Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

Donderdag 22 oktober 2015

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Jeudi 22 octobre 2015

 

Après-midi

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 14.19 uur en voorgezeten door de heer Siegfried Bracke.

La séance est ouverte à 14.19 heures et présidée par M. Siegfried Bracke.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Aanwezig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l’ouverture de la séance:

Charles Michel, Jan Jambon, Bart Tommelein, Elke Sleurs.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Evita Willaert, Maya Detiège, wegens gezondheidsredenen / pour raisons de santé;

Elio Di Rupo, Wouter Beke, Stefaan Van Hecke (stemmingen/votes), wegens ambtsplicht / pour devoirs de mandat;

Benoît Lutgen, begrafenis / funérailles;

Daniel Senesael, Benelux;

Els Van Hoof, buitenslands / à l'étranger.

 

Federale regering / gouvernement fédéral:

Willy Borsus, Europese Ministeraad Landbouw (Luxemburg) / Conseil des Ministres européens Agriculture (Luxembourg);

Steven Vandeput.

 

Vragen

Questions

 

Aan de orde zijn de mondelinge vragen. Ik herinner u aan Reglement, waarin staat dat er twee minuten spreektijd is voor de vraag, twee minuten voor het antwoord en één minuut voor de repliek. Er staat ook in dat we geen papieren voorlezen.

 

Nous avons convenu en Conférence des présidents que les orateurs ne lisent pas de papiers et qu'ils s'en tiennent à deux minutes.

 

01 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Karin Temmerman aan de eerste minister over "het akkoord van de sociale partners over de aanvullende pensioenen" (nr. P0722)

- de heer Georges Gilkinet aan de eerste minister over "de aanvullende pensioenen" (nr. P0723)

- de heer Frédéric Daerden aan de minister van Pensioenen over "de aanvullende pensioenen" (nr. P0724)

- mevrouw Catherine Fonck aan de minister van Pensioenen over "de aanvullende pensioenen" (nr. P0725)

- de heer Wouter De Vriendt aan de minister van Pensioenen over "het akkoord van de sociale partners over de aanvullende pensioenen" (nr. P0726)

01 Questions jointes de

- Mme Karin Temmerman au premier ministre sur "l'accord des partenaires sociaux sur les pensions complémentaires" (n° P0722)

- M. Georges Gilkinet au premier ministre sur "les pensions complémentaires" (n° P0723)

- M. Frédéric Daerden au ministre des Pensions sur "les pensions complémentaires" (n° P0724)

- Mme Catherine Fonck au ministre des Pensions sur "les pensions complémentaires" (n° P0725)

- M. Wouter De Vriendt au ministre des Pensions sur "l'accord des partenaires sociaux sur les pensions complémentaires" (n° P0726)

 

01.01  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, collega’s, vorige week hebben de sociale partners een akkoord gesloten omtrent de tweede pensioenpijler. In tegenstelling tot wat sommige leden van uw regering dachten, namelijk dat de sociale partners nooit een akkoord zouden bereiken, is het er wel, en dan nog wel unaniem.

 

Mijnheer de eerste minister, u hebt zelf altijd gezegd, ook in uw recentste speech, dat het sociaal overleg voor u heel belangrijk is en dat het zowat de hoeksteen vormt van onze samenleving. Wij verwachten dan ook dat het akkoord volledig wordt uitgevoerd. Mijn vraag luidt daarom of het akkoord volledig zal worden uitgevoerd. Daarover bestaat er immers twijfel bij uw coalitiepartners. Ziehier een aantal uitspraken.

 

Volgens de heer Dewael is het sociaal overleg niet heilig. Hij zei dat in het verleden het sociaal overleg in België aanleiding heeft gegeven tot werkbare compromissen en dat het goed is als de sociale partners een consensus bereiken, maar dat anders de regering haar verantwoordelijkheid moet nemen.

 

Daartegenover staat de uitspraak van de heer Verherstraeten, die zei dat het sociaal overleg wel heilig is. Hij zei dat er goede akkoorden werden bereikt in moeilijke omstandigheden, zoals de huidige, en dat dit belangrijk is en moet worden gerespecteerd en gestimuleerd omdat zulks leidt tot sociale vrede en jobs oplevert. De heer Verherstraeten wil dus absoluut dat de akkoorden worden uitgevoerd.

 

Tot slot, de heer Vuye zei dat hij niet is verkozen als notaris van de sociale partners. Volgens hem moet het sociaal akkoord bekeken worden, waarna de regering haar zeg daarover moet doen, wat met andere woorden betekent dat de regering alles zal bepalen.

 

Mijnheer de eerste minister, de onduidelijkheid is dus troef.

 

De sociale partners hebben duidelijk gemaakt dat het één akkoord is en dat het evenwichtig is. Mijnheer de eerste minister, u weet beter dan ik dat als er één element uit een akkoord wordt gehaald, er eigenlijk geen akkoord meer is. Vandaar mijn eenvoudige vraag of u het moeizaam bereikte akkoord, dat unaniem werd goedgekeurd door de sociale partners, volledig en integraal zult uitvoeren, inclusief de elementen over de tweede pijler en de bijkomende elementen die werden afgesproken zaken die erin afgesproken zijn. Alvast bedankt voor uw antwoord.

 

01.02  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, cela faisait longtemps que nous n'avions pas pu vous poser des questions d'actualité en séance plénière. Cela faisait longtemps aussi que les partenaires sociaux n'avaient pas pu s'accorder sur différents thèmes compliqués. Le résultat de leurs négociations est un compromis, c'est du donnant-donnant. Je pourrais faire des commentaires sur le contenu, sur le deuxième pilier et son accessibilité, sur l'orientation des placements réalisés, sur le contrôle de la disponibilité, notamment pour les femmes, mais je suis plus intéressé par l'attitude de votre gouvernement à l'égard de cet accord.

 

Monsieur le premier ministre, dans le cadre de notre discussion ce mercredi, on a constaté des positionnements très différents de membres de votre majorité, notamment M. Verhersrtaeten, M. Dewael, M. Vuye. Et je dois bien constater que c'est souvent M. Vuye qui gagne! Je dois pouvoir le regretter parce qu'entre la provocation et l'apaisement, notre choix est plutôt celui de l'apaisement, du respect du dialogue social.

 

Monsieur le premier ministre, qu'allez-vous faire de cet accord social? Allez-vous l'appliquer comme tel ou l'appliquer en essayant de l'améliorer, en gardant l'équilibre? Il peut y avoir une marge de discussion et le gouvernement peut toujours faire mieux, mais dans le sens de l'équilibre. Ou, comme précédemment, allez-vous abîmer cet accord entre partenaires sociaux, le rendre beaucoup moins équitable, beaucoup moins équilibré et, à nouveau, provoquer la colère et le déséquilibre social, qui est problématique d'un point de vue économique?

 

Monsieur le premier ministre, apaisement ou provocation? Je souhaite une réponse claire.

 

01.03  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, il y a un accord du Groupe des Dix sur les pensions complémentaires, mais il ne parle pas que de cela. Il parle également de la disponibilité adaptée pour les bénéficiaires des allocations de garantie de revenus. Il faut évidemment saluer cet accord.

 

La question qui prime aujourd'hui est de savoir si votre gouvernement va appliquer l'entièreté de l'accord.

 

Précédemment, alors même que des accords entre partenaires sociaux avaient été conclus, vous aviez choisi de n'en appliquer qu'une partie. Qu'allez-vous décider pour ce nouvel accord du G10?

 

Par ailleurs, de nombreux citoyens se demandent ce qu'il va advenir de leur pension. Celle-ci ne se basera plus sur des taux fixes, mais sera délimitée par un plancher et un plafond – de 1,75 à 3,75. S'il faut saluer cet accord, il est légitime que les travailleurs s'interrogent.

 

Ce nouveau dispositif ne concernera-t-il que les primes futures? Une nouvelle évaluation du taux sera-t-elle réalisée chaque année? Qui en décidera? Allez-vous modifier l'âge auquel les travailleurs peuvent obtenir cette pension complémentaire? Voilà autant de questions pertinentes que se posent les citoyens. Dès lors, je vous remercie par avance d'y répondre.

 

01.04  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer de premier, de regering is altijd al van plan geweest om de aanvullende pensioenen in ons land te verlagen. Dat staat op pagina 28 van uw regeerakkoord. Het is het zoveelste offensief tegen de pensioenen van gewone mensen die werken. We hebben de afschaffing van de pensioenbonus gehad en we hebben het hele debat over langer werken, een verhoging van de pensioenleeftijd zonder dat u werk maakt van werkbaar werk. Dit is dus deel drie van de drietand tegen de pensioenen van de gewone werknemers.

 

De regering heeft dan de sociale partners in het gat geduwd met de vraag om een compromis te zoeken volgens dat asociale regeerakkoord. Er is een compromis bereikt, een zeer fragiel compromis, waarover veel te zeggen valt. Werknemers zullen tot een derde minder aanvullend pensioen krijgen. Het kan gaan om enkele tienduizenden euro verlies aan het einde van de rit. We kunnen dus de vraag stellen waar al de winsten van de groepsverzekeraars en van de pensioenfondsen zitten. Men moest de minimumrendementen verlagen van 3,75 % tot 3,25 % en nu tot 1,75 %. In de jaren waarin het goed ging, is er veel winst gemaakt. Waar zijn die winsten naartoe? Er is nu echter een compromis.

 

Vorige week, tijdens uw State of the Union, hebt u zich hier op de borst geklopt over de zogezegde eenheid in uw regering. Premier, die eenheid heeft welgeteld drie dagen standgehouden, drie dagen. Toen kwamen er uitspraken van leden van de N-VA dat ze met dat sociaal akkoord niet zomaar akkoord zouden gaan en een uitspraak van de heer Verherstraeten van CD&V dat een sociaal akkoord voor zijn partij wel heilig is. Wat is het nu? Zal de regering dat fragiel sociaal akkoord respecteren of niet?

 

Er is een uitspraak van de N-VA en als de N-VA iets zegt over sociaal beleid, boer, let dan op uw ganzen. Ik meen dat er niet veel N-VA-maatregelen zijn waarbij de gewone werknemers er niet bekaaid af komen. Als we gaan naar een verdere verlaging van de aanvullende pensioenen en als de regering dat fragiele evenwicht, dat fragiele akkoord wil bruuskeren, dan zal het in elk geval niet met ons zijn. Dat zullen wij nooit aanvaarden.

 

01.05  Frédéric Daerden (PS): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, voici dix jours, un accord est intervenu au niveau des partenaires sociaux. Comme l'ont rappelé les collègues qui se sont exprimés avant moi, c'est un compromis global. Et je serais tenté de dire que, dans le cadre de cet accord global de ces partenaires sociaux, un élément important a été obtenu par les syndicats, c'est le maintien d'un rendement garanti. On peut déplorer qu'il soit ramené à une fourchette allant de minimum 1,75 % à 3,75 %. Ce n'était pas gagné d'avance au vu des déclarations préalables du secteur qui était d'ailleurs soutenu par votre ministre des Pensions.

 

Néanmoins, c'est une remise en question non seulement de l'attractivité du deuxième pilier mais aussi de sa stabilité. De fait, si on peut régulièrement revoir la notion de rendement garanti, que fera-t-on demain ou après-demain? Plus que jamais, le premier pilier de pension doit être un premier pilier fort qui est le seul garant de solidarité et de stabilité.

 

Monsieur le premier ministre, quelles suites allez-vous donner à cet accord? Vous engagez-vous au respect strict de cet accord global? Peut-on encore être crédible quand on dit que, par la généralisation du deuxième pilier, on va garantir le pouvoir d'achat des pensionnés? Étant donné toutes les attaques au pouvoir d'achat et la fragilisation du deuxième pilier, je pense sincèrement que les pensionnés sont en danger. Enfin, savons-nous aujourd'hui, si on applique la règle, quel sera le taux réel applicable pour le deuxième pilier de pension?

 

01.06 Eerste minister Charles Michel: Ik bevestig dat ik vorige vrijdagnamiddag, in naam van de regering formeel het akkoord heb ontvangen uit de handen van mevrouw Sioen. De experten van de regering hebben onmiddellijk het akkoord bekeken.

 

U hebt gelijk, het is een akkoord met verschillende onderdelen. Het gaat niet alleen over het rendement van de tweede pijler. Dat is wel een belangrijk punt, een cruciaal punt zelfs, voor de toekomst. Het is belangrijk daarover zo snel mogelijk duidelijkheid te creëren. Er zijn echter ook andere elementen, zoals werk, de tijdelijke werkloosheid of de gezondheidszorg. Ook over die punten hebben de sociale partners een akkoord bereikt.

 

Je suis extrêmement clair: je me réjouis qu'un accord ait été conclu. C'est la démonstration de la capacité, au-delà des intérêts a priori différents, de s'accorder sur des sujets difficiles et délicats. J'ai un sentiment très positif par rapport au contenu de l'accord qui a été communiqué.

 

Je suis convaincu que nous serons en mesure, suite à la réunion du kern ce soir et du Conseil des ministres demain, de donner très rapidement, dans les prochains jours, une position précise et nuancée aux partenaires sociaux. Nous avons la volonté de respecter l'important travail des partenaires sociaux.

 

Cet accord comporte des nuances. Je donne un exemple: en termes d'emploi ou de soins de santé notamment, les partenaires sociaux expriment le souhait de continuer la négociation en vue d'aboutir à des accords. C'est positif! Mais le gouvernement peut demander des précisions sur la manière dont ce travail va pouvoir se poursuivre.

 

Il ne s'agit pas simplement de dire "oui" ou "non". Il s'agit d'apporter une réponse claire. Je confirme le sentiment très positif que nous avons sur le fait qu'un accord a été conclu et sur le contenu de l'accord.

 

Wij zullen vanavond en misschien ook morgen voortwerken om dat te bekijken en een formeel antwoord te kunnen geven.

 

Mijn laatste woord en informatie zijn de volgende.

 

Ik heb aan de Groep van Tien gemeld dat het mijn bedoeling is zo snel mogelijk een nieuwe vergadering tussen het kernkabinet en de Groep van Tien te organiseren.

 

Ten slotte, ik stel een strategie vast om te proberen een vorm van ruzie binnen de Ministerraad te organiseren. Dat zal niet lukken.

 

Ik wil nog een laatste belangrijke informatie meegeven. De rol van de een en van de ander is heel duidelijk. Er is de regering met de steun van een politieke meerderheid. Wij steunen een regeerakkoord. Er is ook legitimiteit om dat regeerakkoord uit te voeren. Dat is een eerste belangrijk punt.

 

Er is, anderzijds, de rol en de expertise van de sociale partners in het kader van de uitvoering van het beleid. Het is nuttig om naar de sociale partners te luisteren teneinde onze maatregelen te versterken en te verbeteren.

 

Ik dank u voor de aandacht. (Applaus van de meerderheid.)

 

01.07  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

U bent heel goed begonnen. Ik ben ook van mening dat het heel belangrijk is dat het akkoord er is. U hebt echter niet gemeld dat u het akkoord zal respecteren. Op het einde van uw betoog hebt u de zaken zelfs helemaal omgedraaid en erop gewezen dat het uiteindelijk de regering zal zijn die zal beslissen.

 

Mijnheer de eerste minister, ik zal het nogmaals herhalen. In uw regeerakkoord en ook in de beleidsverklaring van uw minister van Pensioenen staat heel duidelijk dat de tweede pijler een belangrijk element is.

 

Ten eerste, de minister van Pensioenen heeft die tweede pijler nu bijna volledig onderuitgehaald. Ondanks dat gegeven hebben de sociale partners toch een akkoord gesloten.

 

U werpt op dat wij niet moeten proberen de onenigheid te organiseren.

 

Mijnheer de eerste minister, wij organiseren die onenigheid niet. Ze is er gewoon. De ene minister verklaart dat de regering het akkoord zal respecteren, terwijl een andere minister mededeelt dat de regering het niet zal respecteren. Dat is onenigheid.

 

Mijnheer de eerste minister, niettemin wil ik positief eindigen.

 

Ik hoop, ten eerste, echt uit de grond van mijn hart dat niet alweer een beslissing van uw regering ten koste gaat van wat gezinnen, en in dit geval van wat gepensioneerden, zullen verdienen.

 

Ik hoop, ten tweede, dat u deze keer absoluut wel het sociaal akkoord zal respecteren.

 

Mijnheer de minister, indien u dat nu niet doet, heeft de huidige regering alle krediet bij de sociale partners verloren.

 

01.08  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le premier ministre, si vous vouliez nous rassurer, c'est raté! Vous avez parlé d'une volonté de respect et avez enchaîné ensuite avec une série d'expressions. Vous parliez de nuances, d'analyses précises. Nous avons appris à connaître votre gouvernement et sa capacité à faire l'inverse de ce qu'il déclare, notamment en matière de respect des accords sociaux.

 

Le diable se cache dans les détails comme en matière de fiscalité. Il s'agit d'un sujet fragile. Le dialogue social a repris, on peut s'en réjouir, d'autant plus que les circonstances sont difficiles. Vous n'aidez pas les partenaires sociaux à trouver de bons accords. Ceux-ci ne sont possibles que lorsque le gouvernement est soutenant. D'après notre point de vue, votre gouvernement n'est pas soutenant pour conclure des accords positifs, entre autres en matière de pensions.

 

Vous avez beau jeu d'accuser l'opposition d'essayer de créer la bagarre, des disputes au sein du gouvernement, mais tout le monde aura pu constater que vous n'avez pas besoin de nous pour ce faire, et nous refusons que les acteurs sociaux et la sécurité sociale en soient les victimes.

 

01.09  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le premier ministre, je vous remercie pour vos réponses. Nous avons l'habitude dans cette assemblée, voire dans les médias, d'entendre les deux versions de votre gouvernement. En effet, au niveau de la concertation sociale, il y a la version de la N-VA qui dit très clairement pouvoir largement se passer des partenaires sociaux et il y a la position du CD&V qui y accorde encore une très grande attention.

 

Ce que vous comptez décider dans les jours qui viennent sera la démonstration de la confiance et de la manière avec laquelle vous voulez réellement travailler avec les partenaires sociaux. Soit vous appliquez intégralement l'accord, et ce sera le signe que vous pouvez travailler en toute confiance avec eux, soit vous l'appliquez à la carte et à géométrie variable, et ce sera alors la démonstration qu'il n'y a aucune possibilité d'instaurer la confiance avec les partenaires sociaux.

 

Monsieur le premier ministre, vous devez aujourd'hui avancer pour retisser cette confiance à laquelle je vous conviais il y a une semaine. Retisser cette confiance avec les partenaires sociaux vous permettra aussi de tisser une nouvelle confiance avec l'ensemble des citoyens.

 

01.10  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer de eerste minister, u had het opnieuw over de zogezegde eenheid binnen de regering, maar ik geloof u niet meer als het daarover gaat. Misschien had ik u negen maanden geleden, of zes maanden geleden nog geloofd. Telkens zegt u op dit spreekgestoelte dat de regering gekenmerkt wordt door eenheid, maar een paar dagen nadien zijn er ministers en partijen binnen uw regering die A zeggen en B zeggen, en al hun meningen lopen alweer uiteen, niettegenstaande de mooie, eerbiedwaardige verklaring die u elke week in de Kamer aflegt.

 

Vandaag hebt u de kans gemist om alle mensen gerust te stellen. Het gaat om 2,3 miljoen werknemers die op dit moment een aanvullend pensioen aan het opbouwen zijn. Die mensen willen zekerheid over het bedrag dat zij op het einde van de rit kunnen verwachten. De N-VA is voor een verlaging, CD&V zegt dat het sociaal akkoord behouden moet blijven. Eigenlijk hebt u twijfel gelaten in uw antwoord, en dat is bijzonder jammer. Dit land heeft nood aan sociale vrede en aan zekerheid als het gaat over het sociaal beleid.

 

01.11  Frédéric Daerden (PS): Monsieur le premier ministre, votre réponse est indiscutablement nuancée, ce que je peux comprendre.

 

Néanmoins, j'entends que le gouvernement est tout près de respecter l'accord des partenaires sociaux. Et, contrairement à mes collègues, j'ai tendance à vous croire; vous allez tout faire pour y arriver! Ne ratez pas l'occasion de nous montrer à présent un gouvernement qui respecte la concertation sociale.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

02 Questions jointes de

- M. Aldo Carcaci au premier ministre et au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "les mouvements sociaux et les grèves" (n° P0727)

- Mme Catherine Fonck au premier ministre et au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "les mouvements sociaux et les grèves" (n° P0728)

- M. Jan Vercammen au premier ministre et au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "les mouvements sociaux et les grèves" (n° P0731)

- M. Egbert Lachaert au premier ministre et au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "les mouvements sociaux et les grèves" (n° P0732)

02 Samengevoegde vragen van

- de heer Aldo Carcaci aan de eerste minister en aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de sociale acties en de stakingen" (nr. P0727)

- mevrouw Catherine Fonck aan de eerste minister en aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de sociale acties en de stakingen" (nr. P0728)

- de heer Jan Vercammen aan de eerste minister en aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de sociale acties en de stakingen" (nr. P0731)

- de heer Egbert Lachaert aan de eerste minister en aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de sociale acties en de stakingen" (nr. P0732)

 

02.01  Aldo Carcaci (PP): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, lundi dernier était un jour de grève générale en région liégeoise, une grève combinée à celle des chemins de fer, le tout à la seule initiative de la FGTB.

 

Comme à presque chaque manifestation nationale, des dégâts importants ont été constatés, dégâts matériels qui s'élèvent cette fois à 120 000 euros. Le ministre wallon en charge de la gestion des routes a d'ailleurs porté plainte contre X. De plus, des milliers de travailleurs ont été pris en otage par des barrages, que certains diront filtrants, et notamment sur une autoroute. L'entrave à la circulation est un délit!

 

Dans leurs commentaires aux médias, certains responsables syndicaux nous annoncent que leurs actions iront crescendo. Même si je peux comprendre leurs légitimes revendications et que je respecte le droit de grève, je ne peux pas comprendre qu'on empêche des citoyens de se rendre à leur travail ou qu'on prenne le domaine public pour cible. Il devient urgent de légiférer. La grève est un droit mais le travail aussi.

 

J'ai déposé début juin deux propositions de loi, l'une sur le droit de grève et le droit au travail, l'autre sur la personnalité juridique des syndicats. En effet, il est illogique que tous les citoyens payent la facture des débordements de quelques-uns. Les syndicats, et dans ce cas la FGTB, doivent pouvoir être poursuivis pénalement et civilement pour tous les débordements de leurs affiliés.

 

02.02  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, monsieur le premier ministre. Nous ne sommes pas les derniers à critiquer lorsque votre politique est inacceptable et nous trouvons d'ailleurs légitime que les citoyens s'y opposent et l'expriment, y compris en dernier recours par le droit de grève.

 

Mais ce lundi, les choses ont été trop loin, beaucoup trop loin! Des blocages qui ont duré plusieurs heures, des dégâts importants aux routes, sans oublier une situation qui a abouti à empêcher un chirurgien de rejoindre son hôpital alors que sa présence était indispensable et urgentissime.

 

Monsieur le premier ministre, face à de tels dérapages mais face aussi aux heures qui ont passé, je voudrais savoir quelles ont été les instructions qui avaient été données à la police. S'agit-il d'une instruction de laisser faire les manifestants ou, au contraire, de mettre fin à ces entraves à la circulation?

 

Par ailleurs, au sujet de ce qui s'est passé, il me semble également important de savoir si des procédures ont été entamées sur le plan judiciaire envers les auteurs des infractions.

 

02.03  Jan Vercammen (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de premier, collega's, vanmorgen werden we wakker met de perceptie dat er in dit land, in volgorde van sterkte, drie soorten rechten zijn: ten eerste, de gewone burgerrechten, ten tweede, de mensenrechten en, ten derde, het stakingsrecht.

 

Is dat wel zo? We hebben in België en in Europa inderdaad heel veel rechten. In onze geest staan die rechten toch op een gelijk niveau? Er is een recht op staken, maar er is ook een recht op vrijheid, de vrijheid om niet te staken.

 

Er is een recht op gezondheid en er is een recht op het bijstaan van personen in nood. Met een kwestie ter zake worden wij nu geconfronteerd.

 

Willen we het stakingsrecht beknotten? Neen, wij zijn voor het stakingsrecht, maar dat stakingsrecht mag geen grote zak worden waarin we van alles stoppen, zoals de verstoring van de openbare orde, het beletten van hulp aan personen in nood, en geweld, wat toch een monopolie van de Staat is.

 

Ik vind dat wij dat niet kunnen toelaten. Ik ben arts en als medicus bestaat er zoiets als de vrijheid op de uitoefening van de geneeskunde. Dat geeft een chirurg echter niet het recht om met zijn scalpel eender welke onschuldige voorbijganger te bewerken.

 

Vandaar mijn vraag, mijnheer de premier. Kunnen wij in deze tijden, waarin de samenleving en de regering een systeem proberen te vrijwaren, een sociaal systeem met onze werkloosheidsuitkeringen, onze ziekteverzekering en onze pensioenen, zo maar toestaan dat onder de mantel van het syndicaal recht en het recht op staken een hele hoop zaken worden verborgen en stom en blind geweld toegelaten is?

 

02.04  Egbert Lachaert (Open Vld): Mijnheer de eerste minister, mijnheer de minister van Werk, collega's, het is niet de eerste keer dat ik hier sta wanneer het gaat over het stakingsrecht. In de loop van vorig jaar waren er heel wat sociale acties en dat bracht mij ertoe om u, mijnheer de minister van Werk, te vragen waar het stakingsrecht begint en eindigt en waar het recht op werken, de vrijheid van beweging, begint en eindigt. U hebt mij toen geantwoord dat er zoiets was als een akkoord tussen de sociale partners, het herenakkoord uit 2002, waarvan u zelf nog mee de auteur bent geweest. Dat beschrijft de regels, waar staken kan en waar het stopt.

 

Ik heb toen gezegd dat het tijd werd om dat document te evalueren. Ik stel immers vast dat bedrijfsbezettingen nog altijd schering en inslag zijn, dat haventerreinen worden afgesloten. Afgelopen week waren we dan getuige van een spijtig incident waarbij een Deense toeriste het leven heeft gelaten in twijfelachtige omstandigheden, waarvan we de oorzaak of het gevolg niet kennen. Ik vraag nu al zo lang een evaluatie van het herenakkoord. De sociale partners hadden dat aangekondigd tegen einde 2010. Vandaag is het 2015. Ik ga niet back to the future, maar ik wil u wel de volgende vragen stellen.

 

Mijnheer de eerste minister, mijnheer de minister, ten eerste, veroordeelt u wat er afgelopen week is gebeurd, het bezetten van de openbare weg, een illegale actie, waardoor iemand zijn beroep niet heeft kunnen uitoefenen, met alle gevolgen vandien?

 

Ten tweede, zult u nu eindelijk bij de sociale partners erop aandringen om op korte termijn het herenakkoord te evalueren?

 

De voorzitter: Het antwoord zal alleen door de eerste minister worden gegeven.

 

02.05  Charles Michel, premier ministre: Monsieur le président, chers collègues, les incidents qui ont eu lieu en début de semaine sont graves. Je veux, au nom du gouvernement, commencer par exprimer ma sympathie et mes condoléances à la famille de cette victime danoise.

 

Ik wil in naam van de regering mijn medeleven betuigen aan de familie van deze Deense toeriste.

 

In ons land is er veel ruimte om kritisch te zijn over het beleid van een regering. Iedereen kan iemand ervan proberen te overtuigen dat deze regering een slecht beleid voert.

 

Dans ce cadre, personne ne conteste le droit de manifester, de s'exprimer et de faire grève. Il me semble que personne ne peut non plus contester le droit de ceux qui choisissent de ne pas participer à la grève, de pouvoir se rendre librement et sans violence à leur travail, à l'hôpital ou à l'école.

 

C'est pourquoi je lance très formellement un appel au respect. Nous vivons dans un État de droit.

 

Er zijn duidelijke regels! Ik vraag alleen maar respect voor de bestaande regels. Het blokkeren van een industriezone, het blokkeren van een autosnelweg is verboden bij wet! (Applaus)

 

Die redenering wordt gesteund door de Raad van Europa. Die maakt een duidelijk verschil en aanvaardt een piket om het publiek te informeren of zelfs te proberen te overtuigen.

 

Ce qui n'est pas possible, c'est de faire un piquet dans le but de contraindre, parfois par la violence, parfois par l'intimidation. Ce n'est pas acceptable. Je lance donc un appel au respect. Et je conclus par ces mots, que je crois être de bon sens: la liberté de faire grève s'arrête là où commence la liberté de ceux qui ne font pas grève, de se rendre au travail, de se rendre à l'hôpital ou de se rendre à l'école. Je lance un appel au respect des règles de la part de chacun. (Applaudissements)

 

02.06  Aldo Carcaci (PP): Je remercie le premier ministre pour sa réponse. Néanmoins, je me permets d'insister sur le caractère urgent de la situation, car sur le plan économique, ces blocages à répétition sont un désastre pour les petites et moyennes entreprises, ainsi que pour les travailleurs qui sont empêchés d'aller travailler.

 

Vous constaterez que je n'ai pas évoqué l'incident de la touriste qui est malheureusement décédée. Une enquête est en cours et je pense qu'insister là-dessus aurait été insignifiant de ma part.

 

02.07  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le premier ministre, je vous remercie pour votre réponse. Je voudrais, une fois n'est pas coutume, saluer votre intervention. Le droit de grève n'est pas un droit absolu et il ne peut pas être acceptable d'en arriver à la situation de ce lundi. Le comportement de quelques-uns a été totalement inacceptable et irresponsable.

 

Ceci étant, monsieur le premier ministre, je trouve que nous sommes en droit de nous interroger sur les instructions, notamment de votre ministre de l'Intérieur, qui ont été données à la police pour pouvoir lever les entraves à la circulation. Vous n'avez pas répondu sur ce point. Nous y reviendrons en interrogeant le ministre de l'Intérieur, parce que non seulement ce qui s'est passé lundi n'était pas acceptable, mais aussi parce que cela doit faire l'objet d'une analyse en vue d'interventions futures et d'éventuelles futures instructions à donner à la police lors de situations similaires.

 

02.08  Jan Vercammen (N-VA): Mijnheer de eerste minister, de N-VA is als een loyale democratische partner in dit project gestapt om de economie en de sociale stelsels van ons land te redden. Wij gaan dat doen op een democratische manier en niet met de wet van de straat. Dan zult u aan ons een goede partner hebben.

 

02.09  Egbert Lachaert (Open Vld): Mijnheer de eerste minister, ik wil u feliciteren met uw uiteenzetting. Ik ben heel blij met het feit dat u veroordeelt wat er op de openbare weg is gebeurd.

 

Ik was verrast door wat mevrouw Fonck in het eerste deel van haar antwoord zei. Ik dacht dat er iets moois groeide tussen oppositie en meerderheid, in de vorm van een gezamenlijke veroordeling van wat er is gebeurd. In het tweede deel miste ik echter iets, namelijk de tools om af te dwingen waar het over gaat. Als men zegt dat er een recht op werken is, moet men de politie toelaten om tussen te komen als de openbare weg wordt bezet. Men kan niet toelaten dat bedrijven en havens bezet worden. Dan moet men ook de middelen creëren om dit te kunnen afdwingen.

 

Mijn fractie zal hierop blijven aandringen om ervoor te zorgen dat die tools er zijn en dat de rechten die de eerste minister aanhaalt, allemaal worden gerespecteerd.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

03 Vraag van de heer Johan Klaps aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de problemen met het Bancontact­netwerk" (nr. P0730)

03 Question de M. Johan Klaps au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "les problèmes sur le réseau Bancontact" (n° P0730)

 

03.01  Johan Klaps (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, wij betalen met zijn allen hoe langer hoe meer elektronisch en dat is een goede zaak want het is snel, veilig en efficiënt. De meeste mensen hebben nog bijzonder weinig cash op zak. Dit lijkt mij een evolutie die wij allemaal kunnen toejuichen.

 

De voorwaarde is echter dat het elektronisch betalingsnetwerk effectief, efficiënt en betrouwbaar is. Zo niet, geeft dit heel veel problemen voor zowel de consument die niet voldoende cash op zak heeft om het probleem op te vangen als voor de handelaar die een heleboel omzet ziet verloren gaan.

 

Wij hebben de laatste jaren al verschillende problemen gehad, tot twee keer toe in de kerstperiode, op een moment dat er grote pieken waren die perfect voorspelbaar waren. Dit heeft tot grote ontevredenheid geleid bij de handelaars.

 

De oorzaak hiervan is een technische panne bij de firma Worldline. Dit is een firma met een quasi monopolie op onze markt. Vorige maand heeft zich een nog groter probleem voorgedaan. De betalingen in de winkels zijn doorgegaan, maar het geld is meer dan een week lang niet doorgestort naar de handelaars.

 

Mijnheer de minister, u begrijpt hopelijk dat dit een gigantisch probleem is dat voor grote liquiditeitsproblemen heeft gezorgd bij handelaars. Verschillende onder hen konden hun leveranciers niet meer betalen en sommigen moesten bijna de deuren sluiten.

 

Naar aanleiding van dat laatste incident werden onderhandelingen opgestart tussen Worldline en verschillende handelsfederaties om tot een resultaat te komen en een systeem van schadevergoeding uit te werken als dat probleem zich nog eens voordoet. Daarnaast heb ik vernomen, mijnheer de minister, dat u ook een audit heeft besteld bij de Nationale Bank over deze problematiek.

 

Ik heb twee concrete vragen voor u. Ten eerste, zijn er al resultaten van dat overleg? Kunt u ons daarover al iets meer vertellen? Ten tweede, wat is precies het doel van de audit die u heeft besteld?

 

03.02 Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, mijnheer Klaps, het klopt dat wij op 28 september Atos Worldline bij ons hebben gehad. Wij hebben hen duidelijk gemaakt dat een aantal dingen niet meer kan. In tweeënhalf jaar zijn er drie technische haperingen geweest met zware gevolgen voor de handelaars en de consumenten. Dit kan niet meer!

 

Ten eerste, wat de technische haperingen betreft, heeft men ons toegezegd dat dit zo snel als mogelijk zou worden verholpen en zich in de toekomst zo weinig mogelijk nog zal voordoen. Het zou er maar aan mankeren! Zij zouden ook overleggen met de organisaties van zelfstandigen om te bekijken welke commerciële tegemoetkoming zij konden geven om dit toch een beetje goed te maken.

