Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

Dinsdag 13 oktober 2015

 

Voormiddag

 

______

 

 

du

 

Mardi 13 octobre 2015

 

Matin

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 10.10 uur en voorgezeten door de heer Siegfried Bracke, uittredend voorzitter.

La séance est ouverte à 10.10 heures et présidée par M. Siegfried, président sortant.

 

(De dames Nawal Ben Hamou en Yoleen Van Camp nemen plaats aan het bureau als secretarissen)

(Mmes Nawal Ben Hamou et Yoleen Van Camp prennent place au bureau en qualité de secrétaires)

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Aanwezig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l'ouverture de la séance:

Charles Michel, Kris Peeters, Jan Jambon, Alexander De Croo, Koen Geens, Maggie De Block, Daniel Bacquelaine, Johan Van Overtveldt, Willy Borsus, Marie-Christine Marghem, Steven Vandeput, Jacqueline Galant, Sophie Wilmès, Bart Tommelein, Elke Sleurs, Theo Francken.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Johan Klaps, wegens gezondheidsredenen / pour raisons de santé.

 

Federale regering/gouvernement fédéral:

Didier Reynders, Pieter De Crem, staatsbezoek (Polen) / visite d'État (Pologne).

 

01 Opening van de gewone zitting 2015-2016

01 Ouverture de la session ordinaire 2015-2016

 

Dames en heren, collega's, de Kamer komt heden van rechtswege bijeen op grond van artikel 44 van de Grondwet.

Mesdames, messieurs, chers collègues, la Chambre se réunit aujourd'hui de plein droit, en vertu de l'article 44 de la Constitution.

 

Ik verklaar de wetgevende zitting 2015-2016 voor geopend.

Je déclare ouverte la session législative 2015-2016.

 

02 Wijziging binnen de regering

02 Modification au sein du gouvernement

 

Bij brief van 22 september 2015 zendt de eerste minister een afschrift over van het koninklijk besluit van 22 september 2015 met als opschrift "Regering – Ontslag – Benoeming".

Par lettre du 22 septembre 2015, le premier ministre transmet copie de l'arrêté royal du 22 septembre 2015 intitulé "Gouvernement – Démission – Nomination".

 

03 Eedaflegging van een opvolgend lid dat zitting zal hebben ter vervanging van een lid die door de Koning tot minister werd benoemd

03 Prestation de serment d'un membre suppléant appelé à siéger en remplacement d'un membre nommé par le Roi en qualité de ministre

 

Artikel 50 van de Grondwet bepaalt het volgende: "Een lid van één van beide kamers dat door de Koning tot minister wordt benoemd en de benoeming aanneemt, houdt op zitting te hebben en neemt zijn mandaat weer op wanneer de Koning een einde heeft gemaakt aan zijn ambt van minister."

L'article 50 de la Constitution dispose que "le membre de l'une des deux Chambres, nommé par le Roi en qualité de ministre et qui l'accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu'il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre".

 

Volgens artikel 1bis van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers, wordt de minister of staatssecretaris van de federale regering die ophoudt zitting te hebben, vervangen door de eerst in aanmerking komende opvolger van de lijst waarop de minister of de staatssecretaris gekozen is.

Selon l'article 1bis de la loi du 6 août 1931 établissant des incompatibilités et interdictions concernant les ministres, anciens ministres et ministres d'Etat, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives, le ministre ou le secrétaire d'Etat du gouvernement fédéral qui cesse de siéger est remplacé par le premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle le ministre ou le secrétaire d'Etat a été élu.

 

Mevrouw Sophie Wilmès die zitting had als plaatsvervanger van de heer Didier Reynders heeft op 14 september 2015 de eed afgelegd als lid van de federale regering.

Mme Sophie Wilmès qui siégeait comme suppléante de M. Didier Reynders, a prêté serment le 14 septembre 2015 comme membre du gouvernement fédéral.

 

Wij moeten dus overgaan tot de toelating en de eedaflegging van de eerste opvolger, in nuttige volgorde, die in aanmerking komt om de heer Didier Reynders te vervangen.

Nous devons donc procéder à l'admission et à la prestation de serment du premier suppléant en ordre utile appelé à siéger en remplacement de M. Didier Reynders.

 

Het betreft de heer Gautier Calomne, eerste opvolger op de MR-lijst van de kieskring Brussel-Hoofdstad, ter vervanging van de heer Didier Reynders.

Il s'agit de M. Gautier Calomne, premier suppléant de la liste MR de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale.

 

De geloofsbrieven van deze opvolger werden tijdens onze vergadering van 19 juni 2014 geldig verklaard.

Les pouvoirs de ce suppléant ont été validés en notre séance du 19 juin 2014.

 

Ik stel u dus voor tot de toelating over te gaan van deze opvolger die zitting heeft in de hoedanigheid van lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers ter vervanging van een lid dat door de Koning tot minister werd benoemd en zolang het ambt van deze duurt.

Je vous propose donc de passer à l'admission de ce suppléant appelé à siéger en qualité de membre de la Chambre des représentants en remplacement d'un membre nommé par le Roi en qualité de ministre et pendant la durée des fonctions de celui-ci.

 

Ik herinner eraan dat de opvolger die een lid vervangt of heeft vervangen ingevolge de benoeming tot minister, de rang die hij als opvolger had, behoudt voor het geval dat er een mandaat openvalt met toepassing van artikel 12, 3de lid, van het Reglement.

Je rappelle qu'en application de l'article 12, 3ème alinéa, du Règlement, le suppléant qui remplace ou qui a remplacé un membre nommé en qualité de ministre conserve le rang qu'il avait en tant que suppléant pour le cas où un mandat deviendrait vacant.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Pas d'observation? (Non)

 

Aldus wordt besloten.

