Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

Woensdag 14 oktober 2015

 

Voormiddag

 

______

 

 

du

 

Mercredi 14 octobre 2015

 

Matin

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 10.04 uur en voorgezeten door de heer Siegfried Bracke.

La séance est ouverte à 10.04 heures et présidée par M. Siegfried Bracke.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Aanwezig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l’ouverture de la séance:

Charles Michel, Kris Peeters, Daniel Bacquelaine, Willy Borsus, Sophie Wilmès, Bart Tommelein, Elke Sleurs.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Filip Dewinter, Internationale Assemblees / Assemblées internationales.

 

Federale regering / gouvernement fédéral:

Alexander De Croo, met zending buitenslands (Turkije) / en mission à l'étranger (Turquie);

Didier Reynders, Pieter De Crem, staatsbezoek (Polen) / visite d'État (Pologne).

 

01 Wettig- en voltalligverklaring van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

01 Constitution du Parlement de la Communauté germanophone

 

Bij brief van 15 september 2015 brengt het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap ons ter kennis dat het ter vergadering van die dag voor wettig en voltallig verklaard is.

 

Par message du 15 septembre 2015, le Parlement de la Communauté germanophone fait connaître qu'il s'est constitué en sa séance de ce jour.

 

Mit Schreiben vom 15. September 2015 teilt das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft mit, dass es sich in seiner Sitzung vom 15. September 2015 konstituiert hat.

 

02 Wettig- en voltalligverklaring van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement

02 Constitution du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale

 

Bij brief van 21 september 2015 brengt het Brussels Hoofdstedelijk Parlement ons ter kennis dat het ter vergadering van die dag voor wettig en voltallig verklaard is.

Par message du 21 septembre 2015, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale fait connaître qu'il s'est constitué en sa séance de ce jour.

 

03 Wettig- en voltalligverklaring van de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

03 Constitution de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune

 

Bij brief van 22 september 2015 brengt de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie ons ter kennis dat zij ter vergadering van die dag voor wettig en voltallig verklaard is.

Par message du 22 septembre 2015, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune fait connaître qu'elle s'est constituée en sa séance de ce jour.

 

04 Wettig- en voltalligverklaring van de Assemblée de la Commission communautaire française

04 Constitution de l'Assemblée de la Commission communautaire française

 

Bij brief van 23 september 2015 brengt de Assemblée de la Commission Communautaire française ons ter kennis dat zij ter vergadering van die dag voor wettig en voltallig verklaard is.

Par message du 23 septembre 2015, l'Assemblée de la Commission communautaire française fait connaître qu'elle s'est constituée en sa séance de ce jour.

 

05 Wettig- en voltalligverklaring van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

05 Constitution du Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

 

Bij brief van 23 september 2015 brengt de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie ons ter kennis dat hij ter vergadering van die dag voor wettig en voltallig verklaard is.

Par message du 23 septembre 2015, le Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie fait connaître qu'il s'est constitué en sa séance de ce jour.

 

06 Wettig- en voltalligverklaring van het Waals Parlement

06 Constitution du Parlement wallon

 

Bij brief van 23 september 2015 brengt het Waals Parlement ons ter kennis dat het ter vergadering van die dag voor wettig en voltallig verklaard is.

Par message du 23 septembre 2015, le Parlement wallon fait connaître qu'il s'est constitué en sa séance de ce jour.

 

07 Wettig- en voltalligverklaring van het Parlement van de Franse Gemeenschap

07 Constitution du Parlement de la Communauté française

 

Bij brief van 24 september 2015 brengt het Parlement van de Franse Gemeenschap ons ter kennis dat het ter vergadering van die dag voor wettig en voltallig verklaard is.

Par message du 24 septembre 2015, le Parlement de la Communauté française fait connaître qu'il s'est constitué en sa séance de ce jour.

 

08 Wettig- en voltalligverklaring van het Vlaams Parlement

08 Constitution du Parlement flamand

 

Bij brief van 28 september 2015 brengt het Vlaams Parlement ons ter kennis dat het ter vergadering van die dag voor wettig en voltallig verklaard is.

Par message du 28 septembre 2015, le Parlement flamand fait connaître qu'il s'est constitué en sa séance de ce jour.

 

09 Bespreking van de verklaring van de regering

09 Discussion de la déclaration du gouvernement

 

Aan de orde is de bespreking van de verklaring van de regering.

L'ordre du jour appelle la discussion de la déclaration du gouvernement.

 

Ordemotie

Motion d'ordre

 

De heer Calvo heeft het woord voor een ordemotie.

 

09.01  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, noodgedwongen moet ik bij het begin van onze vergadering terugkomen op een interventie van mijn collega Nollet gisteren over de noodzakelijke transparantie vanwege de regering over zowel de begrotingsaanpassingen als de taxshift.

 

Wij waren in eerste instantie bijzonder verheugd toen de eerste minister in zijn antwoord aangaf te willen zorgen voor de nodige transparantie. Wij hoopten en dachten dat de nieuwe minister van Begroting – trouwens van harte proficiat met uw aanstelling, collega Wilmès – zou zorgen voor een nieuwe huisstijl, maar dat blijkt uiteindelijk niet het geval te zijn.

 

Mijnheer de voorzitter van de Kamer, wij hebben gisteren bij het buitengaan een half A4’tje gekregen, met daarin geen enkele duidelijkheid over de taxshift. Nu blijkt dat ondertussen een variant op die tabel circuleert in de wandelgangen bij journalisten en dat er minder informatie aan de vertegenwoordigers des volks wordt ter beschikking gesteld dan aan de media.

 

Ik som drie concrete problemen op die best worden weggewerkt.

 

Ten eerste, als men de twee tabellen vergelijkt, ziet men dat er in de ene sprake is van 200 miljoen euro extra besparing op ontwikkelingssamenwerking en dat daarvan niets te vinden is in de Parlementsversie.

 

Ten tweede, de eerste minister sprak gisteren over 2,4 miljard euro kapitaalsbelasting, de tabel die wij voor de zomer over de taxshift hebben gekregen, spreekt over 1,5 miljard euro en daar was toen reeds alles bij gesleurd. Er is dus ineens 700 miljoen euro verschil.

 

Ten derde, vandaag lezen wij in de kranten dat de regering verder kibbelt over de minispeculantentaks van de heer Peeters. De heer Van Overtveldt, die hier op het spreekgestoelte de Grieken altijd de les staat te spellen over begrotingsdiscipline en ernstig fiscaal huiswerk, blijkt andermaal niet klaar te zijn.

 

Dat zijn drie dingen die ruiken naar amateurisme en die in elk geval getuigen van een totaal gebrek aan transparantie.

 

Aangezien onze eerdere mails en brieven niet hebben volstaan, aangezien de minister gisteren het Parlement met een kluitje in het riet heeft willen sturen, dwingt u ons, mijnheer de voorzitter van de Kamer, om een ordemotie in te dienen, op basis van artikel 54 van het Reglement.

 

Wij vragen dat de Kamer zich uitspreekt over het ter beschikking stellen van de cijfers, zodanig dat straks, met aan de aftrap mevrouw Onkelinx, het Parlement op een ernstige en volwaardige manier het inhoudelijke debat kan voeren. De regering is trots op haar taxshift, welnu, dat ze de cijfers dan op tafel legt en het debat in alle openheid durft aan te gaan.

 

U hoeft het niet tot een stemming te laten komen, mijnheer de voorzitter, als u ter zake uw verantwoordelijkheid neemt. Het gaat over de geloofwaardigheid van het Parlement en dus ook van u, als Kamervoorzitter.

 

De voorzitter: In de hoop een mogelijk lange discussie in te korten, ondersteun ik de vraag naar cijfers vanwege het Parlement.

 

J'insiste auprès du gouvernement pour que le parlement puisse disposer de ces chiffres. De mémoire de journaliste, il me semble que cela fut l'habitude jusqu'au milieu des années 2000. Ce serait une bonne chose de la réintroduire.

 

09.02  Charles Michel, premier ministre: Monsieur le président, je remercie M. Calvo de son intervention qui va me permettre d'expliquer simplement ce qu'il en est des tableaux et de la taxe sur la spéculation. J'espère que nous pourrons nous comprendre mutuellement.

 

Tout d'abord, vous avez évoqué la taxe sur la spéculation. Je puis vous confirmer que les textes sont en cours de validation en première lecture par le gouvernement. Deux vérifications techniques doivent encore être faites; elles devraient être levées pour le Conseil des ministres de vendredi. Elles sont purement techniques, puisque les aspects politiques clefs ont tous été validés – qu'il s'agisse du taux de 33 %, de la limitation aux personnes physiques ou de l'application aux sociétés cotées en bourse.

 

Ensuite, si je regarde les dernières années, il n'est pas courant que, lors d'une déclaration gouvernementale, les textes juridiques soient bien avancés. Souvent, une déclaration gouvernementale est l'occasion de tracer des perspectives sans disposer de l'ensemble des textes juridiques finalisés jusqu'au dernier carat. En l'occurrence, nous avons bien progressé à cet égard et nous pourrons envoyer ces textes très rapidement au Conseil d'État, les examiner en deuxième lecture et les soumettre au débat parlementaire.

 

Même si dans la pratique de ces dernières années, comme vous l'avez rappelé, des documents budgétaires n'ont pas été joints aux déclarations gouvernementales, nous avons choisi l'année dernière en cours de débat – et je me souviens de l'émotion qui s'était alors manifestée – de communiquer de tels textes.

 

Ici, de quoi s'agit-il? Il y a un tableau qui a été validé et qui a été communiqué au parlement. Le document que vous évoquez, et que vous avez mentionné dans la presse, est bien un document de travail qui a été utilisé dans le cadre de la négociation et qui est totalement compatible avec le document que vous avez reçu. Il y a une différence: le tableau que vous mentionnez évoque des chiffres sur le plan nominal. Or, depuis 2012, nous travaillons sur le plan structurel principalement.

 

Nous avons également voulu examiner le volet nominal car au niveau européen nous devons aussi expliquer la situation sur ce plan. Sur le plan nominal, nous sommes occupés à finaliser les derniers calculs avec les experts. Nous n'avons pas remis ce tableau du volet nominal au parlement car avant jeudi, date de la remise du draft à l'Europe, nous devons encore finaliser les derniers chiffres à la virgule. Nous vous avons donné hier les chiffres qui étaient stabilisés sur le plan structurel. Mais je vous confirme que les documents dont vous disposez sur le plan nominal correspondent à ce que nous avons utilisé dans les discussions et les négociations ce week-end. Ils sont valables.

 

Le draft sera envoyé en ayant peut-être ajusté, de manière très marginale, ces chiffres-là. Il pourrait encore y avoir quelques évolutions entre aujourd'hui et demain, de manière très limitée. Mais nous ne voulions pas donner un tableau qui n'était pas totalement stabilisé.

 

J'en viens maintenant au tableau sur le tax shift. Je prends le président et l'assemblée à témoin. Nous avons distribué ce tableau à la fin du mois de juillet. Le tableau du tax shift n'a pas changé depuis, sous une réserve que j'ai mentionnée dans la déclaration gouvernementale, à savoir que, premièrement, nous ajoutons 300 millions d'euros supplémentaires en 2018 et en 2019 – et que, deuxièmement, nous utilisons l'enveloppe de pouvoir d'achat de 2020 – de 850 millions d'euros dès 2019. Ce sont les seules modifications. Nous n'avons pas travaillé pendant les négociations sur un tableau de tax shift ajusté. Il y a simplement une notification qui apporte une correction au tableau de tax shift, sans que l'on ait travaillé dans ce même tableau.

 

J'espère que ces quelques éléments, tant sur le plan du tableau budgétaire que sur le plan du tableau de tax shift, vous ont renseigné. Je propose, si nécessaire, que l'on redistribue le tableau de tax shift du mois de juillet. Si quelques-uns l'ont perdu, ils pourront le recevoir à nouveau.

 

09.03  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de eerste minister, gisteren begreep ik niet goed wat u zei toen u ons in uw speech probeerde te overtuigen met “ons project is geen boekhoudkundig project”. Nu weet ik wat u daarmee wil zeggen, met name dat uw boekhouding niet klopt en uw fiscaal huiswerk niet klaar is.

 

Ik verklaar mij nader, mijnheer de voorzitter, over wat de premier zei.

 

Mijnheer de eerste minister, u zei dat er niets is veranderd ten opzichte van juli. Misschien moet ik de tabel nog eens verspreiden omdat een aantal personen die wellicht is kwijtgespeeld. Wat staat er in de tabel van juli, met betrekking tot de kapitaalbelasting? Niet 2,4 miljard euro zoals u gisteren zei, maar wel 1,5 miljard euro. Dat is dus een verschil van 700 miljoen euro.

 

Mijnheer de voorzitter, ik ben het dus eens met de eerste minister als hij zegt dat de tabel van juli opnieuw moet worden verspreid. Wij kunnen er dan alvast nota van nemen dat de premier gisteren met 700 miljoen euro heeft overdreven.

 

Ten tweede, onze vraag om eerlijkheid is logisch. Collega’s, gisteren had de premier grote woorden: “Nog nooit heeft een regering zoveel gedaan op het vlak van kapitaal, nog nooit hebben wij zoveel lasten op arbeid verlaagd”. Grote woorden. Leg die cijfers dan eens op tafel, maak het zwart op wit waar.

 

Mijnheer de eerste minister, luister naar de oproep van de Kamervoorzitter om de cijfers voor te leggen. Wil u dat niet spontaan doen, dan vragen wij een stemming over de ordemotie. Wij vragen dan dat de parlementsleden van de meerderheid zich erover uitspreken. Zij kunnen dan samen met ons zeggen dat dit Parlement op een ernstige manier moet kunnen werken op zo’n belangrijk moment.

 

De voorzitter: Mijnheer Calvo, ik stel voor dat wij het hebben over de regeling van de werkzaamheden en alleen daarover. Ik heb het antwoord van de eerste minister goed beluisterd en ik heb begrepen dat op een paar technische details na…

 

09.04  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): (…)

 

De voorzitter: Ik heb het over de begrotingscijfers.

 

In eerste instantie is er op een paar technische details na geen wezenlijk verschil tussen de zogeheten twee versies, die van het Parlement en die van de media. Ten tweede, het cijfermateriaal werd uitgedeeld.

 

Wat de taxshift betreft, wordt er verwezen naar een document dat werd uitgedeeld in de maand juli. Ik begrijp daaruit dat er eigenlijk voor de rest geen cijfers zijn. U kunt dus moeilijk vragen naar cijfers die er niet zijn.

 

Als u aandringt met betrekking tot de motie die u hebt ingediend, dan zullen wij overgaan tot een stemming, maar u vraagt eigenlijk naar cijfers die er niet zijn.

 

09.05  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, mijn vraag is heel eenvoudig. Ik vraag dat de eerste minister, die de cijfers van gisteren links en rechts heeft gelost, die cijfers hard maakt in een concrete tabel. U zegt dat het gaat om technische details. I am very sorry.