 

Ten tweede, er zijn heel veel problemen met de communicatie. Zelfs de Nationale Bank, de toezichthouder, was niet op de hoogte van de technische problemen. Wij hebben heel concreet aan de Nationale Bank gevraagd zo snel mogelijk een audit uit te voeren. Die audit is vertrouwelijk. De Nationale Bank doet daarvoor het nodige als toezichthouder.

 

Wij willen echter nog een stap verder gaan, met name door een wetsontwerp voor te leggen dat de toezichthouder, de Nationale Bank, nog meer instrumenten geeft om in de toekomst, wanneer dit zich nog zou voordoen, harder te kunnen optreden tegen Atos Worldline zodat iedereen, de handelaars maar ook de consumenten, er maximaal op kan vertrouwen dat het systeem performant is, goed technisch wordt onderhouden en zo weinig mogelijk gebreken en haperingen vertoont in de realiteit.

 

03.03  Johan Klaps (N-VA): Mijnheer de minister, ik heb in dezen een bedenking bij uw manier van werken. Als het over het sociaal overleg tussen vakbonden en werkgevers gaat, huldigt u altijd de stelling dat wij moet wachten op het akkoord dat daar moet worden bereikt en dat wij hen volop kansen moeten geven om tot een akkoord te komen. Hoewel het akkoord finaal door de overheid betaald wordt, gaat u toch niet als deelnemer mee aan tafel zitten.

 

Hier gaat het nu over een onderhandeling tussen Worldline en de handelaars, die schade hebben geleden, niet de overheid. In dit geval kondigt u een wetgevend initiatief aan, terwijl de onderhandelingen nog volop lopen. Mijnheer de minister, ik hoop dat u begrijpt dat dit de onderhandelingen absoluut niet gemakkelijker maakt. Hoe kunnen de organisaties tot een akkoord komen, als dat daarna plotsklaps door een wetsontwerp wordt gewijzigd?

 

Ik wil u dan ook oproepen, mijnheer de minister, om even af te wachten en pas in te grijpen als het overleg geen resultaten oplevert. Op dat moment zullen wij uw initiatief volop steunen, want elektronische betalingen zijn cruciaal voor onze economie en zij moeten goed verlopen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

04 Vraag van de heer Jef Van den Bergh aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de modaliteiten voor de terugroeping van wagens van de Volkswagengroep met sjoemelsoftware in België" (nr. P0733)

04 Question de M. Jef Van den Bergh au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "les modalités du rappel de véhicules du groupe Volkswagen equipés d'un logiciel fraudeur en Belgique" (n° P0733)

 

04.01  Jef Van den Bergh (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de vice-eerste minister, collega’s, twee weken geleden kreeg ik een brief van D’Ieteren waarin staat: “Wij kunnen u met zekerheid melden dat uw voertuig jammer genoeg is uitgerust met niet-conforme software". Dat is een gevolg van het Volkswagenschandaal, dat ook in ons land gevolgen heeft voor heel wat autobezitters.

 

Twee weken geleden gaf u in de commissievergadering die hieromtrent werd georganiseerd in de Kamer, aan dat het gaat om iets minder dan 400 000 voertuigen. De eigenaars hebben ondertussen allemaal een brief gekregen, net als ik, maar die brief beantwoordt natuurlijk lang niet alle vragen. Ondertussen heeft Duitsland beslist dat elk geïmpacteerd voertuig verplicht wordt teruggeroepen naar de garage. Ook in ons land zou dat het geval zijn, volgens persberichten van vorige week.

 

Mijnheer de minister, u hebt in de commissie aangekondigd dat u het dossier van heel dichtbij zult opvolgen. Het is dan ook het moment om een nieuwe stand van zaken te geven, bijvoorbeeld met betrekking tot het aangekondigde onderzoek van de FOD Economie.

 

Zijn nog andere voertuigen dan dewelke tot nu toe werden genoemd, met andere types van motoren, betrokken in het schandaal? Er is sprake van dat ook een recenter type betrokken zou zijn.

 

Hoe zal de verplichting om de software te laten aanpassen, afgedwongen worden bij de eigenaars van de voertuigen? Hoe zullen de eventuele gevolgen van de softwareaanpassingen op het gedrag en het verbruik van de voertuigen opgevangen worden?

 

Mijnheer de minister, iets minder dan 400 000 voertuigeigenaars lopen vandaag met heel veel onzekerheden rond; zij hebben nood aan duidelijke antwoorden en wij hopen natuurlijk dat u die reeds kunt geven.

 

04.02 Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, collega’s, collega Van den Bergh, wij hebben afgelopen dinsdag een vergadering gehad met D’Ieteren, waar enkele zaken werden uitgeklaard en andere nog niet.

 

Ten eerste – en dit is zeer belangrijk – het Duitse KBA of Kraftfahrt Bundesamt heeft aangekondigd dat het de terugroeping van alle wagens, VW’s en andere, die met de sjoemelsoftware zijn behept, verplicht. Ingevolge een Europese verordening geldt een dergelijke verplichting van Duitsland voor heel Europa en dus ook voor België. Dat betekent dat D’Ieteren en alle concessiehouders van VW verplicht zijn om de betrokken wagens terug te roepen.

 

Ten tweede, men weet nog niet hoe men de resetting, het herzetten van de software, zal organiseren. Zo is nog niet uitgeklaard wat het effect ervan is op het vermogen, op het verbruik, op de Nox- en de CO2-uitstoot.

 

Ten derde, men heeft gezegd dat er nieuwe cijfers zijn. Cijfers mag ik aflezen, mijnheer de voorzitter: 317 580 auto's in België zijn met de sjoemelsoftware uitgerust. De eigenaars hebben een brief gekregen. Met D’Ieteren is afgesproken dat, ten eerste, in België de verplichte terugroeping door D’Ieteren en de concessiehouders zal gebeuren en, ten tweede, dat de klant daarvan de kosten niet mag dragen. Dat wil zeggen dat het resetten en opnieuw in orde brengen volledig ten koste valt van Volkswagen, de concessiehouders, D’Ieteren of Duitsland.

 

Ten vierde, wij moeten nu bekijken wat dat praktisch betekent, want als minister bevoegd voor consumentenzaken wil ik er zeker van zijn dat de consument, die volledig te goeder trouw zijn wagen heeft gekocht, niet de dupe van de zaak wordt. Zo kan men zich afvragen wat er gebeurt wanneer men niet ingaat op de oproep. Wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er als men een tijd de wagen moet missen? Vandaar hebben wij gezegd dat wij een volgende vergadering met D’Ieteren zullen beleggen, om te weten hoe alles praktisch georganiseerd zal worden.

 

Het is belangrijk te weten dat het gaat om een verplichte terugroepactie door D’Ieteren en dat de consument daarvan niet de dupe mag zijn. Hij mag de kosten daarvan niet dragen. De praktische uitvoering, ten slotte, zullen wij voort met D’Ieteren bekijken, om de consument in de zaak alle bescherming te bieden. (Rumoer op de banken)

 

De voorzitter: Collega's, mag ik u oproepen om enig respect te betuigen voor de sprekers.

 

04.03  Jef Van den Bergh (CD&V): Mijnheer de vicepremier, ik dank u voor uw antwoorden, die een extra verduidelijking geven. Er blijven echter nog vele vragen open. Die vragen kunt u niet alleen beantwoorden. Daarvoor zullen Volkswagen Duitsland en D’Ieteren in de komende periode nog de nodige inspanningen moeten leveren.

 

Het uitgangspunt dat de consument de gevolgen van de zaak niet mag dragen, is belangrijk. Voorts moeten wij met de bijzondere commissie, die straks zal worden opgericht, het dossier ten gronde kunnen opvolgen, zodat daaruit de nodige conclusies getrokken kunnen worden, ook wat de gevolgen voor ons leefmilieu betreft.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

05 Samengevoegde vragen van

- de heer Filip Dewinter aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "het tekort aan personeel bij de centrale antiterreureenheid van de federale politie" (nr. P0734)

- de heer Hans Bonte aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "het tekort aan personeel bij de centrale antiterreureenheid van de federale politie" (nr. P0735)

- de heer Olivier Maingain aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de jongste verslagen van het Comité P" (nr. P0736)

- de heer Philippe Pivin aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de jongste verslagen van het Comité P" (nr. P0737)

05 Questions jointes de

- M. Filip Dewinter au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la pénurie de personnel auprès de l'unité antiterroriste centrale de la police fédérale" (n° P0734)

- M. Hans Bonte au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la pénurie de personnel auprès de l'unité antiterroriste centrale de la police fédérale" (n° P0735)

- M. Olivier Maingain au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "les derniers rapports du Comité P" (n° P0736)

- M. Philippe Pivin au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "les derniers rapports du Comité P" (n° P0737)

 

05.01  Filip Dewinter (VB): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, iedereen, over heel de wereld, weet intussen dat radicalisering, en meer bepaald het ronselen van jihadisten voor de jihad overal ter wereld en zeker in Syrië, Irak en aanverwante, door IS en andere organisaties, vooral via het ongecensureerde internet gebeurt. De enige die dat blijkbaar niet weet, is de Belgische regering.

 

Uit een rapport van het Comité P blijkt immers dat de antiterreureenheid van de federale politie een team heeft, de Internet Intelligence Support Unit, die sinds een jaar bestaat uit één deeltijdse medewerker. Deze Internet Intelligence Support Unit is een ghost unit, die in de praktijk niet of nauwelijks bestaat. Dat is meer dan pijnlijk en wraakroepend. Volgens het rapport is er een gruwelijk gebrek aan capaciteit voor onlinemonitoring.

 

Ik vraag mij af hoe dit in hemelsnaam mogelijk is. U zult straks zeggen dat dit vanaf januari allemaal in orde komt, en dat de Veiligheid van de Staat zus en zo, maar ik moet vaststellen dat deze eenheid die concreet bevoegd is, op het moment dat het ertoe doet, sinds midden 2014 totaal onderbemand is. Hoe is dat in hemelsnaam mogelijk, in deze tijd van grote terreurdreiging door dit soort fundamentalistische jihadistische organisaties? Dit is niet alleen pijnlijk, het is bijna een criminele verwaarlozing van één van de essentiële taken die de federale politie moet uitoefenen, zeker op dit eigenste moment.

 

Mijnheer de minister, hoe is dit tot stand kunnen komen? Hoe is het mogelijk dat dit zo lang verwaarloosd is? Hoe is het in hemelsnaam zo ver kunnen komen dat deze eenheid in deze pijnlijke en moeilijke periode nauwelijks over mensen kan beschikken om haar job naar behoren te vervullen?

 

05.02  Hans Bonte (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de vice-eersteminister, vorige week vrijdag ontving ik in mijn stad een delegatie van uw departement, die zich kwam informeren over het preventief beleid in de steden. Ook toen moesten wij vaststellen dat wij in Vilvoorde tot op heden nog nooit een melding van de federale overheid hebben gekregen om te waarschuwen dat zij via internetwaarneming zagen dat iemand het gevaar liep om in de armen van ronselaars terecht te komen.

 

Ik heb nog steeds het gevoel dat de strijd tegen het radicalisme de titel verdient van het beleid van de holle beloften. In 2013 kondigde minister Milquet aan zwaar te zullen inzetten, met vier of vijf gespecialiseerde mensen, op de onelinestrijd tegen internetradicalisme. U hebt dat gedaan, minister Geens heeft dat gedaan en nu doet mevrouw Homans dat; zij kondigt initiatieven aan voor dit jaar nog.

 

Mijnheer de minister, hiermee trappen wij een open deur in, maar als wij het radicalisme analyseren, zien wij dat de hoofdactie zich moet situeren bij de waarneming van het internetgebeuren. Men zou vooral ook preventief de lokale besturen moeten waarschuwen als men mensen in het vizier krijgt.

 

Mijnheer de minister, waar zit die halftijdse kracht precies?

 

Ik wil ook een oproep doen, mijnheer de minister. De strijd tegen radicalisme kan men alleen winnen als alle overheden samenwerken, als de acties op federaal niveau gecoördineerd worden met de acties op regionaal niveau en lokaal niveau.

 

Hebt u naar aanleiding van dit incident, of misschien al vroeger, overleg gepleegd met mevrouw Homans, die vandaag alle voorbereidingen treft om het radicalisme ook via het internet aan te pakken? Zo ja, wanneer heeft dat overleg plaatsgevonden?

 

05.03  Olivier Maingain (FDF): Monsieur le président, monsieur le ministre, je ne viens pas m'inscrire dans un affrontement majorité-opposition ou opposition-majorité, dans ce dossier.

 

Cela fait longtemps que nous disons clairement que nous recherchons la plus large unanimité des forces démocratiques pour lutter efficacement contre la montée du terrorisme dans notre pays. Il n'en demeure pas moins qu'il faut pour ce faire avoir des pratiques éprouvées de bonne collaboration entre les différents niveaux de pouvoir et de police. Or, il est vrai qu'à ce niveau, il y a encore du travail sérieux à effectuer. Le Comité P l'a, d'ailleurs, mis en évidence.

 

J'ai entendu M. Ducarme dire que c'était l'effet du passé et qu'aujourd'hui, enfin, nous disposons d'un plan, de 12 mesures, que plus rien de tel ne pourrait se produire. Toutefois, il faut toujours faire preuve de prudence avant de croire qu'on a atteint la perfection pour lutter contre ce type de phénomène. En effet, l'histoire nous apprend que, malheureusement, il peut y avoir des circonstances particulières qui démontreront qu'il y aura encore des faits d'une certaine gravité qui seront commis. Nous serons toujours aux côtés de ceux qui veulent donner les moyens de prévenir et de récriminer ce type d'acte criminel.

 

Mais plus fondamentalement, je voudrais faire deux remarques. Premièrement, selon moi, une évaluation s'impose quant à la manière de collaborer entre les différents niveaux de pouvoir. Il est erroné de croire qu'aujourd'hui, l'échange d'informations entre la police fédérale et la police zonale est mené de manière parfaite et dans la bonne entente. Cela n'est pas vrai! Vous avez connaissance des témoignages tant des bourgmestres que, sans doute, de vos services de police. Vous devez maintenant prendre une initiative plus forte et plus significative que les seuls envois de circulaires. J'ai relu attentivement la circulaire du 21 août 2015 relative à l'échange d'informations et au suivi des combattants terroristes étrangers. Il est évident que, par exemple, l'organisation de camps comme on l'a découvert a posteriori et dont on a vu toutes les lacunes ne rentre pas pleinement dans l'application de cette circulaire. Il faut donc, sans doute, en étendre le champ et apporter des précisions complémentaires.

 

Deuxièmement, – cela fait longtemps qu'on vous le demande – il est temps d'avoir ce que d'autres services de police ont à l'étranger, à savoir une cellule étoffée, nourrie et composée de gens spécialisés dans la lutte contre la cybercriminalité. Trop souvent, vous avez laissé entendre que cela était de la responsabilité des polices zonales. Certes, elles peuvent y contribuer, mais ce sont de vrais professionnels spécialisés qui doivent être au cœur de la police fédérale.

 

05.04  Philippe Pivin (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, hier, la presse s'est fait l'écho d'éléments d'un rapport confidentiel du comité P, dont nous avons discuté avant-hier au comité P, et qui a trait à l'organisation de camps de sympathisants de Sharia4Belgium entre l'automne 2013 et l'été 2014 en province de Liège. Ce qui est important, c'est que les éléments pointés dans ces fuites sont des dysfonctionnements ayant trait à la circulation de l'information.

 

Ces fuites ne sont évidemment pas acceptables. Nous les avons déplorées et condamnées. Mais le contenu des fuites nous a aussi interpellés. Cela a trait à un élément essentiel de la lutte contre le terrorisme et le radicalisme: la circulation de l'information.

 

Je sais que le gouvernement a déjà pris ce problème à bras-le-corps. J'en veux pour preuve la nouvelle mouture de la circulaire sur les foreign fighters, que précisément notre collègue M. Olivier Maingain vient de citer, et qui améliore largement la situation. J'en veux aussi pour preuve les moyens dégagés pour la Sûreté de l'État et pour certaines communes qui sont davantage que d'autres confrontées au terrorisme ou à la lutte contre le terrorisme.

 

Monsieur le ministre, quels enseignements tirez-vous des éléments qui ont été mis au jour par la presse? Quelles mesures ont-elles déjà été prises par le gouvernement pour améliorer la circulation de l'information? Enfin, quels chantiers allez-vous encore développer pour parfaire ce dossier?

 

05.05 Minister Jan Jambon: Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik begrijp deze vragen van de vier sprekers ten volle en ik denk dat die vragen ook in andere fracties rijzen. Het klopt dat wij worden geconfronteerd met een aantal zaken die in het verleden verkeerd is gelopen en die wij nu stelselmatig moeten rechtzetten.

 

Inzake het scannen van het internet is wat in het rapport van het Comité-P staat correct. Midden dit jaar werd ik ermee geconfronteerd dat er daar onderbezetting is. Dit is echter tamelijk gespecialiseerde materie. Het is niet omdat men het probleem vandaag vaststelt, dat ik meteen, enkele uren, dagen of weken later, over de capaciteit beschik om die dienst te bemannen. Dat gaat over personen met een specifiek profiel, die eerst moeten worden aangeworven en opgeleid alvorens zij operationeel kunnen worden.

 

Om die reden volgden er onmiddellijk twee initiatieven. Ten eerste, het aanwerven van personen om ervoor te zorgen dat per 1 januari een operationele capaciteit beschikbaar is van vijf tot tien mensen om op het internet te patrouilleren. Ten tweede, voorzien in een wettelijke kader. Inderdaad, elk van ons kan patrouilleren op het internet maar de vraag is hoe er moet worden opgetreden zodra er iets laakbaar wordt gevonden. Er bestond in dat verband geen wettelijk kader, maar dat wordt thans voorbereid en voor het einde van het jaar zal men over de nodige instrumenten beschikken.

 

Monsieur Maingain, en ce qui concerne les camps de djihadistes dans les Ardennes, je constate aussi que ces faits remontent à 2013 et 2014. Le problème en termes de transmission des informations entre les niveaux de police, local et fédéral, ne s'est posé que dans un cas sur trois.

 

Vous avez donc raison, mais dans les deux autres cas, cela a fonctionné. C'est bien la preuve que les procédures sont en place et qu'il s'agit avant tout d'un problème humain. Il revient aux agents d'échanger leurs informations, mais une erreur a été commise dans l'un des trois cas. Je laisse l'enquête se dérouler pour savoir comment y remédier.

 

Collega's, als er zich een klein incident voordoet met de politie, word ik daarover ondervraagd in het Parlement. Dat is goed. Dat hoort ook zo. Dat is de controle van de wetgevende macht op de uitvoerende macht.

 

De afgelopen veertien dagen hebben de politiemensen – 40 000 mensen die elke dag het beste van zichzelf geven – identiteitsfraude opgelost, drugsbendes opgerold en jihadisten opgepakt. Daarover krijg ik echter nooit iets te horen in het Parlement. Ik wil van de gelegenheid gebruikmaken om onze politiemensen te danken voor hun dagdagelijkse inzet.

 

05.06  Filip Dewinter (VB): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, als de meerderheid uitgeapplaudisseerd is – na de klassieke truc om op de kap van het werk van de politie de onmacht en het onvermogen van de regering te verbergen om te doen wat moet worden gedaan, namelijk voldoende politiemensen ter beschikking te stellen voor essentiële taken –,kan ik verdergaan met mijn uiteenzetting.

 

Wij vallen hier niet de politie aan. Wij vallen het beleid aan. De politievakbond NSPV heeft vandaag gesteld dat er dit jaar 1 400 agenten met pensioen zijn gegaan en er maar 800 tot 900 zijn aangeworven. Er is een acuut gebrek aan agenten en aan bekwame, gespecialiseerde mensen om deze taken uit voeren.

 

Mijnheer de minister, probeer dus niet te scoren op de kap van de agenten, terwijl u hen de middelen en het personeel ontzegt om te doen wat zij moeten doen. Het is niet de schuld van de agenten. Het is de schuld van de politiek dat deze eenheid onderbemand is. En dat dateert niet uit het verleden. Sinds half 2014 zijn de teammanager en verschillende leden van het team weg. Sinds begin dit jaar wordt deze eenheid nog slechts bemand door een halftijdse medewerkster. Dat is de realiteit.

 

U wist dat. U kent de urgentie van de problematiek en u hebt daar niets aan gedaan. Verwijt het de politie niet wanneer u en uw beleid fouten maken.

 

05.07  Hans Bonte (sp.a): Mijnheer de minister, ik wil u bedanken voor uw antwoord.

 

Als hoofd van een politiedienst in een zone die zwaar met deze problemen te kampen heeft, wil ik echter onderstrepen dat er zeer veel gevraagd wordt in moeilijke omstandigheden. Het wordt even pijnlijk als onder de vorige regering. Ik heb verwezen naar beloften met timing van mevrouw Milquet en ik heb verwezen naar uitspraken van u, de heer Geens en anderen. Het is pijnlijk voor een politiezone om telkens te moeten vernemen wat er zal komen terwijl er niets komt. Dat is een eerste punt.

 

Mijnheer de minister, een tweede element. De lokale besturen hebben opdrachten gekregen via een omzendbrief, de foreign fighters richtlijn. Ik heb al gezegd dat deze omzendbrief effectief een zeer serieuze stap vooruit is maar dat het een gigantische uitdaging wordt om die overal in het land te doen toepassen met de middelen die er vandaag zijn. Het veiligheidsbeleid, zeker in dit moeilijke domein, kost geld. Dat is dus een grote uitdaging.

 

Mijnheer de minister, ik wil eindigen met een oproep. We hebben weinig middelen op de diverse beleidsniveaus. Het ergste wat ons kan overkomen, is dat zaken op een versnipperde manier gebeuren, dat er op Vlaams niveau iets gebeurt, op federaal niveau, bij de gerechtelijke politie, bij de federale politie en op lokaal niveau. Mijn pleidooi is en blijft dat u ervoor moet zorgen dat u een gestroomlijnd beleid hebt. Mijn grootste vrees is dat men verschillende, elkaar dwarszittende initiatieven aan het voorbereiden is.

 

05.08  Olivier Maingain (FDF): Monsieur le ministre, permettez-moi de vous dire que je ne partage pas votre analyse des faits passés. Évidemment, je n'ai pas accès au rapport examiné au Comité de suivi puisque je n'en suis pas membre. Mais sur la base de l'information donnée par la presse à la suite de fuites – dont je ne puis dire si elles sont établies ou pas –, concernant le dossier du premier camp de Sharia4Belgium à Jalhay en 2013, la police fédérale n'a rien communiqué à la police locale et la police locale qui a fait des contrôles sur place n'a pas veillé à informer la police fédérale.

 

En ce qui concerne le deuxième dossier, celui du PKK, même s'il est vrai que la police fédérale a été informée préalablement, la police judiciaire de Liège n'a jamais rédigé de rapport. Aucun document au sein de la police ne contient dès lors les informations collectées et la police locale n'a pas non plus reçu de feedback quant au déroulement du camp sur son propre territoire.

 

Dans le troisième cas, l'information a été communiquée à la police locale qui n'a rien exploité.

 

Trois fois, des services de police ont été en dehors de leurs missions. On ne peut donc pas dire que ce soit une grande réussite. C'est le passé, dites-vous. Soit!

 

M. Ducarme laisse entendre qu'il n'y aura plus jamais ce genre de dysfonctionnement. Soit!

 

Je vous invite simplement à revoir votre circulaire pour élargir son champ d'application à toutes les hypothèses où on peut identifier non seulement les combattants terroristes ayant un lien avec une zone de conflit mais aussi ceux qui font un travail de propagande et de recrutement.

 

05.09  Philippe Pivin (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse.

 

Il est évident que des mesures ont été prises. Je vais préciser les propos tenus par notre chef de groupe pour éviter tout malentendu. Grâce à ces mesures, de tels dysfonctionnements ne devraient plus se reproduire mais nous devons quand même tous être conscients que le risque zéro n'existe pas et que nous ne sommes pas à l'abri d'un fait isolé.

 

À cet égard, comparer ce qu'il s'est déroulé voici deux ans, avec l'agression dans le Thalys est à la limite de l'honnêteté intellectuelle. Cela ne valorise pas les policiers pour lesquels nous devons avoir de la reconnaissance.

 

Ce que j'ai envie de dire pour répondre à certaines critiques qui ont été formulées, c'est que si ce gouvernement a dû prendre des mesures, c'est parce que d'autres avant lui ne l'ont pas fait!

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

06 Vraag van de heer Tim Vandenput aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de stand van zaken in verband met de vluchtelingencrisis in de Balkan en Turkije" (nr. P0738)

06 Question de M. Tim Vandenput au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la crise des réfugiés dans les Balkans et en Turquie: état de la question" (n° P0738)

 

06.01  Tim Vandenput (Open Vld): Mijnheer de minister, 12 miljoen mensen zijn vandaag op de vlucht in de regio van Turkije, Irak en Syrië. De vluchtelingencrisis lijkt vandaag een beetje naar de achtergrond gedrukt, maar zij woedt in alle hevigheid verder.

 

Enkele maanden geleden verdronken honderden mensen in de Middellandse Zee. Vandaag verschuift het probleem naar de Balkan-route. Ook daar zagen wij begin deze week schrijnende taferelen: duizenden mensen zitten aan de grens tussen Kroatië en Slovenië vast in mensonwaardige omstandigheden, zonder eten, zonder hygiëne, koud en nat. Die taferelen zijn eigenlijk veel belangrijker dan wat wij een paar weken geleden in ons Maximiliaanpark hebben gezien.

 

Europa zit niet stil, maar het gaat allemaal tergend traag: het spreidingsplan, de hotspots. In dat kader is er deze week een aantal zaken gebeurd of moet er nog een aantal zaken gebeuren. Daarover gaan mijn vragen, mijnheer de minister.

 

Mijn eerste vraag gaat over de onderhandelingen met Turkije. Turkije is een belangrijke oplossing om de vluchtelingenstroom naar Europa ten minste te milderen. Mevrouw Merkel is op bezoek geweest bij president Erdogan en zij hebben een aantal onderhandelingschips besproken. Hoe zit het met de soepele visa, de noodhulp, de toetreding tot de EU? Wat is het standpunt van België en hoever zou ons land daarin moeten gaan?

 

Mijn tweede vraag gaat over de situatie in de westelijke Balkan. Het is onze plicht om de mensen op de grens tussen Slovenië en Kroatië humanitair te helpen. Het gaat weer over hotspots, spreiding, maar ook over de versterking van onze buitengrenzen. Welke humanitaire hulp zal België daar bieden? Wat verwacht u van de minitop over de regio van nu zondag?

 

06.02 Minister Didier Reynders: Mijnheer Vandenput, eerst en vooral wil ik u zeggen dat wij proberen humanitaire hulp te geven aan verschillende landen in de regio, zoals Jordanië en Libanon. De situatie is momenteel zeer moeilijk, vandaar de beslissing van de Europese Unie om 1 miljard euro meer te besteden aan humanitaire hulp in de regio, met een Belgische inspanning van 30 miljoen euro extra.

 

Uw eerste vraag gaat over Turkije. Wij proberen in dezelfde richting te gaan. Er is een voorstel om meer middelen te geven aan Turkije voor een correcte ontvangst van de vluchtelingen op het Turkse grondgebied.

 

Er zijn nu al 2,5 miljoen vluchtelingen in Turkije.

 

Ten tweede, er zijn verschillende onderhandelingen met Turkije over andere punten, zoals de visa. Het standpunt van België ter zake is altijd hetzelfde. Wij kunnen een en ander versnellen, maar enkel op basis van technische criteria. Wij moeten zeker zijn dat dit volgens de Europese Commissie mogelijk is om dat te doen. Er zijn al enkele faciliteiten, maar het is mogelijk om meer te doen.

 

Er zijn ook onderhandelingen over de toetreding. België pleit voor het openen van nieuwe hoofdstukken, zoals hoofdstukken 23 en 24 rond justitie en mensenrechten. Dat is de beste oplossing om een rechtstreekse dialoog met Turkije te kunnen voeren.

 

Over de Balkanlanden is er komende zondag een top. Wij zullen tot een betere hulp voor de Balkanlanden overgaan, om de ontvangst te organiseren.

 

Wij moeten echter ook twee andere punten voor ogen houden.

 

Mijnheer de voorzitter, met die punten kom ik tot mijn conclusie.

 

Ten eerste, er moet een echte controle van de externe grenzen van de Europese Unie komen. Hoe kunnen we tot een betere samenwerking voor die externe controle komen.

 

Ten tweede, met de staten in de regio moeten we ook bekijken of het mogelijk is ter plaatse enkele centra op te richten – geen hotspots maar centra –, waar een correcte registratie van de vluchtelingen kan gebeuren. Dat is ook een mogelijke piste voor zondag.

 

Eerst en vooral moeten wij aan de verschillende landen in de regio echter meer humanitaire hulp geven.

 

06.03  Tim Vandenput (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, uw laatste zin geeft duidelijk aan dat er een verlichting van de noden voor de regio komt, wat een goede zaak is.

 

Zoals ik al heb vermeld, handelt Europa echter erg traag. Europa loopt achter de feiten aan. Europa is reactief. Europa is ziek.

 

Wij hebben nood aan een proactief Europa dat akkoorden sluit over Turkije, Libanon en Jordanië, om de opvang ginds in de regio te organiseren. Wij hebben een structurele oplossing nodig voor het conflict aldaar.

 

Zoals u opmerkt, moeten de verdragen van Schengen en Dublin worden gerespecteerd en in de Europese Unie worden geïmplementeerd.

 

Daar draait het om. Wij moeten de mensen ginds ter plekke zoveel mogelijk helpen. Dat is immers de meest humane en de meest efficiënte manier om de betrokkenen te helpen. Dat is ook wat zij willen.

 

Ik dank u dus voor uw antwoord en kijk uit naar het vervolg.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Collega’s, ik stel vast dat er nog vragen voor minister De Block, minister Van Overtveldt, minister Galant en ook voor staatssecretaris Francken zijn.

 

Or, il n’y a pas de ministres présents.

 

06.04  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, sans vouloir en rajouter, les ministres savent que le jeudi est à consacrer au parlement. Le jeudi à 15 h 30, ils doivent être ici, surtout que les questions sont déposées à 11 h 00. J'ignore la raison pour laquelle les ministres vous ont signalé leur absence. Je ne sais pas ce qui se joue. Probablement sont-ils encore en vacances. Probablement ont-ils compris que …

 

06.05  Denis Ducarme (MR): (…)

 

06.06  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur Ducarme, regardez aujourd'hui la situation. La semaine dernière, vous vous targuiez du fait que nos propos n'étaient peut-être pas aussi intéressants que le fond de la proposition qui était formulée. Aujourd'hui, le gouvernement est absent et votre silence à cet égard va nécessiter une suspension de séance.

 

De voorzitter: Dat kan ik alleen maar vaststellen!

 

06.07  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le président, je trouve cette absence d'autant plus dommageable que j'avais adressé ma question sur les rulings et l'Europe au premier ministre. En effet, il me semblait que celui-ci pouvait répondre à cette question européenne …

 

Le président: C'est autre chose, monsieur Van Hees!

 

06.08  Marco Van Hees (PTB-GO!): Le premier ministre était présent. Il aurait donc pu être présent pour répondre à ma question. Je constate maintenant que le ministre des Finances vers lequel on a renvoyé ma question n'est pas présent.

 

Le président: Je constate que les ministres sont absents.

 

De diensten proberen intussen om de betrokken ministers te bereiken, maar dat lukt vooralsnog niet. Bijgevolg schors ik de vergadering.

 

06.09  Laurette Onkelinx (PS): Monsieur le président, je pense que vous faites ce qu'il faut en demandant aux services de prendre contact avec eux pour qu'ils se présentent devant nous illico presto. Mais lorsqu'ils arriveront enfin, voudriez-vous leur faire remarquer qu'il s'agit d'un manque de respect vis-à-vis du parlement?

 

Le président: Vous pouvez en être sûre, madame Onkelinx!

 

La séance est suspendue.

De vergadering is geschorst.

 

La séance est suspendue à 15.35 heures.

De vergadering wordt geschorst om 15.35 uur.

 

La séance est reprise à 15.46 heures.

De vergadering wordt hervat om 15.46 uur.

 

La séance est reprise.

De vergadering is hervat.

 

De voorzitter: Collega’s, in naam van u allen verzoek ik de regering met aandrang om voortaan de vergadering tijdig bij te wonen.

 

Leden van de regering, u weet dat er op donderdagnamiddag vragen worden gesteld in de plenaire vergadering. Om te beginnen is het uw plicht om hier te zijn, en vervolgens getuigt het natuurlijk van respect ten aanzien van de leden van deze vergadering dat u op tijd aanwezig bent om de vragen te kunnen beantwoorden op de afgesproken wijze.

 

Ik hoop dat het de eerste, maar absoluut ook de laatste keer is tijdens deze legislatuur dat de vergadering om die reden moet worden geschorst. (Appplaus)

 

07 Question de M. Frédéric Daerden à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "la sécurité sociale: la dotation, l'équilibre et la procédure de concertation sociale avec les acteurs médicaux" (n° P0739)

07 Vraag van de heer Frédéric Daerden aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de sociale zekerheid: de dotatie, het evenwicht en de procedure van sociaal overleg met de medische actoren" (nr. P0739)

 

07.01  Frédéric Daerden (PS): Monsieur le président, madame la ministre, le Conseil général de l'INAMI a refusé le budget d'austérité – à peine 0,75 % d'augmentation – que vous lui proposiez et qui témoigne d'un non-respect de votre engagement.

 

En effet, vous aviez annoncé l'année dernière un trend de 1,5 %. Nous l'avions alors déploré, mais vous allez encore plus loin. Il est assez logique que votre budget ait été rejeté par le Conseil, car ce secteur nécessite une stabilité en vue d'une gestion à moyen et long termes. Cette diminution n'était pas prévisible et risque de nuire à l'accessibilité ainsi qu'à la qualité des soins de santé. Nous en saisissons la gravité au vu de la précarité croissante dans notre société.

 

Madame la ministre, allez-vous passer en force ou bien allez-vous vous remettre à table avec les partenaires, conformément à l'état d'esprit que votre premier ministre a encore rappelé tout à l'heure?

 

Plus généralement, le financement de la sécurité sociale m'inquiète. En effet, on constate une diminution des cotisations sociales, qui représentent deux tiers de ce financement, sans compensation garantie. Ce secteur fournit déjà une part importante de l'effort d'économies. Dès lors, pouvez-vous vous engager à maintenir le niveau de protection sociale – essentiel pour tous nos concitoyens – par un financement alternatif ou une dotation d'équilibre suffisante? Je n'ai encore rien entendu de votre part à ce sujet. C'est pourquoi j'aimerais bien que vous preniez aujourd'hui un tel engagement.