Il en sera ainsi.

 

Ik herinner eraan dat de volksvertegenwoordigers gekozen door het kiescollege van de kieskring Brussel-Hoofdstad deel uitmaken van de Nederlandse of van de Franse taalgroep van de Kamer, naargelang zij de eed in het Nederlands dan wel in het Frans afleggen. Wordt de eed in verscheidene talen afgelegd, dan is de taal waarin hij het eerst is afgelegd beslissend.

Je rappelle que les députés élus par le collège électoral de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale font partie soit du groupe linguistique français, soit du groupe linguistique néerlandais de la Chambre, selon qu'ils prêtent serment en français ou en néerlandais. Si le serment est prêté en plusieurs langues, celle d'entre elles qui est utilisée en premier lieu est déterminante.

 

Ik memoreer de bewoordingen van de eed: "Ik zweer de Grondwet na te leven" "Je jure d'observer la Constitution" "Ich schwöre die Verfassung zu befolgen".

Je rappelle les termes du serment: "Je jure d'observer la Constitution" "Ik zweer de Grondwet na te leven" "Ich schwöre die Verfassung zu befolgen".

 

Ik verzoek de heer Gautier Calomne de grondwettelijke eed af te leggen.

Je prie M. Gautier Calomne de prêter le serment constitutionnel.

 

De heer Gautier Calomne legt de grondwettelijke eed af in het Frans en in het Nederlands.

M. Gautier Calomne prête le serment constitutionnel en français et en néerlandais.

 

De heer Gautier Calomne zal deel uitmaken van de Franse taalgroep.

M. Gautier Calomne fera partie du groupe linguistique français.

 

(Applaus)

(Applaudissements)

 

04 Benoeming van het Vast Bureau

04 Nomination du Bureau définitif

 

Aan de orde is de benoeming van het vast Bureau.

L'ordre du jour appelle la nomination du Bureau définitif.

 

1. Het Bureau bestaat uit:

- de voorzitter;

- de drie ondervoorzitters;

- de bureauleden.

 

2. Het Bureau wordt aangevuld met:

 a) de gewezen voorzitters, lid van de Kamer;

 b) de voorzitters van de politieke fracties;

 c) een toegevoegd lid per politieke fractie met minder dan twaalf leden die geen in nr. 1 bedoeld lid van het Bureau heeft.

 

1. Le Bureau est composé comme suit:

- du président;

- de trois vice-présidents;

- de membres du bureau.

 

2. Le Bureau est complété par:

 a) les anciens présidents, membres de la Chambre;

 b) les présidents des groupes politiques;

 c) un membre associé par groupe politique qui compte moins de douze membres et qui n'a pas de membre du Bureau visé au n° 1.

 

De voorzitter wordt verkozen overeenkomstig artikel 157 van het Reglement.

Le président est nommé conformément à l'article 157 du Règlement.

 

De Kamer benoemt de ondervoorzitters en bureauleden overeenkomstig artikel 158, nr. 1, eerste zin, op voorstel van de politieke fracties. Het voorzitterschap wordt meegerekend in de toewijzing van deze functies volgens de evenredige vertegenwoordiging van de politieke fracties. Bovendien worden zoveel leden benoemd als nodig is opdat elke politieke fractie met ten minste twaalf leden ten minste een lid van het Bureau telt.

Les vice-présidents et membres du bureau sont nommés par la Chambre conformément à l'article 158, n° 1, première phrase, et sur proposition des groupes politiques, étant entendu que la présidence est prise en compte pour l'attribution de ces fonctions selon la règle de la représentation proportionnelle des groupes politiques et qu'il est procédé à autant de nominations qu'il est nécessaire pour que chaque groupe politique d'au moins douze membres compte au moins un membre au sein du Bureau.

 

Benoeming van de voorzitter

Nomination du président

 

De enige verkiezing waartoe moet worden overgegaan is die van de voorzitter van de Kamer.

La seule nomination à laquelle il convient de procéder est celle du président de la Chambre.

 

Vraagt iemand het woord?

Quelqu'un demande-t-il la parole?

 

04.01  Hendrik Vuye (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik heb de eer en het genoegen om de kandidatuur van de heer Siegfried Bracke voor te dragen.

 

De voorzitter: Aangezien er slechts één kandidaat wordt voorgedragen, wordt er geen stemming gehouden. Bijgevolg is de heer Siegfried Bracke verkozen tot voorzitter van de Kamer en ik verzoek hem plaats te nemen aan het Bureau, maar ik zit hier al. (Gelach)

Étant donné qu'il n'y a qu'un seul candidat, il n'y a pas lieu à scrutin. En conséquence, M. Siegfried Bracke est élu en qualité de président de la Chambre et je le prie de prendre place au Bureau.

 

Collega's, ik dank u voor het vertrouwen en ik kondig aan dat ik mijn uiterste best zal doen. Dank u wel.

 

(Applaus)

(Applaudissements)

 

Benoeming van de ondervoorzitters en van de bureauleden

Nomination des vice-présidents et des membres du Bureau

 

Aan de orde is de benoeming van de drie ondervoorzitters en de bureauleden.

Il y a lieu de nommer les trois vice-présidents et les membres du Bureau.

 

Overeenkomstig de artikelen 3, 1, en 158, 1, van ons Reglement benoemen wij in volgende volgorde 1 PS, 1 MR, 1 CD&V, 1 N-VA, 1 Open Vld, 1 sp.a en 1 Ecolo-Groen.

Conformément aux articles 3, 1, et 158, 1, de notre Règlement nous devons nommer dans l'ordre 1 PS, 1 MR, 1 CD&V, 1 N-VA, 1 Open Vld, 1 sp.a et 1 Ecolo-Groen.

