble des partenaires sociaux, qui ont été capables de se mettre d'accord sur une position commune et surtout intelligente. Il serait complètement dingue qu'une personne malade, simplement parce qu'elle n'a plus de contrat chez un employeur, soit considérée d'office comme une carotteuse, une tricheuse, ce qu'un des deux arrêtés royaux du gouvernement, envoyés aux partenaires sociaux, préconise.

 

Ma question est très simple: ce gouvernement va-t-il oui ou non respecter et appliquer l'accord plein et entier du G10 d'hier?

 

03.03  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le ministre, j'avais adressé cette question au premier ministre, mais elle vous a été renvoyée. Pourquoi cela? Parce que, hier soir, nous avons appris par la presse que les partenaires sociaux vous avaient fait part à vous ainsi qu'à la ministre De Block des résultats de leurs négociations et de l'accord de bon sens auquel ils étaient arrivés. Il a également été dit que vous aviez décidé de défendre cet accord devant les membres du gouvernement.

 

Un peu plus tard, nous avons entendu des représentants de la N-VA, membres de votre gouvernement, dire qu'ils voulaient rappeler ce qu'ils appellent la "responsabilisation", c'est-à-dire le retour forcé au travail, accompagné de sanctions pour celui qui n'y arriverait pas.

 

Ce gouvernement va-t-il suivre l'accord de bon sens des partenaires sociaux, qui ont bien compris, tant les travailleurs que les employeurs, que, pour que la réintégration professionnelle fonctionne, il faut qu'il y ait une amélioration de la santé du travailleur, ce qui relève du champ médical, mais aussi une mobilisation du travailleur, de l'employeur pour l'adaptation du temps de travail et des postes de travail, et aussi des collègues?

 

La sanction ne sert strictement à rien, si ce n'est à exclure et à épuiser travailleurs et employeurs.

 

J'espère que le premier ministre vous aura fait part de sa réponse car, ce que je veux, c'est la position du gouvernement. La vôtre, on la connaît depuis hier.

 

03.04 Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, beste collega’s, ik wil beginnen met een situatieschets. De regering heeft de Groep van Tien ontvangen op 15 oktober 2015 met een akkoord over het aanvullend pensioen. Wij hebben dat trouwens volledig uitgevoerd zoals de sociale partners dat ons hebben gevraagd.

 

Er waren twee thema's die de sociale partners nog niet hadden beslecht, met name de economische werkloosheid en de re-integratie van langdurig zieken. Wij hebben aan de sociale partners, in overleg met iedereen, gezegd dat zij voor deze twee thema’s zelf rond de tafel moesten gaan zitten en daarover een akkoord moesten proberen te bereiken.

 

Wij hebben hen de tijd gegeven tot eind november, maar wij zijn coulant en zouden extra tijd geven indien nodig. De sociale partners in de Groep van Tien hebben twee akkoorden gesloten. Gisteren hebben zij collega Maggie de Block en mezelf die twee akkoorden voorgelegd. Voor degenen die nog steeds denken dat de sociale partners niet in staat zijn om akkoorden te sluiten, hier is het bewijs, er zijn er twee. Iets over tijd, maar met verlengingen hebben ze die akkoorden gesloten.

 

Het eerste akkoord gaat over de alternatieve besparingen in de tijdelijke werkloosheid. Zij hebben concrete voorstellen gedaan inzake het versterken van de bijzondere RSZ-bijdragen via de responsabiliseringsbijdragen en het bekampen van de misbruiken. Dat is een zeer duidelijk akkoord dat zij hebben gesloten.

 

Het tweede akkoord gaat over de re-integratie van langdurig zieken. U weet dat het een gedeelde bevoegdheid is van mijn collega Maggie De Block en ikzelf om daarin verdere stappen te zetten. Ook hiervoor hebben ze een akkoord gesloten.

 

Madame Fonck, l'accord est très clair: nous allons organiser un système à caractère multidisciplinaire et sur base volontaire. Nous avons également négocié à propos des coûts, etc.

 

Dat is de inhoud van beide akkoorden.

 

Ik begrijp dat u ons graag een uitspraak zou ontlokken. In de federale regering hebben wij de afspraak gemaakt om zo snel mogelijk te communiceren. Morgen is er een vergadering van de kern en de Ministerraad. Wij werken gestadig door tot het einde van het jaar om dit zo snel mogelijk op de regeringstafel te brengen. Wij zullen bekijken hoe een en ander moet worden geïnterpreteerd.

 

De premier heeft hier reeds gezegd dat wij zeer gevoelig zijn voor akkoorden tussen de sociale partners, maar ik hoop dat u ons ook de tijd geeft om dit dossier in de federale regering te bekijken. Vervolgens zullen wij beslissingen nemen die op basis van beide akkoorden mogelijk zijn.

 

Ik hoop dat de sociale partners de volgende dagen en ook nadien nog heel wat sociale akkoorden zullen sluiten omdat het volgens mij een zeer krachtig signaal is. Ik kan momenteel niet antwoorden op de vraag naar de positie van de regering omdat werd afgesproken om dit de komende dagen in de regering te bespreken.

 

03.05  Meryame Kitir (sp.a): Mijnheer de minister, aan al degenen die eraan twijfelen dat de sociale partners nog akkoorden kunnen sluiten, zegt u dat dit het bewijs van het tegendeel is. Ik heb daar voor alle duidelijkheid nooit aan getwijfeld. Ik twijfel wel aan het engagement van deze regering om de akkoorden van de sociale partners uit te voeren.

 

U moet zichzelf afvragen waarmee u bezig bent. Is het de bedoeling om de akkoorden van de sociale partners uit te voeren? Zij kennen de situatie op het terrein het beste. Het gaat over langdurig zieken die u wilt laten terugkeren naar hun eigen job of die u een andere job wilt geven. U hebt er niets aan om zieken te dwingen of werkgevers te verplichten om zieken op te nemen die zij niet willen.

 

Er is een akkoord dat wil inzetten op het vrijwillig karakter. Ik wil u vragen om dit akkoord gewoon over te nemen.

 

03.06  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le vice-premier ministre, merci pour cette extraordinaire réponse qui n'en est pas une! En quelque sorte, vous n'avez fait que lancer les festivités. Je ne vais pas essayer de convaincre un convaincu. C'est pour cela que j'avais adressé la question au premier ministre et non à vous. Le premier ministre n'a pas répondu. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas encore de décision. Je peux l'entendre.

 

Je voudrais plutôt me tourner vers les autres collègues de votre majorité. Pour des malades de longue durée, des personnes handicapées, des personnes invalides, l'important pour vous, c'est d'abord leur étiquette: soit, ils ont encore un contrat chez un employeur, soit, ils sont au chômage. Dans le fond, vous ne regardez que cela.

 

Mais l'enjeu n'est pas là. L'enjeu, c'est d'abord et avant tout de considérer leur maladie et leur capacité à se réintégrer sur le marché du travail. Je suis sûre qu'il y a des malades de longue durée et des personnes handicapées qui accepteront et avanceront vers la réintégration au travail. Restez sur une base volontaire et sans sanction. Ce sera éminemment plus respectueux et, je crois, éminemment plus efficace que toutes les formules alambiquées que vous pouvez imaginer.

 

03.07  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen): Monsieur le vice-premier ministre, je vois que le premier ministre ne vous a pas donné sa réponse et que vous êtes dans l'embarras par rapport à ma question.

 

Vous aurez beau dire et rappeler l'importance des accords entre les partenaires sociaux et votre espoir de voir se concrétiser des accords qui respectent tant les employeurs que les travailleurs; dans les faits, au sein de votre gouvernement, aujourd'hui, il n'y a pas de consensus pour respecter les accords qui interviendraient entre les partenaires. C'est une manière de minimiser leur importance au sein des processus de concertation.

 

Si vous ne respectez pas cet accord, cela veut dire que les fantasmes obsessionnels de responsabilisation, de sanction et d'exclusion l'emportent sur une vraie volonté de travail pour tous et de conditions de travail permettant à chacun, à tout âge, d'occuper un poste de travail adapté, de façon à éviter la hausse constante du nombre de travailleurs en incapacité. Vous ne prêtez pas attention à ces éléments.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

04 Vraag van de heer Filip Dewinter aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de erfpachtregeling en de eventuele sluiting van de Saudische grote Moskee in het Jubelpark te Brussel" (nr. P0867)

04 Question de M. Filip Dewinter au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "le bail emphytéotique et l'éventuelle fermeture de la Grande Mosquée saoudienne du Cinquantenaire de Bruxelles" (n° P0867)

 

04.01  Filip Dewinter (VB): Mijnheer de minister, zestig jaar nadat koning Boudewijn in een gulle bui en vooral in ruil voor veel olie de Saudische koning Faisal 2000 vierkante meter in het Jubelpark cadeau heeft gedaan via een erfpachtovereenkomst, is de traditionele politieke familie eindelijk wakker geworden. Men is tot het inzicht gekomen dat er toch iets fout loopt met die Grote Moskee in het Jubelpark, geleid door het Islamitisch Cultureel Centrum dat afhangt van de Muslim World League. Ondertussen hebben ze een derde van alle moskeeën in handen. Ze worden ook via dat centrum gefinancierd. Honderden moslimleraars werden op die manier uiteindelijk benoemd en opgeleid. Idem dito voor honderden imams die overal prediken. Maar nu gaan we die moskee misschien sluiten.

 

Mijn vraag aan u is hoe het nu zit. Wordt die erfpachtovereenkomst al dan niet verbroken? Dat is uw bevoegdheid, die van de Regie der Gebouwen. Komt er alleen maar een vrijblijvend onderzoek om de zaak dan definitief in de doofpot te stoppen?

 

Mijnheer de minister, een moskee sluiten zal het verschil niet maken, maar het zou op zijn minst een symbolische daad zijn. Besef echter dat het niet veel meer dan symptoombestrijding zal zijn. Via de Muslim World League en deze centrale moskee heeft men intussen immers zestig jaar lang jongeren kunnen radicaliseren. Men heeft de salafistische en wahabitische boodschap kunnen verspreiden. Men heeft ongeveer een derde van alle moskeeën in handen gekregen en kunnen financieren, met alle gevolgen van dien. Het probleem zit veel dieper, dat weet u. Moskeeën zijn haatpaleizen, moskeeën zijn militaire kazernes van waaruit de jihad tegen onze samenleving wordt georganiseerd. Er zal dus veel dieper en veel harder moeten gesneden worden dan alleen in die ene moskee.

 

Vandaag zou ik al blij zijn als u als minister van Binnenlandse Zaken de moed zou hebben om die ene symbolische daad te stellen en op zijn de minst de erfpachtovereenkomst met deze moskee te verbreken.

 

04.02 Minister Jan Jambon: Mijnheer Dewinter, eerst enkele puntjes op de i. De erfpachtovereenkomst is niet alleen met Saudi-Arabië gemaakt maar ook met Marokko. Er zijn dus drie partijen, de Regie der Gebouwen, Marokko en Saudi-Arabië.

 

Een van de achttien maatregelen van de regering is inderdaad om een verstrengd toezicht te houden op alle moskeeën en daar waar nodig moskeeën te sluiten indien het inderdaad voedingsbodems zijn voor haatpredikerij en voor imams met slechte intenties. Dat is een van de achttien maatregelen die zo snel mogelijk in een wettelijk kader zal worden omgezet.

 

Naar aanleiding van de vragen die gesteld werden of de stellingen die werden ingenomen over de befaamde Grote Moskee aan het Jubelpark, heb ik de Veiligheid van de Staat gevraagd een doorlichting te doen en mij te rapporteren wat er in die moskee gebeurt. Kan dat inderdaad niet door de beugel?

 

Ik kan daarover duidelijk zijn: op basis van het rapport van de Veiligheid van de Staat zal ik een beslissing ter zake nemen.

 

04.03  Filip Dewinter (VB): Mijnheer de minister, zestig jaar lang zaait die moskee, via al haar nevenorganisaties, waaronder het Koning Fahd Complex, dat de boeken uitgeeft, onder andere in het Nederlands... Uw Veiligheid van de Staat beschikt daar blijkbaar nog niet over, maar ik wel, al enige tijd, onder andere dankzij de vereniging van ex-moslims van Peter Velle. De weg van de moslim is uitgegeven door de Grote Moskee en, net als allerlei andere geschriften in het Nederlands, verspreid over tientallen en tientallen moskeeën. In dat boek kunt u lezen hoe men homo’s van hoge daken en hoge gebouwen moet smijten, hoe vrouwen de boerka moeten dragen, zo niet gestenigd mogen worden bij overspel en dergelijke.

 

U en uw Veiligheid van de Staat moeten dat boek eens lezen. Dan zult u weten dat wij geen zestig jaar hadden moeten wachten om te doen wat gedaan moest worden en dat wij niet hadden moeten wachten tot vandaag. Op dit moment heeft die moskee namelijk, met haar tentakels en organisaties, ongeveer een derde van alle moskeeën in Vlaanderen en België in handen. Ze financiert die en levert er de imams en de leraars islamitische godsdienst. Dat is de realiteit vandaag.

 

Vandaag gaat u studeren en moet er een rapport komen van de Veiligheid van de Staat. Wat hebben die Veiligheid van de Staat en uw diensten de voorbije zestig jaar dan feitelijk gedaan? Gewacht op de aanslagen in Parijs en het Joods Museum om te handelen? Dat is werkelijk ongehoord.

 

Ik pik dat antwoord niet. Die moskee moet nu, vandaag, onmiddellijk gesloten worden.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

05 Question de M. Aldo Carcaci au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "le recrutement à la police" (n° P0868)

05 Vraag van de heer Aldo Carcaci aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de aanwervingen bij de politie" (nr. P0868)

 

05.01  Aldo Carcaci (PP): Monsieur le président, monsieur le ministre, il y a peu, le premier ministre faisait appel à une union nationale pour lutter contre le terrorisme. Tous les partis y ont adhéré. Aujourd'hui, on constate que certains font cavalier seul et y vont de leur opposition.

 

La presse a rapporté la dernière en date et non des moindres: le recrutement de nombreux policiers. J'y ai souscrit. C'est une très bonne chose! Mais des policiers qui ne maîtriseraient pas une de nos langues nationales et sans exigence de diplôme, est-ce raisonnable? Mesure-t-on les conséquences d'une telle proposition?

 

Voici quelques mois, la presse rapportait une infiltration au sein de la police bruxelloise. De plus, lors des dernières affaires, un policier a été arrêté pour des liens, semble-t-il, avec le milieu islamiste et radicalisé. Lors des perquisitions à Verviers, on a découvert des uniformes de policiers dans les effets personnels des présumés terroristes.

 

Dès lors, monsieur le ministre, allez-vous accéder à la démarche de votre partenaire de la majorité, qui provoquera bon nombre de réactions et de recours, tant sera grande la discrimination entre les candidats qui postuleront à la police? Je suis convaincu qu'à terme, cela posera des problèmes.

 

Voulons-nous une police de qualité sans être nivelée par le bas? Ce qui m'effraie, c'est qu'à l'étape suivante, je ne voudrais pas que, pour compléter les effectifs de la Sûreté de l'État, on procède de la même manière.

 

05.02  Jan Jambon, ministre: Monsieur le président, monsieur Carcaci, les conditions générales d'admissibilité à la sélection pour les fonctionnaires de police, les différentes fonctions de police et les procédures de sélection et de recrutement sont fixées et connues. Je n'ai pas l'intention de les niveler vers le bas. Pas du tout! Ce n'est pas une ligne directrice pour la police.

 

Par ailleurs, d'aucuns prétendent que, pour combattre le radicalisme et l'extrémisme violent, une diversité au sein du corps de police s'avère opportune. C'est pourquoi j'ai lancé le projet pilote à Anvers, selon lequel on va effectuer le recrutement, la recherche des candidats pour intégrer la police, et non pas changer les normes. Il s'agit de convaincre les candidats de rejoindre la police et de participer aux examens. Ce projet pilote durera deux ans. Après les six premiers mois, une évaluation aura lieu et peut-être pourrons-nous étendre ce projet à d'autres villes.

 

J'ai reçu des demandes de Gand, de Vilvoorde et de quelques communes bruxelloises également. En cas d'évaluation positive après six mois, nous pourrons augmenter le nombre de villes participantes.

 

En tout cas, je vous confirme que nous ne modifierons pas à la baisse les normes pour entrer dans la police.

 

05.03  Aldo Carcaci (PP): Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses. Il faut prendre des mesures fortes, mais surtout des mesures qui rassurent nos concitoyens. C'est très important et nos concitoyens le méritent.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

06 Vraag van mevrouw Rita Bellens aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de audit over de werking van B-FAST" (nr. P0869)

06 Question de Mme Rita Bellens au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'audit relatif au fonctionnement de B-FAST" (n° P0869)

 

06.01  Rita Bellens (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, naar aanleiding van de missie van B-FAST naar Nepal een goed half jaar geleden beloofde u de Kamer om een evaluatie te maken van die missie naar Nepal en van B-FAST. Zoals collega Ceysens daarjuist uitrekende, binnen 21 dagen is het jaar ten einde. Daarom komen wij terug met die vraag. Vandaag verscheen er immers ook een artikel in Gazet van Antwerpen en in andere kranten. De titel van het artikel luidt: “Audit maakt brandhout van organisatie B-FAST.” Dat is niet niks.

 

Ik kan mij verder alleen baseren op het artikel, want meer hebben wij op dit ogenblik nog niet. Het artikel meldt dat het interventieteam van B-FAST, dat uitrukt bij buitenlandse rampen en crisissen, zelf in crisis zit. Het probleem ligt blijkbaar bij de logge structuur, de coördinatie, de organisatie en de communicatie tussen sommige mensen. Ondanks die gebrekkige organisatie boekt B-FAST toch successen. Die successen zijn te danken aan de inzet van individuele medewerkers tijdens de projecten ter plaatse. Mijnheer de minister, ik zou zeggen dat u geluk hebt dat u op zo’n grote groep mensen een beroep kunt doen, waardoor er toch nog successen geboekt worden.

 

Er stond een opmerkelijke zaak in dat artikel, een zaak die onze fractie verontrustte. Ik sla de krant open om juist te citeren: “Verschillende betrokkenen melden situaties van verdwijningen van materiaal en vermoedens van persoonlijk gebruik van materiaal.” Ik verwijs daarom naar de vraag die onze fractie afgelopen zomer stelde naar de kostprijs van de missies.

 

Mijnheer de minister, daarom heb ik voor u nu drie vragen.

 

Ten eerste, wanneer kunnen wij als Parlementsleden die audit inkijken?

 

Ten tweede, welke opmerkingen staan er in de audit? Op welke manier zult u daar maatregelen aan verbinden en om welke maatregelen gaat het dan?

 

Ten derde, zult u de genoemde beschuldigingen onderzoeken, en zo ja, hoe?

 

06.02 Minister Didier Reynders: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Bellens, eerst en vooral wil ik alle vrijwilligers van B-FAST danken voor hun inzet tijdens de verschillende interventies van de voorbije jaren. Het is heel belangrijk om dat te beklemtonen. Het succes van B-FAST is te danken aan de acties van de vrijwilligers.

 

Na de interventie in Nepal hadden we gezegd dat we een evaluatie zouden doen. Een audit maakt deel uit van een evaluatie. Gisteren was er een interkabinettenwerkgroep en de dag daarna haalt een element van die evaluatie de pers. Dat is altijd zo in België. Dat is niets nieuws.

 

Ik zal naar de regering stappen met de audit en met andere elementen van de evaluatie om over een echte hervorming van B-FAST te beslissen. Ik heb dat gisteren gezegd in de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen. We zijn bezig met de evaluatie en ik zal de Kamer nog documenten bezorgen. Ik hoop dat dit nog vóór het einde van het jaar mogelijk is.

 

Daarna volgt een tweede fase, met een echte herstructurering van B-FAST.

 

Ik heb om een onafhankelijke audit gevraagd. Het is toch normaal dat daarin kritieken staan over de organisatie van een team.

 

Ik ga naar de regering met een evaluatie, die behalve de audit ook andere elementen zal bevatten, en daarna kom ik naar het Parlement voor de volgende fase, de herstructurering van B-FAST.

 

06.03  Rita Bellens (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Wij kijken uit naar die evaluatie. U zegt dat die er misschien nog vóór het einde van het jaar komt. Dat betekent dat u niet veel tijd meer hebt.

 

Ik ben zo vrij u enkele suggesties te doen voor de evaluatie. Misschien kunt u eens kijken hoe een en ander in het buitenland werkt en nagaan of er nauwer kan worden samengewerkt met het middenveld.

 

Ik heb geen antwoord gekregen op mijn vraag over de kostprijs. Mijn fractie vindt dat zulke zware beschuldigingen moeten worden onderzocht. De N-VA-fractie zal een resolutie indienen om een audit door het Rekenhof te vragen.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

07 Question de M. Philippe Goffin au ministre de la Justice sur "les contacts du présumé terroriste Salah Abdeslam à la prison de Namur" (n° P0870)

07 Vraag van de heer Philippe Goffin aan de minister van Justitie over "de contacten van de vermoedelijke terrorist Salah Abdeslam in de gevangenis van Namen" (nr. P0870)

 

07.01  Philippe Goffin (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, je ne vais évidemment pas vous demander de vous prononcer sur le fond de l'affaire. Cela n'aurait aucun sens dans la mesure où il est ici question de contacts téléphoniques entre Salah Abdeslam et un détenu de la prison de Namur.

 

Toutefois, vu le flot d'informations dont nous sommes abreuvés quotidiennement, il me semble important de faire le point sur la situation dans les prisons, situation que la population comprend mal.

 

Monsieur le ministre, en principe, les détenus ne peuvent pas disposer d'un téléphone portable dans leur cellule. Or au regard de contacts que j'ai pu avoir avec des gardiens de prison, il semble pourtant que cette règle ne soit pas respectée. Ce faisant, est-il effectivement interdit à un détenu de disposer d'un gsm dans sa cellule? Quelles sont les procédures mises en place en matière de contrôle et de fouille des cellules? Comme cela a déjà été évoqué, ne serait-il pas intéressant d'avoir un corps externe chargé du contrôle des cellules, sachant qu'il peut être difficile pour les gardiens de procéder à ces fouilles en raison des pressions qui peuvent exister ou parce que cela risque de nuire à la relation entre les détenus et les gardiens?

 

Par ailleurs, la population peut également s'étonner de la manière dont on rentre dans une prison pour visiter un détenu. Un problème peut se poser dans la mesure où il faut pouvoir considérer à la fois les cas particuliers et le respect par tous des règles d'un État de droit.

 

Quel est le contrôle dont font l'objet les membres de la famille? À ma connaissance, dans ce cas, une pièce d'identité ou un document établissant le lien familial suffit. Quelles sont les pièces exigées par la direction de l'établissement pénitentiaire aux visiteurs qui ne font pas partie de la famille du détenu? J'évoque en ce sens le problème que nous aurions connu à la prison de Namur. Qu'en est-il quand un visiteur de prison est fiché et repris sur la liste de l'Ocam? Les autorités pénitentiaires en sont-elles informées? Est-il exact que la direction générale des prisons dispose de cette liste et qu'il lui appartient de décider de transmettre ou non l'information? Quelle doit être la réaction de la direction de la prison si cette dernière sait qu'il s'agit d'une personne fichée? Quel est le suivi accordé à ce type de visite en prison?