 

07.02  Maggie De Block, ministre: Monsieur le président, monsieur Daerden, comme vous le savez, la loi du 14 juillet 1994 précise la procédure de concertation à suivre pour le budget. Cette procédure a été strictement respectée. Dans un premier temps, le Comité de l'assurance a formulé ses besoins, en demandant 1,4 milliard pour l'année 2016. Ensuite, le Comité de l'assurance du 5 octobre a fait la synthèse d'une proposition qui a été examinée. Le résultat a été voté en deuxième session avec 20 voix pour, 15 voix contre et 5 abstentions.

 

La prochaine étape, pour le gouvernement, consistait à soumettre une proposition au Conseil général du 12 octobre. L'avis ne tenait pas compte de la trajectoire budgétaire du gouvernement, ni des économies qui avaient déjà été décidées pendant les concertations ayant eu lieu à Val Duchesse. Ce Comité n'a pas suffisamment tenu compte du cadre budgétaire qui avait été fixé par le gouvernement, comme la Commission de contrôle budgétaire, qui est indépendante, a pu le constater.

 

J'ai fait une autre proposition, qui a obtenu 10 voix pour, 6 voix contre et 5 abstentions. Cela implique que c'est à nouveau au gouvernement de se décider. Nous prendrons la décision concernant le budget demain au Conseil des ministres, après avoir eu des concertations supplémentaires. Dans le budget proposé, il est prévu d'avoir d'autres concertations en cours de route, quand il sera temps d'examiner les différentes mesures.

 

07.03  Frédéric Daerden (PS): Madame la ministre, j'entends bien que vous allez décider demain. Si j'ai bien compris votre réponse, vous comptez rester sur votre position, soit les économies budgétaires sur les soins de santé que vous aviez prévues et annoncées la semaine dernière. Vous ne prenez donc pas en compte les craintes légitimement exprimées par les partenaires de la santé. Je répète mon inquiétude en la matière et la nécessité d'une stabilité en donnant les moyens nécessaires à ce secteur.

 

Par ailleurs, je constate que vous n'avez pas répondu au deuxième volet de ma question relatif à l'équilibre de la sécurité sociale et les craintes que l'on peut avoir en la matière avec la diminution de son financement principal que sont les cotisations sociales.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

08 Vraag van mevrouw Anne Dedry aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de impact van fijn stof op de gezondheid" (nr. P0740)

08 Question de Mme Anne Dedry à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "l'incidence des particules fines sur la santé" (n° P0740)

 

08.01  Anne Dedry (Ecolo-Groen): Mevrouw de minister, ik heb er genoeg van, niet door het feit dat u te laat in onze vergadering was – dat kan de beste overkomen –, maar wel door het probleem van fijn stof en de invloed ervan op de gezondheid van foetussen. Heel veel recente onderzoeken tonen aan dat fijn stof schadelijk is voor onze gezondheid. Ik verwijs naar het onderzoek van de Universiteit van Antwerpen, de open brief van Brusselse artsen aan de Brusselse regering en de conclusies van het internationaal congres van gynaecologen.

 

In de commissievergaderingen heb ik u daaromtrent al verschillende vragen gesteld, maar ik word van het kastje naar de muur gestuurd. Ik word doorverwezen naar minister Marghem, die mij op haar beurt doorstuurt naar de gewestministers, die mij terugsturen naar minister Galant en zelfs minister Peeters, om na de zoveelste vraag teruggestuurd te worden naar minister De Block. Wie mij een antwoord geeft, maakt mij niet zoveel uit, maar wel wélke antwoorden ik krijg.

 

Mevrouw de minister, u staat in mijn ogen boven uw collega’s, want u bent de minister van Volksgezondheid.

 

Ik heb geen twee minuten spreektijd nodig om mijn vraag daarover te stellen. Mijn heel duidelijke vraag luidt welke concrete maatregelen u zult nemen als minister van Volksgezondheid.

 

08.02 Minister Maggie De Block: Mevrouw Dedry, ik hoef u niet te vertellen dat ons land ingewikkeld is, met de verspreide competenties. Ik ga niet met u akkoord wanneer u zegt dat ik boven mijn collega’s sta. U mag dat denken, maar ik denk er zo zeker niet over.

 

De luchtverontreiniging is een complexe problematiek en de bevoegdheden in dat verband zijn nogal verspreid, over de Gewesten, de Gemeenschappen enerzijds en over onder andere de FOD Leefmilieu en de FOD Volksgezondheid.

 

In het nationaal plan Leefmilieu en Gezondheid, dat wij samen ontwikkelen met de collega-ministers uit de deelregeringen, de ministers van Leefmilieu en van Welzijn, is er wel degelijk rekening gehouden met de mogelijke effecten van luchtvervuiling op onze gezondheid. Wij hebben dan ook een project om gezondheidsdeskundigen op te leiden inzake het effect van milieufactoren op de gezondheid. Wij streven er ook naar om daarbij de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie uit te voeren.

 

Het is een werk van lange adem; dat zult u met mij eens zijn. De diagnose is al een moeilijke zaak, gelet op de gedeelde bevoegdheden ter zake. Bovendien moeten we de maatregelen tegen het fijn stof ook allemaal samen uitwerken.

 

U doet mij echt te veel eer door te zeggen dat ik boven mijn collega sta; ik voel mij daar helemaal niet toe aangesproken.

 

08.03  Anne Dedry (Ecolo-Groen): Dat was natuurlijk symbolisch, bij wijze van spreken, omdat ik Volksgezondheid een dermate belangrijke bevoegdheid vind. Het ging niet over uw persoon.

 

Ik wil u ten eerste vragen dat u met uw maatregelen veel meer anticipeert en u laat leiden door het voorzorgsprincipe. Ten tweede doe ik een concrete oproep. Binnenkort is er op onze vraag de opvolgingscommissie rond Dieselgate. Die kan uitsluitend en alleen fraude behandelen, maar het is ook uw kans om er de gezondheidsaspecten mee ter harte te nemen.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

09 Questions jointes de

- M. Benoît Piedboeuf à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "l'octroi des numéros INAMI" (n° P0741)

- Mme Catherine Fonck à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "l'octroi des numéros INAMI" (n° P0742)

- Mme Muriel Gerkens à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "l'octroi des numéros INAMI" (n° P0743)

09 Samengevoegde vragen van

- de heer Benoît Piedboeuf aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de toekenning van RIZIV-nummers" (nr. P0741)

- mevrouw Catherine Fonck aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de toekenning van RIZIV-nummers" (nr. P0742)

- mevrouw Muriel Gerkens aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de toekenning van RIZIV-nummers" (nr. P0743)

 

09.01  Benoît Piedboeuf (MR): Monsieur le président, madame la ministre, on sait que la volonté ferme du gouvernement est d'octroyer des numéros INAMI aux étudiants qui ont commencé leur cursus. On sait aussi qu'au mois de décembre 2014, vous avez eu des rencontres et des accords avec les ministres Crevits et Marcourt et qu'un protocole d'accord doit être signé. M. Marcourt a installé un filtre mais celui-ci ne sera effectif qu'à la fin de la première année. Nous devrons donc attendre la deuxième session après l'année académique 2015-2016 pour connaître son efficacité. Par ailleurs, M. Marcourt disait sur son blog, voici une semaine: "Ce n'est pas moi, c'est le fédéral". Il répondait aussi récemment à une interpellation que 52 % des numéros INAMI ne sont pas actifs en Wallonie, parce qu'ils seraient portés par des chercheurs, des étrangers ou des étudiants qui n'ont finalement pas pratiqué la médecine.

 

Les doyens ont envoyé les étudiants dans la rue. Ce n'est quand même pas l'endroit où les étudiants doivent se trouver normalement. Ils refusent de donner des numéros INAMI tant que le protocole d'accord n'est pas signé.

 

Madame la ministre, je souhaiterais vous poser quelques questions en vue d'éclaircir la situation.

 

Y a-t-il suffisamment de numéros INAMI pour les étudiants de l'année 2015-2016?

 

Vous avez rencontré les doyens. Quelle est la conclusion de cette rencontre?

 

Comment la collaboration avec les ministres des entités fédérées se passe-t-elle? D'où vient le blocage?

 

Quelles sont les étapes complémentaires?

 

Comment le dossier évoluera-t-il?

 

09.02  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, madame la ministre, pour la énième fois, je vous interroge – pas que vous d'ailleurs – sur ce dossier et je continuerai tant que cette épée de Damoclès pèsera de façon totalement inacceptable sur les étudiants qui terminent leurs études de médecine ou de dentisterie.

 

Je ne rappelle pas le dossier des numéros INAMI mais, ces derniers jours, vous n'avez de cesse de répéter qu'il n'y a pas d'urgence et qu'il y a suffisamment de numéros INAMI pour les médecins et dentistes qui termineront en 2016. Permettez-moi de vous dire, sur ces deux points, que ce n'est pas exact. N'est-ce pas urgent? Si, madame la ministre, le temps presse puisque, pour décembre, c'est-à-dire dans un mois et demi, les étudiants doivent faire leur choix entre la médecine générale ou la médecine spécialisée. Ils ont dès lors besoin de savoir quelle sera la règle retenue au niveau des numéros INAMI pour faire leur choix.

 

Ensuite, vous dites qu'il n'y aura pas de problème, qu'il y aura suffisamment de numéros en 2016. Permettez-moi, une fois de plus, de vous rétorquer que ce n'est pas juste. En effet, l'arrêté royal de 2008 est extrêmement clair en la matière et interdit d'ailleurs aux doyens de donner les attestations aux étudiants, car si l'on accorde tous les numéros en 2016, il n'y en aura plus pour 2017 et 2018.

 

Madame la ministre, il est temps aujourd'hui que vous et les ministres communautaires compétents pour l'enseignement, trouviez une solution pour ces étudiants qui ne sont jamais que les victimes de ce pitoyable feuilleton des numéros INAMI.

 

09.03  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen): Monsieur le président, madame la ministre, la situation depuis autant d'années est effectivement déplorable. En votre qualité de ministre de la Santé, vous devez vous autoriser de prendre la responsabilité de réunir les différents ministres concernés autour de la table pour conclure et signer des accords.

 

Aujourd'hui, nous sommes face à de la maltraitance d'étudiants et tous les prennent en otage, depuis les doyens, les ministres des Communautés et vous aussi, en votre qualité de ministre fédérale en fixant les quotas qui seront autorisés. Il est nécessaire de revoir l'organisation des études et l'installation des médecins dans les différentes parties de notre territoire, de revoir aussi les différentes spécialisations, dont la médecine générale.

 

Vous prévoyez également de revoir l'arrêté royal 78, qui règle et redéfinit les professionnels de la santé. C'est dans ce cadre que je vous invite vraiment à signer des accords pour que ce soit clair, à signer un plan de travail si vous n'arrivez pas à des formules définitives, mais il faut des références et des critères clairs pour ces étudiants.

 

09.04  Maggie De Block, ministre: Monsieur Piedboeuf, madame Fonck, madame Gerkens, oui ce dossier est bloqué depuis des années.

 

Mais l'accord intervenu en décembre 2014 entre les ministres des entités fédérées et moi-même est intégralement poursuivi. J'ai personnellement respecté tous les engagements pris jusqu'à ce jour. Oui, nous avons établi le cadastre dynamique, dont mon prédécesseur, Mme Onkelinx, avait entamé les travaux et elle sait très bien que ce n'était pas facile du tout.

 

Par ailleurs, le filtre a été mis en place en Communauté française par le ministre Marcourt qui a décidé qu'il serait appliqué à la fin de la première année universitaire, ce pour les dentistes et les généralistes.

 

Chacun sait qu'il faudra attendre le mois de septembre pour connaître l'effet de ce filtre. Il est ici question du point de vue du ministre concerné, que l'on respecte. Reste à attendre le résultat.

 

Cela dit, il existe assez de numéros INAMI. Une rencontre avec les doyens d'universités a déjà été organisée. À cette occasion, nous leur avons demandé d'attribuer leur numéro aux étudiants. Pour ce qui les concerne, les doyens nous ont demandé à quel moment le protocole que j'ai soumis à mes collègues, au mois de juin, serait signé. Vous devez savoir que les différentes entités fédérées ont demandé à ce que l'on procède à quelques corrections ou ajustements, ce qui a été fait. Le protocole a donc été une nouvelle fois soumis à mes collègues, et, lors de la Conférence ministérielle qui s'est tenue lundi dernier, on m'a invitée à poursuivre les travaux.

 

Soyez assuré que le blocage ne se trouve pas à mon niveau. J'ai proposé, dès décembre 2014, une solution durable pour tous les étudiants qui sont en formation pour éviter des discussions chaque année.

 

Il est nécessaire de faire preuve de bon sens à tous les niveaux et de poursuivre les négociations avec les ministres compétents des entités fédérées. Je me mets à la place des étudiants et de leurs parents qui craignent que leur fils ou leur fille ne se voie pas attribuer un numéro INAMI et ne puisse pas exercer leur profession de médecin ou de dentiste. C'est à eux qu'il faut penser!

 

09.05  Benoît Piedboeuf (MR): Monsieur le président, madame la ministre, je vous remercie pour votre réponse.

 

Vous ne faites que confirmer ce que je pensais et je suis très heureux d'apprendre qu'il y a suffisamment de numéros INAMI pour les étudiants qui sont en quatrième master. Je suis également heureux de savoir que les choses vont avancer, notamment dans l'amortissement des excès de consommation de numéros INAMI.

 

Par ailleurs, j'estime que les doyens doivent donner un signal clair aux étudiants plutôt que de les envoyer dans la rue.

 

09.06  Catherine Fonck (cdH): Madame la ministre, merci pour vos réponses. Soyons très clairs! Si vous considérez qu'il y a assez de numéros INAMI pour 2016, vous vous positionnez de manière contraire au cadre légal, à l'arrêté royal de 2008. Si vous dites aux doyens qu'ils n'ont qu'à donner les attestations pour les numéros INAMI, alors je vous demande, madame la ministre, d'écrire noir sur blanc aux doyens des facultés de médecine pour qu'ils donnent ces numéros INAMI malgré le cadre légal connu de l'arrêté royal de 2008.

 

Ce que je constate aujourd'hui, c'est que nos étudiants sont les victimes de ce ping-pong politique, qui doit cesser. Entre ministres responsables, et vous êtes plusieurs concernés, vous devez trouver une solution rapidement. Je rappelais tout à l'heure l'échéance de décembre. Pendant ce temps, chers collègues, les étudiants européens non belges continuent, eux, à recevoir des numéros INAMI comme médecins et comme dentistes. Il s'agit d'une discrimination totalement inacceptable contre les médecins et dentistes diplômés belges.

 

09.07  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen): Madame la ministre, je vous remercie pour votre réponse. Mais elle ne va pas faire avancer la situation. Vous ne faites pas confiance au ministre Marcourt. Vous dites attendre septembre 2016 pour voir si les mesures qu'il prend sont efficaces. Dans un pays où il y a plusieurs ministres compétents, il faut parvenir à signer un accord. Il faut que vous signiez et que vous considériez que l'engagement d'un ministre vaut l'engagement d'un autre ministre à un autre niveau de pouvoir. Sans cela, il est clair que les doyens ne prendront pas leurs responsabilités.

 

Enfin, sur le nombre de numéros INAMI en suffisance ou non, je vous fais également part de mes inquiétudes sur notre incapacité à garantir l'accès sur notre territoire à des professionnels de la santé spécialistes ou généralistes dans les différents hôpitaux. La preuve en est que l'on recourt à des médecins extérieurs pour assurer certaines gardes, certains services et des prestations que nous ne savons pas organiser en Belgique avec des acteurs belges.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

10 Question de M. Marco Van Hees au premier ministre sur "les rulings et l'Union européenne" (n° P0729)

10 Vraag van de heer Marco Van Hees aan de eerste minister over "de rulings en de Europese Unie" (nr. P0729)

 

10.01  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le président, monsieur le ministre, excusez-moi de vous avoir dérangé spécialement pour cette question. Je l'avais adressée au premier ministre qui l'a renvoyée vers vous.

 

Vous avez vu que pour la première fois des rulings ont été jugés illégaux par la Commission européenne concernant les multinationales Starbucks et Fiat aux Pays-Bas et au Luxembourg. Ces multinationales ne sont pas les seules et nous savons que sur une cinquantaine de sociétés, AB InBev est présente pour la Belgique avec la remise en cause de l'excess profit ruling.

 

On a beaucoup parlé de l'affaire LuxLeaks mais on pourrait parler de l'affaire BelgoLeaks, à savoir toutes ces armes de détaxation massive, comme je les appelle, comme les intérêts notionnels, l'exonération des plus-values sur actions et autres et ces fameux excess profit ruling.

 

On constate aujourd'hui une avalanche de taxes pour la population à travers le tax shift: TVA, accises, taxes sodas, droits de greffe sans compter les taxes régionales qui s'ajoutent comme la Turteltaks. Parallèlement, ce gouvernement fait des cadeaux comme jamais au capital en lui donnant d'un seul coup deux milliards de réduction de cotisations patronales. S'ajoutent donc les armes de détaxation massive qui sont vantées dans une brochure du SPF Finances pour l'étranger.

 

Mes questions sont les suivantes.

 

Savez-vous où en est l'enquête européenne sur l'excess profit ruling et l'affaire AB InBev?

 

Pouvez-vous nous dire si ces rulings et les autres cadeaux fiscaux aux multinationales ont un effet sur l'emploi? Si oui, lequel? S'agit-il uniquement d'un effet d'aubaine?

 

Recevez-vous de la part de vos homologues français ou allemands des plaintes au sujet des déductions fiscales accordées aux multinationales et qui font de la Belgique un paradis fiscal pour celles-ci mais un enfer fiscal pour les travailleurs?

 

Enfin, en ce qui concerne la mesure spécifique de l'excess profit ruling, comptez-vous prendre des mesures? Quand on lit la loi en cette matière et qu'on la compare avec la pratique du service des rulings, la loi stipule qu'il faut une détaxation en Belgique s'il y a une taxation à l'étranger. Or la pratique va dans le sens inverse.

 

10.02  Johan Van Overtveldt, ministre: Monsieur le président, monsieur Van Hees, vous faites référence à la décision de la Commission européenne concernant les Pays-Bas et le Luxembourg dans le cadre de laquelle la Commission a aussi nettement souligné que cette décision n'a pas d'impact immédiat ou direct sur notre pays. Cela a été clairement dit par la Commission.

 

Il est sûr et certain qu'une enquête a été ouverte par la Commission, conformément à la législation portant sur les aides d'État et, plus particulièrement, les profit rulings – qui existent, je le souligne, depuis dix ans. Dès le départ, le gouvernement et les administrations concernées ont offert leur plein soutien à cette enquête, car nous considérons que la transparence fiscale est essentielle.

 

En outre, par souci de prudence, plus aucun excess profit ruling n'a été accordé depuis le début de l'année. Nous attendons évidemment les résultats définitifs de l'enquête de la Commission européenne.

 

Mocht het zo zijn dat de Europese Commissie, wat België betreft, besluit in de lijn van wat zij besloten heeft inzake bepaalde dossiers van Nederland en Luxemburg, dan is dat eens te meer het bewijs dat de strategie die deze regering volgt de enige juiste is. Willen wij jobs en economische activiteiten hier houden, dan zullen wij sanering, hervorming en herstel van de competitiviteit hoe dan ook hoog in het vaandel moeten houden.

 

Ik stel vast dat u en uw partij, en anderen, zich afzetten tegen die hervormingen. Ik hoop dat u goed beseft dat dit absoluut niet ten goede komt aan de werkende mens.

 

10.03  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le ministre, il y a au moins un point positif. En effet, vous nous dites que plus aucun excess profit ruling n'est accordé temporairement. Il aurait mieux valu que cela soit définitivement.

 

Vous n'avez pas répondu à ma dernière question sur la légalité de la pratique du service du ruling mais j'aurais l'occasion de revenir sur ce sujet.

 

Ce que je retiens surtout, c'est votre volontarisme pour créer de l'emploi. Ceci dit, hier en commission, vous nous avez dit que vous n'avez pas la preuve que le tax shift augmenterait l'emploi. Cela pourrait même le diminuer. Vous disiez: "même si l'emploi diminue, ce n'est pas grave car on aura moins diminué que dans l'autre cas". Si vous ne pouvez pas garantir d'emplois pour le tax shift, à mon avis, c'est encore moins le cas pour toutes ces déductions à l'impôt des sociétés, ces cadeaux aux multinationales comme les intérêts notionnels, l'excess profit ruling et autres. Il ne faut plus que les multinationales utilisent la Belgique comme paradis fiscal. C'est ainsi que la Belgique est vue de l'étranger. Il faut que l'on cesse d'être un paradis fiscal pour les uns et un enfer fiscal pour les autres.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

11 Questions jointes de

- M. Georges Dallemagne à la ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "l'accord de la Conférence des bourgmestres bruxellois sur le survol de Bruxelles" (n° P0744)

- M. Eric Van Rompuy à la ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "les exigences de cinq bourgmestres bruxellois concernant les vols de nuit au-dessus de Bruxelles" (n° P0745)

11 Samengevoegde vragen van

- de heer Georges Dallemagne aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "het akkoord van de Conferentie van Burgemeesters van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over het vliegverkeer boven Brussel" (nr. P0744)

- de heer Eric Van Rompuy aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de eisen van vijf Brusselse burgemeesters in verband met nachtvluchten boven Brussel" (nr. P0745)

 

11.01  Georges Dallemagne (cdH): Madame la ministre, on ne peut pas dire que je vous aie harcelée de questions concernant la gestion aéroportuaire. Vous aviez demandé du temps et j'ai laissé passer une année avant de vous interroger. Le temps vous est compté: à partir de juin 2016, la gestion aéroportuaire sera beaucoup plus contrainte, il y aura des difficultés qui seront liées à des directives européennes.

 

Quand allez-vous atterrir avec ce dossier? Je fais un double constat aujourd'hui. D'une part, depuis un an, vous nous déclarez que vous avez besoin de temps et que votre priorité est la défense des intérêts économiques de l'aéroport. On a vu l'explosion des vols low-cost, les investissements massifs de DHL, les droits de trafic qui ont été accordés à Ethiopian Airlines aux dépens de l'aéroport de Liège.

 

Et, pendant ce temps-là, on a vu la colère des riverains monter. Le nombre de plaintes a explosé en 2015, alors que 2014 n'avait pas été une bonne année, vous en conviendrez. En 2015, le nombre de plaintes a augmenté de 45 %. On a vu également que la conférence des dix-neuf bourgmestres de Bruxelles, dont cinq appartiennent à votre famille politique et qui est présidée par un bourgmestre de votre famille politique, vient de vous remettre une motion détaillée, ferme, claire, sur la manière dont ces bourgmestres entendent que cette question soit gérée.

 

Dans quelle mesure pourrez-vous répondre à cet appel des riverains et des bourgmestres pour qu'enfin la gestion aéroportuaire tienne aussi compte de la qualité de vie, de la santé et de la sécurité des riverains?

 

J'ai été très surpris, à la lecture du Vif de ce matin, d'apprendre que vous aviez, sans procédure d'appel d'offres, sans procédure négociée, en gré à gré, conclu un contrat avec un cabinet d'avocats dont je lis qu'il n'aurait pas de compétences particulières dans le domaine, mais dont les tarifs sont prohibitifs, de l'ordre du double de ce qui est pratiqué habituellement par le SPF Mobilité. Pour quelle raison et selon quel critère avez-vous passé un contrat avec ce cabinet? Y a-t-il des raisons particulières qui justifient ces tarifs prohibitifs et qui expliquent que vous n'ayez pas respecté la loi en matière d'attribution de marchés publics?

 

11.02  Eric Van Rompuy (CD&V): Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik heb als inwoner van Zaventem een jaar lang geen vragen gesteld over het dossier van de nachtvluchten, maar ik was verrast om deze week het volgende te mogen lezen, ik citeer: "Le MR bruxellois s'affirme dans le dossier du survol."

 

Twee van onze collega’s, mevrouw Schepmans en de heer Pivin, en de Brusselse burgemeester en de heer Dedecker, zijn de auteurs van dit artikel.

 

Zij vragen verschillende dingen. Ten eerste, l'interdiction des vols de nuit. Men wil dus alle nachtvluchten afschaffen zoals uw collega Durant dit in 2003 heeft gedaan.

 

Ten tweede, les cinq bourgmestres plaident pour l'arrêt définitif du survol du canal. Dit wil zeggen dat men bij het opstijgen niet meer richting Molenbeek mag vliegen, maar via Grimbergen en Vilvoorde zodat men heel het Brusselse Gewest ontwijkt.

 

Ten derde, men vraagt ook om de baan 25L te verlengen tot in Erps-Kwerps/Kortenberg zodat men kan opstijgen via de oude Ikea-route van mevrouw Fonck. Op die manier komt men voorbij in Sterrebeek en Tervuren.

 

Als ik lees wat de vijf burgemeesters zeggen, wilt men dat er niet meer over Brussel wordt gevlogen, dat de nachtvluchten gewoon worden afgeschaft en dat tijdens de dag ofwel richting Noordrand, maar dan diep de Vlaamse Rand in, ofwel richting Leuven wordt opgestegen.

 

Wel, ik ben daarmee totaal niet akkoord, daarom stel ik deze vraag ook. Ik denk ook dat ik spreek namens alle partijen in de Vlaamse Rand. Mevrouw de minister, pas op, want u hebt voorgangers, mevrouw Durant, de heer Anciaux, mevrouw Fonck, en dit is een levensgevaarlijk dossier. Als men eenzijdig bepaalde kampen kiest dan komt dat regelrecht op uw hoofd terecht.

 

Mevrouw de minister, wij hopen dat u zich in de loop van de komende weken daarvan zal distantiëren en in dit dossier ermee rekening houdt dat de luchthaven ook in de Vlaamse Rand ligt en het kan niet dat geen enkel vliegtuig nog over Brussel zal opstijgen.

 

11.03 Minister Jacqueline Galant: Beste collega’s, ik heb akte genomen van de motie van de 19 burgemeesters.

 

Cette motion est issue d'un travail de réflexion commune. Je vais analyser en profondeur les propositions de ces 19 bourgmestres. De mon côté, je continue de travailler avec méthodologie. Je souhaite objectiver les mesures structurelles qui sont sur la table.

 

Ik ben federaal minister en ik moet rekening houden met de belangen van de drie Gewesten.

 

Il est donc prématuré de m'exprimer aujourd'hui sur l'une ou l'autre mesure, même sur les vols de nuit. Je continue la concertation avec mes collègues du gouvernement fédéral et des gouvernements régionaux. Il est temps de ramener de la sérénité dans ce débat, dans l'intérêt de tous les citoyens.

 

11.04  Georges Dallemagne (cdH): Madame la ministre, le moins que l'on puisse dire est que vous n'avez pas réussi, loin s'en faut, à ramener la sérénité dans ce dossier. Au contraire, vous faites l'unanimité contre vous! C'est une première dans ce dossier! Quoi que vous en pensiez, les riverains flamands, du Brabant wallon et de Bruxelles sont venus avec un cahier de revendications commun en ce qui concerne l'aéroport. Les bourgmestres, toutes tendances linguistiques confondues, sont venus avec une motion commune pour Bruxelles.

 

Je vous demande donc vraiment de tenir compte de ces nombreux avis et de ces recommandations.

 

(…): (…)

 

11.05  Georges Dallemagne (cdH): Il y a un an et demi! Je vois ce que vous venez de signer comme motion, madame. Vous ne défendez même pas la motion, au niveau fédéral, que vous venez de signer en tant que bourgmestre d'une commune bruxelloise! J'en prends acte. Je vois bien les contradictions, elles sont claires et nettes!

 

Madame la ministre, à de nombreuses reprises, vous avez dit que vous étiez là pour défendre l'aéroport de Zaventem. Vous n'êtes pas membre du conseil d'administration d'une entreprise privée! Vous êtes là pour défendre le bien commun, l'intérêt général et l'équilibre entre les intérêts économiques et les intérêts en matière de qualité de vie et de santé de tous les riverains!

 

11.06  Eric Van Rompuy (CD&V): Dank u voor het antwoord, mevrouw de minister.

 

Ook wij rekenen op sereniteit en hopen dat er de volgende weken of maanden een evenwichtig voorstel komt, want de kwaliteit van leven is niet beperkt tot de 19 gemeenten. Er wonen ook mensen daarrond en sommigen wonen zelfs veel dichter bij de luchthaven dan de burgemeesters die ik zag protesteren.

 

Ik woon op anderhalve kilometer van een startbaan. Andere collega’s wonen op 1 kilometer van een startbaan. Dat is in Vlaanderen. Ik meen dat wij de kwaliteit van eenieder moeten bewaken. Ik pleit voor een evenwichtig spreidingsplan, dat rekening houdt met historische gevoeligheden.

 

Trouwens, het regeerakkoord zegt dat het preferentieel baangebruik niet zal worden gewijzigd. Het voorstel van de MR van Brussel gaat in tegen het regeerakkoord.

 

Ik wil u vragen in de komende weken in alle sereniteit naar oplossingen te zoeken.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

12 Question de M. Stéphane Crusnière au secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "l'accueil des mineurs non accompagnés" (n° P0746)

12 Vraag van de heer Stéphane Crusnière aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "de opvang van niet-begeleide minderjarigen" (nr. P0746)

 

12.01  Stéphane Crusnière (PS): Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, la crise des réfugiés nous met, chaque jour, devant de nouvelles difficultés et devant de nouveaux défis. C'est toutefois sur un cadre bien spécifique que je voudrais vous interroger aujourd'hui, à savoir l'accueil des mineurs étrangers non accompagnés (MENA).

 

Avec la crise que nous connaissons, ce sont près de 25 à 30 mineurs qui arrivent sur notre territoire de façon journalière. Si on continue dans cette progression, pour l'année 2015, on sera à peu près à 3 500 mineurs qui auront lancé une procédure d'asile sur notre territoire. À titre de comparaison, l'an dernier, il y avait 2 à 3 MENA par jour. C'est une grande différence.

 

De nombreuses initiatives ont certes été prises dans ce domaine. Je prends pour exemple ce qui a été fait au centre Fedasil de Rixensart avec l'expérience-pilote maintenant en place de l'accueil des jeunes filles mères qui arrivent enceintes ou avec leurs enfants. C'est une excellente expérience. Je vous en félicite, bien évidemment.

 

Toutefois, la situation devient critique car, d'après les derniers chiffres, il ne resterait qu'une quinzaine de places disponibles pour l'accueil de ces mineurs. Or, on sait que l'accueil doit être très spécifique, étant donné ce qu'ils ont vécu dans leur pays d'origine (tortures, situations de vie très difficiles, etc.).

 

Monsieur le secrétaire d'État, quelles mesures comptez-vous prendre pour remédier à cette situation? On sait que certaines familles sont prêtes à devenir des familles d'accueil pour ces MENA. Est-ce une solution envisageable pour vous? Bien entendu, un suivi très particulier devra être apporté.

 

Quand les MENA arrivent en Belgique, ils sont suivis par le service des Tutelles. Avez-vous actuellement suffisamment de tuteurs pour couvrir cette demande? Disposez-vous de suffisamment de moyens? Comment la répartition entre les tuteurs francophones et néerlandophones se fait-elle?

 

12.02  Theo Francken, secrétaire d'État: Monsieur le président, monsieur Crusnière, il s'agit d'un thème très important et je suis heureux que nous puissions avoir ce débat sur les MENA aujourd'hui.

 

J'évoquerai trois chiffres. Tout d'abord, nous connaissons aujourd'hui une augmentation de 760 % par rapport à l'an dernier. C'est énorme! Ceci signifie qu'il faut prendre des mesures. J'en ai d'ailleurs déjà pris. J'ai ouvert 145 places "tampon". J'ai ouvert des places complémentaires dans les Centres d'observation et d'orientation et il y a l'ouverture de deux centres complémentaires spécifiquement pour les MENA à Woluwe-Saint-Pierre et Holsbeek.

 

Autrement dit, je prends des mesures. Pour l'instant, des places sont encore disponibles.

 

Nu werd het maximum bereikt. Er komen vele niet-begeleide minderjarige vreemdelingen toe, elke dag. Momenteel worden wij geconfronteerd met een structureel plaatstekort voor sommige doelgroepen, meer bepaald de min 14-jarigen. Daarom is er morgen opnieuw overleg met de deelstaten.

 

Ik meen dat wij dit zo snel mogelijk moeten verhelpen, zeker voor de jongste doelgroep bij de minderjarigen.

 

Pour ce qui concerne les familles d'accueil, je suis ouvert à la discussion. Cette dernière est d'ailleurs déjà en cours. Mais il faut savoir qu'il est ici question d'une compétence des Régions.

 

Par ailleurs, le Service des tutelles relève de la compétence du ministre de la Justice. Toutefois, des réunions ont été organisées par nos deux départements afin que nous puissions discuter de ce dossier. Je pense d'ores et déjà pouvoir dire que le nombre de tuteurs sera augmenté dès cette semaine.

 

Wij zullen deze week nieuwe voogden aanduiden en volgende week zal de minister van Justitie, de heer Geens, nieuwe voogden aanwerven. Kortom, ook daar ondernemen wij stappen om alle NBMV’s een plaats te geven, zodat zij goed begeleid kunnen worden, want zij vormen een zeer kwetsbare doelgroep.

 

12.03  Stéphane Crusnière (PS): Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie pour vos réponses.

 

Pour ce qui concerne les tutelles, vous nous avez fait part d'une bonne nouvelle. En effet, les besoins sont énormes. Je compte dès lors interpeller le ministre de la Justice à ce sujet.

 

Cela dit, l'accueil des mineurs non accompagnés doit être très spécifique. J'entends que vous êtes favorable aux familles d'accueil. Les entités fédérées ont effectivement un rôle à jouer. Vous avez débattu de la question en comité de concertation. Par ailleurs, je crois qu'un groupe de travail avait été programmé. Il n'a malheureusement pas encore été mis en place. Mais au regard du nombre de demandeurs mineurs qui demandent l'asile chaque jour, il serait grand temps qu'il puisse se mettre au travail pour qu'ensemble nous puissions trouver une solution digne.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

13 Agenda

13 Ordre du jour

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 21 oktober 2015, stel ik u voor op de agenda van de plenaire vergadering van deze namiddag het voorstel van resolutie van de heer Luk Van Biesen en de dames Valerie Van Peel, Nathalie Muylle, Ine Somers, Sybille de Coster-Bauchau, Karin Jiroflée en Catherine Fonck voor het verrichten door het Rekenhof van twee audits in de ziekenfondssector en een audit bij de federale overheidsinstellingen die toezicht houden op de ziekenfondsen (nrs 1218/1 tot 5) in te schrijven.