 

Mijnheer Van Overtveldt, er is een verschil van 700 miljoen euro. Is dat een technisch detail? Mochten de Grieken dat doen, dan zou u op de tribune zeggen dat het een absolute schande is en dat die begroting niet klopt. Dan zou u zeggen dat die mensen hun huiswerk niet doen en zich afvragen wat er in Zuid-Europa gebeurt.

 

De meerderheid zegt in dit geval echter dat 700 miljoen euro verschil toch niet erg is en dat wij zo ook kunnen debatteren. Zo werkt het Parlement echter niet, collega’s van de meerderheid. Geef dat eens toe en vraag aan de eerste minister en de nieuwe minister van Begroting om op een ernstige manier te werken.

 

09.06  Patrick Dewael (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, ik denk dat de heer Calvo vooral bezig is om een plaats in te nemen in de volgorde van de sprekers en daardoor mevrouw Onkelinx belet het woord te nemen.

 

09.07  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Et alors?

 

09.08  Patrick Dewael (Open Vld): Et alors? Er werden afspraken gemaakt over de volgorde van de sprekers, mijnheer Nollet. U moet niet zenuwachtig worden.

 

Wat de cijfertabellen betreft, zet die plaat alstublieft af. Dat is een klassieker. Vorig jaar hebt u eigenlijk identiek hetzelfde geprobeerd.

 

Mijnheer de voorzitter, wat is de betekenis van de State of the Union en van de septemberverklaring in het Vlaams Parlement? De eerste minister legt een verklaring af over het algemeen politiek beleid en is intern klaar met de begrotingsoefening, die met cijfers en tabellen, ingevolge de wetgeving op de rijkscomptabiliteit, moet worden voorgelegd binnen de gestelde termijnen aan de commissies.

 

Ik kijk naar collega Vande Lanotte. Ik heb met u indertijd perfect kunnen samenwerken in vele regeringen toen u minister van Begroting was en ik vraag dat u nog even nadenkt over datgene wat toen door de eerste minister werd gedebiteerd als Oktoberverklaring of State of the Union en datgene wat werd gedistribueerd onder de parlementsleden aan cijfertabellen.

 

Ik wil daar één opmerking bij maken. De eerste minister heeft terecht verwezen naar de besluitvorming die nog moet plaatsvinden in de schoot van de Ministerraad, bijvoorbeeld met betrekking tot de speculatietaks. Men zou de kar voor het paard spannen door teksten rond te delen in het Parlement die nog moeten worden goedgekeurd door de Ministerraad.

 

Mijnheer Calvo, ik heb een laatste element dat ik u momenteel wil meegeven in deze korte onderbreking. Ik ben ooit een jonge advocaat geweest. Wanneer begon ik over procedures?

 

Wanneer begon ik voor de rechtbank over dossiers die niet correct waren samengesteld? Vandaag is dat een beroep op zich geworden. Wij noemen dat vandaag de procedureadvocaten. Wanneer beginnen advocaten over procedures? Als zij een slecht dossier hebben! De inhoud van het dossier van de regering is evident en u hebt een slecht dossier.

 

Mijnheer de voorzitter, ik zou u willen vragen om de praktijk van de vorige jaren te willen bekijken. Laten wij hierover geen uren tijd verliezen. Ik kijk uit naar het debat ten gronde. Ik kijk eigenlijk ook wel uit naar de uiteenzetting van mevrouw Onkelinx.

 

De voorzitter: Mijnheer Calvo, u houdt uw motie aan?

 

09.09  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer Dewael, het gaat hier over 700 miljoen euro aan fiscale maatregelen. Een liberale partij is normaal gezien toch een partij van de fiscaliteit. Dat is haar corebusiness Dit is geen procedurekwestie maar een inhoudelijke kwestie. Wij vragen dan ook de stemming over onze motie.

 

De voorzitter: Ik heb een ordemotie ontvangen van de heren Kristof Calvo en Jean-Marc Nollet in toepassing van artikel 54 van ons Reglement, luidend als volgt:

 

"Suite à la présentation à la presse par le gouvernement du premier ministre Charles Michel du détail chiffré de mesures budgétaires et fiscales relatives à l’ajustement budgétaire 2015, au budget 2016 et au tax shift, nous vous avons écrit pour vous demander que le gouvernement dépose également sans délai ces éléments à destination du Parlement.

 

Outre le fait que nous n’ayons reçu des chiffres qu’à l’issue de la déclaration gouvernementale de ce 13 octobre, ceux-ci étaient ridicules en comparaison des informations fournies à la presse et totalement insuffisants pour permettre une information correcte du Parlement compte tenu des incertitudes planant par exemple autour de la taxe sur les plus-values ou de la taxe sur les boissons sucrées.

 

Compte tenu de ces éléments, nous vous demandons, par la présente motion d’ordre et au nom de notre groupe, que le gouvernement témoigne un peu plus de respect à l’égard de notre assemblée et qu’il dépose sans délai au Parlement la mise à jour des tableaux budgétaires pluriannuels communiqués en octobre 2014 et en juillet 2015 suite à l’ajustement budgétaire 2015 et au budget 2016 ainsi que le détail chiffré des mesures relatives au tax shift."

 

"Naar aanleiding van de door de regering van eerste minister Charles Michel aan de pers voorgestelde cijfers betreffende de budgettaire en fiscale maatregelen in het kader van de begrotingsaanpassing 2015, de begroting 2016 en de taxshift hebben we u schriftelijk gevraagd de regering te verzoeken om die gegevens ook onverwijld aan het Parlement te bezorgen.

 

Niet alleen ontvingen we pas cijfers na afloop van de regeringsverklaring van gisteren, maar was dat ook een lachertje in vergelijking met de informatie die aan de pers werd verstrekt en volstaan die cijfers geenszins om het Parlement correct te informeren, gezien de huidige onzekerheid over bijvoorbeeld de belasting op de meerwaarden of de belasting op suikerhoudende dranken.

 

In het licht van het bovenstaande vragen we u, middels deze ordemotie en namens onze fractie, de regering te verzoeken meer respect aan de dag te leggen ten aanzien van onze assemblee en onverwijld de bijgewerkte meerjarige begrotingstabellen die in oktober 2014 en juli 2015 overgezonden werden en aangepast werden naar aanleiding van de begrotingsaanpassing 2015 en de begroting 2016, alsmede de cijfers in verband met de maatregelen in het kader van de taxshift bij het Parlement in te dienen."

 

De motie is ontvankelijk en kan aan de Kamer worden voorgelegd. Wij stemmen hierover bij zitten en opstaan.

 

De motie wordt bij zitten en opstaan verworpen.

La motion est rejetée par assis et levé.

 

09.10  Laurette Onkelinx (PS): Monsieur le président, pour que M. Nollet puisse compter, avant mon intervention, on pourrait peut-être saluer l'exploit, hier, des Diables Rouges, qui occupent la première place mondiale, en les applaudissant! (Applaudissements, sauf du groupe N-VA et du VB)

 

Ce n'est pas très joli, mesdames et messieurs de la N-VA!

 

Monsieur le président, monsieur le premier ministre, mesdames et messieurs du gouvernement, chers collègues, lors de sa conférence de presse samedi et hier encore, le gouvernement a, en quelque sorte, convoqué les superlatifs pour qualifier son action: "historique", "magnifique", "grandiose", "spectaculaire", "modestement impressionnant"; on s'attendait presque à voir hissés les drapeaux pour saluer la nouvelle Belgique, partie de rien, et capable maintenant de flirter avec le zénith!

 

Les drapeaux sont restés à leur place et, soyons de bon compte, il n'y a eu aucune fête populaire. Au contraire, partout, des hommes et des femmes contestent en grand nombre, des professionnels s'insurgent, la peur et l'incertitude s'installent. Pourquoi?

 

Il y a pourtant des objectifs que je salue dans vos choix. Le fait de vouloir moins taxer le travail est évidemment une bonne chose. Le fait d'aider les indépendants et les PME à engager est évidemment une décision que je salue.

 

Dès lors, pourquoi ce manque de confiance et cette contestation qui gronde? J'avance quatre raisons.

D'abord, en un an, vous avez fait beaucoup de dégâts. À la tête d'un gouvernement qui rassemble toutes les droites, vous avez imposé une véritable cure d'austérité libérale. Je pense au saut d'index, qui est un véritable impôt sur les travailleurs et sur les allocataires sociaux au profit des entreprises.

 

Je pense aux travailleurs âgés qui devront travailler plus longtemps pour gagner moins et ce, quel que soit le métier qu'ils exercent.

 

La liste de vos offensives est longue comme une journée sans pain: recul de l'âge de la pension à 67 ans; durcissement de l'accès à la pension anticipée, à la pension de survie; disponibilité adaptée pour les prépensionnés; suppression du bonus pension; attaque contre les pensions publiques, … Je dirais qu'avec vous, décidément, vieillir est un fléau!

 

Je pense aux travailleurs malades qui devront, sous peine de sanctions, accepter une convention de réinsertion. Je pense au sort que votre gouvernement a réservé aux femmes. Il ne faut pas établir une hiérarchisation entre les victimes mais il se fait que ce sont elles qui subissent le plus le durcissement de la condition de carrière. Ce sont elles qui supportent l'augmentation, par exemple, du coût des consultations chez le gynécologue. Ce sont toutes ces femmes qui travaillent à temps partiel involontaire et vont voir leurs revenus drastiquement diminuer suite à votre réforme de l'allocation de garantie de revenus. Je pense que ceci est la première raison.

 

La deuxième raison est en quelque sorte le sentiment d'injustice. Il s'agit de ce cri qu'on a entendu cent mille fois dans les rues de Bruxelles. Où est ce courage quand on s'attaque aux faibles quand, dans le même temps, on diminue les sanctions pour ceux qui versent des commissions secrètes, on soutient les gros revenus des diamantaires et qu'on diminue la taxation des plus-values de liquidation? Où est le courage quand, dans le même temps, vous rétablissez les visites domiciliaires pour les chômeurs au nom, dites-vous, du respect de la loi mais que vous offrez une possibilité de régularisation permanente pour les gros fraudeurs?

 

Sur le terrain, vous le savez, je pense, on parle très largement de vous comme d'un gouvernement injuste. Vous refaites l'Histoire mais le vrai héros, ce n'est plus Robin des bois mais le shérif de Nottingham. Vous ne pourrez pas convaincre de cette manière.

 

La troisième raison tient dans la conviction que vous ratez votre virage fiscal. Pourquoi? Car, en quelque sorte, vous donnez d'une main et vous reprenez de l'autre. Dans notre vision du tax shift, la baisse des impôts sur le travail est financée par l'impôt sur les grandes fortunes et la taxation des plus-values, de sorte que les travailleurs ont un gain net.

 

Vous, vous le financez presque exclusivement par une augmentation des taxes sur la consommation, de sorte que les gens vont perdre d'un côté ce qu'ils auront gagné de l'autre. C'est sans doute un choix cohérent pour un gouvernement de droite mais c'est un choix injuste. D'abord, vous diminuez le salaire avec le saut d'index, puis, vous l'augmentez avec la réforme fiscale. Mais les gens vont payer plus cher leurs courses, leur électricité, leurs soins de santé. Ils vont payer plus cher leur accès à la justice et, quand ils auront fini de travailler, dans bien longtemps, ils gagneront moins pour leur pension. Vous avez dit hier: "jobs, jobs, jobs". Et bien, ils voient: "taxes, taxes, taxes".

 

Pour les pensionnés, la situation est pire. Même si vous comptabilisez l'enveloppe bien-être – on pourrait largement en parler –, la situation est la suivante. Les pensionnés, comme les malades, les demandeurs d'emploi et les pauvres dont vous avez parlé hier, ne bénéficieront en rien de la réforme fiscale. Par contre, ils ont subi le saut d'index et paieront plus cher leur consommation d'énergie, leurs courses au magasin. Les pensionnés et les autres allocataires sociaux sont véritablement victimes d'un jeu de dupes. Vous pouvez répéter mille fois que votre réforme est historique, eux savent qu'ils se sont fait avoir.

 

Enfin, l'incertitude sur l'avenir, …

 

09.11  Denis Ducarme (MR): Madame Onkelinx, je ne voudrais pas vous interrompre trop longtemps. J'aurai également l'occasion de revenir sur un certain nombre de vos propos. Toutefois, dans votre belle équation, il y a un élément qui me frappe d'entrée. En effet, vous devez être complète quand vous parlez de l'enveloppe bien-être. À la différence du gouvernement Di Rupo, nous l'avons activée à 100 %. (…) Non, monsieur Laaouej, ce n'est pas faux! C'est une réalité. Je sais bien que c'est difficile pour vous de l'admettre mais c'est une réalité. Par rapport à l'effort social en la matière, nous sommes très simplement plus sociaux que les socialistes. Plus sociaux que le gouvernement Di Rupo. Donc, si vous voulez, madame Onkelinx, être complète, rappelez que, sous le gouvernement Di Rupo, l'enveloppe bien-être a été activée à 60 % et, pour ce qui concerne le gouvernement Michel, elle l'est à 100 %.

 

09.12  Laurette Onkelinx (PS): Je connais bien la situation de l'enveloppe bien-être, notamment parce que ce sont les socialistes qui ont pu obtenir une enveloppe bien-être pour les pensionnés et autres allocataires sociaux. C'est un combat socialiste que nous avons arraché à l'époque! Avez-vous maintenu l'enveloppe bien-être à 100 %? Évidemment pas!

 

Dans le cadre des négociations de la sixième réforme de l'État, nous avions tous convenu que cette enveloppe bien-être devait être calculée sur l'ensemble des allocations, y compris sur les allocations familiales. Vous l'avez rognée.

 

Par ailleurs, vous avez imposé un saut d'index qui, bien entendu, absorbe complètement l'enveloppe bien-être. Donc, non, cette enveloppe bien-être, vous ne l'avez pas utilisée à 100 % et, oui, vous avez diminué les moyens des pensionnés et autres allocataires sociaux par le saut d'index et par les taxes sur la consommation.

 

09.13  Hendrik Vuye (N-VA): Mevrouw Onkelinx, u spreekt over de welvaartsenveloppe en de 100% toepassing en daarbij ook de gezinsbijlagen.

 

Kunt u mij even herinneren waar dit precies staat in de teksten van de zesde staatshervorming? Uw partij heeft de gezinsbijslagen overgeheveld naar de Gemeenschappen. Zij heeft daarin het voortouw genomen en heeft dat goedgekeurd.

 

Dan lijkt het mij normaal dat wij ons nu niet meer bezighouden met zaken die behoren tot de bevoegdheden van de Gemeenschappen. Er is iets zoals een zesde staatshervorming geweest. Wij waren daarbij niet betrokken, maar u wel.

 

09.14  Laurette Onkelinx (PS): Monsieur Vuye, contrairement à la N-VA qui n'avait pas envie de cette réforme de l'État mais qui préférait son démantèlement, le Parti Socialiste était à la table des négociations. J'y étais personnellement et je sais pertinemment comment cette enveloppe bien-être, dont nous parlons, devait être calculée, à savoir sur l'ensemble des allocations sociales.

 

09.15  Hendrik Vuye (N-VA): Ik maak uit uw uiteenzetting dus op dat ik het juist voorheb en dat dit niet in de teksten staat. U had het er misschien beter wel in gezet, als dat voor u zo belangrijk is.