 

Vraagt iemand het woord?

Quelqu'un demande-t-il la parole?

 

04.02  Laurette Onkelinx (PS): Monsieur le président, j'ai la joie et le privilège de proposer M. André Frédéric comme premier vice-président.

 

04.03  Denis Ducarme (MR): Monsieur le président, je propose la candidature Mme Françoise Schepmans.

 

04.04  Servais Verherstraeten (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ik stel de kandidatuur voor van mevrouw Sonja Becq.

 

De voorzitter: Ik verklaar de heer André Frédéric, mevrouw Françoise Schepmans en mevrouw Sonja Becq verkozen als ondervoorzitters. (Applaus)

Je proclame M. André Frédéric, Mme Françoise Schepmans et Mme Sonja Becq élus en qualité de vice-présidents de la Chambre. (Applaudissements)

 

Wij gaan over tot de aanwijzing van de leden van het Bureau.

 

04.05  Hendrik Vuye (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik stel de kandidatuur van mevrouw Sarah Smeyers voor.

 

04.06  Patrick Dewael (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, ik stel de kandidatuur van de heer Dirk Van Mechelen voor.

 

04.07  Meryame Kitir (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik stel de kandidatuur van de heer Johan Vande Lanotte voor.

 

04.08  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, je propose l'homme qui, chez nous, a le plus d'expérience en la matière: M. Stefaan Van Hecke.

 

De voorzitter: Ik verklaar mevrouw Sarah Smeyers en de heren Dirk Van Mechelen, Johan Vande Lanotte en Stefaan Van Hecke verkozen als leden van het Bureau van de Kamer.

Je proclame Mme Sarah Smeyers et MM. Dirk Van Mechelen, Johan Vande Lanotte et Stefaan Van Hecke élus en qualité de membres du Bureau de la Chambre.

 

Maken eveneens deel uit van het Bureau:

- de gewezen voorzitters, lid van de Kamer;

- de voorzitters van de politieke fracties:

de heer Hendrik Vuye, voorzitter van de N-VA-fractie;

mevrouw Laurette Onkelinx, voorzitster van de PS-fractie;

de heer Denis Ducarme, voorzitter van de MR-fractie;

de heer Servais Verherstraeten, voorzitter van de CD&V-fractie;

de heer Patrick Dewael, voorzitster van de Open Vld-fractie;

mevrouw Meryame Kitir, voorzitster van de sp.a-fractie; (Bij brief van 2 oktober 2015 heeft de sp.a-fractie van de Kamer mij medegedeeld dat mevrouw Meryame Kitir als fractievoorzitter werd aangesteld.)

de heer Jean-Marc Nollet, voorzitter van de Ecolo-Groen-fractie;

mevrouw Catherine Fonck, voorzitster van de cdH-fractie;

- een toegevoegd lid per politieke fractie met minder dan twaalf leden die geen bureaulid heeft. Ik geef het woord aan de voorzitster van de cdH-fractie, die geen lid heeft in het Bureau benoemd door de Kamer, voor de aanwijzing van een toegevoegd lid.

 

Font également partie du Bureau:

- les anciens présidents, membres de la Chambre;

- les présidents des groupes politiques:

M. Hendrik Vuye, président du groupe N-VA;

Mme Laurette Onkelinx, présidente du groupe PS;

M. Denis Ducarme, président du groupe MR;

M. Servais Verherstraeten, président du groupe CD&V;

M. Patrick Dewael, président du groupe Open Vld;

Mme Meryame Kitir, présidente du groupe sp.a; (Par lettre du 2 octobre 2015, le groupe sp.a de la Chambre m’a informé de la désignation de Mme Meryame Kitir en qualité de président de groupe.)

M. Jean-Marc Nollet, président du groupe Ecolo-Groen;

Mme Catherine Fonck, présidente du groupe cdH;

- un membre associé par groupe politique qui compte moins de douze membres et qui n'a pas de membre au Bureau. Je donne la parole à la présidente du groupe cdH qui n'a pas de membre au Bureau nommé par la Chambre pour la désignation d'un membre associé.

 

04.09  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, je propose la candidature de M. Francis Delpérée.

 

De voorzitter: Ik verklaar de heer Francis Delpérée verkozen als toegevoegd lid van het Bureau.

Je proclame M. Francis Delpérée membre associé du Bureau.

 

05 Wettig- en voltallig verklaring van de Kamer

05 Constitution de la Chambre

 

De Kamer is voor wettig en voltallig verklaard.

Daarvan zal worden kennis gegeven aan de Koning, aan de Senaat en aan de gemeenschaps- en gewestparlementen.

 

La Chambre est constituée.

Il en sera donné connaissance au Roi, au Sénat et aux parlements de communauté et de région.

 

Die Kammer ist zusammengestellt.

Seine Majestät der König, der Senat sowie die Regional- und Gemeinschaftsparlamente werden hiervon in Kenntnis gesetzt.

 

05.01  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, mon collègue M. Kristof Calvo vous a envoyé un courrier dimanche. Nous voudrions connaître la réponse que M. le premier ministre vous a transmise. Dans ce courrier, nous demandions à avoir accès, avant nos travaux, aux tableaux budgétaires, afin d'éviter tout débat inutile, et peut-être en guise de cadeau à M. Dewael dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Vous nous avez dit, et je vous en remercie encore, que vous avez transmis la demande au premier ministre. Je souhaitais connaître la réponse de celui-ci.

 

Il y a beaucoup d'incertitude derrière les chiffres qui nous sont donnés. Beaucoup de questions subsistent. Selon la presse de ce matin, certaines nouvelles taxes seraient remises en cause. Sur la taxe bancaire, les chiffres ne correspondent pas. Ne fût-ce que pour la crédibilité du discours du premier ministre, pourrions-nous avoir accès aux tableaux chiffrés? Nous n'avons pas encore eu de réponse à notre demande.