 

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 21 octobre 2015, je vous propose d'inscrire à l'ordre du jour de la séance plénière de cet après-midi la proposition de résolution de M. Luk Van Biesen et Mmes Valerie Van Peel, Nathalie Muylle, Ine Somers, Sybille de Coster-Bauchau, Karin Jiroflée et Catherine Fonck relative à la réalisation, par la Cour des comptes, de deux audits dans le secteur des mutualités et d'un audit des organismes publics fédéraux qui contrôlent des mutualités, (nos 1218/1 à 5).

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Wetsontwerpen en voorstel

Projets de loi et proposition

 

14 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken (1297/1-5)

14 Projet de loi portant des dispositions diverses en matière sociale (1297/1-5)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

14.01  Nahima Lanjri, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, wij bespraken het voorliggende wetsontwerp in de vergadering van de commissie voor de Sociale Zaken van 1 oktober.

 

Minister De Block begon met de inleidende uiteenzetting over de invoering van de flexi-jobs met het nieuw begrip dat daaraan gekoppeld is, het nettoflexiloon.

 

Dit wetsontwerp gaat voorts ook over het verhogen van het maximaal aantal overuren, waarbij het bruto van bepaalde overuren netto wordt gemaakt. Indien werknemers reeds minimaal vier vijfde bij een andere werkgever zijn tewerkgesteld, kunnen zij als persoon met een flexi-job in de horeca worden tewerkgesteld en dit voor een afgesproken loon, het flexiloon.

 

Er is bij de flexi-jobs ook een volledige opbouw van sociale rechten van pensioen, werkloosheid, ziekte-uitkering, arbeidsongevallen en beroepsziekten. Vooraf moet wel altijd een raamovereenkomst worden gesloten. Het aantal overuren dat mag worden gepresteerd wordt verhoogd naar 300 voor de ondernemingen zonder witte kassa en naar 360 voor de ondernemingen met een witte kassa en dit met een maximum van 143 overuren per vier maanden.

 

Minister Van Overtveldt gaat in op een aantal aspecten die verband houden met de bestrijding van fiscale fraude.

De invoering van de witte kassa dateert eigenlijk al van 2008. Het was de bedoeling om daarmee het zwartwerk, de fiscale fraude en de oneerlijke concurrentie aan te pakken. Het werd uiteindelijk ingevoerd op 1 januari 2014 op vrijwillige basis. De algemene toepassing werd ingevoerd op 1 januari 2015. Dit moet volledig in voege zijn getreden op 1 januari 2016.

 

Het verwitten van de horeca is volgens de minister absoluut noodzakelijk, maar er moeten bijkomende maatregelen aan gekoppeld worden teneinde het voortbestaan van deze belangrijke sector te ondersteunen. De sector telt namelijk 55 000 horecazaken, 125 000 personeelsleden en 40 000 zelfstandigen. Ongeveer 30 000 ondernemingen vallen onder de verplichting van een geregistreerde kassa.

 

Staatssecretaris Tommelein acht het voorliggende ontwerp noodzakelijk om zuurstof aan de horeca te geven. Het regeerakkoord bepaalt trouwens dat een aantal maatregelen moet worden genomen. Nu werken 6 000 eenheden met de witte kassa. Het is dus nodig dat de maatregelen worden versterkt, want de oneerlijke concurrentie neemt toe naarmate het aantal witte kassa’s stijgt.

 

Tijdens de algemene bespreking kwamen verschillende leden tussenbeide.

 

De heer Spooren neemt het woord om zijn tevredenheid te uiten over het wetsontwerp, dat uitvoering geeft aan het regeerakkoord en dat kadert in een brede strategie ter bevordering van de werkgelegenheid door lastenverlaging en flexibiliteit.

 

De heer Daerden verzet zich tegen de invoering van een tweeledig regime voor werknemers en tegen de interne sociale dumping waartoe dat mogelijk zal leiden. Het wetsontwerp verstoort volgens hem het door de sociale partners bereikte evenwicht voor de overuren. Hij dient ook amendementen in.

 

De heer Clarinval wijst erop dat de horecasector bijzonder arbeidsintensief is, bikkelharde concurrentie te verduren krijgt en kleine winstmarges heeft. Volgens hem vormen in België de loonkosten het probleem. De flexi-jobs kunnen dat gedeeltelijk oplossen.

 

Op mijn beurt verwijs ik naar het economisch belang en de kenmerken van de horecasector, die veel laaggeschoolden tewerkstelt en in moeilijke tijden nood heeft aan meer flexibiliteit.

 

Ik dring voorts aan op een evaluatie. Als die er komt, zal ze moeten nagaan of er verdringingseffecten worden veroorzaakt en of de reguliere jobs niet worden vervangen door flexi-jobs.

 

Mevrouw Lijnen refereert aan het voorstel dat zij destijds in de Senaat heeft ingediend en is ervan overtuigd dat onderhavig wetsontwerp het zwartwerk effectief zal tegengaan.

 

Mevrouw Kitir beseft dat de horecasector met heel specifieke problemen te maken heeft en specifieke noden heeft. Toch heeft zij een aantal bedenkingen. Het wetstonwerp herleidt bijvoorbeeld het oorspronkelijk voorgestelde minimumloon van 9,5 euro naar 8,82 euro.

 

Ze vindt het ook moeilijk om een efficiënt toezicht te organiseren op de naleving van de maatregel en vreest misbruiken.

 

Mevrouw Willaert wil samen met de regering werken in de horeca aantrekkelijk maken, maar niet op de manier die de regering in het voorliggend wetsontwerp voorstelt. Het wetsontwerp zal volgens haar niet zorgen voor meer jobs en is een lappendeken van verschillende regimes voor dezelfde arbeid.

 

Ze vindt het voorts cynisch dat men het zwartwerk in de sector wil bestrijden door de afschaffing van sociale en fiscale lasten op de overuren.

 

De heer de Lamotte onderstreept het bijzonder belang van de specifieke problemen van de horecasector en de noodzaak om een nieuwe wettelijke regeling uit te werken.

 

De heer Van Hees vindt het niet correct dat de regering de ontworpen regelingen voorstelt als pasmunt voor de invoering van het geregistreerde kassasysteem in de horeca. De compensatie voor de witte kassa werd reeds onder de vorige regering ingevoerd en bestond uit btw-verlaging.

 

De heer Lachaert onderschrijft het wetsontwerp, dat de noden op het terrein zal lenigen. Hij meent dat het zelfs de verwachtingen van de horecasector overtreft. Voorts nuanceert hij de kritiek die sommige sprekers uiten.

 

De heer Gilkinet wijst, in navolging van vorige sprekers, op het specifieke karakter van de horecasector. Hij pleit voor alternatieve financiering van de sociale zekerheid en is van oordeel dat er nood is aan duurzame stabilisering van de werkgelegenheid in de horecasector. De werkomstandigheden en de lonen zijn van die aard, dat het jobverloop groter is dan in andere sectoren.

 

De heer Massin stelt dat de ontworpen regelingen geen rekening houden met de verzuchtingen en de opmerkingen van de vakbondsorganisaties.

 

Tot slot geeft de voorzitter, de heer Van Quickenborne, aan dat de hervorming niet tot stand is kunnen komen tijdens vorige regeerperiodes. De spreker is er ook van overtuigd dat de flexi-jobs de sector ten goede zullen komen.

 

Dat waren in een notendop de uiteenzettingen van de commissarissen. Uiteraard verwijs ik naar het verslag voor de volledige uiteenzetting.

 

Vervolgens geven de diverse aanwezige ministers uitgebreid antwoord op de vele vragen van de commissieleden. Minister Peeters geeft aan dat het toepassingsgebied van het wetsontwerp beperkt blijft tot paritair comité 302. Hij zegt ook dat in dit stadium nog niet wordt overwogen om de regeling uit te breiden naar andere sectoren.

 

Minister De Block ziet in het wetsontwerp een lastenverlagende maatregel die voor banen kan zorgen ten gunste van een sector die veel werknemers werk verschaft.

 

Minister Van Overtveldt benadrukt dat de fiscale aftrekbaarheid behouden blijft in het geval van flexi-jobs.

 

Tot slot lijst staatssecretaris Tommelein een aantal pijnpunten op waarmee de horecasector te maken krijgt: flexibiliteit, de totale beschikbaarheid overdag, het voldoen aan de verwachtingen van de klanten wat de dienstverlening en de prijzen betreft.

 

Ten slotte volgt de repliek van heel wat leden.

 

14.02  Jan Spooren (N-VA): Ik wil in naam van de N-VA-fractie toch zeggen dat wij zeer tevreden zijn dat er na de invoering van de witte kassa in de horeca nu ook een regeling komt inzake flexi-jobs en een versoepeling van de overurenregeling. De maatregel komt er ook nadat eerder reeds het gelegenheidswerk werd uitgebreid van 100 naar 200 dagen.

 

Met onderhavig wetsontwerp voert de regering een belangrijk deel van het regeerakkoord uit. Het ontwerp past inderdaad in een meer algemene strategie om jobs te redden of te creëren via lastenverlaging en flexibiliteit. Bovendien gaat het in dit geval ook over een massale transformatie van zwartwerk naar officiële werkgelegenheid. Wij mogen niet vergeten dat dat voordelen oplevert voor zowat alle betrokken partijen.

 

De werknemers zullen in de formele werkgelegenheid sociale rechten opbouwen en via de nieuwe overurenregeling en het flexi-jobregime zullen zij netto ook meer overhouden als zij meer uren werken. In een sector met relatief lage lonen mag dat toch niet worden onderschat.

 

Budgettair zal de maatregel voor de overheid naar alle waarschijnlijkheid een kostenneutrale operatie zijn, want het kan worden verwacht dat de verlaagde sociale en fiscale bijdragen worden gecompenseerd door de bijzondere werkgeversbijdrage van 25 % op de flexi-jobs, die voortaan in het wit in plaats van het zwart zullen worden gepresteerd.

 

Ook voor de horeca-uitbaters betekent het ontwerp een voordeel. Het is een zeer arbeidsintensieve sector met heel veel laaggeschoolde arbeid. Die sector wordt nu ondersteund en in leven gehouden. De maatregelen zullen er vooral voor zorgen dat de witte kassa een haalbaar verhaal wordt, zelfs een succesverhaal.

 

Algemeen, de tekst is een voorbeeld van wetgeving die eindelijk rekening houdt met de realiteit op het terrein van zowel de horeca-uitbaters als zij die in de horeca zijn tewerkgesteld.

 

Om tot dat positieve resultaat te komen, was het nodig om een aantal geëffende paden te verlaten en te kiezen voor een radicaal andere en eigenlijk ook wel gedurfde aanpak inzake lastenverlaging en flexibiliteit. Onze fractie begrijpt de terughoudendheid van sommigen in het halfrond, maar de N-VA heeft er alle vertrouwen in dat die veranderde aanpak echt zal werken en dat men het initiatief volop kansen moet geven.

 

Uit de discussies in de commissie is ook gebleken dat er een grondige evaluatie zal plaatsvinden.

 

Dat is belangrijk voor elk wetgevend initiatief en des te belangrijke voor het voorgestelde initiatief, omdat het echt om iets nieuws gaat. Op basis van die evaluatie kunnen we bekijken of er moet worden bijgestuurd. We kunnen ook eens bekijken of de regeling eventueel tot andere sectoren kan worden uitgebreid. Vandaag is het absoluut te vroeg om ons daarover uit te spreken. Het regeerakkoord vermeldt ook dat we dat minstens eens bekijken.

 

Ik meen dat het ook onze taak is om dat te doen. Dan kunnen de resultaten die we het komende jaar zullen boeken, tot voorbeeld dienen voor andere sectoren.

 

14.03  Frédéric Daerden (PS): Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, aujourd'hui le gouvernement veut créer un statut spécifique pour certains travailleurs de l'horeca, le flexi-job. Pour mon groupe, un travailleur égale un travailleur et tous les travailleurs d'un secteur doivent être soumis aux mêmes règles: à travail égal, conditions de travail égales! Ces conditions de travail doivent être établies dans le respect des partenaires sociaux, dans le respect de la concertation sociale. Ce sont pour nous des principes fondamentaux.

 

Dès lors, nous sommes opposés à la mise en place d'un système dual pour les travailleurs, à une mise en concurrence entre des statuts différents, qui pourraient déboucher sur un véritable dumping social interne. Le dumping social entre pays, entre Régions est inadmissible et, monsieur le secrétaire d'État, nous nous rejoignons sur le thème. Vous faites des propositions. Nous en avons déposé. Nous voulons travailler ensemble sur le thème. Il n'y a pas de doute.

 

Mais dans le cas qui nous préoccupe, nous prenons le risque de créer une concurrence déloyale entre les travailleurs à l'intérieur de notre pays. C'est tout simplement irresponsable. Et pourtant, c'est bien le risque que prend ce gouvernement, en souhaitant créer une nouvelle forme d'emploi, le flexi-job.

 

Le flexi-job est dangereux, surtout en l'absence de balises. Il va exclure certains travailleurs de l'horeca. Il va, en leur octroyant un régime fiscal et parafiscal favorable qui, sans balises, deviendra la règle, déréguler l'emploi dans le secteur. Il permettra aux employeurs peu scrupuleux de recourir majoritairement, pour ne pas dire exclusivement, à de la main-d'œuvre précaire et bon marché.

 

Dans sa déclaration de la semaine dernière ici à la tribune, le premier ministre a parlé de "jobs, jobs, jobs". Je crains qu'il ne pensait en réalité qu'à des "flexi-jobs, flexi-jobs, flexi-jobs". Aussi, soyons clairs! Le secteur horeca est un secteur qui mérite une attention particulière - monsieur le secrétaire d'État, je vous l'ai dit en commission, il s'agit d'un secteur que nous connaissons et que nous affectionnons comme vous -, en raison du rôle important qu'il joue dans notre société, notamment en volume d'emplois qu'il fournit.

 

Nous sommes conscients des difficultés que connaît ce secteur. En effet, les faillites de petits exploitants sont nombreuses. Dans ces circonstances, le travail au noir peut se concevoir pour certains comme une stratégie de survie, qui ne peut évidemment pas perdurer.

 

N'oublions pas que, par le passé, des mesures ont déjà été prises, notamment en termes de TVA, de réduction de cotisations et de travail occasionnel. L'actuel gouvernement n'est donc pas le premier à se préoccuper du secteur.

 

Les déclarations de certains membres de la majorité ne laissent que peu de doutes: l'objectif est d'ouvrir la voie à la dérégulation des rapports entre employeurs et travailleurs – toujours au détriment de ces derniers. Il s'agit d'un banc d'essai avant une généralisation à d'autres secteurs, comme cela a déjà été évoqué par plusieurs d'entre vous et par certains présidents de parti. Comme souvent avec ce gouvernement, des mesures linéaires sont prises sans tenir compte de la structure et de la diversité du secteur.

 

Le plus choquant est qu'aucune limite ne soit fixée en termes de flexi-jobs, que ce soit à l'égard des employeurs ou des travailleurs. Il en résultera une concurrence déloyale, en particulier sur le plan des horaires. Ce sera le cas entre employeurs si les uns recourent aux flexi-jobs et les autres non, comme l'a souligné le Conseil d'État. S'agissant du montant du flexi-salaire, il est inférieur au minimum en vigueur dans le secteur. De plus, aucune augmentation barémique n'est possible. Seule une cotisation sociale réduite est prévue. En résumé, cette mesure fragilise la protection des travailleurs et affaiblit le financement de la sécurité sociale.

 

De manière générale, nous ne partageons pas l'approche qui consiste à introduire des mécanismes de bas salaires, au sein desquels les travailleurs ont moins de droits et sont à la disposition permanente de leur employeur.

 

Par ailleurs, le gouvernement veut augmenter le nombre d'heures supplémentaires autorisé. Si cela fut déjà entrepris auparavant, c'était dans le respect de la concertation sociale. L'objectif ne doit pas consister à mettre sous pression le travailleur en rendant inconciliables sa vie privée et sa vie professionnelle. Pour ces heures supplémentaires, dont la limite est passée à 360, aucune cotisation n'est prévue.

 

Ces mesures vont rendre les travailleurs plus que jamais dépendants de leur employeur.

 

Ces mesures vont à l'encontre d'un bon équilibre, d'une saine conciliation entre vie privée et vie professionnelle. Ces mesures renforcent les risques de sous-financement de la sécurité sociale. Ces mesures nuisent à l'accès à un emploi d'un chômeur qui n'a pas déjà eu d'emploi dans le secteur.

 

Avec ces mesures, votre gouvernement s'engage clairement vers les mini-jobs allemands ou les "contrats zéro heure" en vigueur au Royaume-Uni. Nous ne partageons pas cette vision du monde du travail. Nous voulons des entreprises durables, qui garantissent des emplois durables. Nous avons, comme Mme le rapporteur l'a rappelé, déposé de nombreux amendements, et ce dans un esprit constructif et en vue de baliser votre démarche. Mais rien!

 

Pour ces raisons, nous rejetterons votre projet de loi. Je vous remercie.

 

14.04  David Clarinval (MR): Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, chers collègues, le MR, contrairement au parti socialiste, se réjouit de l'arrivée de ce projet sur la table de notre assemblée.

 

En effet, l'horeca est un secteur à forte intensité de main-d'œuvre, qui compte 55 000 établissements, 120 000 travailleurs et 40 000 indépendants. Il se caractérise également par une concurrence accrue, par une marge de rentabilité faible et par un besoin en main-d'œuvre dépendant de facteurs exogènes: la météo, la saison touristique et bien d'autres phénomènes variables. Cela nécessite donc une grande flexibilité dans le chef des travailleurs et des employeurs.

 

Les gouvernements qui se sont succédé avaient pleinement conscience des difficultés rencontrées par ce secteur depuis de nombreuses années. Des réponses, tantôt ponctuelles, tantôt structurelles, comme la diminution de la TVA par exemple, ont été apportées; mais elles s'avèrent aujourd'hui toujours insuffisantes.

 

En effet, l'arrivée prochaine de la caisse intelligente dans les établissements horeca fait craindre le pire au secteur. Bien que nous estimions qu'il s'agit d'un outil nécessaire si l'on veut lutter efficacement contre la fraude sociale et fiscale dans le secteur, nous sommes convaincus que des mesures d'accompagnement s'imposent si nous voulons sauver des emplois et des entreprises.

 

Pour aider le secteur, nous pensons qu'il faut agir sur le coût de la main-d'œuvre et sur la flexibilité du travail dans ce secteur. Je ne vous rappellerai pas que la main-d'œuvre en Belgique coûte 39 euros de l'heure alors que la moyenne dans les pays avoisinants est de 34 euros.

 

Les mesures prises en termes de soutien à l'économie et au pouvoir d'achat dans le cadre des tax shift 1 et 2 viendront évidemment diminuer le handicap salarial. Mais elles n'apporteront toutefois pas de réponse à la nécessité de plus de flexibilité dans ce secteur. En effet, notre législation sur le travail est beaucoup trop rigide et n'est plus en phase avec les réalités du monde économique et de l'évolution de nos habitudes de consommation. La création des flexi-jobs est une réponse apportée à ce manque de souplesse.

 

L'instauration des flexi-jobs est une réelle opportunité, tant pour le secteur horeca lui-même que pour l'ensemble des travailleurs qui souhaitent compléter leurs revenus grâce aux flexi-salaires. Nous allons donc lutter contre la fraude et rendre le travail au noir moins attractif. Nous allons soutenir l'emploi existant et promouvoir la création de nouveaux jobs.

 

Les flexi-jobs peuvent se définir comme la possibilité pour un travailleur qui dispose déjà au moins d'un job à 4/5e temps de compléter ses revenus de manière officielle dans le secteur horeca, tout en se constituant des droits sociaux supplémentaires. Concrètement, grâce à un flexi-job, un travailleur recevra un salaire additionnel de minimum 9,50 euros de l'heure, ce qui comprend le salaire et le pécule de vacances. Il s'agit bien d'une opération win-win car les employeurs bénéficieront quant à eux de cotisations patronales réduites à 25 %.

 

Les flexi-heures seront entièrement défiscalisées jusqu'à 360 heures par an et ouvriront des droits sociaux supplémentaires.

 

Par conséquent, contrairement à ce que M. Daerden vient de dire à la tribune, le recours aux flexi-jobs est balisé puisqu'il nécessitera la mise en place d'une convention-cadre. Il y aura un recours à des contrats de travail et des déclarations de la présence des travailleurs, actualisées en permanence via le mécanisme de la Dimona. Il n'y aura pas de discrimination, monsieur Daerden, ni de dumping. Tous les employeurs auront accès à ce système sur un pied d'égalité.

 

En outre, un suivi régulier sera organisé et une évaluation objective sera implémentée à intervalles réguliers, de manière à pouvoir vérifier qu'ils répondent aux besoins du secteur, d'une part, et réalisent les objectifs du gouvernement, d'autre part.

 

Cette évaluation du système des flexi-jobs devra permettre de vérifier si les objectifs en termes de création d'emplois se concrétisent, si les effets retour sont positifs en termes de fiscalité et de parafiscalité.

 

14.05  Frédéric Daerden (PS): Monsieur Clarinval, je parlais de balises telles que nous les avons mises dans nos amendements, à savoir un nombre limité de recours à ces flexijobs pour l'employeur et un nombre d'heures maximum en flexijobs pour le travailleur. C'est cela que nous entendons par "balises", qui n'existent pas et qui étaient reprises dans nos amendements en commission, amendements que vous avez malheureusement refusés.

 

14.06  David Clarinval (MR): Ces balises sont beaucoup trop contraignantes. Nous pensons qu'il faut un système plus libre, qui permettra une grande flexibilité. Si, d'aventure, des phénomènes négatifs se produisaient, les évaluations du système pourraient ensuite les corriger. En l'état actuel des choses, nous voulons permettre une grande liberté dans ce nouveau système. Monsieur Daerden, je prends le pari que cette évaluation sera positive! Vous verrez que nous pourrons même envisager, sur base de cette évaluation, un élargissement à d'autres secteurs. Nous pourrons étudier la question après l'évaluation.

 

Par ailleurs, dans ce projet de loi, il y a également une série de modifications apportées dans d'autres secteurs. Je vais les citer rapidement. Il y a des mesures de modifications des critères pour la détermination du risque aggravé dans les accidents du travail. Il y a des modifications apportées dans le cadre de la politique du détachement, à la demande de la Commission européenne. Au niveau des écochèques, nous répondons à une demande du CNT. Nous apportons des modifications dans le statut de l'aidant proche afin de permettre qu'il ne s'agisse plus d'une reconnaissance par pathologie. Last but not least, les amendements ont été apportés pour l'enregistrement des présences dans le secteur de la viande pour limiter tant que possible le dumping social.

 

Plusieurs intervenants se sont plaints aujourd'hui du fait que la concertation sociale n'avait pas été respectée ou qu'ils ne nous prêtaient pas suffisamment de confiance en matière de concertation sociale. Il faut savoir que la plupart des textes qui sont présentés aujourd'hui sont issus de la concertation sociale et sont le fruit de ce travail. Aujourd'hui, le gouvernement nous demande de les valider. À nouveau, il y a un décalage entre les déclarations de l'opposition et les actes du gouvernement. On voit clairement ici que la concertation est respectée!

 

14.07  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur Clarinval, je m'étonne de vos propos. Vous parlez de concertation sociale. Cela voudrait-il dire que les syndicats du secteur horeca ont approuvé ce projet?

 

14.08  David Clarinval (MR): Les syndicats étaient sans doute en train de manifester avec vous, monsieur Van Hees.

 

14.09  Marco Van Hees (PTB-GO!): C'était une concertation sociale avec les patrons?

 

14.10  David Clarinval (MR): Si j'étais vous, je ne ferais pas de commentaires, monsieur Van Hees. Quand on voit ce qui s'est passé lundi, je ne serais pas très fier d'être dans votre situation aujourd'hui. Je n'oserais pas dire que certains d'entre vous ont du sang sur les mains, mais presque. Je parle à M. Van Hees.

 

14.11  Marco Van Hees (PTB-GO!): Je trouve ces propos inacceptables. Je me demande d'ailleurs de quel sang vous parlez.

 

14.12  David Clarinval (MR): Je ne parlais pas de vous, monsieur Van Hees, je parlais des syndicats.

 

14.13  Marco Van Hees (PTB-GO!): Vous vous adressez à moi en disant vous, mais ce n'est pas à moi que vous parlez. Vous devriez revoir votre conjugaison, monsieur Clarinval.

 

14.14  David Clarinval (MR): N'exagérez pas!

 

14.15  Marco Van Hees (PTB-GO!): J'aimerais que vous me répondiez sur le fond, parce que, parler de sang sur mes mains, c'est inacceptable, mais en plus vous utilisez cela pour ne pas répondre sur le fond. Il me semble que les syndicats de l'horeca n'ont pas accepté ces flexi-jobs.

 

14.16  David Clarinval (MR): Si vous voulez une réponse sur la concertation, je parlais des cinq autres mesures qui sont le fruit de la concertation.

 

14.17  Marco Van Hees (PTB-GO!): Vous dites que cela va limiter la fraude dans le secteur. Je ne comprends pas comment, avec des flexi-jobs pour lesquels il n'y aura plus de contrat écrit. En cas de contrôle dans les établissements horeca, il sera demandé aux gens s'ils travaillent vraiment à cet endroit, s'ils ont un contrat. Eh bien ils n'auront pas de contrat! C'est comme cela que vous comptez lutter contre la fraude? Par l'absence de contrat écrit. J'aimerais bien que vous me l'expliquiez.

 

14.18  David Clarinval (MR): Ce n'est pas vrai, il y aura des déclarations Dimona qui seront faites chaque jour. Et il y aura la caisse enregistreuse. Tout cela pourra être clairement contrôlé, contrairement à ce que vous dites.

 

14.19  Francis Delpérée (cdH): Monsieur le président, je voudrais vous demander d'utiliser les moyens qui sont les vôtres et de faire ôter du procès-verbal des propos qui sont inqualifiables.

 

14.20  David Clarinval (MR): Monsieur le président, pour que ce soit clair, je veux bien qu'on enlève ces termes car je n'ai pas dit que M. Van Hees avait du sang sur les mains.

 

Le président: M. Van Hees, à juste titre, a eu le droit de réponse.

 

14.21  David Clarinval (MR): Ce n'est pas cela que j'ai dit. Vous le savez très bien.

 

Le président: M. Clarinval dénonce l'interprétation donnée par M. Van Hees. L'incident est donc clos.

 

14.22  David Clarinval (MR): Monsieur le président, chers collègues, pour conclure, une fois adoptées, ces nouvelles mesures permettront au secteur horeca de voir diminuer le coût salarial mais aussi et surtout de garantir sa viabilité au travers d'un système transparent et flexible. Ce dispositif doit permettre de faire évoluer les temps partiels vers des temps pleins et vers des emplois de qualité. Il doit permettre de créer des emplois, de lutter contre le travail au noir et, partant, de contribuer davantage au financement de notre système de sécurité sociale.

 

C'est nouveau, c'est innovant mais n'ayons pas peur du changement. Mon groupe se veut réformateur et, au travers de ce texte, nous le démontrons clairement.

 

14.23  Stefaan Vercamer (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, mevrouw de minister en heren ministers, collega’s, vandaag ligt het wetsontwerp over de horeca voor. Het is een voorlopig sluitstuk van een traject om de sector te verwitten, op de eerste plaats. Daartoe zijn al heel wat initiatieven genomen in het verleden, maar niet altijd met succes.

 

Iedereen is ervan overtuigd dat deze sector het zich niet kan permitteren – sommige spreken van 60 % -zich buiten de legaliteit te plaatsen.

 

Samen met deze maatregel zullen wij zeker en vast ook de witte kassa verwelkomen als instrument om dit verwitten te realiseren. De Raad van State heeft deze week weliswaar nog aangegeven dat de regels inzake de witte kassa gewijzigd moeten worden, maar de staatssecretaris heeft gisteren bevestigd dat de twee onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: het in voeren van deze maatregel nu, en het invoeren van de witte kassa later. De witte kassa kan dus geenszins een argument zijn om opnieuw een vertraging in te roepen.

 

De horecasector is een sector die wij goed kennen, mijnheer de staatssecretaris. Wij komen daar graag. De een blijft er al wat langer dan de ander. Het is een sector die in België goed ontwikkeld is. De 150 000 zaken vormen een belangrijk bindmiddel voor ons sociaal weefsel. Wij moeten daar zorg voor dragen.

 

Bovendien ligt de werkgelegenheid in de horeca ons na aan het hart. Vele laaggeschoolden en ook vele jongeren zijn daar tewerkgesteld.

 

Het is dan ook nooit onze ambitie geweest manu militari op korte termijn een volledig witte sector te realiseren en daardoor de werkgelegenheid in gevaar te brengen. Dat is absoluut nooit de bedoeling geweest. Van in het begin werd er, ook bij vorige initiatieven, in compensaties voorzien. Ik breng ze nog even in herinnering: een btw-verlaging voor de horecasector, een forfaitaire vermindering van de sociale bijdragen en een voordeliger behandeling van gelegenheidsarbeid. Dit is allemaal al uitgevoerd in het verleden, net als goedkopere overuren.

 

Met dit wetsontwerp komen daar enkele extra voordelen en begeleidende maatregelen bij, zoals de mogelijkheid bij te klussen voor mensen die al ergens anders vier vijfde werken. Sommigen noemen dat flexi-jobs. Er komt ook een verhoging van het aantal overuren. Het huidige maximum van 143 overuren per jaar stijgt naar 300 of 360 overuren, afhankelijk van of men al over een witte kassa beschikt.

 

Het is eigenlijk opmerkelijk dat dit aantal zo sterk verhoogd wordt. In het verleden werd daar immers nauwelijks gebruik van gemaakt. Men kon al meer overuren aanvragen, maar in het verleden is daar nauwelijks gebruik van gemaakt. Ik ben dus zeer benieuwd naar het effect van dit wetsontwerp dat die extra overuren nu ook goedkoper maakt.

 

Wij benadrukken dat het in geen geval de bedoeling kan zijn deze aanpak uit te breiden naar andere sectoren. De aanpak is heel specifiek gericht op de horeca om de sector witter te maken. Wat ons betreft, blijft het daarbij.

 

De regeling omtrent het bijklussen is voor sommige mensen mooi meegenomen om iets te kunnen bijverdienen naast de job die zij al hebben. Om extra mensen te kunnen inschakelen op piekmomenten zal de maatregel voor de horeca zeker van pas komen. Tegelijkertijd willen wij evenwel meegeven dat daar geen enkele nieuwe job mee wordt gecreëerd. Het gaat om het flexibeler organiseren en inzetbaar maken van mensen die al een job hebben. Daarom willen wij al preventief onze bezorgdheid uiten opdat er voldoende wordt gewaakt dat jobs om bij te klussen en studentenarbeid de reguliere tewerkstelling in de sector niet verdringen.

 

Gisteren en tijdens de bespreking in de commissie werd nog eens bevestigd dat een evaluatie van de begeleidende maatregelen zeker en vast wordt verwacht. Dat zal toestaan om na te gaan of de sector inderdaad witter wordt en welk effect de maatregelen hebben op de tewerkstelling. De staatssecretaris heeft zich daartoe geëngageerd en wij zullen hem daaraan houden. Hij heeft bevestigd dat de maatregelen eventueel zullen kunnen worden bijgestuurd in overleg met de sector. Hij heeft daar onze volledige steun voor.

 

De evaluatie moet echter niet alleen slaan op de leefbaarheid van de sector, maar moet ook aandacht besteden aan het feit dat ondernemers in de horeca hoofdwerkgever blijven van de laaggeschoolden en de inkomsten die de sociale zekerheid daaruit genereert.

 

Het spreekt uiteraard voor zich dat het sociaal overleg bij de evaluatie voluit zijn rol moet kunnen spelen. U kent onze fractie. De heer Verherstraeten heeft dat vorige week nog eens gezegd.

 

14.24  Nele Lijnen (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, collega’s, wat wij hier doen is een beetje geschiedenis schrijven. Mijn collega van de N-VA heeft er daarstraks ook al op gewezen dat het systeem dat wij hier vandaag invoeren een volledig nieuw systeem is.

 

Wat wij hier vandaag vooral willen invoeren, is het belonen van mensen die willen werken. Er zijn vandaag heel veel mensen die willen werken, die willen bijverdienen en die dat geld nodig hebben, bijvoorbeeld om een tweede auto te kopen, het communiefeest van hun kinderen te organiseren of op vakantie te kunnen gaan. Mensen willen werken, ook in de horeca.

 

Mijnheer Daerden, u beweert dat u de sector goed kent, maar wij kennen de sector ook heel goed. Wat wij vaak te horen kregen, wanneer wij met horeca-uitbaters praatten, was dat hun personeel in het zwart betaald wil worden. Hun personeel wil komen werken. Het wil en kan flexibel worden ingezet. Hun personeel wil echter niet dat wat zij officieel bijverdienen, bovenop hun loon komt, waardoor zij in een hogere belastingschijf terechtkomen. Zij wensen dus in het zwart bij te verdienen. De horeca-uitbaters kunnen dus niet anders dan hun personeel in het zwart te betalen.

 

Aldus wordt een asociaal circuit gesimuleerd. Mensen die vandaag in het zwart werken, zijn immers niet beschermd. Er staan geen sociale rechten tegenover. Wie in een zwart systeem ziek wordt, krijgt nul euro.

 

De flexi-jobs die wij hier vandaag zo dadelijk zullen goedkeuren, geven mensen centen in hun handen en laten mensen bijverdienen binnen een eenvoudig, transparant, flexibel systeem. Werken zal worden beloond.

 

Bovenop kunnen rechten worden bijverdiend.

 

Dat is nieuw in onze samenleving. In tegenstelling tot de voorgaande spreker merk ik op dat in het regeerakkoord één zinnetje staat dat ik heel goed uit het hoofd ken, namelijk: “Bij een positieve evaluatie zal het systeem uitgebreid kunnen worden naar andere sectoren.”

 

Wij zullen erop toezien dat die uitbreiding ook zal gebeuren. Ze is immers belangrijk en zal zuurstof geven. Ik ben er immers van overtuigd dat vandaag heel wat mensen willen bijverdienen. Dat is de filosofie van voorliggend akkoord.