 

09.16  Laurette Onkelinx (PS): Je pense même que cela doit figurer dans une des explications des deux ministres des Réformes institutionnelles qui ont négocié la réforme de l'État.

 

J'en viens à la quatrième raison. Vous avez des objectifs qui, pour certains, sont bons. Mais pourquoi y a-t-il une telle contestation? C'est notamment en raison de l'incertitude pour l'avenir. Que va-t-il nous arriver?

 

Ce gouvernement a sciemment décidé de réduire ce qui constitue le cœur de la solidarité intra-belge: le service public et la sécurité sociale qui sont, avec l'impôt, les moteurs de la redistribution. Même pour celles et ceux qui n'ont pas beaucoup de revenus, il y a cette intervention de soutien, d'aide, d'accompagnement, de régulation qui leur permet de vivre dignement. C'est grâce au service public et à la sécurité sociale qui ont été, souvenez-vous en, de véritables boucliers pour protéger les gens contre les effets de la crise bancaire que notre pays est – et j'en suis fière – un des mieux placés en termes de bien-être. Pourtant, c'est là que vous portez le fer.

 

Un exemple: les soins de santé. Un conseil général de l'INAMI qui refuse le budget des soins de santé, je n'ai jamais connu une telle situation! C'est historique! Pour cause, vous programmez 3,3 milliards d'économies dans les soins de santé. C'est énorme! Nécessairement, soit les coûts pour les patients seront de plus en plus chers, soit l'attente pour se faire soigner sera de plus en plus longue, soit la qualité ne pourra plus être assurée pour tous. Quel gâchis!

 

Mais ce n'est pas tout! Vous présentez une perspective budgétaire – M. Calvo y a fait allusion – avec de gros trous. Ce n'est pas très sérieux.

 

Madame la ministre du Budget, je vous félicite sincèrement pour votre nomination mais je vous souhaite bien du plaisir en commission du Budget! Vous allez tout d'abord devoir expliquer pourquoi le gouvernement a demandé au Comité de monitoring de ne pas faire son travail normal d'évaluation sur les objectifs de rendement des mesures présentées en juillet dans le cadre du tax shift.

 

Est-ce parce que vous aviez peur d'affronter le scepticisme des experts sur nombre de vos mesures? Est-ce parce que vous aviez peur de préciser exactement ce que cache le concept de redesign des administrations à hauteur de 550 millions d'euros? Aviez-vous peur de faire vérifier les 950 millions en réduction de charges d'intérêt et les 600 millions en effets retour?

 

Quand vous aurez donné ces premières explications, vous pourrez, madame la ministre, passer au reste du menu. Comment, au-delà des corrections techniques qui ne tiendront qu'un temps, allez-vous faire pour combler la baisse structurelle des recettes fiscales? Vous allez également devoir expliquer comment financer le reste de la trajectoire avec un peu plus de un milliard, montant qui n'est pas financé à l'échéance 2018. Par ailleurs, puisque le tax shift a été programmé jusqu'en 2020, comment va-t-on combler le trou supplémentaire de 1,15 milliard d'euros?

 

Monsieur le premier ministre, l'incertitude se situe aussi dans une question lancinante. Que vont-ils nous réserver pour combler les trous du budget? On sait qu'il n'est guère question de s'attaquer aux revenus du capital. En effet, vous avez été plus que frileux à l'idée de toucher à ce dernier. Nous nous en expliquerons à l'occasion des débats spécialisés. Il est question d'un maximum de 700 millions, ce qui est très peu. Cela représente un montant sept fois inférieur à celui retenu sous l'ancienne législature.

 

Cela étant dit, comme je l'ai déjà fait savoir en juillet, je salue votre décision concernant l'augmentation du précompte mobilier. En revanche, j'estime que vous faites votre show quand vous prétendez vous attaquer à la spéculation alors qu'en réalité, la recette prévue est inférieure à 30 millions d'euros, soit vingt-cinq fois moins que le montant relatif à la hausse de la TVA sur l'électricité.

 

Vous êtes beaucoup plus entreprenant lorsqu'il s'agit de vous attaquer à nos acquis sociaux. Combien de lignes va-t-on encore décider de fermer à la SNCB? Combien de travailleurs de bpost comptez-vous encore licencier? Quels sont les tickets modérateurs que vous comptez encore augmenter? Combien d'invalides va-t-on essayer de faire émarger au chômage ou au CPAS? Quelle sera la nouvelle perte de pouvoir d'achat pour les pensionnés? Bref, avec vous, les gens modestes ont peur de l'avenir.

 

Monsieur le premier ministre, hier, vous nous avez fait une allocution que je qualifierai de convenue.

 

J'avais des compléments de réponse pour M. Ducarme concernant les allocations bien-être. Bref, disais-je, et je le répète parce que c'est important, avec vous, les gens modestes ont peur de l'avenir.

 

Vous avez donné une allocution convenue justifiant les décisions de votre gouvernement. Dans un discours sur l'État de l'Union, on s'attend à plus, notamment à une vision d'avenir sur les grands défis du moment. À cet égard, je voudrais évoquer quatre grands chantiers qui devraient certainement faire l'objet de débats et de décisions dans l'année qui vient.

 

Le premier de ces chantiers, c'est évidemment l'urgence climatique. Dans un peu plus de quarante jours, les délégations de 195 pays et des centaines d'ONG se retrouveront à Paris pour lutter contre le réchauffement climatique. Chez certains, ces grandes conférences sont regardées avec cynisme et découragement, mais le défaitisme et l'inaction sont la pire des attitudes car l'urgence est là et elle est indiscutable. Pour les grands climatologues, c'est l'espèce humaine qui joue sa survie.

 

Le futur protocole de Paris doit fixer des objectifs contraignants de réduction des gaz à effet de serre, qui permette de maintenir le réchauffement global sous la barre des deux degrés. Il faut dès lors un accord juste, qui tienne compte des responsabilités et des capacités différenciées de chacun. L'aide accordée aux pays en développement doit leur permettre d'assurer leur développement social, sans emprunter le même chemin polluant que nous avons emprunté par le passé.

 

Lors de la conférence de Copenhague en 2009, les pays industrialisés se sont fixé l'objectif de mobiliser cent milliards de dollars par an d'ici 2020 pour soutenir les pays en développement. Il faut évidemment concrétiser cette promesse. C'est à ces conditions que la conférence de Paris redonnera espoir et sera un succès.

 

Monsieur le premier ministre, la Belgique, en tant qu'émetteur historique de gaz à effet de serre, doit évidemment prendre ses responsabilités au niveau fédéral bien sûr mais également aux autres niveaux de pouvoir. Vous en avez peu parlé hier. Vous n'avez annoncé, par exemple, aucun budget en faveur du fonds vert de l'ONU. Vous avez parlé, comme contribution de la Belgique, de la hausse de la TVA sur l'électricité et des accises sur le diesel.

 

Dire aux gens qu'augmenter la TVA, c'est environnemental, je trouve que c'est non seulement pas très honnête ni très efficace ni social, mais c'est aussi prendre le risque de les dégoûter définitivement des politiques environnementales pourtant indispensables.

 

J'ajoute qu'au même moment, vous augmentez de cent euros la facture annuelle d'électricité des ménages. Vous faites un cadeau à Electrabel en diminuant fortement les prélèvements que le producteur historique doit verser à l'État et en prolongeant également deux réacteurs nucléaires. Pour le PS, une politique qui renforce le monopole d'Electrabel et place le nucléaire au centre du jeu, avec les risques et l'accumulation de déchets que cela implique, ne pourra jamais être une politique de développement durable. Vous ne préparez nullement l'avenir énergétique du pays. (Applaudissements sur les bancs de l'opposition)

 

S'agissant de l'augmentation des accises sur le diesel, je voudrais vous demander ceci: comment, monsieur le premier ministre, pouvez-vous honnêtement affirmer travailler à la réduction de la consommation de diesel quand, dans le même temps, vous vous attaquez aux transports en commun comme en témoignent les diminutions drastiques dans le budget de la SNCB? Deux milliards cent d'économies imposées à celle-ci en cinq ans, cela revient à diminuer de 20 % les moyens alloués. Vous obligez, en quelque sorte, la ministre Galant à être le Diafoirus de ce gouvernement. Vous vous souvenez de ce médecin qui, dans Le Malade imaginaire de Molière, traite toutes les maladies et tous les maux par des saignées, des purges et des clystères. Alors que certains veulent déjà inscrire nos embouteillages au Patrimoine mondial de l'Unesco, les seules réponses qu'apporte ce gouvernement consistent à sabrer dans les dotations de la SNCB. Ce désinvestissement massif dans le rail est une absurdité économique, sociale et environnementale.  (Applaudissements sur les bancs de l'opposition)

 

Le deuxième grand chantier est l'urgence démocratique, qui devrait nous rassembler au-delà des divisions entre majorité et opposition. La participation des citoyens à la gestion de la Cité constitue une condition de la vitalité démocratique. Or nous avons des soucis à nous faire. D'abord, la démocratie représentative est indispensable, mais elle connaît une désaffection de la part du public. Nous le voyons, par exemple, à travers la progression des abstentions. J'en profite, au demeurant, pour dire que vous devriez faire attention aux méthodes de travail imposées dans cet hémicycle. Le recours systématique par le gouvernement aux procédures d'urgence empêche véritablement les débats de qualité.

 

En deuxième lieu, la concertation sociale est un pilier de notre modèle de consensus à la belge. Or, elle est en panne, parce que vous vous immiscez beaucoup trop dans un domaine où par le passé, les partenaires ont fait preuve de courage et de créativité.

 

Troisièmement, la concertation avec les Régions est au plus mal et avec vos choix fiscaux qui pompent des moyens financiers aux Régions sans aucun dialogue, cela ne va pas s'arranger.

 

Quatrièmement, on sent que la population a envie de se faire entendre différemment. Je l'ai encore constaté par les questions que j'ai reçues en vue de ce débat. On le constate sur les réseaux sociaux, dans le nombre grandissant de pétitions, dans le succès de mobilisations citoyennes. Comment leur donner de la voix et du poids? Ce sera un chantier important pour maintenir la cohésion sociale et renforcer cette citoyenneté qui est et sera toujours le meilleur rempart contre toutes les violences que nos sociétés connaissent. (Applaudissements)

 

En ce qui concerne la révolution numérique, vous avez évoqué, hier, monsieur le premier ministre, l'agenda numérique. Je me réjouis évidemment de vos efforts et votre ambition pour que notre pays soit dans le top 3 des pays les plus numérisés d'Europe. Évidemment! Mais en même temps, savez-vous que la majorité des analystes, de droite comme de gauche, font le constat que la révolution numérique en marche, la robotisation, diminuera drastiquement le nombre d'emplois - on parle de 45 à 50 % de pertes - qui ne seront pas compensées par de nouveaux emplois.

 

Il nous faut donc réfléchir à des solutions pour l'avenir de nos sociétés dans des économies à croissance plus que modérée et où le facteur travail change de paradigme. Quid des emplois et des salaires? C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'une réflexion a été entamée, pour les uns, sur la réduction du temps de travail, dont je suis avec mon groupe, partisane, et pour les autres, sur l'allocation universelle. Quid dans toutes ces circonstances de l'avenir de la sécurité sociale? Voilà, en tout cas, un sujet qui mérite un débat national qui devrait réunir autour de la table au moins les partenaires sociaux!

 

Enfin, en ce qui concerne l'état du monde et de l'Europe, chers collègues, au niveau international, nous le savons, l'instabilité est à son comble. Daesch est présent sur tous les continents, hors l'Antarctique.

 

Des conflits épars entrent en résonance les uns avec les autres. Ce qui se passe en Syrie et au Moyen-Orient, ce qui se passe en Turquie ou en Irak, en Ukraine ou en Afghanistan, poursuit à chaque fois une logique propre particulière. Mais ce que beaucoup d'experts constatent, c'est que ces conflits peuvent dégénérer et se renforcer les uns avec les autres, trouver en quelque sorte un terreau commun. L'expert militaire français Pierre Servent en faisait le constat, en parlant d'une montée généralisée des idées fondamentalistes par rapport à celles qui prônent le compromis, la tolérance, l'altérité.

 

Il citait également l'Europe, où le renforcement de partis nationalistes et extrémistes est une réalité difficilement conciliable avec l'objectif de paix. Concernant ce défi, je dirais que vous n'avez guère été bavard: rien sur le plan stratégique de la défense, rien sur l'offensive diplomatique, rien sur les coalitions à soutenir, rien ou presque sur les défis humanitaires, ni sur la coopération au développement.

 

Vous dites faire de l'intégration européenne le pilier de votre action face à ce que d'aucuns appellent la crise de l'asile. Notre groupe a toujours demandé une approche globale et solidaire à l'échelon européen. La solidarité européenne face aux crises ne doit pas être un choix, mais bien une obligation. On ne peut accepter une Union européenne à deux vitesses lorsque l'on parle de droits de l'homme et de droits humanitaires.

 

Nous nous opposons fermement aux volontés affichées par la droite européenne de choisir la stratégie dangereuse du Schengen bouc émissaire en ravivant à chaque occasion le mythe de la frontière et de l'Europe forteresse. Pour notre groupe, toute atteinte à l'espace Schengen est inacceptable et il devrait en être de même pour tous les progressistes et tous les européanistes. Or nous n'avons rien entendu sur ce point dans votre discours. Je trouve cela interpellant.

 

Quant à l'accueil des réfugiés. Oui, vous avez ouvert de nouvelles places, après en avoir fermé.

 

09.17  Patrick Dewael (Open Vld): Ik wil even reageren inzake Schengen en wat Europa behoort te doen. Mijn bekommernis is inderdaad dat Schengen – een heel belangrijk monument in de Europese eenmaking – kan worden behouden. Dat veronderstelt wel dat de andere conventies eveneens worden gerespecteerd.

 

Je parle notamment de la Convention de Dublin.

 

Als wij spreken van een eengemaakt Europa, dan kunnen wij zeggen dat de buitengrenzen zich alsmaar verplaatst hebben. Dat is een goede zaak. Europa wordt groter. Wij krijgen dus nieuwe buitengrenzen. Een instrument als Schengen kan dan alleen overeind blijven, met vrij verkeer over de binnengrenzen, als de buitengrenzen op een voldoende manier worden gecontroleerd.

 

De jongste weken en maanden heb ik terecht veel kritiek op Hongarije gelezen, maar wat met Griekenland? Wat met Italië dat eigenlijk een loopje neemt met het respecteren van de Conventie van Dublin? Ik wil het nog even verduidelijken: Dublin zegt dat in het land waar men aankomt de asielaanvraag moet worden onderzocht. Dat gebeurt niet.

 

Mevrouw Onkelinx, ik wil hier toch het punt maken: men kan niet aan de ene kant zeggen dat men Schengen moet blijven verdedigen, maar aan de andere kant blind zijn voor het feit dat wij de poort op cruciale plaatsen openzetten. Als men in een groot huis de poort openzet, kan iedereen doorstromen naar de kamer van zijn of haar voorkeur, dat is de realiteit. De buitengrenzen op een afdoende manier beschermen is de achillespees op het vlak van een eengemaakt migratie- en asielbeleid.