 

07.02  Koen Geens, ministre: Monsieur le président, cher collègue, il est effectivement interdit aux détenus de disposer d'un gsm dans leur cellule. Les directions pénitentiaires sont censées faire régulièrement des sweepings, c'est-à-dire des fouilles dans les cellules. Quand il s'avère qu'un détenu dispose d'un gsm, il est soumis à une enquête disciplinaire.

 

Comme vous avez pu l'entendre dans les médias, une enquête sera également menée pour déterminer de quelle manière il a reçu ce gsm.

 

Pour ce qui concerne le droit de visite, les parents et les proches (conjoint, tuteur) peuvent toujours avoir accès en montrant leur carte d'identité. S'il existe des indices personnalisés qui montrent que cette visite pourrait présenter un grave danger pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité, la visite est refusée, même aux proches.

 

En ce qui concerne les tiers, les amis, la visite n'est en principe pas accordée quand on ne peut justifier d'aucun intérêt légitime. En l'espèce, M. Abdeslam aurait justifié d'un lien d'amitié et on ne lui a pas refusé l'accès. Il a visité à deux reprises, en août et en octobre 2015, un détenu à la prison de Namur. À ce moment-là, il n'y avait plus d'enquête à son sujet par le parquet fédéral qui avait clôturé son dossier le 9 juin 2015.

 

Il figurait toujours sur la liste de l'Ocam sous la catégorie 5 mais seule l'administration centrale pénitentiaire dispose de cette liste, ce justement pour contrôler les détenus mais pas les visiteurs.

 

J'espère que, dans les prochains mois, nous pourrons voter cette nouvelle loi qui introduit une banque de données dynamique sur une base "need to know". Les administrations pénitentiaires auront ainsi accès à cette banque de données pour pouvoir contrôler tant les visiteurs que les détenus.

 

07.03  Philippe Goffin (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie d'avoir, d'une part, clarifié ces quelques points techniques et, d'autre part, d'avoir déjà lancé les débats pour la suite, afin que les contrôles se passent à l'intérieur mais aussi à l'extérieur par rapport aux visiteurs et aux personnes visitées.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

08 Question de Mme Véronique Caprasse à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "l'accord intervenu entre les partenaires sociaux en matière d'incapacité de travail" (n° P0871)

08 Vraag van mevrouw Véronique Caprasse aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het akkoord van de sociale partners inzake arbeidsongeschiktheid" (nr. P0871)

 

08.01  Véronique Caprasse (DéFI): Monsieur le président, madame la ministre, ce thème a déjà été abordé lors d'une question posée à M. Kris Peeters.

 

Le parcours de réinsertion professionnelle des malades de longue durée sur une base volontaire préoccupe mon parti. Vous avez déclaré en commission du 1er décembre que l'on pouvait prendre des sanctions, mais que vous étiez ouverte à une démarche volontaire. Or la N-VA et votre propre parti ne sont pas preneurs de cette solution, puisqu'ils prônent un parcours obligatoire de réinsertion. Dès lors, j'espère que vous pourrez influer sur l'Open Vld afin qu'il suive les termes de l'accord conclu par les partenaires sociaux.

 

Le caractère obligatoire du parcours de réinsertion a, fort logiquement, une incidence sur l'élaboration des budgets. Les mesures annoncées par le gouvernement devaient permettre d'économiser 51,5 millions pour le régime des salariés. La Cour des comptes a remarqué que l'INAMI n'avait pas confirmé ces chiffres, à cause de données insuffisantes. En commission, vous aviez précisé que l'impact budgétaire de la réforme était basé sur l'hypothèse qu'à terme, huit cents personnes en incapacité reprendraient le chemin du travail. Ces estimations reposent-elles sur la possibilité d'un trajet d'insertion obligatoire? J'aimerais que vous me le précisiez et vous en remercie par avance.

 

08.02  Maggie De Block, ministre: Madame Caprasse, nous avons pris connaissance hier soir de l'accord conclu au sein du Groupe des 10, qui constituait évidemment une bonne nouvelle. Après l'accord social, un accord politique est nécessaire. Comme le ministre Peeters l'a dit tout à l'heure, nous allons nous y atteler dans les prochains jours.

 

Nos experts sont en train d'analyser dans le détail l'accord des partenaires sociaux. À première vue, des questions se posent en termes budgétaires. En tout cas, il nous importe d'adopter une approche personnalisée, car le parcours de réinsertion doit être du travail sur mesure, comme le prévoit l'accord de gouvernement.

 

Il faut un accompagnement vraiment individuel et détaillé. Cette personne doit pouvoir à nouveau participer pleinement à la vie professionnelle et sociétale.

 

08.03  Véronique Caprasse (DéFI): Je vous remercie, madame la ministre. Proposer un parcours de réinsertion est une démarche louable. La rendre obligatoire l'est moins. Il y a un aspect non social et non éthique à cette mesure. J'espère de tout cœur que vous essayerez de trouver un accord avec les partenaires sociaux, qui ne semblent pas partager votre position.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

09 Questions jointes de

- M. Alain Mathot au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "la fraude au précompte mobilier" (n° P0872)

- M. Roel Deseyn au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "la récupération du précompte mobilier" (n° P0873)

09 Samengevoegde vragen van

- de heer Alain Mathot aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "fraude met de roerende voorheffing" (nr. P0872)

- de heer Roel Deseyn aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de terugvordering van roerende voorheffing" (nr. P0873)

 

09.01  Alain Mathot (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, ce matin, nous avons été mis au courant, et j'espère que vous l'avez su avant nous, d'une fraude d'une ampleur assez importante sur le précompte mobilier. Nous savons qu'en Belgique, le système est assez simple pour les personnes qui investissent puisque le précompte est prélevé à la source. Néanmoins, au niveau des étrangers, c'est différent; ils peuvent demander, pour éviter la double taxation, à récupérer ou à ne pas devoir verser le précompte mobilier. Vraisemblablement, certaines personnes auraient réclamé le remboursement indu de ce précompte en utilisant des faux.

 

Monsieur le ministre, on parle d'un montant de 200 millions d'euros bien que certaines rumeurs fassent état de sommes beaucoup plus importantes. Sait-on déjà de quelles sommes il s'agit? Où en est-on pour essayer de débusquer et récupérer cet argent? Depuis quand dure cette fraude?

 

Il semble qu'il y ait des remboursements de plus en plus importants, ce qui a amené les services à se poser des questions. N'est-il pas possible de mettre en place un système qui pourrait prévenir ce genre de choses?

 

Cela s'est-il déjà passé dans d'autres pays? Si oui, lesquels? Sinon, comment font-ils pour éviter ce genre de fraude?

 

09.02  Roel Deseyn (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, u oogstte veel succes in de commissie voor de Financiën toen daar deze week het plan inzake fraudebestrijding werd besproken. Dat is een zeer sexy thema, waarmee u tweemaal wint, namelijk meer middelen voor de staatskas en werken aan fiscale rechtvaardigheid.

 

Er werd gezegd dat men op die manier 425 miljoen euro per jaar kan sprokkelen. Enkele berichten die ons de jongste tijd bereikten, doen ons echter vermoeden dat het veel meer kan zijn. Wat is er gebeurd? Als de bedrijfswinsten verdeeld worden en dividenden uitgekeerd, vindt er een bevrijdende roerende voorheffing plaats aan de bron. Die moet men dan niet meer aangeven als belastbare basis. Het probleem is dat wanneer iemand kan aantonen dat hij elders al getaxeerd is, bijvoorbeeld in een ander land waarmee een verdrag is gesloten, hij dit bij de Belgische Staat kan recupereren. Nu blijkt dat er wel heel veel wordt gerecupereerd zonder dat de Belgische Staat systematisch in het buitenland verifieert of er effectief betaald is en tegen welk aanslagpercentage.

 

U zei in de commissie dat er inderdaad een probleem is en dat het escaleert. Dat doet de volgende vragen rijzen.

 

Vindt er nooit een jaarlijkse verificatie plaats? Ook niet steekproefsgewijs?

 

Zal de verhoogde transparantie in de uitwisseling van financiële gegevens met andere landen helpen om aan dit probleem een einde te stellen?

 

Zijn België en Denemarken de enige slachtoffers, of is dit een wijdvertakt fenomeen in de Europese Unie?

 

Hoe zult u in de toekomst striktere controles organiseren om alle gelden te kunnen innen waarop de Belgische staatskas recht heeft?

 

09.03 Minister Johan Van Overtveldt: Mijnheer Mathot en mijnheer Deseyn, de collega’s van de commissie voor de Financiën weten dat ik twee dagen geleden bij de toelichting van mijn plan inzake de strijd tegen de fiscale fraude al heb aangegeven dat er inzake de buitenlandse terugvorderingen van roerende voorheffing merkwaardige bewegingen plaatsvinden. Laat ik het zo stellen.

 

In de mogelijkheid tot terugbetaling is voorzien in de belastingverdragen, vooral om dubbele heffingen van belastingen te voorkomen. Zeer recentelijk hebben wij echter een grote toename van deze terugbetalingen waargenomen. Alles wijst erop dat het om een belangrijke fraude gaat. In Denemarken wordt men trouwens geconfronteerd met een soortgelijk fenomeen.

 

En résumé, le montage utilisé peut être qualifié de frauduleux dans la mesure où des actions sont revendues plusieurs fois, le même jour, et que chaque personne propriétaire de ces actions peut demander, ce jour-là, à chaque fois, le remboursement du précompte mobilier via des entreprises intermédiaires. Le précompte mobilier n'est prélevé qu'une seule fois alors que le remboursement est demandé, selon le processus ci-dessus, plusieurs fois.

 

Ik heb mijn administratie onmiddellijk verzocht om alles in het werk te stellen om dit lopende onderzoek nog te verscherpen. Volgens de eerste gegevens gaat het inderdaad over enkele honderden miljoenen voor het totaal van deze dossiers. Nu moet er een onderscheid worden gemaakt tussen de dossiers waarin effectief wordt gefraudeerd en deze waarin dat niet gebeurt en dan moet er navenant worden gehandeld.

 

Étant donné l'enquête en cours, je ne peux pas fournir de détails supplémentaires. J'informerai le parlement de l'évolution du dossier dès que nous disposerons d'une vision exhaustive de l'ampleur de la fraude et des procédés utilisés. Nous examinerons les initiatives qui devront être prises pour consolider le système et la législation. Évidemment, je ferai le nécessaire à cet effet.

 

09.04  Alain Mathot (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie. Je peux comprendre que vous gardiez le silence si une enquête est en cours. Néanmoins, vérifier si cela se fait ailleurs peut être intéressant. Les montants sont loin d'être insignifiants. C'est inquiétant! Nous espérons obtenir des informations assez rapidement sur cette fraude et, dès lors, en discuter en commission Finances pour, éventuellement, faire des propositions visant à mettre fin à ce genre de pratique.

 

09.05  Roel Deseyn (CD&V): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord. U ziet dat elke gunstmaatregel een bepaalde mate van controle nodig heeft, anders dreigen de zaken uit de hand te lopen. Vaak worden voordelen toegekend op basis van een dubbelbelastingverdrag. Ik meen, collega’s, mijnheer de voorzitter, dat wij misschien met een systeemfout te maken hebben, ook in de Kamer, omdat al die verdragen in de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen behandeld worden. Het zou goed zijn dat men ook in de commissie voor de Financiën in detail zou kunnen bekijken waarover die verdragen precies gaan. Dat is het werk dat hier in dit Huis gedaan moet worden, maar ik wil nogmaals een pleidooi houden om werk te maken van een echt Comité F — u zult dat onderzoeken — dat precies al die constructies en montages aan het Parlement kan rapporteren, zodat er ook adequaat wetgevend werk kan volgen.

 

Ik wens u veel succes met de opvolging en het verhogen van de controlecapaciteit, want zo zullen wij samen veel kunnen recupereren.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

10 Questions jointes de

- M. Marco Van Hees au premier ministre sur "la politique d'emploi et de dividendes de BNP Paribas" (n° P0860)

- M. Peter Vanvelthoven au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "le dividende exceptionnel de 2 milliards d'euros offert par BNP Paribas Fortis à la maison mère BNP Paribas" (n° P0874)

- M. Kristof Calvo au premier ministre sur "la réaction du gouvernement face à BNP Paribas" (n° P0861)

10 Samengevoegde vragen van

- de heer Marco Van Hees aan de eerste minister over "het beleid van BNP Paribas op het stuk van werkgelegenheid en uitkering van dividenden" (nr. P0860)

- de heer Peter Vanvelthoven aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "het uitzonderlijke dividend van 2 miljard dat BNP Paribas Fortis aan het moederbedrijf BNP Paribas schenkt" (nr. P0874)

- de heer Kristof Calvo aan de eerste minister over "de reactie van de regering in verband met BNP Paribas" (nr. P0861)

 

10.01  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le ministre, on peut dire que, d'après les derniers agissements de la multinationale BNP Paribas, la population belge s'est fait flouer et plumer à trois reprises.

 

La première fois, ce fut en 2008-2009, lorsque Fortis fut sauvée par l'État belge. Le contribuable paye toujours ce sauvetage. Par la même occasion, le gouvernement belge de l'époque avait cédé Fortis à BNP Paribas. Je vous cite Morgan Stanley qui, à l'époque, disait: "BNP Paribas a eu Fortis pour rien!" Le journal français Le Monde titrait: "BNP Paribas peut remercier les contribuables belges."

 

Que constate-t-on aujourd'hui? Deuxième vol: Fortis annonce la perte de 1 050 emplois, qui s'ajoute aux précédents licenciements. Ainsi, depuis 2001, 6 000 emplois ont été perdus. Les syndicats de la banque ont déclaré que c'était inacceptable.

 

Troisième vol: un versement de dividendes de la filiale belge à sa maison mère française à hauteur de 2 milliards d'euros "pour restaurer la rentabilité".

 

Monsieur le ministre, en faisant cet énorme cadeau à la multinationale française, la banque belge diminue ses fonds propres et son ratio de fonds propres. C'est inquiétant car, selon De Tijd, BNP Paribas était déjà, des quatre banques belges, celle dont les fonds propres étaient les plus bas. De 12 %, elle est passée à 10,33 %, alors que la Banque nationale avait recommandé de ne pas diminuer mais d'augmenter ce ratio pour assurer la solidité des banques belges.

 

Dès lors, monsieur le ministre, pouvez-vous nous garantir que Fortis n'a pas de véritable problème de solvabilité aujourd'hui et que nous ne nous acheminons pas vers une nouvelle catastrophe, où Fortis viendrait à nouveau frapper à la porte du gouvernement et qu'en raison de l'argument too big to fail, celui-ci vienne encore à son secours?

 

Vu que l'État belge est l'actionnaire numéro 1 de BNP Paribas, que compte faire le gouvernement directement dans les relations avec le gouvernement français ou peut-être vis-à-vis de votre homologue des Finances? Que comptez-vous faire en votre qualité de premier actionnaire de BNP Paribas au niveau du conseil d'administration pour faire changer d'avis la multinationale française sur les licenciements et le versement de ces dividendes?

 

10.02  Peter Vanvelthoven (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, BNP Paribas Fortis is de afgelopen week best wel wat in de pers gekomen. Eerst werd de nieuwe visie 2020 voorgesteld. Het komt erop neer dat er 1 050 jobs zullen verdwijnen. Er wordt met andere woorden een belangrijke inspanning van het personeel gevraagd. Gisteren kwam er plots de aankondiging dat er een extra bijzonder dividend van 2 miljard euro zal worden uitgekeerd aan de moedermaatschappij BNP Paribas.

 

Dat er jobs verdwijnen, zal u zeer onaangenaam in de oren klinken natuurlijk, want deze regering kondigt nu al een jaar aan dat er met de taxshift en de lastenverlaging jobs zullen bij komen. Hier gaat het over een gezonde financiële instelling die aankondigt dat zij meer dan duizend jobs gaat afschaffen.

 

In hoeverre is onze regering, als aandeelhouder van het Franse moederbedrijf, hierin gekend? Wij hebben een belangrijk aandeel van 10 %. Wij zijn een van de grote aandeelhouders.

 

Mijn vragen zijn de volgende, mijnheer de minister. Is er vanuit het Franse moederbedrijf een vraag gekomen voor dat bijkomend dividend? Zo ja, wat was het mandaat van de vertegenwoordigers van deze regering? Hoe staat de regering tegenover deze vraag? Sijpelt de uitbetaling van het extra dividend aan het Franse moederbedrijf ook door naar de aandeelhouders? Met andere woorden, sijpelt dit ook door naar de Belgische Staat die toch een aandeel van 10 % bezit in BNP Paribas? Is er sprake van een financiële doorschuifoperatie?

 

10.03  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, het is uw weekje niet. Er is de kritiek van het Rekenhof op de begroting en het fiscale huiswerk van de minister van Financiën dat niet klaar zou zijn. Er is het fraudeplan dat u moet intrekken omdat u daarvoor uw meerderheid niet op één lijn krijgt. Er is vandaag het nieuws dat u na kritiek van de Raad van State uw fiscale regularisatie moet intrekken omdat ook daar uw huiswerk niet klaar is. Voor Kamerleden die graag hebben dat dit Parlement op een ernstige manier kan werken, is het ook niet onbelangrijk om te vermelden dat u morgen al wil starten met de bespreking van de taxshift in dit Parlement, terwijl er nog geen tekst werd ingediend.

 

Dat is het brokkenparcours van Johan Van Overtveldt. Dat is het brokkenparcours van de minister van Financiën.

 

Er is nog een dossier, mijnheer Van Overtveldt, waarin wij een actieve, competente minister van Financiën verwachten, het bankendossier.

 

Dat is een dossier waarover mijn collega’s Almaci en Gilkinet heel vaak het woord nemen.

 

Er was deze week heel vervelend nieuws voor de duizend medewerkers in ons land voor wie er geen toekomst meer is; zij worden uitgefaseerd, koel, sec, zakelijk. Maar ondertussen gaat er wel 2 miljard Belgisch geld richting Parijs, richting de moedervennootschap, richting BNP Paribas.

 

Het was een tweede transfer richting Parijs in nog geen week tijd. De N-VA zit in de regering, de N-VA die een allergie heeft voor transfers binnen dit land, maar transfers richting Parijs laat u als minister van Financiën, als N-VA-minister, wel gebeuren.

 

U kunt immers wel degelijk iets doen. U hebt twee regeringsvertegenwoordigers bij BNP Paribas. Wat is hun mandaat geweest? Welke opdracht hebt u die mensen gegeven? Wanneer zal de stem van deze regering luid klinken voor een waardige en humane financiële sector in dienst van de reële economie?

 

10.04 Minister Johan Van Overtveldt: Mijnheer de voorzitter, mijne heren, het Belgische BNP Paribas Fortis, kwestie van de zaken nog eens duidelijk te stellen, gaat op eigen initiatief een uitzonderlijk dividend van iets meer dan 2 miljard euro uitbetalen aan moedermaatschappij BNP Paribas. De Belgische tak is overgekapitaliseerd, het kapitaal wordt op die manier aangepast aan de kapitaalbehoeften.

 

Cette demande a été approuvée par le conseil d'administration de BNP Paribas Fortis du 8 juillet 2015.

 

BNP Paribas Fortis a fait une demande officielle de remontée exceptionnelle des dividendes au Groupe le 15 juillet 2015 à la Banque centrale européenne et à la Banque nationale belge. Cette demande tombe sous le champ de l'article 77 de la loi bancaire et requiert l'autorisation préalable du superviseur.

 

Avec l'entrée en vigueur du SSM, la Banque centrale est l'autorité compétente en la matière. Toutefois, la Banque nationale belge a été impliquée dans la préparation de cette décision.

 

Aangezien het voorstel juridisch niet strijdig is met de wetgeving en aangezien de solvabiliteitsratio’s van BNP Paribas Fortis zelfs na de uitbetaling van het uitzonderlijk dividend nog ruim boven de minimumvereisten zullen liggen, konden de ECB en de Nationale Bank van België niet anders dan het voorstel goedkeuren.

 

De Nationale Bank van België heeft echter wel bijkomende kapitaalvereisten opgelegd om de Belgische tak solide te houden.

 

Ik zal het nu over het personeel hebben.

 

En ce qui concerne le personnel, il est clair que BNP Paribas Fortis a consenti un effort stratégique pour s'adapter à l'évolution de la société et des conditions de marché. BNP Paribas Fortis vient d'annoncer sa vision pour 2020 avec une mise à jour stratégique en vue de 2018. Le plan prévoit des investissements dans quatre facteurs clés, tout en mettant l'accent sur les gains d'efficience.

 

Het aantal kantoren, 786, blijft stabiel maar netto – na natuurlijke afvloeiingen en aanwervingen – zullen er in de komende drie jaar inderdaad ongeveer 1 050 jobs verdwijnen. BNP Paribas Fortis heeft heel duidelijk aangegeven deze objectieven te willen realiseren op een respectvolle en sociale manier, in dialoog met de medewerkers en de sociale partners.

 

Ik wil er ook op wijzen dat dit uiteraard geen alleenstaand gegeven is. Het geldt niet alleen voor de Belgische banken maar ook internationaal. De hele bankenwereld is zwaar in beweging. Instellingen die daarin hun rol willen blijven spelen zijn verplicht om zich aan die bewegingen aan te passen. Wereldwijd ontsnappen de banken daar niet aan en dus uiteraard ook in België niet.

 

Ik betreur het wegvallen van deze jobs uiteraard ten zeerste, het zou er maar aan mankeren. Uiteraard betreur ik dat. Ik heb voorts aan de bestuurders die de regering vertegenwoordigen in de Franse moederholding uitdrukkelijk gevraagd om mij extra duiding te bezorgen bij de recente beslissing inzake de 2 miljard.

 

10.05  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le ministre, je suis assez effaré par votre réponse. Vous nous dites que la décision a été prise par BNP Paribas Fortis de sa propre initiative. Comme si elle ne faisait pas ce que lui dit sa maison mère!

 

Vous nous dites ensuite que la banque fait un effort stratégique. On jette 1 050 emplois, et c'est un effort stratégique! Quand j'entends le premier ministre dire "jobs, jobs, jobs", puis qu'on supprime 1 050 emplois et que vous dites "je regrette", c'est assez consternant!

 

Vos propos m'étonnent, car je vous rappelle qu'en matière de solvabilité, la Banque nationale dit exactement l'inverse. Elle dit que les banques belges doivent augmenter leurs fonds propres et non les diminuer.

 

Enfin, quand on a décidé de céder Fortis à BNP Paribas en 2008-2009, l'idée était d'adosser la banque belge à un groupe fort. Aujourd'hui, c'est la banque belge qui est obligée d'aider ce groupe fort, qui est devenu faible!

 

Monsieur le ministre des Finances, il est temps de penser à développer une banque publique qui ne soit pas assoiffée de profit comme cette multinationale française, qui risque de nous ramener à une crise financière telle que nous l'avons vécue en 2008!

 

10.06  Peter Vanvelthoven (sp.a): Mijnheer de minister, ik noteer dat het extra dividend op eigen initiatief van BNP Paribas Fortis werd uitgekeerd. Ik kan u niet verhelen dat dit toch bijzonder eigenaardig overkomt. Het gaat om een bedrijf dat geld te veel heeft – daar komt het eigenlijk op neer – en daar vanaf wilt, maar dat tegelijkertijd aan zijn organisatie zegt dat er fiks moet worden gesnoeid. Daarmee hebt u aangegeven wat eigenlijk het onderliggend probleem is, namelijk dat voor bedrijven in de financiële sector maar één ding telt, winstmaximalisatie: zoveel mogelijk winst maken om de aandeelhouders zoveel mogelijk content te stellen, terwijl Fortis eigenlijk voor zijn personeel en cliënteel zou moeten zorgen. Ik betreur de gang van zaken dus uitermate.