 

05.02  Charles Michel, premier ministre: Monsieur le président, chers collègues, je confirme que les tableaux budgétaires seront remis en même temps que la déclaration que je ferai dans quelques instants devant le parlement.

 

06 Verklaring van de regering

06 Déclaration du gouvernement

 

De voorzitter: Aan de orde is de verklaring van de regering.

L’ordre du jour appelle la déclaration du gouvernement.

 

Het woord is aan de eerste minister.

La parole est au premier ministre.

 

06.01  Charles Michel, premier ministre: Monsieur le président, chers collègues, la lucidité est la première condition pour prendre de bonnes décisions pour nos concitoyens et pour l'intérêt général. Nos atouts sont nombreux. La localisation au cœur de l'Europe et la présence de nombreuses institutions internationales, par exemple, mais aussi nos infrastructures ferroviaires, portuaires, aéroportuaires, la productivité de notre main-d'œuvre, son multilinguisme sont aussi des points forts largement reconnus au-delà de nos frontières.

 

Chers collègues, l'économie belge est, aujourd'hui, sur la bonne voie, sur le bon chemin, la voie d'une croissance durable pour maintenir des standards de vie de qualité.

 

La Banque nationale table, dans ses dernières prévisions, sur une croissance économique de 1,3 % en 2015. C'est légèrement en dessous de la zone euro par rapport à la moyenne escomptée. Bien entendu, ces chiffres ne prennent pas encore en compte les dernières décisions économiques et fiscales que nous avons prises. Nous demanderons à la Banque nationale et au Bureau du Plan d'en analyser les conséquences.

 

La croissance est favorisée par une hausse de la consommation, par la baisse des prix pétroliers et la dépréciation de l'euro. La croissance des exportations devrait atteindre 3,4 % en 2015 et même 4,2 % en 2016. Le nombre de faillites a diminué de 14 % cet été par rapport à l'année passée et les investissements des entreprises ont augmenté de 2,6 % en 2014. Ils devraient même croître de 3,3 % en 2015 et 2016. Le nombre de crédits hypothécaires connaît, lui, un boom avec une croissance de 31 % par rapport à l'an dernier.

 

Bien sûr, ces signaux sont encourageants. Ils montrent que nous sommes sur le bon chemin. Mais ces signaux – nous le mesurons – ne sont pas encore assez structurels. Hors de question de verser dans une forme de triomphalisme! Nous sommes optimistes, mais nous sommes réalistes.

 

Les développements économiques et géopolitiques sur le plan international ont et auront encore une influence sur notre situation. La croissance dans les marchés émergents a ralenti. Or, ils représentent une part de plus en plus importante dans l'économie mondiale. Par exemple, le FMI a revu à la baisse ses prévisions de croissance mondiale pour les porter à 3,1 %, lors des prévisions de juillet.

 

La réalité économique est un mouvement perpétuel. Nous devons donc renforcer nos avantages comparatifs et corriger nos points de fragilité. Renforcer notre modèle économique au service des protections sociales, pas seulement la croissance quantitative, mais aussi l'amélioration qualitative des standards de vie. Voilà quel doit être notre objectif.

 

Nous devons, bien évidemment, mettre notre budget en ordre. Le respect des engagements européens est confirmé. Nous avons fait le choix d'assainir nos finances publiques. Nous voulons résorber les déficits pour enrayer le cercle vicieux de l'endettement. Nous devons veiller constamment à dépenser moins, mais aussi à dépenser mieux. Le budget 2015 sera ajusté avec une amélioration du solde structurel de 0,6 % en 2015 ainsi qu'en 2016, l'objectif étant d'atteindre l'équilibre structurel en 2018.

 

Nous réaliserons un monitoring régulier non seulement sur le terrain budgétaire, mais également un monitoring de l'exécution des réformes économiques et fiscales qui sont décidées.

 

Mijnheer de voorzitter, dames en heren, het regeerakkoord is gebaseerd op een maatschappelijk project. Het drieluik vrijheid, solidariteit en verantwoordelijkheid vormt de hoeksteen van dat politiek project. De economische ontwikkeling is geen doel op zich. Economische ontwikkeling en jobcreatie staan ten dienste van onze sociale bescherming en dat is ons doel. Wij praten niet alleen over solidariteit, wij werken eraan.

 

De eerste prioriteit is de ondersteuning van de jobcreatie. Wij hebben onmiddellijk maatregelen genomen om de investeringen te versterken en om de creatie van bijkomende banen gemakkelijker te maken.

 

Beste collega’s, 99 % van onze ondernemingen zijn kleine en middelgrote ondernemingen en zij vormen de ruggengraat van onze economie en dus van onze welvaart. Wij stimuleren de ondernemerszin en het initiatief. Wij willen zij die risico’s nemen, steunen, zodat zij bijkomende jobs kunnen creëren. De taxshelter voor de starters is een sterke fiscale aanmoediging om de toegang tot financiering te versoepelen en zo de reële economie te ontwikkelen.

 

Wij zijn ervan overtuigd dat de digitale agenda een unieke kans biedt voor ons land. De digitale economie zou met 8 % moeten groeien in de komende vijf jaar. Digital Belgium moet ons land in de top drie krijgen van de meest gedigitaliseerde landen in Europa. Wij zijn er ook van overtuigd dat er duizend nieuwe starters en vijftigduizend nieuwe jobs kunnen worden gecreëerd.

 

Ook de ontwikkeling van e-commerce is een spectaculaire en exponentiële verandering. Wij mogen de boot niet missen. Sinds enkele maanden plegen de sociale partners overleg om het nachtwerk in verband met e-commerce aan te passen. De regering zal erop toezien dat de nodige beslissingen vanaf eind dit jaar kunnen worden genomen.