 

Het gaat niet alleen over bijverdienen maar ook over de mensen die vandaag al tewerkgesteld zijn in de sector en overuren maken. Die overuren waren in het verleden duur. Hier gaat de regering verder dan wat gepland was in het regeerakkoord. De regering heeft geluisterd naar de bezorgdheden van de sector. De sector stelde heel duidelijk dat als men enkel en alleen het flexi-jobsysteem zou invoeren, er problemen zouden ontstaan ten aanzien van het vast personeel. De sector wilde ook het vast personeel de mogelijkheid geven om overuren te maken. Er werd dus een overurensysteem gecreëerd waarin bruto netto is. Ik meen dat dit vooral belangrijk is omdat men mensen die willen werken daarvoor moet belonen. Dat is wat hier vandaag op tafel ligt.

 

Het is ook een versoepeling. Wij willen mensen de vrijheid geven om zelf keuzes te maken. Ik meen dat wij hier vandaag voor een belangrijke keuze staan. Kiezen wij voor vrijheid, voor flexibiliteit en voor meer centen in de portemonnee? Het zal alleszins de economie aanzwengelen. Dit is alvast een keuze die onze fractie zal maken.

 

Het voorstel werd ooit gelanceerd in de Senaat en is in het regeerakkoord gekomen. Een jaar later staan wij ermee in het Parlement. Wij kunnen heel duidelijk zeggen dat deze regering en deze meerderheid erg hard werken en dat de horeca in ons land erop vooruit zal gaan.

 

14.25  Monica De Coninck (sp.a): Mijnheer de voorzitter, dames en heren ministers, mijnheer de staatssecretaris, de sp.a beseft dat de horecasector een heel specifieke sector is die met specifieke problemen kampt en bijzondere noden heeft. Het is een bijzonder arbeidsintensieve sector, waardoor de loonkosten natuurlijk zwaar doorwegen.

 

Wij zijn op zich niet tegen een aangepaste wetgeving voor deze sector. Wij begrijpen dat deze regering wil ingrijpen. Zij wil de sector verwitten. In de zorgsector heeft verwitten betrekking op mensen van meer dan 80 jaar maar ik meen niet dat het hierover gaat. Het gaat vooral over het invoeren van de witte kassa.

 

Mijnheer de staatssecretaris, ik reken erop dat u gelijk oversteekt. Als u deze regelgeving goedkeurt moet u er ook voor zorgen, moet u garanderen, dat de witte kassa tegelijk op een goede manier wordt ingevoerd, dus via de nieuwe regeling van de flexi-jobs.

 

14.26 Staatssecretaris Bart Tommelein: Mevrouw De Coninck, ik ben de eerste om toe te geven dat ook tijdens vorige regeringen op dat vlak verschillende maatregelen werden doorgevoerd, onder anderen door de heer Crombez en de heer Devlies. De hele wetgeving over de invoering van het geregistreerd kassasysteem dateert al van vijf jaar geleden.

 

Wat nu aan deze regering wordt gevraagd, zal ook gebeuren. Vandaag worden maatregelen goedgekeurd om het mogelijk te maken dat vanaf 1 januari kan worden gewerkt met de geregistreerde kassa, zeker in de horecazaken die op dat vlak opgenomen zijn in de wet. Ik weet dat er daarnaast nog problemen zijn.

 

Wat aan de huidige regering wordt gevraagd, dat zal worden uitgevoerd en dit in tegenstelling tot vorige regeringen, die wel toegevingen hebben gedaan en maatregelen hebben genomen, maar die het geregistreerd kassasysteem nooit hebben ingevoerd. Wij zullen dat wel degelijk invoeren. Maakt u zich daarover geen zorgen.

 

14.27  Monica De Coninck (sp.a): Mijnheer de staatssecretaris, ik probeer intellectueel eerlijk te zijn. Ik vraag u gewoon om die twee zaken te koppelen; daar reken ik op. Ik kijk niet achterom. Ik probeer positief te zijn en ik kijk vooruit. Er mag een regeling zijn. Ik begrijp trouwens niet waarom door de regering altijd zo defensief wordt gereageerd.

 

Wij hebben ook een amendement ingediend, want wij willen niet naïef zijn. Wij vinden het namelijk nogal spijtig dat de evolutie van het flexi-loon wel gekoppeld is aan de index, maar bijvoorbeeld niet aan baremieke verhogingen. Hoe zult u daar in de toekomst mee omgaan?

 

Een tweede element is dat de regelingen efficiënt gecontroleerd moeten kunnen worden. Er werd hier al een aantal keer gezegd, ook door leden van de meerderheid, dat er een grondige evaluatie moet komen. Uit mijn beroepsverleden weet ik hoe moeilijk controle en sociale inspectie is. Welnu, ik vind dat het wetsontwerp onvoldoende garandeert dat er gecontroleerd zal kunnen worden, al kan dat uiteraard verder worden uitgewerkt door al die verstandige koppen.

 

Mijn bekommernis betreft het reguliere circuit; dat mag niet bedreigd worden. Personeelsleden die nu voltijds in dienst zijn, zouden kunnen worden ontslagen of slechts een viervijfdecontract krijgen. Er kunnen ook constructies opgezet worden, bijvoorbeeld als een werkgever die verschillende zaken uitbaat, aan zijn personeelsleden vraagt om een viervijfdefunctie in de ene zaak te combineren met een flexi-job in de andere zaak, of omgekeerd.

 

Ik wil gerust meer vrijheid en flexibiliteit geven, maar net als in tal van andere dossiers betekent vrijheid ook verantwoordelijkheid nemen. Dat betekent dat werkgevers ook de verantwoordelijkheid moeten nemen om correct, naar de geest, met die regelgeving om te gaan. Controle is nog altijd goed, om te kijken of men daarin slaagt. Laat uw zogenaamde goede regelgeving niet kapotmaken door een aantal mensen die het systeem misbruiken.

 

Wat de overuren betreft, jullie noemen het systeem een versoepeling, maar als men er goed naar kijkt, dan blijkt dat jullie eigenlijk de overuren aan het afschaffen zijn. Ze bestaan niet meer. De heer Vercamer heeft daarjuist al gezegd — de heer Tommelein heeft blijkbaar deze informatie aangeleverd — dat 143 uren vandaag de realiteit zijn. Wie presteert die in het wit? De meeste mensen komen daar niet aan. Nu zult u die uren uitbreiden, tot 360. Ik hoop dus dat wij na een jaar, bij de evaluatie, het resultaat daarvan in de realiteit zullen zien.

 

14.28  Vincent Van Quickenborne (Open Vld): Mevrouw De Coninck, ik wil u eerst en vooral feliciteren omdat uw partij zich in de commissie heeft onthouden op het ontwerp. Dat getuigt ervan dat u wel iets voelt voor flexibilisering en meer vrijheid. Ik hoop ook dat u straks die onthouding hier in de plenaire vergadering aanhoudt, in tegenstelling tot Ecolo-Groen, dat tegen heeft gestemd. Voor één keer bevindt u zich ook in het progressieve kamp. Groen bevindt zich in het conservatieve kamp.

 

Wat de overuren betreft, sommigen beweren hier dat zij de horeca goed kennen. Welnu, de mensen die op het terrein gaan, weten dat, door de versmachtende regeling en de zware taxatie ervan, heel veel overuren gewoon in het zwart worden gepresteerd. Dat is de realiteit in de horeca. Die uren worden per definitie niet aangegeven. Als u zegt dat u vandaag weinig gepresteerde overuren ziet, dan is dat net een gevolg van die verpletterende reglementering.

 

Het worden dus 360 uren. Op weekbasis gaat het over 6 tot 7 uren.

 

14.29  Monica De Coninck (sp.a): Het gaat over 48 uren werken per week.

 

14.30  Vincent Van Quickenborne (Open Vld): Dat betekent inderdaad dat men kan bijklussen tot 46 of 47 uren. De mensen die de realiteit van de horeca kennen, bijvoorbeeld de koks, mensen die achter een fornuis staan.

 

14.31  Monica De Coninck (sp.a): Die ken ik wel redelijk goed.

 

14.32  Vincent Van Quickenborne (Open Vld): Er zijn heel wat koks die zich niet beperken tot 38 uren in de keuken. Er zijn mensen die meer uren willen kloppen, bijvoorbeeld omdat zij zien dat een shift in een restaurant langer duurt. Men heeft het niet in de hand. Men weet niet tot wanneer er klanten zullen komen en hoe laat het restaurant zal sluiten.

 

Wat men nu doet, is de reglementering aan de realiteit aanpassen zodat men zich in de legaliteit kan begeven en er voldoende ruimte is om al die werknemers op een correcte manier te werk te stellen. In die zin beantwoordt dit perfect aan de vragen van de horeca.

 

Mevrouw De Coninck, ik hoop dat u goed op de hoogte bent van het feit dat een gebrek aan flexibiliteit een sector in moeilijkheden brengt, het werken in die sector onmogelijk maakt en de sector zelfs kapotmaakt. Dat is wat wij nu aan het veranderen zijn.

 

14.33  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le président de la commission des Affaires sociales, je m'exprimerai de la façon la plus claire possible, après Mme De Coninck, pour présenter le point de vue de mon groupe sur ce texte.

 

Je ne peux accepter que vous considériez que toute réforme est progressiste. Il est vrai qu'il s'agit d'une réforme – on ne peut pas le nier –, mais cette dernière conduit à une dérégulation. Or, c'est la régulation qui protège les plus faibles.

 

En commission, j'ai posé des questions précises relatives notamment à la qualité des contrats. J'interviendrai à ce sujet, entre autres concernant la Dimona qui ne donne pas la capacité au travailleur de vérifier s'il a effectivement été déclaré.

 

Si votre majorité avait simplement pu accepter les amendements que nous avions déposés, nous aurions pu discuter. Cela aurait été également le cas si, sur la base de l'avis du Conseil national du Travail, la concertation avait pu avoir lieu jusqu'au bout. Mais votre majorité opprime les travailleurs les plus fragiles, ce que je ne peux accepter. Il n'est pas question d'être progressiste ou moderne, il s'agit de protéger les travailleurs et de proposer des réformes équilibrées qui conduisent au progrès plutôt qu'à la régression.

 

14.34  Nele Lijnen (Open Vld): Collega, mag ik u erop attent maken dat er geen enkele regulering op zwartwerk bestaat en dat mensen die vandaag in het zwart tewerkgesteld zijn de meest fragiele mensen zijn?

 

Met dit systeem, met een eenvoudige en transparante regelgeving, willen wij precies alle mensen die in de horeca tewerkgesteld willen worden beschermen.

 

14.35  Monica De Coninck (sp.a): Mijnheer Van Quickenborne, ik ken de horecasector vrij goed. U weet ook dat de job van kok een van de meest stresserende jobs is en dat de meeste hartaanvallen gebeuren bij koks.

 

Er is een verschil met flexibel werken. Men zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat men de ene week 48 uur werkt en de andere maar 20 uur. Dat is flexibel werken. Als men een kok gedurende zoveel uren ter beschikking wil hebben, zou men kunnen beslissen om twee koks te werk te stellen. Dat gaat perfect. Wat verdedigt u? U verdedigt dat mensen iedere week 48 uur moeten werken en wel op lange termijn, want u zegt tegelijkertijd dat mensen langere carrières moeten hebben. Dat gaat niet samen. Men moet op een bepaald moment keuzes maken.

 

Ik wil best de horeca als sector erkennen omdat die ook belangrijk is voor het sociaal kapitaal in de maatschappij. Mensen ontmoeten mekaar daar en doen daar leuke dingen samen. Ik heb die openheid, die u niet hebt omdat bij u bepaalde zaken taboe zijn. Ik wil best nadenken om daar betere maatregelen te hebben, maar u moet niet vanuit een perspectief willen kijken.

 

Ik heb dezelfde bekommernis als mijnheer Vercamer. Men moet oppassen dat die sector geen sector wordt met alleen jobstudenten en flexi-jobs. Vergis u niet, het zijn niet alleen laaggeschoolden die in de horecasector werken. Zoals in veel andere sectoren werken daar ook hooggeschoolden.

 

We moeten daarvoor respect hebben en we moeten ervoor zorgen dat zij hun job lang en gezond kunnen uitoefenen en dat de voorwaarden rond flexibilisering en overuren worden gecreëerd.

 

Wij zullen ons daarom onthouden. Wij zeggen alleen dat u niet naïef mag zijn. Controleer het en we zullen na een jaar nagaan wat de realiteit inzake de overuren is.

 

14.36 Staatssecretaris Bart Tommelein: Mevrouw De Coninck, ik herhaal nogmaals dat wij sowieso tot evaluatie zullen overgaan. Ik ben daar vrij gerust in. Het is een beetje een probleem dat ik de laatste maanden regelmatig tegenkom: men gooit alles op een hoopje.

 

14.37  Monica De Coninck (sp.a): Ik gooi niet alles op een hoopje.

 

14.38 Staatssecretaris Bart Tommelein: We zullen overuren toestaan die veel goedkoper zijn dan de huidige, weliswaar 143 die niet gebruikt worden. De realiteit is dat wij met deze maatregel de overuren in de horeca qua kostprijs halveren, terwijl werknemers die overuren doen in de horeca, daar meer aan zullen overhouden. Dat is een heel ander verhaal dan de flexi-jobs voor mensen die op piekmomenten worden ingeschakeld.

 

14.39  Monica De Coninck (sp.a): Dat weet ik.

 

14.40 Staatssecretaris Bart Tommelein: Eén ding is duidelijk, mevrouw De Coninck: de chef-kok in het restaurant zal nooit in een flexi-job staan, dat zal nooit een jobstudent zijn. In de flexi-jobs staan mensen die opdienen, die de terrassen doen, die inspringen op piekmomenten. Het is belangrijk en wordt toch dikwijls vergeten: wij zullen de overuren bruto is gelijk aan netto maar toestaan op het ogenblik waarop iemand voltijds is ingeschreven. Wie de horeca een beetje kent – ik durf ondertussen wel zeggen dat ik hem een beetje ken, niet enkel langs de kant van de toog, mijnheer Daerden en mijnheer Vercamer, maar ook door heel veel met de mensen uit de horeca te spreken – weet dat heel veel mensen deeltijds zijn ingeschreven, maar veel meer uren werken. Ra, ra, ra. Ze worden officieel deeltijds betaald en voor de rest onder tafel. Dat is wat wij met deze maatregelen willen vermijden.

 

14.41  Monica De Coninck (sp.a): Ik hoop dat dat lukt, mijnheer de staatssecretaris.

 

14.42  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, vu la tournure du débat, je voudrais faire deux préalables à mon intervention.

 

Tout d'abord, le secteur horeca, vu sa spécificité, mérite effectivement un traitement différencié. Quelles sont ses spécificités? C'est un secteur à haut taux de main-d'œuvre qui n'est pas délocalisable, contrairement à plein d'autres activités économiques. Il emploie aussi des travailleurs moins qualifiés et il connaît sur une journée, sur une semaine, sur une saison des pics de demandes qui doivent pouvoir être gérés. Nous en sommes conscients et nous pensons qu'il faut pouvoir apporter des réponses spécifiques à ce secteur, sans pour autant déréguler le marché du travail ou obliger les travailleurs à prester plus de 50 heures par semaine au détriment de leur vie de famille.

 

Des mesures ont déjà été prises. Elles ont été rappelées. Il y a la diminution de la TVA dans le secteur horeca qui a été décidée par un gouvernement précédent. Parallèlement, on a décidé de mettre en place ces caisses intelligentes qui ne sont toujours pas installées. Ce sera votre responsabilité dans un an ou deux, monsieur Tommelein. Vous n'êtes pas là depuis suffisamment longtemps. Ce sont vos prédécesseurs qui n'ont pas agi.

 

Nous avons des propositions spécifiques pour le secteur horeca, en lien avec des diminutions de cotisations sociales pour les plus bas salaires, compensées au niveau de la sécurité sociale par un financement alternatif, ce que ne fait pas le gouvernement actuel. Il y a aussi des mesures en termes de formation. Un grand enjeu du secteur horeca, c'est en effet de pouvoir fidéliser son personnel et de ne pas voir ses travailleurs une fois formés s'en aller. Il y a moyen de répondre de façon spécifique aux enjeux spécifiques du secteur horeca, différemment de ce que vous proposez.

 

J'en viens à mon deuxième préalable. Messieurs Tommelein et Van Quickenborne, oui, nous sommes en faveur du travail. Nous souhaitons que davantage de personnes puissent travailler et recevoir un salaire correct, mais ce ne doit pas être n'importe quel type de travail. Il doit s'agir d'un travail correctement rémunéré. Pourquoi? On est dans le cadre de ce que vous appelez des flexi-jobs qui, en soi, est une appellation choquante. On ne devrait pas bénéficier des barèmes sectoriels. Il doit également s'agir d'un travail de qualité. Ceci couvre tant les horaires journalier et hebdomadaire maximums que des vrais droits en sécurité sociale et pour un maximum de personnes.

 

S'il y a un tel excédent de demandes dans le secteur horeca, nécessitant des extras – que vous qualifiez de flexi-jobs, autrement dit des gens qui viennent travailler de façon ponctuelle – ou des heures supplémentaires, pourquoi ne pas favoriser la création de véritables emplois afin que plus de personnes travaillent sous des contrats à durée indéterminée, avec un vrai salaire, de véritables droits en sécurité sociale, une capacité de conclure un emprunt à la banque et de s'installer tout en pouvant bénéficier d'une véritable vie de famille? Ce n'est pas le choix qui est exprimé ici – et c'est ce qui nous inquiète. Nous avons donc voulu le corriger au moyen des amendements que nous avons déposés.

 

La flexibilisation du travail telle que vous l'envisagez est réellement problématique au regard du droit des travailleurs et de leur qualité de vie, dans un contexte qui a été rappelé par d'autres et où vous souhaitez prolonger la durée des carrières sans avoir défini la notion de "métier lourd". Quid du cuisinier debout dans sa cuisine, qui subit le stress au moment des services de midi et du soir, treize heures par jour ou septante heures par semaine?

 

14.43 Staatssecretaris Bart Tommelein: Mijnheer Gilkinet, ik twijfel niet aan uw goede bedoelingen, maar ik denk dat u wat wereldvreemd bent. Wat u zegt, is dat wij maatregelen willen invoeren om praktijken die vandaag niet bestaan, te veranderen. Wij voeren maatregelen in om een reële situatie op het terrein te verbeteren.

 

Ik ben er mij van bewust dat er heel veel sociale tewerkstelling is in de horeca. Er zijn daar heel veel mensen aan de slag die op andere plaatsen niet aan de slag kunnen.

 

14.44  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Ja, dat heb ik gezegd.

 

14.45 Staatssecretaris Bart Tommelein: U moet echter wel één ding weten: heel veel van die mensen zijn in de onmogelijkheid om een volwaardige fulltime job te hebben in de horeca, omdat zij voor een groot stuk in het zwart worden betaald. Dat betekent ook, mijnheer Gilkinet, dat die mensen geen of onvoldoende sociale rechten hebben, dat zij geen vangnet hebben, dat, als zij een investering willen doen, zoals een huis kopen en naar de bank gaan, zij daar de nodige loonfiches niet kunnen voorleggen om een huis aan te kopen. Dat is de realiteit, mijnheer Gilkinet.

 

Met de maatregel die wij nemen, willen wij het sociaal statuut van de werknemers in de horeca verbeteren, zodanig dat zij niet meer in het zwart hoeven te werken, maar op een correcte manier kunnen werken en zodanig dat werknemers die naast hun normale job, ook willen werken in het weekend, dat kunnen in flexi-jobs en niet meer in het zwart hoeven te werken. Wij voorzien op een correcte, sociale manier in een regeling voor een reële situatie in de praktijk. U hebt ongelijk door te stellen dat wij asociale maatregelen nemen. Wat de horeca betreft, zijn het de meest sociale maatregelen die een regering ooit heeft genomen.

 

Président: André Frédéric, vice-président.

Voorzitter: André Frédéric, ondervoorzitter.

 

14.46  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen): Monsieur Tommelein, je suis stupéfaite de vous entendre parler au nom du secteur, de ses demandes et de ses préoccupations. Je suis étonnée de la manière dont vous le faites et dont vous réglez la situation via votre projet de loi.

 

Je connais bien le secteur horeca. J'ai rencontré des patrons de restaurants et d'hôtels. Ils ne sont pas demandeurs de vos propositions. Ils disent avoir des travailleurs déclarés qui travaillent à temps partiel et le complètent par du travail au noir, ce qui est parfois intéressant en espèces sonnantes et trébuchantes, mais qui ne leur permet pas de financer leur sécurité sociale ni leur pension. Ils ont un turnover au niveau du personnel qui est énorme, parce que les conditions de vie et de travail sont difficilement tenables.

 

Que veulent-ils? Garder leurs travailleurs, parce qu'ils leur offrent des formations (investissement en temps et en argent). Ils demandent qu'il soit fait en sorte que ceux-ci obtiennent une équivalence de travail à temps plein et non un temps partiel complété par des heures supplémentaires et partant, une simplification de la fiscalité, des cotisations sociales afin que le système soit clair. Or, ce n'est pas ce qui figure dans vos propositions. Aussi, je ne pense pas que vous parliez au nom de l'intérêt de l'ensemble du secteur horeca.

 

14.47  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le secrétaire d'État, on peut démarrer du même constat que le vôtre. Effectivement, dans le secteur horeca, les heures supplémentaires sont nombreuses de même que le travail au noir. Quelles conclusions en tire-t-on? Il s'agit de donner aux travailleurs de véritables contrats qui leur permettent de bénéficier de vrais droits et d'un vrai salaire, en partageant le travail disponible dans le secteur horeca avec des conditions différenciées, qui tiennent compte de sa spécificité.

 

La réforme que vous envisagez est plutôt de transformer, demain, les prestations au noir en travail rétribué à un salaire moindre avec des droits sociaux moindres. Ainsi, vous créez des sous-emplois et pas de réels emplois! Les propositions que nous avons formulées avec ma collègue Evita Willaert pour Groen visent à créer de véritables emplois avec des conditions adaptées pour les travailleurs du secteur horeca.

 

Par ailleurs, ce que vous avez imaginé ouvre la porte à de l'ingénierie et du dumping entre les entreprises, voire de la concurrence entre les travailleurs eux-mêmes.

 

Il sera en effet plus intéressant pour un employeur d'engager pour des heures supplémentaires un travailleur sous contrat flexi-job plutôt que de compléter correctement le salaire, le temps de travail et le contrat d'un travailleur déjà en place.

 

14.48  Bart Tommelein, secrétaire d'État: (…)

 

14.49  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Mais si, monsieur Tommelein! J'ai un travailleur à mi-temps. J'ai du travail pour plus qu'un mi-temps. Est-ce que je complète le contrat de mon travailleur à mi-temps pour en faire un temps plein, ou est-ce que j'engage des personnes en flexi-job que je paie à 9,50 euros? Le calcul est vite fait!

 

14.50 Staatssecretaris Bart Tommelein: Mijnheer Gilkinet, u moet leren rekenen!

 

Als een werknemer, die voltijds is tewerkgesteld, overuren zal presteren, zal de werkgever hiervoor geen RSZ-bijdrage moeten betalen. Ook de werknemer zal hiervoor geen RSZ-bijdrage moeten betalen. Zowel voor de werknemer als de werkgever zal dit ook op het vlak van de fiscaliteit een nuloperatie zijn. Integendeel, ook de werkgever zal dit als een kost kunnen inbrengen. Dit betekent voor de werkgever dus een beter statuut dan in het geval van een flexi-job. Als u hier nu zegt dat een flexi-job goedkoper is dan overuren uitbetalen aan een voltijdse werknemer, dan hebt u nog altijd niet door waarover het gaat. Overuren van een vaste werknemer zijn goedkoper dan het uurloon van een flexi-job!

 

14.51  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Mijnheer Tommelein, u hebt niet goed geluisterd.

 

Je parle d'un travailleur qui dispose d'un contrat à temps partiel dans le secteur de l'horeca. Cela arrive très souvent, comme Mme Gerkens l'a dit.

 

S'il y a du travail pour plus que le temps de travail sous contrat, que choisira l'employeur? D'augmenter le temps de travail sous contrat et les droits du travailleur à la sécurité sociale, sa capacité d'emprunter, d'acheter une maison? Ou bien de passer un contrat flexi-job à 9,50 euros avec un autre travailleur, avec moins de droits sociaux?

 

Vous créez de la concurrence entre les travailleurs. Il est plus intéressant pour un employeur d'engager des travailleurs sous contrat flexi-job que des travailleurs sous un vrai contrat. Vous créez des sous-emplois, c'est là le véritable problème de votre texte.

 

Il s'agit effectivement d'une réforme, mais pas dans le sens d'un progrès social. Ce qu'il fallait faire, c'était alléger les conditions de cotisations sociales pour les travailleurs concernés, avec un financement alternatif de la sécurité sociale et pousser les employeurs du secteur horeca à donner de vrais contrats aux travailleurs plutôt que de les employer au noir ou engager des travailleurs supplémentaires pour compenser la demande supplémentaire liée à des pics soit journaliers, soit hebdomadaires, soit saisonniers.

 

Les emplois ou les sous-emplois que vous créez, seront mal payés, ils seront en deçà des barèmes du secteur. Nous avons déposé un amendement pour qu'à la place des 9,50 euros soient appliqués les barèmes sectoriels. Ces emplois ouvrent des droits incomplets en matière de sécurité sociale. Ils n'offrent pas la capacité aux travailleurs de vérifier qu'ils sont effectivement déclarés.

 

Président: Siegfried Bracke, président.

Voorzitter: Siegfried Bracke, voorzitter.

 

Monsieur Tommelein, je demande votre attention par rapport à la déclaration Dimona. Quel est le système qui sera utilisé? Il y a une convention-cadre et des contrats qui peuvent être oraux. Je vous ai demandé en commission comment le travailleur pourrait vérifier qu'il a effectivement été déclaré. M. Lachaert m'a répondu qu'il y avait le système Dimona. Le problème de ce système, c'est que le travailleur n'a pas la capacité de vérifier que l'employeur a effectivement introduit une déclaration Dimona, voire, s'il l'a introduite, s'il ne l'a pas retirée. Donc en comparaison avec un vrai contrat de travail dans lequel les droits et les devoirs du travailleur et de l'employeur sont inscrits, on crée ici des possibilités de contrat oral qui sont problématiques.

 

Une déclaration Dimona n'est pas équivalente à un contrat de travail. Nous regrettons que, plutôt que d'avoir cherché une solution qui permette aux travailleurs du secteur horeca d'avoir un vrai contrat et un vrai statut pour la sécurité sociale, vous créez des sous-emplois, ce qui constitue un précédent grave à nos yeux.

 

14.52  Egbert Lachaert (Open Vld): Mijnheer Gilkinet, het debat is hetzelfde als in de commissie. Ook daar zei u dat u weinig vertrouwen hebt in de mondelinge overeenkomsten. Dat is echter ten onrechte. De Dimona-aangifte gebeurt elektronisch en verloopt ook veel vlotter dan vroeger. Er is in dat geval wel geen schriftelijke overeenkomst, maar bij een inspectie kan wel worden gecontroleerd of iemand al dan niet is aangegeven. De werknemer kan dat ook controleren, want hij krijgt op het einde van de maand een loondocument, waaruit moet blijken of hij voor een bepaalde dag al dan niet werd betaald. Er is dus controle mogelijk.

 

Het is volgens mij achterhaald om alleen nog op schriftelijke overeenkomsten te mikken. Er bestaan ook andere arbeidsovereenkomsten, mondelinge overeenkomsten, of contracten van onbepaalde duur.

 

Ik zie dus, eerlijk gezegd, niet waar het probleem ligt met betrekking tot de controle van de werknemers.

 

14.53  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Je vais vous l'expliquer. Vous me dites que l'employé peut vérifier à la fin du mois s'il a été déclaré ou pas. Mais le problème, c'est qu'en tant que travailleur, surtout dans le secteur horeca, si on veut être protégé d'un accident du travail, il faut avoir été déclaré. Si on veut être en ordre à l'égard d'un contrôle social - parce qu'on est aussi concerné - il faut pouvoir vérifier que la Dimona a effectivement été introduite.

 

La réponse que vous m'avez donnée, tant en commission que maintenant, n'est pas satisfaisante quant à la capacité du travailleur à savoir s'il a été déclaré et donc s'il est protégé. Il peut effectivement le savoir a posteriori, mais pas immédiatement. Et vous savez qu'un accident du travail, particulièrement dans le secteur horeca, est malheureusement assez vite arrivé. Le fait d'être déclaré ou pas a des conséquences très fortes sur la protection des droits des travailleurs.

 

C'est en cela que j'estime que vous créez des sous-emplois, des contrats qui ne garantissent pas tous les droits des travailleurs. Nous le regrettons. Nous avons introduit des amendements pour améliorer votre texte de façon constructive.

 

Autre élément que je voudrais pointer, et je l'ai déjà évoqué, cela ouvre la porte à des formes d'ingénierie sociale. Je vous ai posé la question de l'unité technique d'exploitation. Pour les collègues qui n'étaient pas en commission, je signale que le texte qui va peut-être être adopté tout à l'heure stipule que pour avoir accès à un flexi-job, il faut être employé dans une autre entreprise. Mais qu'en est-il si cette entreprise est liée à celle dans laquelle on va faire ses heures en flexi-job? Il n'est vraiment pas facile de le vérifier. On peut imaginer des employeurs particulièrement créatifs qui créeraient une deuxième société pour pouvoir payer les heures au-delà des quatre cinquièmes à un salaire de flexi-job et à des conditions sociales de flexi-job.

 

De nouveau, nous avons proposé une solution technique via un amendement pour préciser que ce type de contournement de la loi n'est pas possible. Vous ne les avez pas acceptés. Je peux donner l'exemple de deux McDonald's. S'agit-il de deux entreprises, l'une à Schaerbeek, l'autre à Ixelles ou s'agit-il de la même entreprise? Tout cela n'est pas clair aujourd'hui, tout comme une série d'éléments qui ont été relevés dans l'avis du Conseil national du Travail et auxquels vous avez répondu de façon insatisfaisante.

 

Je répète que nous sommes en faveur de réformes sociales dans le secteur horeca pour répondre à ses caractéristiques, mais ce que vous proposez est problématique par rapport aux droits des travailleurs et à des possibilités d'ingénierie sociale.

 

J'ai noté votre engagement à prévoir une évaluation de ce nouveau système, et c'est bien le minimum. Une évaluation a été réalisée concernant le secteur des titres-services. Comme je l'ai souligné en commission, je pense que les études d'Idea Consult que nous avons reçues régulièrement en commission des Affaires sociales, lorsque la compétence était encore fédérale, ont été très utiles pour identifier les problèmes.

 

Malheureusement, les réformes ne sont pas intervenues.

 

Je terminerai en exprimant une nouvelle fois ma crainte que ce texte ne constitue un cheval de Troie de ceux qui veulent à tout prix déréguler le marché du travail au détriment des travailleurs et de la sécurité sociale.

 

Des points de vue clairement distincts se sont exprimés au sein de la majorité. J'ai entendu le Vld, le MR et la N-VA dire que si cela marche, le système pourrait être étendu à d'autres secteurs, et le CD&V déclarer qu'il était hors de question que cette mesure soit appliquée en dehors du secteur horeca.

 

Chers collègues du CD&V, madame Lanjri, monsieur Vercamer, je crois que vous êtes allés trop loin, que vous auriez dû obtenir des garanties avant de lancer ce système hybride.

 

Il y a moyen d'aider le secteur horeca en prenant des mesures spécifiques, mais sans brader l'emploi et sans créer un précédent qui peut s'avérer dommageable pour le secteur et les travailleurs.

 

14.54  Michel de Lamotte (cdH): Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, chers collègues, le secteur horeca que nous connaissons tous parfaitement bien pour l'avoir souvent fréquenté a effectivement besoin d'une législation spécifique. C'est un secteur fragile, on le sait. C'est aussi un secteur grand utilisateur de main-d'œuvre souvent peu qualifiée. Il est donc intéressant, en termes de politique de l'emploi, d'avoir une attention particulière à son égard.

 

Le gouvernement précédent a déjà pris un certain nombre de mesures, notamment en matière de TVA, de réduction des charges. Et il est vrai que la caisse intelligente ou la caisse blanche est une de ses créations. Maintenant, on vient avec une autre technique. Le projet qui est sur la table - on le voit au regard de la longueur du débat - pose plus de questions, plus de problèmes qu'il n'en résout, des questions pour les travailleurs, des questions pour les employeurs.

 

Pour ne pas allonger inutilement le débat, je voudrais revenir sur deux ou trois questions de principe qui n'ont pas été prises en compte par l'actuel gouvernement.

 

Plusieurs modalités techniques doivent encore être précisées. J'émettrai quatre remarques à cet égard.

 

Premièrement, les mesures portant sur le flexi-job sont liées à l'introduction de la caisse blanche certifiée. M. Tommelein a indiqué que celle-ci commencerait à être utilisée dans les établissements du secteur horeca à partir du 1er janvier prochain. Rappelons-nous toutefois que, voici quelques jours, le Conseil d'État a annulé l'arrêté royal l'instaurant. Que va-t-il se passer? À quoi le secteur doit-il s'attendre, puisque cette mesure n'est plus d'actualité et qu'elle risque d'être modifiée, étant donné qu'un nouvel arrêté royal devra être pris?

 

Deuxièmement, le projet de loi permet, au-delà d'un contrat-cadre, de conclure des contrats oraux. Cela a été approuvé en commission. Or, dans le droit social en vigueur, cela équivaut à un contrat à durée indéterminée à temps plein. Comment allez-vous articuler les caractéristiques du flexi-job avec celles du contrat à durée indéterminée et, surtout, avec la preuve de celui-ci? Nous rappellerons que le caractère oral constitue une source d'insécurité juridique. Les difficultés à produire des preuves représentent aussi une façon de précariser les travailleurs, d'autant plus que peu de contrats de ce type font l'objet de Dimona. C'est donc peu conforme à la réalité.

 

Troisièmement, le projet évoque une cotisation patronale spéciale libératoire de 25 % prélevée sur ces flexi-salaires. Or la législation actuelle prévoit déjà des réductions pour les bas salaires et le premier emploi. Quel en sera alors l'impact eu égard à ces réductions? Comment celles-ci vont-elles se conjuguer avec la baisse des cotisations prévues dans le tax shift? Les législations et les situations vont se chevaucher.