 

U hebt voorts niet geantwoord op mijn vraag of het extra dividend ter waarde van 2 miljard wordt doorgesluisd naar de aandeelhouders van het Franse moederbedrijf. Met andere woorden, komt er ook iets naar de Belgische Staat? Ik neem aan dat u dat binnenkort van uw vertegenwoordigers zult vernemen en dat wij daarover verder worden geïnformeerd.

 

10.07  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de minister, tot vandaag vragen wij aan onze burgers inspanningen naar aanleiding van de financiële crisis, en u zegt vandaag dat er inderdaad 2 miljard extra dividend wordt uitbetaald en dat duizend jobs sneuvelen. U zult duiding vragen aan uw regeringsvertegenwoordigers. Hoe durft u, mijnheer de minister van Financiën? U hebt daar een stevige vinger in de pap. Gebruik die, laat u horen. De leeuw mag klauwen. U mag aan Parijs zeggen dat onze mensen een job en een deftig perspectief verdienen!

 

U laat dit gebeuren. Eigenlijk zegt u dat u graag een kolonie van Parijs bent, vorige week inzake energie en vandaag inzake de grootbanken.

 

U wilt duiding van de regeringsvertegenwoordigers. Zeg hun dat zij hun job moeten doen. Zeg aan de vertegenwoordigers van de MR en Open Vld dat zij van zich moeten laten horen en dat wij wel lessen willen trekken uit de bankencrisis.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

11 Question de Mme Julie Fernandez Fernandez au ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique, sur "le statut des militaires" (n° P0875)

11 Vraag van mevrouw Julie Fernandez Fernandez aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "het statuut van de militairen" (nr. P0875)

 

11.01  Julie Fernandez Fernandez (PS): Monsieur le ministre, vous avez annoncé dans la presse, hier ou aujourd'hui, vouloir rajeunir l'armée. Cet objectif est évidemment louable, et nous le partageons, tant qu'il ne se fait pas sur le dos de la Défense et du statut des militaires. Vous proposez que les nouvelles recrues signent un contrat à durée déterminée de huit ans. Il s'agit d'une option que nous avions soutenue sous l'ancienne législature, mais que vous rendez obligatoire. Nous sommes très inquiets!

 

Il est pour nous inacceptable qu'après un désinvestissement de ce gouvernement de près de deux milliards pour la Défense, suive un désinvestissement en personnel. Comment allons-nous motiver les nouvelles recrues ou susciter des vocations?

 

Monsieur le ministre, quel est votre objectif en termes d'engagement d'ici 2019? Si possible, ne vous cachez pas une nouvelle fois derrière votre plan stratégique qui a été annoncé à Pâques, pour les grandes vacances, à Noël; je suppose que la prochaine fois, ce sera pour la trinité!

 

Les 700 recrues et engagements prévus en 2016 vous semblent-ils suffisants, sachant que les fonctions de l'armée sont en augmentation, comme nous l'avons vu ces dernières semaines?

 

Vous évoquiez dans la presse la création de passerelles pour ces militaires au terme de leurs huit années d'engagement. Pouvez-vous en dire plus?

 

11.02  Steven Vandeput, ministre: Monsieur le président, chère collègue, je suis un peu surpris par votre question. Vous avez voté en faveur de la loi du 30 août 2013, comme je le vois sur le rapport, concernant le nouveau statut à durée limitée (BDL). Et c'est de cela dont il est question! Nous allons recruter 700 personnes les prochaines années et je pense que ce ne sera pas suffisant. C'est la raison pour laquelle le gouvernement va mettre en œuvre son plan stratégique visant à réorienter l'armée belge.

 

Comment peut-on encourager les jeunes à s'engager à la Défense? Nous travaillons à des possibilités de passerelles, entre autres vers la fonction publique - tâches de sécurité dans d'autres services - ou vers le privé, on verra.

 

Aujourd'hui, il est déjà prévu que, si une personne souhaite se réorienter, elle bénéficie de 180 heures de congé pour suivre des cours, de 1 850 euros pour les financer ou encore d'un mois de réorientation. Nous prenons donc toutes les mesures nécessaires pour rendre la Défense aussi attractive pour les jeunes que par le passé, car elle leur propose de relever des défis énormes.

 

11.03  Julie Fernandez Fernandez (PS): Monsieur le ministre, je répète que, pour nous, le contrat à durée déterminée constituait une option, alors que vous le rendez désormais obligatoire. En tout cas, je vous remercie pour les réponses que vous m'avez apportées.

 

Je rappelle néanmoins les externalisations coûteuses des missions sensibles de la Défense, le budget de l'armée en voie d'extinction ou encore le recours à 100 % à un statut limité. Le PS craint que la N-VA ne prépare la privatisation de l'armée. Monsieur le ministre, ce n'est pas une PME que vous gérez, mais bien une mission essentielle de notre État! Je ne voudrais pas qu'elle s'accomplisse demain sur le dos des militaires, qui ne sont évidemment pas des Kleenex que l'on prend et jette après usage.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

12 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de eerste minister over "de stakingsaanzegging bij de NMBS bij gebrek aan een sociaal akkoord" (nr. P0856)

- mevrouw Inez De Coninck aan de eerste minister over "de stakingsaanzegging bij de NMBS bij gebrek aan een sociaal akkoord" (nr. P0857)

- de heer Jef Van den Bergh aan de eerste minister over "de stakingsaanzegging bij de NMBS bij gebrek aan een sociaal akkoord" (nr. P0858)

- mevrouw Vanessa Matz aan de eerste minister over "de nieuwe stakingsdreiging bij de NMBS" (nr. P0859)

12 Questions jointes de

- Mme Sabien Lahaye-Battheu au premier ministre sur "le préavis de grève à la SNCB en l'absence d'un accord social" (n° P0856)

- Mme Inez De Coninck au premier ministre sur "le préavis de grève à la SNCB en l'absence d'un accord social" (n° P0857)

- M. Jef Van den Bergh au premier ministre sur "le préavis de grève à la SNCB en l'absence d'un accord social" (n° P0858)

- Mme Vanessa Matz au premier ministre sur "la menace de nouveaux mouvements de grève à la SNCB" (n° P0859)

 

12.01  Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, vanmorgen hoorde ik via de radio het volgende, ik citeer: “Als vakbond verdedigen wij niet alleen het personeel, maar ook de reiziger.” Dit is een quote van de ACOD, gekoppeld aan het nieuws dat de treinen in januari vijf dagen – ik herhaal, vijf dagen – niet zullen rijden. Hoe wereldvreemd zijn die bonden eigenlijk en wie vertegenwoordigen zij, wetende dat de jongste staking slechts voor 28 % werd gevolgd?

 

Het gaat over een overheidsbedrijf dat voor haar personeel een 36-urenweek heeft, meer dan vijftig vakantiedagen en een pensioen op 55 jaar. Dat overheidsbedrijf moet hervormd worden. Momenteel liggen er enkele redelijke aanpassingen ter bespreking voor. Die aanpassingen zijn nodig om de productiviteit jaarlijks met 4 % te doen stijgen. Ik verwijs in dat verband naar uw strategische nota en naar het regeerakkoord. Wij steunen u en wij steunen ook de heer Cornu, CEO van de NMBS, daarin ten volle.

 

De burger begrijpt de staking niet. De belastingbetaler, die elk jaar 270 euro betaalt voor het spoorbedrijf, begrijpt die staking niet. Ik ben ervan overtuigd dat een groot deel van het personeel die staking evenmin begrijpt.

 

Mevrouw de minister, daarover heb ik de volgende vragen.

 

Ten eerste, kunt u bevestigen dat het voorstel van sociaal akkoord, waarover thans gesproken wordt, binnen uw hervormingsplan past?

 

In mijn tweede vraag wil ik het hebben over de wereldvreemdheid van de bonden. U hebt gezegd dat de wet van 1926 aangepast moet worden. Gaat u ermee akkoord dat die aanpassing ook een opheffing van het vetorecht van de vakbonden moet inhouden?

 

Mijn derde vraag gaat over de gegarandeerde dienstverlening. Mijn collega, mevrouw Ceysens, heeft al over een deadline gesproken inzake e-commerce. Eind dit jaar valt de ultieme datum waarop een eigen voorstel of akkoord moet voorliggen, maar er is nog geen centimeter vooruitgang geboekt. Zult u het laken naar u toetrekken en ervoor zorgen dat de gegarandeerde dienstverlening, die in het regeerakkoord staat, er komt?

 

12.02  Inez De Coninck (N-VA): Mijnheer de voorzitter, collega's, mevrouw de minister, collega Lahaye-Battheu heeft de situatie al geschetst. Vanmorgen is iedereen geschrokken van het hoofdpunt in het radionieuws, met name dat de spoorbonden een aanzegging indienen voor vijf stakingsdagen in januari. In volle winterperiode en tijdens de examenperiode het spoorverkeer gedurende vijf dagen volledig lamleggen: dat is een ramp voor onze economie, voor het klimaat, voor de mobiliteit, kortom voor heel het land.

 

Men vraagt zich af of men bij de vakbonden zijn verstand is kwijtgeraakt. In welke wereld leeft men daar? Voor die stakingen is er geen draagvlak meer. Zo’n provocatie vanuit de vakbonden vraagt om een ingreep. Waarover gaat het? Waarom staken zij nu eigenlijk? Niet omdat de helft van het personeel ontslagen wordt of omdat de lonen gehalveerd worden. Nee, het gaat erom dat mensen met een heel goed sociaal statuut gemiddeld één uur per week langer zouden moeten werken. Dat is nochtans hoognodig, willen onze spoorbedrijven dezelfde productiviteit behalen als de spoorbedrijven in de ons omringende landen.

 

12.03  Karin Temmerman (sp.a): (…)

 

12.04  Inez De Coninck (N-VA): Er lag deze week een ontwerp van sociaal akkoord op tafel, mevrouw Temmerman, om die doelstellingen te halen. Dat akkoord werd door de vakbonden onmiddellijk afgeschoten. Voor de N-VA ging dat akkoord trouwens bijlange niet ver genoeg, want aan heilige huisjes zoals het aanwerven van statutair personeel, het pensioen op 55 jaar na een loopbaan van amper dertig jaar, en de 36-urenweek, werd niet eens geraakt.

 

Begrijpt u het nog, mevrouw de minister? Krijgt u het nog uitgelegd? Ik alleszins niet meer.

 

Zijn dat asociale maatregelen, mevrouw Temmerman? Nee! Maar vijf dagen staken, waardoor honderduizenden mensen langer in de file zullen moeten staan, dat is asociaal! Nu hoor ik niemand meer op de banken van de PS en de sp.a; nu is het daar verdacht stil. Durft u deze stakingsaanzeggingen nog te verdedigen?

 

12.05  Laurette Onkelinx (PS): (…)

 

12.06  Inez De Coninck (N-VA): Durft u nu nog te zeggen dat een gegarandeerde dienstverlening niet kan?

 

12.07  Laurette Onkelinx (PS): Wat is uw vraag?

 

12.08  Inez De Coninck (N-VA): Ik kom tot mijn vraag. Het lijkt alsof de spoorvakbonden nog leven in 1926. De wet van 1926 regelt immers het spoorstatuut. Onze maatschappij is in de voorbije 90 jaar enorm veranderd. Ik meen dat wij die wet in vraag moeten durven te stellen.

 

Ik kom tot mijn vragen, mevrouw de minister.

 

De voorzitter: Mevrouw De Coninck, ik moet u onderbreken. U vraagt dus de reactie van de minister. Uw spreektijd is om en daar kan ik niets aan doen. Neemt u het mij niet kwalijk, maar ik moet strikt zijn.

 

12.09  Jef Van den Bergh (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, de regering heeft bij haar aantreden ervoor gekozen om van de spoorbedrijven efficiënte, economisch rendabele bedrijven te maken die ervoor kunnen zorgen dat de dienstverlening aan de reizigers op punt staat en die ervoor zorgen dat zij dynamische bedrijven worden, die ook in een concurrentiële omgeving hun mannetje kunnen staan, met fier personeel, dat samen die doelstellingen nastreeft.

 

Collega’s, ik ben niet de man van de straffe uitspraken of van de controverse. De vakbonden hebben volgens mij de voorbije dagen een kans gemist. Zij hebben een historische kans gemist om het traject naar die moderne spoorbedrijven op gang te trekken via een akkoord, dat voorlag en erg redelijk was. Het was geen akkoord dat het hele statuut zou opblazen en het was evenmin een akkoord waardoor alle verworvenheden in de vuilnisbak zouden belanden. Het was daarentegen een akkoord dat stappen zette in de richting van efficiëntieverbeteringen en van productiviteitswinst.

 

Wij weten allen dat CD&V in de huidige regering een van de grootste verdedigers van het sociaal overleg is. Als verdedigers van het sociaal overleg betreuren wij ten zeerste de stappen die nu zijn gezet.

 

Ik heb het eergisteravond zelfs dom genoemd om dat niet te doen. Daardoor dreigt immers de polarisatie, waarmee wij niet verder zullen komen, opnieuw te vergroten. Uiteindelijk zal aan de tafel een oplossing moeten worden gevonden, waardoor de reizigers in januari 2016 niet in de kou zullen komen te staan.

 

Mevrouw de minister, heel wat studenten dreigen in januari 2016 door de spoorstakingen in de problemen te komen. Studenten die hun examens moeten afleggen, dreigen door die stakingen zelfs de richting van een tweede zit uit te gaan. Wij moeten echter het sociaal overleg een tweede zit geven, waardoor tot oplossingen kan worden gekomen en waardoor het stakingswapen, dat eigenlijk een ultiem wapen zou moeten zijn wanneer sociale verworvenheden worden bedreigd, tot normale proporties wordt teruggedrongen.

 

Mevrouw de minister, hoe zult u die tweede zit organiseren?

 

12.10  Vanessa Matz (cdH): Monsieur le président, chers collègues, madame la ministre, cinq jours de grève viennent d'être annoncés pour le mois de janvier. Ce sera extrêmement préjudiciable pour les navetteurs, les travailleurs et les étudiants.

 

Il y a vraisemblablement eu une rupture du dialogue social à la SNCB. Les parties en présence ne parviennent pas à se mettre d'accord sur les mesures qui permettraient notamment d'améliorer la productivité.

 

Les syndicats dénoncent le fait qu'ils ne sont pas vraiment concertés, juste informés, et que des contre-propositions ont été formulées de leur part mais balayées d'un revers de main par la direction, sans aucune discussion sur celles-ci.

 

Ces grèves, si elles sont confirmées, seront très préjudiciables. Aussi, madame la ministre, vous avez annoncé, dès le début, dans votre note stratégique, que vous vouliez augmenter la productivité de 4 % par an au niveau de la SNCB. Si nous pouvons soutenir cet objectif, les moyens de le mettre en œuvre semblent à ce stade poser beaucoup de problèmes.

 

J'entends certains de mes collègues dire qu'en fait, on ne leur enlève rien et qu'ils ont des statuts super protecteurs. Je leur pose alors simplement les questions suivantes. Un travail de douze heures d'affilée pour un responsable de l'aiguillage est-il quelque chose qui, à votre sens, contribue à la qualité du travail? L'impossibilité de prendre des récupérations d'heures et la diminution du temps de repos des conducteurs contribuent-elles à la qualité du travail? Ces mesures concernent la sécurité de tous les navetteurs et posent certaines questions.

 

Madame la ministre, en tant que ministre de tutelle, nous vous demandons de remettre les différents acteurs autour de la table et de faire en sorte que le dialogue social se réinstaure sur les mesures qui ont été proposées. Nous vous demandons également d'analyser les mesures qui ont fait l'objet de contre-propositions par les syndicats. C'est votre rôle de ministre de tutelle.

 

12.11 Minister Jacqueline Galant: Beste collega’s, de NMBS, Infrabel en HR Rail namen gisteren kennis van de stakingsaanzegging voor vijf dagen in januari. Dit is ongezien!

 

L'accord social est documenté et négocié au sein de HR Rail depuis mars 2015, ce qui représente neuf mois de négociations.

 

Les directions des trois entreprises ont constaté, hier, un désaccord net et total des syndicats sur l'ensemble des propositions de l'accord social. Ces matières relèvent du dialogue social interne aux entreprises. Mais selon les informations dont je dispose, les directions ont l'intention de poursuivre dans la voie actuelle, qui est conforme aux objectifs qui leur ont été fixés. Ce sont des objectifs certes ambitieux, mais indiscutablement réalistes.

 

Je regrette vivement de telles actions.

 

Duizenden pendelaars en studenten in hun examenmaand worden gegijzeld.

 

L'accord proposé aux syndicats du secteur ferroviaire était toujours, selon mes informations, équilibré et n'avait aucun autre objectif que de pérenniser les trois entreprises confrontées à de grands défis. Dans ce contexte, je mettrai aussi en œuvre l'accord de gouvernement concernant le service garanti.

 

Ik gaf alle kansen aan het sociaal overleg, maar er is geen akkoord.

 

Il est également de la responsabilité des parties prenantes de faire des propositions concrètes pour assurer un service garanti.

 

Mes chers collègues, si le droit de grève est respectable, le droit d'aller travailler, le droit des élèves d'aller passer leurs examens le sont tout aussi. (Applaudissements)

 

12.12  Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld): Mevrouw de minister, u krijgt mijn steun, en die van de hele fractie van Open Vld, om samen met de directies verder te gaan. Wat u zei over de gegarandeerde dienstverlening is belangrijk. Die zal er komen.

 

Beste collega’s, vijf dagen staken wegens het inleveren van één vakantiedag. Wie begrijpt dat nog?

 

Ik wil ook mijn respect betuigen aan collega Van den Bergh voor de moed die hij had de bonden vandaag terecht te wijzen.

 

Wij willen vooral de personeelsleden van het spoorwegbedrijf oproepen mee te gaan in de redelijke aanpassingen die vandaag op tafel liggen. Voor ons staan zij, de mensen die dag in dag uit werken voor het spoorbedrijf, op één, samen met de reizigers, terwijl de bonden vooral zichzelf op één willen zetten.

 

12.13  Inez De Coninck (N-VA): Mevrouw de minister, ik dank u voor uw antwoorden. Ik zal mijn repliek zeer kort houden. Ik wens u evenzeer veel succes met de hervormingen die nodig zijn om onze spoorbedrijven gezond te maken, en klaar voor de toekomst.

 

Ik ben blij dat er geen discussie meer is over de gegarandeerde dienstverlening. Ons wetsvoorstel is ingediend. Wij willen het gerust bespreken in dit Huis.

 

Wat het personeel betreft, het spoorwegstatuut is gebaseerd op een wet van 1926. Wij willen het debat ten gronde voeren. Die wet is straks negentig jaar oud. Wij willen geen wet van 1926, maar een wet van 2016!

 

12.14  Jef Van den Bergh (CD&V): Mevrouw de minister, ik dank u voor uw duidelijk statement. Het was niet echt een antwoord op de vragen, meen ik, maar wel een heel duidelijke stellingname.

 

Ik vind het erg belangrijk iedereen opnieuw aan de onderhandelingstafel te krijgen. Wij kunnen hier wel om het strafst verklaringen afleggen, maar uiteindelijk zal de oplossing aan de onderhandelingstafel moeten worden gevonden, in het belang van alle reizigers en van alle studenten die in januari willen kunnen rekenen op hun trein. Ik hoop dat die tweede zit er snel komt en dat hij snel tot resultaat zal leiden.

 

12.15  Vanessa Matz (cdH): Madame la ministre, en tant que ministre de tutelle, je constate qu'il n'y a pas de vraie volonté de votre part de vous impliquer dans le dossier au niveau l'accord et de donner une dernière chance à la dernière chance.

 

Je constate également qu'il est aisé de balayer d'un revers de main les contre-propositions qui ont été faites et de jeter l'opprobre brutalement et sans nuance sur les syndicats. Les propositions patronales ne contribuent-elles pas aussi à faire naître cette grève?

 

Madame la ministre, soutiendrez-vous les propositions qu'un partenaire de votre majorité a formulées cet après-midi, à savoir purement et simplement balayer, pour l'avenir, la concertation sociale à la SNCB?

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

13 Question de Mme Sybille de Coster-Bauchau au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "les discriminations des femmes sur le marché du travail" (n° P0865)

13 Vraag van mevrouw Sybille de Coster-Bauchau aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de discriminatie van vrouwen op de arbeidsmarkt" (nr. P0865)

 

13.01  Sybille de Coster-Bauchau (MR): Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, il y a quelques jours paraissait le rapport 2015 relatif à l'écart salarial entre les femmes et les hommes. Suivant ce rapport, l'écart salarial en Belgique est encore et malheureusement de 9 %.

 

Ce rapport contient également d'autres éléments intéressants. Ainsi, si on se base sur le salaire brut, cet écart passe à 22 % et est encore augmenté si on y ajoute tous les avantages extralégaux.

 

En matière de temps partiel, la discrimination est encore plus importante, ce dans tous les secteurs, qu'il s'agisse de l'industrie ou des services.

 

Par ailleurs, le même phénomène de discrimination peut être constaté en matière d'embauche et de perspectives de carrière.

 

Force est donc de constater qu'au travail, il vaut mieux être un homme qu'une femme, même si on peut dire qu'au fil des années, la situation s'est améliorée puisqu'en dix ans, l'écart salarial est passé 12 % à 9 %.

 

En tant que femme et en tant que représentante de mon groupe, le MR, nous souhaitons que cette situation s'améliore encore car elle est loin d'être satisfaisante. Nous sommes de bons élèves, mais nous pouvons faire mieux!

 

Madame la secrétaire d'État, ma question était préalablement adressée à M. Peeters, mais comme vous êtes compétente en matière d'égalité des chances, vous pourrez – je n'en doute pas – répondre à ma question.

 

Madame la secrétaire d'État, avez-vous prévu dans votre note de politique générale de traiter de cette question dans le cadre de l'égalité entre les hommes et les femmes? Disposez-vous de chiffres relatifs aux bonnes pratiques mises en place par les entreprises? Avez-vous pris des dispositions en vue d'une meilleure collaboration avec les entités fédérées afin que, lorsque les femmes doivent opter pour un temps partiel, cette discrimination soit prise en compte au niveau des crèches, de l'accueil extrascolaire et des écoles?

 

13.02  Elke Sleurs, secrétaire d'État: Chère collègue, l'écart salarial existe vraiment et c'est une donnée inacceptable. La loi du 22 avril 2012, modifiée en 2013 et sur laquelle je peux m'appuyer, a pour objectif de lutter contre cet écart salarial. Il faut reconnaître que la question de la discrimination de la femme sur le lieu de travail se pose également. Je continuerai de plaider en faveur d'un même salaire pour un même travail.

 

Pour réaliser cet objectif, comme je l'ai annoncé dans ma note d'orientation générale, je vais me concerter avec différents collègues, en particulier M. Peeters, compétent en matière d'emploi, mais aussi avec d'autres ministres et secrétaires d'État, ainsi qu'avec les Régions. En 2016, je vais lancer un groupe de travail, coordonné par l'Institut pour l'égalité des femmes et hommes, en vue de préparer un plan d'action national "égalité des genres dans les relations de travail". Je m'engagerai, dans ce cadre, à encourager mes collègues à combler les lacunes qui conduisent à des discriminations. Nous avons des chiffres mais nous avons quand même besoin d'autres résultats et d'une collaboration, surtout entre les différents gouvernements de ce pays.