 

Ook in de horeca is er heel wat toegevoegde waarde en werkgelegenheid. Iedereen beseft dat dit een zeer specifieke sector is door de onvoorspelbaarheid van de werkdruk, en dus van de uren. De horeca heeft lang gewacht op aangepaste antwoorden. Wij hebben flexi-jobs ingevoerd, wij hebben het regime van de overuren versoepeld en wij hebben het systeem van gelegenheidsarbeid aantrekkelijker gemaakt. Dat zijn concrete antwoorden.

 

Beste collega’s, de bouw wordt geconfronteerd met een paradox. Enerzijds zijn de activiteiten in de bouw in ons land toegenomen met 1,8 %, maar anderzijds ondergaat de sector een echte aderlating wat jobs voor binnenlandse werknemers betreft. De sector brengt elk jaar meer dan 20 miljard euro op voor ons budget. Deze cruciale sector is vandaag in moeilijkheden. Sociale dumping zorgt voor oneerlijke concurrentie voor onze ondernemingen. Wij hebben het alarmsignaal gehoord. Wij werken al vele maanden samen met de werkgevers en de vakbonden. De eerste maatregelen in de strijd tegen sociale dumping zijn al genomen. Wij moeten de illegale detachering van werknemers efficiënter bestrijden.

 

In een breder kader moet zowel de strijd tegen de sociale als de fiscale fraude centraal staan. De batterij aan maatregelen die we al hebben genomen, zal haar effect niet missen.

 

Chers collègues, le travail réalisé en un an est énorme. La baisse des cotisations sociales de 33 à 25 %, l'exonération des charges pour les premiers emplois créés dans les PME, les améliorations au statut social des indépendants, la suppression des plafonds de rémunération pour le travail des pensionnés, la réforme du revenu pour complément de chômage, le tax shelter et le crowdfunding pour financer les PME, la modernisation du crédit-temps, la réforme des allocations d'insertion, la reconnaissance et l'amélioration du statut des aidants proches, voici quelques-unes des nombreuses décisions déjà engagées. Avec une obsession: créer les conditions pour plus d'emploi dans notre pays. Jobs, jobs, jobs!

 

Nous voulons aller encore plus loin! Aller plus loin, c'est prendre l'engagement de réaliser une réforme fiscale et un tax shift. Cet engagement est tenu. Le travail en Belgique est trop taxé, toutes les enquêtes internationales l'ont montré. Nous voulons réaliser un glissement de fiscalité pour augmenter les salaires nets et pour baisser les charges qui freinent l'embauche. Plus de salaire poche pour tout le monde, et prioritairement pour les bas et les moyens salaires.

 

Nous voulons baisser la pression fiscale. Nous devons donc améliorer le rapport qualité-prix du fonctionnement de l'État. Nous avons d'ores et déjà lancé le processus de redesign de nos administrations et, surtout, nous avons décidé d'injecter 8,3 milliards d'euros de carburant dans le moteur économique de notre pays. Ce n'est pas un slogan, c'est une décision.

 

Nous sommes concrets. Dès 2016, les salaires seront augmentés jusqu'à 83 euros nets par mois pour les plus bas d'entre eux. À la fin de la législature, les baisses d'impôt oscilleront entre minimum 74 euros par mois jusqu'à 146 euros par mois pour les bas salaires. 1 752 euros par an, c'est largement plus qu'un treizième mois! Promesse tenue!

 

Ce gouvernement est authentiquement social et responsable. Nous réformons l'impôt des personnes physiques. Nous augmentons le seuil à partir duquel le premier euro d'impôt est payé. Nous augmentons la déductibilité des frais forfaitaires. Nous réformons le taux de 45 %. Nous supprimons le taux de 30 %. C'est une réforme historique, tout bénéfice pour les salaires, particulièrement les plus bas et les salaires moyens.

 

Beste collega’s, deze belastingverminderingen worden gefinancierd door nieuwe belastingen op inkomsten uit kapitaal. Ik denk bijvoorbeeld aan de verhoging van de roerende voorheffing, de regularisatieprocedure, de kaaimantaks en de taks op beursverrichtingen en de taks op de financiële speculatie.

 

Nog nooit heeft een regering zo veel van het inkomen uit kapitaal gebruikgemaakt om een belastingvermindering op arbeid te financieren. (Applaus)

 

Wij hebben de heffingen verhoogd om schadelijk gedrag voor het leefmilieu of de gezondheid te ontmoedigen. De verhoging van de accijnzen op diesel en de verlaging van de accijnzen op benzine liggen perfect in de lijn van deze milieuvriendelijke aanpak.

 

Enkele weken voor het begin van de klimaatconferentie van Parijs nemen wij onze verantwoordelijkheden ten volle op. In dezelfde geest past de verhoging van heffingen op tabak en alcohol in de preventie op het vlak van de volksgezondheid.

 

Beste collega’s, de strijd tegen fiscale fraude moet een permanent gevecht zijn. Wij versterken onze samenwerking op internationaal niveau. Niet alleen werden de maatregelen die in het verleden zijn genomen bevestigd, maar wij hebben ook beslist om een honderdtal extra ambtenaren in dienst te nemen om de controle te versterken. De budgettaire doelstelling is ambitieus. Wij willen meer dan een half miljard euro terugvorderen.

 

Beste collega’s, de loonhandicap met onze buurlanden heeft de afgelopen jaren duizenden banen verwoest en het creëren van duizenden andere jobs in de weg gestaan.

 

Ce handicap salarial avec nos pays voisins a détruit des milliers d'emplois et a empêché la création de milliers d'emplois supplémentaires.