 

Daar hoor ik de linkerzijde bijna nooit over spreken. In elk geval, als Duitsland op een bepaald moment gezegd heeft dat controles aan sommige binnengrenzen noodzakelijk kunnen zijn, dan was dat een rechtstreeks gevolg van het feit dat een aantal lidstaten binnen Europa die de Conventie van Dublin heeft ondertekend een loopje neemt met dit principe. Het ene kan niet zonder het andere.

 

Ik hoor aan de linkerzijde altijd de vraag naar een grote vorm van generositeit. Ik hoor echter weinig de consequentie om dan de vraag te stellen wat dan te doen met Griekenland en Italië. Men wijst Hongarije met de vinger, en ik vind inderdaad dat de heer Orban mensonterende verklaringen heeft afgelegd die ik met klem veroordeel, maar men mag niet blind zijn voor het feit dat als Griekenland en Italië de poort blijven openzetten, Europa de facto eigenlijk geen grenzen meer heeft.

 

De heer Bossuyt, de vroegere commissaris-generaal, heeft daar heel pertinente dingen over gezegd.

 

09.18  Hendrik Vuye (N-VA): Mevrouw Onkelinx, beseft u wel dat in sommige landen, zoals bijvoorbeeld in Griekenland, de Schengen- en Dublinverdragen niet worden toegepast of daar onbestaande zijn?

 

09.19  Laurette Onkelinx (PS): Monsieur le président, si vous le voulez bien, je voudrais m'adresser à l'interpellateur principal, monsieur Dewael, que je sais être un vrai démocrate et un Européen convaincu. Je lui dirai qu'évidemment, l'ensemble des conventions doit être respecté et que la solution doit être trouvée globalement pour l'ensemble des problèmes à l'échelle européenne. Mais, avouez - comme l'a d'ailleurs dénoncé M. Verhofstadt au Parlement européen -, que ces images de barbelés, de murs à l'intérieur de l'Europe ont fait mal à nos valeurs européennes. Les discours de certains responsables politiques parlant d'Europe forteresse, essayant continuellement de rejeter la solidarité vers les autres ont fait mal à notre conception d'une Europe ouverte, accueillante face au malheur des autres.

 

Oui, il faut travailler! Il faut mieux lutter contre les filières de migration illégales. Vous ne m'entendrez jamais tenir un autre discours. Oui, on a intérêt à détruire véritablement les trafiquants qui gèrent le malheur des autres en s'en mettant plein les poches. C'est un devoir, pas seulement moral; c'est une évidence! Dans le même temps, il faut prôner le respect des conventions, comme la Convention de Genève, et arrêter avec ces discours qui frôlent celui de la préférence nationale ou européenne. Cela me semble important.

 

Monsieur le président, chers collègues, j'en venais à l'accueil des réfugiés. Je disais: oui, votre gouvernement a ouvert de nouvelles places, après en avoir fermé. Il faudrait que vous m'expliquiez quelque chose. Tout à l'heure, lors du petit débat sur le budget, vous parliez, monsieur le premier ministre, de ce volet "solde nominal" qui avait été remis aux médias et non pas aux parlementaires. Dans ce volet "solde nominal", il y a un montant important – de mémoire cela doit être 350 millions d'euros – pour la gestion de la politique d'accueil des réfugiés. Ce sont, semble-t-il, des dépenses supplémentaires. Monsieur le premier ministre, je voudrais que vous me disiez pourquoi vous ne l'avez pas comptabilisé dans les mesures structurelles. Vous me l'expliquerez. Est-ce à dire que vous estimez, par exemple, une fin des conflits à brève échéance? Si oui, je vous en prie, expliquez-nous comment. Nous sommes évidemment particulièrement intéressés.

 

Par contre, ce que nous avons vu, c’est la mauvaise gestion de l’afflux de migrants par votre gouvernement.

Le parc Maximilien en est devenu le symbole. Vous parliez de valeurs. Parmi celles-ci, l’accueil dans la dignité de celles et ceux qui souffrent n’est-elle pas au cœur de notre humanisme européen?

 

J’en profite pour évoquer l’action de nos militaires. Vous avez eu raison de saluer leur travail et leur courage.

 

Mais les militaires se doivent également d’être au service des populations lorsqu'une demande des civils est perceptible. L’aide à la Nation est une mission essentielle de notre armée. On les a trop peu vus dans la crise de l’accueil.

 

Je voudrais également vous demander si le gouvernement maintient sa volonté de facturer les services de la Défense dans le cadre du plan "grand froid" d’aide aux sans-abri cet hiver.

 

Nous avons été alertés par un CPAS qui a reçu une facture préventive. C’est évidemment inacceptable. L’aide à la Nation devient-elle payante? Les communes devront-elles bientôt payer l’aide en cas d’inondations? Quel avenir dans cette perspective pour le sauvetage en mer ou bien pour l’hôpital militaire? Ce serait une rupture forte dans l’ambition de l’armée d’être au service de notre population, une décision qui ferait date et que je condamne fermement.

 

En plus de ces chantiers il y a évidemment cette obsession qui doit nous guider, à savoir l’éradication de la pauvreté ici et dans le monde. Vous me permettrez à ce propos d’en référer au pape François qui a cette formule éclairante: "Ce qu’il nous faut, c’est la globalisation de l’espérance contre celle de l’exclusion et de l’indifférence."

Convenons que la formule est belle mais aussi qu’il y a encore du pain sur la planche!

 

Monsieur le premier ministre, chers collègues, je voudrais terminer sur une note d’espoir. Hier, vous avez parlé de valeurs de solidarité. Or, on a entendu ces derniers temps à propos de l’exode des réfugiés, des prises de position, des déclarations dans le chef de votre partenaire nationaliste qui font mal à notre humanisme.

 

Pour être un homme d'État, il ne faut pas courir après les sondages ni encourager les peurs des citoyens pour récolter des voix. Il faut être ferme en toute circonstance sur les valeurs qui portent notre démocratie et donnent un sens au beau mot de "fraternité". J'ai l'espoir qu'en cette année de commémoration de la résistante Edith Cavell, on se rappellera ce qu'elle a dit avant de mourir, assassinée par l'ennemi: "Pensez à moi comme à une infirmière qui a fait son devoir". Faire son devoir, c'est ce que chacun d'entre nous doit faire pour mériter l'honneur d'être dans cette assemblée.

 

09.20  Hendrik Vuye (N-VA): Mijnheer de voorzitter, beste collega’s, het zal u niet verwonderen dat mijn analyse enigszins anders is dan die van mevrouw Onkelinx.

 

Taxshift 1 en taxshift 2 bedragen 8 miljard euro. Dit is de grootste fiscale hervorming sedert 1963 en dat komt allemaal van een zogezegd kibbelkabinet, het begrip dat ontsproten is aan het brein van een aantal politicologen.

 

Ik zeg u, het is geen kibbelkabinet dat u leidt, mijnheer de eerste minister, maar een dadenkabinet. U neemt beslissingen, niet met slogans maar door daden te stellen. Proficiat daarvoor.

 

Wij kuisen inderdaad de rommel op van 25 jaar socialisme. Mevrouw Onkelinx, u hebt daarnet verwezen naar le malade imaginaire, maar het land dat wij van u hebben geërfd, is geen malade imaginaire. Het is gewoonweg un malade, niets anders dan dat. Wij hebben een ziek land van u geërfd.

 

09.21  Laurette Onkelinx (PS): J'ai essayé de ne pas faire ce que vous êtes en train de faire, à savoir de l'injure et de la caricature!

 

Mon cher collègue, chef de groupe, on demande souvent ce que les socialistes ont apporté pendant toutes ces années au pouvoir. Je pourrais vous parler de beaucoup de choses, notamment en termes de solidarité et de sécurité sociale. Ils n'étaient évidemment pas seuls à la manœuvre. Je salue tous nos partenaires qui ont collaboré avec nous. Ce dont je suis la plus fière, c'est que ce pays a pu être hissé au top mondial des pays du bien-être et cela, c'est aussi un acquis des socialistes au pouvoir!

 

09.22  Hendrik Vuye (N-VA): Mevrouw Onkelinx, wat het socialisme is, heb ik daarnet gezien. De heer Dewael heeft u een vraag gesteld en ik eveneens, maar u hebt gewoon geweigerd om die vragen te beantwoorden. Dat is het socialisme en die houding neemt het socialisme aan.

 

Of het u nu pleziert of niet, wij kuisen de rommel op van 25 jaar socialisme. Wij brengen de begroting op orde en wij laten de belastingen dalen. U kunt daarmee lachen, maar zo is het wel. Het laagste loon zal tegen 2019 met 150 euro netto per maand stijgen. Iedereen draagt daartoe bij, via de kaaimantaks, de roerende voorheffing, de beurstaks, de bankentaks en de belasting op intercommunales. Dat zijn allemaal belastingen die niet door Jan met de pet betaald worden. Iedereen wordt beter van de taxshift, want daarmee zullen wij de competitiviteit verbeteren.

 

Daarin deel ik volledig de mening van de eerste minister: wij gaan voor jobs, jobs, jobs, en dat is heel belangrijk. Trouwens, de Nationale Bank zegt, na een jaar regering-Michel, dat er nooit zoveel tewerkstelling geweest is als tegenwoordig. Dat kan wel tellen als resultaat.

 

09.23  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer Vuye, voor dat laatste zou ik naar de toespraak van de eerste minister zelf willen verwijzen, naar de eerste pagina van zijn tekst, waar hij ootmoedig toegeeft dat de economische ontwikkeling in ons land onder het gemiddelde van de eurozone ligt. De premier heeft dat zwart op wit toegegeven, dus euforie en triomfalisme, waarbij u laat zien hoe sterk de motor nu aantrekt, is volgens mij misplaatst. De premier heeft daarin meer nuance getoond dan u met uw interventies tot zover.

 

Ik wilde reageren op uw uitspraak dat een definitie van het socialisme luidt dat er niet wordt geantwoord op de vragen. Dat is een nieuwe. Ik heb politieke wetenschappen gestudeerd, maar dat heeft nooit in mijn handboeken gestaan.

 

Ik weet dat u geen socialist wilt zijn, dus u zult zeker willen antwoorden op alle mogelijke vragen. Welnu, dan kunt u het mysterie oplossen van de 700 miljoen euro. U bent immers de fractieleider van de grootste meerderheidspartij. U probeert dat ook een plaats te geven in uw interventies want u weet dat u een probleem hebt: de mensen weten dat u een partij van de rijken bent. Daarom hebt u het ook over die kapitaalbelastingen.

 

Mijnheer Vuye, kunt u het mysterie van die 700 miljoen euro oplossen? Ik heb de tabel bij van juli. Aan kapitaaltaksen staat daar voor 1,5 miljard euro ingeschreven. De premier verstaat daaronder de kaaimantaks – dat is logisch –, de immobiliënfondsen, de minispeculatietaks van minister Peeters, de fiscale fraude, de roerende voorheffing, en dan wordt het creatief met het dividend van Belfius, de Nationale Loterij en de auteursrechten.

 

Daar staat 1,5 miljard euro.

 

De premier had het gisteren over 2,4 miljard euro. Wat is er het afgelopen weekend dan beslist? Als men kijkt naar de presentatie van de regering na afloop na die beslissing, staat fiscale fraude bovendien nog buiten die 2,4 miljard euro. Men is op zoek naar nog meer dan 700 miljoen euro.

 

Kunt u, in uw poging om het imago van de partij van de rijken van u af te schudden, zeggen wat er is met die 700 miljoen euro? Wat is er gebeurd, welke kapitaalbelastingen heft u, wat zit er in die 2,4 miljard euro?

 

09.24  Johan Vande Lanotte (sp.a): Ik stel voor dat u nog drie keer zegt dat het allemaal de schuld van de socialisten is. U hebt dat blijkbaar nodig. Zonder dat kunnen we niet debatteren. Dat moet eerst eens worden gezegd, anders voelt u zich niet goed.

 

Toen u deel uitmaakte van de oppositie, hebt u ons continu met Eurostatcijfers geconfronteerd. Dat is terecht. Die zijn vrij objectief. De Eurostatcijfers geven aan dat het aantal jobs op een jaar tijd – het jaar van de regering – met 33 000 is gedaald. Dat zijn de laatste cijfers van Eurostat.

 

Als de eerste ministers zegt jobs, jobs, jobs, dan moet u dat erbij zeggen. Dat staat in tegenstelling tot de jaren daarvoor, waar ze gestegen zijn. Mijnheer Vuye, dit is het eerste jaar sinds vijf jaar dat het aantal jobs ten opzichte van het voorgaand jaar is gedaald.

 

Zeggen dat u het verleden aan het opruimen bent, mag niet. U hebt de trend van het verleden, waarbij er elk jaar jobs bijkwamen, omgebogen waardoor dit jaar het aantal jobs voor het eerst daalt, en wel met 33 000.

 

09.25  Hendrik Vuye (N-VA): Mijnheer Vande Lanotte, ik heb uw vraag opgeschreven. Ik zal straks eindigen met daarop een duidelijk antwoord te geven.

 

Mijnheer Calvo, wanneer u een beetje geduld zou hebben, maar ik weet intussen al dat geduld voor u geen deugd is, en wanneer u de wetgeving op de Rijkscomptabiliteit zou kennen, zou u weten dat de begroting ten laatste op 31 oktober moet worden neergelegd. Op dat ogenblik zult u op al uw vragen een antwoord krijgen.

 

09.26  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Een definitie van het Vlaams-nationalisme is: men antwoordt niet op de vragen.

 

Mijnheer Vuye, ik ken de wetgeving en de procedures inzake de federale begroting. Mijn fractiegenoten en ik kijken enorm uit naar de concrete bespreking van de federale begroting, als het moet tot na de komma, met alle plezier. Als echter de eerste minister hier gisteren voor alle 150 Kamerleden komt spreken over een historische kapitaalbelasting ter waarde van 2,4 miljard euro en vandaag verwijst naar een tabel uit juli waarin sprake is van 1,5 miljard euro – een verschil van 900 miljoen euro, ik heb mij daarover net versproken –, dan moet de meerderheid toch vragen wat er gebeurd is? Wat zijn die kapitaalbelastingen? Wat zijn de historische stappen die u gedaan hebt? Doet u dat niet, dan blijven beeld en vaststelling overeind dat de N-VA een partij is en de meerderheid er een is voor de 1 % mensen die het al heel goed hebben, en dat u niet de moed hebt om echt de verschuiving te initiëren.

 

Als u het vervelend vindt dat men de N-VA een partij voor de rijken noemt, wat ook mijn vaststelling is, antwoordt u dan eens op die vraag. Vertel eens wat u hebt gedaan op het vlak van kapitaalbelastingen, in de plaats van te antwoorden dat dat wel in een achterkamertje zal worden geregeld bij de parlementaire bespreking van de begroting. Nee, dat is het onderwerp van een maatschappelijk debat, dat hier en nu moet worden gevoerd.

 

09.27  Hendrik Vuye (N-VA): Mijnheer Calvo, u verwart twee debatten. Het debat over de begroting zullen we eerst voeren in de commissie voor de Financiën na 31 oktober. Daarna voeren we het hier in plenaire vergadering. Nu zijn we bezig met het debat over de State of the Union.