 

13.03  Sybille de Coster-Bauchau (MR): Madame la secrétaire d'État, je vous remercie pour votre réponse. Je sens que vous êtes motivée par la question. Sous l'impulsion d'une de mes collègues, Caroline Cassart, les députés MR et moi-même avons déposé une résolution visant à garantir l'équilibre entre le salaire des femmes et des hommes. Nous espérons que cela va inspirer le gouvernement et permettre de changer les mentalités, tant au niveau de l'entreprise, mais aussi dans la société.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

Le président: Fin des questions orales. Einde van de mondelinge vragen.

 

14 Agenda

14 Ordre du jour

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 9 december 2015, stel ik u voor op de agenda van de plenaire vergadering van deze namiddag in te schrijven:

- het ontwerp van programmawet (II), nrs 1480/1 tot 3;

- het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake landbouw en leefmilieu, nrs 1471/1 tot 3;

- het wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, nrs 1444/1 tot 10;

- het wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 10 februari 2015 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 en G2 voor het kalenderjaar 2015, nrs 1437/1 tot 3;

- het wetsvoorstel (mevrouw Sonja Becq, de heren Raf Terwingen, Philippe Goffin en Egbert Lachaert en de dames Carina Van Cauter en Kristien Van Vaerenbergh) tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot het elektronisch verrichten van akten buiten de openingsuren van de griffie, nrs 1477/1 tot 4;

- het wetsvoorstel (de heer Raf Terwingen, mevrouw Sonja Becq, de heer Philippe Goffin en de dames Carina Van Cauter et Kristien Van Vaerenbergh) tot wijziging van de wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie met betrekking tot het statuut van spoedeisende zaken ingeschreven op de rol van de familierechtbank, nrs 1476/1 tot 3;

- het wetsontwerp houdende diverse financiële bepalingen, houdende de oprichting van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie "Sociale activiteiten", en houdende een bepaling inzake de gelijkheid van vrouwen en mannen, nrs 1459/1 tot 7;

- het wetsontwerp tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2016, nrs 1461/1 tot 3.

 

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 9 décembre 2015, je vous propose d'inscrire à l'ordre du jour de la séance plénière de cet après-midi:

- le projet de loi-programme (II), n°s 1480/1 à 3;

- le projet de loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture et d'environnement, n°s 1471/1 à 3;

- le projet de loi transposant la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les Directives 78/660/CEE et 83/349/ CEE du Conseil, n°s 1444/1 à 10;

- le projet de loi portant confirmation de l'arrêté royal du 10 février 2015 relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la Commission des jeux de hasard due par les titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 et G2 pour l'année civile 2015, n°s 1437/1 à 3;

- la proposition de loi (Mme Sonja Becq, MM. Raf Terwingen, Philippe Goffin et Egbert Lachaert et Mmes Carina Van Cauter et Kristien Van Vaerenbergh) modifiant la législation en ce qui concerne l'accomplissement électronique d'actes en dehors des heures d'ouverture du greffe, n°s 1477/1 à 4;

- la proposition de loi (M. Raf Terwingen, Mme Sonja Becq, M. Philippe Goffin et Mmes Carina Van Cauter et Kristien Van Vaerenbergh) modifiant, en ce qui concerne le statut des affaires urgentes inscrites au rôle du tribunal de la famille, la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice, n°s 1476/1 à 3;

- le projet de loi portant des dispositions financières diverses, portant la création d'un service administratif à comptabilité autonome "Activités sociales", et portant une disposition en matière d'égalité des femmes et des hommes, n°s 1459/1 à 7;

- le projet de loi fixant le contingent de l'armée pour l'année 2016, n°s 1461/1 tot 3.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Ontwerpen en voorstellen

Projets et propositions

 

15 Ontwerp van programmawet (II) (1480/1-3)

15 Projet de loi-programme (II) (1480/1-3)

 

Zonder verslag

Sans rapport

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

15.01  Koenraad Degroote (N-VA): Mijnheer de voorzitter, collega's, dit ontwerp beperkt zich tot het afschaffen van het Fonds voor het beheer van dwangsommen. Dat fonds werd in 1990 in het leven geroepen en biedt de Raad van State de mogelijkheid om dwangsommen te laten innen wanneer zijn arresten niet worden gevolgd.

 

De opbrengst van dat fonds diende om de organisatie van de administratieve rechtspraak te moderniseren. In de praktijk bleek dit fonds niet te werken, vandaar dat hier wordt voorgesteld om het af te schaffen.

 

Een zaak is belangrijk te melden. Niettegenstaande dit fonds niet werkt en men het wil afschaffen, blijft de burger het recht behouden om een dwangsom te vorderen indien een bepaald arrest dat hij heeft verkregen niet zou worden uitgevoerd.

 

De N-VA steunt dit ontwerp ten volle.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking aan van de artikelen. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1480/3)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1480/3)

 

Het wetsontwerp telt 6 artikelen.

Le projet de loi compte 6 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 6 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 6 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

16 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake landbouw en leefmilieu (1471/1-3)

16 Projet de loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture et d'environnement (1471/1-3)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

M. Daniel Senesael, rapporteur, se réfère au rapport écrit.

 

Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking aan van de artikelen. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1471/3)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1471/3)

 

Het wetsontwerp telt 34 artikelen.

Le projet de loi compte 34 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 34 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 34 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

17 Wetsontwerp tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen, door de Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën, in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden (1448/1-5)

17 Projet de loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales (1448/1-5)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

17.01  Roel Deseyn, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, ik heb met collega Piedboeuf die corapporteur is, afgesproken om naar het schriftelijk verslag te verwijzen.

 

Ik zal straks wel het woord voeren namens mijn fractie.

 

17.02  Stéphane Crusnière (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, nous pouvons nous réjouir de voir ce texte à l'ordre du jour de notre séance d'aujourd'hui. Je tiens à remercier explicitement l'ancien secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale, M. Crombez, pour le travail préparatoire qu'il a effectué.

 

L'objectif principal de ce projet de loi est de permettre à l'autorité belge compétente d'obtenir des établissements financiers belges la transmission d'informations que cette même autorité devra fournir aux juridictions étrangères concernées. L'échange d'informations financières au niveau international devrait garantir une plus grande transparence.

 

C'est un texte important car l'échange automatique de données financières au niveau mondial est considéré comme un instrument particulièrement efficace dans la lutte contre la fraude fiscale internationale, l'évasion fiscale et le blanchiment, mais aussi dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, tellement importante aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous soutenons l'amendement de notre collègue Dirk Van der Maelen modifiant l'article 17 pour permettre que les données puissent être utilisées comme moyen de preuve afin de pouvoir engager des poursuites pénales également pour le terrorisme ou son financement, le crime organisé, le trafic d'armes et d'êtres humains.

 

Monsieur le ministre, j'ai néanmoins deux regrets et nous avons eu l'occasion d'en débattre en commission.

 

Le premier concerne les sanctions prévues dans le projet de loi, qui sont beaucoup trop légères par rapport à celles prévues dans d'autres États membres de l'Union européenne. Elles ne seront pas suffisamment dissuasives au regard, par exemple, de ce qui se fait en Autriche, où les amendes infligées aux établissements financiers peuvent aller jusqu'à 200 000 euros, ou en Allemagne, jusqu'à 50 000 euros par infraction. Dès lors, nous soutiendrons aussi l'ensemble des amendements déposés pour alourdir les sanctions prévues.

 

Il est également important que les institutions financières qui ne respectent pas la loi soient sanctionnées, et pas uniquement d'un point de vue moral vis-à-vis de leur réputation, comme vous l'avez dit en commission. Elles doivent être sanctionnées de manière suffisamment sévère; on pourrait même aller jusqu'au retrait d'agréments. Là aussi, nous soutiendrons l'amendement de notre collègue Van der Maelen.

 

Le deuxième regret concerne la conservation des données. Conformément à l'article 15, § 3, du projet de loi, le SPF Finances conservera les banques de données informatisées communiquées à l'autorité compétente d'une autre juridiction uniquement pendant sept ans.

 

Comme vous l'avez dit en commission, vous limitez votre réflexion à la seule portée fiscale. Pour nous, ces données qui, je le répète, pourraient apporter une aide appréciable à la lutte contre le terrorisme et le crime organisé devraient pouvoir être conservées plus longtemps. C'est pourquoi nous déposons un amendement en ce sens. J'espère qu'il recueillera votre soutien, eu égard au présent contexte.

 

17.03  Gautier Calomne (MR): Monsieur le président, mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, la fraude fiscale internationale est, aujourd'hui plus que jamais, un phénomène à prendre à bras-le-corps et à combattre. À une époque où les échanges internationaux atteignent des niveaux records, où les États sont interconnectés à un point inégalé et où le montant des transactions financières est devenu colossal, le combat contre ce fléau ne peut naturellement plus se limiter aux frontières nationales. Il est donc grand temps d'instaurer à des fins fiscales dignes de ce nom des échanges automatiques de renseignements entre les pays, et ce dans un but de transparence attendu par tous nos concitoyens.

 

Au cours des deux dernières années, notre pays a pris des engagements remarquables auprès de ses partenaires européens, mais aussi mondiaux, en termes de lutte contre la fraude fiscale internationale. Ainsi, un accord bilatéral a été conclu avec les États-Unis en avril 2014 en vue d'un échange automatique d'informations financières. Un semblable accord a été signé par la Belgique en octobre 2014 dans le cadre d'une convention conjointe OCDE-Conseil de l'Europe. Enfin, la directive européenne sur l'échange d'informations financières de 2011 a été modifiée en décembre 2014.

 

Le projet de loi soumis au vote aujourd'hui vise à enfin entériner ces trois engagements en matière de lutte contre la fraude fiscale internationale en les transposant dans le droit national. Plus concrètement, le but de ce texte est simple: instaurer un échange automatique de données financières entre la Belgique et les juridictions étrangères et vice versa. À cet égard, il constitue un véritable pas en avant pour davantage de justice fiscale, aussi bien à l'échelon national qu'à l'échelle internationale.

 

En adoptant ce projet de loi, nous apporterons donc une pierre à l'édifice international de justice appelé à se généraliser.

 

On le constate, ce projet de loi marque une fois de plus la volonté claire et ferme de ce gouvernement de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Avec ce projet, notre pays sera enfin en mesure de mieux imposer les personnes titulaires de comptes à l'étranger sur leurs revenus et notre administration pourra contrôler encore plus efficacement les déclarations portant sur des comptes à l'étranger.

 

Par ailleurs, grâce à cette législation fiscale, il sera plus aisé pour l'administration fiscale de garantir l'application correcte, notamment de la taxe Caïman. Cette législation offre, en effet, aux agents fiscaux belges des outils extrêmement efficaces pour contrôler les déclarations fiscales faites en la matière et pour établir un impôt juste et correct.

 

En résumé, ce projet de loi permet de resserrer l'étau autour des fraudeurs fiscaux.

 

Avant de conclure, mesdames et messieurs, je souhaiterais encore rassurer les uns et les autres concernant la compatibilité de ce projet avec la question de la protection de la vie privée. Toutes les garanties ont été prises et la Commission de protection de la vie privée a rendu un avis positif en date du 1er juillet 2015.

 

Le projet de loi est donc clair. Préalablement à l'échange des informations financières, les titulaires de comptes seront informés des données transmises, des objectifs mais aussi des destinataires finaux. Il ne s'agit donc pas d'un transfert à l'emporte-pièce de l'ensemble des informations fiscales. En d'autres termes, le projet prévoit un solide cadre pour préserver le droit à la vie privée.

 

Pour conclure, je voudrais remercier l'ensemble des partis, majorité et opposition, qui ont participé à des échanges constructifs en commission. Ceci a permis de voter ce texte à l'unanimité. J'espère ainsi que l'accord sur ce projet sera aussi large lors du vote final pour pouvoir, enfin, avancer de manière décisive sur cette thématique.

 

Je pense que nous sommes tous d'accord pour affirmer que l'échange automatique d'informations financières au niveau européen et mondial constitue, aujourd'hui plus que jamais, un instrument indispensable dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. L'objectif est donc de généraliser cette lutte. Avec ce texte, nous y contribuons.

 

Le président: Chers collègues, félicitons M. Calomne pour son maiden speech! (Applaudissements)

 

17.04  Roel Deseyn (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega’s, ik kan over dit wetsontwerp zeggen dat het als het ware een aardverschuiving teweegbrengt in het fiscaal land. Misschien moet ik mij hoeden voor het woord aardverschuiving terwijl de klimaatconferentie bezig is, maar het gaat hier wel degelijk over een goede aardverschuiving. In die mate zelfs dat ze de heer Van der Maelen heeft meegesleurd in haar enthousiasme; hij was zeer verheugd over de daadkracht van deze regering, die werk maakt van die internationale verplichtingen en standaarden.

 

Nooit eerder hebben wij het genoegen gehad zo’n initiatief te mogen behandelen dat zoveel internationale fiscale transparantie creëert: transparantie rond de identiteit; transparantie omtrent de rekeningen, inzake de staat van die rekeningen en de stand; transparantie over het gehele vermogen en, last but not least, transparantie over de geldstromen die toekomen of vertrekken uit die rekeningen.

 

Wij hebben het vanmiddag reeds gehad over de aanpak van de fiscale fraude. Men heeft daarvoor kennis nodig en een zicht op transacties die in het buitenland gebeuren. Dat was bij uitstek vanmiddag aan de orde, toen het ging over de roerende voorheffing en de vrijstelling. Hier gaat het over grote internationale geldstromen. Als het de ambitie is om tot een fair share of taxes te komen, zodat iedereen een juist en rechtvaardig deel bijdraagt, dan moeten wij die controles kunnen uitvoeren op basis van de complete en volledige informatie. Daarom is het een zeer belangrijke tool. Daarom denk ik dat ik het woord “aardverschuiving” terecht kan gebruiken.

 

Het wetsontwerp wordt positief onthaald, over alle partijgrenzen heen, meerderheid en oppositie steunen dit, omdat wij allemaal sterk geloven in de kracht van informatie. Er zit veel in dit wetsontwerp, maar wij kunnen er nog meer uithalen. Daarom wilde ik vandaag zeker het woord nemen, om nog even de puntjes op de i te zetten en om aan bepaalde woorden een draagwijdte toe te kennen, een interpretatie mee te geven en voor te stellen aan de minister, die het al dan niet kan bekrachtigen. Mijnheer de minister, ik denk dat u ondertussen reeds goed weet waarop ik alludeer. Ik wil er even enkele punten uithalen.

 

Laat mij beginnen met het aspect van de strijd tegen terrorismefinanciering. Er was een advies van de Privacycommissie dat ik graag gelezen heb. Ik begrijp dat het wetsontwerp zich in eerste orde beperkt tot belastingaangelegenheden. Er is natuurlijk steeds een bepaalde inmenging, want als men informatie vraagt over de mensen, dan is er een bepaalde inbreuk van de persoonlijke levenssfeer. Als deze legitiem is, proportioneel, goed gemotiveerd en op een wettelijke basis gestoeld, dan is er niets verkeerd mee. Het zou natuurlijk problematisch zijn als deze regelgeving zou stranden bij een rechterlijke instantie vanwege de schending van de individuele rechten en waarborgen.

 

Ik meen dat door wat we vanmiddag zullen beslissen die informatie ook zal kunnen worden gebruikt in de strijd tegen bijvoorbeeld witwaspraktijken, corruptie en de financiering van terrorisme. Het zou goed zijn om te bevestigen dat die informatie ook voor deze doeleinden zal worden aangewend.

 

Ik wil de minister ook vragen of hij bereid is een evaluatie te maken van de huidige beleidsinstrumenten inzake de strijd tegen fenomenen als witwaspraktijken, corruptie en de financiering van terrorisme. Misschien is het instrument van deze middag ook bij uitstek geschikt om de strijd tegen deze fenomenen adequaat te voeren. Laten we de wagen dus niet alleen gebruiken om naar de nu reeds gedefinieerde bestemmingen te rijden, maar ook om naar zeer interessante bestemmingen te gaan die politiek uiterst actueel zijn.

 

Een volgende opmerking gaat over de hulp die wij ontwikkelingslanden kunnen bieden. In het verslag van collega Piedboeuf en mijzelf zult u kunnen lezen dat verscheidene Parlementsleden de minister de vraag hebben gesteld of hij bereid is om de ontwikkelingslanden te steunen. Het klassieke antwoord van de minister was dat hij veel belang hecht aan de rechtszekerheid. Het is natuurlijk waar dat die informatie op een juiste manier moet worden aangewend en dat dit niet mag leiden tot illegale taxaties of zo. Het is echter wel belangrijk dat wij capaciteit creëren, bijstand voor derde landen, in het bijzonder voor de minst ontwikkelde landen, de ontwikkelingslanden, om inzage te hebben in hun activa in het buitenland. Zo kunnen ze een correcte belastbare basis berekenen.

 

Een laatste bemerking gaat over de finaliteit van het wetsontwerp en de interpretatie van de minister van artikel 2 van het wetsontwerp. Tijdens de bespreking in de commissie heb ik daarover al een hele uiteenzetting gegeven. Ik zal dat niet opnieuw doen. In de memorie staat letterlijk te lezen dat de gegevens die door onze Belgische financiële instellingen worden verzameld en worden doorgestuurd naar de FOD Financiën, niet door onze administratie mogen worden gebruikt voor de vestiging of de inning van om het even welke Belgische belasting. Ik heb tijdens de bespreking van het ontwerp verwezen naar enkele adviezen van de Raad van State, die een discriminatie zien in deze bepaling, een discriminatie tussen Belgen en andere Europeanen met buitenlandse rekeningen, enerzijds, en Belgen met Belgische rekeningen en buitenlanders die hier werken, anderzijds. Deze discriminatie is een schending van het vrij verkeer van diensten en kapitaal, zo heeft de Raad van State meerdere keren gesteld.

 

Ik heb tijdens de bespreking ook verwezen naar de engagementen van de minister inzake het uitwisselen van de excess profit rulings. Ik haal dat nog even aan omdat ik toch even de analogie wens te schetsen. De minister zegt daar dat ons land een pioniersrol te vervullen heeft. België wil proactief optreden, wil hoog in de ranking van transparante landen staan. Dat zijn allemaal principes die men bij ons hoog in het vaandel draagt.

 

U gaat zelfs verder en bepleit een actieve rol van de Europese Commissie. U vraagt de Commissie om zich niet te beperken tot het uitwisselen van de rulings, maar ze ook te gebruiken voor het voeren van een beleid.

 

Mijnheer de minister, ik roep u op om geen doorgeefluik of klerk te zijn van die financiële informatie, maar om die transparantiemogelijkheid te gebruiken voor de Belgische fiscus. Ik heb in het interview gezegd dat u zich niet mag beperken tot het vullen en doorsturen van de enveloppe, maar dat u ook een kopie bij de hand moet houden of de enveloppe moet durven openscheuren en nagaan wat we weten en wat we nodig hebben om een goed fiscaal en financieel beleid te voeren.

 

Wij hebben deze week in de commissie het Fraudeplan besproken. U verwees daar naar de initiatieven die moeten worden genomen inzake de belasting niet-inwoners. U zei dat er problemen zijn met de controle en de inning. U krijgt hier vanmiddag dé tool aangereikt om de controle- en inningsmogelijkheden inzake de BNI aan te pakken.

 

U hoeft daarvoor niets te veranderen. U hoeft de memorie niet te herschrijven. U moet in het Integraal Verslag een spoor laten en zeggen dat dit interessant is, dat wij dit daarvoor te gepasten tijde kunnen gebruiken, want ik denk echt dat artikel 2 die mogelijkheden in zich draagt.

 

Ik verwijs nog even naar het recent nummer van 18 november 2015 van het vakblad Fiscoloog, waarin wordt gesteld dat dit wetsontwerp ontegensprekelijk een verschil in behandeling invoert tussen twee categorieën van houders van Belgische rekeningen, met name de fiscale inwoners en de niet-inwoners.

 

Mijn conclusie is dat uw interpretatie van artikel 2 een discriminatie inhoudt die niet te verenigen valt met het vrij verkeer van diensten en kapitaal. Omdat ik mij nog altijd niet kan beroepen op een spoor in de verslaggeving van de commissie, roep ik u dus nogmaals op om die interpretatie te willen herzien of bevestigen, zodat er wordt gesteld dat onze belastingdienst deze informatie wel kan gebruiken voor de vestiging en de inning van de verschuldigde Belgische belasting.

 

Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, wij steunen dit ontwerp heel graag en hopen dat u er nog meer uithaalt, omdat er nu eenmaal nog meer in zit.

 

17.05  Dirk Van der Maelen (sp.a): Mijnheer de voorzitter, heren en dames ministers, collega's, zoals een collega daarnet reeds zei, heeft de sp.a-fractie dit wetsontwerp in de commissie goedgekeurd. Wij zullen het ook in deze plenaire vergadering goedkeuren.

 

Zoals ik al zei in de commissievergadering, ik heb mij tien jaar ingezet in de commissie voor de Financiën voor wat hier op tafel ligt. Ik moet echter ootmoedig bekennen dat mijn overtuigingskracht immens veel kleiner is dan de overtuigingskracht van de FATCA.

 

De Verenigde Staten staan op het vlak van belastingethiek veel hoger dan België. Zij zijn erin geslaagd om de rechtse partijen — ik herinner mij de ellenlange discussies met minister Reynders en collega’s van de Open Vld — te overtuigen, daar waar mijn overtuigingskracht tekortschoot. De grote broer aan de overkant zei dat het gedaan moest zijn met staten die mekaar via fiscale concurrentie de duivel aandoen. De Verenigde Staten waren van mening dat informatie moest worden uitgewisseld. De Europese landen, ook België met een rechtse regering, moesten braaf volgen.

 

Vanaf de inwerkingtreding van deze wet zullen wij de voor België unieke situatie kennen dat de Belgische fiscus, dankzij samenwerking met de fiscus van in totaal meer dan honderd landen, zal weten hoeveel kapitaal Belgen in het buitenland hebben staan. Wij zullen die informatie ontvangen. Dit is een belangrijke stap op weg naar fiscale rechtvaardigheid. Daarom is dit ook de eerste reden waarom wij voor dit wetsontwerp zullen stemmen.

 

Ons principe is dat alle schouders de lasten moeten dragen, maar dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Tot voor kort was het zo dat zij die veel geld hebben en die zich de luxe kunnen veroorloven om fiscale raadgevers onder de arm te nemen, hun geld in het buitenland konden verstoppen. Daar komt nu een einde aan.

 

Dit is de eerste reden waarom wij blij zij dat dit wetsontwerp — nogmaals, dankzij de stuwkracht van de Verenigde Staten — ook in Europa en België, met een rechtse regering, van kracht zal worden.

 

De tweede reden waarom wij het wetsontwerp zullen goedkeuren, is omdat hiermee een einde wordt gemaakt aan een discussie die ik ontelbare keren heb gevoerd met minister Reynders en de collega’s van Open Vld. Ik pleitte er immers voor dat Belgische banken de informatie die zij hebben over Belgen, ook aan de fiscus zouden geven.