 

Quatrième problème spécifique que je souhaiterais évoquer avec vous: il existe un certain nombre d'effets pervers et non désirés que ce projet pourrait avoir notamment à l'égard des emplois intérimaires. Le secteur intérimaire est effectivement intervenu. Il est très à l'écoute et très inquiet par rapport à cette situation. Il est prévu que le travailleur flexi-job ne peut pas être occupé chez l'employeur auprès duquel il exerce ce flexi-job plus d'un 4/5e temps d'occupation à temps plein dans le trimestre. On sait bien que dans le T-Service, c'est la société de travail intérimaire qui est l'employeur.

 

Cela pose un problème puisque le travailleur qui souhaite travailler sous le statut de flexi-job, via cette entreprise intérimaire, ne peut ensuite, durant tout un trimestre, pas travailler à raison de plus d'un 4/5e temps pour cette entreprise de travail intérimaire. Se pose donc la question du travail intérimaire éventuellement dans un autre secteur et une autre commission paritaire.

 

Il y a un impact négatif sur l'emploi intérimaire puisque l'on restreint les possibilités d'emploi. Cette restriction n'est-elle pas contraire à la directive européenne sur le travail intérimaire? Il s'agit de questions qui n'ont pas été résolues en commission et qui restent posées. C'est pour cette raison que je vous disais que cette législation pose plus de problèmes qu'elle n'en résout et qu'elle soulèvera, dans la pratique, de nombreuses questions au jour le jour dans le secteur horeca, là où cela serait utile.

 

Je l'ai dit, le secteur est spécifique. Nous ne pouvons pas rester sans rien faire vis-à-vis de ce secteur. En commission, je l'ai expliqué eu égard à ce secteur fragile, gros pourvoyeur de main-d'œuvre aussi dans les saisons touristiques ou dans les cités touristiques.

 

C'est pourquoi, monsieur le secrétaire d'État, mesdames, messieurs, chers collègues, nous avons choisi de nous abstenir en commission. Nous pensons qu'il y a quelque chose à faire mais telle qu'elle est pensée, cette législation ne nous satisfait pas. Le secteur mérite mieux et nous vous invitons à améliorer les choses.

 

14.55  Vincent Van Quickenborne (Open Vld): Monsieur le président, je voudrais féliciter le cdH pour son abstention. Cela démontre qu'au sein de l'opposition, il y a deux partis constructifs, le sp.a et la cdH, alors que les autres partis sont contre. Il est clair que ce projet a un soutien plus large que celui de la simple majorité.

 

14.56  Michel de Lamotte (cdH): Monsieur Van Quinckenborne, ce n'est pas l'heure du bulletin ni des bons points.

 

Nous adoptons la position qui nous semble être la plus juste dans notre situation. Nous voulons qu'une attention véritable soit portée à l'attention des travailleurs et des employeurs mais beaucoup de points d'interrogation subsistent, y compris sur la suite qui sera donnée aux caisses blanches enregistreuses. Selon moi, le débat n'est pas terminé.

 

14.57  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur Van Quickenborne, je crains de recevoir des mauvais points de votre part car le PTB ne pourra pas soutenir ce projet qui constitue une attaque contre les fondements même de notre droit social, notamment la question du contrat de travail qui, en matière de législation sociale, est un élément fondamental pour la défense des travailleurs.

 

C'est la raison d'être du droit du travail: défendre les travailleurs face à leurs employeurs car les rapports de force sont inégaux. C'est l'histoire qui a fait que le Mouvement ouvrier a obtenu sa création. Ici, vous êtes en train de casser cette logique.

 

Pour moi, il est étonnant de la part d'un gouvernement ou en tout cas de la part d'un ministre de l'Emploi qui parle du travail sur mesure de venir avec un projet qui présente un nouveau contrat de travail: les flexi-jobs, qui sont en fait du sur mesure non pas pour les travailleurs mais pour les grands patrons et qui profitent, d'après les exemples étrangers, beaucoup moins aux petits établissements de l'horeca qu'aux grandes chaînes commerciales comme Mac Donald, Burger King et autres.

 

Le PTB a introduit trois amendements non pas sur le fond car nous pensons que ce projet est inamendable, mais pour enlever de ce projet une certaine hypocrisie. Ces amendements consistent à requalifier les termes que vous utilisez comme flexi-jobs, flexi-salaires et à leur donner une appellation qui correspond davantage à ce qu'ils sont.

 

Peter De Keyzer, le chef économiste de BNP Paribas Fortis, déclarait dans le journal De Tijd: "Nous avons besoin de plus de McJobs." C'est effectivement de cela qu'il s'agit. Que sont les McJobs? On qualifie de McJobs beaucoup d'emplois qui sont créés aux États-Unis. Ce sont des jobs sous-payés. Il s'agit d'un travail simple mais généralement lourd et payé sous le salaire minimum. Souvent, on a besoin de plusieurs de ces McJobs pour gagner de quoi vivre. Quand j'ai entendu notre premier ministre nous dire: "jobs, jobs, jobs", j'en ai conclu que, désormais, il faudrait trois jobs pour arriver à vivre et qu'un job ne suffirait plus.

 

Nous proposons aussi de changer le terme flexi-salaire par mini-salaire car le salaire de ces flexi-jobs serait déconnecté des barèmes et des conventions en vigueur. On serait à plus de 2 % en dessous du salaire minimum qui est d'application dans le secteur.

 

Nous souhaitons également une troisième modification de vocabulaire. Nous trouvons qu'il est inadéquat de parler de contrat de travail flexi-job. Il faudrait plutôt parler de contrat zéro heure car il s'agit de cela. Actuellement, on considère qu'un travailleur d'une entreprise qui n'aurait pas de contrat écrit a d'office un contrat à durée indéterminée à plein temps avec toutes les caractéristiques qui l'accompagnent. En l'occurrence, on est totalement en rupture avec cela car, dans le cadre du flexi-job, on peut avoir un emploi avec uniquement un contrat oral. Cela renforce évidemment l'arbitraire pour l'employeur et l'insécurité pour le travailleur.

 

Actuellement, en Belgique, l'employeur doit faire travailler les travailleurs aux temps et lieux convenus dans le contrat. Or, dans le contrat oral flexi-job, on ne doit pas mentionner le temps de travail. Les employeurs ne doivent pas respecter les règles en vigueur concernant la publication des horaires. Les employeurs ne doivent pas non plus prévenir le travailleur un minimum de jours à l'avance. Cela peut se faire la veille. Et les horaires ne doivent pas être repris dans le règlement de travail. Tout cela est balancé à la poubelle dans votre projet. C'est une situation dans laquelle on peut utiliser le travailleur à la carte, à sa guise, comme on veut et, ce sans garantie de prestation.

 

Cela correspond donc vraiment à ce qui se développe aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni: des contrats zéro heure. Alors, pourquoi ne pas les appeler par leur nom et les mentionner comme tels dans ce projet de loi.

 

Chers collègues, autoriser des contrats zéro heure consiste à revenir à vingt-six ans en arrière. En effet, c'est en 1989 qu'une loi les a interdits. Au nom de quoi? Au nom de la lutte contre le travail au noir! Autrement dit, aujourd'hui, vous introduisez ces contrats oraux en prétendant combattre la fraude dans le secteur, alors que vous supprimez ce qui avait été mis en place pour lutter justement contre ce phénomène. Cherchez l'erreur…

 

Je ne vais pas revenir aux tristes propos qui m'ont été adressés tout à l'heure, mais ces contrats de travail zéro heure constituent une déclaration de guerre aux syndicats, qui se sont plaints dans leur avis rendu au Conseil national du Travail en relevant "une grave violation du droit à la négociation collective, du droit au travail décent, ainsi que du droit à la protection sociale". Ils ajoutent: "Le gouvernement empiète également, avec ce projet de loi, sur les différents domaines des partenaires sociaux, dont la formation des salaires, les droits du travail et la sécurité sociale."

 

Ce texte aborde aussi les heures supplémentaires, qui légalisent d'une certaine façon le travail au noir. Au demeurant, le Conseil d'État a émis une critique plutôt acerbe de votre projet. En effet, il relève à juste titre que, si une mesure visant à lutter contre le travail au noir dans un certain secteur consiste à supprimer purement et simplement les charges fiscales et sociales sur une partie du salaire, elle ne semble pas proportionnée à la lumière de son objectif. Il faut en conclure qu'il y a violation du principe d'égalité. Voilà la critique exprimée par le Conseil d'État. Manifestement, le gouvernement se moque des avis de cette instance, des syndicats et de l'opposition et persiste dans sa négation des droits sociaux des travailleurs de l'horeca. 

 

14.58 Staatssecretaris Bart Tommelein: Mijnheer de voorzitter, ik heb aandachtig geluisterd naar alle uiteenzettingen. Ik wil ook op mijn beurt de oppositiefracties die zich zullen onthouden bij de stemming over het wetsontwerp, op voorhand reeds van harte danken.

 

Ik wil nog even een opmerking maken, na het allemaal aangehoord te hebben. Het regeerakkoord stelde duidelijk voorop dat een en ander zou gerealiseerd worden in het kader van de flexibiliteit, voornamelijk voor werknemers die inspringen of bijspringen in de horeca. Een daarvan is de belangrijke maatregel van de flexi-jobs, die bedoeld is om piekmomenten op te vangen.

 

Bovendien hebben wij ook voor de vaste contracten in de horeca een regeling getroffen, via de bruto-is-nettoregeling voor de overuren en dat stond niet in het regeerakkoord. Maar de gelijktijdige behandeling van de twee nieuwe statuten, een voor de overuren en een voor de flexi-jobs, worden die zaken nogal vaak door mekaar gehaald.

 

In tegenstelling tot wat ik hier heb gehoord, zullen – ik herhaal het – de overuren van een werknemer met een vast contract in de horeca goedkoper zijn dan een flexi-job, omdat de overuren in de horeca de bruto-is-nettoregeling volgen. Dat betekent dat de werkgever er geen RSZ op betaalt, omdat hij reeds RSZ betaalt op het voltijdse contract van de werknemer. Zo simpel is dat. Voor een flexi-job moet hij nog steeds 25 % RSZ betalen.

 

Als men het allemaal goed uitrekent – en ik heb de indruk dat sommigen dat niet gedaan hebben –, ziet men dat de kostprijs van een overuur in de horeca effectief goedkoper is dan een flexi-job. Het gevaar dat werknemers in flexi-jobs werknemers met vaste contracten in de horeca zullen verdringen, is dus weinig waarschijnlijk.

 

Ik ben 100 % gewonnen voor een evaluatie, omdat ik 100 % vertrouwen heb in de regeling. Ik ben ervan overtuigd dat het een verhaal wordt zoals met de dienstencheques. Men was daarover ook pessimistisch; men ging er namelijk vanuit dat vaste jobs zouden worden afgenomen door werknemers die betaald worden met dienstencheques. Maar het dienstenchequesysteem is een overweldigend succes geworden. Wel, voor de flexi-jobs, dames en heren collega’s, zal dat hetzelfde zijn.

 

Ik ben het ermee eens dat er reeds heel veel gedaan is voor de horeca. Ik probeer dat ook duidelijk te maken aan de mensen van de horeca. Mijn voorgangers Carl Devlies en John Crombez hebben in vorige regeringsperiodes reeds heel veel maatregelen genomen, zoals de btw-verlaging en de gelegenheidsarbeid. Ik werk voort op het werk van mijn voorgangers. Wij doen daar nog een schepje bovenop en met de regering zorgen wij voor flexibiliteit en lagere loonlasten in de horeca. Zo zal dat ook zijn met de taxshift, die ervoor zorgt dat werknemers met lagere lonen meer geld overhouden in hun portemonnee.

 

Tot slot, collega’s, wij willen wie wil werken, de kans geven te werken in een normaal, wettelijk geregeld kader. Zwartwerk is nefast voor de werknemers. Ik heb vele collega’s horen zeggen dat de maatregel afbreuk doet aan de sociale verworvenheden. Niets is minder waar. De horeca is het sterkst fraudegevoelig en we stellen daar het vaakst zwartwerk vast, ongeveer 50 % van de omzet. De voorgestelde maatregelen zullen zorgen voor een grotendeels, zo niet volledig witte sector.

 

De maatregelen zijn ook belangrijk voor wie bijverdient in de horeca. Die bijverdieners nemen geen werk af van werknemers met een vast contract, maar springen in op een zaterdagavond, een vrijdagavond, een zondagmiddag voor huwelijksfeesten, recepties, jubilea en andere manifestaties. Zij komen een paar uur werken in de horeca om daar de piekmomenten op te vangen. Voortaan kunnen zij dat doen op een correcte manier. Dat betekent dat wie wil bijverdienen, dat kan. Wij zorgen er op die manier voor dat er meer jobs en meer waarde wordt gecreëerd door de horeca.

 

Ik dank u bij voorbaat voor het vertrouwen in onze maatregelen. Aan degenen die zich zullen onthouden, ik begrijp dat u vanuit de oppositie niet voluit kunt gaan; ik waardeer alvast uw onthouding.

 

14.59  Frédéric Daerden (PS): J'avais bien compris que les heures supplémentaires étaient moins chères que les flexi-jobs, n'ayez crainte, monsieur le secrétaire d'État. C'est d'ailleurs un élément qui m'inquiète quand on porte la limite des heures supplémentaires à 360 heures, c'est-à-dire deux heures par jour ouvrable, que le travailleur pourra prester en heures supplémentaires. C'est énorme. Et c'est cela qui me fait craindre un dérapage.

 

Au-delà de ce premier dérapage possible en termes de nombre d'heures supplémentaires dont le coût est moins important que pour d'autres jobs, ce qui entraîne le risque de ne pas créer d'autres jobs, je voudrais parler des flexi-jobs. Celui qui n'a pas d'employés, qui voit son activité se développer et qui veut engager quelqu'un, pourquoi engagerait-il quelqu'un autrement qu'avec un flexi-job? Il n'est pas obligé d'avoir déjà des employés "classiques". Il va aller chercher quelques personnes qui ont envie de compléter leur salaire et vont accepter le flexi-job. Et nous allons ainsi pouvoir contourner la politique d'engagement et de sortie du chômage d'un certain nombre de personnes. Cela m'inquiète.

 

Je suis encore plus inquiet aujourd'hui, après avoir entendu les intervenants de la majorité. Je pensais qu'il y avait au sein de la majorité une tendance pour ne pas aller vers d'autres secteurs. J'entends qu'il n'y a que le CD&V qui ne souhaite pas aller au-delà dans d'autres secteurs et que tous les autres partis de la majorité veulent y aller. Vont-ils pouvoir résister? Je me réjouis de le voir.

 

14.60 Staatssecretaris Bart Tommelein: Mijnheer Daerden, voor mij is het duidelijk. Ik hou mij aan het regeerakkoord. In het regeerakkoord staat duidelijk wat erin staat, namelijk dat de flexi-jobs, nadat ze zijn ingevoerd in de horeca, zullen worden geëvalueerd. Pas na die evaluatie zullen eventueel verdere stappen worden ondernomen.

 

Het is dus geen kwestie van wel of niet. Er staat duidelijk in het regeerakkoord dat er een evaluatie zal zijn. Daar houd ik mij aan.

 

14.61  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, M. Tommelein s'obstine à établir un comparatif entre le coût des heures supplémentaires et le coût du flexi-job en disant qu'il est plus intéressant de payer des heures supplémentaires.

 

La comparaison que nous voulons établir, c'est la comparaison entre un vrai contrat de travail, qui permet à des personnes de travailler, et le coût d'un flexi-job et l'absorption de l'accroît de travail non par de vrais contrats, qui seraient payables, d'autant plus si on prenait des mesures spécifiques pour le secteur, et ces contrats flexi-jobs, qui sont payés moins cher que les normes salariales sectorielles et qui n'ouvrent pas les mêmes droits en matière de sécurité sociale.

 

Votre deuxième argument est d'extirper les personnes du circuit du travail au noir en leur accordant un flexi-job. Ce que je vous propose, c'est que vous les sortiez du travail au noir en leur soumettant un vrai contrat. Voilà la différence entre nos points de vue.

 

En conclusion, je considère positive la volonté répétée des membres de la majorité d'évaluer cette mesure. Cela sous-entend aussi qu'ils sont prêts à la corriger s'il s'avère qu'elle présente des problèmes. En tout cas, nous serons des partenaires si vous revenez avec des mesures favorables au secteur horeca, des réformes qui protègent les droits des travailleurs, qui soient plus équilibrées que vos propositions actuelles et qui nous semblent constituer un grave précédent.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissies aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1297/5)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par les commissions sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1297/5)

 

Het wetsontwerp telt 54 artikelen.

Le projet de loi compte 54 articles.

 

*  *  *  *  *

Heringediende amendementen:

Amendements redéposés:

Art. 2 tot/à 38

  • 7 – Marco Van Hees (1297/3)

  • 8 – Marco Van Hees (1297/3)

  • 9 – Marco Van Hees (1297/3)

*  *  *  *  *

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over de aangehouden amendementen en artikelen en over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur les amendements et les articles réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

*  *  *  *  *

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Conclusion de la discussion des articles:

 

Aangehouden: de stemming over de amendementen en de artikelen 2 tot 38.

Réservé: le vote sur les amendements et les articles 2 à 38.

 

Artikel per artikel aangenomen: de artikelen 1, 39 tot 54.

Adoptés article par article: les articles 1, 39 à 54.

*  *  *  *  *

 

15 Wetsontwerp houdende wijziging van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere wijzigingsbepalingen (1300/1-8)

15 Projet de loi modificative du Code de droit économique et portant diverses autres dispositions modificatives (1300/1-8)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De rapporteurs, mevrouw Jadin en de heer Van Biesen, verwijzen naar het schriftelijk verslag.

 

15.01  Griet Smaers (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ik zal kort het woord nemen van op mijn bank. Over het wetsontwerp houdende wijziging van het Wetboek van economisch recht zal ik geen lange uiteenzetting houden.

 

De wijzigingen in het nu voorliggend wetsontwerp beogen enkele rechtzettingen en aanvullingen van vergetelheden die tijdens de vorige legislatuur bij de opbouw van het Wetboek van economisch recht werden begaan.

 

Ook worden door deze wijzigingen enkele nieuwe bepalingen ingevoerd. De nieuwe bepalingen bieden volgens ons meer evenwicht in de economische regelgeving inzake de handelspraktijken tussen de professionele handelaar of producent enerzijds en de consument anderzijds.

 

Mijn fractie ondersteunt de wijzigingen en bepalingen in dit wetsontwerp volledig. In de commissie hebben wij wel enkele bedenkingen geuit inzake de communicatie met de stakeholders, zeker omtrent de wijziging in verband met de schrapping van de bepalingen van de aankondiging van prijsverminderingen. Met die wijziging komen we tegemoet aan het arrest van 10 juli 2014, waarbij België door het Europees Hof van Justitie werd veroordeeld. Ik neem aan dat de minister onze aanbevelingen zal opvolgen en voldoende zal communiceren met zowel de consumenten als de handelaars over de te verstrekken informatie bij prijsverminderingen. Voor het overige zijn wij het volledig eens met de wijzigingen.

 

Wij hebben in de commissie vier amendementen ingediend, die ik in de commissievergadering al voldoende toegelicht heb.

 

15.02  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Monsieur le président, chers collègues, ce projet de loi essentiellement technique est, pour la plupart des articles, le résultat de transpositions de matières européennes. Il n'a pas été spécialement longuement discuté en commission mais, comme on l'a déjà dit plus tôt aujourd'hui, le diable est souvent dans les détails. À ce sujet, comme nous l'avons exprimé en commission, Ecolo-Groen a de sérieux soucis avec les articles 10 et 47.

 

Pour résumer, lors d'une vente hors de l'établissement (porte-à-porte), le consommateur bénéficie d'un droit de rétractation de quatorze jours et de la possibilité pendant sept jours à dater de la signature du contrat qu'aucun acompte ou paiement ne lui soit demandé. Cette protection de sept jours disparaît avec les articles 10 et 47.

 

En commission, le ministre a justifié cette décision en expliquant qu'il y avait disproportionnalité dans cette mesure et redondance avec la possibilité de rétractation de quatorze jours. Nous estimons que supprimer cette protection supplémentaire de sept jours est dommageable, encore plus pour les personnes fragilisées, âgées, qui, par les pratiques de porte-à-porte, sont parfois poussées à effectuer des versements impulsifs d'acomptes. On sait pertinemment qu'il est toujours plus difficile de récupérer de l'argent une fois qu'il est versé. Selon nous, la possibilité de rétractation est ainsi totalement modifiée. La logique voudrait même qu'aucun acompte ne soit versé avant la fin de la période de rétractation, soit quatorze jours.

 

En conclusion, le groupe Ecolo-Groen estime que ce projet constitue un net recul en termes de protection des consommateurs. Nous nous sommes exprimés résolument contre ces deux articles en commission. C'est ce qui explique que nous nous abstiendrons, lors du vote, sur l'ensemble du texte.

 

De voorzitter: Vraagt de regering nog het woord? Ik denk niet dat er een antwoord gegeven moet worden, want de enige opmerking kwam van de heer Vanden Burre. Hij heeft zelf het antwoord van de regering gegeven.

 

Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissies aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1300/6)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par les commissions sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1300/6)

 

Het opschrift in het Frans werd door de commissies gewijzigd in “projet de loi modifiant le Code de droit économique et portant diverses autres dispositions modificatives".

L’intitulé en français a été modifié par les commissions en “projet de loi modifiant le Code de droit économique et portant diverses autres dispositions modificatives".

 

Het wetsontwerp telt 106 artikelen.

Le projet de loi compte 106 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 106 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 106 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

16 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (1310/1-5)

16 Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (1310/1-5)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

16.01  Éric Thiébaut, rapporteur: Monsieur le président, je renvoie au rapport écrit.

 

16.02  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le président, je constate que le secrétaire d'État Francken n'est pas présent. Va-t-il arriver? Nous pouvons l'attendre. Cela n'a pas de sens de mener une discussion sans la présence du ministre concerné.

 

Le président: Le gouvernement est présent en la personne du secrétaire d'État Tommelein. Nous essayons de joindre M. Francken mais sans succès jusqu'à présent.

 

16.03  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le président, nous n'allons pas faire d'atermoiement. M. Tommelein pourra éventuellement répondre à nos questions. Nous allons avancer dans le débat mais il est regrettable de constater une deuxième fois que la Chambre ne peut pas compter sur la présence de son ministre fonctionnel.

 

De voorzitter: De waarheid heeft haar rechten.

 

M. Francken a demandé à être appelé pour l'examen de ce projet de loi, mais il est injoignable actuellement.

 

16.04  Philippe Pivin (MR): Monsieur le président, chers collègues, le travail de l'Office des Étrangers et du Conseil du Contentieux des Étrangers appelle à une réforme des règles législatives qui l'encadrent. Année après année, les demandes de régularisation basées sur les articles 9bis ou 9ter se comptent par milliers. En 2012, on en enregistrait 16 412; en 2013, on en enregistrait 12 996; en 2014, on en enregistrait 9 867. Cela démontre, si besoin en était, que la réforme proposée par le gouvernement est une réforme de juste rationalisation qui, d'ailleurs, correspond très bien et très précisément à la volonté exprimée dans l'accord de gouvernement que je tiens à rappeler ici expressis verbis: "Le gouvernement examinera les possibilités d'éviter les demandes de régularisation multiples lorsque aucun élément nouveau n'est avancé et luttera contre les procédures parallèles abusives".

 

Chers collègues, le problème réside dans le fait que la loi de 1980 sur le séjour en vigueur actuellement n'interdit pas les demandes successives 9bis, 9ter, même si elles n'avancent aucun élément nouveau. Donc, on peut introduire de multiples demandes. On peut introduire des demandes en parallèle. On peut aussi les introduire de façon dilatoire, ce sans même devoir attendre le résultat des recours ou des demandes déjà introduites. Toutes doivent être analysées et traitées!

 

En conséquence de cette pratique, on se trouve face à un arriéré de dossiers important, tant au niveau de l'Office des Étrangers qu'au niveau du Conseil du Contentieux des Étrangers.

 

Si encore la charge de travail pour les fonctionnaires de ces institutions était utile! Mais, quand on analyse les chiffres, on constate qu'en 2012, sur 30 244 décisions rendues, 24 157 étaient des décisions de rejet; qu'en 2013, sur 22 299 décisions rendues, 19 046 étaient des décisions de rejet; qu'en 2014, sur 13 284 décisions rendues, seules 996 étaient positives.

 

Ces demandes multiples sont donc néfastes car, pour la majeure partie, elles n'aboutissent pas, sinon à compliquer encore davantage les retours.

 

Les objectifs du texte sont donc clairs: grâce à ce projet de loi, l'Office des Étrangers ne pourra plus traiter que la demande la plus récente avec les données les plus récentes. Pour le Conseil du Contentieux, le principe sera le même. Celui-ci traitera uniquement le dernier recours sur base des données les plus récentes, soit les informations les plus pertinentes.

 

Comme je le disais en introduction, c'est donc une réforme de rationalisation qui garantit aussi la sécurité et la protection juridique des demandeurs. Je voudrais à cet égard saluer le fait que le projet en appelle également à la responsabilité des avocats et des ressortissants étrangers sur ce qui doit être le plus opportun, à savoir décider entre introduire une nouvelle demande ou laisser traiter la demande déjà introduite.

 

Selon les statistiques avancées par le secrétaire d'État, ce projet de loi permettra de réduire de 8 % l'ensemble des dossiers, c'est-à-dire environ 1 200 dossiers. Cela aura pour conséquence, et c'est à nos yeux l'essentiel, de dégager du temps pour permettre l'examen des demandes qui sont apparemment les plus fondées et les plus pertinentes.

 

L'accord de gouvernement ne souffre d'aucune ambiguïté. La régularisation reste une procédure d'exception. Ce texte est un nouveau pas dans la bonne direction et notre groupe votera en faveur de ce projet. Je vous remercie pour votre attention.

 

16.05  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ik zal het kort houden. Ik zal mijn uiteenzetting van op mijn bank houden.

 

Collega’s, de problematiek van parallelle aanvragen in regularisatiedossiers is eigenlijk een oud zeer. Dit werd door DVZ in het verleden al herhaaldelijk in de jaarverslagen aangeklaagd. De laatste keer dat wij dit hebben besproken was in 2013. Toen bleek uit het jaarverslag dat er sprake was van een stijgend aantal parallelle regularisatieaanvragen met betrekking tot zowel 9bis als 9ter.

 

In 2012 waren 8,8 % van de aanvragen parallelle aanvragen. DVZ heeft toen ook gewezen op het probleem van successieve aanvragen, aanvragen die worden ingediend nadat een eerdere aanvraag werd afgesloten of verworpen. Regularisaties om medische en humanitaire redenen waren in 2012 goed voor 65,5 % van het totale aantal regularisatieaanvragen.

 

Ik heb in de commissie aan de staatssecretaris gevraagd wat de gevolgen zijn van de retributie op het aantal regularisatieaanvragen. Helaas heb ik toen van de staatssecretaris geen antwoord gekregen op die vraag. Een week later vernam ik wel dat hij aan de pers had laten weten dat het aantal regularisatieaanvragen drastisch was gedaald. Vorig jaar waren er 2 388 regularisatieaanvragen ingediend en sinds maart van dit jaar gaat het maar om 1 422 humanitaire regularisatieaanvragen. Dit komt neer op een daling met meer dan 40 %.

 

Wij zullen dit wetsontwerp steunen omdat wij willen dat aanvragen gemotiveerd zijn en omdat nieuwe, successieve aanvragen zonder nieuwe elementen geen enkele zin hebben. Wij hopen dat deze maatregel daartoe kan bijdragen.

 

Het is van belang om erop te wijzen dat noch deze maatregel, noch de retributiemaatregel het recht van mensen om een regularisatieaanvraag in te dienen niet mag beperken. Als iemand effectief redenen heeft om aan te nemen dat hij in aanmerking komt voor een regularisatie dan moet de mogelijkheid blijven bestaan om dat recht uit te putten. Dit mag ook onder geen enkel beding worden verhinderd. Het is dan ook van belang om daarover ook in de toekomst te blijven waken.

 

Naar aanleiding van een andere vraag van mij hebt u ook bevestigd dat het in de toekomst mogelijk zal blijven om aanvullende informatie toe te voegen aan een lopend dossier. Dat is belangrijk omdat na de ingevoerde retributietaks het niet de bedoeling kan zijn om mensen verder op kosten te jagen. Als mensen hun dossier willen vervolledigen, moet dat kunnen zonder dat daarvoor een nieuwe aanvraag noodzakelijk is. Dat is trouwens ook goed voor het verlichten van de werklast bij zowel de DVZ als de RVV.

 

Wij hopen in elk geval dat deze maatregel ertoe zal leiden dat de werklast bij de RVV en de Dienst Vreemdelingenzaken vermindert. Er is immers een enorme achterstand bij beide instanties. Zeker bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft dat veelal te maken met dossiers waarin het gaat om regularisatie.

 

CD&V zal de maatregel steunen en, bij gelegenheid, de effecten ervan evalueren.

 

16.06  Emir Kir (PS): Monsieur le président, mon groupe partage la volonté du gouvernement de simplifier et d'accélérer l'examen des demandes de régularisation. En effet, la simplification administrative et l'efficacité sont des objectifs que le groupe PS soutient. C'est important dans l'intérêt des demandeurs, dont le besoin de savoir est légitime, à la condition que la qualité de l'examen de chaque dossier soit garantie. Néanmoins, nous avons des questions au sujet des moyens et des motivations qui sous-tendent ce projet.

 

Avant d'insister sur le point particulier des régularisations sur base des articles 9ter et 9bis, je souhaiterais préciser que nous ne partageons pas les expressions telles que "responsabiliser les avocats et les demandeurs", comme si ces derniers usaient ou abusaient de la procédure sans fondement. Je pense qu'on confond ici raison et responsabilisation. L'abus de procédures peut déjà être sanctionné aujourd'hui et le choix des termes n'est jamais innocent. En appeler à la responsabilisation, c'est pour nous un peu dénigrer le travail qui est réalisé, délégitimer la démarche des avocats et des demandeurs, c'est aussi jeter la suspicion sur leurs motivations et c'est enfin attribuer aux demandeurs et leurs conseils la lourdeur et la lenteur administrative du traitement des demandes de régularisation.

 

Cela étant dit, je souhaiterais mentionner le regret de notre groupe de ne pas avoir repris les recommandations du livre blanc sur l'autorisation de séjour pour raisons médicales, publiées à la fin du mois de septembre par une série d'associations regroupant notamment des médecins, des avocats, du personnel de terrain. Ce livre blanc dénonce le traitement des demandes de régularisation pour raisons médicales et accuse même les autorités de délivrer des permis de mourir en traitant les demandes de régularisation de plus en plus souvent de manière négative. Nous devrons revenir rapidement sur ces questions en commission.

 

Monsieur le secrétaire d'État, mon groupe ne s'opposera pas à l'adoption du projet. Nous nous abstiendrons et nous reviendrons en commission sur les conclusions du livre blanc au sujet des régularisations médicales.

 

16.07  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le secrétaire d'État, ce projet de loi vise à lutter contre le phénomène des demandes et des recours multiples pour les régularisations humanitaires et médicales.

 

Lors de nos débats en commission, je vous ai interrogé à trois reprises au sujet des raisons pour lesquelles les candidats à la régularisation déposent plusieurs demandes de régularisation et, parfois, plusieurs recours. Jamais vous ne m'avez répondu. J'ai donc enquêté.

 

C'est un fait aujourd'hui: l'Office des Étrangers n'octroie quasiment pas de régularisation de ce genre. M. Pivin a rappelé les chiffres absolus. Je rappellerai les pourcentages. En 2013, seul 1,3 % des demandes ont reçu une réponse positive. Cela signifie qu'aujourd'hui, 98,7 % des demandeurs restent sur le carreau et reçoivent, dans la foulée de leur refus de régularisation médicale ou humanitaire, un ordre de quitter le territoire.

 

Parfois, celui-ci s'accompagne d'une interdiction d'entrer "si le passé administratif est lourd". Cela signifie que l'étranger n'a pas obtempéré au précédent ordre de quitter le territoire. Rappelons que ces demandeurs sont malades et leur survie dépend parfois de leur accès aux soins. On comprend, dès lors, qu'ils tentent par tous les moyens de rester là où ils peuvent recevoir un traitement approprié.

 

Dans le cadre de ma recherche, monsieur le secrétaire d'État, j'ai été contacté par un médecin qui travaille à Charleroi et soigne ces demandeurs d'asile. Il est d'ailleurs le co-rédacteur d'un livre blanc qui a été édité sur la régularisation médicale et que vous avez reçu à votre cabinet.

 

Je le cite in extenso:

"En tant que médecin, je ne perds pas mon temps à rédiger un certificat 9ter s'il n'y a pas une bonne raison. Ce que je demande, en tant que médecin, c'est que la continuité des soins des patients que je prends en charge soit assurée et que leur vie ne soit pas menacée. Quasi tous les certificats médicaux 9ter que j'ai rédigés jusqu'à présent concernent des malades du sida et quasi tous ont reçu un refus de l'Office des Étrangers à leur demande. Leur vie est menacée par ces décisions de l'Office des Étrangers. Vu ces décisions de refus prises par l'Office des Étrangers, qui sont irresponsables sur le plan de la santé publique, qui contreviennent à la lutte internationale contre le sida et inacceptables sur le plan de la déontologie médicale, il est plus que légitime, pour que chaque patient soit soigné, qu'ils introduisent un recours auprès du Conseil du Contentieux des Étrangers qui, souvent, d'ailleurs, casse la décision de l'Office des Étrangers. Tant que l'Office des Étrangers ne changera pas de jurisprudence" - la jurisprudence que M. Pivin a rappelée: 1,3 % des demandeurs seulement reçoivent une protection - "beaucoup d'énergie devra être dépensée par les avocats, les assistants sociaux et les médecins pour garantir que ces malades graves puissent tout simplement rester en vie".

 

Pour ce qui est de l'article 9ter, à savoir les régularisations médicales, on touche de très près aux droits fondamentaux, le droit à la vie. Si le demandeur est débouté et séropositif, c'est l'immensité des cas, il est parfois en proie à un traitement inhumain et dégradant en cas de retour dans son pays d'origine. J'ai par exemple rencontré un jeune Congolais au centre fermé 127bis qui sera renvoyé au Congo là où il ne pourra pas recevoir ses trithérapies. C'est cela le cas concret, monsieur le secrétaire d'État.