 

Il y a un an, ici, nous prenions un engagement que nous avons tenu. Nous baissons massivement les charges pour encourager la création d'emplois supplémentaires. Bien sûr, les bas salaires seront privilégiés. Et je veux être précis: dès 2016, les cotisations patronales passeront de 17,3 % à 13 % sur un salaire de moins de 1 500 euros. Avant la fin de la législature, nous serons à 10,9 %.

 

J'ose l'affirmer: nous franchissons un pas historique, bientôt, le handicap salarial ne sera plus qu'un mauvais souvenir.

 

Le secteur non marchand n'est pas oublié. Une part substantielle de la baisse des charges lui est consacrée et cela traduit la volonté de mettre en œuvre un projet juste et équitable.

 

Aller plus loin est aussi le souhait que nous portons pour les petites et les moyennes entreprises. Pour les indépendants, 580 millions d'euros sont mobilisés. Nous sommes aussi parfaitement cohérents. L'emploi, les investissements et le pouvoir d'achat sont les trois objectifs. Nous décidons par exemple l'exonération complète et à vie des cotisations patronales pour le premier recrutement par un indépendant ou par une PME. Cette mesure est valable pendant les cinq prochaines années.

 

Cela représente jusqu'à 11 000 euros par an par rapport à la situation actuelle. Nous voulons aller encore plus loin puisque nous élargissons les exonérations pour le deuxième emploi jusqu'au sixième recrutement, et cette mesure entrera même en vigueur avec un effet rétroactif au 1er janvier 2015.

 

Concrètement, une PME pourra donc réinvestir jusqu’à 101 000 euros en 4 ans par rapport à la situation antérieure. Par ailleurs, nous doublons la mesure de déduction d’investissement productif dans les PME et pour les indépendants.

 

Nous augmentons aussi le pouvoir d’achat des indépendants puisqu'en trois ans, les cotisations passeront de 22 à 20,5 %. Cela représente concrètement - je suis précis ici aussi - un gain jusqu’à 800 euros par an.

 

Plus que jamais, les PME et les indépendants sont nos partenaires pour la prospérité.

 

Chers collègues, l'agriculture est un secteur économique à part entière et il est confronté à des difficultés récurrentes. Nous voulons agir en mettant en place des mesures d’assouplissement du paiement des allocations sociales ou encore en consacrant les exonérations fiscales sur les aides de la PAC. Et là aussi, nous voulons travailler dans le respect des compétences des Régions, et plaider sur le plan européen pour augmenter le prix d’intervention dans le cadre de la crise du lait ou encore pour élaborer un plan de soutien aux éleveurs de viande bovine.

 

Chers collègues, le débat énergétique est un enjeu stratégique. C’est un débat difficile. Nous l'avons mesuré dans ce Parlement. Nous voulons viser l’équilibre optimal entre la sécurité d’approvisionnement, la compétitivité et le coût de l’énergie. La dimension environnementale et climatique est bien sûr fondamentale.

 

Afin de garantir l'approvisionnement, la loi de prolongation des unités Doel 1 et 2 a été votée. Les avis des autorités indépendantes en matière de sécurité sont évidemment essentiels à nos yeux. Le prochain défi sera de réussir à travailler main dans la main avec les Régions afin de définir ensemble une politique énergétique sur le plan interfédéral.

 

Beste collega’s, ook de ontwikkeling van het treinvervoer moet een prioritaire uitdaging zijn. De strategische visie voor de spoorwegen werd aan verschillende actoren voorgesteld. Dit plan moet de kwaliteit van de dienstverlening aan de klant vooropstellen: stiptheid, toegankelijkheid, veiligheid en netheid.

 

Verkeersongevallen zorgen jaarlijks voor tal van drama’s in vele families. Wij willen de straffeloosheid aan het stuur volop bestrijden. Nauw overleg met de deelgebieden, met respect voor ieders bevoegdheden, zal daarbij belangrijk zijn.

 

Beste collega’s, de strategie voor de luchthavens is ook een delicaat en gevoelig onderwerp. We moeten een evenwicht vinden tussen het behoud van een economische activiteit die jobs creëert aan de ene kant en het verminderen van de geluidsoverlast voor de buurtbewoners aan de andere kant. Zoals aangekondigd werd een moratorium ingesteld op het oude plan voor de vluchten over Brussel. Zo werd het aantal mensen dat last heeft van vluchten drastisch verminderd. We weten dat deze oplossing niet perfect en niet definitief is. Nous savons que cette solution n'est ni définitive ni parfaite.

 

De regering zal blijven overleggen met de buurtbewoners en de betrokken overheden. Ik doe ook een oproep aan de regionale overheden om samen naar de beste oplossing te streven.

 

Beste collega’s, de overheidsbedrijven vormen een strategische uitdaging. Wij willen ze wendbaarder maken om beter bestand te zijn tegen sociale en economische veranderingen. Het ontwerp tot herziening van de wet van 1991 is goedgekeurd door de regering om een level playing field te creëren, zodat de overheidsbedrijven hun concurrentiepositie kunnen verbeteren.

 

Mijnheer de voorzitter, beste collega’s, wij zetten in op twee elementen: onze generatie moet vandaag moedige en noodzakelijke beslissingen nemen om onze sociale bescherming te vrijwaren. Door de stijging van de levensverwachting zijn er nieuwe financiële middelen nodig om de toegang tot een kwaliteitsvolle gezondheidszorg te garanderen en ook om de duurzame betaling van de pensioenen te waarborgen.

 

Wij willen geen geneeskunde aan twee snelheden. Wij zijn voorstander van de vrije keuze voor de patiënt en therapeutische vrijheid voor de arts. Wij hebben bijvoorbeeld de hervorming van de financiering van de ziekenhuizen ingezet om kwaliteit te koppelen aan verantwoordelijkheid. Wij hebben ook een pact gesloten met de farmaceutische sector om de evolutie van de prijs van geneesmiddelen te beheersen en tegelijkertijd de mogelijkheden voor innovatie te garanderen.