 

Ik bespaar u wat ik allemaal naar het hoofd geslingerd kreeg vanwege de collega’s van de Open Vld en de MR. Op hoge toon zeiden zij: “Jamais!” Dat ging volgens hen in tegen de privacy. Zij haalden daarvoor artikels aan, meestal geschreven door fiscale juristen die zich rijk maakten met het geven van fiscale adviezen, waarmee zij bewezen dat mijn voorstel strijdig was met het Verdrag voor de rechten van de mens en haaks stond op de Europese regelgeving.

 

Vandaag, collega’s van de Open Vld, de MR en de N-VA, is het uw beurt. Ik heb daarnet ootmoedig bekend dat ik mij niet kan vergelijken met de Verenigde Staten. U zult nu ook ootmoedig moeten toegeven dat u ons jarenlang iets hebt wijsgemaakt en dat daar veel andere belangen achter schuilgingen dan het heilige principe van de privacy. Dat is de tweede reden waarom wij het wetsontwerp met plezier zullen goedkeuren.

 

Er is nog een derde reden. Opnieuw, hoeveel keer heb ik tijdens replieken vanwege dezelfde drie rechtse partijen, de N-VA, de Open Vld en de MR, op mijn voorstellen moeten horen dat ik de kapitaalvlucht zou organiseren? Als ik zoiets zou durven aanpakken, zou al het geld wegstromen, waardoor er minder belastinginkomsten zouden zijn in plaats van meer. Collega’s van de rechterzijde, ook dat argument bent u kwijt.

 

Daarnet zei ik immers dat het nu al gaat om honderd landen. Er zijn in totaal 196 landen in de wereld. Wees gerust, voor 2020 zullen alle 196 landen van de wereld deel uitmaken van dit fiscaal samenwerkingsnet waarbinnen informatie zal worden uitgewisseld.

 

Collega’s van de rechterkant, u zult dus een beroep moeten doen op uw creativiteit. Ik onderschat die niet, maar u zult andere argumenten moeten hebben, als wij, van de linkerkant, met voorstellen komen waarmee wij zeggen dat ook het kapitaal zijn bijdrage moet leveren. Het moet ermee gedaan zijn om de lasten bij de loontrekkenden te leggen. Er moet een echte taxshift komen en niet het afkooksel ervan dat u nu aan het voorbereiden bent. Alhoewel, wij kennen de teksten nog niet, maar die zullen morgen al worden toegelicht en maandag en dinsdag in de commissie moeten worden goedgekeurd. Dat is niet de creativiteit waarover ik het had, collega’s. Dat is domweg het miskennen van de rol en de plaats van het Parlement in de besluitvorming. Het is beneden alles.

 

Wij zullen dus voorstemmen, maar aangezien er nu toch een dijkbreuk op rechts is en u zo gemakkelijk datgene loslaat waarvoor u altijd beweerde te staan, merk ik ook op dat het nog beter kan, collega’s. Wij van de sp.a hebben, samen met de PS, drie amendementen ingediend. Ik hoop dat u die mee zult goedkeuren. Ik zal ze hier niet lang en breed toelichten, want dat heb ik in de commissie gedaan.

 

Een eerste amendement strekt ertoe de boetes op het niveau te brengen van de andere Europese landen. Nu bedragen die tussen 1 000 en 5 000 euro. Wij stellen voor om dit met 10 te vermenigvuldigen en dan bereikt men het niveau van landen als Duitsland en Zweden. Ik weet wel dat deze minister van Financiën o zo lief is voor de banken. Ik was geroerd door de manier waarop hij zich heeft ingezet om de tobintaks op een subtiele manier langzaam dood te knijpen, om de belangen van de banken te verdedigen. Dat was ook zo voor de sancties, die zeer schuchter zijn. Laten wij alstublieft op het niveau komen van fiscaal beschaafde Europese landen zoals Duitsland en Zweden.

 

Ik weet dat in deze meerderheid het vertrouwen in de banken groot is. Wel, na wat er is gebeurd, heb ik er zelf niet heel veel vertrouwen meer in. Daarom hebben wij een tweede amendement ingediend, dat bepaalt dat men ver moet kunnen gaan, tot het intrekken van de vergunning van die bank, als een bank medeplichtig is, dus als ze zelf mee fraude organiseert, bijvoorbeeld via het niet doorgeven van informatie — wat nog altijd kan — over Belgische belastingplichtigen.

 

Voor het derde amendement is het mijn derde poging. Ik heb het een keer in de commissie voor de Financiën ingediend. Ik heb het ook een keer in de commissie voor de Justitie ingediend.

 

Ik begrijp de huidige meerderheid niet. Zij heeft tot twee keer toe ons amendement weggestemd dat, simpel gezegd, erop neerkomt de schat aan informatie die staten zullen bezitten, te gebruiken. Wij hebben in België informatie over alle Belgen met geld in het buitenland. De andere landen beschikken over informatie over hun burgers en vooral over hun kapitalen die zij ergens in het buitenland bezitten. Dat is een schat aan informatie. Waarom zouden wij die informatie niet gebruiken voor de bestrijding van de financiering van het terrorisme?

 

Ik heb in de commissie voor de Financiën alsook in de commissie voor de Justitie een amendement ingediend om dat te regelen. Tot twee keer toe heeft de huidige meerderheid mijn amendement weggestemd.

 

Collega’s, ik nodig u uit. U krijgt een derde keer mijn amendement voorgeschoteld. In het Vlaams is de uitdrukking: “Driemaal is scheepsrecht.” Ik hoop dat de derde keer de goede keer zal zijn. De kerstsfeer komt eraan. Misschien is het mogelijk dat de meerderheid ook eens rekening houdt met verzuchtingen van leden van de oppositie, zeker wanneer zij hun best doen om wetsontwerpen mee goed te keuren.

 

Dat is het eerste punt.

 

Ten tweede, mijn hartje bonkte vanmorgen, toen ik een artikel las. Ik zal het straks over het artikel hebben. Ik heb er in de commissie op gewezen dat de excess profit rulings – “onhoudbaar zouden zijn” en dat “de Europese Commissie België op de vingers zou tikken”. Mijn woorden werden echter weggelachen.

 

Welnu, vandaag maak ik voor u opnieuw een voorspelling. De situatie die na de inwerkingtreding van het voorliggend ontwerp zal ontstaan, waarbij de Belgische fiscus wel informatie heeft over kapitalen die Belgen in het buitenland bezitten maar geen informatie over kapitalen die diezelfde Belgen bij Belgische banken hebben, zal evenmin de toets van het Grondwettelijk Hof of de toets van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg doorstaan.

 

Collega’s, het is dus hoog tijd om België bij het grote peloton van de fiscaal beschaafde landen te brengen en dus ook het binnenlandse bankgeheim op te heffen.

 

In het bewuste artikel in MO*, het mondiaal blad, las ik: “Breek het bankgeheim helemaal af. Zeg dat CD&V het gezegd heeft.”

 

Collega’s, in dit artikel wordt door de voorzitter van de commissie voor de Financiën, Eric Van Rompuy, aangekondigd dat hij een wetsvoorstel voorbereidt om het binnenlands bankgeheim af te schaffen.

 

Collega, u kunt het raden. U krijgt de volle steun van de hele sp.a-fractie. Ik weet dat u kunt tellen. Voor het geval u dat nog niet gedaan hebt: als alle collega’s van de oppositie dit wetsvoorstel steunen, en wij voegen daar de 18 stemmen van de CD&V-fractie bij, dan hebben wij 83 stemmen op 150. Kortom, collega’s van CD&V, alstublieft, wacht niet te lang. Dien dat wetsvoorstel in en wij zullen de stemmen leveren die eindelijk een einde maken aan het Belgisch bankgeheim.

 

De derde mogelijkheid om mij nog gelukkiger te maken – ik weet dat dit uw aller verborgen ambitie is – is te zeggen dat wanneer die wet van kracht is, er geen fiscale regularisatie meer nodig is. Ik las daarnet op Belga dat de fiscale regularisatie uitgesteld is. Ik neem aan wegens bevoegdheidsproblemen, wegens adviezen van de Raad van State en zo meer. Zeg dat wij de fiscale regularisatie niet meer nodig hebben.

 

Ik wil de collega’s die een beetje jonger zijn dan ik, en helaas voor mij zijn dat er heel veel, herinneren aan de periode toen wij debatteerden over de invoering van de Europese spaarrichtlijn. Op dat moment stond er in de Belgische wetgeving al dat een Belg verplicht is op zijn belastingaangifte te vermelden of hij kapitalen heeft in een ander Europees land. In 2003 deden afgerond 36 000 mensen dat. De beslissing de Europese spaarrichtlijn in te voeren is in 2004 genomen, en de richtlijn trad in werking in 2008 of 2009; ik weet het niet precies.

 

Collega’s, weet u hoeveel Belgen in 2007 al aangaven hoeveel kapitaal zij in een ander Europees land hadden?

 

Maal vier. Honderddertigduizend, ik dacht zelfs 136 000 Belgen gaven nog vóór de spaarrichtlijn in werking trad die buitenlandse kapitalen aan, omdat ze wisten dat de richtlijn eraan kwam. Welnu, met dit wetsontwerp zal juist hetzelfde gebeuren.

 

Er is één verschil en opnieuw zien we hoe lief deze meerderheid is voor de kapitaalkrachtigen, zeker als het op belastingen aankomt. Opnieuw stellen we vast dat deze regeringsmeerderheid die dames en heren, nadat ze al drie keer de kans hebben gekregen om zich te regulariseren, nog een kans geeft, een vierde kans. Ik hoor deze meerderheid al zeggen dat ze straffe voorwaarden heeft gesteld. Collega’s, die voorwaarden liggen lager dan waarin de vigerende wetgeving voorziet. Het zou de Staat meer opbrengen indien het geld dat nu nog in het buitenland zit, waarvoor er al drie keer een kans is geweest om te regulariseren, via de normale wettelijke weg zou worden gewit. Dat zou veel meer opbrengen voor de overheid. Maar nee, deze meerderheid is lief voor diegenen met veel kapitaal die ondanks drie kansen nog altijd met hun geld in het buitenland zitten.

 

Ten vierde, ik kan kort zijn over de mogelijkheden om dit wetsontwerp te verbeteren. Ik verwijs daarvoor naar wat collega Deseyn daarnet en in de commissie heeft gezegd. Ik begrijp niet waarom we de informatie waarover de fiscus beschikt, niet zouden gebruiken om een rechtvaardige belasting te heffen op de niet-verblijfhouders. In de memorie van een toelichting staat een zinnetje dat men dat niet zal doen. Collega Deseyn heeft gelijk, ik steun hem daarin volledig. Een verklaring van de minister straks kan deze tekst in de memorie van toelichting herroepen en zo kan alle informatie inzake de niet-verblijfhouders waarover wij beschikken, ook worden gebruikt om een rechtvaardige belasting te heffen.

 

Ten vijfde, en ik ga collega Deseyn nu verdacht maken in de ogen van zijn collega’s van de meerderheid. Ik sluit mij aan bij zijn pleidooi dat dit instrument – ik heb dat trouwens deze week ook gedaan ten aanzien van de minister van Ontwikkelingssamenwerking – ook kansen biedt voor ontwikkelingslanden.

 

Ontwikkelingslanden kampen heel vaak met kapitaalvlucht, met het illegaal wegsluizen van geld, maar ook met het verborgen houden van kapitaal van personen die behoren tot hun politieke of economische elite en die dat geld elders, in het Westen, op bankrekeningen hebben staan. Die informatie ter beschikking stellen van ontwikkelingslanden zou een grote stap voorwaarts zijn en zou ervoor kunnen zorgen dat wij die landen een heel belangrijke hulp geven voor de zelfontwikkeling van het land. Daarmee bedoel ik de verbetering van de sociale en economische omstandigheden in het land op basis van de inkomsten waarop die landen eigenlijk recht hebben, inkomsten die ze nu verliezen omdat bepaalde mensen uit de elite hun bijdrage aan hun land niet willen leveren en dit geld liever verborgen houden bij westerse of noordelijke banken.

 

Ik herhaal het nog eens: onze fractie zal dit wetsontwerp goedkeuren, maar ik kijk met veel belangstelling uit naar uw stemgedrag op die drie amendementen en ik kijk met veel verwachting uit naar andere initiatieven waarmee deze meerderheid zou kunnen bewijzen dat zij op het elan van dit wetsontwerp doorgaat en samen met ons afstevent op een fiscaal rechtvaardiger België.

 

17.06  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, chers collègues, comme cela a été dit par d'autres avant moi, il s'agit ici d'une avancée intéressante et utile en matière de lutte contre la fraude fiscale et pour une fiscalité plus juste, contrairement à d'autres actes qui n'ont pas été posés par la majorité fédérale.

 

Monsieur le ministre, vous en êtes responsable. Il faut le dire positivement. Mais encore plus responsables que vous, dans le sens positif du terme, ce sont ceux qui ont poussé la Belgique à agir, notamment le gouvernement étasunien avec son projet FATCA, l'OCDE qui travaille sur la question et l'Union européenne, puisque ce texte est la fusion de trois accords internationaux, de trois demandes internationales. Celui-ci va contribuer à un meilleur échange d'informations bancaires entre les administrations fiscales belges et étrangères. En cela, on peut évidemment le soutenir dès lors que cela permettra, si ces informations sont bien exploitées et si le flux d'informations est correct et efficace, d'avoir une meilleure perception de l'impôt.

 

Ceci dit, l'essai n'est pas parfait. Monsieur le ministre, M. Deseyn, qui n'est pas présent, a fait, tant en commission qu'en séance plénière, un exposé particulièrement bien documenté et argumenté, mettant en évidence que son parti n'avait pas obtenu, dans les négociations au sein du gouvernement, tout ce qu'il espérait dans ce document. Sur certains points, je peux évidemment le rejoindre. Je regrette qu'il n'ait pas soutenu des propositions d'amélioration du texte venant de différents membres de l'opposition, y compris de votre serviteur, car nous avons eu une bonne discussion de fond sur le texte.

 

Certaines questions se posent encore, notamment cette forme d'inégalité entre des citoyens étrangers et des citoyens belges. Pour les citoyens étrangers, une communication beaucoup plus complète sera assurée vers les administrations fiscales étrangères que s'ils étaient belges vis-à-vis de l'administration fiscale belge. Les montants figurant sur leur compte en banque seront communiqués. Cela peut poser des questions en termes d'égalité et de libre circulation.

 

La solution la plus évidente consiste à adapter les mêmes règles pour les contribuables belges, de façon à donner davantage de capacités aux services fiscaux, avec des balises très claires pour ce qui concerne les questions de protection de la vie privée, comme cela existe dans d'autres pays. Il s'agirait d'avoir accès aux mêmes informations pour ce qui concerne les contribuables belges.

 

Une autre question concerne la capacité de gestion par l'administration fiscale belge de toutes les informations qui vont être communiquées en provenance de l'étranger. À la lecture du texte et à la suite des débats que nous avons eus, je vous avoue avoir regretté que vos réponses ne soient pas plus précises en la matière. Nous ne voyons pas très bien quel rôle le point de contact central, qui regroupe au sein de la Banque nationale l'ensemble des informations bancaires des contribuables et déposants belges, jouera ultérieurement dans le traitement de ces informations.

 

Le texte aurait pu être amélioré. Nous avons déposé plusieurs amendements, notamment un amendement pour alourdir le régime de sanctions à l'égard des établissements bancaires qui ne joueraient pas le jeu, qui ne rempliraient pas correctement leurs obligations de communication des avoirs dans leurs établissements de citoyens étrangers. Le niveau d'amende qui est prévu est bien inférieur à ce qui existe dans d'autres pays, notamment l'Allemagne et l'Autriche, qui ont été citées en communication. Il ne nous semble pas, madame Demir, être de nature à dissuader les établissements bancaires de ne pas jouer correctement le jeu. Nous avons voulu l'alourdir en l'alignant simplement sur des régimes étrangers. M. Deseyn avait fait la même remarque que nous, mais il n'a malheureusement pas voté pour notre amendement.

 

Une autre proposition que nous avons formulée est d'organiser un reporting pays par pays, y compris pour des pays avec lesquels nous n'avons pas encore signé de convention d'échange d'informations. Je pense notamment à des pays dont l'administration fiscale, le système fiscal n'est pas encore suffisamment organisé, notamment des pays en voie de développement.

 

Ils pourraient avoir une meilleure vision des avoirs détenus par leurs concitoyens dans des pays étrangers, pour mieux orienter leurs efforts en matière de lutte contre la fraude et peut-être obtenir des moyens supplémentaires pour le développement de leurs propres services publics. Nous avons regretté que cet amendement ne soit pas soutenu et que vous n'ayez par ailleurs pas prévu une certaine forme d'asymétrie dans des situations particulières pour signer des conventions avec des pays pour lesquels il serait utile de connaître les avoirs de leurs citoyens en Belgique, sans qu'ils puissent nous rendre la pareille actuellement.

 

De même, l'amendement déposé par le collègue Van der Maelen visait à réhabiliter le texte dans sa première version, également comme un outil de lutte contre le terrorisme, le crime organisé, le trafic d'armes et d'êtres humains. Cette mention figurait dans le texte de la première lecture et a été retirée à la suite de l'avis de la Commission de protection de la vie privée, alors que le Conseil d'État n'avait fait aucune remarque à ce sujet. Nous avons proposé, en soutenant l'amendement du collègue Van der Maelen, de réhabiliter le texte dans sa forme originale. Nous sommes évidemment soucieux de la protection de la vie privée, mais elle n'est pas absolue et par rapport à des faits d'une telle gravité, il serait normal qu'un flux d'informations vers la justice soit organisé.

 

Nous ne comprenons pas, dans ces circonstances, que la majorité n'ait pas suivi cet amendement et n'ait pas accepté d'améliorer le texte. J'ai ressenti une certaine frilosité, dont on peut se dire, en étant optimiste et positif, qu'elle est la conséquence de la nouveauté du dispositif. Nous redéposerons ces amendements dans l'espoir que cette fois, en séance plénière, ils puissent être retenus, que les membres de la majorité aient eu le temps de réfléchir ou que certains membres, par exemple du CD&V, acceptent ces amendements.

 

Par ailleurs, je pense qu'il faudra par la suite évaluer et ajuster ce dispositif pour vérifier de quelle manière il fonctionne, si les administrations fiscales étrangères sont correctes à l'égard de la Belgique et si l'administration fiscale belge a la capacité de traiter toute l'information reçue de façon correcte.

 

On peut imaginer que des flux d'informations importants puissent conduire à un certain engorgement, si les dispositifs informatiques et humains ne sont pas mis en place pour que cette amélioration des flux mène à une meilleure perception de l'impôt.

 

Aujourd'hui, un premier pas va être posé, avec notre soutien, même si nos amendements ne sont pas soutenus Je pense que nous n'avons pas fini de parler de cet échange international d'informations bancaires. C'est un outil qu'il faudra optimaliser, éventuellement en se basant sur des essais et des erreurs. Vous pouvez, en tout cas, compter sur moi pour vous demander rapidement un premier bilan de ces accords internationaux.

 

17.07  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le président, monsieur le ministre, je serai bref car mes collègues se sont déjà largement exprimés.

 

Je voudrais simplement dire que, selon nous, ce projet va dans le bon sens, raison pour laquelle nous voterons en sa faveur.

 

Cependant, j'ai des réticences. Tout d'abord, je ne sais pas – on a déjà discuté de cette question à propos du plan de lutte contre la fraude fiscale – comment le personnel dont le nombre est déjà beaucoup trop juste au sein du SPF Finances va pouvoir traiter les flux d'informations qui vont arriver suite à l'application de cet échange automatique de renseignements. Selon moi, on va se retrouver face à un important problème avec de nombreuses données qui ne pourront pas être utilisées faute de personnel suffisant, ce qui est très regrettable.

 

Ensuite, ce projet d'échange automatique d'informations va être voté mais, en même temps, on maintient le secret bancaire en Belgique, ce qui est contradictoire. Il est vrai que ce secret bancaire peut être levé, mais la procédure pour ce faire est assez lourde et les informations ne sont pas transmises automatiquement. Je ne peux donc m'empêcher de vous lire ce que l'avocat fiscaliste Thierry Afschrift a écrit dans Trends Tendances à ce sujet. Ce n'est pas tous les jours que je reprends les propos de ce monsieur dont on peut dire – je ne reprendrai pas ici les mots que j'ai utilisés en commission – qu'il n'est pas l'ami du fisc.

 

Selon M. Afschrift, nous avons intérêt, pour cacher de l'argent au fisc, à laisser son argent à des banques belges plutôt qu'à l'étranger. Je le cite: "Aujourd'hui, si un contribuable résident belge veut avoir des garanties que le fisc ne connaisse pas les montants qui figurent sur son compte, le pays où il a intérêt à détenir ses capitaux est tout simplement la Belgique. S'il les place dans des banques étrangères, celles-ci devront communiquer très prochainement l'information au fisc de manière automatique, tandis que si ses avoirs se trouvent dans les banques belges, le fisc ne pourra les connaître que s'il dispose déjà d'excellentes raisons de soupçonner le contribuable de fraude fiscale." C'est effarant!

 

Je conclus en signalant que nous déposons un amendement qui veut étendre la communication de ces renseignements fiscaux pour qu'ils puissent aussi être utilisés à des fins de lutte contre le terrorisme. En effet, nous avons une majorité très dynamique pour prendre toutes sortes de mesures contre le terrorisme sauf dès qu'il s'agit de questions financières et économiques. Dans ces circonstances, tout d'un coup, nous sentons une frilosité. Je suis sûr que la majorité, entre-temps, s'est reprise et qu'elle votera cet amendement.

 

17.08  Barbara Pas (VB): Mijnheer de voorzitter, ik zal alle positieve zaken uit dit belangrijk ontwerp niet herhalen. Wel formuleer ik twee aanvullende puntjes van kritiek voordat de minister repliceert.

 

Ten eerste, de sancties in dit wetsontwerp zijn aan de lage kant.

 

Het tweede punt ligt mij zeer na aan het hart en ook de Raad van State heeft er commentaar op gegeven. Het wetsontwerp dat hier voorligt, gaat verder dan een loutere omzetting van het akkoord inzake FATCA. Het bevat gemengde bevoegdheden waarvoor ook de deelstaten voor een stukje bevoegd zijn. Dit is tot stand gekomen zonder dat de deelstaten de kans hebben gekregen om hieraan mee te werken. Dat is toch een gevaarlijk precedent.

 

Wij zullen dit ontwerp goedkeuren, want het is te belangrijk en het gaat om iets wat de goedkeuring van het voltallig Parlement zou moeten wegdragen. Ik vind het echter niet voor herhaling vatbaar dat men de deelstaten uitsluit, zeker omdat het gaat om gemengde bevoegdheden waarin de deelstaten een inbreng zouden moeten hebben.

 

17.09  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, je voudrais réagir aux propos de M. Van Hees. En ce qui concerne l'assouplissement du secret bancaire en Belgique (intra muros), depuis que la loi a été votée, l'Inspection spéciale des impôts, dans les dossiers de fraude fiscale qui la concernent, a déjà demandé plusieurs centaines de levées de secret bancaire. C'est effectif! Il faut s'en réjouir! Aussi, prétendre que rien n'a été fait est excessif.