 

09.28  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer Vuye, u hebt 30 procent en 33 Kamerleden. Dergelijke fractie zou de motor van ons land moeten zijn, die bij uitstek zorgt voor alle antwoorden op vragen die leven in de samenleving. Ik herhaal mijn vraag en wij zullen daarop blijven hameren. Als de premier zoals gisteren stelt dat u een historische stap zet inzake kapitaal, iets wat nog nooit is gebeurd, spreekt over 2,4 miljard euro en verwijst naar een tabel met een cijfer van 1,5 miljard euro, dan heeft het Parlement het recht om te weten wat er tussentijds is gebeurd.

 

Wat hebt u met de meerderheid gedaan om de grote vermogens een eerlijke bijdrage te laten leveren? Ik wil niet wachten tot december. Mensen kwamen daar vorige week voor op straat en verdienen daar vandaag een antwoord op. Die kwestie staat vandaag op de agenda.

 

09.29  Patrick Dewael (Open Vld): Ik zou hierop een politiek antwoord kunnen geven. (Tumult)

 

De voorzitter: Collega’s, we hebben afgesproken te interrumperen op de spreker.

 

09.30  Patrick Dewael (Open Vld): Nu ik gisteren zestig jaar ben geworden, vind ik dat men respect moet hebben voor mijn leeftijd. Ik lach ook niet met de leeftijd van de heer Calvo.

 

Ik meen dat het debat op een belangrijk punt is gekomen, omdat mevrouw Onkelinx en de heer Vande Lanotte verwijzen naar hetgeen in het verleden beslist werd op het vlak van fiscaliteit. Mijnheer Vande Lanotte, u hebt gezegd dat de politiek die wij nu voeren, eigenlijk jobs kost. Ik kom daar dadelijk op terug, maar ik wil het eerst over de fiscaliteit hebben.

 

Wij hebben het meest progressieve fiscale systeem van de wereld. Ik weet niet of de naam Dries Dequae en de progressiviteit van de belastingen u nog iets zeggen. Destijds hebben wij zelfs mechanismen bedacht waardoor voor getrouwden de inkomens gewoon bij elkaar werden gevoegd. Daarop werd men dan belast. Door de veelheid van de schijven in ons fiscaal systeem komt iedereen die een inspanning levert om iets bij te verdienen, iets meer te verdienen of het beste van zichzelf te geven, echter automatisch in een hogere schijf terecht. Dat vinden wij niet rechtvaardig. Misschien is het dat tot op zekere hoogte wel, maar men moet mij niet komen zeggen dat ons belastingsysteem en de progressiviteit ervan niet herverdelend zouden werken. Ze werken juist wel herverdelend. Ik verwijs naar de rapporten van de OESO, waarin dat haarfijn aangetoond wordt.

 

Wat armoedebestrijding betreft, hebben wij dus een fiscaal systeem dat zeer sociaal en rechtvaardig is. In de paars-groene regering hebben wij een belastinghervorming doorgevoerd en schijven afgeschaft. De hoogste schijven hebben wij toen laten sneuvelen. Het valt mij trouwens op dat er altijd liberalen in de regering zijn, wanneer er schijven moeten sneuvelen. Destijds hebben we dat gedaan samen gedaan, met de socialisten. De hoogste schijven zijn toen gesneuveld. Nu gaat het over de 30 %-schijf.

 

Dat men mij ook niet komt zeggen dat er in ons land geen vermogensbelastingen bestaan. Rankings tonen aan dat wij de koploper zijn op het vlak van arbeidsfiscaliteit, maar wij hebben ook tal van vermogenbelastingen. Ik denk aan de roerende voorheffing, de schenkingsrechten en successierechten in de Gewesten en de onroerende voorheffing. Noem maar op.

 

Ik zal u een zeer duidelijk en politiek antwoord geven, mevrouw Temmerman. Wij hebben in het verleden op dat vlak een aantal zaken samen beslist. Wij hebben echter, met u in de regering, ook een aantal zaken afgeblokt die nu eenmaal niet in mijn verkiezingsprogramma staan.

 

09.31  Karin Temmerman (sp.a): U hebt bij ons plannen afgeblokt?

 

09.32  Patrick Dewael (Open Vld): Bij u, inderdaad. Denkt u nu echt dat ik zo politiek masochistisch zou willen zijn om vandaag het bewijs te leveren dat een regering zonder socialisten meer belastingen op het vlak van vermogen, waarvoor wij al op de derde plaats in de wereld staan, zal invoeren? Dat plezier zullen wij u toch niet doen? Wij zijn toch geen politieke kerstekinderen?

 

Denkt u nu echt dat ik mijn succes daaraan zal afmeten? Ik heb de premier goed beluisterd. Hij heeft inderdaad gezegd dat er op het vlak van de fiscaliteit op vermogen wel degelijk een en ander gebeurt. Ik zal dat ook verdedigen. De roerende voorheffing gaat naar 27 %. Dat staat niet in mijn partijprogramma, maar ik verdedig dat als een globaal compromis.

 

Er komt een kaaimantaks. Er is een bankenbijdrage. Er komt een speculatietaks. Maar er zijn wel grenzen aan het een en het ander. Een vermogensbelasting stond niet in mijn partijprogramma. Een vermogenswinstbelasting stond niet in mijn partijprogramma. Een belasting op de meerwaarde stond niet in mijn partijprogramma. U hebt 27 jaar geprobeerd dat te realiseren en u bent daar niet in geslaagd. Nu u in de oppositie zit, vraagt u ons te realiseren wat in uw programma staat.

 

Ik zeg nogmaals dat er grenzen zijn aan het politieke masochisme. De voorgestelde fiscale hervorming is goed voor wie werkt. Ik zal u cijfers geven waar u onmogelijk tegen kunt zijn. De fiscale hervorming is ook goed voor de wie werk geeft. Dit zijn mijn twee axioma’s: mensen belonen die werken en mensen belonen die werk geven.

 

Mijnheer Vande Lanotte, ik heb een cijfer. Het Planbureau zegt dat er tijdens deze legislatuur 167 000 jobs zullen bijkomen. Veel van die prognoses houden trouwens nog geen rekening met de maatregelen die nu zijn beslist.

 

Met andere woorden, wij zullen zien wat het verschil wordt op het einde van de rit. Door de boost die wij de economie zullen geven in 2016, en de versterking van de competitiviteit ben ik er rotsvast van overtuigd dat het economische systeem bij machte zal zijn om datgene te doen wat we er allemaal van verwachten en dat is jobs creëren, jobs creëren en nog eens jobs creëren.

 

De voorzitter: Collega’s, ik moet u toch herinneren aan de afspraak. Ik moet ook de heer Dewael herinneren aan de afspraak dat wij alleen de spreker op het spreekgestoelte zouden onderbreken.

 

Je me réfère à ce qui a été convenu lors de la Conférence des présidents.

 

09.33  Meryame Kitir (sp.a): Mijnheer Dewael, u hebt echt een goede poging gedaan om de essentie van het debat te verschuiven. De essentie van het debat gaat niet over voor of tegen de lastenverlaging of voor of tegen jobcreatie. Voor die zaken vindt u een bongenoot in de socialisten.

 

De essentie van de hele zaak is wie voor deze lastenverlaging betaalt. U zegt dat er met de liberalen in de regering nog nooit zo veel vermogens waren, maar kent u de waarheid wel? Nog nooit zijn de belastingen zo verhoogd met deze rechtse regering. Nog nooit is de waterrekening zo omhoog gegaan. Nog nooit is de elektriciteitsrekening zo omhoog gegaan. Dit is de waarheid.

 

U verlegt de discussie omdat u niet wilt toegeven dat u slechts één deel van de burgers deze lastenverlaging laat betalen. De grote vermogens laat u ongemoeid, in tegenstelling tot wat u hier staat te roepen. Dat is de waarheid.

 

09.34  Hendrik Vuye (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik weet dat ik de gewoonte heb om hier lang te staan, maar ik wil u er toch op wijzen dat ik van mijn eigen spreektijd nog maar 2 minuten en 27 seconden heb opgebruikt.

 

De focus van de taxshift ligt op de versterking van de koopkracht en op de versterking van de concurrentiekracht door minder lastenverlagingen. Dat wil dus zeggen dat de regering volop gaat voor minder bruto en meer netto.

 

De lasten op arbeid gaan naar beneden. Wij herstellen de competitiviteit ook op een daadwerkelijke manier. Met de eerste taxshift, de indexsprong, de loonstop en de loonmatiging is de historische loonhandicap sedert 1996 weggewerkt. Met de tweede taxshift bouwen wij de historische achterstand van vóór 1996 verder af en gaan wij in de richting van 10 % met de buurlanden.

 

Zoals de eerste minister heeft gezegd, en ik bevestig dat graag, zal die loonhandicap binnenkort een nachtmerrie uit het verleden zijn.

 

Ook voor kmo’s en zelfstandigen zijn er daadkrachtige beslissingen genomen. Er is de verdubbeling tot 8 % van de investeringsaftrek, op vraag van de N-VA overigens. Er zijn maatregelen voor startende ondernemingen, met een volledige vrijstelling van de RSZ-bijdrage voor de eerste aanwerving. Er is de uitbreiding van de RSZ-korting voor de aanwerving van de tweede tot de zesde werknemer en er is een geleidelijke verlaging van de sociale bijdrage van de zelfstandigen van 22 % naar 20,5 %.

 

Dit toont ook heel duidelijk aan dat deze regering iedereen die werkt beloont, en dat dit ook het geval is voor de zelfstandigen.

 

09.35  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): (…)

 

De voorzitter: Mijnheer Hedebouw, de uitdrukkelijke voorwaarde is dat u zich richt tot de heer Vuye.

 

09.36  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Ik richt mij tot de heer Vuye. Ik zal het niet te lang maken. Ik heb maar 15 minuutjes spreektijd.

 

Mijnheer Vuye, u legt blijkbaar een automatische link tussen de cadeaus aan de bedrijven, zoals vermindering van de fiscaliteit en vermindering van de sociale bijdragen, en de creatie van jobs. Ik zie dat er in het Parlement een brede consensus bestaat om die automatische link te leggen. Ik wil u eraan herinneren dat in de jaren 80 in ditzelfde Parlement dezelfde argumenten gebruikt werden maar dat dit uiteindelijk geen jobs heeft opgeleverd. Daar zal ik verder echter niet op terugkomen.

 

Laten we naar de realiteit kijken. Wat is er bijvoorbeeld gisteren gebeurd in Zwijnaarde? Coca-Cola heeft 122 jobs geschrapt op 400. 25 % van de jobs is daar weg. Coca-Cola heeft ongeveer 29 miljoen euro aan cadeaus gekregen. Dat maakt dat voor Coca-Cola de belastingsvoet op zijn winsten in België ongeveer 8 % is. U weet dat die officieel 34 % is in België. Het gaat dus om een cadeau van enkele tientallen miljoenen euro.

 

Wat gebeurt er bij een bedrijf als Coca-Cola? 122 jobs worden geschrapt. Kijk gewoon naar de voorbeelden die vandaag voor onze ogen te zien zijn in Vlaanderen en u zult zien dat dit automatisch verband helemaal niet bestaat.

 

Daar zit het bedrog natuurlijk. Het Parlement heeft geen enkele garantie dat de miljarden, het gaat om bijna 5 miljard euro, niet gewoon naar de dividenden van de bedrijven gaan. Daar zit de basisfout van uw redenering. Volgens ons van de PvdA betekent dit dat België ook de volgende maanden en jaren niet uit de economische recessie zal komen, mijnheer Vuye. Hoe denkt u daarover?

 

09.37  Hendrik Vuye (N-VA): Dank u voor uw vraag, mijnheer Hedebouw. Zij is inderdaad bijzonder interessant. U verwijst in uw vraag naar de jaren 80. Ik zal nog een beetje verder teruggaan. Ik zal verwijzen naar de jaren 70.

 

Er is ooit een periode geweest waarin uw opvattingen van het plannen van de economie gevolgd werden, namelijk in de wet-Terwagne op de planeconomie. Het enige wat men toen heeft vastgesteld, is dat er in dit Parlement één plan goedgekeurd is, en dat die wetgeving voor de rest volledig kaduuk was. Sorry, maar uw systeem werkt niet, en dat is hier bewezen.

 

Wij geloven effectief niet in een soort maakbaarheid van de economie. Waar wij wel in geloven, en u gelooft daar niet in, wat uw goed recht is, maar het is ook mijn recht en mijn plicht om een ander model te verdedigen, is dat men moet…

 

09.38  Karin Temmerman (sp.a): (…)

 

09.39  Hendrik Vuye (N-VA): Mevrouw Temmerman kan misschien ook even luisteren. Wij geloven erin dat wij de omstandigheden moeten creëren die het ondernemen stimuleren. Als wij daarin slagen, zullen wij ook jobs creëren en dan zullen de mensen aan het werk zijn. Dat zal dan ook, en ik zal even uw terminologie gebruiken, effectief een emancipatorische kracht zijn voor de mensen die werk krijgen.

 

09.40  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer Vuye, I’m very sorry, maar uw pleidooi voor werkende mensen is behoorlijk wrang. Het is inderdaad zo, en dat mag voor ons uitgesproken zijn, dat deze regering de lasten op arbeid verlaagt. Maar wat hebt u voor de rest beslist? Een indexsprong, dus een belastingverhoging voor mensen die werken. Er wordt geschrapt in het loon van deeltijds werkenden, van mensen die zich inspannen om gedeeltelijk actief te zijn in plaats van te kiezen voor de werkloosheid. De pensioenbonus, voor mensen die langer willen werken, wordt geschrapt. En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan.

 

U kunt hier wel proberen op te hangen dat dit de coalitie is voor de hardwerkende Vlaming, voor mensen die zich in het zweet werken, maar u bent dat niet. Die mensen betalen die lastenverlaging zelf, die krijgen die facturen gepresenteerd en die krijgen die facturen zelfs hier en nu gepresenteerd, terwijl de loonlastenverlaging, waarvan wij de cijfers niet krijgen, pas op snelheid komt in 2018 en 2019.

 

Probeer hier dus niet het beeld op te hangen dat uw partij de nieuwe partij is voor de hardwerkende Vlaming, want dat bent u niet. U laat die hardwerkende Vlaming keer op keer in de steek.

 

09.41  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Mijnheer Vuye, het zou beter zijn als u gewoon antwoordt op de vraag, u begint wel over de jaren 70, maar ik heb gewoon het volgende gevraagd. Gisteren heeft een bedrijf in Vlaanderen 122 jobs geschrapt. Dat is toch een probleem voor een regering die spreekt over jobs, jobs, jobs. Voor onze neus verdwijnen 122 jobs, in een bedrijf dat ongeveer 30 miljoen euro cadeau heeft gekregen.

 

Kunt u gewoon antwoorden op de vraag? Hoe kunt u nog vasthouden aan een link tussen cadeaus geven en jobs creëren? Dat was toch het hoofditem in de speech van de eerste minister gisteren: “Wij geven 5 miljard euro aan cadeaus en daardoor creëren wij een omgeving die jobs gaat creëren.” Voor onze neus gebeurt juist het tegenovergestelde. Kunt u daarop reageren?