 

De toekomst van de pensioenen is in de eerste plaats een test voor de solidariteit tussen de generaties. Natuurlijk is het eenvoudiger de mensen te laten geloven dat wij minder lang moeten werken, terwijl wij de pensioenen verhogen, maar dat is niet de realiteit.

 

Wij hebben dus beslist de voorwaarden voor de verschillende vormen van vervroegde uittreding te beperken en om de wettelijke pensioenleeftijd geleidelijk te verhogen. De Nationale Pensioencommissie krijgt vorm. Wij engageren ons bovendien voor een verantwoordelijke dialoog met de sociale partners om de modaliteiten van de hervorming vast te leggen.

 

In ons land leeft een Belg op zeven onder de armoedegrens. Niemand kan werkloos blijven toezien op die vorm van uitsluiting. Ook op dat vlak treden wij in actie. De re-integratieprojecten om daklozen een stabiele woonplaats te bezorgen, worden verlengd en naar een groter aantal gemeenten uitgebreid. Nieuwe projecten om alleenstaande moeders met lage inkomens beter te ondersteunen zullen ook worden geconcretiseerd. De kinderarmoede zal via de ondersteuning van lokale initiatieven worden aangepakt. Last but not least zijn de automatische toekenning van rechten en de verhoging van de sociale minima prioriteiten.

 

Ik wil benadrukken dat wij er trots op zijn dat de huidige regering de welvaartsenveloppe in vergelijking met de vorige periode met 44 % heeft verhoogd. (Applaus meerderheid)

 

Ook op dat punt ben ik concreet. De minima zijn vanaf september 2015 met 2 % verhoogd en 1,8 miljoen gepensioneerden hebben 15 % meer vakantiegeld gekregen. Op dezelfde wijze worden het forfait en de minima in de werkloosheid en het leefloon met 2 % verhoogd.

 

Ook op dat vlak willen we nog beter doen. Vanaf 2016 gaat er 50 miljoen euro extra naar de verhoging van het leefloon, de IGO's en de laagste pensioenen. In totaal zullen meer dan 2,5 miljoen burgers de positieve effecten van die maatregelen ondervinden. Dat zijn de feiten.

 

Wij hebben ook de beslissing genomen om het individueel sociaal integratieproject te hervormen: een sterke responsabilisering in het licht van een logica van rechten en plichten.

 

Chers collègues, notre responsabilité est aussi de travailler sans relâche à la sécurité de nos concitoyens. Ces derniers mois, l'Europe n'a pas échappé au fanatisme et à la lâcheté. Des terroristes ont assassiné des victimes innocentes. Le Musée Juif de Bruxelles, Charlie Hebdo ou encore le train entre Bruxelles et Paris ont été le théâtre d'attaques sanglantes ou de tentatives d'attaques.

 

Nous devons plus que jamais protéger nos valeurs démocratiques. L'honneur des démocrates est de défendre les démocraties dans le respect des règles de l'État de droit. Nous devons en permanence veiller à atteindre cet équilibre entre le droit à la sécurité et la protection des libertés fondamentales, comme le respect de la vie privée.

 

Nous avons agi immédiatement avec un plan de douze mesures, qui ont été concrétisées. Nous avons mis en place le Conseil National de Sécurité. Nous avons organisé la possibilité de retrait des cartes d'identité ou des passeports pour les foreign fighters. Nous avons renforcé les moyens des équipes spéciales d'intervention et de la Sûreté de l'État. Nous avons facilité le recours aux techniques spéciales d'enquête. Nous avons même utilisé l'armée dans certains cas et sous certaines conditions. Je veux le dire: nous mesurons bien que nous n'en avons pas fini avec le terrorisme et que nous allons devoir continuer à agir.

 

Le gouvernement devra se pencher prochainement sur les tâches prioritaires pour les services de police. Il s'agira de mieux articuler les différentes fonctions pour mieux garantir encore le niveau de sécurité. Les réformes en matière de justice sont également engagées. Les premiers textes qui améliorent la procédure civile ont déjà été votés au parlement. Nous travaillons pour tenter de rendre les procédures plus rapides et plus efficaces.

 

La procédure pénale doit être améliorée. Le "plaider coupable" pourra être instauré et le contrôle judiciaire de la détention préventive sera rationalisé. En quelques mois, nous avons résorbé l'ensemble de l'arriéré des factures au département de la Justice.

 

Monsieur le président, chers collègues, nous voulons travailler d’arrache-pied pour mettre le pays en ordre sur le plan économique et social. Nous voulons le rendre plus sûr pour nos concitoyens. Nous voulons être plus solides pour affronter les différents défis auxquels nous sommes confrontés.

 

Nous sommes lucides. L’ancrage européen et international influence la situation en Belgique.

 

L’intégration européenne est un des piliers de notre action. La consolidation de la zone euro et le renforcement du marché intérieur doivent plus que jamais être nos objectifs.

 

Bien sûr, nous devons mettre nos budgets en ordre et nous tentons de le faire. Mais nous savons que les réformes structurelles pour la convergence fiscale ou pour le marché du travail sont indispensables pour favoriser la croissance et donc l’emploi.

 

Comme pays fondateur de l’Union européenne, nous sommes déterminés à assumer pleinement notre rôle et nous serons actifs dans les discussions qui ont démarré sur l’approfondissement de l’union économique et monétaire. Nous voulons aussi continuer à renforcer la coopération au sein du Benelux.