 

Sauf erreur de ma part, mais encore faut-il que le ministre des Finances le confirme ou l'infirme, la transmission d'informations qui devra exister dans le cadre de ce qu'il nous est demandé de voter concernera non pas simplement les revenus qui sont tirés de placements sur des comptes, mais également les soldes de ces comptes. Il y aura une transmission des avoirs possédés en Belgique par le biais du SPF Finances aux autres administrations fiscales.

 

Nous avons quelques éléments de critique sur les propositions en cours, mais globalement, elles vont dans le bon sens. J'observe que certaines OGN les considèrent d'un bon œil. Ce combat a été mené depuis de très longues années. À un moment donné, des obstructions ont fusé de la part d'un certain côté de l'échiquier politique en Belgique, mais à la faveur d'une prise de conscience un peu tardive au niveau européen, nous avançons enfin en la matière.

 

C'est la raison pour laquelle il faut être juste par rapport à l'évolution. Certes, ce n'est pas parfait, monsieur Van Hees, mais c'est une évolution positive.

 

17.10 Minister Johan Van Overtveldt: Mijnheer de voorzitter, collega's, er werd door nagenoeg alle sprekers uitgebreid op gewezen dat zowel de FATCA-overeenkomst met de Verenigde Staten als het multilateraal CRS-akkoord heel belangrijke akkoorden zijn, die de internationale inspanningen om belastingontwijking beter in kaart te brengen, ondersteunen.

 

Er lopen op dit moment, met name in het kader van de OESO, nog bijkomende initiatieven om dit soort gegevensuitwisseling verder te ontwikkelen. Daarover is het immers allemaal te doen. Men kan pas ageren als men weet waarover het gaat en waar bepaalde bedragen zich bevinden.

 

Het is zeker en vast mijn wil en die van de regering om daarop verder te blijven inspelen. Ik denk dat het net op dit moment van kracht laten worden van de kaaimantaks heel duidelijk aansluit bij de internationale inspanningen die worden geleverd en bij de vooruitgang die wordt geboekt en die, zoals terecht door de heer Van der Maelen aangeduid, vooral onder impuls van de Verenigde Staten plaatsvindt.

 

Vooral in het kader van de OESO, maar ook op Europees niveau, zijn er zeker en vast nog bijkomende initiatieven te verwachten om de informatie-uitwisseling te bevorderen, te verduidelijken, te stroomlijnen en zodoende een duidelijkere greep te krijgen op de strijd tegen belastingfraude, maar vooral ook tegen belastingontwijking.

 

Verder wil ik kort ingaan op een aantal specifieke zaken die werden gezegd, met name betreffende de verschillende behandeling van de uitgewisselde gegevens naar het buitenland en de vanuit het buitenland ontvangen gegevens.

 

Mag de belastingadministratie de eerste niet gebruiken en de tweede wel? Welnu, de situatie is niet gelijk. De aan het buitenland verstrekte inlichtingen betreffen Belgische rekeningen, waarop in de meeste gevallen een bevrijdende roerende voorheffing van toepassing is. Daarnaast geldt uiteraard dat de fiscus, via de geëigende kanalen, steeds over deze informatie kan beschikken indien zulks nodig is.

 

Wat de uit het buitenland afkomstige informatie betreft, gelden deze elementen niet. Er is geen Belgische bevrijdende roerende voorheffing van toepassing, noch kan de Belgische fiscus op eenvoudige wijze de nodige gegevens opvragen, niet het minst daar zij in de meeste gevallen niet op de hoogte is van het bestaan van de betrokken buitenlandse rekeningen.

 

Er is ook verwezen naar de strijd tegen het terrorisme en de mogelijke inzet van dit soort wetgeving op dat vlak. Het is evident dat ook voor mij de strijd tegen het terrorisme absoluut prioritair is. Het onderscheid dient echter toch wel te worden gemaakt tussen, enerzijds, een uitwisseling van fiscale gegevens, waarover het gaat in het voorliggend wetsontwerp, want zowel FATCA als CRS gaan daarover, en de strijd tegen fiscale en financiële misdrijven.

 

Voor elk van die toepassingen gelden specifieke en geëigende instrumenten en regels. Ik verwijs hier uiteraard opnieuw naar de in september 2015 goedgekeurde wet die de overheid toelaat om tegoeden van terroristische groeperingen te bevriezen.

 

Er is gepleit voor een uitbreiding naar ontwikkelingslanden, waar inderdaad vaak via belastingontwijking belangrijke sommen worden onttrokken aan de lokale fiscus. Ik ben zeker en vast bereid om ter zake verdere initiatieven te bestuderen.

 

De heer Deseyn heeft het reeds gezegd en ik heb in de commissie zelf al aangegeven dat men rekening moet houden met het feit dat aan de andere kant van de overeenkomst toch ook een minimum aan rechtszekerheid moet staan vooraleer men daarmee kan starten. Maar nogmaals, in de huidige context ben ik zeker bereid om initiatieven in die richting te bekijken.

 

Ik kom dan bij de betrokkenheid van de Gewesten. Inzake de FATCA-overeenkomst met de Verenigde Staten wordt een voorbehoud gemaakt opdat de verkregen gegevens niet zouden worden gebruikt voor het vastleggen van regionale belastingen.

 

Wat de overige verdragen betreft, dus vooral CRS, deze voorzien wel in de mogelijkheid om de betrokken gegevens uit te wisselen. Ik heb echter tijdens gesprekken met de Gewesten moeten vaststellen dat men daarvoor nu niet echt heel warmliep. Ik sta er uiteraard voor open om op dat vlak elk initiatief dat zich zou aandienen ernstig te bekijken.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1448/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1448/1)

 

Het wetsontwerp telt 21 artikelen.

Le projet de loi compte 21 articles.

 

*  *  *  *  *

Ingediende en heringediende amendementen:

Amendements déposés et redéposés:

Art. 15

  • 8 – Stéphane Crusnière cs (1448/2)

Art. 17

  • 3 - Dirk Van der Maelen cs (1448/2)

  • 9 – Marco Van Hees cs (1448/5)

Art. 18

  • 1 - Dirk Van der Maelen cs (1448/2)

  • 4 - Georges Gilkinet (1448/2)

  • 5 - Georges Gilkinet (1448/2)

  • 6 - Georges Gilkinet (1448/2)

Art. 19/1(n)

  • 2 - Dirk Van der Maelen cs (1448/2)

Art. 19/2(n)

  • 7 - Georges Gilkinet (1448/2)

*  *  *  *  *

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over de aangehouden amendementen en artikelen en over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur les amendements et les articles réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

*  *  *  *  *

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Conclusion de la discussion des articles:

 

Réservé: le vote sur les amendements et les articles 15, 17 et 18.

Aangehouden: de stemming over de amendementen en de artikelen 15, 17 en 18.

 

Artikel per artikel aangenomen: de artikelen 1 tot 14, 16, 19 tot 21.

Adoptés article par article: les articles 1 à 14, 16, 19 à 21.

*  *  *  *  *

 

18 Wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (1444/1-10)

18 Projet de loi transposant la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (1444/1-10)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

M. Benoît Friart, rapporteur, renvoie à son rapport écrit.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1444/10)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1444/10)

 

Het wetsontwerp telt 63 artikelen.

Le projet de loi compte 63 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 63 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 63 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

19 Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 10 februari 2015 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 en G2 voor het kalenderjaar 2015 (1437/1-3)

19 Projet de loi portant confirmation de l'arrêté royal du 10 février 2015 relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la Commission des jeux de hasard due par les titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 et G2 pour l'année civile 2015 (1437/1-3)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Mevrouw Kristien Van Vaerenbergh, rapporteur, verwijst naar haar schriftelijk verslag.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking aan van de artikelen. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1437/3)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1437/3)

 

Het opschrift in het Nederlands werd door de commissie gewijzigd in “wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 10 februari 2015 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 en G2 voor het burgerlijk jaar 2015”.

L’intitulé en néerlandais a été modifié par la commission en “wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 10 februari 2015 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 en G2 voor het burgerlijk jaar 2015”.

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

20 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot het elektronisch verrichten van akten buiten de openingsuren van de griffie (1477/1-4)

20 Proposition de loi modifiant la législation en ce qui concerne l'accomplissement électronique d'actes en dehors des heures d'ouverture du greffe (1477/1-4)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Sonja Becq, Raf Terwingen, Philippe Goffin, Egbert Lachaert, Carina Van Cauter, Kristien Van Vaerenbergh

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

20.01  Christian Brotcorne, rapporteur: Monsieur le président, je renvoie à mon rapport écrit.

 

De voorzitter: Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1477/4)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1477/4)

 

Het wetsvoorstel telt 6 artikelen.

La proposition de loi compte 6 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 6 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 6 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

21 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie met betrekking tot het statuut van spoedeisende zaken ingeschreven op de rol van de familierechtbank (1476/1-4)

21 Proposition de loi modifiant, en ce qui concerne le statut des affaires urgentes inscrites au rôle du tribunal de la famille, la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice (1476/1-4)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Raf Terwingen, Sonja Becq, Philippe Goffin, Carina Van Cauter, Kristien Van Vaerenbergh

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De rapporteur, mevrouw De Wit, verwijst naar het schriftelijk verslag.

 

21.01  Christian Brotcorne (cdH): Monsieur le président, chers collègues, je voudrais faire deux observations concernant le texte qui nous est soumis. La première, c'est qu'on nous propose déjà de modifier la loi du 19 octobre 2015. Il s'agissait de cette fameuse loi "pot-pourri 1", présentée comme une merveille qui allait simplifier notre procédure, votée en urgence et sous pression, sans tenir compte des observations des uns et des autres, membres de la commission et experts entendus.

 

Ô surprise! Il faut déjà la modifier car des difficultés apparaissent. Nous pourrions ironiser sur ce premier aspect de mon intervention. Si la situation n'était pas grave, je me permettrais de le faire, mais c'est bien la preuve que nous travaillons assez mal, malgré la bonne volonté des membres de la commission et de son président. Nous accouchons de textes qui, à peine publiés au Moniteur, doivent déjà être modifiés.

 

La deuxième raison de mon intervention pourrait paraître paradoxale dans la mesure où je viens essayer de corriger un texte avec lequel je ne suis fondamentalement pas d'accord. Ce texte, c'est celui qui prévoit de rendre facultatif l'avis du ministère public dans les affaires qui relèvent du tribunal de la famille et de la jeunesse. Tant qu'à faire, puisque ce texte était à ce point mal écrit qu'il faut déjà le corriger, je trouve qu'il faut que l'on profite de la correction pour en faire une vraie.

 

Mon intervention n'est en rien politique mais bien essentiellement technique. Je l'ai faite devant la commission, je n'ai pas eu beaucoup de chance. Je réessaye en cette fin d'après-midi en redéposant un amendement. Quel en est l'objectif? Il s'agit de simplifier la situation qu'on est en train de créer par la modification envisagée par la proposition de M. Terwingen et consorts. Devant le tribunal de la famille et de la jeunesse, des affaires sont introduites avant le 1er janvier 2016, date à laquelle le nouveau texte devrait s'appliquer, mais ne sont pas encore plaidées. Elles font l'objet d'une remise, d'un report à une date précise, de réouverture des débats, bref devront revenir devant la juridiction.

 

Nous avons aussi devant le tribunal de la famille des affaires où, en vertu de la saisine permanente, nouveauté que nous avons introduite à l'occasion du tribunal de la famille, le magistrat qui a peut-être déjà connu d'une affaire pourra en reconnaître parce que, sur simple courrier, on lui demande de reprendre un dossier en raison de l'évolution de la situation.

 

Enfin, troisième situation, celle des affaires qui seront introduites après le 1er janvier 2016. Dans ce cas, il n'y a pas de difficultés. Mais, pour les deux autres catégories de situation, on en restera avec l'obligation d'avis du ministère public.

 

Cela ne me gêne pas à titre personnel, mais dans la pratique quotidienne devant les tribunaux de la famille, les professionnels nous disent que cela va entraîner des difficultés. Là où vous voulez simplifier les choses, vous allez les compliquer. On pourra retrouver, lors d'une même audience, les trois situations dont je viens de faire état. Pour les unes, l'avis du ministère public sera obligatoire; pour les autres, il ne le sera pas mais il pourrait être nécessaire si le tribunal l'exige.

 

Il y aura une coexistence pendant une durée relativement longue, impossible à déterminer à ce stade, de différentes situations procédurales qui ne vont absolument pas dans le sens souhaité par les auteurs de la proposition.

 

Si le ministre avait été présent en commission, j'aurais pu espérer le voir accepter ce raisonnement purement technique qui veillerait simplement à abroger le fameux article 50 dans cette proposition. Nous serions alors dans l'application d'une loi de procédure, applicable immédiatement à toutes les situations, peu importe leur origine. Cela simplifierait vraiment les choses. J'espère que nous pourrons, ensemble, voter cet amendement.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1476/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1476/1)

 

Het wetsvoorstel telt 3 artikelen.

La proposition de loi compte 3 articles.

 

*  *  *  *  *

Amendement déposé:

Ingediend amendement:

Art. 2

  • 1 - Christian Brotcorne (1476/4)

*  *  *  *  *

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het aangehouden amendement, het aangehouden artikel en over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l’amendement et l’article réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

*  *  *  *  *

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Conclusion de la discussion des articles:

 

Aangehouden: de stemming over het amendement en artikel 2.

Réservé: le vote sur l'amendement et l'article 2.

 

Artikel per artikel aangenomen: de artikelen 1, 3.

Adoptés article par article: les articles 1, 3.

*  *  *  *  *

 

22 Wetsontwerp houdende diverse financiële bepalingen, houdende de oprichting van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie "Sociale activiteiten", en houdende een bepaling inzake de gelijkheid van vrouwen en mannen (1459/1-7)

22 Projet de loi portant des dispositions financières diverses, portant la création d'un service administratif à comptabilité autonome "Activités sociales", et portant une disposition en matière d'égalité des femmes et des hommes (1459/1-7)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

22.01  Francis Delpérée, rapporteur: Monsieur le président, je me réfère au rapport écrit.

 

22.02  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, chers collègues, je ne serai pas long dans la mesure où il s'agit d'un texte relativement technique qui a fait l'objet, pour la plupart de ses articles, d'une approbation générale de la commission des Finances.

 

Je reviendrai néanmoins sur deux aspects plus problématiques, en commençant par les articles 45 et 46 qui concernent, comme cela me fut expliqué, la fameuse garantie accordée par l'État belge aux créanciers de la société anonyme Dexia – cette bombe à retardement, cette épée de Damoclès au-dessus de notre tête. En tout temps, comme écologistes, nous avons contesté cette solution adoptée par les gouvernements précédents, qui fait peser sur les finances publiques un grave risque, consécutif à une mauvaise gestion antérieure et à une absence de contrôle de l'évolution du groupe Dexia.

 

Nous estimons, monsieur le ministre des Finances, que l'accord qui a été signé avec les gouvernements français et luxembourgeois est nettement au désavantage de la Belgique, puisqu'elle porte la plus grande part du risque. Ce n'est évidemment pas conforme au poids respectif des trois économies, pas plus qu'à la responsabilité historique dans ce dossier. En effet, si nous avons dénoncé le volet belge à plusieurs reprises, il y a du côté du gouvernement français et des gestionnaires français de cette banque une forte responsabilité.

 

En l'occurrence, les articles 45 et 46 visent à donner aux créanciers de Dexia davantage de garanties en cas de problèmes. Les dispositions en termes de bail in s'appliqueraient dès lors, de sorte que l'État belge – autrement dit, tous les contribuables – interviendrait en priorité. Étant donné que nous avons contesté cette garantie depuis le début, nous contestons également ces deux articles. Voilà pourquoi je n'ai pu voter le texte dans son ensemble, même s'il ne posait pas de difficulté majeure. En tout cas, je tenais à répéter ici notre grande inquiétude à l'égard de cette garantie octroyée par l'État belge, d'abord sans base légale, depuis lors avec celle-ci.

 

Le président de la commission des Finances n'est pas présent – et je ne lui en fais pas le reproche, madame Fonck, d'autant que je connais son assiduité et qu'il est capable de se défendre tout seul.

 

Je le dis donc pour l'ensemble des membres de la commission des Finances qui sont présents: il est important que nous réauditionnons rapidement M. De Boeck, le gestionnaire de Dexia pour connaître l'évolution du dossier.

 

Un deuxième élément sur lequel je reviens rapidement, monsieur le ministre des Finances, est l'amendement que vous avez introduit et qui vise à donner une capacité aux autorités belges de geler des avoirs financiers, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il s'agit de mettre en œuvre une résolution du Conseil des Nations unies et de répondre au GAFI qui, à plusieurs reprises, a pointé les retards pris par la Belgique en la matière. C'est d'autant plus important dans le contexte que nous connaissons.

 

Monsieur le ministre, je vous ai interrogé en séance de commission sur les raisons du retard pris dans la mise en oeuvre de ces recommandations. Vous m'avez répondu que vous deviez attendre l'avis du Collège des procureurs généraux que vous nous avez fourni dans le cadre du rapport. Nous ne l'avons pas reçu. Si j'avais été plus insistant, nous l'aurions sans doute reçu en séance. Je n'en ai pas pris connaissance en séance mais bien en annexe du rapport. Je voudrais spécifiquement vous interroger sur le sort qui a été donné par le gouvernement et par vous-même à une remarque précise émise par le Collège des procureurs généraux. Elle figure dans le paragraphe avant l'antépénultième de la lettre du Collège des procureurs généraux. Je la cite: "Le Collège est d'avis qu'il est recommandé que le ministre des Finances ait une concertation avec les autorités judiciaires compétentes, en premier lieu le parquet fédéral, avant de rendre sa décision."

 

Le souci particulier du Collège des procureurs généraux est le suivant: une éventuelle décision de gel des avoirs des personnes soupçonnées ne doit pas compromettre le bon déroulement de l'enquête. Si on en est encore au stade d'une forme d'instruction ou d'enquête préalable, le fait de geler des avoirs donne un signal aux personnes suspectées, alors que ce n'est peut-être pas le bon moment pour agir. Il faut effectivement une interaction de la Justice et des Finances.

 

À moins que je n'aie été distrait, cette remarque du Collège des procureurs généraux n'a pas été prise en compte dans le cadre des amendements que vous avez déposés en séance. Est-ce volontaire? Est-ce par manque de temps? Comptez-vous corriger le texte éventuellement très rapidement pour prendre en compte cette remarque? Vous êtes-vous entretenu avec le ministre de la Justice à ce sujet? C'est un débat que nous aurions pu avoir en commission des Finances mais je n'avais pas connaissance du contenu du texte. J'avais connaissance de l'existence de cet avis du Collège des procureurs généraux. C'est la raison pour laquelle je me permets de vous interroger. C'est, me semble-t-il, un souci important dont il faut pouvoir tenir compte le plus rapidement possible, dans tous les cas via un amendement de ce texte ou une loi corrective.

 

Le président: Il n'y a pas d'autre orateur. La parole est donc au gouvernement.

 

22.03  Johan Van Overtveldt, ministre: Monsieur Gilkinet, en ce qui concerne votre dernier point, je peux vous confirmer que le ministre de la Justice et moi, nous nous sommes concertés sur les remarques figurant dans le rapport du Collège des procureurs généraux. Pour moi, le texte qui est devant nous tient compte de ce rapport.

 

En ce qui concerne votre première remarque, le bail in Dexia, je veux souligner que ce projet de loi règle d'emblée l'effet sur le tiers garant d'un bail in, qui est quand même central dans ce nouveau cadre de supervision bancaire. La Belgique suit en cela l'exemple allemand. La Belgique était obligée de prendre cette mesure pour offrir une sécurité juridique aux titulaires d'obligations qui sont créanciers de Dexia.

 

La directive 2014/59/UE a en effet suscité une certaine inquiétude dans les rangs de ces titulaires d'obligations. En prévoyant que ces obligations sont annulables – c'est la conséquence d'un bail in, ce qu'on appelle bail-inable -, une plus grande sécurité juridique est offerte à leurs titulaires. Cette disposition donne aux marchés financiers le signal clair qu'en cas de bail in, la garantie d'État est maintenue, de sorte que les investisseurs ne subiront pas de préjudice. La mesure ne change rien.

 

Il est souhaitable de régler d'ores et déjà par la loi un aspect particulier du bail in concernant son effet sur les tiers garants. La question de l'effet d'un bail in sur les garants se pose dès aujourd'hui lorsqu'une garantie de droit belge a été donnée pour un établissement de crédit établi dans un pays qui a déjà adopté une législation relative au bail in, même si cette législation est encore sujette à des mesures d'exécution pour son entrée en vigueur.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissies aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1459/7)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par les commissions sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1459/7)

 

Het opschrift werd door de commissies gewijzigd in “wetsontwerp houdende diverse financiële bepalingen, houdende de oprichting van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie “Sociale activiteiten”, houdende wijziging van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties en houdende een bepaling inzake de gelijkheid van vrouwen en mannen".

L’intitulé a été modifié par les commissions en “projet de loi portant des dispositions financières diverses, portant la création d’un service administratif à comptabilité autonome “Activités sociales”, portant modification de la loi du 11 mai 1995 relative à la mise en oeuvre des décisions du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies et portant une disposition en matière d’égalité des femmes et des hommes“.

 

Het wetsontwerp telt 73 artikelen.

Le projet de loi compte 73 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 73 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 73 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

23 Wetsontwerp tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2016 (1461/1-3)

23 Projet de loi fixant le contingent de l'armée pour l'année 2016 (1461/1-3)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Le rapporteur, M. Dallemagne renvoie à son rapport écrit.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking aan van de artikelen. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1461/3)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1461/3)

 

Het wetsontwerp telt 3 artikelen.

Le projet de loi compte 3 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 3 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 3 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

24 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (1506/1-5)

24 Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (1506/1-5)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

24.01  Sarah Smeyers, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, collega’s, in de commissievergadering van 9 december, gisteren dus, werd dit wetsontwerp besproken. Bij zijn inleidende uiteenzetting en toelichting wijst de staatssecretaris erop dat de hoge instroom van asielzoekers ons dwingt om kort op de bal te spelen. Zo moet worden verhinderd dat de procedures te lang aanslepen. Dat vergt niet alleen meer middelen, personeel en een interne reorganisatie, maar ook wetsaanpassingen waar nodig. Alle mogelijkheden moeten worden uitgeput om de effectieve behandelingstermijn van de beroepsprocedures te versnellen, zonder uiteraard te raken aan de rechtsbescherming van de betrokkenen.

 

In het bijzonder wanneer het gaat om asielzoekers die vastgehouden worden, dient uiterste spoed nagestreefd te worden. Voor de beroepen in volle rechtsmacht bij die groep asielzoekers bedraagt de effectieve behandelingstermijn momenteel 14,2 dagen. Voor de beroepen tegen een weigering van inoverwegingneming van een meervoudige asielaanvraag van vastgehouden asielzoekers is dat 7,5 dagen. Die termijnen zijn al goed, maar er bestaat nog marge voor verbetering. Elke mogelijke marge moet absoluut worden benut, want de capaciteit van de gesloten centra is beperkt, dus hoe korter het verblijf in die gesloten centra, hoe meer rendement uit die capaciteit kan worden gehaald.

 

Een eerste manier om de procedure te versnellen, bestaat erin dat alle beroepen ingesteld in het raam van die beide versnelde procedures onmiddellijk op de rol worden ingeschreven. In de huidige stand van zaken kan dat alleen als het verzoekschrift aan alle wettelijke voorwaarden voldoet. Als de griffie vaststelt dat dit niet het geval is, blijft de regularisatie van het verzoekschrift eindeloos aanslepen. Het nu voorliggend wetsontwerp beoogt precies de gang van zaken om te keren, door te bepalen dat elk verzoekschrift onmiddellijk op de rol wordt ingeschreven en dat de regularisatie ervan mogelijk blijft totdat de rechtszitting plaatsvindt.