 

Un traitement inhumain et dégradant, c'est exactement contraire au principe de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. L'Office des Étrangers pratique donc une politique très restrictive dans ses décisions mais un autre vrai problème se pose aussi à l'Office des Étrangers. Celui-ci pratique ce qui a été appelé dans notre commission "le carrousel" ou la "guérilla juridique". Dès que sa décision concernant une régularisation médicale est attaquée devant le Conseil du Contentieux des Étrangers, l'Office annule sa décision négative et reprend une autre décision toujours négative. Le recours premier devient donc nul. Devant le danger pour sa santé et donc sa survie, le candidat à la régularisation introduit un nouveau recours et une nouvelle demande. C'est pour cela que vous avez plusieurs recours et plusieurs demandes.

 

Pourtant les demandes de type 9bis ou 9ter n'octroient pas de titre de séjour même temporaire. Le recours au Conseil du Contentieux des Étrangers contre une décision négative n'est pas suspensif. C'est d'ailleurs contraire à la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne depuis son arrêt dit Abdida qui exige que le recours contre le refus d'une demande 9ter puisse être suspensif de plein droit. Mais le fait est qu'aujourd'hui, le demandeur d'asile introduit des demandes répétées, ce qu'il fait dans 7 % des cas, pour obtenir une protection très indirecte. Il espère ainsi que l'État ne l'expulsera pas, parce qu'il est en procédure. Le projet de loi appelle à la responsabilité des avocats. Vous dites vouloir lutter contre leurs abus et leurs procédures dilatoires. C'est votre objectif, raison pour laquelle je pense que quantité de collègues ont été séduits par votre projet de loi.

 

Premièrement, les demandes 9bis sont devenues payantes, comme l'a dit Mme Lanjri. C'est déjà un frein à la multiplicité des demandes. Quand vous devez payer, vous n'introduisez pas de multiples demandes pour lesquelles vous devez payer.

 

Deuxièmement, pour un avocat qui travaillerait pro deo – or, dans le cas de demandeurs d'asile, c'est ainsi la plupart du temps –, la demande serait manifestement abusive et, si elle s'avère manifestement abusive, il se verrait sanctionné par ses pairs au sein de l'Ordre des avocats. Il n'aurait dès lors pas de point et ne recevrait aucune indemnisation.

 

Troisièmement, si la procédure s'avérait manifestement abusive devant le Conseil du Contentieux des Étrangers, le requérant lui-même peut être sanctionné par le Conseil pour des dommages et intérêts.

 

Bref, il existe donc, comme l'a dit M. Kir, une kyrielle de mesures déjà en vigueur qui peuvent lutter efficacement contre les demandes abusives de régularisation.

 

Cela étant dit, monsieur le secrétaire d'État, votre projet de loi n'est pas indigeste ou imbuvable. Il met juste la lumière, de façon assez déloyale, sur l'éventuel excès de certains avocats en cachant la responsabilité de votre administration qui se met elle-même dans une situation kafkaïenne, mais surtout qui met les demandeurs d'asile dans une telle situation.

 

Ce sont les défaillances de la procédure actuelle qui conduisent au dépôt de demandes successives, pas les demandeurs, pas les avocats. Vous tentez de traiter ici les symptômes. Vous ne vous attaquez pas aux causes. C'est la raison pour laquelle le groupe Ecolo-Groen s'abstiendra

 

16.08  Vanessa Matz (cdH): Monsieur le président, je serai brève car beaucoup de choses ont été dites.

 

Personne dans cette assemblée ne contestera les objectifs mêmes du projet qui sont la diminution de la charge de travail, une simplification et un gain d'efficacité. Cependant, le diable est souvent dans les détails.

 

En commission, s'agissant d'un cas emblématique, celui de ce tout jeune enfant menacé d'être expulsé alors qu'il souffrait d'une maladie incurable, nous avons dénoncé, à notre tour, ce que les avocats, les médecins et les associations dénonçaient, à savoir l'effet carrousel que l'Office des Étrangers pratique et au sujet duquel nous n'avons pas reçu d'informations en commission: le retrait d'une décision que l'Office opère pour empêcher le demandeur d'effectuer un recours. Il y a donc un problème réel en termes de droits puisque l'effectivité du recours n'est pas garantie.

 

Dès lors, notre groupe s'abstiendra lors du vote. Jamais nous n'avons remis en cause le filtre qui a été mis en place par M. Wathelet – je vous vois sourire, monsieur le secrétaire d'État. Nous confirmons que le filtre mis en place pour des raisons médicales est une bonne solution. C'est la manière extrêmement restrictive dont l'Office des Étrangers interprète et joue avec les procédures que nous contestons. Ce projet de loi cautionne ces pratiques, pratiques au sujet desquelles vous êtes resté silencieux.

 

Une dernière fois, nous vous demandons d'éclaircir ces situations inacceptables où des personnes sont privées d'un droit prévu dans une loi, c'est-à-dire un recours au Conseil du Contentieux.

 

Pour toutes les raisons que je viens d'évoquer et comme je l'ai déjà indiqué, notre groupe s'abstiendra.

 

16.09  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, verschillende collega’s hebben al gewezen op het spel van de DVZ, met betrekking tot de procedure en het aanwenden van de huidige wetgeving en de marge daarin, om aan een bepaald politiek doel te voldoen. Zoals mevrouw Matz en de heer Hellings reeds stelden, hebben wij daarover geen debat kunnen voeren in de commissie en dat is jammer. Nu wordt er nieuwe wetgeving voorgelegd, maar dat neemt niet weg dat wij nog altijd het debat moeten voeren en antwoord moeten krijgen op onze vragen hoe de verschillende asielinstanties, onder andere de DVZ, hiermee zullen omgaan.

 

Collega Hellings noemde uw wetsontwerp niet-imbuvable. Het is moeilijk om zo’n uitdrukking in het Nederlands te vertalen, maar ze duidt er wel op dat het wetsontwerp een aantal goede intenties inhoudt en dat wil ik benadrukken. Administratieve vereenvoudiging, bijvoorbeeld, is altijd lovenswaardig.

 

Aanvullend bij de elementen die collega Hellings heeft opgesomd, zal ik twee elementen aanhalen waarom wij ons effectief zullen onthouden. En dat is jammer, want volgens mij had men die twee gebreken kunnen verhelpen. In de commissie hebben wij wel gewezen op die twee elementen. Mits een amendement van, bijvoorbeeld, uw kant, of met steun voor het amendement van de cdH in de commissie, hadden wij vooruitgang kunnen boeken en de tekst beter kunnen maken.

 

Het gaat dus om twee elementen. Ten eerste, in de memorie van toelichting staat dat dit wetsontwerp geen afbreuk doet aan de mogelijkheid om “te allen tijde tot op het ogenblik van het nemen van de beslissing, een hangende aanvraag te actualiseren met nieuwe elementen”. U zegt dat u zich wilt baseren op de laatste, meest recente aanvraag en dat de andere, voorafgaande vervallen. Idem voor het laatste, meest recente beroep, waarbij alle voorgaande vervallen. Kan de persoon over wie het gaat dan nieuwe elementen aanbrengen om zijn dossier te vervolledigen? Of zegt u als wetgever dat een nieuw element een volledig nieuw dossier betekent? U hebt dat gelukkig uitgeklaard wat betreft de aanvragen, in die zin dat deze kunnen worden geactualiseerd met nieuwe elementen. Dat ontbreekt echter voor het beroep; op dat niveau spreekt u er niet over in de memorie van toelichting, noch in de wettekst zelf. In de commissie hebt u evenwel mondeling toegelicht dat dit ook geldt voor het beroep. Niettemin meen ik dat het passend is om dat ook expliciet op te nemen in de memorie van toelichting.

 

Voor het tweede gebrek in uw tekst verwijs ik naar het terechte amendement van mevrouw Matz van de cdH. Zij wijst op de overgangsbepaling betreffende de beroepen in artikel 7. Voor iemand die een beroep indient voor de wet van kracht wordt, maar waarbij de beslissing nog moet worden genomen, wordt de beslissing genomen op basis van de huidige wetgeving en niet de nieuwe. Dat is een overgangsbepaling.

 

Die overgangsbepaling is echter niet aanwezig wat de aanvragen betreft, vandaar het amendement dat wij in de commissie ook hebben gesteund. De meerderheidspartijen hebben ervoor gekozen om het niet te steunen, wat jammer is. Wij hadden dat kunnen doen. Dat was geen probleem geweest. In de commissie zei u dat het wel degelijk de bedoeling is om ook voor de beroepen in de overgangsbepaling te voorzien. Stem dan het amendement. Wij zijn allen gebaat bij goede, kwaliteitsvolle wetgeving. Wij hadden kunnen stemmen over het amendement, dan was er alvast één obstakel van de baan. U hebt dat niet willen doen, wat een van de redenen is van de onthouding van mijn fractie.

 

16.10 Staatssecretaris Theo Francken: Mijnheer de voorzitter, er is een aantal algemene opmerkingen gemaakt, die ook tijdens de bespreking in de commissie zijn gemaakt. Ik heb daar toen al op geantwoord.

 

Het gaat natuurlijk niet over het ontnemen van het recht om een regularisatieaanvraag in te dienen. Het gaat alleen over het efficiënter maken van een aantal procedures. Tot nu toe kon men consecutief aanvragen indienen, terwijl een aanvraag nog hangende was. Wij willen het logisch houden en de laatste aanvraag ten gronde laten behandelen door de diensten of het administratief rechtscollege dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is. Daar gaat het over.

 

Dat is niet nieuw. Het gebeurt nog en wordt nu ingevoerd voor de 9bis- en 9ter-procedures, zowel voor de aanvragen als de beroepen. Het is geen wereldschokkende aanpassing. Het gaat over 8 tot 10 % van de aanvragen, maar het is wel een stap voorwaarts om de achterstand die er zeker bij de RVV is, maar ook nog altijd bij de dienst regularisaties, efficiënt te kunnen inhalen. Daarvoor heeft de regering ingezet op de achterstandscellen bij de RVV. Daarvoor wordt extra personeel aangeworven en dat is nog aan de gang.

 

Daarvoor werd onder andere de retributie van 215 euro per persoon voor aanvragen via de 9bis-procedure in het leven geroepen. Wij zien nu dat er minder aanvragen worden ingediend; het aantal is fors gedaald.

 

Dit is een klein element dat past in een grotere aanpak, niet alleen om de procedures efficiënter te maken, maar ook om meer rechtszekerheid te bieden aan degenen die bonafide aanvragen indienen, alsook om de ontvangende samenleving, wij allen dus, sterker te maken om de procedures op een goede manier af te werken en duidelijk te kunnen oordelen.

 

Mijnheer Hellings, u zei daarnet dat u al drie keer een vraag stelde, maar er geen antwoord op kreeg. Welnu, u stelt vragen die niet pertinent zijn. U had het bijvoorbeeld al vaker over de zaak van een Congolees die u hebt ontmoet in het centrum-127bis. Geen drie, maar misschien wel tien keer bent u al teruggekomen op dat dossier. U hebt er ook al schriftelijke vragen over gesteld en zelfs in plenaire vergadering hebt u mij daarover ondervraagd. Ik heb op die vragen altijd geantwoord, maar ik meen dat het weinig zin heeft om dat nu nogmaals te doen.

 

Ik kan u wel het volgende zeggen. Hier gaat het om de manier waarop men aanvragen indient en beroepen aantekent, niet over de procedures 9bis of 9ter en de behandeling van 9ter-aanvragen. Dit wetsontwerp gaat daar niet over. U probeert altijd dat debat aan te gaan, maar daar gaat het niet over. Dat onderwerp kan wel verder worden besproken in de commissie, maar dat is niet wat thans voorligt. Nu gaat het er louter over wat wij moeten doen als er consecutieve aanvragen zijn ingediend en wat wij moeten doen als er consecutieve beroepen zijn aangetekend die nog hangend zijn. Dat is waar het hier over gaat.

 

Voor het overige, mijnheer de voorzitter, meen ik dat de opmerkingen in de commissie ruim aan bod gekomen zijn. Daar is lang over gediscussieerd, ten gronde. Zo was er de vraag of een beroep geactualiseerd kan worden en of er bijkomende elementen kunnen worden toegevoegd worden. Ja, dat kan. Ik heb dat bevestigd in de memorie van toelicht. Ik zeg hier duidelijk nogmaals dat het effectief kan.

 

Ook over de overgangsbepalingen heb ik in de commissie heel duidelijk geformuleerd, en dat staat ook duidelijk in het verslag, hoe de vork in de steel zit. Ik meen dat daarover voldoende werd gesproken. Kortom, ik meen dat het debat voldoende werd toegelicht, zowel in de commissie als in deze plenaire vergadering.

 

16.11  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, la question que je vous posais portait sur l'origine des demandes multiples. C'est à cette question que vous n'avez pas répondu. Je ne vous ai absolument pas interrogé sur le cas particulier de ce Congolais ou de cette Kenyane dont je vous parlais en commission. Je vous demandais l'origine administrative de ces demandes multiples et je n'ai obtenu aucune réponse.

 

Une partie des demandes multiples n'a-t-elle pas pour origine, ce sur quoi Mme Matz a déjà insisté, à savoir le carrousel juridique de l'Office des Étrangers qui, dès qu'il est attaqué devant le Conseil du Contentieux des Étrangers, retire sa décision? Ceci conduit le candidat à l'asile à devoir réintroduire une demande et l'Office des Étrangers reprend une décision à nouveau négative sur l'ancienne demande. Cela peut expliquer les demandes multiples puisque ces étrangers sont dans une situation délicate, ont des problèmes de santé, sont souvent atteints du sida et se trouvent dans une situation de détresse telle qu'ils utilisent toutes les ficelles pour pouvoir être sûrs de rester près de leur hôpital et de leur médecin. Et on peut les comprendre!

 

16.12  Vanessa Matz (cdH): Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, comme en commission, vous n'avez pas confirmé, infirmé ou expliqué cette pratique que mon collègue Hellings vient de rappeler, sur laquelle nous sommes intervenus à de nombreuses reprises, et pas seulement à l'occasion de ce projet de loi. Nous en avons parlé bien avant, à l'occasion de cas plus individuels et très emblématiques. Le carrousel que l'Office des Étrangers organise a été confirmé par un certain nombre d'acteurs assez différents. Il faudrait un éclaircissement sur ce point parce que les demandeurs sont privés d'un droit.

 

En outre, vous avez confirmé ici, comme vous l'aviez fait en commission, que les dispositions transitoires s'appliquent. Nous avions déposé un amendement car c'est encore mieux quand c'est écrit, il n'y a alors pas de contestation possible. Nous regrettons le fait que cet amendement n'ait pas pu être retenu par ce gouvernement puisque ce sont vos paroles que nous y avions actées. La raison pour laquelle les dispositions transitoires sont partiellement mentionnées dans la loi et qu'il faille se référer aux travaux parlementaires pour le reste demeure, pour nous, un gros point d'interrogation.

 

16.13 Staatssecretaris Theo Francken: Mijnheer Hellings, u vroeg wat de oorsprong is. Waarom zijn die praktijken er, waarom dient men consecutief aanvragen in, terwijl er nog een aanvraag loopt? Dat moet u natuurlijk aan de betrokkenen vragen, maar daar zal wel een aantal redenen voor zijn.

 

We zien in het kader van het vreemdelingenrecht wel vaker dat er heel wat procedures parallel of consecutief lopen om de kansen te maximaliseren. Zo maximaliseert men alleszins de hoop op verblijfsrecht. Dat is natuurlijk de zaak. Het is dan ook belangrijk dat de wetgever een klare lijn trekt. We moeten ervoor zorgen dat mensen een goede aanvraag kunnen indienen, die op een correcte manier wordt behandeld. Men moet natuurlijk ook geen procedures beginnen te gebruiken om maar procedures te gebruiken en altijd opnieuw dezelfde aanvragen in te dienen tot in het oneindige. Ik kan zeggen dat men bij de Dienst Vreemdelingenzaken wel al wat gezien heeft qua aantal ingediende aanvragen waarbij asielzoekers de 9bis-procedures aaneenrijgen. Het gaat om bijzonder indrukwekkende aantallen.

 

U haalt het geval van hiv aan. Ik ben geen arts. Ik verwerp ten stelligste het beeld dat wordt opgehangen van de artsen die dossiers in het kader van de 9ter-procedure bij de Dienst Vreemdelingenzaken behandelen alsof dat hardvochtige mensen zijn, die hun zaak niet kennen en alleen aanvragen willen afwijzen. Ik vecht tegen dat beeld; ik rebelleer daartegen; ik ben het daar helemaal niet mee eens. Ik heb een aantal van die artsen ontmoet en die laten zich leiden door een bijzondere deontologie en doen hun werk op een correcte wijze, in het wettelijk kader dat er is in ons land.

 

U hebt blijkbaar alleszins de bedoeling om een ander beeld op te hangen en de artsen die de 9ter-procedure behandelen, en de Dienst Vreemdelingenzaken in de hoek van de hardvochtigen te duwen. Welnu, ik kan alleen maar zeggen dat dat niet klopt. Maar zeg en doe vooral wat u meent te moeten zeggen en te moeten doen.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Het wetsontwerp regelt aangelegenheden bedoeld in de artikelen 74 en 78 van de Grondwet.

Le projet de loi règle des matières visées aux articles 74 et 78 de la Constitution.

 

Overeenkomstig artikel 72.2, tweede lid van het Reglement, worden de bepalingen die ressorteren onder artikel 74 van de Grondwet uit het wetsontwerp gelicht.

Conformément à l'article 72.2, alinéa 2 du Règlement, les dispositions relevant de l'article 74 de la Constitution sont disjointes du projet de loi.

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan van het wetsontwerp nr. 1310/4 (aangelegenheden als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet). De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1310/4)

Nous passons à la discussion des articles du projet de loi n° 1310/4 (matière visée à l'article 74 de la Constitution). Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1310/4)

 

Het opschrift werd door de commissie gewijzigd in "wetsontwerp tot wijziging van artikelen 9bis en 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen."

L'intitulé a été modifié par la commission en "projet de loi modifiant les articles 9bis et 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers."

 

Het wetsontwerp telt 5 artikelen.

Le projet de loi compte 5 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 5 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 5 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan van het wetsontwerp nr. 1310/5 (aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet). De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1310/5)

Nous passons à la discussion des articles du projet de loi n° 1310/5 (matière visée à l'article 78 de la Constitution). Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1310/5)

 

Het opschrift werd door de commissie gewijzigd in "wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat de procedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen betreft."

L'intitulé a été modifié par la commission en "projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne la procédure devant le Conseil du Contentieux des Étrangers."

 

Het wetsontwerp telt 7 artikelen.

Le projet de loi compte 7 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 7 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 7 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

17 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken (1298/1-4)

17 Projet de loi portant des dispositions diverses Intérieur (1298/1-4)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

17.01  Koenraad Degroote, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, beste collega’s, de bespreking van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken in commissie verliep zeer vlot.

 

Het ontwerp gaat uit van een aantal krachtlijnen. De minister licht toe dat het ontwerp bedoeld is ter preventie en ter bestrijding van identiteitsfraude, waarvoor enkele maatregelen uitgewerkt werden. De collega’s van Groen vragen of er rekening is gehouden met de adviezen van de Privacycommissie.

 

Voorts onderstreept de minister dat er grote aandacht besteed wordt aan het principe van de administratieve vereenvoudiging: bij proceduregeschillen met betrekking tot de hoofdverblijfplaats moet het werkelijk gaan om betwistingen omtrent de hoofdverblijfplaats en niet over nevenverschijnselen. Hij wijst ook op de nieuwe regeling inzake de voorlopige inschrijving in de bevolkingsregisters, wat meer duidelijkheid moet creëren. Ten slotte licht hij toe welke oplossing is uitgewerkt voor de gedetineerden die geen vaste hoofdverblijfplaats meer hebben. Op die manier wordt de werklast gespreid, aangezien niet alles op dezelfde plaats, namelijk waar de gevangenis gevestigd is, terechtkomt.

 

Er wordt van gedachten gewisseld omtrent een aantal bepalingen aangaande de civiele veiligheid, gemeentelijke administratieve sancties, maritieme veiligheid, domiciliefraude en de afschaffing van een tweetal fondsen. In de commissie maken leden van sp.a en het cdH opmerkingen over het begrip en de regeling “voorlopige verblijfplaats”. De collega’s van Groen hebben, zoals gezegd, vragen over het advies van de Privacycommissie.

 

De minister antwoordt op alle vragen. Hij verduidelijkt dat bijvoorbeeld wanneer het gaat over gedetineerden, de regeling tot doel heeft om de gemeenten waar een gevangenis gevestigd is, te ontlasten.

 

In verband met de voorbereidende KB’s inzake de brandweer deelt de minister mee dat er rekening werd gehouden met de opmerkingen van de Privacycommissie en dat er door de vakbonden een gunstig advies werd gegeven. Het KB betreffende de opleidingen werd voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

 

Het wetsontwerp wordt in de commissie unaniem goedgekeurd.

 

Namens de N-VA wens ik nog mee te delen dat wij het ontwerp uiteraard volledig steunen en dat wij akte nemen van twee amendementen van collega’s van de sp.a-fractie.

 

17.02  Françoise Schepmans (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, les objectifs poursuivis par ce projet de loi satisfont pleinement mon groupe politique. Un de ses points principaux est d'améliorer le système du registre national à trois niveaux: la lutte contre la fraude, l'exhaustivité et la simplification administrative dans le respect évident du droit à la vie privée.

 

Mon groupe, et moi-même en tant que bourgmestre, accordons une attention particulière aux avancées de ce projet. La fraude à l'identité continue d'augmenter d'année en année. Afin de lutter contre ce type de délinquance et de manière préventive, les services communaux et de police auront, par exemple, accès à l'historique des photographies et signatures de cartes d'identité dans le strict respect de certaines conditions.

 

Renforcer l'exhaustivité du registre national permettra, sans aucun doute, de développer les échanges d'informations avec le citoyen dans un souci de simplification.

 

Je souhaite attirer votre attention sur les problématiques rencontrées par les autorités communales qui constatent de nombreuses irrégularités auxquelles elles ne peuvent malheureusement pas remédier en vertu de leurs compétences.

 

L'attention s'est déjà portée sur l'occupation permanente de caravanes, mais dans les grandes villes, il faut pointer l'augmentation des inscriptions dans des lieux inappropriés tels que des garages, des caves ou encore des surfaces commerciales. Je pense aussi aux inscriptions dans les logements inhabitables ou insalubres qui sont tout bénéfice pour les marchands de sommeil.

 

Ce projet de loi va permettre de résoudre en partie le problème. L'inscription provisoire restera provisoire et ne deviendra pas définitive après une période de trois ans, comme c'est actuellement le cas si aucune décision administrative ou judiciaire n'intervient. Mais à notre sens, il faudra que le législateur aille plus loin pour éliminer ces situations.

 

Enfin, je souhaite souligner l'effet positif des dispositions relatives à la mention des étrangers bénéficiant d'un statut privilégié, compte tenu de l'existence de certains abus sociaux et fiscaux.

 

Ainsi, monsieur le président, monsieur le ministre, notre groupe soutiendra évidemment ce projet de loi.

 

17.03  Franky Demon (CD&V): Mijnheer de voorzitter, collega’s, wij steunen ten volle de maatregelen die vandaag ter goedkeuring worden voorgelegd in het ontwerp houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken. Het gaat inderdaad om een aantal voornamelijk technische aanpassingen aan diverse wetten die noodzakelijk zijn, maar die ook enkele verbeteringen aanbrengen voor een betere toepassing van de wet.

 

Wij hebben bij de bespreking in de commissie reeds opmerkingen over de voorgestelde wijzigingen gegeven, maar wij willen in het kader van de bespreking in de plenaire vergadering een aantal voor ons meer fundamentele opmerkingen herhalen.

 

Het gaat in de eerste plaats over de maatregelen in het kader van het Rijksregister en de bevolkingsregisters.

 

Met betrekking tot de voorgestelde wijziging inzake de voorlopige inschrijvingen voor woningen die onbewoonbaar worden verklaard, vinden we het nog steeds jammer dat het wetgevend initiatief van mevrouw Lanjri in de vorige legislatuur niet kon worden voltooid.

 

Wij merken dat het betreffende voorstel volledig wordt overgenomen in dit ontwerp. Wij staan dus volledig achter de doelstellingen van deze bepaling. Wij hopen dat de vele gemeenten die worden geconfronteerd met de problematiek van de verplichte inschrijving, waarbij mensen zich aanbieden om ingeschreven te worden op het adres waarbij het wonen niet is toegelaten omwille van redenen van veiligheid, gezondheid, urbanisme of de ruimtelijke ordening, voor dergelijke woningen nooit definitief kan worden en dus steeds een voorlopig karakter zal hebben.

 

Bij de bespreking in de commissie hadden diverse leden opmerkingen bij de voorgestelde wijzigingen. Wij willen hierbij toch even in herinnering brengen dat ook wij liever verder hadden willen gaan en in principe aan de gemeenten de mogelijkheid hadden willen bieden om inschrijvingen te weigeren.

 

De Raad van State herinnerde er destijds aan dat de inschrijving in de bevolkingsregisters een verplichting is en dat het een loutere registratie betreft van de personen die zich op het grondgebied bevinden. De gemeente kan in dit geval de inschrijving niet weigeren.

 

Het enig haalbare was dus de voorlopige inschrijving, die echter nooit definitief kan worden zolang de onregelmatige toestand van de woning blijft bestaan. Wij hopen in elk geval dat alle middelen worden bijgezet en dat de administraties en Justitie passend zullen kunnen optreden zodat overtredingen kunnen aangepakt worden.

 

Met betrekking tot de voorgestelde wijziging voor het inschrijven van gedetineerden zonder hoofdverblijfplaats op het referentieadres van het OCMW van de gemeente waar hij laatst zijn hoofdverblijfplaats had, hebben wij toch nog twijfels of dit effectief een administratieve vereenvoudiging betreft. Dit zal zeker het geval zijn voor de gemeenten die een gevangenis op het grondgebied hebben, maar die vereenvoudiging zien wij niet direct bij bijvoorbeeld de diensten van het gevangeniswezen. Die laatste zullen zich voortaan immers in principe tot de 589 gemeenten van ons land moeten wenden, terwijl dit vroeger beperkter was.

 

Ten slotte, in verband met de wijziging van de civiele veiligheid willen wij nogmaals het belang van de preventieve taken die nu aan de brandweerzones worden toegevoegd onder de aandacht brengen. Dit is een bijkomende opdracht voor de brandweerdiensten. Wij denken dan ook dat dit geëvalueerd moet worden en moet bekeken worden wat de financiële gevolgen zijn.

 

17.04  Alain Top (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ook onze fractie staat positief tegenover de voorstellen uit dit wetsontwerp. Ik geef een aantal voorbeelden. De initiatieven rond identiteitsfraude en de administratieve vereenvouding zijn effectief een verbetering.

 

In aanvulling op de uiteenzettingen van mevrouw Schepmans en de heer Dumon kan ik zeggen dat de problematiek inzake de voorlopige inschrijvingen en de inschrijvingen daarmee nog niet volledig van de baan is. Dit werd reeds in de commissie besproken. Wij hopen dat dit een aanzet zal zijn voor een overleg met de Gewesten om deze inschrijvingen ook definitief op te lossen.

 

In de commissie was er nog enige discussie over de vraag of de adviezen van de Privacycommissie al dan niet werden gevolgd. Wij zijn verheugd dat deze adviezen alsnog werden gevolgd.

 

Wat betreft het vrijwillig inschrijven of het vrijwillig opnemen van extra gegevens in het Rijksregister is de formulering veranderd van “verplicht” naar “vrijwillig”. Wij hebben hierbij toch enkele bedenkingen.

 

Tot een aantal jaren geleden werd in het bevolkingsregister ook het beroep genoteerd. Uit ervaring weet ik dat deze vermelding bijna nooit werd geactualiseerd. Naast het bijhouden van de vrijwillige gegevens zal het volgens ons dan ook heel moeilijk zijn om deze gegevens actueel te houden. Een burger moet zich trouwens slechts een keer in de tien jaar aanbieden bij de bevolkingsdienst als hij zijn identiteitskaart niet verliest.

 

Wat betreft de wet van 15 mei 2007 inzake de civiele veiligheid hebben wij eveneens een bedenking. Wij hebben hiervoor trouwens een amendement ingediend. Er is volgens ons een kans gemist om een pad uit te tekenen naar de voorziene 50/50-regeling inzake de financiering van de brandweerzones. U weet dat de financiering van de brandweerzones vandaag heel moeilijk verloopt.

 

17.05  Koenraad Degroote (N-VA): Collega Top, ik wil even terugkomen op wat u in uw eerste amendement zegt over de Privacycommissie en de verplichting om bepaalde gegevens op te nemen, wat niet kan afgedwongen worden. Ik zie dat het advies van de Privacycommissie volledig werd gevolgd. In de verantwoording van uw amendement schrijft u: “Er bestaat geen gegronde reden om iemand te verplichten om dit toestel te gebruiken in zijn relaties en dergelijke meer.” Als u de wettekst goed zou hebben gelezen, had u gezien dat het hier totaal niet gaat om een gedwongen verplichting. Alles is puur op vrijwillige basis. Vandaar dat de relevantie van uw amendement mij een beetje ontgaat. Dat wil ik toch even opwerpen.

 

17.06  Alain Top (sp.a): Mijnheer Degroote, ik denk dat u niet goed hebt geluisterd. Ik heb juist gezegd dat we gelezen hebben dat de adviezen van de Privacycommissie werden gevolgd. Het amendement werd ingetrokken. Daarvan is dus geen sprake.

 

17.07  Koenraad Degroote (N-VA): We krijgen het hier allemaal op de banken! En uw tweede amendement?

 

17.08  Alain Top (sp.a): Ook dat werd ingetrokken.

 

17.09  Koenraad Degroote (N-VA): In orde dan.

 

17.10  Alain Top (sp.a): Dan kom ik weer bij het amendement van onze fractie dat wel werd ingediend en aangehouden. Zoals reeds gezegd werd in de wet van 2007 ingeschreven dat men wil komen tot een 50/50-verdeling, 1 op 1, tussen de federale overheid en de lokale besturen inzake de brandweerzones. Volgens ons is het een gemiste kans om dit hier nu in te schrijven. U weet zoals wij dat heel wat brandweerzones financiële problemen hebben om het hoofd boven water te houden. U weet het beter dan ikzelf dat verschillende zones overwegen vandaag om de dienstverlening, bijvoorbeeld inzake dringende medische hulpverlening, af te bouwen. Of nog, sommige zones passen mogelijk onwettige regels toe. Om deze reden hebben wij een amendement ingediend om vanaf dit begrotingsjaar de kloof naar de 50/50-regeling te kunnen bijpassen.

 

17.11  Vanessa Matz (cdH): Monsieur le président, monsieur le ministre de l'Intérieur, nous avons déjà eu l'occasion de discuter de la domiciliation. Mme Schepmans a parlé de garages et d'autres endroits dans les grandes villes, où des personnes veulent se domicilier. Dans les milieux plus ruraux et touristiques, nous sommes confrontés à des domiciliations qui se font dans des équipements touristiques de fortune.

 

Nous avons eu l'occasion de débattre de cette problématique en commission. Les bourgmestres se trouvent régulièrement devant le dilemme de devoir domicilier des gens à l'endroit où ils vivent, souvent dans des conditions qui ne sont pas acceptables. Par contre, les législations régionales ne prévoient pas ce type de domiciliation.

 

Le ministre de l'Intérieur, et je l'en remercie, a dit tout son intérêt pour cette problématique et a dit vouloir consulter les Régions pour essayer d'accommoder un certain nombre de législations afin qu'elles puissent concorder entre elles. Pour l'instant en Région wallonne, et en Région bruxelloise également je pense, elles sont discordantes. On ne peut pas accorder de primes puisque ces habitations ne répondent pas aux normes.

 

Les dilemmes sont permanents, car les bourgmestres, assez justement, ne veulent pas domicilier les personnes et se retrouvent avec une inscription d'office au registre de la population du ministère de l'Intérieur, qui respecte la loi telle qu'elle est énoncée. Je remercie le ministre de l'Intérieur de l'intérêt qu'il a porté à cette problématique et des contacts qu'il pourra prendre avec les Régions pour essayer d'accorder les violons.

 

17.12 Minister Jan Jambon: Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik dank u voor uw opmerkingen. De meeste opmerkingen werden volgens mij al uitgebreid besproken in de commissie. Ik wil wel even ingaan op het uiteindelijk aangehouden amendement door de sp.a-fractie.

 

Het klopt dat de wet van 15 mei 2007, van collega Dewael indertijd, in de 50-50-regeling voorziet. Ik heb gezegd, naar aanleiding van mijn beleidsverklaring en ook toen wij het regeerakkoord hier verdedigden, dat ik mij zou houden aan de budgettaire curve die mevrouw Milquet, mijn voorgangster, uitgezet heeft, zelfs in tijden waarin deze regering fundamentele besparingen doet. Dat is ongeveer de enige post, meen ik, waarop geen besparingen gebeuren. Het is waar, zo komen wij nog niet aan 50-50-regeling, en dat zal ook nog wel een tijdje duren, maar dat engagement heb ik genomen en dat kom ik ook na.

 

Op de twee opmerkingen over dringende medische hulp, wil ik het volgende zeggen. Het is goed dat mevrouw De Block hier ondertussen ook is.

 

Ten eerste, ik meen dat men bij de brandweerhervorming, los van de hulpverleningszones, in het verleden een fout gemaakt heeft door niet over de Civiele Bescherming te spreken noch over de dringende medische hulp. Als ik daar nu naar kijk, vind ik dat daar een fout gemaakt is. Men had die in het geheel moeten meenemen. Die dingen zijn immers met elkaar verbonden. Daarom hebben wij ons ertoe verbonden, en het kabinet van mevrouw De Block neemt daar de lead in en wij werken eraan mee, om voor het eind van het jaar een visie neer te zetten op de dringende medische hulp in het raam van de brandweerhervorming.

 

Dit is niet iets wat overnight kan. Dit is een moeilijke problematiek. Er zijn de privéambulances, er zijn de spoeddiensten van de ziekenhuizen, er is de brandweer en de Civiele Bescherming. De meeste van die diensten voorzien in dringende medische hulp. Dit moet grondig bekeken worden. Dit is geen gemakkelijke oefening. U hebt gelijk als u zegt dat dit vandaag budgettair zwaar weegt op de brandweerzones. Wij gaan na hoe wij dat kunnen aanpakken. Voor mij hoort dat dan ook niet in de budgettaire benadering van de hulpverleningszones als dusdanig.

 

Ten tweede, u zegt dat ik weet dat sommige zones de wet op bepaalde punten niet toepassen.