 

09.42  Hendrik Vuye (N-VA): Ik zal daar met veel plezier op reageren. U noemt het cadeaus geven, maar wij geven geen cadeaus, wij creëren omstandigheden die het mogelijk maken om effectief te ondernemen. Dat is veel te weinig gebeurd de jongste jaren in dit land. Wij creëren omstandigheden zodat ondernemen opnieuw interessant wordt. Tot spijt van wie het benijdt, mijnheer Hedebouw.

 

09.43  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Maar die omstandigheden waren toch heel goed voor Coca-Cola?

 

09.44  Hendrik Vuye (N-VA): Ik heb gelezen dat u blijkbaar ondernemingen de verplichting wilt opleggen om mensen niet te ontslaan. Dat heb ik gelezen.

 

09.45  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Waren die omstandigheden goed voor Coca-Cola?

 

09.46  Hendrik Vuye (N-VA): Mijnheer Hedebouw daarover gaat het niet.

 

09.47  Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Hoezo gaat het niet daarover?

 

09.48  Hendrik Vuye (N-VA): Ik zeg dat u verplichtingen aan ondernemingen wilt opleggen die zover gaan dat u het ondernemen in dit land in de kiem zult smoren. Dat is het gevolg.

 

Mijnheer Calvo, u hebt op de een of andere wijze mijn tekst in uw bezit. Ik heb de voorbije tijd in andere omstandigheden soms al de indruk gehad dat er micro’s in mijn bureau staan. Ik kom echter net bij uw opmerking.

 

Mijnheer Calvo, de taxshift is ook een taxcut en wordt niet alleen door belastingen meebetaald, zoals u beweert, maar ook door een redesign van een obese overheid, waarop 700 miljoen euro wordt bespaard. Dat is voor ons een belangrijk gegeven. De waar-voor-je-geldindex toont al jarenlang aan dat de burgers in België veel te weinig terugkrijgen voor hun belastinggeld. Ook daarmee willen wij komaf maken. Ook op dat punt willen wij voor een ommekeer zorgen. Het is dus met veel genoegen dat ik de eerste minister heb horen verklaren dat het overheidsbeslag verder daalt richting 50 %.

 

De N-VA houdt woord. Wij zijn naar de verkiezingen gegaan met de slogan “Werken belonen”. Wij belonen ook wie werkt. Tot spijt van wie het benijdt, zullen voor het eerst in de geschiedenis — ik herhaal: voor het eerst in de geschiedenis — de laagste lonen sneller stijgen. Dat is een primeur. Dat is iets nieuws. Ik wens de regering daarvoor uitdrukkelijk te feliciteren.

 

De taxshift zal er ook voor zorgen dat één werknemer op de twee — dus 50 % — netto 100 euro meer overhoudt. De taxshift zal er ook voor zorgen dat de laagste lonen netto 150 euro meer overhouden. Voor de hoogste lonen ligt dat bedrag tussen 60 en 80 euro, gefaseerd tussen 2016 en 2019. Daarbij wordt via de piste van forfaitaire beroepskosten en via het wegvallen van de 30 %-belastingschijf gewerkt. Het gaat inderdaad om een heel belangrijke maatregel van belastingvermindering. Bovendien wordt de belastingvrije som verhoogd. Een ander feit, dat ook een belangrijk aspect van “Werken belonen” is, is dat de startgrens van de 45 %-belastingschijf zal worden verhoogd.

 

Het gaat hier dus om een echte consumptiebonus die wordt ingesteld.

 

09.49  Peter Vanvelthoven (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik heb de heer Vuye daarnet horen spreken over minder brutoloon en meer nettoloon en over een consumptiebonus.

 

Mijnheer Vuye, ik neem aan dat u beseft dat ingevolge meer nettoloon, de burger nog veel meer moet betalen. Wat de huidige regering op federaal niveau heeft beslist — ik geef het voorbeeld van de drastische btw-verhoging op elektriciteit —, is een belangrijke cut in het budget van heel wat burgers. Wanneer wij kijken naar de daden van dezelfde Vlaamse regeringspartijen op Vlaams niveau, op het vlak van de verhoging van het dagelijkse budget van de gewone burger, kunnen wij niet om die vaststelling heen.

 

U komt hier een verhaaltje ophangen dat het in het leven alleen maar gaat om iets meer loon hebben, maar u vergeet iets te vertellen aan de mensen over dat ietsje meer loon waarover u spreekt. Dat moeten wij trouwens nog zien, want in de notulen van de Ministerraad staat dat de toekomstige verhogingen van de lonen zullen worden doorgevoerd voor zover zij budgettair haalbaar zijn. Wij zullen dus nog wel zien waar men landt.

 

Als mensen netto meer over houden, dan zien wij dat heel graag, maar de consequentie van het regeringsbeleid op het federale en Vlaamse niveau is dat de mensen met hun maandelijks loon veel meer zullen moeten betalen voor diensten die zij van de overheid en de privésector krijgen, door btw-verhogingen, door hogere kinderopvang- en waterfacturen. Alles wordt duurder, dus zeg alstublieft niet dat de mensen netto meer krijgen. Aan het einde van de maand zullen de mensen netto minder te besteden hebben. Dat is het verhaal dat de regering vergeet te vertellen, maar dat is het echte verhaal dat de mens in de straat effectief voelt.

 

09.50  Barbara Pas (VB): Mijnheer de voorzitter, ik wil nog enkele elementen toevoegen. Ik moet collega Vanvelthoven volledig volgen. De regering communiceert dat de mensen 100 tot 150 euro netto meer krijgen om, bij wijze van spreken, te gaan winkelen, maar zegt er niet bij dat zij aan de kassa een veelvoud zullen moeten betalen op alle consumptieartikelen die de regering ondertussen duurder maakt.

 

Ik wil het ook hebben over twee andere elementen. U haalde de schijf van 30 % aan die verdwijnt in de personenbelasting. Ik heb echter gelezen dat er hierover nog geen overleg met de deelstaten heeft plaatsgevonden. Nochtans heeft die maatregel gevolgen voor de begroting in Vlaanderen. De Vlaamse minister-president reageerde al dat hij geen enkel zicht heeft op de grootte van de put. Waarom is er dus alweer geen overleg geweest op voorhand, voor het nemen van die maatregel? Hebt u al zicht op de grootte van de put die hierdoor in Vlaanderen wordt gecreëerd?

 

Ik heb een tweede concrete vraag. U hebt een heleboel maatregelen genoemd, maar in de opsomming vergat u, bewust of onbewust, de speculatietaks.

 

09.51  Hendrik Vuye (N-VA): Die komt straks aan bod.

 

09.52  Barbara Pas (VB): Goed, dan zal ik daar straks op terugkomen.

 

09.53  Hendrik Vuye (N-VA): Mijnheer Vanvelthoven, ik ken uw riedeltje natuurlijk, maar laten wij het even concreet maken. De verhoging van de btw op de elektriciteit, bijvoorbeeld, zal een gezin ongeveer 100 euro per jaar kosten. De taxshift betekent 1 200 euro per jaar per werkende. De verhoudingen zijn dus wel enigszins anders dan wat u schetst.

 

Mevrouw Pas, ik zou graag straks op uw vraag ingaan. Later in mijn tekst kom ik daarop terug. Ik zal de voorzitter volgen die mij influistert om het straks te doen.

 

Ik zit nu op 4 minuten en 38 seconden, mijnheer de voorzitter.

 

De netto loonsverhoging is geen vage belofte. Men voelt dat onmiddellijk. Volgend jaar zullen de minimuminkomens er netto 83 euro per maand op vooruit gaan en de middeninkomens 57 euro per maand. Wij hadden dat natuurlijk graag allemaal onmiddellijk gedaan in plaats van gefaseerd. Dat is nogal evident. Wij hadden graag die volledige netto loonsverhoging nu doorgevoerd. Wij moeten echter ook verantwoordelijk zijn en rekening houden met de stand van het land, die wij geërfd hebben, met de malade die wij geërfd hebben —en niet de malade imaginaire.

 

Wij worden geconfronteerd met een land waar de private jobcreatie sedert 2007 is stilgevallen, waar er alleen gesubsidieerde jobs bijkomen, waar het overheidsbeslag boven 50 % ligt en waar wij voor de begroting op de Europese beklaagdenbank zitten. Daar moeten wij dus rekening mee houden. Wij moeten verantwoordelijkheid tonen. Vandaar dat wij de netto loonsverhoging gefaseerd invoeren. Nogmaals, dat zal vanaf het eerste jaar voelbaar zijn en de netto loonsverhoging zal alleen maar stijgen.

 

De taxshift is ook een sociale taxshift. In het debat met mevrouw Onkelinx is daarnet al verwezen naar de welvaartsenveloppe die voor honderd procent wordt toegepast. Daarnaast is er een extra enveloppe van 50 miljoen euro vrijgemaakt voor een bijkomende verhoging van de leeflonen met 2 % en voor de laagste pensioenen. Dat is voor ons een belangrijk punt. Wij zijn naar de verkiezingen gegaan met in ons programma onder andere dat de sociale minima moesten evolueren naar de Europese armoedegrens. Hier wordt dus een belangrijke stap in die richting gezet. De eerste minister heeft gisteren meermaals benadrukt dat de taxshift ook dient om jobs te creëren. Wanneer wij erin slagen om meer jobs te creëren zal er meer welvaart zijn en zullen er nog meer middelen vrijkomen om ook deze mensen te helpen.

 

Ik heb daarnet al benadrukt dat de taxshift ook niet-arbeidsgebonden inkomsten aanspreekt. Ik had het over de kaaimantaks voor vennootschappen, de belastingen op intercommunales, de speculatiebelasting, de beurstaks, de bankentaks en de roerende voorheffing die stijgt tot 27 %. Nogmaals, dat zijn geen belastingen die Jan met de pet betaalt.

 

Daarnaast zijn er andere financieringsbronnen. Er is een accijns op diesel maar tegelijk is er een verlaging van de lasten op benzine. Er is een verhoging van de accijns op alcohol met een focus op sterkedrank. Er zijn de accijnzen op sigaretten en roltabak met de focus op roltabak. Er is ook de gezondheidstaks. Daar wordt een beetje mee gelachen maar hier wordt een belangrijke aanzet gegeven. Mevrouw De Block heeft vanmorgen zeer terecht benadrukt dat het niet alleen om suikers gaat maar ook om zuren. Dat heeft dus wel degelijk een verantwoording. Bovendien zal de sector geconsulteerd worden en zal de regering een uitgewerkt voorstel voor de volgende jaren indienen.

 

09.54  Karin Jiroflée (sp.a): Mijnheer Vuye, u weet dat deze regering waarschijnlijk de enige in de wereld is die een suikertaks heft op producten die geen suiker bevatten.

 

U hebt terecht gezegd dat daarmee wordt gelachen. De minister van Volksgezondheid heeft zelf toegegeven dat ze in snelheid is gepakt, dat er eigenlijk een gat moest worden dichtgereden en dat die zogenaamde gezondheidstaks daarvoor is ingevoerd.

 

Ik ben het ermee eens dat de minister het meent met een plan over gezondheid, maar dat dit op deze manier moest worden ingezet, slaat werkelijk alles.

 

Ik wil trouwens tegen de CD&V-collega's zeggen dat ik het helemaal eens ben met de vraag van minister Vandeurzen dat deze middelen ten dele ten goede zouden komen van de preventie. Was dat naar voren geschoven geweest, dan hadden wij geloof kunnen hechten aan deze gezondheidstaks, maar op deze manier is het knettergek.

 

09.55  Sarah Smeyers (N-VA): Mijnheer Vuye, u zult het ongetwijfeld met mij eens zijn als we moeten erkennen dat kritiek op Coca-Cola en op de suikertaks onterecht is. Men kan een ziekte van 200 jaar socialisme niet in een jaar rechtzetten.

 

U zult het ongetwijfeld met mij eens zijn dat de regering af en toe belastingen moet heffen, maar vooral heel zware besparingen moet doen voor het genezingsproces van die ziekte die al 200 jaar aansleept. Ik overdrijf misschien een beetje, maar we zijn daarvoor niet blind.

 

U zult het ongetwijfeld met mij eens zijn dat de premier gisteren heeft gezegd dat we optimistisch, maar niet naïef zijn, dat zaken zoals Coca-Cola heel erg zijn en dat wij daarvoor niet blind zijn, maar dat wij eerst die noodzakelijke maatregelen moeten nemen, dat we ze hebben genomen en dat we nu op de goede weg zijn.

 

09.56  Hans Bonte (sp.a): Mijnheer de voorzitter, de heer Vuye zal het ongetwijfeld niet eens zijn met mij.

 

Mijnheer Vuye, u verwijst naar zoveel jaar socialisme. Ik meen dat wij met zijn allen een beetje fier mogen vaststellen dat de Rode Duivels er gisteren in zijn geslaagd ons op de eerste plaats van de FIFA-ranking te brengen. Ik meen dat dit leuk is voor iedereen. Wij zijn daar in zekere zin wereldkampioen.

 

Deze regering is echter wereldkampioen in het invoeren van een suikertaks op iets waarin geen suiker zit. U moet mij dit eens uitleggen. U bent de allereerste regering in de wereld die erin slaagt een taks te heffen op suikerhoudende dranken waarin geen suiker zit. U moet mij eens uitleggen wat dit te maken heeft met het grote verschil, de grote verandering die jullie bepleiten. U moet mij eens uitleggen wat dit te maken heeft met zoveel jaar socialisme.

 

09.57  Hendrik Vuye (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik zal eerst op de vragen van mevrouw Smeyers antwoorden.

 

Mevrouw Smeyers, ik ben het roerend met u eens en kan dan ook enkel maar volmondig ja antwoorden op uw vragen.

 

De vragen van mevrouw Jiroflée en de heer Bonte. Het is heel gemakkelijk om het hier te hebben over de suikertaks. Het gaat echter over een gezondheidstaks. Dat is iets helemaal anders. Die nuance ligt helemaal anders. Het is wel belangrijk dat men ook andere producten, die ook schadelijke stoffen bevatten zoals zuren, hierbij betrekt.

 

Ik heb ook gezegd dat het een aanzet is. Die aanzet heeft al gevolgen gehad want mevrouw Crevits heeft onmiddellijk gereageerd op het Vlaamse niveau. Zij zal onderhandelingen starten om in het middelbaar onderwijs de suikerhoudende dranken uit de automaten te krijgen. Dat is in ieder geval een zeer positief gevolg van die aanzet van de federale regering.

 

09.58  Karin Jiroflée (sp.a): Mijnheer Vuye, daar gaat het helemaal niet over! Het gaat erover dat dit zonder plan is ingevoerd, dat mevrouw De Block zelfs niet wist dat zij een gezondheidstaks moest invoeren. Deze taks heeft gediend om een gat dicht te rijden. Nu wordt daar vlug vlug een plannetje aan gekoppeld dat aan alle kanten rammelt en losse eindjes bevat. Ik hoop dat dit nog goed komt want ik ben echt bekommerd om de gezondheid van onze mensen. Het is duidelijk dat er niet werd nagedacht over deze gezondheidstaks die alleen maar een gat moest dichtrijden en dan ook alleen maar gezond is voor de staatskas.