 

Een tweede middel om de procedure te versnellen, bestaat erin om de procedurestukken per fax over te zenden. Dit zorgt voor een grote tijdwinst en is praktisch perfect haalbaar, want de huidige UDN-procedure – de procedure in uiterst dringende noodzakelijkheid – verloopt reeds jaren volgens dit mechanisme. Met dit wetsontwerp wordt deze mogelijkheid uitgebreid naar de beroepsprocedure tegen weigeringen van inoverwegingnemingen van meervoudige asielaanvragen, ingediend door vastgehouden asielzoekers, net zoals dit reeds het geval is voor de beroepsprocedures tegen weigeringsbeslissingen in een eerste asielaanvraag.

 

Ten slotte komt dit wetsontwerp tegemoet aan de kritiek die het Grondwettelijk Hof in zijn arrest van 30 april 2015 formuleerde op de annulatieprocedure. Nu is het zo dat indien de synthesememorie niet of laattijdig elektronisch wordt verzonden naar de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, het beroep in se onontvankelijk wordt verklaard. In lijn met de bevindingen van het Grondwettelijk Hof wordt de laattijdigheid van de synthesememorie voortaan slechts bestraft met de onontvankelijkheid van de synthesememorie zelf, maar niet van het verzoekschrift. De Raad zal zich in zulke gevallen dus nog steeds moeten uitspreken over de grond van het beroep op basis van het verzoekschrift. De reeds ingebouwde waarborgen teneinde voldoende rechtsbescherming te bieden zonder overdreven formalisme, blijven aldus behouden en worden verder uitgebreid.

 

In de algemene bespreking heb ik zelf vastgesteld dat het wetsontwerp in de lijn ligt van andere maatregelen die de federale regering neemt om de behandeling en de doorstroming van de asieldossiers zo vlot mogelijk te laten verlopen. Het wetsontwerp zal zorgen voor een versnelling van de procedure in volle rechtsmacht, waardoor de periode waarin personen worden vastgehouden, zo kort mogelijk wordt gehouden. Tegelijk zal het ook een besparing opleveren voor de overheid, zoals de Inspectie van Financiën opmerkte in haar zeer gunstig advies.

 

Als opmerking vooraf geeft de heer Kir aan dat de staatssecretaris aan het begin van de regeerperiode had aangekondigd dat de vreemdelingenwet zou worden gecodificeerd. Dit wetsontwerp strekt er evenwel toe voor de zoveelste keer specifieke wijzigingen in die wet aan te brengen. De spreker vraagt dan ook hoe het staat met de werkgroep die werd geacht dat migratiewetboek uit te werken. Wat zal het tijdpad van die werkzaamheden zijn, zo vroeg hij zich af.

 

Onder het mom van een vereenvoudiging van de procedure, zegt hij, reduceert de regering andermaal via het ter bespreking voorliggend wetsontwerp de rechten van verdediging van de vreemdeling, want door de afschaffing van de regularisatietermijn van acht dagen dreigt de positie van de vreemdeling te verzwakken.

 

Ook al blijft het mogelijk het verzoekschrift te regulariseren, toch bestaat het risico dat de aanvrager pas op de rechtszitting te weten komt dat bepaalde stukken ontbreken en daardoor niet bij machte is om die stukken voor te leggen. De spreker vindt het dan ook noodzakelijk dat de aanvrager vooraf de kans wordt geboden om het dossier aan te vullen.

 

Mevrouw Schepmans geeft aan dat haar fractie het ter bespreking voorliggend wetsontwerp steunt, aangezien daardoor de detentieperiode kan worden ingekort zonder aan de fundamentele rechten van de vreemdeling te raken noch aan diens wettelijke rechten. Het ontwerp neemt het regeerakkoord dus onverkort in acht. Tevens wordt rekening gehouden met arrest nr. 49/2015 van het Grondwettelijk Hof, waarbij het Hof artikel 39/81 van de vreemdelingenwet heeft vernietigd.

 

Mevrouw Lanjri stelt vast dat de voorgestelde procedure tegemoetkomt aan de opmerkingen uit datzelfde arrest van het Grondwettelijk Hof van 30 april 2015 en vindt het ook positief dat er een optimalisatie wordt doorgevoerd van de procedures in volle rechtsmacht. Mevrouw Lanjri stelt ook dat de verwijzing naar het gebruik van de fax gelukkig tijdelijk is en dat de fax zo snel mogelijk zal worden vervangen door e-mail. De staatssecretaris heeft tot nu toe steeds goed samengewerkt met de minister van Justitie rond het verwijderen van mensen in illegaal verblijf met een strafblad, aldus mevrouw Lanjri. Ze vertrouwt erop dat dit ook zal gebeuren voor de afschaffing van het gebruik van de fax. Tot slot vraag mevrouw Lanjri op hoeveel lopende beroepsprocedures de voorgestelde regeling betrekking heeft, hoeveel procedures in UDN er momenteel zijn, voor welke concrete tijdwinst het wetsontwerp zal zorgen en hoeveel plaatsen met die nieuwe regeling in de gesloten opvang zullen kunnen worden vrijgemaakt.

 

Mevrouw Gabriëls, tot nu toe de enige aanwezige van de mensen die ik al genoemd heb, schaart zich achter de zorg voor snellere en efficiëntere procedures die zullen leiden tot kortere verblijven in de gesloten opvang. Ze hoopt evenwel ook dat het gebruik van de fax weldra tot het verleden zal behoren en dat de regelgeving…

 

Sorry, mijnheer Kir, u bent er ook. Dat was niet mooi van mij, excuseer. Een rechtzetting in het verslag.

 

Mevrouw Gabriëls hoopt ook dat het gebruik van de fax weldra tot het verleden zal behoren en dat de regelgeving snel ten voordele van het gebruik van nieuwere technologieën zal worden aangepast.

 

Mevrouw De Coninck schaart zich achter de zorg voor snellere en efficiëntere procedures die zullen leiden tot kortere verblijven in de gesloten opvang. Zij kant zich niet tegen een snellere, efficiëntere en transparantere procedure, maar pleit ervoor de terechte bekommernis toe te passen op heel de keten. Ook op de andere plaatsen in die keten is nog ruimte voor optimalisatie. Het zal ook een zaak zijn voor de overheid, aldus mevrouw De Coninck, om die kortere procedures ook in de praktijk te brengen. Voorts hoopt zij, net als de heer Kir, dat het nieuwe migratiewetboek snel realiteit zal zijn.

 

De heer De Vriendt besluit op basis van zijn analyse, die wegens de laattijdige beschikbaarheid van het wetsontwerp relatief beperkt bleef, dat de voorgestelde procedure de efficiëntie zal verhogen zonder in te boeten aan rechtsbescherming voor degene die het verzoekschrift indient. De procedure wordt immers toch nog tijdig afgebroken indien blijkt dat nog niet aan alle formaliteiten werd voldaan na de inschrijving op de rol. Hij vraagt de staatssecretaris concrete cijfers te geven van de efficiëntiewinst die met dit wetsontwerp zal worden geboekt. De Raad van State staat bovendien vrij positief tegenover het wetsontwerp en heeft geen fundamentele opmerkingen geformuleerd. De heer De Vriendt vraagt hoe de staatssecretaris het wetsontwerp inpast in de globale hervorming van de vreemdelingenwet en of er nog andere beperkte wetgevende initiatieven volgen in afwachting van de globale oefening.

 

Mevrouw Matz geeft aan dat zij veeleer voorstander is van dit wetsontwerp, dat ertoe strekt de procedure efficiënter te maken, maar zij betreurt wel dat het zo laattijdig in de Kamer van volksvertegenwoordigers werd ingediend. Zij beklemtoont ook dat de opeenvolging van de in de wet van 15 december 1980 aangebrachte specifieke wijzigingen de algemene bevattelijkheid van het vreemdelingenrecht niet ten goede zal komen. Net als de heer Kir vraagt zij ook wanneer dat bewuste migratiewetboek er zal komen. Uit juridisch oogpunt lijkt dit wetsontwerp niet noodzakelijk de rechten van de verdediging in te perken; de opheffing van de regularisatietermijn zou evenwel een verstorend element kunnen zijn. Mevrouw Matz vraagt of de griffie de aanvrager zal informeren wanneer er stukken ontbreken.

 

De heer Carcaci geeft aan dat zijn fractie het wetsontwerp steunt omdat het de procedure kan inkorten.

 

De staatssecretaris wijst in zijn antwoord nogmaals op de nood aan een nieuw migratiewetboek. De vreemdelingenwet is door de vele wijzigingen inmiddels een nagenoeg onleesbare en uiterst complexe wettekst geworden. Hij stelt dat zulks allerminst een goede zaak is, noch voor de overheid noch voor de vreemdelingen.

 

Om die reden ambieert de federale regering in het regeerakkoord de totstandkoming van een nieuw migratiewetboek, wat ook al de ambitie van de vorige federale regering was. De regeerperiode van 2,5 jaar bleek echter te kort om die doelstelling te bereiken. Het is dan ook een gigantische opdracht. Bijgevolg stelt de staatssecretaris een werktermijn van vier jaar voorop. Tegen 2018 wil hij een concreet resultaat op tafel, waarover in het Parlement het debat kan worden gevoerd.

 

Inmiddels gebeurt al heel veel werk achter de schermen. Een werkgroep werkt volgens de staatssecretaris heel hard en op efficiënte wijze aan het project.

 

Die alomvattende oefening belet vanzelfsprekend niet dat in de tussenperiode wetgevend werk wordt verricht. De codificatie gijzelt uiteraard het lopend werk van de federale regering rond welbepaalde thema’s inzake asiel en migratie niet.

 

De staatssecretaris gaat bovendien niet akkoord met de stelling dat de rechtsbescherming van de betrokkene zal dalen. Met voorliggend wetsontwerp zal het verblijf in de gesloten opvang aanzienlijk korter zijn. De zaak wordt in een nieuwe regeling wel al op de rol ingeschreven, zodat desgevallend een snellere behandeling mogelijk is. Na de inschrijving kunnen steeds nog stukken aan het dossier worden toegevoegd. Bovendien zal de griffie in voorkomend geval nog steeds een brief aan de advocaat van de betrokkene schrijven met de aanduiding van de elementen die in het dossier ontbreken.

 

De rechtsbescherming blijft dus gehandhaafd. Tegelijk wordt de procedure versneld en wordt dus ook het verblijf ingekort.

 

De concrete tijdwinst van de nieuwe regeling bedraagt acht tot negen dagen. Gelet op het feit dat een verblijf in een gesloten centrum gemiddeld 30,4 dagen duurt, gaat het om een substantiële inkorting.

 

In de periode van juli 2014 tot en met mei 2015 gaat het maandelijks om gemiddeld twintig beroepen die met de versnelde procedure worden behandeld. Daarbij zijn er maandelijks gemiddeld tien beroepen over een eerste weigering tot inoverwegingneming en 2,2 beroepen over een tweede weigering tot inoverwegingneming.

 

Dat zijn volgens de staatssecretaris geen heel hoge cijfers, maar het betreft dan ook een relatief beperkt aantal personen dat in een gesloten centrum verblijft en nog een asielaanvraag indient.

 

Daarna is de artikelsgewijze bespreking begonnen, gevolgd door de stemmingen.

 

Artikel 1 werd eenparig aangenomen.

 

Hoofdstuk 2 betreft de versnelde procedure in volle rechtsmacht bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV).

 

Artikel 2 beoogt de wijziging van artikel 39/57-1, derde lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Er zijn geen opmerkingen over gemaakt. Het artikel is aangenomen met 11 stemmen voor en 3 onthoudingen.

 

Artikel 3 beoogt de wijziging van artikel 39/77, § 1, eerste lid van dezelfde vreemdelingenwet. De heer Kir dient daarop amendement nr. 1 in, dat ertoe strekt artikel 3 te vervangen, teneinde artikel 39/77, § 1, vierde lid van de vreemdelingenwet aan te vullen. Deze wijziging beoogt de griffie van de Raad voor vreemdelingenbetwistingen ertoe te verplichten in de oproeping de in artikel 39/69, § 1, tweede lid bedoelde vormvereisten te vermelden waaraan moet worden voldaan voor de sluiting van de debatten. Dit amendement spoort met de intentie van de regering, maar waarborgt tegelijk een voorafgaande kennisgeving aan de verzoeker. De staatssecretaris benadrukt dat hij geen standpunt over dit amendement kan innemen tenzij hij over aanvullende informatie beschikt. Amendement nr. 1 wordt tijdens de bespreking door de indiener ingetrokken. Artikel 3 wordt vervolgens aangenomen met 10 stemmen voor en 4 onthoudingen.

 

Artikel 4 beoogt de wijziging van artikel 39/77/1, § 1, eerste en tweede lid van de vreemdelingenwet.

 

De heer Kir diende amendement nr. 2 in dat ertoe strekt artikel 4 te vervangen teneinde artikel 39/77/1, § 1, vierde lid van de vreemdelingenwet aan te vullen. Die wijziging beoogt de griffie van de RvV ertoe te verplichten in de oproeping de in artikel 39/69, § 1, tweede lid bedoelde vormvereisten te vermelden waaraan dient te worden voldaan voor de sluiting van de debatten. Dit amendement spoort met de intentie van de regering, maar waarborgt tegelijkertijd een voorafgaande kennisgeving aan de verzoeker. Ook hier zei de staatssecretaris dat hij aanvullende informatie nodig had om een standpunt over dit amendement te kunnen innemen. Amendement nr. 2 werd ingetrokken en artikel 4 werd aangenomen met 10 stemmen voor en 4 onthoudingen.

 

Ik kom dan tot hoofdstuk 3 over de annulatieprocedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Artikel 5 beoogt de wijziging van artikel 39/81 van de vreemdelingenwet. Er werden geen opmerkingen over gemaakt en het artikel werd aangenomen met 11 stemmen voor en 4 onthoudingen.

 

Hoofdstuk 4 gaat over het toepassingsgebied. De artikelen 6 en 7 bepalen het toepassingsgebied van het wetsontwerp. Er werden geen opmerkingen over gemaakt en beide artikelen werden aangenomen met 11 stemmen voor en 3 onthoudingen.

 

Artikel 8 in hoofdstuk 5 handelt over de inwerkingtreding. Dat artikel legt 1 januari 2016 vast als datum van inwerkingtreding van de in uitzicht gestelde wet. Over dat artikel worden geen opmerkingen gemaakt en het wordt aangenomen met 11 stemmen voor en 3 onthoudingen.

 

Het gehele wetsontwerp wordt, met inbegrip van de wetgevingstechnische verbeteringen, aangenomen met 11 stemmen voor en 3 onthoudingen.

 

Er zijn bij aanvang van deze plenaire vergadering twee amendementen ingediend, namelijk de amendementen nrs 3 en 4, door de heer Kir. De Kamervoorzitter heeft het wetsontwerp daarom verwezen naar de commissie voor de Binnenlandse Zaken. Deze commissie is daarnet, dus op 10 december, samengekomen. De heer Kir heeft zijn amendementen toegelicht. De staatssecretaris heeft het standpunt van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen toegelicht.

 

De amendementen 3 en 4 werden vervolgens verworpen met 11 tegen 4 stemmen en 2 onthoudingen. De stemming van de artikelen die op 9 december heeft plaatsgevonden, werd bevestigd. Het gehele wetsontwerp werd aangenomen met 13 tegen 3 stemmen en 1 onthouding.

 

Ik hoop hiermee voldoende verslag te hebben uitgebracht over het voorliggend wetsontwerp.

 

De voorzitter: Mevrouw Smeyers, bedankt voor uw uitgebreid mondeling verslag.

 

24.02  Emir Kir (PS): Monsieur le président, je remercie Mme Smeyers qui a été particulièrement complète. Je voudrais réitérer certaines de mes remarques concernant le fait que M. Francken s'était engagé à venir avec la codification, avec cette volonté de ramasser toutes les lois concernant le séjour et l'éloignement des étrangers. Je remercie le ministre d'avoir donné un calendrier. En début de législature, il avait une ambition à court et moyen termes. Il s'est sans doute rendu compte que le travail est titanesque. Il nous donne rendez-vous en 2018. Nous suivrons de très près l'évolution de ce groupe de travail qui a pour objectif de clarifier la loi en matière d'étrangers et de rassembler tous les éléments.

 

Je regrette l'absence d'une approche globale par rapport à cette politique et que nous travaillions de manière segmentée. Ceci étant, je ne vais pas reproduire le débat que nous avons eu en commission et qui s'est déroulé dans un bon état d'esprit.

 

Je voudrais redire notre volonté, au niveau du groupe PS, de redéposer les deux amendements. Je vais justifier la décision de notre groupe. Il s'agit pour nous d'amendements techniques qui visent à équilibrer la démarche du gouvernement, pas de s'y opposer. Oui, il faut des procédures plus rapides. C'est dans l'intérêt, d'abord et avant tout, des demandeurs, mais aussi dans celui de notre administration du gouvernement. Mais il ne faut pas que cette rapidité des procédures se fasse aux dépens des droits des demandeurs, ni à ceux d'une justice qui doit être bien rendue. C'est pour cette raison que nos amendements, qui visent simplement à faire lister les procédures éventuellement à remplir avant la fin des débats dans la convocation à l'audience, sont indispensables.

 

Il s'agit là, pour nous, d'une démarche formelle qui permettra d'éviter des refus basés sur des situations purement formelles. Cela rendra également le travail des juges plus serein lorsqu'ils constateront qu'une condition formelle n'est pas remplie avant la fin des débats.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1506/4)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1506/4)

 

Het wetsontwerp telt 8 artikelen.

Le projet de loi compte 8 articles.

 

*  *  *  *  *

Ingediende amendementen:

Amendements déposés:

Art. 3

  • 3 - Emir Kir (1506/5)

Art. 4

  • 4 - Emir Kir (1506/5)

*  *  *  *  *

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over de aangehouden amendementen en artikelen en over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur les amendements et les articles réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

*  *  *  *  *

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Conclusion de la discussion des articles:

 

Réservé: le vote sur les amendements et les articles 3, 4 et 5.

Aangehouden: de stemming over de amendementen en de artikelen 3, 4 en 5.

 

Artikel per artikel aangenomen: de artikelen 1, 2, 6 tot 8.

Adoptés article par article: les articles 1, 2, 6 à 8.

*  *  *  *

 

25 Raad van State – Voordracht van een Nederlandstalig assessor

25 Conseil d'État – Présentation d'un assesseur néerlandophone

 

Bij brief van 30 november 2015 deelt de eerste voorzitter van de Raad van State mee dat de algemene vergadering van die Raad ter openbare zitting van 20 oktober 2015, overeenkomstig artikel 80 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, een lijst van drie kandidaten opgemaakt heeft voor een vacant ambt van Nederlandstalig assessor. Dit ambt is vacant omdat het mandaat van de heer Michel Tison als assessor bij de afdeling wetgeving verstreken is op 18 oktober 2015.

Par lettre du 30 novembre 2015, le premier président du Conseil d'État porte à la connaissance de la Chambre qu'en son audience publique du 20 octobre 2015, l'assemblée générale de ce Conseil a procédé, conformément à l'article 80 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, à l'établissement d'une liste de trois candidats pour une place vacante d'assesseur néerlandophone, à la suite de l'expiration, le 18 octobre 2015, du mandat de M. Michel Tison comme assesseur auprès de la section de législation du Conseil d'État.

 

Werden door de Raad van State voorgedragen, evenwel zonder eenparigheid van stemmen:

- eerste kandidaat: de heer Michel Tison, gewoon hoogleraar aan de faculteit rechten van de Ugent en assessor bij de afdeling wetgeving van de Raad van State;

- tweede kandidaat: de heer Reinhard Steennot, hoogleraar aan de faculteit rechten van de Ugent;

- derde kandidaat: de heer Hans De Wulf, hoogleraar aan de faculteit rechten van de Ugent.

 

Ont été présentés par le Conseil d'État, sans unanimité toutefois:

- premier candidat: M. Michel Tison, professeur ordinaire à la faculté de droit de l'Université de Gand et assesseur auprès de la section de législation du Conseil d'État;

- deuxième candidat: M. Reinhard Steennot, professeur à la faculté de droit de l'Université de Gand;

- troisième candidat: M. Hans De Wulf, professeur à la faculté de droit de l'Université de Gand.

 

Aangezien de voordracht niet unaniem is, kan de Kamer, overeenkomstig artikel 70, § 1, achtste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, binnen een termijn van ten hoogste dertig dagen vanaf de ontvangst van de mededeling van deze voordracht, hetzij de door de Raad van State voorgedragen lijst bevestigen, hetzij een tweede uitdrukkelijk gemotiveerde lijst met drie namen voordragen.

La présentation n'étant pas unanime, la Chambre peut, conformément à l’article 70, § 1er, alinéa 8, des lois sur le Conseil d’État coordonnées le 12 janvier 1973, dans un délai ne pouvant dépasser trente jours à compter de la réception de la communication de cette présentation, soit confirmer la liste présentée par le Conseil d'État, soit présenter une autre liste de trois noms formellement motivée.

 

De termijn waarover de Kamer beschikt om een lijst voor te dragen of om de lijst te bevestigen, verstrijkt op 2 januari 2016.

Le délai dont dispose la Chambre pour présenter une liste ou pour confirmer la liste expire le 2 janvier 2016.

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 9 december 2015 zal het cv van de kandidaten aan de politieke fracties worden bezorgd. Hoorzittingen zullen plaatsvinden in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt.

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 9 décembre 2015, le curriculum vitae des candidats sera transmis aux groupes politiques. Des auditions seront organisées au sein de la commission de l’Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

26 Vast Comité van toezicht op de politiediensten - Benoeming van de leden

26 Comité permanent de contrôle des services de police - Nomination des membres

 

Overeenkomstig artikel 4 van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coordinatieorgaan voor de dreigingsanalyse benoemt de Kamer de vijf werkende leden van het Comité P, waaronder een voorzitter en een ondervoorzitter, en twee plaatsvervangers per werkend lid.

Conformément à l'article 4 de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, la Chambre nomme les cinq membres effectifs du Comité P, dont un président, un vice-président et deux suppléants par membre effectif.

 

Met uitzondering van de voorzitter telt het Comité P evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden.

Le président excepté, le Comité P comprend autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise.

 

De leden van het Comité P worden benoemd voor een vernieuwbare termijn van zes jaar die begint te lopen vanaf hun eedaflegging.

Les membres du Comité P sont nommés pour un terme renouvelable de six ans qui prend cours à partir de leur prestation de serment.

 

Met uitzondering van dat van de voorzitter eindigt het mandaat van de leden van het Comité P op 2 februari 2016.

Le mandat des membres du Comité P vient à expiration le 2 février 2016, à l'exception de celui du président.

 

Aangezien het mandaat van de voorzitter nog niet is verstreken, dient de Kamer vier werkende leden (waaronder een ondervoorzitter), vier eerste plaatsvervangers en vier tweede plaatsvervangers te benoemen.

Le mandat du président n'étant pas encore terminé, la Chambre doit nommer quatre membres effectifs (dont un vice-président), quatre premiers suppléants et quatre seconds suppléants.