 

Notre action diplomatique est focalisée sur différents défis. Des menaces pèsent sur le voisinage immédiat de l’Europe. À l’est, avec la crise en Ukraine et les relations avec la Russie. Mais aussi au sud, où le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord sont en ébullition.

 

La situation en Syrie, en Irak et en Libye est un profond facteur d’instabilité. Nous plaidons pour une approche globale, à la fois humanitaire, politique et diplomatique et nous considérons que l'option militaire n’est pas exclue, dans le respect du droit international et au sein d’une coalition.

 

J'ai régulièrement l'occasion de mesurer aussi l'excellente perception du travail de nos militaires dans les opérations à l'étranger. La Belgique veut être un partenaire fiable et crédible en Irak, en Afghanistan, au Mali, en Afrique, en Méditerranée. Parfois même dans nos rues, nos militaires travaillent pour notre sécurité. Au nom du gouvernement, je veux une fois encore leur dire, merci!

 

La préparation du plan stratégique de la Défense est bien avancée. Nous allons continuer à travailler sur ce sujet afin de définir au plus vite les contours et les moyens pour une Défense solide au service de la sécurité et de la stabilité de notre société.

 

Beste collega’s, Europa wordt geconfronteerd met de zwaarste migratiecrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Op een paar maanden tijd hebben we voor duizenden bijkomende plaatsen gezorgd om de kandidaat-vluchtelingen op te vangen. We pleiten voor een Europees spreidingsplan en werken tegelijkertijd aan het moeilijke dossier van het spreidingsplan in ons eigen land. We zetten ook de ontwikkelingssamenwerking in om de landen van oorsprong te ondersteunen. We volgen een zeer duidelijke richting. We voeren een menselijk, maar krachtdadig migratiebeleid. We pleiten zowel voor de versterking van de buitengrenzen van de Europese Unie als voor de invoering van hotspots.

 

Mijnheer de voorzitter, beste collega’s, uw assemblee gaf ons een jaar geleden haar vertrouwen. Sindsdien hebben we tal van economische en sociale hervormingen doorgevoerd. We hebben niet voor de gemakkelijke weg gekozen. Ik wil opnieuw herhalen dat we vooruitgang willen boeken met respect voor het sociaal overleg. Op een jaar tijd heeft de regering tal van sociale akkoorden gesloten en in grote mate uitgevoerd. Het sociaal overleg heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van ons land. Samen met de sociale partners willen wij het hoofd bieden aan de delicate uitdagingen waarvoor we staan.

 

Na de zesde staatshervorming is de federale loyaliteit een ander engagement dat we moeten delen. Ook hier ben ik ervan overtuigd dat iedereen zijn deel van de inspanning zal leveren om sereen en constructief samen te werken, ongeacht de verschillende democratische opinies of krachtsverhoudingen.

 

Monsieur le président, chers collègues, nous sommes sur le bon chemin. Nous voulons poursuivre.

 

We zijn op de goede weg en zullen onze koers aanhouden. Ons project moet de hoop doen herleven en het vertrouwen versterken.

 

De eerste beslissingen waren niet altijd gemakkelijk te nemen. Wij moeten ze zeker beter uitleggen; wij moeten beter overtuigen. Wij ondernemen actie voor de burgers, zonder uitzondering: iedereen is gelijk en heeft rechten en plichten. Wij willen niemand bevoorrechten en wij willen niet dat iemand uit de boot valt. Wij willen onze economie versterken; wij willen meer jobs; wij willen onze rekeningen op orde brengen; wij willen onze sociale bescherming consolideren; wij willen de armoede bestrijden; wij willen de zwaksten steunen. Onze koers ligt vast.

 

Wij hebben bewezen dat wij onze verantwoordelijkheid nemen. Wij zijn vastberaden het werk voort te zetten. De eerste resultaten worden zichtbaar. Wij zijn optimistisch en realistisch, wij verwerpen immobilisme, wij kiezen resoluut voor actie. De meerderheid is solide en verenigd, wij zetten de weg samen voort.

 

Ik vraag u om de regering het vertrouwen te geven.

 

Je vous demande d'accorder la confiance au gouvernement. Je vous remercie.

 

(Vifs applaudissements sur les bancs de la majorité)

(Hevig applaus op de banken van de meerderheid)

 

07 Motie van vertrouwen (10.55 uur)

07 Motion de confiance (10.55 heures)

 

De voorzitter: Collega's, ik heb van de eerste minister om 10.55 uur een motie van vertrouwen ontvangen. Zij luidt als volgt: "De regering vraagt het vertrouwen van de Kamer."

Chers collègues, j'ai donc reçu de la part du premier ministre à 10.55 heures une motion de confiance libellée comme suit: "Le gouvernement demande la confiance de la Chambre."

 

Wij kunnen niet vroeger dan over 48 uur over deze vraag stemmen.

Nous ne pouvons pas voter sur ce texte avant 48 heures.

 

Dit betekent dat wij ten vroegste donderdag ochtend om 10.55 uur over het vertrouwen zullen stemmen.

 

08 Goedkeuring van de agenda

08 Adoption de l’ordre du jour

 

Wij moeten overgaan tot de goedkeuring van de agenda voor de vergaderingen van deze week.

Nous devons procéder à l’approbation de l’ordre du jour des séances de cette semaine.

 

Geen bezwaar? (Nee) De agenda is goedgekeurd.

Pas d’observation? (Non) L’ordre du jour est approuvé.

 

La séance est levée. Prochaine séance le mercredi 14 octobre 2015 à 10.00 heures.

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering woensdag 14 oktober 2015 om 10.00 uur.

 

La séance est levée à 10.56 heures.

De vergadering wordt gesloten om 10.56 uur.

 

Dit verslag heeft geen bijlage.

 

Ce compte rendu n'a pas d'annexe.