 

09.59  Hendrik Vuye (N-VA): Mevrouw Jiroflée, u maakt zich heel boos, maar ik meen dat u niet heeft geluisterd naar wat mevrouw De Block heeft gezegd. U heeft het over een plan waarin allerlei gaten zitten en dat losse eindjes bevat. Mevrouw De Block heeft gewoon aangekondigd dat zij een overleg opstart met de sector. U kan daar toch niet tegen zijn?

 

09.60  Karin Jiroflée (sp.a): Ik ben daar inderdaad niet tegen, mijnheer Vuye, maar u moet wel begrijpen dat de argumenten van mevrouw De Block niet echt overtuigend waren.

 

09.61  Hendrik Vuye (N-VA): Zeven minuten zesenveertig, mijnheer de voorzitter.

 

Nu zal ik antwoorden op de vraag van mevrouw Pas.

 

Mevrouw Pas, natuurlijk heeft die taxshift gevolgen voor de deelstaten. N-VA is zich er wel heel goed van bewust dat het ook bijzonder positief is voor Vlaanderen, want Vlaanderen krijgt het beleid waar het jarenlang naar gevraagd heeft. Daarom zijn wij er ook van overtuigd dat wij die taxshift zeker en vast moeten doorvoeren. Voor de rest loopt nu ook de zesde staatshervorming.

 

Ben Weyts heeft hier, als toenmalig lid van de Kamer, nog gezegd dat de volgende Vlaamse regering een besparingsregering zal zijn. Als u mij vraagt of ik het normaal vind dat de beslissingen die wij hier nemen, gevolgen hebben voor de deelstaten, dan antwoord ik dat ik dat niet normaal vind, want dat is geen federalisme, dat is gewoon België.

 

09.62  Barbara Pas (VB): Mijnheer Vuye, mijn vraag was niet of u dat normaal vindt. Mijn vraag luidde wel of er daaromtrent op voorhand overleg heeft plaatsgevonden. U weet namelijk dat die beslissingen gevolgen hebben voor de deelstaten. Heel concreet, Vlaams minister Vandeurzen heeft ondertussen al gevraagd of een deel van de zogenaamde suikertaks naar de deelstaten zal vloeien. Komt er een compensatie, aangezien er geen enkel voorafgaandelijk overleg heeft plaatsgevonden? Dat was mijn vraag, maar die vraag hebt u niet beantwoord.

 

09.63  Hendrik Vuye (N-VA): Mevrouw Pas, daarop kan ik antwoorden. Nogmaals, u moet ook de persberichten lezen. Gisteren hebben minister De Block en minister Vandeurzen een gezamenlijk persbericht uitgebracht. Deze morgen heeft minister De Block nog aangekondigd dat zij overleg opstart. Aangezien zij zelf niet bevoegd is voor preventie, moet het overleg met Vlaanderen starten.

 

Mijnheer de voorzitter, inzake de begroting houden wij woord. Wij volgen het met Europa afgesproken traject. Wij zorgen voor een structurele verbetering met 0,6 % en dat is de grootste inspanning in de eurozone.

 

Op de fiscale regularisatie heb ik natuurlijk kritiek gekregen van mevrouw Onkelinx en dat had ik overigens ook wel verwacht. Het is echter eigenaardig om kritiek te krijgen van mensen die zelf boter op het hoofd hebben. De huidige regularisatie gaat over een tarief van 36 %, oplopend tot 40 % in 2020. Het tarief van de vorige regularisaties lag lager, het bedroeg namelijk slechts 35 %. Bovendien kon in die periode ook maar één aangifte worden gedaan. Met andere woorden, wie boter op het hoofd heeft, zou dat best ook van zichzelf beseffen.

 

Nu wil ik nog enkele zaken zeggen over de vluchtelingencrisis.

 

De voorzitter: Mijnheer Vuye, vooraleer u daaraan begint, wenst mevrouw Temmerman u te onderbreken.

 

09.64  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer Vuye, als u verwijst naar zaken die in het verleden gebeurd zijn, dan moet u het wel helemaal vertellen. De vorige regularisatie was bedoeld om stop te zetten en daarna werd beslist dat er geen regularisaties meer zouden volgen. Uw regering voert nu echter opnieuw een regularisatie door. U hebt dus gelijk, maar vertelt u het dan ook volledig.

 

Pik er niet alleen uit wat u kan dienen, maar vertel het volledige verhaal.

 

Ik zal nog eens repliceren op uw opmerkingen over het socialisme. U hebt zopas gezegd dat in 2007 het overheidsbeslag opnieuw is gestegen. Komt dat door de socialisten, mijnheer Vuye? Het is gestegen doordat we een bankencrisis hadden. Het is gestegen doordat we een economische crisis doormaakten. Het is gestegen dankzij de socialisten, omdat we mensen moesten helpen om hen niet in de armoede te laten belanden, in de werkloosheid en in de steun. Dat is dankzij de socialisten gebeurd, maar niet de crisis die werd veroorzaakt door de bankenspeculatie in 2007.

 

09.65  Hendrik Vuye (N-VA): Mevrouw Temmerman, ik ben het natuurlijk al gewoon, al heel lang, ongeveer een jaar, dat u mij fout citeert. U doet dat heel graag, u doet dat heel consequent en u doet dat bijzonder goed. Ik heb het jaartal 2007 gebruikt in één context, namelijk om te zeggen dat de private jobcreatie vanaf dat jaar was stilgevallen in dit land. Dat heb ik gedaan.

 

Ik kom nu tot de vluchtelingencrisis en wil mij natuurlijk ook even richten tot staatssecretaris Theo Francken. Een jaar geleden werd hij in het halfrond verguisd en beledigd door een hysterische PS-fractie. De volledige N-VA-fractie werd door een eminent lid van het cdH, thans niet aanwezig, nog beschuldigd van racisme op de koop toe. Een jaar later blijkt dat Theo Francken een zeer gerespecteerd staatssecretaris is geworden. Theo Francken staat in Vlaanderen op de vierde plaats van meest populaire politicus, waarvoor trouwens proficiat.

 

Dat verwondert mij niet. Het beleid van Theo Francken werkt. Er slapen nu geen mensen op straat. De rechtbanken leggen geen hoge dwangsommen op aan de overheid. Er dienen geen hotelkamers te worden gehuurd. Wat een verschil in beleid tussen het beleid van Theo Francken en dat van de heer Courard in 2010! Het verschil tussen de PS en de N-VA kan niet groter zijn dan op dat punt.

 

We merken ook dat het aantal asielaanvragen daalt, terwijl de buurlanden onder druk blijven staan. Dat is niet verwonderlijk: de preopvang werkt. De beperking van registratie tot 250 per dag werkt ook. De ontradingscampagne in Bagdad werkt. De beslissingsstop voor aanvragen uit Bagdad werkt ook. Het is geen wonder dat Theo Francken zo’n populair politicus is geworden. Ik kan ook alleen maar vaststellen dat de vluchtelingencrisis uiteindelijk wordt beheerd door drie N-VA-ministers: Jan Jambon, Steven Vandeput en Theo Francken.

 

Ik meen dat wij hen alleen maar kunnen feliciteren.

 

De voorzitter: Mijnheer Vuye, de heer De Vriendt wil u onderbreken.

 

09.66  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer Vuye, u kent toch het gezegde eigen lof stinkt?

 

09.67  Hendrik Vuye (N-VA): De lof is voor Theo Francken, niet voor mij.

 

09.68  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): U behoort niet tot dezelfde fractie?

 

09.69  Hendrik Vuye (N-VA): Hij zit niet in mijn fractie. Dat klopt.

 

09.70  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Ik wil toch een kleine kanttekening maken bij het glorieverhaal, dat u hier ophangt. Ik heb alle respect voor de staatssecretaris. Ik heb respect voor iedereen in dit leven. Ik hoop, samen met iedereen, veronderstel ik, dat de regering de asielcrisis op een goede en vooral ook menselijke manier aanpakt.

 

Ik wil echter op twee zaken wijzen.

 

Ten eerste, het was Theo Francken, die het aantal opvangplaatsen verder heeft afgebouwd, toen in alle rapporten van de VN een hogere instroom van vluchtelingen in ons land voorspeld werd. Het aantal plaatsen bedroeg 23 000. Theo Francken heeft die mee afgebouwd tot 16 000. Daarna kwam er een vluchtelingeninstroom, waarop paniekvoetbal volgde.

 

Ten tweede, onder Courard, bij de PS, sliepen de mensen op straat en onder deze regering zogezegd niet meer. Wat was het tentenkamp in het Maximiliaanpark in Brussel dan? Dat tentenkamp was een rechtstreeks gevolg van de beslissing van de regering om het aantal registraties van oorlogsvluchtelingen tot 250 per dag te beperken. Daarna pas, toen de premier het dossier naar zich toe trok, heeft men een volwaardige opvang uitgebouwd in WTC-toren 3. Kom hier dus niet zeggen dat alle heil en glorie van de staatssecretaris komt. Hij heeft op zijn minst twee keer de bal serieus misgeslagen. Er zijn positieve punten in zijn beleid, maar ook negatieve. Het zou u sieren, mocht u ook die negatieve punten vermelden.

 

09.71  Hendrik Vuye (N-VA): Mijnheer De Vriendt, u weet evengoed als ik dat er in het Maximiliaanpark niet alleen vluchtelingen zaten, maar voornamelijk sans-papiers. Dat is iets helemaal anders. De preopvang die door de staatssecretaris georganiseerd werd, werkt wel degelijk.

 

Wat uw opmerking over paniekvoetbal betreft, ik ben volledig onkundig in voetbal. Ik zal u daarover geen uitleg verschaffen, want daarvoor ben ik echt niet bekwaam.

 

09.72  Hans Bonte (sp.a): Mijnheer Vuye, ik wil het even hebben over uw wierookvat en de loftrompet, die u al of niet terecht hanteert, voor de N-VA-excellenties.

 

Ten eerste, ik heb opgemerkt dat er op dat ogenblik niemand van de andere fracties applaudisseerde. Dat is merkwaardig.

 

Ik hoor vanmorgen op de radio een burgemeester van Open Vld kritiek uiten die ter harte zou moeten worden genomen.

 

Ik zou de mening van de regering, van de staatssecretaris, willen kennen over de reactie van de burgemeester over het feit om very irritating police in te zetten, vier personen, rond een asielcentrum in Koksijde waar nu 100 mensen zitten. Als signaal kan dat tellen.

 

Ik wil de reactie van de staatssecretaris hierover horen. De burgemeester behoort immers tot de meerderheid.

 

Ik hoor de burgemeester zeer terecht klagen dat het veel beter zou zijn, zowel voor het beheer van de asielcrisis als voor het maatschappelijk draagvlak, als wij doen waarvoor wij ook op Europees vlak pleiten, met name een eerlijke spreiding over alle gemeenten in verhouding tot hun draagvlak. Ik denk dat dat absoluut waar is.

 

Ik zal mij niet bezighouden met lijstjes aan te leggen van reacties van burgemeesters, vooral uit de meerderheid, die bijzonder afwijzend reageren als hun wordt gevraagd om opvang te organiseren.

 

Ik heb begrepen dat de burgemeester van Koksijde een goede vriend van de heer Tommelein van Open Vld is.

 

De burgemeester geeft aan dat er risico’s zijn en dat er politie moet zijn.

 

De voorzitter: Mijnheer Bonte, kunt u uw vragen aan de regering afronden?

 

09.73  Hans Bonte (sp.a):. Het is mijn laatste vraag.

 

Hij wijst erop dat er risico’s verbonden zijn aan het collectief organiseren.

 

09.74  Vincent Van Quickenborne (Open Vld): Hij is hier niet. Hij kan zich niet verdedigen. U spreekt over die burgemeester. Zwijg daarover.

 

09.75  Hans Bonte (sp.a): Is dat hier de censuurcommissie? Mijnheer Van Quickenborne, zolang ik hier zit, zal ik gebruikmaken van mijn spreekrecht als parlementslid om te zeggen wat ik te zeggen heb. Het zal niet van u afhangen wat ik hier zal zeggen.

 

Wat ik wil zeggen – ik richt mij tot de regering –, is dat er veiligheidsrisico’s kunnen bestaan. Mijnheer Vuye, ik ben het met u eens dat men, vooraleer men beslist waar er een opvangcentrum komt, eerst een analyse van het OCAD inzake de dreiging vraagt.

 

Ik hoor dat beslissingen worden genomen rond nieuwe asielcentra. Men is reeds aan het lobbyen waar die kunnen komen. Ik pleit voor een eerlijke spreiding, maar ik pleit er nog meer voor om die beslissing voorafgaand voor te leggen aan het OCAD, zodat er een eerlijke dreigingsanalyse kan worden gemaakt.

 

De voorzitter: Ik wil opmerken dat natuurlijk iedereen het recht heeft om zich in de loop van het debat tot de regering te richten. De bedoeling van de interrupties is echter dat men zich tot de spreker richt.

 

Ik constateer intussen dat de regering het woord vraagt, ik kan dat niet weigeren. Ik geef achtereenvolgens het woord aan de heren Francken en Tommelein.

 

09.76 Staatssecretaris Theo Francken: Mijnheer de voorzitter, mijnheer Bonte, ik ben bijzonder tevreden dat Vilvoorde zijn steentje wil bijdragen, ik heb dat ook gezegd. Er is in Vilvoorde geen gemakkelijke situatie. Iedereen weet dat er weinig steden zijn waar wij zo hard moeten werken om die samenleving terug helemaal op poten te krijgen. Ik heb enorm veel waardering voor het feit dat het asielcentrum in Vilvoorde opengaat en dat u zich als burgemeester constructief opstelt, u weet dat ook, ik heb ook geen moeite om dat te zeggen.

 

Er zijn hier in de zaal heel wat burgemeesters en een aantal onder hen heb ik de voorbije dagen gebeld, want wij zijn constant op zoek naar plaatsen. Wij werken een verplicht spreidingsplan uit, een spreidingsplan dat wordt opgelegd aan de gemeenten. Er is deze week opnieuw een vergadering over een aantal modellen. Dat werd ingevoerd in 2011, met een amendement van Yvan Mayeur, maar nooit in uitvoering werd gebracht met een koninklijk besluit. Wij zijn nu bezig met dat koninklijk besluit, maar dat moet naar de Raad van State, dat heeft zijn tijd nodig. Er moet daarover ook politiek een akkoord zijn, dat is een gevoelig onderwerp, iedereen weet dat wel. Dat heeft dus wat tijd nodig.

 

Ondertussen komen er 250 mensen per dag binnen, die mensen moeten wel de dag zelf nog bed, bad en brood krijgen. Wij zitten dus sowieso met een tijdsperiode dat wij bijkomende asielcentra zullen moeten openen. Dat verplicht spreidingsplan kan op langere termijn een oplossing zijn, maar is dat niet direct.