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 9 december 2015 stel ik u voor een oproep tot kandidaten in het Belgisch Staatsblad bekend te maken.

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 9 décembre 2015, je vous propose de publier au Moniteur belge un appel aux candidats.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

27 Inoverwegingneming van voorstellen

27 Prise en considération de propositions

 

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

 

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik deze als aangenomen; overeenkomstig het Reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considérerai la prise en considération comme acquise et je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au Règlement.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

28 Urgentieverzoeken van de regering

28 Demandes d'urgence du gouvernement

 

De regering heeft de spoedbehandeling gevraagd met toepassing van artikel 51 van het Reglement, bij de indiening van volgende wetsontwerpen:

Le gouvernement a demandé l'urgence conformément à l'article 51 du Règlement lors du dépôt des projets de loi suivants:

 

1. Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake accijnsgoederen, evenals wijzigingen aan de algemene wet van 18 juli 1977 inzake douane en accijnzen, nr. 1490/1.

1. Projet de loi portant des dispositions diverses en matière de produits soumis à accise, ainsi que des modifications à la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, n° 1490/1.

 

28.01 Minister Johan Van Overtveldt: Mijnheer de voorzitter, de hoogdringendheid wordt gevraagd omdat er een geschil bestaat met een weinig gewetensvolle operator die alle wettelijke trucjes in zijn voordeel gebruikt. Het Grondwettelijk Hof en de Raad van State die ter zake werden geraadpleegd, hebben erop aangedrongen en vinden het noodzakelijk deze toestand zo vlug mogelijk te kunnen verduidelijken binnen het kader van de huidige wetgeving.

 

Dans un arrêt, la Cour constitutionnelle dispose que le concept de limites inscrit dans la loi devait être défini comme des limites quantitatives et qualitatives. La loi a été adoptée pour mettre un terme à ce vide juridique.

 

28.02  Laurette Onkelinx (PS): Monsieur le président, je voudrais remercier M. le ministre qui a motivé l'urgence. Comme cette motivation est sérieuse, nous accepterons l'urgence.

 

Le président: Merci, madame Onkelinx. Je dirais "finalement, finalement".

 

Ik stel u voor om ons over deze vraag uit te spreken.

Je vous propose de nous prononcer sur cette demande.

 

De urgentie wordt aangenomen bij zitten en opstaan.

L'urgence est adoptée par assis et levé.

 

2. Wetsontwerp betreffende de assimilatie van een periode van non-activiteit van bepaalde leden van de geïntegreerde politie voor de loopbaanvoorwaarde om met vervroegd pensioen te vertrekken, betreffende de cumulatie met een pensioen van de publieke sector, betreffende het gewaarborgd inkomen voor bejaarden en betreffende de pensioenen van het vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart, nr. 1502/1.

2. Projet de loi en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile, n° 1502/1.

 

28.03  Willy Borsus, ministre: Monsieur le président, chers collègues, je dois tout d'abord vous prier d'excuser notre collègue, Daniel Bacquelaine, frappé par un deuil familial.

 

En ce qui concerne le sujet qui nous occupe, l'urgence est demandée sur ce texte, car il convient, d'une part, de mettre un terme le plus rapidement possible à l'interdiction de cumul entre une pension pour cause d'inaptitude physique et un revenu de remplacement et, d'autre part, de rétablir l'octroi de limite préférentielle aux seules pensions accordées d'office pour des raisons d'âge.

 

On m'indique qu'un grand nombre de dossiers individuels sont bloqués dans l'attente de l'adoption de ce texte. Celui-ci a été déposé à la Chambre le 3 décembre dernier.

 

28.04  Catherine Fonck (cdH): Chers collègues de la majorité et du gouvernement, il est singulier et regrettable de demander l'urgence à propos d'un texte sur lequel un vote est déjà intervenu en commission couplé à un accord majorité/opposition pour qu'il soit voté avant le 31 décembre. Malgré cela, vous exigez aujourd'hui un vote d'urgence. Je vous avoue ne pas comprendre, mais je prends note!

 

28.05  Willy Borsus, ministre: Monsieur le président, je rejoins les propos de Mme Fonck. Ce texte est largement consensuel. Il a fait l'objet d'accords très larges. Je ne pense pas que l'urgence pose des difficultés en l'espèce. Mais la présente demande d'urgence dans ce dossier ne s'inscrit pas dans une démarche conflictuelle, en rien et en aucune façon.

 

De voorzitter: Ik stel u voor om ons over deze vraag uit te spreken.

Je vous propose de nous prononcer sur cette demande.

 

De urgentie wordt aangenomen bij zitten en opstaan.

L'urgence est adoptée par assis et levé.

 

3. Wetsontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen, nr. 1505/1.

3. Projet de loi portant des dispositions fiscales et diverses, n° 1505/1.

 

28.06 Minister Johan Van Overtveldt: Mijnheer de voorzitter, de motivering slaat op een achttal onderdelen van het door u vermelde wetsontwerp.

 

Ten eerste, het pensioensparen. Het Hof van Justitie heeft in zijn arrest C296/12 van 23 januari 2014 voor recht gezegd dat door de belastingvermindering voor in het kader van pensioensparen gedane stortingen in te voeren en in stand te houden voor zover deze enkel geldt voor stortingen aan in België gevestigde instellingen en fondsen, het Koninkrijk België de krachtens artikel 56 VWEU op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen. België moet zich conformeren aan het arrest van het Hof van Justitie en heeft vorige week nog uitdrukkelijk de vraag gekregen wanneer de aanpassing gedaan zal worden.

 

Ten tweede, de ontwrichte zones. Teneinde de investeringen die bijdragen aan de jobcreatie nog in verdere mate aan trekken en te ondersteunen, heeft de regering beslist de complexiteit van deze maatregel te verminderen, zodat de drempel voor werkgevers die wensen gebruik te maken van deze maatregel verder wordt verlaagd.

 

Gelet op het feit dat in sommige situaties de versoepeling van toepassing is vanaf 1 mei 2015, wordt deze wijziging het beste snel ingevoerd.

 

Ten derde, Tate & Lyle.

 

La Cour de justice de l'Union européenne a rendu son arrêt le 12 juillet 2012 dans l'affaire Tate & Lyle. Selon la Cour, l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'oppose bien au prélèvement d'un précompte mobilier de 25 % sur les dividendes distribués par une société résidente aux sociétés bénéficiaires résidentes et non résidentes dans le cas suivant: ces sociétés détiennent dans le capital de la société distributrice une participation inférieure à 10 % avec une valeur d'acquisition d'au moins 1,2 million d'euros. Le mécanisme actuel permet uniquement d'atténuer l'imposition en chaîne pour les seules sociétés bénéficiaires résidentes. La Belgique doit se conformer à l'arrêt européen. Ce dossier revêt une importance capitale dans le cadre de la sécurité juridique.

 

Het vierde element is het Rampenfonds. Voor het afhandelen van de schadedossiers is het belangrijk dat de nodige middelen ter beschikking kunnen worden gesteld.

 

Het vijfde element is de bekrachtiging van het KB betreffende de doorkijkbelasting.

 

Het zesde element is de bekrachtiging van het KB betreffende de bedrijfsvoorheffing met een rechtzetting met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015.

 

Enfin, à propos des indemnités d'assurance maladie invalidité (AMI), l'objectif est d'éviter que l'augmentation du pécule de vacances pour les invalides, telle que décidée par les partenaires sociaux dans le cadre de l'enveloppe bien-être 2015-2016, soit réduite à néant par une taxation plus élevée. À cet effet, le calcul de la réduction complémentaire pour les contribuables dont le revenu net se compose exclusivement d'indemnités de maladie et d'invalidité est adapté dans le même sens que les contribuables dont le revenu net se compose exclusivement d'une pension ou d'un revenu de remplacement.

 

De voorzitter: Ik stel u voor om ons over deze vraag uit te spreken.

Je vous propose de nous prononcer sur cette demande.

 

De urgentie wordt aangenomen bij zitten en opstaan.

L'urgence est adoptée par assis et levé.

 

4. Wetsontwerp tot waarborging van de duurzaamheid en het sociale karakter van de aanvullende pensioenen en tot versterking van het aanvullende karakter ten opzichte van de rustpensioenen, nr. 1510/1.

4. Projet de loi visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite, n° 1510/1.

 

28.07  Willy Borsus, ministre: Monsieur le président, il s'agit d'un texte qui exécute l'accord conclu en octobre par les partenaires sociaux qui composent le Groupe des 10. Le souhait de le mettre en œuvre est largement partagé.

 

L'urgence n'est pas seulement motivée par la volonté de respecter l'engagement de faire entrer en vigueur les mesures contenues dans cet accord. En effet, nous savons que plusieurs éléments liés aux taux d'intérêt, aux obligations et au niveau de garantie de rendement, tels que fixés par ces dispositions, nécessitent des adaptations. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons de traiter ce dossier, qui sera examiné demain, si je ne m'abuse, en commission des Affaires sociales.

 

28.08  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, je voudrais simplement faire un petit commentaire.

 

L'urgence est demandée alors qu'un accord est intervenu entre l'opposition et la majorité pour que ces textes soient votés. Cela témoigne du peu, voire de l'absence de confiance. Cela est d'autant plus regrettable que, tout à l'heure, vous nous demanderez de passer de nouveaux accords. Je constate que certains membres de l'opposition sont d'accord avec moi sur ce point.

 

28.09  Willy Borsus, ministre: Monsieur le président, je voudrais ajouter une chose que je n'ai nullement mentionnée dans mon propos introductif. Il est ici question d'un souhait collectif. Notre demande d'urgence n'est donc nullement motivée par un sentiment de défiance. Regardez la déclinaison des délais! Il s'agit simplement de traduire une volonté collective de faire avancer ce dossier. Il n'y a donc vraiment aucune ambiguïté dans ma démarche.

 

De voorzitter: Ik stel u voor om ons over deze vraag uit te spreken.

Je vous propose de nous prononcer sur cette demande.

 

De urgentie wordt aangenomen bij zitten en opstaan.

L'urgence est adoptée par assis et levé.

 

5. Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 17 juli 2013 houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten (nr. 1518/1).

5. Projet de loi modifiant la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation (n° 1518/1).

 

28.10  Marie-Christine Marghem, ministre: Monsieur le président, chers collègues, il s'agit d'un texte relatif aux volumes nominaux minimaux de carburants durables, de biocarburants, qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation. Or un arrêt du 7 mai 2015 de la Cour constitutionnelle a invalidé une partie du texte de base et ce vide juridique doit être comblé. Actuellement, la législation ne fixe plus ce taux d'incorporation de biocarburants durables dans le diesel et ne répond plus, par la même occasion, aux obligations européennes de la Belgique.

 

L'urgence est donc motivée par la nécessité de faire publier la loi au Moniteur belge avant le 1er janvier 2016 afin de permettre son application et le contrôle de son exécution sur la base d'une année complète, s'agissant de volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation.

 

L'urgence est également motivée par le vide juridique qu'il convient de combler et qui fait partie de l'historique que je viens de vous reproduire.

 

De voorzitter: Ik stel u voor om ons over deze vraag uit te spreken.

Je vous propose de nous prononcer sur cette demande.

 

De urgentie wordt aangenomen bij zitten en opstaan.

L'urgence est adoptée par assis et levé.

 

Naamstemmingen

Votes nominatifs

 

29 Ontwerp van programmawet (II) (1480/3)

29 Projet de loi-programme (II) (1480/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

126

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

15

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1480/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1480/4)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

30 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake landbouw en leefmilieu (1471/3)

30 Projet de loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture et d'environnement (1471/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

130

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

11

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1471/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1471/4)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

31 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsontwerp tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen, door de Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën, in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden (1448/1-5)

31 Amendements et articles réservés du projet de loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales (1448/1-5)

 

Stemming over amendement nr. 8 van Stéphane Crusnière cs op artikel 15. (1448/2)

Vote sur l'amendement n° 8 de Stéphane Crusnière cs à l'article 15. (1448/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

48

Oui

Nee

90

Non

Onthoudingen

3

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 15 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 15 est adopté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 3 van Dirk Van der Maelen cs op artikel 17. (1448/2)

Vote sur l'amendement n° 3 de Dirk Van der Maelen cs à l'article 17. (1448/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

59

Oui

Nee

82

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 9 van Marco Van Hees cs op artikel 17. (1448/5)

Vote sur l'amendement n° 9 de Marco Van Hees cs à l'article 17. (1448/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

51

Oui

Nee

81

Non

Onthoudingen

9

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 17 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 17 est adopté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 1 van Dirk Van der Maelen cs op artikel 18. (1448/2)

Vote sur l'amendement n° 1 de Dirk Van der Maelen cs à l'article 18. (1448/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 6)

Ja

55

Oui

Nee

82

Non

Onthoudingen

3

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 4 van Georges Gilkinet op artikel 18. (1448/2)

Vote sur l'amendement n° 4 de Georges Gilkinet à l'article 18. (1448/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 7)

Ja

56

Oui

Nee

82

Non

Onthoudingen

3

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 5 van Georges Gilkinet op artikel 18. (1448/2)

Vote sur l'amendement n° 5 de Georges Gilkinet à l'article 18. (1448/2)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 7)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 6 van Georges Gilkinet op artikel 18. (1448/2)

Vote sur l'amendement n° 6 de Georges Gilkinet à l'article 18. (1448/2)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 7)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 18 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 18 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 2 van Dirk Van der Maelen cs tot invoeging van een artikel 19/1 (n). (1448/2)

Vote sur l'amendement n° 2 de Dirk Van der Maelen cs tendant à insérer un article 19/1 (n). (1448/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 8)

Ja

56

Oui

Nee

81

Non

Onthoudingen

4

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 7 van Georges Gilkinet tot invoeging van een artikel 19/2 (n). (1448/2)

Vote sur l'amendement n° 7 de Georges Gilkinet tendant à insérer un article 19/2 (n). (1448/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 9)

Ja

59

Oui

Nee

82

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

32 Geheel van het wetsontwerp tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen, door de Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën, in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden (1448/1)

32 Ensemble du projet de loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales (1448/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 10)

Ja

140

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1448/6)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1448/6)

 

Mevrouw Zuhal Demir heeft zoals haar fractie gestemd.

 

33 Wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (1444/10)

33 Projet de loi transposant la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (1444/10)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 11)

Ja

138

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1444/11)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1444/11)

 

(Mme Françoise Schepmans a voté oui.)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

34 Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 10 februari 2015 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 en G2 voor het burgerlijk jaar 2015 (nieuw opschrift) (1437/3)

34 Projet de loi portant confirmation de l'arrêté royal du 10 février 2015 relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la Commission des jeux de hasard due par les titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 et G2 pour l'année civile 2015 (1437/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 12)

Ja

141

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1437/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1437/4)

 

35 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot het elektronisch verrichten van akten buiten de openingsuren van de griffie (1477/4)

35 Proposition de loi modifiant la législation en ce qui concerne l'accomplissement électronique d'actes en dehors des heures d'ouverture du greffe (1477/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 13)

Ja

132

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

9

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal als ontwerp aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1477/5)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Elle sera soumise en tant que projet de loi à la sanction royale. (1477/5)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

36 Aangehouden amendement en artikel van het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie met betrekking tot het statuut van spoedeisende zaken ingeschreven op de rol van de familierechtbank (1476/1-4)

36 Amendement et article réservés de la proposition de loi modifiant, en ce qui concerne le statut des affaires urgentes inscrites au rôle du tribunal de la famille, la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice (1476/1-4)

 

Stemming over amendement nr. 1 van Christian Brotcorne op artikel 2. (1476/4)

Vote sur l'amendement n° 1 de Christian Brotcorne à l'article 2. (1476/4)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 14)

Ja

57

Oui

Nee

81

Non

Onthoudingen

3

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 2 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 2 est adopté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

37 Geheel van het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie met betrekking tot het statuut van spoedeisende zaken ingeschreven op de rol van de familierechtbank (1476/1)

37 Ensemble de la proposition de loi modifiant, en ce qui concerne le statut des affaires urgentes inscrites au rôle du tribunal de la famille, la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice (1476/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 15)

Ja

82

Oui

Nee

57

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal als ontwerp ter bekrachtiging aan de Koning worden voorgelegd. (1476/5)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Elle sera soumise en tant que projet de loi à la sanction royale. (1476/5)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

38 Wetsontwerp houdende diverse financiële bepalingen, houdende de oprichting van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie "Sociale activiteiten", houdende wijziging van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties en houdende een bepaling inzake de gelijkheid van vrouwen en mannen (nieuw opschrift) (1459/7)

38 Projet de loi portant des dispositions financières diverses, portant la création d'un service administratif à comptabilité autonome "Activités sociales", portant modification de la loi du 11 mai 1995 relative à la mise en oeuvre des décisions du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies et portant une disposition en matière d'égalité des femmes et des hommes (nouvel intitulé) (1459/7)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 16)

Ja

127

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

14

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1459/8)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1459/8)

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

39 Wetsontwerp tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2016 (1461/3)

39 Projet de loi fixant le contingent de l'armée pour l'année 2016 (1461/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 17)

Ja

139

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1461/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1461/4)

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

40 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (1506/1-5)

40 Amendements et articles réservés du projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (1506/1-5)

 

Stemming over amendement nr. 3 van Emir Kir op artikel 3. (1506/5)

Vote sur l'amendement n° 3 de Emir Kir à l'article 3. (1506/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 18)

Ja

47

Oui

Nee

84

Non

Onthoudingen

10

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 3 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 3 est adopté.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

Stemming over amendement nr. 4 van Emir Kir op artikel 4. (1506/5)

Vote sur l'amendement n° 4 de Emir Kir à l'article 4. (1506/5)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 18)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 4 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 4 est adopté.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

Stemming over artikel nr. 5. (1506/4)

Vote sur l'article n° 5. (1506/4)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 19)

Ja

93

Oui

Nee

34

Non

Onthoudingen

13

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Bijgevolg is artikel 5 aangenomen.

En conséquence, l'article 5 est adopté.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

Mme Özen a voté contre.

 

41 Geheel van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (1506/4)

41 Ensemble du projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (1506/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 20)

Ja

105

Oui

Nee

25

Non

Onthoudingen

11

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (1506/6)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (1506/6)

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

42 Goedkeuring van de agenda

42 Adoption de l’ordre du jour

 

Wij moeten overgaan tot de goedkeuring van de agenda voor de vergaderingen van de week van 14 december 2015.

Nous devons procéder à l’approbation de l’ordre du jour des séances de la semaine du 14 décembre 2015.

 

Geen bezwaar? (Nee) De agenda is goedgekeurd.

Pas d’observation? (Non) L’ordre du jour est approuvé.

 

Ik herinner u eraan dat de Conferentie van voorzitters onmiddellijk samenkomt.

 

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering dinsdag 15 december 2015 om 10.00 uur.

La séance est levée. Prochaine séance le mardi 15 décembre 2015 à 10.00 heures.

 

De vergadering wordt gesloten om 18.35 uur.

La séance est levée à 18.35 heures.

 

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 54 PLEN 085 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 54 PLEN 085 annexe.

 

 

 

  


Detail van de naamstemmingen

 

Détail des votes nominatifs

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 001

 

 

Oui        

126

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Claerhout Sarah, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Kir Emir, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

015

Onthoudingen

 

Bonte Hans, Caprasse Véronique, De Coninck Monica, Geerts David, Hedebouw Raoul, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Maingain Olivier, Pehlivan Fatma, Temmerman Karin, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 002

 

 

Oui        

130

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Geerts David, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vande Lanotte Johan, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

011

Onthoudingen

 

Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Dedry Anne, De Vriendt Wouter, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Hellings Benoit, Maingain Olivier, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 003

 

 

Oui        

048

Ja

 

Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Calvo Kristof, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Massin Eric, Mathot Alain, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

Non        

090

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Abstentions

003

Onthoudingen

 

Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Maingain Olivier

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 004

 

 

Oui        

059

Ja

 

Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

Non        

082

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 005

 

 

Oui        

051

Ja

 

Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

Non        

081

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Abstentions

009

Onthoudingen

 

Brotcorne Christian, Dallemagne Georges, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Lutgen Benoît, Matz Vanessa, Poncelet Isabelle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 006

 

 

Oui        

055

Ja

 

Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

Non        

082

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Abstentions

003

Onthoudingen

 

Dewinter Filip, Pas Barbara, Penris Jan

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 007

 

 

Oui        

056

Ja

 

Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

Non        

082

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Abstentions

003

Onthoudingen

 

Dewinter Filip, Pas Barbara, Penris Jan

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 008

 

 

Oui        

056

Ja

 

Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

Non        

081

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Abstentions

004

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo, Dewinter Filip, Pas Barbara, Penris Jan

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 009

 

 

Oui        

059

Ja

 

Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

Non        

082

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 010

 

 

Oui        

140

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Claerhout Sarah, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vande Lanotte Johan, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 011

 

 

Oui        

138

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Claerhout Sarah, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vande Lanotte Johan, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

002

Onthoudingen

 

Hedebouw Raoul, Van Hees Marco

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 012

 

 

Oui        

141

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Claerhout Sarah, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vande Lanotte Johan, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 013

 

 

Oui        

132

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Geerts David, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Hedebouw Raoul, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vande Lanotte Johan, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

009

Onthoudingen

 

Calvo Kristof, Cheron Marcel, Dedry Anne, De Vriendt Wouter, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Hellings Benoit, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 014

 

 

Oui        

057

Ja

 

Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

Non        

081

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Abstentions

003

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo, Hedebouw Raoul, Van Hees Marco

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 015

 

 

Oui        

082

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

057

Nee

 

Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

Abstentions

002

Onthoudingen

 

Hedebouw Raoul, Van Hees Marco

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 016

 

 

Oui        

127

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Geerts David, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vande Lanotte Johan, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

014

Onthoudingen

 

Calvo Kristof, Cheron Marcel, Dedry Anne, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Pas Barbara, Penris Jan, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 017

 

 

Oui        

139

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Claerhout Sarah, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vande Lanotte Johan, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

002

Onthoudingen

 

Hedebouw Raoul, Van Hees Marco

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 018

 

 

Oui        

047

Ja

 

Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demeyer Willy, Devin Laurent, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Van Hees Marco, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

Non        

084

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Abstentions

010

Onthoudingen

 

Calvo Kristof, Carcaci Aldo, Cheron Marcel, Dedry Anne, De Vriendt Wouter, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Hellings Benoit, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 019

 

 

Oui        

093

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

034

Nee

 

Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Devin Laurent, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Geerts David, Grovonius Gwenaëlle, Jiroflée Karin, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Massin Eric, Mathot Alain, Onkelinx Laurette, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Pirlot Sébastian, Senesael Daniel, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

Abstentions

013

Onthoudingen

 

Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Dallemagne Georges, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Hedebouw Raoul, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Matz Vanessa, Poncelet Isabelle, Van Hees Marco

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 020

 

 

Oui        

105

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedecker Peter, Dedry Anne, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kitir Meryame, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vande Lanotte Johan, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Vanheste Ann, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

025

Nee

 

Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demeyer Willy, Devin Laurent, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Massin Eric, Mathot Alain, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pirlot Sébastian, Senesael Daniel, Thiébaut Eric, Van Hees Marco, Winckel Fabienne

 

Abstentions

011

Onthoudingen

 

Brotcorne Christian, Caprasse Véronique, Dallemagne Georges, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Matz Vanessa, Poncelet Isabelle