 

Ook dat klopt. Ik heb mij er echter toe verbonden om gedurende de beginperiode — die wij niet verder gedefinieerd hebben — de inspectiediensten bij de brandweerzones te laten langsgaan, niet om te sanctioneren maar wel om te coachen. Ik ga ervan uit dat het niet altijd getuigt van kwaad opzet als een wet niet wordt toegepast. Wij zijn pas gestart met die brandweerzones en onze inspectiediensten zullen als coach optreden. Zij zullen proberen de zones te helpen bij de opstart. Ik heb de beginperiode niet verder gedefinieerd omdat wij permanent zullen evalueren of er nog coaching nodig is dan wel of wij echt op inspectiemodus over moeten gaan. Wij zullen nagaan hoe dat verder evolueert.

 

Ik weet dus dat dit niet voldoet aan de 50-50-regeling. In de vorige legislatuur was dat ook niet het geval. Toen is er een curve bepaalt en die blijven wij volgen.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1298/3)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1298/3)

 

Het wetsontwerp telt 56 artikelen.

Le projet de loi compte 56 articles.

 

*  *  *  *  *

Amendements déposés:

Ingediende amendementen:

Art. 4

  • 1 - Alain Top

Art. 14

  • 2 - Alain Top

Art. 24/1(n)

  • 3 - Alain Top cs (1298/4)

*  *  *  *  *

 

Les amendements n°s 1 et 2 sont retirés par leur auteur.

Amendementen nrs. 1 en 2 worden door hun auteur ingetrokken.

 

Mevrouw Pas vraagt een aparte stemming over artikel 56

 

Mme Pas demande un vote séparé sur l’article 56.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over de aangehouden amendementen en artikelen en over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur les amendements et les articles réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

*  *  *  *  *

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Conclusion de la discussion des articles:

 

Réservé: le vote sur l'amendement et l'article 56.

Aangehouden: de stemming over het amendement en over artikel 56.

 

Artikel per artikel aangenomen: de artikelen 1 – 55.

Adoptés article par article: les articles 1 – 55.

*  *  *  *  *

 

18 Voorstel van resolutie voor het verrichten door het Rekenhof van twee audits in de ziekenfondssector en een audit bij de federale overheidsinstellingen die toezicht houden op de ziekenfondsen (1218/1-7)

18 Proposition de résolution relative à la réalisation, par la Cour des comptes, de deux audits dans le secteur des mutualités et d'un audit des organismes publics fédéraux qui contrôlent des mutualités (1218/1-7)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Luk Van Biesen, Valerie Van Peel, Nathalie Muylle, Ine Somers, Sybille de Coster-Bauchau, Karin Jiroflée, Catherine Fonck

 

Bespreking

Discussion

 

De bespreking is geopend.

La discussion est ouverte.

 

De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1218/7)

Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1218/7)

 

18.01  Stefaan Vercamer, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, collega’s, de commissie heeft onderhavig voorstel van resolutie besproken tijdens de vergaderingen van 7 en 20 oktober. De subcommissie Rekenhof organiseerde eerder reeds op 6 mei een hoorzitting over de mogelijkheid om het Rekenhof op te dragen om desbetreffende audits uit te voeren. Ik geef een kort samenvattend verslag van de bespreking in de commissie.

 

Op 7 oktober geven de raadsheren Didier Claisse en Rudi Moens toelichting bij wat het Rekenhof kan doen, hoe en tegen wanneer. De heer Didier Claisse geeft aan dat het voorstel van resolutie ertoe strekt de rol van de ziekenfondsen verder te moderniseren, de efficiëntie en de transparantie te verhogen alsook de responsabilisering te versterken. In eerste instantie beoogt het voorstel aan het Rekenhof te vragen de administratiekosten van de ziekenfondsen te evalueren, uit het oogpunt van zowel de parameterformule, die als basis dient voor de kostenberekening, als het mechanisme voor de verdeling van die kosten over de vijf landsbonden.

 

Het Rekenhof stelt voor om zijn doorlichting uit te breiden tot het algemeen mechanisme van de administratiekosten. Het zou zijn doorlichting dan toespitsen op wat de enveloppe van de administratiekosten betreft, zou nagaan of de financiering via de administratiekosten voldoende rekening houdt met de wijzigende context waarin de ziekenfondsen werkzaam zijn en of die enveloppe correct en op transparante wijze wordt verdeeld. Wat de variabele administratiekosten betreft, zou het onder meer onderzoeken welke rol het mechanisme van de administratiekosten speelt als responsabiliseringsmiddel en waar het zich situeert binnen de bestaande sanctiemaatregelen. Voorts zou het nagaan of voor de jaarlijkse vaststelling van de administratiekosten en voor de verdeling ervan uitgegaan wordt van relevante criteria.

 

De heer Moens van het Rekenhof behandelt punten 2 en 3. Punt 2 handelt over de financiële verantwoordelijkheid in de uitgaven, via het systeem van boni en mali. Concreet wordt aan het Rekenhof gevraagd om een audit uit te voeren naar de wijze waarop de verzekeringsinstellingen worden geresponsabiliseerd. In punt 3 wordt aan het Rekenhof gevraagd om een audit uit te voeren naar de organisatie, het instrumentarium en de werking van de twee controlediensten. De heer Moens wijst erop dat het bereik van de audit, indien het Parlement dat wenst, eventueel nog zou kunnen uitgebreid worden tot het toezicht door de controlediensten op de verzekeringsinstellingen.

 

Het Rekenhof besluit dat de door het Parlement gevraagde onderzoeken tot zijn bevoegdheid horen en praktisch haalbaar zijn.

 

De heer Luk Van Biesen kondigt aan dat hij amendementen zal indienen. In de volgende commissievergadering wordt de tekst zelf besproken. De heer Luk Van Biesen deelt mee dat de leden van de oppositie inmiddels de resolutie mee hebben ondertekend en tijdens de algemene bespreking geven de PS, sp.a, Ecolo-Groen, de N-VA, CD&V, de MR en Open Vld aan dat ze zich in de tekst van de resolutie terug kunnen vinden.

 

Er wordt een aantal amendementen aangenomen die tegemoetkomen aan de vragen van het Rekenhof.

 

In de resolutie staat dat het eerste rapport zal worden voorgelegd in 2016, een tweede rapport in 2017 en een derde rapport in 2018.

 

Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

 

18.02  Luk Van Biesen (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, collega's, de heer Vercamer heeft een goed verslag uitgebracht van de laatste vergadering die wij aan de problematiek hebben gewijd.

 

Wij hebben in twee delen gewerkt. Met onderhavig voorstel van resolutie willen wij het Rekenhof de opdracht geven een aantal specifieke audits te doen om het financieringssysteem van de ziekenfondsen en de landsbonden, dat al decennialang bestaat, onder de loep te nemen. De subcommissie Rekenhof heeft eerst de raadsheren van het Rekenhof gevraagd om ons mee te delen hoe wij dat gezamenlijk kunnen doen, zonder dat dat overkomt als een aanval op de ziekenfondsen.

 

Dat is het immers absoluut niet. Het is een objectief duidingsverslag, waarmee wij willen achterhalen hoe wij erin zouden kunnen slagen de werking en de financiering van de ziekenfondsen en de landsbonden te verbeteren.

 

Wie kan er beter een dergelijk objectief verslag maken dan de onafhankelijke instelling, het Rekenhof? Hij is het best geplaatst om op een correct en duidelijke manier een doelmatigheidsanalyse te maken van de werking en de financiering zoals die vandaag bestaat.

 

Ik ben dan ook heel blij dat de raadsheren van het Rekenhof, de heren Claisse en Moens, zijn ingegaan op dat voorstel. Zij hebben zelf nog een aantal suggesties gedaan om de scoop te vergroten, zodat een nog betere analyse kon worden gemaakt en zij iets meer tijd kregen om een analyse uit te voeren.

 

Die hebben vorm gekregen in de drie amendementen waarnaar de heer Vercamer in zijn verslag verwees en die unaniem zijn goedgekeurd.

 

Ik dank alle fracties dat zij in het verhaal meestappen. Ik hoop dat wij op die manier op een objectieve wijze een doelmatigheidsrapport krijgen en dat het rapport de minister en het Parlement de mogelijkheid zal geven om bepaalde systemen die in de ziekenfondsen en de landsbonden bestaan, te evalueren.

 

Ik wil ook een oproep doen aan iedereen hier om meer gebruik te maken van de onafhankelijke instelling, die het Rekenhof is. Het Rekenhof staat ten dienste van ons allemaal.

 

Bij aanvang van deze legislatuur heb ik u, als voorzitter van de subcommissie, allen uitgenodigd om met de raadsheren van gedachten te wisselen over uw inzagerecht en uw mogelijkheden om bepaalde informatie te verkrijgen.

 

De 150 Kamerleden zijn niet alleen verkozen om hier het woord te voeren, maar ook om controle uit te oefenen en bepaalde zaken te onderzoeken.

 

Op dat vlak is mijn opdracht hier vandaag, als voorzitter van de subcommissie, u allen te vragen meer gebruik te maken van het Rekenhof en in dit Parlement meer gebruik te maken van het systeem van een resolutie, die eigenlijk aan het Rekenhof de opdracht geeft om een aantal rapporten te maken die, door de onafhankelijkheid van het Rekenhof, onbetwist kunnen zijn en tot betere wetgeving en betere beslissingen kunnen leiden.

 

Daarenboven wil ik er nog even aan herinneren dat wij in de subcommissie, in gezamenlijk akkoord met de verschillende commissies, meer aandacht zouden moeten kunnen besteden aan de verschillende rapporten die het Rekenhof nu reeds maakt over specifieke thema’s. Er zijn onder andere documenten afgeleverd over de Regie der Gebouwen. Het lijkt mij nuttig om al die rapporten eens te overlopen, samen met de parlementsleden die daarin geïnteresseerd zijn. Ik maak mij sterk dat ik jullie allen begin volgend jaar op die vergaderingen zal vinden.

 

18.03  Valerie Van Peel (N-VA): Mijnheer de voorzitter, onze fractie steunt vanzelfsprekend deze resolutie, die als doel heeft de rol van de ziekenfondsen te moderniseren, de efficiëntie en de transparantie ervan te verhogen en de responsabilisering te versterken, wat zonder meer een goede zaak is. Deze resolutie verdient dus absoluut onze steun.

 

Ik hoor de oproep van collega Van Biesen om meer gebruik te maken van het Rekenhof. Ik heb het al gezegd in de commissie, maar – het zal misschien mijn slecht karakter zijn – ik zal het toch nog één keer zeggen: er is wel één zaak die onze fractie betreurt, namelijk dat er heel expliciet vermeld staat dat het ziekenfonds van de NMBS uit de audit wordt gehouden. Dat ziekenfonds is volgens ons nochtans niet alleen overbodig, het slorpt ook nog eens 70 % meer administratiekosten op dan de gewone ziekenfondsen. De minister heeft in de commissie geantwoord dat, hoewel met deze resolutie daarover geen audit uitgevoerd zal worden, het niet uitgesloten is dat dit debat op een ander moment wel gevoerd kan worden. Ik neem dat punt mee. Aangezien deze resolutie het ook niet uitsluit, zeg ik nogmaals dat wij die ten volle steunen.

 

18.04  Frédéric Daerden (PS): Monsieur le président, en commission, j'ai eu l'occasion de rappeler que le secteur fait déjà l'objet de nombreux contrôles de la part de l'Office de contrôle des mutualités, de l'INAMI, des réviseurs agréés. Mais malgré cela, nous devons être soucieux d'un maximum de transparence de tous les acteurs du secteur de la santé, comme d'autres secteurs. Quand les moyens publics sont en jeu, il faut un maximum de transparence. En l'occurrence, nous parlons des frais d'administration, qui représentent environ 4 % de l'ensemble des dépenses de santé. Cela mérite donc une transparence maximale.

 

On peut néanmoins regretter le fait que les coupes dans les budgets ont été réalisées avant d'avoir le résultat des audits. À un moment donné, j'ai d'ailleurs cru que c'était déjà fait puisqu'on avait opéré des réductions budgétaires.

 

Nous devons respecter les conseils qui ont été exprimés par la Cour des comptes sur leurs contraintes légales et en termes de timing. Les amendements qui ont été déposés vont parfaitement dans ce sens, et je m'en réjouis.

 

Sur la base de ces différentes considérations, notre groupe soutiendra cette résolution.

 

18.05  Sybille de Coster-Bauchau (MR): Monsieur le président, madame la ministre, le fait de renforcer la transparence financière des organismes assureurs s'inscrit dans la volonté de la majorité. De plus, ce texte a recueilli un large consensus en commission, et nous pouvons nous en réjouir. Force est de constater que le calcul des frais d'administration des organismes assureurs est peu clair, compliqué, opaque et pose donc légitimement question. Ce principe et les mécanismes de responsabilité financière des organismes assureurs ont été instaurés dans les années 90. Il y avait alors une volonté de responsabiliser les différents secteurs de la sécurité sociale. Il nous semble que ces audits nous permettront, après 25 ans, d'examiner et d'évaluer le fonctionnement de ce système.

 

Au cours des travaux, la Cour des comptes a fait plusieurs remarques et nous a éclairés sur la faisabilité de ces audits. Elle a même suggéré d'accentuer et d'élargir le spectre d'investigation, ce que nous avons fait. Je pense que les amendements prennent ces remarques en compte.

 

Notre groupe soutient cette résolution avec conviction.

 

18.06  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, comme en commission, nous soutiendrons ce texte.

 

C'est peut-être l'occasion de constater que certains ont comme sport favori de bander les muscles et de se lancer dans des déclarations matamoresques sur les mutualités pour tenter de faire croire qu'elles échappent à tout contrôle. L'honnêteté intellectuelle – et j'ose espérer que chacun le reconnaîtra – exige que nous rappelions qu'elles sont déjà contrôlées, notamment par l'Office de contrôle des mutualités.

 

On peut toujours auditer et plaider pour la transparence. Si d'aucuns trouvent que certaines règles sont trop complexes, je pense que c'est d'abord et avant tout vers l'État qu'il faut se retourner pour les simplifier, puisqu'elles ne résultent pas du choix des mutuelles. Évitons les discours caricaturaux. Tout le monde en sortira gagnant.

 

Nous verrons quels seront les résultats de ce travail effectué par la Cour des comptes.

 

De voorzitter: Ik heb begrepen dat de resolutie eenparig zal worden aangenomen. Ik wil de heer Van Biesen daarmee feliciteren. Ik wens hem in het bijzonder ook sterkte toe omdat hij maandag een heelkundige ingreep ondergaat. (Applaus)

 

Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De bespreking is gesloten.

La discussion est close.

 

Er werden geen amendementen ingediend of heringediend.

Aucun amendement n'a été déposé ou redéposé.

 

De stemming over het voorstel zal later plaatsvinden.

Le vote sur la proposition aura lieu ultérieurement.

 

19 Raadgevende interparlementaire Beneluxraad

19 Conseil interparlementaire consultatif Benelux

 

De MR-fractie heeft mij de kandidatuur van de heer Gautier Calomne bezorgd ter vervanging van mevrouw Sophie Wilmès, als plaatsvervangend lid van de Raadgevende interparlementaire Beneluxraad.

Le groupe MR m'a fait parvenir la candidature de M. Gautier Calomne en remplacement de Mme Sophie Wilmès comme membre suppléant du Conseil interparlementaire consultatif Benelux.

 

Aangezien er geen andere kandidaturen zijn, moet er, overeenkomstig artikel 157, 6, van het Reglement, niet gestemd worden en verklaar ik de heer Gautier Calomne verkozen als plaatsvervangend lid in de Raadgevende interparlementaire Beneluxraad.

Étant donné qu'il n'y a pas d'autres candidatures, il n'y a pas lieu à scrutin, conformément à l'article 157, 6, du Règlement, et je proclame M. Gautier Calomne élu en qualité de membre suppléant du Conseil interparlementaire consultatif Benelux.

 

20 Samenstelling van de bijzondere commissie belast met de opvolging van het dossier Dieselgate

20 Composition de la commission spéciale chargée du suivi du dossier Dieselgate

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 21 oktober 2015, stel ik u voor de bijzondere commissie belast met de opvolging van het dossier Dieselgate op te richten.

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 21 octobre 2015, je vous propose de constituer une commission spéciale chargée du suivi du dossier Dieselgate.

 

Deze bijzondere commissie wordt onverwijld geïnstalleerd en wordt ermee belast:

- de opvolging van het dossier Dieselgate te verzekeren evenals de informatieverstrekking aan de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers;

- de personen te horen en de documenten die zij nodig acht, te vragen;

- zo nodig aanbevelingen te formuleren;

- een verslag in te dienen, waarvan de conclusies en de eventuele aanbevelingen na bespreking in plenaire vergadering ter stemming worden voorgelegd binnen vier maanden na haar oprichting.

Cette commission spéciale est installée sans délai et est chargée:

- d’assurer le suivi et l’information régulière des membres de la Chambre des représentants du dossier dit du Dieselgate;

- d’entendre les personnes et de demander les documents qu’elle juge nécessaires;

- de formuler, le cas échéant, des recommandations;

- de déposer un rapport, dont les conclusions et, le cas échéant, les recommandations, seront, après un débat en séance plénière, soumises au vote dans les quatre mois suivant sa création.

 

De vergaderingen van deze commissie zijn in beginsel openbaar; de commissie kan, op eigen initiatief dan wel op verzoek van de genodigde personen, vergaderen met gesloten deuren.

Les réunions de la commission sont en principe publiques; la commission peut, d’initiative, ou à la demande des personnes invitées, recourir au huis clos.

 

De commissie stelt voorts alle werkingsregels vast die niet in deze tekst zijn bepaald, zonder afbreuk te doen aan het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

La commission fixe toutes les règles de fonctionnement qui ne sont pas prévues dans le présent texte, sans porter atteinte au Règlement de la Chambre des représentants.

 

Ik stel voor dat de bijzondere commissie zou worden samengesteld uit 17 vaste leden en een gelijk aantal plaatsvervangers vermeerderd met een eenheid, overeenkomstig het stelsel van de evenredige vertegenwoordiging. De mandaten binnen de commissie zullen worden toegewezen als volgt:

Je propose que la commission spéciale soit composée de 17 membres effectifs et d'un nombre égal de suppléants augmenté d'une unité, conformément au système de la représentation proportionnelle. Les mandats au sein de la commission seront attribués comme suit:

 

N-VA: 4

PS: 3

MR: 3

CD&V: 2

Open Vld: 2

sp.a: 1

Ecolo-Groen: 1

CdH: 1.

 

De overige politieke fracties kunnen elk één lid aanwijzen dat, zonder stemrecht, aan de werkzaamheden van de bijzondere commissie deelneemt.

Les autres groupes politiques reconnus peuvent chacun désigner un membre qui participera, sans droit de vote, aux travaux de la commission spéciale.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Volgende namen werden medegedeeld door de voorzitters van de politieke fracties:

Les noms suivants ont été communiqués par les présidents des groupes politiques:

 

N-VA:

vaste leden / effectifs: Johan Klaps, Werner Janssen, Bert Wollants, Daphné Dumery

plaatsvervangers / suppléants: Veerle Wouters, Inez De Coninck, Hendrik Vuye, Rita Gantois, Yoleen Van Camp

PS:

vaste leden / effectifs: Fabienne Winckel, Jean-Marc Delizée, Daniel Senesael

plaatsvervangers / suppléants: Laurette Onkelinx, Karine Lalieux, Paul-Olivier Delannois, André Frédéric

MR:

vaste leden / effectifs: Kattrin Jadin, Caroline Cassart-Mailleux, David Clarinval

plaatsvervangers / suppléants: Benoît Friart, Benoît Piedboeuf, Luc Gustin, Damien Thiéry

CD&V:

vaste leden / effectifs: Jef Van den Bergh, Leen Dierick

plaatsvervangers / suppléants: Veli Yüksel, Griet Smaers, Raf Terwingen

Open Vld:

vaste leden / effectifs: Dirk Janssens, Egbert Lachaert

plaatsvervangers / suppléants: Nele Lijnen, Frank Wilrycx, Patricia Ceysens

sp.a:

vast lid / effectif: Maya Detiège

plaatsvervangers / suppléants: Karin Temmerman, Meryame Kitir

Ecolo-Groen:

vast lid / effectif: Jean-Marc Nollet

plaatsvervangers / suppléants: Anne Dedry, Georges Gilkinet

cdH:

vast lid / effectif: Michel de Lamotte

plaatsvervangers / suppléants: Catherine Fonck, Vanessa Matz.

 

Daar het aantal kandidaturen overeenstemt met het aantal te begeven plaatsen verklaar ik de voorgedragen kandidaten verkozen overeenkomstig artikel 157.6 van het Reglement.

Étant donné que le nombre de candidatures correspond au nombre de places à pourvoir, je proclame les candidats présentés élus en application de l'article 157.6 du Règlement.

 

De voorzitter: Collega’s, mag ik u voorstellen om de oprichtingsvergadering van de nieuwe Dieselgate-commissie volgende woensdag om 11 uur te organiseren? Naar ik verneem zal mevrouw Jadin voorzitter zijn. Geen bezwaar? (Instemming)

 

Dan zal aldus geschieden.

 

21 Inoverwegingneming van voorstellen

21 Prise en considération de propositions

 

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

 

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik deze als aangenomen; overeenkomstig het Reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considérerai la prise en considération comme acquise et je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au Règlement.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 21 oktober 2015, stel ik u ook voor in overweging te nemen:

- het wetsvoorstel (mevrouw Griet Smaers) tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2006 tot invoering van een stelsel van uitkeringen voor moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, wat de moederschapshulp betreft, nr. 1386/1.

Verzonden naar de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de nationale wetenschappelijke en culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw

- het wetsvoorstel (mevrouw Sonja Becq en de heer Raf Terwingen) met betrekking tot de inwerkingtreding van diverse bepalingen betreffende justitie, nr. 1387/1.

Verzonden naar de commissie voor de Justitie

- het voorstel van resolutie (de heer Daniel Senesael, de dames Karin Temmerman en Laurette Onkelinx, de heer Philippe Blanchart en de dames Karine Lalieux en Gwenaëlle Grovonius) over de VN-Conferentie over de Klimaatveranderingen (COP 21) van Parijs, nr. 1393/1.

Verzonden naar de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing

 

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 21 octobre 2015, je vous propose également de prendre en considération:

- la proposition de loi (Mme Griet Smaers) modifiant l'arrêté royal du 17 janvier 2006 instaurant un régime de prestations d'aide à la maternité en faveur des travailleuses indépendantes et modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, en ce qui concerne l'aide à la maternité, n° 1386/1.

Renvoi à la commission de l'Economie, de la Politique scientifique, de l'Education, des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l'Agriculture

- la proposition de loi (Mme Sonja Becq et M. Raf Terwingen) relative à l'entrée en vigueur de dispositions diverses en matière de justice, n° 1387/1.

Renvoi à la commission de la Justice

- la proposition de résolution (M. Daniel Senesael, Mmes Karin Temmerman et Laurette Onkelinx, M. Philippe Blanchart et Mmes Karine Lalieux et Gwenaëlle Grovonius) relative à la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP 21) à Paris, n° 1393/1.

Renvoi à la commission de la Santé publique, de l'Environnement et du Renouveau de la Société

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Urgentieverzoek

Demande d'urgence

 

21.01  Servais Verherstraeten (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ik vraag het woord voor een urgentieverzoek voor het wetsvoorstel van de collega’s van de vier meerderheidspartijen (1387/1).

 

Het betreft een wetsvoorstel dat een uitstel van de inwerkingtreding van diverse wetten regelt teneinde het personeel en de instanties de tijd te geven om de structuren degelijk voor te bereiden. De urgentie zit hem in het feit dat er deadlines zijn voor deze wetten en dat deze deadlines verstrijken tussen 1 december 2015 en 1 januari 2016.

 

Het gaat onder meer over de verlenging van de tijdelijke kaders bij de diverse hoven van beroep zodat de raadsheren en substituten-generaal kunnen blijven, het uitstel van de inwerkingtreding van de wet op de autonome politiestraf en dat op verzoek van de drie Gemeenschappen en ook het zelfstandig beheer inzake de werklastmeting van de parketten die nog niet volledig is beëindigd.

 

Ik vraag dan ook de goedkeuring van de urgentie.

 

De voorzitter: Wij zullen ons op gebruikelijke wijze uitspreken over dit urgentieverzoek. Wie de urgentie steunt moet nu opstaan.

 

Het voorstel wordt bij zitten en opstaan aangenomen.

La proposition est adoptée par assis et levé.

 

Naamstemmingen

Votes nominatifs

 

22 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken (1297/1-5)

22 Amendements et articles réservés du projet de loi portant des dispositions diverses en matière sociale (1297/1-5)

 

Stemming over amendement nr. 7 van Marco Van Hees op artikelen 2 tot 38 (hoofdstuk 2). (1297/3)

Vote sur l'amendement n° 7 de Marco Van Hees aux articles 2 à 38 (chapitre 2). (1297/3)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

2

Oui

Nee

112

Non

Onthoudingen

20

Abstentions

Totaal

134

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 8 van Marco Van Hees op artikelen 2 tot 38 (hoofdstuk 2). (1297/3)

Vote sur l'amendement n° 8 de Marco Van Hees aux articles 2 à 38 (chapitre 2). (1297/3)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 1)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 9 van Marco Van Hees op artikelen 2 tot 38 (hoofdstuk 2). (1297/3)

Vote sur l'amendement n° 9 de Marco Van Hees aux articles 2 à 38 (chapitre 2). (1297/3)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 1)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Bijgevolg zijn artikelen 2 tot 38 aangenomen.

En conséquence, les articles 2 à 38 sont adoptés.

 

23 Geheel van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken (1297/5)

23 Ensemble du projet de loi portant des dispositions diverses en matière sociale (1297/5)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

85

Oui

Nee

34

Non

Onthoudingen

17

Abstentions

Totaal

136

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1297/6)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1297/6)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

24 Wetsontwerp houdende wijziging van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere wijzigingsbepalingen (1300/6)

24 Projet de loi modifiant le Code de droit économique et portant diverses autres dispositions modificatives (nouvel intitulé) (1300/6)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

105

Oui

Nee

2

Non

Onthoudingen

29

Abstentions

Totaal

136

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1300/9)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1300/9)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

25 Wetsontwerp tot wijziging van artikelen 9bis en 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (nieuw opschrift) (1310/4)

25 Projet de loi modifiant les articles 9bis et 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (nouvel intitulé) (1310/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

84

Oui

Nee

2

Non

Onthoudingen

49

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1310/6)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1310/6)

 

(M. Paul-Olivier Delannois a voté comme son groupe)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

26 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat de procedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen betreft (nieuw opschrift) (1310/5)

26 Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne la procédure devant le Conseil du Contentieux des Étrangers (nouvel intitulé) (1310/5)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

83

Oui

Nee

2

Non

Onthoudingen

50

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (1415/1)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (1415/1)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

27 Aangehouden amendement en artikel van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken (1298/1-4)

27 Amendement et article réservés du projet de loi portant des dispositions diverses Intérieur (1298/1-4)

 

Stemming over amendement nr. 3 van Alain Top cs tot invoeging van een artikel 24/1 (n). (1298/4)

Vote sur l'amendement n° 3 de Alain Top cs tendant à insérer un article 24/1 (n). (1298/4)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 6)

Ja

49

Oui

Nee

81

Non

Onthoudingen

6

Abstentions

Totaal

136

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d’abstention? (Non)

 

Mevrouw Pas heeft een aparte stemming over artikel 56 gevraagd.

 

Stemming over artikel 56. (1298/3)

Vote sur l’article 56. (1298/3)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 7)

Ja

120

Oui

Nee

3

Non

Onthoudingen

13

Abstentions

Totaal

136

Total

 

Bijgevolg is artikel 56 aangenomen.

En conséquence, l'article 56 est adopté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d’abstention? (Non)

 

28 Geheel van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken (1298/3)

28 Ensemble du projet de loi portant des dispositions diverses Intérieur (1298/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 8)

Ja

119

Oui

Nee

2

Non

Onthoudingen

15

Abstentions

Totaal

136

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1298/5)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1298/5)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d’abstention? (Non)

 

29 Voorstel van resolutie voor het verrichten door het Rekenhof van twee audits in de ziekenfondssector en een audit bij de federale overheidsinstellingen die toezicht houden op de ziekenfondsen (1218/7)

29 Proposition de résolution relative à la réalisation, par la Cour des comptes, de deux audits dans le secteur des mutualités et d'un audit des organismes publics fédéraux qui contrôlent des mutualités (1218/7)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 9)

Ja

133

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van resolutie aan. Het zal ter kennis van de regering worden gebracht. (1218/8)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de résolution. Il en sera donné connaissance au gouvernement. (1218/8)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d’abstention? (Non)

 

30 Goedkeuring van de agenda

30 Adoption de l’ordre du jour

 

Wij moeten overgaan tot de goedkeuring van de agenda voor de vergadering van donderdag 29 oktober 2015.

Nous devons procéder à l’approbation de l’ordre du jour de la séance du jeudi 29 octobre 2015.

 

Geen bezwaar? (Nee) De agenda is goedgekeurd.

Pas d’observation? (Non) L’ordre du jour est approuvé.

 

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 29 oktober 2015 om 14.15 uur.

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 29 octobre 2015 à 14.15 heures.

 

De vergadering wordt gesloten om 19.55 uur.

La séance est levée à 19.55 heures.

 

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 54 PLEN 078 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 54 PLEN 078 annexe.

 

 

 


  


Detail van de naamstemmingen

 

Détail des votes nominatifs

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 001

 

 

Oui        

002

Ja

 

Hedebouw Raoul, Van Hees Marco

 

 

Non        

112

Nee

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Cheron Marcel, Claerhout Sarah, Clarinval David, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Maingain Olivier, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vande Lanotte Johan, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Vanheste Ann, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

 

Abstentions

020

Onthoudingen

 

Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Delannois Paul-Olivier, Demeyer Willy, Devin Laurent, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Grovonius Gwenaëlle, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Massin Eric, Mathot Alain, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pirlot Sébastian, Thiébaut Eric, Winckel Fabienne

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 002

 

 

Oui        

085

Ja

 

Becq Sonja, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

 

Non        

034

Nee

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dedry Anne, Delannois Paul-Olivier, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pirlot Sébastian, Thiébaut Eric, Vanden Burre Gilles, Van Hees Marco, Winckel Fabienne

 

 

Abstentions

017

Onthoudingen

 

Bonte Hans, Brotcorne Christian, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, de Lamotte Michel, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Jiroflée Karin, Matz Vanessa, Pehlivan Fatma, Poncelet Isabelle, Temmerman Karin, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Van der Maelen Dirk, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 003

 

 

Oui        

105

Ja

 

Becq Sonja, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Claerhout Sarah, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Degroote Koenraad, Delannois Paul-Olivier, Demeyer Willy, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Kir Emir, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Massin Eric, Mathot Alain, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

 

Non        

002

Nee

 

Hedebouw Raoul, Van Hees Marco

 

 

Abstentions

029

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, De Vriendt Wouter, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Maingain Olivier, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Pehlivan Fatma, Poncelet Isabelle, Temmerman Karin, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 004

 

 

Oui        

084

Ja

 

Becq Sonja, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

 

Non        

002

Nee

 

Hedebouw Raoul, Van Hees Marco

 

 

Abstentions

049

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 005

 

 

Oui         

083

Ja

 

Becq Sonja, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Pas Barbara, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

 

Non        

002

Nee

 

Hedebouw Raoul, Van Hees Marco

 

 

Abstentions

050

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 006

 

 

Oui        

049

Ja

 

Almaci Meyrem, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Caprasse Véronique, Cheron Marcel, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Monica, Dedry Anne, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Demeyer Willy, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grovonius Gwenaëlle, Hellings Benoit, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Pirlot Sébastian, Poncelet Isabelle, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Top Alain, Vande Lanotte Johan, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Vanheste Ann, Vanvelthoven Peter, Winckel Fabienne

 

 

Non        

081

Nee

 

Becq Sonja, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Claerhout Sarah, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Klaps Johan, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van de Velde Robert, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

 

Abstentions

006

Onthoudingen

 

Carcaci Aldo, Dewinter Filip, Hedebouw Raoul, Pas Barbara, Penris Jan, Van Hees Marco

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 007

 

 

Oui        

120

Ja

 

Becq Sonja, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Caprasse Véronique, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Claerhout Sarah, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Demeyer Willy, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vande Lanotte Johan, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Vanheste Ann, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

 

Non        

003

Nee

 

Dewinter Filip, Pas Barbara, Penris Jan

 

 

Abstentions

013

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Calvo Kristof, Carcaci Aldo, Cheron Marcel, Dedry Anne, De Vriendt Wouter, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Hedebouw Raoul, Hellings Benoit, Nollet Jean-Marc, Vanden Burre Gilles, Van Hees Marco

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 008

 

 

Oui        

119

Ja

 

Becq Sonja, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Caprasse Véronique, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Claerhout Sarah, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Demeyer Willy, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Maingain Olivier, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pehlivan Fatma, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vande Lanotte Johan, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Vanheste Ann, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

 

Non        

002

Nee

 

Hedebouw Raoul, Van Hees Marco

 

 

Abstentions

015

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Calvo Kristof, Carcaci Aldo, Cheron Marcel, Dedry Anne, De Vriendt Wouter, Dewinter Filip, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Hellings Benoit, Massin Eric, Nollet Jean-Marc, Pas Barbara, Penris Jan, Vanden Burre Gilles

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 009

 

 

Oui        

133

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Bellens Rita, Ben Hamou Nawal, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Caprasse Véronique, Carcaci Aldo, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Cheron Marcel, Claerhout Sarah, Clarinval David, Crusnière Stéphane, Daerden Frédéric, Dallemagne Georges, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, Dedry Anne, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Demeyer Willy, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dispa Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Friart Benoît, Gabriëls Katja, Gantois Rita, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Grovonius Gwenaëlle, Gustin Luc, Heeren Veerle, Hellings Benoit, Hufkens Renate, Jadin Kattrin, Janssen Werner, Janssens Dirk, Jiroflée Karin, Kir Emir, Klaps Johan, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Maingain Olivier, Massin Eric, Mathot Alain, Matz Vanessa, Metsu Koen, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pehlivan Fatma, Penris Jan, Piedboeuf Benoît, Pirlot Sébastian, Pivin Philippe, Poncelet Isabelle, Raskin Wouter, Schepmans Françoise, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vande Lanotte Johan, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Vanheste Ann, Van Mechelen Dirk, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Vercammen Jan, Verherstraeten Servais, Vermeulen Brecht, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

 

Non        

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

002

Onthoudingen

 

Hedebouw Raoul, Van Hees Marco