 

Wij vragen heel veel van de gemeenten en hebben ook reeds heel veel gevraagd. Wij hebben een vrijwillige oproep gedaan aan de gemeentebesturen voor 1 600 plaatsen. Ik heb vorige week nog met de gouverneurs overlegd, zowel de Vlaamse als de Waalse. Bijna alle gemeenten doen iets en doen iets extra. Er is nog een handvol gemeenten in België dat op dit ogenblik niets doet of niets extra wil doen. Dat is eigenlijk indrukwekkend. Mijnheer Bonte, wij zullen deze week die 1 600 plaatsen bereiken.

 

Mijnheer Bonte, u bent burgemeester. Ik ben zelf ook burgemeester. Ik vraag de gemeenten liever iets op vrijwillige basis dan dat ik het moet verplichten. De lokale besturen moeten al zoveel van de hogere besturen. We halen dat wel. Alleen komen we er daarmee niet. 1 600 plaatsen, dat is twee weken instroom. Dan zijn die al vol. Het gaat zo hard dat we gewoon constant op zoek zijn naar plaatsen.

 

De regering zal er inzake dat verplicht spreidingsplan waarschijnlijk binnen twee of drie weken door raken. Dan volgt nog de Raad van State en de rest van de hele procedure. Hopelijk zal dat tegen begin volgend jaar rond zijn en kunnen we dat dan effectief ten uitvoer leggen. Ook het vrijwillige is echter belangrijk want de gemeenten willen heel veel doen, alle gemeenten, om het even welke gezindheid de burgemeester heeft.

 

Wat de very irritating police betreft, ik heb dat ook gelezen. De heer Tommelein heeft het woord gevraagd.

 

09.77 Staatssecretaris Bart Tommelein: Ik ga daar geen uitspraken over doen. De heer Bonte zou moeten weten dat ik mij strikt aan mijn opdrachten houd in deze regering. De heer Francken is verantwoordelijk voor dat dossier. Ik laat de heer Francken daarin zijn werk doen zoals ik zelf voor andere dossiers verantwoordelijk ben.

 

Ik vind de opmerking van de heer Bonte over mijn vriendschap met bepaalde mensen trouwens totaal ongepast en niet ter zake doende. De heer Bonte weet zeer goed dat de burgemeester van Koksijde verkozen is op een kartellijst met andere partijen, het was geen zuivere lijst van Open Vld. Dat weet hij zeer goed. Dat doet trouwens niet ter zake. Mijnheer Bonte, u insinueert dat ik een zeer goede vriendschap heb met iemand die uitspraken doet waar ik niet verantwoordelijk voor ben. Ik houd mij aan mijn opdrachten, ik ben verantwoordelijk voor de zaken in de regering waar ik verantwoordelijk voor ben. Ik overleg met de heer Francken maar voor de rest houden wij ons elk bezig met onze eigen dossiers.

 

09.78  Hendrik Vuye (N-VA): Mijnheer Bonte, u keek naar mij maar stelde uw vragen aan Theo Francken. Dat is een beetje moeilijk. Ik weet niet hoeveel vluchtelingen de burgemeester van Oostende op dit ogenblik al op zijn grondgebied heeft.

 

09.79  Johan Vande Lanotte (sp.a): Er zijn geen geheimen. Wij hebben gisteren een afspraak gemaakt met de heer Francken over een extra hoeveelheid. Oostende doet bovengemiddeld zijn deel, wat ook geen probleem is. We hebben gisteren nog een afspraak gemaakt. Mijnheer Vuye, dergelijke vragen zijn suggestief. Als u echte vragen wil stellen, doe dat dan maar suggereer geen zaken.

 

09.80  Hendrik Vuye (N-VA): Ik kan u daar enkel voor feliciteren, mijnheer Vande Lanotte, want tot nu toe was dat niet gebeurd. Dat was misschien het geheim dat u achterhield.

 

Wat die aanvragen betreft, mijnheer Bonte, wil ik u erop wijzen dat het tot nog toe niet gaat over erkende vluchtelingen maar om mensen die in een procedure zitten. Daarvoor moeten per dag 250 plaatsen gezocht worden. Dat is ongelooflijk veel. Ik heb er veel bewondering voor dat de staatssecretaris dag na dag er ook in slaagt om die plaatsen te vinden. Dat is op zich een huzarenstuk.

 

Ik wil nog een aantal speerpunten benadrukken inzake het asiel- en migratiebeleid.

 

Er is de intrekking van het verblijf en de uitzetting van Syriëstrijders en radicale imams, er is de verruiming van de mogelijkheden tot intrekking van het beschermingsstatuut, en vooral, een zeer belangrijk punt, is er de forse toename van het terugsturen van illegale criminelen naar hun land. Voor dit jaar zitten wij op dit ogenblik, oktober, al aan 1 048. Vorig jaar kwam men voor het hele jaar aan 625. Het zou dus goed kunnen dat er op het eind van het jaar sprake is van een verdubbeling. Dit is een heel belangrijk gegeven. Het wijst er ook op dat het uitwijsbeleid effectief is.

 

In dat debat lopen wij soms een beetje voorop, dat is inderdaad zo. Wij hebben gezien, toen wij het hadden over pushbacks, dat daar negatieve reacties op kwamen. Wat zien wij nu? Europa erkent zelf dat dit ook een noodzakelijk instrument zal zijn in de aanpak van de asielcrisis.

 

Ik twijfel er niet aan dat de geesten ook zullen rijpen wanneer wij spreken over een apart sociaal statuut. Het is net hetzelfde. Wij lopen wat voorop, maar op termijn zullen de geesten wel evolueren en rijpen.

 

Om mijn betoog af te sluiten stip ik enkele dossiers aan die voor de N-VA-fractie belangrijk zijn.

 

Zo is er de vernieuwing van de beheerscontracten van Infrabel en de NMBS. Zeker en vast is er ook de gewaarborgde dienstverlening. Wij zijn het beu dat werkende mensen gegijzeld worden door spoorstakingen.

 

Verder is er de gewaarborgde dienstverlening in de gevangenissen. België is door het Comité voor de Preventie van Foltering al meermaals op de vingers getikt. Het zou goed zijn mocht daar een einde aan komen.

 

Het Strategisch Defensieplan 2015-2030 van minister Vandeput is voor mijn fractie ook een bijzonder belangrijk punt.

 

Er is het actieplan Werkbaar Werk. Het handhaven en voortzetten van een krachtdadig veiligheidsbeleid, onder minister Jambon, is ook belangrijk. Ik heb vanmorgen gezien dat de screening van asielzoekers al 12 hits heeft opgeleverd. Dit wijst erop dat dit beleid wel degelijk efficiënt is.

 

Het plan inzake fraudebescherming van minister Van Overtveldt is ook belangrijk voor ons, alsook de strijd tegen armoede en het nationaal kinderarmoedebestrijdingsplan van staatssecretaris Sleurs.

 

Ik besluit met een antwoord op de vraag van de heer Vande Lanotte.

 

Volgens de Nationale Bank zijn er nu inderdaad meer mensen aan het werk dan ooit tevoren. Ik kan daarvoor enkel zeggen proficiat regering-Michel. Ook de indicatoren voor de toekomstige groei zijn bijzonder goed. De uitzendarbeid neemt toe en men maakt minder gebruik van de tijdelijke werkloosheid. Dat belooft voor de toekomst. Dat geeft hoop voor de toekomst.

 

We zien ook dat de loonkostenhandicap ten opzichte van de buurlanden daalt en dat dit op termijn nog een nachtmerrie uit het verleden zal zijn. Ook daarvoor kan ik alleen maar zeggen proficiat regering-Michel. We zien ook dat het bbp in de lift zit en ook daarvoor kan ik alleen maar zeggen proficiat regering-Michel.

 

De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid zegt dat er in 2015 18 000 jobs zullen bijkomen en dat dit tegen 2017 zelfs tot 94 000 zal oplopen. Dat zijn toch cijfers die kunnen tellen. Men voorspelt dat de werkloosheidsgraad tot onder 8% zal dalen.

 

09.81  Johan Vande Lanotte (sp.a): Ik vind dat u nu niet antwoordt. We weten allemaal wat de Nationale Bank zegt. U hebt het over de voorspellingen.

 

Ik heb u om twee zaken gevraagd. Ten eerste, Eurostat heeft het niet over voorspellingen, maar wel over vaststellingen.

 

Eind juni 2015 zijn er volgens Eurostat 33 000 minder jobs dan vorig jaar. Dat is voor het eerst sinds lang. Zelfs tijdens de bankencrisis was er zo geen daling van het aantal jobs. Dat is op dit moment wel het geval. Dat is geen prognose, maar een vaststelling.

 

U zegt dat ons bbp groeit. Uiteraard, maar ons bbp groeit in 2015 voor het eerst trager dan het Europees gemiddelde. Dat is tot en met 2014, in tien jaar nooit voorgekomen. De tien voorgaande jaren lag de groei hoger dan het Europees gemiddelde.

 

Dat zijn twee rode knipperlichten. U hebt nog heel wat tijd, maar vandaag, zijn dat voor het eerste jaar twee negatieve knipperlichten wat groei en werkgelegenheid betreft.

 

09.82  Hendrik Vuye (N-VA): Mijnheer Vande Lanotte, u houdt eigenlijk een uitstekend pleidooi voor het doorvoeren van de taxshift en het effectief overgaan tot jobcreatie.

 

Ik wil u er wel op wijzen dat de Nationale Bank geen prognoses maakt, maar wel vaststellingen doet.

 

09.83  Eric Van Rompuy (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer Vande Lanotte, ik wil er u gewoon op wijzen dat ik op 28 september 2015 hier in de Kamer … Mag ik even een cijfer noemen?

 

09.84  Hendrik Vuye (N-VA): U moet dat aan mij vertellen.

 

09.85  Eric Van Rompuy (CD&V): Ik spreek namens u.

 

09.86  Hendrik Vuye (N-VA): Mijnheer Van Rompuy, Ik ben een en al aandacht. Ik luister naar uw vraag.

 

09.87  Eric Van Rompuy (CD&V): Mijnheer Vande Lanotte, ik heb hier de economische berichten van de Kredietbank van september 2015. De Kredietbank werkt met Eurostat-statistieken, die hier duidelijk zwart op wit aangeven dat er sinds het najaar van 2013 in ons land netto 50 000 banen zijn bijgekomen. Ze duiden ook aan dat de werkloosheidsgraad van 8,9 % in juli 2015 naar 8,5 % is gedaald.

 

Ik weet dus niet waarover u het hebt. Ik spreek ook niet over vorige regeringen of de huidige regering. Ik wijs er alleen op dat er volgens Eurostat sinds het najaar van 2013 netto 50 000 banen zijn bijgekomen.

 

Ik doe ook niet mee aan het spelletje: “Het is door de huidige regering of door de vorige regering verwezenlijkt.” CD&V is de continuïteit. CD&V geeft mee dat sinds 2013 er 50 000 banen zijn bijgekomen.

 

Hier worden zomaar cijfers gedebiteerd die niemand kan controleren. Ik zal straks ook de heer Calvo antwoorden. Ik ben immers nagegaan waar het genoemde bedrag van 700 miljoen euro zit.

 

In een dergelijk debat moeten wij ook de reële cijfers op basis van teksten kunnen citeren. Dat is alles wat ik wou meegeven.

 

09.88  Johan Vande Lanotte (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik doe een constructief voorstel. Wil u alstublieft de door Eurostat gepubliceerde cijfers over de groei en over de werkgelegenheid opvragen en aan iedereen geven?

 

Mijnheer Van Rompuy, u sleurt er allerlei zaken bij, maar het enige wat ik hier heb gedaan, is de bewering poneren dat het aantal jobs van juni 2014 tot juni 2015 met zowat 30 000 is gedaald. De werkgelegenheidsgraad is gedaald. Dat staat niet in mijn rapport. Dat staat in de cijfers van Eurostat.

 

Vraag het meest recente rapport van Eurostat op, dat tot juni 2015 teruggaat. Ik wil daarover niet in discussie treden. Vraag dat de Kamerdiensten de statistieken in kwestie gewoon uitdelen.

 

Voor de groei moet ik die cijfers niet opvragen. De eerste minister heeft immers zelf naar waarheid verklaard dat er iets minder groei dan het gemiddelde is. Dat is een vaststelling.

 

Voor de jobs vraag ik echter dat de cijfers worden gegeven. U kan de Kredietbank en om het even wie erbij halen, maar ik heb erop gewezen dat het aantal jobs van 2014 tot 2015 is gedaald. Vraag de cijfers aan Eurostat zodat wij er hier over beschikken. Ik vraag niet meer dan dat.

 

Ik heb ook opgemerkt dat het om rode knipperlichten gaat. Ik heb niet eens opgemerkt dat de cijfers definitief dramatisch zijn. Ik wil gewoon maar waarschuwen dat het tot nog toe gevoerde beleid niet tot meer jobs heeft geleid, in tegenstelling tot de jaren daarvoor waarin het aantal jobs continu is gestegen.

 

Meer heb ik niet gezegd.

 

De voorzitter: Mijnheer Vande Lanotte, ik antwoord op uw voorstel. Ik zou voorstellen dat iedereen het rapport op zijn scherm bekijkt. Men kan het immers zo opvragen.

 

09.89  Hendrik Vuye (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik ben bijna aan het einde van mijn uiteenzetting.

 

Mijnheer Vande Lanotte, u spreekt van rode knipperlichten die niet dramatisch zijn en u noemt die oranje knipperlichten. Het rode bracht u waarschijnlijk in verleiding.

 

In ieder geval komen er, ik herhaal het, volgens de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid 94 000 jobs bij en daalt de werkloosheid nog verder dan het cijfer dat de heer Van Rompuy heeft geciteerd, namelijk tot onder 8 %.

 

Ik kan dan enkel en alleen besluiten door proficiat te wensen aan de regering-Michel. Ik denk dat de hashtag vooruitmichel een zeer populaire hashtag zal worden.

 

De voorzitter: Collega’s, het is bijna 12 u 15. Er wacht ons ook nog een Conferentie van voorzitters. Ik stel voor om de ochtendvergadering nu te beëindigen. We hervatten onze werkzaamheden om 13 u 30.

 

09.90  Laurette Onkelinx (PS): Monsieur le président, je ne quitte pas les lieux, cela ne pose donc aucun problème pour moi. Cependant, beaucoup de collègues se sont basés sur la convocation. Pour cet après-midi, il est indiqué 14 h 15 et ils ont pris leurs dispositions. Pourrait-on commencer à 14 h 00?

 

Le président: Je retiens que l'on avait convenu de s'arrêter une heure. On s'arrête une heure et quart. Je propose donc de commencer avec M. Ducarme à 13 h 30. Ainsi, nous pourrons faire avancer les travaux.

 

09.91  Laurette Onkelinx (PS): J'aurais voulu que M. Ducarme intervienne en présence de public…

 

Le président: Je lève la séance.

 

La séance est levée. Prochaine séance le mercredi 14 octobre à 13.30 heures.

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering woensdag 14 oktober om 13.30 uur.

 

La séance est levée à 12.14 heures.

De vergadering wordt gesloten om 12.14 uur.

 

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 54 PLEN 073 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 54 PLEN 073 annexe.